Page 1

31 am¿-®v 2014 Xn¶ƒ

{]mtZ-inIw

h-gn ap-S-¡n Iq-ä³ I-am-\-§-fpw ^v-f-Iv-kv t_mÀ-Up-I-f-pw

]cn-]mSn sNdp-aq-Sv C-Sh-´w {io IrjvW kzm-an t£-{Xw: tcm-lnWn a-tlm¬-khw˛ cm-hn-se 7.00 Id‚ v _p-Iv-kv sIm√w im-J: ]p-kv-X-tIm¬-khw˛ cm-hn-se 10.00

tI-c-fm tIm¬-{K-kv kmw-kv-Im-cn-I k-an-Xn I-em-Pm-Y \-S-¯pw

sIm-√w: tI-c-fm tIm¨-{K-kv I-em-km-ln-Xy kmw-kv-Im-cn-I k-an-Xn Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ C-S-Xp-]-£ P-\m[n-]-Xy-ap-∂-Wn ÿm-\m¿-∞nI-fm-b Fw F t_-_n, kn _n N-{μ-_m-_p, sN-ß-d kp-tc{μ≥ F-∂n-h-cp-sS hn-P-b-Øn-\v I-em-Pm-Y \-S-Øp-hm≥ Xo-cp-am\n-®p. G-{]n¬ 5, 6 Xn-ø-Xn-Ifn¬ kn-\n-a-˛-ko-cn-b¬ Xm-c-ßfm-b kp-_-e-£v-an A-Ωmƒ, sIm-®p-t{]-a≥, I-em-`-h≥ kptc-jv, B-e-∏n kp-Z¿-i-\≥, lcn-{io B-t‚m F-∂n-h-cp-sS km∂n-≤y-Øn-em-Wv hn-hn-[ ]-cn]m-Sn-Iƒ A-h-X-cn-∏n-®v I-emPm-Y \-S-Øp-∂-Xv. Pn-√m {]-kn-U‚ v In-fn-sIm√q¿ jm-lp¬ A-≤y-£-X hln-®p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v P-b-{]-Im-iv am-[-h, tI-c-fm tIm¨-{K-kv Pn-√m P-\-d¬ sk{I-´-dn N-{μ≥ sIm-´m-c-°-c, Pn√m ssh-kv {]-kn-U‚ v _m-_p sN-º-I-ti-cn, kp-tI-jv Im™n-cn-Øn-¶¬, ]m¿-´n kwÿm-\ sk-{I-´-d-n-tb-‰v Aw-Kw A-\n-Xm c-ta-iv I-√pw-Xm-gw, tKm-Ip-ew tKm-]m-e-Ir-jv-W-]n≈ kw-km-cn-®p. I-em-km-lnXy kmw-kv-Im-cn-I k-an-Xn Pn√m `m-c-hm-ln-I-fm-bn In-fn-sIm√q¿ jm-lp¬({]-kn-U‚ v), sj-^o-°v ap-f-h-\, ]-¶-Pm£≥(ssh-kv {]-kn-U‚p-am¿), Kn-co-jv in-h-dmw(P-\-d¬ sk{I-´-dn), A-\n-X c-ta-iv, A-ΩnWn \m-Yv(sk-{I-´-dn-am¿, A-Pb≥ I-√-S(J-Pm-©n), km-_p a©o-cw (]n.B¿.H), tKm-Ip-ew tKm-]m-e-Ir-jv-W-]n-≈ (t{]m{Kmw U-b-d-Œ¿) F-∂n-h-sc Xnc-s™-Sp-Øp.

AÂ-þ-C-kv-em-lv Cw-¥o-jv kv-IqÄ hmÀ-jn-Im-tLm-jw

aT-Øn-°m-cm-gv-a: A¬-˛-C-kvem-lv Cw-•o-jv kv-Iq-fn-s‚ 15˛ma-Xv hm¿-jn-Im-tLm-jw \m-sf kv-Iqƒ A-¶-W-Øn¬ h-®v \-SØ-pw. I-_o¿ Fw Xo-∏p-c- A-[y£-X h-ln-°p-∂ s]m-Xp-ktΩ-f-\w Hm-®n-d {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v D-jm-Ip-am-cn D-ZvLm-S-\w sN-øpw. tbm-K-Øn¬ {]n≥-kn-∏mƒ {]-k-∂-Ip-am-cn, sI Pn {]-km-Zv, {Km-a-∏-©m-bØw-K-ß-fm-b _n F-kv hn-t\mZv, _n cm-Po-hv, B¿ kp-P, ]n.Sn.F. {]-kn-U‚ v A-–p¬ djo-Zv, k-eow A-ºn-Ø-d, A–p¬ d-jo-Zv hm-°-bn¬ kwkm-cn-°pw. tbm-K-Øn¬ h-®v 2013˛2014 Sm-e‚ v sk¿-®v F-Ivkm-an-t\-j≥ dm-¶v tP-Xm-°ƒ°p-≈ A-hm¿-Uv, aT-Øn¬ {ioh¬-kw a-t\m-Pv kv-am-c-I F≥tUm-hv-sa‚ v, Xo-∏p-c ap-l-Ω-ZvIp-™v kv-am-c-I F≥-tUm-hvsa‚ v, c-Lp-\m-Y≥-\m-b¿ satΩm-dn-b¬ F≥-tUm-hv-sa-‚ v , Xp-S¿ hn-Zym-`ym-k t{]m¬-kml-\ Iym-jv, A-hm¿-Uv F-∂n-h hn-X-c-Ww sN-øpw. Xp-S¿-∂v Sn.hn. s^-bnw k-t¥m-jv Np-\°-c \r-Ø kw-hn-[m-\w \n¿-hln-°p-∂ Ip-´n-I-fp-sS I-em-]-cn]m-Sn-I-fpw D-≠m-bn-cn-°pw.

A-hmÀ-Uv \ÂIn

sIm-√w: A-©m-epw-aq-Sv Po-h-\n ]-cn-ÿn-Xn-kw-c-£-W-k-an-Xn°v h-\w-h-Ip-∏n-s‚ Pn-√m h-\an-{X A-hm¿-Uv e-`n-®p. 25,000 cq]-bpw {]-i-kv-Xn-]-{X-hp-am-Wv A-hm¿-Uv. sIm-√w K-h.t_m-bvkv ssl-kv-Iq-fn-se a-c-ap-Ø-»nbp-sS Np-h-´n¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ sIm-√w tkm-jy¬ t^m-d-kv-{Sn A-kn.I¨-k¿-th-‰¿ sF kn≤n-°v ]p-c-kv-Im-cw \¬-In. 'Poh-\n' ]-cn-ÿn-Xn-k-an-Xn {]-knU‚ v F-kv C-μp-tam-l≥ ]p-ckv-Im-cw G-‰p-hm-ßn. tbm-Kw Kh.t_m-bv-kv ssl-kv-Iqƒ {][m-[ym-]-I≥ \n- m-ap-±o≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ]n.Sn.F. {]kn-U‚ v em¬ A-[y-£-X hln-®p.

Ip‰n®nd cn^mCu Ppam akvPnZnse B≠pt\¿®tbmS\p_‘n®v \S∂ ZpB ktΩf\Øn¬v kbnZv Xzbn_v eXzo^n Paepss√en X-߃ kw-km-cn-°p∂p

Im-h-\m-Sv: sX-cp-thm-c-ß-fn¬ ÿm-]n-®n-cn-°p-∂ \n-c-h-[n Iq‰≥ I-am-\-ß-fpw ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-I-f-pw h-gn-ap-S-°p-∂Xm-bn ]-cm-Xn. hn-hn-[ a-X-ÿcp-sS B-tLm-j-߃, t£t{Xm¬-k-h-߃, s]m-Xp ktΩ-f-\-apƒ-s∏-sS-bp-≈ ]-cn-]mSn-I-fp-am-bn _-‘-s∏-´v tZ-io-b ]m-X-I-fn-epw sN-dn-b {]-th-i\ I-hm-S-ß-fn-epw ho-Xn Ip-d™ ÿ-e-ß-fn-epw ÿm-]n-®n´p-≈ I-am-\-ß-fm-Wv h-sc h-gnap-S-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. F-∂m¬ Xn-c-s™-Sp-∏v ASp-Ø-tXm-sS h≥ tXm-Xn¬ cm{„o-b ]m¿-´n {]-Xn-\n-[n-I-fpw a¬-k-cn-®v t_m¿-Up-Iƒ ÿm]n-°p-∂-Xv bm-{X-°m¿-°v Gsd Zp-cn-X-am-hp-I-bm-Wv. C-h-Ifn¬ ]-e-Xpw A-[n-Ir-X-cp-sS

A-\p-hm-Zw hm-ßm-sX-bm-Wv ÿm-]n-®n-cn-°p-∂-Xv. C-sXms° a-\- n-em-°n-bn-´pw h≥ ]cm-Xn-I-fpw H-®-∏m-Sp-I-fpw FXn¿-∏p-I-fp-ap-≠m-hp-sa-∂v `-b∂v cm-{„o-b ]m¿-´n-°m-cp-sSbpw hn-hn-[ a-X-ÿ-cp-sS B-cm[-\m-e-b-ß-fp-sS-bpw I-am-\-ßfpw I-´u-´p-I-fpw \o-°w sNøm≥ _-‘-s∏-´-h-cpw X-øm-dmhp-∂n-√. C-sXm-s° ÿm-]n°p-∂-h¿ A-h-cp-sS B-h-iyw I-gn-™m¬ ]-e-t∏m-gpw C-hIƒ \o-°w sN-øm-dn-√. C-Xp aqew Im-e-∏-g-°w sN-∂ \n-c-h-[n I-am-\-ß-fpw ^v-f-Iv-kv t_m¿Up-I-fpw Io-dn-∏-dn-™v ]-e-bn-SØpw t\m-°p Ip-Øn-bm-bv \n-e\n¬-°p-I-bm-Wv. D-]-tbm-Kw Ign-™n-´pw C-h-Iƒ \o-°w sNøm≥ X-øm-dm-hm-Ø-h-sc I-

t]mf-b-t¯mSv ivaim-\-¯nse sIme-]m-X-I-{iaw; {]-Xn-IÄ ]nSn-bn sIm-√w: t]m-f-b-tØm-Sv iv-aim-\-Øn-\-I-Øv h-®v bp-hm-°sf sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-® tI-kn-se {]-Xn-Iƒ A-d-Ãn-embn. sIm-√w t]m-f-b-tØm-Sv h-ben¬-tØm-∏v \m-j-W¬ \-Kdn¬ c-Rv-Pn-Øv (32), t]m-f-btØm-Sv iv-a-im-\-Øn¬ sk-Iyqcn-‰n-bm-b ap-f-h-\ Ip-i-e-a-μn-cØn¬ in-h-Zm-k-ssI-aƒ(67) F-∂n-h-cm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. sIm-√w h-S-t°-hn-f kz-tZ-inbm-b ap-l-Ω-Zv k-_n-Øv, X-´m-ae kz-tZ-in A-\-kv F-∂n-h-scbm-Wv {]-Xn-Iƒ X-e-bv-°v A-Sn®pw sh-´n-bpw sIm-e-s∏-SpØm≥ {i-an-®-Xv. kw-`-h Zn-h-kw sIm-√-Øv \n-∂v ]-≈n-ap-°n-te-°v t]m-b

bp-hm-°-fp-sS hm-l-\-Øn-se s]-t{Smƒ Xo¿-∂-Xn-s\-Øp-S¿∂v hm-l-\w \n¿-Øn-bn-d-ßn-b k-a-b-Øv iv-a-im-\-Øn-\-I-Øv a-Zy-]n-®v sIm-≠n-cp-∂ kw-L-w C-h-sc tdm-Un¬ \n-∂pw h-en®n-g-®v iv-a-im-\-Øn-\-I-Øv sIm-≠p-t]m-bn a¿-±n-°p-I-bmbn-cp-∂p. ]-cn-t°-‰ km-_n-Øv Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v Xo-{h-]-cn-N-c-W-hn-`mK-Øn¬ Nn-In-¬-k-bn¬ I-gn-bpI-bm-Wv. A-\-kv ta-h-d-sØ H-cp kzIm-cy-B-ip-]-{Xn-bn-epw Nn-In¬-k-bn-em-Wv. \n-c-h-[n I-h¿®m tI- p-I-fn-epw, h-[-{i-a-tI p-I-fn-epw {]-Xn-bm-bn-´p-≈ {In-an-\¬ kw-L-Øn¬-s∏-´-h¿-

]nSn-bnem-b {]-XnIƒ °v iv-a-im-\-Øn-\-I-Øv a-Zy-]n°p-hm-\pw, a-‰v A-\m-im-ky-{]h¿-Ø-\-߃ \-S-Øp-hm-\pw ku-I-cyw sN-bv-Xp-sIm-Sp-°p∂-Xv A-d-Ãn-em-b in-h-Zm-kssI-a-fm-Wv. I-h¿-® \-S-Øn-b tI- n¬ aq-∂v h¿-jw sIm-√w A-Uo-j\¬ sk-j≥-kv tIm-S-Xn X-S-hn-

\v hn-[n-®n-´p-≈-Xpw, ssl-t°mS-Xn-bn¬ A-∏o-en¬ \n¬-°p∂ {]-Xn-bm-Wv A-d-Ãn-em-b cRv-Pn-Xv. {]-Xn-s°-Xntc h-[-{i-aw, Iq-en-Ø-√v F-∂n-h-bv-°v C-c-hn]p-cw, sIm-√w Cu-Ãv t]m-en-kv tÃ-j-\p-I-fn¬ tI-kv \n-e-hnep-≠v. {]-Xn-I-fm-bn-´p-≈ kwL-Øn¬-s∏-´ _m-°n aq-∂v t]¿ C-t∏mƒ H-fn-hn-em-Wv. Cu {]-Xn-I-fn¬ \n-∂pw H-fn-hn¬ Ign-bp-∂-h-sc-°p-dn-®v kq-N-\Iƒ e-`n-®n-´p-≠v. kw-`-h-Øn-\v ti-jw C-cp-{]-Xn-I-fpw \o-≠-Ic-Xp-d-ap-J-Øv a¬-ky-_-‘-\Øn-\v t]m-bn t_m-´n¬ I-gn-bpI-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v {]-Xn-Isf \o-≠-I-c Xp-d-ap-J-Øn-\-SpØv a¬-ky-_-‘-\ t_m-´n¬

\n-∂p-am-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. A-d-Ãv sN-bv-X {]-Xn-I-sf tImS-Xn-bn¬ lm-P-cm-°pw. Iq-SpX¬ A-t\z-j-W-߃-°m-bn t]m-en-kv I-Ã-Un-bn¬ hm-ßpw. tI-k-t\z-jn-°p-∂ {]-tXyI-kw-L-Øn-se Aw-K-ß-fm-b sIm-√w F.kn.]n. em¬-Pn, sIm-√w Cu-Ãv kn.sF. kp-tcjv hn \m-b¿, sIm-√w Cu-Ãv Fkv.sF. Pn tKm-]-Ip-am¿, F.Fkv.sF. cm-P≥-em¬, ko-\n-b¿ kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-amcm-b tPm-kv-{]-Im-iv, cm-Pv-taml≥, kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^nk¿-am-cm-b k-Pn-Øv, l-cnem¬, kp-\n¬ F-∂n-h-c-S-ßnb kw-L-am-Wv {]-Xn-I-sf A-dÃv sN-bv-X-Xv.

F-^v.kn.sF. tKm-Uu-Wn-\p-Ån hn-I-emw-K bp-hm-hn-s\ aÀ-±n-s¨-¶v ]-cm-Xn X-e-tbm-«n I-s−¯n I-cp-\m-K-∏-≈n: I-cp-\m-K-∏≈n C-S-°p-f-ß-c F-^v.kn. sF. tKm-Uu-Wn-\p-≈n¬ Ip-‰n°m-Sp-Iƒ-°n-S-bn¬ X-e-tbm-´n I-s≠-Øn. X-e-sbm-´n-bp-sS Iogv-Xm-Sn-bp-sS F-√p `m-Kw C-f-Inb- co-Xn-bn-em-Wv Im-Sp-Iƒ-°n-Sbn¬ X-e-tbm-´n I-≠-Xv. 14 ASn-tbm-fw D-b-c-ap-≈ a-Xn-en-\p≈n-em-Wv X-e-tbm-´n I-≠-Xv. {In-°-‰v I-fn-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ ]-s¥-Sp-°m-\n-d-ßn-b Ip-´n-Ifm-Wv a-Xn¬-s°-´n-\p-≈n¬ cmhn-se 11Hm-sS X-e-tbm-´n I-≠sX-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. tKm-Uu¨ B-dv A-Sn-tbmfw D-b-c-Øn¬ Im-Sm-bn In-S-°pI-bm-Wv. X-e-tbm-´n In-S-∂ `mK-Øv bm-sXm-cp Zp¿-K-‘-hp-an√m-Ø-Xn-\m¬ ]-g-°-ap-≈-XmsW-∂v hn-Z-Kv-[¿ ]-d-™p. am¿-®v G-gn-\v I-cp-\m-K-∏≈n sd-bn¬-th tÃ-j-\v h-S-°v a-Z-d-k-bp-sS k-ao-]w 35 h-b-kv {]m-bw tXm-∂n-°p-∂ H-cp bphm-hn-s‚ P-Uw, X-e-bn-√m-sX \m-´p-Im-¿ I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. Cu a-c-W-s∏-´ bp-hm-hn-s\ Xn-

]-Ø-\m-]p-cw: hn-I-emw-K bphm-hn-s\ sI-.F-kv-.B¿-.Sn.-kn. I-≠-Iv-S¿-am¿ a¿-±n-®-Xm-bn ]cm-Xn. ]p-∂-e I-Wn-bmw-]-Sn°¬ X-¶w-`-h-\n¬ {]-Xo-jns\ (38)bm-Wv ]-Ø-\m-]p-cw Un-t∏m-bn-se I-≠-Iv-S¿-am¿ a¿Zn-s®-∂v ]-cm-Xnbp-b¿-∂-Xv. Ign-™-Zn-h-kw cm-{Xn-bm-Wv kw`-hw. sIm-´m-c-°-c-bn¬ \n-∂pw _-kn¬ I-b-dn ]-Ø-\m-]p-cw Un-t]m-bn¬ F-Øn-b-t∏m-gmWv a¿-±\-ta-‰-Xv. bm-{X-°n-sS _-kn-\p-≈n¬ Nn-e bm-{X-°mcpw I≠-Iv-S-dpw X-Ωn¬ hm-t°‰-ap-≠m-bn. Xp-S¿∂v -kv ]-Ø\m-]p-c-Øv F-Øn-b-t∏mƒ I≠-Iv-S¿ a-‰v Po-h-\-°m-cp-am-sbØn X-s∂ B-fp-am-dn a¿-±n-°pI-cp-\m-K-∏-≈n C-S-°p-f-ß-c F-^v.kn.sF. tKm-Uu-Wn-\pI-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v {]-Xo-jv ]≈n-¬ I-s≠Ønb X-e-tbm-´n d-™p. ]-cn-t°-‰ C-bmƒ ]-Øcn-®-dn-™n-cp-∂n-√. I-cp-\m-K-∏- I-s≠-Øn-b P-Uw sIm-√w Pn- \m-]p-cw k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn≈n t]m-en-kv Xp-S-c-t\z-j-W- √m B-ip-]-{Xn tam-¿-®-dn-bn¬ bn¬ Nn-In-¬k-bn-em-Wv. ]-Øhpw \-S-Øn-bn-cp-∂n-√. Cu A- kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. X-e- \m-]p-cw t]m-en-kv tI-sk-Sp]-I-S-ÿ-e-Øp \n-∂pw ap-°m- tbm-´n I-s≠-Øn-b-Xn¬ Zp-cq¬ In-tem-ao-‰¿ Zq-c-Øn¬ B¿- l-X-bp-s≠-∂v \m-´p-Im¿ ]-d°pw I-b-dm≥ I-gn-bm-Ø `m-K- ™p. I-cp-\m-K-∏-≈n t]m-en-kv Øm-Wv X-e-tbm-´n I-s≠-Øn- F-Øn ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-Ib-Xv. X-e hn-t—-Zn-® \n-e-bn¬ cn-®p.

tIc-fm tIm¨-{Kkv _n sIm√w \ntbm-P-I afi-ew h¿-°n-Mv {]-kn-U‚mcn-tim-[-\. I-√-S-bm-‰n-s‚ Xo-cØp \n-∂pw 200 en-‰¿ tIm-S-bpw bn Xn-c-s™-Sp-Ø I-cn-t°mhm-‰p-]-I-c-W-ß-fpw ]n-Sn-s®-Sp- Sv Zn-eo-]v Ip-am¿ Øp. hm-‰p-Im-cp-sS t]-cn¬ tIsk-Sp-Øn-´p≠v. _-∂n tPm¿-Pv, Nm-Ø-∂q¿: sIm-√w k-l-I-cA-\n¿-j.F-kv, tam-l-\≥ F- W kv]n-∂n-Mv an-√n-se kn.sF. ∂o F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]-Œ¿- Sn.bp. bq-Wn-b≥ sXm-gn-em-fn-Iam¿ ]cn-tim-[\-°v t\Xr-Xzw fp-sS Ip-Spw-_-kw-K-aw \-S-Øn. _n Xp-f-ko-[-c-°p-dp-∏v kw-K\¬-In. 9400069458, 9400069447 F- aw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. `p-h-\∂o \-º-cp-I-fn¬ A-_v-Im-cn N-{μ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Ip-‰-Ir-Xy-ß-sf-°p-dn-®v A-dn- sI c-ho-{μ≥, A-c-hn-μm-£≥ kw-km-cn-®p. bn-°mw.

sIm-«m-c-¡-c-bn 200 en-äÀ tIm-S-]n-Sn-¨p sIm-´m-c-°-c: In-g-°≥ ta-J-ebn¬ F-Iv-ssk-kpw, t]m-enkpw, d-h-\yq h-Ip-∏pw kw-bp‡-am-bn ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn C-cp-∂q-dv en-‰¿ tIm-S-]n-Sn-®p. sIm-´m-c-°-c F-Iv-ssk-kv kn.sF. ]-cn-[n-bn-ep-≈ G-‰hpw h-en-b hym-P-®m-cm-b tI{μ-am-b G-cp-X-\-ßm-´v Nn-d-bpsS `m-K-߃, ]-hn-t{X-iz-cw, IS-bv-t°m-Sv, C-e-™n-t°m-Sv tIm-f-\n, Xm-g-Øp-Ip-f-°-S, sNdp-s]m-bv-I, ]q-h-‰q¿, Aw-t_-ZvI¿ tIm-f-\n-I-fn-em-bn-cp-∂p ]-

Ip-Spw-_-kw-K-aw

{Km-am-`nam-\ an-{X-Io¿-Øn ]p-c-kv-Im-cw _p-°v-am¿-°v U-b-d-Œdpw I-hn-bpamb ssI-°pf-ßc kzm-an-\mY\v sF.F-kv.B¿.H. ap≥ sN-b¿-am≥ tUm. Pn am-[-h≥-\m-b¿ k-Ωm-\n-°p∂p

ssI-¡pf-§-c kzm-an-\mY-\v {Km-am-`nam-\ ]p-c-kv-Im-cw an-\mY\v sF.F-kv.B¿.H. ap≥ sN-b¿-am≥ tUm. Pn am-[h≥-\m-b¿ \¬-In. 10,000 cq-]bpw {]-i-kv-Xn ]{Xhpw ^-e-Ihpw A-S-ßn-b-Xm-

bn-cp-∂p ]p-c-kv-°mcw. ssa-Xm\w hn-P-b≥ A[y-£-X hln®p. F-kv D-Æn-Ir-jvW≥, Fw kp-io-{μ≥, Fw Kn-cn-Pm-tZhn kw-km-cn®p.

]m-cn-∏-≈n: ao-\-º-ew bp.sI. F-^v. F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-fPn¬ dm-Kn-Mn-s\ Xp-S¿-∂p-≠mb hn-Zym¿-Yn kw-L-´-\-Øn¬ A-©p-t]¿-°v ]-cn-°v. sa-°m-\n-°¬ hn-`m-K-Ønse B-dmw sk-a-ÿ hn-Zym¿-YnI-fm-b k-®n≥, A-\o-jv, hn]n≥, k-®n≥-Zm-kv, C-e-{Œn°¬ hn-`m-K-Øn-se F-´mw ska-ÿ hn-Zym¿-Yn A-Jn¬ F-∂nh¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂se ssh-Io-´v tIm-f-Pn¬ \-S-∂ Iq-´-Ø-√n-epw I-t√-dn-ep-am-Wv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]-cn-t°-‰-Xv. A-{I-a-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-en-kv \nco-£-W-Øn¬ I-gn-bp-∂ ap-Jy{]-Xn-bpw B-{im-aw ap-c-fo `-h-\Øn¬ A-Jn-e(22)s\ ]m-cn-∏≈n t]m-en-kv C-∂-se ssh-Io-

Øv A-t\z-j-Wam-cw-`n-®p.

a-c-sa-Sp-¸v D-Â-k-hw

]-c-hq¿: ]p-‰nw-K¬ tZ-ho-t£{X-Øn-se a-c-sa-Sp-∏v D¬-k-hw C-∂v cm-{Xn H-º-Xn-\v \-S-°pw. cm-hn-se tZ-ho-`m-K-h-X-]m-cm-bWw, cm-hn-se-bpw ssh-In-´pw Hm-´≥-Xp-≈-epw s\-ø-`n-tj-Ihpw, ssh-In-´v B-dn-\v Io¿-Ø\ c-ta-in-s‚ kw-Ko-X-k-Z- v, 7.30\v ]-c-hq¿ \r-Ø-{io-bp-sS \r-Ø-]-cn-]m-Sn. s]m-gn-°-c, tIm-ßm¬, Iq-\-bn¬, Ip-dp-ap≠¬ F-∂o I-c-I-fn¬-\n-∂v \qdp-I-W-°n-\v I-Øn-®p-b¿-Ønb Nq-´p-I-‰-I-fp-sS-bpw hm-ZytLm-j-ß-fp-sS-bpw A-I-º-Sntbm-sS-bm-Ipw a-c-sa-Sp-∏v B-cw`n-°p-I. B-Zyw s]m-gn-°-c I-c°m-cp-sS a-c-hpw A-h-km-\w Ipdp-ap-≠¬ I-c-bp-sS a-c-hp-amIpw t£-{X-Øn-te-°v F-gp-∂≈n-°p-I.

s≠-Øp-I-bpw \o-°w sN-øm\p-ap-≈ \-S-]-Sn-Iƒ A-[n-Ir-Xcp-sS `m-K-Øv \n-∂p-≠m-h-Wsa-∂m-Wv \m-´p-Im¿ B-h-iys∏-Sp-∂-Xv.

A-h-[n-¡m-e Iw-]yq-«À ¢m-ÊvsIm-√w: a-Xn-en¬ I-kv-Xq¿-_mKm-‘n h-\n-Xm Nm-cn-‰-_nƒ skm-ssk-‰n-bpw \o-cm-hn¬ A£-b tI-{μ-hpw kw-bp-‡-ambn hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw ho-´-Ωam¿-°p-am-bn A-h-[n-°m-e ¢mkv Xp-S-ßp-∂p. G-{]n¬ c-≠pap-X¬ a-Xn-en¬ I-kv-Xq¿-_m Sn.Sn.sF.bn-em-Wv ¢m- v. ¢mkv ]q¿-Øn-bm-°p-∂-h¿-°v k¿-´n-^n-°-‰v \¬-Ip-∂-Xm-Wv. t^m¨ 9447625563.

3

I-«-bn `-K-h-Xnt£-{X-¯n s]m-¦m-e-

I-´-bn¬: ]m-e-bv-t°m-´v `-K-hXn-t£-{X-Øn¬ A-iz-Xn s]m¶m-e G-{]n¬ H-∂n-\v \-S-°pw. c-≠n-\m-Wv ao-\-`-c-Wn D¬-khw. s]m-¶m-e-bv-°v 6.30\v {]-[m\ A-Sp-∏n¬ Zo-]w sX-fn-°pw. Xp-S¿-∂v {]-`m-j-Ww, 10\v A-∂Zm-\w, 12\v D¬-k-h-_-en, A©n-\v tXm-‰w-]m-´v, 5.30\v Km-\kp-[, ssh-Io-´v G-gn-\v \r-Ø\r-Xy-߃, cm-{Xn F-´n-\v ]-≈nth-´, H-º-Xn-\pw H-∂n-\pw \m-SIw. G-{]n¬ c-≠n-\v 6.30\v Dcpƒ, X-e-bm-´w-I-fn, 11\v A-∂Zm-\w, ssh-In-´v aq-∂n-\v Ip-Øntbm-´w, \m-en-\v F-Sp-Øp Xq°w, ]-≠m-c-Øq-°w, t\¿-®Øq-°w, sI-´n-Øq-°w, A-ΩØq-°w, {]m-Øq-°w, I-c-Øq°w, \m-en-\v sI-´p-Im-gv-N, B-dn\v im-kv-{Xo-b \r-Øw, cm-{Xn Hº-Xn-\v ayq-kn-Iv tIm-a-Un, Um≥-kv F-∂n-h \-S-°pw.

Npcp¡¯nÂ

Xn-cp-\-ÃqÀ Im-thym-Â-k-hw: hn-fw-_-c-Zn-\m-N-c-Ww \m-sf

sIm-√w: Xn-cp-\-√q¿ kv-ar-Xn tI-{μ-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn-ep≈ F-´m-a-Xv Xn-cp-\-√q¿ Im-thym-¬-k-hw ta-bv H-∂p-ap-X¬ aq∂p-h-sc tX-h-≈n Hm-e-bn¬ A-jv-S-ap-Sn-°m-b-tem-c-sØ F.Sn-.F-kv.sI. Km¿-U-\n¬ \-S-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. Im-hy-k-‘y-Iƒ, Zr-iym-hn-jv-I-c-W-߃, Nn-{X-˛-in¬-∏-˛t^m-t´m-˛ N-e-®n-{X {]-Z¿-i-\-߃, I-hn-Xm-em-]-\-˛-Nn-{X-c-N\m a¬-k-c-߃, X¬-k-a-b Nn-{X-c-N-\, I-Ym-{]-kw-Kw, GIm-`n-\-bw, H-Øp-tN-c-ep-Iƒ, kw-hm-Zw, Ip-´n-Iƒ-°m-bn I-fn∏-¥¬ F-∂ {]-tXy-I-th-Zn, hy-Xy-kv-X I-em-cq-]-ß-fp-sS Ah-X-c-Ww, I-hn-X-I-fp-sS-bpw Km-\-ß-fp-sS-bpw kw-Lm-h-X-cW-߃, kv-ar-Xn-kw-K-aw, ]p-kv-X-tIm-’-hw F-∂n-h Imthym-’-h-Øn-s‚ `m-K-am-bn C-°p-dn kw-L-Sn-∏n-°pw. Im-thym¬-k-h k-tμ-iw P-\-ß-fn¬ F-Øn-°p-∂-Xn-\v \m-sf Xn-cp-\-√q¿ kv-ar-Xn-tI-{μw Im-thym-’-h hn-fw-_-c Zn\-am-bn B-N-cn-°pw. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn ssh-Io-´v B-dn-\v sIm-√w kn tI-i-h≥ sa-tΩm-dn-b¬ Su¨-lm-fn¬ sI.]n-.F.kn-bp-sS \o-e-°p-bn¬ \m-S-Iw A-h-X-cn-∏n-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Xn-cp-\-√q¿ kv-ar-Xn-tI-{μw {]kn-U‚ v tUm._n F cm-Pm-Ir-jv-W≥, sk-{I-´-dn ]n Zn-t\i≥, P-\-d¬ I¨-ho-\¿ A-Pn-Xv πm-°m-Sv, ]-ªn-kn-‰n I¨ho-\¿ hn B¿ i¿-a-N-{μ≥ ]-s¶-Sp-Øp.

In-g-¡³-ta-J-e-bn N-¡ hn-]-Wn k-Po-hw

]-Ø-\m-]p-cw: In-g-°≥-ta-J-e-bn¬ N-°-hn-]-Wn k-Po-h-amhp-∂p. ]m-X-tbm-c-ß-fn¬ hy-Xy-kv-X-bn-\-ß-fn-ep-≈ N-°-Ifp-am-bn Xm¬-°m-en-I I-S-I-fpw I-®-h-S-°m-cpw \n-c-∂p-I-gn™p. h-cn-°, tX≥-h-cn-°, sN-º-c-Øn h-cn-°, Iq-g Xp-S-ßnb \n-c-h-[n-bn-\-ß-fn¬-s∏-´ N-°-I-fm-Wv hn-]-Wn I-ø-S-°nbn-cn-°p-∂-Xv. \m-´n¬ hn-f-bp-∂ N-°-I-f-[n-I-hpw A-Xn¿-Øn I-S-°p-I-bm-Wv ]-Xn-hv. X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂p-f-f-h-cm-Wv N-°bp-sS B-h-iy-°m-cn-e-[n-I-hpw. hn-f-™ N-° H-∂n-\v 40 apX¬ 60 cq-]-h-sc-bm-Wv hn-e. F-∂m¬ A-Xn¿-Øn I-S-°p-∂tXm-sS Np-f-bv-°m-Wv hn-e. ]-gp-Ø-Xn-\pw hn-f-™-Xn-\pw hyXy-kv-X hn-e-bm-Wv Cu-Sm-°p-∂-Xv. A-en-ap-°v, I-d-hq¿, ]p-∂e, ]n-d-h-¥q¿ Xp-S-ßn-b ta-J-e-I-fn¬ \n-∂m-Wv N-°-Iƒ A[n-I-hp-sa-Øp-∂-Xv. ssh-Io-´v -h-sc ]m-X-tbm-c-ß-fn¬ N-° hn¬-∏-\ D-jm-dm-bn \-S-°p-∂p. k-‘y-bm-hp-∂-tXm-sS A-\ykw-ÿm-\-ß-fn-te-°v N-°-Iƒ I-b-‰n-hn-Spw. N-°-hn-`-h-ßfpw hn¬-∏-\-bv-°m-bn X-bm-dm-°n-bn-´p-≠v. N-° D-t∏-cn-bpw l¬-h-bpw Pm-apw F-√mw hn-]-Wn-bn-se C-jv-S-hn-`-h-ß-fm-bn´p-≠v. a-e-tbm-c-ta-J-e-bn¬-\n-∂pw h≥-tXm-Xn-em-Wv N-° A\y-kw-ÿm-\-ß-fn-te-°v sIm-≠p-t]m-hp-∂-Xv. h-cn-° N-°Iƒ-°m-Wv B-h-iy-°m-cn-e-[n-I-hpw. F-∂m¬ c-≠v Zn-h-k-ambn s]-øp-∂ th-\¬ a-g hn-]-Wn-sb sX-√v X-Wp-∏n-®n-´p-s≠∂v I-®-h-S-°m¿ ]-d-bp-∂p. sIm-√w-˛-Xn-cp-aw-K-ew tZ-io-b ]mX-bn-epw a-‰v {]-[m-\ tdm-Up-I-fn-epw N-°-hn¬-∏-\-°m¿ k-Poh-am-bn-´p-≠v.

{]-Xn-jvTm-hmÀ-jn-Iw

sN-ß-a-\m-Sv: I-√q¿-Im-hv {io-Ir-jv-W-kzm-an t£-{X-Øn¬ {]-Xn-jvTm-hm¿-jn-I-hpw tcm-ln-Wn Xn-cp-\mƒ D¬-k-h-hpw G-{]n¬ aq-∂v, \m-ev Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-°pw. aq-∂n-\v ssh-In-´v Zo-]-°m-gv-N. \m-en-\v 11\v \-h-I-hpw I-e-im-`n-tj-I-hpw tI-ih≥ \-ºq-Xn-cn-bp-sS Im¿-Ωn-I-Xz-Øn¬ \-S-°pw.

I-©m-hv hnÂ-¸-\-¡m-c-\pw k-lm-bn-bpw aq-¶p-In-tem I-©m-hp-am-bn ]n-Sn-bn-em-bn

sIm-√w: sIm-´m-c-°-c tI-{μo-Icn-®v I-©m-hv hn¬-∏-\ \-S-Ønh-∂ B-sf-bpw k-lm-bn-sbbpw aq-∂p-In-tem I-©m-hp-ambn F-Iv-ssk-kv kw-Lw ]n-SnIq-Sn. hm-l-\ ]-cn-tim-[-\ \-SØp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv Hm-t´m-dn£-bn¬ I-S-Øm≥ {i-an-® I©m-hp-am-bn {]-Xn-Iƒ ]n-Sn-bnem-b-Xv. ssa-ew Xm-a-c-°p-Sn apdn-bn¬ {]o-Xn hn-em-k-Øn¬ sN-√-∏≥ a-I≥ {]-tam-Zv(42), ]hn-t{X-iz-cw ssI-tXm-Sv A-\ojv `-h-\-Øn¬ _m-_p a-I≥ A-`n-em-jv(26) F-∂n-h-cm-Wv sIm-√w F-Iv-ssk-kv k¿-°nƒ

F³-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn hn-ZymÀ-Yn kw-L-«-\w: A-©p-t]À-¡v ]-cn-¡v

sIm√w: ]-Xm-cw iq-c-\m-Sv an-{X sk≥-{S¬ kv-Iq-fn-s‚ {Km-am`nam-\ an-{X-Io¿-Øn ]p-c-kv-Imcw _p-°v-am¿-°v U-b-d-Œdpw Ihn-bpamb ssI-°pf-ß-c kzm-

thiruvananthapuram/klm

´v A-d-kv-‰v sN-bv-Xn-cp-∂p. kw-`h-Øn¬ Dƒ-s∏-´ A-©v {]-XnI-sf C-\n-bpw ]n-Sn-Iq-Sm-\ps≠-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. ]-cnt°-‰ a-‰p-≈-h¿ Nm-Ø-∂q-cnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv.

Hm-a-\ im-´³ Øn-cw k-an-Xn A-[y-£

im-kv-Xmw-tIm-´: tªm-°v ]©m-b-Øv B-tcm-Ky hn-Zym-`ymk ÿn-cw k-an-Xn A-[y-£-bmbn Hm-a-\ im-¥-s\ Xn-c-s™-SpØp. a-ln-fm tIm¨-{Kkv \ntbm-P-I a-fi-ew P-\-d¬ sk{I-´-dn-bpw F-kv.F≥.Un.]n. tbm-Kw a-ln-fm hn-`m-Kw tI-{μk-an-Xn Aw-K-hp-am-Wv.

C≥-kv-s]-Œ¿ _n kp-tc-jn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ F-Iv-sskkv kw-L-Øn-s‚ ]n-Sn-bn-em-bXv. {]-Xn-Iƒ I-gn-™ B-dp-amk-am-bn F-Iv-ssk-kv jm-tUm kw-L-Øn-s‚ \n-co-£-W-Ønem-bn-cp-∂p. ]n-Sn-bn-em-b {]-tam-Zv \n-c-h[n I-©m-hv tI-kp-I-fn-se {]Xn-bm-Wv. A-º-Xp-In-tem I©m-hp-am-bn ap-ºv ]n-Sn-bn-em-bn´p-≠v. sIm-√w, Nm-Ø-∂q¿, sIm-´m-c-°-c F-Iv-ssk-kv Hm^n-kp-I-fn¬ C-bmƒ-s°-Xn-tc tI-kp-≠v. B-{‘-bn¬ I-©mhv I-S-Øp-∂-Xn-\n-sS-bpw C-

kv-IqÄ hmÀ-jn-Im-tLmjw

im-kv-Xmw-tIm-´: B-\b-Sn Kh: F¬.]n. kv-Iqƒ hm¿-jn-Iw hnhn-[ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS BtLm-jn®p. s]m-Xp-k-tΩf-\w h-k-¥-Øn-s‚ I-\¬-h-gn-Ifn¬ s^ bnw ]n sI ta-Zn-\n D-ZvLmS-\w sN-bvXp. F-kv.Fw. kn. sN-b¿-am≥ k-Po-hv B-\b-Sn A-≤y-£-X h-ln®p. F≥ ]-¶-Pm £≥, tKm-]n-\m-Y≥-]n-≈, \n-km-dp±o≥, kp-aw-K-eb-Ω, cm[-Ω, iinI-e, {]-Y-am-[ym]n-I F-®v am-cnb-Øv _o-hn, Ãm-^v sk{I´-dn sI k-Po-hv-Ip-am¿, {Km-a∏-©mb-Øv Aw-Kw _nμp-taml≥-Ip-am¿- kw-km-cn®p. hnhn[ a¬-k-c ]-co-£-I-fn-se hn-Pbn-Iƒ-°v D-]-Pn√m hn-Zym-`ymk Hm-^o-k¿ Fw B-cn-^m-_ohn k¿-´n-^n°-‰v hn-Xc-Ww sNbvXp. hnhn-[ F≥-tUm-hvsa‚ vp-I-fp-sS hn-Xc-Ww N-e-®n{X-Xm-cw dn-tXjpw I-em-a¬-kc hn-P-bn-Iƒ-°v hnP-bv Z-bmf≥ kΩm-\ hn-X-c-Whpw \n¿h-ln®p.

{]-tam-Zv, A-`n-em-jv bmƒ ]n-Sn-bn-em-bn-´p-≠v. X-a-gv\m-´n¬ \n-∂pw F-Øn-® I-©mhv sN-dp-In-S I-®-h-S-°m¿-°v hnX-c-Ww sN-øp-∂-Xn-\m-bn sIm≠p-h-cp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv {]-Xn

]n-Sn-bn-em-b-Xv. {]n-h‚o-hv Hm-^n-k-¿ sI iymw-Ip-am¿, kn-hn¬ F-Ivssk-kv Hm-^n-k¿-am-cm-b Acp¨ B‚-Wn, F-kv A-\n¬Ip-am¿, a-t\m-Pv em¬, sI A\n¬-Ip-am¿, {io-P-b≥, A-iz¥v kp-μ-cw F-∂n-h¿ Dƒ-s∏-´ kw-L-am-Wv {]-Xn-I-sf ]n-Sn-IqSn-b-Xv. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™Sp-∏n-t\m-S-\p-_-‘n-®v F-Ivssk-kv h-Ip-∏v kv-s]-jy¬ ss{U-hv B-cw-`n-®-Xm-bpw F-Ivssk-kv A-dn-bn-®p. hn-h-c-߃ e-`n-°p-∂-h¿ 9496002862 F-∂ \-º-cn¬ A-dn-bn-°-Ww.

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2014/03/31  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2014/03/31

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you