Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/tP

26 P-\p-h-cn 2014 Rmb¿

i-kv-{X-{In-b-¡v hn-t[-b-cm-b-h-cp-sS kw-K-aw

Xr-iq¿: A-h-b-h-am-‰ i-kv-{X{In-b-°v hn-t[-b-cm-b-h-cp-sS Pn-√m-X-e Iq-´m-bv-a-bp-sS D-ZvLm-S-\w 29 \v \-S-°pw. Fw Pn tdm-Un¬ Hm-h¿-{_n-Uv-Pn-\v kao-]-ap-≈ tlm-´¬ tam-Øn-al¬ lm-fn¬ D-®-Xn-cn-™v aq∂n-\v Iq-´m-bv-a Pn-√m t]m-enkv No-^v F-kv A-Pn-Xm-_o-Kw sF.-]n.-F-kv D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tk-hy¿ sIm-®p-Ip-Sn A-[y-£X h-ln-°pw. In-Uv-Wn s^-Utd-j≥ Hm-^v C-¥y-bp-sS sNb¿-am-\pw c-£m-[n-Im-cn-bp-amb ^m-Z¿ tU-ho-kv Nn-d-Ω¬ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw.

Adnbn-¸pIÄ

\nÀ-`-b Pm-{K-X-k-an-Xn Aw-K-§-Ä-¡p ]-cn-io-e-\w Nm-e-°p-Sn: \-K-c-k-`-bn-se \n¿-`-b Pm-{K-X-k-an-Xn Aw-Kß-fp-sS ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn Un.-ssh.-F-kv.]n tSmw sk-_mÃy≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.- \-Kc-k-`m ssh-kv sN-b¿-am≥ Beo-kv jn-_p A-[y-£-X h-ln®p.- Nm-e-°p-Sn kn.sF hn -Sn jm-P≥ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp∂p. -Iu¨-kn-e¿-am-cm-b bp -Sn ssk-a¨,-]n ]n -t]mƒ,-Sn.-{]-Zo]v Ip-am¿, -sI -hn -Im¿-Xym-bn\n,-ta-cn \-f≥,-kq-{]-≠v sI -hn c-Lp kw-km-cn-®p.-\-K-c-k-`-bnse 36 hm¿-Up-I-fn-se Pm-{K-Xm k-an-Xn Aw-K-߃ ]-cn-in-e-\ ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

am-©-¨-c-Sn ]-«w ]-d-¯Â H-gn-hm-¡-Ww: I-e-Iv-SÀ

Xr-iq¿: hn-t\m-Z k-©m-c-Øns‚ `m-K-am-bn- •m-kv ]q-in-b am© N-c-Sv D-]-tbm-Kn-®v ]-´w ]-dØp-∂-Xv H-gn-hm-°-W-sa-∂v Pn√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. C-°mcyw {i-≤-bn¬-s∏-´m¬ D-S≥ Pn√m `-c-W-Iq-S-sØ A-dn-bn-°Ww. ]-£n-Iƒ-°pw ar-K-߃°pw a-\p-jy¿-°pw A-]-I-Sw h-cp-Øp-sa-∂-X-n-\m-em-Wv Cu A-dn-bn-∏v.

XmÂ-¡m-en-I H-gn-hv

ap−p-ap-dp¡n Np-h-Sp h-¨-hÀ-¡v H-¶mw-Øm-\w; -th-Zn-IÄ km-[m-c-W-¡mÀ Xn-cn-¨p]n-Sn-¡p-¶p Øn¬ a¬-k-cn-°m-s\-Øn-b Xn-cp-h-¥-]p-cw sh-ßm-\q¿ F®v.F-kv.F-kn-se Im-fn-Zm-kns\ ku-P-\y-am-bn ]Tn-∏n-°p-Iam-{X-a-√ h-≠n-°q-en-bpw sImSp-Øm-Wv kp-lr-Øp-°-fpw \m´p-Im-cpw ]m-e-°m-t´-°v h-≠nI-b-‰n-b-Xv. \m-´p-Im-cpw ]n.Sn.F-bpw ]n-cn-sh-Sp-Øv a¬k-c-Øn-\-b-® \n-c-h-[n-t]¿ hnP-bn-I-fm-b N-cn-{X-hpw Cu Item¬-k-h-Øn-\p-≠v. h-b-\m´n¬-\n-∂p-sa-Øn-b H-cp A-\mY-bm-b s]¨-Ip-´n-bp-sS I-Ybpw C-Xn¬-s]-Sp-∂p. ]-´n-Wnbpw ]-cn-h-´-hp-am-bn I-gn-bp-∂Xn-\n-S-bn-epw I-e-tb-bpw kwKo-X-sØ-bpw Po-h-t\m-fw kvt\-ln-®v I-„-∏m-Sp-Iƒ k-ln-®v ap-≠p-ap-dp-°n-bp-Sp-Øv ]Tn-®v A-h th-Zn-bn-e-h-X-cn-∏n-°p-∂h-cp-sS F-Æw Iq-Sn-h-cn-I-bmWv. A-b¬-ho-´n¬ ]m-{Xw I-gpIn-bpw Iq-en-∏-Wn-°p-t]m-bpw a-°-sf I-em-Im-cn-I-fpw I-emIm-c-∑m-cp-am-°m≥ c-£n-Xm°ƒ ITn-\m-[zm-\w sN-øp-∂-

Xn-s‚ I-Y-I-fpw am-[y-a-ß-fn¬ \n-d-™p-\n¬-°p-∂p. `-c-X-\mSyw, tam-ln-\n-bm-´w, Ip-∏p-∏p-Sn, tI-c-f-\-S-\w F-∂n-h-bp-sS hkv-{X-߃-°v X-s∂ ]-Xn-\m-bnc-߃ Nn-e-hv h-cpw. s\-‰n-Np-´n, I-Sp-°≥, am-´n F-∂n-h-bv-°p ]p-d-sa Cu C-\-߃-°p-th≠n C-f-°-Øm-en, Im-ip-am-e, am-ß-am-e F-∂n-h-bv-s°-√mw ap-°m¬ e-£w cq-]-th-Ww. H∏-\-bn-se a-W-hm-´n-°pw tXmgn-am¿-°pw A-Wn-s™m-cpßm≥ A-c-e-£w th-≠n-h-cpw. kw-L \r-Ø N-a-b-߃-°v Adp-]-Xn-\m-bn-cw cq-], I-Y-I-fn, \-ßym¿-Iq-Øv, Hm-´≥-Xp-≈¬ F-∂n-h-sb-√mw k-º-∂-cp-sS am-{Xw Ip-Ø-I-bm-Ip-∂-Xv ]W- ® n- e - h p- ≈ - X p- s Im- ≠ m- W v . F-∂m¬ C-sXm-s°-bpw ]m-e°m-´v km-[m-c-W-Ip-´n-Iƒ I-Sw-

b¿-sk-°-≠-dn kv-Iq-fn-se hnZym¿-Yn-Iƒ A-h-X-cn-∏n-® a-dp]m-´n-\pw H-∂mw ÿm-\w. t\-csØ Xr-iq¿ tk-{I-´v lm¿-´v kn.Pn.F-®v.F-kv.F-kns‚ ¢m ¢o ¢q F-∂ \m- S - I - Ø n- \ mbn- c p- ∂ p H-∂mw ÿm-\w. Un.]n.sF A- S - ß p- ∂ hn-Z-Kv-[ k-anXn-bm-Wv l-b¿ A-∏o¬ ]-cn-tim-[\-bn¬ a-dp-]m-´n-\pw H∂mw ÿm-\w \¬-Inb-Xv. C-tXm-sS \m-S-I a¬-k-c-Øn¬ c-≠v H∂mw ÿm-\-ß-fm-bn. kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h k-am-]-\®-S-ßv B-`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e hm-ßn-bpw hm-S-bv-s°-Sp-Øp- Su¨ lm-fn-se \m-S-I a¬-k-cD-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p ap-≈ h-kv-{X-߃ [-cn-®v A-h- Øn¬ G-sd {i-≤n-°-s∏-´ \m-SI-am-bn-cp-∂p a-dp-]m-´v. C-Xn-\v H]m-e-°m-Sv: I-e-bpw kw-Ko-X∂mw ÿm-\w \¬-Im-Ø-Xn¬ hp-sa-√mw k-º-∂¿-°pw k-aqhym-]-I-am-b {]-Xn-tj-[-ap-b¿l-Øn-se h-tc-Wy-h¿-K-Øn∂n-cp-∂p. in-h-Zm-kv s]m-bn¬]m-e-°m-Sv: kw-ÿm-\ kvv-Iqƒ I-tem¬-k-hw A-h-km-\-Zn-\\pw-am-{X-ta h-g-ßp-I-bp-≈q°m-hv kw-hn-[m-\w sN-bv-X a-dpØn-te-°v I-S-∂-tXm-sS A-∏o-ep-I-fp-sS F-Æw 872 B-bn Dsh-∂ ]m-c-º-cy hn-izm-kw IB-e-Øq¿: 54 m-a-Xv kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬-k-hw A-h]m-´n¬ Im-°-bm-bn th-j-an-´ b¿-∂p. C-Xp-h-sc A-∏o-en-eq-sS h-∂ 355 t]¿ hn-P-bn-®n-´p-≠v. tem¬-k-h th-Zn-bn¬ X-I-cpkm-\n-®-t∏mƒ ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ ]m-e-°m-Sv B-eA-\p-cm-Kv G-sd {i-≤n-°-s∏-´nI-tem¬-k-h-Øn-se hn-[n \n¿-W-b-Øn-s\-Xn-sc 261 l-b¿ ∂p. k-Ωm-\ am-^n-b-bpw GØq¿ _n.F-kv.F-kv.Kp-cp-I-p-ew F-®v.F-kv.kpw l-b¿-skcp-∂p. A-∏o-ep-I-fpw D-≠m-bn. C-Xn¬ 88 F-Æ-Øn¬ A-\p-Iq-e XoP‚p-am-cpw A-c-ßv hm-gp-tºm°≥-U-dn hn-`m-K-Øn¬ B-e-∏p-g am-∂m¿ F≥.F-kv.t_m-bvcp-am-\w F-Sp-t°-≠n h-∂p. l-b¿ A-∏o-ep-I-fn¬ H-∂mw ÿmgpw b-Ym¿-Y I-e-bpw kw-Ko-Xw kv F-®v.F-kv.F-kpw kw-kv-Ir-tXm¬-k-h-Øn¬ C-Sp-°n I\w t\-Sn-b kw-`-h-hpw D-≠m-bn. tIm-gn-t°m-Sv Pn-√-bn-se Xn-cpA-h-X-cn-∏n-®v ]m-W-s‚ ]n≥-ap√m¿ K-h¨-sa‚ v F-®v.F-kv.F-kpw G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ t]mh-ßq¿ l-b¿-sk-°-≠-dn kv-Iqƒ A-h-X-cn-∏n-® a-dp-]m-´v (Imd-°m¿ A-Xn-Po-hn-°p-∂p. A-cbn‚ v t\-Sn Hm-h-tdmƒ ]-´w kz-¥-am-°n. B-e-Øq¿ _n.F°-°p-´n-sb A-\-iz-c-am-°n-b) H-∂mw ÿm-\w e-`n-®p. B-Zyßv ]-W-bw-sh-®v Np-h-Sv h-®B-e-Øq¿: Xp-S¿-®-bm-bn Fkv.F-kv.Kp-cp-Ip-ew F-®v.F-kv.F-kv.ssl-kv-Iqƒ hn-`m-KØn¬ Xr-iq¿ sk-{I-´v lm¿-´n-s‚ Im ¢o ¢q-hn-\m-bn-cp-∂p Hh¿-°v H-∂mw-ÿm-\w-h-sc e-`n´mw-X-h-W-b-S-°w 15 X-h-W Øn¬ 91 t]m-bn‚pw l-b¿-sk-°≥-U-dn hn-`m-K-Øn¬ 116 ∂mw ÿm-\w. C-Xn-s\-Xn-sc-bp-≈ l-b¿ A-∏o-en-em-Wv C-h¿®p-I-gn-™p. km-[m-c-W-°mkz¿-Æ-I-∏n¬-ap-Ø-an-´v tIm-gnt]m-bn‚pw kw-kv-Ir-tXm¬-k-h-Øn¬ 35 t]m-bn‚pw t\-Sn. °pw H-∂mw ÿm-\w e-`n-®-Xv. l-b¿ A-∏o-ep-I-fn¬ 90 F-Æcpw Z-cn-{Z-cp-am-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ t°m-Sv N-cn-{Xw Xp-cp-Øn-sb-gp242 t]m-bn-\v-dm-Wv C-h¿ ta-f-bn¬ \n-∂pw sIm-bv-X-Xv. 80 t]mhpw X-≈p-I-bm-bn-cp-∂p. A-∏o-en-eq-sS C-Xp-h-sc 3916 t]¿ k-aq-l-Øn-s‚ A-I-a-gn-™ ]nXn. 2007 ¬ I-Æq-cn¬ \-S-∂ Ibn‚ v t\-Sn C-Sp-°n Ip-am-c-aw-K-ew Fw.sI.F≥.Fw.F-®v.Fa¬-k-cn-°m-s\-Øn-sb-∂m-Wv I-W-°v. C-h-cn¬ \-s√m-cp iF A-kv-\, D-¿Zp K-k¬ ¥p-W-tbm-sS I-tem¬-k-h thtem¬-k-h-Øn¬ Xp-S-ßn-b ]kpw 70 t]m-bn‚ v t\-Sn tIm-gn-t°m-Sv kn¬-h¿ ln¬-kv FX-am-\w a¬-k-c-m¿-Yn-I-fpw D-b¿-∂ {]-I-S-\w Im-gv-N-h-®n-´pB-em-]-\w F t{K-Uv, Zn-Iƒ Xn-cn-®p-]n-Sn-°p-∂q-shS-tbm-´-Øn-\v A-dp-Xp-h-cp®v.F-kv.F-kvpw ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ c-≠pw aq-∂pw ≠v. H-∂pw c-≠pw aq-∂pw ÿm-\-߃ A-∏o-en-eq-sS h-∂v t\F-®v.F-kv, sIm-∏w K-h. ∂m-Wv ]m-e-°m-S≥ A-\p-`-hØm≥ C-Xp-h-sc a-‰p Pn-√-Iƒÿm-\w t\-Sn. Sn-b-h-cp-sS F-Æw 41 dpw. F t{K-Uv t\-Sn-b-h¿ 916B-bn. ssl-kv-Iqƒ, ]m-e-°m-Sv ߃ sX-fn-bn-°p-∂-Xv. ]-Xn-\m°p I-gn-™n-´n-√. I-tem¬-kX-cn-∏n-®v an-I-hv Im-´n-b-t∏mƒ ]- hw A-h-km-\ Zn-h-k-tØ-°v Ibn-c-ß-fpw e-£-ß-fpw Nn-e-h- skm-ssk-‰n Po-h-\-°m-cn-bp-sS e k-¶¬-∏-ß-fpw X-I¿-∂p-ho- S-∂v ]m-e-°m-Sv In-co-Sw t\-Sn Fgn-°m-sX \r-Ø-߃ ]Tn-°m- k¿-°m¿ kv-Iq-fn¬ ]Tn-® KoWp. I-e I-e-bp-tS-Xv am-{X-am- ∂p-d-∏n-® k-a-b-Øm-Wv t^m\pw A-h-X-cn-∏n-°m-\pw I-gn-bn- Xp-hn-\m-Wv Cw-•o-jv I-Ym-c-N-\sW-∂v sX-fn-bn-®p-sIm-≠v I-„- t´m-^n-\n-jn-te-°v \o-ßn-b Is√-∂ A-\p-`-h-Øn-s‚ I-S-°- bn¬ H-∂mw-ÿm-\w. s∏-´-h¿ F-√mw t\-Sn-sb-Sp-°p- em-ta-f-bn-se kz¿-W Io-cn-Sw \m-Z-kz-c-sØ D-]-Po-h-\-amem-Wv ]m-e-°m-Sv I-Øn sh-®nI-bm-bn-cp-∂p. A-km-[y-am-bn H- tIm-gn-t°m-Sv t\-Sn-b-Xv. cn-°p-∂-Xv. Z-cn-{Z-cpw X-\n km- °n A-—-\v a-cp-∂p-hm-ßm≥∂p-an-s√-∂v ]m-h-߃ sX-fn-bn[m-c-W-°m-cpw {Km-a-hm-kn-I-fp- t]m-b I-Æ≥-Ip-´n-bpw II-tem¬-k-h-Øn-s‚ kp® I-tem¬-k-h-sa-∂ \n-e-bn- h¿-W Pq-_n-en Io-cn-S-a-S-°w am-b B-bn-c-Øn-te-sd {]-Xn-`- tem¬-k-h-Øn¬ ]m-h-s∏-´-hem-hpw ]m-e-°m-Sv A-S-bm-f-s∏- C-Xp-h-sc 14 X-h-W-bm-Wv tImI-fm-Wv I-cn-º-\-bp-sS \m-´n-se s‚ i-–-am-bn-am-dn. A-Ω-bp-sS Sp-Ø-s∏-Sp-I. C-\n-bpw I-e-sb gn-t°m-Sv kw-ÿm-\ I-tem¬I-tem¬-k-h th-Zn-I-fn¬ an-I- Xm-en ]-W-bw-sh-®v hm-S-I hokz-¥-am-°m≥ Ip-t_-c-∑m-sc k-h-Øn¬ In-co-Sw Nq-Sn-b-Xv. ´n¬ Xma k n® v Ie s b kv t \® hn-P-b-߃ sIm-bv-X-Xv. A-\p-h-Zn-°n-s√-∂ Xm-°o-Xpw 1959 ¬ Nn-‰q-cn-epw 1991 ¬ Imh-en-b tPm-en-bpw h-cp-am-\- ln-® B-j-_n≥ A-\n-epw ]pC-hn-sS-\n-∂v ap-g-ßp-I-bm-Wv. k¿-tIm-´pw 1992 ¬ Xn-cq-cn-epw hpw D-≈ c-£n-Xm-°-fp-sS a- Xn-b am-Xr-I-bm-hp-I-bm-Wv. CPm-Xn-tIm-a-c-ß-fp-sS A-h-Im-i 1993 Xr-iq-cn-epw 2001 ¬ sXm-SpSp° n Ae na me n° S pØ ae °ƒ-°v am-{X-ap-≈-Xm-Wv Ihm-Z-ß-sf X-I¿-Øp-sIm-≠m- ]p-g-bn-epw 2002 ¬ tIm-gn-t°mtem¬-k-h th-Zn-Iƒ F-∂ [m- tbm-c {Km-a-am-b ]-Wn-°≥-IpWv sN-≠ ˛ Xm-b-º-I-bn¬ A- ´pw 2004 ¬ Xr-iq-cn-epw 2007 ¬ c-W-X-s∂ C-hn-sS Xn-cp-Øn-°p- Sn-bn-se k¿-°m¿ l-b¿-sk`n-Pn-Øv hn-P-bn-bm-b-Xv. °≥U d n kv I qf n\ v _m‚ v taf dn-°p-I-bm-Wv. _m‚ v-ta-fw apI-Æq-cn-epw 2003 ¬ I-√-Øpw X¬ \m-K-kz-cw-h-sc-bp-≈ a¬- Øn¬ a¬-k-cn-°m≥ hm-Zy2009 ¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øpw ]-Wn-°≥-Ip-Sn k-c C-\-߃ C-Xn-\p-≈ Po-hn- ߃ 2010 ¬ tIm-gn-t°m-´pw 2011 ¬ °p-∂ sX-fn-hp-I-fm-Wv. A-\m- kn._n.F-kv.C.kv-Iq-fpw bq-\ntIm-´-b-Øpw 2012 ¬ Xr-iq-cnY-cm-b Ip-´n-Iƒ-h-sc Cu I- t^mw B-e-∏p-g A-cq-°p-‰n Fepw 2013 ¬ a-e-∏p-d-Øpw \-S-∂ tem¬-k-h th-Zn-bn¬-\n-∂p a- kv . F≥.l- b ¿- s k- ° ≥- U - d n I-tem¬-k-h-ß-fn-em-Wv C-Xn]m-e-°m-Sv: l-b¿ A-∏o-en¬ \v ap-ºv tIm-gn-t°m-Sv In-co-Sw \w \n-d-sb k-t¥m-j-hp-am-bm- kv-Iq-fpw \¬-In-b-Xv \-∑-bp-sS tIm-gn-t°m-s´ Xn-cp-h-ßq¿ l- t\-Sn-b-Xv. Wv Xn-cn-®p-t]m-Ip-∂-Xv. ]m¬- hn-P-b-am-bn. \m-tSm-Sn \r-Ø- h©n-∏m-´n¬ H∂mw-ÿm-\w-t\-Snb sN∂n-Øe almflm Pn.Pn.-F-®v.-F-kv. Be-∏pg

A-¸o-ep-IÄ 872

B-e-¯qÀ _n.F-kv.F-kpw am-¶mÀ F³.F-kv.t_m-bv-kpw ta-f-bn-se Xm-c-§Ä

15mw In-co-S-hp-am-bn tIm-gn-t¡m-Sv

Kp-cp-hm-bq¿: X-]m¬ C≥-kvs]-Iv-S-dp-sS Io-gn¬ am-Sv, I-S-∏pdw , ]p-∂-bq¿ F-∂o t]m-tÃm^n-kp-I-fn¬ sa-bn¬ sU-en-hd¿ X-kv-Xn-I-bn-te-°v Xm¬-°men-I \n-b-a-\-Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. C-Xn¬ I-S-∏p-dw, ]p∂--bq¿, F-∂n-hn-S-ß-fn-se H-gnhp-Iƒ H.-_n.kn hn-`m-K-°m¿°m-bn kw-h-c-Ww sN-bv-Xn-´p≈-Xm-Wv. A-t]-£-I-cp-sS {]mbw 18\pw 65\pw a-t[y. F-´mw¢m-kv h-sc ]Tn-®-h-sc-bm-Wv ]cn-K-Wn-°p-I. F-∂m¬ F-kv-Fkv-F¬-kn tbm-Ky-X-bp-≈-h¿°v ap≥-K-W-\-bp-≠m-bn-cn-°pw. A-t]-£-I¿ ssk-¢nw-Kv A-dnbp-∂-h-cm-bn-cn-°-Ww. \n-›n-X am-Xr-I-bn-ep-≈ A-t]-£ s^{_p-h-cn 24 \-Iw C≥-kv-s]-IvS¿-˛ t]m-Ãv-kv, Kp-cp-hm-bq¿ k_v Un-hn-j≥, Kp-cp-hm-bq¿-˛ 680101 F-∂ hn-em-k-Øn¬ e-`n®n-cn-°-Ww. A-t]-£-tbm-sSm∏w _-‘-s∏-´ tc-J-I-fp-sS km£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏pw lmP-cm-°-Ww. Iq-Sm-sX H-cp K-k‰-Uv Hm-^o-k-dn¬ \n-∂p-≈-Xv Dƒ-s∏-sS c-≠v kz-`m-h k¿-´n^n-°-‰p-I-fpw lm-P-cm-°-Ww. sX-c-s™-Sp-°-s∏-Sp-∂-h¿-°v 2665˛50˛4165 F-∂ kv-sI-bnen¬ {]-Xn-^-ew e-`n-°pw. C-Xpkw-_-‘n-®v Iq-Sp-X¬ hn-h-cß-fpw A-t]-£m t^m-d-Øns‚ am-Xr-I-bpw A-ø-t¥mƒ kn-hn¬ tÃ-j-\n-ep-≈ C≥X ^¿-ta-j≥ ]-ªn-Iv dn-te-j≥kv h-Ip-∏n-s‚ C≥-^¿-ta-j≥ Nm-e-°p-Sn: B-Zn-hm-kn hn-`m-Ksk‚-dn¬ e-`n-°pw. ß-fpƒ-s∏-sS-bp-≈ a-e-tbm-c P-\-X-bp-sS Nn-c-Im-em-`n-em-jam-b Nm-e-°p-Sn Xm-eq-°v bmYm¿-Yy-am-bn. Xm-eq-°v ]-cn-[nbn-se 13 ]-©m-b-Øp-I-fp-sSbpw Nm-e-°p-Sn \-K-c k-`-bn-teNm-h-°m-Sv: tdm-Un-s‚- A-im- bpw P-\-߃ ]-s¶-Sp-Ø N-Skv-{Xo-b-X-aq-ew- H-cmƒ- a-cn-°m- ßn¬ kw-ÿm-\-sØ 69m-a\n-S-bm-b- kw-`-h-Øn¬- tZ-io-b- sØ Xm-eq-°n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w ]m-X- A-[n-Ir-X¿-s°-Xn-tc tI- ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n ho-Unsk-Sp-°-W-sa-∂v hn-hn-[- I- tbm tIm¨-^-d≥-kn-eq-sS £n-t\-Xm-°-fm-b- sI hn k- \n¿-hln-®p. P-\-ß-fp-sS B-h-iy-߃ Øm¿, sI Fw jn-lm-_v, ] -- n sI sk-bv-Xm-en-°p-´n, Fw sI \-S-∏m-°p-∂-Xn¬ km-º-Øn-I ]-cn-an-Xn X-S- -am-hn-s√-∂v apjw-kp-±o≥- B-h-iy-s∏-´p. Jy-a-{¥n ]-d-™p. Cu k¿°m¿ A-[n-Im-c-Øn-te-dn-b tijw 12 Xm-eq-°p-I-f-m-Wv A-\ph-Zn-®-sX-∂pw A-t±-lw k-tμi-Øn¬ ]-d-™p. d-h-\yq h-Ip∏v a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv A-[y]-gp-hn¬: Nn-d-bv-°¬ Pp-ap-A akv-Pn-Zn¬ 'Z-Jo-d-Øp¬ ssJ¿' kz-em-Øv hm¿-jn-Iw hn-]p-e-amb ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS \-S-Øn. ssi-Jp-\m Im-¥-]p-cw F ]n apkvv-en-bm¿ D-Zv -t_m-[-\ {]-kw-Kw sN-bv -Xp. kz-em-Øv a-Pv -en-kn-\v k-øn-Zv C-_v -dm-lo-ap¬ J-eoep¬ _p-Jm-cn X-߃ I-S-ep-≠n t\-Xr-Xzw \¬-In.-fin-X-cpw kmZm-Øp-°-fp-a-S-°w \q-dv I-W-°n\vv hn-izm-kn-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp. Xr-iq¿: kw-ÿm-\-sØ kv-Iqfp-I-fn¬ Ãm-^v ^n-Iv-tk-j≥ \-S-Øp-∂-Xn-\p-th-≠ D-Ø-c-hv I-gn-™ Un-kw-_¿ 29\v ]p-ds∏-Sp-hn-®n-´p-s≠-¶n-epw C-Xp-hsc \-S-∏m-°m-Ø-Xv tIm-S-Xn-bpXr-iq¿: Po-hn-Xw Zp- -l-am-°p- sS C-S-s]-S¬ aq-e-am-sW-∂v hn∂ P-\-t{Zm-l _-P-‰m-Wv \n-b-a- Zym-`ym-k h-Ip-∏v. ]p-Xn-b \n¿-W-b-Øn-\p-≈ k-`-bn¬ A-h-X-cn-∏n-®-sX-∂v tI-c-f kw-ÿm-\ hym-]m-cn hy- D-Ø-c-hv \-S-∏m-°p-∂-Xn-\v tImh-km-bn k-an-Xn kw-kv -Ym-\ S-Xn Xm¬-°m-en-I hn-e-°v G¿{]-kn-U‚ v _n-∂n C-Ω-´n, sk- s∏-Sp-Øn-b-Xn-\m-em-Wv Cu A{I-´-dn C F-kv v _n-Ppw ]-d- [y-b-\ h¿-jw I-gn-bm-dm-bn-´pw ™p. X-I¿-® t\-cn-Sp-∂ hym- C-Xp-h-sc D-Ø-c-hv \-S-∏m]m-c-˛-hy-h-km-b ta-J-e-bv-°v °m≥ I-gn-bm-Ø-X-t{X.tX-dB-izm-kw ]-I-cp-∂ H-cp \n¿-t±- ºn¬ cm-a-Ir-jv-W≥ \¬-In-b k-_v-an-j-\v a-dp-]-Sn-bm-bm-Wv i-hpw _-P-‰n-en-√.

a-dp-]m-«n-\pw \m-S-I-¯n H-¶mw Øm-\w

a-e-tbm-c P-\-X-bv-¡v B-izm-k-am-bn Nm-e-¡p-Sn Xm-eq-¡v \ne-hnÂh¶p h-S-¡m-t©-cn-þ-Ip-¶w-Ip-fw Xm-eq-¡p-IÄ cq-]o-I-cn-¡-W-sa-¶v a-{´n

tZ-io-b-]m-XA-[n-Ir-XÀ-s¡-Xn-tctI-sk-Sp-¡-Ww

Nn-d-bv-¡Â kz-em-¯v hmÀ-jn-Iw k-am-]n-¨p

Xr-I-bm-Wv. I-Æq¿ Pn-√-bn¬ A-t]-£ k-a¿-∏n-® 14176 t]¿°pw `q-an \¬-In am-Xr-I kr-jvSn-®p I-gn-™p. Im-k¿-tIm-Uv A-[n-I `q-an B-h-iy-Øn-\v Is≠-Øn-bn-´p-≠v. a-‰p Pn-√-I-f-nep-≈-h¿ k-Ω-X ]-{Xw \¬-Inbm¬ Im-k¿-tIm-Upw `q-an A\p-h-Zn-°m-sa-∂v A-t±-lw A-dnbn-®p. C-Xn-\m-bn B-sc-bpw \n¿∫-‘n-°n-√. bp.-Un.-F-^v. k¿°m¿ {]-Jym-]n-® F-√m ]-≤-XnI-fpw ]q¿-Øn-bm-°pw. k¿°m¿ `q-an B-cp ssItbdnbmepw A-Xv Xn-cn-®p ]n-Sn-°pNm-e-°p-Sn Xm-eq-°v Hm-^n-kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w ap-Jy-a-{¥n sa-∂v a-{¥n A-dn-bn-®p. ]-´-bD-Ω≥-Nm-≠n ho-Un-tbm tIm¨-^-d≥-kn-eq-sS hpw `q-an-bn-se A-h-Im-i-hpw \n¿-h-ln-®-t∏mƒ. a-{¥n-am-cm-b kn F≥ _-m-e-Ir-jv-W≥, A¿-l-X-s∏-´-h¿-°v \¬-Im≥ A-Sq¿ {]-Im-iv a-‰p P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ k-ao-]w \-S-]-Sn kzo-I-cn-®n-´p-≠v. k¿£-X h-ln-®p. `q-c-ln-X-cn-√m- Ym¿-Yy-am-Ip-sa-∂v a-{¥n ]-d- °m¿ C-°m-cy-Øn¬ X-S- w Ø tI-c-fw ]-≤-Xn 2015- -m-sS bm- ™p. Cu cw-K-Øv tI-c-fw am- \n¬-°n-s√-∂v A-t±-lw Iq-´n-

X-kv-Xn-I \nÀ-W-bw \-S-¸m-¡m-\m-hp-¶n-Ã; X-S-Êw tIm-S-Xn-sb-¶v hn-Zym-`ym-k h-Ip-¸v

P-\-t{Zm-l _-P-äv: hym-]m-cn hy-h-km-bn k-an-Xn

shtè KnØmdn¬ F t{KtUmsS H∂mwÿm\w t\Snb _nPp-k-en≥ Kpcp-Ipew F®v.-F-kv.-F-kv. Be-Øq¿

hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v hn-i-Zo-I-cWw \¬-In-b-Xv. X-kv-Xn-I \n¿-W-bw kw-_‘n-®v D-Ø-c-hp-Iƒ ]p-d-s∏-Sphn-°p-tºmƒ sI-.C-.B¿ N-´ß-fpw A-tXm-sSm-∏w 2010¬ \ne-hn¬ h-∂ tI-{μ hn-Zym-`ym-k A-h-Im-i \n-b-a-hpw ]m-en°m≥ k¿-°m¿ _m-[y-ÿ-amWv. A-Xn-\m¬ sI.-C-.B¿ N-´ßƒ-°pw tI-{μ \n-b-a-Øn-s‚ sj-Uyq-fn-\pw A-\p-kr-X-am-b H-cp hn-Zym¿-Yn A-[ym-]-I A\p-]m-Xw tI-c-f-Øn-se kv-Iqfp-I-fn¬ \-S-∏n-em-°m≥ k¿°m¿ Xo-cp-am-\n-®p. tI-{μ kwÿm-\ \n-b-a-߃-°pw kw-

ÿm-\ No-^v sk-{I-´-dn-bpƒs∏-sS-bp-≈-h¿ \-S-Øn-b N¿-®Iƒ-°pw hn-t[-b-am-bm-Wv a{¥n-k-` C-°m-cy-Øn¬ Xo-cpam-\-sa-Sp-Øn-´p-≈-Xv. ]p-Xn-b X-kv-Xn-I \n¿-W-b \n¿-t±-i-߃ ]p-d-s∏-Sp-hn-°p∂-Xn¬ Im-e-Xm-a-kw h-∂-Xph-gn 2010˛2011 h¿-jw kv-Iq-fp-Ifn¬ \n-e-\n-∂n-cp-∂ A-[ym-]I¿-s°m-∂pw X-s∂ bm-sXm-cp hn-[-am-b _p-≤n-ap-´p-I-tfm ]p-dØm-°-tem D-≠m-bn-´n-s√-∂v adp-]-Sn-bn¬ ]-d-bp-∂p. 2010˛2011 h¿-jw \n-e-\n-∂ F-√m A-[ym]-I¿-°pw a-Xn-bm-b kw-c-£W-hpw i-º-f-hpw k¿-°m¿ \m-

fn-Xp-h-sc D-d-∏m-°n-bn-´p-s≠∂v Fw-.F¬-.F-bv-°v \¬-In-b a-dp-]-Sn-bn¬ hy-‡-am-°n-bn-´p≠v. k¿-°m¿ D-Ø-c-h-\p-k-cn-®v X-kv-Xn-I \n¿-W-bw \-S-Øptºmƒ A-[n-Iw h-cp-∂ F-√m F-bv-U-Uv kv-Iqƒ A-Yym-]-Isc-bpw kv-Iq-fp-I-fn¬ \n-e-\n¿Øm≥ 1:30, 1:35 A-\p-]m-Xw D-]tbm-Kn-°m≥ D-Ø-c-hn¬ \n¿t±-in-®n-´p-≠v. C-Ø-cw B-\pIq-eyw k¿-°m¿ kv-Iq-fp-Ifn¬ Iq-Sn sIm-≠p-h-cp-∂ Imcyw k¿-°m¿ k-Po-h-am-bn ]-cntim-[n-°p-sa-∂pw hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v A-dn-bn-®p.

t®¿-Øp. Pn-√-bn-se X-e-∏n-≈n Xm-eq-°v hn-`-Pn-®v h-S-°m-t©cn ˛ Ip-∂w-Ip-fw Xm-eq-°p-Iƒ cq-]o-I-cn-°-W-sa-∂v s]m-Xp-ktΩ-f-\w D-Zv-L-m-S-\w sN-bv-X a{¥n kn F≥ _m-e-Ir-jv-W≥ B-h-iy-s∏-´p. sI -]n [-\-]me≥ Fw.-]n-, Fw.-F¬.-F. am-cmb _n -Un tZ-h- n, Sn F≥ {]Xm-]≥ , tXm-a-kv D-Æn-bm-S≥, {]-^. kn c-ho-{μ-\m-Yv, ap-\n-kn∏¬ sN-b¿-am≥ hn -H ss]-e-∏≥, Pn-√m I-e-Iv-S¿ Fw -F-kv Pb, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v kn -kn {io-Ip-am¿, tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚-p-am-cm-b sU-∂o-kv B‚-Wn, ta-cn d-∏m-bn Fw sI in-h-cm-a≥, Pn√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v eo-em kp-{_-“-Wy≥, Xl-kn¬-Zm¿ ]n -sI D-Æn-Ir-jvW≥ kw-_-‘n-®p.

B-tcm-KyXm-c-Iw F-gp-¯p ]-co-£ Xr-iq¿: B-tcm-Ky-{]-iv-\-ßsf-°p-dn-®pw A-h-bp-sS ]-cnlm-c-ß-sf-°p-dn-®pw kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-I-sf t_m-[-h-¬I-cn°p-∂-Xn-\m-bn tZ-io-bm-tcm-Ky Zu-Xyw ( F≥.-F-®v.-Fw.) Btcm-Ky h-Ip-∏n-s‚-bpw hn-Zym`ym-k h-Ip-∏n-s‚-bpw k-l-I-cW-tØm-sS \-S-Øp-∂ B-tcmKy Xm-c-Iw Izn-kv ]-cn-]m-Sn-bpsS {]-Y-a-L-´ F-gp-Øp ]-co-£ Pn-√-bn-se sk‚ v tXm-a-kv tIm-f-Pn-¬ \-S-∂p. s]m-Xp-P-\m-tcm-Ky-hp-am-bn _-‘-ap-≈ hn-j-b-ß-ƒ-°m-Wv Izn-kv a-¬k-c-Øn¬ ap≥-Xq-°w \¬-In-b-Xv. F-´v ap-X¬ 10 h-sc ¢m-kp-I-f-n-ep-≈ hn-Zym¿-Yn-I-fS-ßp-∂ 82 So-ap-I-fm-Wv H-∂mwL-´-am-b ]-co-£ F-gp-Øn-bXv. hn-Zym-`ym-k Pn-√m-Sn-ÿm-\Øn¬ \-S-Øn-b ]-co-£-bn¬ Xr-iq¿ Un.-C.H. X-e-Øn¬ \n-

∂pw 12 Dw C-cn-ß-m-e-°p-S-bn¬ \n-∂v 11 Dw Nm-h-°m-Sp \n-∂pw 8 Dw So-ap-I-fn-em-bn B-sI 31 So-apI-fm-Wv Pn-√m-X-e Izn-kv a-¬kc-Øn¬ Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. Xn-c-s™-Sp-Ø 31 So-ap-Iƒ°v 1000 cq-]-bp-sS Iym-jv Ahm¿-Uv Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^nk¿ (B tcm-Kyw ) tUm. hn.-hn.ho-\-kv hn-X-c-Ww sN-bv-Xp c≠mw-L-´-am-b Pn-√m-X-e Izn-kv a-’-cw A-Sp-Ø-am-kw B-Zy-hmc-tØm-sS kw-L-Sn-∏n-°m-\pw kw-ÿm-\-X-e Izn-kv a-’-cw s^-{_p-h-cn am-kw A-h-km-\tØm-sS \-S-Øm-\p-am-Wv Xo-cpam-\w. kw-ÿ-m-\-X-e-Øn¬ H∂mw-ÿ-m-\w e-`n-°p-∂ So-an-\v H-cp e-£w cq-]-bp-sS-bpw c-≠mwÿm-\-Øn-\v 75,000 cq-]-bp-sSbpw aq-∂mw-ÿm-\-°m¿-°v 50,000 cq-]-bp-sS-bpw Iym-jv Ahm¿-Uv e-`n-°pw.

A-t]-£ £-Wn-¨p Xr-iq¿: C≥-^¿-ta-j≥ ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏v X-bm-dm-°p∂ ho-Un-tbm kv-{Snw-K¿-am-cp-sS ]m-\-en¬ Dƒ-s∏-Sm≥ Cu am-kw 30 h-sc A-t]-£n-°mw. tIm-gn-t°m-Sv H-gn-sI-bp-≈ Pn-√ I-fn-te°m-Wv ]m-\¬ X-bm-dm-°p-∂-Xv. \n¿-Zn-„ am-Xr-I-bn¬ ]q-cn-∏n-® A-t]-£ U-b-d-Œ¿, C≥-^¿-ta-j≥ ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏v, ku-Øv tªm-°v, K-h. sk-{I-t´-dn-b-‰v, Xn-cp-h-\-¥ ]p-cw F-∂ hnem-k-Øn¬ e-`n-°-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°pw A-t]-£m t^m-d-Øn-\pw www.prd.kerala.gov.in F-∂ sh-_v-ssk-‰v kμ¿-in-°-Ww.

-thm-«v D-d-¸m-¡n-bm P-\m-[n-]-Xy-w D-d-¸m¡n: Xr-iqÀ Pn-Ãm I-e-Iv-SÀ Xr-iq¿: thm-´nw-Kv 100 i-X-am-\w D-d-∏m-°n-bm¬ P-\m-[n-]-Xy kwhn-[m-\-Øn-\v D-d-∏p ssI-h-cpsa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S-dpw Pn-√m Ce-Iv-j≥ Hm-^n-k-d-p-am-b Fw -Fkv P-b ]-d-™p. k-Ω-Xn-Zm-b-Icp-sS tZ-io-b Zn-\-Øn-s‚ Pn-√mX-e B-tLm-j-]-cn-]m-Sn-bn¬ A-[y-£-X h-ln-®p kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p I-e-Iv-S¿. thm-´nMv kw-hn-[-m-\-Øn¬ ]p-Xn-b-Xm-bn D-≠m-b Nn-e am-‰ßƒ hn-im-e-X-bm-Wv Nq-≠n°m-´p-∂-sX-∂v I-e-Iv-S¿ ]-d™p. ]-cn-]m-Sn kn-\n-am-Xm-cw se-\-bm-Wv D-Zv-Lm-S-\w sN-bvX-Xv. Xm-c-Øn-\v I-e-Iv-S¿ C-eIv-j≥ sF.-Un. Im¿-Uv ssI-amdn. tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn tiz-X Fkv ta-t\m-\pw C-e-Iv-j≥ sF.-

k-Ω-Xn-Zm-b-I-cp-sS tZ-io-b Zn-\-Øn-s‚ Pn-√m-X-e B-tLm-j-]-cn-]m-Sn- C-e-Iv-j≥ sF.-Un. Im¿-Uv hn-X-c-Ww sN-bv-Xv kn-\n-am-Xm-cw se-\ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p. Pn-√m I-e-Iv-S¿ Fw F-kv P-b k-ao-]w Un. Im¿-Uv G-‰p-hm-ßn. 18m-fw _-‘n-®v \-S-∂p. C-e-Iv-j≥ tIm-f-Pp-I-f-n¬ \n-∂p-≈ C-e- sU-]yq-´n I-f-Iv-S¿ kn.-hn. kIv-S-d¬ Aw-_m-kn-U¿-am-sc A- P≥, k-_v I-f-Iv-S¿ ao¿ ap-l-Ω\p-tam-Zn-°-epw B-tLm-j- Zv A-en, A-kn-Â v I-f-Iv-S¿ \߃-°v ap-t∂m-Sn-bm-bn \-S-Øn- hv-tPym-Xv tLm-k , Pn-√m C≥b C-e-Iv-j≥ Izn-kv a-¬k-c k- ^¿-am-‰n-I-kv Hm-^n-k¿ kp-tcΩm-\-Zm-\-hpw N-S-ß-n-t\m-S-\p- jv. sI. , kw-_-‘n-®p.


{]mtZ-inIw

26 P-\p-h-cn 2014 Rmb¿

Pm-Xn hn-th-N-\w: tZ-h-kzw Hm-^n-kv amÀ-¨v

]cn-]mSn

„Xr-iq¿ tX°n≥ImSv

ssaXm\w: dn∏-ªnIv Zn\mtLmjw ˛ ]XmI Db¿Ø¬˛a{¥n A\q]v tP°_v ˛cmhnse 8 . 30, kmwkvImcnI tLmj-bm{X ˛ D®-Ign™v 3.00. „Xr-iq¿: Pn√m Bbp¿thZ Bip-]{Xn ]pXnb tªm°v inem-ÿm-]\w ˛ a-{¥n kn F≥ _me-Ir-jv-W≥ ˛ cmhnse 11.00 „shßm-s\√q¿ B¬^ ]mentb‰ohv- sIb¿ ¢n\nIv]-cn-kcw: B¬^ ]mentb‰ohv- sIbdns‚ tNe°c km¥z\°Æn DZv-LmS-\w ˛D®-I-gn™v 3.00

Adnbn-¸pIÄ

a-\p-jym-h-Im-i I-½o-j³ kn-änMv Xr-iq¿: a-\p-jym-h-Im-i I-Ωoj≥ Aw-Kw B¿. \-S-cm-P≥ s^-{_p-h-cn 3, 17 Xnø-Xn-Ifn¬ Xr-iq¿ s]m-Xp-a-cm-a-Øv dÃv lu-k¬ kn-‰nMv \-S-Øpw.

¢o-\nMv Ìm-^v CâÀ-hyq 28 \v

Xr-iq¿: am-\-kn-Im-tcm-Ky-tI{μ B-ip-]-{Xn-bn¬ \n-e-hn-ep≈ B-ip-]-{Xn A-‰≥-U‚ v t{K-Uv 2 hn-s‚ ( ¢o-\nMv Ãm^v) H-gn-hn-te-°v Zn-h-k th-X\m-Sn-ÿm-\-Øn¬ \n-b-an-°p∂-Xn-\v 28\v cm-hn-se 10.30\v Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øpw. Xm¬-]cy-ap-≈-h¿ kq-{]-≠n-s‚ tNw_-dn¬ t\-cn-´v lm-P-cm-h-Ww.

B-kq-{X-W k-an-Xn tbm-Kw

Xr-iq¿: Pn-√m B-kq-{X-W kan-Xn tbm-Kw s^-{_p-h-cn aq∂n-\v cm-hn-se 11 .30\v B-kq{X-W `-h≥ tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tN-cp-sa-∂v Pn-√m πm\nw-Kv Hm-^nk¿ A-dn-bn-®p. ]≤-Xn \n¿-hl-W Np-a-X-e-bp≈ Pn-√m-X-e D-tZym-K-ÿ¿ _-‘-s∏-´ ]-≤-Xn-I-fp-sS \n¿Δ-l-W ]p-tcm-K-Xn \n-›n-X s{]m-t^m¿-a-bn¬ X-øm-dm-°n tbm-K-Øn¬ \¬-I-Ww.

\-ho-I-cn-® C-cn-ßm-e°p-S cm-Po-hv Km-‘n ap\n-kn-∏¬ Su¨-lmƒ a{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Nm-h-°m-Sv: _m-Kn¬ H-fn-∏n-®v hn¬-]-\-°m-bn sIm-≠p-h-∂ c≠p In-tem I-©m-hp-am-bn bphmhv ]nSn-bn¬. tIm-f-Pv hnZym¿-Yn-sb-∂v tXm-∂n-∏n-°p-∂ co-Xn-bn-ep-f-f _m-Kv [-cn-®m-bncp-∂p I-©m-hp-am-sb-Øn-b-Xv. tIm-gn-t°m-Sv Ip-μ-aw-K-ew ]Ømw-ssa¬ Iq-ap-f-fw-Ip-gn-bn¬ i-c-Øn(19)s\-bm-Wv Nm-h°m-Sv Su-Wn¬ \n-∂p Xr-iq¿ F-Iv-ssk-kv C‚-en-P≥-kv C≥-kv-s]-Iv-S¿ ]n F¬ _n-\p-Ipam¿, hm-Sm-\-∏-≈n F-Iv-sskkv k¿-°n-fn-se F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]-Iv-S¿ Sn F≥ kp-[o¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-ff kw-Lw A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv.

`-{Z-am-bn s]m-Xn-™ \n-e-bn¬ _m-Kn-emWv I-©m-hv D- ≠ m- b n- c p∂-Xv. DtZym-K-kv-Ycp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ G-\m-amhv tdm-Un¬ s]m-Xp-kv-Y-e-Øv I-©m-hv A-f-∂p-Xn-´-s∏-Sp-Øn. I-©m-hv sam-Ø-I-®-h-°m-cn¬ \n-∂p hm-ßn sN-dp-In-S I-®-h-S°m¿-°v F-Øn-®p-\¬-Ip-I-bmbn-cp-∂p C-bmƒ. 40,000 cq-]-°v hm-ßn-b I-©m-hv F-Øn-®p\¬-In-bm¬ bp-hm-hn-\v 5000 cq- Nm-h-°m-Sv\n∂p ]n-Sn-s®-Sp-Ø I-©m-hv FIv-ssk-kv ] In-´p-w. \m-ev {Km-an-s‚ s]m- A-[n-Ir-X¿ ]cn-tim-[n-°p∂p

a-[y-h-bkv-I-s\ A-h-i-\n-e-bn B-ip-]-{Xn-bn-se-¯n-¨p

tbm-Kw 28\v

Xr-iq¿: Km¿-ln-I A-Xn-{I-aß-fn¬ \n-∂pw kv-{Xo-I-sf kw-c-£n-°p-∂ \n-b-aw Pn-√bn¬ \-S-∏m-°p-∂-Xv kw-_‘n-® A-h-tem-I-\ tbm-Kw P\p-h-cn 28\v cm-hn-se 9 ap-X¬ 4 h-sc I-f-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥kv lm-fn¬ \-S-°pw.

sXm-b-°m-hn¬ A-h-i-\n-e-bn¬ I-s≠Øn-b a-[y-h-b-kvI-s\ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-t∏mƒ

]m-h-d-´n: ho-´p-Im¿ D-t]-£n-®Xn-\m¬ am-k-ß-fm-bn ho-´n¬ X-\n-®v Xm-a-kn-®n-cp-∂ a-[y-hb-kv-I-s\ A-h-i-\n-e-bn¬ Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. sXm-b-°m-hv t]-∂-º-d-ºn¬ th-em-bp-[-s‚ a-I≥ cm-[m-Irjv-W(45) s\-bm-Wv F-kv.Un.]n.sF. {]-h¿-Ø-I-cp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ B-ip-]-{Xn-bn-te°v am-‰n-b-Xv. t]m-en-kn-s‚-bpw k-ao-]-hm-kn-I-fp-sS-bpw k-lmb-tØm-sS ho-Sv Xp-d-°p-I-bmbn-cp-∂p. F-kv.Un.]n.sF. sh-¶n-S-

Xr-iq¿: {]m-b-]q¿-Øn-bm-hmØ s]¨-Ip-´n-b ]o-Un-∏n-® tIkn¬ {]-Xn-bp-sS Pm-aym-t]-£ Xr-iq¿ sk-j≥-kv P-Uv-Pv sI ]n tPym-Xo-{μ-\m-Yv X-≈n. R-at\-ßm-Sv N-°n-Ød - a-\b - n¬ {]km-Zn-s‚ Pm-aym-t]-£b - m-Wv X≈n-b-Xv. 2013 H-tŒm-_¿ ]-Øn\m-Wv tI-kn-\m-kv-]-Z-am-b kw`-hw. kvI - qƒ hn-´p-hc - n-Ib - m-bn-cp∂ 14 h-b-kp-Im-cn-sb `o-j-Wns∏-Sp-Øn A-™q¿ N-°n-Ø-d tdm-Un-\v k-ao-]s - Ø Bƒ-Xm-ak-an-√m-Ø ho-´n-se-Øn-®v ]oUn-∏n-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. A-d-Ãn-em-b {]-Xn 2013 \-hw-

{]-I-S-\w \-S-¯n ]p-∂-bq¿-°p-fw: cm-Po-hv Km‘n Iƒ-®-d¬ sk‚-dn-s‚ Hm^n-kpw ^¿-Wo-®-dp-I-fpw XI¿-Ø kw-`-h-Øn¬ ¢-∫v {]h¿-Ø-I-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-I-S-\w \-S-Øn.

Xn-°v 200 cq-] h-sc Nn-√-d hn¬]-\-°m¿ Cu-Sm-°p-∂p-s≠∂pw ]-d-bp-∂p. H-do-k-bn¬ \n-∂p≈ hn-eIp-d-™ I-©m-hm-Wn-sX-∂v DtZym-K-kv-Y¿ ]-d-™p. F-I-ssk-kv C‚-en-P≥-kv A-kn-kv‰‚ v C≥-kv-s]-Iv-S-¿-am-cm-b sI Fw A-_v-Zp¬ P-am-¬, sI Pn Pb-N-{μ≥, C‚-en-P≥-kv {]n-h‚ohv Hm-^n-k¿-am-cm--b Sn F k-Pojv-Ip-am-¿, Sn sP c-Pv-Rn-Øv, sI _n kp-\n-¬-, hm-Sm-\-∏-≈n F-Ivssk-kv k-¿-°n-fn-se {]n-h‚ohv Hm-^n-k¿ ]n ]-¶-Pm-j≥, knhn¬ F-Iv-ssk-kvHm-^n-k¿-- _m-e-kp-{_-lv-a-Wy≥ F-∂n-h-cpw kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p.

A-jv-S-aw-K-ey {]-iv-\w B-cw-`n-¨p Nm-h-°m-Sv: a-W-Ø-e \m-K-b£n t£-{X-Øn¬ tZ-h-ln-Xw A-dn-bp-∂-Xn-\pw `m-hn-{]-h¿Ø-\-߃-°pw th-≠n A-jv-Saw-K-e {]-iv-\w B-cw-`n-®p. B-abq¿ th-Wp-tKm-]m-e ]-Wn°¿, D-Z-b≥ ]-Wn-°¿ F-∂n-hcp-sS ap-Jy-Im¿-an-I-Xz-Øn-emWv A-jv-S-aw-K-e {]-iv-\w B-cw`n-®-Xv. {]-iv-\-hn-[n-°v ap≥-]mbn \-S-∂ cm-in-]q-P-°v ]p-cptjm-Ø-a≥ X-{¥n t\-Xr-Xzw \¬-In. t£-{Xw I-Ωn-‰n `m-chm-ln-I-fm-b sI hn {io-\n-hmk≥, F sI \m-cm-b-W≥, F sI c-Xv-\-km-an, ap-´n¬ jm-Pn, hn ]n {]-Zo-]v t\-Xr-Xzw \¬-In.

Nm-h-°m-Sv: cm-jv-{So-b-˛-km-aqln-I-˛-kw-Ko-X-˛-kmw-kv-Im-cn-Icw-K-Øv k-Po-h km-∂n-≤y-ambn-cp-∂ s]m-Xp- -{]-h¿-Ø-I≥ ]n ]n Zn-hm-I-c-s‚ H-∂mw hm¿jn-I A-\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\w \-S-Øn. kv-Iqƒ {]-[m-\m-[ym-]I≥, a-¬ky-s^-Uv ap≥ U-b-dIv-S¿ Xp-S-ßn hn-hn-[ cw-K-ßfn¬ {]-h¿-Øn-® Zn-hm-I-c≥ anI-® kw-Lm-S-I-\pw ku-lr-Zß-sf Iq-´n-bn-W-°n-b I-Æn-bp-

`q-an te-ew

Nn-«n t^mÀ-sa³-kv {]-Xn-tj-[n-¨p Xr-iq¿: ]p-Xn-b _-P-‰n¬ Ip-dn c-Pn-kv-t{S-j≥ ^o-kv Ip-dn kwJy-bp-sS 2.50 i-X-am-\-Øn¬ \n-∂v A-©p i-X-am-\-am-bn h¿[n-∏n-°m-\p-f-f \o-°-Øn¬ Xriq-cn¬ tN¿-∂ Hmƒ tI-c-f Nn-

´n t^m¿-sa≥-kv A-tkm-kn-tbj≥ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-tbm-Kw {]-Xn-tj-[n-®p. c-Pn-kv-t{S-j-\p-am-bn _-‘s∏-´ k-I-e Im-cy-߃-°pw Nm¿-Pv Iq-´n-bn-cn-°-bm-Wv. Iq-SmsX Ip-dn B-cw-`n-°m-\p-≈ AwKo-Im-c k¿-´n-^n-°-‰n-\v \n-e-hnep-≠m-bn-cp-∂ 750 cq-]-bn-¬ \n∂v k-e-bp-sS c-≠p i-X-am-\-ambn h¿-[n-∏n-®n-cn-°-bm-Wv. A©p e-£w cq-] k-e-bp-≈ ]pXn-b Ip-dn B-cw-`n-°m≥ k-e sI-´n-sh-bv-°p-∂-Xp Iq-Sm-sX \m¬-]-Xn-\m-bn-cw cq-] hn-hn-[ ^o-kn-\-Øn¬k¿-°m-cn¬ sI´n-h-bv-t°-≠ km-l-N-cy-am-Wp≈-Xv. sN-b¿-am≥ A-Uz. F ]n tPm¿-Pv A-[y-£-X h-ln-®p.

"_q-kväv th-tWm- hmSm- NmÀ-Pv sN-¿mw' Nm-h-°m-Sv: "\n-\° - v _q-kv‰ - v th-tWm hm-Sm H-∂v Nm¿-Pv sN-ømw-'. I-©m-hv h-en-°p-∂ tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°n-Sbn-se tIm-Uv `m-jb - m-Wn-Xv. Iq-´-Øn¬ \n¬-°p-∂n-S-Øp \n-∂p Nm¿-Pv sN-øm-\m-bn kvIqƒ˛ tIm-fP - v hn-Zym¿-Yn-Iƒ H-gn-™ ÿ-e-tØ-°v t]mhp-∂Xv k-l-]mTn-Iƒ- t]mepw A-dn-bp-∂n-√. kv-Iqƒ-˛-tIm-f-Pv hn-Zym¿Yn-I-sf e-£y-an-´v am-^n-b kw-Lw k-Po-h-am-bn ta-J-ebn-ep-≠v. B-Zyw hn-Zym¿-YnIƒ-°v I-©m-hv h-en-°m≥ \¬-Ip-I-bpw ]n-∂o-Sv A-hsc hn¬-]-\-°m-cpw Im-cn-b-

dm-°p-I-bp-am-Wv sN-øp-∂Xv. In-tem I-©m-hv ]-d-bp-∂ kv-Y-e-sØ-Øn-®p \¬-Inbm¬ 2000 cq-] ap-X¬ 5000 hsc-bm-Wv hm-Kv-Zm-\w. hn-e-Iq-Sn-b sam-ss_¬t^m-Wp-I-fpw A-Sn-®p-s]mfn-°m≥ I-gn-bp-∂ Po-hn-XØn-s‚-bpw {]-tem-`-\-Øn-\v h-g-ßn hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-ecpw s]-´p-t]m-hp-I-bm-Wv. ]n∂o-Sv c-£-s∏-Sm-\m-hm-sX CXn¬ A-I-s∏-´p-t]m-hp-∂-hcp-ap-≠v. kv-Iqƒ˛tIm-f-Pv tI-{μo-I-cn-®p-f-f am-^n-b-Ifp-sS {]-h¿-Ø-\w \n-co-£n®v \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂ B-h-iyw i-Iv-X-am-Wv.

Npcp¡¯nÂ

Ip-f-¼p-tcm-Kw: ku-P-\y Im-en-¯o-ä hn-X-c-Ww c-−mw-L-«w B-cw-`n-¨p Xr-iq¿: Pn-√-bn¬ I-gn-™ am-k-ß-fn-ep-≠m-b Ip-f-ºptcm-K ˛-Ip-c-e-S-∏≥ ]-I¿-®-hym-[n ]n-Sn-s]-´ I-∂p-Im-en-Ifp-sS D-S-a-ÿ¿-°v ar-K kw-c-£-W h-Ip-∏v {]-Jym-]n-® ku-P-\y Im-en-Xo-‰-bp-sS c-≠mw-L-´ hn-X-c-Ww B-cw-`n®-Xm-bn Pn-√m ar-K kw-c-£-W Hm-^nk¿ A-dn-bn-®p. CXn-\m-bn tcm-K-_m-[-bp-≠m-b ta-J-e-I-fn-se £o-c kwL-ß-fn¬ B-sI 15160 Nm-°v Im-en-Xo-‰ F-Øn-®n-´p-≠v. tcm-K-_m-[-tb-‰ D-cp H-∂n-\v H-cp Nm-°v Im-en-Xo-‰ F-∂ X-c-Øn-em-Wv hn-X-c-Ww \-S-°p-∂-Xv. tcm-Kw h-∂v a-c-Wa-S-™ Im-en-I-fp-sS D-S-a-ÿ¿-°v {]-Jym-]n-® [-\-k-lmbw \¬-Ip-∂-Xn-\v Pn-√-bv-°v 20 e-£w cq-] Iq-Sn A-\p-hZn-®n-´p-≠v. [-\-k-lm-b-Øn-\m-bn \n¿-±n-jv-S am-Xr-I-bn¬ A-t]-£n-®n-´p-≈-h-cn¬ ap≥-K-W-\m-{I-a-Øn¬ B-\p-Iqey hn-X-c-Ww B-cw-`n-®n-´p-≠v.

ko-Xn-km-ln-_v sa-t½m-dn-bÂ- kp-hÀ-W Pq-_n-en k-am-]-\w \m-sf

sIm-Sp-ß-√q¿: A-go-t°m-Sv ko-Xn-km-ln-_v sa-tΩm-dnb¬ ssl-kv-Iq-fn-s‚ H-cp h¿-jw \o-≠p \n-∂ kp-h¿-W Pq-_n-en B-tLm-j-ß-fp-sS k-am-]-\w \msf Xn-¶-fm-gv-® c-≠p a-Wn-°v kv-Iqƒ lm-fn¬ tN-cp-sa-∂v kw-Lm-S-I kan-Xn `m-c-hm-ln-I-fm-b ]n F ko-Xn-am-ÿ, sI Fw eo-\, Fw hn A-j-d-^v, F F sj-an-\ A-dn-bn-®p.

]p-∂-bq¿: am-hn≥-Np-h-Sv tIm-tXm-Sv a-l-√v I-Ωn-‰n `m-c-hmln-I-sf Xn-c-s™-Sp-Øp. `m-c-hm-ln-Iƒ: l-k≥ lmPn({]-kn-U‚ v), A-–p¬ d-km-Jv(ssh-kv {]-kn-U‚ v), Pm-_n¿ ]n(sk-{I-´-dn), F A-_q-Xm-ln¿, hn sI \u^¬(sP-bn‚ v sk-{I-´-dn-am¿), sam-bv-Xp-Æn lm-Pn(J-Pm©n).

Nm-h-°m-Sv: ªm-ßm-Sv s]-cp-ºp≈n-t»-cn(C-d-°n¬) `-h-K-Xn t£-{Xw D¬-k-hw B-tLm-jn®p. cm-hn-se ap-X¬ t£-{X-Øn¬ hn-ti-jm¬ ]q-P-Iƒ D-≠mbn. K-P-ho-c≥-am-¿, sX-øw-Xn-d, hm-Zy-ta-f-ß-ƒ F-∂n-h-tbm-sS Iq-´n-sb-gp-∂-≈n-∏v \-S-∂p.

√m-sX \n-Ip-Xn-bn-\-Øn¬ tImSn-Iƒ ]n-cn-s®-Sp-Øv kw-ÿm\-Øn-s‚ J-P-\m-hp \n-d-bv-°p∂ hym-]m-cn-I-tfm-Sp-≈ A-h-KW-\ A-h-km-\n-∏n-°-W-sa-∂v {]-kn-U‚ v Sn F-kv ]-´m-`n-cma≥, sk-{I-´-dn tPm¿-Pv Ip-‰n-®m°p F∂n-h¿ {]-kv-Xm-h-\-bneq-sS B-h-iy-s∏-´p.

Xr-iq¿: cm-{Xn I-S A-S-®-Xn-\pti-jw tkm-U tNm-Zn-s®-Ønb-t∏mƒ sIm-Sp-°m-Ø hn-tcm[wh-®v Nm-e-°p-Sn ]-\-ºn-≈n

a-l-Ãv I-½n-än `m-c-hm-ln-IÄ

Nm-h-°m-´v \-S-∂ ]n ]n Zn-hm-I-c-≥ A-\p-kv-a-c-Wk-tΩ-f-\-Øn¬ ]n Sn Ip-™p-ap-l-Ω-Zv kw-km-cn-°p-∂p

_-P-äv \n-cm-im-P-\-Iw: tNw-_À Hm-^v sIm-ta-gv-kv

sIm-e-s¸-Sp-¯m³ {i-aw; {]-Xn-I-fp-sS Pm-aym-t]-£ X-Ån

]p-Ø≥-]p-c-bv-°¬ hn¬-ks\ sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-® tIkn-se {]-Xn-I-fp-sS Pm-aym-t]£ Xr-iq¿ sk-j≥-kv P-Uv-Pv sI ]n tPym-Xo-{μ-\m-Yv X-≈n. t]m-´ sh-´n-°¬ ho-´n¬ ssjPp, ap-Øn-c-Øn-]-d-ºn¬ \n-jmZv, Pn-jm≥ F-∂n-h-cp-sS Pm-aymt]-£-bm-Wv X-≈n-b-Xv. ho-Sn-s‚ ap≥-h-i-sØ hmXn¬ sh-´n-s∏m-fn-®v A-I-Øp-IS-∂v hn¬-k-s‚ a-I≥ C-Ωm-\pth-en-s\ X-e-bn¬ hm-fp-sIm≠p sh-´n ]-cn-t°¬-∏n-°p-Ibpw C-e-{Œn-Iv kv-Iq-´¿ \-in-∏n°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p.

]p-∂-bq¿: I-S-tem-c Pm-{K-X-k-an-Xn-bpw h-S-t°-°m-Sv t]men-kpw kw-L-Sn-∏n-® Xo-c-tZ-i kp-c-£m ]-cn-io-e-\ ]-cn]m-Sn-bpw sa-Un-°¬ Iymw-]pw Ip-∂w-Ip-fw Un-ssh.Fkv.]n. Sn kn th-Wp-tKm-]m¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]p-∂bq¿ k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v {]-kn-U‚ v ]-Sn-™m-dbn¬ sk-bv-X-e-hn A-[y-£-X h-ln-®p. sa-Un-°¬ Iymw]n¬ im-¥n \-gv-kn-Mv tlmw kv-t‰-j≥ {]-Xn-\n-[n {]-Zo-]v ¢m-sk-Sp-Øp.

am-bn-cp-∂p-sh-∂v kp-lr-Zv-kwLw A-\p-kv-a-cn-®p. sI hn A-_v-Zp¬-Jm-Z¿ Fw.F¬.F A-[y-£-X h-ln-®p. ]n Sn Ip-™p-ap-l-Ω-Zv, sI F tam-l≥-Zm-kv, hn sI {io-cma≥, sI Fw Jm-Z¿, th-Wp F-S°-gn-bq¿, sI hn kp-{_-lv-aWy≥, hn _n tPym-Xn-cm-Pv, sI hn c-ho-{μ≥, Sn kn tIm-b, D-ÆnIr-jv-W≥, kp-[o¿-_m-_p, {]`m-I-c≥, {]-km-Zv kw-km-cn-®p.

ªm-ßm-Sv s]-cp-ºp-≈n-t»-cn- `-h-K-Xn- hn-jv-Wp-am-b- t£-t{Xm¬-k-h-tØm-S-\p-_-‘n-®v \-S-∂ F-gp-∂-≈n-∏v

_¿ 13 ap-X¬ dn-am‚n¬ I-gn™p-h-cn-I-bm-Wv. {]-Xn-°v Pmayw A-\p-h-Zn-°-cp-sX-∂m-h-iys∏-´v K-h. πo-U¿ sI _n c-tW{μ-\m-Yn-s‚ hm-Zw Aw-Ko-I-cn®m-Wv Pm-aym-t]-£ X-≈n-b-Xv.

Xo-c-tZ-i kp-c-£m ]-cn-io-e-\ ¢m-kv

]n ]n Zn-hm-I-c³ A-\p-kv-a-c-Ww

DÂ-k-hw B-tLm-jn-¨p

Xr-iq¿: kw-ÿm-\ _-P-‰v hym]m-cn k-aq-l-sØ kw-_-‘n-®nS-tØm-fw \n-cm-im-P-\-I-am-sW∂v tNw-_¿ Hm-^v sIm-ta-gv-kv `m-c-hm-ln-Iƒ A-`n-{]m-b-s∏-´p. _-P-‰n¬ hm-Wn-Py-ta-J-e-sb ]-cn-t]m-jn-∏n-°m≥ \-S-]-Sn-Isfm-∂pw X-s∂-bn-√. A-Sn-ÿm\ ku-I-cy hn-I-k-\-Øn-t\m hym-]m-c ta-J-e-bn-se am-μyw Hgn-hm-°p-∂-Xn-t\m ^-e-{]-Z-amb \-S-]-Sn-I-fpw \n¿-t±-in-®n-´n√. hn-e-°-b-‰-Øn-\v I-Sn-™mWn-Sp-∂-Xn-\p-]-I-cw hn-e-°-b‰-Øn-\v B-°w Iq-´p-∂ \-S-]-Snbm-Wp-≈-sX-∂pw C-Xv Xn-I®pw th-Z-\m-P-\-I-am-sW-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ-hy-‡-am-°n. bm-sXm-cp {]-Xn-^-e-hp-an-

ßv ]-©m-b-Øv {]-kn-U-≠v kndm-Pv sXm-b-°-hv, ]m¿-´n {]-h¿Ø-I-cm-b \u-^¬, C-kv-Ωmbn¬, kn-≤o-Jv F-∂n-h¿ tN¿∂mWv cm-[m-Ir-jv-Ws\ ap-√t»-cn tªm-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®Xv.

3

{]m-b-]qÀ-¯n-bm-hm-¯ s]¬-Ip-«n-¡v ]o-U\w: {]-Xn-bp-sS Pm-aym-t]-£ X-Ån

Nmh-¡m-«v c−p Intem I-©m-hp-am-bn bphmhv ]n-Sn-bnÂ

hm-Iv- C³- CâÀ-hyq

Xr-iq¿: sa-Un-°¬ tIm-f-Pv ]p-Xn-b B-ip-]-{Xn-bn¬ Bip-]-{Xn hn-I-k-\ k-an-Xn-°p Io-gn¬ kn-Ãw am-t\-P-sc Xm¬-Im-en-I-am-bn \n-b-an-°p∂p. C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv F-©n\o-b-dnMn¬ Un-tπm-a-bpw K-h. Aw-Ko-Ir-X G-P≥-kn-bn¬ \n∂pw I-w]yq-´¿ lm¿-Uv sh-b¿ B‚ v s\-‰v h¿-°nMn¬ H-cp h¿-j-sØ k¿-´n-^n-°-‰pw tIm-gv-kpw Iq-Sm-sX H-cp h¿-jsØ {]-hr-Øn ]-cn-N-b-hp-ap≠m-bn-cn-°-Ww. {]m-bw 2014 P\p-h-cn 1 \v 36 h-b-kv I-hn-b-cpXv. ]n-∂m-° hn-`m-K-߃-°v \n-b-am-\p-kr-X C-f-hv D-≠m-bncn-°pw. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ _-‘-s∏-´ tc-J-I-fp-sS A ¬, km-£y-s∏-Sp-Øn-b H-cp ]-I¿-∏v , H-cp ]m-kv-t]m¿-´v ssk-kv t^m-t´m F-∂n-h kln-Xw s^-{_p-h-cn 1 \v cm-hnse 10 \v Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-tf-Pv ]p-Xn-b B-ip-]-{Xn kq-{]-≠n-s‚ Hm-^nkn¬ \-S°p-∂ C‚¿-hyq-hn-\v lm-P-cmh-Ww.

Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq¿ t£{X-Øn-se Pm-Xo-b hn-th-N-\Øn-s\-Xn-tc ]-´n-IP - m-Xn t£-a k-an-Xn tZ-hk - zw Hm-^n-kv am-¿® - v \-S-Øn. Kp-cp-hm-bq¿ Su¨ lmƒ ]-cn-kc - Ø - p \n-∂p B-cw`n-® am¿-®v a-lm-cm-P P-Mv-j\n¬ t]m-en-kv X-S-™p. Xp-S¿∂v \-SØ - n-b [¿-W kn.]n.Fw. kw-ÿm-\ k-an-Xn Aw-Kw F≥ B¿ _m-e≥ D-ZvL - m-S\ - w sN-bvXp. ]n sI F-kv Pn-√m {]-knU‚ v sI a-Wn A-[y-£X - h-ln®p. kn.]n.Fw. G-cn-b sk-{I-´dn Fw Ir-jv-W-Zm-kv, Kp-cp-hmbq¿ \-K-c-k-` sN-b¿-am≥ Sn Sn in-hZ- m-k≥, sI F hn-izw-`c - ≥, Aw-_n-I Nm-Øp kw-km-cn-®p.

kochi/tcr

tN-e-°-c: ]-g-b-∂q¿ k¿-sh 1095/2¬ Dƒ-s∏-´ 161/4 sk‚ v ÿ-e-Øp≈ 1/4 Hm-l-cn s^{_p-h-cn 12\v cm-hn-se 11 a-Wn°v ]-g-b-∂q¿ hn-t√-Pv Hm-^nkn¬ te-ew sN-øpw. hn-i-Z hnh-c-߃ ]-g-b-∂q¿ hn-t√-Pv Hm^n-kn¬ e-`n-°pw.

Pn-Ã-bn-se Np-a-«psXm-gn-em-f-n-I-fp-sS Iq-en \n-c-¡v 19 i-X-am-\w hÀ-[n-¸n-¨p Xr-iq¿: Pn-√-bn-se Np-a-´p-sXmgn-em-fn-I-fp-sS Iq-en \n-c-°v 19 i-X-am-\w h¿-[n-∏n-®p-sIm-≠v ]p-Xp-°n \n-›-bn-®-Xm-bn Pn√m te-_¿ Hm-^n-k¿ A-dn-bn®p. t£-a-]-≤-Xn \n-e-hn-ep-≈ ÿ-e-ß-fn¬ t£-a t_m¿-Uns‚ \n-c-°pw {]m-tZ-in-I-am-bn \n-e-\n¬-°p-∂ Iq-en \n-c-°pI-fp-s≠-¶n¬ A-Xpw \n-e\n¬°pw. Pn-√m te-_¿ Hm-^n-k-dpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ A-\pc-Rv-P-\ N¿-®-bn-em-Wv H-Øp Xo¿-∏m-b-Xv. ]p-Xp-°n-b Iq-en \n-c-°v 2013 H-tŒm-_¿ 15 ap-X¬

2015 H-tŒm-_¿ 14 h-sc {]m-_ey-ap-≠m-bn-cn-°pw. A-\p-c-p⁄\ tbm-K-Øn¬ sXm-gn-ep-S-a˛ hym-]m-cn t{S-Uv bq-Wn-b-\p-I-sf {]-Xn-\n-[o-Icn-®v ]n hn sk-_m-Ãy≥( Xriq¿ am¿-®‚ v- bq-\n-b≥), tPm¿Pv Ip-‰n-®m-°p (tNw-_¿ Hm-^v tIm-ta-gv-kv ), kn B¿ t]mƒ (hym-]m-cn-˛-hy-h-km-bn G-tIm]-\ k-an-Xn), kn kn tPm¿-Pv (ln¬ s{]m-Uyq-kv a¿-®‚ v bq\n-b≥, tPm-bv πm-t»-cn , tPm-bv ]n sP, A-e-Iv-kv t]mƒ (hym]m-cn-˛ hy-h-km-bn k-an-Xn), ]n

sI Pn-Ωn, H Pn _m-_p(Hmƒ tI-c-f K-h. tIm¨-{Sm-Iv-tS-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥), kn sI N{μ-≥, sI F sIm-®m-∏p, ]n F se-Pp Ip-´≥, sI B¿ c-hn-(kn.sF.Sn.bp), Fw B¿ `q-t]-iv, ]n {io-Ip-am¿ (F.sF.-Sn.-bp.kn), kp-μ-c≥ Ip-∂-Øp-≈n, ]n cm-a≥ ta-t\m≥-(sF.F≥.-Sn.bp.-kn), ]n hn kp-{_-“-Wy≥, tk-Xp Xn-cp-sh-¶n-Sw ( _n.-Fw.F-kv), ]n hn-P-b-Ip-am¿, sI sP Pn-Ωn(F-®v.Fw.F-kv), ]n F jm-lp¬-l-ao-Zv (F-®v.-Fw.F-kv.) kw-_-‘n-®p.

B-\-¯m-h-f-¯n-se sIm-¼-sâ I-®n-\v ]-cn-¡v Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq¿ B-\Øm-h-f-Øn-se sIm-º≥ {io-[c-s‚ I-Æn-\v ]-cn-°v. B-\-bpsS I-Æv sh-fp-Ø \n-d-ap-≈ ]mS h-∂v aq-Sn-b \n-e-bn-em-Wv. B\ ]-\-º-´ ho-ip-tºmƒ I-Æn¬ sIm-≠m-Wv ]-cn-t°-‰-sX-∂v ]d-bp-∂-sX-¶n-epw ]m-∏m-∑m-cpsS a¿-Z-\-Øn-\n-sS tXm´n IÆn¬ X-´n-b-Xm-Wv ]-cn-°n-\v Im-c-W-sa-∂pw ]-d-bp-∂p-≠v. B-\-Øm-h-f-Øn-se Aw-K-ßfm-b tUm. Sn kn B¿ \-ºym¿, tUm sI hn-th-Iv, tUm ]n _n Kn-cn-Zm-kv F-∂n-h-cp-sS t\-XrXz-Øn¬ ]-cn-tim-[-\-°v hn-t[b-am-°n. C-X-\p-k-cn-®p-≈ NnIn-¬k \-S-∂p h-cn-I-bm-Wv.

_-P-än-\v B-bpÀ-th-Z k-aq-l-¯n-sâ A-`n-\-µ-\w Xr-iq¿: Im¿-jn-I ta-J-e- hn-Ik-\-Øn-\m-bn ssl-sS-Iv Irjn-°v A-©p e-£w cq-] h-scbp-≈ hm-bv-]-bv-°v ]-en-i CuSm-°p-∂-X-s√-∂ \n-b-aw \n-ehn¬ h-cp-∂-Xv B-bp¿-th-Z taJ-e-bv-°v B-im-h-l-am-sW-∂v B-bp¿-th-Zn-Iv sa-Un-kn≥ am\p-^m-Iv-tN-gv-kv Hm¿-K-ss\tk-j≥ hy-‡-am-°n. Iq-Sm-sX B-bp¿-thZ Hu-j-[-ß-fp-sS ta¬ Np-a-Ø-s∏-´n-cn-°p-∂ A[n-I \n-Ip-Xn \n¿-Ø-em-°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xpw B-bp¿-th kaq-l-Øn-\v ]p-Ø≥ D-W¿-hv \¬-Ip-∂-Xm-sW-∂v `m-c-hm-lnIƒ Nq-≠n-°m-´n. [-\-a-{¥n sI Fw am-Wn°pw tI-c-f k¿-°m-cn-\pw Hm¿K-ss\-tk-j≥ A-`n-\-μ-\w A-

dn-bn-®p. Hm¿-K-ss\-tk-j≥ {]kn-U‚ v tUm. F-kv Pn c-ta-jv, P-\-d¬ sk-{I-´-dn tUm. Un cma-\m-Y≥, A-„-ssh-Zy≥ C Sn \o-e-I-WvT≥-aq-kv Xp-S-ßn-bh¿ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

tLm-j-bm-{X- \-S-¯n Nm-h-°m-Sv: \-K-c-k-`- Ip-Spw-_{in- kn-.Un-.F-kn-s‚ t\-Xr-XzØn-¬- dn-]-ªn-Iv-Zn-\ A-b¬°q-´- k-am-K-a-Øn-s‚ `m-K-am-bnhn-fw-_-c-tLm-j-bm-{X \-S-Øn. P-\-{]-Xn-\n-[n-I-ƒ, Ip-Spw-_{in- Aw-K-ß-ƒ, _m-e-k-`- Ip-´nIƒ- ]-s¶-Sp-Øp. l-ko-\-keow, ]n _n _n-∂p, im-¥n-\n- iin, {]-k-∂- c-W-Zn-sh, {]o-P- tZh-Zm-kv, kn-‘p- k-t¥m-jv, jo- a-cp-X-bq¿ sN-{μm-Øn ]-≈n-bn-se N-μ-\-°p-Sw t\¿-®-tbm-S-\p-_-‘n-®p \-S∂ \-_m-_p, t\-Xr-Xzw- \¬-In. sIm-Sn-tb-‰-°mgvN

Thejas Epaper thrissur Edition 2014-01-27  

Thejas Epaper thrissur edition. 2014-01-27

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you