Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

Adnbn-¸pIÄ

I-em-k-Ôy-bn I-gn-hv sX-fn-bn-¨ {]-Xn-`-I-sf B-Z-cn-¨p

¢-ºp-IÄ A-^n-en-tb-j³ ]p-Xp-¡-Ww I¬-∏-‰: kw-ÿm-\ bp-h-P-\t£-a t_m¿-Un¬ A-^n-entb-‰v sN-bv-Xv H-cp h¿-jw ]q¿Øn-bm-°n-b ¢-∫p-Iƒ 31\-Iw A-^n-en-tb-j≥ ]p-Xp-°-W-sa∂v Pn-√m bq-Øv t{]m-{Kmw Hm^n-k¿ A-dn-bn-®p. hn-i-Z-hn-h-c߃-°v Pn-√m bp-h-P-\-tI-{μhp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww. t^m¨: 04936 204700, 9645682799.-

]n.-F-kv.-kn. ]-co-£m ]-cn-io-e-\w

I¬-∏-‰: Pn-√m ]-©m-b-Øv \S-∏m-°p-∂ ]-´n-I-h¿-K-°m¿°p-≈ ]n.-F-kv.-kn. a¬-k-c-∏co-£m ]-cn-io-e-\-Øn-te-°v Xn-c-s™-Sp-°p-∂-Xn-\p-≈ IqSn-°m-gv-N 29\v cm-hn-se 10 apX¬ I¬-∏-‰ Pn-√m ]-©m-bØv tIm¨-^-d≥-kv lm-fn-epw 31\v cm-hn-se 10 ap-X¬ am-\-¥hm-Sn ss{S-_¬ U-h-e-]v-sa‚ v Hm-^n-kn-epw \-S-°pw. am-\-¥hm-Sn ss{S-_¬ U-h-e-]v-sa‚ v Hm-^n-kn-s‚ Io-gn-ep-≈ A-t]£-I¿ 31\v am-\-¥-hm-Sn ss{S_¬ Hm-^n-kn-epw kp¬Øm≥ _-tØ-cn ss{S-_¬ Hm^n-kv, sF.-Sn.-Un.-]n. h-b-\m-Sv Hm-^n-kv ]-cn-[n-bn-ep-≈ A-t]£-I¿ I¬-∏-‰ Pn-√m ]-©m-bØv tIm¨-^-d≥-kv lm-fn-epw Pm-Xn, h-b- v, hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X F-∂n-h sX-fn-bn-°p∂-Xn-\p-≈ A- ¬ k¿-´n-^n°-‰p-Iƒ k-ln-Xw lm-P-cm-hWw. Iq-Sn-°m-gv-N-bv-°v A-dn-bn∏v e-`n-°m-Ø-h¿ h-b-\m-Sv sF.-Sn.-Un.-]n. Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww. t^m¨: 04936 202232.-

{Sm-Iv-SÀ ss{U-hn-Mv ]-cn-io-e-\w

I¬-∏-‰: k¿-°m¿ ÿm-]-\-amb tI-c-f A-t{Km C≥-U-kv-{Sokv tIm¿-]-td-j-s‚ A-cn-ºq-cnep-≈ ]-cn-io-e-\ tI-{μ-Øn¬ I¿-j-I¿-°pw kz-bw-sXm-gn¬ A-t\z-j-I¿-°pw c-≠p-am-kw ssZ¿-Ly-ap-≈ 'Im¿-jn-I b{¥-ß-fp-sS {]-h¿-Ø-\-hpw Ah-bp-sS ]-cn-N-c-W-hpw' F-∂ {]m-tbm-Kn-I ]-cn-io-e-\ ]-cn]m-Sn-bn-te-°v A-t]-£ £Wn-®p. A-t]-£-I¿ Ip-d-™Xv \m-emw ¢m-kv ]m-km-b-h-cpw 18 h-b- n-\v ap-I-fn¬ {]m-b-ap≈-h-cp-am-bn-cn-°-Ww. tIm-gv-kv ^o 4050 cq-]. ku-P-\y Xm-a-kku-I-cyw e-`n-°pw. Xm¬-∏-cyap-≈-h¿ tIm-gv-kv ^o-kv A-S°w Un-hn-j-\¬ F≥-Pn-\ob¿, sI.-F.-sF.-kn. A-cn-ºq¿, Xr-iq¿-˛ 680620. F-∂ hn-em-kØn¬ k-]v-Xw-_¿ c-≠n-\-Iw A-t]-£n-°-Ww. A-∂p-X-s∂ ]-cn-io-e-\w Xp-S-ßpw. {Sm-Iv-S¿ Hm-Sn-°p-∂-Xn-\p-≈ sse-k≥kpw tIm-gv-kv k¿-´n-^n-°-‰pw e-`n-°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃°v t^m¨: 0487 2310983.-

XmÂ-¡m-en-I \n-b-a-\w

I¬-∏-‰: ssh-Øn-cn Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-se sS-en-sa-Unkn≥ bq-\n-‰n¬ ssk-‰v A-Uv-an\n-kv-t{S-‰-sd-bpw c-≠p em-_v sS-Iv-\o-jy≥-am-sc-bpw Xm¬°m-en-Im-Sn-ÿm-\-Øn¬ \n-ban-°pw. ssk-‰v A-Uv-an-\n-kv-t{S‰¿-°v Un-{Kn/Un-tπm-a C≥ Ce-Iv-t{Sm-Wn-Iv F≥-Pn-\o-b-dn-Mv B-Wv tbm-Ky-X. 10,000 cq-]-bmWv am-k-th-X-\w. em-_v sS-Iv\o-jy-\v sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ \n-∂p-≈ _n.-F-kv.-kn. Fw.-F¬.-Sn/kn.-Fw.-F¬.-Sn. B-Wv tbm-Ky-X. 350 cq-]-bmWv Zn-h-k-th-X-\w. Xm¬-∏-cyap-≈-h¿ 29\v cm-hn-se 10\v Bip-]-{Xn kq-{]-≠n-s‚ tNw-_dn¬ \-S-°p-∂ Iq-Sn-°m-gv-Nbn¬ A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Ifpw ap≥-]-cn-N-b k¿-´n-^n-°-‰pI-fpw k-ln-Xw lm-P-cm-h-Ww.-

I-em-˛-kmw-kv-Im-cn-I cw-K-ß-fn¬ I-gn-hv sX-fn-bn-® {]-Xn-`-I-sf B-Z-cn-°¬ N-S-ßv I¬-∏-‰-bn¬ \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

IÀ-Wm-S-I-bn \n-¶v Ip-cp-ap-f-Iv tam-j-Ww: c-−p-t]À ]n-Sn-bn I¬-∏-‰: I¿-Wm-S-I-bn-se kn≤m-]q-cn¬-\n-∂p Ip-cp-ap-f-Iv tam-„n-® tI-kn¬ c-≠p bp-hm°-sf I¿-Wm-S-I t]m-en-kv Ad-kv-‰v sN-bv-Xp. tam-j-W-ap-X¬ hn-‰ I¬-∏‰-bn-se a-e-©-c-°v I-S-bn¬ t]m-en-kv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn 330 In-tem-{Kmw Ip-cp-ap-f-Iv ]n-Sns®-Sp-Øp. am-\-¥-hm-Sn- ]o-®m-

t¶m-Sv- kz-tZ-in-I-fm-b \m-k¿,C-Øm≥- F-∂n-h-sc-bm-Wv- C∂-se cm-hn-se am-\-¥-hm-Snbn¬- h-®v A-d-kv-‰v- sN-bv-X-Xv. kn-≤m-]q-cn¬- I-Æq¿- kz-tZin-I-fp-sS D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ tKm-Uu-Wn¬- \n-∂v 2012 PqWn¬ aq-∂p- Izn-‚¬- Ip-cp-ap-f-Ivtam-„n-® tI-kn-em-Wv A-d-kv-‰v. tKm-Uu-Wn¬ ss{U-h-dm-bn

tPm-en-sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p \mk¿. tam-j-W-Øn-\v ti-jw apßn-b \m-k-dn-s\-Xn-tc D-S-a-Ifp-sS ]-cm-Xn- {]-Im-c-am-Wv kn≤m-]q¿- t]m-en-kv tI-sk-Sp-ØXv. {]-Xn-I-sf C-∂p tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°p-sa-∂v- I¿-WmS-I t]m-en-kv- ]-d-™p.--

kn lm-cn-jv, bq-Øv tIm¨-{Kkv ap-\n-kn-∏¬ {]-kn-U‚ v kmen dm-´-s°m-√n, sF.-F≥.-Sn.-bp.kn. Pn-√m sk-{I-´-dn k-Pn, sF.F-^v.-Sn.-F. (sF.-F≥.-Sn.-bp.kn) Pn-√m sk-{I-´-dn h-b-\m-Sv k-J-dn-bm-kv, sI.-F-kv.-bp. Pn√m ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n A-Pva¬, sI.-Fw.-kn.-F-kv.-F. ap-\nkn-∏¬ {]-kn-U‚ v tP-°-_v tPm¿-Pv, I¬-∏-‰ ]u-c-k-an-Xn Aw-Kw kp-ss_¿ ]m-d-°-≠n, F _m-e-Ir-jv-W≥, i-c-Øv, jm-Pn tPm-k-^v kw-km-cn-®p. Xp-S¿-∂v \m-S-I-hpw A-c-tß-dn.-

I¬-∏-‰: a-lm-fl-Pn Fw-tπm-bokv Iƒ-®-d¬ t^m-dw Pn-√m IΩn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Xncp-h-\¥-]p-cw km-ln-Xn Xn-tbt‰-gv-kn-s‚ km-aq-ly-˛-N-cn-{X \m-S-I A-h-X-c-W-tØm-S-\p-_‘n-®v \-S-Øn-b I-em-k-‘ybn¬ I-gn-hv sX-fn-bn-® {]-Xn-`-Isf B-Z-cn-®p. \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI sI cm-tP-{μ≥ A-[y-£-X-h-ln®p. I¬-∏-‰ tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ]n sI A-\n¬Ip-am¿ s]m-∂m-S-b-Wn-bn-®p.

ta-∏m-Sn {Km-a-∏-©m-b-Øv sshkv {]-kn-U‚ v tKm-Ip¬-Zm-kv tIm-´-bn¬ D-]-lm-c k-a¿-∏Ww \-S-Øn. tªm-°v tIm¨-{K-kv {]-knU‚ v ]n sI Ip-™n-sam-bvXo≥, a-fi-ew {]-kn-U‚ v Kn-cojv I¬-∏-‰, sI.-F-kv.-Sn. h¿t°-gv-kv bq-\n-b≥ Pn-√m {]-knU‚ v hn-P-b≥ a-S-°n-a-e, sF.F≥.-Sn-.-bp.-kn. Pn-√m sk-{I-´-dn kn P-b-{]-km-Zv, a-l-fl-Pn Fwtπm-bo-kv Iƒ-®-d¬ t^m-dw {]kn-U‚ v kn A-–p¬ P-eo¬, F≥.-Pn.-H. sk‚¿ sk-{I-´-dn

bm-{X-b-b-¸v \Â-In

tkm-fmÀ-]m-\Â tam-ãn-¨ bp-hm-hv A-d-kv-änÂ

I¬-∏-‰: k¿-ho-kn¬-\n-∂p hnc-an-® ]-©m-b-Øv U-]yq-´n Ub-d-Iv-S-¿ Sn bp t{]-a-\v sI.--Pn.--H.-F. Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ bm-{X-b-b-∏v \¬-In.A-t±-lw G-cn-bm sk-{I-´d - n, Pn-√m sk-{I-t´-dn-b‰ - v Aw-Kw F∂o \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp∂p. Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS D-]l - mcw kw-ÿm-\ sk-{I-´d - n ]n kn c-ho-{μ≥ k-Ωm-\n-®p. Pn-√m {]kn-U‚ v tUm. hn ]n tam-l≥-Zmkv A-[y-£X - h - l - n-®p. kp-`{- Zm \m-b¿, ]n Un A-\n-X, F≥ sI cm-P≥, F≥ sI am-Xyp, sI inh-Zm-k≥ kw-km-cn-®p.-

am-\-¥-hm-Sn: Xn-cp-s\-√n ]-©mb-Øn-se hn-hn-[ {]-tZ-i-ßfn¬ \n-∂v tkm-fm¿ ]m-\-epIƒ tam-„n-® bp-hm-hn-s\ t]men-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. _m-h-en ]p-Xn-bq¿ tIm-f-\n cm-Pp(34)hn-s\-bm-Wv Xn-cp-s\√n t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. B-Zn-hm-kn tIm-f-\n-I-fn-epw a‰pw k-_v-kn-Un \n-c-°n¬ \¬Ip-∂ tkm-fm¿ ]m-\-ep-I-fm-Wv

C-bmƒ tam-jv-Sn-®-Xv. tkm-fm¿ ]m-\¬ tam-„n-°p-∂ kw-LØn-se H-cp I-Æn am-{X-am-Wv cm-Pp-sh-∂v t]m-en-kv kw-i-bn°p-∂p. tkm-fm¿ ]m-\-ep-Iƒ tamjv-Sn-®p \¬-In-bm¬ 1,000 cq-] h-sc \¬-In hm-ßm≥ th-sdbpw B-fp-Iƒ {]-h¿-Øn-°p∂p-≠v. C-h¿ t]m-en-kn-s‚ \nco-£-W-Øn-em-Wv.

D-]-Xn-c-sª-Sp-¸v: hn-Zym-`ym-k Øm-]-\-§Ä-¡v A-h-[n I¬-∏-‰: F-S-h-I {Km-a-∏-©m-bØn-se I-Ω-\ hm¿-Un¬ D-]-Xnc-s™-Sp-∏v \-S-°p-∂-Xn-\m¬ hm¿-Un-se hn-Zym-`ym-k ÿm-]\-߃-°v 29\v Pn-√m I-e-Œ¿ A-h-[n {]-Jym-]n-®p. 28, 29 Xn-ø-Xn-I-fn¬ thm-s´Sp-∏v tI-{μ-am-b I-Ω-\ \-thm-Zb F¬.-]n. kv-Iq-fn-\pw 29, 30 Xnø-Xn-I-fn¬ thm-s´-Ƭ tI-{μam-b {Km-a-∏-©m-b-Øv kz-cm-Pv lm-fn-\pw A-h-[n-bm-bn-cn-°pw. 27\v ssh-Io-´v A-©p-ap-X¬ 30 h-sc {]-tZ-i-Øv k-ºq¿-W aZy-\n-tcm-[-\-hpw G¿-s∏-Sp-Øn. 29\v cm-hn-se G-gp-ap-X¬ sshIo-´v A-©p-h-sc thm-s´-Sp-∏v \S-°pw. thm-s´-Ƭ 30\v cm-hnse F-´n-\v Xp-S-ßpw.-

IÀ-j-I-Zn-\w B-N-cn-¨p ta-∏m-Sn: Ir-jn-`-h-s‚-bpw ta∏m-Sn {Km-a-∏-©m-b-Øn-s‚-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ I¿j-I-Zn-\w B-N-cn-®p. ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v dw-em Ip-™m∏-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿∂ tbm-Kw Fw hn t{i-bmw-kvIp-am¿ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. I¬-∏-‰ tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ]n sI A-\n¬Ip-am¿ I¿-j-I-sc s]m-∂m-S-bWn-bn-®p.

kz-bw-k-¶-² ]p-\-c-[n-hm-kw: 10 Ip-Spw-_-§Ä-¡pIq-Sn Xp-I I¬-∏-‰: kz-bw-k-∂-≤ ]p-\-c[n-hm-k ]-≤-Xn {]-Im-cw h-\-{]tZ-i-sØ B-Zn-hm-kn k-t¶-Xam-b sIm-´-¶-c-bn¬ \n-∂v ]p-\c-[n-h-kn-∏n-°p-∂ 10 B-Zn-hmkn Ip-Spw-_-߃-°p Iq-Sn 10 e£w cq-] ho-Xw \¬-Im≥ [m-cW. I-e-Œ-td-‰n¬ tN¿-∂ ]p-\-c[n-hm-kw kw-_-‘n-® Pn-√m-Xe tam-Wn-‰-dn-Mv k-an-Xn-bn-emWv C-Xp-kw-_-‘n-®v [m-c-Wbm-b-Xv. h-\m-h-Im-i \n-b-a-{]Im-cw h-\-{]-tZ-i-Øv C-h¿-°p≈ `q-an h-\w-h-Ip-∏v G-s‰-Sp°pw. sIm-´-¶-c-bn¬ \n-∂v t\-c-

sØ h-\y-Po-hn i-eyw-aq-e-hpw a-‰pw H-gn-™p-t]m-b Ip-Spw-_ß-fn¬ tbm-Ky-cm-b ({]m-b-]q¿Øn-bm-b hy-‡n-Iƒ) 30 t]-cpsS ]-´n-I ssh¬-Uv sse-^v hm¿-U≥ k-an-Xn-bn¬ k-a¿-∏n®p. Pn-√m-k-an-Xn Cu ]-´n-I ]-cntim-[n-®v C-h¿-°v Xp-I \¬-Ip∂ Im-cy-Øn¬ Xo-cp-am-\-sa-Sp°pw. k-]v-Xw-_¿ aq-∂n-\v D-®bv-°v c-≠n-\v Pn-√m-k-an-Xn ho≠pw tbm-Kw tN-cpw. sIm-´-¶-cbn¬ Xm-a-k-°m-cm-bn-cp-s∂-∂v A-h-Im-i-s∏-Sp-∂ 12 t]-cp-sS A-t]-£-Iƒ D-]-k-an-Xn cq-]o-

I-cn-®v ]-cn-tim-[n-°pw.cm-Py-sØ h-\-ta-J-e-bpw ssP-h-k-º-Øpw kw-c-£n-°p∂-Xn-\m-bm-Wv tI-{μ h-\w-˛-]cn-ÿn-Xn a-{¥m-e-bw kw-tbmPn-X h-\y-Po-hn kw-c-£-W-]≤-Xn-°v cq-]w-\¬-In-b-Xv. C-Xp{]-Im-cw 2005¬ Pn-√-bn-se h-\ta-J-e-bn-ep-≈ 14 sk-‰n¬sa‚p-I-fn¬ 'kz-bw-k-∂-≤ ]p\-c-[n-hm-k ]-≤-Xn' \-S-∏m°m≥ [m-c-W-bm-bn. A-Ω-hb¬, tKm-fq¿ ta-J-e-bn-em-Wv B-Zy-L-´ ]p-\-c-[n-hm-kw \-S∂-Xv. Cu {]-tZ-i-ß-fn¬ \n-∂v 49 Kp-W-t`m-‡m-°-sf ]p-\-c-[n-

Im-e-hÀ-j-s¡-Sp-Xn: \-ã-]-cn-lm-cw D-S³ hn-X-c-Ww sN-¿-W-sa-¶v eo-Kv s]m-Xp-a-cm-a-¯v F-Iv-kn-Iyq-«o-hv Im-cym-e-bw \n-À-¯-cp-sX¶v I-¬-∏-‰: Pn-√-bn¬ Im-e-h-¿-js°-Sp-Xn-bn-¬ \m-i-\-„-ß-ƒ kw-`-hn-®- Ip-Spw-_-ß-ƒ-°pw I¿-j-I-¿-°pw \-„-]-cn-lm-cw D-S≥ hn-X-c-Ww sN-ø-W-sa-∂v apkv-enw-eo-Kv Pn-√m {]-h¿-Ø-I k-an-Xn-tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. Im-e-h-¿-j-Øn¬ X-I-¿-∂ s]mXp-a-cm-a-Øv tdm-Up-I-ƒ \-ho-Icn-°-W-sa-∂pw Pn-√-bp-sS {]tXy-I km-l-N-cyw I-W-°n-seSp-Øv s]m-Xp-a-cm-a-Øv F-Iv-knIyq-´o-hv Im-cym-e-bw \n-¿-Ø-em°m-\p-≈ \o-°-w D-t]-£n-°W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏´p.tI-c-f-Øn-te-°p-≈ ]p-Xnb sd-bn-¬-th ]m-X-bn-¬ \-©-

≥-tIm-Uv-˛-h-b-\m-Sv-˛-\n-e-ºq-¿ sd-bn-¬-th-bv-°v {]-Y-a ]-cn-KW-\ \-¬-In-b ap-Jy-a-{¥n-sbbpw kw-ÿm-\ k-¿-°m-cn-s\bpw A-`n-\-μn-®p. sIm-®n, _mw-•q¿, ssl-Z-cm_m-Zv F-∂o sF.-Sn. \-K-c-ß-fpam-bn _-‘n-∏n-°p-∂ G-‰-hpw {]m-[m-\y-ap-≈ ]m-X-bm-Wn-Xv. hn-Zym-¿-Yn-I-fpw D-tZym-Km-¿-Yn-Ifpw bm-{X-°m-cpw D-ƒ-s∏-sS Bbn-c-W-°n-\m-fp-Iƒ-°v A-\p{K-l-am-Wv Cu sd-bn-¬-]m-X. h-√m-¿-]m-Sw I-s≠-bv-\-¿ sS¿-an-\-¬ bm-Ym-¿-Yy-am-b km-lN-cy-Øn-¬ N-c-°p-\o-°w h-gn sd-bn-¬-th-bv-°pw G-‰-hpw em-`I-c-am-Wn-Xv. 10 In-tem-ao-‰-¿ am-

Øm-\m-tcm-l-W-hpw Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\-hpw hm-tI-cn: e-b¨-kv ¢-∫v `m-chm-ln-I-fp-sS ÿm-\m-tcm-lW-hpw ]p-Xn-b Hm-^n-kv D-Zv-LmS-\-hpw -Zn-\-]-{X hn-X-c-tWm-ZvLm-S-\-hpw e-b¨-kv Un-kv-{SnIv-‰v K-h¿-W¿ tUm. kp-Pn-{Xm kp-[o¿ \n¿-h-ln-®p. e-b¨-kv ¢-∫n-s‚ t\-XrXz-Øn¬ \-S-°p-∂ Hu-j-[tØm-´ \n¿-am-Ww ]q-Xm-Sn {Kma-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sF _n ar-Wm-fn-\n D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. ku-Øv tkm-Wn¬ 5,000 ao-‰¿ Hm-´-Øn¬ H-∂mw-ÿm-\w t\-Sn-b hn F≥ A-\n¬-Ip-am-dns\ Un-kv-{Sn-Iv-‰v Im-_n-\-‰v sk{I-´-dn Sn kp-[o-jv A-\p-tam-Zn-

24 BKkvXv 2013 i\n

k-Xym-e-bw X-ºn˛- {]-kn-U‚ v-, kn sI k-Pn-Ip-am¿˛- sk-{I-´-dn®p. kv-Iqƒ Ip-´n-Iƒ-°p-≈ bq\n-t^mw hn-X-c-Ww ]-\-a-cw tªm-°v ]-©m-b-Øv t£-a-Im-

cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ]n Fw kp-[m-I-c≥ \n¿-h-ln®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn k-Xym-ebw X-ºn-˛ {]-kn-U‚ v, kn sI k-Pn-Ip-am¿-˛ sk-{I-´-dn, ]n Sn P-\o-jv-˛ J-Pm-©n F-∂n-h-scbm-Wv Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. tUm. ]n kp-[o¿, tUm. Fw hn {]-kmZv, A-Uz. ]n F≥ kp-tc-{μ≥, sI B¿ km-P≥, {Km-a-∏-©m-bØv saw-_¿-am-cm-b kn-‘p cho-{μ≥, sI Fw kn-_n, ssjPm jm-Pn, h¬-km hn-P-b≥, kn ]n ap-\o¿, sI F-kv \m-cm-bW≥, kn sI k-Pn-Ip-am¿ kwkm-cn-®p.-

{X-ta h-\-Øn-eq-sS Cu ]m-X IS-∂p-t]m-hp-∂p-≈q. C-Xp ^v-ssf-Hm-h-¿ kw-hn[m-\-am-b-Xn-\m-¬ ]-cn-ÿn-Xn a{¥m-e-b-Øn-s‚ A-\p-a-Xn-bpw e-`n-°pw. {]-kn-U-‚ v ]n ]n F I-cow A-[y-£-X-h-ln-®p. sk-{I-´-dn Sn ap-l-Ω-Zv dn-t]m¿-´v A-h-X-cn∏n-®p. ]n ]n hn aq-k, Fw F ap-lΩ-Zv P-am-¬, sI Fw sI tZ-h-¿tjm-e, sI kn am-b-≥, ]n ]n Aøq-_v, d-km-Jv I-¬-∏-‰, Fw sI A-_q-_-°-¿, A-–p-√ am-S-°c, Sn lw-k, sI kn B-en, Fw F A-ssk-\m-¿, sI ]n D-kv-am≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

ta-äp-am-À-¡v ]-cn-io-e-\w ]-\-a-cw: tZ-io-b {Km-ao-W sXmgn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bp-sS 2013˛14 km-º-Øn-I h¿-j-sØ ta-‰pam-¿-°v ]-cn-io-e-\w \¬-In. tªm-°v ]-©m-b-Øv ssh-kv {]kn-U‚ v K-^q¿ Im-´n D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. ]-\-a-cw {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n sI A-kv-a-Øv A-[y-£-X-h-ln-®p. tPm-bn‚ v t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿ kn hn tPmbn, tªm-°v t{]m-{Kmw Hm-^nk¿ a-Po-Zv, ]-\-a-cw I-\-dm _m¶v am-t\-P¿ tPm-bn ¢m-sk-SpØp. sj¿-fn tPm-Wn, ssh-kv {]kn-U‚ v sj¿-fn tPm-Wn, am-eXn cm-[m-Ir-jv-W≥, hn kn _n\o-jv kw-km-cn-®p.-

kw-kv-Ir-X-Zn-\m-N-c-Ww G-t®mw: k¿-thm-Z-b l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ kw-kvIr-X-Zn-\w B-N-cn-®p. {]-[m-\m[ym-]-I≥ ^m. hn¬-k¨ ]pXp-t»-cn A-[y-£-X-h-ln-®p. tj¿-fn eq-bn-kv, sP-bnw-kv hn≥-sk‚ v, A-\n¬ am-Xyp kwkm-cn-®p.

Iymw-]v \-S-¯pw

sXm-gn-epd-∏v ]≤-Xn ta-‰p-am¿-°p-≈ ]-cn-ioe-\w ]-\-ac-Øv {Km-a-∏-©mb-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v K-^q¿ Im-´n D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

aq-ss∏-\m-Sv: aq-ss∏-\m-Sv ]-©mb-Øv k-ºq¿-W B-[m¿ ]-©mb-Øm-bn {]-Jym-]n-°p-∂-Xns‚ `m-K-am-bn B-[m¿ F≥tdmƒ-sa‚ v \-S-Øm-Ø-h¿-°mbn {]-tXy-I Iymw-]v 26, 27 Xn-øXn-I-fn¬ Xn-\-]p-cw A-£-b sk‚-dn¬ \-S-°pw. cm-hn-se 10 ap-X¬ ssh-Io-´v aq-∂p-h-sc-bmWv Iymw-]v \-S-°p-I-sb-∂v sk{I-´-dn A-dn-bn-®p.

h-kn-∏n-®p. sIm-´-¶-c-bn¬ ]p-\-c-[n-hmk-]-≤-Xn-°v Xp-I B-Zy-L-´Øn¬ e-`n-°p-∂-Xn-\v Im-e-Xma-k-ap-≠m-b th-f-bn¬ kwÿm-\ k¿-°m¿ ap≥-Iq-dm-bn Xp-I \¬-In-bn-cp-∂p.tbm-K-Øn¬ sF kn _m-eIr-jv-W≥ Fw.-F¬.-F, Pn-√m I-e-Œ¿ sI Pn cm-Pp, Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI hn iin, F.-Un.-Fw. F≥ Sn am-Xyp, Un.-F-^v.-H. tdm-bv ]n tXm-a-kv, X-t±-i-`-c-W ÿm-]-\ {]-Xn-\n[n-Iƒ, k-∂-≤ kw-L-S-\m {]- ]m¿-e-sa‚ v am¿®n-t\m-S-\p-_-‘n-®v tPm-bn‚ v Iu¨-kn¬ I-e-Œ-td-‰n-\v ap-ºn¬ \-SØn-b hn-i-Zo-Ic-W-tbmKw Pn√m {]-knU‚ v sI cm-P≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp.-

ho-Un-tbm tIm¬-^-d³-kv \-S-¯pw I¬-∏-‰: s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip∏v \-S-Øp-∂ {]-hr-Øn-I-fp-sS ]p-tcm-K-Xn hn-e-bn-cp-Øp-∂-Xn\v k-]v-Xw-_¿ \m-en-\v ssh-Io´v aq-∂n-\v s]m-Xp-a-cm-a-Øv a{¥n hn sI C-{_m-low-Ip-™v ho-Un-tbm tIm¨-^-d≥-kv \-SØpw. Cu am-kw 30\v a-{¥n Pn√-bn-se-Øp-∂p-≠v.-

_n.-sP.-]n. I-e-Î-td-äv amÀ-¨n kw-LÀ-jw; em-¯n-¨mÀ-Pn aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-¡v I¬-∏-‰: tkm-fm¿ A-gn-a-Xnt°-kn¬ ap-Jy-a-{¥n cm-Pn-h-bv°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v _n.-sP.]n. Pn-√m I-Ωn-‰n \-S-Øn-b I-eŒ-td-‰v am¿-®n¬ kw-L¿-jw. em-Øn-®m¿-Pn¬ aq-∂p-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. {]-h¿-Ø-I-cm-b k-Pn-i-¶¿, kp-_o-jv, \m-cm-b-W≥ F-∂n-

h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. _m-cnt°-Uv t`-Zn-®v I-e-Œ-td-‰n-te-°v X-≈n-°-b-dm≥ {i-an-® {]-h¿Ø-I¿-s°-Xn-tc t]m-en-kv emØn-ho-ip-I-bm-bn-cp-∂p. ]-cn-t°-‰-h¿ I¬-∏-‰-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-em-Wv. tkm-fm¿ Agn-a-Xn- hn-j-b-Øn¬ F¬.-Un.--

F-^pw bp.-Un.--F-^pw H-Øp-Ifn-®v ap-Jy-a-{¥n-sb kw-c-£n°p-I-bm-sW-∂v am¿-®v D-Zv-Lm-S\w sN-bv-X kw-ÿm-\ sk-{I-´dn hn hn cm-P-≥ B-tcm-]n-®p. t]m-en-kv a¿-±-\-Øn¬ {]-Xntj-[n-®v _n.-sP.-]n. {]-h-¿-ØI¿ tZ-io-b-]m-X-bn¬ Ip-Ønbn-cn-∏v k-a-cw \-S-Øn.

B-Zn-hm-kn bp-hm-hn-sâ a-c-W-¯n-\n-S-bm-¡n-b hm-l-\w I-s−-¯n--bn-Ã I¬-∏-‰: ]p-fn-bm¿-a-e-bn¬ BZn-hm-kn bp-hm-hn-s‚ a-c-W-Øn\n-S-bm-°n-b hm-l-\w t]m-enkn-\v I-s≠-Øm-\m-bn-√. I-gn™-am-kw 25\v cm-{Xn 9.-30Hm-sSbm-Wv ]p-fn-bm¿-a-e I-c-Sn-a-Æv tIm-f-\n-bn-se hn-P-b-s\ A⁄m-X-hm-l-\w C-Sn-®p-sX-dn-

∏n-®-Xv. ]-cn-t°-‰ C-bm-sf \m-´pIm¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. I¬-∏-‰ t]m-en-kv tI-kv c-Pn-kv‰¿ sN-bv-sX-¶n-epw cm-{Xn-bn-se A-]-I-S-Øn-\n-S-bm-°n-b hm-l\w G-Xm-sW-∂v H-cp kq-N-\-

bpw e-`n-®n-√. hn-P-b-s‚ B-{inX¿-°v C≥-jp-d≥-kv Xp-I e-`n°-W-sa-¶n¬ C-Sn-® hm-l-\w I-s≠-Ø-Ww. `m-cy _n-μp-hpw hn-Zym¿-Yn-Ifm-b aq-∂p s]¨-Ip-´n-I-fpw AS-ßp-∂-Xm-Wv hn-P-b-s‚ Ip-Spw_w. hn-P-b-s‚ a-c-W-tØm-sS

C-h¿ A-\m-Y-cm-bn. Cu km-lN-cy-Øn¬ C-Sn-® hm-l-\-sØ°p-dn-®v t\-cn-t´m A-√m-sX-tbm F-s¥-¶n-epw kq-N-\ e-`n-®m¬ 9497987196, 9497980811, 04936 202400 F-∂o \-º-dp-I-fn¬ Adn-bn-°-W-sa-∂v I¬-∏-‰ t]men-kv A-dn-bn-®p.-

tXm-am-«p-Nm ]m io-Xo-I-c-W-im-e a-{´n sI kn tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-¿pw I¬-∏-‰: A-º-e-h-b¬ £o-ckw-Lw tXm-am-´p-Nm-en¬ ÿm]n-® ]m¬ io-Xo-I-c-W-im-e 26\v cm-hn-se 10\v £o-c-hn-I-k\ a-{¥n sI kn tPm-k-^v D-ZvLm-S-\w sN-øpw. tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ _n.B¿.-Pn.-F-^v. ]-≤-Xn-bn-epƒs∏-Sp-Øn ÿm-]n-® ]p-Xn-b ]m¬ io-Xo-I-c-W-im-e-bv-°v tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Ifp-sS-bpw Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚bpw an¬-a-bp-sS-bpw [-\-k-lmb-a-S-°w 70 e-£w cq-] sN-ehm-bn-´p-≠v. 30 e-£w cq-] sN-ehn¬ A-º-e-h-b¬ £o-c-kwLw \n¿-an-® sI-´n-S-Øn-em-Wv io-Xo-I-c-W-im-e ÿm-]n-®n-´p≈-Xv. 27 e-£w cq-]-bp-sS _n.B¿.-Pn.-F-^v. [-\-k-lm-b-Øn\v ]p-d-sa an¬-a-bp-sS kw-ip-≤ ]m-ep¬-∏m-Z-\ ]-cn-]m-Sn-bn-epƒs∏-Sp-Øn ÿm-]n-® B-[p-\n-I sa-jn-\-dn-I-fpw io-Xo-I-c-Wim-e-bn-ep-≠v. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn tªm°v £o-c-I¿-j-I kw-K-a-Øns‚ `m-K-am-bp-≈ £o-c-hn-I-k\ sk-an-\m-dpw D-Zv-Lm-S-\-tØmsSm-∏w \-S-°pw. sk-an-\m-dn¬ A-º-e-h-b¬ Ir-jn-hn-⁄m≥ tI-{μ-Øn-se tUm. cm-[-Ωm-]n≈, sh-‰-dn-\-dn bq-\n-th-gv-kn-‰n A-kn-Â v {]-^-k¿ tUm. kPn-Øv ]p-cp-tjm-Ø-a≥ ]-s¶-Sp-

tXm-am-´p-Nm¬ ]m¬ io-Xo-I-c-W-im-e °pw. sF kn _m-e-Ir-jv-W≥ °pw. I-∂p-Im-en {]-Z¿-i-\-ØnFw.-F¬.-F. A-[y-£-X-h-ln°pw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn- se hn-P-bn-Iƒ-°p-≈ k-ΩmU‚ v sI hn i-in ap-Jy-{]-`m-j- \w kp¬-Øm≥ _-tØ-cn tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F Ww \-S-Øpw. ]m¬ io-Xo-I-c-W-im-e-tbm- F-kv hn-P-b-bpw F-kv.-F-kv.S-\p-_-‘n-®v ÿm-]n-® ]m¬ ]- F¬.-kn. ]-co-£-bn¬ an-I-® cn-tim-[-\m em-t_m-d-´-dn-bp-sS hn-P-bw t\-Sn-b-h¿-°p-≈ ]p-cD-Zv-Lm-S-\w an¬-a sN-b¿-am≥ kv-Im-c-߃ Pn-√m k-l-I-c-W]n Sn tKm-]m-e-°p-dp-∏v \n¿-h- _m-¶v {]-kn-U‚ v ]n hn _m-eln-°pw. £o-c-hn-I-k-\ h-Ip-∏v N-{μ-\pw hn-X-c-Ww sN-øpw. U-b-d-Iv-S¿ sI Sn k-tcm-Pn-\n an- tªm-°v £o-c-I¿-j-I kw-K-aI-® £o-c-I¿-j-I-sc B-Z-cn- Øn-s‚ `m-K-am-bn C-∂p tXm-am-

´p-Nm¬ £o-c-kw-Lw ]-cn-k-cØv I-d-h-am-Sv {]-Z¿-i-\w kw-LSn-∏n-°pw. cm-hn-se 10 ap-X¬ \-S-°p-∂ Nn-{X-c-N-\m a¬-k-c-Øn¬ bp.]n, ssl-kv-Iqƒ, l-b¿-sk°≥-U-dn, shm-t°-j-\¬ lb¿ sk-°≥-U-dn hn-Zym¿-YnIƒ-°pw D-]-\ym-k-c-N-\-bn¬ ssl-kv-Iqƒ, l-b¿-sk-°≥U-dn, shm-t°-j-\¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn hn-Zym¿-Yn-Iƒ°pw ]-s¶-Sp-°mw.-


{]mtZ-inIw

24 BKkvXv 2013 i\n

km-bm-Ó \n-[n-sâ a-c-Ww [À-W \-S-¯n A-t\z-jn-¡-Ww: sN-«n

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw I-º-f-°m-Sv: C-e-Iv-{Sn-°¬ k_v-tÃ-j≥ ]-cn-[n-bn-se A-cnt©¿-a-e, hn-f-ºp-I-≠w, Gt®mw, a-e-¶-c `m-K-ß-fn¬ cmhn-se H-º-Xp-ap-X¬ ssh-Io-´v A-©p-h-sc ssh-Zyp-Xn hn-X-cWw ap-S-ßp-sa-∂v A-kn-Â v F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.-

]cn-]mSn  I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥kv lmƒ: kyq-´v tIm¨-^-d≥kv-˛ 2.-30  I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥kv lmƒ: Pn-√m Fw-]-th¿-Uv ao-‰n-Mv-˛ 3.-30  kp¬-Øm≥ _-tØ-cn I-Sam≥-Nn-d: kw-ÿm-\ \o-¥¬ a¬-k-c-Øn-te-°p-≈ Pn-√m Soan-s\ Xn-c-s™-Sp-°¬-˛ 9.-00  kp¬-Øm≥ _-tØ-cn kzX-{¥ ssa-Xm-\n: hn-hn-[ ]m¿´n-I-fn¬ \n-∂v cm-Pn-h-®v F≥.kn.-]n-bn¬ tN¿-∂-h¿-°p-≈ kzo-I-c-Ww-˛ 5.-00  ]-\-a-cw hym-]m-c-`-h≥: kw-ÿm-\ tlm¿-´n-I-ƒ-®¿ anj≥ in¬-∏-im-e-˛ 10.-00  ]-\-¶-≠n Pn.-F-®v-F-kv.-Fkv: {l-kz-Nn-{X {]-Im-i-\w-˛ 11.30  am\-¥-hm-Sn {_-lva-Kncn Hm-Un-t‰m-dnbw: tI-_nƒ Sn.hn. Hm-]-td-t‰-gv-kv Pn√m I¨-h≥-j≥˛ 11.00

Adnbn-¸pIÄ

kozhikode/wyd

]ptcmK-a-\ I-em-km-ln-Xy-kwLw km-bm-lv-\ [¿-W I¬-∏-‰-bn¬ {]-^. ]n kn cm-a≥-Ip-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

{]-Xn-am {]-bm-W-¯n-\v kzo-I-c-Ww I¬-∏-‰: kw-ÿm-\-sØ BZy tIm¨-{K-kv ap-Jy-a-{¥nbpw ap≥ sI.-]n.-kn.-kn. {]-knU‚p-am-b B¿ i-¶-dn-s‚ sh¶-e {]-Xn-am {]-bm-W-Øn-\v Pn-√-sb {]-Xn-\n-[o-I-cn-®p-≈ kzo-I-c-Ww 26\v tIm-gn-t°m-Sv \¬-Ip-sa-∂v Un.-kn.-kn. {]kn-U‚ v sI F¬ ]u-tem-kv, i-¶¿ ^u-t≠-j≥ Pn-√m sNb¿-am≥ sI F≥ c-ta-i≥, F≥ B¿ tkm-a≥, t_-_n kp-Ip-am-c≥, Zn-eo-]v-Ip-am¿

hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Adn-bn-®p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ]m-f-bw ss^≥ B¿-Sv-kv tIm-f-Pn-s‚ ap≥-h-i-Øv bp-≤-kv-am-c-IØn-\p k-ao-]-am-Wv {]-Xn-a ÿm-]n-°p-∂-Xv. k-]v-Xw-_¿ G-gn-\v bp.-]n.-F. A-[y-£ tkm-Wn-bm-Km-‘n A-\m-NvOm-Z-\w sN-øpw. C-Xn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn I¿-Wm-S-I-bn-se Ip-t{Zm-fn {io tKm-I¿-W-\m-Y t£-{X-]-

cn-k-c-Øv \n-∂p \m-sf {]-Xnam {]-bm-Ww B-cw-`n-°pw. 26\v tIm-gn-t°m-s´-Øpw. Pn-√-bp-sS kzo-I-c-Ww 26\v D-®-I-gn-™v c-≠n-\m-Wv. A-Xn\p ap-t∂m-Sn-bm-bn Un.-kn.-knbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ aq-∂p Xm-eq-°v I-Ωn-‰n-I-fp-sS-bpw tbm-Kw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v ao-\-ßm-Sn tIm¨-{K-kv a-fiew I-Ωn-‰n Hm-^n-kn¬ tN-cpsa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ A-dnbn-®p.-

I¬-∏-‰: k¿-°m¿ tPm-en e-`n°p-∂-Xn-\v a-e-bm-f-`m-j A-dn™n-cn-°-W-sa-∂ D-Ø-c-hv ]n≥-h-en-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc ]ptcm-K-a-\ I-em-km-ln-Xy-kwLw Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ kmw-kv-Im-cn-I {]-h¿Ø-I¿ km-bm-lv-\ [¿-W \-SØn. {]-^. ]n kn cm-a≥-Ip-´n D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-knU‚ v Sn kp-tc-jv N-{μ≥ A-[y£-X-h-ln-®p. A-Uz. sI sI tkm-a-\m-Y≥,- sI Sn -{io-h¬k≥, I-√-t¶m-S≥ Ip-™o-Xv, F≥ -sI -tPm¿-Pv, Fw tZ-h-Ipam¿, F-S-Kp-\n A-Ω-Zv kw-km-cn®p.-

[À-W \-S-¯n

Kq-U-√q¿: s]-t{Smƒ-˛-Uo-k¬ hn-e h¿-[-\-hn-s\-Xn-tc k-a-Xzh a-°ƒ I-£n Kq-U-√q¿ _-kvÃm≥-Un-\v ap-∂n¬ [¿-W \-SØn. s]-t{Smƒ-˛-Uo-k¬ hn-e-h¿[-\- ]n≥-h-en-°p-I, C-‘-\-hne h¿-[n-∏n-°m-\p-≈ F-Æ-°º-\n-Iƒ-°p-≈ A-[n-Im-cw ]n≥-h-en-°p-I, tI-{μ-k¿-°mcn-s‚ P-\-t{Zm-l-\-S-]-Sn A-hkm-\n-∏n-°p-I F-∂o B-h-iy߃ k-a-c-°m¿ D-∂-bn-®p. jw-kp-±o≥ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. hn-P-b-Ip-am¿ A-[y-£-Xh-ln-®p.-

kÀ-ho-kv skm-ssk-än kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: F-cpam-Sv kz-tZ-in \n-[n≥ ]-fl-\m`≥ hn-tZ-i-Øv Zp-cq-l-km-l-Ncy-Øn¬ a-cn-®-Xn-s\-°p-dn-®v k-a-{K-am-b A-t\z-j-Ww \-SØm≥ k¿-°m¿ C-S-s]-S-W-sa∂v h-b-\m-S≥ sN-´n k¿-ho-kv skm-ssk-‰n tI-{μ-k-an-Xn hm¿jn-I-tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. Ip-∏m-Sn _m-eI - r-jvW - ≥ D-ZvLm-S\ - w sN-bvX - p. {]-kn-U‚ v IÆn-h-´w tI-i-h≥-sN-´n A-[y-

I¬-∏-‰: tI-Wn-®n-d-bn¬ hn-tZi-a-Zy-im-e ÿm-]n-°m≥ \-SØp-∂ \o-°-߃-s°-Xn-tc {]t£m-`-w kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v ]q-Xm-Sn ]-©m-b-Øv k-ºq¿-W a-Zy-hn-ap-‡-{Km-aw B-Iv-j≥ IΩn-‰n `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. B-Zn-hm-kn-I-fp-sS-bpw hym]m-cn-I-fp-sS-bpw i-‡-am-b FXn¿-∏n-s\ Xp-S¿-∂v sXm-≠¿\m-Sv ]-©m-b-Øn-se No-∏m-Sv \n-∂p am-‰n-b a-Zy-im-e tI-Wn-

apJw-an-\p¡n-b F-Sbv-¡- Kp-l-bn N-cn-{X-ti-jn-¸p-IÄ-¡p a-c-WaWn

I¬-∏-‰: \-ho-I-c-W-{]-hr-ØnIƒ ]q¿-Øn-bm-b F-S-bv-°¬ Kp-l-bn¬ N-cn-{X-ti-jn-∏p-Iƒ kw-c-£n-°m≥ \-S-]-Sn-bn-√. A\n-b-{¥n-X-am-b k-μ¿-i-I {]hm-l-am-Wv N-cn-{X-ti-jn-∏pIƒ-°v `o-j-Wn-bm-hp-∂-Xv. Sqdn-kw t{]m¬-km-l-\-Øn-s‚ aI¬-∏-‰: \q¬-∏p-g {Km-a-∏-©m- d-hn¬ hn-t\m-Z-k-©m-cn-I-fp-sS b-Øn-s\ k-ºq¿-W B-[m¿ ]- X-≈n-°-b-‰-am-Wv F-S-bv-°¬ ©m-b-Øm-°n am-‰p-∂-Xn-\m-bn Kp-l-bn¬ ]-Xn-hm-bn \-S-°p-∂Xv. _-‘-s∏-´-h¿-°v C-Xn-\v X-S{]-tXy-I Iymw-]p-Iƒ \-Sbn-Sm≥ I-gn-™n-s√-¶n-¬ k-lØpw. 26\v Ip-dn-Nym-Sv, 27˛ h-S{km-–-ß-fm-bn \n-e-\n¬-°p°-\m-Sv kv-Iqƒ, 29˛ ap-Ø-ß kv-Iqƒ, 30˛ I-√p-ap-°v kv-Iqƒ, ∂ F-S-bv-°-en-se in-em-en-JnX-ß-fpw a-‰v kv-am-c-I-ß-fpw A31˛ ap-°p-Øn-°p-∂v Ip-Spw-_{io lmƒ, k-]v-Xw-_¿ c-≠n-\v {]-Xy-£-am-hpw. \-ho-\- in-em-bp-K-Øn-se aI-Æ-t¶m-Sv hm-b-\-im-e, aq-∂n\p-jy-cp-sS P-\-]-Y-am-bn I-W\v s\-t∑-\n-°p-∂v F-∂n-hn-S°m-°-s∏-´-Xm-Wv N-cn-{X-Øn¬ ß-fn-em-Wv {]-tXy-I Iymw-]v. F-S-bv-°¬ Kp-l-bv-°p-≈ ÿm\m-bv-°-´n A-£-b-tI-{μØn¬ ÿn-c-am-b Iymw-]pw \-S- \w. {]m-Ir-X a-\p-jy¿ D-]-Po-hØp-sa-∂v ]-©m-b-Øv sk-{I-´- \-Øn-s‚ `m-K-am-bn ]-em-b-\w sN-ø-s∏-´ Im-e-ß-fn¬ F-S-bvdn A-dn-bn-®p.°-en¬ I-gn-™p-Iq-Sn-sb-∂-Xns‚ kv-am-c-I-am-bm-Wv Kp-l-sb I¬-∏-‰: C-e-Iv-{Sn-kn-‰n sseN-cn-{Xw km-£y-s∏-Sp-Øp-∂k≥-kn-Mv t_m¿-Uv \-S-Øp-∂ Xv. A-°m-e-sØ a-\p-jym-hh-b¿-am≥ {]m-tbm-Kn-I ]-co£ 29 ap-X¬ 31 h-sc ao-\-ßmSn K-h. t]m-fn-sS-Iv-\n-°n¬ cmhn-se 9.-30 ap-X¬ 12.-30 h-scbpw D-®-bv-°v 1.-30 ap-X¬ 4.-30 hsc-bpw \-S-°pw. {]m-tbm-Kn-I ]-co-£-bv-°v tbm-Ky-X t\-Sn-bn´p-≈ D-tZym-Km¿-Yn-I-fn¬ I¬-∏-‰: kw-ÿm-\ ]-´n-I-h¿lmƒ Sn-°-‰v e-`n-°m-Ø-h¿ c- K-˛-bp-h-P-\-t£-a a-{¥n ]n sI ≠p ]m-kv-t]m¿-´v ssk-kv P-b-e-£v-an 30 ap-X¬ Pn-√-bnt^m-t´m-bpw F-gp-Øp-]-co-£- se hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-fn¬ ]bp-sS lmƒ Sn-°-‰pw k-ln-Xw s¶-Sp-°pw. 30\v D-®-bv-°v c-≠n26, 27 Xn-ø-Xn-I-fn¬ I¬-∏-‰ \v I-e-Œ-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv F-an-en tdm-Un¬ Pn-√m B-bp¿- lm-fn¬ F-kv.-F-kv.-F. ao-‰n-Mnth-Z B-ip-]-{Xn-°v k-ao-]-apepw 3.-30\v s]m-Xp-a-cm-a-Øv A≈ C-e-Iv-{Sn-°¬ C≥-kv-s]-Iv- h-tem-I-\ tbm-K-Øn-epw a-{¥nS-dp-sS Hm-^n-kn¬ lm-P-cm-hsb-Øpw. 31\v cm-hn-se 10\vv Ww. t^m¨: 04936 206925.sXm-≠¿-\m-Sv h-\n-Xm k¿-ho-

{]-tXy-I B-[mÀ Iymw-]v

h-bÀ-am³ ]-co-£

bn¬ k-ao-]-Im-e-Øp h-∂ ]-cnK-W-\ C-Xn-s‚ \m-i-Øn-\p Imc-W-am-hp-sa-∂m-Wv hn-e-bn-cpØ-s∏-Sp-∂-Xv. Pn-√-bn-se {]-[m\ Sq-dn-Ãv tI-{μ-am-bn F-S-bv°¬ Kp-l am-dn-bn-´p-≠v. Sq-dnkw-th-Zn-I-fn¬ km-l-kn-I-Xbp-sS km-[y-X-I-fp-s≠-∂ cq-]Øn¬ \-S-Øp-∂ ]-c-ky-ß-fpw F-S-bv-°¬ Kp-l-bv-°v `o-j-Wnbm-bn-´p-≠v. C-Ø-cw ]-c-ky-ß-fp-sS a-dhn¬ Kp-l-bn-se in-em-en-Jn-X߃-°v t]m-d-te¬-°p-∂ hn-[Øn-em-Wv hn-t\m-Z-k-©m-cn-Ifp-sS s]-cp-am-‰w. {]m-Ir-X a-\pjy¿ Kp-lm-ap-J-Øv tIm-dn-bn-´ Po-hn-Xm-\p-`-h-߃ hm-bn-s®Sp-°p-∂-Xn-\p ]-I-cw C-hn-sSsb-Øp-∂ k-©m-cn-I-fn¬ `q-cn`m-K-hpw a-s‰m-cp kw-kv-Im-cØn-s‚ A-h-in-„-߃ D-t]£n-®p a-S-ßp-I-bm-Wv. Cu kml-N-cy-Øn¬ F-S-bv-°¬ Kp-l FSbv-°¬ Kp-l-bn-se-Øn-b k-©m-cnIƒ B¿-°n-tbm-f-Pn h-Ip-∏n-s‚ ÿ-bpw a-\p-jy-s‚ hn-lz-e-X- Jn-X-ß-fn¬ \n-∂p hm-bn-s®-Sp- cm-h-kv-Xp-h-Ip-∏n-\v _m-[y-X- t\-cn-´p-≈ \n-b-{¥-Øn¬ h-cI-fpw A-Xn-Po-h-\-Øn-\m-bp-≈ Øn-´p-≠v. C-Ø-cw N-cn-{X-ti- bp-≠v. F-S-bv-°-¬ Kp-l hn- W-sa-∂m-Wv N-cn-{Xm-t\z-jn-ID¬-°-WvT-I-fpw Kp-l-bn-se en- jn-∏p-I-sf kw-c-£n-°m≥ ]p- t\m-Z-k-©m-c-tI-{μ-sa-∂ \n-e- fp-sS A-`n-{]m-bw.

a-{´n ]n sI P-b-e-£v-an-bp-sS k-µÀ-i-\w kv k-l-I-c-W _m-¶v D-Zv-Lm-S\w, 11.-30\v hn-`-h-hn-h-c kw-hn[m-\w in¬-∏-im-e, aq-∂n-\v sk‚ v Im-X-ssd≥-kv l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ π-kv-Sp bq-\n-b≥ D-Zv-Lm-S-\w F-∂o ]cn-]m-Sn-I-fn¬ kw-_-‘n-°pw. k-]v-Xw-_¿ H-∂n-\v am-\-¥hm-Sn K-h. tIm-f-Pn¬ A-km-]v ]-≤-Xn D-Zv-Lm-S-\w a-{¥n \n¿-hln-°pw.-

c-à-Zm-\-Iymw-]v \-S-¯n I¬-∏-‰: an¬-a U-b-dn-bpw I¬∏-‰ k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn-bpw kw-bp-‡-am-bn c-‡-Zm-\-Iymw]vv \-S-Øn. kv-{Xo-I-f-S-°w \n-ch-[n Po-h-\-°m¿ c-‡w Zm-\w sN-bv-Xp. Iymw-]v an¬-a sN-b¿am≥ ]n Sn tKm-]m-e-°p-dp-∏v D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en A-[y£-X-h-ln-®p. i-in, tUm. ss^-k¬, tPm-k-^v, sI hn {]tam-Zv Ip-am¿, Un F-kv tIm-≠, sI sI cm-L-h≥ kw-km-cn-®p.-

kv-IqÄ Ip-«n-IÄ-¡v ]T-\-Iymw-]v I¬-∏-‰: Xn-cp-h-\-¥-]p-cw F≥Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn-se ]q¿-hhn-Zym¿-Yn-Iƒ tN¿-∂v cq-]w\¬-In-b Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn C-∂v h-b-\m-Sv F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn¬ G-I-Zn-\ ]T-\-Iymw]vv kw-L-Sn-∏n-°pw. km-º-Øn-I-am-bn ]n-∂m°w \n¬-°p-∂ kv-Iqƒ hn-Zym¿Yn-I-fp-sS hn-Zym-`ym-kw kvt]m¨-k¿ sN-øp-∂ ]-≤-Xn-

bm-Wn-Xv. h-\n-Xm I-Ωo-j≥ A-[y-£ sI kn tdm-k-°p-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.-

tbm-Kw C-¶v I¬-∏-‰: hn-Zym-cw-Kw Pn-√m FIv-kn-Iyq-´o-hv k-an-Xn tbm-Kw C∂p-cm-hn-se 11\vv Pn-√m hn-Zym`ym-k Hm-^n-kn¬ tN-cpw. k-anXn-bw-K-߃ ]-s¶-Sp-°-W-sa∂v hn-Zym-cw-Kw I¨-ho-\¿ Adn-bn-®p.

H-cp kn.--Un.--F-kn H-cp Im-ä-dn-Mv bq-\n-äv: \m-S³ cp-Nn-¡q-«p-I-fp-am-bn Ip-Spw-_-{io

_m-e-Ir-jv-W-¸n-Å-bp-sS \n-cym-W-¯n A-\p-tim-Nn-¨p

I¬-∏-‰: Ip-Spw-_-{io ap-tJ-\ ]p-Xp-Xm-bn B-cw-`n-°p-∂ Im‚o≥ B‚ v Im-‰-dn-Mv bq-\n‰n-\p-≈ hn-Z-Kv-[ ]-cn-io-e-\w t\-Sn-b-h¿ \m-S≥ cp-Nn-°q-´p-ambn `-£y-ta-f H-cp-°p-∂p. Ip-Spw_-{io Pn-√m an-j-\pw Ip-Spw-_{io Aw-Ko-Ir-X Im-‰-dn-Mv ]-cnio-e-\ ÿm-]-\-am-b A-t`-Zm C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v ^p-Uv B‚ v tlm-kv-]n-‰m-en-‰n am-t\-Pvsa‚pw (sF-{^w) kw-bp-‡-ambm-Wv 26\v cm-hn-se 11 ap-X¬ 3.30 h-sc I-e-Œ-td-‰v ]-cn-k-c-Øv ta-f kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. 10 bq-\n-‰p-I-fn¬ \n-∂p 49 t]-cm-Wv 13 Zn-h-kw \o-≠p-\n¬°p-∂ ]-cn-io-e-\w ]q¿-Øn-bm°n ]p-d-Øn-d-ßp-∂-Xv. Pn-√bn¬ {]-tXy-I-am-bn Pn-√m anj≥ ap-tJ-\ \-S-∏m-°p-∂ H-cp kn.--Un.--F-kn¬ H-cp Im-‰-dn-Mv bq-\n-‰v F-∂ ]-≤-Xn-bp-sS `m-Kam-bm-Wv ]-cn-io-e-\w \-S-Øn-bXv. Xr-iq¿ B-ÿm-\-am-bn {]h¿-Øn-°p-∂ sF-{^w B-Wv hn-Z-Kv-[ ]-cn-io-e-\-Øn-\v t\Xr-Xzw \¬-In-b-Xv. ]-cn-N-c-Ww, A-Xn-Yn k¬-°m-cw, {_m≥-UnMv, X-\n-a \n-e-\n¿-ج, Ip-°dn,- k¿-ho-kn-Mv, A-°u-≠n-Mv, hy-‡n-Xz hn-I-k-\w, ip-Nn-Xzw, iq-No-I-c-Ww, sse-k≥-kn-Mv, ]-≤-Xn cq-]o-I-c-Ww Xp-S-ßn-b-

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: am-[y-a {]-h¿-Ø-I≥ Sn ]n _m-e-Ir-jvW-∏n-≈-bp-sS \n-cym-W-Øn¬ h-b-\m-Sv {]-Ir-Xn kw-c-£-Wk-an-Xn A-\p-tim-Nn-®p. aq-ey߃ Im-Øp-kq-£n-°p-I-bpw {]-Ir-Xn kw-c-£-W-tØm-Sv B`n-ap-Jy Im-Wn-°p-I-bpw sN-bvX am-Xr-Im ]-{X-{]-h¿-Ø-I-\mbn-cp-∂p Sn ]n _m-e-Ir-jv-W-∏n≈-sb-∂v tbm-Kw hn-e-bn-cpØn. P-\-]-£-Øv D-d-®p-\n¬-

Aw-K-Xz-hn-X-c-Ww hnZKv-[ ]-cn-ioe-\w t\Sn-b Ip-Sp-_{io Im-‰-dn-Mv bq-\n-‰v AwK߃ h-bn-em-Wv ]-cn-io-e-\w \¬-Inb-Xv.- `-£y-ta-f-bn¬ B-dp Iu≠-dp-I-fn¬ \n-∂p 30 hy-Xy-kvX hn-`-h-߃ hn-X-c-Ww sNøpw. Nm-b, hn-hn-[ C-\w e-Lp-ISn-Iƒ, hn-hn-[-bn-\w tZm-i-Iƒ, Xn-cp-s°m-®n hn-`-h-߃, a-e_m¿ kv-s]-jy¬ `-£-Ww, hnhn-[-bn-\w _n-cn-bm-Wn-Iƒ, s\√n-°-bpƒ-s∏-sS-bp-≈ G-gn-\w Pyq-kp-Iƒ Xp-S-ßn-b hn-`-h߃ B-h-iy-°m¿-°v e-`y-am°pw.- ]-≤-Xn- {]-Im-cw {Km-a-˛ tªm-°v X-e-ß-fn¬ 30 ]p-Xn-b Im-‰-dn-Mv B‚ v Im‚o≥ bq-\n-

‰p-Iƒ Xp-S-ßp-∂-tXm-sS 200 IpSpw-_-߃-°v D-]-Po-h-\-am¿Kw I-s≠-Øm-\m-hpw. bp-h-{io ]-≤-Xn- {]-Im-cw bph-Xo-bp-hm-°ƒ kw-bp-‡-ambp-f-f bq-\n-‰p-Iƒ, bp-h-Xo-bphm-°ƒ am-{X-a-S-ßn-b bq-\n-‰pIƒ, dq-d¬ ss{a-tIm F‚¿ss{]-k-kv (B¿.-Fw.-C.) ]-≤Xn- {]-Im-cw kv-{Xo-Iƒ am-{X-a-Sßn-b bq-\n-‰p-Iƒ Xp-S-ßn hnhn-[ ]-≤-Xn-I-fn-eq-sS-bm-Wv ]pXp-Xm-bn Im‚o≥ B‚ v Im-‰-dnMv bq-\n-‰p-Iƒ Xp-S-ßp-∂-Xv. sN-dp-Xpw h-ep-Xp-am-b ]-cn-]mSn-Iƒ-°v `-£-Ww ]m-Iw-sN-bv-

Xv ]q¿-W D-Ø-c-hm-Zn-Ø-tØmsS hn-X-c-Ww sN-øm-\p-≈ ]-cnio-e-\-hpw \¬-In-bn-´p-≠v. \ne-hn¬ Pn-√-bn¬ Ip-Spw-_-{io ap-tJ-\ 11 Im‚o≥ bq-\n-‰p-Iƒ {]-h¿-Øn-°p-∂p-≠v. Iq-Sm-sX \m-ep ]-©m-b-ØpI-fn¬ F≥.-B¿.-F-®v.-F-Ωp-ambn k-l-I-cn-®v F-kv.-Sn. tIm-f\n-I-fn¬ Ip-Spw-_-{io Im‚o≥ bq-\n-‰p-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ `-£-Ww ]m-Iw-sN-bv-Xv hn-X-cWw sN-øp-∂p-≠v. Im-‰-dn-Mv bq\n-‰p-Iƒ-°p-≈ c-≠mw-L-´ ]-cnio-e-\w k-]v-Xw-_¿ B-Zy-hmcw Xp-S-ßpw.-

I¬-∏-‰: P-\-Xm-Zƒ-˛-F-kv Pn√m-X-e Aw-K-Xz-hn-X-c-Ww kw-ÿm-\ ssh-kv {]-knU‚ v ]n Fw tPm-bn D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-kn-U‚ v F≥ sI ap-l-Ω-Zv-Ip-´n A-[y-£-X-hln-®p. hn Fw h¿-Ko-kv, ]n sI tI-i-h≥, km-Pp sF-°c-°p-∂-Øv, Fw sP t]mƒ, F sP Ip-cy≥, sI sI hmkp, A-∂-Ωm ]u-tem-kv, s_-∂n, ]n {]-`m-I-c≥ \m-b¿, tPm-k-^v am-Xyp, hn Fw Irjv-W≥-Ip-´n, F≥ hm-k-∏≥, sI sI Zm-k≥, sam-bv-Xp, ssk-a¨, ]u-tem-kv, kn Aø-∏≥, tXm-a-kv, F¬ kp-μc≥ \m-b¿ kw-km-cn-®p.

Ip-Sn-sh-Å ]-²-Xn D-Zv-Lm-S-\w X-e-∏p-g: X-hn-™m¬ ]-©m-bØn-s‚ 2012˛13 h¿-j-sØ Sn.F-kv.-]n. ^-≠v D-]-tbm-Kn-®v \S-∏m-°n-b sam-´-°p-∂v tKm-Ipew tIm-f-\n Ip-Sn-sh-≈-]-≤-Xn {Kma∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v en-kn tPm-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. hm¿-Uv Aw-Kw Ip-‰n-tbm-´n¬ A-®-∏≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. F-°-≠n sam-bv-Xq-´n, kp-l-dm bq-kp-^v, F¬-kn tPm-bn, a-PoZv, _m-_p, {io-eX - kw-km-cn-®p.

tI-Wn-¨n-d-bn hn-tZ-i-a-Zy-im-e Øm-]n-¡-cp-Xv: B-Iv-j³ I-½n-än

Iq-Sn-¡m-gv-N I¬-∏-‰: \q¬-∏p-g {Km-a-∏-©mb-Øn¬ s{]m-P-Iv-‰v A-kn v (P-e-\n-[n), A-{Kn-Iƒ®¿ A-kn- v (a-lm-fl-Km‘n tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gnep-d-∏v ]-≤-Xn) X-kv-Xn-I-I-fn¬ Xm¬-°m-en-I \n-b-a-\-Øn-\p≈ Iq-Sn-°m-gv-N k-]v-Xw-_¿ c≠n-\v ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn¬ \-S-Øpw. tbm-Ky-X: s{]m-P-Iv-‰v A-kn- v-˛ _n.-tImw B‚ v Sm-en, A-{Kn-Iƒ-®¿ A-kn v-˛ hn.-F-®v.-F-kv.-kn A-{KnIƒ-®¿. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ At]-£-bpw tbm-Ky-X sX-fn-bn°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS ]I¿-∏p-I-fpw k-ln-Xw t\-cn-´v lm-P-cm-h-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃-°v ]-©m-b-Øv Hm-^n-kpam-bn _-‘-s∏-S-Ww.

£-Xh - l - n-®p. F-kv.F - k - v.F - ¬.kn.-, π-kvS- p ]-co-£I - f - n¬ D-∂X-hn-P-bw t\-Sn-b hn-Zym¿-Yn-Isf A-\p-tam-Zn-®p. P-\-d¬ sk{I-´d - n hm-kp tXm-´m-aq-e, kp-`mjv N-{μ-t_m-kv, sI sI Zm-tam-Zc≥, tKm-]m-e≥, c-ho-{μ≥ ]-Sn∏p-c, {io-[c - ≥ sN-´n, Ip-™n-cma≥, sI sI th-em-bp-[≥, tXm´-∏p-c kp-tc-{μ≥, F Ip-™n-cma≥, ]p-Xp-ho-Sv i-in-Ip-am¿, F ]n Hmw-{]-Im-iv kw-km-cn-®p.-

3

°p-I-bpw Pn-√-bp-sS ]-cn-ÿnXn kw-c-£-W-Øn-∂m-bn t]mcm-Sp-I-bpw sN-bv-X _m-e-Ir-jvW-∏n-≈ ]-{X-{]-h¿-Ø-\-Øns‚ an-I-® am-Xr-I-bm-bn-cp-∂p. F≥ _m-Zp-j A-[y-£-X-hln-®p. tXm-a-kv A-º-e-h-b¬, k-Æn a-c-°-S-hv, Fw Kw-Km-[c≥, _m-_p ssa-e-ºm-Sn, hn Fw cm-P≥, cm-a-Ir-jv-W≥ X-®º-Øv, ]n Fw kp-tc-jv, F hn at\m-Pv kw-km-cn-®p.-

®n-d-bn¬ ÿm-]n-°m≥ {i-an°p-∂-Xv A-\p-h-Zn-°n-√. C-Ø-c-Øn-sem-cp ÿm-]\w h-∂m¬ tI-Wn-®n-d-bp-sSbpw ]q-Xm-Sn ]-©m-b-Øn-s‚bpw kmw-kv-Im-cn-I Iq-´m-bv-a-bv°v I-f-¶-am-hpw. a-Zy-im-e tI-Wn-®n-d-bn¬ A-\p-h-Zn-°-cp-sX-∂v B-h-iys∏-´v ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿°pw Pn-√m-`-c-W-Iq-S-Øn-\pw F-Iv-ssk-kv A-[n-Ir-X¿-°pw \n-th-Z-\w \¬-Ipw. B-Iv-j≥

I-Ωn-‰n-bp-sS {]-h¿-Ø-\-߃ G-tIm-]n-∏n-°p-∂-Xn-\pw Xp-S¿\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-∂-Xn\pw hm¿-Uv saw-_¿ ta-gv-kn tZh-ky c-£m-[n-Im-cn-bpw kn sI am-[-h≥ sN-b¿-am-\pw s_-∂n {^o-am≥ I¨-ho-\-dp-am-bn 21 Aw-K I-Ωn-‰n-sb-bpw 77 Aw-Kß-f-S-ßp-∂ kw-Lm-S-I-k-anXn-sb-bpw Xn-c-s™-Sp-Øp. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ kn sI am-[-h-≥, s_-∂n- {^o-am≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

Npcp¡¯nÂ

XpÀ-¡n ]m-ew {]-hr-¯n D-Zv-Lm-S-\w 30\v

I¬-∏-‰: Xp¿-°n, ssI-X-s°m-√n, tN-\-a-e \n-hm-kn-I-fpsS Nn-c-Im-em-`n-em-j-am-b Xp¿-°n ]m-ew {]-hr-Øn 30\v D®-bv-°v c-≠n-\v s]m-Xp-a-cm-a-Øv a-{¥n hn sI C-{_m-lowIp-™v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. 2.-20 e-£w cq-]-bp-sS {]-hrØn-bm-Wn-Xv. N-S-ßn¬ Fw hn t{i-bmw-kv-Ip-am¿ Fw.-F¬.-F. A[y-£-X-h-ln-°pw. Fw sF jm-\-hm-kv Fw.-]n. kw-km-cn°pw. ]-cn-]m-Sn-bp-sS hn-P-b-Øn-\m-bn 101 Aw-K kzm-K-Xkw-Lw cp-]o-I-cn-®p. tbm-K-Øn¬ \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en A-[y£-X-h-ln-®p. hn F a-Po-Zv, ]-b-t¥m-Øv aq-k, F ]n l-aoZv, sI Sn _m-_p, Sn sP sF-k-Iv, hn ]n tim-im-Ω, P¬-{ZqXv Nm-t°m, Fw sI in-h≥, B-en, h-eym-∏p, A-jv-d-^v, ssS-‰-kv Ip-cy≥, \-tºm-Øv ap-kv-X-^, \n-km¿, A-_v-Zp, DÆo≥-Ip-´n, tj¿-fn tPm-kv, F≥ ]n \m-k¿ kw-km-cn-®p.-

{S-j-dn kp-hÀ-WPq-_n-en: s]³-j³-Im-sc B-Z-cn-¨p

I¬-∏-‰: {S-j-dn-bp-sS kp-h¿-W-Pq-_n-en B-tLm-j-ß-fpsS `m-K-am-bn Pn-√m {S-j-dn Hm-^n-kn¬ ap-Xn¿-∂ A-©p s]≥-j≥-Im-sc B-Z-cn-®p. C-tXm-S-\p-_-‘n-®v I-Ã-ta-gv-kv ao-‰pw \-S-Øn. I¬-∏-‰ K-h. tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏mƒ sI _m-e≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. s]≥-j-t\-gv-kv `m-c-hm-ln-I-fpw {S-j-dn C-S-]m-Sp-Im-cpw ]-s¶-Sp-Øp.

s\-³ta-\n k-¼qÀ-W B-[mÀ ]-©m-b-¯v

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: s\-≥ta-\n ]-©m-b-Øn-s\ kºq¿-W B-[m¿ ]-©m-b-Øm-bn Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI hn i-in {]-Jym-]n-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v P-bm ap-c-fn, ssh-kv {]-knU‚ v sI B¿ km-P≥, jo-e ]p-©-h-b¬, jo-Pm cm-Pp, A-kn- v Pn-√m tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ kn-_n h¿-Ko-kv kwkm-cn-®p.-

tKm-]q-P-bpw ]-Xm-I-Zn-\m-N-c-W-hpw

I¬-∏-‰: A-Øn-aq-e ]m-©-P-\yw _m-e-tKm-Ip-e-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ {io-Ir-jv-W P-b-¥n _m-e-Zn-\m-tLm-jØn-s‚ `m-K-am-bn tKm-]q-P-bpw ]-Xm-I-Zn-\m-N-c-W-hpw \-SØn. ]n. in-h-Zm-k≥, H Fw a-lm-tZ-h≥, H F-kv k-Xoi≥, ]n hn tZ-th-{μ≥, e-fn-Xm em-ep, e-£v-an-b-Ω, c-P-\n, A-\p-]-am ap-tI-jv t\-Xr-Xzw \¬-In.

Thejas Epaper wayanad Edition 2013-08-24  

Thejas Epaper wayanad edition. 2013-08-24

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you