Page 1

2 ]n-Xm-hn-s\ a-¡Ä aÀ-±n-s¨-¶ ]-cm-Xn hym-P-sa-¶v t]m-en-kv

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/TP

G-ß-≠n-bq¿: G-Øm-bn¬ ]nXm-hn-s\ a-°ƒ sI-´n-bn-´v a¿-±n®-Xm-bp-≈ ]-cm-Xn hym-P-amsW-∂v t]m-en-kv. G-Øm-bv ]Sn-™m-dv Nn-√n-°¬ cm-P-\m-Wv X-s∂ a-°ƒ sI-´n-bn-´v a¿-±n-®Xm-bn t]m-en-kn¬ hym-P ]-cmXn \¬-In-bX - v. Xp-S¿-∂v cm-P≥ Xr-Ø√ - q¿ Kh¨-sa‚ v B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn-¬k tX-Sn-bn-cp-∂p. A-tX ka-bw a-Zy-e-l-cn-bn¬ ho-´n¬ ÿn-c-am-bn {]-iv-ap-≠m-°p-∂bm-fm-Wv C-bm-sf-∂v h-e-∏m-Sv kn.sF. -sI Sn k-en¬-Ip-am¿ A-dn-bn-®p. C-Xn-s‚ t]-cn¬ apºpw C-bm-sf t]m-en-kv Xm°o-Xv sN-bv-Xn-´p-≈-Xm-sW-∂v kn.sF. ]-d™ p. ho-´n¬ _-l-f-ap-≠m-°n-bt∏mƒ t]m-en-kn¬ hn-h-cw \¬Ip-I-bm-Wv D-≠m-b-sX-∂pw a¿±n-s®-∂ ]-cm-Xn hym-P-am-sW∂pw cm-Ps - ‚ ho-´p-Im¿ A-dn-bn®p.

A-\-[n-Ir-X ]-W-an-S-]m-Sv: bp-hm-hv A-d-Ìn hm-Sm-\-∏-≈n: A-\-[n-Ir-X ]W-an-S-]m-Sv tI-kn¬ H-cm-sf t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. Nn-e-¶ _o®v Ip-∂-Øv ho-´n¬ a-t\m-Pv-Ipam-dn-s\ (41)bm-Wv hm-Sm-\-∏≈n t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. Cbm-fn¬-\n-∂v tc-J-Iƒ C-√msX kq-£n-®n-cp-∂ H-cp-e-£w cq-]-bpw ap-{Z-]-{X-߃, hm-l\-ß-fp-sS B¿-kn _p-°p-Iƒ, sN-°p-Iƒ F-∂n-h ]n-Sn-s®-SpØn-´p-≠v.

Nph-sc-gp-¯n t]m-en-kn-sâ I-cn-Hm-bn {]-tbm-Kw Nm-h-°m-Sv: {]-N-c-W- F-gp-ØpIƒ-°v ta¬ t]m-en-kn-s‚ Icn-Hm-bn¬ {]-tbm-Kw. -cm-jv-{Sob-]m¿-´n-I-fp-sS- {]-N-c-W- F-gpØp-Iƒ- am-bv-®p-I-f-™p. sshZyp-X- t]m-kv-‰p-I-fn-¬ hn-hn-[cm-jv-{So-b- ]m¿-´n-Iƒ- A-h-c-hcp-sS- \n-d-ß-fn¬- s]-bn-‚-Sns®-gp-Xn-b- A-dn-bn-∏p-I-fm-Wv t]m-en-kv I-cn-Hm-bn¬- H-gn-®v \in-∏n-®-Xv.s]m-Xp-kv-Y-e-ß-fn-se- Nph-sc-gp-Øp-I-fpw- t]m-en-kv ambv-®p. - kn-.sF.- sI Pn kp-tcjv, F-kv.sF-. H sP tPm-k-^v F-∂n-h-cp-sS- t\-Xr-Xz-Øn-ep-ff- t]m-en-kv kw-L-am-Wv I-cnHm-bn¬- {]-tbm-Kw- \-S-Øn-b-Xv. a-W-Ø-e- \m-K-b-£n- t£-{Xwap-X¬- ªm-ßm-Sv sse-‰v lu-kv h-sc-bp-≈- {]-tZ-i-ß-fn-ep-f-fap-gp-h≥- {]-N-c-W F-gp-Øp-Ifpw- \-in-∏n-®p. {]-tZ-i-Øv cm-jv-{So-b-kv-]¿[- h-f¿--Øp-∂-co-Xn-bn-¬- hn-hn[- cm-jv-{So-b-]m¿-´n-Iƒ- {]-N-cWw- B-cw-`n-®-tXm-sS-bm-Wv \S-]-Sn-sb-∂v t]m-en-kv A-dn-bn®p.

ss_-¡n-Sn-¨v ]-cn-t¡-äp B-e-Øq¿: en-¶v tdm-Un¬ Xma-kn-°p-∂ I-_o-dn-\v(55) ss_°v C-Sn-®v ]-cn-t°-‰p. C-bm-sf kz-Im-cy- B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. C-∂-se D-®-bv-°v c-≠-c-tbmS-bm-Wv kw-`-hw. B-e-Øq¿ SuWn¬ sa-bn-≥ tdm-Un-em-Wv A]-I-Sw.

tUm-Î-sd \n-b-an-¡-Ww: eoKv ]p-∂-bq¿: F-S-°-gn-bq¿ {]m-Yan-Im-tcm-Ky-tI-{μ-Øn¬ tUmŒ-sd \n-b-an-°-W-sa-∂v eo-Kv ]p-∂-bq¿ ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. Fw.hn. sj-°o¿ A-[y-£X h-ln-®p. sI hn kn-±o-Jv lmPn, B¿ hn ap-l-Ω-Zv, kp-sse-ap h-en-b-I-Øv, F≥ sI ap-l-ΩZv, sI hn lp-kvbv≥, I-cow-ImP, Sn sI sam-bv-Xp-_m-Zp-j kwkm-cn-®p.

_ens]-cp-¶mÄ Zn-\w tk-h-\\n-c-X-am-¡n l-k-\n-¿

sK-bn ]-²-Xn tI-c-f-¯n-\v `o-j-Wn-: F-kv.Un.]n.sF. Xr-iq¿: tI-c-fw t]m-ep-≈ P-\km-{μ-X Iq-Sn-b {]-tZ-i-Øv sKbn¬ hm-X-I ss]-∏v sse≥ t]m-ep-≈ ]-≤-Xn-Iƒ I-Sp-Ø `o-j-Wn D-b¿-Øp-sa-∂v Fkv.Un.]n.sF. Pn-√m I-Ωn-‰ntbm-Kw A-`n-{]m-b-s∏-´p. cm-Pkv-Ym≥ t]m-ep-≈ P-\-km-{μ-X Ip-d-™ kw-kv-Ym-\-ß-fn-eq-sS ss]-∏v sIm-≠p-t]m-hp-∂-Xn\m-bn D-≠m-°n-b \n-b-aw D-]tbm-Kn-®v P-\-km-{μ-X-tb-dn-b tI-c-f-Øv ]-≤-Xn \-S-∏m-°m≥ {i-an-°p-∂-Xv A-]-I-S-I-c-am-Wv. sK-bn¬ ss]-]v sse≥ ]-≤Xn-bn¬ \n-∂v P-\-hm-k tI-{μß-sf H-gn-hm-°p-I Po-h-\v kp-c£ \¬-Ip-I- -F-∂o ap-{Zm-hmIyw D-b¿-Øn Fkv.Un.]n.sF. kw-kv-Ym-\ {]kn-U‚ v A-Uz. sI Fw A-j-d^v \-bn-°p-∂ k-a-c-Pm-Y-sb C∂v ssh-Io-´v B-dn-\v Pn-√m AXn¿-Øn-bm-b -F-f-¥n-°-c-bn¬

sh-®v kzo-I-cn-°pw. 7.30\v sh≈q-cn¬ k-am-]n-°pw. c-≠mw Znh-k-am-b \m-sf cm-hn-se Pm-Y tIm-W-Ø-°p-∂n¬ \n-∂pw Bcw-`n-®v A-co-]m-ew, Xm-Wn-t»cn, Nn-d-°¬, Im-™m-Wn, sh¶n-S-ßv, B-fq¿, ]-gp-∂m-\, F∂o ÿ-e-ß-fn¬ kzo-I-c-W߃ G-‰p-hm-ßn ssh-Io-´v 6.00 a-Wn-°v s]-cp-ºn-em-hn¬ kmam-]n-°pw. tbm-K-Øn¬- -Pn-√m {]-knU‚ v b-ln-b X-߃ A-[y-£X h-ln-®p. Pn-√m P-\-d¬ sk{I-´-dn ]n B¿ kn-bm-Zv, ssh-kv {]-kn-U‚ v-am-cm-b kp-{_-apWy≥, _n sI lp-ssk≥ X߃, sk-{I-´-dn-am-cm-b sI Fw C-Jv-_m¬, \-ko-a So-®¿, kCu-Zv X-߃, J-Pm-©n \n-jm^p-≤o≥, a-fi-ew {]-kn-U‚pam-cm-b dn-bm-kv, j-ao¿, Pm_n¿, Zn-eo-^v, j-ao¿ t{_m-Uvth kw-km-cn-®p. s]-cp-∂mƒ-Zn-\Øn¬ l-k-\n-ø Z-Av-hm sk¬ -Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ \-S-Øn-b A-∂-Zm-\w

I\¯ ag: Pn-Ã-bn hym-]-I\m-i-w Xr-iq¿: I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xnbn¬ s]-bv-X I-\-Ø a-g-bn¬ hym-]-I \m-i-\-„w. Xm-gv-∂ {]tZ-i-߃ sh-≈-s°-´n-em-bn. \n-c-h-[n ho-Sp-I-fn¬ sh-≈w Ib-dn-b-Xn-s\-Xp-S¿-∂v ho-´p-]-Ic-W-ß-sf-√mw \-in-®p. I-gn™ Zn-h-kw cm-{Xn B-cw-`n-® I\-Ø a-g C-∂-se ]p-e¿-s®-bmWv i-an-®-Xv. i-‡-am-b C-Sn-an-∂-tem-SpIq-Sn s]-bv-X a-g-sb Xp-S¿-∂p≠m-b sh-≈-s°-´v P-\-ß-sf Zp-cn-X-Øn-em-°n. a-g-aqew \-K-cØn-s‚-]-e `m-K-Øpw sh-≈s°-´v A-Xn-cq-£-am-bn. i-‡≥ \-K¿ ]q¿-W-am-bpw sh-≈Øn¬ ap-ßn. tIm¿-]-td-j≥ ]cn-[n-bn¬ Xr-°p-am-cw-Ip-Sw taJ-e-bn-epw tI-c-f-h¿-a tIm-f-Pn\v ]n≥-`m-K-Øp-≈ {]-tZ-i-ßfn-epw i-¶-cw-Ip-f-ß-c, D-Z-b-\K¿ `m-K-Øpw i-‡≥-\-K-dn¬ lm¿-´v tlm-kv-]n-‰-en-\v k-ao-]Øpw an-° ho-Sp-I-fn-epw sh≈w-I-b-dn. C-°-≠-hm-cn-b¿ tdm-Un¬ sh-≈-s°-´p-≠m-b-tXm-sS Cu h-gn-°p-f-f K-Xm-K-Xw G-sd t\cw X-S-k-s∏-´p. ]q-¶p-∂w l-cn{io-\-K-dn-se 20-Hm-fw ho-Sp-Iƒ sh-≈-s°-´n-em-bn. ]q-tØmƒ,

I-tÆm-Øv tImƒ-]-S-hv F-∂nhn-S-ß-fn-se Ir-jn-bm-Wv sh≈-Øn¬ ap-ßn-b-Xv. a-Xn-e-I-Øv Np-g-en-°m-‰n¬ hym-]-I \m-i-\-„w. a-c-߃ ho-Wv ho-Sp-Iƒ-°v tI-Sp-]m-Sp-

20 ho-Sp-I-fnÂ- sh-Åw- I-b-dn

i-‡-am-b a-g-bn¬ Xr-iq¿ ap-≠q-]m-ew tdm-Un-¬ sh-≈w I-b-dn-b-t∏mƒ s]-cn-ßm-hv, ssa-en-∏m-Sw, an- °m-Wv A-h-[n \¬-In-b-Xv. I-\j≥ Izm¿-t´-gv-kv, ap-≠p-]m-ew Ø a-g-bn¬ Nn-øm-c-Øv a-cw hoF-∂n-hn-S-ß-fn-epw sh-≈-s°- Wv c-≠v ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂p. tI´v cq-£-am-bn. ]-e-bn-S-ß-fn-epw f-tiz-cn sIm-Sp-ß-√q¿ A-º-essh-Zyp-Xn _-‘w X-I-cm-dn-em- Øn-\v k-ao-]w sN-º-I-]p-≈n bn. Pn-√-bn¬ I-\-Ø a-g-sb Xp- P-b≥, sN-am-]p-≈n Im¿-ØyS¿-∂v A-©v ]-©m-b-Øp-I-fn- bm-\n F-∂n-h-cp-sS ho-Sp-I-fmse hn-Zym-e-b-߃-°v C-∂-se Wv a-cw ho-Wv X-I¿-∂-Xv. ]m-hPn-√m `-c-W-Iq-Sw A-h-[n {]- d-´n ta-J-e-bn¬ I-\-Ø-a-g-bn¬ G-°¿-I-W-°n-\v Ir-jn sh-≈Jym-]n-®n-cp-∂p. A-¥n-°m-Sv, a-W-eq¿, A-cn- Øn¬ ap-ßn. h-S-t° tIm-©n-d ºq¿, Nm-gq¿, Xm-∂yw ]-©m-b- tImƒ-]-S-hv, ]-Sn-™m-sd I-cnØp-I-fn-se hn-Zym-e-b-߃- ∏m-Sw tImƒ-]-S-hv, a-W¬-]p-g

D-¨-bv-¡v ti-jw H.]n. \nÀ-¯n; \m-«p-ImÀ B-ip-]-{Xn D-]-tcm-[n-¨p ]-g™ n: tIm-t´m-en¬ k-aq-lnIm-tcm-Ky-tI-{μ-Øn¬ D-®-bv°p-ti-jw H.]n. \n¿-Øn-b \-S]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v P-\-Iob k-an-Xn B-ip-]{- Xn D-]t- cm-[n®p. _p-[-\m-gv-N D-®-tbm-sS-bmWv \m-´p-Im¿ kw-LS- n-®v B-ip]-{Xn-se-Øn-bX - v. D-®b - v° - p tijw c-≠v ap-X¬ aq-∂v h-sc H.]n. {]-h¿-Øn-°m-dp-≠m-bn-cp-∂p. Cu ku-I-cy-am-Wv c-≠p-Zn-hkw-ap-ºv \n¿-Øn-bX - v. H.]n. \n¿-Ø-em-°n-b-Xv Adn-bm-sX tcm-Kn-Iƒ h-∂p-sIm≠n-cp-∂p. 65 Im-cn-°v Ip-Øn-hbv∏ - v F-Sp-°m≥ F-Øn-bt- ∏mƒ

B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ tUmŒ¿ C-s√-∂v ]-d™ p a-S° - nb-b®p. C-tXm-sS k-ac - ° - m¿ £p-`nX-cm-bn. tcm-Kn-sb ]-cn-tim-[n-®v a-cp-∂p\¬-I-W-sa-∂v hm-in-]nSn-®-tXm-sS k-a-cw _-l-f-Ønte-°v \o-ßn. Cu k-ab - w t]men-kpw B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn. k-ac - ° - m¿ Pn-√m-sa-Un-°¬ Hm^n-k-dp-am-bn _-‘-s∏-s´-¶nepw A-\p-Iq-ea - d - p-]S- n e-`n-®n-s√∂v hm¿-Uw-Kw Iq-Sn-bm-b sI Sn jm-P≥ ]-d-™p. B-ip-]-{Xn kq-{]-≠n-s‚ \-S-]-Sn-s°-Xntc ap-{Zm-hm-Iy-ßf - pw D-b¿-∂p. \m-sf tN-cp-∂ B-ip-]-{Xn

hn-I-k-\ k-an-Xn-bn¬ hn-j-bw N¿-®-sN-øm-sa-∂v A-dn-bn-®-Xns\ Xp-S¿-∂v k-a-cw X¬-°m-etØ-°v \n¿-Øn. hn-hc - m-hI - m-i \n-ba - {]-Im-cw t\-cs - Ø k-ac - k-an-Xn-°v e-`n-® a-dp-]-Sn-bn¬ B-ip-]-{Xn k-a-bw F-´v ap-X¬ \m-ev h-sc-bm-°n \n-Ps - ∏-Sp-Ønb-Xm-bn A-dn-bn-®n-cp-∂p. {]-h¿Ø-\k - a - b - w C-Xm-bn-cn-t° D-®bv-°v ap-ºv H.]n. A-h-km-\n-∏n°p-∂ \-S-]-Sn Aw-Ko-I-cn-°m\m-In-s√-∂v k-a-c-Øn-\v t\-XrXzw \¬-In-b sI Sn jm-P≥, km_p sF-\q¿, F F k-t¥m-jv A-dn-bn-®p.

Iƒ kw-`-hn-®p. cm-{Xn 11 a-Wntbm-sS-bm-Wv a-Xn-e-Iw ]-Sn™m-dv `m-K-Øv Np-g-en-°m-‰v hoin-b-Sn-®-Xv. a-c-߃ tdm-Un¬ ho-Wv K-Xm-K-Xw kv-Xw-`n-®p. \nc-h-[n ssh-Zyp-Xn t]m-Ãp-Iƒ HSn-™p-ho-Wp. a-Xn-e-Iw ]m-∏n\n-]m-Sw _m-¶v ]-cn-k-c-Øv ]mºn-t\-g-Øv sk-bv-Xp-hn-s‚ ho-

bp-h-Xn-sb Im-Wm-\n-ÃNn-‰q¿: bp-hXn-sb ImWm- \ n- s √∂v t]m-enkn¬ ]-cmXn. I-∂n-amcn ap-f-t¥mSv ]m-d-°-fw Ir-jv-W-s‚ tc-h-Xn a-Iƒ tc-hXn (23) s\-bm-Wv I-gn-™ HtŒm-_¿ 1 ap-X¬ Im-Wm-Xm-bXv. Xp-S¿-∂v I-gn-™ Zn-hk - w _‘p-°ƒ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-Ip-Ib - m-cp-∂p. C-hs - c Ip-dn®v F-s¥-¶n-epw hn-hc - w e-`n-°p∂-h¿ Nn-‰q¿ t]m-en-kn¬ hn-hcw A-dn-bn-°W - s - a-∂v _-‘s - ∏´-h¿ A-dn-bn-®p. 04923 222338.

Wv X-I¿-∂p. ]-Wn-°m-´n¬ iio-{μ-s‚ tIm-gn-^mw πm-hv hoWv X-I¿-∂p. ]-d-ºn¬ 50-Hm-fw Ip-e-®-hm-g-Iƒ, I-hp-ßv, sXßv, Pm-Xn-a-cw F-∂n-h Im-‰n¬ H-Sn-™p-ho-Wn-´p-≠v. tXm-´p-]-dØv kp-{_-“-Wy-s‚ ]-d-ºn-se a-lm-K-Wn-a-cw I-S-]p-g-In ho-Wv hn-d-Ip-]p-c X-I¿-∂p.

]m-e-°m-Sv: Xym-K-]q¿-W Po-hnX-Øn-eq-sS hn-P-bw ssI-h-cn-® C-{_m-lo-w Ip-Spw-_-Øn-s‚ Hm¿-a-Iƒ ]p-Xp-°n Pm-an- A-lk-\n-ø-bp-sS km-aq-ln-I tk-h\ hn-`m-K-am-b l-k-\n-ø Z-Av hsk¬ A-i-c-Ws-- Sm-∏w s]-cp∂mƒ-Zn-\w ]-¶n-´p. Pn-√m- Bip-]-{Xn-bn-se tcmKn-Iƒ-°v A-∂-Zm-\w \¬IpIbpw Pn-√m- B-bp¿-th-Z B-ip]-{Xn, im-¥n-\n-tI-X-\w, hr-≤k-Z-\w, a-ln-fm-a-μn-cw, Ppssh\¬-tlmw F-∂n-h k-μ¿-in-®v s]-cp-∂mƒ B-iw-k-Iƒ

t\cpIbpw sN-bv-Xp. l-k-\n-ø {]n≥-kn-∏¬ sIm-ºw sI ]n apl-Ω-Zv ap-kv-eym¿ D-Zv -Lm-S-\w sN-bv-Xp. l-k-\n-ø P-\-d¬ sk-{I-´dn am-cm-b-aw-K-ew A-–p-d-lvam≥ ss^-kn s]-cp-∂mƒ ktμ-iw \¬-In. Jm-en-Zv ss^-kn kw-km-cn-®p. ap-l-Ω-Zv l-k-\n ]-≈n-∏pdw, kn-±o-Jv A¬-l-k-\n \n-kman ta¬-∏-d-ºv, i-co-^v _p-Jm-cn tIm-gn-t°m-Sv, C-kv-lm-Jv aÆm¿-°m-Sv, kp-sse-am≥ I-º ]-s¶-Sp-Øp.

"Km-Uv-Kn I-½n-än ip-]mÀ-i-IÄ \-S-¸m-¡-Ww' ]m-e-°m-Sv: ]-cn-ÿn-Xn kw-c£-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v tI{μ-k¿-°m¿ \n-tbm-Kn-® {]-^. hn F≥ am-[-hv Km-Uv-Kn¬ I-Ωn‰n k¿-°m-cn-\v k-a¿-∏n-® dnt∏]m¿-´n¬ P-\-hm-k ta-J-esbm-gn-®p-≈ ap-gp-h≥ ip-]m¿-iI-fpw \-S-∏m-°-W-sa-∂v ]-cnÿn-Xn kw-L-S-\-bm-b F¿-Øv hm-®v kw-ÿm-\ k-an-Xn tbmKw B-h-iy-s∏-´p. tZ-io-b l-cnX ss{S-_yq-W¬ Km-Uv-Kn¬ dnt]m¿-´v ]q¿-W-am-bpw \-S-∏m°m≥ F-√m kw-ÿm-\-ß-tfmSpw \n¿-tZ-in-®n-cp-∂p. am-k-ß-tfm-fw C-°m-cyØn¬ k-Xy-hm-Mv aq-ew k-a¿∏n-°m-sX tI-{μ ]-cn-ÿn-Xn a{¥m-e-bw tUm. I-kv-Xq-cn cwK≥ k-an-Xn dn-t]m¿-´n-\v A-\pIq-e-am-bn hm-Zn-°p-∂ A-^n-U-

hn-‰v ^-b¬ sN-bv-X-Xv A-]-e-]\o-b-am-Wv. C-Xv \-S-∏m-bm¬ h\w sIm-≈-bpw ]-cn-ÿn-Xn kwXp-en-Xm-h-ÿ-bpw A-h-Xm-fØn-em-hpw. P-\-Po-hn-X-tØbpw Im-em-h-ÿ-bpw Kp-cp-X-cam-bn _m-[n-t®-°pw. tI-c-f k¿-°m¿ kp-{]ow tIm-S-Xnbn¬ Xo-cp-am-\w A-dn-bn-°msX H-fn-®v I-fn-°p-∂-Xv Im-´p-I≈-∑m¿-°v th-≠n-bm-Wv. C-°mcy-Øn¬ k¿-°m¿ ]-cn-ÿn-Xn°v A-\p-Iq-e-am-b Xo-cp-am-\-saSp-Øv tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-°W-sa-∂v F¿-Øv hm-®v k¿-°mdn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. ssh-kv {]-kn-U‚ v iymw Ipam¿ A-[y-£-X h-ln-®p. dn-bmkp-±o≥, hn Fw F-kv Zm-kv, IÆ≥, sN-¥m-a-c F-∂n-h¿ kwkm-cn-®p.

dn-t]mÀ-«v A-«n-a-dn-¡m-\p-Å \o-¡-¯n \n-¶p tI-{µ-kÀ-¡mÀ ]n³-am-d-W-sa-¶v Xr-iq¿: ]-›n-a-L-´ kw-c-£Ww D-d-∏m-°p-∂ {]-^. am-[-hv Km-Uv-Kn¬ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ hn-Zv-K-[ k-an-Xn dn-t]m¿-´v A-´na-dn-°m-\p-≈ \o-°-Øn¬\n∂p tI-{μ-k¿-°m¿ ]n≥-am-d-Wsa-∂v {]-Ir-Xn kw-c-£-W-thZn kw-ÿm-\ `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-hiy-s∏-´p. ]-›n-a-L-´-Øn-s‚ 37 i-Xam-\w am-{Xw kw-c-£n-®m¬ aXn-sb-∂ X-c-Øn¬ dn-t]m¿-´ns\ Np-cp-°m-\p-≈ \o-°w B-i¶m-P-\-I-am-sW-∂v kw-ÿm-\ sN-b¿-am≥ Fw F≥ P-b-N{μ≥ ]-d-™p. km-º-Øn-I i‡n-Iƒ-°v {]-Ir-Xn-hn-`-h-߃

sIm-≈-b-Sn-°p-∂-Xn-\p-≈ ]pXn-b A-h-k-c-sam-cp-°p-I-sb∂ c-l-ky A-P-≠-bm-Wv C-Xn\v ]n-∂n-se-∂pw A-t±-lw Btcm-]n-®p. tI-c-f s\¬ h-b¬ \o¿-Ø-S kw-c-£-W-\n-b-aw t`Z-K-Xn sN-øm-\p-≈ tI-c-f k¿°m-cn-s‚ \o-°w D-t]-£n-°W-sa-∂pw I-fn-a¨ J-\-\-Øns‚ km-[y-Xm-]-T-\w ]-©m-bØv sk-{I-´-dn-am-sc G¬-∏n-°m\p-≈ \o-°-Øn¬ \n-∂p ]n≥Xn-cn-b-W-sa-∂pw kw-L-S-\ B-h-iy-s∏-´p. kw-ÿm-\ I¨ho-\¿ ]n kp-[m-I-c≥, \n-f hnNm-c-th-Zn I¨-ho-\¿ sI hn]n≥ F-∂n-h-cpw hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

sIm-e-]m-X-I{i-aw: {]-Xn A-d-Ìn tdm-Uv \-¶m-¡n-bn-Ã; ]m-e-°m-Sv: hm-°p-X¿-°-sØ Xp-S¿-∂p-≠m-b A-Sn-]n-Sn-°n-sS Ip-∏n-sIm-≠v X-e-bv-°-Sn-°p-Ibpw s]m-´n-b Ip-∏n-sIm-≠v IpØn-sIm-es - ∏-Sp-Øm≥ {i-an-°pI-bpw sN-bv-X kw-`-h-Øn-se {]-Xn-sb t]m-en-kv A-d-Ãv sNbv-Xp. a-¶-c kz-tZ-in jm-Pn sN-dnbm-s\(45) bm-Wv Su¨ t\m¿Øv kn.sF. sI Fw _n-Pp Ad-Ãv -sN-bv-X-Xv. I-gn-™ Rm-bdm-gv-N ssh-Io-´v G-gp-a-Wn-tbmsS a-¶-c tZ-hn Xn-tb-‰-dn-\v ap-∂nem-Wv kw-`-hw. jm-Pn-sN-dn-bms‚ ]-®-°-dn-I-S-bn-se Po-h-\°m-c-\m-bn-cp-∂ a-¶-c \m-cm-bW-s‚ a-I≥ kp-Kp-W\m(50)Wv ]-cn-t°-‰X - v. In-´m-\p≈ ]-Ww kp-Kp-W≥ B-h-iy-

s∏-´-Xm-Wv X¿-°-Øn-\n-S-bm°n-b-Xv. C-cp-h-cpw X-Ωn¬ hmt°-‰-ap-≠m-bn. Xp-S¿-∂v A-Sn-]nSn cq-£-am-b-tXm-sS k-ao-]sØ I-S-bn¬\n-∂p k¿-_-Øv Ip-∏n-sb-Sp-Øv kp-Kp-W-s‚ Xe-bv-°-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. s]m´n-b Ip-∏n D-]-tbm-Kn-®v kp-KpW-s‚ ap-Jw Dƒ-s∏-sS i-co-ca - mk-Ie - w Ip-Øn-∏c - n-t°¬-∏n-®p. kw-`-h-Øn¬ sIm-e-]m-X-I {ia-Øn-\v a-¶c - t]m-en-kv tI-skSp-Øp. H-fn-hn¬-t]m-b jm-PnsN-dn-bm-s\ _p-[-\m-gv-N ]-Øncn-∏m-e-bn¬ \n-∂m-Wv kn.-sFbpw kw-Lh - pw A-dà - v sN-bvX - Xv. ]m-e° - m-Sv Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv ¢m-kv a-Pn-kvt- {S-‰v tIm-SX - n-˛2 apºm-sI lm-P-cm-°n-b {]-Xn-sb dn-am≥-Uv sN-bvX - p.

hm-g \-«v {]-Xn-tj-[w h-S-°-t©-cn: tdm-Uv \-∂m°m-Ø-Xn¬ ]m-e-°p-gn ]n.kn.F. tdm-Un-se Ip-gn-Ifn¬ hmg \-´v \m-´p-Im¿ {]-Xntj-[n-®p. 800 ao-‰¿ Zq-cw-h-cp-∂ tdm-Uv ap-g-p-h≥ X-I¿-∂ \n-ebn-em-Wv. h-en-b Ip-gn-Iƒ-aq-ew _-kv bm-{X Zp¿-L-S-am-bn. tdm-Uv Sm-dn-Mn-\m-bn Izm-dnth-kv-‰pw \n-e-hm-c-an-√m-Ø sa‰-epw tdm-Un¬ C-d-°n-b-t∏mƒ \m-´p-Im¿ F-Xn¿-Øn-cp-∂p. CtXm-sS ]-Wn D-t]-£n-°p-Ibm-bn-cp-∂p-h-s{X. tdm-Uv XI¿-∂p-In-S-°p-∂-Xn-\m¬ ]mØn-∏m-d, t]m-Øp-a-S, \m-c-I-X≠v Xp-S-ßn -ta-J-e-bn-ep-≈-h¿°m-Wv G-sd Zp-cn-X-am-bn-´p-≈Xv.

G-§-−n-bq-cn A-{I-an-kw-L-¯n-sâ A-gn-ªm-«w hm-Sm-\-∏-≈n: G-ß-≠n-bq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv tI-c-tfm¬kh-Øn¬ kn.]n.Fw. A-\p-Iq-e ¢-∫p-I-fp-sS ^p-Sv-t_mƒ a¬k-c-Øn-\n-S-bn-ep-≠m-b hm°p-X¿-°-sØ Xp-S¿-∂v A-{Ian-kw-L-Øn-s‚ A-gn-™m-´w. ho-Sp-I-fpsS P-\¬-®n-√p-Iƒ XI¿-°p-I-bpw ]q-®-´n-Iƒ F-dn™p-S-bv-°p-I-bpw Ir-jn \-in∏n-°p-I-bpw hm-l-\w X-I¿-°pI-bpw sN-bv-Xp. \I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn

s]m-°p-f-ß-c In-g-°p-`m-KsØ \m-ep ho-Sp-I-fn-em-Wv Bbp-[-[m-cn-I-fm-b 20te-sd t]-cS-ßp-∂ kw-Lw B-{I-a-Ww \S-Øn-b-Xv. Xn-cp-aw-K-e-Øv kp{_-“-Wy-s‚ ho-´n-se-Øn-b kw-Lw ho-Sn-s‚ ap≥-h-i-sØbpw ]n≥-h-i-sØ-bpw P-\¬-®n√p-Iƒ X-I¿-°p-I-bpw ho-´p-ap-‰Øv In-S-∂n-cp-∂ Sn-∏¿-tem-dn-bpsS Nn-√v A-Sn-®p X-I¿-Øp. tam-ßm-Sn kp-Ip-am-c-s‚ ho´n-se-Øn-b kw-Lw hm-Xn¬ Xp-

bm-sf hym-gm-gv-N cm-{Xn-tbm-sS Xr-iq¿- hn-Pn-e≥-kv- tIm-S-Xnbn¬- lm-P-cm-°n- dn-am≥-UvsN-bv-Xp.]-cm-Xn-°m-c-\m-b tKm-]-Ipam¿- c-≠p-Zn-h-kw- ap-ºv- A-\-¥cm-h-Im-i k¿-´n-^n-°-‰n-\m-bnsIm-Sp-ºv- hn-t√-Pv- Hm-^nk¿- apºm-sI A-t]-£ k-a¿-∏n-®p.hn-t√-Pv- Hm-^nk-dm-b k-Xo-jvIp-am¿- k¿-´n-^n-°-‰v- i-cn-bm°p-∂-Xn-\m-bn- 10,-000 cq-] Bh-iy-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.hym-gm-gv-N D-®-tbm-sS hn-Pne≥-kn-\v- tKm-]-Ip-am¿- ]-cm-Xn\¬-In.- ^n-t\m-^v-Ø-en-≥- ]uU¿- ]q-in-b 9000 cq-] tKm-]-Ipam¿- hn-t√-Pv- Hm-^n-k¿-°vssI-°q-en-bm-bn- \¬-In-.- Xp-

d-∂ ho-´p-Im-sc h-Sn-hmƒ ImWn-®v `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn. sN-ºI-t»-cn _m-e-s‚ hm-g-Ir-jn sh-´n-\n-c-Øn. tam-ßm-Sn Ip-´-∏s‚ ho-Sn-s‚ B-dp P-\¬ Nn-√pIƒ X-I¿-Ø A-{I-an kw-Lw ]q-®-´n-I-fpw X-I¿-Øp. I-gn-™ Zn-h-kw \-S-∂ {Kma-∏-©m-b-Øv tI-c-tfm-¬k-hØn¬ t]m-f-°¬ bp-h-[m-cbpw G-ß-≠n-bq¿ jq-t´-gv-kpw X-Ωn¬ \-S-∂ ^p-Sv-t_mƒ a¬k-c-hp-am-bn _-‘-s∏-´v bp-

h-[m-c-sb A-\p-Iq-en-°p-∂ ImWn-bpw jq-t´-gv-kv ¢-∫w-K-ß-fpam-bn hm-°p-X¿-°-ap-≠m-bn-cp∂p. Im-Wn-sb ssI-tb-‰w sNbv-X-Xn-\v jq-t´-gv-kv ¢-∫n-se A-©p-t]¿-s°-Xn-tc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. C-h¿ H-fn-hn-emWv. C-h-sc Xn-c-™v ho-Sp-Ifn¬ t]m-en-kv h-∂p-t]m-b-Xn\p ]n-∂m-se-bm-bn-cp-∂p A-{Ian-kw-Lw A-gn-™m-Sn-b-Xv. hmSm-\-∏-≈n t]m-en-kv tI-sk-Sp- _-en-s]-cp-∂m-fn-t\m-S-\p-_-‘n-®v \-cn-Ip-Øn ]u-c-k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \n¿-an-® Øv A-t\z-j-W-am-cw-`n-®p. I-Av-_ i-co-^n-s‚ am-Xr-I

S¿-s∂-Øn-b hn-Pn-e≥-kv- kwLw- \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\bn¬- ssI-°q-en- \¬-In-b 9,000 cq-]-bpw- 4,500 cq-]-bpw- Cbm-fn¬- \n-∂v- I-s≠-Sp-Øp-.]m-e-°m-Sv- Xm-eq-°v- X-lkn¬-Zm-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬k-Xo-jv-Ip-am-dn-s‚ th¿-tImen-bn-se ho-´n-epw- Xn-c-®n¬- \S-Øn.- hn-t√-Pv- ]-cn-[n-bn-√p-≈ B-fp-I-fn¬-\n-∂v- C-Xn-\p-apºpw- \n-c-h-[n- ]-cm-Xn- e-`n-®n-cp∂p.- hn-h-cm-Im-i-\n-b-a-Øn-t‚tbm- A-gn-a-Xn-hn-ap-‡-ap-∂-dnbn-t∏m- hn-Pn-e≥-kn-s‚ \-ºtdmHm-^nkn-se-hn-sS-bpw- F-kv.Un.]n.sF. ]-´n-°-c {_m-©v I-Ωn-‰n- \n¿-an-® ho-Sn-s‚ ÿm- ] n- ° m- Ø - X n- s \- X n- t c- Xm-t°m¬ Zm-\w Pn-√m sk-{I-´-dn \-ko-a So-®¿ bpw- hn-Pn-e≥-kv- \-S-]-Sn-sb-Sp- \n¿-h-ln-°p-∂p Øp.-

Hm-t«m-bn-Sn-¨v sd-bnÂ-th -tK-äv ho-−pw X-I-cm-dnembn Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq-cn¬ A-an-X th-K-X-bn-se-Øn-b Hmt´m-bn-Sn-®v sd-bn¬-th-tK-‰v ho≠pw X-I-cm-dn-em-bn. X-I-c-m-dnem-b tK-‰v Xp-d° - m-\m-Im-ØX - n\m¬ A-ca-Wn-°q- t- dm-fw \-Kc - w K-Xm-K-X Ip-cp-°n-em-bn. sshIo-´v 5.05\v Xr-»q-cn-te-°p-≈ ]m-k-©¿ s{S-bn≥ t]mhp-∂Xn-\v sXm-´p ap-ºm-Wv kw-`-hw. ]m-k-©¿ t]m-Ip-∂-Xn-\v apºv

´p-]-d-ºn-se am-hv I-S-]p-g-In hoWv ho-´p-a-Xn-epw sK-bn-‰pw XI¿-∂p. ]-d-]-d-ºn¬ A-P-b-s‚ ]-Wn-Xp-sIm-≠n-cn-°p-∂ ho-Sn\p ap-I-fn¬ -a-cw ho-Wp. h-S-a-{X {]-Zo-]n-s‚ ho-´p-a-Xn¬ a-cw ho-

I-S-∏p-dw:- ap-\-°-°-S-hv A-gn-ap-J-Øv i‡-am-b- a-g-bn¬ 20 ho-Sp-I-fn¬- sh≈w- I-b-dn. B-dv ho-Sp-Iƒ ]q¿-W-am-bpwsh≈-Øn-em-bn. ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿- tdm-Uv s]m-fn-®psh-≈w- ]p-g-bn-te-°v H-gp-°n-hn-´-Xn-s\- Xp-S¿-∂v Xm¬-°men-I- B-izm-k-am-bn. I-S-∏p-dw- A-gn-ap-Jw- ]p-g-ß-c- P-ao-e, ]pg-ß-c- d-^o-Jv, I-S-hn¬- sk-bv-Xp-ap-l-Ω-Zv, cm-bw-a-c-°m-¿- ho´n¬- A-eo-a, ]p-Ø≥-]p-c-bn¬- \m-k¿, sIm-®p-]p-c-°¬- apIp-μ≥- F-∂n-h-cp-sS- ho-Sp-I-fm-Wv sh-≈Øn-em-b-Xv. sh-ffw- I-b-dn-b-Xn-s\- Xp-S¿-∂v c-≠v ho-´p-Im¿- Xm-a-kw- am-dn. a-‰p≈h¿- Xm¬-°m-en-I-am-bn- _-‘p-ho-Sp-I-fn¬- A-`-bw- tX-Sn. X-l-kn¬-Zm¿- hn F.ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv, I-S-∏p-dw- ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v dw-e- A-j-d-^v, hn-t√-Pv Hm-^n-k¿- sk≥-_m-_pF-∂n-h¿- kv-Y-e-sØ-Øn.

ssI-¡q-en: hn-tÃ-Pv- Hm-^nkÀ ]n-Sn-bn ]m-e-°m-Sv-: ssI-°q-en- hm-ßnb hn-t√-Pv- Hm-^nk-sd hn-Pne≥-kv- ]n-Sn-Iq-Sn-.- ]m-e-°m-SvXm-eq-°n-se sIm-Sp-ºv- hn-t√Pv- Hm-^nk¿- s]m¬-∏p-≈nth¿-tIm-en- kz-tZ-in- sI k-Xojv-Ip-amdn-(45)-s\bm-Wv- C-∂se ssh-Io-´v aq-∂p-a-Wn-tbmsS A-d-kv-‰v- sN-bv-X-Xv-.s]m¬-∏p-≈n- ap-c-fn- hn-lmdn-se B-[m-cw- F-gp-Øv- ÿm]-\w- \-S-Øp-∂ ]n Pn tKm-]Ip-am¿- \¬-In-b ]-cm-Xn-bn-t∑em-Wv- k-Xo-jv-Ip-am-dn-s\-Xntc \-S-]-Sn-sb-Sp-Ø-Xv.- ]m-e°m-Sv- hn-Pn-e≥-kv- Un-ssh.Fkv-.]n- . Nm¿-Pp-≈ _n-Pp-tams‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lam-Wv- A-d-kv-‰v- sN-bv-X-Xv.- C-

18 H-IvtSm-_¿ 2013 sh≈n

j-≠nMn-\m-bn tK-‰v A-S-®-Xmbn-cp-∂p. Cu- k-a-b-Øv tcm-Knbp-am-bn h-∂n-cp-∂ Bw-_p-e≥kn-\v I-S-∂p-t]mhm-\m-bn tK-‰v Xp-d-∂ ti-jw ho-≠pw A-S-®p. tK-‰-S-™p-sIm-≠n-cn-°p-∂ ka-bØ - v Xr-»q¿- `m-KØ - p\n-∂v hcn-I-bm-bn-cp-∂ Hm-t´m-dn-£ tK‰n¬ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Hm-t´m ss{U-h¿ a-‰w hm-I s\-Sn-tb-S-Øv cm-a-s\-bpw Hm-

t´m-dn-£-bpw sd-bn¬-th-t]menkv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øp. B-gv-N-Iƒ-°v apºv sd-bn¬-thtK-‰n-Sn-®v X-I¿-Øv \n¿-Øm-sX t]m-b hm-l-\w t]-cm-aw-K-eØph-®v t]m-enkv I-kv-‰-Un-bnse-Sp-Øn-cp-∂p. tK-‰-S-bp-∂ ka-b-Øv hm-l-\-߃ C-Sn-®v tK‰v X-I-cm-dn-em-bn K-Xm-K-X-Ip-cp°p-≠m-hp-∂-Xv Kp-cp-hm-bq-cn¬ ]-Xn-hm-bn-cn-°p-Ib - m-Wv.

ho-Sn-sâ Xm-t¡m ssI-am-dn tI-t®-cn: F-kv.Un.]n.sF ]-´n°-c {_m-©v I-Ωn-‰n-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ \m-´p-Im-cp-sS-bpw {]-hm-kn-I-fp-sS-bpw k-l-I-cW-tØm-sS \n¿-an-® ho-Sn-s‚ Xm-t°m¬- ssI-am-dn. a-W-en Km-‘n-\-K-dn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ F-kv.Un.]n.sF. Pn-√m sk-{I´-dn \-ko-a So-®¿ Xm-t°m¬ Zm\w \n¿-h-ln-®p. a-W-eq¿ a-fi-ew {]-knU‚ v Zn-eo-^v A-–p¬ Jm-Z¿ A-[y-£-X h-ln-®p. F-

kv.Un.]n.sF Nq-≠¬ ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v ]n sI \ujm-Zv, ]-´n-°-c {_m-©v {]-knU‚ v kn C lpkbv≥, sk-{I-´dn ]n F i-d-^p-±o≥ ]-s¶-SpØp. a-W-en Km-‘n \-K-dn-se hn[-h-bm-b \n¿-[-\ bp-h-Xn-bpw aq-∂p- s]¨-Ip-´n-If - pw A-Sß - p∂ Ip-Spw-_-Øn-\m--Wv Fkv.Un.]n.sF. ]-´n-°c - {_m-©v I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hoSv \¿-an-®p \¬-Inb-Xv.

a-e-tbm-cta-J-e-bn I-\-¯ t]-am-cn-bpw D-cpÄ-s]m-«-epw aw-Ke - w-Umw: aw-Ke - w-Umw, H-en∏m-d a-et- bm-c ta-Je - b - n¬ I-\Ø t]-am-cn-bpw D-cpƒ-s]m-´e - pw. _p-[\ - m-gvN - A¿-[c - m-{Xn-tbm-sSbm-Wv A-{]-Xo-£n-Xa - m-bn a-Wn°q-dp-Iƒ \o-≠ I-\Ø a-gb - pw C-tX-Xp-S¿-∂v h-\-ta-J-e-bn¬ i-‡a - m-b D-cpƒ-s]m-´e - pap-≠mb-Xv. i-‡-am-b C-Sn-sh-´pw a-etbm-c-ta-J-e-bn-ep-≠m-bn. P-e\n-c-∏v s]-s´-∂v D-b¿-∂-tXm-sS aw-Ke - w-Um-an-s‚ ap-gp-h≥ j-´d - pI-fpw C-∂s - e ]p-e¿-s® c-≠n-\v Xp-d-∂p. B-dp j-´-dp-I-fpw 25 sk‚n-ao-‰¿ D-b-c-Øn-em-Wv Xp-

d-∂X - v. 94 Fw-.Fw. a-gb - m-Wv C∂-se aw-K-ew-Um-an¬ tc-J-s∏Sp-Øn-bX - v. Um-an-s‚ j-´d - p-Is - f√mw Xp-d∂ - t- Xm-sS I-Wn-ba - w-Kew, a-ºm-Sv aw-Ke - w- ]p-gI - ƒ I-cI-hn-™p. I-Æ-{º, ]p-Xp-t°mSv ]-©m-bØ - p-If - n-se Ir-jn-bnS-ßf - pw sh-≈Ø - n¬ ap-ßn. ]m-e-°p-gn-bn¬ I-\-Ø a-g s]-bv-Xp. C-tX-Xp-S¿-∂v Xn-≠n√w sh-≈® - m-´w i-‡a - m-bn. H-en∏m-d sh≈m-´n-cn, sN-fn-°-bw Xp-Sß - n-b a-et- bm-ct- a-Je - b - n¬ I-\-Ø- P-e-{]-hm-l-ap-≠m-bn. s\-√n-bm-ºX - n a-eI - f - p-sS Xp-S¿®-bm-Wv sh-≈m-´n-cn a-e-\n-c-

Iƒ. a-e-tbm-c-ta-J-e-bn¬ I-\Ø a-g s]-bvs - X-¶n-epw a-‰p k-ao]-{]-tZ-i-ß-fn-se-√mw Im-cy-ambn a-g s]-bv-Xn-√. C-Xp-aq-ew Dcpƒ-s]m-´-epw sh-≈-s∏m-°hpw B-fp-Iƒ hn-iz-kn-°m≥ _p-≤n-ap-´n. I-S∏ - m-db - n¬ a-g° - m-eØ - v ]e-X-h-W D-cpƒ-s]m-´-ep-≠m-hmdp-s≠-¶n-epw A-]m-bI - c - a - m-b ae-sh-≈∏ - m-®n¬ a-g ko-k¨ Ign-™v H-tŒm-_-dn-em-Wv D-≠mbn-cn-°p-∂X - v. sh-≈m-´n-cn, ]-∏S- ∏m-d, Ip-©n-bm¿-]X - n, Im-c∏ - m-d Xp-S-ßn-b a-e-{º-tZ-i-߃-°v Xm-sg-bm-Wv I-S∏ - m-d.

tI-c-f -k-l-I-c-W-th-Zn sl-Uv-t]m-tÌm-^nkv amÀ-¨v C-¶v ]m-e-°m-Sv: tI-c-f-Øn-se k-lI-c-W-{]-ÿm-\-sØ X-I¿-°phm≥ {i-an-°p-∂ tI-{μ-K-h¨sa‚n-s‚ sX-‰m-b \-b-Øn-s\Xn-cm-bn tI-c-f k-l-I-c-W-thZn- kw-ÿm-\-`m-K-am-bn \-S-Øp∂ {]-t£m-`-Øn-s‚ `m-K-am-bn C-∂v sl-Uv-t]m-tÃm-^nkn-te°v am¿-®pw [¿-W-bpw \-S-Øpw. tI-{μ-K-h¨-sa‚ v ]m¿-esa‚n¬ ]m-km-°n-b 97-mw `-c-

W-L-S-\ t`-Z-K-Xn \n-b-a-hpw A-Xn-\v Np-h-Sp-]n-Sn-®p-sIm-≠v tI-c-f \n-b-a-k-`-]m-km-°n-b k-l-I-c-W-t`-Z-K-Xn-\n-b-a-hpw tI-c-f-Øn-se k-l-I-c-W-ta-Je-bp-sS X-I¿-®-bv-°v h-gn-hbv°p-∂-Xm-Wv. {]m-Y-an-I k-l-I-c-W-kwL-ß-sf X-I¿-°p-∂-Xn-\v \_m¿-Uv, dn-k¿-hv _m-¶v F-∂nh-bpw I-Sp-Ø \-S-]-Sn-I-fp-am-bn

h-cp-∂p. C-Ø-cw \n-b-a-߃s°-Xn-tc \-S-Øp-∂ am¿-®pw [¿-W-bpw kn.]n.sF. kwÿm-\ F-Iv-kn-I-yq-´o-hv Aw-Khpw In-km≥-k-`- kw-ÿm-\ {]kn-U-‚p-am-b hn Nm-ap-Æn D-ZvLm-S-\w sN-øpw. kn.]n.sF Pn√m sk-{I-´-dn sI ]n kp-tc-jvcm-Pv, In-km≥-k-` Pn-√m sk-{I´-dn F F-kv in-h-Zm-kv F-∂nh¿ kw-km-cn-°pw.


{]mtZ-inIw

18 H-IvtSm-_¿ 2013 sh≈n

]cn-]mSn

hn A-c-hn-µm-£³þ in-jy kp-lr-Zv kw-K-aw \-S-¯n

Xr-iq¿ Xm-eq-°v Hm-^o-kv:

hn-hn-[ B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v tI-c-f dn-b¬ F-tÃ-‰v t{_mt°-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ (sF.F≥.Sn.bp.kn) kw-ÿm\ I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ [¿-W-˛ cm-hn-se 10.00  i-‡≥ \-K¿ am-en-Iv-_n≥ Zo-\m¿ C-…m-an-Iv tImw-π-Ivkv (Fw.-sF.-kn): \yq-]-£ DtZym-Km¿-Yn-Iƒ-°v ku-P-\y a’-c ]-co-£ ]-cn-io-e-\ tI{μw D-Zv-Lm-S-\w-˛ ssh-Io-´v 3.00 am-b-∂q¿ hm-b-\-im-e lmƒ: Iq-´n¬-ap-°v X-S-b-W \n¿-Ωm-Ww D-Zv-Lm-S-\w ˛-cm-hnse 10.00

Adnbn-¸pIÄ

k-©-cn-¡p-¶ tem-Iv A-Zm-e-¯v \-hw-_À 16 ap-X 21 h-sc Xr-iq¿: Xm-eq-°n-se Xn-cs - ™Sp-Ø ]-©m-b-Øp-I-f-n¬ \-hw_¿ 16 ap-X¬ 21 h-sc k-©-cn°p ∂ tem-Iv-A-Zm-e-Øv \-SØp-sa-∂p Xm-eq-°v eo-K¬ k¿ho-kv I-Ωn-‰n sk-{I-´d - n A-dn-bn®p. 16\v˛- ] - m-df - w, 18 ˛-]m-Wt- ©cn, 19˛-Nm-gq¿ F-∂o ]-©m-bØp-I-f-n-em-Wv k-©-cn-°p-∂ tem-Iv A-Zm-e-Øv ]-cy-S-\w \-SØp-I. C-Xn-t\m-S-\p-_-‘n-®v t_m-[-h-Xv-I-c-W ¢m-kp-I-fpw \-S° - pw. ]-cm-Xn-Iƒ _-‘s - ∏-´ ]-©m-bØ - v sk-{I-´d - n-t°m Aø-t¥mƒ I-eI - vS- t- d-‰n-ep-≈ Xmeq-°v eo-K¬ k¿-ho-kk - v I-Ωn‰n Hm-^o-kn-tem \-hw-_¿ A©n-\v ap-ºv \¬-IW - w. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ 9446870825, 9495712894 \-º-dp-I-fn¬ e-`n°pw.

B-fq¿ a-lm-flm F-Pyq-t°-j-\¬ Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãn-s‚ {]-Y-a ]p-c-kv-Im-cw ]n Fw jm-lp¬ l-ao-Zn-\v AUz. tXma-kv D-Æn-bm-S≥ Fw-.F¬.F k-Ωm-\n-°p-∂p

Xr-iq¿: {]-^. hn A-c-hn-μm-£s\-t]m-se-bp-≈ B-Nm-cy-t{ijvT-∑m-sc s]m-Xp-k-aq-l-Øn\v ap-∂n¬ A-h-X-cn-∏n-°m≥ am[y-a-߃ ap≥-ssI F-Sp-°-Wsa-∂v kn ]n \m-cm-b-W≥ ]-d™p. {]-^. hn A-c-hn-μm-£-s\ B-Z-cn-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn km-ln-Xy A-°m-Z-an lm-fn¬ kw-L-Sn-∏n-® in-jy kp-lr-Zv kw-K-aw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ap-≥-a{¥n sI ]n cm-tP-{μ≥ A-≤y£-X h-ln-®p. {]-^. sI bp A-cp-W≥, {]^. Fw ap-c-fo-[-c≥, {]-^. C cmP≥. {]-^. tPm¿-÷v F-kv t]mƒ, km-ln-Xy-Im-c-∑m-cm-b A-tim-I≥ sN-cp-hn¬, cm-hpÆn kw-km-cn-®p.

kochi/tcr

sam-ss_ S-hÀ \nÀ-amW¯n-s\-Xn-tc \m-«p-ImÀ cw-K-¯v sIm-S-I-c: sIm-S-I-c, a-‰-Øq¿ ]-©m-b-Øp-I-fp-sS A-Xn¿-Ønbn-ep-≈ Im-h-\m-Sv {]-tZ-i-Øv sam-ss_¬ S-h¿ \n¿-Ωn-°p-∂Xn-s\-Xn-tc \m-´p-Im¿ cw-K-Øv. ho-Sp-Iƒ-°p k-ao-]w S-h¿ \n¿Ωn-°p-∂-Xv B-tcm-Ky {]-iv-\߃-°v h-gn-sh-bv-°p-sa-∂v \m´p-Im¿ ]-d-™p. S-h¿ \n¿-Ωm-W-Øn-\m-bn Chn-sS-bp-≈ ]m-Sw a-Æn-´p \n-IØn tdm-Up-≠m-°m-\pw \o-°w \-S-°p-∂-Xm-bn \m-´p-Im¿ Btcm-]n-®p. \n-ew \n-I-Øn S-h¿ \n¿-Ωn°m-≥ tIm-S-Xn hn-[n-bp-s≠-∂v P-\-ß-sf sX-‰n-≤-cn-∏n-®pw ]-cnk-c-hm-kn-I-fp-sS k-Ω-Xw hmßm-sX-bp-am-Wv ]-Wn-Iƒ \-SØm≥ {K-an-°p-∂-sX-∂v \m-´p-

Xym-Kkv-a-c-W-bn _-en-s]-cp-¶mÄ B-tLm-jn-¨p

Xr-iq¿:A-Xn-cp-I-fn-√m-Ø XymK kva - c - W - b - n¬ C-ke v- mw a-X hnizm-kn-Iƒ _-en-s]-cp-∂mƒ BtLm-jn-®p. ]p-Xp h-kv{- X-aW - n™v Ip-´n-If - pw kv{- Xo-If - pw ]p-cpj≥-am-cp-a-S-ßp-∂-h¿ s]-cp∂mƒ \-ak - ° v- m-cØ - n-\m-bn CuZvK - m-lp-If - n-epw ]-≈n-If - n-ep-saØn. \-ak - v° - m-c ti-jw hn-izmkn-Iƒ a-[p-c ]-el - m-cw hn-Xc - - v s]-cp-∂mƒ B-iwXr-iq¿: kw-ÿm- \ - ]-cn-h¿ - Ø - n- Ww sN-bvX X ss{I-kvX - h - ip-]m¿-in-X hn- k-Iƒ ssI-am-dn. ]-e Cu-ZvK - m-lp-If - n-epw kv`-mK - hn-Ik - \ - tIm¿-∏t- d-j≥ {Xo-Iƒ-°m-bn {]-tXy-I ku-Isa-Un-°¬, F-©n-\o-bd - nw-Kv cyw G¿-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. ssZF≥-{S≥-kv ]-co-£I - ƒ-°v 10 h-I¬-∏-\ \n-d-th-‰m≥ {]-hm-Nhn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p ho-Xw ]-cnI≥ C-{_m-lnw X-s‚ a-I≥ C-kvio-e\ - Ø - n-\p [-\k - l - m-bw \¬-Ip-∂p. tbm-Ky-Xm ]-co-£- am-bn-en-s\ _-en-\¬-Im≥ X-øm- n-s‚ Hm¿-ab - n¬ B-Sp-am-Sp°v 80 i-Xa - m-\t- am A-Xn¬ Iq- dm-bX - f _-en-bdpØ hn-izm-knSp-Xt- em am¿-°p I-cÿ m-am-°n- I-Is Iƒ A-hb - p-sS amw-kw hn-Xc - b hn-Zym¿-Yn-If - m-hpw [-\k - v- p. lm-bØ - n-\v A¿-lc - m-hp-I. A- Ww sN-bX Nm-h° - m-Sv ap-Xp-hp-´q¿ cm-Pm t]-£m-t^m-dw A-£b - tI-{μ{Ku-≠n¬ \-S∂ - Cu-ZvK - m-ln-\v ߃ h-gn 21\v h-sc k-a¿-∏n- c - n t\-Xr°mw. Iq-Sp-X¬ hn-hc - ß - ƒ 0481- kp-sse-am≥ A-kvl Xzw \¬-In. Xr-iq¿ sN-´n-bß - m˛2563786, 0471 ˛ 2336472, 0495- n kp-∂Ø - v P-am-AØ - v ˛2367331 F-∂o \-ºd - p-If - n¬ e- Sn l-\^ `n-°pw.

1.h-S-t°-°m-Sv Fw B‚ v Sn lm-fn¬ \-S-∂ Cu-Zv-Km-ln-\v k-°o¿ lp-kbv≥ t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂p,2.Nm-h-°m-Sv ap-Xp-h-p-´q¿cm-P-{Ku-≠n¬ \-S-∂ Cu-Zv-Km-ln-\v J-Xzo-_v kp-sse-am≥ A-kv-l-cn t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂p a-kP v- n-Zv, Nm-h° - m-Sv sk≥-{S¬ Ppam-ak - vP - n-Zv, a-WØ - e - Pp-am-ak - vPn-Zv, ]m-eb - q¿ I-Æn-°p-Øn ]≈n, ]p-∂ Pp-am-ak - vP - n-Zv, _vf - mßm-Sv Im-´n-se-]≈ - n, _vf - m-ßm-Sv kn-±o-Jv] - ≈ - n, I-S∏ - p-dw A-©ßm-Sn Pp-am-ak - P v- n-Zv, B-dß - m-Sn D∏m-∏ Pp-am-ak - vP - n-Zv, I-S∏ - p-dw ]pXn-bß - m-Sn _p-Jm-d a-kP v- n-Zv, ap-\°-IS- h - v d-la v- m-\n-b Pp-am-ak - P v- nZv, I-S∏ - p-dw sXm-´m-∏v _-Z¿ ]-≈n, sXm-´m-∏v t^m-°k - v ]-≈n, h-t´-

B-Im-i-hm-Wn-bn ]-cm-Xn I-hÀ-¨: {]-Xn- 10 hÀ-j-¯n\p ti-jw ]-cn-lm-c t^m-dw

]mÀ-«v ssSw \n-b-a-\w

Xr-iq¿: Pn-√b - n-se I-St- em-c ˛ Dƒ-\m-S≥ ta-Je - I - f - n- ¬ \n-∂p≈ a-’y-Øn-s‚ I-Ws - °-Sp°p-∂X - n-\v ]m¿-´v ssSw Um-‰ F-\yq-at- d-‰s - d \n-ba - n-°p-∂p. ^n-jd - o-kv k-b≥-kv H-cp hn-jb-am-bn-´p-≈ _n-cp-Za - m-Wv tbmKy-X. {]m-bw 35 h-b - n¬ I-hnb-cp-Xv. Um-‰m I-eI - vj - ≥ ]-cnN-ba - p-≈h - ¿-°v ap≥-KW - \ \¬-Ipw. sX-cs - ™-Sp-°s - ∏-Sp∂-h¿-°v bm-{X-∏S- n Dƒ-s∏-sS {]-Xn-am-kw 8,500 cq-] {]-Xn-^ew e-`n- ° - pw. Xm¬-]c - y-ap-≈h - ¿ H-Ivt- Sm-_¿ 19 \v cm-hn-se 11 aWn-°v Xr-iq¿ ]m-´p-cm-bv° - e - nep-≈ ^n-jd - o-kv sU-]yq-´n Ub-dI - vS- d - p-sS Hm-^o-kn¬ A ¬ k¿-´n-^n-°‰ - p-Iƒ k-lnXw C‚¿-hyq-hn-s\-ØW - w. IqSp-X¬ hn-hc - ß - ƒ sU-]yq-´n Ub-dI - vS- d - p-sS Hm-^o-kn¬ e-`n°pw. t^m¨-˛0487-˛2331132.

]-en-i-bn-f-h:v A-t]-£ 31 h-sc Xr-iq¿: hn-Zym-`ym-k hm-bv] - sb-Sp-Øv sXm-gn¬ c-ln-Xc - m-bn Xp-Sc - p-∂h - ¿-°v hn-Zym-`ym-k Im-es - Ø ]-en-ib - n-fh - n-\p-≈ A-t]-£ Pn-√m I-fI - vS- t- d-‰n¬ k-a¿-∏n-°m-\p-≈ A-hk - m-\ Xo-bX - n H-Ivt- Sm-_¿ 31 h-sc \o-´n-bX - m-bn Pn-√m I-fI - vS- ¿ Adn-bn-®p. 2004 G-{]n¬ H-∂p-apX¬ 2009 am¿-®v 31 h-sc-bp-≈ Im-eL - ´- Ø - n¬ F-Sp-Ø hm-bv]-°m-Wv ]-en-ib - n-fh - v e-`n- ° - pI. A-t]-£I - c - p-sS hm¿-jn-I Ip-Spw-_ h-cp-am-\w aq-∂p-e£ - Øn¬ I-hn-bc - p-Xv. A-t]-£t^m-dw Pn-√m I-fI - vS- t- d-‰n¬ e`n-°pw.

B-[mÀ ImÀ-Uv 20 h-sc

Nm-h° - m-S:v Nm-h° - m-Sv \-Kc- k - `- bn¬ s]m-Xp-P\ - ß - ƒ-°v B-[m¿Im¿-Uv F-Sp-°p-∂X - n-\v H-tŒm_¿ 20 h-sc ku-Ic- y-ap-≠m-bn-cn°p-sa-∂v sN-b¿-t]-gk -v ≥ A-dn-bn®p. Im¿-Uv C-\n-bpw e-`n-°m-Øh¿-°v F-t‚mƒ-sa‚ v Ãm-‰k - v ]cn-tim-[n-°m-\p-≈ ku-Ic- y-ap-≠.v

]n-Sn-bnÂ

Nm-e-°p-Sn: ho- ´ - Ω - b psS kz¿-Æam-k I-e¿∂ tI- nse {]-Xnsb ]-Øph¿- j - ß ƒ°p ti-jw ]n-Sn-Iq-Sn. a- e - ° - ∏ m- A-d-kv-‰n-em-b d F-tÃ- kp-tc-jv ‰n-se kptc-jv(32)-s\-bm-Wv a-e-°-∏m-d F-kv.sF. Sn F-®v ap-kv-X-^ Ad-Ãv sN-bv-X-Xv. 2003¬ a-e-°-∏m-d-bn¬ \n∂pw ho-´-Ω-bp-sS kz¿-Æ-am-e I-h¿-∂v H-fn-hn¬ t]m-b {]-Xnsb Xn-cp-∏q-cn¬ \n-∂m-Wv ]n-SnIq-Sn-b-Xv.H-fn-hn¬ I-gn-bp-∂ Im-e-Øv

]-e-bn-S-Øp \n-∂m-bn \n-c-h-[n hn-hm-l-hpw I-gn-®n-´p-≠v.-Xn-cp∏q-cn¬ {]-Xn-bp-sS t]-cn¬ H-ºXv tI-kp-I-fp-s≠-∂pw t]m-enkv A-dn-bn-®p.

a-cw ho-Wp ho-Sv `m-Kn-I-am-bn X-I-À-¶p C-cn-ßm-e° - p-S: I-cp-h∂ - q-cn-¬ acw ho-Wv ho-Sv `m-Kn-Ia - m-bn X-I¿ - ∂p. I-cp-h∂ - q¿ tIm-©m-Øv ho´n¬ Ko-Xm-hn-Pb - s - ‚ ho-Sn-s‚ ap≥-hi - a - m-Wv ]p-fn-ac - w ho-Wv XI¿-∂X - .v Im-´q-cn¬ C-√° - m-Sn¬ I-\Ø-ag- b - n¬ In-W¿ C-Sn-™p Xm-g-v ∂p. C-√° - m-Sv sh-fn-bw-aq-e kz-tZin sh-º\ - m-Sv C-{_m-ln-an-s‚ 13 tIm¬ Xm-gvN - b - p-≈ In-Wd - m-Wv ]q¿-Wa - m-bn C-Sn-™p Xm-gv-∂-Xv.

I-S-IÄ-¡pw Hm-t«m-dn-£-IÄ-¡pw t\-sc Kp-−m B-{I-a-Ww C-cn-ßm-e° - p-S: Im-´q¿ s\-Sp-ºpc sk‚-dn-se I-SI - ƒ-°pw Hm-t´mdn-£I - ƒ-°pw t\-sc Kp-≠m B{I-aW - w. I-gn-™Z- n-hk - w cm-{Xnbn-em-Wv H-cp kw-Lw s\-Spw-]p-c sk‚-dn-se Hm-t´m-dn-£I - ƒ B{I-an-°p-Ib - pw ]-cn-kc - s - Ø hym]m-c ÿm-]\ - ß - ƒ-°p \m-i\ - „w h-cp-Øp-Ib - pw sN-bX v- X - v. C-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v C-∂se cm-hn-se ap-X¬ D-®-bv-°v H∂p-ht- c l¿-Øm¬ B-Nc - n-®p. 12 t]-cS- ß - p-∂ kw-La - m-Wv ss_°p-If - n-epw Im-dn-epw F-Øn am-cIm-bp-[ß - f - pw tkm-U Ip-∏n-Ifpw D-]t- bm-Kn-®v B-{I-aW - w \-SØn-bX - v.

tI-ct- fm-¬k-hØ - n¬ kwL¿-jw D-≠m-Ip-sa-∂v A-`yq-lsØ Xp-S¿-∂p kw-Lm-SI - ¿ t]men-kn-s‚ tk-h\ - w B-hi - y-s∏-´ncp-s∂-¶n-epw F-√mw I-gn-™ tij-am-Wp t]m-en-kv F-Øn-tN¿∂-sX-∂p ]-cm-Xn D-≠m-bn-cp-∂p. I-gn-™Z- n-hk - w tI-ct- fm¬k-hØ - n-\n-Sb - n¬ D-≠m-b kwL¿-j-Øn-s‚ Xp-S¿-®-bm-Wp _p-[-\m-gv-N cm-{Xn-bn-ep-≠m-b A-\n-jvS- kw-`h - ß - s - f-∂p hn-ebn-cp-Øp-∂p. B-{I-aW - w \-SØ - nb-h¿-s°-Xn-tc A-[n-Ir-X¿ i‡-am-b \-S-]-Sn F-Sp-°-W-sa∂p s\-Spw-]p-c Hm-t´m ss{U-h¿ bq-Wn-b≥ B-hi - y-s∏-´p.

Im-Sv Pp-am-ak - P v- n-Zv, I-dp-Ia - m-Sv Ppam-ak - vP - n-Zv, In-gs - ° _vf - m-ßm-Sv Pp-am-ak - P v- n-Zv, A-Sn-Xn-cp-Øn Pp-ama-kP v- n-Zv, H-cp-a\ - b - q¿ hn-eyw-kv ]≈n, H-cp-a-\-bq¿ sX-t°-X-e°¬ Pp-am-ak - P v- n-Zv, I-cp-hm-c° - p≠v Pp-am-ak - P v- n-Zv, ssX-°S- h - v Ppam-ak - P v- n-Zv, tN-‰p-h Pp-am-ak - P v- n-Zv, h-St- °-°m-Sv ]-db - ß - m-Sv Pp-am-akvP - n-Zv, I¿-Wm-°n¬ ]-≈n-, I√q¿ ]-≈n-, I-hp-°m-\s - ∏-´n Pp-ama-kvP - n-Zv, ssh-eØ - q¿ ]-≈n, A-

hn-bq¿ Pp-am-ak - P v- n-Zv, F-S° - c - ]≈n, Ip-gn-ßc - ]-≈n, aq-∂p-]o-SnI Su¨ Pp-am-ak - vP - n-Zv, F-Ωm-Sv Pp-am a-kvP - n-Zv, Im-fa - p-dn a-kvP - nZp¬ ap-_d - I - v, Nq-eq¿ Pp-am-ak - P v- nZv, Iq-fn-ap-´w {]m-Wn-bm-Sv Pp-am akvP - n-Zv, Iq-fn ap-´w s\-Sp-ºd - º - v Ppam a-kP v- n-Zv, ssI-∏a - w-Ke - w t_m¿Uv \-thm-Ym-\ a-kvP - n-Zv, s]-cn™-\w tXm-´p-߬ ap-lb - p-Zo≥ Pp-am a-kvP - n-Zv h-S° - m-t©-cn Ppam a-kP v- n-Zv, Hm-´p-]m-d Su¨ Pp-am

a-kP v- n-Zv, h-S° - m-t©-cn a-kP v- n-Zp\q¿, Im-™n-ct- °m-Sv Pp-am a-kvPn-Zv, Ip-am-cs - \-√q¿ Pp-am a-kP v- nZv, , ]-´n-°c - In-g° - p-ap-dn Pp-am akvP - n-Zv, Nn-ds - \-√q¿ Pp-am a-kP v- nZv, B-ba - p-°v Pp-am a-kP v- n-Zv, a-Wen Pp-am a-kP v- n-Zv, s]-cp-aÆ - v Pp-am a-kP v- n-Zv, sh-´p-Im-Sv Pp-am a-kP v- n-Zv, Nq-≠¬ Pp-am a-kP v- n-Zv, Xq-hm-\q¿ Pp-am a-kvP - n-Zv F-∂n-hn-Sß - f - n¬ s]-cp-∂mƒ \-ak - ° v- m-cß - ƒ \-S∂p.

a-cn-¨-\n-e-bnÂ- I-s−-¯n-b- bp-hm-hn-s\sIm-e-s¸-Sp-¯n-b-Xm-sW-¶v t]m-en-kv \n-K-a-\w

hym-P B-[m-cw \nÀ-an-¨v `q-an X-«n-sb-Sp-¯ tI-kv: \m-ept]À A-d-Ìn Xr-{]-bm-¿: h-e-∏m-Sv _o-®n¬ a-s‰m-cm-fp-sS `q-an hym-P B-[mcw \n¿-Ωn-®v X-´n-sb-Sp-Ø tIkn¬ B-[m-cw F-gp-Øp-Im-c≥ Dƒ-s∏-sS \m-ep t]¿ A-d-

Ãn¬. h-e-∏m-Sv _o-®v kz-tZ-in-Ifm-b hn-{Iw-t©-cn c-Rv-Pn-Xv, hn-{Iw-t©-cn D-√m-kv, ]p-\Øn¬ cm-am-\-μ-≥, B-[m-cw Fgp-Øp-Im-c≥ tPm-jn am-S-Øn¶¬ F-∂n-h-sc-bm-Wv h-e-∏m-Sv t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. h-e-∏m-Sv _o-®v kz-tZ-in aWn F-∂-bm-fp-sS t]-cn-em-Wv hym-P B-[m-cw \n¿-Ωn-®-Xv. Cu tI-kn¬ ap≥ k-_v c-Pn-kv{Sm¿ jm-ln-Z _o-K-sØ-bm-Wv C-\n ]n-Sn-Iq-Sm-\p-≈-Xv. X- ´ n- s b- S p- Ø 3.5 sk‚ v hcp- ∂ `q- a n- b n¬ \- S - ∏ - h - I m- i ap- ≈ h- e - ∏ m- S v _o- ® v kz- t Zin X- d - b n¬ kp¿- P n- X v C- h ¿s°- X n- s c sIm- S p- ß - √ q¿ tImS- X n- s b k- a o- ] n- ® n- c p- ∂ p.

Npcp¡¯nÂ

sk³-kn C-{_m-low Nm-en-b-¯n-\v Rm-b-dm-gv-N kzo-I-c-Ww \Â-Ip-w

Kp-cp-hm-bq¿: P-∏m-\n¬ \-S-∂ thƒ-Uv tjm-t´m-°m≥ Nmºy≥-jn-∏n¬ d-^-dn-bm-bn ]-s¶-Sp-Ø G-I a-e-bm-fn Nm-h°m-Sv kz-tZ-in sk≥-kn C-{_m-low Nm-en-b-Øn-\v Rm-b-dm-gvN Kp-cp-hm-bq-cn¬ kzo-I-c-Ww \¬-Ip-sa-∂v kw-Lm-S-I¿ Kpcp-hm-bq-cn¬ A-dn-bn-®p. tjm-t´m-°m≥ C-¥y-bp-sS-bpw, Kp-cphm-bq¿ ]u-c-k-an-Xn-bp-sS-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ sshIo-´v aq-∂n-\m-Wv ]-Sn-™m-sd \-S-bn-em-Wv kzo-I-c-Ww. kzo-Ic-W k-tΩ-f-\w sI. hn A-–p¬-Jm-Z¿ Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øpw. C-¥y-bn-se G-‰-hpw {]m-bw sN-∂ I-cm-s´ C≥kv-{S-Œ¿ sI hn c-hn-sb N-S-ßn¬ D-]-lm-cw \¬-In B-Z-cn°pw. kw-Lm-S-I k-an-Xn `m-c-hm-ln-I-fm-b k-Po¿ kp-sseam≥, kp-tZ-hv sI \m-b¿, Fw hn l-cn-Zm-kv, kn F-kv kp-[ojv hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

{Sm³-kv-t]mÀ-«v ss{U-th-gv-kv bq-\n-b³ kw-Øm-\ k-t½-f-\w

Xr-iq¿: tI-c-f tÃ-‰v _-kv {Sm≥-kv-t]m¿-´v ss{U-th-gv-kv bq\n-b≥ 39-˛mw kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\w C-∂pw \m-sf-bp-am-bn Xr-iq¿ sI -I-cp-Wm-I-c≥ kv-am-c-I Su¨ lm-fn¬ \-S-°pw. cm-hn-se 11.30\v kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v sI kp-[m-I-c-s‚ A[y-£-X-bn¬ K-Xm-K-X a-{¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zv k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-sa-∂v kw-Lm-S-I¿ ]-{X-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. B-tcm-Ky tZ-h-kzw h-Ip-∏v a-{¥n hn F-kv in-h-Ipam¿ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \n¿-Δ-ln-°pw. Fw.-F¬.-F-am-cm-b sI -ap-c-fo-[-c≥, tX-d-ºn¬ cm-a-Ir-jv-W≥, Fw hn t{i-bmw-kv-Ipam¿, ap≥ Fw.-F¬.F X-ºm-\q¿ c-hn, ta-b¿ sF ]n t]mƒ ]-s¶-Sp-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ P-\-d¬ sk-{I-´-dn B¿.-A-ø-∏≥, kzm-K-X-kw-Lw sN-b¿-am≥ G Un _n-Pp, P\-d¬ I¨-ho-\¿ ]n hn tU-ho-kv, ssh-kv sN-b¿-am≥ hn hn {]-`m-I-c≥ ]-s¶-Sp-Øp.

Nm-h-°m-Sv : I-S-∏p-dw- ap-\-°-°S-hn¬- I-gn-™-am-kw a-cn-®-\ne-bn¬- I-s≠-Øn-b- - bp-hm-hns\- sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xm-sW∂v t]m-en-kv \n-K-a-\w. ar-X-tZl-Øn-s‚ X-e-°v A-Sn-tb-‰-Xns‚ £-X-ap-s≠-∂v t]m-kv-‰vtam¿-´w- dn-t]m¿-´v ]-d-bp-∂p. 35\pw- 40\pw- a-t[y- {]m-b-apf-f- ]p-cp-j-s‚ ar-X-tZ-l-am-Wv I-gn-™- H≥-]-Xn-\v I-c-°-Sn™-Xv. \o-e- Po-‚ v-kpw- \o-ebn¬- I-dp-Ø-h-c-bp-f-f- ^pƒssI- j¿-´pw- sh-f-f- _-\n-b-\pw[-cn-®n-cp-∂- ar-X-tZ-l-Øn-\v 15 Zn-h-k-tØm-fw- ]-g-°-ap-≠mbn-cp-∂-Xm-bn- t]m-en-kv ]-d™p. a-¬ky-_-‘-\w- \-S-ØpI-bm-bn-cp-∂- a-¬ky-sØm-gnem-fn-I-fm-b- I-Æ≥, hn-\p- F∂n-h-cm-Wv I-c-bn¬- I-¬-`n-Øntbm-Sv tN¿-∂v ar-X-tZ-lw- I-

s≠-Øn-b-Xv. F-kv.sF.- Fw sI jm-Pn, A-Uo-j-\¬- F-kv.sF.- hn sF k-Ko¿- F-∂n-h-cp-sS- t\Xr-Xz-Øn¬- t]m-en-kv kv-Y-esØ-Øn- ta¬-\-S-]-Sn-I-ƒ- kzoI-cn-°p-I-bpw- t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn-\p-ti-jw- I-S-∏p-dw- sXm-´m∏v s]m-Xp-iv-a-im-\-Øn¬- kwkv-I-cn-°-bpw- sN-bv-Xn-cp-∂p. A-\y-kw-kv-Ym-\-Øp-f-f- bp-hmhm-Wv sIm-√-s∏-´-sX-∂v I-cpXp-∂-Xm-bn- kn-.sF.- sI Pn kptc-jv, F-kv.sF-. Fw sI jmPn- ]-d-™p.

hm-l-\-an-Sn-¨v sk-Iyq-cn-än Po-h-\-¡m-c-\p ]-cn-¡v-

sIm-Sp-§-Ãq-cn B-ßo-b-X-bp-sS a-d-hn tIm-Sn-I-fp-sS X-«n-¸v

]p-Xp-°m-Sv: tZ-in-b-]m-X B-º√q-cn¬ A-⁄m-X hm-l-\-an-Sn®v kz-Im-cy tlm-´-en-s‚ skIyq-cn-‰n Po-h-\-°m-c-\v ]-cn-t°‰p. h-c-¥-X-c-∏n-≈n kz-tZ-in tUhn-kn-\m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. X-e°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ tUhn-kn-s\ Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. hym-gm-gv-s® ]p-e¿-s® c-≠pa-Wn-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-ISw. tZ-in-b-]m-X-bn¬ Im-dn-\p Xo-]n-Sn-°p-∂-Xp I-≠v c-£m-{]h¿-Ø-\-Øn-\m-bn tdm-Uv ap-dn®p I-S-°p-∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv A]-I-S-ap-≠m-b-Xv.

a-Zy-]n-¨ I-−-Î-sd h-\n-Xm t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn

Xr-iq¿: a-Zy-el - c - n-bn¬ _-kn¬ tPm-en sN-bX -v n-cp-∂ I-≠Œ - s - d h\n-Xm t]m-en-kn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ A-dà - p sN-bX -v p. Xr-iq¿-˛-

sIm-Sp-ß-√q¿: B-flo-b-X-bpsS a- d - h n¬ sIm- S p- ß - √ q- c n¬ ho-≠pw tIm-Sn-I-fp-sS X-´n-∏v. 2000Øn¬ sIm√w im-kv-XmwtIm-´ tI-{μ-am-°n F-kv cm-PpKp- c p- h n- s ‚ t\- X r- X z- Ø n¬ km- b q- P y- k w- L w F- ∂ kwL-S-\-bp-sS t]-cn¬ X-´n-∏n-\nc- b m- b - h - c m- b sIm- S p- ß - √ q¿ kz- t Z- i n- I - f - S - ° w ]- c m- X n- b pam-bn cw-K-sØ-Øn-bn-´p-≈-Xv. c- ≠ - c ]- h ≥ kz¿- Æ w apX¬ 80 e-£w cq-] h-sc Nn-e

sIm-Sp-ß√ - q¿ dq-´n-tem-Sp-∂ ]o-Pn _-kn-se I-≠Œ - ¿ tIm-Sm-en ]-d∏q-∏d - º - n¬ Pn-tP-jn(33)s\-bmWv h-\n-Xm t]m-en-kv i-‡≥ Ãm≥-Un¬ \n-∂pw ]n-Sn-Iq Sn-bX - .v _-kn¬ A-]a - c - ym-Zb - m-bn s]cp-am-dn-bX - n-s\ Xp-S¿-∂v bm-{X°m-cp-sS ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm\-Øn-em-bn-cp-∂p A-dà - v. _-kpI-fn¬ tPm-en sN-øp-∂h - ¿ a-Zyhpw a-‰p e-lc - n ]-Zm¿-Yß - f - pw D-]tbm-Kn-°p-∂p-s≠-∂p hym-]I - a - mb ]-cm-Xn-bp-≠m-bn-cp-∂p. C-Xns\ Xp-S¿-∂v I-gn-™ \m-fp-If - n¬ \-SØ - n-b ]-cn-tim-[\ - b - n¬ \n-ch-[n t]-sc ]n-Sn-Iq-Sp-Ib - pw sN-b-v Xn-cp-∂p. C-St- h-fb - n¬ ]-cn-tim-[\ \n¿-Øn-bt- Xm-sS-bm-Wv ho-≠pw e-lc - n-bn¬ _-kv Hm-Sn-°p-∂h - cpw I-≠Œ - ¿-am-cp-sam-s° Iq-Sn-bncn-°p-∂-Xv.

hy- ‡ n- I ƒ- ° v \- „ - s ∏- ´ n- ´ p≠v. dn-´-tb-Uv c-Pn-kv-{Sm¿ cma- I r- j v - W - s ‚- b pw a- I ≥ Atim- I v ssj- t ‚- b pw e- £ ߃ \-„-s∏-´n-´p-≠v. A-tim-Iv ssj-s‚ cq-] X´n- ∏ p- I m¿ B- fl o- b - X - b p- s S t]- c n¬ hm- ß n- b - t ∏mƒ c- ≠ v In-tem Xq-°-ap-≈ h-en-b Xmgn- s ‚ B- I r- X n- b n- e p- ≈ ]n- ® f I- ´ n- b m- W v \¬- I n- b n- ´ p- ≈ Xv . Ip- f n- a p- ´ w kz- t Z- i n- b m- b Hm- t ´m- d n- £ sXm- g n- e m- f n- b p-

Hm-Sn-s¡m-−n-cp-¶ Im-dn-\v Xo-¸n-Sn-¨p ]p-Xp-°m-Sv: tZ-in-b-]m-X Bº-√q-cn¬ Hm-Sn-sIm-≠n-cp-∂ Im-dn-\v Xo-]n-Sn-®p. Xr-iq-cn¬ \n-∂pw ar-X-tZ-l-hp-am-bn h-∂ncp-∂ Bw-_p-e≥-kn-\p ]p-dIn¬ Ip-Spw-_-hp-am-bn k-©-cn®n-cp-∂ Im-dn-\m-Wv Xo-]n-Sn-®Xv. tjm¿-´v k¿-Iyq-´m-Wv Xo-]nSn-°m≥ Im-c-W-sa-∂v I-cp-Xp∂p. hym-gm-gv-® ]p-e¿-s® c-≠p a-Wn-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw \-S∂-Xv. hm-l-\-Øn¬ \n-∂pw ]pI D-b-cp-∂-Xp I-≠ D-S-s\ bm{X-°m¿ ]p-d-tØ-°n-d-ßp-Ibm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v H-cp s]m´n-sØ-dn-tbm-sS hm-l-\w IØp-I-bm-bn-cp-∂p. Xo-]n-Sp-ØØn¬ Im¿ ]q¿-W-am-bpw IØn-\-in-®p. ]p-Xp-°m-Sv ^-b¿t^m-gv-sk-Øn A-c-a-Wn-°q¿ t\-c-sØ ]-cn-{i-a-Øn-s\m-Sp-

Im¿ B-tcm-]n-®p. sam-ss_¬ S-h¿ \n¿-an-°p∂-Xn-s\-Xn-sc B¿.Un.H., Irjn Hm-^o-k¿, hn-t√-tPm-^ok¿ F-∂n-h¿-°v \m-´p-Im¿ ]cm-Xn \¬-In. ]m-Sw \n-I-Øn Sh¿ \n¿-Ωn-°m-\p-≈ \o-°w A\p-h-Zn-°n-s√-∂v hm¿-Uv Aw-Kw k-Pn-\n k-t¥m-jv ]-d-™p.

Xriq¿ dh\yq Pn√ s]¨Ip´nIfpsS I_Un a¬kcØn¬ ko-\n-b¿ hn-`-m-K-Øn¬ tP-Xm-°fm-b Nm-h-°m-Sv D-]-Pn√m Sow

F³-{S³-kv ]-cn-io-e-\w 21 h-sc A-t]-£n-¡mw

Xr-iq¿: B-Im-ih - m-Wn Xr-iq¿ \n-eb - Ø - n¬ G-IP - m-eI - w F∂ t]-cn¬ s]m-Xp-P\ - ß - f - p-sS ]-cm-Xn ]-cn-lc - n-°p-∂X - n-\p kw-hn-[m- \ - s - am-cp-°p-∂p. A-hIm-ie - w-L\ - w, a-‰v km-aq-ly{]m-[m-\y-ap-≈ hn-jb - ß - ƒ F∂n-h- kw-_‘ - n-®p-≈ ]-cm-XnI-fm-bn-cn-°pw {]-[m-\a - m-bpw ]cn-KW - n-°p-I. ]-cm-Xn-Iƒ _‘-s∏-´ Hm-^o-kv/h-Ip-∏v X-eh≥-am¿-°v A-b® - p-sIm-Sp-Øti-jw A-hc - p-sS a-dp-]S- n dn°m¿-Uv sN-bvX - v F-√m am-khpw H-∂m-at- Ø-Xpw aq-∂m-atØ-Xpw _p-[\ - m-gvN - I - f - n¬ cm {Xn 7.35\v G-IP - m-eI - w F-∂ t]-cn¬ {]-t£-]W - w sN-øpw. B-Im-ih - m-Wn Xr-iq¿ \n-eb - n- s‚ jaagrata.blogspot.com F-∂ tªm-Kn-epw ]-cn-]m-Sn e-`yam-bn-cn-°pw. A-[n-Ir-Xc - n¬-\n∂pw b-Ym-ka - b - w a-dp-]S- n e-`n®n-s√-¶n¬ _-‘s - ∏-´ tI-{μ-˛kw-ÿm-\ a-{¥m-eb - ß - ƒ-°v ]-cm-Xn A-b® - p sIm-Sp-°p-sa∂pw B-Im-ih - m-Wn A-[n-IrX¿ A-dn-bn-®p.

3

hn-em-Wv Xo-b-W-® Xv.

Ip-Sn-sh-Å ss]-¸v Øm-]n-¡m-\p-Å {i-aw bq-¯v tIm¬-{K-kv X-S-ªp Xr»q¿:]-Sn-™m-sd tIm-´b - n¬ Ip-Snsh-≈ ss]-∏v ÿm-]n-°m-\p-≈ {iaw bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI - ¿ X-S™ p. bq-Øv tIm¨-{K-kv t\-Xmhv kp-\n¬ em-eq-cn-s‚ t\-Xr-Xz-Ønem-Wv ss]-∏n-Sp-∂X - v X-S™ - X - .v I-gn-™Z- n-hk - h - pw ss]-∏v ÿm]n-°m-\p-≈ {i-aw bq-Øv tIm¨-{Kkv X-S™ n-cp-∂p. ss]-∏v ÿm-]n-® i-¶c- ø - ¿ tdm-Un-s‚ tim-N\ - o-bm-hÿ ]-cn-lc- n-® ti-jw am-{X-ta a-s‰hn-sS-bpw tdm-Uv s]m-fn-°m≥ A-\ph-Zn-°q-sh-∂v t\-Xm-°ƒ ]-d- ]p-Xp-°m-Sv tZ-in-b-]m-Xbn¬ B-º-√q-cn¬ Hm-Sn-s°m-≠n-cns° Xo-∏n-Sn-® Im-¿ s{I-bn≥ ™p. D-]-tbm-Kn-®v \o-°w sN-øp∂p

kv-t\-l-kw-K-aw- \-S-¯n

Nm-h-°m-Sv: ap-Xp-h-´q¿- a-l-√v I-Ωn-‰n-bp-sS- t\-Xr-Xz-Øn¬_-en-s]-cp-∂m-fn-s‚ `m-K-am-bn- kv-t\-l-kw-K-aw- \-S-Øn. cm[m-Ir-jv-W≥- Im-°-t»-cn- D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp. F.hn.ap-lΩ-Zv A-[y-£-X- h-ln-®p. t]-c-Iw- sk-‚ v ta-co-kv ]-≈n- hn-Imcn- ^m.tPm-_n- Np-≈n-°m-S≥, t]-c-Iw- a-lm-tZ-h-t£-{Xwta¬-im-¥n- Un.F-kv.]-fl-\m-`≥- F-{ºm-¥n-cn, \-K-c-k-`Iu¨-kn-e¿-am-cm-b- ln-a- a-t\m-Pv, ]n.F-kv.A-_v-Zp¬- d-joZv, sI.hn.k-Øm¿, t_-_n- {^m≥-kn-kv, J-Øo-_v kp-sseam≥- A-kv-l-cn, ]n.hn.D-kv-am≥, A-Iv-_¿- Hm-hp-߬, jw-kp±o≥- A-d-°-¬- kw-km-cn-®p.

sS c-≠-c ]-h≥ kz¿-Æ-am-Wv X-´n-∏v kw-Lw ssI-h-i-s∏-SpØn- b - X v . ]- W w \- „ - s ∏- ´ IΩn- ‰ n Aw- K - ß - f pw hy- ‡ n- I fpw a-Xn-e-Iw, sIm-S-I-c t]men- k v kv - t ‰- j - \ p- I - f n¬ ]- c mXn \¬-In. km- b q- P y- Ø n- s ‚ a- d - h n¬ ]- W w C- c - ´ n- ∏ n- ° m- s a- ∂ taml- Ø n- e m- W v e- £ - ß ƒ \- „ s∏-´-h¿ sN-∂p-s]-´-Xv. C-°q´-Øn¬ In-S-∏m-Sw \-„-]-s]-´h- c pw _n- k n- \ - k v A- S - ® p ]q-

t´-≠n h-∂-h-cp-ap-≠v. X- ´ n- ∏ n- s ‚ hm- ‡ m- ° - f m- b tKm- ] m- e - I r- j v - W - s \- b pw AP-b-Ip-am-dn-s\-bpw \n-e-hn-ep≈ I- Ω n- ‰ n ]p- d - Ø m- ° n- b n- ´ ps≠-¶n-epw km-bq-Py kw-L-S\-bp-sS hn-e-s∏-´ tc-J-Iƒ Ch- c p- s S ]- ° - e p- s ≠- ∂ v ]- d - b s∏- S p- ∂ p. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ Øn¬ Sn sI cm- a - I r- j v - W ≥, hn Fw k- P n- Ø v , {]- Z o- j v , cmP≥, A- t im- I v ssj≥ ]- s ¶Sp-Øp.

Thejas Epaper thrissur Edition 2013-10-18  

Thejas Epaper thrissur edition. 2013-10-18

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you