Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/tcr

t]m-fn-Mv km-a-{Knhn-X-c-W tI-{µw ]-cn-tim-[n¨p

I¬-kyq-ta-gv-kv s^-U-td-j³ tZ-io-b k-t½-f-\w 15\v Xr-iq¿: I¨-kyq-ta-gv-kv s^U-td-j≥ Hm-^v C-¥y-bp-sS tZio-b k-tΩ-f-\w 15\v I-\ym-Ipam-cn-bn¬ \-S-°p-sa-∂v tZ-io-b sN-b¿-am≥ s{]m-^.]p-∂-°¬ \m-cm-b-W-\pw ssh-kv sN-b¿am≥ s{]m-^. sh-≈m-°¬ cho-{μ-\pw A-dn-bn-®p. I-\ym-Ipam-cn s]m≥-ap-cp-I≥ tlm-´¬ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ k-tΩ-f-\w cm-hn-se 10\v ]mtem-Sv hm-kp-tZ-h≥ \m-b¿ ktΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. P-\-d¬ sk-{I-´-dn {]-^. B¿ l-cn-Zm-kv dn-t∏m¿-´v A-h-X-cn∏n-°pw. k-tΩ-f-\-Øn¬ an-I® km-aq-ly kmw-kv-Im-cn-I {]h¿-Ø-I¿-°v s^-U-td-j≥ \¬-Ip-∂ cm-jv-{S-an-{X A-hm¿Uv Km-‘n-b≥ ]n tKm-]n-\mY≥ \m-b¿-°pw X-an-gv I-hn ]pe-h¿ Fw tIm-kv-am-\pw k-Ωm\n-°pw. X-an-gv-\m-Sv sXm-gn¬ a{¥n sI ]n ]m-ss®-amƒ ]p-ckv-Im-c k-a¿-∏-Ww \n¿-h-ln°pw. sI F tKm-hn-μ≥, tPm¿Pv tXm-a-kv, tZ-h-In sN-ºq-°m´v ]-s¶-Sp-Øp.

tIm¬-{K-kv t\-Xr-tbm-Kw tNÀ-¶p sN¿-∏p-f-t»-cn: ]m-e-°m-Sv afi-ew bp.Un-.F-^v. ÿm-\m¿Yn Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am-dn-s\ hn- P - b n- ∏ n- ° p- ∂ - X n- \ p- t h- ≠ nbp-≈ {]-h¿-Ø-\w Du¿-Pn-X-am°p-∂-Xn-\v sjm¿-Æq¿ \n-tbmP-I- a-fi-ew tIm¨-{K-kv t\Xr-tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. Un.kn.kn. sk-{I-´-dn kn Sn sk-bvX-e-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tªm-°v tIm¨-{K-kv {]-kn-U≠v ]n ]n hn-t\m-Zv-Ip-am¿ A-[y£-X h-ln-®p. hn sI ]n hn-P-b\p-Æn, sI Ir-jv-W-Ip-am¿, sI Fw C-kv-lm-°v, kn- ]n P-\m¿-±\≥, sI cm-Po-hv, ]n in-h-{]-Imi≥, kn Fw {]-`m-I-c≥, sI B¿ kp-tP-jv, sI sam-bv-Xo≥tIm-b kw-km-cn-®p. hn -sI {io-Ir-jv-W≥ (sjm¿-Wq¿), F≥ tam-l≥-Zm-kv (Nf-h-d), Sn sI l-ao-Zv (A-\-ß-\Sn), C P-\m¿-±-\≥ (hm-Wn-bwIp-fw), C-ºm-\p-h-tc-߬ (s\√m-b), H hn-P-b-Ip-am¿ (sh-≈nt\-gn), ]n kzm-an-\m-Y≥ (Xr-°So-cn), ]n ]n hn-t\m-Zv-Ip-am¿ (sN¿-∏p-f-t»-cn) F-∂n-h¿-°v ]-©m-b-Øp-I-fp-sS Np-a-X-e \¬-In.

Nm-h-°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ Kp-cp-hm-bq¿ \ntbm-P-I a-fi-e-Øn-se t]m-fnMv km-a-{Kn-Iƒ hn-X-c-Ww sNøp-∂ tI-{μ-Øn¬ Pn-√m I-f-Œ¿ Fw F-kv P-b-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ kw-Lw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. Nm-h-°m-Sv Fw.B¿.B¿.Fw. kv-Iq-fn-em-Wv ]-cntim-[-\ \-S-Øn-b-Xv. sU-]yq-´n I-e-Œ¿ C hn ]u-fn≥, X-lkn¬-Zm¿ ]n hn cmw-Zm-kv, kn.sF kn-_n-®≥ tPm-k-^v, F-kv.sF H sP tPm-k-^v kwL-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p.

Nm-h-°m-Sv Fw.B¿.B¿.Fw. kv-Iq-fn-¬ Pn-√m I-e-Œ-¿ Fw F-kv P-b-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw ]-cn-tim-[-\-bvs°-Øn-b-t∏mƒ

s]-cp-am-ä-¨-«w ]m-en-¡p-¶p-s−-¶v D-d-¸p-h-cp-¯pw ]-cn-tim-[-\-bv¡m-bn sam-ss_ kv-Izm-Upw Xr-iq¿: Pn-√-bn¬ tem-Iv-k-` Xn-c-s™-Sp-∏n-\v am-Xr-Im s]cp-am-‰-®-´w I¿-i-\-am-bn ]m-en°p-∂p-s≠-∂v D-d-∏p-h-cp-Ø-Wsa-∂v Pn-√m C-e-Iv-j≥ Hm-^ok¿ Iq-Sn-bm-b Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-kn-Â v dn-t´-WnMv Hm-^ok¿-am¿-°v \n¿-tZ-iw \¬-In. C-tXm-sSm-∏w \n-e-hn-ep-≈ {]-N-mc-W km-a-{Kn-Iƒ N-´w ewLn-®n-´p-≈-Xm-tWm F-∂v ]-cn-

XriqÀ Pn-Ã-bn-se Øm-\mÀ-Yn-¨n-{Xw hyà-amhp-¶p Xr-iq¿: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\p≈ Pn-√-bn-se hn-hn-[ a-fi-e-ß-fn-se ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS Nn-{Xw sX-fn-bp-∂p. Xr-iq¿ a-fi-e-Øn¬ Pn-√m ]-©m-bØw-Kw A-\n¬ A-°-c tIm-¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn-bm-tb-°pw. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ H-cn-S-Øpw a¬-kcn-°m-\n-s√-∂ kn-‰n-Mv Fw.]n. ]n kn Nm-t°m A-dn-bn-®-Xm-Wv A-\n¬ A-°c-bv-°v km-[y-X sX-fn-™-Xv. F-∂m¬ A-\n¬ A-°-c- ÿm-\m¿-Yn-bm-hp-tam F-∂ Im-cy-Øn¬ D-d-∏p\¬-Im≥ t\Xr-Xz-Øn-\v I-gn-™n-´n-√. Nm-e-°p-Snbn¬ kn-‰n-ßv Fw.]n.- sI ]n [-\-]me≥ X-s∂ a-¬k-cn-°m-\m-Wv Iq-Sp-X¬ -km-[y-X. Xr-iq-cn¬ F¬.Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn kn.]n.sF-bn-se kn

F≥ P-b-tZ-h\pw _n.sP.]n ÿ-m-\m¿-Ynbm-bn sI ]n {io-i-\pw Fkv.-Un.-]n.sF. ÿm-\-m¿-Ynbm-bn sI ]n kp- ^ o- d - b p- a mWv a¬-k-cn-°p∂-Xv. km-dm tPm-k-^v F.F.-]n. ÿm-\m¿Yn-bm-bn C-hn-sS cw-K-Øp-≠v. t\-c-sØ ]n kn Nm-t°m-sb Nm-e-°p-Sn-bn-te-°v am-‰m≥ B-tem-Nn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ sI ]n [-\-]m-e≥ am-dm≥ hn-ap-J-X {]-I-Sn∏n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v B \o-°-hpw ]m-fn.

Xr-iq-cn¬ ]n kn Nm-t°m-sb \n-e-\n¿Øm≥ ]-e-h-´w B-tem-N-\ \-S-s∂-¶nepw ^-e-h-Øm-bn-√. Xr-iq-cn-se F-Xn¿∏pam-\n-®v a-fi-ew am-dm-\m-Wv ]n kn Nm-t°m Xm¬-]-cyw {]-I-Sn-∏n-®-Xv. a-‰p

X Xr-iq-cnÂ

sI F jo-_ a-¬k-cn-°pw. F¬.Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn ]n sI _n-Pp-hpw, _n.-sP.]n. ÿm-\m¿Yn-bm-bn jm-Pp-tam≥ h-t´-°m-Spw F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn Ir-jv-

A-\n A-¡-c tIm¬{Kkv Øm-\mÀ-Yn-bm-tb-¡pw

a-fi-e-ß-fn¬ ÿm-\m¿-Yn \n¿-Æ-bw ]q¿-Øn-bm-b-Xn-\m-¬ C-\n a-¬k-cn-°m\n-s√-∂ \n-e-]m-Sn-em-Wv Nm-t°m. Cu km-l-N-cy-Øn¬ A-\n¬ A-°c-sbX-s∂ ÿm-\m¿-Yn-bm-°m-\m-Wv ssl-°-am≥Un-s‚ Xo-cp-am-\w. HutZym-Kn-I {]-Jym-]-\w D-S-s\ D-≠m-Ipw. B-e-Øq-cn¬ bp.Un.F-^v. ÿm-\m¿Yn-bm-bn X-Ø-aw-K-ew \-K-c-k-`m-[y-£

W≥ F-c-™n-°-epw P-\-hn-[n tX-Spw. Nm-e-°p-Sn-bn¬ kn-\n-am-Xm-cw C-∂sk‚m-Wv F¬.Un.F-^v. kz-X-{¥y ÿm-\m¿-Yn-bm-bn a¬-k-cn-°p-∂-Xv. AUz. _n tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ _n.sP.]n ÿm-\m¿-Yn-bm-bpw sj-^o¿ ap-l-Ω-Zv F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn-bm-bpw C-hn-sS a¬-k-cn-°pw. sI Fw \q-dp-±o\m-Wv F.F.]n. ÿm-\m¿-Yn.

Xr-iq-cn ]n.Un.]n. Øm-\mÀ-Yn-bm-bn F-kv.Un.]n.sF. Xn-c-sª-Sp-¸v sI C A-Ðp-à aÂ-k-cn-t¨-¡pw I-½n-än Hm-^n-kv Xr-iq¿: tem-I-v k-`m a-fi-ew tN¿-∂ Pn-√m I-Ωn-‰n-tbm-Kw ]n.Un.]n. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn ]m¿-´n kw-ÿm-\ ssh-kv sNb¿-am≥ sI C A-–p-√ a¬-kcn-t®-°pw. A-–p-√ a¬-k-cn°p-∂-Xn-s\-Xn-tc ]n.-Un.-]nbnse H-cp hn-`m-Kw F-Xn¿-∏p-ambn cw-K-Øv. A-–p-√-s°-Xn-tc ÿm-\m¿-Yn-sb \n-¿-Øm-\pw Xo-cp-am-\w. tk-hv ]n.Un.]n. t^m-dw F∂ kw-L-S-\-bv-°p Io-gn-em-bncn-°pw ÿm-\m¿-Yn-sb \n-¿Øp-I. sI C A-–p-√-sb ]n.Un.]n. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn a¬k-cn-∏n-°m≥ I-gn-™ Zn-h-kw

Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p. 1996¬ Kp-cp-hm-bq¿ \n-tbmP-I a-fi-e-Øn¬ \n-∂p ]n.Un.]n. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn a¬k-cn-® sI C A-–p-√ eo-Kv ÿm-\m¿-Yn-bp-am-bn N¿-® \-SØn thm-´p a-dn-®p \¬-Im≥ c≠p e-£w cq-] ssI-∏-‰n-sb-∂ B-tcm-]-Ww {]-h¿-Ø-I¿-°nS-bn¬ hym-]-I-am-bn-cp-∂p. ]m¿-´n-sb h-©n-®-bmƒ-°v ko-‰v \¬-Ip-∂-Xv km-[-c-W-°m-tcmSv Im-Wn-°p-∂ h-©-\-bm-Wv F-∂m-Wv H-cp hn-`m-K-Øn-s‚ B-tcm-]-Ww.

tc ]n-cn-®p-hn-S¬ \-S-]-Sn-sb-SpØv A-h-sc k-a-c-Øn-te-°v X≈n-hn-´-Xn-s‚ D-Ø-c-hm-Zn-Xzw tIm-f-Pv am-t\-Pv-sa‚n-\m-sW∂pw c-£m-I¿-Øm-°ƒ Btcm-]n-®p. k-a-cw Xp-S-cp-∂-Xp-aq-ew ]co-£-Iƒ-°p ap-tº ]mT-`m-K߃ F-Sp-Øp-Xo¿-°m≥ km[n-°m-Ø km-l-N-cy-am-Wp-≈Xv. A-h-km-\-h¿-j hn-Zym¿-∞nI-fp-sS sa-bn≥ s{]m-P-Œpw skan-\m-dpw C-tXm-sS ]m-Xn-h-gn-

bn¬ ap-S-ßn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. e-£-߃ ap-S-°nb F-≥Pn\o-b-dnMv hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS `mhn C-tXm-sS A-\n-›n-X-Xz-Ønem-bn. am-t\-Pv-sa‚ v Zp¿-hm-in A-h-km-\n-∏n-®v A-[ym-]-I-cpam-bn N¿-®-bv-°v X-øm-dmh-Wsa-∂pw c-£-I¿-Øm-°ƒ Bh-iy-s∏-´p. {]-kn-U‚ v Sn F cho-{μ-\m-Yv, ]n _m-e-N-{μ≥, C \-μ-Ip-am¿, ]n D-Æn ta-t\m≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]s¶-Sp-Øp.

B-fq¿: {_m-©v F-kv.Un.-]n.sF. Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n Hm^n-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fkv.Un.]n.sF. Xr-iq¿ ]m¿-esa‚ v a-fi-ew ÿm-\m¿-Yn sI ]n kp-^o-d D-Zv-Lm-S-\w \n¿-hln-®p. {]-kn-U‚ v Zn-eo-^v tIt®-cn-, sk-°o¿, l-ao-Zv, sIm-®pIr-jv-W≥ kw-km-cn-®p. F-kv.Un.-]n.-sF. Xn-c-s™Sp-∏v I-Ωn-‰n Hm-^n-kv ÿm-\m¿-Yn sI ]n kp-^o-d D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]n F ]u-tem-kv am-kv-‰¿ A-\p-kv-a-c-Whpw F≥-tUm-hv-sa‚ v hn-X-c-Whpw kn.]n.Fw. kwÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰w-Kw t_-_n tPm¨ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

A- ¥ n- ° m- S v : \n-c-h-[n tamj-W tI-kpI-fn¬ ]n-Sn-In´m- ∏ p- ≈ n- b mb bp-hm-hns\ t]m-en-kv A-d-Ãp sN-bvXp. hn-øq¿ ]m-ºq¿ kz-tZ-in sIm-°≥ ho-´n¬ sk-_m-Ãys\(28)-bm-Wv F-kv.sF. -sI sI tXm-a-kn-s‚ \n¿-tZ-i-{]Im-cw A-d-ÃpsN-bv-X-Xv. 2009em-Wv tam-j-Ww \-S-∂-Xv. Ip∂-Ø-ß-fm-Sn-bn-se sam-ss_¬ S-h-dn-s‚ 24-Hm-fw _m-‰-dn-Iƒ tam-„n-® kw-L-Øn-se {]-[m\ I-Æn-bm-Wv. Iq-´p-{]-Xn-I-fm-b s^-_n≥, kp-tc-jv, Ip-´≥ F-∂n-h-sc t\c-sØ A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p. Hfn-hn¬-t]m-b C-bmƒ ap-Xp-h-dbn¬ hm-S-I-ho-´n¬ Xm-a-kn-°p∂p-s≠-∂ c-l-ky hn-h-c-sØ Xp-S¿-∂v A-Uo-j-W¬ Fkv.sF- Sn F-kv am-[-h≥, ko-\nb¿ kn.]n.H- Fw hn hn-t\m-Zv, kn.]n.H-am-cm-b sI hn D-ta-jv, {^m≥-ko-kv tN¿-∂m-Wv {]-Xnsb A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. hn-øq¿, t]-cm-aw-K-ew, ]o-®n, Xr-iq¿ Cu-Ãv, sh-Ãv F-∂o kv-t‰-j-\pI-fn-epw k-am-\-am-b tI-kpIƒ sk-_m-Ãy-s‚ t]-cn-ep≠v.

bv am-kw h-sc 12.10 tIm-Sn cq-]bm-Wv ]n kn Nm-t°m-bv-°v e-`n®-Xv. F∂m¬, 9.69 tIm-Sn cq-]bm-Wv sN-e-h-gn-®-Xv. ]-≤-Xn-Iƒ b-Ym-k-a-bw ka¿-∏n-°p-∂-Xn-se Ip-d-hm-Wv Ime-Xm-a-k-Øn\-p Im-c-Ww. bYm-k-a-bw ^-≠v A-h-tem-I\w sN-øm-Ø-Xn-\m¬ A-\p-aXn sIm-Sp-Øn-´p-≈ 279 ]-≤-XnI-fn¬ 167 ]-≤-Xn-Iƒ am-{X-amWv ]q¿-Øn-I-cn-®-Xv. ap-\n-kn∏¬ Su¨lmƒ ]p-\-cp-≤m-cWØn\mbn 50 e-£w A-\p-hZn-°m≥ Fw-.]n. \n¿-tZ-in-®n-cps∂-¶n-epw A-\p-a-Xn e-`n-®n-s√∂pw tc-J-bn¬ ]-d-bp-∂p.

[m-\-Øn-\v F-∂ k-tμ-i-hp-ambn sI.F≥.Fw. kw-ÿm-\ Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn Pn-√m {]Nm-c-W D-Zv-Lm-S-\w kw-ÿm-\ {S-j-d¿ \q¿ ap-l-Ω-Zv \q¿-jm \n¿-h-ln-®p. Pn-√ {]-kn-U‚ v ]n sI ap-l-Ω-Zv A-[y-£-X-hln-®p. hn F-kv kp-\n¬-Ip-am¿ Fw.F¬.F, F≥ ap-l-Ω-Zv ^m-dq-Jn, C sI C-{_m-lnw-Ip´n au-e-hn, ]n F A-_v-Zp¬ K^q¿, kp-ss_¿ ]o-Sn-tb-°¬ Np-gv-en, A-_v-Zp-√ au-e-hn, APn¬ \m-knw, ]n sI A-_v-Zp¬ P-∫m¿ au-e-hn, A-en ^-co-Zv kw-km-cn-®p.

Xrtbm-Kw C-¶v ho-«-½-amÀ ]-¼vlu-kv D-]-tcm-[n-¨p t\]m-e-°m-Sv: Pn-√m tIm¨-{K-kv Xr-iq-¿: ]p-g-bv-°¬ ]-ºvlu-kv ho-´-Ω-am¿ D-]-tcm-[n-®p. A-Sm-´v ]-©m-b-Øn-se F-´mw hm¿-Um-b sN-‰n-°p-∂v tIm-f-\n-bn¬ I-gn™ 12 Zn-h-k-am-bn Ip-Sn-sh-≈w e-`n-°m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®mWv ]-©m-b-Øw-Kw sI hn jo-_-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]-ºv lukv D-]-tcm-[n-®-Xv. ]p-g-bv-°¬ tdm-Uv \m-ep-h-cn-bm-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Ip-Snsh-≈ hn-X-c-W ss]-∏v sse≥ am-‰n ÿm-]n-®n-cp-∂p. C-tXXp-S¿∂v G-Xm-\pw am-k-ß-fm-bn P-e-hn-X-c-Ww Ir-Xy-am-bn \-S-°m-dn√. sN-‰n-°p-∂v tIm-f-\n-bn-te-°p-≈ ss]-∏vsse-\n-s‚ hmƒ-hv ]p-\x-ÿm-]n-°m-Ø-Xm-Wv Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-Ww ]q¿-Æ-am-bpw \n-e-bv-°m≥ Im-c-W-sa-∂v \m-´p-Im¿ B-tcm-]n-®p.

I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xrtbm-Kw C∂v cm-hn-se H≥-]-Xn-\v Un.kn.kn. Hm-^n-kn¬ \-S-°pw. tbmK-Øn¬ sI.]n.kn.kn P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI ]n Ip-™n-°-Æ≥ ]-s¶-Sp-°pw. sI.]n.kn.kn \n¿-hm-l-I k-an-Xn-bw-K-ßfpw `m-c-hm-ln-Ifpw ]-s¶-Sp-°-Wsa-∂v Pn-√m tIm¨-{K-kv {]-knU‚ v kn hn _m-e-N-{μ≥ A-dnbn-®p.

Ip-∂w-Ip-fw: tªm-°v ]-©m-bØw-Kw h-\-P `m-kv-I-dn-s‚ ame ss_-°n-se-Øn s]m-´n-s®Sp-Ø c-≠p bp-hm-°-fp-sS Nn{Xw t]m-en-kv ]p-d-Øp-hn-´p. 18\pw 25\pw C-S-bn¬ {]m-bap-≈ bp-hm-°ƒ Im-Wn-∏-øq¿ bq-\n-‰n B-ip-]-{Xn ]-cn-k-cw ap-X¬ h-\-P `m-kv-I-dn-s\ A\p-K-an-®n-cp-∂-Xm-bn \n-co-£W Im-a-d-bn-se Zr-iy-ß-fn-ep-

cm-Pv, C-e-Iv-j≥ sU-]yq-´n I-eIv-S¿ ]n hn ]u-fn≥, tUm. ]n sI P-b-{in ]-s¶-Sp-Øp. sN-ehv \n-co-£-W-Øn-\v Pn-√-bn-se 13 A-kw-ªn a-fi-e-ß-fn-embn 39 t]¿-°v {]-tXy-Iw Np-a-Xe \¬-In. sam-ss_¬ kv-Izm-Upw ]-cntim-[-\-°m-bn cw-K-Øp-≠mhp-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]-d™p.

Nphscgp-¯v: D-S-a-bp-sS A-\p-hm-Zw hm-§-Ww Xr-iq¿: ap≥-Iq¿ A-\p-hm-Z-an-√m-sX kz-Im-cy-hy-‡n-I-fp-sS a-Xn-ep-I-fpw Np-h-cp-I-fpw tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-cW-Øn-\v D-]-tbm-Kn-°-cp-sX-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ Fw F-kv Pb A-dn-bn-®p. C-Ø-cw \-S-]-Sn-Iƒ am-Xr-Im s]-cp-am-‰-®-´Øn-s‚ew-L-\-am-bn I-W-°m-°pw. H-cp hy-‡n-bp-sS ÿ-ew, sI-´n-Sw, a-Xn¬ Xp-S-ßn-b-h Abm-fp-sS A-\p-hm-Z-an-√m-sX sIm-Sn-a-cw \m-´p-∂-Xn-t\m _m-\dp-Iƒ sI-´p-∂-Xn-t\m ]-c-ky-sam-´n-°p-∂-Xn-t\m ap-{Zm-hmIy߃ F-gp-Xp-∂-Xn-t\m cm-jv-{So-bI-£n-I-tfm ÿm-\m¿Yn-I-tfm A-h-cp-sS A-\p-bm-bn-I-sf A-\p-h-Zn-°m≥ ]m-Sn-√. a-‰p ]m¿-´n-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ tbm-K-ßsf-tbm Pm-Y-Isf-tbm X-ß-fp-sS A-\p-bm-bn-Iƒ X-S- -s∏-Sp-Øp-I-tbm A-h-bn¬ tNm-Zy-ßfp-∂-bn-t®m a-‰p hn-t[-\-tbm On-{Z-ap≠m-°p-I-tbm sN-øp-∂n-s√-∂v cm-jv-{So-b]m¿-´n-I-fpw ÿm\m¿-Yn-I-fpw D-d-∏p-h-cp-tØ-≠-Xm-Wv. a-‰p cm-jv-{So-b ]m¿-´n-I-fp-sS tbm-K-ß-fn¬ F-Øn e-Lpte-J-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xpw s]-cp-am-‰-®-´-Øn-s‚ ewL-\-am-Wv. H-cp ]m¿-´n-bp-sS tbm-Kw \-S-∂p sIm-≠n-cn-°p-∂ ÿ-e-ß-fn¬-Iq-Sn a-s‰m-cp ]m¿-´n Pm-Y \-S-Øp-∂-Xpw A-\ph-Z-\o-b-a-√.

{]-Nm-c-Wmbp[ambn ku-P-\y{]-ta-l- ]-cn-tim-[-\-bpw t^mÀ-th-Uv t»m-¡v Øm-\mÀ-Yn ]-«n-I-bm-bn Xr-iq¿: ]m¿-e-sa‚ v a-fi-e-Øn-se t^m¿-th-Uv tªm-°v ÿm-\m¿-Yn ]-´n-I-bm-bn. Xr-iq-cn¬ tN¿-∂ Pn-√m t\-Xrtbm-K-Øn-em-Wv [m-c-W-bm-b-Xv. Pn-√m sk-{I-´-dn cm-P≥ ss]-°m-Sv, bp-h-P-\ hn-`m-Kw kwÿm-\ {]-kn-U‚ v sI _n c-Xo-jv, a-W-eq¿ \n-tbm-P-I-afi-ew sk-{I-´-dn P-b-cm-Pv B-Nm-cn Xp-S-ßn-b-h-cp-sS t]-cpI-fm-Wv Xr-iq¿ tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn-te-°v ]-cn-K-Wn-°p∂-Xv. C-Xp-kw-_-‘n-®v kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n A-Sp-Ø Zn-h-kw Xo-cp-am-\-sa-Sp-°pw.

X-fn-¡p-fw ImÀ-Wn-hÂ: hn-Pn-e³-kv A-t\z-j-Ww a-dn-I-S-¡m³ \n-Ip-Xn]n-cn-hn-\p \o-¡w hm-Sm-\-∏-≈n: X-fn-°p-fw _o®n¬ \-S-Øn-b Im¿-Wn-h-en-se {I-a-t°-Sp- kw-_-‘n-® hn-Pn-e≥-kv A-t\z-j-Ww a-dn-I-S-°m≥ ]-©m-b-Øv {i-aw. Im¿-Wn-h¬ I-gn-™v B-dp am-k-Øn-\v ti-jw \n-Ip-Xn ]ncn-°m-\p-≈ \o-°-am-Wv \-S-°p∂-Xv. I-gn-™ k-]v-Xw-_-dn¬ Im¿-Wn-h¬ \-S-Øn-b-Xv ]-©mb-Øv `-c-W-k-an-Xn-bp-sS A-\p-

a-Xn-bn-√m-sX-bpw hn-t\m-Z-\nIp-Xn ]n-cn-°m-sX-bp-am-sW-∂v B-tcm-]-W-ap-b¿-∂n-cp-∂p. {]Xn-]-£mw-K-߃ C-Xp Nq-≠n°m-´n-bn-´pw \n-Ip-Xn ]n-cn-°m≥ ]-©m-b-Øv \-S-]-Sn-sb-SpØn-cp-∂n-√. F-∂m¬, C-Xp kw-_-‘n-® ]-cm-Xn D-∂-bn-°m≥ 14 \v ]©m-b-Øv Hm-^n-kn¬ lm-P-cmh-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v Aw-K-

߃-°v sk-{I-´-dn I-Ø-b-®p. hn-Pn-e≥-kv A-t\z-j-W-Øns‚ ]-iv-Nm-Ø-e-Øn-em-Wv Cu \o-°w. \n-Ip-Xn ]n-cn-°p-∂Xn¬ ho-gv-N h-∂-Xv hn-hm-Z-am-bt∏mƒ Im¿-Wn-h¬ \n¿-Øn-hbv-°m≥ sa-tΩm \¬-In-bn-cp∂p. F-∂m¬ C-Xv A-h-K-Wn-®v ]-cn-]m-Sn Xp-S-cp-I-bm-bn-cp-∂p. F-∂n-´pw ]-©m-b-Øv \-S-]-Snsb-Sp-Øn-√.

ho-«-½-bp-sS a-c-W-¯n-\p Im-c-Ww sd-bn-Â-th-bp-sS A-\m-Ø h-S-°m-t©-cn-: C-g-™p-\o-ßp∂ πm-‰v-t^mw \n¿-am-W {]-h-¿Ø-\-ß-fpw sd-bn-¬-th-bp-sS Kp-cp-X-c-am-b A-\m-ÿ-bpw h-S°m-t©-cn-bn-¬ ho-´-Ω-bp-sS Zmcp-Wa-c-W-Øn-\v Im-c-W-am-bn. \n-¿-am-W {]-h-¿-Ø-\-ß-ƒ B-cw-`n-®n-´v A-©p-am-kambn Xp-Scp-I-bm-Wv. bm-{X-°m¿-°v s{S-bn-\n-te-°v I-b-dp-∂-Xn-\pw C-d-ßp-∂-Xn-\p-ap-≈ πm-‰v-t^map-am-bp-≈ A-I-ew h-f-sc Iq-SpX-em-Wv. H-c-Sn-bn-te-sd hy-Xym-

kap≠v s{S-bn-\pw πm-‰v-t^mapw X-Ωn¬. cm-{Xn-bn¬ s{S-bn-\n-d-ßn-b ho-´-Ω-bv-°v Zp-c-¥w kw-`-hn®Xn\v Im-c-W-w C-Xm-bn-cp-∂p. \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-ß-ƒ \-S°p-∂ πm-‰v-t^m-an¬ H-c-Sn-bnte-sd hy-Xym-k-Øn¬ Im-seSp-Øvh-®v C-d-ßm≥ {i-an-°p-∂Xn-\n-sS-bm-Wv F¬-kn tPm-bn Zp-c-¥-Øn¬-s∏-´-Xv. C-„n-Ibpw a-Æpw Iq-Sn-°n-S-°p-∂-Xn\m¬ s{S-bn-\n¬\n-∂v C-d-ßp-

ImÀ-jn-I-ta-J-e-bv¡v Fw.]n^-−v sI-.F³.-Fw. t»m-¡v ]-©m-b-¯w-K-¯n-sâ am-e s]m-«n-¨ kw-`-hw Pnà m {]N mc W A-\p-h-Zn-¨-Xv F-«pe-£w am-{Xw D-Zv-Lm-S-\w C-cn-ßm-e-°p-S: Im¿-jn-I ta- hp-am-Wv A-\p-h-Zn-®-Xv. 2013 sa- I-bv-]-aw-K-ew: C-kv-emw k-am- tam-ãm-¡-fp-sS Nn-{Xw ]p-d-¯p-hn-«p J-e-bp-sS A-`n-hr-≤n-°p-th-≠n {]-b-Xv-\n-®p-sh-∂-h-Im-i-s∏-Sp∂ Xr-iq¿ Fw.]n. ]n kn Nmt°m-bp-sS ^-≠n¬ \n-∂p A\p-h-Zn-®-Xv sh-dpw F-´p-e-£w cq-] am-{X-am-sW-∂v hn-h-cm-hIm-i tc-J. kn.]n.sF. C-cn-ßm-e-°p-S a-fi-ew A-kn. sk-{I-´-dn ]n aWn-bv-°v hn-h-cm-h-Im-i-{]-Imcw e-`n-® tc-J-bn-em-Wv C-°mcyw ]-d-bp-∂-Xv. hn.F-^v.]n.-kn.sI. am¿-°-‰v _n¬-Un-ßn-\pth-≠n A-©p e-£-hpw sh-≈n°p-f-ß-c-bn-se hn.F-^v.-]n.kn.sI. kzm-{i-b Im¿-jn-I kan-Xn sI-´n-S-Øn-\v aq-∂p e-£-

tim-[n-°-Ww. C-Xp kw-_-‘n-®v dn-t]m¿-´v A-X-Xv Zn-h-kwX-s∂ sN-e-hv \n-co-£-W-Øn-s‚ Np-a-X-e-bp≈ t\m-U¬ Hm-^n-k¿-°pw Pn√m I-e-Iv-S¿-°pw \¬-I-Ww. Pn-√m I-e-Iv-S-dp-sS tNw-_dn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ Pn-√bn-se 13 A-kw-ªn a-fi-e-ßfn-se-bpw k-l-I-c-Wm-[n-Im-cnI-fpw F.Un.Fw. sI si¬-h-

Xr-iq¿: ku-P-\y-am-bn c-‡-k-Ω¿-±-hpw {]-ta-l-hpw ]-cntim-[n-®p-sIm-≠p-≈ \-gv-knMv hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS Xn-c-s™Sp-∏v {]-Nm-c-Ww. Xr-iq¿ tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn¬ bp-ssW‰-Uv \-gv-k-kv A-tkm-kn-tb-j≥ km-c-Yn-bm-bn a-¬k-cn-°p∂ Pm-kv-an≥ jm-bv-°v th-≠n-bm-Wv \-gv-knMv hn-Zym¿-Yn-Iƒ Cu th-dn-´ {]-Nm-c-Ww \-S-Øp-∂-Xv.

D-Zv-Lm-S-\w

"tIm-f-Pn-se k-a-cw A-h-km-\n-¡m-¯-Xn\v ]n-Sn-In-«m-¸p-Ån]n-Sn-bn ImcWw am-t\-Pv-saân-sâ ZpÀ-hm-in-' Xr-iq-¿: Nn-‰n-e-∏n-≈n sF.-C.F-kv. F-≥Pn\o-b-dnMv tIm-fPn-se k-a-cw A-h-km-\n-°mØ-Xn-\p Im-c-Ww am-t\-Pvsa‚n-s‚ Zp¿-hm-in-bpw ]n-Sn-∏ptI-Sp-am-sW-∂v c-£I¿-Xr kan-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ B-tcm-]n-®p. I-gn-™am-kw 20 ap-X¬ tIm-f-Pn¬ A-[y-b-\w X-S- s∏-´n-cn-°p-I-bm-Wv. bq-\n-th-gvkn-‰n ]-co-£ A-Sp-Øn-cn-°p-∂ k-a-b-Øv A-[ym-]-I¿-s°-Xn-

13 am¿®v 2014 hymgw

≠v. H-\o-dm PMv-j-\n-epw Jm-Zn hym-]m-c`-h-\n-epw h-\-P `m-kvI-dn-s‚ kv-Iq-´-dn-s‚ ]n-d-In¬ bp-hm-°-fpw D-≠m-bn-cp-∂p. ba-l B¿.F-Iv-kv-. 100 kn¬-h¿ ss_-°n-em-bn-cp-∂p bp-hm-°fp-sS bm-{X. I-gn-™ i-\n-bm-gv-N sshIo-´v \m-en-\v Ip-∂w-Ip-fw-˛-h-S°m-t©-cn dq-´n-se sNm-Δ-∂q¿ hn-t√-Pv Hm-^o-kn-\v ]-cn-k-c-

Øm-bn-cp-∂p h-\-P `m-kv-I-dns\ B-{I-an-®v G-gp ]-h≥ am-e I-h¿-∂-Xv. ]m-e-°m-Sv Pn-√-°m-sc-∂v kw-i-bn-°p-∂ bp-hm-°-sf tXSn a-^v-Xn-bn-epw t]m-en-kv C-dßn-bn-´p-≠v. ]-g-™n, t]m¿°p-fw, A-°n-°m-hv `m-K-Øp \S-∂ am-e tam-j-W-Øn-epw bphm-°ƒ-°v ]-¶p-s≠-∂v t]m-enkv kw-i-bn-°p-∂p.

∂-h-cpw I-b-dp-∂-h-cpw πm-‰vt^m-an-\pw s{S-bn-\p-an-S-bn-te°v ho-gm-\p-≈ km-[y-X h-f-sc Iq-Sp-X-em-Wv. s{S-bn≥ Iq-Sp-X¬ k-a-bw \n¿-Ø-W-sa-∂ bm-{X-°m-cpsS B-h-iyw sd-bn-¬-th A-h-KWn-°p-I-bm-Wv. a-Xn-bm-b shfn-®w C-√m-Ø-Xv bm-{X-°m¿-°v A-]-I-S`o-j-Wn D-b¿-Øp-∂psh-∂ ]-cm-Xn-I-fpap-≠v. A-\mÿ-s°-Xn-sc i-‡-am-b {]-Xntj-[-am-Wv \m-´p-Im¿-°p-≈-Xv.

\-S-]-Sn-sb tNm-Zyw sN-bv-Xv s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I≥ \¬-In-b ]-cm-Xn-bn-¬ hn-Pn-e≥-kv At\z-j-Ww \-S-Øn {I-a-t°-Sv Is≠-Øn-bn-cp-∂p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n sF ju-°-Øen, ÿn--cw k-an-Xn sN-b¿-am≥ ]n Fw A-_v-Zp¬-P-∫m¿, sk{I-´-dn ]n _n kp-`m-jv F-∂n-h¿s°-Xn-tc A-t\z-j-W-Øn-\v DØ-c-hn-´n-´p-≠v.

]n¶m¡ hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS B-\p-Iq-ey-§Ä \n-tj-[n-¡-cpXv ]m-e-°mSv: ]-´n-I-Pm-Xn˛]-´nIh¿-K hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v B\p-Iq-ey-߃ \n-tj-[n-°p-∂Xn-s\-Xn-tc k-a-c-cw-K-Øn-d-ßpsa-∂v _-n.F-kv.]n. kwÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n C Kp-cp-hm-bq-c∏≥ ]-d-™p. tIm-ßm-Sv a-fiew I¨-sh≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. ]n kn cm-a-N-{μ≥, sI Sn \m-cmbW≥, sI B-\μ≥, Fw k-Zminh≥, B-dp-ap-J≥ F-SØ-d, hn-P-b≥ a-Æq¿ kw-km-cn®p.

14-Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨-bmÄ A-d-Ìn F-cp-a-s∏-´n: 14-Im-cn-sb ]o-Un∏n-®-bm-sf F-cp-a-s∏-´n t]m-enkv A-d-Ãv sN-bv-Xp. I-S-tßm-Sv a-≠w-]-d-ºv kz-tZ-in Np-≈n-h-f∏n¬ hn-_n≥ B-Wv A-d-Ãn-emb-Xv. s]-¨-Ip-´n kv-Iq-fn¬ \-SØn-b Iu¨-kn-en-ßn-em-Wv ]o-U-\ hn-h-cw ]p-d-Øphn´Xv. c-£n-Xm-°ƒ ssN¬-Uv sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n-bn¬ ]-cm-Xns∏-´p. ssN¬-Uvsse-\n-s‚ \n-

¿-tZ-i-{]-Im-cw Ip-∂w-Ip-fw kn.sF-.- hn F Ir-j-W-Zm-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Ønem-Wv hn-_n-s\ A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. hn-_n-s\ IqSm-sX B-dpt]¿ s]¨-Ip-´nsb ]o-Un-∏n-®-Xm-bn ]-cm-Xnbn¬ ]-d-bp-∂p. sam-gn-bn¬ hn-_n-s‚ t]-cv am-{X-ta kq-Nn-∏n-®n-´p-≈q-sh∂v tI-kv A-t\z-j-Ww \-S-Øp∂ kn.sF ]-d-™p.

]«m-¸-IÂ hoSv Ip¯n-¯p-d¶v AJnte´ym klIcW AhImiZn\w BN-cn-¨p tam-j-Ww ]m-e-°m-Sv: a-e-ºp-g-bn¬ ]-´m∏-I¬ ]q-´n-bn-´ ho-Sv Ip-Øn-Xpd-∂v tam-j-Ww. Im-™n-c-°-Shv Nn-º-t°m-´n¬ cm-P-s‚ ho-´nem-Wv C-∂-se ]-I¬ tam-jWw \-S-∂-Xv. H-∂-c ]-h-s‚ kz¿-Ww, Bbn-cw cq-], aq-hm-bn-cw cq-] hn-eh-cp-∂ sam-ss_¬ t^m¨ F∂n-h-bpw Ip-d-®v h-kv-{X-ß-fpam-Wv \-jv-S-s∏-´-Xv. sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-em-fn-Ifm-b cm-P-\pw `m-cy Hm-a-\-bp-am-

Wv C-hn-sS Xm-a-kn-°p-∂-Xv. Ch-cp-sS a-°ƒ ÿ-e-Øn-√. C∂-se C-cp-h-cpw ]-Wn-°v t]mbn-cp-∂p. ssh-Io-´v A-©-c-tbmsS Hm-a-\ ho-´n-se-Øn-b-t∏m-gmWv tam-j-Whn-h-cw A-dn-bp-∂Xv. ho-Sn-s‚ ]n≥-hm-Xn¬ IpØn-Xp-d-∂m-Wv tam-jv-Sm-°ƒ A-I-ØpI-S-∂n-´p-≈-Xv. A-eam-c-bpw Ip-Øn-Xp-d-∂n-cp-∂p. cm-P-s‚ ]-cm-Xn {]-Im-cw ae-ºp-g t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p.

]m-e-°m-Sv: A-Jn-te-¥ym kl-I-c-W D-]-k-an-Xn-bp-sS Blzm-\-{]-Im-cw s_-^n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ k-l-I-c-W _m-¶v Po-h-\-°m¿ A-h-Im-i-Zn\-am-N-cn-®p. ]m-e-°m-Sv Pn-√m k-l-I-cW _m-¶v sl-Um-^o-kn-\p apºn¬ s]m-Xp-tbm-Kw {]-i-kv-X k-l-Im-cn ]n sI kp-[m-I-c≥ D¬-Lm-S-\w sN-bv-Xp. _n.-C.F-^v.sF. kw-ÿm-\ tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn k-Pn h¿-§o-kv A[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m sk-{I´-dn Pn _m-e-kp-{_-“-Wy≥,

]me-°m´v AhIm-i-Zn-\m-NcWw {]ikvX klImcn ]n sI kp[mIc≥ DZvLmS\w sN-øp∂p kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U-≠v h-\-°m-¿ _m-Uv-Pv [-cn-®mWv ]n Pn cm-a-Zm-kv kw-km-cn-®p. Po- tPm-en-°p lm-P-cm-bXv.


2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

koZhikode/tp

t]m-fn-Mv km-a-{Knhn-X-c-W tI-{µw ]-cn-tim-[n¨p

I¬-kyq-ta-gv-kv s^-U-td-j³ tZ-io-b k-t½-f-\w 15\v Xr-iq¿: I¨-kyq-ta-gv-kv s^U-td-j≥ Hm-^v C-¥y-bp-sS tZio-b k-tΩ-f-\w 15\v I-\ym-Ipam-cn-bn¬ \-S-°p-sa-∂v tZ-io-b sN-b¿-am≥ s{]m-^.]p-∂-°¬ \m-cm-b-W-\pw ssh-kv sN-b¿am≥ s{]m-^. sh-≈m-°¬ cho-{μ-\pw A-dn-bn-®p. I-\ym-Ipam-cn s]m≥-ap-cp-I≥ tlm-´¬ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ k-tΩ-f-\w cm-hn-se 10\v ]mtem-Sv hm-kp-tZ-h≥ \m-b¿ ktΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. P-\-d¬ sk-{I-´-dn {]-^. B¿ l-cn-Zm-kv dn-t∏m¿-´v A-h-X-cn∏n-°pw. k-tΩ-f-\-Øn¬ an-I® km-aq-ly kmw-kv-Im-cn-I {]h¿-Ø-I¿-°v s^-U-td-j≥ \¬-Ip-∂ cm-jv-{S-an-{X A-hm¿Uv Km-‘n-b≥ ]n tKm-]n-\mY≥ \m-b¿-°pw X-an-gv I-hn ]pe-h¿ Fw tIm-kv-am-\pw k-Ωm\n-°pw. X-an-gv-\m-Sv sXm-gn¬ a{¥n sI ]n ]m-ss®-amƒ ]p-ckv-Im-c k-a¿-∏-Ww \n¿-h-ln°pw. sI F tKm-hn-μ≥, tPm¿Pv tXm-a-kv, tZ-h-In sN-ºq-°m´v ]-s¶-Sp-Øp.

tIm¬-{K-kv t\-Xr-tbm-Kw tNÀ-¶p sN¿-∏p-f-t»-cn: ]m-e-°m-Sv afi-ew bp.Un-.F-^v. ÿm-\m¿Yn Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am-dn-s\ hn- P - b n- ∏ n- ° p- ∂ - X n- \ p- t h- ≠ nbp-≈ {]-h¿-Ø-\w Du¿-Pn-X-am°p-∂-Xn-\v sjm¿-Æq¿ \n-tbmP-I- a-fi-ew tIm¨-{K-kv t\Xr-tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. Un.kn.kn. sk-{I-´-dn kn Sn sk-bvX-e-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tªm-°v tIm¨-{K-kv {]-kn-U≠v ]n ]n hn-t\m-Zv-Ip-am¿ A-[y£-X h-ln-®p. hn sI ]n hn-P-b\p-Æn, sI Ir-jv-W-Ip-am¿, sI Fw C-kv-lm-°v, kn- ]n P-\m¿-±\≥, sI cm-Po-hv, ]n in-h-{]-Imi≥, kn Fw {]-`m-I-c≥, sI B¿ kp-tP-jv, sI sam-bv-Xo≥tIm-b kw-km-cn-®p. hn -sI {io-Ir-jv-W≥ (sjm¿-Wq¿), F≥ tam-l≥-Zm-kv (Nf-h-d), Sn sI l-ao-Zv (A-\-ß-\Sn), C P-\m¿-±-\≥ (hm-Wn-bwIp-fw), C-ºm-\p-h-tc-߬ (s\√m-b), H hn-P-b-Ip-am¿ (sh-≈nt\-gn), ]n kzm-an-\m-Y≥ (Xr-°So-cn), ]n ]n hn-t\m-Zv-Ip-am¿ (sN¿-∏p-f-t»-cn) F-∂n-h¿-°v ]-©m-b-Øp-I-fp-sS Np-a-X-e \¬-In.

Nm-h-°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ Kp-cp-hm-bq¿ \ntbm-P-I a-fi-e-Øn-se t]m-fnMv km-a-{Kn-Iƒ hn-X-c-Ww sNøp-∂ tI-{μ-Øn¬ Pn-√m I-f-Œ¿ Fw F-kv P-b-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ kw-Lw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. Nm-h-°m-Sv Fw.B¿.B¿.Fw. kv-Iq-fn-em-Wv ]-cntim-[-\ \-S-Øn-b-Xv. sU-]yq-´n I-e-Œ¿ C hn ]u-fn≥, X-lkn¬-Zm¿ ]n hn cmw-Zm-kv, kn.sF kn-_n-®≥ tPm-k-^v, F-kv.sF H sP tPm-k-^v kwL-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p.

Nm-h-°m-Sv Fw.B¿.B¿.Fw. kv-Iq-fn-¬ Pn-√m I-e-Œ-¿ Fw F-kv P-b-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw ]-cn-tim-[-\-bvs°-Øn-b-t∏mƒ

s]-cp-am-ä-¨-«w ]m-en-¡p-¶p-s−-¶v D-d-¸p-h-cp-¯pw ]-cn-tim-[-\-bv¡m-bn sam-ss_ kv-Izm-Upw Xr-iq¿: Pn-√-bn¬ tem-Iv-k-` Xn-c-s™-Sp-∏n-\v am-Xr-Im s]cp-am-‰-®-´w I¿-i-\-am-bn ]m-en°p-∂p-s≠-∂v D-d-∏p-h-cp-Ø-Wsa-∂v Pn-√m C-e-Iv-j≥ Hm-^ok¿ Iq-Sn-bm-b Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-kn-Â v dn-t´-WnMv Hm-^ok¿-am¿-°v \n¿-tZ-iw \¬-In. C-tXm-sSm-∏w \n-e-hn-ep-≈ {]-N-mc-W km-a-{Kn-Iƒ N-´w ewLn-®n-´p-≈-Xm-tWm F-∂v ]-cn-

XriqÀ Pn-Ã-bn-se Øm-\mÀ-Yn-¨n-{Xw hyà-amhp-¶p Xr-iq¿: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\p≈ Pn-√-bn-se hn-hn-[ a-fi-e-ß-fn-se ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS Nn-{Xw sX-fn-bp-∂p. Xr-iq¿ a-fi-e-Øn¬ Pn-√m ]-©m-bØw-Kw A-\n¬ A-°-c tIm-¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn-bm-tb-°pw. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ H-cn-S-Øpw a¬-kcn-°m-\n-s√-∂ kn-‰n-Mv Fw.]n. ]n kn Nm-t°m A-dn-bn-®-Xm-Wv A-\n¬ A-°c-bv-°v km-[y-X sX-fn-™-Xv. F-∂m¬ A-\n¬ A-°-c- ÿm-\m¿-Yn-bm-hp-tam F-∂ Im-cy-Øn¬ D-d-∏p\¬-Im≥ t\Xr-Xz-Øn-\v I-gn-™n-´n-√. Nm-e-°p-Snbn¬ kn-‰n-ßv Fw.]n.- sI ]n [-\-]me≥ X-s∂ a-¬k-cn-°m-\m-Wv Iq-Sp-X¬ -km-[y-X. Xr-iq-cn¬ F¬.Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn kn.]n.sF-bn-se kn

F≥ P-b-tZ-h\pw _n.sP.]n ÿ-m-\m¿-Ynbm-bn sI ]n {io-i-\pw Fkv.-Un.-]n.sF. ÿm-\-m¿-Ynbm-bn sI ]n kp- ^ o- d - b p- a mWv a¬-k-cn-°p∂-Xv. km-dm tPm-k-^v F.F.-]n. ÿm-\m¿Yn-bm-bn C-hn-sS cw-K-Øp-≠v. t\-c-sØ ]n kn Nm-t°m-sb Nm-e-°p-Sn-bn-te-°v am-‰m≥ B-tem-Nn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ sI ]n [-\-]m-e≥ am-dm≥ hn-ap-J-X {]-I-Sn∏n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v B \o-°-hpw ]m-fn.

Xr-iq-cn¬ ]n kn Nm-t°m-sb \n-e-\n¿Øm≥ ]-e-h-´w B-tem-N-\ \-S-s∂-¶nepw ^-e-h-Øm-bn-√. Xr-iq-cn-se F-Xn¿∏pam-\n-®v a-fi-ew am-dm-\m-Wv ]n kn Nm-t°m Xm¬-]-cyw {]-I-Sn-∏n-®-Xv. a-‰p

X Xr-iq-cnÂ

sI F jo-_ a-¬k-cn-°pw. F¬.Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn ]n sI _n-Pp-hpw, _n.-sP.]n. ÿm-\m¿Yn-bm-bn jm-Pp-tam≥ h-t´-°m-Spw F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn Ir-jv-

A-\n A-¡-c tIm¬{Kkv Øm-\mÀ-Yn-bm-tb-¡pw

a-fi-e-ß-fn¬ ÿm-\m¿-Yn \n¿-Æ-bw ]q¿-Øn-bm-b-Xn-\m-¬ C-\n a-¬k-cn-°m\n-s√-∂ \n-e-]m-Sn-em-Wv Nm-t°m. Cu km-l-N-cy-Øn¬ A-\n¬ A-°c-sbX-s∂ ÿm-\m¿-Yn-bm-°m-\m-Wv ssl-°-am≥Un-s‚ Xo-cp-am-\w. HutZym-Kn-I {]-Jym-]-\w D-S-s\ D-≠m-Ipw. B-e-Øq-cn¬ bp.Un.F-^v. ÿm-\m¿Yn-bm-bn X-Ø-aw-K-ew \-K-c-k-`m-[y-£

W≥ F-c-™n-°-epw P-\-hn-[n tX-Spw. Nm-e-°p-Sn-bn¬ kn-\n-am-Xm-cw C-∂sk‚m-Wv F¬.Un.F-^v. kz-X-{¥y ÿm-\m¿-Yn-bm-bn a¬-k-cn-°p-∂-Xv. AUz. _n tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ _n.sP.]n ÿm-\m¿-Yn-bm-bpw sj-^o¿ ap-l-Ω-Zv F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn-bm-bpw C-hn-sS a¬-k-cn-°pw. sI Fw \q-dp-±o\m-Wv F.F.]n. ÿm-\m¿-Yn.

Xr-iq-cn ]n.Un.]n. Øm-\mÀ-Yn-bm-bn F-kv.Un.]n.sF. Xn-c-sª-Sp-¸v sI C A-Ðp-à aÂ-k-cn-t¨-¡pw I-½n-än Hm-^n-kv Xr-iq¿: tem-I-v k-`m a-fi-ew tN¿-∂ Pn-√m I-Ωn-‰n-tbm-Kw ]n.Un.]n. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn ]m¿-´n kw-ÿm-\ ssh-kv sNb¿-am≥ sI C A-–p-√ a¬-kcn-t®-°pw. A-–p-√ a¬-k-cn°p-∂-Xn-s\-Xn-tc ]n.-Un.-]nbnse H-cp hn-`m-Kw F-Xn¿-∏p-ambn cw-K-Øv. A-–p-√-s°-Xn-tc ÿm-\m¿-Yn-sb \n-¿-Øm-\pw Xo-cp-am-\w. tk-hv ]n.Un.]n. t^m-dw F∂ kw-L-S-\-bv-°p Io-gn-em-bncn-°pw ÿm-\m¿-Yn-sb \n-¿Øp-I. sI C A-–p-√-sb ]n.Un.]n. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn a¬k-cn-∏n-°m≥ I-gn-™ Zn-h-kw

Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p. 1996¬ Kp-cp-hm-bq¿ \n-tbmP-I a-fi-e-Øn¬ \n-∂p ]n.Un.]n. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn a¬k-cn-® sI C A-–p-√ eo-Kv ÿm-\m¿-Yn-bp-am-bn N¿-® \-SØn thm-´p a-dn-®p \¬-Im≥ c≠p e-£w cq-] ssI-∏-‰n-sb-∂ B-tcm-]-Ww {]-h¿-Ø-I¿-°nS-bn¬ hym-]-I-am-bn-cp-∂p. ]m¿-´n-sb h-©n-®-bmƒ-°v ko-‰v \¬-Ip-∂-Xv km-[-c-W-°m-tcmSv Im-Wn-°p-∂ h-©-\-bm-Wv F-∂m-Wv H-cp hn-`m-K-Øn-s‚ B-tcm-]-Ww.

tc ]n-cn-®p-hn-S¬ \-S-]-Sn-sb-SpØv A-h-sc k-a-c-Øn-te-°v X≈n-hn-´-Xn-s‚ D-Ø-c-hm-Zn-Xzw tIm-f-Pv am-t\-Pv-sa‚n-\m-sW∂pw c-£m-I¿-Øm-°ƒ Btcm-]n-®p. k-a-cw Xp-S-cp-∂-Xp-aq-ew ]co-£-Iƒ-°p ap-tº ]mT-`m-K߃ F-Sp-Øp-Xo¿-°m≥ km[n-°m-Ø km-l-N-cy-am-Wp-≈Xv. A-h-km-\-h¿-j hn-Zym¿-∞nI-fp-sS sa-bn≥ s{]m-P-Œpw skan-\m-dpw C-tXm-sS ]m-Xn-h-gn-

bn¬ ap-S-ßn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. e-£-߃ ap-S-°nb F-≥Pn\o-b-dnMv hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS `mhn C-tXm-sS A-\n-›n-X-Xz-Ønem-bn. am-t\-Pv-sa‚ v Zp¿-hm-in A-h-km-\n-∏n-®v A-[ym-]-I-cpam-bn N¿-®-bv-°v X-øm-dmh-Wsa-∂pw c-£-I¿-Øm-°ƒ Bh-iy-s∏-´p. {]-kn-U‚ v Sn F cho-{μ-\m-Yv, ]n _m-e-N-{μ≥, C \-μ-Ip-am¿, ]n D-Æn ta-t\m≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]s¶-Sp-Øp.

B-fq¿: {_m-©v F-kv.Un.-]n.sF. Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n Hm^n-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fkv.Un.]n.sF. Xr-iq¿ ]m¿-esa‚ v a-fi-ew ÿm-\m¿-Yn sI ]n kp-^o-d D-Zv-Lm-S-\w \n¿-hln-®p. {]-kn-U‚ v Zn-eo-^v tIt®-cn-, sk-°o¿, l-ao-Zv, sIm-®pIr-jv-W≥ kw-km-cn-®p. F-kv.Un.-]n.-sF. Xn-c-s™Sp-∏v I-Ωn-‰n Hm-^n-kv ÿm-\m¿-Yn sI ]n kp-^o-d D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]n F ]u-tem-kv am-kv-‰¿ A-\p-kv-a-c-Whpw F≥-tUm-hv-sa‚ v hn-X-c-Whpw kn.]n.Fw. kwÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰w-Kw t_-_n tPm¨ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

A- ¥ n- ° m- S v : \n-c-h-[n tamj-W tI-kpI-fn¬ ]n-Sn-In´m- ∏ p- ≈ n- b mb bp-hm-hns\ t]m-en-kv A-d-Ãp sN-bvXp. hn-øq¿ ]m-ºq¿ kz-tZ-in sIm-°≥ ho-´n¬ sk-_m-Ãys\(28)-bm-Wv F-kv.sF. -sI sI tXm-a-kn-s‚ \n¿-tZ-i-{]Im-cw A-d-ÃpsN-bv-X-Xv. 2009em-Wv tam-j-Ww \-S-∂-Xv. Ip∂-Ø-ß-fm-Sn-bn-se sam-ss_¬ S-h-dn-s‚ 24-Hm-fw _m-‰-dn-Iƒ tam-„n-® kw-L-Øn-se {]-[m\ I-Æn-bm-Wv. Iq-´p-{]-Xn-I-fm-b s^-_n≥, kp-tc-jv, Ip-´≥ F-∂n-h-sc t\c-sØ A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p. Hfn-hn¬-t]m-b C-bmƒ ap-Xp-h-dbn¬ hm-S-I-ho-´n¬ Xm-a-kn-°p∂p-s≠-∂ c-l-ky hn-h-c-sØ Xp-S¿-∂v A-Uo-j-W¬ Fkv.sF- Sn F-kv am-[-h≥, ko-\nb¿ kn.]n.H- Fw hn hn-t\m-Zv, kn.]n.H-am-cm-b sI hn D-ta-jv, {^m≥-ko-kv tN¿-∂m-Wv {]-Xnsb A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. hn-øq¿, t]-cm-aw-K-ew, ]o-®n, Xr-iq¿ Cu-Ãv, sh-Ãv F-∂o kv-t‰-j-\pI-fn-epw k-am-\-am-b tI-kpIƒ sk-_m-Ãy-s‚ t]-cn-ep≠v.

bv am-kw h-sc 12.10 tIm-Sn cq-]bm-Wv ]n kn Nm-t°m-bv-°v e-`n®-Xv. F∂m¬, 9.69 tIm-Sn cq-]bm-Wv sN-e-h-gn-®-Xv. ]-≤-Xn-Iƒ b-Ym-k-a-bw ka¿-∏n-°p-∂-Xn-se Ip-d-hm-Wv Ime-Xm-a-k-Øn\-p Im-c-Ww. bYm-k-a-bw ^-≠v A-h-tem-I\w sN-øm-Ø-Xn-\m¬ A-\p-aXn sIm-Sp-Øn-´p-≈ 279 ]-≤-XnI-fn¬ 167 ]-≤-Xn-Iƒ am-{X-amWv ]q¿-Øn-I-cn-®-Xv. ap-\n-kn∏¬ Su¨lmƒ ]p-\-cp-≤m-cWØn\mbn 50 e-£w A-\p-hZn-°m≥ Fw-.]n. \n¿-tZ-in-®n-cps∂-¶n-epw A-\p-a-Xn e-`n-®n-s√∂pw tc-J-bn¬ ]-d-bp-∂p.

[m-\-Øn-\v F-∂ k-tμ-i-hp-ambn sI.F≥.Fw. kw-ÿm-\ Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn Pn-√m {]Nm-c-W D-Zv-Lm-S-\w kw-ÿm-\ {S-j-d¿ \q¿ ap-l-Ω-Zv \q¿-jm \n¿-h-ln-®p. Pn-√ {]-kn-U‚ v ]n sI ap-l-Ω-Zv A-[y-£-X-hln-®p. hn F-kv kp-\n¬-Ip-am¿ Fw.F¬.F, F≥ ap-l-Ω-Zv ^m-dq-Jn, C sI C-{_m-lnw-Ip´n au-e-hn, ]n F A-_v-Zp¬ K^q¿, kp-ss_¿ ]o-Sn-tb-°¬ Np-gv-en, A-_v-Zp-√ au-e-hn, APn¬ \m-knw, ]n sI A-_v-Zp¬ P-∫m¿ au-e-hn, A-en ^-co-Zv kw-km-cn-®p.

Xrtbm-Kw C-¶v ho-«-½-amÀ ]-¼vlu-kv D-]-tcm-[n-¨p t\]m-e-°m-Sv: Pn-√m tIm¨-{K-kv Xr-iq-¿: ]p-g-bv-°¬ ]-ºvlu-kv ho-´-Ω-am¿ D-]-tcm-[n-®p. A-Sm-´v ]-©m-b-Øn-se F-´mw hm¿-Um-b sN-‰n-°p-∂v tIm-f-\n-bn¬ I-gn™ 12 Zn-h-k-am-bn Ip-Sn-sh-≈w e-`n-°m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®mWv ]-©m-b-Øw-Kw sI hn jo-_-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]-ºv lukv D-]-tcm-[n-®-Xv. ]p-g-bv-°¬ tdm-Uv \m-ep-h-cn-bm-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Ip-Snsh-≈ hn-X-c-W ss]-∏v sse≥ am-‰n ÿm-]n-®n-cp-∂p. C-tXXp-S¿∂v G-Xm-\pw am-k-ß-fm-bn P-e-hn-X-c-Ww Ir-Xy-am-bn \-S-°m-dn√. sN-‰n-°p-∂v tIm-f-\n-bn-te-°p-≈ ss]-∏vsse-\n-s‚ hmƒ-hv ]p-\x-ÿm-]n-°m-Ø-Xm-Wv Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-Ww ]q¿-Æ-am-bpw \n-e-bv-°m≥ Im-c-W-sa-∂v \m-´p-Im¿ B-tcm-]n-®p.

I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xrtbm-Kw C∂v cm-hn-se H≥-]-Xn-\v Un.kn.kn. Hm-^n-kn¬ \-S-°pw. tbmK-Øn¬ sI.]n.kn.kn P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI ]n Ip-™n-°-Æ≥ ]-s¶-Sp-°pw. sI.]n.kn.kn \n¿-hm-l-I k-an-Xn-bw-K-ßfpw `m-c-hm-ln-Ifpw ]-s¶-Sp-°-Wsa-∂v Pn-√m tIm¨-{K-kv {]-knU‚ v kn hn _m-e-N-{μ≥ A-dnbn-®p.

Ip-∂w-Ip-fw: tªm-°v ]-©m-bØw-Kw h-\-P `m-kv-I-dn-s‚ ame ss_-°n-se-Øn s]m-´n-s®Sp-Ø c-≠p bp-hm-°-fp-sS Nn{Xw t]m-en-kv ]p-d-Øp-hn-´p. 18\pw 25\pw C-S-bn¬ {]m-bap-≈ bp-hm-°ƒ Im-Wn-∏-øq¿ bq-\n-‰n B-ip-]-{Xn ]-cn-k-cw ap-X¬ h-\-P `m-kv-I-dn-s\ A\p-K-an-®n-cp-∂-Xm-bn \n-co-£W Im-a-d-bn-se Zr-iy-ß-fn-ep-

cm-Pv, C-e-Iv-j≥ sU-]yq-´n I-eIv-S¿ ]n hn ]u-fn≥, tUm. ]n sI P-b-{in ]-s¶-Sp-Øp. sN-ehv \n-co-£-W-Øn-\v Pn-√-bn-se 13 A-kw-ªn a-fi-e-ß-fn-embn 39 t]¿-°v {]-tXy-Iw Np-a-Xe \¬-In. sam-ss_¬ kv-Izm-Upw ]-cntim-[-\-°m-bn cw-K-Øp-≠mhp-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]-d™p.

Nphscgp-¯v: D-S-a-bp-sS A-\p-hm-Zw hm-§-Ww Xr-iq¿: ap≥-Iq¿ A-\p-hm-Z-an-√m-sX kz-Im-cy-hy-‡n-I-fp-sS a-Xn-ep-I-fpw Np-h-cp-I-fpw tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-cW-Øn-\v D-]-tbm-Kn-°-cp-sX-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ Fw F-kv Pb A-dn-bn-®p. C-Ø-cw \-S-]-Sn-Iƒ am-Xr-Im s]-cp-am-‰-®-´Øn-s‚ew-L-\-am-bn I-W-°m-°pw. H-cp hy-‡n-bp-sS ÿ-ew, sI-´n-Sw, a-Xn¬ Xp-S-ßn-b-h Abm-fp-sS A-\p-hm-Z-an-√m-sX sIm-Sn-a-cw \m-´p-∂-Xn-t\m _m-\dp-Iƒ sI-´p-∂-Xn-t\m ]-c-ky-sam-´n-°p-∂-Xn-t\m ap-{Zm-hmIy߃ F-gp-Xp-∂-Xn-t\m cm-jv-{So-bI-£n-I-tfm ÿm-\m¿Yn-I-tfm A-h-cp-sS A-\p-bm-bn-I-sf A-\p-h-Zn-°m≥ ]m-Sn-√. a-‰p ]m¿-´n-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ tbm-K-ßsf-tbm Pm-Y-Isf-tbm X-ß-fp-sS A-\p-bm-bn-Iƒ X-S- -s∏-Sp-Øp-I-tbm A-h-bn¬ tNm-Zy-ßfp-∂-bn-t®m a-‰p hn-t[-\-tbm On-{Z-ap≠m-°p-I-tbm sN-øp-∂n-s√-∂v cm-jv-{So-b]m¿-´n-I-fpw ÿm\m¿-Yn-I-fpw D-d-∏p-h-cp-tØ-≠-Xm-Wv. a-‰p cm-jv-{So-b ]m¿-´n-I-fp-sS tbm-K-ß-fn¬ F-Øn e-Lpte-J-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xpw s]-cp-am-‰-®-´-Øn-s‚ ewL-\-am-Wv. H-cp ]m¿-´n-bp-sS tbm-Kw \-S-∂p sIm-≠n-cn-°p-∂ ÿ-e-ß-fn¬-Iq-Sn a-s‰m-cp ]m¿-´n Pm-Y \-S-Øp-∂-Xpw A-\ph-Z-\o-b-a-√.

{]-Nm-c-Wmbp[ambn ku-P-\y{]-ta-l- ]-cn-tim-[-\-bpw t^mÀ-th-Uv t»m-¡v Øm-\mÀ-Yn ]-«n-I-bm-bn Xr-iq¿: ]m¿-e-sa‚ v a-fi-e-Øn-se t^m¿-th-Uv tªm-°v ÿm-\m¿-Yn ]-´n-I-bm-bn. Xr-iq-cn¬ tN¿-∂ Pn-√m t\-Xrtbm-K-Øn-em-Wv [m-c-W-bm-b-Xv. Pn-√m sk-{I-´-dn cm-P≥ ss]-°m-Sv, bp-h-P-\ hn-`m-Kw kwÿm-\ {]-kn-U‚ v sI _n c-Xo-jv, a-W-eq¿ \n-tbm-P-I-afi-ew sk-{I-´-dn P-b-cm-Pv B-Nm-cn Xp-S-ßn-b-h-cp-sS t]-cpI-fm-Wv Xr-iq¿ tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn-te-°v ]-cn-K-Wn-°p∂-Xv. C-Xp-kw-_-‘n-®v kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n A-Sp-Ø Zn-h-kw Xo-cp-am-\-sa-Sp-°pw.

X-fn-¡p-fw ImÀ-Wn-hÂ: hn-Pn-e³-kv A-t\z-j-Ww a-dn-I-S-¡m³ \n-Ip-Xn]n-cn-hn-\p \o-¡w hm-Sm-\-∏-≈n: X-fn-°p-fw _o®n¬ \-S-Øn-b Im¿-Wn-h-en-se {I-a-t°-Sp- kw-_-‘n-® hn-Pn-e≥-kv A-t\z-j-Ww a-dn-I-S-°m≥ ]-©m-b-Øv {i-aw. Im¿-Wn-h¬ I-gn-™v B-dp am-k-Øn-\v ti-jw \n-Ip-Xn ]ncn-°m-\p-≈ \o-°-am-Wv \-S-°p∂-Xv. I-gn-™ k-]v-Xw-_-dn¬ Im¿-Wn-h¬ \-S-Øn-b-Xv ]-©mb-Øv `-c-W-k-an-Xn-bp-sS A-\p-

a-Xn-bn-√m-sX-bpw hn-t\m-Z-\nIp-Xn ]n-cn-°m-sX-bp-am-sW-∂v B-tcm-]-W-ap-b¿-∂n-cp-∂p. {]Xn-]-£mw-K-߃ C-Xp Nq-≠n°m-´n-bn-´pw \n-Ip-Xn ]n-cn-°m≥ ]-©m-b-Øv \-S-]-Sn-sb-SpØn-cp-∂n-√. F-∂m¬, C-Xp kw-_-‘n-® ]-cm-Xn D-∂-bn-°m≥ 14 \v ]©m-b-Øv Hm-^n-kn¬ lm-P-cmh-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v Aw-K-

߃-°v sk-{I-´-dn I-Ø-b-®p. hn-Pn-e≥-kv A-t\z-j-W-Øns‚ ]-iv-Nm-Ø-e-Øn-em-Wv Cu \o-°w. \n-Ip-Xn ]n-cn-°p-∂Xn¬ ho-gv-N h-∂-Xv hn-hm-Z-am-bt∏mƒ Im¿-Wn-h¬ \n¿-Øn-hbv-°m≥ sa-tΩm \¬-In-bn-cp∂p. F-∂m¬ C-Xv A-h-K-Wn-®v ]-cn-]m-Sn Xp-S-cp-I-bm-bn-cp-∂p. F-∂n-´pw ]-©m-b-Øv \-S-]-Snsb-Sp-Øn-√.

ho-«-½-bp-sS a-c-W-¯n-\p Im-c-Ww sd-bn-Â-th-bp-sS A-\m-Ø h-S-°m-t©-cn-: C-g-™p-\o-ßp∂ πm-‰v-t^mw \n¿-am-W {]-h-¿Ø-\-ß-fpw sd-bn-¬-th-bp-sS Kp-cp-X-c-am-b A-\m-ÿ-bpw h-S°m-t©-cn-bn-¬ ho-´-Ω-bp-sS Zmcp-Wa-c-W-Øn-\v Im-c-W-am-bn. \n-¿-am-W {]-h-¿-Ø-\-ß-ƒ B-cw-`n-®n-´v A-©p-am-kambn Xp-Scp-I-bm-Wv. bm-{X-°m¿-°v s{S-bn-\n-te-°v I-b-dp-∂-Xn-\pw C-d-ßp-∂-Xn-\p-ap-≈ πm-‰v-t^map-am-bp-≈ A-I-ew h-f-sc Iq-SpX-em-Wv. H-c-Sn-bn-te-sd hy-Xym-

kap≠v s{S-bn-\pw πm-‰v-t^mapw X-Ωn¬. cm-{Xn-bn¬ s{S-bn-\n-d-ßn-b ho-´-Ω-bv-°v Zp-c-¥w kw-`-hn®Xn\v Im-c-W-w C-Xm-bn-cp-∂p. \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-ß-ƒ \-S°p-∂ πm-‰v-t^m-an¬ H-c-Sn-bnte-sd hy-Xym-k-Øn¬ Im-seSp-Øvh-®v C-d-ßm≥ {i-an-°p-∂Xn-\n-sS-bm-Wv F¬-kn tPm-bn Zp-c-¥-Øn¬-s∏-´-Xv. C-„n-Ibpw a-Æpw Iq-Sn-°n-S-°p-∂-Xn\m¬ s{S-bn-\n¬\n-∂v C-d-ßp-

ImÀ-jn-I-ta-J-e-bv¡v Fw.]n^-−v sI-.F³.-Fw. t»m-¡v ]-©m-b-¯w-K-¯n-sâ am-e s]m-«n-¨ kw-`-hw Pnà m {]N mc W A-\p-h-Zn-¨-Xv F-«pe-£w am-{Xw D-Zv-Lm-S-\w C-cn-ßm-e-°p-S: Im¿-jn-I ta- hp-am-Wv A-\p-h-Zn-®-Xv. 2013 sa- I-bv-]-aw-K-ew: C-kv-emw k-am- tam-ãm-¡-fp-sS Nn-{Xw ]p-d-¯p-hn-«p J-e-bp-sS A-`n-hr-≤n-°p-th-≠n {]-b-Xv-\n-®p-sh-∂-h-Im-i-s∏-Sp∂ Xr-iq¿ Fw.]n. ]n kn Nmt°m-bp-sS ^-≠n¬ \n-∂p A\p-h-Zn-®-Xv sh-dpw F-´p-e-£w cq-] am-{X-am-sW-∂v hn-h-cm-hIm-i tc-J. kn.]n.sF. C-cn-ßm-e-°p-S a-fi-ew A-kn. sk-{I-´-dn ]n aWn-bv-°v hn-h-cm-h-Im-i-{]-Imcw e-`n-® tc-J-bn-em-Wv C-°mcyw ]-d-bp-∂-Xv. hn.F-^v.]n.-kn.sI. am¿-°-‰v _n¬-Un-ßn-\pth-≠n A-©p e-£-hpw sh-≈n°p-f-ß-c-bn-se hn.F-^v.-]n.kn.sI. kzm-{i-b Im¿-jn-I kan-Xn sI-´n-S-Øn-\v aq-∂p e-£-

tim-[n-°-Ww. C-Xp kw-_-‘n-®v dn-t]m¿-´v A-X-Xv Zn-h-kwX-s∂ sN-e-hv \n-co-£-W-Øn-s‚ Np-a-X-e-bp≈ t\m-U¬ Hm-^n-k¿-°pw Pn√m I-e-Iv-S¿-°pw \¬-I-Ww. Pn-√m I-e-Iv-S-dp-sS tNw-_dn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ Pn-√bn-se 13 A-kw-ªn a-fi-e-ßfn-se-bpw k-l-I-c-Wm-[n-Im-cnI-fpw F.Un.Fw. sI si¬-h-

Xr-iq¿: ku-P-\y-am-bn c-‡-k-Ω¿-±-hpw {]-ta-l-hpw ]-cntim-[n-®p-sIm-≠p-≈ \-gv-knMv hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS Xn-c-s™Sp-∏v {]-Nm-c-Ww. Xr-iq¿ tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn¬ bp-ssW‰-Uv \-gv-k-kv A-tkm-kn-tb-j≥ km-c-Yn-bm-bn a-¬k-cn-°p∂ Pm-kv-an≥ jm-bv-°v th-≠n-bm-Wv \-gv-knMv hn-Zym¿-Yn-Iƒ Cu th-dn-´ {]-Nm-c-Ww \-S-Øp-∂-Xv.

D-Zv-Lm-S-\w

"tIm-f-Pn-se k-a-cw A-h-km-\n-¡m-¯-Xn\v ]n-Sn-In-«m-¸p-Ån]n-Sn-bn ImcWw am-t\-Pv-saân-sâ ZpÀ-hm-in-' Xr-iq-¿: Nn-‰n-e-∏n-≈n sF.-C.F-kv. F-≥Pn\o-b-dnMv tIm-fPn-se k-a-cw A-h-km-\n-°mØ-Xn-\p Im-c-Ww am-t\-Pvsa‚n-s‚ Zp¿-hm-in-bpw ]n-Sn-∏ptI-Sp-am-sW-∂v c-£I¿-Xr kan-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ B-tcm-]n-®p. I-gn-™am-kw 20 ap-X¬ tIm-f-Pn¬ A-[y-b-\w X-S- s∏-´n-cn-°p-I-bm-Wv. bq-\n-th-gvkn-‰n ]-co-£ A-Sp-Øn-cn-°p-∂ k-a-b-Øv A-[ym-]-I¿-s°-Xn-

13 am¿®v 2014 hymgw

≠v. H-\o-dm PMv-j-\n-epw Jm-Zn hym-]m-c`-h-\n-epw h-\-P `m-kvI-dn-s‚ kv-Iq-´-dn-s‚ ]n-d-In¬ bp-hm-°-fpw D-≠m-bn-cp-∂p. ba-l B¿.F-Iv-kv-. 100 kn¬-h¿ ss_-°n-em-bn-cp-∂p bp-hm-°fp-sS bm-{X. I-gn-™ i-\n-bm-gv-N sshIo-´v \m-en-\v Ip-∂w-Ip-fw-˛-h-S°m-t©-cn dq-´n-se sNm-Δ-∂q¿ hn-t√-Pv Hm-^o-kn-\v ]-cn-k-c-

Øm-bn-cp-∂p h-\-P `m-kv-I-dns\ B-{I-an-®v G-gp ]-h≥ am-e I-h¿-∂-Xv. ]m-e-°m-Sv Pn-√-°m-sc-∂v kw-i-bn-°p-∂ bp-hm-°-sf tXSn a-^v-Xn-bn-epw t]m-en-kv C-dßn-bn-´p-≠v. ]-g-™n, t]m¿°p-fw, A-°n-°m-hv `m-K-Øp \S-∂ am-e tam-j-W-Øn-epw bphm-°ƒ-°v ]-¶p-s≠-∂v t]m-enkv kw-i-bn-°p-∂p.

∂-h-cpw I-b-dp-∂-h-cpw πm-‰vt^m-an-\pw s{S-bn-\p-an-S-bn-te°v ho-gm-\p-≈ km-[y-X h-f-sc Iq-Sp-X-em-Wv. s{S-bn≥ Iq-Sp-X¬ k-a-bw \n¿-Ø-W-sa-∂ bm-{X-°m-cpsS B-h-iyw sd-bn-¬-th A-h-KWn-°p-I-bm-Wv. a-Xn-bm-b shfn-®w C-√m-Ø-Xv bm-{X-°m¿-°v A-]-I-S`o-j-Wn D-b¿-Øp-∂psh-∂ ]-cm-Xn-I-fpap-≠v. A-\mÿ-s°-Xn-sc i-‡-am-b {]-Xntj-[-am-Wv \m-´p-Im¿-°p-≈-Xv.

\-S-]-Sn-sb tNm-Zyw sN-bv-Xv s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I≥ \¬-In-b ]-cm-Xn-bn-¬ hn-Pn-e≥-kv At\z-j-Ww \-S-Øn {I-a-t°-Sv Is≠-Øn-bn-cp-∂p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n sF ju-°-Øen, ÿn--cw k-an-Xn sN-b¿-am≥ ]n Fw A-_v-Zp¬-P-∫m¿, sk{I-´-dn ]n _n kp-`m-jv F-∂n-h¿s°-Xn-tc A-t\z-j-W-Øn-\v DØ-c-hn-´n-´p-≠v.

]n¶m¡ hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS B-\p-Iq-ey-§Ä \n-tj-[n-¡-cpXv ]m-e-°mSv: ]-´n-I-Pm-Xn˛]-´nIh¿-K hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v B\p-Iq-ey-߃ \n-tj-[n-°p-∂Xn-s\-Xn-tc k-a-c-cw-K-Øn-d-ßpsa-∂v _-n.F-kv.]n. kwÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n C Kp-cp-hm-bq-c∏≥ ]-d-™p. tIm-ßm-Sv a-fiew I¨-sh≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. ]n kn cm-a-N-{μ≥, sI Sn \m-cmbW≥, sI B-\μ≥, Fw k-Zminh≥, B-dp-ap-J≥ F-SØ-d, hn-P-b≥ a-Æq¿ kw-km-cn®p.

14-Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨-bmÄ A-d-Ìn F-cp-a-s∏-´n: 14-Im-cn-sb ]o-Un∏n-®-bm-sf F-cp-a-s∏-´n t]m-enkv A-d-Ãv sN-bv-Xp. I-S-tßm-Sv a-≠w-]-d-ºv kz-tZ-in Np-≈n-h-f∏n¬ hn-_n≥ B-Wv A-d-Ãn-emb-Xv. s]-¨-Ip-´n kv-Iq-fn¬ \-SØn-b Iu¨-kn-en-ßn-em-Wv ]o-U-\ hn-h-cw ]p-d-Øphn´Xv. c-£n-Xm-°ƒ ssN¬-Uv sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n-bn¬ ]-cm-Xns∏-´p. ssN¬-Uvsse-\n-s‚ \n-

¿-tZ-i-{]-Im-cw Ip-∂w-Ip-fw kn.sF-.- hn F Ir-j-W-Zm-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Ønem-Wv hn-_n-s\ A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. hn-_n-s\ IqSm-sX B-dpt]¿ s]¨-Ip-´nsb ]o-Un-∏n-®-Xm-bn ]-cm-Xnbn¬ ]-d-bp-∂p. sam-gn-bn¬ hn-_n-s‚ t]-cv am-{X-ta kq-Nn-∏n-®n-´p-≈q-sh∂v tI-kv A-t\z-j-Ww \-S-Øp∂ kn.sF ]-d-™p.

]«m-¸-IÂ hoSv Ip¯n-¯p-d¶v AJnte´ym klIcW AhImiZn\w BN-cn-¨p tam-j-Ww ]m-e-°m-Sv: a-e-ºp-g-bn¬ ]-´m∏-I¬ ]q-´n-bn-´ ho-Sv Ip-Øn-Xpd-∂v tam-j-Ww. Im-™n-c-°-Shv Nn-º-t°m-´n¬ cm-P-s‚ ho-´nem-Wv C-∂-se ]-I¬ tam-jWw \-S-∂-Xv. H-∂-c ]-h-s‚ kz¿-Ww, Bbn-cw cq-], aq-hm-bn-cw cq-] hn-eh-cp-∂ sam-ss_¬ t^m¨ F∂n-h-bpw Ip-d-®v h-kv-{X-ß-fpam-Wv \-jv-S-s∏-´-Xv. sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-em-fn-Ifm-b cm-P-\pw `m-cy Hm-a-\-bp-am-

Wv C-hn-sS Xm-a-kn-°p-∂-Xv. Ch-cp-sS a-°ƒ ÿ-e-Øn-√. C∂-se C-cp-h-cpw ]-Wn-°v t]mbn-cp-∂p. ssh-Io-´v A-©-c-tbmsS Hm-a-\ ho-´n-se-Øn-b-t∏m-gmWv tam-j-Whn-h-cw A-dn-bp-∂Xv. ho-Sn-s‚ ]n≥-hm-Xn¬ IpØn-Xp-d-∂m-Wv tam-jv-Sm-°ƒ A-I-ØpI-S-∂n-´p-≈-Xv. A-eam-c-bpw Ip-Øn-Xp-d-∂n-cp-∂p. cm-P-s‚ ]-cm-Xn {]-Im-cw ae-ºp-g t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p.

]m-e-°m-Sv: A-Jn-te-¥ym kl-I-c-W D-]-k-an-Xn-bp-sS Blzm-\-{]-Im-cw s_-^n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ k-l-I-c-W _m-¶v Po-h-\-°m¿ A-h-Im-i-Zn\-am-N-cn-®p. ]m-e-°m-Sv Pn-√m k-l-I-cW _m-¶v sl-Um-^o-kn-\p apºn¬ s]m-Xp-tbm-Kw {]-i-kv-X k-l-Im-cn ]n sI kp-[m-I-c≥ D¬-Lm-S-\w sN-bv-Xp. _n.-C.F-^v.sF. kw-ÿm-\ tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn k-Pn h¿-§o-kv A[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m sk-{I´-dn Pn _m-e-kp-{_-“-Wy≥,

]me-°m´v AhIm-i-Zn-\m-NcWw {]ikvX klImcn ]n sI kp[mIc≥ DZvLmS\w sN-øp∂p kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U-≠v h-\-°m-¿ _m-Uv-Pv [-cn-®mWv ]n Pn cm-a-Zm-kv kw-km-cn-®p. Po- tPm-en-°p lm-P-cm-bXv.


{]mtZ-inIw

13 am¿®v 2014 hymgw

{l-kz-Nn-{X{]-ZÀ-i-\w {i-t²-b-am-bn

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw

]m-Sq¿: h-tc-Wy h¿-K-˛-^m-jnÃv-- - Nn-¥-I-sf {]-Xn-\n-[o-I-cn°p-∂ aoUnbIƒs°Xntc \S-∂ {lkzNn{X {]Z¿i\w {it≤-bambn. ]mSq¿ en _tb¨ bqØv ¢_ns‚ H∂mw hm-¿jn-ItØmS\p_‘n®mWv {]Z-¿-i\w kwLSn∏n®Xv. hn-Zym-¿-YnPohnXØnse Po¿WXI-sf Xpd∂p Im´nb 10 FFw˛12 ]nFw F∂ kn\nabpsS in-¬]nIsf ¢_v sk{I´dn kp\o¿ Aw-KXzw \¬In BZcn®p. \-hm--kv ]mSq¿ A[y£X

sIm-S-I-c: sIm-S-I-c C-e-Iv-{Sn°¬ sk-Iv-j≥ ]-cn-[n-bn¬ sIm-S-I-c am¿-°-‰v, h-gn-b-ºew, a-\-°p-f-ß-c, ]p-Øp-Imhv, sIm-{]-°-fw F-∂o-`m-K-ßfn¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-°p-∂Xn-\m¬ C-∂v cm-hn-se H-º-Xp a-Wn ap-X¬ ssh-Io-´v A-©v h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„t]m-e-bv-°¬ tN¿-∏v tªm-

°v ]-©m-b-Øv lmƒ: tem-Ivk-` sX-c-s™-Sp-∏v-˛-\m-´n-I A-kw-ªn a-fi-e-Øn-se cmjv-{So-b ]m¿-´n {]-Xn-\n-[n-I-fpsS-bpw D-tZym-K-ÿ-cp-sS-bpw tbm-Kw-˛ ssh-Io-´v 3.00 „sIm-Sp-ß-√q¿ Xm-eq-°v Hm^o-kv lmƒ: tem-Iv-k-` sX-cs™-Sp-∏v-˛-I-bv-]-aw-K-ew Akw-ªn a-fi-ew-˛-cm-jv-{So-b ]m¿-´n-I-fp-sS-bpw D-tZym-K-ÿcp-sS-bpw tbm-Kw-˛ cm-hn-se 11 a-Wn

kp-`-{Zm- th-em-bp-[-\v B-Z-cw Xr-{]-bm¿: hn-Zym¿-Yn-\n, c-£nXm-hv, ap-Ø-»n F-∂o \n-e-Ifn¬ 75 h¿-j-am-bn I-c-bm-ap-´w bp.]n. kv-Iq-fp-am-bn _-‘w ]pe¿-Øp-∂ ]p-Øq¿ kp-`-{Zm-them-bp-[-\v kv-Iq-fn-s‚ B-Z-cw. tem-I-h-\n-Xm-Zn-\m-N-c-W-Øns‚ `m-K-am-bn kv-Iq-fn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ {]-[m-\m-[ym-]n-I Sn hn B-i kp-`-{Z-sb s]m-∂m-S Nm¿-Øn. A-[ym-]n-I t\m-^v kn. ]m-d-bv-°¬ {]-`m-j-Ww \S-Øn.

kochi/tcr

h-ln-®p. A¬sambvXp F∂ {l-kz-Nn-{XØns‚ kw-hn-[mb-I≥ daokv aplΩZv DZvLmS\w sN-b-X v- p. DΩ¿ A-_q-_° --- -¿-(kw-hn[m-b-I-≥˛-- -H‰-sImº≥), A-jv°-¿(klkw-hn-[m-bI≥˛A¬sambvXp), PohPv -cho{μ- ≥ - ( kw- h n[m- b I- ≥ ˛AsX Im-c-WØm¬), F-gp-ØpImcmb Sn sI apØp-tIm-b- X-߃, sI -]n aplΩZv A-jd^v, ¢_v FIvknIyq´nhv saº¿ AZv\m≥ X߃, kn-_m-l-Øp≈ km-°n-_v kw-km-cn-®p.

]m-Sp-cn¬ \-S-∂ {l-kz-Nn-{X -{]-Z¿-i-\w-A¬-sam-bv-Xp hn-s‚ kw-hn-[m-b-I≥ d-ao-kv ap-l-Ω-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

h-fÀ-¯p-ar-K- hn-X-c-W¯nse A-gn-a-Xn: A-t\z-j-W-¯n-\v tIm-S-Xn D-¯-c-hv

Xr-iq-¿: {Km-a-∏-©m-b-Øv sshkv {]-kn-U‚ v Dƒ-∏-sS-bp-≈ aq∂v `-c-W k-an-Xn Aw-K-߃°pw ar-K-tUm-Œ¿-°p-sa-Xn-sc A-t\z-j-W-Øn-\v hn-Pn-e≥-kv tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-´p. ]-´n-I-PmXn ]-´n-I-h¿-§ hn-`m-K-Øn-se h-\n-X-Iƒ-°v h-f¿-Øp-ar-K-ßsf hn-X-c-Ww sN-bv-X ]-≤-Xnbn¬ A-gn-a-Xn \-S-Øn-sb-∂ ]cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-emWv A-t\z-j-Ww. ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knI-S-∏p-dw: ap-…nw-eo-Kv cq-]o-I-c- U‚ v k-^o-\ A-ko-kv, ]-©mW-Øn-s‚ 66-mw hm¿-jn-I-Øn- b-Øv ap≥ {]-kn-U‚pw \n-es‚ `m-K-am-bn I-S-∏p-dw ]-©mb-Øv ap-…nw-eo-Kv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kp-Ir-Xw -2014 F-∂ ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v kn F-®v d-joZv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv eo-Kv {]-knU‚ v sX-°-c-I-Øv I-cow lmPn A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. ]-g-b- Xr-iq¿: A-c In-tem lm-jn-jv Im-e eo-Kv {]-h¿-Ø-I-sc N-S- Hm-bn¬ ]n-Sn-s®-Sp-Ø tI-knßn¬ B-Z-cn-®p. C ]n I-a-dp- se-- {]-[m-\ I-Æn-sb F-Iv-ss±o≥, hn Fw ap-l-Ω-Zv K-km-en, k--kv kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv ]nF sI A-–pƒ-I-cow, kn Jm- Sn--Iq-Sn. C-Sp-°n D-Sp-º≥ tNm-e Z¿ kw-km-cn-®p. Xm-eq-°n¬ X-¶-a-Wn hn-t√-Pn¬- Np-º-bv-°¬ h¿-Ko-kn-(56-)s\-bm-Wv Xr-iq¿ F-Iv-ssk-kv kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv k¿-°n]p-Xp-°m-Sv: sk‚ v B‚-Wo- ƒ C≥-kv-s]-Œ¿ _m-_p h¿-Kokv F¬.]n kv-Iq-fn-se hn-Zym¿- kpw- kw-L-hpw tN¿-∂v A-d-Ãv Yn-Iƒ-°pw c-£n-Xm-°ƒ-°p- sN-bv-X-Xv. F-Iv-ssk-kv D-tZym-K-ÿam-bn t_m-[-h¬-°-c-W sk-an\m¿ \-S-Øn. A-h-[n-°m-ew F- cpw X-an-gv-\m-´p-Im-c-\pw ]n-Sn-bnßn-s\ {]-tbm-P-\-I-c-am-bn Nn- em-b tI-kn-em-Wv ]p-Xn-b A-de-h-gn-°mw, Ip-´n-I-sf h-f¿- Ãv. t\-c-sØ A-d-Ãn-em-b {]Øp-tºmƒ c-£n-Xm-°ƒ {i- Xn-Iƒ-°v lm-jn-jv Hm-bn¬ F≤n-t°-≠ Im-cy-߃ F-∂o hn-j-b-ß-fn¬ tUm. F≥ kn cm-P≥ ¢m-kv F-Sp-Øp. t]m-t¶m-{X F¬.]n kvIqƒ {]-[m-\-[ym-]n-I sI `m\p-a-Xn sk-an-\m¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kv-Iqƒ ]n.Sn.F sshkv {]-kn-U‚ v k-‘y A-timI≥ A-[y-£-X h-ln-®p. kvIqƒ {]-[m-\-[ym-]n-I kv-an-X Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq¿ t£sk-_m-Ãy≥, B≥-kn tPm-kv, t{Xm-¬k-h B-cw-`-Zn-\-am-b C∂-se {io-Kp-cp-hm-bq-c-∏≥ BSn sP Xp-f-kn kw-km-cn-®p. \-I-sf H-gn-hm-°n X-s‚ `-‡tcm-sSm-∏w F-gn-s∂-≈n-b B--\sh-¶n-S-ßv: hr-°-tcm-Kw _m- bn-√m-io-th-en sF-Xn-ly s[n-®v a-c-W-s∏-´ sXm-b-°m-hv ]-cp-a-bm-bn. I-S-h-Øv N-¥p-hn-s‚ Ip-Spw-_cm-hn-se D-j ]q-P-°v ti-jØn-\v [-\-k-lm-b-hp-am-bn s- w- \-S-°p-∂ B-\-tbm-Sp-Iq-Sn-bpXm--b-°m-hv X¬-hm¿ {Kq-∏v Aw- ≈ io-th-en, h¿-j-Øn¬ CuK-ß-sf-Øn. N-¥p-hn-s‚ a-I- sbm-cp Zn-\w am-{Xw B-\-bn-√mfm-b im-an-en-bv-°v 20,000 q-]-bp- sX \-S-°p-∂-Xv {]-tXy-I-X-bmsS [-\-k-lm-b sN-°v ssI-am- Wv. im-¥n-tb-‰ Io-gv-im-¥n dn. sIm-S-°m-´v tKm-hn-μ≥-\-ºq-Xncn {io-Kp-cp-hm-bq-c-∏-s‚ io-th-

kp-Ir-Xw -2014 kw-L-Sn-¸n-¨p

hn¬ ]-©m-b-Øv Aw-K-hp-am-b Fw F-kv hn-P-b≥, ]-©m-bØv Ãm‚nw-ßv I-Ω-‰n sN-b¿am≥ kn sI \m-cm-b-W≥, F-cpa-s∏-´n ar-Km-ip-]-{Xn k¿-÷≥ tUm. kp-[o-jv-Ip-am¿ F-∂nh¿-s°-Xn-sc-bm-Wv Xr-iq¿ hnPn-e≥-kv kv-s]-j¬ P-Uv-Pn sI l-cn-]m¬ A-t\z-j-W-Øn\v D-Ø-c-hn-´-Xv. h-f¿-Øp-ar-K-ß-sf hn-X-cWw \-S-Øn-b ]-≤-Xn-bn¬ {I-at°-Spw h≥ A-gn-a-Xn-bpw \-SØn-b-Xm-bn Im-Wn-®v s]m-Xp{]-h¿-Ø-I-\m-b ]n bp.A-

–q¬-I-_o-dm-Wv hn-Pn-e≥-kv tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®-Xv. 2011, 2012, 2013 km-º-Øn-I h¿-j-Øn-se ]-≤-Xn-I-fn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn ]-´n-I-Pm-Xn ]-´nI h¿-§-Øn-¬-s]-´ 90 h-\n-XIƒ-°v ]-ip-°-fpw, 200-Hm-fw h\n-X-Iƒ-°v B-Sp-I-fpw, C-Xn-\\p-k-cn-®v B-´n≥-Iq-Spw sXm-gpØpw \n¿-Ωn-°-\v ]-Ww \¬-Insb-∂m-Wv I-W-°n¬ Im-Wn®n-cn-°p-∂-Xv. F-∂m¬ B-sI 60 t]¿-°v \¬-In-b-Xn-s‚ tc-J-Iƒ am-{Xsa Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-b I-Ω-‰n

\¬-In-bn-´p-≈q-sh-∂pw Cu dko-‰p-I-fpw hym-P-am-sW-∂pw ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. \ar-K-ß-sf hm-ßn-°m≥ Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-b I-Ω-‰n t\cn-´v ar-K-ß-sf hm-ßm-sX Nn-e {]m-tZ-in-I t\-Xm-°-sf D-]tbm-K-s∏-Sp-Øn-bm-Wv hm-ßnb-sX-∂pw ]-≤-Xn-°v Iz-t´-j≥ £-Wn-°p-I-tbm Aw-Ko-Ir-X ^m-ap-I-fn¬ \n-∂v ar-K-ß-sf hm-ßn-b-Xm-b tc-J-Iƒ Im-Wn°p-I-tbm D-≠m-bn-s√-∂pw ]cm-Xn-bn¬ Np-≠n-°m-´p-∂p. tc-J-I-fn-¬ Im-Wn-®n-´p-≈

Kp-W-t`m-‡m-°ƒ-°v h-f¿Øp-ar-K-ß-sf e-`n-®n-´n-s√-∂pw B-´n≥-Iq-Sn-\pw sXm-gp-Øn-\pw ^-≠v \¬-In-bn-´n-s√-∂pw ]-cmXn-bn¬ B-tcm-]n-°p-∂p-≠v. C-Ø-c-Øn¬ 30 e-£w cq-]bp-sS A-gn-a-Xn-bm-Wv ]-©m-bØv `-c-W-k-an-Xn Aw-K-ß-fpw ar-K-tUm-Œ-dpw Dƒ-s∏-Sp-∂ ]¿t®-kn-ßv I-Ω-‰n \-S-Øn-bn-´p≈-sX-∂v ]-cm-Xn-bn¬ Np-≠nIm-´n. ]-cm-Xn-°m-c-\p-th-≠n AUz. {]-Pn-Øv-Ip-am¿ lm-P-cmbn.

3

Ip-«n-I-fp-sS e-Lp-Nn-{Xw {]-Im-i-\w sN-bv-Xp Nm-h-°m-Sv: N-°w-¶-≠w Imb¬ a-en-\-s∏-´-Xn-s‚ lr-Z-bs\m-º-cw ]-¶n-Sp-∂ Ip-´n-I-fpsS e-Lp-Nn-{X-Øn-s‚ kn.Un {]-Im-i-\w sI hn A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln®p. N-°w-¶-≠-Øn-eq-sS H-gp-Ip∂ am-en-\y-]p-g-tb-bpw, A-hn-SpsØ \n-hm-kn-I-fp-sS Zp-c-¥-Pohn-X-tØ-bpw {]-ta-b-am-°n aW-Ø-e _n._n.F.F¬.]n.kvIq-fn-se hn-Zym¿-∞n-I-fm-Wv X-h-tfw Nm-hpw ao-\pw Nm-hpw Nm®n-°p-´n-bpw Nm-hpw F-∂ lrkz- N n- { X- s am- c p- ° n- b n- ´ p- ≈ - X v .

kw-kv-Ym-\ A-hm¿-Uv tP-Xm-hv ssk-tPm I-Æ-\m-bv-°¬ kwhn-[m-\-hpw A-[ym-]-I-\m dm^n \o-e-¶m-hn¬ c-N-\-bpw \n¿Ωm-W-hpw `-hn `m-kv-I-c≥, sPkv-tam≥ sP-bnw-kv F-∂n-h¿ tI-a-d-bpw tPm-an F≥ tPm-¿-Pv F-Un-‰nw-Kpw \n¿-Δ-ln-°p-∂p. Nm-h-°m-Sv \-K-c-k-` Iu-¨kn-e¿ sI sI Im¿-Øn-tI-b≥ So-®¿, F sI A-en, Nm-h-°m-Sv F.C.H {]-Xzn-jv, sI F taml≥-Zm-kv, dm-^n \o-e-¶m-hn¬ kw-km-cn-®p. Xp-S¿-∂v hn-Zym¿Yn-I-fp-sS I-em-]-cn-]m-Sn-Iƒ A-c-tß-dn.

Npcp¡¯nÂ

ap-≈q¿-°-c Xn-cp-hm-Wn-°m-hv th-e-tbm-S-\p-_-‘n-®v \-S-∂ Iq-´n-sb-gp-∂-≈n∏v

cm-P-sh-¼m-e-sb ]n-Sn-Iq-Sn

Nm-e-°p-Sn: B-Xn-c-∏n-≈n-bn¬ F-Æ-∏-\-bn¬ I-b-dn-°q-Snb cm-P-sh-ºm-e-sb ]n-Sn-Iq-Sn. sk-bn¬-Sm-Iv-kv sN-°v t]mÃn-\-Sp-Øv πm-t‚-j≥ tIm¿-∏-td-j-s‚ tXm-´-Øn¬ \n∂m-Wv a-Wn-°q-dp-I-fp-sS Im-Øn-cn-∏n-\p ti-jw cm-P-shºm-e-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. C-∂-se cm-hn-se tXm-´-Øn-seØn-b sXm-gn-em-fn-I-fm-Wv ]m-ºn-s\ I-≠-Xv. B-fp-I-sf I≠ cm-P-sh-ºm-e F-Æ-∏-\-bn-te-°v I-b-dn-°q-Sp-I-bm-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂v Iq-Sp-X¬ t]¿ hn-h-c-a-dn-s™-Øn-b-tXm-sS ]m-ºv ]n-∂o-Sv Xm-tg-°n-d-ßn-bn-√. h-\w-h-Ip-∏p Po-h-\-°mc-\pw h-\y-Po-hn kw-c-£-I-\p-am-b F¬-Øp-cp-Øv tkhy¿ ÿ-e-sØ-Øn ]m-ºn-s\ ]n-Sn-Iq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.

lm-jn-jv Hm-bn ]n-Sn-s¨-Sp-¯ kw-`-hw: c-−pam-kw ap-¼v Im-Wm-Xm-b B-bpÀ-th-Z Nn-InÂ-km ]-cn-io-e-\w bp-h-Xn-sb F-bÀ-t]mÀ-«n {]-[m-\ {]-Xn A-d-Ìn I-s−-¯n

t_m-[-hÂ-¡-c-W sk-an-\mÀ

Øn-®p sIm-Sp-Ø h¿-Ko-kn-s\B-gv-N-I-fm-bn \-S-Øn-b \n-co£-W-Øn-epw c-l-ky \o-°Øn-eq-sS-bp-am-Wv ]n-Sp-Iq-Sm-\mb-Xv. aq-∂m¿ tSm-∏v tÃ-j-\n-ep≈ B-Zn-hm-kn Ip-Sn-bn¬ H-fnhn¬ I-gn-bp-I-bm-bn-cp-∂ {]-Xnsb t]m-en-kv ssk-_¿ sk-√ns‚ k-lm-b-tØm-sS sam-ss-_¬ t^m¨ hn-fn-Iƒ tI-{μo-Icn-®v \-S-Øn-b \o-°-Øn-s\m-Sphn-¬ h-e-bn-em-°p-I-bm-bn-cp∂p. a-s‰m-cp I-©m-hv tI-kn¬ hS-I-c F≥.Un.]n. tIm-S-Xn in£n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Pm-ay-Øn-

en-d-ßn-bm-Wv C-bmƒ ho-≠pw a-b-°p-a-cp-∂v I-®-h-Sw \-S-Ønb-Xv. C-bm-fp-sS `m-cy-bpw C-tX tI-kn¬ in-£n-°-s∏-´ {]-Xnbm-Wv. Xr-iq¿ sU-]yq-´n F-Ivssk-kv I-Ωo-j-W-dp-sS ta¬t\m-´-Øn-em-Wv tI-kv A-t\zj-Ww \-S-∂p h-cp-∂-Xv. {]-Xn-sb A-d-Ãv sN-bv-X kw-L-Øn¬ k¿-°nƒ C≥-kvs]-Œ¿ _m-_p h¿-Ko-kv, F-Ivssk-kv C≥-kv-s]-Œ¿ Fw F^v kp-tc-jv, kn-hn¬ F-Iv-ssk--kv Hm-^n-k¿-am-cm-b sI sI h-¬-k≥, ]n _n kn-tPm tam≥, ss{U-h¿ C F h¬-k≥ F-∂nh-cp-ap-≠m-bn-cp-∂p.

Nm-h-°m-Sv: c-≠p am-kw ap-ºv Im-Wm-Xm-b `¿-Ør-a-Xn-bm-b bp-h-Xn-sb s\-Sp-ºm-t»-cn Fb-¿-t]m¿-´n¬ \n-∂pw Nm-h-°mSv -t]m-en-kv I-s≠-Øn. Nm-h°m-Sv C-c-´-∏p-g l-ssk-\m-cm-IØv \-Po-\(31)sb-bm-Wv Nm-h°m-Sv kn.sF. kn-_n-®≥ tPmk-^v, F-kv.sF-am-cm-b Fw sI-- -jm-Pn, H sP tPm-k-^v F∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ t]men-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. C-°-gn-™ P-\p-h-cn 25\mWv bp-h-Xn-sb Im-Wm-\n-s√-∂v ]-cm-Xn e-`n-®-Xv. Xp-S¿-∂v t]men-kv ep-°u-´v t\m-´n-kv ]p-ds∏-Sp-hn-®n-cp-∂p. Im--ap-I≥ A-

sF-Xoly-s¸-cp-a-bn Kp-cp-hm-bqÀ t£-{X-¯n B-\-bn-Ãm-io-th-en

[-\-k-lm-bw \Â-In

en Xn-S-ºv am-tdm-Sp-tN¿-Øv ]nSn-®v, t£-{X-Øn-¬ Xn-ßn-\n-d™ `-‡¿-°v `-K-hm-\v t\-cn¬ Z¿-in-® A-\p-`-h-am-bn. `-K-hm≥ B-\-bn-√m-sX aq∂v {]-Z-£n-Ww sh-®-t∏mƒ Bbn-c-߃ \m-a-k-¶o¿-Ø-\-ßfp-am-bn ]n-∂n¬ \o-ßn. apºn¬ hn-ti-j-hm-Zy-ß-fpw. 59˛B-\-I-ƒ- {io-Kp-cp-hm-bq-c-∏-\v kz-¥-am-bn C-t∏mƒ D-≠m-bn´pw A-h-sb--√mw H-g-hm-°n F-gps∂-≈p-∂-Xv ]-≠v D-’-hm-cw-`Zn-\-Øn-¬ D-≠m-b kw-`-h-ØnKp-cp-hm-bq¿ t£-{X-Øn¬ \-S-∂ B-\-bn-√m-io-th-en s‚ kv-a-c-W-bm-Wv.

ho-Sn-\p ap-I-fn sX-§v ho-Wv Z-¼-Xn-IÄ-¡v ]-cn-¡v ]p-Xp-°m-Sv: \-¥n-]p-ew B-‰-∏n≈n-bn¬ Hm-Sn-´ ho-Sn-\p ap-If - n¬ sX-ßv ho-Wv Z-ºX - n-Iƒ-°v ]-cnt°-‰p. sX-°pw-]p-dw kp--\n¬, `mcy {io-_ F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s® ct≠m-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ho-Sn-\-I-Øv D-≠m-bn-cp-∂ C-hcp-sS A-Ωb - pw aq-∂p a-°f - pw A¤p-X-I-c-am-bn c-£-s∏-´p. \n m-c ]-cn-t°-‰ Z-º-Xn-Iƒ kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]m-Y-anI Nn-In-’ tX-Sn. A-]I - S- Ø - n¬ ]p-Xp-°m-Sv \-¥n-]p-ew B-‰-∏n-≈n-bn¬ sX-ßv ho-Wv X-I¿-∂ Hm-Sn-´ ho-Sv ho-Sv `m-Kn-Ia - m-bn X-I¿-∂p.

F-kv._n.Sn. ]yq¬ ]-co-£: k-¹n-saâ-dn en-Ìv ]p-d-¯n-d-¡-Ww Xr-iq¿: F-kv._n.Sn.bp-sS ]yq¨ ]-co-£ a-e-bm-f `m-j-bn¬ \-S-Øm-Xn-cp-∂-Xv A-]-e-]-\ob-am-sW-∂v I-Ym-Ir-Øv sshim-J≥ A-`n-{]m-b-s∏-´p. F-kv._n.Sn. ]yq¨ ]-co-£ F-gp-Xnb-h-cp-sS tIm-Hm¿-Un-t\-j-≥ I-Ωn-‰n tkm-W¬ Hm-^o-kn-\p ap-ºn¬ \-S-Øn-b [¿-Æ D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tkm-W¬ Hm-^o-kn-\p ap∂n¬ \-S-Øn-b [¿-Æ s_-^n kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v Sn \-tc-{μ≥ A-[y-£-\m-bn.

bm-{X-b-b-¸v \Â-In H-cp-a-\-bq¿: F-bp-]n kv-Iqƒ (am-tßm-´v) hm¿-jn-I-hpw ]n.Sn.F, ]q¿-h hn-Zym¿-Yn Zn-\hpw hn-c-an-°p-∂ A-[ym-]-I¿°p bm-{X-b-b-∏pw \-S-∂p. sI hn A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n hn A-_v-Zp¬ d-km-Jv A-[y£-X h-ln-®p.

hÀ-W h-k-´w hn-cn-bn-¨v Kp-cp-hm-bq-À ]p-jv-t]m-Âk-h-¯n-\v Xp-S-¡-w Kp-cp-hm-bq-¿: h¿-Æ h-k-¥w hn-cn-bn-®v Kp-cp-hm-bq-cn¬ ]-Øv Zn-h-kw \o-≠p \n¬-°p-∂ ]pjv-t]m-’-h-Øn-\v Xp-S-°-ambn. Kp-cp-hm-bq¿ t£-t{Xm-’-hØn-s‚ `m-K-am-bn \-K-c-k-`-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn-em-Wv ]p-jv]-ssh-hn-[y-ß-fp-sS \n-d-°m-gvN-sbm-cp-°n ]p-jv-t]m-’-hw \-S-Øp-∂-Xv. In-g-t°-\-S-bn¬ \-K-c-k-` {Ku-≠n¬ B-cw-`n-® ]p-jv-t]m’-h-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w sI hn A-–p¬-Jm-Z¿ Fw.F¬.Fbpw ]p-jv-t]m-’-h th-Zn-bn¬ km-bm-”-ß-fn¬ A-c-tß-dp∂ \n-im-K-‘n k¿-tKm-’-hØn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w \-S≥ hnP-b-cm-L-h-\pw \n¿-ln-®p. \-K-c-k-` sN-b¿-am≥ Sn Sn

in-h-Zm-k≥ A-[y-£-X h-ln®p. Ko-X-tKm-]n Fw.F¬.F. ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. \-K-ck-` ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k¨ a-ln-a cm-tP-jv, Ãm≥-Un-Mv IΩn-‰n sN-b¿-am-∑m-cm-b sI F tP-°-_v, sI ]n hn-t\m-Zv, hn-hn[ kw-L-S-\m {]-Xn-\n-[n-I-fmb Pn sI {]-Im-i≥, kp-tc-jv hm-cy¿, hn ]n D-Æn-Ir-jv-W≥, th-Wp F-S-°-gn-bq¿ kw-km-cn®p. Xp-S¿-∂v sa-l-¥n B-hmkn-s‚ K-k¬-k-‘y-bpw A-ctß-dn. \m-S-≥-hn-tZ-i ]p-jv-]-ßfpw, t_m¨-km-bv hr-£-ßfpw ]q-°-fp-sS A-e-¶m-c-ß-fpsa-√m-ap-≈ ta-f-bn¬ e-Lp-`£-W im-e-Iƒ, A-e-¶m-c a’y-߃, s]-‰v-tjm Xp-S-ßn-bh-bpw H-cp-°-bn-´p-≠v.

Kp-cp-hm-bqÀ DÂ-k-h-¯n-\v sIm-Sn-I-b-dn Kp-cp-hm-bq¿: \q-dp-I-W-°n-\v `‡-sc km-£n-I-fn-em-°n Kp-cp`-h-\-]p-cn-bn-se Xn-cp-hp¬-k-hØn-\v sIm-Sn-I-b-dn.K-cp-U-hml-\-Øn¬ \n-∂pw B-hm-lns®-Sp-Ø `-K-h-Xv ssN-X-\yw \nd-™ k-]v-X-h¿-W sIm-Sn `‡-P-\ k-l-{k-ß-sf km-£nbm-°n t£-{Xw X-{¥n tN-∂mkv l-cn \-ºq-Xn-cn-∏m-Sm-Wv Db¿-Øn-b-Xv. Ipw-`-am-k-Øn-se ]q-bw \mfm-b C-∂-se cm-{Xn 8.47\v l-cn\m-a Io¿-Ø-\-߃ A-e-b-Sn® t£-{X A-I-Ø-f-Øn-se kz¿-W sIm-Sn-a-c-Øn-em-Wv sIm-Sn-I-b-dn-b-Xv.

≠-tØm-Sv kz-tZ-in _m-Zp-js°m-∏w Zp-_m-bn-em-bn-cp-∂p Xm≥ I-gn-™n-cp-∂-sX-∂v bp-hXn t]m-en-kn-¬ sam-gn \¬-In. bp-h-Xn-sb Nm--h-°m-Sv tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n _m-Zp-j-bp-sS _-‘p-°ƒ-s°m-∏w hn-´-b-®p.

amÀ-¨pw [À-W-bpw \-S-¯n

]p-Xp-°m-Sv: km-aq-ly kp-c-£ s]≥-j-\p-Iƒ Ip-S-in-I Xo¿Øv hn-Xc - W - w sN-øp-I, ] - © - m-bØn-se hn-I-k-\ ap-c-Sn-∏v A-hkm-\n-∏n-°p-I Xp-S-ßn-b B-hiy-ßf - p-∂b - n-®v F¬-.Un-.F-^ns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ]p-Xp-°m-Sv ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-te-bv-°v am¿-®pw [¿-Wb - pw \-SØ - n.

Xr-iq¿: D-Ø-tc-¥y≥ kw-ÿm-\-ß-fn-se Xn-c-s™-Sp-°s∏-´ k¿-°m¿ B-bp¿-th-Z h-Ip-∏v Po-h-\-°m¿-°m-bn Huj-[ ]-©-I¿-Ω B-ip-]-{Xn-bn¬ \-S-Øp-∂ {]-tXy-I Bbp¿-th-Z Nn-In¬-km ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-bp-sS D-Zv-Lm-S\w Hu-j-[n sN-b¿-am≥ A-Uz. tPm-Wn s\-√q¿ \n¿-h-ln®p. N-S-ßn¬ Hu-j-[n ]-©-I¿-Ω B-ip-]-{Xn kq-{]-≠v tUm. sI F-kv c-Pn-X≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Hu-j-[n ko\n-b¿ I¨-k¬-´‚ v tUm. sI _n {]n-bw-h-Z, Hu-j-[n amt\-P¿ sI D-Æn-Ir-jv-W≥, tUm. cm-Pn-\n, tUm. A-iz-XntZ-hn, tUm. sI Fw sP-ko-e, Ir-jv-W-Ip-am¿, tlw kn-Mv, `q-]o-μ¿ Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

]-Xr-Wiq¿:w Xn-I-fc-™n-sp-IIn-´\ÂIn ho-«-½ am-Xr-I-bm-bn n-b ]-Ww Xn-cn-sI \¬-In ho-´-Ω am-

Xr-I-bm-bn. ]q-¶p-∂w \yq K-W-]-Xn A-{K-lm-c-Øn¬ k-ckz-Xn kp-tc-jv-Ip-am-dm-Wv X-\n-°v e-`n-® 10,000 cq-] A-Sßp-∂ ]-gv-kv Xr-iq¿ h-\n-Xm sk-√n¬ G¬-∏n-®-Xv. Xp-S¿∂v ]-Ww \-„-s∏-´ ]p-Xp-°m-Sv kz-tZ-in en-b tamƒ-°v h\n-Xm sk¬ F-kv.sF. - tZ-hn-bp-sS km-∂n-[y-Øn¬ ]Ww ssI-am-dn.

Im-\-bn-te-¡v am-en-\yw H-gp-¡p-¶-Xn\v F-Xn-tc \-S-]-Sn DuÀ-Pn-X-am-¡n hm-Sm-\-∏-≈n: \-K-c-Øn¬ tZio-b-]m-X-tbm-c-sØ Im-\-bnte-bv-°v am-en-\yw H-gp-°n-hn-Sp∂-Xn-s\-Xn-sc-bp-≈ \-S-]-Sn {Km-a-]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿ Du¿-÷n-X-am-°n. \-S-]-Sn-bp-sS c-≠mw Zn-h-kam-b C-∂-se Xr-iq¿ tdm-Unse Im-\-bn-em-Wv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-b-Xv. G-Xm-\pw Nn-e sI´n-S-ß-fn¬ \n-∂v sk-]v-‰n-Iv Sm¶v am-en-\yw ss]-∏n-eq-sS Im-\bn-te-°v H-gp-°n-hn-Sp-∂-Xm-bn

I-s≠-Øn. Xr-iq¿ tdm-Un¬ `q-cn-`m-Kw ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂v H-∂n-tesd ss]-∏p-Iƒ ÿm-]n-®m-Wv am-en-\yw H-gp-°n-hn-´n-cp-∂-Xv. hm-Sm-\-∏-≈n {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Kn¬-k Xn-e-I≥, kp-ss_-Z ap-l-Ω-Zv, F≥ F-kv a-t\m-Pv, B-tcm-Ky-h-Ip-∏v A-[nIr-X¿ F-∂n-h¿ ]-cn-tim-[-\-bv°v t\-Xr-Xzw \¬-In. ]-cn-tim-[-\ \-S-]-Sn-I-ƒ hcpw Zn-h-k-ß-fn-epw Xp-S-cp-sa-

∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

Ip-ä-¡m-sc I-s−-¯-Ww Nm-e-°p-Sn: k-l-hn-Zym¿-∞n-Ifp-sS dm-Knw-Kn-\v C-c-bm-bn a-cW-a-S-™ A-lm-_n-s‚ a-c-WsØ Ip-dn-®v A-t\z-j-Ww \-SØn Ip-‰-°m-sc I-s≠-Ø-Wsa-∂v a-e-bm-fw I-em-Im-c≥-amcp-sS tZ-io-b kw-L-S-\-bm-b \∑ Nm-e-°p-Sn ta-J-e I-Ω-‰n Bh-iy-s∏-´p.- sI sI am¿-j¬ A[y-£-X h-ln-®p.

Xr-¡qÀ ]-©m-b-¯v sh-¦n-S-§v-þ-I-tÃm-¯v ]p-Ã en-¦v tdm-Un-\v A-©v tIm-Sn- cq-]- Hm^nkn-te-¡v amÀ-¨v \-S-¯n `-c-Wm-\p-a-Xn sh-¶n-Sß - :v sh-¶n-Sß - ˛-v I - t- √m-Øv ]p-√ en-¶v tdm-Un-\v A-©v tIm-Sncq-]b - p-sS \n¿-am-W- `-cW - m-\p-aX - n e-`n-®X - m-bn s]m-Xp-ac - m-aØ - v h-Ip∏v A-dn-bn-®p. sh-¶n-Sß - v kz-tZ-in Ip-Øq¿ sh-≈n-´p-°c - tXm-am-kv hn-hc - m-hIm-i \n-ba- {]-Im-cw sIm-Sp-Ø ]cm-Xn-bp-sS a-dp-]S- n-bn-em-Wv s]mXp-ac - m-aØ - v Cu-Im-cyw A-dn-bn-®Xv. I-gn-™ bp.Un.F-^v k¿-°mcn-s‚ `-cW - ° - m-eØ - v a-We - q¿ Fw.F¬.F B-bn-cp-∂ Fw sI

t]mƒ-k¨ am-k‰ -v d - p-sS ]-cn-{i-a ^-ea- m-bn-´m-Wv Cu en-¶v tdm-Uv A\p-hZ- n-®X - .v ap-Jy-a{- ¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bm-Wv \n¿-am-W {]-h¿-Ø\ - ß - f - p-sS D-Z-v Lm-S\ - w \n¿-hl - n-®X - .v F-∂m¬ \n¿-am-Ww ]m-Xn-hg- nbn¬ sh-®v X-S - s - ∏-Sp-Ib - m-bn-cp∂p. 2005em-Wv \n¿-am-W {]-h¿-Ø\w B-cw-`n-®X - .v G-It- Z-iw aq-t∂ap-°m¬ tIm-Sn- cq-]b - p-sS \n¿-amW {]-h¿-Ø\ - a- m-Wv C-Xp-hs - c \-SØn-bn-´p-≈s - X-∂m-Wv hn-hc - w.

]p-Xp-°m-Sv: ap-kv-enw-eo-Kv Xr°q¿ ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Xr-°q¿ ]-©mb-tØm-^o-kn-te-°v am¿-®v \-SØn. Xr-°q¿-˛A - f - K - ∏ - \ - K - ¿ ]-©mb-Øp-If - n-em-bn In-S° - p-∂ ]-®fn-∏p-dw In-W¿ ap-X¬ Im-h√ - q¿ kvI - qƒ h-sc-bp-≈ tdm-Uv D-S≥ ]p-\¿-\n¿-an-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´p sIm-≠m-bn-cp-∂p am¿-®.v

Im-h-√q¿ In-W¿ ]-cn-k-cØp \n-∂m-cw-`n-® am¿-®v ]-©mb-Øv Hm-^n-kn-\p ap≥-h-iw t]m-en-kv X-S™ p. Xp-S¿-∂v \-S-∂ [¿-W ap-kvenw-eo-Kv ]p-Xp-°m-Sv a-fi-ew sk-{I-´d - n sN-º≥ lw-k D-ZF v- Lm-S\ - w sN-bX v- p. ap-kve - nw-eo-Kv Xr-°q¿ ]-©m-bØ - v I-Ωn-‰n sk{I-´d - n hn F-®v \-hm-kv A-[y-£X h-ln-®p.


{]mtZ-inIw

13 am¿®v 2014 hymgw

{l-kz-Nn-{X{]-ZÀ-i-\w {i-t²-b-am-bn

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw

]m-Sq¿: h-tc-Wy h¿-K-˛-^m-jnÃv-- - Nn-¥-I-sf {]-Xn-\n-[o-I-cn°p-∂ aoUnbIƒs°Xntc \S-∂ {lkzNn{X {]Z¿i\w {it≤-bambn. ]mSq¿ en _tb¨ bqØv ¢_ns‚ H∂mw hm-¿jn-ItØmS\p_‘n®mWv {]Z-¿-i\w kwLSn∏n®Xv. hn-Zym-¿-YnPohnXØnse Po¿WXI-sf Xpd∂p Im´nb 10 FFw˛12 ]nFw F∂ kn\nabpsS in-¬]nIsf ¢_v sk{I´dn kp\o¿ Aw-KXzw \¬In BZcn®p. \-hm--kv ]mSq¿ A[y£X

sIm-S-I-c: sIm-S-I-c C-e-Iv-{Sn°¬ sk-Iv-j≥ ]-cn-[n-bn¬ sIm-S-I-c am¿-°-‰v, h-gn-b-ºew, a-\-°p-f-ß-c, ]p-Øp-Imhv, sIm-{]-°-fw F-∂o-`m-K-ßfn¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-°p-∂Xn-\m¬ C-∂v cm-hn-se H-º-Xp a-Wn ap-X¬ ssh-Io-´v A-©v h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„t]m-e-bv-°¬ tN¿-∏v tªm-

°v ]-©m-b-Øv lmƒ: tem-Ivk-` sX-c-s™-Sp-∏v-˛-\m-´n-I A-kw-ªn a-fi-e-Øn-se cmjv-{So-b ]m¿-´n {]-Xn-\n-[n-I-fpsS-bpw D-tZym-K-ÿ-cp-sS-bpw tbm-Kw-˛ ssh-Io-´v 3.00 „sIm-Sp-ß-√q¿ Xm-eq-°v Hm^o-kv lmƒ: tem-Iv-k-` sX-cs™-Sp-∏v-˛-I-bv-]-aw-K-ew Akw-ªn a-fi-ew-˛-cm-jv-{So-b ]m¿-´n-I-fp-sS-bpw D-tZym-K-ÿcp-sS-bpw tbm-Kw-˛ cm-hn-se 11 a-Wn

kp-`-{Zm- th-em-bp-[-\v B-Z-cw Xr-{]-bm¿: hn-Zym¿-Yn-\n, c-£nXm-hv, ap-Ø-»n F-∂o \n-e-Ifn¬ 75 h¿-j-am-bn I-c-bm-ap-´w bp.]n. kv-Iq-fp-am-bn _-‘w ]pe¿-Øp-∂ ]p-Øq¿ kp-`-{Zm-them-bp-[-\v kv-Iq-fn-s‚ B-Z-cw. tem-I-h-\n-Xm-Zn-\m-N-c-W-Øns‚ `m-K-am-bn kv-Iq-fn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ {]-[m-\m-[ym-]n-I Sn hn B-i kp-`-{Z-sb s]m-∂m-S Nm¿-Øn. A-[ym-]n-I t\m-^v kn. ]m-d-bv-°¬ {]-`m-j-Ww \S-Øn.

kochi/tcr

h-ln-®p. A¬sambvXp F∂ {l-kz-Nn-{XØns‚ kw-hn-[mb-I≥ daokv aplΩZv DZvLmS\w sN-b-X v- p. DΩ¿ A-_q-_° --- -¿-(kw-hn[m-b-I-≥˛-- -H‰-sImº≥), A-jv°-¿(klkw-hn-[m-bI≥˛A¬sambvXp), PohPv -cho{μ- ≥ - ( kw- h n[m- b I- ≥ ˛AsX Im-c-WØm¬), F-gp-ØpImcmb Sn sI apØp-tIm-b- X-߃, sI -]n aplΩZv A-jd^v, ¢_v FIvknIyq´nhv saº¿ AZv\m≥ X߃, kn-_m-l-Øp≈ km-°n-_v kw-km-cn-®p.

]m-Sp-cn¬ \-S-∂ {l-kz-Nn-{X -{]-Z¿-i-\w-A¬-sam-bv-Xp hn-s‚ kw-hn-[m-b-I≥ d-ao-kv ap-l-Ω-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

h-fÀ-¯p-ar-K- hn-X-c-W¯nse A-gn-a-Xn: A-t\z-j-W-¯n-\v tIm-S-Xn D-¯-c-hv

Xr-iq-¿: {Km-a-∏-©m-b-Øv sshkv {]-kn-U‚ v Dƒ-∏-sS-bp-≈ aq∂v `-c-W k-an-Xn Aw-K-߃°pw ar-K-tUm-Œ¿-°p-sa-Xn-sc A-t\z-j-W-Øn-\v hn-Pn-e≥-kv tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-´p. ]-´n-I-PmXn ]-´n-I-h¿-§ hn-`m-K-Øn-se h-\n-X-Iƒ-°v h-f¿-Øp-ar-K-ßsf hn-X-c-Ww sN-bv-X ]-≤-Xnbn¬ A-gn-a-Xn \-S-Øn-sb-∂ ]cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-emWv A-t\z-j-Ww. ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knI-S-∏p-dw: ap-…nw-eo-Kv cq-]o-I-c- U‚ v k-^o-\ A-ko-kv, ]-©mW-Øn-s‚ 66-mw hm¿-jn-I-Øn- b-Øv ap≥ {]-kn-U‚pw \n-es‚ `m-K-am-bn I-S-∏p-dw ]-©mb-Øv ap-…nw-eo-Kv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kp-Ir-Xw -2014 F-∂ ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v kn F-®v d-joZv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv eo-Kv {]-knU‚ v sX-°-c-I-Øv I-cow lmPn A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. ]-g-b- Xr-iq¿: A-c In-tem lm-jn-jv Im-e eo-Kv {]-h¿-Ø-I-sc N-S- Hm-bn¬ ]n-Sn-s®-Sp-Ø tI-knßn¬ B-Z-cn-®p. C ]n I-a-dp- se-- {]-[m-\ I-Æn-sb F-Iv-ss±o≥, hn Fw ap-l-Ω-Zv K-km-en, k--kv kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv ]nF sI A-–pƒ-I-cow, kn Jm- Sn--Iq-Sn. C-Sp-°n D-Sp-º≥ tNm-e Z¿ kw-km-cn-®p. Xm-eq-°n¬ X-¶-a-Wn hn-t√-Pn¬- Np-º-bv-°¬ h¿-Ko-kn-(56-)s\-bm-Wv Xr-iq¿ F-Iv-ssk-kv kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv k¿-°n]p-Xp-°m-Sv: sk‚ v B‚-Wo- ƒ C≥-kv-s]-Œ¿ _m-_p h¿-Kokv F¬.]n kv-Iq-fn-se hn-Zym¿- kpw- kw-L-hpw tN¿-∂v A-d-Ãv Yn-Iƒ-°pw c-£n-Xm-°ƒ-°p- sN-bv-X-Xv. F-Iv-ssk-kv D-tZym-K-ÿam-bn t_m-[-h¬-°-c-W sk-an\m¿ \-S-Øn. A-h-[n-°m-ew F- cpw X-an-gv-\m-´p-Im-c-\pw ]n-Sn-bnßn-s\ {]-tbm-P-\-I-c-am-bn Nn- em-b tI-kn-em-Wv ]p-Xn-b A-de-h-gn-°mw, Ip-´n-I-sf h-f¿- Ãv. t\-c-sØ A-d-Ãn-em-b {]Øp-tºmƒ c-£n-Xm-°ƒ {i- Xn-Iƒ-°v lm-jn-jv Hm-bn¬ F≤n-t°-≠ Im-cy-߃ F-∂o hn-j-b-ß-fn¬ tUm. F≥ kn cm-P≥ ¢m-kv F-Sp-Øp. t]m-t¶m-{X F¬.]n kvIqƒ {]-[m-\-[ym-]n-I sI `m\p-a-Xn sk-an-\m¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kv-Iqƒ ]n.Sn.F sshkv {]-kn-U‚ v k-‘y A-timI≥ A-[y-£-X h-ln-®p. kvIqƒ {]-[m-\-[ym-]n-I kv-an-X Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq¿ t£sk-_m-Ãy≥, B≥-kn tPm-kv, t{Xm-¬k-h B-cw-`-Zn-\-am-b C∂-se {io-Kp-cp-hm-bq-c-∏≥ BSn sP Xp-f-kn kw-km-cn-®p. \-I-sf H-gn-hm-°n X-s‚ `-‡tcm-sSm-∏w F-gn-s∂-≈n-b B--\sh-¶n-S-ßv: hr-°-tcm-Kw _m- bn-√m-io-th-en sF-Xn-ly s[n-®v a-c-W-s∏-´ sXm-b-°m-hv ]-cp-a-bm-bn. I-S-h-Øv N-¥p-hn-s‚ Ip-Spw-_cm-hn-se D-j ]q-P-°v ti-jØn-\v [-\-k-lm-b-hp-am-bn s- w- \-S-°p-∂ B-\-tbm-Sp-Iq-Sn-bpXm--b-°m-hv X¬-hm¿ {Kq-∏v Aw- ≈ io-th-en, h¿-j-Øn¬ CuK-ß-sf-Øn. N-¥p-hn-s‚ a-I- sbm-cp Zn-\w am-{Xw B-\-bn-√mfm-b im-an-en-bv-°v 20,000 q-]-bp- sX \-S-°p-∂-Xv {]-tXy-I-X-bmsS [-\-k-lm-b sN-°v ssI-am- Wv. im-¥n-tb-‰ Io-gv-im-¥n dn. sIm-S-°m-´v tKm-hn-μ≥-\-ºq-Xncn {io-Kp-cp-hm-bq-c-∏-s‚ io-th-

kp-Ir-Xw -2014 kw-L-Sn-¸n-¨p

hn¬ ]-©m-b-Øv Aw-K-hp-am-b Fw F-kv hn-P-b≥, ]-©m-bØv Ãm‚nw-ßv I-Ω-‰n sN-b¿am≥ kn sI \m-cm-b-W≥, F-cpa-s∏-´n ar-Km-ip-]-{Xn k¿-÷≥ tUm. kp-[o-jv-Ip-am¿ F-∂nh¿-s°-Xn-sc-bm-Wv Xr-iq¿ hnPn-e≥-kv kv-s]-j¬ P-Uv-Pn sI l-cn-]m¬ A-t\z-j-W-Øn\v D-Ø-c-hn-´-Xv. h-f¿-Øp-ar-K-ß-sf hn-X-cWw \-S-Øn-b ]-≤-Xn-bn¬ {I-at°-Spw h≥ A-gn-a-Xn-bpw \-SØn-b-Xm-bn Im-Wn-®v s]m-Xp{]-h¿-Ø-I-\m-b ]n bp.A-

–q¬-I-_o-dm-Wv hn-Pn-e≥-kv tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®-Xv. 2011, 2012, 2013 km-º-Øn-I h¿-j-Øn-se ]-≤-Xn-I-fn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn ]-´n-I-Pm-Xn ]-´nI h¿-§-Øn-¬-s]-´ 90 h-\n-XIƒ-°v ]-ip-°-fpw, 200-Hm-fw h\n-X-Iƒ-°v B-Sp-I-fpw, C-Xn-\\p-k-cn-®v B-´n≥-Iq-Spw sXm-gpØpw \n¿-Ωn-°-\v ]-Ww \¬-Insb-∂m-Wv I-W-°n¬ Im-Wn®n-cn-°p-∂-Xv. F-∂m¬ B-sI 60 t]¿-°v \¬-In-b-Xn-s‚ tc-J-Iƒ am-{Xsa Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-b I-Ω-‰n

\¬-In-bn-´p-≈q-sh-∂pw Cu dko-‰p-I-fpw hym-P-am-sW-∂pw ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. \ar-K-ß-sf hm-ßn-°m≥ Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-b I-Ω-‰n t\cn-´v ar-K-ß-sf hm-ßm-sX Nn-e {]m-tZ-in-I t\-Xm-°-sf D-]tbm-K-s∏-Sp-Øn-bm-Wv hm-ßnb-sX-∂pw ]-≤-Xn-°v Iz-t´-j≥ £-Wn-°p-I-tbm Aw-Ko-Ir-X ^m-ap-I-fn¬ \n-∂v ar-K-ß-sf hm-ßn-b-Xm-b tc-J-Iƒ Im-Wn°p-I-tbm D-≠m-bn-s√-∂pw ]cm-Xn-bn¬ Np-≠n-°m-´p-∂p. tc-J-I-fn-¬ Im-Wn-®n-´p-≈

Kp-W-t`m-‡m-°ƒ-°v h-f¿Øp-ar-K-ß-sf e-`n-®n-´n-s√-∂pw B-´n≥-Iq-Sn-\pw sXm-gp-Øn-\pw ^-≠v \¬-In-bn-´n-s√-∂pw ]-cmXn-bn¬ B-tcm-]n-°p-∂p-≠v. C-Ø-c-Øn¬ 30 e-£w cq-]bp-sS A-gn-a-Xn-bm-Wv ]-©m-bØv `-c-W-k-an-Xn Aw-K-ß-fpw ar-K-tUm-Œ-dpw Dƒ-s∏-Sp-∂ ]¿t®-kn-ßv I-Ω-‰n \-S-Øn-bn-´p≈-sX-∂v ]-cm-Xn-bn¬ Np-≠nIm-´n. ]-cm-Xn-°m-c-\p-th-≠n AUz. {]-Pn-Øv-Ip-am¿ lm-P-cmbn.

3

Ip-«n-I-fp-sS e-Lp-Nn-{Xw {]-Im-i-\w sN-bv-Xp Nm-h-°m-Sv: N-°w-¶-≠w Imb¬ a-en-\-s∏-´-Xn-s‚ lr-Z-bs\m-º-cw ]-¶n-Sp-∂ Ip-´n-I-fpsS e-Lp-Nn-{X-Øn-s‚ kn.Un {]-Im-i-\w sI hn A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln®p. N-°w-¶-≠-Øn-eq-sS H-gp-Ip∂ am-en-\y-]p-g-tb-bpw, A-hn-SpsØ \n-hm-kn-I-fp-sS Zp-c-¥-Pohn-X-tØ-bpw {]-ta-b-am-°n aW-Ø-e _n._n.F.F¬.]n.kvIq-fn-se hn-Zym¿-∞n-I-fm-Wv X-h-tfw Nm-hpw ao-\pw Nm-hpw Nm®n-°p-´n-bpw Nm-hpw F-∂ lrkz- N n- { X- s am- c p- ° n- b n- ´ p- ≈ - X v .

kw-kv-Ym-\ A-hm¿-Uv tP-Xm-hv ssk-tPm I-Æ-\m-bv-°¬ kwhn-[m-\-hpw A-[ym-]-I-\m dm^n \o-e-¶m-hn¬ c-N-\-bpw \n¿Ωm-W-hpw `-hn `m-kv-I-c≥, sPkv-tam≥ sP-bnw-kv F-∂n-h¿ tI-a-d-bpw tPm-an F≥ tPm-¿-Pv F-Un-‰nw-Kpw \n¿-Δ-ln-°p-∂p. Nm-h-°m-Sv \-K-c-k-` Iu-¨kn-e¿ sI sI Im¿-Øn-tI-b≥ So-®¿, F sI A-en, Nm-h-°m-Sv F.C.H {]-Xzn-jv, sI F taml≥-Zm-kv, dm-^n \o-e-¶m-hn¬ kw-km-cn-®p. Xp-S¿-∂v hn-Zym¿Yn-I-fp-sS I-em-]-cn-]m-Sn-Iƒ A-c-tß-dn.

Npcp¡¯nÂ

ap-≈q¿-°-c Xn-cp-hm-Wn-°m-hv th-e-tbm-S-\p-_-‘n-®v \-S-∂ Iq-´n-sb-gp-∂-≈n∏v

cm-P-sh-¼m-e-sb ]n-Sn-Iq-Sn

Nm-e-°p-Sn: B-Xn-c-∏n-≈n-bn¬ F-Æ-∏-\-bn¬ I-b-dn-°q-Snb cm-P-sh-ºm-e-sb ]n-Sn-Iq-Sn. sk-bn¬-Sm-Iv-kv sN-°v t]mÃn-\-Sp-Øv πm-t‚-j≥ tIm¿-∏-td-j-s‚ tXm-´-Øn¬ \n∂m-Wv a-Wn-°q-dp-I-fp-sS Im-Øn-cn-∏n-\p ti-jw cm-P-shºm-e-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. C-∂-se cm-hn-se tXm-´-Øn-seØn-b sXm-gn-em-fn-I-fm-Wv ]m-ºn-s\ I-≠-Xv. B-fp-I-sf I≠ cm-P-sh-ºm-e F-Æ-∏-\-bn-te-°v I-b-dn-°q-Sp-I-bm-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂v Iq-Sp-X¬ t]¿ hn-h-c-a-dn-s™-Øn-b-tXm-sS ]m-ºv ]n-∂o-Sv Xm-tg-°n-d-ßn-bn-√. h-\w-h-Ip-∏p Po-h-\-°mc-\pw h-\y-Po-hn kw-c-£-I-\p-am-b F¬-Øp-cp-Øv tkhy¿ ÿ-e-sØ-Øn ]m-ºn-s\ ]n-Sn-Iq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.

lm-jn-jv Hm-bn ]n-Sn-s¨-Sp-¯ kw-`-hw: c-−pam-kw ap-¼v Im-Wm-Xm-b B-bpÀ-th-Z Nn-InÂ-km ]-cn-io-e-\w bp-h-Xn-sb F-bÀ-t]mÀ-«n {]-[m-\ {]-Xn A-d-Ìn I-s−-¯n

t_m-[-hÂ-¡-c-W sk-an-\mÀ

Øn-®p sIm-Sp-Ø h¿-Ko-kn-s\B-gv-N-I-fm-bn \-S-Øn-b \n-co£-W-Øn-epw c-l-ky \o-°Øn-eq-sS-bp-am-Wv ]n-Sp-Iq-Sm-\mb-Xv. aq-∂m¿ tSm-∏v tÃ-j-\n-ep≈ B-Zn-hm-kn Ip-Sn-bn¬ H-fnhn¬ I-gn-bp-I-bm-bn-cp-∂ {]-Xnsb t]m-en-kv ssk-_¿ sk-√ns‚ k-lm-b-tØm-sS sam-ss-_¬ t^m¨ hn-fn-Iƒ tI-{μo-Icn-®v \-S-Øn-b \o-°-Øn-s\m-Sphn-¬ h-e-bn-em-°p-I-bm-bn-cp∂p. a-s‰m-cp I-©m-hv tI-kn¬ hS-I-c F≥.Un.]n. tIm-S-Xn in£n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Pm-ay-Øn-

en-d-ßn-bm-Wv C-bmƒ ho-≠pw a-b-°p-a-cp-∂v I-®-h-Sw \-S-Ønb-Xv. C-bm-fp-sS `m-cy-bpw C-tX tI-kn¬ in-£n-°-s∏-´ {]-Xnbm-Wv. Xr-iq¿ sU-]yq-´n F-Ivssk-kv I-Ωo-j-W-dp-sS ta¬t\m-´-Øn-em-Wv tI-kv A-t\zj-Ww \-S-∂p h-cp-∂-Xv. {]-Xn-sb A-d-Ãv sN-bv-X kw-L-Øn¬ k¿-°nƒ C≥-kvs]-Œ¿ _m-_p h¿-Ko-kv, F-Ivssk-kv C≥-kv-s]-Œ¿ Fw F^v kp-tc-jv, kn-hn¬ F-Iv-ssk--kv Hm-^n-k¿-am-cm-b sI sI h-¬-k≥, ]n _n kn-tPm tam≥, ss{U-h¿ C F h¬-k≥ F-∂nh-cp-ap-≠m-bn-cp-∂p.

Nm-h-°m-Sv: c-≠p am-kw ap-ºv Im-Wm-Xm-b `¿-Ør-a-Xn-bm-b bp-h-Xn-sb s\-Sp-ºm-t»-cn Fb-¿-t]m¿-´n¬ \n-∂pw Nm-h-°mSv -t]m-en-kv I-s≠-Øn. Nm-h°m-Sv C-c-´-∏p-g l-ssk-\m-cm-IØv \-Po-\(31)sb-bm-Wv Nm-h°m-Sv kn.sF. kn-_n-®≥ tPmk-^v, F-kv.sF-am-cm-b Fw sI-- -jm-Pn, H sP tPm-k-^v F∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ t]men-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. C-°-gn-™ P-\p-h-cn 25\mWv bp-h-Xn-sb Im-Wm-\n-s√-∂v ]-cm-Xn e-`n-®-Xv. Xp-S¿-∂v t]men-kv ep-°u-´v t\m-´n-kv ]p-ds∏-Sp-hn-®n-cp-∂p. Im--ap-I≥ A-

sF-Xoly-s¸-cp-a-bn Kp-cp-hm-bqÀ t£-{X-¯n B-\-bn-Ãm-io-th-en

[-\-k-lm-bw \Â-In

en Xn-S-ºv am-tdm-Sp-tN¿-Øv ]nSn-®v, t£-{X-Øn-¬ Xn-ßn-\n-d™ `-‡¿-°v `-K-hm-\v t\-cn¬ Z¿-in-® A-\p-`-h-am-bn. `-K-hm≥ B-\-bn-√m-sX aq∂v {]-Z-£n-Ww sh-®-t∏mƒ Bbn-c-߃ \m-a-k-¶o¿-Ø-\-ßfp-am-bn ]n-∂n¬ \o-ßn. apºn¬ hn-ti-j-hm-Zy-ß-fpw. 59˛B-\-I-ƒ- {io-Kp-cp-hm-bq-c-∏-\v kz-¥-am-bn C-t∏mƒ D-≠m-bn´pw A-h-sb--√mw H-g-hm-°n F-gps∂-≈p-∂-Xv ]-≠v D-’-hm-cw-`Zn-\-Øn-¬ D-≠m-b kw-`-h-ØnKp-cp-hm-bq¿ t£-{X-Øn¬ \-S-∂ B-\-bn-√m-io-th-en s‚ kv-a-c-W-bm-Wv.

ho-Sn-\p ap-I-fn sX-§v ho-Wv Z-¼-Xn-IÄ-¡v ]-cn-¡v ]p-Xp-°m-Sv: \-¥n-]p-ew B-‰-∏n≈n-bn¬ Hm-Sn-´ ho-Sn-\p ap-If - n¬ sX-ßv ho-Wv Z-ºX - n-Iƒ-°v ]-cnt°-‰p. sX-°pw-]p-dw kp--\n¬, `mcy {io-_ F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s® ct≠m-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ho-Sn-\-I-Øv D-≠m-bn-cp-∂ C-hcp-sS A-Ωb - pw aq-∂p a-°f - pw A¤p-X-I-c-am-bn c-£-s∏-´p. \n m-c ]-cn-t°-‰ Z-º-Xn-Iƒ kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]m-Y-anI Nn-In-’ tX-Sn. A-]I - S- Ø - n¬ ]p-Xp-°m-Sv \-¥n-]p-ew B-‰-∏n-≈n-bn¬ sX-ßv ho-Wv X-I¿-∂ Hm-Sn-´ ho-Sv ho-Sv `m-Kn-Ia - m-bn X-I¿-∂p.

F-kv._n.Sn. ]yq¬ ]-co-£: k-¹n-saâ-dn en-Ìv ]p-d-¯n-d-¡-Ww Xr-iq¿: F-kv._n.Sn.bp-sS ]yq¨ ]-co-£ a-e-bm-f `m-j-bn¬ \-S-Øm-Xn-cp-∂-Xv A-]-e-]-\ob-am-sW-∂v I-Ym-Ir-Øv sshim-J≥ A-`n-{]m-b-s∏-´p. F-kv._n.Sn. ]yq¨ ]-co-£ F-gp-Xnb-h-cp-sS tIm-Hm¿-Un-t\-j-≥ I-Ωn-‰n tkm-W¬ Hm-^o-kn-\p ap-ºn¬ \-S-Øn-b [¿-Æ D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tkm-W¬ Hm-^o-kn-\p ap∂n¬ \-S-Øn-b [¿-Æ s_-^n kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v Sn \-tc-{μ≥ A-[y-£-\m-bn.

bm-{X-b-b-¸v \Â-In H-cp-a-\-bq¿: F-bp-]n kv-Iqƒ (am-tßm-´v) hm¿-jn-I-hpw ]n.Sn.F, ]q¿-h hn-Zym¿-Yn Zn-\hpw hn-c-an-°p-∂ A-[ym-]-I¿°p bm-{X-b-b-∏pw \-S-∂p. sI hn A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n hn A-_v-Zp¬ d-km-Jv A-[y£-X h-ln-®p.

hÀ-W h-k-´w hn-cn-bn-¨v Kp-cp-hm-bq-À ]p-jv-t]m-Âk-h-¯n-\v Xp-S-¡-w Kp-cp-hm-bq-¿: h¿-Æ h-k-¥w hn-cn-bn-®v Kp-cp-hm-bq-cn¬ ]-Øv Zn-h-kw \o-≠p \n¬-°p-∂ ]pjv-t]m-’-h-Øn-\v Xp-S-°-ambn. Kp-cp-hm-bq¿ t£-t{Xm-’-hØn-s‚ `m-K-am-bn \-K-c-k-`-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn-em-Wv ]p-jv]-ssh-hn-[y-ß-fp-sS \n-d-°m-gvN-sbm-cp-°n ]p-jv-t]m-’-hw \-S-Øp-∂-Xv. In-g-t°-\-S-bn¬ \-K-c-k-` {Ku-≠n¬ B-cw-`n-® ]p-jv-t]m’-h-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w sI hn A-–p¬-Jm-Z¿ Fw.F¬.Fbpw ]p-jv-t]m-’-h th-Zn-bn¬ km-bm-”-ß-fn¬ A-c-tß-dp∂ \n-im-K-‘n k¿-tKm-’-hØn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w \-S≥ hnP-b-cm-L-h-\pw \n¿-ln-®p. \-K-c-k-` sN-b¿-am≥ Sn Sn

in-h-Zm-k≥ A-[y-£-X h-ln®p. Ko-X-tKm-]n Fw.F¬.F. ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. \-K-ck-` ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k¨ a-ln-a cm-tP-jv, Ãm≥-Un-Mv IΩn-‰n sN-b¿-am-∑m-cm-b sI F tP-°-_v, sI ]n hn-t\m-Zv, hn-hn[ kw-L-S-\m {]-Xn-\n-[n-I-fmb Pn sI {]-Im-i≥, kp-tc-jv hm-cy¿, hn ]n D-Æn-Ir-jv-W≥, th-Wp F-S-°-gn-bq¿ kw-km-cn®p. Xp-S¿-∂v sa-l-¥n B-hmkn-s‚ K-k¬-k-‘y-bpw A-ctß-dn. \m-S-≥-hn-tZ-i ]p-jv-]-ßfpw, t_m¨-km-bv hr-£-ßfpw ]q-°-fp-sS A-e-¶m-c-ß-fpsa-√m-ap-≈ ta-f-bn¬ e-Lp-`£-W im-e-Iƒ, A-e-¶m-c a’y-߃, s]-‰v-tjm Xp-S-ßn-bh-bpw H-cp-°-bn-´p-≠v.

Kp-cp-hm-bqÀ DÂ-k-h-¯n-\v sIm-Sn-I-b-dn Kp-cp-hm-bq¿: \q-dp-I-W-°n-\v `‡-sc km-£n-I-fn-em-°n Kp-cp`-h-\-]p-cn-bn-se Xn-cp-hp¬-k-hØn-\v sIm-Sn-I-b-dn.K-cp-U-hml-\-Øn¬ \n-∂pw B-hm-lns®-Sp-Ø `-K-h-Xv ssN-X-\yw \nd-™ k-]v-X-h¿-W sIm-Sn `‡-P-\ k-l-{k-ß-sf km-£nbm-°n t£-{Xw X-{¥n tN-∂mkv l-cn \-ºq-Xn-cn-∏m-Sm-Wv Db¿-Øn-b-Xv. Ipw-`-am-k-Øn-se ]q-bw \mfm-b C-∂-se cm-{Xn 8.47\v l-cn\m-a Io¿-Ø-\-߃ A-e-b-Sn® t£-{X A-I-Ø-f-Øn-se kz¿-W sIm-Sn-a-c-Øn-em-Wv sIm-Sn-I-b-dn-b-Xv.

≠-tØm-Sv kz-tZ-in _m-Zp-js°m-∏w Zp-_m-bn-em-bn-cp-∂p Xm≥ I-gn-™n-cp-∂-sX-∂v bp-hXn t]m-en-kn-¬ sam-gn \¬-In. bp-h-Xn-sb Nm--h-°m-Sv tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n _m-Zp-j-bp-sS _-‘p-°ƒ-s°m-∏w hn-´-b-®p.

amÀ-¨pw [À-W-bpw \-S-¯n

]p-Xp-°m-Sv: km-aq-ly kp-c-£ s]≥-j-\p-Iƒ Ip-S-in-I Xo¿Øv hn-Xc - W - w sN-øp-I, ] - © - m-bØn-se hn-I-k-\ ap-c-Sn-∏v A-hkm-\n-∏n-°p-I Xp-S-ßn-b B-hiy-ßf - p-∂b - n-®v F¬-.Un-.F-^ns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ]p-Xp-°m-Sv ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-te-bv-°v am¿-®pw [¿-Wb - pw \-SØ - n.

Xr-iq¿: D-Ø-tc-¥y≥ kw-ÿm-\-ß-fn-se Xn-c-s™-Sp-°s∏-´ k¿-°m¿ B-bp¿-th-Z h-Ip-∏v Po-h-\-°m¿-°m-bn Huj-[ ]-©-I¿-Ω B-ip-]-{Xn-bn¬ \-S-Øp-∂ {]-tXy-I Bbp¿-th-Z Nn-In¬-km ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-bp-sS D-Zv-Lm-S\w Hu-j-[n sN-b¿-am≥ A-Uz. tPm-Wn s\-√q¿ \n¿-h-ln®p. N-S-ßn¬ Hu-j-[n ]-©-I¿-Ω B-ip-]-{Xn kq-{]-≠v tUm. sI F-kv c-Pn-X≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Hu-j-[n ko\n-b¿ I¨-k¬-´‚ v tUm. sI _n {]n-bw-h-Z, Hu-j-[n amt\-P¿ sI D-Æn-Ir-jv-W≥, tUm. cm-Pn-\n, tUm. A-iz-XntZ-hn, tUm. sI Fw sP-ko-e, Ir-jv-W-Ip-am¿, tlw kn-Mv, `q-]o-μ¿ Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

]-Xr-Wiq¿:w Xn-I-fc-™n-sp-IIn-´\ÂIn ho-«-½ am-Xr-I-bm-bn n-b ]-Ww Xn-cn-sI \¬-In ho-´-Ω am-

Xr-I-bm-bn. ]q-¶p-∂w \yq K-W-]-Xn A-{K-lm-c-Øn¬ k-ckz-Xn kp-tc-jv-Ip-am-dm-Wv X-\n-°v e-`n-® 10,000 cq-] A-Sßp-∂ ]-gv-kv Xr-iq¿ h-\n-Xm sk-√n¬ G¬-∏n-®-Xv. Xp-S¿∂v ]-Ww \-„-s∏-´ ]p-Xp-°m-Sv kz-tZ-in en-b tamƒ-°v h\n-Xm sk¬ F-kv.sF. - tZ-hn-bp-sS km-∂n-[y-Øn¬ ]Ww ssI-am-dn.

Im-\-bn-te-¡v am-en-\yw H-gp-¡p-¶-Xn\v F-Xn-tc \-S-]-Sn DuÀ-Pn-X-am-¡n hm-Sm-\-∏-≈n: \-K-c-Øn¬ tZio-b-]m-X-tbm-c-sØ Im-\-bnte-bv-°v am-en-\yw H-gp-°n-hn-Sp∂-Xn-s\-Xn-sc-bp-≈ \-S-]-Sn {Km-a-]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿ Du¿-÷n-X-am-°n. \-S-]-Sn-bp-sS c-≠mw Zn-h-kam-b C-∂-se Xr-iq¿ tdm-Unse Im-\-bn-em-Wv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-b-Xv. G-Xm-\pw Nn-e sI´n-S-ß-fn¬ \n-∂v sk-]v-‰n-Iv Sm¶v am-en-\yw ss]-∏n-eq-sS Im-\bn-te-°v H-gp-°n-hn-Sp-∂-Xm-bn

I-s≠-Øn. Xr-iq¿ tdm-Un¬ `q-cn-`m-Kw ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂v H-∂n-tesd ss]-∏p-Iƒ ÿm-]n-®m-Wv am-en-\yw H-gp-°n-hn-´n-cp-∂-Xv. hm-Sm-\-∏-≈n {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Kn¬-k Xn-e-I≥, kp-ss_-Z ap-l-Ω-Zv, F≥ F-kv a-t\m-Pv, B-tcm-Ky-h-Ip-∏v A-[nIr-X¿ F-∂n-h¿ ]-cn-tim-[-\-bv°v t\-Xr-Xzw \¬-In. ]-cn-tim-[-\ \-S-]-Sn-I-ƒ hcpw Zn-h-k-ß-fn-epw Xp-S-cp-sa-

∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

Ip-ä-¡m-sc I-s−-¯-Ww Nm-e-°p-Sn: k-l-hn-Zym¿-∞n-Ifp-sS dm-Knw-Kn-\v C-c-bm-bn a-cW-a-S-™ A-lm-_n-s‚ a-c-WsØ Ip-dn-®v A-t\z-j-Ww \-SØn Ip-‰-°m-sc I-s≠-Ø-Wsa-∂v a-e-bm-fw I-em-Im-c≥-amcp-sS tZ-io-b kw-L-S-\-bm-b \∑ Nm-e-°p-Sn ta-J-e I-Ω-‰n Bh-iy-s∏-´p.- sI sI am¿-j¬ A[y-£-X h-ln-®p.

Xr-¡qÀ ]-©m-b-¯v sh-¦n-S-§v-þ-I-tÃm-¯v ]p-Ã en-¦v tdm-Un-\v A-©v tIm-Sn- cq-]- Hm^nkn-te-¡v amÀ-¨v \-S-¯n `-c-Wm-\p-a-Xn sh-¶n-Sß - :v sh-¶n-Sß - ˛-v I - t- √m-Øv ]p-√ en-¶v tdm-Un-\v A-©v tIm-Sncq-]b - p-sS \n¿-am-W- `-cW - m-\p-aX - n e-`n-®X - m-bn s]m-Xp-ac - m-aØ - v h-Ip∏v A-dn-bn-®p. sh-¶n-Sß - v kz-tZ-in Ip-Øq¿ sh-≈n-´p-°c - tXm-am-kv hn-hc - m-hIm-i \n-ba- {]-Im-cw sIm-Sp-Ø ]cm-Xn-bp-sS a-dp-]S- n-bn-em-Wv s]mXp-ac - m-aØ - v Cu-Im-cyw A-dn-bn-®Xv. I-gn-™ bp.Un.F-^v k¿-°mcn-s‚ `-cW - ° - m-eØ - v a-We - q¿ Fw.F¬.F B-bn-cp-∂ Fw sI

t]mƒ-k¨ am-k‰ -v d - p-sS ]-cn-{i-a ^-ea- m-bn-´m-Wv Cu en-¶v tdm-Uv A\p-hZ- n-®X - .v ap-Jy-a{- ¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bm-Wv \n¿-am-W {]-h¿-Ø\ - ß - f - p-sS D-Z-v Lm-S\ - w \n¿-hl - n-®X - .v F-∂m¬ \n¿-am-Ww ]m-Xn-hg- nbn¬ sh-®v X-S - s - ∏-Sp-Ib - m-bn-cp∂p. 2005em-Wv \n¿-am-W {]-h¿-Ø\w B-cw-`n-®X - .v G-It- Z-iw aq-t∂ap-°m¬ tIm-Sn- cq-]b - p-sS \n¿-amW {]-h¿-Ø\ - a- m-Wv C-Xp-hs - c \-SØn-bn-´p-≈s - X-∂m-Wv hn-hc - w.

]p-Xp-°m-Sv: ap-kv-enw-eo-Kv Xr°q¿ ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Xr-°q¿ ]-©mb-tØm-^o-kn-te-°v am¿-®v \-SØn. Xr-°q¿-˛A - f - K - ∏ - \ - K - ¿ ]-©mb-Øp-If - n-em-bn In-S° - p-∂ ]-®fn-∏p-dw In-W¿ ap-X¬ Im-h√ - q¿ kvI - qƒ h-sc-bp-≈ tdm-Uv D-S≥ ]p-\¿-\n¿-an-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´p sIm-≠m-bn-cp-∂p am¿-®.v

Im-h-√q¿ In-W¿ ]-cn-k-cØp \n-∂m-cw-`n-® am¿-®v ]-©mb-Øv Hm-^n-kn-\p ap≥-h-iw t]m-en-kv X-S™ p. Xp-S¿-∂v \-S-∂ [¿-W ap-kvenw-eo-Kv ]p-Xp-°m-Sv a-fi-ew sk-{I-´d - n sN-º≥ lw-k D-ZF v- Lm-S\ - w sN-bX v- p. ap-kve - nw-eo-Kv Xr-°q¿ ]-©m-bØ - v I-Ωn-‰n sk{I-´d - n hn F-®v \-hm-kv A-[y-£X h-ln-®p.

Thejas Epaper thrissur Edition 2014-03-13  

Thejas Epaper thrissur edition. 2014-03-13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you