Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/TP

hn-I-k-\-¯n-\v ZoÀ-L-ho-£-W-t¯m-sS-bp-Å ¹m-\nMv th-Ww: a-{´n A-_v-Zpd-ºv

"am-¼-g-¡m-ew' k-am-]n-¨p

a-‰-Øq¿: {Km-a-∏-©m-b-Ønse 19mw hm¿-Un¬ H-∂-c-am-kam-bn \-S-∂p h-∂n-cp-∂ am-º-g°m-ew hn-t\m-Z-hn-⁄m-\ hncp-∂v k-am-]n-®p. hm¿-Uv saw_¿ sI {]-km-Zn-s‚ ho-´p-ap-‰Øm-Wv B-Smw ]m-Smw I-fn-bmSmw Im-cy-ti-jn h-f¿-ØoSmw F-∂ ap-{Zm-hm-Iy-hp-ambn Ip-´n-I-fp-sS th-\-e-h-[n Iymw-]v \-S-∂-Xv. am-º-g-°m-e-Øn-s‚ k-am]-\-k-tΩ-f-\w h-c-¥-c-∏n-≈n ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v C H Hm-a-\ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a‰-Øq¿ \n-Xy-k-lm-b-am-X ]≈n hn-Im-cn ^m.tPm¨ sXt°-Ø-e A-[y-£-X h-ln-®p. hm¿-Un-s‚ ap-J-]-{X-am-b IXn-tcm-e-bp-sS am-º-g-°m-ew ]-Xn-∏v ]-©m-b-Øw-Kw s_∂n sXm-≠p-߬ \n¿-h-ln®p. hn-t\m-Zv sIm-S-I-c k¿-´n^n-°-‰v hn-X-c-W-hpw h-c-¥-c∏n-≈n ]-©m-b-Øw-Kw tPmtPm ]n-≠n-bm≥ F-kv.Fk.F¬.kn, π-kv Sp hn-P-bnIƒ-°p-≈ A-hm¿-Up-Zm-\-hpw \-S-Øn. Iymw-]v Nn-{X-]p-kv-X-I {]Im-i-\w a-‰-Øq¿ ]-©m-bØw-Kw Pn-\n ap-c-fn-bpw ssIsbgp-Øv am-kn-I {]-Im-i-\w h-c-¥-c-∏n-≈n ]-©m-b-Øw-Kw cm-P≥ X-®-∏n-≈n-bpw \n¿-hln-®p. sIm-S-I-c {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v tdm-kn-en h¿Ko-kv, hm¿-Uw-Kw sI {]-km-Zv am-[-hn So-®¿ kw-km-cn-®p.

]p-ÃqÀ tN-eqÀ-I-f-cn th-t«-¡-c t£-{Xw tdm-Uv Xp-d-¶p

Xn-cq-c-ßm-Sn \n-tbm-P-I-a-fi-e-Øn-se k-a-{K- hn-I-k-\ in¬-∏-im-e hn-Zym-`ym-k- a-{¥n A-_v-Zpd-∫v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Xr-iq¿: C-˛ km-£-c-Xm ]-≤-Xnbp-sS ss]-e-‰v s{]m-P-Iv-Sv Pn-√bn-se G-gp ]-©m-b-Øp-I-fn ¬ \-S-∏m-°m≥ Xo-cp-am-\w. ]-≤-Xnbp-sS \-S-Øn-∏p kw-_-‘n-®v Ie-Iv-S-td-‰n¬ tN¿-∂ tbm-K-Ønem-Wv Xo-cp-am-\-ap-≠m-b-Xv. sIm-S-I-c, ]p-Xp-°m-Sv, ]p-Øq¿, s\≥-a-Wn-°-c, A-Sm-´v, ]-d-∏q°-c, \-S-Ø-d F-∂o ]-©m-bØp-I-fn-em-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m°p-I. Hm-tcm ]-©m-b-Øn-se-bpw C-˛ hn-Zym-`ym-kw e-`n-®-h-cpw e`n-°m≥ km-[y-X-bp-≈h-cp-amb hn-`m-K-ß-sf H-gn-hm-°n km[m-c-W-°m-cm-b P-\-ß-sf X-n-cs™-Sp-Øv A-h¿-°v 100 Zn-h-kØn-\p-≈n¬ 10 a-Wn-°q¿ Iw]yq-´¿ ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂Xm-Wv ]-≤-Xn. Iw]yq-´¿ ]T-\-

Xp-S-ßn-b ta-J-e-Iƒ-°m-bp≈ ]-≤-Xn-I-fm-Wv B-hn-jv-°cn-t°-≠-Xv. P-\-߃-°p-≈ B-\p-Iqey-߃ F-{X-bpw th-Kw P-\ß-fn-te-s°-Øn-°m≥ D-tZymK-ÿ-∑m¿ {i-≤n-°-Ww. A-∂∂v sN-tø-≠ Im-cy-߃ A-∂∂p-X-s∂ sN-bv-Xp Xo¿-°-Ww. C-Xn¬ ho-gv-N h-cp-Øn-bm¬ A-Xp hn-I-k-\-sØ _m-[n°pw. hn-I-k-\-{]-h¿-Ø-\-ß-sf°p-dn-®v N¿-®-sN-øp-tºmƒ AXn¬-\n-∂v t_m-[-]q¿-hw hn-´p\n¬-°p-∂ D-tZym-K-k-Y¿-s°Xn-tc \-S-]-Sn-bp-≠m-Ip-sa-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p. In-e U-b-d-Iv-

C-˛ km-£-c-Xm ]-≤-Xn-bp-sS Øn-\p-]p-d-ta C‚¿ s\-‰n-epw ]cn-io-e-\w \¬-Ipw. \m-j-\¬ k¿-ho-kv kv-Iow thm-f‚n-b¿-

]o-I-cn-°pw. 20 ]-cn-io-e-I-scbm-Wv C-Xn-\m-bn \n-tbm-Kn-°pI.G-I-tZ-iw 12000 ap-X¬ 15,000 h-sc Kp-W-t`m-‡m-°-sf-bm-Wv Hm-tcm ]-©m-b-Øn-epw {]-Xo£n-°p-∂-Xv. Kp-W-t`m-‡m-°ƒ-°v kuI-cy-{]-Z-am-b tI-{μ-ß-fn¬ ]-cnio-e-I-sc-Øn ]-cn-io-e-\w \ ¬Ip-I F-∂-Xm-Wv co-Xn. Hm-tcm ]-©m-b-Øpw B-dp e-£w cq-] ho-X-am-Wv C-Xn-\m-bn sN-e-hgn-°p-I. ]-©m-b-Øp-I-fp-sS ]≤-Xn hn-ln-X-Øn¬ \n-∂v c≠p e-£w cq-]-bpw X-\-Xv ^≠n¬ \n-∂v H-cp e-£w cq-]bpw C-Xn-\m-bn \¬-I-Ww. aq\-S-Øn-∏p kw-_-‘n-®v I-e-Iv-S-td-‰n¬ tN¿-∂ tbm-Kw∂v e-£w cq-] k¿-°m¿ ^am¿, A-[ym-]-I¿, D-tZym-K- Kn-°pw. Hm-tcm ]-©m-b-Øn-epw ≠n¬ \n-∂p e-`y-am-°pw. hnÿ¿ Xp-S-ßn-b-h-cp-sS tk-h- {]-kn-U‚n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Zym-`ym-kw, ]-©m-b-Øv, sF. \w ]-cn-io-e-\-Øn-\v hn-\n-tbm- C-Xn-\m-bn {]-tXy-I k-an-Xn cq- Sn, sF.B‚ v ]n.B¿Un, ]n

A-´n-¡m-«v ss_-¡v tam-j-Ww: c-−pt]À A-d-ÌnÂ

A-¦-W-hm-Sn {]-th-i-t\m-Âk-hw \S¯n

kp-lr-Øn-\v Hm-Sn-°m≥ \¬In. hm-l-\ ]-cn-tim-[-\-bv-°nsS kw-i-bw tXm-∂n-b t]m-enkv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øv C-bmsf tNm-Zyw sN-bv-Xp. C-bm-fn¬ \n-∂v e-`n-® hn-h-c-sØ Xp-S¿∂m-Wv hn-jv-Wp-hn-s\ t]m-enkv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. Xr-Ø-√q¿ kz-tZ-in N-{μ-t»cn ho-´n¬ a-\o-jn-s‚-Xm-bn-cp∂p tam-„n-® ss_-°v. A-cnºq¿ ]-c-bv-°m-Sv kz-tZ-in h-St°-Ø-e tPm¿-Pn-s‚ ss_-°v tam-„n-® kw-`-h-Øn-em-Wv Ae-Iv-kv A-d-Ãn-em-b-Xv. tPm¿-Pns‚ ho-´n¬ ]m¿-°v sN-bv-Xn-cp∂ ss_-°v, a-Xn¬ X-I¿-Øv tam-„n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-

`-£-W-im-e-I-fn ]-cn-tim-[-\; aq-¶p Øm-]-\-§Ä-¡v t\m-«o-kv W-dp-sS tSmƒ {^o \-º¿ {]-Z¿in-∏n-°m-Ø-Xn-\pw A-Sp-°-f hr-Øn-bm-bn kq-£n-°m-Ø-Xn\pw Kp-cp-hm-bq¿ ss{]-h-‰v _kvÃm‚ n-\p-k-ao-]-Øp-≈ tlm-´-en-\m-Wv t\m-´o-kv \¬In-b-Xv. In-g-t°-\-S-bn-ep-f-f tlm-´en-\pw C-Ø-c-Øn¬ t\m-´o-kv \¬-In-bn-´p-≠v. C-hn-sS B-h¿Øn-®v ]m-N-Iw sN-bv-Xn-cp-∂ ]m-N-I F-Æ ]n-Sn-s®-Sp-Øv \in-∏n-®p. Ip-∂w-Ip-f-sØ tkmUm ^m-Iv-S-dn-bn¬ \-S-Øn-b ]-

cn-tim-[-\-bn¬ Ip-Sn-sh-≈w ip-≤o-I-cn-®-Xp kw-_-‘n-® dnt]m¿-´v kq-£n-°m-Ø-Xn-\pw ^p-Uv tk-^v-‰n sse-k≥-kv FSp-°m-Ø-Xn-\pw t\m-´o-kv \¬In. Xr-iq¿ i-‡≥ am¿-°-‰nepw kw-Lw ]-cn-tim-[-\ \-SØn. a-¬ky-am¿-°-‰n¬ I-s≠Øn-b ]-g-In-b A-h-in-jv-S-ß ƒ \-in-∏n-°m≥ \n¿-tZ-iw \¬In. I-Wn-aw-K-ew, Nm-h-°m-Sv, F-∂n-hn-S-ß-fn-se tlm-´-ep-Ifn-epw kv-Izm-Uv ]-cn-tim-[-\ \S-Øn.

∂o-Sv ss_-°p-am-bn I-d-ßp-∂Xn-\n-sS ]-gp-hn-en¬ h-®v A-]I-S-Øn¬-s∏-´p. Hm-Sn-Iq-Sn-b \m-´p-Im¿ ss_°n-s‚ \-º¿ ]-cn-tim-[n-®-t∏m ƒ \n-e-hn-se \-º¿ am-bv-®v kvsI-®v t]-\ sIm-≠v ]p-Xn-b \º¿ F-gp-Xn-b-Xm-bn I-s≠Øn. hn-h-cw A-dn-bn-®-Xn-s\ XpS¿-∂v t]m-en-sk-Øn tNm-Zyw sN-bv-X-t∏m-gm-Wv ss_-°v tam„n-®-Xm-sW-∂v sX-fn-™-Xv. ko-\n-b¿ kn.]n.H-am-cm-b tPm ¿-Pv, kp-tc-jv, kn.]n.H-am-cm-b Fw hn hn-t\m-Zv, A-\n¬-Ip-am¿ F-∂n-h-cpw {]-Xn-I-sf ]n-Sn-IqSn-b kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p.

tem-I ]p-I-bn-ehn-cp-≤ Zn-\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn Pq-_n-en an-j≥ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se hn-Zym¿-Yn-I-ƒ Xr-iq-cn¬ kw-L-Sn-∏n-® ^v-fm-jv tam-_v

]p-I-bn-ehn-cp-² k-tµ-i-hp-am-bn ^v-fm-jv tam-_v ^nkn-\p ap-∂n¬ A-{]-Xo-£nX-am-bn A-c-tß-dn-b \r-Øm-hX-c-Ww I-≠v bm-{X-°m¿ BZyw A-º-c-∂p-sh-¶n-epw ]n-∂oSv Im-cyw a-\- n-em-b-tXm-sS \rØ-Np-h-Sp-I-fp-sS B-th-i-Øn ¬ A-en-bp-I-bm-bn-cp-∂p. F-s¥-¶n-epw {]-tXy-I hnj-b-Øn-s‚ {]-Nm-c-W-Øn-\mbpw, k-aq-l-Øn-\v k-tμ-iw ]-

I-cp-∂-Xn-\m-bpw \-S-Øp-∂ ^vfm-jv tam-s_-∂ \r-Øm-hn-jvIm-cw ]p-Xn-b X-e-ap-d-bp-sS G‰-hpw C-„-s∏-´ I-em-h-X-c-Wam-bn am-dn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. Pn-√m B-tcm-Ky h-Ip-∏p-ambn k-l-I-cn-®m-Wv ]p-I-bn-e hn-cp-≤ {]-Nm-c-W-Øn-\m-bn Xriq-cn¬ ^v-fm-jv tam-s_m-cp-°nb-Xv.

sk-an-\mÀ

S¿ tUm.- ]n ]n _m-e≥ A-[y£-X h-ln-®p. tIm-gv-kv U-b-dIv-S¿ tUm.-]o-‰¿ Fw cm-Pv Bap-J-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. a-e-∏pdw Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U ‚ v kp-l-dm a-ºm-Sv, a-{¥n-bp-sS A-kn.-ss{]-h-‰v sk-{I-´-dn l\o-^ ]p-Xp-]-d-ºv, F-kv.-B¿.Pn. sa-w_¿ A-en am-kv-d-d¿, Ine A-kn.-U-b-d-Iv-S¿ sI Fw kenw kw-km-cn-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U ‚p-am-cm-b ap-l-Ω-Zv l-\o-^(F-S-cn-t°m-Sv),- sI Sn k-_n-b(\-∂-{º),- Fw -\-^o-kp (sX-∂e), Fw -A-_v-Zp¿d-ln-am≥-Ip´n (Xn-cq-c-ßm-Sn), A-_v-Zp¿dkm-Jv (s]-cp-a-Æ ¢m-cn), tªm-

Nm-h-°m-Sv: \-K-c-k-`-bn¬ 20 14˛15 h¿-j-Øn¬ 12 tIm-Sn cq-]bp-sS ]-≤-Xn-Iƒ-°v Aw-Ko-Imc-am-bn. C-∂-se \-S-∂ Iu¨kn¬ tbm-K-Øn-em-Wv Aw-KoIm-cw. `-h-\ \n¿-am-W ]-≤-XnI-ƒ-°v c-≠v tIm-Sn cq-]-bm-Wv \o-°n-h-®n-´p-f-f-Xv. Nm-h-°m-Sv a-¬ky-am¿-°-‰n\v 50 e-£w cq-]-bpw tdm-Up-Ifp-sS \n¿-am-W-Øn-\pw A-‰-Ip‰-]-Wn-Iƒ-°p-am-bn c-≠v tImSn cq-]-bpw h-I-bn-cp-Øn-bn-´p≠v. Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bp-sS hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃-°v

Xr-iq¿: Pn-√m eo-K¬ k¿-hok-kv A-tXm-dn-‰n-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ hn-øq¿ Pn-√m P-bn-en ¬ \-S-∂ tem-I ]p-I-bn-e hn-cp≤ Zn-\m-N-c-Ww Xr-iq¿ Pn-√m B‚ v sk-j≥-kv P-Uv-Ppw Pn√m eo-K¬ k¿-ho-kv A-tXm-dn‰n sN-b¿-am-\p-am-b _n kp-[o{μ-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-_v P-Uv-Ppw Pn-√ eo-K¬ k¿ho-kv A-tXm-dn-‰n sk-{I-´-dn-bpam-b B¿ Sn {]-Im-iv A-[y-£X h-ln-®p. tÃ-‰v C‚-‰n-‰yq-´v Hm^v I-d-Ivj-\¬ A-Uv-an-\n-kvt{S-j≥ do-Py-\¬ sk‚¿ Hm^n-k¿ C≥ Nm¿-Pv tUm. ]n hnP-b≥, hn-øq¿ Pn-√m P-bn¬ kq{]-≠v F-kv k-Po-h≥, A-kn-kv‰‚ v P-bn-e¿ sI F tSm-an ]-s¶Sp-Øp. ]p-I-bn-e D-]-tbm-K-Øns‚ Zp-c-¥-^-e-߃ kw-_-‘n®v t_m-[-h¬-°-c-W ¢m- pw \-S-∂p.

dm-en \-S-¯n Im-™m-Wn: tem-I ]p-I-bn-e hn-cp-≤ Zn-\m-N-c-W-Øn-s‚ `mK-am-bn a-W-eq¿ ]-©m-b-Øv, B-tcm-Ky h-Ip-∏v F-∂n-h-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ dm-en-bpw s]mXp-tbm-K-hpw \-S-Øn. ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI hn hn-t\mZ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn-Pn tam-l≥-Zm-kv A-[y-£-X h-ln®p. hn Pn A-tim-I≥ ]p-I-bn-e hn-cp-≤ {]-Xn-⁄ sNm-√n-s°mSp-Øp.

.F≥. ]-Wn-°¿ ^u-t≠-j≥ F-∂n-h-bp-sS kw-bp-‡m-`n-apJy-Øn-em-Wv C-˛-km-£-c-X \S-∏m-°p-∂-Xv. F.Un.Fw. sI sk¬-h-cm-Pv A-[y-£-X h-ln®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v eo-e kp-{_-“-Wy ≥, ]-´n-I-Pm-Xn-˛-h¿-K hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j≥ Fw.Un.Sn. B ¿ cm-Pp, ]n.F≥. ]-Wn-°¿ ^ut≠-j≥ ssh-kv sN-b¿-am≥ F≥ _m-e-tKm-]m¬, kn. F ≥.B¿.sF. ssh-kv sN-b¿-am ≥ ]n bp cm-am-\-μv, {Km-a-∏-©mb-Øv {]-kn-U‚p-am-cm-b tPmWn Nn-d-b-Øv, A-ºn-fn l-cn, ]n sI {]-km-Zv, ]n F≥ ]-Wn-°¿ hn-⁄m≥ hn-Im-kv tI-{μ Pn√m tIm-˛-HmUn-t\-‰¿ sI sI ko-Xm-cm-a≥ ]-s¶-Sp-Øp.

°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-amcm-b sI kp-te-J( th-ß-c), ap\o-d A-Sn-bm-´v( Xm-\q¿), P-ao-e So-®¿(-Xn-cq-c-ßm-Sn) F-∂n-h¿°p ]p-d-sa hn-hn-[ Ãm≥-UnMv I-Ωn-‰n sN-b¿ t]-gv-k¨-am-cpw \n¿-h-l-W D-tZym-K-ÿ-cpw in¬-∏-im-e-bn¬ kw-_-‘n®p. D-Zv-Lm-S-\-Øn-\p-ti-jw Irjn, ar-K-kw-c-£-Ww. £o-c-hnI-k-\w, hn-Zym-`ym-kw, bp-h-P\-t£-aw, B-tcm-Kyw, ip-NnsXzw, km-aq-lnI-t£-aw, ]›m-Ø-ew Xp-S-ßn-b ta-J-e-Ifp-am-bn _-‘-s∏-´v {Kq-∏v N¿-®I-fpw Xp-S¿-∂v s]m-Xp-N¿-®-bpap-≠m-bn.

a-t\m-lm-cn-X-bp-sS ta-em-¸-Wn-ªv B-Xn-c-¸n-Ån sh-Å-¨m-«w Nm-e-°p-Sn: Im-e-h¿-jw FØp-ap-tº a-t\m-lm-cn-X-bpsS ta-em-∏-Wn-™v B-Xn-c∏n-≈n sh-≈-®m-´w k-μ¿-iI¿-°v Ip-fn¿-a-tb-Ip-∂p. km-[m-c-Wth-\¬-Im-e-Øv sh-≈-®m-´-Øn-s‚ a-t\mlm-cn-X Ip-d-bp-I-bm-Wv ]Xn-hv.- F-∂m¬ C-°p-dn \n-d™v I-hn-s™m-gp-Ip-∂ sh≈-®m-´-hp-a-bm-Wv B-Xn-c-∏n≈n k-μ¿-i-I-sc kzo-I-cn-®Xv.th-\¬ a-g ]p-g-bn-se \oscm-gp-°v h¿-≤n-∏n-®p.-A-Xp sIm-≠p-X-s∂ k-ar-≤n-bmbn-cp-∂p B-Xn-c-∏n-≈n sh≈-®m-´-hpw.- Rm-b-dm-gv-Ntbm-sS th-\-e-h-[n A-hkm-\n-°p-sa-∂-Xn-\m¬ C∂v k-©m-cn-I-fp-sS h≥ Xn-c°m-Wv A-\p-`-h-s∏-Sp-I.- Ign-™ h¿-j-tØ-°m-fpw 35i-X-am-\w Iq-Sp-X¬ k-©mcn-I-fm-Wv C-Ø-h-W B-Xnc-∏n-≈n k-μ¿-in-®-Xv.

hm-fqÀ ssl-kv-Iq-fn-Â km-^-eyw ]-²-Xn-¡v Xp-S-¡w

Im-f-ap-dn: sIm-®n≥ sk≥-{S¬ a-ssd≥ C≥-Ãn-´yp-´n-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ I-bv-∏-aw-K-e-Øv sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n-®p. Iq-Sv a-¬ky-Ir-jn-bpw A-e-¶m-c a¬ky-Ir-jn-bpw F-ß-s\ BZm-b-I-c-am-bn \-S-Ømw F-∂ hn-j-b-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® sk-an-\m¿ I-bv-∏-aw-K-ew {Km-a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-\nX _m-_p D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv Aw-Kw Sn F A–p¿-d-lvam≥ A-[y-£-X h-ln®p. sk-an-\m-dn-s‚ D-Zv-Lm-S-\ NS-ßn¬ ]-©m-b-Øv hn-I-k-\ Im-cy Ãm≥UnMv I-Ωn-‰n sNb¿-t]-gv-k¨ a-Wn D-√m-kv, tªm-°v ]-©m-b-Øv Aw-Kw Fw Pn N-{μ≥, ]-©m-b-Øw-Kw iymw-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p. \n-c-h-[n t]¿ sk-an-\m-dn¬ ]Nm-e-°p-Sn hm-fq¿ \m-b¿ k-am-Pw ssl-kv-Iq-fn-¬ l-cn-X-tk-\-bp-sS km-^-eyw s¶-Sp-Øp. ]-≤-Xn- hn -F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøp∂p Nm-e-°p-Sn: hm-fq¿ \m-b¿ k-amPw ssl-kv-Iq-fn-se l-cn-X-tk\-bp-sS km-^-eyw ]-≤-Xn-bpsS D-Zv-Lm-S-\w {]-Xn-]-£ t\Xm-hv hn -F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ \n¿-h-ln-®p.kv-Iq-fn-se ]-cn-io-e-\w e-`n25 e-£w cq-]-bpw \o-°n-h-®n-´p≠v. Ir-jn-°p-th-≠n-bpw Xp-I ® 20- hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-≤-Xn-bph-I-bn-cp-Øn-bn-´p-≠v. sX-cp-hp-hn-f-°v ÿm-]n-°m\pw am-en-\y kw-kv-I-c-W πm-\vdn-\pw Xp-I h-I-bn-cp-Øn-bn-´p- ]p-∂-bq¿-°p-fw: Nm-h-°m-Sv D≠v. ]-Pn-√ {]-th-i-t\m¬-k-h-hpw \-K-c-k-`m-[y-£ F.sI.k- kv-Iqƒ hm-\n-s‚ k-a¿-∏-WXo-c-Xv-\w A-[y-£-X h-ln-®p. hpw \m-sf 10\v sN-dm-bn K-h. bpam-en-°p-fw A-_m-kv, Fw B¿ ]n kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. sI hn Acm-[m-Ir-jv-W≥, ]n hn kp-tc- _v-Zp¬ Jm-Z¿ F.w-F¬.F. D-Zvjv, sI Fw A-en, ]n Fw \m- Lm-S-\w sN-øpw. sN-dm-bn K-h. k¿, sI hn jm-\-hm-kv, ln-a a- bp-]n kv-Iq-fn-\v Fw.F¬.F. t\m-Pv, ^m-Øn-Ω l-\o-^, _p- ^-≠n¬-\n-∂p 7.5 e-£w cq-] j-d e-Øo-^v kw-km-cn-®p. sN-e-hn-´m-Wp hm≥ hm-ßn-b-Xv.

Nm-h-¡m-«v 12 tIm-Sn-bp-sS ]-²-Xn-IÄ-¡v Aw-Ko-Im-cw-

]p-I-bn-ehn-cp-²Zn-\w B-N-cn-¨p

Xr-iq¿: tem-I ]p-I-bn-e hn-cp≤ Zn-\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-ambn Xr-iq-cn¬ kw-L-Sn-∏n-® ^vfm-jv tam-_v \-hym-\p-`-h-am-bn. Xr-iq¿ Pq-_n-en an-j≥ sa-Un°¬ tIm-f-Pn-se hn-Zym¿-Yn-Ifm-Wv ]p-I-bn-e hn-cp-≤ k-tμi-hp-am-bn ^v-fm-jv tam-s_-∂ \r-Øm-h-X-c-W-sam-cp-°n-b-Xv. Xr-iq¿ tIm¿-]-td-j≥ Hm-

Xr-iq¿: Zo¿-L-ho-£-W-tØmsS-bp-≈ πm-\nMpw ap≥-K-W\m-hn-j-b-ß-fp-am-Wv hn-I-k-\Øn-\v hn-Zym-`ym-k- -a-{¥n A-_vZpd-∫v ]-d-™p. Xn-cq-c-ßm-Sn \n-tbm-P-I-a-fi-e-Øn-se k-a{K-hn-I-k-\ in¬-∏-im-e In-ebn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. hn-I-k-\-Øn-s‚ t]-cn¬ In-´p-∂ ]-Ww ap-gp-h≥ hm¿-UpI-fn-te-°v hn-`-Pn-°p-∂ {]-hW-X i-cn-b-√. sN-e-h-gn-°p-∂ Xp-I ]q¿-W-am-bpw _-‘-s∏-´ hn-`m-K-߃-°v In-´p-∂n-s√-∂ ]-cm-Xn-bp-≠v. ]-©m-b-Øn-s\ sam-Ø-Øn-em-bn I-≠v sshZyq-Xn, Ip-Sn-sh-≈w, B-tcm-Kyw

Xr-iqcnse G-gp ]-©m-b-¯p-I-fn k-¼qÀ-W C-þ km-£-c-Xm ]-²-Xn- \-S-¸m-¡pw

C-cn-ßm-e-°p-S: A-Uz. tXm-akv D-Æn-bm-S≥ Fw.F¬.F bp-sS {]m-tZ-in-I hn-I-k-\ ^≠p-]-tbm-Kn-®v Sm-dnMv ]q¿Øn-bm-°n-b ]p-√q¿ tN-eq¿-If-cn th-t´-°-c t£-{Xw 94 ao‰¿ tdm-Un-s‚ D-Zv-Lm-S-\w AUz. tXm-a-kv D-Æn-bm-S≥ Fw. F¬.F. \n¿-h-ln-®p. ap-cn-bm-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v cm-L-h≥-am-ÿ, ssh-kv {]-kn-U‚ v {io-P, hm¿Uv saw-_¿-am-cm-b tXm-a-kv XØw-]n-≈n, tXm-a-kv sXm-I-eØv, t£-{X-I-Ωn-‰n {]-kn-U ‚ v Sn B¿ tam-l-\≥, tPm-bn ‚ v sk-{I-´-dn sI sI hn-iz-\m- A-¥n-°m-Sv: ss_-°v tam-j-WY≥ kw-km-cn-®p. hp-am-bn _-‘-s∏-´v c-≠p t]sc A-¥n-°m-Sv t]m-en-kv A-dÃv sN-bv-Xp. hm-Sm-\-∏-≈n \-Sphn¬-°-c kz-tZ-in ]-®mw-∏n-≈n ho-´n¬ hn-jv-Wp, ]-gp-hn¬ kztZ-in ]-≈n-Øm-g-Øv ho-´n¬ Nm-h-°m-Sv: ta-J-e-bn¬ A-¶- A-e-Iv-kv F-∂n-h-sc-bm-Wv FW-hm-Sn-I-fn¬ {]-th-i-t\m- kv.sF. -sI bp a≥-kq-dn-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv ]n-Sn’-hw \-S-Øn. Xn-cp-h-{X ap-´n¬ 102mw \- Iq-Sn-b-Xv. Xr-{]-bm¿ G-Im-Z-in Zn-hº¿ A-¶-W-hm-Sn-bn¬ \-K-ck-`m-[y-£ F sI k-Xo-c-Xv- kw sN-Ωm-∏-≈n tdm-Un¬ ]m \w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Iu ¿-°v sN-bv-X ss_-°v tam-„n-® ¨-kn-e¿ C-μn-c cm-ap A-[y- kw-`-h-Øn-em-Wv hn-jv-Wp A-d£-X h-ln-®p. {Km-a-°p-f-Øv Ãn-em-b-Xv. sh¬-UnMv sXm-gnFw B¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ A- em-fn-bm-b hn-jv-Wp, ss_-°ns‚ \-º¿ tπ-‰pw \n-d-hpw am-‰n [y-£-X h-ln-®p.

Xr-iq¿: Du¿-Pn-X `-£y-kp-c£m-hm-cm-N-c-W-tØm-S-\p-_‘n-®v `-£y-kp-c-£m A-kn v I-Ωo-j-W-dp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ {]-tXy-I kv-Izm-Uv Pn-√-bn¬ \-S-Øn-b an-∂¬ ]-cntim-[-\-bn¬ hr-Øn-lo-\-am-b ]-›m-Ø-e-Øn¬ `-£-W-km[-\-߃ D-≠m-°n-b-Xn-\v aq∂p ÿm-]-\-߃-°v t\m-´o-kv \¬-In. \n-b-am-\p-kr-X-am-b ssek≥-kv c-Pn-kv-t{S-j≥ C-√m-ØXn-\pw ^p-Uv tk-^v-‰n I-Ωo-j-

1 Pq¨ 2014 Rmb¿

{]-th-i-t\mÂ-k-hw

sS `m-K-am-bn ho-Sp-I-fn-epw kvIq-fp-I-fn-epw 2000-hr-£ ssXI ƒ \-Sp-I-bpw ]-cn-]m-en-°pbpw sN-øp-∂-Xm-Wv ]-≤-Xn.am-hv, πm-hv,- s\-√n,- ]p-fn XpS-ßn-b-h-bm-Wv \-´p-]n-Sn-∏n-°p∂-Xv. -Ip-´n-Iƒ \-S-Øp-∂ b⁄w Ip-´n-I-fpw ap-Xn¿-∂-h-cpw

a-\p-jy-cpw {]-Ir-Xn-bpw H-cp-an°p-∂ A-Sn-ÿm-\- in-e-bm-Ipsa-∂pw hn -F-kv -]-d-™p.- _n Un tZ-h- n Fw.-F¬.-F.-A-[y£-X h-ln-®p.- kv-Iqƒ am-t\P¿ ]n i-in,- sl-Uv-am-ÿ Zo-]p aw-K-ew,- C Sn tZ-h- n kw-km-cn®p.

]m³-a-km-e ]m-¡-äp-I-fp-am-bn H-cmÄ ]n-Sn-bn Ip-∂w-Ip-fw: ]m≥-a-km-e ]m°-‰p-I-fp-am-bn Ip-∂w-Ip-f-Øv sam-Ø-hn-X-c-W-°m-c≥ ]n-Snbn¬. Ip-∂w-Ip-fw sIm-≈-∂q¿ ho-´n¬ X-ºn sN-dn-bm-s\-bmWv Ip-∂w-Ip-fw t]m-en-kv ]n-SnIq-Sn-b-Xv. 200-Hm-fw ]m-bv-°-‰v

lm≥-kp-am-bn \-K-c-Øn-se sN-dp-In-S I-®-h-S-°m¿-°v hn-Xc-W-Øn-\v Im-dn¬ sIm-≠p t]m-Ip-∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv Cbmƒ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. Im¿ t]m-en-kv I-Ã-Un-bnse-Sp-Øp.

a-g-¡m-e-tcm-K-§-sf {]-Xn-tcm-[n-¡m³ ]m-e-¡m-Sv Pn-Ã- k-Öw ]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn¬ a-g-°m-e tcm-K-ß-sf {]-Xn-tcm-[n-°m≥ \-S-]-Sn ]q¿-Øo-I-cn-®p-h-cp-∂Xm-bpw B-h-iy-Øn-\v a-cp-∂pw a-‰pw k-÷o-I-cn-®-Xm-bpw Pn√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. sI th-Wp-tKm-]m-e≥ ]-d™p. ]-I¿-®-hym-[n X-S-bm≥ F-s¥m-s° \-S-]-Sn kzo-I-cn-®psh-∂ Fw.--F¬.--Fa-- m-cp-sS tNmZy-Øn-\v I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^d≥-kv lm-fn¬ tN¿-∂ Pn-√m hn-I-k-\-k-an-Xn tbm-K-Øn¬ a-dp-]-Sn ]-d-bp-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. B-tcm-Ky-h-Ip-∏v, ip-Nn-Xz-anj≥, ]-©m-b-Øp-Iƒ F-∂n-h kw-bp-‡-am-bm-Wv Du¿-Pn-X ag-°m-e ]q¿-h {]-Xn-tcm-[-{]-h¿Ø-\-߃ \-S-Øp-∂-Xv. D-d-hn-S\- i o- I - c - W - { ]- h ¿- Ø - \ - ß ƒ°m-bn ]-©m-b-Øv hm¿-Uv H∂n-\v 25000 cq-] A-\p-h-Zn-®n-´p≠v. C-Xn-s‚ \n-co-£-W-Øn-\v sU.--Un.--Fw.--H. t\m-U¬ Hm^nk-dm-b k-an-Xn {]-h¿-Øn°p-∂p-≠v. B-bp¿-th-Zw, tlman-tbm B-ip-]-{Xn-I-fn-epw a-g°m-e-tcm-K-ß-fp-sS {]-Xn-tcm-[{]-h¿-Ø-\-߃-°v \-S-]-Sn kzo-I-cn-®-Xm-bn _-‘-s∏-´

Un.--Fw.--H.--am¿ A-dn-bn-®p. a-g°m-e tcm-K-߃-°p-≈ Nn-In¬km kw-hn-[m-\w Pn-√m Bbp¿-th-Z B-ip-]-{Xn-bn¬ e-`yam-sW-∂pw {]-tXy-I I¿-a-tk\ cq-]o-I-cn-®n-´p-s≠-∂pw Un.-Fw.--H. ]-d-™p. a-g-°m-e-Øv Htcm h-Ip-∏pw A-Sn-b-¥c L-´ß-fn¬ kzo-I-cn-t°-≠ {]-h¿Ø-\-ß-sf°p-dn-®v k¿-°m¿ \¬-In-b \n¿-tZiw Hm-tcm h-Ip∏n-\pw ssI-am-dn-bn-´p-s≠-∂pw A-[y-£-X h-ln-® F.--Un.--Fw. F≥ sI B‚-Wn ]-d-™p.\n-e-hn-en-√m-Ø tI-c-f em ‚ v bq-´n-te-j≥ B-Iv-Sn-s‚ a-dhn¬ s\¬-h-b¬ \n-I-Øp-∂ps≠-∂v F.-Un.Fw. tbm-K-Øn ¬ ]-d-™p. C-Xv kw-_-‘n-® tc-J-Iƒ A-Sp-Ø Pn-√m-hn-I-k\-k-an-Xn- tbm-K-Øn¬ lm-P-cm°-W-sa-∂pw Kp-cp-X-c-am-b {]iv-\-am-bn -I-≠v \n-b-a-k-`-bn¬ D-∂-bn-°p-sa-∂pw kn ]n ap-lΩ-Zv Fw.--F¬.--F. ]-d-™p. Pn-√bn-se s\¬-h-b-ep-Iƒ A-\-[nIr-X-am-bn \n-I-Øp-∂-Xn-\v A\p-a-Xn \¬-Ip-∂-Xv F-¥p am-\Z-fi-Øn-em-sW-∂v A-t±-lw tNm-Zn-®p. ]-´n-I-Pm-Xn-˛-h¿-K߃-°p-≈ Nn-In-¬km-[-\-k-

lm-bw \¬-Ip-∂-Xn¬ Im-e-Xma-k-ap-≠m-hp-∂-Xv F-¥p-sIm≠m-sW-∂pw F-{X t]-cp-sS At]-£ \n-e-hn-ep-s≠-∂pw Pn√m ]-´n-I-Pm-Xn Hm-^n-k-tdm-Sv Fw N-{μ≥ Fw.--F¬.-F. tNm-Zn®p. ]-´n-I-Pm-Xn-°m-cp-sS Nn-In¬km [-\-k-lm-bw H-cp-tIm-Sn cq-] \¬-Im-\p-s≠-∂v Hm-^n k¿ a-dp-]-Sn \¬-In. C-Xv k ¿°m-dn-s‚ {i-≤-bn¬-s]-Sp-Øpsa-∂v F.-Un.Fw. tbm-K-Øn¬ ]-d-™p.B-e-Øq¿ an-\n kn-hn¬ tÃ-j≥ {]-h¿-Ø-\w F-{X-bpw th-Kw B-cw-`n-°-W-sa-∂v Fw N-{μ≥ Fw.--F¬.--F. B-h-iys∏-´p. `-h-\-\n¿-am-W-]-≤-Xn-I ƒ-°v A-\p-a-Xn \¬-Ip-∂-Xn-ep≈ \-S-]-Sn-{I-aw e-Lq-I-cn-°W-sa-∂pw Kp-W-t`m-‡m-°ƒ°v ]-≤-Xn-bp-sS B-\p-Iq-eyw \¬-Ip-∂-Xn-se Im-e-Xm-a-ksam-gn-hm-°-W-sa-∂pw Pn-√m ]©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v kp-ss_-Z C-kv-lm-Jv ]-d-™p. H-‰-∏m-ew tªm-°v ]-©m-bØn-\v Hm-^nkv sI-´n-Sw s]m-fn®p \n¿-an-°m-\m-bn a-Æp-\o-°w sN-øp-∂-Xn-\v sU. I -- -e-Iv-S¿ F¬.-- B-dn¬ \n-∂v A-\p-a-Xn e-

`n-®n-s√-∂v {]-kn-U‚ v sI Kucn-So-®¿ hn-I-k-\ k-an-Xn-bn¬ ]-cm-Xn-s∏-´p. km-t¶-Xn-I-{]-iv\-߃ \o-°n D-S≥ A-\p-a-Xn \¬-Im-sa-∂v F.--Un.--Fw. F≥ sI -B‚-Wn a-dp-]-Sn \¬-In.]-cn-ÿn-Xn Zn-\m-N-c-W-Øns‚ `m-K-am-bn Pq¨ A-©n-\v kw-ÿm-\-Øv hn-hn-[ h-Ip-∏pI-fp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ H-cp aWn-°q-dn¬ H-cp-e-£w hr-£ssØ-Iƒ \-Sp-sa-∂v tkm-jy ¬ t^m-d-kv-{Sn Pn-√m Hm-^o-k¿ A-dn-bn-®p. F.--Un.--Fw.-F≥ sI B‚Wn A-[y-£-X h-ln-® tbm-KØn¬ Fw.--F¬.--F.--am-cm-b kn ]n ap-l-Ω-Zv, Fw N-{μ≥, sI sN-¥m-a-cm-£≥, C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.-]n.-bp-sS {]-Xn-\n[n ]n C F k-emw am-ÿ, Pn√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v kp-ss_-Z C-kv-lm-Jv, tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ {]-knU‚ v Ku-cn So-®¿, {Km-a-∏-©mb-Øv {]-kn-U‚ v A-tkm-kntb-j≥ {]-kn-U‚ v sI c-ho-{μ\m-Y≥, sjm¿-Wq¿ ap-\n-kn-∏men-‰n sN-b¿-am≥ Ir-jv-W-Zm-kv ]-s¶-Sp-Øp.-


{]mtZ-inIw

1 Pq¨ 2014 Rmb¿

aÀ-±-\w: c-−pt]-À A-d-kv-änÂ

]cn-]mSn Xr-iq¿ Su¨ lmƒ: tem-I £o-c Zn-\w-˛ A-hm¿-Uv hn-X-cWw ˛-D-Zv-Lm-S-\w-˛ cm-hn-se 10.00 C-cn-ßm-e-°p-S Im-d-fw tlm-fn-{Sn-\n-‰n tZ-hm-e-bw: ]cn-ip-≤ {Xn-Xz-Øn-s‚ Du-´p-Xncp-\m-fn-t\m-S-\p-_-‘n-®v Zn-hy_-en-˛ cm-hn-se 10.00 tN-e-°-c sk‚ v ta-co-kv s^m-tdm-\ tZ-hm-e-bw: ssZ-hZm-k≥ B‚-Wn X-®p-]-d-ºn-e®-s‚ 51˛mw {im-≤m-N-c-W-Øns‚ `m-K-am-bn ]-Z-bm-{X-˛ D-®-bv°v 3.30 Nm-e-°p-Sn Ip-‰n-°m-Sv sk‚ v sk-_m-kv-‰y≥-kv s^m-tdm-\ tZ-hm-e-bw: Im-Øen-Iv aq-hv-sa‚ v {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥-˛ ssh-Io-´v 4.00 ]m-h-d-´n ao-Un-b kn-‰n lmƒ: ao-Un-b kn-‰n ^n-enw skm-ssk-‰n ]m-h-d-´n ]-©m-bØn-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS kw-L-Sn-∏n-°p-∂ ]m-h-d-´n N-e®n-t{Xm-’-hw D-Zv-Lm-S-\w-˛ ssh-Io-´v 5.00 H-√q¿ tIm-\n-°-c t\-Xm-Pn hm-b-\-im-e: H-√q¿ ^yq-®¿ sF ^n-enw skm-ssk-‰n-bp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS N-e-®n-{X {]-Z¿-i-\w-˛ ssh-Io-´v 6.00

Adnbn-¸pIÄ

kv-Iqƒ N-tem ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn t]m-]p-e¿ {^-≠v Iq-cn-°p-gn bq-\n-‰n-s‚ ]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-Ww ssI-]-aw-K-ew ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-\n-Xm _m-_p D-Zv-Lm-S-\wsNøp∂p

kv-IqÄ N-tem: ]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-Ww \-S-¯n Iq-cn-°p-gn: t]m-]p-e¿ {^-≠v Iq-cn-°p-gn bq-\n-‰n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ kv-Iqƒ N-tem ]-≤-Xn-bpsS `m-K-am-bn hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-Ww \-S-

a-We - q¿: k¿-°m-cn-\v s\-√v hn‰n-´v \m-ep-am-ka - m-bn-´pw ]-Ww e`n-°m-Ø-Xn-\m¬ Pn-√-bn-se Xr-iq¿: kw-ÿm-\ a-\p-jym-h- tImƒ I¿-j-I¿ Zp-cn-X-Øn¬. Im-i I-Ωo-j≥ Aw-Kw B¿ \- Pn-√-bn¬ 65 tIm-Sn cq-]-tbm-fw S-cm-P≥ \m-sf Xr-iq¿ d-kv-‰v kn-hn¬ k-ssπ-kv tIm¿-]-tdlu-kn¬ \-S-Øm-\n-cp-∂ kn-d- j≥ I¿-jI - ¿-°v \¬-Im-\p-≠v. dnMv Pq¨ 30 te-°v am‰n. \mtN¿-∏v, ]m-df - w, A-¥n-°m-Sv, Nmsf lm-P-cm-Im≥ t\m-´o-kv e-`n- gq¿, a-W-eq¿, ap-√-t»-cn, I-Wn®-h¿ 30 \v cm-hn-se 10.30 \v daw-K-ew, A-cn-ºq¿, A-Sm-´v, Ipkv-‰v lu-kn¬ lm-P-cm-I-Ww. ∂w-Ip-fw, ]p-√-gn ta-J-e-bn-ep≈-h¿-°m-Wv h≥-tXm-Xn¬ Ip-

hm-kv-Xphn-Zy-bn I-d-kv-t]m-−³-kv tIm-gv-kv

hm-bv-] Xn-cn-¨-S-hn-\v I-fIvj³ Iym-w-]v Xr-iq¿: kw-ÿm-\ ]-´n-I PmXn ]-´n-I h¿-§ hn-I-k-\ tIm¿∏-td-j≥ hm-bv-]-I-fp-sS Xn-cn®-S-hv kzo-I-cn-°p-∂-Xn-\v Pq¨ 2 ap-X¬ tªm-°v Hm-^okp-I-fn¬ I-f-£≥ Iym-w-]v kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. Pq¨ 2\v am-f, 4\v a-Xn-e-Iw, 5\v ˛-Nm-h°m-Sv, 9\v ˛ Nm-e-°p-Sn, 12\v ˛-]g-b-∂q¿ F-∂n-ß-s\-bmWv Iym-w-]v \-S-°p-I. Kp-Wt`m-‡m-°ƒ Iym-ºn¬ lm-Pcm-bn hm-bv-]-Iƒ Xn-cn-®-S-°Ww.

A-\-[n-Ir-X ssI-bä-§Ä s]m-fn-¨p\o-¡n-¯p-S-§n Xr-iq¿: ]p-Øq-cn-se tdm-Up hnI-k-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v A-\[n-Ir-X I-tø-‰-߃ s]m-Xp-acm-a-Øv A-[n-Ir-X¿ s]m-fn-®p \o-°n-Øp-S-ßn.-]p-Øq¿ ]u≠v tdm-Uv ap-X¬ sk‚¿ h-scbp-≈ I-tø-‰-߃ H-gn-∏n-°msX Im-\ \n¿-an-°m-\pw Sm-dn Mv\-S-Øm-\pw \-S-Øn-b \o-°w t\-c-sØ hn-hm-Z-am-bn-cp-∂p. Itø-‰-߃ H-gn-∏n-°m-sX \n-ehn-ep-≈ Im-\ ]p-Xp-°n ]-Wnbm≥ \-S-Øn-b \o-°w I-gn-™ Zn-h-kw F¬.-Un.-F-^v. {]-h¿Ø-I¿ X-S-™n-cp-∂p. C-tX-XpS¿-∂v s]m-Xp-a-cm-a-Øv A-[n-IrX-cp-am-bn F¬.-Un.-F-^v. {]-h¿Ø-I¿ \-S-Øn-b N¿-®-sb XpS¿-∂m-Wv A-\-[n-Ir-X I-tø-‰ßƒ s]m-fn-®p \o-°n-Øp-S-ßnb-Xv.-

ssh-Zyp-Xn t]m-kv-äp-IÄ a-dn-ªpho-W-Xv ]-cn-{`m-´n-¡n-S-bm-¡n

sN-dp-Xp-cp-Øn: ]m-™mƒ In≈n-aw-K-ew F-S-h≥-]m-S-Øv aq∂p ssh-Zyp-Xn t]m-kv-‰p-Iƒ adn-™p ho-W-Xv ]-cn-{`m-¥n-°n-Sbm-°n. \n-c-h-[n t]¿ k-©-cn°p-∂ h-gn-bn-se ssh-Zyp-Xn t]m-kv-‰p-I-fm-Wv a-dn-™p hoW-Xv. i-‡-am-b Im-‰n¬ H-cp ssh-Zyp-Xn t]m-kv a-dn-™p hoW-t∏mƒ a-‰p-≈-h-Iq-Sn A-tXmsSm-∏w ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. sI.F-kv.C._n. A-[n-Ir-X¿ ÿ-e-sØ-Øn \-S-]-Sn-Iƒ kzoI-cn-®p.

≠v sIm-Sp-ß-√q¿ Un-hn-j≥ {]kn-U‚ v k-eow, G-cn-b {]-knU‚ v A-–p¬ Im-Z¿, bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v j-^o¿ kw-km-cn®p.

Sn-»n-I \¬-Im-\p-≈X - v. ap-≠I - ≥ c-≠mw-hn-f Ir-jn C-d-°n-b s\¬-Ir-jn-°m-cm-Wv ]-WØ - n-\v th-≠n Im-Øp-\n¬°p-∂-Xv. C-Xp-h-gn A-[n-Ir-X¿ s\¬-Ir-jn-sIm-≠v D-]P - o-h\ - w \-S-Øp-∂ I¿-j-I-cp-sS h-b-‰Ø-Sn-®n-cn-°p-Ib - m-Wv. kw-ÿm\-Øv 439 tIm-Sn cq-]b - p-sS Ip-Sn»n-I-bp-s≠-∂m-Wv I-W-°v. k¿-°m-cn-s‚ ]n-Sn-∏p-tI-Sp-aq-ew aq-∂mw h¿-j-hpw s\-√v kw-`-c-

\n-b-{´-Ww hn-« an-\n-hm³ ssh-Zyp-Xn t]m-Ìv X-IÀ-¯p

Nm-e-°p-Sn: C-cn-ßm-e-°p-S Fkv.sF-bp-sS ss_-°v I-Øn-® tI-kn¬ A-t\z-j-Ww C-g-bp∂p.- C-cn-ßm-e-°p-S F-kv.sF Fw sP Pn-tPm-bp-sS A-cq¿-ap-gnbn-ep-≈ ho-´n¬ ]m¿-°v sN-bX vss_-°m-Wv A-{I-a kw-Lw IØn-®X - v.- F-kv.s - F.bpw k-tlmZ-c≥ en-tPm-hp-aS- ° - w c-≠v t]men-kv D-tZym-K-ÿ-¿ ho-´n-ep-≈ k-ab - Ø - m-Wv A-{I-aW - w \-S∂ - Xv. F-∂n-´pw t]m-en-kn-\v C-Xp-htc-bpw H-cp Xp-ºp-t]m-epw I-s≠Øm-\m-bn-√.C-°g- n-™ 6\v ]p-e¿-s® 1.30Hm-sS-bm-bn-cp-∂p- kw-`h - w.- ss_°v ]q¿-Æa - m-bpw I-Øn \-in-®p.k-ao-]Ø - v ]m¿-°v sN-bX v- n-cp-∂ Im-dn-\pw tI-Sp-]m-Sp-Iƒ kw-`h - n-

Ww ]m-fn-sb-∂v I¿-j-I kwLw Xr-iq¿ Pn-√m tPm. sk-{I-´dn sk-_n tPm-k-^v ]-d-™p. In-tem-bv° - v 19 cq-]b - v° - m-Wv knhn¬ k-ssπ-kv tIm¿-]td-j≥ s\-√v kw-`-cn-®-Xv. A-cn-°v F°m-es - Ø-bpw D-b¿-∂ hn-eb - mWv C-∂p-≈X - v. Ip-d™ X - v 25 cq-] In-tem-hn\v e-`n-t°-≠ km-lN - c - y-Øn-emWv kw-`c - W - h - n-e C-{X-bpw Ip-d®v {]-Jym-]n-®s - X-∂pw B-tcm-]-

W-ap-≠v. kn-hn¬ k-ssπ-kn-\p th-≠n kz-Im-cy ssd-kv an-√p-Imcm-Wv s\-√v kw-`-cn-°p-∂-sX∂pw C-h¿ s\-√v hn-‰v tIm-Sn-Iƒ em-`a - p-≠m-°n-bn-´pw ]m-SØ - v hnb¿-s∏m-gp-°n-b I¿-j-I¿ Zp-cnX-Øn-em-sW-∂pw B-tcm-]-Wap-≠v. _m-¶v A-°u-≠v D-≈ Nne I¿-jI - ¿-°v B-Zy-L´- Ø - n¬ ]-Ww e-`n-®n-cp-∂p.F-∂m¬ ]n∂o-Sv A-Xpw \n-e-®p. Nn-e ]m-Sti-J-c k-an-Xn-Iƒ ap≥-ssI-

Hm-]-td-j³ Ip-t_-c: H-Ãq-cn H-cmÄ A-d-ÌnÂ

ImÀ-jn-I ssh-Zyp-Xn I-W-Iv-j³ hn-tÑ-Zn-¡-cp-sX-¶v D-¯-c-hv

k¿-tIm-Uv \n-∂p F-d-Wm-Ip-f- H-√q¿: A-\-[n-Ir-X-am-bn ]-Ww ]-en-i-°v tØ-°v hn-t\m-Z bm-{X t]m-hpsIm- S p- Ø nI-bm-bn-cp-∂ kw-L-Øn-s‚ hmcp-∂ B-sf l-\-am-Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´Hm-]-tdXv. j≥ Ipt]m-Ãv H-Sn-™v hm-l-\-Ønt_-c-bp-sS \v ap-I-fn-te-°v ho-gp-I-bm-bn-cp`m-K-am-bn H∂p. ssh-Zyp-X _-‘w hn-tO-Zn√q¿ t]m-en®-Xn-\m¬ Zp-c-¥w H-gn-hm-bn. kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. ]p-fn-°-Ød ho-´n¬ kn-≤m¿-∞-\m-Wv ]nSn-bn-em-b-Xv. C-bm-fp-sS ]-°¬ \n-∂v 59 e-£w cq-]-bp-sS hn-hn[ tIm- Hm-]td-‰o-hv _m-¶p-I-fpsS sU-t∏m-kn-‰v c-io-Xn-I-fpw ªm-¶v sN-°pw, t{]m-t\m-´pw, \n-c-h-[n B-[m-c-ß-fpw a-‰pw ]nSn-s®-Sp-Øp. H-√q¿ F-kv.-sFB¿ A-Pn-Xv-Ip-am¿, t{K-Uv Fkv.-sF -am-Ω-®≥, F.-F-kv.-sF -am-[-h≥, ko-\n-b¿ kn.-]n.-H.-A-{_-lmw h¿-Ko-kv, cm-tP-jv, kn.-]n.-H-am-cm-b c-Lp-cm-a≥, {]o-_p, h-\n-Xm kn.-]n.-H- em-e F-∂n-h-c-S-ßn-b kw-L-am-Wv H-cp-a-\-bq¿ km-an-∏-Sn-bn¬ an-\nhm-≥ \n-b-{¥-Ww hn-´v {]-Xn-sb A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. ssh-Zyp-Xn t]m-Ãv C-Sn-®p X-I¿-Ø-t∏mƒ

Xr-iq¿: Im¿-jn-I I-W-Iv-j≥ hn-t—-Zn-°p-sa-∂p t\m-´o-kv \ ¬-In-b-Xn-s\-Xn-tc ^-b¬ sNbv-X l¿-Pn-bn¬ ssh-Zyp-Xn t_m¿-Un-s\-Xn-tc D-Ø-c-hv. Ibv-]-aw-K-ew ]-gq¿ ho-´n¬ cmP≥ ^-b¬ sN-bv-X l¿-Pn-bnem-Wv Cu D-Ø-c-hp-≠m-b-Xv. 2014 am¿-®v 31\p Ir-jn-`-h≥ Hm-^n-kn¬-\n-∂p e-`n-® sshZyp-Xn ku-P-\yw A-\p-h-Zn-®n-´p≈-h-cp-sS en-Ãn¬ cm-P-s‚ t]cn-s√-∂ Im-c-Ww Im-Wn-®m-Wv ssh-Zyp-Xn I-W-Iv-j≥ hn-tOZn-°p-∂-Xn-\v t_m¿-Uv t\m-´ok-b-®-Xv. I-W-Iv-j≥ e-`n-® 2001 ta-bv A-©p ap-X¬ sshZyp-Xn ku-P-\y-am-sW-∂pw IW-Iv-j≥ hn-tO-Zn-°¬ \-S-]-Sn \n-b-a-hn-cp-≤-am-sW-∂pw ImWn-®m-Wv l¿-Pn ^-b¬ sN-bvX-Xv. l¿-Pn ]-cn-K-Wn-® {]-knU‚ v ]-fln-\n kp-[o-jv, sawº¿-am-cm-b hn hn jn-\, Fw ]n N-{μ-Ip-am¿ F-∂n-h-c-S-ßn-b Xr-iq¿ D-]-t`m-‡r tIm-S-Xn-bmWv ssh-Zyp-Xn hn-tO-Zn-°-cp-sX∂p hy-‡-am-°n D-Ø-c-hv ]p-d-

Izm-dn-bn t]m-en-kpw k-a-c-k-an-Xn {]-hÀ-¯-I-cpw X-½n kw-LÀ-jw

bm-{X-n-I-s\ X-S-ªp \nÀ-¯n ss_-¡v X-ÃnX-IÀ-¯p

H-cp-a-\-bq¿: tZ-io-b-]m-X 17 km-an-∏-Sn-bn¬ hn-t\m-Z bm-{Xkw-Lw k-©-cn-® an-\n hm-≥ \n-b-{¥-Ww hn-´v ssh-Zyp-X t]m-Ãv C-Sn-®pX-I¿-Øp. ss{U-h-dp-ƒ-s∏-sS-bp-f-f Ggv bm-{X-°m-cpw A-¤p-I-c-am-bn c-£-s∏-´p. C-∂-se ]p-e¿-s® \m-tem-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. Im-

tN-e-°-c: \m-Sy≥-Nn-d Izm-dnbn¬ t]m-en-kpw k-a-c-k-an-Xn {]-h¿-Ø-I-cpw X-Ωn¬ kwL¿-jw. Izm-dn-bn¬ \n-∂v I-cn-¶-s√Sp-°m≥ A-\p-a-Xn \¬-In sIm≠p-≈ tIm-S-Xn D-Ø-c-hv \-S∏n-em-°m≥ F-Øn-b t]m-enkv D-tZym-K-ÿ-cpw Izm-dn k-ac-k-an-Xn {]-h¿-Ø-I-cpw X-Ωnem-Wv kw-L¿-jw \-S-∂-Xv.

tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-s\ Xp-S¿-∂v Izm-dn-bn¬ \n-∂p I-cn-¶-√pIƒ I-b-‰n sIm-≠p t]m-Ip-∂Xn-\n-sS tem-dn-Iƒ k-a-c-k-anXn {]-h¿-Ø-I¿ X-S-bp-I-bmbn-cp-∂p. kw-L¿-j-sØ Xp-S¿-∂v tN-e-°-c ]-g-b-∂q¿, sN-dp-Xpcp-Øn kv-t‰-j-\p-I-fn¬ \n∂pw t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn. h-S-°m-t©-cn kn.-sF -F

hn-]n≥-Zm-kv tIm-S-Xn D-Ø-c-hv k-a-c-k-an-Xn {]-h¿-Ø-I¿-°v hn-i-Zo-I-cn-®p sIm-Sp-sØ-¶nepw tem-dn-Iƒ sIm-≠p-t]mIm≥ {]-h¿-Ø-I¿ k-Ω-Xn-®n√. G-sd t\-c-sØ {i-a-Øns\m-Sp-hn¬ {]-h¿-Ø-I-sc t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp \o°n. kw-L¿-jm-h-ÿ I-W°n-se-Sp-Øv t]m-en-kv ÿ-eØv Iym-w-]v sN-øp-∂p-≠v.

]p-Xp-°m-Sv: B-\-μ-]p-c-Øv ss_-°v bm-{X-n-I-s\ c-≠w-K kw-Lw X-S-™p \n¿-Øn ss_°v X-√n X-I¿-Øp. I-S-eq¿ kp{_≥ a-I≥ A-`n-em-jn-s‚ ss_-°m-Wv am-c-Im-bp-[-ß-fpam-bn F-Øn-b c-≠w-K kw-Lw X-I¿-Ø-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm{Xn sI.F-kv.C._n. ]-h¿ kvt‰-j-\p k-ao-]-Øm-bn-cp-∂p kw-`-hw. ]p-Xp-°m-Sv t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p.

sb-Sp-Øv k-lI - c - W - _m-¶v hmbv] - ap-tJ-\ I¿-jI - ¿-°v ]-Ww e-`y-am-°m≥ ku-I-cyw \¬-Inbn-´p-≠v. ]-Ww Ir-Xy-k-a-b-Øv e-`n°m-Ø-Xn-\m¬ A-Ø-cw ]m-Sti-J-c k-an-Xn-Iƒ-°pw h-en-b \-„-am-Wv D-≠m-bn-´p-≈-Xv. hnhn-[ I¿-j-I kw-L-S-\-I-fpw ]m-St- i-Jc - k-an-Xn-If - pw C-°mcyw Nq-≠n-°m-´n k-a-cw sN-øm\p-≈ H-cp-°Ø - n-em-Wv.

s∏-Sp-hn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. l¿Pn-°m-c-\p-th-≠n A-Uz. F Un s_-∂n lm-P-cm-bn.

tem-dn-bpw Im-dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-h-Xn-¡v ]-cn-¡vXr-iq¿: i-¶-c-ø¿ Pw-Mv-j-\n¬ tem-dn-bpw Im-dpw Iq-´n-bn-Sn-®v bp-h-Xn-°v ]-cn-t°-‰p. t]-cm-aw-Kew Ip-fß - c - ] - d- º - n¬ tiz-Xb - ° -v mWv ]-cn-t°-‰X - .v I-gn-™ Zn-hk - w cm-{Xn 10.30-Hm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]I - S- w. I¿-Wm-SI - b - n¬ \n-∂v N-c° - p-Ib - ‰- n h∂n-cp-∂ tem-dn-bm-Wv Im-dn¬ C-Sn-®X - .v A-]I - S- Ø - n¬ Un-ssh-Ud- n-epw temdn-°n-S-bn-epw s]-´ Im¿ X-I¿-∂p. ]-cn-t°-‰ tiz-X-sb Xr-iq¿ sh-Ãv t^m¿-´v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. Im-dn-ep-≠m-bn-cp-∂ a-‰p c≠p t]¿ ]-cn-t°¬-°m-sX c-£s∏-´p. A-]-I-Sw \-S-∂ D-S≥ temdn s{sU-h¿ Hm-Sn c-£-s∏-´p. Xr-iq¿ {Sm-^n-Iv F-kv.sF -kptc-{μ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ {Sm-^n-Iv t]m-en-kpw ^-b¿t^m-gv-kpw ÿ-e-sØ-Øn.

®n-cp-∂p. - F-kv.s - F.bp-sS Po-h\v `o-jW - n-bp-s≠-∂pw kp-c£ {I-ao-I-c-W-߃ G¿-s∏-Sp-ØW-sa-∂pw t\m¿-Øv kvs - ]-jy¬ {_m-©v dn-t]m¿-´v \¬-In-bn-cp∂p. D-∂X - D-tZym-Kÿ - ¿-°pw kvs]-jy¬ {_m-©n-s‚ dn-t]m¿-´v e-`n-s®-¶n-epw kp-c£ - m {I-ao-Ic - W-߃-°v th-≠ H-cp \-S-]-Snbpw t]m-en-kv F-Sp-Øn-√. C-cn-ßm-e° - p-Sb - n-se Uyq-´n I-gn-™v A-cq¿-ap-gn-bn-se-Øn-b A-∂m-Wv B-{I-a-Ww \-S-∂-Xv. kvs - ]-jy¬ {_m-©n-s‚ dn-t]m¿´v ]-cn-K-Wn-®n-cp-s∂-¶n¬ Cu B-{I-a-Ww H-gn-hm-°m-am-bn-cp∂p. ssk-_¿ sk-√pw hn-c-e-Sbm-f hn-ZK - Zv- c - pw ]-cn-tim-[\ - \-SØn-sb-¶n-epw H-cp Xp-ºv t]m-

Nm-h-¡m-Sv \-K-c-k-`-bn ip-No-I-c-W {]-hÀ-¯-\w Xp-S-§n

Nm-h-°m-Sv: a-g-°m-e-Øn-\v ap-t∂m-Sn-bm-bn \-K-c-k-`-bn¬ ip-No-I-c-W-{]-h¿-Ø-\-߃ Xp-S-ßn. a-W-Ø-e K-h.-l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-em-Wv {]-h¿-Ø-\-߃-°v Xp-S-°w Ip-dn-®-Xv. \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k≥ F sI k-Xo-c-Xv-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssh-kv sN-b¿-am≥ am-en-°p-fw A∫m-kv A-[y-£-X h-ln-®p. \-K-c-k-` Aw-K-ß-fm-b Fw kn cm-P-e-£v-an, sI Fw A-en, Fw B¿ cm-[m-Ir-jv-W≥, ^m-Øn-a l-\o-^, A-–p¬ d-jo-Zv, A-–pƒ I-emw, a-WØ-e l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬ kp-sseam≥ kw-km-cn-®p.

Kp-cp-hm-bqÀ \-K-c-¯n-se K-Xm-K-X {]-iv-\w ]-cn-l-cn-¡-W-sa-¶v

Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq¿ \-K-c-Øn-se K-Xm-K-X Ip-cp-°v ]-cn-l-cn-°m≥ A-Sn-b-¥n-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v se≥-kv-s^-Uv Nm-h-°m-Sv G-cn-b k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏´p. sI-´n-S \n¿-am-W A-\p-a-Xn-°m-bn \-S-∏m-°p-∂ C ^-ben-Mv kw-hn-[m-\-Øn-se \yq-\-X-Iƒ ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´p. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n.-F.-tkm-a-kp-μ-c≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. G-cn-b {]-kn-U‚ v Sn.-sI.-tPm-jn-taml≥ A-[y-£-X h-ln-®p. kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v F.-H.-t_-_n, sk-_n tPm-kv h-Sp-°q-´v, Sn.-kn.-tPm¿-Pv, kn.sI.-tXm-a-kv, ]n.-sF.-A-\n¬, C.-B¿.-tKm-]n-\m-Y≥, sI.Fw.-jm-Pn F-∂n-h¿ kw-km-cn-®p.

F sF \-Po-_n-s\ A-\p-tam-Zn-¨p

C-cn-ßm-e-°p-S: kw-ÿm-\ tlm-an-tbm h-Ip-∏n-s‚ Pn-√bn-se an-I-® tlm-an-tbm ^m¿-a-kn-Ãv A-hm¿-Uv t\-Sn-b aq¿-°-\m-Sv kz-tZ-in F sF \-Po-_n-s\ ]u-cm-h-en A-\ptam-Zn-®p. A-Uz. tXm-a-kv D-Æn-bm-S≥ Fw.-F¬.-F. D-]-lmcw k-Ωm-\n-®p. hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ \n-j l-cn-Zm-kv A≤y-£-bm-bn. sI sI A-_q-_-°¿, tPm-kv ap-‰n-®q-°m-c≥, sI sI A-–p-≈-°p-´n, d-∏m-bn tIm-tdm-Øp-]-d-ºn¬, sI sI C-{_m-lnw kw-_-‘n-®p.

B-ß ]p-c-kv-Im-cw k-enw Im-«-I-¯n-\v

sh-≈m-ß-√q¿: an-I-® I¿-j-I-\p-≈ Ir-jn h-Ip-∏n-s‚ sh≈m-ß-√q¿ tªm-°v X-e B-fl Im¿-jn-I ]p-c-kv-Im-cw ssP-h-I¿-j-I≥ k-enw Im-´-I-Øn-\v e-`n-®p. 10,000 cq-]-bmWv ]p-c-kv-Im-cw. sh-≈m-ß-√q¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv Ãm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k≥ sN-√-Ω \m-cm-b-W≥ ]p-c-kv-Im-cw k-Ωm-\n-®p. t\-c-sØ c-≠p-X-h-W ssP-h-I¿j-I-\p-≈ ]p-c-kv-Im-cw k-eo-an-\v e-`n-®n-´p-≠v.

A-ã-aw-K-ey {]-iv-\w \-S-¯n

Nm-h-°m-Sv-: Nm-h-°m-Sv- tIm-gn-°p-f-ß-c `-K-h-Xn t£-{XØn¬ A-„-aw-K-ey-{]-iv-\w \-S-Øn. t£-{X-]p-\¿-\n¿-ΩmW-hp-am-bn _-‘-s∏-´m-Wv I¿-Ωw \-S-Øn-b-Xv-. {]-ap-J Ptym-Xn-jv- ]-fin-X-∑m-cm-b Iq-‰-\m-Sv cm-hp-Æn ]-Wn-°¿, t]-c-Iw D-Z-bw ]-Wn-°¿, t£-{X ta¬-im-¥n t[m-Sp-a-Sw cm-P-tKm-]m¬ F-∂n-h¿ Im¿-an-I-Xzw h-ln-®p.

an-\ntem-dn \n-b-{´-Ww hn-«v X-e-Io-gm-bn a-dn-ªv c-−p t]À-¡v ]-cn-¡v I-bv-]-aw-K-ew: tZ-io-b-]m-X 17 sN-{¥m-∏n-∂n-bn¬ an-\n tem-dn \n-b-{¥-Ww hn-´v X-e-Io-gm-bn adn-™v c-≠p t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. F-d-Wm-Ip-fw tN-∏-\ kz-tZ-inI-fm-b I-S-∏n-≈n-bn¬ cm-tP{μ≥, k-tlm-Z-c≥ {io-Ip-am¿ F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂-se cm-hn-se G-tgm-sS-bmbn-cp-∂p A-]-I-Sw. Sm¿ jo-‰p-am-

sb-∂ \n-e-]m-Sn¬ t]m-en-kv F-Øn-tN¿-∂-Xpw tI-skm-Xp°m-\p-≈ {i-a-am-sW-∂v A-dnbp-∂p. 33˛-Im-cn-bpw, c-≠p-Ip™p-ß-fp-sS am-Xm-hp-am-b bph-Xn-tb-bm-Wv Kp-cp-hm-bq¿ tZh-kzw Po-h-\-°m-c-\pw, kp-lrØp-°-fm-b-h-cpw tN¿-∂v ]oTn∏n-®v D-∂-X¿-°v Im-gv-®-sh-®Xm-bp-≈ ]-cm-Xn-bp-≈-Xv. bp-hXn-bm-Wv C-Xp kw-_-‘n-®v Xriq¿ kn-‰n-t]m-en-kv I-Ωo-jW¿ ]n {]-Im-in-\v ]-cm-Xn \¬In-b-Xv. ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm\-Øn¬ h-\n-X sk¬ kn.sF F-en-k-_-Øv I-gn-™ Zn-h-kw

B-dphÀ-jw I-gn-ªn-«pw Xr-{]-bmÀ t£-{X-¡-hÀ-¨ A-t\z-j-Ww F-§p-sa-¯n-bn-à Xr-{]-bm¿: Xr-{]-bm¿ {io-cm-a t£-{X-Øn¬ I-h¿-® \-S-∂v B-dv h¿-jw I-gn-™n-´pw At\z-j-Ww F-ßp-sa-Øn-bn-√. sh-≈n-sIm-≠pw ]-©-tem-lw sIm-≠pw \n¿-Ωn-® Xn-S-ºpIƒ, K-W-]-Xn-bp-sS Xn-cp-ap-Jw, sh-≈n-°p-S-߃ F-∂n-h-bmWv tam-j-Ww t]m-b-Xv. aq-∂p `-fim-c-ß-fpw I-h¿® sN-bv-Xn-cp-∂p. A-t\z-j-W-

߃ ]-e-Xpw \-S-s∂-¶n-epw Ih¿-® \-S-Øn-b-h-sc ]n-Sn-IqSm≥ I-gn-™n-√. F-kv. F≥. Un.]n. tbm-Kw Xr-{]-bm¿ im-J-bp-sS \n-th-Z-\sØ-Øp-S¿-∂v A-t\z-j-Ww ss{Iw-{_m-©n-s\ G¬-∏n-s®¶n-epw ^-e-ap-≠m-bn-√. ss{Iw{_m-©v F-kv.]n B¿ sI P-bcm-Pn-\m-Wv C-t∏mƒ A-t\z-jW-®p-a-X-e.

Kp-cp-hm-bq-cn-se-Øn ]-cm-Xn°m-cn-bp-sS sam-gn-sb-Sp-Øn-cp∂p. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ tI-kv d-Pn-ÿ-sN-bv-Xv Kp-cp-hmbq¿ A-kn: t]m-en-kv I-Ωo-jW¿ B¿. P-b-N-{μ≥ ]n-≈-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ A-t\z-jWw B-cw-`n-®n-´p-≠v. tZ-h-kz-Øn-se Po-h-\-°mc-s‚ H-Øm-i-tbm-sS ]-tØmfw-t]¿ hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn¬ sIm-≠p-t]m-bn ]oTn-∏n-®p-sh∂m-Wv bp-h-Xn ]-cm-Xn-bn¬ ]-dbp-∂-Xv. tZ-h-kzw Po-h-\-°mc≥ bp-h-Xn-sb a-s‰m-cp-ho-´n¬ Xm-a-kn-∏n-®v _n-kn-\- v cw-K-

bn t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ an-\ntem-dn S-b¿-s]m-´n-b-Xn-s\ XpS¿-∂v \n-b-{¥-Ww hn-´v X-e-Iogm-bn a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. B-Œv-kv {]-h¿-Ø-I-cm-Wv ]cn-t°-‰-h-sc aq-∂p-]o-Sn-I Km¿Un-b≥ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®-Xv. a-Xn-e-Iw t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-®p.

sØ ]-e-{]-ap-J¿-°pw Im-gv-Nsh-®-Xm-bpw ]-cm-Xn-bn-ep-≠v. tI-c-f-Øn-se hn-hn-[-ÿ-e-ßfn-epw, aq-Imw-_n-I Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn-se tem-Uv-Pp-I-fnepw, ^v-fm-‰p-I-fn-epw Xm-a-kn-∏n®m-bn-cp-∂p ]o-U-\w. ]-cm-Xn-bpsS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ tZ-h-kzw Po-h-\-°m-c-\pƒ-∏-sS ]-tØmfw t]-cp-sS t]-cn¬ Kp-cp-hmbq¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øn-cp∂p. tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v ]e-{]-ap-J-cpw Ip-Sp-ßp-sa-∂v D-d∏m-b km-l-N-cyw D-S-se-Sp-Øt∏m-gm-Wv tI-skm-Xp-°n-Xo¿- Ip-dp-am-en ]m-e-Øn-\p k-ao-]w \n-b-{¥-Ww hn-´v a-dn-™ N-c-°ptem-dn °m≥ {i-aw B-cw-`n-®-Xv.

S- ß n- t \m- S - \ p- _ - ‘ n- ® m- W v sF.- F w.- F .- b p- s S k- l - I - c W-tØm-sS Iymw-]v kw-L-Sn∏n-®-Xv. ho- ´ - Ω - a m¿ a- ° - s fm- s Sm∏w h- ∂ m- W v c- ‡ - Z m- \ w \- S Øn- b - X v . 128 h- \ n- X - I ƒ c‡w \¬- I n. H- c p- h ¿- j w \o≠p \n¬-°p-∂ c-‡-Zm-\ ]≤-Xn-bn¬ 500te-sd t]¿ L´w- L - ´ - a m- b n c- ‡ - Z m- \ w sNøpw. kv - t \- l tk- h - \ kmw-

tam-j-Wkw-L-s¯ \m-«p-ImÀ ]n-Sn-Iq-Sn F-cp-a-s∏-´n: ho-Sp-Iƒ tI-{μo-Icn-®v ]m-{X-߃ tam-„n-°p-∂ aq∂w-K kw-L-sØ I-S-tßm-Sv abn-em-Sp-Ip-∂v {]-tZ-i-Øp \n-∂v \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn F-cp-as - ∏-´n t]m-en-kn¬ G¬-∏n-®p. ]-´m-ºn kz-tZ-in-I-fm-b ]q-Δ-Øn-¶¬ jm-Pn, In-g-t°-Xn¬ sj-^o-J,v s\-√n-°p-∂Ø - v \u-jm-Zv F-∂n-hc- mWv ]n-Sn-bn-em-bX - .v ]-gb - B-{In km[-\ß - ƒ hm-ßm-s\-∂ hym-tP-\ ho-Sp-If - n-se-Øn-bm-Wv C-h¿ tam-jWw \-SØ - m-dp-≈X - .v C-hc- p-sS hm-l\w t]m-en-kv ]n-Sn-s®-Sp-Øp.

\n-b-{´-Ww hn-«v N-c-¡ptem-dn a-dn-ªp

c-à-Zm-\-¯n-eq-sS ho-«-½-amÀ am-Xr-I-bm-hp-¶p H-√q¿: am-Xr c-£-°m-bn kpc-£n-X c-‡w F-∂ ap-{Zm-hmIy-hp-am-bn ho-´-Ω-am¿ c-‡Zm-\ cw-K-tØ-°v. tIm¿-]tdj≥ 31˛mw Un-hn-j-\n-se ho´-Ω-am-cm-Wv c-‡-Zm-\-Øn-eqsS am-Xr-I-bm-b-Xv. Iu¨-kn-e¿ tPm¨ Im™n- c - Ø n- ¶ - e n‚ t\- X r- X zØn¬ kv-t\-l tk-h-\ kmwkv-°m-cn-I-th-Zn-bp-sS hn-Zym`ym-k A-hm¿-Uv hn-X-c-W N-

epw I-s≠-Øm-\m-bn-√. tI-kt\z-jW - Ø - n-\m-bn {]-tXy-I At\z-j-W kw-L-sØ cq-]o-I-cn®n-cp-∂p. 100-Hm-fw t]-sc tNm-Zyw sN-bs v- X-¶n-epw A-t\z-jW - kwL-Øn-\p Im-cy-am-b kq-N\ - e-`n®n-´n-√. -aq¿-°-\m-Sv t£-{X `q-anbn-eq-sS ]-≈n {]-Z-£n-Ww I-S∂v t]m-b kw-`h - w kw-_‘ - n-®v F-kv.s - F.- Pn-tPm-bpw ln-μp sFIy-th-Zn {]-h¿-ØI - c - p-am-bn hmt°-‰-ap-≠m-bn-cp-∂p.- {]-h¿-ØI-sc hn-´b - ° - W - s - a-∂m-hi - y-s∏´v sF-Iy-th-Zn-Fk - v.s - F.sb D-]tcm-[n-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p.C-Xp-am-bn B-{I-a-W-Øn-\v _‘-ap-t≠m-sb-∂-Xv kw-_-‘n®pw Im-cy-am-b A-t\z-jW - w CXp-ht- c-bpw D-≠m-bn-´n-√.

Npcp¡¯nÂ

bp-h-Xn-sb ]o-Un-¸n-¨ kw-`-hw: A-t\z-j-Ww C-g-bp-¶-Xn Zp-cq-l-X-sb-¶v B-tcm-]-Ww Kp-cp-hm-bq¿: B¿-Øm-‰v Nn-‰™q¿ kz-tZ-in-\n-bm-b bp-h-Xnsb ]o-Un-∏n-°p-I-bpw, ]-tØmfw t]¿-°v Im-gv-N-sh-°p-I-bpw sN-bv-X kw-`-h-Øn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-´v Zn-h-k-ß-fm-bn-´pw A-t\z-j-Ww C-g-™p-\o-ßp∂-Xn¬ Zp-cq-l-X-bp-s≠-∂v Btcm-]-Ww. t]m-en-kn-s\ D-]-tbm-Kn-®v {]-Xn-I-fm-b-h-sc kw-c-£n-°m ≥ D-∂-X-ß-fn¬ Xn-c-°n-´ {i-aw \-S-°p-∂-Xm-bpw kq-N-\. bp-hXn-bp-sS sam-gn a-Pn-t{Ã-‰v tc-Js∏-Sp-Øn-b-ti-jw hn-i-Z-am-b A-t\z-j-Ww \-S-Øn-bm¬ a-Xn-

3

C-cn-§m-e-¡p-S F-kv.sF-bp-sS ss_-¡v I-¯n-¨ tI-kn A-t\z-j-Ww C-g-bp-¶p

s\-Ãv hn-än-«v \m-ep am-kw; ]-Ww e-`n-¡m-sX tImÄ IÀ-j-IÀ Zp-cn-X-¯nÂ

a-\p-jym-h-Im-i I-½o-j³ kn-änMv am-än

Xr-iq¿: B-d-∑p-f-bn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ hm-kv-Xp-hn-Zym Kp-cpIp-ew \-S-Øp-∂ H-cp h¿-jsØ {S-Uo-j-W¬ B¿-°n-sSIv-N-dn-ep-≈ I-d-kv-t]m-≠≥-kv Un-tπm-a tIm-gv-kn-te-°v At]-£ £-Wn-®p. Aw-Ko-Ir-X k¿-h-I-em-im-e _n-cp-Z-am-Wv tbm-Ky-X. kn-hn¬/B¿-°n-sSIv-®¿/Izm-≠n-‰n k¿-th-bnw-Kv B‚ v I¨-kv-{S-Iv-j≥ am-t\-Pvsa‚n¬ t]m-fn sS-Iv-\n-Iv Untπm-a D-≈-h-sc-bpw ]-cn-K-Wn°pw. 300 ko-‰p-I-fm-Wp-≈-Xv. 7500 cq-]-bm-Wv ^o-kv. t{]m-kvs]-Iv-S-kpw A-t]-£m t^m-dhpw X-]m-en¬ e-`n-°p-∂-Xn-\v B-d-∑p-f t]m-Ãv Hm-^nkn¬ am-‰m-hp-∂ 100 cq-]-bp-sS t]mì Hm¿-U¿/a-Wn-tbm¿-U¿ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv U-b-d-Iv-S¿, hm-kv-Xp hn-Zym Kp-cp-Ip-ew, Bd-∑p-f, ]n≥-˛689533 ]-Ø-\w-Xn´ Pn-√ F-∂ hn-em-k-Øn¬ Ab-°-Ww ÿm-]-\ Øn-s‚. kvwww.vastuvidyagurukulam.com F-∂ sh-_v-ssk‰n¬ \n-∂v Uu¨-tem-Uv sNbv-Xv F-Sp-°p-∂ A-t]-£ t^m-d-hpw D-]-tbm-Kn-°mw. Bh-iy-am-b tc-J-I-fpw 100 cq-]bp-sS t]m-ì Hm¿-U-dpw H-∏w A-b-°-Ww. ]q-cn-∏n-® A-t]£ Pq-sse 21 h-sc kzo-I-cn°pw. t^m¨-˛0468˛2319740.

Øn. ssI-]-aw-K-ew ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v A-\n-Xm _m-_p D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. hm¿-Uv AwKw a-Wn D-√m-kv, t]m-]p-e¿ {^-

]p-Xp-°m-Sv: ]p-Xp-°m-Sv h-f™q-]m-S-Øv `q-an A-f-°p-hms\-Øn-b Xm-eq-°v k¿-th-b-sd X-S-bp-I-bpw H-∏-ap-≠m-bn-cp-∂ A-`n-`m-j-I-s\ a¿-±n-°p-I-bpw sN-bv-X c-≠p t]-sc ]p-Xp-°m-Sv t]m-en-kv A-dà - v sN-bvX - p. sNßm-eq¿ h-f™ q-∏m-Sw s]m-t¥°≥ tPm-kv, k-tlm-Zc - ≥ B‚p F-∂n-hc - m-Wv A-dà - n-em-bX - v. Ch-cp-sS ]p-cb - n-SØ - n-\v k-ao-]sØ _-‘p-hn-s‚ tI-kn-epƒs∏-´ ÿ-ew A-f° - p-∂X - n-\v tIm-SX - n \n¿-t±-i {]-Im-cw FØn-b D-tZym-Kÿ -cp-sS Ir-Xy\n¿-hl - W - Ø - n-\v X-Sk - w kr-„n®p F-∂m-Wv tI-kv. C-cn-ßm-e°p-S Xm-eq-°v k¿-th-b¿ kn H a-Rv-Pp, A-`n-`m-j-I-\m-b A–p¬ jp-°q¿ F-∂n-h-cp-sS ]cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wv A-d-Ãv.

kochi/tcr

kv - ° m- c n- I - t h- Z n- b p- s S hnZym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ hn-Zym-`ymk A- h m¿- U v hn- X - c - W w \nbp- ‡ Fw.- ] n kn F≥ P- b tZ-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tPm¨ Im-™n-c-Øn-¶¬ A[y-£-X h-ln-®p. ta-b¿ cmP≥ sP ]-√≥, sU-]yq-´n tab¿ ]n hn k-tcm-Pn-\n, tUm. sI tam- l - \ ≥, kn hn s_∂n, sk-_n h-√-®n-d-°m-c≥, t_-_n aq-°≥ kw-km-cn-®p.

tX-§ s]m-Xn-¡Â b-{´w hn-X-c-Ww sN-bv-Xp I-bv-]-aw-K-ew: sIm-Sp-ß-√q¿ \m-fn-tI-c D¬-]m-Z-I s^-U-tdj-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ tX-ß s]m-Xn-°¬ b-{¥-hpw sX-ßn ≥ ssX-bpw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. s]-cn-™-\w {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v hr-μ t{]w-Zm-kv hn-Xc-tWm-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. kw-Lw {]-kn-U‚ v k-®n≥ Im´n¬ A-[y-£-X h-ln-®p. tªm°v ]-©m-bØ - v Aw-Kw c-ho-{μ≥, Ir-jn A-kn- v U-bd - Œ - ¿ tKm]o-Zm-kv, Ir-jn Hm-^o-k¿ tPymXn _n-μp kw-km-cn-®p.

]p-Xp-°m-Sv: tZ-io-b-]m-X-bn¬ Ip-dp-am-en ]m-e-Øn-\v k-ao-]w \n-b-{¥-Ww hn-´v N-c-°p tem-dn a-dn-™p. Nm-e-°p-Sn `m-K-Øp \n-∂p s]-bn‚p I-b-‰n Xr-iq¿ `m-K-tØ-°p t]m-bn-cp-∂ temdn-bm-Wv a-dn-™-Xv. A-]-I-SØn¬ B¿-°pw ]-cn-°n-√. C∂-se ]p-e¿-s® aq-t∂m-sS-bmbn-cp-∂p A-]-I-Sw.

Thejas Epaper thrissur Edition 2014-06-01  

Thejas Epaper thrissur edition. 2014-06-01

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you