Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw kw-c-£-W-`n-¯n sI-«n-bn-Ã; ]-g-Èn {K-Ùm-e-bw A-]-I-S `o-j-Wn-bnÂ

KOZHIKODE/WYD

hntij§Ä

I-½-\ D-]-Xn-c-sª-Sp-¸v C-¶v am-\-¥-hm-Sn: F-S-h-I ]-©m-bØn-se I-Ω-\ D-]-Xn-c-s™-Sp∏v C-∂p \-S-°pw. ]-©m-b-Øv Aw-Kw sIm-√n-bn¬ cm-P≥ a-e_m¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv Aw-Kam-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v cm-Pn-h-® H-gn-hn-te-°m-Wv Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-°p-∂-Xv. cm-hn-se 10 ap-X¬ A-©p-h-sc \-thm-Z-b F¬.]n. kv-Iq-fn-em-Wv thm-s´-Sp-∏v \-S-°p-∂-Xv. c-≠-c-h¿-jw ap-ºv \-S-∂ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ F¬.-Un.-F^n-se I-f-cn N-¥p-hn-s\ 44 thm-´p-Iƒ-°m-Wv sIm-√n-bn¬ cm-P≥ ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn-b-Xv. 1,285 thm-´¿-am-cp-≈ hm¿-Un¬ I-\-Ø t]m-cm-´-am-bn-cn-°pw \S-°p-I. I-gn-™ Xn-c-s™-Sp∏n¬ F¬.-Un.-F-^n-se Pn-√m ]-©m-b-Øv ÿm-\m¿-Yn H ]n P-b-bv-°v 110 thm-´n-s‚ `q-cn-]£w Cu hm¿-Un¬ \n-∂p e-`n®n-cp-∂p. bp.-Un.-F-^n¬ \n-∂p \n-´-d a-t\m-Ppw F¬.-Un.-F-^n-s‚ kn B¿ c-ta-jp-am-Wv a¬-k-ccw-K-Øp-≈-Xv. \m-sf F-S-h-I ]-©m-b-Øv lm-fn¬ thm-s´Æ¬ \-S-°pw.

£o-c-IÀ-j-I-sc B-Z-cn-¨p kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: tªm°n¬ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ ]m¬ D¬-∏m-Zn-∏n-® £o-c-I¿-j-Isc £o-c-hn-I-k-\ h-Ip-∏v BZ-cn-®p. an-I-® I¿-j-I-cm-bn Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ N-tÆm-ØpsIm-√n £o-c-kw-L-Øn-se kn sP sk-_m-Ãy≥ sN-dn-bº-\m-´v, kp¬-Øm≥ _-tØcn £o-c-kw-L-Øn-se sh-´phm-Sn i-¶-c≥, _o-\m-®n sXt°-]-\-ßm-´v X-¶-a-Wn F-∂nh¿°pw A-º-e-h-b¬ £o-ck-l-I-c-W kw-L-Øn-se G‰-hpw an-I-® I¿-j-I-\m-bn Xnc-s™-Sp-°-s∏-´ No-\-∏p-√v ]pjv-]-cm-P-\pw £o-c-hn-I-k-\ a{¥n sI kn tPm-k-^v ]p-c-kvIm-c-߃ \¬-In.an-I-®-bn-\w I-d-h-am-Sp-Isf h-f¿-Øp-∂-Xn-\v Im-´m-t»cn Kw-Km-[-c≥, ssX-tXm-´n¬ A-en, am-´m-°p-S N-{μ-a-Xn, I-cWn-°p-∂v c-ho-{μ≥, sh-ßmeq¿ _n-t\m-bn, Nn-d-b-Øv kn Sn _m-_p, s]-cp-ºn-≈n¬ h¿Ko-kv, aq-e-°m-´v jm-Pn F-∂nh¿-°pw ]p-c-kv-Im-c-߃ kΩm-\n-®p. F-kv.-F-kv.-F¬.kn-°v G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ am¿°v hm-ßn-b £o-c-I¿-j-I-cpsS a-°ƒ-°v \¬-Ip-∂ A-hm¿Un-\v Nn-∏n tPm-bn A¿-l-bmbn.-

"]-Wn-ap-S-¡v hn-P-bn-¸n-¡-Ww' kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: I-cm¿ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v th-X-\w h¿-[n-∏n-°p-I, tPm-en-kp-c-£ D-d-∏p-h-cp-Øp-I, ]n.-F-^v, C.F-kv.-sF. B-\p-Iq-ey-߃ A-\p-h-Zn-°p-I Xp-ey-tPm-en°v Xp-ey-th-Z-\w \¬-Ip-I XpS-ßn-b B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v _n.-F-kv.-F≥.-F¬. Im-jz¬ tIm¨-{Sm-Iv-‰v te-t_-gv-kv sXm-gn-em-fn-Iƒ \-S-Øp-∂ A\n-›n-X-Im-e ]-Wn-ap-S-°v hnP-bn-∏n-°m≥ I-cm¿ sXm-gn-emfn-Iƒ ap-∂n-´n-d-ß-W-sa-∂v `mc-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ A-`y¿-Yn-®p. sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v Xp-—-amb th-X-\-am-Wv C-t∏m-ƒ e-`n°p-∂-Xv. tI-_nƒ tPm-bn‚nMv, sse≥ h¿-°v Xp-S-ßn ÿncw sXm-gn-em-fn-Iƒ sN-øp-∂ sXm-gn¬-X-s∂-bm-Wv Xm¬°m-en-I I-cm¿ sXm-gn-em-fn-Ifpw sN-øp-∂-Xv. ¢o-\n-Mv tPmen-°v 35 cq-] ap-X¬ 60 cq-]-hsc-bm-Wv \n-e-hn¬ e-`n-°p-∂Xv. Hm-^n-kv tPm-en-°v 120 cq-] a-Xp¬ 140 cq-]-h-sc-bm-Wv thX-\w. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ e-Xm tKm-]n-Zm-kv, hn-P-b≥, Ip-™q-™v ]-s¶-Sp-Øp.-

am-\-¥-hm-Sn: {Km-a-∏-©m-bØv \n¿-an-°p-∂ sI-´n-S-Øn\m-bn a-sÆ-Sp-Ø-Xp aq-ew ]g-»n {K-Ÿm-e-bw A-]-I-Sm-hÿ-bn-em-bn. {K-Ÿm-e-btØm-Sp tN¿-∂v am-\-¥-hmSn ]-©m-b-Øv tjm-∏n-Mv tImw-π-kv \n¿-an-°p-∂-Xn\m-Wv F-Iv-kv-I-th-‰¿ D-]tbm-Kn-®v a-Æv \o-°n-b-Xv. C-tXm-sS am-\-¥-hm-Sn-bnse kmw-kv-Im-cn-I tI-{μ-amb ]-g-»n {K-Ÿm-e-bw A-]I-S-`o-j-Wn t\-cn-Sp-I-bm-Wv. ]-g-»n {K-Ÿm-e-b-Øn¬ Aøm-bn-c-Øn-te-sd Aw-K-ßfp-≠v. Zn-h-tk-\ 500e-[n-Iw B-fp-Iƒ ]-g-»n {K-Ÿm-e-bØn-se-Øp-∂p-≠v. hm-b-\-bv-°pw d-^-d≥-kv ]p-kv-X-I-߃ ]-cn-tim-[n°p-∂-Xn-\p-am-bn \n-c-h-[n B-fp-Iƒ C-Xn-\p ]p-d-sabpw Cu {K-Ÿm-e-b-Øn-seØp-∂p-≠v. aq-∂p \n-e-I-fn-

asÆ-Sp-∏n-s\ Xp-S¿-∂v A-]-I-Sm-h-ÿ-bn-em-b am-\-¥-hm-Sn ]g-»n {K-Ÿme-bw sI-´nSw

ap-¡p-]-−w ]-W-bw-h-¨v X-«n-¸v: aq-¶p-t]À A-d-ÌnÂ

Xp-I e-`n-¨n-Ã; BZn-hmkn ho-Sp-]-Wn ]m-Xn-h-gn-bn \ne¨p

]p¬-∏-≈n: ap-°p-]-≠w ]-Wbw-h-®v [-\-Im-cy-ÿm-]-\Øn¬-\n-∂p ]-Ww X-´n-b tIkn¬ aq-∂p-t]¿ A-d-Ãn¬. CSp-°n I-™n-°p-gn C-√n-°¬ km-_p (42), Ip-∂-Øp-I-h-e h´-°p-t∂¬ tPm-kv (60), I-tÆmØp-sIm-√n h-eym-´v P-b≥ (37) F-∂n-h-cm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. C-Sp-°n kz-tZ-in-bm-b km_p-hm-Wv X-´n-∏n-s‚ kq-{Xm-[mc≥. i-in-a-e-bn¬ Ip-td-°m-ew hm-S-I-bv-°v Xm-a-kn-® C-bm-fpsS B-h-iy-{]-Im-cw tPm-kpw Pb-\pw ]p¬-∏-≈n-bn-se H-cp kzIm-cy [-\-Im-cy-ÿm-]-\-Øn¬ ap-°p-]-≠w ]-W-bw-h-®v 52,000 cq-] X-´p-I-bm-bn-cp-∂p. Im-emh-[n-°p-ti-jw ]-W-b-kz¿-Ww Xn-cn-s®-Sp-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿∂v D-S-a ]-cn-tim-[n-®-t∏m-gm-Wv ap-°p-]-≠-am-sW-∂p a-\- n-emb-Xv. Xp-S¿-∂v t]m-en-kn¬ ]-cmXn \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. km_p C-t∏mƒ Ip-S-In¬ a-c-°-®h-Sw \-S-Øp-I-bm-Wv. {]-Xn-Iƒ a-‰v [-\-Im-cy ÿm-]-\-ß-fn-epw C-Ø-c-Øn¬ X-´n-∏v \-S-Øn-bn´p-s≠-∂m-Wv t]m-en-kn-\v e-`n® hn-h-cw.-

]-\-a-cw: tªm-°v ]-©m-b-Øv 2011˛12 h¿-j-sØ sF.-F.ssh. ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-SpØn- A-\p-h-Zn-® ho-Sv ]q¿-Ønbm-bn-√. ]-\-a-cw ]-c-°p-\n tIm-f-\n-bn-se an-\n-°v A-\p-hZn-® ho-Sm-Wv ]m-Xn-h-gn-bn-em-bXv. c-≠-c-e-£w cq-] A-\p-h-Zn®v F-{Kn-sa‚ v h-bv-°p-I-bpw sN-bv-Xp. ho-Sp-]-Wn `q-cn-`m-Khpw ]q¿-Øn-bm-b-t∏mƒ 1.-95 e£w cq-] B-dp K-Up-°-fm-bn e`n-®p. C-h¿-°v _m-°n e-`n-°m\p-≈ 55,000 cq-]-bv-°v tªm-°v ]- © m- b - Ø n- s e- Ø n- b - t ∏mƒ Pn-√m ]-©m-b-Øv hn-ln-Xw e`n-°m-Ø-Xn--\m¬ Xp-I \¬-Im\m-hn-s√-∂m-Wv A-[n-Ir-X-¿ A-dn-bn-®-Xv. C-Xp-kw-_-‘n-®v ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-cm-Xn \¬-Inbn-cn-°p-I-bm-Wv. ]-´n-I-h¿-K hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ C-Ø-cw \n-ch-[n t]¿-°v Xp-I e-`n-°m-\ps≠-∂m-Wv A-dn-hv. ]-e-cn¬ \n∂p I-Sw-hm-ßn-bm-Wv ho-Sn-s‚ ]-Wn-Iƒ sN-bv-Xn-cn-°p-∂-sX∂v an-\n ]-d-™p. A-Xn-\m¬ C-h¿-°v \¬-Im-

F-S-bv-¡Â in-em-tc-J-I-fp-sS kw-c-£-Ww: d-h-\yqh-Ip-¸v A-t©-¡À hn-«p\Â-Ipw I¬-∏-‰: A-ºp-Ip-Øn a-e-\n-cI-fn-ep-≈ F-S-bv-°¬ Kp-l-bpsS-bpw in-em-c-N-\-I-fp-sS-bpw kw-c-£-Ww ap≥-\n¿-Øn d-h\yq-h-Ip-∏v kw-ÿm-\ ]p-cm-hkv-Xp-h-Ip-∏n-\v A-t©-°¿ ÿ-ew \¬-Ipw. \n-e-hn¬ F-Sbv-°¬ Kp-l Dƒ-s∏-Sp-∂ 50 sk‚ v ÿ-e-am-Wv ]p-cm-h-kvXp-h-Ip-∏n-s‚ ssI-h-iw. C-Xn\p Np-‰p-am-bn A-t©-°¿ ÿe-am-Wv d-h-\yq-h-Ip-∏v hn-´p-Xcm-sa-∂v A-dn-bn-®n-cn-°p-∂-sX∂v kw-ÿm-\ ]p-cm-h-kv-Xp hIp-∏v U-b-d-Iv-S¿ tUm. Pn t{]wIp-am¿ ]-d-™p. h-f-sc-tb-sd N-cn-{X-{]m-[m\y-ap-≈-Xm-Wv F-S-bv-°¬ Kplm-`n-Øn-I-fn-se c-N-\-Iƒ. hb-\m-Sn-s‚ K-X-Im-e kw-kv-IrXn-bn-te-°v sh-fn-®w-ho-ip-∂Xm-Wv Nn-{X-ß-fpw F-gp-Øp-Ifp-a-S-°w Hm-tcm c-N-\-bpw. N-cn{X-{]m-[m-\yw I-W-°n-se-SpØv F-S-bv-°¬ Kp-l-bv-°v bp-\kv-tIm-bp-sS tem-I ss]-Xr-I ]-Z-hn t\-Sn-sb-Sp-°p-∂-Xn-\p≈ {i-aw ]p-cm-h-kv-Xp-h-Ip-∏v \S-Øn-h-cn-I-bm-Wv. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn kw-ÿm\ k¿-°m¿ tem-I ss]-Xr-I-]Z-hn kv-s]-jy¬ Hm-^n-k-dm-bn tUm. F-en-k-_-Øv tXm-a-kn-

FSbv-°¬ Kp-l-bp-sS Dƒ-h-iw s\ \n-b-an-®n-´p-≠v. F-S-bv-°¬ Kp-l-bv-°p ]p-d-ta I-\ym-Ip-amcn Pn-√-bn¬ tI-c-f-Øn-s‚ ssI-h-i-Øn-ep-≈ ]-Zv-a-\m-`-]pcw sIm-´m-c-Øn-\pw tem-I ss]Xr-I-]-Z-hn t\-Sn-sb-Sp-°m-\mWv kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ {iaw. 1984em-Wv F-S-bv-°¬ Kp-lbpw A-Xpƒ-s∏-Sp-∂ 50 sk‚ v ÿ-e-hpw kw-ÿm-\ ]p-cm-h-

kv-Xp-h-Ip-∏n-s‚ ssI-h-i-saØn-b-Xv. h¿-j-߃ I-gn-™n´pw Kp-l-bp-sS-bpw c-N-\-I-fp-sSbpw im-kv-Xo-b kw-c-£-WØn¬ Im-cy-£-a-am-bn C-S-s]Sm≥ ]p-cm-h-kv-Xp-h-Ip-∏n-\v Ign-™n-cp-∂n-√. ÿ-e-]-cn-an-Xnbm-bn-cp-∂p C-Xn-s‚ {]-[m-\ Im-c-W-ß-fn¬ H-∂v. d-h-\yq-hIp-∏v A-t©-°¿ `q-an hn-´p-sImSp-°p-∂-tXm-sS Cu {]-iv-\-Øn-

]-en-i-¡m-c-sâ ssI-h-i-ap-Å tc-J-IÄ ]n-Sn-s¨-Sp-¡-Ww: B-Iv-j-³ I-½n-än kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: t]m-enkv k¿-°nƒ Hm-^n-k¿-°v apºm-sI Io-g-S-ßn-b tª-Uv ]-eni-°m-c≥ tdm-_¿-´n-s‚ ssI-hi-ap-≈ tc-J-Iƒ A-Sn-b-¥-c-ambn ]n-Sn-s®-Sp-°m≥ \-S-]-Sn-bp≠m-h-W-sa-∂v B-Iv-j≥ I-Ωn‰-n `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. tdm-_¿-´n-s‚ ]o-U-\-sØ XpS¿-∂v a-e-¶-c-bn-se ap-≠-°¬ jm-Pn F-∂ bp-h-I¿-j-I≥ Ign-™ am-kw 17\v B-fl-l-Xy sN-bv-Xn-cp-∂p. tdm-_¿-´n-s\ ]n-Sn-Iq-Sp-∂Xn¬ Xn-I-™ A-ew-`m-h-am-Wv t]m-en-kv Im-Wn-®-Xv. jm-Pn B-fl-l-Xy sN-bv-X Zn-h-kw Fgp-Xn-b I-Øv s]m-Xp-P-\-a-[yØn¬ D-d-s° hm-bn-°p-I-bpw A-Xp-h-gn tdm-_¿-´n-\v c-£-s∏Sm≥ A-h-k-c-ap-≠m-°p-I-bpw

sN-bv-X-Xp t]m-en-km-Wv. Xp-S¿∂pw tdm-_¿-´n-s\ ]n-Sn-Iq-Sp-∂Xn¬ Xn-I-™ A-ew-`m-h-am-Wv t]m-en-kv Im-Wn-®-Xv. tdm-_¿´n-s\ A-d-kv-‰v sN-ø-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v \m-´p-Im¿ B-Iv-j≥ I-Ωn-‰-n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \n-c-¥-c {]-t£m-`-߃ kwLn-Sn-∏n-®n-cp-∂p. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn-bn¬ h-gn-X-S-b¬, tdm-_¿-´n-s‚ ho-´n-te-°v _-lpP-\ am¿-®v, C-bm-fp-sS Iq-´m-fnIƒ ssI-b-S-°n-b d-_¿-tØm´w ]n-Sn-s®-Sp-°¬ k-a-c-߃ \S-Øn. G-‰-hp-sam-Sp-hn¬ jm-Pnbp-sS `m-cy j-n-_n-bpw a-°-fpw A-Ω-bpw kp¬-Øm≥ _-tØcn t]m-en-kv k¿-°nƒ C≥-kv s]-Iv-S¿ Hm-^n-kn-\v ap-∂n¬ kXy-{K-lw \-S-Øn. Xp-S¿-∂v tdm-_¿-´n-s‚ ho´n¬ I-b-dn jm-Pn-bp-sS Ip-Spw-

_mw-K-ß-fpw B-Iv-j≥ I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-I-fpw Xm-a-kw B-cw`n-°p-sa-∂v {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. Cu P-\-Io-b {]-t£m-`-ß-fpsS k-Ω¿-±-am-Wv tdm-_¿-´v Io-gS-ßm≥ Im-c-Ww. C-tXm-sS tdm_¿-´v H-fn-hn-em-bn-cp-∂p-sh-∂ t]m-en-kn-s‚ hm-Zw s]m-fn™n-cn-°p-I-bm-sW-∂pw `m-chm-ln-Iƒ B-tcm-]n-®p.tdm-_¿-´n-s‚ sI-Wn-bn¬ Ip-Sp-ßn-b a-‰p-≈-h¿ \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ A-t\z-j-Ww \-SØ-Ww. jm-Pn-bp-sS 2.-48 G-°¿ `q-an-bp-tS-X-S-°w tdm-_¿-´v ssIh-i-s∏-Sp-Øn-b tc-J-Iƒ ]n-Sns®-Sp-Øv D-S-a-ÿ¿-°v \¬Im≥ \-S-]-Sn-sb-Sp-°-Ww. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ I¨-ho\¿ ]n sI k-Øm¿, sN-b¿-am≥ F C tP-°-_v, J-Pm-©n s_©-an≥ Cu-tim ]-s¶-Sp-Øp.-

B-Zn-hm-kn-IÄ I-e-Î-td-äv D-]-tcm-[n-¨p Kq-U-√q¿: _-kv k¿-ho-kv Bcw-`n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v apXp-a-e I-Sp-hm-kw-c-£-W tI{μ-Øn-se Im¿-°p-Sn, sXm-∏°m-Sv {Km-a-ß-fn-se B-Zn-hm-knIƒ Du-´n-bn¬ I-e-Œ-td-‰v Hm^n-kv D-]-tcm-[n-®p. bm-{X-kuI-cyw G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´n-s√¶n¬ Ip-´n-I-fp-sS ]T-\-sØ Im-cy-am-bn _m-[n-°pw. C-Xpkw-_-‘n-®v B-Zn-hm-kn-Iƒ Pn-√m I-e-Œ¿ A¿-®-\m ]-Sv-\mbn-In-\v \n-th-Z-\w \¬-In.

sh≈-ap-≠ {Km-a-∏-©m-b-Øn-se Ip-Sn-sh-≈ ]-cn-tim-[-\m Iymw-]v {]-knU‚ v ]n F B-en-lm-Pn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Ip-Sn-sh-Å ]-cn-tim-[-\m Iymw-]v \-S-¯n sh-≈-ap-≠: sk‚¿ t^m¿ hm´¿ dn-tkm-gv-kv U-h-e-]v-sa‚ v B‚ v am-t\-Pv-sa‚n-se im-kv{X-⁄≥-am-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ sh-≈-ap-≠ ]-©m-bØn-se s]m-Xp-Ip-Sn-sh-≈

ep-≈ sI-´n-S-Øn-\v `o-j-Wnbm-bm-Wv ]-©m-b-Øv h-I tjm-∏n-Mv tImw-π-Iv-kv \n¿an-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn asÆ-Sp-Øv \o-°n-bn-cn-°p-∂Xv. Im-e-h¿-jw Xp-S-ßp-∂Xn-\v ap-ºv ]-©m-b-Øv a-Æv \o-°w sN-øm≥ {i-an-s®-¶nepw {K-Ÿm-e-bw {]-h¿-ØI¿ C-S-s]-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v kw-c-£-W `n-Øn \n¿-an-°msa-∂v D-d-∏p-\¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬, I-gn-™ Zn-hkw ho-≠pw F-Iv-kv-I-th-‰¿ D-]-tbm-Kn-®v a-Æv \o-°p-Ibm-Wp-≠m-b-Xv. Cu hn-h-cw {K-Ÿm-e-bw {]-h¿-Ø-I¿ ]©m-b-Øv A-[n-Ir-X-sc Adn-bn-s®-¶n-epw \-S-]-Sn-bp≠m-bn-√. kw-c-£-W-`n-Øn \n¿-an-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v \n-b-a-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn°p-∂-Xn-\v {K-Ÿm-e-bw {]h¿-Ø-I¿ B¿.-Un.-H-°v ]cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v.-

29 BKkvXv 2013 hymgw

t{km-X- p-I-fn-se 44 kmw-]n-fpIƒ ti-J-cn-®v ]-cn-tim-[n-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n F B-en-lm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ Sn sI a-Ωq-´n, B-kym sam-

bv-Xp, eo-em `m-kv-I-c≥, sIm-bnc-Ω I-f-Øn¬, sa-Un-°¬ Hm^n-k¿ tUm. bm-jn≥, tUm. hn B¿ jo-P kw-km-cn-®p. tUm. am-[-h≥ tIm-a-Øv, i-in-[-c≥ ]-≈n-°p-gn-bn¬ ¢m-sk-Sp-Øp.

]p-c-kv-Im-c k-aÀ-¸-Ww 31\v am-\-¥-hm-Sn: ]-g-»n- {K-Ÿm-ebw an-I-® sN-dp-I-Y-bv-°v kwÿm-\-X-e-Øn¬ G¿-s∏-SpØn-b {io-te-J kv-am-c-I Ahm¿-Uv 31\v D-®-bv-°v ti-jw c≠n-\v \¬-Ipw. {K-Ÿm-e-bw lm-fn¬ I-Ym-Im-cn jo-em tSman A-hm¿-Uv Zm-\w \n¿-h-ln°pw. ap-b-em-´w F-∂ I-Y c-Pn® ]n hn P-b-tZ-h-\m-Wv Cu h¿j-sØ A-hm¿-Uv.

Kp-l-bn-se in-em-en-Jn-X߃

tNm¿-®-bpw k-ao-]-{]-tZ-i-ßfn-se I-cn-¶¬ J-\-\-hp-am-Wv F-S-bv-°-en-se N-cn-{X-kv-am-cIw t\-cn-Sp-∂ I-Sp-Ø `o-j-WnIƒ. C-X-I-‰n Kp-l-bp-bp-sSbpw c-N-\-I-fp-sS-bpw Zo¿-L-Ime kw-c-£-W-Øn-\p D-X-Ip-∂ ]-cn-]m-Sn-I-fm-Wv in¬-∏-im-ebn¬ hn-j-b-ß-fm-b-Xv. A-]q¿-h-hpw ss\-]p-Wyam¿-∂-Xp-am-b a-\p-jy-{]-b-Xv-\Øn-s‚ ]-I-cw-h-bv-°m-\n-√mØ D-Zm-lm-c-W-am-Wv F-S-bv°¬ Kp-lm-`n-Øn-I-fn-se Nn-{Xß-fpw F-gp-Øp-I-fpw. _n.-kn. 4000\pw F.-Un. ]-Xn-s\m-∂n\pw C-S-bn¬ ]-e-t∏m-gm-bn cNn-°-s∏-´-Xm-Wv C-h. tem-I ss]-Xr-I-]-Z-hn e-`n°p-∂-Xv X-e-ap-d-Iƒ-°m-bn Ime-ß-tfm-fw Im-Øp-kq-£n-t°≠ F-S-bv-°¬ Kp-lm-`n-Øn-Ifn-se Nn-{X-ß-fp-sS-bpw F-gpØp-I-fp-sS-bpw Ip-‰-a-‰ kw-c£-W-Øn-\v D-X-Ip-sa-∂p tUm. F-en-k-_-Øv ]-d-™p. Kp-l-bp-sS-bpw c-N-\-I-fp-sSbpw im-kv-{Xo-b kw-c-£-W-hpam-bn _-‘-s∏-´v in¬-∏-im-ebn¬ D-b¿-∂ \n¿-tZ-i-߃ t{Im-Uo-I-cn-®v kw-kv-Im-cn-I h-Ip-∏n-\v ssI-am-dp-sa-∂pw Ah¿ A-dn-bn-®p.-

\p-≈ Xp-I F-{X-bpw th-K-w e`y-am-°m≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°W-sa-∂v h-b-\m-Sv {_n-Iv-kv B‚ v I¨-kv-{S-Iv-j≥- h¿-t°gv-kv (kn.-sF.-Sn.-bp.-) t\-Xm-°fm-b sI kn P-∫m¿, sI tKm]m-e≥ B-h-iy-s∏-´p. A-√mØ-]-£w {]-Xy-£ k-a-c-]-cn]m-Sn-Iƒ-°v cq-]w-\¬-Ip-sa∂pw C-h¿ A-dn-bn-®p.A-tX-k-a-bw, sF.-F.-ssh. ]-≤-Xn-bn¬ Pn-√m-˛-{Km-a-∏-©mb-Øp-Iƒ 25 i-X-am-\w ho-Xw Xp-I \¬-Im-Ø-Xn-\m-em-Wv KpW-t`m-‡m-°ƒ-°v ]-Ww \-¬Im≥ I-gn-bm-Ø-sX-∂v tªm-°v ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X-¿ A-dnbn-®p. `-h-\-]-≤-Xn Xp-I k¿°m¿ c-≠-c-e-£-am-bn h¿-[n-∏ns®-¶n-epw tªm-°v ]-©m-b-ØpIƒ-°v Xp-I e-`n-®n-´n-√.Pn-√m-˛{Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fp-sS Xp-I e-`y-am-hm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v kl-I-c-W _m-¶p-I-fn¬ \n-∂v 11.5 i-X-am-\w ]-en-i-bv-°v ]-Ww I-Sw-hm-ßm≥ k¿-°m¿ D-Ø-chn-d-°n-bn-cp-∂p. F-∂m¬, Cu ]-en-i-bv-°v ]-Ww \¬-Im≥ Hcp _m-¶pw X-øm-dm-bn-´n-s√-∂pw A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p.-

`-£y-kp-c-£m _n-Ãv: bq-¯v tIm¬-{K-kv {]--I-S-\w \-S-¯n I¬-∏-‰: `-£y-kp-c-£m-_n-√v ]m-km-°n- cm-Py-sØ 70 i-X-am\w h--cp-∂ P-\-hn-`m-K-߃-°v ]-´n-Wn am-‰p-∂ kz-]v-\ ]-≤-Xnbm-b `-£y-kp-c-£m ]-≤-Xn \S-∏m-°n-b tI-{μ k-¿-°m-cn-\pw bp.-]n.-F. A-[y-£ tkm-Wnbm-Km-‘n-°pw {]-[m-\-a-{¥n a≥-tam-l≥ kn-Mn-\pw A-`n-hmZy-a¿--∏n-®v I¬-∏-‰ ap-\n-kn-∏¬ bq-Øv tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ Su-Wn¬ {]I-S-\-hpw tbm-K-hpw \-S-Øn. {]-kn-U‚ v km-en dm-´-s°m√n A-[y-£-X-h-ln-®p. ]n P-b-{]-km-Zv, ]n ap-l-Ω-Zv A-Pv-a¬, _n kp-hn-Øv, ]n C jw-kp-±o≥, k-eow Im-cm-S≥, kp-ss_¿ Hm-Wn-h-b¬, Pn_n≥, kn j-^o-Jv, lm-cn-kv, Pdo-jv, hn hn A-jv-d-^v kw-km-cn®p.ta-∏m-Sn: `-£y-kp-c-£m _n-√v ]m¿-e-sa‚n¬ bm-Ym¿-Yy-am°n-b bp.-]n.-F. k¿-°m-cn-\v A`n-hm-Zy-ß-f¿-∏n-®v bq-Øv tIm¨-{K-kv ta-∏m-Sn a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Su-Wn¬ {]-I-S-\w \-S-Øn. cm-Py-sØ P-\-kw-Jy-bn¬ 70 i-X-am-\-Øn-\v \n-b-aw Im-cWw `-£y-[m-\yw D-d-∏m-°p-∂ `-£y-kp-c-£m _n-√v am-Xr-Ibm-Wv. {]-kn-U‚ v sI ]n ssl-Z¿ A-en, P-tb-jv tIm-´-\m-Sv, sI hn j-ao¿, bq-\-kv Np-fn-°, cmPp sl-P-am-Sn, hn k-t¥m-jv, d^o-°v B-\-∏m-d, c-ho-{μ≥ km{μ, j-lo¿ sN-tºm-Ø-d, D-Ω¿ sI t\-Xr-Xzw \¬-In.-

\p H-c-f-thm-fw ]-cn-lm-c-am-hpw. `q-an ssI-am-‰-Øn-\p-≈ \-S-]-SnIƒ A-¥n-a-L-´-Øn-em-sW-∂v h-b-\m-Sv F.-Un.-Fw. F≥ Sn amXyp ]-d-™p. ]-›n-a-L-´-Øn-s‚ hm-e-‰Øp-≈ F-S-bv-°¬ Kp-l-bv-°v tem-I ss]-Xr-I-]-Z-hn t\-Snsb-Sp-°p-∂-Xn-\p-≈ {i-aw kwÿm-\ ]p-cm-h-kv-Xp-h-Ip-∏v 2010¬ Xp-S-ßn-b-Xm-Wv. Kp-l-

bp-sS-bpw c-N-\-I-fp-sS-bpw N-cn{X-˛-kmw-kv-Im-cn-I {]m-[m-\yw bp-\-kv-tIm-sb t_m-[y-s∏-SpØm-\p-≈ {i-a-Øn-s‚ `m-K-ambn 2011¬ c-≠p tZ-io-b sk-an\m-dp-Iƒ \-S-Øn. Kp-lm-`n-ØnI-fn-se c-N-\-I-fp-sS kw-c-£W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v kw-LSn-∏n-® tZ-io-b in¬-∏-im-e Ign-™ Zn-h-k-ß-fn¬ kp¬Øm≥-_-tØ-cn-bn¬ \-S-∂p.

ku-P-\y ss{K³-U-À hn-X-c-Ww

B-e-¯qÀ F-tÌ-äv G-sä-Sp-¡-Ww: tIm¬-{K-kv

am-\-¥-hm-Sn: Im-´n-°p-fw B-e- tZ-in-bp-sS ssI-h-i-am-Wp-≈Øq¿ F-kv-t‰-‰v k¿-°m¿ G-s‰- Xv. _mw-•q¿ kz-tZ-in h-gn-hn-´ Sp-Øv hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\߃-°v D-]-tbm-K-s∏-Sp-Ø-W- co-Xn-bn-em-Wv Cu tXm-´w ssIsa-∂v tªm-°v tIm¨-{K-kv I- h-i-s∏-Sp-Øn-b-sX-∂p t\-cΩn-‰n `m-c-hm-ln-Iƒ B-h-iy- sØ ]-cm-Xn D-b¿-∂n-cp-∂p. Pps∏-´p. Xn-cp-s\-√n ]-©m-b-Øn- h¿-´v hm-\nw-K≥ F-∂ hn-tZ-ise Im-´n-°p-fw B-e-Øq¿ F- ]u-c-s‚ D-S-a-ÿ-Xn-bn-ep-≠mtÃ-‰v 246.-07 G-°¿ hn-kv-Xr-Xn- bn-cp-∂ tXm-´w {io-Nn-Øn-c saUn-°¬ sk‚-dn-\pw a-‰v B-hbp-≈ Im-∏n-tØm-´-am-Wv. A- \ - ¥ - c m- h - I m- i n- I - f n- √ m- iy-߃-°pw D-]-tbm-K-s∏-Sptªm-°v Ø hn-tZ-i-]u-c-s‚ D-S-a-ÿ-X- Ø-W-sa-∂m-Wv bn-ep-≈ Cu F-tÃ-‰v I-gn-™ tIm¨-{K-kv `m-c-hm-ln-I-fp-sS I-¬-∏-‰: Sn kn tPm-Wn-s‚ Ip-td-°m-e-am-bn _mw-•q¿ kz- B-h-iyw. Xr-»n-te-cn hn-t√-Pnth¿-]m-Sn¬ ssI-\m-´n ]-fl-{]`m {K-Ÿm-e-b-Øn¬ tN¿-∂ tbm-Kw A-\p-tim-Nn-®p. {K-Ÿme-b-Øn¬ F-√m c-≠mw Rm-bdm-gv-N-I-fn-epw \-S-°p-∂ ]p-kv- kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: Pn-√-bn¬ im-kv-{Xo-b-am-bn sN-kv ]-cn-ioX-I-N-¿-®-bn-se k-Po-h km- e-\w \¬-Ip-∂-Xn-\pw cm-Pym-¥-c sN-kv Sq¿-W-sa‚p-Iƒ \-S-Øp∂n-[y-am-bn-cp-∂p Sn kn tPm¨. ∂-Xn-\p-am-bn kp¬-Øm≥ _-tØ-cn-bn¬ sN-kv A-°m-Z-an cq-]o{]-kn-U‚ v Sn hn c-ho-{μ≥ A- I-cn-®p.`m-c-hm-ln-I-fm-bn hn B¿ k-t¥m-jv-˛ sk-{I-´-dn, sP-bv-k¨ [y-£-X-h-ln-®p. G-t®mw tKm]n, A-_p Kq-U-em-bn, Fw Fw sI tPm-kv-˛ {]-kn-U‚ v, F dn-®m¿-Uv sP-bv-k¨-˛ J-Pm-©n, B¿ ss]-en, C ti-J-c≥, sI ]n c-Xv- c-ta-jv-˛ tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn, kn sI k-Zm-in-h≥-˛ ssh-kv {]-knU‚ v F-∂n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp.\m-I-c≥ kw-km-cn-®p.Kq-U-√q¿: X-an-gv-\m-Sv k¿-°m¿ ku-P-\y an-Iv-kn-bpw ss{K≥U-dpw C≥-U-Iv-j≥ -Ip-°-dpw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. \-©-\mSn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ sI B¿ A¿-Pp-\≥ Fw.-]n. hn-X-c-tWmZv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. 1669 t]¿-°m-Wv ku-P-\y km-[-\-߃ hn-X-c-Ww sN-bvX-Xv. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Ip-∏p-kzm-an kw-_-‘n-®p.-.-

A-\p-tim-Nn-¨p

sN-kv A-¡m-Z-an cq-]o-I-cn-¨p

se ]-Øv k¿-th \-º-dp-I-fn-embm-Wv Cu tXm-´w \n-e-sIm-≈p∂-Xv. C-Xn-\n-sS 33 G-°¿ C-Xn¬ \n-∂p hn¬-∏-\ \-S-Øn-bn-cp∂p. A-h-ti-jn-® `q-an k¿°m¿ G-s‰-Sp-°-W-sa-∂m-Wv tIm¨-{K-kv tªm-°v I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´-Xv. hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ tªm-°v tIm¨{K-kv I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v ]n hn tPm¨, sI e-£v-a-W≥, sI Pn cm-a-Ir-jv-W≥, sI ]p-´-Æ≥ ]s¶-Sp-Øp.-

Un-{Kn ko-säm-gn-hv kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: ao-\ßm-Sn K-h. tam-U¬ tIm-f-Pn¬ _n.-tImw hn-Øv Iw-]yq-´¿ Bπn-t°-j≥, _n.-F-kv.-kn. C-eIvv-t{Sm-Wn-Iv-kv Un-{Kn tIm-gv-kpIƒ-°v G-Xm-\pw ko-‰p-Iƒ Hgn-hp-≠v. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ tIm-f-Pv Hm-^n-kn¬ t\-cn-´v lmPcm-h-Ww.-

£o-c-IÀ-j-I-cp-sS \-Sp-shm-Sn-¨v Im-en-¯o-ä hn-e Ip-Xn-¨p-b-cp-¶p I¬-∏-‰: Im-en-Øo-‰-bp-sS hn-e A-\n-b-{¥n-X-am-bn D-b-cp-∂-Xv £o-c-I¿-j-I-sc {]-Xn-k-‘nbn-te-°v \-bn-°p-∂p. H-cp h¿j-Øn¬ \m-ep-{]m-h-iy-am-Wv Im-en-Øo-‰-bp-sS hn-e D-b¿-∂Xv. 50 In-tem-bp-sS H-cp Nm-°n-\v 350 cq-]-bp-sS hn-e-h¿-[-\-bmWv D-≠m-bn-cn-°p-∂-Xv. kz-Imcy Im-en-Øo-‰ t]m-se-X-s∂ k¿-°m¿ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ Im-en-Øo-‰-bp-sS hn-e-bpw A\n-b-{¥n-X-am-bn h¿-[n-∏n-®-Xv I¿-j-I-sc h-en-b I-S-s°-Wnbn-te-°v X-≈n-hn-Sp-∂-Xn-\p Imc-W-am-hpw. 50 In-tem-{Kmw Imen-Øo-‰-bv-°v 640 cq-]-bm-bn-cp∂-Xv \n-e-hn¬ 950 cq-]-bn-em-Wv F-Øn-\n¬-°p-∂-Xv.I-\-Ø-a-g-bn-epw {]-Ir-Xnt£m-`-Øn-epw sh-≈-s∏m-°Øn-epw {]-Ir-Xn-Z-Ø-am-b Im-

en-Øo-‰-Iƒ-°p £m-aw t\-cn-Sp∂ ÿn-Xn-bm-Wv. Cu km-l-Ncy-Øn¬ Im-en-Øo-‰-bp-sS hn-e h¿-[n-°p-∂-Xpw h-f-sc Kp-cp-Xc {]-Xym-Lm-Xw kr-„n-°p-∂p. ]p-√n-\pw ssh-t°m-en-\pw \n-e-hn-se Im-em-h-ÿ-aq-ew hf-sc-b-[n-Iw £m-aw t\-cn-Sp-∂Xm-bn ]-d-b-s∏-Sp-∂p. H-cp Intem ssh-t°m-en-\v \n-e-hn¬ 15 cq-]-bm-Wv hn-e. tI-c-f-Øn¬ B-h-iy-ap-≈-Xn-s‚ G-dn-b-]¶pw D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂ `t£ym¬-∏-∂-am-Wv ]m¬. tI-cf-Øn¬ ]m-en-s‚ hm¿-jn-I D¬∏m-Z-\w 21,76,000 S¨ B-Wv. ]gw, ]-®-°-dn F-∂n-h-bv-°v Iq-SpX-em-bn A-\y-kw-ÿm-\-ß-sfbm-Wv B-{i-bn-°p-∂-Xv. `m-hnbn¬ tI-c-f-Øn-se £o-c-hy-hkm-bw h≥ {]-Xn-k-‘n t\-cn-Sp∂-Xn-\pw km-[y-X-bp-≠v. C-ß-

s\ h-∂m¬ ]m-en-\pw A-\y-kwÿm-\-ß-sf B-{i-bn-t°-≠ ÿn-Xn h-cpw.- ]-g-ß-fpw ]-®-°dn-I-fpw Ir-{Xn-a h-f-ß-fp-]-tbmKn-®v D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂-Xp-aq-ew Kp-cp-X-c-am-b B-tcm-Ky {]-iv-\ß-fm-Wv t\-cn-Sp-∂-Xv. ]m-en-s‚ Im-cy-Øn-epw D-]t`m-‡r-kw-ÿm-\-am-bn am-dnbm¬ {]-Xym Lm-X-߃ t\-cntS-≠n-h-cpw. B-bn-c-°-W-°n-\p I¿-j-I¿ £o-c-ta-J-e-sb {][m-\ h-cp am-\-am¿-K-am-bm-Wp Im-Wp-∂-Xv. F-∂m¬, Ip-Xn-®pb-cp-∂ Im-en-Øo-‰-bp-sS hn-e-bv°v B-\p-]m-Xn-I-am-bn ]m-en-s‚ hn-e D-b-cm-Ø-Xm-Wv {]-iv-\w. Iq-Sp-X¬ ]m¬ D¬-∏m-Zn-∏n°m≥ I-gn-bp-∂ an-I-®-bn-\w ]ip-°-sf I¿-j-I-cn¬ F-Øn°p-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ A[n-Ir-X¿ kzo-I-cn-°-Ww. X-t±-

io-b ]-ip-°-sf \n-e-\n¿-Øp∂-Xn-\pw Iq-Sp-X¬ I-cp-X¬ \-S]-Sn-Iƒ th-Ww.Iq-Sp-X¬ D¬-∏m-Z-\-ti-jnbp-≈ C-\-ß-sf-t∏m-se-X-s∂ Kp-W-\n-e-hm-c-ap-≈ ]m¬ D¬∏m-Zn-∏n-°p-∂ ]-ip-°s - f-bpw hnI-kn-∏n-s®-Sp-°-Ww. ]-®-°-dnbp-sS Im-cy-Øn¬ kz-bw-]-cym]v-X-X t\-Sp-∂-Xn-\p-≈ {i-a߃ hn-hn-[ X-eß - f - n¬-\n-∂v Db-cp-∂p-≠v.- A-Sp-°f - t- Øm-´w ]≤-Xn Cu cw-KØ - v ]p-Xn-b Im¬h-bv∏ - m-Wv. Iq-Sp-X¬ t]-sc £oc-ta-J-e-bn-te-°v B-I¿-jn-°m\p-≈ t_m-[-h¬-°-c-W ]-cn]m-Sn-If - pw D-≠m-hW - w. £o-ct- aJ-e em-`-I-c-am-°p-∂-Xn-\p-≈ \-S] - S- n-Iƒ A-[n-Ir-X¿ kzo-Ic - n®n-s√-¶n¬ Iq-Sp-X¬ I¿-j-I¿ Cu ta-J-e-tbm-Sv hn-S-]-d-bp-sa∂ Im-cyw Xo¿-®b - m-Wv.-


{]mtZ-inIw

29 BKkvXv 2013 hymgw

I¬∏-‰ ]-fl{]` s]m-Xp{K-Ÿm-ebw: Sn sI A-Nyp-X≥ A-\p-kv-a-cWw˛ 5.00

I¬-∏-‰: Un.-Fw. hnw-kv A¿_≥ sk‚-dn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ sa-Km sa-Un-°¬ Iym-w]v \-S-Øn. ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿am≥ ]n ]n B-en D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hnw-kv kn.-C.-H. tZ-hm\-μv A-[y-£-X-h-ln-®p. ap≥ \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ F ]n l-ao-Zv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. tUm. ip-`m-w-Kn, kq-∏n I-√-t¶m-S≥, l-°ow kw-km-cn®p. C.-F≥.-Sn, t\-{X-hn-`m-K-ßfn-¬ F-Æq-tdm-fw tcm-Kn-I-sf ]-cn-tim-[n-®p.

Adnbn-¸pIÄ

Ip-dn-s¸-gp-¯v aÂ-k-cw

kv-tIm-fÀ-jn-¸v \ÂIp¶p

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: ssh.Fw.-kn.-F. h-b-\m-Sv k-_v doPy-\v Io-gn-ep-≈ Aw-K-ß-fp-sS a-°-fn¬ π-kv-Sp-hn-\v Iq-Sp-X¬ am¿-°v hm-ßn-b-h¿-°v G¿-s∏Sp-Øn-bn-cn-°p-∂ Sn Sn tXm-a-kv F≥-tUm-hv-sa‚n-\p-≈ A-t]£-Iƒ £-Wn-®p. A¿-l-cm-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ _-tbm-Um-‰-bpw am¿-°v en-Ãpw k-ln-Xw k-]vXw-_¿ aq-∂n-\v ap-ºm-bn sk{I-´-dn, ssh.-Fw.-kn.-F, kp¬Øm≥ _-tØ-cn, tIm-´-°p-∂v F-∂ hn-em-k-Øn¬ A-t]£n-°-Ww. t^m¨: 9447229444.-

F³-h-b¬-saâ t^m-dw {]-Xn-tj-[n-¨p kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: Pn-√-bnse ]-cn-ÿn-Xn kw-L-S-\-I-sf hn-tZ-i-]-Ww ]-‰p-∂-h-cm-bn Nn{Xo-I-cn-®v hm¿-Ø \¬-In-b IS-em-kv kw-L-S-\-bv-s°-Xn-tc h-b-\m-Sv F≥-h-b¨-sa‚¬ t^m-dw {]-Xn-tj-[n-®p. \o-e-Kn-cn-˛-h-b-\m-Sv sslth B‚ v sd-bn¬-th B-Iv-j≥ I-Ωn-‰n-bp-sS-bpw h-b-\m-Sv, \oe-Kn-cn, Nm-a-cm-Pv \-K¿ Fw.-]nam-cp-sS-bpw C-S-s]-S-en-s\-bpw Xp-S¿-∂v h-b-\m-Sv sd-bn¬-th bm-Ym¿-Yy-am-hp-sa-∂m-bt∏mƒ hm¿-Ø-I-fn¬ C-Sw-]n-Sn°m-\p-≈ H-cp cm-jv-{So-b-t\-Xmhn-s‚ X-cw-Xm-W I-fn-bm-Wn-Xv. F-√m hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\߃-°pw ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿Ø-I¿ F-Xn-cm-sW-∂ {]-h-N\w i-cn-b-s√-∂pw t^m-dw `m-chm-ln-Iƒ ]-d-™p. \-©≥-tIm-Uv-˛-h-b-\m-Sv sdbn¬-th bm-Ym¿-Yy-am-°m-\mbn \o-e-Kn-cn-˛-h-b-\m-Sv \m-j\¬ ssl-th B‚ v sd-bn¬-th B-Iv-j≥ I-Ωn-‰n \-S-Øp-∂ {]h¿-Ø-\-߃-°v ]n-¥p-W Adn-bn-®p. kn Fw ]u-tem-kv, sI tKm-]m-e-Ip-am¿, i-in-Ip-am¿, kp-[ kw-km-cn-®p.-

D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: \n-tbmP-I-a-fi-ew Fw.-F¬.-F-bpsS {]m-tZ-in-I hn-I-k-\-^≠n¬-\n-∂v A-\p-h-Zn-® Xp-I D]-tbm-Kn-®v kp¬-Øm≥ _tØ-cn K-h. sS-Iv-\n-°¬ sslkv-Iq-fn¬ hm-ßn-b em-∏v tSm-]vI-fp-sS-bpw s{]m-P-Iv -‰-dn-s‚bpw D-Zv-Lm-S-\w sF kn _m-eIr-jv-W≥ Fw.-F¬.-F. \n¿-hln-®p. kv-Iq-fn¬ D-®-`-£-Ww ]mIw-N-øp-∂-Xn-\pw `-£-Ww I-gn°p-∂-Xn-\pw B-h-iy-am-b In®¨ Iw ssU-\n-Mv lmƒ \n¿an-°p-∂-Xn-\v {]m-tZ-in-I hn-Ik-\ ^-≠n¬ \n-∂pw B-h-iyam-b Xp-I A-\p-h-Zn-®-Xm-bn At±-lw ]-d-™p. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn {Km-a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v H Fw tPm¿-Pv A-[y-£-X-h-ln-®p. hm¿-Uv saw-_¿ cm-[m -c-ho{μ≥, kq-{]-≠v ]n sI P-b≥, ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v A-–p¬\m-k¿, tUm. a-t\m-Pv-Ip-am¿, t{]w-N-μv kw-km-cn-®p.-

Un.-ssh.-F-^v.-sF. {]-I-S-\w \-S-¯n ]-\-a-cw: F.-F-kv.-sF. a¿-±ns®-∂m-tcm-]n-®v t]m-en-kv A-dkv-‰v sN-bv-X \n-jm-Zn-\v Pm-ayw e-`n-®-Xn¬ B-Àm-Zw {]-I-Sn-∏n®pw t]m-en-kv \-S-]-Sn-bn¬ {]Xn-tj-[n-®pw Un.-ssh.-F-^v.sF. {]-h¿-Ø-I¿ ]-\-a-cw SuWn¬ {]-I-S-\w \-S-Øn. b-Ym¿Y {]-Xn-Iƒ t]m-en-kn-\v ap-∂neq-sS hn-e-kp-tºmƒ \n-c-]-cm[n-I-sf I-≈-t°-kn¬ Ip-Sp°n P-bn-en-e-S-°p-∂ \-S-]-Sn Aw-Ko-I-cn-°n-s√-∂p {]-Xn-tj[-°m¿ ]-d-™p. {]-I-S-\-Øn-\v sI ]n jn-Pp, kp-\o-jv-Ip-am¿, \u-jm-Zv t\-Xr-Xzw \¬-In.-

3

sa-Un-¡Â Iymw-]v \-S-¯n

]cn-]mSn

am-\-¥-hm-Sn: td-Un-tbm ams‰m-en-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Pn-√-bn-se l-b¿-sk-°≥-Udn, tIm-f-P-v hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ°m-bn Ip-dn-s∏-gp-Øv a¬-k-cw \-S-Øp-∂p. "Rm≥ F-s‚ kv{Xo-Xz-Øn¬ A-`n-am-\n-°p-∂p' F-∂-Xm-Wv hn-j-bw. F t^m¿ t]-∏-dn¬ H-cp t]-Pv am{Xw ssZ¿-Ly-ap-≈ Ip-dn-∏m-Wv X-øm-dm-t°-≠-Xv. F≥-{Sn-Iƒ k-]v-Xw-_¿ 10\-Iw tÃ-j≥ U-b-d-Iv-S¿, td-Un-tbm am-s‰men, Zzm-c-I, ]n.-H. s\-√q¿-\m-Sv, am-\-¥-hm-Sn F-∂ hn-em-kØn¬ e-`n-°-Ww.-

kozhikode/wyd

D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp Un.-Fw. hnw-kv A¿-_≥ sk‚-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ I¬-∏-‰-bn¬ \-S-∂ sa-Un-°¬ Iym-w]v \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

ssh.-Fw.-kn.-F. Ip-Spw-_-kw-K-aw \-S-¯n ]p¬-∏-≈n: ssh.-Fw.-kn.-F. ]p¬-∏-≈n bq-\n-‰n-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ Ip-Spw-_-kw-K-aw \-SØn. {]-kn-U‚ v a-Øm-bn X-≠mbn-a-‰w A-[y-£-X-h-ln-®p. sk-{I-´-dn _n-Pp Xn-≠n-b-Øv, ko-Xm-au-≠v sk‚ v tPm-k-^vkv ]-≈n hn-Im-cn ^m. tPm-jn

]p¬-∏-bn¬, ssh.-Fw.-kn.-F. k-_v do-Py-\¬ sN-b¿-am≥ Sn sI F¬-tZm, Sn Fw jm-Pn kwkm-cn-®p. ]p-Xn-b Aw-K-߃-°v k-_v do-Py-\¬ sN-b¿-am≥ {]-Xn⁄ sNm-√n-s°m-Sp-Øp. I-gn-™ h¿-j-sØ an-I-® bq-\n-‰n-\pw an-I-®v bq-\n-‰v {]-kn-

U‚n-\p-ap-≈ A-hm¿-Up-Iƒ ]p¬-∏-≈n bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v X-≠m-bn-a-‰w kzo-I-cn-®p. {]m¿-∞-\m ip-{iq-j-Iƒ-°v do-\m jm-Pn, tPm-kv-\m tPm-k^v, jn-Pn hn≥-sk‚ v, tSm-an hS-°mw-tN-cn¬, tPm¿-Pv tX-°pwaq-´n¬ F∂nh¿ t\-Xr-Xzw \¬In.-

I-Wn-bm-º-‰: Fw.-F¬.-F-bpsS {]m-tZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠v D-]-tbm-Kn-®v I-Wn-bm-º-‰ K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \n¿-an-® ¢m-kv ap-dn-Iƒ Fw hn t{i-bmw-kv-Ip-am¿ Fw.-F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. I-gn-™ h¿-jw F-kv.-F-kv.F¬.-kn, π-kv-Sp ]-co-£-I-fn¬ D-∂-X-hn-P-bw t\-Sn-b hn-Zym¿Yn-Iƒ-°p-≈ A-hm¿-Uv Zm-\hpw F≥-tUm-hv-sa‚ v hn-X-c-Whpw A-t±-lw \n¿-h-ln-®p. A[ym-]n-I D-jm-tZ-hn-°v bm-{X-bb-∏v \¬-In. Pn-√m ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Fw ap-l-Ω-Zv-_-jo¿ A-[y-£X-h-ln-®p.-

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn sF-Un-b¬ Cw-•o-jv kv-Iqƒ I-tem¬-k-hw bp-h I-h-bn-{Xn sU¬-\m \n-th-Zn-X D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

sF-Un-b Cw-¥o-jv kv-IqÄ I-temÂ-k-hw kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: sFUn-b¬ Cw-•o-jv kv-Iqƒ Item¬-k-hw bp-h I-h-bn-{Xn sU¬-\m \n-th-Zn-X D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. {_n-´o-jv kw-Ko-X {Sq-∏m-b A≥-Um-s‚ sd-t°mUv-kn-se Km-b-I≥ \m-Zn¿ A–p¬-k-emw ap-Jym-Yn-Xn-bm-bncp-∂p. A-–p¬ -k-em-an-s‚ Km\-hn-cp-∂v hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v B-

hÀ-j-Im-e-¯n-sâ B-c-h-§-sfm-gn-ªv h-b-\m-S³ h-b-ep-IÄ I¬-∏-‰: h-b-\m-S≥ h-b-ep-Ifn¬ hn-Øpw-hn-X-bp-am-bn B-ch-߃ \n-d-™ Im-e-am-bn-cp∂p Im-e-h¿-j-Øn-s‚ B-Zy-amk-߃. I-cn-°¬ I-≠-ß-fmbn \n-∂ ]m-S-ß-sfm-s° D-gpXp-ap-dn-®v hn-Øp-hn-X-bv-°m-\p≈ I¿-j-I-cp-sS Xn-Sp-°-߃ C-√m-Xm-bn. D-g-hp-am-Sp-I-fpw hb-ep-I-fpw kz-¥w s\¬-hn-ØpI-fpw \-„-s∏-´ C-∂-sØ h-b\m-Sn-s‚ Im-gv-N-Iƒ hn-`n-∂-amWv. hm-g-tØm-´-ß-fpw I-ap-Ipw tIm¨-{Io-‰v ho-Sp-I-fpw h-b-\m´n-se h-b-ep-I-sf ho-Xn-s®-Sp°p-I-bm-Wv.h-b-\m-´n-se \q-‰n-∏-Øn¬-]cw s\¬-hn-Øp-I-fm-Wv C-Xn-\Iw ssI-tam-iw-h-∂-Xv. kz-¥w

]-Øm-b-Øn-se s\¬-hn-ØpIƒ \-„-am-b-tXm-sS ]p-Xn-b hn-Øp-Iƒ tX-Sn I¿-j-I¿ s\t´m-´-tam-Sp-∂p. Ir-jn-`-h-\n-epw a-‰v hn-]-WnI-fn-ep-am-bn e-`y-am-hp-∂ a-dp\m-S≥ hn-Øp-I-fm-Wv C-∂p I¿j-I¿-°v B-{i-bw. 60 In-tem hn-Øn-\v 1,200-Hm-fw cq-]-bm-Wv hn-e. H-cp-h¿-jw am-{Xw D¬-∏mZ-\-ti-jn-bp-≈ Cu A-¥-I-hnØp-I-fm-Wv h-b-\m-´n-se s\¬I¿-j-I-sc C-t∏mƒ sh-´n-em°n-bn-cn-°p-∂-Xv.Xp-S-°-Øn¬ Ir-jn-h-Ip-∏v ku-P-\y-am-bn \¬-In-b hn-ØpIƒ-°v C-t∏mƒ {]-Xn-h¿-jw hn-e-Iq-Sp-∂p. Ir-jn \n-e-\n¿Øm≥ B-{K-ln-°p-∂ I¿-j-

hn-e-¡-b-äw: kÀ-¡mÀ ]-cm-P-b-sa-¶p kn.-]n.-sF.I¬-∏-‰: \n-tXym-]-tbm-K h-kvXp-°-fp-sS hn-e-°-b-‰w \n-b{¥n-°p-∂-Xn-epw ]-I-cw kw-hn[m-\w H-cp-°p-∂-Xn-epw kwÿm-\ k¿-°m¿ ]q¿-W ]-cm-Pb-am-sW-∂v kn.-]n.-sF. Pn-√m Iu¨-kn¬ hn-e-bn-cp-Øn. ]-ehy-Rv-P-\-ß-fpw ]-®-°-dn-I-fpw km-[m-c-W-°m¿-°v A-{]m-]yam-bn-cn-°-bm-Wv. A-cn-bp-sS hn-e A-\p-Zn-\w h¿-[n-°p-∂p. tlm-´-ep-I-fn¬ `£y-h-kv-Xp-°ƒ-°v Xo-hn-e-bmWv. D¬-k-h-Im-e-Øv ]-c-am-h[n sIm-≈-bv-°pw Nq-j-W-Øn\pw D-X-Ip-∂ hn-[-Øn¬ hn-]Wn-sb kz-X-{¥-am-°n-bn-cn-°bm-Wv. s]m-Xp-hn-X-c-W irw-J-e \m-a-am-{X-am-bn. am-th-en tÃm-

dp-Iƒ t\m-°p-Ip-Øn-I-fm-bn. am-th-en tÃm-dp-I-fn¬ ]-e km[-\-߃-°pw s]m-Xp-hn-]-Wnbn-te-°mƒ hn-e-bm-Wv. td-j≥-I-S-I-fn¬ e-`n-°p-∂ km-[-\-߃ s]m-Xp-sh `-£ytbm-Ky-a-√. d-a-Zm≥ th-f-bn¬Ø-s∂ Xm-dp-am-dm-b N-¥-I-sf k-Po-h-am-°m-\pw P-\-ß-sf klm-bn-°m-\pw Hm-W-°m-e-saØn-bn-´pw k¿-°m-cn-\v I-gn™n-´n-s√-∂pw tbm-Kw Ip-‰-s∏Sp-Øn. ]n sI aq¿-Øn A-[y-£-Xh-ln-®p. Pn-√m sk-{I-´-dn hn-Pb≥ sN-dp-I-c, kw-ÿm-\ F-Ivkn-Iyp-´o-hv I-Ωn-‰n Aw-Kw Sn hn _m-e-N-{μ≥, ]n F-kv hn-izw-`c≥, F-kv Pn kp-Ip-am-c≥, kn F-®v Ãm≥-en kw-km-cn-®p.-

I¿-°v C-Xp Xn-cn-®-Sn-bm-bn. kz¥w ti-J-c-Øn-ep-≈ ]-c-º-cmK-X s\¬-hn-Øp-Iƒ ssI-hn-´pt]m-b-Xn-s‚ Zpx-J-Øn-em-Wv I¿-j-I-sc-√mw.B-Xn-c, Im-©-\, `m-c-Xn, i_-cn F-∂n-ß-s\-bp-≈ a-e-bmf-Ø-\n-a-bp-≈ t]-cp-I-fn-em-Wv ]p-Xn-b k-¶-c-bn-\w hn-Øp-Iƒ I¿-j-I-sc tX-Sn-h-cp-∂-Xv. ]-gb hn-Øp-I-sf-°mƒ D¬-∏m-Z-\ti-jn-bp-s≠-∂ hm-Kv-Zm-\Øn¬ I¿-j-I¿ B-Ir-„-cm-hpI-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬, Ip-d™ D¬-∏m-Z-\-ti-jn-bpw tcmK-_m-[-bpw ]p-Xn-b hn-Øp-I-fpsS \yq-\-X-I-fm-bn.sXm-≠n, tNm-am-e, sh-fnb≥ Xp-S-ßn-b s\¬-hn-Øp-

Iƒ F-{X-h¿-jw am-dn-am-dn D-]tbm-Kn-®m-epw D¬-∏m-Z-\-£-aX-bv-°v Ip-d-hp-≠m-bn-cp-∂n-√. A-Xyp¬-∏m-Z-\-an-s√-¶n-epw {]Xn-tcm-[-ti-jn ]p-Xn-b hn-Øn\-ß-sf-°mƒ ]-Øn-c-´n Iq-Sp-Xem-Wv ]-g-b C-\w s\¬-hn-ØpIƒ-°p-≈-Xv. \o-fw Iq-Sn-b ssh-t°m-epw F-{X-h¿-jw thW-sa-¶n-epw kq-£n-®p-h-bv°m≥ I-gn-bp-sa-∂ {]-tXy-I-Xbpw ]-g-b s\¬-hn-Øp-I-fp-sS {]-tXy-I-X-bm-Wv.]-Øm-b-∏p-c-I-fn¬ C-h Ime-ß-tfm-fw kq-£n-®p-h-bv°m≥ I-gn-bp-am-bn-cp-∂p. F∂m¬, ]p-Xn-b s\-√n-\-߃ Hcp-h¿-jw t]m-epw kq-£n-°m\m-hp-∂n-√. s\-√v am-k-߃ ]n-

Iw-]yq-«-dp-IÄ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

am¿, _q-Øv G-P‚p-am¿, t]m-enkv tdm-fp-I-sf-√mw Ip-´n-Iƒ Xs∂ \n¿-h-ln-®p. ^-e-{]-Jym-]\-Øn-\p ti-jw Ip-´n-Iƒ BÀm-Z-{]-I-S-\w \-S-Øn. ]-cn-]mSn-Iƒ-°v Sn _n _m-_p, Zm-tamZ-c≥, Pn-Xn≥-Pn-Øv t\-Xr-Xzw \¬-In.\-S-h-b¬: \-S-h-b¬ sk‚ v tXm-a-kv l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ ]m¿-e-sa‚ v Xn-cs™-Sp-∏v \-S-Øn. Nn-lv-\w ]Xn-® _m-e-‰v t]-∏¿, {]n-sskUn-Mv Hm-^n-k¿, ÿm-\m¿-Yn-Ifp-sS {]-Xn-\n-[n-Iƒ, Xn-c-s™Sp-∏v \n-co-£-I¿, {I-a-k-am-[m\ ]m-e-\-Øn-\v kv-Iu-´v B‚ v

hr¡-IÄ X-I-cm-dnem-b ho«½ Nn-InÂ-km k-lm-bw tX-Sp-¶p

I¬-∏-‰: C-cp-hr-°-I-fpw X-I-cm-dn-em-b ho-´-Ω Nn-In¬-km k-lm-bw tX-Sp-∂p. ]-\-a-cw ]-©m-b-Øv 18mw hm¿-Uv a-e¶-c-bn-se ]m-en-b-Øv tPm-Wn-bp-sS `m-cy Nn-∂-Ω(48)bmWv k-lm-bw tX-Sp-∂-Xv. U-bm-en-kn-kn-eq-sS-bm-Wv Poh≥ \n-e-\n¿-Øp-∂-Xv. hr-° am-‰n-h-bv-°m≥ B-h-iy-am-b B-dp e-£w cq-] apS-°m≥ Ip-Spw-_-Øn-\v I-gn-bm-Ø-Xn-\m¬ \m-´p-Im¿ NnIn¬-km k-lm-b I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn-®v {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n®p. ]-\-a-cw ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n sI A-kv-a-Øv, Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Sn tam-l-\≥, hn-f-ºp-I-≠w ]-≈n hn-Im-cn ^m. k-Pn Im-´mw-tIm-´n¬ c-£m-[n-Im-cn-Ifm-bpw hm¿-Uv saw-_¿ h¬-k-em tPm-bn sN-b¿-t]-gv-kWm-bpw sP-bv-k≥ s]-cp-Ip-gn I¨-ho-\-dm-bpw tIm-´-Ø-d F-kv.-_n.-sF. im-J-bn¬ A-°u-≠v B-cw-`n-®n-´p-≠v. \º¿: 33238888070. t^m¨: 9447190255, 9656222610.-

Hm-t«m-dn-£- CSn¨v c-−p-t]À-¡v ]-cn-¡v

Kq-U-√q¿: Hm-t´m-dn-£-bn-Sn-®v c-≠p-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. tZhm-e l-´n kz-tZ-in-bm-b ]-\o¿-si¬-h-Øn-s‚ `m-cy k-ckz-Xn (29), a-I≥ Im¿-Øn-Iv (2) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°‰-Xv. C-h-sc ]-¥-√q¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. I-gn-™-Zn-h-kw D-®-bv-°v tZ-hm-e-l-´n-bn-em-Wv A-]-ISw. _-kv Im-Øp \n-¬-°p-I-bm-bn-cp-∂p C-h-¿. kw-`-h-hpam-bn _-‘-s∏-´v Hm-t´m-dn-£m ss{U-h¿ hn-P-b-Ip-am-dn-s\ tZ-hm-e F-kv-sF tc-Wp-Im-tZ-hn A-d-Ãv sN-bv-Xp.-

sa-Un-¡Â Iymw-]v kw-L-Sn-¸n-¨p

¢n-\n-¡p-IÄ B-cw-`n-¨p I¬-∏-‰: Pn-√m eo-K¬ k¿-hok-kv A-tXm-dn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ ]-©m-b-Øp-Iƒ-tXm-dpw B-cw-`n-°p-∂ \n-b-a-k-lm-b ¢n-\n-°p-I-fp-sS ]-©m-b-Øp-Xe D-Zv-Lm-S-\w s]m-gp-X-\-bn¬ {io-Ir-jv-W-P-b¥n-tbm-S-\p-_-‘n-®v I¬-∏-‰-bn¬ \-S∂ {]-kn-U‚ v en‚ \n¿-h-ln-®p.tim-`m-bm-{X-bn¬- \n∂v

Ø-h-W C-e-t{Œm-Wn-Iv thm-´nMv b-{¥w D-]-tbm-Kn-®p. Xn-c-s™-Sp-∏v {]-h¿-Ø-\߃-°v sl-Uv-an-kv-{S-kv sI ]n kv-t\-l-{]-`, ko-\n-b¿ A-kn v ]n F Ãm-\n, A-kn- v Xn-c-s™-Sp-∏v Hm-^n-k¿ {io-PnØv, s]m-∂-º-Øv, Xn-c-s™-Sp∏v Hm-^n-k¿-am-cm-b kn B¿ Aw-_n-I, F¬-k-Ωm am-Xyp t\-Xr-Xzw \¬-In. 19 ¢m-kp-I-fnte-°m-bn 44 ÿm-\m¿-Yn-Iƒ a¬-k-cn-®p. 19 t]m-fn-Mv _q-ØpIƒ k-÷o-I-cn-®p. kv-Iqƒ eoU-sd-bpw ]m¿-e-sa‚ v `m-c-hmln-I-sf-bpw C-∂p Xn-c-s™-Sp°pw.-

am-\-¥-hm-Sn: sse-‰v B‚ v ku≠v ta-J-e-bn¬ h≥-In-S ÿm]-\-ß-fp-sS ta¬-s°m-bv-a-s°Xn-tc sN-dp-In-S D-S-a-Iƒ ]p-Xnb kw-L-S-\ cq-]o-I-cn-®p. ku≠v B‚ v sd‚¬ A-tkm-kntb-j≥ F-∂ t]-cn-ep-≈ ]p-Xnb kw-L-S-\ tI-c-f kw-ÿm-\ hym-]m-cn hy-h-km-bn k-an-Xnbp-am-bn tN¿-∂p {]-h¿-Øn-°m\pw Xo-cp-am-\n-®p.tbm-K-Øn¬ Sn F-kv F-kv A-l-Ω-Zv lm-Pn A-[y-£-X-hln-®p. saw-_¿-jn-∏v hn-X-c-Ww

]-\-a-cw: {Km-a-∏-©m-b-Øv, ]n.-F-®v.-kn. F-∂n-h-bp-sS kwbp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ A-K-Xn-˛-B-{i-b ]-≤-Xn-bn-epƒ-s∏-´h¿-°v sa-Un-°¬ Iymw-]pw sl¬-Øv Im¿-Uv hn-X-c-Whpw kw-L-Sn-∏n-®p. ]-\-a-cw ]n.-F-®v.-kn-bn¬ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n sI A-kv-a-Øv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tUm. jo-\, tUm. A`-b-tZ-hv, sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. Zm-l¿ ap-l-Ω-Zv, tUm. km-\n-b t\-Xr-Xzw \¬-In. ]-©m-b-Øv saw-_¿am¿, kn.-Un.-F-kv. Aw-K-߃, B-tcm-Ky {]-h¿-Ø-I¿ kw-_-‘n-®p.

B-tcm-]-Ww A-Sn-Øm-\c-ln-X-sa-¶v am-\-¥-hm-Sn: Ip-Spw-_-{io ]-®°-dn-ssØ-Iƒ hn-X-c-Ww sNbv-X-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v D-b¿∂p-h-∂ B-tcm-]-W-߃ A-Snÿm-\-c-ln-X-am-sW-∂p ]-\-acw tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v h¬-km Nm-t°m ]-d™p. Xn-I-®pw kp-Xm-cy-am-b coXn-bn-em-Wv ssX-Iƒ hn-X-cWw sN-bv-X-Xv. Hm-tcm ]-©m-bØn¬ \n-∂p Ip-Spw-_-{io-Iƒ h-gn A-t]-£ kzo-I-cn-®v A-Xm-

tbm-Kw tN-cpw kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: D-]-Pn√-bn-se A-[ym-]-I kw-L-S-\m {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS tbm-Kw \msf cm-hn-se 10\pw ss{]-a-dn kv-Iqƒ {]-[m-\m-[ym-]-I-cp-sS tbm-Kw D®-bv-°v c-≠n-\v tªm-°v dn-tkmgv-kv sk‚-dn¬ tN-cpw.-

sse-äv Bâv ku-−v ta-J-e-bn ]pXnb kw-L-S-\

tKm-{X-kmc-Yn ]≤-Xn sh-≈-ap-≠ {Km-a-∏-©m-b-Øv-X-e D-Zv-LmS-\w {]-kn-U‚ v ]n F B-en-lm-Pn \n¿-h-ln-°p∂p

Npcp¡¯nÂ

I¬-∏-‰: kw-ÿm-\ `m-Ky-°p-dn t£-a-\n-[n Aw-K-ß-fp-sS a-°-fn¬ F-kv.-F-kv.-F¬.-kn, l-b¿-sk-°≥-U-dn hn-`m-Kß-fn¬ Iq-Sp-X¬ am¿-°v t\-Sn-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ Imjv A-hm¿-Uv Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI hn i-in hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. Pn-√m tem-´-dn Hm-^n-k¿ ]n ]n sI cm-P≥ A-[y-£-Xh-ln-®p. sk-°≥-U-dn hn-`m-K-Øn¬ B-Xn-c, Zn-hym D-ÆnIr-jv-W≥, en-Pn-Øv, A-⁄-en Ir-jv-W F-∂n-h-cpw lb¿ sk-°≥-U-dn hn-`m-K-Øn¬ A¿-Pp≥ tKm-]m¬, sI B¿ \n-Jn-e, A-\p-{io F-∂n-h-cpw A-hm¿-Up-Iƒ G-‰p-hmßn. Pn-√m `m-Ky-°p-dn t£-a-\n-[n Hm-^n-k¿ hn hn-P-b-Ipam¿, Sn F-kv cm-Pp ]-s¶-Sp-Øp.-

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: {]m-tZin-I hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂v A-\p-h-Zn-® A-©p-e-£w cq-] D-]-tbm-Kn-®v hm-ßn-b Iw-]yq-´dp-I-fp-sS hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w sS-Iv-\n-°¬ ssl-kv-Iq-fn¬ sF kn _m-e-Ir-jv-W≥ Fw.F¬.-F. \n¿-h-ln-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v H Fw tPm¿-Pv A-[y-£-X-h-ln®p. hm¿-Uv saw-_¿ cm-[m c-ho{μ≥, a-t\m-Pv-Ip-am¿, kp-tc-jv cm-P≥ kw-_-‘n-®p.

ssK-Uv-kv, sP.-B¿.-kn. F-∂nß-s\ {I-ao-I-c-W-߃ hnZym¿-Yn-Iƒ X-s∂-bm-Wv H-cp°n-b-Xv. kv-Iqƒ Xn-c-s™-Sp-∏v thm-´n-Mn-eq-sS \-S-Øn-b-Xn-eqsS hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ P-\-[m-]Xy-Øn-ep-≈ A-Sn-bp-d-® hn-izmk-hpw A-h-t_m-[-hpw h-f¿Øm≥ I-gn-™-Xm-bn {]-[m-\m[ym-]-I≥ F≥ hn tSm-an ]-d™p. sI sP tPm-k-^v, cm-P≥ ]q-Xm-Sn, kn-kn-en, tPm-Pn tPmk-^v t\-Xr-Xzw \¬-In. X-e-∏p-g: X-e-∏p-g ssl-kv-Iqfn¬ ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-Øn. _m-e-‰v t]-∏¿ D-]-tbmKn-®p-≈ thm-´n-Mn-\v ]-I-cw C-

ao-\-ßm-Sn: ao-\-ßm-Sn, ]-∂n-ap≠, A-∏m-Sv, Im-∏n-°p-∂v, s\-Snb-t©-cn, ]p-d-°m-Sn F-∂n-hn-Sß-fn-eq-sS k¿-°p-e¿ _-kv k¿-ho-kv A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂v Im-∏n-°p-∂ hm¿-Uv tIm¨-{Kkv I¨-h≥-j≥ B-h-iy-s∏´p. tKm-]n A-≈p-¶¬ A-[y-£X-h-ln-®p. hn Fw hn-iz-\m-Y≥, t_-_n h¿-Ko-kv, a-t\m-Pv, sI sI ]u-tem-kv, Im-∏n-°p-∂v cmL-h≥, P-bv-k¨ A-∏m-Sv, cmPo-hv, km-_p Xo-‰p-I-c, sI Fw s]m-∂p kw-km-cn-®p.

A-hmÀ-Up-IÄ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

Ip«n-I-fn P-\m-[n-]-Xy-t_m-[w ]-IÀ-¶v kv-IqÄ ]mÀ-e-saâv Xn-c-sª-Sp-¸v kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: hnZym¿-Yn-I-fn¬ P-\m-[n-]-Xyt_m-[w h-f¿-Øp-∂-Xn-s‚ `mK-am-bn Hm-S-∏-≈w K-h. ssl-kvIq-fn¬ ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™Sp-∏v \-S-Øn. Xn-c-s™-Sp-∏v \-S]-Sn-{I-a-߃ Ip-´n-Iƒ-°v ]-cnN-b-s∏-Sp-Øn. t]m-kv-‰-dp-I-fpw ap-{Zm-Ko-X-ß-fpw {]-I-S-\-]-{XnI-I-fp-am-bn ÿm-\m¿-Yn-Iƒ \S-Øn-b Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-cWw Ip-´n-Iƒ-°v ]p-Ø≥ A-\p`-h-am-bn. _m-e-‰v t]-∏-dp-I-fp-]-tbmKn-®v Ip-´n-Iƒ thm-´p-Iƒ tc-Js∏-Sp-Øn. {]n-ssk-Un-Mv Hm-^nk¿-am¿, t]m-fn-Mv Hm-^n-k¿-

∂n-Sp-∂-tXm-sS tI-Sm-bn \-in°p-I-bm-Wv. kp-K-‘ s\-√n-\߃ t]m-epw h-b-\m-Sn-s\ ssI-hn-Sp-I-bm-Wv. t]-cn-\p-am{X-am-Wv C-t∏mƒ Ir-jn \-S-°p∂-Xv.kp-K-‘ s\¬-Ir-jn sN-bvX-h¿-°m-bp-≈ km-º-Øn-I k-lm-b-߃ t]m-epw ssh-IpI-bm-Wv. ]-c-º-cm-K-X s\¬-hnØp-Iƒ kw-c-£n-°m≥ k¿°m¿ {]-tXy-I ]-≤-Xn-I-sfm∂pw \-S-∏m-°p-∂n-√. ]-I-cw \nc-h-[n G-P≥-kn-Iƒ Cu cw-KtØ-°v h-cn-I-bm-Wv. I¿-j-I¿ t\-cn-Sp-∂ {]-iv-\߃ a-\- n-em-°m≥ A-[n-IrX¿-°v I-gn-bp-∂n-s√-∂m-Wv ]cm-Xn.-

th-i-am-bn. kv-Iqƒ {]n≥-kn∏mƒ tb-ip-Zm-kv kn tPm-k-^v A-[y-£-X-h-ln-®p. {S-Ãv saw-_¿ sI A-–p-d-lvam≥, ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v kpss_¿ s]m-‰-bn¬, Ãm-^v sk{I-´-dn sI hn jo-\, tPym-Xn {]Im-iv, km-_n-d, sI k-ao¿, A`n-\-μv Fw _m-_p-cm-Pv, km-{μm sa-do≥, tPm-bn kw-km-cn-®p.-

"_-kv A-\p-h-Zn-¡-Ww'

hym-]m-cn hy-h-km-bn k-an-Xn Pn-√m sk-{I-´-dn hn sI Xp-f-koZm-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI F-kv F-kv _m-_p, km{μm-e-bw tP-°-_v, kn F A∫m-kv, F _n kn sk-ao¿, l°ow, dn-j A-l-Ω-Zv kw-km-cn®p. Pn-√m `m-c-hm-ln-I-fm-bn Sn F-kv F-kv A-l-Ω-Zv lm-Pn-˛ {]-kn-U‚ v, sI F-kv F-kv _m_p-˛ sk-{I-´-dn, km-{μm-e-bw tP-°-_v-˛ J-Pm-©n F-∂n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp.-

Xp Un-hn-j-\n-se tªm-°v AwK-ß-fp-sS ip-]m¿-i {]-Im-c-amWv ]-®-°-dn-ssØ-Iƒ hn-X-cWw sN-bv-X-Xv. Pn-√-bn¬ c-≠p ÿm-]-\߃-°v am-{X-am-Wv C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ sse-k≥-kp-≈-Xv. C-Xn¬ Dƒ-s∏-´ ]-\-a-c-sØ skm-ssk-‰n-bn¬ \n-∂p-am-Wv ssX-Iƒ e-`y-am-°n-b-Xv. am-{Xa-√ tlm¿-´n Iƒ-®¿ an-j-s‚ k-_v-kn-Un e-`n-°p-∂ ÿm-]\w Iq-Sn-bm-Wn-Xv. am¿-®v, G-

{]n¬ am-k-ß-fn-em-Wv ssXIƒ hn-X-c-Ww sN-bv-X-Xv. F∂m¬, C-t∏mƒ am-{X-am-Wv Btcm-]-Ww D-b¿-∂p-h-∂n-´p-≈Xv. C-Xp-kw-_-‘n-® bm-sXm-cphn-[ ]-cm-Xn-bpw C-Xp-h-sc e-`n®n-´n-√. ssX-Iƒ hn-X-c-Ww sN-bv-XXp-am-bn _-‘-s∏-´v G-X-t\z-jW-hpw t\-cn-Sm≥ `-c-W-k-an-Xn X-øm-dm-sW-∂pw h¬-km Nmt°m ]-d-™p.

Thejas Epaper wayanad Edition 2013-08-29  
Thejas Epaper wayanad Edition 2013-08-29  

Thejas Epaper wayanad edition. 2013-08-29

Advertisement