Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOZHIKODE/WYD

Adnbn-¸pIÄ

Pn-Ãm B-ip-]-{Xn-bn XmÂ-¡m-en-I \n-b-a-\w am-\-¥-hm-Sn: Pn-√m B-ip-]{Xn-bn¬ H-gn-hp-≈ hn-hn-[ X-kvXn-I-I-fn¬ \n-b-a-\w \-S-Øp∂-Xn-\p-≈ Iq-Sn-°m-gv-N B-Kkv-Xv 12\v cm-hn-se 10\v Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ \-S-°pw. kn.-Sn. dn-k-]v-j-\n-Ãv (tbm-Ky-X-˛ _n-cp-Zw, Iw-]yq-´¿ ssS-∏n-Mv), U-bm-en-kn-kv sl¬-∏¿ (F.F≥.-Fw. tIm-gv-kv ]m-km-bn-cn°-Ww), em-_v A-kn- v (hn.-F-®v.F -- -kv.-kn, Fw.-F¬.Sn.-), sk-I-yq-cn-‰n Ãm-^v (F-kv.F-kv.-F¬.-kn ]m-km-bn-cn-°Ww), B¿.--F-kv._ -- n.--ssh. Iu≠¿ Ãm-^v (Un-{Kn, ]n.-Pn.--Un.-kn.-F.-) F-∂o X-kv-Xn-I-I-fnem-Wv H-gn-hp-≈-Xv. D-tZym-Km¿Yn-Iƒ tbm-K-y-X sX-fn-bn-°p∂ A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw Iq-Sn-°m-gv-N-bv-°v lmP-cm-h-Ww. A-t]-£-bpw _tbm-Um-‰-bpw B-K-kv-Xv A©n-\-Iw Pn-√m B-ip-]-{Xnbn¬ e-`n-°-Ww.

]o-U-\-§Ä-¡n-c-bm-b h-\n-X-IÄ-¡v [-\-k-lm-bw

I¬-∏-‰: Km¿-ln-Im-Xn-{I-a߃ Dƒ-s∏-sS hn-hn-[ X-cØn-ep-≈ ]o-U-\-Øn-\n-c-bm-b h-\n-X-I-fp-sS ]p-\-c-[n-hm-khpw t£-a-hpw e-£-y-am-°n Bcw-`n-® ]-≤-Xn-bn-te-°p-≈ At]-£-Iƒ 31\v ssh-Io-´v A©n-\v ap-ºv kn-hn¬-tÃ-j-\nep-≈ Pn-√m {]-t_-j≥ Hm-^nkn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ hp-a≥ s{]m-´-Iv-j≥ Hm-^n-k¿-°v \¬-I-Ww. Cu ]-≤-Xn {]-Imcw 2011 \-hw-_¿ 24\v ti-jw tIm-S-Xn-bn-tem t]m-en-kv tÃj-\n-tem c-Pn-ÿ sN-bv-X tIkp-I-fn¬ [-\-k-lm-b-Øn-\v A-t]-£n-°mw. A-t]-£mt^m-d-hpw a-‰v A-\p-_-‘-hn-hc-ß-fpw Hm-^n-kn¬ t\-cn-´v e`n-°pw. tI-kv kw-_-‘n-®v F^v.s-- F.--B-dn-s‚-bpw tIm-S-Xnhn-[n-bp-sS-bpw ]-I¿-∏p-Iƒ At]-£-tbm-sSm-∏w lm-P-cm-°Ww.

B-[mÀ hn-i-Zmw-i-§Ä A-£-b- tI-{µ-§-fnÂ

I¬-∏-‰: B-[m¿-Im¿-tUm F≥-tdmƒ-sa‚ v …n-t∏m \-jv-Ss∏-´-h¿-°v 15 Zn-h-k-Øn-\-Iw sXm-´-Sp-Ø A-£-b-tI-{μ-ßfn-se-Øn B-[m¿ hn-i-Zmw-i߃ A-dn-bm-hp-∂-Xm-sW-∂v A-£-b Pn-√m tIm-˛-Hm-Un-t\‰¿ A-dn-bn-®p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃-°v t^m¨: 04936 206265.-

F-¨v.-F-kv.-F. H-gn-hv

I¬-∏-‰: hm-f-h-b¬ K-h. ssl-kv-Iq-fn¬ H-gn-hp-≈ ssl-kv-Iqƒ A-kn-Â v (KWn-Xw) X-kv-Xn-I-bn-te-°v Zn-hk-th-X-\m-Sn-ÿm-\-Øn¬ \nb-a-\w \-S-Øp-∂p. Xm¬-∏-c-yap-≈ D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ A ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-lnXw C-∂p-cm-hn-se 10\v kv-Iqƒ Hm-^n-kn¬ Iq-Sn-°m-gv-N-bv-°v lm-P-cm-h-Ww.

dn-eo-^v kw-K-aw \-S-¯n ]-Sn-™m-d-Ø-d: ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv ap-l-Ω-Z-en in-lm-_v X߃ kv-am-c-I Im-cp-Wy dn-eo^v I-Ωn-‰n in-lm-_v-X-߃ A\p-kv-a-c-W-hpw d-a-Zm≥ dn-eo-^v kw-K-a-hpw \-S-Øn. kp-∂n bp-h-P-\-kw-Lw kwÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-tßm-Sv A-_q-_-°¿ lm-Pn A-\p-kv-ac-W {]-`m-j-Ww \-S-Øn. In-‰ns‚ hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w k-ønZv in-lm-_p-±o≥ C-ºn-®n-t°mb X-߃ \n¿-h-ln-®p. dn-eo-^v I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Fw ap-l-Ω-Zv _-jo¿ A-[y-£X-h-ln-®p. ap-lv-bp-±o≥ Ip-´n-b-am-\n, Jm-knw Zm-cn-an, sI kn D-kvam≥, kn sI C-{_m-low lm-Pn, ]n am-b≥, sI a-Ωq-´n, kn sI A-Ω-Zv, ]n sI D-kv-am≥, ]n sI A-_q-_-°¿, hn ]n A-–p-d“m≥, F kn ap-Po-_v-d-lv-am≥ kw-km-cn-®p.-

"sFkÀ' {]-th-i-\-¸-co-£-bn an-Sp-¡vsX-fn-bn-¨v h-b-\m-«p-Imcn I¬-∏-‰: C-¥y≥ C≥-Ãn-‰yq´v Hm-^v k-b≥-kv F-Pyp-t°j≥ B‚ v dn-k¿-®v (sFk¿) {]-th-i-\-∏-co-£-bn¬ sN-∂-tem-Sv kz-tZ-in ^-ko-e C-f-tßm-fn-°v Xn-f-°-am¿-∂ hn-P-bw. c-≠p-e-£-tØm-fw hn-Zym¿-Yn-Iƒ F-gp-Xn-b {]th-i-\-∏-co-£-bn¬ tbm-KyX t\-Sn-b Np-cp-°w Nn-e-cn¬ H-cm-fm-Wv ]-Sn-™m-d-Ø-d C{_m-low C-f-tßm-fn-bp-sSbpw I-Zo-P-bp-sS-bpw c-≠m-asØ a-I-fm-b ^-ko-e. ]Ømw-X-cw Im-hpw-a-μw k¿°m¿ kv-Iq-fn-epw π-kv-Sp Xriq-cn-epw ]q¿-Øn-bm-°n-b Cu an-Sp-°n C-\n ]q-s\-bn-¬ im-kv-{X-Øn-s‚ ]p-Xp-h-gnIƒ tX-Spw. A-Sn-ÿm-\-im-kv-{XØn¬ X¬-∏-c-cm-b-h-sc kw_-‘n-®n-S-tØm-fw tI-{μ-am\-h-hn-`-h-ti-jn a-{¥m-e-bØn-s‚ Io-gn-ep-≈ sF-k¿ kz-]v-\-Xp-ey-am-b ]T-\m-h-kc-am-Wv H-cp-°p-∂-Xv. π-kv-Sp tbm-Ky-X t\-Sn-b-ti-jw A©p-h¿-jw-\o-fp-∂ ]T-\-Øneq-sS im-kv-{X-_n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Zw (_n.-F-kv-˛ Fw.-Fkv. C-c-´-_n-cp-Z t{]m-{Kmw) kºm-Zn-°mw. ]T-\-K-th-j-W {]-h¿-Ø-\-߃-°v an-I-® ASn-ÿm-\-ku-I-cy-߃, Hmtcm-am-k-hpw 5000 cq-]-ho-Xw

Xn- c n- ® - d n- h ms^-tem-jn-∏v, HmWv sF-k-dntcm-h¿-j-hpw \v {]-tNm-Z-\20,000 cq-] {Km‚ v am-b-Xv. AXp-S-ßn B-I¿-j©p-h¿-jWo-b-X-Iƒ \n-csØ Xp-S¿-®h-[n-bm-Wv. Cbm-b ]T-\¥y≥ C≥-Ãn-‰yq-´v Øn-eq-sS ^nHm-^v k-b≥-knkn-Iv-kv, sIs‚-bpw \m-j-\¬ an-kv-{Sn, am-XvC≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v kv, _-tbm-fk-b≥-kv B‚ v Pn F-∂n-h-bnsS- I v - t \m- f - P n- b psem-∂n¬ sS-bpw im-kv-{X_n-cp-Zm-\-¥]T-\-Øn-se t]m- ^ko-e C-f-tßmfn c-_n-cp-Zw t\cm-bv-a-Iƒ ]-cn-lSmw. aq-∂p Nmcn-°p-I-sb-∂ e£y-am-Wv sF-k-dn-\p-≈-Xv. \-ep-I-fn-eq-sS-bm-Wv C-Xn-\v 2008-em-Wv Xp-S-°-an-´-Xv. ap≥- {]-th-i-\w \¬-Ip-∂-Xv. Inssh-⁄m-\n-Iv \n-c im-kv-{X-ÿm-]-\-ß-sf- tjm¿ √mw ]n-F-®v.-Un. ap-X¬ ap-I- t{]m¬-km-l≥ tbm-P-\, fn-te-°p-≈ ]T-\-Øn-em-Wv sF.-sF.-Sn-˛-sP.-C.-C.-, im-kv{i-≤n-°p-∂-Xv. C-Xn¬-\n-∂p {Xm-`n-cp-Nn \n¿-W-b-∏-co-£ hy-Xy-kv-X-am-bn _n-cp-Z-_n-cp- F-∂n-h-bm-W-h. im-kv-{XZm-\-¥-c tIm-gv-kp-Iƒ K-th- km-t¶-Xn-I ta-J-e-bn¬ an-Ij-Wm-Sn-ÿm-\-Øn¬ ]Tn-∏n- hp-Im-´m≥ X¬-∏-c-cm-b hnZym¿-Yn-Iƒ-°m-bn tI-{μ-k¿°p-I-bm-Wv sF-k-dn¬.sIm¬-°-Ø, sam-lm-en, °m¿ B-hn-jv-I-cn-® ]-≤-Xn]p-sW, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, bm-Wv In-tjm¿ ssh-⁄mt`m-∏m¬ F-∂n-ß-s\ cm-Py- \n-Iv t{]m¬-km-l≥ tbm-PØv sF-k-dn-\v A-©p-tI-{μ- \. π-kv-h¨, π-kv-Sp I-gn-™ß-fm-Wp-≈-Xv. {]m-Y-an-I-hn- h¿-°pw _n.-F-kv-.-kn. H-∂mwZym-`ym-kw ]q¿-Øn-bm-°p- h¿-j hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw Atºmƒ X-s∂ an-Sp-°-sc K-th- t]-£n-°mw. C-¥y≥ C≥-Ãnj-W {]-h¿-Ø-\-ß-fn-te-°v ‰yq-´v Hm-^v k-b≥-kv h-gn-bmh-gn-Xn-cn-®p-hn-´m¬ im-kv-{X- Wv C-Xp \-S-∏m-°p-∂-Xv.sF.-sF.-Sn {]-th-i-\-∏-co]T-\w Im-cy-£-a-am-hp-sa-∂

A

I¬-∏-‰: ]m-N-I-hm-X-I k-_vkn-Un _m-¶v h-gn-bm-°n-bt∏mƒ \n¿-tZ-in-® {]-Im-cw ]Ww e-`n-°m-Ø-Xp ]-cm-Xn-°n-Sbm-°p-∂p. D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v sam-ss_¬ k-tμ-iw e-`n-°p∂p-s≠-¶n-epw _m-¶v A-°u≠n¬ ]-W-sa-Øp-∂n-√. ]-≤Xn \-S-Øn-∏n-s‚ Xp-S-°-Øn¬ X-s∂ B-[m¿-\-º¿ Kym-kv GP≥-kn-bn-epw _m-¶v A-°u≠n-epw _-‘n-∏n-®-h¿-°p-t]mepw Ir-Xy-am-bn k-_v-kn-Un _m-¶n-se-Øn-bn-√. ]n-W-tßm-Sv kz-tZ-in-°v c≠p-X-h-W ]m-N-I-hm-X-I-sa-SpØ-t∏m-gpw k-_v-kn-Un _m-¶v A-°u-≠n¬ \n-t£-]n-®-Xm-

bn sam-ss_¬ t^m-Wn¬ ktμ-iw h-s∂-¶n-epw ]-W-saØn-bn-√. Pq¨ B-dn-\pw Pq-sse \men-\p-am-Wv `m-c-Xv Kym-kn-s‚ I¬-∏-‰-bn-se G-P≥-kn-bn¬\n-∂v C-bmƒ ]m-N-I-hm-X-Iw F-Sp-Ø-Xv. c-≠p-X-h-W-bpw k_v-kn-Un C-√m-sX 898 cq-] \¬In-bm-Wv ]m-N-I-hm-X-Iw hmßn-b-Xv . Hm-tcm-X-h-W-bpw k_v-kn-Un _m-¶n-se-Øn-b-Xmbn sam-ss_-en¬ k-tμ-i-hpsa-Øn. ku-Øv a-e-_m¿ {Kmao¨ _m-¶n-s‚ ]n-W-tßm-Sv im-J-bn-em-Wv B-[m¿-_-‘n-X A-°u-≠v D-≠m-bn-cp-∂-Xv. Xn¶-fm-gv-N _m-¶n-se-Øn A-t\z-

jn-®-t∏mƒ A-°u-≠n¬ ]-Wsa-Øn-bn-´n-s√-∂p _m-¶v A-[nIr-X¿ A-dn-bn-®p. Xp-S¿-∂v Kym-kv G-P≥-knbn¬ A-t\z-jn-®-t∏mƒ C-hcpw ssI-a-e¿-Øp-I-bm-bn-cp∂p. ]-cm-Xn-Iƒ t_m-[n-∏n-°m\m-bn \¬-In-bn-´p-≈ c-≠p tSmƒ-{^o \-º-dn¬ H-∂v \n-e-hnen-√m-Ø \-º-dm-Wv. c-≠m-atØ-Xn¬ `m-j Cw-•o-jpw lnμn-bp-am-Wv. C-Xn-epw D-]-t`m‡m-hn-\v B-i-b-hn-\n-a-bw \-S°p-∂n-√. ]-Ww e-`n-®n-s√-∂p t\-c-sØ \n-c-h-[n-t]¿ ]-cm-Xns∏-´n-cp-∂p. F-hn-sS ]-cm-Xn-s∏-S-W-sa∂p t]m-epw A-dn-bm-Ø A-h-

ÿ-bn-em-Wv D-]-t`m-‡m-°ƒ. k-_v-kn-Un _m-¶v h-gn-bm-°nb-t∏mƒ ]-Ww \-„-s∏-Sm-\p≈ km-[y-X G-dn-bn-cn-°p-bmWv. k-_v-kn-Un _m-¶n-se-Ønb-Xm-bn k-tμ-iw e-`n-® `q-cn-`mK-hpw ]-Ww A-°u-≠n¬ h∂n-´p-t≠m-sb-∂v A-t\z-jn-®n´n-√. _m-¶n-se-Øn ]-cn-tim-[n®m¬ am-{X-ta F-{X-t]¿-°v ]Ww h-∂p-sh-∂v hy-‡-am-hp-Ibp-≈q. Hm¨-sse-\n¬ _p-°v sN-bv-X-h¿-°v ]m-N-I-hm-X-Iw In-´m-Ø ÿn-Xn-bp-ap-≠v. I-gn-™-Zn-h-kw Hm¨-sse\n¬ _p-°v sN-bv-X ]p-g-ap-Sn hm-h-Sn {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ-°v ]m-N-I-hm-X-Iw e-`n-®n-√. C-h¿

{]hm-N-I·mÀ

t- d-_y-bn¬ P-\n-®ph-f¿-∂ ap-lΩ-Zv Xmhmw. t\m-l, tam-i, Zm-hoZv, kp-sse-am≥, F-∂ A-h-km\sØ ssZh-ZqX-≥ tbm-l∂ - m≥, tb-ip XpS-ßn [m-cm-fw ssZ-hZ- qhy-‡a - m-bn tc-Js - ∏-´ N-cn-{X-Øn-se H-cp sX- X-∑m-cp-sS B-Ka - \ - N - c - n-{X-hpw A-h¿ sIm-≠pfn-™ hy-‡n-Xz-Øn-s‚ D-Sa - b - m-Wv. A-t±-lw h-∂ Zn-hyk-tμ-i-{K-Ÿß-sf°p-dn-®p-≈ hnh-gn A-hX - o¿-Wamb ssZhn-I kh-cß - fpw Jp¿-B≥ - ÿn-co-Ic - n-®ntμ-i{K-Ÿam-b Jp¿B-≥ N-cn-{X´p-≈X - m-Wv. Øn-se A-Zv`p-X bm-Ym¿-Yy-am-Wv. I-gn™p-t]m-b F√m P-\k - a - qJp¿-Bs‚ Hmtcm h-N-\hpw apl-ßf - n-te-°pw ssZ-hZ- q-X∑ - m¿ \nlΩ-Zv \-_n-°v h-∂n-dßn-b co-Xn tbm-Kn-°-s∏-´n-cp-∂-Xm-bn Jp¿X-s‚ A-\p-N-c-∑m¿-°v A-t∏m-gB≥ hy-‡-am-°p-∂p-≠v. F√mt∏mƒ t_m-[y-am-bn-´p-≈-Xpw Ahcpw ]Tn-∏n-®pt]m-∂n-cp-∂ Im-cyh tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂-Xpw N-cn߃ A-Sn-ÿm-\] - c - a - m-bn H-∂p-X{Xbm-Ym¿-Yy-amWv. s∂-bm-bn-cp∂p. sX‰pw i-cnbpw ap≥-Im-eß - f - n¬ h∂ ssZ-hZ- qKp-Whpw tZm-jh - pw G-sX-∂p a-\pX-∑m-sc-°p-dn-®p-≈ G-‰h - pw B-[njy¿-°p hy-‡-am-°n-s°m-Sp-ØIm-cn-Iam-b {]-am-Ww, k¿-hi - ‡ - Xv ssZ-hZ- q-X≥ - amcm-bn-cp∂p. A-Sn\pw kr-„n-I¿-Øm-hpam-b ssZ-h- tUm. F sF d-lva- Ø ÿm-\-]-c-am-bn \-∑-Xn-∑-I-fp-sS - p√ sØ ]-cn-Nb - s - ∏-Sp-Øp-Ib - pw Ahhn-th-N\ - a - m-\Z-fiw ssZ-hw \n¿s‚ \n-ba - h - y-hÿ ]Tn-∏n-°p-Ibpw sN-øp-∂ W-bn-®p\¬-In-b-Xm-Wt√m F-°m-eØpw aC-kvemw X-s∂-bm-Wv A-h-sc√mw ap≥-Im-e- \p-jyk-aq-lw ]n≥]-‰nh-cp-∂X - v. ß-fn¬ sIm-≠p-h-∂-sX-∂m-Wv. A-{_-lmw a-cW - t- Øm-sS F-t∂-°p-am-bn C√m-bva - b - nAY-hm C-{_mlow B-bn-cp-∂p C-kvemw, ap- te-°p e-bn-®pt]m-hp-Is - b-∂ I-Sp-Ø B-i¶ - kvenw F-∂o t]-cp-If - p-sS D-]⁄ m-Xm-sh-∂p bn¬-\n-∂v a-\p-jy-s\ tam-Nn-∏n-°p-∂p-sh-∂Jp¿-B≥ - ÿn-co-Ic - n-°p-∂p≠v. Xm-Wv ssZ-hZ- q-X∑ - m¿ \¬In-b G‰hpw {][mkv-\m-\w sNbvtXm Aw-K-ip-≤n h-cp-Øn- \ ]mTw. ssZ-hØ - n-s‚ {]o-Xn e-`n-°p-∂hn-[w tbm H-cp H-‰h-kv{Xw sIm-≠v H-cp Np-a¬ ad-®v Po-hn-°p-∂-h¿-°v a-c-Wm-\-¥-c-ap-≈ c-≠mwi-co-cw ]p-X® - p-sIm-≠v tZ-hme-bw {]-Z£ - n-Ww L-´ Po-hn-XØ - n¬ X-s‚ c-£n-Xmhmb ssZhsN-bvX - n-cp-∂ A-{_-lm-an-\v ssZ-hw \¬-In-bn- sØ t\-cn¬ I-≠p-ap-´m-\m-hp-sa∂pw Cu temcp-∂ th-Zß - f - p-am-bn A-t±-lØ - n-s‚ ]n¬-°m- I-tØ-°mƒ AXo-h a-t\m-l-c-ambn Zp-cn-Xem-\p-bm-bn-If - n¬ Nn-e¿ a-t[y-jy hn-´v C¥ym ߃ H-∂p-an√m-Øhn-[w ssZ--hw X-øm-dm-°n hD-]`- q-Jfi Ø - n-te-°v Ip-Sn-tb-dn-∏m¿-Øn-cp-∂- ®n-´p-≈ kz¿KobtemI-Øv A-\iz-chm-kn-IXmbpw ]-d-b-s∏-Sp-∂p-≠v. Cu A-{_-lm-an-I- fm-hm-sa-∂p-ap≈ ssZ-hZ- q-X∑ - m-cp-sS hm-KvZ- m-\fm-Wv ]n-∂o-Sv {_m-“W - ¿ F-∂d - n-bs - ∏´p-t]m- amWv Cu ]mT-Øn-s‚ G-‰hpw kp-μ-cam-b ∂n-cp-∂h - ¿ F-∂ hm-ZØ - n-\p-≈ \ym-bw C-h- hiw. cp-sS ssIh-iw G-Is - sZ-hX - zw ÿn-co-Ic - n-°pA-Xyp-∂X - \mb ssZ-hw, ssZ-hØ - n-s‚ \n∂ th-Z-ß-fp-≠m-bn-cp-∂p-sh-∂-XmWv. Cu Xm-¥tk-h-Icm-b am-em-J-am¿, ssZ-h-Zq-XA¿-Y-Øn¬ t\m-°n-bm¬ C-¥y-bn-se {_m- ∑mcm-b a-\p-jy¿, ssZhn-I k-tμ-i{K-Ÿß - “-W-cm-bn-cp-∂n-cn°-Ww B-Zy-sØ th-Z- ƒ, ssZ-hl - n-Xm-\p-kr-Xa - p-≈ \n¿-Wb - ß - fpw °mcpw B-Zy-sØ ap-kvenw-I-fpw. ]n-∂o-Sv C- hy-hÿ - I - fpw \n-b{- ¥n-°p-∂ `uXnItem-Iw, h¿ A-{_lmw F-∂ t]-cn¬-\n-∂v X-s∂ ssZ- kz¿-Khpw \-cI - h - p-aS- ß - p-∂ ]m-c{- XnI tem-Iw h\m-a˛ {_-“w ˛Øn\pw hn-izm-kn-Iƒ-°v F-∂n-h-sb-√mw Dƒ-s°m-≈p-∂-Xm-Wv C{_m-“-W¿ F-∂-Xn\pw cq-]wsIm-Sp-Ø- kvemwhn-izm-kØ - n-s‚ auen-Iin-eI - ƒ.

]m-N-I-hm-X-I k-_v-kn-Un _m-¦v h-gn: ]-W-w F-¯m-¯-Xn-s\-Xn-tc ]-cm-Xn

B-Zn-hm-kn s]¬-Ip-«n-sb ]o-Un-¸n-¨ _-Ôp A-d-ÌnÂ

I-¬-∏-‰: B-Zn-hm-kn s]¨-Ip- bv-X-Xv. Pn-√m sk-j≥-kv tIm-S´n-sb ]o-Un-∏n-® tI-kn¬ _- Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b {]-Xn-sb dn-am‚ v sN-bv-Xp. ‘p A-d-Ãn¬. F-´p-am-kw K¿-`n-Wn-bm-b tIm-°p-gn ]-Wn-b-t°m-f-\nbn-se ]-Xn-\-©p-Im-cn-sb ]o- s]¨-Ip-´n ssh-Øn-cn Xm-eqUn-∏n-®v K¿-`n-Wn-bm-°n-b tI- °v B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k kn-em-Wv _-‘p-hm-b {]-Im- tX-Sn-b-t∏m-gm-Wv hn-h-cw ]p-dA-[n-Ir-X¿-°v ]-cm-Xn \¬-In- i(22)s\ C-∂-se D-®-tbm-sS Ø-dn-™-Xv. tUm-Œ¿ hn-h-c-a-dnI-¬-∏-‰ kn.-sF-bp-sS t\-Xr-Xz- bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v t]m-en-kv bn-cn-°p-I-bm-Wv. Hm¨-sse≥ _p-°n-Mv kw- Øn-ep-≈ kw-Lw A-d-Ãv -sN- tI-sk-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. hn-[m-\-Øn-epw ]m-fn-®-I-fp-≠v. D-]-t`m-‡m-°-fp-sS B-[m¿-\º¿ ]m-N-I-hm-X-I G-P≥-knbpw _m-¶p-am-bpw _-‘n-∏n-°p- I¬-∏-‰: k¿-°m-cn-s‚-bpw tI-{μ kn¬-°v t_m¿-Un-s‚-bpw k∂ \-S-]-Sn-I-fpw C-g-bp-I-bm-Wv. lm-b-tØm-sS {Km-a-hn-I-k-\-h-Ip-∏v \-S-∏m-°p-∂ ]-´p-\q¬-Ir-jn 70 i-X-am-\-tØm-fw t]¿ B- hym-]-\-Øn-\v k-_v-kn-Un e-`n-°p-∂-Xn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. [m¿ \-º¿ ]m-N-I-hm-X-I G- Pn-√m Zm-cn-{Zy-\n¿-am¿-P-\ bq-\n-‰p-I-fn-se s{]m-P-Iv-‰v U-b-d-Iv-S¿ P≥-kn-bn¬ \¬-In-bn-´p-s≠- h-gn-bm-Wv sk-dn-Iƒ-®¿ ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xv. ¶n-epw _m-¶p-am-bn _-‘n-∏n-®n25 sk‚ v ap-X¬ H-cp sl-Iv‰ - ¿ h-sc Ir-jn-sN-øp-∂h - ¿-°v k¿´n-√. 55 i-X-am-\w t]-cm-Wv c- °m¿ km-ºØ - n-I k-lm-bw \¬-Ip-w. H-tc-°d - n¬ Ir-jn sN-øp-∂≠n-S-Øpw B-[m¿-\-º¿ \¬- Xn-\v 4,125 cq-]-bpw ]-´p-\q¬ ]p-gp-h-f¿-Ø-en-\m-h-i-y-am-b D-]-I-cIn-bn-´p-≈-Xv. k-]v-Xw-_¿ H-∂p- W-߃-°v 30,000 cq-]-bp-am-Wv k-_v-kn-Un e-`n-°p-I. A-t]-£-map-X¬ k-_v-kn-Un _m-¶n-eq-sS t^m-dw tªm-°v ]-©m-bØ - p-If - n¬ e-`n-°p-w. Iq-Sp-X¬ hn-hc - ß - ƒam-{X-am-bn-cn-°p-sa-∂m-Wv A- °v A-Xm-Xp hn-t√-Pv F-Ivà - ≥-j≥ Hm-^n-kv, tªm-°v ]-©m-bØ - v [n-Ir-X¿ A-dn-bn-®n-´p-≈-Xv.Hm-^n-kv F-∂n-hb - p-am-bn _-‘s - ∏-SW - w. t^m¨: 04935 240298.

]-«p-\qÂ-Ir-jn-¡v k-_v-kn-Un

s]³-j-t\-gv-kv bq-\n-b³ I-e-Î-td-äv [À-W

Ip-Spw-_-{io "D-]-Po-h-\-amÀ-Kw-' ]-²-Xn-¡v Xp-S-¡-am-bn I¬-∏-‰: Ip-Spw-_-{io Aw-K߃-°v sXm-gn-e-h-h-k-c-߃ H-cp-°p-∂ "D-]-Po-h-\-am¿-Kw' ]≤-Xn-°v X-hn-™m¬ {Km-a-∏©m-b-Øn¬ Xp-S-°-am-bn. Pn-√bn¬ B-sI A-øm-bn-c-hpw Hmtcm ]-©m-b-Øp-I-fn-epw 200 apX¬ 250 h-sc sXm-gn-e-h-k-c-ßfp-am-Wv e-`n-°p-∂-Xv. kz-bw-sXm-gn-e-h-k-c-߃, kv-In¬ B‚ v tπ-kv-sa‚ v F∂n-h-bm-Wv Ip-Spw-_-{io an-j≥ D-]-Po-h-\-am¿-Kw ]-≤-Xn-bn-eqsS \-S-∏m-°p-∂-Xv. kz-bw-sXmgn-e-h-k-c-߃-°v Ip-Spw-_-{iobn¬ Aw-K-am-bn-cn-°-Ww. 18\pw 45\pw C-S-bn-em-bn-cn-°Ww {]m-bw. kv-In¬ B‚ v tπkv-sa‚n-eq-sS hn-Z-ym-`-ym-k tbmK-y-X-b-\p-k-cn-®v tPm-en-km-[yX-Iƒ e-`n-°p-w. D-]-Po-h-\-am¿Kw ]-≤-Xn-bn-eq-sS kv-{Xo-I-fp-

sS Iq-´m-bv-a h¿-[n-∏n-°p-I, Xcn-ip-`q-an C-√m-bv-a sN-øp-I, hnjmw-iw I-e-cm-Ø D¬-∏-∂߃ hn-f-bn-s®-Sp-°p-I- F-∂nh-bm-Wv Ip-Spw-_-{io e-£-y-anSp-∂-Xv. Aw-K-߃-°v Iq-´p-Ir-jn sN-øm≥ Ir-jn-`-h≥, ]-©m-bØv, Ip-Spw-_-{io an-j≥ F-∂nhn-S-ß-fn¬ \n-∂v B-\p-Iq-e-y߃ e-`n-°p-w. 50 sk‚ v ap-X¬ 12.-50 G-°¿ h-sc ÿ-e-Øv Irjn sN-ømw. Ir-jn-sN-bv-X ÿe-]-cn-[n ]-cn-K-Wn-®v Ip-Spw-_{io an-j≥ B-\p-Iq-e-y-߃ \¬-Ipw. Ir-jn-`-h≥ ap-tJ-\ In-km≥ s{I-Un-‰v Im¿-Uv c-Pnÿ sN-ø-Ww. Ir-jn-°m-bn ]-©m-b-Øv ssP-h-f-߃ \¬-Ip-w. D-]-Po-h\-am¿-Kw ]-≤-Xn-bn-eq-sS Iq-SpX¬ hn-h-c-߃ Ip-Spw-_-{io

P-\-hn-cp-²- \-b-§Ä-s¡-Xn-tc Po-h-\-¡m-cp-sS amÀ-¨v I¬-∏-‰: tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-I-fp-sS P-\-hn-cp-≤-\b-߃-s°-Xn-tc F≥.-Pn.-H. bq\n-b-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Po-h-\°m¿ am¿-®v \-S-Øn. ]p-Ø≥ km-º-Øn-I-\-b-ß-fp-sS `m-Kam-bn sXm-gn¬ ta-J-e-I-fn¬ ISp-Ø- \n-b-{¥-W-ß-fm-Wv \-S∏m-°p-∂-sX-∂p k-a-c-°m¿ Ip‰-s∏-Sp-Øn. sXm-gn-em-fn-I-fp-sS \ym-b-amb A-h-Im-i-߃ \n-tj-[n-°p-

£-bm-b sP.-C.-C-bp-sS sa-dn‰v- en-Ãn¬-\n-∂p-≈ {]-th-i-\am-Wv c-≠m-a-sØ co-Xn. kwÿm-\ t_m¿-Un-s‚-bpw tI{μ-t_m¿-Un-s‚-bpw l-b¿ sk-°≥-U-dn ]-co-£-bn-se G-‰-hpw D-b¿-∂ am¿-°v t\-Snb-h¿-°m-Wv im-kv-{Xm-`n-cpNn \n¿-W-b-∏-co-£-bn-eq-sS {]-th-i-\w \¬-Ip-∂-Xv. C-Xn\m-bn hy-Xy-kv-X ]-co-£mt_m¿-Up-Iƒ-°v hy-Xy-kv-X I-´v- Hm-^v am¿-°v A-Xm-Xp ka-bw \n-›-bn-°pw.-im-kv-{XØn¬ K-th-j-Wm-`n-cp-Nn-bp≈-h-sc am-{Xw Xn-c-s™-Sp°m-\p-t±-in-®m-Wv C-ß-s\ hy-Xy-kv-X-am¿-K-ß-fn-eq-sS {]-th-i-\w \¬-Ip-∂-Xv. I-SpØ a¬-k-c-ap-≈ {]-th-i-\{]-{In-b-bm-Wv C-Xv.B-Zy c-≠p-h¿-jw ^n-knIv-kv, sI-an-kv-{Sn, am-Øv-kv, _-tbm-f-Pn F-∂o \m-ep-hn-jb-ß-fpw ]Tn-°-Ww. aq-∂pw \m-epw h¿-j-ß-fn¬ H-cp hnj-bw ta-P-dm-bpw a-s‰m-∂v ssa-\-dm-bpw ]Tn-°-Ww. _m°n c-≠p-hn-j-b-߃ H-gn-hm°mw. A-©mw-h¿-j-sØ c≠p sk-a-Ã-dp-Iƒ ]q¿-W-ambpw K-th-j-W-Øn-\m-bn am‰n-h-®n-´p-≠v. C-Xn-\m-bn temtIm-Ø-c \n-e-hm-c-Øn-ep-≈ e-t_m-d-´-dn-I-fm-Wv H-cp-°nbn-cn-°p-∂-Xv.

26 Pqsse 2013 sh≈n

I-bpw s]≥-j≥ Dƒ-s∏-sS-bp≈ ]-≤-Xn-Iƒ A-´n-a-dn-®v kzIm-cy-aq-e-[-\ i-‡n-Iƒ-°v em`w-sIm-øm≥ k¿-°m-cp-Iƒ HØm-i-sN-øp-I-bm-Wv. I-e-Œ-td-‰n¬ B-cw-`n-® am¿®n¬ \q-dp-°-W-°n-\v Po-h-\°m-cm-Wv A-Wn-\n-c-∂-Xv. I¬∏-‰ hn-P-b-]-ºv ]-cn-k-c-Øv am¿®v A-h-km-\n-®p. Xp-S¿-∂p \-S∂- [¿-W kw-ÿm-\ sk-{I-t´dn-b-‰v Aw-Kw sI F A-{_m-

lmw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn√m {]-kn-U‚ v Sn \m-Wp A-[y£-X-h-ln-®p. sk-{I-´-dn F-kv A-P-b-Ipam¿, tPm-bn‚ v -sk-{I-´-dn kn B¿ t{]w-a-cm-Pv, kw-ÿm-\ -IΩn-‰n Aw-K-ß-fm-b kn F-®v {]Zo-]v-Ip-am¿, ]n hn G-en-bm-Ω,Pn-√m `m-c-hm-ln-I-fm-b sI B\-μ≥, Fw F≥ Ko-X,- ]n sI _m-e-Ir-jv-W≥, ]n hn am-Xyp t\-Xr-Xzw \¬-In.

Aw-K-ß-fn-se-Øn-°m≥ ]-©mb-Øv `-c-W-k-an-Xn Aw-K-߃, kn.--Un.--F-kv. F-Iv-kn-I-yq-´o-hv, F.--Un.--F-kv. F-Iv-kn-I-yq-´o-hv `m-c-hm-ln-Iƒ F-∂n-h¿-°m-bn C-∂pw \m-sf-bpw {Km-a-∏-©m-bØv lm-fn¬ Ip-Spw-_-{io D-]-kan-Xn Aw-K-߃ ¢m-kv kw-LSn-∏n-°pw.

kv-t]m-«v A-Uv-an-j³

tÃ-‰v k¿-ho-kv s]≥-j-t\-gv-kv bq-\n-b≥ I¬-∏-‰ tªm-°v I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ am-\-¥-hm-Sn: I-Æq¿ bq-\n-th- \-SØnb I-e-Œ-td-‰v [¿-W \-K-ck-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p gv-kn-‰n-°v Io-gn-ep-≈ I-Æq¿ Nn∑-b C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v sS-Ivt\m-f-Pn-bn¬ (Nn≥-sS-Iv) Fw._n.-F, Fw.-kn.-F. tIm-gv-kp-Ifn¬ H-gn-hp-≈ G-Xm-\pw ko-‰pI-fn-te-°v kv-t]m-´v A-Uv-anj≥ C-∂p-cm-hn-se 10 ap-X¬ am\-¥-hm-Sn ]-g-»n sse-{_-dnbn¬ \-S-°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-cØn-\v 9961858865.-

\o-e-Kn-cn-bn I-\-¯ a-g; 20 Ip-Spw-_-§Ä Zp-cn-Xm-izm-k Iymw-]nÂ

H-bn-kv-I- Zn-\m-N-c-Ww I¬-∏-‰: H-bn-kv-I C‚¿-\m-j\¬ I¬-∏-‰ Nm-]v-‰¿ H-bn-kv-IZn-\m-N-c-Ww \SØn. ta-∏m-Sn au-≠v Xm-t_m¿ Cw-•o-jv kvI - qfn¬ kw-LS- n-∏n-® N-Sß - n¬ Irjn U-]yq-´n U-bd - Œ - ¿ A-eI - vk - v kn am-Xyp D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p.Nm-]v-‰-dn-s‚ Io-gn-ep-≈ eu {Ko≥ ¢-∫p-I-fn-se hn-Zym¿-YnIƒ-°m-bn G¿-s∏-Sp-Øn-b kvtIm-f¿-jn-∏p-I-fp-sS hn-X-c-Ww ta-∏m-Sn au-≠v Xm-t_m¿ kvIqƒ {]n≥-kn-∏mƒ h¿-Ko-kv ssh-Zy≥ \n¿-h-ln-®p. eu {Ko≥ ¢-∫p-I-fn-se hnZym¿-Yn-Iƒ X-øm-dm-°n-b ssIsb-gp-Øv am-kn-I, eu-en A-KÃy≥ kv-Iq-fn-se eu {Ko≥ I¨-ho-\¿-°v \¬-In {]Imi\w sN-bvXp.

Kq-U-√q¿: I-\-Ø a-g-sb Xp-S¿∂v \o-e-Kn-cn-bn¬ 20 Ip-Spw-_ß-sf Zp-cn-Xm-izm-k Iymw-]nte-°v am-‰n. Kq-U-√q¿-, -]-¥-√q¿, -Du-´n Xm-eq-°p-I-fn¬ I-\-Ø ag Xp-S-cp-I-bm-Wv. Pn-√-bn-se \Kq-U-√q¿: a-g-s°-Sp-Xn-Iƒ Zn-I-fpw tXm-Sp-I-fpw I-c-I-hnt\-cn-Sm≥ \o-e-Kn-cn Pn-√-bn¬ ™p. ]m-S-¥-d, B-e-h-b¬, H{]-tXy-I-kw-L-ß-sf \n∂mw-ssa¬, th-S≥-h-b¬, Ip-‰ntbm-Kn-®n-´p-s≠-∂v Pn-√m I-eaq-®n, \-μ-´n, sN-fp-°m-Sn {]-tZIv-S¿ A¿-®-\m ]-Sv-\m-bn-Iv Ai-߃ sh-≈-Øn-\-Sn-bn-em-bn. dn-bn-®p. d-h-\yq-h-Ip-∏v D-tZym]p-Øq¿-h-b¬, ]m-S-¥-d, s_K-ÿ-sc-bm-Wv C-Xn-\m-bn \n°n F-∂n-hn-S-ß-fn¬ tdm-Uptbm-Kn-®n-cn-°p-∂-Xv. Iƒ sh-≈-Øn¬ ap-ßn. C-h¿-°v h-b¿-se-kv kuho-Sp-I-fn¬ sh-≈w I-b-dn-bI-cyw G¿-s∏-Sp-Øp-∂-Xp-amXn-\m¬ Kq-U-√q¿ tX-\w-sImbn _-‘-s∏-´ hn-j-bw k¿√n B-Zn-hm-kn-t°m-f-\n-bn-se °m-cn-s‚ {i-≤-bn¬-s∏-Sp]-Xn-\m-dv Ip-Spw-_-ß-sf d-hØn-bn-´p-≠v. Pn-√-bn¬ 262 Zp\yp-h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ am-‰ncn-Xm-izm-k-tI-{μ-߃ k∏m¿-∏n-®p. ]p-Øq¿-h-b¬ K-h. kv-Iq-fn-te-°m-Wv C-h-sc am-‰n∏m¿-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. Pn-√m I-e- U-√q¿ B¿.-Un.-H. P-K-tPym-Xn, Iv-S¿ A¿-®-\m -]-Sv-\m-bn-Iv, Kq- X-l-kn¬-Zm¿ ]-g-\n-Ip-am¿,

I¬-∏-‰: X-hn-™m¬ {Km-a-∏©m-b-Øn-se 140 F-kv.S-- n. IpSpw-_-߃-°v B-{i-b ]-≤-Xnbn-eq-sS ho-Sv \n¿-an-®p-\¬-Ip∂p. kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚bpw ]-©m-b-Øn-s‚-bpw k-lI-c-W-tØm-sS \-S-∏m-°p-∂ ]≤-Xn-bn-eq-sS ]m-h-s∏-´ Ip-Spw_- -߃-°pw B-cpw k-lm-bn°m-\n-√m-sX I-jv-S-s∏-Sp-∂-h¿-

k-μ¿-in-®v ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ hne-bn-cp-Øn. Xp-d-∏-≈n-bn-se \mep Ip-Spw-_-ß-sf- {]-tZ-i-sØ kv-Iq-fn-te-°v am-‰n. Pn-√-bn¬ Iq-Sp-X¬ Zp-cn-Xmizm-k-tI-{μ-߃ H-cp-°n-bn-´p÷-am-°n-bn-´p-≠v. a-g-s°-Sp≠v. a-¶p-gn-bn¬ 20 ho-Sp-I-fn¬ Xn-bn¬ Zp-cn-X-a-\p-`-hn-°p-∂sh-≈w I-b-dn-. I-\-Ø a-g-Im-ch¿-°v A-h-iy-km-[-\-߃ Ww Nq-≠n kz-tZ-in Km-‘n-a-Xne-`y-am-°m≥ \-S-]-Sn-sb-Spbp-sS ho-Sn-\v ap-I-fn¬ a-cw-hoØn-´p-≠v. Pn-√-bn-se A-]-IWp. Du-´n-˛-Kq-U-√q¿ tZ-io-b-]mSm-h-ÿ-bn-em-b kv-Iqƒ sIX-bn¬ kn¬-h¿-•u-Un¬ a-cw´n-S-߃ ]-cn-tim-[n-®p. ho-Wv H-cp a-Wn-°q¿ K-Xm-K-Xw C-Xn¬ aq-∂v sI-´n-S-ßX-S- -s∏-´p. fn¬ \n-∂p hn-Zym¿-Yn-I-sf amDu-´n-˛-a-©q¿ ]m-X-bn¬ F‰n-bn-´p-≠v. tX-\w-sIm-√n B´p ÿ-e-ß-fn¬ a-cw-ho-Wpw aZn-hm-kn-t°m-f-\n, th-S≥-hÆn-Sn-™pw K-Xm-K-Xw X-S- b¬, c-≠mw-ssa¬ {]-tZ-is∏-´p. •≥-am¿-°v, ^n-¶¿-t]mß-fn¬ I-e-Iv-S¿ an-∂¬ kÃv, X-e-Ip-μ, F-®v.-]n.-F-^v. Fμ¿-i-\w \-S-Øn. ∂n-hn-S-ß-fn-epw K-Xm-K-Xw ap-Sßn. \o-e-Kn-cn-bn¬ C-∂-se B¿.-sF. Ir-jv-W-aq¿-Øn, hn.- 632.-20 an-√n-ao-‰¿ a-g-bm-Wv tc-JH. th-em-bp-[≥ kw-`-h-ÿ-ew s∏-Sp-Øn-b-Xv.

sI-Sp-Xn t\-cn-Sm³ {]-tXy-I-kw-L-w: PnÃm I-e-Iv-SÀ

B-{i-b ]-²-Xn-bn-eq-sS ho-Sv \nÀ-an-¨p\Â-Ip-¶p

F≥.-Pn.-H. bq-\n-b-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Po-h-\-°m¿ \-SØnb am¿-®v I¬-∏-‰-bn¬ kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰v Aw-Kw sI F A-{_lmw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

I¬-∏-‰: tI-c-fm tÃ-‰v k¿-hokv s]≥-j-t\-gv-kv bq-\n-b≥ I¬-∏-‰ tªm-°v I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ I-e-Œ-td-‰v [¿W \-S-Øn. s]≥-j≥ ]-cn-jv-Ic-W \-S-]-Sn-Iƒ B-cw-`n-°p-I, ]-¶m-fn-Ø s]≥-j≥ ]-≤-Xn Dt]-£n-°p-I, D¬-k-h-_-Ø Hcp-am-k-sØ s]≥-j≥ Xp-I-bm°p-I F-∂o B-h-iy-߃ k-ac-°m¿ D-∂-bn-®p. \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ ]n ]n B-en D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. ]n ]n tKm-]m-eIr-jv-W≥ kw-km-cn-®p.-

°p-am-Wv k-lm-bw e-`n-°p-I. ÿ-e-an-√m-Ø Ip-Spw-_-߃°v aq-∂p-sk‚ v `q-an hm-ßn hoSv \n¿-an-®p \¬-Ip-I-bpw A-Snÿm-\ ku-I-c-y-߃ H-cp-°pI-bpw sN-øpw. F-√m hn-`m-K-°m-cpw Kp-Wt`m-‡m-°-fm-hp-∂p F-∂-XmWv B-{i-b ]-≤-Xn-bp-sS {]tXy-I-X. ho-Sv \n¿-am-Ww Iq-Sm-sX H-‰-

bv-°v Xm-a-kn-°p-∂-h¿-°v `-£Ww ]m-Iw-sN-bv-Xv F-Øn-®psIm-Sp-°m-\pw Ip-Spw-_-{io Aw-K-߃ X-øm-sd-Sp-°p-I-bmWv. B-{i-b s{]m-P-Iv-‰n-se KpW-t`m-‡m-°-sf I-s≠-Øp-∂Xv Ip-Spw-_-{io Aw-K-ß-fm-Wv. ]-©m-b-Øv \n¿-an-®p \¬-Ip-∂ ho-Sn-\v c-≠p-e-£w cq-]-bm-Wv h-I-bn-cp-Øn-bn-´p-≈-Xv.

hym-]m-c-Øm-]-\-§-fn ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n Kq-U-√q¿: \n-tcm-[n-® πm-Ãn-°v I-h-dp-I-fpw a-‰pw hn¬-∏-\ \-SØp-∂p-s≠-∂ c-l-ky-hn-h-cØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \-Kc-k-`m A-[n-Ir-X¿ \-K-c-Ønse hym-]m-c-ÿm-]-\-ß-fn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. sl¬-Øv C≥-kv-s]-Iv-S¿ C-Sn-j≥- A-Zv-`p-

X-cm-Pn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-bncp-∂p ]-cn-tim-[-\. C-cp-]-Xv IS-I-fn-em-Wv ]-cn-tim-[-\ \-SØn-b-Xv. A-©p In-tem-{Kmw πm-Ãn°p-Iƒ ]n-Sn-s®-Sp-Øp. hym-]mc-ÿm-]-\-߃-°v 5,500 cq-] ]ng Np-a-Øn-bn-´p-≠v.


3 {]mtZ-inIw kv-{Xo-b B-Zn-hm-kn-IÄ-¡n-S-bn-se Ip-jvT-tcm-Kw: imaÂ-ky-Ir-jn: kÀ-th \-S-¯p-sa-¶v B-tcm-Ky-h-Ip-¸v ]-cn-io-e-\w \Â-In

26 Pqsse 2013 sh≈n

kozhikode/wyd

ssh-Z-yp-Xn ap-S-§pw I¬-∏-‰: ]p¬-∏-≈n 33 sI.hn. k-_v-tÃ-j≥ ]-cn-[nbn¬ \m-sf cm-hn-se H-º-Xpap-X¬ ssh-Io-´v A-©p-h-sc ssh-Z-yp-Xn hn-X-c-Ww ap-Sßp-sa-∂v A-kn-Â v F≥Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.

]cn-]mSn  tI-Wn-®n-d hr-μm-h≥ HmUn-t‰m-dn-bw: hr-μm-h≥ Im≥k¿ A-th¿-\-kv ¢-∫pw eb¨-kv ¢-∫pw tN¿-∂p kw-LSn-∏n-°p-∂ ku-P-\y Im≥-k¿ \n¿-W-b Iymw-]v-˛ 9.-00  ]-\-a-cw A-ar-tX-iz-cn lmƒ: hn.-F-®v.-F-kv.-C. A-{Kn- Im-´m-\-i-eyw ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v Im-hpw-a-μ-Øv \S∂ tdm-Uv D-]-tcm-[w Iƒ-®-d¬ tIm-gv-kv P-bn-®-h-cp- X-cn-tbm-Sv s^m-tdm-\ ]-≈n-hn-Im-cn ^m. tPm-Wn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p sS I¨-h≥-j≥-˛ 10.-30

Adnbn-¸pIÄ

amw-tkmÂ-¸-¶ ]-cn-io-e-\-¯n-\v A-t]-£n-¡mw

I¬-∏-‰: Ip-f-ºp-tcm-K {]-Xntcm-[ Ip-Øn-h-bv-∏-S-°-ap-≈ {]-h¿-Ø-\-߃ N¿-® sN-øp∂-Xn-\pw {]-h¿-Ø-\ ]-cn-]m-Sn X-øm-dm-°p-∂-Xn-\pw Pn-√-bnse £o-tcm¬-∏m-Z-I k-l-I-cW-kw-Lw {]-kn-U‚p-am¿, sk-{I-´-dn-am¿ F-∂n-h-cp-sS tbm-Kw 30\v cm-hn-se 10.-30 apX¬ I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥kv lm-fn¬ tN-cp-sa-∂v £o-chn-I-k-\ h-Ip-∏v U-]yq-´n U-bd-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.

tPm-Wn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-ac - w D-®b - v° - v 12 h-sc \o-≠p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v Fw F tPm-k^ - v, tKm-]n\m-Y≥, Fw Fw am-Xyp, tZ-hZ- mk≥ kw-km-cn-®p. C-∂v D-®-bv°v 12\v k-a-c-°m-cp-am-bn Pn-√m I-eŒ - ¿ N¿-® \-SØ - p-sa-∂pw {]tZ-i-Øv cm-{Xn-Im-e ]-t{Sm-fn-Mv i-‡-am-°p-sa-∂pw ÿ-e-sØØn-b t^m-dk - v‰ - v sd-bv© - ¿ IrjvW - Z- m-kv D-d∏ - p-\¬-In.

I¬-∏-‰: `-£-y-kp-c-£m Kp-W\n-e-hm-c-\n-b-aw I¿-i-\-am-bn \-S-∏m-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn `£-y-h-ym-]m-c ÿm-]-\-߃°p ]p-d-sa `-£-W-km-[-\߃ D¬-∏m-Zn-∏n-®v hn-X-c-Ww \-S-Øp-∂ ÿm-]-\-ß-sf-∂ \n-e-bn¬ A-¶-W-hm-Sn-Iƒ, kvIq-fp-Iƒ, ss{S-_¬ kv-Iqƒ tlm-Ã-ep-Iƒ F-∂n-hn-S-ß-fnepw `-£-y-kp-c-£m c-Pn-kv-t{S-

j≥ \n¿-_-‘-am-°pw. `-£-y-hn-j-_m-[ t]m-ep-≈ kw-`-h-߃ dn-t]m¿-´v sN-øp-∂ km-l-N-c-y-Øn¬ \n-b-a-Øn-se hy-h-ÿ-Iƒ I¿-i-\-am-bn \-S∏m-°m-\m-Wv Xo-cp-am-\-sa-∂p Pn-√m `-£-y-kp-c-£m Hm-^nk¿ A-dn-bn-®p. `-£-Ww ]m-IwsN-øp-I-bpw kw-`-cn-°p-I-bpw hn-X-c-Ww sN-øp-I-bpw sN-øp∂ ÿm-]-\-߃ `-£-y-kp-c-

£m \n-b-a-{]-Im-cw A-\p-h¿Øn-t°-≠ \n¿-tZ-i-ß-fpw \n_-‘-\-I-fpw Cu ÿm-]-\-ßfpw ]m-en-°-Ww. c-Pn-kv-t{Sj≥ A-\p-h-Zn-°p-∂-Xn-\v ]men-t°-≠ \n-_-‘-\-I-fp-sS hni-Zmw-i-߃ h-Ip-∏v ta-e-[n-Imcn-Iƒ-°v e-`-y-am-°p-sa-∂pw At±-lw A-dn-bn-®p. Iq-Sp-X¬ hnh-c-߃-°v Pn-√m `-£-y-kp-c£m Hm-^n-k¿ (8943346192).

A-h-iy-km-[-\-hn-e Ip-Xn-¡p-t¼m-gpw sam-ss_Â- am-th-en F¯n-bnÃ

I¬-∏-‰: \n-tXym-]-tbm-K km[-\-ß-fp-sS hn-e-°-b-‰-Øn¬ P-\w s]m-dp-Xn-ap-´p-tºm-gpw Pn√-bv-°v A-\p-h-Zn-® sam-ss_¬ am-th-en-Iƒ F-Øn-bn-√. c-≠p hm-l-\-ß-fm-Wv Pn-√-bv-°v A\p-h-Zn-®n-´p-≈-Xv. kn-hn¬ k-ssπ-kv tIm¿-]td-j-\pw Fw hn t{i-bmw-kv-Ipam¿ Fw.-F¬.-F-bpw Hm-tcm hml-\-ß-fm-Wv A-\p-h-Zn-®-Xv. I¬-∏-‰: K-h. sF.--Sn.--sF-bn¬ 14,27,792 cq-]-bm-Wv hm-l-\w tlm-kv-]n-‰m-en-‰n am-t\-Pv-sa‚ v hm-ßm≥ Fw.-F¬.-F-bp-sS t{S-Uv A-U-zm≥-kv sam-Uyq{]m-tZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠n¬fn¬ ^p-Uv s{]m-U-Iv-j≥, ^p- \n-∂v A-\p-h-Zn-®-Xv. Uv B‚ v _n-h-td-P-kv k¿-ho2012 B-K-kv-Xv 11\v Xp-I Akv, {^-≠v Hm-^n-kv F-∂o hn\p-h-Zn-s®-¶n-epw C-Xp-h-sc hm`m-K-ß-fn¬ K-Ãv C≥-kv-{S-Iv-S¿am-sc \n-b-an-°p-∂-Xn-\p-≈ A`n-ap-Jw B-K-kv-Xv aq-∂n-\v cmhn-se 11\v sF.--Sn.--sF-bn¬ \-SØpw. tlm-´¬-am-t\-Pv-sa‚ v Un{Kn-bpw aq-∂p-h¿-jw {]-hr-Øn]-cn-N-b-hpw A-s√-¶n¬ tlm´¬ am-t\-Pv-sa‚ v Un-tπm-a-bpw A-©p-h¿-jw {]-hr-Øn-]-cn-Nb-hpw D-≈ D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰pw ]-I¿∏pw k-ln-Xw {]n≥-kn-∏mƒ apºm-sI lm-P-cm-h-Ww. t^m¨: 04936 205519.-

XmÂ-¡m-en-I A-[ym-]-I \n-b-a-\w

l-\w Np-cw I-b-dn-bn-´n-√. [-\h-Ip-∏n-s‚ A-\p-hm-Z-hpw `-cWm-\p-a-Xn-bpw ssh-In. I-gn™ G-{]n¬ 14\m-Wv F.-F-kv. e-`n-®-Xv. F.-F-kv. e-`n-®v aq-∂p-am-kw B-hm-dm-bn-´pw kn-hn¬-k-ssπkv tIm¿-]-td-j-s‚ ]¿-t®-knMv hn-`m-Kw hm-l-\w hm-ßn-bn´n-√. tIm¿-]-td-j≥ A-\p-h-Zn® hm-l-\-hpw F-Øn-bn-√. Pn-√bn¬ D-S≥ sam-ss_¬ am-th-en F-Øp-sa-∂v a-{¥n A-\q-]v tP°-_v {]-Jym-]n-®n-´v am-k-ß-fmbn. F-∂m¬, \-S-]-Sn-bp-≠m-bn√. \n-e-hn¬ I¬-∏-‰ Un-t∏m-bp-

sS Io-gn¬ H-cp sam-ss_¬ amth-en am-{X-am-Wv Pn-√-bn-ep-≈Xv. an-°-t∏m-gpw C-Xv Hm-Sm-dp-an√. hm-l-\-Øn-s‚ Im-e-∏-g-°hpw a-‰p-am-Wv Im-c-W-am-bn ]-dbp-∂-Xv. Fw.-F¬.-F. ^-≠n-ep≈ hm-l-\w F-Øp-∂-tXm-sS C-Xp \n¿-Øm-\m-Wv kn-hn¬ k-ssπ-kv A-[n-Ir-X-cp-sS \o°w. t\-c-sØ C-Xp \n¿-Øn-bnSm≥ {i-aw \-S-Øn-bn-cp-∂p. {]Xn-tj-[-sØ Xp-S¿-∂m-Wv Xocp-am-\w am-‰n-b-Xv. Pn-√-bn¬ t\-c-sØ A-©p sam-ss_¬ am-th-en D-≠m-bncp-∂p. kp¬-Øm≥ _-tØ-cn

I¬-∏-‰: am-\-¥-hm-Sn Su¨ Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN©n¬ c-Pn-ÿ sN-bv-Xv hn-hn-[ Im-c-W-ß-fm¬ ko-\n-tbm-dn-‰n \-jv-S-am-b-h¿-°v ko-\n-tbm-dn‰n ]p-\-ÿm-]n-°p-∂-Xn-\v Ah-k-cw e-`n-°pw. A¿-l-X-bp-≈-h¿ 31\-Iw Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN©n¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ Im¿-Upw A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpw kI-e-Œ-td-‰v ]-Sn-°¬ \-S-°p-∂ cm-]I¬ k-Xy-{K-l-sØ ln-Xw A-t]-£ k-a¿-∏n-°F¬.Un.F-^v. Pn√m I¨-ho-\¿ sI hn tam-l-\≥ Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v A-`nkw-t_m-[-\ sNøp∂p t^m¨: 04935 246222.

Kq-U-√q¿: Hm-t´m-dn-£-bpw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn-®v aq-∂pt]¿-°v ]-cn-t°-‰p. h-≠n-tim-e kz-tZ-in-I-fpw ss_-°v bm-{X°m-cp-am-b ]p-jv-]-cm-Pv (37), e£v-an-Im-¥≥ (38), Hm-t´m-dn£m bm-{X-°m-c-≥ kp-{_-lv-aWy≥ (47) F-∂n-h¿-°m-Wv ]cn-t°-‰-Xv. C-h-sc Ip-∂q¿ Xmeq-°v B-ip-]-{Xn-bn-epw Xp-S¿∂v tIm-b-º-Øq¿ sa-Un-°¬

A-[y-£-\pw sF.-kn.-Un.-Fkv. kq-∏¿-ssh-k¿, h-\n-Xm ]©m-b-Øv Aw-Kw, A-`n-`m-j-I, k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿, F-kv.kn-˛-F-kv.-Sn. hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ ]-©m-b-Øv Aw-Kw F-∂n-h-cmbn-cp-∂p ]-©m-b-Øp-X-e k-anXn Aw-K-߃. ]-©m-b-Øp-X-e Pm-{K-Xmk-an-Xn-bp-sS k-lm-b-Øn-\mbn hn-hn-[ ta-J-e-I-fn-ep-≈-hsc tN¿-Øv k-lm-b-k-an-Xnbpw A-`n-`m-j-I-sc Dƒ-s∏-SpØn \n-b-a-k-lm-b kw-hn-[m-\-

tIm-f-Pn-epw {]-th-in-∏n-®p. Ip∂q¿ h-≠n-tim-e-bn¬ C-∂-se D-®-bv-°m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw.

IÀ-¡-S-I-hm-hv _-en I¬-∏-‰: a-Wn-b-t¶m-´-∏≥ t£{X-Øn¬ I¿-°-S-I-hm-hv _-en B-K-kv-Xv B-dn-\v ]p-e¿-s® A©p-ap-X¬ Xp-S-ßpw. Im-hp-¶-c C-√-Øv cm-P≥ \-ºq-Xn-cn-∏m-Sv Im¿-an-I-Xzw h-ln-°pw.

a-cw -ap-dn-¨p-I-S-¯m³ {i-aw; aq-¶p-t]À A-d-Ìn Kq-U√ - q¿: a-cw ap-dn-®p-IS- Ø - m≥ {i-an-® tI-kn¬ aq-∂p-t]¿ A-dÃn¬. tN-c-ºm-Sn kz-tZ-in-I-fmb P-bi - o-e≥ (28), si-¥n¬-Ipam¿ (30), tKm-kv em‚ v kz-tZ-in aq¿-Øn (35) F-∂n-h-sc-bm-Wv tN-c-ºm-Sn t^m-d-Ãv sd-bv-©¿

Ip-«n-IÄ-s¡-Xn-cm-b A-Xn-{I-aw: Pm-{K-Xm k-an-Xn-IÄ \nÀ-Po-hw l-cn-°p-I, C-h¿-s°-Xn-cm-b A-Xn-{I-a-߃ X-S-bp-I, {]-iv-\]-cn-lm-c-Øn-\v {Xn-X-e ]-©mb-Øp-I-sf k-lm-bn-°p-I, Bh-iy-am-b \n-b-a-k-lm-bw \¬Ip-I Xp-S-ßn-b e-£y-tØm-sSbm-Wv Pm-{K-Xm-k-an-Xn cq-]o-Icn-®-Xv. Pn-√m Pm-{K-Xm-k-an-Xn, k-lm-b-k-an-Xn, ]-©m-b-ØpX-e k-an-Xn, hm¿-Up-X-e k-anXn F-∂n-ß-s\-bm-bn-cp-∂p LS-\. ]-©m-b-Øp-X-e Pm-{K-Xmk-an-Xn-bm-bn-cp-∂p {]-[m-\w. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v

Xm-eq-°n-ep-≠m-bn-cp-∂ am-then-bp-sS k-©m-cw 2012 G-{]nen¬ \n-e-®p. an-I-® co-Xn-bn¬ B-fp-Iƒ {]- t bm- P - \ - s ∏- S p- Ø n- b n- c p- ∂ bq-\n-‰m-bn-cp-∂p C-Xv. am-\-¥hm-Sn-bn-se am-th-en \n-›-e-ambn-´v h¿-j-ß-fm-bn. I¬-∏-‰ Xmeq-°n¬ c-s≠-Æ-ap-≠m-bn-cp∂-Xn¬ H-∂v I-gn-™ H-tŒm-_dn¬ Hm-´w A-h-km-\n-∏n-®p. Nq-c¬-a-e, ]p-Øp-a-e, G-e-ae, Iq-tSm-Øp-Ω¬, h-c-Zq¿, I-cWn, an-√p-ap-°v, I-√p-h-b¬ {]tZ-i-ß-fn¬ \n-tXym-]-tbm-K km-[-\-ß-fp-am-bn k-©-cn-®ncp-∂ am-th-en-bm-bn-cp-∂p C-Xv.

Hm-t«m-dn-£-bpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-¡v

ko-\n-tbm-dn-än ]p-\-Øm-]n-¡mw

ssh-Øn-cn: kv-{Xo-I-fp-sS-bpw Ip-´n-I-fp-sS-bpw kp-c-£n-X-Xzw D-d-∏p-h-cp-Øp-∂-Xn-\m-bn cq-]oI-cn-® Pm-{K-Xm-k-an-Xn-Iƒ \n¿Po-hw. X-t±-i-kz-bw-`-c-Ww, km-aq-ln-I-t£-aw, s]m-Xp-P\m-tcm-Ky-h-Ip-∏p-Iƒ tN¿-∂mWv t\-c-sØ hm¿-Up-X-e-ßfn¬ Pm-{K-Xm-k-an-Xn cq-]o-I-cn®-Xv. F-∂m¬, an-° hm¿-Up-I-fnepw H-cp tbm-Kw-t]m-epw hn-fn®p-tN¿-Øn-√. kv-{Xo-I-fpw Ip-´nI-fpw I-£n-I-fm-b ]-cm-Xn ]-cn-

2007¬ H-º-Xp-t]¿-°pw 2008 Bdp-t]¿-°pw 2009 A-©p-t]¿°pw Ip-jvT-tcm-Kw ]n-Sn-s]-´p. 2010¬ Ip-jvT-tcm-Kw dn-t]m¿-´v sN-bv-Xn-´n-√. 2011, 2012 h¿-jØn¬ B-dpw A-©pw tI-kp-Ifm-Wv dn-t]m¿-´v sN-bv-X-Xv. B- Z n- h m- k n- I ƒ- ° n- S - b n¬ hn-hn-[-X-cw N¿-a-tcm-K-߃ \ne-\n¬-°p-∂-Xn-\m¬ Ip-jvTtcm-Kw I-s≠-Øp-∂-Xv {]-bmk-I-c-am-Wv. ssa-t°m _m-Œo-cnb e-t{] F-∂ _m-Œo-cn-b-bmWv Ip-jvT-tcm-Kw ]-c-Øp-∂-Xv. hm-bp-hn-eq-sS-bpw k-º¿-°Øn-eq-sS-bp-am-Wv tcm-Kw ]-I-

hpw cq-]o-I-cn-°-W-sa-∂v \n¿tZ-i-ap-≠m-bn-cp-s∂-¶n-epw \-S∏m-bn-√. {Km-a-k-`m tbm-K-ßfn¬ Pm-{K-Xm k-an-Xn-bp-sS {]h¿-Ø-\ dn-t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n®v N¿-®-bv-°v hn-t[-b-am-°-Wsa-∂pw \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-cp∂p. F-∂m¬, {Km-a-k-`-I-fn¬ Pm-{K-Xm-k-an-Xn-I-fp-sS t]-cpt]m-epw ]-cm-a¿-in-®n-√. Ip-´nIƒ-°pw kv-{Xn-Iƒ-°p-sa-Xn-tc A-Xn-{I-a-߃ h¿-[n-°p-tºmgpw Pm-{K-Xm k-a-Xn ]p-\-cp-÷nhn-∏n-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-I-fn-√.-

Ir-jv-W-kzm-an-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ h-\-]m-e-I-kw-Lw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. tN-c-ºm-Sn t^m-d-Ãv sd-bv-©v ]-cn-[n-bn-se km-ºm-tØm-Sv h-\-ta-J-e-bn¬ \n-∂m-Wv A-\[ - n-Ir-Xa - m-bn a-cw ap-dn-®p-IS- Ø - m≥ {i-an-®X - v.

am-th-en kv-t‰m-dp-I-fn-√m-Ø ÿ-e-ß-fn¬ B-gv-N-bn¬ \n›n-X Zn-h-k-ß-fn-em-Wv samss_¬ am-th-en F-Øp-I. A-cn Dƒ-s∏-sS ap-gp-h≥ km[-\-ß-fpw D-≠m-hpw. km-[-\߃ hm-ßm≥ B-fp-Iƒ ImØp-\n¬-°pw. {Km-a-ß-fn¬ \ym-b-hn-e-bv°v \n-tXym-]-tbm-K-km-[-\߃ F-Øn-°p-∂-Xn-\p th≠n-bm-Wv sam-ss_¬ am-th-enIƒ Xp-S-ßn-b-Xv. hn-e-°-b-‰Øn¬ h-en-b B-izm-k-am-bn-cp∂ kw-hn-[m-\-am-Wv A-[n-Ir-Xcp-sS ]n-Sn-∏p-tI-Sn¬ \n-e-bv-°p∂-Xv.-

cm-am-b-W ]-cn-{I-a-Ww 28\v I¬-∏-‰: ]p¬-∏-≈n-bn¬ {]-kn≤-am-b cmm-a-b-W ]-cn-{I-a-Ww 28\v \-S-°p-sa-∂v kw-Lm-S-I-kan-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. \msf ssh-Io-´v B-dn-\v am-Xm Aar-Xm-\-μ-a-bo aT-Øn¬ {io-cma e-£m¿-®-\ \-S-°pw. 28\v ]pe¿-s® 5.-30\v a-lm-K-W-]-Xn tlm-aw. G-gn-\v l-\p-am≥ tImhn-en¬ cm-am-b-W ]m-cm-b-Ww. F-´n-\v ko-Xm e-h-Ip-i t£-{XØn¬ kzm-an A-ar-X Ir-]m-\-μ]p-cn `-{Z-Zo-]w sIm-fp-Øp-∂tXm-sS cm-am-b-W ]-cn-{I-a-WØn-\pw Xp-S-°-am-hpw. in-ip-a-e-°m-hv in-ip-a-et£-{Xw, hm¬-ao-In t£-{Xw, tN-Sm-‰n≥-Im-hv, l-\p-am≥ tImhn¬ F-∂n-hn-S-ß-fn-eq-sS 22 Intem-ao-‰¿ h-\-Øn-eq-sS k-©cn-®m-Wv ]-cn-{I-a-Ww. kzm-an A£-bm-ar-X ssN-X-\y, sI kp[m-I-c≥, hn a-[p, C tam-l≥-Zmkv, sI F P-b-Ip-am¿, H ]n tKm]m-e≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

h-\-]m-X A-S-¨p; _m-h-en-þ- ssa-kqÀ bm-{X Zp-jv-I-cw am-\-¥-hm-Sn: tdm-Uv K-Xm-K-Xtbm-Ky-a-√m-Xm-b-tXm-sS h-\]m-X A-S-®-Xv _m-h-en-˛-ssakq¿ bm-{X Zp-cn-X-Øn-em-bn. tdm-Uv N-fn-°p-f-am-b-Xn-s\ XpS¿-∂v K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-® D-ZvIq¿ ap-X¬ Z-Ω-\-L-´ h-sc-bp≈ h-\-]m-X Cu am-kw B-Zyw Xp-d-∂p-sIm-Sp-Øn-cp-∂p. tI-{μm-\p-a-Xn-bn-√m-sX h-\]m-X Xp-d-∂-Xn-\v A-[n-Ir-X¿ hn-i-Zo-I-c-Ww tNm-Zn-®-tXm-sSbm-Wv I-gn-™ 19\v ho-≠pw tdm-Uv A-S-®-Xv.-C-tXm-sS slm∂-a-\-L-´ ap-X¬ D-Zv-Iq¿ h-sc-

bp-≈ 14 In-tem-ao-‰¿ Zq-cw {Kmao-W-]m-X-bn-eq-sS hm-l-\߃ t]m-tI-≠ A-h-ÿ-bmWv. 18 tIm-Sn cq-] sN-e-hn¬ \n¿-an-°p-∂ tdm-Un-s‚ {]-hrØn-Iƒ \-S-°p-I-bm-Wv. H-ºXp I-ep-¶p-I-fp-sS \n¿-am-Ww ]p-tcm-K-an-°p-∂p. a-g-°m-e-Øn\v ap-ºv Cu tdm-Uv a-Æn-´v \n-cØn-bn-cp-∂p. a-g I-\-Ø-tXm-sS a-Æv H-en-®p-t]m-hp-I-bpw Ip-gnIƒ cq-]-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xp. C-tXm-sS sN-dn-b hm-l-\-߃°v C-Xp-h-gn t]m-hm≥ I-gn-bmØ A-h-ÿ-bm-bn.-

B-[m-c-sa-gp-¯p-ImÀ [À-W \-S-¯n I¬-∏-‰: B-[m-c-sa-gp-Øv Atkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ hym-]-I-am-bn \-S-Øp-∂ A-\n›n-X-Im-e ]-Wn-ap-S-°v k-a-cØn-s‚ `m-K-am-bn I¬-∏-‰ c-Pnkv-{Sm¿ Hm-^n-kn-\v ap-∂n¬ XpS¿-®-bm-bn c-≠mw-Zn-h-k-hpw [¿-W \-S-Øn. kn.-]n.-sF. Pn-√m sk-{I-´-dn hn-P-b≥ sN-dp-I-c, _n.-sP.-]n. Pn-√m sk-{I-´-dn ]n Pn B-\-μv-

cp-∂-Xv. tcm-Km-Wp i-co-c-Øn¬ {]-th-in-®m¬ c-≠p-ap-X¬ A©p-h¿-jw h-sc th-Ww e-£Ww I-s≠-Øm≥. sXm-en-∏p-dØv \n-d-hy-Xm-k-hpw kv-]¿-i-\ti-jn Ip-d-™ ]m-Sp-I-fp-am-Wv tcm-K-e-£-߃. tcm-Kw b-Ymk-a-b-Øv I-s≠-Øn-bn-s√¶n¬ tcm-Km-Wp \m-Un-hyq-lØn¬ {]-th-in-®v Aw-K-ssh-Iey-Øn-\v h-sc Im-c-W-am-hpw. tcm-Km-Wp-hn-s‚ A-f-hv Iq-Sn-b tcm-Kn-°v H-cp-h¿-jw h-sc-bpw tcm-Km-Wp-hn-s‚ A-f-hv Ip-d™-tcm-Kn-°v B-dp-am-kw h-scbpw Nn-In¬-k B-h-iy-am-Wv.-

I¬-∏-‰: -a¬-ky-k-ar-≤n- ]≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn im-kv-{Xob a¬-ky-Ir-jn kw-_-‘n-®v I¿-j-I¿-°v ]-cn-io-e-\w \¬In. A-\p-tbm-Py a¬-ky-°p-fw X-øm-dm-°¬, Kp-W-ta-∑-bp-≈ hn-hn-[-X-cw a¬-ky-߃, a¬ky-߃-°p-≠m-Im-hp-∂ tcmK-ß-fpw {]-Xn-hn-[n-I-fpw F-∂nh-sb-°p-dn-®v ¢m-kp-Iƒ \-S∂p. hn-hn-[ ]-©m-b-Øp-I-fnse I¿-j-I-cpw a¬-ky-k-ar-≤n tIm-˛-Hm-Un-t\-t‰-gv-kpw ]-s¶Sp-Øp. ^n-j-do-kv h-Ip-∏v s{]mP-Iv-‰v A-kn-Âp-am-cm-b hn Fkv kz-]v-\, {]n-b, eq-W-‰n F-∂nh¿ ¢m-kp-I-sf-Sp-Øp.

Im-«m-\-i-eyw: IÀ-j-I-c-£m `-£-y-kp-c-£: kv-Iq-fp-I-fn-epw tlm-Ì-ep-I-fn-epw "a-Sm-¸-d-¼v P-e-tk-N-\ ]-²-Xn k-an-Xn tdm-Uv D-]-tcm-[n-¨p c-Pn-kv-t{S-j³ \nÀ-_-Ô-am-¡p-¶p \-S-¸m-¡-Ww'

sh-≈a - p-≠: X-cn-tbm-Sv {]-tZ-isØ Im-´m-\-i-eyw X-S-bm≥ \S- ] - S n- s b- S p- ° - W - s a- ∂ m- h - i yI¬-∏-‰: I-Æq¿ ar-K-kw-c-£- s∏-´v I¿-j-I-c-£m k-an-Xn-bpW ]-cn-io-e-\-tI-{μ-Øn-s‚ sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \m-´p-Im¿ B-`n-ap-J-y-Øn¬ F-d-Wm-Ip-fw Im-hpw-aμ - Ø - v tdm-Uv D-]t- cm-[nPn-√-bn-se Iq-Øm-´p-Ip-f-Øp®p. I-gn-™ G-Xm-\pw Zn-h-k≈ ao-‰v s{]m-Uv-Iv-kv Hm-^v Cß-fm-bn Xp-S-cp-∂ Im-´m-\-i-ey¥y-bn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ amw- Øn-\v im-iz-X ]-cn-lm-c-am-h-iytkm-¬-∏-∂ ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m- s∏-´v C-∂-se cm-hn-se 10\v BSn-bn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-∏cw-`n-® D-]-tcm-[w X-cn-tbm-Sv cy-ap-≈-h¿ B-K-kv-Xv aq-∂n-\v s^m-tdm-\ ]-≈n-hn-Im-cn ^m. cm-hn-se 11.-30\v I-Æq¿ Pn-√m ar-Km-ip-]-{Xn tImw-]u-≠n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ ar-K-kw-c-£W ]-cn-io-e-\ tI-{μ-Øn¬ lm-P-cm-h-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃-°v t^m¨: 0497 2763473.-

£o-c-kw-Lw `m-c-hm-ln-I-fp-sS tbm-Kw 30\v

I-¬-∏-‰: B-Zn-hm-kn hn-`m-K߃-°n-S-bn¬ Ip-jvT-tcm-Kw h¿-[n-°p-∂-Xv Kp-cp-X-c-am-bn Im-Wp-∂p-sh-∂v B-tcm-Ky-hIp-∏v. tcm-Kw \n¿-am¿-P-\w sNøp-∂-Xn-\v tcm-Kn-I-sf k¿-thbn-eq-sS I-s≠-Øn Nn-In¬-k D-d-∏p-h-cp-Øp-∂-Xn-\v \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂v U-]yq-´n Un.Fw.-H. A-dn-bn-®p. B-tcm-Ky-h-Ip-∏v X-s∂ \-SØn-b ]T-\-Øn-em-Wv Ip-jvTtcm-Kw hym-]n-°p-∂-Xm-bn Is≠-Øn-b-Xv. Cu h¿-jw 12 t]¿-°v Ip-jvT-tcm-Kw ]n-Sn-s∏-´Xn¬ G-gpw B-Zn-hm-kn-I-fm-Wv.

Ip-am¿, kw-ÿm-\ s]≥-j-t\gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ t\-Xmhv ]n ]n tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, kn.-]n.-Fw. t\-Xm-hv kp-K-X≥ kw-km-cn-®p. k-a-c-k-an-Xn sN-b¿-am≥ Fkv k-\-Xv-Ip-am¿, I¨-ho-\¿ Fw _n {]-Im-iv, kn hn tKm-]n, X-¶-®≥, ]n sI kp-[o-{μ≥, ]n B¿ c-Rv-Pn-Xv t\-Xr-Xzw \¬- Xp-S¿-®-bm-bn c-≠mw-Zn-h-k-hpw ]-Wn-ap-S-°n-b B-[m-c-sa-gp-Øp-Im¿ I¬-∏-‰ c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^n-kn-\v ap-ºn¬ [¿-W \-S-Øp-∂p In.-

]p¬-∏-≈n: a-Sm-∏-d-ºv P-e-tkN-\ ]-≤-Xn D-S≥ \-S-∏m-°-Wsa-∂v hym-]m-cn hy-h-km-bn GtIm-]-\-k-an-Xn bq-\n-‰v I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. h-f-sc-°p-d-®v IpSpw-_-ß-sf-am-{Xw am-‰n-∏m¿-∏n®v Ip-d-™ sN-e-hn¬ \-S-∏m°m-hp-∂ ]-≤-Xn-bm-Wn-Xv. I-S-am≥-tXm-Sv ]-≤-Xn-°p ]I-cw-h-bv-°m-hp-∂-Xpw C-Xp-Xs∂. kw-ÿm-\ Iu¨-kn-en-

te-°v Xn-cs - ™-Sp-°s - ∏-´ C Sn _m-_p-hn-\pw Pn-√m I-Ωn-‰n-bnte-°v Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ aØm-bn B-Xn-c-bv-°pw N-S-ßn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. hn-P-b≥ IpSn-en¬ A-[y-£-X-h-ln-®p. kn ]n tPm-bn-°p-´n, ]n kn tSm-an, sI F kp-[m-Ic - ≥, C sI ap-lΩ-Zv, sI tPm-k^ - v, sI sI B\-μ≥, F≥ bp D-el - ∂ - m≥, Ip∂-Øv tPm-kv kw-km-cn-®p.-

Npcp¡¯nÂ

tIm-þ-Hm-]-td-äo-hv Fw-t¹m-bo-kv {^-−v I¬-h³-j³ ]p¬-∏-≈n: tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv Fw-tπm-bo-kv {^-≠v {]-tXyI Pn-√m I¨-h≥-j≥ Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI F¬ ]u-tem-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. `-£y-kp-c-£m-\n-b-aw \-S∏m-°p-tºmƒ k-l-I-c-W ta-J-e-bv-°v h-en-b ]-¶p-h-ln°m-\p-s≠-∂v A-t±-lw Hm¿-an-∏n-®p. a-e-tbm-c hn-I-k-\ AtXm-dn-‰n D-]m-[y-£-\m-bn Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ F≥ Un A∏-®-s\ tbm-Kw B-Z-cn-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v sI F-kv {io-Pn-Øv A-[y-£-X-h-ln®p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn hn a-Wn-b-∏≥ D-]-lm-c-߃ \¬-In. Fw bp A-∏-®≥, F≥ ap-l-Ω-Zp-Æn, ]n B¿ e-£va-W≥, B¿ cm-P≥, sI P-b, Sn kn tXm-a-kv, ]n bp tXm-akv, F≥ Un jn-Pp, ]n Fw tZ-h-ky, {io-Ip-am¿, sI sI {io-l-cn kw-km-cn-®p.-

¢m-kv-ap-dn-IÄ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp Xr-»n-te-cn: Pn-√m ]-©m-b-Øv ^-≠p-]-tbm-Kn-®v Xr-»n-tecn K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \n¿-an-® ¢m-kv-ap-dnIƒ a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI hn i-in A-[y-£-X-h-ln-®p. cm-Py-]p-c-kv-Im¿ A-hm¿-Uv t\-Sn-b Ip-´n-Iƒ-°v tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn A-–p¬ A-jv-d-^v D-]-lm-cw \¬-In. {]-[m-\m-[ym-]-I≥ ]n l-cn-Zm-kv, Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw F F≥ kp-io-e, tªm-°v ]-©m-b-Øv Aw-Kw F sI P-b-`m-c-Xn, {Km-a-∏-©m-b-Øv Aw-K-ß-fm-b X-kv-\n jmln-Zv, F Fw \n-jm-¥v, kn sP A-e-Iv-kv, k-c-kz-Xn, {]n≥kn-∏mƒ hn i-in-[-c≥, A-[ym-]-I≥ k-Æn kw-km-cn-®p.-

s]³-j-t\-gv-kv bq-\n-b³ k-t½-f-\w ]p¬-∏-≈n: hn-]-Wn-bn¬ k¿-°m¿ C-S-s]-´v \n-tXym-]-tbmK km-[-\-ß-fp-sS hn-e-°-b-‰w X-S-bm≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°W-sa-∂v tI-c-fm tÃ-‰v k¿-ho-kv s]≥-j-t\-gv-kv bq-\n-b≥ bq-\n-‰v k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. {]-kn-U‚ v Fw Un tPm¿Pv A-[y-£-X-h-ln-®p.

{]-`m-X`-£-W- ]-cn-]m-Sn I-Wn-bm-º-‰: {Km-a-∏-©m-b-Øpw Pn-√m ]-©m-b-Øpw tN¿∂v \-S-∏m-°p-∂ ]-´n-I-h¿-K hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ {]-`m-X `£-W-]-cn-]m-Sn Xp-S-ßn. I-Wn-bm-º-‰ Pn.-bp.-]n. kv-Iq-fn¬ ]-©m-b-Øv hn-Zym-`ymk ÿn-cw k-an-Xn sN-b¿-t]-gv-k¨ Kn-cn-Pm cm-P≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. hm¿-Uv Aw-Kw hn ]n bq-kp-^v A-[y-£-X-hln-®p. ]n.-Sn.-F. ssh-kv {]-kn-U‚ v sI A-jv-d-^v, {]-[m\m-[ym-]-I≥ t_-_n sk-_m-Ãy≥, hn {io-e-X, Fw sP Ip-cy≥ kw-km-cn-®p.-

Thejas Epaper wayanad Edition 2013-07-26  

Thejas Epaper wayanad edition. 2013-07-26

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you