Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/TCR

Ir-jv-W³ F-cªn-¡-en-\v kzo-I-c-Ww

tem-I \m-S-I-Zn-\w B-N-cn-¨p

Nm-e-°p-Sn: a-e-bm-f I-em-Imc≥-am-cp-sS tZ-io-b kw-L-S-\bm-b \-∑ Nm-e-°p-Sn ta-J-e I-Ω-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tem-I \m-S-I-Zn-\w B-N-cn-®p.s]m-Xp-tbm-Kw Pn-√m {]-knU‚ v c-hn tI-t®-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.- P-b-kq-ø am-ÿ,- sI sI -cm-P-e-£v-an,- \-K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿ h-\-P,- tPm¨ ]¥¬,- cm-[m-Ir-jv-W≥ Im-fn-ho´n¬, ta-J-em sk-{I-´-dn sI sI am¿-j¬ \-ko¿ Nm-e-°pSn kw-km-cn-®p. -

]n Sn tXm-a-kv Fw-.]nbpsS B-tcm-Ky-\n-e sa-¨-s¸-«p Xr-iq¿: lr-Z-bm-Lm-X-sØ XpS¿-∂v Xr-iq¿ Pq-_n-en an-j≥ B-ip-]-{Xn lr-Z-bm-e-b-bn¬ Nn-In-’-bn¬ I-gn-bp-∂ ]n Sn tXm-a-kv Fw.-]n-bp-sS B-tcmKy-\n-e sa-®-s∏-´p. kn-.kn-.bphn¬ I-gn-bp-∂ A-t±-l-sØ C∂-se ssh-Io-´v ap-dn-bn-te-°v am-‰n. C-∂-se cm-hn-se lr-Z-bme-b ta-[m-hn tUm-Œ¿ Sn tKm-hnμ-\p-Æn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ tUm-Œ¿-am¿ A-t±-l-sØ ]-cn-tim-[n-®p. hym-gm-gv-N ]p-e¿-s®-bm-Wv s{S-bn-\n¬ h-®v s\-©p-th-Z-\ A-\p-`-h-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]n Sn tXm-a-kn-s\ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. B≥-Pntbm-{Kmw sS-kv-‰v \-S-Øn-b-t∏m ƒ c-≠v tªm-°p-Iƒ I-≠-Xns\ Xp-S¿-∂v B≥-Pn-tbm-πm-Ãn \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. kp-Jw{]-m-]n-®p h-cp-∂ ]n Sn tXm-a-kn\v tUm-Œ¿-am¿ H-cp am-k-sØ hn-{i-aw \n-¿-tZ-in-®n-´p-≠v. apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n hym-gm-gvN cm-{Xn-bn-epw B-ip-]-{Xn-bnse-Øn ]n Sn tXm-a-kn-s\ kμ¿-in-®n-cp-∂p. k-μ¿-i-I¿-°v I¿-i-\ \n-b-{¥-Ww G¿-s∏-SpØn-bn-´p-s≠-∂v B-ip-]-{Xn A[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

\n-cm-lm-cw \-S-¯n-bbm-sf A-d-Ìv sN-bv-Xp Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-h-bq¿ t£{X-Øn¬ D-¬k-h-_-en-Zn-\Øn¬ G-‰p-ap-´n I-f-¶-ap-≠m-°nb `-c-W-k-an-Xn Aw-Kw F ≥ cmPp-hn-s\ ]p-d-Øm-°-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v A-\n-›n-X Im-e-\ncm-lm-cw \-S-Øn-h-∂ s]m-Xp {]-h¿-Ø-I≥ h-’≥ Xm-a-c-bqcn-s\ t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xv \o-°n. A-Xn-cq-£-am-b Nq-Sn-s\ Xp-S¿-∂v B-tcm-Kyw h-j-fm-bXn-\m-em-Wv A-d-Ãv.

h-c-hq¿ X-fn-bn¬ F-kv.-Un.-]n.-sF. B-e-Øq¿ tem-Iv-k-`m a-fi-ew ÿm-\m¿-Yn Ir-jv-W≥ F-c™n-°¬ thm-´-`y¿-Yn-°p-∂p

B- h - i y- a m- b t]m- e n- k v k∂m- l w, t]m- f nMn- \ v ti- j w thm-´nMv sa-jn-\p-Iƒ kq-£n°p-∂ tI-{μ-߃-°v G¿-s∏Sp- t Ø- ≠ kp- c - £ - k w- h n- [ m\-߃, a-‰p ap≥-I-cp-X-ep-Iƒ F- ∂ n- h - s b- ° p- d n- ® v tbm- K w N¿-® sN-bv-Xp. Xo-c-tZ-i-sØ kp-c-£-Npa-X-e-bv-°m-bn F-Øn-bn-´p-≈ tI-{μ-tk-\-bv-°v B-h-iy-amb k-lm-b-߃ \¬-Ip-∂-Xns\- ° p- d n- ® pw tbm- K - Ø - n ¬ N¿-® h-∂p. F-.-Un-.-Pn-.-]n. i-

Xr- i q¿: Xn-c-s™-Sp-∏v {I-aoI- c - W - ß ƒ kw- _ - ‘ n- ® Imcy- ß ƒ ]- c n- t im- [ n- ° p- ∂ - X n\pw hn-e-bn-cp-Øp-∂-Xn-\p-ambn Un.-Pn-.]n. sI F-kv _m-ekp-{_-lva-Wy≥ Xr-iq-cn-seØn. I-Ωo-j-W¿ Hm-^n-kn¬ D∂-X t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ-cpam-bn A-t±-lw N¿-® \-S-Øn. Pn-√-bn¬ {]-iv-\ _m-[-n-X _qØp-I-fn¬ ssI-s°m-t≈-≠ kp-c-£m ap≥-I-cp-X¬ \-S-]Sn- I ƒ, t]m- f nMv Zn- \ - Ø n¬

{]-N-mc-Ww: kÀ-¡mÀ Po-h-\-¡mÀ-¡v- IÀ-i-\ hn-e-¡v Xr-iq¿: k¿-°m¿ Po-h-\°m-cpw A-[ym-]-I-cpw Xn-cs™-Sp-∏p {]-N-mc-W {]h¿-Ø-\-ß-fn¬ G¿-s∏-Scp-sX-∂v Pn-√m Xn-c-s™-Sp∏v Hm-^nk¿ Iq-Sn-bm-b Pn√m I-e-Iv-S¿ Fw F-kv P-b \n¿-tZ-iw \¬-In. G-sX-¶n-epw ÿm-\m¿Yn-°p-th-≠n ho-Sp-I-fpw Hm-^nkp-I-fpw I-b-dn-bn-dßp-∂-Xpw e-Lp-te-J-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xpw {]Nm-c-W-Øn-\m-bp-≈ km-a{Kn-Iƒ X-øm-dm-°p-∂-Xpw Ip-Spw-_-tbm-K-߃ kwL-Sn-∏n-°p-∂-Xp-sa-√mw k

sIm-Sp-ß-√q¿: sIm-Sp-ß-√q¿, I-bv-]-aw-K-ew \n-b-a-k-` afi-e-ß-fn¬ kv-{Xo-thm-´¿am¿ Iq-Sp-X¬.sIm-Sp-ß-√q-cnse 1,75, 339 thm-´¿-am-cn¬ 90,931 kv-{Xo thm-´¿-am-cm-Wv. 84,408 t]-cm-Wp ]p-cp-j thm´¿-am¿. 95 {]-hm-kn thm-´¿-amcpw sIm-Sp-ß-√q¿ a-fi-e-Ønep-≠v. G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ thm-´¿am-cp-≈-Xp ta-Ø-e-bn-se Sn.sI.-F-k.v ]p-cw hn.-_n.-F-k.v lm-fn-em-Wv. 1,610 t]-cm-Wp-≈Xv. G-‰-hpw Ip-d-hv sIm-Sp-ß√q-cn-se N-¥-∏p-c Su¨ F¬.]n. kv-Iq-fn¬ 487 thm-´¿-am¿. I-bv-]-aw-K-e-Øv 1,58,632 thm-

¿-°m ¿ Po-h-\-°m¿-°m-bn ]p-d-s∏-Sp-hn-®n-´p-≈ s]-cpam-‰-®-´-ß-fp-sS ew-L-\-amWv. C-Ø-cw \-S-]-Sn-Iƒ {i≤-bn¬-s]-´m¬ I¿-i-\ \S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂v Ie- I v - S ¿ ap- ∂ - d n- b n- ∏ v \¬In. kw- ÿ m- \ - Ø n- s ‚ hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ \n-∂v CXp kw- _ - ‘ n- ® v e- ` n- ® ]cm- X n- I - s f Xp- S ¿- ∂ v ap- J yXn- c - s ™- S p- ∏ v Hm- ^ n- k ¿ \¬-In-b \n¿-tZ-i {]-Im-cam- W v Pn- √ m I- e - I v - S ¿ Cu ap- ∂ - d n- b n- ∏ v \¬- I n- b n- ´ p≈-Xv.

¶¿ sd-Un, kn-‰n t]m-en-kv I- °pw. Ωo-j-W¿ ]n -{]-Im-iv, F-.-knC- ∂ v ssh- I o- ´ v A- © n- \ v .-]n. l-cn-i-¶¿, Un-ssh.--F-kv- sIm- S - I - c P- M v - j - ≥ ]n- W - d m.-]n-am¿ a-‰p-tZym-K-ÿ¿ F-∂n- bn hn-P-b≥ kw-km-cn-°pw. h-cpw N¿-®-bn¬ ]-s¶-Sp-Øp.F-kv cm-a-N-{μ≥ ]n-≈, F _n _¿-Z≥, ko-Xm-dmw sb-®qcn, F-kv kp-[m-I¿ sd-Un, hrμ-Im-cm-´v, hn F-kv A-Nyp-Xm\-μ≥, ]-∂y≥ c-ho-{μ≥, sI Xr-iq¿: tem-Iv-k-` Xn-c-s™- C C- k v - a - b n¬, tIm- S n- t b- c n Sp- ∏ v {]- N m- c - W - Ø n- \ m- b n F _m-e-Ir-jv-W≥, kn Zn-hm-I¬.-Un.-F-^v. tI-{μ-˛-kw-ÿm- c≥, Im-\w cm-tP-{μ≥ F-∂n\ t\- X m- ° ƒ Pn- √ - b n- s e hn- h-cpw Pn-√-bn¬ {]-Nm-c-Ww \hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ kw-km-cn- S-Øp-∂p-≠v.

]n-W-dm-bn C¶v sIm-S-I-cbnÂ

Pn kv-s]-Iv-{Sw A-gn-a-Xn-°msc kw-c-£n-°m-\msW-∂v tI-c-f a-ln-fm kw-Lw Pn-√m sk-{I-´-dn jo-em hn-P-b-Ip-am ¿. Kp-cp-hm-bq¿ tem-°¬ P-\m[n-]-Xy a-ln-fm I¨-h≥-j≥ DZv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp∂p A-h¿. \-K-c-k-`m ssh-kv sN-b¿t]-gv-k¨ a-ln-am-cm-tP-jv A[y-£-X h-ln-®p. Ko-Xm cmP≥, c-a-Wo {]w-\m-Yv, B-\-μh-√n am-ºp-g, cm-Jn F-kv hmcy¿, _n-μp ]p-cp-tjm-Ø-a≥, e-Xm ]p-jv-I-c≥, sI F tP°-_v, Fw kn kp-\n¬ am-ÿ, Kp-cp-hm-bq¿: ]n kn Nm-t°m am-bm-tam-l≥ XpS-ßn-b-h¿ U¬-ln-bn-te-°v t]m-b-Xv 2 - kw-km-cn-®p.

´¿-am-cn¬ 84,338 kv-{Xo thm-´¿am-cm-Wp-≈-Xv. ]p-cp-j-thm-´¿am¿ 74,294. {]-hm-kn thm-´¿am¿ 144 t]-cp-am-Wv. G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ F-dn-bm-Sv ]-©m-bØn-se A-Øm-Wn A-d-_n-Iv tIm-f-Pv _q-Øm-Wv. 1,586 thm´¿-am-cm-Wp-≈-Xv. G-‰-hpw Ip-dhv a-Xn-e-Iw I-gp-hn-e-ßv F¬.]n. kv-Iq-fn-em-Wv 596.

Nm-t¡m UÂ-ln-bn-te-¡v t]m-b-Xv 2 Pn kv-s]-Iv-{Sw A-gn-a-Xn-¡m-sc kw-c-£n-¡m-s\-¶v

A-¨-Sn Øm-]-\-§Ä dn-t]mÀ-«v \Â-I-Ww Xr-iq¿: Pn-√-bn-se A-®-Sn-˛{]-km-[-I ÿm-]-\-߃ Xn-c-s™-Sp-∏p-am-bn _-‘s∏-´v A-®-Sn-°p-I-tbm {]kn-≤o-I-cn-°p-I-tbm sN-øp∂ t\m-´o-kp-Iƒ, ]-c-ky߃, t]m-Ã-dp-Iƒ Xp-S-ßnbh-bp-sS ]-I¿-∏v {]-kn-≤oI-cn-®v ap-∂p Zn-h-k-Øn-\Iw Pn-√m Xn-c-s™-Sp-∏v Hm^nk¿-Iq-Sn-bm-b Pn-√m I-eIv-S¿-°v e-`y-am-°-W-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. C-Ø-cw {]-N-mc-W km-a{Kn-Iƒ A-®-Sn-°m≥ Hm¿U¿ \¬-Ip-∂-bm-fp-sS t]-cv, H-∏v, hy-‡n-]-c-am-bn A-dnbm-hp-∂ c-≠p t]-cp-sS km£y-s∏-Sp-ج F-∂n-h {]n ‚ v Hm¿-U-dn-s\m-∏w hm-ßn

kq-£n-°p-I-bpw A-Xn-s‚ ]-I¿-∏v Pn-√m I-e-Iv-S¿-°v \¬-Ip-I-bpw th-Ww. C-Xp Iq-Sm-sX P-\-{]m[n-\n-[y \n-b-aw C-Xp kw-_‘n-®v A-\p-im-kn-°p-∂ s]m-Xp \n-_-‘-\-I-fpw CØ-cw ÿm-]-\-߃ I¿-i\-am-bn ]m-en-°-W-sa-∂v Ie-Iv-S¿ \n¿-tZin-®n-´p-≠v. {]n‚-dp-sS-bpw {]-km-[I-s‚-bpw t]-cv, ÿ-ew Xp-Sßn-b-h \n¿-∫-‘-am-bpw {]kn-≤o-I-c-W-ß-fn¬ D-≠mbn-cn-°-Ww. C-Xp kw-_-‘n-® hy‡-am-b \n¿-tZ-i-߃ F√m cm-jv-{So-b∏m¿-´n-Iƒ°pw Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j ≥ \¬-In-bn-´p-≠v.

F-kv.-Un.-]n.-sF. tdm-Uv-tjm-bv-¡v Xp-S-¡-ambn Xr-iq¿: tem-Iv-k-`m a-fi-eØn¬ F-kv.-Un.-]n.-sF. tdm-Uvtjm-bv-°v Xp-S-°-am-bn. h-c-¥-c∏n-≈n sk‚-dn¬ F-kv.-Un.-]n.sF. Pn-√m {]-kn-U‚ v b-ln-bm X-߃ tdm-Uv tjm D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂v tIm-Sm-en, sIm-S-Ic, C-cn-ßm-e-°p-S, Xm-Wn-t»-cn, Im-d-fw ta-J-e-I-fn¬ kzo-I-cWw G-‰p-hm-ßn ssh-Io-´v Im-´qcn¬ k-am-]n-®p. k-am-]-\ s]m-Xp-tbm-Kw Zneo-^v A-–p¬-Jm-Z¿ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Pn-√m P-\-d¬ sk{I-´-dn ]n B¿ kn-bm-Zv ap-Jy-{]`m-j-Ww \-S-Øn. ÿm-\m¿-Yn sI ]n kp-^o-d, ssk-\p-±o≥ au-e-hn, sj-^o¿ ]m-h-d-´n kw-

km-cn-®p. tdm-Uv-tjm C-∂v H-√qcn¬ \n-∂p Xp-S-ßn Xr-iq¿ tIm¿-]-td-j-\p ap-∂n¬ k-am]n-°pw.Nm-e-°p-Sn: Nm-e-°p-Sn tem-Ivk-`ma-fi-ew bp.-Un.-F-^.v ÿm-\m¿-Yn ]n kn Nm-t°m-bpsS Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-Wm¿Yw bq-Øv tIm-¨-{K-kv {]-h¿Ø-I¿ Nm-e-°p-Sn-bn¬ tdm-Uv tjm \-S-Øn. ]-\-ºn-≈n tI-{μ ]-cn-k-c-Øp \n-∂m-cw-`n-® tdmUv tjm am¿-°-‰v tdm-Uv, B-\-ae PMvj≥, sa-bn≥ tdm-Uv F∂n-h-S-ßn-se kzo-I-c-W-߃°v ti-jw ku-Øv PMvj-\n¬ k-am-]n-®p. sI Sn s_-∂n, tjm ¨ s]-√n-t»-cn, Zn-en-Iv Zn-hm-I- Xr-iq¿ tem-Iv-k-`m a-fi-ew F-kv.-Un.-]n.-sF. tdm-Uv-tjm h-c-¥-c-∏n-≈nbn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v b-ln-bm X-߃ D-ZvLm-S-\w sN-øp-∂p c≥ t\-Xr-Xzw \-¬-In.

tc-J-I-fn-Ãm-¯ ]-Ww ]n-Sn-Iq-Sn Xr-iq¿: Xn-c-s™-Sp-∏n-t\m-S\p-_-‘n-®v \-S-Øn-b ]-cn-tim[-\-bn¬ ho-≠pw tc-J-I-fn-√msX I-S-Øm≥ {i-an-® ]-Ww ]nSn-Iq-Sn. ]p-g-bv-°-en-se {]-ap-J tlm-´¬ ]-cn-k-c-Øv ]m¿-°v sN-bv-Xn-cp-∂ kz-Im-cy hy-‡nbp-sS Im-dn¬ \n-∂p 1,89,000 cq] X-nc-s™-Sp-∏v \n-co-£-I kwLw ]n-Sn-Iq-Sn. I-gn-™ Zn-h-kß-fn¬ Im-™m-Wn, Nm-e-°pSn ta-J-e-I-fn¬ \n-∂p a-Xn-bmb tc-J-I-fn-√m-sX I-S-Øn-bn-cp∂ ]-Ww ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p.

Xn-c-sª-Sp-¸v Uyq-«n: c-−mw-L-« ]-cn-io-e-\w G-{]n H¶v apXÂ

Xr-iq¿: Xn-c-s™-Sp-∏v Uyq-´n°m-bn \n-tbm-Kn-°-s∏-´ DtZym-K-ÿ¿-°m-bp-≈ c-≠mwL-´ ]-cn-io-e-\w G-{]n¬ H∂p ap-X¬ ap-∂p h-sc \n-tbmP- I - a - fi - e m- S n- ÿ m- \ - Ø n¬ hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ \-S-°pw. tN-e-°-c-bn-se ap-≈q¿-°c ]-©m-b-Øv I-Ωyq-Wn-‰n lm ƒ, Ip-∂w-Ip-fw-˛ _-Y-\n sk ‚ v tPm¨-kv Cw-•n-jv F-®v.-Fkv.-F-kv, Kp-cp-hm-bp¿-˛ {]n-bh-S-°m-t©-cn-bn¬ F¬.-Un.-F-^.vv ÿm-\m¿-Yn ]n sI _n-Pp- thm-´-`y¿-Yn-°p-∂p Xr-iq¿: Pn-√-bn-se F-bv-U-Uv Z¿-in-\n Su¨-lmƒ, a-W-eq¿kv-Iq-fp-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ F- ˛ Kp-cp-hm-bq¿ {io-Ir-jv-W F√m tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°m¿ s]m-Xp-ta-J-em ÿm-]-\ ta-[mhn-I-fpw C≥-jq-d≥-kv-˛-tZ-i t©-cn, sX-°pw-°c - Xp-Sß - n h- km¬-Ir-X _m-¶v A-[n-Ir-Xh-S° - m-t©-cn: B-eØ - q¿ tem- \¬-In. - Ø - n-se 50 cpw C-∂pw \m-sf-bpw Hm-^nkpA-Sm-´v, tXm-fq¿, ssI-∏d - º - v, S-°m-t©-cn a-fie Ivk - ` - a-fie - w F¬.-Un.-F^ - .vv - q ¿, tIm-eg - n, Fw.-Pn Im- tI-{μ-ß-fn-em-Wv kzo-I-c-Ww Iƒ Xp-d-°p-∂-Xn-\pw Xn-cÿm-\m¿-Yn ]n sI _n-Pp-hn-\v A-hW s™-Sp-∏v Uyq-´n D-Ø-c-hv ssI- v. h-S° - m-t©-cn-bn¬ kzo-Ic - W - w hv, ap-≠-Øn-t°m-Sv, h-S-°m- \¬-In-bX ∏-‰p-∂-Xn-\pw th-≠ {I-ao-I-cW-߃ sN-ø-W-sa-∂v Pn-√m Ie-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.

Hm-^n-kv Xp-d-¡-Ww

®v.-F-kv.-F-kv, Xr-iq¿-˛ Su¨lmƒ, C-cn-ßm-e-°p-S-˛-cm-Pohv Km-‘n Su¨-lmƒ ]p-Xp°m-Sv-˛-C-cn-ßm-e-°p-S sk‚ v tPm-k-^v tIm-f-Pv, Nm-e-°p-Sn˛ an-\n kn-hn¬ tÃ-j≥ F-∂nhn-S-ß-fn¬ H-∂v, c-≠v Xnø-XnI-fn¬ cm-hn-se 10.-30 ap-X¬ 12.30 h-sc-bpw D-®-bv°v 2.-30 apX¬ 4.-30 h-sc-bp-am-Wv ]-cn-ioe-\w. h-S-°m-t©-cn-˛ H-f-cn-°c {]n-b-Z¿-in-\n lmƒ, H-√q¿-˛Xr-iq¿ do-Py--W¬ Xn-tb-‰¿ F∂n-hn-S-ß-fn¬ H-∂v, aq-∂v

Xnø-Xn-I-fn¬ ta¬-]-d-™ ka-b-{I-a-Øn-em-hpw ]-cn-io-e\w \-S-°p-I. \m-´n-I-˛ A-ø-t¥mƒ Pn√m πm-\nMv Hm-^nkv lmƒ, Ibv-]-aw-K-ew-˛-F-®v.-F-kv.-F-kv. ]-\-ßm-Sv, sIm-Sp-ß-√q¿-˛ ]p√q-‰v K-h. sI.-sI.-Sn.-Fw. tImf-Pv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ c-≠v, aq∂v Xnø-Xn-I-fn¬ cm-hn-se 10.30 ap-X¬ 12.-30 h-sc-bpw 2.-30 apX¬ 4.-30 h-sc-bp-ap-≈ k-a-b{I-a-Øn¬ ]-cn-io-e-\w \-S°pw.

_n-Pp-hn-\v h-S-¡m-t©-cn-bn kzo-I-c-Ww

bp.-Un.-F-^v. Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w

sN-{¥m-∏n-∂n: a-fi-ew bp.Un-.F-^v. Xn-c-s™-Sp-∏v IΩn-‰n Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w Un.-kn.-kn. F-Iv-kn-Iyp-´o-hv Aw-Kw kn F-kv c-ho-{μ≥ \n ¿-h-ln-®p. sN-b¿-am≥ ]n sI ap-l-Ω-Zm-en A-[y-£-X hln-®p. k-Rv-P-bv h-b-\-∏n≈n, D-a-dp¬ ^m-dq-Jv, hn F B-jn-^v, k-Po-hv, F sI Pam¬, sse-e a-Po-Zv, km-Pn-\ ]p-Xn-b-ho-´n¬ kw-km-cn-®p.

a-®p am-^n-bm kw-L-§-sf k-lm-bn-¡p-s¶¶v Xr-iq¿: sI.-F¬.-Un.-kn-bp-sS t]-cn¬ a-Æp am-^n-bm kw-L߃ A-gn-™m-Sm≥ I-e-Iv-Sdpw t]m-en-kpw au-\m-\p-hm-Z-w \¬-Ip-∂-Xm-bn kw-i-bn-°p∂p-sh-∂v sI.-]n.-kn.-kn. sk{I-´-dn Fw B¿ cm-a-Zm-kv Btcm-]n-®p. ]p-≈v tImƒ-]-S-hn-te-°v sI.-F¬.-Un.-kn-bp-sS h¿-°v t_m¿-Uv D-]-tbm-Kn-®v _n.-sP.]n. {]m-tZ-in-I t\-Xm-hn-s‚ ]n¥p-W-tbm-sS-bm-Wv a-Æv-am-^nbm {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. I-gn™ Zn-h-kw a-\-s°m-Sn-bn¬ h®v Xm≥ k-©-cn-®n-cp-∂ Im-dn-\v t\-sc a-Æv tem-dn C-Sn-°m≥ h∂p. C-Xv A-t\z-jn-®-Xn-em-Wv _n.-sP.-]n. t\-Xm-hn-s‚ ]-¶pw, I-e-Iv-S-dp-sS A-\p-a-Xn-bpw Pntbm-f-Pn-bp-sS D-Ø-c-hp-an-√m-

sIm-Sp-§-Ãq-cn-epw I-bv-]-aw-K-e-¯pw Iq-Sp-XÂ kv-{Xo thm-«À-amÀ

Un-.-Pn-.-]n. Xr-iq-cn- Xn-c-sª-Sp-¸v {I-ao-I-c-W-§Ä hn-e-bn-cp-¯n

X-cn-ip`q-an-bn hm-g-Ir-jn-bp-sS hn-P-b-Km-Y

F-f-h-≈n: {Km-a-∏©m-b-Ønse \m-ew-K I¿-j-I Iq-´m-bva hm-I-bn-se X-cn-ip `q-anbn¬ hm-g-Ir-jn-bp-sS hn-P-bKm-Y Xo-¿-Øp. sI ]n k-Æn, Pn-tbm t^m-Iv-kv, ]n in-h-i¶-c≥, sI si¬-h-cm-Pv F∂n-h-cp-sS I¿-j-I Iq-´m-bv-abm-Wv X-cn-ip `q-an Ir-jn tbm-Ky-am-°n hm-g Ir-jn sNbv-Xn-´p-≈-Xv. apw-ss_ kz-tZ-in a-[p-kqZ-\≥ F-∂ hy-‡n-bp-sS X-cnim-bn In-S-∂n-cp-∂ c-≠v G°-tdm-fw ÿ-ew ]m-´-Øns\-Sp-Øm-Wv Ijn sN-bv-Xn´p-≈-Xv. F-f-h-≈n Ir-jn-`-hs‚ k-l-I-c-W-tØm-sS 550s\-Sp-t\-{¥ ≥ hm-g-I-fpw 450 sN-ßm-en-t°m-S≥ hm-g-I-fpam-Wv Ir-jn sN-øp-∂-Xv. tNe-°-c, ]-g-b-∂q¿ ta-J-e-Ifn¬ \n-∂p Ir-jn-°m-h-iy-amb hm-g-°-∂p-Iƒ k-am-l-cn®p. Cu Hm-W-Øn-\v hn-f-shSp-°m-hp-∂ co-Xn-bn-em-Wv hm-g Ir-jn sN-bv-Xn-´p-≈-Xv. I¿-j-I Iq-´m-bv-a-bv-°v F-f-h≈n Ir-jn Hm-^nk¿ sI sP H-\n-en-s‚ k-lm-b-hp-ap-≠mbn-cp-∂p. Ir-jn-°m-h-iy-am-b sh≈w tI-t®-cn-∏p-g-bn¬ \n-∂p en-^v-‰v C-dn-tK-j≥ h-gn Irjn `q-an-bn¬ F-Øn-®p. hm-gIr-jn-°p ]p-d-ta C-hn-sS hnhn-[-bn-\w ]-®-°-dn-I-fpw Ir{Xn-a P-em-i-bw kr-„n-®v a¬ky-Ir-jn-bpw I¿-j-I Iq´m-bv-a sN-bv-Xn-´p-≠v.

tN-e-°-c: F-kv.-Un.-]n.-sF. B-e-Øq¿ tem-Iv-k-`m a-fiew ÿm-\m¿-Yn Ir-jv-W≥ F-c™n-°¬ {]-N-mc-Ww \-S-Øn. tN-e-°-c, F-f-\m-Sv, ]-g-b-∂q¿, ap-≈q¿-°-c, sN-dp-Xp-cp-Øn, Ipa-c-]-\m¬, tZ-i-aw-K-ew, X-fn F-∂n-h-S-ß-fn-em-Wv ]-cy-S-\w \-S-Øn-b-Xv. tN-e-°-c a-fi-ew {]-knU‚ v e-Øo-^v, sk-{I-´-dn A–-p-d-ln-am≥, Jm-Z¿ h-c-a-´q¿, l-°nw F-∂n-h¿ ÿm-\m¿-Ynsb A-\p-K-an-®p. ]- g - b - ∂ q¿ _- k v Ãm≥Un\-Sp-sØ kv-{So-‰v sse-‰v I-Øp∂n-s√-∂v Hm-t´m sXm-gn-em-fnIƒ ÿm- \ m- ¿ - Y n- t bm- S v ]- c mXn-s∏-´p.-

29 am¿®v 2014 i\n

sX-bm-Wv a-Æv A-Sn-°p-∂-sX∂v A-dn-hm-b-Xv. X-s∂ sIm-√psa-∂v _n.-sP.-]n. t\-Xm-hv `o-jWn-s∏-Sp-Øn-sb-∂pw cm-a-Zm-kv ]-d-™p. I¿-j-I¿-°v th-≠nbp-≈ sI.-F¬.-Un.-knbp-sS _-≠v \n¿-am-W-Øn-\v Xm≥ FXn-c-√, F-∂m¬ C-Xns‚ a-dhn¬ Nn-e-bm-fp-Iƒ-°v a-Æv FSp-°p-∂-Xn-\pw A-Sn-°p-∂-Xn\pw A-\p-a-Xn \¬-In-b-Xn¬ Zpcq-l-X-bp-s≠-∂pw cm-a-Zm-kv Ip-‰-s∏-Sp-Øn. ]m-S-ti-J-c k-anXn-bn-se Nn-e-bm-fp-Iƒ a-Æv-am^n-b-I-fp-sS Iq-´p-Im-cm-Wv. shÃv t]men-kn-t\m-Spw. tN¿-∏v t]m-en-kn-t\m-Spw hn-h-cw \¬In-bn-´pw a-Æv tem-dn ]n-Sn-Iq-Sn a-Wn-°q-dp-Iƒ-°-Iw hn-´-b-®Xv kw-i-bm-kv-]-Z-am-sW-∂pw cm-a-Zm-kv ]-d-™p.

sI ]n [-\-]m-e-sâ H-¶mw-L-« ]-cy-S-\w k-am-]n-¨p

kÀ-ho-kv _m-e-äp-IÄ A-b-¨p

]p-Xp-°m-Sv: a-fi-e-Øn-se bp.Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn sI ]n [-\-]m-e-s‚ H-∂mw-L-´ ]cy-S-\w k-am-]n-®p. tIm-\n-°-c sk‚-dn¬ \n-∂v B-cw-`n-® c≠mw- L - ´ ]- c y- S - \ w Fw ]n t]m-fn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Xp- S ¿- ∂ v Xr- ° q¿, s\- ∑ Wn-°-c, ]p-Xp-°m-Sv, A-f-K-∏\- K ¿, h- c - ¥ - c - ∏ n- ≈ n, a- ‰ -

Xr-iq¿: tem-Iv-k-` a-fi-e-Ønse 1267 k¿-ho-kv thm-´¿-am¿°p-≈ t]m-ì _m-e-‰p-Iƒ _-‘-s∏-´ sl-Uv-Izm¿-t´-gv-kpI-fn-te-°v A-b-®p. Kp-cp-hm-bq ¿-˛40 , a-W-eq¿-˛195, H-√q¿-˛253, Xr-iq¿-˛200, \m-´n-I-˛79, C-cnßm-e-°p-S-˛250,]p-Xp-°m-Sv-˛250 Cu- I-W-°n-em-Wv _m-e-‰p-Iƒ tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn-se 1267 k¿-ho-kv thm-´¿-am¿-°p-≈ t]m-ì _m-e-‰p-Iƒ X-cw Xn-cn-®-Xv. X-cw Xn-cn-°p-∂p

Øq¿ F- ∂ o ]- © m- b - Ø p- I fn- s e hn- h n- [ tI- { μ- ß - f n¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. \- ¥ n- ] p- e - Ø v \- S - ∂ kzoI- c - W - t bm- K - Ø n¬ tªm- ° v ]-©m-b-Øv Aw-Kw sI F¬ tPm- k v , hn F d- j o- Z v , _n- P p A-º-g-°m-S≥, km-t‚m \-¥n]p- e w XpS- ß n- b - h ¿ kw- k mcn-®p.

"Zr-iyw-' kn-\n-a CâÀ-s\-än-en-« hn-tZ-i-a-e-bm-fn-¡v ap³-IqÀ Pm-ayw Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: Zr-iyw, H-cp C¥y≥ {]-Wb - I - Y - Xp-Sß - n-b ]pXn-b a-eb - m-f kn-\n-aI - ƒ ]-I¿∏-hI - m-ia - n-√m-sX C‚¿-s\-‰n¬ {]-Nc - n-∏n-® tI-kn-se c-≠mw-{]Xn-°v ssl-t°m-S-Xn ap≥-Iq¿ Pm-ayw A-\p-hZ- n-®p. kn-\n-aI - ƒ "B¿ ]n a-√p aqho-kv' F-∂ t]-cn¬ hym-P sh_v-ssk-‰p-≠m-°n {]-N-cn-∏n-® tI-kn¬ c-≠mw-{]-Xn-bm-b tIm´-bw kz-tZ-in-bpw hn-tZ-i a-eb - mfn-bp-am-b dn≥-kv t]m-fn-\m-Wv ssl-t°m-S-Xn D-]m-[n-I-tfm-sS ap≥-Iq¿ Pm-ayw A-\p-h-Zn-®-Xv. 20,000 cq-]b - p-sS kz-¥h - pw c-≠pt]-cp-sS t_m-≠n-s‚-bpw A-Snÿm-\-Øn¬ G-{]n¬ 2\v tNmZyw-sN-ø-en-\p lm-P-cm-h-W-sa∂p-≈ D-]m-[n-bn-em-Wv Pm-ayw.-

\n¿-am-Xm-hm-b B‚-Wn s]-cpºm-hq¿ Un.-Pn.-]n-°v \¬-In-b ]cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ ss{Iw-{_m-©n-s‚ Io-gn¬ {]h¿-Øn-°p-∂ B‚n-ss]-d-kn sk¬ \-S-Øn-b A-t\z-j-WØn¬ c-≠p hn-Zym¿-Yn-Iƒ \-SØn-bn-cp-∂ sh-_v-ssk-‰p-Iƒs°-Xn-tc tI-sk-Sp-°p-I-bpw Iw-]yq-´-dp-Iƒ I-≠p-sI-´p-Ibpw sN-bvX - n-cp-∂p. tI-cf - m Syq-_vk - v, Zr-iyw a-ebm-fw ^pƒ-aq-hn.-tImw, Xu-^oJv-aq-hn.-tImw F-∂o t]-cp-I-fn ¬ t^-kv_ - p-°n-epw a-‰pw kn-\na-Iƒ {]-Z¿-in-∏n-® hn-Zym¿-YnIƒ-s°-Xn-tc-bm-Wv sIm-´m-c° - c, N-h-d t]m-en-kv tÃ-j-\p-Ifn¬ I-gn-™ P-\p-hc - n-bn¬ tIkv c-Pn-ÿ sN-bv-X-Xv. Xp-S¿-∂v

B‚n-ss]-d-kn sk-√n-s‚ klm-b-tØm-sS sIm-´m-c-°-c t]m-en-kv \-SØ - n-b A-t\z-jW - Øn-em-Wv ssk-‰v D-Sa - b - m-b dn≥kv t]m-fn-s\ I-s≠-Øn-bX - v. a-eb - m-f kn-\n-aI - ƒ C‚¿-s\‰n¬ ]-Z¿-in-∏n-°p-∂ ]-tØm-fw ssk-‰p-If - p-sS hn-hc - ß - ƒ e-`n-®Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\Ø - n¬ B ‚nss]-dk - n sk¬ kw-Lw I-Æq¿, a-e-∏p-dw, Xr-iq¿, F-d-Wm-Ip-fw Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn-te-°v At\z-jW - w hym-]n-∏n-®p. hym-Pa - mbn A-]tv- em-Uv sN-øp-∂h - ¿-s°Xn-tc-bpw hym-P-am-bn ssk-‰p≠m-°n {]-Z¿-in-∏n-°p-∂-h¿s°-Xn-tc-bpw I¿-i-\ \-S-]-Sn kzo-Ic - n-°p-sa-∂pw B‚n-ss]-dkn sk¬ kq-{]-≠v _n h¿-Ko-kv A-dn-bn-®p.

sa-Un-¡Â Iymw-]v Ip-∂w-Ip-fw: I-S-h-√q¿ Nm-cn-‰_nƒ skm-ssk-‰n-bp-sS H-∂mw hm¿-jn-Im-tLm-j-Øn-s‚ `m-Kam-bn I-S-h-√q¿ K-h-s◊‚ v lb¿ sk-°‚-dn kv-Iq-fn¬ kuP-\y sa-Un-°¬ Iymw-]v kw-LSn-∏n-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. `m-kv-I-c≥ \m-b¿, _n-Pp, sP-bnw-kv, hn-iz-\m-Y≥, tam-l-\-≥ am-cm¿ hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

kv-IqÄ hmÀ-jn-I-w Nm-h-°m-Sv: ªm-ßm-Sv ]n._n. Fw.F¬.]n. kv-Iqƒ 60-mw hm¿jn-I-hpw ]n.Sn.F. Zn-\-hpw BtLm-jn-®p. sI hn A-–p¬ Jm-Z¿ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. I-S-∏p-dw ]-©m-bØv {]-kn-U‚ dw-e A-j-d-^v A[y-£-X h-ln-®p. sI Fw C{_m-lnw, sI sI Ip-am-cn, Fw F-kv {]-Im-i≥, ]n kn kn-knen kw-km-cn-®p.

Ip-cn-b-¨n-d A-d-hpim-e Xp-d-¡m³ ssl-t¡m-S-Xn A-\p-a-Xn Xr-iq¿: H-∂-c am-k-tØm-f-ambn A-S-™v In-S-∂n-cp-∂ tIm ¿-]td-j-s‚ Io-gn-ep-≈ Ip-cn-b®n-d-bn-se A-d-hpim-e Xp-d-∂v {]-h¿-Øn-°m≥ ssl-t°m-SXn A-\p-a-Xn. C-Xn-\m-bn a-en-\o-I-c-W \n-b-{¥-W t_m¿-Un-s‚ A-\pa-Xn Iq-Sn hm-ß-W-sa-∂v sslt°m-S-Xn \n¿-tZ-in-®p. A-d-hv im-e-bn¬ a-en-\o-I-c-W kwkv-I-c-W πm‚ v ÿm-]n-®n-s√∂ {]-tZ-i-hm-kn-I-fp-sS ]-cmXn-sb Xp-S¿-∂m-Wv I-gn-™ amkw \m-en-\v A-d-hv im-e Xm¬Im-en-I-am-bn A-S-®n-Sm≥ DØ-c-hn-´-Xv. C-tXm-sS \-K-c-

Øn-se amw-k hn-]-Wn ]m-sS \n-e-®p. A-™q-tdm-fw sXm-gnem-fn-I-fpw {]-Xn-k-‘n-bn-embn. sXm-gn-em-fn-Iƒ k-a¿-∏n-® l¿-Pn-bn-em-Wv ]p-Xn-b D-Ø-chv. πm‚ v ÿm-]n-°p-∂-Xn-\v tIm¿-]-td-j≥ a-en-\o-I-c-W \n-b-{¥-W t_m¿-Un¬ Xp-I sI-´n h-®n-cp-∂p. tI-kv tIm-S-Xn-bp-sS ]-cn-KW-\n-bn¬ B-b-Xn-\m¬ D-Øc- h n- \ v ti- j w \- S - ] - S n- s b- S p°m-\m-bn-cp-∂p a-en-\o-I-c-W \n- b - { ¥- W t_m¿- U n- s ‚ Xocp- a m- \ w. l¿- P n- ° m¿- ° v th≠n A-Uz. hn-P-b-`m-\p lm-Pcm-bn.-


{]mtZ-inIw

29 am¿®v 2014 i\n

Ip-Sn-sh-Å-an-Ã; hm-«À A-tXm-dn-än F-Iv-kn-Iyq-«o-hv F³-Pn\ob-sd D-]-tcm-[n-¨p

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tI-t®-cn: 11 sI. hn ^o-Udn¬ A-‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ \-S-°p-∂-Xn-\m¬ \m-bc-ßm-Sn, B-im-cn X-e-t °m-´p-I-c, B-b-ap-°v F∂o ÿ-e-ß-fn¬ C-∂v cmhn-se H-º-Xp ap-X¬ sshIo-´v 5 h-sc `m-Kn-I-am-b ssh-Zyp-Xn X-S-k-s∏-Spw.

]cn-]mSn

„Xr-iq¿ hn-a-e tIm-f-Pv HmUn-t‰m-dn-bw: tN-dq¿ sk ‚ v tk-thy-gv-kv tIm¨-sh ‚ v πm-‰n-\w Pq-_n-en Ip-Sp w-_-\-ho-I-c-W sk-an-\m¿˛ D-®-I-gn-™v 2.30 „Xr-iq¿ hn-a-e tIm-f-Pv Hm-Un-t‰m-dn-bw-: ^m. tUm. {^m≥-kn-kv B-e∏m-´v c-Nn-® Cw-•o-jv t\mh¬ In-t\m-kn-kv ]-cn-jv-Icn-® ]-Xn-∏n-s‚ {]-Im-i-\w-˛ D®-I-gn-™v 3.30 „a-Æp-Øn sh-‰-dn-\-dn tIm -f-Pv {Ku-≠v: kw-ÿm-\ bq-Øv A-Xv-e-‰n-Iv ao-‰-n-te-°p≈ Xn-c-s™-Sp-∏v-˛ cm-hn-se 8.00 „Xr-iq¿ sX-t°-aTw tdm-Uv e-£v-an Hm-Un-t‰m-dn-bw: Xriq¿ ^n-sU sN-kv Sq¿-W-sa‚ v˛ cm-hn-se 9.00 „Xr-iq¿ km-ln-Xy A-°m-Zan lmƒ: hn-Zy k¿-K-kw-K-aw-˛ cm-hn-se 9.00

Adnbn-¸pIÄ

hm-l-\-§-fp-sS t£-a-\n-[n hn-ln-Xw A-S-bv-¡-Ww Xr-iq¿: tI-c-f tam-t´m¿ sXmgn-em-fn t£-a-\n-[n t_m¿Un¬ hm-l-\-ß-fp-sS t£-a\n-[n hn-ln-Xw G-{]n¬ H-∂p ap-X¬ A-S-bv-°m-hp-∂-Xm-Wv. C-Xn-\m-bn hm-l-\ \-º¿ tc-Js∏-Sp-Øn-b Xr-iq-cn¬ am-dm-hp∂ Un-am‚ v {Um-^v-‰v, kn.C.H, sI.-Fw.-Sn.-U-ªyq.U-ªyq,F^v. t_m¿-Uv F-∂ hn-em-kØn¬ F-Sp-°-W-sa-∂v Pn-√m F-Iv-kn-Iyq-´nhv Hm-^n-k¿ Adn-bn-®p.

tÌ-j-\-dn hn-X-c-Ww C-Ã

Xr-iq¿: hm¿-jn-I tÃm-s°-Sp∏n-\m-bn Pn-√m tÃ-j-\-dn tÃm-dn-se tÃ-j-\-dn hn-X-cWw G-{]n¬ H-∂v, c-≠v Xo-bXn-I-fn¬ \n¿-Øn-sh-°p-sa-∂v Pn-√m tÃ-j-\-dn Hm-^nk¿ Adn-bn-®p.

a-W-eq¿]-©m-b-Øn-se hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ Ip-Sn-sh-≈w e-`n-°p-∂n-s√-∂m-tcm-]n-®v C-S-Xp ap-∂-Wn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ hm-´¿ A-tXm-dn-‰n F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn\ob-sd D-]-tcm-[n-°p-∂p

Ip-∂w-Ip-fw: Ip-Sn-sh-≈ ]-≤Xn-bp-sS ]-Ww A-S-bv-°p-∂-Xns\ sNm-√n Ip-∂w-Ip-fw \-K-ck-`m tbm-K-Øn¬ _-l-fw. tbm-Kw ]n-cn-®p-hn-´v ]p-d-Øn-dßn-b \-K-c-k-`msN-b¿-am-s\ {]-Xn-]-£mw-K-߃ B-{I-an-®psh-∂v B-tcm-]-Ww. N-hn-´p-]-Sn-bn¬ \n-∂p Xmsg ho-W sN-b¿-am≥ kn sI DÆn-Ir-jv-W-s\ Ip-∂w-Ip-fsØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. A-ø-∏-Øv tdmUn-se Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-bp-sS ]-Ww A-S-bv-°p-∂-Xn-s\ sNm√n-bp-≈ X¿-°-am-Wv _-l-fØn¬ I-em-in-®-Xv. ^-b¬ ]Tn® ti-jw a-dp-]-Sn ]-d-bm-sa-∂v sN-b¿-am≥ ]-d-s™-¶n-epw CXv Aw-Ko-I-cn-°m≥ {]-Xn-]£w X-øm-dm-bn-√. ap-gp-h≥ D-tZym-K-ÿ-cp-ap≈-Xn-\m¬ tbm-K-Øn¬ X-s∂ a-dp-]-Sn ]-d-b-W-sa-∂m-h-iys∏-´v {]-Xn-]-£ Iu¨-kn-e¿-

1. Ip-∂w-Ip-fw \-K-c-k-`m Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬ {]-Xn-]-£ Aw-K-߃ sN-b¿-am-\p-am-bn X¿-°n-°p-∂p 2. N-hn-´p-]-Sn-bn¬ ho-Wp-In-S-°p-∂ Ip-∂w-Ip-fw \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ kn sI D-Æn-Ir-jv-W≥ am¿ ap-{Zm-hm-Iyw hn-fn-®v \-Sp- ≠ hm-bn-°p-∂-Xv X-S-k-s∏-Sp- am≥ lm-fn-\p ]p-d-tØ-°v t]mØ-f-Øn-en-d-ßn-b-t∏mƒ sN- Øn-b {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv sI bn. ]p-d-sI {]-Xn-]-£ `-c-W-]b¿-am≥ A-P-≠ hm-bn-°m-\m- _n jn-_p A-P-≠ ]n-Sn-®p hm- £ Iu¨-kn-e¿-am-cpw C-d-ßn. h-iy-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. A-P- ßn-b-tXm-sS s_-√-Sn-®v sN-b¿- N-hn-´p-]-Sn C-d-ßp-tºmƒ sI

FÂ.Un.F-^v. _q-¯v I-½n-än Hm-^n-kv Xoh-¨v \-in-¸n-¨p

Xo h-®v \-in-∏n-® ]p-Ø≥-Nn-d {Km-a-∏-©m-b-Ønse F¬.Un.F-^v. _q-Øv I-Ωn-‰n Hm-^n-kv

Ip-¶w-Ip-f-¯v I-©m-hp-am-bn aq-¶p t]À ]n-Sn-bn Ip-∂w-Ip-fw: _-kvÃm‚ v tI{μo-I-cn-®v hn¬-]-\-bv-°m-bn sIm-≠p-h-∂ I-©m-hp-am-bn aq∂p t]¿ ]n-Sn-bn¬. ]-´m-ºn kz-tZ-in-I-fm-b tImßm-Sv B-en-∏-°¬ d-jo-Zv(59), Iq-‰-\m-Sv \yq-_-km¿ I-d-h-°pgn sk-bv-X-e-hn(52), Iq-‰-\m-Sv ]m-Xn-cm-t°m-Sv ssI-X-h-f-∏n¬ jm-\-hm-kv(42) F-∂n-h-sc-bmWv 800 {Kmw I-©m-hv k-ln-Xw C≥-kv-s]-Œ¿ ]n hn P-b-{]-Imipw kw-L-hpw A-d-Ãv sN-bv-XXv.

Ip-∂w-Ip-f-Øv I-©m-hp-ambn ]n-Sn-bn-em-b-h¿ C-∂-se cm-hn-se Ip-∂w-Ipfw h-S-°m-t©-cn tdm-Un¬ hn¬-]-\-bv-°m-bn I-©m-hv kln-Xw \n¬-°p-tºm-gm-bn-cq-∂p

aq-∂p t]-cpw ]n-Sn-bn-em-b-Xv. ]m-e-°m-Sv A-´-∏m-Sn-bn¬ \n∂p-am-Wv C-h¿-°v I-©m-hv e-`n®-sX-∂v F-Iv-ssk-kv kw-Lw ]-d-™p. tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-I-f-S-°ap-≈-h¿-°v I-©m-sh-Øn-°p∂ kw-L-Øn-se I-Æn-I-fm-Wv aq-h-cpw. F-Iv-ssk-kv kw-L-Øn¬ sI B¿ l-cn-Zm-kv, sI B¿ cma-Ir-jv-W≥, F F- kp-\n¬, Irjv-W-cm-Pv, tXm-a-kv, tZ-h-kn, N{μ≥ D-≠m-bn-cp-∂p.

]p-d-t¼m-¡p `q-an-bn-se ssI-tb-äw \o-e-t¡m-gn-IÄ Rm-dp-IÄ H-gn-¸n-¡-W-sa-¶v \-in-¸n-¡p-¶p; ssI-tø-‰w \-S-∂-tXm-sS am-f: Su-Wn-s‚ lr-Z-b-`m-K-Øv kz-Im-cy hy-‡n ssI-tø-dn-b ]p-d-tºm-°v `q-an-bn-se ssItø-‰w H-gn-∏n-°-W-sa-∂v _-‘s∏-´ A-[n-Ir-X-tcm-Sv am-f {]-XnI-c-W-th-Zn B-h-iy-s∏-´p. am-f bq-\n-b≥ _m-¶n-\v kao-]w h¨-th Xn-cn-bp-∂n-SØm-Wv kz-Im-cy hy-‡n ssItø-‰w \-S-Øn X-s‚ `q-an-tbm-Sv tN¿-Øn-cn-°p-∂-Xv. ssI-tø‰w \-S-Øn-b `q-an-bn-e-S-°w sh´p-I-√p-]-tbm-Kn-®v A-Xn¿-Øn sI-´n-bn-cn-°p-I-bm-Wv. am-f-˛-B-fq¿ sa-bn≥ tdmUn¬ \n-∂v h¨-th Xn-cn-bp-∂bn-hn-sS h-f-hm-Wv. h-en-b hml-\-߃ I-S-Øn sIm-≠p-t]mIp-hm≥ ss{U-h¿-am¿ G-sd {]bm-k-s∏-Sp-I-bm-Wv.

_p-≤n-ap-´v G-dn-bn-cn-°p-I-bpam-Wv. t\-c-sØ I-cp-hm-s‚ B-e {]-h¿-Øn-®n-cp-∂n-S-amWn-Xv. Im- e - ∏ - g - ° - Ø m¬ sI´n- S w s]m- f n- ™ - t Xm- s S B- e bp- s S {]- h ¿- Ø - \ w \n- e - ® ncp- ∂ p. tdm- U n- s ‚ ho- X n h¿[n- ∏ n- ° m- \ pw a- ‰ p- a m- b p- ≈ ]p- d - t ºm- ° v `q- a n- b m- W v kzIm- c y hy- ‡ n ssI- t ø- d n Xs‚ `q- a n- t bm- S v tN¿- Ø n- c n°p- ∂ - X v . F- { X- b pw s]- s ´- ∂ v ssItø- ‰ w H- g n- ∏ n- ® v K- X m- K - X ku- I - c y- s am- c p- ° m≥ A- [ nIm- c n- I ƒ X- ø m- d m- I - W - s W∂v am- f {]- X n- I - c - W - t h- Z n {]kn- U ‚ v k- e mw sNm- Δ - c Bh- i y- s ∏- ´ p.

IÀ-j-I-À-¡v Zp-cn-Xw ]p-∂-bq-¿-°p-fw: ]-cq¿ ]-S-hnse I¿-j-I-sc Zp-cn-X-Øn-em°n \o-e-t°m-gn-Iƒ \n-c-h-[n G-°-tdm-fw ÿ-e-sØ Rm-dpIƒ \-in-∏n-®p. {]-[m-\ ]-S-hpI-fm-b Np-≈n-°m-c≥ Ip-∂v, Xd-bn¬ Xm-gw-∏m-Sw Xp-S-ßn-b ]m-S-ti-J-c-ß-fn-em-Wv \o-et°m-gn-I-fp-sS i-eyw cq-£-amb-Xv. Zo¿-L-\m-fm-bn X-cn-»n-´-Xn\m¬ ]m-S-ß-fn¬ ap-gp-h-\m-bpw Ip-‰n-s®-Sn-I-fpw a-‰pw \n-d-™p \n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \o-et°m-gn-Iƒ-°v ]p-d-ta a-lm-fnbpw C-e-hm-´-hpw I¿-j-I-cp-sS {]-Xo-£-°v a-ß-te¬-∏n-°p∂p.

am-f: sIm-Sp-ß-√q¿ \n-tbm-P-I a-fi-e-Øn-se ]p-Ø≥-Nn-d {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ tIm-hn-eI-Øv Ip-∂n-ep-≈ F¬.Un.F^v. 36mw \-º¿ _q-Øv I-Ωn-‰n Hm-^n-kv Xo h-®v \-in-∏n-®p. ÿm-\m¿-Yn C-∂-sk‚ns‚ {]-N-c-W t_m¿-Up-I-ƒ, t]m-kv-‰-dp-Iƒ, kv-‰o¬ ta-i, Itk-c-Iƒ Xp-S-ßn H-t´-sd km-a{Kn-Iƒ A-·n-°n-c-bm-bn-´p-≠v. G-Xm-\pw am-kw ap-ºv C-hn-sS X-s∂ Un.ssh.F-^v.sF. {]h¿-Ø-I¿ ÿm-]n-®n-cp-∂ sImSn-a-c-hpw kv-Xq-]-hpw _-kv sh-

W `n-Øn-bm-Wv ]p-\¿-\n¿-an°p-∂-Xv B-dp-am-kw ap-ºv SuWn-se lm¿-Uv-sh-b¿ tjm-∏nte-°v I-ºn I-b-‰n-h-∂ tem-dn ]m¿-°v sN-bv-Xn-cp-∂-bn-Sw XI¿-∂v tem-dn-bpw I-ºn-bp-a-S°w Nm-en-te-°p ho-gp-I-bm-bn-

cp-∂p. Su¨ kw-c-£-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn C-hn-sS ssS¬-kv hncn-®v A-[n-Iw I-gn-bpw ap-ºm-bncp-∂p kw-`-hw. G-sd {]-Xn-tj[-߃ H-Sp-hn-em-Wn-t∏mƒ `nØn ]p-\x-ÿm-]n-°p-∂-Xv.

bn-‰n-Mv sj-Upw _n.sP.]n. {]h¿-Ø-I¿ \-in-∏n-®n-cp-∂p. Hm-^n-kv Xo h-®v km-aq-ln-I t{Zm-ln-I-sf I-s≠-Øn in-£n°-W-sa-∂v \n-tbm-P-I a-fiew F¬.Un.F-^v. Xn-c-s™-Sp∏v I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. tbm-K-Øn¬ I-Ωn-‰n sNb¿-am≥ sI hn h-k-¥-Ip-am¿, P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n sI tUhn-kv, Fw cm-tP-jv kw-km-cn®p. kw-`-h-Øn¬ F¬.Un.F^.v ]p-Ø≥-Nn-d ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n am-f t]m-en-kn¬ ]-cmXn \¬-In-.

hn-hm-l hm-Kv-Zm-\w \Â-In ]o-U-\w; bp-hm-hv A-d-Ìn ]p-Xp-°m-Sv: hn-hm-l hm-Kv-Zm\w \¬-In B-dp h¿-j-tØm-fw bp-h-Xn-sb ]o-Un-∏n-°p-I-bpw ]-Ww I-h-cp-I-bpw sN-bv-X {]Xn-sb ]p-Xp-°m-Sv t]m-en-kv Ad-kv-‰p sN-bv-Xp. I-√q¿ B-Zq¿ ]p-Ø≥-]o-SnI ho-´n¬ tSm-Wn(45)bm-Wv Ad-kv-‰n-em-b-Xv. sXm-´n-∏mƒ kztZ-in-\n-bm-b bp-h-Xn-sb I-gn™ B-dp h¿-j-am-bn hn-hm-lw I-gn-°m-sa-∂v ]-d-™m-Wv ]oU-\w \-S-Øn h-∂n-cp-∂-Xv. bph-Xn-bp-sS ssI-øn¬ \n-∂pw 4,20,000 cq-]-bpw F-´p {Kmw kz¿W-hpw C-bmƒ X-´n-sb-Sp-Øp.

in-∏n-®n-cp-∂p. h-S-t°-°m-Sv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bXn-\v ti-j-am-Wv ^m-an-\v th≠n Hm-e-sj-Uv \n¿-Ωn-®n-cp-∂Xv. Cu Hm-e sj-Õm-Wv Ct∏mƒ I-Øn \-in-∏n-®n-´p-f-Xv. ^m-an-s‚ Np-‰p-`m-K-Øpw sI-´nbn-´p-≈ s\-‰p-I-fpw _-tbm-Kymkv πm‚ v, hm-´¿ Sm-¶v Xp-S-ßn-bhbpw \-in-∏n-®n-´p-≠v. h-S-t°°m-Sv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \-¬]p-∂-bq¿-°p-fw: ]-\-¥-d-bn¬ In. \m-t°m-e-°v k-ao-]w Xp-S-ßm\n-cp-∂ tIm-gn ^mw km-aq-ln-Ihn-cp-≤¿ Xoh-®p \-in-∏n-®p. s]cp-º-S-∏v ]m-Sn-tb-S-Øv dw-e-bp- Xr-{]-bm¿: k-a-kv-X tI-c-f Pw sS D-S-a-ÿ-X-bn¬ \n¿-Ωn-°p- C-ø-Øp¬ ap-A-√n-ao≥ \m-´n-I ∂ ^m-an-\m-Wv Xo sh-®-Xv. c- td-©v C-…m-an-I I-em-ta-f C≠v B-gv-®-Iƒ-°v ap-ºv Xm-_q- ∂pw \m-sf-bpw \m-´n-I iu-J°v sIm-≠v D-≠m-°n-sIm-≠n-cn- Øp¬ C-…mw a-{Z-k-bn¬ \-S°p-∂ sj-Õn-s‚ Np-h-cp-Iƒ \- °pw.

N¿-®-bn¬ Ip-Sn-sh-≈w e-`n°m-\p-f-f \-S-]-Sn-Iƒ ssIsIm-≈m-sa-∂ D-d-∏n-t∑¬ D-]tcm-[-k-a-cw A-h-km-\n-∏n-®p.

]-\-´-d-bn tIm-gn ^mw km-aq-ln-I-hn-cp-²À Xoh-¨p \-in-¸n-¨p

C-kveman-I I-em-ta-f C-¶p ap-XÂ

bp-h-Xn tPmen sN-bv-Xn-cp∂ ho-´n¬ h®m-Wv \n-c-¥cw ]o-Un-∏n-®ncp- ∂ - s X- ∂ mWv ]-cm-Xn. ]pXp-°m-Sv kn.sF- ]n hn t_-_n-bp-sS Ad-Ãn-emb t\-Xr-Xz-ØntSmWn ep-≈ t]m-enkv kw-L-am-Wv C-bm-sf A-d-kv‰v sN-bv-X-Xv. ssh-Zy-]-cn-tim-[\-bv-°v ti-jw C-bm-sf tIm-SXn-bn¬ lm-P-cm-°n.

_n jn-_p-hn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Iu¨-kn-e¿-am¿ X-s∂ X≈n- b n- S p- I - b m- b n- c p- ∂ p- s h- ∂ v sN-b¿-am≥ kn sI D-Æn-Ir-jvW-\pw `-c-W-]-£ Aw-K-ß-fpw ]-d-™p. F-∂m¬ Np-‰pw Iq-Snb h-\n-X Iu¨-kn-e¿-am-sc X≈n am-‰n Iu¨-kn¬ tbm-KØn¬ \n-∂p sN-b¿-am≥ C-dßn-t∏m-Ip-∂-Xn-\n-sS sX-∂nho-gp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂pw CXn-¬ c-≠v {]-Xn-]-£ h-\n-Xm Iu¨-kn-e¿-am¿-°v ]-cn-t°-‰n´p-s≠-∂pw {]-Xn-]-£w ]-d™p. kp-\n-X in-h-cm-a≥, kp-a A-\n¬ F-∂o Iu¨-kn-e¿-amsc Ip-∂w-Ip-fw Xm-eq-°v B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. sNb¿-am-s\ s\-©p-th-Z-\ Iq-Sn-bXn-s\ Xp-S¿-∂v tdm-b¬ B-ip]-{Xn-bn-se Xo-{h-]-cn-N-c-W hn`m-K-Øn-te-°v am-‰n. ap-Xn¿-∂ bp.Un.F-^v t\-Xm-°ƒ sNb¿-am-s\ B-ip-]-{Xn-bn¬ kμ¿-in-®p.

]n-Sn-In-«m-¸p-Ån A-d-kv-än Xr-iq¿: A-Sn-]n-Sn-t°-kn¬-s]´v ap-ßn-b ]n-Sn-In-´m-∏p-≈n-sb Cu-kv‰ - v s]m-en-kv A-dk - v‰ - v sNbv-Xp. tN-dq¿ kz-tZ-in sX-ßpºn-≈n-ho-´n¬ _m-_p-cm-Pn-s\bm-Wv(43) A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. 2011¬ Cu-kv-‰v s]m-enkv kv-t‰j≥ ]-cn-[n-bn-em-Wv tI-kn-\mkv-]-Z-am-b kw-`-hw. s]m-enkns\ sh-´n-®v C-bmƒ H-fn-hn¬ t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. tIm-S-Xnbn¬ lm-Pc - m-°n-b {]-Xn-sb dnam≥-Uv sN-bvX - p. kn.]n.H. am-cmb cm-tP-{μ≥-]n-≈, km-Pv, kn.]n.H - hn-\p Ip-cn-bm-t°m-kv F-∂n-hc - pw {]-Xn-sb A-dà - v sNbvX - kw-LØ - n-ep-≠m-bn-cp-∂p.

Xr-iq¿: th-\¬ Nq-Sn¬ h-e-bp∂ s]m-Xp-P-\-߃-°m-bn Xriq¿ Su¨ sh-Ãv P-\-ssa-{Xn t]m-en-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ ku-P-\y kw-`m-c hn-X-c-W Iu≠¿ A-ø-t¥m-fn¬ {]-h¿-Ø\w B-cw-`n-®p. I-e-t{Œ-‰n-se sa-bn≥ tK-‰n\v k-ao-]-am-Wv Iu-≠¿ B-cw`n-®n-´p-≈-Xv. ku-P-\y kw-`m-chn-X-c-W-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w F.kn.]n l-cn-i-¶¿ \n¿-h-ln®p. sh-Ãv t]m-en-kp-Im¿-s°m∏w I-f-t{Œ-‰v ]-cn-k-c-ß-fn-se I-®-h-S-°m-cpw Hm-t´m-sXm-gn-emf-n-I-fpw kw-`m-c-hn-X-c-W-Øn¬ ]-¶m-fn-I-fm-bn. sh-Ãv kn.sF cm-tP-jv, F-kv.sF kq-c-Pv, F.F-kv.sF tPm-k-^v, tIm¿∏-td-j≥ Iu¨-kn-e¿-am¿, P\-ssa-{Xn kp-c-£m-k-an-Xn AwK-߃, t]m-en-kv A-tkm-kn-

s]m-fn-™-Xp Iq-Sm-sX s]m-fnbm≥ km-[y-X-bp-≈-Xv s]m-fn®v ]-Wn-bm-\m-Wv Xo-cp-am-\w. C-Xn-\m-bn 25 e-£w cq-]-bm-Wv ]n.U-_v-fn-bp.Un hn-\n-tbm-Kn°p-∂-Xv. A-Sp-Ø Zn-h-k-w ]Wn-bm-cw-`n-°pw.

3

kz-Im-cy _-Ên-\v Xo-¸n-Sn-¨p; h³-Zp-c-´w H-gn-hm-bn Ip-∂w-Ip-fw: bm-{X-°m-cp-am-bn t]m-b kz-Im-cy _-kn-\v Xo-∏nSn-®p. bm-{X-°m¿ C-d-ßn Hm-Snb-Xn-\m¬ h≥-Zp-c-¥w H-gn-hmbn. B-Zq-cn¬ \n-∂pw Ip-∂w-Ipf-tØ-°v h-∂n-cp-∂ B-bn-j _-kn-\m-Wv Xo-∏n-Sn-®-Xv. Ip-∂w-Ip-fw A-ø-∏-Øv tdmUn¬ h-®v _-kn-s‚ Uo-k¬ Sm-¶n-\v k-ao-]w- Xo Im-Wp-Ibm-bn-cp-∂p. ]p-I D-b-cp-∂-Xv I≠v bm-{X-°m¿ _-kv Po-h-\°m-tcm-Sv ]-d-s™-¶n-epw Po-h\-°m¿ _-kv Iq-´m-°n-bn-s√-∂v ]-cm-Xn-bp-≠v. bm-{X-°m¿ _l-fw sh-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv _-kv tdm-U-cn-In¬ \n-dp-Øn-bXv. Hm-Sn-bn-d-ßn-b bm-{X-°m¿ \m-´p-Im-cp-sS k-lm-b-tØm-sS sh-≈-sam-gn-®v Xo sI-Sp-Øn.

Npcp¡¯nÂ

Im-ä-td-gv-kv A-tkm-kn-tb-j³ Pn-Ãm I¬-h³-j³ ]p-Xp-°m-Sv: Hmƒ tI-c-f Im-‰-td-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m I¨-h≥-j≥ \-S-∂p. Fw.F¬.F. {]-^. kn c-ho-{μ\m-Yv I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-tkm-kn-tbj≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v sI F-®v Ir-jv-W≥ A-[y-£-X hln-®p. F.sI.kn.F kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v _m-Zp-j I-Sep-≠n ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. N-S-ßn¬ ]p-Xp-°m-Sv kpÿn-c s]-bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰n-hv sI-b-dn-\p-≈ [-\-klm-bw kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn Po-P≥ a-Øm-bn tUm. \-fn-\n c-ho-{μ-\p ssI-am-dn. sk-_n sIm-Sn-b≥, sI kn {]-Zo-]v, Fw hn h¿-Ko-kv, tPm-tPm am-ºp-≈n, kn F≥ hn-Zym-[-c≥ kw-km-cn-®p.

¢m-kvdq-ap-IÄ kv-amÀ-«v dq-am-¡n D-bÀ-¯n ]p-Xp-°m-Sv: sk‚ v. tPm-k-^v ssl-kv-Iq-fn-se ¢m-kv dq-apIƒ kv-am¿-´v dq-am-°n D-b¿-Øn. A-Yn-cq-]-X hn-Im-cn P-\dmƒ tam¨. ^m. tPm¿-Pv tIm-ºm-d aƒ-´n-]¿-∏-kv kv-am¿-´v dq-an-s‚ D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. A-Xn-cq-]-X tIm¿-∏-td-‰v am-t\-P¿ ^m. tXm-a-kv Im-°-t»-cn A-[y-£-X h-ln-®p. ho-Un-tbm tIm¨-^-d≥-kn-Mv, hn-tŒ-gv-kv Nm-\¬, h-en-b ¢m-kv dqw F-∂n-h Dƒ-s∏-Sp-Øn-bm-Wv kv-am¿-´v dqw k-÷oI-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. kv-Iqƒ am-t\-P¿ ^m. tXm-a-kv Np-≠≥, ]n-∂-Wn Km-b-I≥ j¿-Zn¬ tXm-a-kv {]-[m-\ A-[ym-]n-I ]n Ko-X, Sn Sn s_-∂n, Fw F-kv cm-Po-hv ]-s¶-Sp-Øp.

im-kv-{X km-ln-Xy ]-cn-j-¯v k-t½-f-\w h-S° - m-t©-cn: tI-cf - im-kv{- X km-ln-Xy ]-cn-jØ - v an-Wmeq¿ bq-\n-‰v k-tΩ-f\ - w ta-Je - m {]-kn-U‚ v h-Pn-bc - m-aZ- mk≥ D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. tk-Xp-am-[h - ≥ A-[y-£X - h-ln®p. kn c-ho-{μ-\m-Yv dn-t∏m¿-´v A-hX - c - n-∏n-®p. `m-ch - m-lnIƒ: sI hn hn-th-Iv({]-kn-U‚ v), sI sI cm-aN - {- μ≥(sk{I-´d - n).

k-a-c-w H-¯pXoÀ-¸m-¡-Ww Xr-iq¿: Nn-‰n-e-∏-≈n sF.C.F-kv F≥-Pn-\o-b-dnMvtIm-fPn¬ \-S-°p-∂ k-a-c-w H-Øp Xo¿-∏m-°m≥ _-‘-s∏-´-h¿ {i-an-°-W-sa-∂v P-\-Xm-Zƒ bp-ss\-‰v kw-ÿm-\ sk-{I-´-dnbpw Xr-iq¿ tem-I-k-`m a-fi-ew ÿm-\m-¿-Yn-bp-am-b lmPn sam-bv-Xo≥ jm hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏´p. tIm-f-Pn¬ I-gn-™ Zn-h-k-ap-m-b A-{I-a kw-`-h-ß-fpw ^¿-Wn-®-dp-Iƒ X-I¿-Ø-Xv Xn-I-®pw th-Z-\m-P-\-I-am-Wv. hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-߃-°v ]q¿-W kw-c-£-Ww \¬-Ipsa-∂v D-d-∏v \¬-Ip-∂ bp.Un.F-^v .k¿-°m¿ Nn-‰n-e-∏-≈n F≥-Pn-\o-b-dnMvtIm-f-Pn-s‚ Im-cy-Ø-n¬ Nn-‰-Ω \-b-am-Wv Im-Wn-°p-∂-sX-∂pw A-t±-lw B-tcm-]n-®p. Zn-hm-I-c≥ ]≈-Øv, D-Æn-Ir-jv-W≥ ]m-n-b-Øv, kn sI am¿-´n≥ ]-s¶-SpØp.

ss{U-hÀ-amÀ-¡v t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-kv Xr-iq¿: {Sm-^n-Iv t]m-en-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-K-c-Ønse Hm-t´m, Sm-Iv-kn, _-kv ss{U-h¿-am¿-°p t_m-[-h¬-°c-W ¢m-kv \-S-Øn.

A-Sm-«v ^mÀ-ta-gv-kv kÀ-ho-kv k-l-I-c-W _m-¦v bp.Un.F-^v. ]m-\-en-\v Xr-iq¿: A-Sm-´v ^m¿-ta-gv-kv k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v Xnc-s™-Sp-∏n¬ bp.Un.F-^v. ]m\-en-\v P-bw. 21 h¿-j-Øn-\p ti-j-am-Wv bp.Un.F-^v. `-c-Wk-an-Xn A-[n-Im-c-Øn-te-dn-bXv. G-sd cm-{„o-b X¿-°-߃°pw hn-hm-Z-߃-°p-sam-Sphn¬ bp.Un.F-^.v A-Sm-´v k-lI-c-W _m-¶n-s‚ `-c-Ww ]n-Sns®-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. am¿-®v 2\v \-S-∂ Xn-c-s™Sp-∏n-s‚ ^-e-{]-Jym-]-\w tImS-Xn C-S-s∏-´v X-S-™p sh-®n-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p. tIm-S-Xn \n¿-

t]m-en-kv h-I ku-P-\y kw-`m-c hn-X-c-Ww

am-f-bn tdm-Uv kw-c-£-W `n-¯n ]p-\À-\nÀ-an-¡m-³ \-S-]-Sn-bm-bn am-f: B-dp am-kw ap-ºv X-I¿-∂ am-f Su-Wn-se tdm-Uv kw-c-£W `n-Øn ]p-\¿-\n¿-an-°m-\p≈ \-S-]-Sn-bm-bn. am-f ]-©m-b-Øv _-kv Ãm‚n-\v F-Xn¿-h-i-Øv am-f Nmen-\-cn-In-se X-I¿-∂ kw-c-£-

a-W-eq¿: ]-©m-b-Øn-se hn-hn[ `m-K-ß-fn¬ Ip-Sn-sh-≈w e-`n°p-∂n-s√-∂m-tcm-]n-®v C-S-Xp ap-∂-Wn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ hm-´¿ A-tXm-dn-‰n F-Iv-knIyq-´o-hv F≥-Po-\n-b-sd D-]-tcm[n-®p. a-W-eq¿ ]-©m-b-Øn-se ]m-em-gn `m-K-Øm-Wv I-Sp-Ø Ip-Sn-sh-≈ £m-aw A-\p-`-h-s∏Sp-∂-Xv. \n-c-h-[n X-h-W P-\-߃ ]cm-Xn-bp-am-bn F-Øn-bn-´pw bmsXm-cp ^-e-hp-ap-≠m-Im-Ø-Xns\ Xp-S¿-∂m-bn-cp-∂p D-]-tcm[w. a-W-eq¿ ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v hn Fw kp¿-Pn-Øv, ]-©mb-Øv Aw-K-ß-fm-b sI hn hnt\m-Z≥, tim-`m kp-tc-{μ≥, ]fln-\n k-Xy≥ F-∂n-h-cp-sS t\Xr-Øn-em-Wv D-]-tcm-[ k-a-cw \-S-Øn-b-Xv. Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b

\-K-c-k-`m tbm-K-¯n _-l-fw; sN-bÀ-am-s\ {]-Xn-]-£w- B-{I-an-s¨-¶v

tI-kv hn-Nm-c-W

Xr-iq¿: ]m-e-°m-Sv hym-h-kmbn-I ss{S-_yq-W-epw C≥-jqd≥-kv tIm-S-Xn P-Uv-Pn-bp-am-b km-_p sk-_m-Ãy≥ G-{]n¬ A-©v, G-gv, 21, 26, 28 Xo-b-XnI-fn¬ Xr-iq¿ k-_v Un-hn-jW¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn lmfn-epw 24 \v s]-cn-¥¬-a-Æ k_v Un-hn-j-W¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn lm-fn-epw a-‰p {]-hrØn Zn-h-k-ß-fn¬ ]m-e-°m-Sv hym-h-km-bn-I ss{S-_yq-W¬ B-ÿm-\-Øpw sXm-gn¬ X¿° tI-kp-I-fpw C≥-jq-d≥-kv tI-kp-I-fpw hn-Nm-c-W sN-øpsa-∂v sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p.

kochi/tcr

Xr-iq¿ Su¨ sh-Ãv P-\-ssa-{Xn t]m-en-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ A-ø-t¥m-fn¬ {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n-® ku-P-\y kw-`m-c hn-X-c-W Iu-≠¿ F.kn.]n. l-cn-i-¶¿ D-ZvLm-S-\w sN-øp-∂p tb-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ N-Skv-t‰-j-\n-se ko-\n-b¿ ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp. kn.]n.H-am-cm-b tXm-a-kv, tamtÃ-j-\n-se t]m-en-kp-Im- l≥-Zm-kv, B-tam-Zv, I-cp-W≥, cn¬ \n-∂pw kz-cq-]n-® Xp-I D-]- kp-tc-jv, ss\-‰v, jm-Pp F-∂ntbm-Kn-®m-Wv ku-P-\y-am-bn h¿-°m-Wv kw-`m-c hn-X-c-Wkw-`m-cw hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv. Øn-s‚ ta¬-t\m-´w.

D-Âk-h-¯n-\v \m-sf sImSn-tb-dpw am-f: Xn-cp-Ø sN-dp-]n-≈n Xr-t°m-hn¬ t£-{X-Øn-se Xn-cp-hp¬kh-Øn-\v \m-sf Xp-S-°-am-Ipw. ssh-In-´v D¬k-hw sIm-Sn-tbdpw. Xp-S¿-∂v Xn-¶-fm-gv-N tkm-]m-\ kw-Ko-X-hpw G-{]n¬ H-∂n-\v I-Y-I-fn-bpw \-S-°pw. A-£-c-t«m-I k-Z- pw hn-f-s°-gp-s∂-≈n-∏pw G-{]n¬ c-≠n\m-Wv \-S-°p-I. sN-dp-t»-cn {io-Ip-am-dpw kw-L-hpw A-h-X-cn-∏n°p-∂ Xm-b-º-I, \m-S≥ I-em-]-cn-]m-Sn F-∂n-h-bm-Wv G-{]n¬ ap∂n-se {]m-[m-\ ]-cn-]m-Sn-Iƒ. C-Xp Iq-Sm-sX Xn-cp-hm-Xn-c-I-fn-bpw A-∂v \-S-°pw. h-en-b hn-f-°v, Im-gv-N io-th-en , ]-©-hm-Zyw F∂n-h-bm-Wv G-{]n¬ A-©n-se {]-[m-\ ]-cn-]m-Sn-Iƒ. 0

t±-i-sØ Xp-S¿-∂v Xn-c-s™-Sp∏v h-c-Wm-[n-Im-cn-bm-b tPmbn‚ v c-Pn-kv-{Sm¿ hn-iz-\m-Y-\mWv ^-ew {]-Jym-]n-®-Xv. 2400 thm-´p-I-fp-sS `q-cn-]-£am-Wv bp.Un.F-^v ]m-\-en-\p≈-Xv. 1500-Hm-fw thm-´p-Iƒ Akm-[p-hm-bn. ]m-\n-en-se Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ 13 Aw-K-߃ C-∂-se ÿm-\-ta-‰p. Fw Un cm-tP-{μ-s\ {]-knU‚m-bpw, kv-s‰-√m dm-t^-ens\ ssh-kv {]-kn-U‚m-bpw sXc-s™-Sp-Øp. I-gn-™ 30 am-kam-bn C-hn-sS A-Uv-an-\n-kv-t{S-

‰¿ `-c-W-am-bn-cp-∂p \-S-∂p h∂n-cp-∂-Xv. F¬.Un.F-^v. `-cW-k-an-Xn-sb ]n-cn-®p hn-´-Xn-\p ti-j-am-Wv C-hn-sS Xn-c-s™Sp-∏v \-S-Øn-b-Xv. ]n cm-a-N-{μ-\m-bn-cp-∂p \n-ehn-se A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿. `-cWw kw-_-‘n-®v G-sd X¿-°ß-fpw tI-kp-I-fpw \n-e-\n-∂ncp-∂p. 12,000Hm-fw t]-cm-Wv kl-I-c-W _m-¶v Aw-K-ß-fm-bp≈-Xv. _m-¶v lm-fn¬ tN¿-∂ tbmKw ]p-Xn-b `m-c-hm-ln-I-sf A\p-tam-Zn-®p.

Nm-e-¡p-Sn ta-J-em So-an-\v kzo-I-c-Ww Nm-e-°p-Sn: Bƒ tI-c-f t^mt´m-{Km-t^-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ Xr-iq¿ Pn-√m I-Ωn-‰n kwL-Sn-∏n-® ^p-Sv-t_mƒ a-¬k-cØn¬ tP-Xm-°-fm-b Nm-e-°p-

Sn ta-J-e So-an-\v Nm-e-°p-Snbn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In.- `m-chm-ln-I-fm-b tPm-bv I-√n-߬,jm-Pp se≥-kv-am≥,- in-h-Zm-kv,k-Po-hv h-kn-Zn-\n kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper thrissur Edition 2014-03-29  

Thejas Epaper thrissur edition. 2014-03-29

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you