Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw Pn-Ã-bn-se hn-hn-[-

kochi/tp

t£-{X-§-fn C-Ãw-\n-d `-àn-km-{µ-w

Nm-h-¡m-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zn-\v Bw-_p-e³-kv

Nm-h-°m-Sv: A-ßm-Sn-Øm-gw Nm-h-°m-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zn-\v Bw-_p-e≥-km-bn. a-l¬ \nhm-kn-bm-b Fw ]n jm-lp¬ l-ao-Zm-Wp Nm-h-°m-Sv a-l¬ Pp-am-A-Øn-\v Bw-_p-e≥-kv \¬-In-b-Xv. {]-kn-U‚ v F Sn apl-Ω-Zm-en Xm-t°m¬ G-‰p-hmßn. ss]-en-∏p-dw A-_q-_-°¿ ap-k-eym¿, ]n ]n A-_v-Zp-kemw, F kn jw-kp-±o≥, t{_mUv-th lw-k lm-Pn, Sn l-k≥ lm-Pn, ssk-\p-±o≥ F Im-Z¿, B¿ hn A-_p lm-Pn, ]n Fw A-_v-Zp¬ h-lm-_v, Fw A-bap, F≥ Fw Im-Z-dp-Æn, F≥ sI l-_o-_v, F F a-Po-Zv kwkm-cn-®p.

Nm-h-°m-Sv ªm-ßm-Sv I-√p-߃ t£-{X-Øn¬ \-S-∂ C-√w-\n-d B-tLm-jw

Adnbn-¸pIÄ

A-£-b kw-cw-`-IÀ-¡v Hm¬-sse³ ]-co-£ ]m-e-°m-Sv: Pn-√-bn-se ]p-Xn-b 21 tI-{μ-ß-fn¬ A-£-b kwcw-`-I-cm-Im≥ A-t]-£n-®-h¿°v 18 \v cm-hn-se 9.-30 \v Hm¨sse≥ ]-co-£ \-S-Øpw. F≥.F-kv.-F-kv. F-≥Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pm-Wv ]-co-£m sk‚¿. C-˛-sa-bn¬ h-gn lmƒ Sn-°-‰v e-`n-°m-Ø-h¿ Pn-√m s{]m-P-IvSv Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏-SWw. t^m¨ : 0491 2547820, 2544188.

hm-Iv-kn-t\-äÀ-am-sc \n-b-an-¡p-¶p

A-K-fn: A-´-∏m-Sn ]p-Xq¿ K-h. l-b¿-sk-°‚-dn kv-Iq-fn-se A-[ym-]-I H-gn-hn-te-°v C-∂v cm-hn-se 11\v kv-Iqƒ Hm-^nkn¬ A-`n-ap-Jw \-S-Øpw. hnj-bw: sIm-ta-gv-kv, sI-an-kv{Sn(-ko-\n-b¿), I-w]yq-´¿ Bπn-t°-j≥, C-°-tWm-an-Iv-kv, X-an-gv, a-e-bm-fw(Pq-\n-b¿). t^m¨: 8547626141.-

Kp-cp-hm-bqÀ t£-{X-¯n-se Xn-S-¼n-sâ tI-Sp-]m-Sp-IÄ XoÀ-¯p Kp-cp-hm-bq¿:t£-{X-Øn¬ Fgp-∂-≈n-∏n-s‚ kz¿-Æ-Øn-Sºn-\p-≠m-bn-cp-∂p tI-Sp-]m-SpIƒ Xo¿-Øv ip-≤n-sN-bv-Xp. XnS-ºn-s‚ ]oT-Øn-\m-bn-cp-∂p tI-Sv kw-`-hn-®n-cp-∂-Xv. hn-{Klw ]oT-Øn¬ D-d-®p-\n¬-°mØ A-h-ÿ-bn-em-bn-cp-∂p. XnS-ºn-se Xm-a-c-bn-X-fp-Iƒ s]m´n-bn-cp-∂p. kz¿-Æ-∏-Wn-I-fn¬ hn-Z-Kv-[-\m-b Xr-»q-cn-se kn.F-kv. A-P-bv-Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-saØn-bm-bn-cp-∂p ]-Wn-Iƒ Xo¿Ø-Xv. ]n-∂o-Sv X-{¥n tN-∂m-kv k-Xo-i≥ \-ºq-Xn-cn-∏m-Sv ]oTØn-\v ip-≤n-h-cp-Øn. A-c-\q‰m-≠v ap-ºv F-´p-In-tem kz¿Æ-Øn¬ \n¿-Ωn-®n-´p-≈-Xm-Wv C-t∏m-g-sØ Xn-S-ºv. C-Xn-s‚ tI-Sp-]m-Sp-Iƒ Xo¿-°p-∂ ]Wn-Iƒ-°v A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿ sI ap-c-fo-[-c≥, sU-]yq-´n AUv-an-\n-kv-t{S-‰¿ Sn hn-P-b≥ \ºym¿ Xp-S-ßn-b-h¿ ta¬-t\m´w h-ln-®p.

]qÀ-h hn-ZymÀ-Yn k-t½-f-\w \-S-¯n Ip-∂w-Ip-fw: s]-cp-ºn-em-hv A≥-km-¿ Cw-•o-jv l-b¿ sk°-≠-dn kv-Iq-fn-se ]q¿-h hnZym¿-∞n kw-L-S-\-bp-sS {]-Ya k-tΩ-f-\w C Sn ap-l-Ω-Zv _jo¿ Fw.]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. A-ep-w-\n- {]-kn-U‚ v tUm. \-Pv-ap-±o≥ A-[y-£-X h-ln-®p. A≥-km-cn Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãv sN-b¿-am-≥ sI sI a-Ωp-Wn au-e-hn, ssh-kv sN-b¿-am≥ sI hn ap-l-Ω-Zv, {]n≥-kn-∏¬ kn ap-l-Ω-Zv d-jo-Zv, Fw F jm\-hm-kv kw-km-cn-®p. 1992 apX¬ A≥-km¿ kv-Iq-fn¬ ]T\w \-S-Øn-b hn-Zym¿-∞n-I-fmWv N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv.

A-´m-cm-{ã kn-wt]m-kn-bw \-S-¯n ap-f-bw: ]m-cn-ÿn-Xn-I [m¿-ΩnI-X-bpw A-P-]m-e-\ sh-√p-hnfn-I-fpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ apf-bw ta-cn-am-X ta-P¿ sk-an-\mcn-bn¬ A-¥m-cm-{„ kn-tºm-knbw \-S-Øn. s_¬-Pn-b-Øn-se ep-h-bn≥ bq-Wn-th-gv-kn-‰n [m¿an-I-im-kv-{X hn-`m-Kw ta-[m-hnbpw ssh-kv Uo-\p-am-b {]^.tbm-lm≥ sZ S-th¿-\n-b¿ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a-{Zm-kv bqWn-th-gv-kn-‰n-bn-se ssZ-h-im-kv{X-hn-`m-Kw ta-[m-hn-bm-bn-cp-∂ {]-^.s^-en-Iv-kv hn¬-{^-Uv, A-ta-cn-°-bn¬-\n-∂p-≈ tam¨.{^m≥-kn-kv U-^n, tI-cf t^m-d-kv-‰v dn-k¿-®v C≥-Ãn-‰yq´n-se im-kv-{X-⁄-\m-b tUm. tPm-kv I-√-d-bv-°¬, I-tØm-en°m _n-j-]v-kv tIm¨-^-d≥kn-se ]-cn-ÿn-Xn Im-cy I-Ωoj-s‚ X-e-h-\m-b A-{_-lmw am¿ Pq-en-tbm-kv, tZ-io-b a-’ysXm-gn-em-fn t^m-dw h-‡m-hv tUm.tXm-a-kv tIm-t®-cn, {]-_‘-߃ A-h-X-cn-∏n-®p.

Iyq tImw-¹-Iv-kv A-{]m-tbm-Kn-Iw: tZ-h-kzw `-c-W-k-an-Xn Kp-cp-hm-bq¿: t£-{X-Øn-s‚ sX-°p `m-K-Øv A-Xym-[p-\n-I co-Xn-bn¬ \n¿-Ωn-°m≥ Xo-cpam-\n-®n-cp-∂ Iyq-tImw-π-Iv-kv A-{]m-tbm-Kn-I-am-sW-∂v Kp-cphm-bq¿ tZ-h-kzw `-c-W-k-an-Xn A-dn-bn-®p. cq-] I¬-∏-\ sN-bvX {]-Im-c-ap-≈ Iyq-tImw-π-Ivkv \n¿-Ωn-°-W-sa-¶n¬ t£{X-Øn-s‚ ]p-dw a-Xn¬ s]m-fn®v \n¿-am-W {]-hr-Øn-Iƒ \-StØ-Wv-Sn h-cpw. C-Xv t£-{X hm-kv-Xp hn-Zy{]-Im-cw {]m-tbm-Kn-I-a-√. AXn-\m-em-Wv Iyq-tImw-π-Iv-kv \n¿-am-Ww th-s≠-∂v h-°p-∂sX-∂pw `-c-W-k-an-Xn-bw-Kw sI.in-h-i-¶-c≥ ]-d-™p. I-gn™ `-c-W-k-an-Xn-bp-sS Im-e-

tI-c-f-¯n k-Po-h-am-hp-¶ Izm-dn am-^n-bIsf -X-S-b-W-sa-¶v FÀ-¯v hm-¨v

]m-e-°m-Sv: G-sd ]m-cn-ÿn-XnI {]-[ym-\y-ap-≈ h-\-`q-an, d-h\yp `q-an, Ir-jn-`q-an, \-Zo-X-S߃ F-∂n-h-bn¬ \n-∂pw aW¬, I-cn-¶¬ J-\-\w F-∂n-h `-bm-\-I-am-b A-f-hn¬ \-S-Øp∂-Xv B-i-¶m-P-\-I-am-sW-∂v ]m-e-°m-Sv: ar-K-kw-c-£-W h- tZ-io-b l-cn-X tIm-S-Xn-bp-sS Ip-∏v \-S-∏m-°p-∂ Ip-f-ºp-tcm- \n-e-]m-Sn-s\m-∏w tI-c-f k¿K {]-Xn-tcm-[ Ip-Øn-h-bv-∏v ]- °m¿ tbm-Pn-°p-∂ \-bw cq-]oI-cn-°-W-sa-∂v F¿-Øv hm-®v cn-]m-Sn-bm-b - -tKm-c-£m ]≤-Xn-bn-te-°v Zn-h-k-Iq-en A- kw-ÿm-\ k-an-Xn tbm-Kw BSn-ÿm-\-Øn¬ hm-Iv-kn-t\-‰¿- h-iy-s∏-´p. B-K-Ãv 14 \-Iw F-√m kwam-sc \n-b-an-°p-∂p. hn-c-an-® ÿm\-ß-tfm-Spw A-\n-b-{¥nsse-hv tÃm-°v C≥-kv-s]-Iv-S¿X-am-b a-W¬ I-fn-a-Æv, I-cnam¿°v A-t]-£n-°mw. Xm¬∏-cy-ap-≈-h¿ A-X-Xv ar-Kmip-]-{Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-Sp-I.-

A-[ym-]-I A-`n-ap-Jw C-¶v

Xr-iq¿: Pn-√-bn-se hn-hn-[-t£{X-ß-fn¬ \-S-∂ C-√w-\n-d `‡n-km-{μ-am-bn. Kp-cp-hm-bq¿, ]m-d-ta-°m-hv, Xn-cp-h-ºm-Sn t£-{X-ß-fn¬ cm-hn-se C-√w\n-d N-S-ßp-Iƒ \-S-∂p. ]m-d-ta°m-hn¬ t£-{Xw ta¬-im-¥n aT-Øn¬ ap-≠-bq¿ {io-[-c≥ \ºq-Xn-cn t£-{X-tKm-]p-c-Øn¬ \n-∂p C-√w-\n-d-bv-°v X-øm-dm°n-sh-® s\¬-I-Xn-cp-Iƒ hmZym-tLm-j-ß-tfm-sS t£-{Xw {]-Z-£n-Ww sN-bv-Xv A-I-tØ°v F-gp-s∂-≈n-®p. a-Ωn-bq¿ alm-tZ-h t£-{X-Øn¬ C-√w \nd N-S-ßp-Iƒ-°v ta¬-im-¥n-amcm-b sI {io-cp-{Z≥ \-ºq-Xn-cn, ]n Fw ap-c-fn \-ºq-Xn-cn Im¿-ΩnI-Xzw h-ln-®p. s]-cp-¥-´ in-ht£-{Xw, ]m¿-∞-km-c-Yn t£{Xw, ªm-ßm-Sv I-√p-߃ t£{XwB-tLm-j-߃ \-S-∂p.

12 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

¶¬ J-\-\w Izm-dn F-∂n-h-°v \n-b-{¥-Ww G¿-s∏-Sp-Øp-Ibpw ]p-Xn-b \-b-hpw \n-b-a-hpw cq-]o-I-cn-°p-∂-Xv kw-_-‘n-®v A-`n-{]m-bw A-dn-bn-°p-hm≥ F-√m kw-ÿm-\-ß-tfm-Spw kp{]ow-tIm-S-Xn-bp-sS tZ-io-b lcn-X tIm-S-Xn \n¿-t±-in-®n-cn-°pI-bm-Wv. tI-c-f-Øn¬ A-©v sl-Iv-S¿ Xm-sg-bp-≈ I-fn-a-Æv, a-W¬, I-cn-¶¬ J-\-\-\-Øn-\v `m-Kn-I-am-bn k¿-°m¿ C-f-hv \¬-In-b-Xv l-cn-X tIm-S-Xn tNm-Zyw sN-bv-Xn-cn-°p-I-bm-Wv. F-√m-hn-[ J-\-\-Øn-\pw tI-{μ ]-cn-ÿn-Xn a-{¥m-e-b-

Øn-s‚ A-\p-a-Xn \n¿-_-‘-am°n-s°m-≠pw A-h i-‡-am-bn D-S≥ {]m-_-ey-Øn¬ \-S-∏n-em°m≥ F-√m kw-ÿm-\-ß-tfmSpw kp-{]ow-tIm-S-Xn-bp-sS tZio-b l-cn-X tIm-S-Xn D-Ø-c-hv C-´n-cn-°p-I-bm-Wv. kw-ÿm-\-X-e-Øn¬ ]-cnÿn-Xn B-Lm-X ]T-\ I-Ωn-‰nbp-sS cq-]o-I-c-W-Øn-\pw Xp-S¿∂p-≈ ]-cn-tim-[-\-°pw ti-jta tI-{μ ]-cn-ÿn-Xn a-{¥m-ebw F-√m-hn-[ J-\-\-Øn-\pw A-\p-a-Xn \-¬-Im≥ C-S-bp-≈p. tI-c-f-Øn¬ hym-]-I-am-bn kº-∂-am-b \-Zo-Xo-c-ß-fn¬ \n-

∂pw `o-I-c-am-b tXm-Xn¬ a-Wse-Sp-∏v \-S-°p-∂p-≠v. h-\w-˛-d-h-\yp ta-J-e-I-fn¬ \n-∂pw D-tZym-K-ÿ-˛-cm-jv-{So-b H-Øm-i-bn¬ A-\-[n-Ir-X Izmdn-Iƒ k-Po-h-am-Wv. C-h P-\ß-fp-sS kz-Øn-\pw Po-h-\pw ]cn-ÿn-Xn-°pw h-en-b `o-j-Wnbm-Wv. F-Xn¿-∏p-Iƒ h-\-tcm-Z\-ß-fm-bn am-dp-∂p. Cu hn-]Øp-Iƒ-°v F-Xn-cm-b tZ-io-b {Ko≥ ss{S-_yq-W¬ \n-e-]m-Sv {]-Xym-i-tbm-sS P-\-߃ ImWp-tºmƒ Izm-dn-˛-a-W¬ am-^nb, l-cn-X tIm-S-Xn-bp-sS B-k∂-am-b C-S-s]-S¬ ap≥-Iq-´n I-

kn-\n-am Sn-¡-äv I-cn-©-´-bn hnÂ-¸-\; H¼Xp t]À A-d-ÌnÂ

B-{I-aWw: B-dp kn.]n.Fw. {]-hÀ-¯-IÀ A-d-ÌnÂ

]m-e-°m-Sv: kn-\n-am Sn-°-‰v Icn-©-¥-bn¬ hn¬-∏-\ \-S-Ønb X-an-gv-\m-´p-Im¿ Dƒ-s∏-sS Hº-Xp-t]-sc Su¨ t\m¿-Øv ss{Iw kv-Izm-Uv A-d-Ãv sN-bvXp. X-an-gv-\m-´n¬ dn-eo-knw-Kv \ntcm-[n-® C-f-b-Z-f-]-Xn hn-P-bpsS X-sse-hm kn-\n-a-bp-sS dneo-knw-Kv tI-{μ-am-b ]m-e-°m-Sv k-Xy Xn-tb-‰-dn-em-Wv Sn-°-‰v Icn-©-¥ hn¬-∏-\ \-S-∂-Xv. ]me-°m-Sv ta-em-ap-dn kz-tZ-in cm-aIr-jv-W≥(32), h-S-°-¥-d kztZ-in Ir-jv-W≥(27), I¬-a-WvU-]w kz-tZ-in A-t¥m-Wn(27), aq-Øm-¥-d kz-tZ-in cm-[m-Irjv-W≥(26), H-e-h-t°m-Sv B≠n-aTw kz-tZ-in sj-co-^v(30), a-Æm¿-°m-Sv kz-tZ-in jm-Plm≥(29), I¬-a-Wv-U-]w kztZ-in A-a¿(32), a-[p-ssc hm-Sns]-´n kz-tZ-in Im¿-Øn-Iv(23), Xn-cp-∏q¿ A-øm-\-K¿ kz-tZ-in

tN¿-∏v: Cu-am-kw \m-en-\v sNmΔq-cn¬ kn.]n.Fw-˛-kn.]n.sF {]-h¿-Ø-I¿ X-Ωn-ep-≠m-b kw-L¿-j-sØ-Øp-S¿-∂v kn.]n.Fw {]-h¿-Ø-I¿ \-SØn-b {]-Xn-tj-[ Pm-Y-°n-sStN¿-∏n-se kn.]n.sF a-fi-ew Hm-^o-kv A-{I-an-® B-dp kn.]n.Fw {]-h¿-Ø-I-sc tN¿∏v t]m-eo-kv A-d-Ãp sN-bv-Xp. sNm-Δq¿ tam-gn-]-d-ºn¬ tPm¨k¨ a-I≥ sP-bv-k¨ (28), ]d-º≥ N-{μ≥ a-I≥ {]-lv-fm-Z≥ (23), ap-Øm-c≥ tKm-]n a-I≥ A\o-jv (25), ]p-Xn-b-ho-´n¬ J-ZoP a-I≥ A-_p-Xm-ln¿ (20), ]pØm-´v am-[-h≥ a-I≥ jn-_n≥ (24), a-cp-Ø-S-Øn¬ kp-{_≥ aI≥ kp-[o-jv-Ip-am¿ (20) F-∂nh-sc-bm-Wv tN¿-∏v F-kv.sF ]n hn cm-[m-Ir-jv-W≥ A-d-Ãv sNbv-X-Xv. {]-Xn-I-sf tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n.

sh-¶n-tS-jv(27) F-∂n-h-sc-bmWv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. 50 cq-] hn-e h-cp-∂ Sn-°-‰v Ch¿ Un-am≥-Uv A-\p-k-cn-®v 150 cq-] ap-X¬ 300 cq-] h-sc Cu-Sm°n-bm-Wv hn¬-∏-\ \-S-Øn-bsX-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. Xsse-hm Nn-{X-Øn-\v P-b-e-fn-X k¿-°m¿ dn-eo-knw-Kv \n-tcm-[n®-Xn-\m¬ X-an-gv-\m-´n-se hn-hn[ ÿ-e-ß-fn¬ \n-∂pw \q-dp-IW-°n-\v B-fp-I-fm-Wv ]m-e°m-´v kn-\n-a Im-Wm≥ F-Øp∂-Xv. C-Xp-ap-X-em-°n-bm-Wv Icn-©-¥ am-^n-b cw-K-sØ-Øv k-Po-h-am-b-Xv. X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂pw kn-\na I-Wm≥ F-Øp-∂-h-sc ]-g-b Sn-°-‰v \¬-In-bpw C-h¿ ]-‰n-®ncp-∂p. H-∂pw c-≠pw Zn-h-kw apº-sØ Sn-°-‰p-I-fm-Wv C-h¿ sIm-≈-hn-e Cu-Sm-°n hn-‰-Xv. Xn-c-°n-\n-sS C-Xv {i-≤n-°m-sX

Xr-iqÀ Pn-Ã-bn \m-sf kz-Im-cy _-kv ]-Wn-ap-S-¡v Nm-e-¡p-Sn- ta-J-e-bn C¶v kz-Im-cy _-Êp-IÄ ]-Wn-ap-S-¡pw Nm-e-°p-Sn: Nm-e-°p-Sn- ta-Je-bn¬ C-∂v kz-Im-cy _- pIƒ ]-Wn-ap-S-°pw. a-Æq-Øn˛-]m-e-°m-Sv tZ-io-b-]m-X-bpsS tim-N-\o-bm-h-ÿ ]-cn-lcn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v kzIm-cy _- v D-S-a-I-fp-w sXm-gnXr-iq¿: a-Æp-Øn-˛-]m-e-°m-Sv tZ-io-b-]m-X K-Xm-K-X tbmKy-am-°m-Ø-Xn-epw Pn-√-bnse X-I¿-∂ tdm-Up-Iƒ A-‰Ip-‰-]-Wn \-S-Ø-W-sa-∂m-hiy-s∏-´pw \m-sf Pn-√-bn-se kz-Im-cy _-kp-Iƒ ]-Wn-ap-S°pw. X-I¿-∂ tdm-Un-eq-sS ]o-®n˛-h-S-°p-t©-cn-˛-]m-e-°m-Sv ta-

em-fn-I-fp-w \-S-Øp-∂ k-a-cØn-\v ]n-¥p-W {]-Jym-]n-®mWv ]-Wn-ap-S-°p-∂-sX-∂v _ v sXm-gn-em-fn bq-Wn-b≥ kn.-sF.-Sn.-bp.Pn-√m tPm.sk-{I-´-dn hn -sP tPm-Pn Adn-bn-®p. J-e-bn-te-°v I-gn-™ H-∂mw Xo-b-Xn ap-X¬ kz-Im-cy _-kpIƒ k¿-ho-kv \n¿-Øn h-®n-cn°p-I-bm-Wv \m-sf \-S-°p-∂ k-a-c-tØm-sS Cu ta-J-e-bnse _-kv k-a-cw A-h-km-\n-°psa-∂m-Wv C-t∏m-g-sØ kq-N-\. F-∂m¬ C-Xn¬ Nn-e kw-L-S\-Iƒ-°v F-Xn¿-∏p-≈-Xm-bpw ]-d-bp-∂p.

hm-ßn Xn-tb-‰-dn¬ {]-th-in°m≥ F-Øn-b-t∏m-gm-Wv X߃ I-_-fn-∏n-°-s∏-´ hn-h-cw ]-e-cpw A-dn-™-Xv. ]-Ww \-jvS-s∏-´ C-h¿ ]-g-b Sn-°-‰v a-dn-®phn¬-°m-\pw {i-aw \-S-Øn. I-cn-©-¥ Sn-°-‰v am-^n-b-bpam-bn kn-\n-am Xn-tb-‰¿ Po-h-\°m¿-°pw _-‘-ap-t≠m F-∂Xv t]m-en-kv ]-cn-tim-[n-®p-h-cnI-bm-Wv. Su¨ t\m¿-Øv kn.sF sI Fw _n-Pp-hn-s‚ \n¿-tZ-i-{]-Im-cw ss{Iw kv-IzmUv Aw-K-ß-fm-b Pn.F-kv.sFam-cm-b ^n-en-∏v h¿-Ko-kv, cm-[mIr-jv-W≥, F-kv.kn.]n.H Atim-Iv-Ip-am¿, kn.]n.H-am-cm-b B¿ In-tjm¿, sI A-l-Ω-Zv I_o¿, B¿ i-¶¿ F-∂n-h-cm-Wv I-cn-©-¥ Sn-°-‰v hn¬-∏-\ ]n-SnIq-Sn-b-Xv. h-cpw Zn-h-k-ß-fn-epw ]-cn-tim-[-\ i-‡-am-°p-sa-∂v t]m-en-kv A-dn-bn-®p.

k‚ v kw-hn-[m-\-hpw tem-bvUv F-ep-h-Øn-¶¬ Im-a-d-bpw F-kv {]-…n F-Un-‰nw-Kpw \n¿h-ln-®p. Nn-{X-Øn¬ kw-Ko-XØn-\pw {]m-[m-\yw \¬-In-bn´p-≠v. π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-\n-bmb sI ]n kp-c-`n-bp-sS B-em]-\-Øn-\p k-\¬ ssk-a-WmWv Cu-Ww ]-I¿-∂-Xv. tI-c-f B-tcm-Ky-h-Ip-∏pw \m-j-W¬ dq-d¬ sl¬-Øv an-j-\pw kn-Un-‰pw kw-bp-‡am-bn kw-L-Sn-∏n-® B-tcm-KyXm-c-Iw ho-Un-tbm s^-Ãn¬ -\o-e-®n-d-Ip-Iƒ- kn-\n-a-bpsS Xn-c-°-Y sX-c-s™-Sp-°s∏-´n-cp-∂p. Nn-{X-Øn-s‚ BZy- { ]- Z ¿- i - t \m- Z v - L m- S - \ - h pw Un-hn-Un dn-eo-kn-ßpw kn-\na-Xm-cw {io-Pn-Xv c-hn \n¿-hln-®p. am-t\-P¿ ^m. t]m-fn \o-e-¶m-hn¬ A-[y-£-X hln-®p. {]n≥-kn-∏¬ tPm-an {^m≥-kn-kv ta-°m-´p-Ip-fw, ssj-Pp A-¥n-°m-Sv, tXm-fq¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ ]n k-tcm-Pn-\n, A-[ym-]n-I kn kn sª-kn ]-s¶-Sp-Øp.

A-h-km-\ tbm-K-Øn-em-Wv Iyq-tImw-π-Iv-kpw aƒ-´n seh¬ Im¿-]m¿-°nw-ßpw A-{]mtbm-Kn-I-am-sW-∂ Xo-cp-am-\Øn-se-Øn-b-Xv. I-gn-™ B-gv-N \m-cm-bWo-bw 425˛mw hm¿-jn-I k-am]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ ap≥ `-cW-k-an-Xn sN-b¿-am≥ tXm-´Øn¬ c-ho-{μ≥ Iyq-tImw-π-Ivkpw aƒ-´n-se-h¬ Im¿-]m¿°nw-ßpw \n¿-an-°m-\m-h-iyam-b \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂v tZ-h-kzw a-{¥n hn.F-kv.inh-Ip-am-dn-s‚ {i-≤-bn¬-s∏-SpØn-bn-cp-∂p. C-Xn-\p th-≠ \S-]-Sn-Iƒ ssI-sIm-≈m-sa-∂v a-{¥n-bp-sS {]-kw-K-Øn¬ ]-d™n-cp-∂p.

Ir-jn\m-i-¯n-\v \-jv-S-]-cn-lm-chpw B-i-zm-k-hpw \Â-I-Ww: In-km³-k-` ]m-e-°m-Sv: a-g-s°-Sp-Xn-bn¬ Ir-jn-\m-i-hpw kz-Øv \-jv-Shpw kw-`-hn-®-h¿-°v \-jv-S-]-cnlm-cw \¬-Ip-∂-Xn-\pw Zp-cn-Xmi-zm-k \-S-]-Sn-Iƒ kzn-I-cn-°p∂-Xn-epw kw-ÿm-\ k¿-°m¿ Xp-S-cp-∂ A-\m-ÿ A-h-km-\n∏n-°-W-sa-∂v -In-km≥-k-` kwÿm-\ {]-kn-U-≠v hn Nm-ap-Æn B-h-i-y-s∏-´p. sXm-´p-ap-ºv I-S-∂p-t]m-b cq£-am-b h-cƒ-®-bp-sS k-μ¿-`Øn-epw kw-ÿm-\ k¿-°m¿ \n- w-K-X-bpw \n-jv-{In-b-X-z-hpam-Wv {]-I-Sn-∏n-®-Xv. ]-d-ºn-°pfw-˛-B-fn-bm¿ I-cm-d-\p-k-cn-®v A¿-l-am-b P-ew t\-Sp-∂-Xn\pw hn-X-c-Ww \-S-Øp-∂-Xnepw Ip-‰-I-c-am-b ho-gv-N-bm-Wv h-cp-Øn-b-Xv. {]-Ir-Xn-t£m-`ß-fp-sS \m-i-\-jv-S-߃ ]Tn°m≥ tI-{μ-kw-L-ß-ƒ \-S-

Øn-b k-μ¿-i-\-߃ {]-l-k\-am-bn-Øo-cp-I-bpw am-\-Z-WvU-ß-fp-sS a-d-hn¬ tI-{μ-k¿°m¿ A-h-K-W-\ Xp-S-cp-I-bpam-Wv. Ip-´-\m-Sv, C-Sp-°n ta-J-e-Ifn-se Zp-c-¥-hpw, \m-i-ß-fpw Ku-c-h-am-bn Im-Wm-\pw k-lmbw \¬-Im-\pw tI-{μ-k¿-°m¿ X-øm-dm-Im-Ø-Xpw tI-{μ-a-{¥nam-c-S-°-ap-f-f tI-c-f-Øn-se Fw. ]n-am¿-°v B-h-i-y-am-b kΩ¿-±w sN-ep-Øm≥ I-gn-bm-ØXpw {]-Xn-tj-[m¿-l- -am-Wv. Irjn-°m¿-°v \-jv-Sw \¬-Ip-∂Xn-\pw Zp-cn-Xm-i-zm-k \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°m-\pw kw-ÿm\-k¿-°m¿ ap-t∂m-´v h-c-W-sa∂pw tI-{μw \ym-b-am-b co-Xnbn¬ k-lm-bn-°m≥ X-øm-dmI-W-sa-∂pw hn Nm-ap-Æn B-hi-y-s∏-´p.

Xr-¯m-e-bp-sS "]p-©n-cn' {i-² t\-Sp-¶p ]-´m-ºn: Xr-Øm-e-bp-sS k-a{K hn-Zym-`ym-k ]-≤-Xn-bm-b kv-ssa¬ Xr-Øm-e-bp-sS sh_v ssk-‰v {i-t≤-b-am-hp-∂p. Xr-Øm-e-°v tI-c-f-Øn-epw C¥y-bn-epw {i-≤ t\-Sn-s°m-SpØ hn-hn-[ hy-‡n-Xz-ß-fm-Wv kv-ssa¬ Xr-Øm-e-bp-sS sh_v-ssk-‰n¬ B-Zyw Xn-f-ßp∂-Xv. C-Xn¬ Xr-Øm-e-bp-sS aÆn-s‚ K-‘-hpw C-hn-Sp-sØ {]-Ir-Xn-bpw kw-Ko-X-hpw kmln-Xy-hpw im-kv-{X-hpw I-e-Ifp-sam-s° k-∂n-th-in-∏n-®ncn-°p-∂p. sh-_v Xp-d-∂m¬ hn Sn `-´-Xn-cn-∏m-Sv, Iym-]v-‰≥ e£v-an, Ip-´n-am-fp A-Ω, A-°nØw, Fw Sn hm-kp-tZ-h≥ \mb¿, C {io-[-c≥, ssh-Zy-aTw sN-dn-b-\m-cm-b-W≥ \-ºq-Xncn, t]-c-Sn-∏p-d-Øv tX-h≥, taP¿ c-hn F-∂n-h-sc Im-Wmw. hy-Xy-kv-X ta-J-e-I-fn¬ I-gnhv sX-fn-bn-® Cu a-l-Xv hy‡n-I-sf Im-Wp-tºmƒ X-

s∂ Xr-Øm-e-bp-sS i-‡n a\- n-em-hpw. G-sd Xm-a-kn-bmsX Xr-Øm-e-bpw sF-Xn-lyhpw \-ap-°v ap-∂n-se-Øpw. Xn-I-®pw hy-Xy-kv-X-X-bm¿∂ cq-]-Øn-em-Wv kv-ssa-ens‚ sh-_v-sk-‰v cq-]-I¬-∏-\ sN-bv-Xn-´p-≈-Xv. a-l-Xv hy‡n-Iƒ-°v ]n-∂m-se C-\n Ncn-{Xw Xn-cp-Øm≥ bp-h-{]-Xn-`Iƒ D-≠m-h-W-sa-∂ Xm-°oXpw kv-ssa¬ Xr-Øm-e apt∂m-´v sh-°p-∂p. {]o-ss{]-adn X-ew ap-X-ep-≈ hn-Zym¿-YnIƒ-°v A-dn-hpw an-I-hpw e£y-an-´m-Wv ]-≤-Xn \-S-∏n-em°p-∂-Xv. Kp-W-ta-∑-bp-≈ hn-Zym`ym-kw ]-cn-ÿn-Xn ku-lr-Z hn-Zym-e-bw, k-a-{K-t]m-jmIm-lm-c ]-cn-]m-Sn, sse-{_-dn, em-_v, sF.Sn hn-I-k-\w, hnZym¿-Yn-I-fp-sS A-h-Im-i kwc-£-Ww, I-em-Im-bn-I t{]m¬-km-l-\w, c-£m-I¿Xr-hn-Zym-`ym-kw, ko-\n-b¿

ss{]-a-dn hn-]p-eo-I-c-Ww, {]tXy-I ]-cn-K-W-\ A¿-ln-°p∂ Ip-´n-I-fp-sS hn-Zym-`ym-kw F-∂o ta-J-e-I-fn¬ C-S-s]-S¬ F-∂n-h kv-ssa-en-s‚ `m-Kam-Wv. C-tXm-S-\p-_-‘n-®v Fw.F¬.F ^-≠n¬ \n-∂v \n-tbm-P-I a-fi-e-Øn-se 46 ss{]-a-dn kv-Iq-fp-Iƒ-°v 14.5 e-£w cq-] sN-e-h-gn-®v em-]vtSm-∏v \¬-Ipw. Iq-Sm-sX ap-gph≥ kv-Iq-fp-I-fn-epw t{_m-Uv_m‚ v C‚¿-s\-‰v I-W-£≥ \¬-Ipw. k¿-°m¿ G-P≥-kn-bm-b kn-am-‰m-Wv ]-≤-Xn-bp-sS s{]mP-Œv X-øm-dm-°n-bn-´p-≈-Xv. F¥m-bm-epw Xr-Øm-e-bp-sS ]q¿-h-Im-e-hpw k-ao-]-Im-ehpw hn-fn-®-dn-bn-°p-∂ sh-_vssk-‰n¬ X-t‚-Xm-b C-Sw Ipdn-®n-Sm≥ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v Ah-k-cw \¬-Ip-∂ kv-ssa-en-\v h≥-]n-¥p-W-bm-Wv hn-hn-[ `mK-ß-fn¬ \n-∂pw e-`n-®p-sIm≠n-cn-°p-∂-Xv.

a-g-¡p-gn \n-I-¯m³ Pn-Ã-bv-¡v 27 tIm-Sn A-\p-h-Zn-¨p ]m-e-°m-Sv: I-\-Ø-a-g-bn¬ XI¿-∂ Pn-√-bn-se tdm-Up-Iƒ A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-Øn k-©mc-tbm-Ky-am-°p-∂-Xn-\p 27 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®p. sjm¿-Wq-cn¬ k-ap-{Z Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ s]m-Xp-a-cm-aØv h-Ip-∏v a-{¥n hn sI C{_m-low Ip-™n-s‚ km-∂n[y-Øn¬ \-S-∂ tbm-K-Øn-emWv Xo-cp-am-\w. ]m-e-°m-Sv˛- Xr-iq¿ tZ-io-b]m-X-bn¬ hm-f-bm¿ ap-X¬ aÆp-Øn h-sc-bp-≈ c-≠v do-®pIƒ tZ-io-b-]m-Xm A-tXm-dn-‰n \n¿-am-W {]-hr-Øn-Iƒ-°m-bn c-≠v I-º-\n-I-sf G¬-∏n-®p Ign-™p. C-hn-sS-bp-≈ A-‰-Ip-‰∏-Wn-Iƒ C-∂p ap-X¬ Xp-Sßpw. h-S-°-t©-cn ap-X¬ a-ÆqØn-h-sc-bp-≈ do-®n¬ 7.-2 Intem ao-‰¿ Zq-cw A-‰-Ip-‰-∏-Wn°m-bn 5.-19 tIm-Sn kw-ÿm-\

sjm¿-Wq-cn¬ \-S-∂ h-Ip-∏p-X-e tbm-K-Øn¬ a-{¥n hn sI C-{_m-low Ip-™v kw-km-cn-°p-∂p k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. hm- Ø k-a-b-ß-fn¬ ]q¿-Øn-bm- Iq-´n-tN¿-Øp. Xr-iq-cn¬\n-∂v Wn-bw-]m-d ]m-ew ap-X¬ Ip-Xn- °pw. a-g am-dn-bm-ep-S≥ hm-f- ]m-e-°m-t´-°p-≈ a-‰p aq-∂p cm≥ t£-{Xw h-sc 4.-7 In-tem bm¿-˛ a-Æp-Øn tZ-io-b]m-X ]m-X-I-fpw ]-cn-]m-en-°p-∂-Xnao-‰¿ Zq-cw \n¿-am-Ww ]q¿-Øn- \n¿-am-Ww Xp-S-ßp-sa-∂v I-º- s\m-∏w tZ-io-b-]m-X-bpw bmbm-°n. _m-°n `m-Kw a-g-bn-√m- \n A-dn-bn-®n-´p-s≠-∂pw a-{¥n {X tbm-Ky-am-°m≥ \n¿-tZ-iw

hn-ZymÀ-Yn Iq-«m-bv-a-bn \o-e-¨n-d-Ip-I-fn-te-dn t£-{XZÀ-i-\-¯n-\n-sS Ip-ªn-sâ am-e I-h-cm³ skâv tPm¬-kv kv-IqÄ {i-an-¨ bp-h-Xn ]n-Sn-bnÂ

]-d-∏q¿: sk‚ v tPm¨-kv lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se H-cp Iq-´w π-kv h¨, π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS B-{K-l-ambn-cp-∂p H-cp kn-\n-a ]n-Sn-°pI-sb-∂-Xv, A-Xp k-^-e-ambn. -\o-e-®n-d-Ip-Iƒ- F-∂ {l-kz-Nn-{X-Øn-eq-sS. Po-hn-X-Øn-se hy-Xy-kv-X km-l-N-cy-ß-fn¬-\n-∂p I-S∂p-h-cp-∂ aq-∂p hn-Zym¿-YnIƒ kv-Iq-fn-se ]q-a-c-Ø-Wen¬ H-Øp-Iq-Sn. Cu ku-lrZw A-h-cp-sS Po-hn-X-sØ kzm-[o-\n-°p-∂-Xm-Wv Nn-{XØn-s‚ {]-ta-bw. π-kv-Sp hnZym¿-Yn-I-fm-b sI F-kv i-cXv, hn-∂n hn≥-k‚ v, ]n hn Kn^v-‰n F-∂n-h-cm-Wv 17 an-\n-‰v ssZ¿-Ly-ap-≈ Nn-{X-Øn-se {]-[m-\ I-Ym-]m-{X-߃-°p Po-h≥ \¬-In-b-Xv. Iq-Sm-sX A-[ym-]-I-cm-b t_m-fn t]mƒ, F hn \o-\p, _n≥-kn tPm¨, kn F¬ jm-Pp, Pn-a tPm¿-Pv, bp Pn tdm-kn-en, ]n Un tSm-Wn F-∂n-h-cpw A-`n\-bn-®n-´p-≠v. hn-∂n hn≥-

≠v k¿-Δ-i-‡n-bpw k-am-l-cn®v kw-ÿm-\-Øv k-Po-h-am-bncn-°p-I-bm-Wv. A-Sn-b-¥n-c-am-bn Cu h-kvXp-X-Iƒ A-t\z-jn-®v a-W¬-˛Izm-dn am-^n-b-Iƒ-s°-Xn-sc i‡-am-b \n-b-a-\-S-]-Sn kzo-I-cn®v P-\-ß-fp-sS kz-Øn-\pw Po-h\pw kw-c-£-Ww \-¬-I-W-sa∂v tI-c-f k¿-°m-dn-t\m-Sv F¿Øv hm-®v B-h-iy-s∏-´p. ssh-kv {]-kn-U‚ v iymw-Ip-am¿ A-[y£-X h-ln-®p. hn Fw j¨-apJ-Zm-kv, sI F sN-¥m-a-c, Fw F-kv in-_n≥ Ip-am¿, Sn F lcn-Zm-kv F-∂n-h¿ kw-km-cn-®p.

sØ {]-[m-\ hm-Kv-Zm-\-ß-fmbn-cp-∂p Iyq-tImw-π-Iv-kpw aƒ´n se-h¬ Im¿-]m¿-°nw-ßpw. C-Xn-\m-bn hn-Z-Kv-≤ hm-kv-Xp hnZ-Kv-[-s\- sIm-≠v πm-\pw cq-]tc-J-bpw X-øm-dm-°n k¿-°m¿ A-\p-a-Xn-°m-bn A-b-®n-cp-∂p. 10,000 t]¿-°v C-cn-°m-hp∂-Xpw hn-{i-a ku-I-cy-tØmSp Iq-Sn-b Iyq-tImw-π-Iv-kpw 1000tØm-fw hm-l-\-߃ ]m¿-°v sN-øm≥ I-gn-bp-∂ coXn-bn-ep-≈ aƒ-´n-se-h¬ Im¿ ]m¿-°nw-ßn-\pw D-≈ πm-\pw cq-] tc-J-bpw X-øm-dm-°n-bn-cp∂-Xv. C-Xn-\n-sS-bm-Wv `-c-W am-‰w D-Wv-Sm-b-Xv. ]n-∂o-Sv h-∂ Sn hn N-{μ-tam-l-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈ `-c-W-k-an-Xn-bp-sS

Xr-{]-bm-¿: Xr-{]-bm¿ {io-cm-a-kzm-an t£-{X-Øn¬ Z¿-i-\w \-SØp-∂-Xn-\n-sS Ip-™n-s‚ am-e I-h¿-∂ kv-{Xo-sb h-e-∏m-Sv t]men-kv ]n-Sn-Iq-Sn. F-d-Wm-Ip-fw I-Ω-´n-]m-S-Øv kp-{_-“-Wy-s‚ `mcy X-¶-Ω-bm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv kw-`-hw. ]m-e-°m-Sv sIm-√-t¶m-Sv ]p-en-t°m-Sv ho-´n¬ kp-tc-jn-s‚ H-∂-c-hb-kp-≈ a-I≥ A-`n-em-jn-s‚ ap-°m¬ ]-h-s‚ am-e-bm-Wv C-h¿ I-h¿-∂-Xv. \m-e-º-e Xo¿-∞m-S-\-Øn-s‚ `m-K-am-bm-Wv kp-tcjpw Ip-Spw-_-hpw t£-{X-Øn-se-Øn-b-Xv. Z¿-i-\-Øn-\v ti-jw ao-\q-´v h-gn-]m-Sv \-S-Øp-∂-Xn-\n-sS-bm-bn-cp-∂p tam-j-Ww. A-Ωbp-sS tXm-fn¬ In-S-∂ Ip-™n-s‚ am-e X-s‚ km-cn-Ø-e-∏p-sIm≠v a-d-®v ]n-Sn-®m-Wv kv-{Xo I-h¿-∂-Xv. Ip-™n-s‚ A-Ω _-l-fw sh-®-tXm-sS t£-{X-Øn-\-I-Øv Uyq-´n-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ t]m-enkv kv-{Xo-sb ]n-Sn-Iq-Sn. ]n-∂o-Sv t£-{X-Øn-\-I-Øv ÿm-]n-®n-´p≈ kn.kn.Sn.hn. Zr-iy-߃ ]-cn-tim-[n-®v D-d-∏p h-cp-Øn-bm-Wv kv{Xo-sb I-Ã-Un-bn-se-Sp-Ø-Xv. ]-cn-tim-[-\-bn¬ C-h-cn¬ \n-∂v am-e I-s≠-Sp-Øp.

I-©m-hp-am-bn bp-hm-hv ]n-Sn-bn Ip-∂w-Ip-fw: ]m-td-ºm-S-Øp-\n-∂v H-∂-c-°n-tem I-©m-hp k-lnXw bp-hm-hn-s\ F-Iv-ssk-kv kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn. tIm-gn-t°m-Sv kztZ-in In-g-t°-°-c d-jo-Zm-(29)Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. Ip-∂w-Ip-fw FIv-ssk-kv C≥-kv-s]-Œ¿ hn F≥ tKm-]n-\m-Yn-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep-f-f kw-Lw I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bm-Wv C-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. A-kn- v F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]-Œ¿ sI F-®v A-–p¬ Icow, {]n-h‚o-hv Hm-^o-k¿ ]n sI kp-[o-c≥, kn-hn¬ F-Iv-ssk-kv Hm-^o-k¿-am-cm-b Sn sI kp-\n¬, sI B¿ l-cn-Zm-kv, F F kp\n¬ F-∂n-h-cpw {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p.

\¬-In. A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ-°mbn F-√m Pn-√m F-Iv-kn-Iyq-´ohv F≥-Pn-\o-b¿-am¿-°pw A-ce-£w cq-] Cw-{]-kv a-Wn A\p-h-Zn-®n-´p-≠v. sIm-∏w-˛ h-fmt©-cn, sIm-∏w-˛ t]-ßm-´n-cn, \-Sp-h-´w-˛ X-Æo¿-t°m-Sv, tImßm-Sv-˛ I-S-º-gn-∏p-dw tdm-Up-Ifp-sS A-‰-Ip-‰-∏-Wn Xp-S-ßm\pw Xo-cp-am-\n-®n-´p-s≠-∂v a{¥n A-dn-bn-®p. Fw.-F¬.-F-am-cm-b sI ANyp-X≥, kn ]n ap-l-Ω-Zv, jm^n ]-d-ºn¬, No-^v F≥-Po-\nb¿-am-cm-b ]n sI k-Xo-i≥, sP c-ho-{μ≥, sI ]n {]-`m-Ic≥, s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v kvs]-jy¬ sk-{I-´-dn tkm-a-cmP≥, tdm-Uv ^-≠v t_m¿-Uv Un.C.-H. l-cn-tI-jv, ]n kn, I¨kv{S-Ivj≥ tIm¿-]-td-j≥ Fw.Un. sI F-kv cm-Pp Xp-S-ßn-bh¿ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

hm-bv-] \n-tj-[n-¨ _m-¦v \-S-]-Sn-s¡-Xn-tc I-em-Im-c-sâ H-ä-bmÄ k-a-cw Xr-iq¿: {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS sXm-gn¬-Zm-\ ]-≤-Xn {]-Im-cw hy-h-km-b h-Ip-∏v ]m- m-°nb hm-bv-] \n-tj-[n-°p-∂ kvt‰-‰v _m-¶v Hm-^v C-¥y-bp-sS \-S-]-Sn-s°-Xn-sc I-em-Im-cs‚ H-‰-bmƒ k-a-cw. Nn-{X-Im-c\pw in¬-]n-bp-am-b ta-eq¿ Nnd-bv-°¬ h-S-°≥ ho-´n¬ tPmjn-bm-Wv _m-¶v \-S-]-Sn-s°-Xnsc sX-cp-hn¬ Nn-{Xw h-c-®v {]Xn-tj-[n-®-Xv. H-cp h¿-jw apºm-Wv kv-Iƒ-]v-®¿ Ãp-Untbm B-cw-`n-°p-∂-Xn-\v tPmjn-°v hy-h-km-b h-Ip-∏v ]-Xn\m-e-c e-£w cq-] tem¨ A\p-h-Zn-®-Xv. in¬-∏-ß-fpw s]-bn‚n-ßpI-fpw \n¿-Ωn-°p-I-bm-Wv ÿm]-\-Øn-s‚ e-£yw. ta-eq-cn-ep≈ tPm-jn-bp-sS B¿-Sv sk‚¿ hn-I-kn-∏n-°m-\pw e-£y-an-´ncp-∂p. F-∂m¬ ta-eq-cn-se Fkv._n.sF. am-t\-P¿ tem¨ A-\p-h-Zn-®n-√. ]-Øp e-£w B-Zyw \¬-Im-sa-t∂-‰ am-t\P¿ ]n-∂o-Sv A-Xn¬ \n-∂pw ]n-

_m-¶v hm-bv-] \n-tj-[n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v H-‰-bmƒ k-a-cw \-S-Øp-∂ I-em-Im-c≥ tPm-jn ∑m-dp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v tPm- cn-°¬ Iq-Sn A-Xv ]m-km-°n. jn ]-d-bp-∂p. Xp-S¿-∂v tPm-jn F-∂n-´pw _m-¶v I-\n-™n-√. ho-≠pw hy-h-km-b h-Ip-∏n-s\ Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wv sXk-ao-]n-®p. kw-cw-`-sØ Ip-dn-®v cp-hn¬ Nn-{Xw h-c-®v {]-Xn-tjho-≠pw ]-cn-tim-[n-® h-Ip-∏v H- [-Øn-\n-d-ßn-b-Xv.


{]mtZ-inIw

12 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

C-{µ-Pm-e a-tlm-Âk-h-w

]cn-]mSn

„tI-c-f-h¿-a tIm-f-Pv lmƒ:

tIm-f-Pn-s‚ 67mw hm¿-jn-ItØm-S-\p-_-‘n-®v kmw-kv-Imcn-I-k-tΩ-f-\w-˛ cm-hn-se 10.00 „Xn-cp-hn-ezm-a-e {io hn-ezm-{Zn-\m-Y t£-{Xw: C-√w-\n-d B-tLm-jw-˛ cm-hn-se 7.00 „\m-´n-I h-S-t°-S-Øv ho-Sv: h-S-t°-S-Øv I-f-cn {S-kv-‰v G¿-s∏-Sp-Øn-b {]-Y-a cm-a-N-{μ≥ h-S-t°-S-Øv km-ln-Xy ]p-c-kv-Im-c k-a¿-∏-Ww-˛ cm-hn-se 9.30

kn.Fw.F-kv. kv-Iq-fp-IÄ-¡v C-¶v A-h-[n Xr-»q¿: kn.F-kv.sF. DØ-ct- I-cf - a-lm- CS-hI - b - psS_n-j∏ - v B-bn-cp-∂ tUm. tPm¿-Pv sF-k-°n-s ‚ \ncym-Ws - Ø Xp-S¿-∂v sIm-®n ta-J-e-bn-ep-≈ kn. Fw.Fkv. kvI - q-fp-Iƒ-°v C-∂v Ah-[n-bm-bn-cn-°p-sa-∂v tIm¿-∏-td-‰v am-t\-P¿ A-dnbn-®p.

Adnbn-¸pIÄ

{l-kz-Nn-{X-§Ä £-Wn-¡p-¶p C-cn-ßm-e-°p-S: bp-h-Nn-{X ^nenw ¢-∫n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ lr-kz Nn-{X-ß-fp-sS {]-Z¿-i\w kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. B-K-kvXv 25 Xn-ø-Xn Rm-b-dm-gv-® C-cnßm-e-°p-S ap≥-kn-∏¬ ssaXm-\-Øn-\p k-ao-]-ap-≈ sse{_-dn sIu¨-kn¬ lm-fn¬ \-S-°p-∂ {]-Z¿-i-\-Øn-te-°v lr-kz Nn-{X-߃ £-Wn-®p sIm-≈p-∂p. Xm¬∏-cy-ap-≈h¿ _-‘-s∏-Sp-I .t^m¨: 8606011 008, 9847510888. F≥-{SnIƒ kzo-I-cn-°p-∂ A-h-km-\ Xn-ø-Xn B-K-kv-Xv 20.

Im-hy-c-N-\m a-Âk-cw

Xr-{]-bm¿: A-¥-cn-® I-hn {io\n-e-bw kp-Ip-am-c-cm-P-bp-sS kv-a-c-W-bv-°m-bn {^≥-kv {Intb-‰o-hv t^m-d-Øn-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ Im-hy-c-N-\m-a-¬k-chpw A-\p-kv-a-c-W-®-S-ßpw kwL-Sn-∏n-°pw. Cu-W-hpw hr-Ø\n-_-≤-hp-am-b c-N-\-Iƒ-°v ap≥-K-W-\. {]m-b-]-cn-[n 25˛-hb-kv I-gn-bm-Ø hn-P-bn-Iƒ-°v Im-jv A-hm¿-Upw D-]-lm-c-hpw k¿-´n-^n-°-‰pw k-Ωm-\n-°pw. I-hn-bp-sS H-∂mw N-c-a-hm¿-jnI-tØm-S-\p-_-‘n-®v k-]v-‰w_¿ 18\v Xr-{]-bm¿ {]-kn-U≥kn tIm-f-Pn-em-bn-cn-°pw A-\pkv-a-c-W N-S-ßv. c-N-\-Iƒ sk]v-‰w-_¿ ]-Øn-\v ap-ºm-bn sI Zn-t\-iv cm-Pv, {io-\n-e-bw, Xr{]-bm¿, ]n.H. h-e-∏m-Sv 680567 F-∂ hn-em-k-Øn¬ e-`n-®n-cn°-Ww.

A-t]-£ £-Wn-¨p

tI-c-f kw-Ko-X \m-S-I A-°m-Z-an C-{μ-Pm-e a-tlm-¬k-h-Øn-s‚ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w tX-d-ºn¬ cm-a-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Xr-iq¿: tI-c-f kw-Ko-X \m-S-I A-°m-Z-an C-{μ-Pm-e a-tlm¬ k-h-w kw-L-Sn-∏n-®p. C-∂-se cm-hn-se 11 ap-X¬ Pq-\n-b¿ ko\n-b¿ hn-`m-K-ß-fn¬ a-¬k-cw \-S-∂p. -k-am-]-\ k-tΩ-f-\w tX-d-ºn¬ cm-a-Ir-jv-W≥ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-°m-Z-an ssh-kv sN-b¿-am≥ Sn Fw F-{_-lm-w A-[y-£-Xh-ln-®p. sF.Pn. tKm-]n-\m-Y ≥ \m-b¿ sF.-]n.-F-kv ap-Jy-m-XnYn-bm-bn-cp-∂p. Sn hn N-{μ-taml≥, N-{μ-ti-J-c≥, A-° m-Z-an sk-{I-´-dn tUm. ]n hn Ir-jvW≥ \m-b¿, \n¿-Δm-l-I-k-anXn-bw-Kw t_-_n ap-≠m-S≥ kwkm-cn-®p. Xp-S¿-∂v sP-bw sPΩp A-h-X-cn-∏n-® jm-tUm tπ, a-Po-jy≥ \n-]n≥ \n-cm-h-Øv A-h-X-c-n-∏n-® Km-em am-Pn-Iv tjm A-c-tß-dn.

kochi/tcr

Im-b-¨-´: d-h-\yq `q-an ssI-tb-dn-b-Xv Ip-ä-I-c-am-sW-¶v C-cn-ßm-e-°p-S: I-cp-h-∂q¿ _w-•m-hn-\-Sp-Øv s]m-d-Øn-t»cn hn-t√-Pv Hm-^nkv ]-cn-k-c-Øv A-\-[n-Ir-X-am-bn Im-b-®-¥ \S-Øp-∂-Xv k¿-°m¿ N-´-߃°v hn-cp-≤-am-bn-´m-sW-∂v em≥Uv d-h-\yp t_m¿-Uv. kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ tI-c-f em≥-Uv _m-¶n¬ Dƒ-s∏´n-´p-≈ `q-an-bn-em-Wv s]m-d-Ønt»-cn hn-t√-Pv tIm-ºu-≠v. k¿°m¿ D-Ø-c-hp-{]-Im-cw Cu ÿ-e-Øv A-\p-a-Xn-bn-√m-sX {]-th-in-°p-I-tbm ÿ-ew ss I-h-i-s∏-Sp-Øp-I-tbm sN-øp∂ hy-‡n-Iƒ-°pw ÿm-]-\߃-°pw C-Xn-\v t{]-c-W \¬Ip-∂-h¿-°pw aq-∂p ap-X¬ A©p h¿-jw-h-sc X-S-hv in-£-

sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.kn. tdm-Un h³- K-Xm-K-X-¡p-cp-¡v K-Xm-K-X-{]-iv-\w N¿-®-sN-øm ≥ C-u-bn-sS tN¿-∂ tbm-K-Øn ¬ sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn. \n-e]m-Sv hy-‡-am-°n-sb-¶n-epw P\-t\-Xm-°-fpw A-[n-Ir-X-cpw A-Xn-t\m-Sv tbm-Pn-®n-√. sI.-Fkv.-B¿.-Sn.kn. sX-°p-`m-KsØ tdm-Un-te-°v ]p-Xn-b {]th-i-\-am¿-§w Xp-d-∂-tXm-sS ]Sn-™m-sd {]-th-i-\-am¿-Kw A{]-k-‡-am-bn. \n-e-hn¬ sX-t°m-´pw h-St°m-´pw c-≠v {]-th-i-\-am¿-§ßƒ sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn °p-

≠v. ]-Sn-™m-sd {]-th-i-\-am¿§w A-S-®v tIm-ºu-≠n-\-I-Øp \-S-∏m-X Iq-Sn D-≠m-°n-bm¬ sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn _-kv Ãm ≥Un-\-I-Øp ]m¿-°n-ßv {]-iv\-Øn-\v ]-cn-lm-c-ap-≠m-°m-sa∂m-Wv sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn. \n-e-]m-Sv. ]-Øp _- p-I-ƒ-s°¶n-epw ]-Sn-™m-sd A-Xn-cn¬ ]p-Xn-b-Xm-bn ]m¿-°n-ßn-∂pw k¿-ho-kn-\p-am-bn ÿ-ew Is≠-Øm-\m-hpw. F-∂m¬ sXm´-Sp-Ø Nn-e hym-]m-c-ÿm-]-\߃ C-Xn-t\m-Sv tbm-Pn-°m-Ø-

Xm-Wv P-\-t\-Xm-°-fp-sS ]n-¥pW-tbm-sS-bp-≈ k-Ω¿-±-Øn-\v Im-c-Ww. sI.-F-kv.-B¿.Sn.kn°v ]-Sn-™m-dv `m-K-ØmWv \n-e-hn-ep-≈ _-kv tÃm-∏v. Hm-t´m-I-fpw C-hn-sS ]m¿-°v sN-øp-∂p. ]-Sn-™m-sd tK-‰v AS-°m-Ø-tXm-sS C-hn-sS _-kv Ãm-∏pw Hm-t´m-Ãm≥Upw H-gnhm-°m-\mhpw. kp-K-a-am-b KXm-K-X-Øn-\p-≈ ku-I-cy-hpw km-[y-am-Ipw. sXm-´-Sp-Ø hym]m-c-ÿm-]-\-ß-fn-te-°v h-cp∂ kz-Im-cy-Im-dp-I-sf ]m¿-°n-

Mv X-S-tb-≠-Xp-≠v. Zn-hm≥-Pn-aqe-bn-se c-≠p s]-´n-°-S-Iƒ am‰n ÿm-]n-®m¬ C-hn-sS ho-XnIq-´n _-kv tÃm-∏v C-hn-tS-°v am-‰m-\m-hpw. Ãm≥Un-s‚ h-S-°p-`m-KØp P-\-߃-°v h-gn \-S-°m≥ am-{X-am-bn {]-th-i-\-am¿-§-ap≈-Xp-sIm-≠v ]-Sn-™m-sd tK‰v A-S-°p-∂-Xp-sIm-≠v bm-{X°m¿-°pw {]-bm-k-ap-≠m-hp∂n-s√-¶n-epw tK-‰v A-S-°¬ \S-∏m-°m≥ A-[n-Ir-X¿ a-Sn-®p \n-¬-°p-I-bm-Wv.

Xr-iqÀ sa-Un-¡Â tIm-f-Pnse kn.F-¨v. skâ-dn-\v Bw-_p-e³-kv Kp-cp-hm-bq¿: jm¿-P kn.F-®v sk‚¿ Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se kn.F-®v sk‚-dn\v Bw-_p-e≥-kv \¬-In. jm¿P kn-F-®v sk‚¿ sN-b¿-am≥ _-jo¿ jm¿-P a-{¥n ]n sI Ip™m-en-°p-´n-bv-°v Bw-_p-e ≥-kn-s‚ tc-J-I-fpw Xm-t°mepw ssI-am-dn. ap-kv-enw eo-Kv Pn-√m {]-knU‚ v kn F-®v d-jo-Zv, P-\-d¬ sk-{°-´-dn C ]n J-a-dp-±o≥, F F-kv Fw A-kv-K¿-A-en X߃, A-Uz. hn Fw ap-l-Ω-Zv-K m-en, sI sI A-j-d-^v lmPn, B¿ F A-_v-Zpƒ-a-\m-^v, djo-Zv Ip-∂n-°¬, sI ]n F d-

Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq¿ \-Kc-k-` P-\-Io-bm-kq-{X-W ]-≤Xn {]-Im-c-ap-≈ hy-‡n-K-X B\p-Iq-ey-߃-°v A-t]-£ £Wn-®p. A-t]-£ t^m-d-߃ \-K-c-k-` Hm-^n-kn¬ \n-∂pw ssX-°m-Sv, ]q-t°m-Sv ta-J-e Hm-^n-kp-I-fn¬ \n-∂pw e-`nA-I-em-Sv: H-ss‰-\n-bn¬ kv{- Xo °pw. A-h-km-\ Xn-øXn 17. Dƒ-s∏-sS \m-ep Z-en-Xs - c B-{Ian-® kw-`-h-Øn¬ {]-Xn-I-fm-b eo-Kv {]-h¿-Ø-I-sc A-d-Ãv sNøp-∂n-s√-∂v B-t£-]w. \ A-{I-aw \-SØ - n-b {]-Xn-Is - f eo-Kv t\-Xr-Xzw kw-cw-£n-°p-I- p-∂ cmI-S-∏p-dw: \n-b-{¥-Ww hn-´ bm-sW-∂pw eo-Kv \-SØ - m-Wv {]-XnIm¿ ssh-Zyp-Xn t]m-kv-‰n-en-Sn- jv{- So-b k-Ω¿-±w- aq-ea ®v c-≠v Ip-´n-Iƒ-°v ]-cn-°v. Im- I-sf ]n-Sn-Iq-Sm≥ t]m-en-kv Xdn-ep-≠m-bn-cp-∂ A-\o-j(12), øm-dm-h-Ø-sX-∂pw km-[p P- kw-Lw ]p-∂b - q¿ A-_q-Xm-ln¿(B-dv) F-∂n-h¿- \]-cn-]m-e\ °m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂-se ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n B-tcm-]nssh-Io-´v B-tdm-sS ªm-ßm-Sv ®p. c-≠v am-kß - ƒ-°v ap-ºpw aq]-d-a-S-bn¬h-®m-bn-cp-∂p A-]I-Sw. ]-cn-t°-‰-h-sc B-ip-]- ss∂-\n-bn¬ Z-en-Xv hn-`m-KØn¬-s∏-´h - ¿-°v t\-sc eo-Kv {]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

jo-Zv, F F-kv a-t\m-Pv, kn sI k-Zm-\-μ≥, Hm-Ww-ºn-≈n ap-lΩ-Zv ss^-kn, hn th-Wp-tKm]m¬, B¿ F ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, sI hn a-Po-Zv lm-Pn, sI F sambv-Xp-Æn lm-Pn, sI Un hn≥sk‚ v, B¿ Fw dm-^n, D-Ω¿ N°-\m-Øv, _n Sn kp-ss_¿ X߃, Sn kn d-km-Jv lm-Pn, B¿ F A-_q-_-°¿, ]n F Peo¬ kw-km-cn-®p. jm¿-P kn.F-®v sk‚¿ Xriq¿ sa-Un-°¬ tIm-tf-Pn-se kn.F-®v sk‚-dn-\v \¬-Ip-∂ Bw-_p-e≥-kn-s‚ Xm-t°m¬ a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n- jm¿-P kn.F-®v. sk‚¿ Xr-iq¿ sa-Un-°¬ tImf-Pn-se kn.F-®v sk‚-dn-\v \¬-Ip-∂ °v ssI-am-dp-∂p Bw-_p-e≥-kn-s‚ Xm-t°m¬ a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n-°v ssI-am-dp-∂p

Z-en-X-sc B-{I-an-¨ {]-Xn-I-sf A-d-Ìv sN-¿p-¶n-sÃ-¶v B-t£-]w

ImÀ ssh-Zyp-Xn t]m-kv-än-en-Sn-¨v c-−pt]À¡v ]-cn-¡v

h¿-ØI - ¿ A-{I-aw \-SØ - n-bn-cp- Xv. C-∂-se ]p-e¿-s® aq-∂mw-I∂-Xm-bpw C-Øc - w k w-`h - ß - ƒ √n¬ sh-®m-bn-cp-∂p A-]I - S- w. B-h¿-Øn-°p-∂-Xv A-]-e-]-\ob-am-sW-∂pw tbm-Kw A-`n-{]mb-s∏-´p. {]-kn-U ‚ v l-cn-Zm-k≥ F-S-°-gn-bq¿ A-[y-£-X hln®p Nm-e-°p-Sn: Nm-e-°p-Sn ta-J-ebn-se kv-Iq-fp-I-fn¬ {Km‚pw ssÃ-^‚pw e-`n-°m-Ø-Xn¬ sI.-]n.-Fw.-F-kv.-_m-e-X-cw-Kw G-cn-b I-Ω-‰n {]-Xn-tj-[n-®p._m-e-X-cw-Kw G-cn-b {]-kn-U H-cp-a\ - b - q¿: tdm-Uc - n-In¬ Iq-´n- ‚ v sI -sI \-μ-\ A-[y-£-X hbn-´ I-√n¬ X-´n ss_-°v a-dn- ln-®p. sk-{I-´-dn i-c-Øv ]n F™p. ]-{X-hn-Xc - W - ° - m-c\ - p ]-cn- kv,- h¿-j cm-P≥, -{Ko-jv-a a-Wn,°v. I-S∏ - p-dw h-t´-°m-Sv Ip-fß - c - - sI hn -Zr-iy,- ar-Zp-e tKm-]n kwI-Øv jw-ko-dn-\m-Wv ]-cn-t°-‰- km-cn-®p.

sI.-]n.-Fw.-F-kv. {]-Xn-tj-[n-¨p

ss_-¡v a-dn-ªv ]-{X-hn-Xc- W - ¡ - m-c\ - v ]-cn-¡v

B-kn-Uv sX-dn-¨v s]m-Å-te-äv hn-ZymÀ-Yn B-ip-]-{Xn-bnÂ

tI-c-f A¨ F-bv-U-Uv kv-Iqƒ So-t®-gv-kv B‚ v Ãm-^v bq-\n-b≥ Pn-√m I¨-h≥-j≥ ]n {io-cm-a-Ir-jv-W≥ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tX-e-°-c: B- k n- U v sX- d n- ® v Im-ep-Iƒ-°v s]m-≈-te-‰v hnZym¿-Yn B-ip-]-{Xn-bn¬. tN- e - ° - c sh- ß m- s \- √ q¿ ap-cp-I \n-hm-kn¬ jo-P-bp-sS a-I≥ tKm-Ipem(18) -Wv tN-e°-c K-h. B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-ep-≈-Xv. tN-e-°-c K-h. t]m-fn-sS-Iv\n- ° v tIm- f - P n- ¬ F≥.Fkv.F-kv th-mf-‚ n-b¿-am-cp-sS ip- N o- I - c - W - Ø n- \ n- s S- b m- W v D- t ]- £ n- ® ss\- { Sn- I v B- k nUm-Wv A-©mw sk-a-kv-‰¿ hnZym¿- Y n- I - f m- b tKm- I p¬, Intjm¿, k-tP-jv F-∂n-h-cp-sS Im-en¬ sX-dn-®p ho-W-Xv.

am-k-ß-fm-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ Cu A-d-hp-im-e-bp-sS ]-d-ºn¬ I-∂p-Im-en-I-sf sI-´n-bn-cp-∂p. \m-´p-Im¿ X-S-™-Xn-s\ Xp-S¿∂v h-c-¥-c-∏n-≈n-t]m-en-kv ÿe-sØ-Øn A-d-hp-im-e-bp-sS {]-h¿-Ø-\-߃ \n¿-t±-in-®p.

bq-¯v tIm¬-{K-kv bp-h-P-\-dm-enNm-e-°p-Sn: bq-Øv tIm¨-{K v tIm-S-t»-cn a-Wv-U-ew I-Ω‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ t\Xr-Xz-Øn¬ P-∑-Zn-\m-tLm-jhpw bp-h-P-\-dm-en-bpw \-S-Øn.

D-¯-cm-J-Þn I-−-Xv {]-Ir-Xn-sb Nq-j-Ww sP-bv-k¬ Nm-t¡m I-−m-W-tÈ-cn ]-©m-b-¯v sN-bv-X-Xn-\p-Å a-dp-]-Sn: a-{´n ssh-kv {]-kn-Uâv

sIm-Sp-ß-√q¿: {]-Ir-Xn-sb Aan-X-am-bn Nq-j-Ww sN-bv-X-Xn\v {]-Ir-Xn \¬-In-b a-dp-]-Sn-bmWv D-Ø-cm-J-fin¬ I-≠-sX∂v tI-{μ-a-{¥n {]-^. sI hn tXm-a-kv A-`n-{]m-b-s∏-´p. tIm-´-∏p-dw In-Uv-kn-\p Iogn¬ B-cw-`n-® {]-Ir-Xn-Z-Ø D¬-∏-∂-ß-fp-sS hn-]-W-\-tI{μw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. `q-an-sb N-hn-´n sa-Xn-®m¬ A-Xn-\p-≈ in-£ A-\p-`-hn-°p-sa-∂pw a-{¥n ]-d™p. tIm-´-∏p-dw _n-j-∏v tUm. tPm-k-^v Im-cn-°-t»-cn A-[y-

£-X h-ln-®p. sIm-Sp-ß-√q¿ \K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ sI _n a-tl-iz-cn Hm-t´m- ]-cn-io-e\w t\-Sn-b-h¿-°v k¿-´n-^n-°‰p-I ƒ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. InUv-kv U-b-d-Œ¿ ^m. \n-Iv-k≥ , A-Uz. dm-t^¬ B‚-Wn, tPmk-^v, ^m. t]m ƒ tXm-a-kv I-fØn¬ kw-km-cn-®p.

tk-h-\ kw-K-aw Ip-∂w-Ip-fw: Po-h-Im-cp-Wy k w-L-S-\-bm-b G-g-c-°q-´-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ I-S-h-√q¿ ]©m-b-Øn-se ap-t∂m-Sn-]-d-ºv

tIm-f-\n-bn¬ tk-h-\ kw-K-aw \-S-∂p. _m-_p Fw ]m-en-t»-cn Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI sIm-®-\n-b≥ A-[y-£ h-ln®p. ssh-kv {]-kn-U‚ v jm-PnX k-eow, _m-em-Pn, G-g-c-°q´w {]-kn-U‚ v t]mƒ tIm-\n-°c, tUm. Pn P-b-cm-Pv, in-h-Zm-k ≥ kw-km-cn-®p. Nn-In-¬km klm-b hn-X-c-Ww ssk-\p-±o≥, X-ø¬ sa-jo≥ hn-X-c-Ww tdmkn-en t]mƒ, ]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-Ww ko-tPm Nn-d-t°-°mc≥ \n¿-h-ln-®p.

Zp-cn-Xm-izm-k Iymw-]p-Ifn¬ Xm-a-kn-°p-∂-h¿-°p-≈ D]-tbm-K-{]-Z-am-b G-I _m-Øvdqw ssI-h-i-s∏-Sp-Øn-bm-Wv I¿-j-I¿ Im-b-®-¥-bn-te-bv°p-th-≠ km-[-\-km-a-{Kn-Iƒ kq-£n-®n-cp-∂-Xv. A-Xv sX-‰m-b-Xn-\m-em-Wv hn-t√-Pv Hm-^nk-dp-sS dn-t]m¿´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Xm-eq°v A-[n-Im-cn-Iƒ _m-Øv-dqw tem-°v sN-bv-X-Xv. h¿-j-ß-fmbn Cu tIm-ºu-≠n¬ Im-b-®¥ \-S-Øn-h-cm≥ B-cm-Wv A\p-a-Xn \¬-In-b-sX-∂-Xv I¿-jI¿ X-l-kn¬-Zm-d-S-°-ap-≈ apXn¿-∂ D-tZym-K-ÿ-sc t_m-[ys∏-Sp-tØ-≠-Xm-sW-∂pw Ch¿ ]-d-bp-∂p.

©n-s\-XnKp-cp-hm-bq¿: I-≠m-W-t»-cn ]tc 11thm-´p©m-b-Øv ssh-kv ]-©m-b-Øv Iƒ- ° m- W v ssh-kv {]-kn-U-‚m-bn B-dmw ]-cm-P-bhm¿-Uv Aw-Kw tIm¨-{K-kns∏-Sp-Øn-bse sP-bv-k¨ Nm-t°m-sb XnXv. c-s™-Sp-Øp. F Fw tIm¨-{K- n-se [m-c-W {]sam- b v - X o≥ Im-cw ssh-kv {]-kn-U-‚m-bn-cpsP- b v - k ¨ ∂ F Fw sam-bv-Xo≥ cm-Pn-h-®Nm- t °m- b pXn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Xn-c-s™-SpsPb v k ¨ sS t]-cv \n ¿∏v \-S-∂-Xv. Nm-t°mt±-in-®p. AF¬. Un. F-^n-se kn-.]n.Fw. Aw-Kw hn sI Zm-k-s\ A- Uz. ]n hn \n-hm-kv ]n-¥m-ßn.

DÄ-\m-S³ a-Âky-s¯m-gn-em-fn-I-sf DÄ-s¸-Sp-¯-Ww

h-S-°m-t©-cn: hm-gm-\n-bn-se a-¬ky-_-‘-Øn-\v Dƒ-\mS≥ a--¬ky-sØm-gn-em-fn-I-sf Dƒ-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂v Dƒ-\mS≥ a--¬kysØm-gn-em-fn-tIm¨-{K-kv(sF.F≥.Sn.bp.kn.) B-h-iy-s∏-´p. Pn-√m {]-kn-U‚ v sam-ln-bp-±o≥-Ip-´n D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. \n-tbm-P-I a-fi-ew {]-kn-U‚ v B-knIv A-I-a-e A-[y-£-\m-bn. kp-\n¬ tP-°-∫v, ]n sP cmPp, ]. cm-[m-Ir-jv-W≥, Ip-´≥ a-®m-Sv, ]n F-^v tXm-a-kv. F ]n tPm¨-k¨, C sP tPm-Pp kw-km-cn-®p.

a-Âky-¡p-ªp-§-sf hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

Nm-h-°m-Sv: tI-c-f I¿-j-I-kw-Lw sh-kv-‰v I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ku-P-\y-am-bn a-¬ky-°p-™p-ß-sf hn-Xc-Ww sN-bv-Xp. Xn-cp-h-{X Ip-t©-cn kz-bw-`q in-h-t£-{XØn-\-Sp-Øp-≈ Ip-f-Øn¬ a¬k°p-™p-ß-sf C-d-°n Pn√m sk-{I-´-dn ap-c-fn s]-cp-s\-√n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. G-cnb {]-kn-U‚ v F kn B-\-μ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. \-K-ck-`m-[y-£ F sI k-Xo-c-Xv-\w, Fw B¿ cm-[m-Ir-jvW≥, sI Sn `-c-X≥, ]n sI cm-[m-Ir-jv-W≥, kn Sn tkm-acm-Pv, sI F-®v k-emw kw-km-cn-®p.

Nm-h-¡m-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zn-\v Bw-_p-e³-kv

Nm-h-°m-Sv: A-ßm-Sn-Øm-gw Nm-h-°m-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zn-\v Bw-_p-e≥-km-bn. a-l¬ \n-hm-kn-bm-b Fw ]n jm-lp¬ l-ao-Zm-Wp Nm-h-°m-Sv a-l¬ Pp-am-A-Øn-\v Bw-_p-e≥-kv \¬-In-b-Xv. {]-kn-U‚ v F Sn ap-l-Ω-Zm-en Xm-t°m¬ G-‰phm-ßn. ss]-en-∏p-dw A-_q-_-°¿ ap-k-eym¿, ]n ]n A-_vZp-k-emw, F kn jw-kp-±o≥, t{_m-Uv-th lw-k lm-Pn, Sn l-k≥ lm-Pn, ssk-\p-±o≥ F Im-Z¿, B¿ hn A-_p lmPn, ]n Fw A-_v-Zp¬ h-lm-_v, Fw A-b-ap, F≥ Fw Im-Zdp-Æn, F≥ sI l-_o-_v, F F a-Po-Zv kw-km-cn-®p.

sI ]n {]-`m-I-c-s\ A-\p-kv-a-cn-¨p

A-¥n-°m-Sv: ap-Xn¿-∂ kn.]n.sF. t\-Xm-hpw ap≥ a-{¥n-bpam-b sI ]n {]-`m-I-c-s‚ \m-emw N-c-a-hm¿-jn-I Zn-\m-N-cW-hpw A-\p-kv-a-c-W-hpw \-S-∂p. sI ]n {]-`m-I-c-s‚ A¥n-°m-s´ h-k-Xn-bn-se kv-ar-Xn a-fi-]-Øn¬ {]-h¿ØI¿ ]p-jv-]m¿-®-\ \-S-Øn. Xp-S¿-∂v N-S-bw-ap-dn kv-am-c-I aμn-c-Øn¬ \-S-∂ A-\p-kv-a-c-W-k-tΩ-f-\w kn.]n.sF. Pn√m sk-{I-´-dn kn F≥ P-b-tZ-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. AUz. hn F-kv kp-\n¬-Ip-am¿ Fw.F¬.F. A-[y-£-X hln-®p. {]-`m-I-c-s‚ a-I-\pw ap≥ a-{¥n-bp-am-b sI ]n cm-tP{μ≥, Ko-Xm-tKm-]n Fw.F¬.F., Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw jo-e hn-P-b-Ip-am¿, kn.]n.sF. \m-´n-I a-fi-ew {]-kn-U‚ v A-Uz. Sn B¿ c-ta-jv-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

I-−-Èmw-I-S-hv P-tem-Âk-h-¯n-\v Øn-cw ]-h-en-b-³: Fw.FÂ.F. I-≠-»mw-I-S-hv: kw-ÿm-\ _P-‰n¬ I-≠-»mw-I-S-hv P-tem¬kh-Øn-\v ÿn-cw ]-h-en-b ≥ \n¿-an-°m≥ Aw-Ko-Im-cw e`n-®-Xm-bn ]n F am-[-h≥ Fw. F¬.F. I-≠-»mw-I-S-hv P-tem-¬khw kzm-K-X-kw-Lw Hm-^n-kns‚ D-Zv-Lm-S-\w \n¿-\-ln-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. A-Sp-Ø h¿-j-sØ P-tem--¬k-hw Cu ]-h-en-b-\n¬ h-®v \-S-Øm≥ ]‰p-sa-∂ {]-Xo-£-bp-s≠-∂pw Fw.F¬.F. ]-d-™p. kw-LmS-I k-an-Xn sN-b¿-am-\pw a-Weq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U≠p-am-b hn F≥ kp¿-Pn-Øv A[y-£-X h-ln-®p. hm-Sm-\-∏-≈n

A-d-hp-tI-{µ-¯nÂ\n-¶p am-wkwsIm-−p-t]m-hp-¶-Xv \m-«p-ImÀ X-S-ªp ap-πn-bw: sh-≈m-cw ]m-S-Øv A\-[n-Ir-X-am-bn {]-h¿-Øn-®n-cp∂ A-d-hp-tI-{μ-Øn¬ \n-∂pw am-wkw sIm-≠p-t]m-hp-∂-Xv \m-´p-Im¿ X-S-™p. kz-Im-cy hy-‡n-bp-sS ÿe-Øv {]-h¿-Øn-®n-cp-∂ A-d-hv tI-{μ-Øn-em-Wv \m-´p-Im-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-h¿-Ø-\-ß ƒ X-S-™-Xv. Xm¬-°m-en-I sj-Uv sI-´n-bm-Wv tI-{μw {]h¿-Øn-®n-cp-∂-Xv. C-∂-se cmhn-se A-d-hp-im-e-bn¬ \n-∂pw amw-k-hp-am-bn t]m-bn-cp-∂ s]´n-Hm-t´m \m-´p-Im-cp-sS t\-XrXz-Øn¬ X-S-bp-Im-bn-bn-cp-∂p.

bpw 50,000 ap-X¬ c-≠p-e-£w cq-] h-sc ]n-g-bp-am-Wv in-£. Cu ÿ-e-Øm-Wv {^q-´v-kv s{]m-tam-j≥ Iu¨-kn-en-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv h¿-j-ß-fmbn Im-b-®-¥ \-S-Øp-∂-Xv. CØ-h-W d-h-\yp-`q-an I-tø-dn ]¥-en-Sm≥ Xq-Wp-Iƒ ÿm-]n-®Xm-Wv Xp-S-°w. C-Xn-s\-Xn-sc hn-t√-Pv Hm^n-k¿ \¬-In-b dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Xq-Wp-Iƒ\o-°w sN-øm≥ X-l-kn¬-Zm¿ \n¿-t±-in-®n-´pw A-Xv am-‰n-bn-√. hn-t√-Pv Hm-^nkn-s‚ h-cm-¥bn¬ ta-i-bpw I-tk-c-bp-an-´v Hm^n-kv Xp-S-ßn-b-Xpw Ip-‰-I-c-amsW-∂pw D-tZym-K-ÿ¿ ]-d-bp∂p.

Npcp¡¯nÂ

]-Sn-ªm-sd tK-äv A-S-bv¡p-¶n-Ã

Xr-iq¿: tIm¨-{Io-‰v C-jv-Sn-I ]m-In \-ho-I-cn-® sI.-F-kv.B¿.-Sn.kn tdm-Un¬ h≥-K-XmK-X-°p-cp-°v. sI.-F-kv.-B¿.-Sn. kn bp-sS ]-Sn-™m-td tK-‰v A-S®m¬ am-{Xw {]-iv-\-]-cn-lm-cw km-[y-a-m-sW-¶n-epw A-[n-IrX¿ a-Sn-®p \n¬-°p-∂p. tK-‰v A-S-°m≥ sI.-F-kv.B¿.-Sn.kn. Xo-cp-am-\-sa-Sp-sضn-epw Nn-e- tI-{μ-ß-fn¬ \n∂p-≈ k-Ω¿-±-am-Wv tK-‰v kw-c£-W-Øn-\pw A-Xp-h-gn-bp-≈ K-Xm-K-X-Ip-cp-°n-\pw Im-c-Ww.

3

\n-tbm-P-I -a-fi-ew {]-knU‚ v ^n-\n am-Xyp ]-Xm-I D-b¿Øn. a-Wv-U-ew {]-kn-U‚ v AtPm Im-hp-¶¬ A-[y-£-X hln-®p.-

A-hmÀ-Uv hn-X-c-Ww Xr-iq-¿: hn-øq¿ F-gp-Ø-—≥ kam-P-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ hn-Zym-`ym-k A-hm¿-Uv hn-X-cW-hpw Ip-Spw-_-kw-K-a-hpw kwL-Sn-∏n-®p. Im-cn-t°-®-dn-Ãv Pb-cm-Pv hm-cy¿ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. k-am-Pw {]-kn-U-≠v F≥ F≥ Ir-jv-W-In-c¨ A-[y-£X h-ln-®p.

a-Âky-¡p-ªv hn-X-c-Ww F-cp-a-s∏-´n: F-cp-a-s∏-´n {Km-a∏-©m-b-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn ¬ ^n-j-do-kv h-Ip-∏v a-¬-ky-kar-≤n ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn I¿-j-I¿-°v a-¬ky-°p-™pß-sf hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. F-gp-]-Xv I¿-j-I¿-°v 89, 300 a-¬ky-Ip-™p-ß-sf-bmWp hn-X-c-Ww sN-bv-X-Xv. Xo-‰bv-°v k-_v-kn-Un A-\p-h-Zn-°psa-∂v A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. N-S-ßn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw Fkv hn-P-b≥ \n¿-h-ln-®p. ÿncw k-an-Xn Aw-K-ß-fpw ]-©mb-Øw-K-ß-fpw N-S-ßn¬ kw_-‘n-®p.

FÂ.Un.F-^v. tdm-Uv D-]-tcm-[n-¨p

Xr-iq¿: ap-≠q¿ tdm-Un-s‚ tim-Nym-h-ÿ ]-cn-l-cn-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v F¬.Un.F^v {]-h¿-Ø-I¿ tdm-Uv D-]-tcm[n-®p. ap-≠q¿ ap-X¬ ]p-t‰-°-c aTw kv-Iqƒ h-sc-bp-≈ X-I¿∂ tdm-Uv K-Xm-K-X tbm-Ky-am°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´m-Wv tdmUv D-]-tcm-[n-®-Xv. A-c-a-Wn-°qtdm-fw K-Xm-K-X X-S-k-ap-≠mNm-h-°m-Sv: tI-c-f I¿-j-I-kw- bn. kn.]n.Fw. ]p-g-bv-°¬ GLw Nm-h-°m-Sv G-cn-b I-Ωn-‰n- cn-b I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn F F-kv in¬-∏-im-e kw-L-Sn-∏n-®p. sI Ip-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn. hn A-–p¬ Jm-Z¿ Fw.F¬.F ]n.sF- ssI-]-d-ºv G-cn-bm D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn Sn sk-{I-´-dn ]n hn tPm-kv A-[ytkm-a-cm-P≥ A-[y-£-X h-ln- £-X h-ln-®p. ]n sI ]p-jv-]m®p. Fw B¿ cm-[m-Ir-jv-W≥, I-c≥, sI sI kp-tc-{μ≥, sI Fw F≥ k-Xy≥, ]n sI cm-[m- sI _m-_p, sI Fw A-\n¬-IpIr-jv-W≥ kw-km-cn-®p. am¿ kw-km-cn-®p.

{Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U-‚ v cP-\n Ir-jv-Wm-\-μv, Pn-√m ]©m-b-Øw-Kw kn Fw \u-jmZv, tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw c-hn ]o-t®-S-Øv, sI hn hn-t\m-Z≥, kn-Pn tam-l-μm-kv, kp-ss_-Z ap-l-Ω-Zv kw-km-cn-®p.

inÂ-¸im-e

ku-lr-Zth-Zn Ip-Spw-_kw-K-aw Xr-iq¿: J-Ø-dn-se-bpw ku-Zn A-td-_y-bn-se-bpw Xr-iq¿ Pn√-°m-cp-sS Iq-´m-bv-a-bm-b kulr-Z th-Zn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn ¬ Ip-Spw-_ kw-K-a-hpw bp-h hyh-km-b kw-cw-`-I-sc B-Z-cn-°epw kv-tIm-f¿-jn-∏v hn-X-c-Whpw kw-L-Sn-∏n-®p. Ip-Spw-_ kw-K-aw a-{¥n kn F≥ _m-e-Ir-jv-W≥ D-Zv-LmSw sN-bv-Xp. Pn-√m ku-lr-Z thZn-bp-sS ap-Jy c-£m-[n-Im-cn A-

Uz.kn sI tam≥ A-[y-£-X hln-®p. ]n kn Nm-t°m Fw.]n ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. bp-hkw-cw-`-I-cm-b j-d-^v l-ao-Zv, A-–pƒ K-^q¿, sP-∂n B‚Wn F-∂n-h-sc N-S-ßn¬ B-Zcn-®p. Fw.F¬.F-am-cm-b A-Uz. tX-d-ºn¬ cm-a-Ir-jv-W≥, hn F-kv kp-\n¬-Ip-am¿, Fw ]n hn≥-k‚ v, ta-b¿ sF ]n t]mƒ ]-s¶-Sp-Øp.

Thejas Epaper thrissur Edition 2013-08-12  

Thejas Epaper thrissur edition. 2013-08-12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you