Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

tX-bn-e-s¨-Sn-IÄ No-bp-¶p; DÂ-¸m-Z-\w ]m-sS Ip-d-ªp Kq-U-√q¿: I-\-Ø a-g- aq-ew \oe-Kn-cn Pn-√-bn¬ tX-bn-e-s®-SnIƒ No-™p-\-in-°p-∂p. CtXm-sS tX-bn-e-D-¬-∏m-Z-\-hpw K-Wy-am-bn Ip-d-™p. Kq-U√q¿, ]-¥-√q¿ Xm-eq-°p-I-fn-se Kq-U-√q¿, Hm-hm-en, ]-¥-√q¿, \Sp-h-´w, tZ-h¿-tjm-e, ]m-S-¥-d, ]m-°-W, Im-∏n-dm-´, s\-√n-a-´w, kq-kw-]m-Sn, A-øw-sIm-√n, ]m´-h-b¬, _n-Z¿-°m-Sv, tN-c-ºmSn, s\-√m-t°m-´, \m-Sp-Im-Wn, tZ-hm-e Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fnse-√mw tX-bn-e-s®-Sn-Iƒ a-gsb-Sp-Øp. km-[m-c-W Cu ko-k-Wn¬ Iq-Sp-X¬ tX-bn-e-®-∏v e-`n-°p∂-Xm-bn-cp-∂p. D¬-∏m-Z-\w Ip-d™-Xpw No-b¬ tcm-K-hpw I¿j-I¿ I-Sp-Ø {]-Xn-k-‘n- krjv-Sn-®n-cn-°p-I-bm-Wv. tPm-enbn-√m-sX tXm-´w-sXm-gn-em-fn-Ifpw {]-bm-k-Øn-em-bn-´p-≠v. B-h-iy-Øn-\v sh-bn-¬ e-`n°m-Ø-Xm-Wv tX-bn-e-s®-SnIƒ \-in-°m≥ Im-c-Ww. \o-eKn-cn-bn-se {]-[m-\ Im¿-jn-I hn-f-I-fn-sem-∂m-Wv tX-bn-e. tX-bn-e-sb am-{Xw B-{i-bn-®v I-gn-bp-∂-h-cm-Wv Pn-√-bn-se 60 i-X-am-\w P-\-ß-fpw. sN-Sn No-™p \-in-°m≥ XpS-ßn-b-tXm-sS sN-dp-In-S I¿-jI¿ tX-bn-e-s®-Sn-Iƒ C-t∏mƒ I-hm-Øv sN-øp-I-bm-Wv. A-Xn\m¬ N-∏pw h-cp-am-\-hpw Xo-sc C-√m-Xm-hpw. tZ-h¿-tjm-e, hpUv-{_-b¿, ]-¥-√q¿, tN-c-ºm-Sn, Hm-hm-en, Sm≥-Sn Xp-S-ßn-b K-h˛-kz-Im-cy F-tÃ-‰p-I-fn¬ tPmen sN-øp-∂ B-bn-c-°-W-°n-\v sXm-gn-em-fn-Iƒ C-t∏mƒ tPmen-bn-√m-Ø-Xn-\m¬ ]-´n-Wn-bnem-Wv. Pn-√-bn-se km-º-Øn-I ta-J-e ]m-sS X-I¿-∂n-´p-≠v. tX-bn-e-bv-°m-sW-¶n¬ Ct∏mƒ a-Xn-bm-b hn-e e-`n-°p∂p-≠v. ]-t£ D-¬-∏m-Z-\w Ip-d™-Xm-Wv Xn-cn-®-Sn-bm-b-Xv.

A-an-X tPm-en-`m-cw; B-im -hÀ-¡À-amÀ hoÀ-¸p-ap-«p-¶p

Pohn-X-km-bm-Ó-¯n H-ä-s¸-«v B-Zn-hm-kn hr²³ am-\-¥-hm-Sn: `-£-W-tØmSp-≈ B-th-iw B-Zn-hm-kn hr-≤≥ I-b-a-sb Po-hn-Xkm-bm-”-Øn¬ H-‰-s∏-SpØn. a-‰p-≈-h¿-°p th-≠n sh-≈w tIm-cn-bpw hn-d-Ip sh-´n-bp-am-Wv I-b-a Im-ew-Ign-®-Xv. `m-cy-bpw a-°-fp-an-√msX sh-≈-ap-≠ B-e-t©-cn tIm-f-\n-bn¬ a-cp-a-I-s‚ ho´n-em-Wv Cu 70Im-c-s‚ A¥n-bp-d-°w. k-tlm-Z-cn-bpw a-I-\pw a-I-s‚ `m-cy-bpw a°-fp-am-bn Cu sN-dn-b ho´n¬ F-´p-t]¿ th-sd-bp-ap≠v. cm-hn-se tIm-f-\n-bn¬ \n-∂n-d-ßn F-t´-\m-en-se \m-´p-Im-cp-sS Im-cp-Wy-Ønem-Wv Po-hn-Xw I-gn-°p-∂-Xv. d-a-Zm≥ Im-e-am-Wv I-b-a-bv°v Ip-d-®p {]-iv-\w. C-°m-eØv F-t´-\m-en¬ hn-hm-lhpw A-\p-_-‘ N-S-ßp-I-fpw D-≠m-hm-dn-√. C-tXm-sS Cu da-Zm≥ am-k-hpw I-b-a-bv-°v t\m-ºp-Im-e-am-bn. hn-hm-l-ho-Sp-I-fn¬ sh≈w-tIm-cn-bpw hn-d-Iv ti-Jcn-®pw a-‰p-am-bm-Wv I-b-a kPo-h-am-Im-dv. {]-Xn-^-ew `-£Ww am-{Xw. s\-bv-t®m-dpw _ncn-bm-Wn-bpw th-≠-Xp am-{Xw

I-gn-®v sh-‰n-e hm-ßm-\p-≈ A-t©m ]-tØm cq-]-bpw hmßn-bm-Wv Xn-cn-®v tIm-f-\n-bnse-Øp-∂-Xv. h¿-j-Øn¬ H-cp-am-kw Hgn-sI I-b-a-bv-°v k-t¥m-jØn-s‚ Zn-\-ß-fm-Wv. `-£W-Øn-\-∏p-dw a-s‰m-∂n-epw {i-≤-bn-√m-sX I-b-a sh-≈ap-≠-bn-se-bpw k-ao-{]-tZ-iß-fn-se-bpw ho-Sp-I-fn¬ Xs‚ D-Z-c-]q-c-W-Øn-\m-bn am{Xw A-t\z-jn-s®-Øp-I-bmWv. I-b-a-sb h-gn-bn-¬ I≠m¬ B-cpw ho-´n-te-°v £Wn-°p-I-bpw A-Sp-Ø Zn-h-kß-fn-se hn-ti-j-߃ A-dnbn-°p-I-bpw ]-Xn-hm-Wv. F√m-h-tcm-Spw Nn-cn-®v £-Ww kzo-I-cn-®v F-¥n-epw C-S-s]-

´v I-b-a Po-hn-X-bm-{X Xp-S-cp∂p. ho-Spw-Ip-Sn-bp-an-√m-Ø B-Zn-hm-kn P-\-hn-`m-K-ß-sf ÿ-ew hn-e-bv-°v hm-ßn hoSp-h-®v \¬-Im-\p-≈ ]-≤-Xn \n-e-hn-ep-s≠-¶n-epw C-sXm∂pw I-b-a-sb tX-Sn-sb-Ønbn-√. H-cm-bp-jv-Im-ew a-‰p-≈h¿-°p-th-≠n tk-h-\w sNbv-Xv B-tcm-cp-an-√m-sX A-]lm-ky-\m-bn Cu B-Zn-hmkn hr-≤≥ C-hn-sS A-h-tijn-°p-∂p. F-t´-\m-en-se IS-Øn-Æ-I-fn¬ D-t]-£n-°s∏-´ sh-‰n-e-bpw A-S-bv-°bpw s]-dp-°n-sb-Sp-Øv tijn-°p-∂ Po-hn-Xw [-\y-am°p-I-bm-Wv I-b-a-sb-∂ htbm-hr-≤≥.

]m-kn-Ãm-sX a-cw IS¯m-\p-Å {iaw h-\w-h-Ip-¸v X-S-ªp am-\-¥-hm-Sn: ]m-kn-√m-sX a-cw I-S-Øm-\p-≈ {i-aw h-\w-h-Ip∏v X-S-™p. C-Xp-am-bn _-‘s∏-´v tem-dn ss{U-h-sd-bpw ¢o\-sd-bpw A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. awK-em-]p-c-Øv \n-∂p t]-cy 43se t^m-d-kv-‰v sN-Iv-t]m-kv-‰n-eq-sS tSm-d-kv tem-dn-bn¬ sIm-≠p-h∂ a-c-am-Wv ]n-Sn-®-Xv. i-\n-bm-gv-N-bm-Wv kw-`-hw. sN-Iv-t]m-kv-‰n¬ \n¿-Øm-sX t]m-b tem-dn ]n-¥p-S¿-∂v ]n-SnIq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. a-cw Ip-∏mSn-bn-se h-\w-h-Ip-∏n-s‚ Unt∏m-bn-te-°v am-‰n. a-te-jybn¬ \n-∂v C-d-°p-a-Xn sN-bv-X I-cn-a-cp-Xv C-\-Øn¬-s∏-´ a-c-amsW-∂m-Wv tem-dn Po-h-\-°m¿ \¬-In-b hn-h-cw. km-[m-c-W tem-dn-bn¬ sIm-≈p-∂ c-≠p tem-Uv a-c-am-Wv tSm-d-kv tem-dnbn¬ D-≠m-bn-cp-∂-Xv.

am-K-kn³ {]-Im-i-\w sN-bv-Xp I¬-∏-‰: F≥.-Fw.-F-kv.-Fw. Kh. tIm-f-Pv am-K-kn≥ {]-Im-i\w tI-c-f im-kv-{X km-ln-Xy ]-cn-j-Øv \n¿-hm-l-I k-an-Xn Aw-Kw kn F-kv {io-Pn-Øv \n¿h-ln-®p. ssh-kv {]n≥-kn-∏mƒ {]-^. sS-kn-bm-Ωm tXm-a-kv A[y-£-X-h-ln-®p. Ãm-^v AssUz-k¿ I-_o¿, bq-\n-b≥ sN-b¿-am≥ A-cp¨ In-j≥ kw-km-cn-®p.

P-\-k-¼À-¡ ]-cn-]m-Sn 23\v; XoÀ-¸m-hm³ 10,264 ]-cm-XnIÄ

I¬-∏-‰: ap-J-y-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n \-S-Øp-∂ P-\-k-º¿-° ]cn-]m-Sn 23\v I¬-∏-‰ F-kv.s-- I.-Fw.--sP. ssl-kv-Iqƒ {Ku≠n¬ \-S-°pw. Pq-sse 31 h-sc A-£-b-tI-{μ-ß-fn-epw Xm-eq°p-I-fn-epw I-e-Œ-td-‰n-epw ]cm-Xn-Iƒ kzo-I-cn-®n-cp-∂p. B-sI 10,264 A-t]-£-I-fmWv P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bpsS c-≠mw-L-´-Øn¬ e-`n-®-Xv. C-h _-‘-s∏-´ Hm-^n-kp-I-fnte-°v a-dp-]-Sn-°m-bn A-b-®p-. G-gn-\-Iw a-dp-]-Sn \¬-I-W-sa∂v F-√m Pn-√m Hm-^n-k¿-am¿°pw Pn-√m I-e-Œ¿ \n¿-tZ-iw \¬-In. Hm-^n-kp-I-fn¬ \n-∂p e-`n-°p-∂ a-dp-]-Sn-Iƒ Pn-√-bp- P\k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v I-e-Œ-td-‰n¬ tN¿-∂ A-h-temI-\-tbm-K-Øn¬ sS Np-a-X-e-bp-≈ ]-´n-I-h¿-K-˛- Pn√m I-e-Œ¿ sI Pn cm-Pp kw-km-cn-°p∂p bp-h-P-\-t£-a a-{¥n ]n sI Pb-e-£v-an-bp-sS t\-Xr-X-z-Øn- sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ Xp-P-\-ß-fp-sS-bpw hm-l-\-ß- Iƒ ]q¿-W-am-bpw ]-cn-tim-[nep-≈ kv-{Io-\n-Mv I-Ωn-‰n ]-cn- tbm-K-Øn¬ hn-e-bn-cp-Øn. fp-sS-bpw Xn-c-°v \n-b-{¥n-°p- ®-Xn-\v ti-jw ap-J-y-a-{¥n s]mtim-[n-°p-I-bpw ]q¿-W ]-cnF-kv.-sI.-Fw.-sP. ssl-kv- ∂-Xn-\pw B-h-i-y-am-b kp-c-£ Xp-P-\-ß-fn¬ \n-∂v ]-cm-Xnlm-c-am-Ip-∂-h-bp-sS a-dp-]-Sn ]- Iqƒ {Ku-≠n¬ {]-tX-y-I ]- D-d-∏p-h-cp-Øp-∂-Xn-\pw a-Xn-bm- Iƒ kzo-I-cn-°pw. tbm-K-Øn¬ cm-Xn-°m¿-°v A-b-®p-sIm-Sp- ¥¬ X-øm-dm-°pw. F-√m Pn-√- b t]m-en-kp-Im-sc {Ku-≠n¬ I¬-∏-‰ \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ °p-I-bpw sN-øpw. _m-°n h-cp- I-fn-epw H-tc am-Xr-I-bn-ep-≈ hn-\-y-kn-°pw. {Ku-≠n¬ B-h- ]n ]n B-en, F.-Un.-Fw. F≥ Sn ∂-h ap-J-y-a-{¥n-bp-sS ]-cn-K-W- ]-¥-em-Wv X-øm-dm-°p-I. ]-¥- i-y-am-b ssh-Zy-k-lm-bw \¬- am-X-yp, kp¬-Øm≥ _-tØ-cn \-bv-°v hn-Spw.- 23\v P-\-k-º¿- en¬ ssh-Z-yp-Xn, Ip-Sn-sh-≈w, Ip-∂-Xn-\v Un.-Fw.-H-bp-sS t\- tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn° ]-cn-]m-Sn \-S-Øp-∂-Xn-\v ap- `-£-Ww F-∂n-h H-cp-°p-∂-Xn- Xr-X-z-Øn¬ {]-tXy-I Iu-≠- U‚ v F F-kv hn-P-b, hn-hn-[ t∂m-Sn-bm-bn ]q¿-Øn-bm-t°- \v hn-hn-[ h-Ip-∏p-Iƒ-°v Pn-√m dpw {]-h¿-Øn-°pw. P-\-k-º¿- h-Ip-∏p-tZym-K-ÿ¿, P-\-{]-XnI¬-∏-‰: Ip-Sn-sh-≈ a-en-\o-I-c- ≠ H-cp-°-߃ Pn-√m I-e-Œ-dp- I-e-Œ¿ \n¿-tZ-iw \¬-In. s]m- ° ]-cn-]m-Sn-bn¬ e-`n-® ]-cm-Xn- \n-[n-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp. W-hpw B-tcm-Ky {]-iv-\-ß-fpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ ip-Nn-X-z-anj≥ kw-L-Sn-∏n-® G-I-Zn-\ in¬-∏-im-e Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI hn i-in D-Zv-Lma-S-°n-a-e: ap-kv-enw eo-Kv bq-\nS-\w sN-bv-Xp. ‰v I-Ωn-‰n-°v Io-gn¬ {]-h¿-ØnPn-√-bn-se Ip-Spw-_-{io {]°p-∂ in-lm-_v X-߃ d-eo-^v h¿-Ø-I¿-°pw B-tcm-Ky-h-Ipsk¬ in-lm-_v X-߃ A-\p∏v {]-Xn-\n-[n-Iƒ-°pw kp-c-£nkv-a-c-Ww \-S-Øn. ssX-°m-S≥ X sk-]v-‰n-Iv ]-cn-]m-e-\-sØI-_o¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. °p-dn-®v A-h-t_m-[w D-≠m-°pbq-Øv eo-Kv Pn-√m sk-{I-´-dn I-bm-Wv in¬-∏-im-e-bn-eq-sS eC-kv-am-bn¬ I-º-f-°m-Sv A-\p£-y-an-´-Xv. kv-a-c-W {]-`m-j-Ww \-S-Øn. dn]n kn a-Po-Zv, tUm. Pn-tX-jv, eo-^v hn-X-c-Ww h-S-I-c ap-l-ΩsI c-Po-jv ¢m-kp-I-sf-Sp-Øp. Zv \n¿-h-ln-®p. hn-Zym-`ym-k [-\sI ]n th-Wp-tKm-]m-e≥ A-[yk-lm-b-hpw h-kv-{X-hn-X-c-W£-X-h-ln-®p. Ip-Spw-_-{io Pnhpw A-cn hn-X-c-W-hpw \-S-Øn. √m tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ ]n ]n apA-Uz. Fw kn Fw P-am¬, sI l-Ω-Zv, sI ]n tKm-]m-e≥ ]- a-S-°n-a-e bq-\n-‰v in-lm-_v X-߃ dn-eo-^v sk¬ kw-L-Sn-∏n-® ]-cn-]m-Sn-bn¬ bq-Øv eo-Kv Pn-√m sk-{I-´-dn C-kv-am-bn¬ I-º-f-°m-Sv kw-km-cn-°p-∂p Sn sam-bv-Xo≥ kw-km-cn-®p.s¶-Sp-Øp.am-\-¥-hm-Sn: tZ-io-b B-tcmKy {Km-ao-W an-j≥ (F≥.B¿. F-®v.Fw) ]-≤-Xn-b-\p-k-cn-®v \n-b-an-°-s∏-´ B-im-h¿-°¿am¿- A-an-X tPm-en-`m-cw-sIm-≠v ho¿-∏p-ap-´p-∂p. B-im-h¿-°¿-am¿-°v Hm-Wtd-dn-bw \¬-Ip-sa-∂v {]-Jym-]ns®-¶n-epw D-Ø-c-hn-Xp-h-sc Btcm-Ky tI-c-fw Pn-√m an-j-\n¬ F-Øn-bn-´n-√. C-t∏m-gpw C≥k‚o-hv am-{Xw \¬-In F≥.B¿.F-®v.Fw B-im-h-¿°-am-sc Nq-j-Ww sN-øp-I-bmWv. Pn-√-bn¬ ]-cn-io-e-\w e-`n® 839 B-im-h¿-°¿-am-cp-≠v. CXn¬ 100 Hm-fw t]-cn-t∏m-gpw \n¿-Zn-jv-S tPm-en-I-fn¬ G¿s∏-´p-h-cn-I-bm-Wv. B-tcm-Ky-h-Ip-∏n-s‚ ^o¬Uv Ãm-^n-ep-≈ sl¬-Øv C≥kv-s]-Iv-S¿, Pq-\n-b¿ ]-ª-n-Iv sl¬-Øv \-gv-kv B‚ v an-Uvssh--^-dn F-∂n-h¿ sN-bv-Xp-hcp-∂ tk-h-\-ß-fm-Wv B-imh¿-°¿-am-cpw sN-tø-≠-Xv. CXn-\m-h-iy-am-b ]-cn-io-e-\-hpw C-h¿-°v e-`n-®n-´p-≠v.

6 BKkvXv 2013 sNmΔ

H

sibvJn \n¶p ]Tn¨ Im-cy-§Ä

-cn-°¬ si-bv-Jv i-Jo-Jp¬ _¬°n- in- ßfpw hn-`-Pn-°p∂-Xv A√m-lp-hm-sW-∂p jy\m-b lm-Ø-ap¬ A-kan-t\m-Sv tNm- t_m-[y-am-b-Xn-\m¬ A-kq-bbpw ]-Ibpw DZn®p: "\o F-{X-Im-e-am-bn F-s∂ A-\pKan-®p t]-£n-°m\pw kr-„n-I-tfm-Sp-≈ i-{Xp-X]T-\w \-S-Øp∂p.' "33 sIm√w'˛ lm-Øw ]- bn¬\n-∂v ap-‡-am-hm\pw F-\n-°p I-gn-™p. \mev: a\p-jy¿ ]-c-kv]-cw Bd-™p. "C{X Im-eambn F¥p {I-an-°p-Ibpw ka-cw \-S-Øp-∂]Tn-®p?' "ssZhsØ kao-]n-°pXpw Rm≥ I-≠p. A-t∏mƒ \n›tºm-ƒ apX¬°q-´m-hp∂ ]e-Xpw bw ]n-im-Nv \n-ß-fp-sS i-{Xp-hmRm-≥ ]Tn-®p.' Wv Ah-s\ i-{Xp-hm-bnØ-s∂ IAsX-s¥ms° Kpcp- tNm-ZnW-°m-°Ww F-∂ Jp¿-B≥ h®p-.- lm-Øw ]-d™p: N-\-sØ-°p-dn-®p Rm≥ Nn-¥n®p. H∂v: Hm-tcm a\p-jy\pw as‰mAß-s\ ]n-im-Nn-t\m-Sv Rm≥ i∂n-s\ an-{X-ß-fm-bn kzo-I-cn-®{Xp-X- h-bv-°p-Ibpw A-h-s\ kZm Xp- Rm≥ I≠p. F-∂m¬, Ah Icp-Xnbncn°p-Ibpw sNbvXp. sb√mw J-_¿ h-sc am-{X-ta AhA©v: Rm≥ kr-„n-I-fp-sS Asc A-\p-K-an-°p-∂p≈q. J-_-dnhÿsb-°p-dn-®v Nn-¥n-®-t∏mƒ seØp-∂-tXmsS an-{X-߃ Ahsc ]n-cn-bp∂p. AXp-sIm≠v A-h-sc√mw Po-hn-X-hn-`-h-߃ lko-\ dm-jn-Zv Rm≥ k¬-°¿-aß-sf an-{X-ßt\-Sm-≥ hym-]r-X-cm-bn-cn-°p-∂p. fm-bn kzo-I-cn®p. Rm≥ J-_-dn¬ {]-th-in- A-Xp I-c-ÿ-am-°m≥ th-≠n \n-jn-≤-am¿-K®mepw A-h¿ F-s∂ hn-´p-]n-cn-bp-I-bn√- ߃ t]mepw A-h-ew-_n-°p-∂-Xp Rm≥ t√m. I≠p. A-t∏mƒ `q-an-bn¬ Po-hn-°p-∂ G-sXmc≠v: X-s‚ \mY-s‚ k-∂n-[n-bn¬ lm-P- cp Po-hn-bp-sS-bpw B-lmc-Im-cy-ß-sfm-s° cm-°-s∏-Sp-sa-∂v `-b-s∏-Sp-I-bpw tZ-tl-—-I- A-√m-lp G-s‰-Sp-Øn-´p-≈-XmWv F-∂ Bbsf X-S-bp-Ibpw sN-øp-∂-h-cp-sS k-t¶-Xw Øn-s\∏-‰n F-\n-t°m¿-a h∂p. A-t∏mƒ takz¿-K-am-Wv F-∂ Jp¿-B≥ h-N\-w ]Tn® ¬-∏-d-™ Im-cy-ß-fn¬ F-s∂bpw Dƒ-s∏-Sptijw tZ-tl-—-I-sf X-S-bm≥ Rm≥ kz-tZ- Øn-bn-´p-≠t√m F-∂ Imcyw F-\n-°p t_ml-tØm-Sp ka-cw sN-øp-Ibpw A√m-lp-hn- [y-am-hp-Ibpw Xp-S¿-∂v A√m-lp-hn-\p s\ A-\p-k-cn-°p-∂-Xn-\p ssÿcyw t\-Sp- sNøp∂ C_m-Z-Øn¬ Rm≥ \nc-X-\m-hpIbpw sN-bv-Xp. Ibpw sNbvXp. aq∂v: a-\p-jy-k©bsØ-°p-dn-®v \n-coBdv: a\pjysc√mw G-sX-¶nepw kr-„n£-Ww \-S-Øn-b-t∏mƒ A-h¿ ]-c-kv]-cw B- bn¬ k¿-h-kzhpw A¿-∏n-®-Xm-bn Rm≥ t£-]n-°p-∂-hcmbpw i-]n-°p-∂-h-cmbpw - I≠n´p≠v. A-sX√mw anYym -[m-c-W-bp-sS I≠p. C-Xn-s‚-sb√mw A-Sn-ÿm-\w A-kq-b- A-Sn-ÿm-\-Øn-em-sW-∂v F\n°p a-\- nbm-sW∂pw F-\n-°p t_m-[y-s∏´p. sFln- embn. ]-t£, F-s‚ F√m Im-cy-ßfpw IPo-hn-X-Øn¬ A-h-cp-sS Po-hn-X-hn-`-hß- Rm≥ ]q¿-W-ambpw A√m-lp-hn¬ A¿-∏n-®p. sf \m-am-Wv ho-Xn-®p sIm-Sp-°p-∂-Xv F-∂ C-Xp-tI-´v Kp-cp-\m-Y≥ h-f-sc-b-[n-Iw kJp¿B≥ h-N\-sØ Ip-dn-®v Rm≥ Hm¿-an®p. t¥m-jn-°p-Ibpw A√m-lp \n-s∂ A-\p-{KAß-s\ Pohn-X hn-`h-ßfpw ÿm-\-am-\- ln°-s´ F-∂v Zp-B sN-øp-Ibpw sN-bv-Xp.

bm-{X-b-b-¸v \Â-In A-º-e-h-b¬: shm-t°-j-\¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬\n-∂v ÿ-ew-am-‰w e-`n-® {]-[m\m-[ym-]-I≥ tKm-]m-e-Ir-jvW≥ X-®-ßm-´n-\pw {]-[m-\ A[ym-]-I-cm-bn ÿm-\-°-b-‰w e`n-® F-kv jm-Pn, ]n B¿ tkma-\m-Y≥, F F-^v sXw-kn F∂n-h¿-°pw ]n.-Sn.-F. bm-{X-b-b∏v \¬-In. tbmKw Fw bp tPm¿-Pv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. A-–p¬ djo-Zv, F≥ kn Ir-jv-W-Ip-am¿, ko-\m B¿ kp-`-K≥, ]n H Nmμv-\n, D-Æn-Ir-jv-W≥, A-–p¬ hm-ln-Zv, A-Pn-X-Ip-am-cn kw-kmcn-®p.-

A-Jn-eh-b-\m-Sv ss{]-kv a-Wn sN-kv SqÀ-W-saâv kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: kp¬Øm-≥ _-tØ-cn tP-ko-kv Pn√m sN-kv A-tkm-kn-tb-j-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS kw-L-Sn∏n-°p-∂ A-Jn-e h-b-\m-Sv ss{]-kv a-Wn sN-kv Sq¿-Wsa‚ v 10\v tP-ko-kv `-h-\n¬ \S-°p-sa-∂v kw-Lm-S-I k-an-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. cm-hn-se H-º-Xn-\v Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI hn i-

in D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ]-s¶-Sp-°m≥ B-{K-ln-°p∂-h¿ At∂-Znhkw cm-hn-se 9.-30\p-≈n¬ t]-cv c-Pn-ÿ sNø-W-w. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ tP-ko-kv {]-kn-U‚ v tkm-Wn tP-°-_v, sN-kv Atkm-kn-tb-j≥ Pn-√m J-Pm©n Fw B¿ aw-K-f≥, Fw sI k-Xy≥, kp-tc-jv _m-_p, F A-Pn-Xv-Ip-am¿ F∂nh¿ ]-s¶Sp-Øp.

a-g-¡m-e-¯pw Ip-Sn-sh-Å-an-Ã; s]m³-Ip-gn tIm-f-\n-¡mÀ-¡v B-{i-bw ]p-g-sh-Åw kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: \q¬-∏p-g {Km-a-∏-©m-b-Ønse H-º-Xmw hm¿-Un¬-s∏-´ s]m≥-Ip-gn ]-Wn-b-t°m-f-\nbn¬ a-g-°m-e-Øpw Ip-Sn-sh≈-an-√. ]p-g-sh-≈-am-Wv tImf-\n-hm-kn-Iƒ-°v G-I B-{ibw. tIm-f-\n-bn¬ Ip-g¬-°nW¿ D-s≠-¶n-epw C-Xn-se sh-≈w D-]-tbm-K-tbm-Ky-a√. Ip-g¬-°n-W-dn-\p ]p-d-sa tIm-f-\n-bn¬ hm-´¿ A-tXm-

dn-‰n ss]-∏p-I-fpw ÿm-]n-®n´p-≠v. F-∂m¬, C-Xn¬ sh≈-sa-Øn-bn-´v h¿-j-ß-fmbn. tIm-f-\n-bn¬ P-e-kw-`-cWn-bpw ÿm-]n-®n-´p-≠v. CXn¬-\n-∂pw tIm-f-\n-°m¿°v sh-≈w In-´m-dn-√. C-tXmsS tIm-f-\n-hm-kn-Iƒ sh≈-Øn-\m-bn k-ao-]-sØ s]m≥-Ip-gn ]p-g-sb B-{i-bn°m≥ Xp-S-ßn. Nne k-a-bß-fn¬ P-e-kw-`-c-Wn-bn-te°v ]-ºv sN-øp-∂ sh-≈w

s]m´nb ss]-∏n-eq-sS ]p-dtØ-s°m-gp-Ip-tºmƒ ti-Jcn-°m≥ Xn-°pw-Xn-c-°pamWv. C-Xp-kw-_-‘n-®v \n-c-h[n ]-cm-Xn-Iƒ _-‘-s∏-´h¿-°v \¬-In-sb-¶n-epw ^-eap-≠m-bn-s√-∂v tIm-f-\n-hmkn-Iƒ Ip-‰-s∏-Sp-Øp-∂p. ip-≤-P-ew A-\y-am-b-tXmsS tIm-f-\n-bn¬ ]-I¿-®-hym[n `o-j-Wn-bpw \n-e-\n¬-°p∂p-≠v.

G-I-Zn-\ inÂ-¸-im-e

in-lm-_v X-§Ä A-\p-kv-a-c-Ww

kw-bp-à k-a-c-k-an-Xn I¬-h³-j³ I¬-∏-‰: ar-K-kw-c-£-W-h-Ip∏n-se H-cp hn-`m-Kw Po-h-\-°mtcm-Sp-≈ \n-tj-[m-fl-I k-ao-]\-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v sse-hv tÃm-°v C≥-kv-s]-Œ¿-am-cpw Akn-Â-v ^o¬-Uv Hm-^n-k¿-amcpw \-S-Øn-h-cp-∂ A-\n-›n-XIm-e \n- -l-I-c-W k-a-cw i‡-am-°m≥ Xo-cp-am-\n-®p. k-ac-Øn-s‚ `m-K-am-bn Pn-√-bn¬ \S-Øp-∂ {]-Xn-tcm-[ Ip-Øn-h-bv-

∏v A-S-°-ap-≈ ]-cn-]m-Sn-Iƒ _ln-jv-I-cn-°pw. k-a-c-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S-Øn-b kw-bp-‡ k-a-c-k-an-Xn Pn-√m I¨-h≥j≥ F≥.-Pn.-H. A-tkm-kn-tbj≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v D-am-i¶¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sse-hv tÃm-°v C≥-kv-s]Œ¿-am-c-p-sS-bpw ^o¬-Uv Hm-^nk¿-am-cp-sS-bpw X-kv-Xn-I-Iƒ C-√m-Xm-°m-\p-≈ {i-aw \n¿-

Ø-W-sa-∂v I¨-h≥-j≥ Bh-iy-s∏-´p. F≥.-Pn.-H. bq-\nb≥ Pn-√m t\-Xm-hv A-\q-]v, tPm-bn‚ v Iu¨-kn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v cm-P≥, tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn A-–p- -emw, F≥.Pn.-H. A-tkm-kn-tb-j≥ sk{I-´-dn sI cm-[m-Ir-jv-W≥, cta-jv am-Wn-Iyw, jm-Pn, t{]w-PnXv, cm-Pp, sI B¿ hn-P-b≥, F k-eo¬ kw-km-cn-®p.

kw-bp-‡ k-a-c-k-an-Xn Pn-√m I¨-h≥-j≥ I¬-∏-‰-bn¬ F≥.-Pn.-H. A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v D-am-i-¶¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

B-ß ]-²-Xn-: sk-an-\mÀ kw-L-Sn-¸n-¨p

I¬-∏-‰: £o-c-hn-I-k-\ h-Ip∏v, B-fl ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-ambn ap-≈≥-sIm-√n {Km-a-∏-©mb-Øn¬ \-S-∏m-°p-∂ k-a-{K˛2030¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn Iu¨-ken-Mv km-¥-z-\ Nn-In¬-km skan-\m-dp-Iƒ \-S-Øn. tIm-gnt°m-Sv k¿-h-I-em-im-e a-\-»mkv-{X hn-`m-Kw X-e-h≥ tUm. t_-_n jm-cn, k-k-y-im-kv-{X hn-`m-Kw sS-Iv-\n-°¬ Hm-^nk¿ tUm. sI ]n K-tW-jv ¢msk-Sp-Øp. {Km-ao-W-X-e-ß-fn¬ km-¥-z\ Nn-In¬-km co-Xn-I-fp-sS {]k-‡n-bpw ]-cn-lm-c-hpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ tI-c-f tkm-jy¬ k¿-ho-kv t^m-dw I-Ω-yqWn-‰n s^-kn-en-t‰-‰¿ im-¥mtam-l-s‚ t\-Xr-X-z-Øn¬ N¿® \-S-∂p. £o-c-hn-I-k-\ h-Ip∏v Pn-√m Izm-fn-‰n I¨-t{Smƒ Hm^n-k¿ Fw {]-Im-iv tam-U-td-‰dm-bn-cp-∂p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v tPm-kv I-≠w-Xp-cpØn-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn-I-k-\-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ jn-\p I-®n-dbn¬ A-[y-£-X-h-ln-®p. h¿Ko-kv am-∏-\m-Øv, Sn B¿ h¿-Kokv sX-°pw-]p-dw, Fw hn kp-[ojv kw-km-cn-®p.-

s]m-´n-b ss]-∏n¬-\n-∂v sh-≈w ti-J-cn-°p-∂ s]m≥-Ip-gn tIm-f-\n-hm-kn-Iƒ

sN-dp-]p-g ]m-ew: \m-«p-ImÀ {]-t£m-`-¯n-\v am-\-¥-hm-Sn: am-\-¥-hm-Sn-˛-Xhn-™m¬ tdm-Un-se sN-dp-]p-g ]m-ew ]p-Xp-°n-∏-Wn-bp-∂-Xn\v _-P-‰n¬ Xp-I h-I-bn-cp-Ønbn-´pw s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v \-S-]-Sn-Iƒ Xp-S-ßn-bn-s√-∂v {Km-a-∏-©m-b-Øv Aw-K-߃ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Btcm-]n-®p. Cu B-h-iy-ap-∂-bn®v {]-t£m-`-Øn-s\m-cp-ßp-Ibm-Wv \m-´p-Im¿. am-\-¥-hm-Sn-˛-hm-fm-Sv-˛-t]-cy tdm-Un-se sN-dp-]p-g ]m-ew ]p\¿-\n¿-an-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v h¿-j-ß-fm-bn {]-tZ-i-hm-knIƒ \n-th-Z-\-߃ \¬-In I-gnbp-I-bm-Wv. tdm-Un-s‚ hn-I-k-

\-{]-hr-Øn-Iƒ F¬.-Un.-F^v. `-c-W-Im-e-Øv s]m-Xp-a-cm-aØv a-{¥n ]n sP tPm-k-^v D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bpw {]-hr-Øn B-cw-`n-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp∂p. F-∂m¬, ]n-∂o-Sv \n-e-®p. am-\-¥-hm-Sn-bn¬-\n-∂v X-hn™m¬, Ip-f-Øm-S, hm-fm-Sv, t]cy h-gn F-fp-∏-Øn¬ I-Æq¿ Pn√-bn-se-Øm-\p-≈ ]m-X Iq-Snbm-Wn-Xv. F-√m a-g-°m-e-ß-fnepw sN-dp-]p-g ]m-e-Øn-\v A-∏pd-ap-≈ {]-tZ-i-ß-fn-te-°v sh≈w I-b-dp-∂-tXm-sS K-Xm-KXw X-S- -s∏-Spw. Im¬-\-S-t]m-epw A-km-[yam-b Cu tdm-Un¬ 2006em-Wv

h-Ip-∏v a-{¥n ]m-e-Øn-\v A-\pa-Xn \¬-In-b-Xv. Cu Im-e-h¿-j-Øn-epw sNdp-]p-g ]m-ew sh-≈-Øn-\-Sn-bnem-b-tXm-sS C-Xp-h-gn K-Xm-KXw X-S- -s∏-´p. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wv \m-´p-Im-sc kw-L-Sn-∏n-®v {]t£m-`-]-cn-]m-Sn-I-fp-am-bn {Kma-∏-©m-b-Øv Aw-K-߃ cw-KsØ-Øn-b-Xv. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ am-\-¥-hm-Sn ]-©m-b-Øv ap≥ ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n hn tPm¿Pv, ]-©m-b-Øv Aw-Kw ]p-jv-]m cm-P≥ ]-s¶-Sp-Øp.

"I-\mÂ\nÀ-am-W-¯n-se A-gn-a-Xn A-t\z-jn-¡-Ww' ]-gp-∏-Øq¿: ]-gp-∏-Øq¿ P-etk-N-\ ]-≤-Xn-bp-sS I-\m¬ \n¿-am-W-Øn-se A-gn-a-Xn At\z-jn-°-W-sa-∂v tIm¨-{Kkv hm¿-Uv I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏´p. 18 e-£w cq-] ap-S-°n \n¿-an-

® I-\m¬ 60 G-°¿ ]m-S-ti-Jc-Øn¬ P-e-tk-N-\-Øn-\v ]cym-]v-X-am-bn-cp-∂p. F-∂m¬, C-t∏mƒ s\¬-Irjn-°v \n-e-sam-cp-°m≥ I-\m¬ h-gn P-ew e-`n-°p-∂n-√. tbm-K-

Øn¬ sI.-]n.-kn.-kn. sk-{I-´dn Fw F-kv hn-iz-\m-Y≥, _m_p ]-gp-∏-Øq¿, Fw F≥ Hm-a\, sI ]n Ir-jv-W≥-Ip-´n, ]n kp-tc-{μ≥, Fw ssl-{Zp kwkm-cn-®p.

A-`n-\-µn-¨p

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: _o-\m®n K-h. bp.-]n kv-Iqƒ ssl-kvIq-fm-°n A-]v-t{K-Uv sN-bv-X k¿-°m-cn-s\-bpw hn-Zym-`ym-ka-{¥n ]n sI A-–p-d-∫n-s\-bpw bp.-Un.-F-^v. _o-\m-®n G-cn-bm {]-h¿-Ø-I-tbm-Kw A-`n-\-μn®p. kn ap-l-Ω-Zv sj-co-^v A-[y£-X-h-ln-®p. sI.-]n.-kn.-kn. sk-{I-´-dn Fw F-kv hn-iz-\mY≥, tI-c-f tIm¨-{K-kv kwÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw hn ]n A–p¬ K-^q¿-lm-Pn, sI ]n D-kvam≥-lm-Pn, F≥ sI c-ho-{μ≥, Sn tPym-Xn, ]n A-_q-_-°¿, Sn F _m-_p, t_-_n ]p-fn-aq-´n¬ kw-km-cn-®p. am-\-¥-hm-Sn: A-{K-{io-bp-sS `mc-Xv c-Xv-\ tZ-io-b A-hm¿-Uv t\-Sn-b F-S-h-I {Km-a-∏-©m-bØn-s\-bpw `-c-W-k-an-Xn-bw-Kß-sf-bpw Ip-dn-Ny-k-ap-Zm-b kw-c-£-W-k-an-Xn Pn-√m I-Ωn‰n A-`n-\-μn-®p. {]-kn-U‚ v Aø-∏≥ s]-cn-t©m-e, sk-{I-´-dn kn sI a-Wn kw-km-cn-®p.-

]n-g-bo-Sm-¡n

I¬-∏-‰: eo-K¬ sa-t{Sm-f-Pn hIp-∏v Pn-√-bn-se kq-∏¿-am¿-°‰p-I-fn¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[\-bn¬ {I-a-t°-Sp-Iƒ I-s≠Øn-b ÿm-]-\ D-S-a-Iƒ-s°Xn-tc tI-sk-Sp-°p-I-bpw ]n-g Cu-Sm-°p-I-bpw sN-bv-Xp.-


{]mtZ-inIw

6 BKkvXv 2013 sNmΔ

kz-Im-cy _-kv \n-b-{´-Ww- hn-«v a-dn-ªv aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-¡v

Adnbn-¸pIÄ

A¬ F-bv-U-Uv kv-Iq-fp-I-fp-sS A-t]-£ ]-cn-tim-[n-¡pw

I¬-∏-‰: kz-Im-cy _-kv \n-b{¥-Ww-hn-´v ss_-°n-\v ap-I-fnte-°v a-dn-™v aq-∂p-t]¿-°v ]cn-°v. ss_-°v bm-{X-°m-c-\pw c-≠v Im¬-\-S-bm-{X-°m¿-°pam-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. F-S-s∏-´n-bn¬ C-∂-se cmhn-se F-t´m-sS-bm-Wv A-]-I-Sap-≠m-b-Xv. I¬-∏-‰-bn¬- \n--∂p]-cn-bm-cw- h-gn- I-º-f-°m-tS-°vt]m-b ]-g-»n- _- m-Wv- a-dn-™Xv.-_-kv- ss_-°n-\v- ap-I-fn-te°v- ]q¿-W-am-bpw- a-dn-s™-¶nepw- ss_-°v- bm-{X-°m-c≥- AZv-`p-X-I-c-am-bn c-£-s∏-´p. Cbm-fp-sS Im-ep-Iƒ-°v s]m-´-ep≠v. ]-cn-t°-‰ Im¬-\-S-bm-{X°m-cm-b A-\o-jv-(17)- _n≥-jmZv- (14)- F-∂n-h-sc I¬-∏-‰-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-¬- {]th-in-∏n-®p.--

I¬-∏-‰: Cu A-[y-b-\-h¿-jw {]o-˛-sa-{Sn-Iv kv-tIm-f¿-jn-∏n\¿-l-cm-b A¨ F-bv-U-Uv A-^n-en-tb-‰-Uv kv-Iq-fp-I-fpsS A-t]-£ 13, 14 Xn-ø-Xn-Ifn¬ ]-\-a-cw sF.-Sn A-‰v kv-Iqfn¬ ]-cn-tim-[n-°pw. {]-[m-\m[ym-]-I¿ A-t]-£-bpw A-\p_-‘ tc-J-I-fpw k-ln-Xw cmhn-se 10\v F-Øn-t®-c-W-sa-∂v Pn-√m hn-Z-ym-`-ym-k Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

B-[mÀ hn-h-c-§Ä \Â-I-Ww

I¬-∏-‰: sN-dp-In-S tXm-´w-sXmgn-em-fn t£-a-\n-[n Aw-K-߃ k-]v-Xw-_¿ 30\p ap-ºv A-£b-tI-{μ-ß-fn¬ B-[m¿ Im¿Uv \-º¿, _m-¶v A-°u-≠v \º¿, t^m-t´m F-∂n-h Iw-]yq´-dn¬ tc-J-s∏-Sp-Ø-Ww. C-{]- F-S-s∏-´n-bn¬ kzIm-cy _- n-\-Sn-bn¬-s∏-´v X-I¿∂ ss_°v Im-cw B-[m¿ hn-h-c-߃ tcJ-s∏-Sp-Øn-b-h¿-°v am-{X-ta HIv-tSm-_¿ H-∂p-ap-X¬ t£-a\n-[n B-\p-Iq-ey-߃ e-`n-°pI-bp-≈q F-∂v te-_¿ I-Ωoj-W¿ A-dn-bn-®p.-

Iq-Sn-¡m-gv-N am-än-h-¨p

I¬-∏-‰: ao-\-ßm-Sn K-h. sImta-gv-ky¬ C≥-Ãn-‰-yq-´n¬ H-gnhp-≈ C≥-kv-{S-Iv-S¿ X-kv-Xn-Ibn-te-°v 12\v \-S-Øm≥ \n-›bn-® Iq-Sn-°m-gv-N am-‰n-h-®-Xmbn kq-{]-≠v A-dn-bn-®p.

thm-«À-]-«n-I ]p-Xp-¡p-¶p

I¬-∏-‰: D-]-Xn-c-s™-Sp-∏nt\m-S-\p-_-‘n-®v I-Wn-bm-º-‰ {Km-a-∏-©m-b-Øn-se I-º-f°m-Sv sh-Ãv \n-tbm-P-I-a-Wv-Ue-Øn-se thm-´¿-∏-´n-I ]p-Xp°p-w. 2013 P-\p-h-cn H-∂n-\v tbmK-y-Xm Xn-ø-Xn \n-›-bn-®p-≈ I-c-Sv thm-´¿-∏-´n-I {Km-a-∏-©mb-Øv Hm-^n-kv, hn-t√-Pv Hm-^nkv, \-S-h-b¬ hn-t√-Pv Hm-^n-kv, ]-\-a-cw tªm-°v ]-©m-b-Øv Hm-^n-kv, ssh-Øn-cn Xm-eq-°v Hm-^n-kv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ {]kn-≤-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. Bt£-]-ap-≈-h¿ 20\p-≈n¬ At]-£ k-a¿-∏n-°-Ww.

kozhikode/wyd

I-\-¯ a-g-bn Zp-cn-Xw- t]-dn s\Â-IÀ-j-I-À I¬-∏-‰: a-g t\-c-sØ F-Øpsa-∂ {]-Jym-]-\-Øn¬ B-izmkw-sIm-≠v ]-Xn-hn-epw t\-csØ hn-Øn-d-°n-b I¿-j-I-cpsS {]-Xo-£ sh-≈-Øn-em-bn. B-gv-N-I-tfm-fw s\¬-h-ep-Ifn¬ sh-≈w sI-´n-\n-∂v Rm-sd√mw No-™p. aq-∏v Ip-d-™ hnØv hn-X-®v Rm-dp-≠m-°m≥ Xp\n-™-h-cp-sS hn-Øv X-s∂ a-gbn-epw sh-≈-s∏m-°-Øn-epw Hen-®p-t]m-bn. km-[m-c-W-K-Xnbn¬ Nn-ß-am-k-tØm-sS Pn-√bn-se h-b-ep-I-fn¬ \-©-Irjn C-d-°n-°-gn-bpw. F-∂m¬, A-Xn-h¿-jw aq-ew C-°p-dn Rm-dv \-´ h-b-ep-Iƒ Im-cy-am-bn Im-Wm-\n-√. C-\n-

I-\-¯ a-g Im-¸n IÀ-j-IÀ-¡v Xn-cn-¨-Sn-bm-bn

[-\-k-am-l-c-Ww

A-º-e-h-b¬: K-h. shm-t°j-\¬ l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIqƒ kv-Iu-´v bq-\n-‰n-s‚ \n¿-[\-tcm-Kn-Iƒ-°p-≈ [-\-k-lmb-hn-X-c-W-hpw D-Ø-cm-J-fiv k-lm-b-\n-[n ssI-am-‰-hpw `m-cXv kv-Iu-´v B‚ v ssK-Uv-kv Pn√m I-Ωo-j-W¿ sI sI \m-cmb-W≥ \n¿-h-ln-®p. tPm-kv ]p-∂-°p-gn, hn Fw bn-t∏mƒ ]p-Xp-Xm-bn ap-f-∏n-s®- _m-e-Ir-jv-W≥, sI F≥ jmSp-°m-\p-≈ hn-Øpw e-`y-a-√. Pn, an-\n-tamƒ, ]n H Nm-μv-\n hn-Øpw Rm-dpw \-in-®-h¿-°v kw-km-cn-®p.ku-P-\y-am-b hn-Øpw h-f-hpw \¬-Ip-∂ ]-≤-Xn t\-c-sØ Irjn-h-Ip-∏v \-S-∏m-°n-bn-cp-∂p. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: am-S-°C-Ø-h-W C-tX-°p-dn-®v A- c F≥.-F-kv.-F-kv. I-c-tbm-Kw dn-bn-∏v t]m-ep-an-√. ^-e-Øn¬ Aw-K-ß-fp-sS Ip-´n-I-fn¬ FCu ko-k-Wn¬ C-\n s\¬-Ir- kv.-F-kv.-F¬.-kn.-, π-kv-Sp hnjn B-Zy-L-´w ap-X¬ B-cw-`n- `m-K-ß-fn¬ D-∂-X-hn-P-bw I-c°m≥ I-gn-bp-sa-∂pw I-cp-tX- ÿ-am-°n-b hn-Zym¿-Yn-I-sf A≠-Xn-√. I-gn-™ h¿-jw Cu \p-tam-Zn-®p. {]-kn-U‚ v F iko-k-Wn¬ s\¬-Ir-jn sh- in-[-c≥ \m-b¿ A-[y-£-X-h≈w C-√m-sX I-cn-™p-W-ßp- ln-®p. hn `m-kv-I-c≥ sa-a-t‚m I-bm-bn-cp-∂p. C-Ø-h-W-bm-h- \¬-In. Sn hn Hm-a-\-°p-´≥, sI s´, A-Xn-h¿-j-Øn¬ {]-Xo- hn cm-P-∏≥, C sI Kw-Km-[-c≥, £n-®-Xn-epw G-sd sh-≈-s∏m- Fw Pn ]-fl-\m-`≥, C sI ]-fl°-hpw sI-Sp-Xn-I-fpw.\m-`≥ kw-km-cn-®p.

A-\p-tam-Zn-¨p

Npcp¡¯nÂ

A-Sp-¯ ko-k-Wn I-\-¯ \-ã-ap-−m-hp-sa-¶v hn-Z-Kv-[À

I¬-∏-‰: I-\-Ø a-g Im-∏n-I¿j-I¿-°v I-Æo-cm-bn. I-dp-∏v _m-[n-®v hym-]-I-am-bn Im-b sIm-gn-bp-∂-Xv A-Sp-Ø ko-kWn¬ I-\-Ø \-„-ap-≠m-°psa-∂v hn-Z-Kv-[¿ Nq-≠n-°m-Wn°p-∂p. a-‰v Ir-jn-I-fn¬ h-b\m-Sv ]n-∂m-°w-t]m-b-t∏mƒ Ct∏m-gpw Xp-S-cp-∂ h-b-\m-S≥ apJ-ap-{Z Im-∏n-bm-Wv. kw-ÿm-\Øv G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ sN-dp-InI¬-∏-‰: A-\-[n-Ir-X a-W¬S Im-∏n-I¿-j-I-cp-≈-Xv Pn-√-bn°-S-Øp-am-bn _-‘-s∏-´v ]-\-a- em-Wv. Im-∏n-bn¬ am-{Xw {]-Xocw t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ kq£-b¿-∏n-®v Po-hn-°p-∂-h¿-°v £n-®n-cn-°p-∂ sI.-F¬. 12 C-Ø-h-W Im-e-h¿-jw I-\-Ø kn 3599 \-º¿ Sn-∏¿ tem-dn Xn-cn-®-Sn-bm-bn. 20\v cm-hn-se 11\v am-\-¥-hm-Sn t\-c-sØ X-s∂ th-\¬-a-gXm-eq-°v Hm-^n-kn¬ -te-ew bpw Im-∏n-s®-Sn-bn¬ sam-´n-´ ]qsN-øp-sa-∂v X-l-kn¬-Zm¿ A- °ƒ I-cn-™-bp-S≥ e-`n-® ]n≥dn-bn-®p. a-g-bpw Cu Ir-jn-°v A-\p-{Kl-am-bn-cp-∂p. A-Sp-Ø ko-kWn¬ t`-Z-s∏-´ hn-f-sh-∂v F√m-h-cpw I-W-°m-°n. F∂m¬, C-°p-dn N-Xn-®-Xv I-\Ø Im-e-h¿-jw. 58 Zn-h-kkp¬-Øm≥ _-tØ-cn: U-b-‰v tØm-fw Xp-S¿-®-bm-bn X-I¿]q¿-h-hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS kw-L- Øp-s]-bv-X a-g-bn¬ Im-∏n-°pS-\ cq-]o-I-cn-®p. c-P-X-Pq-_n-en B-tLm-j-tØm-S-\p-_-‘n-®v ]q¿-h-hn-Zym¿-Yn-kw-K-aw \-SØpw. ]q¿-h-hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS hn-h-c-߃ A-S-ßn-b U-b-d-Œdn {]-kn-≤o-I-cn-°pw. `m-c-hmln-Iƒ: Pn-Xn≥-Pn-Øv-˛ {]-knU‚ v, hn F tZ-h-In, C F¬tZm-˛ ssh-kv {]-kn-U‚ v, sI Un _n-μp-˛ sk-{I-´-dn, ap-l-Ω-Zv I¬-∏-‰: Jm-Zn {Km-a hy-h-km-b D-ss\-kv-˛ tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn, t_m¿-Un-s‚ d-a-Zm≥-˛ Hm-Ww ta-f I¬∏‰ \-K-c-k-`m sN-b¿sI ]n Pm-^¿-˛ J-Pm-©n. am≥ ]n ]n B-en D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. t]m-®w ]-≈n kn¬Zzm-c-I: tk-{I-Uv-lm¿-´v l-b¿- °v, ]-ø-∂q¿ ]-´v, S-k¿ kn¬sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ ]n.-Sn.-F. °v, {]n‚n-Mv kn¬-°v, Im-¥m`m-c-hm-ln-Iƒ: hn-P-b≥ Ip-gn- h¿-°v Ip-∏w tZm-Øn-Iƒ, tImth-en-˛ {]-kn-U‚ v, h¿-°n In-g- ´¨ Im-hn ap-≠p-Iƒ, sd-Un-sat°-]-d-ºn¬-˛ ssh-kv {]-kn- bv-Uv-kv, t]m-fn-ÿ, tIm-´¨ U‚ v. tbm-K-Øn¬ hn-hn-[ ]-co- j¿-´p-Iƒ, In-S-°-Iƒ, tX≥, £m-hn-P-bn-I-sf A-\p-tam-Zn- F-s≈-Æ, tkm-∏v, N-μ-\®p. ^m. sk-_m-Ãy≥ ]o-Ip- ssØ-ew, I-c-Iu-i-e-h-kv-Xp°ƒ F-∂n-h Dƒ-s∏-sS {Km-aot∂¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n kp-Ip-am-c≥ A-[y-£-X- W D¬-∏-∂-ß-fp-sS-bpw Jm-Zn h-ln-®p. ^m. tXm-a-kv A-d-bv- h-kv-{X-ß-fp-sS-bpw h≥ ti-J°¬, ssj-am Sn s_-∂n, am- c-am-Wv ta-f-bn¬ H-cp-°n-bn-cnXyp tPm-k-^v, k-_n-Xm am-Xyp, °p-∂-Xv. B-bn-cw cq-]-bp-sS D¬-∏-∂^m. s_-∂n ]m-dm-\n, B-\n cmPp, cm-P≥ _m-_p kw-km-cn-®p.- ߃ hm-ßp-∂-h¿-°v k-Ωm-\-

te-ew sN-¿pw

]qÀ-h-hn-ZymÀ-Yn kw-L-S-\

ap³-I-cp-X kzo-I-cn-¡-W-sa-¶v tIm-^n t_mÀ-Uv I¬-∏-‰: Im-∏n-s®-Sn-bn¬ hym-]-I-am-b I-dpØ-gp-I¬, sR-´-gp-I¬ Xp-S-ßn-b tcm-K-߃°v ap≥-I-cp-X¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v tIm-^n t_m¿-Uv A-dn-bn-®p. tcm-Kw _m-[n-® sN-Sn-I-fn-se C-e-I-fpw Im-∏n-°m-b-I-fpw Ipgn-®p-aq-Sn-tbm I-Øn-t®m \-in-∏n-°-Ww. Btcm-Ky-ap-≈ sN-Sn-I-fn¬ hm-bp-k-©m-cw IqSp-X¬ e-`n-°m≥ Im-∏n-s®-Sn-I-fn¬ ho-Wp-InS-°p-∂ X-W¬-a-c-ß-fp-sS C-e-I-fpw D-W-ßnb im-J-I-fpw \o-°w-sN-ø-Ww. sN-Sn-I-fp-sS Np-h-´n-se a-Æn¬ Im-‰pw shfn-®-hpw In-´-Ø-° co-Xn-bn¬ ]p-X \m-ep sNSn-Iƒ-°v C-S-bn-te-°v am-‰-Ww. \o¿-hm¿-®-bv°pw th-cp-Iƒ-°v hm-bp-k-©m-c-hpw D-d-∏m°m≥ tXm-´-Øn-se \o¿-°p-gn-I-fpw \o¿-®mep-I-fpw hr-Øn-bm-°-Ww. Im-e-h¿-j-Øn-\v C-S-th-f In-´p-I-bm-sW-¶n¬ 9.-03 i-X-am-\w cp sIm-gn-™p-Xo-cp-I-bm-Wv. Ce-bv-°pw tI-Sp-≠v. I-dp-Øv Agp-I¬-tcm-K-hpw sR-´-gp-I¬ tcm-K-hp-am-Wv Im-∏n-sb _m-[n®n-´p-≈-Xv. a-g Xp-S-cp-∂-Xn-\m¬

ho-cy-ap-≈ Im¿-_¨-Um-knw 100 {Kmw 200 en‰¿ sh-≈-Øn¬ I-e¿-Øn H-cp en-‰¿ em-b-\n°v 0.-6 ap-X¬ H-cp an-√o-en-‰¿ h-sc ]-i-bpw tN¿-Øv tcm-K-_m-[-bp-≈ sN-Sn-I-fn-epw kao-]-sØ B-tcm-Ky-ap-≈ sN-Sn-I-fn-epw X-fn°-Ww. C-Xp I-dp-Ø-gp-I¬ tcm-K-{]-Xn-tcm-[-Øn\m-Wv. sR-´-gp-Iƒ tcm-K-_m-[-bp-≈ ÿ-eß-fn¬ 0.-04 i-X-am-\w ho-cy-ap-≈ Im¿-_¨Um-knw 160 {Kmw 200 en-‰¿ sh-≈-Øn¬ I-e¿Øn 0.-6 ap-X¬ H-cp an-√n-en-‰¿ h-sc ]-i-bpw tN¿-®v tcm-K-_m-[-bp-≈ tªm-°n-se ap-gph≥ sN-Sn-I-fn-epw X-fn-°-Ww. Im-e-h¿-jØn-s‚ C-S-th-f-bn¬ G-°-dn-\v 50 In-tem{Kmw bq-dn-b F-∂ tXm-Xn¬ h-f-{]-tbm-Kw \S-Øp-∂-Xv Im-b-s]m-gn-®n¬ Ip-d-bv-°m≥ klm-bn-°pw.

C-Xn-\v {]-Xn-hn-[n-Iƒ Im-cy-ambn C-s√-∂m-Wv tIm-^n t_m¿Un-se hn-Z-Kv-[-cp-sS-bpw A-`n{]m-bw. ^-e-Øn¬ A-Sp-Ø ko-k-Wn¬ hn-f-sh-Sp-°p-

tºmƒ I-gn-™ 10 h¿-j-Øn-\nsS-bp-≈ G-‰-hpw Ip-d-™ D¬∏m-Z-\-am-hp-sa-∂m-Wv A-[n-IrX-cp-sS-bpw I-W-°v. tIm-^nt_m¿-Upw \m-j-\¬ A-{Kn-

°ƒ-®-d¬ C≥-jp-d≥-kv tIm¿]-td-j-\p-am-bn tN¿-∂v Im-∏n Ir-jn-°v Im-em-h-ÿm-[n-jvTnX hn-f C≥-jp-d≥-kv ]-≤-Xn \S-∏m-°n-bn-cp-∂p. \n¿-Zn-jv-S {]o-an-b-Øn-s‚ ]Ip-Xn tIm-^n-t_m¿-Upw _m°n ]-Ip-Xn I¿-j-I-cpw h-ln®m-bn-cp-∂p C≥-jp-d≥-kv ]-≤Xn \-S-∏m-°n-b-Xv. c-≠m-bn-ctØm-fw I¿-j-I¿ hn-f C≥-jpd-kn¬ tN¿-∂n-cp-∂p. I-gn-™ c-≠p-h¿-j-ß-fn¬ C≥-jp-d≥kv I-º-\n-bn¬ \n-∂v Im-cy-amb \-jv-S-]-cn-lm-cw e-`n-°m-Ø km-l-N-cy-Øn¬ C-Ø-h-W \m-a-am-{X- I¿-j-I¿ am-{X-am-Wv Cu ]-≤-Xn-bn¬ tN¿-∂n-´p-≈Xv. C-Xn¬ sN-dp-In-S I¿-j-I¿ Xo¿-Øpw Ip-d-hm-Wv. C-Ø-hW-sØ I-\-Ø a-g-bn¬ Im-cyam-b \-jv-S-]-cn-lm-cw e-`n-t°≠-Xm-bn-cp-∂p. F-∂m¬, ap≥ A-\p-`-h-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ hn-f C≥-jp-d≥-kn¬ tN-cm-Ø-Xn-\m¬ Cu {]-Xo-£bpw A-kv-X-an-®p.

Jm-Zn d-a-Zm³-þ -Hm-Ww ta-f D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp

`m-c-hm-ln-IÄ

]n.-F-kv.-kn. ]-co-£m k-a-bw am-ä-Ww: ]-Wn-bÀ k-am-Pw I¬-∏-‰: ]-´n-I-hn-`m-K-°m¿-°p≈ kv-s]-jy¬ dn-{Iq-´v-sa‚ v ]n.-F-kv.-kn. ]-co-£ D-®-I-gn™v c-≠p-ap-X¬ 3.-15 h-sc-bm°-W-sa-∂v tI-c-f ]-Wn-b¿-kam-Pw kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n B-hiy-s∏-´p. cm-hn-se F-´n-\v ]-co-£ \-SØn B-Zn-hm-kn-I-sf k¿-°m¿ tPm-en-bn¬-\n-∂v A-I-‰n-\n¿Øm-\m-Wv _-‘-s∏-´-h¿ {i-an-

3

°p-∂-Xv. Pn-√-bn-se an-° B-Znhm-kn-t°m-f-\n-I-fn¬ \n-∂pw \-K-c-{]-tZ-i-ß-fn-se ]-co-£mtI-{μ-ß-fn¬ D-tZym-Km¿-YnIƒ-°v cm-hn-se F-Øm≥ _p≤n-ap-´p-≠v. _m-e-Ir-jv-W≥ A[y-£-X-h-ln-®p. A-\-¥≥, a-Wn-I-WvT≥, Fw ]n in-h≥, a-t\m-Pv, kn hn i-in-Ip-am¿, _¬-dmw, Fw sI in-h≥ kw-km-cn-®p.-

ap-J-y-a-{´n-bp-sS Zp-cn-Xm-i-zm-k-\n-[n-bn \n-¶v Xp-I A-\p-h-Zn-¨p

I¬-∏-‰: Im-d-]-I-S-Øn¬ Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ jn-_p, _n-μp, A-\-¥p, {io-°p-´≥, Ip-dp-h-¥m-\-Øv s]m-∂-Ω F∂n-h¿-°v ap-J-y-a-{¥n-bp-sS Zp-cn-Xm-i-zm-k \n-[n-bn¬ \n-∂v 10,000 cq-] ho-Xw A-\p-h-Zn-®p. sF kn _m-e-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.-F-bp-sS ip-]m¿-i {]-Im-cw A-\p-h-Zn-® Xp-I F.Un.-Fw. F≥ Sn am-Xyp ssI-am-dn. ]q-Xm-Sn {Km-a-∏-©m-bØv ssh-kv {]-kn-U‚ v sI sI hn-i-z-\m-Y≥, kp¬-Øm≥ _-tØ-cn X-l-kn¬-Zm¿ Sn F≥ kp-Ip-am-c≥, sl-Uv-I-zm¿t´-gv-kv U-]yq-´n X-l-kn¬-Zm¿ kp-tc-jv-_m-_p, hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ Sn _n {]-Im-iv ]-s¶-Sp-Øp.-

I¬-k-j³ ImÀ-Uv \nÀ-_-Ô-am-¡pw: ss{]-h-äv _-kv Hm-]-td-tä-gv-kv A-tkm-.

I¬-∏-‰: Ãp-U‚ v-kv {Sm-h-en-Mv s^-kn-en-‰n I-Ωn-‰n-bp-sS I¨-k-j≥ Im¿-Un-√m-Ø hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v 17 ap-X¬ kzIm-cy-_- p-I-fn¬ bm-{Xm-ku-P-\yw A-\p-h-Zn-°n-s√-∂v ss{]-h-‰v _-kv Hm-]-td-t‰-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m IΩn-‰n A-dn-bn-®p. ]m-c-e¬ tIm-f-Pp-I-fpw Iw-]yq-´¿ ÿm-]\-ß-fpw \¬-Ip-∂ Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Up-Iƒ-°v I¨-kj≥ A-\p-h-Zn-°n-√. l-b¿-sk-°≥-U-dn hn-Zym¿-Yn-Iƒ°pw K-h. F-bv-U-Uv tIm-f-Pp-I-fn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw A-Xm-Xp ÿm-]-\-ta-[m-hn-Iƒ \¬-Ip-∂ t^m-t´m-]-Xn-® _-kv -dq-´v tc-J-s∏-Sp-Øn-b Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv D-≠m-bncn-°-Ww.-

Kp-cp-tZ-h- k-tµ-i hm-l-\-Pm-Y \S¯p¶p

°q-∏-Wp-I-fpw H-´-\-h-[n k-Ωm\-ß-fpw Jm-Zn t_m¿-Uv H-cp°n-bn-´p-≠v. Jm-Zn t_m¿-Uv saw-_¿ sI F¬ ]u-tem-kv A-[y-£-\mbn-cp-∂p. I¬-∏-‰ k¿-ho-kv tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv _m-¶v sk-{I´-dn hm-k-¥n, Jm-Zn t_m¿-Uv Aw-K-߃ ]-s¶-Sp-Øp.-

A-\p-tim-Nn-¨p am-\-¥-hm-Sn: sam-X-°-c-bn-se hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ \m-ept]¿ a-cn-® kw-`-h-Øn¬ F-kv.Un.-]n.-sF. F-S-h-I ]-©m-bØv I-Ωn-‰n A-\p-tim-Nn-®p. {]kn-U‚ v ap-l-Ω-Zv _-jo¿, sshkv {]-kn-U‚ v B-en I-tΩmw Jm-Zn {Km-a hy-h-km-b t_m¿-Un-s‚ d-a-Zm≥-˛ Hm-Ww ta-f I¬-∏-‰-bn¬ \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p kw-km-cn-®p.

I-en-Xp-Ån s]-cp-a-g: sXm-gn-em-fn-I-fpw B-Zn-hm-kn-Ip-Spw-_-§-fpw ]-«n-Wn-bn-te-¡v I¬-∏-‰: I-\-Ø a-g-bn¬ sXmgn-em-fn-I-fpw B-Zn-hm-kn-°p-Spw_-ß-fpw ]-´n-Wn-bn-te-°v \oßp-∂p. Ip-Spw-_w ]p-e¿-Øm≥ I-gn-™ H-∂-c-am-k-Øn-\n-sS Hcp ]-Wn t]m-epw e-`n-°m-Ø I¿-j-I-sØm-gn-em-fn-Iƒ Pn-√bn-ep-≠v. F-√m-Zn-h-k-hpw \n-e-bv-°mØ s]-øp-∂ a-g-bm-b-Xn-\m¬ sXm-gn-em-fn £m-aw D-s≠-∂v

ap-J-y-a-{¥n-bp-sS Zp-cn-Xm-i-zm-k-\n-[n-bn¬ \n-∂v A-\p-h-Zn® Xp-I F.-Un.-Fw. F≥ Sn am-Xyp Ip-dp-h-¥m-\-Øv s]m-∂-Ω-bv-°v ssI-am-dp∂p

B-i-¶-s∏-Sp-∂-h¿ t]m-epw I¿-j-I-sØm-gn-em-fn-I-sf ]Wn-°v hn-fn-®n-´n-√. ]m-h-s∏-´h¿-s°-√mw ]-©m-b-Øp-I-fpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-°p-∂ sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn H-cp-]-cn-[nh-sc Kp-Ww sN-bv-Xn-cp-∂p. F-∂m¬, a-g I-\-Ø-tXm-sS sXm-gn-ep-d-∏v tPm-en-I-fpw \n¿Øn-h-®p. Iq-en-∏-Wn-sb-Sp-Øv Ip-Spw-_w ]p-e¿-Øp-∂-h-cn¬

]-e-cpw ap-t∂m-´p-t]m-hm≥ I-gnbm-Ø ÿn-Xn-bn-em-bn. B-Znhm-kn sXm-gn-em-fn-I-fp-sS-bpw ÿn-Xn C-Xp-X-s∂-bm-Wv. B-Zn-hm-kn-Iƒ-°v ku-P\y-am-bn A-cn e-`n-°p-∂-Xn\m¬ H-cp-t\-c-sa-¶n-epw A-∂Øn-\v h-I-bp-≠v. F-∂m¬, Ct∏m-gpw F.-]n.-F¬. Im¿-Un¬ Dƒ-s∏-´ s]m-Xp-hn-`m-K-Øn-se ]m-h-s∏-´-h-cp-sS ÿn-Xn-bm-Wv

G-sd I-jv-Sw. c-≠p cq-]-bv-°v e-`n-°p-∂ A-cn am-k-Øn¬ B-tdm G-tgm In-tem am-{X-am-Wp-≈-Xv. A-—\pw A-Ω-bpw c-≠p a-°-fpw D≈ Ip-Spw-_-Øn-\v Cu A-cnsIm-≠v H-cp am-kw I-gn-bm≥ km-[n-°n-√. ]-Wn-bn-√m-Ø-Xn\m¬ H-cp ss]-k t]m-epw ssIbn-en-√m-sX Nn-In¬-k t]m-epw ap-S-ßp-∂p.-

kn.-]n.-sF. tem-¡Â k-t½-f-\w

hcƒ-®m Zp-cn-Xm-izm-kw hn-Xc-Ww sN-ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v I¿-jI tIm¨-{K-kv \-SØn-b {]n≥-kn-∏¬ Irjn Hm-^n-kv D]tcm[w Pn√m {]-knU‚ v AUz. tPm-jn kn-dnb-Iv D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

ssh-Øn-cn: K-h. Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bn¬ sF.-kn.-bp. Bcw-`n-°-W-sa-∂v kn.-]n.-sF. ssh-Øn-cn tem-°¬ k-tΩ-f\w B-h-iy-s∏-´p. hn-hn-[ {]-tZi-ß-fn¬-\n-∂v B-Zn-hm-kn-I-fS-°-ap-≈ \q-dp-I-W-°n-\v tcmKn-Iƒ B-{i-bn-°p-∂ B-ip-]{Xn-bm-Wn-Xv. F-∂m¬, C-hn-sS Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ F-Øn°p-∂ tcm-Kn-I-sf tIm-gn-t°mSv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]{Xn-bn-te-°pw kz-Im-cy B-ip]-{Xn-bn-te-°pw ]-d-™p-hn-Sp-

I-bm-Wv. Cu \-S-]-Sn A-h-km\n-∏n-°-Ww. Pn-√m sk-{I-´-dn hn-P-b≥ sN-dp-I-c D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI Fw N-{μ≥ A-[y-£-X-hln-®p. sI sI tXm-a-kv, A-ºn Nn-d-bn¬, kp-sse-Jm k-enwPm≥, ]n Sn I-cp-Wm-I-c≥, sI F¬ tZ-h-kn, sI sI cm-a-N{μ≥, Fw c-hn, sI F≥ ap-Øp, cm-[m-a-Wn, c-am c-ta-i≥, {]-ko\m kp-\n¬-Ip-am¿ kw-km-cn®p. sk-{I-´-dn-bm-bn Fw hn _m_p-hn-s\ Xn-c-s™-Sp-Øp.-

]p¬-∏-≈n: {io-\m-cm-b-W-Kp-cp-P-b-¥n B-tLm-j-ß-fpsS `m-K-am-bn F-kv.-F≥.-Un.-]n. bq-Øv aq-hv-sa‚ v Kp-cp-tZ-hk-tμ-i hm-l-\-{]-Nm-c-W-Pm-Y \-S-Øpw. 17\v cm-hn-se Hº-Xn-\v F-kv.-F≥.-Un.-]n. bq-\n-b≥ sk-{I-´-dn Kp-cp-tZ-ht£-{X-ap-‰-Øv Pm-Y D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ssP-Pp-em¬ kvXp-Xn-°m-´v, k-Pn tIm-Sn-°p-f-Øv F-∂n-h¿ \-bn-°p-∂ PmY ssh-Io-´v B-dn-\v Su-Wn¬ k-am-]n-°pw. bq-\n-b≥ {]kn-U‚ v sI B¿ P-b-cm-Pv, A-Uz. cm-P≥ a-t©-cn, sI sI tkm-a-\m-Y≥, ]n F≥ i-in, bq-\n-b≥ Iu¨-kn¬ Aw-K-߃, h-\n-Xm-kw-Lw `m-c-hm-ln-Iƒ, bp-h-P-\-hn-`mKw {]-h¿-Ø-I¿ kw-_-‘n-°pw.-

"kv-IqÄ-_-kv ss{U-hÀ-amcpsS tPm-en-Øn-c-X D-d-¸m-¡-Ww' ]p¬-∏-≈n: hn-Zym-`ym-k-ta-Je-bn¬ ]-Wn-sb-Sp-°p-∂ a-s‰√m Po-h-\-°m¿-°pw tPm-enÿn-c-X-bpw am-\y-am-b th-X-\hpw D-d-∏p-h-cp-Øn-b kw-ÿm\ k¿-°m¿ kv-Iqƒ _-kv Po-h\-°m-cp-sS Im-cy-Øn-epw a-\pjy-Xz-]-c-am-b \n-e-]m-Sv kzo-Icn-°-W-sa-∂v Pn-√m kv-Iqƒ _kv ss{U-th-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ B-h-iy-s∏-´p. hn-Zym-`ym-k-cw-K-Øv \-S-∏m-

°p-∂ ]-cn-jv-Im-c-ß-fn¬ Cu hn-`m-K-sØ-°q-Sn ]-cn-K-Wn-°Ww. H-cp ]-Xn-‰m-≠n-te-sd kvIqƒ _-kv ss{U-h¿-am-cm-bn tPm-en sN-øp-∂-h¿-s°-¶n-epw tPm-en-ÿn-c-X D-d-∏p-h-cp-ØWw. Cu B-h-iy-ap-∂-bn-®v P\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ apJy-a-{¥n-°v ]-cm-Xn \¬-Ipw. F Fw t_-_n A-[y-£-Xh-ln-®p.

Thejas Epaper wayanad Edition 2013-08-06  

Thejas Epaper wayanad edition. 2013-08-06