Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/TCR

ssk-¡nÄ dm-en-¡v kzo-I-c-Ww \Â-In

Adnbn-¸pIÄ

kv-amÀ-«v-ImÀ-Uv ]p-Xp-¡Â C-¶v ap-X Nm-h-°m-Sv: k-a-{K B-tcm-Ky C≥-jq-d≥-kv Kp-W-t`m-‡m-°fp-sS kv-am¿-´v Im¿-Uv ]p-Xp-°epw A-£-b tI-{μ-ß-fn¬ cPn-ÿ sN-bv-X-h¿-°p-≈ ]p-Xnb kv-am¿-´v Im¿-Uv hn-X-c-Whpw I-S-∏p-dw ]-©m-b-Øv IpSpw-_-{io lm-fn¬ C-∂pw \msf-bpw \-S-°pw. H-cp-a-\-bq¿ ]©m-b-Øn-se Kp-W-t`m-‡m°ƒ a-ßm-Sv ]-©m-b-Øv lmfn¬ C-∂pw ]q-t°m-Sv ]-©m-bØn-se Kp-W-t`m-‡m-°ƒ ]qt°m-Sv ]n.F-®v.kn bn¬ C∂pw \m-sf-bpw C-Xn-\m-bn FØn-t®-c-Ww. ]p-∂-bq¿ ]-©mb-Øn-e Im¿-Uv ]p-Xp-°-epw ]p-Xn-b Im¿-Up-I-fp-sS hn-X-cW-hpw C-∂pw \m-sf-bp-am-bn F-S-°-gn-bq¿ ]n.F-®v.kn-bn¬ \-S-°pw. h-S-t°-°m-Sv ]-©m-bØn-te-bpw Nm-h-°m-Sv ap-\n-kn∏m-en-‰n-bn-te-bpw Im¿-Uv ]pXp-°-epw hn-X-c-W-hpw b-Ym{I-aw h-S-t°-°m-Sv k-l-I-c-W _m-¶v sI-´n-S-Øn-epw ap-Xp-h´q¿ hm-b-\-im-e-bn-epw a-WØ-e K-h. ssl-kv-Iq-fn-ep-amWv \-S-°p-I. Nm-h-°m-Sv ap-\nkn-∏m-en-‰n-I-fn¬ \n-∂p-≈-h¿°m-bn a-W-Ø-e K-h. sslkv-Iq-fn¬ G-gn-\pw Iymw-]v \-S°pw. Nq-≠¬ ]-©m-b-Øn-se tI-t®-cn F¬.]n kv-Iq-fn¬ Ggv, F-´v Xo-b-Xn-I-fn-epw ]p-∂bq¿-°p-fw ]-©m-b-Øn-se B¬-Ø-d sk‚-dn-ep-≈ I-cn°m-Sv K-h. ssl-kv-Iq-fn¬ Ggn-\pw kv-am¿-´v Im¿-Uv ]p-Xp-°epw ]p-Xn-b Im¿-Up-I-fp-sS hnX-c-W-hpw \-S-°pw. F-f-h-≈n ]-©m-b-Øn-se Im¿-Up-]p-Xp°-epw hn-X-c-W-hpw F-´n-\mWv. Nn-‰m-´p-I-c ]-©m-b-Øv Hm^o-kv, F-f-h-≈n ssl-kv-Iqƒ F-∂n-hn-S-ß-fn-em-bn-cn-°pw tI-{μ-߃. cm-hn-se 10 ap-X¬ ssh-Io-´v A-©p-h-sc bm-bn-cn°pw Iymw-]p-I-fp-sS {]-h¿-Ø\ k-a-bw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃ 8136811008 F-∂ t^m¨ \-º-dn¬ e-`n-°pw.

hm-«À A-tXm-dn-än hn-X-c-Ww sN-¿p-¶ Ip-Sn-sh-Å-¯n ]p-gp-¡ÄtN-‰p-h: I-S-∏p-dw ]-©m-b-Ønse 15, 16 hm¿-Up-I-fn-se hm-´¿ A-tXm-dn-‰n hn-X-c-Ww sN-øp-∂ Ip-Sn-sh-≈ ss]-∏p-I-fn¬ hym]-I-am-bn ]p-gp-°-sf I-≠-Øn. 16mw hm¿-Un-se ]-Øp-ho-Sv tImf-\n-bn-se Ip-Spw-_-ß-fn-ep-≈h¿ Sm-∏n¬ \n-∂p sh-≈-sa-Sp°p-tºm-gm-Wv hym-]-I-am-bn ]pgp-°-sf I-s≠-Øn-b-Xv. hm¿-Uv sa-º¿ kn ap-kv-XmJv A-en-sb hn-h-c-a-dn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sa-º¿ ÿ-e-sØ-Øn ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. Xp-S¿-∂v hm-´¿ A-tXm-dn-‰n D-tZym-K-ÿ∑m-tcm-Sv sh-≈w hn-X-c-Ww \ndp-Øn sh-bv-°m≥ B-h-iy-s∏´p. I-S-∏p-dw 15mw hm¿-Un-se kp\m-an tIm-f-\n ]-cn-k-c-Øp-≈ Sm-∏p-I-fn-epw ]p-gp-°-sf I-s≠Øn-bn-cp-∂p.

sXm-gm-s\-¯n-b hr-²-sb Im-Wm-\n-sÃ-¶v sIm-Sp-ß-√q¿: tIm-gn-t°mSv Pn-√-bn-se Xm-a-c-t»-cnbn¬ \n-∂v sIm-Sp-ß-√q¿ t£-{X-Øn¬ s Xm-gm-s\Øn-b hr-≤-sb Im-Wm-Xmb-Xm-bn s Im-Sp-ß-√q¿ t]men-kv A-dn-bn-®p. Xm-a-c-t»cn B-en-°p-∂n-t∑¬ \o-e-IWvT≥ `m-cy X-\n-bmbn(80)sb-bm-Wv I-gn-™ c≠n-\v cm-{Xn ap-X¬ Im-WmXm-b-sX-∂pw hr-≤-sb Ip-dn®v F-s¥-¶ n-epw hn-h-cw e-`n°p-∂-h¿ 9747566105, 97 45 07 6 812 F-∂ t^m¨ \-º-dntem A-Sp-Øp-≈ t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-tem A-dn-bn-°W-sW-∂v sIm-Sp-ß-√q¿ t]m-en-kv k-_v C≥-kv-s]Œ¿ A-dn-b n-®p.

"Po-h' Kp-cp-hm-bq-cn-s‚ ssk-°nƒ dm-en-°v ap-Xp-h-´q¿ a-l-√v a-kv-Pn-Zv- A-¶-W-Øn¬ \-¬In-b kzo-I-c-W-Øn¬ J-Øo-_v kp-sse-am≥ A-kv-l-cn-bn¬-\n-∂v tUm. cm-[m-Ir-jv-W≥ No-c G-‰p-hm-ßp-∂p

Nm-h-°m-Sv-: tem-I-]-cn-ÿn-XnZn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v {]-IrXn Po-h-\ kw-L-am-b Po-h Kpcp-hm-bq¿ kw-L-Sn-∏n-® ]-cn-kvXn-Yn kw-c-£-W k-tμ-i ssk-°nƒ dm-en-°v ap-Xp-h-´q¿ a-l-√v a-kv-Pn-Zv- A-¶-W-Øn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. hn-in-„-amb A-ta-cn-°≥ sIm-f-kv-t{Smƒ No-c-bp-sS X-≠p-Iƒ \¬-In dmen Aw-K-ß-sf J-Øo-_v kpsse-am≥ A-kv-l-cn kzo-I-cn®p. tUm ]n F cm-[m-Ir-jvW≥, hn Fw lp-ssk≥, Im¿Øn-tI-b≥, {]-`m-I-c≥, {io-Zmkv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Ønem-Wv ssk-°nƒ dm-en ap-Xp-h´q-cn-se-Øn-b-Xv. C-ºm¿-°v- l°ow, A-en ^-co-Zv-, sI F \mZn¿-jm kw-_-‘n-®p.

Xr-iq¿: \-K-c-Øn¬ tIm¿-∏-tdj≥ Su¨-πm-\n-ßv hn-`m-K-Øns‚ H-Øm-i-tbm-sS \n-b-a-hn-cp≤-\n¿-am-W-߃ hym-]-Iw. hy m-]m-c-tI-{μ-ß-fn¬ \-ho-I-c-Wsa-∂ t]-cn¬ A-\p-a-Xn t\-Snbm-Wv \n-e-hn-ep-≈ Zp¿-∫-e-amb H-‰-\n-e-sI-´n-S-߃ s]m-fn®p-I-f-™v c-≠pw aq-∂pw \n-eI-fn¬ C-cp-ºv N-´-°q-Sn¬ ]p-Xnb-\n¿am-W-߃ \-S-°p-∂-Xv. Xr-iq-cn-se A-ßm-Sn-Iƒ {]-h¿Øn-°p-∂ tX-°n≥-Im-Sv Un-hnj-\n-epw Xn-c-t°-dn-b a-‰v hym-

]m-c-tI-{μ-ß-fn-ep-am-Wv \n-b-ahn-cp-≤m-\p-a-Xn-tbm-sS \n¿-ΩmW-߃ \-S-°p-∂-Xv. I-gn-™ aq-∂-c h¿-j-Øn-\n-sS A-t\Iw \n-b-a-hn-cp-≤- -sI-´n-S-ß-fmWv \-K-c-Øn¬ D-b¿-∂n-´p-≈Xv. \-K-c-]-cn-[n-bn¬ H-cp Hm-esj-Õv \n¿-an-°-W-sa-¶n¬ t]m-epw tIm¿-∏-td-j-s‚ \n-ba-]-c-am-b A-\p-a-Xn th-W-sa∂n-cn-t° c-≠pw aq-∂pw \n-e-Ifn¬ Iq-‰≥ sI-´n-S-߃ \n¿-Ωn°p-∂-Xn-\v \n-b-a-hn-cp-≤ A-\pa-Xn \¬-Ip-∂-Xn-\v ]n-∂n¬

h≥ A-gn-a-Xn-bm-sW-∂p Btcm-]-W-ap-≠v. \n-b-aw a-dn-I-S-°m≥ tIm ¨-{I-‰v D-]-tbm-Kn-°m-sX C-cpºv K¿-U-dp-Iƒ D-]-tbm-Kn-®p≈ ]p-Xn-b sI-´n-S-߃-°v \q-dv h¿-j-Øn-e-[n-Iw B-bp-kv e-`n°m-hp-∂-h-bm-Wv. am-ÿ πm\pw, Un.-Sn.]n. kv-Io-ap-I-fpw sI-´n-S-\n¿-am-W-N-´-ß-fpw ]-cnK-Wn-°m-sX-bm-Wv Su¨-πm\n-ßv hn-`m-Kw \n¿-Ωm-W-߃°v A-\p-a-Xn \¬-Ip-∂-Xv. N-´-a\p-k-cn-®v sI-´n-S-߃ Un.-

Sn.]n. kv-Iow A-\p-k-cn-®p-≈ tdm-Uv hn-I-k-\-Øn-\pw sI-´n-S\n¿-am-W-N-´-߃ A-\p-k-cn®pw ÿ-ew hn-´pw ]n-∂n-epw hi-ß-fn-epw \n-b-am-\p-kr-X-ÿew hn-´p-am-Wv sI-´n-Sw \n¿-ant°-≠-Xv. ]m¿-°n-Mn-\v ÿ-ew A-\p-h-Zn-°-Ww am-{X-a-√ \-hoI-c-Ww \n-e-hn-ep-≈ sI-´n-SØn-s‚ Dƒ-`m-K-Øv am-{X-ta \S-Øm-\m-Iq. F-∂m¬ C-t∏mƒ \-S-Øn-b \-ho-I-c-W-Øn-s‚ ad-hn¬ \-S-°p-∂ \n¿-am-W-߃ C-h-sbm-∂pw ]m-en-°m-sX-bm-

\n-co-£-W Im-a-d-I-fp-sS tI-_nÄ A-dp-¯p-am-än-b kw-`-hw: {]-Xn A-d-Ìn ]p-Xp-°m-Sv: ]n-g-b-S-® ssh-cmKy-Øn-\v tZ-io-b-]m-X-bn¬ tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v ÿm]n-®n-´p-≈ \n-co-£-W Im-a-d-Ifp-sS tI-_nƒ A-dp-Øp-am-‰n-b kw-`-h-Øn¬ H-cm-sf ]p-Xp-°mSv t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. a-cØm-°-c N-°m-e-bv-°¬ tUhn-kv t]m-fm(38)-Wv A-d-Ãn-emb-Xv. a-c-Øm-°-c Ip-™-\w-]md ap-X¬ \-¥n-°-c h-sc-bp-≈ \m-en-S-ß-fn-se \n-co-£-W Ima-d-I-fm-Wv C-bmƒ X-I-cm-dn-em°n-b-Xv. tI-_n-fp-Iƒ ap-dn-®tXm-sS Im-a-d-Iƒ tjm¿-´m-hpI-bm-bn-cp-∂p. sam-Øw 10 e£w cq-]-bp-sS \-„w I-W-°m°p-∂-Xm-bn t]m-en-kv ]-d-

™p. sa-bv 11\m-Wv tI-kn-\mkv-]-Z-am-b kw-`-hw. cm-Xn 11 apX¬ H-cp a-Wn-h-sc-bp-≈ k-a-bß-fn-em-Wv tI-_n-fp-Iƒ ap-dn®-Xv. Ip-™-\w-]m-d, X-tem¿ ss _-∏m-kv, B-º-√q¿, \-¥n-°-c F-∂n-hn-S-ß-fn-se \n-co-£-W Im-a-d-I-fp-sS tI-_n-fp-I-fm-Wv C-bmƒ ap-dn-®p-am-‰n-b-Xv. I-gn™ H-cp-am-k-am-bn tZ-io-b-]mX-bn¬ A-an-X-th-K-Øn-ep-≈ hm-l-\-ß-fp-sS hn-h-cw e-`n-®ncp-∂n-√. kw-i-bw tXm-∂n-b A[n-Ir-X¿ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[\-bn-em-Wv tI-_n-fp-Iƒ ap-dn®n-´ \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. X-tem¿ ss_-∏m-kn-ep-≈ H-cp

kzÀ-Ww I-hÀ-¶ tI-kn-Â H-cm-sf Iq-Sn {]-Xn-tNÀ-¯p Im-k¿-tIm-Uv: G-gph¿-jw apºv {]-kv ¢-∫v P-Mv-j-\n¬ h-®v Xr-iq-cn-se B-`-c-W \n¿-am-Xm°-fn¬ \n-∂v H-t∂-ap-°m¬-Intem kz¿-Ww X-´n-sb-Sp-Ø tIkn-¬ H-cm-sf Iq-Sn t]m-en-kv {]Xn-tN¿-Øp. a-s‰m-cp tI-kn¬ P-bn-en¬ I-gn-bp-∂ ss]-h-fn-sK Aw-_n°m-\-bn-se A-–p¬ l-ao-Zv F∂ A-Ωn(34)sb-bm-Wv Im-k¿tIm-Uv t]m-en-kv {]-Xn-tN¿-Ø-

Xv. I-gn-™ 30\v kw-`-h-h-pam-bn _-‘-s∏-´v a-t©-iz-cw s]mtkm-s´ k-ao-dn-s\(35) A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p. C-bmƒ \¬-Inb sam-gn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Ønem-Wv {]-Xn-tN¿-Ø-Xv. 2007¬ {]-kv ¢-∫v P-Mv-j-\n¬ h-®v Xriq¿ kz-tZ-in-I-fp-sS kz¿-Wm-`c-W-߃ X-´n-sb-Sp-Ø tI-kmWn-Xv. tI-kn-¬ a-‰p A-©p {]Xn-I-sf t\-c-sØ A-d-Ãv sN-bvXn-cp-∂p.

_mÀ-_À tjm-¸n-se am-en-\yw tdm-U-cn-In D-t]-£n-¨ \n-e-bn ]m-h-d-´n: _m¿-_¿ tjm-∏n-se am-en-\yw Nm-°n¬ sI-´n tdm-U-cnIn¬ D-t]-£n-®p. ap-√-ti-cn ]-d-º≥ X-fn _-kv tÃm-∏n-\p k-ao-]am-Wv Io-dn s]-m-fn-™ Nm-°n¬ am-en-\yw I-s≠-Øn-b-Xv. Nm-°v s]m-fn-™v ap-Sn-bpw tª-bv-Up-I-fpw tdm-Un¬ ]-c-∂p InS-°p-I-bm-Wv. A-∂-I-c-tdm-Un¬ ]m-S-Øn-t\m-Sp tN¿-∂v \m-ep Nm-°v C-tX X-c-Øn-ep-≈ am-en-\y-߃ D-t]-£n-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn-bn-cp-∂p.

A-d-Ãn-em-b- tU-hn-kv t]m-ƒ `m-K-sØ Im-a-d-bp-sS tI-_n-fpIƒ ap-dn-°m-Ø-Xn-\m-em-Wv Cbmƒ ]n-Sn-bn-em-hm≥ Im-c-Ww. {]-h¿-Øn-®n-cp-∂ Im-a-d-bn¬ C-bm-fp-sS Nn-{Xw ]-Xn-™-Xn-

\m-em-Wv t]m-en-kn-\v B-sf Xncn-®-dn-bm-\m-b-Xv. t]-cm-aw-K-e-Øp-≈ \n-co£-W Im-a-d-bn¬ C-bm-fp-sS hm-l-\w A-an-X-th-K-Øn¬ t]m-Ip-∂-Xv ]-Xn-™-Xn-s\ XpS¿-∂v ]n-g-b-S-® ssh-cm-Ky-amWv kw-`-h-Øn-\v ]n-∂n-se-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. I-gn-™ 11\v ti-jw tZ-io-b-]m-X-bn¬ A-an-X th-Kw \n¿-W-bn-°phm≥ km-[n-°m-Ø-Xn-\m¬ CXn-s‚ \-„-hpw t]m-en-kv I-W°m-°n h-cp-∂p. ]p-Xp-°m-Sv AUo-j-W¬ F-kv.sF. -sI F¬ A-K-Ãn≥, F.F-kv.sF.]n hn A-h-dm-®≥ F-∂n-h-cm-Wv {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

Xr-iq¿: Pn-√m k-l-I-c-W _m¶n-se C-S-]m-Sp-Im¿-°v C-¥ybn¬ F-hn-sS-bp-ap-≈ _m-¶p-Ifp-sS-bpw _m-¶nMv ÿm-]-\-ßfp-sS-bpw F.Sn.Fw. s\-‰v-h¿°n¬ ]-W-an-S-]m-Sp \-S-Øm≥ km-[n-°p-∂ dp-t] Im¿-Uv ]-≤Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w C-∂v \-S°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. D-®-Xn-cn-™v 3.30\v \-S-°p∂ N-S-ßv a-{¥n kn F≥ _m-eIr-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. dp-t] Im¿-Uv kw-hn-[m-\w \-S∏n-em-°p-∂ tI-c-f-Øn-se BZy Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶m-Wv Xr-iq¿ Pn-√m k-l-I-c-W _m¶v .

Cu Im¿-Uv D-]-tbm-Kn-®v Imjv hn-t{Um, Hm¨-sse≥ _p°nw-Kv F-∂n-h \-S-Ømw. k-aq-l-Øn-se A-h-i-cm-bh¿-°pw tcm-Kn-Iƒ-°p-am-bn Cu h¿-j-hpw 10 e-£w cq-] kl-I-c-W _m-¶v [-\-k-lm-bw \¬-In. Iq-Sm-sX hn-tZ-i-Øp-\n-∂v ]-Ww A-b-°p-∂-Xn-\p-f-f kwhn-[m-\-ß-fpw Pn-√m k-l-I-cW _m-¶n¬ H-cp-°n-bn-´p-≠v. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Pn√m k-l-I-c-W _m-¶v {]-knU‚ v Fw sI A-–p¬ k-emw, ap≥ Fw.F¬.F- Fw sI IÆ≥, P-\-d¬ am-t\-P¿ F≥ Pb-Ip-am¿ \m-b¿, kn sF sk_m-Ãy≥ ]-s¶-Sp-Øp.

]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn-se A-©v {Km-a-∏©m-b-Øp-I-fn¬ C-˛km-£-c-X ]-≤-Xn \-S-∏m-°pw. am-dn-h-cp-∂ km-aq-ln-I km-lN-cy-ß-fn¬ Iw-]yq-´¿ D-]-tbm]m-e-°m-Sv: Pn-√m C-˛-Un-kv-{SnKn-°m≥ s]m-Xp-P-\-ß-sf {]mIv-‰v ]-≤-Xn {]-h¿-Ø-\-߃]v-X-cm-°p-∂-Xn-\m-Wv ]-≤-Xn °v hn-t√-Pv Hm-^nk¿-am¿-°\-S-∏m-°p-∂-Xv. \p-h-Zn-® em-]v-tSm-∏v I-w]yq-´Ip-a-cw-]p-Øq¿, a-Æm¿-°mdp-I-fp-sS aq-∂mw-L-´ hn-X-cSv, I-cn-º, ]p-Xp-∏-cn-bm-cw, IWw Pn-√m C-˛-Un-kv-{Sn-Iv-‰v Æm-Sn, Ip-g¬-a-μw, B-e-Øq¿ t\m-U¬ Hm-^n-k¿ Iq-Sn-bm{Km- a - ∏ - © m- b - Ø p- I - f n- e m- W v b, F.-Un .-Fw. F≥ sI B‚]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xv. Wn I-eIv-S-td-‰n¬ \n¿-h-lnC-Xn-s‚ `m-K-am-bn I-e-Iv-S®p. td-‰n¬ tN¿-∂ B-tem-N-\mC-˛-Un-kv-{Sn-Iv-‰v {]-h¿-Øtbm-Kw ]n -F≥ ]-Wn-°¿ ^ \ ]p-tcm-K-Xn hn-e-bn-cp-Øn-bu-t≠-j≥ ssh-kv sN-b¿am≥ F≥ _m-e-tKm-]m-e≥ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F.-Un.Iw-]yq-´-dn¬ I-Øv hm-bnFw. F≥ sI B‚-Wn A-[y- °m-s\-¶n-epw (C-˛-sa-bn¬ Xp£-X h-ln-®p. d-°m-\pw ssk≥ Hu-´v sN-øm-

sN-b¿-am≥-am-cm-b Sn B¿ Aø-∏≥, sI F ap-l-Ω-Zm-en, tªm-°v ]-©m-b-Øv Aw-Kw ]n hn sI -_m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿, {Km-a-∏-©m-b-Øv Aw-K-ß-fm-b Fw ]-fl-Ip-am¿, F -kn D-ÆnIr-jv-W≥, A-kn. F-Iv-kn. cm[m-Ir-jv-W≥, A-kn.F-©n-\ob¿ tam-l-\≥ k-∂n-ln-X-cmbn-cp-∂p.

]m-e-°m-Sv: a-\p-jy-°-S-sØ∂-t]-cn¬ A-\y-kw-ÿm-\-Øv \n-∂p-≈ hn-Zym¿-Yn-I-sf ]o-Un∏n-°p-∂-Xn-s\-Xn-sc A-h¿s°-Xn-sc-sb-Sp-Ø tI-kp-I-fpsS F-^v.sF.B¿ d-±m-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v F-kv.Un.]n.sF Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ C-∂v ]m-e-°m-Sv sd-bn-¬th t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-te-°v am¿-®v \-S-Øpw. am¿-®v ]p-Xn-b]m-ew km-bv Pw-Kv-j-\n¬ \n-∂v 9.30 \v B-cw-`n-°pw. Xp-S¿-∂v cmhn-se 10 \v \-S-°p-∂ {]-Xn-tj[ tbm-Kw F-kv.Un.]n.sF kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n A-–pƒ l-ao-Zv D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn ]n ap-l-Ω-Zm-en, ssh-kv {]kn-U‚p-am-cm-b cm-P≥ ]p-ent°m-Sv, F- ssh Ip-™p-ap-l-ΩZv kw-km-cn-°pw.

hm-l-\w ]m-e-¯n-se Ip-gn-bn Nm-Sn; tIm-gn-ap-«-IÄ s]m-«ntN-‰p-h: G-ß-≠n-bq-cn¬ \n-∂v I-S-I-fn-te-°v tIm-gn-ap-´-I-fp-ambn t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ s]-´n Hm-t´m-dn-£ tN-‰p-h ]m-e-Ønse Ip-gn-bn¬ Nm-Sn-. tIm-gn-ap-´Iƒ ]p-d-tØ-°v sX-dn-®pw s]m´n-bp-w \-„w kw-`-hn-®p. A-‰-I-p‰ ]-Wn-Iƒ ]q¿-Øo-I-cn-°mØ-Xv aq-ew tN-‰p-h ]m-e-Øn-eqsS I-S-∂p t]m-hp-∂ bm-{X-° m¿-°v hm-l-\-߃ Ip-gn-bn¬ Nm-Sn ]-cn-t°¬-°p-∂-Xv ]-Xnhm-Wv. F-{X-bpw th-Kw ]m-eØn-s‚ A-‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ ]q¿Øo-I-cn-®v K-Xm-K-X-tbm-Ky-am°-W-sa-∂m-Wv \m-´p-Im-cp-sS B-h-iy-s∏-´p.

Wv. ^-e-Øn¬ \-K-c-Øn-se tdm-Uv hn-I-k-\-hpw Un.-Sn.]n. kv-Io-ap-I-fp-sa-√mw Su¨-πm\n-Mv hn-`m-Kw X-s∂ A-´n-a-dn°p-I-bm-Wv. Cu-bn-sS ssl-tdm-Un¬ aq∂v \n-e-I-fn¬ 10, 000 N-Xp-c-{iA-Sn-hn-kv-Xo¿-Æ-Øn¬ ]-WnX sI-´n-S-sØ-Ip-dn-®v B-tcm-]W-sØ Xp-S¿-∂v No-^v Su¨πm-\¿ Cu-∏≥ h¿-§o-kv X-s∂ ÿ-e-sØ-Øn A-t\z-j-Ww \S-Øn-bn-cp-∂p. sI-´n-S-\n¿-am-WØn-\v A-\p-a-Xn \¬-In-b-Xn-\p

tIm¿-∏-td-j≥ Su¨-πm-\¿s°-Xn-sc C-t∏m ƒ A-t\z-jWw \-S-°p-I-bm-Wv. Cu Su¨ πm-\-sd A-Sp-Øn-sS ÿ-ew am‰n-bn-cp-∂p. t]m-tÃm-^n-kv tdmUn¬ ssl-tdm-Un-\v k-ao-]w H‰-\n-e-sI-´n-Sw s]m-fn-® C-cp-ºv N-´-Iq-´n¬ ]p-Xn-b aq-∂p-\n-e sI-´n-Sw ]-Wn-bp-∂-Xm-Wv G-‰hpw ]p-Xn-b B-tcm-]-Ww. ]-cmXn-bp-≠m-bn-´pw Su¨-πm-\n-ßv hn-`m-Kw \-S-]-Sn-sb-Sp-Øn-√. GXm-\pw Z n-h-kw-sIm-≠m-Wv \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-°n-b-Xv.

hn-ZymÀ-Yn-\n-bp-sS kzÀ-W-am-e I-hÀ-¶p

{Ko³ Imw-]-kv A-hmÀ-Uv: ssh-kv Nm³-k-e-sd th-Z-nbn-se-¯m³ A-\p-h-Zn-¨n-Ã

Ip-∂w-Ip-fw: A-°n-°m-hn¬ ss_-°n-se-Øn-b kw-Lw t Im-f-Pv hn-Zym¿-Yn-\n-bp-sS kz¿W-am-e I-h¿-∂p. A-°n-°m-hv ]n.F-kv.Fw. sU‚¬ tIm-f-Pn-se aq-∂mw h¿-j hn-Zym¿-Yn-\n Ir-jv-W-{]nb-bp-sS c-≠p]-h-s‚ am-e-bmWv I-h¿-∂-Xv. C-∂-se ssh-Io´v 4.30 -Hm-sS A-°n-°m-hv Xn-∏-et»-cn ss_-∏m-kv tdm-Un-em-Wv kw-`-hw. tIm-f-Pn¬ \n-∂v Xn-∏-e-t»cn-bn-te-°p-≈ Xm-a-k ÿ-etØ-°v t]m-Ip-∂-Xn-\n-S-bn¬ ss_-°n-se-Øn-b c-≠p t]cn¬ ]p-d-In-ep-≈-bmƒ am-e hen-®p s]m-´n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ss_-°n-\v \-º¿ C-√m-bn-cp∂p-sh-∂v Ir-jv-W-{]n-b ]-d™p. Ip-∂w-Ip-fw t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

tX-™n-∏-ew: Im-en-°-‰v hm-gvkn-‰n sk-an-\m¿ tImw-π-Ivkn¬ I-gn-™ Zn-h-kw \-S-Øm\n-cp-∂ {Ko≥-Imw-]-kv A-hm¿Uv Zm-\ N-S-ßn-\v ssh-kv Nm≥k-sd th-Zn-bn-se-Øm-≥ A-\ph-Zn-°m-sX hn-Zym¿-Yn-Iƒ X-S™p. ap-gp-h≥ tIm-f-Pp-I-fpw ]cn-tim-[-\ \-S-Øn \-S-tØ-≠ {Ko≥-˛-Imw-]-kv A-hm¿-Uv C-cnßm-e-°p-S ss{I-Ãv tIm-f-Pn-\v G-I-]-£o-b-am-bn `-c-W Imcym-e-b-Øn-se Nn-e D-tZym-Kÿ-cp-sS A-P-≠ A-\p-k-cn-®v \-¬-Im≥ Xo-cp-am-\n-°p-I-bmbn-cp-∂p. ssI-kv-‰v tIm-f-Pn¬ \n-∂v A-hm¿-Uv hm-ßm≥ hnZym¿-Yn-I-sf-bpw A-[ym-]-I-tc-

bpw F-Øn-s®-¶n-epw hm-gv-kn-‰n Imw-]-kn-se F-kv.F-^v.sF °m-cpƒ-s∏-sS-bp-≈ hn-Zym¿-YnIƒ tÃ-Pn¬ I-b-dn Im-cyw hni-Zo-I-cn-®p. Imw-]-kn-se a-c-߃ sh-´nap-dn-®v A-[ym-]-I-sc-bpw hnZym¿-Yn-I-sf-bpw t{Zm-ln-°p-∂ ssh-kv Nm≥-k-e¿ A-hm¿-Uv \¬-Im≥ tbm-Ky-\-s√-∂v Un.F-kv.bp. sN-b¿-am≥ tÃPn¬ I-b-dn B-h-iy-s∏-´p. tImf-Pv A-[n-Ir-X¿ A-hm¿-Uv hmßp-∂-Xn¬ \n-∂v ]n∑m-dm-\pw B-h-iy-s∏-´p. C-tXm-sS hn.knbp-sS tN-º-dn¬ sh-®v ]n-∂o-Sv A-hm¿-Uv \¬-Ip-sa-∂v {]-Jym]n-®v A-[n-Ir-X¿ X-Sn-bq-cn.

a-∏-©m-b-Øp-I-fpw tN¿-∂mWv ^-≠v e-`y-am-°p-∂-Xv. ]©m-b-Øp-Iƒ-°v H-cp e-£w cq-] ho-X-ap-≈ B-Zy-K-Up N-Sßn¬ F.-Un.-Fw. F≥ sI Pv/ Xm-eq-°v D-tZym-K-ÿ-cp-sS B‚-Wn hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. {i-a-߃ {]-iw-k-\o-b-amC-˛-km-£-c-X ]T-\-Øn-\v sW-∂pw F.Un.Fw. A-`n-{]mhm¿Uv X-e-Øn¬ {]-N-c-Wb-s∏-´p. hpw sk-an-\m-dp-I-fpw kw-L-Sn\n-e-hn-se lm¿-Uv sh-b¿ ∏n-°p-∂-Xn-\pw P-\-ß-sf ]{]-iv-\-߃ D-S-\-Sn ]-cn-l-cn≤-Xn-bn-te-°v B-I¿-jn-°p°p-sa-∂pw C-˛-Un-kv-{Sn-Iv-‰v ]∂-Xn-\pw hn-]p-e-am-b {]-Nm-c≤-Xn-bn-se {]-h¿-Ø-\-߃ Ww \-S-Øm-\pw tbm-Kw Xo-cphn-e-bn-cp-Øn Pn-√-bn-se Fam-\n-®p. √m hn-t√-Pv Hm-^nk¿-am¿-°pw tbm-K-Øn¬ ]n -F≥ ]-Wnem-]v-tSm-∏v \¬-Ip-sa-∂pw F.°¿ ^u-t≠-j≥ {]-kn-U‚ v Un.-Fw. A-dn-bn-®p. tUm.- ]n bp cm-am-\-μv, sk-{I-´dn tUm. a-∂m¿ Pn cm-[m-Ir-jvb-Øp-Iƒ-°v B-dv e-£w cq-] W≥, {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knho-Xw hn-\n-tbm-Kn-°mw. tI- U‚ v, sk-{I-´-dn-am¿, kw-L-S{μ, tI-c-f k¿-°m-cp-I-fpw {Km- \m {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp.

hn-tÃ-Pv Hm-^nkÀ-amÀ-¡v em-]v-tSm-¸v hn-X-c-Ww

I-bv-∏-aw-K-ew: Im-f-ap-dn ]-Sn™m-dv Xm-bv-\-K-dn¬ sX-cp-hp\m-bv B-{I-a-Ww, c-≠v t]¿-°v I-Sn-tb-‰p.\n-c-h-[n t]-sc \m-b Hm-Sn-®n-´p.. C-∂-se cm-hn-se Gtgm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ]-cn-k-c-hm-kn-I-fm-b ssIX-h-f-∏n¬ kp-tc-jv (53), Im-´ne-]o-Sn-I-bn-¬ dm-^n (34) F-∂nh-¿-°m-Wv In-S-tb-‰-Xv. C-h-sc s]-cn-™-\w km-aq-ln-Im-tcmKy-tI-{μ-Øn¬ {]-th-in-∏n-®p. Hm-Sn-sb-Øn-b \m-b I-Æn¬ Iam-´p-a-e-bn¬\n-∂pw Ip-∂n-Sn-®v A-\-[n-Ir-X-am-bn aW¬ ≠-h-sc-sb-√mw B-{I-an-°p-II-S-Øp-∂ tem-dn-Iƒ km-dm tPm-k-^n-s‚ bm-bn-cp-∂p-sh-∂v \m-´p-Im¿ ]t\-Xr-Xz-Øn-¬ ]-cn-ÿn-Xn{]-h¿-Ø-I¿ X-S-™-t∏mƒ [n-Ir-X a-sÆ-Sp-∏n-s\-Xn-tc hn- ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I-sc F- d-™p. a-W-Ø-e kp-[n, hn-a-e, t√-Pv Hm-^n-k ¿-°v kz-ta-[-bm ^v.sF.B-dn¬ tN ¿-Ø-Xm-Wv - n-\n-Sb - m-°n-bX - v. tI-sk-Sp-° m-sa-∂ n-cn-s° ]-cn- kw-L¿-jØ

∏n¬-I-fw, s]m-‰, Ip-º-fw-tIm-Sv F-∂n-hn-S-ß-fn-se ]m-S-ti-J-cß-fn-te-°v sh-≈w F-Øn-°p∂-Xn-\m-Wv ]-≤-Xn. I-gn-™ Zn-h-kw sI.-cm-[mIr-jv-W≥ Fw.-F¬.-F.-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw {]tZ-iw k-μ¿-in-®p. ]-g-b-∂q¿ ]©m-b-Øv {]-kn-U-≠v ]n sI ap-c-fo-[-c≥, Ãm‚nw-Kv I-Ωn-‰n

F-kv.Un.]n.sF. sd-bnÂ-th t]m-en-kv kv-tä-j³ am-À-¨v C-¶v

Pn-Ã-bn-se A-©v {Km-a-¸©m-b-¯p-I-fn C-þ-km-£-c-Xm ]-²-Xn

sIm-®m-_n, {]-k-∂≥, {]-Po-jv F-∂n-h-sc-sb-√mw \m-b B-{Ian-s®-¶n-epw C-h¿ I-Sn-tb¬°m-sX c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. G-sd t\-cw ]-cn-k-c-Øv ]cn-{`m-¥n ]-c-Øn-b \m-b-sb HSp-hn¬ \m-´p-Im¿ F-dn-™v ho-gvØp-Im-bm-bn-cp-∂p. ta-J-en-bn¬ Ip-d-®p \m-fp-Ifm-bn sX-cp-hp-\m-bv i-eyw G-dnbn-´p-s≠-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp∂p. ]-e-X-h-W ]-©m-b-Ø-[nIr-X-sc A-dn-bn-®n-´pw \-S-]-Snbp-≠m-bn-s√-∂p \m-´p-Im¿ ]-dp∂p.

A-\m-Ym-e-b-§Ä-s¡-Xn-cm-b I-tÃ-¸m-Sw X-S-b-W: km-[y-Xm-]-T-\w B-cw-`n-¨p \o-¡w A-]-e-]-\o-bw ]-g-b-∂q¿: {Km-a-∏-©m-b-Ønse I-t√-∏m-Sw Km-b-{Xn-]p-gbn¬ \n¿-Ωn-°m-\p-t±-in-°p-∂ X-S-b-W-bp-sS km-[y-Xm-]-T-\w B-cw-`n-®p. \-_m¿-Un-s‚ klm-b-tØm-sS 10 tIm-Sn cq-] Nne-hn-em-Wv X-S-b-W \n¿-Ωn-°pI. X-S-b-W-bn¬ \n-∂v en-^v-‰v C-dn-tK-j≥ kw-hn-[m-\-Øn-eqsS I-t√-∏m-Sw \o-e-n ®n-d, tXm-

k-l-I-c-W _m-¦n-Â dp-t] ImÀ-Uv ]-²-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w C-¶v

Su¬ ¹m-\nMv hn-`m-K-¯n-sâ H-¯m-i-bn \-K-c-¯n \n-b-a-hn-cp-²- \nÀ-am-Ww hym-]-Iw

Ip-¶n-Sn-¨v a-WÂ I-S-¯n-b tem-dn-IÄ ]-cn-Øn-Xn sX-cp-hp-\m-bv-¡-fp-sS B-{I-a-Ww; c-−v t]À-¡v I-Sn-tb-äp {]-hÀ-¯-IÀ X-S-ªp ]p-Xp-°m-Sv: am-´p-a-e-bn¬ \n∂pw Ip-∂n-Sn-®v A-\-[n-Ir-X-ambn I-SØ - n sIm-≠n-cp-∂ tem-dnIƒ km-dm tPm-k^ - n-s‚ t\-X rXz-Øn-ep-≈ ]-cn-ÿn-Xn {]-h ¿Ø-I¿ X-S™ p. H-cm-gv® - t- bm-fam-bn Cu {]-tZ-iØ - v a-s Æ-Sp-∏v \-S∂ - p h-cn-Ib - m-bn-cp-∂p. tem-dn X-S™ n-´ ti-jw \m-´p-Im¬ hnt√-Pv Hm-^n-k-sd hn-h-c-a-dn-bn®p. ÿ-es - Ø-Øn-b hn-t√-Pv Hm^n-k¿ a-sÆ-Sp-∏n-\v t Ãm-∏v satΩm \¬-Ip-Ib - pw t e m-dn t]men-kn-\v ssI-am-dp-Ib - p w sN-bvXp. ]-cn-ÿn {]-h¿-Ø-I¿ a-Æv tem-dn X-S™ p F-∂X - v Hm-^n-kdpw \m-´p-Im-cpw X-Ω n¬ t\-cn-b kw-L¿-j-Øn-\n-S-bm-°n. A-\-

6 Pq¨ 2014 sh≈n

I-bv-]-aw-K-ew: tI-c-f-Øn-se ap-kv-ew A-\m-Ym-e-b-ß-fn-te-bv-°v kz-ta-[-bm ]T-\m-h-iym¿-∞w I-S-∂p-h-∂ A-\y-kw-ÿm-\ hnZym¿-Yn-I-sf a-\p-jy-°-S-Øv B-tcm-]n-®v X-S-¶-en¬-sh-bv-°m-\p≈ {i-a-Øn¬ k-a-kv-X tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a sIm-Sp-ß-√q¿ Xm-eq-°v L-S-I-hpw a-Xn-e-Iw td-©v Pw-C-ø-Øp¬ ap-A-√n-ao-\pw {]-Xn-tj-[n-®p. k-a-kv-X Pn-√m {]-kn-U‚ v F-kv Fw sI. X-߃ A-[y-£-\m-bn, kn-±o-Jv ss^-kn, ssl-Z-c-en k-A-Zn, ap-l-Ω-Zv dm^n A≥-h-cn, I-_o¿ ss^-kn, F hn A-_q-_-°¿ ap-…n-bm¿, kpsse-am≥ au-e-hn, ]n sI d-^o-Jv, ss^-k¬ _-Zn-cn, I-cow au-ehn kw-km-cn-®p.

Xn¬ kw-ÿm-\-Øv ]m-e-°mSv Pn-√ H-∂mw kv-Ym-\-Øm-Wv. P-\-߃-°v tk-h-\-߃ ]-cam-h-[n th-K-Øn-epw, kp-Xmcy-am-bpw \¬-Ip-∂-Xn-\v C-˛Un-kv-{Sn-Iv-‰v k-lm-bn-°p-∂ps≠-∂pw Xp-S¿-®bm-bp-≈ lm¿-Uv sh-b¿, s\-‰v h¿-°v ap-X-em-b {]-iv-\-߃ D-s≠¶n¬-t]m-epw d-h-\yq h-Ip-∏nse tk-h-\-߃, th-K-Øn¬ e-`y-am-°p-∂-Xn-\p≈ hn-t√\pw) I-gn-hv t\-Sp-I F-∂-XmWv C-˛-km-£-c-X sIm-≠v D-t±in-°p-∂-Xv. C-Xn-\m-bn ]-©m-

Aw-t_-Zv-IÀ kv-am-c-I kmw-kv-Im-cn-I k-an-Xn- hmÀ-jn-Im-tLm-jw ]m-h-d-´n: ap-∏-´n-Ø tUm. Aw-t_-Zv-I¿ kv-am-c-I kmw-kv-Im-cn-I k-an-Xn-bp-sS aq-∂mw hm¿-jn-ImtLm-jw \-S-Øn. D-Zv-Lm-S-\w sXm-b-°m-hv ]-≈ n hn-Im-cn d-h. ^m. tPm-bv ap-cp-ßm-tØ-cn \n¿-hln-®p. {]-kn-U‚ v \u-^¬ A-[y-£-X h-ln-®p. \n¿-[-\-cm-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ bq-\n-t^m-w hn-X-c-Ww Zn¬-jm-Zv am-kv-‰¿ ]m-Sq-cpw ]T-t\m-]-

I-c-W-ß-fp-sS hn-X-c-Ww I¨-ho-\¿ ssk-\p±o≥ h-en-b-I-Øpw \n¿-h-l n-®p. t]m-]p-e¿ {^≠v sh-¶n-S-ßv G-cn-b {]-kn-U‚ v ss^-k¬ apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. tI-c-f ]p-e-b a-lm-k-` ap≥-Xm-eq-°v sk-{I-´-dn kp-{_-“-Wy≥ h-e-∏mSv, ]-©m-b-Øw-Kw k-Æn h-S-°≥, sI sI \m-cmb-W≥, _-jo¿ Fw Fw kw-km-cn-®p.

tN-e-¡-c t]m-en-kv kv-tä-j-\n-te-¡v F-kv.Un.]n.sF. amÀ-¨v \-S-¯n tN-e-°-c: P-\-Io-b k-a-c-ßsf a¿-±-\ ap-d-Iƒ D-]-tbm-Kn-®v A-Sn-®-a¿-Øm≥ I-gn-bn-s√-∂v F-kv.Un.]n.sF. Pn-√m sk-{I´-dn ]n B¿ kn-bm-Zv ]-d-™p. \m-Sy≥-Nn-d I-cn-¶¬ Izm-dn k-ac k-an-Xn {]-h¿-Ø-I-sc A-Imc-W-am-bn t]m-en-kv a¿-±n-®-X n¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.Un. ]n.sF. tN-e-°-c a-fi-ew IΩn-‰n- \S-Ønb tN-e-°-c t]men-kv kv-t‰-j-≥ am¿-®pw [¿-Wbpw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. A-\-[n-Ir-X-am-bn {]-h¿Øn-°p-∂ Iz-m-dn-s°-Xn-tc Bdp am-k-tØm-f-am-bn h-tbm-[nI-cpw kv-{Xo-I-fp-w Ip-´n-I-fp-a-S°-ap-≈-h¿ \-S-Øp-∂ P-\-Iob k-a-c-sØ b-m-sXm-cp {]-tIm]-\-hp-w Iq-Sm-sX-bm-Wv t]m-en-

F-kv.Un.]n.sF. tN-e-°-c a-fi-ew I-Ωn-‰n- \-S-Øn-b t]m-en-kv kv-t‰-j-≥ am¿-®v Pn-√m sk-{I-´-dn ]n B¿ kn-bm-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p kv a¿-±n-®-Xv. \m-´p-Im¿ t\-XrXzw \¬-Ip-∂ k-a-c-Øn-\v Fkv.Un.]n.sF-bp-sS ]q¿-W ]n¥p-W-bp-≠m-Ip-sa-∂pw A-t±lw ]-d-™p. \m-Sy≥-Nn-d-bn¬ \n-∂pw Bcw-`n-® am¿-®v tN-e-°-c kn.sF B¿ k-t¥m-jv-Ip-am-dn-s‚ t\-

Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw kv-t‰j-\p ap-ºn¬ X-S-™p. a-fiew {]-kn-U‚ v C Fw e-Øo-^v A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v F kp-{_“-Wy≥, sk-{I-´-dn A-–p¬ dln-am≥, sk-{I-´-dn jm-Pn kwkm-cn-®p.


2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/TCR

ssk-¡nÄ dm-en-¡v kzo-I-c-Ww \Â-In

Adnbn-¸pIÄ

kv-amÀ-«v-ImÀ-Uv ]p-Xp-¡Â C-¶v ap-X Nm-h-°m-Sv: k-a-{K B-tcm-Ky C≥-jq-d≥-kv Kp-W-t`m-‡m-°fp-sS kv-am¿-´v Im¿-Uv ]p-Xp-°epw A-£-b tI-{μ-ß-fn¬ cPn-ÿ sN-bv-X-h¿-°p-≈ ]p-Xnb kv-am¿-´v Im¿-Uv hn-X-c-Whpw I-S-∏p-dw ]-©m-b-Øv IpSpw-_-{io lm-fn¬ C-∂pw \msf-bpw \-S-°pw. H-cp-a-\-bq¿ ]©m-b-Øn-se Kp-W-t`m-‡m°ƒ a-ßm-Sv ]-©m-b-Øv lmfn¬ C-∂pw ]q-t°m-Sv ]-©m-bØn-se Kp-W-t`m-‡m-°ƒ ]qt°m-Sv ]n.F-®v.kn bn¬ C∂pw \m-sf-bpw C-Xn-\m-bn FØn-t®-c-Ww. ]p-∂-bq¿ ]-©mb-Øn-e Im¿-Uv ]p-Xp-°-epw ]p-Xn-b Im¿-Up-I-fp-sS hn-X-cW-hpw C-∂pw \m-sf-bp-am-bn F-S-°-gn-bq¿ ]n.F-®v.kn-bn¬ \-S-°pw. h-S-t°-°m-Sv ]-©m-bØn-te-bpw Nm-h-°m-Sv ap-\n-kn∏m-en-‰n-bn-te-bpw Im¿-Uv ]pXp-°-epw hn-X-c-W-hpw b-Ym{I-aw h-S-t°-°m-Sv k-l-I-c-W _m-¶v sI-´n-S-Øn-epw ap-Xp-h´q¿ hm-b-\-im-e-bn-epw a-WØ-e K-h. ssl-kv-Iq-fn-ep-amWv \-S-°p-I. Nm-h-°m-Sv ap-\nkn-∏m-en-‰n-I-fn¬ \n-∂p-≈-h¿°m-bn a-W-Ø-e K-h. sslkv-Iq-fn¬ G-gn-\pw Iymw-]v \-S°pw. Nq-≠¬ ]-©m-b-Øn-se tI-t®-cn F¬.]n kv-Iq-fn¬ Ggv, F-´v Xo-b-Xn-I-fn-epw ]p-∂bq¿-°p-fw ]-©m-b-Øn-se B¬-Ø-d sk‚-dn-ep-≈ I-cn°m-Sv K-h. ssl-kv-Iq-fn¬ Ggn-\pw kv-am¿-´v Im¿-Uv ]p-Xp-°epw ]p-Xn-b Im¿-Up-I-fp-sS hnX-c-W-hpw \-S-°pw. F-f-h-≈n ]-©m-b-Øn-se Im¿-Up-]p-Xp°-epw hn-X-c-W-hpw F-´n-\mWv. Nn-‰m-´p-I-c ]-©m-b-Øv Hm^o-kv, F-f-h-≈n ssl-kv-Iqƒ F-∂n-hn-S-ß-fn-em-bn-cn-°pw tI-{μ-߃. cm-hn-se 10 ap-X¬ ssh-Io-´v A-©p-h-sc bm-bn-cn°pw Iymw-]p-I-fp-sS {]-h¿-Ø\ k-a-bw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃ 8136811008 F-∂ t^m¨ \-º-dn¬ e-`n-°pw.

hm-«À A-tXm-dn-än hn-X-c-Ww sN-¿p-¶ Ip-Sn-sh-Å-¯n ]p-gp-¡ÄtN-‰p-h: I-S-∏p-dw ]-©m-b-Ønse 15, 16 hm¿-Up-I-fn-se hm-´¿ A-tXm-dn-‰n hn-X-c-Ww sN-øp-∂ Ip-Sn-sh-≈ ss]-∏p-I-fn¬ hym]-I-am-bn ]p-gp-°-sf I-≠-Øn. 16mw hm¿-Un-se ]-Øp-ho-Sv tImf-\n-bn-se Ip-Spw-_-ß-fn-ep-≈h¿ Sm-∏n¬ \n-∂p sh-≈-sa-Sp°p-tºm-gm-Wv hym-]-I-am-bn ]pgp-°-sf I-s≠-Øn-b-Xv. hm¿-Uv sa-º¿ kn ap-kv-XmJv A-en-sb hn-h-c-a-dn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sa-º¿ ÿ-e-sØ-Øn ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. Xp-S¿-∂v hm-´¿ A-tXm-dn-‰n D-tZym-K-ÿ∑m-tcm-Sv sh-≈w hn-X-c-Ww \ndp-Øn sh-bv-°m≥ B-h-iy-s∏´p. I-S-∏p-dw 15mw hm¿-Un-se kp\m-an tIm-f-\n ]-cn-k-c-Øp-≈ Sm-∏p-I-fn-epw ]p-gp-°-sf I-s≠Øn-bn-cp-∂p.

sXm-gm-s\-¯n-b hr-²-sb Im-Wm-\n-sÃ-¶v sIm-Sp-ß-√q¿: tIm-gn-t°mSv Pn-√-bn-se Xm-a-c-t»-cnbn¬ \n-∂v sIm-Sp-ß-√q¿ t£-{X-Øn¬ s Xm-gm-s\Øn-b hr-≤-sb Im-Wm-Xmb-Xm-bn s Im-Sp-ß-√q¿ t]men-kv A-dn-bn-®p. Xm-a-c-t»cn B-en-°p-∂n-t∑¬ \o-e-IWvT≥ `m-cy X-\n-bmbn(80)sb-bm-Wv I-gn-™ c≠n-\v cm-{Xn ap-X¬ Im-WmXm-b-sX-∂pw hr-≤-sb Ip-dn®v F-s¥-¶ n-epw hn-h-cw e-`n°p-∂-h¿ 9747566105, 97 45 07 6 812 F-∂ t^m¨ \-º-dntem A-Sp-Øp-≈ t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-tem A-dn-bn-°W-sW-∂v sIm-Sp-ß-√q¿ t]m-en-kv k-_v C≥-kv-s]Œ¿ A-dn-b n-®p.

"Po-h' Kp-cp-hm-bq-cn-s‚ ssk-°nƒ dm-en-°v ap-Xp-h-´q¿ a-l-√v a-kv-Pn-Zv- A-¶-W-Øn¬ \-¬In-b kzo-I-c-W-Øn¬ J-Øo-_v kp-sse-am≥ A-kv-l-cn-bn¬-\n-∂v tUm. cm-[m-Ir-jv-W≥ No-c G-‰p-hm-ßp-∂p

Nm-h-°m-Sv-: tem-I-]-cn-ÿn-XnZn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v {]-IrXn Po-h-\ kw-L-am-b Po-h Kpcp-hm-bq¿ kw-L-Sn-∏n-® ]-cn-kvXn-Yn kw-c-£-W k-tμ-i ssk-°nƒ dm-en-°v ap-Xp-h-´q¿ a-l-√v a-kv-Pn-Zv- A-¶-W-Øn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. hn-in-„-amb A-ta-cn-°≥ sIm-f-kv-t{Smƒ No-c-bp-sS X-≠p-Iƒ \¬-In dmen Aw-K-ß-sf J-Øo-_v kpsse-am≥ A-kv-l-cn kzo-I-cn®p. tUm ]n F cm-[m-Ir-jvW≥, hn Fw lp-ssk≥, Im¿Øn-tI-b≥, {]-`m-I-c≥, {io-Zmkv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Ønem-Wv ssk-°nƒ dm-en ap-Xp-h´q-cn-se-Øn-b-Xv. C-ºm¿-°v- l°ow, A-en ^-co-Zv-, sI F \mZn¿-jm kw-_-‘n-®p.

Xr-iq¿: \-K-c-Øn¬ tIm¿-∏-tdj≥ Su¨-πm-\n-ßv hn-`m-K-Øns‚ H-Øm-i-tbm-sS \n-b-a-hn-cp≤-\n¿-am-W-߃ hym-]-Iw. hy m-]m-c-tI-{μ-ß-fn¬ \-ho-I-c-Wsa-∂ t]-cn¬ A-\p-a-Xn t\-Snbm-Wv \n-e-hn-ep-≈ Zp¿-∫-e-amb H-‰-\n-e-sI-´n-S-߃ s]m-fn®p-I-f-™v c-≠pw aq-∂pw \n-eI-fn¬ C-cp-ºv N-´-°q-Sn¬ ]p-Xnb-\n¿am-W-߃ \-S-°p-∂-Xv. Xr-iq-cn-se A-ßm-Sn-Iƒ {]-h¿Øn-°p-∂ tX-°n≥-Im-Sv Un-hnj-\n-epw Xn-c-t°-dn-b a-‰v hym-

]m-c-tI-{μ-ß-fn-ep-am-Wv \n-b-ahn-cp-≤m-\p-a-Xn-tbm-sS \n¿-ΩmW-߃ \-S-°p-∂-Xv. I-gn-™ aq-∂-c h¿-j-Øn-\n-sS A-t\Iw \n-b-a-hn-cp-≤- -sI-´n-S-ß-fmWv \-K-c-Øn¬ D-b¿-∂n-´p-≈Xv. \-K-c-]-cn-[n-bn¬ H-cp Hm-esj-Õv \n¿-an-°-W-sa-¶n¬ t]m-epw tIm¿-∏-td-j-s‚ \n-ba-]-c-am-b A-\p-a-Xn th-W-sa∂n-cn-t° c-≠pw aq-∂pw \n-e-Ifn¬ Iq-‰≥ sI-´n-S-߃ \n¿-Ωn°p-∂-Xn-\v \n-b-a-hn-cp-≤ A-\pa-Xn \¬-Ip-∂-Xn-\v ]n-∂n¬

h≥ A-gn-a-Xn-bm-sW-∂p Btcm-]-W-ap-≠v. \n-b-aw a-dn-I-S-°m≥ tIm ¨-{I-‰v D-]-tbm-Kn-°m-sX C-cpºv K¿-U-dp-Iƒ D-]-tbm-Kn-®p≈ ]p-Xn-b sI-´n-S-߃-°v \q-dv h¿-j-Øn-e-[n-Iw B-bp-kv e-`n°m-hp-∂-h-bm-Wv. am-ÿ πm\pw, Un.-Sn.]n. kv-Io-ap-I-fpw sI-´n-S-\n¿-am-W-N-´-ß-fpw ]-cnK-Wn-°m-sX-bm-Wv Su¨-πm\n-ßv hn-`m-Kw \n¿-Ωm-W-߃°v A-\p-a-Xn \¬-Ip-∂-Xv. N-´-a\p-k-cn-®v sI-´n-S-߃ Un.-

Sn.]n. kv-Iow A-\p-k-cn-®p-≈ tdm-Uv hn-I-k-\-Øn-\pw sI-´n-S\n¿-am-W-N-´-߃ A-\p-k-cn®pw ÿ-ew hn-´pw ]n-∂n-epw hi-ß-fn-epw \n-b-am-\p-kr-X-ÿew hn-´p-am-Wv sI-´n-Sw \n¿-ant°-≠-Xv. ]m¿-°n-Mn-\v ÿ-ew A-\p-h-Zn-°-Ww am-{X-a-√ \-hoI-c-Ww \n-e-hn-ep-≈ sI-´n-SØn-s‚ Dƒ-`m-K-Øv am-{X-ta \S-Øm-\m-Iq. F-∂m¬ C-t∏mƒ \-S-Øn-b \-ho-I-c-W-Øn-s‚ ad-hn¬ \-S-°p-∂ \n¿-am-W-߃ C-h-sbm-∂pw ]m-en-°m-sX-bm-

\n-co-£-W Im-a-d-I-fp-sS tI-_nÄ A-dp-¯p-am-än-b kw-`-hw: {]-Xn A-d-Ìn ]p-Xp-°m-Sv: ]n-g-b-S-® ssh-cmKy-Øn-\v tZ-io-b-]m-X-bn¬ tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v ÿm]n-®n-´p-≈ \n-co-£-W Im-a-d-Ifp-sS tI-_nƒ A-dp-Øp-am-‰n-b kw-`-h-Øn¬ H-cm-sf ]p-Xp-°mSv t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. a-cØm-°-c N-°m-e-bv-°¬ tUhn-kv t]m-fm(38)-Wv A-d-Ãn-emb-Xv. a-c-Øm-°-c Ip-™-\w-]md ap-X¬ \-¥n-°-c h-sc-bp-≈ \m-en-S-ß-fn-se \n-co-£-W Ima-d-I-fm-Wv C-bmƒ X-I-cm-dn-em°n-b-Xv. tI-_n-fp-Iƒ ap-dn-®tXm-sS Im-a-d-Iƒ tjm¿-´m-hpI-bm-bn-cp-∂p. sam-Øw 10 e£w cq-]-bp-sS \-„w I-W-°m°p-∂-Xm-bn t]m-en-kv ]-d-

™p. sa-bv 11\m-Wv tI-kn-\mkv-]-Z-am-b kw-`-hw. cm-Xn 11 apX¬ H-cp a-Wn-h-sc-bp-≈ k-a-bß-fn-em-Wv tI-_n-fp-Iƒ ap-dn®-Xv. Ip-™-\w-]m-d, X-tem¿ ss _-∏m-kv, B-º-√q¿, \-¥n-°-c F-∂n-hn-S-ß-fn-se \n-co-£-W Im-a-d-I-fp-sS tI-_n-fp-I-fm-Wv C-bmƒ ap-dn-®p-am-‰n-b-Xv. I-gn™ H-cp-am-k-am-bn tZ-io-b-]mX-bn¬ A-an-X-th-K-Øn-ep-≈ hm-l-\-ß-fp-sS hn-h-cw e-`n-®ncp-∂n-√. kw-i-bw tXm-∂n-b A[n-Ir-X¿ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[\-bn-em-Wv tI-_n-fp-Iƒ ap-dn®n-´ \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. X-tem¿ ss_-∏m-kn-ep-≈ H-cp

kzÀ-Ww I-hÀ-¶ tI-kn-Â H-cm-sf Iq-Sn {]-Xn-tNÀ-¯p Im-k¿-tIm-Uv: G-gph¿-jw apºv {]-kv ¢-∫v P-Mv-j-\n¬ h-®v Xr-iq-cn-se B-`-c-W \n¿-am-Xm°-fn¬ \n-∂v H-t∂-ap-°m¬-Intem kz¿-Ww X-´n-sb-Sp-Ø tIkn-¬ H-cm-sf Iq-Sn t]m-en-kv {]Xn-tN¿-Øp. a-s‰m-cp tI-kn¬ P-bn-en¬ I-gn-bp-∂ ss]-h-fn-sK Aw-_n°m-\-bn-se A-–p¬ l-ao-Zv F∂ A-Ωn(34)sb-bm-Wv Im-k¿tIm-Uv t]m-en-kv {]-Xn-tN¿-Ø-

Xv. I-gn-™ 30\v kw-`-h-h-pam-bn _-‘-s∏-´v a-t©-iz-cw s]mtkm-s´ k-ao-dn-s\(35) A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p. C-bmƒ \¬-Inb sam-gn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Ønem-Wv {]-Xn-tN¿-Ø-Xv. 2007¬ {]-kv ¢-∫v P-Mv-j-\n¬ h-®v Xriq¿ kz-tZ-in-I-fp-sS kz¿-Wm-`c-W-߃ X-´n-sb-Sp-Ø tI-kmWn-Xv. tI-kn-¬ a-‰p A-©p {]Xn-I-sf t\-c-sØ A-d-Ãv sN-bvXn-cp-∂p.

_mÀ-_À tjm-¸n-se am-en-\yw tdm-U-cn-In D-t]-£n-¨ \n-e-bn ]m-h-d-´n: _m¿-_¿ tjm-∏n-se am-en-\yw Nm-°n¬ sI-´n tdm-U-cnIn¬ D-t]-£n-®p. ap-√-ti-cn ]-d-º≥ X-fn _-kv tÃm-∏n-\p k-ao-]am-Wv Io-dn s]-m-fn-™ Nm-°n¬ am-en-\yw I-s≠-Øn-b-Xv. Nm-°v s]m-fn-™v ap-Sn-bpw tª-bv-Up-I-fpw tdm-Un¬ ]-c-∂p InS-°p-I-bm-Wv. A-∂-I-c-tdm-Un¬ ]m-S-Øn-t\m-Sp tN¿-∂v \m-ep Nm-°v C-tX X-c-Øn-ep-≈ am-en-\y-߃ D-t]-£n-® \n-e-bn¬ Is≠-Øn-bn-cp-∂p.

A-d-Ãn-em-b- tU-hn-kv t]m-ƒ `m-K-sØ Im-a-d-bp-sS tI-_n-fpIƒ ap-dn-°m-Ø-Xn-\m-em-Wv Cbmƒ ]n-Sn-bn-em-hm≥ Im-c-Ww. {]-h¿-Øn-®n-cp-∂ Im-a-d-bn¬ C-bm-fp-sS Nn-{Xw ]-Xn-™-Xn-

\m-em-Wv t]m-en-kn-\v B-sf Xncn-®-dn-bm-\m-b-Xv. t]-cm-aw-K-e-Øp-≈ \n-co£-W Im-a-d-bn¬ C-bm-fp-sS hm-l-\w A-an-X-th-K-Øn¬ t]m-Ip-∂-Xv ]-Xn-™-Xn-s\ XpS¿-∂v ]n-g-b-S-® ssh-cm-Ky-amWv kw-`-h-Øn-\v ]n-∂n-se-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. I-gn-™ 11\v ti-jw tZ-io-b-]m-X-bn¬ A-an-X th-Kw \n¿-W-bn-°phm≥ km-[n-°m-Ø-Xn-\m¬ CXn-s‚ \-„-hpw t]m-en-kv I-W°m-°n h-cp-∂p. ]p-Xp-°m-Sv AUo-j-W¬ F-kv.sF. -sI F¬ A-K-Ãn≥, F.F-kv.sF.]n hn A-h-dm-®≥ F-∂n-h-cm-Wv {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

Xr-iq¿: Pn-√m k-l-I-c-W _m¶n-se C-S-]m-Sp-Im¿-°v C-¥ybn¬ F-hn-sS-bp-ap-≈ _m-¶p-Ifp-sS-bpw _m-¶nMv ÿm-]-\-ßfp-sS-bpw F.Sn.Fw. s\-‰v-h¿°n¬ ]-W-an-S-]m-Sp \-S-Øm≥ km-[n-°p-∂ dp-t] Im¿-Uv ]-≤Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w C-∂v \-S°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. D-®-Xn-cn-™v 3.30\v \-S-°p∂ N-S-ßv a-{¥n kn F≥ _m-eIr-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. dp-t] Im¿-Uv kw-hn-[m-\w \-S∏n-em-°p-∂ tI-c-f-Øn-se BZy Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶m-Wv Xr-iq¿ Pn-√m k-l-I-c-W _m¶v .

Cu Im¿-Uv D-]-tbm-Kn-®v Imjv hn-t{Um, Hm¨-sse≥ _p°nw-Kv F-∂n-h \-S-Ømw. k-aq-l-Øn-se A-h-i-cm-bh¿-°pw tcm-Kn-Iƒ-°p-am-bn Cu h¿-j-hpw 10 e-£w cq-] kl-I-c-W _m-¶v [-\-k-lm-bw \¬-In. Iq-Sm-sX hn-tZ-i-Øp-\n-∂v ]-Ww A-b-°p-∂-Xn-\p-f-f kwhn-[m-\-ß-fpw Pn-√m k-l-I-cW _m-¶n¬ H-cp-°n-bn-´p-≠v. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Pn√m k-l-I-c-W _m-¶v {]-knU‚ v Fw sI A-–p¬ k-emw, ap≥ Fw.F¬.F- Fw sI IÆ≥, P-\-d¬ am-t\-P¿ F≥ Pb-Ip-am¿ \m-b¿, kn sF sk_m-Ãy≥ ]-s¶-Sp-Øp.

]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn-se A-©v {Km-a-∏©m-b-Øp-I-fn¬ C-˛km-£-c-X ]-≤-Xn \-S-∏m-°pw. am-dn-h-cp-∂ km-aq-ln-I km-lN-cy-ß-fn¬ Iw-]yq-´¿ D-]-tbm]m-e-°m-Sv: Pn-√m C-˛-Un-kv-{SnKn-°m≥ s]m-Xp-P-\-ß-sf {]mIv-‰v ]-≤-Xn {]-h¿-Ø-\-߃]v-X-cm-°p-∂-Xn-\m-Wv ]-≤-Xn °v hn-t√-Pv Hm-^nk¿-am¿-°\-S-∏m-°p-∂-Xv. \p-h-Zn-® em-]v-tSm-∏v I-w]yq-´Ip-a-cw-]p-Øq¿, a-Æm¿-°mdp-I-fp-sS aq-∂mw-L-´ hn-X-cSv, I-cn-º, ]p-Xp-∏-cn-bm-cw, IWw Pn-√m C-˛-Un-kv-{Sn-Iv-‰v Æm-Sn, Ip-g¬-a-μw, B-e-Øq¿ t\m-U¬ Hm-^n-k¿ Iq-Sn-bm{Km- a - ∏ - © m- b - Ø p- I - f n- e m- W v b, F.-Un .-Fw. F≥ sI B‚]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xv. Wn I-eIv-S-td-‰n¬ \n¿-h-lnC-Xn-s‚ `m-K-am-bn I-e-Iv-S®p. td-‰n¬ tN¿-∂ B-tem-N-\mC-˛-Un-kv-{Sn-Iv-‰v {]-h¿-Øtbm-Kw ]n -F≥ ]-Wn-°¿ ^ \ ]p-tcm-K-Xn hn-e-bn-cp-Øn-bu-t≠-j≥ ssh-kv sN-b¿am≥ F≥ _m-e-tKm-]m-e≥ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F.-Un.Iw-]yq-´-dn¬ I-Øv hm-bnFw. F≥ sI B‚-Wn A-[y- °m-s\-¶n-epw (C-˛-sa-bn¬ Xp£-X h-ln-®p. d-°m-\pw ssk≥ Hu-´v sN-øm-

sN-b¿-am≥-am-cm-b Sn B¿ Aø-∏≥, sI F ap-l-Ω-Zm-en, tªm-°v ]-©m-b-Øv Aw-Kw ]n hn sI -_m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿, {Km-a-∏-©m-b-Øv Aw-K-ß-fm-b Fw ]-fl-Ip-am¿, F -kn D-ÆnIr-jv-W≥, A-kn. F-Iv-kn. cm[m-Ir-jv-W≥, A-kn.F-©n-\ob¿ tam-l-\≥ k-∂n-ln-X-cmbn-cp-∂p.

]m-e-°m-Sv: a-\p-jy-°-S-sØ∂-t]-cn¬ A-\y-kw-ÿm-\-Øv \n-∂p-≈ hn-Zym¿-Yn-I-sf ]o-Un∏n-°p-∂-Xn-s\-Xn-sc A-h¿s°-Xn-sc-sb-Sp-Ø tI-kp-I-fpsS F-^v.sF.B¿ d-±m-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v F-kv.Un.]n.sF Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ C-∂v ]m-e-°m-Sv sd-bn-¬th t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-te-°v am¿-®v \-S-Øpw. am¿-®v ]p-Xn-b]m-ew km-bv Pw-Kv-j-\n¬ \n-∂v 9.30 \v B-cw-`n-°pw. Xp-S¿-∂v cmhn-se 10 \v \-S-°p-∂ {]-Xn-tj[ tbm-Kw F-kv.Un.]n.sF kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n A-–pƒ l-ao-Zv D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn ]n ap-l-Ω-Zm-en, ssh-kv {]kn-U‚p-am-cm-b cm-P≥ ]p-ent°m-Sv, F- ssh Ip-™p-ap-l-ΩZv kw-km-cn-°pw.

hm-l-\w ]m-e-¯n-se Ip-gn-bn Nm-Sn; tIm-gn-ap-«-IÄ s]m-«ntN-‰p-h: G-ß-≠n-bq-cn¬ \n-∂v I-S-I-fn-te-°v tIm-gn-ap-´-I-fp-ambn t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ s]-´n Hm-t´m-dn-£ tN-‰p-h ]m-e-Ønse Ip-gn-bn¬ Nm-Sn-. tIm-gn-ap-´Iƒ ]p-d-tØ-°v sX-dn-®pw s]m´n-bp-w \-„w kw-`-hn-®p. A-‰-I-p‰ ]-Wn-Iƒ ]q¿-Øo-I-cn-°mØ-Xv aq-ew tN-‰p-h ]m-e-Øn-eqsS I-S-∂p t]m-hp-∂ bm-{X-° m¿-°v hm-l-\-߃ Ip-gn-bn¬ Nm-Sn ]-cn-t°¬-°p-∂-Xv ]-Xnhm-Wv. F-{X-bpw th-Kw ]m-eØn-s‚ A-‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ ]q¿Øo-I-cn-®v K-Xm-K-X-tbm-Ky-am°-W-sa-∂m-Wv \m-´p-Im-cp-sS B-h-iy-s∏-´p.

Wv. ^-e-Øn¬ \-K-c-Øn-se tdm-Uv hn-I-k-\-hpw Un.-Sn.]n. kv-Io-ap-I-fp-sa-√mw Su¨-πm\n-Mv hn-`m-Kw X-s∂ A-´n-a-dn°p-I-bm-Wv. Cu-bn-sS ssl-tdm-Un¬ aq∂v \n-e-I-fn¬ 10, 000 N-Xp-c-{iA-Sn-hn-kv-Xo¿-Æ-Øn¬ ]-WnX sI-´n-S-sØ-Ip-dn-®v B-tcm-]W-sØ Xp-S¿-∂v No-^v Su¨πm-\¿ Cu-∏≥ h¿-§o-kv X-s∂ ÿ-e-sØ-Øn A-t\z-j-Ww \S-Øn-bn-cp-∂p. sI-´n-S-\n¿-am-WØn-\v A-\p-a-Xn \¬-In-b-Xn-\p

tIm¿-∏-td-j≥ Su¨-πm-\¿s°-Xn-sc C-t∏m ƒ A-t\z-jWw \-S-°p-I-bm-Wv. Cu Su¨ πm-\-sd A-Sp-Øn-sS ÿ-ew am‰n-bn-cp-∂p. t]m-tÃm-^n-kv tdmUn¬ ssl-tdm-Un-\v k-ao-]w H‰-\n-e-sI-´n-Sw s]m-fn-® C-cp-ºv N-´-Iq-´n¬ ]p-Xn-b aq-∂p-\n-e sI-´n-Sw ]-Wn-bp-∂-Xm-Wv G-‰hpw ]p-Xn-b B-tcm-]-Ww. ]-cmXn-bp-≠m-bn-´pw Su¨-πm-\n-ßv hn-`m-Kw \-S-]-Sn-sb-Sp-Øn-√. GXm-\pw Z n-h-kw-sIm-≠m-Wv \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-°n-b-Xv.

hn-ZymÀ-Yn-\n-bp-sS kzÀ-W-am-e I-hÀ-¶p

{Ko³ Imw-]-kv A-hmÀ-Uv: ssh-kv Nm³-k-e-sd th-Z-nbn-se-¯m³ A-\p-h-Zn-¨n-Ã

Ip-∂w-Ip-fw: A-°n-°m-hn¬ ss_-°n-se-Øn-b kw-Lw t Im-f-Pv hn-Zym¿-Yn-\n-bp-sS kz¿W-am-e I-h¿-∂p. A-°n-°m-hv ]n.F-kv.Fw. sU‚¬ tIm-f-Pn-se aq-∂mw h¿-j hn-Zym¿-Yn-\n Ir-jv-W-{]nb-bp-sS c-≠p]-h-s‚ am-e-bmWv I-h¿-∂-Xv. C-∂-se ssh-Io´v 4.30 -Hm-sS A-°n-°m-hv Xn-∏-et»-cn ss_-∏m-kv tdm-Un-em-Wv kw-`-hw. tIm-f-Pn¬ \n-∂v Xn-∏-e-t»cn-bn-te-°p-≈ Xm-a-k ÿ-etØ-°v t]m-Ip-∂-Xn-\n-S-bn¬ ss_-°n-se-Øn-b c-≠p t]cn¬ ]p-d-In-ep-≈-bmƒ am-e hen-®p s]m-´n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ss_-°n-\v \-º¿ C-√m-bn-cp∂p-sh-∂v Ir-jv-W-{]n-b ]-d™p. Ip-∂w-Ip-fw t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

tX-™n-∏-ew: Im-en-°-‰v hm-gvkn-‰n sk-an-\m¿ tImw-π-Ivkn¬ I-gn-™ Zn-h-kw \-S-Øm\n-cp-∂ {Ko≥-Imw-]-kv A-hm¿Uv Zm-\ N-S-ßn-\v ssh-kv Nm≥k-sd th-Zn-bn-se-Øm-≥ A-\ph-Zn-°m-sX hn-Zym¿-Yn-Iƒ X-S™p. ap-gp-h≥ tIm-f-Pp-I-fpw ]cn-tim-[-\ \-S-Øn \-S-tØ-≠ {Ko≥-˛-Imw-]-kv A-hm¿-Uv C-cnßm-e-°p-S ss{I-Ãv tIm-f-Pn-\v G-I-]-£o-b-am-bn `-c-W Imcym-e-b-Øn-se Nn-e D-tZym-Kÿ-cp-sS A-P-≠ A-\p-k-cn-®v \-¬-Im≥ Xo-cp-am-\n-°p-I-bmbn-cp-∂p. ssI-kv-‰v tIm-f-Pn¬ \n-∂v A-hm¿-Uv hm-ßm≥ hnZym¿-Yn-I-sf-bpw A-[ym-]-I-tc-

bpw F-Øn-s®-¶n-epw hm-gv-kn-‰n Imw-]-kn-se F-kv.F-^v.sF °m-cpƒ-s∏-sS-bp-≈ hn-Zym¿-YnIƒ tÃ-Pn¬ I-b-dn Im-cyw hni-Zo-I-cn-®p. Imw-]-kn-se a-c-߃ sh-´nap-dn-®v A-[ym-]-I-sc-bpw hnZym¿-Yn-I-sf-bpw t{Zm-ln-°p-∂ ssh-kv Nm≥-k-e¿ A-hm¿-Uv \¬-Im≥ tbm-Ky-\-s√-∂v Un.F-kv.bp. sN-b¿-am≥ tÃPn¬ I-b-dn B-h-iy-s∏-´p. tImf-Pv A-[n-Ir-X¿ A-hm¿-Uv hmßp-∂-Xn¬ \n-∂v ]n∑m-dm-\pw B-h-iy-s∏-´p. C-tXm-sS hn.knbp-sS tN-º-dn¬ sh-®v ]n-∂o-Sv A-hm¿-Uv \¬-Ip-sa-∂v {]-Jym]n-®v A-[n-Ir-X¿ X-Sn-bq-cn.

a-∏-©m-b-Øp-I-fpw tN¿-∂mWv ^-≠v e-`y-am-°p-∂-Xv. ]©m-b-Øp-Iƒ-°v H-cp e-£w cq-] ho-X-ap-≈ B-Zy-K-Up N-Sßn¬ F.-Un.-Fw. F≥ sI Pv/ Xm-eq-°v D-tZym-K-ÿ-cp-sS B‚-Wn hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. {i-a-߃ {]-iw-k-\o-b-amC-˛-km-£-c-X ]T-\-Øn-\v sW-∂pw F.Un.Fw. A-`n-{]mhm¿Uv X-e-Øn¬ {]-N-c-Wb-s∏-´p. hpw sk-an-\m-dp-I-fpw kw-L-Sn\n-e-hn-se lm¿-Uv sh-b¿ ∏n-°p-∂-Xn-\pw P-\-ß-sf ]{]-iv-\-߃ D-S-\-Sn ]-cn-l-cn≤-Xn-bn-te-°v B-I¿-jn-°p°p-sa-∂pw C-˛-Un-kv-{Sn-Iv-‰v ]∂-Xn-\pw hn-]p-e-am-b {]-Nm-c≤-Xn-bn-se {]-h¿-Ø-\-߃ Ww \-S-Øm-\pw tbm-Kw Xo-cphn-e-bn-cp-Øn Pn-√-bn-se Fam-\n-®p. √m hn-t√-Pv Hm-^nk¿-am¿-°pw tbm-K-Øn¬ ]n -F≥ ]-Wnem-]v-tSm-∏v \¬-Ip-sa-∂pw F.°¿ ^u-t≠-j≥ {]-kn-U‚ v Un.-Fw. A-dn-bn-®p. tUm.- ]n bp cm-am-\-μv, sk-{I-´dn tUm. a-∂m¿ Pn cm-[m-Ir-jvb-Øp-Iƒ-°v B-dv e-£w cq-] W≥, {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knho-Xw hn-\n-tbm-Kn-°mw. tI- U‚ v, sk-{I-´-dn-am¿, kw-L-S{μ, tI-c-f k¿-°m-cp-I-fpw {Km- \m {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp.

hn-tÃ-Pv Hm-^nkÀ-amÀ-¡v em-]v-tSm-¸v hn-X-c-Ww

I-bv-∏-aw-K-ew: Im-f-ap-dn ]-Sn™m-dv Xm-bv-\-K-dn¬ sX-cp-hp\m-bv B-{I-a-Ww, c-≠v t]¿-°v I-Sn-tb-‰p.\n-c-h-[n t]-sc \m-b Hm-Sn-®n-´p.. C-∂-se cm-hn-se Gtgm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ]-cn-k-c-hm-kn-I-fm-b ssIX-h-f-∏n¬ kp-tc-jv (53), Im-´ne-]o-Sn-I-bn-¬ dm-^n (34) F-∂nh-¿-°m-Wv In-S-tb-‰-Xv. C-h-sc s]-cn-™-\w km-aq-ln-Im-tcmKy-tI-{μ-Øn¬ {]-th-in-∏n-®p. Hm-Sn-sb-Øn-b \m-b I-Æn¬ Iam-´p-a-e-bn¬\n-∂pw Ip-∂n-Sn-®v A-\-[n-Ir-X-am-bn aW¬ ≠-h-sc-sb-√mw B-{I-an-°p-II-S-Øp-∂ tem-dn-Iƒ km-dm tPm-k-^n-s‚ bm-bn-cp-∂p-sh-∂v \m-´p-Im¿ ]t\-Xr-Xz-Øn-¬ ]-cn-ÿn-Xn{]-h¿-Ø-I¿ X-S-™-t∏mƒ [n-Ir-X a-sÆ-Sp-∏n-s\-Xn-tc hn- ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I-sc F- d-™p. a-W-Ø-e kp-[n, hn-a-e, t√-Pv Hm-^n-k ¿-°v kz-ta-[-bm ^v.sF.B-dn¬ tN ¿-Ø-Xm-Wv - n-\n-Sb - m-°n-bX - v. tI-sk-Sp-° m-sa-∂ n-cn-s° ]-cn- kw-L¿-jØ

∏n¬-I-fw, s]m-‰, Ip-º-fw-tIm-Sv F-∂n-hn-S-ß-fn-se ]m-S-ti-J-cß-fn-te-°v sh-≈w F-Øn-°p∂-Xn-\m-Wv ]-≤-Xn. I-gn-™ Zn-h-kw sI.-cm-[mIr-jv-W≥ Fw.-F¬.-F.-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw {]tZ-iw k-μ¿-in-®p. ]-g-b-∂q¿ ]©m-b-Øv {]-kn-U-≠v ]n sI ap-c-fo-[-c≥, Ãm‚nw-Kv I-Ωn-‰n

F-kv.Un.]n.sF. sd-bnÂ-th t]m-en-kv kv-tä-j³ am-À-¨v C-¶v

Pn-Ã-bn-se A-©v {Km-a-¸©m-b-¯p-I-fn C-þ-km-£-c-Xm ]-²-Xn

sIm-®m-_n, {]-k-∂≥, {]-Po-jv F-∂n-h-sc-sb-√mw \m-b B-{Ian-s®-¶n-epw C-h¿ I-Sn-tb¬°m-sX c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. G-sd t\-cw ]-cn-k-c-Øv ]cn-{`m-¥n ]-c-Øn-b \m-b-sb HSp-hn¬ \m-´p-Im¿ F-dn-™v ho-gvØp-Im-bm-bn-cp-∂p. ta-J-en-bn¬ Ip-d-®p \m-fp-Ifm-bn sX-cp-hp-\m-bv i-eyw G-dnbn-´p-s≠-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp∂p. ]-e-X-h-W ]-©m-b-Ø-[nIr-X-sc A-dn-bn-®n-´pw \-S-]-Snbp-≠m-bn-s√-∂p \m-´p-Im¿ ]-dp∂p.

A-\m-Ym-e-b-§Ä-s¡-Xn-cm-b I-tÃ-¸m-Sw X-S-b-W: km-[y-Xm-]-T-\w B-cw-`n-¨p \o-¡w A-]-e-]-\o-bw ]-g-b-∂q¿: {Km-a-∏-©m-b-Ønse I-t√-∏m-Sw Km-b-{Xn-]p-gbn¬ \n¿-Ωn-°m-\p-t±-in-°p-∂ X-S-b-W-bp-sS km-[y-Xm-]-T-\w B-cw-`n-®p. \-_m¿-Un-s‚ klm-b-tØm-sS 10 tIm-Sn cq-] Nne-hn-em-Wv X-S-b-W \n¿-Ωn-°pI. X-S-b-W-bn¬ \n-∂v en-^v-‰v C-dn-tK-j≥ kw-hn-[m-\-Øn-eqsS I-t√-∏m-Sw \o-e-n ®n-d, tXm-

k-l-I-c-W _m-¦n-Â dp-t] ImÀ-Uv ]-²-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w C-¶v

Su¬ ¹m-\nMv hn-`m-K-¯n-sâ H-¯m-i-bn \-K-c-¯n \n-b-a-hn-cp-²- \nÀ-am-Ww hym-]-Iw

Ip-¶n-Sn-¨v a-WÂ I-S-¯n-b tem-dn-IÄ ]-cn-Øn-Xn sX-cp-hp-\m-bv-¡-fp-sS B-{I-a-Ww; c-−v t]À-¡v I-Sn-tb-äp {]-hÀ-¯-IÀ X-S-ªp ]p-Xp-°m-Sv: am-´p-a-e-bn¬ \n∂pw Ip-∂n-Sn-®v A-\-[n-Ir-X-ambn I-SØ - n sIm-≠n-cp-∂ tem-dnIƒ km-dm tPm-k^ - n-s‚ t\-X rXz-Øn-ep-≈ ]-cn-ÿn-Xn {]-h ¿Ø-I¿ X-S™ p. H-cm-gv® - t- bm-fam-bn Cu {]-tZ-iØ - v a-s Æ-Sp-∏v \-S∂ - p h-cn-Ib - m-bn-cp-∂p. tem-dn X-S™ n-´ ti-jw \m-´p-Im¬ hnt√-Pv Hm-^n-k-sd hn-h-c-a-dn-bn®p. ÿ-es - Ø-Øn-b hn-t√-Pv Hm^n-k¿ a-sÆ-Sp-∏n-\v t Ãm-∏v satΩm \¬-Ip-Ib - pw t e m-dn t]men-kn-\v ssI-am-dp-Ib - p w sN-bvXp. ]-cn-ÿn {]-h¿-Ø-I¿ a-Æv tem-dn X-S™ p F-∂X - v Hm-^n-kdpw \m-´p-Im-cpw X-Ω n¬ t\-cn-b kw-L¿-j-Øn-\n-S-bm-°n. A-\-

6 Pq¨ 2014 sh≈n

I-bv-]-aw-K-ew: tI-c-f-Øn-se ap-kv-ew A-\m-Ym-e-b-ß-fn-te-bv-°v kz-ta-[-bm ]T-\m-h-iym¿-∞w I-S-∂p-h-∂ A-\y-kw-ÿm-\ hnZym¿-Yn-I-sf a-\p-jy-°-S-Øv B-tcm-]n-®v X-S-¶-en¬-sh-bv-°m-\p≈ {i-a-Øn¬ k-a-kv-X tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a sIm-Sp-ß-√q¿ Xm-eq-°v L-S-I-hpw a-Xn-e-Iw td-©v Pw-C-ø-Øp¬ ap-A-√n-ao-\pw {]-Xn-tj-[n-®p. k-a-kv-X Pn-√m {]-kn-U‚ v F-kv Fw sI. X-߃ A-[y-£-\m-bn, kn-±o-Jv ss^-kn, ssl-Z-c-en k-A-Zn, ap-l-Ω-Zv dm^n A≥-h-cn, I-_o¿ ss^-kn, F hn A-_q-_-°¿ ap-…n-bm¿, kpsse-am≥ au-e-hn, ]n sI d-^o-Jv, ss^-k¬ _-Zn-cn, I-cow au-ehn kw-km-cn-®p.

Xn¬ kw-ÿm-\-Øv ]m-e-°mSv Pn-√ H-∂mw kv-Ym-\-Øm-Wv. P-\-߃-°v tk-h-\-߃ ]-cam-h-[n th-K-Øn-epw, kp-Xmcy-am-bpw \¬-Ip-∂-Xn-\v C-˛Un-kv-{Sn-Iv-‰v k-lm-bn-°p-∂ps≠-∂pw Xp-S¿-®bm-bp-≈ lm¿-Uv sh-b¿, s\-‰v h¿-°v ap-X-em-b {]-iv-\-߃ D-s≠¶n¬-t]m-epw d-h-\yq h-Ip-∏nse tk-h-\-߃, th-K-Øn¬ e-`y-am-°p-∂-Xn-\p≈ hn-t√\pw) I-gn-hv t\-Sp-I F-∂-XmWv C-˛-km-£-c-X sIm-≠v D-t±in-°p-∂-Xv. C-Xn-\m-bn ]-©m-

Aw-t_-Zv-IÀ kv-am-c-I kmw-kv-Im-cn-I k-an-Xn- hmÀ-jn-Im-tLm-jw ]m-h-d-´n: ap-∏-´n-Ø tUm. Aw-t_-Zv-I¿ kv-am-c-I kmw-kv-Im-cn-I k-an-Xn-bp-sS aq-∂mw hm¿-jn-ImtLm-jw \-S-Øn. D-Zv-Lm-S-\w sXm-b-°m-hv ]-≈ n hn-Im-cn d-h. ^m. tPm-bv ap-cp-ßm-tØ-cn \n¿-hln-®p. {]-kn-U‚ v \u-^¬ A-[y-£-X h-ln-®p. \n¿-[-\-cm-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ bq-\n-t^m-w hn-X-c-Ww Zn¬-jm-Zv am-kv-‰¿ ]m-Sq-cpw ]T-t\m-]-

I-c-W-ß-fp-sS hn-X-c-Ww I¨-ho-\¿ ssk-\p±o≥ h-en-b-I-Øpw \n¿-h-l n-®p. t]m-]p-e¿ {^≠v sh-¶n-S-ßv G-cn-b {]-kn-U‚ v ss^-k¬ apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. tI-c-f ]p-e-b a-lm-k-` ap≥-Xm-eq-°v sk-{I-´-dn kp-{_-“-Wy≥ h-e-∏mSv, ]-©m-b-Øw-Kw k-Æn h-S-°≥, sI sI \m-cmb-W≥, _-jo¿ Fw Fw kw-km-cn-®p.

tN-e-¡-c t]m-en-kv kv-tä-j-\n-te-¡v F-kv.Un.]n.sF. amÀ-¨v \-S-¯n tN-e-°-c: P-\-Io-b k-a-c-ßsf a¿-±-\ ap-d-Iƒ D-]-tbm-Kn-®v A-Sn-®-a¿-Øm≥ I-gn-bn-s√-∂v F-kv.Un.]n.sF. Pn-√m sk-{I´-dn ]n B¿ kn-bm-Zv ]-d-™p. \m-Sy≥-Nn-d I-cn-¶¬ Izm-dn k-ac k-an-Xn {]-h¿-Ø-I-sc A-Imc-W-am-bn t]m-en-kv a¿-±n-®-X n¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.Un. ]n.sF. tN-e-°-c a-fi-ew IΩn-‰n- \S-Ønb tN-e-°-c t]men-kv kv-t‰-j-≥ am¿-®pw [¿-Wbpw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. A-\-[n-Ir-X-am-bn {]-h¿Øn-°p-∂ Iz-m-dn-s°-Xn-tc Bdp am-k-tØm-f-am-bn h-tbm-[nI-cpw kv-{Xo-I-fp-w Ip-´n-I-fp-a-S°-ap-≈-h¿ \-S-Øp-∂ P-\-Iob k-a-c-sØ b-m-sXm-cp {]-tIm]-\-hp-w Iq-Sm-sX-bm-Wv t]m-en-

F-kv.Un.]n.sF. tN-e-°-c a-fi-ew I-Ωn-‰n- \-S-Øn-b t]m-en-kv kv-t‰-j-≥ am¿-®v Pn-√m sk-{I-´-dn ]n B¿ kn-bm-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p kv a¿-±n-®-Xv. \m-´p-Im¿ t\-XrXzw \¬-Ip-∂ k-a-c-Øn-\v Fkv.Un.]n.sF-bp-sS ]q¿-W ]n¥p-W-bp-≠m-Ip-sa-∂pw A-t±lw ]-d-™p. \m-Sy≥-Nn-d-bn¬ \n-∂pw Bcw-`n-® am¿-®v tN-e-°-c kn.sF B¿ k-t¥m-jv-Ip-am-dn-s‚ t\-

Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw kv-t‰j-\p ap-ºn¬ X-S-™p. a-fiew {]-kn-U‚ v C Fw e-Øo-^v A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v F kp-{_“-Wy≥, sk-{I-´-dn A-–p¬ dln-am≥, sk-{I-´-dn jm-Pn kwkm-cn-®p.


{]mtZ-inIw

6 Pq¨ 2014 sh≈n

kochi/tcr

3

]cn-]mSn Xr-iq¿ Su¨-lmƒ: ]-´n-I-

h¿-K hn-I-k-\ h-Ip-∏v ku-P\y Hm-t´m-dn-£ hn-X-c-Ww-˛ cmhn-se 10.-00 X-fn-°p-fw Im¿-Øn-I HmUn-t‰m-dn-bw: in-lm-_v X-߃ dn-eo-^v sk-√n-s‚ hn-Zym-`ym-k ]p-c-kv-Im-c k-a¿-∏-Ww-˛ D-®°v 2.-30 ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un°¬ tIm-f-Pv: Pn-√-bn-se Ip´n-I-fp-sS Aw-K-ssh-I-ey tXmXv \n-iv-N-bn-®p k¿-´n-^n-°-‰v hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xn-\p-≈ sa-Un-°¬ A-Zm-e-Øv-˛ cm-hnse 8.-30 sIm-Sp-ß-√q¿: ^-b¿ B‚ v d-kv-Iyq tÃ-j≥ ]p-Xn-b sI-´nSw D-Zv-Lm-S-\w-˛ cm-hn-se 10.-00 h-S-°m-t©-cn: ^-b¿ B‚ v d-kv-Iyq tÃ-j≥ ]p-Xn-b sI-´nSw D-Zv-Lm-S-\w-˛ D-®-°v 12.-30

Adnbn-¸pIÄ

1. t]m-]p-e¿ {^-≠v ]-cn-ÿn-XnZn-\m-N-c-W-Øn-s‚ Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n sI A-–p¬- e-Øo-^v ]-gp-∂m-\ tZ-ho- k-lm-bw F¬.-]n. kv-Iqƒ {]-[m-\m-[ym-]n-I kp-[bv°v hr-£-ssØ \¬-In \n¿-h-ln-°p-∂p 2. F-kv.-Un.-]n.-sF. ]m-Sq¿ {_m-©v I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® hr-£-ssØ \-So¬ Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v _n sI lp-kbv≥ X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p 3. Xr-iq-¿ tam-U¬ t_m-bv-kv l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ F≥.-kn.-kn. Im-U-‰p-Iƒ hr-£-ssØ \-Sp-∂p

lcnX-k-tµ-i-ap-bÀ-¯n ]-cn-Øn-XnZn-\m-N-c-Ww

sF.-F-¨v.-BÀ.-Un. tIm-f-Pp-I-fn {]-th-i-\w

Xr-iq¿: sF-Iy-cm-{„-k-` ]-cnÿn-Xn ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn Pn-√-bn-se-ßpw ]-cn-ÿn-Xn ZnXr-iq¿: kw-ÿm-\ k¿-°m¿ \w B-N-cn-®p. kv-Iq-fp-Iƒ, Iv-fÿm-]-\-am-b C≥-Ãn-‰yq-´v Hm∫p-Iƒ, km-aq-lnIkmw-kv-Im^v lyq-a≥ dn-tkm-gv-k-kv sU- cn-I cm-{„o-b kw-L-S-\-Iƒ Fh-e] - vs - a‚n-s‚ Io-gn¬ Im-en∂n-h-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-bn°-‰v bq-\n-th-gvk - n-‰n-bp-am-bn A- cp-∂p ]-cn-ÿn-Xn Zn-\m-N-c-Ww. ^n-en-tb-‰v sN-bvX - n-´p-≈ tIm-gn- hr-£-ssX-Iƒ \-So¬, hn-X-ct°m-Sv (0495˛2765154 ) , tN-e° - - Ww, {]-Ir-Xn kw-c-£-W {]-Xnc (0488˛2113100), \m-Zm-]p⁄ F-∂n-h-bpw D-≠m-bn. ]-cncw(0496˛2556300), \m-´n-I ÿn-Xn Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v (0487˛5540943), Xn-cp-hº - mh-\w h-Ip-∏n-s‚ l-cn-X-{io 2014 Sn(0495˛2294264), h-S° - m-t©]-≤-Xn-bp-sS Pn-√m-X-e D-Zv-Lmcn(0492˛2255061), h-´w-IpS-\w Xr-iq¿ tam-U¬ tKƒ-kv fw(0494˛2689655) , hm-g° - mkv-Iq-fn ¬ tX-d-ºn¬ cm-a-Ir-jvSv(0483˛2113100, A-´∏ - mW≥ Fw.-F¬.-F. \n¿-h-ln-®p. Sn(04924˛254699), ap-Xp-h√ - q¿ ta-b¿ cm-P≥ sP ]-√≥ A-[y(0483˛2713218), ao-\ß - m-Sn £-\m-bn-cp-∂p. Pn-√m ]-©m-b(0493˛6246446), sIm-Sp-ßØv {]-kn-U‚ v kn kn {io-Ip√q¿(0480˛2812280), Xm-ac - t- »am¿, Un.-F-^v.-H. F B¿ i-incn(0495˛2223243) A-bIp-am¿, a-[y-ta-J-e t^m-d-ÿ eq¿(04922˛241766) F-∂o AI¨-k¿-th-‰¿ Pn ^-Wo-μv Ipssπ-Uv k-b≥-kv tIm-fP - p-Iam¿ dm-hp, A-kn- v t^m-d-Ãv fn¬ _n.-Fk - v.k - n. C-eI - vt- {SmI¨-k¿-th-‰¿ ]n F≥ t{]w-NWn-Ivk - v, Iw]yq-´¿ k-b≥-kv, μ¿, Iu¨-kn-e¿ ]p-√m-´v k-c_n,tImw, (Iw]yq-´¿ B-πn-t°- fm tZ-hn, F.-C.-H. -sI B¿ knj≥-kv) F-∂o tIm-gvk - p-If - n¬ ≤m¿-Y≥, kv-Iqƒ {]-[m-\m-[ym{]-th-i\ - Ø - n-\v A-t]-£ £]-I≥ hn kn ap-c-fo-[-c≥ kwWn-®p. A-t]-£m t^m-dh - pw km-cn-®p. tI-c-f e-fn-X-I-em At{]m-kvs - ]-IvS- k - pw A-XX - v tIm- °m-Z-an- {]-Ir-Xn-h-μ-\w Nn-{X-If-Pp-If - n¬ 200 cq-] e-`n-°pw. ]- em Iym-w]pw kmw-kv-Im-cn-I Iq´n-IP - m-Xn ˛ ]-´n-I h¿-§ hn-`m-K- ´m-bv-a-bpw kw-L-Sn-∏n-®p. tX-d°m¿-°v 100 cq-] a-Xn-bm-Ipw. ºn¬ cm-a-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.A-t]-£m t^m-dh - pw t{]m-kvF. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. s]-IvS- k - pw www.i-hrd.ac.in e-fn-X-I-em A-°m-Z-an A-¶F-∂ sh-_vs - sk-‰n¬ e-`n-°pw. W-Øn¬ Fw.-F¬.-F, hr-£sh-_vs - sk-‰n¬ \n-∂v Uu¨ssX \-´p. e-fn-X-I-em A-°m-Ztem-Uv sN-bvX - v A-t]-£ \¬- an sk-{I-´-dn ssh-°w Fw sI Ip-∂h - ¿ A-t]-£t- bm-sSm-∏w jn-_p, km-ln-Xy A-°m-Z-an A-XX - v tIm-fP - n-se {]n≥-kn-∏- sk-{I-´-dn B¿ tKm-]m-e-Ir-jven-s‚ t]-cn¬ a-dm-hp-∂ 200 cq- W≥, kw-Ko-X \m-S-I A-°m-Z]-bp-sS Un-am‚ v {Um-^v‰ - v kan ssh-kv {]-kn-U‚ v Sn Fw Fln-Xw (]-´n-IP - m-Xn-˛] - ´- n-Ih - ¿{_-lmw, _m-_p F-S-°p-∂n §-hn-`m-K° - m¿-°v 100 cq-]) _kw-km-cn-®p. Xr-iq¿ _m¿ A‘-s∏-´ tIm-fP - p-If - n¬ A-t]- tkm-kn-tb-j-s‚ B-`n-ap-Jy£ k-a¿-∏n-°W - w. Øn¬ Pn-√m tIm-S-Xn ]-cn-k-cØv hr-£-ssX \-´p. Un-kv-{Sn-Œv ap-f¶ - p-∂Ø - p-Im-hv: Pn-√b - n-se B‚ v sk-j≥-kv P-Uv-Pn _n kp-[o-{μ-Ip-am¿, _m¿ A-tkmIp-´n-If - p-sS Aw-Ks - sh-Ie - y tXm-Xv \n-ivN - b - n-®p k¿-´n-^n-°- kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v A-Uz.k-Æn ]n Np-Ωm¿ hr-£-ssX \‰v hn-Xc - W - w sN-øp-∂X - n-\p-≈ sa-Un-°¬ A-Zm-eØ - v C-∂v sa- ´p. Xr-iq¿ tIm¿-]-td-j-≥ iUn-°¬ tIm-fP - v Hm-Un-t‰m-dn-b- ‡≥ \-K-dn¬ ssP-h-am-en-\y Øn¬ \-S° - pw. cm-hn-se 8.-30 ap- πm‚n-s‚ ]-cn-k-c-Øv \-S-∂ NX¬ 3.-30 h-sc-bm-Wp ]-cn-tim-[\m k-ab - w. Xr-iq¿ Pn-√b - n-se 18 h-b - n-\p Xm-sg-bp-≈ Ip-´nIƒ-°p am-{X-am-Wp ]-cn-tim-[\. ]-cn-tim-[\ - b - v° - p lm-Pc - mhp-∂h - ¿ td-j≥ Im¿-Un-s‚ ]I¿-∏v, c-≠v ]m-kvt- ]m¿-´v sskkv t^m-t´m, C-Xp-hs - c e-`n-®n-´p≈ Nn-In-¬ km-tc-JI - ƒ F-∂nh lm-Pc - m-°W - w. Xr-iq¿: Pn-√b - n¬ hn-hn-[b - n-Sß - fn¬ t]m-en-kv \-SØ - n-b an-∂¬ ]-cn-tim-[\ - b - n¬ \n-tcm-[n-X ]pI-bn-e D¬-∏-∂-߃ ]n-Sn-Iq-Sn. 11 t]¿-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-Øp. h-S-°m-t©-cn: kv-]-μ-\w h-S- H-√q¿: ta-J-e-bn-se hym-]m-c - ß - f - n¬ t]m-en-kv \-S°m-t©-cn Cu am-kw B-dp ap- ÿm-]\ - b - n¬ e-lc - n X¬ 10 h-sc \-S-Øm≥ \n-›-bn- Øn-b ]-cn-tim-[\ v- p-°ƒ ]n-Sn-Iq-Sn. ®n-cp-∂ c-≠m-a-Xv cm-Pym-¥-c N- h-kX kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v e-®n-t{Xm¬-k-hw 20te-°v am-‰nb-Xm-bn kw-Lm-S-I¿ A-dn-bn- 5t]¿-s°-Xn-tc H-√q¿ t]m-en-kv - d - kz-tZ-in®p. N-e-®n-t{Xm¬-k-h-Øn-s‚ tI-sk-Sp-Øp. \-SØ - m-´n¬ cm-tP-jv, D-Zv-Lm-S-\w kw-hn-[m-b-I≥ I- I-fm-b sIm-fß sIm-fß - m-´n¬ cm-a≥, s\-∑W - na¬ \n¿-h-ln-°pw.-

sa-Un-¡Â A-Zm-e-¯v C-¶v

Lm-S-\w sN-bv-Xp. Nm-e-°p-Sn: sIm-c-´n Fw.--F.-Fw.F-®v.F -- -kv.-- kv-Iq-fn¬ ]-cnÿn-Xn Zn-\m-tLm-jw \-S-Øn.-]n.--Sn.F. -{]-kn-U‚ v sI F-kv _m-_p A-[y-£-X h-ln-®p. hr£-ssX \-S-en-s‚ D-Xv-Lm-S-\w sIm-c-´n F-kv.-sF. A-tim-I≥ \n¿-h-ln-®p. Nm-e-°p-Sn sk‚ vta-co-kv s^m-tdm-\ ]-≈n sI.-kn.--ssh.--FΩns‚ B-`n-ap-JyØn¬ hr-£ ssX-Iƒ \-´p. -hnIm-cn ^m.B‚-Wn ap-°m-´p-I-c°m-c≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Nm-e-°p-Sn: K-h. t-- Kƒ-kv sslkv-Iq-fn¬ kv-Iq-fn-s‚-bpw,- tkmjy¬ t^m-d-Ã-dn-bp-sS bpw {Ko≥ Iymw-]v t\-Nz¿ ¢-∫n-s‚bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ ]-cn-ÿn-Xn Zn-\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn hr-£-ssX-Iƒ \-´p.-Nm-e-°p-Sn Un.--F-^v.-H A-RvP≥ Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp.-tN-e-°-c: tN-e-°-c K-h. t]mfn-sS-Iv-\n-Iv tIm-f-Pn¬ \m-j\¬ k¿-ho-kv kv-Iow, `q-an-{X ¢-∫v F-∂n-h-bp-sS kw-bp-‡m`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ ]-cn-ÿnXn Zn-\m-N-c-W `m-K-am-bn t_m[-h¬-°-c-W dm-en, a-cw \-So¬ F-∂n-h kw-L-Sn-∏n-®p. I-ºyq´¿ F-≥Pn-\o-b-dnMv ta-[m-hn sF S-- n ko-\ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp.

1. ]m-h-d-´n sk‚ v tPm-k-^v l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-∂ ]-cn-ÿn-XnZn-\m-N-c-Ww 2. ]-cn-ÿn-XnZn-\m-N-c-W-Øn-s‚ Pn-√mX-e D-Zv-Lm-S-\w tX-d-ºn¬ cm-a-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.-F, hr-£ssØ \-´v \n¿-h-ln-°p-∂p S-ßv ta-b¿ cm-P≥ sP.-]-√≥ hr- ao-Zv, A-ko-kv, \-hm-kv, k-enw, ssX-Iƒ \-´p. Nm-h-°m-Sv- t_m-[-h¬-°-c-W Imw-]-bn- Cw-•o-jv ao-Un-bw l-b¿-sk£-ssX \-´v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv- ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v ssk-\p- Su¨ {_m-©n-s‚ B-`n-ap-Jy- \pw F-kv.-Un.-]n.-sF. a-W-eq¿ °≥U-dn hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS t\Xp. sU-]yq-´n ta-b¿ ]n hn k- ±o≥ kw-km-cn-®p. t]m-]p-e¿ Øn¬ Nm-h-°m-Sv- ap\nkn-∏¬ a-fi-ew {]-kn-U‚ v Zn-eo-^v A- Xr-Xz-Øn¬ ]-cn-ÿn-Xn Zn-\tcm-Pn-\n A-[y-£-X h-ln-®p. {^-≠v Pn-√m I-Ωn-‰n kw-L-Sn- I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ vA-–p-¬ \m- –p¬ Jm-Z¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv- tØm-S-\p-_-‘n-®v sX-cp-hv \map≥ ta-b¿ sF ]n t]mƒ ap- ∏n-® ]-®-°-dn hn-Øv hn-X-c- k¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {_m- Xp. ]-´n-°-c In-g-°p-ap-dn a-l-√v S-Iw A-h-X-cn-∏n-®p. {]n≥-kntWm-Zv-Lm-S-\w Pn-√m sk-{I-´- ©v {]-kn-U‚ v kn-dm-Pv A-[y- {]-kn-U‚ v sk-bv-Xp-ap-l-Ω-Zv ∏¬ kn-ÿ te-J t\-Xr-Xzw Jym-Xn-Yn-bm-bn-. A-a-e: B-bq¿-th-Z hn-`m-K- dn hn F-kv A-_q-_-°¿ \n¿-h- £-X h-ln-®p. k-°o¿, jw-kp- lm-Pn-°v hr-£-ssØ hn-X-c- \¬-In. eq¿-±v sk‚ v ta-co-kv Øn¬ \-S-Øn-b ]-cn-ÿn-Xn Zn- ln-®p. t]m-]p-e¿-{^-≠v Xr-iq¿ ≤o≥, lw-k, ap-kv-X-^, kn-±o- Ww sN-bv-Xp. l-k≥ kn C, Xm- bp.-]n.-kv-Iq-fn¬ hr-£-ssX hnbn-^v, i-d-^p-±o≥ ]n F, kp- X-c-Ww \-S-Øn.-kv-Iqƒ am-t\\m-N-c-Ww e-£v-an-X-cp hr-£- Un-hn-j≥ I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr- Jv- t\-Xr-Xzw \¬-In. ssX \-´v A-Sm-´v ]-©m-b-Øv {]- Xz-Øn¬ \-S-∂ hr-£-ssØ \- I-S-∏p-dw: ]-©m-b-Øn-se hn- ss_¿, l-k≥ ]n F t\-Xr- P¿ ^m.-h¿-Ko-kv Ip-Øq¿ kvIqƒ A-¶-W-Øn¬ hr-£-ssX kn-U‚ v Sn P-b-e-£v-an D-Zv-Lm- So¬ Un-hn-j≥ {]-kn-U‚ v Fw hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ F-kv.-Un.- Xzw \¬-In S-\w sN-bv-Xp. tkm-jy¬-h¿-°v F jm-lp¬ l-ao-Zv D-Zv-Lm-S-\w ]n.-sF. {]-h¿-Ø-I¿ hr-£- tN-dq¿: hn-a-e tIm-f-Pn¬ hr- \-´v ]-cn-ÿn-Xn Zn-\m-N-c-Ww D-Zvhn-`m-Kw kw-L-Sn-∏n-® B-cy-th- sN-bv-Xp. G-cn-b I-Ωn-‰n Aw-K- ssX-Iƒ \-´p. sXm-´m-∏n¬ ap- £-ssX \-So-epw t^m-t´m {]∏v hn-Øv hn-X-c-Ww ^m.-Pq-en-b- ß-fm-b sam-bv-Xo≥, P-∫m¿, l-Ω-Zv dm-^n, P-∫m¿, A-^v- Z¿-i-\-hpw kw-L-Sn-∏n-®p. hn-ak¬ t\-Xr-Xzw \¬-In. A-©- e {Ko≥ ¢-∫v {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]kv A-d-bv-°-en-\v hn-Øv \¬-In \u-jm-Zv t\-Xr-Xzw \¬-In.h¿-Ko-kv X-c-I≥ \n¿-h-ln-®p. sIm-Sp-ß-√q¿: ]-cn-ÿn-Xn Zn-\- ßm-Sn-bn¬ C-{_m-low ]p-fn- cn-ÿn-Xn kw-c-£-W {]-Xn]-gp-∂m-\: t]m-]p-e¿ {^-≠v Pn- tØm-S-\p-_-‘n-®v t]m-]p-e¿ °¬, a-\m-^v Nm-en¬, k-enw ⁄ sNm-√n. tN-dq¿ hn-P-b-am√m I-Ωn-‰n-]-cn-ÿn-Xn Zn-\m-N-c- {^-≠v Hm-^v C-¥y sIm-Sp-ß- t\-Xr-Xzw \¬-In. h-t´-Im-Sv Xm ]-≈n hn-Im-cn ^m.-tUm.Ww \-S-Øn. ]-gp-∂m-\ tZ-hn-k- √q¿ Un-hn-j≥ th-fq-°-c a-l- jm-^n, ap-\o¿, Pm-^¿ X-߃ {^m≥-ko-kv B-e-∏m-´v Im-ºkn¬ hr-£-ssX \-´v N-S-ßv D-Zvlm-bw F¬.-]n. kv-Iqƒ {]-[m- √v `q-an-bn¬ am-hn≥-ssX \-´p. t\-Xr-Xzw \¬-In. \m-[ym-]n-I kp-[ So-®¿-°v hr- sIm-Sp-ß-√q¿ Un-hn-j≥ {]-kn- ]p-∂-bq¿-Ip-fw: F-kv.-Un.-]n.- Lm-S-\w sN-bv-Xp. C-cn-ßm-e£-ssØ \¬-In sIm-≠v Pn-√m U‚ v A-–p¬ a-Po-Zv ssP-h h- sF ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n-hr-£- °p-S Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv ¢m-kv a{]-kn-U‚ v ]n sI A-–p¬- e- f I¿-j-I-\pw \m-j-\¬ ssl- ssØ \-So¬ {]-kn-U‚ v b-ln- Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn-epw IqØo-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Po≥ am-kn-I-bpw F-Un-‰-dp-am- b D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. dn-´. {]- S¬-am-Wn-Iyw sIm-´n-em-bv-°¬ sNm-Δ-∂q¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv b I-cow sI ]p-c-Øn-\v am-hn≥- [m-\-[ym-]n-I B-an-\ So-®¿ {]- ]-d-ºn-epw {]-h¿-Ø-I¿ hr-£sa-w_¿ jm-an-e So-®¿ k-tμ- ssX ssI-am-dn D-Zv-Lm-S-\w sN- Ir-Xn kw-c-£-W-sØ Ip-dn-®v ssX-\-´p. ^-Ãv ¢m-kv a-Pn-kviw \¬-In. F-kv.-Un.-]n.-sF. bv-Xp. A-–p¬ lm-Pn, k-eow ¢m-sk-Sp-Øp. sj-^o-°v, \u- t{S-‰v _n-Pp-tam≥ N-S-ßv D-Zv-LmIp-∂w-Ip-fw a-fi-ew P-\-d¬ lpkbv≥, jn-lm-_v kw-km-cn- jm-Zv, a-Po-Zv, jp-°q¿ t\-Xr-Xzw S-\w sN-bv-Xp. tI-c-f tIm¨-{Kkv Im-´q¿ a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp\¬-In. sk-{I-´-dn Fw Fw Pm-_n¿, ®p. t]m-]p-]-e¿ {^-≠v Un-hn-j≥ Nm-h-°m-Sv-: v F-kv.-Un.-]n.-sF. tI-t®-cn: F-kv.-Un.-]n.-sF. ]- sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hr-£ ssX- F-kv.-Un.-]n.-sF. ]-´n-°-c {_m-©v I-Ωn-‰n-bp-sShr-£-ssØ {]-kn-U‚ v kn C l-k≥, Ip- Nm-h-°m-Sv- ap\nkn-∏¬ I-Ωn-‰n- ´n-°-c {_m-©v I-Ωn-‰n- hr-£- Iƒ \-´p. hn-X-c-Ww a-W-eq¿ a-fi-ew {]-kn-U‚ v Zn-eo-^v A-–p¬ ∂w-Ip-fw G-cn-b sk-{I-´-dn l- hn-hn-[ {_m-©p-I-fn¬ hr-£- ssØ hn-X-c-W-hpw ]-cn-ÿn-Xn Ip-cn-b-®n-d: sk‚ v t]mƒ-kv Jm-Z¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

an-¶Â¸-cn-tim-[-\-; ]p-I-bn-e DÂ-¸-¶-§Ä ]n-Sn-Iq-Sn, 11 t]À-s¡-Xn-tc tI-k-v

N-e-¨n-t{XmÂ-k-hw 20te-¡v am-än

°-c kz-tZ-in Nm-a∏ - d - º - n¬ tKm]n, A-t©-cn kz-tZ-in tIm-gn-aTØn¬ tam-l\ - ≥, ]-Sh - c - m-Sv kztZ-in sIm-f-ß-c tPm-kv F-∂nh¿-s°-Xn-sc-bm-Wv t]m-en-kv tI-sk-Sp-ØX - v. 400Hm-fw ]m-°‰ - v lm≥-kv, ]p-I-bn-e D¬-∏-∂߃ F-∂n-hb - m-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. F-cp-as - ∏-´n: ta-Je - b - n¬ \n-tcm[n-X ]p-Ib - n-e D¬-∏∂ - ß - ƒ ]nSn-Iq-Sn. F-kv.s - F- A-ch - n-μm-£s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-enkv kw-La - m-Wv ]-cn-tim-[\ - \-S-

Acnbpw tKmX¼pw hn-X-c-W-¯n-\v e-`n-¡p-¶n-sÃ-¶p sIm-Sp-ß-√q¿: td-j≥ I-S-Iƒ h-gn hn-X-c-Ww sN-tø-≠ A-cnbpw tKm-X-ºpw Dƒ-s∏-sS km[-\-߃ td-j≥ hym-]m-cn-Iƒ°p Ir-Xy-am-bn e-`n-°p-∂n-s√∂p ]-cm-Xn. Hm-tcm am-k-hpw td-j≥ I-SIƒ ap-tJ-\ hn-X-c-Ww sN-tø≠ km-[-\ km-a-{K-Inƒ F-s¥√m-sa-∂p k-ssπtIm A-[n-IrX¿ A-dn-bn-°p-sa-¶n-epw C-X-

\p-k-cn-®p hym-]m-cn-Iƒ-°p tKm-Uu-Wp-I-fn¬-\n-∂p e-`n°p-∂n-√. Pn-√-bn¬ I-gn-™ am-kw hnX-c-Ww sN-bv-X ]-©-km-c sIm-Sp-ß-√q¿, Nm-h-°m-Sv Xmeq-°v {]-tZ-i-Øv C-Xp-h-sc hnX-c-Ww sN-bv-Xn-´n-s√-∂pw hym]m-cn-Iƒ ]-d-bp-∂p. kssπtIm A-[n-Ir-X-cp-sS A-dnbn-∏v {]-Im-cw I-S-I-fn-se-Øp-

]-cn-Øn-Xnku-lr-Z Km-\-am-e-]n-¨-v kv-]m-\n-jv \m-S-I{]-hÀ-¯-I A-cn-ºq¿: ]-cn-ÿn-Xn ]-cnÿn-Xn ku-lr-Z Km-\a - m-e]n-®v- kv] - m-\n-jv \m-SI - {]h¿-ØI - . A-cn-ºq¿ K-h.bp.-]n.-kI -v q-fn¬ \-S∂ - ]-cnÿn-Xn Zn-\m-Nc - W - Ø - n-emWv kv] - m-\n-jv \m-SI - {]h¿-ØI - h-te-dn-b am¿-´n≥ Km-\a- m-e] - n-®X - .v kv] - m-\n-jv `m-jb - n-ep≈ \m-S≥-]m-´m-Wv A-h¿ B-e] - n-®X - .v Ir-jn Hm-^n k¿ F-kv an-\n D-ZL -v m-S\ - w sN-bX -v p. ]n.-Sn.-F. {]-kn-U ‚ v ]n hn ]p-cp-tjm-Øa - ≥ A-[y-£\ - m-bn. {]-[m-\ A[ym-]n-I D-jm-Ip-am-cn,sI hn jm-Pp, ku-`m-Ky-hX - n, e-X k-Xo-jv kw-km-cn-®p.

A-cn-ºq¿ K-h. bp.-]n.-kv-Iq-fn¬ kv-]m-\n-jv \m-S-I{]-h¿-Ø-I-bm-b h-te-dn-b-am¿-´n≥-kn- ]-cn-ÿn-Xn ku-lr-Z Km-\-am-e-]n-°p-∂p

∂ Im¿-Uv D-S-a-Iƒ ]-Xn-hm-bn hym-]m-cn-I-fp-am-bn X¿-°-Ønem-hp-I-bm-sW-∂p Hmƒ tI-c-f do-s´-bn¬ td-j≥ Uo-te-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Xm-eq-°v IΩn-‰n Nq-≠n-°m-´n. Fw F taml≥-Zm-kv A-[y-£-X h-ln-®p. ]n B¿ kp-μ-c≥, F≥ B¿ cmPp, kn ]n D-√m-kv, hn F l-aoZv, hn Fw jp-°q¿, ]n sI in-hcm-a≥ kw-km-cn-®p.

10,000 I-¯p-IÄ A-b-¡pw Xr-{]-bm¿: A-S® - p-]q-´n-b _m-dpIƒ Xp-d-°-cp-sX-∂pw {]-h¿Øn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ _m-dpI-fpw A-S-®p-]q-´-W-sa-∂pw Bh-iy-s∏-´p sI-.]n-.kn.kn. {]kn-U‚n-\p 10,000 I-Øp-Iƒ Ab-bv-°p-sa-∂v A-Xn-cq-]-X sI.kn-._n-.kn. a-Zy-hn-cp-≤ k-an-Xn tbm-Kw. A-Xn-cq-]X - U-bd - I - vS- ¿ ^m. tUm. tZ-h-kn ]-¥-√q-°mc≥ D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. {]-knU‚ v tPm-kv B-e-∏m-´v A-[y£-X h-ln-®p. ^m. t]mƒ I≈n-°m-S≥, tPm-Wn Nn-‰n-e-∏n≈n, t{]-a ssa-°nƒ, kv‰ - o-^≥ tPm-kv, tam≥-kn am-Xyp, P-bnwkv ap-´n-°¬, tXm-ak - v Nn-dΩ - ¬ kw-km-cn-®p.

Øn-bX - v. I-Sb - p-Sa - I - f - m-b s\-√p-hm-bv kztZ-in I-Æ\ - m-b° v- ¬ tPm-Wn, Xøq¿ A-ø∏ - ≥, Zn-hm-Ic - ≥ F-∂nh-¿-s°-Xn-tc t]m-en-kv tI-skSp-Øp. kn.-]n.-Ha - m-cm-b jn-\n¬Ip-am¿, k-Pn tam≥, a-t\m-Pv F∂n-h-cpw ]-cn-tim-[-\ kw-LØn-ep-≠m-bn-cp-∂p. sIm-Sp-ß√ - q¿: N-¥∏ - p-cb - n¬ IS-bn¬ kq-£n-®n-cp-∂ hn-hn-[ Xcw ]p-Ib - n-e D¬-∏∂ - ß - ƒ t]men-kv ]n-Sn-s®-Sp-Øp. I-S-bp-S-a kp-tc-jn-s\-Xn-tc tI-sk-Sp-

Øp. F-Sh - n-eß - v Im-cb - n¬ sIm≠p-\S- ∂ - v hn¬-∏\ - \-SØ - p-Ib - mbn-cp-∂ lm≥-kv ]n-Sn-Iq-Sn. Im-c kz-tZ-in ss_-Pp-hn-s‚ ]-°¬ \n-∂p-am-Wv 300 ]m-°‰ - v lm≥-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v.]p-Xp-°m-Sv: ap-{X-Øn-°-c-bn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn kq-£n-®n-cp∂ ]m≥ a-km-e ]m-°‰ - p-Iƒ ]nSn-Iq-Sn. I-Sb - p-Sa - b - m-b t]-gb - n¬ \-μ≥ \m-bs - c A-dà - v sN-bX v- p. A-Uo-j\ - ¬ F-kv.s - F.-AK - à - ns‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-enkv kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v.

Iw-]yq-«À dqw D-Zv-Lm-S-\w

]-Ãn-tÈ-cn Ip-¶n-\p th-−n Iq-« Hm-«w

Nm-h-°m-Sv: a-W-Ø-e Im-Wwt°m-´v F-.F - ¬-.] - n. kvI - q-fn¬ Iw]yq-´¿ dqw D-Zv-Lm-S-\w \-S-∂p. sI hn A-–p¬-Jm-Z¿ Fw.-F¬-.F. D-ZL v- m-S\ - w sN-bX v- p. \-Kc - k - `m-[y-£ F sI k-Xo-cX - \ v- w A[y-£X - h-ln-®p. F.-C.- H - . ]n Un {]-Xo-£v, {]-[m-\m-[ym-]n-I sI F-kv \o-\, sI Fw A-en, tPymXn Ir-jv-W-Zm-kv, A-–p¬-Iemw, sse-e kp-ss_¿, sI Fw sse-e, F≥-]n _m-e≥, F≥ hn c-RvPn-\n k - w-km-cn-®p.

tN¿-∏v: a-Æv am-^n-b-bp-sS C-Ss]-S¬ aq-ew \-in-®p-sIm-≠n-cn°p-∂ ]-√n-t»-cn Ip-∂n-s\ kwc-£n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v h√-®n-d {Km-ao-W tk-hm-k-an-Xn {]-h¿-Ø-I¿ Iq-´-tbm-´w \-SØn. tN¿-∏v, h-√-®n-d F∂o ]©m-b-Øp-I-ƒ ip-≤-P-e-Øn\m-bn B-{i-bn-°p-∂ {]-Ir-XnZ-Ø P-e kw-`-c-Wn-bm-Wv ]-√nti-cn Ip-∂v. h-√-®n-d, tN¿-∏v, ]-d-∏q-°-c, H-√q¿, a-c-Øm-°-c ta-J-e-I-fnte-°v ip-≤-P-ew hn-X-c-Ww sNøp-∂-Xn-\p-≈ e-£-Øn-e-[nIw eo-‰¿ P-ew kw-`-cn-®n-cn-°p-

∂ hm-´¿ Sm-¶pw Cu Ip-∂n-\p ap-I-fn-em-Wv. h-√-®n-d C-fw-Ip∂v sk‚-dn¬ \n-∂m-cw-`n-® Iq´ Hm-´w km-ln-Xy-Im-c≥ A-jvS-aq¿-Øn Iq-´ Hm-´w ^v-fm-Kv Hm^v sN-bv-Xp. {io-Pn-Øv aq-tØ-SØv, Sn hn th-Wp, Sn sI tam-l\≥, kn I-Æ≥, sI B¿ cm-Pp, cm-P≥ h-√-®n-d, Zn-t\-i≥ I-S√m-ti-cn Iq-´ Hm-´-Øn-\v t\-XrXzw \¬-In.

Npcp¡¯nÂ

Ip-än-¡m-«nÂ\n-¶v 200 en-äÀ hm-jv ]n-Sn-s¨-Sp-¯p

C-cn-ßm-e-°p-S: Im-cq¿ Nn-d-bp-sS tXm-Sn-s‚ A-cn-In-ep-≈ Ip‰n-°m-´n¬ \n-∂v 200 en-‰¿ hm-jv ]n-Sn-s®-Sp-Øp. Nm-cm-bw hm‰p-∂-Xn-\m-bn kq-£n-®n-cp-∂ hm-jm-Wv C-cn-ßm-e-°p-S F-Ivssk-kv td-©v D-tZym-K-ÿ¿ \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ ]n-Sn-s®-SpØ-Xv. 200 en-‰¿ sIm-≈p-∂ πm-Ãn-Iv ho-∏-bn-em-°n Im-´n-semfn-∏n-® \n-e-bn-em-Wv hm-jv I-s≠-Øn-b-Xv. ]n-Sn-s®-Sp-Ø hmjv D-tZym-K-ÿ¿ \-in-∏n-®p. {]n-h‚o-hv Hm-^nk¿ hn-∂n kn.ta-Øn, kn-hn¬ F-Iv-ssk-kv Hm-^n-k¿-am-cm-b kn F tPmjn, sI Pn \-μ-Ip-am¿, sI hn F¬-tZm, Sn hn P-b≥ F-∂n-hcp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv sd-bv-Uv \-S-Øn-b-Xv.

I-fn-a¬ I-S-¯v cq-£-am-hp-¶-Xm-bn ]-cm-Xn

sN-dp-Xp-cp-Øn: ta-J-e-bn¬ I-fn-a¨ I-S-Øv cq-£-am-hp-∂Xm-bn ]-cm-Xn. sN-dp-Xp-cp-Øn an-{Xm-\-μ-]p-cw t£-{X-Øn-\-SpØm-Wv a-Æv I-S-ج \-S-Øp-∂-Xv. \m-´p-Im-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ a-sÆ-Sp-∏v h-≠n-Iƒ X-S-s™-¶n-epw ^-e-ap-≠m-bn-√. t£-{X-]-cn-k-c-Øp-t]m-epw sh-≈-s°-´p-I-fm-Wn-t∏mƒ. ]p-g I-c-I-hn-s™m-gp-Ip-∂-Xn-\v km-[y-X-bp-≈-Xp-sIm-≠v A-[nIr-X¿ \n-b-a \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂v \m-´p-Im¿ B-hiy-s∏-´p.

U-bm-en-kn-kv t»m-¡n-\v A-\p-a-Xn e-`n-¨p

Nm-h-°m-Sv: Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ U-bm-en-kn-kv tªm-°v B-cw-`n-°p-∂-Xn-\p `-c-Wm-\p-a-Xn-bm-bn. B-kv-Xn hn-I-k-\ ^≠n¬-\n-∂p 90 e-£w cq-] hn-\n-tbm-Kn-®m-Wp tªm-°v ]-Wnbp-I.B-kv-Xn hn-I-k-\ ^-≠n¬-\n-∂p h-S-t°-Im-Sv \m-emw-I√v t{]w-Pn tdm-Uv \n¿-am-W-Øn-\v 57 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®Xm-bpw sI hn A-_v-Zp¬-Jm-Z¿ Fw.-F¬.-F. A-dn-bn-®p.

Thejas Epaper thrissur Edition 2014-06-06  

Thejas Epaper thrissur edition. 2014-06-06

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you