Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/tcr

10 Pq¨ 2014 sNmΔ

tZ-io-b sK-bnw-kv: A-½p th-gm-¼-epw kw-L-hpw C-¶pap-XÂ Pn-Ã-bnÂ

sN-Ên-se -sIm-¨pan-Sp-¡-\v hn-tZ-i-¯v I-fn-¡m³ k-lm-bw Xr-iq¿: sN- n-se -h-en-b Ifn-°m-c-\m-b- sIm-®p an-Sp-°\v hn-tZ-i-Øv I-fn-°m≥ t]mIm≥ k-lm-b-hp-am-bn tZ-i km¬-Ir-X _m-¶v F-Øn. Xriq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se U¿-a-t‰m-f-Pn-Ãv tUm. F.-kcn≥ `m-cy ssk-Iym-{Sn-Ãv tUm.-jn-Pn≥ F-∂n-h-cp-sS a-I-\m-b \n-lm¬ k-cn-\m-Wv G-jy≥ Nm-ºy≥ jn-∏n¬ a-’-cn-°m≥ X-jv-s°‚n-te-°m-Wv t]m-Ip∂-Xv. Pq¨ 20 ap-X¬ 29 h-scbm-Wv a-’-cw. G-Xm-\pw amkw ap-ºv bp.-F.-C-bn¬ \-SØn-b tem-I sN- v a-’-cØn¬ Nm-ºy-\m-Wv H-º-Xv hb- p-Im-c≥ k-cn≥. ]-Øn¬ Xm-sg-bp-≈-h-cp-sS a-’-c-Ønem-Wv A-∂v Nm-ºy-\m-b-Xv. sN- n-se ªn-‰v-kv C-\-Øn-embn-cp-∂p k-cn-s‚ {]-I-S-\w. Cu hn-`m-K-Øn¬ tZ-io-b Nmºy-\p-am-Wv k-co≥.-- ]m-´p-cm°¬ tZ-h-am-X tIm-f-Pn-se A©mw ¢m- v hn-Zym¿-Yn-bm-b k- C-∂pap-X¬ Pn-√-bn-se Xn-c-s™-Sp-Ø kv-Iq-fp-I-fn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øp-∂ A-Ωp th-gm-º-¬ cn≥ kw-ÿm-\-Øv \m-ep ko\n-b¿ ap≥ kw-ÿm-\ Nm-ºy∑m-sc tXm¬-∏n-®v {i-≤ t\-Snbn-cp-∂p. _m-¶v Hm-^v C-¥y-bm-Wv k-co-\v 3.-20 e-£w cq-] k-lmbw \¬-In-b-Xv. ta-b¿ cm-P≥ ]-√≥ tX-d-ºn¬ cm-a-Ir-jvW≥ Fw.-F¬.-F F-∂n-h-cpsS km-∂n-≤y-Øn¬ \-S-Ønb N-S-ßn¬ Xp-I ssI-am-dn. _m-¶v U-b-d-Iv-S¿ ]n Fw kn kz-¥w {]-Xn-\n-[n dm-Pp-Zo≥, -tkm-W¬ am-t\P¿ hn B-\-μv,- tIm-®v Sn Pn k-tc-jv Ip-am¿ kw-_-‘n-®p. I-S-∏p-dw: ]-©m-b-Øn-se sXm´m-∏n-ep-≈ kq-\m-an tIm-f-\ncm-a h¿-Ω ]p-c-Øp-≈ C ]n se ho-Sp-Iƒ hm-S-I-°v \¬-Ip\n¿-Ω-em-Wv ]-cn-io-en-∏n-°p∂p-sh-∂ kw-`-h-sØ Ip-dn-® ∂-Xv. \n-lm¬ k-cn-\v Pn-√m A-t\z-jn-°m≥ Pn-√m I-e-Œ¿ sN-kv A-tkm-kn-tb-j-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ bm-{X-b-b-∏v D-Ø-c-hn-´p. kp-\m-an ]p-\-c-[n-hm-k ]-≤\¬-In. tX-d-ºn¬ cm-a-Ir-jvXn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn kw-ÿmW≥ Fw.-F¬.-F D-Zv-Lm-S\-Øv G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ ho-Sp\w sN-bv-Xp. ta-b¿ cm-P≥ Iƒ \n¿-an-®- C-hn-sS- ho-Sp-Iƒ sP ]-√≥ A-[y-£-X h-lnhm-S-I-°v \¬-Ip-∂p-sh-∂ Im®p. C-¥y≥ bq-Øv Sow ]-cncyw A-t\z-jn-®v dn-t∏m¿-´v \-¬io-e-I≥ Sn sP kp-tc-jv-IpIm≥ I-e-Œ¿ Nm-h-°m-Sv X-lam¿, sN-kv H-fn-ºy≥ {]-^. kn¬-Zm¿- ]n hn cm-a-Zm-kn-\v kq-\m-an tIm-f-\n-¬ ho-Sp-Iƒ hm-S-I-bv°v \¬-Ip-∂-Xv F≥ B¿ A-\n¬-Ip-am¿, \n¿-tZ-iw \¬-In-. kq-\m-an tIm- kw-_-‘n-®v tX-P-kv {]-kn-≤o-I-cn-® hm¿-Ø tUm. k-cn≥ kw-km-cn-®p.

Xr-iq¿: kw-ÿm-\w th-Zn-bmhp-∂ 35m-a-Xv tZ-io-b sK-bnwkn-s‚ {]-Nm-c-W-Øn-s‚ `m-Kam-bn sK-bnw-kv `m-Ky-Nn-”-amb A-Ωp th-gm-º-epw {]-Nm-cW \m-S-I kw-L-hpw C-∂pw 13 h-sc Pn-√-bn-se F-´p kv-Iq-fp-Ifn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øpw. Im-bnI hn-Zym-`ym-kw Ip-´n-Iƒ-°v \¬-tI-≠-Xn-s‚ {]m-[m-\yw t_m-[y-s∏-Sp-Øp-∂ I-fn-°p∂ Ip-´n-Iƒ-°m-bn `m-c-Xw ImØn-cn-°p-∂p F-∂ \m-S-Iw kwLw kv-Iq-fp-I-fn¬ A-h-X-cn-∏n°pw. C-∂v cm-hn-se 9.-30\v Xriq¿ kn.-Fw.-F-kv. l-b¿ sk°‚-dn kv-Iq-fnse-Øp-∂ AΩp th-gm-º-en-\pw \m-S-I-kwL-Øn-\pw {]-tXy-I kzo-I-cWw \¬-Ipw. ta-b¿ cm-P≥ sP ]-√≥, Pn-√m I-e-Iv-S¿ Fw Fkv P-b, kn-‰n t]m-en-kv ta-[mhn ]n {]-Im-iv ]-s¶-Sp-°pw. Ip´n-Iƒ-°m-bn \m-S-Iw A-h-X-cn∏n-®-ti-jw D-®-Xn-cn-™v c-≠n\v kw-Lw tI-t®-cn A¬-˛-C…mw Cw-•o-jv kv-Iq-fn-se-Øpw.

kq-\m-an tIm-f-\n-bn ho-Sp-IÄ hm-S-I-bv¡v \Â-Ip-¶Xv A-t\z-j-n¡pw

tZ-h-kz-¯n A-\À-l-am-bn {]-tam-j³: A-t\z-j-Ww th-W-sa-¶v X-{¥-am-bn tPm-en-sN-øp-∂-Xn\v kp-c-£n-X-Xzw D-d-∏p-h-cp-ØW-sa-∂pw tbm-Kw tZ-h-kzw A[n-Ir-X-tcm-Sv B-h-iy-s∏-´p. Kp-cp-hm-bq¿ tZ-h-kzw Fwtπm-bo-kv s^-U-td-j≥ {]-knU-≠v A-≤y-£w h-ln-®p. F.sF.-Sn.-bp.-kn Pn-√ ssh-kv {]kn-U-≠v sI sI h-’-cm-Pv kw_-‘n-®p. Kp-cp-hm-bq¿ tZ-hkzw Fw-tπm-bo-kv s^-U-tdj≥ sk-{I-´-dn sI c-ta-i≥ dnt∏m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p. F sI Xn-e-I≥, F≥ c-ta-i≥, F≥ {io-Ip-am¿, C D-Æn-Ir-jv-W≥, F {]-ho¨ kw-km-cn-®p.

W-sa-∂pw Ip-‰-Ir-Xy-Øn¬ G¿-s∏-´ D-tZym-K-ÿ¿-s°-Xnsc am-Xr-Im-]-c-am-b \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw s^-U-tdj≥ B-h-iy-s∏-´p. t£-{X-Øn¬ `-‡-s\ tZ-hkzw Po-h-\-°m¿ a¿-±n-® kn.kn.-Sn.-hn. Zr-iy-߃ ]p-d-Øp-h∂-Xp-ap-X¬ t£-{X-Øn¬ tPmen-sN-øp-∂ Po-h-\-°m¿-°v `‡-P-\-ß-fn¬\n-∂p tcm-j-{]I-S-\-߃ t\-cn-tS-≠n h-cp-∂ps≠-∂v tbm-Kw hn-e-bn-cp-Øn. Cu km-l-N-cy-Øn¬ t£-{XØn¬ tPm-en-sN-øp-∂ k-Xyk-‘-cm-b Po-h-\-°m¿-°v kz-

tIm-gn- hfÀ¯Â ImÀ-jn-I hr-¯n-bm-bn Aw-Ko-I-cn-¡-Ww

Kp-cp-hm-bqÀ tZ-h-kzw Fw-t¹m-bo-kv tIm¬-{K-kv ]n-fÀ-¸n-te-¡v  hn-P-b≥-ta-t\m≥

Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq¿ tZ-hkzw Fw-tπm-bo-kv tIm¨-{K-kv ]n-f¿-∏n-te-°v. tZ-h-kzw `-c-Wk-an-Xn Aw-Kw F≥ cm-Pp-hn-s\ A-\p-Iq-en-°p-∂ hn-`m-Kw sXs°-\-S-bn-se Xp-f-ko-Z-fw temUv-Pn¬ {]-tXy-I tbm-Kw tN¿∂p. Fw-tπm-bo-kv tIm¨-{K-kv `m-c-hm-ln-I-f-S-°w 40 Hm-fw t]cm-Wv tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-ØXv. Fw-tπm-bo-kv tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v B¿ kp-\n¬-Ip-am-dns‚ kw-L-S-\m hn-cp-≤ {]-h¿Ø-\-ß-fn¬ {]-Xn-tj-[n-®m-Wv tbm-Kw tN¿-∂-sX-∂v tbm-KØn¬ ]-s¶-Sp-Ø-h¿ ]d™p. sk-{I-´-dn sI Ip-™p-Æn, {Sj-d¿ kn hn kp-{_-“-Wy≥, FIv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kw {]-Im-iv, Ir-jv-W-cm-Pv, c-ta-iv, tKm-hn-μ≥Ip-´n Xp-S-ßn-b-h-cp-sS t\-Xr-XzØn-em-bn-cp-∂p tbm-Kw. `-c-Wk-an-Xn Aw-Kw cm-Pp-hpw tbm-KØn¬ ]-s¶-Sp-Øn-cp-∂p. P-\d¬ t_m-Un hn-fn-®p Iq-´-W-sa-

∂m-h-iy-s∏-´v kw-L-S-\m t\-XrXz-Øn-\v I-Øv \¬-Im-\m-Wv tbm-K Xo-cp-am-\w. `m-hn ]-cn-]mSn-Iƒ B-tem-Nn-°m≥ A-©w-K I-Ωn-‰n-tb-bpw \n-tbm-Kn-®p-. C-tX k-a-bw {]-kn-U‚v sI B¿ kp-\n¬-Ip-am-dn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ F-Iv-kn-Iyp-´o-hv tbm-K-hpw tN¿-∂n-´p-≠v. hy-Xykv-X tbm-K-߃ tN¿-∂-tXm-sS C-cp-hn-`m-K-hpw ]n-f¿-∏n-te-°msW-∂v G-sd-°p-sd D-d-∏m-bn. t£-t{Xm-¬k-h-Øn-s‚ A-Xn{]-[m-\-am-b D-¬k-h-_-en Zn-hkw `-c-W-k-an-Xn Aw-Kw F≥ cm-Pp-hpw, t£-{Xw A-kn. am-t\P-cm-b Fw-tπm-bo-kv tIm¨-{Kkv {]-kn-U‚ v kp-\n¬-Ip-am-dpw t£-{Xw \m-e-º-e-Øn-\-I-Øv sh-®p-≠m-b kw-L-´-\-sØ XpS¿-∂p-≈ kw-`-h hn-Im-k-ß-fmWv C-t∏mƒ kw-L-S-\-bp-sS ]nf¿-∏n-te-°v \o-ßn-bXv. Po-h-\°m-cp-sS k-l-I-c-W kw-Lw Xnc-s™-Sp-∏p-am-bn _-‘-s∏-´v H-cp hn-`m-Kw kw-L-S-\ hn-´p-t]mbn Fw-tπm-bo-kv bq-\n-b≥

Xr-iq¿: h-Ip-∏p-Iƒ X-Ωn-ep-≈ G-tIm-]-\-an-√m-Ø-Xp-sIm-≠v ]-e kp-{]-[m-\ ]-≤-Xn-I-fpw Nph-∏p-\m-S-bn¬ Ip-cp-ßn-°n-S-°pI-bm-sW-∂v Fw hn t{i-bmw-kv Ip-am¿ Fw. F --- ¬.--F. ]-d-™p. I¬-∏-‰ \n-tbm-P-I-a-fie-Ønse k-a-{K-hn-I-k-\ in¬-∏-ime In-e-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. I¬-∏-‰-bn-se am-en-\y-kwkv-I-c-W-]-≤n-°v P-\-ß-fn¬\n-∂v th-≠-{X k-l-I-c-Ww e`n-®n-´p-Iq-Sn C-Xp-h-sc ]-≤-XnXp-S-°w Ip-dn-°m-\m-bns√-∂-Xv

tIm¨-{K-kv F-∂ kw-L-S-\ cq]o-I-cn-®n-cp-∂p. C-Xn-\n-sS C-∂v tZ-h-kzw `-c-W-k-an-Xn tbm-Kw tN-cp-∂p-ap-≠v. kw-L-´-\-Øn-\v ti-jw `-c-W-k-an-Xn tbm-KØn¬ ]-s¶-Sp-°m-dn-√m-Ø cmPp Cu tbm-K-Øn¬ ]-s¶Sp°m≥ km-[y-X-bp-≠v. `-c-W-k-an-Xn-bn¬ ]-s¶-Sp°p-∂-Xn-\v cm-Pp-hn-\v tIm-S-Xn hn-e-°v \o-°n-b km-l-N-cyØn-em-Wv cm-Pp tbm-K-Øn¬ ]s¶-Sp-°p-∂-Xv. cm-Pp C-∂v tN-cp∂ `-c-W-k-an-Xn tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xn¬ F-Xn¿-∏p≈ bq-\n-b-\p-Iƒ kw-L-Sn-Xam-bn cw-K-sØ-Øn-bm¬ A-Xv {I-a-k-am-[m-\ {]-iv-\-am-bn amdp-sa-∂p-≈ B-i-¶-bp-ap-≠v. tZh-kzw am-t\-Pn-ßv I-Ωn--‰n-bnse sN-b¿-am≥ Dƒ-∏-sS H-cp {]_-e-hn-`m-Kw cm-Pp-hn-s\-Xn-cmsW-∂m-Wv A-dn-hv. cm-Pp-hp-ambn H-Øp-t]m-hm≥ _p-≤n-ap-´v {]-I-Sn-∏n-® tZ-h-kzw sN-b¿-am\pw ]p-Xn-b \o-°-߃ X-e-thZ-\ kr-jv-Sn-t®-°pw.

tJ-Z-I-c-am-Wv. cq-£-am-Im-\n-Sbp-≈ Ip-Sn-sh-≈-{]-iv-\w ]-cnl-cn-°p-∂n-Xn-\m-Wv {Xn-X-e ]©m-b-Øp-Iƒ ap≥-K-W-\ \¬tI-≠X - v. Fw.-- ]n-˛F - w.-F - ¬.-F - . am-cp-sS {]-h¿-Ø-\-ß-fp-am-bn {Xn-X-e ]-©m-b-Øp-I-fp-sS {]h¿-Ø-\w G-tIm-]n-∏n-°-Ww. A-Xp km-≤y-am-°m≥ h-Ip∏p-Iƒ X-Ωn-ep-≈ G-tIm-]-\hpw A-\n-hm-cy-am-Wv. ]-®-°-dn Ir-jn Dƒ-s∏-sS-bp-≈ D¬-∏m-Z\ ta-J-e-I-fn¬ Im-cy-£-a-am-b C-S-s]-S-ep-I-fp-≠m-h-W-sa-∂pw ap≥-Iq-´n Xo-cp-am-\n-®-Xn-\-\p-k-

h-S-t° Iq-S-∏p-g ]-≈n-PMv-j-\n-¬ tem-I-I-∏n-s\ ImØn-cn°p∂ bp-hm-°ƒ \v am-‰p-Iq-´p-∂p. ^n-^ tem-I ]v F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv. hn-hnthƒ-Uv I-∏pw C-h-cp-sS I-c-hn- [ So-ap-I-fp-sS tP-gv-kn-bpw [cp-Xn-\m¬ cq-]w-sIm-≠p-I-gn- cn-®m-Wv kw-L-Øn-se ]-e™p. a-c-Øn¬ sN-Øn-an-\n- cpw Iq-S-∏p-g sk‚-dn¬ X-øm°n-sb-Sp-Ø a-t\m-l-c-am-b I- dm-°p-∂ kv-{Io-\n¬ I-fn-Im∏v X-øm-dm-°n-b-Xv I-Æ≥, Wp-I, F-√m-I-fn-I-f-pw {]-Z¿tPm-tPm, Pn-Pp, km-t‚m, A-\q- in-∏n-°pw.

s\-Iv-sse-kn-\v ]-I-cw e-`n-® a-Wn-am-e am-°n \¬-In t]m-kv-‰¬ Nn-ehn-te-°m-bn 525 cq-]-bpw \¬I-W-sa-∂v ]-d-™n-cp-∂p. 10mw Xn-b-Xn-°-Iw km-[\w e-`n-®n-√-¶n¬ t]m-kv-‰v Hm^o-kn¬ t]m-bn A-t\z-jn°-W-sa-∂pw ]-d-™n-cp-∂p. ssl-Z-cm-_m-Zn¬ \n-∂m-Wv km-[-\-߃ A-b-®Xv. {]n-j t]ƒ (C-¥y-ss{]-h-‰v en-an-‰Uv) lp-a-bq≥ \-K¿ ssl-{Zm_m-Zv F-∂-hn-em-k-am-Wv I-hdn-ep-≈-Xv jw-\-sb hn-fn-®n-cp∂ \-º¿ s\-‰v \-º-dm-b-Xn\m¬ Xn-cn-®p hn-fn-°m-\pw km-[y-a-√. Xo-c-tZ-iw tI{μo-I-cn-®v C-Ø-c-Øn-ep-≈ X-´n-∏p kw-Lw {]-h¿-Øn°p-∂p-≠v.

Kr-l-\m-Y³ B-ß-l-Xy sN-bv-Xkw-`-hw: F-kv.sF-sb k-kv-s]³Uv sN-¿-W-sa-¶v ]m-h-d-´n: ]m-h-d-´n t]m-en-kv Fkv.sF-sb k-kv-s]≥Uv sN-øW-sa-∂v a-W-eq¿ \n-tbm-P-I afi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv IΩn-‰n k¿-°m-cn-t\m-Sm-h-iy-s∏´p. F-kv.sF-bp-sS ]o-U-\Øn¬ a-\w-s\m-¥m-Wv F-f-h≈n Ip-∂-t©-cn ap-Ip-μ≥ Bfl-l-Xy sN-bv-X-sX-∂pw kw-`hw \n-jv-]-£- A-t\z-j-Ww \S-Ø-sW-∂pw I-Ωn-‰n B-h-iys∏-´p. F-kv.sF-bp-sS ]o-U-\Øn¬ a-\w s\m-¥m-Wv ap-Ipμ≥ B-fl-l-Xy sN-bv-X-sX∂v ap-Ip-μ-s‚ `m-cy-bpw a-Ifpw \-S-Øn-b hm¿-Øm k-tΩf-\-Øn¬ \n-∂p hy-‡-am-Wv. A-Xn-\m¬ Cu kw-`-hw Fkv.sF-sb am-‰n \n-dp-Øn-sIm-

≠v A-t\z-jn-t°-≠-Xm-Wv. kz-¥w tÃ-j-\n-se t]m-enkp-Im¿ X-s∂ F-kv.sF-s°Xn-tc ]-cm-Xn sIm-Sp-Øn-cn°p-∂ km-l-N-cy-Øn¬ Cu kw-`-h-Øn¬ Zp-cq-l-X G-sdbp-≠v. ]m-h-d-´n F-kv.sF-sb Cu kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v kkv-s]‚v sN-ø-W-sa-∂m-h-iys∏-´p-sIm-≠v ap-Jy-a-{¥n-°pw B-`y-¥-c a-{¥n-°pw a-W-eq¿ \n-tbm-P-I a-fi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚v knhn≥ h-n-izw-`-c≥, ssh-kv {]-knU‚p-am-cm-b ap-_m-d-Iv tI-t®cn, kp-ssl¬ sh-t∑-\m-Sv, kp_n≥, ap-\n¿ Fw sI, _n-t\mbv {^m≥-kn-kv kw-bp-‡-am-bn ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v.

Xr-iq¿: Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬, kv-t]m¿-Sv-kv s{]m--tam-j≥ Iu¨-kn¬, ssI-] - d - º - v {Km-a∏ - © - m-bØ - v F∂n-h-cp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ tem-I-I-∏v ^p-Sv-t_mƒ Pn-√m-Xe h-c-th¬-∏v dm-en ssI-]-dºn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v kwLm-S-I¿ Xr-iq-cn¬ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. _p-[-\m-gv-N ssh-Io-´v 4\v dm-en. tem-I-I-∏v ^p-Sv-t_mfn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ hn-hn-[ Soap-I-fp-sS tP-gv-kn-bpw ]-Xm-Ibpw h-ln-®m-Wv dm-en kw-L-Sn∏n-°p-∂-Xv. P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ°pw ap≥-P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ°pw s]-\m-¬-´n jq-´v-Hu-´v a¬k-cw, {]-Xo-Im-fl-I tem-II-∏v ^p-Sv-t_mƒ a-¬k-cw, 2000Øn¬ P-\n-® Im-bn-I-Xm-c߃-°p-≈ {]-tXy-I s]-\m¬Sn jq-´v-Hu-´v Xp-S-ßn-b hn-hn-[

e≥ A-≤y-£-X h-ln-®p. tIm-gvkv U-b-d-Iv-S¿ tUm.--- ]o-‰¿ Fw cmPv, A-kn.---U-b-d-Iv-S¿ sI Fw kenw, I¬-∏-‰ \-K-c-k-` sN-b¿am≥ ]n ]n A-en kw-km-cn-®p. DZv-Lm-S-\-Øn-\p-ti-jw B-dp-{Kq∏p-I-fm-bn Xn-cn-™v {Kq-∏p-N¿-®bpw Xp-S¿-∂v s]m-Xp N¿-®-bp-ap≠m-bn. {]-^.--- Sn -cm-L-h≥ {Kq-∏pI¬-∏-‰ \n-tbm-P-I-a-Wv-U-e-Øn-se k-a-{K-hn-I-k-\ N¿-®-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw \¬-In. in¬-∏-im-e In-e-bn¬ Fw -hn t{i-bmw-kv Ip-am¿ I¬-∏-‰ \-K-c-k-`, {Km-a-]-©m-bFw.---F¬.--F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Øp-I-fm-b I-Wn-bm-º-‰, tIm-´cn-®v I-gn-™ F-´p h¿-j-am-bn k t]m-epw sN-e-h-gn-®n-´n-s√- Ø-d, ta-∏m-Sn, aq-ss∏-\m-Sv, aptdm-Up-\n¿-am-W-Øn-\p Fw.--- ∂pw Fw.---F¬.--F. hy-‡-am-°n. ´n¬, ]-Sn-™m-sd-Ø-d, s]m-gp-XF¬.--F. ^-≠n¬-\n-∂v H-cp ss]- In-e U-b-d-Iv-S¿ tUm.--- ]n ]n _m- \, ]-s¶-Sp-Ø-Xv.

Nn-än-tÈ-cn-bn-se ¹m-Ìn-Iv I-¼-\n-bn Xo¸nSn-¯-w; 15 e-£-t¯m-fw cq-]-bp-sS \-ãw ]p-Xp-°m-Sv: Nn-‰n-t»-cn-bn-se B-Xn-c πm-Ãn-Iv C≥-U-kv-{Sokn-ep-≠m-b Xo-∏n-Sn-Ø-Øn¬ 15 e-£-tØm-fw cq-]-bp-sS \„w kw-`-hn-®-Xm-bn D-S-a-Iƒ ]d-™p. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xnbn-em-Wv I-º-\n-bn¬ Xo∏n-SnØ-ap-≠m-b-Xv. sa-jn-\-dn-I-fpw tam-t´m-dp-I-fpw kq-£n-®n-cp-∂ kv-t‰m¿ dq-an-em-Wv Xo∏n-Sn-Øap-≠m-b-Xv. tjm¿-´v k¿-Iyq-´mWv A-]-I-S Im-c-W-sW-∂v I-cpXp-∂p. I-º-\n-bn¬ \n¿-an-°p-∂ hm-´¿ Sm-¶p-I-fp-sS A-S-∏p-Iƒ X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂p sIm-≠p-h∂v tÃm¿ dq-ap-I-fn¬ kq-£n®n-cp-∂p. Cu A-S-∏p-Iƒ-°v Xo∏n-Sn-®-tXm-sS kv-t‰m¿ dqan¬ \n-∂p Xo ]p-d-tØ-°p ]-Scp-I-bm-bn-cp-∂p. \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-b hm-´¿ Sm-¶p-I-fpw A-t\-Iw sk-]v-‰n-Sv Sm-¶p-I-fpw Xo ]n-Sp-Ø-Øn¬ \-in-®n-´p≠v. ]p-Xp-°m-Sp \n-∂pw Xr-iqcn¬ \n-∂p-am-bn aq-∂v bq-\n-‰v F-b¿-t^m-gv-sk-Øn-bm-Wv Xob-W-®-Xv.

I-I-¸v ^p-Sv-t_mÄ Pn-Ãm-X-e tem-I-I-¸n-s\ h-c-thÂ-¡m-³ H-cp-§n h-S-t¡ Iq-S-¸p-g temh-c-thÂ-¸v dm-en \msf Nm-e-°p-Sn: I-∏pw tP-gv-kn-bpsa-√mw X-øm¿, C-\n am-am-¶w B-cw-`n-®m¬ am-{Xw a-Xn. h-St° Iq-S-∏p-g ]-≈n-PMv-j-\nse 70Hm-fw bp-hm-°-fm-Wv {_ko¬ tem-I-I-∏n-s\ h-c-th¬°m-\m-bn -H-cp-ßn-b-Xv. ]-cn-kc-sa-√mw C-„ So-ap-I-fp-sS ^v-fIv-kv t_m¿-Up-Iƒ \n-c-∂p-Ign-™p. ]-W-ta-sd Nn-e-hm-Ip-∂ B-tLm-Øn-\v A-Xp I-s≠Ø-em-bn-cp-∂p B-Zy \-S-]-Sn. ]-Øp So-ap-I-fp-sS B-cm-[mI¿ Iq-S-∏p-g-bn-ep-s≠-¶n-epw {_-kn¬, A¿-P‚o-\ cm-Py߃-°m-Wv ap≥-Xq-°w. {_ko-en-s‚ s\-bv-a¿, A¿-P‚o\-bp-sS te-W¬ sa-kn, t]m¿®p-K-en-s‚ {In-kv-Xym-t\m sdmWm¬-tUm F-∂o kq-∏¿ Ãmdp-I-fp-sS I-´u-´p-I-fpw D-b¿∂n-´p-≠v. A-c-ßpw B-c-h-hpw C-h-cp-sS ]p-Sv-t_mƒ {`-a-Øn-

®pw A-t\z-jn°p-sa-∂pw Nm-h°m-Sv X-l-kn¬-Zm¿- ]n hn cm-aZm-kv tX-P-kn-t\m-Sv ]-d-™p. {In-an-\¬ kw-L-߃ C-hnsS ho-Sp-Iƒ ssI-tb-dn Xm-a-kn°p-I-bm-sW-¶n¬ C-°q-´¿s°-Xn-sc t]m-en-kv k-lm-btØm-sS I¿-i-\ \-S-]-Sn-sb-Sp°pw. 224 ho-Sp-I-ƒ \n¿-an-®n-´p≈ kq-\m-an tIm-f-\n-bn¬ 10,000 cq-] ap≥-Iq-dm-bn 2,500 cq] am-k hm-S-I \n-c-°n-em-Wv ]e ho-Sp-I-fpw \¬-In-b-Xv. BƒXm-a-k-an-√m-Ø ho-Sp-I-fn-se Ip-fn-ap-dn-bn¬\n-∂p \n-c-h-[n I-©m-hv s]m-Xn-Iƒ I-s≠Øn-bn-cp-∂p.

Nm-h-°m-Sv: t^m-Wn-eq-sS e`n-® hm-Kv-Zm-\w hn-iz-kn-®v hne Iq-Sn-b s\-Iv-sse-kn-\m-bn Im-Øn-cp-∂ ho-´-Ω-°v e-`n-®Xv 10 cq-]-t]m-epw hn-e-bn-√mØ ^m≥-kn a-Wn-am-e. t]mkv-‰p-am≥ sIm-≠p-h-∂ s]mXn 525 cq-] \¬-In hm-ßn Xpd-∂p t\m-°n-b-t∏m-gm-Wv ho´-Ω sR´n-b-Xv. a-W-Ø-e Imb¬ tdm-Un¬ No-\-]p-≈n Pam-en-s‚ a-Iƒ jw-\-bm-Wv I_-fn-°-s∏-´-Xv. ]-Ww Xn-Ibm-Ø-Xn-\m¬ A-b¬ ]-°Øp \n-∂v I-Sw-hm-ßn-b ss]k-bpw Iq-´n-bm-Wv t]m-kv-‰pam-\v \¬-In-b-Xv. s]m-Xn s]m-´n-®-Xn-\m¬ aS-°n-A-b-°m-\pw I-gn-™n-√. c-≠m-gv-N ap-ºm-Wv jw-\-bpsS t^m-Wn-te-°v tImƒ h∂-Xv {]-kv-Xp-X \-º-dn¬ e°n ss{]-kv A-Sn-s®∂pw 5000 cq-] hn-e-h-cp-∂ s\-Iv-ssekm-Wv k-Ωm-\-sa-∂pw hm-KvZm-\w In-´n-b-Xv hm-Kv-Zm-\Øn¬ ho-Wp-t]m-b jw-\ X]m¬ A-{U-kpw a-‰pw hy-Iv-X-

h-Ip-¸p-I-fp-sS G-tIm-]-\-an-Ãm-bv-a aq-ew -]-²-Xn-IÄ Np-h-¸p-\m-S-bn-Â: t{i-bmw-kv-Ip-amÀ Fw.--FÂ.--F.

Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq¿ tZ-hkzw C-e-Iv-Sn-°¬ sk-£-\n¬ t^m¿-am≥ t{K-Uv 1˛-H-∂m-bn tPm-en sN-øp-∂ tZ-h-kzw `-cW-k-an-Xn Aw-Kw cm-Pp-hn-s‚ k¿-ho-kv sd-t°m¿-Un¬ C-√mØ tbm-Ky-X tc-J-s∏-Sp-Øn {]tam-j≥ t\-Sn-sb-Sp-Øp-sh-∂ B-tcm-]-W-sØ-°p-dn-®v At\z-jn°W-sa-∂v Kp-cp-hm-bq¿ tZ-h-kzw Fw-tπm-bo-kv s^-Utd-j≥ tZ-h-kzw `-c-Wm-[n-Imcn-I-tfm-Sm-h-iy-s∏-´p. cm-Pp-hn-s‚ tbm-Ky-X kw-_‘n-® k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ ]p-\]-cn-tim-[-\-°v hn-t[-b-am-°-

Xr-iq¿: tIm-gn-Ir-jn-sb Im¿jn-I hr-Øn-bm-bn Aw-Ko-I-cn°-W-sa-∂v ]uƒ-{Sn ^m¿-ta-gvkv B‚v t{S-tU-gv-kv k-an-Xn `mc-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. e-£-°W-°n-\v t]-cp-sS D-]-Po-h-\am¿-K-am-b Cu kz-bw sXm-gn¬ ta-J-e-sb X-I¿-®-bn¬ \n-∂v c£n-°m≥ k¿-°m¿ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-Ww. tIm-gn-°pw tIm-gn-Ip-™p-Iƒ°pw Np-a-Øp-∂ 14.-5 i-X-am-\w hn¬-∏-\ \n-Ip-Xn A-©v i-X-am\-am-bn Ip-d-bv-°-Ww. tIm-gn I¿-j-I¿-°v tI-{μ-k¿-°m-cn¬ \n-∂v In-´p-∂ k-_v-kn-Un tI-cf-Øn¬ B¿-°pw e-`n-°p-∂n-√. C-Xv a-‰v kw-ÿm-\-߃-°v a-dn®p hn¬-°p-I-bm-Wv. tI-c-fØn¬ H-cp am-kw 26,250 S¨ tIm-gn Nn-e-hm-Ip-∂p-≠v. F∂m¬ 9,620 S¨ am-{X-am-Wv Chn-sS D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂-sX-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. k-an-Xn kw-ÿm-\ {]-kn-U‚v _n-∂n C-Ω-´n, ssh-kv {]-kn-U‚v ]n DÆn-Ir-jv-W≥, tXm-a-kv h-S-t°Ø-e, sI F-Iv-kv tPm-∏≥ ]s¶-Sp-Øp.

f-\n-se ho-Sp-Iƒ hm-S-I-°v \¬Ip-∂-Xv kw-_-‘n-®v tX-P-kv C-∂-se {]-kn-±o-I-cn-® hm¿-Øsb Xp-S¿-∂m-Wv \-S-]-Sn. ho-SpIƒ hm-S-I-°v \¬-Ip-∂-Xm-bn sX-fn-™m¬ I-p-‰-°m¿-s°-Xnsc I¿-i-\ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m\pw I-e-Œ¿ \n¿-tZ-iw \¬-Inbn-´p-≠v. ho-Sp-Iƒ A-\p-h-Zn-®v \-¬In-bn-´p-≈-h-cp-sS en-Ãv F-SpØv A-Sp-Ø Zn-h-kw X-s∂ Chn-sS ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-sa∂pw hm-S-I-°v \¬-Ip-∂-Xn-\v ]p-d-sa Kp-≠m kw-L-ß-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ho-Sp-Iƒ ssItb-dn-bp-≈ Xm-a-k-sØ Ip-dn-

hn-e Iq-Sn-b s\-Iv-sse-kn-\m-bn Im-¯n-cp-¶ ho-«-½-bv¡p e-`n-¨-Xv 10 cq-]-bp-sS a-Wn-am-e

]-cn-]m-Sn-I-fpw \-S-°pw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v, tab¿, Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨kn¬ {]-kn-U‚ v, ^p-Sv-t_mƒ Xm-c-ß-fm-b sF Fw hn-Pb≥, kn hn ]m-∏-®≥, tPmt]mƒ A-t©-cn ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-°pw. a-¬k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp°m≥ Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ ssI∏-d-ºv {Km-a-]-©m-b-Øv Hm-^nkn¬ t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. {Km-a-]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚v Pn-Ωn Nq-≠¬, tI-c-f skh≥-kv ^p-Sv-t_mƒ A-tkm-kntb-j≥ {]-kn-U‚v sI Fw se\n≥, Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨kn¬ Aw-Kw kn hn Ip-cym-t°mkv, ssI-∏-d-ºv {Km-a-]-©m-bØv kv-t]m¿-Sv-kv s{]m-tam≥ Iu¨-kn¬ {]-kn-U‚v hn Fw i-in, J-Pm-©n tPm¨-k¨ tPm¿-÷v ]-s¶-Sp-Øp.

Xo∏n-SnØ-Øn¬ I-Øn \-in-® πm-Ãn-Iv D-¬-∏-∂-߃

ip-² P-em-i-b-§-fn aÂ-ky-_-Ô-\w \n-tcm-[n-¨p Xr-iq¿: Pn-√-bn-se ip-≤ P-em-ib-ß-fn¬ a¬-ky-_-‘-\w \ntcm-[n-®p. Xr-iq¿ ^n-j-do-kv sU-]yq-´n U-b-d-Œ¿ sI Fw Gen-bm-km-Wv C-Xp kw-_-‘n-®v D-Ø-c-hn-d-°n-b-Xv. Du-Ø-]n-SnØw, C-e-{Œn-Iv ^n-jn-Mv(C≥sh¿-´¿ ^n-jn-Mv), \-©p-I-e°¬, ]-Øm-bw t]m-ep-≈ a¬ky-sI-Wn-I-sfm-cp-°n a¬-ky_-‘-\w \-S-ج, A-S-°wsIm-√n h-e D-]-tbm-Kn-°¬ Xp-Sßn-b-h-bm-Wv \n-tcm-[n-®Xv. a¬-ky-_-‘-\w X-S-bp-∂Xn-\m-bn Pn-√m-{]m-tZ-in-I X-eß-en¬ {]-tXy-I kv-tIm-Up-Itf-bpw \n-tbm-Kn-®p-. ip-≤-P-e a¬-ky-ß-fn¬ \-s√m-cp i-X-am\-w {]-P-\-\-Øn-\m-bn s\¬-∏mS-ß-fn-te-t°m \-Zn-tbm-Sv tN¿-

∂ {]-tZ-i-ß-fn-te-t°m tZ-im¥-c-K-a-\w(Du-Ø-bn-f-°w) \-SØp-∂-h-bm-Wv. Dƒ-\m-S≥ Pem-i-b-ß-fn-epw- k-ao-] {]-tZ-iß-fn-epw \-S-Øp-∂ a¬-ky-_-

i kz-bw `-c-W ÿm-]-\-߃, t]m-en-kv, C-dn-tK-j≥ F-∂o hIp-∏p-I-fp-sS kw-bp-‡ C-S-s]S-en-eq-sS-bm-Wv \-S-]-Sn kzo-Icn-°m≥ Xo-cp-am-\-am-b-Xv.

ew-Ln-¡p-¶-hÀ-¡v B-dp am-kw X-S-hv ‘-\w a¬-ky k-º-Øv Ip-d-bv°m≥ Im-c-W-am-hpw. ]m-I-am-b A-fi-tØm-sS a¬-ky-ß-sf Pn-√-bn-se hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ \n-∂p ]n-Sn-Iq-Sp-∂-Xv hym-]-Iam-bn-cn-°p-I-bm-Wv. a¬-ky-kº-Øv I-gn-™ h¿-j-Øn-t\°mƒ h-f-sc Ip-d-hm-sW-∂pw Du-Ø-]n-Sn-Øw, C-e-{Œn-Iv ^njn-Mv F-∂n-h a¬-ky-ß-fp-sS \n-e-\n¬-∏n-s\ X-s∂ _m-[n°p-∂-Xm-sW-∂pw A-[n-Ir-X¿ Nq-≠n-°m-´n. ^n-j-do-kv, X-t±-

a¬-ky k-º-Øn-\v \m-iw hcp-Øp-∂-h¿-s°-Xn-tc 15,000 cq] h-sc ]n-g Cu-Sm-°m-hp-∂Xpw B-h¿-Øn-®v Ip-‰w sN-øp∂-h¿-°v B-dp am-kw X-S-hv in£ h-sc \¬-Ip-∂-Xp-am-Wv. a¬-ky-_-‘w {i-≤-bn¬ s]-Sp∂-h¿ ^n-j-do-kv I¨-t{Smƒ dqw(t^m¨: 04872331132), Pn-√m I-e-t{Œ-‰v I¨-t{Smƒ dqw-(t^m¨: 04872362424), tem-°¬ t]m-en-kv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ Adn-bn-t°-≠-Xm-Wv.


{]mtZ-inIw

10 Pq¨ 2014 sNmΔ

Hm-]-td-j³ Ip-t_-c: 56 tI-kp-IÄ c-Pn-ÌÀ sN-bv-Xp

]cn-]mSn Xr-iq¿ kn.Fw.F-kv. F-

®v.F-kv kv-Iqƒ: tZ-io-b sKbnw-kv `m-Ky-Nn-”w A-Ωp thgm-º-epw \m-S-I kw-L-hpw kzo-I-c-Ww-˛ cm-hn-se 10.00 tI-t®-cn A¬ C-…mw Cw•o-jv kv-Iqƒ: tZ-io-b sK-bnwkv `m-Ky-Nn-”w A-Ωp th-gm-ºepw \m-S-I kw-L-hpw-˛ D-®-°v 2.00

Adnbn-¸pIÄ

tc-J-IÄ C-¶v k-aÀ-¸n-¡-Ww Xr-iq¿: K-h./F-bvU - U - v/kzm{i-b Un.F-Uv, (Sn.Sn.kn) {]-thi-\Ø - n-\v A-t]-£t- bm-sSm-∏w ^o-kv A-S° - m-Øh - c - pw km-[yX ]-co-£b - p-sS am¿-°ve - n-Ãpw a-‰v _-‘s - ∏-´ tc-JI - f - pw k-a¿- Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c-bp-sS `m-K-am-bn \-S-Øn-b A-Zm-e-Øn¬ dqd¬ F-kv.]n. ∏n-°m-Øh - c - pw C-∂v ssh-Io-´v F≥ hn-P-b-Ip-am¿ ]-cm-Xn-Iƒ tIƒ-°p-∂p A-©p a-Wn-°v ap-ºv ^o-kpw tc-JI - f - pw \¬-IW - s - a-∂v hnZym-`ym-k D-]U - b - d - I - vS- ¿ A-dnbn-®p.

hm-¡v C³- -CâÀ-hyq

Xr-iq¿: C≥-jq-d≥-kv sa-Un°¬ k¿-ho-kk - v Un-∏m¿-´vsa‚n-\p Io-gn¬ ap-f¶ - p-∂Ø - pIm-hv C. F-kv. sF B-ip-]{- Xnbn¬ B-cw-`n-® B-bp¿-th-Z NnIn¬-km hn-`m-KØ - n¬ \n-eh - nep-ff - am-kn-bd - p-sS H-gn-hn-te-°v Xm¬-Im-en-I \n-ba - \ - Ø - n-\p-≈ hm-°v C≥ C‚¿-hyq Pq¨ 12 \v cm-hn-se 11 \v ap-f¶ - p-∂Ø - p-Imhv C. F-kv.sF. s\-©p tcm-Kmip-]{- Xn kq-{]-≠n-s‚ Hm-^o kn¬ \-S° - pw. Fkv.F¬.F¬.kn.bpw k¿°m¿ \¬-Ip-∂ am-kn-b¿ k¿´n-^n-°‰ - p-am-Wv tbm-Ky-X. kv{Xo-Iƒ am-{Xw A-t]-£n-®m¬ a-Xn-bm-Ipw . Xm¬-]c - y-ap-ff - h - ¿ tbm-Ky-X sX-fn-bn-°p-∂ Ak¬ k¿-´n-^n-°‰ - p-Iƒ k-lnXw C‚¿-hyq-hn-\v lm-Pc - m-IWw. sX-cs - ™-Sp-° s∏-Sp-∂h¿-°v {]-Xn-Zn-\w 350 cq-] \n-c°n¬ th-X\ - w e-`n-°pw.

Xr-iq¿: A-\-[n-Ir-X ]-W-an-S]m-Sp-Iƒ-s°-Xn-sc-bp-≈ t]men-kn-s‚ Hm-∏-td-j≥ Ip-t_-cbv-°p Io-gn¬ Pn-√-bn¬ C-Xp-hsc c-Pn-ÿ sN-bv-X-Xv 56 tI-kpIƒ. C-∂-se Pn-√m t]m-eo-kv ta-[m-hn (dq-d¬) F≥ hn-P-b-Ipam-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Ønb {]-tXy-I A-Zm-e-Øn¬ C-Xp kw-_-‘n-®v 15 ]-cm-Xn-Iƒ e-`n®-Xm-bn Hm-∏-td-j≥ Ip-t_-c t\m-U¬ Hm-^o-k¿ Iq-Sn-bm-b ss{Iw Un-‰m-®v-sa‚ v hn-`m-Kw Un.ssh.F-kv.]n. km-P≥ tImbn-°¬ A-dn-bn-®p. A-Zm-eØn¬ e-`n-® ]-cm-Xn-Iƒ A-t\zj-W-Øn-\m-bn _-‘-s∏-´ k¿°nƒ C≥-kv-s]-Iv-S¿-am¿-°v Ab-®p sIm-Sp-°pw.

kochi/tcr

Pn-Ã-bn-se Xo-c-ta-J-e-bn I-SÂ-t£m-`w cq-£w; ho-Sv X-IÀ-¶p sIm-Sp--ß-√q-¿/Nm-h-°m-Sv: Pn√-bn-se Xo-c-ta-J-e-bn¬ I-S¬t£m-`w cq-£-am-bn. sIm-Sp--ß√q-cn¬ H-cp ho-Sv X-I¿-∂p. IS¬-`n-Øn C-Sn-™p Xm-gv-∂p. {io-\m-cm-b-W-]p-cw ]-Sn-™msd sh-º-√q-cn¬ {So-k hn¬-ks‚ ho-Sm-Wv I-S¬-t£m-`Øn¬ ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂Xv. I-S¬-`n-Øn X-I¿-∂-Xn\m¬ Cu {]-tZ-iw I-Sp-Ø IS¬-t£m-` `o-j-Wn t\-cn-Sp-Ibm-Wv. F-S-hn-e-ßv ]-©m-bØn-se Im-c {]-tZ-i-Øv \n-c-h[n ho-Sp-Iƒ I-S-em-{I-a-W `o-jWn-bn-em-Wv. Ip-™p-am-°m≥ ]p-c-°¬ kp-tc-jv, I-Sp-h-¶-t»-

I¬-k-j³ ImÀ-Uv Zp-cp-]-tbm-Kw sN-¿p-¶ Øm-]-\-§Äs¡Xntc \-S-]-Sn

Xr-iq¿: _-kp-I-fn¬ Sn-°-‰v \n ¿-_-‘-am-°m-\pw _-kv Po-h-\°m¿-°v t]-c-S-ßn-b Xn-cn-®-dnb¬ Im¿-Uv \¬-Im-\pw I-f-Ivt{S-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am-\am-bn. ]p-Xn-b A-[y-b-\ h¿-jØn¬ hn-Zym¿-Yn-I-fp-am-bn _‘-s∏-´ bm-{Xm-{]-iv-\w ]-cn-lcn-°p-∂-Xn-\m-bn I-e-Œ¿ Fw F-kv P-b-bp-sS A-[y-£-Xbn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn-em-Wv Xo-cp-am-\w. cm-hn-se B-dp apX¬ ssh-Io-´v G-gp h-sc I¨sk-j≥ Im¿-Up-]-tbm-Kn-®v hnZym¿-Yn-Iƒ-°v bm-{X sN-ømw. C-t∏mƒ ssI-h-i-ap-≈ I¨-kXr-iq¿: km-aq-ly-\o-Xn h-Ip-∏n- j≥ Im¿-Up-Iƒ Pq-sse 31 h\p Io-gn¬ h-\n-XI - ƒ-°p thsc D-]-tbm-Kn-°mw. F≥. ≠n hn-hn-[ ÿ-eß - f - n¬ {]kn.kn, Ãp-U‚ v t]m-en-kv Imh¿ Øn-°p-∂ ^n-\n-jnw-Kv kvU-‰v, kv-Iu-´v Aw-K-߃-°v AIqƒ {]-h¿-Ø\ - w sa-®s - ∏-Sph-[n Zn-h-k-ß-fn-epw I¨-skØp-∂X - n-\v kn-˛s - Ã-Uv G-s‰-Sp- j≥ \¬-Im-\pw [m-c-W-bm-bn. Øn-´p-≈ ]-≤X - n-bp-am-bn _-‘s∏-´v sS-Iv\ - n-°¬ kq-∏¿-sshk¿-am-sc \n-ba - n-°p-∂p. \n-ba - \w Xm¬-Im-en-Ia - m-bn-cn-°pw. _n-cp-Zh - pw I-ºyq-´¿ ]-cn-⁄m\-hpw Po-ht- \m-]m-[n kw-cw-`߃ hn-Pb - I - c - a - m-bn \-SØ - p-∂Xn-\p-≈ ]-cn-Nb - h - p-am-Wv tbmKy-X. D-¬] - ∂ - ß - ƒ-°v Kp-W\ - ne-hm-cw D-d∏ - p h-cp-Øp-∂X - n-\pw Xr-iq¿: kv-{Xo-Iƒ I-em-cw-Khn-]W - \ - w hn¿-[n-∏n-°p-∂X - ntØ-°pw th-Zn-I-fn-te-°pw Iq\pw bq-Wn-‰p-Is - f k-lm-bnSp-X-em-bn I-S-∂p-h-c-W-sa-∂v °m≥ I-gn-bW - w. {]m-bw 18 \pw ap≥ Fw.]n. km-hn-{Xn e-£v-a45 \pw C-Sb - v° - v. Xm¬-]c - y-ap-≈- W≥ ]-d-™p. h¿ Pq¨ 12 \v cm-hn-se 10 \v \-∑ k¿-K h-\n-Xm Pn-√m tIm-gn-t°m-Sv ]p-Xn-bd - b - n-ep-≈ kw-K-a-Øn-s‚ `m-K-am-bn kwkn-˛s - Ã-Uv Hm-^o-kn-tem 17 \v L-Sn-∏n-® "I-e-bn-se s]¨-Imcm-hn-se 10 \v Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw gv-N' F-∂ hn-j-b-Øn-ep-≈ h-gp-X° - m-Sp-≈ kn-˛s - Ã-Uv dosk-an-\m¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-IPn-bW - ¬ Hm-^o-kn-tem C‚¿- bm-bn-cp-∂p A-h¿. ]-g-b I-emhyq-hn-s\-ØW - w. k¿-´n-^n-°- Im-cn-I-fp-sS Po-hn-Xw ]T-\ hn‰p I-fp-sS-bpw a-‰v tc-JI - f - p-sSt[-b-am-°-W-sa-∂pw A-Xv Dƒbpw A- e - p-am-bn th-Ww C‚¿-hyq-hn-s\-Øm≥. hn-iZhn-hc - ß - ƒ U-bd - I - vS- ¿, kn-˛sÃ-Uv, ]p-Xn-bd - . ]n.H., tIm-gnt°m-Sv F-∂ hn-em-kØ - n-tem www.csted.org F-∂ sh-_vssk-‰n-tem 0495˛2723417 F-∂ \-ºd - n-tem e-`n-°pw. tN¿- ∏ v : Po- h - \ - ° m¿ F- Ø mØ- X n- s \- X p- S ¿- ∂ v tN¿- ∏ v Xr-iq¿: km-aq-ly-\o-Xn h-Ip-∏n- ]n.U- ª n- b p.Un. Hm- ^ n- k n¬ \v Io-gn-ep-≈ Pn-√m-X-e sF. hn- h n- [ B- h - i y- ß ƒ- ° m- b n kn.Un.F-kv. sk-√n-se 1987 F-Øn-b P-\-߃ h-e-™p. tam-U¬ a-lo-{μ Po-∏v Pq¨ 25 H-º-Xv Po-h-\-°m-cp-≈ Hm\v D-®° - v 2.30 \v sN-ºp-°m-hv an- ^o-kn¬ C-∂-se c-≠v Po-h-\\n kn-hn¬-tÃ-j\ - n-ep-≈ Pn-√m- °m¿ H-gn-sI {]-[m-\ D-tZym-KX-e sF.kn.Un. F-kv sk-√n¬ ÿ- s cm- ∂ pw F- Ø n- b n- c p- ∂ nte-ew sN-øp-sa-∂v t{]m-{Kmw Hm- √. tN¿-∏v ]-©m-b-Øv ssh-kv ^o-k¿ A-dn-bn-®p. Iq-Sp-X¬ hn- {]-kn-U-≠v sI sI tPm-kv hnh-c-߃ t{]m-{Kmw Hm-^o-kn¬ hn-[ {]-tZ-i-ß-fn¬ a-g-aq-ew De-`n-°pw. ≠m-b sh-≈-s°-´v `o-j-Wn ]-

hm-I-v C³- -CâÀ-hyq 17 \v

hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS bm-{Xm- B\p-Iq-eyw kw-_-‘n-®v I-eIvStd‰n¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ I-e-Œ¿ Fw F-kv P-b kw-km-cn-°p-∂p π-kv Sq-hn-\v ap-I-fn-ep-≈ hn- Iƒ-°m-bpw a-‰pw hym-]-I-am-bn Zym¿-Yn-Iƒ bm-{Xm-\p-Iq-eyw e- Zp-cp-]-tbm-Kw sN-øp-∂p-s≠-∂v `n-°p-∂-Xn-\v B¿.Sn.H-bp-sS H- _-kp-S-a-Iƒ ]-cm-Xn-s∏-´p. t∏m-Sp-Iq-Sn-b I¨-k-j≥ Im¿- B¿.Sn.H-bpw t]m-en-kpw C-°mUp-Iƒ \n¿-∫-‘-am-bpw D-≠m- cyw ]-cn-tim-[n-°m-\pw Zp-cp-]bn-cn-°-Ww. tbm-Kw I-s≠-Øp-∂ ÿm-]-\I¨-k-j≥ Im¿-Up-Iƒ ß-sf ªm-°v en-Ãn-epƒ-s∏-SpAw-Ko-Im-c-an-√m-Ø tIm-gv-kp- Øm-\pw I-e-Œ¿ \n¿-t±-iw \¬-

In. kv-Iqƒ _-kp-I-fn¬ Ip-´nI-sf Ip-Øn \n-d-®v bm-{X sNøp-∂-Xpw _-kp-I-fn¬ Sn-°-‰v \¬-Im-Ø-Xpw, hn-Zym¿-Yn-I-sf {]-tXy-In-®v s]¨-Ip-´n-I-sf _-kv Ãm¿-´v sN-øpw h-sc Ãm ‚p-I-fn¬ Iyq \n¿-Øp-∂-Xmbpw hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-cm-Xn-s∏´p. I¨-k-j≥ Im¿-Un-\m-bn ÿm-]-\-߃ A-[n-I Xp-I Cu-Sm-°-cp-sX-∂pw sk-a-ÿ kw-hn-[m-\-Øn¬ ]Tn-°p-∂ Ip-´n-Iƒ-°v G-{]n¬, sa-bv amk-ß-fn¬ I¨-k-j≥ A-\p-hZn-°m-\pw Xo-cp-am-\n-®p. bm-{Xm {I-ao-I-c-W-Øn-\m-bn hn-Zym-eb-ß-fpw ]n.Sn.F-bpw t\-XrXzw \¬-I-W-sa-∂pw B-h-iyap-b¿-∂p. B¿.Sn.H kn sI Atim-I≥, Un.ssh.F-kv.]n sI sI c-ho-{μ≥, F.kn.]n. hn cm[m-Ir-jv-W≥, hn-Zym¿-Yn kwL-S-\ {]-Xn-\n-[n-Iƒ, sI.F-

3

kv.B¿.Sn.kn. A-[n-Ir-X¿, _kv D-S-a ˛-sXm-gn-em-fn kw-L-S-\ {]-Xn-\n-[n-Iƒ Xp-S-ßn-b-h¿ ]s¶-Sp-Øp. bm-{X-°n-S-bn¬ Ip-´n-Iƒ°p-≠m-Ip-∂ {]-iv-\-߃ ]-cnl-cn-°p-∂-Xn-\v tam-t´m¿ hm-l\ h-Ip-∏v kw-hn-[m-\w G¿-s∏Sp-Øn-b-Xm-bpw A-[n-Ir-X¿ Adn-bn-®p. ]-cm-Xn-Iƒ Xm-sg-ImWp-∂ \-º-dp-I-fn¬ A-dn-bn°mw. Xr-iq¿ Xm-eq-°v ˛ 0487˛2360262, 828178 6067, 8547639108 , h-S-°m-t© cn˛8547639048 , 8547639187, Kp-cphm-bq¿-˛8547639046, 8281786086, C- c n- ß m- e - ° q- S - ˛ 8547639045, sIm- S p- ß - √ q¿- ˛ 8547639047, 8281786087 .Iq-Sm-sX t]m-en-kv I¨-t{Smƒ dqw \-º¿ 100 epw Un.ssh. F-kv.]n ,kn.sF., Fkv.sF F-∂n-h¿-°v tc-Jm-aq-ehpw C-Xp-kw-_-‘n-®v ]-cm-XnIƒ \¬-Imw.

"kv-{Xo-IÄ I-em-cw-K-t¯-¡pw th-Zn-I-fn-te-¡pw Iq-Sp-X-em-bn I-S-¶p-h-c-Ww' s°m-≈m≥ I-gn-b-W-sa-∂pw km-hn-{Xn e-£v-a-W≥ Iq-´nt®¿-Øp. {]-^. Sn F D-jm-Ip-am-cn tamU-td-‰-dm-bn-cp-∂p. _n-ep ]-fln\n \m-cm-b-W≥ hn-j-bm-h-X-cWw \-S-Øn. \-∑ k¿-K-h-\n-Xm I-Ωn-‰n {]-kn-U‚pw N-e-®n-{XXm-c-hp-am-b kn c-am-tZ-hn, \-∑ Pn-√m sk-{I-´-dn c-hn-tI-t®-cn, {]-kn-U‚ v s_-∂n km-c-Yn, Fw X-¶-a-Wn, B-im Nm-t°m- \-∑ k¿-K h-\n-Xm Pn-√m kw-K-a-Øn-s‚ `m-K-am-bn kw-L-Sn-∏n-® "I-e-bn-se s]¨-Im-gv-N' ®≥ kw-km-cn-®p. sk-an-\m¿ ap≥ Fw.]n. km-hn-{Xn e-£v-a-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp--∂p

cn k-t¥m-jv, ]p-√q-‰v-Im-c≥ cmPp, tIm-cn-ti-cn P-\m¿-±-\≥, ]m-dm-t»-cn Zm-£m-b-Wn, am-∏nf-°p-f-Øv d-jo-Zv, Ip-™p-am°m≥ ]p-c-°¬ ]p-cp-tjm-Øa≥, tIm-gn-t»-cn hn-P-b≥, Ip™p-am-°m≥-]p-c-°¬ kn≤m¿-∞≥, ap-√-]-d-º-Øv ao-\m£n, t]m-W-Øv Hm-a-\ F-∂n-hcp-sS ho-Sp-I-fn¬ sh-≈w-I-bdn. ]-e Ip-Spw-_-ß-fpw kp-c£n-X ÿm-\-ß-fn-te-°v Xm-akw am-dn. F-dn-bm-Sv ]-©m-b-Øn-se ]p-Xn-b tdm-Uv, B-dm-´p-h-gn, aW-∏m-´v Nm¬ F-∂o {]-tZ-i-ßfn¬ I-S-em-{I-a-Ww A-\p-`-hs∏-Sp-∂p-≠v. ]-e-bn-S-ß-fn-epw

\m-´p-Im¿ Xm-Xv-°m-en-I a-W¬Xn-´ \n¿-Ωn-®v I-S-em-{I-a-WsØ X-S-bm≥ {i-an-°p-I-bmWv. F-S-hn-e-ßv ]-©m-b-Ønse I-S¬-t£m-` _m-[n-X {]-tZi-߃ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw hn C-μn-c, Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ an-\n X-¶∏≥, ]-©m-b-Øw-Kw t]m-WØv _m-_p k-μ¿-in-®p. Nm-h°m-Sv: I-S-∏p-dw ]-©m-b-Øn¬ th-en-tb-‰w cq-£-am-bn. sXm-´m∏v sse-‰v lu-kv, aq-km-tdm-Uv, A-©-ßm-Sn h-f-hv Xp-S-ßn-b `mK-ß-fn-em-Wv th-en-tb-‰w A-\p`-h-s∏-´-Xv. Xo-c-sØ ]-e ho-SpI-fn-te-°pw sh-≈w I-b-dn.

Npcp¡¯nÂ

J-¯À {]-hm-kn Iq-«m-bv-a-bp-sS H-¶mw hmÀ-jn-Im-tLm-jw

h-S-°m-t©-cn: tZm-l -J-Ø¿ h-S-°m-t©-cn {]-hm-kn Iq-´mbv-a-bp-sS H-∂mw hm¿-jn-Im-tLm-jw sI cm-[m-Ir-jv-W≥ Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-hm-kn Iq-´m-bv-a {]-knU‚ v F≥ Fw I-_o¿ A-[y-£-X h-ln-®p. {]-hm-kn Iq-´mbv-a-bp-sS ÿm-]-I-\m-b ]n F A-–p¬ Jm-Z¿ lm-Pn-sb B-Z-cn-®p. F-kv.F-kv.F¬.kn. ]-co-£-bn¬ D-∂-X hn-P-bw t\-Sn-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v Im-jv A-hm¿-Up-Iƒ Fw.F¬.F. hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. Iq-´m-bv-a \¬-Ip-∂ X-ø¬ sa-jo-\p-I-fp-sS hn-X-c-Ww ap-Jy-c-£m-[n-Im-cn hn F-kv \mcm-b-W≥ \n¿-h-ln-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw F-kv G-en-bm-Ω,kw-km-cn-®p.

A-Uz. sI BÀ X-¼m³ A-\p-kv-a-c-Ww 11\v

C-cn-ßm-e-°p-S: {]-ap-J A-`n-`m-j-I-\pw kn.]n.sF t\-Xmhp-am-bn-cp-∂ A-Uz. sI B¿ X-ºm-s‚ B-dmw N-c-a-hm¿-jnIw 11\v hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS B-N-cn-°pw. D-®-Xn-cn-™v 3.30\v C-cn-ßm-e-°p-S Km-b-{Xn lm-fn¬ tN-cp-∂ A-\p-kv-a-cW k-tΩ-f-\w kn.]n.sF kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰v AwKw sI ]n cm-tP-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. A-Uz.sI B¿ Xºm≥ kv-am-c-I {S-Ãv sN-b¿-t]-gv-k¨ {]-^.ao-\m-£n Xºm≥ A-[y-£-X h-ln-°pw.

]m-en-tb-¡-c ]m-S-¯v a-en-\-P-ew H-gp-¡m³ {i-an-¨-Xv \m-«p-ImÀ X-S-ªp

]p-Xp-°m-Sv: I-Æw-]-Øq-cn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ tIm¨-{Io-‰v an-Iv-k-n-Mv I-º-\n-bn-se a-en-\-P-ew ]m-en-tb-°-c ]m-S-Øv Hgp-°m≥ {i-an-®-Xv \m-´p-Im¿ X-S-™p. ]m-en-tb-°-c tSmƒ πm-k-°p k-ao-]-am-Wv Sm-¶¿ tem-dn-bn¬ sIm-≠p-h-∂ a-en\-P-ew X-≈m≥ {i-an-®-Xv. a-W-en ]p-g-bn-te-°v F-Øp-∂ tXm-Sn-\p k-ao-]-Øm-Wv a-en-\-P-ew H-gp-°n-b-Xv. I-º-\n-bnse a-en-\-P-ew Sm-¶¿ tem-dn-I-fn¬ \n-d-®v s]m-Xp-ÿ-e-ßen¬ X-≈p-∂p-s≠-∂ hn-h-cw e-`n-® \m-´p-Im¿ hm-l-\-sØ ]n≥-Xp-S¿-s∂-Øn-b ]m-en-tb-°-c-bn¬ a-en-\-P-ew H-gp-°p∂-Xv X-S-bp-I-bm-bn-cp-∂p.-

F.bp.]n. kv-Iq-Ä `q-an X-«n-¸v: t{]m-kn-Iyq-j-³ \-S-]-Sn kzo-I-cn-¡-W-sa-¶v

Xr-iq¿: Xm-Wn-°p-Sw F.bp.]n kv-Iq-fn-s‚ `q-an X-´n-∏n-eq-sS hn¬-]-\ \-S-Øn-b kv-Iqƒ am-t\-Pnw-Kv I-Ωn-‰n-bw-K-ß-fp-sS t]-cn¬ t{]m-kn-Iyq-j-≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v I-°mbv {]-h¿-Ø-I¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. `qan-bp-sS hn-hm-Z t]m-°p-h-c-hv d-±m-°-W-w. B-dp ]-Xn-‰m-≠p apºv \m-´p-Im¿ ]n-cn-sh-Sp-Øpw `q-an Zm-\-am-bn kzo-I-cn-®pw ÿm-]n-® Xm-Wn-°p-Sw F.bp.]n. kv-Iq-fn-s‚ h-I c-≠v G°¿ 80 sk‚ v ÿ-e-am-Wv kv-Iqƒ `-c-Ww \-S-Øp-∂ H-º-XwK I-Ωn-‰n-bw-K-߃ hn-I-k-\-Øn-s‚ t]-cn¬ X-´n-sb-Sp°m≥ {i-an-°p-∂-sX-∂pw C-h¿ B-tcm-]n-®p. `q-an X-´n-∏n-s\Xn-sc hm-l-\-{]-Nm-c-W Pm-Y-bpw s]m-Xp-k-tΩ-f-\-hpw \-SØpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ I-°m-bv No-^v tIm¿-Un-t\‰¿ {io-[-c≥ tX-d-ºn¬, hn-{I-a≥ H-d-bw-]p-d-Øv, sI kn Im¿Øn-tI-b≥, jm-\-hm-kv, ap-cp-Ip≥ sh-´n-bm-´n¬ ]-s¶-Sp-Øp.

Po-h-\-¡mÀ F-¯n-bn-Ã; tNÀ-¸v ]n.U-»yp.Un. Ip-fn-¡m-\n-d-§n-b -sXm-gn-em-fn-¡v \oÀ-\m-b-bp-sS I-Sn-tb-äp tIm¬-{K-kv k-a-c-w cm-{ão-bt{]-cn-X-sa-¶v Hm-^nkn-se-¯n-b-hÀ h-e-ªp

Po-¸v te-ew

cn-lm-c B-h-iy-Øn-\m-bn Hm^o- k n¬ F- Ø n- b - t ∏m- g m- W v iq- \ y- a m- b ap- d n- I - f pw Po- h - \ °m- c p- s S Ip- d - h pw {i- ≤ - b n¬s]-´-Xv. Hm-^n-kn-ep-≠m-bn-cp-∂ Poh- \ - ° m- t cm- S v hn- i - Z o- I - c - W w tNm- Z n- ® - t ∏mƒ X- ß ƒ- ° v Adn-bn-√m-sb-∂m-bn-cp-∂p a-dp-]Sn. C- t X- X p- S ¿- ∂ v ]n.U- ª nbp.Un. F- © n- \ o- b - s d t^mWn¬ _-‘-s∏-´-t∏mƒ ssk‰n-em-sW-∂pw, Po-h-\-°m¿ Hm-

^o-kn¬ C-√m-Ø-Xn-s\-°p-dn®v X- \ n- ° v A- d n- b n- √ m- s b- ∂ pam-Wv A-dn-bn-®-sX-∂v ssh-kv {]-kn-U‚ v ]-d-bp-∂p.

h-\n-Xm I-½o-j³ A-Zm-e-¯v 17\v Xr-iq¿: kw-ÿm-\ h-\n-Xm IΩo- j - s ‚ sa- K m A- Z m- e - Ø v Pq¨ 17 \v cm-hn-se 10.30 \v Pn√m ]- © m- b - Ø v lm- f n¬ \- S °pw.

Nm-e-°p-Sn: Nm-e-°p-Sn ]p-g-bn ¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b Np-a-´psXm-gn-em-fn-sb \o¿-\m-b I-Sn®v ]-cn-t°¬-∏n-®p.-sh-´p-I-S-hv tX-°m-\-Øv tPm¨-k-\m-Wv \o¿-\m-b-bp-sS B-{I-a-Ww D≠m-b-Xv.C-∂-se cm-hn-se H-º-tXmsS sh-´p-I-S-hv ]m-e-Øn-\v k-ao]w Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b-t∏m-gmWv I-Sn-tb-‰-Xv.- I-gn-™m-gv-N Cu I-S-hn-\v F-Xn¿ `m-K-sØ ta-eq¿ I-S-hn¬ Ip-fn-°m-\n-dßn-b bp-hm-hn-\pw \o¿-\m-b-bp-

sS I-Sn-tb-‰n-cp-∂p.- ]p-g-bn¬ \o¿-\m-bp-I-ep-sS i-eyw cq-£am-bn-cn-°p-Im-b-Wv.

s]m-Xp-tbm-Kw C-cn-ßm-e-°p-S: {]-kv t^m-dØn-s‚ hm¿-jn-I s]m-Xp-tbmKw tXm-a-kv D-Æn-bm-S≥ Fw. F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \-K-c-k-` sN-b¿-t]-gv-k¨ ta{]-kn-U‚m-bn \-ho≥ `-Ko-c-Yt\-bpw sk-{I-´-dn-bm-bn tjm_n sI t]m-fn-t\-bpw Xn-cs™-Sp-Øp.

I-S-¸p-dw ]-©m-b-¯v bq-¯veo-Kn tN-cn-t¸m-cv i-à-w _v-fm-ßm-Sv Im-´n¬ ]-≈n-°-Sp-Øv F-Øn-b a-bn-ep-Iƒ

\m-«n³-]p-d-s¯-¯n-b a-bn-ep-IÄ Iu-Xp-I-am-bn Nm-h-°m-Sv: Im-Sv hn-´v \m-´n≥ ]p-d-sØ-Øn-b a-bn-ep-Iƒ Iu-Xp-I-am-bn. C-∂-se cm-hnse-bm-Wv _v-fm-ßm-Sv Im-´n¬ ]-≈n-°-Sp-Øv a-bn-ep-Iƒ hs∂-Øn-bX - v. ]-cn-kc - s - Ø hoSp-Iƒ-°v ap-I-fn-epw ap-‰-Øpw \-S-∂p \o-ßn-b a-bn-ep-I-sf

Im-Wp-hm≥ \n-c-h-[n-t]¿ FØn. c-≠p s]¨-a-bn-ep-I-fmWv Xo-‰ tX-Sn \m-´n≥ ]p-dØ - v F-Øn-bX - v. H-cp-h¿-jw ap-ºv Chn-Sß - f - n¬ a-bn-ep-Iƒ h-∂n-cp∂p. Ip-d-®p Zn-h-k-ß-fm-bn abn-ep-Iƒ ]-cn-k-c-ß-fn¬ I≠p-h∂ - n-cp-∂X - m-bn ]-db - p-∂p.

ssl-kv-Iq-Ä sI-«n-S-¯n-sâ in-em-Øm-]-\w A-¥n-°m-Sv: Nm-gq¿ {io \m-cmb-W sa-tΩm-dn-b¬ ssl-kv-Iqƒ sI-´n-S-Øn-s‚ in-em-ÿm-]\-hpw F-kv.F-kv.F¬.kn-°v \q-dp i-X-am-\w hn-P-bw t\-Sn-b kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn-I-sf BZ-cn-°-epw \-S-∂p. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v kn kn {io-Ip-am¿ D-Zv-Lm-

S-\w sN-bv-Xp. Nm-gq¿ {Km-a-]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v F≥ Pn P-b-cm-Pv A[y-£-X h-ln-®p. ssh-kv {]kn-U‚ v kp-Pm-X A-c-hn-μm£≥, kv-Iqƒ am-t\-P¿ k-\ojv h-en-b-]-d-ºn¬, tªm-°v Aw-Kw tPym-Xn I-\-I-cm-Pv kwkm-cn-®p.

I-S-∏p-dw: ]-©m-b-Øn¬ ap-kvenw-bq-Øv eo-Kv I-Ωn-‰n-bn¬ tNcn-t∏m-cv i-‡a - m-bn. bq-Øv-eo-Kv k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-s\-Øn-b t\-Xm-°sf \-Sp-tdm-Un¬ X-Sb - m≥ {i-an®-h¿-s°-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]-Sn th-Ws - a-∂v bq-Øve - o-Kv ]p-Xn-bßm-Sn ta-J-e I-Ωn-‰n B-h-iys∏-´p. \n-b-a-k-` Xn-c-s™-Sp∏n¬ Kp-cp-hm-bq¿ \n-ba - k - ` - m afi-e-Øn¬ a¬-k-cn-°p-∂-Xn\p ap-ºm-bn A-©-ßm-Sn-bn-seØn-b A-jd - ^ - v tIm-°q-cn-s\ hgn-bn¬ X-S-bp-I-bpw B-{I-an-

]m³a-km-e sam-¯ hnÂ-¸-\-¡m-c³ A-d-Ìn tN¿-∏v: I-S-I-fn-te-°v ]m≥ akm-e sam-Ø hn¬-∏\ - ° - m-cs - \ tN¿-∏v t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bvXp. h-e∏ - m-Sv tIm-X° - p-fw h-en-bI-Øv ho-´n¬ e-Øo-^n-s\-bmWv F-kv.sF- ]n ]n tPm-bv, ko\n-b¿ kn.]n.H-am-cm-b sI kn kp-[o¿, kp-[m-I-c≥ F-∂n-h¿ tN¿-∂v Ip-dp-ºn-em-bn¬ \n-∂v A-dà - v sN-bvX - X - v. C-bm-fn¬ \n∂v C-cp-∂q-tdm-fw ]m-°‰ - v lm≥kv ]n-Sn-s®-Sp-Øp. sa-bv 26\v samØ hn¬-∏-\-bv-°m-bn lm≥-kv sIm-≠p-t]m-Ip-∂X - n-\n-sS C-bmsf-bpw A-[ym-]n-I-bm-b `m-cytb-bpw h-c¥ - c - ∏ - n-≈n t]m-en-kv t\-ct- Ø A-dà - v sN-bvX - n-cp-∂p.

°m≥ {i-an-°p-Ip-bw sN-bv-X kw-Lw X-s∂-bm-Wv eo-Kv t\Xm-°s - f C-t∏mƒ X-S™ X - v. C-h¿ - s - °-Xn-tc A-∂p \-S] - Sn-sb-Sp-°m-sX hn-´-Xm-Wv ho≠pw C-Ø-cw [n-°m-c-߃-°v Im-c-W-sa-∂pw I-Ωn-‰n Nq-≠n°m-´n. A-tX k-a-bw ap-kv-enwbq-Øv eo-Kv I-S-∏p-dw ]-©m-bØv I-Ωn-‰n-b° v- v Io-gn¬ ]p-Xn-bßm-Sn im-Jb - n¬ H-cp I-Ωn-‰n \ne-\n¬-t° B I-Ωn-‰n-tb-tbm ]-©m-bØ - v ap-kve - n-w bq-Øv eoKv I-Ωn-‰n-tb-tbm A-dn-bn-°msX k-am-¥-c-am-bn D-≠m-°n-b

I-Ωn-‰n-bm-Wv ]p-Xn-b-ßm-Snbn¬ s]m-Xp-tbm-Kw \-S-Øn-bsX-∂v I-S-∏p-dw ]-©m-b-Øv apkvv-enw-bq-Øv eo-Kv I-Ω-n-‰n hm¿Øm Ip-dn-∏n¬ B-tcm-]n-®p. ]cn-]m-Sn-bn¬ \n-∂p hn-´p \n¬-°W-sa-∂p Im-Wn-®v ]-©m-bØ - v ap-kv-enw-eo-Kv I-Ωn-‰n s]m-Xptbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ t\Xm-°ƒ-°v I-Øv \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xv ew-Ln-®v tbm-KØ - n¬ ]s¶-Sp-Ø t\-Xm-°f - p-am-bn N¿-®°v th-≠n Im-Øp \n¬-°p-tºmgm-Wv hn-`m-Ko-b {]-h¿-Ø\ - w \S-Øn-b B-fp-Iƒ eo-Kv Pn-√m

sk-{I-´-dn Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h-sc A-{I-an-®p F-∂m-tcm-]n-®v {]-IS- \w \-SØ - n-bs - X-∂pw bq-Øv eoKv I-Ωn-‰n A-dn-bn-®p. Rm-bd - m-gvN cm-{Xn-bn-em-Wv A-©-ßm-Sn Im-iv-ao¿ \-K-dn¬ sh-®v bq-Øv eo-Kv {]-h¿-ØI - ¿ X-Ωn¬ tN-cnXn-cn-™v G-‰p-ap-´n-bX - v. ]p-Xn-bßm-Sn-bn¬ \-S∂ - ]n Fw l-\o^v A-\p-ka v- c - W - N-Sß - v D-ZL v- mS-\w sN-bvX - p a-Sß - n-b Pn-√m P\-d¬ sk-{I-´d - n-sb H-cp hn-`m-Kw -bq-Øv eo-Kv {]-h¿-Ø-I¿ X-Sbm≥ {i-an-®-Xm-bn-cp-∂p kwL¿-jØ - n-\v Im-cW - w.

]m-h-d-´n: ap-√-t»-cn tªm-°v B-ip-]-{Xn-sb Ip-dn-®v tIm¨{K-kv \-S-Øp-∂ B-tcm-]-W-ß-fpw k-a-c-ß-fpw cm-{„o-b t{]-cn-X-hpw A-Sn-ÿm-\ c-ln-X-hp-am-sW-∂v tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v eo-em Ip-™m-∏p hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-d-™p. B-ip-]-{Xn-bn-ep-≈ G-gv tUm-Œ¿-am-cn¬ Hcmƒ am-{X-am-Wv A-Sp-Ø B-gv-N-h-sc A-h-[n-bn-ep-≈-Xv. tlm-kv-]n-‰¬ am-t\-Pv-sa‚ v I-Ωn-‰n-bp-sS Xo-cp-am-\ {]-Im-cw ]p-Xn-b Bw-_p-e≥-kn-\m-bn ]n F am-[-h≥ Fw.F¬.F-bv°v \n-th-Z-\w \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw bm-sXm-cp a-dp-]-Sn-bpw e-`n-®n-s√-∂pw `-c-W-k-an-Xn Aw-K-߃ B-tcm-]n-®p.

`m-cy-sb D-]-{Z-hn-¡-cp-sX-¶pw ho-«n \n-¶v C-d-¡n-hn-S-cp-sX-¶pw tIm-S-Xn D-¯-c-hv sIm-Sp-ß-√q¿: `m-cy-sb im-cocn-I-am-bn D-{]-Z-hn-°-cp-sX-∂pw ho-´n¬ \n-∂v C-d-°n-hn-S-cp-sX∂pw tIm-S-Xn D-Ø-c-hv. `¿-Øm-hv X-s∂ h¿-j-ßfm-bn D-]-{Z-hn-°p-∂p-sh-∂ ]Sn-™m-sd-sh-º-√q¿ ]q-h-ØpI-S-hn¬ c-Xv-\-h-√n-bp-sS ]-cmXn-bn-em-Wv sIm-Sp-ß-√q¿ a-Pnkv-t{S-‰v tIm-S-Xn Km¿-ln-I ]oU-\ \n-b-a-{]-Im-cw D-Ø-c-hv

]p-d-s∏-Sp-hn-®-Xv. c-Xv-\-h-√n-°v kw-c-£-Ww \¬-Im≥ a-Pn-kvt{S-‰v Sn _n ^-ko-e t]m-en-kn\v \n¿-t±-iw \¬-In. A-©p a°-fp-≈ c-Xv-\-h-√n h¿-j-ß-fmbp-≈ ]o-U-\w k-ln-°m-\mIm-sX h-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv `¿-Øm-hv hn-P-b-s\-Xn-sc tImS-Xn-sb k-ao-]n-®-Xv. hm-Zn-°v th-≠n A-Uz. sI sI A≥km¿ lm-P-cm-bn.

Thejas Epaper thrissur Edition 2014-06-10  

Thejas Epaper thrissur edition. 2014-06-10

Thejas Epaper thrissur Edition 2014-06-10  

Thejas Epaper thrissur edition. 2014-06-10