Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/TCR

hntij§Ä

Xr-iq-cn a-g-hn ta-f s^-{_p-h-cn 11 ap-XÂ; 130 Nn-{X-§-Ä {]-ZÀ-in-¸n-¡pw

i-c-Xv c-ho-{µ-\pw B-jn-a a-t\m-Pn-\pw tSmwbm-kv ]p-c-kv-Im-cw Xr-iq¿: sI ]n D-Z-b-`m-\p A-

\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\-hpw, tIc-f kv-Iqƒ I-tem-¬k-hØn¬ ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw efn-X-Km-\-Øn¬ H-∂mwÿm-\sØ-Øn-b-h¿-°p-≈ tSmw-bmkv ]p-c-kv-Im-c-Zm-\-hpw s^{_p-h-cn H-º-Xn-\v \-S-°pw. Imk¿-tKm-Uv D-Zn-cq¿ Pn.-F-®v.-Fkv. kv-Iq-fn-se i-c-Xv c-ho-{μ\pw I-Æq¿ am-Sm-bn Pn.-Pn.-F®v.-F-kv. kv-Iq-fn-se B-jn-a a-

B-jn-a a-t\m-Ppw i-c-Xv c-ho-{μ-\pw t\m-Pn-\p-am-Wv 25,000 cq-] hoX-ap-≈ tSmw-bm-kv ]p-c-kv-Imcw.- ssh-Io-´v \m-en-\v t]-cm-awK-ew, tSmw-bm-kv Km¿-U-\n-se C-e-™n-Ø-d-bn ¬ I-em-a-WvU-ew tKm-]n-bp-sS A-[y-£-Xbn¬ \-S-°p-∂ sI ]n D-Z-b-`m\p A-\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\Øn¬ hn-P-bn-Iƒ-°v ]p-c-kvIm-cw \¬-Ipw. h-b-em¿ cm-ah¿-Ω-bp-sS `m-cy `m-c-Xn X-ºpcm-´n, ssh-°w ap-l-Ω-Zv _-jodn-s‚ a-I≥ A-\o-jv _-jo¿, Xr-iq¿ A-Xn-cq-]-X ap≥ hn-Imcn P-\-dmƒ tam¨.

{]-Xn-jvTm-Zn-\D-Âk-hw 5\v

31 -P\p-h-cn 2014 sh≈n

k-Xy-tkm-Z-Iv- \m-S-Ikw-L-Øn-\v A-Jn-e tI-c-f F-gp-Ø-—≥ k-am-Pw {]-h¿-Ø-I¿ kzo-I-c-Ww \¬-Ip-∂p

]q-\ -k-Xy-tkm-Z-Iv- \m-S-Ikw-L-¯n-\v kzo-I-c-Ww \Â-In Xr-iq¿: tI-cf - kw-Ko-X \m-SI A-°m-Za - n kw-LS- n-∏n-°p-∂ A¥m-cm-jv{- S \m-St- Im-¬k-hØ - n ¬ ]q-\ \-K-c-]m-en-I -ip-Nn-Xz Po-h\ - ° - m-cp-sS kw-Lw A-hX - cn-∏n-®- -k-Xy-tkm-Z-Iv- \m-S-I kw-LØ - n-\v A-Jn-e tI-cf - Fgp-Ø-—≥ k-am-Pw {]-h¿-Ø-I ¿ kzo-Ic - W - w \¬-In. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn sI tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ am-ÿ A-

[y-£\ - m-bn. \m-SI - kw-hn-[m-bI≥ A-Xp¬ ]o-tT-sb kw-ÿm\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn s_m-s° \¬-In. tIm¿-]-td-j≥ Iu¨-kne¿ {io-a-Xn ssh-tZ-ln kw-hn[m-b-I-\v lm-c-a-Wn-bn-®p. \m-SI kw-hn-[m-b-I≥ A-Xp¬ ]otT, \m-S-I kw-Lmw-K-ß-sf kam-Pw {]-h¿-Ø¿-°v ]-cn-Nb - s - ∏Sp-Øn. ]q-\ tIm¿-]t- d-j\ - n-se

ip-Nn-Xz sXm-gn-em-fn-I-fp-sS bqWn-b\ - m-Wv \m-SI - w A-hX - c - n-∏n®-Xv. kw-ÿm-\ P-\d - ¬ sk-{I´-dn {]-^. Sn _n hn-P-b-Ip-am¿, {io-a-Xn ssh-tZ-ln, A-Uz. sI sI hm-cn-Pm-j≥, A-Uz. ]n B¿ kp-tc-jv, A-Uz. F≥ k-t¥mjv, ]-fln-\n tam-l≥-Zm-kv, sI tKm-]m-eI - r-jvW - ≥, Sn F-kv Pb≥, Fw Pn cm-aI - r-jvW - ≥, kn sI Kw-Km-[c - ≥ kw-km-cn-®p.

Xr-iq¿: kw-Ko-X \m-SI - A-°mZ-an Imw-]kn¬ \-S° - p-∂ 9m-aXv a-gh - n¬ N-eN - n-{X ta-fb - n¬ tem-I-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ßfn¬ \n-∂p- ≈ - 130 Nn-{X-߃ {]Z¿-in-∏n-°pw. F-gp-Øp-Im-cnbpw N-eN - n-{X-{]-h¿-ØI - b - p-amb Ip-´n-tc-hX - n-bp-sS A-[y-£X-bn-ep-≈ H-ºX - w-K Pq-dn-bm-Wv 350 Nn-{X-ßf - n¬ \n-∂v Cu Nn{X-߃ Xn-cs - ™-Sp-ØX - v. s^-{_p-h-cn 11 ap-X¬ 17 hsc-bm-Wv ta-f- \-S° - p-I. tem-I{]-i-kv-X-am-b \n-c-h-[n Nn-{X߃ C-Øh - W - N-eN - n-{X-ta-fbn¬ {]-Z¿-in-∏n-°pw. {]-ik - vX I-t\-Un-b≥ kw-hn-[m-b-I-\mb am¿-°v B-jv-_m-dn-s‚ dnt{Sm-ks v- ]-ISv- o-hm-Wv ta-fb - p-sS G-‰-hpw {]-[m-\ B-I¿-j-Wob-X. B-jv-_m-dn-s‚ tIm¿-]td-j≥, -am-\p-^m-Iv-®-dnMv I ¨-sk‚ v, Sq ss{_-Uv-kv B ‚ v F kv-Im¬-s]¬: F e-kv_n-b≥ ta-tc-Pv F-∂o Nn-{X-ßfm-Wv {]-Z¿-in-∏n-°p-∂X - v. temI-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬

\n-∂v 26-Hm-fw ]p-ck - vI - m-cß - ƒ t\-Sn-b Nn-{X-am-Wv tIm¿-]-tdj≥. ap-ºp-hs - c \-Ωp-sS Po-hnX-Øn-s‚ `m-Ka - √ - m-Xn-cp-∂ BtKm-f tIm¿-]td-‰v `o-a∑ - m¿ ]n∂o-sS-ßs - \ A-hn-`m-Py-`m-Ka - mbn F-∂X - m-Wv Nn-{X-Øn-s‚ {]ta-bw. _-°m-s‚ A-tX-t]-cnep-≈ ]p-kv-X-I-sØ B-[m-cam-°n \n¿-an-® Cu Nn-{Xw A[n-Im-ch - pw k-ºØ - pw X-Ωn-ep≈ _-‘-sØ ]-cn-tim-[n-°p∂ cm-jv-{So-b tUm-Iyp-sa‚-dnbm-Wv. tem-I-{]-i-kv-X `m-jm imkv-{X-⁄-\pw Nn-¥-I-\p-am-b t\mw tNm-kv-In-bp-sS Po-hn-XsØ-bpw Nn-¥-I-sf-bpw {]-tab-am-°p-∂ Nn-{X-am-Wv am-\p^m-Iv-S-®-dnMv I¨-sk‚ v. 22Hm-fw ]p-ck - vI - m-cw t\-Sn-b Cu Nn-{X-hpw G-sd {i-≤n-°-s∏-´Xm-Wv. kw-hn-[m-bI - ≥ B-jv_m¿ F-Øp-∂-Xv C-Ø-h-WsØ a-g-hn¬-ta-f-sb {i-t≤-bam-°p-w. _mw-•q¿ kz-tZ-in-\nbpw {]-i-kv-X F-gp-Øp-Im-cn-

B-\-bn-S-ªp; Nmh-¡m«pw Nm-e-¡p-Sn-bnepw P-\w ]-cn-{`m-´-cm-bn

Nm-h-°m-Sv: a-W-Ø-e t\¿-® Ign-™v sX-°-t©-cn I-t\m-en I-\m-en-\p k-ao-]w kz-Im-cy ]d-ºn¬-X-f-®n-cp-∂- B-\- C-St™m-Sn. sX-ßp-Iƒ- ]n-g-sX-SpØp. a-Xn¬- X-I¿-Øp. ssh-ZypX- t]mÃv a-dn-®n-´p. ]m-∏m-s\ Ip-Øm≥ {i-ans®-¶n-epw ]m-∏m≥ A-¤p-X-I-cam-bn c-£-s∏-´p. sN-Ø-√q¿- apc-fn- Ir-jv-W≥- F-∂- sIm-º-\mWv C-∂-se cm-hn-se- G-tgm-sSC-S-™v ]-cn-{`m-¥n- ]-c-Øn-bXv. C-∂v \-S-°p-∂ Nm-en-t»-cn ]q-c-Øn-\v F-gp-s∂-≈n-°m-\mbn sIm-≠p-t]m-hp-∂-Xn-\v B\-sb Ip-fn-∏n-°p-∂-Xn-\n-S-bnem-Wv kw-`-hw-. ]m-∏m≥- {io-PnØv Hm-Sn-c-£-s∏-SpIbm-bncp∂p. B-\-bp-sS sh-∏p-sIm-ºv sX-ßn¬- X-´n- Xm-sg-ho-gp-I-bm- Nm-h-°m-Sv sX-°-t©-cn-bn¬ C-S-™ B-\ sX-ßv Ip-Ønho-gv-Øp-∂p a-W-Ø-e:- ]-g-b-]m-e-Øn-\-Sp- bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv sXm-´-Sp-Øp-ft\-sc- ]p-Ømw-]p-≈n- a-dn-b∂p- B-\-bp-sS- ]-cm-{I-aw. Xp-S¿fhe kp{ _ph ns ‚ ho´ ns eamØv B-ew-º-\- ¢-∫n-s‚ 15mwhm¿-jn-Iw- B-tLm-jn-®p. B- hpw- sX-ßpw- B-\- a-dn-®n-´p. ho- ∂v sX-°-t©-cn- ap-l-Ω-Zp-Æn- Ωp-hn-s‚ ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂Sn-\v `m-Kn-I-am-bn- tI-Sp-]m-Sv ]- bp-sS- ho-´n-te-°v I-b-dn-b- B-\- B-´n≥-Iq-Spw- tIm-gn-°q-Spw- Xew-º-\- s^-Ãv \-S-Øn. a-WØ-e- t\¿-®-bp-sS- `m-K-am-bn- I- ‰n. sN-dn-b- Ip-´n-Iƒ- ho-´n¬- D-d- A-hn-sS-bp-≠m-bn-cp-∂- tlm- I¿-Øp. ho-Sn-\p-ap-∂n-ep-≠m-bncp-∂- sX-ßv N-hn-´n-bn-´p. sXm-´ßn-In-S-°p-∂- k-a-b-Øm-bn-cp- kp-Iƒ- tI-Sp-h-cp-Øn. em-hn-cp-∂pw- Km-\-ta-f-bpw- D≠m-bn. am-[y-a-{]-h¿-Ø-I≥sI kn in-h-Zm-kv D-Zv-Lm-S-\wsN-bv-Xp. l-\o-^v Nm-h-°m-Sv A-[y-£-X- h-ln-®p. B¿ sI \u-jm-Zv, sI hn A-en-°p-´n, ss^-k¬- Im-\mw-]p-≈n-, A-jvI¿- a-W-Ø-e, Xm-ln¿ a-W-Øe, \-Pn-ap-±o≥- kw-km-cn-®p. - ƒ-°v ho-Sn-\p - Xr-»q¿ tdm-Uv tdm-fw Ip-Spw-_ß Ip-μw-Ip-fw: a-WvU - e - Ø - n-se aq- ∏-øq-cn-se ]-gb ∂v hn-Ik - \ - ]-≤X - n-Iƒ D-ZvL - m- B-\m-bv-°¬ tdm-Uv PMvj≥ w kz-Øn-\pw kw-c-£-Ww \¬S-\w sN-bvX - p. Ip-μw-Ip-fw \-Kc - - ap-X¬ In-g-t°m-´v Xr-»q¿ tdm- Ip-∂ ]-≤-Xn-bm-Wv Ip-dp-°≥- W - `nk-`-bn-se ss_-]m- v tdm-Uv, Un¬ ap-´p-∂-Xp-h-sc-bp-≈ 305 ]m-d Izm-dn Ip-fw kw-c£ - pw 3.--25 ao-‰¿ ho-Xn-bp- Øn \n¿-am-Ww. Ip-dp-°≥-]m-d Izm-dn Ip-fw kw-c- ao-‰¿ \o-fh Ip-μw-Ip-fw ap-\n-kn-∏¬ sN- f - n-ep-am£-W `n-Øn \n¿-Ωm-Ww, sNm- ap-≈ tdm-Uv c-≠v h-iß - ≥ Δ-∂q¿ {Km-a∏-©m-bØ - n-se s]- bn ho-Xn-Iq-´n 5.--50 ao-‰¿ ho-Xn-bn- b¿-am≥ kn sI D-Æn-Ir-jvW - m-bn. sNm-Δ∂ - q¿ {Km- ø - q¿ tdm-Uv Xp-Sß - n ]- em-°nb-Xv. Ip-dp-°≥-]m-d ]-Sn- A-[y-£\ Xr-iq¿: hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ e-°m-´v˛- ] - - a-∏©m-b-Øn-se D-Zv-Lm-S-\ N≤-Xn-If - m-Wv ]n sI _n-Pp Fw. ™m-sd Izm-dn-bp-sS sX-°p-hi an-I-® t\-´-߃ D-≠m-°n-b - q¿ tªm-°v {]sØ tdm-Un-\v 81 ao-‰¿ \o-f- S-ßn¬ sNm-h∂ - m-S\ - w sN-bvX - X - v. Ip-´n-Iƒ-°v tZ-io-b X-e-Øn¬ ]n. D-ZvL - w th-Wp-tKm-]m¬ - W - - kn-U‚ v]fl Fw.--]n-bp-sS {]m-tZ-in-I hn- Øn¬ tIm¨-{Io-‰v kw-c£ tI-{μ h-\n-Xm in-ip-t£-a a- m-bn. I-k\ - ^-≠p-]t- bm-Kn-®v Im-Wn- `n-Øn \n¿-an-®v G-I-tZ-iw 200 A-[y-£b {¥m-e-bw G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p≈ A-hm¿-Up-Iƒ-°p-≈ At]-£-bpw t\m-an-t\-j-\p-Ifpw s^-{_p-h-cn 28 h-sc Pn-√m km-aq-lnI\o-Xn Hm-^nkn¬ kzo-I-cn-°pw. hn-Zym-`ym-kw, I-e, km-lnXyw, Im-bn-Iw Xp-S-ßn-b ta-J- Nm-e-°p-Sn: ta-eq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ {I-a-t°-Sv \-S-°p-∂p-she-I-fn¬ an-I-hp sX-fn-bn-®v 2014 ∂ ]-cm-Xn-sb -Xp-S¿-∂v hn-Pn-e≥-kv kw-Lw ]-©m-b-Øn¬ anPq-sse 31 \v 15 h-b- v A-[n-I- ∂¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. -{I-a-t°-Sv \-S-Øn-b ]-e ]-≤-Xn-I-fp-tScn-°m-Ø-h-sc-bm-Wv ]-cn-K-Wn- bpw tc-J-Iƒ A-t\z-j-W D-tZym-K-ÿ¿ ]n-Sn-s®-Sp-Øp. °p-I. Ip-´n-I-f-n¬ \n-∂v t\-cn-´v -`-h-\ \n¿-amW ]-≤-Xn-bn¬ A-\¿-l-cm-b-h-sc Dƒ-s∏-Sp-ØnA-t]-£ kzo-I-cn-°p-∂-Xn-\p b-Xm-bpw I-s≠-Øn-. ]-≤-Xn {]-Im-cw t\¿-Ø ho-Sv A-\p-h-Zn-® KpXr-iq¿: Im-en-°-‰v bq-\n-th-gv]p-d-sa _-‘-s∏-´ kw-L-S-\-I- W-t`m-‡m-hn-\v X-s∂ ho-≠pw ho-Sv A-\p-h-Zn-s®-∂v B-tcm-]-Wkn-‰n Un tkm¨ I-tem¬-kfn¬ \n-∂pw hy-‡n-I-f-n¬ \nh-Øn¬ Xr-iq¿ K-h. F-≥Pnap-b¿-∂n-c-∂p.-- ho-Sv I-Øn-sb-∂v Im-Wn-® ]p-Xn-b ho-Sv A-\p-h-Zn∂pw C-Xn-\m-bn t\m-an-t\-j-\p- ®-Xn-s‚ tc-J-I-fpw I-s≠-Øn. hn-Pn-e≥-kv kn.-sF. ]n B¿ k\o-b-dn-Mv tIm-f-Ppw sF.-C.-FI-fpw kzo-I-cn-°pw. C-Xn-\m-bn t¥m-jpw kw-L-hp-am-Wv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-b-Xv. kv. Nn-‰n-e-∏n-≈n-bpw H-∏-Ønk-a¿-∏n-°p-∂ _-tbm-Um-‰ Cws\m-∏w. •o-jn¬ X-øm-dm-°n-b-Xm-bn-cnXr-iq¿ sk‚ v. ta-co-kv °-Ww. C-tXm-sSm-∏w K-k-‰-Uv tIm-f-Pm-Wv c-≠mwÿ-m-\Hm-^n-k¿ km-£y-s∏-Sp-Øn-b Øv. C-∂-se am¿-Kw-I-fn, kwP-\-\ k¿-´n-^n-°-‰n-s‚ ]-I¿L-\r-Øw, `-c-X-\m-Syw, tam∏pw Ip-´n-bp-sS t\-´-ß-sf-°pln-\n-bm-´w, Ip-®n-∏p-Sn. H-Undn-®p-≈ ]-{X-I-´nw-Kp-I-fp-sS ] n, I-Y-Iv, a-Wn-∏q-cn, e-fn-XI¿-∏p-I-fpw _-‘-s∏-´ ta-J-eKm-\w F-∂o a¬-k-c-ß-fm-Wv I-f-n¬ \n-∂p-≈ hn-Z-Kv-[-cp-sS C-∂-se \-S-∂-Xv. k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpw lm-P-cm-°Ww. C-Xp kw-_-‘n-® Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ Pn-√m km-aq-ly-\oXr-iq¿: Po-hn-Xw \n-ln-Xw hXn Hm-^nkn-epw U-b-d-Iv-S¿, t\.-.. "Im-Sp-am-bn _-‘-s∏-´ta-eq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ hn-Pn-e≥-kv kw-Lw ku-P-\y \o-Xn h-Ip-∏v, hn-ImXm-Wv Po-hn-Xw' F-∂ hn-j-b]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂p kv `-h≥, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Øn¬ \- S - ∂ D- ] - \ ym- k ˛695033 F-∂ hn-em-k-Øn-epw Øn¬ H-∂mwÿm-\w t\-Sn-b e-`n-°pw. www.swd.kerk-t¥m-j-Øn-em-Wv tc-jv-a. ala.gov.in F-∂ sh-_v-ssktam- X m- ] n- X m- ° - f pw `¿‰n-epw C-Xp kw-_-‘n-® hn-hØm-hpw \¬-In-b ]q¿-W ]ncw e-`n-°pw. Xr-iq¿: tI-c-f km-ln-Xy A-°m-Z-an kw-L-Sn-∏n-°p-∂ tZ-io-b ]pkv-X-tIm-’-h-Øn-\pw A-£-c-s∏-cp-a kmw-kv-Im-cn-tIm-’-h-Øn\pw C-∂v -Xp-S-°w. cm-hn-se 10.-30-\v ⁄m-\-]o-T- ]p-c-kv-Im-c tPXm-hpw {]-i-kv-X I-∂-U km-ln-Xy-Im-c-\p-am-b tUm. N-{μ-ti-Jh-c-¥-c-∏n-≈n: ap-kv -enw-eo-Kn c I-ºm¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tI-{μ km-ln-Xy A-°m-Z-an {]-kn¬ \n-∂pw cm-Pnh-®v F-kv.-Un.- ≤o-I-cn-® tUm.--N-{μ-ti-J-c I-ºm-dp-sS {]-i-kv-X I-∂-U \m-S-I- Nm-e-°p-Sn: A-Xn-c-∏n-≈n B-Zn]n.-sF-bn¬ tN¿-∂p. Nm-Ø- Øn-s‚ a-e-bm-f-hn-h¿-Ø-\w kn-cn-kw-]n-sK- F≥ aq-k-°p-´n-°p hm-kn-I-sf C-S-\n-e-°m¿ Nq-j°m-´n¬ kn F kp-[o-dn-s‚ t\- \¬-In s]-cp-º-S-hw {io-[-c≥ {]-Im-i-\w sN-øpw. Ww sN-øp-∂-Xm-bn sI.--]n.--kn.-Xr-Xz-Øn-ep-≈ 10 t]¿-°m-Wv - n e-Xn-Im \m-sf cm-hn-se 10 \v hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ I-em-km-ln-Xy-a- kn. P-\- d¬ sk-{I-´d saw_¿-jn-∏v hn-X-c-Ww sN-bv- ¬k-c-ß-fp-sS D-Zv-Lm-S-\-hpw I-hn-Xm-em-]-\-a-’-c-hpw \-S-°pw. kp-`m-jv ]-d™ p. X-Xv. B-Zn-hm-kn-I-fp-sS {]-iv-\w D-®-Xn-cn-™v \m-en-\v \-S-°p-∂ k-tΩ-f-\-Øn¬-h-®v hn-em-kn-\nsaw_¿-jn-∏v hn-X-c-Ww ]p-c-kv-Im-cw s]-cp-º-S-hw {io-[-c≥ sF j¨-ap-J-Zm-kn-\v k-a¿- ]Tn-°m-\m-bn sI.--]n.--kn.--kn. D-]{_m-©v {]-kn-U‚ v jm-P-lm≥ ∏n-°pw. B-dn-\v sI -cm-L-h≥ A-\p-kv-a-c-W-Øn¬ C P-b-Ir-jv- k-an-Xn \n-tbm-Kn-® kw-LsI ssh \n¿-h-ln-®p. ap-Po-_v, W≥ A-\p-kv-a-c-W-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. 6.-30\v k-Æn am-ÿ \- tØm-sSm-∏w tIm-f\ - n k-μ¿-inlw-k h-en-b-°p-fw, sj-_o¿ bn-°p-∂ sI cm-L-h≥ kw-Ko-X-k-‘y lr-Z-b-Øn≥ tcm-am-©w- ®v am-[y-a {]-h¿-ØI - t- cm-Sv kwH-f-\-∏-d-ºv ]-s¶-Sp-Øp.km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿. A-c-tß-dpw.H-cp-a-\-bq¿:- kp-{_v-l-a-WytIm-hn-en¬- {]-Xn-jvTm-Zn-\- BtLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn- kΩm-\- Iq-∏¨- \-dp-s°-Sp-∏v \-S∂p. kn.sF. sI Pn kp-tc-jv D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp. s^-{_ph-cn- A-©n-\m-Wv D-¬k-hw. cmhn-se- ªm-ßm-Sv kp-{_-lv-aWy- tIm-hn-en¬- \n-∂p- A-`ntj-I- Im-h-Sn-bpw- D-®-°v c-≠n\v kp-{_-lv-a-Wy- tIm-hn¬{io-ap-cp-I- h-\n-X- I-Ωn-‰n-bp-sS]q-Øm-e-hpw- ssh-In-´v ap-ØΩm-hn-\v In-g-°v Ip-≠p-h-°-S-hv t\-cn-bw-tIm-´v {io-[¿-a- im-kvXm-t£-{X-Øn¬- \n-∂p- F-gp∂-≈n-∏v ]p-d-s∏-Spw.

hmÀ-jn-IwB-tLm-jn-¨p

Sp-Ø- …m-_v a-Xn¬- X-I¿-ØB-\- sX-ßn≥-]-d-ºn¬- A-c- aWn-°q-tdm-fw- X-e-ßpw- hn-eßpw- Hm-Sn. hn-h-c-a-dn-™v \n-c-h[n t]-cm-Wv ÿ--e-sØ-Øn-bXv. Nm-h-°m-Sv kn.sF.- sI Pn kp-tc-jv, F-kv. s-- F.- Fw sI jm-Pn- F-∂n-h-cp-sS- t\-Xr-XzØn¬- h≥-t]m-en-kv k-∂m-lwÿe-sØ-Øn-bn-cp-∂p. B-\sb- Im-®v s_¬-‰v D-]-tbm-Kn-®v X-f-®p. im-¥-\m-b-Xn-\p-ti-jwtem-dn-bn¬- I-b-‰n-sIm-≠p-t]mbn. Nm-e-°p-Sn: F-gp-∂-≈n-∏n-\v sIm-≠p-h∂ - B-\b - n-S™ p. apcn-ßq¿ {io No-\n-°¬ `-Kh - X - n t£-{X-Øn¬ F-gp-∂-≈n-∏n-\v sIm-≠p-h∂ - B-\b - n-S™ m-Wv ]-cn-{`m-¥n ]-c-Øn-b-Xv. ap-≠°¬ I-Æ-≥ F-∂ B-\-bm-Wv Ip-dp-ºv Im-´n-bX - v. D-®X - n-cn-™v aq-t∂m-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`h - w.X-te-sI-´v sI-´n ]m-∏m≥ Xm-sg C-d-ßn-b-tXm-sS B-\ sh-d-fn ]q-≠p. Xp-S¿-∂v Xp-ºn-ssI sIm≠v ]m-∏m-s\ X-´n-bn-´p. ]-cn-t°-

‰ ]m-∏m-s\ sk‚ v. s-- P-bnw-kv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®v {]m-Ya - n-I Nn-In-¬k \-¬I - n hn-´b-®p-. D-¬k-h-Øn-\m-bn sIm≠p-h∂ - - hn-\b - k - p-μ¿ F-∂ B\-bp-am-bpw ap-≠-°¬ I-Æ≥ sIm-ºp-tIm¿-Øn-cp-∂p. Xp-S¿∂m-Wv Ip-´n-Ip-dp-ºv Im-´n D-¬kh-Øn-s\-Øn-bh - s - c `o-bn-en-em°n-bX - v. sh-d-fn ]q-≠ B-\ D-¬k-h ]-¥-epw ]n-Sn-®v Ip-ep-°n. Iq-®v hn-e-ßv A-gn-°m-™-Xn-\m¬ h≥ Zp-c-¥w H-gn-hm-bn. F-gp-∂≈n-∏n-\v ap-ºm-b-Xn-\m¬ t£{X-Øn¬ B-fp-Iƒ Ip-d-hm-bncp-∂p. B-\-bp-sS i-co-c-Øn¬ {hW-ß-fp-≠m-bn-cp-∂-Xm-bpw ]-dbp-∂p. C-tX Xp-S¿-∂v B-\ cmhn-se ap-X¬ A-kz-ÿ-X Im-´nbn-cp-∂p-sh-∂pw ]-d-bp-∂p. aWn-°q-dp-I-tfm-fw \m-´p-Im-sc `o-Xn-bp-sS apƒ-ap-\-bn¬ \n¿Øn-b -B-\-sb 5.-30-Hm-sS h-\wh-Ip-∏n-s‚ F-en-^‚ v kv-tImUv F-Øn-bm-Wv X-f-®-Xv.-

bpw kw-hn-[m-bn-Ib - p-am-b Zo-] [≥-cm-Pn-s‚ \m-ep Nn-{X-ßf - pw C-Øh - W - dn-t{Sm hn-`m-KØ - n¬ {]-Z¿-in-∏n-°pw. Zo-] [ ≥-cm-Pns‚ hm-´v lm-∏‚ v Sp Zn-kv kn-‰n, kw-Xn-ßv sse-°v F hm¿, Zn A-Uz-t°-‰v, C≥-thm-°nMv PÃo-kv F-∂o Nn-{X-ßf - m-Wv a-ghn¬ ta-f-bn¬ {]-Z¿-in-∏n-°p∂-Xv. {]-ik - vX - F-gp-Øp-Im-cnbpw kw-hn-[m-bn-I-bp-am-b eo\ a-Wn-ta-J-e-bp-sS ssh-‰v hm≥ tÃm-do-kv B-Wv H-ºX - ma-Xv a-gh - n¬ ta-fb - p-sS D-ZvL - m-S\ Nn-{Xw. {io-e¶ - b - n-se hw-iob I-em-]Ø - n-\p ti-jw A-{]Xy-£c - m-bh - s - c Ip-dn-®pw A-hcp-sS Ip-Spw-_ß - s - f Ip-dn-®p-amWv 90 an-\n-´v ssZ¿-Ly-ap-≈ Cu Nn-{Xw {]-Xn-]m-Zn-°p-∂X - v. {io-e¶ - b - n¬ Xp-Sc - p-∂ a-\pjym-h-Im-i ew-L-\-߃ Nn{Xw ]p-d-Øp sIm-≠p-h-cp-∂p. s^-{_p-h-cn 10\v a-g-hn¬ ta-fbp-sS hn-fw-_c - {]-Z¿-i\ - w \-S°pw. ^p-Svt- _mƒ ta-Je - b - n¬ kv-{Xo-Iƒ t\-cn-Sp-∂ {]-iv-\-

]m-h-d-«n skâv tPm-k-^v-kv l-bÀ sk-¡³-U-dn kv-Iq-fn-\v Im-bn-I£-a-X A-hmÀ-Uv ]m-h-d-´n: hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS Imbn-I £-a-Xm ]-cn-tim-[-\-bneq-sS kw-ÿm-\-sØ an-I-® Im-bn-I £-a-X hn-Zym-e-b-am-bn ]m-h-d-´n sk‚ v tPm-k-^v-kv lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-s\ Xn-c-s™-Sp-Øp. Xp-S¿-®-bm-bn aq-∂mw h¿-j-am-Wv hn-Zym-e-bw Cu A-hm¿-Un-\v A¿-l-am-Ip∂-Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sk≥-{S¬ tÃ-Un-b-Øn¬ h-®v kw-L-S-n∏n-® s]m-Xp-tbm-K-Øn¬ h-®v a{¥n A-–p-d-∫n¬ \n-∂v {]-[m\m-[ym-]-I≥ {^m≥-kn-kv tkhy¿, Im-bn-I A-[ym-]-I≥ tPm-_n tPm-kv, ]n.-Sn.-F. {]-kn-

Un¬ k¿-ho-kv tdm-Uv \n¿-an-°W - s - a-∂m-hi - y-s∏-´v kn.-]n.-sF. taØ-e a-fi-ew I-Ωn-‰n-bpw hn-hn-[ d-kn-U≥-kv A-tkm-kn-tb-j\pw kw-bp‡-am-bn kw-LS- n-∏n-®p h-∂ k-Xym-{K-l k-ac - w A-hkm-\n-∏n-®p. kw-ÿm-\ _-P‰ - n¬ k¿-ho-kv tdm-Un-\v 20 tIm-Sn A-\p-hZ- n-® km-lN - c - y-Øn-em-Wv \-hw-_¿ 26 ap-X¬ \-SØ - n h-∂n-cp-∂ k-Xy{K-l k-ac - w A-hk - m-\n-∏n-®X - v. ap≥ Fw.-F¬.-F. bp F-kv i-in kam-]\ - k-tΩ-f\ - D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. sI Pn in-hm-\μ - ≥, sI hn hk-¥I - p-am¿, Fw F¬ cm-aI - r-jvW - ≥, A-Uz. hn B¿ kp-\n¬-Ipam¿, sI B¿ kp-`m-jv, kn Fw jo-P≥ kw-km-cn-®p.

F-¦-¡m-Sv sd-bnÂ-th tK-än-\v k-ao-]w ]m-f-¯n hn-Å I-s−-¯n

Adnbn-¸pIÄ

hnhn[ taJ-e-I-fn anIhv sXfn-bn¨ Ip«n-IÄ¡v AhmÀUv

F-kv.-Un.-]n.-sF-bn tNÀ-¶p

Ip-μw-Ip-fw \-K-c-k-`-bn-se hn-hn-[ ]-≤-Xn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w ]n sI _n-Pp Fw.]n. \n-¿-hln-°p-∂p

h-S-°m-t©-cn: F-¶-°m-Sv sdbn¬-th tK-‰n-\p k-ao-]w sdbn¬-th ]m-f-Øn¬ hn-≈¬ Is≠-Øn. sXm-gn-em-fn-Iƒ hym-gm-gv-® cm-hn-se ]-Xn-hp t]m-se ]-cntim-[-\-bv-°v F-Øn-b-t∏m-gmWv hn-≈¬ {i-≤n¬ s]-Sp-∂-Xv. D-S≥ X-s∂ tÃ-j≥ am-Ã-sd hn-h-c-a-dn-bn-®p. hn-≈¬ ]-cn-lcn-°m≥ A-[n-Ir-X¿ \-S-]-Sn-bmcw-`n-®p.-

Un tkm¬: Xr-iqÀ K-h. F-³Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Ppw sF.-C.-F-kv. Nn-än-e-¸n-Ån-bpw H-¸-¯n-s\m-¸w

D-]-\ym-kw: tc-jv-a-bv-¡v C-c-«na-[p-cw

tZ-io-b- ]p-kv-X-tIm-Â-h-k¯n-\v C-¶p Xp-S-¡w

U‚ v tU-hn-kv ]p-Øq¿ F-∂nh¿ tN¿-∂v A-hm¿-Upw 10,000 cq-] Im-jv A-hm¿-Upw G-‰p-hmßn. kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ {]-kn-U‚ v ]-fln-\n tXm-a-kv A-[y-£-X h-ln-®p. Im-bn-I £-a-X A-hm¿-Uv I-c-ÿ-am-°n-b Xr-iq¿ Pn-√-bnse G-I-hn-Zym-e-b-am-Wv ]m-h-d´n sk‚ v tPm-k-^v-kv kv-Iqƒ. hn-Zym-e-b-Øn¬ \-S-∂ A-\ptam-Z-\ N-S-ßn¬ kv-Iqƒ am-t\P¿ d-h. tUm. {^m≥-kn-kv IWn-®n-°m-´n¬, {]n≥-kn-∏¬ ^m. sP-bv-°-_v sR-cn-™mw∏n-≈n, k-Pn-Øv tPm¿-Pv, kp-tcjv tPm¿-Pv kw-km-cn-®p.-

kXy-{- K-q¿:lsIm-k-Sp-ßa√- -cq¿wN-¥Ah-k- m-p-d\w ss_n-¸n-]¨m-kpv tdmsIm-Sp-ß√ ∏ - p-c˛- t- Im-´∏

Ip-µw-Ip-fw a-Wv-U-e-¯n hn-I-k-\ ]-²-Xn-IÄ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

ta-eqÀ {Km-a-¸-©m-b-¯n hn-Pn-e³-kv ]-cn-tim-[-\

ß-sf-bpw sh-√p-hn-fn-Is - f-bpw {]-ta-b-am-°n-b Zn A-X¿ kvt]m-Sv B-Wv hn-fw-_c - Nn-{X-ambn {]-Z¿-in-∏n-°p-∂X - v. 1960¬ kzo-U-\n¬ B-Zy-h\n-Xm ^p-Stv- _mƒ Sow cq-]s - ∏-´Xn-\p-ti-jw C-t∂m-fw ^p-Svt_mƒ ta-Je - b - n-se h-\n-XI - fp-sS t]m-cm-´-am-Wv am-Øn-bmkv tem-bp-sS Cu kn-\n-a Nn{Xo-I-cn-°p-∂-Xv. hn-√-S-Øv kv{Xo-kw-LS- \ - I - f - p-sS-bpw hm-b\-im-e-bp-sS-bpw k-l-I-c-WtØm-sS C-t∏mƒ k-Po-ha - m-bn ^p-Svt- _m ƒ I-fn-°p-∂ s]¨Ip-´n-Iƒ hn-fw-_-c-{]-Z¿-i-\Øn-s\-Øpw. cm-Py-Øv `o-jW - a - m-b co-Xnbn¬ h-f-cp-∂ km-kv-Im-cn-I ^m-jn-k-Øn-s\-Xn-cm-b Imw]bn-\pw ta-f-bn¬ \-S-°pw. B-hn-jv-°m-c kzm-X-{¥y-Øn\pw I-em-kr-jvS- n-Iƒ-°p-sa-Xncm-b I-S∂ - m-{I-aW - ß - ƒ h¿-[n®p h-cp-∂ km-l-N-cy-Øn-emWv C-Øc - s - am-cp {]-Nc - W - ]-cn]m-Sn kw-LS- n-∏n-°p-∂X - v.

A-d-_n-Iv {]-kw-K-¯n jn-^-bpw ImÀ-«q-Wn ssh-im-Jpw Xr-iq¿: Un tkm¨ a¬-k-cØn¬ A-d_ - n-Iv {]-kw-KØ - n ¬ {io tI-c-f-h¿-Ω tIm-f-Pnse jn-^ ]n F-®pw, Im¿-´q ¨ a¬-k-c-Øn¬ \m-´n-I F-kv . F≥. tIm-fP - n-se HF-kv sshim-Jpw H-∂mwÿm-\w t\-Sn. a-\p-jy-kw-k° v- m-ch - pw, hy-Xyÿ cm-{„o-bh - pw-F∂ - hn-jb - Øn-em-Wv jn-^ H-∂mwÿm\w I-cÿ - a - m-°n-bX - v. th-Zn-If - n¬ an-°X - n-epw ka-Im-eo-\ hn-j-b-߃ I-e-bv°vv hn-j-b-am-hp-tºmƒ -Nq-en-

s‚ cm-{„o-ba-- m-Wv A-d-_n-Iv {]-_-‘-c-N-\-bn-epw hn-j-bam-bX - v. {io tI-cf - h - ¿-Ω tIm-fPn-se aq-∂mw h¿-j Cw-•o-jv hn-Zym¿-Yn-bm-b jn-^b - p-sS hoSvv hm-Sm-\∏ - ≈ - n-bn-em-Wv. \m-´n-I F-kv .F≥. tIm-fPn-se H-∂mw h¿-j kp-thm-fPn hn-Zym¿-Yn-bm-Wv ssh-im-Jv H F-kv. tI-cf - _-UvP - ‰ - v- F∂ Im¿-´q¨ hn-jb - Ø - n¬ a{¥n am-Wn-bpw, tXm-a-kv sFk-°pw, km-[m-c-W-°m-c-\pw Im¿-´q¨ Xm-c-ß-fm-b-t∏mƒ

H-∂mwÿm-\w ssh-im-Jn-s\ tX-Sn-sb-Øn. Iq-Sm-sX hm-´¿ I-f¿ a¬-k-c-Øn-epw c-≠mw ÿm-\w I-cÿ - a - m-°n-bn-´p-≠v ssh-im-Jv. Im-ca - p-°v kz-tZ-inbm-b ssh-im-Jv I-gn-™ h¿jw kw-ÿm-\ X-e-Øn-epw a¬-kc - n-®n-´p-≠v. Im¿-´q¨ a ¬-k-c-Øn¬ C-cn-ßm-e° - p-S sk‚ v tPm-k^vk - v tIm-fP - n-se aq-∂mw h¿j ^n-kn-Ik v- v hn-Zym¿-Yn-\n-bmb e-£a v- n P-be - m¬-knw-Kv kn c-≠mwÿm-\w I-cÿ - a - m-°n.

¥p-W-bm-Wv tc-jv-a cm-a-N-{μs‚ I-cp-Øv. Xr-iq¿ sF.C.F-k.v tImf-Pn¬ kw-kv-Ir-Xw _n F-Un\p ]Tn-°p-∂ tc-jv-a-°v c-≠c h-b- p-≈ Ip-™p-Iq-Sn-bp≠v. kw-kv-Ir-Xw D-]-\ym-k c-

N-\-°v H-∂mwÿm-\w In-´n-bt∏mƒ tc-jv-a-tb-°mƒ kt¥m-jn-®-Xv C-h-cm-bn-cp-∂p. \n-c-¥-c-am-b ]-cn-in-e-\Øn-s‚ ^-e-am-Wv X-s‚ hn-Pbw. tI-{μ k¿-°m¿ Po-h-\°m-c-\m-b A-—≥ cm-a-N-{μ-

\pw A-Ω ]-fln-\n-bpw `¿Øm-hv hn-tZ-i-Øp tPm-en sNøp-∂ Ir-jv-W-Zm-kpw ap-gph≥ ]n-¥p-W-bp-am-bn Iq-sSbp-≈-t∏mƒ a-’-cw F-fp-∏am-bn tXm-∂n-b-Xm-bn tc-jv-a ]-d-bp-∂p.-

th-Zn-bn C-¶v th-Zn-˛1 (am-Un-_): kv-In-‰v-, aqIm-`n-\-bw-˛-cm-hn-se 10.-30, an-an{In-˛D - ® - b - v° - v 2.-00, Cw-•o-jv \mS-Iw-˛s - sh-Io´v 5.-00, ln-μn \m-SIw-˛- ssh-Io´v cm-{Xn 9.-00 th-Zn-˛2 (\m-Syw): \m-tSm-Sn \rØw(-s]¨)-˛c - m-hn-se 9.-00, \mtSm-Sn \r-Øw(-B¨)-˛-D-®-bv°v 1.-00, tI-c-f-\-S-\w-˛-D-®-Xn-cn™v 2.-30, I-YI - f - n-˛s - sh-Io´v 4.00, Xp-≈¬-˛s - sh-Io´v 5.-00, I-YI-fn kw-Ko-Xw(-s]¨)-˛-sshIo´v 6.-00, I-Y-I-fn kw-Ko-Xw(B¨)-˛s - sh-Io´v cm-{Xn 7.-00 th-Zn-˛3 (kz-cw): tZ-i-`-‡n Km-\w-˛-cm-hn-se 9.-00, im-kv-{Xob kw-Ko-Xw(-B¨)-˛-cm-hn-se 11.-00, im-kv-{Xo-b kw-Ko-Xw(s]¨)-˛-D-®-bv-°v 12.-30, hm-bv∏m-´v-˛-ssh-Io´v 3.-30 th-Zn-˛4 (Xm-fw): A-£-c t«mIw-˛-cm-hn-se 9.-30, Im-hy-tI-fn˛-cm-hn-se 10.-30

B-Zn-hm-kn-I-sf C-S-\n-e-¡mÀ Nq-j-Ww sN-¿p-¶p: e-Xn-Im kp-`m-jv h-\-hn-`-h-ß-fpw B-Zn-hm-kn-Ifp-sS B-\p-Iq-ey-ßf - pw C-hn-sS Nq-j-Ww sN-øp-I-bm-Wv. C-hnsS-sØ {]m-Ya - n-I B-tcm-Ky tI{μw 25-In-S° - I - s - f-¶n-epw D-≈ IΩyq-Wn-‰n sl¬-Øv sk‚-dm-°W-sa-∂pw C-h¿ B-hi - y-s∏-´p. -hm-®p-a-cw,- ap-°w-]p-g,- ]p-Ibn-e-]m-d, -hm-g-®¬,- ]n-≈-∏m-d F-∂o tIm-f-\n-I-fn-em-Wv k- F.sF.ssh-.-F-^v. sX-t° tKm-]p-c-\-S-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® bq-Øv A-kw-ªn μ¿-i\ - w \-SØ - n-bX - v.F.sF-.Sn-.bp.--kn. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn Im-\w cm-tP-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p


{]mtZ-inIw

31 -P\p-h-cn 2014 sh≈n

]cn-]mSn

„Xr-iq¿ K-h. F-≥Pn-\o-b-

dnMv tIm-f-Pv: B-fl-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ l-cn-X hn-Zy hnf-sh-Sp-∏v D-¬k-hw-˛ cm-hn-se 9.30

Adnbn-¸pIÄ

Sm-Iv-kn kÀ-ho-kv: h-\n-X-IÄ-¡v A-h-k-cw Xr-iq¿: km-aq-lnI\o-Xn h-Ip∏n-s‚ Io-gn¬ B-cw-`n-®n-´p-≈ jo ˛-Sm-Iv-kn ]-≤-Xn-bn¬ kz¥-am-bn hm-l-\w hm-ßn ]-¶mfn-I-fm-hm≥ Xm¬-]-cy-ap-≈h¿-°v C-t∏mƒ A-t]-£n°mw. sX-c-s™-Sp-°-s∏-Sp-∂h¿-°v hm-bv-]m ku-I-cy-hpw ]-cn-io-e-\-Øn-\p-≈ A-h-k-chpw \¬-Ipw. ss{U-h¿-am-cm-hm≥ Xm¬]-cy-ap-≈-h¿-°pw A-h-k-cw e-`n-°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ 0471˛2433334 F-∂ t^m¨ \º-dn¬ e-`n-°pw. hn-I-k-\ Imcy-Øn¬ kv-{Xo-Iƒ-s°-Xn-cmb hn-th-N-\w C-√m-Xm-°p-I F-∂ e-£y-tØm-sS B-cw-`n® P‚¿ ]m¿-°v ]-cn-]m-Sn-bpsS `m-K-am-bn kv-{Xo-I-fp-sS kp-c-£n-X-Xz-hpw km-º-Øn-I `-{Z-X-bpw e-£y-an-´p \-S-∏m°p-∂-Xm-Wv jo-˛ Sm-Iv-kn ]≤-Xn.

F-bÀ-sa³ dn-{Iq-«v-saâv dm-en

Xr-iq¿: thym-a-tk-\-bn-te-°v F-b¿-am≥-am-sc sX-c-s™-Sp°p-∂-Xn-\p-≈ dn-{Iq-´v-sa‚ v dmen am¿-®v 19 ap-X¬ 24 h-sc sIm-®n Im-°-\m-Sv am-th-en-]pc-Øp-≈ 14 F-b¿-sa≥ sk-eIv-j≥ sk‚-dn¬ \-S-°pw. ^nkn-Iv-kv, sI-an-kv-{Sn, _-tbm-fPn F-∂o hn-j-b-ß-tfm-sS Ipd-™-Xv 50 i-X-am-\w am¿-°n ¬ π-kv-Sp thm X-Xp-ey tbm-KyX-tbm D-≈ A-hn-hm-ln-X-cm-b ]p-cp-j≥ am¿-°v A-t]-£n°mw. Cw-•o-jn-\v 50 i-X-am-\w am¿-°p-≠m-bn-cn-°-Ww. A-t]-£-I¿ 1994 s^-{_ph-cn 1\pw 1997 sa-bv 31\pw C-Sbn¬ P-\n-®-h-cm-bn-cn-°-Ww. Pn-√-bn¬ \n-∂p-≈-h¿ 19\mWv c-Pn-kv-t{S-j-\m-bn F-tØ≠-Xv. c-Pn-kv-t{S-j≥ Im-°\m-Sp-≈ 14 F-b¿-sa≥ sk-eIvj≥ sk ‚-dn-em-Wv \-S-°pI. ]q-cn-∏n-® c-Pn-kv-t{S-j≥ t^mw, A-Uv-an-‰v Im¿-Uv, A ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ F-∂nh c-Pn-kv-t{S-j≥ k-a-b-Øv lm-P-cm-°-Ww. hn-i-Z-hn-h-cß-fpw am-Xr-Im A-t]-£mt^m-d-hpw indianairforce.nic.in F-∂ sh-_v ssk-‰n-epw Pn-√m C≥-^¿-taj≥ Hm-^nkn-epw e-`n-°pw.

t{]m-{Kmw am-t\-PÀ H-gn-hv

Xr-iq¿: kw-ÿm-\ k¿-°m¿ \-S-∏m-°n h-cp-∂ A-Uo-jW¬ kv-In¬ A-Izn-kn-j≥ ]≤-Xn-bnte-°v t{]m-{Kmw amt\-P-sc \n-b-an-°p-∂p. Fw. kn.F., Fw.F-kv. U-ªyq, _n.sS-Iv F-∂o tbm-Ky-X-I-fnte-sX-¶n-ep-ap-≈-h¿-°v A-t]£n-°mw. kw-ÿm-\-Øn-ep-S\o-fw l-b¿ sk-°‚-dn kv-Iqfp-I-fn-epw B¿-Sv-kv B‚ v kb≥-kv tIm-f-Pp-I-fn-epw sXmgn¬ ssh-Z-Kv-[y ]-cn-io-e-\w hn-P-b-I-c-am-bn \-S-∏m-°p-Ibm-Wv t{]m-{Kmw am-t\-P-cp-sS Np-a-X-e. Iq-Sm-sX hy-h-km-b ta-J-ebp-sS k-Po-h km-∂n-[yw ]-≤Xn-bn¬ D-d-∏m-°m≥ th-≠ ]cn-]m-Sn-I-fpw \-S-∏m-°-Ww. Hm¨-sse≥ sS-Ãv, tI-kvÃUn {]-k-t‚-j≥, C‚¿-hyq B-]v-‰n-‰yq-Uv B‚ v A-k-kvsa‚ v sS-Ãv F-∂n-h-bn eq-sSbm-bn-cn-°pw sX-c-s™-Sp-∏v. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ www.asapkerala.gov.in F-∂ sh_v-ssk-‰v ap-tJ-\ Hm¨-sse\m-bn A-t]-£n-°-Ww. Iq-SpX¬ hn-h-c-߃ Cu ssk-‰n¬ e-`n-°pw. A-h-km-\ Xnø-Xn s^-{_p-h-cn 10.

Pn-Ãm ]-©m-b-¯v tbm-Kw

Xr-iq¿: Pn-√m ]-©m-b-Øv tbm-Kw s^-{_p-h-cn 6\v D-®-°v 2 a-Wn-°v Pn-√m ]-©m-b-Øv tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tNcp-sa-∂v {]-kn-U‚ v A-dn-bn-®p.

Xr-{]-bm¿ {io-hn-em-kv bp.]n. kv-Iq-fn¬ kw-L-Sn-∏n-® Km-‘n c-‡-km-£n Zn-\m-N-c-Ww \m-´n-I {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-\n¬ ]p-fn-°¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tPm-en \-ã-s¸-« {]-hm-kn-I-sf]p-\-c-[n-h-kn-¸n-¡-Ww:- {]-hm-kn eo-Kv ]p-Xp-°m-Sv: hn-tZ-i cm-Py-ßfn¬\n-∂p tPm-en \-„-s∏-´v Xncn-s®-Øn-b ap-gp-h-≥ {]-hm-knI-tf-bpw D-S≥ ]p-\-c-[n-h-kn-∏n°-W-sa-∂v {]-hm-kn eo-Kv k¿°m-cn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. tPm-en \-„-s∏-´v Xn-cn-s®Øn-b {]-hm-kn-I-sf ]p-\-c-[nh-kn-∏n-°p-sa-∂ k¿-°m¿ {]Jym-]-\w \-S-∏m-°m-Ø-Xn¬ {]-hm-kn eo-Kv {]-Xn-tj-[w tcJ-s∏-Sp-Øn. Xn-cn-s®-Øn-b ap-

gp-h≥ {]-hm-kn-Iƒ-°pw sXmgn¬ sN-øp-∂-Xn-\p th-≠n-bp≈ A-h-k-c-߃ H-cp-°-W-sa∂pw 50% k-_v-kn-Un-bn¬ hmbv-] A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂pw Irjn sN-øp-∂-Xn-\v ]m-´-I-cm¿ hyh-ÿ-bn¬ `q-an A-\p-h-Zn-°-Wsa-∂pw ]p-Xp-°m-Sv \n-tbm-P-I a-fi-ew I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. tbm-Kw Pn√m ssh-kv {]-knU‚ v sN-º≥ lw-k D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. sam-bv-Xp Nm-Ø≥-

Nn-d A-[y-£-X h-ln-®p. j_o¿ Im-cn-°p-fw, e-Øo-^v aq®n-°¬ kw-km-cn-®p.

[À-W \-S-¯n Nm-e-°p-Sn: hn-e-°-b-‰w X-S-bpI,s]m-Xp-hn-X-c-W k-{º-Zm-bw i-‡n-s∏-Sp-Øp-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v tI-c-f aln-fm kw-Lw Nm-e-°p-Sn a-WvU-ew I-Ωn-‰n-am-th-en tÃm-dn-\v ap-ºn¬ [¿W \-S-Øn.

kv-IqÄ {]-th-i-\w

Xr-iq¿: ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ h-Ip-∏n-s‚ Io-gn¬ Xn-cp-h-\-¥]p-cw sh-≈m-b-Wn-bn-ep-f-f Fkv.F. Fw.Pn-Fw.B¿-Fkv.F-kn¬ A-Sp-Ø A-[y-b-\ h¿-jw 5mw ¢m-kv {]-th-i-\Øn-\p-≈ sk-e-Iv-j≥ {S-b¬kv s^-{_p-h-cn 12\v cm-hn-se 9 ap-X¬ Xr-iq¿ F-≥Pn-\o-b-dnw Mv tIm-fPn¬ \-S-°pw. C-t∏m ƒ \m-emw ¢m- n¬ ]Tn-°p-∂ ]-´n-I-Pm-Xn ˛-h¿-K hn-`m-K-°mcm-b Ip-´n-Iƒ-°v ]-s¶-Sp-°mw. Xm¬-]-cy-ap-≈ Ip-´n-Iƒ {]-[m\m-[ym-]-I-s‚ I-Øv, H-cpt^mt´m, Pm-Xn k¿-´n-^n-°-‰v, P-\\ k¿-´n-^n-°-‰v F-∂n-h k-lnXw lm-P-cm-h-W-sa-∂v Pn-√m ]-´n-I Pm-Xn hn-I-k-\ Hm-^n k¿ A-dn-bn-®p.

{]-^. Im-fn-b-¯v Zm-tam-Z-c³ ]p-c-kv-Im-cw F³ sI tZ-i-¯n-\v

Pn-Ã-bn-se Np-a-«psXm-gn-em-fn-I-fp-sS Iq-en 19 i-X-am-\w hÀ-[n-¸n-¨p

Xr-iq¿: {]m-^. ]n i-¶-c≥ \ºym¿ ^u-t≠-j≥ \¬-Ip-∂ {]-^. Im-fn-b-Øv Zm-tam-Z-c≥ kv-am-c-I ]p-c-kv-Im-c-Øn-\v Ihn F≥ sI tZ-iw A¿-l-\m-bXm-bn `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. ]Xn-\m-bn-cw cq-]-bpw ^-e-I-hpw {]-i-kv-Xn ]-{X-hp-a-S-ßp-∂-XmWv ]p-c-kv-Im-cw. c-_o-{μ-\m-Y Sm-tKm-dn-s‚ Ko-Xm-Rv-P-en-bpsS a-e-bm-f hn-h¿-Ø-\-Øn-\mWv ]p-c-kv-Im-cw \¬-Ip-∂-Xv . ssh-im-J≥, {]-^. sI ]n i-¶c≥, tUm. F-kv sI h-k-¥≥, I-Sm-t¶m-Sv {]-`m-I-c≥ F-∂n-hc-S-ßn-b I-Ωn-‰n-bm-Wv ]p-c-kvIm-c tP-Xm-hn-s\ Xn-c-s™-SpØ-Xv. 31\v ssh-Ip-t∂-cw A-©n-\v Xr-iq¿ K-h. ss{S-\nMv Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ ]-cn]m-Sn-bn¬ k-Xn Zm-tam-Z-c≥ ]pc-kv-Im-cw k-Ωm-\n-°pw. tZ-im`n-am-\n hm-cn-I ]-{Xm-[n-]¿ tUm-. sI ]n tam-l-\≥, {]-^. Im-fn-b-Øv Zm-tam-Z-c≥ A-\p-kva-c-W {]-`m-j-Ww \-S-Øpw. {]^. sI ]n i-¶-c≥, tUm. Im-hpºm-bn _m-e-Ir-jv-W≥, tUm. kn im-¥n, {]-^. Fw kp-Pm-X, tUm. hn sI hn-P-b≥ ]-s¶-SpØp.

Xr-iq¿: Pn-√-bn-se Np-a-´p sXmgn-em-fn-I-fp-sS Iq-en \n-c-°v ]pXp-°n \n-›-bn-®p. \n-e-hn-ep≈ Iq-en \n-c-°n-t\-°mƒ 19 iX-am-\-am-Wv h¿-[-\. F-∂m¬ t£-a]-≤-Xn \n-e-hn-ep-≈ ÿe-ß-fn¬ t£-a-t_m¿-Un-s‚ \n-c-°pw {]m-tZ-in-I-am-bn \n-e\n¬-°p-∂ Iq-en \n-c-°p-Iƒ Ds≠-¶n¬ A-Xpw \n-e-\n¬°pw. Pn-√m te-_¿ Hm-^n-k¿ C hn _m-_p-cm-Pn-s‚ A-[y-£X-bn¬ \-S-∂ N¿-®-bn-em-Wv

Xr-iq¿: tIm¿-]-td-j≥ sI-´n-Sß-fp-sS ]-cn-]m-e-\w hm-S-I°m-cp-sS ]-¶m-fn-Ø-tØm-sS \n¿h-ln-°m≥ kw-hn-[m-\-ap≠m-°p-∂p. C-Xp-kw-_-‘n-®v P-bv-ln-μv am¿-°-‰n-se hym-]mcn-I-fp-am-bn ta-b¿ cm-P≥ ]√≥ {]m-Y-an-I N¿-® \-S-Øn. Pbv-ln-μv am¿-°-‰n-se sk-]v-‰n°v Sm-¶v \n-d-s™m-gp-In P-\-Pohn-Xw Zp -l-am-b-Xm-bp-≈ hym-]m-cn-I-fp-sS ]-cm-Xn-sb-XpS¿-∂v am¿-°-‰v t\-cn-´v k-μ¿-in®m-Wv ta-b¿ hym-]m-cn-I-fp-am-

bn N¿-® \-S-Øn-b-Xv. sk-]v-‰n-Iv Sm-¶v A-Sn-b-¥cam-bn ¢o≥ sN-øm≥ ta-b¿ DtZym-K-ÿ¿-°v \n¿-t±-iw \¬In. a-cm-a-Øv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥

se-Øn-b-Xv. am¿-°-‰n-se hn-hn[ {]-iv-\-ß-fpw hym-]m-cn-Iƒ hn-i-Zo-I-cn-®p. sI-´n-S-߃ ]-cn]m-en-°m-sX tIm¿-]td-j≥ ISp-Ø A-\o-Xn-bm-Wv hym-]m-cn-

]²Xn hm-S-I-¡m-cp-sS kl-I-c-W-t¯msS Fw F¬ tdm-kn, B-tcm-Ky- IΩn-‰n sN-b¿-am≥ sI Kn-co-jv-Ipam¿, F C ap-c-fn, sl¬-Øv C≥kv-s]-Iv-S¿ c-hn F-∂n-h-cp-samØm-bn-cp-∂p ta-b¿ am¿-°-‰n-

I-tfm-Sv Im-´p-∂-sX-∂m-bn-cp-∂p hym-]m-cn-I-fp-sS ]-cm-Xn. ]-cn-]me-\-Øn-\v hym-]m-cn-]-¶m-fn-ØtØm-sS kw-hn-[m-\-ap-≠m-°psa-∂v ta-b¿ cm-P≥ ]-√≥ t\-c-

sØ {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. hm-S-I hym-]m-cn-Iƒ Dƒ-s∏Sp-∂ th-Zn-sbm-cp-°n ]-cn-]m-e\-Np-a-X-e-Iƒ G-s‰-Sp-°m-\p≈ k-∂-≤-X hym-]m-cn-I-fpw {]-I-Sn-∏n-®p. sI-´n-S k-ap-®-bß-fn-se Iw-^¿-´v tÃ-j-\p-Ifp-sS \-S-Øn-∏v Dƒ-∏-sS k-an-Xnsb G¬-]n-°p-I-bpw sI-´n-SØn-s‚ ip-Nn-Xzw Dƒ-s∏-sS s]m-Xp-hm-b kw-c-£-W-hpw ]cn-]m-e-\-hpw sN-dp-In-S A-‰-Ip‰-]-Wn-I-fpw G¬-]n-°p-I-bmWv D-t±-iw. Nn-e-th-dn-b A-‰-Ip-

F-cp-a-s∏-´n: Xn-®q-cn¬ ho-≠pw ]p-en-bn-d-ßn. Xn-®q¿ F-´mw-amSv F-∂ ÿ-e-Øvh-®v {]-tZ-ihm-kn-bm-b Zn-hm-I-c-\m-Wv ]pen-sb I-≠-Xv. P-e-\n-[n ]-ºv Hm-]-td-‰-dm-b Zn-hm-I-c≥ ]p-e¿s® \m-tem-sS ]-ºn-ßv \-S-Øm ≥ t]m-hp-tºm-gm-Wv ]p-en-sb I-≠-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw Xn-®qcn-se kz-Im-cy kv-Ip-fn-\v k-ao]w \m-´p-Im¿ ]p-en-sb I-≠n-cp∂p. am-k-߃-°v aq-ºv h-´-∏-dºv, hm-g-°-∏m-d h-\-{]-tZ-i-ß-

‰-]-Wn-Iƒ tIm¿-]td-j≥ Nne-hn¬ hym-]m-cn-I-fp-sS Kp-Wt`m-Xr-k-an-Xn-Iƒ h-gn \n¿-hln-°m-sa-∂pw \n¿-t±-iw D-b¿∂p. \n¿-t±-i-߃ Iu¨-kn¬ N¿-®-\-S-Øn D-Nn-X-am-b Xo-cpam-\-sa-Sp-°p-sa-∂v ta-b¿ cmP≥ ]-√≥ hy-‡-am-°n. ]n-∂oSv a-¬ky-˛- amw-k-am¿-°-‰n-se {]-iv-\-ß-fp-am-bn ta-b-sd k-ao]n-® ÿ-e-sØ hym-]m-cn t\Xm-°-fpw am¿-°-‰n-s‚ ]-cn-]me-\-Np-a-X-e G-s‰-Sp-°p-∂-Xn\p-≈ k-∂-≤-X A-dn-bn-®p.

sh-¦n-S-§v ]-©m-b-¯n-te-¡v F-kv.Un.]n.sF. amÀ-¨v sh-¶n-S-ßv: P-\-hm-k tI-{μ-ßfn¬\n-∂p sK-bn¬ hm-X-I ss]-∏vsse≥ ]-≤-Xn am-‰n ÿm]n-°W-sa∂m-h-iy-s∏-´v F-kvv.-Un.]n.sF. {]-h¿-Ø-I¿ sh¶n-S-ßv ]-©m-b-Øv Hm-^n-knte-°v am¿-®v \-S-Øn. F-kv.-Un.]n.sF. a-fi-ew {]-kn-U-‚ v Zneo-^v A-–p¬-Im-Z¿ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. F-kv.-Un.-]n.-sF. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn-dm-

Wv C-cp-h-cpw ]n-Sn-bn-em-b-Xv. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°n-S-bn¬ hn¬∏-\ \-S-Øm-\m-bm-Wv C-h¿ I-©m-hp-am-bn F-Øn-b-sX-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. c-l-ky-hnh-c-sØ Xp-S¿-∂v Ip-∂w-Ip-fw F-kv.sF. am-[-h≥-Ip-´n-bp-sS t\Xr-Xz-Øn-¬ ko-\n-b¿ kn.]n-.Ham-cm-b cm-tK-jv, _m-_p-cmPv, sj-√n F-∂n-h-c-S-ßp-∂ kwL-am-Wv C-h-sc ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

]-g-b-∂q¿: No-cm-®n ]m-e-Øn\v k-ao-]w kv-Iqƒ _-kv ss_°n-en-Sn-®v c-≠v tImf-Pv hn-Zym¿Yn-Iƒ-°v ]-cn-°v. ]-g-b-∂q¿ sF-.F-®v.B¿.Un. tN-e-°-c kz-tZ-in ap-√-b-°-ev ho-´n¬ kp\n¬-Ip-am¿, ap-f-¶-∂-Øp-Im-hv kz-tZ-in ]p-t√m-en ]-d-ºn¬ tKm-Ip¬-Zm-kv F-∂n-h¿-°mWv ]-cn-t°-‰-Xv. ]-cn-t°-‰-h-sc Xr-iq¿ A-iz-\n B-ip-]-{Xn-bn ¬ {]-th-in-∏n-®p.

hym-P tc-J- N-a-¨v I-S-ap-dn- ssI-am-äw: hn-Pn-e³-kv A-t\z-j-Ww Xp-S-§n sIm-S-I-c: hym-P tc-J-Iƒ N-a-®v I-S-ap-dn-Iƒ ssI-am-‰w sN-ø-Xv kw-`-h-Øn¬ I-t√-‰p-¶-c ap≥ k-_v c-Pn-kv-{Sm¿ Dƒ-s∏-sS aq-∂v t]¿-s°-Xn-sc hn-Pn-e≥-kv A-t\z-j-Ww. k-{_-Pn-kv-{Sm¿ sI B¿ t]mƒ-k¨, sIm-S-I-c ap≥ ]©m-b-Øv ap≥ sk-{I-´-dn hn hn c-hn-Ip-am¿, sI B¿ Zn-t\i≥ F-∂n-h¿-s°-Xn-sc-bm-Wv hn-Pn-e≥-kv tI-sk-Sp-Øv At\z-j-Ww B-cw-`n-®-Xv. Un-ssh.F-kv.]n. F-kv B¿ tPymXn-jv Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kn.sF. jm-Pv tPm-km-Wv tI-kv A-t\z-jn-°p-∂-Xv. sIm-S-I-c kz-tZ-in sI hn ]o-Xmw_-c-s‚ t]-cn-ep-≈ I-S-ap-dn-I-fm-Wv tc-J-I-fn¬ Ir-Xy-aw Im-´n sI B¿ Zn-t\-j≥ F-∂-bmƒ-°v ssI-am-dn-b-Xv.

A-¿-t´mÄ tem- tIm-f-Pn sI.F-kv.bp-þ-F-kv.F-^v.sF. kw-L-«-\w Xr-iq¿: A-ø-t¥mƒ tem-tImf-Pn¬ sI.F-kv.bp-˛-Fkv.F-^v.sF. kw-L-´-\w. ]-tØm-fw t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. kw-L-´-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v A-©v tI-kp-I-fn-em-bn \m¬-]-tXm-fw t]¿-s°-Xn-tc Xr-iq¿ sh-Ãv t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp. ]-cn-t°-‰ sI.F-kv.bp. {]-h¿-Ø-I-sc tIm Hm]-td-‰o-hv B-ip-]-{Xn-bn-epw, F-kv.F-^v.sF. {]-h¿-Ø-Isc Pn-√m P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn-epw {]-th-in-∏n-®p. tIm-fPv bq-\n-b≥ Xn-c-™-Sp-∏-am-bn _-‘-s∏-´v I-gn-™ Zn-h-kap-≠m-b X¿-°-am-Wv kw-L-´-\-Øn¬ I-em-in-®-sX-∂v t]m-en-kv ]-d-™p.

t»m-¡v ]-©m-b-¯n 2.63 e-£¯nsâ ]-²-Xn kv-s]-bÀ ]mÀ-Sv-kv I-S-bv¡v Xo-¸n-Sn-¨p Xr-iq¿: A-Øm-Wn-bn¬ Hm-t´msam-ss_¬ kv-s]-b¿ ]m¿-Sv-kv I-Sbv-°v Xo-∏n-Sn-®p. A-Øm-Wn a-≠pw-]m¬ B‚-Wn-bp-sS D-S-aÿ-X-bn-ep-≈ G-jy≥ Hm-t´m kv-s]-tb-gv-kv I-S-bv-°m-Wv Xo∏n-Sn-®-Xv. I-S-bn-se km-[-\-ß ƒ ]q¿-W-am-bpw I-Øn-\-in-®p. h-S-°m-t©-cn-bn¬ \n-∂v ^-b¿t^m-gv-kv F-Øn-bm-bm-Wv Xo A-W-®-Xv. tjm¿-´v k-cv-Iyq-´mWv Xo-]n-Sn-Ø-Øn-\v Im-c-W-sa∂v I-cp-Xp-∂p.

X-fn-°p-fw t^m-°-kv tIm-f-Pv hm¿-jn-Iw sIm-Sp-ß-√q¿ kn.sF Fw kp-tc-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

{]o-ss{]-a-dn A-[ym-]-IÀ k-a-c-¯n-s\m-cp-§p-¶p Xr-iq¿: tI-c-f-Øn-se k¿-°m¿ kv-Iq-fp-I-fn¬ tPm-en sN-øp∂ {]o-ss{]-a-dn A-[ym-]-I¿-°v ss{]-a-dn A-[ym-]-I¿-°p \-¬Ip-∂ i-º-fw \¬-I-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v k-a-c-Øn-\n-d-ßm-≥ {]o-ss{]-a-dn So-t®-gv-kv A-tkmkn-tb-j≥ k-a-c {]-Jym-]-\ I¨-h≥-j≥ Xo-cp-am-\n-®p. C-∂-sØ Po-hn-X-\n-e-hm-chp-am-bn _-‘-s∏-Sp-Øp-tºm-

ƒ h-f-sc Xp-O-am-b Xp-I-bm-Wv Hm-W-td-dn-b-am-bn e-`n-°p-∂-Xv. ]-Ømw i-º-f I-Ωo-j-\n¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn X-߃-°pw ss{]a-dn A-[ym-]-I-cp-sS i-º-fw \¬-I-W-sa-∂v A-tkm-kn-tb-j≥ B-h-iy-s∏-´p. I¨-h≥-j≥ sI hn A-–pƒ-Jm-Z¿ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn√m {]-kn-U‚ v Sn kp-Pm-X A[y-£-X h-ln-®p.

Nm-h-°m-Sv: tªm-°v ]-©m-b-Øv 2014˛15 hm¿-jn-I ]-≤-Xn cq-]o-I-c-W-hpw {Km-a-k-`-bpw \-S-∂p. 2.63 e-£w cq-]-bp-sS ]-≤-Xn hn-ln-X-ß-f-S-ßn-b {]-h¿-Ø-\-ß-fm-Wv cq-]o-I-cn®n-´p-f-f-Xv. {]-kn-U‚ v Sn F sF-j D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssh-kv {]-kn-U‚ v P-b≥ A-tøm-´v A-[y-£-X h-ln-®p. \-_o-k-°p-´n h-en-b-I-Øv, dw-e A-j-d-^v kw-km-cn-®p.

Xo-c-ssa-{Xn: \m-«n-I ]-©m-b-¯n-\v aq-¶mwØm-\w Xr-{]-bm¿: Xo-c-ssa-{Xn am-t\-Pv-sa‚ v Iu¨-kn-ep-Iƒ-°v kw-ÿm-\ ^n-j-do-kv h-Ip-∏v G¿-s∏-Sp-Øn-b ]p-c-kv-Im-c-w \m-´n-I {Km-a-∏-©m-b-Øn\v. kw-ÿm-\-X-e-Øn¬ aq-∂mw ÿm-\-am-Wv \m-´n-I t\-Sn-b-Xv. F-d-Wm-Ip-f-Øv \-S-∂ N-Sßn¬ a-{¥n sI _m-_p-hn¬ \n-∂v {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v A-\n¬ ]p-fn-°¬ ]p-c-kv-Im-cw kzo-I-cn-®p.

hm-Sm-\-∏-≈n: tN-‰p-h-˛-Nn-πn-amSv tdm-Uv `m-Kn-I-am-bn \n¿-an-°p∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®p \m-´pIm-cp-sS P-\-Io-b-k-an-Xn \n¿am-Ww X-S-™p. \n-e-hn¬ 500 ao-‰¿ am-{Xw \n¿-an-°p-∂-Xn-emWp {]-Xn-tj-[w. 400 ao-‰¿ Iq-Sn \n¿-an-®m¬ Nn-πn-am-Sv `m-K-Øp≈-h¿-°p hm-l-\-bm-{X kp-K-aam-°m-\pw _- n-s‚ h-c-hv D-d∏n-°m-\pw I-gn-bpw. F-∂m¬ ]-

©m-b-Øv C-°m-cyw A-h-K-Wn®v 500 ao-‰-dn-em-Wv C-°p-dn-bpw \n¿-an-°m≥ ]-≤-Xn-bn-´-sX-∂p {]-h¿-Ø-I¿ ]-d-™p. tdm-Un-s‚ \n-e tam-i-am-bXn-\m¬ _-kv Dƒ-s∏-sS hm-l\-߃ Nn-πn-am-Sv `m-K-tØ-°v F-Øm-dn-√. aq-∂p h¿-j-am-bn tdm-Uv \n¿-am-Ww \-S-∂n-´v. Cu ta-J-e-bn¬ tdm-Un¬ sX-cp-hphn-f-°p-an-√. ip-≤-P-e-Øn-\pw

Zq-sc B-{i-bn-t°-≠ A-h-kv-Ybn-em-Wp \m-´p-Im¿. G-ß-≠nbq¿ ]-©m-b-Øn¬ 16mw hm¿Un¬ Dƒ-s∏-Sp-∂ Cu `m-K-Øv A-h-K-W-\-bm-sW-∂p P-\-Iob-k-an-Xn {]-h¿-Ø-I¿ B-tcm]n-®p. {]-kn-U‚ v \-Ip-e≥ Ipdp-∏-ti-cn, sk-{I-´-dn ]n _n cm[m-Ir-jv-W≥, sI Fw P-b-{]Im-iv, tk-\≥ X-®-∏p-≈n, a-WnI-WvT≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.

a-d-¶ph-¨ _m-Kv Xn-cn-¨p\-Â-In _-kv I-−-Iv-SÀ am-Xr-I-bm-bn ap-cn-ßq-cn¬ \n-∂p _- n¬ I-b-dn-b ho-´-Ω Nm-e-°p-Sn kuØv PMv-j-\n¬ C-d-ßp-I-bmbn-cp-∂p.- C-Xn-\n-sS _m-sK-Sp°m≥ a-d-∂p.- _m-Kv e-`n-® I-≠Iv-S¿ ss{]-h-‰v Ãm≥Un-se-Øn _-kv Hm-tW-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ `m-c-hm-ln-I-sf G¬]n-®p.- ]n-∂o-Sv I-≠-Iv-S-dp-sS km-∂n-[y-Øn¬ _m-Kv D-S-aÿ-°v ssI-am-dn. -aq-∂v {Kmw

kv-IqÄ _-kv ss_-¡n-en-Sn-¨v hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v ]-cn-¡v

Npcp¡¯nÂ

tdm-Uv `m-Kn-I-am-bn \nÀ-an-¡p-¶-Xv \m-«p-ImÀ X-S-ªp

Nm-e-°p-Sn: _- n-\-I-Øv a-d∂vh-® kz¿-W-hpw ]-W-hp-a-Sßn-b _m-Kv Xn-cn-®p\-¬-In _kv I-≠-Iv-S¿ am-Xr-I-bm-bn.- A∂-a-\-S-˛-Nm-e-°p-Sn dq-´n-tem-Sp∂ ]n.-F. -{S-m-h¬-kn-se I-≠-IvS¿ D-ta-jm-Wv _m-Kv Xn-cn-®v \¬-In k-Xy-k-‘-X Im-´n-b-Xv.A-∂-\m-Sv kz-tZ-in-\n-bm-b tXm ¿-a-Iw-tXm-Sv cm-Jniym-an-s‚ _mKm-Wv _- n¬ a-d-∂p h-®-Xv.-

A-e-Iv-kv t]mƒ (tI-c-f hym]m-cn hy-h-km-bn k-an-Xn), ]n sI Pn-Ωn, H Pn _m-_p (Bƒ tI-c-f K-h¨-sa‚ v tIm¨-{SmIv-tS-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥), kn sI N-{μ≥, sI F, sIm-®m∏p, ]n F se-Pp-°p-´≥, sI B¿ c-hn, Fw B¿ `q-t]-iv, ]n {io-Ip-am¿, kp-μ-c≥ Ip-∂-Øp≈n, ]n cm-a≥ ta-t\m≥, ]n hn kq-{_-“-Wy≥, tk-Xp Xn-cpsh-¶n-Sw, ]n hn-P-b-Ip-am¿, sI sP Pn-Ωn ]-s¶-Sp-Øp.

am-f: am-f-bn-se hn-hn-[ tIm-f-Pp-I-fn-te-bpw kv-Iq-fp-I-fnte-bpw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v a-Zyw hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂ _o-htd-P-kn-se Po-h-\-°m-sc A-d-Ãv sN-ø-W-sa-∂v am-f {]-XnI-c-W th-Zn. hn-Zym¿-Yn-Iƒ h-en-b ]-d-ºn-se _o-h-td-Pkv tIm¿-]-td-j≥ Hu-´v-se-‰n¬\n-∂p a-Zyw hm-ßp-∂-Xv ÿn-c Im-gv-®-bm-Wv.k¿-°m-c-s‚ D-Ø-c-hv ew-Ln-®p sIm≠m-Wv tIm¿-]-td-j≥ Po-h-\-°m-cp-sS \-S-]-Sn. Ip-‰-°mcm-b Po-h-\-°m-sc A-d-Ãv sN-øp-∂-Xn-s\m-∏w Hu-´v-se-‰v ]-cn-k-c-Øv t]m-en-kv km-\n-[y-ap-≠m-h-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. k-emw sNm-Δ-c A-[y-£-X h-ln-®p.

F-kv.Un.]n.sF. {]-h¿-Ø-I¿ sh-¶n-S-ßv ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-te-°v \-S-Øn-b am¿-®v a-fi-ew {]-kn-U‚ v Zn-eo-^v A-–p¬-Im-Z¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Ip-∂w-Ip-fw: Ip-∂w-Ip-f-Øv I©m-hv hn¬-∏-\-bv-s°-Øn-b bphm-°-sf t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. Ch-cn¬ \n-∂v 800 {Kmw I-©m-hv ]n-Sn-s®-Sp-Øp. t]-cm-aw-K-ew a\-∏-Sn Ip-≠-d ho-´n¬ B-jn-Iv, X-S-Øn¬ c-Rv-Pn-Xv F-∂n-h-cmWv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. hn-Zym¿-Yn-Iƒ F-∂ hym-tP-s\ Ip-∂w-Ip-fw h-S-°m-t©-cn tdm-Un¬ I-©mhv hn¬-∏-\-bv-s°-Øn-b-t∏m-gm-

fn-epw \m-´p-Im¿ ]p-en-sb I≠n-´p-≠v. hm-g-°-∏m-d h-\-Øn¬ B-Sns\ ]p-en sIm-∂n-cp-∂p. F-cp-as∏-´n t^m-d-Ãv D-tZym-K-ÿ¿ \S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ ]p-enbp-sS Im¬-∏m-Sp-Iƒ I-s≠Øn. Nn-‰-≠ ]q-tßm-Sv h-\-Øn¬ \n-∂m-Wv ]p-en C-d-ßn-b-sX∂m-Wv h-\-]m-e-I-cp-sS \n-K-a\w. {]-tZ-i hm-kn-I-tfm-Sv Pm-{KX ]p-e¿-Øm-\v t^m-d-Ãv D-tZymK-ÿ¿ \n¿-t±-iw \¬-In.

3

"_n-h-td-P-kn-se Po-h-\-¡m-sc A-d-Ìv sN-¿-Ww '

Pv sXm-b-°m-hv A-[y-£-X hln-®p. Im-d-fw ]-©m-b-Øv sK-bn-¬ hn-cp-≤ B-Ivj≥ Iu¨-kn-¬ sN-b¿-am≥ D-√m-kv, F-kv.-Un-. ]n.sF. ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn \-Po-_v X-߃, C-kv-a-bn¬ kwkm-cn-®p. cm-hn-se 11\v B-cw-`n® am¿-®n-\v _n sI lp-ssk≥X-߃, kn-dm-Pv, \-Po-_v, I-\I≥ t\-Xr-Xzw \-¬-In

I-©m-hv hnÂ-¸\-bv-s¡-¯n-b bp-hm-¡Ä t]m-en-kv ]n-Sn-bnÂ

Xo-cp-am-\w ssI-s°m-≠-Xv. ]p-Xp-°n-b Iq-en \n-c-°n-\v I-gn-™ H-Iv-tSm-_¿ 15 ap-X¬ 2015 H-Iv-tSm-_¿ 14 h-sc {]m-_eyw D-≠m-bn-cn-°pw. ]n hn sk_m-Ãy≥ (Xr-iq¿ am¿-®‚ v-kv bq-Wn-b≥), tPm¿-÷v Ip-‰n-®m°p (tNw-_¿ Hm-^v tIm-ta-gvkv), kn B¿ t]mƒ (hym-]m-cn˛-hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-anXn),kn kn tPm¿-Pv (ln¬ t{]mUyq-kv a¿-®‚ v-kv bq-Wn-b≥), tPm-bv πm-t»-cn, tPm-bv ]n sP,

Xn-¨q-cn ho-−pw ]p-en-; P-\w `o-Xn-bnÂ

tImÀ-]-td-j³ sI-«n-S-§-fp-sS ]-cn-]m-e-\-¯n-\v ]-¦m-fn-¯-]-²-Xn

te-ew s^-{_p-h-cn 10\v

Xr-iq¿: s]m-ø {]m-Y-an-I Btcm-Ky tI-{μ-Øn-se ]-g-b H.]n. sI-´n-Sw s]m-fn-®v hn¬°p-∂-Xn-\p-≈ te-ew s^-{_ph-cn 10\v cm-hn-se 11 a-Wn-°v s]m-ø {]m-Y-an-I B-tcm-Ky tI-{μ-Øn¬ \-S-°pw. ]-s¶-Sp°m≥ Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ \n›n-X k-a-b-Øn-\v ap-ºm-bn B-tcm-Ky tI-{μ-Øn¬ F-Ønt®-c-Ww. te-e-Øn¬ ]-s¶-Sp°p-∂-h¿ 701 cq-] \n-c-X-{Z-hyw A-S-bv-°-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃ B-tcm-Ky-tI-{μw Hm-^n kn¬ \n-∂v A-dn-bmw.

kochi/tcr

kz¿-W-hpw 11000- cq-]-bp-am-Wv _m-Kn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv.

hm-\n-Sn-¨v ]-cn-¡v H-√q¿: N-ß-e-tK-‰n-\v k-ao-]w ]n-°-∏v hm-\n-Sn-®v A-Ω-bv-°pw c-≠v Ip-´n-Iƒ-°pw ]-cn-°v. Ahn-Wn-t»-cn kz-tZ-in am-ºp-≈nho-´n¬ kp-μ-c≥ `m-cy e-fn-X, a°-fm-b c-ay, \n-hy F-∂n-h¿- _- n-\-I-Øv a-d-∂p h-® kz¿-W-hpw ]-W-hp-a-S-ßn-b _m-Kv _-kv Hm-tW-gv-kv °m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. A-tkm-kn-tb-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ D-S-a-bv°v Xn-cn-®p\¬-Ip-∂p

Ip-Sn-sh-f-f]-²-Xn: H-¶mw-L-« \nÀ-am-Ww B-cw-`n-¨p Xr-iq¿: am-S-°-Ø-d {Km-a-∏ ©m-b-Øn-se sh-‰n-e-∏m-d Fkv.kn. Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn, I≈m-bn F-kv.kn. Ip-Sn-sh-f-f ]≤-Xn F-∂n-h-bp-sS \n¿-am-Ww B-cw-`n-®p. ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k\ ^-≠n¬\n-∂v sh-‰n-e-∏m-d IpSn-sh-≈ ]-≤-Xn-°v 1.50 e£w cq-]-bpw I-≈m-bn F-kv. kn. Ip-Sn-sh-f-f ]-≤-Xn-°v 5.48 e-£w cq-]-bp-am-Wv A-\p-h-Zn-®Xv. ]-≤-Xn-I-fp-sS B-Zy-L-´-amb In-W¿ \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\߃ B-cw-`n-®p. H-cp sk ‚ v ÿ-e-Øm-Wv Ip-Sn-sh-f-f ]-≤Xn-°v B-h-iy-am-b In-W-dn-s‚ \n¿-am-Ww B-cw-`n-®n-´p-≈-Xv.

A-¦-W-hm-Sn \nÀ-am-Ww ]qÀ-¯o-I-cn-¨p ]p-Øq¿: {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ 12mw ]-©-h-¬k-c ]-≤-Xn-bpsS `m-K-am-bn \-S-∏m-°n-b G-Ih¿-j ]-≤-Xn-bm-b F-fw-Xp-cpØn A-¶-W-hm-Sn-bp-sS \n¿-ΩmWw ]q¿-Øo-I-cn-®p. \n¿-am-WØn-\v Pn-√m ]-©m-b-Øn¬ \n∂p 3 e-£hpw πm≥-^-≠n-¬ \n-∂p 75,000 cp-]-bp-am-bn BsI 3,75,000 cp-]-bm-Wv hn-\ntbm-Kn-®-Xv. 4 h¿-j-tØm-f-ambn hm-S-I sI-´n-S-Øn-em-Wv A¶-W-hm-Sn {]-h¿-Øn-®n-cp-∂-Xv.

Thejas Epaper thrissur Edition 2014-01-31  
Thejas Epaper thrissur Edition 2014-01-31  

Thejas Epaper thrissur edition. 2014-01-31