Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/TCR

t{_-m-jÀ {]-Im-i-\w sN-bv-Xp

am-¼-g a-tlm-Âk-hw H-¼-Xp ap-XÂ sIm-Sp-§-Ãq-cnÂ

sIm-Sp-ß-√q¿: Im¿-ss_-Uv D]-tbm-Kn-°m-sX C-e-{Œn-°¬ lo-‰¿ kw-hn-[m-\-Øn-eq-sS ]gp-∏n-s®-Sp-Ø am-º-g-߃ am{Xw {]-Z¿-i-\-hpw hn¬-∏-\-bpw \-S-Øp-∂ -\n-d-hv- tZ-io-b am-ºg a-tlm-¬k-hw sIm-Sp-ß-√qcn¬ 9, 10, 11 Xnø-Xn-I-fn¬. kwÿm-\ Ir-jn-h-Ip-∏n-s‚ Io-gnep-≈ tlm¿-´n-Iƒ-®¿ an-j-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS sIm-Sp-ß√q¿- sh-≈m-ß-√q¿ Sq-dn-kw hnI-k-\ skm-ssk-‰n kw-L-Sn∏n-°p-∂-Xm-Wv -\n-d-hv am-º-gw a-tlm-¬k-hw-. C-¥y-bv-°p-]p-d-sa Hm-kv-t{Sen-b, sI-\n-b, ^n-en-ss∏≥-kv, {io-e-¶, ]m-In-kv-Xm≥, H-am≥, bp.--F.--C, {_-ko¬ F-∂o cmPy-ß-fn¬ \n-∂m-bn 200¬ ]cw am-º-g-߃ F-Øn-°p-sa∂v Sn F≥ {]-Xm-]≥ Fw.--F¬.-F. A-dn-bn-®p. 25 {Kmw ap-X¬ aq-∂p In-tem h-sc `m-c-ap-≈ 75¬ ]-cw am-º-g-߃ hn¬-∏-\bv-°m-bn F-Øn-t®-cpw. am-º-ghn-`-h-ß-fpw, Kp-W-ta-∑-bp-≈ am-hn≥-ssX-I-fpw ta-f-bn¬ e`n-°pw. kz-¥w ho-´p-h-f-∏n-se tI-c-fo-b X-\-Xv \m-´p-am-hp-Ifn-se am-ß-Iƒ ta-f-bn¬ sIm≠p-h-cp-∂-h¿-°v {]-tXy-I kΩm-\-߃ \¬-Ip-sa-∂v kwLm-S-I k-an-Xn sN-b¿-am≥ hn Fw tPm-Wn, I¨-ho-\¿ A-bq_v I-cq-∏-S-∂ A-dn-bn-®p.

ssh-hm-ln-I kw-K-aw G-gn-\v

Xr-iq¿: I-cp-W- ^u-t≠-js‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-Øp∂ `n-∂-ti-jn-bp-≈-h¿-°m-bp≈ -kw-ÿm-\-X-e ssh-hmln-I kw-K-aw- Kp-cp-hm-bq¿ Su¨-lm-fn¬ G-gn-\v \-S-°psa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. cmhn-se H-º-Xn-\v Km-\- c-N-bn-Xmhv d-^o-Jv A-l-Ω-Zv D-Zv-Lm-S\w sN-øp-w. sN-b¿-am≥ tUm. sI _n kp-tc-jv A-[y-£-\mIpw. I-cp-W- ^u-t≠-j≥ h-gn hn-hm-l-Øn-\v c-Pn-ÿ sN-bvXn-´p-≈ 600 t]-¿ kw-K-a-Øn¬ ]-s¶-Sp-°pw. ]-s¶-Sp-°p-∂ lnμp, {In-kv-Xy≥, ap-kv-enw hn-`mK-߃-°pw, Im-gv-® ]q¿-W-ambpw C-√m-Ø-h¿-°pw {]-tXyIw ku-I-cyw D-≠m-Ipw. `n-∂-ti-jn-bp-≈-h¿-°m-bn I-cp-W-^u-t≠-j≥ I-gn-™ h¿-j-hpw ssh-hm-ln-I-kw-Kaw kw-L-Sn-∏n-®n-cp-∂p. ]-s¶Sp-Ø 300 t]-cn¬ \n-∂v ]-c-kv]-cw C-„-s∏-´ 24 t]-cp-sS hnhm-lw I-cp-W \-S-Øn-s°m-Sp°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. C-Øh-W 800 t]¿ c-Pn-Ã-¿ sN-bvXn-´p-≠v. kw-K-a-Øn¬ \n-∂p C-„-s∏-Sp-∂-h¿-°v A-h-cp-sS ku-I-cym¿-∞w hn-hm-lw \-SØm≥ I-gn-bpw. km-º-Øn-Iam-bn ]n-∂m-°w \n¬-°p-∂h¿-°v I-cp-W hn-hm-lw \-SØn-s°m-Sp-°p-I-bpw sN-øpw. t^m¨-˛9496 111 976. `m-c-hmln-I-fm-b c-hn N-¶-Øv, th-Wp {]m-c-Øv, F≥ _m-_p, sI kpK-X≥, c-Lp-cm-P≥ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

{]-Xn-jvTm-Zn-\w B-tLm-jn-¨p

]p-Xp-°m-Sv: a-W-en cm-a-]p-cw {io-cm-a t£-{X-Øn-se {]-XnjvTm-Zn-\w B-tLm-jn-®p. cmhn-se t£-{Xw hn-i-G-jm¬ ]q-P-Iƒ-°p ti-jw ]-©-hmZy-Øn-s‚ A-I-º-Sn-tbm-sS ]pd-tØ-°v F-gp-∂-fn-∏v Xp-S¿-∂v {]-km-Z Du-´pw \-S-∂p. D-®Xn-cn-™v 2.--30\v ]p-e°m-´p-I-c {io-\m-cm-b-W \-Kdn¬ \n-∂p s]-cp-h-\w k-Xoi≥ am-cm-cp-sS-bpw s]-cp-h-cw {]-Im-i≥ am-cm-cp-sS-bpw t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ ]m-≠n-ta-fØn-s‚ A-I-º-Sn-tbm-Sp Iq-Sn aq-∂p K-P-ho-c-∑m-sc A-Wn-\nc-Øn io-th-en F-gp-∂-≈n-∏v B-cw-`n-®v B-dn-\v t£-{XØn¬ k-am-]n-®p. Xp-S¿-∂v \nd-am-e, Np-‰p-hn-f-°v, Zo-]m-cm-[\ F-∂o N-S-ßp-I-fpw \-S-∂p.

Xr-iq¿: Xr-iq¿ ]q-c-tØm-S-\p_-‘n-®v ]m-d-ta-°m-hv hn-`m-KØn-s‚ t{_m-j-dn-s‚ {]-Im-i\w \-S-∂p. ]m-d-ta-°m-hv tZ-hkzw t_m¿-Uv {]-kn-U‚ v sI at\m-l-c≥ {]-Im-i-\w \n¿-hln-®p. Xn-cp-h-ºm-Sn tZ-h-kzw {]-knU‚ v {]-^. Fw am-[-h≥-Ip-´n G-‰p-hm-ßn. ]m-d-ta-°m-hv tZ-hkzw sk-{I-´-dn cm-a-N-{μ ]n-jmc-Sn, tZ-h-kzw A-kn. sk-{I-´-dn i-in ]-s¶-Sp-Øp.

Kp-cp-hm-bqÀ t£-{X-¯n `-àÀ-¡v A-Xym-[p-\n-I co-Xn-bn-ep-Å Iyq tImw-¹-Iv-kv Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq¿ t£{X-Øn¬ `-‡¿-°v sh-bn-epw ag-bpw G¬-°m-sX ku-I-cy-ambn h-cn \n¬-°p-∂-Xn-\v A-Xym[p-\n-I co-Xn-bn-ep-≈Iyq tImwπ-Iv-kpw, hm-l-\-߃ ]m¿-°v sN-øp-∂-Xn-\v aƒ-´n-se-h¬ Im¿ ]m¿-°nMpw F-{X-bpw s]s´-∂v \n¿-an-°m≥ tZ-h-kzw `-cW k-an-Xn-tbm-K-Øn¬ Xo-cpam-\n-®p. 50 tIm-Sn cq-] sNe-hn-em-Wv

C-h \n¿-an-°p-∂-Xv. \n¿-am-Ww \-S-Øp-∂-Xn-\v A-Jn-te-¥y-Xe-Øn¬ A-t]-£ \¬-In-b F´v G-P≥-kn-I-fp-am-bn `-c-W-ka-Xn {]m-Y-an-I N¿-® \-S-Øn. hn-tZ-i cm-{„-ß-fn-epw Xn-cp∏-Xn t]m-se-bp-≈ t£-{X-ßfn-epw Iyq-tIm-π-Iv-kpw aƒ-´nse-h¬ Im¿ ]m¿-°nMpw \n¿ an-®v ]-cn-N-b-ap-≈ I-º-\n-I-sfbm-Wv N¿-®-bv-°v £-Wn-®n-cp∂-Xv. Hm-tcm G-P≥-kn-bpw \n¿-

an-°m-\p-t±-in-°p-∂-Xn-s‚ πm\p-I-fp-sS Zr-iy-߃ `-c-W-kan-Xn tbm-K-Øn¬ {]-Z¿-in-∏n®p. C-Xn¬ \n-∂v D-Nn-X-am-b πm≥ A-\p-k-cn-®v k-{Xw h-f-∏nem-bn-cn-°pw C-h \n¿-an-°n-°pI. k-a-{K-am-b am-ÿ πm≥ \-S∏n-em-°m-\pw `-c-W-k-a-Xn Xocp-am-\n-®p. C-Xn-s‚ t\m-U¬ Hm-^nk-dm-bn Su¨-πm-\¿ tKm-]n-\m-Y≥ \m-b-sc Np-a-X-es∏-Sp-Øn.

]m-h-d-«n Xn-cp-\m-Ä: Zo-]m-e-¦m-c-w hn-kv-a-bam¡m³ Du-cm-fn-I-fw- \m-S-I _-Ên-\v kzo-I-c-Ww H-cp-¡-§Ä Xp-S-§n Iq-\w-aq-®n-bn¬ F-Øn-b -Du-cm-fn-I-fw- \m-S-I _-kv

Iq-\w-aq-®n: B-´-hpw ]m-´pw IY-I-fpw I-f-n-I-fpw I-fn-a-Æpw Nn{X-h-c-bpw Ip-Øn-\n-d-® km-[-\ sk‚¿ t^m¿ {In-tb-‰n-hv B ‚ v {]m-Œo-kn-s‚ -Du-cm-fn-I-fwF-∂ \m-S-I _- n-s\ Iq-\w-aq®n-bn-se hn-hn-[ hn-Zym-e-b-ßfn-se hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS Iq-´m-bva-bm-b t{i-b-kn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. A-\-\y ]n F-kv, sk-_mÃy≥, F¬-\ tPm-kv, B-· Ch, A-ar-X t\-Xr-Xzw \¬-In. I-

hp-ßn≥ ]m-f sIm-≠v ap-Jw-aqSn Xo¿-Øpw I-S-em-kn-\m¬ \nan-jm¿-≤w sIm-≠v Xm-dm-hpw tIm-gn-bpw ]-£n-I-tf-bpw \n¿an-®p. ap-J-Øv Nm-bw ]q-in-bpw I-Y ]-d-™pw ]-d-bn-∏n-®pw D-]I-c-W kw-Ko-X-Øn-s‚ ]n≥-_e-tØm-sS B-Sn-bpw ]m-Sn-bpw Ip-´n-Iƒ B-\-μ-\r-Øw sN-bvX-Xv th-dn-´ A-\p-`-h-am-bn. I-≠m-W-t»-cn {Km-a-∏-©mb-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v sP-bvk¨ Nm-t°m, sNm-Δ-∂q¿

tªm-°v ]-©m-b-Øv hn-I-k-\ Ãm≥Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Sn F ap-l-Ω-Zv jm-^n, A[ym-]I-cm-b hn-Pp Sn sP, {^m≥-knkv, A-ºn-fn ]o-‰¿, tPm-kv sI F, ]n sP ssÃ-Pp kw-km-cn®p. I-e-bpw I-em-Im-c-∑m-cpw \m-Sphn-´p t]m-hp-tºmƒ A-hsb Xn-cn-®p ]n-Sn-°m-\m-Wv Cu _-kv bm-{X-sb-∂v sk‚¿ U-bd-Œ¿ am¿-´n≥ tPm¨ kn ]-d™p. k-Pn _mw-•q¿, jm-Pn Iq‰-\m-Sv t\-Xr-Xzw \¬-In.--

]m-h-d-´n: sk‚ v tPm-k-^v-kv Xo¿-∞ tI-{μ-Øn-se hn-ip-≤ bu-tk-∏n-Xm-hn-s‚ Xn-cp-\m-fnt\m-S-\p-_-‘n-®p-≈ tZ-hm-eb Zo-]m-e-¶m-c-Øn¬ hn-kv-a-b Im-gv-N-sbm-cp-°m≥ A-Wn-b-dbn ¬ H-cp-°-߃ Xp-S-ßn. c-≠p e-£-tØm-fw F¬.-C.--Un. _ƒ-_p-I-fm-Wv tZ-hme-b ap-J-a-fi-]-Øn¬ Zo-]me-¶m-c-Øn-\m-bn D-]-tbm-Kn°p-∂-Xv. sP ≥-k¨ Np-¶-Øns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ]m-h-d-´n kn.--sP. sse-‰v B‚ v ku-≠v-

km-Wv kv-s]-jy¬ C-^-Iv-tSmSp-Iq-Sn tZ-hm-e-b Zo-]m-e-¶m-cw H-cp-°p-∂-Xv. 100Hm-fw I-w]yq´¿ Un-ssk-\p-Iƒ Zo-]m-e-¶mc-Øn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. Zr-iy-a-t\m-lm-cn-X-bv-s°m∏w {im-hy-am-[p-cyw Iq-Sn ImWn-Iƒ-°v ]-I-cp-∂-Xm-Wv CØ-h-W-sØ tZ-hm-e-b Zo-]me-¶m-cw. F≥ hn tjm-bv I¨ho-\-dpw jm-Pp eq-ho-kv, hn sP tPm-kn, k-Pn tPm-k-^v, kÆn sN-dp-h-Øq¿, dm-^n ]p-ent°m-´n¬ F-∂n-h-c-S-ßp-∂ I-

Ωn-‰n-bm-Wv tZ-hm-e-b Zo-]m-e¶m-c-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-Ip∂-Xv. tb-ip, I-S¬ im-¥-am-hp∂ Zr-iyw h¿-Æ-Zo-]-ß-fm¬ sX-fn-bp-tºmƒ A-I-º-Sn-bmbn C-Sn-sh-´pw sIm-Sp-¶m-t‰m-SpIq-Sn-b a-g-bp-sS-bpw i-–w Db¿-∂p-h-cp-∂-Xv Xn-cp-∂m-fns\-Øp-∂-h¿-°v A-¤p-X-Imgv-N-bm-Ipw. tZ-hm-e-b Xn-cp-s\-‰n-bn-se B¿-®p-I-fn¬ ]-Øn-te-sd h¿Æ-߃ an-∂n-a-d-bpw. Xn-cp-∂mfn-s‚ h-c-hv A-dn-bn-®v Cu h¿-

ssX-¡m-«p-tÈ-cn ]-Ån-bn-se ]o-U-\w

s]¬-Ip-«n-bp-sS _-Ôp-hn-s\ cq-]-Xm A-[n-Ir-XÀ `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n-b-Xm-bn B-tcm-]-Ww H-√q¿: ssX-°m-´p-t»-cn ]-≈nbn- s e ]o- U - \ - h p- a m- b n _- ‘ s∏-´v Xr-iq¿ cq-]-Xm A-[n-IrX¿ ]o- U - \ - Ø n- \ - c - b m- b s] ¨-Ip-´n-bp-sS _-‘p-hn-s\ ]≈n-bn-te-°v hn-fn-®p h-cp-Øn `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-b-Xm-bn Btcm-]-Ww. ]o- U - \ - Ø n- \ - c - b m- b s] ¨- I p- ´ n- b p- s S sN- d n- b - Ω - s bbm-Wv X-tem¿ ]-≈n-bn-te-°v hn-fn-®p h-cp-Øn Xr-iq¿ cq-]-

X A-[n-Ir-X¿ `o-j-Wn-s∏-SpØn-b-Xv. ]o-Un-∏n-® ^m. cm-Pp sIm-°-s\-Xn-tc ho-≠pw ]-cmXn-bp-am-bn cw-K-sØ-Øn-bm¬ s]¨- I p- ´ n- s b sIm- ∂ p- I - f bpw F- ∂ m- b n- c p- ∂ p- h - { tX `oj-Wn-. kw-`-h-Øn-\v ti-jw cq]- X - b p- s S `o- j - W n- s b Xp- S ¿∂v s]¨- I p- ´ n- b p- s S _- ‘ p°ƒ H-∂m-sI ho-Sp-]q-´n ÿew am-dn Xm-a-kn-°p-I-bm-Wv. Cu kw-`-h-tØm-sS hn-Im-

cn-am¿ F-¥p hr-Øn-tI-Sp-Iƒ sN- b v - X m- e pw cq- ] - X A- h - s c k-lm-bn-°p-∂p-sh-∂ B-tcm]-Ww i-‡-am-bn. kw-`-hw ]pd-Øm-b-tXm-sS ssh-Zn-I≥ Hfn-hn¬ t]m-bn-cn-°p-I-bm-Wv. cm-Pp sIm-°≥ t\-∏m-fn-te-°v I-S-∂-Xm-bm-Wv kq-N-\-. cm-Pp sIm- ° - s ‚ Nn- e _- ‘ p- ° ƒ A-hn-sS D-≈-Xm-bn kq-N-\-bp≠v. I-gn-™ h¿-jw C-tX k-ab- Ø v C- b mƒ Xr- i q- c n- s e a-

ZÀ-i-\-¯n-s\-¯n-b A-½-sb-bpw a-I-s\-bpw aÀ-±n-¨ kw-`-hw

k-a-{K-m-t\z-j-W-¯n-\p tZ-h-kzw `-c-W-k-an-Xn Xo-cp-am-\w Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq¿ t£{X-Øn¬ Z¿-i-\w \-S-Øp-∂-Xn\n-sS tZ-h-kzw Po-h-\-°m¿ `‡-sc a¿-±n-® kw-`-h-Øn¬ XpS-c-t\z-j-Ww \-S-Øm-\pw a¿-±\-Øn-s‚ Zr-iy-߃ tNm¿-∂Xn-s\ Ip-dn-®v k-a-{K-am-b At\z-j-Ww \-S-Øm-\pw tZ-hkzw `-c-W-k-an-Xn Xo-cp-am-\n®p. kw-`-h-Øn-s‚ {]m-Y-an-I hn-h-c-ß-f-S-ßn-b dn-t]m¿-´v k¿-°m-cn-\v tZ-h-kzw k-a¿-∏n-

°pw. kw-`-h-sØ-Ip-dn-®v At\z-j-Ww \-S-Øm≥ {]-tXy-I G-P≥-kn-sb \n-tbm-Kn-°m-\pw `-c-W-k-an-Xn Xo-cp-am-\n-®p. t£-{X-Øn-\-I-sØ \n-co£-W Im-a-d-I-fp-sS {]-h¿-Ø\w Im-cy-£-a-am-°m-\pw \n-co£-Ww i-‡-am-°m-\pw tbm-KØn ¬ Xo-cp-am-\-am-bn. a¿-±-\w \-S-∂ k-a-b-sØ sU-]yq-´n AUv-an-\n-kv-t{S-‰¿, No-^v sk-Iyqcn-‰n Hm-^nk¿ F-∂n-h¿-°v Imc-Ww Im-Wn-°¬ t\m-´o-kpw

sXm-gn-em-fn-I-sf ]n-cn-¨p-hn-«-Xn-\v F-Xn-sc-bp-Å k-a-cw 34mw Zn-h-k-¯n-te-¡v tN¿-∏v: H-√q¿ I-WvT-cp aTw Kym-kv G-P≥-kn-bn-se sXm-gn-em-fn-Isf ]n-cn-®p-hn-´-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v Po-h-\-°m¿ \-S-Øp-∂ k-a-cw 33 Zn-h-kw ]n-∂n-´p. k-a-c-Øn-\v sF-Iy-Zm¿-Vyw {]-Jym-]n-®v H√q¿ tam-t´m¿ sXm-gn-em-fn bq-\n-b-s‚-bpw H-√q¿ G-cn-bm tIm˛HmUn-t\-j≥ I-Ωn-‰n-bp-sS-bpw {]-h¿-Ø-I¿ k-a-c-]-¥-en-seØn. Xp-S¿-∂p \-S-∂ s]m-Xp-tbm-Kw kn.--sF.--Sn.--bp. Pn-√m tPmbn‚ v sk-{I-´-dn sI hn ]o-Xmw-_-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-P-bv-tLm-jv A-[y-£-\m-bn. Iu¨-kn-e¿ kp-tc-jn-Wn kp-tc-jv, kn.--sF.--Sn.--bp. G-cn-bm sk-{I-´-dn sI ]n t]mƒ, Sn F-kv ss_-Pp ]n F-kv cm-P≥, kn B¿ P-bnw-kv, kn B¿ cm-a-N-{μ≥, kp-tc-jv F-S-°p-∂n kw-km-cn-®p. kw-`-h-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v \msf Pn-√-bn-se ap-gp-h≥ Kym-kv G-P≥-kn-I-fn-se sXm-gn-em-fn-Ifpw ]-Wn-ap-S-°n I-e-Œ-td-‰v am¿-®v \-S-Øp-sa-∂v kn.--sF.--Sn.--bp. `mc-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.

\¬-In. s^-{_p-h-cn 23\m-Wv X©m-hq¿ kz-tZ-in-I-fm-b `-‡sb-bpw a-I-s\-bpw tZ-h-kzw Poh-\-°m¿ a¿-±n-®-Xv. a¿-±-\-Øn-s‚ Zr-iy-߃ Nm-\-ep-Im¿ ]p-d-Øv hn-´-tXmsS-bm-Wv kw-`-hw hn-hm-Z-am-bXv. a¿-±-\-Øn¬ Dƒ-s∏-´ Po-h\-°m-c-s\-bpw kw-`-h-Øn-s‚ Zr-iy-߃ ]p-d-Øv hn-´ Po-h-\°m-c-s\-bpw I-gn-™ Zn-h-kw A-Sn-b-¥c `-c-W-k-a-Xn tbmKw tN¿-∂v ]n-cn-®p-hn-´n-cp-∂p.

sa-Un -tIm-f-Pv _n.--]n.--FÂ. tam-Uw Øm-]n-¨n-Ã; Po-h-\-¡m-cp-sS i-¼-fw ap-S-§n Xr-iq¿: ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv saUn-°¬ tIm-f-Pv Po-h-\-°m-cpsS i-º-fw ap-S-ßn. sa-Un-°¬ Im-w-]kn¬ B-cw-`n-® k-∫v {Sj-dn-bn¬ Hm¨-sse≥ ku-Icy-Øn-\m-bp-≈ _n.--]n.--F¬. tam-Uw ÿm-]n-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv i-º-fw ap-S-ßn-bXv. sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se Bbn-c-°-W-°n-\v Po-h-\-Im¿-°v ]p-d-ta, k-_v-{S-j-dn-bp-sS Iogn-ep-≈ a-‰p k¿-°m¿ Po-h-\°m-cp-sS-bpw i-º-f-hpw ap-Sßn. A-tX-k-a-bw {S-j-dn-bnse km-t¶-Xn-I X-I-cm¿ \m-sf ]-cn-l-cn-°p-sa-∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

]q-c-¯n-\p Iq-Sp-X sI.--F-kv-.-BÀ-.-Sn-.-kn. _-Êp-IÄ Iƒ i-‡≥-X-ºp-cm≥ \-K¿ _-kv Ãm≥-Un¬-\n-∂p a-‰p k¿-ho-kp-Iƒ sI-.F -- -kv-.B -- ¿-.-Sn-.k -- n. _-kv kv-‰m≥-Un¬-\n∂p-am-Wv ]p-d-s∏-Sp-I.--

Xn-cp-h-¼m-Sn t£-{Xw io-Xo-I-cn-¨p Xr-iq-¿: ]q-c-tØm-S-\p-_-‘n®v sh-≈n-bm-gv-N-bpw i-\n-bmgv-N-bpw sI-.F -- -kv-.B -- ¿-.S-- n-.k -- n . Iq-Sp-X¬ _-kv ku-I-cyw G¿s∏-Sp-Øn. ]m-e-°m-Sv, tIm-gnt°m-Sv, F-d-Wm-Ip-fw, tIm-´bw Pn-√-I-fp-sS hn-hn-[ `m-Kß-fn¬-\n-∂v Xr-iq-cn-te-°pw Xn-cn-®pw Iq-Sp-X¬ _-kv k¿ho-kv D-≠m-hpw. Nm-e-°p-Sn, am-f, sIm-Sp-ß√q¿, Kp-cp-hm-bq¿, H-‰-∏m-ew, s]-cn-¥¬-a-Æ, Nn-‰q¿, B-eph, s]-cp-ºm-hq¿ Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn-te-°pw Iq-Sp-X¬ k¿-ho-kv G¿-s∏-Sp-Øp-∂p≠v. Hm¿-Un-\-dn k¿-ho-kp-

4 sa-bv 2014 Rm-b¿

\m¬ A-[n-Iw £o-Ww A-\p`-h-s∏-Sp-∂n-s√-∂-Xm-Wv {]tXy-I. {]-i-kv-X-am-b Xr-iq¿ ]q-c-w sIm-Sn-tb-‰-Øn-\p sXm´p-a-ºv C-∂-se cm-hn-se ]-Xns\m-t∂m-sS F-b¿-I-≠-≠oj≥ kw-hn-[m-\-Øn-s‚ kznt®m¨ I¿-aw \n¿-h-ln-®p. ]q-c-Øn-\p am-{X-a-√, `‡¿-°v C-\n F-∂pw Ip-fn¿-atbm-sS I-Æ-s\-bpw `-K-h-Xnsb-bpw I¨-\n-d-sb Im-Wmw. Cu-bn-sS \-ho-I-c-Ww ]q¿Øn-bm-°n-b {io-tIm-hn-epw ]cn-k-c-hpw io-Xo-I-cn-®-tXm-sS Iq-Sp-X¬ a-t\m-l-c-hp-am-bn. \m-e-c S-Æn-s‚ aq-∂v F-b¿-I≠-≠o-j-W-dp-I-fm-Wv t£{X-Øn¬ ÿm-]n-®n-cn-°p-∂Xv. k¨ {Kq-∏v sN-b¿-am-\pw {]-hm-kn hy-h-km-bn-bp-am-b Sn F kp-μ¿-ta-t\m-\m-Wv ioXo-I-c-W {]-h¿-Ø-\-߃ kvt]m¨-k¿ sN-bv-X-Xv.

Xr-iq¿: ]q-c-tØm-sS Xn-cp-hºm-Sn t£-{Xw io-Xo-I-cn-®p. Xn-cp-h-ºm-Sn I-Æ-s\-bpw Xncp-h-ºm-Sn `-K-h-Xn-sb-bpw sXm-gm-≥ t£-{X-Øn-s‚ {iotIm-hn-en-\p Np-‰pw `-‡¿ \n ¬-°p-∂ {]-tZ-i-am-Wv F-b¿ I-≠o-j≥ sN-bv-Xn-cn-°p-∂Xv. `-‡-P-\-ß-fp-sS Xn-c-°pw ta-S-®q-Spw aq-ew ]p-gp-In-t∏mIp-∂ A-k-ly-am-b A-h-ÿbv-°v C-tXm-sS A-dp-Xn-bm-bn. C-Xm-Zy-am-bm-Wv tI-c-f-Øn¬ H-cp t£-{Xw io-Xo-I-cn-°p-∂sX-∂v ]-d-b-s∏-Sp-∂p. ]-g-\n t£-{X-Øn-se {io-tIm-hn-e\v Np-‰pw io-Xo-I-c-W kw-hn[m-\-ap-≠v. G-sd t\-cw Iyq \n¬-t°-≠n h-cp-∂ `-‡¿-°v Xr-iq¿: ]q-c-Øn-t\m-S-\p-_F.--kn-bp-sS Ip-fn¿-a-bp-≈-Xn- ‘n-®v kz-cm-Pv du-≠v, tX-

ip-No-I-c-Ww: kw-L-S-\-IÄ _-Ô-s¸-S-Ww

°n≥-Im-Sv ssa-Xm-\w, k-ao-] {]-tZ-i-߃ F-∂n-h hr-Ønbm-°p-∂-Xn-\v Xm¬-∏-cy-ap-≈ k-∂-≤ kw-L-S-\-Iƒ, ÿm]-\-߃, {S-Ãp-Iƒ ap-X-em-bh 9495885119 F-∂ t^m¨ \º-dn¬ _-‘-s∏-S-Ww.--- A¿-lcm-b-h-sc Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]mcn-tXm-jn-Iw \¬-In B-Z-cn°p-sa-∂v F.---Un.---Fw. sI si¬h-cm-Pv A-dn-bn-®p.--

]q-c-¯-te-¶v P-bn hm-Zy-kw-L-¯n-sâ A-c-t§-äw ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv: ]q-c-Øte-∂v hn-øq¿ sk≥-{S¬ P-bnen¬ ta-f-s∏-cp-°w. ]m-≠n-taf-hpw ]-©m-cn-bpw sIm-´n-bn-dßp-∂-Xv Po-h-\-°m-cpw X-S-hpIm-cpw. sa-bv F-´n-\v \-S-°p-∂ Ac-tß-‰-Øn¬ hn-øq¿ sk≥{S¬ P-bn-en-se sh-¬-s^-b¿ Hm-^nk¿ k-t¥m-jpw G-gv XS-hp-Im-cp-ap-≠m-Ipw. B-dp amk-tØm-f-am-bn P-bn-en-\-IØv C-h¿ ta-f-]-cn-io-e-\-Ønem-bn-cp-∂p.

s‰m-cp hn-Im-cn-tbm-sSm-∏w t\∏m- f n- t e- ° v hn- t \m- Z - b m- { X t]m-bn-cp-∂p. C- ° - g n- ™ G- { ]n¬ F- ´ n\m-Wv B-Zy Ip¿-_m-\-bv-°v hkv-{Xw hm-ßn \¬-Im-sa-∂p ]d-™p Ip-´n-sb ]o-Un-∏n-®-Xv. Ip- ´ n- s b ]- ≈ n- t a- S - b n- t e- ° v hn-fn-®p h-cp-Øn ]p-Xn-b h-kv{Xw C- ´ p- t \m- ° m- s a- ∂ p ]- d ™v A- I - t Ø- b v - ° p hn- f n- ® p sIm- ≠ p t]m- b ti- j w h- k v -

{X- ß ƒ A- g n- ∏ n- ® v sam- s s_en¬ \-· t^m-t´m-I-sf-Sp-°pI-bpw ]o-Un-∏n-°p-I-bp-am-bncp-∂p. 10 h-b- p-Im-cn-sb ]oUn-∏n-®v ap-ßn-b cm-Pp sIm-°s\ A-d-Ãv sN-øp-∂-Xn-\v H-√qcn¬ hym-]-I {]-Xn-tj-[-ap-b¿∂n-´p-≠v. ]o-U-\ hn-h-cw ]p-dØm-b D-S-s\ cm-Pp sIm-°-s\ A- d - Ã v sN- ø m≥ A- h - k - c - a p≠m-bn-´pw A-d-Ãv sN-øm-Xn-cp∂ t]m- e n- k n- s \- X n- t c- b pw

hym-]-I hn-a¿-i-\-am-Wv D-b-cp∂-Xv. am-\-`w-Kw, Ip-´n-Iƒ-s°Xn-tc A-Xn-{I-aw X-S-bp-∂ \nb-aw, sF-Sn B-Iv-‰v F-∂n-h {]Im-c-am-Wv ^m. cm-Pp sIm-°s\- X n- t c tI- s k- S p- Ø n- ´ p- ≈ Xv. A- t X- k - a - b w s]¨- I p- ´ nsb ]o-Un-∏n-® ^m.--cm-Pp sIm°- s \ ]- ≈ n hn- I m- c n ÿm- \ Øv \n-∂p Xr-iq¿ A-Xn-cq-]-X ]p-d-Øm-°n-cp-∂p.

jw sIm-Sn-tb-‰w ap-X¬ Xn-cp∂mƒ h-sc-bp-≈ Zn-h-k-ßfn¬ Zo-]m-e-¶m-c I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ sk¿-®v sse-‰v A-Sn-°p-∂p-≠v. sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn F-´n-\v ]m-h-d-´n sk‚ v tXm-a-kv B{i-am-[n-]≥ ^m.--{^m≥-ko-kv I-Wn-®n-°m-´n¬ tZ-hm-e-b Zo]m-e-¶m-c-Øn-s‚ kzn-®v Hm¨ \n¿-h-ln-°pw. ]m-h-d-´n Xo¿∞-tI-{μw hn-Im-cn ^m.--tPm¨k¨ A-cn-ºq¿ tbm-K-Øn¬ A-[y-£-X h-ln-°pw.

-Ccn-§m-e-¡p-S Bip-]-{Xn-bn ]-¨-¡-dn- hn-f-sh-Sp-¸v C-cn-ßm-e-°p-S: C-cn-ßm-e-°pS k-l-I-c-Wm-ip-]-{Xn-bn¬ ssP-h-h-f Ir-jn-bn-eq-sS D¬]m-Zn-∏n-® ]-®-°-dn-I-fp-sS hn-fsh-Sp-∏v \-S-Øn. B-ip-]-{Xn {]kn-U‚ v Fw ]n Pm-Iv-k¨ hnf-sh-Sp-∏p¬-k-hw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssh-kv {]-kn-U-s‚ v C _me-Kw-Km-[-c≥ A-[y-£-X h-ln®p. tUm. Fw B¿ cm-Po-hv, \-gvkn-Mv kq-{]-≠v Fw sI Xn-temØ-Ω, P-\-d¬-a am-t\-P¿ hn Sn tU-hn-kv, A-kn-kv-‰‚ v am-t\P¿ Pn h-[p kw-km-cn-®p. \-gv-kn-Mv kv-Iq-fn-se hnZym¿-Yn-I-fp-sS sa-kn-te-°v Bh-iy-am-b ]-®-°-dn-Iƒ C-hn-sS D¬-∏m-Zn-®-h-bm-Wv D-]-tbm-Kn°p-∂-Xv.--

"F-sâ tI-c-fw-' hn-t\m-Zþhn-Úm-\ ]-cn-]m-SnXr-iq¿: ]p-Xn-b A-[y-\ h¿-jØn¬ -"F-s‚ tI-c-fw'- F-∂ hn-t\m-Z hn-⁄m-\ kmw-kv-Imcn-I ]-cn-]m-Sn-bp-am-bn ho-≠pw kw-ÿm-\-sØ hn-Zym-e-b-ßfn-te-°v bm-{X \-S-Øp-sa-∂v anan-{In I-em-Im-c≥ k-Po-jv Ip-´s\-√q¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn ¬ ]-d-™p. tI-c-f-Øn-s‚ N-cn-{X-hpw sF-Xn-ly-ß-fp-sa-√mw I-Y-I ƒ I-hn-X-Iƒ, \m-´p-sam-gn-Iƒ F-∂n-h-bp-am-bn k-a-\y-bn-∏n-®v \¿-Ω-Øn¬ Nm-en-®m-Wv Cu H‰-bmƒ t{]m-{Kmw A-h-X-cn-∏n°p-I.D-Zv-Lm-S-\w B-dn-\v cm-hnse 10\v Xr-iq¿ P-h-l¿-_m-e-`h-\n¬-\-S-°p-∂ A-h-[n-°m-e Iymw-]n¬ Pn-√m-]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v kn kn {io-Ip-am¿ \n¿h-ln-°pw. cm-tP-jv Ip-dp-am-en, a-[p sN-tº-cn, k-Po-hv I-S-ºm-´v ]-s¶-Sp-Øp.

F.--ssF.--ssh.--F-^v.- C-cn-ßm-e-°p-S B¬-Ø-d ]-cn-k-c-Øv- kw-L-Sn-∏n-® a-X-ku-lm¿-Z k-Z- v- A-Uz. hn F -- -kv- kp-\n¬ Ip-am¿ Fw.--F¬.--F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

a-X-ku-lmÀ-Z k-Z-Êv- \-S-¯n C-cn-ßm-e-°p-S: h¿-Ko-b i‡n-I-fp-sS A-gn-™m-´-Øn¬ \n-∂v- \m-Sn-\pw P-\-X-bv-°pw kw-c-£-Ww \¬-Ip-I F-∂ e£y-tØm-sS F.--ssF.--ssh.--F-

^v.- C-cn-ßm-e-°p-S B¬-Ø-d ]-cn-k-c-Øv- a-X-ku-lm¿-Z k-Z v- \-S-Øn. A-Jn-te-¥ym-bp-hP-\ s^-U-td-j-s‚ ÿm-]-I Zn-\-Øn¬ \-S-∂ k-tΩ-f-\w A-

Uz. hn F-kv- kp-\n¬ Ip-am¿ Fw.--F¬.--F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. sI {io-Ip-am¿, Sn sI kp-[ojv-, hn sP s_-∂n, ]n a-Wn, sI kn _n-Pp kw-km-cn-®p.

td-j³ hn-ln-Xw sh-«n-¡p-d-¨p; sIm-c-«n Xz-Kv tcm-Km-ip-]-{Xn-bn-se A-t´-hm-kn-IÄ ]-«n-Wn-bn-se-¶v td-j≥ sh-´n-Ip-d-® A-dn-bn-∏v sIm-c-´n-°v ]p-d-ta tN-hm-bq¿, \q-d-\m-Sv F-∂n-h-S-ß-fn-se XzIv tcm-Km-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿°pw \¬-In-sb-¶n-epw A-hn-sSsbm-∂pw C-t∏m-gpw td-j≥ sh´n-Ip-d-®n-´n-√. s--- Im-c-´n-bn-se A[n-Ir-X-cp-sS ]n-Sn-∏v tI-Sp-aq-eam-Wv tcm-Kn-Iƒ ]-´n-Wn-bn-em-

b-sX-∂pw C-h¿ B-tcm-]n-®p. --- sh-´n-Ip-d-® td-j≥ ]p-\ÿm-]n-®n-s√-¶n¬ k-a-c-]-cn]m-Sn-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw \¬-Ipsa-∂pw C-h¿ ap-∂-dn-bn-∏v \¬In. A -- -t¥-hm-kn-I-fm-b -F -XmPp-Zn≥,- Fw _n -N-{μ-t_m-kv,sI -th-ep-Ip-´n, \m-cm-b-W≥ kw-_-‘n-®p.

Nm-e-°p-Sn: sIm-c-´n Xz-Kv tcmKm-ip-]-{Xn-bn-se tcm-Kn-I-fp-sS td-j≥ hn-ln-Xw sh-´n-°p-d-®Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-t¥-hm-knIƒ aq-∂m-gv-N-tbm-f-am-bn ]-´nWn-bn-em-sW-∂v A-t¥-hm-knIƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. -A-t¥-hm-kn-I-sf F.--]n.---F¬. hn-`m-K-Øn¬ Dƒ-s∏-Sp-

Øn-b-Xm-Wv C-t∏m-g-sØ Zp-ch-ÿ-°v Im-c-W-am-b-Xv.--{]-Xn-am-kw A-cn-bpw tKm-Xºp-a-S-°w 10 In-tem [m-\y-ßfm-Wv A-t¥-hm-kn-Iƒ-°v \¬In-sIm-≠n-cp-∂-Xv.--- C-t∏m-g-Xv A-©p In-tem-bm-°n sh-´n-Ip-d®p. -`-£y kp-c-£-bp-sS `m-K-ambn F.---]n.---F¬. hn-`m-K-°m-cp-sS

Sn-¸p-kpÂ-¯m³ tdm-Uv do-Sm-dn-Mv \-S-¯-Ww

ss_-¡n-se-¯n am-e tam-ãn-¡p-¶ A-©w-Kkw-Lw A-d-ÌnÂ

tN-‰p-h: Kp-cp-hm-bq¿ Ip-Sn-sh≈ ]-≤-Xn-°v th-≠n H-cp h¿jw ap-ºv sh-´n-s∏m-fn-®v Xm-dpam-dm-°n-b In-g-s° Sn-∏p-kp¬Øm≥ tdm-Uv F-{X-bpw th-Kw do-Sm-dn-Mv \-S-Øn- K-Xm-K-X tbmKy-am-°-W-sa-∂v {]-Xn-` kmwkv-Im-cn-I th-Zn tbm-Kw B-hiy-s∏-´p. sI Pn ti-J-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. tN-‰p-h Fw.--C.--F-k.v sk‚-dn¬ \n-∂p Xr-iq-cn-te°v k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ _- pIƒ tdm-Un¬ tim-Nym-h-ÿ aq-ew ]-e-t∏m-gpw k¿-ho-kv ap-Sßm-dp-s≠-∂v ]-cm-Xn-bp-≠v. cm{Xn-bn¬ C-cp-N-{I hm-l-\-ß ¬ Ip-gn-bn¬ ho-Wv A-]-I-Sw kw-`-hn-°p-∂-Xm-bpw B-t£]-ap-≠v. {]-Xn-` kmw-kv-Im-cn-I th-Znbp-sS `m-c-hm-ln-I-fm-bn sI Pn ti-J-c≥({]-kn-U‚ v), Sn _n F-kv _m-_p(ssh-kv {]-kn-U ‚ v), jw-kp-±o≥ tN-‰p-h (sk{I-´-dn), ]n ]n A-–p¬ dm^p(tPm. sk-{I-´-dn), ]n sI djo-Zv(J-Pm-©n) F-∂n-h-sc Xnc-s™-Sp-Øp.

C-cn-ßm-e-°p-S: ss_-°n-seØn kv-{Xo-I-fp-sS am-e tam-„n°p-∂ A-©w-K kw-L-sØ Ccn-ßm-e-°p-S t]m-en-kv A-dÃp sN-bv-Xp. \n-c-h-[n tam-j-W-t°-kpI-fn¬ {]-Xn-bm-b a-‰-Øq¿ sN´n-®m¬ ]p-fn-°¬ ho-´n¬ kμo-]v, Xm-tg-°m-Sv sIm-ºn-Sn ]p√q¿ ho-´n¬ A-\n¬-Ip-am¿ F∂ s]m-∑m≥ A-\n, Ip-gn-°m´p-t»-cn aq-tØ-S-Øv kp-_n≥ F-∂ Ip-´-∏≥, Xp-ºq¿ ]-≈nØ-d ho-´n¬ ssj-Pp F-∂ DÆn, sh-‰n-e-]m-d kz-tZ-in ss]\n-߬ ho-´n¬ tk-Xp F-∂ cq-t]-jv F-∂n-h-cm-Wv A-d-Ãnem-b-Xv. am-f, Im-´q¿, A-¥n-°m-Sv, Ccn-ßm-e-°p-S, Ip-∂w-Ip-fw XpS-ßn-b ÿ-e-ß-fn¬ \n-∂v \nc-h-[n kv-{Xo-I-fn¬ \n-∂m-bn 30 ]-h-s‚ kz¿-W-am-e-Iƒ {]Xn-Iƒ I-h¿-∂n-´p-≠v. H-‰-bv-°v Xm-a-kn-°p-∂ h-tbm-[n-I-cm-b kv-{Xo-I-sf ss_-°n-se-Øn B-{I-an-® ti-j-am-Wv C-h¿

ss_-°n-se-Øn am-e tam-„n-°p-∂ tI-kn¬ A-d-Ãn-em-b A-©w-Kkw-Lw am-e I-h¿-∂n-cp-∂-Xv. P-bn¬- t]m-en-kv ]-d-™p. C-Xn-¬ Ain-£ A-\p-`-hn-°p-∂ kw-L- ©v tI-kp-I-fn¬ tIm-S-Xn ]nØ-e-h-\pw \n-c-h-[n tI-kn- Sn-In-´m-∏p-≈n-bm-bn {]-Jym-]nse {]-Xn-bp-am-b hm-h Zn-t\-i- ®n-´p-≠v. C-cn-ßm-e-°p-S F-kv.s-- Fs\ Pm-ay-Øn-en-d-°p-∂-Xn-\mbn ]-Ww I-s≠-Øp-∂-Xn-\p- Fw sP Pn-tPm-bp-sS t\-Xr-Xzth-≠n-bm-Wv {]-Xn-Iƒ tam-j- Øn¬ F.--F-kv.-sF-am-cm-b at\m-Pv, c-Xo-jv A-ºm-Sn, ko-\nWw \-S-Øn-bn-cp-∂-Xv. tI-kn-se {]-[m-\ {]-Xn-bm- b¿ kn.--]n.--H-am-cm-b kn kn kpb sN-´n-®m¬ k-μo-]n-s\-Xn- \n¬, sI A-\n¬-Ip-am¿, {]-Zosc kw-ÿm-\-sØ hn-hn-[ kv- ]≥, tdm-bv ]u-tem-kv F-∂nt‰-j-\p-I-fn-em-bn 31 tam-j-W- h¿ tN¿-∂m-Wv {]-Xn-I-sf ]ntI-kp-Iƒ \n-e-hn-ep-s≠-∂v Sn-Iq-Sn-b-Xv.


{]mtZ-inIw

4 sa-bv 2014 Rm-b¿

sd-Uv-t{Im-kv Zn-\m-tLm-jw F-«n-\v

]cn-]mSn Xr-iq¿ tX-°n≥-Im-Sv ssa-

Xm-\n: Xr-iq¿ ]q-cw {]-Z¿-i\w-˛ cm-hn-se 10.00 Xr-iq¿ km-ln-Xy A-°m-Zan lmƒ: ]q-cw ]p-kv-X-tIm¬k-hw-˛ cm-hn-se 9.00 Xr-iq¿ ]m-´p-cm-bv-°¬ tZham-X kn.Fw.sF ]-ªn-Iv k-Iqƒ: I-cm-t´ Iymw]v˛ cmhnse 8.30 Xr-iq¿ K-h. h\nX t]m-fnsS-Iv-\n-°v tIm-fPv: ]q¿-Δ hnZym¿-Yn kwL-S\ s]mXptbmKw˛ cm-hn-se 10.00

Adnbn-¸pIÄ

sa-Un-¡Â Hm-^n-kÀ-am-cp-sS tbm-Kw F-«n-\v Xr-iq¿: C-¥y≥ kn-Ãw-kv Hm^v sa-Un-kn≥ h-Ip-∏n-\p Io-gnep-≈ Pn-√-bn-se sa-Un-°¬ Hm^n-k¿-am-cp-sS tbm-Kw F-´n-\v cm-hn-se 10 a-Wn-°v tlm-´¬ Fsse-‰v C‚¿ \m-j-W-en¬ tNcp-sa-∂v Pn-√m sa-Un-°¬ Hm^n-k¿ A-dn-bn-®p.

I-S-∏p-dw h-t´-°m-Sv \m-´p-th-Zn kmw-kv-Im-cn-I \n-e-b-Øn-s‚ 26mw hm¿-jn-Iw sI hn A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

\m-«p-th-Zn kmw-kv-Im-cn-I\n-e-bw hmÀ-jn-Iw I-S-∏p-dw: h-t´-°m-Sv \m-´p-th-Zn kmw-kv-Im-cn-I \n-e-b-Øn-s‚ 26˛mw hm¿-jn-Iw B-tLm-jn®p.kmw-kv-Im-cn-I k-tΩ-f-\w sI hn A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. B¿ sI j-co-^v A-[y-£X-h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv hn-Zym-`ym-

k kv-Yn-cw k-an-Xn A-[y-£≥ B¿ ]n _-jo¿, saw-_¿ hn sI jm-lp lm-Pn, I-S-∏p-dw ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v dw-e A-j-d^v, B¿ F-kv ap-l-Ω-Zv-tam≥, aWn tIm-t\-S-Øv, ]n sI _jo¿, ]n sI jm-P-lm≥, ]n sI \n-lm-Zv, B¿ F-®v k-emw, sI ap-kv-X-^, a-®p ap-kv-X-^, Fw

sI lm-jnw, B¿ F≥ A-_v-Zpk-emw kw-km-cn-®p. ku-P-\y U-bm-en-kn-kv klm-bw, hn-hm-l-[-\-k-lm-bw, hn-[-h s]≥-j≥ hn-X-c-Ww, hkv-{X hn-X-c-Ww, an-I-® I¿-jI-sc B-Z-cn-°¬, hn-Zym-`ym-k A-hm¿-Uv Zm-\w F-∂n-h \-S∂p

Xr-iq¿: C-¥y≥ sd-Uv-t{Im-kv skm-ssk-‰n Xr-iq¿ im-J-bpsS B-`-n-ap-Jy-Øn-ep-≈ tem-Isd-Uv-t{Im-kv Zn-\m-tLm-jw sabv F-´n-\v ssh-Io-´v B-dn-\v tab¿ cm-P≥ sP ]-√≥ D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. Xr-i-q¿-]q-cw F-Iv-kn-_nj≥ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S°p-∂ N-S-ßn¬ Pn-√m I-e-IvS¿ Fw F-kv P-b A-[y-£-bmbn-cn-°pw. \-K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿ ]p√m-Sv k-c-f-m-tZ-hn , Pn-√m sa-Un°¬ Hm-^o-k¿ tUm. hn hn ho\-kv, C-¥y≥ sa-Un-°¬ Atkm-kn-tb-j≥ Xr-iq¿ im-Jm {]-kn-U‚ v tUm. sI _m-e-Irjv-W≥, sd-Uv-t{Im-kv skmssk-‰n Xr-iq¿ im-J-m-{]-knU‚ v ^m. tPm¿-÷v ]-b-kv, sk-_n C-cn-º≥ ]-s¶-Sp-°pw. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn kmw-kvIm-cn-I ]-cn-]m-Sn-I-fpw kw-LSn-∏n-®n-´p-≠v.

B-bp-[ sse-k³-kp-Å-hÀ hn-h-c-§Ä \Â-I-Ww

Xr-iq¿: Pn-√-bn¬ B-bp-[ sse-k≥-kp-≈-h¿ Cu am-kw 31 \v ap-ºv Pn-√m I-e-Iv-S-dp-sS Hm^nkn¬ \n-∂v e-`-n-°p-∂ \n¿-±njv-S A-t]-£ ]q-cn-∏n-®v \¬-IWw. A-√m-Ø ]-£w sse-k≥kp-I-ƒ A-km-[p-hm-Ip-∂-XmWv. B-bp-[ sse-k≥-kp-Iƒ kw-_-‘n-® hn-h-c-߃ tI-{μoIr-X Um-‰m t_-bv-kv ap-tJ-\ cm-Pyw ap-gp-h≥ e-`y-am-°p-∂Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv hn-h-c tiJ-c-Ww.

tlm-ÌÂ {]-th-i-\w: A-t]-£ £-Wn-¨p

h-S° - m-t©-cn: tªm-°v ]-©mb-Øn-\p Io-gn¬ G-cp-a-s∏-´nbn¬ {]-h-¿-Øn-°p-∂ B¨-Ip´n-Iƒ-°m-bp-≈ {]o-sa-{Sn-Iv tlm-ì {]-th-i-\-Øn-\v ]-´nI-Pm-Xn hn-Zym¿-Yn-I-f-n¬ \n-∂v A-t]-£ £-Wn-®p. A-©p apX¬ 10mw-¢m-kv h-sc-bp-≈ hnZym¿-Yn-Iƒ-°m-Wv {]-th-i-\w. {]-th-i-\w e-`n-°p-∂-h¿-°v `£-WØ - n-\pw Xm-ak - ku-Ic - yØn-\pw ]p-d-sa bq-\n-t^mw, _m-Kv, sN-cn-∏v, ss\-‰v {U- v, tÃ-j-\-dn F-∂n-h-bpw ku-P\y-am-bn e-`-n-°pw. Iq-Sm-sX Hmtcm hn-j-b-Øn-\pw {]-tXy-I Syq-j\ - pw e-`y-am-°pw. A¿-lc - mb-h¿ Pm-Xn, h-b- v, I-gn-™ hm¿-jn-I ]-co-£-bn¬ e-`n-® am¿-°v F-∂n-h sX-f-n-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰pw kz-`m-h k¿-´n^-n° - ‰ - pw k-ln-Xw Cu am-kw 15 \v ssh-Ip-t∂-cw A-©p a-Wn°v ap-ºv h-S° - m-t©-cn tªm-°v ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ Hm-^ok¿-°v A-t]-£ k-a¿-∏n-°Ww. \n-›n-X i-X-am-\w ko-‰pIƒ-°v a-‰p-k-ap-Zm-b-°m¿ A¿l-cm-bn-cn-°pw. ]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-K-°m-cm-√m-Ø-h¿ ta¬-∏-d™ tc-JI - ƒ - ° - p ]p-ds - a h-cp-am\ k¿-´n-^n-°-‰v Iq-Sn lm-P-cm°-Ww. A-t]-£m-t^m-d-hpw Iq-Sp-X¬ hn-h-c-ß-fpw h-S-°mt©-cn tªm-°v ]-©m-b-Øv ]´n-IP - m-Xn hn-Ik - \ - Hm-^n- k - n¬ e-`n- ° - pw.t^m¨-˛04884-˛200724.

sIÂ-t{Sm-Wn I-]yq-«À tIm-gv-kp-IÄ

Xr-iq¿: sI¬-t{Sm-Wn-s‚ Xriq¿ sk‚ v tXm-a-kv tIm-f-Pnep-≈ t\m-f-Uv-Pv sk‚-dn¬ Un.-kn.-F., Un.-kn.-F-®v.-F≥.Fw., Un.-Un.-Pn.-F, ]n.-Pn.-Un.kn.-F., tIm-gv-kp-I-f-n-te-°v At]-£ £-Wn-®p. hn-i-Z hn-h-c߃ 0487-˛2337005 F-∂ \-º-dntem sl-Uv Hm-^v sk‚¿, sI¬-t{Sm¨ t\m-f-Uv-Pv sk‚¿, Pq-_n-en tªm-°v,-sk‚ v tXm-akv tIm-f-Pv, Xr-i-q¿ F-∂ hn-emk-Øn-tem e-`-n-°pw.

XmÂ-¡m-en-I \n-b-a-\w

Xr-iq¿: Xr-iq¿ K-h. sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ tI-c-f kw-ÿm-\ F-bv-Uv-kv I¨-t{Sm-ƒ skmssk-‰n-bp-sS Io-gn-ep-≈ B¿-´v π-kv sk‚¿ /F-kv.-B¿.-F-√n¬v \n-e-hn-ep-≈ em-_v sS-Iv-\ojy≥ H-gn-hn-te-°v \n-b-a-\w \S-Øp-∂p. 13,000 cq-]-bm-Wv thX-\w. A-t]-£-I¿ sa-Un-°¬ hn-Zym-`ym-k U-b-d-Iv-S-td-‰n¬ \n-∂p-≈ sa-Un-°¬ e-t_m-d-´dn sS-Iv-\o-jy≥ Un-tπm-a/Un{Kn-bp-≈-h-cm-bn-cn-°-Ww. _‘-s∏-´ tÃ-‰v Iu¨-kn-en¬ cPn-ÿ sN-bv-X-h-cpw sI.F-kv.F-kn-.F-kv/F-kv-.B¿.F¬/sF.kn.Sn.kn/F.B¿.S n A-\p-_-‘ e-t_m-d-´-dn tPmen-bn¬ (kn-Un4 Iu-≠v sS-Ã-nwKv Dƒ-s∏-sS) F≥-.F.-kn.H bn¬ \n-∂pw s{S-bn-\nMvt\-Sn-bh-cpw B-bn-cn-°-Ww. {]m-b-]-cn[n 18 \pw 40 \pw a-t[y. Xm¬-]cy-ap-≈-h¿ tbm-Ky-X-I-fp-sSbpw {]-hr-Øn ]-cn-N-b-Øn-s‚bpw k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS A- epw ]-I¿-∏p-I-fpw k-ln-Xw Cu am-kw G-gn-\v cm-hn-se 10\v Xrip¿ ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hn-ep-≈ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv {]n≥-kn∏m-en-s‚ Hm-^nkn¬ lm-P-cmI-Ww.

Xn-cn-¨-S-hv kzo-I-cn-¡m³ Iymw-]v Xr-iq¿: tI-c-f kw-ÿ-m-\ ]-´nI-Pm-Xn ˛-]-´n-I-h¿-§ hn-I-k-\ tIm¿-∏-td-j≥ \¬-In-bn-´p-≈ hm-bv-]-bp-sS Xn-cn-®-S-hv kzo-Icn-°p-∂-Xn-\p-≈ Cu am-ksØ I-f-Iv-j≥ Iymw-]v \n¿-±njv-S tªm-°v Hm-^-n-kp-I-f-n¬ B-cw-`-n-®p. sa-bv A-©v-˛-am-f tªm-°v Hm-^-n-kv, G-gv-˛-a-Xn-eIw tªm-°v Hm-^-n-kv, F-´v-˛-]-gb-∂q¿ tªm-°v Hm-^-n-kv, 12˛-Nme-°p-Sn tªm-°v Hm-^nkv F-∂nhn-S-ß-fn¬ Kp-W-t`m-‡m-°ƒ°v hm-bv-] Xn-cn-®-S-°mw.

kochi/tcr

3

AÀ-_p-Z-¯n-\v B-tcm-Kyh-Ip-¸v Nn-In-Âkmk-lm-bw GÀ-s¸-Sp-¯p-¶p Xr-iq¿: A¿-_p-Z tcm-K-Øn-\v B-tcm-Ky h-Ip-∏v Nn-In-¬km klm-bw G¿-s∏-Sp-Øp-∂p. _n.]n.-F¬. hn-`m-K° - m¿-°pw {]-Xnio¿-j h-cp-am-\w H-cp e-£w cq] h-sc-bp-≈ F.-]n.F-√p-Im¿°p-am-Wv Nn-In-¬km [-\k - l - m- bw e-`n- ° - p-I. 2013 G-{]n¬ H-∂p ap-X¬ 2014 am¿-®v 31 h-sc-bp-≈ Im-eb - f-hn¬ k¿-°m-cn-s‚ B-tcm-Ky kw-hn-[-m-\-ß-fn-ep-sS-bp-≈ NnIn-¬k bn¬ hm-ß-n-b a-cp-∂ns‚ b-Ym¿-X _n-√n-\v k-am-\a - mb Xp-I-bm-Wv Nn-In-¬km klm-ba - m-bn e-`n-°p-I. A¿-lX - bp-≈-h¿ A-t]-£m-t^m-an¬ Nn-In-¬km hn-hc - ß - ƒ tc-Js - ∏Sp-Ø-Ww. Nn-In-¬kn-°p-∂ tUm-IvS- d - p-sS km-£y-]{- Xw Bip-]-{Xn kq-{]-≠n-s‚ ta-semt∏m-sS _-‘s - ∏-´ tc-JI - ƒ kln-Xw A-t]-£-tbm-sSm-∏w lm-Pc - m-°W - w. _n.-]n.-F¬ hn-

Kp-cp-hm-bq-cn-se Ip-Sn-sh-Å£m-aw ]-cn-l-cn-¡m-\-p-Å Xp-I ]m-gm-¡n-b kw-`-hw

`-mK - ° - m¿ td-j≥ Im¿-Un-s‚ ]I¿-∏pw F.-]n.-F¬ hn-`m- K - ° - m¿ hm¿-jn-I h-cp-am-\w H-cp e-£Øn-\v Xm-sg-bm-sW-∂v sX-fn- b - n°p-∂ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚-ns‚-tbm sa-ºd - p-sS-tbm hn-t√-Pv Hm-^n-kd - p- s - S-tbm km-£y-]{- Xhpw A-t]-£t- bm-sSm-∏w lm-Pcm-°W - w. A-t]-£m-t^m-dw _‘-s∏-´ {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI{μw , Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^n-knse F≥.-kn.-Un. sk¬ F-∂nhn-S-ß-f-n¬ e-`-n-°pw. hn-i-Z hnh-cß - ƒ - ° - v t^m¨-˛9747476703 , 0487-˛2325154.

ssP-h Ir-jnco-Xn hn-ZymÀ-Yn-IÄ ]mT-am-¡Ww

sh-fp-Øq¿: ssP-h Ir-jn co-Xn hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]mT-am-°-W-sa∂pw ssP-h ssh-hn-≤y-h¬-°c-Ww \-S-∏n-em-°m≥ hn-Zym¿-YnIƒ am-Xr-I-bm-I-W-sa-∂pw tUm. Fw ]n ]-c-ta-iz-c≥ ]-d-

™p. hn-f-°p-am-S-sØ I-øm-ebn¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn kwL-Sn-∏n-® I-øm-e-bn¬ H-cp H-gnhp-Im-ew Iym-w-]n-s‚ D-Zv-Lm-S\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ]p-cp-tjm-Ø-a≥ A[y-£-X h-ln-®p. tdm-kn X-ºn a-e-bm-f ]T-\-sØ-°p-dn-®pw h\w-h-Ip-∏v I¨-k¿-th-‰-dm-bn cp-∂ Fw sF h¿§o-kpw ¢ms -Sp-Øp.

h-Å-t¯m-Ä \-KÀ thm-s«-Sp-¸v 22\v

Xr-iq¿: Pn-√m ]-©m-b-Øv h≈-tØmƒ \-K¿ Un-hn-j≥ Xnc-s™-Sp-∏v 22 \v \-S-°pw. cm-hnse F-gp ap-X¬ ssh-Io-´v A©p a-Wn h-sc bm-Wv thm-s´-Sp∏v. B-dp ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS ]{Xn-I-Iƒ kzo-I-cn-®n-´p-≠v. Zo-]vXn, \-Zo-d, \n-P , sk¬-a sj-bv°v, ku-ay, dw-e sj-co-^v F∂n-h-cm-Wv ÿm-\m¿-Yn-Iƒ.

Npcp¡¯nÂ

bp.Un.F-^v. Iu¬-kn-eÀ-amÀ slÂ-¯v kq-]À-ssh-k-sd X-S-ªph-¨p Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq-cn-se Ip-Sn-sh-≈ £m-aw ]-cn-l-cn-°p∂-Xn-\m-bn kw-ÿm-\ k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-® H-cp tIm-Sn cq-]tbm-fw ]m-gm-°n-b D-tZym-K-ÿcp-sS \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n®v bp.Un.F-^v. Iu¨-kn-e¿am¿ sl¬-Øv kq-∏¿-ssh-ksd X-S-™p sh-®p. {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv sI ]n F d-jo-Zn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-emWv bp.Un.F-^v. Iu¨-kn-e¿am¿ sl¬-Øv kq-∏¿-ssh-k¿ sI F-kv e-£v-a-W-s\ H-cp aWn-°q-tdm-fw X-S-™p sh-®-Xv. Ip-Sn-sh-≈ £m-aw ]-cn-l-cn-°p∂-Xn-\v hm¿-Up-Iƒ-°v A-©v

e-£w cq-] ho-Xw A-\p-h-Zn-®n´p-≈ Xp-I-bm-b 99,55,000 cq-]bm-Wv D-tZym-K-ÿ-cp-sS A-\mÿ-aq-ew ]m-gm-b-Xv. `-c-W I-£n-bn-se \m-ev kn.]n.sF Aw-K-ß-fp-sS-bpw {]-Xn-]-£-sØ 13 Iu¨-kne¿-am-cp-sS-bpw hm¿-Up-I-fn-se Ip-Sn-sh-≈ £m-aw ]-cn-l-cn-°p∂-Xn-\m-bn k¿-°m¿ A-\p-h-Zn® Xp-I e-`n-°p-∂-Xn-\m-bn sl¬-Øv kq-∏-¿-ssh-k¿-°v A-t]-£ \¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬ Cu A-t]-£ ]n∂o-Sv Im-Wm-Xm-bn. C-tX Xp-S¿∂v {]-Xn-]-£ Iu¨-kn-e¿am¿ A-t]-£-bp-sS tIm-∏n ho-

AanX \n-c-¡v: sI.F-kv.BÀ.Sn.kn 2500 cq-] \-ã-]-cn-lm-cw \ÂIWw Xr-iq¿: bm-{X-°m-c-\n¬-\n-∂v AanX \n-c-°v Cu-Sm-°n-b sI.F- k v . B¿.Sn.kn.tbm- S v 2500 cq-] \-„-]-cn-lm-cw \¬Im≥ Pn-√m D-]-t`m-‡r X¿-°]-cn-lm-c t^m-dw D-Ø-c-hn-´p. ]m-e-°m-Sv-˛-F-cp-ta-en ^mÃv ]m-k-©¿ _- n¬ sIm-S-Ic-bv-°v Sn-°-s‰-Sp-Ø bm-{X-°mc-t\m-Sv Nm-e-°p-Sn-bn-te-°p-≈ \n-c-°v Cu-Sm-°n-b-Xm-bp-≈ ]cm-Xn-bn-em-Wv \-S-]-Sn. i-_-cn-a-e-bv-°p-≈ kv-s]-

j¬ k¿-ho-kv B-sW-∂ t]-cnem-Wv AanX \n-c-°v Cu-Sm-°nb-Xv. \-„-]-cn-lm-c-am-bn 2500 cq]-bpw tIm-S-Xn-s®-e-hm-bn 750 cq- ] - b pw \¬- I m- \ m- W v hn- [ n. s]m- X p- a - c m- a - Ø v h- I p- ∏ v DtZym-K-ÿ-\m-b C.sI. tKm-]n\m- Y - \ m- W v ]- c m- X n \¬- I n- b Xv. ]- c m- X n- ° m- c - \ p- t h- ≠ n A`n-`m-j-I-cm-b A-Uz. kv-an-X `c-X≥, sI sP So-\ lm-P-cm-bn.

bp-hm-hn-s\ sh-«n¸-cn-t¡Â-¸n-¨ aq-¶w-K kw-L-w A-d-Ìn Xr-iq¿: cm-a-h¿-Ω-]p-c-Øv bp-hm-hn-s‚ ssI-sh-´n∏-cn-t°¬-∏n-® aq-∂w-K kw-L-sØ hn-øq¿ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. ]-´n-°mSv kz-tZ-in {io-Pn-Xv, Im-t®-cn kz-tZ-in jm-Pp, ]p-Ø≥-sh-´p-h-gn kz-tZ-in {_n-tP-jv F-∂n-h-cm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. c-≠p Zn-h-kw apºm-Wv ho-Sn-\v ap-∂n¬ sh-®v bp-hm-hn-s\ C-h¿ sh-´n-b-Xv.

≠pw \-K-c-k-` sk-{I-´-dn-°v \¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬ A-t]-£ k-a¿-∏nt°-≠ A-h-km-\ Xn-ø-Xn-bm-b G-{]n¬ 30 I-gn-™n-´pw I-e-Iv t{S-‰n¬ A-t]-£ F-Øn-bn-cp∂n-√. C-tX Xp-S¿-∂m-Wv ]-≤Xn Xp-I ]m-gm-b-Xv. sl¬-Øv kq-∏¿-ssh-k-sd X-S-™ hn-hc-a-dn-™v \-K-c-k-` sk-{I-´-dnsb-Øn k-a-c-°m-cp-am-bn N¿-® \-S-Øn. ]-≤-Xn Xp-I ]m-gm-°n I-f™ D-tZy-K-ÿ¿-s°-Xn-sc \-S]-Sn-sb-Sp-°m-sa-∂ D-d-∏v sk{I-´-dn F-gp-Xn \¬-In-b-tXm-sSbm-Wv k-a-c-°m¿ ]n-cn-™v

t]m-b-Xv. {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv sI ]n F d-jo-Zv, Iu¨-kn-e¿am-cm-b sI ]n D-Z-b≥, H sI B¿ a-Wn-I-WT-\v, ta-cn temd≥-kv, ap-´-Øv tdm-kn Xp-S-ßnb-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp∂p k-a-cw.

ssZ-h-Ú]-cn-j-¯v tPym-Xn-j sk-an-\mÀ G-gn-\v

Xr-iq¿: ssZ-h-⁄-]-cn-j-Øv Cu am-kw G-gn-\v tIm-gn-t°m-Sv \-f-μ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ tPym-Xn-j sk-an-\m¿ kw-L-Sn∏n-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ

hn-ZymÀ-Yn cm-{ão-bw Hgn-hm-¡p¶Xv ]T-\m´-co-£-s¯tZm-j-I-c-am-bn _m-[n-¡pw: -]-¶y³ c-ho-{µ³ Xr-iq¿: hn-Zym¿-Yn cm-{„o-bw th-s≠-∂ k¿-°m¿ \n-e-]m-Sv ]T-\m¥-co-£-sØ-bpw ]T-\ \n-e-hm-c-sØ-bpw tZm-j-I-c-ambn _m-[n-°p-sa-∂v kn.-]n.sF kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]-∂y≥ cho-{μ≥ ]-d-™p. ap≥ Fw.]nbpw kn.]n.sF kw-ÿm--\ sk{I-´-dn-bp-am-bn-cp-∂ kn sI N{μ-∏≥ dn-eo-^v t^m-dw D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. hn-Zym¿-Yn cm-{„o-bw ths≠-∂ \n-e-]m-Sv I-em-e-b-ßfn¬ Xo-{h-hm-Z {]-ÿm-\-߃°pw e-l-cn a-cp-∂v tem-_n-Iƒ°pw C-S-\¬-Im≥ Im-c-W-amIpw.kn.kn Im-a-d-bp-sS Nm-c-IÆn-eq-sS hn-Zym¿-Yn k-aq-lsØ t\m-°n Im-Wp-hm-\p-≈ k¿-°m-cn-s‚-bpw k¿-h-I-emim-e-bp-sS-bpw \o-°w A-cm{„o-b hm-Z-sØ t{]m-¬km-ln∏n-°p-∂ \n-e-]m-Sm-sW-∂pw ]∂y≥ ]-d-™p. kn.]n.sF kwÿm-\ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kw

kn sI N-{μ-∏≥ dn-eo-^v t^m-dw D-Zv-Lm-S-\w kn.]n.sF. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]-∂y≥ c-ho-{μ≥ \n¿-h-ln-°p-∂p sI ]n cm-tP-{μ≥ A-[y-£-\m- \n¬-Ip-am¿, dn-´.-t]m-en-kv kqbn-cp-∂p. kn.-]n.sF kw-ÿm- {]-≠v hn _n i-in-Ip-am¿, h-\n\ Iu¨-kn¬ Aw-Kw ]n _m-e- X-I-em-km-ln-Xn Pn-√m sk-{IN-{μ≥, F.sF-.ssh.-F-^v Pn- ´-dn en-√n tXm-a-kv ]m-tem-°m√m sk-{I-´-dn Sn {]-Zo-]v-Ip-am¿, c≥, F.sF-._n.-C.F t\-Xm-°s{]m-{K-ko-hv t^m-dw kw-ÿm- fm-b F-kv cm-a-Ir-jv-W≥, kn \ {]-kn-U‚ v {]-^. Sn sI cm-a- Un tPm-k¨, ]n B¿ B¿ FIr-jv-W≥, s{]m-{K-ko-hv t^m- kv A-ø¿, km-dm-Ω tdm-_vdw Pn-√m sk-{I-´-dn Sn B¿ A- k¨ kw-km-cn-®p.

Ip-∂w-Ip-fw: A-°n-°m-hv A-IXn-bq¿ tN-∂-]p-cw t£-{X-Ønse \-ho-Ic - W - I-ei - N-Sß - p-Ifn¬ ]-s¶-Sp-Øv a-S-ßn-bn-cp-∂ c-≠v kv-{Xo-I-fp-sS c-≠v ]-h≥ Xq-°w h-cp-∂ am-e-Iƒ ss_°n-se-Øn-b kw-Lw I-h¿-∂p.

∏m-Sv bq-\n-‰n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-LS- n-∏n-® tX-Pk - v ssZz-hm-cnI Imw-]b - n≥ {i-t≤-ba - m-bn. h-e∏m-Sv Pp-am a-kP v- n-Zv ]-cn-kc - Ø - v \n¿-an-® {]-tXy-I Ãm-fn¬ tX-Pkv {]-kn-≤o-Ic - W - ß - ƒ \n-cØ - nbm-Wv {]-h¿-ØI - ¿ Imw-]b - n≥ kw-LS- n-∏n-®X - v. a-Po-Zv, ap-lΩ - Z- v k-^o¬, k-Pm-Z,v l-_o-_,v A-Pmkv, jm-\h - m-kv t\-Xr-Xzw \¬-In.

Xr-iq¿: ap-f¶ - ∂ - Ø - p-Im-hv sa-Un°¬ tIm-fP - n-se \yqtdm k¿-Pdn H.]n. k-ab - w c-≠p Zn-hk - a - m°n.sNm-Δ, sh-≈n Zn-hk - ß - f - n¬ B-Wv H.]n. {]-h¿-Øn-°p-I. \ne-hn¬ sh-≈n-bm-gN v- am-{X-am-Wv \yq-tdm k¿-Pd- n H.]n. hn-`m-Kw {]h¿-Øn-®n-cp-∂p-Xv. ]-gb - sa-Unhn-Zym¿-Yn kw-L-S-\-I-sf \n-b-{¥n-°m-\p-≈ k¿-°m-¿k-Xy-hm-Mv-aq-e-Øn-s\-Xn-tc °¬ tIm-fP - n¬ {]-h¿-Øn-®n-cpF.sF.-F-kv-.F-^v Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS tIm-ew I-Øn-°p-∂p ∂ \yp-tdm-k¿-Pd- n hn-`m-Kw ]p-Xn- n-te-°v am-‰n. - p, \-hy X-ºn, b sI-´n-SØ Xm-°m-\p-≈ {i-a-ß-fm-Wv k¿- ß-sf F-¥p-hn-e sIm-Sp-Øpw ®p. _n Pn hn-jvW °m-dn-s‚ `m-K-Øp-\n-∂v D-≠m- sN-dp-°p-sa-∂pw iym¬ Iq-´n- kp-_n≥ \m-k¿, kn hn k-μo-]v, Ip-∂X - v. kw-LS- \ - m-{]-h¿-Ø\ - - t®¿-Øp. Pn-√m {]-kn-U‚ v kn kn hn A-iz-Xn t\-Xr-Xzw \¬ß-sf C-√m-Xm-°m-\p-≈ {i-a- F Ãm-en≥ A-[y-£-X h-ln- In.

I-ºn-∏m-ew kz-tZ-in-I-fm-b Bh-∂q¿-a\ - b - n¬ cm-a≥ \-ºq-Xn-cn `m-cy Ku-cn(50), kp-{_-“W - y≥ `m-cy B-cy(60) F-∂n-hc - p-sS- ame-I-fm-Wv s]m-´n-s®-Sp-Ø-Xv. Ign-™ Zn-hk - w cm-{Xn-bmm-Wv kw`-hw. t£-{X-Øn-se N-S-ßp-

Iƒ I-gn-™v k-ao-]s - Ø ]m-Sw h-gn a-°t- fm-sSm-∏w \-S∂ - p h-cptºm-gm-Wv F-Xn-tc ss_-°n¬ h-∂ c-≠p t]¿ am-eI - ƒ s]m-´ns®-Sp-Ø-Xv. \m-´p-Im¿ Hm-Sn-°qSn-b-t∏m-tg-°pw kw-Lw c-£s∏-´p. t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

k-aq-l c-à-Zm-\w kw-L-Sn-¸n-¨p

]m-h-d-´n: ]q-Δ-Øq¿ bq-\n-th-gv-k¬ ¢-∫n-s‚ hm¿-jn-I-tØmS-\p-_-‘n-®v k-aq-l c-‡-Zm-\w \-S-∂p. cm-a-h¿-Ω-]p-cw sF.Fw.F ª-Uv _m-¶n-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS \-S-∂ k-aql c-‡-Zm-\w ]m-h-d-´n F-kv.sF.- ]n B¿ _n-tPm-bv D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. kn B¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ A-[y-£-\m-bn. tUm. _m-e-tKm-]m-e≥, sI sP cm-P≥ tPm-k-^v, kn sI am-Xyp, sI sP tPm-jn kw-km-cn-®p. 100Hm-fw bp-hm-°ƒ c-‡w Zm-\w sN-bv-Xp.

B-bpÀ-th-Z Un-kv-s]³-k-dn ]-cn-k-cw hr-¯n-bm-¡n

]p-Xp-°m-Sv: Im-Sp ]n-Sn-®p In-S-∂n-cp-∂ A-f-K-∏-\-K¿ B-bp¿th-Z Un-kv-s]≥-k-dn ]-cn-k-cw sh-´n-X-fn-®v F.sF.ssh.F^.v {]-h¿-Ø-I¿ am-Xr-I-bm-bn. F.sF.ssh.F-^.v ÿm-]-I Zn-\-Øn¬ h-cm-°-c ta-J-e I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn-em-Wv ip-No-I-c-W {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-Øn-b-Xv. h¿-j-ß-fm-bn ImSp-]n-Sn-®p In-S-°p-∂ ÿ-e-am-Wv C-h-cp-sS {i-a-^-e-am-bn Xn-cns®-Sp-°p-hm-\m-b-Xv. ap-∏-tXm-fw {]-h¿-Ø-I¿ tN¿-∂v aq-∂p ap-X¬ G-gp h-sc-bm-bn-cp-∂p {i-a-Zm-\w. kn.]n.sF. a-fi-ew sk-{I-´-dn-tb-‰w-Kw ]n sI ti-J-c≥, F.sF.ssh.F-^v a-fiew sk-{I-´-dn hn F A-\o-jv, hn sI hn-\o-jv, sI hn kp-tcjv, hn B¿ cm-P≥, kn-_n in-h-Zm-kv, sI c-Rv-Pn-Øv, C D-jmtZ-hn t\-Xr-Xzw \¬-In.

k-¼qÀ-W a-Zy-\n-tcm-[-\w \-S-¸m-¡-W-w C-cn-ßm-e° - p-S: k-ºq¿-W a-Zy\n-tcm-[-\w \-S-∏m-°-W-sa-∂v sI.kn._n.kn a-Zy-hn-cp-≤-k-anXn sk‚ v tXm-ak - v I-Øo-{U¬ bq-Wn-‰v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. U-bd - I - vS- ¿ ^m. sj-d≥-kv F-fwXp-cp-Øn A-[y-£X - h-ln-®p.

h-S-°m-t©-cn: bp-h km-ln-Xy-Im-c≥ d-jo-Zv ]m-d-bv-°-en-\v an-I-® lr-kz Nn-{X-Øn-\p-≈ I-Æq¿ ^n-enw tN-w_-dn-s‚ Ahm¿-Uv e-`n-®p. d-jo-Zv ]m-d-bv-°¬ \n¿-an-® Z tUm-Kv lm-kv F tU F-∂ Nn-{X-Øn-\m-Wv A-hm¿-Uv. I-Æq¿ ^n-enw tNº¿ \-S-Øn-b Hmƒ C-¥y ho-Un-tbm ^n-enw s^-Ãn-h-em-Wv an-I-® lr-kz Nn-{X-am-bn Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. {]-i-kv-Xn ]-{Xhpw ^-e-I-hpw A-S-ßp-∂ A-hm¿-Uv {]-tam-Zv ]-ø-∂q¿ k-Ωm\n-®p. H-t´-sd t\m-h-ep-Iƒ-°p ]p-d-sa lr-kz-Nn-{X-ß-fpw \n¿an-®n-´p-≈ d-jo-Zv ]m-d-bv-°¬ \n-c-h-[n ]p-c-kv-Im-c-߃ t\-Snbn-´p-≠v.

I-Kp-ccp-hÄ-m-cb-£ m inÂ-¸-im-e \m-epZn-h-kw ]n-¶n-«p q¿: Po-h Kp-cp-hm-bq-cn-s‚ I-cƒ-c-£m in¬-∏-im-e

\m-ev Zn-h-kw ]n-∂n-´p. sh-≈n-bm-gv-N ssh-Io-´v \-S-∂ sk-an\m¿ A-kn. s]m-en-kv I-ao-jW¿ B¿. P-b-N-{μ≥ ]n-≈ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp.

tX-P-kv ssZz-hm-cn-I Imw]-bn³ \S¯n h-e∏ - m-Sv: t]m-]p-e¿ {^-≠v h-e-

\yq-tdm kÀ-P-dn H.]n. ]-cn-tim-[-\ c-−p Zn-h-k-am-¡n

ss_-¡n-se-¯n-b kw-Lw c-−v kv-{Xo-I-fp-sS am-e -I-hÀ-¶p

]q-Δ-Øq¿ bq-\n-th-gv-k¬ ¢-∫n-s‚ hm¿-jn-I-tØm-S-\p_-‘n-®v \-S-∂ k-aq-l c-‡-Zm-\w

d-jo-Zv ]m-d-bv-¡-en-\v I-®qÀ ^n-enw tNw-_-dn-sâ A-hmÀ-Uv

hn-ZymÀ-Yn kw-L-S-\-I-sf \n-b-{´n-¡m-\p-Å \o-¡w: F.sF.-F-kv-.F-^.v ap-Jy-a-{´n-bp-sS tIm-ew I-¯n-¨p Xr-iq¿: tI-cf - Ø - n-se I-em-eb - ß-fn¬ hn-Zym¿-Yn kw-L-S-\-Isf \n-b-{¥n-°m-\p-≈ k¿-°mdn-s‚ k-Xy-hm-Mv-aq-e-Øn-s\-Xnsc F.sF.-Fk - v.- F-^v Pn-√m IΩn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-Xntj-[-am¿-®v \-S-Øn. {]-I-S-\Øn-s\m-Sp-hn¬ {]-h¿-ØI - ¿ apJy-a-{¥n-bp-sS tIm-ew I-Øn®p. dm-KnMv t]m-se-bp-≈ k-aql-hn-cp-≤ {]-h¿-Ø-\-߃ X-Sbp-∂-Xn-\v I-em-e-b-ß-fn¬ P\m-[n-]-Xy-hpw hn-Zym¿Yn kwL-S\ - m-kzm-X{- ¥y-hpw kw-c£ - n°-W-sa-∂v F.sF-.F-kv-.F-^v Pn-√m sk-{I-´-dn iym¬ ]p-Xp°m-Sv A-`n-{]m-bs - ∏-´p. I-em-eb - ß - f - n¬ e-lc - n-hk - vXp-°-fp-sS A-Xn-{]-k-c-sØ sN-dp-°p-∂X - n¬ hn-Zym¿-Yn kwL-S-\-I-fm-Wv kp-{]-[m-\ ]-¶ph-ln-°p-∂X - v. hn-Zym¿Yn kw-LS-\-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\-߃ \ntcm-[n-°s - ∏-´ I-em-eb - ß - f - n-emWv C-Ø-cw k-aq-l-hn-cp-≤ {]h¿-Ø-\-߃ \-S-°p-∂-Xv.hnZym¿-Yn {]-t£m-`-ß-sf C-√m-

hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. tPym-Xn-j-Øn-s‚ thZmw-K-Xz-hpw im-kv-{Xo-b-X-bpw F-∂ hn-j-b-Øn-em-Wv sk-an\m¿ kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. sk-an-\m-dn¬ {]-ap-J tPymXn-j ]-fin-X-∑m¿-°p ]p-d-ta A-ssZz-Xm-{i-aw aTm-[n-]-Xn kzm-an Nn-Zm-\-μ-]p-cn, tUm.-kph¿-Æ \m-e-∏m-´v, kw-kv-Ir-X tIm-tf-Pv {]-^. tUm.-Cu-iz-c≥ \-ºq-Xn-cn Xp-S-ßn-b-h¿ ]-s¶Sp-°pw. P-b-Ir-jv-W ]-Wn-°¿, hnjv-Wp-Zm-kv ]-Wn-°¿, a-Wn-IWvT≥ ]-Wn-°¿, A¿-Pp≥ ]-gb-∂q¿ ]-s¶-Sp-Øp.

A-£-b-{Xn-Xo-b \m-fn-se B-tLm-j-w `-àn-km-{µ-am-bn

Kp-cp-hm-bq¿: _-ec - m-a P-b¥ - nbm-b A-£b - {- Xn-Xo-b \m-fn-se s\-∑n-\n _-ec - m-a t£-{X-Ønse B-tLm-jß - ƒ `-‡n-km-{μam-bn. {io-Ir-jvW - \ - v k-tlm-Zc - \ - mb _-ec - m-as - \ Im-Wm≥ F-gp-∂≈p-∂p F-∂ k-¶¬-∏Ø - n¬ hmZy-ta-fß - t- fm-sS F-gp-∂≈ - n-∏v \S-∂p. Ir-jvW - t- ‚-bpw _-ec - m-at‚-bpw th-jw [-cn-® _m-e∑ - m¿ F-gp-∂≈ - n-∏n¬ ]-s¶-Sp-Øp.

tX-P-kv ssZz-hm-cn-I Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn t]m-]p-e¿ {^-≠v h-e-∏m-Sv bq-\n-‰n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-tXy-I Ãm-ƒ Xp-d-∂-t∏mƒ

Thejas Epaper thrissur Edition 2014-05-04  

Thejas Epaper thrissur edition. 2014-05-04