Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/tcr

20 Pq¨ 2014 sh≈n

Pn-Ã-bn-se-§pw h-b-\-Zn-\ ]-cn-]m-Sn-IÄ \-S-¯n hm-b-\Zn\mN-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn a-cp-X-bq¿ Fw.-Fw.-F¬.]n. kv-Iq-fn¬ eo-U¿-°v ]p-kv-X-Iw \¬-In Pn-√m ]-©m-b-Øv sa-w_¿ hn sI jm-lp-lm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Xr-iq¿: hm-b-\-bn¬ \n-∂v A- Øn¬ Pn-√-bn-se ssl-kv-Iqƒ I-∂p-am-dp-∂-Xn-s‚ {]-Xym-Lm- hn-Zym¿-Yn Iƒ-°m-bn \-S-Øn-b X-߃ k-aq-lw C-∂v ]-e co-Xn- Izn-kv a-¬k-cw tX-d-ºn¬ cm-abn¬ A-\p-`-hn-°p-I-bm-sW-∂v Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.-F D-Zv-Lmta-b¿ cm-P≥ sP ]-√≥ ]-d- S-\w sN-bv-Xp. Xr-iq¿ tam-U¬ t_m-bv-kv ™p. Pn-√m `-c-W-Iq-Sw, C≥^¿-ta-j≥ ]-ªn-Iv dn-te-j≥- ssl-kv-Iq-fn¬ \-S-∂ a-¬k-ckv h-Ip-∏v, hn-Zym-`ym-kw, ]-©m- Øn¬ C-cn-ßm-e-°p-S \m-jb-Øv h-Ip-∏p-Iƒ, ]n F≥ ]- W¬ F-®v.-F-kv.-F-kn-se AWn-°¿ ^u-t≠-j≥ F-∂n-h- tem-Iv s]-√n-t»-cn H-∂mw-ÿmbp-sS kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ \-hpw sN-Δq¿ sk‚ v tk-hnkw-L-Sn-∏n-® Cu h¿-j-sØ tb-gv-kv F-®v.-F-kn-se A-izn≥ hm-b-\-Zn-\-˛-hm-cm-N-c-W ]-cn- sI c-≠mw-ÿm-\-hpw t\-Sn. ]m-Sn-bp-sS Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S- Nm-e-°p-Sn: {]-ap-J km-ln-Xy\w I-Wn-aw-K-ew F-kv.-F≥. Im-c≥ ]n.--F≥.--]-Wn-°-cp-sS kvtKƒ-kv ssl-kv-Iq-fn¬ \n¿-h- a-c-W-bn¬ hm-b-\-Zn-\w B-N-cnln-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.- ®p. hn-h-[ {K-Ÿ-im-e-Iƒ, kvN-S-ßn¬ Pn-√m I-e-Iv-S¿ Iq-fp-Iƒ, tIm-f-Pp-Iƒ, k-∂Fw F-kv P-b A-[y-£-bm-bn- ≤ kw-L-S-\-Iƒ F-∂n-h-bp-sS cp-∂p. tI-c-f km-ln-Xy A-°m- B-`n-ap-Jy-Øn¬ ]-cn-N-b ¢mZ-an sk-{I-´-dn B¿ tKm-]m-e- kp-Iƒ kw-L-Sn-∏n-®p. Ir-jv-W≥ hm-b-\-Zn-\ k-tμ- sIm-c-´n: Fw.--F.--Fw.--F-®v.F -- -kv.-iw \¬-In. hm-b-\ hm-cm-tLm- kv-Iq-fn¬ kw-L-Sn-∏n-® hm-bj-Øn-s‚ `m-K-am-bn hn-Zym-`ym- \Zn-\w {]-i-kv-X km-ln-Xy-Imk h-Ip-∏v ]n F≥ ]-Wn-°¿ cn km-dm tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w ^u-t≠-j≥, C≥-^¿-ta-j≥-˛- sN-bv-Xp. kv-Iq-fn¬ \-S-Øn-b ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏v F- N-S-ßn¬ ]n.--Sn.--F.--{]-kn-U‚ v ∂n-h-bp-sS kw-bp-‡m-`n-ap-Jy- tPm-jn ]p-Øn-cn-°¬ A-[y-

Adnbn-¸pIÄ

]n.-Pn.-Un.-kn.-F. tIm-gv-kv {]-th-i-\w Xr-iq¿: sF.-F-®v.-B¿.-Un bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw , F-d-Wm-Ipfw ta-J-e tI-{μ-Øn-epw hm-g°m-Sv, A-Sq¿ , ]o-cp-ta-Sv, ]-ø∂q¿ , ]-´p-hw, tIm-gn-t°m-Sv F∂o A-ssπ-Uv k-b≥-kv tImtf-Pp-I-fn-epw I-cp-\m-K-∏-≈n , am-f, h-S-I-c, I-eym-ti-cn F∂n-hn-S-ß-fn-se tam-U¬ t]mfn-sS-Iv-\n-°p-I-fn-epw ap-´w ( sXm-Sp-]p-g) , s]-cn-¥¬-a-Æ , ]p-Xp-∏-≈n, s]-cn-t» cn F-∂o sS-Iv-\n-°¬ l-b¿ sk-°‚-dn kv-Iq-fp-I-fn-epw Xn-cq¿, Ip-≠d, hm-f-t©-cn, cm-Pm-°m-Sv. tN¿-∏v F-∂o F-Iv-Ã≥-j≥ s{S-bn-\nw-Kv sk‚-dp-I-fn-epw \-S-Øp-∂ t]m-Ãv {Km-tPz-‰v Un-tπm-a C≥ I-ºyq-´¿ B-πnt°-j≥ tIm-gv-kv {]-th-i-\Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. Aw-Ko-Ir-X k¿-Δ-I-em-im-e _n-cp-Z-am-Wv tbm-Ky-X. A-t]£m-t^m-d-hpw {]-th-i-\ \n-_‘-\-I-fpw 50 cq-]-bv-°v A-XXv tI-{μ-ß-fn¬ e-`n-°pw. At]-£m-t^m-dw www.-i-hr-d.-a-c.in F-∂ sh-_v-ssk-‰n-epw e`n-°pw. A-t]-£ _-‘-s∏-´ s{S-bn-\nw-Kv sk‚¿ ta-[m-hnbp-sS t]-cn¬ F-Sp-Ø 150 cq-]bp-sS Un-am‚ v {Um-^v-‰v (]-´nI-Pm-Xn/]-´n-I-h¿-§ hn-`m-KØn-\v 100 cq-] ) k-ln-Xw _‘-s∏-´ s{S-bn \nw-Kv sk‚dn¬ Cu am-kw 25 \v ap-ºv AX-Xv s{S-bn-\nw-Kv tI-{μ-ß-fn¬ k-a¿-∏n-°-Ww. hn-i-Z hn-h-c߃ sF.-F-®v.-B¿.-Un bp-sS sh-_v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw.

sa-Un-¡Â Hm-^n-kÀ CâÀ-hyq

Xr-iq¿: tZ-io-b B-tcm-Ky ZuXy-Øn-s‚ Io-gn¬ Pn-√-bn-se B-tcm-Ky ÿm-]-\-ß-fn¬ Icm¿ hy-h-ÿ-bn¬ tPm-en sNøp-∂-Xn-\v sa-Un-°¬ Hm-^ok¿-am-sc sX-c-s™-Sp-°p-∂Xn-\p-≈ hm-Iv-˛-C≥-˛-C‚¿hyq 25 \v cm-hn-se 9 . 30 \v Btcm-Ky tI-c-fw Xr-iq¿ Hm^nkn¬ \-S-Øpw. Fw.-_n.-_n.F-kv. tbm-Ky-X-bpw , Sn.-kn. saUn-°¬ Iu¨-kn¬ c-Pn-kvt{S-j-\pw (s]¿-a-\‚ v) D-≈-hsc-bm-Wv ]-cn-K-Wn-°p-I. {]mb-]-cn-[n 65 h-b-kv. i-º-fw {]Xn-am-kw 32,000 cq-] .-Xm¬-]-cyap-≈-h¿ h-b-kv, tbm-Ky-X, {]hr-Øn ]-cn-N-bw F-∂n-h sXfn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpsS A- -epw A-h-bp-sS km£y s∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏p-I-fpam-bn lm-P-cm-I-Ww.

k-¼qÀ-W {]-iv-\ ]-cn-lm-c \nÀ-h-l-Ww

I-cq-∏-S-∂: Pn-√-bn-se k-ºq¿W {]-iv-\ ]-cn-lm-c \n¿-Δ-lWw I-cq-∏-S-∂ K-h. l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-∂p. sIm-Sp-ß-√q¿ D-]-Pn-√m hn-Zy`ym-k Hm-^n-k¿ Ko-Xm-e-£v-an sI D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. F®v.-Fw C≥-Nm¿-÷v Zn-\-I-c≥ Fw hn A-[y-£-X h-ln-®p. Ggp-]-tXm-fw kv-Iq-fp-I-fn¬ \ns∂-Øn-b A-[ym-]-I-cp-sS klm-b-Øm¬ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS hn-h-c-߃ k-ºq¿-Wv tkm-^v-‰v sh-b¿ h-gn Hm¨-sse≥ sN-bvX hn-h-c-ß-fn-se {]-iv-\-ß-fpw ]-cn-lm-c-ß-fpw ]-cn-l-cn-®p. A\n¬-Ip-am¿, i-in-[-c≥, cm-[mIr-jv-W≥, kp-[¿-i-\≥, hmkp-tZ-h≥, cm-Po-hv, c-Xn-Ip-am-¿, tPm-_v-k¨, A-{_-lmw, A-jd-^v t\-Xr-Xzw \¬-In.

\w sN-bv-Xp. -{]-[m-\-[ym-]n-I Ω-Zv ap-Cu-\p-±o≥ k-tμ-i-w \¬kn. eo-e, am-Xyq am-ÿ, hm¿-Uv In. ]n F tPm-k-^v am-ÿ, Fsa-º¿ F≥ sP en-tbm, ]n.-Sn.- ‰n So-®¿, kp-l-d So-®¿, hn-t\mF {]-kn-U‚ v ss_-Pp eq-hn-kv bv am-kv-‰¿ kw-km-cn-®p.kw-km-cn-®p.]p-Xp-°m-Sv: ssh-tem-∏n-≈nsXm-b-°m-hv: tIm-S-ap-°v F.- bpw Ip-™p-Æn-am-jpw F-gp-XnFw.-F¬.-]n kv-Iq-fn¬ hm-b-\m- b h-cn-Iƒ Cu-W-Øn¬ sNmZn-\m-N-c-W-tØm-S-\p-_-‘n-®v √n-s°m-Sp-Øv km-ln-Xy-Im-cn -hm-b-\ a-cn-°p-∂n-√- F-∂ hn- km-dm tPm-k-^v Ip-´n-Iƒ-s°mj-b-sØ A-[n-I-cn-®v sk-an- ∏w hm-b-\m-Zn-\w B-tLm-jn\m¿ kw-L-Sn-∏n-®p. km-ln-Xy- ®p. ]p-Xp-°m-Sv sk‚ v B‚-WoIm-c≥ kp-K-X≥ sh-¶n-S-ßv kv F¬.-]n kv-Iq-fn-se hm-b-\msk-an-\m¿ \-bn-®p. Xp-S¿-∂v hn- Zn-\m-tLm-jw D-Zv-Lm-S-\w sNZym¿-Yn-Iƒ-°m-bn ]p-kv-X-I {]- øm-s\-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p km-dm Z¿-i-\-hpw ]p-kv-X-I N-¥-bpw So-®¿. ]p-Xp-°m-Sv {Km-a-∏-©m-bkw-L-Sn-∏n-®p. sh-¶n-S-ßv {Km-a- Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v t{K-kn ∏-©m-b-Øv Aw-Kw \-ko-_ d-∏m-bn A-[y-£-X h-ln-®p. {]lp-ssk≥ D-Zv-L-m-S-\w sN-bv- [m-\ A-[ym-]n-I kv-an-X skhm-b-\ h-cm-tLm-jw Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w I-Wn-aw-K-ew F-kv.- F≥.- tKƒ-kv- ssl kv-Iq-fn¬ ta-b¿ Xp. hn-I-k-\ k-an-Xn ssh-kv _m-Ãy≥, ]n.-Sn.-F {]-kn-U‚ v cm-P≥ -sP -]-√≥ \n¿-h-ln-°p∂p. Pn-√m I-e-Œ¿ sN-b¿-am≥ F Fw lw-k-lm- t]mƒ Nm-e-°p-Sn-°m-c≥, B≥Fw F-kv P-b k-ao-]w Pn A-[y-£-X h-ln-®p.kn tPm-kv, Sn sP Xp-f-kn, tkm£-X h-ln-®p. sl-Uv-am-ÿ ]-cn-]m-Sn {i-t≤-b-am-bn. B-ip- I-S-∏p-dw: I-S-∏p-dw ^n-j-do-kv ^n-b tPm¨-k¨, jm-Pp h-´sk-_m-Ãy≥ tPm¿-÷v kw- ]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k tX-Sn h-cpkm-cn-®p. ∂ tcm-Kn-Iƒ-°v B-izm-k-am]m-h-d-´n: a-cp-X-bq¿ X-Pv-\o-Zv bn H-cp ]p-kv-X-I im-e Hm-tcm B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m-S¿-kv ¢- B-ip-]-{Xn-bn-epw cq-]o-I-cn-°p∫n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-cp-X- ∂-Xm-Wv Cu ]-cn-]m-Sn-bp-sS Dbq¿ F.Fw.F¬.-]n. kv-Iq-fn- t±-iyw. ap-√-t»-cn K-h¨-sa‚ v s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS h-b- tªm-°v B-ip-]-{Xn, ]m-h-d-´n \hm-cm-N-c-Ww \-S-Øn. a-cp-X- {]m-Y-an-I B-tcm-Ky-tI-{μw Xpbq¿ F.-Fw.-F¬.-]n. kv-Iq-fn¬ S-ßn-b-h-bn¬ ]p-kv-X-I im-e \-S-∂ N-S-ßn¬ -`q-an-°v F-s‚ Xp-S-ßn. 50tXm-fw ]p-kv-X-ID-]-lm-cw- F-∂ ]p-kv-X-Iw kv- ߃ ssI-am-d-n-b N-S-Mv-lv kvIqƒ eo-U¿-°v \¬-In Pn-√m ]- Iqƒ am-t\-P¿ ^m, tPm-k-^v ©m-b-Øv sa-º¿ hn sI jm- B-e-∏m-´v kn.-Fw.-sF tlm-kvlp-lm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n-‰¬ kq-{]-≠v _o-\ sam-bv-Xokv-Iqƒ {]-[m-\-[ym-]n-I Sn en- \v \¬-In D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. √n t]mƒ A-[y-£-X h-ln-®p. tªm-°v sa-º¿ F F¬ B‚- a-W-eq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-^. tPm-k-^v ap-≠-t»-cn ]-©m-b-Øv sa-º¿ jm-_n-\ Wn D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. {]- kv-am-c-I sse-{_-dn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ hm-b-\ \mN-c-Ww N-e-®n-{X kw-hn-[m-b-I≥ sI _n th-Wp k-enw, X-Pv-\o-Zv ¢-∫v {]-kn- [m-\-[ym-]-I≥ {^m≥-kn-kv ZnD-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p U‚ v \n-km¿ a-cp-X-bq¿, I-hn tk-hy¿, F Fw cm-a≥, ]n.-Sn.tKm-]n-\m-Yv ]-Wn-°-t»-cn kw- F {]-kn-U‚ v tU-hn-kv ]p- bp.-]n. kv-Iq-fn¬ hm-b-\-Zn-\m-N- °p-gn kw-km-cn-®p.c-Ww I-S-∏p-dw {Km-a-∏-©m-b- a-W-eq¿: {]-^. tPm-k-^v ap-≠Øq¿ kw-km-cn-®p.km-cn-®p.]-©m-b-Øv X-e hm-bm-Zn- Øv {]-kn-U‚ v dw-e A-j-d-^v t»-cn kv-am-c-I sse-{_-dn-bn-se hm-b-\-Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n®v ]m-h-d-´n sk‚ v tPm-k-^v-kv \N-c-Ww ]m-h-d-´n sk‚ v tPm- D-Zv-L-m-S-\w sN-bv-Xp. ]n.-Sn.-F hm-b-\-°m-cp-sS Iq-´m-bv-a-bm-b l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ k-^v-kv F¬.-]n. kv-Iq-fn¬ \-S- {]-kn-U‚ v _n Sn ]q-t°m-b X- dn-tU-gv-kv t^m-d-Øn-s‚ B-`-nkw-L-Sn-∏n-® -]p-kv-X-I-im-e Øn. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ߃ A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. I- ap-Jy-Øn¬ hm-b-\-Zn-\m-N-c-WB-Xp-cm-e-b-Øn-te-°v- F-∂ hn-a-e tk-Xp-am-[-h≥ D-Zv-Lm-S- hn-bpw I-Ym-Ir-Øp-am-b A-l- hpw sa-º¿-jn-∏v hn-X-c-W-hpw

Pn-Ã-bn s]-t{SmÄ-£m-aw cq-£w; Uo-eÀ-amÀ k-a-c-¯n-te-¡vXr-iq¿: Pn-√-bn¬ s]-t{Smƒ£m-aw cq-£-am-hp-∂p. s]t{Smƒ ]-ºp-I-fn-se C-‘-\-hnX-c-Ww X-S- -s∏-Sp-∂-Xn¬ {]Xn-tj-[n-®v Pn-√-bn-se s]-t{Smfn-bw Uo-e¿-am¿ k-a-c-Øn-te°v \o-ßp-∂p. s]-t{Smƒ-£m-aw ]-cn-l-cn-°m≥ A-Sn-b-¥-c-\-S-]Sn kzo-I-cn-®n-s√-¶n¬ ]-ºp-Iƒ A-S-®n-Sp-∂-Xpƒ-s∏-sS-bp-≈ ka-c-am¿-K-ß-fn-te-°v \o-ßp-sa∂v Pn-√m s]-t{Sm-fn-bw Uo-te-gvkv A-tkm-kn-tb-j≥ hy-‡-am°n. C-¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿-∏-tdj≥, ln-μp-ÿm≥ s]-t{Sm-fn-

bw F-∂o I-º-\n-I-fp-sS Uoe¿-am-cm-Wv s]-t{Smƒ £m-asØ-Øp-S¿-∂v ap-Jy-am-bpw sh´n-em-b-Xv. F-d-Wm-Ip-f-sØ C-cp-º-\Øp-≈ Cu I-º-\n-I-fp-sS dnss^-\-dn-I-fn¬-\n-∂m-Wv Pn-√bn-te-°p-≈ s]-t{Smƒ hn-X-cWw \-S-°p-∂-Xv. F-∂m¬ I-gn™ H-cm-gv-N-bn-te-sd-bm-bn s]dn-ss^-\-dn-I-fn-se-Øp-∂ temdn-I-sf s]-t{Smƒ \¬-Im-sX aS-°n A-b-°p-I-bm-Wv A-[n-IrX-sc-∂v Uo-e¿-am¿ B-tcm-]n®p. Uo-e¿-am¿-°v Io-gn-ep-≈

Po-h-\-°m¿-°v tPm-en-I-sfm∂pw \-S-°m-sX-Ø-s∂ i-º-fw \¬-tI-≠ ÿn-Xn-bm-Wp-≈-Xv. Zn-h-k-ß-tfm-fw h-≠n-bp-ambn s]-t{Sm-fn-\p dn-ss^-\-dnIƒ-°v k-ao-]w Im-Øp-In-S-t°≠ km-l-N-cy-am-Wv C-t∏mƒ bp-≈-sX-∂v A-tkm-kn-tbj≥ `m-c-hm-ln-Iƒ B-tc-]n®p. ]-e-t∏m-gpw Hm¿-U¿ sIm-SpØ A-f-hn-ep-≈ s]-t{Sm-f-√ Uo-e¿-am¿-°v e-`n-°p-∂-Xv. s]t{Sm-fn-s‚ Ip-d-hv \n-I-Øm-\mbn Uo-k-em-Wv \¬-Ip-∂-Xv. F∂m¬ ]-ºp-I-fn¬ Uo-k¬ am-

Im-dpambn Iq-«n-bn-Sn-¨v kv-Iq-«À bm-{X-nIbv¡v ]-cn-¡v Nm-h-°m-Sv: tZ-io-b-]m-X 17 ¬ a-W-Ø-e ]-≈n-°-Sp-Øv bp-hXn-Iƒ Hm-Sn-®n-cp-∂ Im-dpw kvIq-´-dpw Iq-´n-bn-Sn-®v kv-Iq-´¿ bm{X-°m-cn-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°-‰p. G-ß-≠n-bq¿ kz-tZ-inbpw t]-c-I-sØ ss^-\m≥-kv I-º-\n-bn-se Po-h-\-°m-cn-bpwam-b en-Pn-X (22)\m-Wv ]-cn-t°‰-X-v. C-h-sc sse-^v-sI-b¿ {]h¿-Ø-I¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. hym-gm-gv-N ssh-Io´m-Wv A-]-I-Sw \-S-∂-X-v. Ip-dn-I-º-\n-bn-se I-f-Ivj≥ ]n-cn-®p-h-cp-tºm-gm-bn-cp∂p A-]-I-Sw. a-W-Ø-e t__n tdm-Un¬ \n-∂p ssl-th

a-W-Ø-e ]-≈n-°-Sp-Øv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ Im-dpw kv-Iq-´-dpw bn-te-°p-I-b-dn-b en-Pn-X-bp-sS cn-®n-cp-∂-Xn-\m¬ X-e-°p-]-cnkv-Iq-´-dn¬ h-S-t°-°m-Sv kz-tZ- t°-‰n-√. tZ-l-Øv kv-Iq-´-dn-s‚ in bp-h-Xn Hm-Sn-®n-cp-∂ am-cp-Xn- lm‚n¬ h-∂n-Sn-®m-Wv ]-cn-°v. Im¿ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Sn- ap-J-Øpw ]-cn-t°-‰n-´p-≠v. Abp-sS B-Lm-Z-Øn¬ en-Pn-X Uo-jv-W¬ F-kv.sF. I-em-[sX-dn-®v Im-dn-s‚ ap≥ Kv-fm- c≥ ÿ-e-sØ-Øn \-S-]-Sn-Iƒ kn¬ h-∂p ho-Wp. sl¬-a-‰v [- ko-I-cn-®p.

ImÀ ssh-Zyp-Xn t]m-kv-än C-Sn-¨p Nm-h-°m-Sv: tZ-io-b ]m-X 17 ¬ H-cp-a-\-bq¿ aq-∂mw-I-√n¬ \n-b{¥-Ww hn-´-Im¿ ssh-Zyp-Xn t]m-kv-‰n¬ C-Sn-®p h≥ A-]-ISw H-gn-hm-bn. hym-gm-gv-N ssh-Io´v B-dn-\m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. tN-‰p-h `m-K-tØ-°p-t]m-Ip-∂ A-_m-kn-U¿ Im-dm-Wv 11 sI hn sse≥-\n-en-Sn-®-Xv t]m-kv-‰v X-I¿-∂p I-ºn-Iƒ s∏m-´n Xmsg ho-Wp. ssh-Zyp-Xn \n-e-®-Xn-\m¬ h≥ A-]-I-Sw H-gn-hm-bn. Im-dnse ss{U-h¿ A-S-°-ap-≈ b-{X°m¿ ]-cn-t°¬-°m-sX c-£s∏-´p. A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v ssl-th-bn¬ G-sd t\-cw K-Xm-

tIm¿-∏-td-j≥ s]-t{Smƒ F-SpØ-Xm-Wv c-≠v I-º-\n-I-fp-sSbpw Uo-e¿-am-sc H-tc-k-a-bw {]-Xn-k-‘n-bn-em-°n-b-Xv. C-Xp Iq-Sm-sX sIm-®n dnss^-\-dn-bn¬-\n-∂v D-Ø-tc¥y-bn-te-°v Iq-Sp-X-em-bn s]t{Smƒ t]m-hp-∂-Xpw {]-iv-\w cq£-am-°n. A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ°m-bn dn-ss^-\-dn-Iƒ A-S-bv°p-tºmƒ C-‘-\w kv-t‰m-°v sh-bv-°m-Ø-Xm-Wv C-t∏m-gsØ {]-Xn-k-‘n-bp-sS A-Snÿm-\-Im-c-W-sa-∂v Uo-e¿am¿ hy-‡-am-°n.

c≥ A-`n-{]m-b-s∏-´p. Kp-cp-hmbq¿ tZ-h-kzw a-X {K-Ÿ-im-ebp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-LSn-∏n-® hm-b-\-Zn-\m-tLm-jw DZv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. A-dn-hn-s‚ sh-fn-®w lr-Z-b-Øn-te-°v I-S-Øn-hn-Sp∂-Xv hm-b-\-bm-sW-∂pw A-t±lw ]-d-™p. ta¬-∏-Øq¿ HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-∂ N-Sßn¬ tZ-h-kzw sN-b¿-am≥ Sn hn N-{μ-tam-l≥ A-[y-£-X hln-®p. am-f: Ip-gq¿ K-h. ssl kv-Iqfn¬ Iq-gq¿ {Km-ao-W hm-b-\-ime-bp-sS B-`-ap-Jy-Øn¬ hm-b\m-hm-cm-N-c-Ww \-S-Øp-∂p. hm-b-\m-Zn-\m-tLm-j-Øn¬ Ipgq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚pw {]-kn-U‚ v C≥Nm¿-÷p-am-b ]n im-¥-Ip-am-cn So-®¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

sIm-c-´n Fw.--F.--Fw.--F-®v.F -- -kv.k -- v-Iq-fn¬ kw-L-Sn-∏n-® hm-b-\-Zn-\w km-ln-Xy-Im-cn km-dm tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p X h-ln-®p. {]-kn-≤ km-ln-XyIm-c-\m-b sI F tam-l≥-Zm-kv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. hm-b-\hm-cw tI-c-f-Øn-se km-kv-Im-cn-I a-¬k-c-am-sW∂v tI-c-f km-ln-Xy A-°m-Z-an {]-kn-U‚ v s]-cp-º-S-hw {io-[-

hm- b - \ - Z n- \ - t Øm- S - \ p- _ - ‘ n- ® v sX-°≥ Xm-Wn-t»-cn sk‚ v tkhn-tb-gv-kv F¬.-]n kv-Iq-fn¬ \S-∂ hm-b-\m hm-cm-N-c-tWm-ZvLm-S-\w Pn-√m {K-Ÿ-im-e kwLw {]-kn-U‚ v sF _m-e-tKm]m¬ D-Zv-L-B-S-\w sN-bv-Xp.

ssl-t¡m-S-Xn D-¯-c-hp ew-Ln-¨v ln-µp -sF-Iyth-Zn-bp-sS {]-I-S-\-hpw s]m-Xp-tbm-K-hpw Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq¿ t£{X-kp-c-£-bp-sS -`m-K-am-bn {]I-S-\-hpw s]m-Xp-tbm-K-hpw \ntcm-[n-® ssl-t°m-S-Xn D-Ø-chv ew-Ln-®v ln-μp-sF-Iy-th-Znbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Kp-cp-hmbq¿ tZ-h-kzw Hm-^n-kv D-]-tcm[n-®-p. Kp-cp-hm-bq¿ t£-{X-kp-c£-bp-sS -`m-K-am-bn C-∂¿ dnw-

Kv tdm-Un¬ s]m-Xp-tbm-Kw, ao‰nMv, Pm-Y, k-a-cw, [¿-W F-∂nh ]m-Sn-s√-∂v D-Ø-c-hv D≠v. CXv ew-Ln-®v C-∂¿-dnMv tdm-Unse tZ-h-kzw Hm-^n-kn-\v ap∂n¬ ap-{Zm-hm-Iyw hn-fn-®v IpØn-bn-cp-∂ 36 t]-sc Kp-cp-hmbq¿ kn.sF. sI kp-Z¿-i-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ A-d-Ãv sN-bv-Xv \o-°n-b-Xv.

]-cn-Øn-Xn Izn-kv aÂ-k-cw \-S-¯n

Xr-iq¿: tIm¿-∏-td-‰n-hv tIm-f-Pn¬ sh-®v ]-cn-ÿn-Xn ¢-∫v hn-Zym¿Yn-Iƒ-°m-bn ]-cn-ÿn-Xn Izn-kv a¬-k-cw \-S-Øn. a¬-k-c-Øn¬ hn-P-bn-I-I-fm-b Xr-iq¿ tIm¿-∏-td-‰n-hv tIm-f-Pn-\p Hu-j-[-n ]-©I¿-Ω B-ip-]-{Xn kq-{]-≠v tUm. sI F-kv c-Pn-X≥, sI.-{Xn.-F Xr-iq¿ {]-kn-U‚ v _n-Pp _m-e-Ir-jv-W≥ F-∂n-h¿ tN¿-∂v Ahm¿-Up-Iƒ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. Hu-j-[n k-ky-t_m¿-Uv sS-Iv-\n°¬ Hm-^n-k¿ H F¬ ]-b-kv, hm-t°-gv-kv ¢-_v tkm-jy¬ BŒn-hn-‰n I¨-ho-\¿ c-Lp F B¿, kw-km-cn-®p.-

hn-Zym-e-b-§Ä tI-{µo-I-cn-¨v I-©m-hv hnÂ-¸-\; bp-hm-hv A-d-kv-än Kp-cp-hm-bq¿: I-Æv Np-h-°m-Xncn-°m≥ {]-Xy-I a-cp-∂v \¬-In hn-Zym-e-b-߃ tI-{μo-I-cn-®v I©m-hv hn¬-∏-\ \-S-Øn h-∂n-cp∂ bp-hm-hn-s\ Kp-cp-hm-bq¿ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sNbv-Xp. Nm-h°m-Sv I-S-∏pdw sXm-´m-∏v kz-tZ-in ]pXp-ho-´n¬ apl-Ω-Zm-en (25) sb- bmWv Kp-cp-hmbq¿ kn.ap-l-Ω-Zm-en sF. sI.kp-Z¿-i-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-enkv kw-Lw A-d-kv-‰v sNbv-X-Xv. C-bm-fn¬ \n-∂v hn-Zym¿-YnIƒ-°v hn¬-∏-\ \-S-Øm≥ sh-

\n-tcm-[n-X e-l-cn D-Â-¸-¶-§Ä; c-−p-t]À A-d-kv-än Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq¿ taJ-e-bn-te-°v h≥ tXm-Xn¬ el-cn D-¬-∏-∂-߃ X-an-gv \m´n¬ \n-∂p sIm-≠p h-∂ X-angv \m-Sv kz-tZ-in-tb-bpw hn¬-∏\ \-S-Øn-b-Xn-\v I-S-bp-S-a-tbbpw Kp-cp-hm-bq¿ s]m-en-kv ]nSn-Iq-Sn.-X-an-gv-\m-Sv tk-ew kztZ-in a-Wn-tb-bpw tIm-´-∏-Snbn-se in-h≥ tÃ-gv-kv D-S-a Xmgn-t»-cn in-h-Zm-k-t\-bp-am-Wv Kp-cp-hm-bq¿ F-kv.sF. F-w iio-[-c-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈

s]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂v a-Wn hym]-I-tXm-Xn¬ e-l-cn D-¬∏-∂߃ F-Øn-®v \¬-Ip-I-bpw, in-h-Zm-k≥ C-h hn-‰-gn-°p-Ibp-am-Wv ]-Xn-sh-∂v s]m-enkv ]-d-™p. in-h-Zm-k-s‚ I-S-bn-epw sXm-´-Sp-Øp-≈ C-bm-fp-sS hmS-I ho-´n-epw sd-bv-Uv \-S-ØpI-bm-bn-cp-∂p. sd-bv -Un¬ 560 ]m-°-‰v lm≥-kpw, 20 ]m-°-‰v ]m≥-]-cm-Kpw ]n-Sn-s®-Sp-Øp.

®n-cp-∂ 40 s]m-Xn I-©m-hv t]menkv I-s-Sp-Øp. Cbmƒ Xo-c-tZi-sØ kv-Iq-fp-I-fn-se hn-Zym¿Yn-Iƒ-°v hym-]-I-am-bn I-©mhv F-Øn-®p \¬-Inbncp-∂p. Kp-

cp-hm-bq¿ {io-Ir-jv-W l-b¿ sk-°-‚Un kv-Iq-fn-se kv-‰pU≥v t]m-en-kv tI-U-‰p-Iƒ \¬-In-b hn-h-c-sØ-Xp-S¿-∂v a^v-Sn-bn-se-Øn-bm-Wv t]m-enkv

e-l-cn D-¬∏∂-߃ hn-‰-Xn-\v in-h-Zm-k-s\ t\-c-sØ c-≠v X-h-W A-d-kv-‰-sN-bv-Xn-cp-∂p. hn-Zym¿-Yn-Iƒ hym-]-I-am-bn e-l-cn D-¬∏-∂-߃ D-]-tbmKn-°p-∂p-s≠-∂v \m-´p-Im¿ ]cm-Xn-s∏-´n-cp-∂p. ko-\n-b¿ kn-hn¬ s]m-eo-kv Hm-^o-k¿ sI sI in-h-Zm-kv, kn-hn-¬t]m-eo-kv Hm-^nk¿-am-cm-b kn hn a-[p, jm-Pn, k-t¥m-jv F-∂n-h-cpw sd-bv-Uv \-S-Øn-b kw-L-Øn¬ D-≠m-bn-cp-∂p.]-Sn-Iq-Sn-b-Xv. C-bmƒ-s°-Xn-sc Nm-h-°m-Sv t]m-en-kn¬ ]tØm-fw tam-j-W-tI- p-I-fp-s∂v t]m-en-kv ]-d-™p. {]-Xn-sb tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n.

]m-cm-eo-KÂ thm-f-ân-bÀ-am-cp-sS tk-h-\w P-bn-en-epw H-cp-a-\-bq¿ aq-∂mw-I-√n¬ Im¿ ssh-Zyp-Xn t]m-kv-‰n¬ C-Sn-®p-≠m-b A-]-I-Sw K-Xw X-S-k-s∏-´p. t]m-en-kpw Øn ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ ko-I-cnssh-Zyp-Xn Po-h-\-°m-cpw F- ®p K-Xm-K-X X-S-kw \o-°n.-

t{Sm-fnMv \n-tcm-[-\w ew-Ln-¡p-¶-hÀ-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn I-S-en \n-co-£-Ww i-àn-s¸-Sp-¯pw

Xr-iq¿: t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[w ewLn-°p-∂-h¿-s°-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-sa-∂v Pn-√m-Ie-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. Pq-sse 31 hsc-bp-≈ t{Sm-fnMv \n-tcm-[-\ Im-e-b-f-hn¬ b-{¥-h-Xv-Ir-X t_m-´p-Iƒ D-]-tbm-Kn-®pw ]-gvk-\nMv, s]-em-Pn-Iv-t{Smƒ , anUv hm-´¿ t{Smƒ F-∂o co-XnIƒ A-h-ew-_n-®pw a-¬-ky _‘-\w \-S-Øp-∂-Xv in-£m¿-l-

{Xw hn-X-c-Ww-sN-bv-Xv ap-t∂m´p-t]m-hm≥ _p-≤n-ap-´p-s≠-∂mWv Uo-e¿-am¿ ]-d-bp-∂-Xv. kw-ÿm-\-Øv s]-t{Smƒ £m-aw C-s√-∂ ap-Jy-a-{¥n-bpsS {]-kv-Xm-h-\ hm-kv-X-h-hn-cp≤-am-sW-∂v Uo-e¿-am¿ B-tcm]n-®p. C-¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿-∏td-j-s‚ D-Ø-tc-¥y-bn-ep-≈ c≠v dn-ss^-\-dn-Iƒ A-S-®-XmWv s]-t{Smƒ-£m-aw cq-£-am°n-b-sX-∂v Uo-e¿-am¿ ]-d-bp∂p. C-Xv ]-cn-l-cn-°m≥ ln-μpÿm≥ s]-t{Sm-fn-bw I-º-\nbn¬-\n-∂v C-¥y≥ Hm-bn¬

\-S-∂p. sI _n th-Wp D-Zv-Lm-S\w \n¿-h-ln-®p. ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v sI hn hn-t\m-Z≥ A[y-£-X h-ln-®p. km-ln-Xy-Imc≥ sI A-c-hn-μm-£≥ ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øn. N-e-®n-{X kw-hn-[m-b-I≥ A-ºn-fn sse^v sa-º¿-jn-∏v hn-X-c-Ww \-SØn. ]n sI Ir-jv-W≥, ]-fln-\n k-Xy≥, kn-Pn tam-l≥-Zm-kv, tim-`m kp-tc-{μ≥, Kn-cn-P h-√`≥, hn F≥ kp¿-Pn-Øv kw-kmcn-®p.Kp-cp-hm-bq¿: \-K-c-k-`-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ hm-b-\m-Zn-\mN-c-Ww Nm-h-°m-Sv K-h. l-b¿sk-°‚-dn kv-°q-fn¬ sh-®v \S-∂p. \-K-c-k-`m sU-]yp-´n sNb¿-t]-gv-k¨ a-ln-a cm-tP-jv DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn-Zym-`ymk Ãm‚n-ßv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ sI ]n hn-t\m-Zv A-[y-£-

am-Wv. c-t≠m A-Xn-e-[n-I-tam h-≈-߃ tN¿-Øv I-c-tbm-Sv tN¿-∂v \-S-Øp-∂ I-c-h-en AY-h s]-b¿ t{Sm-fnMv F-∂-coXn-bn-ep-≈ a¬-ky-_-‘-\-hpw \n-tcm-[n-®p-. \n-b-a ew-L-\w {i-≤-bn¬s∏-´m¬ _-‘-s∏-´ h-≈-ß-fpw a-¬ky-_-‘-\ D-]-I-c-W-ßfpw ]n-Sn-s®-Sp-°p-∂-X-S-°-ap-≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°pw. Ip-‰-

°m-cn¬ \n-∂v 25,000 cq-] ap-X¬ 50,000 cq-] h-sc ]n-g Cu-Sm-°p-Ibpw sN-øpw. t{Sm-fnMv \n-tcm-[\w I¿-i-\-am-bn \-S-∏m-°p-∂-Xns‚ `m-K-am-bn I-S-en¬ \n-co-£Ww i-‡n-s∏-Sp-Øm≥ ^n-j-dokv h-Ip-∏n-s‚ a-ssd≥ F≥-t^mgv-kv-sa‚ v hn-`m-Kw, tIm-ì t]m-en-kv, dq-d¬ t]m-en-kv F∂n-h-sc Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-b-Xmbpw I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.-

Xr-iq¿: P-bn¬, t]m-en-kv tÃj≥, am-\-kn-I-tcm-Km-ip-]-{Xn , ]-©m-b-Øp-Iƒ F-∂n-hn-S-ßfn¬ \n-co-£-Ww \-S-Øp-∂-Xn\v Pn-√ eo-K¬ k¿-Δo-k-kv AtXm-dn-‰n-bp-sS Io-gn-ep-≈ ]mcm-eo-K¬ thm-f-≠n-b¿-am-sc \n-tbm-Kn-°p-sa-∂v A-tXm-dn-‰n sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p. C-Ø-cw ÿm-]-\-ß-fn-se {I-a-t°-SpIƒ {i-≤-bn¬-s]-´m¬ h-f-≠nb¿-am¿ A-Xv D-S≥ Pn-√m eo-K¬ k¿-ho-k-kv A-tXm-dn-‰n-bn¬ dnt∏m¿-´v sN-øpw . A-tXm-dn-‰n C-°m-cy-Øn¬ Xp-S¿ \-S ]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°pbpw sN-øpw. kp-{]ow tIm-S-Xn \n¿-t±-i {]-Im-c-am-Wv Cu kwhn-[m-\w G¿-s∏-Sp-Øn-bn-cn°p-∂-Xv. P-\-ß-fp-sS X¿-°ßƒ tIm-S-Xn-bn-se-Øn-°msX ]-cn-l-cn-°p-I bm-Wv C-Xneq-sS e-£y-an-Sp-∂-Xv. tam-t´m¿ hm-l-\ A-]-I-S tI-kp-I-f-S°w ^o-kn-√m-sX C-hn-sS ]-cnl-cn-°pw. tem-Iv A-Zm-e-ØpIƒ, a-[y-ÿ-X F-∂n-h h-gn Ip-d-™ Nn-e-hn¬ P-\-߃-°v Cu kw-hn-[m-\-Øn≥ Io-gn¬ \n-b-a-tk-h-\w e-`y-am-Ipw.

a-Æp-Øn sh-‰-dn-\-dn k¿-h-I-em-i-mebv°p Io-gn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ \-S-Øn-b D-]-hm-k k-a-cw

kv-]-µ-\w cm-Pym-´-c N-e-¨n-t{Xm-Âk-hw sh-ä-dn-\-dn kÀ-h-I-em-im-em hn-ZymÀ-Yn-IÄ D-]-hm-k-w \-S-¯n C-¶pap-X a-Æp-Øn: hn-Zym¿-Yn hn-cp-≤ \h-S-°m-t©-cn: kv-]-μ-\w h-S°m-t©-cn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ c≠m-a-Xv N-e-®n-t{Xm-’-h-Øn-\v C-∂p Xp-S-°w. Pq¨ 24 h-sc hS-°m-t©-cn Xm-fw Xn-tø-‰-dn¬ \-S-°p-∂v N-e-®n-t{Xm-’-hw C∂v ssh-Io-´v kn-\n-am Xm-cw sI.]n.-F.-kn. e-fn-X D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. 11 A-\y-`m-jm Nn-{X-߃°p ]p-d-ta 14 a-e-bm-f Nn-{X-ßfpw ta-f-bn¬ {]-Z¿-in-∏n-°pw. Iq-Sm-sX 14 {l-kz Nn-{X-ßfpw 13 tUm-Iyp-sa‚-dn-I-fpw {]Z¿-in-∏n-°p-∂p-≠v. Pn-√m ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v kn kn {io-Ipam¿ A-≤y-£-\m-Ipw. \m-S-I-cwK-sØ k-a-{K-kw-`m-h-\-bv-°p-

≈ a-S-hq¿ `m-kn ]p-c-kv-Im-cw e`n-® tPm¨-k¨ t]m-W-eq¿, B-Zy-Im-e kn-\n-am \n¿-am-Xm-hv tPm¿Pv sIm-≈-∂q¿ F-∂n-hsc D-Zv-Lm-S-\-®-S-ßn¬ B-Z-cn°pw. Hm-kv-Im¿ A-hm¿-Up-Iƒ t\-Sn-b {Km-hn-‰n, 12 C-tb-gv-kv F t…-hv, tZ-io-b-kw-ÿm-\ Ahm¿-Up-Iƒ t\-Sn-b s{sIw \º¿ 89, Xn-c, Nm-´, t\m¿-Øv 24 Im-Xw Xp-S-ßn-b Nn-{X-ß-fpw {]- Z ¿- i - \ - Ø n- s \- Ø p- ∂ p- ≠ v . Pq¨ 21, 22, 23 Xo-b-Xn-I-fn¬ ssh-Io-´v A-©n-\v \-S-°p-∂ Hm∏¨ t^m-d-߃ \-S-°pw. k-am]-\ k-tΩ-f-\w kw-hn-[m-b-I≥ I-a¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

b-߃-s°-Xn-tc sh-‰-dn-\-dn k¿-h-I-em-im-e-bp-sS Io-gn-ep≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ F-kv.-F-^v.sF. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ D-]-hm-k k-acw \-S-Øn. -sa-‰n-‰v ko-‰p-I-sf A-´n-a-dn-®p sIm-≠v \-S-∏m°m≥ {i-an-°p-∂ F≥.-B¿.sF. ko-‰v h¿-[-\-hn-s\ ]n≥-hen-°p-I- F-∂ B-h-iy-ap-∂bn-®m-Wv hn-Zym¿-Yn-Iƒ k-a-cw \-S-Øp-∂-Xv. _n.-hn.-F-k.-C B‚-v F-.-F-®v. tIm-gv-kn-te-°v 40Dw U-b-dn k-b≥-kv B‚ sSIv-t\m-f-Pn tIm-gv-kn-te-°v 10Dw F≥.-B¿.-sF. ko-‰p-I-fm-Wv A-\p-h-Zn-®n-cn-°p-∂-Xv.


2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/tcr

\q-dp C-kv-emw kn-aâv hn-X-c-W tem-dn-I-fn ]p-I-bn-e IzmÀ-t«-gv-kv DÂ-¸-¶-§-Ä I-S-¯p-¶p D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp F-cp-a-s∏-´n: A-\y-kw-ÿm-\- ¿- A¿-≤-cm-{Xn-bn-em-Wv ]p-I-bn-

a-ZÀ B-ip-]-{Xn-bn \q-X-\ Nn-In-Âkm kw-cw-`-§-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w \m-sf

Xr-iq¿: H-f-cn a-Z¿ B-ip-]-{Xnbn¬ hn-hn-[ \q-X-\ Nn-In-’m kw-cw-`-ß-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w \msf \-S-°p-sa-∂v B-ip-]-{Xn A[n-Ir-X¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. 24 a-Wn-°q-dpw {]-h¿-Øn-°p-∂ lr-Z-b Nn-In¬km bq-Wn-‰pw \-ho-\-am-b ImØv em-_pw sF.-kn.-bp-hpw Dƒs°m-≈p-∂ -a-Z¿ lm¿-´v sI-b¿, C‚¿ sh≥-j-\¬ kv-t{Sm-°v t{]m-{Kmw F-∂n-h-bp-sS D-Zv-LmS-\w ssh-In-´v 5.-30 \v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥ Nm-≠n \n¿-h-ln-°pw. thbv-Ãv hm-´¿ {So-‰v-sa‚ v πm‚n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w a-{¥n kn F≥ _m-eIr-jv-W-\pw, In-Uv-\n tÃm-Wn\p-≈ Szn≥ U-bm-en-kn-kv bq-Wn‰v te-k¿ Nn-In-¬km ]-≤-Xn Btcm-Ky-a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-amdpw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tX-dºn¬ cm-a-Ir-jv-W≥ Fw ¬ F A-[y-£-\m-Ipw. U-b-d-Œ¿ tUm.-A-–p¬-l-°ow, No-^v saUn-°¬ Hm-^o-k¿ tUm. ]n Fw P-b-cm-Pv, tUm.-Ko-h¿ k-°-dn-b, tUm. kn ap-Ip-μ≥, tPm¨-k¨ No-c≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

ar-X-tZ-l-§Ä hn-«p-\Â-Ip-¶-Xv ssh-Ip-¶p; {]-Xn-tj-[w i-à-w ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv: ar-X-tZ-l߃ hn-´p-\¬-°p-∂-Xpw Fw_mw sN-øp-∂-Xpw ssh-Ip-∂Xn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[w i-‡am-bn. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv A\m-´-an hn-`m-K-Øn¬ {]-h¿-Øn Zn-h-k-ß-fn¬ cm-hn-se H-º-Xp ap-X¬ ssh-Io-´v \m-ep-h-sc-bmWv ar-X-tZ-lw Fw-_mw sN-bvXv hn-´p-\¬-Ip-∂-Xv. t^m-d≥kn-Iv hn-`m-K-Øn¬ F-√m Zn-hk-hpw cm-hn-se H-º-Xp ap-X¬ \m-ep-h-sc-bpw am-{X-ta ar-X-tZl-߃ hn-´p-\¬-Ip-I-bp-≈psh-∂v Im-Wn-°p-∂ t\m-´n-kv ]-Xn-°p-I-bpw D-Ø-c-hv I¿-i\-am-°p-I-bpw sN-bv-X-Xm-Wv {]-Xn-tj-[w i-‡-am-Im≥ Imc-Ww. t]m-kv-‰p-tam¿-´-߃ cm-{Xnbn-epw sN-bv-Xp-sIm-Sp-°-W-sa∂m-Wv k¿-°m¿ D-Ø-c-hv. F∂m¬ B D-Ø-c-hp t]m-epw Im‰n¬ ]-d-Øn-bm-Wv A-[n-Ir-X-cpsS C-Ø-cw \n-e-]m-Sp-Iƒ D-WvSm-bn-cn-°p-∂-Xv. ssh-Io-´v \mep I-gn-™m¬ t]m-kv-‰p-tam¿-´ßƒ C-hn-sS \-S-°p-∂n-√. IqSm-sX {^o-k-dn¬ kq-£n-°p∂ ar-X-tZ-l-߃ _-‘p-°ƒ°v hn-´p-sIm-Sp-°m≥ ssh-Ip∂-Xpw C-hn-sS ]-Xn-hp Im-gv-Nbm-Wv. \n-c-h-[n tc-J-I-fm-Wv CXn-\p-th-≠n tNm-Zn-°p-∂-Xpw _p-≤n-ap-´n-°p-∂-Xpw. D-Ø-c-hpIƒ F-{X-bpw th-Kw Xn-cpØm≥ X-øm-dm-I-W-a-∂m-h-iyw i-‡-am-bn-´p-≠v.

ªm-ßm-Sv Im-´n¬ P-am-A-Øv I-Ωn-‰n-bp-sS Io-gn¬ \n¿-am-Ww ]q¿-Øo-I-cn-® \q-dp¬ C-kv-emw Izm¿-t´-gv-kv Fw sam-bv-Xo≥ Ip-´n ap-kv-eym¿ A¬ Jm-kn-an D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

A-Øm-Wn: a-W¬-tem-dn-bn¬ H-fn-∏n-®p I-S-Øn-b -1800 en-‰¿ kv-]n-cn-‰v tIm-e-gn F-Iv-ssk-kv kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn. kw-`-h-hp-ambn _-‘-s∏-´v c-≠pt]-sc A-dÃv sN-bv-Xp. ]m-e-°m-Sv kz-tZin A-`n-Pn-Øv, Xr-iq¿ kz-tZ-in _n-t\m-bv F-∂n-h-cm-Wv A-dÃn-em-b-Xv. an-\n-tem-dn-bn¬ aW-en-\v A-Sn-bn-em-bn 51 I-∂mkp-I-fn-em-bm-Wv 1800 en-‰¿ kv]n-cn-‰v H-fn-∏n-®n-cp-∂-Xv. c-l-ky-hn-h-cw e-`n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tIm-e-gn F-Iv-ssk-kv sd-b-©v C≥-kv-s]-Œ¿ hn B¿ tZ-h-Zm-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ kw-L-am-Wv tem-dn ]n-Sn-IqSn-b-Xv. F-d-Wm-Ip-f-Øv tem-dn sIm-≠p-t]m-bn ]m¿-°v sN-øm\m-Wv \n¿-tZ-iw e-`n-®-sX∂pw ]m-e-°m-Sv \n-∂v ]m¿-°v sN-bv-Xn-cp-∂ tem-dn F-Sp-ØmWv X-߃ h-cp-∂-sX-∂pw C-

h¿ F-Iv-ssk-kv kw-L-tØmSv ]-d-™p. B-¿-°p-th-≠n-bm-Wv kv-]ncn-‰v I-S-Øn-b-sX-∂v F-Iv-sskkv kw-Lw tNm-Zyw sN-bv-Xp-hcn-I-bm-Wv. hym-P-a-Zyw \n¿-an°m-\m-bm-Wv kv-]n-cn-‰v I-S-Ønb-sX-∂m-Wv kq-N-\. {]n-h‚ohv Hm-^nk¿-am-cm-b in-h-i-¶c≥, kp-[o¿, kn-hn¬ F-Ivssk-kv Hm-^n-k¿-am-cm-b ]-cta-iz-c≥, cm-Pp, kp-tc-{μ≥, Irjv-W-{]-km-Zv, kp-[o¿, kp-tcjv, ss{U-h¿ {]-Zo-]≥ F-∂n-hcpw kv-]n-cn-‰v ]n-Sn-Iq-Sn-b kw-LØn-ep-≠m-bn-cp-∂p. tI-c-f-Øn¬ _m-dp-Iƒ A-S-®n-´-tXm-sS kv-]n-cn-‰v I-S-Øn-\v ]p-Xn-b h-gnIƒ tX-Sp-∂ kv-]n-cn-‰v tem-_nIƒ a-W¬ tem-dn-I-fn¬ h≥tXm-Xn¬ kv-]n-cn-‰pw hym-P-a-Zyhpw I-S-Øp-∂-Xm-bn F-Ivssk-kn-\v kq-N-\ e-`n-®p. C-∂-

sN-ss¶-þ-B-e-¸p-g F-Iv-kv-{]-kn-sâ am-äw: s{S-bn³ bm-{X-¡mÀ {]-Xn-tj-[n-¨p

km-¼-¯n-I {I-a-t¡-Sv: Kp-cp-hm-bqÀ tZ-h-kz-w F-³-Pn-\o-bÀ-amtc k-kv-s]³Uv sN-bv-Xp

epw \n-tj-[n-°p-∂ sd-bn¬-th \-S-]-Sn A-]-e-]-\o-b-am-Wv. Im-em-\p-kr-X-am-b am-‰-߃ Dƒ-s°m-≈m≥ bm-{X-°m¿ Xbm-dm-Wv. F-∂m¬ A-Xv H-cn-bv°-epw D-≈ ku-I-cy-߃ ]n≥h-en-®p sIm-≠m-I-cp-sX-∂pw ]m-k-t©-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. bm-{X-°m¿-°v A-\p-Iq-e-am-b \S-]-Sn-I-fp-≠m-bn-s√-¶n¬ Iq-SpX¬ i-‡-am-b k-a-c-]-cn-]m-Sn-Ifp-am-bn ap-t∂m-´p t]m-Ip-sa∂pw tbm-Kw ap-∂-dn-bn-∏v \¬In. A-tkm-kn-tb-j≥ `m-c-hmln-I-fm-b ]n Ir-jv-W-Ip-am¿, Fw Kn-co-i≥, Fw {]-tam-Zv, Sn F cm-tP-{μ≥, Sn B¿ A-\n¬-Ipam¿, _m-_p kp-tc-jv, kn F-kv kp-t\m-Pv, sN-¥m-a-cm-£≥, kpK-X≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.

a-W¬-tem-dn-bn¬ H-fn-∏n-®p I-S-Øn-b -1800 en-‰¿ kv-]n-cn-‰v F-Iv-ssk-kv kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn-b-t∏mƒ se cm-h-n-se tIm-e-gn F-Iv-ssk- tem-dn-I-fn¬ kv-]n-cn-‰v I-S-Øpkv sd-bv-©v D-tZym-K-ÿ¿ a- ∂ kw-L-sØ-°p-dn-®v kq-N-\W¬ tem-dn-bn¬ H-fn-∏n-® \n-e- Iƒ e-`n-®Xv. Xr-iq¿-˛-]m-e-°mbn-ep-≈ 1800 en-‰¿ kv-]n-cn-‰v ]n- Sv tZ-io-b-]m-X-bn¬ F-Iv-sskSn-Iq-Sn-b-tXm-sS-bm-Wv a-W¬- kvv kw-Lw \n-co-£-Ww i-‡-

tI-c-f B-tcm-Ky kÀ-h-I-em-im-e-bp-sS B-Øm-\ a-µn-cw D-Zv-Lm-S-\w \m-sf Xr-iq¿: tI-c-f B-tcm-Ky k¿h-I-em-im-e-bp-sS B-ÿm-\ aμn-cw ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv- sa-Un°¬ tIm-f-Pn-\p- k-ao-]w- \msf K-h¿-W¿ jo-em-Zo-£n-Xv DZv-Lm-S-\w sN-øp-sa-∂v ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm.- sI tam-l≥Zm-kv hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. ssh-In-´v A-©n-\v \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥ Nm-≠n ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw.- B-tcm-Ky-a-{¥n hn Fkv in-h-Ip-am¿ A-[y-£-\mIpw. a-{¥n kn F≥ _m-e-Ir-jvW≥, ]n sI _n-Pp Fw.-]n.-, ap≥ B-tcm-Ky-a-{¥n ]n sI {ioa-Xn Fw.-]n ]-s¶-Sp-°pw. s{]m.ssh-kv-Nm≥-k-e¿ tUm.-kn cXv-\m-I-c≥,d-Pn-kv-{Sm¿ tUm.-hn sF-∏v h¿-§o-kv, A-h-Wq¿ {Kma-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v cm-tP{μ≥ A-c-ß-Øv ]-s¶-Sp-Øp.-

tam-Un-sb ]p-I-gv-¯n kn F³ P-b-tZ-h³ Fw.]n. X-sâ hnP-bw tPmÂ-ky³ {]-h-Nn-¨n-cp-s¶¶v

Xr-iq¿: ]-cn-kv-Yn-Xn kw-c-£W-tØm-sSm-∏w hn-I-k-\-hpw F-Pm-h-tZ-°¿-∂-Xm-Wp tI-{μ k¿-°m-cn-s‚ \-b-sa-∂p tI-{μ a-{¥n {]-Im-iv Pm-h-tZ-°¿ A-`n{]m-b-s∏-´p. P-∑-`q-an Xr-iq¿ FUn-j-s‚ D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]-cn-kv-Yn-Xn hn-j-b-Øn¬ a-e-bm-fn-Iƒ Pm{K-X ]p-e¿-Øp-∂-h-cm-Wv. At±-lw B-h-iy-s∏-´p.

`n-¶-ti-jn-bp-Å-h-¡v hn-hm-l-]qÀ-h Iu¬-k-en-Mv C-¶v Kp-cp-hm-bq¿: I-cp-W ^u-t≠j-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ `n-∂-tijn-bp-≈-h¿-°m-bn \-S-Øn-b ssh-hm-ln-I kw-K-a-Øn¬ Is≠-Øn-b 34 Z-º-Xn-Iƒ-°p hnhm-l-]q¿-h Iu¨-k-en-Mv C∂v cm-hn-se 10\v I-cp-W lmfn¬ \-S-°pw. \-K-c-k-` sk-{I´-dn c-Lp-cm-a≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. tUm. A-\n¬-Ip-am¿, tUm. F-bv-©¬ tXm-a-kv F∂n-h¿ Iu¨-k-en-ßn-\p t\Xr-Xzw \¬-Ipw.

Nm-h-°m-Sv: ªm-ßm-Sv Im-´n¬ Pp-am-A-Øv- I-Ωn-‰n-bp-sS Iogn¬ ]-Wn-I-gn-∏n-® \q-dp¬ Ckv-emw Izm¿-t´-gv-kv Fw sam-bvXo≥ Ip-´n-ap-kv-en-bm¿ A¬ Jm-kn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. 45 e-£w sN-e-hn¬ \n¿-an-°p-∂ sI-´n-S k-ap-®-b-Øn-s‚ B-ZyL-´-am-Wv ]q¿-Øo-I-cn-®-Xv-. A_p-Zm-_n kz-tZ-in-bm-b hym-]mcn-bp-sS km-º-Øn-I k-lm-btØm-sS-bm-Wv \n¿-am-Ww \-S°p-∂-Xv.-- P-am-A-Øv I-Ωn-‰n {]kn-U‚ v ]n hn A-en-lm-Pn A[y-£-X-h-ln-®p. P-am-A-Øv P\-d¬ kn-{I-´-dn kn l-k≥-tImb lm-Pn Xm-t°m¬ Zm-\w \n¿h-ln-®p. `m-c-hm-ln-I-fm-b ]n hn _-°¿ lm-Pn, hn I Ip-™p´n, dm-^n h-en-b-I-Øv-, sI Fw ap-l-Ω-Zp-Æn kw-_-‘n-®p.--

a-W tem-dn-bn I-S-¯n-b 1800 en-äÀ kv-]n-cn-äv ]n-Sn-Iq-Sn; c-−pt]-À A-d-kv-änÂ

Xr-iq¿: sN-ss∂-˛-B-e-∏p-g FIv-kv-{]-kv kq-∏¿ ^m-Ãv F-Ivkv-{]-km-°n am-‰p-hm-\p-≈ sdbn¬-th-bp-sS Xo-cp-am-\-Øns\-Xn-tc s{S-bn≥ bm-{X-°m¿ Xr-iq¿ sd-bn¬-th ]m-k-t©-gvkv A-tkm-kn-tb-j-s‚ t\-XrXz-Øn¬ {]-Xn-tj-[ tbm-Kw tN¿-∂p. sd-bn¬-th tÃ-j-\p ap≥-]n¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ ÿn-cw bm-{X-°m-c-S-°w \n-c-h[n t]¿ ]-s¶-Sp-Øp. ]m-e-°m-Sv, Xr-iq¿, F-d-WmIp-fw Pn-√-I-fn-se ÿn-cw bm{X-°m¿ ]-Xn-‰m-≠p-I-fm-bn cmhn-se F-d-Wm-Ip-fw `m-K-tØbv-°pw ssh-In-´v Xn-cn-®p-ap-≈ bm-{X-bv-°v {]-[m-\-am-bn B-{ibn-°p-∂-Xv B-e-∏p-g F-Iv-kv-{]km-Wv. bm-{X-°m-cp-sS \n-e-hnKp-cp-hm-bq¿: tZ-h-kz-Øn-s‚ a- ep-≈ bm-{Xm ku-I-cyw t]mcm-a-Øn¬ km-º-Øn-I {I-at°-Sv I-s≠-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿∂v c-≠v F-≥-Pn-\o-b¿-am-sc kkv-s]‚ v sN-bv-Xp. F-Iv-kn-Iyq´o-hv F-≥-Pn-\o-b¿ C.-F-kv.-lcn \-ºq-Xn-cn, A-kn- v F-Ivkn-Iyq-´o-hv F-©n-\o-b¿ ]n Fw k-Xo-jv F-∂n-h-sc-bm-Wv tZ-h-kzw `-c-W k-an-Xn A-t\zj-W hn-t[-b-am-bn k-kv-s]‚ v sN-bv-X-Xv. a-e-∏p-d-Øp-≈ thßm-Sv tKm-Ip-e-Øn-se sXm-gp- Xr-iq¿: tam-Un-sb hm-t\m-fw Øp \n¿-Ωm-W-Øn-em-Wv km- ]p-I-gv-Øn kn F≥ P-b-tZ-h≥ º-Øn-I {I-a-t°-Sv I-s≠-Øn- Fw.--]n. tam-Un an-Sp-°-\m-sWb-Xv. 39 e-£w cq-]-bp-sS F-Ãn- ∂pw an-I-® am-t\-Pv-sa‚ v hn-Z-Kvta-‰m-Wv X-øm-dm-°n-bn-cp-∂-Xv. [-\m-sW-∂pw ]-d-™ A-t±F-∂m¬ F-Ãn-ta-‰n-se {]-hr- lw, C-¥y≥ {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS Øn-Iƒ sN-øp-∂-Xn-\p-]-I-cw I-cp-Øp-‰ i-_v-Z-am-Wv \-tc-{μa-‰p \n¿-Ωm-W {]-h¿-Ø-\- tam-Un-bn-eq-sS ]m¿-e-sa‚n¬ ߃ \-S-Øp-I-bpw sXm-gp-Øp tIƒ-°m≥ I-gn-™-Xv. C-Xv Xp\n¿-Ωm-W-Øn-\v 52 e-£w cq-]- d-∂p ]-d-bm≥ X-\n-°v a-Sn-bp-anbp-sS F-Ãn-ta-‰v tZ-h-kz-Øn-\v s√-∂v A-t±-lw hy-Iv-X-am-°n. k-a¿-∏n-°p-I-bp-am-Wv D-≠m-bP-∑-`q-an Zn-\-]-{X-Øn-s‚ XrsX-∂v ]-d-b-s∏-Sp-∂p. iq¿ F-Un-j≥ D-Zv-Lm-S-\ N-Sßn-em-Wv kn F≥ tam-Un-sb ]p-I-gv-Øn kw-km-cn-®-Xv. sX-cs™-Sp-∏v Im-e-Øv tPym¬ky-

]-cn-Øn-Xn kw-c-£-W-hpw hn-I-k-\-hpw kÀ-¡mÀ \-bw

21 Pq¨ 2014 i\n

Øn¬ hn-izm-k-ap-≈ X-s‚ `m-cy tPym-¬ky-s\ hn-fn-®p-h-cp-Øn \mƒ h-®v t\m-°n-b-t∏mƒ X-\n°v tam-Un-bp-am-bn kw-km-cn-°m\p-≈ `m-Ky-ap-s≠-∂v ]-d-™p-. A-Xn-\¿-Yw tam-Un A-[n-Im-cØn¬ h-cp-sa-∂pw, Xm≥ Fw.--]nbm-Ip-sa-∂p-am-bn-cp-∂p. F¬ -sI A-Zzm-\n, ap-c-fn at\m-l¿-tPm-jn, sh-¶-ø-\m-bnUp Xp-S-ßn tI-´p-tIƒ-hn am-{Xap-≠m-bn-cp-∂ t\-Xm-°-sf t\cn¬ Im-Wm≥ I-gn-™-Xn-ep≠m-b Nm-cn-Xm¿-Yyw G-sd-bmWv. D-Zv-Lm-S-\-Øn-\v ti-jw am[y-a-{]-h¿-Ø-I-tc I-≠-t∏m-

tPm-en-¡v t]m-b-bm-sf Im-Wm-\nse¶p ]-cm-Xn Nm-h-°m-Sv-: sIm-Sp-ß-√q-cn¬ tPm-en-°v t]m-b-bm-sf Im-WmXm-b-Xm-bn ]-cm-Xn. X-an-gv-\m-Sv \m-K-]-´-Ww kz-tZ-in-bpw A-Iem-Sv aq-∂-bn-\n A-ºm-e-bn¬ Xm-a-kn-°p-∂ B-®p-∏p-≈n ho´n¬ cp-‹-Wn-bp-sS `¿-Øm-hpam-b P-b-]m-en-s\-bm-Wv (46) Xn-¶-fm-gv-® ap-X¬ Im-Wm-Xm-bXv. …m-_v a-Xn¬ Dƒ-∏-sS hm¿∏p-]-Wn-I-fp-am-bn I-gn-bp-∂ Pb-]m¬ H-cp hn-hm-l-ho-´n¬ tPm-en-°m-bn Iq-´p-Im-c≥ ap-lΩ-Zv C¿-^m-\p-am-bn (35) sIm-Spß-√q-cn-te-°v t]m-b-Xm-bn-cp∂p. A-I-em-Sv aq-∂-bn-\n-bn¬ Xm-a-kn-°p-∂ C¿-^m-\pw X-angv-\m-´p-Im-c-\m-Wv. tPm-en-°v t]m-bm¬ P-b]m¬ F-hn-tS-bpw Xm-a-kn-°msX \m-´n-te-°v Xn-cn-s®-Øp-∂bm-fm-Wv. F-∂m¬ Xn-¶-fm-gv-® ssh-In-´pw ho-´n-se-Øm-Ø-Xns\ Xp-S¿-∂v `m-cy ]-e-h-´w P-b]m-en-s‚ sam-ss_-en¬ hn≈ns®-¶nepw kzn-®v-Hm-^v B-bncp∂p. Xp-S¿-∂v sNm-Δm-gv-® ap-

X¬ hym-gm-gv-® h-sc sam-ss_en¬ {i-aw Xp-S¿-s∂-¶n-epw t^m¨ Hm-^m-b \n-e-bn¬ Xs∂-bm-bn-cp-∂p. P-b-]m-en-s\m∏w \m-´n¬ \n-∂v t]m-b ap-l-ΩZv C¿^m≥ sh≈n- b m- g v ® cm-hnse-bm-Wv A-I-em-Sv F- Ø n- b Xv. sIm-Spß-eqcn¬ Xm-akn-°p-∂P-b-]m¬ Xn- \ n- s S sNm-Δm-gv-® ]p-e¿-s® A-t©msS P-b-]m-en-s\ Im-Wm-Xm-bn F-∂m-Wv C-bm-fn¬ \n-∂pw Adn-™-Xv. Xp-S¿-∂v P-b-]m-en-s\ Im-Wm-Xm-b hn-h-c-Øn-\v `m-cy cp-‹-Wn h-S-t°-°m-Sv t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ ]-cm-Xn \¬-In. h-St°-Im-Sv F-kv.sF. Hm sP tPmk-^n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ A-t\zj-Ww B-cw`n-®p.

gpw A-t±-lw \n-e-]m-Sn¬ D-d-®v \n-∂p. ap-X-em-fn-Ø am-Xr-I-bn-eqsS tam-Un hn-I-k-\w sIm-≠ph-cp-sa-∂pw ^yq-U-en-k-Øn¬ \n-∂p Im-]n-‰-en-k-Øn-te-°p≈ am-‰w C-¥y-bn¬ hn-I-k-\w sIm-≠p-h-cp-∂p-s≠-∂pw ]-d™ A-t±-lw Km-Uv-Kn¬ dnt]m¿-´v \-S-∏m-°-W-sa-∂m-Wv X-s‚ hy-‡n-]-c-am-b A-`n-{]mb-sa-∂pw Iq-´n-t®¿-Øp. X-s‚ \n-e-]m-Sp-Iƒ-s°-Xn-tc \-S-]-Snbp-≠m-bm¬ A-Xn-s\ `-b-°p∂n-s√-∂pw kn F≥ P-b-tZ-h≥ ]-d-™p.

A-\-[n-Ir-X-am-bn Øm-]n-¨ ]-c-kyt_mÀ-Up-IÄ \o-¡n Xp-S-§n Xr-{]-bm¿: \-K-c-Øn-se tdm-Ucn-In¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn ÿm]n-® ]-c-ky-t_m¿-Up-I-fpw hgn hn-f-°p-I-fpw \o-°w sN-ø¬ B-cw-`n-®p. ]n.-U-ªyq.-Un h-e∏m-Sv sk-£≥ tdm-Uv-kv B‚ v {_n-Uv-P-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-emWv \-S-]-Sn. Xr-{]-bm¿ ]m-e-Øns‚ ssI-h-cn-I-fn¬ ÿm-]n-® ]c-ky-t_m¿-Up-I-fpw h-gn hn-f°p-I-fpw \o-°w sN-bv-Xp. ]n.-Uªyq.-Un. tdm-Uv-kv F.-C.-F F B‚-Wn-bp-sS t\-Xr-XzØn-em-bn-cp-∂p \-S-]-Sn. Xr-{]bm¿ sk‚-dn¬ t£-{Xw tdmUn¬ Un-ssh-U-dn¬ ÿm-]n-® ]-c-ky t_m¿-Up-I-fpw \o-°w sN-øp-sa-∂pw ]n.-U-ªyq.-Un A[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. h-e-∏m-Sv sk-£-\p-Io-gn¬ h-cp-∂ s]-cntßm-´p-I-c aq-∂pw-Iq-Sn-b sk‚¿ ap-X¬ Im-™m-Wn, hm-Sm-\∏-≈n h-sc-bp-≈ ]n.-U-ªyq.-Un tdm-Un-epw \-S-]-Sn Xp-S-cp-sa∂pw A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

am-°n-b-tXm-sS X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂pw kv-]n-cn-‰v I-S-Øm≥ kv]n-cn-‰v tem-_n-Iƒ ]m-e-°m-Sv-˛H-‰-∏m-ew-˛-sjm¿-Wq¿-˛-Xr-iq¿ dq-´v sX-c-s™-Sp-Ø-Xm-bpw FIv-ssk-kn-\v hn-h-cw e-`n-®n-´p≠v. Cu dq-´n¬ hm-l-\-ß-fp-sS F-Æw h-f-sc Iq-Sp-X-em-b-XpsIm-≠v X-s∂ tdm-Un-ep-≈ ]cn-tim-[-\ F-fp-∏-a-s√-∂v A[n-Ir-X¿ ]-d-bp-∂p. F-∂m¬ hym-P-a-Zy-ap-≠m-°m-\m-bn h≥tXm-Xn¬ kv-]n-cn-‰v H-gp-Im≥ km-[y-X-bp-s≠-∂ hn-h-c-sØ Xp-S¿-∂v Xr-iq¿-˛-sjm¿-Wq¿ dq-´n-epw C-\n ap-X¬ ]-cn-tim-[\ I¿-i-\-am-°m-\m-Wv Xo-cp-am\n-®n-cn-°p-∂-Xv. C-Xp-h-gn I-S∂p-t]m-Ip-∂ B-Uw-_-c Im-dpI-fn-epw kv-]n-cn-‰v I-S-ج \-SØp-∂-Xm-bn kq-N-\-Iƒ e-`n®n-´p-≠v.

ß-fn¬ \n-s∂-Øp-∂ kn-a‚ v tem-dn-I-fn¬ \n-tcm-[n-® ]p-Ibn-e D¬-∏-∂-ß-ƒ I-S-Øp-∂p. F-cp-a-s∏-´n-bn-epw ]-cn-k-c {]tZ-i-ß-fn-epw {]-h¿-Øn-°p-∂ kn-a‚ v tKm-Uu-Wp-I-fn-te°pw hym-]m-c ÿm-]-\-ß-fnte-°p-am-bn F-Øp-∂ tem-dn-Ifn¬ kn-a‚ v Nm-°p-Iƒ-°n-Sbn¬ H-fn-∏n-®m-Wv ]m≥-a-km-eI-S-Øp-∂-Xv. {]-ap-J I-º-\n-I-fp-sS kna‚ v hn-X-c-W hm-l-\-ß-fm-bXn-\m¬ A-[n-Ir-X¿ Im-cy-am-b ]-cn-tim-[\ \-S-Øm-dn-√-t{X. A-Xn-\m-em-Wv ]p-I-bn-e D¬-∏∂-߃ kp-K-a-am-bn I-S-Øm≥ I-gn-bp-∂-Xv. kn-a‚ v C-d-°p-∂Xn-\m-bn Zn-h-k-ß-tfm-fw tdmU-cp-In¬ Im-Øp-In-S-°p-∂ tem-dn-I-fn¬ \n-∂v I-®-h-S-°m-

Kr-l-\m-Y-sâ B-ß-l-Xy-: F-kv.-sF-s¡-Xn-tc tI-sk-Sp-¡-W-sa-¶v Xr-iq¿: F-f-h-≈n-bn¬ Kr-l\m-Y-s‚ B-fl-l-Xy-bv-°v DØ-c-hm-Zn-bm-b ]m-h-d-´n F-kv.sF. _n-tPm-bn-sb k-kv-s]‚ v sN-bv-Xv tI-sk-Sp-°-W-sa-∂v B-£≥ Iu¨-kn¬ `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. F-f-h-≈n Ip-∂-t©-cn a-p-Ip-μ≥ B-fl-lXy sN-bv-X kw-`-h-Øn-em-Wv B-£≥ Iu¨-kn¬ F-k.sF-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-°m≥ B-h-iy-s∏-´n-´p-≈-Xv. -°-gn-™ P-\p-h-cn 26\v H-cp kw-Lw ap-Ip-μ-s‚ ho-´n¬ I-bdn B-{I-a-Ww \-S-Øp-I-bpw kw-`-h-Øn¬ ap-Ip-μ-s‚ C-S-XpssI H-Sn-bp-I-bpw sN-bv-Xn-cp∂p. Cu kw-`-h-Øn¬ tI-skSp-°m-sX {]-Xn-I-fp-sS {]-tem-`\-Øn-\p h-g-ßn-b F-kv.-sF. ap-Ip-μ-s\ `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn tI-kn-s√-∂v F-gp-Xn hm-ßnbXm-bn `m-c-hm-ln-Iƒ B-tcm]n-®p. Xp-S¿-∂v tÃ-j-\n-seØn-b ap-Ip-μ-s‚ `m-cy-tb-bpw

h-Å-t¯mÄ \-K-À _n.-sP.-]n-bn-se XÀ-¡w tIm-S-Xn-bn-te-¡vsN-dp-Xp-cp-Øn: h-≈-tØmƒ \-K¿ ]-©m-b-Øn¬ _n.-sP.]n-bn-se C-cp-hn-`m-K-ß-fp-sS X¿-°w tIm-S-Xn-bn-te-°v \ofp-∂p. _n.-sP.-]n-bn-se H-cp-]£w a-dp-]-£-Øn-\v F-Xn-sc C-d-°n-b t\m-´n-kv am-\-\-„w D-≠m-°p-∂-Xm-bn Im-Wn-®mWv c-≠v t\-Xm-°ƒ ]p-Xn-b t\-Xr-Xz-Øn-\v F-Xn-sc h°o¬-t\m-´n-kv A-b-®-Xv. sNdp-Xp-cp-Øn-bn-se t\-Xm-°-fpw

ap≥ ]-©m-b-Øv Aw-K-hp-am-b Sn F≥ kp-Ip-am-c≥, Fw sI {]-Im-i≥ ta-t®-cn-°p-∂v F∂n-h-cm-Wv _n.-sP.-]n. tN-e°-c \n-tbm-P-I-a-fi-ew `m-chm-ln-Iƒ-°pw h-≈-tØmƒ \-K¿ ]-©m-b-Øv _n.-sP.-]n. `m-c-hm-ln-Iƒ-°pw F-Xn-sc h°o¬ t\m-´o-kv A-b-®-Xv. sa-bv 23\v tN-e-°-c \n-tbmP-I-a-fi-ew `m-c-hm-ln-I-bpsS A-dn-bn-∏m-bn C-d-ßn-b -C-

h¿-°v _n.-sP.-]nbp-am-bn _‘-an-√- F-∂ t\m-´o-kv s]mXp-{]-h¿-Ø-I≥ F-∂ \n-ebn¬ k-aq-l-Øn-se k¬-t∏-cv \-in-∏n-°m-\pw a-‰p-ap-≈ {i-aam-sW-∂pw C-Xn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ tc-Jm-aq-ew am-∏v A-t]-£n-°m-\pw A-©v e£w \-„-]-cn-lm-cw \¬-Im\pw B-h-iy-s∏-´m-Wv `m-c-hmln-Iƒ-°v h-°o¬ t\m-´n-kv A-b-®-Xv.

t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[\w: a-Âkyhn-e Ip-Xn-¨p-b-cp-¶p Nm-h-°m-Sv-: t{Sm-fnw-Kv \n-tcm-[\w \n-e-hn¬-h-∂-tXm-sS a-¬ky hn-e Ip-Xn-®p-b-cp-∂p. km[m-c-W-°m-cp-sS a-¬ky-am-b aØn-°v Nm-h-°m-Sv- ta-J-e-bn¬ Hcp-In-tem-°v 150 cq-] h-sc bmWv. ]-c-º-cm-K-X a-¬-ky-sXm-gn-

em-fn-Iƒ-°v ko-k-Wm-bn-´pw a¬kyw e-`y-X Ip-d-™-Xpw hn-e D-b-cm≥ Im-c-W-am-bn. X-an-gv-\m-Sv, aw-K-em-]p-cw, tIm-b-º-Øq¿ `m-K-ß-fn¬-\n∂p h-cp-∂ a-¬-ky-am-Wv Nm-h°m-Sv- ta-J-e-bn¬ e-`n-°p-∂-Xv.

e-l-cn-h-kv-Xp hn-ä- sXm-«m-¸v kz-tZ-in A-d-ÌnÂ

Pn-km-tam-fp-sS Zp-cq-l a-c-Ww

Nm-h-°m-Sv-: ªm-ßm-Sv sXm-´m-∏v\m-ev sk‚ v- tIm-f-\n-bn¬ \n∂pw e-l-cn ]-Zm¿-Y-߃ ]n-SnIq-Sn. I-S-bp-S-a sX-cp-h-Øv- 54 \q-dp-≤o-s\ t]m-en-kv- A-d-ÃpsN-bv-Xp. sXm-´m-∏v t^m-°-kvkv-Iqƒ ]-cn-k-c-sØ tIm-f-\nbn-se ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂v \-SØp-∂ I-®-h-S-ÿm-]-\-Øn¬ \n-∂m-Wv Nm-h-°m-Sv- t]m-en-kvlm≥-kv- Dƒ-s∏-sS-bp-≈ e-lcn h-kv-Xp-°ƒ ]n-Sn-s®-Sp-Ø-Xv. sh-≈n-bm-gv-® cm-hn-se ]-Xns\m- ∂ p- a - W n- t bm- s S- b m- b n- c p∂p sd-bv-Uv-. \n-tcm-[n-°-s∏-´ ]p-I-bn-e D¬-]-∂-ß-fp-sS hn¬-]-\-bp-am-bn _-‘-s∏-´v \m-emw X-h-W-bm-Wv C-bmƒ t]m-en-kv- ]n-Sn-bn-em-hp-∂-Xv. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n.--

e D¬-]-∂-߃-°v sIm-≠pt]m-hp-∂-Xv. aq-∂v cq-] hn-e-hcp-∂ ]p-I-bn-e D¬∏-∂-߃ 25 cq-]-bv-°v ap-I-fn-em-Wv hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-Xv. ]p-I-bn-e D¬∏∂-w I-S-Øm≥ C-S-\n-e-°m-cmbn {]-h¿-Øn-°p-∂ kn-a‚ v tem-dn-I-fn-se Po-h-\-°m¿-°pw \-√ Xp-I {]-Xn-^-e-am-bn e-`n°p-∂p-≠v. F-cp-a-s∏-´n, I-Stßm-Sv, th-eq¿, h-c-hq¿ ]-©mb-Øp-I-fn-se hym-]m-c-ÿm-]\-ß-fn¬ \n-∂v h≥-tXm-Xn-emWv ]p-I-bn-e D¬-∏-∂-߃ t]m-en-kv ]n-Sn-®-Xv. hym-]m-c ÿm-]-\-ß-fn¬ ]-cn-tim-[-n ®v ]m≥ a-km-e- ]n-Sn-s®-Sp-°m≥ I-gn-bp-∂p-s≠-¶n-epw C-S-\n-e°m-sc ]n-Sn-Iq-Sm-t\m, I-s≠Øm-t\m C-Xp-h-tc-bpw I-gn™n-´n-√.

ap-≈≥, h-ج Xp-S-ßn-b-h-°v \q-dn-\p-ap-I-fn¬ hn-e-bm-bn. \qdn¬ Ip-d-™ a-¬kyw N-¥bn¬ In-´m-\n-√m-Xm-b-tXm-sS In-tem 95 cq-] hn-e-bp-≈ tImgn-°-S-bn¬ Xn-c-°v- Iq-Sn-h-cn-Ibm-Wv.-

a-I-tf-bpw A-k-`yw ]-d-™v ]pd-Øm-°n-b F-kv.-sF-bp-sS \-S]-Sn-bn¬ a-\w s\m-¥m-Wv ap-Ipμ≥ B-fl-l-Xy sN-bv-X-Xv. Cu kw-`-h-Øn¬ B-`y-¥-c a{¥n-b-S-°-ap-≈-h¿-°v ]-cm-Xn \¬-In-bn-´pw \-S-]-Sn- D-≠m-bns√-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ B-tcm]n-®p. F-kv.-sF-s°-Xn-tc ]-cm-Xn \¬-In-b-Xn-s‚ t]-cn¬ ap-Ip-μs‚ `m-cy-tb-bpw a-I-tf-bpw Fkv.-sF Kp-≠-I-sf hn-´v `o-jWn-s∏-Sp-Øn tI-kv ]n≥-h-en∏n-°m-\p-≈ {i-aw \-S-Øp-∂Xm-bpw C-Xn-s\-Xn-tc _-‘-s∏´-h¿-°v ]-cm-Xn \¬-In-bn-´pw \S-]-Sn-sb-Sp-°p-∂n-s√-¶n¬ t]men-kv kv-t‰-j≥ am¿-®v Dƒ-s∏sS-bp-≈ k-a-c-߃ \-S-Øp-sa∂pw B-£≥ Iu¨-kn¬ `m-chm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. sI ]n kp-[o¿-_m-_p, cm-a-N-{μ≥ t]\-Iw, A-cp¨ hm-e-]-d-ºn¬, ]n sI sam-bv-Xp-Æn, k-÷o-h\n kp-sse-am≥ ]-s¶-Sp-Øp.

am-en-\y ss]-¸p-IÄ X-IÀ-¶-Xv bm-{X-¡mÀ-¡v Zp-cn-X-am-bnNm-e-°p-Sn: \-K-c-k-` _-kv Ãm≥Uv sI-´n-S-Øn-se am-en-\y ss]-∏p-Iƒ X-I¿-∂-Xv hym-]mcn-Iƒ-°pw bm-{X-°m¿-°pw Zp-cnX-am-hp-∂p. ap-I-fn-se \n-e-I-fnep-≈ _m-Øv dq-ap-I-fp-sS ss]∏p-Iƒ Xm-g-sØ hym-]m-c ÿm]-\-߃-°v ap-∂n-se \-S-∏m-Xbn-em-Wv ÿm-]n-®-Xv. Cu ss]∏p-I-fm-Wv s]m-´n-bXv. C-tX XpS¿-∂v _-kv Ãm≥Un¬ cq-£-amb Zp¿-K-‘-am-Wv. ss]-∏p-Iƒ°v ap-I-fn¬ ÿm-]n-® C-cp-ºv …m-_v X-I¿-∂p. hym-]m-cn-Iƒ°v ÿm-]-\-ß-fn¬ C-cn-°m≥ t]m-ep-am-Im-Ø A-h-ÿ-bmWn-t∏mƒ. H-∂mw \n-e-bn¬ \n∂p-≈ I-°q-kv am-en-\y-w _-kv bm-{X-°m-cp-sS X-e-bn-te-°mWv ho-gp-∂-Xv. am-en-\y \n¿-am¿P-\-Øn-\v kw-ÿm-\-Øv H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b \-K-c-k-` _-kv Ãm\vUn¬ H-∂pw sN-øp-∂n-s√∂m-Wv B-t£-]w.

kn._n.sF. A-t\z-j-W-hp-am-bn k-l-I-cn-¡-m\m-h-iy-s¸-«v hm-l-\-Pm-Y Xr-iq¿: ]m-h-d-´n km≥-tPm-kv B-ip-]-{Xn \-gv-kn-Mv kv-Iq-fnse A-h-km-\ h¿-j hn-Zym¿-Ynbm-bn-cp-∂ Pn-km-tam-fp-sS Zp-cql a-c-W-sØ Ip-dn-®v kn.-_n.sF. A-t\z-j-W D-Ø-c-hv ]p-dØn-d-ßn-b-tXm-sS A-t\z-j-Whp-am-bn k-l-I-cn-°-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v hm-l-\-Pm-Y \-S-Øpsa-∂v I-°m-bv `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. 30\v D-®-Xn-cn-™v aq-∂n-\v ]m-h-d-´n km≥-tPm-kv B-ip-]{Xn ]-cn-k-c-Øp \n-∂m-cw-`n-°p-

∂ Pm-Y ssh-Io-´v 5.30\v ]m-h-d´n sk‚-dn¬ k-am-]n-°pw. s]m-Xp-tbm-K-hpw D-≠m-hpw. Pn-km-tam-fp-sS Zp-cq-l a-c-WtØm-Sv k-am-\-X-I-tf-sd-bp-≈ A-`-bm tI-kn-se kn._n.sF. A-t\z-j-W \-S-]-Sn-I-fn-ep-≠mb-Xp t]m-se-bp-≈ hn-hm-Z߃ H-gn-hm-°p-∂-Xn-\pw At\z-j-Ww i-cn-bm-b Zn-i-bn¬ \-S-Øp-sa-∂v D-d-∏p h-cp-Øm\pw I-°m-bv-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ a-\p-jym-h-Im-i {]-h¿Ø-I-cp-sS Pm-{K-X I-Ωn-‰n cq-]oI-cn-°pw.

ssl-t°m-S-Xn-bp-sS \n-co£-W-ß-fpw \n-K-a-\-ß-fpw kn._n.sF-bp-sS k-Xy-k-‘am-b A-t\z-j-W-Øn-\v \n¿Wm-b-I- ]-¶v h-ln-°p-sa-∂mWv I-cp-Xp-∂-sX-∂v I-°m-bv No^v tIm¿-Un-t\-‰¿ {io-[-c≥ tX-d-ºn¬ ]-d-™p. Pn-km-tam-fp-sS A-Ω _n-∂n tZ-h-ky, A-Ωq-Ω G-ey-Ip-´n tPm-k-^v, tPm-bv‚ v {In-kv-Xy≥ Iu¨n-kn¬ B-t‚m sIm-°m´v, I-°m-bv {]-h¿-Ø-I k-an-Xnbw-Kw c-hn I-≠w-Ip-f-Øn ]s¶-Sp-Øp.

Kp-cp-hm-bq-cn-sâ hn-I-k-\-¯n-\v tI-{µ-k-lm-bw: a-{´n c-−v tI-{µ-a-{´n-amÀ Kp-cp-hm-bq-cn-se-¯n

tI-{μ hm¿-Øm-hn-X-c-W a-{¥n {]-Im-iv Pm-h-tZ-I¿ Kp-cp-hm-bq-cn¬ t£-{X-Z¿-i-\w \-S-Øp-∂p

tI-{μ cm-k-h-fw a-{¥n F A-\-μ-Ip-am¿ Kp-cp-hm-bq-cn¬ t£-{X-Z¿-i-\w \-S-Øp-∂p

Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq-cn-s‚ k-a-{K hn-I-k-\-Øn-\v tI-{μ k¿-°m¿ ap≥-ssI F-Sp-°p-sa∂v tI-{μ-a-{¥n F A-\-¥v Ipam¿ ]-d-™p. Kp-cp-hm-bq¿ t£{X-Z¿-i-\-Øn-\v ti-jw {io-h¬kw K-Ãv-lu-kn¬ am-[y-a-{]h¿-Ø-I-tcm-Sv kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tI-{μ-hn-

th-≠ ]-≤-Xn-bp-sS cq-]-tc-J X-øm-dm-°n k-a¿-∏n-°m-\pw a{¥n \n¿-t0-in-®p. D-®-]q-P-bv-°v sXm-´p-ap≥-]mbm-Wv A-t±-lw t£-{X Z¿-i\w \-S-Øn-b-Xv. A-\-¥-Ip-am-dns\ tZ-h-kzw A-Uv-an-\n-kv-t{S‰¿ sI ap-c-fo-[-c≥ kzo-I-cn-®p. tI-{μ hm¿-Øm-hn-X-c-W {]-

t\m-Z k-©m-c kmw-kv-Im-cn-I v a-{¥n-bp-am-bn C-°m-cyw N¿-®sN-øpw. CXv {]-[m-\-a-{¥n \-tc{μ-tam-Un-bp-sS {i-≤-bn¬-s∏-SpØp-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. tI-{μ-a-{¥n-s°m-∏w D-≠mbn-cp-∂ _n.sP.]n. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v hn ap-c-fo-[-c-t\m-Sv Kp-cp-hm-bq¿ hn-I-k-\-Øn-s\p-

t£-]-W a-{¥n {]-Im-iv Pm-thZv-°¿, i-in X-cq¿- Fw.]n. F∂n-h-cpw t£-{X-Z¿-i-\-Øn-\v F-Øn-bn-cp-∂p. {]-Im-iv P-th--Zv°¿ ta¬-im-¥n-bn¬ \n-∂v {]km-Zw kzo-I-cn-®v tkm-]m-\-∏-Snbn¬ I-Z-fn-]-g-hpw \m-W-b-hpw k-a¿-∏n-®v A-∂-Zm-\w h-gn-]mSm-°n.


{]mtZ-inIw B-tcm-Ky-cw-K-s¯ km-aq-ln-Iþ-kzm-[o-\-L-S-I-§Ä I-s−-¯m³ {i-aw Xp-S-§n

20 Pq¨ 2014 sh≈n

kochi/tcr

]cn-]mSn F-kv.-ssh.-F-kv Ip-∂w-Ip-

fw tkm¨ Hm-^n-kv: k-a-kv-X tI-c-f kp-∂n-bp-h-P-\ kw-Lw km-aq-ln-I t£-a in¬-∏-im-e˛ D-®-Xn-cn-™v 2.-30 sN-dp-Xp-cp-Øn tPym-Xn F≥P-n-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv: Ce-{Œn-°¬ B‚ v C-e-t{Œm-WnIv-kv hn-`m-K-Øn-s‚ tZ-in-b ]cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-˛ cm-hn-se 9.00

Adnbn-¸pIÄ

]-«n-I-Pm-Xn-¡mÀ-¡v ]-cn-io-e-\w Xr-iq¿: B-[p-\n-I s\-‰v h¿°nMv km-t¶-Xn-I hn-Zy-bn¬ ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂-Xn-\v ]´n-I Pm-Xn-hn-`m-K-°m-sc sX-cs™-Sp-°p-∂p. {]-Xn-am-kw 4,000 cq-] ssÃ-]‚ v e-`n-°pw. C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv-kv, I-w]yq-´¿, C-e-Iv-{Sn-°¬ , C≥-kv-{S-sa-t‚j≥ C-h-bn-te-Xn-se-¶n-ep-ap≈ F-≥Pn-\o-b-dnMv _n-cp-Zw A-s√-¶n¬ Un-tπm-a-bm-Wv tbm-Ky-X. _n.--sS-Iv tIm-gv-kv ]q¿-Øo I-cn-®-h¿-°pw A-t]£n-°mw. ]-cn-io-e-\ Im-e-b-fhv 6 am-k-am-Wv. {]m-bw 22 \pw 26 \pw a-t[y. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃ www.cybersri.org F∂ sh-_v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X, h-b-kv, Pm-Xn F-∂nh sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n ^n-°‰p-I-fpw A-h-bp-sS km-£y-s∏Sp-Øn-b i-cn-∏-I¿-∏pw k-lnXw Pq¨ 28 \v cm-hn-se 9. 30 \v ssk-_¿-{io, kn-˛-Un-‰v, Sn.-kn. 26/847, {]-Im-iv, hn-B¿-F˛-Un7, hn-a≥-kv tIm-tf-Pv tdmUv, ssX-°m-Sv, Xn-cp-h-\-¥-]pcw-˛695014 F-∂ hn-em-k-Øn¬ C‚¿-hyq-hn-s\-Ø-Ww. C‚¿ hyq-hn-\v ]-s¶-Sp-°p-∂-h¿-°v bm-{X-∏-Sn e-`n-°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨˛0471˛2323949.--

K-h. sa-Un-¡Â tIm-f-Pn XmÂ-Im-en-I \n-b-a-\w

Xr-iq¿: Xr-iq¿ K-h. sa-Un°¬ tIm-f-Pn-se ]n.--C.--sF.--Un sk-√n¬ Um-‰m F≥-{Sn Hm-∏td-‰¿ , e-t_m-d-´-dn sS-Iv-\ojy≥ F-∂o X-kv-Xn-I-I-fn-te°v Xm¬-Im-en-Im-Sn-ÿm-\Øn¬ \n-b-a-\w \-S-Øp-∂p. Um-‰m F≥-{Sn Hm-∏-td-‰¿-°v _n.--F-kv.k -- n/_n.--F. _n-cp-Zhpw I-ºyq-´¿ B-πn-t°-j \nep-≈ Un-tπm-a-bp-am-Wv tbmKy-X. {]-Xn-am-kw 8750 cq-] thX-\w e-`n-°pw. e-t_m-d-´-dn sSIv-\o-jy-\v sa-Un-°¬ hn-Zym`ym-k U-b-d-Iv-S-td-‰n¬ \n-∂p≈ sa-Un-°¬ e-t_m-d-´-dn sSIv-t\m-f-Pn Un-tπm-a (Un.--Fw.-F¬.--Sn),]m-cm-sa-Un-°¬ c-Pnkv-t{S-j≥ k¿-´n-^n-°-‰v F-∂nh tbm-Ky-X-bm-bn ]-cn-K-Wn°pw. 7500 cq-]-bm-Wv {]-Xn-amk th-X-\w. {]m-b-]-cn-[n 18 \pw 40 \pw a-t[y. X¬-]-c-cm-b D-tZym-Km¿-∞n-Iƒ tbm-Ky-X, {]-hr-Øn ]-cn-N-bw F-∂n-h sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰pI-fp-sS A- -epw ]-I¿-∏p-I-fpw k-ln-Xw Cu am-kw 25 \v cm-hnse 10 a-Wn-°v Xr-iq¿ ap-f-¶p∂-Øp-Im-hv sa-Un-°¬ tIm-fPv {]n≥-kn-∏m-fn-s‚ Hm^nkn¬ C‚¿-hyq-hn-\v lm-Pcm-I-W-sa-∂v A-dn-bn-®p.

tIm-gv-kv {]-th-i-\w

B-tcm-Ky-cw-K-sØ km-aq-lnI˛-kzm-[o-\-L-S-I-߃ I-s≠-Øp-∂-Xn-\p In-e-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® G-I-Zn-\ in¬-∏-im-e B-tcm-Ky-k¿-h-I-em-im-e ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm.--- sI -tam-l≥-Zm-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

B¿.---F® - F v.--- w) X-t±-i` - c - W - h - I - p∏pw kw-bp-‡a - m-bm-Wv ]p-Xn-b kw-c-`-Øn-\p Xp-S-°w Ip-dn-°p∂-Xv. km-aq-ly-˛-km-º-Øn-I-ÿnXn, sXm-gn¬, kw-kvI - m-cw, {]-IrXn, {]-Ir-Xn-hn-`h - ß - ƒ, Po-hn-Xssi-en-tcm-Kß - ƒ Xp-Sß - n-b taJ-e-I-fn-se C-t∏m-g-sØ A-hÿ, `m-hn-bn¬ kw-`-hn-°m-hp∂ am-‰ß - ƒ, A-h B-tcm-Ky-cwK-sØ F-ß-s\ _m-[n-°pw Ch-sb-√mw ]T-\-˛-K-th-j-W-hn-

t[-b-am-°pw. In-e-bn¬ kw-LSn-∏n-® G-IZ- n-\ in¬-∏i - m-e Btcm-Ky-k¿-h-I-em-im-e hn.kn tUm.--- sI t- am-l≥-Zm-kv D-ZvL - m-S\w sN-bvX - p. In-e A-kn.--- {]-^t.--- Um.cmP≥, sU¿-at- ‰m-fP - n hn-`m-Kw Akn.--- {]-^.--tUm A - P - n-XvI - p-am¿, tZio-b {Km-ao-W B-tcm-Ky-an-j≥ Pn-√m-t{]m-{Kmw am-t\-P¿ tUm.--Zn-eo-]v, ap-≠Ø - n-t°m-Sv {Km-a] - ©m-b-Øv {]-kn-U‚ v -A-Pn-XvIp-am¿, ]m-W-t©-cn ]-©m-b-

Øv {]-kn-U‚ v tdm-bv -tZ-h- n kw-km-cn-®p.--- ap-≠-Øn-t°m-Sv, ]m-W-t©-cn ]-©m-b-Øp-I-sfbm-Wv B-Zy-L-´-am-bn ]T-\-˛-Kth-j-W-Øn-\p Xn-c-s™-SpØn-´p-≈X - v. Pq-sse am-kw ap-X¬ hn-hc - ti-J-c-W-Øn-\m-bp-≈ k¿-th B-cw-`n-°pw. ]-cn-io-e-\-]-cn-]mSn-I-ƒ In-e-bn¬ Xp-S-ßpw. ]©m-b-Øp-I-fn-se km-aq-ly-˛km-º-Øn-I-˛-B-tcm-Ky-ÿn-Xnbm-Wv B-Zyw ]-cn-tim-[n-°p-I.

Fw.--Pn.--tdm-Uv hn-I-k-\w

Npcp¡¯nÂ

Fw.--FÂ.--Fbp-am-bn NÀ-¨ \-S-¯m³ Iu¬-knen Xo-cp-am-\w

I-S-em-{I-a-W-s¯ {]-Ir-Xnt£m-`-¯n DÄ-s¸-Sp-¯-Ww

Xr-iq¿: Fw..---Pn.--- tdm-Uv hn-I-k\w k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°p-∂-Xpkw-_-‘n-®v A-Uz.---tX-d-ºn¬ cm-a-Ir-jv-W≥ Fw.---F¬.--F bpam-bn N¿-® \-S-Øm≥ Iu¨knen¬ Xo-cp-am-\w. ÿ-es - a-Sp∏v \-SØ - n tdm-Uv hn-Ik - \ - w \-SØm≥ tIm¿-]td-j\ - v km-[y-amhn-s√-∂v hn-e-bn-cp-Øn-bm-Wv hn-I-k-\-_m-[y-X Fw.---F ¬.--F sb G-¬-]n-°m≥ Iu¨-kn¬ Xo-cp-am-\s - a-Sp-ØX - v. Fw. P .--- n. tdm-Uv \-Sp-hn-em¬ ap-X¬ ]-Sn-™m-sd-tIm-´ h-sc 21 ao-‰d - n¬ \m-ev h-cn-]m-Xb - m-bn ho-Xn-Iq-´m-\m-Wv Un. S--- n .--]n. kvIow. C-t∏mƒ G-gv ao-‰¿ ho-Xnbm-Wp-≈-Xv. 60 sk‚ v ÿ-ew F-Sp-°-Ww. sk‚-dn-\v 30 e£w cq-] a-Xn-∏v hn-e I-W-°m°p-∂ tdm-Un¬ ÿ-es - a-Sp-∏n-\v ]-Ww I-s≠-Øp-I A-km-[y-amsW-∂pw tdm-Uv hn-Ik - \ - w tIm ¿-]td-j≥ G-s‰-Sp-°p-I {]mtbm-Kn-Ia - s - √-∂pw ta-b¿ cm-P≥ ]-√-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿∂ Iu¨-kn-¬ tbm-Kw hn-eb - n-

cp-Øn. kp-Xm-cy-tI-cf - w- ]-cm-Xn ]-cn-lm-c-sk-√n¬ {_n-√y‚ v tXm-ak - v \¬-In-b ]-cm-Xn-]c - n-KWn-®m-bn-cp-∂p Iu¨-kn¬ N¿®. Fw. P .--- n.tdm-Un¬ Im-\-bpw …m-_p-If - pw am-‰n ÿm-]n-°m-≥ c-≠v tIm-Sn Nn-e-hv h-cp∂Xv tIm¿-∏-td-j-\v G-s‰-Sp-°m-\mhn-√. A-Uz.---tX-dº - n¬ cm-aI - r-jvW≥ ap≥-ssI F-Sp-Øv k¿°m¿ Aw-Ko-Ic - n-® tam-U¬ tdmUv ]-≤X - n-bn¬ Fw.---Pn.---tdm-Uv hnI-k\ - w Xp-Sß - m≥ 2001¬ X-s∂ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\-ap-≠m-b-XmsW-¶n-epw ÿ-es - a-Sp-∏v km-[ya-s√-∂v ]-d™ v tIm¿-]t- d-j≥ ]n-¥n-cn-bp-Ib - m-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂m-Wv I-eI - vS- t- d-‰n-s‚ ap-∂n-sem-Xp-°n hn-I-k-\w \-SØn-bX - v. 2005¬ Fw. P .--- n. tdm-Uv hn-Ik - \ - Ø - n-\v `q-an A-Izn-kn-j\v Iu¨-kn¬ Xo-cp-am-\-sa-SpØ-Xm-bn-cp-∂p. P-\-]-¶m-fn-ØtØm-sS \m-ev h-cn-]m-X bm-Ym¿∞y-am-°m-\m-bn-cp-∂p Xo-cp-am\w. sI-´n-S-\n¿-am-W-Øn-\v N-´ß-fn¬ C-f-hv t\-Sn tdm-Uv hn-I-

A-I-a-e kmw-_-h Ip-Sn-sh-Å]-²-Xn {]-hÀ-¯-\-am-cw-`n-¨p h-S-°m-t©-cn: ]-©m-b-Ønse B-dmw hm¿-Uv A-I-a-ebn¬ \n¿-am-Ww ]q¿-Øo-I-cn-® A-I-a-e kmw-_-h Ip-Sn-sh-≈]-≤-Xn {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n®p. {]-tZ-i-sØ Ip-Sn-sh-≈£mw ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\m-bn ]-©m-b-Øv hn-ln-Xw A-©p-e£w cq-]-bpw tªm-°v ]-©m-bØv 3.-80 e-£w cq-]-bpw h-I-bncp-Øn-bm-Wv \n¿-am-Ww ]q¿Øo-I-cn-®-Xv. In-W¿ ]-cn-k-c-Øv \-S-∂ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-bp-sS D-ZvLm-S-\w tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw F-kv G-eym-Ω So-®¿ \n¿-h-ln-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn-‘p kp-{_-“Wy≥ A-[y-£-X h-ln-®p.]-≤Xn-bp-sS Sm-¶v \n¿-am-W-Øn-\v ÿ-ew \¬-In-b cm-a-Ir-jv-W ≥ sh-≈m-¶-Wv-S-Øn-s\ tªm°v ]-©m-b-Øv ÿn-cw k-an-Xn A-[y-£≥ Fw F th-em-bp[≥ B-Z-cn-®p. ]-©m-b-Øv ÿn-cw k-an-Xn A-[y-£≥-amcm-b D-jm ]o-Xmw-_-c≥, A-

Uz. kn hn-P-b≥, _p-jv-d d-joZv kw-km-cn-®p.

]T-t\m-]-I-c-W-§Ä hn-X-c-Ww sN-bv-Xp I-gn-{ºw: tIm-XI - p-fw k-tlm-Zc - Iq-´m-ba -v b - p-sS H-∂mw hm¿-jn-ImtLm-jØ - n-s‚ `m-Ka - m-bn \q-dv IpSpw-_ß - ƒ-°v ku-P\ - y-am-bn Acn-bpw \q-dv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]pkvX - I - ß - f - pw Ip-Sb - pw t]-\b - pw s]≥-kn-epw hn-Xc - W - w sN-bX -v p. kn-\n-am Km-\c - N - n-bX - m-hv G-ß≠n-bq¿ N-{μ-ti-Jc - ≥ hm¿-jnIm-tLm-jw D-ZvL - m-S\ - w sN-bvXp. cm-Pc - m-tP-iz-cn lm-fn¬ tN¿∂ k-tΩ-f\ - Ø - n¬ A-Xp-eytLm-jv sh-´n-bm-´n¬ A-[y-£\m-bn-cp-∂p. h-e∏ - m-Sv kn.sF. B¿ c-Xo-jvI - p-am¿ ap-Jym-Xn-Ynbm-bn-cp-∂p. {Km-a] - © - m-bØ - v ssh-kv {]-kn-U‚ v A-–p¬ K^q¿, dn-´. {]-^. A-cp-W≥, D-Zb≥, t{]m-hn‚ v, tk-hy≥ , kpjn¬ , \m-k¿-jm, ]p-jv] - mw-KZ≥, B-\-μ≥ kw-km-cn-®p.

k-\-Øn-\v k-d-≠¿ sN-bv-X `qan-Iƒ G-s‰-Sp-°m-\pw, sI-´n-S\n¿-am-W-N-´-ß-fn¬ C-f-hv \¬In ku-P-\y-am-bn tdm-Uv hn-Ik-\-Øn-\v ÿ-ew e-`y-am-°m\pw, `q-an \¬-Im≥ X-øm-dn-√mØ-h-cp-sS `q-an A-Iz-b¿ sNøm-\p-am-bn-cp-∂p Iu¨-kn¬ Xo-cp-am-\w. C-X-\p-k-cn-®v 20 iX-am-\w h-cp-∂ k-d-≠¿ sN-bvX `q-an H-cm-gv-N-sIm-≠v Xn-cn-®v ]n-Sn-®-Xm-Wv. c-≠mw-L-´-am-bn ap-gp-h≥ ÿ-ew D-S-a-I-fp-tSbpw tbm-Kw \-K-cm-kq-{X-W-hn`m-Kw Iu¨-kn¬ lm-fn¬ hnfn-®p-Iq-´n. sI-´n-S \n¿-am-W-N-´-ß-fn¬ C-f-hv \¬-In-bm¬ ku-P-\y-ambn tdm-Uv hn-Ik - \ - Ø - n-\m-hi - yam-b `q-an \-eI - m≥ X-øm-dm-sW∂v tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø apgp-h≥ D-Sa - I - f - pw tIm¿-]t- d-j\ - v hm-Kv-Zm-\w sN-bv-X-Xm-Wv. ]s£ Xn-cs - ™-Sp-∏v h-∂t- Xm-sS Xp-S¿-\-S-]-Sn-°v km-[y-am-bn-√. F¬.---Un.---F^ - v Iu¨-kn¬ h-∂ti-jw N¿-® ap-t∂m-´v t]m-bn-√.

tem-I-I-¸n {^m³-kv So-an-s\ -{Ku-−n-te-¡v B-\-bn-¡m³ ^-lo-an-\v ku-`m-Kyw

ÿ-e-sa-Sp-∏n-\v hn-⁄m-]-\wam-{Xw \-S-Øn. A-∂-sØ I-eIvS- ¿ tUm.--- Fw _o-\ ÿ-ew-a-S∏n-\v Xm¬-]-cyw Im-Wn-°p-∂ns√-∂ A-∂-sØ ta-b¿ {]-^. _n-μp-hn-s‚ hn-a¿-i-\w hn-hm-Zam-bn-cp-∂p. am-{X-a-√ tIm¿-]td-j≥ k¿-°m-cn¬ k-Ω¿-±w sN-ep-Øn F-a¿-P≥-kn t¢mkn¬ ÿ-e-sa-Sp-∏n-\v {]-tXy-I Iym-_n-\-‰v A-\p-a-Xn-bpw t\-Snb-Xm-Wv. ]-s£ I-e-Iv-S-dp-sS t\-XrXz-Øn¬ km-Zm-\S- ] - S- n-Iƒ Xo¿Øp. 12 tIm-Sn cq-] sI-´n-sh°m≥ tIm¿-]t- d-j\ - p A-Izn-knj≥ X-l-kn¬-Zm¿ I-Øp \¬In-bX - m-Wv. `q-an-hn-e bpw N-ab - hn-ebpw B-dv tIm-Sn-bm-bn-cp∂p I-W-°m-°n-b-Xv. ku-P-\y `q-an-hm-Kv-Zm-\w kzo-I-cn-°m≥ tIm¿-]t- d-j\ - n¬-\n-∂pw {i-aa - p≠m-bn-s√-∂v am-{X-a√ - . 89 tIm-Sncq-] ÿ-e-hn-e B-h-iy-s∏-´psh-∂-sX-‰m-b {]-kv-Xm-h-\ \-SØn, ÿ-e-sa-Sp-∏v km-[y-am-hns√-∂ A-∂s - Ø ta-b¿ {]-Jym-

]n-®p. A-tX-k-a-bw 60 sk‚ v am-{Xw h-cp-∂ ÿ-e-Øn-\v 12 tIm-Sn am-{X-am-Wv B-hi - y-s∏-´sX-∂p Im-Wn-®v X-lk - n¬-Zm-cpsS hn-i-Zo-I-c-Ww ]-{X-ß-fn¬ h-s∂-¶n-epw tIm¿-]t- d-j≥ B^n-kn¬-Xs - ∂ {]-h¿-Øn-°p-∂ X-l-kn¬-Zm-cp-am-bn B-i-b-hn\n-ab - Ø - n-\v t]m-epw A-∂s - Ø ta-b¿ X-øm-dm-bn-√. tIm¿-]-td-j≥ ÿ-e-sa-Sp∏n-\v ]-Ww \¬-Im-Xn-cp-∂-Xns\ Xp-S¿-∂v ÿ-e-sa-Sp-∏v -hn⁄m-]-\w Im-e-l-c-W-s]-Sp-Ibm-bn-cp-∂p. Un.-- S n.--] n kvI - ow A-\p-kc - n®p-≈ tdm-Uv hn-Ik - \ - Ø - n-\v ku-P\ - y-am-bn ÿ-ew hn-´p-\¬Ip-∂h - ¿-°v sI-´n-S \n¿-am-WN - ´- ß-fn¬ B-I¿-j-I-am-b C-f-hpIƒ \¬-Ip-∂ {]-tXy-I ]m-t°Pv \¬-Im-sa-∂v k¿-°m¿ {]-Jym]-\w \n-e\ - n¬-t° Fw.P--- n.---tdm-Uv hn-Ik - \ - w D-Sa - I - f - p-sS k-lI - c - W-tØm-sS \-S-∏m-°m-≥ tIm¿]td-j≥ X-øm-dm-hp-∂n-s√-∂mtcm-]W - w i-‡a - m-bn-´p-≠v.

A-I-em-Sv _o-¨n A-]qÀ-hbn-\w I-S-em-asb Is−¯n Nm-h-°m-Sv: A-]q¿-h-bn-\w I-S-em-a h-e-bn¬ Ip-Sp-ßn-b \n-e-bn¬. A-I-em-Sv Xzm-l-]≈n _o-®n-em-Wv C-∂-se ssh-Io-´v aq-∂n-\v I-S-em-a he-bn¬ Ip-Sp-ßn-b \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. I-S¬ t£m`-ap-≈-Xn-\m¬ Xo-c-Øv A-Snbp-∂ hn-d-Ip-Iƒ ti-J-cn°m≥ F-Øn-b Xo-c-tZ-i-hmkn-I-fm-b kv-{Xo-I-fm-Wv h-ebn¬ Ip-Sp-ßn ]n-S-bp-∂ B-asb-I-≠-Xv.C-h-cm-Wv a-‰p-≈h-sc hn-h-cw A-dnbn-®-X.-v tI-c-f-Xo-c-Øv A-]q¿-h am-bn I-≠p-h-cp-∂ {Ko≥ kn S¿-´n¬ sN-t\m-en-b sa-bvUm-kv F-∂ im-kv-{X \m-aØn¬ A-dn-b-s∏-Sp-∂ C-\Øn¬-s∏-´-Xm-Wv Cu I-S-ema-sb-∂v ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿Ø-I-\m-b F≥ sP P-bnw-kv am-kv-‰¿ ]-d-™p. a-g-°m-eØp am-{X-am-Wv Cu C-\Øn¬-s∏-´ B-a-Iƒ ap-´-bn-SpI. I-S-en-s‚ B-g-X-´n-se ]mb-epw ]p-√p-I-fp-am-Wv A-[n-

Xr-iq¿: sF.--F-®v.B -- ¿.--Un. bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ A-Sq¿ (04734˛224078), ]p-Xp-∏-≈n ( 0481˛2351485) , s]-cn-t»cn(0479˛2456499), ]o-cp-taSv(0486˛233982, 232899), tN¿Ø-e (0478˛2552828), s]-cn¥¬-a-Æ (04933˛225086) F∂o sS-Iv-\n-°¬ l-b¿ sk°‚-dn kv-Iq-fp-I-fn-epw tIm-gnt°m-Sv(0495˛2765154), ]-´p-hw (0460˛206050, 206988), a-dbq¿(04865˛253010 ) F-∂o Assπ-Uv k-b≥-kv tIm-tf-Pp-Ifn-epw am-f(0480˛2720746), I-cp\m-K-∏-≈n (0476˛2623597) , I√ym-t»-cn(0497 ˛2780287)F-∂nhn-S-ß-fn-se tam-U¬ t]m-fnsS-Iv-\n-°p-I-fn epw Xn-cp-h-\¥-]p-cw (0471˛2550612) ta-J-em tI-{μ-Øn-epw Xn-cq¿ (0494˛2423599), tN¿-∏v (0487˛2337838), Ip-≠d(0474˛2580462 ), cm-P-°mSv(04868˛241636) F-∂o F-IvÃ≥-j≥ sk‚-dp-I-fn-epw h-fm- kn F≥ P-b-tZ-h≥ Fw.-]n-bp-sS Hm-^n-kv Xr-iq-cn¬ kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn t©-cn(0494˛2646303) Ã-Un F kn sam-bv-Xo≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p sk‚-dn-epw \-S-Øp-∂ Un-tπma C≥ Um-‰m F≥-{Sn sS-Iv-\n-Ivkv B‚ v Hm-^n-kv Hm-t´m-taj≥ (Un.--C.--Sn B‚ v H.--F ) tIm-gv-kv {]-th-i-\-Øn-\v At]-£ £-Wn-®p. F-kv-F-kv.-F¬-kn-bm-Wv tbm-Ky-X. At]-£m t^m-d-hpw 50 cq-]-bv-°v A-X-Xv tI-{μ-ß-fn¬ e-`n-°pw. h-S-°m-t©-cn: ]p-kv-X-I-ß-fpA-t]-£m-t^m-dw _-‘-s∏-´ sS tXm-gn-bm-b B-Zn-hm-kn hs{S-bn-\nMv sk‚-dp-I-fn¬ Cu \n-X-bv-°v hm-b-\m-Zn-\-Øn¬ am-kw 25 \v ap-ºv k-a¿-∏n-°B-Z-c-a¿-∏n-®v h-S-°m-t©-cn tIWw. hn-i-Z hn-h-c-߃ sF.--FsS Iqh-S-°m-t©-cn : tem-I-I-∏v c-f-h¿-Ω hm-b-\-im-e {]-h¿®v.B -- ¿.--Un sh-_v-ssk-‰n¬ ´ ^p-Sv-t_mƒ a-’-cw \-S-°pØ-I¿. h-b-\m-´n-se B-Zn-hm(www.ihrd.a-c.in) e-`n-°pw. Øn¬ ∂ {_-ko-en-se {Ku-≠n¬ kn k-aq-lmw-K-hpw 1990 ap-X¬ t^m¨-˛0471˛2322985. h - S Pq¨ 25\v h-S-°m-t©-cnh-S-°m-t©-cn sl-Uv t]m-Ãv ° m °m-c≥ ^-low F-∂ F-´p Hm-^n-kn-se {Kq-∏v Un- Po-h-\t©- c nh-b- p-Im-c-\v C-d-ßm-\p-f-f °m-cn-bp-am-b X-¶-a-Wn-sb-bmXr-iq¿: Pn-√-bn-se hn-hn-[ {]obp-sS A-]q¿-h ku-`m-Kyw. Wv km-ln-Xy-Im-cn kp-aw-K-e ˛-sa-{Sn-Iv kv-Iq-fp-I-fn-se ]-´nA-`nZp-_m-bv sPw-kv kv-Iq-fnhm-b-\m-Zn-\-Øn¬ s]m-∂m-S-bI-h¿-§ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ am-\-amse \m-emw ¢m- v hn-Zym¿-YnWn-bn-®v B-Z-cn-®-Xv. sN-¶-Æv ew-]v-kw-{Km‚ v, A-©p-am-kbn ^bm-b ^-low h-S-°m-t©-cn _m-[n-®v h-e-Xv I-Æn-s‚ Im-gvsØ ssÃ-s]‚ v F-∂n-h Xrlo- a pw h¿-Æ-bn-se ss^-k-en-s‚ ^-low N \-„-s∏-´n-´pw A-Xn-s\ A-hiq¿ Pn-√m hn-Zym-`ym-k HmA-Wna-I-\m-Wv. K-Wn-®v ]p-kv-X-I-ß-sf kv-t\^nkn¬ Cu am-kw 25 \pw ]pZp-_m-bn-se a-Iv-˛-sUm- tN-cpw. ^p-Sv-t_mƒ I-ºln-® X-¶-a-Wn-bm-Wv hm-b-\Xp-°m-Sv ss{S-_¬ F-Iv-Ã≥Wmƒ-Uv A-td-_y \-S-Øn- °m-c-\m-b Cu F-´v h-b- pim-e-bn¬ \-S-∂ hm-b-\ -Zn-\w j≥ Hm-^n-kn¬ 26 \pw Nm-eb a-’-c-Øn¬ hn-P-bn-®m- Im-c≥ Zp-_m-bv sk-‰v sk‚D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X-Xv. sse-{_°p-Sn ss{S-_¬ U-h-e-]v-sa‚ v Wv {_-ko¬ bm-{X ^-low dn¬ ^p-Sv-t_m-fn¬ ]-cn-iodn {]-kn-U‚ v hn ap-c-fn A-[yHm-^n-kn¬ 27 \pw hn-X-c-Ww X-c-s∏-Sp-Øn-b-Xv. 25\v e-\w t\-Sp-∂p. t]m¿-®p-K£-X h-ln-®p. kn-‘p kp-{_sN-øp-sa-∂v ss{S-_¬ sU-h{^m≥-kv So-an-\v {Ku-≠n-te- en-t\m-Sm-Wv ^-lo-an-\v B“-Wy≥,i-¶-c-\m-cm-b-W≥, hne-]v-sa‚ v Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. °v B-\-bn-°p-∂ Ip-´n-I-fp- cm-[-\. P-b≥, jo-e th-Wp-tKm-]m¬ hn-i-Z hn-h-c-߃ 0480˛2706100 kw-km-cn-®p. F-∂ \-º-dn¬ e-`n-°pw.--

ew-]v-kw-{Kmâv hn-X-c-Ww

ap-fw-Ip-∂-Øp-Im-hv: tcm-K-hpw tcm-K{- ]-Xn-tcm-[h - pw F-∂X - n-ep]-cn B-tcm-Ky-cw-Ks - Ø a-‰p kmaq-lnI-˛-kzm-[o-\-L-S-I-߃ F-s¥m-s°-bm-sW-∂p I-s≠Øp-∂-Xn-\pw A-Xn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ X-t±-i-kz-bw-`-cW-ÿm-]-\-X-e-Øn¬ sl¬Øv πm≥ X-øm-dp-°p-∂X - n-\p {iaw Xp-Sß - n. tI-c-f B-tcm-Ky-k¿-h-I-emim-e-bpw In-e-bpw tZ-io-b {Kmao-W B-tcm-Ky-an-j-\pw(F≥.---

B-Zn-hm-kn h-\n-X-sb hm-b-\ -Zn-\-¯n B-Z-cn-¨p

3

Xr-iq¿: I-S-em-{I-a-W-sØ {]-Ir-Xn t£m-`-Øn¬ Dƒ-s∏Sp-Ø-W-sa-∂v F-dn-bm-Sv ]-©m-b-Øv tbm-Kw tI-{μ-k¿-°mcn-t\m-Sm-h-iy-s∏-´p. Xo-c-tZ-i hm-kn-Iƒ-°v D-S≥ Zp-cn-Xmizm-kw F-Øn-°-W-sa-∂pw ]p-en-ap-´pw I-S¬-`n-Øn-bpw \n¿-an-°-W-sa-∂pw tbm-Kw {]-ta-b-Øn-eq-sS B-h-iy-ap-∂bn-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v C hn c-ta-i≥ A-h-X-cn-∏n-® {]-ta-bw tbm-Kw sF-I-I-Wv-tTy-\ ]m-km-°n. ssh-kv {]kn-U‚ v Zo-] {]-Xm-]≥, {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv \-Po-_v, \ujm-Zv ssI-X-h-f-∏n¬ ]-s¶-Sp-Øp.

\n-I-¯n-b ]m-Sw ]qÀ-h-Øn-Xn-bn-em-¡m³ \nÀ-tZ-iw

Ip-∂w-Ip-fw: t]m¿-°p-fw ]-©m-b-Øn¬ ]m-Sw \n-I-Øp-∂Xm-bn hym-]-I ]-cm-Xn D-b¿-∂ km-l-N-cy-Øn¬ C-h ]q¿h-kv-Yn-Xn-bn-em-°m≥ ]-©m-b-Øv tbm-Kw \n¿-tZ-in-®p. Im™n-c-∏m-S-Øpw s]-t{Smƒ ]-ºn-\-Sp-Øp-am-Wp \n-ew \n-IØn-b-Xv ]-©m-b-Øv I-s≠-Øn-b-Xv. C-hn-sS \n-d-® a-Æv tIm-cn-sb-Sp-Øv ]q¿-h-kv-Yn-Xn-bn-em-°m-\m-Wp ]-©m-b-Øv tbm-Kw I-e-Iv-S-tdm-Sv A-`y¿-Yn-®-Xv. kn in-h-Ip-am¿ A-[y£-\m-bn-cp-∂p.

a-dp-]-Sn ssh-In; C³-^À-ta-j³ Hm^n-kÀ-¡v t\m-«o-kv H-√q¿: hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a-{]-Im-cw \¬-In-b A-t]-£-bv-

°p a-dp-]-Sn \¬-Im≥ ssh-In-b-Xp-am-bn _-‘-s∏-´p kw-kvYm-\ hn-h-cm-h-Im-i I-Ωn-j≥ Im-c-Ww Im-Wn-°¬ t\m´okv \¬-In. kv-t‰-‰v ]-ªn-Iv C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿-s°Xn-sc-bm-Wp I-Ωn-j≥ t\m-´o-kv \¬-In-b-Xv. Ip-cn-b-®n-d s\-lv-dp \-K-dn-se `-h-\ \n¿-am-W k-l-I-c-W kw-L-Øns‚ tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´p s\-lv-dp \-K¿ kz-tZ-in tUm. tPm¿-Pv h¿-Ko-kv \¬-In-b ]-cm-Xn-°m-Wp c-≠p am-k-Øn\p-ti-jw a-dp-]-Sn e-`n-®-Xv. a-dp-]-Sn H-cp am-kw ssh-In e-`ns®-∂p Im-Wn-®p kw-kv-Ym-\ hn-h-cm-h-Im-i I-Ωn-j-\v tPm¿-Pv ]-cm-Xn \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂p \-S-∂ At\z-j-W-߃-s°m-Sp-hn-em-Wv A-∂-sØ kv-t‰-‰v ]-ªn-Iv C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿-s°-Xn-tc I-Ωn-j≥ \-S-]-Sn-sb-SpØ-Xv.

tUm-Iv-SÀ-am-cp-sS H-gn-hp \n-I-¯-Ww

tN¿-∏v: a-g-°m-e tcm-K-߃ hym-]n-®-tXm-sS {]m-Y-an-Imtcm-Ky tI-{μ-ß-fn-epw I-Ωyq-\n-‰n sl¬-Øv sk‚-dp-I-fnepw B-h-iy-Øn-\v tUm-Iv-S¿-am-cn-√m-Ø-Xn-s‚ Ip-d-hp-\n-IØm≥ k¿-°m¿ \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂v P-\m-[n-]-Xy aln-fm A-tkm-kn-tb-j≥ tN¿-∏v G-cn-b I¨-h≥-j≥ Bh-iy-s∏-´p. A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m sk-{I-´-dn ta-cn tXm-akv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. G-cn-b I-Ω-‰n {]-kn-U-‚ v h-\-PIp-am-cn A-[y-£-bm-bn. hn B¿ k-c-f, hn-P-b-e-£v-an, ]n kn {io-tZ-hn, \-μn-\n cm-a-N-{μ≥ kw-km-cn-®p.

FS-¯n-cp-¯n-bn-se tdm-Up-IÄ \-¶m-¡-Ww I-bv-]-aw-K-ew: F-S-Øn-cp-Øn ]-©m-b-Øn-se X-I¿-∂p-InA-I-em-Sv Xm-lm-]-≈n _o-®n¬ h-e-bn¬ Ip-Sp-ßn-b I-S-em-a-sb ]-cn-k-c-hm-kn-Iƒ c-£-s∏-Sp-Øp-∂p I-hpw `-£n-°p-I. a-¬-ky-_\v-[-\-h-e-bn¬ Ip-Sp-ßn-b B-a-sb c-£-s∏-Sp-Øm-sX h-e-k-ln-Xw ap-dn-®p-am-‰n Dt]-£n-®-Xm-hm-sa-∂p I-cpXp-∂p. Xo-c-tZ-i-hm-kn-I-fm-b hn F kn-≤o-Jv, F-®v F A-_vZp¬ I-cow, Sn sI ap-_m-d-Jv,

Un.ssh.F-^v.sF. t\-Xm-hn-s\ B-{I-an-¨p sIm- S p- ß - √ q¿: ta- Ø - e - b n¬ Un.ssh.F- ^ v . sF ta- J - e m {]- k n- U ‚ n- s \ B- { I- a n- ® p. t]- t cm- Ø v se- \ n- \ m- W v a¿- ± - \ - t a- ‰ - X v . se- \ n- s \ sIm - S p- ß - √ q- c n- s e kz- I m- c y Bip- ] - { Xn- b n¬ {]- t h- i n- ∏ n®p. k- g n- ™ Zn- k w cm- { Xn 9.30 Hm- s S- b m- b n- c p- ∂ p kw- ` hw. _n.sP.]n. {]- h ¿- Ø - I cm- W v kw- ` - h - Ø n- \ v ]n- ∂ nse- ∂ v kn.]n.Fw B- t cm- ] n®p.

Sn Fw b-ln-b, In-g-Iq-´v A-en F-∂n-h¿ B-a-bp-sS c-£-Icm-bn. B-a-sb h-e-bn¬ \n∂pw Ip-cp-°-gn-®v I-S-en-te°p X-s∂ C-d-°n-hn-´p. B-a°v ]-cn-°p-I-sfm-∂pw C-√-∂v ]-d-bp-∂p c-≠p-h-b-kv {]mbw tXm-Wn-°p-∂-Xm-Wv Cu I-S-em-a.-

S-°p-∂ tdm-Up-Iƒ a-g i-‡n-bm-Ip-∂-Xn-\v ap-ºv \-∂m-°W-sa-∂v sN-{¥m-∏n-∂n ku-lr-Z d-kn-U‚ v-kv A-tkm-kntb-j≥ B-h-iy-s∏-´p. sX-cp-hp-hn-f-°p-Iƒ I-Øn-°m-ØXn-epw tdm-Up-Iƒ \-∂m-°m-Ø-Xn-epw tbm-Kw {]-Xn-tj-[n®p. {]-kn-U‚ v A-–p¬ e-Øo-^v A-[y-£-\m-bn. tPym-Xn_m-kv tX-h¿-Im-´n¬, C-μn-c in-h-cm-a≥, Sn F A-–p¬-dkm-Iv, sI F≥ tam-l-\≥ kw-km-cn-®p.

Kp-cp-hm-bq-cn `-Þm-c-h-c-hv \m-ep-tIm-Sn Kp-cp-hm-bq¿: t£-{X-Øn¬ I-gn-™ H-cp am-k-sØ `-fimc-h-c-hv 4,08,50,073 cq-]-bm-Wv. 3.-285 In.-{Kmw kz¿-Whpw, 29.-7 In.-{Kmw sh-≈n km-[-\-ß-fpw e-`n-®p. Im-Ø-en-Iv kn-dnb≥ _m-¶m-Wv 13 Zn-h-k-߃ sIm-≠v `-fim-cw F-Æn-Xo¿Ø-Xv.

hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v I¬-k-j³ A-\p-h-Zn-¨n-sÃ-¦n \-S-]-Sn-sb-¶v Xr-iq¿: hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p cmhn-se B-dp-a-Wn ap-X¬ ssh-Io´v G-gp-a-Wn h-sc I¨-k-j≥ A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂v {Sm-^n-Iv t]m-en-kv \-K-c-]-cn-[n-bn-se _kp-Iƒ-°v \n¿-tZ-iw \¬-In. {Sm-^n-Iv t]m-en-kv tÃ-j\n¬ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS bm-{Xm{]-iv-\w N¿-®-sN-øm≥ tN¿-∂ tbm-K-Øn-em-Wp C-Xp-kw-_‘n-® \n¿-tZ-iw \¬-In-bX - v. Ign-™ h¿-jw cm-hn-se G-gp-a-

Wn ap-X¬ ssh-Io-´v G-gp-a-Wn h-sc-bm-bn-cp-∂p I¨-k-j≥ k-ab - w. Ãm≥-Un¬ \n-∂pw hn-Zym¿Yn-I-sf I-b-‰m-sX t]m-Ip-∂ _-kp-Iƒ-s°-Xn-tc-bpw hn-Zym ¿-Yn-I-tfm-Sp A-]-a-cym-Z-bm-bn s]-cp-am-dp-∂ _-kv Po-h\ - ° - m¿s°-Xn-tc-bpw ]-cm-Xn e-`n-®m¬ \-S-]-Sn-bp-≠m-Ip-sa-∂pw tbm-KØn¬ t]m-en-kv ap-∂-dn-bn-∏p \¬-In-bn-´p-≠v.

kv - I q- f p- I - f n¬ ÿm- ] n- ® n´p- ≈ ]- c m- X n- s ∏- ´ n- I - f n- t em, A- [ ym- ] - I ¿ ap- J m- ¥ n- c - t am, t^m ¨-h-gn-tbm ]-cm-Xn \¬Im-sa-∂pw t]m-en-kv A-dn-bn®p. Cu-Ãv kn.-sF. _n-Pp, {Sm^n- I v F- k v . - s F. D- Æ n- I r- j v W≥, \-K-c-Øn-se hn-hn-[ hnZym-e-b-ß-fn¬ \n-∂p-≈ {]-Xn\n-[n-Iƒ _-kv A-tkm-kn-tbj≥ `m- c - h m- l n- I ƒ tbm- K Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw ]o-emÀ-ap-gn en-^v-äv C-dn-tK-j³ ]-²-Xn \nÀ-am-tWm-Zv-Lm-S-\w C-¶v

21 Pq¨ 2014 i\n

]cn-]mSn ]-g-\n Umw C-dn-tK-j≥

sF.-_n. lmƒ: s\-lv-dp bp-htI-{μ-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ s]-cp-a-g-°q-´w-˛-Zzn-Zn-\ a-g ]T\ Iym-w-]v-˛ D-Zv-Lm-S-\w tUm. sI sI kp-μ-tc-i≥-˛ D-®-°v 2.00 sIm-Sp-ß-√q¿ tIm-´-∏p-dw am¿-°-‰v I-S-hv: km-aq-ly a’y-Ir-jn-˛-]q-ao≥ hn-Øv \nt£-]w-˛ cm-hn-se 10.-30 hn-øq¿ sk≥-{S¬ h-\n-X Pbn¬: hm-b-\ hm-cm-N-c-W ]-cn]m-Sn-˛-D-Zv-Lm-S-\w tX-d-ºn¬ cm-a-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.-F-˛ D®-°v 12.-00

Adnbn-¸pIÄ

tImÄIr-jn: tbm-Kw Pq-sse A-©n-\v Xr-iq¿: Pn-√-bn-se 2014˛15 h¿j-Øn-se tImƒ Ir-jn \-SØn-∏v kw-_-‘n-®v B-tem-Nn°p-∂ Xn-\v Pn-√-bn-se tImƒ ]-S-hv {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS-bpw _‘-s∏-´ D-tZym-K-ÿ≥-am-cp-sSbpw tbm-Kw Pq-sse A-©n-\v cm-hn-se 11.-30 \v Su¨-lm-fn¬ \-S-°p-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. tImƒ D-]-tZ-i kan-Xn-bn-te-°v 11 I¿-j-I {]-Xn\n-[n-I-sf tbm-Kw Xn-c-s™-Sp°pw.

inÂ-¸-im-e-bpw {]-kw-K a-Â-kc-hpw

Xr-iq¿: kw-ÿm-\ bp-h-P-\ t£-a t_m¿-Un-s‚ B-`n-ap-JyØn-ep-≈ hm-b-\ hm-cm-N-c-W ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS `m-K-am-bn Pq¨ 23\v Xr-iq¿ sh-‰-dn-\-dn A-tkm-kn-tb-j≥ lm-fn¬ \S-°p-∂ in¬-∏im-e tI-c-f km-ln-Xy A-°m-Z-an sk-{I-´dn B¿ tKm-]m-e Ir-jv-W≥ DZv-Lm-S-\w sN-øpw. X-ß-sf kzm-[o-\n-® ]p-kv-X-I-ß-sf-∏‰n bp-h-P-\-ß-fp-sS {]-kw-K a¬k-c-hpw C-Xn-s‚ `m-K-am-bn kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v. a-¬kc-ßfn¬ hn-P-bn-I-fm-Ip-∂-h¿-°v Iym-jv A-hm¿-Up-Iƒ \¬Ipw. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-]-cy-ap≈-h¿ 9947766856 F-∂ \-ºdn¬ t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø-Ww.

Pn-Ãm ip-Nn-Xz an-j-\n I-cmÀ \n-b-a-\w

Xr-iq¿: Pn-√m ip-Nn-Xz an-j≥ Hm-^n-kn¬ A-kn- v tIm-˛Hm¿-Un-t\-‰¿ (A-°u-≠v-kv) X-kv-Xn-I-bn-te-°v I-cm¿ \n-ba-\-Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. _n-cp-Z-[m-cn-I-fpw Nm¿-t´-Uv A°u-≠≥-kn C‚¿-ao-Un-b-‰v ]co-£ ]m-km-b-h-cpw I-w]yq-´¿ A-Sn-ÿm-\-Øn-ep-≈ A-°u≠n-ßn¬ ]-cn-⁄m-\w D-≈-hcpw B-bn-cn-°-Ww A-t]-£I¿. tbm-Ky-cm-b A-t]-£-I¿ Cu am-kw 30 \v ap-ºv Pn-√m tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰¿, Pn-√m ipNn-Xz an-j≥, Pn-√m ]-©m-bØv Im-cym-e-bw, A-ø-t¥mƒ, Xr-iq¿ F-∂ hn-em-k-Øn¬ hb-kv, hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X, {]-hr-Øn ]-cn-N-bw F-∂n-h sX-fn-bn-°p-∂-Xn-\p-≈ k¿-´n^n-°-‰p-I-fp-sS ]-I¿-∏v k-lnXw sh-≈ t]-∏-dn¬ A-t]-£ k-a¿-∏n-°-Ww.

D-]-t`m-àr kw-c-£-W A-hmÀ-Uv

Xr-iq¿: kw-ÿm-\-Øv c-Pnÿ sN-bv-Xv {]-h¿-Øn-°p-∂ k-∂-≤ D-]-t`m-Iv-Xr kw-L-S\-I-fn¬ \n-∂pw 2012˛2013 h¿j-ß-fn-te-°p-≈ cm-Po-hv Km‘n kw-ÿm-\ D-]-t`m-‡r kw-c-£-W A-hm¿-Un-\v At]-£ £-Wn-®p. D-]-t`m-‡r kw-c-£-W cw-K-Øv {i-t≤-bam-b {]-h¿-Ø-\ an-I-hpw ap-∂n\v h¿-j-sØ-sb-¶n-epw {]-h¿Ø-\ ]-cn-N-b-hp-ap-≈ kw-L-S\-Iƒ-°v A-t]-£n °mw. hni-Z hn-h-c-߃ I-e-Iv-S-td-‰nepw Pn-√m k-ssπ Hm-^o-knepw kn-hn¬ k-ssπ-kv U-b-dIv-S-td-‰v, D-]-t`m-‡r Im-cy hIp-∏v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw e-`n°pw. A-t]-£-Iƒ Pq¨ 30 \v ap-ºv A-Uo-j-W¬ sk-{I-´-dn, D-]-t`m-‡r Im-cy-h-Ip-∏v, K-h. sk-{I-t´-dn-b-‰v, Xn-cp-h-\-¥-]pcw-˛1 F-∂ hn-em-k-Øn¬ e-`n®n-cn-°-Ww.

Pn-Ãm B-kq-{X-Wk-an-Xn tbm-Kw

Xr-iq¿: Pn-√m B-kp-{X-W kan-Xn tbm-Kw 27 \v D-®-°v c-≠n\v Pn-√m B-kq-{X-W `-h≥ tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tN-cpsa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn®p.

`q-ante-ew

I-S-tßm-Sv: hn-√-Pn¬ k¿-sΔ \-º¿.-1007/3˛15 sk‚ v, 1007/4˛34 sk‚ v 1007/5 -˛55 sk‚ v, 1007/6˛09 sk‚ v , 1007/5˛03 1/2 sk‚ v F-∂o hkv-Xp-h-I-Iƒ Pq-sse 25 \v cmhn-se 11 a-Wn-°v I-S-tßm-Sv hnt√-Pv Hm-^nkn¬ te-ew sN-øpsa-∂v X-l-kn¬-Zm¿ A-dn-bn®p.

Xn-cp-thm-W-¯n-\v P-tem-Âk-hw Xr-{]-bm¿: P-tem-¬-khw Xn-cpthm-W-Øn-\v \-S-Øm≥ Xr-{]bm¿ B¿-´v-kv B≥-Uv kv-t]m¿´v-kv ¢-∫v {]-h¿-Ø-I-k-an-Xn tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. t{]-a-N{μ≥ h-S-t°-S-Øv A-[y-£-\mbn. ¢-_v {]-kn-U‚ v A-\n¬ Gßq¿, F≥ sI.-l-cn-›-{μ≥, ]n hn hn-P-b-Ip-am¿, h-’≥ Ip-dp∏-Øv, s_-∂n X-´n¬, Fw hn ]h-\≥, Fw ]n {]-ho¨-Ip-am¿, a-Wn-I-WvT≥ am-ºp-≈n kw-kmcn-®p.

Xr-iq¿ Fw.-]n. kn F≥ P-b-tZ-h-\pw Nm-e-°p-Sn Fw.-]n. C-∂-sk‚n-\pw C-cn-ßm-e-°p-S-bn¬ \¬-In-b ]u-c-kzo-I-c-Ww

P-b-tZ-h-\pw C-¶-skân-\pw ]u-c-kzo-I-c-Ww \-Â-In C-cn-ßm-e-°p-S: Xr-iq¿ Fw.]n. kn F≥ P-b-tZ-h-\pw Nm-e°p-Sn Fw.-]n. C-∂-sk‚n-\pw C-cn-ßm-e-°p-S-bn¬ ]u-c-kzoI-c-Ww \¬-In. F¬.-Un.-F-^v. \n-tbm-P-I-afi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ \-S-∂ kzo-I-c-W k-tΩ-

f-\w kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´dn F kn sam-bv-Xo≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. kn.-]n.-sF. a-fi-ew sk-{I´-dn Sn sI kp-[o-jv A-≤y-£\m-bn. kw-ÿm-\ sk-t{I-´-dnb-‰w-Kw sI ]n cm-tP-{μ≥, F≥.kn.-]n. Pn-√m {]-kn-U‚ v A-Uz.

c-Lp sI am-cm-Øv, tI-c-fm tIm¨-{K-kv Pn-√m {]-kn-U‚ v sI sI tPm¿-÷v, tIm¨-{K-kv (F-kv) Pn-√m {]-kn-U‚ v kn B¿ h-’≥, kn sI N-{μ≥, cmP≥ ss]-°m-Sv, D-√m-kv I-f-°m´v, sI ]n Zn-hm-I-c≥ kw-km-cn®p.

Nm-e-°p-Sn: tIm-S-t»-cn ]-©mb-Øn-se Ip-Sn-sh-≈-˛-P-e-tkN-\ {]-iv-\-߃-°v ]-cn-lm-c-ambp-≈ ]o-em¿-ap-gn en-^v-‰v C-dntK-j≥ ]-≤-Xn-bp-sS \n¿-amtWm-Xv-Lm-S-\w C-∂v h-Ip-∏v a{¥n ]n sP -tPm-k-^v \n¿-h-ln°pw. ]-≤-Xn ]q¿-Øo-I-cn-°p∂-tXm-sS cq-£-am-b Ip-Sn-sh≈ £m-aw t\-cn-Sp-∂ 7,8,9 hm¿Up-Iƒ Dƒ-s∏-sS ]-©m-b-Ønse hn-hn-[ {]-tZ-i-ß-fn-se Pe-£m-a {]-iv-\-߃-°v im-izX ]-cn-lm-c-am-Ipw. 3.-10-e-£w cq-] Nn-e-hn-em-Wv \n¿-am-Ww. H-cp h¿-j-Øn-\p≈n¬ \n¿-am-Ww ]q¿-Øo-I-cn°m-\m-Wv ]-≤-Xn. Ip-Sn-sh-≈Øn-\v ]p-d-ta B-bn-c-°-W-°n\v G-°¿ `q-an-bn-te-°v P-e-tkN-\w \-S-Øp-∂-Xn-\p-am-bm-Wv ]-≤-Xn hn-`m-h-\w sN-bv-Xn-´p-≈Xv. C-dn-tK-j≥ I-\m-en-s‚ km∂n-[y-ap-≈-Xn-\m¬ ]-©m-bØn-s‚ In-g-°≥ {]-tZ-i-ß-

fn¬ P-e-£m-aw Im-cy-am-bn _m[n-°p-∂n-√. F-∂m¬ ]-Sn™m≥ ta-J-e th-\¬-Im-e-ßf¬ I-Sp-Ø h-cƒ-®-bm-Wv A\p-`-h-s∏-Sp-∂-Xv. ]-≤-Xn ]q¿Øo-I-cn-°p-∂-tXm-sS Cu taJ-e-bn-se h¿-j-ß-fm-bp-≈ Pe-£m-a {]-iv-\-Øn-\v ]-cn-lm-cam-Ipw. h¿-j-ß-fm-bp-≈ C-hnS-Øp-Im-cp-sS B-h-iy-Øn-\mWv C-t∏mƒ Xp-S-°w Ip-dn-°p∂-Xv. 2013 Pq-sse am-k-Øn-em-Wv ]-≤-Xn-°v `-c-Wm-\p-a-Xn e-`n-®Xv. Xp-S¿-∂v 310.-93-e-£w cq-]-bpsS km-t¶-Xn-I A-\p-a-Xn C-dntK-j≥ No-^v F-≥Pn-\ob-dn¬ \n-∂pw e-`n-®p. C-Xn¬ kn-hn¬ h¿-°n-\m-bn 218-e-£w cq-]-bpw C-e-{Sn-°¬ h¿-°n-\m-bn 49.-58e-£w cq-]-bpw sa-°m-\n-°¬ {]-h¿-Øn-Iƒ-°m-bn 43.-45 e£w cq-]-bp-am-Wv Dƒ-s∏-Sp-Ønbn-´p-≈-Xv. ]-≤-Xn-°v B-h-iyam-b P-ew ]o-em¿-ap-gn-bn¬ \n-

cm-{Xn-bn {Sm^nIv \nb-a-§Ä ]men-¡m-¯Xv A-]-I-S-¯n\n--Sbm-¡p¶p Xr-iq¿: cm{Xn-bn¬ {Sm^nIv \nb-a-߃ ]men-°m-ØXv A ]-I-S-Øn-\n-S-bm-°p-∂p. \-K-cØn-se K-Xm-K-X-°p-cp-s°m-gnhm-°m-≥ ]m-´p-cm-bv-°¬-˛-Aiz-\n- PMvj≥-˛-s]-cn-ßm-hv-˛tIm-tem-Øpw-]m-Sw tdm-Up-Ifn¬ G¿-s∏-Sp-Øn-b h¨-th k-{º-Zm-bw cm-{Xn-bn¬ C-√mXm-hp-∂-tXm-sSbmWv kp-c£n-X-]m-X-sb-∂v I-cp-X-s∏-´ Cu ]m-X A-]-I-S-]m-X-bm-hp∂Xv. cm-{Xn F-´p-a-Wn I-gn-bp-∂tXm-sS ]-e-bn-S-Øpw C-cp-`m-K-

tØ-°pw hm-l-\-߃ t]m-Ip∂-Xm-Wv A-]-I-S-Øn-\v h-gnsbm-cp-°p-∂-Xv. h¨-th-bmsW-∂ [m-c-W-bn¬ s]-cn-ßmhn-¬ \n-∂v tIm-tem-Øpw-]m-Sw h-gn A-iz-\n PMvj-\n-te-°v t]m-Ip-tºm-ƒ h¨-th sX-‰n-®v F-Xn-sc ]m-™p-h-cp-∂ hm-l\-߃ h-≥ A-]-I-S-`o-j-Wnbm-Wv D-b¿-Øp-∂-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bn¬ h¨-th sX-‰n-®p-h-∂ Hm-t´m-dn£ F-Xn-sc h-∂ tem-dn-bn¬ C-Sn-°m-sX c-£-s∏-´-Xv X-e\m-cn-g-bv-°m-Wv. tdm-Un-s‚ h-f-

a-cw ho-Wv Xr-iqÀ-þ-sjmÀ-WqÀ tdm-Un K-Xm-K-Xw X-S-Ê-s¸-«p h-S-°m-t©-cn: A-I-a-e-bn¬ tdm-Un-te-°v a-cw ho-Wv Xr-iq¿˛-sjm¿-Wq¿ tdm-Un¬ K-Xm-KXw X-S- -s∏-´p. C-∂-se cm-hnse G-g-c-tbm-S-bm-Wv A-I-a-e t^m-d-Ãv kv-t‰-j-\p-k-ao-]w \n∂n-cp-∂ a-cw tdm-Un-te-°v hoW-Xv. Xp-S¿-∂v h-S-°m-t©-cn ^b¿-t^m-gv-kpw ssl-th t]m-enkpw tN¿-∂v a-cw ap-dn-®p am-‰n KXm-K-Xw ]p-\x-ÿm-]n-®p. ^b¿-t^m-gv-kv kv-t‰-j≥ C≥Nm¿-Pv hn {]-ho¨ {]-`p-hn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-amWv a-cw ap-dn-®v am-‰n-b-Xv. t^m-d-Ãv kv-t‰-j-\p ap∂n¬ h-\w-h-Ip-∏n-s‚ a-cw hoWv K-Xm-K-Xw kv-Xw-`n-®n-´pw h\w-h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ ÿ-etØ-°v Xn-cn-™p t\m-°n-bns√-∂v \m-´p-Im¿ B-tcm-]n-®p. A-I-a-e t£-{X-]-cn-k-c-Øv tdm-U-cn-In¬ \n¬-°p-∂ a-cw G-Xp-k-a-b-hpw \n-ew-s]m-Øm-

hp-∂ \n-e-bn-em-sW-∂pw h-\wh-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ \-S-]-Sn FSp-°-W-sa-∂pw \m-´p-Im¿ B-hiy-s∏-´p.

B-Ivj³ Iu¬-kn cq-]o-I-cn-¨p

F-f-h-≈n: Ip-∂-t©-cn ap-Ip-μs‚ B-fl-l-Xy Im-W-°m-c-\mb F-kv.-sF ]n B-¿ _n-tPm-bns°-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v BIv-j≥ Iu¨-kn¬ cq-]o-I-cn-®p. k-RvPo-h-\n kp-sse-a≥, sI ]n kp[o¿ _m-_p, cm-a-N-{μ≥ t]-\Iw, ]n sI sam-bv-Xp-Æn F-∂nh¿ c-£m-[n-Im-cn-I-fm-bm-Wv Iu¨-kn¬ cq-]o-I-cn-®-Xv. a-‰p `m-c-hm-ln-Iƒ: A-cp¨ (sNb¿-am≥), tUm. d-ko-\ kp-sseam≥, in-h≥ hm-I(ssh-kv sNb¿-am-∑m¿), kv-an-e _m-_p(P\-. I¨-ho-\¿), kp-a-Xn tam-l\≥, X-¶ Ip-™p-Æn(tPmbn.I¨-ho-\¿-am¿).

hpw th-≠-{X sX-cp-hv hn-f-°pIƒ C-√m-Ø-Xpw cm-{Xn-bm-Ip∂-tXm-sS {Sm-^n-Iv t]m-en-kns‚ tk-h-\-an-√m-Ø-Xpw A-]I-S-߃ km-[y-X h¿-[n-∏n-°p∂p. Xr-iq¿ kz-cm-Pv du-≠n¬ h¨-th 24 a-Wn-°q-dm-sW-∂v \n-b-a-ap-s≠-¶n-epw C-t∏m-gpw A-Xv ]m-en-°-s∏-´n-´n-√. cm-{Xn-bm-Ip-∂-tXm-sS X-eßpw hn-e-ßpw hm-l-\-߃ No-dn-∏m-bp-∂ ÿn-Xn-bm-Wv kzcm-Pv du-≠n¬ t]m-ep-ap-≈-Xv. ]p-Xn-b h¨-th ]-co-£Wm-Sn-ÿm-\-Øn¬ Xp-S-cp-I-

bm-sW-¶n-epw C-Xv F-{X-Im-e- °n a-W¬ e-`n-°m-Ø-h¿-°pw am-sW-∂v \n-›-bn-°-s∏-´n-´n-√.- Cu A-h-k-cw {]-tbm-P-\-s∏-SpØmw. ]m-kv ]p-Xp-°p-∂-Xn-\v \n›n-X Xo-b-Xn-I-fn¬ A-X-Xv Xm-eq-°v Hm-^n-kp-I-fn-se aXr-iq¿: Pn-√-bp-sS ]-cn-[n-bn-ep- W¬ Iu-≠-dp-I-fn¬ Xn-cn-®-dn≈ `m-c-X-∏p-g-bp-sS Aw-Ko-Ir- b¬ tc-J k-ln-Xw lm-P-cm-IX I-S-hp-I-fn¬ \n-∂v t\-c-sØ Ww. Xo-b-Xn-bpw k-a-b-hpw kw]m-kv e-`n-®n-´pw a-W¬ e-`n-°m- _-‘n-® hn-i-Zmw-i-߃ Ø-h¿-°v Pq¨ 30 h-sc ]m-kv www.sand.gov.in F-∂ sh]p-Xp-°n a-W¬ F-Sp-°p-∂-Xn- _v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw. H-cp Zn-h\v A-\p-a-Xn \¬-In-b-Xm-bn Pn- kw H-cp tem-dn-°v H-cp I-S-hn¬ √m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. t\-c- \n-∂v H-cp tem-Uv a-W¬ am-{XsØ A-\p-h-Zn-® ]m-kn¬ _m- ta A-\p-h-Zn-°p-I-bp-≈p.

a-WÂ hm-cm³ A-\p-a-Xn

A-½n-Wn-bp-sS `u-Xn-I-i-co-cw A-a-e sa-Un-¡Â tIm-f-Pn\v I-≠-»mw-¶-S-hv: _-‘p-°fpw D-‰-h-cp-an-√m-sX X-\n-®v Xm-a-kn-®n-cp-∂ ]-t≈-cn Ip´≥ a-Iƒ A-Ωn-Wn (83) sb a-c-Ww I-h¿-s∂-¶n-epw `uXn-I-I-i-co-cw B-tcm-Ky-taJ-e-bv-°v ]T-\ hn-j-b-amIpw. Iq-en-th-e-sN-bv-Xv D-]Po-h-\w \-S-Øn-bn-cp-∂ AΩn-Wn Ip-sd \m-fp-I-fm-bn Im≥-k¿ _m-[n-X-bm-bn-cp∂p. A-kp-Jw Iq-Sn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v a-W-eq¿ {Km-a-∏©mb-Øv ap≥-{]-kn-U‚ v hn F≥ kp¿-Pn-Øn-s‚ km-∂n[y-Øn¬ I-≠-»mw-¶-S-hn-se A-Ωn-Wn-bp-sS A-b¬-hmkn-I-fm-b tPm-bv-tam≥ ]-≈n°p-∂-Øv, h¿-§o-kv tIm-S-¶≠-Øv, sP-bv-k¨ F-ep-hØn-¶¬ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-

A-Ωn-Wn-bp-sS ar-X-tZ-lw Nn-‰n-e-∏n-≈n im-¥n-\n-tI-X≥ B-{i-a-Øn¬ s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\v h-®-t∏mƒ Xz-Øn¬ B-dp am-kw ap-ºv Nn‰n-e∏ - n-≈n im-¥n-\n-tI-X≥ B{i-aØ - n-te-°v sIm-≠p-t]m-bncp-∂p. A-hn-sS-sh-®v a-cn-® A-

tXm-Sv \n-I-¯n Np-äp-a-Xn sI-«n-b kw-`-h-¯n tI-sk-Sp-¡m³ D-¯-c-hv -tXm-Spw Ø-e-hpw ]qÀ-h-Øn-Xn-bn-em-¡-Ww am-f: I-√q¿ sX-°pw-ap-dn-bn¬ tXm-Spw \n-e-hpw \n-I-Øn Np-‰pa-Xn¬ sI-´n-b kw-`-h-Øn¬ tI-sk-Sp-°m≥ D-Ø-c-hv. ]p-fn°¬ th-Wp-tKm-]m¬, In-g-t° ]p-d-Øv {]-km-Zv F-∂n-h¿-s°Xn-tc tI-sk-Sp-°m-\m-Wv Xriq¿ k-_v Un-hn-j-W¬ a-Pn-kvt{S-‰v an¿ sam-l-Ω-Zv A-en D-Øc-hn-´-Xv. A-∂-a-\-S ]-©m-bØn-se I-√q¿ sX-°pw-ap-dn hnt√-Pn¬-s∏-´ k¿-sh \-º¿ 1183/6¬-s∏-´ `q-an-bn-se tXm-Sv A-S-°w \n-I-Øn Np-‰p-a-Xn-¬ sI-´n-sb-∂m-Wv ]-cm-Xn. C-tX Xp-S¿-∂v {]-tZ-i-Øv cq-£-am-b sh-≈-s°-´v A-\p-`-h-s∏-Sp-Ibm-Wv. {]-tZ-i-sØ In-W-dp-I-fpw sk]v-‰n-Iv Sm-¶p-I-fpw sh-≈-s°-´v aq-ew H-∂m-bn In-S-°p-∂ A-hÿ-bm-Wv. C-Xp-aq-ew {]-tZ-isØ P-\-߃ G-sd Zp-cn-X-a-\p`-hn-°p-I-bm-sW-∂v Nm-e-°p-Sn X-l-kn¬-Zm¿ dn-t∏m¿-´v sN-bvXn-cp-∂p. {]-tZ-i-Øv ]-I¿-®hym-[n-Iƒ ]-S-cm-\p-≈ km-[y-

Ωn-Wn-bp-sS ar-Xt- Z-lw A-ae sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se hnZym¿-Yn-Iƒ-°v ]T-\Ø - n-\m-bn \¬-Ip-Ib - m-bn-cp-∂p.

Npcp¡¯nÂ

Fkv.ssh.F-k.v 60mw hm¿jn-I k-tΩ-f-\-Øn-s‚ {]-Nm-c-Wm¿Yw Ip-∂w-Ipf-Øv \-S-∂ {]-Jym-]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ Pn√m {]-knU‚ v ]n sI _m-h- Zm-cn-an kw-km-cn-°p∂p

Kp-cp-hm-bqÀ t£-{X-¯n-se kzÀ-W-s¡m-Sna-cw am-änØm-]n-¡p-¶p

Kp-cp-hm-bq¿: t£-{X-Øn-se kz¿-W-s°m-Sn a-cw am-‰n ÿm]n-°m-\pw {io-tIm-hn-en-\v A-‰-Ip-‰-∏-an \-S-Øm-\pw tZ-hkzw `-c-W k-an-Xn Xo-cp-am-\n-®p. A-jv-S-aw-K-ey {]-iv-\ Nm¿Øn¬ \n¿-tZ-in-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv sIm-Sn-a-cw am-‰n ÿm]n-°p-∂-Xv. t£-{Xw X-{¥n, tPym-Xn-jn-I-fm-b a-W-∏p-g cma≥ \-ºq-Xn-cn, Iq-‰-\m-Sv cm-hp-Æn ]-Wn-°¿, F-f-h-≈n {]-im¥v ta-t\m≥ F-∂n-h-cp-sS D-]-tZ-iw B-cm-™-ti-j-am-bn-cn°pw sIm-Sn a-cw am-‰p-I. -{io-tIm-hn-en-s‚ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-°v Im-Wn-∏-øq¿ Ir-jv-W≥ \-ºq-Xn-cn-∏m-Sn-s‚ A-`n-{]m-bw tXSpw. t£-{X-Øn¬ ]-ip-hn-s\-bpw In-Sm-hn-s\-bpw \-S-bn-cpØp-∂-Xn-\p-≈ hn-e-°v \o-°m-\pw Xo-cp-am-\n-®p. tbm-KØn¬ sN-b¿-am≥ Sn hn N-{μ-tam-l≥ A-[y-£-X h-ln-®p.

]p-en-I-fn: [-\-k-lm-bw In-«n-bn-sÃ-¶v G-tIm-]-\ k-an-Xn

Xr-iq¿: I-gn-™-h¿-j-sØ ]p-en-I-fn-°v Sq-dn-kw-h-Ip-∏v hmKv-Zm-\w sN-bv-X [-\-k-lm-bw C-\n-bpw hn-X-c-Ww sN-bv-Xn√. [-\-k-lm-bw D-S≥ \¬-I-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v ]p-en-°fn G-tIm-]-\ k-an-Xn-Sq-dn-kw a-{¥n-°v ^m-Iv-kv k-tμ-iw Ab-®p. tIm¿-]-td-j≥ 65,000 cq-] ho-Xw Hm-tcm So-an-\pw \¬In-bn-cp-∂p. tem-Iv-k-` Xn-c-s™-Sp-∏n-\p-ti-jw k-lm-bw \¬-Im-sa-∂v Sq-dn-kw h-Ip-∏v D-d-∏p-\¬-In-bn-cp-∂-Xm-bn GtIm-]-\ k-an-Xn ]-d-bp-∂p. ]-e So-aw-K-ß-fpw Ip-Spw-_mw-Kß-fp-sS kz¿-Wm-`-c-W-߃ ]-W-b-s∏-Sp-Øn-bm-Wv ]-cn-]mSn-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv. 2008-¬ 13 So-apw 2009-¬ 11 So-apw ]p-en-°fn-°v ]-s¶-Sp-sØ-¶n¬ 2013-¬ G-gp Sow am-{X-am-Wv ]-s¶-SpØ-Xv. [-\-k-lm-bw e-`n-®n-s√-¶n¬ Cu h¿-jw ]-¶m-fn-Øw C-\n-bpw Ip-d-bp-sa-∂v G-tIm-]-\ k-an-Xn {]-kn-U‚ v A-Uz. t_-_n ]n B‚-Wn ]-d-™p.

hoÂ-sN-bÀ hn-X-c-Ww sNbvXp

Nm-e-°p-Sn: a¿-®‚-kv A-tkm-kn-tb-j-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ho¬-sN-b¿ hn-X-c-Ww sNbvXp. t]m-en-kv k¿-°nƒ C≥-kvs]-Iv-S¿ hn Sn -jm-P≥ hn-X-c-tWm-Xv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. {]-kn-U‚ v sP-bv aq-tØ-S≥ A-[y-£-X h-ln-®p.

i-à-am-b Im-än ho-Sv X-IÀ-¶p-

Nm-e-°p-Sn: bp-h-P-\-t£-a t_m¿-Un-s‚ Pn-√m Iym-w-]n-s‚ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn kn X h-f-sc Iq-Sp-X-em-sW-∂v am- sS dn-∏¿-´n-ep-ap-≠v. kw-`-h- em-°n {]-tZ-i-sØ sh-≈-s°- {io-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv{º {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ- Øn¬ a-Æn-´p \n-I-Øn-b tXm- ´v H-gn-hm-°-W-sa-∂v C-cp-h-tcm- Xp. bq-Pn≥ tam-tdm-en A-[yØn-se sa-Un-°¬ Hm-^n-k-dp- Spw ÿ-e-hpw ]q¿-h-ÿn-Xn-bn- Spw D-Ø-c-hm-bn.£-X h-ln-®p.

sIm-Sp-ß√ - q¿: I-S¬ Xo-cØ - S- n™ c-≠v h-en-b ho-∏I - ƒ \m-´pIm¿ B-{In I-Sb - n¬ hn-‰p. hn-hc-ad - n-s™-Øn-b t]m-en-kv ho-∏Iƒ I-ÃU - n-bn-se-Sp-Øp. {io-\m-cm-b-W-]p-cw ]-Sn™m-sd sh-º-√q-cn¬ Zp-_m-bv tdm-Uv I-S∏ - p-dØ - v h-∂S- n-™ c≠v ho-∏I - f - m-Wv t]m-en-kv G-s‰Sp-Ø-Xv. I-S-∏p-d-Øv \n-∂v In-´n-

Xr-iq¿: i-‡≥ am¿-°-‰n-se am-en-\y {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn®v ]-I¿-®-hym-[n-I-fn¬ \n-∂v c£n-°-W-sa-∂v Pn-√m a¿-®‚ vkv A-tkm-kn-tb-j≥ B-h-iys∏-´p. Im-\-I-fn-se sh-≈-s°-´v Hgn-hm-°n a-cp-∂v X-fn-°-Ww. ]´m-fw am¿-°-‰n¬ s]m-fn-® h≠n-I-fp-sS A-h-in-„-߃ \o°w sN-ø-Ww. ho-Sp-I-fn-te-bpw tlm-´-ep-I-fn-te-bpw A-h-in-„߃ C-hn-sS X-≈p-∂-Xv X-S-bWw. ]-g-ß-fp-sS A-h-in-„-ßfpw I-™n-°-S-bn¬ \n-∂p-≈ am-en-\y-ß-fpw tcm-Kw ]-I-cm≥ Im-c-W-am-hp-∂-Xm-bn A-tkmkn-tb-j≥ B-tcm-]n-®p. {]-knU‚ v ]n hn sk-_m-Ãy≥ A[y-£-X h-ln-®p. P-\-d¬ sk{I-´-dn F sI tU-hn-kv, sI Fkv {^m≥-kn-kv, hn F¬ sU≥kn¬, Fw hn cm-P≥, sI sP t]mƒ kw-km-cn-®p.

F- c p- a - s ∏- ´ n: Xn- ® q¿ ]- f - f n∏m- S - Ø v h- g n- X ¿- ° - s Ø XpS¿- ∂ v Z- º - X n- I - s f ho- S v I- b - d n B- { I- a n- ® p. ]- ≈ n- ∏ m- S v ]pØ≥- ] o- S n- I - b n¬ A- _ p, `mcy ^m- Ø n- a F- ∂ n- h ¿- ° m- W v a¿- ± - \ - t a- ‰ - X v . I- g n- ™ Zn- h - k w cm- { Xn Hº- t Xm- s S- b m- W v kw- ` - h w. A_p- h pw A- b ¬- h m- k n- I - f pw X- Ω n¬ X¿- ° w \n- e - \ n¬- ° p∂ h- g n- b n- s e th- e n cm- { Xnbn¬ Nn- e ¿ s]m- f n- ® p \o- ° nbn- c p- ∂ p. C- X v tNm- Z yw sN- b v X- X n- s \ Xp- S ¿- ∂ m- W v Z- º - X nIƒ- ° v t\- s c B- { I- a - W - a p≠m- b - X v . ho-Sn-s‚ P-\¬-®n-√pIƒ I- s √- d n- ™ v X- I ¿- Ø n- ´ p≠v . ]- c n- t °- ‰ A- _ p- h pw ^mØn- a - b pw Xr- i q¿ sa- U n- ° ¬ tIm- f - P v B- i p- ] - { Xn- b n¬ NnIn- ’ tX- S n.F- c p- a - s ∏- ´ n Fkv.-sF - C.-hn A-c-hn-μm-£≥ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-en-kv ÿe- s Ø- Ø n A- t \z- j - W w \- S Øn

I-√q¿ sX-°pw-ap-dn-bn¬ s]m-Xp-tXm-Sv ssI-tb-dn Np-‰p-a-Xn¬ sI-´n-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v cq-£-am-b sh-≈-s°-´v

sU-]yq-´n X-lk - n¬-Zm¿ tPm¨k¨, hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ P-b¥ - n, Ir-jn Hm-^nk¿ ap-lΩ - Z- v C-ka -v bn¬ ÿ-es - Ø-Øn ]-cn-tim-[\ \-SØ - n. ÿ-e D-Sa - b - vs - °-Xn-tc Xp-S¿\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-sa-∂v dh-\yq A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. aXn-eI - w t]m-en-kpw ÿ-es - ØØn-bn-cp-∂p.

i-à³ amÀ-¡-än-se am-en-\yw \o-¡-Ww: aÀ-¨âv-kv A-tkm-kn-tb-j³

C-cn-§m-e-¡p-S \-K-c-k-`: 19 tIm-Snbp-sS ]-²-Xn-¡v A-\p-a-Xn

Iymw-]v k-am-]n-¨p

ap-Jy-a{- ¥n-°pw Pn-√m I-eŒ - ¿°pw ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. C-tX-Xp-S¿-∂v A-t\z-jW - Øn-\v D-Øc - h - n-Sp-Ib - pw \n-Iج \n¿-Øn-sh-b° v- m≥ A-[nIr-X¿ t\m-´o-kv \¬-Ip-Ib - pw sN-bvX - n-cp-∂p. C-Xp a-dn-IS- ∂ - mWv cm-{Xn-bpw ]p-e¿-s®-bpw XÆo¿-ØS- w a-Æn-´v \n-IØ - n-bX - v. kw-`h - a - d - n-™v sIm-Sp-ß√ - q¿

3

h-gn-¯À-¡w: Z-¼-Xn-I-sf ho-Sv I-b-dn B-{I-an-¨p

F-S-¯n-cp-¯n-bn X-®oÀ-¯-Sw \n-I-¯p-¶-Xv I-S¯o-c-¯-Sn-ª ho-¸-IÄ d-h-\yq A-[n-Ir-XÀ X-S-ªp t]m-en-kv I-Ì-Un-bn-se-Sp-¯p I-bv] - a - w-Ke - w: F-SØ - n-cp-Ønbn¬ X-Æo¿-ØS- w \n-IØ - p-∂X - v d-h\ - yq A-[n-Ir-X¿ X-S™ p. F-SØn-cp-Øn sIm-{]-°f - w sX-°v `mK-Øm-Wv kz-Im-cy hy-‡n XÆo¿-ØS- w N-c¬-aÆ - n-´v \n-IØ - p∂-Xm-Wv d-h\ - yq A-[n-Ir-X¿ X-S™-X.v X-Æo¿-ØS- w \n-IØ - p-∂Xp-am-bn _-‘s - ∏-´v ]-©m-bØ - v ap≥ Aw-Kw F≥ F≥ A-\n-e≥

e-hn-ep-≈ Ip-f-Øn¬ \n-∂m-Wv ]-ºv sN-øp-∂-Xv. 300-A-Sn-tbmfw D-b-c-Øn-te-°v sh-≈w FØn-°p-∂-Xn-\m-bn B-Zy-L-´Øn¬ 100-F-®v.] -- n.--bp-sS 4tam-´mdp-I-fpw c-≠mw L-´-Øn¬ 120F-®v.] -- n.--bp-sS 3tam-t´m-dp-I-fp-amWv D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. C-Xn-\mbn c-≠v ]-ºv lu-kpw c-≠v Sm¶p-I-fpw \n¿-an-°pw. B-Zy-L-´-Øn¬ 340-ao-‰¿ \o-f-Øn¬ 315 Fw.--Iyp.--D-≈ c≠p \n-c ss]-∏p-I-fpw c-≠mw L-´-Øn¬ 315 Fw.--Iyp.--aq-∂v \nc ss]-∏p-I-fp-am-Wv D-]-tbm-Kn°p-∂-Xv. G-I-tZ-iw 2000-L-\ ao-‰¿ sh-≈w kw-`-c-W-ti-jnbp-≈ Ip-f-Øn-se P-e-hn-Xm-\w \n-e-\n¿-Øp-∂-Xn-\m-bn k-ao-]Øp-≈ I-∏-tØm-´n¬ t{Im-kv _m¿ \n¿-an-®v Ip-f-Øn-te-°v sh-≈w I-S-Øn-hn-Spw. Cu ]-≤Xn-°v B-h-iy-am-b 73-sk‚ v ÿ-ew ]-©m-b-Øv G-s‰-Sp-Øv \-ev-In.-

kochi/tcr

b ho-∏I - ƒ \m-´p-Im-cn¬ Nn-e¿ A-Sp-Øp-≈ B-{In-°S- b - n¬ hn‰v ]-Ww hm-ßn-bn-cp-∂p. F∂m¬ kw-`h - a - d - n-™v t]m-en-kv C-S-s]-´p. H-Sp-hn¬ I-S-en¬ \n∂v In-´n-b ho-∏-Iƒ t]m-en-kns‚ I-ÃU - n-bn-em-bn. a-Æp-am-¥n I-∏-ep-I-fn-epw a-‰pw D-]-tbm-Kn°p-∂ X-c-Øn-ep-≈-Xm-Wv Cu ho-∏I - s - f-∂v kw-ib - n-°p-∂p.

C-cn-ßm-e-°p-S: \-K-c-k-`-bpsS 19 tIm-Sn cq-]-bp-sS ]-≤-XnIƒ-°p Pn-√m B-kq-{X-W k-anXn-bp-sS Aw-Ko-Im-cw e-`n-®p. 2014˛15 h¿-j-sØ P-\-Io-bmkq-{X-W ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-SpØn-b hn-I-k-\ ]-≤-Xn-Iƒ°m-Wv Aw-Ko-Im-cw. D¬-]m-Z-\ ta-J-e-bn¬ 2.---52 tIm-Sn, tk-h-\ ta-J-e-bn¬ 7.---47 tIm-Sn, ]-iv-Nm-Ø-e ta-J-ebn¬ 9.---12 tIm-Sn cq-]-bp-sS ]-≤-

Xn-Iƒ-°m-Wv A-\p-a-Xn e-`n-®Xv. tUm. Aw-t_-Zv-I¿ kmw-kvIm-cn-I \n-e-bw, X-e-bn-W-°p∂v hm-b-\-im-e \n¿-am-Ww, NmØ≥-am-kv-‰¿ lmƒ \-ho-I-cWw, A-d-hp-im-e \-ho-I-c-Ww, \-K-c-k-` _-kv kv-‰m≥-Uv bm¿Un¬ ssS¬ hn-cn-°¬, Fw.--F≥. e-£w ho-Sp-Iƒ H-‰-ho-Sv B-°¬ Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv A\p-a-Xn e-`n-® {]-[m-\ ]-≤-XnIƒ.

I-bv-]-aw-K-ew: h-©n-∏p-c-bn¬ i-‡-am-b Im-‰n¬ ho-Sv X-I¿-∂p-. ]-≈-Øv ]p-cp-tjm-Ø-a-s‚ Hm-Sp-ta-™ ho-Sm-Wv I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bn¬ X-I¿-∂p-ho-W-Xv. kw-`-h k-a-bw ho-´n¬ B-cpw C-√m-Ø-Xn-\m¬ A-]-I-Sw H-gnhm-bn. ]-©m-b-Øv, hn-t√-Pv A-[n-Ir-X¿ ÿ-e-sØ-Øn.

Thejas Epaper thrissur Edition 2014-06-21  

Thejas Epaper thrissur edition. 2014-06-21

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you