Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/tp

9 sa-bv 2014 sh≈n

"]q-cw kp-c-£-tbm-sS' _p-¡v-se-äv B-a-sX-\-Ê\¨-tpwn-t{]-¡m-\n-an-dI«-¨p--fIv p-m-shSv cm-I-®a-Npw-{µ³ {]-Im-i-\w sN-bv-Xp

\n-d-hv am-¼-g a-tlm-Âk-hw C-¶v Xp-S-§pw

Xr-iq¿: kn-‰n-s]m-en-kn-t‚-bpw sIm-Sp-ß-√q¿: kw-ÿm-\ F-Iv-ssk-kv Un-∏m¿-´v-sa‚ntlm¿-´n-°ƒ-®¿ an-j-s‚ k-lt‚-bpw Xr-iq¿ tIm¿∏-td-jI-c-W-tØm-sS sIm-Sp-ß-√q¿t‚-bpw k-l-I-c-W-tØm-sS sh-≈m-ß-√q¿ Sq-dn-kw hn-I-kB-hn-jv-Im¿ {S-kv-‰v- {]-kn-≤o\ skm-ssk-‰n-Iƒ tN¿-∂v I-cn-® -Xr-iq¿ ]q-cw kp-c-£sIm-Sp-ß-√q¿ t]m-en-kv ssatbm-sS- _p-°v-se-‰n-s‚ {]-ImXm-\n-bn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ i-\w Iu-kv-Xp-`w Hm-Un-t‰m-dn\n-d-hv am-º-g a-tlm-’-h-Ønb-Øn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ sF.\v C-∂v Xp-S-°-am-Ipw. cm-hn-se Pn. F-kv tKm-]n-\m-Yv a-{¥n kn 9.-30\v kw-hn-[m-b-I≥ I-a¬ D-F≥ _m-e-Ir-jv-W-\v \¬-In Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Sn F≥ {]\n¿-h-ln-®p. Xm-]≥ Fw.-F¬.-F. B-≤yIp-‰-c-ln-X, am-en-\y-c-ln£y-X h-ln-°pw. kz-tZ-in-bpw X, a-Zy-c-ln-X-am-b ]q-cw - A- bn _-‘-s∏-´ hn-h-c-ß-fm-Wv hn-tZ-in-bp-am-b 200 C-\w am-ºXm-Wv Cu h¿-j-sØ ]q-c-Øn- C-Xn¬ ap-Jy-am-bpw Dƒ-s°mg-ß-fm-Wv hn-ev-]-\-bv-°pw {]s‚ {]m-[m-\yw. Cu k-tμ-iw ≈n-®-Xv. Iq-Sm-sX ]q-c-Øn-s‚ Z¿-i-\-Øn-\p-am-bn D-≠m-Ip-I]-c-am-h-[n P-\-ß-fn-se-Øn- N-cn-{X-hpw {]-ap-J-cp-sS Hm¿-asb-∂v kw-Lm-S-I-k-an-Xn `m-c- -B-hn-jv-Im¿ {S-kv-‰v- {]-kn-≤o-I-cn-® -Xr-iq¿ ]q-cw kp-c-£-tbm-sS- ]p-kv-X-Iw sF.-Pn. F-kv tKm-]n-\m-Yv a-{¥n kn -F≥ _m-e-Ir-jv-W-\v \¬-In {]-Im-i-\w sN-øp-∂p °p-I-bm-Wv e-£yw. A-Xp-am- °p-dn-∏p-I-fpw Dƒ-s°m-≈n-®nhm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. A-]q¿h-am-bn-s°m-≠n-cn-°p-∂ \mS≥ am-º-g-ß-fpw {_-ko-en-se tSm-an, {io-e-¶-bp-sS sk-em≥, Hm-kv-t{S-en-b-bp-sS dp-am-\n, sI-\n-b-bp-sS \mw-tUm-bv F∂n-h-bpw a-tlm-’-h-Øn¬ D≠m-Ipw. Hm-d-©n-s‚ a-W-ap-f-f Im-iv-ao-cn am-ß-bpw Sn-∏p kp¬Xr-iq¿: Xr-iq¿ ]q-cw C-∂v. shØm-\v {]n-b-¶-c-am-bn-cp-∂ amSn-s°-´n-s‚-bpw h¿-W°p-S-am-‰º-g C-\-ß-fpw ta-f-bn-ep-≠mIpw. I-bv-]-aw-K-e-sØ dn-em-Iv- Øn-s‚-bpw Zr-iy-hn-kv-a-b-Ønkv F-Iv-kv-t]m¿-t´-gv-kpw ]m-e- \pw ta-f-Øn-s‚ \m-Z-hn-kv-a-bØn-\pw km-£n-bm-Ip-hm≥ Xr°m-Sv Nn-‰q¿ A-t{Km ]m¿-°piq¿ H-cp-ßn. Im-gv-N-Im-Wm≥ ham-Wv {]-Z¿-i-\-hpw hn¬-]-\cp-∂-h-sc kzo-I-cn-°m-\pw \mbpw \-S-Øp-∂-sX-∂v `m-c-hmSpw \m-´m-cpw H-cp-ßn-°-gn-™p. ln-Iƒ ]-d-™p. C-\n ap-∏-Øn-bm-dv a-Wn-°q¿ \o-≠p-\n¬-°p-∂ D-¬k-hmtLm-j-am-Wv. {]-kn-≤-am-b aTXn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]q-cw {]- Øn¬-h-c-hn-\pw C-e-™n-Ø-d am-Wn-®v Xr-iq¿ Xm-eq-°v ]- ta-f-Øn-\pw km-£n-bm-hm≥ ]cn-[n-bn¬ h-cp-∂ tI-c-f kv- Xn-\m-bn-c-߃ \-K-c-Øn-te-°v 1. Xr-iq¿ ]q-c-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S-∂ B-\-{]-Z¿-i-\w Im-Wm-s\-Øn-b P-\-°q-´w 2. -{]-Z¿-i-\w Im-Wm-s\-Øn-b hn-tZ-in t‰-‰v C-e-{Œn-kn-‰n t_m¿-Uv H-gp-In-sb-Øpw. sN-dp-]q-c-߃- B-\-bv-°v ss]-\m-∏nƒ \¬-Ip-∂p en-an-‰-Un-s‚ F-√m Hm-^n-kp- °p Xp-S-°-an-´v cm-hn-se G-g-c- b-{I-a-a-\p-k-cn-®v h-S-°p-∂m-Y- h-W-ßpw. Xn-cp-h-ºm-Sn-bp-sS sS tIm-e-ta-¥n Xn-cp-h-ºm-Sn ≠n¬ F-Øp-∂-tXm-sS B-\-IIƒ-°pw C-∂v {]m-tZ-in-I tbm-sS I-Wn-aw-K-ew im-kv-Xm- s\ h-W-ßpw. ]-\-ap-°pw-]n- F-gp-∂-≈n-∏v \m-bv-°-\m-en¬ in-h-kp-μ¿ A-S-°w aq-∂v B-\- fp-sS F-Æw G-gm-Ipw. tX-°n≥A-h-[n \-¬-In D-Ø-c-hm-bn.I-fp-am-bp-≈ F-gp-∂-≈n-∏n-\v Im-´n-te-°v I-b-dp-tºmƒ ]mhv h-S-°p-∂m-Y-\n-se-Øpw. G-g- ≈n, sN-ºp-°m-hv, Im-c-ap-°v, H-º-Xp a-Wn-tbm-sS F-Øpw. ]-g-b-\-S-°m-hn-se-Øn \-Sp- A-∂-a-\-S ]-c-ta-iz-c-am-cm-cp-sS ≠n-ta-fw ]q-c-t{]-an-Iƒ-°p lc-tbm-sS-Ø-s∂ Xn-cp-h-ºm-Sn `- em-eq¿, Nq-c-°m-´p-Im-hv, A-øK-h-Xn t£-{X-Øn-\p ]p-d-tØ- t¥mƒ, ss\-X-e-°m-hv F-∂o hn¬ aT-Øn¬ F-Øn-b ti-jw t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ hm-Zy-kw- cw-]-I-cpw. D-®-bv-°v ]-{¥-≠v abv-°v F-gp-∂-≈n-Øp-S-ßpw. sN- t£-{X-ß-fn¬ \n-∂p-≈ F-gp- 11.-15\v {]-i-kv-X-am-b aT-Øn¬ Lw H-cp-°p-∂ ]-©-hm-Zyw. Wn-bm-hp-tºm-tg-°pw ]m-d-tadp-]q-c-߃ H-s∂m-∂m-bn k-a- ∂-≈n-∏p-Iƒ h-S-°p-∂m-Y-s\ h-c-hv. Xn-cp-h-ºm-Sn `-K-h-Xn-bp- tLm-j-bm-{X kz-cm-Pv du- °m-hv `-K-h-Xn 15 B-\-I-fp-amNm-e-°p-Sn: A-b¬-hm-kn-bp-sS ho-´n¬ tam-j-Ww \-S-Øn-b bphm- h n- s \ sIm-c-´n t]m- e n- k v ]m-h-d-´n: ]m-h-d-´n Xn-cp-\-m-fnA-d-Ãv st\m-S-\p-_-‘n-®v \m-sf-bpw a-‰N--bv-Xp. s∂m-fpw ]m-h-d-´n-bn¬ K-Xm-K-X I--m-c-´n k\n-b-{¥-Ww G¿-s∏-Sp-Øn. Xrm-≥-tPm \K¿ -am-fn- Xr-iq¿: a-g-°p-fn-cv B-th-i-am- tbm-sS kz-cm-Pv- du-≠n-se-Øn. kv-Xm-hn-\pw a-‰p L-S-I ]q-c-ß- b sIm-´m-c-s°-´n-s‚ ap-‰-Øv C- iq¿-˛-Im-™m-Wn dq-´n¬ Hm-Spt b - ° ¬ °n ss\-X-e-°m-hn-e-Ω h-S-°p- ]m-d-ta-°m-hv t£-{X-Øn-\p ap- fn-se tZ-ho-tZ-h-∑m¿-°pw th- ∂p Xr-iq¿ ]q-c Øn¬ ]-s¶-Sp- ∂ _-kp-Iƒ a-\-∏-Sn tÃm_ n - t \ m - ∂m-Y t£-{X-Øn-s‚ sX-t°- ∂n-eq-sS tX-°n≥-Im-Sv-e-ssa- ≠n sX-t°-tKm-]p-cw Xp-d-∂n-Sp- Øn-cp-∂ F-√m L-S-I-t£-{X- ∏n¬ sh-®v Hm-´w \-n-dp-Øn Xn-cnI F-∂ Zu-Xy-\n-tbm-Kw ss\- ß-fn-se tZ-ho-tZ-h-∑m-cpw ]-s¶- ®p a-S-ß-Ww. Nm-h-°m-Sv-˛-Kp-cp-- p. C-tXm-sS Xm-\n-bn-te-°p {]-th-in-®p. bv(23)-sb- tKm-]p-c-\-S Xp-d∂ Xp-S¿-∂p a-Wn-I-WvT-\m-en- X-e-°m-hn-e-Ω-bp-sS am-{Xw A- Sp-°p I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. hm-bq¿ `m-K-Øp \n-∂p h-cp-∂ bm-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.---A-b¬-hm- Xr-iq¿- ]q-c-Øn-s‚ t£-{XmA-∂-sØ tIm-hn-e-I-Øp- hm-l-\-ßvƒ kw-kv-Ir-Xw kvkn-bp-sS ho-´n¬ \n-∂p H-∂-c ]- Nm-c-߃-°p Xp-S-°-am-bn. X-e- se-Øn ta-f tØm-sS {io-aq-e- h-Im-i-am-Wv. ]q-c-Øn-\p \m-sf h≥ kz¿-Wm-`-c-W-ß-fm-Wv sb-Sp-∏p-≈ K-P-ho-c-\m-b sX- ÿm-\-sØ-Øn. hm-bv-°p-c-h- cm-hn-se G-‰-hp-am-Zyw h-S-°p- ]q-c Øn-s‚ Iq-´n sb-gp-∂-≈n- Iq-fn-\p ao-]w sh-®pw Nn-‰m-´p-Icm-a-N-{μ≥ bp-sS-bpw iw-Jp \m-Z-Øn-s‚- ∂m-Y-s\ h-W-ßm-s\-Øp-I I- ∏p I-gn-™p a-S-ßn-bn cp-∂ c `m-K-Øp \n-∂p h-cp-∂ hm-ltam-jv-Sn-®-Xv. -C-Xv hn-‰v In-´n-b ®n-t°m-´p-Im-hv ]-Ww {]-Xn ho-´n-se cq-]-Iq-Sn- ss\-X-e-°m-hn-e-Ω-bp-sS tIm- bpw A-I-º-Sn-tbm-sS h-S-°p- Wn-aw-K-ew im-kv-Xm-hm-Wv. B- ss\-X-e-°m-hv `-K-h-Xn \n¿-h- \-߃ Iƒ-®- -d¬ sk‚-dn-\p \p-≈n¬ H-fn-∏n-®v h-®n-cn-°p-I- e-hp-ta-¥n cm-hn-se H-º-Xn-\p- ∂m-Y-s\ sXm-gp-Xv sX-t°-tKm- \-I-fpw ta-f-hp-am-bn cm-hn-se ln-®n-cp-∂ N-S-ßm-bn-cp-∂p sX- k-ao-]w sh-®pw Hm-´w A-h-kmbm-bn-cp-∂p.--- tam-j-W tI- n¬ X-s∂ tKm-]p-c-\-S Xp-d-°m≥ ]p-c-\-S h-gn ]p-d-tØ-°p {]-th- F-´p-a-Wn-tbm-sS im-kv-Xm-hn- t°-tKm-]p-c-\-S Xp-d-°¬. tIm- \n-∏n-°-Ww. Cu ÿ-e-ß-fn¬ in-®v ss\-X-e-°m-hn-e-Ω sX- s‚ F-gp-∂-≈n-∏v F-Øpw. hn-e-I-Øp-]q-cw hn-kv-ar-Xn-bn- h-≠n-Iƒ ]m¿-°v sN-øm-\pw P-bn¬-hm-kw A-\p-`-hn-® {]-Xn ]p-d-s∏-´p. t°m´ nd ß nb t Xms S ]qc Ø nte-°p a-d-s™-¶n-epw, sIm-®n {]-tXy-I ku-I-cy-sam-cp-°pw. ag b n¬ Cud \ W n™ A]≠ v kmº nƒ shS ns °´ p ZnH-cp-am-kw ap-ºm-Wv P-bn¬ tamNn-X-\m-b-Xv. hn-hn-[ tÃ-j-\p- ¥-co-£-Øn¬ `-K-h-Xn-bp-sS \p tI-fn-sIm-´p-W-¿-∂p. ]q-cw- h-kw i-‡-s‚ tIm-hn e-I-Øp cm-Pm-hn-\p ss\-X e-°m-hv `-K- ]-≈n tdm-Un-te-°v hm-l-\I-fn¬ C-bm-fp-sS t]-cn¬ \n-c- F-gp-∂-≈n-∏n-\v ta-f-s∏-cp-°- \m-fn¬ h-S-°p-∂m-Y t£-{X- ]q-cw \-S-∂n-cp-∂p, tIm-hn-e-I- h-Xn bn-ep-≠m-bn-cp-∂ {]-tXy-I ߃ I-S-Øn-hn-Sn-√. Iq-Sm-sX h-[n tI-kp-I-fp-s≠-∂v t]m-en- ߃-°p ]-I-cw tZ-i-°m-cp-sS Øn-te-°p {]-th-in-°p-∂ tZ-h- Øp ]q-cw. sIm-®n cm-Pm-°m-∑m- Xm¬ ]-cyw \n-an-Ø-am-bn sX- sk-s‚ v tPm-k-^v-kv kv-Iqƒ B-th-im-c-h-߃ am-\w-ap-s´ D- Kp-cp-hm-b {_-l-kv ]-Xn k-¶-ev- cp-sS ]-c-tZ-h-X-bm-b ]-g-b-∂q¿ t° tKm-]p-c \-S-Xp-d-°¬ am- {Ku-≠n¬ ]m¿-°n-Mv ku-I-cykv A-dn-bn-®p. b¿-∂p. F-gp-∂-≈n-∏v ]-Ø-c- ]-Øn-ep-≈ I-Wn-aw-K-ew im- `-K-h-Xn-sb B-hm-ln-®n cp-Øn- {Xw C-∂pw \n-e-\n¬-°p-∂p. hpw H-cp-°n-bn-´p-≠v.

´p-≠v. ]q-c-Øn-s‚ kp-c-£m{I-a-ß-fpw s]m-en-kv k-lm-bØn-\v hn-fn-t°-≠ sS-et^m¨ \-º-dp-I-fpw C-Xn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-. tX-d-ºn¬ cm-a-Ir-jv-W≥ Fw.--F¬.--F, ta-b¿ cm-P≥ sP ]-√≥, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v, I-e-Œ¿ tUm. Fw -F-kv P-b, B-tcm-Ky Ãm‚nw-Kv-I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ sI -Ko-co-jv-Ipam¿, kn-‰n-t]m-en-kv I-Ωo-jW¿ ]n -{]-Im-iv, Xn-cp-h-ºm-Sn tZ-h-kzw {]-kn-U‚ v {]-^. am[-h≥-Ip-´n, ^m.--B-e-∏m-´v, Bhn-jv-Im¿ sk-{I-´-dn _o-\ tKm]n-\m-Yv, kp-μ¿-ta-t\m≥, ]-´m`n-cm-a≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

Xr-iq-¿: B-\-t{]-an-I-fp-sS IÆpw a-\- pw \n-d-®v sX-®n-t°m´p-Im-hv cm-a-N-{μ≥ Xr-iq-¿ ]q-cØn-s\-Øn. ]q-c N-S-ßp-Iƒ-°v Xp-S-°w Ip-dn-°p-∂ sX-t°tKm-]p-c-\-S Xp-d-°m-\m-Wv 10 h¿-j-Øn-\v ti-jw sX-®n-t°m´p-Im-hv cm-a-N-{μ≥ h-S-°p-∂mY-s‚ a-Æn-se-Øn-b-Xv. s\-bvX-e-°m-hn-e-Ω-bp-sS Xn-S-tº¥n-b cm-a-N-{μ-s‚ h-c-hn-\m-bn P-\-߃ t°-tKm-]p-c \-S-bv-°v ap-∂n¬ Im-Øp-\n-∂p. I-Wn-awK-ew im-kv-Xm-hn-\v h-gn-sbm-cp°p-∂-Xn-\m-bn s\-bv-X-e-°m-hne-Ω C-∂-se 11.-30Hm-sS-bm-Wv sX-®n-t°m-´p-Im-hv cm-a-N-{μ≥ ]p-d-tØ-dn sX-t°-tKm-]p-c-\-S Xp-d-∂-Xv. P-\-߃ B¿-∏p-hn-fnI-tfm-sS s\-bv-X-e-°m-hn-e-Ωsb kzo-I-cn-®p.

]q-cw C-¶v; Xr-iqÀ \Kcw B-th-ie-l-cn-bnÂ

C-¶v {]m-tZ-in-I A-h-[n

tam-j-Ww: bp-hm-hv A-d-kv-dnÂ

a-g-¡p-fn-cv B-th-i-am-¡n ss\-X-e-¡m-hn-e-½ sX-t¡- tKm-]p-c-\-S Xp-d-¶p

sjÂ-«À `m-c-hm-ln-IÄ

I-S-∏p-dw: sj¬-´¿ Nm-cn-‰-_nƒ skm-ssk-‰n-bp-sS 4-mw hm¿-jnI P-\-d¬ t_m-Un tbm-Kw A©-ßm-Sn-bn¬ ap≥ {Km-a-∏-©mb-Øv {]-kn-U‚ v ko-\-Øv C-Jv_m¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sj¬-´¿ {]-kn-U‚ v sI jw-kp±o≥ lm-Pn A-[y-£-\m-bn. Fw F A-_q-_-°¿, sI sI lw-k°p-´n, C ]n aq-k, ]n F A-–p-d“m≥, kn _n F. ^-Øm-lv, ]n jm-lp (c-£m-[n-Im-cn-Iƒ), sI jw-kp-±o≥ ({]-kn-U‚ v), ]n sI _-jo¿ (P-\-d¬ sk-{I-´dn), F sI ^-dq-Jv (J-Pm-©n), kn kn ap-l-Ω-Zv, sI hn A-l-ΩZv, kn Jm-Z¿, ]n l-\o-^, ]n Fkv A-_q-_-°¿ (ssh-kv {]-knU‚p-am¿), kn F ap-l-Ω-Zv, apl-Ω-Zv sF-\n-°¬, ]n l-\o-^, ]n kn d-km-Jv, a-Po-Zv Ip-am-cw-]Sn (sk-{I-´-dn-am¿) F-∂n-h-scbpw h-\n-Xm hn-Mv `m-c-hm-ln-I- Nm-e-°p-Sn Nm¿-∏-bn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ C-t∂m-hm Im¿ fm-bn ko-\-Øv C-Jv-_m¬ (c- sIm-°-bn-te-°v a-dn-™p-≠m-b A-]-I-Sw. A-]-I-S-Øn¬ H-cmƒ a-cn-®p £m-[n-Im-cn)n-c-s™-Sp-Øp.

\-K-cw Im-a-d¡-®p-I-fnÂ-; Nm-e-¡p-Sn t]m-en-kv I-S-s¡-Wn-bnembn Nm-e-°p-Sn: \-K-cw Im-a-d I-ÆpI-fn-em-b-tXm-sS Nm-e-°p-Sn t]m-en-kv I-S-s°-Wn-bn-em-bn. ]-e-cp-tS-bpw hm--Kv-Zm-\-w hm-I-n¬ H-Xp-ßnbXmWv t]menkns\ I-S-s°Wnbnem°nbXv. Ip-‰Ir-Xy-߃ H-gn-hm-°m-\pw A-]I-S-ß-fpw Ip-‰-°m-tc-bpw I-≠p]n-Sn-°m-\p-am-bm-Wv t]m-en-kns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-K-c-Øn¬ Im-a-d-Iƒ ÿm-]n-®-Xv. --- \m-´n-se {I-a-k-am-[m-\w \ne-\n¿-Øp-∂-Xn-\v Im-a-d-Iƒ hf-sc k-lm-b-hp-am-bn.--- C-°-gn™ G-{]n¬ 20\v Nm-e-°p-Sn ]m-e-Øn-\v k-ao-]w tem-´-dn

hn¬-∏\-°m-c-s\ C-Sn-®v ho-gvØn I-S-∂p-I-f-™ Im¿ t]men-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-X-S-°w \n-c-h[n Ip-‰-Ir-Xy-߃ t]m-en-kv sX-fn-bn-®-Xpw Cu Im-a-d-I-fpsS k-lm-b-tØm-sS-bm-Wv. e-£-߃ ap-S-°n-bm-Wv \-Kc-Øn-¬ Im-a-d-Iƒ ÿm-]n-®-Xv. kv-t]m¨-k¿-am-cp-tS-bpw k-∂≤-kw-L-S-\-I-tf-bpw I-s≠Øn-bm-bn-cp-∂p ÿm-]n-°¬.--C-Xn-t\m-S-\p-_-‘n-®v \-S-Ønb tbm-K-Øn¬ \-K-c-k-`m sNb¿-am≥ A-S-°-ap-≈-h¿ h≥ XpI-Iƒ hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn-cp∂p. - F-∂m¬ ]-e-cp-tS-bpw hm--Kv-

Zm-\-߃ hm-°p-I-fn¬ am-{X-ambn H-Xp-ßn.--Im-a-d-Iƒ ÿm-]n-®- I-º-\n°v ]-Ww \¬-Im-\m-hm-sX k¿°nƒ C≥-kv-s]-Iv-S-d¿-°v ]p-dØn-d-ßn \-S-°m-\m-Im-Ø A-hÿ-bn-em-Wn-t∏mƒ.--- A-Xn-hn-Z-KvZ-am-bn ]-e-tI-kp-I-fpw Im-a-dbp-sS k-lm-b-tØm-sS ]n-Sn-IqSp-tºmƒ A-`n-\-μ-\-ß-fp-am-bn \n-c-h-[n t^m¨ tIm-fp-Iƒ FØm-dp-s≠-¶n-epw hm-Kv-Zm-\w sN-bv-X ]-Ww \¬-Im-\m-bp-≈ H-cp tIm-fp-t]m-epw F-Øp-∂ns√-∂m-Wv t]m-en-kp-Im-cp-sS ]cm-Xn.

]-en-i¸-Ww e-`n-¨n-Ã; Hm-t«m-dn-£ss{U-hÀ-¡v aÀ-±\w ]p- ∂ - b q¿- ° p- f w:]- e n- i - ° v \¬-In-hp-∂ kw-Lw ]-en-i ]Ww e-`n-°m-sX h-∂-t∏mƒ Hmt´m-dn-£-sXm-gn-em-fn-sb hm-SI hn-fn-®v a¿-±n-®p. C-øm-sf ]-cn°p-I-tfm-sS h-S-t°-°m-Sv Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. aμ-emw-Ip-∂v ]p-Xp-]m-d-bv-°¬ lp-ssk≥ 38 \m-Wv a¿-±-\-ta-‰Xv. ]-Sn-™m-d-Øp ho-´n¬ A\n¬ Ip-am¿ F-∂ A-\n-epw kw-L-hp-am-Wv a¿-±n-s®-∂m-Wv ]-cm-Xn. 50,000 cq-] lp-ssk-\v A-\n¬ Ip-am¿ ]-en-i-°v \¬In-bn-cp-∂p. ]-en-i-C-\-Øn¬ 15,000 cq-] \¬-I-Ww F-∂v Bh-iy-s∏-´m-Wv Hm-t´m hn-fn-®psIm-≠p-t]m-bn lp-ssk≥ a¿±n-®-Xv. C-Xn-\p ap-ºpw ]-Ww ]en-i-°v \¬-In kw-Lw ]-e-tcbpw ssI-Im-cyw sN-bv-Xn-´p--≠v.

]p-Xp-°m-Sv: ]p-Xp-°m-Sv Xm-eq°v B-ip-]-{Xn-bn-se am-en-\y {]-iv-\-Øn-\v ]-cn-lm-c-am-bn-√. B-dp-am-kw ap-ºv sk-]v-‰n-Iv Sm¶n¬ \n-∂p am-en-\yw ]p-d-tØ°v H-gp-In-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v aq∂mw \n-e-bn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp∂ Ip-´n-I-fp-sS hm¿-Uv ]q-´n-bn´n-cp-∂p. C-Xn-\v ]-cn-lm-c-am-bn B-ip-]-{Xn tIm-ºu-≠n¬ ]pXn-b Ip-gn-bp-sS \n¿-am-Ww Bcw-`n-®p. F-∂m¬ A-[n-Ir-X-cpsS A-\m-ÿ aq-ew ]-Wn C-tXh-sc ]q¿-Øn-bm-bn-√. th-\¬-ag i-‡-am-b-tXm-sS B-ip-]-{Xnbpw ]-cn-k-c-hpw sh-≈-s°-´v `o-

g-Øv ap-Jy-Im¿-an-I-\m-Ipw. XpS¿-∂v I-cn-a-cp-∂p {]-tbm-K-hpw \-S-°pw. cm-{Xn 12\v hn-hn-[ `m-Kß-fn¬ \n-∂p-≈ h-f-sb-gp-s∂≈n-∏p-Iƒ tZ-hm-e-b-Øn-seØn-bm¬ sX-°p hn-`m-K-Øns‚ I-Æ-©n-∏n-°p-∂ I-cn-a-cp∂v {]-tbm-K-hpw \-S-°pw. Xn-cp∂mƒ Zn-h-k-am-b Rm-b-dm-gv-® ]p-e¿-s® c-≠p ap-X¬ Xp-S-®bm-bn Zn-hy-_-en-bpw Xp-S¿-∂v Cw-•o-jv Ip¿-_m-\-bpw \-S°pw. 10\v B-tLm-j-am-b Xn-cp∂mƒ ]m-´p Iq¿-_m-\-bv-°v ^m. t\m-_n A-ºq-°≥ ap-Jy-Im¿-anI-Xzw h-ln-°pw. Xp-S¿-∂v `-‡n \n¿-`-c-am-b Xn-cp-∂mƒ {]-Z-£nW-hpw kn-a‚ v s]-bn‚ v sX-m-gnem-fn-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ sh-Sn-s°-´pw \-S-°pw.

sIm-Sp-§-ÃqÀ K-h. tKÄ-kv l-bÀ sk-¡³-U-dn¡v Nm-¯³ am-ÌÀ kv-am-c-Iw: k-½m-\-am-bn Fw.-FÂ.-F. _-kv \Â-In km-bm-Ó [À-W \m-sf sIm-Sp-ß-√q¿: F-kv.-F-kv.F¬.-kn. ]-co-£-bn¬ N-cn-{X hn-P-bw t\-Sn-b sIm-Sp-ß-√q¿ K-h. tKƒ-kv l-b¿ sk-°≥-Udn kv-Iq-fn-\v k-Ωm-\-am-bn Fw.F¬.-F. Sn F≥ {]-Xm-]≥ kvIqƒ _-kv \¬-In. Cu h¿-jw F-kv.-F-kv.-F¬.-kn-bv-°v 100 iX-am-\w hn-P-bw t\-Sn-bm¬ kΩm-\-am-bn _-kv \¬-Im-sa-∂v I-gn-™ h¿-j-sØ kv-Iqƒ sadn-‰v tU B-tLm-j-Øn¬ Fw.-

F¬.-F. ]-d-™n-cp-∂p. kv-Iq-fn\v Cu h¿-jw 12 ^pƒ F-π-kv Dƒ-s∏-sS 100 ta-\n hn-P-bw t\Sn-b-t∏mƒ X-s∂ Fw.-F¬.-F. kv-Iq-fn¬ hn-fn-®v A-`n-\-μ-\w A-dn-bn-°p-I-bpw a-[p-c-hp-am-bn kv-Iq-fn-se-Øm-sa-∂v A-dn-bn°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. Ip-´n-I-F-fpw c-£n-Xm-°fpw a-d-s∂-¶n-epw Fw.-F¬.-F. t\-c-tØ \¬-In-b hm-Kv-Zm-\w a-d-∂n-cp-∂n-√. kv-Iq-fn-\v _-kv

A-\p-h-Zn-®p sIm-≠p-≈ I-Øpam-bn Fw.-F¬.-F. h-∂-Xv A[ym-]-I-tc-bpw hn-Zym¿-Yn-I-tfbpw k-t¥m-j-Ønem°n. Cu h¿-jw Xr-iq¿ Pn-√-bn-se k¿°m¿ hn-Zym-e-b-ß-fn¬ G-‰hpw an-I-® hn-P-b-am-Wv K-h. tKƒ-kv l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ ssI-h-cn-®-Xv. an-I-® hnZym-e-b-Øn-\p-≈ I-gn-™ h¿j-sØ Pn-√m ]n.-Sn.-F A-hm¿Upw kv-Iq-fn-\v e-`n-®n-´p-≠v.

bm-gv-N ]p-e¿-s® c-≠-c h-sc ]I-e-tØ-Xp t]m-se Xn-cp-h-ºmSn-bp-sS aT-Øn¬-h-c-hv \m-bv-°\m-en¬ k-am-]n-°pw. ]m-d-ta-°m-hn-e-Ω-bp-sS Fgp-∂-≈n-∏v ]p-e¿-s® c-≠-c-tbmsS a-Wn-I-WvT-\m¬ ]-¥-en¬ k-am-]n-°pw. Xp-S¿-∂m-Wv Xriq¿ ]q-c-Øn-s‚ {]-[m-\ sh-Sns°-´v. ]p-e¿-s® A-©p h-sc shSn-s°-´v Xp-S-cpw. C-°p-dn ]m-d-ta°m-hv hn-`m-K-am-Wv sh-Sn-s°-´n\v B-Zyw Xn-cn-sIm-fp-Øp-I. i\n-bm-gv-N cm-hn-se 7.-30\v ]m-d-ta°m-hn-e-Ω 15 B-\-I-fp-am-bn ho≠pw F-gp-∂-≈pw. ]m-d-ta-°mhn-s‚ F-gp-∂-≈n-∏v 11.-30\pw Xncp-h-ºm-Sn-bp-tS-Xv 12\pw {io-aq-eÿm-\-Øp k-am-]n-°pw. Xp-S¿∂v D-]-Nm-cw sNm-√n-]n-cn-bp-∂tXm-sS C-Ø-h-W-sØ ]q-c-Øn\p k-am-]-\-am-Ipw.-

]m-h-d-«n-bn AÄ-¯m-c A-e-¦-cn-¡p-¶-Xn-\v K-Xm-K-X\n-b-{´-Ww Du-«n-bnÂ\n-¶p ImÀ-Wn-jv ]q-¡-Ä

]m-h-d-´n Xn-cp-∂-m-fn-\v ]-≈n-bn-se Aƒ-Øm-c A-e-¶-cn-°p∂-Xn-\v Du-´n-bn¬\n-∂p-sa-Øn-b Im¿-Wn-jv ]q-°ƒ ]m-h-d-´n: ]m-h-d-´n Xn-cp-\m-fn-\v ]-≈n-bn-se Aƒ-Øm-c A-e-¶-cn°p-∂-Xn-\v Du-´n-bn¬ \n-∂p Im¿-Wn-jv ]q-°-sf-Øn. Np-h-∏v, sh≈ \n-d-Øn-\p-≈ H-cp e-£w cq-]-bp-sS Im¿-Wn-jv ]q-°-fm-Wv FØn-b-Xv. h¿-W-ß-fm¬ ap-J-cn-X-am-b Bƒ-Øm-c-bn¬ ]q-°ƒ A-e-¶-cn-°p-∂-tXm-sS ]-Ø-c-am-‰n-s‚ A-g-Ipw A-tXm-sSm-∏w hnizm-kn-I-fn¬ `-‡n-bpw \n-d-bpw. Bƒ-Øm-c A-e-¶m-cw i-\n-bm-gv®-tbm-sS ]q¿-W-am-hpw. F-´p- t]-c-S-ßp-∂ kw-L-am-Wv Bƒ-Ømc A-e-¶m-c-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂-Xv.-

]p-Xp-¡m-Sv Xm-eq-¡v B-ip-]-{Xn-bn-se am-en-\y{]-iv-\-¯n-\v ]-cn-lm-c-am-bn-Ã

]m-h-d-«n Xn-cp-\-m-Ä: Zo-]m-e-¦m-cw C-¶v ]m-h-d-´n: ]m-h-d-´n hn-ip-≤ butk-∏n-Xm-hn-s‚ Xo¿-∞-tI-{μØn-se 138mw a-[y-ÿ Xn-cp-\-mfn-t\m-S-\p-_-‘n-®p-≈ Zo-]m-e¶m-cw C-∂v ssh-Io-´v F-´n-\v ^m. {^m≥-kn-kv I-Wn-®n-°m´n¬ kzo-®v Hm¨ I¿-aw \n¿-hln-°pw. Xp-S¿-∂v C-e-{Œn-Iv sXm-gn-em-fn-I-fp-sS t\-Xr-XzØn¬ I-cn-a-cp-∂v {]-tbm-Kw D≠m-Ipw. i-\n-bm-gv-® cm-hn-se ss\-th-Zy ]q-P-bv-°p ti-jw t\¿-® `-£-Ww B-in¿-hm-Zhpw t\¿-®-bq-´pw \-S-°pw. hn-Im-cn ^m. tPm¨-k¨ A-cn-ºq¿ Im¿-an-I-Xzw h-ln°pw. ssh-Io-´v 7.-30\v B-tLmj-am-b Iq-Sp-Xp-d-°¬ ip-{iq-j \-S-°pw. A-Xn-cq-]-X sa-{Xms∏m-eo-Ø am¿. B≥-{Uq-kv Xm-

bn ]p-d-tØ-°v F-gp-∂-≈pw. ]m-d-ta-°m-hv {io-]-Zv-a-\m-`≥ `K-h-Xn-bp-sS Xn-S-tº-‰n ]p-dtØ-bv-°v F-gp-∂-≈pw. c-≠p aWn-tbm-sS {]-i-kv-X-am-b C-e™n-Ø-d ta-fw. s]-cp-h-\w Ip´≥-am-cm-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ap-∂q-tdm-fw I-em-Im-c-∑m¿ AWn-\n-c-°pw. ssh-In-´v \m-e-ctbm-sS h-S-°p-∂m-Y-s\ C-cp-`K-h-Xn-am-cpw {]-Z-£n-Ww h-®v h-W-ßpw. C-cp-hn-`m-K-Øn-s‚-bpw ta-fw k-am-]n-®v B-\-Iƒ sX-t°-tKm]p-c \-S-bn-eq-sS sX-t°m-´n-dßpw. C-cp-hn-`m-K-ß-fpw A-`n-apJ-am-bn A-Wn-\n-c-∂m¬ tem-I{]-i-kv-X-am-b Ip-S-am-‰w. Xp-S¿∂v B-\-Iƒ Xn-cn-s®-gp-∂-≈pw. cm-{Xn G-g-c-tbm-sS Xn-cp-h-ºm-Snbp-sS sN-dn-b tXm-Xn-ep-≈ shSn-s°-´v. cm-{Xn 11.-30 ap-X¬ i-\n-

C-cn-ßm-e-°p-S: Xr-iq-cn-se ]n sI Nm-Ø≥-am-ÿ kv-am-c-Iw bm-Ym¿-Yy-am-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v kn.-]n.-sF. C-cn-ßm-e-°p-S a-fi-ew I-Ωn-‰n \m-sf B¬-Ø-d-bv-°¬ km-bm-”- [¿-W \-SØpw. ssh-Io-´v 4.-30\v kn.-]n.-sF. kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰w-Kw sI ]n cm-tP-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Nm-Ø≥ am-ÿ-°v kv-am-cIw \n¿-Ωn-°p-∂-Xn-\v I-gn-™ kw-ÿm-\ k¿-°m¿ ]q-tØm-fn¬ 45 sk‚ v ÿ-ew A-\p-h-Zn-®n-cp-∂p. ]-´n-I-Pm-Xn hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v D-∂-X-hn-Zym-`ym-k-Øn-\v ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂ H-cp ]T-\-tI{μ-hpw tlm-Ã-epw hn-]p-e-am-b H-cp Hm-Un-t‰m-dn-bp-a-S-°w NmØ≥-am-ÿ kv-am-c-I tImw-π-Iv-kv \n¿-am-W-Øn-\p-≈ I¿-a-]-≤Xn X-øm-dm-°n-sb-¶n-epw ]n-∂o-Sv h-∂ bp.-Un.-F-^v. k¿-°m¿ C°m-cy-Øn¬ bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw F-Sp-Øn-√.-

j-Wn-bn-em-Wv. sk-]v-Sn-Sm-¶ns‚ \n¿-am-Ww ]m-Xn-h-gn-bn-emb-tXm-sS kv-{Xo-I-fp-sS hm¿-Unte-°pw tam¿-®-dn-bn-te-°p-ap≈ {]-th-i-\w X-S- s∏-´ \n-ebn-em-Wv. sk-]v-Sn-Iv Sm-¶v am-en-\y {]iv-\-Øn¬ \m-´p-Im¿ \-S-Øn-b k-a-c-sØ Xp-S¿-∂v B-dp-am-kw ap-ºv ]p-Xn-b sk-]v-Sn-Iv Sm-¶v \n¿-an-°m-\m-bn Fw.-F¬.-F. kn c-ho-{μ-\m-Yv 5.-65 e-£w A\p-h-Zn-®n-cp-∂p. tªm-°v ]-©mb-Øn-s‚ A-[n-Im-c ]-cn-[n-bnep-≈ B-ip-]-{Xn-bn¬ sk-]v-SnIv Sm-¶v \n¿-an-°m-\p-≈ sS-≠¿

\-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øo-I-cn-®p. Icm-dp-Im-c≥ aq-∂p am-kw ap-ºv sk-]v-Sn-Iv Sm-¶n-\p-≈ Ip-gn-bpsS ]-Wn ]q¿-Øn-bm-°n-b-X-√msX a-‰p {]-h¿-Ø-\-ß-sfm-∂pw \-S-Øn-bn√. B-dp tIm¬ Xm-gv®-bn-epw 15 A-Sn \o-f-Øn-epw A©v A-Sn ho-Xn-bn-ep-am-Wv Ip-gn F-Sp-Øn-cp-∂-Xv. Ip-gn-sb-Sp-Ø-t∏mƒ _m-°n h-∂ a-Æv B-ip-]-{Xn-bn¬ \n∂p sIm-≠p-t]m-hm≥ A-\p-aXn e-`n-°m-Ø-Xpaq-ew \n¿-amW {]-h¿-Ø-\-߃-°v X-S-kam-bn. a-g i-‡-am-b-tXm-sS sh≈-s°-´n-\p ]p-d-sa B-ip-]-{Xn

]-cn-k-c-Øv C-g-P-¥p-°-fp-sS i√y-hpw s]-cp-Ip-I-bm-Wv. C-∂se cm-hn-se sh-≈-Øn-eq-sS Hgp-In h-∂ ]m-ºv tcm-Kn-I-fn¬ `oXn ]-c-Øn. \m-´p-Im-cpw B-ip-]{Xn Po-h-\-°m-cpw tN¿-∂p ]n-SnIq-Sn-b ]m-ºn-s\ h-\-]m-e-I¿°v ssI-a-sm-dn. sk-]v-Sn-Iv Sm-¶n-s‚ Ip-gnbn¬ sh-≈w sI-´n \n¬-°p-∂Xpw A-]-I-S km-[y-X D-b¿-Øp∂p-≠v. sk-]v-Sn-Iv Sm-¶n-s‚ {]h¿-Ø-\-߃ ]q¿-Øo-I-cn-°W-sa-∂v B-ip-]-{Xn kq-{]-≠v tªm-°v ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-Xtcm-Sv B-h-iy-s∏-´p.

Im-tc-¡-S-hv ]m-e-¯n-sâ dm-¼v X-IÀ-¶p; K-Xm-K-Xw X-S-Ê-s¸-«p

Im-tc-°-S-hv ]m-e-Øn-s‚ dm-ºv X-I¿-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]-cn-k-c-hm-kn-I-ƒ hm-g- Ip-gn-®n-´ \n-e-bn¬ Nm-h-°m-Sv: aq-∂v am-kw ap-ºv D- gm-\p-≈ km-[y-X G-sd-bm-Wv. em-b-sXm-sS P-\-Øn-\v Zp-cn-XZv-Lm-S-\w I-gn-™ Im-tc-°-S-hv cm-hn-se-bm-Wv ]m-ew A-]-I-S- am-bn. Cu h¿-jw s^-{_p-h-cn ]m-e-Øn-s‚ dm-ºn-s‚ H-cp `m- h-ÿ-bn-em-b-Xv ]-cn-k-c-hm-kn- F-´n-\m-Wv H-cp-a-\-bq¿ I-S-∏pdw ]-©-bm-Øp-I-sf _-‘n-∏nKw X-I¿-∂p. K-Xm-K-Xw X-S- - I-fp-sS {i-≤-bn¬ s]-´-Xv. C-tX- Xp-S¿-∂v C-hn-sS hm-g- °p-∂ ]m-e-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w s∏-´p. am-´p-Ω¬ `m-K-Øv ]m-eØn¬ \n-∂p Xp-S-ßp-∂ dm-ºm- Ip-gn-®n-´n-cn-°p-I-bm-Wv. I-t\m- a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv \n¿-h-lnWv s]m-´n-b-Xv. tIm¨-{Io-‰p-≈ en-I-\m-en-\v Ip-dp-sI-bp-≈ ]m- ®-Xv. 60 e-£w sNe-h-gn-®m-Wv `m-Kw s]m-´n-Ø-I¿-∂v a-Æv C- e-Øn¬ C-cp-ºv X-In-Sm-Wv hn-cn- ]m-ew \n¿-an-®-Xv. a-g I-\-ØXn-eq-sS Ip-Øn-sbm-en-®v t]m- ®n-´p-≈-Xv, ssI-h-cn-I-fpw D-≠v. tXm-sS dm-ºv ]q¿-W-am-bpw Xhp-Ibm-Wv. a-g i-‡n-bm-Ip-∂- hm-l-\-߃ I-S-∂p t]m-hp-∂ I¿-∂p t]m-hp-∂ `o-Xn-bn-em-Wv tXm-sS Cu `m-Kw X-I¿-∂v hn- Cu ]m-ew A-]-I-Sm-h-ÿ-bn- \m-´p-Im¿.


{]mtZ-inIw

9 sa-bv 2014 sh≈n

N-¡ hn-`-h-§-fn ]-cn-io-e-\-hp-am-bn Un.än.]n.kn.

]cn-]mSn Xr-iq¿ tX-°n≥-Im-Sv ssa-

Xm-\n: Xr-iq¿ ]q-cw {]-Z¿-i\w-˛ cm-hn-se 10.00 sIm-Sp-ß-√q¿ t]m-en-kv ssa-Xm-\n: \n-d-hv am-º-g atlm-¬khw-˛-D-Zv-Lm-S-\w kwhn-[m-b-I≥ I-a¬-˛ cm-hn-se 9.30

K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-¨p Nm-h-°mSv: Nm-h-°m-Sv s]mXp-a-cm-a-Øv tdm-Uv-kv k-_v Un-hn-j≥ ]-cn-[n-bn-ep-≈ ]p-∂-bq¿-°p-fw ˛ N-ß-cw-Ipfw tdm-Un¬ kw-c-£-W `nØn-bp-sS ]p-\¿ \n¿-Ωm-Ww \-S-°p-∂-Xn-\m¬ A-Xp h-gnbp-≈ hm-l-\ K-Xm-K-Xw Xm¬-Im-en-I-am-bn \n-tcm-[n-®Xm-bn s]m-Xp-a-cm-a-Øv tdmUv-kv hn-`m-Kw A-kn. F-Ivkn. F-≥©n-\o-b¿ A-dn-bn®p.

Adnbn-¸pIÄ

tUm-Iv-SÀ-am-cp-sS-bpw em-_v sS-Iv-\o-jy³-am-cp-sS-bpw H-gn-hv Xr-iq¿: Pn-√m B-tcm-Ky IpSpw-_-t£-a skm-ssk-‰n-bp-sS Io-gn-ep-≈ £-b-tcm-K \n-b-{¥W ]-cn-]m-Sn-bp-am-bn _-‘-s∏´v tUm-Iv-S¿-am-cp-sS-bpw em-_vsS-Iv-\o-jy≥-am-cp-tS-bpw c-≠pho-Xw Xm¬-Im-en-I H-gn-hp-Ifp-≠v. Fw._n._n.F-kv _n-cpZ-hpw sa-Un-°¬ Iu¨-kn¬ c-Pn-kv-t{S j-\pw c-≠v h¿-jsØ {]-hr-Øn ]-cn-N-b-hp-amWv tUm-Iv-S¿-am¿-°p-th-≠ tbm-Ky-X. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ sa-bv 16 \v cm-hn-se 11 \v Pn-√m Sn._n tI-{μ-Øn¬ \-S-°p-∂ F-gp-Øp ]-co-£-°v A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-am-bn t\-cn-´v lm-P-cm-I-Ww. Un.Fw.C.Aw-Ko-IrX em-_v sS-Iv-\o-jy≥ tIm-gvkpw 2 h¿-j-sØ {]-hr-Øn ]cn-N-b-hp am-Wv em-_v-sS-Iv-\oj-\p th-≠ tbm-Ky-X. Xm¬-]cy-ap-≈-h¿ sa-bv 16 \v D-®-°v 2 \v Pn-√m Sn._n tI-{μ-Øn¬ \S-°p-∂ C‚¿-hyq-hn-\v A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-am-bn t\-cn-´v lmP-cm-I-Ww.

Xr-iq¿ Imknt\m tlm-´-en¬ Un.‰n.]n.kn. kw-L-Sn-∏n-® ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-bn¬ X-øm-dm°n-b N°hn`-hw Pn√m-I-e-Iv-S¿ Fw F-kv P-b cpNn-®pt\m-°p∂p

hn-ap-à `-S·mÀ-¡pw hn-[-h-IÄ-¡pw km-¼-¯n-I k-lm-bw

Xr-iq¿: Pn-√m B-kp-{X-W kan-Xn tbm-Kw 15 \v cm-hn-se 11 . 30 \v Pn-√m B-kq-{X-W `-h≥ tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tN-cpsa-∂v Pn-√m I-f-Iv-S¿ A-dn-bn®p.

a-cw te-ew

Xr-iq¿: ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k -\ h-Ip-∏n-\p-Io-gn-ep-≈ F-¶°m-Sv sF.Sn.sF bn¬ \n¬°p-∂ H-cp a-g a-cw , C-e-hv, tX°v F-∂n-h 20 \v cm-hn-se 11 \vv sF.Sn.sF Hm-^o-kn¬ te-ew sN-øpw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ F-¶-°m-Sv sF.Sn.sF bn¬ \n-∂dn-bmw. t^m¨-˛0488˛4240802.

ln-µn _n.F-Uv

Xr-iq¿: `m-c-Xv ln-μn {]-Nm-ctI-{μ-Øn-\p Io-gn-ep-≈ C≥Ãn-‰yq-´v Hm-^v - emw-tKz-Pv So-®¿ F-Pyp-t°-j≥ \-S-Øp-∂ _n.F-Un \v Xp-ey-am-b tIm-gv-kv {]-th-i-\-Øn-\v A-t]-£ £Wn-®p. _n.F , Fw.F(ln-μn) , {]-ho¨-km-ln-Xym-Nm-cy F∂n-h-bn-te-sX-¶n-epw 50 i-X-am\w am¿-t°m-Sp-Iq-Sn P-bn-®-h¿°v A-t]-£n-°mw. k¿-Δo-kn-ep-≈ A-[ym-]I¿-°v ko-‰v kw-h-c-Ww sN-bvXn-´p-≠v. F-kv.kn. , a-‰v ]n-∂m° hn-`m-K-°m¿ F-∂n-h¿-°v hb-kn-f-hpw am¿-°n-f-hpw e-`n°pw. A-t]-£-Iƒ {]n≥-kn∏mƒ, C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v emwtKz-Pv So-®¿, F-Pyq-t°-j≥ , sk≥-{S¬ PwMv-j≥, ASq¿(]n.H.) ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√˛691 523 t^m¨˛04734˛226028, 9446321496 F∂ hn-em-k-Øn-tem www.bhpkhindi.org sh-_vssk-‰n-tem e-`n-°pw. A-t]£ e-`n-t°-≠ A-h-km-\ Xob-Xn sa-bv 30

sIÂ-t{Sm-Wn I-w]yq-«À tImgv-kp-IÄ Xr-iq¿: sI¬-t{Sm-Wn-s‚ sk-

‚ v tXm-ak - v tIm-tf-Pn-ep-≈ t\mf-UP v- v sk‚-dn¬ B-cw-`n-°p-∂ Un.-kn.F., F.Un.Pn.U-ªyq B‚ v- Un.F-^v.Fw. , Un.-Un.F^v.Fw. ]n.Pn.-Un.kn.-F.- Un.kn.F-®v.F - ≥.Fw, kn B-‚ v kn πkv π-kv, Pm-h, F.-Fk - v.] - n , s\-‰v tIm-gk v- p-If - n¬ {]-th-i\ - Ø - n-\v A-t]-£ £-Wn--®p. hn-iZ- hn-hc - ß - ƒ 0487˛2337005 F-∂ t^m¨ \-ºd - ntem sl-Uv Hm-^v sk‚¿, sI-¬t{Sm¨ t\m-fU - vP - v sk‚¿ , Pq_n-en tªm-°v, sk‚ v tXm-ak - v tIm-tf-Pv, Xr-iq¿ F-∂ hn-em-kØn-tem e-`n-°pw.

Xr-iq¿: N-° A-Sn-ÿm-\-am°n-bp-≈ \n-c-h-[n hn-`-h߃ ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øp-∂- Pn-√m Sq-dnkw s{]m-tam-j≥ Iu¨-kn¬ Im-kn-t\m tlm-´-en¬ kw-LSn-∏n-® sj-^p-am¿-°v th-≠n-bp≈ ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-°v {]K-¤ ]m-N-I hn-Z-Kv-[-\m-b Pbnw-kv tPm-k-^vt\-Xr-Xzw \¬In-. ep-ep am-fn-se ]m-c-K¨ dtÃm-d‚nse F-Iv-kn-Iyq-´o-hv sj-^v tdm-bn t]m-Ø-\pw ]-cn]m--Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-Øp.N-°-∏gw sIm-≠p-≈ km-‚ v-hn-®v, N∏m-Øn tdmƒ, Sn-°n, Sm¿-´v, akm-e an-Iv-kv, hn-hn-[-X-cw a-[pc-]-e-lm-c-߃, tI-°v, N-°sIm-≠v \n¿-Ωn-® A-S-bpw sImgp-°-´-bpw a-‰p-ap-≠m-°p-∂ Xn-

\p-≈ i¿-°-c an-{in-Xw F-∂nh-bn-em-Wv {]-[m-\-am-bpw ]-cnio-e-\w \¬-In-b-Xv.sj-^p-am¿-°p ]p-d-sa Ip-Spw-_-{io {]h¿-Ø-I-cpw `-£y ta-J-e-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ hn-hn-[ kw-LS-\m {]-Xn-\n-[n-I-fpw ]-cn-io-e\-Øn-s\-Øn-bn-cp-∂p. Pn-√m I-f-Iv-S¿ Fw.F-kv. Pb, Xr-iq¿ Zq-c-Z¿-i≥ tI-{μw U-b-d-Iv-S¿ tUm. tXm-a-kv, Xp-Sßn-b-h¿ D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

s◊‚ v l-b-¿-sk-°‚-dn kv-Iqfn-¬ A-\p-tam-Z-\ tbm-Kw kwL--Sn-∏n-®p. F-kv.F-kv.F-¬.kn -]-co-£-bn-¬ hn-P-bn-® 120 hn-Zym-¿-∞n-I-ƒ-s°m-∏w A[ym-]-I-tc-bpw A-\p-tam-Zn-®p. Ko--Xm tKm-]n Fw.F-¬.F. tbmKw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n.-Sn.F {]-kn-U‚ v P-\m-¿-±-\-≥ A[y-£-\m-bn-cp-∂p. ap-gp-h-≥ F π-kv t\-Sn-b hn-Zym-¿-Yn-I-ƒ-°p≈ ]p-c-kv-Im-c k-a-¿-∏-Ww Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U-‚ v kn.kn. {io-Ip-am-¿ \n-¿-h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw a-Rv-Pp-f A-cp-W-≥, \m-´n-I {Km-a-∏-©mXr-{]-bm-¿: F-kv.F-kv.F-¬.- b-Øv {]-kn-U‚ v A-\n-¬ ]p-fnkn ]-co-£-bn-¬ \q-dv i-X-am-\w °-¬ F-∂n-h-¿ 9 F π-kv t\-Snhn-P-bw t\-Sn-b \m-´n-I K-h- b hn-Zym-¿-Yn-I-ƒ-°p-≈ ]p-c-kvIm-c-ß-ƒ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.

A-\p-tam-Z-\tbm-Kw kw-L-Sn-¸n-¨p

Im-än-epw a-g-bn-epw hym-]-I \m-iw; ho-Sp-I-fpw Ir-jn-bn-S-§-fpw sh-Å-¯n-Â

Xr-iq¿: Pn-√-bn¬ i-‡-am-b Im-‰n-epw a-g-bn-epw hym-]-I \miw. hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn¬ i-‡am-b Im-‰n¬ a-c-߃ ho-Wv hoSp-Iƒ X-I¿-∂p. sh-≈-s°-´v cq£w. \n-c-h-[n ÿ-e-ß-fn¬ Irjn-bn-S-߃ sh-≈-Øn-em-bn. I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn-¬ Pn-√bn¬ I-\Ø-a-g-bm-Wv s]-bv-XXv. _p-[-\m-gv-® cm-hn-se ap-X¬ C-∂-se cm-hn-se h-sc 8.5 sk ao a-g-bpw, C-∂-se D-®-h-sc 3.5 sk ao a-g-bpw s]-bv-Xp. ]q-cw C∂v \-S-°m-\n-cn-s° ]q-c-t{]-anIƒ h-f-sc \n-cm-i-bn-em-Wv. I\-Ø-a-g-sb-Øp-S¿-∂v ]q-cw kmw-]nƒ sh-Sn-s°-´pw am-‰n-sh®n-cp-∂p. am-f: sIm-S-h-Øv-Ip-∂v, Ip-cp-hne-t»-cn F-∂n-hn-S-ß-fn-¬sXßv ho-Wv ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂-p. c≠v t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. I-fØn¬ _m-_p, a-I≥ B-Zn-Xy≥ F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂-se cm-hn-se H-º-tXm-sSbm-Wv kw-`-hw. ho-Sn-\-Sp-Øp≠m-bn-cp-∂ sX-ßv i-‡-am-b Im-‰n¬ H-Sn-™p ho-Sn-\p ap-I-fnte-°v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. ho-Sns‚ ta¬-°p-c X-I¿-∂v Hm-SpIƒ tZ-l-tØ-°v ho-Wm-Wv CXr-iq¿: A-º-Xn-\m-bn-c-Øn¬ cp-h¿-°pw ]-cn-t°-‰-Xv. C-h-sc Xm-sg hm¿-jn-I h-cp-am-\-ap-≈ am-f k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ hn-ap-‡-`-S≥-am¿-°pw hn-ap-‡- {]-th-in-∏n-®p. Ip-cp-hn-e-t»-cn`-S≥-am-cp-sS hn-[-h-Iƒ-°pw Pn- bn¬ a-ßm-S-\ Ip-am-c-s‚ ho-Sv √m ssk-\n-I t£-a t_m¿-Uv sX-ßv ho-Wv `m-Kn-I-am-bn X\¬-Ip-∂ km-º-Øn-I k-lm- I¿-∂p. sIm-Sp-ß-√q¿ F-dn-bmb-Øn-\p-≈ A-t]-£ B-K-Ãv Sv am-S-h-\-bn¬ Hm-e ta-™ ho31 h-sc Pn-√m ssk-\n-I t£-a Sv X-I¿-∂p. I-S-tºm-´v P-ao-e-bpHm-^o-kn¬ kzo-I-cn-°pw. hn-i- sS ho-Sm-Wv `m-Kn-I-am-bn X-I¿Z hn-h-c-߃ Pn-√m ssk-\n-I ∂-Xv. t£-a Hm-^o-kn¬ e-`n-°pw. t^m¨-˛0487˛2384037.

Pn-Ãm B-kp-{X-W k-an-Xn tbm-Kw 15 \v

kochi/tcr

1. i-‡-am-b a-g-bn¬ I-S-∏p-dw ]-©m-b-Øn-se ap-\-°-I-S-hv A-gn-ap-J-Øv ho-Sp-Iƒ-°p Np-‰pw cq-]-s∏-´ sh-≈-s°-´v 2. I\Ø ag-sb Xp-S¿-∂v \-in-® Xn-cph-{X ap-´n¬ a-Øn-°m-b¬ ]m-S-tiJcw Nm-h-°m-Sv: Xn-cp-h-{X a-Øn-°mb¬ ap-´n¬ ]mT-ti-J-c-Øn-se 65 G-°-tdm-fw s\¬-Ir-jn sh≈-Øn-\-Sn-bn-em-bn. 36 e-£tØm-fw cq-]-bp-sS \-jv-Sw I-W°m-°p-∂p. \m-sf sIm-øm-\n-cp∂ s\-√m-Wv sh-≈-Øn-\-Sn-bnem-b-Xv. \-K-c-k-`-bp-sS s\-√-dbm-b a-Øn-°m-b¬ ap-´n¬ 100 G-°-d-bn-em-Wv I¿-j-I-Iq-´mbv-a-bn-em-Wv Ir-jn C-d-°n-b-Xv. 35 G-°-d-n¬ t\-c-sØ sIm-bvXv \-S-Øn-bn-cp-∂p. Ir-jn Akn-Â v U-b-d-Iv-S¿ k-_n-X, Ir-jn Hm-^n-k¿ A-\q-]v F-∂nh¿ ÿ-ew k-μ¿-in-®p. \-K-ck-` {S-©nMvv {Ku-≠n-se am-en\y Iq-ºm-c-Øn¬ \n-∂v sh-≈w H-gp-In-b-tXm-sS G-°-d-tbm-fw ÿ-e-sØ Ir-jn \-in-®n-cp-∂p. C-Xn-s‚ \-jv-S-]-cn-lm-c-Øn-\mbn ]mT-ti-J-c k-an-Xn A-[n-Im-

cn-I-sf k-ao-]n-s®-¶n-epw bmsXm-cp \-jv-S ]-cn-lm-c-hpw e-`n®n-√. I-S-∏p-dw: i-‡-am-b a-g-bn¬ IS-∏p-dw ]-©m-b-Øn-¬ sh-≈s°-´v cq-£w. \q-tdm-fw ho-SpIƒ sh-≈-s°-´p `o-j-Wnbn¬. I-S-∏p-dw ap-\-°-I-S-hv, Agn-ap-Jw, I-dp-I-am-Sv, h-t´-°m-Sv, A-Sn-Xn-cp-Øn, sXm-´m-∏v, sse-‰vlu-kv {]-tZ-i-ß-fn-em-Wv sh≈-s°-´v cq-£-am-b-Xv. ]-e ho´p-Im-cpw ho-Sp-Iƒ H-gn-™v _‘p-ho-Sp-I-fn-te-°v Xm-a-kw am‰n. ap-\-°-I-S-hv A-gn-°¬ Pm-dØn-\-Sp-Øv 20Hm-fw ho-Sp-I-fmWv sh-≈-s°-´n¬ I-gn-bp-∂-Xv. i-‡n-bm-b Im-‰pw ta-J-e-bn¬ A-]-I-S-`o-j-Wn D-b¿-Øp-∂p≠v. i-‡-am-b Im-‰n-s\ Xp-S¿∂v sX-ßp-I-fn¬ \n-∂pw \m-fntI-c-hpw a-‰pw ho-gp-∂-Xpw `o-j-

Wn-bm-Wv. sX-ßp I-b-‰-°m-sc In-´m-Ø-Xp-aq-ew sX-ßn¬ D-Wßn \n¬-°p-∂ tX-ß-Ip-e-Ifpw Hm-e-∏-´-I-fpw ho-Wv ho-SpIƒ-°v \m-i-\-„w kw-`-hn-®n-´p≠v. C-∂-se cm-hn-se \n-e-® ssh-Zyp-Xn _-‘w cm-{Xn-tbmsS-bm-Wv ]p-\-ÿm-]n-®-Xv. C-cn-ßm-e-°p-S: I-\-Ø-a-g-bnep-≠m-b sh-≈-s°-´n-s\ XpS¿-∂v ap-cn-bm-Sv sX-t°-]m-Sw tImƒ-ta-J-e-bn¬ s\¬-Ir-jn \-in-®p. Ip-gn-°m-´p-tIm-Ww {]tZ-i-sØ \q-dv G-°-tdm-fw ÿe-sØ s\¬-Ir-jn-bm-Wv \-in®-Xv. sI.F¬.Un.kn. I-\men¬ ÿm-]n-® sh-≈w H-gp-°n I-f-bp-∂-Xn-\p-≈ 50 F-®v.]n-bpsS c-≠v tam-t´m-dp-Iƒ {]-h¿Øn-∏n-°m-Ø-Xm-Wv \m-i-\-„ap-≠m-Im≥ Im-c-W-sa-∂v I¿j-I¿ ]-d-™p.

bv-s°-Øm-\p-≈ {i-a-am-bn-cp∂p-sh-∂v a¬-ky-sØm-gn-em-fnIƒ A-dn-bn-®p. H-cp am-kw h-sc I-Se - n¬ X-ßn a¬-ky _-‘\ - w \-S-Øm≥ I-gn-bp-∂ h-en-b t_m-´p-I-fm-Wv I-c-bv-°-Sn-∏n-®Xv. 10 ap-X¬ 15 h-sc sXm-gn-em-fnIƒ Hm-tcm t_m-´n-ep-ap-≠.v ]-e Znh-kß - f - n-em-bn e-`n-® ]q-hm-e≥, sN-Ωo≥ Xp-Sß - n-b a¬-ky-߃ t_m-´n¬ ti-Jc - n-®n-cp-∂p. a¬ky _-‘\ - w \-SØ - m≥ I-gn-bmXn-cp-∂t- Xm-sS ta-Je - b - n-se Bbn-cI - W - ° - n-\v sXm-gn-em-fn-Iƒ Zp- i-‡-am-b Im-‰-n-s\ Xp-S¿-∂v ap-\-°-I-S-hv lm¿-_-dn¬ \n-¿-Øn-bn-´ t_m-´p-Iƒ cn-XØ - n-em-bn-cn-°p-Ib - m-Wv.

i¼-f-anÃ; hn-tÃPv Hm^nkv Poh-\-¡mÀ Zp-cn-X-¯n Nme-°pSn: iºfw e`n-°-ØXns\ XpS¿∂v Nme-°pSn Xm-eq°nse hnt√Pv Hm^nkv Po-h\ - °m¿ Zncp-X-Øn-em-bn.-Nm-e°pSn Xmeq-°nse 120-Hmfw hcp∂ Poh-\-°m-¿-°m-Wv G-]n¬ amksØ iºfw CXp-ht- cbpw e`n-°m-ØX - v. -ap-Ip-μ-]p-cw Xmeq°v hn`Pn®v Nme-°pSn Xmeq°v cq]o-Icn-®-Xns\ Xp-S¿∂p≈ km-t¶XnI XS- a - m-Wv iºfw \-evIp∂-Xn\v XS- -am-bn-sX-∂m-Wv DtZym-Kÿ ¿ - \¬Ip∂ hn-iZ- o-

I-c-I-Ww.-am-k-i-º-fsØ a-m{Xw B{i-bn-°p∂ kv-{XoI-f-Sßp∂ Poh-\-°m-¿-°m-Wv C-Xv Gsd _p≤n-ap-´m-bn-cn-°p-∂-Xv.]q-cw,-l¿Øm¬,-c≠ - w- i - \n XpSßnb Ah-[n-Iƒ Iq-Sn Ign-bptºmƒ iº-f-Øn-\m-bn C-\nbpw A©mdp Znh-k-tØm-fw Iq-Sn ImØncn-t°≠ K-Xn-tK-SmWv Poh-\-°m¿°v.-Po-h-\-°-m-¿°v iºfw e`y-am-°m-≥ th-≠ \-S] - S- n-Iƒ DS≥ kzo-Ic - n-°W - sa∂v tIcf d-h-\yq hnt√Pv Ãm^v Hm¿K-ss\-tk--j¨ Nm-

h-cÄ-¨m Zp-cn-Xm-izm-kw: Nm-e-¡p-Sn-bn 50.5 e-£-¯n-sâ `-c-Wm-\p-a-Xn Nm-e-°p-Sn: Nm-e-°p-Sn a-fi-eØn-se hn-hn-[ h-cƒ-®m Zp-cn-Xmizm-k {]-h¿-Ø-\-߃-°m-bn 50,41,000 cq-]-bp-sS `-c-Wm-\p-aXn e-`n-®-Xm-bn tZ-h- n Fw.F¬.-F.-Ad - n-bn-®p.Nm-e° - p-Sn \-Kc - k - ` - b - n-se 12 {]-h¿-Øn-Iƒ-°m-bn 15,-60,-000-cq]-bp-tS-bpw ]-cn-bm-cw ]-©-bmØn-se \m-ev {]-h¿-Øn-Iƒ-°mbn 4,40,000-cq-]-bp-tS-bpw sIm-c´n ]-©b - m-Øn-se \m-en {]-h¿Øn-Iƒ-°m-bn 9,-30,-000-cq-]-bptS-bpw ta-eq¿ ]-©b - m-Øn-se Hº-Xv {]-h¿-Øn-Iƒ-°m-bn 9,11,000-cq-]b - p-tS-bpw- tIm-St- »-cn

]-©m-bØ - n-se c-≠v {]-h¿-ØnIƒ-°m-bn 4,80,000-cq-]-bp-tSbpw sIm-S-I-c ]-©-bm-Øn-se c-≠v {]-h¿-Øn-Iƒ-°m-bn 7,16,000-cq-]b - p-tS-bpw `-cW - m-\p-aXn-bm-Wv e-`n-®n-´p-≈X - v.

ss_-¡v a-dn-ªv HcmÄ¡p ]-cn-¡v Xr-{]-bm¿: ]m-eØ - n¬ ss_-°nSn-®v a-dn-™v ss_-°v bm-{Xn-I\ - v ]cn-°.v s]-cn-tßm-´p-Ic - ]q-gn-]d- ºn¬ cm-Po-hn-s‚ a-I≥ an-Yp\m(24)Wv ]-cn-t°-‰X - .v C-bm-sfBŒvk - v {]-h¿-ØI - ¿- Xr-iq-cn-se kz-Imcy B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

I-\-¯ a-g-bv-¡p km-[y-X Xr-iq¿: \m-sf cm-hn-se hsc kw-ÿm-\-sØ Nn-e ÿ-e-ß-fn¬ 13 sk‚o-ao‰-dn-\p ap-I-fn¬ I-\-Ø a-gbv-°v km-[y-X-bp-s≠-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Im-em-hÿm \n-co-£-W tI-{μw A-dn-bn-®p.

h-kv-{X-hnÂ-¸-\ im-e-bn Xo-¸n-Sn-¯w Ip-∂w-Ip-fw: - Xr-iq¿ tdm-Unse B≥-kv h-kv-{Xm-e-b-Øn-¬ Xo-]n-Sn-Øw. cm-hn-se ]-Xn-s\m∂-c-tbm-sS sS-Iv-kv-ss‰-ev-knse P-\-td-‰¿ dq-an-em-Wv Xo-]nSp-Ø-ap-≠m-b-Xv. D-S≥ X-s∂ Ip-∂w-Ip-fw t]m-en-kpw ^-b-cv-t^m-gv-kpw ÿ-e-sØ-Øn Po-h-\-°m-sc ]p-d-Øn-d-°n Xo-b-W-°m≥ {ian-®p. I-\-Ø ]p-I D-b¿-∂-Xv Xob-W-bv-°m-\v X-S-k-ap-≠m-sb¶n-epw H-cp a-Wn-tbm-sS Xo-bW-®p. ÿm-]-\-Øn-se h-kv{X-߃, bp.]n.F-kv., ^-b-epIƒ F-∂n-h I-Øn-\-in-®n-´p≠v.

Npcp¡¯nÂ

]m-cm-eo-KÂ thm-f-ân-bÀ-am-sc Xn-c-sª-Sp-¡p-¶p

Xr-iq¿: Pn-√-bn-se eo-K¬ k¿-ho-k-kv A-tXm-dn-‰n-I-fp-ambn k-l-I-cn-®v {]-h¿-Øn-°p-∂-Xn-\v eo-K¬ thm-f-‚ n-b¿am-sc X-nc-s™-Sp-°p-∂p. F-kv-.F-kv-.F¬.-kn tbm-Ky-Xbp-≈ tk-h-\ k-∂-≤-sc-bm-Wp ]-cn-K-Wn-°p-I. A-[ym-]I¿, tUm-Iv-S¿-am¿, hn-c-an-® k¿-°m¿ Po-h-\-°m¿, hnZym¿-Yn-Iƒ, \n-b-a hn-Zym¿-Yn-Iƒ, Fw-.F-kv-.U-ªyq ]TnXm-°ƒ, Aw-K≥-hm-Sn Po-h-\-°m¿, k-∂-≤ kw-L-S-\-I-fnte-bpw ¢-_p-I-fn-te-bpw Aw-K-߃, kz-bw-k-lm-b kwL-߃, A-b¬-°q-´-߃, ssa-{Xn kw-Lw Xp-S-ßn-b-hbn-se Aw-K-߃ F-∂n-h¿-°v ap≥-K-W-\-bp-≠m-Ipw. sXc-s™-Sp-°-s∏-Sp-∂-h-sc ]-cn-io-e-\w \¬-In ]-©m-b-ØpI-fn-se \n-b-a-k-lm-b ¢n-\n-°p-I-fn-epw P-bn-ep-I-fn-epw P\-tk-h-\-Øn-\m-bn \n-tbm-Kn-°pw. X-e-∏n-≈n, ap-Ip-μ-]pcw, Nm-h-°m-Sv, sIm-Sp-ß-√q¿ Xm-eq-°v tI-{μ-ß-fn-epw Xriq¿ Pn-√m tI-{μ-Øn-epw {]-h¿-Øn-°m≥ Xm¬-]-cy-ap-≈h¿-°v \n¿-Zn-jv-S A-t]-£m t^m-d-Øn¬ ta-bv 19\v ap-ºv sk-{I-´-dn, Pn-√m eo-K¬ k¿-ho-k-kv A-tXm-dn-‰n, I-f-Iv-Std-‰v _n¬-Unw-Kv, A-ø-t¥mƒ, Xr-iq¿-˛3 F-∂ hn-em-kØn¬ e-`n-°-Ww. A-t]-£m t^m-dw Pn-√-bn-se \n-b-a tk-h-\ tI-{μ-ß-fn¬ ku-P-\y-am-bn e-`n-°pw.

kp-c-£m ]-cn-io-e-\ ¢m-kv \S¯n

h-S-°m-t©-cn: h-S-°m-t©-cn tPm-bn‚ v B-¿.Sn. Hm-^nkn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-¬ {Sm-≥-kv-t]m-¿-´v _m-Uv-Pp-≈ ss{Uh-¿-am-¿-°v kp-c-£m ]-cn-io-e-\ ¢m-kv \-¬-In. tPm-bn‚ v B-¿.Sn.H- H B-¿ Du-¿-Ωn-f D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tam-t´m-¿ sh-ln-°n-ƒ C-≥-kv-s]-Œ-¿-am-cm-b Fw kp-\n-¬-Ip-am-¿, Fw c-ta-jv kw-km-cn-®p.

sX-§p-IÄ ho-Wv c-−v ho-Sp-IÄ X-IÀ-¶p Xr-{]-bm¿: I-\-Ø a-g-bn¬ he-∏m-Spw K-tW-i-aw-K-e-Øpw sX-ßp-Iƒ ho-Wv c-≠v ho-SpIƒ `m-Kn-I-am-bn X-I¿-∂p. X≠-bmw-]-d-ºn¬ k-Xy-s‚ ho-Sn\v ap-I-fn¬ sX-ßv ho-Wv ta¬°q-c-bpw hm-´¿ Sm-¶pw ]q¿-Wam-bn X-I¿-∂p. K-tW-i-aw-K-e-Øv sX-ßv IS-]p-g-In ho-Wv C-´q-en ho-´n¬ at\m-Pn-s‚ ho-Sv `m-Kn-I-am-bn X-

I¿-∂p. hm-Sm-\-∏-≈n-bn¬ s]mXp-tXm-Sp hr-Øn-bm-°p-∂-Xn\n-sS I-hp-ßv I-S ]p-g-In ho-Wv sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-em-fn-bm-b In-g-°-\v ho-´n¬ A-Ωp-hn-\v ]cn-t°-‰p. 18-mw hm¿-Un-se s]m-Xp-tXmSv hr-Øn-bm-°p-∂-Xn-\n-sS-bmWv kw-`-hw. ]-cn-t°-‰ C-h-sc G-ß-≠n-bq¿ Fw.sF B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

a-g-: a-Xn XIÀ¶p

aÂ-ky_-Ô-\ t_m-«p-I-Ä Xn-cn-s¨-¯n Xriq¿: I-Se - n¬ i-‡a - m-b Im‰n-epw a-gb - n-epw A-Is - ∏-´ A-ºtXm-fw t_m-´p-Iƒ ap-\° - I - S- h - v ^n-jv-em‚n-Mv sk-‚-dn-se-Øn. `o-Xn-tbm-sS a¬-ky-sØm-gn-emfn-Iƒ sIm-®n, ap-\º - w, sIm-√w F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂p-≈ A™q-tdm-fw a¬-ky-sØ-m-gn-emfn-I-fm-Wv t_m-´p-am-bn I-c-s°Øn-bX - v. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn apX¬ I-S-en¬ i-‡-am-b Im-‰pw a-g-bpw D-≠m-bn-cp-∂-Xm-bn a¬ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ ]-d-™p. C-∂s - e cm-hn-se-bpw i-‡a - m-b Im-‰p ho-in-bn-cp-∂p. D-Ss - \ I-c-

A-cn-ºq¿: ]-©m-b-Øn-se hnf-°p-am-Sw tImƒ ]m-S-ti-J-cØn-se hn-f-sh-Sp-∏n-\v ]m-I-amb 150 G-°¿ s\¬-Ir-jn sh≈w-I-b-dn ]q¿-Æ-am-bpw \-in®p. 280 G-°-dn¬ \n-∂v hn-f-shSp-Øv Nm-°n-em-°n-b 200 S¨ s\-√v I-c-°v I-b-‰m-\m-Im-sX ]m-S-sØ ^mw tdm-Un¬ Ip-Spßn a-g \-\-™pw \-in-®p. sh≈w h-‰n-bm¬ t]m-epw hn-f-shSp-°m-\m-Im-sX s\¬-sN-SnIƒ ]m-S-Øv ho-Wv ap-f-® \n-ebn-em-Wv. ]m-S-ti-J-c-k-an-Xn Ign-bp-∂ \n-e-bn¬ Im-cy-߃ sN-øm≥ {i-an-°p-∂p-s≠-¶nepw I¿-j-I¿ h-en-b \-„w kln-t°-≠ K-Xn-tI-Sn-em-Wv. ^mw tdm-Un¬ Ip-Sp-ßn-b s\√v I-c-°v I-b-‰p-∂-Xn-\v I¿-jI¿-°v h-en-b sh-√p-hn-fn-bm-bnØo¿-∂p. 2500 Nm-°v s\-√m-Wv ^mw tdm-Un-s‚ Hm-c-Øv A-´n-bn-´n-cn°p-∂-Xv. ap-I-fn¬ πm-Ãn-Iv jo‰v hn-cn-®n-´p-s≠-¶n-epw I-\-Øa-g-bn¬ sh-≈w s]m-¥n-b-tXmsS A-Sn-`m-K-sØ s\¬-Nm-°pI-sf-√mw sh-≈w I-b-dn \-in®p-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv.

e-°pSn Xm-eq-°v I-Ωn-‰n A[n- H-√q¿: I-WvT-cq-aTw Kym-kv GP≥-kn-bn-se hn-X-c-W sXm-gnIr-Xt- cmSv B-hi - y-s∏-´p.em-fn-I-fp-sS k-a-c-sØ Xp-S¿∂m-Wv ta-J-e-bn-se ]m-N-I-hmX-I hn-X-c-Ww X-S- -s∏-´-Xv. Im¬-e-£-tØm-fw D-]-t`mIp-´s - \-√q¿: ssl-th ta¬-∏m-e- ‡m-°-fp-≈ Kym-kv G-P≥-knØn-\S- p-Øv sIm-{]-°f - w I-Øn- bn-se 12 hn-X-c-W sXm-gn-em-fn\-in-®p. Ip-´-s\-√q¿ \m-fn-tI-c I-sf ]p-d-Øm-°n-b-Xn-s\ Xphn-Ik - \ - kw-LØ - n-s‚ sIm-{]- S¿-∂m-Wv k-a-cw Xp-S-ßn-b-Xv. I-fa - m-Wv I-Øn-\i - n-®X - v. k-a-c-sØ Xp-S¿-∂v ]m-N-IC-∂s - e- ]p-e¿-s® 2.30Hm-sS- hm-X-I kn-en-≠¿ am-k-߃bm-Wv kw-`h - w. F-´p e-£w cq-]- °v ap-ºv _p-°v sN-bv-X D-]-t`mbp-sS \-„w I-W° - m-°p-∂p. ‡m-°ƒ-°v In-´m-sX-bm-b-

sIm-{]-¡-fw I-¯n-\-in-¨p

Nm-e° - p-Sn: I-gn-™ Zn-hk - s - Ø I-\-Ø a-g-bn¬ kz-Im-cy hy‡n-bp-sS h≥ a-Xn¬ k-ao-]h - mkn-If - p-sS ho-Sn-\v ap-If - n¬ ]-Xn®p.- Ip-ac - a - √ - © - n-d t£-{X-Øn-\v k-ao-]w B-‰∏ - n-≈n ]-tc-X\ - m-b Ip-´-∏-s‚ `m-cy X-¶-Ω,-ap-cn-bmS≥ kp-{_≥ F-∂n-h-cp-sS ]p-cbn-S-Øn-te-°m-Wv 20-A-Sn-tbmfw D-bc - a - p-≈ a-Xn¬ a-dn-™X - v.C-cp-h-cp-tS-bpw In-W-dp-I-fn-te°pw kn-a‚ v C-jSv- n-Ib - pw a-Æpw ]-Xn-®p. kp-{_-s‚ h-gn-bpw a-ÆnSn-™v X-I¿-∂p. H - c - p h¿-jw apºm-Wv {]-tZ-i-hm-kn-bm-b Hcmƒ h≥ a-Xn¬ ]-Wn-XX - v. 10-ASn-tbm-fw a-Æn-´v \n-IØ - n aXn¬ap≥ I-cp-X-ep-Iƒ F-Sp-°m-sX A-im-kv{- Xo-ba - m-bm-Wv \n¿-ΩnI-\-Ø a-g-sb Xp-S¿-∂v ]p-c-bn-S-Øn-te-°v a-dn-™ a-Xn¬ ®-sX-∂ B-t£-]a - p-≠v.

H-Ãq-cn ]m-N-I-hm-X-I- hn-X-c-W {]-Xn-k-Ôn ]-cn-l-cn-¡m³ XmÂ-¡m-en-I \-S-]-Sn tXm-sS H-√q¿ t]m-en-kv {]-iv-\Øn¬ C-S-s∏-´m-Wv hn-X-c-Ww `m-Kn-I-am-bn ]p-\-cm-cw-`n-°p-∂Xv. Kym-kv G-P≥-kn Xm¬-°men-I-am-bn sh-®n-cn-°p-∂ aq-∂v sXm-gn-em-fn-I-sf sIm-≠v BZyw _p-°v sN-bv-X 12 ho-Xw D-]t`m-‡m-°ƒ-°v ]m-N-I-hm-X-I kn-en-≠¿ F-Øn-®v \¬-Im-\mWv Xo-cp-am-\w. C-Xp kw-_-‘n® dn-t∏m¿-´v t]m-en-kn-\v \¬Im-\pw G-P≥-kn-°v t]m-en-kv \n¿-t±-iw \¬-In.

3

Thejas Epaper thrissur Edition 2014-05-09  

Thejas Epaper thrissur edition. 2014-05-09

Advertisement