Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

hntij§Ä

cm-Po-hv-Km-Ôn tZ-io-b ]p-c-kv-Im-cw F-S-h-I {Km-a-¸-©m-b-¯n-\v

I¬-∏-‰: C-¥y-bn-se G-‰-hpw an-I-® {Km-a-∏-©m-b-Øn-\v A°m-Z-an Hm-^v {Km-kv dq-´v-kv ÃUo-kv B‚ v dn-k¿-®v Hm-^v C¥y (A-{K-{io) G¿-s∏-Sp-Ønb `m-c-X-c-Xv-\ cm-Po-hv-Km-‘n tZ-io-b A-hm¿-Uv F-S-h-I {Kma-∏-©m-b-Øn-\v e-`n-®-Xm-bn {]-kn-U‚ v F-®v _n {]-Zo-]v hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. tI-c-f-Øn¬ B-Zy-am-bmWv H-cp {Km-a-∏-©m-b-Øn-\v Cu A-hm¿-Uv e-`n-°p-∂-Xv. B-K-kv-Xv 21\v \yq-U¬-lnbn-se C-¥y C-kv-em-an-Iv Iƒ®-d¬ sk‚-dn¬ h-®v D-]-cm-jv{S-]-Xn l-ao-Zv A≥-km-cn Ahm¿-Uv k-Ωm-\n-°pw. A-{K-{iobp-sS sN-b¿-am-\pw ap≥ temIv-k-`m sk-{I-´-dn P-\-d-ep-ambn-cp-∂ tUm. kp-`m-jv kn Iiy-]v Pq-dn A-[y-£-\m-b I-Ωn‰n-bm-Wv ]p-c-kv-Im-cw \n¿-Wbn-®-Xv. F-S-h-I {Km-a-∏-©m-bØv G-s‰-Sp-Øp \-S-∏m-°n-b hn-hn-[ ]-≤-Xn-I-fn-se an-I-hv, ssh-hn-[yw, \q-X-\-Xzw, k-Zv-`-cWw, B-tcm-Ky-˛-t£-a-˛ hn-Ik-\-cw-K-sØ ap-t∂-‰w F-∂o L-S-I-߃ I-Ωn-‰n hn-e-bn-cpØn. F-S-h-I-bp-sS k-a-{K-hn-Ik-\w e-£y-am-°n `-c-W-k-anXn F-S-h-I an-I-hv F-∂ ]-≤Xn-°v cq-]w \¬-In-bn-cp-∂p. kv{Xo-Iƒ, bp-hm-°ƒ, hr-≤¿, im-co-cn-I-˛-am-\-kn-I sh-√p-hnfn t\-cn-Sp-∂-h¿, Ip-´n-Iƒ F∂n-h-cp-sS {]-iv-\-߃ I-s≠Øn ]-≤-Xn-Iƒ-°v cq-]w-\¬Ip-∂-Xn-\m-bn {]-tXy-Iw {Km-ak-`-Iƒ hn-fn-®p-tN¿-Øn-cp-∂p. cm-Py-sØ B-Zy-sØ Un-Pn-‰sse-kv-Uv hm-´¿ sj-Uv am-ÿπm≥ B-Wv F-S-h-I {Km-a-∏©m-b-Øn-t‚-Xv. a-lm-flm-Km‘n tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gnep-d-∏v ]-≤-Xn-bn¬ 2011, 12, 13 h¿-j-ß-fn¬ Xp-S¿-®-bm-bn alm-flm ]p-c-kv-Im-cw F-S-h-Isb tX-Sn-sb-Øp-I-bp-≠m-bn. ap-gp-h≥ ]-´n-I-h¿-K Ip-Spw_mw-K-߃-°pw td-j≥-Im¿Uv e-`n-°p-∂-Xn-\m-bn {Km-a-∏©m-b-Øv hn-hn-[ h-Ip-∏v DtZym-K-ÿ-sc G-tIm-]n-∏n-®v {]-tXy-I A-Zm-e-Øp-Iƒ kwL-Sn-∏n-°p-I-bpw A-h-ti-jn°p-∂ 387 Ip-Spw-_-߃-°pw td-j≥-Im¿-Up-Iƒ e-`y-am-°pI-bpw sN-bv-Xp-sh-∂pw {]-knU‚ v A-dn-bn-®p. hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ ssh-kv {]-knU‚ v B-an-\m A-d-hm≥, ÿncw k-an-Xn A-[y-£-cm-b tPm¿Pv ]-S-Iq-´n¬, kn F-®v sse-e, eo-em _m-e≥, sk-{I-´-dn sI kn kp-Ip-am-c≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

t£-a-\n-[n Hm-^n-kv amÀ-¨v I¬-∏-‰: \n¿-am-W-sØm-gn-emfn t£-a-\n-[n-t_m¿-Un-s‚ sISp-Im-cy-ÿ-X-bv-°pw [q¿-Øn\p-sa-Xn-tc Pn-√m sI-´n-S-\n¿-amW-sØm-gn-em-fn bq-Wn-b-s‚ (F.-sF.-Sn.-bp.-kn.-) t\-Xr-XzØn¬ B-K-kv-Xv 12\v t£-a-\n[n Hm-^n-kn-te-°v am¿-®pw [¿W-bpw \-S-Øpw.- kn F-kv Ãmen≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. sP iin, sI B¿ kp-tc-jv-_m-_p, B¿ B¿ hn-P-b≥, A-ø-∏≥-Ip´n, Sn Ir-jv-W≥, {]-Im-i≥, tZh-bm-\n kw-km-cn-®p.-

t_m-[-hÂ-¡-c-Ww kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: I-√n-¶c K-h. bp.-]n. kv-Iq-fpw {_-tZ-gvkv B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢-∫pw No-cm¬ sl¬-Øv sk‚-dpw tN¿-∂v a-g-°m-e-tcmK-ß-sf-°p-dn-®v t_m-[-h¬-°c-W ¢m-kv \-S-Øn. {Km-a-∏-©m-b-Øv Aw-Kw t]mƒ-k≥ tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v kn Fw jn-Pp A-[y-£-X-h-ln®p. cm-[m-Ir-jv-W≥, F cmlp¬, Pp-ss\-kv, Ip-™ptamƒ, s_-∂n tPm¿-Pv, \-hmkv, B-eo-kv kw-km-cn-®p.

tKm-c-£-bv-¡m-bn Ip-f-¼p-tcm-K {]-Xn-tcm-[-b-Úw \-S-¸m-¡p-¶p I¬-∏-‰: I-∂p-Im-en-I-fn¬ Ipf-ºp-tcm-Kw hym-]-I-am-hp-∂ km-l-N-cy-Øn¬ k-a-{K Ip-fºp-tcm-K \n-hm-c-W-b-⁄w \-S∏m-°p-∂p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn ]-c-am-h-[n I-∂p-Im-en-Iƒ-°v {]-Xn-tcm-[ Ip-Øn-h-bv-s∏-Sp°p-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-I-fpw kzo-I-cn-°pw. Pn-√-bn¬ I-gn™ aq-∂p-am-k-Øn-\n-sS 14 ]ip-°ƒ Ip-f-ºp-tcm-Kw aq-ew NØp. 142 ]-ip-°-fn¬ Ip-f-ºp-tcmK-_m-[ I-s≠-Øn-b-Xm-bpw No-^v sh-‰-dn-\-dn Hm-^n-k¿ tUm. _m-lp-te-b≥ ]-d-™p. hm-Iv-kn-t\-j≥ Ip-Øn-h-bv-∏neq-sS tcm-K-hym-]-\w H-cp ]-cn[n-h-sc X-S-bm-\m-hpw. {]-Xn-tcm[ Ip-Øn-h-bv-s∏-Sp-°m≥ I-∂pIm-en-I-fp-sS D-S-a-Iƒ {i-≤n-°W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. I-e-Œ-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lmfn¬ Pn-√-bn-se £o-c-I¿-j-I kw-Lw {]-kn-U‚p-am¿-°pw sk-{I-´-dn-am¿-°p-am-bn \-S-Ønb t_m-[-h¬-°-c-W sk-an-\mdn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw.tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°mcp-I-fp-sS kw-bp-‡m-`n-ap-JyØn-em-Wv Ip-f-ºp-tcm-K {]-Xntcm-[-b-⁄w \-S-Øp-∂-Xv. {]Xn-tcm-[ Ip-Øn-h-bv-∏pw t_m-[h¬-°-c-W-hpw C-Xn-s‚ `m-K-ambn \-S-Øpw. ]-ip, Im-f, t]m-

Øv, F-cp-a, ]-∂n F-∂n-h-bv-°v Ip-Øn-h-bv-s∏-Sp-°p-∂-Xn-\v A©p-cq-] ho-Xw I¿-j-I-cn¬ \n∂v Cu-Sm-°pw. Cu Xp-I k-am-l-cn-®v tIm¿]-kv ^-≠m-°n £o-c-I¿-j-I¿°v {]-tbm-P-\-s∏-Sp-∂ co-Xnbn¬ Xp-S¿-{]-h¿-Ø-\-߃°m-bn hn-\n-tbm-Kn-°pw. IpØn-h-bv-s∏-Sp-Ø Im-en-I-sf Xn-cn-®-dn-bp-∂-Xn-\v sN-hn-bn¬ C-b¿-Sm-Kv L-Sn-∏n-°pw. Ip-Ønh-bv-∏n-s‚ ^-e-{]m-]v-Xn Xn-´-s∏Sp-Øp-∂-Xn-\p-≈ c-‡-]-cn-tim[-\-bpw \-S-Øpw. Im-en-I-fn-se

tcm-Kw kw-_-‘n-® kw-i-b-\nhm-c-W-Øn-\v "tKm-c-£' s{]mP-Iv-‰v tIm-˛-Hm-Un-t\-‰-sd _‘-s∏-Smw: t^m¨: 0471 3256288, 0471 2556151.sk-an-\m-dn¬ £o-c-hn-I-k\ h-Ip-∏v U-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ tPm-kv- C-Ωm-\p-h¬, A-kn v U-b-d-Iv-S¿ Fw {]-Im-iv, Pn-√m ar-K-kw-c-£-W Hm-^nk¿ tUm. F≥ B¿ l¿-j-Ipam¿, tUm. sI B-i, F ]n Ipcym-t°m-kv, £o-c-I¿-j-I-kwLw {]-kn-U‚p-am¿ sk-{I-´-dnam¿, D-tZym-K-ÿ¿ ]-s¶-Sp-Øp.-

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: s\-t∑\n-°p-∂v {io-P-b F.-F¬.-]n. kv-Iq-fn-te-°v A-\p-h-Zn-® tdmUn-s‚ ]-Wn D-S≥ ]q¿-Øo-I-cn°-W-sa-∂v ]n.-Sn.-F. B-h-iys∏-´p. aq-∂p-h¿-j-am-bn tdm-Un\v th-≠n I-√v C-d-°n-b-X-√msX a-s‰m-cp \-S-]-Sn-bpw D-≠mbn-´n-√. kn ]n kp-tc-jv, sI Sn h-k¥, H ssj-\n kw-km-cn-®p. `m-chm-ln-Iƒ: sI F≥ kp-tc-jvIp-am¿-˛ {]-kn-U‚ v, tc-Jm kpIp-am-c≥-˛ a-Z¿ ]n.-Sn.-F. {]-knU‚ v, kp-[m kp-tc-{μ≥-˛ sshkv {]-kn-U‚ v.I¬-∏-‰: h-b-\m-Sv {]-kv ¢-∫ns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ C-^vØm¿ kw-K-aw \-S-Øn. ap-\n-kn∏¬ sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ap-\n-kn∏¬ sk-{I-´-dn tPm¨ Ip-cy≥ d-a-Zm≥ k-tμ-iw \¬-In. kn sam-bv-Xo≥-Ip-´n, F ]n l-ao-Zv, sI {]-Im-iv, ]n sI A-_q-_°¿, Kn-co-jv I¬-∏-‰ kw-km-cn®p. ]n sI A-_v-Zp¬ A-ko-kv A-[y-£-X-h-ln-®p.

\-S-]-Sn th-W-sa-¶v am-\-¥-hm-Sn: Pn-√-bn-se I¿-jI¿ cq-£-am-b cm-k-h-f £m-aw A-\p-`-hn-°p-tºmƒ A-\-[n-IrX-am-bn A-\y-kw-ÿm-\-Ønte-°v cm-k-h-fw I-S-Øp-∂ kwL-Øn-s\-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v F-^v.B¿.-F-^v. Pn-√m I-Ωn-‰n B-hiy-s∏-´p.

aZm-k≥-I-°-≠n

am-\-¥-hm-Sn: Im-´n-°p-fw B-eØq¿ F-tÃ-‰v D-S-a-bm-bn-cp-∂ F-tUz-¿-Uv Pp-h¿-´v hm-\nw-Ks‚ 221 G-°¿ Im-∏n-tØm-´w CS-\n-e-°m¿ ssI-h-i-s∏-Sp-ØmXn-cn-°m≥ k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°W-sa-∂v I¿-Wm-S-I t]m-en-kns‚ ip-]m¿-i. C sP hm-\nw-K≥ Cu h¿jw am¿-®v 11\v ssa-kq¿ \-k¿_m-Uv t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ \¬-In-b ]-cm-Xn-bp-sS A-Snÿm-\-Øn-ep-≈ A-t\z-j-WØn-s‚ `-m-K-am-bm-Wv tI-c-f k¿-°m-cn-\v I¿-Wm-S-I t]m-enkv ip-]m¿-i \¬-In-b-Xv. _mw•q¿ kz-tZ-in-bm-b ssa-°nƒ ^v-

tfm-bn-Uv Cu-iz¿ F-∂-bmƒ Ir-{Xn-a-tc-J N-a-®pw Kq-Vmtem-N-\ \-S-Øn-bpw X-s‚ kzØp-°ƒ ssI-h-i-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-°p-∂p-sh-∂m-bn-cp-∂p hm\nw-K-s‚ ]-cm-Xn. 2013 am¿-®v 11\v ssa-kq¿ \k¿-_m-Uv t]m-en-kv kv-t‰-j\n¬ ]-cm-Xn \¬-In Xn-cn-®pt]m-b hm-\nw-K-s\ ]n-t‰-Zn-hkw cm-hn-se 6.-30 Hm-sS _w-•mhn¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠Øp-I-bm-bn-cp-∂p. a-c-W-Ønse Zp-cq-l-X-bpw t]m-en-kv At\z-jn-®p-h-cn-I-bm-Wv. {_n-´o-jv ]u-c-\m-b hm-\nwK-\v 101 h-b- v {]m-b-ap-≠m-bncp-∂p. ssa-kq¿ t]m-en-kv s{Sbn-\n-Mv A-°m-Z-an-bp-sS k-ao-]-

s]m-gp-X-\bnse `-c-W-am-äw kn.-]n.-Fw. Kq-Vm-tem-N-\-bp-sS ^ew: bp.-Un.-F-^v.I-¬-∏-‰: s]m-gp-X-\ ]-©m-bØn-¬ kn.-]n.-Fw. \-S-Øn-b KqVm-tem-N-\-bp-sS ^-e-am-bmWv `-c-Ww A-´n-a-dn-°-s∏-´-sX∂v ]-©m-b-Øv bp.-Un.-F-^v. `mc-hm-ln-I-ƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn-¬ B-tcm-]n-®p. 10 -h¿-j°m-e-sØ F-¬.-Un.-F-^v. `-cWw a-Sp-Ø P-\w bp.-Un.-F-^ns\ A-[n-Im-c-Øn-se-Øn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. A-∂p-ap-X-¬ bp.Un.-F-^v. `-c-W-k-an-Xn-s°-Xntc kn.-]n.-Fw. A-Sn-ÿm-\-c-lnX-am-b B-tcm-]-W-ß-fp-am-bn cw-K-sØ-Øn-bn-cp-∂p. bp.-Un.-F-^v. Pn-√m-I-Ωn-‰nbp-sS Xo-cp-am-\-{]-Im-cw A-©ph¿-jw ap-kv-enw-eo-Kn-\v {]-knU-‚ v ÿm-\-hpw A-©p-h¿-jw tIm-¨-{K- n-\v ssh-kv- {]-knU-‚ v ÿm-\-hp-am-Wv. Cu Xocp-am-\-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Ønem-Wv `-c-Ww \-S-Øp-∂-Xv. F∂m-¬, eo-Kv-˛-tIm-¨-{K-kv ]m-¿-

´n-I-fn-¬ \n-∂p am-‰n-\n-¿-Øn-b Nn-e-¿ D-≠m-°n-b hym-P-[m-cWm tc-J-bp-sS t]-cn-em-Wv tIm-¨-{K-kv saw-_-dm-bn-cp-∂ en-‚m- tPm-¨ {]-kn-U-‚ v ÿm\w B-h-iy-s∏-´-Xv. C-°m-cyw Pn-√m tIm-¨-{Kkv I-Ωn-‰n ]-cn-tim-[n-°p-I-bpw tc-J hym-P-am-sW-∂p I-s≠Øp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. C-Xn\n-sS-bm-Wv ]-©m-b-Øv `-c-Wk-an-Xn-s°-Xn-tc A-hn-izm-kw sIm-≠p-h-∂-Xv. {]-ta-b thm-s´´p-∏n-¬ en‚m-tPm¨ F-¬.-Un.F-^n-\v A-\p-Iq-e-am-bn thm-´v sN-bv-Xm-Wv bp.-Un.-F-^v `-c-Wk-an-Xn-sb A-´n-a-dn-®-Xv. en-‚m tPm-¨ ]m¿-´n hn-∏v ew-Ln-®mWv A-[n-Im-c-Øn-\m-bn thm-´v am-‰n sN-bv-X-sX∂pw sN-b-¿-am≥ Im-Xn-cn \m-k-¿, I-¨-ho-\-¿ Fw Fw tPm-kv, sI sI l-\o^, sI A-_q-_-°-¿, kn a-Ωn, C sI lp-ssk-≥ ]-d-™p.-

Øp-≈ _n-km¬-ap-≠n F-∂ _w-•m-hpw tXm-´-hpw C-t±-lØn-s‚ kz-¥-am-Wv. C-hn-sS Xma-kn-®p-sIm-≠m-Wv Im-´n-°p-fw B-e-Øq¿ F-kv-t‰-‰pw \-S-Ønh-∂-Xv. Zo¿-L-Im-e-am-bn tXm-´w-hyh-km-bw \-S-Øn-h-∂ hm-\nw-K\v A-\-¥-c-h-Im-in-I-fn-√. A-\¥-cm-h-Im-in-I-fn-√m-Ø hn-tZi ]u-c≥-am-cp-sS kz-Øp-°ƒ k¿-°m-cn¬ e-bn-∏n-°-W-sa∂m-Wv \n-b-aw. 2005¬ k-lm-bn-bm-sb-Ønb _mw-•q¿ kz-tZ-in- ssa-°nƒ ^v-tfm-bn-Uv hn-hn-[ L-´-ß-fnem-bn hym-P {]-am-W-߃ D≠m-°n hm-\nw-K-s\ h-©n-°pI-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v A-t\z-j-

kv I-s≠-Øn. hm-\nw-K-s‚ D-S-a-ÿ-X-bnep-≈ Im-´n-°p-fw B-e-Øq¿ F-kv-t‰-‰n¬ 33.-50 G-°¿ ^vtfm-bn-Un-s‚ C-S-\n-e-bn¬ hn¬-∏-\ \-S-Øn-bn-´p-≠v. tImgn-t°m-Sv B-ÿm-\-am-bn {]-h¿Øn-°p-∂ tem-Uv-kv-‰m¿ sl¬Øv B‚ v Sq-dn-kw (C-¥y ss{]h-‰v en-an-‰-Uv) F-∂ I-º-\n-°mWv ÿ-ew hn-‰-Xv. _m-°n 221 G-°-dpw ^v-tfmbn-Uv ssI-h-i-s∏-Sp-Øn-b-XmsW-∂m-Wv I¿-Wm-S-I t]m-enkv I-s≠-Øn-b-Xv. Cu km-lN-cy-Øn-em-Wv B-e-Øq¿ Fkv-t‰-‰v k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°-Wsa-∂v t]m-en-kv ip-]m¿-i sNbv-X-Xv.-

aq-ss¸-\m-Sv hn-I-k-\-cw-K-¯v ap-t¶-dn: ap-kv-enweo-Kv I-¬-∏-‰: Pn-√-bn-¬ G-‰-hpw Ah-km-\w cq-]o-Ir-X-am-b aq-ss∏\m-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øn-\v hn-Ik-\-cw-K-Øv h-≥ Ip-Xn-®p-®m-´w \-S-Øm-≥ I-gn-s™-∂v {Km-a-∏©m-b-Øn-se ap-kv-enw-eo-Kv Aw-K-ß-ƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn-¬ A-h-Im-i-s∏-´p. ]-©mb-Øv \n-e-hn-¬ h-∂-Xp ap-X¬ ap-kv-enw-eo-Kv {]-kn-U-‚p-am-cmbn-cp-∂p `-c-W-Øn-\v t\-Xr-Xzw \-¬-In-bn-cp-∂-Xv. hn-I-k-\-Im-cy-Øn-¬ I-£ncm-jv-{So-b Xm-¬-∏-cy-ß-ƒ-°v A-Xo-X-am-bn F-√m-h-sc-bpw GtIm-]n-∏n-®v sIm-≠p-t]m-hm-≥ km-[n-®-Xn-\m-¬ A-Sn-ÿm-\ hn-I-k-\-cw-K-Øv ap-t∂-‰w \-SØm-≥ km-[n-®n-´p-≠v. 2000 Unkw-_-¿ A-©n-\v {]-Y-a `-c-Wk-an-Xn A-[n-Im-c-ta-s‰-Sp-°ptºm-ƒ hm-S-I-s°-´n-S-Øn-em-bncp-∂p {]-h-¿-Ø-\w. G-sd ]n∂m-° {]-tZ-i-am-b ]-©m-b-

I¬-∏-‰: P-¥p-°-tfm-Sp-≈ {Iqc-X X-S-bp-∂-Xn-\p-≈ Pn-√m-X-e k-an-Xn-bp-sS {]-h¿-Ø-\w Du¿Pn-X-am-°m≥ Pn-√m I-e-Œ-dp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ F-kv.-]n.--kn.-F. (skm-ssk-‰n t^m¿ {]n-h≥-j≥ Hm-^v {Iq-h¬-‰n Sp A-\n-a¬-kv) tbm-Kw Xo-cp-am-\n®p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn skmssk-‰n-bn¬ Iq-Sp-X¬ t]-sc Aw-K-ß-fm-°pw. hn-]p-eo-I-cn® k-an-Xn-bp-sS tbm-Kw B-K-kvXv 12\v D-®-bv-°v 12\v tN-cm-\pw Xo-cp-am-\n-®p.

dp-_m-bn-jn-s‚ I-hn-X \o-°w sN-øm-\p-≈ Xo-cp-am-\w ]n≥-h-en-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v A-°m-Z-an-Iv Iu¨-kn-ente-°v am¿-®v \-S-Øn-b Imw-]-kv {^-≠v {]-h¿-Ø-I-sc t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp \o-°p-∂p bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv I- jv I-hn-Xs - b-°p-dn-®v ]Tn-°m≥ hn-X Xn-c-s™-Sp-°p-∂-Xv F- a-eb - m-f A-[ym-]I - s - \ Np-aX - e - ¶n¬ {]-i-kv-X bq-\n-th-gv-kn-‰n- s∏-Sp-Øn-bX - v hn-UvV - n-Øa - m-Wv. I-fn¬ hn-Zym¿-Yn-Is - f ]Tn-∏n-®p P-\m-[n-]X - y k-ac - ß - f - n¬ \nsIm-≠n-cn-°p-∂ ]-e I-hn-X-I- ∂v ]mTw Dƒ-sIm-≈m≥ A-[nfpw \o-°w sN-tø-≠n h-cpw. I- Ir-X¿ X-øm-dm-hW - w. A-√m-Ø hn-X \o-°w sN-øm-\p-≈ Xo-cp- ]-£w i-‡a - m-b k-ac - ß - ƒ-°v am-\w \-S∏ - m-°p-I h-gn kw-L] - - Imw-]k - v {^-≠v t\-Xr-Xzw \¬cn-hm-cØ - n-s‚ Ip-ge - q-Øp-Im-cm- Ipsa-∂v k-ac - ° - m¿ ap-∂d - n-bn-∏v bn hn.kn. am-dp-I-bm-Wv. Cw-•o- \¬-In.

W-Øn¬ sX-fn-™n-´p-≠v. At\z-j-Ww ]q¿-Øn-bm-°n \k¿-_m-Uv t]m-en-kv 14 t]-Pp≈ dn-t]m¿-´v ssa-kq¿ I-Ωo-jW¿-°v k-a¿-∏n-®p. kz-Øv ssI°-em-°m≥ h-©-\ \-S-Øn-sb∂m-Wv dn-t]m¿-´n-ep-≈-Xv. C-bmƒ-s°-Xn-tc kn.-B¿.]n.-kn. 145 h-Ip-∏v {]-Im-cw tIsk-Sp-°-W-sa-∂pw dn-t]m¿-´nep-≠v. C-bmƒ hm-\nw-K-s‚ apgp-h≥ kz-Øp-°-fpw hn-hn-[ L´-ß-fn-em-bn a-‰p-≈-h¿-°v hn-‰Xm-bpw dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. 2005¬ hm-\nw-K-s‚ k-lm-bnbm-sb-Øn-b ^v-tfm-bn-Uv A¥¿-kw-ÿm-\ dn-b¬ F-kv-t‰‰v kw-L-Øn-se C-S-\n-e-°m-c\m-sW-∂pw I¿-Wm-S-I t]m-en-

A-km-]v: Pn-Ãm-X-e D-Zv-Lm-S-\w I¬-∏-‰: hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v A[n-I sXm-gn¬-ti-jn-bp-≠m-°p∂-Xn-\v kw-ÿm-\ k¿-°m¿ \S-∏m-°p-∂ ]-≤-Xn-bm-b A-km]n-s‚ (-A-Uo-j-\¬ kv-In¬ A-Izn-kn-j≥ t{]m-{Kmw) Pn-√mX-e D-Zv-Lm-S-\w B-K-kv-Xv aq∂n-\v D-®-bv-°v c-≠n-\v \o¿-hmcw K-h. l-b¿ sk-°-≥-U-dn kvIq-fn¬ a-{¥n ]n sI P-b-e-£van \n¿-h-ln-°pw.-

{]-kn-U-âv Xn-c-sª-Sp-¸v C-¶v

I-¬-∏-‰: aq-ss∏-\m-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øn-¬ {]-kn-U-‚ v Xn-cs™-Sp-∏v C-∂p \-S-°pw. bp.-Un.-F-^v. [m-c-W {]-Im-cw apkv-enw eo-Kn-se _n a-t\m-Pv cm-Pn-h-® H-gn-hn-te-°m-Wv Xnc-s™-Sp-∏v. bp.-Un.-F-^n-\v ]-Øpw F-¬.-Un.-F-^n-\v Bdpw Aw-K-ß-fm-Wp-≈-Xv. tIm-¨-{K- n-se A-Pn-X-bm-Wv bp.-Un.-F-^v. {]-kn-U-‚ v ÿm-\m-¿-Yn.Øn-s‚ X-\-Xp h-cp-am-\w A©p e-£-Øn-¬ Xm-sg-bm-bn-cp∂p. F-∂m-¬, Nn-´-bm-b C-S-s]S-ep-I-fp-sS ^-e-am-bn h-cp-am-\w Xz-cn-X-K-Xn-bn-¬ h-¿-[n-∏n-°m-≥ km-[n-®p. 28 In-tem-ao-‰-¿ Sm¿ tdm-Upƒ-s∏-sS 90 In-tem-ao-‰¿ tdm-Uv am-{X-ap-≠m-bn-cp-∂ ]-©m-bØn¬ Iq-Sp-X-em-bn 49.-5 In-temao-‰-¿ Sm¿ tdm-Uv D-≠m-°m-≥ `c-W k-an-Xn-Iƒ-°v km-[n-®p. Ir-jn-`-h-≥, ]-©m-b-Øv sh-‰-

kmtlm-Zcyw

a-\p-jy-cn¬ Nn-e-cp-sS [-a-\n-I-fn-eq-sS H-\p-jy¿ km-aq-ln-I Po-hn-bm-sW-∂v ]-d™-Xv B-cm-sW-¶n-epw A-sXm-cp km¿- gp-Ip-∂ c-‡w ip-≤-hpw a-‰p-Nn-e-cp-tS-Xv A-iphmw-Ko-Ir-X h-kv-Xp-X-bm-Wv. k-aq-l-tØm-Sv ≤-hp-sa-∂ Nn-¥-bpw Nn-e¿ P-\n-®p-ho-W Ip`n-∂n-®pw hn-L-Sn-®pw G-Im-In-bm-bn Po-hn- Spw-_-hpw X-d-hm-Spw a-‰p-Nn-e-cp-tS-Xn-s\°mƒ ]-hn-{X-am-sW-∂ [m-c-W°m≥ B-cp {i-an-®m-epw A-h¿-°v bpw a-\p-jy-km-tlm-Z-cy-Øn-s‚ a-\p-jy-cm-bn Po-hn-°m≥ I-gn-bnth-c-dp-ØpI-f-™n-´v \q-‰m-≠p-Iƒ s√-∂m-Wv Cu ]-d-™-Xn-s‚ Np-cp]-e-Xm-bn. C-t∏m-gpw C-h-bp-sS D°w. tem-I-Øp Po-hn-°p-∂ 700 —n-jv-S-߃ C-S-bv°n-sS k-aq-l-atIm-Sn a-\p-jy-cp-sS ap-J—m-b-bpw t[y Xn-I-´n-h-cp-∂p. I-Æp-I-fpw ap-Sn-I-fpw K-‘-hpw Fkm-tlm-Z-cy-Øn-s‚ lr-Z-b √mw hn-`n-∂-am-Wv. A-{]-Im-cw a-\p]m¿-iz-Øn-te-°v A-kv-{Xw sXm-Spjy-cp-sS Nn-¥-I-fpw hn-Im-c{]-I-S°p-∂-Xn¬ cm-jv-{So-b∏m¿-´n-I-fpw \-ß-fpw hy-Xn-cn-‡-I-ß-fm-Wv. ia-X-kw-L-S-\-I-fpw kmw-kv-Im-cn-I co-c-L-S-\-bn-epw Nn-¥m-co-Xn-I-fnkw-L-ß-fpw F-√mw H-∂n-s\m-∂v epw {]-h¿-Ø-\ssi-en-I-fn-epw hnan-I-®p\n¬-°p-I-bm-Wv. Jp¿-B`n-∂-cm-b a-\p-jy¿ A-h-bp-sS-sbm∂pw t]-cn¬ C-S-™p\n¬-°m-sX Aivd^v I¬∏‰ \n-s‚ A-\p-bm-bn-Iƒ t]m-epw k-tlm-Z-c_p-≤ym Po-hn-°-W-saCu I-fn-°-f-Øn¬ k-aq-l-sØ ∂m-Wv A-√m-lp C-—n-°p-∂-Xv. ]-t£, Cu in-Yn-eo-I-cn-°p-∂ {i-a-ß-fn¬ hym-]r-X-cmssZ-th-—bv-°p hn-cp-≤-am-bn im-co-cnI {]- bn-cn-°p-∂p. tXy-I-X-I-fp-sS-tbm Nn-¥mssh-hn-[y-ß-fpa-\p-jy-Ip-ew H-cp s]m-Xp ]q¿-ho-I Z-º-XnsS-tbm t]-cn¬ `n-∂n-®v in-Yn-e-am-bn-cn-°p-∂p I-fn¬-\n-∂p P≥-awsIm-≠-h-cm-sW-∂p Jp-¿\-Ωp-sS k-aq-lw. B≥ k-a¿-Yn-°p-∂p. I-dp-∏n-s‚-bpw sh-fp-∏n-s‚-bpw ku-μ-cykm-tlm-Z-cy-Øn-s‚ A-Sn-th-c-dp-°p-∂ im-kv-{X N¿-®-Iƒ-s°m-Sp-hn¬ I-dp-Ø-h-s\ Im-cy-ß-fn¬-\n-∂v A-I-∂p\n¬-°m-\p-≈ {]a-\p-jy-\m-bn Aw-Ko-I-cn-°m≥ I-gn-bn-s√-∂m- hm-N-I-s‚ B-lzm-\w {i-≤n-°p-I: "\n-ß-ƒ Wv ]-cn-jv-Ir-X-s\-∂v A-`n-am-\n-°p-∂ sh-≈- A-]-c-s‚ Im-cy-߃ Nq-gv-∂-t\z-jn-°m-sX°m-c-s‚ `m-hw. i-co-cim-kv-{X-Øn-s‚-bpw P- bpw In-S-a-¬k-cw \-S-Øm-sX-bpw A-kq-b\n-X-Ihn-⁄m-\-Øn-s‚-bpw h-{I hym-Jym-\- bpw hn-tZz-j-hpw h-®p]p-e¿-Øm-sX-bpw ]-cß-fn-eq-sS I-dp-Ø-h-≥ \o-N-\m-sW-∂p ÿm- kv-]-cw ap-JwXn-cn-™p \-S-°m-sX-bpw -˛ssZ]n-s®-Sp-°m-\p-≈ sIm-≠p-]n-Sn-® {i-a-ß-fn- h-Zm-k≥-am-tc-˛ k-tlm-Z-c≥-am-cm-bn-cn-°pem-Wv A-h-cn¬ Nn-e¿. I-dp-Ø-h≥ ]n-im-Nn- ho≥'- (ap-kv-enw). s‚ k-¥-Xn-bm-sW-∂pw ]-´n-sb-°mƒ \n-Irh¿-Whn-th-N-\-ß-fp-sS-bpw Pm-Xo-b D-®jv-S-\m-sW-∂pw sh-≈-°m-c-s‚ Ip-´n-Iƒ kv- \o-N-Xz-ß-fp-sS-bpw s\-cn-t∏m-Sn¬ sh-¥p-\oIq-fp-I-fn¬ h-®p sNm-√n∏Tn-°p-∂p. I-dp-Ø- dn-bn-cp-∂ ]-c-k-l-{k-ß-sf C-kv-em-an-s‚ h-s\ A-Sn-a-s∏-Sp-Øp-I-bpw \n-jvTpc-am-bn Nn- hm-Xm-b-\-Øn-te-°v B-I-¿-jn-®-Xv A-Xn-se {X-h-[w \-S-Øp-I-bpw sN-bv-X-Xm-Wv sh-≈- Cu kv-t\-l-˛km-tlm-Z-cy ho-£-Ww X-s∂°m-c-s‚ N-cn-{Xw. C-∂pw A-Xp th-j{]—-∂- bm-bn-cp-∂p. C-∂pw A-Xv A-\p-kyq-Xw Xp-S-cpam-bn \n-e-\n¬-°p-∂p. ∂p.

Im-«n-¡p-fw B-e-¯qÀ F-tÌ-äv kÀ-¡mÀ G-sä-Sp-¡-W-sa-¶v IÀ-Wm-S-I t]m-en-kv

dp-_m-bn-jn-sâ I-hn-X \o-¡wsN-¿m-\p-Å F-kv.-]n.--kn.--F. hÀ-¯-\w Xo-cp-am-\w ]n³-h-en-¡-Ww: Imw-]-kv {^-−v {]i-à-am-¡pw tIm-gn-t°m-Sv: _n-cp-Z hn-Zym¿-YnI-fp-sS ]mT-]p-kv-X-I-Øn¬ \n∂pw dp_m-bn-jn-s‚ I-hn-X \o°w sN-øm-\p-≈ Xo-cp-am-\w ]n≥-h-en-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Imw-]-kv {^-≠v {]-h¿-Ø-I¿ Imen-°‰v bq\n-th-gvkn‰n A°m-Z-an-Iv Iu¨-kn-en-te-°v am¿-®v \-SØ - n-. {]-h¿-ØI - s - c t]m-enkv _e-{]-tbm-KØ - n-eq-sS A-dà - v sNb-Xv \o-°n. I-hn-X-sb-°p-dn-®v A-¥n-a Xo-cp-am-\w A-°m-Za - n-Iv Iu¨-kn-en¬ \-S-∏m-°m-\n-cns°-bm-Wv Imw-]k - v {^-≠v {]-Xntj-[w \-S∂ - X - v. kn≥-Un-t°-‰w-Kß - f - n¬ ]-ecpw I-hn-X \o-°w sN-øm-\p-≈ Xo-cp-am-\-Øn-s\-Xn-tc-bm-Wv. A-ta-cn-° Xo-{h-hm-Zn-bm-sW-∂v ]-d™ v Kzm-≠\ - m-tam X-Sh - d - b - ne-S-®-Xv sIm-≠v H-cm-fpw Xo-{hhm-Zn-bm-hp-∂n-√. dp_m-bn-jns‚ I-hn-Xb - n¬ F-hn-sS-bpw Xo{h-hm-Zw Im-Wp-∂n-√. a-dn-®v Cu I-hn-X k-lm-\p-`q-Xn-bpw a-\pjy-Xz-Øn-s‚ hn-Im-c-hp-am-Wv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]-I¿-∂v \¬Ip-∂X - v. I-hn-I-fp-sS _-tbm-{Km-^n-

"tdm-Uv- \nÀ-am-Ww ]qÀ-¯n-bm-¡-Ww'

C-^v-XmÀ kw-K-aw I-e-Œ-td-‰n¬ \-S-Øn-b t_m-[-h¬-°-c-W sk-an-\mdn¬ No-^v sh-‰-dn-\-dn Hm-^n-k¿ tUm. _m-lp-te-b≥ kw-km-cn-°p∂p

31 Pqsse 2013 _p[≥

dn-\-dn B-ip-]-{Xn, B-bp-¿-th-Z B-ip-]-{Xn, tlm-an-tbm B-ip]-{Xn, {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μw (A-tem-∏-Xn), Du-¿-Pn-X I-∂pIm-en hn-I-k-\ D-]-tI-{μ-ß-ƒ F-∂n-h-bpw 23 A-¶-W-h-m-SnIƒ sIm-≠p-h-cm-\pw _-Z-¬ hnZym-e-b-ß-ƒ G-sg-Æw B-°n D-b-¿-Øm-\pw I-gn-™p. b-lv-bm-Jm-≥ X-e-°-¬, Im∏-≥ lw-k, j-l-¿-_m-≥ sskX-e-hn, F sI d-^o-Jv, _n at\m-Pv ]-s¶-Sp-Øp.

B-Zn-hm-kn hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS hn-Zym-`ym-kw: "tKm-{X-km-c-Yn' C-g-bp-¶p ]²Xn \-S-¸m-b-Xp aq-¶v kv-Iq-fp-I-fn kp¬-Øm≥ _-tØcn: B-Znhm-kn hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS hn-Zym`ym-kw D-d-∏m-°p-∂-Xn-\m-bn bm-{Xm-ku-I-cyw C-√m-Ø ÿe-Øp-\n-∂v kv-Iq-fp-I-fn¬ FØn-°p-∂-Xn-\m-bn B-cw-`n-® tKm-{X-km-c-Yn ]-≤-Xn C-g-bp∂p. A-[y-b-\-h¿-jw B-cw-`n®v H-∂-c-am-kw ]n-∂n-´n-´pw aq∂p kv-Iq-fp-I-fn¬ am-{X-am-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m-°m-\m-b-Xv. a-‰v kv-Iq-fp-I-fn¬ {Km-a-∏©m-b-Øv Aw-K-hpw ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚pw Dƒ-s∏-Sp-∂ tamWn-‰-dn-Mv I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn-°p∂-tX-bp-≈q. A-Xp-sIm-≠p-Xs∂ F-{X kv-Iq-fp-I-fn¬ ]-≤Xn \-S-∏m-°n-sb-t∂m F-{X Ip´n-Iƒ-°v Kp-W-I-c-am-hp-∂p-≠v F-∂-Xn-s\-°p-dn-t®m ss{S_¬ h-Ip-∏n-\v H-cp I-W-°p-an√. ]-≤-Xn \-S-∏m-°m≥ ssh-Inb-Xn-\m¬ \n-c-h-[n hn-Zym¿-YnIƒ kv-Iq-fp-I-fn¬ t]m-hm-sX tIm-f-\n-I-fn¬-X-s∂ I-gn-bp-

∂ A-h-ÿ-bm-Wv.- Zp¿-L-S-amb {]-tZ-i-ß-fn-se 10mw ¢m-kv h-sc-bp-≈ hn-Zym¿-Yn-I-sf-bmWv hm-l-\-Øn¬ kv-Iq-fn-te°v sIm-≠p-t]m-hp-I-bpw Xn-cn®p-sIm-≠p-h-cn-I-bpw sN-øp-I. ]-≤-Xn kw-ÿm-\ hym-]-Iam-bn \-S-∏m-°p-∂-Xn-\v aq-∂ptIm-Sn cq-]-bm-Wv A-\p-h-Zn-®Xv. _-‘-s∏-´ kv-Iq-fp-Iƒ Ip´n-I-fp-sS F-Æw, bm-{Xm-ku-Icyw F-∂o hn-h-c-߃ D-]-Pn-√m hn-Zym-`ym-k Hm-^n-k¿ ap-tJ-\ sF.-Sn.-Un.-]n. Hm-^n-kn¬ FØn-°-Ww. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn¬ Hm-t´m-dn-£, Po-∏v F∂n-h-bm-Wv G¿-s∏-Sp-Øp-I. I-gn-™ A-[y-b-\-h¿-jw ]co-£-Wm-Sn-ÿm-\-Øn¬ Nn-e kv-Iq-fp-I-fn¬ \-S-∏m-°n-b ]-≤Xn hn-P-b-am-b-tXm-sS-bm-Wv Pn√-bn-se ap-gp-h≥ kv-Iq-fp-I-fnepw \-S-∏m-°m≥ Xo-cp-am-\n-®Xv. Pq¨ B-Zy-hm-cw X-s∂ ]≤-Xn bm-Ym¿-Yy-am-°m-\m-bn-cp∂p e-£y-an-´-Xv.-

sh-Å-ap-−-bn C-d-¨n-hn-e G-Io-I-cn-¡m³ \-S-]-Sn-bn-à sh-≈-ap-≠: {Km-a-∏-©m-b-Ønse hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ hn¬∏-\ \-S-Øp-∂ C-d-®n-bp-sS hne G-Io-I-cn-°m-\pw Kp-W-\n-ehm-cw D-d-∏p-h-cp-Øm-\pw \-S-]Sn-bn-s√-∂p ]-cm-Xn. sh-≈-ap≠-˛ 180, X-cp-h-W-˛ 170, sI-√q¿˛ 200, Ip-≠m-e-˛ 220 F-∂n-ßs\-bm-Wv t]m-Øn-d-®n-bp-sS hne. ]-©m-b-Øv sse-k≥-kv t]m-ep-an-√m-sX {]-h¿-Øn-°p∂ hn¬-∏-\-im-e-I-fn-em-Wv I®-h-S-°m¿-°v tXm-∂p-∂ co-Xnbn¬ hn-e Cu-Sm-°p-∂-Xv. C-hnS-ß-fn¬ hn¬-°p-∂ amw-k-Øns‚ Kp-W-\n-e-hm-cw ]-cn-tim-[n°m≥ kw-hn-[m-\-ß-fn-√. I-gn-™-h¿-jw d-a-Zm≥ am-

k-Øn¬ sI-√q-cn¬ ar-X-{]m-bam-b ]-ip-hn-s‚ C-d-®n-hn-‰-Xv \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn-b-t∏mƒ ]©m-b-Øpw B-tcm-Ky-h-Ip-∏pw tN¿-∂v Nn-e Xo-cp-am-\-߃ \S-∏m-°n-bn-cp-∂p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn {]-[m-\ A-d-hp-tI-{μ-ß-fn¬ P-\-{]-Xn\n-[n-I-sf Dƒ-s∏-Sp-Øn tamWn-‰-dn-Mv I-Ωn-‰n-Iƒ cq-]o-I-cn®n-cp-∂p. F-∂m¬, G-Xm-\pw am-k߃-°-Iw C-h \n¿-Po-h-am-bn. I-®-h-S-°m¿ Xm¬-°m-en-I-ambn H-cp-°p-∂ A-d-hp-im-e-I-fnse-Øn-°p-∂ amw-kw t]m-Ønd-®n-sb-∂ t]-cn¬ ]-d-bp-∂ hne \¬-In hm-tß-≠ K-Xn-tI-Snem-Wv D-]-t`m-‡m-°ƒ.

Ip-Spw-_-{io-sb-¡p-dn-¨v ]Tn-¡m³ D-¯-tc-´y³ kw-Lw h-b-\m-«n I¬-∏-‰: tZ-io-b {Km-ao-W D-]Po-h-\-an-j≥ (F≥.-B¿.-F¬.Fw) a-‰v kw-ÿm-\-ß-fn¬ \-S∏m-°p-∂-Xn-s‚ ap-t∂m-Sn-bm-bn Ip-Spw-_-{io-sb-°p-dn-®v ]Tn°m≥ D-Ø-tc-¥y≥ kw-Lw Pn√-bn-se-Øn. c-≠p _m-®p-I-fn-em-bn H-ºXw-K kw-L-am-Wv Pn-√-bn¬ ]cy-S-\w \-S-Øp-∂-Xv. Ip-Spw-_{io-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ cq-]oI-cn-® \m-j-\¬ dn-tkm-gv-kv Hm¿-K-ss\-tk-j≥ (F≥.-B¿.H.-) ap-tJ-\-bm-Wv C-¥y-bn-se a-‰v kw-ÿm-\-ß-fn¬ ]-≤-Xn \-

S-∏m-°p-∂-Xv. _n-lm-dn-se K-b, ap-k-^n¿ Pn-√-I-fn-em-Wv Po-hnI-]-≤-Xn B-Zy-L-´-Øn¬ \-S∏m-°p-∂-Xv. ta-L l-∂m t]m-fn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ b-Mv {]-^-j-\¬ (ssh.-]n.-) Aw-K-ß-fm-b A-XnZn tZ-bv k¿-°m¿ (apww-ss_), ln-am-{μn k¿-°m¿ (U¬-ln), Ip-iv-_p kn≥-l (Pm¿-J-fiv) F-∂n-h¿ Pn-√-bn-se G-gp kn.Un.-F-kp-I-fn¬ ]-cy-S-\w ]q¿Øn-bm-°n. _n-lm¿ kw-ÿm\-sØ K-b Pn-√-bn-ep-≈ hn-tP{μ-kn-Mn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-

≈ am-ÿ Fw.-C.-kn-am-cp-sS \m-ew-K-kw-L-Øn¬ k-Æn Ipam¿, k-t\m-Pv Ip-am¿, cm-tP-jv c-Rv-P≥ `m-c-Xn, ]-h≥-Ip-am¿ F-∂n-h¿ Aw-K-ß-fm-Wv. kwLw H-cm-gv-N Pn-√-bn¬ hn-hn-[ kn.-Un.-F-kp-Iƒ tI-{μo-I-cn-®v ]-cy-S-\w \-S-Øpw.Ip-Spw-_-{io \-S-∏m-°p-∂ tI-{μ-˛-kw-ÿm-\-˛-X-\-Xp ]-≤Xn-I-fpw Pn-√-bn¬ am-{X-am-bn \S-∏m-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-I-fpw kwLw ]T-\-hn-t[-b-am-°p-∂p-≠v. Ip-Spw-_-{io sN-dp-In-S kw-cw-`߃, kw-L-Ir-jn, _m-e-k-`,

t^m-Iv s^-Ìn ]-s¦-Sp-¡m³ A-t]-£n-¡mw I¬-∏-‰: kw-ÿm-\ bp-h-P-\t£-a-t_m¿-Uv t^m-Iv-tem¿ A-°m-Z-an-bp-sS k-l-I-c-WtØm-sS kw-L-Sn-∏n-°p-∂ t^m-Iv-s^-Ãv 2013s‚ B-Z-y-L´w (h-S-°≥ tI-c-fw) I-Æq¿ Pn-

√-bn¬ H-Iv-tSm-_¿ B-Z-y-hm-cw \-S-°pw. \m-S≥-I-e-I-fn¬ Xm¬-∏-c-y-ap-≈ 15\pw 40\pw at[y {]m-b-ap-≈-h¿-°v ]-s¶-Sp°mw. \m-S≥-I-e-I-fp-sS A-h-Xc-Ww, in¬-∏-im-e, sk-an-\m-dp-

Iƒ, F-Iv-kn-_n-j≥ Dƒ-s∏-Sp∂-Xm-bn-cn-°pw t^m-Iv-s^-Ãv. hn-i-Z-am-b _-tbm-Um-‰, h-b- v sX-fn-bn-°p-∂ tc-J-bp-sS tIm∏n F-∂n-h k-ln-Xw B-K-kv-Xv 31\-Iw A-t]-£n-°-Ww.

kw-L-S-\m kw-hn-[m-\w, tKm{X-]-≤-Xn-Iƒ, {Xn-X-e ]-©m-bØpw Ip-Spw-_-{io-bpw kw-bp‡-am-bn \-S-∏m-°p-∂ ]-≤-XnIƒ, kv-{Xo im-‡o-I-c-WØn¬ Ip-Spw-_-{io h-ln-°p-∂ {]-h¿-Ø-\-߃ F-∂n-h t\-cn´p a-\- n-em-°m-\m-Wv kw-Lw F-Øn-b-Xv. _n-lm¿ kw-ÿm-\-sØ 32 Aw-K am-ÿ Fw.-C.-kn-am-cp-sS kw-Lw h-b-\m-Sv, sIm-√w, Xriq¿, F-d-Wm-Ip-fw, C-Sp-°n Pn√-I-fn-em-Wv k-μ¿-i-\w \-SØp-∂-Xv.

¢-ºv D-Zv-Lm-S-\w A-®q¿: K-h. ssl-kv-Iq-fn¬ hnhn-[ ¢-∫p-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w Km-\-c-N-bn-Xm-hv c-ta-iv Imhn¬ \n¿-h-ln-®p. Sn bp bq-kp^v A-[y-£-X-h-ln-®p. _m-_pcm-Pv, t{]-a, c-P-\n, I-cp-Wm-Ic≥, kp-`m-jv, D-jm-Ip-am-cn kwkm-cn-®p.-


{]mtZ-inIw

31 Pqsse 2013 _p[≥

Adnbn-¸pIÄ

]-«n-I-Pm-Xn hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v ku-P-\y F³-{S³-kv ]-cn-io-e-\w I¬-∏-‰: ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\h-Ip-∏n-s‚ "hn-j≥ 2013' ]-≤Xn {]-Im-cw 2015se sa-Un°¬, F≥-Pn-\o-b-dn-Mv ]-co-£bv-°v X-øm-sd-Sp-°p-∂-Xn-\v πkv h¨ k-b≥-kn-\v ]Tn-°p∂ ]-´n-I-Pm-Xn hn-Zym¿-Yn-Ifn¬ \n-∂p ku-P-\y ]-cn-io-e\-Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. Pn-√-bn-se {]-ap-J F≥-{S≥-kv ]-cn-io-e-\ tI-{μ-߃ ap-tJ-\bm-Wv c-≠p-h¿-j-sØ ]-cn-ioe-\w \¬-Ip-I. k-b≥-kv, am-Xv-kv hn-j-b߃-°v Ip-d-™-Xv _n π-kv t{K-Uv e-`n-®n-cn-°-Ww. Xn-cs™-Sp-°-s∏-Sp-∂-h¿-°v 500 cq-] \n-c-°n¬ ssÃ-∏‚ v e-`n°pw. sh-≈-°-S-em-kn¬ X-øm-dm°n-b A-t]-£-tbm-sSm-∏w PmXn, h-cp-am-\w, am¿-°v en-Ãn-s‚ X-e-∏p-g Nn-d-°-c-bn¬ Im-´m-\-°q-´w \-in-∏n-® ]p-fn-aq-´n¬ cq-]-s‚ hm-g-tØm-´w km-£-y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏v F∂n-h k-ln-Xw B-K-kv-Xv 14\p≈n¬ I¬-∏-‰ Pn-√m ]-´n-I-PmXn hn-I-k-\ Hm-^n-kn-tem am\-¥-hm-Sn, I¬-∏-‰, kp¬Øm≥ _-tØ-cn tªm-°v ]-´nI-Pm-Xn hn-I-k-\ Hm-^n-kp-Ifn-tem k-a¿-∏n-°-Ww. t^m¨: 203824.

s]m-Xp-P-\ k-¼À-¡ ]-cn-]m-Sn: A-t]-£-IÄ C-¶p-Iq-Sn kzo-I-cn-¡pw

I¬-∏-‰: ap-Jy-a-{¥n-bp-sS s]mXp-P-\ k-º¿-°-]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-cn-K-Wn-°p-∂-Xn-\p-≈ Pn-√bn¬ \n-∂p-≈ A-t]-£-Iƒ C-∂p-Iq-Sn kzo-I-cn-°pw. I-e-Œ-td-‰v, Xm-eq-°v Hm-^nkp-I-fn-epw A-£-tI-{μ-ß-fnepw A-t]-£ \¬-Imw. B-K-kv-Xv A-©n-\v D-®-bv°v 12\v I-e-Œ-td-‰n¬ a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an-bp-sS A-[y-£X-bn¬ A-h-tem-I-\-tbm-Kw tN-cpw. B-K-kv-Xv 23\m-Wv s]m-Xp-P-\ k-º¿-° ]-cn-]mSn.-

Hm-^n-kv am-t\-Pv-saâv s{S-bn-\n \n-b-a-\w

I¬-∏-‰: ]-´n-I-h¿-K hn-I-k-\h-Ip-∏n-\v Io-gn¬ h-b-\m-Sv sF.--Sn.--Un.--]n. Hm-^n-kn-epw ssh-Øn-cn, I-Wn-bm-º-‰, ]-Sn™m-d-Ø-d, ]n-W-tßm-Sv, I¬∏-‰ ss{S-_¬ F-Iv-Ã≥-j≥ Hm-^n-kp-I-fn-epw Hm-^n-kv amt\-Pv-sa‚ v s{S-bn-\n-I-sf Xn-cs™-Sp-°p-∂-Xn-\v ssh-Øn-cn Xm-eq-°n-se ]-´n-I-h¿-K bp-hXo-bp-hm-°-fn¬ \n-∂v A-t]£ £-Wn-®p. B-sI-bp-≈ 12 H-gn-hp-I-fnte-°v F-kv.-F-kv.-F¬.-kn. ]m-km-b-h¿-°v A-t]-£n°mw. 2013 P-\p-h-cn H-∂n-\v 18 h-b- v ]q¿-Øn-bm-bn-cn-°-Ww. 35 h-b- v I-hn-b-cp-Xv. _n-cp-Z[m-cn-Iƒ-°v A-©p-am¿-°v t{Kkv am¿-°v \¬-Ipw. sF.-Sn.-Un.-]n. Hm-^n-kn¬ \-S-Øp-∂ F-gp-Øp-]-co-£-bpsS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-bn-cn°pw ]-cn-io-e-\-Øn-\v Xn-cs™-Sp-°p-I. A-t]-£m-t^md-߃ s{]m-P-Iv-‰v Hm-^n-kv, ss{S-_¬ F-Iv-Ã≥-j≥ Hm-^nkp-I-fn¬ e-`n-°pw. ]q-cn-∏n-® A-t]-£ k-a¿-∏n-t°-≠ A-hkm-\ Xn-ø-Xn B-K-kv-Xv 14. apºv ]-cn-io-e-\w t\-Sn-b-h¿ ho≠pw A-t]-£n-t°-≠-Xn-√.

Np-cp-¡-¸-«n-I {]-kn-²o-I-cn-¨p

I¬-∏-‰: Pn-√-bn-se h-\n-Xm F-Iv-ssk-kv Km¿-Uv X-kv-Xn-Ibn-te-°v (Im-‰-K-dn \-º¿ 240/2010) ]n.-F-kv.-kn. \-S-Ønb ]-co-£-bp-sS Np-cp-°-∏-´n-I {]-kn-≤o-I-cn-®p. en-Ãv Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-kn¬ ]cn-tim-[-\-bv-°v e-`n-°pw.

{Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn s\¬-Ir-jn-°pw {]-tbm-P-\-s∏Sp-Øm≥ kw-ÿm-\ k¿-°m¿ G-Sp-Ø Xo-cp-am-\-hpw G-sd {]tbm-P-\w sN-bv-Xn-cp-∂p. F∂m¬, ]n-∂o-Sv tI-{μ-k¿-°m¿ sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn ]-cn-[nbn¬ \n-∂p s\¬-Ir-jn-sb H-gnhm-°n. Cu ]-≤-Xn-bp-sS ]m¿-esa‚-dn I¨-k¬-t´-‰o-hv I-Ωn‰n-bn¬ tI-c-f-Øn¬ \n-∂p-≈Xv Fw sF jm-\-hm-kv Fw.-]nbm-Wv. {]-Xn-Iq-e Im-em-h-ÿ-bvs°m-∏w sXm-gn-em-fn-£m-a-hpw Ir-jn-s®-e-hv Iq-Sn-b-Xp-sa-√mw C-Ø-h-W s\¬-Ir-jn K-Wyam-bn Ip-d-bm≥ Im-c-W-am-bn. sXm-gn-ep-d-∏n¬ \n-∂p s\¬-Ir-

jn-sb H-gn-hm-°n-b-tXm-sS D≠m-b {]-Xn-k-‘n a-dn-I-S°m≥ ]-©m-b-Øv A-Sn-ÿm-\Øn¬ te-_¿ _m-¶v ÿm-]n°p-sa-∂ {]-Jym-]-\w h-∂n-cp∂p. F-∂m¬, ]-e Im-c-W-ßfm¬ te-_¿-_m-¶pw bm-Ym¿Yy-am-bn-√. Ir-jn-bp-sS ]-e L´-Øn-epw sN-dp-In-S I¿-j-I¿°v b-{¥-h¬-°-c-W-Øn-s‚ klm-bw C-t∏m-gpw A-\y-am-Wv. \n-e-ap-gm≥ {Sm-Œ-dpw {Sn-√-dpw am-{X-sa-∂-Xm-Wv sN-dp-In-S°m¿-°v e-`n-°p-∂ ku-I-cyw. Rm-dv ]-dn-°p-∂-Xpw \-Sp-∂-Xpw I-f-sb-Sp-°p-∂-Xpw sIm-øp-∂Xp-sa-√mw a-\p-jy-{]-b-Xv-\-Øneq-sS-bm-Wv. C-Xn-\p-≈ sXm-gn-

Øm≥ I-gn-bm-sX \n-cm-i-cm-bn a-S-ßp-∂ k-©m-cn-I-fpw \n-c-h[n-bm-Wv. B-h-iy-Øn-\v t_m-´p-I-fn√m-Ø-Xv ]q-t°m-Sv Sq-dn-kw {]h¿-Ø-\-߃-°v Np-°m≥ ]n-Sn°p-∂ Pn-√m Sq-dn-kw {]-tamj≥ Iu¨-kn-en-\v I-\-Ø hcp-am-\-\-„-Øn-\pw Im-c-W-amhp-∂p-≠v. D¬-k-h-Zn-\-ß-fn¬ G-I-tZ-iw H-cp e-£w cq-]-bpsS h-cp-am-\-\-„-am-Wv D-≠m-hp∂-sX-∂v Un.-Sn.-]n.-kn. Po-h-\°m¿ ]-d-bp-∂p. c-≠p ko-‰p-≈ F-´pw \m-ep ko-‰p-≈ A-©pw t_m-´p-I-fmWv tI-Sm-b-Xp-aq-ew A-Sp-Ø Im-e-Øv X-Sm-I-°-c-bn-te-°v am-‰n-b-Xv. 22 t_m-´p-Iƒ hn-Pne≥-kv tI-kn¬ Ip-Sp-ßn-°n-S-

im-kv-{X-\m-S-I aÂ-k-cw

I¬-∏-‰: im-kv-{X-ta-f-tbm-S-\p_-‘n-®v \-S-Øp-∂ ssl-kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p th-≠nbp-≈ im-kv-{X-\m-S-I a¬-k-cØn-s‚ hn-i-Zmw-i-߃ {]-kn≤o-I-cn-®p. im-kv-{X-hpw k-aq-l-hpw F∂-Xm-Wv ap-Jy-hn-j-bw. P-e-kl-I-c-Ww, im-kv-{Xo-b a-t\m-`mh-Øn-s‚ B-h-iy-I-X, l-cn-X em-fn-Iƒ-°m-Wv C-t∏mƒ G-‰- Du¿-Pw, B-tcm-Ky-hpw ip-Nn-Xzhpw £m-aw. hpw F-∂n-h-bm-Wv D-]-hn-j-bw. A-Xp-sIm-≠p-X-s∂ sN-dp- t^m¨: 9495891128.In-S I¿-j-I-cn¬ G-sd-bpw h-ben¬ t\-{¥-hm-g-bpw ]-®-°-dnI-fpw A-S-°w a-‰v Ir-jn-I-fn-te- I¬-∏-‰: sI.-Pn.-H.-F. Pn-√m I°v Xn-cn-bp-I-bm-Wv. Cu A-h- Ωn-‰n K-k-‰-Uv Po-h-\-°m¿-°v ÿ-bv-°v am-‰w-h-cp-Øn-bn-s√- ]-cn-io-e-\w \¬-In. am-\-¥-hm¶n¬ Pn-√-bn¬ s\¬-Ir-jn \m- Sn K-h. tIm-f-Pv A-kn-Â v {]a-am-{X-am-hp-sa-∂v hn-hn-[ kw- ^. {io-Pn-Øv, C sI _n-Pp-P≥ L-S-\-Iƒ Nq-≠n-°m-´p-∂p. ¢m-sk-Sp-Øp.s\¬-Ir-jn t{]m¬-km-l-\ ]Pn-√m {]-kn-U‚ v tUm. hn ≤-Xn-Iƒ Ip-‰-a-‰ co-Xn-bn¬ \-S- tam-l≥-Zm-kv A-[y-£-X-h-ln∏m-°p-I-bpw sXm-gn-em-fn-I-fp- ®p. sk-{I-´-dn sI a-c-°m¿, sI sS tk-h-\w D-d-∏m-°p-I-bpw sI k-Zm-in-h≥ kw-km-cn-®p. sN-bv-Xm¬ am-{X-ta s\¬-Ir- ]n Un A-\n-X, F≥ sI am-Xyp, jn Xn-cn-sI sIm-≠p-h-cm≥ I- sI in-h-Zm-k≥, ko-k¿ tPm¿gn-bq F-∂m-Wv I¿-j-I kw-L- Pv, F Sn j¨-ap-J≥ N¿-®-bn¬ S-\-Iƒ ]-d-bp-∂-Xv. ]-s¶-Sp-Øp.-

]-cn-io-e-\w \Â-In

°m-c-W-Øm¬ Su-Wn-se am-en\yw \o-°m-Ø A-h-ÿ-bn-emWv. ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-\v ap≥-h-i-Øv X-s∂ am-en-\yw Ipgn-®p-aq-Sn-sb-¶n-epw ]-cn-k-c-hmkn-I-fp-sS F-Xn¿-∏n-s\ Xp-S¿∂v C-Xpw \n¿-Øn. h-\w-h-Ip-∏n-s‚ \-S-]-Sn ]n≥-h-en-®v am-en-\y-\n-t£-]w A-´-a-e-bn¬ Xp-S-c-W-sa-∂v F¬.-Un.-F-^v. ]-©m-b-Øv IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p. sI sk-bvap-\n-kn-∏¬ B‚ v tIm¿-]td-j≥ Ãm-^v I¬-∏‰ bq-\n‰n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-Kc-k-`-bvX-e-hn A-[y-£-X-h-ln-®p.°v ap-ºn¬ \-SØnb [¿-W {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv ]n sI A-_p D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

F-S-¨-\ Ip-¦-\v kv-am-c-Iw \nÀ-an-¡-W-sa-¶v I¬-∏-‰: C-¥y≥ kzm-X-{¥y-ka-c-Øn-se B-Zy-Im-e c-‡-km£n-bm-b F-S-®-\ Ip-¶-\v kv-amc-Iw \n¿-an-°-W-sa-∂v F-S-®-\ Ip-¶≥ kv-am-c-I-k-an-Xn B-hiy-s∏-´p. 1805 Un-kw-_¿ 16\v sh-≈ap-≠ hn-t√-Pn-se ]p-fn-™m¬ tIm-´-°p-∂n¬ h-®m-Wv Ip-¶≥ c-‡-km-£n-Xzw h-cn-®-Xv. A-

t±-l-Øn-s‚ tIm-´ \n-e-\n-∂ncp-∂-Xpw A-hn-sS-bm-Wv. Cu ÿ-ew d-h-\yq `q-an-bm-bn \n-e\n¬-°p-∂p-ap-≠v. C-hn-sS kv-am-c-Iw \n¿-an-°p∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-Icn-°-sa-∂v sk-{I-´-dn hn sI kt¥m-jv Ip-am¿, {]-kn-U‚ v F hn cm-tP-{μ-{]-km-Zv B-h-iy-s∏´p.-

cmƒ-°v H-cp e-£w cq-] h-sc hm-bv-] e-`n-°m≥ hy-h-ÿ-bp≠v. H-cp h¿-j-am-Wv Im-em-h-[n. hm-bv-]-bv-°v G-gp-i-X-am-\w am{X-ta ]-en-i Cu-Sm-°p-I-bp≈q. A-Xn¬ A-©p-i-X-am-\w IpSpw-_-{io Pn-√m an-j-\pw H-cp iX-am-\w Ir-Xy-X-tbm-sS Xn-cn-®S-bv-°p-∂-h¿-°v _m-¶v C-f-hpw A-\p-h-Zn-°pw. _m-°n-h-cp-∂ Hcp i-X-am-\-Øn-\v Pn-√m an-j≥ Ir-jn hym-]-\-]-≤-Xn {]-Im-cw {]-tXy-I-am-bn \¬-Ip-∂ G-cnbm C≥-sk‚o-hpw \-_m¿-Uv kw-L-Ir-jn-°v \¬-Ip-∂ C≥sk‚o-hm-b c-≠m-bn-cw cq-]-

bpw hm-bv-]m ]-en-i-bn-\-Øn-ep≈ Xn-cn-®-S-hn-\v D-]-tbm-Kn-°m\m-hpw. Np-cp-°-Øn¬ ]-≤-Xn {]-Im-cw Ip-Spw-_-{io kw-L-Irjn-°m¿-°v k-ºq¿-W ]-en-i-cln-X hm-bv-] e-`y-am-°m-\mhpw. B-Zy-L-´-Øn¬ ]-Sn-™m-dØ-d, am-\-¥-hm-Sn, ]-øw-]-≈n I-\m-dm _m-¶v {_m-©p-Iƒ aptJ-\-bm-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m-°p∂-Xv. Xp-S¿-∂v Pn-√-bn-se 26 kn.-Un.-F-kp-Iƒ-°v Io-gn-ep≈ kw-L-Ir-jn-°m¿-°pw ]-≤Xn-bp-sS Kp-Ww e-`n-°pw. \n-ehn-ep-≈ 3,400 kw-L-Ir-jn {Kq∏p-I-sf t{K-Uv sN-bv-Xv 1,000

°p-I-bm-Wv. t\-c-tØ C-{Xbpw t_m-´p-I-fp-sS A-‰-Ip-‰-∏Wn-°v G-g-c e-£-tØm-fw cq-] A-\p-h-Zn-®-Xp-am-bn _-‘-s∏´m-Wv hn-Pn-e≥-kv tI-kv. Cu t_m-´p-Iƒ tI-kv Xo-cm-sX XSm-I-Øn-en-d-°m≥ I-gn-bn-√. 20 ]p-Xn-b t_m-´p-Iƒ-°v Un.-Sn.-]n.-kn. Hm¿-U¿ \¬-In am-k-ß-fm-sb-¶n-epw ]q-t°m-Sv F-Øn-bn-´n-√. \m-epw c-≠pw ko-‰p-≈ 10 ho-Xw t_m-´p-Iƒ°m-Wv sIm-®n-bn-se \-h-K-Xn F-∂ ÿm-]-\-Øn-\v Hm¿-U¿ \¬-In-b-Xv. H-Iv-tSm-_¿ 30\Iw t_m-´p-Iƒ F-Øn-°p-sa-∂v ÿm-]-\w D-d-∏p-\¬-In-b-Xv shdp-sX-bm-bn. Cu ÿm-]-\-hp-ambn \n-c-¥-cw _-‘-s∏-Sm-\pw t_m-´p-Iƒ F-{X-bpw th-Kw F-

Øn-°m-\pw Un.-Sn.-]n.-kn-bp-sS Xm-t°m¬ ÿm-\-Øp-≈-h¿ sa-\-s°-Sp-∂p-an-√. ]-®-]p-X-® Ip-∂p-Iƒ A-Xncn-Sp-∂-Xm-Wv 13 G-°¿ hn-kv-XrXn-bp-≈ ]q-t°m-Sv ip-≤-P-e XSm-Iw. k-ap-{Z-\n-c-∏n¬-\n-∂v 2,100 ao-‰¿ D-b-c-Øn-ep-≈ X-SmIw Im-Wm≥ Zn-h-k-hpw a-‰v Pn√-I-fn¬ \n-∂-S-°w \q-dp-I-W°n-\v k-©m-cn-I-fm-Wv F-Øp∂-Xv. X-Sm-I-]-cn-k-c-Øv s]mXp-\n-c-Øn¬ hm-l-\-߃ ]m¿-°p-sN-øp-∂-Xn-\p-h-sc ^okv Np-a-Øn k-μ¿-i-I-sc ]-c-amh-[n ]n-gn-bm≥ D¬-km-ln-°p∂ Un.-Sn.-]n.-kn. A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-߃ H-cp-°p-∂n-Xn¬ Kp-cp-X-c-am-b ho-gv-N-h-cp-Øp-Ibm-Wv.

Npcp¡¯nÂ

F-en-¸-\n \n-b-{´-Ww: ]-©m-b-¯v {]-kn-Uâp-amÀ-¡v inÂ-¸-im-e \-S-¯n

I¬-∏-‰: F-en-∏-\n {]-Xn-tcm-[-Øn-\pw \n-b-{¥-W-Øn-\p-ambn B-tcm-Ky-h-Ip-∏v \-S-Øp-∂ Du¿-Pn-X F-en-∏-\n \n-b-{¥W ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn Pn-√-bn-se {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am¿-°m-bn in¬-∏-im-e \-S-Øn. I-e-Œ-td-‰v an-\n tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-∂ in¬-∏-im-e Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI hn i-in D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. B-Zn-hmkn hn-`m-K-߃-°n-S-bn¬ Dƒ-s∏-sS F-en-∏-\n- dn-t]m¿-´v sN-ø-s∏-´ km-l-N-c-y-Øn-em-Wv B-tcm-Ky-h-Ip-∏v H-cp am-ksØ t_m-[-h¬-°-c-W \n-b-{¥-W ]-cn-]m-Sn-Iƒ B-kq-{XWw sN-bv-X-Xv. F-en-I-sf sIm-√p-∂-Xn-\m-bn {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ߃ h-gn-bpw ho-Sp-I-fn¬ t\-cn-´pw F-en-hn-jw hn-X-c-Ww sN-øp-I, £o-c-I¿-j-I¿, sXm-gn-ep-d-∏v Kp-W-t`m-‡m-°ƒ, hym-]m-cn-Iƒ Xp-S-ßn hn-hn-[ hn-`m-K-߃-°m-bn F-en-∏-\n kw-_-‘n-® t_m-[-h¬-°-c-Ww \-S-Øp-I Xp-S-ßn hn-]p-eam-b ]-cn-]m-Sn-I-fm-Wv H-cp-°n-bn-´p-≈-Xv. {i-≤ F-∂m-Wv Cu ]-cn-]m-Sn-°v t]-cn-´n-cn-°p-∂-Xv. B-K-kv-Xv H-∂p-ap-X¬ 31 h-sc F-en-∏-\n {]-Xn-tcm-[ ]-cn-]m-Sn-Iƒ Pn-√-bn¬ \-S∏m-°pw. Pn-√m I-e-Œ¿ sI Pn cm-Pp A-[y-£-X-h-ln-®p. U-]-yq-´n Un.--Fw.--H. A-P-b≥, {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am¿, DtZym-K-ÿ¿ ]-s¶-Sp-Øp.

`q- c-ln-XÀ-¡v `q-an: {]-Jym-]-\w {]-l-k-\-am-¡-cp-sX-¶v kn.-]n.-sF.-

ap-´n¬: `q-c-ln-X¿-s°-√mw `q-an \¬-Ip-sa-∂ k¿-°m¿ {]Jym-]-\w {]-l-k-\-am-°-cp-sX-∂v kn.-]n.-sF. ap-´n¬ tem°¬ k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. Pn-√-bn¬ `q-an-°m-bn A-t]£ \¬-Ip-∂-h¿-°v Im-k¿-tIm-Uv Pn-√-bn¬ aq-∂p-sk‚ v \¬-Ip-sa-∂ hm-Kv-Zm-\w `q-c-ln-X-tcm-Sp-≈ A-h-tl-f-\-hpw ]-≤-Xn \-S-°-cp-sX-∂v D-t±-in-®p-≈-Xp-am-Wv. `q-c-ln-X B-Zn-hm-kn-Iƒ-°v k-a-b-_-‘n-X-am-bn `q-an \¬-Ip-sa-∂ {]-Jym-]-\w {]-l-k-\-am-°n-b-Xp t]m-se Xs∂ a-‰v hn-`m-K-ß-fp-sS Im-cy-Øn-epw {]-Jym-]-\w \-S-Øn ssI-b-Sn t\-Sm-\p-≈ X-{¥-am-Wv k¿-°m¿ A-\p-h¿-Øn-°p∂-sX-∂pw k-tΩ-f-\w Aw-Ko-I-cn-® {]-ta-b-Øn¬ Ip-‰-s∏Sp-Øn. ap-´n¬ ]-©m-b-Øn-se B-Zn-hm-kn-t°m-f-\n-I-fn¬ sshZyp-Xn I-W-Iv-j≥ e-`y-am-°p-I, hm-g-h-‰ {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn¬ In-S-Øn-®n-In¬-k ]p-\-cm-cw-`n-°p-I F-∂o B-h-iy-ß-fpw tbm-Kw D-∂-bn-®p. hm-g-h-‰ B-ip-]-{Xn-bn¬ In-S-Øn-®n-In¬-k ]p-\-cm-cw-`n-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v {]t£m-`w B-cw-`n-°m-\pw Xo-cp-am-\n-®p. kw-ÿm-\ Iu¨-kn¬ Aw-Kw ]n sI aq¿-Øn D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Sn F [¿-amw-K-[≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. a-WvU-ew sk-{I-´-dn kn F-kv Ãm≥-en≥, a-ln-Xm aq¿-Øn, eXn-Im Pn \m-b¿, sI c-ta-iv, sI Sn cm-P≥, ]n C tPm¿-Pp-Ip´n, sI Sn tPm-k-^v kw-km-cn-®p. sk-{I-´-dn-bm-bn A-ΩmØp-h-f-∏n¬ Ir-jv-W-Ip-am-dn-s\ ho-≠pw Xn-c-s™-Sp-Øp.-

ku-P-\y Iw-]yq-«À tk-h-\-§-fp-am-bn "k-lm-bn tI-{µw' B-Zn-hm-kn `-h-\-\nÀ-am-Ww I¬-∏-‰: Pn-√-bn-se ]n-∂m-° hn-`m-K-Øn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ°pw D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ-°pw ku-P-\y Iw-]yq-´¿ tk-h-\߃ e-`n-°p-∂-Xn-\v am-\-¥-hmSn ss{S-_¬ U-h-e-]v-sa‚ v Hm^n-kn¬ k-lm-bn-tI-{μw {]h¿-Ø-\w Xp-S-ßn. ]-´n-I-h¿-K°m-cm-b hn-Zym¿-Yn-I-fpw D-tZymKm¿-Yn-I-fp-am-Wv Cu ]-≤-Xn-bpsS Kp-W-t`m-‡m-°ƒ. cm-hn-se 10 ap-X¬ ssh-Io-´v 4.-30 h-sc ku-I-cyw e-`-y-am-hpw.

k-¼qÀ-W ]-en-i k-_v-kn-Un D-d-¸m-¡n kw-L-Ir-jn hym-]n-¸n-¡p-¶p I¬-∏-‰: k-ºq¿-W ]-en-i k_v-kn-Un D-d-∏p-h-cp-Øn Ip-Spw_-{io I¿-j-I-kw-cw-`-߃ aptJ-\ kw-L-Ir-jn hym-]n-∏n°p-∂p. \-_m¿-Upw I-\-dm-_m¶pw Ip-Spw-_-{io Pn-√m an-j-\pw kw-bp-‡-am-bm-Wv ]-≤-Xn \-S∏m-°p-∂-Xv. 1000 Iq-´p-Ø-c-hm-Zn-Ø kwL-߃ ap-tJ-\-bm-Wv B-ZyL-´-Øn¬ _m-¶v hm-bv-] \¬In Ir-jn-bn-d-°p-∂-Xv. \-_m¿Un-s‚ am-\-Z-Wv-U-a-\p-k-cn-®v \n-e-hn-ep-≈ Ip-Spw-_-{io kwL-Ir-jn {Kq-∏p-I-sf t{K-Uv sNbv-X-Xn-\p-ti-jw _m-¶v hm-bv-] \¬-Ipw. ]-≤-Xn {]-Im-cw H-

ssh-Øn-cn: ]q-t°m-Sv X-Sm-I ]cn-k-cw t_m-´p-I-fp-sS 'i-h-∏-dºm-bn'. hn-Pn-e≥-kv tI-kn¬s∏-´-Xpw tI-Sm-b-Xp-a-S-°w \n-ch-[n t_m-´p-I-fm-Wv X-Sm-I-°-cbn¬ Iq-´n-bn-´n-cn-°p-∂-Xv. C-hbn¬ tI-Sm-b-h-sb-¶n-epw A-‰Ip-‰-∏-Wn \-S-Øn \o-‰n-en-d°m≥ D-Ø-c-hm-Z-s∏-´-h¿ Iq-´m°p-∂n-√. F-gp-t]¿-°v bm-{X-sN-ømhp-∂ H-º-Xv F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Xp-g-t_m-´p-Iƒ am-{X-am-Wv \ne-hn¬ ]q-t°m-Sv X-Sm-I-Øn¬ D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. X-Sm-I-Øneq-sS k-hm-cn \-S-Øm≥ k-μ¿i-I¿ Zo¿-L-t\-cw Im-Øp-\n¬°-W-sa-∂-Xm-Wv C-t∏m-g-sØ A-h-ÿ. a-Wn-°q-dp-Iƒ ImØp-\n-∂n-´pw t_m-´n-Mv \-S-

ta-¸m-Sn Su-Wn am-en-\y-\o-¡w \n-e-¨p ta-∏m-Sn: am-en-\y-\o-°w \n-e-®tXm-sS ta-∏m-Sn Su¨ No-™p\m-dp-∂p. hn-hn-[ ÿ-e-ß-fnem-bn am-en-\yw Ip-∂p-Iq-Sn-°nS-°p-I-bm-Wv. 20 h¿-j-°m-e-ambn ta-∏m-Sn-bn-se am-en-\yw 15 In-tem-ao-‰¿ A-I-se-bp-≈ A-´a-e h-\m-Xn¿-Øn-bn¬ H-gn-™ ÿ-e-Øm-bn-cp-∂p \n-t£-]n®n-cp-∂-Xv. F-∂m¬, c-≠p am-k-߃°p-ap-ºv h-\w-h-Ip-∏v tI-sk-SpØ-tXm-sS C-Xp \n¿-Øn. C-

3

t_m-«p-IÄ an-¡-Xpw I-«-¸p-d-¯v; ]q-t¡m-Sv F-¯p-¶-hÀ-¡v \n-cm-i

s\Â-Ir-jn: ]m-Un t_mÀ-Uv {]-hÀ-¯-\w ^-ew-I-−n-à tI-Wn-®n-d: kw-ÿm-\-Øv s\¬-Ir-jn t{]m¬-km-ln-∏n°m≥ B-cw-`n-® ]m-Un t_m¿Un-s‚ {]-h¿-Ø-\w \n-e-®p. Pn√-bn¬ 11,000 sl-Iv-‰¿ s\¬-hb¬ D-s≠-∂m-Wv I-W-°v. CØ-h-W C-Xn¬ ]-Ip-Xn h-ben¬ t]m-epw s\¬-Ir-jn \-S°n-√. ]m-Un t_m¿-Uv F-∂ ÿm-]-\-sØ-°p-dn-®p t]m-epw C-t∏mƒ tIƒ-°m-\n-√. 2009˛2010 h¿-j-ß-fn-em-Wv Pn√-bn¬ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ s\¬Ir-jn-bpw D¬-∏m-Z-\-hpw \-S-∂Xv. ]-en-i-c-ln-X hm-bv-]-bpw k_v-kn-Un-bpw s\-√p-kw-`-c-Ww A-S-°-ap-≈ Im-cy-ß-fp-am-bn-cp∂p Cu Ir-jn-°v h-en-b t{]m¬-km-l-\-am-b-Xv. tZ-io-b

kozhikode/wyd

Xv. a-‰v c-≠p k-lm-bn-tI-{μ߃ I¬-∏-‰, kp¬-Øm≥ _tØ-cn ss{S-_¬ U-h-e-]vsa‚ v Hm-^n-kp-I-fn-em-Wv. Pn-√m h¿-°n-Mv {Kq-∏n-s‚ A\p-a-Xn-tbm-sS tIm¿-]-kv ^-≠v ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bmWv C-h-bp-sS {]-h¿-Ø-\-߃ B-cw-`n-®n-cn-°p-∂-Xv. H-∂-c-e£w cq-] h-I-bn-cp-Øn-bm-Wv am-\-¥-hm-Sn ss{S-_¬ U-h-e]v-sa‚ v Hm-^n-kn¬ {]-h¿-Ø-\߃ k-÷o-I-cn-®n-cn-°p-∂-Xv.-

^mw kv-IqÄ ]-cn-]m-Sn

kn.-]n.-sF. k-t½-f-\w

A-º-e-h-b¬: B-fl-bp-sS `mK-am-bn A-e-¶m-c -a¬-ky-Ir-jnbn-se km-[y-X-Iƒ hn-e-bn-cpØm≥ ^mw kv-Iqƒ kw-L-Sn-∏n®p. ^n-j-do-kv h-Ip-∏v D-tZym-Kÿ¿ ¢m-sk-Sp-Øp. ko-Xm hnkw-L-ß-sf-bm-Wv ]-≤-Xn-°m- P-b≥, \n-jm¬, kp-ss_-Zm Kbn Xn-c-s™-Sp-°p-∂-Xv. Iq-Sm- ^q¿, ]p-jv-]m i-in, {]n-b kwsX Pn-√-bn¬ 685 am-ÿ I¿-j- km-cn-®p. I-sc-bm-Wv k-lm-b-Øn-\m-bn D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. 12 I¿-j-I k-lm-b-tI-{μ-߃ Pn-√-bn¬ ]p-Xp-Xm-bn B-cw-`n-°pw. h-fw, hn-Øv, hn-]-W-\w, ]n¥p-Wm kw-hn-[m-\w, b-{¥-h¬- I¬-∏-‰: tI-c-f kv-t‰-‰v F-Iv-kv°-c-Ww, ssh-Z-Kv-[y ]-cn-io-e- k¿-ho-k-kv eo-Kv Pn-√m I-Ωn-‰n\w F-∂n-h Ip-Spw-_-{io a-‰v G- bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Im-°-hP≥-kn-I-fp-am-bn k-l-I-cn-®v D- b¬ P-hm≥ kv-ar-Xn-bn¬ ]p-jvd-∏p-h-cp-Øpw. ]p-Xp-Xm-bn \n-b- ]m¿-®-\ \-S-Øn. an-°p-∂ Fw.-sI.-F-kv.-]n. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kntªm-°v tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿-am-cp- U‚ v sI hn i-in ]p-jv-]-N-{Iw sS tk-h-\-hpw ]-≤-Xn \-S-Øn- k-a¿-∏n-®p. sI _m-e-Ir-jv∏n-\m-bn D-]-tbm-Kn-°pw.W≥ \m-b¿ A-[y-£-X-h-ln®p. sI Fw A-{_-lmw, F c-ho{μ≥, hn F tXm-a-kv, dm-Wn h¿°n, tXm-a-kv ]-Sn-b-d, ]n hn h¿°n, sI bp tXm-a-kv kw-km-cn®p.-

]p-jv-]mÀ-¨-\ \-S-¯n

{_m-©v k-t½-f-\w

ap-t≠cn Kh. l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-¬ hnhn-[ ¢-∫p-I-fpsS {]-h¿-Ø-t\m-Zv-LmS-\w \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en \n¿-h-ln-°p-∂p

]qÀ-¯n-bm-¡-Ww: F.-sF.-ssh.-F-^v.-

π-kv-Sp, F≥-Pn-\o-b-dn-Mv, sa-Un°¬ F≥-{S≥-kv F-∂n-h Hm¨-sse≥ h-gn c-Pn-ÿ sNøp-I, bp.--]n.--F-kv.k -- n, ]n.--F-kv.-kn, _m-¶n-Mv dn-{Iq-´v-sa‚ v ]-co£-Iƒ-°v Hm¨-sse≥ A-t]£-Iƒ A-b-bv-°p-I, A-Uv-anj≥ Sn-°-‰v Uu¨-tem-Uv sNøp-I F-∂n-h-bm-Wv k-lm-bntI-{μ-Øn-eq-sS e-`-y-am-hp-∂ ku-P-\y tk-h-\-߃. Pn-√bn¬ aq-∂p sk‚-dp-I-fn-em-Wv k-lm-bn-tI-{μ-߃ B-cw-`n-®-

am-\-¥-hm-Sn: _n.-F-kv.-F≥.F¬. Fw-tπm-bo-kv bq-\n-b≥ am-\-¥-hm-Sn {_m-©v k-tΩ-f\w kn.-sF.-Sn.-bp. Pn-√m tPmbn‚ v sk-{I-´-dn ]n hn k-l-tZh≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw hn-P-b-Ip-am¿, kn kn Ip-™≥, P-b-cm-P≥ kw-km-cn-®p. `m-c-hmln-Iƒ: Fw cm-P≥-˛ {]-knU‚ v, ]n _n _m-e-tKm-]m-e-]n≈-˛ sk-{I-´-dn.

X-cn-tbm-Sv: {Km-a-∏-©m-b-Ønse ss{S-_¬ B-bp¿-th-Z Bip-]-{Xn {]-h¿-Ø-\w P-\-d¬ hn-`m-K-Øn-\p-Iq-Sn D-]-Im-c-{]-Zam-hp-∂ X-c-Øn¬ Im-cy-£-aam-°-W-sa-∂v kn.-]n.-sF. X-cntbm-Sv F-®v.-F-kv. {_m-©v ktΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. tUm-Œd-S-°w A-©p Po-h-\-°m¿ Bip-]-{Xn-bn¬ D-s≠-¶n-epw B-

I-Wn-bm-º-‰: {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ B-Zn-hm-kn-Iƒ-°v A-\ph-Zn-® ho-Sp-Iƒ D-S≥ ]q¿-Øn-bm-°-W-sa-∂v F.-sF.-ssh.F-^v. I-Wn-bm-º-‰ ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. I-\-Ø-a-g-bn¬ tNm¿-s∂m-en-°p-∂ ho-Sp-I-fn¬ Ip-´n-Ifpw kv-{Xo-I-fpw Dƒ-s∏-sS-bp-≈¿ Zp-cn-X-a-\p-`-hn-°p-∂-Xv A[n-Ir-X¿ I-≠n-s√-∂p \-Sn-°p-∂p. A-\m-ÿ Xp-S¿-∂m¬ {]t£m-`w kw-L-Sn-∏n-°pw. d-low ]-d-fn-°p-∂v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-tX-jv kp-{_lv-a-Wy≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. a-tl-jv- Ir-jv-W, hn B¿ hnjv-Wp, sI ]n jn-lm-_v, _n \n-jm-Zv, ]n hn k-Pn kw-km-cn®p.-

Zn-hm-kn hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ tcmKn-Iƒ hn-c-f-am-bm-Wv C-hn-sSsb-Øp-∂-Xv. A-Uz. Fw Un tPm¿-Pv A-[y-£-X-h-ln-®p. jn-_p-t]mƒ, sI hn \m-W∏≥, ko-am th-Wp-tKm-]m¬, KoXm P-\m¿-±\ - ≥, sI hn kp-Ip-amc≥, Fw Pn Zn-hm-I-c≥ kw-kmcn-®p. sk-{I-´d - n-bm-bn A-jvd - ^ - v X-øn-en-s\ Xn-cs - ™-Sp-Øp.-

bm-{X-b-b-¸v \Â-In kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: Ip-¥mWn K-h. F¬.-]n. kv-Iq-fn¬-\n∂v hn-c-an-°p-∂ ]n sI th-epÆn-°v bm-{X-b-b-∏v \¬-In. ]n.Sn.-F. {]-kn-U‚ v F≥ kn a-Wn A-[y-£-X-h-ln-®p. {]-[m-\m-[ym-]n-I H sP ^ntem-an-\, kn hn tZ-h-bm-\n, hn _m-e≥, kn-kn-en A-{_-lmw, _n-μp sI tPm-kv, ]n eo-\, sI k-Pn-X, hn Zm-tam-Z-c≥, F≥ Fw tPm-kv kw-km-cn-®p.

am-\-´-hm-Snbn a-b-¡p-a-cp-¶v -hn¸\ am-\-¥-hm-Sn: Su-Wn-epw ]-cn-kc-{]-tZ-i-ß-fn-epw a-b-°p-a-cp∂v D-]-tbm-Kw hym-]n-°p-∂p. am-\-¥-hm-Sn-˛-tIm-gn-t°m-Sv tdmUn-se c-≠p sI-´n-S-߃-°v kao-]w k-‘y-tbm-sS-bm-Wv H-cpkw-Lw Ip-´n-I-f-S-°-ap-≈-h¿ I-©m-hv D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. I¿-Wm-S-I-bn-se _m-h-en, ss_-c-°p-∏ Xp-S-ßn-b ÿ-eß-fn¬ \n-∂m-Wv am-\-¥-hm-Snbn-te-°v I-©m-hv F-Øp-∂-Xv. am-k-߃-°v ap-ºv am-\-¥hm-Sn ssa-kq¿ tdm-Un-se Bsfm-gn-™ Ip-‰n-°m-´n¬ D-]tbm-Kn-® kn-dn-©p-Iƒ I-s≠Øn-bn-cp-∂p. \n-tcm-[n-°-s∏-´ lm≥-kv, ]m≥-]-cm-Kv Xp-S-ßn-bh am-\-¥-hm-Sn-bn¬ kp-e-`-amWv. am-\-¥-hm-Sn _-kv kv-‰m≥Uv ]-cn-k-c-sØ I-S-Iƒ tI-{μoI-cn-®m-Wv lm≥-kv, ]m≥-]-cmKv Xp-S-ßn-b-h hn¬-∏-\ \-S-Øp∂-Xv. ]-Xn≥-a-S-ßv hn-e \¬-Inbm-Wv hn-Zym¿-Yn-I-f-S-°-ap-≈h¿ C-h hm-ßn D-]-tbm-Kn-°p-

∂-Xv. B-sfm-gn-™ ÿ-e߃, sI-´n-S-߃ F-∂n-hn-Sß-fn¬ Ip-´n-Iƒ I-©m-hpw a-‰v e-l-cn-h-kv-Xp-°-fpw D-]-tbm-Kn-

°p-∂p. k-º-∂-cp-sS-bpw Nn-e hym-]m-cn-I-fp-sS-bpw a-°-fm-Wv a-b-°p-a-cp-∂v D-]-tbm-K-Øn-\v t\-Xr-Xzw sIm-Sp-°p-∂-Xv.

Thejas Epaper wayanad Edition 2013-07-31  
Thejas Epaper wayanad Edition 2013-07-31  

Thejas Epaper wayanad edition. 2013-07-31