Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw Pq-\n-bÀ {^âv-kv

kochi/tcr

Zn-\w B-tLm-jn-¨p

Kp-cp-hm-bq-cn kw-Øm-\ {]-^-j-\ \m-S-I-ta-f

Kp-cp-hm-bq¿: k¿-Kw Kp-cp-hmbq-cn-s‚ kw-ÿm-\ s{]m-^-jW¬ \m-S-I-ta-f 29 ap-X¬ HtŒm-_¿ B-dp h-sc \-S-°pw Su¨ lm-fn¬ Zn-h-k-hpw cm{Xn G-gn-\v \m-S-Iw Xp-S-ßpw. Im-bw-Ip-fw A-Ωp I-Ωyq-Wnt°-j≥-kn-s‚ -Im-bw-Ip-fw sIm-®p-Æn- , Xn-cp-h-\-¥-]p-cw A-£-c I-e-bp-sS -k-Xyw ]-dbp-∂ I-≈≥- , B-‰n-߬ {io[-\y-bp-sS -k-Xyw H-cp \p-Wb-√- , Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tkm]m-\-Øn-s‚ -In-\m-hn¬ H-cp I-fn-ho-Sv- , ]m-e I-Ωyq-Wn-tIj≥-kn-s‚ -\n-em-hn-s‚ Isøm-∏v- , Xn-cp-h-\-¥-]p-cw kztZ-im-`n-am-\n-bp-sS -]-I¬-t]mse k-Xyw- , h-≈p-h-\m-Sv \m-Zw I-Ωyq-Wn-t°-j≥-kn-s‚ ssh-im-en- , tIm-gn-t°m-Sv cw-K`m-j-bp-sS -D-Ø-c cm-am-b-WwF-∂o \m-S-I-ß-fm-Wv A-c-tßdp-∂-Xv.

\m-S-I hn-cp-¶n-\v C-¶v Xp-S-¡w

Xr-{]-bm-¿: 16m-a-Xv Xr-{]-bm-¿ \m-S-I hn-cp-∂n-s‚ H-cp-°-ß-ƒ ]q-¿-Øn-bm-b-Xm-bn kw-Lm-S-I k-an-Xn `m-c-hm-ln-I-ƒ A-dn-bn®p. sI hn cm-a-Ir-jv-W-≥ I-ƒ®-d-¬ t{]m-{Kmw F-Iv-kn-Iyq-´ohn-s‚ 26-mw hm-¿-jn-I-Øn-s‚ `m-K-am-bm-Wv \m-S-I hn-cp-∂v kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. C-∂v sshIo-´v G-gn-\v Xr-{]-bm-¿ {]n-b-Z-¿in-\n Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-¬ \m-SI hn-cp-∂n-\v Xp-S-°-am-Ipw. 15 Zn-h-kw \o-≠p \n-¬-°p-∂ \mS-I hn-cp-∂n-¬ 13 s{]m-^-j-W¬ \m-S-I-ß-ƒ Iq-Sm-sX kwLm-S-I k-an-Xn A-h-X-cn-∏n-°p∂ A-ta-Nz-¿ \m-S-I-am-b Im-]men-I-bpw A-c-tß-dpw. \m-S-I hn-cp-∂v G-¿-s∏-Sp-Øn-b cm-apIm-cym-´v, I-gn-{ºw hn-P-b-\v ]p-ckv-Im-c k-a-¿-∏-W-hpw C-tXm-S\p-_-‘n-®v \-S-°pw. D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßn-\v ti-jw Z-£n-Wm-aq-¿Øn-bp-sS kv-a-c-W-bv-°m-bv sIm-®n-≥ sk-h-≥ B-¿-Sv-kn-s‚ Km-\-ta-f A-c-tß-dpw. H-tŒm-_¿ B-dn-\v \m-S-I hn-cp-∂n-s‚ kam-]-\w kn-\n-am-Xm-cw A-\q-]v N-{μ-≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. \mS-I hn-cp-∂n-\m-bn ku-P-\y ]mkv G-¿-s∏-Sp-Øn-b-Xm-bpw `m-chm-ln-I-ƒ A-dn-bn-®p. sN-b-¿am-\v sI hn ]o-Xmw-_-c-≥, P-\d-¬ I-¨-ho-\-¿ sI hn cm-a-Irjv-W-≥, ]n kn i-in-[-c-≥, F≥ sI l-cn-N-{μ-≥ hm-¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn-¬ ]-s¶-Sp-Øp.

h-fÀ-¯p-\m-b-sb X-Ãn-s¡m-¶ kw-`-hw: A-bÂ-hm-kn-s¡-Xn-tc tI-sk-Sp-¯p A-¥n-°m-Sv: ho-´n¬ A-Xn-{I-an®v I-b-dn \m-b-sb X-√n-s°m-∂ kw-`-h-Øn¬ A-b¬-hm-kns°-Xn-tc A-¥n-°m-Sv t]m-enkv tI-sk-Sp-Øp. a-\-s°m-Sn kz-tZ-in ]-Sn-™m-dq-´v ho-´n¬ P-b-{]-Im-in-s‚ h-f¿-Øp-\m-bsb-bm-Wv A-b¬-hm-kn-bm-b sN-dp-]-d-ºn¬ k-t¥m-jv X-√ns°m-∂-Xv. k-t¥m-jn-s‚ Ip-´n C-h-cp-sS ho-Sn-s‚ sK-bv-‰n-\p k-ao-]w h-∂-t∏mƒ \m-b am¥n-b-Xm-bn ]-d-bp-∂p. P-b-{]Im-ipw Ip-Spw-_-hpw ho-´n¬ Xncn-s®-Øn-b-t∏m-gm-Wv \m-b-sb X-e-bv-°v A-Sn-®v sIm-∂ \n-ebn¬ I-≠-Xv. P-b-{]-Im-in-s‚ ]-cm-Xn {]-Im-cw A-¥n-°m-Sv Fkv.sF.- kn t{]-am-μ-Ir-jv-W≥ kw-`-h-ÿ-e-sØ-Øn A-t\zj-Ww \-S-Øn.

tam-j-W-t¡-kn-se ]n-Sn-In-«m-¸p-Ån-IÄ A-d-Ìn Xr-iq¿: ss_-°v tam-j-W-t°kn¬ ]n-Sn-In-´m-∏p-≈n-I-sf Xriq¿ Cu-kv-‰v t]m-en-kv A-d-kv‰v sN-bv-Xp. sIm-√w ]-c-hq¿ C-c∏n-°p-gn-bw ho-´n¬ _n-Pp, sIm√w ap-f-hn-f ho-´n¬ P-b≥-]n-≈ F-∂n-h-sc-bm-Wv Xr-iq¿ Cukv-‰v F-kv.sF- ]n em¬-Ip-am-dns‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-enkv kw-Lw A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. 2008¬ i-‡≥ X-ºp-cm≥ _-kv kv-‰m‚ v ]-cn-k-c-Øv \n-∂v ss_-°v tam-„n-® tI-kn¬ Ad-kv-‰n-em-b {]-Xn-Iƒ tIm-S-Xnbn¬ \n-∂p Pm-ay-sa-Sp-Ø tijw ap-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. C-tX Xp-S¿-∂v 2011¬ ]n-Sn-In-´m-∏p-≈nI-fm-bn {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. AUo-j-W¬ F-kv.sF- ]n B¿ D-Æn-Ir-jv-W≥, F.F-kv.sFkn Pn A-cp-Wm-N-ew, kn.]n.Ham-cm-b iymw N-μ¿, hn ]n Ip-cnbm-t°m-kv F-∂n-h-cpw {]-Xn-Isf A-d-kv-‰v sN-bv-X kw-L-Ønep-≠m-bn-cp-∂p.

Xr-iq¿ K-h. F≥-Pn-\o-bdnMv tIm-f-Pn¬ \-S-∂ \mj\¬ e-h¬ aƒ-´n-s^-Ãv, ZypXn 13 ¬ kv-Iqƒ Ãm¿ B-bn Xn-c-s™-Sp-Ø B¿-jn≥ s\¬-k-Wpw dq-k¨ en-tbm-Wpw. sk‚ v tXm-am-kv tIm-f-Pv l-b¿ sk-°-≥U-dn kv-Iqƒ, Xr-iq¿ π-kv h¨ hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv.

Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv tU-bp-sS `m-K-am-bn a-μ-emw-Ip-∂v bq-\n-‰n¬ \-S-∂ I-em-˛-Im-bn-I -a¬-k-c-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-Ø hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v t]m-]p-e¿- {^-≠v a-μ-emw-Ip-∂v G-cn-bm {]-kn-U‚ v A-jv-I¿ ]m-e-°¬ k-Ωm-\-߃ hn-X-c-Ww sN-øp-∂p

Xr-iq¿: Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv bq\n-‰p-I-fp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Pn-√-bn-se hn-hn-[ tI-{μ-ßfn¬ Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv Zn-\w B-tLm-jn-®p. hn-hn-[ {]-tZ-iß-fn¬ hn-Zym¿-Yn kw-K-a-hpw I-em-˛-Im-bn-I a¬-k-c-ß-fpw A-c-tß-dn. G-cn-bm-˛-bq-\n-‰v IΩn-‰n-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \S-∂ Ip-cp-∂p-I-fp-sS kw-K-aØn¬ Izn-kv, Hm-´w, Km-\m-em-]\w Xp-S-ßn- hn-hn-[ a¬-k-c߃ A-c-tß-dn. hn-P-bn-Iƒ°v t]m-]p-e¿-{^-≠v a-μ-emwIp-∂v G-cn-bm {]-kn-U‚ v Ajv-I¿ ]m-e-°¬ k-Ωm-\-߃ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. kn-bm-Zv, bln-b a-μ-emw-Ip-∂v, kn Fw aPo-Zv t\-Xr-Xzw \¬-In. Pq-\nb¿ {^‚ v-kv tU-bp-sS `m-K-ambn a-μ-emw-Ip-∂v bq-\n-‰n¬ \-S∂ I-em-˛-Im-bn-I -a¬-k-c-ßfn¬ ]-s¶-Sp-Ø hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v t]m-]p-e¿-{^-≠v a-μ-emw-Ip∂v G-cn-bm {]-kn-U‚ v A-jvI¿ ]m-e-°¬ k-Ωm-\-߃ hnX-c-Ww sN-øp-∂p

22 k-]v-Xw-_¿ 2013 Rmb¿

\-K-c-k-`m Su¬-lmÄ \nÀ-am-tWm-Zv-Lm-S-\w C-¶v Nm-e-°p-Sn: P-\-]-¶m-fn-XztØm-sS \n¿-an-°p-∂ \-K-c-k-` Su¨-lm-fn-s‚ \n¿-am-tWm-XvLm-S-\w C-∂v tI-{μ-a-{¥n sI hn -tXm-a-kv \n¿-Δ-ln-°p-w.-A©p-tIm-Sn cq-] Nn-e-hn-em-Wv Su¨-lm-fn-s‚ \n¿-Ωm-Ww.-H∂-c h¿-jw sIm-≠v ]q¿-Øo-Icn-°m-\m-Wv ]-≤-Xn.-Nm-e-°p-Sn°m-cp-sS G-sd-°m-e-sØ kz]v-\-am-Wv C-tXm-sS ]q-h-Wn-bp∂-Xv. 4000-kv-Iz-b¿ ^o-‰v hn-kvXo¿-Æ-Øn¬ \n¿-Ωn-°p-∂ Su¨-lm-fn¬ H-tc-k-a-bw Bbn-c-Øn-e-[n-Iw t]¿-°v C-cn°m-\m-Ipw.-F-√m-hn-[ B-[p-\nI ku-I-cy-ß-tfm-Spw Iq-Sn-bmWv \n¿-Ωm-Ww.-cm-Po-hv Km-‘n Su¨-lmƒ F-∂v \m-a-I-c-Ww sN-bv-Xn-cn-°p-∂ Su¨-lm-fns‚ \n¿-am-W-Øn-\v k¿-°m¿ A-\p-a-Xn-bpw Aw-Ko-Im-c-hpw

e-`n-®-Xm-bpw sN-b¿-am≥ hn -H ss]-e-∏≥ A-dn-bn-®p.Su¨lmƒ ssa-Xm-\n-bn¬ ssh-Io-´v 4\v \-S-°p-∂ D-Zv-Lm-S-\ tbm-KØn¬ -k-l-I-c-W-h-Ip-∏v a{¥n kn -F≥ -_m-e-Ir-jv-W≥ A-[y- -£-X h-ln-°pw.-\-K-cIm-cy h-Ip-∏v a-{¥n a-™-fmwIp-gn A-en Nm-e-°p-Sn -s^-Ãns‚ tem-tKm {]-Im-i-\-hpw dneo-^v ^-≠v hn-X-c-W-hpw \n¿Δ-ln-°pw.sI.-]n.-[-\-]m-e≥ Fw.-]n ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw.-N-eNn-{X-Xm-c-ß-fm-b Zn-eo-]v,-I-em`-h≥ a-Wn Xp-S-ßn-b-h¿ apJym- X n- Y n- I - f m- I pw.- ^ m.- B ‚Wn ap-°m-´p-I-c-°m-c≥,-C-amw lm-Pn lp-ssk≥ _m-J-hn,kzm-an k-®n-Zm-\-μ F-∂n-h¿ A-\p-{K-l {]-`m-j-Ww \-SØpw.-Xp-S¿-∂v kw-Ko-X hn-cp∂pw D-≠m-Ipw.-

tdm-U-cn-In-se am-en-\y Sm-¦v s]m-«n H-cp-a-\-bq¿: ap-Ø-Ωm-hv sk‚dn¬-\n-∂p Ip-≠p-h-°-S-hn-te°v t]m-Ip-∂ tdm-U-cn-In¬ Bd-Sn-tbm-fw Xm-gv-N-bp-f-f am-en\y Sm-¶v s]m-´n- A-]-I-Sm-h-kv-Ybn-em-bn. tZ-io-b-]m-X 17 s\ ]m-h-d-´n-bp-am-bn _-‘n-∏n-°p∂ {]-[m-\ tdm-U-cn-In-em-Wv Sm¶v Xp-d-∂-\n-e-bn-ep-f-f-Xv. H-cp-a\-bq¿ C-kv-em-an-Iv shm-t°-j\¬ l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIqƒ, am-tßm-´v kv-Iqƒ, sh-t∑\m-Sv kv-Iqƒ, ]m-h-d-´n sk‚ v tPm-k-^v kv-Iqƒ F-∂n-hn-S-ßfn-te-°v hn-Zym¿-Yn-Iƒ Im¬-\S-bm-bpw ssk-°n-fn-epw t]m-Ip∂ {]-[m-\-]m-X-bm-Wn-Xv. k-ao]-sØ Aw-K≥-hm-Sn-I-fn-te°pw sF.Un.kn. kv-Iq-fn-te-°v t]m-Ip-∂ Ip-cp-∂p-I-fpw C-Xph-gn-bm-Wv t]m-Ip-∂-Xv. tdm-Unt\m-Sv tN¿-∂v In-S-°p-∂ Cu hen-b Sm-¶v cm-{Xn bm-{X sN-øp∂-h¿-°pw `o-j-Wn-bm-Wv. amen-\y Sm-¶v Xp-d-∂p-In-S-°p-∂Xp-aq-ew sIm-Xp-Ip-I-fp-sS i-eyhpw Iq-´n-bn-´p-≠v.

Ip-Spw-_-h-g-¡n-s\ Xp-S-À-¶v hr-²³ sIm-t]m-een-k-]m-n-sXâ-IA--¯\nÂm-ØI-em-in-¨-Xv sIm-Ã-s¸-«p; c-−pt]À A-d-Ìn Kp-cp-hm-bq¿: ]p-∂-Øq¿ tIm-´°v k-ao-]w sh-≈n-bm-gv-® \-S∂ Ip-Spw-_ -h-g-°v sIm-e-]m-XI-Øn¬ I-em-in-®p. c-≠p {]-XnIƒ A-d-Ãn¬. Xn-cp-h-{X kz-tZin Xn-cp-h-{X -ho-´n¬ a-Wn(62) B-Wv sIm-√-s∏-´-Xv. a-I-ƒ an\n-tbm-sSm-∏w `¿-Xr-ho-´n¬ FØn a-S-ßp-∂-Xn-\n-tS- C-h¿ k©-cn-®n-cp-∂ Im¿ h-gn-bn¬ X-S™v Iz-t´-j≥ kw-Lw A-{I-an°p-I-bm-bn-cp-∂p. kw-`-h-Øn¬ tIm-´-∏-Sn ]qt°m-´n¬ ho-´n¬ In-tjm¿ (32), tIm-´-∏-Sn sX-t°-]p-c-°¬ ho´n¬ hn-_o-jv (27) F-∂n-h-tcKp-cp-hm-bq¿ kn.sF. sI kp-Z¿i-\pw, F-kv.sF. Sn Pn Zn-eo]pw kw-L-hpw A-d-Ãv sN-bvXp. ]n-Sn-bn-em-b {]-Xn-I-sf IqSm-sX an-\n-bp-sS `¿-Ør-]n-Xmhv Ip-™n-°p-´≥, am-Xm-hv I-aep, Ip-{]-kn-≤ Kp-≠ ]p-∂ \ujm-Zv, kp-ta-jv, Zm-tam-Z-c≥, a[p, _m-e-Ir-jv-W≥, j-ao¿ F∂n-h¿ Dƒ-∏-sS F-´p-t]¿-Iq-Sn

sIm-e-]m-X-I-Øn-\v D-]-tbm-Kn-® hm-K-W¿ Im¿ {]-Xn-I-fm-sW-∂v t]m-en-kv ]-d- sX C-d-°n-hn-Sp-. sN-dn-b-tXmXn¬ I-øm-¶-fn-bpw \S∂p . Xp™p. t]m-en-kv ]-d-bp-∂-Xn-ßs\.sh-≈n-bm-gv-® ssh-Io-t´msS Hm-Wm-tLm-jw I-gn-™v `¿Ør-ho-´n-se-Øn-b an-\n-tb-bpw, Ip-Spw-_-tØ-bpw an-\n-bp-sS AΩm-bn-b-Ω-bpw, a-‰p-Ip-Spw-_mw-Kß-fpw tN¿-∂v ho-´n¬ I-b-‰m-

S¿-∂v an-\n-tb-bpw, Ip-Spw-_mw-Kß-tf-bpw an-\n-bp-sS `¿-Øm-hv t\-c-sØ G¿-∏m-Sv sN-bv-X-Xp {]-Im-cw ]-tØm-fw h-cp-∂ kwLw Im-dn¬ h-gn-bn¬ X-S-™v A-{I-an-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-{Ia-Øn¬ an-\n-bp-sS ]n-Xm-hv a-Wn-

ho-Sp-I-b-dn B-{I-a-Ww: A-Ñ-\pw c-−p a-¡-fpw A-d-kv-än Nm-h-°m-Sv: B¿.F-kv.F-kv. {]-h¿-Ø-I-s‚ ho-Sp-I-b-dn B-{I-a-Ww \-S-Øn-b tIkn¬ B¿.F-kv.F-kp-Im-cmb A-—-\pw c-≠p a-°-fpw A-dkv-‰n¬. a-W-Ø-e Nm-∏-d-ºv Hm-hm-´v Ip-am-c≥ a-°-fm-b APn-X≥(37), -k-Pn-X≥(33) F∂n-h-sc-bm-Wv Nm-h-°m-Sv Fkv-.sF. Fw sI jm-Pn A-d-kv‰v sN-bv-X-Xv. C-°-gn-™ H-ºXn-\v cm-{Xn-bm-Wv a-W-Ø-e Nm-∏-d-ºv kv-Iq-fn-\p k-ao-]w Hm-hm-´v Im-bn-bp-sS ho-Sp-I-bdn kw-Lw B-{I-a-Ww \-S-Ønb-Xv. B-{I-a-W-Øn¬ Im-bn-bpsS- a-I≥- kp-\n¬-(30), ktlm-Z-c≥-am-cm-bth-Wp(27), D-Æn-Ir-jv-W-≥-(22), Hmhm-´v kp-μ-c-s‚ `m-cy- {]-n-b-

ho-Sp-I-b-dn- B-{I-a-W-Øn¬ A-d-kv-‰n-em-b-h¿ (27) F-∂-n-h-¿-°v ]-cn-t°-‰n-cp∂p. kp-\n-en-s‚ c-≠p ]-√pIƒ- sIm-gn-bp-I-bpw th-Wphn-s‚ X-e-°pw- c-iv-an-bp-sSssI-bn-°pw- ]-cn-t°-¬-°p-I-

bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. {]-Xn-I-sf kw-`-h-ÿ-e-Øp sIm-≠p-h∂v sX-fn-sh-Sp-∏v \-S-Øn. ]n∂o-Sv tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-dm°n dn-am‚ v sN-bv-Xp.

°v Kp-cpX- c - a m- b n ] - c n t°¬°p-Ibpw, Bip- ] - { Xnbn- t e- ° v F-Øn°p-∂-XnsIm-√-s∏-´ a-Wn \v ap-ºv X-s∂ aWn- -a-cn®p. a¿-±-\-Øn¬ an-\n°pw, A-Ω-°pw ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. an-\n-bp-sS `¿-Øm-hv D-Æn-Ir-jvW≥ hn-tZ-i-Øm-Wv. an-\n-bpw, hn-tZ-i-Øp-≈ `¿-Øm-hv D-ÆnIr-jv-W-\pw X-Ωn¬ Ip-Spw-_ tI-kp-I-ƒ \n-e-hn-ep-≠m-bn-cp∂p. Ip-Spw-_-tIm-S-Xn-bp-sS DØ-c-hp-{]-Im-cw an-\n-tbm-Sv `¿Ør-{K-l-Øn¬ I-gn-bm-\p-≈ DØ-c-hpw tIm-S-Xn \¬-In-bn-cp∂p. A-{I-a-Øn-s\-Øn-b Kp-≠-Isfm-gn-®m¬ a-s‰-√m-{]-Xn-I-fpw an-\n-bp-sS `¿-Øm-hv D-Æn-Ir-jvW-s‚ _-‘p-°-fm-Wv. sh-≈n-

kw 29\m-Wv B-´ ]m-bv-°v sNbv-Xn-´p-≈-Xv. Ip-cp-hn-e-t»-cn G-cn-Ω¬ A-tim-I-s‚ ho-´n-em-Wv N-∏mØn D-≠m-°m≥ B-´ A-cn-®t∏mƒ ]-Ip-Xn-tbm-fw D-an e-`n®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw td-j≥ I-S-bn¬ \n-∂m-Wv B-´ hm-ßnb-X-s{X. k-ssπ-tIm t^m¿-´n ss^Uv B-´ F-∂ t]-cn¬ Xr-iq¿-

{]-i-kv-X t»m-Kv amÀ-Pm-c³]p-kv-X-I-am-hp-¶p Xr-iq¿: {]-i-kv-X tªm-Kv am¿-Pm-c≥- ]p-kv-X-I-am-hp∂p. tUm-Iyq-sa‚-dn lr-kz kn-\n-am kw-hn-[m-b-I-\m-b a-Wn-em¬ F-gp-Xn Un.kn. _p-Iv-kv {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂ am¿-Pm-c-s‚ {]-Im-i-\w C-∂v ssh-Io-´v A-©v a-Wn-°v kmln-Xy A-°m-Z-an _-jo¿ thZn-bn¬ {]-i-kv-X km-ln-XyIm-c≥ ]p-\-Øn¬ Ip-™-–p≈ \n¿-h-ln-°pw. am-[y-a-{]h¿-Ø-I c-Rv-Pn-\n ta-t\m-≥ ]p-kv-X-Iw G-‰p-hm-ßpw. Np-cp-ßn-b Im-e-b-f-hn¬ A-c-e-£w hm-b-\-°m-sc t\Sn-b am¿-Pm-c≥ \n-e-]m-Sn¬ s]m-Xp-t_m-[-Øn-\p Ip-dpsI k-©-cn-°p-∂p. {]-W-bw, cm-{„o-bw, k-Zm-Nm-cw, bm-{XIƒ, Hm¿-a-Iƒ, A-\p-`-hw F∂n-ß-s\ hy-X-kv-X-am-b hnj-b-ß-fn¬ 45 Ip-dn-∏p-I-fm-

Wv CXn¬ D ƒ s∏- S pØ n bn-cn°p- ∂ Xv. {]i-kvX -a-Wn-em¬ Im¿-´qWn-Ãm-b k-÷o-hv B-Wv Nn{Xo-I-c-Ww \-S-Øn-bn-´p-≈Xv.{]-Im-i-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ F-gp-Øp-Im-cn F-kv im-c-Z°p-´n A-[y-£-X h-ln-°pw. sI B¿ tam-l-\≥, hn-sI {io-cm-a≥, ]n Sn Ip-™n-ap-lΩ-Zv, A-„-aq¿-Øn, e-fn-Xm se\n≥, \o-e≥, d-^o-°v A-l-ΩZv, Sn Un cm-a-Ir-jv-W≥, ]n F≥ tKm-]o-Ir-jv-W≥, C kt¥m-jv-Ip-am-¿, ]-s¶-Sp-°pw.

˛-ap-≠q¿ sh-fn-b-Øv A-t{Km C‚-kv-{So-kv ]m-bv-°v sN-bv-Xv kw-ÿm-\ kn-hn¬ k-ssπkv tIm¿-∏-td-j-\v \¬-In hnX-c-Ww sN-øp-∂ B-´-bn-emWv D-an-. D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v _m-®v \-º¿ hm-bn-s®-Sp-°m≥ km[n-°m-Ø X-c-Øn¬ tc-J-s∏Sp-Øn-b \n-e-bn-em-Wv ]m-bv°v sN-øp-∂-sX-∂pw ]-cm-Xn-

bm-gv-® cm-{Xn-X-s∂ I-Ã-Un-bnse-Sp-Ø c-≠p-{]-Xn-I-sf-bpw C∂-se ssh-Io-t´m-sS A-d-Ãv -sNbv-Xp. `¿-Ør-ho-´n-se-Øn-b an\n-sb-bpw, Ip-Spw-_-tØ-bpw `¿Ør-ho-´p-Im-cpw kw-L-hpw tN¿∂v tZ-tlm-]-{Z-hw G¬-∏n-°p-∂Xm-bn t]m-enkn¬ A-dn-bn-®n´pw t]m-enkv C-S-s]-Sm-Ø-XmWv sIm-e-]m-X-I-Øn¬ I-em-in®-sX-∂vB-tcm-]-W-ap-≠v. A-{Ia-Øn-\p-]-tbm-Kn-® hm-K-W¿ Im¿ t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-SpØn-´p-≠v. an-\n t]m-ì A-knÂm-bn tPm-en -sN-b-Xp-h-cn-Ibm-Wv.

bm-bn-cp-∂p-sh-∂pw B-tcm-]W-ap-≠v. \n-c-h-[n tI-kp-I- -fn¬ {]-Xn-I-fm-b ]p-∂ \u-jm-Zpw kp-ta-jv X-te-ßm-´n-cn-bpw s]m-en-kv D-tZym-K-ÿ-cp-ambn h-f-sc A-Sp-∏n-em-W-s{X. ]-e \m-´p-h-g-°p-I-fpw Xo¿°p-∂-Xn-\v C-h¿-°w ]-Ww \¬-I-W-sa-∂ hy-h-ÿ-bmWv ]-e kw-`-h-ß-fn-ep-ap-≠mIp-∂-Xv.- C-Xn-\v F-√m ku-Icy-hpw ]-e-tI-kp-I-fn-epw s]m-en-kv sN-bv-Xp \¬-Im-dps≠-∂pw B-t£-]-ap-≠v.- Hcp e-£w cq-]-°m-Wv an-\n-tbbpw a-°-tf-bpw ho-´n¬ \n∂pw B-{I-an-°m-\pw C-d-°nhn-Sm-\pw ]p-∂ \u-jm-Zpw kp-ta-jv X-te-ßm-´n-cn-bpw Iz-t´-j≥ F-Sp-Øn-cp-∂-sX∂-dn-bp-∂p. ^-e-Øn¬ Iz-t´-j-s\-SpØ tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ°v H-Øm-i-sN-øm-\m-Wv Kpcp-hm-bq¿ s]m-en-kv A-{I-akw-`-hw A-dn-™n-´pw F-kv sF A-S-°-ap-≈-h¿ Xn-cn™p- t \m- ° m- X n- c p- ∂ - s X∂pw B-t£-]-ap-≠v.

s]m¶q-¡-c-bn aq-¶c S¬ Atam-Wnbw ss\t{Säv ]nSn-s¨-Sp-¯p H√q¿: s]m∂q-°-c-bn¬ aXnbmb tcJ-I-fn-√msX hnX-c-WØn\v sIm≠p-h∂ aq∂c StÆmfw Atam-Wnbw ss\t{S‰v H√q¿ s]menkv ]nSn-Iq-Sn. te-mdn-bn¬ 67 Nm°p-I-fn-embmWv Atam-Wnbw ss\t{S‰v Is≠-Øn-b-Xv. Hmtcm Nm°nepw 50 Intem ho-Xw D≠mbn-cp-∂p. clky hnhcw e`n-®Xns\ XpS¿∂mWv s]meokv s]m∂q-°c `mKØv temdnsb ]n¥p-S¿∂v FØn-b-Xv. s]menkns\ I≠v temdn Poh-\-°m¿ hml\w Dt]-£n®v HmSn c£-s∏-´p. Ing-°≥ ae-tbmc taJ-e-Ifnse Izmdn-I-fn-te°v ]md-s]mSn-°m-\p≈ kvt^mS-I-h-kvXphmbn D]-tbm-Kn-°m-\mWv h≥tXm-Xn¬ Cu cmk-hkvXp FØn-®-sX∂pw kqN-\-bp-≠v. ]pØq¿ ]©m-b-Øn¬s∏´ s]m-∂q-°-c-bnepw ]cn-k-c-{]tZ-i-ß-fnepw C-Xn-\p-apºpw h≥tXm-Xn¬ Atam-Wnbw A-≠-tØm-Sv sk‚-dn¬ cm-{„o-b∏m¿-´n-Iƒ ÿm-]n-® kv-Xp-]-ß-ƒ t]m-en-kv \o-°w sN-øp-∂p ss\-t{S‰v ]nSn-Iq-Sn-bn-´p-≠v.

k-ss¹-tIm B-«-bn h³-tXm-Xn D-an Xr-iq¿: k-ssπ-tIm hn-X-cWw sN-øp-∂ B-´-bn¬ h≥tXm-Xn¬ D-an I-s≠-Øn. kssπ-tIm t^m¿-´n ss^-Uv B-´-bn-em-Wv D-an I-s≠-Ønb-Xv. Ip-d-™ \n-c-°n¬ tdj≥ I-S-I-fn-eq-sS-bpw kssπ-tIm hn-]-W-\ tI-{μ߃ h-gn-bpw hn-X-c-Ww sNøp-∂ B-´-bn-em-Wv h≥-tXmXn¬ D-an-bp-≈-Xv. I-gn-™ am-

t]m-en-kv A-d-Ãv -sN-bv-X In-tjm-dpw hn-_o-jpw

Kp-cp-hm-bq¿: B-{I-a-W-Øn\pw hr-≤-s‚ a-c-W-Øn-te°pw \-bn-®-Xv Kp-cp-hm-bq¿ s]m-en-kn-s‚ A-\m-ÿ. -`¿X-ho-´n¬ Xn-cn-sI-sb-Øn-b an-\n X-s∂-bpw Ip-Spw-_tØ-bpw `¿-Øm-hv D-Æn-Irjv-W-s‚ _-‘p-°-fpw Kp-≠I-fpw tN¿-∂v B-{I-an-°p-∂ Im-cy-w \n-c-h-[n-X-h-W Kp-cphm-bq¿ s]m-en-kv tÃ-j-\nte-°pw F-kv.sF. Sn Pn Zneo-]n-s‚ sam-ss_¬ t^mWn-te-°pw hn-fn-®-dn-bn-®n´pw Xn-cn-™p-t\m-°n-bn-s√∂ B-tcm-]-Ww i-‡-am-bncn-°-bm-Wv. ssh-Ip-t∂-c-tØm-sS ]e-X-h-W B-{I-a-W-Øn-\n-cbm-b bp-h-Xn-bpw Ip-Spw-_hpw s]m-en-kv k-lm-bw A`ym¿-Yn-®n-´pw H-cp tIm¨-Ã_n-fn-s\ t]m-epw A-b-°m≥ s]m-en-kvX-øm-dm-bn√. sIme-]m-X-I-Øn-\v H-Øm-i sNøp-I-bm-bn-cp-∂p.- tIm¨-{Kkvt\-Xm-°-fp-sS C-S-s]-S-ens\ Xp-S¿-∂v Kp-≠m-kw-LØn-s‚ B-{I-a-W-\o-°-Øn\v s]m-en-kv Nq-´p-]n-Sn-°p-I-

bp-≠v. In-tem-{Km-an-\v 12 cq-] \n-c°n¬ I-e¿-∏n-√m-Ø B-´ F∂ t]-cn-em-Wv k-ssπ-tIm ]-ckyw sN-bv-Xv hn-¬-°p-∂-Xv. B´ X-øm-dm-°p-tºmƒ Iq-Sp-X¬ ]-cn-tim-[ \-S-Øn Kp-W-\n-ehm-cw D-d-∏v h-cp-Øp-∂-Xn-\v A[n-Ir-X¿ Pm-{K-X ]p-e¿-Ø-Wsa-∂ B-h-iyw i-‡-am-bn-cn°p-I-bm-Wv.

"tSmÄ I-¼-\n-bpw kÀ-¡m-cpw H-¯p-I-fn-¡p-¶p' ]p-Xp-°m-Sv: A-¶-am-en-˛-a-ÆpØn tZ-io-b-]m-X-bn¬ tSmƒ ]n-cn-°p-∂ I-º-\n-bpw tI-{μ-˛kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-I-fpw HØp-I-fn-°p-I-bm-sW-∂v ]m-entb-°-c tSmƒ hn-cp-≤ kw-bp‡ k-a-c k-an-Xn B-tcm-]n-®p. tSmƒ \n-c-°v h¿-[-\-hv X-S-bphm≥ kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-\v A-[n-Im-c-an-s√-∂v \n-b-a-k-`sb A-dn-bn-® s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v a-{¥n C-{_m-lnw Ip-

™pw \n-c-°v h¿-[n-∏n-°m≥ B-cp-sS-bpw A-\p-a-Xn B-h-iyan-s√-∂v {]-kv-Xm-hn-® ]n kn Nm-t°m Fw.]n-bpw \n-c-°v X¬-°m-ew h¿-[n-∏n-°p-∂n-s√∂v {]-Jym-]n-® tSmƒ I-º-\nbp-tS-bpw {]-kv-Xm-h-\-Iƒ Iq´n-hm-bn-®m¬ ]-c-kv-]-c [m-c-Wbn¬ P-\-ß-fp-sS I-Æn¬ s]mSn-bn-Sm-\p-≈ X-{¥-am-sW-∂v k-an-Xn Ip-‰-s∏-Sp-Øn. A-¶-amen-˛-a-Æp-Øn tZ-in-b ]m-X-bn-

se tSmƒ ]n-cn-°m≥ kz-Im-cy I-º-\n-°v \¬-In-b I-cm¿ d-±m°n tZ-in-b ]m-X s]m-Xp-kzØm-bn {]-Jym-]n-®v P-\-߃°v Xp-d-∂p sIm-Sp-°-Ww. A-`n{]m-b hn-Xym-k-߃ am-‰n-sh®v tSmƒ hn-cp-≤ kw-bp-‡ k-ac k-an-Xn \-S-Øp-∂ k-a-ctØm-sSm-∏w A-Wn tN-cm≥ apgp-h≥ {]-ÿm-\-ß-fpw X-øm-dmI-W-sa-∂pw k-a-c k-an-Xn A`y¿-Yn-®p.

tI-c-tfmÂ-k-h-¯n--\v ]-W-¸n-cn-hv \S-¯n-b-Xn {]-Xn-tj-[wI-S-∏p-dw: ]-©m-b-Øv tI-ctfm¬-k-h \-S-Øn-∏n-\v kwLm-S-I-cp-sS A-\-[n-Ir-X ]W-∏n-cn-hv. {]-Xn-tj-[-hp-am-bn cw-K-sØ-Øn-b bp-h-P-\ kwL-S-\-Iƒ a¬-k-c-߃ _-lnjv-°-cn-®p. I-S-∏p-dw ]-©m-bØv tI-c-tfm¬-k-hw \-S-°p∂ A-©-ßm-Sn-bn-se I-S-∏p-dw hn.F-®v.F-kv.kv-Iqƒ {Ku-≠nem-Wv {]-Xn-tj-[w A-c-tß-dnb-Xv. tI-c-tfm¬-k-h \-S-Øn-∏n\v ]-©m-b-Øn-se X-\-Xv ^≠n¬ \n-∂v 15,000 cq-]-bpw Pn√m bp-h-P-\ t£-a ^-≠n¬ \n∂v 15,000 cq-]-bpw A-\p-h-Zn-®Xn-\v ]p-d-sa-bm-Wv a¬-k-c-ßfn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ ¢-∫p-I-fn¬ \n-∂pw 200 cq-] ho-Xw ]-n-cn-s®Sp-Ø-Xv. tI-c-tfm¬-k-h \-SØn-∏n-\m-bn ]-W-∏n-cn-hv \-SØm≥ ]m-Sn-s√-∂n-cn-s°-bm-bncp-∂p kw-Lm-S-I-cp-sS Cu \-S- I-S-∏p-dw ]-©m-b-Øv tI-c-tfm¬-k-hØn--\v A-\-[n-Ir-X ]-W-∏n-cn-hv ]-Sn. C-tXm-sS hn-hn-[ kw-L-S- \-S-Øn-b-Xn-s\-Xn--tcbp-h-P-\ kw-L-S-\-Iƒ {]-Xn-tj-[n-°p-∂p

\ `m-c-hm-ln-Iƒ {]-Xn-tj-[-hpam-bn cw-K-sØ-Øn. a¬-k-c߃ \-S-°p-∂ I-S-∏p-dw hn.F®v.F-kv. kv-Iqƒ {Ku-≠n¬ \n∂pw {]-Xn-tj-[-ap-b¿-Øn au\-Pm-Y \-S-Øn-b {]-h¿-Ø-I¿ Xn-cn-®v {Ku-≠n-\-Sp-Øv X-s∂ Ip-Øn-bn-cp-∂p. hn-h-c-a-dn-™v Nm-h-°m-Sv F.F-kv.sF. tPm-k-^n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ÿ-e-sØØn-b t]m-en-kn-s‚ B-hiy-sØ Xp-S¿-∂m-Wv {]-Xntj-[-°m¿ k-a-cw A-h-km\n-∏n-®-Xv. ]-©m-b-Øv tIm-˛Hm¿-Un-t\-‰-dp-sS t\-Xr-Xz-Ønem-Wv c-io-Xn-bn-√m-sX Xp-I ]cn-s®-Sp-Ø-sX-∂v {]-Xn-tj-[°m¿ ]-d-™p. tI-c-tfm¬-kh \-S-Øn-∏n-\v ]-Ww ]n-cn-°p∂p-s≠-¶n¬ c-ko-Xn D-]-tbmKn-®m-bn-cn-°-W-sa-∂v bp-h-P\ t£-a t_m¿-Uv Pn-√m tIm-˛Hm¿-Un-t\-‰¿ ]n F-kv {io-I-e ]-d-™p.


{]mtZ-inIw

22 k-]v-Xw-_¿ 2013 Rmb¿

]cn-]mSn

„Nm-h-°m-Sv hym-]m-c-`-h-≥: ap-

l-Ω-Zv ss^-kn Hm-W-ºn-≈nbp-sS Jp¿-B≥ {]-`m-j-Ww-˛ cm-hn-se 10.30 „Xr-{]-bm-¿ {]n-b-Z-¿-in-\n HmUn-t‰m-dn-b-w: sI hn cm-a-Ir-jvW-≥ I-ƒ-®-d-¬ t{]m-{Kmw FIv-kn-Iyq-´o-hn-s‚ 26mw hm-¿-jnI-Øn-s‚ `m-K-am-bn Xr-{]-bm¿ \m-S-I hn-cp-∂v-˛-ssh-Io-´v 7.00 „Xr-iq¿ ]q-¶p-∂w ]p-jv-]-Kncn Pm-\-In-\m-Yv lm-ƒ: tI-c-f {_m-“-W k-`-bp-sS s_m-Ω {]-Z¿-i-\-hpw hn-X-c-W-hpw-˛ cm-hn-se 11.00 „Xr-iq¿ km-ln-Xy A-°m-Zan _-jo¿ th-Zn-: tUm-Iyqsa‚-dn, lr-kz kn-\n-am kw-hn[m-b-I-\m-b a-Wn-em¬ F-gpXn Un.kn. _p-Iv-kv {]-kn-≤oI-cn-°p-∂ am¿-Pm-c-s‚ {]-Imi-\w-˛ ssh-Io-´v 5.00 „Nm-e-°p-Sn \-K-c-k-` Su¨lmƒ ssa-Xm-\n-: \-K-c-k-` Su¨-lm-fn-s‚ \n¿-Ωm-tWmZv-Lm-S-\w-˛ ssh-Io-´v 4.00 „Nm-e-°p-Sn sX-t°-S-Øv a-ctØm-ºn-≈n C-√w: B-Xp-c ip-{iq-jm-\n-[n hn-X-c-W-hpw A-\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\-hpw-˛ D-®-Xn-cn-™v 3.30 „Nm-e-°p-Sn sIm-c-´n sk‚ v.ta-co-kv s^m-tdm-\ ]-≈n-: \mev-]-Xp-a-Wn B-cm-[-\-bp-sS kam-]-\ N-S-ßv-˛ ssh-Io-´v 3.30

Adnbn-¸pIÄ

hn-Zym-`ym-k hm-bv-]m ]-en-i-bn-f-hv-: A-t]-£ I-e-Iv-S-td-än Xr-iq¿: hn-Zym-`ym-k hm-bv-] ]en-i C-f-hv kw-_-‘n-® A-t]£ C-\n- ap-X¬ I-e-Iv-S-td-‰n-embn-cn-°pw kzo-I-cn-°p-I-sb-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. C-Xn\p-≈ A-t]-£m t^m-d-hpw Ie-Iv-S-td-‰n¬ e-`n-°pw . t\-ctØ C-Xp kw-_-‘n-® A-t]£-Iƒ Pn-√m πm-\nw-Kv Hm-^nkn-em-bn-cp-∂p \¬-tI-≠n-bncp-∂-Xv.

Xr-iq¿: tI-c-f {_m-“W k-`bp-sS s_m-Ω {]-Z¿-i-\-hpw hnX-c-W-hpw ]q-¶p-∂-Øv B-cw-`n®p. \-h-cm-{Xn-tbm-S-\p-_-‘n-®v Kr-l-ß-fn¬ s_m-Ω-s°m-ep Hcp-°p-∂-Xn-\p-th-≠ s_m-Ω-Ifp-sS {]-Z¿-i-\-hpw hn¬-∏-\-bpam-Wv ]p-jv-]-Kn-cn Pm-\-In-\m-Yv lm-fn¬ H-cp-°n-bn-´p-≈-Xv. s_m-Ω {]-Z¿-i-\w sk-{I-´-dn Sn -F-kv hn-iz-\m-Y-ø¿ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. kw-ÿm-\ tPm. sk-{I-´-dn F≥ -B¿ ]-c-ta-izc≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m tPm. sk-{I-´-dn aq¿-Øn, tPm. sk-{I-´-dn Sn B¿ l-cn-l-c≥ {]-kw-Kn-®p. a-Æv, ]ƒ-∏v F-∂n-h-sIm-≠v \n¿-Ωn-® hn-hn-[ h-en-∏-Øn-epw B-Ir-Xn-bn-ep-ap-≈ 500¬-]-cw C-\-ß-fn¬ B-bn-c-I-W-°n-\v s_m-Ω-Iƒ {]-Z¿-i-\-Øn¬ Hcp-°n-bn-´p-≠v. ]p-cm-W-ß-fn-te-

bpw C-Xn-lm-k-ß-fn-te-bpw hnhn-[ L-´-ß-sf kq-Nn-∏n-°p-∂ s_m-Ω-Iƒ-°v ]p-d-sa kzm-an hn-th-Im-\-μ≥, {io i-¶-cm-Nmcy¿, km-bn-_m-_, kw-Ko-X {Xnaq¿-Øn-Iƒ F-∂n-h-cp-sS s_mΩ-I-fpw {]-Z¿-i-\-Øn¬ \n-cØn-bn-´p-≠v. cm-hn-se 11 ap-X¬ ssh-Io-´v B-dv h-sc- \-S-°p-∂ {]-Z¿-i-\w 28 h-sc \o-≠p-\n¬°p-w.

Iu-¬-kn-en-Mv kw-L-Sn-¸n-¨p Nm-h-°m-Sv: Xn-cp-h-{X In-Zv-a-Xv C-…mw a-ø-Øv ]-cn-]m-e-\ I-Ωn‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn-¬ hnZym-¿-∞n-I-ƒ-°m-bn Iu-¨-knen-ßv kw-L-Sn-∏n-®p. Nm-h-°mSv F-kv.sF. -Fw sI jm-Pn D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. I-Ωn-‰n {]kn-U-≠v Sn F-kv \n-[n-≥ A-[ytI-c-f {_m-lvaWk-` ]q-¶p-∂w ]p-jv-]-Kn-cn Pm-\-Io-\m-Yv lm-fn¬ H-cp-°n-b s_m-Ω£-X h-ln-®p {]-Z¿-i-\w

Fw.FÂ.F. ^-−:v Ip-Sn-sh-Å ]-²-Xn ap-kv-enw-eo-Kv A-«n-a-dn-¨p Nm-h-°m-Sv: I-dp-I-am-Sv ta-J-ebn-se Ip-Sn-sh-≈-£m-aw ]-cnl-cn-°m≥ ]-©m-b-Øv X-øm-dm°n-b Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn ap-kvenw-eo-Kv A-´n-a-dn-®p. ]-≤-Xn \-S∏n-em-°m≥ sI hn A-_v-Zp¬Jm-Z¿ Fw.F¬.F ^-≠v A-\ph-Zn-°p-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv \n-c-h-[n Ip-Spw-_-߃-°v A\p-{K-l-am-Ip-am-bn-cp-∂ ]-≤-Xn eo-Kv t\-Xr-Xzw A-´n-a-dn-®-Xv. ap-kv-enw eo-Kv t\-Xr-Xz-Øn-

s‚ \n¿-tZ-i-sØ Xp-S¿-∂v ]-≤Xn th-s≠-∂v sh-°m≥ I-gn™ Zn-h-kw kn.]n.Fw. Aw-Kß-f-S-°w ]-s¶-Sp-Ø ]-©m-bØv t_m¿-Uv tbm-Kw Xo-cp-am\n-®p. ta-J-e-bn-se Ip-Sn-sh-≈ £m-aw ]-cn-l-cn-°m≥ c-≠p h¿jw ap-ºm-Wv ]-©m-b-Øv A-[nIr-X¿ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn X-ømdm-°n-b-Xv. B-dp-am-kw ap-ºv ]≤-Xn-°v A-\p-a-Xn-bm-hp-I-bpw

hmSm-\-∏-f-fnb-bn¬F-kv.Fw.F. kv-am¿-´v kv-tIm-f¿-jn-∏v hn-X-c-Ww ]n F am-[-h≥ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Xr-iq¿:_n.]n.F¬, F.F.ssh Im¿-Up-S-a-Iƒ-°p≈ I-gn-™ am-k-sØ td-j≥ ]-©-km-c-bpw F-√m Im¿-Up-Sa-Iƒ-°p-ap-≈ H-cp In-tem HmWw kv-s]-jy¬ ]-©-km-c-bpw sk-]v-Xw-_¿ 28 h-sc td-j≥ IS-I-fn¬ \n-∂v hn-X-c-Ww sN-øpsa-∂v Pn-√m k-ssπ Hm-^o-k¿ A-dn-bn-®p.

Iq-¯-¼-ew \nÀ-am-Ww: dn-t]mÀ-«v \-hw-_À \m-en-\v k-aÀ-¸n-¡pw

C-cn-ßm-e-°p-S: sk‚ v tPm-k^v-kv tIm-f-Pn¬ ]n-.Pn., Fw.-Fkv-.kn. am-Ø-am-‰n-Iv-kv hn-j-bØn¬ ]-´n-I-Pm-Xn h¿-K kw-hc-W ko-‰p-Iƒ H-gn-hp-≠v. Xm¬]-cy-ap-≈-h¿ tc-J-Iƒ k-lnXw 23 \v cm-hn-se 10 \v tIm-f-Pv Hm-^o-kn¬ lm-P-cm-I-W-sa-∂v {]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn-®p.

tdm-Uv kp-c£ - m t_m-[h -  - ¡ - c- W - w \-S¯ - n F-cp-a-s∏-´n: K-h-s◊‚ v l-b-¿ sk-°-≥-U-dn kv-Iq-fn-se ÃpU‚ v t]m-en-kv tI-U‰ - p-Iƒ - tdmUv kp-c-£m t_m-[-h-¬-°-cWw \-SØ - n. ko-‰v- _-¬‰ - pw sleva - ‰ - pw [-cn-® bm-{Xn-I¿ - ° - v anTmbn \-¬I - n A-`n-\μ - n-®pw, {Sm-^n°v \n-ba - w ew-Ln-®v hm-l\ - w HmSn-®h - ¿ - ° - v A-]I - S- ß - s - f Ip-dn-®v kq-N-\ \-¬-In-bp-am-Wv t_m-[h-¬-°-c-Ww \-S-Øn-b-Xv. ÃpU‚ v t]m-en-k Im-U‰ - p-Iƒ - ° - mbn \-S-Øp-∂ Hm-W-°m-e Iymºn-s‚ `m-K-am-bm-Wv ip-`-bm-{X F-∂ t]-cn-¬ ]-cn-]m-Sn kw-LS- n∏n-®X - v. F-cp-a-s∏-´n F-kv.sF.- F-≥ sI Ip-am-c≥ - , ko-\n-b¿ - kn-hn-¬ t]m-en-kv Hm-^o-k-¿ {io-tZ-hn, kn-hn-¬ t]m-en-kv Hm-^o-k-¿ km-P≥ - , F-kv.]n.kn. Hm-^o-k¿ - am-cm-b B-¬_ - ¿ - ´- v X-ºn, kn hn kn-¬P - n t\-Xr-Xzw \-¬I - n

Ip-Sn-sh-f-f ]-²-Xn-¡v 40 e-£w ]p-Øq¿: ]-©m-b-Øn-se C-fwXp-cp-Øn Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-°v 40 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®p.- Fw ]n hn≥-k‚ v Fw.F¬.F.bpsS B-kv-Xn hn-I-k-\-^-≠n¬ \n-∂m-Wp Xp-I A-\p-h-Zn-®-Xv.

Ir-X¿ Fw.F¬.F-bp-am-bn _\v-[-s∏-´p. Xp-S¿-∂v ]-≤-Xn-°v Xp-I A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂v ImWn-®v Fw.F¬.F. kw-kv-Ym-\ [-\-a-{¥n-°v I-sØ-gp-Xn. C-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ I-dp-I-amSv Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-bp-sS hn-iZ-hn-h-c-߃ B-cm-™p sIm≠v [-\-a-{¥n-bp-sS Hm-^o-kn¬ \n-∂pw H-cp I-Øv ]-©m-b-Ønse-Øn. I-Øv e-`n-®-tXm-sS-bmWv ]-©m-b-Øn-se ap-kv-enw eo-

kv-tIm-fÀ-jn-¸v hn-X-c-W-w \-S-¯n

tZ-io-b¸m-X ]p-\À\nÀ-an-¡-Ww : ap-kv-eow-eo-Kv

hm-Sm-\-∏-≈n: kp-∂n a-l-√v Atkm-kn-tb-j≥(F-kv.Fw.F) a-l-√v km-c-Yn-kw-K-a-hpw kvam¿-´v kv-tIm-f¿-jn-∏v hn-X-c-Whpw \-S-Øn. ]n F am-[-h≥ Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. k-øn-Zv ]n Fw F-kv X-߬ A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√-bn¬ D-∂-X-hn-P-bw t\-Sn-b-h¿-°p≈ A-hm¿-Uv Zm-\-hpw Fw.F¬.F \n¿-Δ-ln-®p. A-_q-_-°¿ i-h¿-hm-\n hnj-bm-h-X-c-Ww \-S-Øn. D-Ω¿ ap-kv -eym¿ I-Sp-ß-√q¿, sam-bvXo≥-Ip-´n ap-kv -eym¿ ]m-e-∏n≈n, kn hn ap-kv-X-^ k-Jm-^n, kw-km-cn-®p.

°≥, sI Zn-t\-iv cm-P kw-km-cn_-tbm-Kym-kv a-Æn-c I-tºm®p. Ãv,- am-en-\y \n¿-am¿-÷\ - πm‚ v F-∂n-h° - m-bn 43 e-£w cq-]b - pw am-‰n-h-®n-´p-≠v. _-tbm-Kym-kv πm‚n-\m-bn 16e-£w cq-] th-sd- n-cp-Øn-bn-´p-≠v. ]p-∂b - q¿: {Km-a] - © - m-bØ - v Cu bpw h-Ib h¿-jw 91,70,000 cq-]-bp-sS Ip-Snsh-≈-˛-ip-Nn-Xz ]-≤-Xn-Iƒ \-S- hm-Sm-\-∏-≈n: a-{Z-km cw-K-Øp∏m-°pw. Cu ta-Je - b - n¬ G-gp ]- ≈ A-[ym-]I - £m-aw ]-cn-lc - n≤-Xn-If - m-Wp \-S∏ - m-°p-I. ]p-∂- °p-hm≥ {]m-tZ-in-I X-e-Øn¬ bq¿ ]-©m-bØ - n-se A-©v, B- A¿-l-cm-b-h¿-°v ]-cn-io-e-\w dv hm¿-Up-I-fn-em-Wv B-Zy-am-bn \¬-I-W-sa-∂v k-a-kv-X tI-c-f ]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏m-°p-I. C-Xn- Pw C-øØ - p¬ ap-A√ - n hm¿-jn-I\m-bn c-≠p-e£ - w cq-]b - m-Wv h- tbm-Kw B-hi - y-s∏-´p. hm-Sm-\∏ - I-bn-cp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv.- C-Xp- ≈n td-©v Pw-Cø - Ø - p¬ ap-Ae - nIq-Sm-sX c-≠v, aq-∂v, A-©v, B- ao≥ P-\d - ¬ t_m-Un tbm-Kw kdv, G-gv, F-´v, 9,20 hm¿-Up-If - n¬ a-kX v- ap-^Ø - n-iv ^-fp-fp-dl - v amIp-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-I-fpw \-S-∏m- kv ss^-kv D-ZL v- m-S\ - w sN-bX v- p. °pw.

td-j³ ]-©-km-c 28 h-sc

ko-äp-IÄ H-gn-hv

Xr-iq¿: sN-dp-Xp-cp-Øn I-em-afi-ew Iq-Ø-º-ew ]p-\¿-\n¿am-W-Øn¬ A-gn-a-Xn-bp-s≠∂m-tcm-]n-®p-≈ tI-kn¬ {]mY-an-I A-t\z-j-W dn-t∏m¿-´v \hw-_¿ \m-en-\p k-a¿-∏n-°m-sa∂p Xr-iq¿ hn-Pn-e≥-kv Unssh-.F-kv-.]n. hn-Pn-e≥-kv tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®p. tI-c-f a-\p-jym-h-Im-i k-anXn kw-ÿm-\ I¨-ho-\¿ kptPm _n tPm-kv ^-b¬ sN-bv-X l¿-Pn-bn-em-Wv tIm-S-Xn t\-csØ A-t\z-j-W-Øn-\v D-Ø-chn-´n-cp-∂-Xv. \n¿-am-W Np-a-X-e G-s‰-SpØn-cp-∂ Ão¬ C≥-U-kv-{So-kv tI-c-f en-an-‰-Un-s‚ am-t\-Pnw-Kv U-b-d-Œ-dm-bn-cp-∂ tUm. F-kv jm-\-hm-kn-s\ {]-Xn-tcm-[-hIp-∏n-s‚ B-bp-t[m-]-I-c-W \n¿-am-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v kn-._n-.sF. I-Ã-Un-bn-se-Øv

Ip-Sn-sh-Å ip-Nn-Xz]-²X - n-¡v 91 e-£w

]-cn-io-e\ - w \Â-IW - w

tNm-Zyw sN-bv-Xn-cp-∂p. l¿-Pn°m-c-\p-th-≠n A-`n-`m-j-I-cmb tPm-k-^v Nn-d-Ω¬, C Un ss_-Pp lm-P-cm-bn.

kv-IqÄ A-Sp-¡-ft¯m-«-¯n-\v hn-¯p-]m-In Xr-{]-bm¿: h-e-∏m-Sv K-h.shmt°-j-W¬ l-b¿ sk-°≥-Udn kv-Iq-fn¬ hn-Zym¿-∞n-I-fp-sS kv-Iqƒ A-Sp-°-f-tØm-´-Øn-\v h-e-∏m-Sv Ir-jn Hm-^n-k¿ A-\nX hn-Øp-]m-In Xp-S-°-an-´p. Irjn-bp-sS {]-[m-\y-sØ-°p-dn-®v A-h¿ {]-`m-j-Ww \-S-Øn. slUv-an-kv-{S-kv hn cp-Iv-an-Wn, hn.F-®v.F-kv.C. {]n≥-kn-∏¬ kn-\n, ]n.Sn.F. {]-kn-U‚ v iin-I-e {io-h-’≥, A-\n-X, cmPp, kv-Iqƒ sN-b¿-am≥ ]n Fkv Im-hy kw-km-cn-®p.

A-Sm-«v _m-¦n \n-t£-]-I ]-²-Xn A-Sm-´v: ^m¿-ta-gv-kv k-l-I-cW _m-¶n-s‚ \n-t£-]-I kp-c£m ]-≤-Xn a-{¥n kn -F≥ _me-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. \n-t£-]-Xp-I-bp-sS ]-Øpi-X-am-\w k¿-°m-cn-s‚ \nt£-] kp-c-£m ]-≤-Xn-bn¬ A-S-®m-Wv _m-¶v Cu ]-≤-Xn-

bn¬ Aw-K-am-b-Xv. B-sI 145 tIm-Sn cq-] \n-t£-]-ap-≈ _m¶v hn-ln-X-am-b 15 e-£w cq-]bp-sS sN-°v A-Uv-an-\n-kv-t{S‰¿ ]n cm-a-N-{μ≥, a-{¥n kn F≥ _m-e-Ir-jv-W-\p ssI-amdn. kn F≥ tKm-hn-μ≥-Ip-´n A[y-£-\m-bn-cp-∂p.

Kv t\-Xr-Xzw ]-≤-Xn A-Xym-hiy-an-s√-∂v a-dp-]-Sn \¬-I-Wsa-∂v ]-©m-b-Øn-se ap-kv-enw eo-Kv saw-_¿-am-tcm-Sv B-h-iys∏-´-Xv. ap-kv-enw eo-Kv `-c-Ww ssIøm-fp-∂ ]-©m-b-Øn¬ kn.]n.F-Ωp-Im-c-\m-b Fw.F¬.F-sb c-l-ky-am-bn _-ln-jv-°-cn-°m≥ ap-kv-eo-Kv t\-Xr-Xzw t\-c-sØ Xo-cp-am-\n®n-cp-∂p.

sN-bv-Xp. ]-≤-Xn-bp-sS \-S-Øn∏n-\v A-©p e-£w cq-] sI A hn-------- - -- ----_v-Zp¬-Jm-Z¿ Fw.F¬.F \¬Im-sa-∂-dn-bn-®n-cp-∂p. F∂m¬ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-°v tam-t´m¿ hm-ßm-\pw tam-t´m¿ sj-Uv \n¿-an-°m-\pw Fw.F¬.F. ^-≠n¬ \n-∂pw Xp-I h-I-bn-cp-Øm≥ ]m-Sn-s√∂ km-t¶-Xn-I {]-iv-\-ap-b¿∂p. C-tXm-sS ]-©m-b-Øv A-[n-

a-e-bm-f I-hn-X-I-fn `m-h-\ \-ã-s¸-«p: _m-e-N-{µ³ h-S-t¡-S-¯v Xr-{]-bm¿: a-e-bm-f-I-hn-X-Ifn¬ `m-h-\ \-„-s∏-Sp-∂ Im-eL-´a - m-Wn-sX-∂v km-ln-Xy \n-cq]-I≥ _m-eN - {- μ≥ h-St- °-SØ - v. {^≥-kv {In-tb-‰o-hv t^m-d-Øns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ {]-kn-U≥kn tIm-fP - n¬ I-hn {io-\n-eb - w kp-Ip-am-cc - m-Pb - p-sS H-∂mw hm¿jn-I-tØm-S-\p-_-‘n-®v kw-LSn-∏n-® km-ln-Xy-k-tΩ-f-\w D-ZvLm-S\ - w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p At±-lw. b-Xo-{μ≥ Im-cb - n¬ A-\p-kva-c-W-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. t{]wem¬ s]m-t‰-°m-´v A-[y-£\ - mbn-cp-∂p. hm-k≥ s]-cn-tßm-´p-Ic, c-ho-{μ≥ h-e-∏m-Sv, in-h≥ Icm-©n-d, kn sI _n-tPm-bv, _m_p In-fn-b{- ¥, {^m≥-ko-kv h-S-

3

sIm-c-«n- ]©m-b-¯ne tIm-gn h-fÀ-¯Â ]-²-Xn Xp-S-§n

s_m-½ {]-ZÀ-i-\w B-cw-`n-¨p

_m-¦v \n-b-a-\w: ]-cn-io-e-\w 24 ap-XÂ

Xr-iq¿: hn-hn-[ _m-¶p-I-fn-se \n-b-a-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v sF._n-.]n-.F-kv. ]-co-£-bv°p X-bm-sd-Sp-°p-∂ D-tZymKm¿-Yn-Iƒ-°m-bn \m-j-W¬ Fw-tπm-bv-sa‚ v k¿-ho-kv h-Ip∏pw tI-c-f kw-ÿm-\ bp-h-P-\ t£-a-t_m¿-Upw kw-bp-‡-ambn 15 Zn-h-k-sØ ku-P-\y ]-cnio-e-\w \¬-Ip-∂p. Pn-√m Fwtπm-bv-sa‚ v Hm-^o-kn¬ sk-]vXw-_¿ 24\v B-cw-`n-°p-∂ ]-cnio-e-\ ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp°m-\m-{K-ln-°p-∂ X-e-∏n-≈n, sIm-Sp-ß-√q¿ Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©p-I-fp-sS ]-cn-[nbn¬ Dƒ-s∏-Sp-∂ D-tZym-Km¿-YnIƒ \n-›n-X t^m-d-Øn¬ bph-P-\ t£-a t_m¿-Un-s‚ Pn√m Hm-^o-kn-tem, Pn-√m Fwtπm-bv-sa‚ v Hm-^o-kn-tem At]-£ k-a¿-∏n-°-Ww. A-t]£m t^m-dw _-‘-s∏-´ Su¨ Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©pI-fn¬ e-`n-°pw. A-t]-£-I¿ _n-cp-Z-[m-cn-I-fm-bn-cn-°-Ww. B-Zyw A-t]-£ \¬-Ip-∂ 50 t]¿-°m-bn-cn-°pw {]-th-i-\w. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ 0480 2808060, 0487˛2331016 F-∂o \º-dp-I-fn¬ e-`n-°pw.

kochi/tcr

Nm-h-°m-Sv: Nm-h-°m-Sv \n-∂pw tN-‰p-h h-sc-bp-≈ tZ-io-b ]mX 17 ]p-\¿ \n¿-an-°W - s - a-∂v apkv-eow-eo-Kv Pn-√m {]-kn-U‚ v kn F-®v d-jo-Zv B-hi - y-s∏-´p. CXv- k-w_ - \ - v[ - a - m-bn s]m-Xp a-cm-aØp-hI - p-∏p a-{¥n hn sI C-{_mlnw Ip-™n-\p \n-th-Z-\w \¬In. I-gn-™ 20 h¿-j-am-bn Cu tdm-Uv A-‰I - p-‰] - W - n-Iƒ am-{Xw sN-bvX - p-hc - p-∂p. tdm-Un-s‚ tim-N-\o-bm-hÿ aq-ew Hm-t´m-dn-£I - ƒ t]mepw k-©-cn-°m≥ a-Sn-°m-Wn°p-Ib - m-W.v ]q¿-Wa - m-bpw ]p-Xn-

b tdm-Uv \n¿-Ωn-®v _n-‰p-an≥-sa°m-Uw D-]-tbm-Kn-®p d-_-ssdkv sN-øW - sa-∂m-Wv \n-th-Z\ - Øn¬ B-hi - y-s∏-´n-´p-≈X - v.

Pn-Ãm-Xe- Nmw]y³-jn-¸v 27\v ]p-∂-bq¿-°p-fw: Xm-bv-sImt≠m Pn-√m-X-e Nm-ºy≥-jn-∏v 27\v ]-cq¿ Unw-]m-e-kv Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ \-S-Øm≥ kwLm-SI - k - a - n-Xn Xo-cp-am-\n-®p. Pn√m ]-©m-b-Øv Ãm≥-Unw-Kv IΩn-‰n sN-b¿-am≥ B¿ ]n _jo¿ D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p.

th-X-\ hÀ-²-\-hv- F-Ãm am-[y-a Øm-]-\-§-fn-epw D-S³ \-S-¸n-em-¡-Ww Xr-iq¿: a-Po-Zn-b th-Pv- t_m¿Uv- ip-]m¿-i sN-bv-Xn-´p-≈ thX-\ h¿-≤-\-hv- F-√m am-[y-a ÿm-]-\-ß-fn-epw D-S≥ \-S-∏nem-°-W-sa-∂v- ]-{X-{]-h¿-ØI bq-Wn-b≥ hm¿-jn-I P-\d¬ t_m-Un B-h-iy-s∏-Sp∂p. th-Pv- t_m¿-Uv- \-S-∏n-em°m≥ B-h-iy-s∏-´p-≈ k-a-cß-fn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xn-\v- am-[ya {]-h¿-Ø-I¿-s°-Xn-tc D≠m-b {]-Xn-Im-c \-S-]-Sn-Iƒ DS-s\ A-h-km-\n-∏n-°-W-sa∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. {]kn-U‚ v- tPm-bv- Fw a-Æq¿ A[y-£-X h-ln-®p. sk-{I-´-dn hn Fw cm-[m-Ir-jv-W≥ dn-

t]m¿-´pw J-Pm-©n sI kn A\n¬-Ip-am¿ I-W-°pw A-h-Xcn-∏n-®p. t]mƒ am-Xyp A-\ptim-N-\ {]-ta-b-hpw an-\n ap-dnßm-tØ-cn kw-L-S-\m {]-ta-bhpw A-h-X-cn-∏n-®p. ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-Wn-b≥ \n-bp-‡ P-\-d¬ sk-{I-´-dn F≥ ]-fl-\m-`≥ A-`n-hm-Zy {]kw-Kw \-S-Øn. sI k-t¥m-jv, sI F≥ k-\n¬, Ir-jv-W-Ipam¿ s]m-Xp-hmƒ, F≥ {io-Ipam¿, k-°o¿ lp-ssk≥, a-RvPp Ip-´n-Ir-jv-W≥, C. k-emlp-±o≥, Pn. hn-P-b-Ip-am-c≥, kn. F. t{]-a-N-{μ≥, sI. Irjv-W-Ip-am¿ F-∂n-h¿ N¿-®bn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

I-SÂ-`n-¯n ]p-\À-\nÀ-½n-¡-W-sa-¶v sI ]n [-\-]m-e³ Fw.]n. sIm-Sp-ß-√q¿:F-dn-bm-Sv ]-©mb-Øn-se B-dm-´p-I-S-hn¬ H-cp In-tem-ao-‰¿ h-cp-∂ I-S¬-`n-Øn ]p-\¿ \n¿-Ωn-°W - s - a-∂v sI ]n [-\-]m-e≥ Fw.]n. ap-Jy-a-{¥ntbm-Sv B-hi - y-s∏-´p. B-dm-´p-IS- h - n¬ I-St- e-‰w aqew ho-Sv \-„s - ∏-´h - s - c k-μ¿-in°p- h m- s \- Ø n- b - X m- b n- c p- ∂ p Fw.]n. 30 h¿-ja - m-bn bm-sXm-cp A-‰-Ip-‰-∏-Wn-I-fpw \-S-°m-Ø I-S¬ `n-Øn D-S≥ ]p-\¿-\n¿-Ωn®n-s√-¶n¬ 100e-[n-Iw ho-Sp-Iƒ I-Ss - e-Sp-°p-sa-∂ \n-eb - n-em-Wv. I-S-∏p-d-Øv F-Øn-b Fw.]n.°v ap-∂n¬ ssh-Zyp-Xn hn-f-°p-Iƒ

I-Øm-Ø-Xv ap-X¬ \n-c-h-[n ]cm-Xn-I-fm-Wv \m-´p-Im¿ D-b¿Øn-bX - v. I-S¬-`n-Øn-bp-am-bn _-‘s∏-´v D-∂-X D-tZym-K-ÿ-cp-sS tbm-Kw hn-fn-®v tN¿-°p-sa-∂pw Fw.]n.]-d™ p. sI ]n kp-\n¬Ip-am¿, Sn Fw Ip-™p-sam-bvXo≥, hn F-kv A-cp¨-cm-Pv, ]n F-®v \m-k¿ F-∂n-h-cpw Fw.]n.tbm-sSm-∏w D-≠m-bn-cp∂

ip-Nn-Xz ku-lr-Z ]-²X - n Xr-iq¿:tk-{I-Uv

tIm¨-sh‚ v F¬-.]n. kv-Iq-fnse ip-Nn-Xz ku-lr-Z ]-≤X - n ipNn-Xz an-j≥ Pn-√m A-kn- v tIm-˛H - m-Un-t\-‰¿ \-Po-a So-®¿ DZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. am-en-\yw D-]t- bm-Kn-®v h-fa - p≠m-°m-\pw A-Xn¬-\n-∂p-≈ B-Zm-bw ]m-h-s∏-´ tcm-Kn-I-sf k-lm-bn-°m≥ D-]-tbm-Kn-°m\pw hn-Zym¿-Yn-Iƒ Xo-cp-am-\n-®p. sl-Uv-an-kv-{S-kv kn-ÿ KoXn a-cn-b, ]n-.Sn.-F. {]-kn-U‚ v k-t¥m-jv, ssh-kv {]-kn-U‚ v kp-\n¬, kp-[o¿, kn F-kv Po\, Ir-jvW - c - m-aN - {- μ≥ kw-km-cnlm¿-´v ®p.

]n kn Nm-t¡m Fw.]nbp-sS h-k-Xn-bn-te-¡v \n-th-Z-\ k-a-À-¸-W am-À-¨v 24\v Xr-iq¿: ]n kn Nm-t°m Fw.]n.bp-sS h-k-Xn-bn-te°v Cu am-kw 24\v \n-th-Z-\ k-a-¿-∏-W am-¿-®v kw-L-Sn-∏n°p-sa-∂v F-≥.F-®v.17 B£-≥ Iu-¨-kn-¬ `m-c-hm-lnI-ƒ hm-¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. _n.H.Sn. ]-≤-Xn d-±m-°pI, 30 ao-‰-¿ ho-Xn-bn-¬ \m-eph-cn-∏m-X k-¿-°m-¿ Nn-e-hn-¬ \n-¿-an-°p-I, \-„-s∏-Sp-∂ `qan-°v ]-I-cw `q-an k-ao-]-{]-tZi-Øp X-s∂ hm-ßm-≥ B-h-

iy-am-b Xp-I-bpw A-¿-l-am-b ]p-\-c-[n-hm-k-hpw \-„-]-cnlm-c-am-bn \-¬-Ip-I F-∂o B-h-iy-ß-ƒ D-∂-bn-®m-Wv am-¿-®v. cm-hn-se 10\v tIm-¿-∏td-j-≥ Hm-^o-kn-\v ap-∂n-¬ \n-∂m-cw-`n-°p-∂ am-¿-®v {]^. km-dm tPm-k-^v D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. k-a-c-k-an-Xn P-\-d-ev I¨-ho-\-¿ lm-jnw tN-μm-ºn≈n, B-£-≥ Iu-¨-kn-¬ `mc-hm-ln-I-fm-b F Pn [-¿-Ω-cXv-\w, kn sI in-h-Zm-k-≥, \q-

dp-±o-≥ H-cp-a-\-bq-¿ hm-¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn-¬ ]-s¶-Sp-Øp.

sk-an-\mÀ 25\v Xr-iq¿: P-am-A-sØ C-kv-em-an Pn-√m I-Ω-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ -Cu-Pn-]v-Xv, kn-dn-b, P\m-[n-]-Xy I-im-∏p-I-fpw \n-e]m-Sp-I-fp-sS cm-{„o-b-hpw- F∂ hn-j-b-Øn¬ sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n-®-°pw. sk-]v-Xw_¿ 25\v ssh-Io-´v \m-en-\v kmln-Xy A-°m-Z-an N-ß-ºp-g lmfn¬ \-S-°p-w.

sIm-c-´n: kw-ÿm-\ ]uƒ-{Sn hn-I-k-\ tIm¿-∏-td-j≥ \-S-∏nem-°p-∂ tIm-gn h-f¿-ج {Kmaw ]-≤-Xn-°v sIm-c-´n {Km-a-]©m-b-Øn¬ Xp-S-°-am-bn. Hmtcm \n-tbm-P-I-a-fi-e-Øn¬ \n-∂pw sX-c-s™-Sp-Ø {Km-a-]©m-b-Øn-em-Wp ]-≤-Xn \-S-∏nem-°p-∂-Xv. 2500 ho-´-Ω-am¿-°v aq-∂p tIm-gn-I-tf-bpw A-©v In-temho-Xw tIm-gn-Øo-‰-bp-am-Wv Cu]-≤-Xn {]-Im-cw \¬-Ip-∂-Xv. 52 Zn-h-kw {]m-b-ap-≈ {Km-a-{]n-b C-\-Øn¬-s∏-´ tIm-gn-I-sf-bmWv hn-X-c-Ww sN-bv-X-Xv. H-cp- h¿-jw i-cm-i-cn 200 apX¬ 225 ap-´-Iƒ-h-sc C-h-bn¬ \n-∂p e-`n-°pw. ]uƒ-{Sn hn-Ik-\ tIm¿-∏-td-j≥ hn-I-kn-∏n-

s®-Sp-Ø Cu {]-tXy-I C-\w tIm-gn-s°m-∏w {]-Xn-tcm-[-a-cp∂p-Iƒ tN¿-Ø tIm-gn-Øo-‰bp-am-Wv \¬-Ip-∂-Xv. 12.5 e£w cq-]-ho-Xw sN-h-h-gn-®m-Wv Hm-tcm {Km-a-Øn-epw Cu ]-≤Xn \-S-∏n-e-hm-°p-∂-Xv. tIm-gn-h-f¿-Ø-en¬ kz-bw ]-cym-]v-X-X t\-Sp-hm≥ ho-´-Ωam¿-°v k-lm-bn-°p-I-bm-Wv ]≤-Xn-bp-sS e-£yw. ]-≤-Xn-bpsS D-Zv-Lm-S-\w _n Un tZ-h- n Fw.-F¬.F \n¿-Δ-ln-®p. sIm-c-´n {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v a-t\-jv sk-_mÃy≥ A-≤y-£-\m-bn-cp-∂p. ]uƒ-{Sn hn-I-k-\ tIm¿-∏-tdj≥ t{]m-{Kmw tIm-Hm-Un-t\‰¿ {io-Ip-am¿, {Km-a-]-©m-bØv Aw-K-߃ ]-s¶-Sp-Øp.

Npcp¡¯nÂ

I-®n-¡p-¯n ]m-ew þ-Ip-−p-I-S-hv ]m-ew tdm-Un-\v 75 e-£w cq-] H-cp-a-\-bq¿: {Km-a-]-©m-b-Øn-se -I-Æn-°p-Øn ]m-ew -˛Ip-≠p-I-S-hv ]m-ew tdm-Un-s‚ \n¿-am-W-Øn-\m-bn sI hn A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ Fw.-F¬.F.bp-sS {]m-tZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠n¬-\n-∂pw 75 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®p. -H-cp-a-\-bq-cnse c-≠v, \m-ev, A-©v, B-dv, G-gv F-∂o hm¿-Up-I-sf _‘n-∏n-°p-∂ tdm-Um-Wn-Xv. -\n¿-am-W {]-hr-Øn- D-S≥ B-cw`n-°pw. C-Xp Iq-Sm-sX h-S-t°-°m-Sv {Km-a-]-©m-b-Øn¬ A¿-l-cm-b-h¿-°v ssh-Zyp-Xn I-W-£≥ e-`y-am-°p-∂-Xn-\v C-e-Iv-{Sn-Iv t]m-Ãp-Iƒ ÿm-]n-°m≥ 35.900 cq-]-bpw A-\ph-Zn-®n-´p-≠v.

I¬-kyq-aÀ s^-Uv an-\-d hm-«À D-Â-]m-Z-\ cw-K-t¯-¡v h-S-°m-t©-cn: an-\-d¬ hm-´¿ D-ev-]m-Zn-∏n-°p-∂-Xn-\v I¨k-ayq¿-s^-Uv `m-c-X-∏p-g-tbm-c-Øv A-\p-tbm-Py-am-b ÿew I-s≠-Øn. am-b-∂q-cn¬ Jm-Zn-bp-sS ssI-h-i-ap-≠m-bncp-∂ ÿ-e-am-Wv {Xn-th-Wn {_m≥-Uv ip-≤-P-ew D-¬-]m-Zn∏n-°p-∂-Xn-\m-bn I-s≠-Øn-b-Xv. 30000 en-‰¿ ti-jn-bp-≈ an-\-d¬ hm-´¿ πm‚m-Wv C-hn-sS ÿm-]n-°p-I. ]-c-am-h-[n Ip-d-™ hn-e-bv-°v sh-≈w hn-]-Wn-bn¬-hn¬-°p-I-bm-Wv e-£yw

eqÀ-±v I-¯o-{U-en km-ln-Xy inÂ-¸-im-e Xr-iq¿: eq¿-±v sa-{Xm-t∏m-eo-Ø≥ I-Øo-{U-en¬ kw-L-Sn∏n-® km-ln-Xy c-N-\m ]-cn-io-e-\ Iymw-]v kn-∏n ]-≈n-∏pdw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. en-kn A-[y-£-bm-bn-cp-∂p. IY,I-h-Xn, te-J-\w F-∂o hn-`m-K-ß-fn¬ ¢m-kp-Iƒ \-S∂p. ^m.tPm-kv ]q-tØm-en-∏-d-ºn¬ B-ap-J-{]-`m-j-Ww \S-Øn. tPm-jn Nn-d-Ω¬, ^m. B‚-Wn ta-t®-cn-∏-Sn, ^m.sU-∂n Nn-d-b-Øv, tPm-k-^v Nm-e-°¬, tPm-bv tXm´m≥ Xp-S-ßn-b-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

Im-d-f-¯v In-WÀ \nÀ-am-Ww Im-d-fw: {Km-a-]-©m-b-Øn¬ Ip-Sn-sh-≈ In-W¿ \n¿-am-WØn-\v ]-≤-Xn X-bm-dm-°n. 2,25,000 cq-] ]-≤-Xn \-S-Øn-∏n\m-bn ]-©m-b-Øv h-I-bn-cp-Øn-bn-´p-≠v. ]-©m-b-Øn-se P-\-d¬ hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ 15 Ip-Spw-_-߃-°v ]-≤-Xn {]tbm-P-\-s∏-Spw. Hm-tcm Ip-Spw-_-Øn-\pw 15,000 cq-] ho-X-amWv C-Xn-\m-bn A-\p-h-Zn-®n-´p-≈-Xv. H-cp am-k-Øn-\p-≈n¬ ]-≤-Xn-°m-h-iy-am-b Xp-I hn-X-c-Ww sN-øp-sa-∂v ]-©m-bØv A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

tlm-an-tbm Un-kv-s]³-k-dn A-\p-h-Zn-¨p ssI-∏-d-ºv: {Km-a-]-©m-b-Øn¬ ]p-Xn-b tlm-an-tbm Un-kvs]≥-k-dn A-\p-h-Zn-®p. Un-kv-s]≥-k-dn-°m-bn sI-´n-Sw \n¿-an-°p-∂-Xn-\v a-{¥n kn F≥ _m-e-Ir-jv-W-s‚ {]m-tZin-I hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂pw Xp-I A-\p-h-Zn-®p. \n-e-hnse B-bq¿-th-Z Un-kv-s]≥-k-dn-°p k-ao-]w \n¿-am-Ww DS≥ Xp-S-ßpw. sI-´n-Sw \n¿-an-°p-∂-Xp-h-sc B-bq¿-th-Z Unkv-s]≥-k-dn-bp-sS Xm¬-°m-en-I sj-Un-em-bn-cn-°pw tlman-tbm Un-kv-s]≥-k-dn {]-h¿-Øn-°p-I.

ho-«p-ap-ä-s¯m-cp ap-«-t¡m-gn ]-²-Xn t]m¿-°p-fw: ho-´p-ap-‰-sØm-cp ap-´-t°m-gn ]-≤-Xn t]m¿°p-fw ]-©m-b-Øn¬ \-S-∏m-°n. C-tXm-S-\p-_-‘n-® ap-´t°m-gn-I-fp-sS hn-X-c-Ww ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v \n¿-h-ln®p. a-ßm-Sv sh-‰-dn-\-dn k-_v-sk‚-dn-¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ ]©m-b-Øn-se ]-Xn-aq-∂p hm¿-Up-I-fn-se-bpw Kp-W-t`m‡m-°ƒ-°v ap-´-t°m -gn-I-sf hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v hn-Pn-e tam-i A-[y-£-X h-ln-®p. tUm. {]n-b ]-\-°¬ ]-≤-Xn hn-i-Zo-I-c-Ww \-S-Øn. ]-©m-bØw-K-ß-fm-b ]n Fw -tkm-a≥, do-\ t]mƒ-k≥, kn -in-hIp-am¿, j-d-^p-±o≥, Aw-_n-I a-Wn-b≥, i-Ip-¥-f {io-[c≥ ]-s¶-Sp-Øp.

_-Êp-I-fn th-K-¸q-«v H-tÎm-_À c-−n-\-Iw Øm-]n-¡-Ww Xr- i q¿: Pn- √ - b n¬ F- √ m _ p- I - f n- e pw H- t Œm- _ ¿ c- ≠ n\- I w th- K - ∏ q- ´ v ÿm- ] n- ° - W sa- ∂ v B¿.Sn.H. \n¿- t ±- i n- ® p. \n- e - h n- e p- ≈ th- K - ∏ q- ´ v tI- S pXo¿- ° p- I - t bm am- ‰ n- ∏ n- S n- ∏ n°p- I - I - t bm sN- ø - W w. A- X - X v B¿.Sn.H./tPmbn‚ v B¿.Sn.H. Hm- ^ nkp- I -

fn¬ H- t Œm- _ ¿ c- ≠ n- \ - I w hml- \ - ß ƒ ]- c n- t im- [ - \ - b v - ° v lm- P - c m- ° n ko¬ sN- b v - X v hm- ß - W w. a- e - ∏ p- d - Ø v A- S p- Ø - S pØp- ≠ m- b hm- l - \ m- ] - I - S - ß sf- Ø p- S ¿- ∂ mWv th- K - ∏ q- ´ v ]cn- t im- [ - \ I¿- i - \ - a m- ° n- b ncp- ∂ p.

Thejas Epaper thrissur Edition 2013-09-22  

Thejas Epaper thrissur edition. 2013-09-22