Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/TCR

emÂ-Pn h-[w: H-cmÄIq-Sn A-d-ÌnÂ

Adnbn-¸pIÄ

F-Iv-kv t{K-jy hn-X-c-Ww C-¶pw \m-sf-bpw Xr-iq¿: Pn-√-bn¬ H-cp-h¿-jØn-e-[n-I-am-bn ]q-´n-°n-S-°p∂ hy-h-km-b ÿm-]-\-ß-fnse sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v Hm-WtØm-S-\p-_-‘n-®v k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-® F-Iv-kv t{K-jy hnX-c-Ww C-∂pw \m-sf-bpw (hymgw, sh-≈n) cm-hn-se 10.30 apX¬ ssh-Io-´v A-©p a-Wn-hsc hn-X-c-Ww sN-øp-w. sXm-gnem-fn-Iƒ-°v C-.F-kv-.sF Im¿tUm, ÿm-]-\w \¬-In-b Xncn-®-dn-b¬ Im¿-tUm lm-P-cm°n Xp-I ssI-∏-‰mw. sIm-Sp-ß√q¿, Nm-h-°m-Sv, Xr-iq¿ Xm-eq°p-I-fn-se ]q-´n-°n-S-°p-∂ Ib¿ k-l-I-c-W kw-L-ß-fnse sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v b-Ym{I-aw sIm-Sp-ß-√q¿, A-kn. te_¿ Hm-^o-kv, Nm-h-°m-Sv A\m-´n-I ]-©m-b-Øv Ip-Sp-w-_-{io Hm-Ww hn-]-W-\-ta-f Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn. te-_¿ Hm-^n-kv, sN-ºq°m-hv A-kn. te-_¿ Hm-^nkv kn kn {io-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p F-∂n-hn-S-ß-fn-epw a-‰p ÿm-]\-ß-fn-se sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v A-ø-t¥m-fn-se Pn-√m te-_¿ Hm-^o-kn-epw Xp-I hn-X-c-Ww sN-øpw.

10-þmw X-cw Xp-ey-Xm ]-co-£: c-Pn-kv-t{S-j³ 13 h-sc

Xr-iq¿:kw-ÿm-\ km-£-cXm an-j-\pw s]m-Xp-hn-Zym-`ymk h-Ip-∏pw kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ 10-˛mw X-cw Xp-ey-X tIm-gv-kn-s‚ c-Pn-kvt{S-j≥ \m-sf h-sc \o-´n-b-Xmbn tIm-˛ Hm¿-U-n-t\-‰¿ A-dnbn-®p. 100 cq-] ss^-t\m-Sp-IqSn-bm-Wv A-t]-£ -k-a¿-∏nt°-≠-Xv. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃ ˛0487-˛2365024, 9447618527 F-∂o t^m¨ \-º-dp-I-fn¬ e-`n-°pw.

C-¶p \-S-t¡-−n-bn-cp-¶ taÂ-im-´n \-dp-s¡-Sp-¸v am-än-h-¨p Kp-cp-hm-bq¿: C-∂p \-S-t°-≠nbn-cp-∂ Kp-cp-hm-bq¿ ta¬-im¥n \-dp-s°-Sp-∏v tIm-S-Xn D-Øc-hn-s\ Xp-S¿-∂v am-‰n-h-®-Xm-bn tZ-h-kzw A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿ Adn-bn-®p. ta¬-im-¥n \n-b-a-\Øn-se am-\-Z-Wv-U-ß-sf tNmZyw sN-bv-Xv Nm-h-°m-Sv ap≥-kn^v tIm-S-Xn-bn¬ \¬-In-b l¿Pn-bn-se hn-[n-sb Xp-S¿-∂m-Wv \-dp-s°-Sp-∏v am-‰n-b-Xv. ap≥-kn^v tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-s\-Xn-sc tZ-h-kzw A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰-dpw t£-{Xw X-{¥n-bpw Nm-h-°m-Sv k-_v tIm-S-Xn-bn¬ A-∏o¬ ka¿-]n-®n-´p-≠v. Cu hn-j-b-hp-ambn _-‘-s∏-´v ]-c-ta-iz-c≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sv \¬-In-b dn-´v l¿Pn ssl-tIm-S-Xn-bn¬ \n-e-hnep-≠v. Cu km-l-N-cy-Øn-emWv \-dp-s°-Sp-∏v am-‰n-sh-°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. ta¬-im-¥n \nb-a-\-Øn-\m-bn ]-c-ta-iz-c≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sv \¬-In-b A-t]£ ]-cn-K-Wn-°m-\pw C-t±-lsØ Iq-Sn-°m-gv-N-bn¬ Dƒ-s∏Sp-Øp-hm-\p-am-Wv ap≥-kn-^v tIm-S-Xn \n¿-tZ-in-®n-cp-∂-Xv. tZh-kz-sØ-bpw X-{¥n-tb-bpw FXn¿-£n-bm-°n-bm-Wv tIm-S-Xnsb A-≠-em-Sn ]-c-ta-iz-c≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sv tIm-S-Xn-sb k-ao]n-®n-´p-≈-Xv.

Xr-iq¿: bq-Øv tIm¨-{K-kv Aø-t¥mƒ a-fi-ew ssh-kv {]kn-U‚ v em¬-Pn sIm-≈-∂q-cns\ sh-´ns°m-e-s∏-Sp-Øn-b kw-`-h-Øn¬ Kq-Vm-tem-N\bn¬ ]-s¶-Sp-Ø H-cp {]-Xn-sb Iq-Sn sh-Ãv kn.sF.- F cm-a-N{μ-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]men-kv kw-Lw A-d-Ãv sN-bv-Xp. Xr-iq¿ a-®n-߬ se-bn-\n¬ hnt‚-Pv tdm-b¬ A-∏m¿-´v-sa‚n¬ Xm-a-kn-°p-∂ aT-Øn¬-∏-dºn¬ A-\q-]m-Wv A-d-Ãn-em-bXv. em¬-Pn h-[-t°-kn¬ A-dÃn-em-b {]-Xn-Iƒ-°p km-ºØn-I k-lm-b-hpw hm-l-\kuI-cy-hpw A-\q-]v \¬-In-bn-cp∂p-sh-∂v sX-fn-™-Xm-bn t]men-kv ]-d-™p. sh-Ãv Fkv.sF.- kq-c-Pv, ko-\n-b¿ kn.]n.H-am-cm-b Sn Un _n-Pp, apc-fn, tXm-a-kv, kp-\n¬-Zm-kv, hnPo-jv F-∂n-h¿ A-d-Ãv sN-bv-X kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p.

12 k-]v-Xw-_¿ 2013 hymgw

\yq-\-]-£ kv-tIm-fÀ-jn-¸v Xr-iq¿: Nm¿-t´-Uv A-°u-≠≥kn tIm-Ãv B‚ v h¿-°v A-°u≠≥-kn I-º-\n sk-{I-´-dn Xp-Sßn-b tIm-gv-kp-Iƒ sN-øp-∂ apkvenw, {In-kv-Xy≥, kn-Jv, _p-≤ ]m-gv-kn hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v kwÿm-\ \yq-\-]-£ t£-a h-Ip∏v kv-tIm-f¿-jn-∏v \¬-Ip-∂p. ^u-t≠-j≥/tIm-a¨ s{]m-^n-jy≥-kn sS-Ãn-\v ]Tn°p-∂-h¿-°v 6000 cq-]-bpw C‚¿ ao- U n- t b- ‰ v / F- I v - k n- I yq- ´ o- h v ss^-\¬/s{]m-^-j-W¬ tImgv-kn-\v ]Tn-°p-∂ h¿--°v 12000 cq] ho-X-hp-am-Wv kv tIm-f¿-jn∏v. A-t]-£-I-cp-sS hm¿-jn-I h-cp-am-\w c-≠-c e-£w cq-]bn¬ I-hn-b-cp-Xv. 20 i-X-am-\w kv-tIm-f¿-jn-∏p-Iƒ {In-kv-Xy≥ k-ap-Zm-b-Øn¬-s∏-´-h¿-°pw 30 i-X-am-\w s]¨-Ip-´n-Iƒ-°p-ambn kw-h-c-Ww sN-bv-Xn-cn-°p∂p. _n-.]n-.F¬.hn-`m-K-°m¿°v ap≥-K-W-\ \¬-Ipw. C≥-Ãn-

XriqÀ sa-Un-¡Â tIm-f-Pv {]-[m-\ Im³-kÀ Nn-InÂ-k-mtI-{µ-am-¡pw

]m-e-°m-Sv: Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-sb a-[y tI-c-f-Øn-se {]-[m-\ Im≥-k ¿ Nn-In¬-km tI-{μ-am-bn D-b¿Øp-∂-Xn-\v ap≥-ssI-sb-Sp-°psa-∂v ]n sI _n-Pp Fw.]n. ]-d™p. Im≥-k¿ tcm-K-hp-am-bn _‘-s∏-´v Nn-In-¬-k-s°-Øp-∂h-cp-sS F-Æw A-\p-Zn-\w h¿-[n°p-∂ km-l-N-cy-Øn-em-Wv Cu \n-e-bn-ep-≈ hn-I-k-\ {]h¿-Ø-\-߃ \-S-∏m-°p-∂-Xn\m-bn Xo-cp-am-\n-®-Xv. Cu co-Xnbn-ep-≈ {]-h¿-Ø-\-Øn-s‚ B-Zy-L-´-am-bm-Wv Io-tam tU sI-b¿ sk‚-dn-\v {]m-tZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂v H-cp tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®-sX-∂pw Fw.]n. ]-d-™p. Nn-In-¬-k [-\-k-lm-b-ßsfm-∂pw e-`n-°m-sX h-cp-∂ km-[m-c-W-°m¿-°v km-º-ØnI ti-jn-bn-s√-∂ Im-c-W-Øm ¬ sa-®-s∏-´ Im≥-k¿ tcm-K NnI-¬ k-e-`n-°m-sX h-cp-∂p-≠v. C-Ø-c-°m¿-°v sa-®-s∏-´-Xpw sN-e-hv Ip-d-™-Xp-am-b Nn-In¬k s]m-Xp B-tcm-Ky kw-hn-

Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ \-S-∏m-°p-∂ Io-tam tU sI-b¿ sk‚¿ ]-≤-Xn-bp-sS in-em-ÿm-]-\w ]n sI _n-Pp Fw.]n. \n¿-h-ln-°p-∂p [m-\-Øn-eq-sS e-`y-am-°p-I-sb- \w, Fw.]n ^-≠n¬ \n-∂pw Io- k‚¿ ]-≤-Xn-bp-sS in-em-ÿm∂ D-t±-iy-tØm-sS-bm-Wv sa- tam tU sI-b¿ sk‚¿ B-cw- ]-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cpUn-°¬ tIm-f-Pn¬ Io-tam tU `n-°p-I-sb-∂ {In-bm-fl-I \n¿- ∂p Fw.]n. Xy-iq¿ sa-Un-°¬ sI-b¿ sk‚¿ B-cw-`n-°p-∂- t±-i-Øn-\v \¬-In-b Aw-Ko-Im- tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ IoXn-\v H-cp tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn- c-am-bn B-Wv Im-Wp-∂-Xv. C- tam tU sI-b¿ sk‚¿ h-cp-∂®-sX-∂pw Fw;]n ]-d-™p. Xy- Xn¬ G-sd k-t¥m-j-ap-s≠- Xv ]m-e-°m-Sv, Xy-»q¿, a-e-∏p-dw Pn-√-I-fn-se km-[m-c-W-°m-cm»q¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-s\ an- ∂pw Fw.]n ]-d-™p. sa-Un-° ¬ tIm-f-Pn¬ \-S- b tcm-Kn-Iƒ-°v h-en-b B-izm\n B¿.kn.kn-bm-°n D-b¿Øp-sa-∂ k¿-°m¿ {]-Jym-]- ∏m-°p-∂ Io-tam tU sI-b¿ s k-I-c-am-hp-sa-∂-Xm-Wv C-Ø-c-

c-−p Pq-\n-bÀ tUm-ÎÀ-amÀ-¡v k-kv-s]³-j³

ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv: te-Uo-kv tlm-Ã-en-te-°p a-Zy-°p-∏n h-ens®-dn-™v Fw._n._n.F-k.v hnZym¿-Yn-\n-°p ]-cn-t°-‰ kw-`-hØn¬ c-≠p Pq-\n-b¿ tUm-Œ¿-amsc A-t\z-j-W-hn-t[-b-am-bn kkv-s]≥-Up sN-bv-Xp. Pq-\n-b¿ tUm-Œ¿-am-cm-b B-t‚m, tSm-_n F-∂n-h-sc-bm-Wv t]-cm-aw-K-ew t]m-en-kv \-S-Øn-b A-t\z-j-W dn-t∏m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ {]n≥-kn-∏¬ tUm. kp-[o-{μtLm-jv k-kv-s]≥-Uv sN-bv-XXv. I-gn-™-bm-gv-N-bn-em-Wv kw`-hw \-S-∂-Xv. B-Uw-_-c Im-dn-se-Øn-b tUm-Œ¿-am¿ ]-Ø-Sn D-b-c-ap-≈ a-Xn-en-\p ap-I-fn¬ Iq-Sn te-UotN-e-°-c: ar-Km-ip-]-{Xn-bn¬ kv tlm-Ã-en-te-°p a-Zy-°p-∏nhn-Pn-e≥-kv sd-bv-Uv. ar-Km-ip-]- sIm-≠v F-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. {Xn-bn¬ Ir-{Xn-aw \-S-°p-∂-Xmbp-≈ ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-bncp-∂p sd-bv-Uv. Xn-cp-h-\-¥-]pcw {]-tXy-I I¨-tkmƒ-sa‚ v hn-Pn-e≥-kv Un-∏m¿-´v-sa‚ v AUo-j-W¬ U-b-d-Œ¿ tUm. sP. tam-l-\-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep-≈ hn-Pn-e≥-kv kw-L-am-Wv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-b-Xv. tN-e°-c B-ip-]-{Xn-bn¬ ap-ºp-≠mbn-cp-∂ tUm-Œ¿ {]-h¿-Ø-\ Xr-iq¿:]-S-e ]n-W-°-߃ amk-a-b-Øn-\v ti-j-hpw B-ip-]- ‰n-sh-®m¬ ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv {Xn Xp-d-∂v a-cp-∂p-I-fpw Im-en- sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-s‚ hn-IØo-‰-I-fpw a-‰pw Hm-t´m-dn-£- k-\w th-K-Øn-em-Ip-sa-∂v ]n bn¬ I-S-Øp-∂-Xm-bn hn-Pn-e≥- sI _n-Pp Fw.]n ]-d-™p. ap-fkn-\v ]-cm-Xn e-`n-®n-cp-∂p. ap- ¶p-∂-Øp-Im-hv s\-©p-tcm-KmJy-a-{¥n-bp-sS kp-Xm-cy tI-c- ip-]-{Xn-bn-se sU -sI-b¿ Iofw ]-cn-]m-Sn-bn¬ cm-{„o-b ]m¿- tam sX-dm-∏n hm¿-Un-s‚ in-em´n-Iƒ \¬-In-bn-´p-≈ ]-cm-Xn- ÿm-]-\w \n¿-ln-°p-I-bm-bnsb Xp-S¿-∂m-Wv hn-Pn-e≥-kv cp-∂p A-t±-lw. sa-Un-°¬ kw-Lw A-t\z-j-W-Øn-s\- tIm-f-Pn¬ ]-cn-l-cn-°m≥ I-gnØn-b-Xv. hn-Pn-e≥-kv kw-Lw bm-Ø hn-[w {]-iv-\-߃ HF-Øn-b-X-dn-™v hn-hn-[ £o- ∂pw X-s∂ C-√. Im≥-k¿ Nn-In-’m cw-Kc-I¿-j-I kw-Lw {]-Xn-\n-[nI-fpw £o-c-I¿-j-I-cpw ÿ-e- sØ G-‰-hpw h-en-b tI-{μ-amØv X-Sn-®p-Iq-Sn. ar-Km-ip-]-{Xn- bn sa-Un-°¬ tIm-f-Pv am-dpw. bn¬ C-∂pw ]-cn-tim-[-\ \-S- ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un-°¬ Øp-sa-∂v hn-Pn-e≥-kv kw-Lw tIm-f-Pv kw-ÿm-\-Øv X-s∂ G-‰-hpw h-en-b sa-Un-°¬ A-dn-bn-®p.

ar-Km-ip-]-{Xn-bn hn-Pn-e³-kv sd-bv-Uv

c-≠mw-\n-e-bn-se ap-dn-bn-en-cp∂p ]Tn-°p-I-bm-bn-cp-∂ aq∂mw-h¿-jw Fw._n._n.F-k.v hn-Zym¿-Yn-\n-bm-b Zo-]v-Xn-°p P\¬-Nn-√p-Iƒ X-I¿-∂m-Wp ]cn-t°-‰-Xv. cm-{Xn 11\m-Wv kw-`-hw. {]n≥kn-∏¬ \¬-In-b ]-cm-Xn-sb-XpS¿-∂m-Wv t]-cm-aw-K-ew t]m-enkv A-t\z-j-Ww \-S-Øn-b-Xv. hnZym¿-Yn-\n-Iƒ \¬-In-b hn-h-cØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Im-dns\ Np-‰n-∏-‰n \-S-Øn-b A-t\z-jW-Øn-em-Wv {]-Xn-I-sf-°p-dn-®v kq-N-\ e-`n-®-Xv. A-tX-k-a-bw, kw-`-hw H-Xp-°n-Øo¿-°m-\pw Ip-‰w k-ao-]-sØ Xm-a-k-°m-cmb A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fnI-fp-sS t\-sc Np-a-Øm-\pw {iaw \-S-∂n-cp-∂p.

]-S-e¸n-W-¡-§Ä am-än-h-¨m tIm-f-Pn-sâ hn-I-k-\w th-K-¯n-em-hpw: _n-Pp Fw.]n. tIm-f-Pm-sW-∂pw Fw.]n A-`n{]m-b-s∏-´p. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv {]n≥kn-∏¬ kn kp-[o-{μ-tLm-jv A-[y-£-X h-ln-®p. s\-©ptcm-Km-ip-]-{Xn kq-{]-≠v B¿ alm-tZ-h≥, h-S-°m-t©-cn tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw F-kv G-en-bm-Ω, ap-≠-Ønt°m-Sv ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI A-Pn-Øv-Ip-am¿, A-h-Wq¿ {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v cm-tP-{μ≥ A-c-ß-Øv, ap-f-¶p∂-Øp-Im-hv ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI sP tZ-h- n, sa-Un°¬ tIm-f-Pv kq-{]-≠v sI _me-tKm-]m-e≥, B¿.Fw.H hn sI A-Pn-Xv-Ip-am¿, tXm-a-kv ]pØn-cn kw-km-cn-®p.

sam-cp ]-≤-Xn-°v k¿-°m¿ X-eØn¬ h-sc Aw-Ko-Im-cw t\-Sm ≥ I-gn-™-Xv. ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\ N-Sßn¬ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv {]n ≥-kn-∏¬ tUm.kn kp-[o-{μtLm-jv A-[y-£-\m-bn. h-S°m-t©-cn tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U-‚ v Fw F-kv G-enbm-Ω, ]p-g-°¬ tªm-°v ]-© m-b-Øv {]-kn-U-‚ v tPm-hn tPmk-^v, {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚p-am-cm-b sI A-Pn-Xv-Ip-am ¿, cm-tP-{μ≥ A-c-ß-Øv, sI sP tZ-h- n, {Km-a-∏-©m-b-Øv saw_¿-am-cm-b ]n ]n Ip-´n-amfp, tXm-am-kv ]p-Øn-cn, sa-Un°¬ tIm-f-Pv ssh-kv {]n≥-kn∏¬ sI B¿ Kn-cn-P, \-gv-knw-Kv tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ h-¬kΩ tPm-k-^v, ]p-Xn-b sa-Un°¬ tIm-f-Pv tUm.sI _m-etKm-]m¬, tUm.sI tam-l-\≥ kw-km-cn-®p. N-S-ßn¬ sN-Ãv tlm-kv-]n-‰¬ kq-{]-≠v tUm.B¿ a-lm-tZ-h≥ kzm-KX-hpw, B¿. Fw.Hm tUm.hn B¿ A-Pn-Xv-Ip-am¿ \-μn-bpw ]d-™p.

‰yq-´v Hm-^v Nm¿-t´-Uv A-°u≠‚ v-kv Hm-^v C-¥y/C≥-Ãn‰yq-´v Hm-^v tIm-Ãv A-°u-≠v Hm-^v C-¥y/C≥-Ãn-‰yq-´v I-º\n sk-{I-´-do-kv Hm-^v C-¥y XpS-ßn-b ÿm-]-\-߃ \¬-Ip∂ Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Un-s‚ km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏v CXn-s\m-∏w lm-P-cm-°-Ww. A-t]-£ U-b-d-Iv-S¿, \yq-\]-£ t£-a U-b-d-Iv-S-td-‰v, \memw \n-e, hn-Im-kv `-h≥, Xn-cph-\-¥-]p-cw F-∂ hn-em-kØn¬ sk-]v-Xw-_¿ 30\-Iw ka¿-∏n-°-Ww. A-t]-£ A-b-bv°p-∂ I-h-dn-\v ap-I-fn¬ knF/sF.kn.-U- -ªyq.F/kn-Fkv kv-tIm-f¿-jn-∏v F-∂p {]tXy-Iw F-gp-Xn-bn-cn-°-Ww. At]-£m-t^m-dw www.monoritywelfar- e .kerala.gov . in F-∂ sh-_v-ssk-‰n-tem Pn-√m I-e-Iv-S-td-‰-n-se \y-\-]-£ t£a sk-Iv-j-\n-tem e-`-n-°pw.

tam-ãn-¨ ss_-¡p-am-bn bp-hm-hv A-d-kv-än A-¥n-°m-Sv: tam-„n-® ss_-°pam-bn k-©-cn-®n-cp-∂ bp-hm-hns\ hm-l-\ ]-cn-tim-[-\-bv-°nsS A-¥n-°m-Sv t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn. s]-cn-™-\w I-Ωyq-Wn-‰n lmfn-\v k-ao-]w Xm-a-kn-°p-∂ sN∂-d ho-´n¬ hn-Po-jn-sbm-Wv Fkv.sF- t{]-am-\-μ-Ir-jv-W-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. hn-Po-jn-s‚ t]-cn¬ sIm-Sp-ß-√q¿, a-Xn-e-Iw kv-t‰jp-I-fn¬ tI-kp-Iƒ \n-e-hn-eps≠-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. tNmZyw sN-ø-en¬ s]-cn-™-\w bap-\ Xn-tb-‰¿ tIm-ºu-≠n¬ \n∂m-Wv ss_-°v tam-„n-®-sX-∂v hn-Po-jv ]-d-™p. tem-dn-bp-sS _m-‰-dn tam-„n-®-Xn-\v sIm-Sp-ß√q-cn-epw kv-{Xo-[-\ ]o-U-Øn-\v A-¥n-°m-Spw hn-Po-jn-s‚ t]cn¬ tI-kp-I-fp-≠v.

t^-kv-_p-¡v h-gn ]-cn-N-b-s¸-«v Im-Wm-s\-¯n-b bp-hm-hpw s]¬-Ip-«n-bp-sS k-tlm-Z-c-\pw G-äp-ap-«n ]-Ø-\ -X -´: t^-kv-_p-°v c-t\m-sSm-∏-am-Wv F-Øn-b-Xv. W

N

h-gn ]-cn-N-b-s]-´ s]¨-Ip-´nsb Im-Wm-s\-Øn-b Xr-ip¿ kz-tZ-in-bm-b bp-hm-hpw s]¨-Ip-´n-bp-sS k-tl-Z-c\pw X-Ωn¬ G-‰p-ap-´n. C-∂se cm-hn-se 11 Hm-sS A-Sq¿ {io-aq-ew am¿-°-‰n-\v ap-ºn-embn-cp-∂p kw-`-hw. sIm-√w imkv-Xmw-tIm-´ kz-tZ-in-bm-b hn-Zym¿-Yn-\n-bp-am-bn Xr-iq¿ kz-tZ-in-bm-b A-cp¨ ]-cn-Nb-Øn-em-hp-I-bpw C-cp-h-cpw A-Sq-cn¬ h-®v Im-Wm-sa-∂v Xo- c p- a m- \ n- ° p- I - b p- a m- b n- c p∂p. A-cp¨ a-s‰m-cp Iq-´p-Im-

Xp-S¿-∂v s]¨-Ip-´n-bpw bphm-hpw X-Ωn¬ kw-km-cn-®psIm-≠n-cp-∂ k-a-bw hn-h-c-adn-™v s]¨-Ip-´n-bp-sS ktl-Z-c-\pw Iq-´p-Im-c-\pw kv-Ye-Øv F-Øn. C-cp-Iq-´-cpw XΩn-ep-≠m-b hm-t°-‰w I-ømwI-fn-bn¬ I-em-in-®p. C-tXmsS \m-´p-Im¿ kv-Y-e-Øv X-Sn®p-Iq-Sn Xp-S¿-∂v t]m-en-skØn C-cp-h-tc-bpw kv-t‰-j-\nte-°v sIm-≠p-t]m-bn. D-®-bv°v ti-jw s]-‰n-tI-kv Nm¿-Pv sN-bv-Xv C-cp-h-sc-bpw tIm-SXn-bn¬ lm-P-cm-°n.

i-à³-amÀ-¡-än-epw tlm-«-ep-I-fn-epw sd-bv-Uv Xr-iq¿: Hm-W-tØm-S-\p-_-‘n-®v hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fp-sS B-`n-apJy-Øn¬ Xr-iq¿ i-‡≥-am¿-°-‰n-epw tlm-´-ep-I-fn-epw sd-bv-Uv \-S-Øn. 42 I-S-I-fn-em-Wv sd-bv-Uv \-S-Øn-b-Xv. A-f-hv Xq-°-Ønepw hn-e hn-h-c-∏-´n-I {]-Z¿-in-∏n-®-Xn-epw hym-]-I {I-a-t°-Sv ]-cntim-[-\-bn¬ I-s≠-Øn. 13 ]-®-°-dn-°-S-Iƒ-°pw A-©p tlm-´ep-Iƒ-°pw B-dp ]-e-N-c-°v I-S-Iƒ-°pw t\m-´o-kv \¬-In. Pn-√m k-ssπ Hm-^nk¿ P-e-Pm a-Wn, Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^nk¿ F≥ ]n A-\n¬-Ip-am¿, eo-K¬ sa-t{Sm-f-Pn C≥-kv-s]-Œ-¿ tU-ho-kv ]n C-Kv-t\-jy-kv, ^p-Uv tk-^v-‰n Hm-^nk¿ D-Z-b-i-¶¿, sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿ sI ]n h¿-Ko-kv, td-j-\nw-Kv C≥-kv-s]-Œ¿-am-cm-b P-b-N-{μ≥, A-Pn-Øv, Ir-jv-W-Ip-am¿, t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿ sdbv-Un-\v t\-Xr-Xzw \¬-In. h-cpw Zn-h-k-ß-fn-epw sd-bv-Uv Xp-S-cpsa-∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

sX-cp-hp\m-bv-¡Ä \m-ev B-Sp-I-sf I-Sn-¨psIm-¶p

tam-t«mÀ hm-l-\ h-Ip-¸v A-Zm-e-¯v 30\v Xr-iq¿: tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip∏n-s‚ Xr-iq¿ do-Pn-b-W¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v Hm-^n-kv ^b¬ Xo¿-∏m-°¬ A-Zm-e-Øv kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. 2013 Pq-sse 31 h-sc-bp-≈ A-h-ti-jn-°p-∂ ^-b-ep-I-fn¬ Xo¿-∏v I¬-∏n°p-∂-Xn-\v 30\v cm-hn-se 10\v {Sm≥-kv-t]m¿-´v I-Ωo-j-W¿ Ejn-cm-Pv knw-Kn-s‚ km-∂n-[yØn¬ sN-ºq-°m-hn-ep-≈ ]n.U-ªyq.-Un. d-Ãv lu-kn-emWv A-Zm-e-Øv \-S-Øp-I. A-t]£-I¿ ssI-h-i-ap-≈ _-‘s∏-´ tc-J-I-fpw Hm-^nkn¬ AS-®v c-io-Xn-bp-sS Iu-≠¿ t^mbn-epw k-ln-Xw 24\v ap-ºm-bn B¿-Sn Hm-^nkn¬ \¬-tI-≠Xm-sW-∂v do-Pn-b-W¬ {Sm≥-kv- Xr-iq¿ C-°-≠-hm-cy¿ tdm-Un¬ Sn-∏¿-tem-dn kv-Iq-´-dn-en-Sn-®p-≠m-b A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v tdm-Un-sem-gp-In-b c-‡w ^-b¿-t^m-gv-sk-Øn I-gp-In-°-f-bp-∂p. A-]-I-S-Øn¬ H-cmƒ a-cn-®p t]m¿-´v Hm-^o-k¿ A-dn-bn-®p.

I-S-∏p-dw: sX-cp-hp \m-bv-°ƒ B-Sp-I-sf I-Sn-®p sIm-∂p. shfn-®-Æ-∏-Sn am-S-°m-bn A-_vZp¬ d-lv-am-s‚ ho-´n-se \m-ev B-Sp-I-sf-bm-Wv sX-cp-hp \mbv-°ƒ I-Sn-®p sIm-∂-Xv. I-gn™ Zn-h-kw cm-{Xn-bn-em-bn-cp∂p kw-`-hw. ta-J-e-bn¬ sX-cphp \m-bv-°-fp-sS i-√yw cq-£am-b-tXm-sS ]-e-bn-S-ß-fn¬ P\-߃ cm-{Xn k-a-b-ß-fn-¬ ]pd-Øn-d-ßm≥ `-b-s∏-Sp-I-bmWv. ]-©m-b-Øn-se I-dp-I-am-Sv, am-Sv ta-J-e-bn-epw sX-cp-hp-\mbv-°ƒ h≥ `o-j-Wn-bm-Wv krjv-Sn-°p-∂-Xv. \m-bv-°-sf ]n-SnIq-Sp-∂-Xn-\v ]-©m-b-Øv A-[nIr-X¿ \-S-]-Sn-Iƒ ssI-sIm≈p-∂n-s√-∂v \m-´p-Im¿ ]-cmXn-s∏-´p.

I-cn-¡m-t«m-fn-bn ho-−pw Im-«m-\-i-eyw; ImÀ-jn-I-hn-f-IÄ \-in-¸n-¨p

dn-¸À P-bm-\-µ-\pambn sX-fn-sh-Sp-¸p \-S-¯n

sh-≈n-°p-f-ß-c: I-cn-°m-t´mfn {]-tZ-i-Øv ho-≠pw Im-´m-\i-eyw. Im¿-jn-I- hn-f-Iƒ hym]-I-am-bn \-in-∏n-®p. A-d-°-]d-ºn¬ t]mƒ, A-d-°-]-d-ºn¬ h¿-Ko-kv, h-t´m-en tPm¨ k≥, {^m≥-kn-kv F-∂n-h-cpsS Ir-jn-bn-S-ß-fn-em-Wv Im-´m\-I-ƒ Im¿-jn-I-hn-f-Iƒ \-in∏n-®-Xv. Rm-en-∏q-h≥, t\-{¥≥ C-\ß-fn¬-s]-´ hm-g-I-fpw sImt°m, I-hp-ßv F-∂n-h-bp-am-Wv Im-´m-\-I-ƒ- \-in-∏n-®-Xv. I-gn™ H-cm-gv-N-bm-bn {]-tZ-i-Øv Xp-S¿-®-bm-bn Im-´m-\-I-fn-dßp-∂-≠v. \m-em-\-I-f-S-ßp-∂

Iq-´-hpw H-cp tam-g-bp-am-Wv Chn-sS ]-Xn-hm-bn F-Øp-∂-sX∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. Nn-e Znh-k-ß-fn¬ cm-hn-se ]-Øp-aWn-h-sc tam-g C-hn-sS-bp-≠mIpw. 15Hm-fw Ip-Sw-_-߃ Xm-akn-°p-∂ Cu {]-tZ-i-Øv Nn-e Zn-h-k-ß-fn¬ ho-Sp-I-fp-sS kao-]w h-sc B-\-°q-´w F-Øp∂p-≠v. sXm-´-Sp-Ø tX-°p-tXm-´Øn¬ \n-∂m-Wv cm-{Xn-bn¬ Im´m-\-Iƒ F-Øp-∂-Xv. cm-{Xn apgp-h≥ Ir-jn-bn-S-ß-fn¬ X-º-Sn°p-∂ C-h hm-g-bpw I-hp-ßpsa-√mw \-in-∏n-°p-I-bm-Wv. hoSp-Iƒ-°p k-ao-]-tØ-°v B-\-

sXm-gn-ep-d-¸v ]-²-Xn: H-¶mw-Øm-\w sX-¡pw-I-c ]-©m-b-¯n-\v h-S-°m-t©-cn: a-lm-flm-Km-‘n tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v ]≤-Xn-bn¬ \q-dp-Zn-h-kw ]q¿-Øo-I-cn-® Pn-√-bn-se ]-©m-b-Øp-Ifn¬ H-∂mw-ÿm-\w sX-°pw-I-c ]-©m-b-Øv t\-Sn. 2012˛13 h¿-jØn¬ ]-©m-b-Øn-se 18 hm¿-Up-I-fn¬ 2.38 tIm-Sn cq-] sN-ehn¬ \-S-∏n-em-°n-b {]-hr-Øn-Iƒ-°m-Wv sX-°pw-I-c ]-©m-bØv H-∂mw-ÿm-\-Øn-\v A¿-l-am-b-Xv. 824 sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gnem-fn-Iƒ-°m-Wv C-Xn-s‚ B-\p-Iq-eyw e-`n-°p-I. 2013˛14 h¿-jØn¬ ]-©m-b-Øn¬ H-cp tIm-Sn-cq-]-bp-sS sXm-gn-ep-d-∏v {]-hrØn-Iƒ \-S-Øn-b Pn-√-bn-se {]-[m-\ ]-©m-b-Øpw sX-°pw-I-c X-s∂-bm-Wv. Cu hn-P-b-Øn-\p-th-≠n {]-h¿-Øn-® ]-©m-b-Ønse sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn F≥-Pn-\o-b¿-am-cm-b {io-P c-ta-i≥, jo_ Nm-t°m, Um-‰v F≥-{Sn Hm-∏-td-‰¿-am-cm-b cm-Pn ]-c-ta-iz-c≥, kp-P cm-Po-h≥, `-c-W {]-Xn-]-£ Aw-K-߃, sXm-gn-ep-d-∏v \n¿-hl-W D-tZym-K-ÿ¿ Xp-S-ßn-b-h-sc ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp\n¬ tP-°-_v, ssh-kv {]-kn-U‚ v en-kn cm-Pp A-`n-\-μn-®p.

t_m-W-kv ssI-¸-ä-Ww

Xr-iq¿: tI-c-f kw-ÿm-\ `m-Ky-°p-dn G-P‚p-am-cp-sS-bpw hn¬-∏\-°m-cp-sS-bpw t£-a-\n-[n t_m¿-Un¬ am¿-®v 31 h-sc Aw-K-Xzsa-Sp-Øn-´p-≈-Xpw Aw-i-Zm-bw A-S-®v Aw-K-Xzw \n-e-\n¿-Øn h-cp∂-Xp-am-b Aw-K-߃-°v 3000 cq-]-bpw s]≥-j-\m-b Aw-K-߃°v 600 cq-]-bpw ho-Xw Hm-Ww A-e-h≥-kv A-\p-h-Zn-®v D-Ø-c-hm-bXm-bn Pn-√m `m-Ky-°p-dn Hm-^-o-k¿ A-dn-bn-®p. Pn-√m t£-a-\n-[n Hm-^o-kn¬ ]m-kv _p-°pw Sn-°-‰v A-°u-≠v _p-°pw k-ln-Xw Nm-h-°m-Sv D-]-Pn-√m ko-\n-b¿ B¨-Ip-´n-I-fp-sS I-_-Un a-¬k-c-Øn¬ tPXm-°-fm-b Pn.F-®v.F-kv.F-kv. I-Sn-°m-Sv lm-P-cm-bn Xp-I ssI-∏-‰-Ww.

Iƒ F-Øp-sa-∂ `o-Xn-bn-em-Wv C-hn-S-sØ Ip-Spw-_-߃ I-gnbp-∂-Xv. cm-{Xn-bn¬ ]-S-°w s]m-´n-®m-Wv C-h¿ B-\-I-sf A-I-‰p-∂-Xv. F-√m-h¿-j hpw sk-]v-Xw-_¿, H-tŒm-_¿ am-kß-fn¬ Cu {]-tZ-i-Øv Im-´m-\I-fn-d-ßmdp≠v. B-\-Iƒ Ir-jn-\-in-∏n-°p∂-Xm-bp-≈ ]-cm-Xn-sb Xp-S¿∂v {]-tZ-i-sØ h-\m-Xn¿-Ønbn¬ B-\-I-sf {]-Xn-tcm-[n°p-∂-Xn-\m-bn h-\w h-Ip-∏v aq∂p In-tem-ao-‰-tdm-fw \o-fØn¬ I-gn-™ h¿-jw In-S-ßpIƒ \n¿-Ωn-®n-cp-∂p. C-Xp-aq-ew I-gn-™ h¿-jw Im-´m-\-i-eyw

bp-hm-hv ]n-Sn-bn h-S-°m-t©-cn: A-Øm-Wn kztZ-in-\n-bm-b bp-h-Xn-tbm-Sv A]-a-cym-Z-bm-bn s]-cp-am-dp-I-bpw bp-h-Xn-sb kw-Lw tN¿-∂v a¿Zn-°p-I-bpw sN-bv-X tI-kn¬ Im-™n-c-t°m-Sv kz-tZ-in-bm-b bp-hm-hn-s\ h-S-°m-t©-cn t]men-kv ]n-Sn-Iq-Sn. tIm-S-Xn ]n-Sn-In´m-∏p-≈n-bm-bn {]-Jym-]n-®v A©p- h ¿- j - Ø n- \ p- t i- j - a m- W v t]m-en-kv C-bm-sf I-kv-‰-Unbn¬ F-Sp-Ø-Xv. Im-™n-c-t°mSv Nn-‰n-e-∏n-≈n ho-´n¬ _nPp(45)hn-s\-bm-Wv t]m-en-kv ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. 2008em-Wv tI-kn-\mkv-]-Z-am-b kw-`-hw. _n-Pp-hpw Iq-´p-Im-cm-b \m-ep-t]-cpw tN¿∂v bp-h-Xn-sb A-]-am-\n-°p-Ibpw a¿-Zn-°p-I-bpw sN-bv-Xp-sh∂m-Wv ]-cm-Xn. kw-`-h-Øn-\p ti-jw bp-hm-hv H-fn-hn-em-bn-cp∂p.H-fn-hn¬-t]m-b _n-Pp-hn-s\ h-S-°m-t©-cn tIm-S-Xn ]n-Sn-In´m-∏p-≈n-bm-bn {]-Jym-]n-°p-Ibm-bn-cp-∂p. tIm-S-Xn-bn¬ lmP-cm-°n-b {]-Xn-sb 14 Zn-h-ktØ-°p dn-am≥-Uv sN-bv-Xp.

Ip-d-hm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ a-g°m-e-Øv a-Æv H-en-®n-d-ßn In-Sßp-I-fp-sS B-gw Ip-d-™-tXmsS ho-≠pw P-\-hm-k-ta-J-e-bnte-°pw Ir-jn-bn-S-ß-fn-te°pw Im-´m-\-Iƒ F-Øm≥ XpS-ßn. Im-´m-\-i-eyw aq-ew Cu {]tZ-i-sØ ]-e I¿-j-I-cpw hm-g Dƒ-∏-sS-bp-≈-h Ir-jn sN-øp∂-Xv \n¿-Øn-bn-cn-°-bm-sW∂v \m-´p-Im-¿ ]-d-™p. Im-´m-\I-sf X-S-bm-\m-bn h-\m-Xn¿Øn-bn¬ B-g-Øn-ep-≈ In-Sßp-I-fpw C-e-Œn-Iv th-en-bpw \n¿-Ωn-°-W-sa-∂m-Wv \m-´pIm-cp-sS B-h-iyw.

sIm-S-I-c: B-fq-¿ s]m-cp-∂-Ip∂n¬ sN-ßm-\n-°m-´v {io-Ir-jvW t£-{X-Øn-se Xm-gn-I-°p-S߃ tam-„n-®-Xp-am-bn _-‘s∏-´v dn-∏¿ P-bm-\-μ-s\ t£-{XØn¬ sIm-≠p-h-∂v sX-fn-sh-Sp∏p \-S-Øn. t£-{X-Øn-se {iotIm-hn-en-\p ap-I-fn-te-Xpƒ-∏sS \m-ep Xm-gn-I-°p-S-ß-fm-Wv P-bm-\-μ≥ tam-„n-®-Xv. t£-{XØn-\p k-ao-]-sØ c-≠p-ho-Sp-Ifp-sS hm-Xn-ep-Iƒ tam-j-Ww e£y-an-´v Xo-sh-bv-°p-I-bpw t£{X-Øn-\-I-Øp-\n-∂pw sN-ºpIp-Sw tam-„n-®-Xpw Xm-\m-sW∂v P-bm-\-μ≥ t]m-en-kn-t\m-Sp ]-d-™p. I-gn-™ am-kw 27 \mWv P-bm-\-μ≥ t£-{X-Øn-se D-]-tZ-h {]-Xn-jvT-Iƒ-°p ap-Ifn-se c-≠v sN-dn-b Xm-gn-°-Ip-S߃ I-h¿-∂-Xv. P-bm-\-μ-s\ sIm-≠p-h-∂-X-dn-™v \n-c-h-[n t]¿ t£-{X-]-cn-k-c-Øv X-Sn-®p Iq-Sn-bn-cp-∂p.

Hm-W-¡-S -\S¯n kzcq-]n¨ e-£w-cq-] jm-Pn-¡p ssI-am-dn

tN-e-°-c: Hm-W-°-S \-S-Øn-bpw B-{In-km-[-\-߃ hn-‰pw ti-J-cn-® H-cp e-£w cq-], hr-°-am-‰n-h-bv-°¬ i-kv-{X-{In-bbv-°p hn-t[-b-bm-hp-∂ In-≈n-aw-K-ew kz-tZ-in jm-Pn cm-Pphn-s‚ Nn-In-¬km-k-lm-b-am-bn ssI-am-dn. jm-Pn-bp-sS ikv-{X-{In-b-bv-°p-≈ [-\-ti-J-c-Wm¿-Yw I-Æw-Ip-f-ß-c {Inkv-Xp-cm-P ]-≈n kw-L-Sn-∏n-® Hm-e-ta-™ Hm-W-°-S-bm-Wv Iq-´m-bv-a-bp-sS hn-P-b-Øm¬ {i-t≤-b-am-b-Xv. ]-≈n-bn-se bp-h-P-\-ß-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv I-gn-™-Zn-h-kw Hm-W°-S H-cp-°n-b-Xv. \m-ep-h-d-hv, i¿-°-c D-t∏-cn, ]-e-N-c-°v, A®m-dp-Iƒ, a-[p-c-]-e-lm-c-߃ F-∂n-h-bpw Hm-W-t°m-SnIƒ-°m-bn sS-Iv-ssÃ-bn¬ hn-`m-K-hpw Hm-W-°-S-bn¬ ÿm\w-]n-Sn-®p. t\-c-sØ bp-h-P-\-ß-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tiJ-cn-® B-{In km-[-\-߃ hn-‰p-e-`n-® Xp-I-bpw Hm-W-°-Sbn¬-\n-∂pw e-`n-® Xp-I-bpw tN¿-Øm-Wv H-cp e-£-tØm-fw cq-] k-am-l-cn-®-Xv. Im-cn-t°-®-dn-Ãv P-b-cm-Pv hm-cy-cm-Wv IS-bn¬ B-Zy-hn¬-]-\ \-S-Øn-b-Xv. Pq-_n-en an-j≥ sa-Un°¬ tIm-f-Pn-se kn-ÿ sa¿-en am-Xyp-hm-Wv jm-Pn-°p hr° \¬-Ip-∂-Xv.


2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/TCR

emÂ-Pn h-[w: H-cmÄIq-Sn A-d-ÌnÂ

Adnbn-¸pIÄ

F-Iv-kv t{K-jy hn-X-c-Ww C-¶pw \m-sf-bpw Xr-iq¿: Pn-√-bn¬ H-cp-h¿-jØn-e-[n-I-am-bn ]q-´n-°n-S-°p∂ hy-h-km-b ÿm-]-\-ß-fnse sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v Hm-WtØm-S-\p-_-‘n-®v k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-® F-Iv-kv t{K-jy hnX-c-Ww C-∂pw \m-sf-bpw (hymgw, sh-≈n) cm-hn-se 10.30 apX¬ ssh-Io-´v A-©p a-Wn-hsc hn-X-c-Ww sN-øp-w. sXm-gnem-fn-Iƒ-°v C-.F-kv-.sF Im¿tUm, ÿm-]-\w \¬-In-b Xncn-®-dn-b¬ Im¿-tUm lm-P-cm°n Xp-I ssI-∏-‰mw. sIm-Sp-ß√q¿, Nm-h-°m-Sv, Xr-iq¿ Xm-eq°p-I-fn-se ]q-´n-°n-S-°p-∂ Ib¿ k-l-I-c-W kw-L-ß-fnse sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v b-Ym{I-aw sIm-Sp-ß-√q¿, A-kn. te_¿ Hm-^o-kv, Nm-h-°m-Sv A\m-´n-I ]-©m-b-Øv Ip-Sp-w-_-{io Hm-Ww hn-]-W-\-ta-f Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn. te-_¿ Hm-^n-kv, sN-ºq°m-hv A-kn. te-_¿ Hm-^nkv kn kn {io-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p F-∂n-hn-S-ß-fn-epw a-‰p ÿm-]\-ß-fn-se sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v A-ø-t¥m-fn-se Pn-√m te-_¿ Hm-^o-kn-epw Xp-I hn-X-c-Ww sN-øpw.

10-þmw X-cw Xp-ey-Xm ]-co-£: c-Pn-kv-t{S-j³ 13 h-sc

Xr-iq¿:kw-ÿm-\ km-£-cXm an-j-\pw s]m-Xp-hn-Zym-`ymk h-Ip-∏pw kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ 10-˛mw X-cw Xp-ey-X tIm-gv-kn-s‚ c-Pn-kvt{S-j≥ \m-sf h-sc \o-´n-b-Xmbn tIm-˛ Hm¿-U-n-t\-‰¿ A-dnbn-®p. 100 cq-] ss^-t\m-Sp-IqSn-bm-Wv A-t]-£ -k-a¿-∏nt°-≠-Xv. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃ ˛0487-˛2365024, 9447618527 F-∂o t^m¨ \-º-dp-I-fn¬ e-`n-°pw.

C-¶p \-S-t¡-−n-bn-cp-¶ taÂ-im-´n \-dp-s¡-Sp-¸v am-än-h-¨p Kp-cp-hm-bq¿: C-∂p \-S-t°-≠nbn-cp-∂ Kp-cp-hm-bq¿ ta¬-im¥n \-dp-s°-Sp-∏v tIm-S-Xn D-Øc-hn-s\ Xp-S¿-∂v am-‰n-h-®-Xm-bn tZ-h-kzw A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿ Adn-bn-®p. ta¬-im-¥n \n-b-a-\Øn-se am-\-Z-Wv-U-ß-sf tNmZyw sN-bv-Xv Nm-h-°m-Sv ap≥-kn^v tIm-S-Xn-bn¬ \¬-In-b l¿Pn-bn-se hn-[n-sb Xp-S¿-∂m-Wv \-dp-s°-Sp-∏v am-‰n-b-Xv. ap≥-kn^v tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-s\-Xn-sc tZ-h-kzw A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰-dpw t£-{Xw X-{¥n-bpw Nm-h-°m-Sv k-_v tIm-S-Xn-bn¬ A-∏o¬ ka¿-]n-®n-´p-≠v. Cu hn-j-b-hp-ambn _-‘-s∏-´v ]-c-ta-iz-c≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sv \¬-In-b dn-´v l¿Pn ssl-tIm-S-Xn-bn¬ \n-e-hnep-≠v. Cu km-l-N-cy-Øn-emWv \-dp-s°-Sp-∏v am-‰n-sh-°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. ta¬-im-¥n \nb-a-\-Øn-\m-bn ]-c-ta-iz-c≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sv \¬-In-b A-t]£ ]-cn-K-Wn-°m-\pw C-t±-lsØ Iq-Sn-°m-gv-N-bn¬ Dƒ-s∏Sp-Øp-hm-\p-am-Wv ap≥-kn-^v tIm-S-Xn \n¿-tZ-in-®n-cp-∂-Xv. tZh-kz-sØ-bpw X-{¥n-tb-bpw FXn¿-£n-bm-°n-bm-Wv tIm-S-Xnsb A-≠-em-Sn ]-c-ta-iz-c≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sv tIm-S-Xn-sb k-ao]n-®n-´p-≈-Xv.

Xr-iq¿: bq-Øv tIm¨-{K-kv Aø-t¥mƒ a-fi-ew ssh-kv {]kn-U‚ v em¬-Pn sIm-≈-∂q-cns\ sh-´ns°m-e-s∏-Sp-Øn-b kw-`-h-Øn¬ Kq-Vm-tem-N\bn¬ ]-s¶-Sp-Ø H-cp {]-Xn-sb Iq-Sn sh-Ãv kn.sF.- F cm-a-N{μ-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]men-kv kw-Lw A-d-Ãv sN-bv-Xp. Xr-iq¿ a-®n-߬ se-bn-\n¬ hnt‚-Pv tdm-b¬ A-∏m¿-´v-sa‚n¬ Xm-a-kn-°p-∂ aT-Øn¬-∏-dºn¬ A-\q-]m-Wv A-d-Ãn-em-bXv. em¬-Pn h-[-t°-kn¬ A-dÃn-em-b {]-Xn-Iƒ-°p km-ºØn-I k-lm-b-hpw hm-l-\kuI-cy-hpw A-\q-]v \¬-In-bn-cp∂p-sh-∂v sX-fn-™-Xm-bn t]men-kv ]-d-™p. sh-Ãv Fkv.sF.- kq-c-Pv, ko-\n-b¿ kn.]n.H-am-cm-b Sn Un _n-Pp, apc-fn, tXm-a-kv, kp-\n¬-Zm-kv, hnPo-jv F-∂n-h¿ A-d-Ãv sN-bv-X kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p.

12 k-]v-Xw-_¿ 2013 hymgw

\yq-\-]-£ kv-tIm-fÀ-jn-¸v Xr-iq¿: Nm¿-t´-Uv A-°u-≠≥kn tIm-Ãv B‚ v h¿-°v A-°u≠≥-kn I-º-\n sk-{I-´-dn Xp-Sßn-b tIm-gv-kp-Iƒ sN-øp-∂ apkvenw, {In-kv-Xy≥, kn-Jv, _p-≤ ]m-gv-kn hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v kwÿm-\ \yq-\-]-£ t£-a h-Ip∏v kv-tIm-f¿-jn-∏v \¬-Ip-∂p. ^u-t≠-j≥/tIm-a¨ s{]m-^n-jy≥-kn sS-Ãn-\v ]Tn°p-∂-h¿-°v 6000 cq-]-bpw C‚¿ ao- U n- t b- ‰ v / F- I v - k n- I yq- ´ o- h v ss^-\¬/s{]m-^-j-W¬ tImgv-kn-\v ]Tn-°p-∂ h¿--°v 12000 cq] ho-X-hp-am-Wv kv tIm-f¿-jn∏v. A-t]-£-I-cp-sS hm¿-jn-I h-cp-am-\w c-≠-c e-£w cq-]bn¬ I-hn-b-cp-Xv. 20 i-X-am-\w kv-tIm-f¿-jn-∏p-Iƒ {In-kv-Xy≥ k-ap-Zm-b-Øn¬-s∏-´-h¿-°pw 30 i-X-am-\w s]¨-Ip-´n-Iƒ-°p-ambn kw-h-c-Ww sN-bv-Xn-cn-°p∂p. _n-.]n-.F¬.hn-`m-K-°m¿°v ap≥-K-W-\ \¬-Ipw. C≥-Ãn-

XriqÀ sa-Un-¡Â tIm-f-Pv {]-[m-\ Im³-kÀ Nn-InÂ-k-mtI-{µ-am-¡pw

]m-e-°m-Sv: Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-sb a-[y tI-c-f-Øn-se {]-[m-\ Im≥-k ¿ Nn-In¬-km tI-{μ-am-bn D-b¿Øp-∂-Xn-\v ap≥-ssI-sb-Sp-°psa-∂v ]n sI _n-Pp Fw.]n. ]-d™p. Im≥-k¿ tcm-K-hp-am-bn _‘-s∏-´v Nn-In-¬-k-s°-Øp-∂h-cp-sS F-Æw A-\p-Zn-\w h¿-[n°p-∂ km-l-N-cy-Øn-em-Wv Cu \n-e-bn-ep-≈ hn-I-k-\ {]h¿-Ø-\-߃ \-S-∏m-°p-∂-Xn\m-bn Xo-cp-am-\n-®-Xv. Cu co-Xnbn-ep-≈ {]-h¿-Ø-\-Øn-s‚ B-Zy-L-´-am-bm-Wv Io-tam tU sI-b¿ sk‚-dn-\v {]m-tZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂v H-cp tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®-sX-∂pw Fw.]n. ]-d-™p. Nn-In-¬-k [-\-k-lm-b-ßsfm-∂pw e-`n-°m-sX h-cp-∂ km-[m-c-W-°m¿-°v km-º-ØnI ti-jn-bn-s√-∂ Im-c-W-Øm ¬ sa-®-s∏-´ Im≥-k¿ tcm-K NnI-¬ k-e-`n-°m-sX h-cp-∂p-≠v. C-Ø-c-°m¿-°v sa-®-s∏-´-Xpw sN-e-hv Ip-d-™-Xp-am-b Nn-In¬k s]m-Xp B-tcm-Ky kw-hn-

Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ \-S-∏m-°p-∂ Io-tam tU sI-b¿ sk‚¿ ]-≤-Xn-bp-sS in-em-ÿm-]-\w ]n sI _n-Pp Fw.]n. \n¿-h-ln-°p-∂p [m-\-Øn-eq-sS e-`y-am-°p-I-sb- \w, Fw.]n ^-≠n¬ \n-∂pw Io- k‚¿ ]-≤-Xn-bp-sS in-em-ÿm∂ D-t±-iy-tØm-sS-bm-Wv sa- tam tU sI-b¿ sk‚¿ B-cw- ]-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cpUn-°¬ tIm-f-Pn¬ Io-tam tU `n-°p-I-sb-∂ {In-bm-fl-I \n¿- ∂p Fw.]n. Xy-iq¿ sa-Un-°¬ sI-b¿ sk‚¿ B-cw-`n-°p-∂- t±-i-Øn-\v \¬-In-b Aw-Ko-Im- tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ IoXn-\v H-cp tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn- c-am-bn B-Wv Im-Wp-∂-Xv. C- tam tU sI-b¿ sk‚¿ h-cp-∂®-sX-∂pw Fw;]n ]-d-™p. Xy- Xn¬ G-sd k-t¥m-j-ap-s≠- Xv ]m-e-°m-Sv, Xy-»q¿, a-e-∏p-dw Pn-√-I-fn-se km-[m-c-W-°m-cm»q¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-s\ an- ∂pw Fw.]n ]-d-™p. sa-Un-° ¬ tIm-f-Pn¬ \-S- b tcm-Kn-Iƒ-°v h-en-b B-izm\n B¿.kn.kn-bm-°n D-b¿Øp-sa-∂ k¿-°m¿ {]-Jym-]- ∏m-°p-∂ Io-tam tU sI-b¿ s k-I-c-am-hp-sa-∂-Xm-Wv C-Ø-c-

c-−p Pq-\n-bÀ tUm-ÎÀ-amÀ-¡v k-kv-s]³-j³

ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv: te-Uo-kv tlm-Ã-en-te-°p a-Zy-°p-∏n h-ens®-dn-™v Fw._n._n.F-k.v hnZym¿-Yn-\n-°p ]-cn-t°-‰ kw-`-hØn¬ c-≠p Pq-\n-b¿ tUm-Œ¿-amsc A-t\z-j-W-hn-t[-b-am-bn kkv-s]≥-Up sN-bv-Xp. Pq-\n-b¿ tUm-Œ¿-am-cm-b B-t‚m, tSm-_n F-∂n-h-sc-bm-Wv t]-cm-aw-K-ew t]m-en-kv \-S-Øn-b A-t\z-j-W dn-t∏m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ {]n≥-kn-∏¬ tUm. kp-[o-{μtLm-jv k-kv-s]≥-Uv sN-bv-XXv. I-gn-™-bm-gv-N-bn-em-Wv kw`-hw \-S-∂-Xv. B-Uw-_-c Im-dn-se-Øn-b tUm-Œ¿-am¿ ]-Ø-Sn D-b-c-ap-≈ a-Xn-en-\p ap-I-fn¬ Iq-Sn te-UotN-e-°-c: ar-Km-ip-]-{Xn-bn¬ kv tlm-Ã-en-te-°p a-Zy-°p-∏nhn-Pn-e≥-kv sd-bv-Uv. ar-Km-ip-]- sIm-≠v F-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. {Xn-bn¬ Ir-{Xn-aw \-S-°p-∂-Xmbp-≈ ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-bncp-∂p sd-bv-Uv. Xn-cp-h-\-¥-]pcw {]-tXy-I I¨-tkmƒ-sa‚ v hn-Pn-e≥-kv Un-∏m¿-´v-sa‚ v AUo-j-W¬ U-b-d-Œ¿ tUm. sP. tam-l-\-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep-≈ hn-Pn-e≥-kv kw-L-am-Wv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-b-Xv. tN-e°-c B-ip-]-{Xn-bn¬ ap-ºp-≠mbn-cp-∂ tUm-Œ¿ {]-h¿-Ø-\ Xr-iq¿:]-S-e ]n-W-°-߃ amk-a-b-Øn-\v ti-j-hpw B-ip-]- ‰n-sh-®m¬ ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv {Xn Xp-d-∂v a-cp-∂p-I-fpw Im-en- sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-s‚ hn-IØo-‰-I-fpw a-‰pw Hm-t´m-dn-£- k-\w th-K-Øn-em-Ip-sa-∂v ]n bn¬ I-S-Øp-∂-Xm-bn hn-Pn-e≥- sI _n-Pp Fw.]n ]-d-™p. ap-fkn-\v ]-cm-Xn e-`n-®n-cp-∂p. ap- ¶p-∂-Øp-Im-hv s\-©p-tcm-KmJy-a-{¥n-bp-sS kp-Xm-cy tI-c- ip-]-{Xn-bn-se sU -sI-b¿ Iofw ]-cn-]m-Sn-bn¬ cm-{„o-b ]m¿- tam sX-dm-∏n hm¿-Un-s‚ in-em´n-Iƒ \¬-In-bn-´p-≈ ]-cm-Xn- ÿm-]-\w \n¿-ln-°p-I-bm-bnsb Xp-S¿-∂m-Wv hn-Pn-e≥-kv cp-∂p A-t±-lw. sa-Un-°¬ kw-Lw A-t\z-j-W-Øn-s\- tIm-f-Pn¬ ]-cn-l-cn-°m≥ I-gnØn-b-Xv. hn-Pn-e≥-kv kw-Lw bm-Ø hn-[w {]-iv-\-߃ HF-Øn-b-X-dn-™v hn-hn-[ £o- ∂pw X-s∂ C-√. Im≥-k¿ Nn-In-’m cw-Kc-I¿-j-I kw-Lw {]-Xn-\n-[nI-fpw £o-c-I¿-j-I-cpw ÿ-e- sØ G-‰-hpw h-en-b tI-{μ-amØv X-Sn-®p-Iq-Sn. ar-Km-ip-]-{Xn- bn sa-Un-°¬ tIm-f-Pv am-dpw. bn¬ C-∂pw ]-cn-tim-[-\ \-S- ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un-°¬ Øp-sa-∂v hn-Pn-e≥-kv kw-Lw tIm-f-Pv kw-ÿm-\-Øv X-s∂ G-‰-hpw h-en-b sa-Un-°¬ A-dn-bn-®p.

ar-Km-ip-]-{Xn-bn hn-Pn-e³-kv sd-bv-Uv

c-≠mw-\n-e-bn-se ap-dn-bn-en-cp∂p ]Tn-°p-I-bm-bn-cp-∂ aq∂mw-h¿-jw Fw._n._n.F-k.v hn-Zym¿-Yn-\n-bm-b Zo-]v-Xn-°p P\¬-Nn-√p-Iƒ X-I¿-∂m-Wp ]cn-t°-‰-Xv. cm-{Xn 11\m-Wv kw-`-hw. {]n≥kn-∏¬ \¬-In-b ]-cm-Xn-sb-XpS¿-∂m-Wv t]-cm-aw-K-ew t]m-enkv A-t\z-j-Ww \-S-Øn-b-Xv. hnZym¿-Yn-\n-Iƒ \¬-In-b hn-h-cØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Im-dns\ Np-‰n-∏-‰n \-S-Øn-b A-t\z-jW-Øn-em-Wv {]-Xn-I-sf-°p-dn-®v kq-N-\ e-`n-®-Xv. A-tX-k-a-bw, kw-`-hw H-Xp-°n-Øo¿-°m-\pw Ip-‰w k-ao-]-sØ Xm-a-k-°m-cmb A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fnI-fp-sS t\-sc Np-a-Øm-\pw {iaw \-S-∂n-cp-∂p.

]-S-e¸n-W-¡-§Ä am-än-h-¨m tIm-f-Pn-sâ hn-I-k-\w th-K-¯n-em-hpw: _n-Pp Fw.]n. tIm-f-Pm-sW-∂pw Fw.]n A-`n{]m-b-s∏-´p. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv {]n≥kn-∏¬ kn kp-[o-{μ-tLm-jv A-[y-£-X h-ln-®p. s\-©ptcm-Km-ip-]-{Xn kq-{]-≠v B¿ alm-tZ-h≥, h-S-°m-t©-cn tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw F-kv G-en-bm-Ω, ap-≠-Ønt°m-Sv ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI A-Pn-Øv-Ip-am¿, A-h-Wq¿ {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v cm-tP-{μ≥ A-c-ß-Øv, ap-f-¶p∂-Øp-Im-hv ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI sP tZ-h- n, sa-Un°¬ tIm-f-Pv kq-{]-≠v sI _me-tKm-]m-e≥, B¿.Fw.H hn sI A-Pn-Xv-Ip-am¿, tXm-a-kv ]pØn-cn kw-km-cn-®p.

sam-cp ]-≤-Xn-°v k¿-°m¿ X-eØn¬ h-sc Aw-Ko-Im-cw t\-Sm ≥ I-gn-™-Xv. ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\ N-Sßn¬ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv {]n ≥-kn-∏¬ tUm.kn kp-[o-{μtLm-jv A-[y-£-\m-bn. h-S°m-t©-cn tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U-‚ v Fw F-kv G-enbm-Ω, ]p-g-°¬ tªm-°v ]-© m-b-Øv {]-kn-U-‚ v tPm-hn tPmk-^v, {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚p-am-cm-b sI A-Pn-Xv-Ip-am ¿, cm-tP-{μ≥ A-c-ß-Øv, sI sP tZ-h- n, {Km-a-∏-©m-b-Øv saw_¿-am-cm-b ]n ]n Ip-´n-amfp, tXm-am-kv ]p-Øn-cn, sa-Un°¬ tIm-f-Pv ssh-kv {]n≥-kn∏¬ sI B¿ Kn-cn-P, \-gv-knw-Kv tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ h-¬kΩ tPm-k-^v, ]p-Xn-b sa-Un°¬ tIm-f-Pv tUm.sI _m-etKm-]m¬, tUm.sI tam-l-\≥ kw-km-cn-®p. N-S-ßn¬ sN-Ãv tlm-kv-]n-‰¬ kq-{]-≠v tUm.B¿ a-lm-tZ-h≥ kzm-KX-hpw, B¿. Fw.Hm tUm.hn B¿ A-Pn-Xv-Ip-am¿ \-μn-bpw ]d-™p.

‰yq-´v Hm-^v Nm¿-t´-Uv A-°u≠‚ v-kv Hm-^v C-¥y/C≥-Ãn‰yq-´v Hm-^v tIm-Ãv A-°u-≠v Hm-^v C-¥y/C≥-Ãn-‰yq-´v I-º\n sk-{I-´-do-kv Hm-^v C-¥y XpS-ßn-b ÿm-]-\-߃ \¬-Ip∂ Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Un-s‚ km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏v CXn-s\m-∏w lm-P-cm-°-Ww. A-t]-£ U-b-d-Iv-S¿, \yq-\]-£ t£-a U-b-d-Iv-S-td-‰v, \memw \n-e, hn-Im-kv `-h≥, Xn-cph-\-¥-]p-cw F-∂ hn-em-kØn¬ sk-]v-Xw-_¿ 30\-Iw ka¿-∏n-°-Ww. A-t]-£ A-b-bv°p-∂ I-h-dn-\v ap-I-fn¬ knF/sF.kn.-U- -ªyq.F/kn-Fkv kv-tIm-f¿-jn-∏v F-∂p {]tXy-Iw F-gp-Xn-bn-cn-°-Ww. At]-£m-t^m-dw www.monoritywelfar- e .kerala.gov . in F-∂ sh-_v-ssk-‰n-tem Pn-√m I-e-Iv-S-td-‰-n-se \y-\-]-£ t£a sk-Iv-j-\n-tem e-`-n-°pw.

tam-ãn-¨ ss_-¡p-am-bn bp-hm-hv A-d-kv-än A-¥n-°m-Sv: tam-„n-® ss_-°pam-bn k-©-cn-®n-cp-∂ bp-hm-hns\ hm-l-\ ]-cn-tim-[-\-bv-°nsS A-¥n-°m-Sv t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn. s]-cn-™-\w I-Ωyq-Wn-‰n lmfn-\v k-ao-]w Xm-a-kn-°p-∂ sN∂-d ho-´n¬ hn-Po-jn-sbm-Wv Fkv.sF- t{]-am-\-μ-Ir-jv-W-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. hn-Po-jn-s‚ t]-cn¬ sIm-Sp-ß-√q¿, a-Xn-e-Iw kv-t‰jp-I-fn¬ tI-kp-Iƒ \n-e-hn-eps≠-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. tNmZyw sN-ø-en¬ s]-cn-™-\w bap-\ Xn-tb-‰¿ tIm-ºu-≠n¬ \n∂m-Wv ss_-°v tam-„n-®-sX-∂v hn-Po-jv ]-d-™p. tem-dn-bp-sS _m-‰-dn tam-„n-®-Xn-\v sIm-Sp-ß√q-cn-epw kv-{Xo-[-\ ]o-U-Øn-\v A-¥n-°m-Spw hn-Po-jn-s‚ t]cn¬ tI-kp-I-fp-≠v.

t^-kv-_p-¡v h-gn ]-cn-N-b-s¸-«v Im-Wm-s\-¯n-b bp-hm-hpw s]¬-Ip-«n-bp-sS k-tlm-Z-c-\pw G-äp-ap-«n ]-Ø-\ -X -´: t^-kv-_p-°v c-t\m-sSm-∏-am-Wv F-Øn-b-Xv. W

N

h-gn ]-cn-N-b-s]-´ s]¨-Ip-´nsb Im-Wm-s\-Øn-b Xr-ip¿ kz-tZ-in-bm-b bp-hm-hpw s]¨-Ip-´n-bp-sS k-tl-Z-c\pw X-Ωn¬ G-‰p-ap-´n. C-∂se cm-hn-se 11 Hm-sS A-Sq¿ {io-aq-ew am¿-°-‰n-\v ap-ºn-embn-cp-∂p kw-`-hw. sIm-√w imkv-Xmw-tIm-´ kz-tZ-in-bm-b hn-Zym¿-Yn-\n-bp-am-bn Xr-iq¿ kz-tZ-in-bm-b A-cp¨ ]-cn-Nb-Øn-em-hp-I-bpw C-cp-h-cpw A-Sq-cn¬ h-®v Im-Wm-sa-∂v Xo- c p- a m- \ n- ° p- I - b p- a m- b n- c p∂p. A-cp¨ a-s‰m-cp Iq-´p-Im-

Xp-S¿-∂v s]¨-Ip-´n-bpw bphm-hpw X-Ωn¬ kw-km-cn-®psIm-≠n-cp-∂ k-a-bw hn-h-c-adn-™v s]¨-Ip-´n-bp-sS ktl-Z-c-\pw Iq-´p-Im-c-\pw kv-Ye-Øv F-Øn. C-cp-Iq-´-cpw XΩn-ep-≠m-b hm-t°-‰w I-ømwI-fn-bn¬ I-em-in-®p. C-tXmsS \m-´p-Im¿ kv-Y-e-Øv X-Sn®p-Iq-Sn Xp-S¿-∂v t]m-en-skØn C-cp-h-tc-bpw kv-t‰-j-\nte-°v sIm-≠p-t]m-bn. D-®-bv°v ti-jw s]-‰n-tI-kv Nm¿-Pv sN-bv-Xv C-cp-h-sc-bpw tIm-SXn-bn¬ lm-P-cm-°n.

i-à³-amÀ-¡-än-epw tlm-«-ep-I-fn-epw sd-bv-Uv Xr-iq¿: Hm-W-tØm-S-\p-_-‘n-®v hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fp-sS B-`n-apJy-Øn¬ Xr-iq¿ i-‡≥-am¿-°-‰n-epw tlm-´-ep-I-fn-epw sd-bv-Uv \-S-Øn. 42 I-S-I-fn-em-Wv sd-bv-Uv \-S-Øn-b-Xv. A-f-hv Xq-°-Ønepw hn-e hn-h-c-∏-´n-I {]-Z¿-in-∏n-®-Xn-epw hym-]-I {I-a-t°-Sv ]-cntim-[-\-bn¬ I-s≠-Øn. 13 ]-®-°-dn-°-S-Iƒ-°pw A-©p tlm-´ep-Iƒ-°pw B-dp ]-e-N-c-°v I-S-Iƒ-°pw t\m-´o-kv \¬-In. Pn-√m k-ssπ Hm-^nk¿ P-e-Pm a-Wn, Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^nk¿ F≥ ]n A-\n¬-Ip-am¿, eo-K¬ sa-t{Sm-f-Pn C≥-kv-s]-Œ-¿ tU-ho-kv ]n C-Kv-t\-jy-kv, ^p-Uv tk-^v-‰n Hm-^nk¿ D-Z-b-i-¶¿, sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿ sI ]n h¿-Ko-kv, td-j-\nw-Kv C≥-kv-s]-Œ¿-am-cm-b P-b-N-{μ≥, A-Pn-Øv, Ir-jv-W-Ip-am¿, t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿ sdbv-Un-\v t\-Xr-Xzw \¬-In. h-cpw Zn-h-k-ß-fn-epw sd-bv-Uv Xp-S-cpsa-∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

sX-cp-hp\m-bv-¡Ä \m-ev B-Sp-I-sf I-Sn-¨psIm-¶p

tam-t«mÀ hm-l-\ h-Ip-¸v A-Zm-e-¯v 30\v Xr-iq¿: tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip∏n-s‚ Xr-iq¿ do-Pn-b-W¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v Hm-^n-kv ^b¬ Xo¿-∏m-°¬ A-Zm-e-Øv kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. 2013 Pq-sse 31 h-sc-bp-≈ A-h-ti-jn-°p-∂ ^-b-ep-I-fn¬ Xo¿-∏v I¬-∏n°p-∂-Xn-\v 30\v cm-hn-se 10\v {Sm≥-kv-t]m¿-´v I-Ωo-j-W¿ Ejn-cm-Pv knw-Kn-s‚ km-∂n-[yØn¬ sN-ºq-°m-hn-ep-≈ ]n.U-ªyq.-Un. d-Ãv lu-kn-emWv A-Zm-e-Øv \-S-Øp-I. A-t]£-I¿ ssI-h-i-ap-≈ _-‘s∏-´ tc-J-I-fpw Hm-^nkn¬ AS-®v c-io-Xn-bp-sS Iu-≠¿ t^mbn-epw k-ln-Xw 24\v ap-ºm-bn B¿-Sn Hm-^nkn¬ \¬-tI-≠Xm-sW-∂v do-Pn-b-W¬ {Sm≥-kv- Xr-iq¿ C-°-≠-hm-cy¿ tdm-Un¬ Sn-∏¿-tem-dn kv-Iq-´-dn-en-Sn-®p-≠m-b A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v tdm-Un-sem-gp-In-b c-‡w ^-b¿-t^m-gv-sk-Øn I-gp-In-°-f-bp-∂p. A-]-I-S-Øn¬ H-cmƒ a-cn-®p t]m¿-´v Hm-^o-k¿ A-dn-bn-®p.

I-S-∏p-dw: sX-cp-hp \m-bv-°ƒ B-Sp-I-sf I-Sn-®p sIm-∂p. shfn-®-Æ-∏-Sn am-S-°m-bn A-_vZp¬ d-lv-am-s‚ ho-´n-se \m-ev B-Sp-I-sf-bm-Wv sX-cp-hp \mbv-°ƒ I-Sn-®p sIm-∂-Xv. I-gn™ Zn-h-kw cm-{Xn-bn-em-bn-cp∂p kw-`-hw. ta-J-e-bn¬ sX-cphp \m-bv-°-fp-sS i-√yw cq-£am-b-tXm-sS ]-e-bn-S-ß-fn¬ P\-߃ cm-{Xn k-a-b-ß-fn-¬ ]pd-Øn-d-ßm≥ `-b-s∏-Sp-I-bmWv. ]-©m-b-Øn-se I-dp-I-am-Sv, am-Sv ta-J-e-bn-epw sX-cp-hp-\mbv-°ƒ h≥ `o-j-Wn-bm-Wv krjv-Sn-°p-∂-Xv. \m-bv-°-sf ]n-SnIq-Sp-∂-Xn-\v ]-©m-b-Øv A-[nIr-X¿ \-S-]-Sn-Iƒ ssI-sIm≈p-∂n-s√-∂v \m-´p-Im¿ ]-cmXn-s∏-´p.

I-cn-¡m-t«m-fn-bn ho-−pw Im-«m-\-i-eyw; ImÀ-jn-I-hn-f-IÄ \-in-¸n-¨p

dn-¸À P-bm-\-µ-\pambn sX-fn-sh-Sp-¸p \-S-¯n

sh-≈n-°p-f-ß-c: I-cn-°m-t´mfn {]-tZ-i-Øv ho-≠pw Im-´m-\i-eyw. Im¿-jn-I- hn-f-Iƒ hym]-I-am-bn \-in-∏n-®p. A-d-°-]d-ºn¬ t]mƒ, A-d-°-]-d-ºn¬ h¿-Ko-kv, h-t´m-en tPm¨ k≥, {^m≥-kn-kv F-∂n-h-cpsS Ir-jn-bn-S-ß-fn-em-Wv Im-´m\-I-ƒ Im¿-jn-I-hn-f-Iƒ \-in∏n-®-Xv. Rm-en-∏q-h≥, t\-{¥≥ C-\ß-fn¬-s]-´ hm-g-I-fpw sImt°m, I-hp-ßv F-∂n-h-bp-am-Wv Im-´m-\-I-ƒ- \-in-∏n-®-Xv. I-gn™ H-cm-gv-N-bm-bn {]-tZ-i-Øv Xp-S¿-®-bm-bn Im-´m-\-I-fn-dßp-∂-≠v. \m-em-\-I-f-S-ßp-∂

Iq-´-hpw H-cp tam-g-bp-am-Wv Chn-sS ]-Xn-hm-bn F-Øp-∂-sX∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. Nn-e Znh-k-ß-fn¬ cm-hn-se ]-Øp-aWn-h-sc tam-g C-hn-sS-bp-≠mIpw. 15Hm-fw Ip-Sw-_-߃ Xm-akn-°p-∂ Cu {]-tZ-i-Øv Nn-e Zn-h-k-ß-fn¬ ho-Sp-I-fp-sS kao-]w h-sc B-\-°q-´w F-Øp∂p-≠v. sXm-´-Sp-Ø tX-°p-tXm-´Øn¬ \n-∂m-Wv cm-{Xn-bn¬ Im´m-\-Iƒ F-Øp-∂-Xv. cm-{Xn apgp-h≥ Ir-jn-bn-S-ß-fn¬ X-º-Sn°p-∂ C-h hm-g-bpw I-hp-ßpsa-√mw \-in-∏n-°p-I-bm-Wv. hoSp-Iƒ-°p k-ao-]-tØ-°v B-\-

sXm-gn-ep-d-¸v ]-²-Xn: H-¶mw-Øm-\w sX-¡pw-I-c ]-©m-b-¯n-\v h-S-°m-t©-cn: a-lm-flm-Km-‘n tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v ]≤-Xn-bn¬ \q-dp-Zn-h-kw ]q¿-Øo-I-cn-® Pn-√-bn-se ]-©m-b-Øp-Ifn¬ H-∂mw-ÿm-\w sX-°pw-I-c ]-©m-b-Øv t\-Sn. 2012˛13 h¿-jØn¬ ]-©m-b-Øn-se 18 hm¿-Up-I-fn¬ 2.38 tIm-Sn cq-] sN-ehn¬ \-S-∏n-em-°n-b {]-hr-Øn-Iƒ-°m-Wv sX-°pw-I-c ]-©m-bØv H-∂mw-ÿm-\-Øn-\v A¿-l-am-b-Xv. 824 sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gnem-fn-Iƒ-°m-Wv C-Xn-s‚ B-\p-Iq-eyw e-`n-°p-I. 2013˛14 h¿-jØn¬ ]-©m-b-Øn¬ H-cp tIm-Sn-cq-]-bp-sS sXm-gn-ep-d-∏v {]-hrØn-Iƒ \-S-Øn-b Pn-√-bn-se {]-[m-\ ]-©m-b-Øpw sX-°pw-I-c X-s∂-bm-Wv. Cu hn-P-b-Øn-\p-th-≠n {]-h¿-Øn-® ]-©m-b-Ønse sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn F≥-Pn-\o-b¿-am-cm-b {io-P c-ta-i≥, jo_ Nm-t°m, Um-‰v F≥-{Sn Hm-∏-td-‰¿-am-cm-b cm-Pn ]-c-ta-iz-c≥, kp-P cm-Po-h≥, `-c-W {]-Xn-]-£ Aw-K-߃, sXm-gn-ep-d-∏v \n¿-hl-W D-tZym-K-ÿ¿ Xp-S-ßn-b-h-sc ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp\n¬ tP-°-_v, ssh-kv {]-kn-U‚ v en-kn cm-Pp A-`n-\-μn-®p.

t_m-W-kv ssI-¸-ä-Ww

Xr-iq¿: tI-c-f kw-ÿm-\ `m-Ky-°p-dn G-P‚p-am-cp-sS-bpw hn¬-∏\-°m-cp-sS-bpw t£-a-\n-[n t_m¿-Un¬ am¿-®v 31 h-sc Aw-K-Xzsa-Sp-Øn-´p-≈-Xpw Aw-i-Zm-bw A-S-®v Aw-K-Xzw \n-e-\n¿-Øn h-cp∂-Xp-am-b Aw-K-߃-°v 3000 cq-]-bpw s]≥-j-\m-b Aw-K-߃°v 600 cq-]-bpw ho-Xw Hm-Ww A-e-h≥-kv A-\p-h-Zn-®v D-Ø-c-hm-bXm-bn Pn-√m `m-Ky-°p-dn Hm-^-o-k¿ A-dn-bn-®p. Pn-√m t£-a-\n-[n Hm-^o-kn¬ ]m-kv _p-°pw Sn-°-‰v A-°u-≠v _p-°pw k-ln-Xw Nm-h-°m-Sv D-]-Pn-√m ko-\n-b¿ B¨-Ip-´n-I-fp-sS I-_-Un a-¬k-c-Øn¬ tPXm-°-fm-b Pn.F-®v.F-kv.F-kv. I-Sn-°m-Sv lm-P-cm-bn Xp-I ssI-∏-‰-Ww.

Iƒ F-Øp-sa-∂ `o-Xn-bn-em-Wv C-hn-S-sØ Ip-Spw-_-߃ I-gnbp-∂-Xv. cm-{Xn-bn¬ ]-S-°w s]m-´n-®m-Wv C-h¿ B-\-I-sf A-I-‰p-∂-Xv. F-√m-h¿-j hpw sk-]v-Xw-_¿, H-tŒm-_¿ am-kß-fn¬ Cu {]-tZ-i-Øv Im-´m-\I-fn-d-ßmdp≠v. B-\-Iƒ Ir-jn-\-in-∏n-°p∂-Xm-bp-≈ ]-cm-Xn-sb Xp-S¿∂v {]-tZ-i-sØ h-\m-Xn¿-Ønbn¬ B-\-I-sf {]-Xn-tcm-[n°p-∂-Xn-\m-bn h-\w h-Ip-∏v aq∂p In-tem-ao-‰-tdm-fw \o-fØn¬ I-gn-™ h¿-jw In-S-ßpIƒ \n¿-Ωn-®n-cp-∂p. C-Xp-aq-ew I-gn-™ h¿-jw Im-´m-\-i-eyw

bp-hm-hv ]n-Sn-bn h-S-°m-t©-cn: A-Øm-Wn kztZ-in-\n-bm-b bp-h-Xn-tbm-Sv A]-a-cym-Z-bm-bn s]-cp-am-dp-I-bpw bp-h-Xn-sb kw-Lw tN¿-∂v a¿Zn-°p-I-bpw sN-bv-X tI-kn¬ Im-™n-c-t°m-Sv kz-tZ-in-bm-b bp-hm-hn-s\ h-S-°m-t©-cn t]men-kv ]n-Sn-Iq-Sn. tIm-S-Xn ]n-Sn-In´m-∏p-≈n-bm-bn {]-Jym-]n-®v A©p- h ¿- j - Ø n- \ p- t i- j - a m- W v t]m-en-kv C-bm-sf I-kv-‰-Unbn¬ F-Sp-Ø-Xv. Im-™n-c-t°mSv Nn-‰n-e-∏n-≈n ho-´n¬ _nPp(45)hn-s\-bm-Wv t]m-en-kv ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. 2008em-Wv tI-kn-\mkv-]-Z-am-b kw-`-hw. _n-Pp-hpw Iq-´p-Im-cm-b \m-ep-t]-cpw tN¿∂v bp-h-Xn-sb A-]-am-\n-°p-Ibpw a¿-Zn-°p-I-bpw sN-bv-Xp-sh∂m-Wv ]-cm-Xn. kw-`-h-Øn-\p ti-jw bp-hm-hv H-fn-hn-em-bn-cp∂p.H-fn-hn¬-t]m-b _n-Pp-hn-s\ h-S-°m-t©-cn tIm-S-Xn ]n-Sn-In´m-∏p-≈n-bm-bn {]-Jym-]n-°p-Ibm-bn-cp-∂p. tIm-S-Xn-bn¬ lmP-cm-°n-b {]-Xn-sb 14 Zn-h-ktØ-°p dn-am≥-Uv sN-bv-Xp.

Ip-d-hm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ a-g°m-e-Øv a-Æv H-en-®n-d-ßn In-Sßp-I-fp-sS B-gw Ip-d-™-tXmsS ho-≠pw P-\-hm-k-ta-J-e-bnte-°pw Ir-jn-bn-S-ß-fn-te°pw Im-´m-\-Iƒ F-Øm≥ XpS-ßn. Im-´m-\-i-eyw aq-ew Cu {]tZ-i-sØ ]-e I¿-j-I-cpw hm-g Dƒ-∏-sS-bp-≈-h Ir-jn sN-øp∂-Xv \n¿-Øn-bn-cn-°-bm-sW∂v \m-´p-Im-¿ ]-d-™p. Im-´m-\I-sf X-S-bm-\m-bn h-\m-Xn¿Øn-bn¬ B-g-Øn-ep-≈ In-Sßp-I-fpw C-e-Œn-Iv th-en-bpw \n¿-Ωn-°-W-sa-∂m-Wv \m-´pIm-cp-sS B-h-iyw.

sIm-S-I-c: B-fq-¿ s]m-cp-∂-Ip∂n¬ sN-ßm-\n-°m-´v {io-Ir-jvW t£-{X-Øn-se Xm-gn-I-°p-S߃ tam-„n-®-Xp-am-bn _-‘s∏-´v dn-∏¿ P-bm-\-μ-s\ t£-{XØn¬ sIm-≠p-h-∂v sX-fn-sh-Sp∏p \-S-Øn. t£-{X-Øn-se {iotIm-hn-en-\p ap-I-fn-te-Xpƒ-∏sS \m-ep Xm-gn-I-°p-S-ß-fm-Wv P-bm-\-μ≥ tam-„n-®-Xv. t£-{XØn-\p k-ao-]-sØ c-≠p-ho-Sp-Ifp-sS hm-Xn-ep-Iƒ tam-j-Ww e£y-an-´v Xo-sh-bv-°p-I-bpw t£{X-Øn-\-I-Øp-\n-∂pw sN-ºpIp-Sw tam-„n-®-Xpw Xm-\m-sW∂v P-bm-\-μ≥ t]m-en-kn-t\m-Sp ]-d-™p. I-gn-™ am-kw 27 \mWv P-bm-\-μ≥ t£-{X-Øn-se D-]-tZ-h {]-Xn-jvT-Iƒ-°p ap-Ifn-se c-≠v sN-dn-b Xm-gn-°-Ip-S߃ I-h¿-∂-Xv. P-bm-\-μ-s\ sIm-≠p-h-∂-X-dn-™v \n-c-h-[n t]¿ t£-{X-]-cn-k-c-Øv X-Sn-®p Iq-Sn-bn-cp-∂p.

Hm-W-¡-S -\S¯n kzcq-]n¨ e-£w-cq-] jm-Pn-¡p ssI-am-dn

tN-e-°-c: Hm-W-°-S \-S-Øn-bpw B-{In-km-[-\-߃ hn-‰pw ti-J-cn-® H-cp e-£w cq-], hr-°-am-‰n-h-bv-°¬ i-kv-{X-{In-bbv-°p hn-t[-b-bm-hp-∂ In-≈n-aw-K-ew kz-tZ-in jm-Pn cm-Pphn-s‚ Nn-In-¬km-k-lm-b-am-bn ssI-am-dn. jm-Pn-bp-sS ikv-{X-{In-b-bv-°p-≈ [-\-ti-J-c-Wm¿-Yw I-Æw-Ip-f-ß-c {Inkv-Xp-cm-P ]-≈n kw-L-Sn-∏n-® Hm-e-ta-™ Hm-W-°-S-bm-Wv Iq-´m-bv-a-bp-sS hn-P-b-Øm¬ {i-t≤-b-am-b-Xv. ]-≈n-bn-se bp-h-P-\-ß-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv I-gn-™-Zn-h-kw Hm-W°-S H-cp-°n-b-Xv. \m-ep-h-d-hv, i¿-°-c D-t∏-cn, ]-e-N-c-°v, A®m-dp-Iƒ, a-[p-c-]-e-lm-c-߃ F-∂n-h-bpw Hm-W-t°m-SnIƒ-°m-bn sS-Iv-ssÃ-bn¬ hn-`m-K-hpw Hm-W-°-S-bn¬ ÿm\w-]n-Sn-®p. t\-c-sØ bp-h-P-\-ß-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tiJ-cn-® B-{In km-[-\-߃ hn-‰p-e-`n-® Xp-I-bpw Hm-W-°-Sbn¬-\n-∂pw e-`n-® Xp-I-bpw tN¿-Øm-Wv H-cp e-£-tØm-fw cq-] k-am-l-cn-®-Xv. Im-cn-t°-®-dn-Ãv P-b-cm-Pv hm-cy-cm-Wv IS-bn¬ B-Zy-hn¬-]-\ \-S-Øn-b-Xv. Pq-_n-en an-j≥ sa-Un°¬ tIm-f-Pn-se kn-ÿ sa¿-en am-Xyp-hm-Wv jm-Pn-°p hr° \¬-Ip-∂-Xv.


{]mtZ-inIw

12 k-]v-Xw-_¿ 2013 hymgw

]cn-]mSn

„Xr-iq¿ ]m-d-ta-°m-hv A-{K-

im-e lmƒ: F-®v B≥-Uv kn _p-Iv-kv ]p-kv-X-I-ta-f-˛ cm-hnse 9.30 „Xr-iq¿ tX-°n≥-Im-Sv ssaXm-\w: I¨-kyq-a¿-s^-Uv HmWw k-l-I-c-W hn-]-W-\ taf-˛ cm-hn-se 10.00 „Xr-iq¿ tX-°n≥-Im-Sv ssaXm-\w In-g-t°-\-S: hn.F^v.]n.kn.sI Ir-jn h-Ip-∏v HmWw ta-f-˛ cm-hn-se 10.00 „Xr-iq¿ i-‡≥ \-K¿ ssaXm-\w: k-ssπ-tIm Hm-Ww sat{Sm ]o-∏nƒ-kv _-km¿-˛ cm-hnse 10.00 „Xr-iq¿ A-ø-t¥mƒ h-\nXm C≥-tUm¿ tÃ-Un-bw-: kmº-Øn-I ÿn-Xn-hn-h-c-°-W°v Pn-√m-X-e hm¿-jn-I ]-cn-ioe-\w-˛ cm-hn-se 10.00 „Xr-{]-bm¿: {]n-b-Z¿-in-\n HmUn-t‰m-dn-bw: Xo-c-kw-c-£-Ww Pm-{K-Xm sk-an-\m¿-˛ ssh-Io-´v Xr-iq-cn¬ _m-¶v Po-h-\-°m-cp-sS I-em kmw-kv-Im-cn-I kw-L-S-\-bm-b "X-cw-Kw' \-S-Øn-b 3 .30. ]q-°-f a¬-k-c-Øn¬ H-∂mw kv-Ym-\w t\-Sn-b F-kv._n.Sn. sa-bn≥ {_m-©v

Adnbn-¸pIÄ

kv-t]mÀ-Sv-kv D-]-I-c-W-§Ä \Â-Ipw Xr-iq¿: s\-lv-dp bp-h-tI-{μ bq-Øv ¢-∫p-Iƒ-°v kv-t]m¿-Svkv D-]-I-c-W-߃ \¬-Ip-∂p. 55 ¢-∫p-Iƒ-°m-Wv C-Xn-s‚ {]-tbm-P-\w e-`n-°p-I. 20 \-Iw A-t]-£n-°-Ww. A-t]-£mt^m-dw s\-lv-dp bp-h-tI-{μ Hm^n-kn¬ e-`n-°pw.

h-\n-Xm- I-½o-j³ A-Zm-e-¯v am-än-h-¨p

Xr-iq¿: tI-c-f h-\n-Xm I-Ωoj≥ C-∂v IeŒv-td-‰v tIm¨^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-Øm-\n-cp∂ Xr-iq¿ Pn-√m-X-e sa-Km AZm-e-Øv am-‰n-h-®p. ]p-Xn-b Xob-Xn ]n-∂o-Sv A-dn-bn-°pw.

^p-Sv-t_mÄ SqÀ-W-saâv 15 ap-XÂ

Nm-e-°p-Sn: F.sF.ssh.F^v. ]-cn-bm-cw ]-©m-b-Øv IΩ-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ 15 ap-X¬ 22h-sc ]-cn-bm-cw kvIqƒ {Ku-≠n¬ sk-h≥-kv ^pSv-t_mƒ Sq¿-Æ-sa‚ v \-S-Øpsa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. Pn√ {]-kn-U‚ v hn sP s_-∂n a¬k-c-߃ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. 20\v \-S-°p-∂ B-Zy skan-ss^-\¬ a-¬kc-Øn-\v t{Zm-Wm-Nm-cy A-hm¿-Uv tPXm-hv sI ]n tXm-a-kv am-jv apJym-Xn-Yn-bm-Ipw. 22\v \-S-°p∂ ss^-\¬ a-¬kc-Øn¬ sF Fw hn-P-b≥ k-Ωm-\߃ hn-X-c-Ww sN-øpw.

tI-c-tfm-Âkhw 21 ap-XÂ

Nm-e-°p-Sn: ta-eq¿ ]-©m-bØn-se tI-c-tfm-¬k-hw 21 apX¬ hn-hn-[ th-Zn-I-fn¬ \-SØpw. A-t]-£-Iƒ 19\v Hm^o-kn¬ e-`n-°-W-sa-∂v sk{I-´-dn A-dn-bn-®p.

A-t]-£ £-Wn-¨p

Nm-e-°p-Sn: Im-Sp-Ip-‰n Xp-S¿ tI-{μ-Øn-se t{]-c-I-s‚ H-gnhn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ 23\v tc-JIƒ k-ln-Xw Hm-^nkn¬ lmP-cm-I-W-sa-∂v {]-kn-U‚ v Adn-bn-®p.

hm-Iv- C³- CâÀ-hyq C-¶v

C-cn-ßm-e-°p-S: tI-c-f kwÿm-\ a-en-\o-I-c-W \n-b-{¥W t_m¿-Un¬ t]m-Ãv {Km-tPz‰v k-b‚n-^n-Iv A-{]n‚o-kp-Isf Pn-√m A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \nb-an-°p-∂-Xn-\p-≈ C‚¿-hyq C∂v \-S-°pw. Aw-Ko-Ir-X k¿-ΔI-em-im-e-bn¬ \n-∂v sI-an-kv{Sn /sse-^v k-b≥-kv/F≥-hb¨-sa‚-d¬ k-b≥-kv /F≥h-b¨ sa‚¬ Ã-Uo-kv F-∂nh-bn¬ G-Xn-se-¶n-ep-sam-∂n-ep≈ _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z-am-Wv tbm-Ky-X. {]m-b-]-cn-[n 2013 P\p-h-cn-bn¬ 28 h-b-kv I-hn-b-cpXv. tk-h-\ Im-em-h-[n ]-c-am-h[n aq-∂p h¿-jw h-sc-bm-bn-cn°pw. H-∂mw h¿-jw 9,000 cq-], c-≠mw h¿-jw 10,000 cq-], aq∂mw h¿-jw 11,500 cq-] F-∂ \n-c-°n-em-bn-cn-°pw {]-Xn-am-k ssÃ-s]‚ v. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ tbm-Ky-X sX-fn-bn-°p-∂ A ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpw ]-I¿∏p-I-fpw t^m-t´m-bpw k-ln-Xw t_m¿-Un-s‚ Pn-√m Hm-^okn¬ cm-hn-se 11 a-Wn-°v ap-ºv lm-P-cm-I-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃ www.keralapcb.org F∂ sh-_v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw.

t]m-en-kp-Im-sc P-\w i-{Xp-¡-sf t]m-se ssI-Im-cywsN-¿p-sa-¶v F kn sam-bv-Xo³ am-f: t]m-en-kp-Im-sc P-\w i{Xp-°-sf sN-øp-∂ t]m-se Xs∂ ssI-Im-cyw sN-øp-sa-∂v kn.]n.Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn F kn sam-bv-Xo≥. ]-´n-I-Pm-Xn°m--c-\m-b Un.ssh.F-^v.sF. {]-h¿-Ø-I-s\ t]m-en-kv I-ÃUn-bn-se-Sp-Øv a¿-±n-®p-sh-∂mtcm-]n-®v kn.]n.Fw. am-f G-cnbm I-Ω-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ am-f t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-te°v \-S-Øn-b am¿-®n-\v ti-jw

\-S-∂ s]m-Xp-tbm-Kw D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. A- S n- b - ¥ n- c m- h - ÿ - b n¬ t]m--epw Im-Wm-Ø a¿-±-\-am-Wv t]m-en-kv kw-ÿm-\-Øv \-SØp-∂-sX-∂pw F kn sam-bvXo≥ ]-d-™p. kn.]n.Fw. Pn√m I-Ω-‰n-bw-Kw ]n sI tU-hnkv A-[y-£-X h-ln-®p. Fw cmtP-jv, ]n sI in-h-cm-a≥, Sn ]n c-ho-{μ≥, Fw F-kv sam-bv-Xo-

I-S-∏p-dw: A-gn-a-Xn B-tcm-]Ww t\-cn-Sp-∂ ap-kv-enw eo-Kv Aw-K-am-b ]-©m-b-Øv {]-knU‚n-s\ kn.]n.F-Ωn-se Nn-e t\-Xm-°-fpw ]-©m-b-Øv saw_¿-am-cpw kw-c-£n-°p-∂p-sh∂v B-tcm-]-Ww. C-tX Xp-S¿∂v kn.]n.F-Ωn-\p-≈n¬ `n-∂X cq-£-am-bn. ap-kv-enw eo-Kv Aw-K-am-b IS-∏p-dw ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v dw-e A-i-d-^n-s\-Xn-sc eo-Kv Aw-Kw X-s∂ A-gn-a-Xn B-tcm]-Ww D-b¿-Øn-b km-l-N-cyØn¬ kn.]n.F-Ωn-s‚ ]-©mb-Øv Aw-K-ß-fpw t\-Xm-°fpw {]-kn-U‚n-s\ kw-c-£n°p-∂p-sh-∂m-tcm-]n-®m-Wv H-cp

hn-`m-Kw kn.]n.F-Ωp-Im¿ cw-KsØ-Øn-bn-´p-≈-Xv. ]-©m-bØn-se kn.]n.F-Ωn-s‚ hn-hn[ {_m-©v tbm-K-ß-fn-epw C-Xp kw-_-\v-[n-®v H-cp hn-`m-Kw I-SpØ hn-a¿-i-\-ap-b¿-Øn-bn-´p≠v. a¬-ky sXm-gn-em-fn Ip-Spw_-ß-fn-se h-\n-X-Iƒ-°m-bn 2005˛10 km-º-Øn-I h¿-jØn¬ Xo-c ssa-{Xn am-t\-Pvsa‚ v Iu¨-kn¬ \-S-∏n-em-°nb ]-≤-Xn a¬-ky sXm-gn-em-fnbm-sW-∂ hym-tP-\ {]-knU‚pw a-I-fpw tN¿-∂v ^-≠v X´n-sb-Sp-sØ-∂m-Wv ap-kv-enw eo-Kv Aw-K-am-b 11mw hm¿-Uv saw-_¿ B-tcm-]-W-ap-∂-bn-®n-

sXm-gn-ep-d-¸v ]-²-Xn: Hm-W-t¡m-Sn hn-X-c-Ww 13\v

]o-®n: kv-Iqƒ tI-{μo-I-cn-®v I©m-hv hn¬-∏-\ \-S-Øn-bn-cp-∂ {]-Xn-sb ]o-®n t]m-en-kv A-dà - v sN-bX v- p. am-S° - Ø - d - ]-\º - n-≈n kz-tZ-in sNm-Δq-°m-c≥ tPm-Wnbm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. cm-{Xn ]t{Sm-fn-ßn-\n-sS F-kv.-sF. Fw Pn s]m-∂∏ - s - ‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ kw-Lw ]o-®n sK-b‰ v- n-\v k-ao]-Øp \n-∂m-Wv {]-Xn-sb ]n-SnIq-Sn-bX - v. F.F-kv.s - F. k-°d - nb, ko-\n-b¿ k-n.- ] - n.H-am-cm-b kptc-jI v- p-am-¿, _m-_p, k-Pn, tlmw-Km¿-Uv ^n-en-∏v F-∂n-hc - pw {]Xn-sb A-d-Ãv sN-bv-X kw-LØn-ep-≠m-bn-cp-∂p.

Xr-iq¿: Pn-√-bn¬ a-lm-flm-Km‘n tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-epd-∏v ]-≤-Xn {]-Im-cw 100 Zn-h-kw ]-Wn ]q¿-Øo-I-cn-® kv-{Xo sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v Hm-W-∏p-S-h \¬-Ip-∂p. Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S\w \m-sf cm-hn-se 10.30 \v ap-≠Øn-t°m-Sv {Km-a-]-©m-b-Ønse B-cyw-]m-Sw sk‚-dn¬ \-S°p-∂ N-S-ßn¬ k-l-I-c-W a{¥n kn-F≥ _m-e-Ir-jv-W≥ \n¿-Δ-ln-°pw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v kn kn {io-Ip-am¿ A-[y£-X h-ln-°pw. N-S-ßn¬ Pn-√bn-se Fw.]n am¿, Fw.F¬.F

am¿, {Xn-X-e ]-©m-b-Øv {]-Xn\n-[n-Iƒ Xp-S-ßn-b-h¿ ]-s¶-Sp°pw. D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßv \-S-°p∂ ap-≠-Øn-t°m-Sv {Km-a-]-©mØn-se 624 kv-{Xo sXm-gn-em-fnIƒ-°v N-S-ßn¬ sh-®v Hm-W∏p-S-h hn-X-c-Ww sN-øpw. a-‰p {Km-a-]-©m-b-Øp-I-fnse kv-{Xo sXm-gn-em-fn Iƒ-°v Hm-W-∏p-S-h hm-ßp-∂-Xn-\v 400 cq-] ho-Xw sXm-gn-em-fn-I-fp-sS A-°u-≠n¬ \n-t£-]n-°p-∂Xn-\v B-hi - y-am-b \-S] - S- n kzo-Icn-®n-´p-≠v. N-S-ßn¬ ap-≠-Ønt°m-Sv {Km-a-]-©m-b-Øv {]-knU‚ v A-Pn-XvI - p-am¿, Pn-√m I-e-

Iv-S¿ Fw F-kv P-b tPm-bn‚ v t{]m-{Kmw tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ kn N-{μ-_m-_p ]-s¶-Sp-°pw.

Iw-]yq-«-dp-IÄ \Â-In ]m-d-fw: {Km-a-]-©m-b-Øn-se sh-ßn-Wn-ti-cn N-t{μm-Z-bw F¬.-]n. kv-Iq-fn-te-°v Ko-Xm tKm-]n Fw-.F¬.-Fbp-sS {]mtZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n∂p-≈ Xp-I D-]-tbm-Kn-®v A-\ph-Zn-® I-ºyq-´-dp-Iƒ Fw.-F¬.F. kv-Iqƒ A-[n-Ir-X¿-°p ssI-am-dn. ]m-d-fw ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v _n-μp A-tim-I≥ A[y-£-X h-ln-®p.

an-\n amÀ-¡-äp-IÄ B-cw-`n-¡p-¶p Nm-h-°m-Sv: k-ssπ-tIm Unt∏m-°p Io-gn¬ am-th-en kv-t‰mdp-Iƒ C-√m-Ø H-cp-a-\-bq¿, IS-∏p-dw ]-©m-b-Øp-I-fn¬-HmWw an-\n am¿-°-‰p-Iƒ B-cw-`n®p. I-S-∏p-dw A-©-ßm-Sn-bn¬ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v dw-e A-j-d-^pw H-cp-a-\-bq¿ \-∑ kvt‰m¿ ]-cn-k-c-Øv ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v d-Po-\ sam-bv-\p-±o\pw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. td-j≥ Im¿-Uv {]-Im-cw k_v-kn-Un \n-c-°n¬ ]-e-hy-RvP-\-I-fpw 21 cq-] \n-c-°n¬ P-b, Ip-dp-h, a-´, ]-®-cn F-∂n-h-bpw e-`n-°p-sa-∂v A-kn-kv-‰‚ v amt\-P¿ A-dn-bn-®p. an-\n am¿-°‰p-Iƒ 15 h-sc {]-h¿-Øn-°pw.

k-ssπ-tIm Un-t∏m-°v Io-gn¬ I-S-∏p-dw A-©-ßm-Sn-bn¬ B-cw-`n-® an-\n am¿-°-‰n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v dw-e A-ivd-^v \n-¿-hln-°p-∂p

Wn-ap-g-°n I-gn-™ Zn-h-kw IØv e-`n-®n-cp-∂p. C-Xp kw-_‘n®v t]m-en-kv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®n-´p-≠v.

hn-I-emw-KÀ-¡p-Å D-]-I-c-W-§Ä hn-X-c-Ww sN-bv-Xp tI-t®-cn: ssI-∏-d-ºv ]-©m-bØn¬ B-tcm-Ky ]-≤-Xn-bp-sS `m-Kam-bn A-t]-£ k-a¿-∏n-® ap-gp-h≥ hn-I-emw-K¿-°pw klm-b D-]-I-c-W-߃ hn-X-cWw sN-bv-Xp. ho¬-sN-b¿, {I-®kv, ln-b-dnMv ssl-Uv, B¿´n^n-jy¬ enw-]v F-∂n-h-bm-Wv hn-X-c-Ww sN-bv-X-Xv. ap-≠q¿

{]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® N-S-ßn¬ ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v tkm-^n tXma-kv D-]-I-c-W-ß-fp-sS hn-X-ctWm-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. ssh-kv {]-kn-U‚ v Pn-Ωn Nq≠¬ A-[y-£-X h-ln-®p. ÿncw k-an-Xn A-[y-£-cm-b ]n kptem-N-\ So-®¿, Fw sI tam-l\≥, _o-\ _m-_p-cm-Pv, ]-©mb-Øv ap≥ {]-kn-U‚ v Xp-f-kn jm-t‚m, ]-©m-b-Øw-K-ß-fmb ]n Un tPm-k-^v, Sn bp c-RvPn-Xv, F F≥ kp-tc-jv, h-\-P N-{μ≥, sa-Un-°¬ Hm-^o-k¿ tUm. F F-kv e-X, sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿ kn {io-e-X kwkm-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

Nm-h-°m-Sv D-]-Pn-√m Pq-\n-b¿ B¨-Ip-´n-I-fp-sS I-_-Un a-¬kc-Øn¬ tPm-Xm-°-fm-b Pn.F-®v.F-kv.F-k.v I-Sn-°m-Sv

B-Z-c-Wo-bw-þ 2013 kw-L-Sn-¸n-¨p

Nm-e-°p-Sn: ]p-e-tbm-≤m-c-W bq-Øv aq-hv-sa‚ v kw-ÿm-\ I-Ω-n‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ B-Z-c-Wo-bw-˛ 2013 kw-L-Sn∏n-®p. ]n kn A-ø-∏≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v jm-Pn F-´p-ap-\ A-[y-£-X h-ln-®p. I-em-`-h≥ aWn Hm-W-t°m-Sn hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. \-K-c-k-` sN-b¿-am≥ hn H ss]-e-∏≥, F hn A-tim-I≥ kw-km-cn-®p.

Hm-W-k-½m-\-am-bn Xr-{]-bm-dn \-· sN-¿m³ a-\p-jy³ X-¿m-dm-h-W-sa-¶v Hm-W-¡n-äv hn-X-c-Ww {Sm-^n-Ivkn-á sse-äv Øm-]n-¨p \-S³ C-¶-skâv-

Xr-{]-bm¿: \q-dp-Zn\ I¿-Ω-]-cn]m-Sn-bn-eq-sS s]m-Xp-P-߃°p-≈ Hm-W-k-Ωm-\-am-bn \m´n-I {Km-a-]-©m-b-Øv Xr-{]-bmdn¬ {Sm-^n-Ivkn-·¬ sse-‰v ÿm-]n-®p. Xr-{]-bm¿ sk‚dn¬ sX-°pw, h-S-°pw `m-K-Ømbn c-≠pw, In-g-°v `m-K-Øv t£{Xw I-hm-S-Øn-\v ap-∂n-ep-am-Wv kn-·¬ sse-‰v ÿm-]n-®-Xv. X-fn-°p-fw tI-{μ-am-bn {]h¿-Øn-°p-∂ jm C‚¿\m-j-

W¬ {_m‚nMv skm-eyq-jm-Wv ]-≤-Xn-°v Nn-e-hm-b 10 e-£w cq-] \¬-In-b-Xv. A-]-I-S-߃ H-gn-hm-°n K-Xm-K-Xw kp-K-a-am°p-∂-Xn-t\m-sSm-∏w Im¬-\-Sbm-{Xn-I¿-°v tdm-Uv ap-dn-®p I-S°p-∂-Xn-\pw, ]-≤-Xn G-sd klm-b-I-am-Ip-sa-∂v \m-´n-I {Kma-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A\n¬ ]p-fn-bv-°-epw, jm {Kq-∏v Fw.Un. Fw sI \q¿-±n≥-jmbpw A-`n-{]m-b-s∏-´p

ssI-∏-aw-K-ew: B-{i-b Kp-W-t`m-‡m-°ƒ-°p-≈ Hm-W-°n‰p-Iƒ ssI-∏-aw-K-ew {Km-a-]-©m-b-Øn¬ hn-X-c-Ww sN-bvXp. {Km-a-]-©m-b-Øn-se 71 Ip-Spw-_-߃-°m-Wv 11 C-\w `£y km-[-\-߃ A-S-ßn-b Hm-W-°n-‰v hn-X-c-Ww sN-bv-XXv. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v _o-\ kp-tc-{μ≥ hn-X-c-Ww D-ZvLm-S-\w \-S-Øn. ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n F ap-l-Ω-Z-en A[y-£-\m-bn. hm¿-Uv-sa-w_¿ kn sP tPm-jn ,kn.Un.F-kv. sN-b¿ t]-gv-k¨ F¬-kn hn¬-sk‚ v, P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fmb Pm≥-kn dm-t^¬, A-\n-X _m-_p, sI Pn Zn-eo-]v ]-s¶Sp-Øp.

sIm-Sp-ß-√q¿: ap≥ sU-]yq-´n kv-]o-°¿ ]n sI tKm-]m-e-Ir-jvW-s‚ kv-a-c-W-bv-°m-bn \-S-Øp-∂ P-tem-¬khw k-]v-Xw-_¿ 21\v D-®-bv-°v c-≠n-\v ]q-Δ-Øpw-I-S-hv I-t\m-en I-\m-en¬ \-S-°pw. A-tXm-sSm-∏w 15\v cm-hn-se 11 a-Wn-°v ]q-°-f -a-¬kcw Dƒ-s∏-sSbp-≈ ]-cn-]m-Sn-I-fpw D-≠v. D-Zv-Lm-S-\w A-Uz. hn F-kv kp-\n¬Ip-am¿ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-°pw.

C-cn-ßm-e-°p-S: In-´n-b A-hk-c-ß-fn¬ \-∑ sN-øm≥ a-\pjy≥ X-øm-dm-h-W-sa-∂v \-S≥ C-∂-sk‚ v A-`n-{]m-b-s∏-´p. Ccn-ßm-e-°p-S P-\-ssa-{Xn t]men-kv kvv-t‰-j-\n¬ C-cn-ßm-e°p-S tkm-W¬ ª-Uv tUm-tWgv-kv t^m-d-Øn-t‚-bpw ª-Uv keyq-´n-s‚-bpw P-\-ssa-{Xn t]men-kn-s‚-bpw Hm-Wm-tLm-j߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. Un-ssh.F-kv.]n. _n-Pp `mkv-I¿ A-[y-£-X h-ln-®p. Pn√m dq-d¬ t]m-en-kv ta-[m-hn Fkv A-Pn-Xm _o-Kw ap-Jym-Xn-Ynbm-bn-cp-∂p. ap-\n-kn-∏¬ sNb¿-t]-gv-k¨ s_≥-kn tU-hnUv, tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU-≠v Sn Pn i-¶-c-\m-cm-b-W≥, tUm. hn sI tKm-]n-\m-Y≥,

F-kv.Un.]n.sF. Hm-W-¡n-äv hn-X-c-Ww \-S-¯n

Np-a-X-e-tb-äv B-Zy Iu¬-kn tbm-K-¯n sN-bÀ-am-sâ ]-cn-jv-Im-c-§Ä-¡v Xn-cn-¨-Sn

]q-Æ-¯pw-I-S-hv P-tem-Âkhw 21\v

Ip-∂w-Ip-fw: sI.F-kv.C._n. Ip-∂w-Ip-fw C-e-Iv-{Sn-°¬ Unhn-j-s‚ ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂ sk-Iv-j≥ Hm-^o-kp-I-fn¬ k]v-Xw-_¿ 14 \v cm-hn-se F-´p aWn ap-X¬ ssh-Io-´v \m-ep htc-bpw k-]v-Xw-_¿ 18 \v cm-hnse 10 ap-X¬ ssh-Io-´v aq-∂p aF-kv.Un.]n.sF. h-c-¥-c-∏n-≈n {_m-©v I-Ω-n‰n-bp-sS Wn h-sc-bpw ssh-Zyp-Xn Xp-I kzo-I-cn-°p-sa-∂v F-Iv-kn. F- Hm-W-°n-‰v hn-X-c-Ww lp-k-bv≥ ]p-en-°-Æn D-Zv-Lm-S-\wsN-øp-∂p ©n-\o-b¿ A-dn-bn-®p. Nm-e-°p-Sn: i-\n-bm-gv-N cm-hnh-c-¥-c-∏n-≈n: F-kv.Un.-]n.- hn-X-c-Ww sN-bv-X-Xv. se F-´p ap-X¬ D-®-°v H-cp asF. h-c-¥-c-∏n-≈n {_m-©v I{_m-©v {]-kn-U‚ v sI Wn-h-tc-bpw _p-[-\m-hv-N cm-hn- Ωn-‰n- Hm-W-°n-‰v hn-X-c-Ww \-S- ssh jm-P-lm≥ A-[y-£-X hse 10ap-X¬ D-®-°v aq-∂p-h-tc- Øn. F-kv.Un.]n.sF. ]-©m-b- ln-®p. {_m-©v sk-{I-´-dn sI bpw F-√m sk-£≥ Hm-^o-kp- Øv I-u¨-kn-e¿ lp-k-bv≥ ]p- F-®v A-ao¿, ]-cn-ÿn-Xn k-lrI-fn-epw ssh-Zyp-Xn Xp-I kzoen-°-Æn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Z-th-Zn kw-kv-Ym-\ Hm¿-K-ss\I-cn-°p-sa-∂v A-kn.F-©n-\nI-≈n-Nn-{X tIm-f-\n-bn-se 14 kn-Mv I-Ω-‰n Aw-Kw sI F≥ b¿ A-dn-bn-®p. Ip-Spw-_-߃-°m-Wv In-‰p-Iƒ in-hm-\-μ≥ kw-km-cn-®p. Nm-e-°p-Sn: A-Xn-c-∏n-≈n ]©m-b-Øn-se ap-gp-h≥ B-Znhm-kn hn-`m-K-Øn¬-s∏-´-h-tcbpw Nm-e-°p-Sn Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©n¬ t]¿-tN¿-°p∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn 24\v cm-hnse 10 ap-X¬ Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm-^o-k-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hm-g-®m¬ tUm¿-sa-‰-dn-bn¬ h®v c-Pn-kv-t{S-j≥ \-S-Øpw. 14apX¬ 40h-sc {]m-b-ap-≈-h¿-°v c-Pn-kv-t{S-j≥ sN-ømw.

´p-≈-Xv. 11mw hm¿-Uv {Km-a-k-`tbm-K-Øn¬ kw-`-hw hn-hm-Z-amb-tXm-sS C-Xp kw-_-‘n®v At\z-j-Ww \-S-Øm≥ tbm-Kw sF-Iy-I-Wv-tT-\ Xo-cp-am-\n-®ncp-∂p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚n-s\Xn-sc D-b¿-∂ A-gn-a-Xn B-tcm]-Ww A-t\z-jn-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v F-kv.Un.]n.sF. I-S∏p-dw ]-©m-b-Øv I-Ω-‰n hn-Pne≥-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p≠v. {]-kn-U‚n-s\-Xn-sc A-gn-aXn B-tcm-]-W-ap-∂-bn-® ]©m-b-Øv ap≥ {]-kn-U‚pw \ne-hn¬ 11 mw hm¿-Uv Aw-K-hp-amb ko-\-Øv C-Jv-_m-en-s\-bpw a-I-sf-bpw h-[n-°p-sa-∂v `o-j-

3

I-©m-hv hnÂ-¸-\-bv¡n-sS A-d-kv-änÂ

A-gn-a-Xn: ]-©m-b-¯v {]-kn-Uân-s\- kn.]n.F-w. kw-c-£n-¡p-¶p-sh-¶v B-tcm-]-Ww

ssh-Zyp-Xn Xp-I kzo-I-cn-¡pw

c-Pn-kv-t{S-j³ \-S-¯pw

≥, Sn sI k-t¥m-jv kw-km-cn®p. kn.]n.Fw. G-cn-b I-Ω-‰n Hm-^o-kn-\v ap-∂n¬ \n-∂v Bcw-`n-® am¿-®v am-f {Km-a-]-©mb-Øv Hm-^o-kn-\p k-ao-]w t]m--en-kv X-S-™-tXm-sS {]-h¿Ø-I¿ t]mm-en-kp-am-bn G-sd t\-cw D-¥pw X-≈pw D-≠m-bn. Xp-S¿-∂v {]-h¿-Ø-I¿ H-cp a-Wn°q-dn-e-[n-Iw tdm-Uv D-]-tcm-[n®p.

kochi/tcr

c-C-ck -X-{´- sk-an-\mÀ kw-L-Sn-¸n-¨p n-ßm-e-°p-S: sk‚ v tPm-k- Lm-S-\w sN-bv-Xp. ^v-kv tIm-f-Pv c-k-X-{¥-h-Ip-∏ns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ sI.Fkv.kn.F-kv.Sn.Cbp-sS-bpw Un.F-kv.Snbp-sS-bpw km-º-Øn-I k-lm-b-tØm-sS A-¥¿-tZ-iob c-k-X-{¥- sk-an-\m¿ '\yq slm-ssd-k¨-kv C≥ sI-an-kv{Sn' kw-L-Sn-∏n-®p. {]-^. sF sF am-Xyq-kv sk-an-\m¿ D-Zv-

tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ knÿ B-\n Ip-cym-t°m-kv A-[y£-X h-ln-®p. k¿-ho-kn¬ \n∂pw hn-c-an-°p-∂ ta-cn A-K-Ãns\ N-S-ßn¬ B-Z-cn-®p. tUm. tdm-kv-s_-√ sI ]p-Øq¿, ta-cn A-K-Ãn≥, tUm. _n≥-kn _m_p, \n-j \-μ-Ip-am¿ kw-km-cn®p.

Ip-∂w-Ip-fw: Np-a-X-e-tb-‰v BZy Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬ Ip-∂w-Ip-fw \-K-c-k-`m sN-b¿am≥ kn sI D-Æn-Ir-jv-W≥ {]Jym-]n-® ]-cn-jv-Im-c-߃-°v Xn-cn-®-Sn. Ir-Xy-k-a-b-Øv Xs∂ Iu¨-kn¬ tbm-Kw Xp-Sßp-∂-Xn-\v Aw-K-߃ X-øm-dmI-Ww, ]-Øv an-\n-‰n¬ Iq-SpX¬ N¿-® Ap-h-Zn-°n-√, Iu¨kn¬ lm-fn¬ sam-ss_¬ t^m-¨ D-]-tbm-Kn-°-cp-Xv Xp-Sßn-b ]-cn-jv-Im-c-ß-fm-Wv tbmK-Øn¬ {]-Jym-]n-®-Xv. kn.]n.F-Ωn-se A-Uz.sI F-kv _n-t\m-bv, _n.sP.]n-bnse Fw hn D-√m-kv F-∂n-h¿ C-

Hm-W-a-g: I-hn-X-IÄ X-nc-sª-Sp-¯p

C-cn-ßm-e-°p-S tkm-W¬ ª-Uv- tUm-tW-gv-kvt^m-d-Øn-s‚-bpw ª-Uv- k-eyq-´n-s‚-bpw P-\-ssa-{Xn t]m-en-kn-s‚-bpw Hm-Wm-tLm-j-߃ \-S≥ C-∂-sk‚ vD-Zv-Lm-S-\w sN-øp--∂p Fw ]n Pm-Iv-k¨, tUm.kn B- F-kv kn-t\m-Pv, F-kv.sF. ]n \n Ip-cym-t°m-kv, kn.sF. Sn B¿ _n-tPm-bv, kw-km-cn-®p.

Xn-s\ tNm-Zyw sN-bv-Xp. {]-Xntj-[-sØ Xp-S¿-∂v I-£n-t\Xm-°-fp-am-bn hn-j-bw N¿-® sN-øm-sa-∂v sN-b¿-am≥ {]Jym-]n-®p. sX-cp-hv hn-f-°p-Iƒ ÿm-]n-°m≥ X-S- -am-Ip-∂-Xv Iu-¨-kn-e¿-am¿ C-e-Iv-{Sn-Iv t]m-Ãn-s‚ \-º¿ F-Sp-Øv \¬Im-Ø-Xn-\m-em-sW-∂v sN-b¿am-≥ ]-d-™-Xn-s\ `-c-W-]-£s-Ø sI hn Ko-h¿ F-Xn¿-Øp. Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ Xn-an-c i-kv-{X-{In-b \-S-Øn- Imgv-N \-„-s∏-´ kw-`-h-Øn¬ \-Kc-k-` B-tcm-Ky hn-`m-K-Øn-\pw `-c-Wm-[n-Im-cn-Iƒ-°pw ho-gv-N ]-‰n-sb-∂v A-Uz. _n-t\m-bv ]-

d-™p. P-Io-bm-kq-{X-W ]-≤Xn-bn-se Kp-W-t`m-‡m-°ƒ-°v c-≠mw K-Up \¬-Im-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v _n.sP.]n. Aw-K߃ \-Sp-Ø-f-Øn-en-d-ßn ap{Zm-hm-Iyw ap-g-°n. Hm-W-°m-e-Øv hn-hn-[ t£a s]≥-jp-Iƒ hn-X-c-Ww sNøm≥ ssh-Ip-∂-Xn¬ kn.-]n.Fw Aw-K-߃ {]-Xn-tj-[n-®p. Hm-W-°m-e-Øv\-K-c-Øn¬ ÿm-]n-®n-´p-≈ A-[n-Ir-X I-®-h-S sj-Õp-Iƒ s]m-fn-®p \o-°-Wsa-∂v {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv sI _n jn-_p B-h-iy-s∏-´p. C-°mcy-Øn¬ \-S-]-Sn-bp-≠m-Ip-sa∂v sN-b¿-am≥ D-d-∏v \¬-In.

tI-t®-cn: Hm-Wm-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn tI-t®-cn k-a-\zb I-em-kmw-kv-Im-cn-I th-Zn A-Jn-e tI-c-fm-Sn-ÿm-\-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ H-º-Xm-a-Xv Hm-W-a-g I-hn-b-c-ßn-te-°p-≈ I-hn-X-Iƒ sX-c-s™-Sp-Øp. c-N-\-bn-epw A-h-X-c-W-Ønepw H-tc k-a-bw a-¬kcw \-S-°p-∂ I-hn-b-c-ßn-s‚ ap-t∂mSn-bm-bp-≈ Pn-√m-X-e kmw-kv-Im-cn-I k-Z-kp-Iƒ \m-sf tIt®-cn {]-Xn-` tIm-f-Pn¬ B-cw-`n-°pw. 21\v tI-t®-cn ⁄m-\ {]-Im-in-\n bp-]n kv-Iq-fn-em-Wv Hm-W-a-g I-hn-b-c-ßv. tI-t®cn Fw-ko-kv tIm¨-{^≥-kv lm-fn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ Pq-dn sN-b¿-am≥ sI F-kv hn-P-b≥ A-[y-£-X h-ln-®p. dkm-Iv tI-t®-cn, ]n Sn tPm-kv, Sn F sU-∂n-am-kv-‰¿, sk-_mkv-‰y≥ Nq-≠¬, ]n Ir-jv-W-\p-Æn kw-km-cn-®p.

kz-bw-]-cym-]v-X {Km-aw ]-²-XnC-cn-ßm-e-°p-S: ]-´n-I-Pm-Xn hnI-k-\ h-Ip-∏v \-S-∏m-°p-∂ kzbw-]-cym-]v-X {Km-aw ]-≤-Xn-bpsS C-cn-ßm-e-°p-S \n-tbm-P-I afi-e-Øn-se \n¿-am-tWm-Zv-LmS-\w 13-\v C-cn-ßm-e-°p-S-bn¬ \S-°pw. cm-hn-se 10.30\v B-fq¿ ]©m-b-Øn-se Xn-cp-Øn-]-d-ºv IΩyq-Wn-‰n lm-fn¬ tXm-a-kv DÆn-bm-S≥ Fw.F¬.F. ]-≤-Xnbp-sS D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln°pw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-

U‚ v kn kn {io-Ip-am¿ ap-JymXn-Yn-bm-bn-cn-°pw. B-fq¿ ]-©m-b-Øn-se 10mw hm¿-Un-ep-≈ Xn-cp-Øn-]-d-ºv ]´n-I-Pm-Xn tIm-f-\n-sb-bm-Wp kz-bw-]-cym-]v-X {Km-aw ]-≤-Xnbn-te-°v sX-c-s™-Sp-Øn-´p-≈Xv. ]-´n-I-Pm-Xn tIm-f-\n-I-fp-sS k-a-{K-hn-I-k-\-Øn-\v kw-ÿm\ k¿-°m¿ B-hn-jv-I-cn-®v \-S∏n-em-°n-bn-´p-≈ H-cp tIm-Sn cq]-bp-sS ]-≤-Xn-bm-Wn-Xv.

Thejas Epaper thrissur Edition 2013-09-12  
Thejas Epaper thrissur Edition 2013-09-12  

Thejas Epaper thrissur edition. 2013-09-12

Advertisement