Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw km-aq-ln-Ihn-cp-²À Nm-h-¡m-Sv \-K-c-k-`-bn 78 e-£¯nsâ t\-{´-hm-g-IÄ sh-«n-\-in-¸n-¨-Xm-bn F-kv.-sP.-F-kv.-B-À.-ssh. ]-²-Xn ]-cm-Xn

19 sa-bv 2014 Xn¶ƒ

kochi/tp

CâÀ-tkm¬ I-temÂ-k-h-¯n-\v C-¶v Xn-c-Èo-e D-b-cpw a-e-∏p-dw: Im-en-°-‰v bq-\n-th-gvkn-‰n C‚¿-tkm¨ I-tem¬-kh-Øn-\v C-∂v Xn-c-»o-e D-b-cpw. 12 h¿-j-Øn-\p ti-jw a-e-∏p-dtØ-s°-Øp-∂ I-tem¬-k-hsØ h-c-th¬-°p-∂-Xn-\v a-e-∏pdw K-h.-tIm-f-Pv hn-]p-e-am-b H-cp°-ß-fm-Wv \-S-Øn-bn-´p-≈-Xv. C-∂v Hm-^v tÃ-Pv a¬-k-c-ß-fmWv Xp-S-ßp-∂-Xv. a¬-k-c-ß-fpsS D-Zv-Lm-S-\w H≥-]-Xn-\v \-S°pw. hy-Xy-kv-X `m-j-bn-ep-≈ I-Ym-˛-I-hn-Xm c-N-\-I-fpw, aq-∂n\v Izn-kv a¬-k-cw \-S-°pw.-\mkm-aq-ln-Ihn-cp-≤¿ sh-´n\-in-∏n-® I-cp-a-Øn¬ a-t\m-Pn-s‚ sf A-©n-\p I-tem¬-k-h-Øn- t\-{¥-hm-g-tØm-´w s‚ Hu-]-Nm-cn-I D-Zv-Lm-S-\w \S-°pw. D-Zv-Lm-S-\-Øn-\p ap-t∂mSn-bm-bn a-e-∏p-dw \-K-c-Øn¬ tLm-j-bm-{X-bpw kw-L-Sn-∏n®n-´p-≠v. Xp-S¿-∂v tIm¬-°-fn, kw-kv-Ir-Xw, Cw-•o-jv \m-S-I߃ H-∂v, c-≠v th-Zn-I-fn-em-bn \-S-°pw. 23\v C‚¿-tkm-Wn-\v k-am-]-\-am-hpw. A-©v th-Zn-Ifn-em-bn 4300 Hm-fw a¬-k-cm¿-YnIƒ ]-s¶-Sp-°pw.

Kpcp-tZ-hsâ ktµ-i-§fpw BZÀi-§fpw {]N-cn-¸n-¡-W-sa-¶v ]me-°mSv: {io\m-cm-bW KpcptZ-hs‚ \ma-tZ-b-Øn¬ {]h¿Øn-®p-h-cp∂ {]ÿm-\-߃ apgp-h≥ H‰-s°-´mbn {]h¿Øn®v Kpcp-tZ-hs‚ ktμ-ißfpw BZ¿i-ßfpw {]N-cn-∏n°-W-sa-∂v {io\m-cm-bW alm-k` Pn√m IΩn‰n Bh-iys∏-´p. {io\m-cm-bW Kpcp-ktμ-i-߃ P\-ß-fpsS a\ n¬ \∑-bpsS hnØp-Iƒ ]mIp-sa∂pw Pohn-tXm-∂Xn t\Sp-sa∂pw IΩn‰n A`n-{]m-b-s∏´p. tbmK-Øn¬ kn F≥ kpIpam-c≥ A[y-£-\m-bn-cp-∂p. sI- IrjvWm¿Pp-\≥, sN-¥m-ac kwkm-cn-®p.

C-cn-§m-e-¡p-S \-K-c-s¯ am-en-\yap-à-am-¡pw: sN-bÀ-t]-gv-k¬ C-cn-ßm-e-°p-S: \-K-c-k-`-sb ]q¿-W-am-bpw am-en-\y hn-ap-‡am-°p-I-bm-Wv {]-[m-\ e-£ysa-∂v \-K-c-k-` sN-b¿-t]-gvk¨ ta-cn-Ip-´n tPm-bv ]-d™p. C-cn-ßm-e-°p-S {]-kv t^m--dw kw-L-Sn-∏n-® ap-Jm-apJw ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-h¿. \-K-c-k-`bn-se A-d-hp-im-e Xp-d-°m≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°pw. \-K-c-k-`bp-sS kz-]v-\ ]-≤-Xn-bm-b ss_-]m-kv tdm-Un-s‚ {]-[m-\ `m-K-sØ A-]m-I-X-bm-b Ip-∏n°-gp-Øv \o-°m≥ ^-b-ep-Iƒ ]-cn-tim-[n-® ti-jw \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂pw sN-b¿-t]-gvk¨ ]-d-™p. I-gn-™ `-c-Wk-an-Xn-bp-sS Xp-S¿-®-bm-b hn-Ik-\ {]-h¿-Ø-\-ß-fm-Wv \-SØp-I-sb-∂pw ta-cn-°p-´n tPmbv A-dn-bn-®p. ssh-kv sN-b¿am≥ B-t‚m s]-cp-ºn-≈n-bpw hn-hn-[ Ãm‚nw-Kv I-Ωn-‰n sNb¿-am≥-am-cpw ap-Jm-ap-J-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

c-à-Zm-\ Iymw-]v kw-L-Sn-¸n-¨p ]p-Xp-°m-Sv: I-√q¿ sk‚ v hn≥k‚ v Un t]mƒ skm-ssk-‰nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tam¨. tXm-a-kv X-e-®n-d Pq-_n-en satΩm-dn-b¬ ª-Uv sUm-tWj≥ t^m-d-Øn-s‚ \m-em-a-Xv c‡-Zm-\ Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-®p. hn-Im-cn ^m. tPm-jn sh-Æm-´p]-d-º≥ Iymw-]v D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. t^m-dw {]-kn-U‚ v kn F h¿-Ko-kv, sk-{I-´-dn en-tPm Im-hn¬ kw-km-cn-®p. 44 t]¿ c‡w Zm-\w sN-bv-Xp.-

keow

F-c-h-Øq¿

am-f: Cμn-c B-hm-kv tbm-P\(sF.F.ssh.) F-∂ `-h-\ ]≤-Xn-bn-se Kp-W-t`m-‡m-°ƒ B-i-¶-bn¬. a-g-°m-ew A-SpØp hc-th D-≠m-bn-cp-∂ ho-Sv s]m-fn-®v ]pXn-b ho-Sn-\m-bn \n¿am-W {]-h¿-Ø-\-߃ ]mXn-h-gn-bn-em-bn-cn-°p-I-bmWv. km-º-Øn-I h-¿-jw am-dn-bXpw Xn-c-s™-Sp-∏v s]-cp-am-‰-N-´hpw kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ kmºØn-I {]-Xn-k-‘n-bp-sa√mamWv C-h¿-°v hn-\-bm-bXv. 2012˛13, 2013˛14 F-∂o kmºØn-I h¿-j-ß-fn¬ ]≤-Xn {]-Im-cw ho-S-\p-h-Zn-°-s∏-´-h-cmWv Iq-Sp-X-em-bp-≈Xv. kw-ÿm\-X-e-Øn¬ X-s∂ A-Sp-Ø L´w ^-≠n-\m-bn Im-Øn-cn-°p-∂ ]-Xn-\m-bn-c-I-W-°n-\v Ip-Spw-_ß-fm-Wp-≈Xv. C-Xn¬ \n-km-cw t]-cp-sS ho-Sp-I-fp-sS hm¿-∏v am{X-am-Wv I-gn-™Xv. A-Sp-Ø L´-Øn-se ^-≠v {]-Xo-£n®v \n-

ch-[n t]¿ ]-en-i-bv°pw a‰pw ]e-cn¬ \n-∂pw I-Sw-hm-ßn-bm-Wv ho-Sn-s‚ \n¿-am-Ww \-S-Øn-b-Xv. 700 kv-Iz-b¿ ^o-‰n¬ Xm-sg h-cp-∂ ho-Sn-\m-bn P-\-d¬ hn-`mK-Ønepw ]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-KØn\pw c-≠v e-£w cq-]bpw ]´n-Ih¿-K hn-`m-K-Øn\v 2.5 e£w cq-]-bp-am-Wv ]≤-Xn {]-Imcw \¬-Ip-∂-Xv. tI-{μ-]-≤Xnbm-b sF.F.ssh. ]-≤-Xnbn¬ tI-{μ k¿-°m¿ hn-ln-Xw F-gp-]-Xn-\m-bn-cw cq-]-bmWv. _m-°n Xp-I {Km-a˛tªm-°v˛Pn√m ]-©m-b-Øp-Ifpw kw-ÿm\ k¿-°mcpw \¬-IWw. kwÿm-\ k¿-°m¿ km-ºØnI {]-bm-k-Øn-em-b-Xn-\m¬ 25˛50˛25 F-∂ {I-a-Øn¬ {Xn-Xe ]-©m-b-Øp-Iƒ Xp-I \¬IWw. C-Xn-\m-bn tem-sW-Sp°m-sa-∂v I-gn-™ km-ºØn-I h¿-j-Øn¬ k¿-°m¿ \n-jv-I¿®n-cp∂p. ap-Xepw ]-en-ibpw k¿-°m¿ A-S-°-W-sa-∂m-bncp∂p. Cu- h¿-jw A-dn-bn-

°p-∂ ]-≤-Xn-bn¬ \-K-c-k-`-bnse 156 t]-cm-Wv Kp-W-t`m-‡m°ƒ. 56 t]¿-°v hy-‡n-K-X kzbw sXm-gn¬ ]-≤-Xn-°p th-≠n 31,50,000 cq-]-bpw A-©v t]-c-Sßp-∂ {Kq-∏v kw-cw-`-Øn-\p 100 t]¿-°v 30,95,000 cq-]-bpw h-Ibn-cp-Øn-bn-´p-≠v. jo Sm-Iv-kn Dƒ-s∏-sS-bp-≈ B-I¿-j-I-amb ]-≤-Xn-I-fm-Wv \-S-∏m-°p-∂-

thm-«p-I-fn-se Ip-d-hv ]-cn-tim-[n-¡pw: a-{´n ]n sI Ip-ªm-en-¡p-«n tIm-gn-t°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-t\m-S-\p-_-‘n-®v kwÿm-\-sØ Nn-e a-fi-e-ßfn¬ bp.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-YnIƒ-°v thm-´n¬ h-∂ Ip-d-hv bp.Un.-F-^pw ap-kv-enw-eo-Kv kz-¥w \n-e-bn-epw ]-cn-tim-[n-°p-sa-∂v hy-h-km-b-a-{¥n ]n sI Ip-™men-°p-´n. F-kv.-F¬.-B¿.-kn. kn¬-h¿ Pq-_n-en k-tΩ-f-\tØm-S-\p-_-‘n-®v Sm-tKm¿-lmfn¬ \-S-∂ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w DZv-Lm-S-\w sN-bv-X ti-jw am-[ya-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ thm-´n-Mv ]m-t‰-¨ H-cp-]m-Sv am-dn-bn-´p-≠v. s]m-∂m-\n-bn¬ eo-Kv ÿm-\m¿Yn C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo-dn-\v `q-

cn-]-£w Ip-d-™-t∏m-ƒ sXm-´∏p-d-sØ a-e-∏p-dw a-fi-eØn¬ C A-l-Ω-Zn-\v `q-cn-]£w h-f-sc-b-[n-Iw h¿-[n-®p. C-S-Xp-]-£ kz-`m-h-ap-≈ afi-e-߃ Iq-´n-t®¿-Ø-XpsIm-≠m-Wv s]m-∂m-\n- tem-Ivk-`m a-fi-e-Øn¬ eo-Uv Ip-d™-Xv. A-Xp-sIm-≠v A-Xp kw_-‘n-®v ]m¿-´n-°v H-cp Ip-g-∏hp-an-√. ]m-e-°m-Sv Dƒ-s∏-sS-bp≈ a-fi-e-ß-fp-sS Im-cy-Øn¬ ]Tn-®-ti-jw am-{X-ta Im-c-Ww]-d-bm≥ km-[n-°p-I-bp-≈q. eoKn-\v ta¬-ss°-bp-≈ ta-J-e-Ifn¬ bp.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-YnIƒ-°v \-√-t]m-se thm-´p-Iƒ e-`n-®n-´p-s≠-∂pw Ip-™m-en°p-´n Iq-´n-t®¿-Øp.-

\nÀ-¯n-bn-« ss_-¡n Im-dn-Sn-¨v c-−pt]À-¡v ]-cn-¡v ]p-Xp-°m-Sv: tZ-io-b-]m-X ]p-Xp°m-Sv sk‚-dn-se kn-·-en¬ \ndp-Øn-bn-´ ss_-°n-\p ]n-dIn¬ Im-dn-Sn-®v ss_-°v bm-{X-

°m-cm-b c-≠p t]¿-°v ]-cn-t°‰p. tN-e-°-c h-S-t°-X-e _m_p a-I≥ tdm-bn(18), Xn-cq¿ Nn‰n-e-∏n-≈n tXm-a-kv a-I≥ k-\o-

kv i¿-a Fw.-F¬.-F, ap≥ Fw.F¬.-F Fw F N-{μ-ti-J-c≥, P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fm-b A-Uz.Fw sI jm-Pn(]m-d-°-S-hv tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v),km-Pn-X jw-kp-(Ip-∂p-I-c ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v), Pn-√m ]-©m-b-Øw-K-ß-fm-b A-Uz._n F A-–p¬ ap-Ø-en-_v, A-

jv F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. ]-cn-t°-‰-h-sc Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p.-

F-d-Wm-Ip-f-s¯ Øm-\mÀ-Yn-Xzw: hmÀ-¯ A-Sn-Øm-\c-ln-X-sa-¶v Pn-Ãm sk-{I-t«-dn-b-äv sIm-®n: kn.-]n.--sF.-(-Fw) Pn√m sk-{I-´-dn-tb-‰v tbm-KØn¬ F-d-Wm-Ip-fw tem-Iv-k`m a-fi-e-Øn-se ÿm-\m¿-YnXz-sØ kw-_-‘n-®v Nn-e Zr-iyam-≤y-a-ß-fpw, ]-{X-am-≤y-a-ßfpw {]-N-cn-∏n-®n-´p-≈ hm¿-Ø A-Sn-ÿm-\ c-ln-X-am-sW-∂v Pn-√m sk-{I-´-d-tb-‰n-s‚ hn-iZo-I-c-Ww. hm¿-Ø kn.--]n.--sF.(-Fw) t\-bpw A-Xn-s‚ t\-XrXz-tØ-bpw A-]-Io¿-Øn-s∏-SpØp-I F-∂ e-£y-tØm-Sp IqSn-bp-≈-Xm-Wv. km-[-c-W \n-e-bn¬ tN-cp∂ kw-L-S-\ tbm-Kw am-{X-amWv Ibn™ 17\v tN¿-∂-Xv. Xnc-s™-Sp-∏v ^-ew hn-i-I-e-\w sN-øp-∂-Xn-\v kn.--]n.--sF.-(-

Fw)s\ kw-_-‘n-®v Xm-sg-Øew ap-X¬ ap-gp-h≥ I-W-°p-Ifpw hn-h-c-ß-fpw e-`y-am-Im-sX A-Ø-c-Øn-ep-≈ H-cp N¿-® ]m¿-´n \-S-Øn-√.Ibn™ 17 \v tN¿-∂ sk{I-´-dn-tb-‰v tbm-Kw ^-e-{]-Jy]-\w I-gn-™v 24 a-Wn-°p¿ t]m-epw Xn-I-bp-∂-Xn-\p ap-ºv C-Ø-c-Øn-ep-≈ N¿-® \-S-Øn F-∂p {]-N-cn-∏n-°p-∂-h¿ kz¥w t{]-£-I-tcm-Spw, hm-b-\°m-tcm-Spw Im-Wn-°p-∂ hnizm-k-h-©-\-bm-Wv. C-Ø-cw hm¿-Ø-Iƒ A¿-ln-°p-∂ Ah-⁄-tbm-sS X-≈n-°-f-b-Wsa-∂v kn.--]n.--sF.-(-Fw) Pn-√m sk-{I-´-dn-tb-‰v hm¿-Øm Ip-dp∏n¬ A-dn-bn-®p.

sIm-S-I-c: I¿-Æm-S-I-bn-se \m-jv-W¬ C≥-kv-‰yq-´v sS-Iv-t\m-f-Pnbn¬ \n-∂p am-t\-Pv-sa‚ v hn-j-b-Øn¬ sIm-S-I-c Im-hn¬ kw-KoXv `-h-\n¬ c-Lp-\m-Y-\v tUm-Iv-S-td-‰v e-`n-®p. tIm-gn-t°m-Sv F≥.sF.Sn-bn¬ sU-]yp-´n c-Pn-kv-{Sm-dm-bn tPm-en sN-øp-I-bmWp c-Lp-\m-Yv.tUm. A-tem-jy-kv sl‚-dn sk-Iyq-c-bp-sS Io-gnem-bn-cp-∂p K-th-j-Ww. C-°-tWm-an-Iv-kv, sIm-ta-gv-kv, tem, tkmC-μn-cm B-hm-kv ]≤-Xn {]-Im-cw am-f-bn¬ \n¿-am-Ww Xp-Sßn- ]m-Xn-h-gn-bn¬ \n-e-® jym-f-Pn F-∂o hn-j-b-ß-fn¬ _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z-ap-f-f c-Lpho-Sp-Ifn-sem∂v \m-Yn-s‚ H-t´-sd {]-_-‘-߃ A-¥m-cm-{„ tP¿-W-ep-I-fn¬ {]s∏m∂pw h-∂n-´n√. am-f, sh- \m\q-tdm-fw ho-Xw ho-Sp-I-fm-Wv S]-Sn th-W-sa-∂m-Wv ]≤-Xn D- kn-[o-I-cn-®n-´p-≠v. tKm-hn-μ≥ \m-b-cpw am-e-Xn-b-Ω-bp-am-Wv am≈m-¶√q¿ tªm-°p-I-fn¬ \n-¿-am-W-Øn¬. A-Sn-b¥n-c \- ]-t`m-‡m-°-fp-sS B-h-iyw. Xm-]n-Xm-°ƒ.

]-ß-\m-`-kzm-an t£-{Xw: ]p-cm-h-kv-Xp tijn-¸pIfn ]-Ýn-ta-jy³ ]m-{X-§-fpw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: {io-]-fl-\m` kzm-an t£-{X-Øn-s‚ h-S-t°\-S-°p-ap-ºn¬ ]p-cm-h-kv-Xp-hIp-∏v \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ Ip-Sp-X¬ I-s≠-Ø-ep-Iƒ. I-gn-™-Zn-h-kw \-S-Øn-b Xn-c®n-en¬ h-S-t°-\-S-°p ap-ºn¬ I-s≠-Øn-b ]p-cm-h-kv-Xp A-hin-jv-S-ß-fn¬ ]-›n-ta-jy≥ cmPy-ß-fn¬ \n-∂p-≈ ]m-{X-ßfpw Dƒ-s∏-Sp-∂p. C-tX-°p-dn-®v hy-‡-am-b sh-fn-s∏-Sp-Ø-ep-Ifm-Wv ]p-cm-h-kv-Xp-h-Ip-∏v \¬Ip-∂-Xv. t£-{X-]-cn-k-c-Øv Xm-a-kn®n-cp-∂ B-Zn-a-k-aq-l-Øn-s‚ hym-]m-c-_-‘-ß-sf-°p-dn-®pw

hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v {_u¬-jp-KÀ hnÂ-¸-\; HcmÄ ]n-Sn-bn Sv Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv-¢m-kv a-Pnkv-t{S-‰v tIm-S-Xn(-H-∂v)-bn¬ lmP-cm-°n-b {]-Xn-sb tIm-S-Xn dnam≥-Uv sN-bv-Xp. apw-ss_-bn¬\n-∂p tIm-gn-t°m-s´-Øn-b {_u¨-jp-K-dm-Wv sk-bv-^v A©n-c-´n-bn-e-[n-Iw hn-e-bv-°v hn]-W-\w \-S-Øp-∂-Xv. D-√m-k-bm-{X-bv-s°-∂pw ]-d™v C-S-bv-°n-sS apw-ss_-bn-te°v t]m-hp-∂ sk-bv-^pw kw-Lhpw F¨-]-Xv cq-] sIm-Sp-ØmWv apw-ss_-bn¬-\n-∂p {_u¨-jp-K-dn-s‚ H-cp ]m-°-‰v hm-ßp-∂-Xv. t]m-en-kn-s‚ I-

Xv. C-Xn-\m-bn Ip-Spw-_-{io h-gn kv-{Xo-I-sf Xn-c-s™-Sp-Ø-Xmbn saw-_¿ sk-{I-´-dn ]n _n _n-∂p, kn.-Un.-F-kv sN-b¿t]-gv-k¨ l-ko-\ k-enw A-dnbn-®p. tI-{μ-k¿-°m¿ 75 i-X-am\w, kw-ÿm-\ k¿-°m¿ 10 iX-am-\w, \-K-c-k-` 15 i-X-am-\w F-∂n-ß-s\-bm-Wv Xp-I h-I-bncp-Øn-bn-´p-≈-Xv.

]p-Xp-°m-Sv: ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Zpcn-Xm-izm-k \n-[n-bn¬ \n-∂v NnIn¬-k k-lm-bw hn-X-c-Ww sNbv-Xp. A-©v Ip-Spw-_-߃-°mWv [-\-k-lm-bw \¬-In-b-Xv. P∑-\m X-f¿-∂p In-S-°p-∂ B-º√q¿ X-®w-]n-≈n A-\n-e≥ a-I≥ tKm-]-Ip-am-dn-\v H-cp e-£hpw aS-hm-°-c tI-fn-°¬ Iu-k-√y, \-¥n-°-c a-cm-t»-cn kp-\n-X kpμ-c-≥, I-√q¿ Ip-≠p-Ip-fw B-eokv, ]-≈n-h-f-∏n¬ A-P-b≥ F∂n-h-cp-sS Ip-Spw-_-߃-°m-Wv [-\-k-lm-bw \¬-In-b-Xv. 6,60,000 cq-] hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. Fw.-F¬.-F. kn c-ho-{μ-\m-Yv Hm-tcm ho-Sn-I-fn-epw F-Øn-bmWv [-\-k-lm-bw ssI-am-dn-b-Xv. X-l-kn¬-Zm¿ tam-l-\≥, sI cm-tP-iz-cn ]-s¶-Sp-Øp.-

c-Lp-\m-Y-\v tUm-Iv-S-td-äv

Æp-sh-´n-®v s{S-bn≥-am¿-K-am-Wv {_u¨-jp-K¿ I-S-Øp-∂-Xv. BZy-am-bm-Wv H-cp tI-kn¬ sk-bv^v ]n-Sn-bn-em-hp-∂-Xv. ]n-Sn-bn-emhp-tºmƒ ]-Xn-\m-bn-cw cq-] hne-h-cp-∂ c-≠v {Kmw {_u¨-jpK¿ B-Wv hn¬-∏-\-bv-s°-Øn®n-cp-∂-Xv. kn-‰n t]m-en-kv I-Ωoj-W¿ F hn tPm¿-÷n-\v e-`n-® c-l-ky-hn-h-c-Øn-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn¬ Su¨ t]m-en-kn-se ss{Iw kv-Izm-Uv Aw-K-ß-fm-b kn.]n.H. tam-l≥-Zm-kv, _n-Pp, cm-tP-jv, A-ao¿ F-∂n-h¿ tN¿∂v sk-bv-^n-s\ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

Du-gw-I-S-hv ]m-ew C-¶v ap-Jy-a-{´n D-Zv-Lm-S-\w sN-¿pw

t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-kv

Nm-h-°m-Sv: \-K-c-k-`-bn¬ 78 e£w cq-]-bp-sS F-kv.-sP.-F-kv.B-¿.-ssh ]-≤-Xn \-S-∏m-°p∂p. \-K-c-sXm-gn¬-Zm-\ ]-≤-Xn {]-Im-cw kz¿-W P-b-¥n j-lcn tdm-kv-I¿ tbm-P-\(F-kv.sP.-F-kv.-B¿.-ssh) ]-≤-Xn {]Im-c-am-Wv 78,07,312 cq-]-bp-sS A-S-¶¬ Xp-I h-cp-∂ s{]m-PŒp-Iƒ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xv. kv-{Xo-Iƒ-°p th-≠n \-S-∏m-

Cµn-c B-hm-kv ]-²-Xn Kp-W-t`m-àm-¡-Ä B-i-¦-bnÂ

tIm-gn-t°m-Sv: \-K-c-]-cn-[n-bnse kv-Iq-fp-I-fn-epw tIm-f-Pp-Ifn-epw ]Tn-°p-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ°pw bp-hm-°ƒ-°pw {_u¨jp-K¿ hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂ bphm-hv t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-embn. A-c-°n-W¿ Nn-e-¶ tdm-Unse C≥-j-lu-kn¬ sk-bv-^p±o≥ F-∂ sk-bv-^v (25)s\-bmWv Su¨ t]m-en-kv A-d-Ãv sNbv-X-Xv. C-cp-]-Øn-aq-∂v ]m-°-‰v {_u¨-jp-K¿ k-ln-Xw C-∂am-f: am-f sF.-Sn.-sF-bn¬ {]-i- se h-en-b-ßm-Sn P-Mv-j-\n¬ hkv-X-cm-b \m-j-\¬, aƒ-´n \m- ®m-bn-cp-∂p C-bm-sf Su¨ t]mj-\¬ I-º-\n-Iƒ 23\v Imw-]- en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. tIm-gn-t°mkv C‚¿-hyq \-S-Øp-∂p. Xm¬]-cy-ap-≈-h¿ _-‘-s∏-´ tc-JIƒ k-ln-Xw 20\-Iw c-Pn-ÿ sN-tø-≠-Xm-Wv. Iq-Sp-X¬ hn-h- h-cm-∏p-g: am-™m-en-tXm-Sn-\pc-߃-°v 04802893127, 9447-900- Ip-dp-sI \n¿-an-® Du-gw-I-S-hv ]m368,9495040423 F-∂o \-º-dp-I- ew C-∂p-ssh-Io-´v 4.-30\v ap-Jy-afn¬ _-‘-s∏-Sp-I.{¥n D-Ω≥-Nm-≠n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. a-{¥n hn sI C-{_m-lnwIp-™v A-[y-£-X-h-ln-°pw. -k-tΩ-f-\w \n-bp-‡ Fw.X-n-cp-h-\-¥-]p-cw: e-l-cn D¬-∏- ]n. sI hn tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w ∂-ß-fp-sS D-]-tbm-K-Øn-s\-Xn- sN-øpw. a-{¥n sI _m-_p, Ftc-bpw, Zq-jy-h-i-sØ-°p-dn®pw t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kv\-S-Øn. kn-‰n t]m-en-kv I-Ωoj-W-dp-sS \n¿-tZ-im-\p-k-c-Ww vhn-hn-[ d-kn. A-tkm-kn-tbj≥ Aw-K-߃-°m-bn t_m-[h¬-°-c-W ¢m-kv \-S-Øn-b-Xv.

Imw-]-kv CâÀ-hyq 23\v

]m-h-d-´n: km-aq-ln-I hn-cp-≤¿ t\-{¥-hm-g-Iƒ sh-´n-\-in-∏n-®Xm-bn ]-cm-Xn. F-f-h-≈n ]-©mb-Øn-se ]-≠m-c-°m-Sv Pp-am-akv-Pn-Zv k-ao-]w sIm-®n≥ t^m≠n-b¿ tXm-Sn-\p k-ao-]w I-cp-aØn¬ a-t\m-Pn-s‚ t\-{¥-hm-gI-fm-Wv \-in-∏n-®Xv. 500e-[n-Iw \m-S≥ t\-{¥-hm-g-I-fm-Wv Irjn sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. C-Xn-se 60 hm-g-I-fm-Wv km-aq-ln-I- hn-cp≤¿ \-in-∏n-®-Xv. F-´p am-kw {]m-b-am-b hm-g-Iƒ Ip-e-®p XpS-ßn-bn-´p-≠v. A-c-e-£w cq-]bp-sS \-„w kw-`-hn-®-Xm-bn IW-°m-°p-∂p.-

Nn-InÂ-km k-lm-bw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

Uz.-_n≥-kn t]mƒ, ]n F- jmP-lm≥, No-^v F≥-Pn-\o-b¿ ]n sI k-Xo-i≥, k-q-{]-≠n-Mv F≥-Pn-\o-b¿ ]n ]n s_-∂n, F-Iv-kn.-F≥-Pn-\o-b¿ ]o-‰¿ Fw sN-dn-bm≥, Fw F A–p¬ P-∫m¿, C ]n sk-_mÃy≥, hn sI A-–p¬ A-kok ]-s¶-Sp-°pw

I-cm-s¯ sS-kv-äpw sk-an-\m-dpw \-S-¯n Nm-h-°m-Sv: _p-tUm-Im≥ I-cmsØ A-°m-Z-an-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ I-cm-sØ sS-kv-‰pw skan-\m-dpw Nm-h-°m-´v \-S-∂p. bp.F.-C-bn-te-bpw tI-c-f-Øn-tebpw No-^v F-Iv-km-an-\-dm-b hn B¿ {]-Zo-]v s_¬-‰p-Iƒ hn-Xc-Ww sN-bv-Xp. tI-c-f-Øn-se No-^v C≥-kv-{S-Œ¿-am-cm-b sI sI kp-tc-jv, sI sI kp-`m-jv F-∂n-h¿ sk-an-\m-dn-\v t\-XrXzw \¬-In. a-te-jy-bn-se {Km‚ v am-ÿ dn-°n-thm-Mv sSkv-‰n-\v A-`n-\-μ-\ k-tμ-iw ANm-h-°m-´v _q-tUm-Im≥ I-cm-sØ A-°m-Z-an-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ I-cm-sØ sS-kv-‰v b-®p.

Po-hn-X-co-Xn-sb-°p-dn-®p-am-Wv A-h-in-„-ß-fn-eq-sS hy-‡-amhp-∂-sX-∂v tI-c-f k¿-h-I-emim-e ]p-cm-h-kv-Xp-hn-`m-Kw X-eh≥ tUm. A-Pn-Xv-Ip-am¿ ]-d-

tim-[-\ \-S-ØnbXv. t£-{X-]-cn-k-c-Øv ]-Ømw \q-‰m-≠p-ap-X¬ P-\-hm-k-ap≠m-bn-cp-∂p F-∂-Xn-\v sX-fnhm-Wv Cu I-s≠-Ø-se-∂v hn-Z-

C-dm-Jn \nÀ-an-¨ tSmÀ-]n-tUm Pm-dp-I-Ä I-s−-¯n  B-Zn-a-k-aq-l-¯n-sâ hym-]m-c-¯n-sâ sX-fn-hp-IÄ 

™p. t£-{X-]-cn-k-c-Øv tdmUp-]-Wn-°n-sS A-hn-Nm-cn-X-ambn I-s≠-Øn-b I¬-∏-S-hp-Iƒ F-√m-h-cn-epw B-Imw-£ D-≠m°n-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂m-Wv ]p-cmh-kv-Xp im-kv-{X-⁄¿ ]-cn-

Kv-Z¿ ]-d-bp-∂p. C-Xp-Iq-Sm-sX ]p-cm-X-\ C-dm-Jn¬ \n¿-an-® tSm¿-]n-tUm Pm-dp-I-fpw ]-fl\m-`-kzm-an t£-{X-Øn-s‚ ]-cnk-c-Øv \n-∂pw I-s≠-Øn-bn-´p≠v. A-tX-k-a-bw, ap-ºv hn-gn-

™w Xp-d-ap-J-Øn-\p k-ao-]w \-S-Øn-b J-\-\-Øn-epw C-tX co-Xn-bn-ep-≈ Pm-dp-I-fpw ]m-{Xß-fpw tI-c-f k¿-h-I-em-im-ebn-se ]p-cm-h-kv-Xp h-Ip-∏v Is≠-Øn-bn-cp-∂p. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ B-Zn-a k-aq-l-Øn-s‚ hym-]m-c-_-‘ß-sf Ip-dn-®p-≈ sX-fn-hp-I-fmWv C-Xn¬ \n-∂pw e-`n-°p-∂sX-∂m-Wv K-th-j-I-cp-sS A-`n{]m-bw. h-S-t°-\-S-bv-°p k-ao]w h-b-ep-I-fpw Ip-f-ß-fp-am-bncp-∂p-sh-∂ [m-c-W-sb-bpw Xncp-Øp-∂-Xm-Wv \n-e-hn-se Is≠-Ø-ep-I-sf-∂v tUm. A-PnXvv-Ip-am¿ ]-d-bp-∂p. \n-e-hn-se

I-s≠-Ø-ep-Iƒ ]p-cm-h-kv-Xph-Ip-∏n-s‚ an-I-® t\-´-am-bn hne-bn-cp-Ø-s∏-Sp-∂p. X-e-ÿm-\ Pn-√-bn¬ \-SØn-b ]-cy-th-j-W-ß-fn¬ \n∂v t£-{X-ß-sf-°p-dn-®pw cm-P`-c-W-sØ-°p-dn-®pw kq-N-\-e`n-®n-´p-s≠-¶n-epw B-Zy-am-bmWv Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn-se B-Zn-a\n-hm-kn-I-sf-°p-dn-®p-≈ sXfn-hp-Iƒ e-`n-°p-∂-Xv. \n-e-hnse km-l-N-cy-Øn¬, Xp-S¿-]cy-th-j-W-ß-fn¬ Iq-Sp-X¬ Ncn-{X-k-Xy-߃ sh-fn-s∏-Sm-\p≈ km-[y-X-bn-te-°m-Wv Cu I-s≠-Ø-ep-Iƒ hn-c¬-Nq-≠p∂-Xv.

Hm-]-td-j³ Ip-t_-c: ]m-h-d-«n-bn H-cmÄ Iq-Sn A-d-kv-än ]m-h-d-´n: Hm-]-td-j≥ Ip-t_-cbp-sS `m-K-am-bn ]m-h-d-´n-bn¬ Hcm-sf Iq-Sn A-d-Ãv sN-bv-Xp. ]pXp-a-\-t»-cn X-e-t°m-´q¿ tPm¨-k-\m(44)Wv A-d-kv-‰nem-b-X-v. C-bmsf Nm-e-°p-Sn H-∂mw ¢m-kv aPn-kvt{S-‰-n\p ap∂ n ¬ lm-Pcm-°n dn- a m‚ v X-e-t°m-´q¿ s N-bvtPm¨-k≥ Xp. tP-m¨-k-s‚ ho-´n¬ \n-∂v A-©v ss_-°p-Iƒ c-≠v Hm-t´m, H-cp _-te-tdm Im¿ F-∂n-h t]m-enkv ]n-Sn-s®-Sp-Øp. Nm-h-°m-Sv

tPm¨-k-s‚ ho-´n¬-\n-∂p ]n-Sn-Iq-Sn-b hm-l-\-߃ kn.-sF sI kp-Z¿-i-s‚ \n¿-t±- ¥v, F≥ {]-im-¥v F-∂n-h-c-Sim-\p-k-c-Ww ]m-h-d-´n F-kv.- ßp-∂ kw-L-am-Wv C-bm-sf AsF ]n B¿ _n-tPm-bv, A-Uo- d-Ãv sN-bv-X-Xv. tPm¨-k-s‚ j-\¬ F-kv.-sF cm-L-h≥, ho-´n¬ \-S-∂ sd-bv-Un¬ \n-∂mko-\n-b¿ kn.-]n.-H-am-cm-b kp- Wv t]m-en-kv hm-l-\-߃ ]n-SnIp-am-c≥, cm-[m-Ir-jv-W≥, A- s®-Sp-Ø-Xv. P-bv-Ip-am¿, kn.-]n.-H-am-cm-b hn]m-h-d-´n-bn¬ {]-h¿-Øn-°pPn-Øv, \n-tP-jv, Fw ]n {]-i-m- ∂ Hm-^n-kn¬ \-S-∂ sd-bn-

Un¬ ÿn-c-am-bn ]-W-an-S-]m-Sv \-S-Øp-∂ tc-J-I-fpw t]m-enkv ]n-Sn-s®-Sp-Øn-´p-≠v. I-gn™ Zn-h-kw Hm-]-td-j≥ Ipt_-c-bp-sS `m-K-am-bn \-S-∂ ]cn-tim-[-\-bn¬ A¿-∏-Ww Ipdo-kn-se aq-∂p t]-sc ]n-Sn-IqSn-bn-cp-∂p.-

"JpÀ-B-sâ B-i-b{]-N-mcWw -A-\n-hm-cy-X' tIm-gn-t°m-Sv: hn-ip-≤ Jp¿-B\n-s‚ B-i-bw a-\p-jy-cn¬ {]N-cn-°p-I-sb-∂-Xv F-°m-esØ-bpw A-\n-hm-cy-X-bm-sW∂v a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p´n. Cu B-h-iyw \n¿-h-ln-®psIm-≠n-cn-°p-∂ F-kv.F¬.B-¿.-kn. k-aq-l-Øn-\p a-lØm-b kw-`m-h-\-bm-Wv \¬-Ip∂-sX-∂v F-kv.-F¬.B¿.kn. kn¬-h¿ Pq-_n-en k-am-]-\ ktΩ-f-\-Øn¬ A-hm¿-Uv Zm-\w \n¿-h-ln-®p-sIm-≠v A-t±-lw ]d-™p. a-\p-jy-Ip-e-Øn-\v \-∑ am-{Xam-Wv C-kv -emw hn-`m-h-\ sN-øp∂-Xv. am-Xm-]n-Xm-°-sf ]-cn-]men-°p-I, ap-Xn¿-∂-h-sc B-Z-cn°p-I, ]m-h-ß-sf k-lm-bn-°p-I Xp-S-ßn C-kv-emw D¬-t_m-[n-∏n°p-∂ \-∑ GXp hn-izm-kn-°pw

kzo- I - c n- ° m- h p- ∂ - X m- s W- ∂ pw kv {Kq-∏v kv-t]m¨-k¿ sN-bv-X sI Ip-™m-en-°p-´n hn-X-c-Ww A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. kzm-K- tKmƒ-Uv sa-U-ep-Iƒ a-{¥n ]n sN-bv-Xp. X-kw-Lw sN-b¿-am≥ kn kn k-enw A-[y-£-X h-ln-®p. {]m-bm-[n-Iyw ]T-\-Øn-\v XS-k-a-s√-∂v sX-fn-bn-® {]-ÿm\-am-Wv F-kv.F¬.-B-¿.-kn-sb∂v a-{¥n Fw sI ap-\o¿ kmw-kvIm-cn-I k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp-sIm-≠v ]-d-™p. a-\pjy-Po-hn-X-Øn-se A-h-km-\n°m-Ø {]-{In-b-bm-Wv ]T-\w. F-kv.F¬.B¿.kn. tKmƒ-Uv sa-U¬ tP-Xm-°-fm-b H-∂mw h¿-j te-Uo-kv hn-Mn-se F Sn A-^v-\, X-e-ti-cn _m-®n-se S°n-b A-_v-Zp¬ P-eo¬, c-≠mw h¿-j te-Uo-kv hn-Mn-se sI ^ko-e, jp-Pp≥ lm-cn-kv, A©mw h¿-j ]Tn-Xm-hv sI hn lk-\-Øv F-∂n-h¿-°v ]m-cn-k≥-


2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw km-aq-ln-Ihn-cp-²À Nm-h-¡m-Sv \-K-c-k-`-bn 78 e-£¯nsâ t\-{´-hm-g-IÄ sh-«n-\-in-¸n-¨-Xm-bn F-kv.-sP.-F-kv.-B-À.-ssh. ]-²-Xn ]-cm-Xn

19 sa-bv 2014 Xn¶ƒ

kochi/tp

CâÀ-tkm¬ I-temÂ-k-h-¯n-\v C-¶v Xn-c-Èo-e D-b-cpw a-e-∏p-dw: Im-en-°-‰v bq-\n-th-gvkn-‰n C‚¿-tkm¨ I-tem¬-kh-Øn-\v C-∂v Xn-c-»o-e D-b-cpw. 12 h¿-j-Øn-\p ti-jw a-e-∏p-dtØ-s°-Øp-∂ I-tem¬-k-hsØ h-c-th¬-°p-∂-Xn-\v a-e-∏pdw K-h.-tIm-f-Pv hn-]p-e-am-b H-cp°-ß-fm-Wv \-S-Øn-bn-´p-≈-Xv. C-∂v Hm-^v tÃ-Pv a¬-k-c-ß-fmWv Xp-S-ßp-∂-Xv. a¬-k-c-ß-fpsS D-Zv-Lm-S-\w H≥-]-Xn-\v \-S°pw. hy-Xy-kv-X `m-j-bn-ep-≈ I-Ym-˛-I-hn-Xm c-N-\-I-fpw, aq-∂n\v Izn-kv a¬-k-cw \-S-°pw.-\mkm-aq-ln-Ihn-cp-≤¿ sh-´n\-in-∏n-® I-cp-a-Øn¬ a-t\m-Pn-s‚ sf A-©n-\p I-tem¬-k-h-Øn- t\-{¥-hm-g-tØm-´w s‚ Hu-]-Nm-cn-I D-Zv-Lm-S-\w \S-°pw. D-Zv-Lm-S-\-Øn-\p ap-t∂mSn-bm-bn a-e-∏p-dw \-K-c-Øn¬ tLm-j-bm-{X-bpw kw-L-Sn-∏n®n-´p-≠v. Xp-S¿-∂v tIm¬-°-fn, kw-kv-Ir-Xw, Cw-•o-jv \m-S-I߃ H-∂v, c-≠v th-Zn-I-fn-em-bn \-S-°pw. 23\v C‚¿-tkm-Wn-\v k-am-]-\-am-hpw. A-©v th-Zn-Ifn-em-bn 4300 Hm-fw a¬-k-cm¿-YnIƒ ]-s¶-Sp-°pw.

Kpcp-tZ-hsâ ktµ-i-§fpw BZÀi-§fpw {]N-cn-¸n-¡-W-sa-¶v ]me-°mSv: {io\m-cm-bW KpcptZ-hs‚ \ma-tZ-b-Øn¬ {]h¿Øn-®p-h-cp∂ {]ÿm-\-߃ apgp-h≥ H‰-s°-´mbn {]h¿Øn®v Kpcp-tZ-hs‚ ktμ-ißfpw BZ¿i-ßfpw {]N-cn-∏n°-W-sa-∂v {io\m-cm-bW alm-k` Pn√m IΩn‰n Bh-iys∏-´p. {io\m-cm-bW Kpcp-ktμ-i-߃ P\-ß-fpsS a\ n¬ \∑-bpsS hnØp-Iƒ ]mIp-sa∂pw Pohn-tXm-∂Xn t\Sp-sa∂pw IΩn‰n A`n-{]m-b-s∏´p. tbmK-Øn¬ kn F≥ kpIpam-c≥ A[y-£-\m-bn-cp-∂p. sI- IrjvWm¿Pp-\≥, sN-¥m-ac kwkm-cn-®p.

C-cn-§m-e-¡p-S \-K-c-s¯ am-en-\yap-à-am-¡pw: sN-bÀ-t]-gv-k¬ C-cn-ßm-e-°p-S: \-K-c-k-`-sb ]q¿-W-am-bpw am-en-\y hn-ap-‡am-°p-I-bm-Wv {]-[m-\ e-£ysa-∂v \-K-c-k-` sN-b¿-t]-gvk¨ ta-cn-Ip-´n tPm-bv ]-d™p. C-cn-ßm-e-°p-S {]-kv t^m--dw kw-L-Sn-∏n-® ap-Jm-apJw ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-h¿. \-K-c-k-`bn-se A-d-hp-im-e Xp-d-°m≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°pw. \-K-c-k-`bp-sS kz-]v-\ ]-≤-Xn-bm-b ss_-]m-kv tdm-Un-s‚ {]-[m-\ `m-K-sØ A-]m-I-X-bm-b Ip-∏n°-gp-Øv \o-°m≥ ^-b-ep-Iƒ ]-cn-tim-[n-® ti-jw \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂pw sN-b¿-t]-gvk¨ ]-d-™p. I-gn-™ `-c-Wk-an-Xn-bp-sS Xp-S¿-®-bm-b hn-Ik-\ {]-h¿-Ø-\-ß-fm-Wv \-SØp-I-sb-∂pw ta-cn-°p-´n tPmbv A-dn-bn-®p. ssh-kv sN-b¿am≥ B-t‚m s]-cp-ºn-≈n-bpw hn-hn-[ Ãm‚nw-Kv I-Ωn-‰n sNb¿-am≥-am-cpw ap-Jm-ap-J-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

c-à-Zm-\ Iymw-]v kw-L-Sn-¸n-¨p ]p-Xp-°m-Sv: I-√q¿ sk‚ v hn≥k‚ v Un t]mƒ skm-ssk-‰nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tam¨. tXm-a-kv X-e-®n-d Pq-_n-en satΩm-dn-b¬ ª-Uv sUm-tWj≥ t^m-d-Øn-s‚ \m-em-a-Xv c‡-Zm-\ Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-®p. hn-Im-cn ^m. tPm-jn sh-Æm-´p]-d-º≥ Iymw-]v D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. t^m-dw {]-kn-U‚ v kn F h¿-Ko-kv, sk-{I-´-dn en-tPm Im-hn¬ kw-km-cn-®p. 44 t]¿ c‡w Zm-\w sN-bv-Xp.-

keow

F-c-h-Øq¿

am-f: Cμn-c B-hm-kv tbm-P\(sF.F.ssh.) F-∂ `-h-\ ]≤-Xn-bn-se Kp-W-t`m-‡m-°ƒ B-i-¶-bn¬. a-g-°m-ew A-SpØp hc-th D-≠m-bn-cp-∂ ho-Sv s]m-fn-®v ]pXn-b ho-Sn-\m-bn \n¿am-W {]-h¿-Ø-\-߃ ]mXn-h-gn-bn-em-bn-cn-°p-I-bmWv. km-º-Øn-I h-¿-jw am-dn-bXpw Xn-c-s™-Sp-∏v s]-cp-am-‰-N-´hpw kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ kmºØn-I {]-Xn-k-‘n-bp-sa√mamWv C-h¿-°v hn-\-bm-bXv. 2012˛13, 2013˛14 F-∂o kmºØn-I h¿-j-ß-fn¬ ]≤-Xn {]-Im-cw ho-S-\p-h-Zn-°-s∏-´-h-cmWv Iq-Sp-X-em-bp-≈Xv. kw-ÿm\-X-e-Øn¬ X-s∂ A-Sp-Ø L´w ^-≠n-\m-bn Im-Øn-cn-°p-∂ ]-Xn-\m-bn-c-I-W-°n-\v Ip-Spw-_ß-fm-Wp-≈Xv. C-Xn¬ \n-km-cw t]-cp-sS ho-Sp-I-fp-sS hm¿-∏v am{X-am-Wv I-gn-™Xv. A-Sp-Ø L´-Øn-se ^-≠v {]-Xo-£n®v \n-

ch-[n t]¿ ]-en-i-bv°pw a‰pw ]e-cn¬ \n-∂pw I-Sw-hm-ßn-bm-Wv ho-Sn-s‚ \n¿-am-Ww \-S-Øn-b-Xv. 700 kv-Iz-b¿ ^o-‰n¬ Xm-sg h-cp-∂ ho-Sn-\m-bn P-\-d¬ hn-`mK-Ønepw ]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-KØn\pw c-≠v e-£w cq-]bpw ]´n-Ih¿-K hn-`m-K-Øn\v 2.5 e£w cq-]-bp-am-Wv ]≤-Xn {]-Imcw \¬-Ip-∂-Xv. tI-{μ-]-≤Xnbm-b sF.F.ssh. ]-≤-Xnbn¬ tI-{μ k¿-°m¿ hn-ln-Xw F-gp-]-Xn-\m-bn-cw cq-]-bmWv. _m-°n Xp-I {Km-a˛tªm-°v˛Pn√m ]-©m-b-Øp-Ifpw kw-ÿm\ k¿-°mcpw \¬-IWw. kwÿm-\ k¿-°m¿ km-ºØnI {]-bm-k-Øn-em-b-Xn-\m¬ 25˛50˛25 F-∂ {I-a-Øn¬ {Xn-Xe ]-©m-b-Øp-Iƒ Xp-I \¬IWw. C-Xn-\m-bn tem-sW-Sp°m-sa-∂v I-gn-™ km-ºØn-I h¿-j-Øn¬ k¿-°m¿ \n-jv-I¿®n-cp∂p. ap-Xepw ]-en-ibpw k¿-°m¿ A-S-°-W-sa-∂m-bncp∂p. Cu- h¿-jw A-dn-bn-

°p-∂ ]-≤-Xn-bn¬ \-K-c-k-`-bnse 156 t]-cm-Wv Kp-W-t`m-‡m°ƒ. 56 t]¿-°v hy-‡n-K-X kzbw sXm-gn¬ ]-≤-Xn-°p th-≠n 31,50,000 cq-]-bpw A-©v t]-c-Sßp-∂ {Kq-∏v kw-cw-`-Øn-\p 100 t]¿-°v 30,95,000 cq-]-bpw h-Ibn-cp-Øn-bn-´p-≠v. jo Sm-Iv-kn Dƒ-s∏-sS-bp-≈ B-I¿-j-I-amb ]-≤-Xn-I-fm-Wv \-S-∏m-°p-∂-

thm-«p-I-fn-se Ip-d-hv ]-cn-tim-[n-¡pw: a-{´n ]n sI Ip-ªm-en-¡p-«n tIm-gn-t°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-t\m-S-\p-_-‘n-®v kwÿm-\-sØ Nn-e a-fi-e-ßfn¬ bp.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-YnIƒ-°v thm-´n¬ h-∂ Ip-d-hv bp.Un.-F-^pw ap-kv-enw-eo-Kv kz-¥w \n-e-bn-epw ]-cn-tim-[n-°p-sa-∂v hy-h-km-b-a-{¥n ]n sI Ip-™men-°p-´n. F-kv.-F¬.-B¿.-kn. kn¬-h¿ Pq-_n-en k-tΩ-f-\tØm-S-\p-_-‘n-®v Sm-tKm¿-lmfn¬ \-S-∂ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w DZv-Lm-S-\w sN-bv-X ti-jw am-[ya-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ thm-´n-Mv ]m-t‰-¨ H-cp-]m-Sv am-dn-bn-´p-≠v. s]m-∂m-\n-bn¬ eo-Kv ÿm-\m¿Yn C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo-dn-\v `q-

cn-]-£w Ip-d-™-t∏m-ƒ sXm-´∏p-d-sØ a-e-∏p-dw a-fi-eØn¬ C A-l-Ω-Zn-\v `q-cn-]£w h-f-sc-b-[n-Iw h¿-[n-®p. C-S-Xp-]-£ kz-`m-h-ap-≈ afi-e-߃ Iq-´n-t®¿-Ø-XpsIm-≠m-Wv s]m-∂m-\n- tem-Ivk-`m a-fi-e-Øn¬ eo-Uv Ip-d™-Xv. A-Xp-sIm-≠v A-Xp kw_-‘n-®v ]m¿-´n-°v H-cp Ip-g-∏hp-an-√. ]m-e-°m-Sv Dƒ-s∏-sS-bp≈ a-fi-e-ß-fp-sS Im-cy-Øn¬ ]Tn-®-ti-jw am-{X-ta Im-c-Ww]-d-bm≥ km-[n-°p-I-bp-≈q. eoKn-\v ta¬-ss°-bp-≈ ta-J-e-Ifn¬ bp.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-YnIƒ-°v \-√-t]m-se thm-´p-Iƒ e-`n-®n-´p-s≠-∂pw Ip-™m-en°p-´n Iq-´n-t®¿-Øp.-

\nÀ-¯n-bn-« ss_-¡n Im-dn-Sn-¨v c-−pt]À-¡v ]-cn-¡v ]p-Xp-°m-Sv: tZ-io-b-]m-X ]p-Xp°m-Sv sk‚-dn-se kn-·-en¬ \ndp-Øn-bn-´ ss_-°n-\p ]n-dIn¬ Im-dn-Sn-®v ss_-°v bm-{X-

°m-cm-b c-≠p t]¿-°v ]-cn-t°‰p. tN-e-°-c h-S-t°-X-e _m_p a-I≥ tdm-bn(18), Xn-cq¿ Nn‰n-e-∏n-≈n tXm-a-kv a-I≥ k-\o-

kv i¿-a Fw.-F¬.-F, ap≥ Fw.F¬.-F Fw F N-{μ-ti-J-c≥, P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fm-b A-Uz.Fw sI jm-Pn(]m-d-°-S-hv tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v),km-Pn-X jw-kp-(Ip-∂p-I-c ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v), Pn-√m ]-©m-b-Øw-K-ß-fm-b A-Uz._n F A-–p¬ ap-Ø-en-_v, A-

jv F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. ]-cn-t°-‰-h-sc Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p.-

F-d-Wm-Ip-f-s¯ Øm-\mÀ-Yn-Xzw: hmÀ-¯ A-Sn-Øm-\c-ln-X-sa-¶v Pn-Ãm sk-{I-t«-dn-b-äv sIm-®n: kn.-]n.--sF.-(-Fw) Pn√m sk-{I-´-dn-tb-‰v tbm-KØn¬ F-d-Wm-Ip-fw tem-Iv-k`m a-fi-e-Øn-se ÿm-\m¿-YnXz-sØ kw-_-‘n-®v Nn-e Zr-iyam-≤y-a-ß-fpw, ]-{X-am-≤y-a-ßfpw {]-N-cn-∏n-®n-´p-≈ hm¿-Ø A-Sn-ÿm-\ c-ln-X-am-sW-∂v Pn-√m sk-{I-´-d-tb-‰n-s‚ hn-iZo-I-c-Ww. hm¿-Ø kn.--]n.--sF.(-Fw) t\-bpw A-Xn-s‚ t\-XrXz-tØ-bpw A-]-Io¿-Øn-s∏-SpØp-I F-∂ e-£y-tØm-Sp IqSn-bp-≈-Xm-Wv. km-[-c-W \n-e-bn¬ tN-cp∂ kw-L-S-\ tbm-Kw am-{X-amWv Ibn™ 17\v tN¿-∂-Xv. Xnc-s™-Sp-∏v ^-ew hn-i-I-e-\w sN-øp-∂-Xn-\v kn.--]n.--sF.-(-

Fw)s\ kw-_-‘n-®v Xm-sg-Øew ap-X¬ ap-gp-h≥ I-W-°p-Ifpw hn-h-c-ß-fpw e-`y-am-Im-sX A-Ø-c-Øn-ep-≈ H-cp N¿-® ]m¿-´n \-S-Øn-√.Ibn™ 17 \v tN¿-∂ sk{I-´-dn-tb-‰v tbm-Kw ^-e-{]-Jy]-\w I-gn-™v 24 a-Wn-°p¿ t]m-epw Xn-I-bp-∂-Xn-\p ap-ºv C-Ø-c-Øn-ep-≈ N¿-® \-S-Øn F-∂p {]-N-cn-∏n-°p-∂-h¿ kz¥w t{]-£-I-tcm-Spw, hm-b-\°m-tcm-Spw Im-Wn-°p-∂ hnizm-k-h-©-\-bm-Wv. C-Ø-cw hm¿-Ø-Iƒ A¿-ln-°p-∂ Ah-⁄-tbm-sS X-≈n-°-f-b-Wsa-∂v kn.--]n.--sF.-(-Fw) Pn-√m sk-{I-´-dn-tb-‰v hm¿-Øm Ip-dp∏n¬ A-dn-bn-®p.

sIm-S-I-c: I¿-Æm-S-I-bn-se \m-jv-W¬ C≥-kv-‰yq-´v sS-Iv-t\m-f-Pnbn¬ \n-∂p am-t\-Pv-sa‚ v hn-j-b-Øn¬ sIm-S-I-c Im-hn¬ kw-KoXv `-h-\n¬ c-Lp-\m-Y-\v tUm-Iv-S-td-‰v e-`n-®p. tIm-gn-t°m-Sv F≥.sF.Sn-bn¬ sU-]yp-´n c-Pn-kv-{Sm-dm-bn tPm-en sN-øp-I-bmWp c-Lp-\m-Yv.tUm. A-tem-jy-kv sl‚-dn sk-Iyq-c-bp-sS Io-gnem-bn-cp-∂p K-th-j-Ww. C-°-tWm-an-Iv-kv, sIm-ta-gv-kv, tem, tkmC-μn-cm B-hm-kv ]≤-Xn {]-Im-cw am-f-bn¬ \n¿-am-Ww Xp-Sßn- ]m-Xn-h-gn-bn¬ \n-e-® jym-f-Pn F-∂o hn-j-b-ß-fn¬ _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z-ap-f-f c-Lpho-Sp-Ifn-sem∂v \m-Yn-s‚ H-t´-sd {]-_-‘-߃ A-¥m-cm-{„ tP¿-W-ep-I-fn¬ {]s∏m∂pw h-∂n-´n√. am-f, sh- \m\q-tdm-fw ho-Xw ho-Sp-I-fm-Wv S]-Sn th-W-sa-∂m-Wv ]≤-Xn D- kn-[o-I-cn-®n-´p-≠v. tKm-hn-μ≥ \m-b-cpw am-e-Xn-b-Ω-bp-am-Wv am≈m-¶√q¿ tªm-°p-I-fn¬ \n-¿-am-W-Øn¬. A-Sn-b¥n-c \- ]-t`m-‡m-°-fp-sS B-h-iyw. Xm-]n-Xm-°ƒ.

]-ß-\m-`-kzm-an t£-{Xw: ]p-cm-h-kv-Xp tijn-¸pIfn ]-Ýn-ta-jy³ ]m-{X-§-fpw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: {io-]-fl-\m` kzm-an t£-{X-Øn-s‚ h-S-t°\-S-°p-ap-ºn¬ ]p-cm-h-kv-Xp-hIp-∏v \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ Ip-Sp-X¬ I-s≠-Ø-ep-Iƒ. I-gn-™-Zn-h-kw \-S-Øn-b Xn-c®n-en¬ h-S-t°-\-S-°p ap-ºn¬ I-s≠-Øn-b ]p-cm-h-kv-Xp A-hin-jv-S-ß-fn¬ ]-›n-ta-jy≥ cmPy-ß-fn¬ \n-∂p-≈ ]m-{X-ßfpw Dƒ-s∏-Sp-∂p. C-tX-°p-dn-®v hy-‡-am-b sh-fn-s∏-Sp-Ø-ep-Ifm-Wv ]p-cm-h-kv-Xp-h-Ip-∏v \¬Ip-∂-Xv. t£-{X-]-cn-k-c-Øv Xm-a-kn®n-cp-∂ B-Zn-a-k-aq-l-Øn-s‚ hym-]m-c-_-‘-ß-sf-°p-dn-®pw

hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v {_u¬-jp-KÀ hnÂ-¸-\; HcmÄ ]n-Sn-bn Sv Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv-¢m-kv a-Pnkv-t{S-‰v tIm-S-Xn(-H-∂v)-bn¬ lmP-cm-°n-b {]-Xn-sb tIm-S-Xn dnam≥-Uv sN-bv-Xp. apw-ss_-bn¬\n-∂p tIm-gn-t°m-s´-Øn-b {_u¨-jp-K-dm-Wv sk-bv-^v A©n-c-´n-bn-e-[n-Iw hn-e-bv-°v hn]-W-\w \-S-Øp-∂-Xv. D-√m-k-bm-{X-bv-s°-∂pw ]-d™v C-S-bv-°n-sS apw-ss_-bn-te°v t]m-hp-∂ sk-bv-^pw kw-Lhpw F¨-]-Xv cq-] sIm-Sp-ØmWv apw-ss_-bn¬-\n-∂p {_u¨-jp-K-dn-s‚ H-cp ]m-°-‰v hm-ßp-∂-Xv. t]m-en-kn-s‚ I-

Xv. C-Xn-\m-bn Ip-Spw-_-{io h-gn kv-{Xo-I-sf Xn-c-s™-Sp-Ø-Xmbn saw-_¿ sk-{I-´-dn ]n _n _n-∂p, kn.-Un.-F-kv sN-b¿t]-gv-k¨ l-ko-\ k-enw A-dnbn-®p. tI-{μ-k¿-°m¿ 75 i-X-am\w, kw-ÿm-\ k¿-°m¿ 10 iX-am-\w, \-K-c-k-` 15 i-X-am-\w F-∂n-ß-s\-bm-Wv Xp-I h-I-bncp-Øn-bn-´p-≈-Xv.

]p-Xp-°m-Sv: ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Zpcn-Xm-izm-k \n-[n-bn¬ \n-∂v NnIn¬-k k-lm-bw hn-X-c-Ww sNbv-Xp. A-©v Ip-Spw-_-߃-°mWv [-\-k-lm-bw \¬-In-b-Xv. P∑-\m X-f¿-∂p In-S-°p-∂ B-º√q¿ X-®w-]n-≈n A-\n-e≥ a-I≥ tKm-]-Ip-am-dn-\v H-cp e-£hpw aS-hm-°-c tI-fn-°¬ Iu-k-√y, \-¥n-°-c a-cm-t»-cn kp-\n-X kpμ-c-≥, I-√q¿ Ip-≠p-Ip-fw B-eokv, ]-≈n-h-f-∏n¬ A-P-b≥ F∂n-h-cp-sS Ip-Spw-_-߃-°m-Wv [-\-k-lm-bw \¬-In-b-Xv. 6,60,000 cq-] hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. Fw.-F¬.-F. kn c-ho-{μ-\m-Yv Hm-tcm ho-Sn-I-fn-epw F-Øn-bmWv [-\-k-lm-bw ssI-am-dn-b-Xv. X-l-kn¬-Zm¿ tam-l-\≥, sI cm-tP-iz-cn ]-s¶-Sp-Øp.-

c-Lp-\m-Y-\v tUm-Iv-S-td-äv

Æp-sh-´n-®v s{S-bn≥-am¿-K-am-Wv {_u¨-jp-K¿ I-S-Øp-∂-Xv. BZy-am-bm-Wv H-cp tI-kn¬ sk-bv^v ]n-Sn-bn-em-hp-∂-Xv. ]n-Sn-bn-emhp-tºmƒ ]-Xn-\m-bn-cw cq-] hne-h-cp-∂ c-≠v {Kmw {_u¨-jpK¿ B-Wv hn¬-∏-\-bv-s°-Øn®n-cp-∂-Xv. kn-‰n t]m-en-kv I-Ωoj-W¿ F hn tPm¿-÷n-\v e-`n-® c-l-ky-hn-h-c-Øn-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn¬ Su¨ t]m-en-kn-se ss{Iw kv-Izm-Uv Aw-K-ß-fm-b kn.]n.H. tam-l≥-Zm-kv, _n-Pp, cm-tP-jv, A-ao¿ F-∂n-h¿ tN¿∂v sk-bv-^n-s\ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

Du-gw-I-S-hv ]m-ew C-¶v ap-Jy-a-{´n D-Zv-Lm-S-\w sN-¿pw

t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-kv

Nm-h-°m-Sv: \-K-c-k-`-bn¬ 78 e£w cq-]-bp-sS F-kv.-sP.-F-kv.B-¿.-ssh ]-≤-Xn \-S-∏m-°p∂p. \-K-c-sXm-gn¬-Zm-\ ]-≤-Xn {]-Im-cw kz¿-W P-b-¥n j-lcn tdm-kv-I¿ tbm-P-\(F-kv.sP.-F-kv.-B¿.-ssh) ]-≤-Xn {]Im-c-am-Wv 78,07,312 cq-]-bp-sS A-S-¶¬ Xp-I h-cp-∂ s{]m-PŒp-Iƒ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xv. kv-{Xo-Iƒ-°p th-≠n \-S-∏m-

Cµn-c B-hm-kv ]-²-Xn Kp-W-t`m-àm-¡-Ä B-i-¦-bnÂ

tIm-gn-t°m-Sv: \-K-c-]-cn-[n-bnse kv-Iq-fp-I-fn-epw tIm-f-Pp-Ifn-epw ]Tn-°p-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ°pw bp-hm-°ƒ-°pw {_u¨jp-K¿ hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂ bphm-hv t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-embn. A-c-°n-W¿ Nn-e-¶ tdm-Unse C≥-j-lu-kn¬ sk-bv-^p±o≥ F-∂ sk-bv-^v (25)s\-bmWv Su¨ t]m-en-kv A-d-Ãv sNbv-X-Xv. C-cp-]-Øn-aq-∂v ]m-°-‰v {_u¨-jp-K¿ k-ln-Xw C-∂am-f: am-f sF.-Sn.-sF-bn¬ {]-i- se h-en-b-ßm-Sn P-Mv-j-\n¬ hkv-X-cm-b \m-j-\¬, aƒ-´n \m- ®m-bn-cp-∂p C-bm-sf Su¨ t]mj-\¬ I-º-\n-Iƒ 23\v Imw-]- en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. tIm-gn-t°mkv C‚¿-hyq \-S-Øp-∂p. Xm¬]-cy-ap-≈-h¿ _-‘-s∏-´ tc-JIƒ k-ln-Xw 20\-Iw c-Pn-ÿ sN-tø-≠-Xm-Wv. Iq-Sp-X¬ hn-h- h-cm-∏p-g: am-™m-en-tXm-Sn-\pc-߃-°v 04802893127, 9447-900- Ip-dp-sI \n¿-an-® Du-gw-I-S-hv ]m368,9495040423 F-∂o \-º-dp-I- ew C-∂p-ssh-Io-´v 4.-30\v ap-Jy-afn¬ _-‘-s∏-Sp-I.{¥n D-Ω≥-Nm-≠n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. a-{¥n hn sI C-{_m-lnwIp-™v A-[y-£-X-h-ln-°pw. -k-tΩ-f-\w \n-bp-‡ Fw.X-n-cp-h-\-¥-]p-cw: e-l-cn D¬-∏- ]n. sI hn tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w ∂-ß-fp-sS D-]-tbm-K-Øn-s\-Xn- sN-øpw. a-{¥n sI _m-_p, Ftc-bpw, Zq-jy-h-i-sØ-°p-dn®pw t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kv\-S-Øn. kn-‰n t]m-en-kv I-Ωoj-W-dp-sS \n¿-tZ-im-\p-k-c-Ww vhn-hn-[ d-kn. A-tkm-kn-tbj≥ Aw-K-߃-°m-bn t_m-[h¬-°-c-W ¢m-kv \-S-Øn-b-Xv.

Imw-]-kv CâÀ-hyq 23\v

]m-h-d-´n: km-aq-ln-I hn-cp-≤¿ t\-{¥-hm-g-Iƒ sh-´n-\-in-∏n-®Xm-bn ]-cm-Xn. F-f-h-≈n ]-©mb-Øn-se ]-≠m-c-°m-Sv Pp-am-akv-Pn-Zv k-ao-]w sIm-®n≥ t^m≠n-b¿ tXm-Sn-\p k-ao-]w I-cp-aØn¬ a-t\m-Pn-s‚ t\-{¥-hm-gI-fm-Wv \-in-∏n-®Xv. 500e-[n-Iw \m-S≥ t\-{¥-hm-g-I-fm-Wv Irjn sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. C-Xn-se 60 hm-g-I-fm-Wv km-aq-ln-I- hn-cp≤¿ \-in-∏n-®-Xv. F-´p am-kw {]m-b-am-b hm-g-Iƒ Ip-e-®p XpS-ßn-bn-´p-≠v. A-c-e-£w cq-]bp-sS \-„w kw-`-hn-®-Xm-bn IW-°m-°p-∂p.-

Nn-InÂ-km k-lm-bw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

Uz.-_n≥-kn t]mƒ, ]n F- jmP-lm≥, No-^v F≥-Pn-\o-b¿ ]n sI k-Xo-i≥, k-q-{]-≠n-Mv F≥-Pn-\o-b¿ ]n ]n s_-∂n, F-Iv-kn.-F≥-Pn-\o-b¿ ]o-‰¿ Fw sN-dn-bm≥, Fw F A–p¬ P-∫m¿, C ]n sk-_mÃy≥, hn sI A-–p¬ A-kok ]-s¶-Sp-°pw

I-cm-s¯ sS-kv-äpw sk-an-\m-dpw \-S-¯n Nm-h-°m-Sv: _p-tUm-Im≥ I-cmsØ A-°m-Z-an-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ I-cm-sØ sS-kv-‰pw skan-\m-dpw Nm-h-°m-´v \-S-∂p. bp.F.-C-bn-te-bpw tI-c-f-Øn-tebpw No-^v F-Iv-km-an-\-dm-b hn B¿ {]-Zo-]v s_¬-‰p-Iƒ hn-Xc-Ww sN-bv-Xp. tI-c-f-Øn-se No-^v C≥-kv-{S-Œ¿-am-cm-b sI sI kp-tc-jv, sI sI kp-`m-jv F-∂n-h¿ sk-an-\m-dn-\v t\-XrXzw \¬-In. a-te-jy-bn-se {Km‚ v am-ÿ dn-°n-thm-Mv sSkv-‰n-\v A-`n-\-μ-\ k-tμ-iw ANm-h-°m-´v _q-tUm-Im≥ I-cm-sØ A-°m-Z-an-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ I-cm-sØ sS-kv-‰v b-®p.

Po-hn-X-co-Xn-sb-°p-dn-®p-am-Wv A-h-in-„-ß-fn-eq-sS hy-‡-amhp-∂-sX-∂v tI-c-f k¿-h-I-emim-e ]p-cm-h-kv-Xp-hn-`m-Kw X-eh≥ tUm. A-Pn-Xv-Ip-am¿ ]-d-

tim-[-\ \-S-ØnbXv. t£-{X-]-cn-k-c-Øv ]-Ømw \q-‰m-≠p-ap-X¬ P-\-hm-k-ap≠m-bn-cp-∂p F-∂-Xn-\v sX-fnhm-Wv Cu I-s≠-Ø-se-∂v hn-Z-

C-dm-Jn \nÀ-an-¨ tSmÀ-]n-tUm Pm-dp-I-Ä I-s−-¯n  B-Zn-a-k-aq-l-¯n-sâ hym-]m-c-¯n-sâ sX-fn-hp-IÄ 

™p. t£-{X-]-cn-k-c-Øv tdmUp-]-Wn-°n-sS A-hn-Nm-cn-X-ambn I-s≠-Øn-b I¬-∏-S-hp-Iƒ F-√m-h-cn-epw B-Imw-£ D-≠m°n-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂m-Wv ]p-cmh-kv-Xp im-kv-{X-⁄¿ ]-cn-

Kv-Z¿ ]-d-bp-∂p. C-Xp-Iq-Sm-sX ]p-cm-X-\ C-dm-Jn¬ \n¿-an-® tSm¿-]n-tUm Pm-dp-I-fpw ]-fl\m-`-kzm-an t£-{X-Øn-s‚ ]-cnk-c-Øv \n-∂pw I-s≠-Øn-bn-´p≠v. A-tX-k-a-bw, ap-ºv hn-gn-

™w Xp-d-ap-J-Øn-\p k-ao-]w \-S-Øn-b J-\-\-Øn-epw C-tX co-Xn-bn-ep-≈ Pm-dp-I-fpw ]m-{Xß-fpw tI-c-f k¿-h-I-em-im-ebn-se ]p-cm-h-kv-Xp h-Ip-∏v Is≠-Øn-bn-cp-∂p. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ B-Zn-a k-aq-l-Øn-s‚ hym-]m-c-_-‘ß-sf Ip-dn-®p-≈ sX-fn-hp-I-fmWv C-Xn¬ \n-∂pw e-`n-°p-∂sX-∂m-Wv K-th-j-I-cp-sS A-`n{]m-bw. h-S-t°-\-S-bv-°p k-ao]w h-b-ep-I-fpw Ip-f-ß-fp-am-bncp-∂p-sh-∂ [m-c-W-sb-bpw Xncp-Øp-∂-Xm-Wv \n-e-hn-se Is≠-Ø-ep-I-sf-∂v tUm. A-PnXvv-Ip-am¿ ]-d-bp-∂p. \n-e-hn-se

I-s≠-Ø-ep-Iƒ ]p-cm-h-kv-Xph-Ip-∏n-s‚ an-I-® t\-´-am-bn hne-bn-cp-Ø-s∏-Sp-∂p. X-e-ÿm-\ Pn-√-bn¬ \-SØn-b ]-cy-th-j-W-ß-fn¬ \n∂v t£-{X-ß-sf-°p-dn-®pw cm-P`-c-W-sØ-°p-dn-®pw kq-N-\-e`n-®n-´p-s≠-¶n-epw B-Zy-am-bmWv Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn-se B-Zn-a\n-hm-kn-I-sf-°p-dn-®p-≈ sXfn-hp-Iƒ e-`n-°p-∂-Xv. \n-e-hnse km-l-N-cy-Øn¬, Xp-S¿-]cy-th-j-W-ß-fn¬ Iq-Sp-X¬ Ncn-{X-k-Xy-߃ sh-fn-s∏-Sm-\p≈ km-[y-X-bn-te-°m-Wv Cu I-s≠-Ø-ep-Iƒ hn-c¬-Nq-≠p∂-Xv.

Hm-]-td-j³ Ip-t_-c: ]m-h-d-«n-bn H-cmÄ Iq-Sn A-d-kv-än ]m-h-d-´n: Hm-]-td-j≥ Ip-t_-cbp-sS `m-K-am-bn ]m-h-d-´n-bn¬ Hcm-sf Iq-Sn A-d-Ãv sN-bv-Xp. ]pXp-a-\-t»-cn X-e-t°m-´q¿ tPm¨-k-\m(44)Wv A-d-kv-‰nem-b-X-v. C-bmsf Nm-e-°p-Sn H-∂mw ¢m-kv aPn-kvt{S-‰-n\p ap∂ n ¬ lm-Pcm-°n dn- a m‚ v X-e-t°m-´q¿ s N-bvtPm¨-k≥ Xp. tP-m¨-k-s‚ ho-´n¬ \n-∂v A-©v ss_-°p-Iƒ c-≠v Hm-t´m, H-cp _-te-tdm Im¿ F-∂n-h t]m-enkv ]n-Sn-s®-Sp-Øp. Nm-h-°m-Sv

tPm¨-k-s‚ ho-´n¬-\n-∂p ]n-Sn-Iq-Sn-b hm-l-\-߃ kn.-sF sI kp-Z¿-i-s‚ \n¿-t±- ¥v, F≥ {]-im-¥v F-∂n-h-c-Sim-\p-k-c-Ww ]m-h-d-´n F-kv.- ßp-∂ kw-L-am-Wv C-bm-sf AsF ]n B¿ _n-tPm-bv, A-Uo- d-Ãv sN-bv-X-Xv. tPm¨-k-s‚ j-\¬ F-kv.-sF cm-L-h≥, ho-´n¬ \-S-∂ sd-bv-Un¬ \n-∂mko-\n-b¿ kn.-]n.-H-am-cm-b kp- Wv t]m-en-kv hm-l-\-߃ ]n-SnIp-am-c≥, cm-[m-Ir-jv-W≥, A- s®-Sp-Ø-Xv. P-bv-Ip-am¿, kn.-]n.-H-am-cm-b hn]m-h-d-´n-bn¬ {]-h¿-Øn-°pPn-Øv, \n-tP-jv, Fw ]n {]-i-m- ∂ Hm-^n-kn¬ \-S-∂ sd-bn-

Un¬ ÿn-c-am-bn ]-W-an-S-]m-Sv \-S-Øp-∂ tc-J-I-fpw t]m-enkv ]n-Sn-s®-Sp-Øn-´p-≠v. I-gn™ Zn-h-kw Hm-]-td-j≥ Ipt_-c-bp-sS `m-K-am-bn \-S-∂ ]cn-tim-[-\-bn¬ A¿-∏-Ww Ipdo-kn-se aq-∂p t]-sc ]n-Sn-IqSn-bn-cp-∂p.-

"JpÀ-B-sâ B-i-b{]-N-mcWw -A-\n-hm-cy-X' tIm-gn-t°m-Sv: hn-ip-≤ Jp¿-B\n-s‚ B-i-bw a-\p-jy-cn¬ {]N-cn-°p-I-sb-∂-Xv F-°m-esØ-bpw A-\n-hm-cy-X-bm-sW∂v a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p´n. Cu B-h-iyw \n¿-h-ln-®psIm-≠n-cn-°p-∂ F-kv.F¬.B-¿.-kn. k-aq-l-Øn-\p a-lØm-b kw-`m-h-\-bm-Wv \¬-Ip∂-sX-∂v F-kv.-F¬.B¿.kn. kn¬-h¿ Pq-_n-en k-am-]-\ ktΩ-f-\-Øn¬ A-hm¿-Uv Zm-\w \n¿-h-ln-®p-sIm-≠v A-t±-lw ]d-™p. a-\p-jy-Ip-e-Øn-\v \-∑ am-{Xam-Wv C-kv -emw hn-`m-h-\ sN-øp∂-Xv. am-Xm-]n-Xm-°-sf ]-cn-]men-°p-I, ap-Xn¿-∂-h-sc B-Z-cn°p-I, ]m-h-ß-sf k-lm-bn-°p-I Xp-S-ßn C-kv-emw D¬-t_m-[n-∏n°p-∂ \-∑ GXp hn-izm-kn-°pw

kzo- I - c n- ° m- h p- ∂ - X m- s W- ∂ pw kv {Kq-∏v kv-t]m¨-k¿ sN-bv-X sI Ip-™m-en-°p-´n hn-X-c-Ww A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. kzm-K- tKmƒ-Uv sa-U-ep-Iƒ a-{¥n ]n sN-bv-Xp. X-kw-Lw sN-b¿-am≥ kn kn k-enw A-[y-£-X h-ln-®p. {]m-bm-[n-Iyw ]T-\-Øn-\v XS-k-a-s√-∂v sX-fn-bn-® {]-ÿm\-am-Wv F-kv.F¬.-B-¿.-kn-sb∂v a-{¥n Fw sI ap-\o¿ kmw-kvIm-cn-I k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp-sIm-≠v ]-d-™p. a-\pjy-Po-hn-X-Øn-se A-h-km-\n°m-Ø {]-{In-b-bm-Wv ]T-\w. F-kv.F¬.B¿.kn. tKmƒ-Uv sa-U¬ tP-Xm-°-fm-b H-∂mw h¿-j te-Uo-kv hn-Mn-se F Sn A-^v-\, X-e-ti-cn _m-®n-se S°n-b A-_v-Zp¬ P-eo¬, c-≠mw h¿-j te-Uo-kv hn-Mn-se sI ^ko-e, jp-Pp≥ lm-cn-kv, A©mw h¿-j ]Tn-Xm-hv sI hn lk-\-Øv F-∂n-h¿-°v ]m-cn-k≥-


{]mtZ-inIw

19 sa-bv 2014 Xn¶ƒ

a-eÀ-hm-Sn _m-temÂ-k-hw

]cn-]mSn

„Xr-iq¿ tX-°n≥-Im-Sv ssa-

Xm-\n: Xr-iq¿ ]q-cw {]-Z¿-i\w-˛ cm-hn-se 10.00 „tI-c-f kw-Ko-X \m-S-I A°mZ-an Xn-b-‰¿: tI-c-f kw-KoX \m-S-I A-°m Z-an-bp-sS Ip´n-I-fp-sS \m-S-I in¬-∏-im-e DZv-Lm-S-\w-˛ ssh-Io-´v 6.00, ¢mh¿-dm-Wn \m-S-I-{]-Z¿-i-\w-˛ 6.30 „Xr-iq¿ I-e-t{Œ-‰v tIm¨-^d≥-kv lmƒ: h-\n-Xm I-Ωoj≥ A-Zm-e-Øv-˛ cm-hn-e 10.00

Adnbn-¸pIÄ

ssk-\n-I sd-Ìv lu-kn tPm-en H-gn-hv Xr-iq¿: ssk-\n-I t£-a h-Ip∏n-\v Io-gn¬ Xr-iq¿ ]q-tØmfn¬ ]p-Xn-b-Xm-bn B-cw-`n-°p∂ ssk-\n-I sd-Ãv lu-knte-°v Xm¬-°m-en-I A-Snÿm-\-Øn¬ sI-b¿ tS-°-sd \n-b-an-°p-∂p. A-t]-£-I¿ hnap-‡ `-S≥-am-tcm A-h-cp-S B{in-X-tcm B-bn-cn-°-Ww. {]-Xnam-kw 6,000 cq-] th-X-\-am-bn e-`n-°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃°v t^m¨ 0487˛2384037. At]-£-Iƒ Pn-√m ssk-\n-I t£-a Hm-^n-kn¬ kzo-I-cn-°p∂ A-h-km-\ Xo-b-Xn Pq¨ 10.

Im-f-ap-dn A¬-a-Zv-d-k-Øp¬ C-kv-e-man-ø kwL--Sn-∏n® _m-tem¬-k-h-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S-∂ dm-en

tSm-bv-e-äv \nÀ-am-W-¯n-\v [-\-k-lm-bw

ssa-te-Pv hÀ-[n-¸n-¡m-\p-Å km-t¦-Xn-I hn-Zy-bp-am-bn hn-ZymÀ-Yn-IÄ

]p-Xp-°m-Sv: ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Zpcn-Xm-izm-k \n-[n-bn¬ \n-∂p-ff [-\-k-lm-bw ]p-Xp-°m-Sv afi-e-Øn-se A-©pt]¿-°v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. ]q-t°m-Sv ]m-e-°p-∂v X-®w]n-f-fn tKm-]-Ip-am¿, s\-∑-Wn°-c kz-tZ-in Iu-k-ey, ]-d-∏q°-c kz-tZ-in kp-\n-X, I-√q¿ kz-tZ-in-I-fm-b B-eo-kv, A-Pb≥ F-∂n-h¿-°vNn-In-¬k k-

a-Þ-e-¯n-sâ k-a-{K-hn-I-k-\-¯n-\v cq-]-tc-J X-¿m-dm-¡pw: kn F³ P-b-tZ-h³

£o-c IÀ-j-IÀ-¡p[-\-k-lm-bw

]cn-Wbw

Xr-Xz-Øn¬ t]m-en-kv kw-Lhpw ÿ-es - Ø-Øn. G-gp Zn-hk - Øn-\I - w ho-Sv am-dn-bn-s√-¶n¬ ]©m-b-Øv \-S-]-Sn-°v t]m-en-kv k-lm-bw \¬-Ip-sa-∂v Fkv.sF Zn-eo-]v ]-d™ p.40 h¿-jam-bn C-hn-sS Hm-e∏ - p-cb - n¬ Ip-´-

t^¬, _n-Pp-e jn-_p F-∂n-hcp-≠m-bn-cp-∂p.

sk-an-\mÀ \-S-¯n

B-Xn-c-∏n-f-fn: A-cq¿-ap-gn sk‚ v t]mƒ-kv ]-≈n-bn¬ sI.kn.ssh.F-Ωn-s‚-bpw, tlm-fn F-bv-©¬-kv tIm-¨-sh-‚-n-s‚bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ bp-h-P-\ sk-an-\m¿ \-S-Øn. Nm-e-°p-Sn A-hm¿-Uv U-bd - Œ - ¿- ^m. tPm-kv A-ºq-°≥ D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p.

Npcp¡¯nÂ

kw-K-ta-i³ C-¶p ]-Ån-th-«-bv-¡v F-gp-¶-Åpw C-cn-ßm-e-°p-S: `-K-hm≥ {io kw-K-ta-i≥ C-∂p ]-≈n-th´-bv-°m-bn F-gp-∂-≈pw. Xn-cp-hp-¬k-h-Øn-s‚ A-h-km-\ Zn-h-k-am-b C-∂m-Wp `-K-hm≥ B-Zy-am-bn a-Xn¬-s°-´n-\v ]p-d-tØ-bv-°v F-gp-∂-≈p-∂-Xv. A-h-km-\-io-th-en cm-hnse 8.30\v Xp-S-ßpw. s]-cp-h-\w Ip-´≥-am-cm-cp-sS {]-am-WnI-Xz-Øn¬ \m-e-c-a-Wn-°q¿ ]-©m-cn sIm-´n-Øn-an¿°pw.cm-{Xn 8.30\v t£-{X-Øn-se aq-∂p-{]-Z-£n-W-Øn-\v ti-jw sIm-Sn-a-c-®p-h-´n¬ ]m-Wn-sIm-´n-bm-Wv A-©v B-\I-tfm-sS `-K-hm≥ ]p-d-tØ-bv-°v F-gp-∂-≈p-I.\n-i-–-ambn-´m-Wv `-K-hm-s‚ F-gp-∂-≈-Øv. ]-≈n-\m-bm-´v \-S-Øp∂-Xn-s‚ ]m-c-º-cy A-h-Im-in-I-fm-b ap-f-b-Øv \m-b-cm-Wv ]-∂n-bp-sS {]-Xn-cq-]-sØ A-sº-bv-Xv ho-gv-Øp-I.]-≈n-th´-bv-°v ti-jw A-©v B-\-I-sf A-Wn-\n-c-Øn ]-©-hm-ZyØn-s‚ A-I-º-Sn-tbm-sS `-K-hm≥ Xn-cn-s®-gp-∂-≈pw. ]-d°m-Sv X-¶-∏≥-am-cm-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv ]-©-hmZyw.Ip-´w-Ip-fw ]-¥-en¬ ]-©-hm-Zyw A-h-km-\n-®v sN-ºS h-l-sIm-´n ]m-≠n-ta-fw B-cw-`n-°pw. s]-cp-h-\w Ip-´≥am-cm-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv ]m-≠n-ta-fw \-S-°p-I.t£{X-\-S-bv-°¬ ta-fw A-h-km-\n-®-ti-jw Xr-]p-S-sIm-´n `-Khm≥ t£-{X-Øn-\-I-tØ-bv-°v {]-th-in-°pw. Xp-S¿-∂v ]≈n-°p-dp-∏v N-S-ßv \-S-°pw.B-dm-´v \m-sf Nm-e-°p-Sn-∏p-gbn-se Iq-S-∏p-g B-dm-´p-I-S-hn¬ \-S-Øpw. H-∂n-S-hn-´p-≈ h¿-j-ß-fn-em-Wv kw-K-ta-iz-c-s‚ B-dm-´v Nm-e-°p-Sn-∏p-gbn¬ \-S-Øp-∂-Xv. I-gn-™-h¿-jw cm-∏mƒ I-S-hn-em-bn-cp∂p.Iq-S-∏p-g-bn¬ B-dm-´n-\p-≈ H-cp-°-߃ ]q¿-Øn-bm-bn´p-≠v. I-™n, ap-Xn-c-∏p-gp-°v, am-º-g-°-dn, am-ß A-®m¿, \m-fn-tI-cw, i¿-°-c, ]-∏-Sw F-∂n-h-bm-Wv ]m-f-∏m-{X-ßfn¬ {]-km-Z-am-bn hn-f-ºp-∂-Xv.

`-£y-kp-c-£m \nÀ-tZ-i-§Ä ]m-en-¡-W-sa-¶v A-tkm-kn-tb-j³

X¬ t]m-en-sk-Øn-bm-Wv Bfp-I-sf im-¥-cm-°n-b-Xv. B-\bn-S-™n-´n-s√-∂v B-fp-Iƒ-°v hy-‡-am-sb-¶n-epw Hm-Sn c-£s∏-´-h¿ km-[m-c-W-\n-e ssIh-cn-°m≥ Ip-sd k-a-b-sa-SpØp. X-am-i-°m-Wv- hym-P-{]-Nm-cWw \-S-Øn-b-sX-∂v ]n-Sn-bn-emb {]-Xn k-Ω-Xn-®-Xm-bn t]m-enkv ]-d-™p. \m-´p-Im-cm-Wv {]Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn kw-`-hw \-S-°p∂ k-a-b-Øv Uyq-´n-bn-ep-≠mbn-cp-∂ t]m-en-kp-Im-sc F¬∏n-®-Xv. C-bm-tfm-tSm-∏-ap-≠mbn-cp-∂-h¿ Hm-Sn c-£-s∏-´p. Ign-™ h¿-j-sØ D-¬k-h-Im-eØpw tam-j-Ww e-£y-am-°n hym-P-{]-Nm-c-Ww \-S-Øn-b c≠p-t]¿ t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bnem-bn-cp-∂p.

sIm-Sp-§-Ãq-cn A-{I-aw; _n.-sP-.]n. t\-Xm-hn-sâ ho-Sn-\v t\-sc I-tÃ-dv

F-gp-¯-ѳ k-am-P-¯n-sâ {]-hÀ-¯-\-§Ä k-aq-l-¯n-\v am-Xr-I: ]n F am-[-h³ Fw.FÂ.F.

sIm-Sp-ß-√q¿: sIm-Sp-ß-√qcn¬ ho-≠pw A-{I-aw, ta-Ø-ebn¬ _n-.sP-.]n. t\-Xm-hn-s‚ ho-Sn-\p t\-sc I-t√-dv. _n-.sP.]n ta-Ø-e I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn jnw-Pn-Ip-am-dn-s‚ Nn-Øn-c h-fhn-ep-≈ ho-Sn-\p t\-sc-bm-Wv i-\n-bm-gv-N cm-{Xn-bn¬ I-t√-dp≠m-b-Xv. I-t√-dn¬ ho-Sn-s‚ P-\¬ Nn√p-Iƒ X-I¿-∂p. _n-.sP-.]n. Pn√m ssh-kv {]-kn-U‚ v F B¿ {io-Ip-am¿, Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-Kw sI ]n D-Æn-Ir-jv-W≥, sIm-Spß-√q¿ a-fi-ew {]-kn-U‚ v t]m-W-Øv _m-_p, \-K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿ A-Uz.Un Sn sh¶n-tS-iz-c≥, ]n F-kv A-\n¬Ip-am¿ Xp-S-ßn-b-h¿ ÿ-ew kμ¿-in-®p. A-{I-a-Øn-\p ]n-∂n¬ kn.]n.-F-Ωm-sW-∂v _n.-sP-.]n t\Xr-Xzw B-tcm-]n-®p.

]p-e-°m-´p-I-c-bn¬ sF ]n Ip-´-s‚ ho-Sns‚ ]p-\¿-\n¿-am-Ww ]-©mb-Øv A-[n-Ir-Xcpw t]m-enkpw F-Øn X-S-bp-∂p ]p-d-tºm-°n-se ho-Sv G-gp Zn-hk-Øn-\I - w s]m-fn-®p am-‰W - s - a∂p Im-Wn-®v sk-{I-´-dn D-j t\m-´n-kpw \¬-In. {]-tZi-Øv kw-L¿-jm-h-ÿ-bm-b-tXmsS ]p-Xp-°m-Sv kn.-sF t_-_n, Fkv.sF Zn-eo-]v F-∂n-hc - p-sS t\-

lm-bw \¬-In-. A-©p t]¿-°mbn 6.60 e-£whn-X-c-Ww sN-bvXp. Fw-.F¬-.F-bp-sS t\-XrXz-Øn-¬ ho-Sp-I-fn-se-Øn-bmWv A-[n-Ir-X¿ [-\-k-lm-bw ssI-am-dn-bXv. Fw.-F¬-.F-bv-s°m-∏w apIp-μ-]p-cw X-l-kn¬-Zm¿ sF F a-[p-kq-Z-\≥, A-f-K-∏ \-K¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI cmtP-iz-cn, Aw-K-ß-fm-b jo-e dm-

{X-Øn-se i-\n-bm-gv-N-bn-se hnf-°n-\n-S-bn-em-Wv kw-`-hw. ]-Sn™m-sd \-S-∏p-c-bn¬ ta-fw \-S°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv Nn-e¿ B\ Hm-Sn-sb-∂v hn-fn-®p-]-d-™-Xv. kw-`-hw tI-´-Xpw sX-t° \S-bn-epw In-g-t° \-S-∏p-c-bn-epw Iq-Ø-º-e-Øn-s‚ X-d-bv-°v Np‰n-ep-am-bn D-≠m-bn-cp-∂-h¿ NnX-dn-tbm-Sn. ]p-d-tØ-bv-°v Hm-Sp∂-Xn-\n-sS Xn-°n-epw Xn-c-°nepw Im¬-X-´n ho-Wm-Wv ]-e¿°pw ]-cp-t°-‰-Xv. ]-e-cpw Iq-´w sX-‰n-t∏m-bn. s]m-en-kpw F-en^‚ v kv-Izm-Upw I-Ωn-‰n-°m-cpsam-s° B-\ Hm-Sn-bn-´n-s√-∂pw ]-cn-{`m-¥-cm-tI-s≠-∂pw D-ds° hn-fn-®v A-dn-bn-s®-¶n-epw {]m-W-c-£m¿-∞w ]p-d-tØ-bv°v c-£-s∏-Sm≥ {i-an-°p-∂-h¿ A-Xv Ku-\n-®n-√. Xp-S¿-∂v Iq-Sp-

ho-Sv ]p-Xp-¡n-¸-Wn-bp¶Xp ]-©mb-¯v X-S-ªp; ]p-d-t¼m-¡n-se \nÀ-am-Ww s]m-fn-¡-W-sa-¶v t\m-«okv ]p-Xp-°m-Sv: ]p-e-°m-´p-I-c-bn--¬ \n¿-[\-Ip-Spw-_w h¿-j-ß-fmbn Xm-a-kn-°p-∂ Hm-e-ta-™ ho-Sv ]p-Xp-°n-∏-Wn-bp∂-Xv ]©mb-Øv A-[n-Ir-X-sc-Øn -XS™p. kn.Fw.]n. t\-Xm-hv sF ]n Ip-´s - ‚ ho-Sm-Wv s]m-fn-®p-am‰-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ]-©mbØv sk-{I´-dn t\m-´okv \¬-Inb-Xv. \n¿-am-Ww ]p-dt- ºm-°n-emsW-∂v ]-d-™m-Wv ]-©m-bØn-s‚ \-S-]Sn. F-∂m¬ ]p-e°m-´p-Ic - tdm-Un¬ ]p-dt- ºm-°v I-tø-dn tIm¨-{Io-‰v sI-´n-S-ßfpw a-Xn-ep-I-fpw \n¿-an-®-Xn-s\Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°m-Ø ]©m-bØ - v Hm-e ta-™ ho-Sv s]mfn-®p am-‰W - s - a-∂v B-hi - y-s∏-Sp∂-Xv hy-‡n-]-c-am-b ssh-cmKyw aq-ea - m-sW-∂v sF ]n Ip-´≥ ]-d™ p. a-g-°m-ew A-Sp-Ø-tXm-sS tNm¿-s∂m-en-°p∂ Hm-e ta™ ho-Sv am-‰n tIm¨-{Io-‰v …m_p-Iƒ Im-ep-I-fpw ÿm-]n-®-v jo-‰v ta-bm-\m-bn-cp-∂p Ip-´-s‚ ]-≤-Xn. F-∂m¬ \m-´p-Im-cn¬ Nne¿ hn-h-c-a-dn-bn-®-Xn-s\ XpS¿-s∂-Øn-b ]-©m-bØ - v A-[nIr-X¿ ho-Sn-s‚ \n¿-am-W {]-h¿Ø-߃ \n-dp-Øn sh-bv-°m≥ \n¿-t±-iw \¬-Ip-I-bm-bn-cp∂p.

h-sc-sb-√mw Xm-eq-°v- B-ip-]{Xn-bn¬ \n-∂v hn-h-c-a-dn-bn-®psh-¶n-epw C-Xp-h-sc \-S-]-Snsbm-∂pw D-≠m-bn-´n-s√-∂v am{X-a-√ `-‡-P-\-ß-fpw Po-h-\°m-cp-a-S-°-ap-≈ \n-c-h-[n-t]¿°v `-£-W-tam-cp-°p-∂-Xv ipNn-Xz-\n-e-hm-cw Ip-d-™ am-en\yw Iq-Sn-°n-S-°p-∂ Cu A-∂Zm-\-∏p-c-bn¬ X-s∂-bm-Wv. t£- { X- Ø n- s e- Ø p- ∂ `‡-P-\-߃-°v th-≠-{X kuI- c y- s am- c p- ° p- ∂ - X n- \ v Np- a - X e-s∏-´ A-[n-Ir-X¿ \n-cp-Ø-chm- Z - ] - c - a m- b k- a o- ] - \ - a m- W v C- ° m- c y- Ø n¬ kzo- I - c n- ° p∂-sX-∂v \m-´p-Im¿ B-tcm-]n®p.

B-\-bn-S-sª-¶p hym-P-{]-Nm-c-Ww; Xn-¡n-epw Xn-c-¡n-epw \n-c-h-[n t]À¡v ]-cn-t¡-äp

dn-kÀ-¨v s^-tem-bp-sS XmÂ-¡m-en-I H-gn-hv

]m-h-d-´n: ]m-h-d-´n hn-ip-≤-butk-∏n-Xm-hn-s‚ Xo¿-∞tI-{μØn-se F-´m-an-S Xn-cp-\m¬ `‡n\n¿-`-c-am-bn. Rm-b-dm-gv-® ]p-e¿-s® 5.30 ap-X¬ H-º-Xv hsc Xp-S-¿-®-bm-bn Zn-hy-_-en \-S∂p. 10\v B-tLm-j-am-b ]m-´p Ip¿-_m-\-bv-°v ^m. tPm-Wn ta\m-t®-cn ap-Jy-Im¿-an-I-\m-bn. Xp-S¿-∂v B-tLm-j-am-b `fim-cw F-Ƭ \-S-∂p. sshIo-´v ^m. ssk-tPm ssX-°m´n¬, am¿. t]mƒ Nn-‰-n-e-∏n-≈n F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Znhy-_-en \-S-∂p. cm-hn-se ap-X¬ cm-{Xn 10 hsc hn-hn-[ k-ap-Zm-b-ß-fn¬ \n∂pw ho-Sp-I-fn¬ \n-∂pw h-gn-]mSp h-f-Iƒ tZ-hm-e-b-Øn¬ FØn. ]m-h-d-´n Sm-Iv-kn ss{U-thgv-kn-t‚-bpw Np-a-´p sXm-gn-em-fnI-fp-tS-bpw \m-´p-Iq-´w I-em-thZn-bp-tS-bpw hm-Zy-tLm-j-ß-fptS-bpw A-I-º-Sn-tbm-sS h-f-sbgp-s∂-≈n-∏p-Iƒ \-S-∂p. sX°v ku-lr-Z-b th-Zn-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ tZ-hm-e-b ap-‰Øv 101 I-em-Im-c-∑m-sc A-Wn\n-c-Øn Xn-cp-k-∂n-[n-ta-fw Ac-tß-dn.

bm-bn Du-´p-]p-c-bn-epw, D-Æmbn-hm-cy¿ I-em-\n-e-b-Øn-epw A-∂-Zm-\w \-S-Øp-∂p-≠v. F∂m¬ A-Sp-Ø Zn-h-kw ap-X¬ ]-e¿-°pw tZ-lm-kzm-ÿyw A\p-`-h-s∏-´p Xp-S-ßn-b-Xv. `-£-W-Øn-eq-sS-bm-Wv hnj-_m-[-tb-‰-sX-∂v {]m-Y-an-Imt\z-j-W-Øn¬ hy-‡-am-b-Xmbn Xm-eq-°v- B-ip-]-{Xn A-[nIr-X¿ A-dn-bn-®p. A-∂-Zm-\Øn-\m-bn D-]-tbm-Kn-°p-∂ sh≈-Øn-eq-sS-bm-bn-cn-°mw hn-j_m-[-bp-≠m-sb-sX-∂m-Wv \nK-a-\w. t£-{Xw A-Uv-an-\n-kv-t{S‰¿, B-tcm-Ky-h-Ip-∏v, t]m-en-kv Xp-S-ßn C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´-

3

]p-Xp-¡m-Sv a-Þ-e-¯n-se A-©pt]À-¡v ap-Jy-a-{´n-bp-sS [-\-k-lm-bw

Iq-SÂam-Wn-Iyt£-{X-¯n `-£y-hn-j-_m-[; 50 t]À Nn-InÂ-k-tX-Sn

C-cn-ßm-e-°p-S: Iq-S¬-am-WnIyw t£-{X-Øn-¬ A-∂-Zm-\Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø \n-c-h-[n t]¿-°v `-£y-hn-j-_m-[-tb-‰p. t£-t{Xm-¬k-h-tØm-S-\p-_‘n-®v \-S-∂ A-∂-Zm-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø-h¿-°m-Wv `-£y-hnj-_m-[-aq-ew O¿-±n-bpw h-b-dnf-°-hpw tZ-lm-kzm-ÿy-hpw A-\p-`-h-s∏-´-Xv. Xr-iq¿: Pn-√-bn-se a-¬kyap-∏-tXmfw t]-sc C-cn-ßmsØm-gn-em-fn-I-fp-sS ho-Sp-Ie° p-S-bn-se Xm-eq-°v- B-ip-]fn¬ tSm-bv-e-‰v \n¿-am-W-Øn-\p≈ [-\ k-lm-bw \¬-Ip-∂-Xn- {Xn-bn-epw, a-‰p-≈-h-sc \-K-c\v tI-c-f a-¬ky-sØm-gn-em-fn Øn-se hn-hn-[ B-ip-]-{Xn-I-fnep-am-bn {]-Y-a ip-{iq-j \¬-In t£-a-\n-[n Kp-W-t`m-‡m-°hn-´-b-®p. B-cp-sS-bpw \n-e Kpfm-b a-¬ky-sØm-gn-em-fn-Icp-X-c-a-√. t£-t{Xm-¬k-h-Øn- Iq-S¬-am-Wn-Iyw t£{X-Ønse ip-Nn-Xz-\n-e-hm-cw Ip-d-™ fn¬ \n-∂v A-t]-£ £-Wn®p. kz-¥-am-bn ho-Sp-≈ tSm-bv- s‚ `m-K-am-bn I-gn-™ H-cm-gv-®- A-∂-Zm-\-∏p-c e-‰v ku-I-cyw C-√m-Ø-h-cm-Wv A-t]-£n-t°-≠-Xv. A-t]-£ Cu am-kw 24 \v ssh-Io-´v 4 aWn h-sc kzo-I-cn-°pw. a-¬kysØm-gn-em-fn s]≥-j-W¿-am¿°pw Cu ]-≤-Xn-bn¬ A-t]£n-°mw. hn-i-Z hn-h-c-߃ C-cn-ßm-e-°p-S: Iq-S¬-am-WnsIm-S-I-c: ss_-°n-s‚ ssa- F-b¿-{]o lo-‰n-Mv B≥-Uv a]m-´p-cm-bv-°-en-ep-≈ ^n-j-doIyw t£-t{Xm-¬k-h-Øn-\n-S^v e tamU n^ nt °j ≥ FteP v h¿[ n∏ n° m\ pw ]pI a kv sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ Hmbn-¬ B-\-bn-S-s™-∂v hym-Pen-\o-I-c-Ww Ip-d-bv-°m-\pw ∂p t]-cn-´n-cn-°p-∂ Cu sS^o-kn-epw A-t]-£m t^m-dw {]-Nm-c-Ww, Xn-°n-epw Xn-c-°nF-fp-∏-Øn¬ D-X-Ip-∂ \q-X-\ km-t¶-Xn-I- Iv-t\m-f-Pn ^n-j-do-kv C≥-kv-s]-Iv-S¿ epw \n-c-h-[n `-‡-P-\-߃-°p ss_° n¬ LS n∏ n° m\ mhnZ yb v ° v tImS me n BI v /^n-j-do-kv k-_v C≥-kv-s]-Iv]-cp-t°-‰p. Iq-S¬-am-Wn-Iyw Dkn-kv F≥-Pn-\n-b-dn-Mv tIm- Ipw. C-Xn-\v B-bn-c-tØm-fw S¿ Hm-^o-kp-Iƒ a-¬ky-`-h¬k-h-Øn-\n-S-bn¬ B-\ C-Sf-Pn-se sa-°m-\n-°¬ hn- cq-] am-{X-ta sN-e-hp h-cn-I\p-Iƒ F-∂n-hn-S-ß-fn-epw e-`nt™m-Sn-sb-∂ {]-Nm-c-Ww tIbp≈ ps h∂ v hnZ ym¿Y nI ƒ Zym¿Y nI ƒ cq] w \¬I n. F°pw. t^m¨-˛0487˛2331132. ´v ]-cn-{`m-¥-cm-b P-\-°q-´w Nn≥-Pn-\n-te-°p-≈ hm-bp- {]- ]-d-bp-∂p. B-Iv-kn-kv tIm-fX-dn-tbm-Sn-b-tXm-sS Xn-°n-epw hm-l-sØ Nq-Sm-°n-bm-Wv C- Pn-se sa-°m-\n-°¬ F≥-PnXn-c-°n-epw \n-c-h-[n t]¿-°v ]h¿ ss_-°n-s‚ ssa-te-Pv \o-b-dn-ßv hn-`m-Kw ta-[m-hn cp-t°-‰p. a-\p-tam-l≥ \m-b¿, A-kn. h¿-[n-∏n-®-Xv. Xr-iq¿: ]o-®n-bn-se tI-c-f h]-cp-t°-‰v Xm-eq-°m-ip-]-{Xnssk-e≥-k-dn¬ B-Œn- {]-^-k¿ I¬‚ v, kq-c-Pv F\-K-th-j-W ÿm-]-\-Øn¬ bn¬ {]-th-in-∏n-®-h-sc {]m-Y-anth-‰-Uv Nm¿-t°m-ƒ ^n¬-‰¿ ∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Cu h¿-jw Un-kw-_¿ 31 h-sc I Nn-In-¬k \¬-In hn-´-b-®p. L-Sn-∏n-®p. ssk-e≥-k-dn¬ hn-Zym¿-Yn-I-fm-b s{^-Un-Iv Im-em-h-[n-bp-≈ K-th-j-W ]B-cp-sS-bpw \n-e Kp-cp-X-c-a-√. \n-∂p-≈ ]p-I-bn-se hn-jmw- tSm-an, Ir-jv-W-tZ-hv, in-h≥ ≤-Xn-°v Io-gn¬ dn-k¿-®v s^kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v H-cmiw Cu kw-hn-[m-\-Øn-eq-sS F-kv Ip-am¿, hn B¿ {io-Iptem-bp-sS Xm¬-Im-en-I H-gn-hpsf t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. Ip-d-bv-°m≥ km-[n-®-Xm-bn am¿, hn-jv-Wp a-Wn-I-WvT≥ ≠v. _-tbm-sI-an-kv-{Sn-bn-tem F-S-°p-fw B-bn-cw-tImƒ h-en]p-I-]-cn-tim-[-\-bn-eq-sS I- F-∂n-h-cm-Wv Cu t{]m-P-ŒnsI-an-kv-{Sn-bn-tem F¨-hb-]-d-ºn¬ A-\o-jm-Wv A-d-Ãns≠-Øn-bn-´p-≠v. C≥-tS-°v \v cq-]w \¬-In-b-Xv. tbm¨-sa‚¬ k-b≥-kn-tem e-bm-Xv. Iq-S¬-am-Wn-Iyw t£H-∂mw-¢m-kv _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z-am-Wv tbm-Ky-X. Pn.kn., Pn.kn. ˛-Fw.F-kv, F®v.]n.F¬-kn t]m-ep-≈ D-]-Ic-W-߃ ssI-Im-cyw sN-bv-Xp≈ ]-cn-N-bw A-`n-Im-ayw. {]mb-]-cn-[n 35 \v Xm-sg. {]-Xn-amkw 11,000 cq-]-bpw 10 i-X-am-\w Xr-iq¿: sd-bn-th hn-I-k-\w, sa-∂pw A-t±-lw tNm-Zn-®p. Xr- se 60% am-{Xw ^-≠v Nn-e-h-gnF-®v.B¿.F bpw s^-t√m-jn- Hm-h¿-{_n-Uv-Pv Xp-S-ßn Xr-iq¿ iq-cn¬ ap-∂-Wn-bp-sS I-W-°p- ®v _m°n em-]v-km-°n-√. {]-Xn∏m-bn e-`n-°pw. Xm¬-]-cy-ap]m¿-en-sa‚ v a-fi-e-Øn-s‚ ap- Iq-´-ep-Iƒ i-cn-sh-°p-∂-Xm-bn- k-‘n-bn-em-b I-ip-h-≠n sh≈-h¿ Pq¨ c-≠n-\v cm-hn-se Jw X-s∂ am-‰p-∂ hn-I-k-\- cp-∂p ^-ew. F-∂m¬ Bw B- hy-km-b ta-J-e-sb ]p-\¿-Po10 a-Wn-°v A- ¬ k¿-´n-^nØn-s‚ k-a-{K-am-b H-cp cq-] tc- Zv-an ]m¿-´n {]-Xo-£n-®-Xn-epw hn-∏n-°m-\p-f-f {]-tXy-I ]-≤°-‰p-Iƒ k-ln-Xw tI-c-f h-\- J X-øm-dm-°p-sa-∂v \n-bp-‡ A-[n-Iw thm-´p-]n-Sn-®-Xm-bpw Xn \-S-∏n-em-°p-sa-∂pw A-t±K-th-j-W ÿm-]-\-Øn-s‚ Fw.-]n. kn -F≥ -P-b-tZ-h≥ ]-d- A-t±-lw Nq-≠n-°m-´n. Kp-cp-hm- lw ]-d-™p. Xr-iq¿ ]o-®n Hm-^n-kn¬ \-SA-Xn-\m-bn hn-hn-[ cm-{„o-b™p. Xr-iq¿ {]-kv-¢-∫n¬ ao-‰v bq-cn-s‚ k-a-{K-hn-I-k-\-Øn-\v °p-∂ hm-Iv-˛-C≥-˛-C‚¿-hyq-hn- Zn {]-kn¬ kw-km-cn-°p-I-bm- th-≠n {]-h¿-Øn-°pw. Im¿ Pn-√m I-e-Iv-‰¿ Xp-S-ßn-b\v lm-P-cm-I-Ww. hn-i-Z hn-h-c- bn-cp-∂p A-t±-lw. Kp-cp-hm-bq¿ \-K-c-hn-I-k- h-cp-sS ]n≥-Xp-W tX-Sp-sa߃ www.kfri.res.in F-∂ ]n kn- Nm-t°m ]m-Xn-h-gn- \w B-h-iy-sa-¶n¬ tam-Un-bp- ∂pkn F≥ P-b-tZ-h-s\ hn-Psh-_v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw. s°-Øn-® ]-≤-Xn-Iƒ th-K- sS {i-≤-bn¬ sIm-≠p-h-cp-sa- bn-∏n-® a-fi-e-Øn-se ap-gp-h≥ Øn¬ ]q¿-Øo-I-cn-°pw. Xr- ∂pw P-b-tZ-h≥ ]-d-™p. Iq-Sp- thm-´¿-am-tcm-Spw tI-{μ X-ncXr-iq¿: £o-c-I¿-j-I¿-°v I- iq¿ -˛ -s]m-∂m-\n tImƒ hn-I- X¬ hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃ s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v d-h-b-{¥-hpw a-‰v D-]-I-c-W-ß- k-\ ]-≤-Xn-bp-sS km-[y-X-Iƒ ap-∂-Wn-bn¬ N¿-® sN-bv-X ti- Fw Fw h¿-Ko-kv, P-\-d¬ skfpw hm-ßp-∂-Xn-\v £o-c hn-I- ]Tn-°pw. tImƒ-hn-I-k-\-Øn- jw {]-Jym-]n-°pw. I-≈v-sN- {I-´-dn sI ]n cm-tP-{μ≥ F-∂nk-\ h-Ip-∏v [-\-k-lm-bw \¬- ¬ a-s‰m-cp D-Zv-Lm-S-\-am-am-¶- Øv t{]m-’m-ln-∏n-°p-∂-Xn-\v h¿ \-μn {]-Im-in-∏n-®p. X-s∂ Øn-\v H-cp-ßn-s√-∂pw kn F≥- kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-\v I-gn- thm-´v sN-bv-Xv hn-P-bn-∏n-®-h¿Ip-∂p. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ ]-d-™p. _p-≈-‰v s{S-bn-\n-t\- bpw. ssh-cn-I-fm-sW-¶n-epw hn- °v Ir-X-⁄-X-b¿-∏n-°m≥ \ntªm-°v £o-c hn-I-k-\ Hm°mƒ \-Ωp-°v th-≠-Xv sd- I-k-\-{]-h¿-Ø-\-߃ _n.-sP- bp-‡ Fw-.]n \n-b-a-k-`m a-fi^nkp-am-tbm A-Sp-Øp-≈ bn¬-th sse-\p-I-fp-sS hn-I-k- ]n-tbm-Spw N¿-® sN-øm≥ X-øm- e-ß-fn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øp-∂p. £o-c-kw-L-ß-fp-am-tbm _\-am-Wv. hn-I-k-\w P-\-߃-°v dm-Wv. Fw.]n-^-≠v ]-c-am-h-[n \-μn {]-I-S-\ ]-cy-S-\w 21 ap-X¬ ‘-s∏-S-Ww. th-≠n-bm-Wv A-Xn-\m-bn P-\- D-]-tbm-K-s∏-Sp-∂ co-Xn-bn¬ ]- 27 h-sc-bp-≈ Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-SsØ Ip-Sn-sbm-gp-]n-®m¬ A- ≤-Xn-Iƒ B-kq-{X-Ww sN- °p-sa-∂v tI-{μ Xn-c-s™-Sp-∏v h¿ F-hn-sS t]m-bn Xm-a-kn-°p- øpw. I-gn-™ Fw.]n-sb t]m- `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. I-S-∏p-dw: ap-\-°-I-S-hv ]-≈Øv ho-´n¬ _o-cp-hn-s‚ a-I ƒ kp¬-^n-b-bpw ssI-∏-aw-Kew N-fn-ßm-Sv ap-dn-Ø-d ho´n¬ A-–pƒ-Jm-Z-dn-s‚ a-I ≥ ap-ln-bp-±o-\pw hn-hm-ln-X -cm-bn.

F-«m-an-S Xn-cp-\m `-àn\nÀ-`-c-am-bn

I-bv-]-aw-K-ew: Im-f-ap-dn A¬-aZv-d-k-Øp¬ C-kv -e-man-ø a-e¿hm-Sn bq-\n-‰v _m-tem¬-k-hw \-S-Øn. ]cn-]m-Snb-psS `m-K-am-bn \S-∂ tLm-j-bm-{X Im-f-ap-dn- Nfn-ßm-Sv- I-Sw-t_m-´p-]m-Sw h-gn Im-f-ap-dn-bn¬ X-s∂ k-am-]n®p. Xp-S¿-∂v Im-bn-tIm¬-k-h߃ \-S-Øn. G-cn-b tIm-˛-HmUn-t\-‰¿ \-ko-lv, ]n hn C-{_mlnw, Sn Fw A-ao-d-en, \-kn¬ aXn-e-Iw, am-en-Iv ho-´n-°p-∂v t\Xr-Xzw \¬-In.

kochi/tcr

\pw Ip-Spw-_-hpw Xm-a-kn-®p hcp-∂p. ]-©m-bØ - n-se a-‰p A-\[nIr-X \n¿-am-Wß - ƒ°pw ]p-dtºm-°v I-tø-‰-߃°pw F-Xntc \-S] - S- n-sb-Sp-°m-Ø ]-©mbØv A-[n-Ir-Xc - p-sS \n-e] - m-Sv {]Xn-tj-[Ø - n-\n-Sb - m-°n-bn-´p-≠v.

A-cn-ºq¿: A-Jn-e tI-c-f F-gpØ-—≥ k-am-P-Øn-s‚ {]-h¿Ø-\-߃ s]m-Xp-k-aq-l-Øn\m-sI am-Xr-I-bm-sW-∂v ]n F am-[-h≥ Fw.F¬.F. A-`n-{]mb-s∏-´p. F-gp-Ø-—≥ k-am-Pw A-cn-ºq¿ im-J-bp-sS hm¿-jnIm-tLm-j-ß-fpw, Ip-Spw-_-kwK-a-hpw, hn-Zym-`ym-k A-hm¿-Uv hn-X-c-W-hpw \n¿-Δ-ln-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±lw. im-Jm Ip-Spw-_mw-K-am-b hn Pn A-\-¥-Ir-jv-W-\v sa-Un°¬ {]-th-i-\ ]-co-£-bn¬ anI-® hn-P-bw t\-Sn-b-Xn-\p-≈ Iym-jv A-hm¿-Upw D-]-lm-c-hpw Fw.F¬.F. k-Ωm-\n-®p. imJm {]-kn-U-‚ v A-Uz. sI sI hm-cn-Pm-£≥ A-[y-£-X-h-ln®p. kw-ÿm-\ {]-kn-U-‚ v Sn sI tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ am-ÿ ap-Jy A-Xn-Yn-bm-bn. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn {]-^. hn-P-bIp-am¿ ap-Jy {]-`m-j-Ww \-S-

Ip-«n-I-fp-sS \m-S-I inÂ-¸-im-e C-¶v Xp-S§pw Xr-iq¿: Ip-´n-I-fn¬ \m-S-Im-ht_m-[w h-f¿-Øn Zn-im-t_m-[ap-≈ H-cp X-e-ap-d-sb hm¿-sØSp-°p-I F-∂ D-tZy-i-e-£ytØm-sS tI-c-f kw-Ko-X \m-S-I A-°m-Z-an C∂v ap-X¬ 28 h-sc 10 Zn-h-kw \o-≠p-\n¬-°p-∂ \m-S-I-in¬-∏-im-e Xr-iq-cn¬ A-°m-Z-an Imw]-kn¬ kw-LSn-∏n-°p-∂p. tI-c-f-Øn-se hn-hn-[ Pn-√I-fn¬ \n-∂m-bn 25 Hm-fw Ip-´nIƒ Iymw-]n¬ ]-s¶-Sp-°pw. {]i-kv-X-\-S-\pw Ip-´n-I-fp-sS \m-SI-Øn¬ A-h-Km-lw t\-Sn-bn-´p≈ a-\p-tPm-km-Wv Iym-w]v Ub-d-Iv-S¿. \m-S-I-kw-hn-[m-b-Icm-b {]-_-e≥ th-eq¿, a-Wn-{]km-Zv F-∂n-h¿ tIm¿-Un-t\-‰¿am-cm-Wv. hn-Jym-X \m-S-I-{]-h¿Ø-I-\m-b cm-am-\p-Pw Iymw]n¬ Ip-´n-Iƒ-°v ¢m-s -Sp°pw. {]-kn-≤-cm-b \m-S-Im-≤ym]-I-cm-b \-cn-∏-‰ cm-Pp, jn-_p, {io-Pn-Øv c-a-W≥, kp-\n¬-h°w, \-Pv-a¬ jm-ln, a-t\m-Pv \m-cm-b-W≥, a-[p kq-Z-\≥ XpS-ßn-b-h¿ hn-hn-[ hn-j-b-ßsf kw-_-‘n-®v ]T-\-¢m- pIƒ \-bn-°pw. Iymw-]n-t\m-S-\p_-‘n-®v 19\v ¢m-h¿-dm-Wn, 21\v bm-Kq-¿, 23\v tSm-t´m-®m≥, 26\v sI-t‚m-Wn-b≥-kv F-∂o Ip-´nI-fp-sS \m-S-I-ß-fpw A-c-tßdp-∂p.

Kp-cp-hm-bq¿: kw-kv-Ym-\-sØ `q-cn-]-£w tlm-´-ep-I-fpw `£y-kp-c-£m \n¿-tZ-i-߃ ]m-en-°p-∂n-s√-∂ hm¿-Øbp-sS A-Sn-kv-Ym-\-Øn¬ t£-{X-\-K-cn-bn-se F-√m tlm´¬ D-S-a-Iƒ-°pw tlm-´¬ B≥-Uv d-kv-‰-d‚ v A-tkm-kntb-j≥ bq-\n-‰v ap-∂-dn-bn-∏p t\m-´o-kv \¬-In. tlm-´-epIƒ ]m-en-t°-≠ 30 `-£y-kp-c-£m \n¿-tZ-i-ß-fm-Wp k¿-°p-e-dn¬ D-≈-Xv. `-£-W-Øn-s‚ Kp-W-\n-e-hm-c-Ønepw ip-Nn-Xzw ]m-en-°p-∂-Xn-epw hn-´p-ho-gv-N ]m-Sn-s√-∂p I¿-i-\ \n¿-tZ-iw \¬-In-b-Xm-bn `m-c-hm-ln-I-fm-b {]-Imiv, _n-Pp-em¬, P-b≥ A-dn-bn-®p.

l-cn-X-ku-lr-Z Ir-jn Xp-S-§n sh-≈m-ß-√q¿: I-cp-W Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãn-\v Io-gn-ep-≈ ]p-Ø≥-Nn-d I-cn-ßm-®n-d-bn-se l-cn-X-ku-lr-Z {Km-aØn¬ ssP-h-co-Xn-bn-ep-≈ C-©n - a-™ƒ Ir-jn Xp-S-ßn. h-≈n-h-´w Im-´-I-Øv ap-l-Ω-Zv k-eo-an-s‚ ta¬-t\m-´-Ønep-≈ Ir-jn Sn F≥ {]-Xm-]≥ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

F-gp-Ø-—≥ k-am-Pw A-cn-ºq¿ im-J-bp-sS hm¿-jn-Im-tLm-jh -- pw Ip-Spw-_-kw-K-a-hpw hn-Zym-`ym-k A-hm¿-Uv hn-X-c-W-hpw ]n F am-[-h≥ Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p Øn. B‚-Wn (]-©m-b-Øv {]- sk-{I-´-dn cm-Pn tam-l≥-Zm-kv, kn-U-‚ v), A-Uz. kp-tc-jv, P-b- bq-Øv hn-Mv {]-kn-U-‚ v c-Xo-jv dmw, tUm. kp-tc-jv , A-Uz. D- kw-km-cn-®p. im-J-bp-sS ]p-Xn√m-kv _m-_p, N-{μ-Ip-am¿, Pn- b {]-kn-U-‚m-bn hn-P-b≥, sk√m {]-kn-U-‚ v `m-kv-I-c≥, {S-j- {I-´-dn-bm-bn P-b≥, {S-j-d-dm-bn d¿ tKm-hn-μ≥, h-\n-Xm hn-Mv {]- A-Uz. hm-cn-Pm-£≥ F-∂n-hkn-U-‚ v ]-fln-\ tam-l≥-Zm-kv, sc sX-c-s™-Sp-Øp.

NnInÂ-km [-\-k-lmbw I-S-∏p-dw: ]m-W-°m-Sv ap-l-Ω-Z-en in-lm-_v X-߃ dn-eo-^v sk¬ ap-kv-enw eo-Kv I-S-∏p-dw ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \¬-In h-cp-∂ U-bm-en-kn-kv [-\-k-lm-b-hpw Nn-In¬-k k-lmb-hpw Kp-cp-hm-bq¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv sN-b¿-am≥ Sn hn N-{μ-taml≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sX-°-c-I-Øv I-cow lm-Pn A-[y-£-X h-ln-®p. _-°¿ lm-Pn, Ip-™m-ep, a≥-kq¿ A-en, hn sam-bv-XpÆn, D-Ω¿-Ip-™n, ap-Po-_v, C-kv-am-bn¬ kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper thrissur Edition 2014-05-19  
Thejas Epaper thrissur Edition 2014-05-19  

Thejas Epaper thrissur edition. 2014-05-19

Advertisement