Page 1

{]mtZ-inIw

9 am¿®v 2014 Rmb¿

]cn-]mSn

„Xr-iq¿ Su¨-lmƒ: B-tKm-

f t•m-t°m-a hm-cm-N-c-Ww-˛-Zrim-bw 2014˛ ssh-Io-´v 3.30 „Xr-iq¿ kn.Fw.F-kv kvIqƒ lmƒ: tI-c-f tIm¨-{Kkv Fw Xr-iq¿ \n-tbm-P-I afi-ew I¨-sh≥-j≥-˛ sshIo-´v 4.00 „am-f ]-©m-b-Øv I-Ωyq-Wn‰n lmƒ: sI F tXm-a-kv amkv-‰¿ A-\p-kv-a-c-W-hpw hn Fkv A-Nyp-Xm-\-μ-\v ]p-c-kv-Im-c k-a¿-∏-W-hpw-˛ ssh-Io-´v 3.30 „Xr-iq¿ do-Py-\¬ Xn-b-‰¿: ss^≥ B¿-Sv-kv ssk-ssk-‰n Xr-iq¿ {]-Xn-am-k \m-S-I ]-cn]m-Sn-˛ \m-S-Iw-˛-B-{In A-hdm≥ Fw F-˛ ssh-Io-´v 6.30 „Xr-iq¿ {Sn-®q¿ S-th-gv-kv tlm-´¬: sk-an-\m¿-˛-A-]-kvam-c tcm-K-hpw Nn-In¬-k-bpw-˛ cm-hn-se 10.00 „Xr-iq¿ km-ln-Xy A-°m-Zan ssh-tem-∏n-≈n lmƒ: Ago-t°m-Sv F-∂ ]p-kv-X-I-Øns‚ {]-Im-i-\w-˛ cm-hn-se 10.30 „Xr-iq¿ km-ln-Xy A-°m-Zan lmƒ: k-lr-Z-b th-Zn Xriq-cn-s‚ hm¿-jn-Im-tLm-jhpw A-hm¿-Uv k-a¿-∏-W-hpw-˛ cm-hn-se 9.30

Adnbn-¸pIÄ

Cu am-k-s¯ td-j³ hn-X-c-Ww B-cw-`n-¨p Xr-iq¿: td-j≥ I-S-Iƒ h-gn-bpf-f am¿-®v am-k-sØ td-j≥ km-[-\-ßp-sS hn-X-c-Ww B-cw`n-®p. Cu-am-kw _n.]n.F¬ Im¿-Up-S-a-Iƒ-°v H-cp cq-]m \nc-°n¬ ]-c-am-h-[n 25 In-tem A-cn-bpw c-≠p cq-] \n-c-°n¬ A-©p In-tem tKm-X-ºpw e-`n°p-sa-∂v Pn-√m k-ssπ Hm-^ok¿ A-dn-bn-®p. F.F.ssh (At¥ym-Z-b) hn-`m-K-°m¿-°v H-cp cq-] \n-c-°n¬ 35 In-tem A-cn e-`n-°pw. A-∂-]q¿-Æ Im¿-UpS-a-Iƒ-°v {]-Xn-am-kw 10 Intem A-cn ku-P-\y-am-bn e-`n°pw. F.]n.F¬. Im¿-Up-S-aIƒ-°v 8.90 cq-] \n-c-°n¬ ]-cam-h-[n 9 In-tem A-cn e-`n-°pw. F.]n.F¬. k-_v-kn-Un hn-`mK-°m¿-°v c-≠p cq-] \n-c-°n¬ H-º-Xp In-tem A-cn-bpw e-`n°pw. F.]n.F¬. k-_v-kn-Un hn-`m-K-°m¿-°v In-tem-bv-°v 6.70 cq-] \n-c-°n¬ ]-c-am-h-[n 3 In-tem tKm-X-ºv e-`n-°pw. Fw.]n. F¬. hn-`m-K-°m¿-°v In-tem-bv-°v 12 cq-] \n-c-°n¬ c≠p In-tem B-´ {]-Xn-am-kw e`n-°pw. A-\p-h-Zn-°-s∏-´ A-fhn-epw \n-c-°n-epw td-j≥ km[-\-߃ Im¿-Up-S-a-Iƒ tNm-Zn®p hm-ß-Ww. km-[-\-߃ e`n-°m-Ø-h¿ _-‘-s∏-´ Xm-eq°v k-ssπ Hm-^o-kn¬ A-dnbn-°p-I. t^m¨ \-º¿ C-{]Im-c-am-Wv. Xm-eq-°v k-ssπ Hm^o-kv, Xr-iq¿-˛ 0487˛2331031, Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^o-kv, apIp-μ-]p-cw ˛ 0480˛2825321, Pn-√m k-ssπ Hm-^o-kv, Xr-iq¿˛0487˛2360046, Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^o-kv, X-e-∏n-≈n-˛ 04884˛232257, Nm-h-°m-Sv-˛ 0487˛2502525, sIm-Sp-ß-√q¿ ˛ 0480˛2802374.

Un-.Sn-.]n. tIm-gv-kv

X-fn-°p-fw: tªm-°v ]-©m-bØn-\p Io-gn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ sF.Sn ]-cn-io-e-\ tI-{μ-Øn¬ G-{]n¬ H-∂p ap-X¬ B-cw-`n°p-∂ aq-∂p am-k Un.Sn.]n tIm-gv-kn-\p 10mw ¢m-kv hn-Zym`ym-k tbm-Ky-X-bp-≈-h-cn¬-\n∂v A-t]-£-Iƒ £-Wn-°p∂p. A-h-km-\ Xo-b-Xn am¿-®v 14. t^m¨: 98469 30780.

t_m-[-hÂ-¡-c-W sk-an-\mÀ I-S-∏p-dw: K-h. ssl-kv-Iqƒ kv‰p-U‚ v t]m-en-kv sI-U-‰pw I-S∏p-dw {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μhpw tN¿-∂p th-\¬-°m-e tcmK-߃ Im-c-W-ß-fpw ]-cn-lm-chpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ t_m[-h¬-°-c-W sk-an-\m¿ \-SØn. Izn-kv a¬-k-c-hpw \-S-Øn. F-®v.sF. am-[-h≥ ¢m-sk-SpØp. {]-[m-\ A-[ym-]n-I F sI kp-tem-N-\, A-[ym-]-I-cmb d-jo-Zv, A-\n-X, Sn Fw ap-_md-Iv, A-Pn-Xv, Pn-t\-jv, kp-\n, kn.]n.H-am-cm-b sI km-P≥, Knco-jv-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

{Km-a £o-c kw-K-aw Nm-h-°m-Sv: £o-tcm¬-]m-Z-I k-l-I-c-W kw-L-Øn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ Nm-h-°m-Sv tªm°v {Km-a-£o-c kw-K-aw \-SØm≥ Xo-cp-am-\n-®p. I-∂p-Imen ]-cn-]m-e-\ t_m-[-h¬-°-cW sk-an-\m¿, £o-c-I¿-j-Isc B-Z-cn-°¬ kw-L-Sn-∏n°pw. kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cW tbm-Kw \-K-c-k-` sN-b¿-t]gv-k¨ F sI k-Xo-c-Xv-\w D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Iu¨-kne¿ F-kv ]-fl-P A-[y-£-X hln-®p. C-μn-c c-ho-{μ≥, Iu¨kn-e¿-am-cm-b c-a-Wn _m-_p-cmPv, ]n sI tam-l-\≥, £o-c hnI-k-\ A-kn-kv-‰‚ v U-b-d-IvS¿ sI Fw ssj-Pn, sI F P-bXn-e-I≥, sI hn _m-e-Ir-jvW≥, kp-tc-{μ≥ ]q-t°m-´n¬, I-≠-cm-ti-cn ]-fl-\m-`≥ kwkm-cn-®p.

h-\n-Xm-Zn-\w B-Pcn¨p ]p-Xp-°m-Sv: Xr-°q¿ Ip-Spw-_{io-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ h-\nXm-Zn-\w B-tLm-jn-®p. Pm-{KXm k-an-Xn-bw-Kw A-Uz. B-\μv P-b-N-{μ≥ h-\n-Xm-Zn-\w D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. kn.Un.F-kv sN-b¿-t]-gv-k¨ A-ar-X kp\n¬ A-[y-£-X h-ln-®p. cm-[nI cm-tP-{μ≥, D-Z-b c-Lp-\m-Yv kw-km-cn-®p. h-\n-Xm-Zn-\-Øns‚ `m-K-am-bn Zo-]w sX-fn-bn-®v dm-en \-S-Øn.

Xo-c-tZ-i t]m-en-kvkv-tä-j³ B-cw-`n-¡-Ww: I-S-tem-c Pm-{K-Xm k-an-Xn Nm-h-°m-Sv: I-S-∏p-dw ap-\-°°-S-hn¬ Xo-c-tZ-i t]m-en-kv kv-t‰-j≥ D-S≥ B-cw-`n-°-Wsa-∂v I-S-tem-c Pm-{K-Xm k-anXn tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. a¬ky-sØm-gn-em-fn-I-fp-sS a°ƒ-°v kv-tIm-f¿-jn-]v A-\ph-Zn-°p-∂-Xn-\p-th-≠n- \-S-]Sn-F-Sp-°-W-sa-∂pw B-h-iyw D-b¿-∂p. Xo-c-tZ-i-Øv A-{I-a-{]-h-WX-Iƒ-s°-Xn-sc Pm-{K-Xm k-anXn Aw-K-߃ Pm-K-cq-I-cm-hWsa-∂pw hn-h-c-߃ t]m-en-kns\-bpw X-l-kn¬-Zm-sc-bpw Adn-bn-°-W-sa-∂pw \n¿-tZ-in-®p. kv-Y-ew am-dn-t∏m-b kn.sF. sI Pn kp-tc-jn-\v bm-{X-b-b∏pw Nm¿-sP-Sp-Ø kn.sF. kn_n-®≥ tPm-k-^n-\v kzo-I-c-Whpw \¬-In. X-l-kn¬-Zm¿ ]n

kochi/tcr

bm-{X-b-b-¸p \Â-In

tN¿-∏v: D-]-Pn-√ hn-Zy-`ym-k hnI-k-\ k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy Øn¬ D-]-Pn-√-bn¬ \n-∂v hn-can-°p-∂ A-[ym-]-I¿-°pw A-\[ym-]-I¿-°pw bm-{X-b-b-∏v \¬-In. tN¿-∏v K-h. ssl-kv Iqfn¬ \-S-∂ bm-{X-b-b-∏v k-tΩf-\w tªm-°v ]-©m-b-Øv {]kn-Uv‚ v sI B¿ {io-\n-hmk≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn√m ]-©m-b-Øv t£-a-Im-cy sN-b¿-t]-gv-k≥ A-Uz. Xm-c-aWn I-WvT≥ A-[y-£-bm-bn. tN¿-∏v {Km-a-∏-©m-b-Øw-Kw en√n Hu-tk-∏v D-_m-c-k-a¿-∏-Ww \-S-Øn. kv-Iqƒ ]n.Sn.F. {]-knU‚ v C hn D-Æn-Ir-jv-W≥, F®v.Fw. t^m-dw I¨-ho-\¿ F B¿ cm-Po-hv Ip-am¿, F.C.H. Sn.hn. a-Z-\ tam-l-\≥, Fw.inh-Zm-kv, sI.in-h Zm-kv, C.sI.ap-l-Ω-Zv kw-km-cn-®p. NS-ßn¬ Pn-√m kw-ÿm-\ tZ-ioI-S-tem-c Pm-{K-Xm k-an-Xn tbm-K-Øn¬ X-l-kn¬-Zm¿ ]n hn cm-a-Zm-kv kw-km-cn-°p-∂p b X-e-Øn-se tP-Xm-°-tf-bpw hn cm-a-Zm-kv A-[y-£-X h-ln- kv.sF am-cm-b Fw sI jm-Pn, Aw-K-ß-sf Dƒ-s∏-Sp-Øn-bp-f- I-em-Im-bn-I im-kv-{X {]-h¿®p. kn.sF am-cm-b sI Pn kp- H sP tPm-k-^v, kn.]n.H Fw f I-S-tem-c Pm-{K-Xm k-an-Xn G- Øn ]-cn-N-b sF-Sn-ta-f-bn-se {]-Xn-` I-sf-bpw B-Z-cn-®p. tc-jv, kn-_n-®≥ tPm-k-^v, F- F Pn-Pn kw-km-cn-®p. ]p-Xn-b {]n¬ H-∂n-\v \n-e-hn¬-h-cpw.

thm-«À¸-«n-I-bn t]-cv tNÀ-¡m³ C-¶p Iq-Sn A-h-k-cw Xr-iq¿: tem-Iv-k-` Xn-c-s™Sp-∏v thm-´¿ ]-´n-I-bn¬ t]-cv tN¿-°m≥ C-∂v ssh-Io-´v A©p a-Wn h-sc A-h-k-cw. C-Xn\m-bn F-√m _q-Øp-I-fn-epw {]tXy-Iw kw-hn-[m-\-sam-cp-°nbn-´p-≠v. P-\p-h-cn 22\v {]-kn-≤s∏-Sp-Øn-b thm-´¿ ]-´n-I A-XXv _q-Øp-I-fn¬ ]-cn-tim-[n-

tbm-K-Øn¬ kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-h¿. F-√m F.B¿.H. am-cpw A-h-cp-sS ]-cn[n-bn-ep-≈ t]m-fnMv tÃ-j≥ t\-cn¬ ]-cn-tim-[n-®v ku-Icyw hn-e-bn-cp-Ø-Ww. H-∂n-e-[n-Iw _q-Øp-I-fp≈ t]m-fnMv tÃ-j-\p-I-fn¬ B-h-iy-am-b ku-I-cyw D-s≠-

thm-«À¸-«n-I ]-cn-tim-[n-¡m-³ A-h-k-cw X A-´n-a ]-«n-I 22\v ∂v D-d-∏p-h-cp-Ø-W-sa-∂pw thm-´¿ ]-´n-I-bn¬ t]-cv tN¿°m≥ t\-c-sØ e-`n-® A-t]£-I-fn¬ 12\v ap-ºm-bn Xo¿-∏pI¬-∏n-°-W-sa-∂pw \-fn-\n s\-t‰m \n¿-tZin-®p. {]-iv-\km-[y-X-bp-≈ ÿ-e-߃ ]-cntim-[n-®v t]m-en-kn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ B-h-iy-am-b ap≥-Icp-X-se-Sp-°-W-sa-∂pw A-h¿ \n¿-t±-in-®p. Pn-√m I-e-Iv-S¿-am-

skâv tXm-a-kv tZ-hm-e-b-¯n-sâ `-Þm-cw X-IÀ-¯v tam-j-Ww sIm-Sp-ß-√q¿: sk‚ v tXm-akv tZ-hm-e-b-Øn-s‚ t\¿-® `fim-cw X-I¿-Øv tam-j-Ww. ]-≈n-bp-sS P-\¬ s]m-fn-®pam-‰n A-I-Øv ÿm-]n-® `fim-c-hpw tam-„m-°ƒ X-I¿Øn-´p-≠v. c-≠v h¿-j-Øn-\n-S-bn¬ aq∂m-w X-h-W-bm-Wv Cu N¿®n¬ tam-j-Ww \-S-°p-∂-Xv. ]-

≈n-bn¬ \-S-∂ tam-j-W-Øn¬ C-S-h-I Pm-{K-X k-an-Xn i-‡nbm-bn {]-Xn-tj-[n-®p. C-S-h-I hn-Im-cn d-h. ^m. B‚-Wn sN´n th-en-b-I-Øn-s‚ ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v sIm-Sp-ß-√q¿ Fkv.sF. ]n sI ]-fl-cm-P-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-[w ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p.

{]-Jym-]-\ dm-en-bpw s]m-Xp-k-t½-f-\-hpw Nm-e-°p-Sn: km¿-htZ-in-b a-ln-fm-Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v a-lnfm A-tkm-kn-tb-j-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ A-h-Im-i {]-Jym-]-\ dmen-bpw s]m-Xp-k-tΩ-f-\-hpw \-S-Øn.- _n Un tZ-h- n Fw.-F¬.F,- kn.-]n.-Fw.-G-cn-b sk-{I-´-dn A-Uz.- ]n sI Kn-cn-Pm-h-√-`≥,- ]n -Fw -{io-[-c≥,- C-μn-c tam-l≥,-A-Uz.- sI -B¿ -hn-P-b,- ssl-am-hXn in-h≥,- hn -Fw `-hm-\n kw-km-cn-®p.

Xr-iq¿ I-e-Iv-S-td-‰n¬ \-S-∂ Xr-iq¿, ]m-e-°m-Sv Pn-√-I-fn-se Xn-c-s™-Sp-∏p-am-bn _-‘-s∏-´ D-tZym-K-ÿ≥-am-cp-sS tbm-K-Øn¬ No-^v C-e-Iv-S-d¬ Hm-^n-k¿ \-fn-\n s\-t‰m kw-km-cn-°p-∂p cm-b Fw F-kv P-b, sI cm-a-N- Ω-Zv A-en, C-e-Iv-j≥ sU-]yq- F.Un.Fw. sI si¬-h-cm-Pv ]{μ≥, k-_v I-e-Iv-S¿ ao¿ ap-l- ´n I-e-Iv-S¿ ]u-fn≥ ]n hn , s¶-Sp-Øp.

tI-c-f im-kv-{X a-Zy-im-e-I-fp-sS Im-cy-¯n km-ln-Xy ]-cn-j-¯v ap-Jy-a-{´n \n-e-]m-Sv hy-à-am-¡-Ww: k-t½-f-\w Nm-e-°p-Sn: tI-c-f im-kv-{X a-Zy-\n-tcm-[-\ k-an-Xn km-ln-Xy ]-cn-j-Øv Nm-e-°pSn ta-J-e k-tΩ-f-\w Xm-eq-°v {K-Ÿ-im-em kw-Lw {]-knU‚ v sF _m-e-tKm-]m-e≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp.- kw-Lm-S-I k-an-Xn sN-b¿-am≥ kn -Unt]mƒ-k¨ A-[y-£-X h-ln®p.- A-Uz.- sI -]n c-hn {]-Im-iv bp-‡n Nn-¥-bpw k-a-Im-eo-\ tI-c-f-hpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ ¢m-s -Sp-Øp.- ]p-Xn-b `m-c-hmln-I-fm-bn tUm.- F sI c-ho{μ≥ (-{]-kn-U‚ v),- ]n F-kv -PqW (-sk-{I-´-dn),- kn -sI -D-Øa≥ (J-Pm-©n)-F-∂n-h-sc sXc-s™-Sp-Øp.

Xr-iq¿: a-Zy-im-e-I-fp-sS FÆw- Ip-d-bv-°p-∂Xn¬ ap-Jy-a{¥n \n-e-]m-Sv hy-‡-am-°-Wsa-∂v tI-c-f a-Zy-\n-tcm-[-\ kan-Xn kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn kn kn km-P≥ B-h-iy-s∏-´p. ]p-Xn-b A-_v-Im-cn h¿-jw F-{X i-X-am-\w jm-∏p-Iƒ \n¿Ø-em-°p-sa-∂v C-t∏mƒ {]Jym-]n-°m-\m-I-Ww. D-]-tbmKw Ip-d-bv-°p-∂-Xn¬ k¿-°mcn-s‚ k-ao-]-\w Ku-c-h-X-c-amhW-sa-¶n¬ ]p-Xn-b a-Zy-jm-∏pXp-S-ßn-√ F-∂p am-{Xw- ]-d™v A-h-km-\n-∏n-°m-\mhns√-∂m-Wv kp-{]ow tIm-S-Xn Nq-

s{S-bn-\nÂ\n-¶p ho-Wv IÀ-Wm-S-I kz-tZ-in-bp-sS Im A-äp Nm-e-°p-Sn: ]-c-ip-dmw F-Iv-kv-{]kn¬ \n-∂p ho-Wv I¿-Wm-S-I kz-tZ-in-bp-sS Im¬ A-‰p. ap-cnßq¿ Un-ssh≥ \-K¿ sd-bn¬th tÃ-j-\n¬ B-Wv kw-`-hw. jn-tam-K kz-tZ-in-bm-b tPm¨ sd-kv-‰n(49)s‚ h-e-Xp Im¬ B-Wv ]vfm-‰v-t^m-an-\p C-Sbn-te-°v ho-W-Xn-s\ Xp-S¿-∂v s{S-bn¬ I-b-dn N-X-™v A-‰p t]m-b-Xv. s{S-bn-\n¬ \n-∂v A-Ωbpw k-tlm-Z-cn-bpw C-d-ßn tPm¨ C-d-ßp-∂-Xn-\p ap-ºv s{Sbn≥ \o-ßp-I-bm-bn-cp-∂pw. XpS¿-∂v Im¬-h-gp-Xn ho-gp-I-bm-bncp-∂p. tPm-Wn-s\ c-£n-°m≥ {ian-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ ^v-fm-‰v-t^m-

an¬ ho-W ]-cn-t°-‰ k-tlm-Z-cn Ko-X(39)sb Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-®p. i-\nbm-gv-® D-®-bv-°v H-∂n-\v ap-cn-ßq¿ Un-ssh≥ \-K¿ sd-bn¬-th tÃj-\n-em-Wv kw-`-hw. ap-cn-ßq¿ Un-ssh≥ [ym-\-tI-{μ-Øn¬ AΩ ta-cn-s°m-∏w [ym-\-Øn-s\Øn-b-Xm-Wv tPm-Wpw Ko-X-bpw. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v H-∂-c-tbmsS-bm-Wv ]-c-ip-dmw F-Iv-kv-{]-kv bm-{X Xp-S¿-∂-Xv. sIm-c-´n t]m-enkv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-®p.

t¥mƒ kv-{Xo-i-‡n-tI-{μ-Øns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ "kv-{Xo-Ifpw \n-b-a-hpw' F-∂ hn-j-bØn¬ sk-an-\m¿ \-S-Øn. No^v Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v hn ]n C-μn-cm-tZ-hn D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. sU-]yq-´n ta-b¿ ]n hn ktcm-Pn-\n A-[y-£-X h-ln-®p. A-Uz. ko-\ cm-P-tKm-]m¬, A-Uz. sI Un D-j {]-`m-j-Ww \-S-Øn. dn-´-tb¿-Uv P-Ãn-kv sI kp-Ip-am-c≥, Pn-√m ]-©mb-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v eo-e kp-{_-“-Wy≥, Pn-√m in-ip-hnI-k-\ ]-≤-Xn Hm-^nk¿ ]n sI Xr-iq¿: h-\n-Xm Zn-\m-N-c-W- ta-cn kw-km-cn-®p. Pn-√m P-Uv-PntØm-S-\p-_-‘n-®v A-ø- bm-bn ÿm-\-°-b-‰w e-`n-® F

sk-an-\mÀ \-S-¯n

hn \m-cm-b-W≥, \n-bp-‡ Pn√m P-Uv-Pn l-Wn h¿-§o-kv F∂n-h-sc B-Z-cn-®p.

kz-em-¯v a-Pv-en-kv C-¶v ]-∂n-Ø-Sw: am-kw tXm-dpw Nnd-a-t\-ßm-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ sh-®v \-S-°p-∂ kz-em-Øv a-Pven-kv C-∂v ssh-Io-´v G-gn-\v Nnd-a-t\-ßm-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ \S-°pw. kz-em-Øn-\v A-Iv-_¿ A-en _m-J-hn ]p-∂-bq¿-°p-fw t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. C-{_m-lnw ap-kv-eym¿, D-kv-am≥ ap-kv-eym¿ ]-s¶-Sp-°pw. C-kv-am-bn¬ s]cp-ºn-em-hv {]-kw-Kn-°pw.

≠n-°m-´n-b-Xv. {Xo kv-‰m¿ tlm´-ep-Iƒ-°v _m¿ sse-k≥-kv \¬-In-s√-∂ kw-ÿm-\ k¿°m-cn-s‚ \n-e-]m-Sv i-cn-h-® kp{]ow tIm-S-Xn hn-[n-sb a-Zy-\ntcm-[-\ k-an-Xn kzm-K-Xw sNbv-Xp. \n-e-hm-c-an-√m-Ø 418 _mdp-Iƒ-°v {]-h¿-Ø-\m-\p-a-Xn \¬-In-b-Xv k¿-°m-cn-s‚ ho-gvN-bm-sW-∂v I-s≠-Øn-b kml-N-cy-Øn¬ C-°m-cyw A-t\zjn-°p-∂ P-Ãn-kv cm-a-N-{μ≥ IΩo-j-s‚ dn-t∏m¿-´v h-cp-∂-Xp-hsc Cu _m-dp-Iƒ-°v sse-k≥kv ]p-Xp-°n \¬-I-cp-sX-∂v km-P≥ B-h-iy-s∏-´p.

Nm-e-°p-Sn: Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bn¬ tUm-Iv-S¿-am-¿ Iq-´ Ah-[n-sb-Sp-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tcm-Kn-Iƒ h-e-™p.- tUm-Iv-S¿am¿ A-h-[n-sb-Sp-Ø-Xn-s\ XpS¿-∂v H.-]n.-hn-`m-K-Øn-se-Ønb-h¿ sh-´-em-b-Xv.- G-sd t\-cw Im-Øp \n-s∂-¶n-epw tUm-Iv-

S¿-am¿ F-Øn-bn-√.- Xp-S¿-∂v At\z-jn-®-t∏m-gm-Wv A-h-[n-sbSp-Ø Im-cy A-dn-™-Xv.- Zq-c ÿ-e-ß-fn¬ \n-∂p F-Øn-bh-cm-Wv Iq-Sp-X¬ _p-≤n-ap-´nem-b-Xv.- hn-h-c-a-dn-™v _n Un tZ-h- n Fw.-F¬.-Fbpw ÿ-esØ-Øn-bn-cp-∂p.

hn-Zy-m`ym-k sk-an-\mÀ ]p-∂-bq¿-°p-fw: a-μ-emw-Ip-∂v Pn.F-^v.bp. ]n. kv-Iq-fv 91-mw hm¿jn-Im-tLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn A-hm¿-Uv Zm-\-hpw, hn-Zy-m`ym-k sk-an-\m-dpw \-S-∂p. sI hn A-–p¬-Jm-Z¿ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. ]p-∂-bq¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U-≠v \-^o-k-Ip-´n h-enb-I-Øv A-≤y-£-bm-bn-cp-∂p. D-]-Pn-√ X-e-Øn¬ \-S-∂ im-kv-{X ta-f-bn-epw Izn-kv a¬-k-c-Øn-epw hn-P-bn-® hn-Zym¿-Yn-°v A-hm¿Uv hn-X-c-Ww tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U-≠v Sn F sF-j-bpw Pn√ ]-©m-b-Øv B-tcm-Ky hn-Zym-`ym-k Ãm‚nw-Kv I-Ω-‰n sN-b¿-am≥ B¿ ]n _-jo-dpw \-S-Øn. ssI-sø-gp-Øv am-kn-I-bp-sS {]-Im-i\w Nm-h-°m-Sv F.C.H. - ]n Un {]-Xo-jv \n¿-h-ln-®p. hm¿-Uv AwKw Sn sI D-kv-am≥, Nm-h-°m-Sv _n.]n.H. -sI Fw sse-e. kv-Iqƒ {]-[m-\m-[ym-]n-I ]n ]n kp-Pm-X, ]n.Sn.F {]-kn-U‚ v F sI kpss_¿, hn a-t\m-Pv-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

sd-bnÂ-th taÂ-¸m-ew: B-Iv-j³ I-½n-än {]-t£m-`-¯n-te-¡v

Kp-cp-hm-bq¿: In-g-t°-\-S-bn¬ d-bn¬-th ta¬-∏m-e \n¿-amWw D-S≥ B-cw-`n-®n-s√-¶n¬ k-a-cw Xp-S-ßm≥ B-Iv-j≥ IΩn-‰n-bp-sS-t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ N¿-®-bn¬ Xo-cp-am-\-am-bn. A-[n-Im-cn-Iƒ-°v `o-a-l¿-Pn k-a¿-]n-°m-\pw km-bm-lv-\-”[¿-W \-S-Øp-hm-\pw Xo-cp-am-\n-®p. tbm-K-Øn¬ 32 kw-L-S\-I-fp-sS {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp. \-K-c-k-` A-[y-£≥ Sn Sn in-h-Zm-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n sF B-t‚m A-[y-£\m-bn. {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv sI ]n F. d-jo-Zv, ]n hn ap-l-Ω-Zv bm-kn≥, Pn sI {]-Im-i≥, c-hn N-¶-Øv, i-in hm-d-Wm-´v, ta-gvkn tPm-bv, A-cp¨ ]p-Xp-°m-Sv, sI Pn kp-Ip-am-c≥, B¿ hn A-en, ap-c-fo-[-c≥-]n-≈ kw-km-cn-®p.

Xr-iq¿: ]m-c-º-cy-sØ \n-tj-[n-®pw \n-cm-I-cn-®-p-a-√ B-[p-\nI-X I-S-∂p-h-tc-≠-sX-∂v tUm.- Fw hn \m-cm-b-W≥ A-`n-{]mb-s∏-´p. {]-^.- ]n i-¶-c≥ \-ºym¿ ^u-t≠-j-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ ]m-c-º-cy-hpw X-t±-io-b B-[p-\n-I-X-I-fpw F-∂ hn-jb-Øn¬ {]-^.- ]n i-¶-c≥ \-ºym¿ kv-am-c-I-{]-`m-j-Ww \-SØp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ]m-c-º-cy-tØm-Sv I-e-ln-®pw AXn-s‚ k¿-Km-fl-I-X-I-sf Dƒ-s°m-≠p-am-Wv B-[p-\n-I-X IS-∂p-h-tc-≠-sX-∂pw A-t±-lw -]-d-™p. ^u-t≠-j≥ {]-knU-≠v {]-^.- B¿ tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X -h-ln-®p. tI-c-f-h¿-a tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ {]-^.- sI F-kv P-b-N-{μ≥, tUm. kn im-¥n, tUm. -hn-sI hn-P-b≥, tUm.- kn F≥ ]-c-taiz-c≥, ]n ]n sI s]m-Xp-hmƒ, I-Sm-t¶m-Sv {]-`m-I-c≥,Im-hpºm-bn _m-e-Ir-jv-W≥, sI F¬ _m-_p kw-km-cn-®p.

dn-eo-^v skm-ssk-än- Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w

I-bv-]-aw-K-ew: Nm-a-°m-e sk‚¿ X-h-°¬ dn-eo-^v skmssk-‰n-bp-sS Hm-^o-kv D-Zv-Lm-S-\w A-Uz. hn F-kv kp-\n¬Ip-am¿ Fw.F¬.F \n-cz-ln-®p. X-h-°¬ c-£m-[n-Im-cn ]n F \u-jm-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. {Km-a-]-©m-b-Øv Aw-Kw ]n sI lw-k, Fw kn sI C-{_m-lnw-Ip-´n, F kn A-–p¬ Ako-kv, Fw Fw \u-jm-Zv kw-km-cn-®p.

a-Zy-\n-tcm-[-\w B-h-iy-s¸-«v D-]-tcm-[ k-a-cw

Xr-{]-bm¿: kw-ÿm-\-Øv k-ºq¿-W a-Zy-\n-tcm-[-\w \-S-∏nem-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v tem-I h-\n-Xm Zn-\-Øn¬ sh¬s^-b¿-]m¿-´n Hm-^v C-¥y Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ Xr-{]-bm-dn¬ kz-Im-cy _m-dn-\p ap-∂n¬ D-]-tcm-[ k-acw \-S-Øn. Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v F Pn j-◊p-J-\v sshZy¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. h-\n-Xm hn-`m-Kw Pn-√m I¨-ho-\¿ A-Uz. ^m-co-Z A≥-km-cn A-[y-£-bm-bn-cp-∂p. kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v t{]-a Pn ]n-jm-c-Sn -km-cn-®p.

"_-joÀ-þ-]p-\À hm-b-\' knw-t]m-kn-bw

Xr-{]-bm¿: hm-b-\ G-‰-hpw an-I-® kmw-kv-Im-cn-I {]-h¿-Ø-\am-sW-∂pw hm-b-\-bn-eq-sS A-t\-I P-∑-Øn-s‚ Po-hn-X-amWp e-`y-am-Ip-∂-sX-∂pw {]-^. hn Pn X-ºn. \m-´n-I Fkv.F≥. tIm-f-Pn-se a-e-bm-f hn-`m-Kw kw-L-Sn-∏n-® "_-jo¿ Ir-Xn-Iƒ-˛-]p-\¿ hm-b-\ hn-j-b-Øn-se knw-t]m-kn-b-Øns‚ D-Zv-Lm-S-\w ]n Pn X-ºn \n¿-h-ln-®p. {]n≥-kn-∏¬ {]-^. kn hn-t\m-Zv-Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln-®p.

h-d-«nsb Xr-¯m-e A-ar-Xm-\-µ-a-bn aT-hp-am-bn _-Ô-s¸-« ]mIpSn-shÅ ]²-Xn-bn hmÀ¯: kw-kv-Im-c-¯n-t\-ä DÄ-s¸-Sp-¯m³ \-S-]-Sn]m-h-d-´n: ]m-h-d-´n {Km-a-∏-©m-bB-Lm-X-sa-¶v ]p.I.k. Øn-s\ Xr-Øm-e Ip-Sn-sh-≈ ]-

Xr-iq¿: tI-c-f-Øn-s‚ Cu-Sp-‰ P- \ m- [ n- ] - X y- ˛ - a - X - \ n- c - t ]- £ kw-kv-Im-c-Øn-t\-‰ I-\-Ø BLm-X-am-Wv A-ar-Xm-\-μ-a-bn aT-hp-am-bn _-‘-s∏-´ k-ao-]Im-e-Øp sh-f-n-s∏-´ h-kv-Xp-XI-sf-∂v ]p-tcm-K-a-\-I-em kln-Xy kw-Lw {]-kv-Xm-hn-®p. A-t[m-tem-I kw-L-ßsf t]m-epw e-÷n-∏n-°p-∂ a\p-jy-Xz hn-cp-≤ {]-h¿-Ø-\ß-fm-Wv Bƒ ssZ-h tI-{μß-fn¬ \-S-∂p sIm-≠n-cn-°p-

∂-sX-∂m-Wv a-\- n-em-I-p-∂Xv. C-¥y-bp-sS B-[ym-fln-I ]m-c-º-cy-Øn-\p \n-c-°m-ØXm-Wv Bƒ-ssZ-h kw-kv-Imcw. C-Ø-cw On-{Z-i-‡n-I-sf Xp-d-∂p Im-´p-∂ am-[y-a-߃s°-Xn-tc \-S-Øp-∂ `o-j-WnI-fpw {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\-ßfpw ^m-jn-Ãp X-{¥-am-sW∂pw C-Xn¬ A-]-e-]n-°p-∂psh-∂pw ]p-tcm-K-a-\ I-em km-Kn-Xyw kw-Lw {]-km-Xmhn-®p.

]p-jv-]mw-K-Z³ A-\p-kv-a-c-Ww A-¥n-°m-Sv: kn.]n.Fw. t\-Xm-hv Im-cm-am-°¬ ]p-jv-]mw-K-Z≥ Nc-a-hm¿-jn-I-tØm-S-\p-_-‘n-®v A-¥n-°m-Sv tem-°¬ I-Ωn-‰n-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ A-\p-kv-a-c-W-hpw ]p-jv-]m¿-®-\-bpw \-S-Øn. tem-°¬ sk-{I-´-dn F hn {io-h-’≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F sP sP-bv-tam≥ A-[y-£-X h-ln-®p. hn F Zn-hm-I-c≥, Sn sF Nmt°m, F sI A-`n-em-jv, a-Wn i-in, hn F-kv kp-{_-lv-a-Wy≥, hn sI th-em-bp-[≥ kw-km-cn-®p.

Kp-cp-hm-bqÀ B-\-tbm-«w: k-_v I-½n-än tbm-Kw tNÀ-¶p Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq¿ B\-tbm-´-Øn-s‚ k-∫v- I-Ωn-‰n tbm-Kw B-\-tIm-´-bn¬ tN¿∂p. tZ-h-kzw A-Uv-an-\n-kv-t{S‰¿ sI ap-c-fo-[-c-≥ A-[y-£-X h-ln-®p. B-\-tbm-´-a-¬k-ctbm-´-Øn-s‚ kp-c-£m {I-ao-Ic-W-ß-fp-sS `m-K-am-bn I¿-i-\ \-S-]-Sn-I-ƒ kzo-I-cn-°m≥ tbmK-Øn¬ Xo-cp-am-\-am-bn. ]-s¶Sp-°p-∂ ]m-∏m≥-am¿ \n¿-_‘-am-bpw bq-\n-t^mw [-cn-°Ww, a-Zy-]n-s®-Ø-cp-Xv, h-\w-hIp-∏n-s‚ \n¿-tZi-{]-Im-cw shbn¬ aq-°p-∂-Xn-\v ap-ºv a-¬kc-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ B-\-Isf tIm-´-bn¬-\n-∂pw Xn-cp-Øn°m-´v ]-d-ºn¬ F-Øn-°-Ww Xp-S-ßn-b-h B-\-]m-∏m≥-am¿°v \n¿-tZ-i-߃ tbm-K-Øn-ep≠m-bn. A-\n-jv-S kw-`-h-߃ H-gnhm-°m-\m-bn Xr-»q¿ ss{Iw-{_m©v F-kv.]n B¿ sI P-b-cm-Pn-

tUm-Iv-SÀ-am-cpsS Iq-« A-h-[n-; tcm-Kn-IÄ h-e-ªp

B-[p-\n-I-X I-S-¶p-h-tc-−-Xv ]m-c-¼-cy-s¯ \n-tj-[n-¨-sÃ-¶v

X

°m-\pw C-∂v A-h-k-c-ap-≠mhpw. ]p-Xn-b A-t]-£-I-cn-se A¿-l-sc Dƒ-s∏-Sp-Øn A-¥na ]-´n-I am¿-®v 22\v ]p-d-Øn-d°-W-sa-∂v No-^v C-e-Iv-{S-d¬ Hm-^o-k¿ \-fn-\n s\-t‰m \n¿tZw \¬-In. Xr-iq¿, ]m-e-°m-Sv Pn-√-I-fnse Xn-c-s™-Sp-∏p-am-bn _-‘s∏-´ D-tZym-K-ÿ≥-am-cp-sS Xriq¿ I-e-Iv-S-td-‰n¬ tN¿-∂

3

s‚ {]-tXy-I ta¬ t\m-´-Øn¬ h≥ kp-c-£m-{I-ao-I-c-W-ß-fpw G¿-s∏-Sp-Øp-sa-∂v Kp-cp-hm-bq¿ tZ-h-kzw `-c-W-k-an-Xn Aw-Kw F≥. cm-Pp ]-d-™p. B-h-W-]-d-ºv a-tl-iz-c≥ \-ºq-Xn-cn-∏m-Sv, sse-hv tÃm-°v sU-]yp-´n A-Uv-an-\n-t{Ã-‰¿ sI Ir-jv-W≥-Ip-´n, sse-hv tÃm-°v kq-∏¿ ssh-k¿ Sn hn Ir-j-W-Zm-kv, \-K-c-k-` Aw-Kw sI ]n D-Z-b≥, Kp-cp-hm-bq¿ Akn t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ B¿ P-b-N-{μ≥-]n-≈, Kp-cp-hm-bq¿ kn.sF sI kp-Z¿-i≥, tZ-hkzw sh-‰-dn-\-dn tUm-Iv-S¿-am-cmb tUm-Iv-S¿ Sn kn B¿ \ºym¿, tUm-Iv-S¿ ap-c-fo-[-c≥, tUm-Iv-S¿ sI kn ]-Wn-°¿, tUm-Iv-S¿ tZ-h≥ \-ºq-Xn-cn, tUm-Iv-S¿ hn-th-Iv F-∂n-h-cpw, ]-cn-N-b-k-º-∂-cm-b tZ-h-kzw dn-´-tb¿-Uv D-tZym-K-ÿ-cpw ]- Im-en-°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n ssk-¢n-Mv Nmw-]y≥-jn-∏n¬ tP-Xm-°-fm-b Xr-iq¿ sk‚ v s¶-Sp-Øp. tXm-a-kv tIm-f-Pv Sow

≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p≈ {]m-cw-` \-S-]-Sn-Iƒ B-cw-`n®p. a-{¥n ]n sP tPm-k-^n-\v \nth-Z-\w \¬-In-b-Xn-s‚ ^-e-ambm-Wv ]m-h-d-´n ]-©m-b-Øn-s\ Xr-Øm-e ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-SpØ-W-sa-∂v _-‘-s∏-´-h¿-°v \n¿-tZiw \¬-In-b-Xv. ap-ºv I-cph-∂q¿ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm≥ {i-ans®¶n-epw ]-≤-Xn A¿-_≥ ta-J-e-bn-te°v Np-c-p-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. I-gn™m¬ ]-©m-b-Øn-s‚ ]-cn-[nbn¬ h-cp-∂ Xo-c-tZ-i ta-J-e-bnse Ip-Sn-sh-≈ {]-iv-\w ]-cn-l-cn°m≥ I-gn-bp-sa-∂ hn-izm-k-Ønem-Wv {]-kn-U‚ v hn-a-e tk-Xpam-[-h≥. ]m-h-d-´n ]-©m-b-Øns\ ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bXn-s\ Xp-S¿-∂v _-‘-s∏-´-h¿ ÿ-ew k-μ¿-in-®v πm-\n\v cq-]I¬-∏-\ \-S-Øn-h-cn-I-bp-am-Wv.

Xp-Wn-¡-S-I-fn h-\n-Xm sXm-gn-em-fn-IÄ ]o-U-\-¯n-\n-c-bm-hp-¶p: km-dm tPm-k-^v Xr-iq¿: \-K-c-Øn-se Xp-Wn-°S-I-fn¬ tPm-en-s°-Øp-∂ kv{Xo-I-sf D-S-a-Iƒ {Iq-c-am-bn ]oUn-∏n-°p-∂-Xm-bn Bw- B-Zv-an Xr-iq¿ ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew ÿm-\m¿-Yn {]-^.-km-dm tPmk-^v hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-tcm-]n-®p. kv-{Xo-I-sf Iq-SpX¬ {]-Xn-k-‘n-I-fn-te-°v X≈n-hn-Sp-sa-∂-Xn-\m¬ G-Xv ÿm-]-\-ß-fm-sW-∂v sh-fns∏-Sp-Øm≥ C-t∏mƒ I-gn-bns√-∂pw A-h¿ ]-d-™p. F∂m¬, Bw- B-Zv-an-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ C-Ø-cw ÿm-]-\-ßfn¬ t]m-bn am-t\-Pv-sa‚n-t\mSv \n-e-]m-Sv A-dn-bn-°p-sa-∂pw A-h¿ ]-d-™p. Cu \-S-]-Sn A-X-Xv sXm-gnen-S-ß-fn-ep-≈ kv-{Xo-I-fp-sS `m-hn-sb _m-[n-°n-t√-sb-∂ tNm-Zy-Øn-\v hy-‡-am-b a-dp-]Sn-bp-ap-≠m-bn-√. c-≠v h¿-jw apºv Xm≥ \-S-Øn-b k¿-sh-bnem-Wv C-Ø-cw A-\p-`-h-߃ Xp-Wn-°-S-I-fn-epw a-‰p-ap-≈ kv-

{Xo Po-h-\-°m-cp-sS Zp-cn-X߃ a-\-kn-em-b-sX-∂v km-dm tPm-k-^v ]-d-™p. A-∂v C-Xn-s\-Xn-sc {]-Xn-Icn-°m-Xn-cp-∂-Xn-s\-°p-dn-®p-≈ kw-i-b-߃-°pw So-®¿-°v a-dp]-Sn-bn-√. thm-´v e-£y-an-´-√ Ct∏m-g-sØ \o-°-sa-∂pw a-\pjym-h-Im-i-am-Wv {]-[m-\-sa∂pw A-h¿ hy-‡-am-°n. XpWn-I-S-I-fn¬ c-≠v X-h-W-bmWv kv-{Xo sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v aq-{X-sam-gn-°m≥ t]m-epw A-\pa-Xn-bp-≈-Xv. aq-∂mw-h-´w t]mtI-≠n-h-∂m¬ 50 cq-] ]n-g hmßp-∂ ÿm-]-\-߃ Xr-iq-cnep-s≠-∂m-Wv c-≠v h¿-jw apºv k¿-shbn¬ A-dn-™-Xv. CXv a-\p-jym-h-Im-i ew-L-\-amWv-. Bw- B-Zv-an ]m¿-´n Pn-√m sk-{I-´-dn Pn-Xn≥ k-Zm-\-μ≥, tIm Hm¿-Un-t\-‰¿ kn cm-tP-jv Ip-am¿, h-\n-Xm h-f-≠n-b¿-amcm-b \n-jm ta-t\m≥, Km-b-{Xn \n¿-Ω-e hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

Thejas Epaper thrissur Edition 2014-03-09  

Thejas Epaper thrissur edition. 2014-03-09

Advertisement