Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/TP

a-g-bn IS-]pgInb C-e-ªn-sb ]p-\cpÖo-hn-¸n-¨-hÀ H-¯p-Iq-Sn

s\-Ãn-¡ DÂ-¸-¶-§-fp-sS {]-ZÀ-i-\w \-S-¯pw Xr-iq¿: kw-ÿm-\ Hu-j-[ k-ky-t_m¿-Un-t‚-bpw Hu-j[n-bp-tS-bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ s\-√n sIm-≠pw s\-√n-° sIm≠pw D-≈ hn-hn-[ D¬-∏-∂-ßfp-sS D-]-tbm-K-sØ Ip-dn-®p≈ {]-Z¿-i-\w Pq-sse B-Zyhm-c-Øn¬ \-S-Øp-sa-∂v Hu-j[n sN-b¿-am≥ tPm-Wn s\√q¿, Hu-j-[ k-ky-t_m¿-Uv kn.C.H sI Pn {io-Ip-am¿, t{]m-{Kmw tIm¿-Un-t\-‰¿ tUm. sI F-kv c-Pn-X≥ F-∂nh¿ A-dn-bn-®p. kv-Iqƒ tIm-fPv hn-Zym¿-Yn-Iƒ, A-[ym-]n-Iam¿, ho-´-Ω-am¿ F-∂n-h¿-°v s\-√n-° sIm-≠pw s\-√n sIm≠p-ap-≈ hn-hn-[ X-cw hn-`-h߃ {]-Z¿-in-∏n-°m-hp-∂-XmWv. Hu-j-[-߃, B-lm-c hkv-Xp-°ƒ, ku-μ-cy h¿-[-I hkv-Xp-°ƒ F-∂o aq-∂p hn-[Øn-ep-≈ {]-Z¿-i-\ hn-`-h߃-°v {]-tXy-Iw A-hm¿-UpI-fpw G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. {]-Z¿-i-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂Xn-\pw Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃°pw tUm. sI F-kv c-Pn-X≥, Hu-j-[n ]-©-I¿-Ω B-ip-]{Xn, Xr-iq¿-˛22 F-∂ hn-em-kØn-tem, 04872334519 F-∂ \º-dn-tem _-‘-s∏-Sp-I.

F-kv.-Fw.-F. Pn-Ãm F-Iv-kn-Iyq-«o-hv Iymw-]v C-¶v ]m-e-°m-Sv: ]p-Xp-Xm-bn Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ F-kv.-Fw.-F `m-c-hm-ln-Iƒ-°v ]-cn-io-e-\Øn-\pw ]-≤-Xn \-S-Øn-∏v N¿-® sN-øp-∂-Xn-\p-am-bn kp-∂n -amt\-Pv-sa‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Iymw-]v C-∂v cm-hn-se ]-Øv ap-X¬ ssh-Io-´v \m-ep h-sc H-‰-∏m-ew a¿-I-kn¬ \-S-°pw. F-kv.-Fw.F Pn-√m Iu¨-en-e¿, do-P\¬, ta-J-e I-Ωn-‰n `m-c-hm-lnIƒ F-∂n-h-cm-Wv {]-Xn-\n-[nIƒ. F-kv.-Fw.-F Pn-√m {]-knU‚ v Fw I-_o¿ sh-Æ-°-c A[y-£-X-bn¬ k-a-kv-X Pn-√m {]-kn-U‚ v sI ]n ap-l-Ω-Zv apkv-en-bm¿ sIm-ºw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. {]-ÿm-\w, N-cn-{Xw, hf¿-®, B-fl-Z¿-i-\w, kw-Lm-S\w, ]-≤-Xn-A-h-X-c-Ww hn-j-bß-fn¬ F-kv.-ssh.-F-kv kwÿm-\ D-]m-[y-£≥ am-cm-b-awK-ew A-_v-Zp-d-lv-am≥ ss^-kn, Pn-√m {]-kn-U‚ v F≥ sI kndm-Pp-±o≥ ss^-kn h-√-∏p-g, Fw hn kn-±o-Jv k-Jm-^n H-‰-∏mew ¢m-sk-Sp-°pw

F-kv.-F-kv.-F-^v. Pn-Ãm eo-tU-gv-kv ao-äv 19\v sN¿-∏p-f-ti-cn: F-kv.-F-kv.-F^v Pn-√m eo-tU-gv-kv ao-‰v 19 \v ssh-Io-´v B-dv -ap-X¬ cm-{Xn 12 h-sc a-Æm¿-°m-Sv A-cn-bq¿ kp∂n a-Zv-d-k-bn¬ \-S-°pw. F-kv.F-kv.-F-^v Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n kn A-i-d-^v k-Jm-^n A-[y£-X h-ln-°pw. k-a-kv-X tI{μ ap-im-h-d Aw-Kw sIm-ºw sI ]n ap-l-Ω-Zv ap-kv-en-bm¿ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. F-kv.-F-kv.F-^v kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Peo¬-k-Jm-^n I-S-ep-≠n, kwÿm-\ sk-{I-´-dn D-a¿ Hm-ß√q¿, kw-ÿm-\ {]-h¿-Ø-I kan-Xn-bw-K-ß-fm-bn ]n sI k°o¿ t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.

d-a-Zm³ ap-s¶m-cp-¡w C¶v sN¿-∏p-f-ti-cn: ]q-X-°m-Sv A¬-_-Z¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ d-aZm≥ ap-s∂m-cp-°-Øn-s‚ `m-Kam-bp-f-f ]T-\ th-Zn 15 \v sshIo-´v G-gn-\v ]q-X-°m-Sv _-Z-cn-ø l-bm-Øp¬ C-kv-emw a-Zv-d-kbn¬ \-S-°pw. tam-fq¿ a-Av-Zn≥ {]n≥-kn-∏mƒ lw-k-t°m-b _m-J-hn ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØpw. a-l-√v Jm-fn A-ko-kv kJm-^n A-[y-£-X h-ln-°pw.-

sh-bv-änMv sj-Uv \nÀ-an-¡-Ww

Xn-cp-hm-Xn-c Rm-‰p-th-e-bn-se a-g-bn¬ I--S-]pgInb A-ø-t¥mƒ {io Im¿-Xym-b-\n t£-{X-Øn-se C-e-™na-c-sØ ]p-\-cp-÷o-hn-∏n-°p-∂-Xn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In-b kw-Lmw-K-߃ H-Øp-Iq-Sn-bt∏mƒ

Xr-iq¿: A-©v h¿-j-߃-°p ap-ºv Xn-cp-hm-Xn-c Rm-‰p-th-ebn-se I-\-Ø a-g-bn¬ Im-en-Sdn ho-W A-ø-t¥mƒ {io Im¿Øym-b-\n t£-{X-Øn-se C-e™n a-c-sØ ]p-\-cp-÷o-hn-∏n°p-∂-Xn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In-b kw-Lmw-K-߃ A-∂-sØ kml-kn-I \n-an-j-߃ A-b-hn-d°n H-Øp-Iq-Sn. h-S-t° Nn-d-bv°-Sp-Ø C-¥y≥ tIm-^n lukm-bn-cp-∂p th-Zn. A-º-e I-Ωn-‰n-bp-sS A-\phm-Z-tØm-sS A-∂v B km-l-k ]-cn-{i-a-Øn-\v Np-°m≥ ]n-Sn-®Xv ^m. tUm. {^m≥-kn-kv B-e∏m-´m-bn-cp-∂p. ho-Wp t]m-Ip-∂ a-\p-jy-sc-bpw ar-K-ß-sf-bpw am{X-a-√, B-g-hpw B-flm¿-YX-bpap-≈ Iq-´m-bv-a-bn-eq-sS h≥-a-c-

sØ-bpw ]n-Sn-®p-b¿-Øm-sa-∂v ]p-dw-tem-I-sØ A-dn-bn-°m≥ Cu kw-`-hw C-S-bm-bn. A-º-e I-Ωn-‰n-bpw I-tØmen-° ]p-tcm-ln-X-\pw ku-P-\y s{I-bn≥ tk-h-\-hp-am-bn cw-KsØ-Øn-b X-®m-d-bn¬ s{Ibn≥ k¿-ho-kv D-S-a Sn F-kv jwkp-±o-\pw A-∂-sØ Hm-∏-tdj≥ sd-kp-d-£≥ b-⁄-Øn\v ]-cn-ÿn-Xn ku-lm¿-±-Ønt\m-sSm-∏w X-s∂ a-X-kulm¿-ZØn-s‚ ]-cn-th-j-hpw Nm¿-Øn-sIm-Sp-Øp. Hm-tcm ho-´n¬-\n-∂pw H-cp Ip-´ a-Æv sIm-≠p-h-∂v C-e-™n-Ø-d \nd-® ]-¶m-fn-Ø A-\p-`-hw H-cn°-epw a-d-°m-\m-hn-s√-∂v A∂-sØ A-º-e I-Ωn-‰n {]-knU‚ v N-ß-c-Øv cm-a-N-{μ≥ ]-d-

t¢m-¡v dqw s]m-fn-¨v I-S-ap-dn-I-fm-¡n hnÂ-¸-\: d-h-\yq Hm-^n-k-sd k-kv-s]³Uv sN-bv-Xp Xr-iq¿: i-‡≥ _-kv Ãm≥Un-se t¢m-°v dqw s]m-fn®v I-S-ap-dn-I-fm-°n hn¬-∏-\ \-SØn-b kw-`-h-Øn¬ tIm¿-∏-tdj≥ d-h-\yq Hm-^n-k-sd k¿-hokn¬-\n-∂v k-kv-s]≥Uv sN-bvXp. aq-∂p t]¿-°v Im-c-Ww ImWn-°¬ t\m-´n-kv. d-h-\yq Hm^n-k¿ F hn tPm-k-^n-s\-bmWv ta-b¿ cm-P≥ ]-√≥ k-kvs]≥Uv sN-bv-X-Xv. A-Uo-j-W¬ d-h-\yq Hm^nk¿ P-tdmw, ¢m¿-°v {io-Ipam¿, i-‡≥-\-K-dn-se Np-a-X-e°m-c-\m-b Pq-\n-b¿ sl¬-Øv C≥-kv-s]-Iv-S¿ F-∂n-h¿-s°Xn-sc Im-c-Ww Im-Wn-°¬ t\m-´o-kpw \¬-In-. A-tX k-a-

bw t¢m-°v dqw s]m-fn-®v I-S-apdn-I-fm-°n hn¬-∏-\ \-S-Øn-b kw-`-h-Øn-\v ]n-∂n¬ B-kq{X-Ww \S-Øn-bXv Ãm‚nMv IΩn-‰n sN-b¿-am≥ tU-hn- kn-emkv B-sW-∂v d-h-\yq H-^n-k¿ hn-i-Zo-I-c-Ww \¬-In-. k-kvs]‚ v sN-ø-s∏-´ d-h-\yq H^nk¿ tPm-k-^v Cu am-kw dn´-b¿ sN-tø-≠-bm-fm-Wv. k-kv-s]≥-j≥ D-Ø-c-hv C-dßn-b D-S-s\-X-s∂ d-h-\yq H^nk-sd c-£n-°m-\m-bn hn-hn[ ]ecpsSbpw k-Ω¿-Z-ap-≠mbn. `q-cn-]-£w Iu-¨-kn-e¿-amcpw D-tZym-K-ÿ-ta [m-hn-I-fpw d-h-\yq H-^n-k-dp-sS c-£-s°Øn. d-h-\yq H-^n-k-dp-sS \-S-]-

I-cn-¡m-«p-Nm-en \n-b-aw ew-Ln-¨v ao³]n-Sn-¯w k-Po-hwam-f: Nm-e-°p-Sn ]p-g-bp-am-bn _-‘-s∏-´v In-S-°p-∂ I-cn-°m´p-Nm-en¬ a¨-kq¨ Im-esØ \n-b-aw ew-Ln-®v ao≥]nSnØw k-Po-h-am-bn. a¬-ky-ßfp-sS {]-P-\-\ Im-e-am-b Cu Im-e-b-f-hn¬ s]m-Xp P-em-i-bØn¬ a¬-ky _-‘-\w k¿°m¿ \n-tcm-[n-®-Xm-Wv. tI-c-f k¿-°m¿ a¬-ky _-‘-\ h-Ip∏v D-Ø-c-hv {]-Im-c-am-Wv C-Øc-Øn-ep-≈ a¬-ky-_-‘-\w \ntcm-[n-®Xv. a¨-kq¨ Xp-S-ßp-tºmƒ X-s∂ {]-P-P-\-Øn-\v F-Øp-∂ a-¬ky-ß-sf Iq-´-tØm-sS ]nSn-°p-∂-Xv hym-]-I-am-Wv. A-∂a-\-S, Ip-gq¿ ]-©m-b-Øp-I-fnem-bn \q-dv G-°-tdm-fw hym-]n®v In-S-°p-∂ I-cn-°m-´p-Nm-en¬ \n-∂v A-\-[n-Ir-X-am-bn X-S sI´n-bpw h-e-bn-´pw ao≥ ]n-Sp-Øw hym-]-I-am-bn-´p-≠v. C-Xn¬ A∂-a-\-S {Km-a-∏-©m-b-Øv C-Ss]-´v C-Ø-cw a¬-ky-_-‘-\w Ip-sd-tb-sd \n-b-{¥n-®n-´p-≠v.

F-∂m¬ Ip-gq¿ ]-©m-b-Øv {]tZ-i-Øv X-S sI-´n cm-{Xn-Im-eß-fn¬ ao≥ ]n-Sp-Øw hym-]-Iam-bn \-S-°p-∂p-. \n-b-aw ew-Ln-®v \-S-Øp-∂ a¨-kq¨ Im-e-sØ ao≥ ]n-SpØ-Øn-s\-Xn-sc \-S-]-Sn kzo-Icn-°-W-sa-∂ ta-e-Uq¿ kz-tZin N-°m-e-°¬ ]-t{Xm-kn-s‚ ]-cm-Xn-bn¬ ^n-j-do-kv sU]yq-´n U-b-d-Œ¿ Ip-gq¿, A-∂-a\-S ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-am¿°v t\m-´o-kv A-b-®p-. \n-b-aw ew-Ln-®v \-S-°p-∂ Dƒ-\m-S≥ a¬ky-_-‘-\w X-S-bm≥ Bƒti-jn C-√m-Ø-Xn-\m¬ C-°mcy-Øn¬ {Km-a-∏-©m-b-Øpw t]m-en-kpw \-S-]-Sn-sb-Sp-°-Wsa-∂v ^n-j-do-kv h-Ip-∏n-s‚ DØ-c-hn¬ ]-d-bp-∂p-≠v. Cu DØ-c-hv ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn°pw t]m-en-kn-\pw \¬-In-bn´pw cm-{Xn-bp-sS a-d-hn¬ I-cn°m-´p-Nm-en¬ a-’y-_-‘-\w \-S-°p-I-bm-sW-∂v B-t£-]ap-≠v.

B-\-°-c: tKm-J-se K-h. lb¿-sk-°-≠-dn kv-°qƒ Ip-´nIƒ Iu-Xp-I-I-c-am-b H-cp Ahm¿-Uv hn-X-c-W-Øn-\v km£yw h-ln-®p. I-gn-™ π-kvSp ]-co-£-bv-°v ap-gp-h≥ hn-jb-߃-°pw F π-kv e-`n-® dkn-b Sn sI bv-°v D-]-lm-cw \¬-In-b-Xv 1986¬ F-kv.-Fkv.-F¬.-kn. _m-®n-se H-∂mw ÿm-\-°m-c-\m-b kn ]n taml-\≥ am-kv-‰-dm-bn-cp-∂p. tKm-J-se kv-°qƒ sslkv-°q-fm-°n D-b¿-Øn-b-Xv 1984¬ B-bn-cp-∂p. Hm¿-a-®n-angv 1986 F-∂ tKm-J-se kv-°qfn-se ]q¿-h hn-Zym¿-Yn kw-LS-\-bp-sS {]-kn-U-≠v Iq-Sn-bmWv A-t±-lw. 2013 sa-bv am-kØn¬ A-∂-sØ F-kv.-F-kv.F¬.-kn. _m-®n-se ap-gn-h≥ hn-Zym¿-Yn-I-sf-bpw A-[y-m-]-

Kp-cp-hm-bq¿: {io-Ir-jv-W tImf-Pn-s‚ hn-hm-Z-am-b am-K-kn≥ ]p-d-Øn-d-ßn-b-Xn-\v ti-j-amWv D-≈-S-°w I-≠-sX-∂v tImf-Pv {]n≥-kn-∏¬ {]-^. Un P-b{]-km-Zv ]-d-™p. Xm≥ No-^v F-Un-‰-dm-sW-¶n-epw D-≈-S-°w X-\n-°-dn-bm-am-bn-cp-∂n-√. {]Im-i-\w sN-øp-tºmƒ ]p-dw-N-´ am-{X-ta D-≠m-bn-cp-∂p-≈q. am¿®v am-k-Øn¬ am-K-kn≥ hn-X-cWw \-S-∂-t∏m-gm-Wv hn-hm-Z `mK-߃ {i-≤-bn¬-s]-´-Xv. C-tXXp-S¿-∂v am-K-kn-s‚ Ãm-^v AssUz-k-tdm-Sv hn-i-Zo-I-c-Ww tX-Sn-bn-cp-∂p. F-∂m¬ hn-hm-Z `m-K-߃ X-s‚ {i-≤-bn-epw s]´n-cp-∂n-s√-∂m-Wv A-ssUz-k¿ a-dp-]-Sn \¬-In-b-Xv. am-K-kn≥ ]n≥-h-en-°p-∂-X-S-°-ap-≈ Imcy-߃ B-tem-Nn-®p h-cp-∂-Xmbpw {]n≥-kn-∏¬ ]-d-™p.

km-aq-ln-I {]-iv-\-§-fn ]mÀ-«n i-à-am-bn C-S-s]-SWw: hr-µm-Im-cm-«v

t{Sm-fnMv \n-tcm-[-\w \n-e-hn h-¶p; a-Âky-ta-J-e kv-Xw-`-\m-h-Ø-bn-te-¡v

Xr-iq¿: km-aq-ln-I {]-iv-\-ßfn¬ i-‡-am-b C-S-s]-S¬ \-SØn ]m¿-´n Iq-Sp-X¬ i-‡nbm¿-Pn-°-W-sa-∂v kn.]n.Fw. s]m-fn-‰v _yq-tdm Aw-Kw hr-μmIm-cm-´v A-`n-{]m-b-s∏-´p. Xriq¿ km-ln-Xy A-°m-Z-an-bn¬ \-S-∂ C.Fw.F-kv. kv-ar-Xnbn¬ km-aq-ln-I {]-ÿm-\-ßfpw C-S-Xp-]-£-hpw F-∂ hn-jb-Øn¬ hn-j-bw A-h-X-cn-∏n-®v kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p hrμ. km-aq-ln-I {]-iv-\-ß-fn¬ ]m¿-´n \-S-Øp-∂ C-S-s]-S-epIƒ ssh-Ip-∂-Xv kw-_-‘n-®v B-fl-]-cn-tim-[-\ \-S-Ø-Ww. F-√mw cm-jv{So-b h¬-°-cn-°p∂-Xn¬ ]p-\-cm-tem-N-\ thWw. P-\-ß-tfm-sSm-∏w tN¿-∂v {]-h¿-Øn-®m¬ am-{X-ta hn-π-hw \-S-∏m-Ip-I-bp-≈q-sh-∂pw hrμm-Im-cm-´v ]-d-™p. Fw Fw h¿Ko-kv A-[y-£-X h-ln-®p. tUm.kp-\n¬ ]n C-f-bn-Sw, {]^. ao-c th-em-bp-[≥, ap≥ tab¿ B¿ _n-μp, tUm. Sn sI B\-μn kw-km-cn-®p.

ta-b¿ d-h-\yq H-^n-k-sd tc-Jm- am-b \-S-]-Sn-Iƒ-°v ta-b¿ Xaq-ew Np-a-X-e- G-¬-∏n-®-Xv. B øm-dm-b-Xv. _-‘-s∏-´ F-√m D-tZym-Kap-dn-bm-Wv aq-∂v am-k-Øn-\v tijw Xp-d-∂v s]m-fn-®v I-®-h-S-ap- ÿ-tc-bpw tNw-_-dn-te-°v hnfn-®p-h-cp-Øn Hu-tZym-Kn-I-ambn X-s∂ tbm-Kw tN¿-∂m-bn-cp∂ \-S-]-Sn. ta-b¿ F-∂ \n-e k-½À-±-s¯ Xp-SÀ-¶v k-kv-s]³-j³ a-c-hn-¸n-¨p bn¬ Xm≥ ap-dn ]q-´n G¬-∏n-® Xm-t°m¬ D-]-tbm-Kn-®v ap-dn Xp aq-¶pt]À-¡v Im-c-Ww Im-Wn-¡Â t\m-«o-kv d-∂v ssI-tb-‰w \-S-∂-Xn-\v a-dp B-kq-{X-Ww \S-¯n-bXv Ìm³UnMv I-½n-än sN-bÀ-am-³ ]-Sn ]-d-b-W-sa-∂v d-h-\yq H^nk-tdm-Sv cm-P≥ ]-√≥ B-hÿ-ew k-μ¿-in-® t¢m-°v dqw dn-I-fm-°n am-‰n hym-]m-cw Xp-S- iy-s∏-´-t∏m-gm-Wv B-kq-{X-WA-S-®p-]q-´p-I-bpw Xm-t°m¬ ßm≥ ku-I-cy-sam-cp-°n sIm- k-an-Xn sN-b¿-am≥ tU-hn -knkp-c-£n-X-am-°n d-h-\yq H- Sp-Ø-Xv. _-‘-s∏-´ D-tZym-K- em-kv B-h-iy-s∏-´-X-\p-k-cn^nk-sd G¬-]n-®-n-cp-∂p. ]q-´n- ÿ-cp-am-bn _-kv Ãm≥Un¬ ®m-Wv Xm-t°m¬ \¬-In-b-sXs‚ \-º¿-h-sc Hu-tZym-Kn-I-am- k-μ¿-i-\w \-S-Øn ssItb-‰w ∂v d-h-\yq H^n-k¿ a-dp-]-Sn bn tc-J-s∏-Sp-Øn-bm-bn-cp-∂p t_m-[y-s∏-´ ti-j-am-Wv i-‡- \¬-In-b-Xv.

Nm-h-°m-Sv: t{Sm-fnMv \n-tcm-[\w \n-e-hn¬ h-∂-tXm-sS a-¬ky-ta-J-e kv-Xw-`-n-®p. Pn-√-bn¬ B-bn-c-°-W-°n-\v h-cp-∂ sXmgn-em-fn-Iƒ t{Sm-fnMv \n-tcm-[-\tØm-sS I-Sp-Ø {]-Xn-k-‘n-bnem-hpw. ASp-Ø-amkw 31 h-scbm-Wv \n-tcm-[-\w. b-{¥-h¬-Ir-X t_m-´p-Iƒ ASp-Ø-amkw 31 A¿-≤-cm-{Xn h-sc I-S-en¬ C-d-°-cp-sX-∂v ^n-j-do-kv sU-]yq-´n U-b-d-Œ¿ A-dn-bn-®p. Xo-c-{]-tZ-i-Øp-≈ Uo-k¬ _-¶p-I-fn¬ \n-∂v Cu Im-e-b-f-hn¬ t_m-´p-Iƒ-°v Uo-k¬ \¬-I-cp-sX-∂pw \n¿t±-i-ap-≠v. t{Sm-fnMv \n-tcm-[-\w \n-e-hn¬ h-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v I-S-∏p-dw ap-\-°-I-S-hv ^n-jvem‚n-Mv sk‚-dn-se b-{¥-h¬Ir-X t_m-´p-Iƒ Xo-c-Øv A-Sp∏n-®p. a¨-kq¨ t{Sm-fnw-Mv \ntcm-[-\w 47 Zn-h-k-am-Wv \o-≠p\n¬-°p-I. A-\y kw-ÿm-\

A-hmÀ-Uv tU C-¶v ]-´m-ºn: tI-c-f hym-]m-cn hy-kmbn G-tIm-]-\ k-an-Xn bq-Øv hnßn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ an-I-hns‚ a-°ƒ-°v Aw-Ko-Im-cw \¬Ipw. C-∂v D-®-bv-°v 12\v \-£-{X do-P≥-kn-bn¬ \-S-Øp-∂ ]-cn-]mSn-bn¬ hym-]m-cn hy-h-km-bn-I-fpsS a-°-fn¬ F-kv.-F-kv.-F¬.kn, π-kv-Sp ¢m-kp-I-fn¬ hn-P-bw t\-Sn-b Ip-´n-Iƒ-°v bq-Øv hn-ßv A-hm¿-Upw Iym-jv A-hm¿-Upw \¬-Ip-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. A-a-e sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se No-^v Im¿-Un-bm-°v k¿-P≥ tUm. F-kv cm-P-tKm-]m¬ ]-s¶Sp-°pw. ap-∂p-a-Wn-°v ap≥-]m-bn t]-cv c-Pn-ÿ sN-øp-∂-h¿-°v ¢mkn¬ ]-s¶-Sp-°pw. hn-h-c-߃°v 9895132906, 9744200251 \-º-dpI-fn¬ _-‘-s∏-S-W-sa-∂v bpØv hn-ßn-s‚ `m-c-hm-ln-I-fm-b C ]n A-–pƒ P-∫m¿, Fw {]-PnØv, dn-bm-kn hn-h¬, kn ]n ap-Po_v A-dn-bn-®p.-

tdm-Uv -]-Wn-bn {I-a-t¡-Sv; hn-Pn-e³-kv A-t\z-j-W-¯n-\v ip-]mÀ-i Øn-\v hn-ln-Xw \¬-Ip-∂ kwtbm-Pn-X ]-≤-Xn-bm-bn \-S-∏m°m≥ Xo-cp-am-\n-®p. C-Xn-\p-≈ ^-≠v Pn-√m ]-©m-b-Øv {Km-a-∏©m-b-Øn-\v A-\p-h-Zn-°p-∂-Xn\p ap-ºp-X-s∂ tdm-Un-s‚ {]-hrØn-Iƒ I-cm¿ sN-bv-Xv B-cw-`n®p. I-cm-dp-Im-c-\v 6.28 e-£w cq]-bm-Wv sIm-Sp-Øn-´p-≈-Xv. F∂m¬ Pn-√m ]-©m-b-Øn-\v {Km-

a-∏-©m-b-Øv \¬-In-b hn-\ntbm-K km-£y-]-{X-Øn¬ 9.50 e-£w cq-] sN-e-hm-b-Xm-bm-Wv Im-Wn-®n-cn-°p-∂-Xv. C-Xn¬ A-]m-I-ap-s≠-∂v hnPn-e≥-kn-s‚ k-Xz-c A-t\z-jW-Øn¬ I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. XpS¿-∂m-Wv hn-i-Z-am-b A-t\z-jWw \-S-Øm≥ hn-Pn-e≥-kv k¿°m-cn-\v ip-]m¿-i \¬-In-b-Xv.

Umw kp-c-£mk-an-Xn-bp-sS \-S-]-Sn- ]n³-h-en-¡-Ww: Fw.]n. i-y-s∏-´v tI-{μ-k¿-°m-dn-\v IØv \¬-In-b-Xm-bpw Fw.]n. ]d-™p. Im¿-jn-I ta-J-e-sb ap-J-yam-bpw B-{i-bn-°p-∂ B-eØq¿ ]m¿-en-sa‚ v a-Wv-U-eØn-em-Wv {]-kv-Xp-X Um-ap-Iƒ ÿn-Xn sN-øp-∂-Xv. P-e-tk-N\-Øn-\m-bn {]-[m-\-am-bpw B-

D-Å-S-¡w I-−-X-v am-K-kn³ ]p-d-¯n-d-§n-bti-j-w: {]n³-kn-¸Â

∏-\ \-S-°m≥ t]m-hp-∂p-sh-∂ c-l-ky-hn-h-c-sØ Xp-S¿-∂v Ign-™ am¿-®n¬ ta-b¿ cm-P≥ ]√≥ a-‰v D-tZym-K-ÿ-cp-am-bn

tKm-J-se K-h. l-b¿-sk-°-¬U-dn kv-Iq-fn-se π-kv-Sp ]-co£-bv-°v ap-gp-h≥ hn-j-b-߃-°pw F π-kv e-`n-® d-kn-b Sn sI bv-°v 1986¬ F-kv.-F-kv.-F¬.-kn. _m-®n-se H-∂mw ÿm-\-°m-c-\m-b kn ]n tam-l-\≥ D-]-lm-cw \¬-Ip-∂p I-tc-bpw ]-s¶-Sp-∏n-®v \-S-∂ {]-h¿-Ø-I-cpw ]-s¶-Sp-Øp. kw-K-aw hm¿-Ø-bm-bn-cp-∂p. kv-°qƒ {]≥-kn-∏m¬ kp-tckv-°q-fn-s‚ i-Xm-–n h-¿-j- jv-_m-_p A-≤y-£-X h-lnØn¬ \-S-∂ A-hm¿-Uv N-S- ®p. kv-°qƒ sl-Uv-an-kv-{S- v ßn¬ A-[ym-]-I-cpw hn-Zym¿- C-μn-c tZ-hn ap-Jym-Xn-Yn-bm-bnYn-I-fpw Hm¿-a-®n-an-gv 1986se cp-∂p.

©m-b-Øv s]m-Xp-a-cm-a-Øv ÿncw k-an-Xn-bp-sS Xo-cp-am-\-{]-Imcw 10 e-£w cq-]-bp-sS ]-≤-Xn \S-Øn-∏n-\m-bn kw-ÿm-\ \n¿-anXn-tI-{μ-hp-am-bn [m-c-Wm-]-{XØn¬ G¿-s∏-´n-cp-∂p. F-∂m¬ Pn-√m ]-©m-bØw-Kw k-\o-jv Ip-am-dn-s‚ \n¿-tZi-{]-Im-cw Cu I-cm¿ d±m-°n ]p-Øq¿ {Km-a-∏-©m-b-

™p. b-{¥-k-∂m-l-ß-fp-sS i‡n-tb-°mƒ Iq-´m-bv-a-bp-sS B-fl-hn-izm-k-am-Wv b-⁄w hn-P-b-I-c-am-°n-b-sX-∂pw Hm¿a-bn¬-\n-∂p am-bm-Ø kw-`-ham-bn C-Xv A-h-ti-jn-°p-∂psh-∂pw Sn F-kv jw-kp-±o≥ ]d-™p. im-kv-{Xo-b \n¿-t±-i-߃ \¬-In-b tI-c-f t^m-d-Ãv dnk¿-®v C≥-Ãn-‰yq-´n-se tUm. Fw _m-e-tKm-]m¬, Pq-_n-en an-j-\n-se ]-cn-ÿn-Xn ¢-_v tIm¿-Un-t\-‰-dm-bn-cp-∂ tUm. sd-Pn tPm¿-÷v, ]n H sP-bnwkv, hn-√yw-kv, t^m-t´m-{Km-^¿ sI sI \-Po-_v, \n-im-¥v Fw F≥., B‚-Wn kn Un, Pn-Ωn tPm¨ F-∂n-h-cpw H-Øp-t®-cen-s\-Øn

Sn-sb B-cpw \ym-bo-I-cn-°p-∂ns√-¶n-epw Cu am-kw dn-´-b¿ sNøm-\n-cn-t° d-h-\yq H-^n-k-tdmSv I-cp-W Im-´-W-sa-∂m-bn-cp-∂p F-√m-h-cp-tS-bpw A-`y¿-Y\. kΩ¿-ZØn-\v h-g-ßn ta-b¿ cmP≥ ]-√≥ X-s∂ k-kv-s]≥j≥ D-Ø-c-hv Xm¬-Im-en-I-ambn a-c-hn-∏n-®v D-Ø-c-hn-d-°n. i-‡≥ _-kv Ãm≥Un-se t¢m-°v-dqw ssI-tb-dn \m-ev I-Sap-dn-I-fm-°n am-‰n-bm-Wv hn¬-∏\ \-S-∂-Xv. i-‡≥-\-K-dn¬ Hcp hym-]m-c-ap-dn ssI-am-‰-Øn-\nt∏mƒ 50 e-£am-Wv Un-am‚ v. \-K-cm-kq-{X-W-k-an-Xn-bp-sS HØm-i-tbm-sS t¢m-°v-dqw ssItb-dn I-®-h-S-ap-dn-I-fm-°n hn¬-

Ip-«n-IÄ-¡v Iu-Xp-I-am-bn H-cp A-hmÀ-Uv hn-X-c-Ww

F-e-∏p-≈n: F-e-∏p-≈n ]-©mb-Øn-se ]m-d Su¨, Ip-∂m®n, No¿-º-°m-hv, t\m-ºn-t°mSv, am-b≥-Ip-fw, F-c-´-°p-fw, ssI-X-°p-gn, h-t≈-°p-fw, ]-d {io am-¶-c-b-Ω≥ t£-{Xw F∂o _-kv tÃm-∏p-I-fn¬ sh-bn‰nw-Kv sj-Uv \n¿-an-°-W-sa-∂v F-e-∏p-≈n {io-\m-cm-b-W a-lmk-` I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. Cu `m-K-ß-fn¬ s]m-Xp-P-\-߃°v sh-bn-‰nw-Kv sj-Uv C-√m-ØXv _p-≤n-ap-´m-°p-∂p-sh-∂pw _-‘-s∏-´ ]-©m-b-Øv A-[nIr-X¿ C-Xn-\p-th-≠ \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw alm-k-` I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p.tbm-K-Øn¬ Pn-√m tPm. sk-{I- Xr-iq¿: Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚ ´-dn C sI Ir-jv-Wm¿-Pp-\≥ A- sh-≈-°m-cn-Ø-Sw -h-c-ºp-]m-d [y-£-\m-bn-cp-∂p. tdm-Up-\n¿-am-Ww kw-_-‘n-®v hn-Pn-e≥-kv A-t\z-j-Ww \-SØm≥ ip-]m¿-i. tdm-Up-]-Wn]m-h-d-´n: kn.sI.kn F¬.]n bp-am-bn _-‘-s∏-´ ap-gp-h≥ Imkv-Iq-fn¬ a-g-°m-e tcm-K-߃ cy-ß-fn-epw Zp-cq-l-X-bp-≈-XnF-∂ hn-j-b-sØ Ip-dn-®v ¢m- \m¬ hn-i-Z-am-b A-t\z-j-Ww kv \-S-Øn. ]n.Sn.F {]-kn-U‚ v th-W-sa-∂m-Wv hn-Pn-e≥-kv FSn F-kv am-Xyq D-Zv-Lm-S-\w sN- kv.]n. \n¿-tZ-in-®Xv. Pn-√m ]bv-Xp. {]-[m-\-[ym-]n-I A-[y£-X h-ln-®p. ]m-h-d-´n sl¬Øv sk‚-dn-se kn-‘p F Fkv ¢m-kn-\p t\-Xr-Xzw \¬-In. _n.B-¿.kn tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ Xr-iq¿: kw-ÿm-\-sØ ]-d-ºn_-bv-kn So-®¿, kn. c-ay tdm-kv, °p-fw, s]-cp-hm-cn-∏-f-fw, Xq-WtPm-bv-kn _n ]n, s^-an t\-Xr- °-S-hv F-∂o Um-ap-I-fp-sS D-S-aXzw \¬-In. Xp-S¿-∂v ss{U-tU ÿm-h-Im-iw X-an-gv-\m-Sn-\v \¬B-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn kv- In-b tZ-io-b Umw kp-c-£m kIqƒ ]-cn-k-cw hr-Øn-bm-°p-I- an-Xn-bp-sS \-S-]-Sn- ]n≥-h-en-°bpw ho-Spw ]-cn-k-c-hpw hr-Øn- W-sa-∂v ]n -sI -_n-Pp -Fw.]n . bm-bn kq-£n-°p-sa-∂v {]-Xn- B-h-iy-s∏-´p. Cu hn-j-b⁄-sb-Sp-°p-I-bpw sN-bv-Xp. Øn¬ A-Sn-b-¥c \-S-]-Sn B-h-

¢m-kv \-S-¯n

15 Pq¨ 2014 Rmb¿

{i-bn-°p-∂ Cu Um-ap-I-fp-sS DS-a-ÿm-h-Im-iw X-an-gv-\m-Sn-\v \¬-In-bm¬ ta-J-e-bn-se I¿j-I¿ I-Sp-Ø {]-Xn-k-‘n- A`n-ap-Jo-I-cn-t°-≠n h-cp-sa-∂pw Fw.]n. I-Øn¬ Nq-≠n-°m-´n-. hy-‡-am-b B-kq-{X-W-amWv C-Xn-\v ]n-∂n-se-∂v tZ-io-b Umw kp-c-£m k-an-Xn-bp-sS \-S-

]-Sn-bn-eq-sS C-t∏mƒ sX-fn-™sX-∂pw Fw.]n B-tcm-]n-®p. Um-ap-I-fp-sS D-S-a-ÿm-h-Im-iw tI-c-f-Øn-\v Xn-cn-®p \¬-Ip-∂Xn-\v tI-{μ-k¿-°m¿ A-Sn-b-¥n-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v Bh-i-y-s∏-´v Fw.]n. tI-{μ P-e-hn-`h h-Ip-∏v a-{¥n°v I-Øv \¬-Inb-Xm-bpw ]n sI _n-Pp ]-d-™p.

t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\-sØ Xp-S-¿-∂v I-S-∏p-dw ap-\-°-I-S-hv ^n-jv-em‚n-Mv sk‚-dn¬ \n-∂p a¬-ky-_-‘-\ D-]-I-c-W-߃ kp-c-£n-X tI-{μ-Øn-te-°v am-‰p-∂ sXm-gn-em-fn-Iƒ Du-‰n-s°m-≠p t]m-Ip-∂-Xv ]sXm-gn-em-fn-I-fp-sS t_m-´p-Iƒ Ww I¿-i-\-am-°n-. t\-c-sØ Xo-cw hn-´n-cp-∂p. ]-Øv Xo-c-tZ-i ta-J-e-bn¬ ]-cn- Xn-hm-sW-∂v a¬-ky-sXm-gn-emIp-Xn-c-i-‡n ap-X¬ ti-jn-bp- tim-[-\-bpw Du¿-÷n-X-am-°n- fn-Iƒ ]-d-bp-∂p. \n-tcm-[n-X ≈ F≥-Pn-\p-Iƒ L-Sn-∏n-® bn-´p-≠v. A-tX-k-a-bw t{Sm-fnw- Im-e-b-f-hn¬ aw-K-em-]p-c-Øpt_m-´p-Iƒ-t° \n-tcm-[-\w _m- Kv \n-tcm-[-\w A-im-kv-{Xo-b-am- \n-∂pw X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂p-sa[-I-am-hp-I. ]-c-º-cm-K-X a-¬ky- sW-∂m-Wv H-cp hn-`m-Kw a¬- Øp-∂ t_m-´p-Iƒ kw-ÿm-\sØm-gn-em-fn-Iƒ-°v a¬-ky _- ky-sXm-gn-em-fn-I-fp-sS hm-Zw. Øn-s‚ Xo-c-Øv a¬-ky-_-‘‘-\-Øn-\v sN-dp-h-≈-ß-fn¬ I- hn-tZ-i t{Sm-f-dp-Iƒ A-Xn¿-Øn \w \-S-Øp-∂-Xv X-S-bm≥ k¿S-en¬ t]m-Imw. \n-tcm-[-\w ^-e- I-S-s∂-Øn \n-tcm-[n-X h-e-I- °m-cn-\v I-gn-bp-∂n-s√-∂pw B{]-Z-am-°m≥ I-S-en¬ \n-co-£- fp-]-tbm-Kn-®v a¬ky k-º-Øv t£-]-ap-≠v.

\m-fn-tI-c DÂ-¸m-Z-\w C-c-«n-bm-¡m³ tI-c- IÀ-j-IÀ cw-K-¯n-d-§p-¶p F-e-∏p-≈n: F-e-∏p-≈n ]-©mb-Øn-\-I-Øv c-≠m-bn-c-tØmfw h-cp-∂ I¿-j-I¿ A-Sp-Ø c≠v h¿-j-Øn-\-Iw \n-e-hn-ep≈ \m-fn-tI-c D¬-∏m-Z-\-Øn¬ \n-∂p C-c-´n-bm-°m≥ tI-c I¿j-I¿ Xo-cp-am-\n-®p. F-e-∏p-≈n s^-U-td-j≥ Hm-^v tIm-°-\-´v s{]m-Uyq-tk-gv-kv skm-ssk-‰nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ I-©nt°m-Sv tIm¿-∏-td-j≥ _m-¶ns‚ k-l-I-c-W-tØm-sS \-SØn-b I¿-j-I ]T-\ Iymw-]n¬ I¿-j-I¿ Xo-cp-am-\-sa-Sp-Øp. tI-c I¿-j-I ]T-\-Iym-w]ns‚ D¬-Lm-S-\w tUm. ip-t≤m[-\≥ \n¿-h-ln-®p. F-e-∏p-≈n \m-fn-tI-c s^-U-td-j≥ {]-knU-≠v sI sN-¥m-a-cm-£≥ A≤y-£-X h-ln-®p. B¿.-F.-

tI-cI¿-j-I ]T-\-Iymw-]n-s‚ DZv-Lm-S-\w tUm. ip-t≤m-[-\≥ \n¿-h-ln-°p-∂p B¿.-F.-kn A-tkm-kn-tb-‰-Uv s{]m-^-k¿ tUm.-C-f-t¶m-h≥, C-^v-tIm-kv-t‰-‰v am¿-°-‰nMv Hm^n-k¿ Sn F jw-kp-±o≥, F-e∏p-≈n Ir-jn-h-n-I-k-\ Hm-^ok¿ F-kv Fw \q-dp-±o≥, ]-©mb-Øv kv-‰m‚nMv I-Ωn-‰n sN-b¿-

am≥ F-kv kp-\n¬-Ip-am¿, \mfn-tI-c s^-U-td-j≥ sk-{I-´dn Un c-ta-jv, ]n sI _m-e-Irjv-W≥, hn tam-l≥-Zm-kv, sI kp-tc-jv-Ip-am¿, hn sN-¥m-a-c, B¿ sN-√-ap-Øp, Fw N-{μ≥, kn a-Wn-I-WvT≥kw-km-cn-®p.

kv-]mÀ-Iv BÀ-Sv-kv kv-t]mÀ-Sv-kv ¢-ºv th-dn-« Im-gv-N-sbm-cp-¡p-¶p sIm-√-t¶m-Sv: kv-]m¿-°v B¿-Svkv kv-t]m¿-Sv-kv ¢-∫v th-dn-´ Imgv-®-bm-hp-∂p. ^p-Sv-t_mƒ atlm¬-k-h-Øn-s\ h-c-th¬°m≥ Hm-tcm ¢-∫p-I-fpw H-cpßn-bn-cn-°p-∂-Xv A¿-P‚o-\, {_-ko¬, P¿-Ω-\n, kv-s]-bv≥, {^m≥-kv Xp-S-ßn-b So-ap-I-fp-sS Nn-{X-ß-fm-Wv ÿm-]n-®n-cn-°p∂-Xv F-¶n¬ F-√m So-ap-Iƒ°pw B-cm-[-I-cp-≈ kv-]m¿-°v ¢-∫v \m-sf-bp-sS h-c-[m-\-ß-fmb {]-ap-J ^p-Sv-t_mƒ So-ap-I-fpsS kp-h¿-W Xm-c-ß-sf-bm-Wv A-Wn- \n-c-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. am¿- t °m- d q- k v ( P¿- Ω - W n- ) ,t]mƒ-thm-Kv-_({^m≥-kv), Pbnw-kv tdm-Un-Kv-kv(sIm-f-ºnb), A-kv-\¬-b-cp-km-bv(_ƒPn-bw) tU-hn-Uv eq-bn-kv({_ko¬), F-bv-P¬ Un a-dn-b(A¿P‚o-\), sh-bv≥ dq-Wn(Cw-•≠v), a-dn-tbm _-tbm-s´-en(C-‰en) C-ß-s\ \o-fp-∂p \n-c-Iƒ. \n-c-h-[n ^p-Sv-t_mƒ Xm-c-ß-sf hm¿-sØ-Sp-Øn-´p-≈-Xm-Wv kv-

kv-]m¿-°v ¢-∫v ÿm-]n-® ^v-f-Iv-kv ]m¿-°v. k-t¥m-jv t{Sm-^n Kp-P- cm-Pv, ss{I-Ãv Xm-cw B¿ cm-tIdm-Øv Xm-cw sI tZ-h-Zm-kv, tZ- jv F-∂n-h¿ A-h-cn¬ Nn-e-cmio-b Pq-\n-b¿ ^p-Sv-t_mƒ Nm- Wv. ^p-Sv-t_mƒ a¬-k-cw how]y≥-jn-∏n¬ tI-c-f-Øn-\p-th- £n-°p-∂-Xn-\v I-gn-™ 18 h¿≠n I-fn-® sI A-Pn-Øv-Ip-am¿, j-am-bn Im-bn-I cw-K-Øv k-PoA-Jn-te-¥y A-¥¿ k¿-h-I-em- h-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ kv-]m¿im-e an-I-® lm-^v _m-°m-bn °v ¢-∫v hn-]p-e-am-b H-cp-°-ßXn-c-s™-Sp-Ø sI hn _m-_p- fm-Wv \-S-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv.-


{]mtZ-inIw

15 Pq¨ 2014 Rmb¿

]cn-]mSn

„Xr-{]-bm¿ e-b¨-kv ¢-∫v

lmƒ: ku-P-\y sa-Km kv-s]jm-en-‰n sa-Un-°¬ Iymw-]v-˛ cm-hn-se 9.30 „h-S-°m-t©-cn Im-™m-Wn t{S-tU-gv-kv Hm-Un-t‰-dn-b-w: I¨-kyq-ta-gv-kv s^-U-td-j≥ Hm-^v C-¥y-bp-sS Pn-√-bn-se Aw-K-Xz {]-Nm-c-W-hpw Pn-√mX-e D-`-t]m-‡r sk-an-\m-dpw-˛ D-®-Xn-cn-™v 2.00 „a-Xn-e-Iw sk‚ v tPm-k-^v l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ: sl¬-Øv F-bv-Upw B¿.kn.kn kww-bp-‡m-bn \S-Øp-∂ ku-P-\y Iym≥-k¿ tcm-K \n¿-W-b Iymw-]v-˛ cm-hnse 8.30.

Adnbn-¸pIÄ

FÂ.F-kv.F-kv, bp.F-kv.F-kv. ]-co-£m-^-ew

A-Jn-te-¥ym In-km≥ k-` Pn-√m Iymw-]v kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v hn Nm-ap-Æn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

hn-tZ-i \n-t£-]w sIm-−p-h-cm-\p-Å \o-¡w A-]-I-S-I-cw: hn Nm-ap-®n

Nm-e-°p-Sn: Im¿-jn-I ta-J-ebpƒ-s∏-sS k-a-kv-X ta-J-e-IXr-iq¿: Pn-√-bn-se Cu h¿-j- fn-epw hn-tZ-i \n-t£-]w sIm≠p- h - c m- \ p- ≈ tI- { μ- k ¿- ° m sØ F¬.F-kv.F-kv, bp.Fkv.F-kv.]-co-£m ^-ew {]-kn- ¿ \o- ° w \m- S n- \ - ] - I - S - a m- s W∂v A- J n- t e- ¥ y In- k m≥ k≤o-I-cn-®p. ` kw- ÿ m- \ {]- k n- U ‚ v hn D-]-Pn-√m hn-Zym-`ym-k Hm^nkp-I-fn-epw Pn-√m U-b-‰n-epw Nm- a p- Æ n A- ` n- { ]m- b - s ∏- ´ p. A- J n- t e- ¥ ym In- k m≥ k- ` www.dietthrissur.org F-∂ U-b-‰n-s‚ sh-_v-ssk-‰n-epw ]co-£m-^-ew e-`y-am-sW-∂v Pn√m hn-Zym-`ym-k ]-cn-io-e-\ tI{μw {]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn-®p.

t]m-en-kv Iw-¹-bnâv A-tXm-dn-än kn-änMv 17\v Xr-iq¿: Pn-√m-X-e t]m-en-kv Iw-π-bn‚ v A-tXm-dn-‰n kn-‰nMv 17\v cm-hn-se 11 a-Wn-°v I-e-IvS-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tN-cp-sa-∂v sk-{I-´-dn A-dn-bn®p.

h-fÀ-¯p ar-K-§Ä-¡v {]-Xn-tcm-[ Ip-¯n-h-bv-]v Xr-iq¿: Im-e-h¿-jw B-cw-`n°p-∂-tXm-sS h-f¿-Øp ar-K߃-°pw I-∂p-Im-en-Iƒ-°n-Sbn-se kmw-{I an-I tcm-K-߃°p-≈ {]-Xn-tcm-[ a-cp-∂p-Iƒ ar-Km-ip-]-{Xn-I-fn¬ e-`y-am-Ipsa-∂v Pn-√m ar-K-kw-c-£-W Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. I¿-jI¿ X-ß-fp-sS I-∂p-Im-en-I-sf {]-Xn-tcm-[ Ip-Øn-h-bv-]n-\v hnt[-b-am-°n kw-c-£n-t°-≠Xm-sW-∂pw A-dn-bn-®p.

Xr- i q¿ Pn- √ m Iymw- ] v D- Z v - L mS- \ w sN- ø p- I - b m- b n- c p- ∂ p At±- l w. Pn- √ m {]- k n- U ‚ v F≥ sI kp- { _- l v - a - W y≥ A- [y- £ - X h- l n- ® p. B- Œ n- M v sk- { I- ´ - d n ]n sI t]mƒ, kn.]n.sF. Pn- √ m BŒn- M v sk- { I- ´ - d n sI sI h¬k- c m- P v , kw- ÿ m- \ I¨-

t{Smƒ I- Ω o- j ≥ sk- { I- ´ - d n F sI N- { μ≥, ap≥ Fw. F ¬.F. cm- P m- P n am- X yq tXm- a kv , F.sF.ssh. F- ^ v . Pn√m sk- { I- ´ - d n Sn {]- Z o- ] v - I pam¿, e- f n- X N- { μ- t i- J - c ≥, A- U z. sI \- μ - I p- a m- c - h ¿- Ω , Sn hn cm- a - I r- j v - W ≥ kw- k mcn- ® p.

kochi/tcr

I-cn-bÀ ssK-U³-kv sk-an-\m-dpw I-cn-bÀ {]-ZÀ-i-\-hpw

tIm¬-{Io-äv Ém-_p-IÄ _-Êp-IÄ-¡v Zp-cn-X-am-hp-¶p

]p-Xp-°m-Sv: F-kv.-F-kv.-F¬.kn, π-kv-Sp I-gn-™ hn-Zym¿-YnIƒ-°m-bn I-cn-b¿ ssK-U≥kv sk-an-\m-dpw I-cn-b¿ {]-Z¿i-\-hpw \-S-∂p. Pn-√m Fw-tπmbv-kv F-Iv-kv-tN-©v shm-t°-jW¬ ssK-U≥-kn-t‚-bpw ]¥n-cp-Ip-ew B¿-Sv-kv A-°m-Z-anbp-sS-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-JyØn-em-Wv sk-an-\m-dpw {]-Z¿-i\-hpw kw-L-Sn-∏n-®-Xv. Xr-iq¿ Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm^n-k¿ ]n {io-c-Rv-Pn-\n \n¿-hln-®p. ]n.-hn.-F-kv.-F-®v.-F-kv.F-kv. {]-[m-\m-[ym-]n-I hn sI D-Z-b A-[y-£-X h-ln-®p. ]-d∏q-°-c {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v ]n sI {]-km-Zv ap-Jym-XnYn-bm-bn. Im-e-Sn bq-\n-hm-gv-kn-d-A-dn sU-]yq-´n No-^v Fw-tπm-bv-sa ‚ v C≥-^¿-ta-j≥ _yq-tdm ]n sP jm-Pp sk-an-\m¿ \-bn-®p. kn Fw a-[p, hn sI l-cn-Zm-kv, hn Fw ]p-jv-]m-I-c≥, kp-[ apc-fo-[-c≥, ]n kn c-hn, sI B¿ kp-Ip-am-c≥ kw-km-cn-®p.

Nm-e-°p-Sn: \-K-c-k-`m _-kvÃm≥Uv I-hm-S-Øn¬ ]p-Xn-bXm-bn ]-Wn-Xo¿-Ø tIm¨-{Io‰v …m-_p-Iƒ Ãm‚n-te-s°Øp-∂ _- p-Iƒ-°v Zp-cn-X-amIp-∂p. I-hm-S-Øn-\v Ip-dp-sI ]p-Xn-b-Xm-bn C-´n-cn-°p-∂ …m_p-I-ep-sS D-b-c hy-Xym-k-amWv _- p-I-fp-sS K-Xm-K-X-Øn\v _p-≤n-ap-´m-bn- am-dn-bn-cn-°p∂-Xv. tdm-Un-s‚ ]-Ip-Xn `m-K-w hsc D-b-c-Øn-epw _m-°n `m-K-

{Sm-^n-Iv t_mÀ-Uv X-IÀ-¶v ho-Wv ]-cn-t¡-ä-bm-sf k-lm-bn-¨n-sÃ-¶v Ip-∂w-Ip-fw: {Sm-^n-Iv t_m¿Uv X-I¿-∂v ho-Wv ]-cn-t°-‰ hgn-bm-{X-°m-c-s\ A-[n-Ir-X¿ Xn-cn-™p t\m-°n-bn-s√-∂v ]cm-Xn. I-°m-Sv ap-®n-cn-]-d-ºn¬ kp-[m-I-c-\m-Wv {Sm-^n-Iv t_m ¿-Uv X-I¿-∂v ho-Wv ]-cn-t°-‰Xv. I-gn-™ Xn-¶-fm-gv-N-bm-bn-cp∂p kw-`-hw. tem-´-dn hn¬-∏-\-°m-c-\m-b kp-[m-I-c≥ a-g-b-Øv \-S-∂p hcp-tºm-gm-Wv ]-´m-ºn tdm-Uv h¨-th PMvj-\n¬ A-dn-bn-∏n\m-bn ÿm-]n-® C-cp-ºv t_m¿Uv tZ-l-tØ-°v ho-W-Xv. Xp-S¿∂v Ip-∂w-Ip-fw k¿-°m¿ Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-® Cbm-ƒ-°v Im-en¬ 14 Xp-∂n-s°´p-Iƒ th-≠n h-∂n-cp-∂p. hn-ZKv-[ Nn-In-¬k-bv-°v A-[n-Ir-Xcp-sS k-lm-bw e-`y-am-bn-s√¶n¬ a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j\v ]-cm-Xn \¬-Im-\m-Wv kp-[mI-c-s‚ Xo-cp-am-\w.

t]mÀ-¡p-f-¯v 50 e-£-¯n-sâ hm-X-I-iv-a-im-\w Ip-∂w-Ip-fw: t]m¿-°p-fw ]©m-b-Øn-\v hm-X-I iv-a-im-\w \n¿-an-°p-hm≥ A-º-Xv e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®p. t]m¿-°p-fw {]m-Y-an-Im-tcm-Ky-tI-{μ-Øn-\v k-ao-]-ap-≈ iv-a-im-\-`q-an-bn-emWv B-[p-\n-I \n-e-hm-c-Øn-ep≈ iv-a-im-\w h-cp-∂-Xv. hm-X-Iiv-a-im-\-Øn-\m-bn t]m¿-°p-fsØ ]u-cm-h-en _m-_p Fw. ]m-en-t»-cn Fw.F¬.F-bv-°v \n-th-Z-\w \¬-In-bn-cp-∂p. ]©m-b-Øv `-c-W-k-an-Xn ÿ-ew hn-´p-\¬-In. s]m-Xp-a-cm-a-Øv hIp-∏m-Wv \n¿-am-W tPm-en-Iƒ G-s‰-Sp-°p-∂-Xv.

A-\ykw-Øm-\kv-{Xo-¡v a-te-dn-b Xr-iq¿: Pn-√-bn¬ A-\y kwÿm-\-Øv \n-s∂-Øn-b kv-{Xo°v a-te-dn-b ÿn-co-I-cn-®p. CtXm-sS Pn-√-bn¬ I-gn-™ H-cm-gvN-°n-sS a-te-dn-b ÿn-co-I-cn-®h-cp-sS F-Æw A-©m-bn. ]-\n _m-[n-®v Pn-√-bn¬ 1,485 t]¿ NnIn-¬k tX-Sn. 51 t]-sc In-S-Øn Nn-In-¬k-bv-°v hn-t[-b-am-°n.

Im-en-°-‰v bq\n-th-gv-kn-‰n Fw.tImw. ^n-\m≥-kv ]co-£-bn¬ H∂mw dm-¶v t\Sn-b hn F-kv ss^-k¬. Xfn-°p-fw kz-tZ-in-bpw Xriq¿ ]n.Pn. sk‚-dn-se hnZym¿-Yn-bp-am-Wv

s]m-fn-™v In-S-∂n-cp-∂ C-hn-SsØ …m-∫p-Iƒ Cu-b-Sp-ØmWv ]p-\¿-\n¿-an-®-Xv. \n¿-am-WØn-se Im-e-Xm-a-k-sØ Xp-S¿∂v am-k-ß-tfm-fw C-Xp-h-gn-bp≈ K-Xm-K-X-hpw \n-e-®n-cp-∂p. \n¿-am-W-Øn-se ]m-I-hn-g-hv aqew C-t∏mƒ Ãm≥Un-te-°p≈ {]-th-i-\-hpw Zp-k-l-I-ambn-cn-°p-I-bm-Wv. A-]m-I-X-I ƒ ]-cn-l-cn-°m-sX I-cm-dp-Im-c\pw ap-ßn-b-tXm-sS _- v Po-h\-°m¿ Zp-cn-X-Øn-em-bn.

]p-I-bn-e hn-Â-¸-\: Hm-t«m ss{U-hÀ A-d-kv-än C-cn-ßm-e-°p-S: A-\-[n-Ir-Xam-bn \n-tcm-[n-X ]p-I-bn-e D¬∏-∂-߃ hn¬-∏-\ \-S-Øn-b Hm-t´m ss{U-h-sd C-cn-ßm-e°p-S t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. F-S-Xn-cn-™n t]m-Øm-\n tIm-´p-°¬ ho-´n¬ A-Jn-tejn(43)s\-bm-Wv Im-´q¿ A-Uo- A-Jn-te-jv j-W¬ F-kv.sF. -C hn _m- bv-X-Xv. C-bm-fp-sS ho-Sn-t\m-Sv _p-hpw kw-L-hpw A-d-Ãv sN- tN¿-∂p-≈ I-S-bn¬ \n-∂m-Wv

I-SÂ-t£m-`w i-à-am-bn; \q-tdm-fw ho-Sp-I-fn sh-Åw I-b-dn

sIm-Sp-§-Ãq-cn Zp-cn-Xm-izm-k Iym-w]p-IÄ Xp-d-¶p

hn-Zym¿-Yn-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈h¿-°v ]p-I-bn-e D¬-∏-∂-߃ hn¬-∏-\ \-S-Øn-bn-cp-∂-Xv. hn ¬-∏-\-bv-°v h-®n-cp-∂ ]pI-bn-e D¬-∏-∂-ß-fpw t]m-enkv ]n-Sn-s®-Sp-Øn-´p-≠v. F.Fkv. sF -k-Po-h≥, kn.]n.H-am[-h≥ Xp-S-ßn-b-h-cpw {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b kw-L-Øn-ep-≠mbn-cp-∂p.

Npcp¡¯nÂ

kv-Iq-fn-s\-bpw hn-ZymÀ-Yn-I-sf-bpw B-Z-cn-¡p-w

a-W-eq¿: k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ F-kv.F-kv.F¬.kn. ]-co-£-bn¬ \q-dp i-X-am-\w hn-P-bw t\-Sn-b a-W-eq¿ K-h. l-b¿ sk-°-≥U-dn kv-Iq-fn-s\-bpw hn-Zym¿-Yn-I-sf-bpw B-Z-cn-°p-sa-∂v _m-¶v `-c-W k-an-Xn Aw-K-߃ A-dn-bn-®p. Cu-am-kw 20\v D-®-bv-°v c-≠n-\v kvIqƒ A-¶-W-Øn¬ \-S-°p-∂ N-S-ßv Pn-√m I-e-Œ¿ Fw Fkv P-b D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. a-W-eq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v sI hn hn-t\m-Z≥ ap-Jym-Xn-Yn-bm-Ipw. a-W-eq¿ ]©m-b-Øn¬ F-kv.F-kv.F¬.kn-°v ap-gp-h≥ hn-j-b-Øn¬ F π-kv t\-Sn-b hn-Zym¿-Yn-I-sf-bpw B-Z-cn-°pw. Xn-c-s™-Sp°-s∏-´ a-W-eq¿ kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v bq-\n-t^m-apw ku-P-\y-am-bn hn-X-c-Ww sN-øpw. _m-¶v {]-kn-U‚ v sI B¿ {]-hn¬, sk-{I-´-dn ko-en-b tem-d≥-kv, ssh-kv {]-knU‚ v sI sI l-cn-Zm-kv, t_m¿-Uv sa-w_¿ ]n th-Wp tKm]m¬ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

\n-c-h-[n ho-Sp-IÄ sh-Å-s¡-«nÂ

s]-cp-a-g-¡q-«w a-g ]T-\ Iym-w-]v Xr-iq¿: s\-lv-dp bp-h-tI-{μ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ s]-cp-a-g-Iq´w a-g ]T-\ Iymw-]v 21, 22 XnøXnI-fn¬ hm-gm-\n Umw ssk‰n¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. Xm¬∏-cy-ap-≈-h¿ s\-lv-dp bp-h-tI{μ, A-ø-t¥mƒ, Xr-iq¿˛680003, t^m¨-˛0487˛2360355 F-∂ hn-em-k-Øn¬ t]-cv c-Pnÿ sN-ø-Ww.

Øv H-c-Sn-tbm-fw Xm-gv-N-bn-ep-amWv …m-_p-Iƒ ÿm-]n-®n-cn-°p∂-Xv.- D-b-c hy-Xym-k-sØ XpS¿-∂v _- p-Iƒ km-l-kn-I-ambm-Wv Ãm≥Un-te-°v {]-th-in°p-∂-Xv. D-b-c-Iq-Sp-X-ep-≈ `m-K-Øv ]q¿-W-am-bpw …m-_p-Iƒ ÿm]n-®n-´p-an-√. C-Xp-aq-ew hm-l-\߃-°pw Im¬-\-S-bm-{X-°m¿°pw A-¬∏-sam-∂v ]n-g-®m¬ hen-b K¿-Ø-Øn-te-°m-Wv ]-Xn°p-I. h¿-j-ß-fm-bn s]m-´n-

3

1) I-S¬-t£m-`-sØ Xp-S¿-∂v ho-Sn-\p Np-‰pw sh-≈w I-b-dn-b-Xp-aq-ew sX¿-tam-t°m-fn¬ k-©-cn-°p-∂ Ip-´n . 2)hm-Sm-\-∏-≈n s]m-°m-t©-cn-bn¬ cq-£-amb I-S¬-t£m-`w. 3) I-S-∏p-dw ap-\-°-I-S-hv tIm-f-\n ln-Zm-b-Øp¬ C-kv-emw a-Zv-d-k-bp-sS ]-Sn-™m-dp-h-iw I-S¬-sh-≈w I-b-dn-b-t∏mƒ I-S-∏p-dw: ]-©m-b-Øn¬ I-S¬- hn¬ ap-l-Ω-Zp-Æn, ]p-fn-°¬ Zv Ip-cn-°ƒ tdm-Uv I-hn-™v I- tdm-Uv ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂p. ]p-√q-‰v 113-mw \-º¿ A¶W-hmt£m-`w i-‡-am-bn. \q-tdm-fw _-°¿, kn-≤n, Nm-en¬ \-^o- S¬-sh-≈w In-g-t°m-´v H-en-®n-d- tdm-Un-s‚ ho-Xn H-∂-c A-Sn-bm- Sn F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv Zp-cn-Xmho-Sp-I-fn¬ sh-≈w I-b-dn. A- k, s]m-≈-°m-bn lpkbv≥, ]- ßn-bn-´p-≠v. ln-Zm-b-Øp¬ C- bn Ip-d-™p. s]m-°m-t©-cn- izm-k Iymw-]p-Iƒ Xp-d-∂-Xv. cgn-ap-Jw ap-X¬ sXm-´m-∏v tdm- g-t©-cn jm-lp, s]m-∂m-°m- kvv-emw a-Zv-dk-bp-sS sX-°p-`m- bn¬ dn-tkm¿-´n-s‚ H-cp `m-Kw ≠p Zp-cn-Xm-izm-k Iymw-]p-I-fnb¬ Hm-Un-t‰m-dn-bw h-sc-bm-Wv c≥ Ip-™-eo-ap, Ip-™n-∏m- K-Øv sI-´n \n¬-°p-∂ I-S¬- ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂p. I-S-em- em-bn A-©p t]-sc am-‰n ]m¿Øp s]m-≈-°m-bn F-∂n-h¿ D sh-≈w H-gn-®p hn-Sm-\p-≈ \-S- {I-a-Ww X-S-bm≥ \m-´p-Im¿ ∏n-®p. I-S¬-t£m-`w i-‡-am-b-Xv. sIm-Sp-ß-√q¿ A-go-t°m-Sv C-tX Xp-S¿-∂v B-\mw-I-S- ƒ-s∏-Sp-∂ \q-tdm-fw ho-Sp-Ifn- ]-Sn-Iƒ H-∂pw X-s∂ D-≠m-bn- \n¿-an-® a-W¬ `n-Øn I-S-em-{Isse-‰v lu-kv {]-tZ-i-Øv I-Sa-W-Øn¬ X-I¿-∂p. ´n-√. hn¬ jm-lp¬ l-ao-Zv, ]-≠m-cn - te-°v sh-≈w C-c-®p I-b-dn. i-‡n-bm-b Xn-c-am-e-sb Xp- hm-Sm-\-∏-≈n: ta-J-e-bn¬ I-S- sIm-Sp-ß-√q¿: I-S¬-t£m-`w em-{I-a-Ww cq-£-am-Wv. \n-c-h]m-Øp-Ωp, ]-gq-cv _-ao-Zv, A-ºe-Øv ho-´n¬ lp-kbv≥, tIm- S¿-∂v sh-fn-®-Æ-]-Sn-bv-°v sX- em-{I-a-Ww cq-£-am-bn. G-ß- cq-£-am-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sIm- [n ho-Sp-Iƒ I-S¬-t£m-` `o-jhn-e-I-Øv A-eo-a, ]p-Ø≥-]p-c- °p-`m-K-Øv B-bn-c-߃ Nn-e- ≠n-bq¿, G-Øm-bn, s]m-°m- Sp-ß-√q¿ Xm-eq-°n¬ c-≠p Zp- Wn-bn-em-bn. I-S¬-`n-Øn I-Sbn¬ \-^o-k, h-en-b-I-Øv Im- hv sN-bv-Xp \n¿-an-® a-W¬-`n- t©-cn, X-ºm≥-I-S-hv F-∂n-hn-S- cn-Xm-izm-k Iymw]p-Iƒ Xp-d- s∂-Øp-∂ Xn-c-am-e-Iƒ C-t∏m knw, ]-gq-cv _o-cm-hp, B-\mw-I- Øn th-en-tb-‰-Øn¬ H-en-®p ß-fn-em-Wv I-S-em-{I-a-Ww cq- ∂p. ]-Sn-™m-sd sh-º-√q¿ K- ƒ ho-Sp-I-fn-te-°v A-Sn-®p-I-bS-hn¬ _n-øp-Ω, B-\mw-I-S- t]m-bn. ]-e-`m-K-Øpw A-l-Ω- £-am-bn-cn-°p-∂-Xv. ko-hmƒ h. ^n-j-do-kv F¬.]n. kv-Iqƒ, dp-∂ A-h-ÿ-bm-Wv.

F-³Pn-\o-b-dnMv tIm-f-Pv _-Ên-sâ ^n-äv-\-kv kÀ-«n-^n-¡-äv -d-±m-¡n h-S-°m-t©-cn: a-Xn-bm-b kp-c£m kw-hn-[m-\-߃ C-√m-sX Hm-Sn-®n-cp-∂ F-≥Pn-\o-b-dnMv tIm-f-Pv _- n-s‚ ^n-‰v-\-kv k¿-´n-^n-°-‰v tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ d-±m-°n. ]mºm-Sn-bn-se F-≥Pn-\o-b-dnMv tIm-f-Pn-s‚ A-©mw \-º¿ _ m-Wv kv-]o-Uv K-th-W-dpw a-Xnbm-b t{_-°pw C-√m-sX Hm-Sn-®ncp-∂-Xv. A-I-a-e-bn¬ tPm-bn‚ v B¿.Sn.H.- Sn B¿ Du¿-Ωn-f-bpsS t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p hml-\ ]-cn-tim-[-\. _- n-s‚ F©n-\n¬ \n-∂v Uo-k¬ tNm¿∂v A-]-I-Sm-h-ÿ-bn-em-bn-cp∂p-sh-∂v A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. Sm-Iv-kv A-S-bv-°m-Ø-Xpw sse-

k≥-kv C-√m-Ø-Xp-am-b 25Hm-fw hm-l-\-߃-s°-Xn-tc tI-kpIƒ c-Pn-ÿ sN-bv-Xp. tam-t´m¿ sh-ln-°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ Fw c-ta-jv, A-kn- v tam-t´m¿ sh- ln-°nƒ C ≥-kv-s]-Œ¿ kn k-Po-hv F-∂n-h-c-S-ßn-b kw-Lam-Wv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-b-Xv.

B-−pt\À-¨tN-‰p-h: h-t´-Im-Sv ssi-Jv _¿Zm≥ X-ß-fp-sS 65m-a-Xv B-≠v t\¿-®-bpw kz-em-Øv hm¿-jn-Ihpw C-∂p ap-X¬ 19 h-sc- \-S°pw. C-∂v ssh-Io-´v h-t´-°m-Sv ap-Z-cn-kv lw-k _m-J-hn D-ZvLm-S-\w \n¿-h-ln-°pw. sI ]n A-–p¬ l-°ow ap-kv-eym-cp-sS ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-°pw.

a-g: C-cn-¸q-Ir-jn sh-Å-s¡-«n-em-bn F-f-h-≈n: {Km-a∏-©m-b-Ønse Im-°-Xp-cp-Øn ]-S-hn-epw Ip-≠p-]m-Sw ]-S-hn-epw C-cn-∏qIr-jn I-\-Ø sh-≈-s°-´n-embn. 20 Zn-h-kw {]m-b-am-b s\¬s®-Sn-I-fm-Wv sh-≈-Øn¬ apßn \-in-°m-dm-b-Xv. G-gp h¿j-Øn-\p ti-j-am-Wv Cu ]-Shp-I-fn¬ C-cn-∏q-Ir-jn C-d-°nb-Xv. am-S-°m-°¬ ]m-e-Øn-\v kao-]-ap-≈ j-´-dp-Iƒ Xp-d-∂m ¬ Cu ta-J-e-bn-se sh-≈s°-´v H-cp ]-cn-[n h-sc H-gn-hmIpw. ap-√-t»-cn sI.-F¬.-Un.kn. I-\m-en¬ ]m-d s]m-´n-°p∂-Xn-\m-bn sI-´n-b X-S-bn-WIƒ am-‰n-bpw ]p-g-bn-te-°p-≈ sh-≈-Øn-s‚ H-gp-°v th-K-Ønem-°n-bpw Ir-jn kw-c-£n°m≥ I-gn-bpw. A-[n-Ir-X-cp-

em-]v-tSm-∏p-Iƒ tam-j-Ww t]m-b am-f Ip-gq¿ K-h. ssl-kvIq-fn¬ hn-c-e-S-bm-f hn-Z-Kv-[¿ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂p t\z-j-Ww \-S-Øn-b ti-jw Zn-h-kw ap-ºv H-cp A-[ym-]n-Ish-≈n-bm-gv-®-bm-Wv t]m-en-kn- bp-sS 5000tØm-fw cq-] \-„s\ hn-hn-c-a-dn-bn-®-Xv. G-Xm-\pw s∏-´n-cp-∂p.

A-]-I-S a-c-Ww: Zp-cq-l-X-sb¶v _-Ôp-¡Ä Im-™m-Wn: F-d-hv I-∏¬ ]≈n-°v k-ao-]w ss_-°n¬ Sn∏¿ tem-dn-bn-Sn-®v Im-™m-Wn kz-tZ-in hm-e-∏-d-ºn¬ \-a-inh≥ a-cn-® kw-`-h-Øn¬ Zp-cq-lX-bp-s≠-∂v _-‘p-°ƒ Btcm-]n-®p. h-en-b hm-l-\-Øn-s‚ S-bdp-Iƒ i-co-c-Øn¬ I-b-dn-bn-dßn B-¥-cn-Im-h-b-h-߃-°p-

≠m-b ]-cn-°m-Wv a-c-W-Im-cW-sa-∂m-Wv t]m-Ãp-tam¿-´w dnt]m¿-´n-ep-≈-sX-∂v _-‘p°ƒ ]-d-™p. A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ ss_°v ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un°¬ t^m-d≥-kn-Iv sa-Un-kn≥ hn-`m-Kw tUm-Œ¿-am¿ ]-cn-tim[n-®n-cp-∂p. Sn-∏¿ Iq-Sm-sX as‰m-cp hm-l-\-Øn¬ ss_-°v

C-Sn-®-Xn-s‚ kq-N-\-Iƒ D-s≠∂v ]-cn-tim-[-\-bn¬ sX-fn™n-´p-≠v. F≥.Pn.H. kw-Lw Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚m-b \a-in-h≥ Hm-^nkn-te-°v t]mIp-tºm-gm-Wv A-]-I-S-Øn¬s∏-´-Xv. a-c-Ww kw-_-‘n-®v Iq-Sp-X¬ A-t\z-j-Ww \-S-ØW-sa-∂v _-‘p-°ƒ B-h-iys∏-´p.

bp-hm-hn-s\ X-e-bv-¡-Sn-¨v ]-cn-t¡Â-¸n-¨p

Xr-iq¿: \-K-c-Øn¬ bp-hm-hn-s\ X-e-bv-°-Sn-®v ]-cn-t°¬-∏n®p. tIm-´-∏p-dw kz-tZ-in s]m-t≈m-Øv hn-th-Iv th-Wp-tKm]m-e-s\-bm-Wv I-ºn-h-Sn-sIm-≠v X-e-bv-°-Sn-®v ]-cn-t°¬-∏n®-Xv. ]-cn-t°-‰ hn-th-In-s\ Xr-iq¿ A-iz-\n B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ho-Sn-\p-k-ao-]-ap-≈ h-gn-bn¬ h-®m-Wv bp-hmhn-s\ aq-∂w-K kw-Lw B-{I-an-®-Xv. {]-Xn-I-sf Ip-dn-®v hy‡-am-b kq-N-\ e-`n-®-Xm-bn sh-Ãv t]m-en-kv A-dn-bn-®p. ap≥ ssh-cm-Ky-am-Wv B-{I-a-W-Øn-\v ]n-∂n-se-∂pw t]m-enkv ]-d-™p.

tdm-Uv C-Sn-ª-p; K-Xm-K-Xw Xm-dp-am-dm-bn

I-bv-]-aw-K-ew: s]-cn-™-\-Øv tXm-´n-te-°v sh-≈w H-gp-°nhn-Sp-∂ ss]-∏v X-I¿-∂v tdm-Uv ]q¿-W-am-bn C-Sn-™-Xn\m¬ K-Xm-K-Xw Xm-dp-am-dm-bn. ]-©m-b-Øv ]-Xn-\m-emw hm¿Un-se hn-iz-{]-Im-iv sse-{_-dn tdm-Um-Wv X-I¿-∂-Xv. tdmUn-se sX-°v `m-K-Øp \n-∂p h-S-°v A-d-∏-tØm-´n-te-°v sh-≈w I-S-Øm≥ 30 h¿-jw ap-ºv tdm-Un-\-Sn-bn-eq-sS ÿm]n-® H-cp A-Sn hym-k-ap-≈ tIm¨-{Io-‰v ss]-∏m-Wv X-I¿-∂Xv. tdm-Uv ap-°m¬-`m-K-hpw Ip-gn-bm-bn-cn-°p-I-bm-Wv. A-[nIr-X¿ \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂v \m-´p-Im¿ B-h-iy-s∏-´p.

sI-«n-S-¯n-\v `o-j-Wn-bm-bn BÂ-a-cw

Nm-e-°p-Sn: am¿-°-‰v sI-´n-S-Øn¬ h-f-cp-∂ B¬-a-cw sI-´n-SØn-\v `o-j-Wn-bm-Ip-∂p. sI-´n-S-Øn-s‚ H-∂mw \n-e-bn-se `n-Øn-bn-em-Wv B¬-a-cw h-f¿-∂n-cn-°p-∂-Xv. a-cw h-f¿-∂-Xns\ Xp-S¿-∂v sI-´n-S-Øn-s‚ `n-Øn-bn-se-√mw hn-≈-ep-Iƒ cq]-s]-´p Xp-S-ßn. a-c-Øn-s‚ th-cn-d-ßn ]-e-bn-S-Øpw kn-as‚-√mw A-S¿-∂v ho-Wp. a-cw D-S≥ sh-´n am-‰n-bn-s√-¶n¬ sI´n-Sw X-s∂ C-Sn-™v ho-gp-sa-∂ A-h-ÿ-bn-em-Wp-≈-Xv.

Xn-c-sª-Sp-¸v \-S-]-Sn \nÀ-¯n-h-¨p F-f-h-≈n Im-°-Xp-cp-Øn ]-S-hn-¬ I-\-Ø sh-≈-s°-´n-emb C-cn-∏q-Ir-jn sS `m-K-Øp \n-∂v C-Xn-\m-h- °-W-sa-∂m-Wv I¿-j-I-cp-sS iy-am-b \-]-Sn-Iƒ D-S≥ D-≠m- B-h-iyw.

em-]v-tSm-¸p-IÄ tam-j-Ww t]m-b kw-`-hw: c-à-Zm-\-Zn-\ Ãm-X-e hn-c-e-S-bm-f hn-ZKv-[À ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n PnB-tLm-jw

am-f: Ip-gq¿ K-h. ssl-kv-Iqfn¬ \n-∂v \m-ep em-]v-tSm-∏pIƒ tam-j-Ww t]m-b-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v hn-c-e-S-bm-f hn-Z-KvZ¿ ÿ-e-sØ-Øn ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. ^nM¿-{]n‚ v A-kn-Ã ‚ v Zn-t\-i-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ kw-L-am-Wv ]-cn-tim-[-\ \S-Øn-b-Xv. I-gn-™ Zn-h-k-am-Wv sF.Sn A-‰v kv-Iqƒ sF.kn.Sn. kv-Iow {]-Im-cw kv-Iq-fn-\p e-`n-® \mep em-]v-tSm-∏p-Iƒ tam-jv-Sn-°s∏-´-Xv. hn-t{]m I-º-\n-I-fp-sS c-≠v em-]v-tSm-∏pw Nn-cm-Kv I-º\n-bp-sS c-≠v em-]v-tSm-∏p-I-f-pam-Wv Nm¿-P-dp-I-fpw _m-Kp-a-S°w tam-j-Ww t]m-b-Xv. _p-[\m-gv-® D-®-bv-°p ti-j-am-Wv em-]v-tSm-∏v I-h¿-® sN-ø-s∏-´Xv A-dn-™-Xv. Ip-´n-I-fn¬ A-

tN-‰p-h: G-ß-≠n-bq¿ ]-©m-b-Øn-se H-∂pw c-≠pw hm¿Up-Iƒ a-g-sb Xp-S¿-∂v Xm-gv-∂ {]-tZ-i-ß-fn¬ Xm-a-kn-°p∂ \n-c-h-[n ho-Sp-Iƒ sh-≈-s°-´n¬. F≥.F-®v .17 tdm-U-cnIn-se Fw.C.F-kv. sk‚-dn-ep-≈ I-S-I-fp-sS ap≥-h-i-tØ°v tdm-Un¬ Im-\-bn-√m-Ø-Xp aq-ew a-g-sh-≈w tdm-Un¬ \n∂v ssk-Up-I-fn-te-°v H-en-®p t]m-b-Xp aq-e-am-Wv I-S-Iƒ°v t\-sc sh-≈-s°-´v D-≠m-hm≥ Im-c-Ww.

Xr-iq¿: tem-I c-‡-Zm-\-Zn-\ Pn-√m-X-e B-tLm-j ]-cn-]m-SnI-fpw A-hm¿-Uv Zm-\-hpw sImgp-°p-≈n F-kv.-bp.-]n. kv-Iqfn¬ \-S-∂p. Pn-√m B-tcm-Ky-hIp-∏v, Xr-iq¿ sF.-Fw.-F. ªUv _m-¶v, X-W¬ Nm-cn-‰-_nƒ kw-Lw F-∂n-h-bp-sS kw-bp‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n® N-S-ßv Fw ]n hn≥-sk‚ v Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. c-‡-Zm-\ cw-K-sØ k-a-{K kw-`m-h-\-bv-°p-≈ A-hm¿-Uv sI cm- [ m- I r- j v - W ≥ Fw.F¬.- F - b v - ° v k- Ω m- \ n- ® p. c‡-Zm-\ cw-K-Øv t{]m-’m-l\w \¬-Ip-∂ am-[y-a-ß-sf NS-ßn¬ A-\p-tam-Zn-®p. sF.- F w.- F . ª- U v _m- ¶ v U-b-d-Œ¿ tUm. hn sI tKm-]n\m- Y ≥, X- W ¬ Nm- c n- ‰ - _ nƒ kw-Lw {]-kn-U‚ v sI hn A\- ¥ - I r- j v - W ≥, sU- ] yq- ´ n Un.-Fw.-H- tUm. t_-_n e-£van, sF.-Fw.-F Xr-iq¿ {]-knU ‚ v sI _m- e - I r- j v - W ≥, tUm. sI tam-l-\≥, C hn cmtK-jv, h-’-e cm-a-Ir-jv-W≥, tUm. k-t¥m-jv _m-_p, hn-Pb≥ Ip- S - Ø n- ¶ ¬, Sn {io- I pam¿, tUm. kp-Z¿-i≥, ]n F≥ D- j m- t Z- h n, {]n- b ≥ sIm- ´ m- c Øn¬ XpS- ß n- b - h ¿ kw- k mcn-®p.

Xr-iq¿: Pn-√m F≥.B¿.sF. k¿-ho-kv k-l-I-c-W-kw-Lw `-c-W k-an-Xn-bn-te-°v 17\v \-S-Øm-\n-cp-∂ Xn-c-s™-Sp-∏v D≠m-bn-cn-°p-∂-X-s√-∂v dn-t´-WnMv Hm-^nk¿ A-dn-bn-®p. Xnc-s™-Sp-∏n-\v A-\p-a-Xn \¬-In-s°m-≠v kw-ÿm-\ k-l-Ic-W ap-Jy Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j-W¿ ]p-d-s∏-Sp-hn-®n-cp-∂ Xn-c-s™-Sp-∏v hn-⁄m-]-\w ]n≥-h-en-® km-l-N-cy-Øn-emWv Xn-c-s™-Sp-∏ v-\-S-]-Sn-Iƒ \n¿-Øn-h-®-Xv.

sa-Un-¡Â tIm-f-Pv hn-I-k-\w: ]mÀ-e-saâv k-an-Xn cq-]o-I-cn-¨p Xr-iq¿: ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv K-h. sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-s‚ hn-I-k\-Øn-\v P-\m-[n-]-Xy-]-c-am-b CS-s∏-S-se-∂ B-i-b-hp-am-bn saUn-°¬ tIm-f-Pv ]m¿-e-sa‚ v k-an-Xn cq-]o-I-cn-®p. Ãm-^v sh ¬-s^-b¿ t^m-d-am-Wv hn-I-k\ ]-≤-Xn-Iƒ Xo-cp-am-\n-°ptºmƒ s]m-Xp-A-`n-{]m-bw Iq-Sn ]-cn-K-Wn-°-W-sa-∂ B-i-bw ap-t∂m-´v h-®-Xv. sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ \-S∏m-°p-∂ hn-I-k-\ ]-≤-Xn-Ifn¬ _-‘-s∏-´ F-√m hn-`m-Kw B-fp-I-fn¬ \n-∂v A-`n-{]m-bw kzo-I-cn-°p-I-bm-Wv {]-[m-\ e£yw. B-ip-]-{Xn-bn-se ku-Icy-߃ sa-®-s∏-Sp-ج, AXym-ln-X hn-`m-K-ß-fn¬ Dƒ-s∏sS tUm-Œ¿-am-cp-sS tk-h-\w D-d∏m-°¬, P-e-Zu¿-e-`yw, Imw]kv ku-μ-cy-h¬°-c-Ww Xp-Sßn-b hn-j-b-߃ k-an-Xn Gs‰-Sp-°pw. ]m¿-e-sa‚ v k-an-Xn. `m-c-hmln-I-fm-bn {]n≥-kn-∏n-s\ c-£m[n-Im-cn-bm-bpw A-Uv-an-\n-kv-t{S‰o-hv Hm-^n-k-sd sN-b¿-am-\mbpw tUm.kn.c-ho-{μ≥, C a-[pkq-Z-\≥ F-∂n-h-sc I¨-ho-\dm-bpw Xn-c-s™-Sp-Øp. k¿-hokv kw-L-S-\-Iƒ, tIm-f-Pv bq-\nb≥, ]n.Sn.F, A-ep-an-\n Atkm-kn-tb-j≥, Hm¿-a°q-´v Xp-

S-ßn-b-h-bn-se {]-Xn-\n-[n-Iƒ h-ln-®p. tUm. cm-Pv-t]mƒ, sI - n-Xm-Pn-∂n, P-bk v- nk-an-Xn-bn-ep-≠m-hpw. k-an-Xn aq- hn Ko-h¿, kva v- ≥ ]-s¶-Sp-Øp. ∂v am-kØ - n-sem-cn-°¬ tbm-Kw ßv Ir-jW tN-cp-Ib - pw {]-h¿-Ø\ - ß - ƒ hne-bn-cp-Øn I¿-a ]-≤-Xn-Iƒ-°v cq-]w \¬-Ip-Ib - pw sN-øpw. Ãm^v sh¬-s^-b¿ t^m-dw {]-knU ‚ v Sn k-Xy-\m-cm-b-W≥ A[y-£-X h-ln-®p. {]n≥-kn-∏¬ tUm. tj¿-fn hm-kp, tUm. kn kp-[o-{μ-tLm-jv, tUm.kn Fkv `-cX - ≥, tUm. sI B¿ Kn-cn-P ]-s¶-Sp-Øp.

Hm-]-td-j³ Xntb-äÀ \-ho-I-cn-¨p Ip-∂w-Ip-fw: A-Wp-_m-[-sb Xp-S¿-∂v A-S-®p-]q-´n-b Ip-∂wIp-fw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bnse Hm-]-td-j≥ Xntb-‰¿ \-hoI-cn-®p. Xn-an-c i-kv-{X-{In-b-°v hn-t[-b-cm-b-h-cp-sS Im-gv-N-i‡n \-„-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂mWv Xn-tb-‰-dn¬ A-Wp-_m-[ ÿn-co-Ic - n-®X - v. Xp-S¿-∂v A-S® - p]q-´p-Ib - m-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v Np-acp-Iƒ A-S¿-Øn-b ti-jw A-‰Ip-‰∏ - W - n-Iƒ \-SØ - n. \-ho-Ic - n® Xn-tb-‰d - n-s‚ D-ZvL - m-S\ - w \-Kc-k-` sN-b¿-am≥ kn sI D-ÆnIr-jv-W≥ \n¿-h-ln-®p. B-tcmKy Ãm≥Un-ßv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ kn _n cm-Po-hv A-[y-£X -

Thejas Epaper thrissur Edition 2014-06-15  

Thejas Epaper thrissur edition. 2014-06-15

Thejas Epaper thrissur Edition 2014-06-15  

Thejas Epaper thrissur edition. 2014-06-15

Advertisement