Page 1

{]mtZ-inIw

29 Pqsse 2013 Xn¶ƒ

Adnbn-¸pIÄ

Fw.-]n. ^-−v A-\p-h-Zn-¨p I¬-∏-‰: s\-t∑-\n ]-©m-bØn-se ap-Ø-®n-°p-\n-˛-ap-≠s°m-√n tdm-Uv, kp¬-Øm≥ _-tØ-cn ]-©m-b-Øv tI-f-∏Pn-˛-Sn-∏p- kp¬-Øm≥ tdm-Uv, I-Wn-bm-cw ^m.-Pn.-sI.-Fw kvIq-fn-\v Iw-]yq-´¿ F-∂n-h-bv-°v Fw.-]n. ^-≠n¬-\n-∂p 11 e£w cq-] A-\p-h-Zn-®p.-

ko-säm-gn-hv

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: am¿ A-Ø-\m-kn-tbm-kv ss{]-h-‰v sF.-Sn.-sF-bn¬ sa-°m-\n-Iv tam-t´m¿ sh-ln-°nƒ t{S-Un¬ F-kv.-Sn. hn-`m-K-Øn¬ H-cp ko‰pw ss{U-h¿ -Iw -sa-°m-\n-Iv t{S-Un¬ F-kv.-kn.-, F-kv.-Sn. kw-h-c-W-Øn¬ H-cp ko-‰pw Hgn-hp-≠v. t^m¨: 04936 226450, 265550.-

]-¯mw-ssa ssl-kv-IqÄ tdm-Un a-®n-Sn-¨n sh-≈-ap-≠: X-cn-tbm-Sv ]-Ømwssa¬ tdm-Un¬ a-Æn-Sn-®n¬. Ign-™ Zn-h-k-ß-fn-ep-≠m-b I\-Ø a-g-sb Xp-S¿-∂v 25 A-Sntbm-fw Xm-gv-N-bp-≈ Ip-gn-bmWv tdm-U-cn-In¬ cq-]-s∏-´-Xv. CtXm-sS C-Xp-h-gn-bp-≈ K-Xm-KXw `o-j-Wn-bn-em-bn. _m-Wm-kp-c-km-K¿ Umw, I¿-fm-Sv X-Sm-Iw F-∂o hn-t\m-Zk-©m-c tI-{μ-ß-fn-te-°p-≈ \n-c-h-[n hm-l-\-߃ I-S-∂pt]m-hp-∂ tdm-Um-Wv A-]-I-Smh-ÿ-bn-em-b-Xv. s]m-Xp-a-cm-a-

Øv h-Ip-∏v A-[n-Ir-X-sc A-dnbn-s®-¶n-epw bm-sXm-cp \-S-]-Snbp-ap-≠m-bn-s√-∂p \m-´p-Im¿ Ip-‰-s∏-Sp-Øn. tdm-U-cn-In-eq-sS H-gp-Ip-∂ tXm-´n-te-°m-Wv a-Æn-Sn-™-Xv. tdm-Un¬ A-]-I-S-kq-N-\m t_m¿-Up-Iƒ t]m-epw ÿm-]n®n-´n-√. C-Sn-™ `m-K-tØm-Sp tN¿-∂v I-√p-Iƒ Iq-´n-h-®v \m´p-Im¿ A-]-I-S-ap-≠m-hm-Xn-cn°m≥ Xm¬-°m-en-I kw-hn-[m\-ta¿-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-I-bmWv.

DuÀ-P-kw-c-£-W ¢m-kv \-S-¯n

ta-∏m-Sn: F-®v.-Fw.-F¬. sk‚n-\¬ tdm-°v F-kv-t‰-‰n-s‚-bpw sI.F-kv.-C.-_n-bp-sS-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ Du¿-P-kw-c-£W ¢m-kv \-S-Øn. F-kv-t‰-‰v am-t\-P¿ Zn-t\-iv tP-°-_v Ip-cy≥ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. U-]yq-´n am-t\-P¿ l-cn B¿ \m-b¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. sI.F-kv.-C.-_n. D-tZym-K-ÿ≥ A-\n¬ ¢m-sk-Sp-Øp. t_-kn¬ tPme-°n-Sn: Pn.-F¬.-]n. kv-Iqƒ kv, ]n hn A-\n¬-Ip-am¿ kw-km-cn-®p. sI-´n-tSm-Zv-Lm-S-\w Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI hn iin \n¿-h-ln-®p. ssh-Øn-cn {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v ]n K-Km-dn≥ A[y-£-X-h-ln-®p. ssh-kv {]-knU‚ v Fw c-a, Sn ]n k-_n-Xm Dj, tPym-Xn-Zm-kv, sI Fw k‘y, ]n Sn h¿-Ko-kv, sI Fw F k-eow, F ]n {io-Ip-am¿, tUm-a\n-Iv km-hn-tbm, Fw kp-\n¬Ip-am¿, sI B¿ I-\-I-h-√n, _n-Pp tXm-a-kv, Fw ]n Ir-jvW≥-Ip-´n, hn h¬-k kw-km-cn®p.-

kv-IqÄ sI-«n-tSm-Zv-Lm-S-\w

tbm-Kw tNÀ-¶p I¬-∏-‰: Pn-√m au-≠-t\-b-dn-Mv A-tkm-kn-tb-j≥ hm¿-jn-I P-\-d¬-t_m-Un tbm-Kw tN¿∂p. Pn-√-bn¬ au-≠-t\-b-dn-Mns‚ {]-h¿-Ø-\-sØ hn-hn-[ k¿-°m¿ G-P≥-kn-I-fp-sS klm-b-tØm-sS hn-]p-eo-I-cn-°phm-\pw P-\-Io-b-h¬-°-cn-°m\pw Xo-cp-am-\n-®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn hn ]n kptc-{μ≥-˛ {]-kn-U‚ v, hn lm-cnkv-˛ sk-{I-´-dn, kp-`m-jv t]mƒ˛ sk-{I-´-dn, ]n F jw-kp-˛ tPmbn‚ v sk-{I-´-dn, Sn F-kv cm-a-N{μ≥, eq-°m {^m≥-kn-kv-˛ JPm-©n F-∂n-h-sc Xn-c-s™-SpØp. Xn-cp-s\-√n: a-e-_m¿ tZ-h-kzw Ãm-^v bq-\n-b≥ (sF.-F≥.-Sn.bp.-kn.-) A-h-Im-i {]-Jym-]-\ Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v Xn-cp-s\√n t£-{X-]-cn-k-c-Øv tbm-Kw tN¿-∂p. {]-kn-U‚ v ]n ]-fl\m-`≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. Xn-cp-s\-√n t£-{Xw F-Ivkn-Iyq-´o-hv Hm-^n-k¿ Sn Sn hnt\m-Z≥, a-fi-ew tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn hn F-kv iin, sI Fw c-Lq-Ø-a≥, sh-¶nS-kp-∫≥, F kn a-t\m-Pv, Fw D-Æn-Ir-jv-W≥, hn-P-b-N-{μ≥ kw-km-cn-®p.-

A-hmÀ-Uv \Â-Ipw X-hn-™m¬: X-hn-™m¬ k¿ho-kv k-l-I-c-W-_m-¶v F ¢mkv Aw-K-ß-fp-sS a-°-fn¬ Fkv.-F-kv.-F¬.-kn, π-kv-Sp ]-co£-bn¬ D-∂-X-hn-P-bw t\-S-bh¿-°v A-hm¿-Uv \¬-Ip-∂p. _m-¶n¬ \n-∂p \¬-Ip-∂ \n¿±n-jv-S t^m-d-Øn¬ X-øm-dm-°nb A-t]-£, F-kv.-F-kv.-F¬.kn, π-kv-Sp am¿-°v en-kv-‰v, c-£nXm-hn-s‚ Aw-K-Xz-\-º¿ F-∂nh k-ln-Xw B-K-kv-Xv 14\-Iw _m-¶v Hm-^n-kn¬ k-a¿-∏n-t°≠-Xm-sW-∂v sk-{I-´-dn A-dnbn-®p.-

]-\-a-cw: tI-c-f kv-t‰-‰v k¿-hokv s]≥-j-t\-gv-kv bq-\n-b≥ ]\-a-cw tªm-°v I-Ωn-‰n [¿-W \S-Øn. Fw kn Ip-cym-t°m-kv DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n sI cm-a-\m-cm-b-W≥ A[y-£-X-h-ln-®p. sI hn B‚Wn, tP-°-_v Nm-t°m, ]n F-kv cm-a-N-{μ≥, ta-cn t]mƒ, kn sI Ip-™n-Ir-jv-W≥, cm-Pp tPmk-^v, sI ]n \m-cm-b-W≥ \ºym¿ kw-km-cn-®p.-

A-[ym-]-I \n-b-a-\w sI-√q¿: K-h. F¬.-]n. kv-Iqfn¬ F¬.-]n.-F-kv.-F-bp-sS Xm¬-°m-en-I H-gn-hn-te-°pw {]-[m-\m-[ym-]-I-s‚ H-gn-hn-te°pw Zn-h-k-th-X-\m-Sn-kv-Ym-\Øn¬ \n-b-a-\w \-S-Øp-∂p. IqSn-°m-gv-N 31\v D-®-bv-°v 2.-30\v \S-°pw. D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ A ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-lnXw lm-P-cm-h-W-sa-∂v sl-Uvam-kv-‰¿ A-dn-bn-®p.-

]p¬-∏-≈n: tI-{μ-k¿-°m¿ {]Jym-]n-® Im-´p-\m-bv-° ]m-t°Pn-eq-sS h-b-\m-´n¬ tIm-Sn-°W-°n-\v cq-]-bp-sS \n¿-am-W {]hr-Øn-Iƒ B-cw-`n-®p. Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ B-Zn-hm-knt°m-f-\n-I-fp-sS A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy hn-I-k-\w, ssh-ZypXo-I-c-Ww, `-h-\-\n¿-am-Ww, tdm-Uv \n¿-am-Ww, Ip-Sn-sh-≈hn-X-c-W ]-≤-Xn-Iƒ, tIm-f-\nI-fn¬ A-gp-°p-Nm¬ \n¿-amWw, ]-ip-h-f¿-ج, I-∂p-Imen ]-cn-]m-e-\w, tcm-K-{]-Xn-tcm[ {]-h¿-Ø-\-߃, Po-hn-X-kml-N-cy hn-]p-eo-I-c-W-]-≤-XnIƒ, km-£-c-Xm {]-h¿-Ø-\߃ Xp-S-ßn \n-c-h-[n ]-≤-XnI-fm-Wv ]m-t°-Pn-eq-sS \-S-∏m°p-∂-Xv.Pn-√-bn¬ c-≠m-bn-c-tØmfw Im-´p-\m-bv-° Ip-Spw-_-ß-fps≠-∂m-Wv I-W-°m-°n-bn-´p-

≈-Xv. A-Xn¬ B-bn-c-Øn-e-[nI-hpw kp¬-Øm≥ _-tØ-cn Xm-eq-°n-em-Wv. a-cn-b-\m-Sv, Nob-ºw Im-∏n, ]p-e-aq-e, sN-´n-∏m{º, s_m-Ω≥ Xp-S-ßn-b tIm-f\n-I-fn-em-Wv Xm-eq-°n-se Im´p-\m-bv-° Ip-Spw-_-߃ Xm-akn-°p-∂-Xv. 148 tIm-Sn cq-]-bmWv ]m-t°-Pn-\m-bn tI-{μw A\p-h-Zn-®-Xv. C-Xn¬ 102 tIm-Sntbm-fw cq-] Pn-√-bv-°m-Wv e-`n°p-I. Pn-√-bn¬ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ Im-´p-\m-bv-°¿ Xm-a-kn-°p-∂Xv ]q-Xm-Sn ]-©m-b-Øn-em-Wv. 400Hm-fw Ip-Spw-_-ß-fm-Wv ]qXm-Sn-bn-ep-≈-Xv. ]q-Xm-Sn ]-©mb-Øn-se a-cn-b-\m-Sv, No-b-ºw F-∂n-hn-S-ß-fn-em-bn 300Hm-fw Im-´p-\m-bv-° Ip-Spw-_-߃ Xma-kn-°p-∂p-≠v. A-Xn-\m¬ Xs∂ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ Xp-I sNe-h-gn-°p-∂-Xpw C-hn-sS-bm-Wv.

c-≠n-S-ß-fn-ep-am-bn 228 ho-Sp-Ifm-Wv \n¿-an-°p-∂-Xv. aq-∂-c e£w h-sc-bm-Wv Hm-tcm ho-SpIƒ-°pw sN-e-hm-°p-∂-Xv. ta¬-°q-c tIm¨-{Io-‰v sN-bvXv, X-d am¿-_nƒ ]-Xn-∏n-® ho-SpI-fm-sW-√mw. A-Xn-\p ]p-d-sa No-b-ºw Fgp-]-Øn-aq-∂n¬ \n-∂p Im-´n-eqsS Im-∏n-t°m-f-\n-bn-te-°p-≈ c-≠p In-tem-ao-‰¿ tdm-Uv \n¿-an°m-\pw ]m-t°-Pn¬ ]-Ww Dƒs°m-≈n-®n-´p-≠v. a-cn-b-\m-Sv tXm-´-Øn-eq-sS-bp-≈ F-√s°m-√n-˛-\m-b-cp-I-h-e tdm-Uv, A-ßm-Sn-t»-cn-˛ \m-b-cp-I-h-e tdm-Uv F-∂n-h-bpw ]-≤-Xn-bnepƒ-s∏-Sp-Øn Sm¿ sN-øpw.\m-b-cp-I-h-e-bn-ep-≈ ]m-eØn-s‚ \n¿-am-W-hpw ]m¿-iz-`nØn kw-c-£-W-hpw ]-≤-Xn-bnepƒ-s∏-Sp-Øn \-S-∏m-°pw. Nob-º-sØ ]-Wn-b-t°m-f-\n-bn-

sh-≈-ap-≠: B-Zn-hm-kn A-Ωam¿-°pw \-h-Pm-X in-ip-°ƒ°pw ]q¿-W kp-c-£ D-d-∏p-h-cpØp-sa-∂v ]-d-bp-tºm-gpw h-Ip∏p-a-{¥n-bp-sS Pn-√-bn¬ X-s∂ A-Ω-am¿ a-Xn-bm-b t]m-j-Imlm-c-hpw a-‰v ku-I-cy-ß-fpw e`n-°m-sX Zp-cn-X-Øn¬. X-cn-tbm-Sv ]-©m-b-Øn-se Im-hpw-a-μw im-¥n-\-K¿ tIm-f\n-bn-se _n-Pp-hn-s‚-bpw ktlm-Z-c≥ {io-[-c-s‚-bpw `m-cyam-cm-b ]p-jv-]-bpw im-¥-bp-amWv {]-k-hn-®v c-≠m-gv-N-bv-°p≈n¬ ]-´n-Wn-bn-em-b-Xv. bmsXm-cp k-u-I-cy-ß-fp-an-√m-Ø tNm¿-s∂m-en-°p-∂ Iq-c-bn-embn-cp-∂p C-h¿ c-≠p-t]-cpw {]k-hn-®-Xv. hr-Øn-lo-\-am-b km-l-N-cy-Øn¬ B-Zn-hm-kn Imhpwa-μw im-¥n-\-K¿ tIm-f-\n-bn-se im-¥ Ip-™p-ambn

epw Im-´p-\m-bv-° tIm-f-\n-bnepw ssh-Zyp-Xn F-Øn-bn-´p-s≠¶n-epw Im-´p-\m-bv-° hn-`m-K°m-cp-sS ho-Sp-I-fn¬ C-Xp-h-sc ssh-Zyp-Xn F-Øn-bn-´n-√. C-Øcw Ip-Spw-_-ß-fn-epw a-cn-b-\mSp-≈ Im-´p-\m-bv-° Ip-Spw-_-ßfn-epw ssh-Zyp-Xn F-Øn-°p-∂ {]-hr-Øn-I-fpw ]-≤-Xn-bn-eq-sS \-S-∏m-°pw. ]-™-am-k-ß-fn¬ B-Zn-hmkn-Iƒ-°v ku-P-\y-td-j≥ A\p-h-Zn-°m-dp-s≠-¶n-epw C-Øh-W A-Xv A-\p-h-Zn-®n-´n-√. F∂m¬, ]m-t°-Pv A-\p-k-cn-®v Im-´p-\m-bv-° hn-`m-K-Øn¬-s∏´ Hm-tcm Ip-Spw-_-Øn-\pw 25 Intem-{Kmw A-cn ho-Xw \¬-In-°gn-™p. C-Xn-\p ]p-d-sa c-≠p-In-tem ]-©-km-c H-cp In-tem Nm-bs∏m-Sn, c-≠p-In-tem sh-fn-s®Æ, c-≠p-In-tem-{Kmw ]-b¿ F-

∂n-h-bpw \¬-In-bn-´p-≠v.- No-bº-Øpw a-cn-b-\m-Spw ap-gp-h≥ Im-´p-\m-bv-° Ip-Spw-_-ß-sfbpw ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ønbn-´p-≠v. k-a-{K Ip-Sn-sh-≈-]-≤Xn-bpw \-S-∏m-°pw.No-b-º-Øpw a-cn-b-\m-Spw sN-´n-∏m-{º-bn-epw s_m-Ω≥ tIm-f-\n-bn-epw ]p-e-b-Ωq-e tIm-f-\n-bn-epw A-¶-W-hm-SnIƒ \n¿-an-°m-\pw ]-≤-Xn-bp≠v. tIm-f-\n-I-fn¬ am-en-\y\n¿-am¿-P-\ {]-h¿-Ø-\-ß-fpw A-gp-°p-Nm¬ \n¿-am-W-hpw \-S∏m-°pw. Hm-tcm Ip-Spw-_-Øn-\p-am-bn I-°q-kv \n¿-an-°p-∂ ]-≤-Xnbpw ]m-t°-Pn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ønbn-´p-≠v. A-a-c-°p-\n-˛-No-b-ºw Im-∏n-tIm-f-\n tdm-Uv \n¿-am-Whpw ]-≤-Xn-bn-epƒ-s∏-Sp-Øn \S-∏m-°p-hm-\p-≈ {I-ao-I-c-Wß-fpw Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v.

sN-kv SqÀ-W-saâv k-am-]n-¨p I¬-∏-‰: tIm-kv-tam-s]m-fn-‰≥ ¢-∫pw Pn-√m sN-kv A-tkm-kntb-j-\pw tN¿-∂v \-S-Øn-h-∂ Pn-√m sN-kv Nmw-]y≥-jn-∏v kam-]n-®p. B-jn-Jv tXm-a-kv Ae-Iv-kv H-∂mw-ÿm-\w t\-Sn. sI A-e-Iv-kv tXm-a-kv, C-tdmƒ sP-bv-k¨, _m-e-N-{μm-\≥ F∂n-h¿ b-Ym-{I-aw c-≠pw aq-∂pw \m-epw ÿm-\-ß-fn-se-Øn. Sq¿-W-sa‚n-se an-I-® h-\nXm Xm-c-am-bn A¿-®-\m tPm-k^n-s\-bpw an-I-® Pq-\n-b¿ Xm-cam-bn F-_n≥ tPm-k-^n-s\bpw Xn-c-s™-Sp-Øp. ¢-∫v {]kn-U‚ v A-–p-√ I-√-t¶m-S≥ k-Ωm-\-Zm-\w \n¿-h-ln-®p. AUz. km-bn-Ir-jv-W≥, c-ta-jv, tam-l≥ c-ho-{μ≥ kw-km-cn-®p.50¬-]-cw I-fn-°m¿ ]-s¶-SpØp. C-Xn¬ 15 t]¿ A-¥m-cm-

I-fm-Wv `q-cn-`m-K-hpw. hn-f-sh-Sp°m≥ C-\n-bpw Zn-h-k-ß-sf-Sp°pw. Cu k-a-b-Øp-≠m-b sh≈-s∏m-°-am-Wv I¿-j-I¿-°v hn-\-bm-b-Xv. hm-g-tØm-´-Øn¬ sh-≈w sI-´n-\n-∂v th-cv No™p-\-in-°p-I-bpw \n-ew-s]mØp-I-bp-am-Wv. aq-s∏-Øm-sX ]-gp-°p-∂p-ap-≠v. am-\-¥-hm-Sn Xm-eq-°n-em-Wv hym-]-I Ir-jn\m-iw. C-hn-sS-bm-Wv Iq-Sp-X¬ hm-g-Ir-jn-bp-≈-Xpw. sh-≈w Ib-dn ]-e-{]-tZ-i-ß-fn-epw hm-l\-߃ t]m-hm-Ø-Xn-\m¬ hn-fsh-Sp-Øv sIm-≠p-t]m-hm-\pw km-[n-°p-∂n-√. X-e-®p-a-Sm-bpw sIm-≠p-t]m-hm≥ I-gn-bm-Ø km-l-N-cy-am-Wv. an-I-®-hn-e e`n-°p-∂ Ip-e-Iƒ I¿-j-I-cp-sS I¨-ap-∂n¬ \-in-°p-I-bm-Wv. am-\-¥-hm-Sn Xm-eq-°n¬-am-

{„ \n-e-hm-c-ap-≈ ^n-tU-td-‰Uv I-fn-°m-cm-bn-cp-∂p. ¢-∫n¬ ku-P-\y sN-kv ]-cn-io-e-\w B-cw-`n-®n-´p-≠v. Xm¬-∏-cy-ap≈-h¿ _-‘-s∏-S-Ww.

{]-Xn-tj-[n-¨p I¬-∏-‰: A-´-∏m-Sn-bn-se B-Znhm-kn K¿-`n-Wn-Iƒ a-Zy-]-cmsW-∂ kmw-kv-Im-cn-I a-{¥n sI kn tPm-k-^n-s‚ {]-kv-Xmh-\-bn¬ tI-c-f h-\-hm-kn hnIm-k-tI-{μw kw-ÿm-\ {]-knU‚ v ]-≈n-b-d cm-a≥ {]-Xn-tj[n-®p. h-\-hm-kn A-Ω-am-sc Ah-tl-fn-® a-{¥n am-∏p-]-d-bWw. k¿-°m¿ \-S-∏m-°n-b ]-≤Xn-I-sfm-∂pw ]m-h-s∏-´ B-Znhm-kn-I-fp-sS Po-hn-X \n-e-hm-cap-b¿-Øm≥ k-lm-bn-®n-´n-√˛ I¬-∏-‰-bn¬ \-S-∂ Pn-√m sN-kv Sq¿-W-sa‚n¬ hn-P-bn-® B-jn-Jv tXm-a-kv A-e-Iv-kn-\v tIm-kv-tam-s]m-fn-‰≥ ¢-∫v {]-kn-U‚ v I-√-t¶m-S≥ A-–p-√ t{Sm-^n k-Ωm-\n-°p-∂p A-t±-lw Ip-‰-s∏-Sp-Øn.

]n-¶m-¡hn-`m-K hn-I-k-\ tImÀ-]-td-j-³ hm-bv-]m-ta-f

I-¼-\n cq-]o-I-cn-¨p I¬-∏-‰: Pn-√-bn-se X-cn-im-b h-b-ep-Iƒ Ir-jn-tbm-Ky-am-°n s\¬-Ir-jn sN-øp-∂-Xn-\pw X\-Xp s\-√n-\-߃ {]-N-cn-∏n-°p∂-Xn-\p-am-bn h-b-\m-Sv A-{Kn°ƒ-®-d¬ B‚ v kv-ss]-k-kv s{]m-Uyq-k¿ I-º-\n cq-]o-I-cn®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI hn i-in {]-h¿-Øt- \mZvL - m-S\ - w \n¿-hl - n-®p. ]-\a - c - w {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-kva - Ø - v A-[y-£X - h - l - n-®p.

ao-\-ßm-Sn: ]n-∂m-° hn-`m-K hn- ®p. I-k-\ tIm¿-]-td-j-s‚ t\-Xrhn-hm-lw, hn-Zym-`ym-kw, kzXz-Øn¬ hm-bv-]m-ta-f-bpw kw- bw-sXm-gn¬, ho-Sv A-‰-Ip-‰-∏c-`-I-Xz ]-cn-io-e-\-hpw \-S-Øn. Wn F-∂o ta-J-e-I-fn-em-bn 65 Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]- t]¿-°v 70 e-£w cq-]-bp-sS sNkn-U‚ v F tZ-h-In D-Zv-Lm-S-\w °v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. ¢o-‰-kv, {Xw \q-dp sl-Iv-‰-tdm-fw ÿ-e- sN-bv-Xp. sI Fw k-Pn, sI F-kv A¿-®sØ t\-{¥-hm-g-I-fm-Wv \-in-®Un-kn¬-h A-[y-£-X-h-ln- \, F Pn tKm-]n-I kw-km-cn-®p. Xv. {]m-Y-an-I \n-K-a-\-a-\p-k-cn®v 20 tIm-Sn-tbm-fw cq-]-bp-sS Ir-jn-\m-i-am-Wv Xm-eq-°n-ep≠m-bn-´p-≈-Xv. Pn-√-bn¬ samØw 50 tIm-Sn-tbm-fw h-cpw. Im¿-jn-I {]-Xn-k-‘n-bn¬\n-∂p C-Ø-h-W I-c-I-b-dm-sa∂ {]-Xo-£-bm-bn-cp-∂p hm-gI¿-j-I¿-°v. F-∂m¬, sh-≈s∏m-°w Cu {]-Xo-£-Iƒ-°v aß-te¬-∏n-®p. am-\-¥-hm-Sn Xmeq-°n-se hn-hn-[ Ir-jn-bn-S߃ Zn-h-k-ß-fm-bn sh-≈Øn-\-Sn-bn-em-Wv. km-[m-c-W sh-≈w I-b-dn-bm¬ H-t∂m ct≠m Zn-h-k-Øn-\-Iw sh-≈-and-ßpw. C-Ø-h-W sh-≈w I-b- Pn-√-bn-se {]m-Y-an-I k-l-I-c-W-kw-L-ß-fp-sS {]-h¿-Ø-\w hn-]p-e-am-°p-∂-Xn-\p-≈ dn \m-epw A-©pw Zn-h-kw ]n- \n¿-tZ-i-߃ N¿-®sN-øm≥ \-_m¿-Uv hn-fn-®p-tN¿-Ø tbm-K-Øn¬ No-^v P-\-d¬ am-t\-P¿ B¿ A-a-tem¿-]-h-\m-Y≥ kw-km-cn-°p-∂p ∂n-´n-´pw C-d-ßn-bn-´n-√.

k¿-ho-kn¬ \n-∂p hn-c-an-® sX-°pw-X-d A-Ω-k-lm-bw bp.-]n. kv-Iqƒ A-[ym-]-I≥ C sI tKm-]n-\m-Y-\v I¬-∏-‰ \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en D-]-lm-cw \¬-Ip-∂p

bp-h-Xn-Iƒ {]-k-hn-®-Xp kw_-‘n-®v ]p-dw-tem-I-a-dn-™tXm-sS ss{S-_¬ h-Ip-∏v C-hsc I-º-\n-°p-∂n-ep-≈ Izm¿-t´gv-kn-te-°v am-‰n-Øm-a-kn-∏n-°pI-bm-bn-cp-∂p. C-hn-sS F-Øn-®ti-jw aq-∂p-Zn-h-kw `-£-Whpw Ip-d-®v Xp-Wn-I-fpw ss{S_¬ h-Ip-∏v \¬-In. ]-tØm-fw t]-c-S-ßp-∂ IpSpw-_Ø - n-\v A-©p-In-tem A-cnbpw ]-bd - pw \¬-In-bX - √ - m-sX c≠m-gv-N-bv-°n-sS a-s‰m-cp k-lmb-hpw ss{S-_¬ h-Ip-∏v \¬-Inbn-´n-√. I-´n-en-√m-Ø-Xn-\-m¬ kn-a‚ v X-d-bn¬ ]m-b hn-cn-®mWv A-Ω-bpw Ip-™pw In-S-°p∂-Xv. Ip-Sn-sh-≈-Øn-\m-bn Zqcw Xm-t≠-≠-Xn-\m¬ ]-e-t∏mgpw a-en-\P - e - a - m-Wv B-{i-bw.

Npcp¡¯nÂ

kv-tIm-fÀ-jn-¸v \Â-Ip-¶p

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: ^v-fm-Iv-kv ¢-∫n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ s]m-Xp-hn-`m-K-Øn¬ Dƒ-s∏-´ ]-Ømw-¢m-kv hn-Zym¿Yn-I-fm-b 100 Ip-´n-Iƒ-°v kv-tIm-f¿-jn-∏v \¬-Ip-sa-∂v `m-chm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. H-º-Xmw ¢m-kn¬ an-I-hp ]p-e¿-Ønb \n¿-[-\-cm-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-Wv kv-tIm-f¿-jn-∏v \¬Ip-I. Xn-c-s™-Sp-°p-∂ \q-dp hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ \n-∂v D-∂-Xhn-P-bw t\-Sp-∂ c-≠p hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS D-∂-X-]T-\-Øn\p-≈ sN-e-hv ¢-∫v h-ln-°pw. Ip-´n-Iƒ-s°-Xn-cm-b A-Xn{I-a-߃-s°-Xn-tc hn-Zym-e-b-ß-fn¬ t_m-[-h¬-°-c-W ]-cn-]m-Sn-I-fpw 24 a-Wn-°q¿ ku-P-\y Iu¨-k-en-Mv sk‚-dpw \-S-Øpw. `m-c-hm-ln-I-fm-bn ‰n-Pn sN-dp-tXm-´n¬-˛ {]-kn-U‚ v, kp-tc-jv _m-_p-˛ ssh-kv {]-kn-U‚ v, A-P-bv sF-k-Iv-˛ sk-{I-´-dn, B-t‚m tPm¿-Pv-˛ tPm-bn‚ v sk-{I-´dn, _n-Pp ]-\-°¬-˛ J-Pm-©n F-∂n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp.

`-{Zm-k-\m-[n-]-\v kzo-I-c-Ww \Â-In

ao-\-ßm-Sn: a-e-_m¿ `-{Zm-k-\m-[n-]≥ k-J-dn-bm-kv tam¿ t]m-fn-Im¿-t∏m-kv sa-t{Xm-t∏m-eo-Ø-bv-°v a-e-¶-c-°p-∂v sk‚ v tXm-a-kv bm-t°m-_m-b kp-dn-bm-\n ]-≈n-bn¬ kzoI-c-Ww \¬-In. ssh-Zn-I-cpw hn-izm-kn-I-fpw I-Øn-® sa-gp-Ip-Xn-cn-I-tfmsS sa-{X-t∏m-eo-Ø-sb kzo-I-cn-®p. hn-Im-cn ^m. F¬-tZm A-Xn-cw-]p-g-bn¬, ^m. tPm-k-^v ]-≈n-∏m-´v, ^m. tUm. tP°-_v an-Jm-tb¬ ]p-eym-t´¬, ^m. tPm¿-Pv h¿-Ko-kv Imhp-ß-ºn-≈n¬, ^m. ssj-P≥ a-dp-X-e, ^m. jn-_p Ip-‰n-]dn-t®¬, ^m. ]u-tem-kv Ip-cn-b-]p-dw, ^m. tk-th-dn-tbmkv C-©-°m-´n¬ Xn-cp-°¿-a-߃-°v k-l-Im¿-an-I-Xzw hln-®p. F.-Un.-Fw. F≥ Sn am-Xyp, kp¬-Øm≥ _-tØ-cn F.C.-H. ]u-tem-kv ]-g-ºn-≈n¬, {S-Ãn-am-cm-b hn hn a-Øm-bn ]p-fn-\m-°p-gn, a-‰-Øn¬ tPm¿-Pv, sk-{I-´-dn-am-cm-b jn-t\mPv Xm-a-c-®m-en¬, tPm-k-^v X-Sn-°p-f-ß-c, k¨-tU-kvIqƒ sl-Uv-am-ÿ tPm¿-Pv s]-cn-ßm-t´¬, bq-Øv sk-{I-´dn F¬-tZm ta-t\m-Øp-am-en¬, k-am-Pw sk-{I-´-dn km-dm°p-´n s]-cn-ßm-t´¬, F¬-tU-gv-kv t^m-dw sk-{I-´-dn Ipcy≥ \o-e-\m¬, k-`m am-t\-Pn-Mv I-Ωn-‰n Aw-K-ß-fm-b C ]n ]u-tem-kv, _m-_p tX-\p-¶¬, tUm. ssk-a¨ ]p-Xp°-bn¬, ]u-tem-kv tX-\p-¶¬ t\-Xr-Xzw \¬-In.-

Kp-cp-]qÀ-Wn-a B-tLm-jw

bm-{X-b-b-¸v \Â-In I¬-∏-‰: sI.-]n.-F-kv.-Sn.-bp. D]-Pn-√m {]-kn-U-‚m-bn Zo¿-LIm-ew tk-h-\-a-\p-jvTn-® sX°pw-X-d A-Ω- k-lm-bw bp.-]n. kv-Iqƒ A-[ym-]-I≥ C sI tKm-]n-\m-Y-\v ssh-Øn-cn D-]Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ bm-{X-b-b-∏v \¬-In. \-Kc-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. B¬-{^-Uv {^-Un A-[y-£X-h-ln-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n Fw tPm-kv, sk-{I-´-dn kp-tc-jv_m-_p hm-f¬, kw-ÿm-\ sk{I-t´-dn-b-‰v Aw-Kw Fw hn cmP≥, sI sP tZ-h-ky, A-{_lmw am-Xyp, Fw sI ]u-tem-kv kw-km-cn-®p.

3

t]m-j-Im-lm-c-an-Ã; B-Zn-hm-kn A-½-amÀ-¡v Zp-cn-Xw

tI-{µ Im-«p-\m-bv-¡ ]m-t¡-Pv: \-S-]-Sn- DuÀ-Pn-X-s¸-Sp-¯n

a-g: hn-e-bp-−m-bn-«pw hm-g IÀ-j-IÀ-¡v Xn-cn-¨-Sn I¬-∏-‰: Im-e-h¿-j-sØ Xp-S¿∂p-≈ sh-≈-s∏m-°w hm-g-I¿j-I¿-°v I-\-Ø Xn-cn-®-Sn-bmbn. sl-Iv-‰¿ I-W-°n-\v hm-gtØm-´-ß-fm-Wv Zn-h-k-ß-fm-bn sh-≈w sI-´n-\n¬-°p-∂-Xv. CXp Ir-jn ]q¿-W-am-bpw \-in°m-\n-S-bm-°pw. hm-g-°p-e-bv°v an-I-® hn-e-bp-≈-t∏mƒ hmg-tØm-´-߃ sh-≈-Øn-\-Sn-bnem-b-Xv I¿-j-I-sc I-Sp-Ø \ncm-i-bn-em-°n-bn-cn-°p-I-bm-Wv. In-tem-{Km-an-\v 32-˛34 cq-]-bmWv C-t∏mƒ hn-e. hn-e D-b¿-∂Xn-\m¬ G-sd {]-Xo-£-bn-embn-cp-∂p I¿-j-I¿. F-∂m¬, sh-≈-s∏m-°w Cu {]-Xo-£Iƒ I-S-]p-g-°n. Pn-√-bn¬ t\{¥-hm-g-°p-e hn-f-sh-Sp-∏v Xp-Sßn-b-tX-bp-≈q. Ip-e-®-Xpw ]Ip-Xn aq-s∏-Øn-b-Xp-am-b Ip-e-

s]³-j-t\-gv-kv bq-\n-b³ [À-W \-S-¯n

kozhikode/wyd

t]m-en-kv A-tkm. Xn-c-sª-Sp-¸v: Hu-tZym-Kn-I ]-£-¯n-\v t\-«w I¬-∏-‰: tI-c-fm t]m-en-kv Atkm-kn-tb-j≥ Pn-√m `m-c-hmln Xn-c-s™-Sp-∏n¬ `-c-W-I£n-sb A-\p-Iq-en-°p-∂ HutZym-Kn-I-]-£w `q-cn-]-£w ko‰p-I-fn-epw hn-P-bn-®p. ap≥ Pn-√m `m-c-hm-ln-Iƒ F-√m-h-cpw CØ-h-W-bpw hn-P-bn-®p.C Fw k-μo-]v, hn-t\m-Zv tPmkv, kn sI {io-[-c≥, hn sI dkv-Jv, sI A-jv-d-^v, _m-_p tXm-a-kv (kv-s]-jy¬ bq-\n-‰v), lw-k (kp¬-Øm≥ _-tØcn), hn sP F¬-tZm (A-º-e-hb¬), sI hn t_m-Wn (tI-Wn-

®n-d), _n hn A-_v-Zp-d-ln-am≥ (ao-\-ßm-Sn), sI B¿ kp-tZi≥ (]p¬-∏-≈n), _m-_p-cmP≥ (I¬-∏-‰), i-in-[-c≥ (sshØn-cn), F≥ sI Zm-tam-Z-c≥ (]\-a-cw), ap-c-fo-Zm-kv (]-Sn-™m-dØ-d), sI ap-Po-_v (ta-∏m-Sn), jn-t\m-Pv A-{_-lmw (I-º-f°m-Sv), sI sP j-Ωn (X-e-∏p-g), Fw F k-\n¬ (Xn-cp-s\-√n), Fw \u-jm-Zv, _n-Pp h¿-Ko-kv (am-\-¥-hm-Sn), F kp-ss_¿ (sh-≈-ap-≠), kn a-[p, H F-kv s_-∂n F-∂n-h-cm-Wv hn-P-bn-®Xv.-

ao-\-ßm-Sn: {io hn-iz-I¿-a hm-kv-Xp-hn-Zym-]oT-Øn-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ Kp-cp-]q¿-Wn-a B-tLm-jn-®p. hn-iz-I¿-a kwkv-Im-c-tI-{μw Pn-√m {]-kn-U‚ v sI sI cm-L-h≥ A-[y£-X-h-ln-®p. hn sI P-\m¿-±-\≥ sN-dp-I-c, F≥ F-kv {]Im-i≥ B-Nm-cn, kp-tc-jv Ip-am¿, Fw hn in-h≥, Sn sI jm-Pp kw-km-cn-®p.

Xn-c-sª-Sp-¸v I-½n-än

]p¬-∏-≈n: B-K-kv-Xv aq-∂n-\v \-S-°p-∂ ap-≈≥-sIm-√n d_¿ B‚ v A-{Kn-Iƒ-®-d¬ am¿-°-‰n-Mv tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv skm-ssk-‰n Xn-c-s™-Sp-∏n¬ sF-Iy-P-\m-[n-]-Xy ap-∂Wn-bp-sS hn-P-b-Øn-\m-bn 101 Aw-K Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰nsb Xn-c-s™-Sp-Øp. H-º-Xp ÿm-\m¿-Yn-I-fm-Wv a¬-k-cn°p-∂-Xv. h-\n-Xm-hn-`m-K-Øn¬ cm-[m hn-Zym-[-c≥, sP-kn, ta-cn F-∂n-h-cpw ]-´n-I-Pm-Xn-˛-h¿-K hn-`m-K-Øn¬ _n-Pp ]pe-°p-Sn-bpw F-Xn-cn-√m-sX Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´p. _m-°n-bp≈ P-\-d¬ hn-`m-K-Øn-se A-©p-ko-‰n-te-°m-Wv a¬-k-cw \-S-°p-∂-Xv.

Thejas Epaper wayanad Edition 2013-07-29  
Thejas Epaper wayanad Edition 2013-07-29  

Thejas Epaper wayanad edition. 2013-07-29

Advertisement