Page 1

2 Un-ssh-U-dn-en-Sn-¨v ImÀ X-e-Io-gm-bn a-dn-ªp

\Kcw/ \m«n³]pdw \n-b-a-ew-L-\w \-S-¯p-¶ Hm-t«m-dn-£-IÄ-s¡-Xn-tc IÀ-i-\ \-S-]-Sn-I-fp-am-bn t]m-en-kv 9 Pq¨ 2014- Xn¶ƒ

THIRUVANANTHAPURAM /TVM

]m-cn-∏-≈n: I-√p-hm-Xp-°¬ PMv-j-\n¬ Un-ssh-U-dn-en-Sn-®v Im¿ X-e-Io-gm-bn a-dn-™p. Rmb-dm-gv-N ]p-e¿-s® a-e-∏p-d-Øv \n-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw hn-am-\Øm-h-f-Øn-te-°v t]m-b Im-dmWv tZ-io-b ]m-X-bn-ep-≈ Unssh-U-dn¬ C-Sn-®v X-e-Io-gm-bn a-dn-™-Xv. a-e-∏p-dw kz-tZ-in-bm-b Im¿ ss{U-h¿ jm-P-lm≥ A-]-I-SØn¬ \n-∂v A-¤p-X-I-c-am-bn c-£-s∏-´p. tZ-io-b ]m-X-bp-sS Un-sshU-dn-s‚ C-cp-`m-K-ß-fn-epw dn-^vf-Œ¿ L-Sn-∏n-°m-Ø-Xm-Wv A]-I-S-߃-°v Im-c-Ww. I-gn™ am-k-hpw Un-ssh-U-dn-en-Sn®v A-]-I-S-ap-≠m-bn. A-]-I-S Nnd-bn≥-Io-gv Xm-eq-°m-ip-]-{Xnbn¬ ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-°p∂ H.]n tªm-°n-s‚ D-Zv-LmS-\w ta-J-e-bm-bn-´pw dn-^v-f-Œ¿ a{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ \n¿-h-ln-°p∂p ÿm-]n-°-W-sa-∂ \m-´p-Im-cpsS B-h-iy-Øn-\v tZ-io-b ]mXm-hn-`m-Kw C-Xp-h-sc sN-hnsIm-Sp-Øn-´n-√.

X-®oÀ-¯-S \n-b-aw ew-Ln-¨p-Å \nÀ-am-Ww X-S-ªpHm-bq¿: ]q-b-∏-≈n ]-©m-bØn-se sN-¶p-fw Ir-jn-`-h-\p ap-∂n¬ X-Æo¿-Ø-S \n-b-aw ewLn-®v \-S-Øn-b \n¿-am-W {]h¿-Ø-\-߃ t]m-en-kv X-S™p. sN-¶p-fw, Im-t°m-Sv, ]-dt≠m-Sv G-em-bn¬ sIm-√w X-´ma-e kz-tZ-in hm-ßn-b \n-e-Ønem-Wv \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-ßfm-Wv X-S-™-Xv. 55 sk‚ v \ne-Øn-s‚ A-º-Xv ao-‰-dn¬-∏-cw G-em-bv-°p Ip-dp-sI \n-e-Øn\v \m-ev h-i-hpw I-√p-sIm-≠v c≠-Sn-tbm-fw D-b-c-Øn¬ sI-´nb-ti-jw ap-I-fn¬ G-g-c-b-Sns∏m-°-Øn¬ kn-a‚ v I-´-sI-´n D-b¿-Øp-∂-Xv \m-´p-Im¿ Ir-jnh-Ip-∏v A-[n-Ir-X-cp-sS {i-≤bn¬-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p.

Hm-]-td-j³ Ip-t_-c {]-l-k-\-sa-¶v ]-cmXn I-cp-\m-K-∏-≈n: Hm-∏-td-j≥ Ip-t_-c {]-l-k-\-am-bn. I-cp\m-K-∏-≈n-bn¬ H-cm-sf-t∏mepw I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-°m≥ t]m-en-kn-\v I-gn-bp-∂n-√. H-cpam-k-am-bn kw-ÿm-\-Øp-S-\ofw \-S-°p-∂ Hm-∏-td-j≥ Ipt_-c-bm-Wv I-cp-\m-K-∏-≈nbn¬ A-´n-a-dn-°-s∏-Sp-∂-Xv. tª-Uv-am-^n-b- X-g-®p h-f-cp-∂ I-cp-\m-K-∏-≈n-bn¬ I-ip-h-≠n ^m-Œ-dn-Iƒ, a¬-ky I-Ωo-j≥ tI-{μw, hn-hn-[ B-ip-]-{Xn-Iƒ F-∂n-h-bv-°v k-ao-]-am-Wv Nn-´n I-º-\n-I-fp-tS t]-cn¬ tª-Uv am-^n-b-Iƒ X-g-®p h-f-cp-∂-Xv. I-cp-\m-K-∏-≈n t]m-en-kv kvt‰-j≥ A-Xn¿-Øn-bn-se X-g-h, sXm-Sn-bq¿, Ip-e-ti-J-c-]p-cw, B-e-∏m-Sv, I-cp-\m-K-∏-≈n {]-tZi-ß-fn¬ \q-dp-I-W-°n-\v tªUp-I-m-cm-Wv ta¬-hn-em-k-an-√msX {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. X-an-gv\m-´n¬ \n-∂pw kw-L-am-bn FØn hm-S-I-bv-°p X-m-a-kn-®v h´n-∏-en-i-°v ]-Ww \¬-In-b tijw Zn-h-tk-\ ho-Sp-I-fn-se-Øn ]-W-∏n-cn-hv \-S-Øn h-cp-∂ kwLw C-Xn-epƒ-s∏-Sp-∂p. I-Ωoj≥ I-S-I-fn¬ a¬-ky hym-]mcn-Iƒ-°v ]-Ww \¬-In h-´n ]en-i hm-ßp-∂ kw-L-ß-fpw Icp-\m-K-∏-≈n-bn¬ {]-h¿-Øn°p-∂p. I-ip-h-≠n ^m-Œ-dn-Iƒ-°v ap-ºn¬ ]-Ww \¬-In A-an-X ]en-i Cu-Sm-°p-∂ Nn-e¿ B-bnc-°-W-°n-\v kv-{Xo-I-sf Nq-jWw sN-bv-Xp h-cp-∂p. I-cp-\m-K-∏-≈n-bn¬ X-g-®p h-f-cp-∂ tª-Uv am-^n-b-I-sf-∏‰n t]m-en-kn-\v A-dn-bm-sa-¶nepw bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw kzoI-cn-°p-∂n-√. Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn-I-fp-sS \n¿-t±-i {]-Imcw I-cp-\m-K-∏-≈n-bn-se hn-hn[ ]-©m-b-Øp-I-fn¬ tª-Uv am-^n-b-I-fp-sS en-Ãn-\v cq-]w \¬-In sd-bv-Un-\v kv-Izm-Up-Isf \n-›-bn-s®-¶n-epw {]-tZ-inI t\-Xm-°-fp-sS C-S-s]-Sn¬ Im-c-Ww Xp-S¿ \-S-]-Sn-I-ƒ I-Sem-kn-sem-Xp-ßp-I-bm-Wv.

Ip-dp-a-®-bn P-e-£m-aw cq£w IÆ\√q-¿: Ip-dp-a-Æ-bn¬ P-e A-tXm-dn-‰n-bp-sS Ip-Sn-sh-≈ hn-Xc-Ww \n-e-®-Xv P-\ß-sf Zp-cn-XØnem°n. Xr-t°m-hn¬h-´w {Km-a∏©m-b-Øn-se Ip-dp-a-Æ, ]m-d∏pdw, In-g-hq¿ `m-K-ß-fn-em-Wv Ip-Sn-sh-≈ £m-aw cq-£-am-bXv. C-hn-sS H-cm-gv-N-bmbn ss]∏p-h-gn-bp-≈ P-e-hn-Xc-Ww \ne-®n-cn-°p-I-bmWv. {]tZisØ In-W-dp-I-ƒ h-‰n-h-c≠n-´v am-k-ß-fm-bn. hm-´¿ AtXm-dn‰n sIm-´n-bw sk-£-s‚ ]-cn-[n-bn-ep-≈ `m-K-Øm-Wv Pe-£maw.

Xp-I A-\p-h-Zn-¨p I-cp-\m-K-∏-≈n: I-cp-\m-K-∏≈n \n-tbm-P-I a-fi-e-Øn¬ kn Zn-hm-I-c≥ Fw.F¬.F-bpsS {]m-tZ-in-I hn-I-k-\ ^≠n¬ \n-∂pw B-e-∏m-Sv ]-©mb-Øn¬ A-go-°¬ sh-≈m-\Øp-cp-Øv tdm-Un-\v ]-Xn-aq-∂v tIm-Sn cq-]- A-\p-h-Zn-®p. Iq-Sm-sX I-cp-\m-K-∏-≈n \K-c-k-`-bn¬ 54 kp-\m-an tIm-f\n c-≠mw X-g-tØm-Sv tdm-Un-\v 42.20 e-£w cq-]-bpw, Hm-®n-d sI.F-kv.B¿.Sn.kn _-kv kvt‰-j≥ \n¿-am-W-Øn-\v 25e£w cq-]-bpw Dƒ-∏-sS 1367,20,000 cq-] A-\p-h-Zn-®-Xmbn kn Zn-hm-I-c≥ Fw.F¬.F A-dn-bn-®p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \-K-c-Øn¬ Hm-Sp-∂ Hm-t´m-dn-£m ss{U-h¿am-cp-sS- A-®-S-°-ew-L-\-ßfpw Ip-‰-Ir-Xy-ß-fpw X-S-bm≥ I¿-i-\ \-S-]-Sn-I-fp-am-bn t]men-kv cw-K-Øv. \-K-c-Øn¬ [m-cm-fw Hm-t´mIƒ ao-‰¿ L-Sn-∏n-°m-sX-bpw Ds≠-¶n¬ X-s∂- A-h {]-h¿Øn-∏n-°m-sX-bpw bm-{X-°mcn¬- \n-∂pw A-an-X-Iq-en hmßp-∂p-≠v. a-Zy-]n-®pw e-l-cn-]Zm¿-Y-߃ D-]-tbm-Kn-®pw Hmt´m Hm-Sn-°¬, bm-{X-°m-sc hf-™-h-gn-I-fn-eq-sS Np-‰n-°p-∂Xm-bpw ]-cm-Xn-bp-≠v. C-Xn-s\-Xn-tc I¿-i-\ \n¿t±-i-߃ Hm-t´m- dn-£-°m¿-°v

\¬-In. ao-‰¿ L-Sn-∏n-°m-sXbpw {]-h¿-Ø-\-£-a-a-√m-Ø ao-‰¿ L-Sn-∏n-®pw k¿-ho-kv \-SØp-∂- Hm-t´m-I-fn¬ ao-‰¿ L-Sn∏n-°-Ww. bm-{X-°m-cn¬-\n-∂v A-an-X-Nm¿-Pv Cu-Sm-°p-∂-h¿s°-Xn-tc \-S-]-Sn-bp-≠m-Ip-w. sd-bn¬-th, _-kv-tÃ-j≥, Fb¿-t]m¿-´v ]-cn-k-c-Øv {l-kzZq-c k-hm-cn-Iƒ \n-c-kn-°p-∂Xv H-gn-hm-°-W-sa-∂pw Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn A-dn-bn-®p. Hm-t´m-I-fn¬ bm-{X-°m¿ a-d∂p-h-® h-kv-Xp-°ƒ \n¿-_-‘am-bpw t]m-en-kv I¨-t{Smƒ dqan-tem tÃ-j-\n-tem G¬-∏n-°Ww, kn-‰n- s]¿-an-‰n-√m-sX khm-cn-bp-am-bn \-K-c-Øn-se-Øp-

sh-Å-s¡-«pw s]m-«n-b Ém-_p-I-fpw `o-j-Wnbmhp¶p; A-[n-Ir-X-À¡v \n-Êw-K-X Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Im-e-h¿-jw F-Øn-b-tXm-sS sh-≈-s°-´pw am-en-\y-hpw aq-eyw \-K-c-Po-hnXw Zp-cn-X-Øn-te-°v. s]m-´ns∏m-fn-™ ^p-Sv-]m-Øp-I-fpw tdm-Up-I-fpw hn-I-k-\-{]-hrØn-I-fp-sS `m-K-am-bp-≠m-bn-cn°p-∂ Ip-gn-I-fpw am-en-\y-°qºm-c-ß-fpw P-\-Po-hn-X-sØ km-c-am-bn _m-[n-®p-Xp-S-ßn. Xºm-\q-cpw In-g-t°-tIm-´-bpw CXp-h-sc sh-≈-s°-´n≥ \n-∂pw im-]-tam-£w t\-Sn-bn-´n-√. _kv bm-{Xn-I-¿-°pw Im¬-\-S-bm{X-n-I¿-°pw H-cp-t]m-se Zp-cn-Xw hn-X-bn-°p-I-bm-Wv C-hn-S߃. F-∂m-¬ a-g-°m-e ]q¿-Δ iq-No-I-c-W-{]-h¿-Ø-\-ß-tfm a-‰v ]-cn-lm-c-am¿-§-ß-tfm sNøm-sX \-K-c-k-`-bpw Pn-√m `-cW-Iq-S-hpw \n-kw-K-X Xp-S-cp-I-

bm-Wv. ho-Sp-I-fn-se-bpw hy-h-km-b ÿm-]-\-ß-fn-se-bpw am-en-\yß-sf-√mw t]-dp-∂-Xv \-K-c-Ønse Xn-c-t°-dn-b tdm-Up-I-fpw \o¿-Nm-ep-I-fp-am-Wv. \-K-c-Øneq-sSm-gp-Ip-∂ B-a-bn-g-©m≥ tXm-Spw ]m¿-Δ-Xo ]p-Ø-\m-dpw In-≈n-bm-dpw am-en-\y ]q-cn-X-ambn-´v h¿-j-߃ I-gn-™p. e£-߃ ap-S-°n-bp-≈ \n¿-amW {]-h¿-Ø-\-ß-fpw ip-No-I-cW {]-h¿-Ø-\-ß-fpw \-S-Øp∂ A-[n-Ir-X¿ Cu P-em-i-bß-sf hr-Øn-bm-bn kq-£n-°m\p-≈ hy-‡-am-b πm-\p-I-tfm ]-≤-Xn-I-tfm C-Xp-h-sc X-ømdm-°n-bn-´n-√-. H-cp sN-dn-b a-gs]-bv-Xm¬ t]m-epw sh-≈w \nd-bp-∂ Xm-gv-∂ {]-tZ-i-ß-fm-Wv In-g-t°-t°m-´-bpw X-ºm-\q-

cpw. Hm-S-Iƒ sN-fn-sIm-≠p aq-Snt]m-b C-hn-sS a-Xn-bm-b ip-NoI-c-W-tam hr-Øn-bm-°-tem \S-∂n-´n-√. C-S-tdm-Up-I-sf-√mw s]m-´n-s∏m-fn-™ ÿn-Xn-bn-emWv. C-S-tdm-Up-I-fp-sS h-i-ß-fnse Hm-S-Iƒ \n-d-™p-I-hns™m-gp-Ip-∂-tXm-sS Im¬-\-S˛ C-cp-N-{I-hm-l-\ bm-{Xn-I¿ G-sd _p-≤n-ap-´n-bm-Wv k-©-cn°p-∂-Xv. am-en-\y-°q-ºm-c-߃ tdmUn-\n-cp-h-i-hpw hym-]n-®-tXmsS ]-I¬ k-a-b-Øv I-c-a-\-˛]m-∏-\w-tIm-Sv `m-K-ß-fn¬ aq°p-s]m-Øn \-S-t°-≠ ÿn-Xnbm-Wp-≈-Xv. a-g i-‡-am-hptºmƒ C-hn-sS-bpw sN-fn-sh≈-hpw sN-fn-s°-´pw h¿-[n°pw. \n-c-Øp-I-fn-eq-sS Hm-Sp-∂ hm-l-\-߃ sX-dn-∏n-°p-∂

sN-fn-sh-≈-hpw Im¬-\-S-bm-{X°m¿-°p `o-j-Wn-bm-Wv. a-g°m-e-Øp ]-I¿-®-hym-[n-Iƒ ]n-Sn-s]-Sm≥ km-[y-bp-≈ ÿe-߃ {]-[m-\-am-bpw tN-cn-{]tZ-i-ß-fm-Wv. C-hn-sS \-K-c-k`-bp-sS kp-No-I-c-W-{]-h¿-Ø\-߃ C-Xp-h-sc i-cn-bmw-hn[w \-S-∂n-´n-√. h-©n-bq¿ tIm-SXn tdm-Un¬ \-S-°p-∂ \n¿-amW {]-h¿-Ø-\-߃-sIm-≠v Hcp-`m-Kw tdm-Uv ]q¿-W-am-bpw D]-tbm-K tbm-Ky-a-√m-Xm-bn-´p≠v. H-cp-h-i-Øv tdm-Uv \-∂m-°epw a-dp-h-i-Øv h-en-b Ip-gn-bpam-bn In-S-°p-∂ tdm-Up-I-fn¬ A-]-I-S-߃ ]-Xn-bn-cn-°p-Ibm-Wv. X-ºm-\q¿ `m-K-Øv ^p-Sv]m-Øp-Iƒ Im¬-\-S-bm-{X°m¿-°v F-∂pw `o-j-Wn-bp-b¿-

Øn-bn-´p-≠v. a-g-°m-e-Øv sh≈-s°-´n-eq-sS \-S-°p-∂ \n-c-h[n bm-{X-°m¿ Im¬-h-gp-Xn HmS-I-fn¬ ho-Wn-´p-ap-≠v. …m-_pIƒ s]m-´n-s∏m-fn-™ ^p-Sv-]mØp-I-fn-epw tdm-Un-epw sh≈w sI-´n \n¬-°p-tºmƒ A-]I-Sw ]-Xn-bn-cn-°p-∂-X-dn-bmsX bm-{X-°m¿ h-e-bpw. ]-I¿-®-hym-[n `o-j-Wn \n-e\n¬-°p-∂ \-K-c-Øn-s‚ timNym-h-ÿ-bpw am-en-\y-{]-iv-\ß-fpw ]-cn-l-cn-°m≥ th-≠ ap≥-I-cp-X-ep-I-fpw k¿-°m-cnt‚-bpw A-[n-Ir-X-cp-tS-bpw `mK-Øp-\n-∂p-≠m-hp-∂n-√. sX°≥ tI-c-f-Øn¬ Im-e-h¿-jw i-‡-am-hp-∂-tXm-sS X-e-ÿm\-hm-kn-Iƒ-°p \-K-c-Øn-te°n-d-ßm≥ I-gn-bm-Ø ÿn-bmWp-≠m-hp-I.

∂ Hm-t´m-Iƒ a-S-ßn-t∏m-Iptºmƒ k-hm-cn kzo-I-cn-°-cpXv, Hm-t´m-bp-sS c-Pn-kv-t{S-j≥ \-º¿ bm-{X-°m¿-°p Im-Wp∂-hn-[w Hm-t´m-bp-sS A-I-Øv tc-J-s∏-Sp-Ø-Ww, \n-b-a-{]-Imc-ap-≈ dn-b¿-hyp an-d¿ A-√m-sX bm-{X-°m¿-°p i-ey-am-Ip-∂ Xc-Øn¬ an-d-dp-Iƒ D-]-tbm-Kn°-cp-Xv, Hm-t´m-bp-sS ]p-d-Øv kn-‰n s]¿-an-‰v \-º¿ hy-‡-am°-Ww, Hm-t´m-bn¬ an-\n-aw Nm¿-Ppw In-tem-ao-‰-dn-\v Cu-Sm°p-∂ Nm¿-Ppw sh-bn-‰n-Mv Nm¿Ppw hy-‡-am-°-Ww, bm-{X-°msc A-\m-h-iy-am-bn Np-‰n-®v sIm-≠p-t]m-I-cp-Xv, cm-{Xn-Im-eß-fn¬ Zq-cw Ip-d-™ ÿ-e-ß-

a-cw ap-dn-¨p-am-äp-¶-Xn-\n-sS ^-bÀ-t^m-gv-kv Po-h-\-¡m-c-\p ]-cn-¡v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-g-b-Øv HSn-™p ho-W a-cw ap-dn-®p-am-‰p∂- X n- \ n- S - b n¬ ^- b ¿- t ^m- g v kv Po-h-\-°m-c-\p ]-cn-t°-‰p. sN- ¶ ¬- N q- f ^- b ¿- t Ã- j - \ nse Km¿-Uv I-c-Ip-fw kz-tZ-in _m-e-Ir-jv-W-\m-Wv ]-cn-t°‰-Xv. C-∂-se cm-hn-se a-g-bn¬ tam- U ¬ kv - I q- f n- \ p k- a o- ] w tdm-Un-te-°p ho-W a-cw ap-dn°p- ∂ - X n- \ n- s S Xp- S - b n¬ C- e {Œn-Iv hm-fp-sIm-≠v ap-dn-th¬°p-I-bm-bn-cp-∂p. D- S ≥ X- s ∂ C- b m- s f P- \ d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n- ® p. C- ∂ - s e cm- h n- s e Xp- S ßn-b a-g ssh-In-t´m-sS tXm¿∂p. a-g-bn¬ an-°-bn-S-Øpw acw tdm-Un-te-°p ho-Wp K-XmK-Xw X-S-k-s∏-´p. ssX-°m-Sv, P- \ - d ¬ B- i p- ] - { Xn Pw- I v j≥, h-gp-X-°m-Sv, sh-≈-b-º-

N-e-¨n-{X ta-J-e-bn-se hn-j-b-§Ä; kÀ-¡mÀ k-an-Xn BZy- kn-än-Mv C-¶v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: N-e-®n-{X -taJ-e-bn-se hn-hn-[ hn-j-b-ß-sf°p-dn-®v ]Tn-®v dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n°m≥ k¿-°m¿ cq-]o-I-cn-® ASq¿ tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ A-[y£-\m-b k-an-Xn C-∂v kn-\n-am kw-L-S-\m {]-h¿-Ø-I-cp-am-bn N¿-® \-S-Øpw. cm-hn-se 11ap-X¬ ssh-Io-´v \m-ep-h-sc F-d-Wm-Ip-fw Kh.K-Ãv lu-kn-em-Wv k-a-Xnbp-sS B-Zy kn-‰n-Mv. Hm-tcm kw-L-S-\-bv-°pw 30 an-\n-‰v ho-X-am-Wv A-\p-h-Zn-®ncn-°p-∂ k-a-bw. kn-\n-am k-

_v-kn-Un \-b-Øn-\pw N-e-®n{X A-hm¿-Uv \n-b-am-h-en-bv°pw h-cp-tØ-≠ t`-Z-K-Xn-Isf-°p-dn-®pw 19 m-a-Xv A-¥m-cm{„ N-e-®n-t{Xm¬-k-hw Ip-‰-a‰-Xm-°p-∂-Xn-s\-°p-dn-®pw th≠ \n¿-tZ-i-߃ k-a¿-∏n-°p∂-Xn-\m-Wv k-an-Xn-sb \n-tbmKn-®-Xv. Pn kp-tc-jv Ip-am¿, kmw-kvIm-cn-I h-Ip-∏v sk-{I-´-dn dmWn tPm¿-Pv F-∂n-h¿ Aw-K-ßfm-bp-≈ aq-∂w-K ]T-\-k-a-n-Xnbm-Wv kn-\n-am-cw-K-sØ {]-iv\-ß-sf-°p-dn-®p ]Tn-®v k¿-°m-

fn¬ k-hm-cn-°m-bn Hm-t´m-dn£-I-sf hn-fn-°p-tºmƒ k-hmcn t]m-Im≥ hn-k-Ω-Xn-°m≥ ]m-Sn-√ Xp-S-ßn-b \n¿-t±-i-ßfpw Hmv-t´m dn-£m ss{U-h¿-am¿°v \¬-In-bn-´p-≠v. Cu \n¿-t±-i-߃ ]m-en-°mØ-h¿-s°-Xn-tc sse-k≥-kv Im≥-k-te-j≥, s]¿-an-‰v Im≥k-te-j≥ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ \nb-a-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-sa∂v Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn Adn-bn-®p. ]-cm-Xn-Iƒ 100, 1099, 0471 2558731, 0471 2558732 \-ºcp-I-fn¬ A-dn-bn-°mw. {]-[m-\ÿ-e-ß-fn¬ ÿm-]n-®n-´p-≈ ]-cm-Xn-s∏-´n-I-fn-epw ]-cm-Xn \¬-Imw.

ew, tam- U ¬ kv - I qƒ Pw- I v j≥ F- ∂ n- h n- S - ß - f n- e m- W v acw ho- W - X v . hn- h n- [ - b n- S - ß fn¬ \n- ∂ v ^- b ¿- t ^m- g v - k v kw-L-sa-Øn a-c-߃ ap-dn-®p \o-°n K-Xm-K-Xw ]p-\-ÿm-]n®p. Nn-e-bn-S-ß-fn¬ a-cw ho-Wv ssh- Z yp- X n _- ‘ w hn- t O- Z ns®-¶n-epw ]n-∂o-Sv A-‰-Ip-‰-∏Wn \-S-Øn t\-sc-bm-°n. Ime-h¿-j-s°-Sp-Xn Pn-√-bn¬ dnt]m¿- ´ v sN- b v - X n- ´ n- s √- ∂ v Pn√m I-e-Œ¿ _n-Pp-{]-`m-I¿ Adn-bn-®p. Xp-S¿-®-bm-bp-≈ I-\Ø a- g - b - √ m- Ø - X n- \ m¬ Zp- c nXm- i zm- k Iymw- ] p- I - f pw Xp- S ßn- b n- ´ n- √ . F- ¶ n- e pw Xo- c - t Zi-hm-kn-Iƒ Pm-{K-X ]m-en-°W-sa-∂p \n¿-tZ-iw \¬-In-bn´p- ≠ v . I- S - e n¬ t]m- I p- ∂ - h ¿°pw ap-∂-dn-bn-∏p-≠v.

]-t{Sm-fn-Mv t_m-«v ap-§n tIm-h-fw: ]-t{Sm-fn-Mv t_m-´v ho-≠pw ap-ßn. Xn-cp-h-√w t]men-kn-\v I-c-a-\-bm-‰n-se a-W-eq‰v X-S-bp-∂-Xn-\m-bn k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-®-Xm-bn-cp-∂p t_m-´v. 2011em-Wv C-Xv A-\p-h-Zn-®-Xv. A-Xn-\p-ti-jw A-[n-Iw sshIm-sX t_m-´v tI-Sm-bn-cp∂p. ]p-Xn-b I-Ωo-j-W¿ sh-¶n-tSjv H-∂-c-am-kw ap-ºv A-‰-Ip-‰-∏Wn Xo¿-Øv ho-≠pw CXv k-Poh-am-°n-bn-cp-∂p. I-c-a-\-bm‰n¬ a-W¬-I-S-Øv \n¿-_m-[w \-S-°p-∂-p-≠v. t_m-´v Hm-Sn-®n-cp∂ ss{U-h¿-°v D-Zv-Lm-S-\-Øn\p ]n-∂m-se sIm-√-tØ-°v ÿ-ew am-‰-w e-`n-®-Xpw a-W¬tem-_n-°p k-lm-b-I-am-bn.

cn-\v dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-°p-I.

I-SÂ-`n-¯n X-IÀ-¶p tIm-h-fw: I-S¬-t£m-`w Im-cWw tIm-h-f-sØ I-S¬-`n-Øn X-I¿-∂p. ]-\-Øp-d tXm-´p-ap-°v `m-K-sØ `n-Øn-bm-Wv X-I¿-∂Xv. C-tXm-sS \q-tdm-fw Ip-Spw-_߃ I-S-em-{I-a-W-`o-Xn-bn-embn. I-gn-™-h¿-jw Nn-e `m-K-ßfn¬ I-S¬-`n-Øn-°v tI-Sp-kw-`hn-®p-sh-¶n-epw A-‰-Ip-‰-∏-Wn \S-Øm-Ø-Xm-Wv C-t∏mƒ X-Icm≥ Im-c-W-sa-∂p {]-tZ-i-hmap-ßnb ]-t{Sm-fn-Mv t_m-´v kn-Iƒ ]-d-bp-∂p.

sF.Sn. \-K-cw t]m-en-kv h-e-b-¯n Ip-f-¯n-\v kw-c-£-W-`n-¯n \nÀ-an-¡m-W-sa-¶v adnªp hoW a-c-¯n B-h-iyw \n-dw ]q-in {]-Xn-tj-[w I-g-°q-´w: I-g-°q-´w sF.Sn \-K-cw t]m-en-kv h-e-b-Ønem-bn. G-Xm-\pw Zn-h-k-Øn-\p ap-ºv B-`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e-bp-sS km-∂n[y-Øn¬ tI-c-fm t]m-en-kv I-g-°q-´w sS-Iv-t\m-]m¿°n¬ hn-fn-®p-tN¿-Ø sF. Sn D-tZym-K-ÿ-cp-sSp-b I-º\n D-S-a-I-fp-sS-bpw ap-Jm-apJw ]-cn-]m-Sn-bn¬ h-∂ i‡-am-b B-h-iyw-aq-e-am-Wv I-gn-™-Zn-h-kw ap-X¬ Iq-SpX¬ t]m-en-kn-s\ A-\p-h-Zn®v B-`y-¥-c-h-Ip-∏v I-g-°q-´sØ kp-c-£ hn-]p-e-am-°nb-Xv. 50,000 \v ]p-d-Øv sS-°nI-fm-Wv C-hn-sS tPm-en t\m-

°p-∂-Xv. ]-Xn-\m-bn-c-°-W°n-\v bp-h-Xn-Iƒ C-hnsS tPm-en-sN-øp-∂p-≠v. ]m¿°n¬ \n-c-h-[n-t]¿ ]-e-k-ab-ß-fn-em-bn B-{I-a-W߃ t\-cn-´n-cp-∂p. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ G-sd \mfm-bp-≈ C-h-cpsS B-hiyam-Wv C-t∏mƒ \-S-∏n-emb-Xv. ]m¿-°n-\v Np-‰p-am-bn 23 t]m-en-kp-Im-cpw H-cp t]m-enkv hm-\pw ]-t{Sm-fn-ßn-\m-bn c-≠p ss_-°p-I-fp-am-Wv Ign-™-Zn-h-kw ap-X¬ \n-ehn¬ h-∂-Xv. A-Sp-Ø Zn-h-kß-fn¬ Iq-Sp-X¬ t]m-en-kv kw-c£-Ww G¿-s∏SpØpsa-∂m-Wv A-dn-bp-∂-Xv.

Po-h-\-¡mÀ-s¡-Xn-tc-bp-Å B-{I-a-W-¯n \-S-]-Sn th-Ww: Ìm-^v Iu¬-kn sIm- √ w: sIm- ‰ - ß - c hn- t √- P v Hm- ^ n- k n- s e Po- h - \ - ° m¿- ° v t\- s c B- { I- a - W w \- S - Ø n- b {]-Xn-sb A-Sn-b-¥-c-am-bn Ad- à v sN- ø - W - s a- ∂ v sIm- √ w Xm- e q- ° v Ãm- ^ v Iu¨- k n¬ {]-kn-U‚ v F tPm¨-k-Wpw sk- { I- ´ - d n F sUm- a - \ n- ° pw B-h-i-y-s∏-´p. hn-t√-Pv Hm-^nk- d pw Po- h - \ - ° m- c pw Ir- X - y \n¿-h-l-W-Øn¬ G¿-s∏-´n-cn°p-tºm-gm-Wv {]-Xn \n-km-ap±o≥ F-∂-bmƒ B-{I-a-Ww \S-Øn- kv-{Xo Po-h-\-°m¿ Dƒ-

s∏-sS-bp-≈-h¿-°v t\ -sc Ak-`-y-h¿-jw sNm-cn-™-Xv. hnt√- P v Hm- ^ n- k n- s e \n- c - h - [ n tc- J - I ƒ h- e n- ® v Io- d p- I - b pw sN-bv-X {]-Xn-sb A-Sn-b-¥n-cam-bn A-d-Ãv sN-bv-Xv \n-b-a \S-]-S Po-h-\-°m¿-°pw s]m-Xp-P-\߃-°pw \n¿-`-b-am-bn Hm-^nkn-se-Øp-∂-Xn-\p-≈ A-h-kcw D-≠m-°p-hm-\pw t]m-en-kv Pm- { K- X ]p- e ¿- Ø - W - s a- ∂ pw Ãm- ^ v Iu¨- k n¬ B- h - i - y s∏-´p.

sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: D-≈q¿ hm¿-Un¬ `m-kn \-K-dn¬ ÿnXn-sN-øp-∂ ]-d-t°m-´p-tIm-Ww Ip-f-Øn-\p Np-‰pw kw-c-£-W-`nØn \n¿-Ωn-°m-Ø-Xn¬ {]-Xntj-[w i-‡-am-hp-∂p. G-I-tZiw 100 h¿-jw ]-g-°-ap-≈ Ip-fØn-s‚ aq-∂p-h-i-Øpw tdm-Umb-Xn-\m¬ `n-Øn \n¿-an-°-Wsa-∂ B-h-iy-ap-b¿-∂n-cp-∂p. am-{X-a-√, 50 A-Sn-tbm-fw Xm-gv-Nbpw 30 sk-t‚m-fw hn-kv-Xo¿-Whp-ap-≈ Ip-f-Øn¬ F-t∏m-gpw P-ew \n-d-™ A-h-ÿ-bn-emWv. th-\¬-°m-e-Øp-t]m-epw sh-≈w h-‰m-sX \n-e-\n¬-°p∂ Ip-f-am-Wn-Xv. Ip-f-Øn-s‚ k-

Ø-\-am-cw-`n-® ti-jw Zn-h-tk\ kv-Iqƒ-_- p-Iƒ Dƒ-s∏-sS hm-l-\-߃ Ip-´n-I-sf-bpw sIm-≠v t]m-Ip-∂-Xv C-Xp-h-gnbm-Wv. am-{X-a-√, Im¬-\-S-bm-{X°m¿-h-sc C-Xp-h-gn t]m-Im≥ `b-°p-∂p-≠v. P-\-Øn-c-°p-≈-Xn-\m¬ Ipf-Øn-\p-Np-‰pw kw-c-£-W-`nØn \n¿-an-°-W-sa-∂p \n-c-h-[nX-h-W A-[n-Ir-X¿-°p ]-cm-Xn \¬-In-bn-´pw \-S-]-Sn-bp-≠m-bn]-d-t°m-´p-tIm-Ww Ip-fw √. ]m¿-h-Xn-]p-Ø-\m¿-t]m-se ao-]-ß-fn¬ \n-c-h-[n ho-Sp-Iƒ C-\n-sbm-cp Zp-c-¥-ap-≠m-Im-Xnÿn-Xn-sN-øp-∂-Xn-\m¬ {]-tZ- cn-°m≥ Ip-f-Øn-\p-Np-‰w kw-ciw P-\-Øn-c-°p-≈-Xm-Wv. £-W-th-en sI-´-W-sa-∂m-Wv kv-Iq-fp-Iƒ Xp-d-∂v {]-h¿- \m-´p-Im-cp-sS B-h-iyw.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-cn-aTw tIm-f-\n-bn¬ ss]-∏v s]m-´-ens\-Øp-S¿-∂v {]-[m-\ P-e-hn-Xc-W ss]-∏v tªm-°v sN-bv-XtXm-sS {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ Ip-Snsh-≈w In-´m-sX Zp-cn-X-Øn¬. 300 Hm-fw Ip-Spw-_-ß-fm-Wv ss]-∏v sse≥ tªm-°v sN-bv-XXn-s\ Xp-S¿-∂v Zp-cn-X-Øn-em-bncn-°p-∂-Xv. I-cn-aTw tIm-f-\nbn¬ tIm¿-]-td-j≥ ]n.F-

kv.bp.]n ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-ambn \n¿-an-°p-∂ ^v-fm-‰p-I-fp-sS aq-∂mw-L-´ \n¿-am-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn I-gn-™ Zn-h-kw sP.kn._n D-]-tbm-Kn-®v Ip-gnsb-Sp-°p-tºm-gm-bn-cp-∂p ss]∏v sse≥ s]m-´n-b-Xpw P-e-hn-Xc-Ww \n-e-®-Xpw. Xp-S¿-∂v hm-´¿ A-tXm-dn-‰n {]-[m-\ sse≥ tªm-°v sN-øpI-bm-bn-cp-∂p.

F-∂m¬ s]m-´n-b ss]-∏v ]q¿-W-am-bpw ]p-\-ÿm-]n-°p∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn kzo-I-cn-®n´n-√. F-∂m¬ ss]-∏v s]m-´n-b k-a-bw {]-tZ-i-hm-kn-I-en¬ Nne¿ {]-Xn-tj-[n-®-tXm-sS Xm¬°m-en-I-am-bn H-cp Ip-Spw-_-Øn\p am-{Xw I-W-£≥ \¬-Ip-Ibm-bn-cp-∂p. F ∂m¬ a-‰p-≈h-¿-°v C-Xp-h-sc-bpw sh-≈w e`y-am-°m-\p-≈ \-S-]-Sn kzo-I-cn-

hml-\w I-kv-ä-Un-bn-se-Sp¯p ∂m-Wv. A-Xn¿-Øn sN-°v t]mÃp-I-fn¬ hm-l-\ ]-cn-tim-[-\Iƒ {]-l-k-\-am-sW-∂ hym-]I-am-b ]-cm-X-n-sb Xp-S¿-∂m-Wv t]m-en-kv hm-l-\ ]-cn-tim-[-\I¿-i-\-am-°n-b-Xv. a-Xn-bm-b tc-J-I-tfm B-hiy-am-b hm-bp-k-©m-c-tam C√m-Ø sN-dn-b s]-´n-I-fn¬ ASp-°n-h-® \n-e-bn-em-bn-cp-∂p

Øn- s ‚ s]m- ß - ® - ß - s f Xp- d ∂p Im-´p-∂-Xn-\m-Wv \m-tSm-Sn s]¿- t ^m- a n- M v {Kq- ∏ v C- Ø - c sam- c p {]- X n- t j- [ w kw- L - S n∏n-®-Xv. F-√m-h-cpw F-√m h¿j-hpw a-c-ssX-Iƒ \-Sp-∂p. F{X F-Æw h-f¿-s∂-∂v B-cpw Xn-c-°p-∂n-√. H-cp h¿-jw tXm-≠n-b Ip-gn ho-≠pw tXm-≠n h-°p-∂p. Xe Xn-cn-™ hn-I-k-\-hpw X-eXn-cn-™ ]-cn-ÿn-Xn tkv-\-lhpw F-∂m-Wv am-dp-I. Xp- S - ß n- b ap- { Zm- h m- I y- ß fpw ho-W a-c-Øn-\v k-ao-]w Db¿-Øn-bm-bn-cp-∂p -{]-Xn-tj[w.

{]-[m-\ ss]¸vsse³ t»m-¡v sN-bv-Xp; 300 Ip-Spw-_-§Ä-¡v Ip-Sn-sh-Åw \n-e-¨p

]-cn-tim-[-\ I-gn-sª¯nb -hml-\-¯-n N-¯-tIm-gn-Isf I-s−¯n sX-∑-e: B-cy-¶m-hv kw-bp-‡ sN-°v t]m-Ãv, ar-K-kw-c-£-W h-Ip-∏v sN-°v-t]m-Ãv F-∂n-h I-gn-s™-Øn-b tIm-gn-hm-l-\ß-fn¬ sX-∑-e t]m-en-kv \-SØn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ N-ØtIm-gn-I-sf I-s≠-Øn. tIm-gnI-sf X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂pw sIm√-tØ-°v hn-hn-[ tlm-´-ep-Ifn¬ F-Øn-°m≥ sIm-≠p-h-

im-kv-Xmw-tIm-´: a-dn-™p hoW a- c - Ø n- s ‚ h- k - ¥ - s Ø Hm¿-Ωn-∏n-®v v I-em-Im-c≥-am¿ ac- Ø n¬ h¿- W - ß ƒ hm- c n ]qin {]-Xn-tj-[n-®p. tem- I ]- c n- ÿ n- X n- Z n- \ Øn¬ im-kv-Xmw-tIm-´ P-Mv-j\v k-ao-]w a-dn-™p ho-Wp InS- ∂ a- c - Ø n- e m- W v \m- t Sm- S n s]-¿-t^m-an-Mv {Kq-∏p-Im¿ h¿Ww hm-cn-∏q-in {]-Xn-tj-[n-®Xv . ho- W m- e pw ap- d n- ® m- e pw Rm≥ ho- ≠ pw ap- f - s ]m- ´ p- s a∂ a-c-Øn-s‚ \n-›-b-Zm¿-UytØm- S v I- e m- I m- c ≥- a m¿ sFIyw {]-Jym-]n-®p. ]- c n- ÿ n- X n Zn- \ m- N - c - W -

tIm-gn-I-sf sIm-≠p-h-∂-Xv. sN-°v-t]m-Ãn¬ ]-cn-tim-[-\\-S-Øn-b-Xn-s‚ tc-J-Iƒ h-≠nbn¬ I-s≠-Øn-bn-√. ap-ºv CØ-c-Øn¬ sIm-≠v h-cp-∂ tIm-gn-I-fn¬ bm-{Xm-a-t≤y NmIp-∂-h-sb h-gn-b-cn-In¬ D-t]£n-°p-I-bpw C-Xv h-en-b tXmXn¬ B-tcm-Ky-{]-iv-\-߃ krjv-Sn-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p.

am-k-߃-°v ap-ºv sN-t¶m-´ A®≥-tIm-hn¬ h-gn I-S-Øn-sIm≠v h-∂ tIm-gn-I-fn¬ B-bn-ctØm-fw tIm-gn-Iƒ N-Ø-Xns\ Xp-S¿-∂v A-®≥-tIm-hn¬ h\-a-[y-Øn¬ t^m-d-Ãv sN-°vt]m-Ãn-\v k-ao-]w tdm-U-cnIn¬ X-≈n-bn-cp-∂p. C-Xv B-gvN-Iƒ-°v ti-j-am-Wv h-\w hIp-∏v A-[n-Ir-X¿ I-s≠-Øn-b-

Xv. Xp-S¿-∂v C-Xp-h-gn-h-∂ tImgn-h-≠n tI-{μo-I-cn-®v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn¬ {]-Xn-I-sf I-s≠-Øp-I-bpw ]n-g Cu-Sm°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p.- sX-∑e-bn¬ N-Ø-tIm-gn-I-sf I-SØn-sIm-≠v h-∂ hm-l-\w t]men-kv ]n-Sn-Iq-Sn ss{U-h¿-°v 1000 cq-] ]n-g-b Cu-Sm-°n hn-´b-®p.

®n-´n-√. {]-Xn-tj-[w i-‡-am-btXm-sS tIm¿-]-td-j≥, hm-´-¿ A-tXm-dn-‰n A-[n-Ir-X¿ ÿ-esØ-Øn {]-tZ-i-hm-kn-I-fp-ambn N¿-® \-S-Øn. ]-ºn-Mv ]p-\-ÿm-]n-°m≥ \-K-c-k-`-bp-sS A-\p-a-Xn-]-{Xw th-W-sa-∂m-Wv hm-´¿ A-tXmdn-‰n A-[n-Ir-X-cp-sS hm-Zw. F∂m¬ A-\p-a-Xn-]-{Xw tIm¿-]td-j≥ \¬-In-bn-´n-√.

A-tX-k-a-bw sP.kn._n D]-tbm-Kn-®v \n¿-am-W-{]-h¿-Ø\-߃ \-S-Øp-tºm-ƒ ap-≥-I-cpX-ep-Iƒ H-∂p-sa-S-Øn-cp-∂ns√-∂v tIm-f-\n \n-hm-kn-Iƒ B-tcm-]n-®p. 300Hm-fw Ip-Sw-_߃-°v sh-≈w ap-S-ßn-bn-´pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw \-K-c-k-` au\w \-Sn-°p-∂-Xn-s\-Xn-sc {]-tZi-hm-kn-Iƒ-°n-S-bn¬ {]-Xntj-[w i-‡-am-bn-´p-≠v.

kz-Im-cy- ^v-fm-än-te-¡p \n-b-aw-ew-Ln-¨v hm-«À- I-W-Ivj³ \Â-In-sb-¶v sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: t]m-ßpΩq-Sv hm-´¿-A-tXm-dn-‰n-bp-sS ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂ {io-Imcyw I-√w-]-≈n-bn-se kz-Imcy ^v-fm-‰n-te-°v \n-b-aw-ewLn®v hm-´¿-I-W-£≥ \¬In-b-Xm-bn ]-cm-Xn. 50,000 kv-Iz-b¿-^o-‰n-\v apI-fn-ep-≈ ^v-fm-‰p-I-fn¬ hm´¿-I-W-£≥ \¬-Ip-∂-Xn-\p≈ \n-b-a-߃ ew-Ln-®p-sIm≠m-Wv I-W-£≥ \¬-In-bXv. D-∂-X-ß-fn-se kzm-[o-\w

C-Xn-ep-s≠-∂m-Wv \m-´p-Imcp-sS ]-cm-Xn. 50,000 kv-Iz-b¿ ^o-‰n-\v ap-I-fn-ep-≈ ^v-fm-‰pI-fn¬ hm-´¿-I-W-£≥ e-`n°-W-sa-¶n¬ 500 en-‰-dn-s‚tbm 1000 en-‰-dn-s‚-tbm kn-¥‰n-Iv Sm-¶v ÿm-]n-®v sh-≈w \n-d-™-ti-jw A-[n-I-am-bn h-cp-∂ sh-≈w km-ºnƒ tiJ-cn-®v ]-ºp-sN-bv-Xp-th-Ww D-]-tbm-Kn-°m≥. C-sXm-∂pw _m-[-I-am-Im-sX-bm-Wv ^vfm‰n-\v I-W-£≥ e-`n-®-Xv.


{]mtZ-inIw hr-¡-IÄ X-I-cm-dn-em-b A-[ym-]-I³ Nn-InÂ-km- A-¦-W-hm-Sn-I-fn-se XmÂ-¡m-en-I \n-b-a-\-¯n-Â Agn-a-Xn-sb-¶v B-t£-]w k-lm-bw tX-Sp-¶p THIRUVANANTHAPURAM /TVM

9 Pq¨ 2014- Xn¶ƒ

]cn-]mSn

„sh-™m-d-aq-Sv: am-Wn-°¬ P-

am-A-Øv ]-≈n-bn¬ Zo-\n-hn⁄m-\ k-Z- v, ^-Ø-lp-±o≥ d-jm-Zn-˛ cm-{Xn 7.00

]cn-Wbw sh-™m-d-aq-S: aq-∂m-\-°p-gn aÆ-bw k-ao¿ a≥-kn-en¬ A–p¬-k-a-Zv-˛-B-_n-Zm-_o-hn Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ k-ao-dpw s\Sp-¶m-Wn Im-W-hn-fm-I-Øv ho´n¬ bq-k-^v-˛-\-ko-dm-_o-hn Zº-Xn-I-fp-sS a-Iƒ Pp-ss_-cnb-bpw hn-hm-ln-X-cm-bn. sh-™m-d-aq-Sv: hm-a-\-]p-cw s]cp-¶mw-I-c ho-´n¬ hm-a-\-]p-cw c-hn-˛-kp-io-em-tZ-hn Z-º-Xn-Ifp-sS a-Iƒ \-b-\-bpw B-‰n߬ In-gp-hn-ew tam-l-\-hn-emk-Øn¬ N-{μ-tam-l≥-˛-Hm-a-\ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ D-Æn-Ir-jvW-\pw hn-hm-ln-X-cm-bn.

Adnbn-¸pIÄ

A-[ym-]-I H-gn-hv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tIm-´p-Im¬ K-h. shm-t°-j-\¬ l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ hn.F®v.F-kv.C hn-`m-K-Øn¬ Cw-•ojv (Pq-\n-b¿), ^n-kn-Iv-kv (Pq\n-b¿), Pn.F-^v.kn, shm-t°j-\¬ C≥-kv-{S-Œ¿ (sS-Ivssì-kv ho-hn-Mv) hn-j-b-ßfn¬ H-cp H-gn-hp-≠v. Xm¬-∏-cyap-≈ tbm-Ky-cm-b-h¿ A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-am-bn 11\v cmhn-se 11\v {]n≥-kn-]¬ ap-ºmsI lm-P-cm-h-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v kv-Iq-fp-am-bn _‘-s∏-S-Ww. t^m¨: 2269208

h¿-°-e: C-cp-hr-°-bpw X-Icm-dn-em-bn C-S-Xp-I-Æn-s‚ Im-gv-N-i-‡n-bpw \-„-am-b ]m-c-e¬-tIm-f-Pv A-[ym-]I≥ Xp-S¿-Nn-In¬-k-bv-°p klm-bw tX-Sp-∂p. C-S-h am-¥-d A-b-Wn-\n∂ ho-´n¬ B-cn-^v (49) BWv Nn-In¬-k-bv-°p k-lmbw tX-Sp-∂-Xv. am-k-߃-°p ap-ºm-Wv C-S-Xp-I-Æn-s‚ Imgv-N \-„-s∏-Sp-∂-Xv. Xp-S¿-∂v te-k¿ Nn-In¬-k \-S-Ønsb-¶n-epw ^-e-ap-≠m-bn-√.

hn- i - Z - a m- b ]- c n- t im- [ \-bn¬ C-cphr- ° - I - f pw X-I-cm-dn-emsW-∂p Is≠-Øn. {]ta-lw I-ei-em-b-XnB-cn-^v \m¬ C-S-XpIm-en-ep-≠m-b ap-dn-hv {h-Wam-bn i-kv-{X-{In-b-\-S-Øp-Ibpw sN-bv-Xp. C-tXm-sS A[ym-]-I hr-Øn-bpw D-t]-£n-

t°-≠n-h-∂p. hr-≤-am-Xm-hns\m-∏-am-Wv B-cn-^v Xm-a-kn°p-∂-Xv. sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gnem-fn-bm-b k-tlm-Z-cn Ab¬-°m-cn¬-\n-∂p I-Sw hmßn-bm-Wv Nn-In¬-k Xp-S-cp∂-Xv. Po-h≥ \n-e-\n¿-Øm≥ \n¿-[-\-\m-b B-cn-^v Im-cpWy-a-Xn-I-fp-sS k-lm-bw tXSp-∂p. A-Xn-\m-bn C-S-h s^U-d¬ _m-¶v im-J-bn¬ A°u-≠v Xp-S-ßn. \-º¿: 10630100061037. t^m¨: 9846329822

h¿-°-e: kw-tbm-Pn-X in-ip hn-I-k-\ tk-h-\ ]-≤-Xn-bv°p (sF.kn.Un.F-kv) Io-gn¬ C-S-h ]-©m-b-Øn-se hn-hn[ A-¶-W-hm-Sn-I-fn¬ Xm¬°m-en-I \n-b-a-\w e-`n-°m≥ tIm-g \¬-I-W-sa-∂v B-t£]w. h¿-°¿, sl¬-∏¿ X-kv-XnI-I-fn-te-°p-≈ A-t]-£-I-cpsS ap≥-K-W-\m-{I-aw sX-‰n-®v kn.Un.]n.H-bp-sS H-Øm-itbm-sS-bm-Wv _-‘-s∏-´ kq∏¿-ssh-k-dp-sS \n-b-a-\-Øn¬ Xn-cn-a-dn- \-S-Øp-∂-Xv. C-Xn-\v

{]-tZ-i-sØ Nn-e cm-{„o-b-°mcp-sS-bpw H-Øm-i-bp-≠v. h¿-°¿, sl¬-∏¿ X-kv-XnI-I-fn-se Xm¬-°m-en-I H-gn-hnte-°v ]-{X-∏-c-kyw h-gn A-SpØn-sS A-t]-£ £-Wn-®n-cp∂p. C-X-\p-k-cn-®v Im-∏n¬ kztZ-in-\n A-Pn-X C-S-h ]-©m-bØv aq-∂mw-hm¿-Un-se H-cp A¶-W-hm-Sn-bn¬ \n-e-hn-ep-≠mbn-cp-∂ B-dp-am-k-sØ eo-hv hm-°≥-kn-bn-te-°v A-t]-£ k-a¿-∏n-®p. F-∂m¬ A-t]-£-I-fp-sS ap≥-K-W-\m {I-aw sX-‰n-®v kq-

tem-I-ss]-Xr-I kv-am-c-I-§-fn C-Sw t\-Sn-bn-«pw

P-am¬

s\-øm-‰n≥-I-c: bp-s\-kv-tImbp-sS- -tem-I-ss]-Xr-I kv-am-cI-ß-fp-sS I-c-Sv ]-´n-I-bn¬ ÿm-\w t\-Sn-b ]-fl-\m-`-]pcw sIm-´m-c-tØm-Sv A-[n-IrX¿-°v A-h-K-W-\-sb-∂v BXn-cp-h-\-¥-]pcw: F.-sI.Pn ]T-\ K-th-j-W tI-{μ-Øn-s‚ t£-]w. sIm-´m-c-Øn-te-°v \nc-h-[n-t∏¿ F-Øp-∂p-s≠-¶nB-`n-ap-Jy-Øn¬ aq-e-[-\w 21˛mw \q-‰m-≠n¬ F-∂ ]p-kv- epw k-μ¿-i-I¿-°v Xo-c-Zp-cnXw _m-°n. X-I-sØ-∏-‰n-bp-≈ N¿-®m-kkz-tZ-in-I-fpw hn-tZ-in-I-fptΩ-f-\w Cu amkw 12 \v ssham-b \q-dp-I-W-°n-\m-fp-I-fmIo-´v 5.30-\v F.-sI.Pn sk‚dn¬ \-S-°pw. tUm.Sn Fw tXm- Wv Zn-h-tk-\ C-hn-sS F-Øpa-kv sF-k-Iv ]p-kv-X-I-sØ ]- ∂-Xv. sIm-´m-cw im-kv-{Xo-b-amcn-N-b-s∏-Sp-Øpw. tXm-a-kv ]n- bn- -kw-c-£n-°-W-sa-∂ B-hiyw A-[n-Ir-X¿- -C-\n-bpw -]s°-‰n F-∂ {^-©v [-\-X-Xzim-kv-{X-⁄-s‚ Cu ]p-kv-XIw A-¥¿-tZ-io-b-am-bn k-ao-]Im-e-Øv G-‰-hp-a-[n-Iw N¿-® sN-ø-s∏-´-Xm-Wv. 21-mw \q-‰m-≠nse ap-X-em-fn-Ø-Øn¬ km-ºØn-I A-k-a-Xzw A-]-I-S-I-cam-b co-Xn-bn¬ h-f-cp-∂-Xv A- s\-øm-‰n≥-I-c: tem-I-Øn¬ \\n-hm-cy-am-sW-∂v Im-cy Im-cS-°p-∂ kn-hn¬ k¿-ho-kv ]-cnW k-ln-Xw C-Xn¬ hy-‡-am- £-I-fn¬ an-I-®Xv C¥y-bnte°p-∂p-≠v. Xm-sW-∂v ap≥ Un.Pn.]n. tP-°_v ]p-∂q-kv. {_n-´n-jv C-¥y-bp`m-c-Xv kv- sS Im-e-tØ B-cw-`n-® ]-co-£ Iu-´v-kv ]-cm-Xn-Iƒ Iq-Sm-sX-bm-Wv apB‚ v t∂m-´v t]m-Ip-∂-sX-∂pw A-t±ssK-Uvlw Iq-´n-t®¿-Øp. kn-s‚ s\-øm-‰n-≥-I-c cq-]-X-bn-se 2013se hvfm-Øm-¶-c, s\-øm-‰n-≥-I-c, ] cm-{„-]m-d-im-e s^m-tdm-\-Iƒ kw-bpXn ssKIv-X-am-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ knUv Ahm¿-Uv e- hn¬ k¿-ho-kv ^u-t≠-j≥ `n-® Xn-cpa-e F.Fw.F-®v.F-kv kv-Iq-fnse π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-\n F ko-\. h-en-b-hn-f tdm-_n≥ hn-√-bn¬ B¿ _n-Pp-hn-s‚bpw A-Pn-X-Ip-am-cn-bp-sS-bpw a-I-fm-Wv sh-™m-d-aq-Sv: c-≠p-ÿ-e-ßkn._n.F- fn-em-bn \-S-∂ hm-l-\m-]-I-Skv.C 10mw- ß-fn¬ G-gp-t]¿-°p ]-cn-t°¢m-kv ]‰p. co-£C-∂-se ssh-Io-´v \m-e-c-bvbn¬ F°v B-dmw-Xm-\w i-_-cn P-Mv-j√m hn-j\n¬ Im-dpw Hm-t´m-bpw Iq-´n-bnb-Øn-\pw Sn-®v Im¿ bm-{Xn-I-cm-b an-Xr-ΩF h¨ t{K-Uv t\- e I-cp-Xpw-aq-Sv jn-_n≥ \n-hmSn-b B-‰n- kn¬ tam-l≥-Zm-kv (70), an-Xr߬ {io- Ω-e jn-_n \n-hm-kn¬ tPm-jn tKm-Ip-ew N-{μ-Zm-kv (33) F-∂n-h¿-°pw Hm-t´m bm-{Xn-I-cm-b Xm-fn-°p]-ªn-Iv gn i-c-Wm-e-b-Øn¬ Ko-X (37), kv-Iq-fn-se {]o-Xn-I F-kv Xm-fn-°p-gn ]p-Ø≥-ho-´n¬ kp\m-b¿

NÀ-¨m- k-t½-f-\w

cn-K-Wn-®n-´n-s√-∂- B-t£-]w hym-]-I-am-Wv. kv-{Xo-I-f-S-°ap-≈ k-©m-cn-Iƒ F-Øp-∂ C-hn-sS- -{]m-Y-an-Im-h-iy-߃ \n¿-h-ln-°m-≥ ]-cn-an-X ku-Icy-߃ am-{X-am-Wp-≈-Xv. sIm´m-c-Øn-\-I-Øv ]-e-bn-S-ß-fpw ]-g-In Zp¿-_-e-am-sW-∂-Xpw k-μ¿-i-I-cn¬ B-i-¶-bp-f-hm°q-∂p-≠v. tI-c-fm t]m-en-kn\m-Wv sIm-´m-c-Øn-s‚ kp-c£m Np-a-X-e-sb-¶n-epw th-≠{X kp-c-£-sbm-cp-°m≥ C-h¿°m-hp-∂n-s√-∂vpw ]-cm-Xn-bp≠v. Xn-cq-hn-Xmw-Iq-dn-s‚ B-Zy X-e-ÿm-\-am-b ]-fl-\m-`-]p-cØv ]-Xn-s\-´mw \q-‰m-≠n¬

\n¿-an-®-sX-∂v I-cq-X-s∏-Sp-∂ sIm-´m-cw A-aq-ey-am-b N-cn{Xm-h-in-„-ß-fn¬ H-∂m-Wv. -]›n-a-L-´-Øn-s‚ `m-K-am-b thfn a-e-bp-sS Xm-gv-h-c-bn¬ C-chn-]n-≈ C-c-hn-h¿-Ω Iq-e-tiJ-c s]-cq-am-fm-Wq -sIm-´m-cw \n¿-Ωn-®-sX-∂m-Wv I-cq-X-s∏Sp-∂-Xv. ]-Xn-s\-´mw Z-i-I-Øns‚ a-[y-Im-ew h-sc-bpw Xn-cqhn-Xmw-Iq-dn-s‚ cm-P-[m-\n-bmbn-cq-∂ sIm-´m-cw I¬-°q-fsØ- -A-\n-gw Xn-cq-\mƒ am¿Øm-fi-h¿-Ω-bm-Wv \-ho-I-cn®v ]-fl-\m-`-]p-cw F-∂v \m-a-Ic-Ww- -sN-bv-X-Xv. ]n-∂o-Sv Xn-cqhn-Xmw-Iq-dn-s‚ X-e-ÿm-\w Xn-cq-h-\-¥-]p-c-tØ-°v am-‰n-b-

tXm-sS- -]-fl-\m-`-]p-c-Øn-s‚ {]-i-kv-Xn-°v a-ß-te-¬-°p-Ibm-bn-cp-∂p. K-X-Im-e kv-a-c-W-I-fp-b¿Øp-∂ sIm-´m-c-Øn-\q Np-‰pw I-cn-¶-√pw sh-´p-I-√pw sIm-≠v \n¿-Ωn-® tIm-´-a-Xn¬ t]m-epw Im-gv-N-°m-cn¬ hn-kv-a-bw P-\n∏n-°q-∂-Xm-Wv. tI-c-fo-b- -in-¬-]-I-e-bp-sS hn-ti-j am-Xr-I-bm-b ]-fl-\m`-]p-c-sØ D-∏n-cn-° am-fn-I, -a{¥-im-e, Xm-bv-sIm-´m-cw, -\m-SI-im-e, ]q-ap-Jw, πm-aq-´p- sIm´m-cw, e-£v-ao-hn-em-kw sIm-´mcw, N-{μ-hn-em-kw, k-c-kz-Xn t£-{Xw, \-h-cm-{Xn a-fi-]w, a-Wn-ta-S F-∂n-h-sb-√mw k-

μ¿-i-I-sc- -{]u-U-am-b `q-X-Ime-Øn-te-°v \-bn-°p-∂-h-bmWv. C-Xn¬ Xm-bv- sIm-´m-c-amWq G-sd {]m-No-\-am-b-Xv. G-‰hpw B-I¿-j-I-am-b Im-gv-N \mep \n-e-bp-≈- -D-∏n-cn-°-am-fn-Ibpw. ]u-cm-Wn-I kw-`-h-ß-sf B-kv-]-X-am-°n-bp-≈ Np-a¿-Nn{X-߃ D-∏n-cn-°-am-fn-I-bn-ep≠v. kzm-Xn Xn-cq-\m-fn-s‚ Im-eØv \n¿-an-®- -\m-S-I-im-e \rØ-˛-kw-Ko-X- kv-ar-Xn-I-fp-sS- k-t¶-X-am-Wv. 64 Hm-fw Hu-j[-s®-Sn-I-fm¬ Xo¿-Ø- k-{]-a©w, No-\-I-tk-c, Iq-Xn-c°m¬ hn-f-°v, G-gp-I-j-Ww Icn-¶-√n¬ \n¿-an-® I-´n¬- F-∂nh-bpw- -hn-kv-a-b -Im-gv-N-I-fm-Wv.

kn-hn kÀ-ho-kv ^u-t−-j³ tIm-gv-kv D-Zv-Lm-S-\w tIm-gv-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. A-dn-hn-t\m-Spw ]-cn-io-e-\tØm-Spw ]n≥-Xn-cn-bm-sX-bp-f-f a-t\m-`m-h-hpw hm-b-\-bpw knhn¬ k¿-ho¿ ]-cn-io-e-\-Øn∂v A-Xym-h-iy-am-sW-∂v A-t±lw ]-d-™p. tam¨. Pn {In-kv-Xp-Zm-kv A\p-{K-l {]-`m-j-Ww \-S-Øn. tUm. B¿ ]n hn≥-sk‚ v, tUm.\n-Iv-k≥-cm-Pv , tUm.P-bcm-Pv, B-‰p-]p-dw t\-i≥ ]-s¶- s\-øm-‰n≥-I-c cq-]-X kw-L-Sn-∏n-°p-∂ kn-hn¬ k¿-ho-kv ^u-t≠-j≥ tIm-gv-kv SpØp. ap≥ Un.Pn.]n tP-°-_v ]p-∂p-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

sh-ªm-d-aq-«n hm-l-\m-]-I-S-§fn \Kcqcn t]m-en-kv-tÌ-j³ th-W-sa-¶v G-gp-t]À-¡v ]-cn-¡v

ho-«p-ImÀ D-t]-£n-¨ hr-²-\v Hm-t«m sXm-gn-em-fn-IÄ Xp-W-bm-bn Im-´m-°-S: ho-´p-Im¿ D-t]£n-® hr-≤-\v Xp-W-bm-bn Hm-t´m sXm-gn-em-fn-Ifpw t] m-enkpw F-Øn. sh-≈-d-S kz-tZ-in-bm-b ]-\-bm-Sv [¿Ω Zm-kv (69) s\-bm-Wv I-gn™ 22 Zn-h-k-߃-°p ap≥]v ho-´p-°m¿ D-t]-£n-®-Xv. {]m-bm-[n-Iyw sIm-≠p≈ A-h-i-X-bpw I-mgv-N ]q¿-Æam-bpw \-„-s∏-´ A-h-ÿ-bnep-am-Wn-bmƒ. ho-´p-Im¿ D-t]-£n-®-Xns\ Xp-S¿-∂v ]-e-bn-S-ß-fn-ep w Np-‰n-. I-gn-™ \m-ep Zn-hk-ambn Im-´m-°-S Hm-t´m Ãm‚n-\p k-ao-]-sØ Nm-b°-S-bv-°v ap≥-]n¬ hn-{i-an°p-I-bm-bn-cp-∂p [¿-Ω Zmkv. C-hn-sS X-s∂ I-gn-™ pIq-´n-b [¿-Ω Zm-kn-t\m-Sv Hm-t´m sXm-gn-em-fn-Iƒ hn-h-

c-߃ A-t\z-jn®p. Xm≥ Iq-en ]-Wn-°m-c-\m-bn-cp-∂psh∂pw h¿-j-߃-°p ap≥]v `m-cy D-t]-°n-®-Xmbpw Cbmƒ ]-d-™p. a-I≥ tPm-bv Kƒ-^n-emWv. a-I-s‚ `m-cy-bv°pw _‘p-°ƒ°pw H-∏-am-Wv Xm-akn-®n-cp-∂-Xv. F-∂m¬ C-hnsS \n-∂pw C-d-°n hn-Sp-I-bmbn-cp-∂p. kw`-hw t]m-en-kn-s‚ {i≤- b n¬- s ∏- S p- Ø n- b - t Xm- s S C∂se G-gp-a-Wn-tbm-sS Cbm-sf kv-t‰-j-\n¬ F-Øn®p. [-¿Ω -Zm-kv ]-d-™ hn-hc-ß-f-\p-k-cn®v A-t\z-jWw \-S-Øn _-‘p-I-sf hnfn-®ph-cp-Øn C-t±-l-Øn-\p≈ kw-c-£-W-Øn-\v D-d-∏m°p-sa∂v Im-´m-°-S Fkv.sF c-Xo-jv- ]-d-™p.

Zq-c]-cn-[n ew-Ln-¨v a-Âky-_-Ô-\w; c-−v t_m-«p-IÄ ]n-Sn¨p tIm-h-fw: Zq-c]-cn-[n ew-Ln-®v I-c-tbm-S-Sp-Øv a-¬ky-_-‘\w \-S-Øn-b c-≠v t_m-´p-Iƒ a-ssd≥ F≥-t^m-gv-kvsa‚ v A[n-Ir-X¿ ]n-Sn-Iq-Sn. C-∂-se D-®-tbm-sS Xp-º `m-K-Øv I-S-en¬ \-S-Øn-b- Xnc-®n-en-\n-sS-bm-Wv sIm-√-Øp \n-∂p-f-f t_m-´p-Iƒ ]n-Sn-bnem-b-Xv. Zq-c-]-cn[n ew-Ln-®v t_m-´p-Iƒ a-¬ky-_-‘-\w \-S-Øp-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v ]-c-º-cm-K-X a-¬ky-sØm-gnem-fn-I-fpw t_m-´v Po-h-\-°mcpw X-Ωn¬ {]-tZiØv kw-

L¿-j-hpw ]-Xn-hm-bn-cp-∂p. Ch¿-s°-Xntc Xp-S¿-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-sa-∂v hn-gn-™w ^n-j-do-kv A-[n-Ir-X¿ ]-d™p.

{]-Xn-I-sf A-d-Ìv sN-¿-Ww sIm-√w: F≥ sI t{]-a-N-{μ≥ Fw.]n-bp-sS ho-Sv B-{I-an-®-hsc D-S≥ A-d-Ãv sN-ø-W-sa-∂v B¿.F-kv.]n. (_n) Pn-√m sk{I-´-dn B¿ {io-[-c≥ ]n-≈ Bh-iy-s∏-´p.

te-J (55), ssj-e (45) F-∂nh¿-°pw ]-cn-t°‰p. ssh-Io-´v A-©n-\v B-ep-¥-d-bn¬ kv-Iq´-dn¬-\n-∂p ho-Wv I-√-d ao-Xq¿ am¿-Øm-fiw tXm-∏n¬ ho-´n¬ Ir-jv-W (27) bv°v ]-cn-t°‰p. C-h-sc {io-tKm-Ip-ew sa-Un°¬-tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-®p.

t´mbpw Imdpw Iq-´n-bn-Sn-®v Bdp-t]¿-°p ]-cn-°v. Im¿-bm-{Xn-Icm-b an-Xr-Ω-e kz-tZ-in-Iƒ tam-l≥-Zmkv (70), tPm-jn N-{μ-Zm-kv (3), Hmt´m-bm-{Xn-Icm-b Xm-fn-°p-gn kz-tZ-in-Ifm-b ssj-e-P (45), kpte-J (55), Zo-] (37), sse-e (48) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°‰Xv. Ch-sc sh-™m-d-aq-´n-se kz-Im-cy sa-Un-°¬-tImfPn¬ {]-th-in-∏n®p. ]-cn-°v KpIn-fn-am-\q¿: Im-tc-‰v˛I√-d cp-X-ca√. C∂-se ssh-Io-´mtdmUn¬ B-dmw-Xm\-Øv Hm- bn-cp-∂p A-]-ISw.

Hm-t«mbpw Imdpw Iq-«n-bn-Sn-¨v B-dp-t]À-¡v ]-cn-¡v

In-fn-am-\q¿: \-K-cq-cn¬- tIm{μo-I-cn®v t]m-en-kv tÃ-j≥ th-W-sa-∂ B-hiyw i-‡-w. \n-e-hn¬ In-tem-ao-‰-dp-Iƒ AI-se-bp≈ B-‰n-߬ t]m-enkv tÃ-j-s‚ ]-cn-[n-bn-em-Wv \K-cq¿ Dƒ-s∏-Sp-∂Xv. hm-l-\m-]-I-S-ßtfm B-{Ia-Wßtfm D-≠mbm¬ B-‰nß-en¬-\n-∂p-th-Ww t]m-enkv F-Øm≥. an-°-t∏mgpw kw`hw I-gn-™v G-sd Xm-a-kn®mIpw t]m-en-kv F-Øp-∂Xv. Iq-SmsX, \-Kcq¿ P-Mv-j-\nepw Np-‰-h-´Øpw- t]m-en-kn-s‚ {i-

≤ ]-Xn-bm-dn√. C-Xp km-aqlnIhn-cp-≤-cpsS i-ey-hpw hm-l\m-]-I-S-ßfpw h¿-≤n-°p-∂Xn\v Im-c-W-am-Ip-∂p≠v. c-taiv sN-∂n-Ø-e B-`y-¥-c-a{¥nbm-b-t∏mƒ {]-tZiØv tÃj≥ th-W-sa-∂ B-h-iy-hp-ambn \m-´pIm¿ k-ao-]n-s®¶nepw C-Xp-h-scbpw \-S∏mbn√.

a-X-hn-Úm-\-k-Z-Êv sh-™m-d-aq-Sv: ]m-emw-tIm-Ww ap-ln-bp-±o≥ X-bv-°m-∏-≈n-bn ¬ C-∂p-ap-X¬ 11h-sc Zo-\n-hn⁄m-\-k-Z- v \-S-Øpw.

I-½yq-Wn-än slÂ-¯v skâ-dn A-Sn-Øm-\ ku-I-cy-§-fn-Ã; tcm-Kn-IÄ h-e-bp-¶p Im-´m-°-S: Im-´m-°-S Xm-ep-°nse k¿-°m¿ I-Ωyq-Wn-‰n sl¬-Øv sk‚-dn¬ A-Sn-ÿm\ ku-I-cy-ß-fn-√m-sX tcm-KnI-fpw tUm-Œ-dpw ho¿-∏p ap-´p∂p. a-g-°m-e ]q¿-h ip-No-I-cW {]-h-¿-Ø-\-ß-fpw tcm-K \nhm-c-W {]-h¿-Ø-\-ß-fpw Gsd-°p-td \-S-s∂-¶n-epw ]-\n _m-[n-s®-Øp-∂-h-cp-sS F-Æw Zn-\w-{]-Xn ]-Xn-∑-S-ßm-bm-Wv h¿-[n-°p-∂-Xv. Im-´m-°-S, H-‰-ti-J-c-aw-Kew, B-a-®¬, am-d-\-√q¿, Ip-‰n®¬, ]q-h-®¬, a-e-bn≥-Io-gv F∂n-hn-S-ß-fn-se km-[m-c-W°m¿ B-{i-bn-°p-∂-Xv Im-´m°-S kn.F-®v.kn-sb B-Wv. Zn-

\n-c-h-[n {In-an-\ tI-kp-I-fn-se {]-Xn ]n-Sn-bn s\-øm-‰n≥-I-c: \n-c-h-[n {In-an\¬ tI-kp-I-fn-se {]-Xn-sb s\-øm-‰n≥-I-c t]m-en-kv A-dÃv-sN-bv-Xp. ]-≈n-®¬ sh-≈m∏-≈n Nn-∑-b kv-Iq-fn-\v k-ao-]w h-´-hn-f ]p-Ø≥-ho-´n¬ Sqƒ-kv a-\p F-∂ a-\p (25) s\-bm-Wv A-d-Ãv-sN-bv-X-Xv. \n-c-h-[n {Inan-\¬-tI-kp-I-fn-se-bpw sIme-]m-X-I tI-kp-I-fn-se-bpw {]Xn-bm-Wv. Un.ssh.-F-kv.]n A\n¬-Ip-am¿, kn.sF F \-ko¿, F.F-kv.sF k-\¬-Ip-am¿ F∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-am-Wv {]-Xn-sb A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.

t\-\ A-™q-tdm-fw t]-cm-Wv Nn-In-¬-k-bv-°m-bn C-hn-sS FØp-∂-Xv. I-Sp-Ø ]-\n-bp-am-bn F-Øn tSm-°≥ F-Sp-Øp a-Wn°q-dp-I-tfm-fw Im-Øn-cp-∂m-Wv C-h¿ tUm-Œ-dp-sS ap-dn-bn¬ {]th-in-°p-∂-Xv. C-{X-b-[n-Iw tcm-Kvn-Iƒ-°v C-cn-°m-\p-≈ ku-I-cyw t]m-epw B-ip-]-{Xnbn¬ C-√. F≥.B¿.F-®v.Fw ]-≤-Xnb-\p-k-cn-®v aq-∂v tUm-Œ¿-am¿ C-hn-sS D-s≠-¶n-epw c-≠p t]cpw A-h-[n-bn-em-Wv. a-Xn-bm-b \-gv-kp-am-tcm A-kn-Âp-I-tfm \n-e-hn-en-√m-Ø-Xn-\m¬ tUmŒ-dpw tcm-Kn-I-fpw H-cp t]m-se h-e-bp-∂p-W-Sv. C-cp-]-Xp t]-sc

]-cn-K-Wn-°q-sh-∂m-Wv ]-d™-sX-¶n-epw a-dn-®m-Wv \n-ba-\w \-S-Øn-b-Xv. A-Sp-Øn-sS C-S-h ]-©m-b-Øn-se hn-hn-[ A-¶-W-hm-Sn-I-fn¬ \-S-Øn-b Xm¬-°m-en-I \n-b-a-\-ß-fnepw A-gn-a-Xn \-S-∂-Xm-bn kwi-b-ap-≠v. km-aq-ln-I-t£-a hIp-∏n-\v Io-gn¬ h-cp-∂ kwÿm-\-sØ A-¶-W-hm-Sn-I-fpsS {]-h¿-Ø-\w kw-_-‘n-®v G-Io-Ir-X \n-b-aw {]m-_-eyØn-ep-≈-t∏mƒ C-hn-sS A-Xv A-´n-a-dn-°-s∏-Sp-I-bm-sW-∂mWv B-t£-]w.

Npcp¡¯nÂ

]-ß-\m-`-]p-cw sIm-«m-c-t¯m-Sv A-[n-Ir-X-cp-sS A-h-K-W-\ „_m-Zp-j

∏¿-ssh-k¿ a-s‰m-cm-sf \n-b-an°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xp- kw-_‘n-®v hn-i-Zo-I-c-Ww tX-Sn-b A-Pn-X-tbm-Sv h¿-°-e A-Uo. s.kn.Un.F-kv, kn.Un.]n.H, kq-∏¿-ssh-k¿ F-∂n-h¿ A-dnbn-®-Xv A-X-Xp hm¿-Up-I-fn¬ \n-∂p-≈-h-sc am-{X-ta eo-hv hm-°≥-kn-bn¬ ]-cn-K-Wn-°m\m-hq F-∂m-Wv. C-Xn¬ C-S-h {Km-a-∏-©m-bØv `-c-W-k-an-Xn-bp-sS I¿-i-\ \n¿-t±-i-ap-s≠-∂pw A-dn-bn®p. F-∂m¬ A-X-Xp hm¿-UpI-fn¬ \n-∂p-≈-h-sc am-{X-ta

3

In-S-Øn Nn-In-¬-kn-°m-\p-≈ ku-I-cy-am-Wv B-ip-]-{Xn-°p≈-Xv. F-∂m¬ C-Xn-s‚ C-c-´nbm-fp-I-sf In-S-Øn Nn-In¬-knt°-≠n h-cp-∂p-≠v. B-ip-]-{Xnbn-se C≥-P-£≥ F-Sp-°p-∂ ap-dn-bn¬ kv-{Xo tcm-Kn-Iƒ-°v C≥-P-£≥ F-Sp-°p-∂-Xv ]p-cpj-∑m-c-S-°-ap-≈ tcm-Kn-I-fp-sS ap-∂n-¬ sh-®m-sW-∂v tcm-Kn-Iƒ ]-cm-Xn-s∏-Sp-∂p. C-hn-sS AUv-an-‰v- B-bn-´p-≈ tcm-Kn-I-ƒ°v cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ tUm-Œdp-sS-tbm \-gv-kp-am-cp-sS-tbm tk-h-\w e-`n-°m-dn-√ F-∂pw B-t£-]-ap-W-Sv. X-kv-Xn-I-Iƒ ]-e-Xpw H-gn-hp-s≠-¶n-epw C-Xph-sc C-Xn-\p ]-cn-lm-cw I-Wm-

\m-bn-´n-√. ]-I¿-® ]-\n ]-S-cp∂ km-l-N-cy-Øn¬ Nn-In-¬-kbv-°m-bn hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn-e \n-s∂-Øp-∂-h-¿-°v A-Sn-b-¥nc-am-bn A-Sn-ÿm-\ ku-I-cyß-fpw A-[n-I tUm-Œ¿-am-cp-sSbpw \-gv-kp-am-cp-sS-bpw tk-h-\w e-`y-am-°-W-sa-∂m-Wv tcm-KnI-fp-sS-bpw _-‘p-I-fp-sS-bpw B-h-iyw.

Ip-cp-ap-f-Iv h-Ån hn-X-c-Ww sh-™m-d-aq-Sv: ]p-√-ºm-d Irjn `-h-\n¬ A-Xyp¬-∏m-Z-\-tijn-bp-≈ Ip-cp-ap-f-Iv h-≈n-Iƒ hn-X-c-W-Øn-s\-Øn. I¿-j-I¿°v A-h A-©p-cq-] \n-c-°n¬ hn-X-c-Ww sN-øpw.

sI.]n.F-kv.Sn.bp. In-fn-am\q¿ D-]-Pn-√m saw-_¿-jn-∏v hn-X-c-W-Øn-s‚ D-Zv-LmS-\w kwÿm-\ sk-{I´-dn ap-lΩ-Zv dm-^n \n¿-h-ln-°p-∂p

ip-No-I-c-W-{]-hÀ¯-\w \-S-¡p-¶nÃ; ]m-ehpw ]-cn-k-chpw Im-Sp-I-b-dp¶p In-fn-am-\q¿: a-g-°m-e-Øn-\p ap-ºp-≈ ip-NoI-c-W {]-h¿Ø\-߃ I-S-em-kn¬ H-Xp-ßp∂p. In-fn-am\q¿ P-Mvj-\p k-ao-]w sIm-®p-]m-ehpw k-ao-]-{]-tZ-ihpw Im-Sp-Ib-dn \in-°p-I-bmWv. ]m-e-Øn-s‚ ssI-h-cn-bS-°w Im-Sp-I-b-dn°-gn™p. s]-cp-®mgn, F-en F-∂n-h-bp-sS B-hm-k-tI-{μam-Wv C-hnSw. ]m-e-hp-am-bn _-‘-s∏-´ tXm´n¬ am-en-\y-°q-ºm-camWv. ss_-∏m-kv tdm-Un-se A-\-[nIr-X am¿-°-‰n-sebpw hnhn-[ hym-]m-c-ÿm-]-\-ß-fn-sebpw am-en\yw Cu tXm´n-em-Wv \n-t£-]n-°p-∂Xv. tXm-´n¬-\n-∂p-≈ sh-≈w FØp∂-Xv hm-a-\-]p-cw \-Zn-bp-sS ssI-h-gnbm-b Nn‰m¿ \-Znbn-emWv. a-g- i-‡-am-hp-∂-Xn\p ap-ºv ip-No-I-c-W {]-h¿-Ø\߃ Im-cy-£-a-am-bn \-S-Øn-bn-s√¶n¬ ]-I¿-®-hym-[nIƒ ]-S¿-∂p-]n-Sn-°m-\p-≈ km[y-X Iq-Sp-X-emWv. ]-t£ C-sXm∂pw th-≠ hn-[Øn¬ C-hnsS \-S-°p-∂n-s√-∂m-Wv ]-cm-Xn.

s]¬-Ip-«n-sb X-«n-s¡m-−pt]-m-b tI-kn-se {]-Xn A-d-Ìn I-cp-\m-K-∏-≈n: {]-m-b-]q¿-Øn-bm-hm-Ø s]¨-Ip-´n-sb X´n-sIm-≠v t]-m-b tI-kn-se {]-Xn A-d-Ãn-em-bn. ]p-Xp-∏≈n sIm-®p-ap-dn Ip-‰n-bn¬ ho-´n¬ A-cp¨(22)B-Wv A-dkv-‰n-em-b-Xv. a-W-∏-≈n-bn-ep-≈ ]-Xn-\m-dp-Im-cn-sb ]p-Xp-∏≈n kz-tZ-in X-´n-sIm-≠p t]m-bn ]o-Un-∏n-®-Xp Im-Wn-®v s]¨-Ip-´n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-°ƒ Hm-®n-d t]m-en-kn¬ ]cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v i-\n-bm-gv-N Im-bw-Ip-fw _-Ãm≥n¬ \n-∂pw s]¨-Ip-´n-sb-bpw X-´n-sIm-≠p-t]m-b {]-Xn-sb-bpw t]m-enkv A-d-kv-‰v sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. s]¨-Ip-´n-bp-sS ]n-Xm-hv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn¬ In-S-∂ k-a-b-Øv A-Sp-Ø In-S-°-bn¬ A-cpWn-s‚ c-≠m-\-—-\pw In-S-∏p-≠m-bn-cp-∂p. C-hn-sS h-®v c-≠p-t]-cpw A-Sp-∏-Øn-em-hp-I-bpw Xp-S¿∂v I-gn-™-Zn-h-kw X-´n-sIm-≠p-t]m-sb-∂p-am-Wv tI-kv. s]¨-Ip-´n C-Xn-\p ap≥-]v C-Ø-c-Øn¬ X-´n-sIm-≠v t]mb-Xm-bn tI-kv D-≠m-bn-cp-∂-Xm-bpw Hm-®n-d t]m-en-kv ]-d™p. Hm-®n-d t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. s]¨-Ip-´n-sb saUn-°¬ ]-cn-tim-[-\-bv-°v hn-t[-b-am-°n.

{]-Xn-I-sf in-£n-¡-Ww

im-kv-Xmw-tIm-´: D-Ø¿-{]-tZ-in-se _-Zm-bp Pn-√-bn¬ Z-enXv _m-en-I-am-sc ar-Kn-b-am-bn ]o-Un-®v sIm-∂ {]-Xn-I-sf am-Xr-Im-]-c-am-bn in-£n-°-W-sa-∂v sI.]n.ssh.Fw. imkv-Xmw-tIm-´ G-cn-bm I¨-h≥-j≥ B-h-iy-s∏-´p. cm-PyØv Xp-S¿-®-bm-bn \-S-°p-∂ Z-en-Xv ]o-U-\-߃-s°-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]-Sn-Iƒ-°v tI-{μ-k¿-°m¿ \n-b-a \n¿-Ωm-Ww \-S-Ø-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. I¨-h≥-j-\n¬ k-Xo-jv-Ip-am¿({]-kn-U‚ v), sI Pn {io-e-X(sk-{I-´-dn), A-\o-jv(J-Pm-Pn), F-∂n-h-sc `m-c-hm-ln-I-fm-bn Xn-c-s™Sp-Øp. Sn c-ta-i≥, Pn tKm-]-Ip-am¿, c-Xo-jv, _n-\p-Ip-am¿, F-kv kp-`m-jv kw-km-cn-®p.

amk-§-fm-bn Ip-Sn-sh-Åw e-`n-¡p-¶n-sÃ-¶v ]-cmXn tIm-h-fw: \q-dp-I-W-°n-\v a¬ky-sØm-gn-em-fn-I-fpw I-b¿sXm-gn-em-fn-I-fpw Xn-ßn-∏m¿°p-∂ ]-\-Øp-d-bn¬ Ip-Sn-sh-ff hn-X-c-Ww \n-e-®n-´v am-k-ßfm-b-Xm-bn ]-cm-Xn. ]-\-Øp-d kp-{_-“-Wy kzman t£-{X-hpw ap-kv-enw P-am-AØv ]-f-fn-bpw ÿn-Xn-sN-øp-∂ {]-tZ-i-sØ th-en-Ø-e ap-X¬ tXm-´v-ap-°v h-sc-bp-f-f `m-K-Øv Ip-Sn-sh-f-f hn-X-c-Ww \n-e-®n-´v

am-k-ß-fm-b-tXm-sS P-\߃ I-Sp-Ø Zp-cn-X-Øn-emWv. C-Xp kw-_-‘n-®v \n-c-h-[n- X-h-W ]cm-XnIƒ \-¬In-sb-¶nepw \-S]-Sn-bp≠m-bn-´ns√-∂v \m-´pIm¿ ]-d-bp-∂p. ]-\-Øp-d \n-hmkn-I-tfm-Sp-f-f A-[n-Ir-X-cp-sS A-h-K-W-\ A-h-km-\n-∏n-®v IpSn-sh-f-f-sa-Øn-°m-\p-f-f \-S-]Sn-Iƒ D-S≥ kzo-I-cn-°-W-sa-∂v [o-h-c k-` Pn-√m-sk-{I-´-dn ]-\Øp-d ss_-Pp B-h-iy-s∏-´p.

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2014-06-09  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2014-06-09

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you