Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

koCHI/tCR

Adnbn-¸pIÄ

F-Iv-ssk-kv sd-bv-Uv: aq-¶pt]À ]n-Sn-bnÂ

C-t´m þ sIm-dn-b³ ]m-c-¼-cy I-em-þ \m-S-I ]T-\-I-f-cn C-¶p ap-X ]m-e-°m-Sv: C-t¥m ˛ sIm-dnb≥ ]m-c-º-cy I-em-˛ \m-S-I ]T-\-I-f-cn C-∂p ap-X¬ sk-]vXw-_¿ H-∂v h-sc \-h-cw-Kv lmfn¬ \-S-°p-sa-∂v Iym-ºv U-bd-Œ¿ bm-Mv-an hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ A-dn-bn-®p. \m-ep Pn-√I-fn-em-bn \-S-°p-∂ H-∂mw-L´ ]-cn-io-e-\-am-Wv ]m-e-°m-Sv \-S-°p-∂-Xv. Xp-S¿-∂v Xr-iq¿, F-d-WmIp-fw, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√-Ifn-epw \-S-°pw. sIm-dn-b-bn-se A-©p-I-em-Im-cn-Iƒ-°v ]p-dsIm-Sp-ß√q¿ sS-Iv-\n-°¬ kv-Iq-fn-se s\¬Ir-jn hn-Øv hn-X-bv°¬ D-Zv-LmS-\w sa I-Y-I-fn, \r-Øw, kw-KoSn F≥ {]-Xm-]≥ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-°p∂p Xw, \m-S-Iw Xp-S-ßn-b I-e-Ifn-se I-em-Im-c≥-am-cpw ]-s¶Sp-°pw. bm-Mv-an-°v ]p-d-sa \m-SI {]-h¿-Ø-I-\m-b tPm-kntIm-in-bpw Iym-ºn¬ t\-XrXzw \¬-Ipw. Iym-ºn-s‚ D-ZvLm-S-\w C-∂v ssh-Io-´v A-©nKp-cp-hm-bq¿: \n¿-am-W-sXm-gn\v I-t√-°p-f-ß-c ssI-∏-Ønem-fn-Iƒ X-Ωn-ep-≈ X¿-°t£-{X-Øn¬ C-t¥m-˛ sIm-dnØn-\n-S-bn¬ sXm-gn-em-fn-bp-sS b≥ I-em-Im-c≥-am¿ \n¿-h-ln- am-f: ]m-d-∏p-dw am-cn-°¬ `-K-h- Ww I-h¿-∂n-´p-≈-Xv. Xn t£-{X-Øn-epw sX-°≥ XmC-Xn-\p k-ao-]-Øp \n-∂v aq-°v I-Sn-®p ]-dn-®-bm-sf Kp-cp°pw. Wn-t»-cn ]-≈n-bp-sS Io-gn-ep- B-bp-[-hpw I-s≠-Øn-bn-´p- hm-bq¿ t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv≈ I-t∏-f-bn-epw `-fim-cw Ip- ≠v. I-t∏-f-bp-sS ap≥-h-i-sØ Xp. sIm-√w X-g-h Ip-Xn-c-∏-¥n Øn-Xp-d-∂v tam-j-Ww. am-cn-°- `-fim-c-hpw Ip-Øn Xp-d-∂v ]- tIm-bn-°¬ In-g-t°-Xn¬ c-Xo]m-e-°m-Sv: Bƒ-tI-c-f t^m¬ t£-{X-Øn-se ]p-d-sØ `- Ww I-h¿-∂n-´p-≠v. am-f t]m-en- jv-Ip-am-dn-s\-bm-Wv F-kv.sF. t´m-{Km-t^-gv-kv A-tkm-kn-tb- fim-cw Ip-Øn Xp-d-∂m-Wv ]- kv tI-sk-Sp-Øp. Sn Pn Zn-eo-]n-s‚ t\-Xr-Xz-Ønj≥(F.sI.]n.F.) t^m-t´m s^-Ãv 9,10,11 Xo-b-Xn-I-fn¬ s\-Sp-ºm-ti-cn kn-bm¬ t{S-Uv sk‚-dn¬ \-S-°p-sa-∂v `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. tem-tIm-Øc I-º-\n-Iƒ ]p-Xp-]p-Ø≥ DXv-∏-∂-߃ {]-Z¿-in-∏n-°pw. A-tkm-kn-tb-j≥ Aw-K߃-°v ]p-d-sa tI-c-f, X-an-gv\m-Sv, B-{‘, t]m-≠n-t®-cn, I¿-Wm-S-I kw-ÿm-\-ß-fn¬ \n-∂p-≈ {]-Xn-\n-[n-I-fpw ]15\p ]-Wn-Iƒ \-√ co-XnXr-iq¿: Xr-iq¿-˛-]m-e-°m-Sv tZ- tXm-dn-‰n A-[n-Ir-X¿ sN-øm-sas¶-Sp-°pw. tZ-io-b t^m-t´min-b-]m-X-bp-sS A-‰-Ip-‰-]-Wn ∂p k-Ω-Xn-®n-´p-≈ `m-K-Øp ]- bn¬ ]q¿-Øo-I-cn-®n-s√-¶n¬ {Km-^n a-’-cw, t^m-t´m-{Km- ∏-´ D-tZym-Kÿ ¿-s°-Xn15\-Iw ]q¿-Øn-bm-°n-bn-s√- Wn-Iƒ \-S-°p-∂n-s√-∂p t_m- _-‘s ^n {]-Z¿-i-\w in¬-∏m-e-bpw ¶n¬ \-S-]-Sn-sb-∂v I-f-Œ¿ Fw [y-s∏-´-Xm-bpw I-f-Iv-S¿ Fw F- sc I¿-i-\ \-S-]-Sn ssI-s°mC-tXm-Sm-\p-_-‘n-®v \-S-°pw. F-kv P-b. A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ kv P-b ]-d-™p. ≈p-sa-∂p I-fI - vS- ¿ hy-‡a - m-°n9 \v Im-e-Øv 10a-Wn-°v tI-{μ- B-cw-`n-® Xr-iq¿-˛-]m-e-°m-Sv Cu am-kw 15\-Iw A-‰I - p-‰∏ - - bn-´p-≠v. _-kv k-a-cw A-h-kma-{¥n sI hn tXm-a-kv D-Zv-Lm-S- tZ-io-b-]m-X-bn¬ Ip-Xn-cm≥ Wn-Iƒ \-√ co-Xn-bn¬ \-S-Øn \n-∏n-°m≥ _-kp-Sa - I - t- fm-Sv B\w sN-øpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f- t- bm-Ky-am-°W - - h-iy-s∏-Sm≥ I-gn-bm-Ø A-hta-J-e-bn¬ k-μ¿-i-\w \-S- tdm-Uv K-Xm-KX \-Øn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v _n Øn ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ hn-e-bn-cp- sa-∂p _-kp-S-a-I-fp-tS-bpw P-\- ÿ-bn-em-Wp Pn-√m `-cW - I - q-Sw. A-c-hn-μ≥, sk-{I-´-dn sI KnX-߃ \¬-In-b D-d-∏p-Iƒ {]-Xn-\n-[n-I-fp-tS-bpw D-tZym-KØp-I-bm-bn-cp-∂p I-f-Œ¿. co-jv, J-Pm-©n sI tam-l≥-Zm- n¬ I¿-i- ]m-en-°-s∏-Sm-Ø km-l-N-cy]n.U-ªyp.Un. A-[n-Ir-X¿ ÿ-cp-tS-bpw tbm-KØ kv, kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sI \-S-Øm-sa-∂v G-‰n-´p-≈ `m-K- \ \n¿-t±-iw \¬-In-bn-cp-∂p. Øn¬ _-kp-S-a-I-tfm-Sv k-a-cw sI P-b-{]-Im-iv ]-s¶-Sp-Øp. Øv A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-√ co- Cu \n¿-t±-i-am-Wp \m-j-W¬ \n¿-Øm≥ ]-d-bp-∂-Xp i-cn-bXn-bn¬ \-S-°p-∂p-s≠-∂pw F- ssl-th A-tXm-dn-‰n A-[n-Ir- s√-∂pw ]-Wn-Iƒ Ip-d-s®-¶nepw ]q¿-Øn-bm °n-bm¬ _-kv - W - n-®n-cn-°p-∂X - v. ∂m¬ \m-j-W¬ ssl-th A- X¿ A-hK ]m-e-°m-Sv: C≥-ssk-‰v aq-∂mw lm-^v s^-Ãn-sh¬ 10,11 Xo-bXn-I-fn¬ Xm-tc-°m-Sv ss^≥ B¿-Sv-kv skm-ssk-‰n lm-fn¬ sh-®v \-S-°p-sa-∂v kw-Lm-SI¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ A-dn-bn-®p. Xn-c-s™-Sp-Ø 32 {l-kz-Nn-{X-߃-°v ]p-d-sa C≥-ssk-‰v \n¿-an-® Nn-{X-ßfpw ssl-°p Nn-{X-ß-fpw ta-f- hm-Sm-\-∏-≈n: \n-c-h-[n ho-Sp-I- Fw k-\u-^¬ F≥ F-kv a- en-ap-´v am-Xr-I-bn¬ I-√p-Iƒ Cfpw \q-dp-ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ Xo-c- t\m-Pv F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv ]p- Sm-Ø-Xn-\v Im-c-W-sa-∂v Bbn¬ {]-Z¿-in-∏n-°pw. kw-hn[m-b-I≥ sI B¿ tam-l-\≥, hpw hm-Sm-\-∏-≈n _o-®n¬ I-S- en-ap-´pw ]p-\-c-[n-hm-k ]m-t°- £≥ Iu¨-kn¬ t\-c-sØ se-Sp-Ø-Xn-s\-Øp-S¿-∂v im-iz- Ppw th-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ap- B--tcm-]n-®n-cp-∂p. Om-bm-{Km-l-I≥ sI Pn P-bc-≠p-h¿-jw ap-ºv sF-.sF.X-]-cn-lm-c-ap-≠m-°p-∂-Xn-\v h- Jy-a-{¥n-°v \n-th-Z-\w \¬-Indmw, N-e-®n-{X \n-cq-]-I≥ kn Sn-bn¬ \n-∂p-≈ D-tZym-K-ÿ¿ Ip-∏v A-[n-Ir-X¿-°v ap-Jy-a-{¥n b-Xv. F sh-¶n-tS-iz-c-\pw A-S-ßpP-e-hn-`-h-h-Ip-∏v {]n≥-kn- hm-Sm-\-∏-≈n _o-®n-se-Øn-bnD-Ω≥-Nm-≠n \n¿-tZ-iw \¬-In∂ Pq-dn-bm-Wv A-hm¿-Uv \n¿b-Xm-bn ]n F am-[-h≥ ∏¬ sk-{I-´-dn ]n sP Ip-cn-b- cp-∂p. _o-®n¬ C-d-°n-bn-´n-cpÆ-bn-°p-∂-Xv. t\m-Sv c-≠m-gv-N-bv-°p-≈n¬ tb- ∂ I-√p-Iƒ D-]-tbm-Kn-®v Xm¬H-∂mw ÿm-\w t\-Sp-∂ Nn- Fw.F¬.F A-dn-bn-®p. ]p-en-ap-´v \n¿-am-Ww Dƒ-s∏- m-K-w tN¿-∂v dn-t∏m¿-´v \¬-Im- °m-en-I ]p-en-ap-´v \n¿-an-°m≥ {X-Øn-\v A-c-e-£w cq-]-bpw c≠mw k-Ωm-\w t\-Sp-∂ Nn-{X- sS-bp-≈ \-S-]-Sn-°m-Wv ap-Jy-a- ≥ ap-Jy-a-{¥n B-h-iy-s∏-´n-´p- D-tZym-K-ÿ≥ \n¿-tZ-in-®n-cp{¥n D-tZym-K-ÿ¿-°v \n¿-tZ-iw s≠-∂v B-£≥ Iu¨-kn¬ ∂p. Xn-c-I-f-Sn-®v a-Æp-t]m-IpØn-\v Im¬-e-£w cq-]-bpw \¬-In-b-sX-∂v Fw.F¬.F. `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. _o- ∂-X-S-°w Xo-c-Øp-≠m-Ip-∂ in¬-∏-ß-fpw {]-i-kv-Xn-]-{Xhy-‡-am-°n. ]n F am-[-h≥ ®n¬ hn-Z-Kv-[-kw-Lw ]-cn-tim- am-‰w A-Xp-h-gn a-\-kn-em-°n ahpw 11 \v ssh-Io-´v \-S-°p-∂ Fw.F¬.F, {Km-a-]-©m-b-Øv [-\-bpw \-S-Øpw. A-tX-k-a-b- ‰p \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°m-sak-am-]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ hn{]-kn-U‚ v c-P-\n Ir-jv-Wm-\- w P-e-hn-`-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ-cp- ∂v D-tZym-K-ÿ≥ ]-d-™n-cpX-c-Ww sN-øpw. Iq-Sm-sX A©v Nn-{X-߃-°v sa-dn-‰v k¿-´n- μv, _o-®v B-£≥ Iu¨-kn¬ sS 'I-fn'I-fm-Wv hm-Sm-\-∏-≈n ∂p. F-∂m¬, P-e-hn-`-h-h-Ip-∏v `m-c-hm-ln-I-fm-b C _n D-Æn- _o-®n¬ I-S¬-t£m-`w X-S-bm^n-°-‰p-I-fpw \¬-Ipw. ]-Øn\v cm-hn-se ]-Øn-\v Pn-√m I-e- Ir-jv-W≥, sI hn kn-Pn-Øv, F \p-≈ I-√p-Iƒ D-]-tbm-Kn-®v ]p- D-tZym-K-ÿ¿ C-Xp-h-sc-bpw \Œ¿ A-en A-kv-K¿ ]m-j D-ZvLm-S-\w sN-øpw. hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ {]-kn-U‚ v sI B¿ sN-Ø-√q¿, sk-{I-´-dn taXn¬ tIm-a-f≥-Ip-´n, tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn sI hn hn≥-sk‚ v ]-s¶-Sp-Øp.

t£-{X-¯n-epw I-t¸-f-bn-epw `-Þm-cw Ip-¯n-¯p-d-¶v tam-j-Ww

h-S-°m-t©-cn: A-\-[n-Ir-X aZy-hn¬-∏-\-bpw hym-P Nm-cm-bhn¬-∏-\-bpw s]-cp-Ip-∂-Xp X-Sbm≥ F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-]-Sn Xp-S-ßn. Im-tc-°m-Sv \mbm-Sn tIm-f-\nbn¬ \n-∂p aq-∂p en-‰¿ hym-P Nm-cm-b-hp-am-bn c-≠p t]-sc FIv-ssk-kv kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn. tIm-f-\n \n-hm-kn X-¶p, ap≈q¿-°-c h-f-hv F-S-∏m-d-°¬ kp-μ-c≥ F-∂n-h-cm-Wv ]n-Sn-bnem-b-Xv. - ap-cn-ß-tØ-cn-bn¬ A\-[n-Ir-X-am-bn a-Zyw ssI-h-iw h-® Im-¶-em-Øv a-Wn-I-WvTs\ A-d-kv-‰v sN-bv-Xp.

8 B-K-kv-Xv 2013 hymgw

sIm-Sp-§-Ãq-cnse I-fÀ-em-_n Xo-¸nSn-¯w sIm-Sp-ß-√q¿: \-K-c-Øn¬ If¿-em-_n¬ Xo-]n-Sn-Øw. h-Ss°-\-S-bn-se sk≥-{S¬ tek¿ I-f¿-em-_n-em-Wv Xo-]n-SnØ-ap-≠m-b-Xv. cm-hn-se H-º-Xc-tbm-sS I-f¿-em-_v Xp-d-∂-bpS-s\-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. G.kn. Hm¨ sN-bv-X-bp-Ss\ Xo-s∏m-cn Nn-X-dp-I-bm-bn-cp∂p. A-Wbv°m≥ I-gn-bpw apsº Xo B-fn-∏-S¿-∂p. A-IØp-≠m-bn-cp-∂ Po-h-\-°m¿ ]p-d-tØ-t°m-Sn. Xo ]-S¿-∂p ]n-Sn-®v ]p-I \n-d-™-Xp aq-ew c-

XÀ-¡-¯n-\n-sS sXm-gn-em-fn-bp-sS aq-¡v I-Sn-¨p]-dn-¨-bmÄ A-d-ÌnÂ

F.sI.]n.F t^m-t«m s^-Ìv 9,10,11 Xn¿Xn-I-fnÂ

ep-≈ t]m-en-kv kw-Lw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. sIm-√w Hm-®n-d sIm-®p-ap-dn {io-ssi-e-Øn¬ l-cn-em-en-s‚ aq-°m-Wv C-bmƒ I-Sn-®p ]-dn-®Xv. C-cp-hc - pw Kp-cp-hm-bq¿ {io-h’w K-Ãv-lu-kn-se sXm-gn-emfn-I-fm-Wv. a-Zy-]n-®p-≠m-b X¿°-Øn-\n-Sb - n-em-Wv aq-°v I-Sn-®p

]-dn-®s - X-∂v t]m-en-kv ]-d™ p. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v H-fnhn¬ t]m-b {]-Xn-sb sIm-√Øp-≈ ho-´n¬ \n-∂m-Wv t]me-kv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. aq-°ns‚ H-cp `m-Kw \-„-s∏-´ l-cnem¬ ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-’-bn-em-Wv.

£m-{]-h¿-Ø-\w Zp-jv-°-c-ambn. ^-b¿-t^m-gv-kn-s‚ \m-ep bq-Wn-‰p-Iƒ H-cp a-Wn-°q-tdmfw k-a-bw ]-cn-{i-an-®m-Wv Xo-bW-®-Xv. t]m-en-kpw B-Œv-kv {]h¿-Ø-I-cpw \m-´p-Im-cpw c-£m{]-h¿-Ø-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp. Xo k-ao-]-sØ ÿm-]-\-ß-fnte-°v ]-S-cm-Xn-cn-°m≥ ^-b¿t^m-gv-kv {i-an-®-Xn-\m¬ h≥ A-]-I-Sw H-gn-hm-bn. s]-cp-∂m-fn-s‚ H-cp-°-߃°n-S-bn¬ sIm-Sp-ß-√q¿ \-K-cØn-ep-≠m-b Xo-]n-Sn-Øw \m-´p-

Im-sc `o-Xn-bn-em-gv-Øn. P-\Øn-c-t°-dn-b h-S-t° \-S-bn-emWv Xo-]n-Sp-Ø-ap-≠m-b-Xv. \n-d-sb hym-]m-c ÿm-]-\ß-fp-≈ C-hn-sS C-cp-N-{I hml-\-ß-fpw a-‰pw \n¿-Øn-bn-´nbn-cp-∂p. Xo ]-S¿-∂-bp-S-s\ Xs∂ A-W-bv-°m-\p-≈ {i-aw B-cw-`n-®-Xn-\m¬ \m-i-\-„-ßsfm-gn-hm-bn. s]-cp-∂m-fn-s‚ Ah-km-\-L-´ H-cp-°-Øn-s‚ `mK-am-bn kv-{Xo-I-fpƒ-s∏-sS-bp≈-h¿ \-K-c-Øn-se-Øn-b k-ab-Øm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw.

A-Sn-]n-Sn-t¡-kp-I-fn-se ]n-Sn-In-«m-¸p-Ån A-d-kv-än Xr-iq¿: \n-c-h-[n A-Sn-]n-Sn-t°kp-I-fn-se ]n-Sn-In-´m-∏p-≈n-bmb {]-Xn-sb hn-øq¿ t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. sh-Æq¿ kztZ-in sh-t≠m-°n¬ ]-d-ºn¬ d-jo-Zm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. _-kn¬ ¢o-\-dm-bn tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂ {]-Xn a-s‰m-cp _kn-se ¢o-\-sd 2008¬ ap≥

ssh-cm-Ky-Øn-s‚ t]-cn¬ Ip∏n-sIm-≠v Ip-Øn-∏-cn-t°¬-∏n°-p-I-bm-bn-cp-∂p. A-Uo-j-\¬ F-kv.sF. tam-l-μm-kv, ko-\n-b¿ kn-.]n.H. hn F-kv k-t¥m-jv, kn.]n.H-amcm-b _n-Pp, _n-\p tU-hn-kv, F∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-am-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.

Xr-iqÀ-þ- ]m-e-¡m-Sv tZ-iob-]m-X- A-ä-Ip-ä-¸Wn 15\-Iw ]qÀ-¯n-bm-¡n-bn-sÃ-¦n \-S-]-Sn-; I-eÎÀ

C³-ssk-äv aq-¶mw lm-^v s^-Ìn-h 10,11 \v

k-a-cw ]n≥-h-en-°m≥ B-h-iys∏-Sp-sa-∂pw I-f-Iv-S¿ ]-d-™p. \m-j-W¬ ssl-th A-tXm-dn‰n A-[n-Ir-X-cp-am-bn ho-≠pw _-‘-s∏-´p ]-Wn-Iƒ bp-≤-Ime-Sn-ÿm-\-Øn¬ Xp-S-cm≥ Bh-iy-s∏-Sp-sa-∂pw \-√ co-Xnbn¬ A-‰-Ip-‰-Ip-‰-∏-Wn \-SØm≥ ho-≠pw \n¿-t±-in-°p-sa∂pw I-f-Œ¿ ]-d-™p. A-tX k-a-bw Xr-iq¿-˛-]m-e°m-Sv ]o-®n dq-´n¬ kz-Im-cy _kv sXm-gn-em-fn-Iƒ \-S-Øp-∂ k-a-cw F-´mw Zn-h-k-Øn-te-°v I-S-∂p. _-kv k-a-cw A-\n-›n-

hm-Sm-\-¸Ån Xo-c-ta-J-e-bn ]p-en-ap-«v \nÀ-an-¡m³ kÀ-¡mÀ \nÀ-tZ-iw

X-fn-b-t¡m-W-¯v ImÀ I-¯n-¨ tI-kn-se {]-Xn ]n-Sn-bnÂ

k-µÀ-i-\w \-S¯n I-bv-]-aw-K-ew: I-\-Ø-a-g-bpw sh-≈-s°-´pw aq-ew Ip-Spw-_ß-sf am-‰n-ÿm-]n-® Zp-cn-Xmizm-k Iym-ºv A-Uz. hn F-kv kp-\n¬-Ip-am¿ Fw.F¬.F. k-μ¿-in-®p. . sh-≈-s°-´v cq-£-am-b ÿe-ß-fn¬ Fw.F¬.F t\-cn-´p k-μ¿-in-®p ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ I≠-dn-™p.

2012 ¬ C-cn-ßm-e-°p-S: X-fn-b-t°mh¿- § oWw I-≈m-]-d-ºn¬ h¿-§o-knk n s‚ Im¿ I-Øn-®v tI-kn-se {]s‚ aXn ]n-Sn-bn¬. I-\mX-fn-b-t°m-Ww I-cn-∏m-bn b hn{]-W-hn-s\-bm-Wv C-cn-ßm-e]n- s \ °p-S kn.sF. Sn F-kv kn-t\mX-√nPn-s‚ \n¿-t±-i-{]-Im-cw Fb-Xnkv.sF. ]n B¿ _n-tPm-bv A-d\v CÃv sN-bv-X-Xv. bmƒ2013 s^-{_p-h-cn 17\m-Wv {]-W-hv tI-kn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. s°-Xn-sc tI-kp-≠v. C-Xn-s\

Øp-S¿-∂p-≠m-b ssh-cm-Ky-amWv Im¿ I-Øn-°m-\p-≠m-b Imc-Ww. kw-`-h Zn-h-kw C-cn-ßm-e°p-S-bn¬ \n-∂pw I-∂m-kn¬ s]-t{Smƒ hm-ßn ÿ-e-sØØn a-Xn¬ Nm-Sn I-S-∂v Im¿t]m¿-®n¬ In-S-∂n-cp-∂ km≥t{Sm Im-dn-s‚ S-b¿ Ip-Øn-°odn s]-t{Sm-sfm-gn-®v I-Øn-°p-Ibm-bn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]d-™p.

]-¨¡dn tem-dn-¡v t\-sc B-{I-a-Ww: B-dpt]À A-d-Ìn ]m-h-d-´n: ]-®-°-dn sam-Ø-hym]m-c ÿm-]-\-Øn-te-°v ]-®°-dn-I-fp-am-bn h-∂ tem-dn-°p t\-sc B-{I-a-Ww. ]m-h-d-´n Nn‰m-´p-I-c tdm-Un¬ ]-®-°-dn I®-h-Sw \-S-Øp-∂ hn.sI.Pn. sh-Pn-‰-_nƒ-kv F-∂ ÿm-]-\Øn-te-°v ]-®-°-dn-I-fp-am-bn h-∂ tem-dn-bm-Wv {_-“-Ip-fw ap-kv -enw ]-≈n-°v k-ao-]w Bdw-K-kw-Lw B-{I-an-®-Xv. tem-dn-bp-sS ap≥-h-i-sØ •m-kp-Iƒ X-I¿-∂ \n-e-bn-emWv. ]-cn-t°-‰ tem-dn s{sU-h¿ I-≠m-W-t»-cn A-cn-b-∂q¿ kztZ-in In-gp-∏p-≈n-Ø-d-bn¬ inh-s‚ a-I≥ k-t¥m-jn(36)s\ ]m-h-d-´n km≥-tPm-kv B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. kw-`-hhp-am-bn _-‘-s∏-´v ]m-h-d-´n-bnse _n.-Fw.F-kv., sF-.F≥.Sn.bp.kn. bq-Wn-b≥ sXm-gn-emfn-I-fm-b B-dp-t]-sc t]m-en-kv A-d-Ãp sN-bv-Xp. ap-√-t»-cn kz-tZ-in I-√m-bnho-´n¬ cm-a-Zm-k≥(41), Im-°t»-cn sh-´n-{] ho-´n¬ _m_p(33), A-´-∏m-Sn kz-tZ-in Nn-d-

S-∏n-em-°n-bn-√. F-Xn¿-∏v D-b¿∂ km-l-N-cy-Øn¬ `n-Øn \n¿-am-W-hpw \n¿-Øn-h-®p. CXn-\n-sS I-cm-d-\p-k-cn-®v `n-Øn \n¿-an-°m≥ km-[n-°p-∂n-s√∂m-tcm-]n-®v I-cm-dp-Im-c≥ tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®n-cp-∂p. A-tXm-sS P-e-hn-`-h-h-Ip-∏pw ]n-∑m-dn. ]-Wn-bpw A-\n-›n-X-Ønem-bn. I-S¬-t£m-`w Iq-Sp-X¬ cq-£-am-b s]m-°-t©-cn-bn¬ 15 h¿-jw ap-t∂ `n-Øn \n¿-an-®ncp-∂p. C-hn-sS `n-Øn X-I-cp-Ibm-bn-cp-∂p. ]p-en-ap-´v ]-Wn-°v sN-ss∂ B-ÿm-\-am-b I-º\n-I-fm-Wp-≈-Xv. C-h-cp-sS k_v G-P≥-kn-I-fm-Wv tN-‰p-h-bnse ]p-en-ap-´v ]-Wn-bp-∂-Xv.

t\m-¡p-Ip-¯n-bm-bn _-kv Im-¯p-\nÂ-¸v tI-{µw Nm-e-°p-Sn: _- p-Iƒ \n¿Øm-Ø-Xn-s\-Øp-S¿-∂v _-kv Im-Øp-\n¬-∏p-tI-{μw t\m-°pIp-Øn-bm-Ip-∂p. a-g-\-\-bm-sX kv-Iq-´-dp-I-fpw a-‰pw I-b-‰n-shbv-°p-∂-Xn-\m-bn D-]-tbm-Kn°p-∂ Im-Øp-\n¬-∏p-tI-{μØn¬ cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ `n£m-S-I-cpw X-º-Sn-°p-∂p. ]-gb tZ-io-b-]m-X-bn¬ Su¨ lmƒ ssa-Xm-\-Øn-\v ap≥-h-iØm-bm-Wv Im-Øp-\n¬-∏p-tI{μw ÿm-]n-®n-cn-°p-∂-Xv.

]-¨-t¯-§ kw-`-c-Ww Xp-S-§n X-fn-°p-fw: Ir-jn-`-h-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ ]-®-tØ-ß kw-`-cWw ]-≤-Xn-°p Xp-S-°-am-bn. KoXm-tKm-]n Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. X-fn-°p-fw {Km-a]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n sF ju-°-Ø-en A-≤y-£-X h-ln®p-. sI Zn-eo-]v-Ip-am¿, X-fn-°pfw {Km-a-]-©m-b-Øv ssh-kv {]kn-U‚ v Ko-Xm hn-t\m-Z≥, ]n Fw A-–pƒ P-∫m-¿, Ir-jn Hm^o-k¿ hn F-kv {]-Xo-jv, sI Fw km-Zn-Jv kw-km-cn-®p.

X-Xz-am-bn Xp-S-cp-∂-Xv bm-{X°m-sc km-c-am-bn _m-[n-®n-´p≠v. A-tX k-a-bw Pn-√-bn-se kz-Im-cy _-kp-S-a-I-fpw sXm-gnem-fn-I-fpw Cu-am-kw 13\v kq-N\m ]-Wn-ap-S-°v \-S-Øpw. Xr-iq-cn¬ I-gn-™ Zn-h-kw \-S-∂ _-kv D-S-a-ÿ-sXm-gn-emfn tIm-Hm-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n tbm-K-Øn-em-Wv ]-Wn-ap-S-°n\v Xo-cp-am-\-sa-Sp-Ø-Xv. a-ÆpØn ta-J-e-bn-se Hm-t´m B‚ v sse-‰v tam-t´m¿ s{sU-th-gv-kv bq-Wn-b-\pw kq-N-\m ]-Wn-ap-S°n¬ ]-s¶-Sp-°p-∂p-≠v.

h-e-∏m-Sv t]m-en-kn-s‚bpw sI-b¿ I-Ωn-‰n-bp-sSbpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® ap-Xn¿-∂ ]u-c≥-am¿-°p-≈ Hu-j-[°-™n In-‰v hn-Xc-Ww KnXm-tKm-]n Fw.F¬ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Xn-cp-lr-Z-b e-¯o³ ]-Ån-bn a-Wn-ap-g-¡m³ C-\n I-]ymÀ th-− Xr-iq¿: C-\n a-Wn ap-g°m≥ Xn-cp-lr-Z-b e-Øo≥ ]-≈n-bn¬ I-]ym-cp-sS klm-bw th-≠. ]-≈n-ta-S-bnep-cp-∂v hn-Im-cn-°v X-s∂ B-h-iy-ap-≈-t∏mƒ Hm-t´mam-‰n-Iv kw-hn-[m-\-Øn-ep-sS a-Wn ap-g-°mw. tkm-Wn I-º-\n-bp-sS tI-c-f-Øn-se Aw-Ko-Ir-X k¿-Δo-kv sk‚¿ D-S-a-bpw atUm-W C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv-kv ÿm-]-I-\p-am-b s^-en-Ivkv kn¬-sh-Ã-dm-Wv Cu km-t¶-Xn-I-hn-Zy-bp-sS D-]⁄m-Xm-hv. Hm-t´m-am-‰n-Iv kw-hn-[m-\Øn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ aWn-Iƒ tI-c-f-Øn¬ D-s≠¶n-epw Np-‰n-I a-Wn-°p-aosX ho-gp-∂ …m-∏¿ B‚ v lm-a¿ km-t¶-Xn-I-hn-Zy-bmWv A-h-bn¬ D-]-tbm-Kn-®n-

´p-≈-Xv. ]m-›m-Xy-tKm-Yn-Iv cq-]-I¬-]m co-Xn-I-fpw tI-cf-Øn-s‚ ]m-c-º-cy hm-kv-Xp in¬-]-ssi-en-bpw k-a-\z-bn∏n-®v \n¿-Ωn-®n-cn-°p-∂ aWn-am-fn-I Pn-√-bn-se X-s∂ B-Zy-tØ-Xm-sW-∂v hn-Imcn ^m.tdm-°n tdm-_n I-fØn¬, s^-en-Iv-kv ]-{X-ktΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. ssh-Zyp-Xn-bn-em-Wv Cu kw-hn-[m-\w {]-h¿-Øn-°p∂-Xv. ssh-Zyp-Xn C-s√-¶n¬ _m-°v-A-∏n-\v bp.]n.F-k.v kw-hn-[m-\-hp-ap-≠v. Cu kmt¶-Xn-I hn-Zy D-]-tbm-Kn-®v F-{X h-ep-∏-ap-≈ a-Wn-bpw {]- h ¿- Ø n- ∏ n- ° mw.dn- t am- ´ v I¨-t{Smƒ h-gn-bpw samss_¬ t^m¨ h-gn-bpw aWn {]-h¿-Øn-∏n-°m-\m-Ipw. \n¿-t±-iw \¬-In-bm¬ BZyw bp.]n.F-k.v Hm-Wm-Ipw.

kwØm\-s¯ B-Zy N-¡-kw-kvI-c-W ime s]m-¿-bn am-f: k¿-°m¿ ta-J-e-bn-ep-≈ kw-ÿm-\-sØ B-Zy-sØ N° kw-kv-I-c-W-im-e s]m-ø ]©m-bØ - n-se ]q-∏Ø - n-bn¬ XpS-ßm≥ ]-≤-Xn h-cp-∂p. N-° kw-kv-I-c-W im-e-bp-sS in-emÿm-]\ - w Cu am-kw 19 \p a-{¥n sI ]n tam-l\ - ≥ \n¿-hl - n-°pw.

in-em-ÿm-]-\ Sn F≥ {]Xm-]≥ Fw.F¬.F. A-[y-£X h-ln-°pw. A-t{Km C≥-U-kv{So-kv tIm¿-∏-td-j-s‚ Io-gn¬ Xp-S-ßp-∂ tI-{μ-Øn-\v th-≠n tI-{μ cm-{„o-b Ir-jn-hn-Im-kv tbm-P-\ ]-≤-Xn-bn¬ \n-∂v 1.13 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®p.

B-{I-a-W-Øn¬ X-I¿-∂ Nc°ptemdn °¬ ho-´n¬ A-cp¨ tKm- ´n¬ a-Wn-I-WvT≥(23) F-∂n-h]n(26), ]p-Δ-Øq¿ kz-tZ-in I-f- cm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. ∏p-c-bv-°¬ ho-´n¬ k-XoX-s‚ sam-ss_¬ t^mjv(41), I-´n-e-∏q-hw kz-tZ-in C- Wpw sse-k≥-kpw 3,000 cq-]d-¥m-b-Øv ho-´n¬ tPm-bv(44), bpw \-„-s∏-´-Xm-bn k-t¥m-jv sh-t∑-\m-Sv kz-Z-in ]-d-°m-Sv ho- ]-d-™p. ]m-h-d-´n-bn-se hym-

]m-c ÿm-]-\-Øn¬ N-c-°pIƒ C-d-°p-∂-Xn-\pw I-b-‰p-∂Xn-\pw kz-¥w sXm-gn-em-fn-I-sf D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xn-\v ÿm-]\w ssl-t°m-S-Xn-bn¬ \n-∂p hn-[n k-ºm-Zn-®n-cp-∂p.

]-gw ]-®-°-dn kw-kv-I-c-W tI-{μw Xp-S-ßm≥ ÿ-ew hmßn 1997 H-tŒm-_¿ H-º-Xn-\v inem-ÿm-]-\w \-S-Øn-b ]q-∏Øn-bn-se A-sX ÿ-e-Øv Xs∂-bm-Wv C-t∏mƒ N-° kwkv-I-c-W im-e B-cw-`n-°m≥ ]≤-Xn-bn-´n-´p-≈-Xv.

]-¶n- ^m-an-s\-Xn-tc k-a-cw \-S-¯p-¶ kv-{Xo-I-sf A-[n-t£-]n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn am-f: ]-∂n ^mw {]-h¿-Ø-\߃ \n-co-£n-°m-s\-Øn-b k_v I-Ωn-‰n {]-Xn-\n-[n-Iƒ k-acw \-S-Øp-∂ kv-{Xo-I-sf A-[nt£-]n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. a-en-\o-I-c-W {]-iv-\-ap-b¿Øp-∂ Kp-cp-Xn-∏m-e-bn-se ]∂n ^mw A-S-®p-]q-´-W-sa-∂mh-iy-s∏-´p \-S-°p-∂ k-a-cw HØp- X o¿- ° p- ∂ - X n- \ p- t h- ≠ n {Km-a-]-©m-b-Øv \n-tbm-Kn-®

k¿-h-I-£n \n-co-£-I kw-Lam-Wv I-gn-™ Zn-h-kw ^mw ]cn-tim-[n-°m-s\-Øn-b-Xv. ^m-an-te-s°-Øn-b kv-{XoI-f-S-°-ap-≈ \m-´p-Im-tcm-Sp Nne Aw-K-߃ tam-i-am-bn s]-cpam-dp-I-bpw A-]-am-\n-°p-I-bpw sN-bv-Xp-sh-∂v B-Iv-j≥ Iu¨-kn¬ `m-c-hm-ln-Iƒ Btcm-]n-®p. kw-`-h-Øn¬ Iu¨kn¬ tbm-Kw tN¿-∂p {]-Xn-

CSXp-]-£ G-tIm-]-\ k-an-Xn-bp-tS-Xv hn-e-t]-i cm-{ãobw: kn.]n.Fw. Ip-∂w-Ip-fw: \-K-c-k-`-bn¬ sN-b¿-am≥ cm-Pn-sh-bv-°m-\n-Sbm-b km-l-N-cy-Øn¬ ]p-Xn-b sN-b¿-am-s\ Xn-c-s™-Sp-°p∂-Xn¬ C-S-Xp-]-£ G-tIm-]\-k-an-Xn-bp-sS-Xv hn-e-t]-i¬ cm-{„o-b-sa-∂v kn.]n.Fw. A-Wn-b-d-bn¬ cm-{„o-b hne-t]-i-epw km-º-Øn-I hn-et]-i-epw X-Ir-Xn-bm-bn \-S-°pI-bm-sW-∂v kn.]n.Fw. Ip-∂wIp-fw G-cn-b I-Ωn-‰n-bw-K-hpw ap≥ \-K-c-k-`m sN-b¿-am-\p-am-

A-Xn-\v ti-jw F-{X a-Wn, F-{]-Im-cw F-∂ \n¿-t±-iØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ aWn-\m-Zw ap-g-ßpw. \n¿-t±-i-߃-°v \m-e-°ap-≈ ]m-kv th¿-Uv B-Wv D]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. ]m-kv th¿-Uv Ir-Xy-am-sW-¶n¬ _o-]v i-_v-Zw tIƒ-°pw. AXn-\v ti-jw G-Xv a-Wn-sb∂v Xn-c-s™-Sp-°mw. a-Wn-bSn-°p-∂-Xv F-hn-sS-bn-cp-∂mepw \-ap-°v tIƒ-°m-\m-hpw. ]ƒ-tk-‰¿ F-∂m-Wv Cu kw-hn-[m-\w \m-a-I-c-Ww sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv. e-Øo≥ ]-≈n-bn-se aWn-am-fn-I cq-]-I¬-]-\ \-SØn-b-Xpw \n¿-Ωm-Ww G-s‰SpXØXpw Ip-∂w-Ip-fw kztZ-in sj-Pp X-d-bn-em-Wv. aWn-am-fn-I-bp-sS B-io¿-ΔmZw Cu am-kw 13\v \-S-°pw.

b ]n Pn P-b-{]-Im-iv B-tcm-]n®p. Ip-∂w-Ip-fw hn-I-k-\ ap-cSn-∏n-s\ t\-cn-Sp-I-bm-sW-∂pw Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wv tIm¨-{K-kn-se tN-cn-t∏m-cn-eqsS sN-b¿-am≥ cm-Pn-sh-bv-°m\n-S-bm-b-Xv. _n.H.Sn. th-s≠-∂v ]-d-™psIm-≠m-Wv G-tIm-]-\-k-an-Xn cm-{„o-b {]-th-i-\w \-S-Øn-bXv. ]p-Xn-b km-l-N-cy-Øn¬ GtIm-]-\-k-an-Xn F-¥v \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-°pw F-∂p-≈-Xv h-en-

b tNm-Zy-am-bn am-dn-bn-cn-°p-Ibm-Wv. \-K-c-k-`m-bn-se G-‰hpw h-en-b H-‰-I-£n-bm-Wv kn]n-Fw. sN-b¿-am≥ ÿm-\-tØ°p-≈ sX-c-s™-Sp-∏n¬ `-cWw e-`n-°m-\p-≈ km-l-N-cy-ap≠m-bm¬ D-]-tbm-K-s∏-SpØm≥ kn.]n.Fw. X-øm-dm-Ipw. k-a-Im-eo-\ cm-{„o-b km-lN-cy-߃ kn.]n.F-Ωn-\v A-\pIq-e-am-sW-∂pw `-c-W-ta-s‰-Sp°m≥ kn.]n.Fw X-øm-dm-sW∂pw P-b-{]-Im-iv Iq-´n-t®¿-Øp.

tj-[w tc-J-s∏-Sp-Øp-I-bpw t]m-en-kn-\p ]-cm-Xn \¬-Im≥ Xo-cp-am-\n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. tbm-K-Øn¬ F≥ ]n jm-Pp A-[y-£-X h-ln-®p. ]-∂n ^man-s\-Xn-sc \m-´p-Im¿ \-S-Øp∂ k-a-cw C-∂v 101 mw Zn-h-kØn-te-°v I-S-∂p. ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ Ip-Sn¬-sI´n-bm-Wp k-a-c-°m¿ D-]-hm-kan-cn-°p-∂-Xv.

Iw-^À-«v kv-tä-j-\n do-¯v k-aÀ-¸n-¨p Nm-h-°m-Sv: _- v-‰m≥-Uv Iw^¿-´v-kv-t‰-j-s‚ sk-]v-‰n-Iv Sm¶v s]m-´n-sbm-en-®n-´v \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m-Ø-Xn-epw Iw-^¿´v-kv-t‰-j≥ B-gv-N-I-fm-bn A-S®p-]q-´n-b-Xn-epw {]-Xn-tj-[n-®v bq-Øv-tIm¨-{K-kv Nm-h-°m-Sv a-fi-ew I-Ωn-‰n Iw-^¿-´v-kv-t‰j-\n¬ do-Øv k-a¿-∏n-®p. \ntbm-P-I-a-fi-ew {]-kn-U‚ v sI sI jn-_p D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. a-fi-ew {]-kn-U‚ v sI sI ^-l-kv A-[y-£-\m-bn. ]m¿-e-sa‚ v sk-{I-´-dn ln-a at\m-Pv, F-®v Fw \u-^¬, dnjn em-k¿, kwkm-cn-®p.


2

\Kcw/ \m«n³]pdw

koZHIKODE/tP

Adnbn-¸pIÄ

F-Iv-ssk-kv sd-bv-Uv: aq-¶pt]À ]n-Sn-bnÂ

C-t´m þ sIm-dn-b³ ]m-c-¼-cy I-em-þ \m-S-I ]T-\-I-f-cn C-¶p ap-X ]m-e-°m-Sv: C-t¥m ˛ sIm-dnb≥ ]m-c-º-cy I-em-˛ \m-S-I ]T-\-I-f-cn C-∂p ap-X¬ sk-]vXw-_¿ H-∂v h-sc \-h-cw-Kv lmfn¬ \-S-°p-sa-∂v Iym-ºv U-bd-Œ¿ bm-Mv-an hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ A-dn-bn-®p. \m-ep Pn-√I-fn-em-bn \-S-°p-∂ H-∂mw-L´ ]-cn-io-e-\-am-Wv ]m-e-°m-Sv \-S-°p-∂-Xv. Xp-S¿-∂v Xr-iq¿, F-d-WmIp-fw, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√-Ifn-epw \-S-°pw. sIm-dn-b-bn-se A-©p-I-em-Im-cn-Iƒ-°v ]p-dsIm-Sp-ß√q¿ sS-Iv-\n-°¬ kv-Iq-fn-se s\¬Ir-jn hn-Øv hn-X-bv°¬ D-Zv-LmS-\w sa I-Y-I-fn, \r-Øw, kw-KoSn F≥ {]-Xm-]≥ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-°p∂p Xw, \m-S-Iw Xp-S-ßn-b I-e-Ifn-se I-em-Im-c≥-am-cpw ]-s¶Sp-°pw. bm-Mv-an-°v ]p-d-sa \m-SI {]-h¿-Ø-I-\m-b tPm-kntIm-in-bpw Iym-ºn¬ t\-XrXzw \¬-Ipw. Iym-ºn-s‚ D-ZvLm-S-\w C-∂v ssh-Io-´v A-©nKp-cp-hm-bq¿: \n¿-am-W-sXm-gn\v I-t√-°p-f-ß-c ssI-∏-Ønem-fn-Iƒ X-Ωn-ep-≈ X¿-°t£-{X-Øn¬ C-t¥m-˛ sIm-dnØn-\n-S-bn¬ sXm-gn-em-fn-bp-sS b≥ I-em-Im-c≥-am¿ \n¿-h-ln- am-f: ]m-d-∏p-dw am-cn-°¬ `-K-h- Ww I-h¿-∂n-´p-≈-Xv. Xn t£-{X-Øn-epw sX-°≥ XmC-Xn-\p k-ao-]-Øp \n-∂v aq-°v I-Sn-®p ]-dn-®-bm-sf Kp-cp°pw. Wn-t»-cn ]-≈n-bp-sS Io-gn-ep- B-bp-[-hpw I-s≠-Øn-bn-´p- hm-bq¿ t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv≈ I-t∏-f-bn-epw `-fim-cw Ip- ≠v. I-t∏-f-bp-sS ap≥-h-i-sØ Xp. sIm-√w X-g-h Ip-Xn-c-∏-¥n Øn-Xp-d-∂v tam-j-Ww. am-cn-°- `-fim-c-hpw Ip-Øn Xp-d-∂v ]- tIm-bn-°¬ In-g-t°-Xn¬ c-Xo]m-e-°m-Sv: Bƒ-tI-c-f t^m¬ t£-{X-Øn-se ]p-d-sØ `- Ww I-h¿-∂n-´p-≠v. am-f t]m-en- jv-Ip-am-dn-s\-bm-Wv F-kv.sF. t´m-{Km-t^-gv-kv A-tkm-kn-tb- fim-cw Ip-Øn Xp-d-∂m-Wv ]- kv tI-sk-Sp-Øp. Sn Pn Zn-eo-]n-s‚ t\-Xr-Xz-Ønj≥(F.sI.]n.F.) t^m-t´m s^-Ãv 9,10,11 Xo-b-Xn-I-fn¬ s\-Sp-ºm-ti-cn kn-bm¬ t{S-Uv sk‚-dn¬ \-S-°p-sa-∂v `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. tem-tIm-Øc I-º-\n-Iƒ ]p-Xp-]p-Ø≥ DXv-∏-∂-߃ {]-Z¿-in-∏n-°pw. A-tkm-kn-tb-j≥ Aw-K߃-°v ]p-d-sa tI-c-f, X-an-gv\m-Sv, B-{‘, t]m-≠n-t®-cn, I¿-Wm-S-I kw-ÿm-\-ß-fn¬ \n-∂p-≈ {]-Xn-\n-[n-I-fpw ]15\p ]-Wn-Iƒ \-√ co-XnXr-iq¿: Xr-iq¿-˛-]m-e-°m-Sv tZ- tXm-dn-‰n A-[n-Ir-X¿ sN-øm-sas¶-Sp-°pw. tZ-io-b t^m-t´min-b-]m-X-bp-sS A-‰-Ip-‰-]-Wn ∂p k-Ω-Xn-®n-´p-≈ `m-K-Øp ]- bn¬ ]q¿-Øo-I-cn-®n-s√-¶n¬ {Km-^n a-’-cw, t^m-t´m-{Km- ∏-´ D-tZym-Kÿ ¿-s°-Xn15\-Iw ]q¿-Øn-bm-°n-bn-s√- Wn-Iƒ \-S-°p-∂n-s√-∂p t_m- _-‘s ^n {]-Z¿-i-\w in¬-∏m-e-bpw ¶n¬ \-S-]-Sn-sb-∂v I-f-Œ¿ Fw [y-s∏-´-Xm-bpw I-f-Iv-S¿ Fw F- sc I¿-i-\ \-S-]-Sn ssI-s°mC-tXm-Sm-\p-_-‘n-®v \-S-°pw. F-kv P-b. A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ kv P-b ]-d-™p. ≈p-sa-∂p I-fI - vS- ¿ hy-‡a - m-°n9 \v Im-e-Øv 10a-Wn-°v tI-{μ- B-cw-`n-® Xr-iq¿-˛-]m-e-°m-Sv Cu am-kw 15\-Iw A-‰I - p-‰∏ - - bn-´p-≠v. _-kv k-a-cw A-h-kma-{¥n sI hn tXm-a-kv D-Zv-Lm-S- tZ-io-b-]m-X-bn¬ Ip-Xn-cm≥ Wn-Iƒ \-√ co-Xn-bn¬ \-S-Øn \n-∏n-°m≥ _-kp-Sa - I - t- fm-Sv B\w sN-øpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f- t- bm-Ky-am-°W - - h-iy-s∏-Sm≥ I-gn-bm-Ø A-hta-J-e-bn¬ k-μ¿-i-\w \-S- tdm-Uv K-Xm-KX \-Øn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v _n Øn ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ hn-e-bn-cp- sa-∂p _-kp-S-a-I-fp-tS-bpw P-\- ÿ-bn-em-Wp Pn-√m `-cW - I - q-Sw. A-c-hn-μ≥, sk-{I-´-dn sI KnX-߃ \¬-In-b D-d-∏p-Iƒ {]-Xn-\n-[n-I-fp-tS-bpw D-tZym-KØp-I-bm-bn-cp-∂p I-f-Œ¿. co-jv, J-Pm-©n sI tam-l≥-Zm- n¬ I¿-i- ]m-en-°-s∏-Sm-Ø km-l-N-cy]n.U-ªyp.Un. A-[n-Ir-X¿ ÿ-cp-tS-bpw tbm-KØ kv, kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sI \-S-Øm-sa-∂v G-‰n-´p-≈ `m-K- \ \n¿-t±-iw \¬-In-bn-cp-∂p. Øn¬ _-kp-S-a-I-tfm-Sv k-a-cw sI P-b-{]-Im-iv ]-s¶-Sp-Øp. Øv A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-√ co- Cu \n¿-t±-i-am-Wp \m-j-W¬ \n¿-Øm≥ ]-d-bp-∂-Xp i-cn-bXn-bn¬ \-S-°p-∂p-s≠-∂pw F- ssl-th A-tXm-dn-‰n A-[n-Ir- s√-∂pw ]-Wn-Iƒ Ip-d-s®-¶nepw ]q¿-Øn-bm °n-bm¬ _-kv - W - n-®n-cn-°p-∂X - v. ∂m¬ \m-j-W¬ ssl-th A- X¿ A-hK ]m-e-°m-Sv: C≥-ssk-‰v aq-∂mw lm-^v s^-Ãn-sh¬ 10,11 Xo-bXn-I-fn¬ Xm-tc-°m-Sv ss^≥ B¿-Sv-kv skm-ssk-‰n lm-fn¬ sh-®v \-S-°p-sa-∂v kw-Lm-SI¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ A-dn-bn-®p. Xn-c-s™-Sp-Ø 32 {l-kz-Nn-{X-߃-°v ]p-d-sa C≥-ssk-‰v \n¿-an-® Nn-{X-ßfpw ssl-°p Nn-{X-ß-fpw ta-f- hm-Sm-\-∏-≈n: \n-c-h-[n ho-Sp-I- Fw k-\u-^¬ F≥ F-kv a- en-ap-´v am-Xr-I-bn¬ I-√p-Iƒ Cfpw \q-dp-ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ Xo-c- t\m-Pv F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv ]p- Sm-Ø-Xn-\v Im-c-W-sa-∂v Bbn¬ {]-Z¿-in-∏n-°pw. kw-hn[m-b-I≥ sI B¿ tam-l-\≥, hpw hm-Sm-\-∏-≈n _o-®n¬ I-S- en-ap-´pw ]p-\-c-[n-hm-k ]m-t°- £≥ Iu¨-kn¬ t\-c-sØ se-Sp-Ø-Xn-s\-Øp-S¿-∂v im-iz- Ppw th-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ap- B--tcm-]n-®n-cp-∂p. Om-bm-{Km-l-I≥ sI Pn P-bc-≠p-h¿-jw ap-ºv sF-.sF.X-]-cn-lm-c-ap-≠m-°p-∂-Xn-\v h- Jy-a-{¥n-°v \n-th-Z-\w \¬-Indmw, N-e-®n-{X \n-cq-]-I≥ kn Sn-bn¬ \n-∂p-≈ D-tZym-K-ÿ¿ Ip-∏v A-[n-Ir-X¿-°v ap-Jy-a-{¥n b-Xv. F sh-¶n-tS-iz-c-\pw A-S-ßpP-e-hn-`-h-h-Ip-∏v {]n≥-kn- hm-Sm-\-∏-≈n _o-®n-se-Øn-bnD-Ω≥-Nm-≠n \n¿-tZ-iw \¬-In∂ Pq-dn-bm-Wv A-hm¿-Uv \n¿b-Xm-bn ]n F am-[-h≥ ∏¬ sk-{I-´-dn ]n sP Ip-cn-b- cp-∂p. _o-®n¬ C-d-°n-bn-´n-cpÆ-bn-°p-∂-Xv. t\m-Sv c-≠m-gv-N-bv-°p-≈n¬ tb- ∂ I-√p-Iƒ D-]-tbm-Kn-®v Xm¬H-∂mw ÿm-\w t\-Sp-∂ Nn- Fw.F¬.F A-dn-bn-®p. ]p-en-ap-´v \n¿-am-Ww Dƒ-s∏- m-K-w tN¿-∂v dn-t∏m¿-´v \¬-Im- °m-en-I ]p-en-ap-´v \n¿-an-°m≥ {X-Øn-\v A-c-e-£w cq-]-bpw c≠mw k-Ωm-\w t\-Sp-∂ Nn-{X- sS-bp-≈ \-S-]-Sn-°m-Wv ap-Jy-a- ≥ ap-Jy-a-{¥n B-h-iy-s∏-´n-´p- D-tZym-K-ÿ≥ \n¿-tZ-in-®n-cp{¥n D-tZym-K-ÿ¿-°v \n¿-tZ-iw s≠-∂v B-£≥ Iu¨-kn¬ ∂p. Xn-c-I-f-Sn-®v a-Æp-t]m-IpØn-\v Im¬-e-£w cq-]-bpw \¬-In-b-sX-∂v Fw.F¬.F. `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. _o- ∂-X-S-°w Xo-c-Øp-≠m-Ip-∂ in¬-∏-ß-fpw {]-i-kv-Xn-]-{Xhy-‡-am-°n. ]n F am-[-h≥ ®n¬ hn-Z-Kv-[-kw-Lw ]-cn-tim- am-‰w A-Xp-h-gn a-\-kn-em-°n ahpw 11 \v ssh-Io-´v \-S-°p-∂ Fw.F¬.F, {Km-a-]-©m-b-Øv [-\-bpw \-S-Øpw. A-tX-k-a-b- ‰p \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°m-sak-am-]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ hn{]-kn-U‚ v c-P-\n Ir-jv-Wm-\- w P-e-hn-`-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ-cp- ∂v D-tZym-K-ÿ≥ ]-d-™n-cpX-c-Ww sN-øpw. Iq-Sm-sX A©v Nn-{X-߃-°v sa-dn-‰v k¿-´n- μv, _o-®v B-£≥ Iu¨-kn¬ sS 'I-fn'I-fm-Wv hm-Sm-\-∏-≈n ∂p. F-∂m¬, P-e-hn-`-h-h-Ip-∏v `m-c-hm-ln-I-fm-b C _n D-Æn- _o-®n¬ I-S¬-t£m-`w X-S-bm^n-°-‰p-I-fpw \¬-Ipw. ]-Øn\v cm-hn-se ]-Øn-\v Pn-√m I-e- Ir-jv-W≥, sI hn kn-Pn-Øv, F \p-≈ I-√p-Iƒ D-]-tbm-Kn-®v ]p- D-tZym-K-ÿ¿ C-Xp-h-sc-bpw \Œ¿ A-en A-kv-K¿ ]m-j D-ZvLm-S-\w sN-øpw. hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ {]-kn-U‚ v sI B¿ sN-Ø-√q¿, sk-{I-´-dn taXn¬ tIm-a-f≥-Ip-´n, tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn sI hn hn≥-sk‚ v ]-s¶-Sp-Øp.

t£-{X-¯n-epw I-t¸-f-bn-epw `-Þm-cw Ip-¯n-¯p-d-¶v tam-j-Ww

h-S-°m-t©-cn: A-\-[n-Ir-X aZy-hn¬-∏-\-bpw hym-P Nm-cm-bhn¬-∏-\-bpw s]-cp-Ip-∂-Xp X-Sbm≥ F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-]-Sn Xp-S-ßn. Im-tc-°m-Sv \mbm-Sn tIm-f-\nbn¬ \n-∂p aq-∂p en-‰¿ hym-P Nm-cm-b-hp-am-bn c-≠p t]-sc FIv-ssk-kv kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn. tIm-f-\n \n-hm-kn X-¶p, ap≈q¿-°-c h-f-hv F-S-∏m-d-°¬ kp-μ-c≥ F-∂n-h-cm-Wv ]n-Sn-bnem-b-Xv. - ap-cn-ß-tØ-cn-bn¬ A\-[n-Ir-X-am-bn a-Zyw ssI-h-iw h-® Im-¶-em-Øv a-Wn-I-WvTs\ A-d-kv-‰v sN-bv-Xp.

8 B-K-kv-Xv 2013 hymgw

sIm-Sp-§-Ãq-cnse I-fÀ-em-_n Xo-¸nSn-¯w sIm-Sp-ß-√q¿: \-K-c-Øn¬ If¿-em-_n¬ Xo-]n-Sn-Øw. h-Ss°-\-S-bn-se sk≥-{S¬ tek¿ I-f¿-em-_n-em-Wv Xo-]n-SnØ-ap-≠m-b-Xv. cm-hn-se H-º-Xc-tbm-sS I-f¿-em-_v Xp-d-∂-bpS-s\-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. G.kn. Hm¨ sN-bv-X-bp-Ss\ Xo-s∏m-cn Nn-X-dp-I-bm-bn-cp∂p. A-Wbv°m≥ I-gn-bpw apsº Xo B-fn-∏-S¿-∂p. A-IØp-≠m-bn-cp-∂ Po-h-\-°m¿ ]p-d-tØ-t°m-Sn. Xo ]-S¿-∂p ]n-Sn-®v ]p-I \n-d-™-Xp aq-ew c-

XÀ-¡-¯n-\n-sS sXm-gn-em-fn-bp-sS aq-¡v I-Sn-¨p]-dn-¨-bmÄ A-d-ÌnÂ

F.sI.]n.F t^m-t«m s^-Ìv 9,10,11 Xn¿Xn-I-fnÂ

ep-≈ t]m-en-kv kw-Lw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. sIm-√w Hm-®n-d sIm-®p-ap-dn {io-ssi-e-Øn¬ l-cn-em-en-s‚ aq-°m-Wv C-bmƒ I-Sn-®p ]-dn-®Xv. C-cp-hc - pw Kp-cp-hm-bq¿ {io-h’w K-Ãv-lu-kn-se sXm-gn-emfn-I-fm-Wv. a-Zy-]n-®p-≠m-b X¿°-Øn-\n-Sb - n-em-Wv aq-°v I-Sn-®p

]-dn-®s - X-∂v t]m-en-kv ]-d™ p. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v H-fnhn¬ t]m-b {]-Xn-sb sIm-√Øp-≈ ho-´n¬ \n-∂m-Wv t]me-kv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. aq-°ns‚ H-cp `m-Kw \-„-s∏-´ l-cnem¬ ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-’-bn-em-Wv.

£m-{]-h¿-Ø-\w Zp-jv-°-c-ambn. ^-b¿-t^m-gv-kn-s‚ \m-ep bq-Wn-‰p-Iƒ H-cp a-Wn-°q-tdmfw k-a-bw ]-cn-{i-an-®m-Wv Xo-bW-®-Xv. t]m-en-kpw B-Œv-kv {]h¿-Ø-I-cpw \m-´p-Im-cpw c-£m{]-h¿-Ø-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp. Xo k-ao-]-sØ ÿm-]-\-ß-fnte-°v ]-S-cm-Xn-cn-°m≥ ^-b¿t^m-gv-kv {i-an-®-Xn-\m¬ h≥ A-]-I-Sw H-gn-hm-bn. s]-cp-∂m-fn-s‚ H-cp-°-߃°n-S-bn¬ sIm-Sp-ß-√q¿ \-K-cØn-ep-≠m-b Xo-]n-Sn-Øw \m-´p-

Im-sc `o-Xn-bn-em-gv-Øn. P-\Øn-c-t°-dn-b h-S-t° \-S-bn-emWv Xo-]n-Sp-Ø-ap-≠m-b-Xv. \n-d-sb hym-]m-c ÿm-]-\ß-fp-≈ C-hn-sS C-cp-N-{I hml-\-ß-fpw a-‰pw \n¿-Øn-bn-´nbn-cp-∂p. Xo ]-S¿-∂-bp-S-s\ Xs∂ A-W-bv-°m-\p-≈ {i-aw B-cw-`n-®-Xn-\m¬ \m-i-\-„-ßsfm-gn-hm-bn. s]-cp-∂m-fn-s‚ Ah-km-\-L-´ H-cp-°-Øn-s‚ `mK-am-bn kv-{Xo-I-fpƒ-s∏-sS-bp≈-h¿ \-K-c-Øn-se-Øn-b k-ab-Øm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw.

A-Sn-]n-Sn-t¡-kp-I-fn-se ]n-Sn-In-«m-¸p-Ån A-d-kv-än Xr-iq¿: \n-c-h-[n A-Sn-]n-Sn-t°kp-I-fn-se ]n-Sn-In-´m-∏p-≈n-bmb {]-Xn-sb hn-øq¿ t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. sh-Æq¿ kztZ-in sh-t≠m-°n¬ ]-d-ºn¬ d-jo-Zm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. _-kn¬ ¢o-\-dm-bn tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂ {]-Xn a-s‰m-cp _kn-se ¢o-\-sd 2008¬ ap≥

ssh-cm-Ky-Øn-s‚ t]-cn¬ Ip∏n-sIm-≠v Ip-Øn-∏-cn-t°¬-∏n°-p-I-bm-bn-cp-∂p. A-Uo-j-\¬ F-kv.sF. tam-l-μm-kv, ko-\n-b¿ kn-.]n.H. hn F-kv k-t¥m-jv, kn.]n.H-amcm-b _n-Pp, _n-\p tU-hn-kv, F∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-am-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.

Xr-iqÀ-þ- ]m-e-¡m-Sv tZ-iob-]m-X- A-ä-Ip-ä-¸Wn 15\-Iw ]qÀ-¯n-bm-¡n-bn-sÃ-¦n \-S-]-Sn-; I-eÎÀ

C³-ssk-äv aq-¶mw lm-^v s^-Ìn-h 10,11 \v

k-a-cw ]n≥-h-en-°m≥ B-h-iys∏-Sp-sa-∂pw I-f-Iv-S¿ ]-d-™p. \m-j-W¬ ssl-th A-tXm-dn‰n A-[n-Ir-X-cp-am-bn ho-≠pw _-‘-s∏-´p ]-Wn-Iƒ bp-≤-Ime-Sn-ÿm-\-Øn¬ Xp-S-cm≥ Bh-iy-s∏-Sp-sa-∂pw \-√ co-Xnbn¬ A-‰-Ip-‰-Ip-‰-∏-Wn \-SØm≥ ho-≠pw \n¿-t±-in-°p-sa∂pw I-f-Œ¿ ]-d-™p. A-tX k-a-bw Xr-iq¿-˛-]m-e°m-Sv ]o-®n dq-´n¬ kz-Im-cy _kv sXm-gn-em-fn-Iƒ \-S-Øp-∂ k-a-cw F-´mw Zn-h-k-Øn-te-°v I-S-∂p. _-kv k-a-cw A-\n-›n-

hm-Sm-\-¸Ån Xo-c-ta-J-e-bn ]p-en-ap-«v \nÀ-an-¡m³ kÀ-¡mÀ \nÀ-tZ-iw

X-fn-b-t¡m-W-¯v ImÀ I-¯n-¨ tI-kn-se {]-Xn ]n-Sn-bnÂ

k-µÀ-i-\w \-S¯n I-bv-]-aw-K-ew: I-\-Ø-a-g-bpw sh-≈-s°-´pw aq-ew Ip-Spw-_ß-sf am-‰n-ÿm-]n-® Zp-cn-Xmizm-k Iym-ºv A-Uz. hn F-kv kp-\n¬-Ip-am¿ Fw.F¬.F. k-μ¿-in-®p. . sh-≈-s°-´v cq-£-am-b ÿe-ß-fn¬ Fw.F¬.F t\-cn-´p k-μ¿-in-®p ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ I≠-dn-™p.

2012 ¬ C-cn-ßm-e-°p-S: X-fn-b-t°mh¿- § oWw I-≈m-]-d-ºn¬ h¿-§o-knk n s‚ Im¿ I-Øn-®v tI-kn-se {]s‚ aXn ]n-Sn-bn¬. I-\mX-fn-b-t°m-Ww I-cn-∏m-bn b hn{]-W-hn-s\-bm-Wv C-cn-ßm-e]n- s \ °p-S kn.sF. Sn F-kv kn-t\mX-√nPn-s‚ \n¿-t±-i-{]-Im-cw Fb-Xnkv.sF. ]n B¿ _n-tPm-bv A-d\v CÃv sN-bv-X-Xv. bmƒ2013 s^-{_p-h-cn 17\m-Wv {]-W-hv tI-kn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. s°-Xn-sc tI-kp-≠v. C-Xn-s\

Øp-S¿-∂p-≠m-b ssh-cm-Ky-amWv Im¿ I-Øn-°m-\p-≠m-b Imc-Ww. kw-`-h Zn-h-kw C-cn-ßm-e°p-S-bn¬ \n-∂pw I-∂m-kn¬ s]-t{Smƒ hm-ßn ÿ-e-sØØn a-Xn¬ Nm-Sn I-S-∂v Im¿t]m¿-®n¬ In-S-∂n-cp-∂ km≥t{Sm Im-dn-s‚ S-b¿ Ip-Øn-°odn s]-t{Sm-sfm-gn-®v I-Øn-°p-Ibm-bn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]d-™p.

]-¨¡dn tem-dn-¡v t\-sc B-{I-a-Ww: B-dpt]À A-d-Ìn ]m-h-d-´n: ]-®-°-dn sam-Ø-hym]m-c ÿm-]-\-Øn-te-°v ]-®°-dn-I-fp-am-bn h-∂ tem-dn-°p t\-sc B-{I-a-Ww. ]m-h-d-´n Nn‰m-´p-I-c tdm-Un¬ ]-®-°-dn I®-h-Sw \-S-Øp-∂ hn.sI.Pn. sh-Pn-‰-_nƒ-kv F-∂ ÿm-]-\Øn-te-°v ]-®-°-dn-I-fp-am-bn h-∂ tem-dn-bm-Wv {_-“-Ip-fw ap-kv -enw ]-≈n-°v k-ao-]w Bdw-K-kw-Lw B-{I-an-®-Xv. tem-dn-bp-sS ap≥-h-i-sØ •m-kp-Iƒ X-I¿-∂ \n-e-bn-emWv. ]-cn-t°-‰ tem-dn s{sU-h¿ I-≠m-W-t»-cn A-cn-b-∂q¿ kztZ-in In-gp-∏p-≈n-Ø-d-bn¬ inh-s‚ a-I≥ k-t¥m-jn(36)s\ ]m-h-d-´n km≥-tPm-kv B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. kw-`-hhp-am-bn _-‘-s∏-´v ]m-h-d-´n-bnse _n.-Fw.F-kv., sF-.F≥.Sn.bp.kn. bq-Wn-b≥ sXm-gn-emfn-I-fm-b B-dp-t]-sc t]m-en-kv A-d-Ãp sN-bv-Xp. ap-√-t»-cn kz-tZ-in I-√m-bnho-´n¬ cm-a-Zm-k≥(41), Im-°t»-cn sh-´n-{] ho-´n¬ _m_p(33), A-´-∏m-Sn kz-tZ-in Nn-d-

S-∏n-em-°n-bn-√. F-Xn¿-∏v D-b¿∂ km-l-N-cy-Øn¬ `n-Øn \n¿-am-W-hpw \n¿-Øn-h-®p. CXn-\n-sS I-cm-d-\p-k-cn-®v `n-Øn \n¿-an-°m≥ km-[n-°p-∂n-s√∂m-tcm-]n-®v I-cm-dp-Im-c≥ tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®n-cp-∂p. A-tXm-sS P-e-hn-`-h-h-Ip-∏pw ]n-∑m-dn. ]-Wn-bpw A-\n-›n-X-Ønem-bn. I-S¬-t£m-`w Iq-Sp-X¬ cq-£-am-b s]m-°-t©-cn-bn¬ 15 h¿-jw ap-t∂ `n-Øn \n¿-an-®ncp-∂p. C-hn-sS `n-Øn X-I-cp-Ibm-bn-cp-∂p. ]p-en-ap-´v ]-Wn-°v sN-ss∂ B-ÿm-\-am-b I-º\n-I-fm-Wp-≈-Xv. C-h-cp-sS k_v G-P≥-kn-I-fm-Wv tN-‰p-h-bnse ]p-en-ap-´v ]-Wn-bp-∂-Xv.

t\m-¡p-Ip-¯n-bm-bn _-kv Im-¯p-\nÂ-¸v tI-{µw Nm-e-°p-Sn: _- p-Iƒ \n¿Øm-Ø-Xn-s\-Øp-S¿-∂v _-kv Im-Øp-\n¬-∏p-tI-{μw t\m-°pIp-Øn-bm-Ip-∂p. a-g-\-\-bm-sX kv-Iq-´-dp-I-fpw a-‰pw I-b-‰n-shbv-°p-∂-Xn-\m-bn D-]-tbm-Kn°p-∂ Im-Øp-\n¬-∏p-tI-{μØn¬ cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ `n£m-S-I-cpw X-º-Sn-°p-∂p. ]-gb tZ-io-b-]m-X-bn¬ Su¨ lmƒ ssa-Xm-\-Øn-\v ap≥-h-iØm-bm-Wv Im-Øp-\n¬-∏p-tI{μw ÿm-]n-®n-cn-°p-∂-Xv.

]-¨-t¯-§ kw-`-c-Ww Xp-S-§n X-fn-°p-fw: Ir-jn-`-h-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ ]-®-tØ-ß kw-`-cWw ]-≤-Xn-°p Xp-S-°-am-bn. KoXm-tKm-]n Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. X-fn-°p-fw {Km-a]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n sF ju-°-Ø-en A-≤y-£-X h-ln®p-. sI Zn-eo-]v-Ip-am¿, X-fn-°pfw {Km-a-]-©m-b-Øv ssh-kv {]kn-U‚ v Ko-Xm hn-t\m-Z≥, ]n Fw A-–pƒ P-∫m-¿, Ir-jn Hm^o-k¿ hn F-kv {]-Xo-jv, sI Fw km-Zn-Jv kw-km-cn-®p.

X-Xz-am-bn Xp-S-cp-∂-Xv bm-{X°m-sc km-c-am-bn _m-[n-®n-´p≠v. A-tX k-a-bw Pn-√-bn-se kz-Im-cy _-kp-S-a-I-fpw sXm-gnem-fn-I-fpw Cu-am-kw 13\v kq-N\m ]-Wn-ap-S-°v \-S-Øpw. Xr-iq-cn¬ I-gn-™ Zn-h-kw \-S-∂ _-kv D-S-a-ÿ-sXm-gn-emfn tIm-Hm-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n tbm-K-Øn-em-Wv ]-Wn-ap-S-°n\v Xo-cp-am-\-sa-Sp-Ø-Xv. a-ÆpØn ta-J-e-bn-se Hm-t´m B‚ v sse-‰v tam-t´m¿ s{sU-th-gv-kv bq-Wn-b-\pw kq-N-\m ]-Wn-ap-S°n¬ ]-s¶-Sp-°p-∂p-≠v.

h-e-∏m-Sv t]m-en-kn-s‚bpw sI-b¿ I-Ωn-‰n-bp-sSbpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® ap-Xn¿-∂ ]u-c≥-am¿-°p-≈ Hu-j-[°-™n In-‰v hn-Xc-Ww KnXm-tKm-]n Fw.F¬ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Xn-cp-lr-Z-b e-¯o³ ]-Ån-bn a-Wn-ap-g-¡m³ C-\n I-]ymÀ th-− Xr-iq¿: C-\n a-Wn ap-g°m≥ Xn-cp-lr-Z-b e-Øo≥ ]-≈n-bn¬ I-]ym-cp-sS klm-bw th-≠. ]-≈n-ta-S-bnep-cp-∂v hn-Im-cn-°v X-s∂ B-h-iy-ap-≈-t∏mƒ Hm-t´mam-‰n-Iv kw-hn-[m-\-Øn-ep-sS a-Wn ap-g-°mw. tkm-Wn I-º-\n-bp-sS tI-c-f-Øn-se Aw-Ko-Ir-X k¿-Δo-kv sk‚¿ D-S-a-bpw atUm-W C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv-kv ÿm-]-I-\p-am-b s^-en-Ivkv kn¬-sh-Ã-dm-Wv Cu km-t¶-Xn-I-hn-Zy-bp-sS D-]⁄m-Xm-hv. Hm-t´m-am-‰n-Iv kw-hn-[m-\Øn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ aWn-Iƒ tI-c-f-Øn¬ D-s≠¶n-epw Np-‰n-I a-Wn-°p-aosX ho-gp-∂ …m-∏¿ B‚ v lm-a¿ km-t¶-Xn-I-hn-Zy-bmWv A-h-bn¬ D-]-tbm-Kn-®n-

´p-≈-Xv. ]m-›m-Xy-tKm-Yn-Iv cq-]-I¬-]m co-Xn-I-fpw tI-cf-Øn-s‚ ]m-c-º-cy hm-kv-Xp in¬-]-ssi-en-bpw k-a-\z-bn∏n-®v \n¿-Ωn-®n-cn-°p-∂ aWn-am-fn-I Pn-√-bn-se X-s∂ B-Zy-tØ-Xm-sW-∂v hn-Imcn ^m.tdm-°n tdm-_n I-fØn¬, s^-en-Iv-kv ]-{X-ktΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. ssh-Zyp-Xn-bn-em-Wv Cu kw-hn-[m-\w {]-h¿-Øn-°p∂-Xv. ssh-Zyp-Xn C-s√-¶n¬ _m-°v-A-∏n-\v bp.]n.F-k.v kw-hn-[m-\-hp-ap-≠v. Cu kmt¶-Xn-I hn-Zy D-]-tbm-Kn-®v F-{X h-ep-∏-ap-≈ a-Wn-bpw {]- h ¿- Ø n- ∏ n- ° mw.dn- t am- ´ v I¨-t{Smƒ h-gn-bpw samss_¬ t^m¨ h-gn-bpw aWn {]-h¿-Øn-∏n-°m-\m-Ipw. \n¿-t±-iw \¬-In-bm¬ BZyw bp.]n.F-k.v Hm-Wm-Ipw.

kwØm\-s¯ B-Zy N-¡-kw-kvI-c-W ime s]m-¿-bn am-f: k¿-°m¿ ta-J-e-bn-ep-≈ kw-ÿm-\-sØ B-Zy-sØ N° kw-kv-I-c-W-im-e s]m-ø ]©m-bØ - n-se ]q-∏Ø - n-bn¬ XpS-ßm≥ ]-≤-Xn h-cp-∂p. N-° kw-kv-I-c-W im-e-bp-sS in-emÿm-]\ - w Cu am-kw 19 \p a-{¥n sI ]n tam-l\ - ≥ \n¿-hl - n-°pw.

in-em-ÿm-]-\ Sn F≥ {]Xm-]≥ Fw.F¬.F. A-[y-£X h-ln-°pw. A-t{Km C≥-U-kv{So-kv tIm¿-∏-td-j-s‚ Io-gn¬ Xp-S-ßp-∂ tI-{μ-Øn-\v th-≠n tI-{μ cm-{„o-b Ir-jn-hn-Im-kv tbm-P-\ ]-≤-Xn-bn¬ \n-∂v 1.13 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®p.

B-{I-a-W-Øn¬ X-I¿-∂ Nc°ptemdn °¬ ho-´n¬ A-cp¨ tKm- ´n¬ a-Wn-I-WvT≥(23) F-∂n-h]n(26), ]p-Δ-Øq¿ kz-tZ-in I-f- cm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. ∏p-c-bv-°¬ ho-´n¬ k-XoX-s‚ sam-ss_¬ t^mjv(41), I-´n-e-∏q-hw kz-tZ-in C- Wpw sse-k≥-kpw 3,000 cq-]d-¥m-b-Øv ho-´n¬ tPm-bv(44), bpw \-„-s∏-´-Xm-bn k-t¥m-jv sh-t∑-\m-Sv kz-Z-in ]-d-°m-Sv ho- ]-d-™p. ]m-h-d-´n-bn-se hym-

]m-c ÿm-]-\-Øn¬ N-c-°pIƒ C-d-°p-∂-Xn-\pw I-b-‰p-∂Xn-\pw kz-¥w sXm-gn-em-fn-I-sf D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xn-\v ÿm-]\w ssl-t°m-S-Xn-bn¬ \n-∂p hn-[n k-ºm-Zn-®n-cp-∂p.

]-gw ]-®-°-dn kw-kv-I-c-W tI-{μw Xp-S-ßm≥ ÿ-ew hmßn 1997 H-tŒm-_¿ H-º-Xn-\v inem-ÿm-]-\w \-S-Øn-b ]q-∏Øn-bn-se A-sX ÿ-e-Øv Xs∂-bm-Wv C-t∏mƒ N-° kwkv-I-c-W im-e B-cw-`n-°m≥ ]≤-Xn-bn-´n-´p-≈-Xv.

]-¶n- ^m-an-s\-Xn-tc k-a-cw \-S-¯p-¶ kv-{Xo-I-sf A-[n-t£-]n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn am-f: ]-∂n ^mw {]-h¿-Ø-\߃ \n-co-£n-°m-s\-Øn-b k_v I-Ωn-‰n {]-Xn-\n-[n-Iƒ k-acw \-S-Øp-∂ kv-{Xo-I-sf A-[nt£-]n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. a-en-\o-I-c-W {]-iv-\-ap-b¿Øp-∂ Kp-cp-Xn-∏m-e-bn-se ]∂n ^mw A-S-®p-]q-´-W-sa-∂mh-iy-s∏-´p \-S-°p-∂ k-a-cw HØp- X o¿- ° p- ∂ - X n- \ p- t h- ≠ n {Km-a-]-©m-b-Øv \n-tbm-Kn-®

k¿-h-I-£n \n-co-£-I kw-Lam-Wv I-gn-™ Zn-h-kw ^mw ]cn-tim-[n-°m-s\-Øn-b-Xv. ^m-an-te-s°-Øn-b kv-{XoI-f-S-°-ap-≈ \m-´p-Im-tcm-Sp Nne Aw-K-߃ tam-i-am-bn s]-cpam-dp-I-bpw A-]-am-\n-°p-I-bpw sN-bv-Xp-sh-∂v B-Iv-j≥ Iu¨-kn¬ `m-c-hm-ln-Iƒ Btcm-]n-®p. kw-`-h-Øn¬ Iu¨kn¬ tbm-Kw tN¿-∂p {]-Xn-

CSXp-]-£ G-tIm-]-\ k-an-Xn-bp-tS-Xv hn-e-t]-i cm-{ãobw: kn.]n.Fw. Ip-∂w-Ip-fw: \-K-c-k-`-bn¬ sN-b¿-am≥ cm-Pn-sh-bv-°m-\n-Sbm-b km-l-N-cy-Øn¬ ]p-Xn-b sN-b¿-am-s\ Xn-c-s™-Sp-°p∂-Xn¬ C-S-Xp-]-£ G-tIm-]\-k-an-Xn-bp-sS-Xv hn-e-t]-i¬ cm-{„o-b-sa-∂v kn.]n.Fw. A-Wn-b-d-bn¬ cm-{„o-b hne-t]-i-epw km-º-Øn-I hn-et]-i-epw X-Ir-Xn-bm-bn \-S-°pI-bm-sW-∂v kn.]n.Fw. Ip-∂wIp-fw G-cn-b I-Ωn-‰n-bw-K-hpw ap≥ \-K-c-k-`m sN-b¿-am-\p-am-

A-Xn-\v ti-jw F-{X a-Wn, F-{]-Im-cw F-∂ \n¿-t±-iØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ aWn-\m-Zw ap-g-ßpw. \n¿-t±-i-߃-°v \m-e-°ap-≈ ]m-kv th¿-Uv B-Wv D]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. ]m-kv th¿-Uv Ir-Xy-am-sW-¶n¬ _o-]v i-_v-Zw tIƒ-°pw. AXn-\v ti-jw G-Xv a-Wn-sb∂v Xn-c-s™-Sp-°mw. a-Wn-bSn-°p-∂-Xv F-hn-sS-bn-cp-∂mepw \-ap-°v tIƒ-°m-\m-hpw. ]ƒ-tk-‰¿ F-∂m-Wv Cu kw-hn-[m-\w \m-a-I-c-Ww sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv. e-Øo≥ ]-≈n-bn-se aWn-am-fn-I cq-]-I¬-]-\ \-SØn-b-Xpw \n¿-Ωm-Ww G-s‰SpXØXpw Ip-∂w-Ip-fw kztZ-in sj-Pp X-d-bn-em-Wv. aWn-am-fn-I-bp-sS B-io¿-ΔmZw Cu am-kw 13\v \-S-°pw.

b ]n Pn P-b-{]-Im-iv B-tcm-]n®p. Ip-∂w-Ip-fw hn-I-k-\ ap-cSn-∏n-s\ t\-cn-Sp-I-bm-sW-∂pw Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wv tIm¨-{K-kn-se tN-cn-t∏m-cn-eqsS sN-b¿-am≥ cm-Pn-sh-bv-°m\n-S-bm-b-Xv. _n.H.Sn. th-s≠-∂v ]-d-™psIm-≠m-Wv G-tIm-]-\-k-an-Xn cm-{„o-b {]-th-i-\w \-S-Øn-bXv. ]p-Xn-b km-l-N-cy-Øn¬ GtIm-]-\-k-an-Xn F-¥v \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-°pw F-∂p-≈-Xv h-en-

b tNm-Zy-am-bn am-dn-bn-cn-°p-Ibm-Wv. \-K-c-k-`m-bn-se G-‰hpw h-en-b H-‰-I-£n-bm-Wv kn]n-Fw. sN-b¿-am≥ ÿm-\-tØ°p-≈ sX-c-s™-Sp-∏n¬ `-cWw e-`n-°m-\p-≈ km-l-N-cy-ap≠m-bm¬ D-]-tbm-K-s∏-SpØm≥ kn.]n.Fw. X-øm-dm-Ipw. k-a-Im-eo-\ cm-{„o-b km-lN-cy-߃ kn.]n.F-Ωn-\v A-\pIq-e-am-sW-∂pw `-c-W-ta-s‰-Sp°m≥ kn.]n.Fw X-øm-dm-sW∂pw P-b-{]-Im-iv Iq-´n-t®¿-Øp.

tj-[w tc-J-s∏-Sp-Øp-I-bpw t]m-en-kn-\p ]-cm-Xn \¬-Im≥ Xo-cp-am-\n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. tbm-K-Øn¬ F≥ ]n jm-Pp A-[y-£-X h-ln-®p. ]-∂n ^man-s\-Xn-sc \m-´p-Im¿ \-S-Øp∂ k-a-cw C-∂v 101 mw Zn-h-kØn-te-°v I-S-∂p. ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ Ip-Sn¬-sI´n-bm-Wp k-a-c-°m¿ D-]-hm-kan-cn-°p-∂-Xv.

Iw-^À-«v kv-tä-j-\n do-¯v k-aÀ-¸n-¨p Nm-h-°m-Sv: _- v-‰m≥-Uv Iw^¿-´v-kv-t‰-j-s‚ sk-]v-‰n-Iv Sm¶v s]m-´n-sbm-en-®n-´v \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m-Ø-Xn-epw Iw-^¿´v-kv-t‰-j≥ B-gv-N-I-fm-bn A-S®p-]q-´n-b-Xn-epw {]-Xn-tj-[n-®v bq-Øv-tIm¨-{K-kv Nm-h-°m-Sv a-fi-ew I-Ωn-‰n Iw-^¿-´v-kv-t‰j-\n¬ do-Øv k-a¿-∏n-®p. \ntbm-P-I-a-fi-ew {]-kn-U‚ v sI sI jn-_p D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. a-fi-ew {]-kn-U‚ v sI sI ^-l-kv A-[y-£-\m-bn. ]m¿-e-sa‚ v sk-{I-´-dn ln-a at\m-Pv, F-®v Fw \u-^¬, dnjn em-k¿, kwkm-cn-®p.


{]mtZ-inIw

20 Pq¨ 2013 hymgw

Adnbn-¸pIÄ

kochi/tcr

3

Pn-Ã-bn-se-§pw hm-b-\-Zn-\w B-N-cn-¨p

ln-µn Un-t¹m-a s{S-bv-\n tImgv-kv Xr-iq¿: ln-μn Un-tπm-a C≥

emw-tKz-Pv F-Pyq-t°-j≥ tImgv-kn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. ln-μn _n-cp-Zw, _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Zw, {]-ho¨, km-ln-XymNm-cy F-∂n-h 50 i-X-am-\w am¿-t°m-sS ]m-km-b-h¿-°v A-t]-£n-°mw. k¿-ho-kn-ep-≈ A-[ym-]I¿-°v ap≥-K-W-\ e-`n-°pw. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ k¿-´n-^n°-‰p-I-fp-sS km-£y-s∏-Sp-Ønb ]-I¿-∏p-I-fpw 150 cq-]-bp-sS a-Wn-Hm¿-U-tdm A-s√-¶n¬ Unam‚ v {Um-^v-t‰m k-ln-Xw C≥Ãn-‰yq-´v Hm-^v emw-tKz-Pv F-Pyqt°-j≥, A-Sq¿ t]m-Ãv, ]-Ø\w-Xn-´ F-∂ hn-em-k-Øn¬ Pq-sse 15 \-Iw A-t]-£n-°Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ 04734 h-c-Sn-bw K-h. bp.-]n. kv-Iq-fn¬ hm-b-\-Zn-\m-N-c-Ww \¿-Ø-In kw-{]o-Xm tI-i-h≥ 226028, 9946321496 F-∂ \-º-dp- D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p I-fn¬ e-`n-°pw.

\-h am-[y-a-§Ä hm-b-\-bv-¡v `o-j-Wn-b-Ã: tUm. tdm-kn X-¼n Xr-iq¿: \-h-am-[y-a-ß-fp-sS hf¿-® ]p-kv-X-I hm-b-\-°v ]p-Xnb hm-Xm-b-\-߃ Xp-d-∂n-cn-°bm-sW-∂pw A-h hm-b-\-bv-°v `o-j-Wn-b-s√-∂pw F-gp-Øp-Imcn tUm. tdm-kn X-ºn A-`n-{]mb-s∏-´p. Pn-√m `-c-W-Iq-Sw, C≥-^¿ta-j≥ B‚ v ]-ªn-Iv dn-te-j≥ h-Ip-∏v F-∂n-h-bp-sS kw-bp ‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ ta-eq¿ sk ‚ v tPm-k-^v-kv l-b¿ sk-°≥Un kv-Iq-fn¬ kw-Ln-Sn-∏n-® hmb-\ hm-cm-tLm-j-Øn-s‚ Pn√m-X-e D-Zv-Lm-S-\-®-S-ßn¬ kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿. F.-Un.-Fw. tUm. ]n sI P-b{io D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Nm-e-

°p-Sn tªm-°v ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v sU-∂n-kv sI B‚Wn N-S-ßn¬ A-[y-£-\m-bn-cp∂p. hn-Zym-`ym-k sU-]yq-´n-U-bd-Iv-S¿ F F h¬-k-e hm-b-\mZn-\ {]-Xn-⁄ sNm-√n-s°m-SpØp. Xr-iq¿ h-c-Sn-bw bp.-]n kv-Iqfn¬ hm-b-\m-Zn-\m-N-c-Ww kwL-Sn-∏n-®p. \¿-Ø-In kw-{]o-Xm tI-i-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hm-b-\-Zn-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn tI-c-f _p-°v am¿-°v kw-L-Sn∏n-°p-∂ H-cm-gv-N-tbm-fw \o-≠p \n¬-°p-∂ ]n F≥ ]-Wn-°¿ kv-am-c-I ]p-kv-X-tIm¬-k-hw _p-°v-am¿-°v `-c-W k-an-Xn-bwKw k-Øm¿ B-Zq¿ tUm. sjm¿-

Wq¿ Im¿-Øn-tI-b-\v ]p-kv-XIw \¬-In D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. _p-°v-am¿-°n-s‚ Xr-iq¿ Bÿm-\-Øv \-S-∂ N-S-ßn¬ {_m©v am-t\-P¿ en-tPm tPm-kv A[y-£-X h-ln-®p Nm-h-°m-Sv: Nm-h-°m-Sv ap-\n-kn∏m-en-‰n t\-Xr-Xz-Øn¬ ap-Xp-h´q¿ sse-{_-dn lm-fn¬ hm-b-\mZn-\w hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS \-S-Øn. ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿ t]gv-k¨ k-Xn-c-Xv-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. cm-[m-Ir-jv-W≥ Im°-ti-cn ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn. ssh-kv sN-b¿-am≥ A-∫m-kv am--en-°p-fw A-[y-£-X h-ln-®p. bq-Øv tIm¨-{K-kv Kp-cp-hmbq¿ \n-tbm-P-I a-Wv-U-ew I-Ωn-

‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ hm-b-\Zn-\w \n-tbm-P-I a-Wv-Uew {]-kn-U‚ v sI sI jn-_p DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. s]-cn-™-\w: {Km-a∏-©m-b-Øv hm-b-\Zn-\w ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v hr-μ t{]-a-Zm-kv D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. sI F≥ A-P-b≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq¿ P-\ssa-{Xn s]m-en-kn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ \-S-∂ hm-b-\m-Zn-\mtLm-jw th-dn-´-Xm-bn. F-gp-Øns‚ ta-J-e-bn¬ Xn-f-ßp-∂ Kpcp-hm-bq¿ Un-hn-j-\p Io-gn-ep≈ s]m-en-kp-Im-sc B-Z-cn-®mbn-cp-∂p s]m-en-kv hm-b-\-Zn-\mtLm-jw kw-L-Sn-∏n-®-Xv. -Xv.

c-Pn-kv-t{S-j³ ]p-Xp-¡mw

Xr-iq¿: hn-hn-[ Im-c-W-ßfm¬ Fw-tπm-bv-sa‚ v c-Pn-kvt{S-j≥ ]p-Xp-°m≥ I-gn-bmsX \-jv-S-s∏-´ ko-\n-tbm-dn-‰n ]p-\x-ÿm-]n-®p-\¬-Ip-∂-Xn-\v k¿-°m¿ D-Ø-c-hm-bn. C-Xp-{]-Im-cw Cu-h¿-jw P\p-h-cn H-∂p ap-X¬ ta-bv 31 hsc-bp-≈ Im-e-b-f-hn¬ c-Pn-kvt{S-j≥ ]p-Xp-°m≥ I-gn-bm-Xncp-∂-h¿-°pw hn-Sp-X¬ k¿-´n^n-°-‰v tN¿-°m≥ I-gn-bm- -Xncp-∂-h¿-°pw hy-h-ÿ-Iƒ-°v hn-t[-b-am-bn H-cp A-h-k-cw Iq-Sn e-`n-°pw. 1992 H-Iv-tSm-_¿ ap-X¬ 2013 am¿-®v h-sc-bp-≈ Im-e-b-fhn¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ ]p-Xp-t°≠n-bn-cp-∂-h¿-°v B-\p-Iq-eyw e-`n-°pw. D-]-cn ]T-\m¿-Y-hpw Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©v ap-tJ-\ e-`n-® tPm-en ]q¿-Ønbm-°m-\m-hm-sX hn-Sp-X¬ sNbv-Xn-´p-≈-h¿-°pw B-\p-Iq-eyØn-\v A¿-l-X-bp-≠v. A¿-l-X-bp-≈-h¿ Pq-sse 31 \-Iw Fw-tπm-bv-sa‚ v c-Pnkv-t{S-j≥ sF-U‚n-‰n Im¿-Uv k-ln-Xw A-t]-£ \¬-I-Ww.

hm-l-\w th-Ww

Xr-iq¿: km-aq-ly-\o-Xn h-Ip∏n-s‚ Io-gn¬ H-f-cn-°-c-bn-se ]p-g-°¬ A-Uo-j-W¬ sF.kn.-Un.-F-kv t{]m-P-Iv-Sn-s‚ D]-tbm-K-Øn-\v hm-l-\w hm-S-I°v \¬-Ip-∂-Xn-\v Xm¬-]-cy-ap≈-h-cn¬ \n-∂pw Z¿-Lm-kv £-Wn-®p. 22 D-®-bv°v 2 h-sc Z¿-Lmkv kzo-I-cn-°pw. A-t∂-Zn-hkw aq-∂n-\p Xp-d-∂p ]-cn-tim[n-°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ 0487˛23 60008 F-∂ t^m¨ \º-dn¬ e-`n-°pw.

tX-P-kv ]mT-im-em ]-²-Xn-¡v C-¶v Xp-S-¡w Nm-h-°m-Sv: hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ hm-b-\ io-ew h¿-[n-∏n-°p-I F∂ e-£y-tØm-sS \-S-∏m-°p∂ tX-P-kv ]mT-im-e ]-≤-Xn°v Nm-h-°m-Sv Fw.-B¿.-B¿.Fw kv-Iq-fn¬ C-∂v Xp-S-°w. cm-hn-se 10\v \-S-°p-∂ N-Sßn¬ Nm-h-°m-Sv \-K-c-k-` sNb¿-t]-gv-k¨ F sI k-Xo-c-Xv\w ]-≤-Xn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. sl-Uv-an-kv-{S-kv F≥ B¿ tim-`, ]n.-Sn.-F {]-kn-U‚ v ^ntdm-kv ]n ssX-]-d-ºn¬, tX-Pkv Pn-√m Hm¿-K-ss\-k¿ Fw Fw Pm-_n¿ kw-_-‘n-°pw.-

sh-Å-s¡-«pw I-SÂ-t£m-`-hpw; Pn-Ã-bn- a-g-s¡-Sp-Xn- hym-]-Iw H-cp-a-\-bq-cn \nÀ-am-W-¯n-en-cp-¶ ho-Sv X-IÀ-¶p Xr-iq¿: Xp-S¿-®-bm-bn s]-øp∂ i-‡-am-b a-g-bn¬ Pn-√-bnse-ßpw hym-]-I \m-i-\-„w. IS¬-t£m-` `o-j-Wn-bn¬ I-gnbp-∂ Xo-c-tZ-i-ta-J-e sh-≈s°-´v aq-e-hpw Zp-cn-X-a-\p-`n-°pI-bm-Wv. ]m-h-d-´n, hm-Sm-\-∏≈n, X-fn-°p-fw, hm-Sm-\-∏-≈n, sIm-Sp-ß-√q¿, Nm-h-°m-Sv, ]p∂-bq¿-°p-fw ta-J-e-I-fn-em-Wv sh-≈-s°-´v cq-£-am-bn A-\p-`h-s∏-Sp-∂-Xv. \q-dp-I-W-°n-\v ho-Sp-I-fpw \n-c-h-[n tdm-Up-Ifpw sh-≈-s°-´v `o-j-Wn-bn-emWv.H-cp-a-\-bq¿: a-g I-\-Ø-tXm-sS H-cp-a-\-bq¿ Aw-t_-Zv-I¿ tIm-f\n-bn¬ 50 Hm-fw ho-Sp-Iƒ sh≈-Øn¬. kv-Iq-fn¬ t]m-Im\m-hm-sX hn-Zym¿-Yn-Iƒ Zp-cn-XØn-em-bn. I-t\m-en I-\m¬ Ic I-hn-s™m-gp-Ip-∂ C-hn-sS P\-߃ `o-Xn-bn-em-Wv I-gn-bp-∂Xv. t]mƒ Ip-am≥, h-e kp-\n¬, h-e N-{μ, sh-≈m-\n tam-l\≥, ]-Xym-e `m-kv-°-c≥, Ip-dpºq¿ tZ-h-Zm-kv, h-´w-]-d-ºn¬ cRv-Pn-\n, a-ß-{¥ kp-{_-lv-aWy≥, h-´w ]-d-ºn¬ c-hn, Nn{X≥ Xp-S-ßn 50 Hm-fw ho-Sp-I-fmWv sh-≈-s°-´n¬ H-‰-s∏-´-Xv. Nn-{X-s‚ ho-Sv X-I¿-® `o-j-Wnbn-em-b-tXm-sS \m-´p-Im-¿ tdmUv s]m-fn-®v sh-≈w H-gp-°n hnSp-I-bm-bn-cp-∂p. a¬-ky _-‘\w \-S-Øm≥ I-t\m-en I-\m-ense No-∏v Xp-d-∂p hn-Sm-Ø-XmWv sh-≈-s°-´v cq-£-am-hm≥ Im-c-Ww.i-‡-am-b a-g-bn¬ \n¿-ΩmW-Øn-en-cp-∂ ho-Sn-s‚ H-cp `mKw X-I¿-∂p. H-cp-a-\-bq¿ Aw-

A-\p-tim-Nn-¨p

1. H-cp-a-\-bq¿ Aw-t_-Zv-I¿ tIm-f-\n-bn¬ \n¿-am-W-Øn-en-cp-∂ ho-Sn-s‚ H-cp `m-Kw X-I¿-∂ \n-e-bn¬ 2. i-‡-am-b sh-≈-s°-´v H-gn-hm-°m≥ \m-´p-Im¿ tdm-Uv s]m-fn-®-t∏mƒ t_-Zv-°¿ tIm-f-\n-bn¬ h-e ho´n¬ N-{μ-bp-sS ho-Sn-s‚ tIm¨-{Io-‰v _o-am-Wv X-I¿-∂Xv. C-∂-se cm-hn-se 8.-30 Hm-sSbm-Wv kw-`-hw. ]-©m-b-Øv t£-a Im-cy kv-‰m‚n-Mv I-Ω-‰n sN-b¿-am≥ sI sP Nm-t°m, hn-t√-Pv Hm-^o-k¿ _m-_p ÿe-sØ-Øn. ap-√-ti-cn: I-\-Ø a-g-bn¬ ]m-Sq¿ ]p-fn-bn-°-S-hv tdm-Un¬ sh-≈-s°-´v. X-Æo¿-Im-b¬ ]cn-k-c-Øm-Wv sh-≈-s°-´v cq£-am-b-Xv. Nm-h-°m-Sv-˛-Im™m-Wn tdm-Un-s\ tZ-io-b-]mX 17 B-bn _-‘n-∏n-°p-∂ en¶v tdm-Um-Wn-Xv. k-ao-]-sØ Im-\-I-fpw Iƒ-th¿-´p-I-fpw A-S™p In-S-°p-∂-Xn-\m-em-Wv sh-≈-s°-´v cq-£-am-Im≥ Im-cWw. C-tXm-sS {]-tZ-i-sØ KXm-K-Xw kv-Xw-`n-®p. kv-Iqƒ hn-

Zym¿-Yn-I-f-S-°w \n-c-h-[n bm{X-°m-cm-Wv Cu gn bm-{X sNøp-∂-Xv. G-sd _p-≤n-ap-´n-bmWv C-h¿ sh-fv-e-s°-´v a-dn-I-S°p-∂-Xv.sh-¶n-S-ßv: Im-e-h¿-jw I\-Ø-tXm-sS sh-¶n-S-ßv {]-tZiw sh-≈-s°-´n¬ ap-ßp-∂p. sh-¶n-S-ßv en-¶v tdm-Uv, ta-t®cn-∏-Sn a-\-bv-°-e-I-S-hv tdm-Uv, I-cp-h-¥-e N-°w-°-≠w tdm-Uv F-∂n-h-bn-eq-sS-bp-≈ K-Xm-KXw Zp-jv-°-c-am-bn-cn-°p-I-bmWv. sh-¶n-S-ßv ta-t®-cn-∏-Sn-bnse sXm-b-°m-hv tdm-Un-s‚ Ccp-`m-K-ß-fn-ep-≈ kz-Im-cy hy‡n-Iƒ ÿm-]n-® tIm¨-{Io‰v …m-_p-Iƒ \o-scm-gp-°n-\v XS- -am-Ip-∂-Xn-\m-em-Wv {]-tZi-sØ sh-≈-s°-´v cq-£-amIm≥ Im-c-W-sa-∂v \m-´p-Im¿

]-d-™p. sh-¶n-S-ßv en-¶v tdmUn¬ H-cp ao-‰¿ D-b-c-Øn-em-Wv tdm-Un-se sh-≈-s°-´v. Xo-c-{]tZ-i tdm-Um-b I-cp-h-¥-e N°w-°-≠w tdm-Uv \n-d-s™m-gpIp-I-bm-Wv. C-tXm-sS k-ao-]sØ I-S-I-fn-te-°v sh-≈w Ib-dn. F-bv-©¬ \-K¿, sXm-b°m-hv, h-S-t° a-Zv-d-k, sX-t° a-Zv-d-k, kn ]n k-s‚ F-∂o {]tZ-i-ß-fn-epw sh-≈w I-b-dn. sh-≈-s°-´v aq-ew tdm-Un-se `o-a≥ Ip-gn-I-fn¬ hm-l-\-ßfpw bm-{X-°m-cpw ho-gp-∂-Xpw ]cp-°p-]-‰p-∂-Xpw \n-Xy-kw-`-ham-bn-cn-°p-I-bm-Wv. I-Æm-fw tXm-´n¬ ]p-fn-sh-≈w X-S-bp-∂Xn-\m-bn sI-´n-b ]p-fn-s°-´v FSp-Øp-am-‰m-Ø-Xn-\m¬ I-t\men I-\m-en-te-°p-≈ \o-scm-gp°v X-S- -s∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xp. C-tXm-sS A-©v ho-Sp-Iƒ sh-

sb-Sp-°-W-sa-∂pw ªm-°v enÃn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂pw {]-Xn-]-£w B-h-iy-s]-´p.F-∂m¬ tdm-Un-s‚ timNym-h-ÿ-°v Im-c-Ww hm-´¿ A-tXm-dn-‰n-bpw k¿-°m-cp-amsW-∂v ssh-kv-sN-b¿-t]-gv-k¨ a-ln-a-cm-tP-jv ]-d-™p. {]i-\-]-cn-lm-c-Øn-\m-bn sF-IyI-Wv-tT-\ k¿-°m-cn-s\ k-ao]n-°p-I-bm-Wv th-≠-sX-∂-pw ssh-kv-sN-b¿-t]-gv-k¨ ]-d™p. {]-Xn-]-£w C-Xn-s\ tNmZyw sN-bv-X-Xm-Wv _-l-f-Øn\n-S-bm-°n-b-Xv. F-∂m¬ A-gp-°v-Nm¬-]-≤Xn-bp-sS {]-hr-Øn ta¬-t\m-´Øn-\m-bn k-∫v sk‚¿ Xp-Sßm≥ k¿-°m-cn-t\m-Sm-h-iys∏-´-Xm-bn sN-b¿-am≥ tbm-KsØ A-dn-bn-®p. X-I¿-∂-tdmUp-I-fn¬ Izm-dn th-kv-‰n-´v H-cmgv-N-°-Iw tdm-Up-Iƒ k-©m-ctbm-Ky-am-°m≥ I-cm-dp-Im-c-\v \n¿-t±-iw \¬-In-b-Xm-bpw a-g am-dp-∂-tXm-sS tdm-Uv Sm-dnw-Kv

ªm-ßm-Sv I-S-∏p-d-Øv I-S-en¬ ap-ßn-b h-≈w I-c-bn-te-°v I-b-‰m-\p-≈ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS {i-aw

\m-«n-I-bn a-g-¡m-e tcm-K{]-Xn-tcm-[w

\m-´n-I: a-g-°m-e-P-\y tcm-K߃-s°-Xn-sc t_m-[-h-Xv-I-cWw \¬-Ip-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn \m-´n-I ]-©m-b-Øn-s‚-bpw ss{]-a-dn sl¬-Øv sk‚-dn-s‚bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øp-∂ ho-Sp-Iƒ I-b-dn-bp-≈ t_m-[-hXv-I-c-W ]-cn-]m-Sn-bp-sS D-Zv-LmS-\w ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v AIm\-bn-te°v Ncn™ hm≥ \n¬ ]p-fn-°¬ \n¿-h-ln-®p. {]-h¿-Øn-°p-∂ kz-Im-cy kvI - qssh-kv {]-kn-U‚ v {io-tZ-hn fn- t- ‚-Xm-Wv sN-cn-™ hm≥. j¨-ap-J≥, Pn-√m ]-©m-b-

tdm-Up-I-fp-sS tim-N-ym-h-Ø; Kp-cp-hm-bqÀ \-K-c-k-`mtbm-K-¯n _-l-fw B-cw-`n-°p-sa-∂pw sN-b¿-am≥ Sn Sn in-h-Zm-k≥ A-dn-bn-®-tXmsS-bm-Wv _-l-fw A-h-km-\n-®Xv. In-t°-\-S-bn-se Ip-´n-I-fpsS ]m¿-°v 26 e-£w cq-] Nn-ehn-´v \-ho-I-cn-°m≥ tbm-Kw Xocp-am-\n-®p. A-Xym-[p-\n-I co-Xn-bn-ep≈ \-ho-I-c-W-tØm-sSm-∏w ASn-ÿm-\ ku-I-cy-ß-fpw e-Lp`£-W-im-e-bpw G¿-s]-SpØpw. tbm-K-Øn¬ \-K-c-k`- sN-b¿-am≥ Sn Sn in-h-Zm-k≥ A-[y-£-X h-ln-®p.

{]-Nm-Xen-t-°j-p-[Sn:tkm{]-I-Sf-\m¿w \-A-S-¯ n gn-a-Xn

tI-kn¬ ap-Jy-a-{¥n cm-Pn-h-bv°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Xr-iqcn¬ {]-I-S-\w \-S-Øn-b F.sF.-ssh.-F-^v {]-h¿-Ø-I-sc t]m-enkv a¿-±n-®-Xn¬ {]-Xn-tj[n-®v Nm-e-°p-Sn Su-Wn¬ {]h¿-Ø-I¿ {]-I-S-\w \-S-Øn.- ]n hn hn-th-Iv, sI F th-Wp, A\n¬ I-Z-fn-°m-S≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.

≈-s°-´v `o-j-Wn-bn-em-Wv. sXm-b-°m-hv X-≠-gn-∏m-Sw {]tZ-i-sØ ]-tØm-fw ho-Sp-I-fpw sh-≈-s°-´n-em-Wv.]m-h-d-´n: ]-©m-b-Øn-se 12mw hm¿-Un-se-bpw H-∂mw hm¿Un-se-bpw P-\-ß-fp-sS {]-[m-\ k-©m-c tdm-Um-b a-cp-X-bq¿ Im-fm-\n tdm-Un¬ sh-≈-s°-´v cq-£-am-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \m-´pIm¿ tdm-Un¬ a-cw \-S-Øp. c-≠-c h¿-j-am-bn Cu tdmUn-se sh-≈-s°-´v H-gn-hm°m≥ \-S-]-Sn B-h-iy-s∏-s´-¶nepw \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ _‘-s∏-´ A-[n-Im-cn-Iƒ ap-Xn-cp∂n-√-t{X. F-kv.-Un.-]n.-sF Imfm-\n {_m-©v {]-kn-U‚ v Bjn-^v sI F, ^n-t\m-Pv B¿ hn, k-a-Zv B¿ hn D-ss\-kv F F-kv, \u-^¬ H hn t\-Xr-Xzw \¬-In.-

]m-X-tbm-c-§-fn sN-Sn-IÄ \-«p

Wv A-]I - S- Ø - n¬-s]-´X - v. h-≈w I-S-en-te-°v C-d-°p-∂-Xn-\p-≈ {i-a-Øn-\n-sS Xn-c-bn¬-s∏-´v ]q¿-Wa - m-bpw ap-ßn. D-S≥ X-s∂ a-‰p sXm-gn-em-fn-Iƒ I-S-en-en-dßn G-sd ]-Wn-s∏-´v h-≈w I-c°p I-b‰ - p-Ib - m-bn-cp-∂p.

hn-ZymÀ-Yn-I-fp-am-bn h-¶ hm³ Im-\-bn-te-¡v N-cn-ªp

Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq¿ \-Kc-Øn-se tdm-Up-I-fp-sS tim-N\o-bm-h-ÿ-sb sNm-√n \-K-ck-` Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬ _-l-fw. A-gp-°-Nm¬ ]-≤-Xn°m-bn sh-´n-s]m-fn-® tdm-UpIƒ \-∂m-°p-∂-Xn¬ \-K-c-k` ]-cm-P-b-s∏-´p-sh-∂v {]-Xn-]£-t\-Xm-hv sI ]n F. d-jo-Zv B-tcm-]n-®p. P-\-ß-fp-sS \n-Ip-Xn ]-Ww hm-ßn A-h¿-°v A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-߃ H-cp-°n sIm-Sp°m≥ I-gn-bp-∂n-√-¶n¬ \n-IpXn ]-Ww A-h¿-°v Xn-cn-®v sImSp-°-W-sa-∂v {]-Xn-]-£ Iu¨-kn-e¿ H sI B¿.-a-Wn-IWvT≥ B-h-iy-s∏-´p. hm-´¿ A-tXm-dn-‰n ss]-∏nS¬ ]q¿-Øn-bm-°n \-K-c-k-`°v ssI-am-dn-b tdm-Up-Iƒ-t]mepw k-©m-c-tbm-Ky-am-°n-bn-√∂pw {]-Xn-]-£ Iu¨-kn-e¿am¿-Ip-‰-s]-Sp-Øn. ]-≤-Xn ]q¿Øo-I-c-W-Øn¬ ]-cm-P-b-s]-´ I-cm-dp-Im-c-s\-Xn-sc \-S-]-Sn-

h-Ã-¨n-d-bn A-Sn-Øm-\ hn-I-k-\-§Ä-¡v 2.-21 tIm-Sn

Xr-iq¿: h-√-®n-d ]-©m-b-Øn¬ 2013˛14se hm¿-jn-I ]-≤Xn-Iƒ-°v Aw-Ko-Im-c-am-bn. 2,21,97,369 cq-]-bp-sS hn-hn-[ hnI-k-\-{]-h¿-Ø-\-߃ \-S-Øpw. P-\-d¬ hn-`m-K-Øn¬ 60 ]≤-Xn-Iƒ-°m-bn 54,64,230 cq-] sN-e-h-gn-°pw. Iq-Sm-sX hn-hn[ ]-≤-Xn-Iƒ-°m-bn tem-I-_m-¶v k-lm-b-am-b 35,16,566 cq]-bpw 13˛mw [-\-Im-cy-I- -Ωo-j≥ hn-ln-X-am-b 37,82,895 cq-]bpw sN-e-h-gn-°pw. sa-bn‚-\≥-kv {Km‚m-bn 19,36,779 cq-]-bpw h-I-bn-cp-Ønbn-´p-≠v. X-\-Xp ^-≠m-b 30,000 cq-]-bpw a-‰p h-I-I-fn-se \o°n-bn-cp-∏m-b 49,48,899 cq-]-bpw hn-hn-[ {]-hr-Øn-Iƒ-°m-bn D-]-tbm-Kn-°pw. ]-´n-I-Pm-Xn t£-a-Øn-\m-bn 52,92,475 cq-]bpw Cu hn-`m-K-Øn-se a-‰p {]-h¿-Ø-\-߃-°m-bn 10,88,435 cq-]-bpw sN-e-h-gn-°pw. ]-≤-Xn-hn-ln-X-hpw a-‰p ^≠p-I-fp-apƒ-s∏-Sp-Øn 64,29,010 cq-]-bm-Wp sam-Øw sN-e-hgn-°p-I. 12 ]-≤-Xn-I-fm-Wv ]-´n-I-Pm-Xn t£-a-{]-h¿-Ø-\-ßfn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xv.-

¢o³ X-fn-¡p-fw-þ-{Ko³ X-fn-¡p-fw ]-²-Xn Xp-S-§n

h-Åw I-S-en ap-§n; sXm-gn-em-fn-IÄ c-£-s- ¸-w. tcm«pln-Wn h-≈a- mNm-h-°m-Sv: ªm-ßm-Sv I-S-∏p-d- Wv kw-`h

Øv Nm-Ic - b - n¬ a¬-ky _-‘\ - Øn-\n-dß - n-b h-≈w I-Se - n¬ apßn. I-Se - n-te-°v sX-dn-®p ho-W sX-gn-em-fn-Iƒ ]-cn-t°¬-°msX c-£s - ∏-´p. ªm-ßm-Sv Zzm-c-I I-S-∏p-d-Øv Xr-iq¿: t£-{X-hm-Zy-I-em-Nm- C-∂-se cm-hn-se 11.-30 Hm-sS-bmcy≥ Kp-cp-hm-bq¿ Ip-™≥ amcm-cp-sS \n-cym-W-Øn¬ A-°mZ-an sk-{I-´-dn tUm.-]n hn Ir-jvW≥-\m-b¿ A-\p-tim-N-\w tcJ-s∏-Sp-Øn. B-dp ]-Xn-‰m-t≠m-fw-Im-ew F-fh - ≈ - n: hn-Zym¿-Yn-Iƒ k-©Kp-cp-hm-bq¿ t£-{X-Øn-se hm- cn-®n-cp-∂ kvI - qƒ hm≥ Im-\b - nZy-I-tem-]m-k-I-\m-bn \n-kzm¿- te-°v N-cn-™p. ∞ tk-h-\w Im-gv-N-sh-® Kp-cpF-fh - ≈ - n sNm-Δ° - m-hn-\v khm-bq¿ Ip-™≥ am-cm-cp-sS tZ- ao-]w B-fq¿ t]-´ tdm-Un-em-Wv l-hn-tbm-Kw hm-Zy I-e-bv-°v I- A-]I - S- w. hn-Zym¿-Yn-Iƒ \n-km\-Ø \-jv-S-am-sW-∂pw A-°m- c ]-cn-t°-‰n-´p-≠v. C-cp-]X - n-e[ - nZ-an sk-{I-´-dn A-\p-tim-N-\ k- Iw hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv hm-l-\tμ-i-Øn¬ A-dn-bn-®p. Øn¬ bm-{X sN-bX v- n-cp-∂X - v. hm1997¬ A-°m-Z-an-bp-sS ]p-c- l-\w Im-\-bn-te-°v sN-cn-™kv-°m-c-Øn-\¿-l-\m-b Cu Xn-s\ Xp-S¿-∂v hn-Zym¿-Yn-Is - f ahm-Zy-I-em-{]-Xn-`-bv-°v H-t´-sd s‰m-cp hm-l-\-Øn¬ I-b-‰n kv_-lp-a-Xn-I-fpw e-`n-®n-´p-≠v.Iq-fn-te-°v hn-´p. ]m-h-d-´n-bn¬

Npcp¡¯nÂ

Øw-Kw kn Fw \u-jm-Zv, ÿncw k-an-Xn A-[y-£-∑m-cm-b hn B¿ hn-P-b≥ {]-kw-Kn-®p.

hn-I-k-\ k-an-Xn tbm-Kw 29\v Xr-iq¿: Pn-√m hn-I-k-\ k-an-Xn tbm-Kw 29\v cm-hn-se 11\v I-f-IvS-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tN-cpw.

Kp-cp-hm-bq¿: k-tΩ-f-\-Øn-\v k-m-[m-c-W ÿm-]n-°m-dp-f-f bq-\n-b-s‚ sIm-Sn-°v ]-I-cw ]m-X-tbm-c-Øpw k-tΩ-f-\-lmfn-\v ]-cn-k-c-Øpw sN-Sn-Iƒ \´v A-[ym-]-I¿ am-Xr-I-bm-bn. 100¬-]-cw sN-Sn-Iƒ \-´m-Wv sI.-]n.-F-kv.-Sn bq-\n-b≥ Nm-h°m-Sv D-]-Pn-√ k-a-Xn {]-h¿-ØI¿ th-dn-´ h-gn kzo-I-cn-®-Xv. in-£-Iv-k-Z-\n¬ kw-L-Sn∏n-® D-]-Pn-√m hm¿-jn-I-k-tΩf-\-Øn¬ kw-ÿm-\ F-Iv-knIyq-´o-hv sa-w_¿ tPm-jn-h-S°≥ a-cw \-´v D-Zv-Lm-S-\w \n¿hln-®p. ]m-X-tbm-c-Øv kv-Ym]n-°p-∂ sIm-Sn-Iƒ ]-e-t∏mgpw K-Xm-K-X-X-S- -w kr-jv-Sn°m-dp-≈-Xp-sIm-≠m-Wv sN-SnIƒ h-bv°m≥ Xo-cp-am-\n-®-sX∂v Pn-√m `m-c-hm-ln-bm-b dm^n \o-e-¶m-hn ¬ ]-d-™p. Fw sI ssk-a¨, Po-tPm kn B¿, jm-Pp kn F-^v, dm-t^¬ kn Pn, G Un km-Pp, km-_n-\q-kv, tPm-kv sI F, kn-an sI H t\Xy-Xw \¬-In.

{Sm-^n-Iv ]-cn-jv-I-c-Ww Hm-t«m sXm-gn-em-fn-I-sf h-e-bv-¡p-¶p: F-kv.-Un.-Sn.-bp. hm-Sm-\-∏-≈n: hm-Sm-\-∏-≈n sk-‚-dn-se {Sm-^n-Iv ]-cn-jv-I-cWw aq-ew Zp-cn-X-Øn-em-b 600 Hm-fw h-cp-∂ Hm-t´m sXm-gn-emfn-I-sf kp-c-£n-X-am-bn tPm-en

sN-øp-hm-\p-≈ km-l-N-cy-samcp-°m≥ A-[n-Im-cn-Iƒ X-ømdm-I-W-sa-∂v F-kv.-Un.-Sn.-bp afi-ew I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. tbm-K-Øn¬ a-fi-ew {]-

kn-U‚ v kp-ss_¿ ap-∏-´n-Ø-d, I-Ω-‰n-bw-K-ß-fm-b ss^-k¬ hm-Sm-\-∏-≈n, k-eow am-a-_km¿, A≥-km¿ Xn-cp-s\-√q¿ kw-km-cn-®p.-

X-fn-°p-fw: a-g-°m-e ip-No-I-c-W {]-h¿-Ø-\-Øn-s‚ `m-Kam-bn ¢o≥ X-fn-°p-fw-˛-{Ko≥ X-fn-°p-fw ]-≤-Xn-°v Xp-S-°-ambn. X-fn-°p-fw {Km-a-]-©m-b-Øv, K-h. {]m-Y-an-Im-tcm-Ky-tI{μw, {^-≠v-kv B¿-Sv-kv ¢-_v F-∂n-h¿ kw-bp-‡-am-bm-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xv. {]-kn-U‚ v ]n sF ju-°-Ø-en D-ZvLm-S-\w \n¿-h-ln-®p. ]n Fw A-_v-Zp¬ P-∫m¿, Fw sI _m-_p, kzm-an ]-´-cp-]p-c-bv-°¬, Po-P cm-[m-Ir-jv-W≥, ]n F-kv kp¬-^n-°¿, ]n Un \-Zn¿-j, sI F j-Po¿, sl¬Øv C≥-kv-s]-Iv-S¿-am-cm-b hn-Zym-km-K¿, kp-Pn-Øv, ko-\Øv, e-Xn-I kw-km-cn-®p.

h-e-¸m-«v ss{U tU B-N-cn-¨p

hm-Sm-\-∏-≈n:h-e-∏m-Sv km-aq-ln-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn-s‚ ss{U tU B-N-c-Ww ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v _o-\ A-P-bvtLm-jv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sl¬-Øv C≥-kv-s]-Iv-S¿ kn F≥ A-\n¬-Ip-am¿ A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. kq-{]-≠v tUm. F≥ sI am-ln≥, Pq-\n-b¿ sl¬-Øv C≥kv-s]-Iv-S¿-am-cm-b hn c-Xo-jv, \n-Jn¬ tam-l≥, saw-_¿-amcm-b a-√n-I-tZ-h≥, Ir-jv-W-th-Wn {]-tam-Zv, D-j _m-_p, ^m-Øn-a k-enw,k-Xn cm-a-N-{μ≥, hn.-k-enw kw-km-cn-®p.-

A-\p-tam-Zn-¨p

Nm-h-°m-Sv: Fw.-B¿.-B¿.-Fw kv-Iq-fn¬ F-kv.-F-kv.-F¬.kn ]-co-£-bn¬ ap-gp-h≥ hn-j-b-ß-fn-epw F ]v-f-kv t\-Sn-b ap-l-Ω-Zv kp-ssl-en-s\ ]n Sn.-F I-Ω-‰n ]p-c-kv-°m-cw \¬In A-\p-tam-Zn-®p. ]n Sn.-F {]-kn-U‚ v ^n-tdm-kv ]n ssX-]-d-ºn¬, sl-Uvan-kv-{S-kv F≥ B¿ tim-`, ]n Sn.-F ssh-kv {]-kn-U‚ v F F a-tl-{μ≥, Aw-K-ß-fm-b sI kn ap-c-fn, Fw _n {]-k∂≥, _-jo¿ au-e-hn, P-b-Xn-e-I≥, kw-hr-X \n-Ip-te-j≥ kw-km-cn-®p.-

km-bm-Ó [À-W \-S-¯pw

Nm-e-°p-Sn:Im-Xn-°p-Sw F≥.-Pn.-sF.-F¬ I-º-\n-bn-se aen-\o-I-c-W-Øn-s\-Xn-sc tIm¨-{K- v(sF)I-Ω-‰n-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ i-\n-bm-gv-N ssh-Io-´v 4ap-X¬ 7h-sc I-º-\n-]Sn-°¬ km-bm-” [¿-Æ \-S-Øpw.-sIm-Sp-ß-√q¿ Fw.-F¬.F.-Sn.-F≥ {]-Xm-]≥ D-Xv-Lm-S-\w sN-øpw.-Nm-e-°p-Sn tªm°v tIm¨-{K- v {]-kn-U‚ v bp.-hn.-tXm-a-kv A-[y-£-X hln-°pw.

]-cn-io-e-\ Iymw-]v k-am-]n-¨p

Kp-cp-hm-bq¿:s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n-s‚ sF.-C.-Un.-Fkv.-F-kv ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn-\-S-∂ k-a-\z-bw 2013 N-ZXp¿-Zn-\ ]-cn-io-e-\ Iymw-]v k-am-]n-®p. Kp-cp-hm-bq¿ {io-Irjv-W l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ k-am-]-\-k-tΩ-f-\-hpw Iymw-]p¬-∏-∂-ß-fp-sS {]-Z¿-i-\-hpw sI hn A-–pƒ-Jm-Z¿ Fw.-F¬.-F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Nm-h-°m-Sv \-K-c-k-`m sNb¿-t]-gv-k¨ k-Xo-c-Xv-\w A-[y-£-bm-bn. Kp-cp-hm-bq¿ \-Kc-k-`m Ãm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ sI ]n hn-t\m-Zv apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn.-sI P-\m¿-±-\≥ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn. {io-Ir-jv-W kv-Iqƒ {]-[m-\m-[ym-]n-I kq-cy kn- -`m-kv-I¿, sF C Un F-kv F-kv dn-tkm-gv-kv A-[ym-]-I≥ F F-kv jw-km-Zv Iym-ºv tIm-Hm¿-Un-t\-‰¿ {io-P ]n, sI F-kv ssj-e-P F-∂n-h¿ kw-km-cn-®p.-35 hn-Zym-e-b-ß-fn¬-\n-∂v 75 hn-Zym¿-Yn-I-fpw A-h-cp-sS c-£n-Xm-°-fpw A-[ym-]-I-cp-ambn 200Hm-fw t]¿ Iym-ºn¬ ]-s¶-Sp-Øp. Ip-S, ^-b¬, Un-jvhm-jv, t]-∏¿ I-h¿, t]-∏¿-sIm-≠p-≈ A-e-¶m-c-h-kv-Xp°ƒ, B-`-c-W-߃ Xp-S-ßn-b-h \n¿-Ωn-°m≥ hn-Z-Kv-[¿ ]cn-io-e-\w \¬-In.-

Thejas Epaper thrissur Edition 2013-08-08  
Thejas Epaper thrissur Edition 2013-08-08  

Thejas Epaper thrissur edition. 2013-08-08