Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

thiruvananthapuram/TVm

£o-c hn-I-k-\ sk-an-\mÀ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tem-I £oc-Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v £o-chn-I-k-\ h-Ip-∏v kw-L-Sn-∏n-® sk-an-\m¿ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw {]kv ¢-_n¬ a-{¥n hn F-kv in-hIp-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. £o-c hn-I-k-\ h-Ip-∏v D-tZymK-ÿ¿, £o-c I¿-j-I¿, Im¿jn-I cw-K-sØ hn-Z-Kv-[¿,km-aqln-I {]-h¿-Ø-I¿ ]-s¶-Sptem-I ]p-I-bn-e-hn-cp-≤ Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Inw-kv ]n-\-°nƒ Im≥-k¿ Øp. sk‚-dpw tI-c-fm tem sk-{I-t´-dn-b-‰v A-tkm-kn-tb-j-\pw kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-® t_m-[-h¬-°-c-W ]-cn-]m-Sn a-{¥n in-h-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p. Inw-kv A-Uv-an-\n-kvt{S-‰o-hv U-b-d-Œ¿ tUm. a-[p-kq-Z-\≥, Im≥-k¿ hn`mKw X-e-h≥ tUm. P-b-{]-Im-iv am-[-h≥, N-e-®n-{X Xm-cw sIm-√w Xp-f-kn, tUm. Un X-¶-cm-Pp, hn F¬ cm-[m-Ir-jv-W≥, F-kv h-c-Z-cm-P≥ k-ao-]w

\nb-{´Wwhn« temdn sshZypXn t]mÌv X-IÀ¯p

Hmbq¿: ]qb-∏≈n PMvj\v kao]w \nb-{¥Ww hn´ temdn Ce-Iv{SnIv t]mkvddv CSn-®p-XI¿Øp. i\n-bmgvN cm{Xn-bnem-bn-cp∂p kw`-hw. A©¬ `mK-Øp-\n∂pw h∂ temdn as‰mcp hml-\-Øn\v sskUv sImSp-°p-∂-Xn-\nsS t]mkvddn¬ CSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. CSnbpsS BLm-X-Øn¬ CeIv{SnIv t]mÃv temdn-bpsS apIfn-te°v HSn-™p-ho-Wv XoIØn-bXv ]cn-{`m¥n ]c-Øn. DS≥ Xs∂ sshZypXn hntOZn-®-Xn-\m¬ A-]I-Sw H-gnhmbn.

Z-en-Xv s]¬-Ip-«n-sb ]o-Un-¸n-¨-bmÄ A-d-kv-än Im-h-\m-Sv: Z-en-Xv s]¨-Ip-´nsb ]o-Un-∏n-® bp-hm-hn-s\ t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. I∂n-ta-¬ tN-cn-bn¬ ]-cp-h-°¬ sX-t°-Ø-d-bn¬ {]-km-Zns\(20)bm-Wv t]m-en-kv A-d-kv‰v sN-bv-X-Xv. G-sd-°m-e-ß-fm-bn A-Sp-∏Øn-em-bn-cp-∂ A-b¬-hm-knbm-b Z-en-Xv s]¨-Ip-´n-sb I-gn™ 30\v D-®-bv-°v 12 a-Wn-tbmsS `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn- ss_°n¬ I-b-‰n A-Sp-Øp-≈ tNm-gØn¬ t£-{X-Øn-\v k-ao-]-ap≈ h-b-en¬ F-Øn-®p. Xp-S¿∂v e-l-cn tN¿-Ø anTm-bn \¬cn ]o-Un-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p-. kw-`-h-Øn-\v ti-jw H-fnhn¬ t]m-b {]-km-Zn-s\ C-∂se t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sp-I-bm-bncp-∂p. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b {]-Xn-sb dn-am≥-Uv sN-bv-Xp.

am-en-\yw X-Åm-s\-¯n-b-h-sc ]n-Sn-Iq-Sn N-h-d: \o-≠-I-c-bn¬ ]-g-b lm ¿-_n-\v k-ao-]w Im-b-en¬ am-en\yw X-≈m-s\-Øn-b-h-sc ]n-SnIq-Sn. ]-e-I-S-I-fn¬ \n-∂m-bn ti-J-cn-® tIm-gn-am-en-\yw ]n-IvA-]v hm-\n¬ sIm-≠p-h-cn-I-bmbn-cp-∂p. i-\n-bm-gv-N cm-{Xn 12-\m-bn-cp∂p kw-`-hw. k-ao-]-Øv h-e-hoin-s°m-≠n-cp-∂ a¬-ky-sØmgn-em-fn-I-fm-Wv am-en-\y-hp-am-bn F-Øn-b-h-sc ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. CS-\n-e-°m-cm-bn \n-∂p-sIm-≠v I-S-I-fn¬ \n-∂v am-en-\yw ti-Jcn-®v N-h-d-bp-sS ]-e {]-tZ-i-ßfn-epw X-≈n kw-`-hw C-Xn-\v apºpw D-≠m-bn-´p-≠v. ]n-Iv-A-]v hm-\n-s‚ b-Ym¿-Y D-S-a-sb At\z-jn-®v I-s≠-Øm-\p-≈ {i-aØn-em-Wv t]m-en-kv.

h-kv-{Xta-f Bcw-`n¨p sIm√w: t_mw-s_ F-Ivkvt]m¿-´v lu-kv kw-L-Sn-∏n-°p∂ {_m≥U-Uv sd-Un-sa-bv-Uv h-kv-{Xtaf sIm√w \m-\n tlm´-en¬ B-cw-`n-®p. 1,000 apX¬ 3,000 cq-] h-sc hn-e-bv-°p-≈ {_m≥U-Uv h-kv{X-߃ C-hn-sS 350 cq-] ap-X-ep≈ hn-e-bv-°p e-`n-°pw. B-dp hsc hn¬-∏-\ta-f Xp-S-cpw. Unkv-Iu-≠v ]-cnan-X Im-e-tØ°p am-{X-am-Wp≈Xv. a-g-°m-eØn-\p ap≥-]m-bn tÃm-°v hn-‰gn-®p ]pXn-b D¬-]mZ-\w B-cw`-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bmWv hkv-{Xta-f kw-L-Sn-∏n-°p-∂-sX∂p kw-Lm-S-I¿ A-dn-bn®p. F√m Zn-h-khpw cm-hn-se 10 apX¬ cm-{Xn H≥]Xv h-sc-bm-Wp h-kv-{Xtaf.

hym-P a-s®-® s]À-an-äp-IÄ Xn-cn-s¨-Sp-¡-Ww Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Xo-c-tZ-isØ-´m-sI 21,000Hm-fw a-¬-kysØm-gn-em-fn-If - p-sS t]-cn-ep-≈ a-sÆ-Æ s]¿-an-‰p-I-fn¬ ]-IpXn- hym-Pa - m-sW-∂pw Ch hn-hn[ Im-cW - ß - f - m¬ ]-ec - p-sS-bpw \n-b{- ¥-WØ - n-em-sW-∂p w kzX-{¥ a-¬-ky-sØm-gn-em-fn s^U-dj - ≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n sÃ-√k - v B-tcm-]n-®p. A¿-l-am-b s]¿-an-‰p-Iƒ

10,000\v Xm-sg-bm-Wv. a-¬-kysØm-gn-em-fn-If - p-sS t]-cn¬ A\-[n-IrX-tc-J-Iƒ D-≠m-°n -asÆ-Æ hm-ßn Nq-jW - w sN-bpI-bm-Wv. hym-P a-sÆ-Æ tem_n-sb C-√m-Xm-°m≥ Ch I≠p-]n-Sn-®v d-±m°W-sa-∂pw hymP- F≥-Pn≥ _n√v D-]t- bm-Kn-®v cPn-kv-{S-j≥ X-c-s∏-Sp-Øn-sb-SpØ \-S-]-Sn- A-t\z-jn-°-W-sa∂pw A-t±-lw B-hi - y-s∏-´p.

e-l-cn-hn-cp-² {]-Ir-Xn-kw-c-£-W Imw-]-bn³

A-\-[n-Ir-X A-d-hp-im-e `-£y-kp-c-£m D-tZym-K-ØÀ ]q-«n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tZ-io-b a-ebm-f-th-Zn kw-ÿm-\-I-Ωn-‰n-bpsS e-l-cn-hn-cp-≤ {]-Ir-Xn-kw-c£-W sF-Iy-Zm¿-Vy Imw-]b - n ≥ hm-cm-Nc - W - w Xp-Sß - n. Xn-cp-h\-¥] - p-cØv kw-LS- n-∏n-® I mw]-bn≥ kn.]n.sF. kw-ÿ m-\ sk-{I-´d - n ]-∂y≥ c-ho-{μ≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. tZ-io-b a-ebm-f-th-Zn kw-ÿm-\ -{]-knU‚ v I-g° - q-´w \-Pva - p-±o≥ A-[y£-X-h-ln-®p. kzm-an A-iz-Xn Xn-cp-\mƒ e-l-cn-hn-cp-≤ {]-Xn⁄ sNm-√n-s°m-Sp-Øp. tUm. P-b-Ip-am¿, B-‰n-߬ cm-a-N{μ≥, `p-h\ - N - {- μ≥ kw-km-cn-®p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Ip-©m-epwaq-Sv A-\-[n-Ir-X A-d-hp-im-e `£y-kp-c-£ D-t-Zym-K-ÿ¿ ]q´n-. ]-ip-°n-Sm-hn-s‚ C-d-®n B´n-d-®n-sb-∂ t]-cn¬ hn¬-]-\ \-S-Øp-∂-Xm-bn I-s≠-Øn-bXn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv I-S ]q-´n-bXv. Zp¿-K-‘w h-an-°p-∂ A-d-hpim-e-bn¬ B-gv-N-Iƒ ]-g-°-apf-f A-d-hp-am-en-\y-߃ Iq-´n-bn´n-cp-∂p. I-im-∏v sN-øm-\m-bn am-‰n-bn-´n-cp-∂ N-Ø ]-ip-°n-Smhpw C-hn-Sp-∂v `-£y-kp-c-£m DtZym-K-ÿ¿ I-s≠-Øn. X-an-gv \m-´n¬ \n-∂v I-S-Øn-

I-g-°q-´w: Ip-‰n-°m-´n¬ _-¶-dpI-fn¬ kq-£n-®n-cp-∂ h≥ t_mw-_v ti-J-cw t]m-en-kv ]nSn-Iq-Sn. C-Xn-\n-sS Ip-f-Øq-cn¬ t_mw-_v kv-t^m-S-\-hp-≠m-bn. I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn 7.-30\mbn-cp-∂p kw-`-hw. Xp-º t]m-en-kn-\p e-`n-® cl-ky-hn-h-c-Øn-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn¬ a¨-hn-f Ip-gn-hn-f tdmUn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ tUm¨t_m-kvt°m kv-Iq-fn-\p k-ao]w \-S-Øn-b Xn-c-®n-en-em-Wv Ip-‰n-°m-´n¬-\n-∂v aq-∂p \o-e

Im-´m-°-S: D-Ø-tc-¥y-bn-se hn-Zym-`ym-km-h-Im-iw \n-tj-[n°-s∏-´-h-sc ]p-tcm-K-Xn-bn¬ F-Øn-°m≥ tI-c-f-Øn-se A\m-Ym-eb - ß - f - pw am-t\-Pvs - a‚pw \-√ a-\ - v Im-Wn-°p-tºmƒ cmPy-Øv tam-Un {]o-Xn t\-Sm≥ {ian-°p-∂h - c - p-sS ]-´n-Ib - n¬ C-Sw t\-Sm-\m-Wv a-\p-jy-°-S-sØ-

∂ hym-Jym-\-Øn-eq-sS B-`y¥-c-a-{¥n {i-an-°p-∂-sX-∂v Fkv.-Un.-]n.-sF. Pn-√m {]-knU‚ v I-ca - \ - d-km-Jv.Im-´m-°-S a-fi-ew I¨h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. B¿.-Fkv.-F-kn-s‚ `m-j-bm-b C-Xv atX-X-c tI-c-fw A-w-Ko-I-cn-°n-

DtZym-Kÿ¿ a-S-ßp-∂-Xn-\n-sS cm-{Xn 10.-30Hm-sS-bm-Wv Ip-f-Øq ¿ P-Mv-j-\p-k-ao-]w kv-{So-‰v sse-‰n-√m-Ø `m-K-Øv aq-∂v D-{K tijn-bp≈t_mw-_p-Iƒ s]m-´n-b-Xv. C-tX-k-a-bw C-hnsS I-S-Iƒ A-S-®n-cp-∂p. hn-h-c t]m-en-kv A-t\z-j-Ww DuÀ-Pn-X-am-¡n a-dn-™v t]m-en-kv F-Øn-sb-¶nepw Iq-Sp-X-sem-∂pw I-s≠ kn.-]n.-Fw. {]-hÀ-¯-I-s\ kw-i-bw Øm-\m-bn-√. C-hn-sS s]m-´n-b t_mw-_nD-tZym-ÿ-sc hn-h-c-a-dn-bn-°p-I- ∂p am-‰n a-s‰m-cn-S-Øv h-®-ti- s‚-bpw a¨-hn-f-bn-se Ip-‰nbpw A-kn. I-Ωo-j-W-dp-sS t\- jw t]m-en-kv kw-L-sØ Im-h- °m-´n¬-\n-∂p ]n-Sn-Iq-Sn-b t_m Xr-Xz-Øn-ep-≈ h≥ t]m-en-kv en-cp-Øn D-b¿-∂ t]m-en-kv- w-_n-s‚-bpw D-d-hn-Sw H-∂m-sW_-°-‰p-I-fn-¬ kq-£n-®n-cp-∂ ]-Xn-\-t©m-fw \m-S≥-t_mw_p-Iƒ I-s≠-Øn-b-Xv. D-S≥- Xp-º F-kv.-sF. ]n Fkv hn-t\m-Zv D-b¿-∂ t]m-en-kv

kw-Lw kw-`-h-ÿ-e-sØ-Øn ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-I-bpw sNbv-Xp. _-°-‰n¬ kq-£n-®n-cp-∂ t_mw-_p-Iƒ Ip-‰n-°m-´n¬-\n-

d-h-\yq Pn-Ãm kv-IqÄ {]-th-i-t\m-Â-k-hw sh-ºm-bw: s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏pw k¿-h-in-£m A-`-n-bm\pw Pn-√m ]-©m-b-Øpw kw-bp‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ Xncp-h-\-¥-]p-cw d-h-\yq Pn-√m kvIqƒ {]-th-i-t\m-¬-k-hw cm-hnse 9.30\v ]m-d-°¬ bp.]n. kvIq-fn¬ \-S-°pw. kv-]o-°¿ Pn Im¿-Øn-tIb≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bpw. ]mtem-Sv c-hn Fw.F¬.F. A-[y£-X- h-ln-°pw. tUm. F k-ºØv Fw.]n. ap-Jy-{]-`m-j-Ww \S-Øpw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v A≥-k-Po-X d-k¬ ]s¶-Sp-°pw. ]-co-£-bp-sS ]mT߃ ssI-]p-kv-X-I {]-Im-i-

\w Un.Un.C. tUm. Kn-co-jv tNe-bn-epw- sS-Iv-Ãv _p-°v hn-X-ctWm-Zv-Lm-S-\w Pn-√m ]-©m-bØv hn-Zym-`ym-k Ãm‚n-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ kp-ss_-Zbpw \n¿-h-ln-°pw. am-Wn-°¬ {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI P-b≥, tª m-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v t_-_n kp-te-J, Pn-√m ]-©mb-Øv Aw-Kw c-a-Wn hn \m-b¿, Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw Fw F-kv cm-Pp. tªm-°v ]-©m-b-Øv sshkv {]-kn-U‚ v Pn ]p-cp-tjm-Øa≥ \m-b¿, tUm. {]o-Xm cm-Pw, tUm. sI C-eym-kv, Pq-en F-kv

kw-Øm-\-¯v ]m-Â DÂ-¸m-Z-\w hÀ-[n-¸n-¡m³ \-S-]-Sn kzo-I-cn-¡pw: a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tem-I £oc-Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v tIm¨-s^-U-td-j≥ Hm-^v I¨-kyq-a¿ hn-Pn-e≥-kv sk ‚¿ ]m¬-Kp-W-ta-∑m ]-cn-tim[-\-bpw sk-an-\m-dpw kw-L-Sn∏n-®p. {]- v-¢-∫n¬ \-S-∂ sk-an\m¿ -a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-m-ep-¬]m-Z-\w h¿-[n-∏n-°p-∂-Xn-\p≈ \-S-]-Sn k¿-°m¿ X-e-Øn¬ F-Sp-°p-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn i‡-am-°p-sa-∂p BtcmKya{¥n ]-d-™p. ap≥-a-{¥n kn Zn-hm-I-c≥

]cn-]m-Sn-bn¬ ap-Jym-Xn-Yn-bmbn. A-Uz. sN-dp-∂n-bq¿ i-in-[c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. tlm´¬ B≥-Uv sd-tÃm-d‚ v Atkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v _n P-b-[-c≥ \m-b¿, ^p-Uv tk-^v-‰n I-Ωn-j-W-td-‰v ko-\nb¿ ^p-Uv tk-^v-‰n Hm-^n-k¿ F-kv A-P-b-Ip-am¿, am-d-\-√q¿ £o-c {]-kn-U‚ v F≥ `m-kpcmw-K≥, an¬-tIm U-b-dn sshkv- {]-kn-U‚ v F-kv ss_-Pp, £o-c-hn-I-k-\ Hm-^n-k¿ B¿ c-Po-jv, B¿ kp-μ-cw, sP a-tl{μ≥ \m-b¿ ]-s¶-Sp-Øp.

hm-SI - s - °-´n-SØ - n¬ I-gn-bp-∂ tcm-Kn-If - m-b ]-¶n, ssk-a¨, `m-cy kp-tem-N\ - F-∂n-h¿ td-j≥ Im¿-Up-am-bn t]m-hm≥ ]-‰m-Ø A-h-ÿ- ∂ C-h¿ ssk-a-s‚ Nn-I-¬bp-am-Wv. \-√-h-cm-b Nn-e a-\p- k-bv-°m-bn ÿ-ew hn-‰p hm-Sjy-cp-sS k-lm-b-Øm-em-Wv I-ho-´n¬ Xm-a-k-am-°n-bn-cnC-h-cp-sS Po-hn-X Nn-e-hp-Iƒ °p-I-bm-Wv. C-°m-cy-ß-sfX-s∂ \-o-ßp-∂-Xv. √mw Nq-≠n-°m-´n F.-]n.-F¬. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wv en-Ãn¬ \n-∂v H-gn-hm-°-Wk¿-°m¿ C-h-sc F.-]n.-F¬. sa-∂m-h-iy-s]-´v C-h¿ A-[nen-Ãn¬ s]-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂- Ir-X-sc k-ao-]n-s®-¶n-epw CXv. kz-¥-am-bn H-∂-c-tb-°¿ Xp-h-sc H-cp \-S-]-Sn-bp-ap-≠mÿ-e-hpw ho-Spw D-≠m-bn-cp- bn-´n-√.

s°m-≠p-h-∂v I-im-∏v sN-øm\m-bn k-ao-]-sØ ]-d-ºn¬ sI´n-bn-cp-∂ ]-ip-°p-´n-I-sf DtZym-K-ÿ¿ \-K-c-k-`-bp-sS Ad-hp-im-e-bn-te-°v am-‰n. I-S-bp-S-a- jm-lp¬ l-ao-Zns\-Xn-sc t]m-en-kv tI-sk-SpØp. jm-lp¬ l-ao-Zn-s‚ ho-Snt\m-Sv tN¿-∂m-bn-cp-∂p A-d-hpim-e. 12 h¿-j-am-bn A-d-hp-im-e \S-Øp-∂ C-bmƒ-s°-Xn-sc ]-e X-h-W ]-cm-Xn \¬-In-bn-´pw \K-c-k-` \-S-]-Sn-sb-Sp-Øn-´n-s√∂v {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ Ip-‰-s∏-SpØp-∂p.

kv-IqÄ N-tem Imw-]-bn³ _o-am-]-≈n: \n¿-[-\-cm-b Ip-´nI-fp-sS hn-Zym-`ym-k-ku-I-cy߃ D-d-∏p-h-cp-Øm-≥ t]m-]pe¿ {^-≠v tZ-io-b X-e-Øn¬ \S-Øn h-cp-∂ kv-Iqƒ N-tem Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn _o-am-]≈n G-cn-bm-I-Ωn-‰n- ]T-t\m-]-Ic-W-߃ hn-X-c-Ww sN-øpw. _o-am-]-≈n bp.-]n-.-kv-Iq-fn-se 700 Hm-fw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-Wv D-]-I-c-W-߃ \¬-Ip-I. C-∂v _o-a-m-]-≈n kv-Iqƒ A-¶-WØn¬ Pq-\n-b¿ {^-‚-kv tÃ-‰v tImUn-t\-‰¿ I-c-a-\ k-eow hnX-c-Ww sN-øp-sa-∂v `m-c-hm-lnI-fm-b kp¬-^n, ap-Ø-en-_v au-e-hn, j-^o-Jv hm¿-Øm-Ip-dn∏n¬ ]-d-™p.-

sN-¶n-¯-e-bp-tS-Xv BÀ-.-F-kv.-F-knsâ `m-j: F-kv.-Un.-]n.-sF. s√-∂pw A-t±-lw ]-d™ p. a-fi-ew {]-kn-U‚ v- a-bwtIm-Sv _m-Zp-j A-[y-£-X hln-®p. Pn-√ P-\-d¬ sk-{I-S-dn kn-bm-Zv I-≠e - , sk-{I-Sd - n ap-\o¿ I-≠-e, k-_o-¿ sIm-√w-tImWw ,^n-tdm-kv- In-≈n, dm-^n Im´m-°-S, A-^v-k¬ {Xn-th-Wn F-kv.Un.]n.sF. Im-´m-°-S a-fi-ew I¨-h≥-j≥ Pn-√m -{]-kn-U‚ v I-c-a-\ d-km-Jv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p kw-km-cn-®p.

a-¬-hn-f-bn h³ t_mw-_v-ti-J-cw ]n-Sn-Iq-Sn; Ip-f-¯q-cn kv-t^m-S-\-w

Zm-cn-{Zy-hpw tcm-K-hpw Iq-«n-\v: kz-´-am-bn ho-Sn-Ãm-¯ Ip-Spw-_w F.-]n.-FÂ. en-Ìn sh-≈-d-S: Zm-cn-Zy-hpw tcm-Khpw th-´-bm-Sp-∂ kz-¥-am-bn H-cp Xp-≠p `q-an t]m-ep-an-√mØ Ip-Spw-_w k¿-°m-¿ en-kv‰n¬ Zm-cn-{Zy tc-J-bv-°p-ap-Ifn¬. A-∂-∂-sØ B-lm-cØn-\v kp-a-\- p-I-fp-sS I-\nhv tX-Sp-∂ sh-≈-d-S a-WtØ m-´w Po-h hn-em-k-Øn¬ ssk-a-sW-bpw Ip-Sp-_-tØbp-am-Wv k¿-°m¿ F.-]n.F¬. en-Ãn¬-s]-Sp-Øn-bn-cn°p-∂-Xv.\n¿-am-W sXm-gn-em-fn-bmbn-cp-∂ ssk-a¨ ]-Øp h¿jw ap-ºv a-e-∏p-d-Øv h-®v _-nSn-®v X-e-t®m¿ X-I¿-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v In-S-∏n-em-Wv. ssk-as‚ A-Ω h¿-j-ß-fm-bn ]m¿°n≥-k¨-kv tcm-Kn-bm-Wv. `m-cy kp-tem-N-\ am-{X-am-Wv C-h-cp-sS G-I-B-{i-bw. C-hsc c-≠p-t]-sc-bpw ip-{iq-jnt°-≠-Xp-≈-Xn-\m¬ kp-temN-\-bv-°v a-‰p ]-Wn-s°m-∂pw

2 Pq¨ 2014 Xn¶ƒ

∂p kw-i-b-ap-≠v. Iq-Sm-sX B‰n-{] Xn-c-s™-Sp-∏p-a-m-bn _-‘s∏-´v Nn-e {]-iv-\-߃ C-hn-sS \-S-∂n-´p-≠v. kn.-]n.-Fw {]-h¿Ø-I-\pw C-t∏mƒ ]m¿-´n-bn¬\n-∂p ]p-d-Øm-°n-sb-∂p kn.]-n.-Fw. A-h-Im-i-s∏-Sp-∂-Xpam-b H-cm-sf e-£yw-h-®v t]m-enkv A-t\z-j-Ww hym-]n-∏n-®n-´ps≠-∂v A-dn-bp-∂p. C-∂-se cm-hn-se F-´n-\v tUm-Kv-kv-Izm-Uv F-Øn ]-cntim-[n-°p-I-bpw t_mw-_p-Iƒ \n¿-ho-cy-am-°p-I-bpw sN-bv-Xp.

Uo-k-Â hn-e hÀ-[n-¸n-¡m-\p-Å Xo-cp-am-\w A-]-e-]-\o-b-w: sI tam-l³-Ip-amÀ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sa-bn¬ Xs∂ c-≠mw X-h-W-bpw Uo-k¬ hn-e h¿-[n-∏n-°m-\p-≈ Xocp-am-\w A-]-e-]-\o-b-am-sW∂v Pn-√m tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v A-Uz. sI tam-l≥Ip-am¿ ]-d-™p. F-Æ-°-º-\n-Iƒ-°v hn-e \n¿-W-b-h-Im-iw hn-´p-sIm-SpØ-Xn-\pw s]-t{Sm-fn-bw D¬-∏∂-ß-fp-sS hn-e h¿-[-\-bv°psa-Xn-tc l¿-Øm-ep-I-fpw {]-Xntj-[-ß-fpw \-S-Øn-h-∂-h-cmWv C-t∏mƒ tI-{μw `-cn-°p-∂Xv. cm-Py-Øn-s‚ {]-Xn-tcm-[ taJ-e hn-tZ-i Ip-Ø-I-Iƒ-°v Xpd-∂p-sIm-Sp-°m-\pw hn-hn-[ a-

{¥n-k-`m D-]-k-an-Xn-Iƒ ]n-cn®p-hn-Sm-\pw _n.sP.]n. k¿-°m ¿ Xn-Sp-°-Øn¬ Xo-cp-am-\-sa-SpØp. F-Æ I-º-\n-I-fp-am-bn tI-{μ-a-{¥n N¿-® \-S-Øn-sb-¶nepw hn-e h¿-[-\-bv-°v Aw-KoIm-cw \¬-Ip-I-bm-Wp-≠m-b-Xv. ]p-Xn-b tI-{μ-k¿-°m¿ FÆ-hn-e Ip-d-bv-°p-sa-∂v {]-Xo£n-®-h¿ I-_-fn-°-s∏-´n-cn-°pI-bm-Wv. `-c-W-am-‰-Øn-s‚ Xo{h-X h¿-[n-∏n-® P-\-hn-cp-≤ \b-߃ B-h¿-Øn-°p-∂-h¿ hm-Kv-Zm-\-ß-fn¬ \n-∂v H-fn-t®mSp-I-bpw P-\-ß-sf ]-cn-l-kn°p-I-bp-am-sW-∂v tam-l≥-Ipam¿ ]-d-™p.

hym-P-A-cn-ãw ]n-Sn-¨p; c-−pt]-À Ad-ÌnÂ

\m-b¿ ]-s¶-Sp-°pw. I-g-°q-´w: aw-K-e-]p-cw {Km-a-∏©m-b-Øp-X-e kv-Iqƒ {]-th-it\m-¬-k-hw C-∂v C-S-hn-fm-Iw bp.]n.F- n¬ \-S-°pw. C-Xn\p ap-t∂m-Sn-bm-bn h¿-Wm-`-amb tLm-j-bm-{X aw-K-e-]p-cw PMv-j-\n¬ \n-∂m-cw-`n-°pw. \hm-K-X¿-°v kzm-K-X-ta-In-sIm≠v hn i-in Fw.F¬.F. kwkm-cn-°pw. Pn-√m -]-©m-b-ØwKw Fw B-¿ c-hn k-Ωm-\ hn-Xc-Ww \-S-Øpw. ^¿-Wn-®¿ hnX-c-tWm-Zv-Lm-S-\w ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F-kv I-hn-X \n¿-hln-°pw. {Xn-X-e ]-©m-b-Øv `mc-hm-ln-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw.

hn-gn-™w: F-Iv-ssk-kv kwLw \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ hn¬-∏-\ \-S-Øn-sIm-≠n-cp∂ ho-cywIq-Sn-b hym-P-A-cn-„w ]n-Sn-Iq-Sn. ÿm-]-\ \-S-Øn-∏pIm-cm-b hn-gn-™w kz-tZ-in tPm-¨ I-√n-bq-¿ kz-tZ-in \m-K∏-≥ F-∂n-h-sc A-d-kv-‰v sN-bvXp. hn-gn-™w tKm-Z-h-¿-a tdmUn-¬ {]-h-¿-Øn-°p-∂ jo-e B-bp-¿-th-Zn-Iv-kv F-∂ ÿm-]\-Øn-¬ \n-∂m-Wv 461 Ip-∏n-Ifn-em-bn \n-d-®p-h-®n-cp-∂ 191 en‰-¿ A-cn-„w ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. F-Ivssk-kv C-≥-kv-s]-Œ-¿ hn-P-bs‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lhngn-™Øv FIvsskkv ]cn-tim-[-\-bv°sS ]nSn-Iq-Snb AcnjvSw am-Wv sd-bv-Uv \-S-Øn-b-Xv.

{]Xn-tj-[n¨p

I-c-a-\-bm-än am-en-\yw \n-d-bp-¶p; \-S-]-Sn-bn-sÃ-¶v ]-cmXn

sIm-√w: C-¥y≥ ap-kv-eo-߃ \yq-\-]-£-a-s√-∂pw ap-kv -enw kw-h-c-Ww ]m-Sn-√m-∂p-ap-≈ tI-{μ \yq-\-]-£-Im-cy a-{¥n \Pv-a sl-_v-Øp-√-bp-sS {]-kv-Xmh-\ \yq-\-]-£ hn-cp-≤-hpw {]Xn- t j- [ m¿- l - h p- a m- s W- ∂ v sk‚¿ t^m¿ C-kv -em-an-Iv ssK-U≥-kv B‚ v k¿-Δo-kkv. sIm-√-Øp-Iq-Sn-b tbm-KØn¬ kn.sF.Pn.F-kv. kwÿm-\ I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v AUz. Fw jm-\-hm-kv I-≠-\m-Sv A-[y-£-X h-ln-®p. A-Jn-te¥ym ap-kv -enw t]-gv-k-\¬ em t_m¿-Uv Aw-Kw A-–p¬-jp°q¿ au-e-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. P-\-d¬ sk-{I-´-dn A-Uz. F \u-jm-Zv, A-Uz. Fw C-{_mlnw-Ip-´n, P-eo¬ C-lv-km≥, A-Uz. sI ssk-^p-±o≥, tN-∂√q¿ Sn sa-l¿-Jm≥, ap-l-Ω-Zv ln-Zm-b-Øp-≈, \n-Pmw _-jn, B-Zn-\m-Sv \m-k¿ kw-km-cn-®p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-c-a-\-bm‰n¬ am-en-\yw \n-d-bp-tºm-gpw A-[n-Ir-X¿ au-\w ]m-en-°p-∂Xm-bn ]-cm-Xn. ]-e-X-c-Øn-ep≈ am-en-\yw \n-d-™v B-‰n-se sh-≈-w I-dp-Ø-\n-d-am-bn-cn-°pI-bm-Wv. I-c-a-\-bm¿ kw-c-£n-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v I-c-a-\-bm¿ kw-c-£-W-k-an-Xn cq-]o-I-cn-®v \n-c-h-[n ]-cm-Xn-Iƒ \¬-In-sb¶n-epw B-dv kw-c-£n-°m≥ k¿-°m¿ bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw kzo-I-cn-°p-∂n-s√-∂m-Wv \m-´pIm-cp-sS ]-cm-Xn. I-c-a-\-bm-dns‚ ]-e `m-K-ß-fn-epw A-d-hp-am-

h-f-bw-Ip-f-¯v -Im-dp-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v G-gp-t]À-¡v ]-cn-¡v N-ß-cw-Ip-fw: kw-ÿm-\-]m-Xbn¬ h-f-bw-Ip-f-Øv aq-∂p-Im-dpIƒ Iq-´n-bn-Sn-®v G-gp-t]¿-°v ]cn-t°-‰p. Kp-cp-hm-bq¿ tIm-´-∏-Sn kz-tZ-in-I-fm-b \n-bm-kv A-en, A-–p¬ a-Po-Zv, Ip-™p-tamƒ, k-^n-b, \-_o-k-Ip-´n, Xn-cp-h\-¥-]p-cw kz-tZ-in-I-fm-b {]Xm-]≥(53), `m-cy ssj-e-P {]Xm-]≥(51) F-∂n-h¿-°m-Wv ]cn-t°‰Xv. C-∂-se D-®bv-°v ]-{¥-≠pa-Wn-tbm-sS h-f-bw-Ip-fw sk‚dn¬-h-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. tIm-´-∏-Sn-bn¬-\n-∂pw Ip-a-c-s\√q-cn-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Im-dpw Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp-\n∂pw I-Æq-cn-te-°v t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂-Im-dpw am-ln-bn¬-\n∂v h-f-bw-Ip-f-tØ-°v h-cn-Ibm-bn-cp-∂ Im-dp-am-Wv A-]-I-SØn¬-s]-´-Xv. A-]-I-S-Øn-\v Im-c-W-°m-cm-b a-s‰m-cp hm-l\w \n¿-Øm-sX t]m-b-Xm-bn

kw-`-h-ÿ-e-Øp-≈-h¿ ]-d™p. \n¿-Øm-sX-t]m-b hm-l-\w tIm-´-∏-Sn kz-tZ-in-I-fp-sS am-cpXn Im-dn¬ sN-dp-Xm-bn X-´p-Ibpw Xp-S¿-∂v Xn-c-h-\-¥-]p-cw kz-tZ-in-I-fp-sS Im-dv am-cp-Xn Im-dn-s‚ ]p-d-In¬ C-Sn-°p-Ibpw \n-b-{¥-Ww-hn-´v F-Xn¿-Zni-bn-te-°v sX-dn-® am-cp-Xn-Im¿ h-f-bw-Ip-f-tØ-°p-h-∂ am-ln kz-tZ-in-I-fp-sS \n¿-Øn-bn-´-Imdn¬ C-Sn-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-°p-]-‰n-b tIm-´-∏-Sn kz-tZ-in-I-fm-b A©p-t]-sc-bpw Xr-iq-cn-se kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. a-‰p-≈-h-sc N-ß-cw-Ip-fsØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnepw {]-th-in-∏n-®p. I-gn-™-Zn-hkw C-Xn-\p-k-ao-]-Øm-bn Ct\m-h-Im-dn-Sn-®v tdm-U-cn-In¬ \n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂ ]-Øp-hb-kp-Im-c≥ a-cn-®n-cp-∂p.

en-\yw A-S-°-ap-≈-h X-≈p-∂Xpw πm-Ãn-Iv h-en-s®-dn-bp-∂Xp-am-Wv B-dv a-en-\-am-hm≥ Imc-Ww. Xn-cp-h-√w ap-X¬ I-c-a-\-bmdn-s‚ `m-K-Øp-≈ t£-{X-ßfn¬ B-cm-[-\m-h-iy-Øn-\v Pew F-Sp-Øn-cp-∂-Xv I-c-a-\-bm‰n¬-\n-∂m-Wv. F-∂m¬ B-dv aen-\-am-b-tXm-sS C-Xn-se P-ew D-]-tbm-Kn-°m-\m-hm-Ø ÿnXn-bm-Wv. Iq-Sm-sX B-‰n¬ P-eØn-s‚ H-gp-°v Ip-d-bp-∂-Xn\m¬ C-cp-`m-K-Øpw kz-Im-cyhy-‡n-I-ƒ ssI-tb-dp-∂-Xmbpw B-tcm-]-W-ap-≠v.

I-c-a-\-bm¿ kw-c-£n-°m-\p≈ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ k¿°m¿ X-øm-dm-bn-s√-¶n¬ i-‡am-b {]-t£m-` ]-cn-]m-Sn-I-fp-ambn cw-K-Øn-d-ß-m-\m-Wv B£≥ Iu¨-kn-en-s‚ Xo-cp-am\w.

\o-cm-gn-¡p-fw kw-c-£n-¡-Ww In-fn-am-\q¿: P-e-k-ar-≤-am-b Nq-´-bn¬ \o-cm-gn-°p-fw kw-c£n-°-W-sa-∂ B-h-iyw i-‡am-hp-∂p. Ir-jn-`-h-t\m-Sp tN¿∂p-≈ \o-cm-gn-°p-fw I-Sp-Ø

th-\-en¬ t]m-epw h-‰m-Ø-XmsW-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. \nc-h-[n B-fp-Iƒ B-{i-bn-°p-∂ Ip-f-am-WnXv. Np-‰pw ]m-S-am-bncp-∂ Im-e-Øv Ir-jn-bm-h-iyØn-\v C-Xn¬ \n-∂p-≈ sh-≈am-Wv D-]-tbm-Kn-®n-cp-∂-Xv. ]mS-߃ \n-I-Øn ]p-c-bn-S-am-°nb-tXm-sS P-ew H-gp-In-t∏m-hm\m-hm-Ø ÿn-Xn-bn¬ sh-≈w sI-´n-\n-∂v a-en-\-am-hp-∂-Xm-bn \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. G-sX-¶nepw ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn kw-c-£-W-`n-Øn- \n¿-an-®m¬ Kp-W-I-c-am-hp-sa-∂m-Wv \m-´pIm-cp-sS ]-£w.-

]p-I-bn-e-hn-cp-² Zn-\w B-N-cn-¨p h¿-°-e: C-S-h ]n.--F-®v.k -- n-bpsS-bpw ]-©m-b-Øn-s‚-bpw IpSpw-_- {io-bp-sS-bpw kw-bp-‡m`n-ap-Jy-Øn¬ ]p-I-bn-e-hn-cp-≤Zn-\w B-N-cn-®p. ]-©m-b-Øv Aw-Kw N-{μn-I, sa-Un-°¬ Hm^n-k¿ A-\n¬-Ip-am¿, F-®v.-sF Ip-™p-Ir-jv-W≥ \m-b¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. h¿-°-e: {]-Pm-]n-Xm {_-“Ip-am-co-kpw F-Iv-ssk-kv h¿°-e td-©pw kw-bp-‡-am-bn el-cn-hn-ap-‡ dm-en-bpw sk-an\m-dpw \-S-Øn. F-Iv-ssk-kv td©v C≥-kv-s]-Œ¿ {]-Zo-]v dm-hp dm-en D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n∂o-Sv \-S-∂ sk-an-\m¿ \-K-c-k`m sN-b¿-am≥ sI kq-cy-{]-Imiv D-Zv-Lm-\w sN-bv-Xp. F≥.--kn.-kn h¿-°-e bq-\n-‰v ta-[m-hn tIW¬ \-μ-Ip-am¿ e-l-cn-hn-cp-≤ {]-Xn-⁄m-hm-N-Iw sNm-√ns°m-Sp-Øp. {_-“-Ip-am-co-kv h¿-°-e Nm-]v-‰¿ `m-c-hm-ln-Ifm-b i-c-Wy, cm-Po-hv t\-Xr-Xzw \¬-In. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: s\-øm‰n≥-I-c `m-c-Xv ]m-cm sa-Un-°

¬-kpw \-K-c-k-` B¿. B¿. Sn ®p. bq-\n-‰pw kw-bp-‡-am-bn tem-I I-√-º-ew: sI.-Sn.-kn.-Sn. sk≥]p-I-bn-e-hn-cp-≤ Zn-\w Im≥- {S¬ a-{Z-k- tem-I ]p-I-bn-e-hn-

{_-“-Ip-am-co-kv h¿-°-e Nm-]v-‰¿- kw-L-Sn-∏n-® e-l-cn-hn-cp-≤ sk-an-\m¿ \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ sI kq-cy-{]-Im-iv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p k¿-tcm-K hn-cp-≤-Zn-\-am-bn BN-cn-®p. H-cm-gv-N \o-fp-∂ tcm-K{]-Xn-tcm-[ t_m-[-h¬-°-c-W ]-cn-]m-Sn tem-I ]-cn-ÿn-Xn-Zn\-am-b 5\v k-am-]n-°pw. sl¬Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ Pn tkm-a-ti-J-c≥ \m-b¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k≥ A-Uz. F¬ F-kv jo-e A-[y-£-X-h-ln-

cp-≤ sk-an-\m¿ \-S-Øn. I-Sp-hm∏-≈n A-¶-W-Øn¬ \-S-∂ skan-\m¿ sI.-Sn.-kn.-Sn. sN-b¿-am ≥ ]n sP \-lm-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. I-Sp-h-bn¬ A-_q-_°¿ au-e-hn A-[y-£-X-h-ln®p. \-kow a-∂m-\n, k-Z¿ C{_m-lnw-Ip-´n _m-J-hn, F-kv Plv-^-dp-±o≥, A-–p¬ -a-\m-^v, C¿-jm-Zv _m-J-hn kw-km-cn-®p.


{]mtZ-inIw

2 Pq¨ 2014 Xn¶ƒ

Pq-\n-bÀ s^-Ìv \-S-¯n

]cn-]mSn h-≈-°-S-hv t_m-´v ]p-c-: _-tbm-ssU-th-gv-kn-‰n ayq-kn-bw hn-kn-‰v-, B-tcm-Kya{¥n-˛ cm-hn-se 8:-30 -Im¿-Øn-I Xn-cp-\mƒ K-h. hn.-F-®v.-F-®v.-F-kv.-, a-W-°mSv-: kv-Iqƒ {]-th-i-t\m-¬-khw˛ B-tcm-Ky-a-{¥n-˛ cm-hn-se 9:-30 F-kv.-Fw.-hn. F-®v.-F-kv.-Fkv: kv-Iqƒ {]-th-i-t\m¬-khw- B-tcm-Ky-a-{¥n-˛ cm-hn-se 10:-30 ]n.-B¿.-tNw-_¿: hm¿-Øm k-tΩ-f-\w ˛ sXm-gn¬ a-{¥n ˛ D-®-bv-°v 12:00

I-√-º-ew: Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv kw-ÿm-\ hym-]-I-am-bn \-SØn-h-cp-∂ s^-Ãn-h-en-s‚ `m-Kam-bn B-‰n-߬ k¿-°nƒ X-e k-Ω¿-s^-Ãv \-S-∂p. I-cn-ºp-hnf-bn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ k¿°nƒ ]-cn-[n-bn¬-\n-∂v \q-tdmfw Ip-´n-Iƒ I-em-Im-bn-I-a¬k-c-ß-fn¬ am-‰p-c-®p. \n-km-dpIp-´n, P-lmw-Ko¿, bq-k-^v, \kow t\-Xr-Xzw \¬-In. hn-P-bnIƒ-°p-≈ k-Ωm-\ hn-X-c-Ww t]m-]p-e¿-{^-≠v B-‰n-߬ Un-hn-j≥ {]-kn-U‚ v Xm-ln¿, sk-{I-´-dn l-eow \n¿-h-ln-®p.-

Pq-\n-b¿ {^≥kv B-‰n-߬ k¿-°nƒ k-Ω¿-s^-Ãn¬ hnP-bn-I-fm-b-h¿

Adnbn-¸pIÄ

hm-bv-] F-gp-Xn-¯-Åp-¶p sh-™m-d-aq-Sv: am-Wn-°¬ k¿ho-kv k-l-I-c-W-_m-¶n¬ \n∂v hm-bv-]-sb-Sp-Øv Ip-Sn-in-Ibm-b ]-´n-I-Pm-Xn-˛ h¿-K hn-`mK-°m-cp-sS hm-bv-]-Iƒ F-gp-XnØ-≈p-∂p. am¿-®v 31 ]q¿-W-ambpw Ip-Sn-»n-I B-b-Xpw Im¿jn-I h-cp-am-\w 1,50,000 cq-] Ihn-bm-Ø-h-cp-sS-bpw hm-bv-]mIp-Sn-in-I-bm-Wv ]-cn-K-Wn-°p∂-Xv. C-Xn-\m-bn Pm-Xn, h-cp-am\w F-∂n-h sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw \m-sf ssh-Io-´v A-©n-\p ap-ºv _m-¶n¬ A-t]-£-Iƒ k-a¿∏n-°-Ww.-

sse-k³-kv F-Sp-¡-Ww

sh-™m-d-aq-Sv: s\-√-\m-Sv ]©m-b-Øn-se sI-´n-S-\n-Ip-Xnbpw Un B‚ v H sse-k≥-kv F-Sp-°m-Ø ÿm-]-\-ß-fpw 15\p ap-ºm-bn sse-k≥-kv FSp-Øv \n-b-a-\-S-]-Sn-I-fn¬-\n-∂v H-gn-hm-I-W-sa-∂p ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p.

A-[ym-]-I H-gn-hv

Im-´m-°-S: s\-øm¿ Umw K-h.-shm-t°-j-\¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ F-®v.F -- -kv.F -- \m®p-d¬ k-b≥-kv A-[ym-]-I Hgn-hv. D- -tZym-Km¿-Yn-Iƒ tbmKy-X k¿-´n-^n-°-‰p-am-bn -aq-∂n\p cm-hn-se ]-Xn-s\m-∂n-\v kvIq-fn¬ \-S-°p-∂ C‚¿-hyqhn¬ lm-P-cm-h-W-sa-∂p slUv-am-ÿ A-dn-bn-®p.

kzm-{i-b-kw-Lw I-eym-WtÌmÀ D-Zv-Lm-S-\w ]m-tem-Sv: t]-c-bw {Km-a-Zo-]w kzm-{i-b-kw-Lw I-eym-W tÃm¿ D-Zv-Lm-S-\w ]m-tem-Sv Fkv.sF Un jn-_p-Ip-am¿ \n¿-hln-®p. an-X-am-b \n-c-°n¬ Iq-SpX¬ tk-h-\-߃ F-Øn-°m\m-Wv kw-L-Øn-s‚ {i-aw. jo‰v ]-¥¬, Ão¬ ta-i-Iƒ, ss^_¿ ta-i-Iƒ, I-tk-c, Sm¿-t∏mfn≥, ]m-{X-߃, Kym-kv A-Sp∏p-Iƒ, ]-ºp-sk-‰v, hm-´¿-Sm-¶v, P-\-td-‰¿, Syq-_v-sse-‰p-Iƒ XpS-ßn-b-h an-X-am-b \n-c-°n¬ Chn-S-p-∂p hm-S-I-bv-°p e-`n-°pw.

A-{]-Jym-]n-X I-dâv I-«v; P-\-w h-e-ªp I-√-º-ew: I-√-º-ew sI.-F-kv.C.-_n sk-£≥ ]-cn-[n-bn¬ Ign-™ Zn-h-k-ap-≠m-b A-{]Jym-]n-X ssh-Zyp-Xn-X-S- Øn¬ P-\w h-e-™p. i-\n-bmgv-N cm-{Xn-bpw ]-I-ep-am-bn ]tØm-fw X-h-W-bm-Wv I-∏mw-hnf, Uo-k‚p-ap-°v, ap-°p-I-S, \mhm-bn-°p-fw {]-tZ-i-ß-fn¬ I-d‚ v t]m-b-Xv. C-Xn-s‚ Im-c-W-at\z-jn-°m≥ ]-e-X-h-W C-e-Iv{Sn-kn-‰n t_m¿-Un¬ hn-fn-®n-´pw t^m-sW-Sp-Øn-s√-∂v B-t£]-ap-≠v.

kmw-kv-Im-cn-I-k-an-Xn cq-]o-I-cn-¨p sh-™m-d-aq-Sv: s\-√-\m-Sv ]©m-b-Øn-se Im-cn-©n tI-{μam-°n ku-lr-Zw kmw-kv-Im-cnI k-an-Xn F-∂ t]-cn¬ kmw-kvIm-cn-I Iq-´m-bv-a-bv-°v cq-]w \¬-In. hm-a-\-]p-cw tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v t_-_n kp-te-J D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln®p. s\-√-\m-Sv ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v A-\n-Xm a-tl-i≥ A[y-£-X h-ln-®p. sh-™m-d-aqSv kn.-sF F-kv hn-P-b≥ ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øn. sI aocm≥, hm-a-\-]p-cw tªm-°v AwKw F-kv _n-\p, k-Pn h¿-Ko-kv, k-c-f-Ip-am-cn kw-km-cn-®p.-

C-S-h -]-©m-b-¯v ]m-en-tb-äo-hv ]-²-Xn-¡v hm-l-\w h¿-°-e: C-S-h -]-©m-b-Øv ]n.F®v.k - n. hgn- \-S∏ - m-°p-∂ km¥z-\ ]-cn-N-c-W ]-≤-Xn-°v ]pXn-b hm-l-\w. C-S-h-bn-se {]hm-kn- I-fn-bn¬ ]p-c-bn¬ F _jodm-Wv Po-h-Im-cp-Wyw ap≥\n¿-Øn h - m≥ kw-`m-h\ - \¬-Inb-Xv. tcm-Kn-Iƒ-°v sa-®s - ∏-´ ]cn-Nc - W - w \¬-Im≥ C-Xp-hg - n Ign-bpw. C-Sh - ]n-.F®v.knbn¬ \S-∂ tbm-K-Øn¬ Pn-√m ]-©mb-Øv B-tcm-Ky hn-Zym-`ym-k Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-

k¨ kp-ss_-Z So-®¿ ]p-Xn-b hm-l-\-Øn-s‚ Hu-]-Nm-cn-I D-ZvLm-S-\w \n¿-h-ln-®p. ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v F _m-en-Iv A[y-£-X h-ln-®p. saw_¿ sI A-tim-Iv Ip-am¿, F _-jo¿, tªm-°v ]-©m-bØ - w-Kw kp-\nXm hn-Pb - ≥, saw_¿amcm-b Pb-{io, tKm-]I - p-am¿, N-{μn-I, Ako-\, kn-an-en-b, sl¬-Øv kp∏¿-ssh-k¿ ]n sI k-Xo-i≥, k-ck - z-Xn _m-_p, tUm. ]n A\n¬-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

h¿-°e - : 24.5 e-£w h¿-jw ]-g°-ap-≈ h¿-°e - ]m-]\ - m-iw Ip∂p-I-sf Pn-tbm-f-Pn-°¬ k¿th Hm-^v C-¥y `u-a ss]-Xr-I tI-{μ-am-bn {]-Jym-]n-°pw. I-gn™ _p-[-\m-gv-N-bm-Wv Pn.-Fkv.-sF. C-Xp kw-_-‘n-® Xocp-am-\saSpØ-Xv. `q-an-im-kv-{X]-c-am-b k-hn-ti-j-X-Iƒ ap≥\n¿-Øn-bm-Wv Xo-cp-am-\w. bp--s\-kv-tIm-bp-sS ss]-XrI ]-´n-Ib - n¬ C-Sw t\-Sp-∂ Cu Ip-∂p-Iƒ C-¥y-bn-se B-ZysØ Pn-tbm-]m¿-°m-hpw. h¿°-e t^m¿-ta-j≥ F-∂-dn-bs∏-Sp-∂ ]m-]-\m-iw Ip-∂p-Iƒ C-S-h sh-‰-°-S ap-X¬ B-en-bn-

d-°w h-sc A¿-[-hr-Øm-Ir-Xnbn¬ \o-≠p In-S-°p-∂ `q-an-imkv{- X hn-kva - b - a - m-Wv. h¿-°-e-bp-sS hn-I-k-\-Øn\m-bn cq-]w sIm-≠ hn-j≥ h¿°-e C≥-{^m-kv{- S-IvN - ¿ U-he - ]vs - a-‚ v tIm¿-]t- d-j\ - p th-≠n ap-Jy-a{- ¥n D-Ω≥-Nm-≠n, h¿-°e I-lm¿ Fw.-F¬.-F, B-kp{X-W t_m¿-Uv D-]m-[y-£≥ sI Fw N-{μ-ti-J-c≥, Pn.-Fkv.-sF-bp-sS tI-c-f-L-S-Iw imkv-{X-⁄ ≥, tI-c-fm k¿-h-Iem-im-e Pn-tbm-f-Pn hn-`m-Khpw \-SØ - n-b ]-cn-{i-aß - f - p-sS ^-eam-bm-Wv ]p-Xn-b ]-Z-hn ssI-hcp-∂X - v.-

tIm-h-fw: Zp-cq-lkm-l-N-cyØn¬ s]-m-≈-te-‰ \n-e-bn¬ Zº-Xn-I-sf sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-¬ {]-th-in-∏n-®p-. tIm-h-fw ap-´-bv-°m-Sv I-ap-In≥Ip-gn kz-tZ-in-I-fm-b Ip-™ptam≥ (42), `m-cy k-‘y (32) F∂n-h-sc-bm-Wv C-∂-se ssh-Io´v A-t©m-sS ho-Sn-\p-≈n¬ s] m-≈-te-‰ \n-e-bn¬ I-≠-Xv.- CXn¬ `m-cy--bp-sS \n-e Kp-cp-X-cam-sW-∂p-w s]m-≈-te-¬-°m\p-≈ km-l-N-cyw F-¥m-sW∂v A-t\z-jn-®p h-cp-∂-Xm-bpw tIm-h-fw s]m-en-kv ]-d-™p.

{Km-ao-W-ta-J-e-bn ]-\n hym-]-I-am-hp-¶p In-fn-am-\q¿: Im-e-h¿-jm-cw-`Øn-\p- ap-ºp-X-s∂ {Km-ao-W-taJ-e-bn¬ ]-\n ]-S-cp-∂p. k¿°m¿, kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-Ifn¬ ]-\n-_m-[n-®v F-Øp-∂-hcp-sS F-Æw {I-am-Xo-X-am-bn Db¿-∂n-´p-s≠-∂v hn-hn-[ B-ip]-{Xn A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp-∂p. G-Xm-\pw -Zn-h-k-ß-fm-bn tI-i-h-]p-cw I-Ωn-‰q-\n-‰n sl ¬-Øv sk‚-dn¬ \n-c-h-[n t]cm-Wv ]-\n-_m-[n-®v F-Øp-∂-

_m-e-cm-a-]p-cw: a-Zy-]n-®v _-lfw-h-®-h-sc ]n-Sn-°m-s\-Øn-b t{K-Uv F-kv.-sF-°pw kn-hn¬ t]m-en-kp-Im-c-\pw {Iq-c-a¿-±\w. \-cp-hm-Ωq-Sv t]m-en-kv tÃj-\n-se t{K-Uv Fkv.-sF hn-Pb≥, kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^nk¿ ssj-Pp F-∂n-h-sc-bm-Wv ]-cn-°p-I-tfm-sS s\-øm-‰n≥-I-c Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®-Xv. tIm¨-{K-kv t\-Xm-hpw AWn-I-fpw tN¿-∂m-Wv C-h-sc a¿-±n-®-Xv. C-∂-se Xm-∂n-hn-f sd-bn¬-th-bv-°v k-ao-]-am-Wv kw-`-hw. ssh-Io-´v \m-tem-sS Hcp-kw-Lw a-Zy-]n-®p _-l-fw hbv-°p-s∂-∂v \m-´p-Im-¿ A-dn-bn®-Xn-s\- Xp-S-¿-∂m-Wv \-cp-hmΩq-Sv t]m-en-kv F-Øn-b-Xv. {]Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sn hm-l-\Øn¬ I-b-‰m≥ {i-an-®-t∏m-gmWv t]m-en-kp-Im¿-°v a¿-±-\-ta‰-Xv. hn-h-c-a-dn-s™-Øn-b \-cphm-aq-Sv t]m-en-kpw _m-e-cm-a-]pcw t]m-en-kpw tN¿-∂v {]-Xn-Ifm-b tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-

Xv. ]-\n-s°m-∏w X-e-th-Z-\, ISp-Ø Np-a, O¿-Zn F-∂n-h-bp-ap≠v. ]-\n-_m-[n-X¿ ]q¿-W-hn-{iaw tX-S-W-sa-∂pw [m-cm-fw sh≈w Ip-Sn-°-W-sa-∂pw tUm-Œ¿am¿ \n¿-tZ-in-°p-∂p. a-cp-∂v Ign-®n-´pw ]-\n-Ip-d-bm-Ø km-lN-cy-Øn¬ c-‡-Øn-se tπ-‰vse-‰v Iu-≠v ]-cn-tim-[n-®v hn-ZKv-[ Nn-In¬-k t\-S-W-sa-∂pw tI-i-h-]p-cw I-Ωyq-Wn-‰n sl¬-Øv sk‚-dn¬ tUm-Œ-sd Im-Wm≥ \n¬-°p-∂ tcm-Kn-Iƒ tUm-Œ¿-am¿ ]-d-bp-∂p.-

Pn-√m- ]-©m-b-Øv Aw-Kw Fw B¿ ss_-Pp, Un.-kn.-kn-. sk{I-´-dn iymw-Ip-am¿ Xp-S-ßn-b-hcp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ 200 Hm-fw tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-cm-Wv tÃ-j-\n-te-°v F-Øn-b-Xv. tIm¨-{K-kv t\-Xm-hm-b tªm°v saw-_¿ hn-{I-a-s\-bm-Wv Ch¿ tam-Nn-∏n-®-Xv. a-‰p {]-h¿-ØI-cm-b ]-hn-{X≥, kp-`m-jv, Pb≥, P-b-Ip-am¿, k-t¥m-jv, k®p F-∂n-h-sc t]m-en-kv I-ÃUn-bn-se-Sp-Øp. F-∂m¬ C-h-sc-bpw sN-dn-b tI-sk-Sp-Øv H-Xp-°m-\m-Wv \o°w. U-]yq-´n kv-]o-°¿ F≥ i‡-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwL-hpw dq-d¬ F-kv.-]n. cm-Pv]m¬ ao-W, Un-ssh.-F-kv.-]n. A-\n¬-Ip-am¿, _m-e-cm-a-]p-cw F-kv.-sF. F∂nhcpsS t\-XrXz-Øn-¬ \-S-∂ N¿-®-bv-s°m-Spa¿-±-\-Øn¬ ]-cn-t°-‰v s\-øm-‰n≥-I-c B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn¬ I-gn-bp-∂ hn-em-Wv t\-aw tªm-°v Ãm‚nt]m-en-kv DtZym-Kÿ≥ Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ hn-{I-a≥ sc-bpw t\-Xm-°-sf-bpw ]n-Sn-Iq- \w-aq-ew _m-e-cm-a-]p-c-tØ-°v tam-Nn-∏n-°m≥ U-]yq-´n kv-]o- \m-b-sc hn-´-b-®-Xv. _m-°n B°¿ F≥ i-‡≥, sI.-]n.-kn.- dp-t]-sc-bpw tam-Nn-∏n-°m-\p-≈ Sn \-cp-hm-aq-Sv tÃ-j-\n¬ -F- am-‰p-I-bm-bn-cp-∂p. {]-Xn-I-sf tÃ-j-\n¬-\n-∂p kn. sk-{I-´-dn Fw hn≥-k‚ v, {i-aw \-S-°p-∂p-≠v. Øn-s®-¶n-epw kp-c-£m-{]-iv-

]T-t\m-]-I-c-Whn-X-c-Ww \nÀ-h-ln-¨p

am-en-\y-\o-¡-¯n-\p hm-§n-b hm-l-\w I-«-¸p-d-¯v sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: sa-Un°¬-tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se am-en-\y-߃ sIm-≠p-t]m-hm ≥ hm-ßn-b Hm-t´m Sn-∏¿ I-´-∏pd-Øm-b-tXm-sS A-an-X-hm-S-I\¬-In kz-Im-cy hm-l-\w D-]tbm-Kn-°p-∂p. X-I-cm-dn-em-bn c-≠p-am-k-ambn-´pw hm-l-\w ]p-d-Øn-d-°m≥ \-S-]-Sn-bn-√. \n- m-c-am-b A-‰Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-Øn hm-l-\w D- ] - t bm- K n- ° p- ∂ - X n- \ p- ] - I - c w hm-S-I-bn-\-Øn¬ A-an-X-Xp-I \¬-In ss{U-h¿ Dƒ-s∏-sS kzIm-cy-hm-l-\w D-]-tbm-Kn-®p-hcn-I-bm-Wv. am-en-\yw G-s‰-Sp-

°p-∂-Xp \-K-c-k-`m \n¿-Øn-btXm-sS B-ip-]-{Xn hm¿-Up-Ifn¬-\n-∂pw th-Ãv tÃm-td-Pn¬ F-Øp-∂ am-en-\yw A-hn-Sp-∂v I-b-‰n tIm-f-Pv Hm-^n-kn-\p-]n∂n¬ X-øm-dm-°n-b h≥-Ip-gn-Ifn-en-´v \n-I-Øp-∂-Xn-\m-Wv Hmt´m Sn-∏¿ hm-ßn-b-Xv. F-∂m-en-t∏mƒ 16mw hm¿-Uns‚ k-ao-]-Øm-bn Hm-t´m Sn-∏¿ H-Xp-°n-bn-´n-cn-°p-I-bm-Wv. A‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-Øm-sX I-Ωoj≥ hy-h-ÿ-bn-em-Wv ]p-dØp-\n-∂v hm-l-\w D-]-tbm-Kn°p-∂-sX-∂pw Nn-e Po-h-\- {]-h¿-Øn-°m-sX sa-Un-°¬-tIm-f-Pns‚ 16mw hm¿-Un-\v °m¿ ]-d-bp-∂p. k-ao-]Øv In-S-°p-∂ Hm-t´m Sn-∏¿

sh-≈-d-S: I-≈n-aq-Sv b-tlm-hm Im-cp-Wy k-`-bp-sS-bpw kv-t\lm-e-bm Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãn-s‚bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ 11m-a-Xp ]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-Ww Pn√m-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A≥-k-Pn-Xm d- ¬ \n¿-h-ln®p. ]-©m-b-Øv Aw-Kw tZ-h-Zmk≥ ta-kv-Xn-cn A-[y-£-X-hln-®p. ]m-ÿ Un tPm¨ sh-kv-en, tPm¨ {]-km-Zv, Pn-√m ]-©m-bØv Aw-Kw sP ssj≥-Ip-am¿, F-kv _m-e≥, D-jm-Ip-am-cn kwkm-cn-®p. 100te-sd hn-Zym¿-YnIƒ-°v ]T-t\m-]-I-c-W-߃ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.--

\-Zo-Xo-c-¯p-\n-¶v ap-f-IÄ ap-dn-¨p-am-änsh-™m-d-aq-Sv: \-Zo-Xo-c-Øv \n-∂v A-\-[n-Ir-X-am-bn ap-f-Iƒ ap-dn®p-I-S-Øp-∂p. hm-a-\-]p-cw \-Zn-bp-sS sh-≈p-a-Æ-Sn `m-K-Øv \n∂m-Wv ap-f-Iƒ ap-dn-®p-am-‰p-∂-Xv. X-´p-]-Wn B-h-iy-Øn-\m-bn-´mWv {]-[m-\-am-bpw C-h I-S-Øp-∂-Xv. C-Xn-\m-bn {]-tXy-I G-P‚pam-cpw D-s≠-∂-dn-bp-∂p. C-Ø-c-Øn¬ ap-f-Iƒ ap-dn-°p-∂-Xv {]-tZi-Øv ]m-cn-ÿn-Xn-I {]-iv-\-߃-°v C-S-h-cp-Øp-∂p.-

3

s]m-Å-te-äZ-¼-Xn-I-sf B-ip-]-{Xn-bn {]-th-in-¸n-¨p

Npcp¡¯nÂ

{]-Xn-I-sf tIm¬-{K-kv t\-Xm-¡-sf-¯n tam-Nn-¸n-¨p

hn-gn-™w: am-en Zzo-]n¬ \n-∂v hn-gn-™-tØ-°v N-c-°v K-Xm-KXw \-S-Øp-∂ I-∏¬ Xp-d-ap-JØv A-Sp-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ \n¿- hm-a-\-]p-cw \-Zn- Xoc-Øp--\n∂v apf-Iƒ apdn® \ne-bn¬ Øn-bn-´n-cp-∂ t{Sm-fn t_m-´n-enSn-®p. X-an-gv-\m-Sv Nn-∂-Øp-d `mK-Øp-≈ Pn-\n-bp-tS-Xm-Wv 80 e£-tØm-fw cq-] hn-e h-cp-∂ t_m-´v. \m-ep Zn-h-kw ap-ºv hngn-™-Øv h-∂-Xm-bn-cp-∂p t_m-´v. a-¬-ky-_-‘-\-Øn-\mbn \m-sf cm-hn-se ]p-d-∏m-Sm-\ncn-s°-bmWv A-]-I-Sw. Xp-d-apJ h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ ta¬ \-S]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. h¿-°-e: h¿-°-e \n-tbm-P-I-afi-e-Øn-se F-kv.F-kv.F ¬.kn, π-kvSp ]-co-£-I-fn¬ F√m hn-j-b-߃-°pw F π-kv hm-ßn-b hn-P-bn-® Ip-´n-I-sf h¿-°-e I-lm¿ Fw.F¬.F. A-\p-tam-Zn-°p-∂p. {]-Xn-`m kwK-aw 2014 F-∂ t]-cn¬ kw-LSn-∏n-°p-∂ ]-cn-]m-Sn 4\v sshIn-´v 4\v a-{¥n ]n sI A-_v-Zp-d∫v D-Zv-Lm-S-\w sN-bpw. hn-hc ߃-°v 0471˛ 2512235, 94002559 59 \-º-cp-I-fn¬ _-‘-s∏-SWw-

sh-™m-d-aq-Sv: tIm-gn-°-S-I-fn ¬-\n-∂p-≈ amw-km-h-in-„-ß ƒ h-gn-bn¬ D-t]-£n-°p-∂-Xmbn ]-cm-Xn. Io-gm-bn-t°m-Ww PMv-j-\n¬-\n-∂v D-√m-kv \-K-dnte-°p-≈ tdm-Un-s‚ h-i-ß-fnem-Wv Nm-°n¬ sI-´n- amw-km-hin-„-߃ X-≈p-∂-Xv. k-ao-]-hm-kn-Iƒ Zp¿-K-‘w aq-ew _p-≤n-ap-´v A-\p-`-h-s∏-´Xn-s\-Øp-S¿-∂v ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿-°v ]-cm-Xn \¬-IpI-bm-bn-cp-∂p.-

]m-]-\m-iw Ip-¶p-IÄ `u-a ss]-Xr-I tI-{µ-am-hp-¶p

a-Zy-]n-¨v _-l-fw h-¨-h-sc ]n-Sn-¡m-s\-¯n-b t]m-en-kn-\v -aÀ-±-\w

I-¸Â t{Sm-fn t_m-«n-en-Sn-¨p

{]-Xn-`m kw-K-aw 2014

amw-km-h-in-ã-§Ä X-Åp-¶-Xm-bn ]-cm-Xn

thiruvananthapuram/tvm

F-kv.-Un.-]n.-sF. ]q-¥p-d kn-‰n -I-Ωn-‰nbpsS ]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-Ww a-fi-ew {]-kn-U‚ v j-_o¿- B-km-Zv D-Zv-Lm-S-\w sNøp∂p

]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-Ww ]q-¥p-d: F-kv.-Un.-]n.-sF ]q-¥p-d kn-‰n -I-Ωn-‰n ]T-t\m-]I-c-W hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. tbm-K-Øn¬ ]q-¥p-d kn-‰n {]kn-U‚ v l-_o-_v A-[y-£-X h-ln-®p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw afi-ew {]-kn-U‚ v j-_o¿- B-km-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. `m-c-hm-ln-I-fm-b k-Po¿ ]q-¥p-d, ap-Ø-en-_v au-e-hn, kPo¿, d-^o-Jv, Xu-^o-Jv t\-Xr-Xzw \¬-In.-

F-kv.F-kv.FÂ.knbn D-¶-X-hn-P-bw t\-Sn-b-h-sc A-\p-tam-Zn-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: F-kv.F-kv.F¬.kn. ]-co-£-bn¬ D-∂X-hn-P-bw t\-Sn-b \-K-c-k-`m ]-cn-[n-bn-ep-f-f Ip-´n-Iƒ-°v F-kv.Fw.hn. kv-Iq-fn¬ kw-L-Sn-∏n-® N-S-ßn¬ a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ D-]-lm-c-߃ \¬-In. F≥-Pn-\o-b-dn-Mv sa-Un-°¬ cw-K-ß-fn¬ am-{Xw H-Xp-ßn-t∏m-hm-sX hn-Zym¿Yn-Iƒ A-h-c-h¿-°v Xm¬-]-cy-ap-f-f ta-J-e-I-fn¬ an-I-hv sX-fn-bn-°p-∂ co-Xn-bn¬ D-b-c-W-sa-∂v a-{¥n ]-d-™p. hn in-h≥-Ip-´n Fw.F¬.F., ta-b¿ sI N-{μn-I, U-]yq-´n tab¿ lm-∏n-Ip-am¿ ]-s¶-Sp-Øp.

cm-Pv-`-h-\n ku-P-\y sa-Un-¡Â Iymw-]v kw-L-Sn-¸n-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: K-h¿-W-dp-sS \n¿-t±-im-\p-k-c-Ww cm-Pv`-h-\n¬ Po-h-\-°m¿-°pw Ip-Spw-_mw-K-߃-°p-am-bn kuP-\y sa-Un-°¬ Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-®p. ssK-\-t°m-f-Pn, in-ip-tcm-Kw, Xz-°v tcm-Kw, t\-{X-tcm-Kw, A-ÿn tcm-Kw, lr-t{Zm-Kw, C.F≥.Sn., Xp-S-ßn-b hn-`m-Kw tUm-Œ¿-am-cp-sS tk-h-\-hpw em-_v ]-cn-tim-[-\m ku-I-cy-ß-fpw sa-Un°¬ Iymw-]n¬ e-`y-am-°n. C-cp-\q-tdm-fw h-cp-∂ cm-Pv-`h≥ Po-h-\-°m¿-°pw A-h-cp-sS Ip-Spw-_mw-K-߃-°pw ]s¶-Sp-Øp. h-cpw am-k-ß-fn-epw B-Zy Rm-b-dm-gv-N-I-fn¬ Imw-]v Xp-S-cp-∂-Xn-\v K-h¿-W¿ \n¿-t±-iw \¬-In-b-Xm-bn cm-Pv-`-h≥ A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

]T-t\mÂ-k-h-hpw A-hmÀ-Uv hn-X-c-W-hpw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Ip-cym-Øn B-\-μ-\n-e-bw A-\m-Y-a-μn-cØn¬ ]T-t\m¬-k-h-hpw π-kv-Sp, F-kv.F-kv.F¬.kn hnP-bn-Iƒ-°v A-hm¿-Uv Zm-\-hpw ku-P-\y Syq-j≥ \¬-In-b A-[ym-]-I¿-°v ]m-cn-tXm-jn-I-hpw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. I¿am tkm-tjym Iƒ-®-d¬ Hm¿-K-ss\-tk-j≥ {]-kn-U‚ v sI a-lm-tZ-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.tI-c-fm ln-μn {]-Nmc-W-k-` sk-{I-´-dn F≥ am-[-h≥-Ip-´n \m-b-cp-sS A-[y-£X- h-ln-®p.

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2014-06-02  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2014-06-02