Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/TP

inÂ-¸þ I-c-Iu-i-e-þssI-¯-dn {]-ZÀ-i-\w B-cw-`n-¨p Xr-iq¿: X-an-gv-\m-Sv I-c-Iu-i-e hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j-s‚ in¬-]-˛ I-c-Iu-i-e-˛-ssI-Ødn {]-Z¿-i-\w ]-g-b-\-S-°m-hv ]m-fin k-aq-l-aTw lm-fn¬ B-cw-`n-®p. sh-¶-e {]-Xn-a-Iƒ, X-©m-hq¿ Nn-{X-߃, in-em-cq]-߃, X-Sn-\n¿-Ωn-X D¬-]-∂߃, ssl-Z-cm-_m-Zn t]ƒ-kv, h-f-Iƒ, Pz-√-dn-Iƒ, a-[p-ssc Np-¶n-Sn km-cn-Iƒ, In-S-°-hn-cnIƒ, X-e-b-W-°-h-dp-Iƒ Xp-Sßn-b-h ]-Øv i-X-am-\w hn-e°n-gn-thm-sS {]-Z¿-i-\-Øn¬ e-`n-°p-sa-∂v am-t\-P¿ a-t\ml-c≥ ]n, ]n.-B¿.H ao-\m-£nkp-μ-cw hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-d-™p. {]-Z¿-i-\-Øns‚ D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m I-f-Iv-S¿ Fw F-kv P-b \n¿-Δ-ln-®p. {]Z¿-i-\w 11 h-sc \o-≠p-\n¬°pw.

tjmÀ-«v ^n-enw s^-Ìn-h kw-L-Sn-¸n-¡p-w

Xr-iq¿: A-¥n-°m-Sv ssl-kvIq-fn¬ Hm-K-Ãv 31, sk-]v-‰w_¿ H-∂v Zn-h-k-ß-fn¬ tjm¿´v ^n-enw s^-Ãn-h¬ kw-L-Sn∏n-°p-sa-∂v s^-Ãn-h¿ tIm-˛Hm¿-Un-t\-‰¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ ]-d-™p. s]m-Xp-hn-`mKw, I-em-e-b hn-`m-Kw F-∂nß-s\-bm-Wv ^n-enw-s^-Ãnh¬ hn-`m-h-\w sN-bv-Xn-cn-°p∂-Xv. I-em-em-b hn-`m-K-Øn¬ \n-∂p-≈ kr-jv-Sn-bp-sS kw-hn[m-\ \n¿-Δ-l-Ww \n¿-_-‘am-bpw hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cn-°Ww. c-≠v hn-`m-K-Øn-epw kΩm-\-߃ G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p≠v. -A-¥n-hp-Uv- F-∂ t]-cnem-Wv s^-Ãn-h¬ kw-L-Sn-∏n°p-∂-Xv. F≥-{Sn-Iƒ k-a¿-∏nt°-≠ A-h-km-\ Xn-ø-Xn Cu am-kw F-´v B-Wv. ]-c-am-h-[n 30 an-\n-‰v ssZ¿Ly-ap-≈ Nn-{X-ß-fm-Wv ]-cn-KWn-°p-I. hn-j-b-\n-_-‘-\-Ifn-√. hm¿-Øm- -k-tΩ-f-\Øn¬ ssj-Pp A-¥n-°m-Sv, kPo-h≥ A-¥n-°m-Sv, P-tb-jv F-∂n-h-cpw ]-s¶-Sp-Øp.

F-kv.Un.]n.sF. kwØm\ Hm-^n-kvB-{I-a-W¯n hym-]-I {]-Xn-tj-[w ]m-e-°m-Sv: Xn-cp-h-\-¥-]p-cw F-kv.Un.]n.sF Hm-^n-kn-\p t\-sc \-S-∂ t_mw-_m-{I-a-WØn¬ {]-Xn-tj-[n-®v Pn-√-bn¬ hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\-߃ \-S-∂p. Fkv.Un.]n.sF. ]m-e-°m-Sv a-fiew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øn-b {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w Xm-tc-°m-Sv Pw-Kv-j-\n¬ \n-∂mcw-`n-®v kp¬-Øm≥-t]-´ Pw-Kvj≥ h-gn tÃ-Un-bw _-kv Ãm‚n¬ k-am-]n-®p. {]-I-S-\-Øn\v a-fi-ew {]-kn-U‚ v A-∫m-kv ta-∏-d-ºv, t\-Xr-Xzw \¬-In. F-kv.Un.]n.sF. Nn-‰q¿ afi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ X-Ø-aw-K-ew Su-Wn¬ {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w \-S-Øn. {]I-S-\-Øn-\v Im-knw, Nm-μv ap-lΩ-Zv F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. sN¿-∏p-f-t»-cn: F-kv.Un.]n.-

F-kv.-Un.-]n.-sF. {]-h¿-Ø-I¿ Hm-ß-√q-cn¬ \-S-Øn-b {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w sF. {]-h¿-Ø-I¿ sN¿-∏p-f-t»- Æm¿-°m-Sv Su-Wn¬ \-S-Øn-b cn-bn¬ {]-Xn-tj-[-{]-I-S-\w \-S- {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\-Øn-\v a-fiØn. a-fi-ew {]-kn-U-≠v- ap-kv- ew P-\-d¬ sk-{I-´-dn Im-knw X-^ au-e-hnt\-Xr-Xzw \¬-In. sIm-S-°m-St\-Xr-Xzw \¬-In. a-Æm¿-°m-Sv: F-kv.Un.]n.sF ]-´m-ºn: F-kv.Un.]n.sF kwa-Æm¿-°m-Sv a-fi-ew I-Ωn-‰n a- ÿm-\ Hm-^n-kn-\v t\-sc \-S-

∂ t_mw-t_-dn-epw A-{I-a-Ønepw F-kv.Un.]n.sF ]-´m-ºn afi-ew I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n®p.A-{I-a-Øn-s‚ a-d-hn¬ tN¿∂ A-Sn-b-¥n-c tbm-K-Øn¬ afi-ew {]-kn-U‚ v sI ]n ap-lΩ-Zv-Ip-´n-j d-jo-Zv hn-f-bq¿, sI Sn bq-k-^v, bq-k-^v ]-´m-ºn kw-km-cn-®p. Hm-ß-√q-cn-¬ \-S-∂ {]-Xn-tj[ {]-I-S-\-Øn-\v Fw hn D-Ω¿, H ap-l-Ω-Zv, sI Sn bq-k-^v F-∂nh-cpw hn-f-bq-cn¬ \-S-∂ {]-Xntj-[ {]-I-S-\-Øn-\v A-–qƒ Ako-kv, e-Øo-^v, im-^n, Pm-_n¿ F-∂n-h-cpw h-√-∏p-g-bn¬ \-S-∂ {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\-Øn-\v lwk B-\-t°m-S≥, ap-kv-X-^, sj^o-Jv F-∂n-h-cpw ap-Xp-X-e-bn¬ \-S-∂ {]-I-S-\-Øn-\v hn sI ju°-Øv, kp-ta-jv F-∂n-h-cpw t\Xr-Xzw \¬-In.

]p-g I-c-I-hn-sªm-gp-In

sh-Å-s¡-«n Ip-Sp-§nb Ip-Spw-_-s¯ c-£-s¸-Sp-¯n

Nm-e-°p-Sn: ]p-g I-c-I-hn-s™-m-gp-In-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Nm-e-°pSn ta-J-e-bn¬ \n-c-h-[n ho-SpIƒ sh-≈-Øn-em-bn.-]-e tdmUp-I-fpw a-g-sh-≈-Øn¬ ap-ßn K-Xm-K-X tbm-Ky-a-√m-Xm-bn.-Irjn-°pw hym-]-I-am-b \m-i-\-jvS-߃ kw-`-hn-®n-´p-≠v.]-cn-bmcw ]-©m-b-Øn-se I-Ω-fw tdmUn¬ B-e-ßm-´p-Im-c≥ tPmk-^n-s‚ c-≠p \n-e hm¿-° hoSn-\p-≈n¬ sh-≈w I-b-dn.-hm¿° ap-I-fn¬ \n-∂pw ho-´p-Im-sc ^-b¿-t^m-gv-sk-Øn-bm-Wv c£n-®-Xv.ho- ´ p- ] - I - c - W - ß - s f- √ mw sh-≈-s°-´n¬ Ip-Sp-ßn-b Ip-Spw-_-sØ ^-b¿-t^m-gv-kv ]q¿-W-am-bpw \-in-®p.-hm-fq¿ c-£-s∏-Sp-Øp-∂p Hm-´p I-º-\n-°v k-ao-]w \n-c-h- tØ-°v am-‰n-]m¿-∏n-®p.-a-g-sh- ˛-km≥-tPm \-K¿-˛-sN-dp-hm-fq¿ [n ]-Øn¬-]-cw ho-Sp-I-fn-te- ≈w I-b-dn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \n- tdm-Uv F-∂o tdm-Up-I-fn-te°pw a-g-sh-≈w C-c-®p-I-b-dn.- c-h-[n tdm-Up-I-fpw sh-≈-Øn- °pw sh-≈w I-b-dn-b-tXm-sS CtIm-ºm-d ho-´p-Im-cm-b tPm- \- S n- b n- e m- b n.- h m- f q¿- ˛ - s h- à v hn-S-sØ K-Xm-K-X-hpw \n-e-®p.Wn,- A - t ¥m- W n,- t Xm- a - k v , - ] u- sIm-c-´n \-S-h-c-ºv tdm-Uv ]q¿]-cn-bm-cw ]-©m-b-Øn-se tem-kv,-B-K-kv-Xn,-sIm-f-Øm- Æ-am-bpw sh-≈-Øn-em-b-Xn- ]-e tdm-Up-I-fpw sh-≈-s°-´n∏n-≈n th-em-bp-[≥,-Ip-‰n-∏m-´v s\ Xp-S¿-∂v C-Xp-h-gn-bp-≈ hm- em-Wv.-]-©m-b-Øn-se ]-®-°A-Ωn-Wn,-]-Sp-h-Øv A-ø-∏≥,- l-\ K-Xm-K-Xw ]q¿-Æ-am-bpw dn Ir-jn-Iƒ-°pw hym-]-I-am-b ]-Sp-h-Øv A-\n¬,-F-S-Øn-]-d- \n-e-®p.\m-i-\-jv-S-am-Wv kw-`-hn-®n-´psh-Ãv sIm-c-´n-˛-Ip-e-bn-Sw-˛- ≈-Xv.-A-®n-ß ]-b¿,-]m-h-bvNm-e-°p-Sn:I-\-Ø a-g-sb Xp- ºn¬ t{X-ky F-∂n-h-cp-sS hoS¿-∂v tI-c-f-˛-X-an-gv-\m-Sv A- Sp-I-fn-te-°m-Wv sh-≈w I-b-dn- sN-dp-hm-fq¿ tdm-Uv,-Im-Xn-°p- °,-]-S-h-ew,t\-{X-hm-g,I-∏ XpXn¿-Øn {]-tZ-i-ß-fn-se Um- b-Xv.-C-h-sc ]n-∂o-Sv a-s‰m-cn-S- Sw-˛-A-∂-\m-Sv tdm-Uv,-ap-cn-ßq¿- S-ßn-b hn-f-I-fpw \-in-®p.-taap-Iƒ \n-d-™v I-hn-™p.-P-\hm-k tI-{μ-ß-fn¬ P-\-߃ ]- c n- { `m- ¥ - c m- b n.- N m- e - ° p- S n- ˛ B-\-a-e tdm-Un-se s]m-cn߃-°p-Øv,-tjm-f-bm¿ Um-apI-fm-Wv \n-d-™v I-hn-™Xv.Cu ko-k-Wn¬ B-Zy-amX-Æo¿-t°m-Sv: hn-ip-≤n-bp-sS bm-bn \-S-∂ Jp-Øp-_-I-fn¬ sN-øp-∂ ^n-Øz¿ k-°m-Ønbm-Wv tjm-f-bm¿ Umw \n-dh-k-¥w hn-cn-bn-®v ap-kvenw C-am-ap-am¿ d-a-Zm-\n-s‚ Zn-\-cm- s‚-bpw H-cp-°-ß-fm-Wv {]-[m™v I-hn-™-Xv.-C-tX Xp-S¿tem-I-Øv B-lv-fm-Z-Øn-t‚- {X-߃-°v k-emw sNm-√n-b- \-am-bpw \-S-°p-∂-Xv. A-h-km∂v Umw Xp-d-∂n-´p-≠v.bpw `-‡n-bp-tS-bpw Ip-fn¿-a-g t∏mƒ hn-izm-kn-I-fp-sS I-Æp- \ sh-≈-n-bm-b C-∂-se ]-e a]-Xn-s\m-∂-c A-Sn-bm-Wv l-√p-I-fn-epw {]-tXy-I {]m¿-Ys]-bv-Xv I-S-∂v h-∂ ]-cn-ip-≤ I-fn¬ Cu-d-\-Wn-™p. B-Zyw Xp-d-∂-sX-¶n-epw ]n-∂od-a-Zm-\n-se A-h-km-\ sh-≈nssZ-h-{]o-Xn t\-Sp-∂-Xn-\m- \-I-ƒ \-S-Øn. Sv G-gm-°n Np-cp-°n-bn-´p-≠v.bv-°v hn-izm-kn-Iƒ k-emw ]- bn {]m¿-Y-\-I-fn¬ ap-gp-In-b s]-cp-∂mƒ B-tLm-j-Øn\yq-\ a¿-±-sØ Xp-S¿-∂v X-an-gvd-™p. ]-cn-ip-≤ d-a-Zm-\n-s‚ k-ap-Zm-bw C-\n sN-dn-b s]-cp- s‚ H-cp-°-ßfpsS hn-]-Wn Nq\m-Sv-˛-tI-c-f A-Xn¿-Øn {]-tZ-iCu h-¿-j-sØ A-h-km-\ sh- ∂mƒ B-tLm-jn-°p-∂-Xn- Sp-]n-Sn-°p∂-tXm-sS \n-tXym-]ß-fn-se I-\-Ø a-g-sb Xp-S¿≈n-bm-b C-∂-se Pp-am \-a-kv- s‚ H-cp-°-ß-fn-te-°v {]-th- tbm-K km-[-\-߃-°pw ]-gw ∂m-Wv A-∏¿-tjm-f-bm¿,]-dIm-c-Øn-\v ]-≈n-I-sf-√mw hn- in-°p-I-bm-bn. ]p-Xp-h-kv-{X- ]-®-°-dn-Iƒ-°pw s]m-≈p-∂ ºn- ° p- f w,tjm- f - b m¿,- s ]- c nizm-kn-I-sf-sIm-≠v \n-d-™v ß-fpw a-‰v h-kv-Xp-°-fpw ti-J- hn-e-bm-Wv . C-Xv hn-izm-kn-I-fp߬-°p-Øv Um-ap-Iƒ \n-dI-hn-™n-cp-∂p. cn-°p-∂-Xn-t‚-bpw t\m-ºn-s‚ sS _-P-‰n-s\ Im-cy-am-bn _m™-Xv.\-a-kv-Im-c-Øn-\v ap-t∂m-Sn- ]-cn-k-am-]v-Xn-bm-bn hn-X-c-Ww [n-°pw. X-an-gv-\m-´n-se B-fn-bm¿ I\m-ep-I-fn¬ A-‰-Ip-‰ ]-WnIƒ \-S-°p-∂-Xv aq-ew ]p-g-Ifn¬ \o-scm-gp-°v Iq-Sm≥ Im-cW-am-bn-´p-≠v.-C-Xv tjm-f-bm-dnte-°v \o-scm-gp-°v h¿-∏n-°m≥ Xr-iq¿: tI-c-f t]m-en-kv Ak-lm-b-I-am-bn.-s]-cn-߬-°ptkm-kn-tb-j≥ Xr-iq¿ dq-d¬ Øv Umw 38-A-Sn D-b¿-Øn-bn-´pdn¬ CS n® v ]q¿W a mb n XI ¿s]m∂ m\ n: t{Smf nM v \nt cm[ Pn-√m I-Ωn-‰n-bn-te-°p \-S-∂ ≠v.-C-Xn-\p ]p-d-ta iyq-bo-kv hm¬-hpw Xp-d-∂v hn-´p.-C-Xp-aq- \-Øn-\p ti-jw I-S-en¬ a¬- ∂n-cp∂p. Xp-S¿-∂v ^ukn-b Xn-c-s™-Sp-∏n¬ Hu-tZym-Kn-I ew Nm-e-°p-Sn-]p-g-bn¬ P-e-\n- ky-_-‘-\-Øn-\p t]m-hp∂ F-∂ a-s‰m-cp t_m-´m-Wv t_m- ]m-\-en-\v h≥ hn-P-bw. \n¿-hmc-∏v D-b¿-∂n-´p-≠v.-Xm-gv-∂ {]-tZ- t_m-´p-I-ƒ-°v Xn-cn-®-Sn-bm-bn ´n-ep-≠m-bn-cp-∂ G-gp sXm-gn- l-I k-an-Xn-bn-te-°v B-dp-t]i-߃ sh-≈-Øn¬ ap-ßp-I- X-I¿-∂ N-c-°p-I-∏-en-s‚ A-h- em-fn-I-sfbpw c-£n-®v I-c-bv- cpw, Ãm-^v Iu¨-kn-en-te-°v \m-ep t]-cpw F-Xn-cn-√m-sX Xnbpw k-ao-]-Øv sh-≈-s°-´p- in-„-߃. Imk¿-tIm-Sp ap- s°-Øn-®-Xv. C-Xn-\p ap-ºv X-I¿-∂ Nc- c-s™-Sp-°-s∏-´p. Iƒ cq-]-s∏-´n-´p-ap-≠v.-kyq-bn- X¬ sIm-®n h-sc-bp-≈ I-S¬hn hn k-Xo-jv({]-kn-U‚ v), kv hm¬-hv Xp-d-∂-Xn-s\ Xp-S¿- Øoc-Øv I-c-bn¬ \n-∂pw 80 °p I-∏-en-se Kym-kv Sm-¶-dp∂v I-e-ßn-b sh-≈-am-Wv ]p-g- t\m-´n-°¬ ssa¬ A-I-se-bp- Ifpw ^pSv-t_m-fpw {^n-UvPpw Fw B¿ P-b-Ip-am¿(ssh-kv a‰ p hne ] nS n® hk v X p° fpw ≈ `mK ß f n ¬ a¬k y_ ‘{]-kn-U‚ v), ]n sI tPmbn-sem-gp-Ip-∂-Xv.-C-Xp-aq-ew IpSn-sh-≈ ]-≤-Xn-I-fp-sS {]-h¿- \w kq-£n-°-W-sa-∂pw kp-c- I-mk¿-tImUv, \o-te-izcw, kv(sk-{I-´-dn), sI Un c-ta£n-X-Xz-an-s√∂pw ^n-j-do-kv tIm-gn-t°mSv, ]-c-∏-\-ßmSn, jv(tPm-bv‚ v sk-{I-´-dn), sI H Ø-\w A-h-Xm-f-Øn-em-bn. h-Ip∏pw tIm-kv-‰v-Km¿Upw ap- Xm-\q¿, Nm-h-°m-Sv F-∂o I-S- hn¬-k≥(J-Pm-©n) F-∂n-htem-c ta-J-e-I-fn¬ A-Sn-™n- sc Xn-c-s™-Sp-Øp. \n¿-hm-l∂-dn-bn-∏v \¬In. X-I¿-∂ Nc-°p I-∏-en-s‚ cp∂p. c-≠p Znh-kw ap-ºv t{Sm- I k-an-Xn-bw-K-ß-fm-bn hn¬A-h-in-„-ßfpw I-∏-en-se I- fn-Mv \n-tcm[-\w I-gn-™-tXm- k≥ sN-dn-bm≥, km-_p-tXm-as]m-∂m\n: t]m-en-kv kv-t‰-j- s≠-bv-\-dp-Ifpw I-S-en¬ H-gp- sS I-S-en-se A-h-in-„-߃ kv, Fw A-\n¬-Ip-am¿, sI F \p h-f-∏nepw ]p-d-Øp-am-bn I- In \-S-°-p-∂-Xm-Wv ao≥-]n- a¬-ky_-‘\ t_m-´p-Iƒ-°v tk-hy¿, _n-\p ]u-tem-kv, ]n Ã-Un-bn-se-Sp-Ø hm-l-\-ß- SpØ t_m-´p-Iƒ-°v kp-c-£m h≥ kpc-£m `o-j-Wn-bm-Wv fn¬ \n-∂p hn-e-]n-Sn-® h-kv-Xp- `o-j-Wn-bm-hpXv. s]m-∂m-\n- D-≠m-°n-bn-´p-≈-sX-∂v ^n-j- F B-km-Zv F-∂n-h-sc-bpw Xn°ƒ tam-„n-°p∂-Xp ]-Xn- bn¬ \n-∂p t]m-b A-Øo-J do-kv h-Ip∏pw tIm-kv-‰v- c-s™-Sp-Øp. Ãm-^v Iu¨hm°n-b c-≠p-t]-sc s]m-∂m- F∂ t_m-´v I-gn-™ Znh-kw Km¿Upw a¬-ky-sØm-g-n-em-fn- kn¬ Aw-K-ß-fm-bn sU-∂n, \n t]m-en-kv I-tøm-sS ]n-Sn- I-c-bn¬ \n-∂pw 60 t\m-´n-°¬ Iƒ-°v ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In-bn- sI Pn km-P≥, hn hn k-Xo-jv, ]n sI tPm-kv F-∂n-h-sc-bpw IqSn. ssa¬ A-I-seh-®v I-s≠-bv-\- ´p≠v. Xn-c-s™-Sp-Øp. C∂-se ]p-e¿-s® aq∂-ctbm-sS-bm-Wv kw-`hw. s]m∂m-\n ku-Øv kz-tZ-inbm-b Im-an‚I-Øv A≥-km¿(20), s]m-∂m-\n \K-cw kz-tZinbmb tIm-em-Pn-bm-cI-Øv C-{_mlnw _m-Zp-j(22) F∂n-h-sc-bm-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. t°m Fw.]n. ]-d-™p. A-c-Wmtam-„n-® h-kv-Xp-°-fp-am-bn ´p-I-c Sm-tKm¿ sk‚n-\-dn lms]m-∂m-\n _-kv -Ãm‚n¬ fn¬ ap-kv -enw-eo-Kv Pn-√m I-Ωn\n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂ kwi‰n kw-L-Sn-∏n-® in-lm-_v Xbw tXm∂nb t]m-en-kv tNm߃ A-\p-kv-a-c-W-hpw C-^vZyw-sN-bv-X-tXm-sS-bm-Wv tamXm¿ kw-K-a-hpw D-Zv-Lm-S-\w j-W-hnh-cw ]p-d-Øp-h-∂Xv. sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. t]m-en-kv ]n-Sn-®n-´ hm-l-\-ßN-S-ßn¬ Pn-√ {]-kn-U‚ v fn¬ \n∂pw apºpw hn-e-]n-Snkn F-®v d-jo-Zv A-[y-£-X h® h-kv-Xp-°ƒ ]-eXpw tamjln-®p. ta-b¿ sF.]n t]mƒ, Ww t]m-hp∂-Xv ]-Xn-hm-bntX-d-ºn¬ cm-a-Ir-j-W≥ cp∂p. F-∂m¬ A-XnFw.F¬.F, Pn-√m I-e-Œ¿ Fw sem∂pw {]-XnI-sf ]n-SnF-kv P-b, F-kv.]n k-Pn-X _o°m≥ t]m-en-kn-\p I-gn-™nKw, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kncp-∂n√. t]m-en-kv kv-t‰-j-\p U‚ v sI hn Zm-k≥, Un.kn.kn h-f-∏n-\p ]p-d-Øp-≈ hm-l-\- ap-kvenw eo-Kv Pn-√m I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® in-lm-_v X-߃ {]-kn-U‚ v H A-–p-d-“m≥-Ipß-fn¬ \n-∂m-Wv tamj-Ww A-\p-kv-a-c-W-hpw C-^v-Xm¿ kw-K-a-hpw ]n kn Nm-t°m ´n, _n.sP.]n Pn-√m {]-kn-U‚ v ]-Xn-hm-bn \-S-°p-∂-sX-∂v Fw.]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p F \m-tK-jv, {]-kv ¢-_v {]-kns]m-∂m-\n F-kv.sF. ]d™p. {]-XnI-sf tImS-Xn dn- Xr-iq¿: a-\p-jy kv-t\-l-Øn- ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv ap-l-Ω-Z-en U‚ v tPm-bv Fw a-Æq¿ kw-kms‚ a-lm-A-[ym-b-am-bn-cp-∂p in-lm-_v X-ß-sf-∂v ]n.kn Nm- cn-®p. am‚ v sN-bv-Xp.

Um-ap-IÄ \n-d-ªv I-hn-ªp; P-\-§Ä ]-cn-{`m-´n-bnÂ

d-a-Zm\nse Ah-km\ PpapA; ]Ån-IÄ `àn-km-{µ-ambn

tZym-Kn-I ]m-\-en-\v X-IÀ-¶ I-¸-en-sâ `m-K-§Ä I-S-enÂ; Huh³ `q-cn-]-£w ^n-j-do-kv h-Ip-¸n-sâ ap-¶-dn-bn-¸v

tam-jW-¯n-\nsS c-−p-t]-À ]n-Sn-bnÂ

in-lm-_v X-§Ä a-\p-jy-kv-t\-l-¯n-sâ A-[ym-bw: ]n kn Nm-t¡m Fw.]n.

3 B-K-kv-Xv 2013 i\n

H

kzÀKw

-cp bp-≤-th-f-bn¬ {]-hm-N-I≥(k)tbm- Øn\pw A-Xn-\p-≈ Xym-K]-cn-{i-a-߃-°pw sSm-∏w bp-≤-Øn-\p t]m-hp-∂ Im-cy- A√m-lp {]-Jym-]n-® {]-Xn^-ew kz¿-K-am-Wv. Øn¬ H-cp hm-∏bpw a-I-\p-am-bn X¿-°-ambn. im¥w, kp-μcw, Kw-`ocw, a-\p-jy-a\- v B-in°p-∂-sX√mw \n¿-tem-`w e-`n-°pB-cv t]m-h-W-sa-∂p Xo-cp-am-\n∂ A-\-¥Po-hn-Xw. A-Xp e-`n-®n°m≥ H-Sp-hn¬ \-dp-°n-Sm≥ \n-›s√-¶-n-¬ ]n-s∂ t]m-hm-\p≈-Xv bn®p. \-dp-°p In-´nb-Xv a-I-\m-bnITn-\-in-£-bp-sS \-c-I-Øn¬ amcp∂p. A-t∏mƒ hm-∏ a-I-t\m-Sp ]{X-am-Wv. aq-∂ma-Xv H-cn-S-an√. A-Xnd™p: \o sN-dp-∏-amWv. C-\nbpw \m¬ Po-hn-Xm-izm-k-Øn\pw hn-P{]-hm-N-I\p-sam-∂n-®v bp-≤-Øn¬ b-Øn-\pw a-\p-jy-\v kz¿-Kw e-`n]-s¶-Sp-°m≥ \n\-°v A-hk-cw et® a-Xn-bm-hq. a-t\m-tam-l-\-ßfm`n°pw. A-Xn-\m¬ Cu {]m-hiyw b kz¿-Ko-bm-\p-`q-Xn-I-sf-°p-dn-®v \o ho-´p Im-cy-߃ t\m-°n°-gnB-im-h-lam-b A-t\-Iw h¿-W-\bp-I; bp-≤-Øn-\v Rm≥ t]m-hmw. Iƒ Jp¿-B\pw {]-hm-N-I h-N-\]-t£, a-I≥ A-\p-h-Zn-®n√. C-Xp ßfpw \¬-Ip-∂p≠v. Xm-gv`m-K-ß-fkz¿-K-Øn-s‚ Im-cy-amWv; a-s‰n-eq-sS A-cp-hn-Iƒ H-gp-Ip-∂ B-cms¥-¶n-ep-am-bn-cp-s∂-¶n¬ ]-cn-Ka߃, a-Wn-am-fn-I-Iƒ Nm-cp-a-©Wn-°m-am-bn-cp∂p F-∂m-bn-cp- F F h-lm-_v ߃, kz-¿-W-sh-≈n N-j-I߃, ∂p aI-s‚ {]-Xn-I-cWw. a-s‰m-cp bp-≤th-f-bn¬ H-cmƒ {]-hmN-I-t\m-Sp tNm-Zn- ]-cn-ip-≤cm-b C-W-Iƒ, lq-dn-Iƒ, ]-g-߃, ®p, Xm-\n-t∏mƒ bp-≤w sN-bv-Xp sIm√-s∏- a[p-c ]m-\o-b-߃ XpS-ßn a-\p-jy-a-\- n-s‚ ´m¬ X-\n-s°-¥p e-`n-°p-sa∂v. kz¿Kw F- Im≥-hm-kn¬ sIm-≈m-Ø h¿-W-\-Iƒ. ∂m-bn-cp-∂p {]-hm-NI-s‚ a-dp-]Sn. Xn∂p-sIm- F√m-‰n\pw D-]-cn-bm-bn {k-„m-hn-s‚ Zn-hy≠n-cp-∂ Im-c-° ap-gp-h≥ Xn-∂pXo¿-°m≥ \n- Z¿i-\w. A-\p-`q-Xn-bp-sS ]m-c-ayw. Pohn-Xkm∂m¬ A-{Xbpw ssh-Ip-sa-∂p ]d-™v A-Xp ^eyw. H-cp IÆpw Im-Wm-ØXpw H-cp a-\ pw Zq-scsb-dn-™p c-Wm-¶-W-Øn-te-°v ]m- Nn-¥n-°m-Ø-Xpam-b A-\-¥m-\p-`q-Xn. Po-hn™pt]mb B tbm-≤m-hv c-‡-km£yw h- Xw A-hn-sS-s®-∂v F-Øn-bn-s√-¶n¬ F√mw ln-®p. \-„-Ønepw \m-i-Ønepw I-em-in-°pw. c-‡-km-£n-I-fp-sS \n-e kz¿-K-Øn¬ hfk-Xy-Øn¬ hn-iz-kn-°p-Ibpw kz¿-K-Ønsc D-∂-Xn-bn-em-Wv. {]-hm-NIs-‚ ASp°¬ \m-bn ]-cn-{i-an-°p-Ibpw sN-øm-\m-Wv k-Xy\n-∂v B bm-Ym¿Yyw ]Tn-® A-\p-bm-bn-Iƒ- hn-izm-kn \n¿-tZ-in-°-s∏-´n-´p-≈-Xv. ]-›m°p kw-i-b-ap-≠m-bn-cp-∂n√. B Zr-V-t_m- Øm-]hpw ]m-]-tam-N-\m-`y¿-Y-\-bpw kz¿-Kw [yw {]m-tbm-Kn-I-X-bn¬ {]-I-S-am-b-Xn-s‚ Nn- tX-Sepw kz¿-K-I-hm-Sw Xp-d-∂n-cn-°p-∂ Cu e {l-kz Nn-{X-ß-fm-WnXv. k-Xy-hn-izm-k-Øn- ]-hn-{Xam-k-Øn¬ [m-cm-fw sN-øm≥ {]-hm-N\pw kZv-I¿-am-\p-jvTm-\-Øn\pw {]-t_m-[-\- I≥ ]Tn-∏n-®n-´p≠v.

Iq-S-¸p-g I-c-I-hn-sªpNm-e-°p-Sn: s]m-cn-߬-°pØv Um-an-s‚ j-´-dp-Iƒ Xpd-∂-tXm-sS Iq-S-∏p-g X-S-bW I-c-I-hn-s™m-gp-In.-X-Sb-W I-hn-s™m-gp-Ip-∂ Im-gv-N Im-Wm≥ \n-c-h-[n t]-cm-Wv F-Øp-∂-Xv.-A-]I-S km-[y-X Iq-Sn-b-Xn-\m¬ A-[n-Ir-X¿ Pm-{K-X \n¿-tZi-hpw \-ev-In-bn-´p-≠v eq¿,-A-Xn-cv-]-]n-≈n tIm-S-t»cn,-sIm-c-´n Xp-S-ßn-b ]-©m-bØp-I-fn-epw Ir-jn \m-iw hym]-I-am-Wv.-sh-≈-s°-´v cq-£-amb-Xn-\m¬ hm-g-I-sf-√mw No™v \-in-°p-sa-∂m-Wv Ir-jn°m¿ ]-d-bp-∂-Xv. hr-jv-Sn {]-tZ-i-sØ I-\-Ø a-g-sb- Xp-S¿-∂v Um-ap-I-sf-√mw Xp-d-∂n-´-Xm-Wv Ir-jn \m-i-Øn\v Im-c-W-am-b-Xv.s]m-cn-߬°p-Øv Um-an-s‚ ap-gp-h≥ j-´dp-I-fpw sh-≈n-bm-gv-N-bpw ]-cam-h-h-[n D-b-c-Øn¬ X-s∂-bmWv Xp-d-∂n-´n-cn-°p-∂-Xv.-C-Xn\p ]p-d-ta tjm-f-bm¿ Um-an-s‚ j-´-dp-I-fpw D-b¿-Øn-bn-´p-≠v.

I-cn-Zn-\w B-N-cn-¡p-w Xr-iq¿: A¿-l-cm-b Ip-Spw-_ß-sf I-s≠-Øp-∂-Xn-\p-≈ am-\-Z-fiw \n-›-bn-°m-sX `£y-kp-c-£m-\n-b-aw \-S-∏m-Ip∂-Xn-s\-Xn-sc Cu am-kw 20\v A-Jn-te-¥ym-X-e-Øn¬ I-cn-Zn\w B-N-cn-°p-sa-∂v Hmƒ C¥y td-j≥ Uo-te-gv-kv A-tkmkn-tb-j≥ tZ-io-b sk-{I-´-dn t_-_n-®≥ aq-°m-S≥ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. A-SpØ am-kw 23\v sk-{I-t´-dn-b-‰v ]-Sn-°¬ D-]-hm-k-k-a-cw \-SØp-hm-\pw ]-cn-]m-Sn-bp-≠v. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ kwÿm-\ sk-{I-´-dn Pn cm-[m-Irjv-W-\pw ]-s¶-Sp-Øp.

I-©m-hpambn a-[y-h-b-kv-I³ A-d-kv-än ]m-e-°m-Sv: \-K-c-Øn¬ hn¬°m≥ sIm-≠p-h-∂ I-©m-hv s]m-Xn-I-fp-am-bn a-[y-h-b-kv-Is\ Su¨ t\m¿-Øv t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. ]m-e-°m-Sv \qd-Wn ]-´m-Wn-sØ-cp-hn¬ \mk¿ F-∂ anTm-bn \mk¿(45)s\-bm-Wv kn.sF sI Fw _n-Pp-hn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. hym-gm-gv-N cm-{Xn ]m-e-°m-Sv hn-Iv-tSm-dn-b tIm-f-Pn-\v k-ao-]-Øp-≈ Hm-h¿ {_n-Uv-Pn-\p Xm-sg \n-∂p-am-Wv C-bm-sf c-l-ky hn-h-c-Øn-s‚ A-Sn-kv-Ym-\-Øn¬ A-d-kv-‰v sNbv-X-Xv. C-bm-fp-sS ]-°¬ \n-∂v 250 {Kmw Xq-°w h-cp-∂ I-©mhpw ]n-Sn-s®-Sp-Øp. t^m-Wn-eq-sS _-‘-s∏-Sp∂-h-sc Su-Wn-s‚ hn-hn-[ `m-Kß-fn-te-°v h-cp-Øn-bm-Wv Cbmƒ I-©m-hv hn¬-]-\ \-S-Ønbn-cp-∂-Xv. C-Xp-Im-c-Ww B-cpw X-s∂ kw-i-bn-®n-cp-∂n-√. X-an-gv\m-´n-se D-kp-ew-s]-´n-bn¬ \n∂p-am-Wv I-©m-hv sIm-≠p-h-cp∂-sX-∂v C-bmƒ t]m-en-kn-t\mSv ]-d-™p. A-hn-sS 8000 cq-]-bv-

°v In-´p∂ H-cp Intem I©m-hv Chn-sS ]Øv {Kmw A-S-ßp∂ s]m-XnI-fm-°n H∂n-\v 300 cq- ] - b v - ° m- W v \m-k¿ hn¬-°p-∂-Xv. B-dv am-kw ap-ºp h-sc 100 cq-]bv-°v hn-‰n-cp-∂ s]m-Xn B-h-iy°m¿ Iq-Sn-b-tXm-sS-bm-Wv hn-e D-b¿-Øn-b-Xv. C-bmƒ ap-ºpw I©m-hv tI-kn¬ ]n-Sn-bn-em-bn B-dv am-kw P-bn¬ in-£ A-\p`-hn-®n-´p-≠v. Pp-Uo-jy¬ ^-kv-‰v ¢m-kv aPn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-˛2¬ lm-P-cm°n-b C-bm-sf dn-am≥-Uv sN-bvXp. kn.sF-°p ]p-d-sa Fkv.sF c-ho-{μ≥, F-kv.kn.]n.Ham-cm-b k-Xo-jv-Ip-am¿, \-ho≥ \n-iv-N¬, kn.]n.H-am-cm-b B¿ In-tjm¿ kw-L-Øn-ep-≠m-bncp-∂p.

tam-j-W-tI-kn {]-Xn-¡v aq-¶-c-hÀ-jw ITn-\-X-S-hv ]m-e-°m-Sv: N-{μ-\-K-dn¬ ]q-´n°n-S-∂ ho-´n¬ tam-j-Ww \-SØn-b-Xn-\v {]-Xn tIm-b-º-Øq¿ ]-√mw Xm-eq-°v, sN-t©-cn ]q-dm≠-]m-f-bw cm-k-∏≥ F-∂ cm-k°p-´n-sb aq-∂v h¿-j-hpw B-dv am-k-hpw ITn-\-X-S-hn-\pw 5000 cq-] ]n-g A-S-bv-°p-hm-\pw ]m-e°m-Sv Pp-Uo-jy¬ H-∂mw ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v (\-º¿ H-∂v) Fw kn‘p-X-¶w in-£n-®p. 2011 \-hw_¿ am-kw G-gn-\v cm-{Xn N-{μ-\K¿ A-tbm-[y-\-K-dn-se F®v.Un.F-^v.kn. _m-¶v am-t\-Pcm-bn-cp-∂ ku-ay-bp-sS ho-´n¬ \n-∂v 12 ]-h≥ kz¿-Æm-`-c-W߃ tam-j-Ww t]m-b-Xm-Wv tI-kn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. tam-j-W-ap-X-ep-Iƒ H-∂mw {]Xn cm-k-∏-s‚ Ip-‰-k-Ω-X-sam-gn {]-Im-cw tIm-b-º-Øq-cn¬ \n∂v D-cp-°n-b \n-e-bn¬ I-s≠-SpØn-cp-∂p. c-≠mw {]-Xn Ip-∏pkzm-an-sb sX-fn-hp-I-fp-sS A-`mh-Øn¬ tIm-S-Xn sh-dp-sX hn´p. I-k-_ t]m-en-kv A-t\z-jWw \-S-Øn-b tI-kn¬ t{]m-knIyq-j-\p-th-≠n A-kn- v ]ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ ]n t{]w\m-Yv lm-P-cm-bn.

Xr-iqÀ-þ h-S-¡p-t©-cn tdm-Uv]-Wn Xp-S-§n-bn-Ã; _-kv k-a-cw Xp-S-cp-¶p Xr-iq¿: tdm-Uv Sm-dn-ßv Xp-S-ßnbn-√; Xr-iq¿-˛-]m-e-°m-Sv tZ-iob-]m-X-bn¬ kz-Im-cy-_-kv ]Wn-ap-S-°n-s\- Xp-S¿-∂v bm-{X°m¿ C-∂-se-bpw h-e-™p. tdm-Uv Sm-dn-ßv Xp-S-ßm-sX _ p-Iƒ k¿-ho-kv \-S-Øn-s√∂ \n-e-]m-Sn¬ _- p-S-a-Iƒ Dd-®p \n-¬-°p-I-bm-Wv. hym-gm-gvN cm-{Xn ap-X¬ tdm-Uv ]-Wn XpS-ßm-\m-bn-cp-∂p Pn-√-I-e-Iv-S¿ Fw -F-kv -P-b hn-fn-®p-Iq-´n-b N¿-®-bn-se Xo-cp-am-\w. ]-Wn Xp-S-ßm-sX k¿-ho-kv B-cw-`n°n-s√-∂v _- p-S-a-I-fpw hy‡-am-°n-bn-cp-∂p. hym-gm-gv-N ssh-Io-´v I-cm-dpIm-c≥ Ip-sd sXm-gn-em-fn-I-fpw D-tZym-K-ÿ-cp-am-bn F-Øn-bncp-∂p-sh-¶n-epw I-\-Ø-a-g aq-

hn-Úm-\-am-Xm ]-²-Xn-¡v Xp-S-¡-am-bn sIm-√-t¶m-Sv: ]-√m-hq¿ K-h. F¬.-]n kv-Iq-fn¬ H-cp ]p-Xn-b ]-≤-Xn-°p-Iq-Sn Xp-S-°-am-bn. Ip-´n-I-fp-sS A-Ω-am-sc hm-b-\bp-am-bn _-‘-s∏-Sp-Øp-I F∂ e-£y-tØm-sS kv-Iqƒ h-nZym-cw-Kw I-em-km-ln-Xy-th-Znbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn-em-Wv hn⁄m-\-am-X ]-≤-Xn-bv-°v Xp-S°w Ip-dn-®-Xv. 100 A-Ω-am-sc Aw-K-ß-fm°n {]-h¿-Ø-\ D-Zv-Lm-S-\w Iem-a-fi-ew ap≥ sk-{I-´-dn F≥ cm-[m-Ir-jv-W≥ \m-b¿ \n¿-h-ln-®p. {]-i-kv-X km-lnXy-Im-c≥ _n kn tam-l≥ A[y-£-X h-ln-®p. tZ-io-b A[ym-]-I A-hm¿-Uv tP-Xm-hv F lm-dq¨, _n Ko-X, Sn C ssj-a, B¿ im-¥-Ip-am-c≥, F¬ KoXp kw-km-cn-®p.-

ew ]-Wn Xp-S-ßm-\m-bn-√. c≠p Zn-h-k-am-bn I-\-Ø a-g-XpS-cp-I-bm-Wv. a-g am-dn-\n-ev-ImsX ]-Wn Xp-S-ßm-\m-In-s√-∂ \n-e-]m-Sn-em-Wv I-cm-dp-Im-c-\pw D-tZym-K-ÿ-cpw. tdm-Un-se- sh-≈-s°-´v am‰m-sX Sm-dn-Mv \-S-Øn-bm¬ tdmUn-\v B-bp- p-≠m-hn-s√-∂pw sh-dp-sX ]-gn-tIƒ-t°-≠n-h-cpsa-∂p-am-Wv I-cm-dp-Im-cp-tS-bpw D-tZym-K-ÿ-cp-tS-bpw \n-e-]m-Sv. a-g-b-Øp Sm-dn-Mv \-S-Øm-hp-∂ _n-‰p-an≥ F-a¬-j≥ D-]-tbmKn-®v Ip-gn-I-f-S-°m≥ {i-aw \-SØm-sa-¶n-epw km-Zm sa-°mUw Sm-dn-Mv \-S-Øm-\m-Wv Xo-cpam-\w. A-Xn-\m-I-s´ a-g A-\p-h-Zn°p-∂n-√. a-g Xp-S-cp-∂ km-l-N-

cy-Øn¬ ]-Wn \-S-Øm-\m-hns√-∂v t_m-[y-am-b Pn-√-I-e-IvS¿ Fw -F-kv -P-b _- p-Sp-a-Isf hn-fn-®v k¿-ho-kv ]p-\-cm-cw`n-°m≥ A-\p-\-bw N¿-® \-SØn-sb-¶n-epw D-S-a-Iƒ h-g-ßnbn-√.kz-Im-cy _-kv K-Xm-K-Xkv-Xw-`-\w In-g-°≥ ta-J-e-bnse P-\-ß-fp-sS Po-hn-Xw Zpx- l-am-°n. sN-dp-h-≠n-I-sf-bmWv A-Xym-h-iy-°m¿ {]-tbm-P\-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. C-Xn-\m-I-s´ h≥-Xp-I Nm¿÷m-bpw \¬-tI-≠n-h-cp-∂p. ag am-dn \n-∂m-te Sm-dn-Mv \-SØm-\m-Iq F-∂ ÿn-Xn C-\nbpw F-{X Zn-h-kw _-kv k-a-cw Xp-S-cp-sa-∂ Im-cy-Øn¬ B-i¶ kr-jv-Sn-®n-cn-°-bm-Wv.C-Xn\n-sS ]-´n-°m-Sv-˛-]o-®n dq-´n-epw

]p-Xn-b {]-Xn-k-‘n kr-jv-Sn-®n´p-≠v. C-hn-tS-bpw ]-Wn Xp-Sßm≥ I-cm-dp-Im-c≥ X-øm-dm-bn´n-√. H≥-]-Xp-tIm-Sn Nn-e-hn¬ sa-°m-Uw Sm-dn-ßn-\m-Wv Icm¿. I-cm-dm-I-s´ aq-∂v h¿-jw ap-ºv \¬-In-b-Xm-Wv. hm-´¿ AtXm-dn-‰n-bp-sS ss]-∏v am-‰¬ \S-]-Sn ssh-In-b-Xm-Wv ]-Wn \-SØm-\m-Im-Ø km-l-N-cy-ap≠m-°n-b-Xv. km-[-\-hn-e Iq-´n-b km-lN-cy-Øn¬ F-Ãn-ta-‰v ]p-Xn-b \n-c-°n¬ ]p-Xp-°n-In-´-W-sa∂m-Wv I-cm-dp-Im-c-s‚ ]p-Xn-b B-h-iyw. B-h-iyw D-∂-bn-®v I-cm-dp-Im-c≥ F≥-Pn-\o-b¿am¿-°v I-Øv \¬-In-bn-´p-≠v. C°m-cy-Øn¬ H-cp- Xo-cp-am-\-saSp-°m≥ I-gn-™n-´n-√.

{In-¡-än-s\ t{]mÂ-km-ln-¸n-¡m³ Pn-Ãm {In-¡-äv A-tkm-kn-tb-j-³ cw-K-¯v Xr-iq¿: Pn-√-bn¬ {In-°-‰ns‚ h-f¿-® ap-∂n¬ I-≠v {In°-‰v ]-cn-io-e-\-tI-{μ-߃ B-cw-`n-°p-∂p. Pn-√m {In-°-‰v A-tkm-kn-tb-j-s‚ t\-XrXz-Øn¬ B-dv {]m-tZ-in-I tIm-®nMv sk‚-dp-I-fm-Wv XpS-ßp-I. Ip-∂w-Ip-fw K-h. t_m-bv-kv ssl-kv-Iqƒ {Ku≠v, I-bv-]-aw-K-ew ^n-j-do-kv {Ku-≠v C-cn-ßm-e-°p-S Km‘n ]m¿-°v {Ku-≠v, h-S-°mt©-cn t_m-bv-kv ssl-kvIqƒ {Ku-≠v, ssI-∏-d-ºv ]©m-b-Øn-\v Io-gn-ep-≈ ap≠q-cn-se {Ku-≠v F-∂n-hn-Sß-fn-em-bn-cn-°pw ]-cn-io-e-\ku-I-cyw H-cp-°p-I. Pn-√m {In-°-‰v A-tkm-kn-

tb-j-s‚ ]m-\-en-ep-≈ tIm®p-am-cm-bn-cn-°pw ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-I. ]-cn-io-e-\w ku-P\y-am-bn-cn-°pw.Iq-Sm-sX Pn√m-X-e kv-Iqƒ {In-°-‰v Sq¿-Æsa‚ v kw-L-Sn-∏n-°pw. G-gv ta-J-e-I-fn-em-bn \-S°p-∂ {]m-tZ-in-I a-¬k-c߃-°p-ti-j-am-bn-cn-°pw \K-c-Øn¬ ss^-\¬ a-¬k-cw \-S-°p-I. tI-c-f kn-e-_-kv, kn.-_n.-F-kv.-C, sF.-kn.-Fkv.C kv-Iq-fp-I-fp-sS {]-Xn-\n[n-Iƒ sk-an-\m-dn¬ ]-s¶-Sp°pw. {In-°-‰v A-tkm-kn-tbj≥ kw-ÿm-\ ssh-kv {]-knU‚ v k-b-Zv kn-bm-hp-±o≥ skan-\m¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kw-ÿm-\ kv-Iqƒ {In-°-‰v I-

Ωn-‰n sN-b¿-am-\pw {In-°-‰v Atkm-kn-tb-j≥ kw-kv-Ym-\ ssh-kv {]-kn-U‚p-am-b tdm¶v-fn≥ tPm¨ ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øpw. Sq¿-Æ-sa‚n¬ ]-s¶-Sp-°p∂ hn-Zym¿-Yn-I-fp-tS-bpw A-hsc sIm-≠p-h-cp-∂ Im-bn-Im[ym-]-I-s‚-bpw Nn-e-hp-Iƒ tI-c-f {In-°-‰v A-tkm-kn-tbj≥ h-ln-°pw. hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ sk-{I-´-dn tPmkv t]mƒ sI, sI.-kn.F {]-Xn\n-[n A-Uz. {]-tam-Zv, kv-Iqƒ {In-°-‰v Hm¿-K-ss\-knw-Kv IΩn-‰n I¨-ho-\¿ k-Rv-P-bv F B¿, tPm. -I¨-ho-\¿ k-t¥mjv ta-t\m≥ ]-s¶-Sp-Øp. hn-hc-߃-°v: 944700-2455.


{]mtZ-inIw

3 B-K-kv-Xv 2013 i\n

]cn-]mSn

„Xr-iq¿ Xm-eq-°v Hm-^o-kv

tIm¨-^-d≥-kv lmƒ: Xriq¿ Xm-eq-°v hn-I-k-\ k-anXn tbm-Kw-˛ cm-hn-se 10.30 „Xr-iq¿ ap-≠-t»-cn lmƒ: tI-c-f tIm¨-{K-kv Pn-√m ktΩ-f-\w-˛ D-®-°v 2.00 „Nm-e-°p-Sn ku-Øv P-Mvj≥: \n-‰-P-em-‰n≥ I-º-\n-bpsS \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v im-kv-{X km-ln-Xy ]-cn-j-Øv Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ {]-Xn-tj-[ kw-K-aw-˛ D®-Xn-cn-™v 3.00 „Nm-e-°p-Sn: Xn-cp-ap-Sn-°p-∂v h-\n-X D¬-∏-∂ hn-X-c-W tI{μ-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w-˛-a-{¥n kn F≥ _m-e-Ir-j-W≥-˛ ssh-Io-´v 5.30

Adnbn-¸pIÄ

B-tcm-KykÀ-hI-em-im-e-bv¡v _-Ô-an-à Xr-iq¿: tI-c-f B-tcm-Ky k¿Δ-I-em im-e-bp-sS Aw-Ko-Imcw D-s≠-∂ hym-tP-\ sa-Un°¬/]m-cm-sa-Un-°¬ tIm-gvkp-I-fn-te-°v Nn-e ÿm-]-\ ߃ \-S-Øp-∂ {]-th-i-\ Øn-\v k¿-Δ I-em-im-e-b p-sS Aw-Ko-Im-cw C-s√-∂v c-Pn-kv{Sm¿ A-dn-bn-®p. C-Ø-c-Øn¬ {]-th-i-\w B-sc-¶n-epw t\-Sp∂p-sh-¶n¬ A-Xn-s‚ ]q¿-Æ D-Ø-c-hm-Zn-Øzw {]-th-i-\w t\-Sp ∂-h¿-° am-{X-am-bn-cn°pw .k¿-Δ-I-em-im-e Aw-Ko I-cn-®n-´p-≈ tIm-tf-Pp-I-fp-tSbpw tIm-g v-kp-I-fp-tS-bpw hn-iZ hn-h-c-߃ B-tcm-Ky k¿-ΔI-em-im-e sh-_v ssk-‰n¬ (www.kushac.in) D-≠v.

te-ew am-än-h-¨p

Nm-e-°p-Sn: Nm-e-°p-Sn t^m-dÃv Sn-º¿ sU-t∏m-bn¬ 5\v \-SØm-\n-cp-∂ tX-°v X-Sn-I-fp-sS s]m-Xp-te-ew Nn-e km-t¶-XnI Im-c-W-Øm¬ am-‰n-h-®-Xmbpw ]p-Xn-b Xn-ø-Xn ]n-∂o-Sv A-dn-bn-°p-sa-∂pw sU-t∏m Hm^n-k¿ A-dn-bn-®p.

kss¹tIm daZm³-þ-Hm-Ww _-kmÀ Xp-d-¶p Xr-iq¿ i-‡≥ {Ku-≠n¬ Cu h¿-j-sØ dw-km≥-˛-HmWw D-’-h-tØm-Sp-_-‘n-®p≈ k-ssπ tIm-bp-sS sa-t{Sm ]o-∏nƒ-kv _-km¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. N-S-ßn¬ tX-d-ºn¬ cm-a-Ir-jvW≥ Fw.F¬.F. A-[y-£-X h-ln-®p. ta-b¿ sF ]n t]mƒ B-Zy hn¬-∏-\ \-S-Øn. tIm¿]-td-j≥ Iu¨-kn-e¿ \m≥kn A-°-c-∏-‰n, hn-hn-[ cm-jv-{Sob I-£n t\-Xm-°-fm-b Fw hn Ip-cy≥, Kn-cn-P≥, ]n sI jmP≥, Fw hn-P-b≥, k-ssπ-tIm D-tZym-K-ÿ¿ ]-s¶-Sp-Øp. sN-dp-]-b¿, D-gp-∂v, ]-cn-∏v, sh-≈-∏-b¿, Xp-h-c-∏-cn-∏v, ap-fIv, a-√n, ]-©-km-c, A-cn (P-b), A-cn(Ip-dp-h), ]-®-cn Xp-S-ßn-b \n-tXym-]-tbm-K km-[-\-߃ k-_v-kn-Un \n-c-°n¬ _-kmdn¬ e-`n-°pw. H-cp en-‰¿ sh-fns®-Æ-°v 62 cq-]-bm-Wv hn-e. CXp Iq-Sm-X a-‰v D¬-]-∂-ß-fpw an-X-am-b \n-c-°n¬ C-hn-sS e-`n°pw. tlm¿-´n Iƒ-®¿ tIm¿-∏Xr-iq¿ i-‡≥ {Ku-≠n¬ daZm≥-˛-Hm-Ww _-km-dn-s‚ D-Zv-Lm-S-\-Øn-\p ti-jw a{¥n td-j-s‚ ]-®-°-dn hn-]-W-\ kn F≥ _m-e-Ir-jv-W≥ _-km¿ k-μ¿-in-°p∂p. ta-b¿ sF ]n t]mƒ k-ao]w tI-{μw B-K-Ãv A-©v ap-X¬ Xr-iq¿: P-\-߃-°v Kp-W-ta- _-≤-am-sW-∂pw A-Xn-\p-≈ \- P≥-kn-Iƒ ap-tJ-\ {]-tXy-I N- _-km-dn-t\m-S-\p-_-‘n-®v {]∑-bp-≈ \n-tXym-]-tbm-K km-[- S-]-Sn-I-fp-sS `m-K-am-bm-Wv dw- ¥-Iƒ Xp-d-°p-∂-sX-∂pw k- h¿-Ø-\-am-cw-`n-°pw. _-km¿ \-߃ Ip-d-™ hn-e-bv-°v e-`y- km≥-˛-Hm-Ww Xp-S-ßn-b B- l-I-c-W a-{¥n kn F≥ _m-e- sk-]v-Xw-_¿ 15 h-sc {]-h¿Øn-°pw. am-°m≥ k¿-°m¿ {]-Xn-⁄m tLmj th-f-Iƒ k¿-°m¿ G- Ir-jv-W≥ ]-d-™p.

]-cn-io-e-\ Iymw-]v

Xr-iq¿: kw-ÿm-\ ]-´n-I-PmXn-˛-h¿-K hn-I-k-\ tIm¿-]-tdj≥ ]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-K-Øn¬s∏-´-h¿-°m-bn kz-bw-sXm-gn¬ hm-bv-] \¬-Ip-∂p. ]-c-am-h-[n hm-bv-]m Xp-I 1.5 e-£w cq-]bm-Wv. hm-bv-]m Im-em-h-[n A©p-h¿-jw. A-t]-£-I-cp-sS {]m-bw 18\pw 50\pw C-S-bn-embn-cn-°pw. A-t]-£-I-cp-sS hcp-am-\w {Km-a-ß-fn¬ 81000 cq-]bpw \-K-c-{]-tZ-i-Øv 1,03,000 cq]-bn-epw Xm-sg-bm-bn-cn-°-Ww. hm-bv-]-Xp-I-bv-°v B-\p-]m-XnI-am-b D-tZym-K-ÿ Pm-ay-tam h-kv-Xp Pm-ay-tam \¬-Ip-∂h¿-°p am-{X-ta \¬-Ip-I-bp≈q. A-t]-£m t^m-d-hpw hni-Z-hn-h-c-ß-fpw Xr-iq¿ Su¨ lmƒ tdm-Un-ep-≈ tIm¿-]-tdj-s‚ Pn-√m Hm-^o-kn¬ e-`n°pw. t^m¨-˛ 0487 2331556.

Wv ta¬-°p-c X-I¿-∂p. sXt°-°-c-bn¬ ssh-Zyp-Xn Im-epIƒ ho-Wv ssh-Zyp-Xn _-‘w XS- -s∏´p. B-tcm-Z tPm-kn-s‚ ho-Sn-\p ap-I-fn¬ acw ho-Wv ho-Sv X-I¿∂p. Im-f-°-√v ]q-Δ-Øp-°m-c≥ tPm-Wn, ]-∏m-Øn N-{μ≥, A-ø∏≥, ]p-fn-t©m-Sv a-S-hm-°-c tam-l-\≥, ]-≈n-°p-∂v ap-´-Øv tPm-Wn F-∂n-h-cp-sS ho-Sp-Ifpw acw ho-Wv X-I¿-∂p. F-d-h°m-Sv am-{º a-Wn-bp-sS ho-Sn-\p ap-I-fn¬ sX-ßp ho-Wv ho-Sv ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂p. sN-dphƒ tXm-´-Øn¬ tKm]n-bp-sS ho-Sv sX-ßv ho-Wv `m-Kn-I-am-bn X-I¿-∂p. h-c-¥-c-∏n-≈n¬ tX-°p-a-cw

ho-Wv ssh-Zyp-Xn-_-‘w hn-t—Zn-°-s∏-´p. Cu {]-tZ-i-ß-fnse-√mw hym-gm-gv-N cm-{Xn ap-X¬ ssh-Zyp-Xn _-‘w hn-t—-Zn-°s∏-´ \n-e-bn-em-Wv. C-∂-se ]pe¿-s®-bp-≠m-b i-‡-am-b Im‰n¬ sIm-Sp-ß-√q-cn¬ hym-]-I \m-i-\-„w. A-©v ho-Sp-I-fpw Hcp Hm-t´m-dn-£-bpw X-I¿-∂p. ta-Ø-e Ip-≠w-Ip-fw `m-K-sØ in-h-t£-{X-Øn-\v k-ao-]w XmWn-b-Øv k-\n-en-s‚ ho-Sn-\v apI-fn¬ tX-°v a-cw ho-Wv ta¬°p-c \n-ew ]-Xn-®p. ho-´p-ap-‰Øv \n-dp-Øn-bn-´n-cp-∂ Hm-t´m-dn£-bpw X-I¿-∂p. ssX-]-d-ºn¬ tKm-]m-e-Irjv-W-s‚ ho-Sn-\p ap-I-fn¬ πmhv ho-Wv ho-Sv ]q¿-W-am-bpw X-

I¿-∂p. A-©-e-ti-cn [-\p-jv, a-Xn-e-I-Øv ho-´n¬ \u-jm-Zv F-∂n-h-cp-sS ho-Sp-I-fpw a-c߃ ho-Wv \n-ew-]-Xn-®p. in-ht£-{X ]-d-ºn-se h-en-b C-e™n-a-cw I-S-]p-g-In ho-sW-¶nepw t£-{X-Øn-\v tI-Sv ]-‰n-bn√. sIm-Sp-ß-√q¿ H sI tbm-Kw B-ip-]-{Xn-°v ]-Sn-™m-dv h-iw Xm-a-kn-°p-∂ Ip-‰n-∏-d-ºn¬ cmtP-iz-cn t_m-kn-s‚ ho-Sn-\v apI-fn¬ sX-ßv ho-Wvho-Sv X-I¿∂p. sh-≈n-bm-gv-N ]p-e¿-s® \m-ep-a-Wn-tbm-sS ho-in-b-Sn-® Im-‰m-Wv A-]-I-S-ß-fp-≠m-°nb-Xv. sIm-Sp-ß-√q¿ X-l-kn¬Zm¿ Sn Fw tPm¨-k-s‚ t\-XrXz-Øn¬ d-h-\yq D-tZym-K-ÿ¿ A-]-I-S-ÿ-ew k-μ¿-in-®v \m-

Hm-^n-kn-\v t\-sc t_mw-t_-dv: F-kv.Un.]n.sF. {]-hÀ-¯-IÀ {]-IS-\w \S-¯n

inÂ-¸-im-e \-S-¯n

F-kv.Un.]n.sF. kwÿm-\ Hm-^n-kn-\v t\-sc \-S-∂ B-{I-a-W-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v s]-cp-ºn-em-hnepw tN-e-°-c-bnepw \-S-∂ {]-I-S-\߃

]p-Xp-°m-Sv: sIm-S-I-c tªm-°v ]-©m-b-Øn-se kw-tbm-Pn-X \o¿-Ø-S ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-ambn G-I-Zn-\ in¬-∏-im-e \-SØn. tªm-°v ]-©m-b-Øv lmfn¬ \-S-∂ in¬-]-im-e Fw.F¬.F. kn c-ho-{μ-\m-Yv DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw sI in-hc - m-a≥ A-[y-£X - h-ln-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw kp-\nX ]p-jv] - ≥, s{]m-PŒ - v U-bd - Œ - ¿ ]n Un ^n-en-∏v, hn F-kv tPm-jn, jm-Pn tPm¿-Pv kw-km-cn-®p.

Xr-iq¿: F-kv.Un.]n.sF. Bÿm-\ a-μn-c-Øn-\v t\-sc C-cp´n-s‚ a-d-hn¬ km-aq-ly-t{Zm-lnIƒ t_mw-s_-dn-™-Xn¬ {]Xn-tj-[n-®v Xr-iq¿ a-fi-ew IΩn-‰n \-K-c-Øn¬ {]-I-S-\w \-SØn. ssh-Io-´v \m-e-c-°v Xriq¿ du-≠n¬ \-S-Øn-b {]-I-S\-Øn-\v a-fi-ew sk-{I-´-dn A≥-km¿ Im-f-tØm-Sv, A–p¬ I-cow, Ip-™n-tam≥, A_q-_-°¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. F-kv.Un.]n.sF. tXm-∂q¿°-c, tN-e-t°m-Sv, ]-c-°m-Sv

{_m-©v I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ tN-e-°-c-bn¬ {]-Xn-tj[ {]-I-S-\w \-S-Øn. a-fi-ew IΩn-‰n-bw-Kw A-–p-≈-Ip-´n, l°nw ]n Fw, {_m-©v {]-knU‚p-am-cm-b A-^v-k¬ sI, l°nw tN-e-t°m-Sv, sI sI D-Ω¿ t\-Xr-Xzw \¬-In hm-Sm-\-∏-≈n ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n {]-I-S-\w \-S-Øn.] -- -©mb-Øv tPm. sk-{I-´-dn ^-hm-kv, jm-Z-Øv, ss^-k¬ t\-Xr-Xzw \¬-In. h-S-t°-°m-Sv ]-©m-b-Øv I-

Xm-eq-¡v B-ip-]{Xn kq-{]-−n-s\ amän Ip-∂w-Ip-fw: \-K-c-k-` `-c-Ww ssI-bm-fp-∂ tIm¨-{K-kn-se A-`y-¥-c I-em-]-sØ Xp-S¿-∂v sN-b¿-am-s‚ I-tk-c-bv-°v ]n-dsI Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn kq-{]≠n-t‚-bpw I-tk-c sX-dn-®p. B-ip-]-{Xn-bn-se Po-h-\-°m-cpsS kw-L-S-\-Iƒ X-Ωn-ep-≠mb tN-cn-t∏m-cpw kq-{]-≠v tUm. Sn B¿ tc-J-bp-sS ÿm-\- N-e\-Øn-\v Im-c-W-am-bn. a-g-°m-e ]q¿-Δ tcm-K-ß-fpsS {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\-ßep-sS `m-K-am-bn ss{U-tU Uyq´n-bn-em-bn-cp-∂ Po-h-\-°m¿-°v H-∏n-Sm≥ lm-P¿ ]p-kv-X-Iw \¬-Im-Ø-Xn-s\ sNm-√n Po-h\-°m¿ X-Ωn¬ X¿-°w \n-e-\n-

∂n-cp-∂p. `-c-W-]-£ bq-Wn-b\n¬s∏-´ Hm-^n-kv Po-h-\-°mcn lm-P¿ ]p-kv-X-Iw am-‰n-sh-®Xm-Wv {]-iv-\-am-b-Xv. B-ip-]{- Xn kq-{]-≠v kq-£nt°-≠ lm-P¿ ]p-kvX - I - w Po-h\-°m-cn ssI-h-iw sh-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Po-h-\-°m¿ kq-{]-≠ns\ sL-cm-thm sN-bv-Xn-cp-∂p. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-K-c-k-` Btcm-Ky-ÿn-cw k-an-Xn A-[y-£\m-b sI hn Ko-h¿ C-Ss - ∏-´v lmP¿ ]p-kvX - I - w kq-{]-≠n-\v ssIam-dm≥ Po-h-\-°m-cn-°v \n¿-t±iw \¬-Ip-Ib - pw sN-bvX - p. C-tXm-sS `-c-W-]-£ bq-Wnb-s‚ I-Æn-se I-c-Sm-b kq-{]≠n-s\ ÿ-ew am-‰m≥ {i-aw B-

cw-`n-®p.\-K-c-k-`-bn-se tIm¨{K-kv {Kq-∏n-kw ap-dp-In-b-tXmsS B-tcm-Ky-ÿn-cw k-an-Xn A[y-£-s‚ F-Xn¿-tN-cn-bn-ep-≈ D-∂-X t\-Xm-hn-s\ Iq-´p ]n-Sn®m-Wv kq-{]-≠n-s\ ÿ-ew am‰n-b-Xv. B-ip-]-{Xn h-f-∏n¬ \n-∂v {]-k-h-hm¿-Uv \n¿-am-W-Øn-\mbn \-K-c-k-`-bp-sS-bpw kq-{]≠n-t‚-bpw A-\p-a-Xn-bn-√m-sX a-cw ap-dn-®v am-‰n-b-Xn-s\ Xp-S¿∂v kq-{]-≠v t]m-en-kn¬ ]-cmXn \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xpw ÿm\-N-e-\-Øn-\v Im-c-W-am-bn-´p≠v. kq-{]-≠m-bn-cp-∂ tUm. Sn B¿ tc-J-sb ]-´m-ºn-bn-te-°mWv ÿ-ew am-‰n-bn-´p-≈-Xv.

F-bÀ tlm¬: hm-l-\-§-fp-sS ^n-äv\-kv I-em-Im-c³-amÀ hr-£-ss¯-IÄ \-«p kÀ-«n-^n¡-äv d-±m¡p-sa-¶v BÀ.Sn.H. ]p-Xp-°m-Sv: {]-Ir-Xn-bp-sS kwXr-iq¿: tam-t´m¿ hm-l-\-ßfn¬ F-b¿-tlm¨ D-]-tbm-Kn®m¬ hm-l-\-ß-fp-sS ^n-‰v-\kv k¿-´n-^n-°-‰v d-±m-°p-∂Xpƒ-∏-sS-bp-≈ \-S-]-Sn-I-sf-Sp°p-sa-∂v do-Pn-\¬ {Sm≥-kvt]m¿-´v Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. s]m-Xp-P-\-߃-°v A-kuI-cy-ap-≠m-°p-∂-hn-[w i-_v-Z-

]n-Sn-In-«m-¸p-Ån-bm-b _n.sP.]n. {]-hÀ-¯-I³ A-d-ÌnÂ

߃ ]p-d-s∏-Sp-hn-°p-∂ tlmWp-Iƒ L-Sn-∏n-®p-≈-Xp-am-b hl-\-߃-s°-Xn-sc I¿-i-\ \-S]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂pw B¿.Sn.H. A-dn-bn-®p. \n-b-a-{]-Im-cw 85 ap-X¬ 105 U-kn-_¬ h-sc i-_vZw ]p-d-s∏-Sp-hn-°p-∂ tlm-WpIƒ am-{X-ta hm-l-\-ß-fn¬ A\p-h-Zn-°p-I-bp-≈p.

c-£-W-Øn-\p th-≠n I-em-Imc≥-am-cp-sS Iq-´m-bv-a-bm-b '\∑' ]p-Xp-°m-Sv ta-J-e I-Ωn-‰nbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn-¬ \-£{X-h-\w ]-≤-Xn \-S-∏n-em-°n-. F-®n-∏m-d ss{S-_¬ bp.]n kvIq-fn-em-Wv hr-£-ß-fp-sS ssXIƒ \-´v I-em-Im-c-∑m¿ am-Xr-I Im-Wn-®-Xv.

Ωn-‰n {]-IS- \ - w \-SØ - n. ]-©m-bØv I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v A-–p¬ d-km-Jv A-jvd - ^ - n, ap-kvX - ^ - , _jo¿, A-\k - v t\-Xr-Xzw \¬-In. F-kv.Un.]n.sF. ]p-∂-bq¿°p-fw ]-©m-b-Øv I-Ω-‰n-bp-sS B-`y-ap-Jy-Øn¬ {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w \-S-Øn. A-≠-tØm-Sv \n-∂pw B-cw-`n-® {]-I-S-\w a-∂ew-°p-∂v In-W¿ sk‚-dn¬ kam-]n-®p. {]-I-S-\-Øn-\p ]-©mb-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v kpss_¿ sF-\n-°¬, du-^¬, Sn Fw a-Po-Zv, sI Fw km-Zn-Jv,

sI ip-°q¿ t\-{X-Xzw \¬-In. F-kv.Un.]n.sF. I-S∏ - p-dw ]©m-b-Øv I-Ω-‰n-bp-sS B-`napJy-Øn¬ A-©-ßm-Sn sk‚dn¬ {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w \-SØn. {]-IS- \ - Ø - n-\p lp-ssk≥ X-߃, a-\m-^v Nm-en¬, jm-Pn sXm-´m-∏v t\-{X-Xzw \¬-In. Nm-h-°m-Sv \-S-∂ {]-I-S-\Øn-\v jw-kp-±o≥, Z¿-th-iv t\Xr-Xzw \¬-In. ]p-∂-bq-cn¬ \S-∂ {]-I-S-\-Øn-\v A-Iv-_¿ FS-°-gn-bq¿, _-jo¿, jm-^n F-S°-gn-bq¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

Bw-_p-e³-kn-\v A-a-nX NmÀ-Pv: Po-h-\-¡mÀ-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-¡-W-sa-¶v Fw.]n. Xy-iq¿: sa-Un-°¬ tIm-f-Pnse Bw-_p-e≥-kv ku-I-cyw D]-tbm-K-s∏-Sp-Øp-∂ tcm-Kn-Ifn¬ \n-∂pw A-an-X Nm¿-÷v Cu-Sm-°p-∂ Po-h-\-°m¿-s°Xn-sc A-®-S-° \-S-]-Sn kzo-I-cn°-W-sa-∂v ]n sI_ -- ---- n--Pp Fw.]n. B-h-iy-s∏-´p. K-h.B-ip-]-{Xn-bn-se Bw_p-e≥-kp-Iƒ In-tem-ao-‰-dn-\v 14 cq-] am-{X-ta Cu-Sm-°m-hpsb-∂ \n¿-t±-iw a-dn-I-S-∂v tcmKn-I-fn¬ \n-∂v Po-h-\-°m¿ Aan-X Nm¿-÷v Cu-Sm-°p-I-bpw Iy-Xy-am-b _n¬ \¬-Im-Xn-cn°p-I-bpw sN-øp-∂-Xv {i-≤bn¬-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Fw.]n. C-ß-s\ {]-Xn-I-cn-®-Xv. ]m-e-°m-Sv Pn-√-bn-se km-[m-cW-°m-cm-b tcm-Kn-I-fm-Wv CØ-c-°m-cp-sS h-e-bn¬ Iq-SpXem-bn Ip-S-ßp-∂-Xv. tcm-Kn-I-fn¬ \n-∂v Cu-Smt°-≠ an-\n-aw Nm¿-÷v, Intem-ao-‰¿ Nm¿-÷v F-∂n-h IyXy-am-bn tcm-Kn-Iƒ-°v Im-Wmhp-∂ hn-[-Øn¬ B-_p-e≥kp-I-fn¬ {]-Z¿-in-∏n-°p-∂-Xn\pw, B-ip-]-{Xn hn-I-k-\ k-anXn-bp-sS t]-cn¬ c-io-Xv \¬-Ip-

s]cp-¶mÄ In-äv hn-Xc-Ww \S-¯n ]-gp-∂m-\: ]-gp-∂m-\ sh-fn-®w Nm-cn-‰-_nƒ {S-kv-‰n-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ s]-cp-∂mƒ In-‰v hn-Xc-Ww \-S-Øn. Ip-´n-Iƒ-°pw \n¿-[-\-cm-b Ip-Spw-_-߃-°pw h-kv-{X-ß-fS-ßn-b In-‰m-Wv hn-X-c-Ww sNbv-X-Xv. {]-kn-U‚ v ap-l-Ω-Zv-Ip-

´n A-[y-£-X h-ln-®p. sk-{I-´dn _-°¿, I-_o¿, Pm-_n¿ kwkm-cn-®p. t]m-]p-e¿ {^-≠v G-cn-b sk-{I-´-dn l-ao-Zv, ]-gp-∂m-\ bq\n-‰v {]-kn-U‚ v \-hm-kv, Nm-cn-‰_nƒ {S-Ãv Aw-K-ß-fm-b ap-^oZv, _-jo¿ ]-s¶-Sp-Øp.

i-\-„-߃ hn-e-bn-cp-Øn. Ip-∂w-Ip-fw I-ºn-∏m-e-Øv I-\-Ø a-g-bn¬ a-cw I-S-]p-g-In ho-Sv X-I¿-∂p. I-ºn-∏m-ew Ip‰ym¬-Rm¬ h-Sm-t»-cn tNm-gn aI≥ tI-i-h-s‚ ho-Sm-Wv X-I¿∂-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s® aqt∂m-sS I-\-Ø-a-g-bn-em-Wv Ab¬-hm-kn-bp-sS ]-d-ºn-se h≥ tX-°p-a-cw I-S-]p-g-In ta¬-°qc-bn-te-°v ]-Xn-®-Xv. Hm-Sp-ta™ ta¬-°q-c `m-Kn-I-am-bn XI¿-∂p. Cu k -- -a-bw ho-´n-ep-≠mbn-cp-∂ tI-i-h≥, `m-cy tim-`\, a-°-fm-b in-ev-], Zr-iy F∂n-h¿-°v Hm-Sv ho-W-Xn-s\-ØpS¿-∂v \n- m-c ]-cn-t°-‰p. Fw.F¬.F. _m-_p. Fw. ] --- men-t»-cn ÿ-ew k-μ¿-in-®p.

a-g-s¡-Sp-Xn: Pn-Ã-bn 14.93 tIm-Sn-bp-sS \m-i-\-jv-Sw Xr-iq¿: Pn-√-bn¬ a-g-s°-Sp-Xnsb Xp-S¿-∂v 14.93 tIm-Sn-bp-sS \m-i-\-jv-S-ap-≠m-b-Xm-bn Pn√m I-f-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. I-gn™ 24 a-Wn-°q-dn-\p-≈n¬ 51.8 sk‚o-ao-‰¿ a-g-bm-Wv Pn-√bn¬ tc-J-s∏-Sp-Øn-b-Xv. 471.67 sl-Iv-S¿ {]-tZ-i-sØ Im¿-jnI hn-f-Iƒ-°v 12.91 tIm-Sn cq-]bp-sS \m-i-\-jv-S-ap-≠m-bn. 43 ho-Sp-Iƒ ]q¿-Æ-am-bpw 895 hoSp-Iƒ `m-Kn-I-am-bpw X-I¿-∂p. C-tX Xp-S¿-∂v 1.63 tIm-Sn cq-]bp-sS \-jv-S-ap-≠m-bn. s]m-Xpap-X-en¬ 39 e-£w cq-]-bp-sS \jv-S-am-Wv tc-J-s∏-Sp-Øn-b-Xv.

I-S-¶Â-¡q-Sv `o-j-Wn-bm-hp-¶p Nm-e-°p-Sn: I-S-∂¬-Iq-Sv `o-jWn-bm-Ip-∂p.sI.F-kv.B¿.-Sn. tdm-Un¬ lu-knw-Kv t_m¿-Uv tIm-f-\n-°v k-ao-]-ap-≈ Sm-Ivkn Ãm‚n-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ aXn-cm-in a-cØ - n-em-Wv `o-a≥ I-S\¬-Iq-Sv cq-]s - ∏-´n-cn-°p-∂X - v.\qdp I-W-°n-\m-fp-Iƒ k-©-cn°p-∂ tdm-Un-ep-≈ I-S\ - ¬-Iq-Sv `o-jW - n-bm-hp-Ib - m-Wv.

Npcp¡¯nÂ

]m-S-s¯ a-®v \o-¡wsN-¿m³ kÀ-¡mÀ D-¯-c-hn-«-Xm-bn F.sF.ssh.F-^v.

Nm-e-°p-Sn: s\¬-h-b¬ \o¿-Ø-S kw-c-£-W-\n-b-aw ewLn-®v ]n-c-bm-cw hn-t√-Pn-se A¿-®-\m s\¬-h-b¬-]m-SsØ a-Æv \o-°w sN-øm≥ k¿-°m¿ D-Ø-c-hn-´-Xm-bn a-\pjym-h-Im-i kw-L-S-\-˛-F.sF.ssh.F-^v. `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. A-∂a - \ - S- C-Sb - m-‰q¿ sh-´n-bm-´n¬ t]m-fn c-≠c - t- b-°tdm-fw `q-an-bn¬ \n-t£-]n-® a-Æv \o-°w sN-bvX - v ]q¿-Δ ÿnYn-bn-em-°m-\m-Wv kw-ÿm-\ Im¿-jo-tIm¬-]m-Z\ - I-Ωoj≥ D-Øc - h - n-´X - v. `q-am-^n-b° - v th-≠n ]-cn-bm-cw ]-©m-bØn-se \n-ba - {- ]-Im-cw X-øm-dm-°n-b Um-‰m _m-¶n¬ \n-∂pw {]-kvX - p-X `q-an Hm-gn-hm-°p-∂X - n-\v ]-©m-bØ - v `-cW - k - a - n-Xn kzo-Ic - n-® \-S] - S- n-bpw d-Zm-bX - m-bn C-h¿ A-dn-bn-®p. a-Æv \o°m≥ Im-eX - m-ak - w H-gn-hm-°p-∂X - n-\v B-hi - y-am-b ]-Ww A-Uzm≥-kv sN-øm≥ kw-LS- \ - X-øm-dm-sW-∂v I-fI - vS- s - d A-dn-bn-®n-´p-s≠-∂pw `m-ch - m-ln-Iƒ hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Øn¬ A-dn-b® - p.

sN-bÀ-amsâ cm-Pn: hn-I-k-\w A-«n-a-dn-¡m-\p-Å \o-¡-sa-¶p {]-Xn-]-£w

Ip-∂w-Ip-fw: \-K-c-Øn-s‚ hn-I-k-\w A-´n-a-dn-°m-\p-≈ tIm¨-{K- n-se Nn-e-cp-sS Kq-V-\o-°-am-Wv sN-b¿-am-s‚ cmPn-°p-]n-∂n-se-∂v C-S-Xp-]-£ G-tIm-]-\-k-an-Xn. _-kv Ãm‚n-s‚ \n¿-Ωm-Ww B-cw-`n-°m-\p-≈ {i-a-߃ {Zp-X-K-Xnbn¬ \-S-°-sh sN-b¿-am-\v X¬-ÿm-\-Øp-\n-∂v \o-°n-b-Xv Ip-∂w-Ip-fw P-\-X-tbm-Sp-≈ sh-√p-hn-fn-b-sW-∂v G-tIm-]\-k-an-Xn kw-ÿm-\-I-Ωn-‰n-bw-K-hpw \-K-c-k-` P-\-Io-bmkq-{X-W I¨-ho-\-dp-am-b hn.Pn.A-\n¬ hy-‡-am-°n. tIm¨-{K- n-se tN-cn-t∏m-cp-aq-ew \-K-c-hm-kn-I-fp-sS Nn-c-Im-e kz-]v-\-]-≤-Xn \-S-∏m-°m-\p-≈ `-c-W-k-an-Xn-bpsS \o-°w A-´n-a-dn-°-s∏-´n-cn-°p-I-bm-sW-∂pw hn.Pn.A\n¬ B-tcm-]n-®p. A-[n-Im-c tI-{μ-ß-fn¬ C-√m-Ø-h-cpw Iu¨-kn-en¬ Aw-Ko-Im-c-an-√m-Ø-h-cp-am-b Nn-e-cm-Wv CXn-\v ]n-∂n¬. \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ Sn.F-kv.kp-{_-“Wy≥ cm-Pn-sh-°m-\n-S-bm-b km-l-N-cy-Øn¬ knknSnhntbmSv{--- ]XnIcn°pIbmbncp∂p A\n¬. XpS¿∂pw tIm¨{Kkn\v ]n¥pW \¬Ip∂ ImcyØn¬ Ct∏mƒ Dd∏v ]dbm\mIns√∂pw A\n¬ Iq´nt®¿Øp.

apebq«Â hmcmNcWw: \h[m\y Inäv hnXcWw sNbvXp

Ip-∂w-Ip-fw: ap-e-bq-´¬ hm-cm-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-Kc-k-` Xm-eq-°m-ip-]-{Xn s]m-Xp-P-\m-tcm-Ky-hn-`m-K-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Ip-∂w-Ip-fw C-∂¿-ho¬ ¢-∫n-s‚ k-l-I-cW-tØm-sS t_m-[-h-Xv-°-c-W ¢m- pw ap-e-bq-´p-∂ A-Ωam¿-°v \-h-[m-\y In-‰v hn-X-c-W-hpw \-S-∂p. Xm-eq-°m-ip-]{Xn-bn¬ tN¿-∂ N-S-ßv B-ip-]-{Xn kq-{]-≠v tUm. Xm-Pvt]mƒ ]-\-bv-°¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. C-∂¿-ho¬ ¢-∫v {]-kn-U-≠v kp-\n-X th-Wp-tKm-]m¬ A-[y-£-bm-bn-cp-∂p. s]m-Xp-P-\m-tcm-Ky-hn-`m-K-Øn-se tUm. cm-Po-hv t_m-[-h-Xv-°-c-W ¢m-kn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In. tUm. e-X C-∂¿-ho¬ ¢-∫v `m-c-hm-ln-I-fm-b {_n-Pn-\n sU∂n, D-j kp-tc-{μ-\m-Yv, en-√n tdm-bv , Pq-\n-b¿ sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿ _n-©p tP-°-∫v kw-km-cn-®p. \-h-[m-\y In-‰v hn-X-c-W D-Zv-Lm-S-\w kp-\n-X th-Wp-tKm-]m¬ \n¿-Δ-ln-®p.

amÀ-¨pw [À-W-bpw \-S-¯n

Nm-e-°p-Sn: ap≥ ]-©m-b-Øv sa-º¿-am¿-°v s]≥-j≥ A\p-h-Zn-°m-\p-f-f D-Ø-c-hv {]-Im-cw en-Ãv ]q¿-Øo-I-cn-®v \-S]-Sn {I-aw D-S≥ \S-∏m°W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v sIm-c-´n ]©m-b-Øn-se ap≥ ]-©m-b-Øw-K-߃ ]-©m-b-tØm-^okn-te-°v am¿-®pw [¿-W-bpw \-S-Øn.- ap-Xn¿-∂ sa-º-dm-bncp-∂ sI -D-Z-b-h¿-Ω X-ºp-cm≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.-Sn -]n kp-[o¿ A-[y-£-X h-ln-®p.

H-¶-c ]-Xn-äm-−n-\p ti-jw sIm-c-«n-¸m-S-¯v hn-¯n-d-¡n

∂p-s≠-∂v D-d-∏p h-cp-Øp-∂-Xn\pw B-ip-]-{Xn A-[n-Iy-X¿ \S-]-Sn kzo-I-cn-°-Ww. Bw-_p-e≥-kp-I-fp-sS A-‰Ip-‰-∏-Wn-Iƒ i-cn-bm-b k-a-bØv \-S-Øn tcm-Kn-Iƒ-°v D-]tbm-K-{]-Z-am-°p-∂-Xn-\pw, Aan-X Nm¿-÷v Cu-Sm-°p-∂ Po-h\-°m¿-s°-Xn-sc \-S-]-Sn F-Sp°p-∂-Xn-\pw \-S-]-Sn kzo-I-cn°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ]p-Xn-b sa-Un-°¬ tIm-f-Pv, sN-Ãv tlm-kv-]n-‰¬ kq-{]-≠p-am¿-°v I-Øv \¬-Ip-sa-∂pw Fw.]n. A-dn-bn-®p.

°p-I, I-c-bn-se Im-Sp-Iƒ sh´n-I-f-bp-I, hm-g-Ir-jn-°pw I-∏Ir-jn-°p-am-bn \n¿-an-®n-cp-∂ Xn-≠p-Iƒ X-´n-\n-c-Øp-I, P-etk-N-\-Øn-\m-bn k-ao-]-sØ Ip-fw hr-Øn-bm-°p-I Xp-S-ßnb ]-Wn-I-fm-Wv I¿-j-I Iq-´mbv-a ]q¿-Øo-I-cn-®-Xv. tPym-Xn C-\-Øn¬ s]-´ s\¬-hn-Øm-Wv ]m-S-Øv hn-X®-Xv. hn-Øn-S¬ ]-≤-Xn-bp-sS DZv-Lm-S-\w Fw.F¬.F. kn cho-{μ-\m-Yv \n¿-h-ln-®p. {Km-a-∏©m-b-Øw-Kw kn-tPm A-[y£-X h-ln-®p. tªm-°v ]-©mb-Øw-Kw hn F-kv tPm-jn, sI sI A-\o-jv-Ip-am¿, ]n sF tPm-kv kw-_-‘n-®p.

B-bpÀ-th-Z sa-Un-¡Â Iymw-]v ]p-Xp-°m-Sv: h-tbm-[n-I¿-°mbn ku-P-\y B-bp¿-th-Z saUn-°¬ Iymw-]v \-S-Øn. h-c-¥c-∏n-≈n t]m-en-kv kv-t‰-j≥ ko-\n-b¿ kn-‰n-k¨ sl¬-∏v U-kv-In-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ ssh-Zy-c-Xv-\w B-bp¿-th-Z saUn-°¬ tIm-f-Pv, Hu-j-[-im-e l-cn-X ^m¿-a-kn F-∂n-h-bp-sS klIcW-tØm-sS-bm-Wv Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-®-Xv.

3

Ip-∂w-Ip-fw: 13 h¿-j-Øn-\pti-jw A-Sn]nSn tIknse ] -- nSn-In-´m-]p-≈n-bm-b _n.-sP.]n. {]-h¿-Ø-I-s\ Ip-∂w-Ip-fw t]men-kv A-dkv-‰v sNbv-Xp. s]-ßm-ap-°v a-≠-IØn-¶¬ A-\ne(36)s\-bm-Wv - - - F--kv.sF. - s- - -I - am-[-h≥-Ip--´n-bp-sS t\-Xr--Xz-Øn¬ A-d-Ãv sN-bvX-Xv. 2000 ¬ s]-ßm-ap-°n¬ ]q--- -c---- m-tLm-j-Øn-\n-sS kn.]n.Fw. ˛ _n.sP.]n. {]-h¿-Ø-I¿ XΩn¬ kw-L-´-\w \-S-∂n-cp-∂p. kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I-sc a¿-±n®v ]-cn-t°¬-∏n-® tI-kn-se {]Xn-bm-b A-\n-e≥ kw-`-h-Øn\p-ti-jw Pm-ayw F-Sp-Øv apßp-I-bm-bn-cp-∂p. t]m- e n- k n- \ p e- ` n- ® cl-ky hnh- c - s Ø Xp- S ¿- ∂ v \- S Øn-b A-t\z-j-W-Øn¬ I-gn™ Zn- h - k w cm- { Xn- b m- W v Cbmƒ A- d - k v - ‰ n- e m- b - X v . ko- \ nb¿ - - -kn.]n.- H . F- ^ v . tPm- b v , kn.]n.--H. am-cm-b k-Po-hv, sjPo¿ F-∂n-h-cpw {]-Xn-sb ]nSn-Iq-Sn-b kw-L-Øn-ep-≠m-bn- "sh-fn-®w'Nm-cn-‰-_nƒ {S-kv-‰n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \S∂ cp-∂p. s]-cp-∂mƒ In-‰v hn-Xc-Ww

Pn-Ã-bn ho-−pw Np-g-en-¡m-äv; hym-]-I \m-i-\-ãw

]p-Xp-°m-Sv/sIm-Sp-ß-√q¿: Pn√-bp-sS hn-hn-[bn-S-ß-fn¬ C∂sebp≠--mbNp-g-en-bnepw t]-am--cn-bnepw hym-]-I \m-i-\„w. ]p-Xp-°m-Sv a-Æw-t]-´ ta-JXr-iq¿: \yq-\-]-£-߃-°mbp-≈ kv-tIm-f¿-jn-∏p-Iƒ, [- e-bn¬ \n-c-h-[n ho-Sp-Iƒ XI¿-∂p. ssh-Zyp-Xn I-ºn-Iƒ \-k-lm-b ]-≤-Xn-Iƒ, hn-Zym`ym-k ]-cn-io-e-\ {]-h¿-Ø-\ s]m-´n-ho-Wp. hm-g, ^-e-hr-£t£-a ]-≤-Xn-Iƒ Xp-S-ßn-b-h ߃ I-S-]p-g-In. a-Æwt]-´ s]m-----´-Øp-]-d-ºnkw-_-‘n-®v Kp-W-t`m-‡m-°fn¬ A-h-t_m-[w D-≠m-°p-∂- ¬ tUhn-kn-t‚-bpw ]q-Δ-ØpIm-c≥ Zm-tam-Z-c-s‚ a-Iƒ Ip-amXn-\m-bn B-K-Ãv A-©n-\v cmhn-se 10.30\v Xr-iq¿ Pn-√m I-f- cn-bp-tS-bpw ho-Sn-s‚ jo-‰v ta™ ta¬-°p-c ]-d-∂p t]m-bn. Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lmfn¬ H-cp Iymw-]v \-S-Øp-sa-∂v sX-t°-°-c Nm¿-Øm-bn {]-ImPn-√m-I-f-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. Pn-√- i-s‚ ho-Sn-\p ap-I-fn¬ sX-ßv ho-Wv ho-Sv ]q¿-W-am-bpw X-I¿bn¬ \yq-\-]-£ {]-tam-´¿-amcm-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ F-√m-h- ∂p. I-øm-e h-f-∏n¬ Hm-a-\-bpsS ho-Sn-\p ap-I-fn-te-°v a-cw hocpw Iymw-]n¬ \n¿-_-‘-ambpw ]-s¶-Sp-°-Ww.

kz-bw-sXm-gn hm-bv-]

kochi/tcr

sN-ßm-eq¿ sIm-c-´n-∏m-S-Øv hn-Øn-S¬ ]-≤Xn-bpsS DZvLmS\w kn c-ho-{μ-\mYv Fw.F¬.F. \n¿h-ln-°p∂p

c-à-Zm-\ Iymw-]v \-S-¯n

]p-Xp-°m-Sv: sN-ßm-eq¿ sIm-c´n-∏m-S-Øv H-∂-c ]-Xn-‰m-≠n-\p ti-jw I¿-j-I Iq-´m-bv-a-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ hn-Øn-d-°n. Xcn-im-bn In-S-∂n-cp-∂ ]m-S-tiJ-c-Øn-\p ]p-d-sa cq-]-am-‰w \-SØn-b `m-K-ß-fpw s\¬-Ir-jn°v A-\p-tbm-Py-am-°n sIm-

Nm-e-°p-Sn: ]-\º -- n--≈n K--h.-tIm-f-Pn-se F≥.F-kv.F-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ B-ep-h ª-Uv _m-¶n-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS c-‡-Zm-\ Iymw-]v \-S-Øn.60hnZym¿-∞n-Iƒ c-‡w Zm-\w sNbv-Xp. {]n≥-kn-∏ƒ {]-^.{io-h’ hn Pn,kw-km-cn-®p.

≠m-Wv sh-≈n-bm-gv-N hn-Øn-d°n-b-Xv. I-gn-™ 25 Zn-h-k-sØ I¿j-I Iq-´m-bv-a-bp-sS ITn-\-[zm-\Øn-s‚ ^-e-am-bn-´m-Wv ]m-Sw Ir-jn-tbm-Ky-am-°n-sb-Sp-Ø-Xv. \-in-®p-t]m-b \ -- --- o¿-®m-ep-Iƒ ]p\¿-\n¿-an-°p-I, h-c-ºv ]n-Sn-∏n-

Thejas Epaper thrissur Edition 2013-08-03  

Thejas Epaper thrissur edition. 2013-08-03

Thejas Epaper thrissur Edition 2013-08-03  

Thejas Epaper thrissur edition. 2013-08-03