Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/tCR

sU-]yq-«n X-l-knÂ-ZmÀ-¡v B-dp hÀ-jw X-S-hv

-tI-c-f kw-Ko-X \m-S-I A-¡m-Z-an {]-Xn-am-k ]-cn-]m-Sn-IÄ B-cw-`n-¡p-¶p-

Xr-iq¿-: I-Y-{]-kw-Kw, {]m-No\ I-e-Iƒ, \-tSm-So-kw-Ko-Xw, am-Pn-Iv, im-kv-{Xo-b kw-Ko-Xw, tam-ln-\n-bm-´w, sX-cp-hp am-PnIv Xp-S-ßn-b I-e-Iƒ-°m-bn {]Xn-hm-c, {]-Xn-am-k ]-cn-]m-SnIƒ B-cw-`n-°p-∂p-sh-∂v sNb¿-am≥ kq-cym Ir-jv-W-aq¿Øn ]-d-™p. 365 Zn-h-k-߃ 365 \m-S-I-߃ F-∂ k-z-]v-\ ]-≤-Xn-bp-sS hn-P-b-am-Wv CsØm-c-sam-cp ]-≤-Xn-bv-°v {]tNm-Z-\w. tI-c-f-Øn-epw ]p-dØp-am-bn ap-∏-Xn-e-[n-Iw kv-Yncw th-Zn-I-fm-Wv A-°m-Z-an CXn-\m-bn H-cp-°n-bn-´p-≈-Xv. -B-ep-h, G-ß-≠n-bq¿, amb-∂q¿, sjm¿-Wq¿, h-b-\m-Sv, B-d-tßm-´p-I-c, t]-cq¿-°-S, hnøq¿ sk≥-{S¬ P-bn¬, I-c-Ipfw, Xr-∏q-Wn-Øp-d, Xr-iq¿, IqØm-´p-Ip-fw, F-c-Wm-Ip-fw, a-cSv, C-S-∏-≈n, ]-Ø-\-am-]p-cw, F∂n-h-S-ß-fm-Wv tI-c-f-Øn-se th-Zn-Iƒ. -C-Xv Iq-Sm-sX F-b¿-I-≠oj≥ sN-bv-X c-≠p Xn-tb-‰-dpIƒ Dƒ-∏-sS ]-Xn-s\m-∂v Xntb-‰-dp-Iƒ, ]q¿-W-am-bpw Fb¿-I-≠o-j≥ sN-bv-X K-kv-‰vlu-kp-Iƒ, sk-an-\m¿-lmƒ, tIm¨-^-d≥-kv-lmƒ, sse-{_dn, ao-Un-b sk-‚¿, `-£-W-ime, dn-tl-gv-k¬ lmƒ F-∂n-h Dƒ-s∏-Sp-Øn-s°m-≠v tI-c-fØn-se G-‰-hpw h-en-b km-kvIm-cn-I k-ap-®-bw kw-Ko-X \mS-I A-°m-Z-an \n¿-an-°p-∂p. sI -Pn i-¶-c-∏n-≈-bp-sS t]-cnem-hpw k-ap-®-bw A-dn-b-s∏-SpI-sb-∂pw kq-cym Ir-jv-W-aq¿Øn ]-d-™p. sk-{I-´-dn ]n hn Ir-jv-W≥ \m-b¿, A-Uv-an-\nkv-t{S-‰o-hv Hm-^n-k¿ l-cn-Zmkv, t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿ cm-Pohv hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]s¶-Sp-Øp. -

1 HIvtSm_¿ 2013 sNmΔ

Xr-iq¿ Pn-√m A-Xv-e-‰n-Iv ao-‰n¬ 203 t]m-bn‚ v t\-Sn h-\n-Xm hn-`m-Kw Nmw-]y≥-am-cm-b am-f Im¿-a¬ tIm-f-Pv A-Xv-e-‰n-Iv Sow

tIm-´-bw: a-sÆ-Sp-∏v I-cm-dp-Imc-\n¬-\n-∂pw ssI-°q-en hmßn-b tI-kn¬ sU-]yq-´n X-lkn¬-Zm¿-°v B-dp h¿-jw X-Shpw 75000 cq-] ]n-g-bpw. tZ-io-b]m-X sIm-Sp-ß-√q¿ em≥-Uv AIzn-kn-j≥ sU-]yq-´n X-lkn¬-Zm¿ \-´m-ti-cn ]p-fn-°¬ ap-l-Ω-Zv \u-jm-Zn (52)s\-bmWp tIm-´-bw hn-Pn-e≥-kv B≥Uv B‚n I-d-]v-j≥ tIm-S-Xn PUv-Pn F-kv tkm-a≥ in-£n-®v DØ-c-hm-b-Xv. 2007 H-Iv-tSm-_¿ B-dn-\mbn-cp-∂p tI-kn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. \m-´-Iw kz-tZ-in-bmb s_≥ B≥-{Uq-km-bn-cp-∂p ]-cm-Xn-°m-c≥. kw-`-h-k-a-bw tIm-´-b-Øv U-]yq-´n X-lkn¬-Zm-dm-bn-cp-∂p ap-l-a-Zv

I-cn-¼-«n-I-bn-em-b I-¼-\n-¡v tIm-Sn-IÄ \Â-Im³ hn-[n; H-¯p-I-fn-sb-¶v B-tcm-]-Ww Xr-iq¿: em-eq-cn¬ am-en-\y-kwkv-I-c-W ]-≤-Xn XI¿ØXns‚ t]-cn¬ I-cn-º-´n-I-bn¬-s]Sp-Øn-b ssl-Z-cm-_m-Zn-se cmwIo I-º-\n-°v tIm-Sn-I-fp-sS \jv-´ ]cn-lmcw \-¬-Im≥ sslt°m-S-Xn hn-[n. tI-kv \-S-Øn-∏n¬ I-≈-°fn-sb-∂v B-tcm-]-Ww. ]-≤-Xn \-S-∏m-°m≥ sNe-hm-°n-b ]Ww e-`n-°p-∂-Xn-\m-bn ssl-Zcm-_m-Zn-se cmw-Io F≥-h-tbm F-≥-Pn-\o-tb-gv-kv ssl-t°m-SXn-bn¬ \¬-In-b l¿-Pn-bn-emWv cmw-In-°v aq-∂p-am-k-Øn-\Iw ]-Ww \¬-Im-\p-≈ hn-[n-bp≠m-b-Xv. ]-≤-Xn kv-Xw-`-\w kw_-‘n-® h-kv-Xp-X-Iƒ tIm-S-

Xn-sb t_m-[n-∏n-°m-sX tIm¿]-td-j≥ A-`n-`m-j-I-\pw k¿°m¿ A-`n-`m-j-I-\pw I-cm-dpIm-c-\p-am-bn H-Øp-I-fn-®p-sh∂m-Wv B-tcm-]-Ww. Iu¨-kne¿ kn F-kv -{io-\n-hm-k-\m-bncp-∂p I-gn-™ Zn-h-kw \-S-∂ Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬ Btcm-]-Ww D-∂-bn-®-Xv. em-eq¿ \n-hm-kn-I-fp-sS FXn¿-∏n-s‚ t]-cp-]-d-™v I-cm¿ d-±m-°m≥ 18-˛6-˛2012\v tN¿-∂ sI.-F-kv.-bp.-Un.-]n. Fw-]-th¿Uv I-Ωn-‰n tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®ncp-∂p. F-∂m¬ t\m-´n-kv \-¬Ip-∂-Xn-\p ap-ºm-bn em-eq¿ ka-c-k-an-Xn-bp-am-bn N¿-® \-SØn ÿ-e-hm-kn-I-fp-sS F-Xn¿-

∏v H-gn-hm-°n {]-hr-Øn ]p-\-cmcw-`n-°m≥ km-[n-°p-tam F-∂v A-dn-bn-°m-\p-≈ sI.-F-kv.-bp.Un.-]n-bp-sS I-Øv- A-P-≠-bn¬ Iu¨-kn-en-s‚ N¿-®\-∂-Xv. ]-≤-Xn \-S-∏m-t°-≠-Xn-s√-∂v ap-Jy-a-{¥n X-e-Øn¬ Xo-cp-am\-sa-Sp-Øn-cn-t° ]-≤-Xn ho≠pw Xp-S-cp-∂-Xn-\p-≈ sI.-Fkv.-bp.-Un.-]n. \o-°w X-s∂ A\p-Nn-X-hpw I-cm-dp-Im-c-s\ klm-bn-°m-\m-sW-∂pw Nq-≠n°m-Wn-°-p-∂p. C-Xn-\n-S-bn-emWv I-gn-™ Zn-h-kw ssl-t°mS-Xn-bp-sS hn-[n-bp-≠m-b-Xv. tIm¿-∏-td-j-s\-Xn-sc hn-[nbp-≠m-b-Xn¬ tI-kv \-S-Øn-∏nse H-Øp-I-fn-bm-Wv Im-c-W-sa-

∂v ap≥-B-tcm-Ky-Ãm‚nw-Kv IΩn-‰n sN-b¿-am≥ kn F-kv -{io\n-h-km≥ Nq-≠n-°m-´n. cmw-Io I-º-\n-°v ]-Ww \¬-Im-\ps≠-¶n¬ ]-Ww \¬-Im≥ Xøm-dm-sW-∂ hm-Z-am-Wv sI.-Fkv.-bp.-Un.-]n.°p-th-≠n lm-Pcm-b ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ \S-Øn-b-sX-∂pw {io-\n-hm-k≥ ]-d-™p. Iu¨-kn¬ I-cn-º-´n-Ibn¬ s]-Sp-Øn-b-Xm-sW-∂ hkv-Xp-X-bpw ]-Ww \-¬-Im-\mIn-s√-∂ \n-e-]m-Spw tIm¿-∏-tdj-\p-th-≠n lm-P-cm-b A-`n-`mj-I-\pw kzo-I-cn-®n-s√-∂pw {io-\n-hm-k≥ ]-d-™p. t_m-[]q¿-h-am-b H-Øp-I-fn-bm-Wv

tI-kv \-S-Øn-∏n-ep-≠m-b-sX∂pw {io-\n-hm-k≥ B-tcm-]n®p.cmw-In-°v \-¬-In-b G-gv tIm-Sn-bp-sS I-cm-dn¬ 3.61 tImSn-bm-Wv Nn-e-h-gn-®-sX-∂v {io\n-hm-k≥ ]-d-™p. hn-[n-s°Xn-sc \n-b-tam-]-tZ-iw kzo-I-cn®v B-h-iy-am-b \-S-]-Sn-Iƒ ssI-s°m-≈m≥ tbm-Kw Xo-cpam-\n-®p. em-eq-cn¬ F-©n-\o-b-dn-ßv em‚ v ^n-√n-ßv, am-en-\y-a-e kr-jv-Sn-°¬ F-∂o ]-≤-XnIƒ I-cm-sd-Sp-Ø cmw-Io-°v t\-c-tØ-bpw tIm-S-Xn hn-[n-bneq-sS ]-Ww \-¬-In-b-Xn¬ Btcm-]-W-ap-∂-bn-®v Hm-Un-‰v hn`m-Kw dn-t∏m¿-´v \-¬-In-bn-cp-∂-

ssP-h-Ir-jn-¡v hmÀ-¯ A-Sn-Øm-\c-ln-X-sa-¶v km-¼-¯n-I k-lm-bw ]m-S-ti-J-c k-an-Xn Xr-iq¿: cm-jv-{So-b Ir-jn hnIm-kv tbm-P-\ ]-≤-Xn {]-Im-cw k-a-{K tImƒ hn-I-k-\ ]-≤-Xnbn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn tImƒ \n-eß-f-n¬ ssP-h-Ir-jn sN-øp-∂Xn-\v sl-Iv-S-d-n-\v 13,000 cq-]-hsc km-º-Øn-I k-lm-bw e-`n°pw. ssP-h-h-f-߃-°pw kky-kw-c-£-W a-cp-∂p-Iƒ-°pam-bn sl-Iv-S-dn-\v 3,000 cq-]-bpw {]-Xo-£-bn¬ Ip-d-™ hn-f-hn\v sl-Iv-S-dn-\v 10,000 cq-]-bp-amWv \¬-Ip-I. aq-∂v h¿-jw XpS¿-®-bm-bn ssP-h-Ir-jn sN-øp∂-Xn-\pw ssP-h -k¿-´n-^n-t°j-\pw Xm¬-]-cy-ap-≈ ]m-S-tiJ-c k-an-Xn-Iƒ H-Iv-tSm-_¿ 5 \v ap-ºv- A-t]-£ A-X-Xv Irjn-`-h-\p-I-f-n¬ \¬-I-W-sa-∂v {]n≥-kn-∏¬ Ir-jn Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

In-e sU-]yq-«n U-b-d-Iv-SÀ-¡v bm-{X-b-b¸v ap-fw-Ip-∂-Øp-Im-hv: ap-∏-Xph¿-j-sØ tk-h-\-Øn-\p-tijw hn-c-an-® In-e sU-]yq-´n Ub-d-Iv-S¿ t{]-am tPm-bv-kn-°p k-l-{]-h¿-Ø-I¿ kv-t\-l-\n¿`-c-am-b bm-{X-b-bv-∏p-\¬-In. tbm-K-Øn¬ In-e U-b-d-Iv-S¿ tUm.-]n.-]n.-_m-e≥ A-[y-£X-h-ln-®p. In-e-bn-se A-tkm.-{]-^k¿-am-cm-b tUm.-k-Æn tPm¿Pv, tUm.-]o-‰¿ Fw.-cm-Pv,tUm.sP.-_n.-cm-P≥, sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ tPm-kv-\-tamƒ, A°u¨-kv Hm-^o-k¿ B¿. Kn-cnPm-tZ-hn, sI.-cm-P-ti-J-c≥, Dkv-am≥ Ip-t´m-Øv, sI -F-®v l\o-^ kw-km-cn-®p. In-e-bp-sS D]-lm-cw U-b-d-Iv-S¿ k-Ωm-\n®p. A-\p-tam-Z-\-߃-°v t{]-am tPm-bv-kv a-dp-]-Sn ]-d-™p.

So-t\-Pv Bâv ]m-câv-kv ao-äv \-S-¯n h-S-°m-t©-cn: B-‰q¿ a-l-√v Pam-A-Øn-\p Io-gn¬ a-Zv-d-k ]-cnk-c-Øv sh-®v So-t\-Pv B‚ v ]mc‚ v-kv ao-‰v \-S-Øn. s{S‚ v tI-cf U-b-d-Œ-dpw {]-ap-J a-\:im-kv{X hn-Z-Kv-[-\p-am-b F-kv hn apl-Ω-Z-en I-Æq¿ Iu-am-c im‡o-I-c-Ww Im-e-Øn-s‚ ZuXyw, \-√-Ip-´n; \-√ c-£n-Xm-hv F-∂o hn-j-b-߃ A-h-X-cn-∏n®p. ao-‰v a-l-√v J-Øo-_v Fw Sn lw-k A≥-h-cn tam-fq¿ D-Zv-LB-S-\w sN-bv-Xp. {]-kn-U‚ v sI Fw ap-l-Ω-Zv A-[y-£-X hln-®p. k-Z¿ ap-A-√nw D-a¿ Zm-cnan, ssd-©v Pw-C-ø-Øp¬ ap-A√n-ao≥ sk-{I-´-dn F A-–p-d-lvam≥, kw-km-cn-®p.

A-\ym-b-am-b tSmÄ ]n-cn-hv \nÀ-¯-em-¡-W-sa-¶v

\u-jm-Zv. a-sÆ-Sp-∏p I-cm-dpIm-c-\m-b s_≥ A-∂v a-sÆSp-∏v \-S-Øn-bn-cp-∂ ÿ-e-Øv C-hn-sS a-sÆ-Sp-°m≥ A-\p-aXn-bn-s√-∂v A-dn-bn-°p-I-bmbn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v, H-Øp-Xo¿-∏n-\m-bn 3000 cq-] B-h-iy-s∏-Sp-I-bm-bncp-∂p. C-°m-cyw hn-Pn-e≥kn¬ A-dn-bn-°p-I-bpw ]n-t‰∂p ]-Ww ap-l-a-Zv \u-jm-Zn-\p ssI-am-dn-b-t∏mƒ A-d-Ãp sNøp-I-bp-am-bn-cp-∂p. hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fn-em-bmWv B-dp h¿-jw in-£ hn-[n®n-cn-°p-∂-Xv. t{]m-kn-Iyq-j\p-th-≠n A-Uo-j-W¬ eoK¬ A-ssUz-k¿ F-kv. D-ÆnIr-jv-W≥ tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-bn.

sh-¶n-S-ßv: Cu h¿-j-sØ kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ -s\¬-IXn¿- A-hm¿-Uv t\-Sn-b h-S-t° tIm-©n-d ]p-©-t°mƒ-]m-S-tiJ-c k-an-Xn ]-S-hn-se Ir-jn-°m-sc h-©n-°p-I-bm-sW-∂m-tcm-]n®v I-gn-™ Zn-h-kw Nn-e ]-{X-ß-fn¬ h-∂ hm¿-Ø Xn-I-®pw sX‰m-sW-∂m-tcm-]n-®v ]m-S-ti-J-c k-an-Xn cw-K-Øv. ]m-S-ti-J-c k-anXn ]-S-hn-\v e-`n-® A-hm¿-Un-\v I-f-¶-s∏-Sp-Øm≥ th-≠n Nn-e¿ HØp-I-fn-®v a-\-]q¿-hw sI-´n N-a-®-Xm-Wv Cu B-tcm-]-W-aps≠∂v ]m-S-ti-J-c k-an-Xn Aw-K-߃ ]-d-™p. ]-S-hn¬ tdm-t´mth-‰¿ Sn-√¿ D-]-tbm-Kn-®v ]q-´v \-S-Øp-∂-Xn-\v sS-≠¿ hn-fn-®-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ G-‰-hpw Ip-d-™ \n-c-°m-b G-°-dn-\v 935 cq-] \n-c-°n¬ H-‰-®m¬ ]q-´n-\v sS-≠¿ D-d-∏n-°p-I-bpw ]-S-hn¬ ]q´v \-S-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. F-∂m¬ H-‰-®m¬ ]q-´n¬ ]m-S-ti-J-cØn-se ]p-√p-I-fpw a-‰pw ]q¿-am-bpw \o-°w sN-bv-Xn-√ F-∂m-tcm]n-®m-bn-cp-∂p ]-{X-Øn¬ hm¿-Ø {]-kn-≤o-I-cn-®-Xv. F-∂m¬ Hcp-®m¬ ]q-´n-\v am-{X-am-Wv I-Ωn-‰n-bn-°v D-Ø-c-hm-Zn-Xz-ap-≈q-sh∂pw C-Xn¬ Xr-]v-Xn-I-c-a-√m-Ø I¿-j-I¿ kz-¥w sNe-hn¬ ]q-´W-sa-∂m-Wv ]m-S-ti-J-c k-an-Xn-bp-sS Xo-cp-am-\w. Cu hn-j-bØn¬ I¿-j-I¿ ]-S-hv I-Ωn-‰n-bv-°v ]-cm-Xn \¬-In-bn-´n-s√-∂pw Ch¿ ]-d-™p. 306 G-°-¿ tImƒ-]-S-hn¬ C-∂v hn-X B-cw-`n-°m≥ t]m-hp-I-bm-Wv. C-Ø-c-Øn-ep-≈ sX-‰m-b hm¿-Ø Ir-jn-sb _m[n-°p-sa-∂v ]-S-hv `m-c-hm-ln-I-fm-b C ]n tP-°-_v, F B¿ c-ho{μ≥, Ip-™n-_m-hp-lm-Pn, Fw ]n `m-kv-°-c≥, Fw F l-cn hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p.

Xm-Wv. ]-Wn \-S-Øm≥ \-ev-Inb A-Uzm≥-kv Xp-I-bv-°v ]p-dsa 75 e-£w cq-]-bm-bn-cp-∂p ssl-t°m-S-Xn-bn¬ cmw-In Iº-\n \-¬-In-b l¿-Pn-b-\p-kcn-®v \¬-Im≥ A-∂v tIm-S-Xn hn-[n-®-Xv. tIm-S-Xn hn-[n ]-d-™v c≠mw Zn-h-kw- X-s∂ hn-[n-bn¬ ]-d-bp-∂ \n-b-a-]-c-am-b H-cp \S-]-Sn-{I-a-ß-fpw ]q¿-Øn-bm°m-sX-bpw \n-b-tam-]-tZ-iwt]m-epw t\-Sm-sX-bpw ]-Ww \ev-In-b-Xv {I-a-t°-Sm-bn Hm-Un-‰v hn-`m-Kw Nq-≠n-°m-´n-bn-cp-∂Xm-Wv. tI-kv \-S-Øn-∏n-se HØp-I-fn hy-‡-am-°p-∂-Xm-bncp-∂p Hm-Un-‰v dn-t∏m¿-´v.

-tem-I c-Iv-X-Zm-\Zn-\w Pn-Ãm-X-e D-Zv-Lm-S-\-w C-¶v Xr-iq¿-: tem-I c-Iv-X-Zm-\ Zn-\w Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\-hpw sk-an\m-dpw c-Iv-X-Zm-\ Iym-w-]pw C∂v \m-´n-I-bn¬ \-S-°pw. \m-´nI F-kv.-F≥. tIm-f-Pv Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ N-Sßv Ko-Xm tKm-]n Fw. F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-sa-∂v sU]yq-´n Un.-Fw.-H. tUm. t_-_n e-£v-an ]-d-™p. Pn-√m ]-©mb-Øv {]-kn-U-‚ v kn F-kv {io\n-hm-kv A-≤y-£-X h-ln°pw. -cm-hn-se 9 \v \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ Pn-√m I-e-Iv-S¿ F -Fkv P-b ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØpw. -sU-]yq-´n Un.-Fw.-H hn -sI an-\n , Un.-]n.-Fw. F-kv B¿ Zneo-]v Ip-am¿, Pn-√m F-Uyp-t°j≥ ao-Un-bm Hm-^n-k¿ F-kv ]p-jv-]-cm-Pv, tUm. l-cn-Xm tZhn F-∂n-h-cpw hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp. - -

sXm-gn-em-fn bq-\n-b-\p-I-fp-sS kw-bp-à tbm-Kw Nm-e-°p-Sn:Hm-t´m-dn-£ ao-‰¿ cw-K-sØ A-]m-I-X ]-cn-l-cn°p-I,-t]m-en-kv sh-ln-°nƒ DtZym-K-ÿ-cp-sS sXm-gn-em-fn ]oU-\w A-h-km-\n-∏n-°p-I,-tdmUp-I-fp-sS tim-N-\o-bm-h-ÿ ]-cn-l-cn-°p-I Xp-S-ßn-b B-hiy-ß-fp-∂-bn-®v Hm-t´m B‚ v sse-‰v tam-t´m¿ cw-K-sØ sXmgn-em-fn bq-\n-b-\p-I-fp-sS kwbp-‡ tbm-Kw tN¿-∂p. Cu B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v HIv-tSm-_¿ 7\v D-®-h-sc ]-Wn-apS-°n B¿.-Sn.-H -Hm-^n-kn-te-°v am¿-®v \-S-Øp-hm-\pw _- v sXm-gn-em-fn bq-Wn-b-\p-I-fp-ambn N¿-® \-S-Øn H-º-Xn-\v hml-\ ]-Wn-ap-S-°v kw-L-Sn-∏n°m-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p.bp.-sI.-{]-`m-I-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. -]n Fw -{io-[-c≥,- C kn -kp-tc-jv,- kn a-[p-kq-[-\≥ kw-km-cn-®p.

sX-§p-I-fn-se Iq-¼pNo-b tcm-K-¯n-\v Im-c-W-am-b Io-S-§-sf I-s−-¯nXr-iq¿-: sX-ßp-I-fn-se Iq-ºv-No-b¬ tcm-K-Øn-\v Im-c-W-amb Io-S-ß-sf I-s≠-Øn-sb-∂ hm-Z-hp-am-bn bp-hm-hv cw-K-Øv. A-∂-a-\-S F.-F¬. hn¬-k-\m-Wv sX-ßp-I-fn-se Iq-ºv Nob¬, Hm-e-a-™-fn-∏v , Ip-cn-Sn-∏v F-∂o tcm-K-߃-°v Im-c-Wam-tb-°p-∂ Io-S-ß-sf X-s‚ \o-co-£-W-Øn-s‚ ^-e-am-bn I-s≠-Øn-sb-∂v hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®-Xv. -sXßn-s‚ Iq-tºm-e-I-fn¬ \n-∂v \o-cq-‰n-Ip-Sn-®v Po-hn-°p-∂ CØ-cw Io-S-߃ Im-c-Ww tI-c-I¿-j-I-\v h≥ \-jv-S-ap-≠m-hp∂p-sh-∂pw Im¿-jn-I k¿-h-I-em-i-bn-se K-th-j-I-sc k-ao]n-®v C-Ø-cw Io-S-߃-°v {]-Xn-hn-[n-bp-≠m-°m≥ {i-an-°p∂p-sh-∂pw hn¬-k¨ ]-d-™p. -

Im-dn-Sn-¨v h-gn-bm-{X-¡m-c-\v ]-cn-t¡-äp

F-kv.Un.]n.sF. tZ-io-b Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn a-Xn-e-Iw ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® ]-Z-bm-{X-bp-sS-bpw ssI-∏-aw-K-ew- a-fi-ew I-Ω-n‰n-bp-sS -{]-Nm-c-Whm-l-\PmY-bp-tSbpw k-am-]-\-tbm-Kw I-_o¿ In-≈n-aw-K-ew D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]p-Xp-°m-Sv: sd-bn¬-th tÃ-j≥ tdm-Un¬ Im-dn-Sn-®v h-gn-bm-{X°m-c-\v ]-cn-°v. ]p-Xp-°m-Sv sN-hn-S≥ tPm¨-k-≥(53)Wv ]-cn-t°‰-Xv. C-∂-se D-®-Xn-cn-™v 4.30Hm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. ]p-Xp-°m-Sv ]≈n-°p k-ao-]w tdm-Uv ap-dn-®p I-S-°p-I-bm-bn-cp-∂ C-bm-sf Im-dv C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ C-bmƒ sX-dn-®p ho-Wn. kw-`-hw I-≠ ]p-Xp-°m-Sv sk‚ v B‚-Wo-kv l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iq-ƒ hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ t_m-[-c-ln-X-cm-bn. ]-cn-t°-‰ tPm¨-k-s\ Xr-iq¿ Pq-_n-en an-j≥ B-ip-]-{Xn-bn-epw hn-Zym¿Yn-\n-I-sf ]p-Xp-°m-Sv k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn-bn-epw {]-th-in-∏n-®p.

-Xm-fw kq-cy s^-kv-än-h aq-¶n-\v Xp-S-§pw tImÄ-]m-Sw \n-I-¯n ¢-ºv \n-À-am-Ww: hn-tÃ-Pv Hm-^n-kÀ H-¯m-i sN-¿p-¶-Xm-bn F.sF.ssh.F-^v. Xr-iq¿-: Xm-fw Iƒ-®-d¬ {S-kv‰n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬, ayq-knIv U-b-d-Iv-S¿ tPm¨-k¨ ^u-t≠-j-s‚ k-l-I-c-WtØm-sS Kp-Uv-ss\-‰v A-U-zm≥k-Uv kq-cy s^-kv-‰n-h¬ aq-∂v ap-X¬ F-´v h-sc Xr-iq-cn¬ \-S°p-∂p. aq-∂n-\v tI-c-f-kw-Ko-X \m-S-I A-°m-Z-an sI- Sn ap-l-ΩZv lm-fn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn kn-\n-am Xm-cw se-\ D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. -km-μo-]-\n hn-Zym-\n-tI-X-

\n-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ A-h-X-cn∏n-°p-∂ \r-Ø-in-¬-]-tØmsS-bm-Wv kq-cym s^-kv-‰n-h-en\v Xp-S-°-am-Ip-∂-Xv. Xp-S¿-∂v 6.-30 \v s\-bv-th-en k-¥m-\tKm-]m-e-\pw kw-L-hpw A-hX-cn-∏n-°p-∂ kw-Ko-X I-t®-cn \-S-°pw. 4 \v dm-Wo L-\-an-s‚ kq^n I-Y-Iv, 5 \v kn-\n-am Xm-cw tim-`-\-bp-sS Ir-jv-Wm _mte, 6\v c-am ssh-Zy-\m-Y-s‚ `-cX-\m-Syw. 7\v A-e-ta¬ h-≈n-

bp-sS `-c-X-\m-Syw, 8 \v tPm¨k¨ ^u-t≠-j-s‚ t\-Xr-X-zØn¬ s\m-kv-‰m-Pn-b kw-Ko-X \n-i-bpw \-S-°pw. Xm-sf Iƒ-®-d¬ {S-kv-‰v ssh-kv sN-b¿-am≥ tUm. hn.sI. tKm-]n-\m-Y≥, sk-{I-´-dn Fw. kp-tc-jv Ip-am¿, tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn Sn.-hn. A-\-¥\m-cm-b-W≥, sa-\v-]¿-am-cm-b dm-^n h-S-°≥, C-]n hn-]n≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]s¶-Sp-Øp. -

]m-h-d-´n: A-∂-I-c tImƒ-]mSw \n-I-Øn ¢-_v sI-´n-Sw ]-Wnbp-∂-Xn-\v ¢-∫v `m-c-hm-ln-Iƒ°v ap-√-t»-cn hn-t√-Pv Hm-^n-kdp-sS ]q¿-W ]n-¥p-W-sb-∂v F.sF.ssh.F-^v. a-W-eq¿ afi-ew I-Ωn-‰n- B-tcm-]n-®p. hn-t√-Pv Hm-^n-k-dp-sS A-gna-Xn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v C-∂v ap√-ti-cn Hm-^n-kn-te-°v _-lp-

P-\ am¿-®v \-S-Øpw. hn-t√-Pv Hm^n-k-dp-sS A-gn-a-Xn hn-Pn-e≥kv A-t\z-j-W-Øn-\v hn-t[-bam-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v \-SØp-∂ am¿-®v kn.]n.sF. Pn-√m F-Iv-kn-Iyq-´n-hv Aw-Kw F≥ sI kp-{_-lv -a-Wy≥ D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. ssl-t°m-S-Xn DØ-c-hn-s‚ ]n≥-_-e-Øn¬ Znh-k-߃-°v ap-ºv ¢-_v \n¿-am-

Ww B-cw-`n-®n-cp-∂p. C-tX XpS¿-∂v ]m-S-ti-J-c I-Ωn-‰n-bpw A-∂-I-c `q-kw-c-£-W k-an-Xnbpw H-∏w kn.]n.sF-bpw F.sF.ssh.F-^pw P-\-Io-b am¿-®v kw-L-Sn-∏n-®n-cp-∂p. am¿-®n¬ kw-L¿-j-ap-≠mb-t∏mƒ Kp-cp-hm-bq¿ kn.sF. C-S-s∏-´v \m-ep Zn-h-k-tØ-°v \n¿-am-W-w \n-dp-Øn sh-°m≥

\n¿-t±-iw \¬-In-bn-cn-°p-Ibm-Wv. ssl-t°m-S-Xn-bn¬ \n-∂pw Xm¬-°m-en-I \n¿-am-Ww \-SØp-∂-Xn-\p th-≠n-bp-≈ D-Øc-hv am-{X-am-Wv e-`n-®n-´p-≈-sX∂pw A-¥n-I hn-[n h-cp-tºmƒ C-t∏m-gp-≈ A-km-[p-hm-Ip-sa∂pw D-Ø-c-hn¬ ]-cm-a¿-in-°p∂p-≠v.

\nÀ-¯n-bn-« hm-l-\-§-fn an-\n tem-dn-bn-Sn-¨p; F-kv.Un.]n.sF. Pm-Y-bv¡p t\-sc BÀ.F-kv.F-kv. B-{I-a-W{i-aw Hm-t«m ss{U-hÀ-¡v ]-cn-¡v Ip-∂w-Ip-fw: A-°n-°m-hn¬ \n-dp-Øn-bn-´ hm-l-\-ß-fn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ an-\n-tem-dn-bnSn-®v Hm-t´m ss{U-h¿-°v ]-cn°v. I-cn-°m-Sv tIm-Øp-≈n ho´n¬ ]-≈n-bp-sS a-I≥ kp-tcjn(35)-\m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. Xn-¶-

fm-gv-® D-®-bv-°v c-t≠m-sS-bm-bncp-∂p A-]-I-Sw. A-°n-°m-hn-se kz-Im-cy sa-Un-°¬ ¢n-\n-°n-te-°v tcmKn-bp-am-bn F-Øn-b-Xm-bn-cp∂p kp-tc-jv Hm-Sn-®n-cp-∂p Hmt´m-dn-£. C-Xn-\v k-ao-]-sØ

am-cp-Xn Im-d-s‚ k¿-ho-kv sk‚-dn-te-°v F-Øn-b Im-dnepw Hm-t´m-bn-ep-am-Wv tem-dn CSn-®-Xv. a-s‰m-cp hm-l-\-sØ adn I-S-°m-\p-≈ {i-a-Øn-\n-sSbm-Wv Im-dn-epw Hm-t´m-bn-epw \n-b-{¥-Ww hn-´ tem-dn C-Sn-®-

Xv. Hm-t´m-dn-£-bp-sS ss{U-hnMv ko-‰n¬ C-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p kp-tc-jv. Im-ep-Iƒ-°v km-c-am-b ]-cnt°-‰n-´p-≠v. Ip-∂w-Ip-fw t]men-kv ÿ-e-sØ-Øn \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-®p.

I-S-∏p-dw: F-kv.Un.]n.sF. Pm-Y°p t\-sc B¿.F-kv.F-kv. B{I-a-W {i-aw. F-kv.Un.-]n.-sF. IS-∏p-dw ]-©m-b-Øv I-Ωn--‰n-bp-sS B-`y-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ {]-Nm-cW hm-l-\ Pm-Y C-c-´-∏p-g sk‚dn-se-Øn-b-t]m-gm-Wv kw-Lw tN¿-s∂-Øn-b B¿.F-kv.F-kv.

{]-h¿-Ø-I¿ Pm-Y-°p t\-sc B{I-a-W {i-aw \-S-Øn ]-cn-]m-Sn XS- -s∏-Sp-Øm≥ {i-an-®-Xv. C-∂-se D-®-bv°m-Wv kw-`hw. Xp-S¿-∂v ÿ-e-sØ-Øn-b Nm-h-°m-Sv F-kv.sF. k-Ko-dns‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-enkv ]-cn-]m-Sn \-S-Øm≥ A-\p-h-

Zn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kw-`-hØn¬ F-kv.Un.]n.sF. I-S-∏pdw ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n {]-Xntj-[n-®p. Ip-‰-°m¿-s°-Xn-tc t]m-en-kv I¿-i-\ \-S-]-Sn kzoI-cn-°-W-sa-∂v tbm-Kw B-hiy-s∏-´p. {]-kn-U‚ v- a-\m-^v Nm-en¬ A-[y-£-X h-ln-®p.

hn-I-k-\¯n-\v- hn-Zym-`ym-k-ta-J-e-bv-¡v Hm-]-td-j³ A-¶-]qÀ-W: tKm-Uu-Wn hn-Pn-e³kv ]-cn-tim-[-\ {]m-ap-Jyw \Â-I-Ww: sI -Sn -P-eoÂ

Xr-iq¿: kw-ÿm-\ hym-]-Iam-bn I¨-kyq-a¿ s^-Uv tKm-Uu-Wp-I-fn¬ \-S-∂ hn-Pn-e≥-kv ]-cn-tim-[-\-bpsS `m-K-am-bn Xr-iq¿ ]q-

tØm-fn-ep-≈ tKm-Uu-Wnepw hn-Pn-e≥-kv kw-Lw ]cn-tim-[-n®p. kv-t‰m-°n¬ hy-Xym-kap-t≠¨sb-∂ ]-cn-tim-[-

\-bm-Wv \-S-∂-Xv. hn-Pn-e≥kv Un-.ssh-.F-kv-.]n. tPymXn-jv Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-XzØn-em-Wv ]-cn-tim-[-\ \-S∂-Xv.

]p-Xp-°m-Sv: ]m-en-tb-°-c-bnse A-\ym-b-am-b tSmƒ ]n-cn-hv \n¿-Ø-em-°-W-sa-∂v F-kv.F≥.-Un.-]n. tbm-Kw ]p-Xp-°m-Sv bq-Wn-b≥ hm¿-jn-I s]m-Xptbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. bq-\n-bs‚ ]p-Xn-b `m-c-hm-ln-I-fm-bn kn.-sP. P-\m¿-±-\≥( {]-kn-U≠v), (tKm-]m-e≥ Ip-≠m-bnbn¬) ssh-kv {]-kn-U-≠v, Sn.sI. c-ho-{μ≥( sk-{I-´-dn) sI.B¿. c-Lp-am-ÿ, sI.-Fw. _m_p-cm-Pv, km-_p-cm-Pv (U-b-d-IvS¿ t_m¿-Uv Aw-K-ß-ƒ) Xn-cs™-Sp-Øp. A-Uz. Fw.-B¿. at\m-Pv-Ip-am¿ h-c-Wm-[n-Im-cn- Xr-iq¿ ]q-tØm-fn-ep-≈ I¨-kyq-a¿ s^-Uv tKm-Uu-Wn¬ hn-Pn-e≥-kv kw-Lw bm-bn-cp-∂p. ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂p

ap-fw-Ip-∂-Øp-Im-hv:hn-I-k-\{]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ hn-Zym-`ymk-ta-J-e-bv-°m-Wv {]m-ap-Jyw \¬-tI≠-sX-∂v tUm.-sI -Sn Peo¬ Fw.-F¬.F. ]-d-™p. B-tcm-Ky-˛ Im¿-jn-I-ta-J-e-bv°pw ap≥-K-W-\ \¬-I-W-sa∂v A-t±-lw \n¿-tZ-in-®p. X-hÆq¿ \n-tbm-P-I-a-Wv-U-e-Ønse k-a-{K-hn-I-k-\-in¬-∏-ime In-e-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \n-tbm-P-I-a-fi-e-Øn-\v {]tbm-P-\w e-`n-°p-∂ hn-I-k-\{]-h¿-Ø-\-߃-°m-Wv F.F¬.F. ^-≠v hn-\n-tbm-Kn-t°≠-Xv. {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS Fw.F¬.F-.˛ Fw.]n.^-≠p-]-tbmKn-®v H-cp-]m-Sv hn-I-k-\-{]-h¿Ø-\-߃ sN-øm≥ I-gn-bpw. ]©m-b-Øv cm-Pv \n-b-aw \n-ehn¬ h-∂-Xn-\p-ti-j-ap-≈ hn-Ik-\-{]-h¿-Ø-\-߃ A-Xn-\p ap-ºp-≈-Xn-t\-°mƒ F-{X-tbm C-c-´n-bm-Wv. I-£n-cm,-jv-{So-b-

X-h-Æq¿ \n-tbm-P-I-a-Wv-U-e-Øn-se k-a-{K-hn-I-k-\-in¬-∏-im-e In-e-bn¬ tUm.- sI -Sn P-eo¬ Fw.-F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Øn-\-Xo-X-am-b hn-I-k-\-{]-h¿- Øn-\v k-lm-b-I-c-am-b H-t´-sd ≈ ]-¶v \n¿-Wm-b-I-am-Wv. tImØ-\-߃ a-e-∏p-dw Pn-√n-b¬ C- Im-cy-߃ Fw.-F¬.Fam¿-°v gv-kv U-b-d-Iv-S¿ tUm.-]o-‰¿ Fw \n-bpw D-≠m-tI-≠n-bn-cn-°p-∂p. sN-øm-\p-s≠-∂v A-≤y-£-{]- cm-Pv B-ap-J-{]-`m-j-Ww \-SIn-e U-b-d-Iv-S¿ tUm.-]n -]n _m- kw-K-Øn¬ tUm.-_m-e≥ ]-d- Øn. tUm. k-Æn tPm¿-Pv, Ae≥ A-[y-£-\m-bn-. ™p. hn-I-k-\-{]-h¿-Ø-\-ß-fp- kn.U-b-d-Iv-S¿ sI -Fw k-enw {]m-tZ-in-I-`-c-W-kw-hn-[m-\- sS G-tIm-]-\-Øn-\v A-h¿-°p- kw-km-cn-®p.


{]mtZ-inIw

1 HIvtSm_¿ 2013 sNmΔ

]cn-]mSn sh-Ãv sIm-c-´n ^m-Øn-a-am-

Xm ]m-co-jv lmƒ-: s\-lv-dp bp-h-tI-{μ-bp-tS-bpw {^-≠v-kv ¢-_n-s‚-bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ A-¥m-cm-jv-{S h-tbm-P-\ Zn-\mtLm-jw-˛ sI ]n [-\-]m-e≥ Fw-.-]n-.-˛- cm-hn-se 10.-30 Xr-iq¿ K-h. K-Ãv lu-kv: bph-P-\ t£-a-hpw bp-h-P-\ Imcy-hpw kw-_-‘n-® \n-b-a-k-`m k-an-Xn-˛-tZ-io-b sK-bnw-kv kw_-‘n-® H-cp-°-߃ A-h-temI-\w-˛ cm-hn-se 10.-00 Xr-iq¿ sN-ºq-°m-hv tlm-fn ^m-an-en tIm¨-sh‚ v tKƒkv ssl-kv-Iq-ƒ: tI-c-f ª-Uv tUm-tW-gv-kv t^m-d-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tZ-io-b c-‡Zm-\ Zn-\m-N-c-Ww-˛ cm-hn-se 9.30 Xr-iq¿ tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pn¬ tkmƒ B‚ v ª-Uv B-‰p-]p-dw: ]p-∂-bq¿-°p-fw ]-©m-b-Øn-se tI-c-tfm¬-k- sk-√n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ 1000 bq-\n-‰v ª-Uv k-am-l-cn-°p-∂ Iymw-]n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w h-Øn-s‚ `m-K-am-bn kmw-kv-Im- kv-s]-jy¬ {_m-©v F.--kn.--]n. hn cm-[m-Ir-jv-W≥ \n¿-h-ln-°p-∂p cn-I tLm-j-bm-{X-˛ cm-hn-se 9.00

]-²-Xn-IÄ ]qÀ-¯o-I-cn-¨p \- S - Ø - d : ]- © m- b - Ø n¬ Cu h¿-jw hn-hn-[ ]-≤-XnIƒ ]q¿-Øo-I-cn-®p.- Ir-jn-`h-\n-se A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ°m-bn πm≥ ^-≠n¬-\n-∂v 2,85,389 e-£w cq-]-bpw ]m-d°p-fw \-ho-I-c-W-Øn-\v 3,80,000 cq-]-bpw C-c-hn-aw-Kew Ip-≠-®m¬ kw-c-£-WØn-\p 1,72,259 e-£w cq-]b - pam-Wp sN-eh - g - n-®X - v.]q-s®-´n F-kv.-kn.- km-kvIm-cn-I \n-e-b-Øn-s‚ \n¿-amW-˛-A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ-°m-bn 22,500 cq-]b - m-Wv hn-\n-tbm-Kn®-Xv. A-ø≥-Ip-∂v Ip-‰n-®n-d tdmUn-\v 2,85,389 cq-]-bpw tXm-´pI-c I-\m¬ tdm-Un-\v 95,139 cq]-bpw sI-gp-°m-e iv-a-im-\w tdm-Un-\v 93,500 cq-]b - pw hn-\ntbm-Kn-®p.

kochi/tcr

3

Km-Ôn P-b-´n hm-cm-N-c-Ww: Pn-Ã-bn hn-]p-e-am-b ]-cn-]m-Sn-IÄ Xr-iq¿: Cu h¿-js - Ø Km-‘n P-b-¥n hm-cm-N-c-W-tØm-S-\p_-‘n-®v Pn-√m-`-c-W-Iq-Sw, C≥^¿-ta-j≥ ˛ ]-ªn-Iv dn-te-j≥kv h-Ip-∏v, Km-‘n ]o-kv ^ut≠-j≥, s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k hIp-∏v, F-∂n-h-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ hn-]p-e-am-b ]-cn-]m-SnIƒ kw-LS- n-∏n-°pw. Km-‘n-kv-ar-Xn kw-K-aw, bph-P\ - sk-an-\m¿, Km-‘n Z¿-i≥ I-tem-’-hw, A-lnw-km Zn-\mN-cW - w, Km-‘n km-ln-Xy {]-Z¿i-\w Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv C-tXmS-\p-_-‘-n-®v kw-L-Sn-∏n-®n-´p f-f-Xv. ]-cn-]m-Sn-bp-sS Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w c-≠n-\v cm-hn-se 10\v C-cn-ßm-e-°p-S K-h. tKƒkv shm-t°-jW - ¬ l-b¿ sk°≥-Ud - n kvI - q-fn¬ tXm-ak - v D-

Æn-bm-S≥ Fw.F¬.F. \n¿-hln-°pw. Xr-iq¿ Km-‘n ]o-kv ^ut≠-j≥ lm-fn¬ \-S° - p-∂ Km‘n kv-ar-Xn kw-K-a ]-cn-]m-Snbn¬ sIm-®n tZ-hk - zw t_m¿-Uv {]-kn-U‚ v Fw ]n `m-kv-I-c≥ \m-b¿ Km-‘n kva - r-Xn k-tμ-iw \¬-Ipw. Ip-∂w-Ip-fw _-Y-\n sk‚ v tPm¨-kv C.Fw.F-®v.F-kv kvIq-fn¬ kw-L-Sn-∏n-®n-´p-f-f A¥m-cm-jv{- S A-lnw-km Zn-\m-Nc - W ]-cn-]m-Sn c-≠n\v cm-hn-se 9.30\v Pn-√m ]-©m-bØ - v {]-kn U‚ v kn kn {io-Ip-am¿ D-ZvL - m- S-\w sN-øpw. tN¿-∏v kn.F≥.F≥.F≥ Sn.Sn.sF-bn¬v kw-LS- n-∏n-®n-´pff ]-cn-]m-Sn H-Ivt- Sm-_¿ 2\v cm-hn-

se 10 \v tªm-°v ]-©m-bØ - v {]kn-U‚ v an-\n tPm-kv \n¿hln°pw. hm-cm-N-c-W-tØm-S-\p_-‘n-®v tN-dq¿ F≥.F-kv.-bp.]n. kvI - q-fn- ¬ \-S° - p-∂ Km-‘n Z¿-i≥ I-tem-’-hw H-Iv-tSm_¿ 5\v cm-hn-se 10\ \v tX-dºn¬ cm-aI - r-jvW - ≥ Fw. F¬. F. D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. Km-‘n km-∂n-[yw h-b-em ¿ hm-kp-tZ-h≥ ]n-≈b - p-sS \m-SI-ß-fn¬ F-∂ hn-j-b-sØ Ipdn-®p≈ N¿-® Ggn\v ssh-Io´v \men\v A-øt- ¥m-fn-ep f-f hb-em¿ Iƒ-®d - ¬ sk‚-dn¬ \-S°pw. k-©c - n-°p-∂ Km-‘n kmln-Xy-{]-Z¿-i-\w H-Iv-tSm-_¿ 1,3, 4, 7, 8,9,10,11, 17 Xn-bX - n-If - n¬ Pn-√b - p-sS hn-hn-[ `m-Kß - f - n¬ ]cy-S\ - w \-SØ - pw.

Adnbn-¸pIÄ

sIÂ-t{Sm-Wn sXm-gn-e-[n-jvTn-X tIm-gv-kp-IÄ Xr-iq¿: sI¬-t{Sm-Wn-s‚ Xriq¿ sk‚ v-tXm-a-kv tIm-tf-Pnep-≈ t\m-f-Uv-Pv sk‚-d-n¬ B-cw-`-n-°p-∂ sk-{I-t´-dn-b-‰v K-h¨-sa‚ v Un-∏m¿-´v-sa‚ v tPm-en-Iƒ-°v \n¿-∫-‘-am-°nbn-´p-≈ Un-tπm-a C≥ I-ºyq´¿ B-πn-t°-j≥ tIm-gv-kn-te°pw Un-tπm-a C≥ I-ºyq-´¿ lm¿-Uv sh-b¿ B‚ v s\-‰v h¿°nw-Kv hn-Øv em-]v-tSm-]v sS-Ivt\m-f-Pn , Un-tπm-a C≥ A-\nta-j≥ B‚ v hn-jz¬ C-^-Iv-Svkv C ˛ ao-Un-b sS-Iv-t\m-f-Pn , ]n.-F-kv.kn \n-b-a-\-߃ A\p-tbm-Py-am-b K-h¨-sa‚ v Aw-Ko-Ir-X tIm-gv-kp-I-f-n-te°p-ap-≈ A-t]-£ £-Wn-®p. F-kv.-F-kv.-F¬.kn/π-kv-Sq , hn.-F-®v.-F-kv.kn bpw A-Xn-\v ap-I-f-n-epw tbm-Ky-X-bp-≈-h-cmbn-cn-°-Ww A-t]-£-I¿. hn-iZ hn-h-c-߃ 0487-˛2337005 F∂ \-º-d-n-tem sl-Uv Hm-^v sk‚¿, sI¬-t{Sm¨ t\m-f-UvPv sk‚¿ , Pq-_n-en-tªm-°v ,sk‚ v tXm-a-kv tIm-tf-Pv , Xriq¿ F-∂ hn-em-k-Øn¬ e-`n°pw.

B-tcm-Ky kÀ-h-I-em-im-e ]-co-£m-Xo-¿-Xn

Xr-iq¿: tI-c-f B-tcm-Ky k¿Δ-I-em-im-e 2013 H-Iv-tSm-_¿ am-k-Øn¬-\-S-Øp-∂ H-∂mw h¿-j _n.F-k vkn.Fw.F¬.Sn.(sd-Kp-e¿/kπn-sa‚-dn), H-∂mw h¿-j _n.^mw(sd-Kp-e¿/k-πn-sa‚dn, sa-Un-°¬ kq-∏¿ skv-]jm-en-‰n F-∂o {]m-Iv-Sn-°¬ ]co-£-I-fp-sS Xo-b-Xn hn-⁄m]-\-am-bn. hn-i-Z-hn-h-c-߃ Btcm-Ky k¿-Δ-I-em-im-e sh-_vssk-‰n¬ (www.kuhs.ac.in) e-`y-am-Wv.

F³-{S³-kv ]-co-£ ]-cn-io-e-\-¯n-\v [-\-k-lm-bw Xr-iq¿: tI-c-f kw-ÿm-\ ]-cnh¿-Øn-X ss{I-kv-X-h ip-]m¿in-X hn-`m-K hn-I-k-\ tIm¿-]td-j≥ sX-c-s™-Sp-°-s∏-Sp∂ ]-cn-h¿-Øn-X ss{I-kv-X-h hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p sa-Un-°¬ F≥-Pn-\o-b-dnw-Kv F≥-{S≥-kv ]-co-£-bv-°v ]-cn-io-e-\-Øn-\p [-\-k-lm-bw \¬-Ipw. tbm-KyX ]-co-£-bv-°v 80 i-X-am-\-tam A-Xn¬ Iq-Sp-X-tem am¿°v/t{K-Uv t\-Sn-b-h¿-°v A-t]£n-°mw. A-t]-£m t^m-dw A-£-b tI-{μ-ß-fn¬ e-`n°pw. H-Iv-tSm-_¿ 10 B-Wv At]-£ k-a¿-∏n-t°-≠ A-hkm-\ Xo-b-Xn. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃ 0481˛2563786, 0471˛2336472, 0495˛2367331 F∂o \-º-dp-I-fn¬ e-`n-°pw.

e-Iv-N-dÀ \n-b-a-\w Xr-iq¿: K-h. sa-Un-°¬ - tImf-Pn¬ hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-f-n¬ Icm-d-Sn-ÿm-\-Øn¬ e-Iv-®-d¿am-sc \n-b-an-°p-∂p. {]m-b-]-cn[n 25 \pw 40 \pw a-t[y. Fw._n.-_n.-F-kv _n-cp-Z-am-Wv tbmKy-X. \n-b-am-\p-kr-X \n¿-∫‘n-X tk-h-\w ]q¿-Øn-bm-°nb ]n.-Pn. (sa-Un-°¬) _n-cp-Zap-≈-h¿-°v ap≥-K-W-\. C-h¿°v {]-Xn-am-kw 38,000 cq-] thX-c-\w e-`n-°pw. A-√m-Ø-h¿°v \n-_-‘-\-I-tfm-sS 35,000cq-] e-`-n-°pw. Xm¬-]-cy-ap-≈h¿ tbm-Ky-X k¿-´n-^-n-°-‰pIƒ , sa-Un-°¬ Iu¨-kn-¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ , {]-hr-Øn ]-cnN-bw, {]m-bw F-∂n-h sX-fn-bn°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS A- -epw ]-I¿-∏p-I-fpw k-lnXw sa-Un-°¬ tIm-tf-Pv {]n≥-kn-∏m-fn-s‚ ap-f-¶p-∂-ØpIm-hn-se Hm-^o-kn¬ H-Iv-tSm_¿ 1 \v cm-hn-se 10 a-Wn-°v \S-°p-∂ C‚¿-hyq-hn-\v lm-P-cmI-Ww.

A-t]-£ £-Wn¨p Nme-°pSn:Nme-°pSn tk{IUv lm¿´v tImf-Pnse ]n.-Pn.-C-°-tWm-an-Ivknse kos‰m-gn-hn-te°v At]£ £Wn-®p.-tbm-Ky-X-bp-≈-h¿ Hm^o-kp-ambn _‘-s∏-S-Wsa∂v {]n≥kn-∏mƒ Adn-bn-®p.Iq-Sp-X¬ hnh-c-߃°v 854730953-F∂ \º-dn¬ _‘s∏-S-Ww.

Xm-eq-¡v hn-Ik - \ k-an-Xn ap-Ip-μ] - p-cw: Xm-eq-°v hn-Ik - \ k-an-Xn-tbm-Kw H-Iv-tSm-_¿ A©n-\v cm-hn-se 10.30 \v ap-Ip-μ] - pcw Xm-eq-°v Hm-^o-kv tIm¨-^d≥-kv lm-fn¬ tN-cp-sa-∂v X-lkn¬-Zm¿ A-dn-bn-®p.

I-S-h-ÃqÀ {Km-a-¸-©m-b-¯v {]-kn-Uâv cm-Pn-h-¨p Ip- ∂ w- I p- f w: I-S-h-√q¿ {Km-a∏- © m- b - Ø v {]- k n- U ‚ v sI sIm- ® - \ n- b ≥ cm- P n- h - ® p. {]kn-U‚ v ÿm-\-Øp \n-∂v am‰n X-c-W-sa-∂ sIm-®-\n-b-s‚ B-h-iy-sØ Xp-S¿-∂v ]m¿-´n \n¿- t ±- i m- \ p- k - c - W - a m- W v cmPn. kw- L - S - \ cw- K - Ø v Iq- S pX¬ Iq-Sp-X¬ k-Po-h-am-Ip-∂Xn- \ m- b n {]- k n- U ‚ v ÿm- \ Øp \n- ∂ v am- ‰ n X- c - W - s a- ∂ v sIm- ® - \ n- b ≥ H- c p h¿- j - Ø nte- s d- b m- b n ]m¿- ´ n- t bm- S v Bh- i y- s ∏- S p- I - b m- b n- c p- ∂ p. F∂m¬ G-cn-b Pn-√m t\-Xr-XzØn-s‚ A-\p-a-Xn e-`n-°m-ØXn- s \ Xp- S ¿- ∂ v cm- P n \o- ≠ p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. I- g n- ™ Zn- h - k w tN¿- ∂ ]m¿-´n tbm-K-Øn-em-Wv A-\p-

a-Xn \¬-In-b-Xv. Xn-¶-fm-gv-® D®- ° v tN¿- ∂ `- c - W k- a n- X n tbm-K-Øn-s\m-Sp-hn¬ \m-S-Iob- a m- b m- W v sIm- ® - \ n- b ≥ cmPn- ° - Ø v sk- { I- ´ - d n- ° v ssI- s]-cp-ºn-em-h:v tIm-t´m¬ \m-bmam-dn-b-Xv. ]m¿-´n A-\p-a-Xn e- Sn tIm-f\ - n-bn-se `q-an-Ø´- n-∏v tI`n- ® - X - d n- b m- X n- c p- ∂ a- ‰ w- K - kn¬ in-£n-°s - ∏-Sp-sa-∂v `-b߃ cm-Pn-°-Øv ssI-am-dn-b- ∂m-WvI- S- h - √ - q¿ ]-©m-bØ - v {]tXm- s S- b m- W v hn- h - c - a - d n- ™ - kn-U‚ v sIm-®\ - n-b≥ cm-Pn h-®Xv. sX-∂vC-SX - p ]-£ G-tIm-]\ - kI- g n- ™ `- c - W k- a n- X n- an-Xn I-Sh - √ - q¿ ]-©m-bØ - v I-Ωnbn¬ ssh-kv {]-kn-U‚m-bn-cp- ‰n B-tcm-]n-®p. ∂ sIm-®-\n-b≥ Cu `-c-W-ksIm-®\ - n-b≥ I-Sp-Ø A-gn-aan- X n- b n¬ {]- k n- U ‚m- b n aq- Xn-°m-c\ - m-sW-∂v hn-Pn-e≥-kv dn∂p h¿- j w ]n- ∂ n- S p- ∂ L- ´ - t]m¿-´v tIm-SX - n-bn¬ F-ØpØn-em-Wv cm-Pn k-a¿-∏n-®n-cn- tºmƒ t_m-[y-am-Ip-sa-∂v G°p-∂-Xv. \m-emw hm¿-Uv h-´-am-hn¬ j- I kw- L w G- c n- b {]- k n\n- ∂ m- W v sIm- ® - \ n- b ≥ Xn- c - U‚ v, kn.-]n.-Fw G-cn-b I-Ωns™-Sp-∏n¬ hn-P-bn-®-Xv. I¿- ‰n Aw-Kw F-∂o \n-e-I-fn-epw

kn-U-‚ v ÿm-\-Øp \n-∂p ]Sn-bn-d-ßp-∂-sX-∂m-Wv ]m¿-´n hn-i-Zo-I-c-Ww. ]- © m- b - Ø n- s e hn- I - k - \ Imc y ÿn- c w k- a n- X n A- [ ytIm-]\ - k-an-Xn {]-ÿm-h\ - b - n¬ £- \ pw ap≥ {]- k n- U ‚p- a m- b ]-d™ p. sIm-®\ - n-b≥ {]-kn]n sF cm-tP-{μ≥ I-S-h-√q-cnU‚ v ÿm-\Ø - p \n-∂pw sh-®s‚ ]p-Xn-b `-c-W km-c-Yn-bmXn-s‚ Im-cW - w I-Sh - √ - q¿ ]-©mhm-\m-Wv km-[y-X.b-Øn-se kn.-]n.-Fw t\-Xr-Xzw A- t X- k - a - b w tIm- t ´m¬ hy-‡a- m-°W - s - a-∂pw C-SX - p-]\mb m- S n tIm- f - \ n- b n- s e `- q - a n£ G-tIm-]\ - k-an-Xn B-hi - yØ- ´ n- ∏ v tI- k n¬ in- £ n- s °s∏-´p. Sp- s a- ∂ v `- b - ∂ m- W v ]- © m- b sk-{I-´d- n sI B¿ sd-Pn¬, Øv {]- k n- U ‚ n- s ‚ cm- P n- s btPm-bn‚ v sk-{I-´d- n tX-cn¬ kp∂ {]- N - c - W - w i- ‡ - a m- b n- ´ pta-j,v A-t\-jv H-‰∏ - n-em-hv kw-km≠v . Cu km- l - N - c y- Ø n- ¬ cn-®p.]m¿-´n {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ k{]-h¿-Øn-®v h-cp-∂ sIm-®-\n- Po- h - a m- I m- \ m- W v cm- P n- s b- ∂ b≥ ]m¿-´n cw-K-Øv Iq-Sp-X¬ hn- i - Z o- I - c - W - h p- a m- b n ]m¿- ´ n k- P o- h - a m- I p- ∂ - X n- \ m- W v {]- t\-Xr-Xz-hpw cw-K-sØ-Øn.

cm-Pn `q-an-X-«n-¸v tI-kn Ip-Sp-§p-sa-¶v `-b-¶v: C-S-Xp-]-£ G-tIm-]-\ k-an-Xn

Xmeq¡v Hm^nkv Bcw-`n-¡m³ Su¬lmÄ tIm¹Ivkv kuP-\y-ambn A\p-h-Zn-¡pw Nme-°pSn:Nme-°pSn Xmeq °v Hm^okv Bcw-`n-°p-∂-Xn \v Su¨lmƒ tImπIvkv ku P-\y-ambn A\p-h-Zn-°m≥ Iu ¨kn¬ tbmK-Øn¬ Xocp-am\-am-bn.k¿°m¿ ]pXn-b-Xmbn A \p-h-Zn-®n-cn-°p∂ Nme-°pSn Xmeq-°ns‚ {]h¿Ø\w ASnb-¥n-c-ambn Bcw-`n-°m≥ Su¨lmƒ tImπ-Ivknse 5000-N-Xp-c{i ASn sI´nSw kuP-\y-ambn dh\yp hIp∏n\v A\p-h-Zn-°m-\mWv

Ign™ Znhkw tN¿∂ Iu¨kn¬ tbmKw Xqcp-am-\n®-Xv.Xm-gsØ \ne-bn¬ {^≠v Hm^o-kn-\p-ff kuIcyw Hcp°pw.-Xm-eq°v {]h¿Ø\w Bcw-`n-°p-hm≥ ÿew e`yam-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v Xlkn¬Zm¿ \K-c-k-`°v IØv \evIn-bn-cp-∂p.-CXns‚ ASnÿm-\-Øn-emWv ÿew A\p-h-Zn-®-Xv. Cu h¿jw tdmUv \n¿ΩmW-hp-ambn _‘-s∏´ 54-s]m-

{I-kâv ]-»n-¡v kv-Iq-Ä 13-þmw hmÀ-jn-Im-tLm-jw Nm-e-°p-Sn:{I-k‚ v ]-ªn-°v kv-Iq-fn-s‚ 13-˛mw hm¿-jn-ImtLm-jw c-≠n\v {I-kv‚ v I¨-sh≥-j≥ sk‚-dn¬ \S-Øp-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ Adn-bn-®p.-]n-∂-Wn Km-bn-I ssh-°w hn-P-b e-£v-an DZvLm-S-\w sN-øpw.Nme-°p-Sn Pp-Uo-jy¬ H∂mw ¢m- v a-Pn-kv-t{S-‰v eo-\ dn-bm-kv kv-Iqƒ Iym-_n-\-‰v

Aw-K-ß-fp-sS ÿm-\m-tcm-lW N-S-ßv \n¿-Δ-ln-°pw.-D-∂X hn-P-bw t\-Sn-b hn-Zym¿∞n-I-sf tbm-K-Øn¬ B-Z-cn°pw.{]n≥- k n- ∏ mƒ tPm- k - ^ v Nn-d-b-Øv,-]m-c≥-kv ¢-∫v {]kn- U ‚ v kp- \ n¬ tU- h n- U v Xp- S - ß n- b - h ¿ hm¿- Ø m- k tΩ-f-\-Øn¬ ]-cn-]m-Sn-Iƒ hn-i-Zo-I-cn-®p.

]m- S p- I - ƒ kw- ` - h n- ® n- ´ p- ≠ v . s]- c p- º n- e m- h v sk≥- { S¬ Ppam- a - k v - P n- Z n- s ‚ Np- h - c p- I - f pw ta¬-°p-c-bpw `m-Kn-I-am-bn XI¿- ∂ n- ´ p- ≠ v . Izm- d n- b n¬ \n∂v I- c n- ¶ - √ v No- f p- I - f pw I- j v W- ß - f pw ]- c n- k - c hm- k n- I - f D- s S ho- S p- I - f p- s S Np- h - c n- e pw ho- ´ p- ] - I - c - W - ß - f n- e pw h- ∂ v ho- g p- ∂ - X v \n- X y kw- ` - h - a mWv. G-Xv \n-an-j-hpw kv-t^mS- \ - s Ø Xp- S ¿- ∂ v sX- d n- ® v hcp- ∂ I- c n- ¶ ¬ I- j v - W - ß ƒ s]m- t ∂m- a - \ - I - f p- s S Po- h - \ v `o- j - W n- b m- I p- s a- ∂ - X m- W v

Im-d-fw ]-©m-b-¯n ]-ip-h-fÀ-¯Â ]-²-Xn

Im-d-fw: ]-©m-b-Øn¬ h-\n-X-Iƒ-°m-bn ]-ip h-f¿-ج ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂p. B-dp-e-£w cq-]-bm-Wv C-Xn-\m-bn sN-e-h-gn-°p-I. km-[m-c-W hn-ln-X-Øn¬-\n-∂pw 2,02,500 cq-]-bpw a-‰n-\-Øn¬-\n-∂pw 3,97,500 cq-]-bpw h-I-bn-cp-Ønbm-Wv ]-≤-Xn-°m-h-iy-am-b Xp-I I-s≠-Øn-b-Xv. ]-©m-bØn-se 15 h-\n-X-Iƒ-°v 13,500 cq-] ho-X-am-Wv ]-≤-Xn-°mbn \¬-Ip-I. ]-©m-b-Øn¬ k-ºq¿-W ip-Nn-Xz ]-≤-Xn-bpw \-S-∏n-em°p-∂p-≠v. km-\n-‰-dn bq-Wn-‰v, a-en-\-P-ew H-gp-In-t∏m-Ip-∂Xn-\p-≈ tkm-Iv-]n-‰v, kw-kv-I-c-W-Øn-\p-≈ Iw-tºm-Ãv, Cc-´-°p-gn I-°q-kv F-∂n-h-bm-Wv ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ønbn-cn-°p-∂-Xv. H-cp-e-£w cq-] ]-≤-Xn-°m-bn h-I-bn-cp-Øn-. ]-©m-b-Øn-se 13 Ip-Spw-_-߃-°v 8000 cq-] ho-X-am-Wp Cu ]-≤-Xn-h-gn \¬-Ip-I. ]-≤-Xn-°v Pn-√m B-kq-{X-W kan-Xn-bp-sS A-\p-a-Xn-bpw e-`n-®p.

B-{i-b]-²-Xn c-−mw L-«-¯n-te-¡v Rm-b-dmgv-N ]p-e¿-s® hn-øq¿ P-bn¬ ]-Sn-°v k-ao-]w s{S-bve¿ tem-dn-°v ]n-∂n¬ C-Sn-®v X-I¿∂ ss_°v. A-]-I-SØn¬ X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-Ifm-b c-≠v tUm-Œ¿-am¿ a-cn®p

Xr-iq¿: tdm-Uv tk-^v-‰n Iu¨kn¬ Xo-cp-am-\-{]-Im-cw K-Xm-KX-Øn-\v X-S-k-ap-≠m-°p-∂ hn[w tdm-Un-s‚ h-i-ß-fn¬ ÿm-]n-®n-´p-≈ ^vfIv-kv ˛ ]-cky t_m¿-Up-I-fpw I-am-\-ßfpw aq-∂p Zn-h-k-Øn-\-Iw \o°w sN-ø-W-sa-∂v Pn-√m I-f-IvS¿ A-dn-bn-®p. t_m¿-Up-Iƒ C\n-bpw \o-°w sN-øm-Ø-h¿s°-Xn-sc I¿-i-\ in-£m \-S-]Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-sa-∂pw Pn√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.

ss_¡v bm{XnIÀ¡p ]cn¡v Xr-iq¿: \-K-c-Øn¬ kv-Iqƒ hm≥ C-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-I¿°p ]-cp-t°-‰p. tI-t®-cn \yq Cb¿ Ip-do-kn-se Poh-\° - m-cmb th-eq¿ kz-tZ-in hn-]n≥, Ip-´s - \√q¿ kz-tZ-in cm-lp¬ F-∂n-h¿°m-Wp ]-cp-t°-‰X - v. C-cp-ht- c-bpw Xr-iq-cn-se kzIm-cy B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. C-cp-hc - pw k-©c - n-® ss_-

cm-{Xn Im-e-Øpw Nn-e Izmdn- I ƒ {]- h ¿- Ø n- ° p- ∂ p- s ≠∂v k-ao-]-hm-kn-Iƒ ]-d-™p. cm-{Xn-bn¬ kv-t^m-S-\ i-–w tI-´v Ip-´n-Iƒ sR-´n-bp-W-cp∂- X pw `q- I - º - a m- s W- ∂ v [- c n®v ]p- d - t Ø- t °m- S p- ∂ - X pw ÿn- c - a m- b n- c n- ° p- I - b m- W v . Xß-f-p-sS Po-h-\pw kz-Øn-\pw `o- j - W n- b m- b n {]- h ¿- Ø n- ° p∂ Izm- d n- I ƒ A- S - ® v ]q- ´ - W sa-∂pw C-√m-Ø ]-£-Ww i‡- a m- b {]- t £m- ` w B- c w- ` n°p- s a- ∂ pw B- £ ≥ Iu¨kn¬ `m- c - h m- l n- I - f pw hy- ‡ am-°n.-

°n-s\ kn-·¬ Im-Wn-°m-sX kv-Iqƒ hm≥ a-dn I-S-∂-t∏m-gmbn-cp-∂p A-]I - S- w kw-`h - n-®X - v. ]-cp-t°-‰ C-cp-h-tc-bpw Bip-]{- Xn-bn-se-Øn-°p-∂X - n-t\m a-‰p Im-cy-߃ Xn-c-°p-∂-Xnt\m kvI - qƒ A-[n-Ir-X¿ {i-an-®ns√-∂pw B-tcm-]W - w. t]-cmw-awK-ew s]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In.

]p-Øq¿: ]-©m-b-Øn-se B-{i-b ]-≤-Xn- c-≠mw L-´-Ønte-°v. \n-cm-{i-b-sc kw-c-£n-°p-∂ Cu ]-≤-Xn-°m-bn 10 e-£w cq-]- tI-{μ- k¿-°m-cn-s‚ ]-cn-N-c-W ]m-t°-Pv ]-≤Xn-bp-sS N-e-©v ^-≠n¬ \n-∂v A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. A-K-XnIƒ-°p th-≠ `-£-Ww, a-cp-∂v, Nn-In-’ Xp-S-ßn-b-h Cu ]-≤-Xn ap-tJ-\ ku-P-\y-am-bn e-`n-°pw. c-≠mw L-´-Øn-s‚ \-S-Øn-∏n-\m-bp-≈ Kp-W-t`m-‡m°-sf-bpw C-Xn-\-Iw sX-c-s™-Sp-Øn-´p-≠v. Ip-´n-I-fp-sS hnZym-`ym-kw t{]m-¬km-ln-∏n-°p-∂-Xn-\p-th-≠n-bp-f-f {]h¿-Ø-\-ß-fpw B-{i-b -]-≤-Xn-bn-epƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. C-Xp {]-Im-cw 13 Ip-´n-Iƒ-°v hn-Zym-`ym-k- [-\-k-lm-b-ambn 19,500 cq-] hn-\n-tbm-Kn-®p.- H-cp Ip-´n-°v 1500 cq-]-bm-Wv A-\p-h-Zn-®n-´p-≈-Xv.

BÀ.-Sn.F. tbm-Kw 31 \v

Xr-iq¿: B¿.-Sn.F tbm-Kw 31 \v cm-hn-se 10 . 30 \v I-eIv-Std-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tN-cp-sa-∂v sk-{I-´-dn A-dnbn-®p.

`m-cy-sb sh-«n B-ß-l-Xy-¡v {i-an-¨-bmÄ A-d-Ìn Xriq¿: `m-cy-sb sh-´n-s°m-es∏-Sp-Øm≥ {i-an-® ti-jw hnjw I-gn-®v B-fl-l-Xy-°v {i-an®v Nn-In-’-bn¬ I-gn-™n-cp-∂ {]- X n- s b t]m- e n- k v A- d - k v - ‰ v sN-bvXp. hn-øq¿ ]m-¨≠n-°mhv sN- º m- e n- ∏ pd- Ø v cm- a - N - { μs\(56)bm-Wv t]-cm-awK-ew kn.sF _n-Pp-Ip-amdpw kw-Lhpw A-d-Ãv sN-bv-XXv. C-°-gn™ 26\v {]-Xn-bp-sS hn- ø q- c n- e p- ≈ k- t lm- Z c- s ‚ ho-´n¬ sh-®m-Wv kw`-hw \-S∂Xv. sNØp-sXm-gn-em-fnbm-b A-d-Ãnem-b cm-a-N-{μ≥ cm- a - N - { μ≥ sX- ß v sN- Ø m- \ p]-tbm-Kn-°p-∂ I-Øn sIm-≠v `m- c y- s b sh- ´ n- ∏ - c n- t °¬- ∏ n°p-bm-bn-cp∂p. C-Xn-\v ti-jw hn- j w I- g n- ® v B- fl l- X y sN-

F³.Pn.sF.FÂ. I-¼-\n-bn-se am-en\yw tdm-UpamÀ-Kw I-S-¯m³ t]m-en-kv H¯mi Nme- ° pSn:apJy- a - { ¥n- b psS \n¿tZ-iß - ƒ Im‰n¬ ]dØn ImXn-°pSw F≥.-Pn.-sF.-F¬.-Iº-\n-bn¬ \n∂pw Zp¿K‘w han°p∂ amen-\y-߃ tdmUv am¿§w A\-[n-Ir-Xa- mbn IS-ØnsIm≠p t]mIm≥ t]menkv HØmi sNbvXp sImSp-°p-∂Xmbn BIvj≥ Iu¨kn¬ `mc-hm-ln-Iƒ Btcm-]n-®p.am-en\y h≠n-Iƒ°v t]meokv kwc-£Ww \¬Ip-∂Xmbpw Ch¿ Ip‰-s∏-Sp-Øn.-Po-h\-°m¿°v \ymb-amb \jvS] - c - nlmcw \evIn Iº\n AS-®p-]q-´W-sa∂v tbmKw Bh-iy-s∏-´p.-I-

sNm-Δ-∂q¿: tªm-°n-se hn-hn-[ ]-©m-b-Øp-I-fn¬ ]-I¿®m-hym-[n-Iƒ X-S-bp-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn hm¿-Up-Iƒ tXmdpw t_m-[-h-h-Xv-I-c-W ]-cn-]m-Sn-I-ƒ i-‡-am-°p-∂p. C-Xn\m-bn hn-hn-[ ]-©m-b-Øp-I-fn¬ F-en-∏-\n, sU-¶n-∏-\n, tIm-f-d Xp-S-ßn-b tcm-K-߃-s°-Xn-cm-b t_m-[-h-Xv-I-cW k-tμ-i-߃ Dƒ-s°m-≈p-∂ t_m¿-Up-Iƒ ÿm-]n®p. C-tXm-sSm-∏w e-l-cn h-kv-Xp-°ƒ-s°-Xn-tc-bpw t_m-[h-Xv-°-c-W t_m¿-Up-I-fpw ÿm-]n-®n-´p-≠v. I-S-h-√q¿, Im´-Im-ºm¬, t]m¿-°p-fw ]-©m-b-Øp-I-fn-em-Wp t_m¿-UpIƒ ]-©m-b-Øv ÿm-]n-®n-cn-°p-∂-Xv.

Nm-h-°m-Sv: tªm-°n¬ tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤Xn- ap-tJ-\ A-\p-h-Zn-® [-\-k-lm-bw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. tªm-°n-\v Io-gn¬ 2012˛13¬ sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bn¬ 100 Zn-h-kw ]q¿-Øo-I-cn-® 2049 kv-{Xo sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p 400 cq-] \n-c-°n¬ 8,19,600 cq-]-bpw tªm-°n-\p Io-gn-se I-S-∏pdw {Km-a-]-©m-b-Øn¬ 3900 Sn-jyq-Iƒ-®¿ hm-g-ssØ-I-fpw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. 12.50 cq-] hn-e-bp-≈ hm-g-ssØ-I-fmWv ku-P-\y-am-bn \¬In-bXv.

]-c-ky t_mÀ-Up-IÄ \o-¡w sN-¿-Ww

Im- c - W Øm¬ Cu {]- t Z- i sØ Ip- ´ n- I - s f ho- S n- \ p ]p- d tØ-°v I-fn-°m-\m-bn hn-Sm≥ c-£n-Xm-°ƒ-°v t]-Sn-bm-Wv. P- \ - h m- k tI- { μ- Ø n¬ {]h¿-Øn-° p- ∂ Izm-d n-I -fpw {Ij-¿ bq-\n-‰p-I-fpw A-S-®v ]q-´W- s a- ∂ m- h - i y- s ∏- ´ v B- £ ≥ Iu¨- k n¬ cq- ] o- I - c n- ® v k- a c-hp-am-bn cw-K-X-Xn-d-ßn-bn-cn°-bm-Wv. ]-©m-b-Øv `-c-Wm[n- I m- c n- I ƒ- ° pw Pn- √ m IeŒ¿-°pw d-h-\yq Pn-tbm-f-Pn h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿-°pw ]-cmXn \¬- I n- b n- c n- ° p- I - b m- W v k-a-c-°m¿.

B-tcm-Ky t_m-[-h-¡-c-W-¯n-\v ]²Xn

[-\-k-lm-bw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

Xp-a-cm-aØv {]h¿Øn-I-fpsS aq∂p tImSn cq]-bpsS sS≠¿ Iu¨kn¬ AwKo-I-cn-®p.-\-Kc-k` _ v Ãm≥Un¬ _ pI-fpsS ka-c-hn-hc ]´nI {]Z¿in-∏n-°m\pw Xocp-am-\-ambn.-sk‚ v.-sP-bnwkv Bip-]{Xn-bnse ]m¿°nMv ^okv ]n≥h-en-°p-∂Xv kw_-‘n®v N¿® sNøm≥ Bip-]{Xn A[n-Ir-Xsc hnfn®v hcp-Øphm\pw tbmK-Øn¬ Xocp-am-\n®p.-sN-b¿am≥ hn.-H.-ss]-e∏≥ A[y-£X hln-®p.

H-cp-¡m Ip-¶n-se I-cn-¦Â Izm-dn-IÄ P-\-Po-hn-X-¯n-\v Zp-cn-X-am-hp-¶p s]- c p- º n- e m- h v : I- c n- ¶ - √ v Izmdn-I-fp-sS-bpw {I-j≥ bq-\n-‰pI- f p- s S- b pw {]- h ¿- Ø - \ w P- \ Po- h n- X - Ø n- \ v Zp- c n- X - a m- h p∂p. I- S - h - √ q¿ ]- © m- b - Ø nse H-cp-°m¬ Ip-∂n-em-Wv P\-ß-fp-sS Po-h-\v `o-j-Wn-bmb Izm-dn-I-fpw {I-j¿ bq-\n-‰pI- f - p w \n¿- _ m- [ w {]- h ¿- Ø \w Xp-S-cp-∂-Xv. I-cn-¶-√v s]m-´n-°p-∂-Xn-\v kv - t ^m- S - I h- k v - X p D- ] - t bmKn-°p-∂-Xn-\m¬ ho-Sp-I-fp-sSbpw B- c m- [ - \ m- e - b - ß - f p- s S X- d - b v - ° pw Np- h - c n- \ pw ta¬°p- c - b v - ° pw km- c - a m- b tI- S p-

Npcp¡¯nÂ

¨ho-\¿ sI.-Fw.-A\ - n¬Ip-am¿ A[y-£X hln-®p.hm¿Uv saº¿ tj¿fn t]mƒ,ss_Pp ]pfn-°¬,-at- \mPv amºn߃,-{]-Zo]v I°m-Sv,A - w-_nI cmP≥,-Kn-cnP temln-Xm-£≥,kn‘p kt¥mjv kwkm-cn-®p.

h-tbm-P-\ Zn-\m-Nc-Ww Nme- ° pSn:\K- c - k - ` - b psS B`n-ap-Jy-Øn¬ C∂v cmhnse 9\v htbm-P\ Zn\m-N-cWw \SØpw.-\-K-c-k` A¶-W-Øn¬ h®v \S-Øp∂ tbmK-Øn¬ 60h-b v XnI-™-hsc BZ-cn- tI-c-f kw-Ko-X \m-S-I A-°mZ-an kwÿm-\ A-a-Nz¿ \m-S-I a¬-k-c-Øn¬ Xn-cp-h-\-¥-]pcw °p-sa∂v \K-c-k` sNb¿am≥ a-RvP-cn \m-S-I ]T-\ tI{μw A-h-X-cn-∏n-® sk-Ivj≥ 302 a¿U¿ F-∂ \m-S-I-Øn¬ \n∂v hn.-H.-ss]-e-∏≥ Adn-bn-®p.

øm≥ {i- a n- ® C- b m- s f hn- ø q¿ t]m- e n- k v sa- U n- ° ¬ tImf- P v B- i p- ] - { Xn- b n¬ {]- t h- i n- ∏ n°p-I-bm-bn-cp∂p. t]m-enkv \nco- £ - W - Ø n- e m- b n- c p- ∂ {]- X nsb Un- k v - N m¿- ÷ n- \ v ti- j - a mWv A-d-ÃvsN-bv-XXv. hn- ø q¿ F- k v - . sF. s_- ∂ n tP-°_v, F.F-kv-.sF Kncn-P h√- ` ≥, ko- \ n- b ¿ kn- h n¬ t]m- e okv Hm- ^ nk¿- a mcm- b Pb- N - { μ≥, _n\≥, cm- P ≥ F∂n- h ¿ {]- X n- s b ]n- S n- I qSn- b kw-L-Øn-ep-¨≠m-bn-cp∂p.

Thejas Epaper thrissur Edition 2013-10-01  
Thejas Epaper thrissur Edition 2013-10-01  

Thejas Epaper thrissur edition. 2013-10-01

Advertisement