Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw C-Xn-lm-kw I¬-ap-¶nÂ; {In-¡-äv kv-tä-Un-b-¯n-sâ {]-Xo-Xn-bn A-\-´-]p-cn

thiruvananthapuram/TVm

t]m-]p-eÀ {^-−v sk-an-\mÀ C-¶v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: e-l-cn-bp-sS hn-e, hn-e-s∏-´ Po-h≥ F-∂ {]ta-b-hp-am-bn t]m-]p-e¿ {^-≠v kw-L-Sn-∏n-°p-∂ sk-an-\m¿ C∂v.- sk-an-\m¿ {]-kv-¢-∫v lmfn¬ ssh-Io-´v 3.30\v B-cw-`n°pw. k-]v-Xw-_-dn¬ kw-ÿm\ hym-]-I-am-bn e-l-cn-hn-cp-≤ Imw-]-bn-\ns‚ {]-Jym-]-\-w \-SØn-bm-Wv tI-c-f-Øn¬ aq-∂p sk-an-\m-dp-Iƒ \-S-Øp-∂-Xv. el-c-n-hn-cp-≤ ta-J-e-bn-se {]-apJ hy--‡n-Iƒ sk-an-\m-dn¬ ]s¶-Sp-°pw.

`m-jm-im-kv-{X hn-`m-Kw kp-hÀ-W Pq-_n-en k-am]\w

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: {In-°-‰v C-Xnlm-kw k-Nn≥ c-ta-iv sS≠p¬°-dn-s‚ km-∂n-[y-Øn¬ C-∂se A-\-¥-]p-cn A-£-cm¿-YØn¬ ]p-f-I-a-Wn-™p. B-bn-c°-W-°n-\p {In-°-‰v B-cm-[-Icm-Wv k-Nn-s\ Im-Wm-\m-bn Xe-ÿm-\-Øv X-Sn-®p-Iq-Sn-b-Xv. C-¥y-sb tem-I-Øn-s‚ s\-dpI-bn-se-Øn-® Cu Ip-dn-b a-\pjy-s\ H-cp-t\m-°v Im-Wm-s\Øn-b-h-cp-sS a-\-kn¬ jm¿-Pm I-∏pw tem-I-I-∏n-se ]m-Inÿm-s\-Xn-cm-b sk-an-bpw GI-Zn-\ U-_nƒ sk-©z-dn-bp-sa√mw an-∂n a-dn-™n-´p-≠m-hmw. X-\n-°p e-`n-® kv-t\-l-Øn¬ a-\w-\n-d-™m-Wv k-Nn-\pw Xncp-h-\-¥-]p-cw hn-´-Xv. C-¥y≥ ^p-Sv-t_mƒ {]o-anb¿ eo-Kn-se sIm-®n So-an-s\ kz-¥-am-°n-b k-Nn≥ A-Xp kw-_-‘n-® N¿-®-Iƒ-°m-bm Wv tI-c-f-Øn-se-Øn-b-Xv. X-e-

Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: tI-cf - k¿h-Ie - m-im-e Im-cy-h´- w `m-jmim-kv{- X h-Ip-∏v H-cp h¿-ja - mbn \-SØ - p-∂ kp-h¿W-Pq-_nen B-tL-jß - f - p-sS k-am-]\ k-tΩ-f\ - w Cu amkw 30\v \-S°pw. t{]m-˛s - sh-kv Nm≥-ke - ¿ tUm. F≥ ho-ca - W - n-IW - vT≥ DZvL - m-S\ - w sN-øpw. tI-cf - kwÿm-\ D-∂X - hn-Zym-`ym-k Iu¨-kn¬ ssh-kv sN-b¿am≥ tUm. Sn ]n {io-\n-hm-k≥ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. h-Ip∏n-s‚ 50 h¿-js - Ø N-cn-{Xw sh-fn-s∏-Sp-Øp-∂ tUm-Iypsa‚-dn, kp-h\ - o¿ F-∂n-hb - psS {]-Im-i\ - h - pw ]q¿-hh - n-Zym¿- „Fw Fw A≥-km-¿ Yn kw-Ka - h - pw \-S° - pw. I-g-°q-´w: 35mwa-Xv tZ-io-b sKbnw-kn-\m-bn 32 G-°¿ `q-anbn¬ Im-cy-h-´-Øv \n¿-am-Ww ]q-tcm-K-an-°p-∂ A-¥m-cm-{„ \n-e-hm-c-Øn-ep-≈ {Ko≥-^o¬Uv tÃ-Un-b-Øn-s‚ \n¿-am-Ww Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\A-h-km-\-L-´-Øn-¬. apw-ss_ sØ k¿-°m¿/ F-bv-U-Uv l- B-ÿm-\-am-b sF.F¬.Fb¿ sk-°-≥U-dn kv-Iq-fp-I^v.F-kv. F-∂ I-º-\n 2012 Unfn¬ G-I-Pm-e-I kw-hn-[m-\kw-_¿ 12\m-Wv tÃ-Un-b-ØnØn-eq-sS-bp-≈ π-kv h¨ {]s‚ \n¿-am-Ww B-cw-`n-®-Xv. th-i-\-Øn-\p-≈ A-t]-£2014 Un-kw-_¿ 18\v \n¿-am-Ww Iƒ Hm¨-sse-\m-bn k-a¿-∏n]q¿-Øn-bm-°n \¬-Im-\m-Wv I°m-\p-≈ ku-I-cyw A-Uv-ancm-sd-¶n-epw \-hw-_¿ B-Zy-hmj≥ sh-_v-ssk-‰m-b c-tØm-sS \n¿-am-Ww ]q¿-Ønwww.hscap.kerala.gov.in ¬ bm-°n tZ-io-b sK-bnw-kv ske-`n-°pw. A-t]-£-Iƒ Hm¨{I-t´-dn-b-‰n-\v ssI-am-dp-sa-∂msse-\m-bn k-a¿-∏n-® ti-jw Wv I-º-\n A-[n-Ir-X¿ ]-d-bpA-t]-£-bp-sS {]n‚u-´n-s‚ ∂-Xv. tIm-∏n-bn¬ \n¿-±n-„ ÿm-\160 tIm-Sn sN-e-hv {]-Xo-£nØv hn-Zym¿-Yn-bpw c-£-I¿°p-∂ tÃ-Un-b-Øn-s‚ B-ZyØm-hpw H-∏p h-®v kz-bw kmsØ 15 h¿-j-sØ \-S-Øn-∏p£y-s∏-Sp-Øn A-\p-_-‘-tcIm¿ \n¿-am-W I-º-\n-bm-Wv. J-Iƒ k-ln-Xw _-‘-s∏-´ Pn- Cu ]-Xn-\-©v h¿-j-sØ \-S√-bn-se G-sX-¶n-epw H-cp k¿- Øn-∏n¬ \n-∂m-Wv I-º-\n-°v °m¿/ F-bv-U-Uv l-b¿- sk°-≥U-dn kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏-en\v th-cn-^n-t°-j-\m-bn b-Ymk-a-bw k-a¿-∏n-°-WwA-t]£-Iƒ Hm¨-sse-\m-bpw XpS¿-∂v sh-cn-^n-t°-j-\m-bn kvIq-fn-epw k-a¿-∏n-t°-≠ A-hkm-\ Xn-ø-Xn Pq¨ 12. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: _o-am-∏-≈n{]-tZ-i-sØ a-¬-ky-sØm-gn-emfn Ip-Spw-_-ß-sf I-S-em-{I-a-Wß-fn¬-\n-∂v c-£n-°p-∂-Xn-\mbn B-dv ]p-en-ap-´p-Iƒ ÿm-]n°p-∂ ]-≤-Xn-°v 16.7 tIm-Sn cq]-bp-sS `-c-Wm-\p-a-Xn e-`n-®-Xmbn a-{¥n- hn F-kv in-h-Ip-am¿ A-dn-bn-®p. I-√-º-ew: v H-‰q¿ {]m-Y-an-ImI-S¬-`n-Øn-°v tI-Sp-]m-Sptcm-Ky tI-{μ-Øn-se sl¬-Øv Iƒ- kw-`-hn-® -`m-K-ß-fn-ep-≈C≥-kv-s]-Œ¿ B¿ cm-Pp t\-Xr- h¿ h¿-j-ß-fm-bn I-S-em-{I-aXzØn¬ I-√-º-e-sØ tlm-´- W-sØ t\-cn-Sp-I-bm-Wv. F-√mep-I-fn-epw t_-°-dn-I-fn-epw \S-Øn-b sdbvUn¬ ]-g-In-b `£y-h-kv-Xp-°ƒ I-s≠-Øn \in-∏n-®p. I-√-º-ew ap-X¬ sR°m-Sv h-sc-bp-≈ {]-tZ-i-ßfn¬ \n-∂m-bn hnhn[ ÿm-]-\߃-°v t\m-´o-kv \¬-In. `£y-h-kv-Xp-°ƒ I-®-h-Sw sN- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Xn-cp-h-\-¥øp-∂-h¿ ]m-en-t°-≠ \n¿-tZ-i- ]p-cw {]-kv-¢-∫v `-c-W-k-an-X-nß-sf-Ip-dn-®v t_m-[-h¬-°-c- bn-te-°v \-S-∂ Xn-c-s™-SpWw \-S-Øp-I-bpw t]m-kv-‰-dp- ∏n¬ ]n ]n sP-bnw-kv(-tI-c-fmIu-ap-Zn) {]-kn-U‚m-bpw P-b≥Iƒ H-´n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. Pq-\n-b¿ sl¬-Øv C≥-kv- ta-t\m≥ (a-e-bm-f a-t\m-c-a) s]-Œ¿-am-cm-b F-kv kp-tc-jv, sk-{I-´-dn-bm-bpw Xn-c-s™-SpF-kv A-\n¬-Ip-am¿, Pn cm-Po- °-s∏-´p. F≥ -sI -Kn-co-jn-s\ h≥ F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬- (a-t\m-c-a \yq-kv) ssh-kv {]-knIn. h-cpw Zn-h-k-ß-fn-epw ]-cn- U‚m-bpw sI -A-\-kn-s\ (Ntim-[-\ Xp-S-cp-sa-∂v sa-Un- {µn-I) tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn-bmbpw Xn-c-s™-Sp-Øp. A-ø-∏≥(°¬ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. G-jym-s\-‰v \yq-kv) B-Wv JPm©n. _n-Pp s\-øm¿ (-Po-h≥ Sn.hn.), kn-an tXm-a-kv (-P-bv-ln-µv Sn-.hn.), hn -hn -A-cp¨ (-C-¥ymhn-j≥), ]n F≥ cm-tP-jv (-Aar-Xm Sn-.hn.), kn F-kv kn-≤m¿-

ÿm-\-Øv ap-Jy-a-{¥n-sb-bpw {]-Xn-]-£ t\-Xm-hn-s\-bpw kμ¿-in-® ti-jw sIm-®n-bn-te°v t]m-bn. F-b¿ -C-¥y-bp-sS {]-tXy-I hn-am-\-Øn¬ cm-hn-se F-t´-ap°m-tem-sS Xn-cp-h-\-¥-]p-cw A-¥m-cm-jv-{S hn-am-\-Øm-h-fØn¬ F-Øn-b-Xp ap-X¬ Xmcw B-cm-[-I-cp-sS B-th-i-w I≠-dn-™p. hn-am-\-Øm-h-fØn¬\n-∂p ]p-d-Øn-d-ßn-b kNn-\v {]-[m-\-I-h-m-Sw I-S-°m-\mbn-√. kp-c-£-sbm-cp-°n-b kn.B¿.]n.F-^n-\pw t]m-enkn-\pw t]m-epw B-cm-[m-I-cpsS B-th-i-sØ X-S-™p-\n¿Øm-\m-bn-√. {]n-bXm-c-sØ Im-Wm-\pw H-∂p sXm-Sm-\p-ambn P-\w C-f-Ina-d-™p. am-[y-a{]-h¿-Ø-I-cp-sS h≥-kw-Lhpw H-∏-ap-≠m-bn-cp-∂p. X-Zvÿn-Xn-bn¬ k-Nn-s\ ap-t∂m-´v sIm-≠p-t]m-hm≥ ]-‰m-sX h-

C-¥y≥ ^p-Sv-t_mƒ kq-∏¿ eo-Kn-s‚ N¿-®-Iƒ-°m-bn Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ-Øn-b k-Nn≥ sS≠p¬-°-sd hn-am-\-Øm-f-h-Øn¬ kzo-I-cn-°p-∂p ∂-t∏mƒ kp-c-£m-kw-Lw F- c-£n-X- am¿-K-sam-cp-°n. a-{¥n Fw sI ap-\o¿, Fw. b¿-t]m¿-´n-te-°v Xn-cn-sI sIm≠p-t]m-bn. an-\n-‰p-Iƒ-°w Iq- F¬.F-am-cm-b ]n kn hn-jv-WpSp-X¬ kn.B¿.]n.F-^v, t]m- \m-Yv, jm-^n ]-d-ºn¬, tI-c-f en-kv kw-L-sa-Øn k-Nn-\p kp- {In-°-‰v A-tkm-kn-tb-j≥ {]-

kn-U‚ v Sn kn am-Xyp F-∂n-h¿ k-Nn-s\ kzo-I-cn-°m-s\-Øn. h-gn-b-cn-In¬ Im-Øp \n-∂h-sc- Im-dn-\p-≈n-en-cp-∂v A-`nhm-Zyw sN-øm-\pw k-Nn≥ a-d∂n-√. 11 a-Wn-tbm-sS-bm-bn-cp∂p ap-Jy-a-{¥n-bp-am-bp-≈ Iq-Sn°m-gv-N Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂-Xv. ]Øp-a-Wn-tbm-sS sk-{I-t´-dn-b‰pw ]-cn-k-c-hpw P-\-km-K-c-ambn. h-en-∏ sN-dp-∏-tam {]m-b-hyXym-k-tam-bn-√m-sX D-tZym-Kÿ-cpw sS≠p¬°-dn\v B-cm[-I-cm-b-t∏mƒ `-c-W-kn-cm-tI{μ-w {In-°-‰v tÃ-Un-b-Øn-s‚ {]-Xo-Xn-bn-em-bn. a-{¥n-am-cm-b sI Fw am-Wn, ]n sI Ip-™m-en-°p-´n, A-Sq¿ {]-Im-iv, A-\q-]v tP-°-_v, ]n sI P-b-e-£v-an, sI _m-_p, B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zv, No-^v sk{I-´-dn `-c-Xv`q-j¨, kv-t]m¿-Svkv Iu¨-kn¬ {]-kn-U‚ v ]fln-\n tXm-a-kv, ap-Jy-a-{¥n-bp-

tZ-io-b sK-bnw-kv: {Ko³-^oÂ-Uv tÌ-Un-bw \nÀ-am-Ww A-h-km-\-L-«-¯n-Â

Adnbn-¸pIÄ

l-bÀ-sk-¡-³U-dn G-I-Pm-e-I {]-th-i-\w

\n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-hp-∂ {Ko≥-^o¬-Uv kv-t‰-Un-bw sN-e-hm-b \n¿-am-W Xp-I-bpw ∂ Xp-I-bp-sS ]-Øv i-X-am-\w ]-en-i-bpw e-`n-°p-∂-Xv. Cu k¿-°m-cn-\v \¬-I-W-sa-∂mIm-e-L-´-Øn¬ hn-hn-[ a¬-k- Wv hy-h-ÿ. F-∂m¬, Cu Imc-ß-fn-eq-sS-bpw ]-cn-io-e-\-ß- e-b-f-hn¬ k¿-°m¿ kw-L-Snfn-eq-sS-bpw I-º-\n-°v e-`n-°p- ∏n-°p-∂ hn-hn-[ a¬-k-c-ß-fn-

_o-am-¸-Ån-bn B-dv ]p-en-ap-«p-IÄ Øm-]n-¡m³ 16.7 tIm-Sn-bp-sS `-c-Wm-\p-a-Xn

tlm-«-ep-I-fn sdbvUv; ]-g-In-b `-£y-h-kv-Xp-¡Ä \-in-¸n-¨p

h¿-j-hpw Pq¨ ap-X¬ B-K-kvXv h-sc-bpw I-S-em-{I-a-W-ap≠m-hp-∂ a-‰-h-k-c-ß-fn-epw Ch-sc Iq-´-tØm-sS ]p-\-c-[n-hkn-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p ]-Xn-hv. C-°m-e-ß-fn-se-√mw Xo-ctZ-i-hm-kn-Iƒ a-¬-ky-_-‘-\Øn-\m-bn hn-gn-™-sØ-bpw ]q¥p-d-sb-bp-am-Wv B-{i-bn-®n-cp∂-Xv. im-kv-{Xo-b ]T-\-߃ A-h-ew-_n-®v ÿm-]n-°p-∂ ]pen-ap-´p-Iƒ {]-tZ-i-hm-kn-I-fpsS Zp-c-h-ÿ-bv-°v ]-cn-lm-c-am-

{]-kv-¢-ºv: ]n ]n sP-bnw-kv {]-kn-Uâv, P-b³- ta-t\m³ sk-{I-«-dn-

tXm-«n tIm-gnam-en-\yw Dt]£n¨p

]m-tem-Sv: C-S-hw P-Mv-j-\v k-ao]w Im-´n-e-°p-gn C-S-hw G-em tXm-´n¬ tIm-gn am-en-\yw Dt]£n-®p. A-d-hpim-e-bn¬ \n-∂p-≈ am-en-\y-am-Wv \m-´pIm¿ D-]-tbm-Kn-°p-∂ tXm-´n¬ h-en-s®-dn-™-Xv. tXm-Sv Nn-‰m-dn¬ sN-∂v tN-cp∂ Ip-≠m-fw-Ip-gn-bn¬ \n-∂mWv s]-cn-ß-Ω-e ]-©m-b-Øns‚ hn-hn-[ {]-tZ-i-ß-fn-te-°v Ip-Sn-sh-≈-sa-Øn-°p-∂ ]-ºv lu-kv ÿn-Xn sN-øp-∂-Xv. GXm-\pw \mƒ ap-ºv tXm-´n¬ NØ tIm-gn-I-sf D-t]-£n-®n-cp∂p. Nn-e ho-Sp-I-fn¬ \n-∂v I°q-kv am-en-\yw tXm-´n-te-°v Xp-d-∂phn-Sp-∂-Xm-bpw ]-cm-Xnbp-≠v.

k-cn-X-m \mbsc B-ip-]-{Xn-bn {]-th-in-¸n-¨p s\-øm-‰n≥-Ic - : im-co-cn-I A-kzm-ÿy-sØ Xp-S¿-∂v k-cn-Xm Fkv \m-b¿ s\-øm-‰n≥-Ic - \nw-kv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k tXSn. sN-mΔm-gvN - D-®bv° - m-Wv bm{Xm-at- [y s\-©p-th-Z\ - A-\p-`h-s∏-´X - n-s\ Xp-S¿-∂v \nw-kn¬ Nn-In-¬k - tX-Sn-bX - v. tUm. sken≥ tPm-b-en-s‚- \n-co-£-WØn-em-Wv k-cn-Xb - n-t∏mƒ.

{]-kv-¢-∫v {]kn-U‚mbn Xnc-s™-Sp-°-s∏´ ]n ]n sP-bnw-kv, P-b≥- ta-t\m≥ (sk{I-´-dn) ∞≥ (-aw-K-fw), A-\n¬-tKm-]n (-P-∑-`q-an) F-∂n-h-cm-Wv am-t\PnMv I-Ωn-‰n Aw-K-߃. sh¬s^-b¿ I-Ωn-‰n Aw-K-am-bn jnPp-tam-s\-bpw(-Zo-]n-I) Xn-cs™-Sp-Ø-Xm-bn h-c-Wm-[n-Imcn-I-fm-b sP A-Pn-Xv-Ip-am-dpw B¿ {]-Zo-]pw A-dn-bn-®p.

hp-sa-∂v a{¥n hn F-kv in-h-Ipam¿ ]-d-™p. ]p-Xn-b ]p-en-ap-´p-Iƒ h-cp∂-tXm-sS Xo-c-tZ-i-hm-kn-Iƒ°v a-¬-ky-_-‘-t\m-]-I-c-W߃ kq-£n-°p-∂-Xn-\pw a-‰pw Iq-Sp-X¬ ÿ-e-hpw e-`y-am-hpw. Cu h¿-j-sØ _-Uv-P-‰v {]-kwK-Øn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-b ]-≤-Xnbp-sS sS≥-U¿ \-S-]-Sn-Iƒ DS≥ B-cw-`n-°p-sa-∂pw B-K-kvXn¬ \n¿-am-Ww B-cw-`n-°p-sa∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p.

epw ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-I-fn¬ \n-∂pw Xp-I Cu-Sm-°m≥ I-º\n-°v A-h-Im-i-ap-≠m-hn-√. H-tc-k-a-bw 50,000 t]¿-°v a¬-k-c-߃ ho-£n-°m-\p-≈

tUm. km-bn-_m-_-bp-sS A-d-Ìn {]-Xn-tj-[n¨p Xn-cp-h-¥-]pcw: U¬-ln k¿-hI-e-im-e A-[ym-]-I-\pw a-\pjym-h-Im-i {]-h¿-Ø-I-\p-am-b tUm. Pn F≥ km-bn-_m-_-sb am-thm-hmZn _-‘w B-tcm-]n®v A-d-kv-‰v sNbvX a-lm-cm-{„ B‚n sS-d¿ kv-Izm-Un-s‚ \-S-]Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n®p. tUm Pn F≥ k-mbn_-m_ sF-IZm¿Vy k-an-Xn- kw-L-Sn-∏n® {]-Xntj-[ ]-cn-]m-Sn N-cn-{X-m[ym-]Im-\m-b tUm Fw Fw Jm≥ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-Po-Zv Jmen-Zv, sd-\n sF-en≥ F-∂n-h¿ kw-km-cn-®p.

ku-I-cyw tÃ-Un-b-Øn-ep-≠v. 2000 hm-l-\-߃-°p-≈ ]m¿°n-Mv ku-I-cy-hpw H-cp-°n-bn-´p≠v. Im-cy-h-´w Imw-]- n-\v ap∂n-se tZ-io-b ]m-X-bn¬ \n∂pw 24 ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ tÃ-Unb-Øn-te-°p-≈ {]-[m-\ tdmUpw C-S tdm-Up-I-fp-ap-≠m-hpw. {Ko≥-^o¬-Uv tÃ-Un-bw \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-hp-∂tXm-sS ^n-^ am¿-K-\n¿-tZ-i-a\p-k-cn-®v Kp-W-\n-e-hm-c-ap-≈ ^p-Sv-t_mƒ kv-t‰-Un-bw Iq-Snbm-hp-an-Xv. cm-Pym-¥-c \n-e-hm-cap-≈ {In-°-‰v tÃ-Un-bw Iq-Snbm-Wv Im-cy-h-´-Øv D-b-cp-∂sX-∂m-Wv tZ-io-b sK-bnw-kv kn.C.H. tP-°-_v ]p-∂q-kv Adn-bn-®p. tÃ-Un-b-Øn-t\m-Sv tN¿-∂v \n¿-am-Ww ]p-tcm-K-an°p-∂ C≥-tUm¿ kv-t‰-Un-bhpw cm-Pym-¥-c Kp-W-\n-e-hm-cap-≈-Xm-Wv. 12 j-´n¬ tIm¿-´pIƒ, sS-∂o-kv tIm¿-´v, kv-Izmjv tIm¿-´v, kzn-Ωn-Mv ]qƒ F∂n-h Dƒ-sIm-≈p-∂-Xm-Wv C≥tUm¿ kv-t‰-Un-bw.

sS a-°-fm-b A-®p D-Ω≥, Nm≠n D-Ω≥ F-∂n-hcpw kμ¿iI-cmbncp-∂p. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-knse-Øn-b kNn≥ ssI-bn¬ Icp-Xn-bn-cp-∂ s]m-∂m-S ap-Jy-a{¥n-sb A-Wn-bn-®p. B-d-∑p-f I-Æm-Sn ap-Jy-a-{¥n Xn-cn-sI kΩm-\n-®p. ]n-s∂ ap-Jy-a-{¥n-bpsS tIm¨s-^-d≥-kv lm-fn¬ sIm-®n So-an-s\-°p-dn-®v k-Nn≥ am-[y-a-ß-tfm-Sv kw-km-cn-®p. {In-°-‰n-\p-]-cn F-√m Im-bn-Ibn-\-ß-sf-bpw kv-t\-ln-°p-∂ B-fm-Wv Xm-s\-∂v hm-°p-I-fneq-sS At±lw hy-‡-am-°n. tI-c-fw X-\n-°p \¬-In-b kvt\-l-hpw B-Z-c-hpw hn-\-b-]q¿hw in-c-kn-te-‰n-bm-Wv Xm-cw `c-W-kn-cm-tI-{μ-Øn-s‚ ]-Sn-bnd-ßn-b-Xv. A-\-¥-]p-cn-bp-sS B-Yn-Xyw G-‰p-hm-ßn-b At±lw D-®-tbm-sS sIm®n-bnte°v Xn-cn-®p.

s\lv-dp-hnsâ Nc-a-Zn\w BN-cn-¨p Xn-cp-h-\-¥-]pcw: Ph-l¿em ¬ s\lvdp-hns‚ Zo¿L ho£W-amWv C¥ybpsS ]ptcm-KXn°v ASn-ÿm-\-an-´-sX∂v kv]o°¿ Pn Im¿Øn-tI-b≥ A`n-{]m-b-s∏-´p. s\lvdp-hns‚ ho£Ww Hcp Zni-bn¬ am{Xw HXp-ßn-bncp-∂n-√. hy-h-km-bw, kmaq-lnI]-cnjvI-cWw, kmwkvIm-cnIw, hnZym`ymkw F∂o cw-K-ßfn¬ At±-l-Øns‚ Zo¿L ho£-W-ap≈ CS-s]-S¬ kzX{¥ C¥y-bpsS apt∂m-´p≈ {]bm-W-Øn\v B°w Iq´n-bXmbn kv]o°¿ ]d-™p. C∂p \mw ImWp∂ ]ptcm-K-Xn-bpsS s\lvdp-hns‚ 50-mw Nc-a-Zn-\m-Nc-W-Øns‚ `mK-ambn \nb-a-k`-bnse s\lvdp {]Xn-a-bn¬ kv]o°¿ ]pjv]m¿®\ \SØn. sk{I-´dn ]n Un imcw-K[-c≥, \nb-a-k`m Poh-\-°m¿ ]s¶-Sp-Øp.

{Ko³-^oÂ-Uv Im-Wm³ tKm-h a-{´n-bpw

tKm-h kv-t]m¿-Sv-kv a-{¥n c-ta-iv X-hm-Sv-I¿ tÃ-Un-b-Øn-s‚ \n¿-am-W-{]-h¿-Ø-\-߃ t\m-°n-°m-Wp-∂p I-g-°q-´w: A-h-km-\-L-´\n¿-am-Ww \-S-°p-∂ Im-cyh-´-sØ {Ko≥-^o¬-Uv tÃUn-b-hpw ta-\w-Ip-f-Øv \n¿-am-Ww \-S-°p-∂ sKbnw-kv hn-t√-Ppw Im-Wm≥ tKm-h kv-t]m¿-Sv-kv a-{¥n cta-iv X-hm-Sv-I¿ F-Øn. 2019¬ 36m-a-Xv tZ-io-b sK-bnw-kn-\v th-Zn-bm-Ip-∂ tKm-h-bn¬ kv-t‰-Un-bw \n¿-an-°p-∂-Xn-s‚ km-[y-

X B-cm-bp-∂-Xn-\m-Wv a{¥n F-Øn-b-Xv. tZ-io-b sK-bnw-kv kn.C.H tP-°-_v ]p-∂q-kv, tKm-h kv-t]m¿-Sv-kv sk-{I´-dn am-Xyq-kv, kv-t]m¿-Sv-kv U-b-d-Œ¿ {]-`p tZ-im-bn, \nYn≥ \q-td-°¿ F-∂n-h¿ a{¥n-sb A-\p-K-an-®n-cp-∂p. Iq-Sm-sX F-≥.Pn.F-kn-s‚ D-tZym-K-ÿ-X-cpw D-≠m-bncp-∂p.

Iq-« B-ß-l-Xym-{i-a-¯n-\n-sS a-cn-¨ c-−p Ip-«n-I-fp-sS kw-kv-Im-cw C-¶v \m-em-©n-d: Iq-´-B-fl-l-Xym{i-a-Øn-\n-sS a-cn-® c-≠p-Ip-´nI-fp-sS kw-kv-Im-cw C-∂p-\-S°p-w. ]-g-b-N-¥-bv-°-Sp-Øv A£-b-Km¿-U≥-kn¬ cm-tP-jv Ip-am-dn-s‚ a-°-fm-b hn-Lv-t\jn-s‚-bpw in-hm-\n-bp-sS-bpw kw-kv-Im-c-am-Wv C-∂v- \-S-°pI. C-cp-h-cp-sS-bpw ar-X-tZ-l߃ sa-Un-°¬ tIm-sf-Pv- Bip-]-{Xn-bn tam¿-®-dn-bn-em-Wv. cm-tP-jv, cm-tP-jn-s‚ A-Ω {io-

]-Ýn-a-L-« kw-hm-Z-bm-{X Pn-Ã-bn {]-th-in-¨p ]m-tem-Sv: bq-Øv U-b-tem-Kv kw-L-Sn-∏n-® ]-›n-a-L-´ kwhm-Z-bm-{X Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn√-bn¬ {]-th-in-®p. G-{]n¬ 12\v Im-k¿-tKm-Uv t_-UI - Ø - v \n-∂m-cw-`n-® Im¬-\-S-bm-{X C∂-se ssh-Io-´m-Wv ]m-tem-Sv F-Øn-t®¿-∂X - v. kw-hm-Zb - m-{X 31\v tI-´q-cn-se hv-fm-sh-´n-bn¬ k-am-]n-°pw. I-kv-Xq-cn-cw-K≥, Km-Uv-Kn¬ dn-t]m-¿-´p-I-fp-sS ]-›m-Ø-eØn¬ "]-cn-ÿn-Xn-°pw \o-Xn°pw th-≠n' F-∂ ap-{Zm-hm-Iyhp-am-bm-Wv bq-Øv U-b-tem-Kv

28 sa-bv 2014 _p[≥

Ip-am-cn- F-∂n-h¿ ]q¿-W-am-bpw B-tcm-Ky-\n-e ho-s-≠-Sp-Øn-´n√m-Ø-Xn-\m-em-Wv- kw-kv-Im-cw \o-´n-h-®-Xv. cm-tP-jv Ip-am¿(35), a-°ƒ a-tl-iz-c≥ (10), hn-Lv-t\-izc≥ (B-dv), in-hm-\n (\m-ev), cmtP-jn-s‚ A-Ω {io-Ip-am-cn (55)F-∂n-h-cm-Wv B-fl-l-Xy°v {i-an-®-Xv. C-h-sc ho-Sn-\p≈n¬ hn-jw I-gn-®-\n-e-bn¬ Im-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. a-Æ-

¥-e kn-.sF. A-t\z-j-Ww-Bcw-`n-®p. B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-kbn¬-I-gn-bp-∂ ap-Xn¿-∂-h-cp-sS B-tcm-Ky-\n-e -t`-Z-am-bti-jw B-fl-l-Xym-Ip-dn-∏n-se- Im-cy߃ i-cn-bm-tWm-sb-∂v- At\z- j n- ® dn- t b- ≠ - X p- s ≠- ∂ v t]m-en-kv ]-d-bp-∂p. C-Xn-\pti-j-ta- tI-sk-Sp-°p-∂-X-S-°ap-≈ \-S-]-Sn-I-fn-te-°p I-S-°qsh-∂pw t]m-en-kv A-dn-bn-®p.

F³-{S³-kv tIm-¨n-Mv sk-âÀ {i-t²-b-am-hp-¶p Xncp-h-\-¥-]pcw: sa-Un-°¬ F-≥-Pn-\o-b-dn-Mv F≥-{S≥-kv tIm-®n-Mn-eq-sS D-∂-X hn-P-bw t\-Sn Sow tIm-®n-Mv sk‚¿ {it≤-b-am-hp-∂p. 2012 ¬ ÿm-]nX-am-b ÿm-]-\-Øn-s‚ B-Zyh¿-jw X-s∂ F.sF.sF. Fw. F-kn¬ \m-cm-bW - ≥ ]n-≈ D-∂X-dm-¶v t\-Sn-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v Cu-h¿-j-sØ kw-ÿm-\ saUn-°¬ - F≥-{S≥-kn¬ 960/ 827 am¿-t°m-sS F-®v sa-en-‰ D-∂X - hn-Pb - w I-cÿ - a - m-°n-bn-cp-∂p. Iq-Sm-sX ]-©c - X - v\ - ß - ƒ F∂-dn-bs - ∏-´n-cp-∂ D-Øa - , D-Øc - , D-{X, D-{X-P≥ F-∂o Ip-´n-Iƒ Cu ÿm-]\ - Ø - n-se π-kvS- p hn-

{]-h¿-ØI - c - p-sS bm-{X. 30 ÿncmw-Kß - ƒ ]-s¶-Sp-°p-∂ bm-{Xbp-sS Iym-]v-‰≥ ]-cn-ÿn-Xn h\w t^m-t´m-{Km-^d - m-b F≥ F \-ko-dm-Wv. {]-Pn≥, A-a≥, dwko-\ D-ssa-_ F-∂n-h-cm-Wv tIm˛Hm-Un-t\-‰¿-a-m¿. sI kl-tZ-h≥ - , j-^o-°v Xm-at- c-ic - n, Z-bm-_m-bn, F≥ ]n tPm¨k¨, A-Rv-P-en Xp-S-ßn A-dnb-s∏-Sp-∂ ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿Ø-I-scm-s° bm-{X-bn-ep-≠v. Hm-tcm ta-J-e-bn-ep-sa-Øp∂ kw-Lw c-≠p-t]¿ ho-Xw Xncn-™v ]-›n-aL - ´- ta-Je - b - n-se

I¿-j-I-sc-bpw \m-´p-Im-sc-bpw I-≠v C-h-cp-sS A-`n-{]m-b-ßfpw tX-Spw. C-h- t{Im-Uo-I-cn-®v dn-t]m¿-´m-°n s]m-Xp-P-\ kwhm-Z-Øn-\m-bn k-a¿-∏n-°p-sa∂v bq-Øv U-bt- em-Kv {]-h¿-ØI¿ ]-d-bp-∂p. kw-hm-Z-bm-{X ]m-tem-Sv P-Mvj - \ - n¬ kzo-Ic - W - sam-cp-°n. s]-cn-ß-Ω-e ]-©mb-Øv _-tbm-ssU-th-gvk - n-‰n amt\-Pvs - a‚ v I-Ωn-‰n tIm Hm¿-Unt\-‰¿ tUm. Fw I-a-dp-±o≥, {]^. A-–p¬ A-bq-∫v, \-Pow sIm-®p-I-ep-¶v, l-cn-Ip-am¿, Acp¨-\m-Yv t\-Xr-Xzw \¬-In.

\m-j-\ s]³-j³ kv-Iow: \nÀ-tZi-§Ä ]p-d-s¸-Sp-hn-¨p

h-en-b-im-e tPym-Xn-]p-cw sse-\n ko-th-Pv kw-hn-[m-\w

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: 2013 G-{]n¬ H-∂n-\p ti-jw kw-ÿm-\ k¿°m¿ k¿-ho-kn¬ {]-th-in-®-hcpw \m-j-\¬ s]≥-j≥ ]-≤Xn-bn-bp-sS ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂h-cp-am-b F-√m Po-h-\-°m-cpw sa-bv am-k-Øn-\p-f-fn¬ s]¿-a\‚ v dn-´-b¿-sa‚ v A-°u-≠v \º¿ (PRAN) F-Sp-Øn-´p-≠v/ A-t]-£n-®n-´p-s≠-∂v D-d-∏p-hcp-Ø-W-sa-∂v F-√m t{Um-bnMv B≥-Uv Un-kv-t_-gv-kn-Mv Hm^n-k¿-am¿-°pw \n¿-tZ-iw \¬In [-\-h-Ip-∏v k¿-°p-e¿ ]p-ds∏-Sp-hn-®p. X-ß-fp-sS Hm-^n-kn-s‚ ]-cn[n-bn¬ h-cp-∂-h-cpw \m-j-\¬ s]≥-j≥ kv-Io-an¬ Dƒ-s∏-´n´p-≈-h-cp-am-b F-√m Po-h-\-°mcpw s]¿-a-\‚ v dn-´-b¿-sa‚ v A°u-≠v \-º¿ (PRAN) F-SpØn-´p-≠v/ A-t]-£n-®n-´p-s≠∂ k¿-´n-^n-°-‰v F-√m Un.Un.Ham-cpw Pq¨ am-k-sØ bq-\n-th-gv-kn-‰n tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-°p-∂ Pn hn cm-P ^p-Sv-t_mƒ Sq¿W-sa‚n¬ C-∂-se i-º-f _n-√n-t\m-sSm-∏w k-a¿]-©m-_v t]m-en-kpw F-kv._n.Sn-bpw X-Ωn-ep-≈ a¬-k-c-Øn¬\n∂v ∏n-°-W-sa-∂pw k¿-°p-e-dn¬ t^m-t´m: bp F-kv cm-Jn \n¿-tZ-in-®n-´p-≠v.

Sow tIm-®n-Mv sk‚dn¬\n∂v D∂-X-hn-Pbw t\Snb \m-cm-b-W≥ ]n-≈, F-®v sa-en-‰ Zym¿-Yn-If - m-bn-cp-∂p. C-hn-sS \S-Ø-s∏-Sp-∂ Sow F≥-{S≥-kv ko-co-kv sS-Ãn¬ π-kv h¨, πkvS- p F-√mw kn-e_ - - n-epw ]Tn°p-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw ]-s¶Sp-°m-hp-∂X - m-Wv.

\-S-¸m-X \nÀ-amWw ]-cn-K-W-\-bn Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: h-en-b-im-e tPym-Xn-]p-cw sse-\n-se 170 IpSpw-_ß - ƒ-°v B-izm-ka - m-bn ]pXn-b ko-th-Pv kw-hn-[m-\w \n-ehn¬-hc - pw. C-Xp kw-_‘ - n-®v sk-{I-t´-dn-b‰ - n¬ hn-fn-®p-tN¿Ø tbm-KØ - n-em-Wv Xo-cp-am-\w. a-{¥n- hn F-kv in-h-Ip-am-dn-s‚ B-kX v- n-hn-Ik - \ - ^-≠n¬-\n-∂v 50 e-£w hn-\n-tbm-Kn-®m-Wv ]pXn-b kw-hn-[m-\w H-cp-°p-∂X - v. sd-bn¬-th-bp-sS \n-b{- ¥-WØn-ep-≈, tPym-Xn-]p-cw sse-\ns‚ ap≥-`m-Ks - Ø kzo-th-Pv kwhn-[m-\w X-I-cm-dn-em-bn-´v G-sd h¿-jß - f - m-bn. k¿-ho-kv sse-\pIƒ am-‰n ]p-Xn-bX - v ÿm-]n-°p∂-Xn-\v a-Æn-s‚ _-e£ - b - w X-S -am-hp-sa-∂ \n-e-]m-Sn¬ sdbn¬-th D-d® - p-\n-∂X - v ]p-\c - p-≤mc-WØ - n-\p X-S  - a - m-bn. k¿-hokv sse-\p-Iƒ ÿm-]n-°p-∂X - n\v c-≠v ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ sd-bn¬-

th t\-c-tØ ÿ-ew A-\p-h-Zn®n-cp-∂p. C-hn-sS-bm-Wv \n-eh - n¬ ko-th-Pv sse≥ D-≈X - v. Cu `m-KØv ]p-Xn-b sse≥ ÿm-]n°m≥ km-[y-a√ - m-ØX - n-\m¬ tPym-Xn-]p-cw P-Mj v- \ - n¬ \n-∂pw ssX-°m-Sv B-ip-]{- Xn-°p- k-ao-]Øp-Iq-Sn-bpw tPym-Xn-]p-cw sdbn¬-th ta¬-∏m-eØ - n-\S- n-bn¬°q-Sn-bp-am-Wv ]p-Xn-b sse≥ ÿm-]n-°p-I. \n-eh - n-ep-≈ koth-Pv sse-\n-\p a - p-If - n¬-°q-Sn c≠v ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ \-S-∏m-X \n¿-an-°W - s - a-∂ B-hi - yw ]-cnK-Wn-°m-sa-∂v sd-bn¬-th Unhn-j\ - ¬ am-t\-P¿ kp-\n¬ _mPvt- ]-bn tbm-KØ - n¬ A-dn-bn-®p. tcm-Kn-I-sf B-ip-]-{Xn-I-fnse-Øn-°p-∂X - n-t\m a-cW - s - ∏-´h-sc iva - i - m-\Ø - n-se-Øn-°p-∂Xn-t\m K-Xm-K-X ku-I-cy-an-√mØ C-hn-sS ]p-Xn-b \-S∏ - m-X hcp-∂X - v {]-tZ-ih - m-kn-Iƒ-°v B-

izm-k-am-hpw. ko-th-Pv sse-\pIƒ A-\p-Zn-\w s]m-´n-sbm-en-®p≠m-hp-∂ {]-iv-\-ß-fn¬-\n-∂p {]-tZ-i-hm-kn-I-sf c-£n-°p-∂ ]p-Xn-b ]-≤X - n D-S≥ B-cw-`n-°psa-∂v a-{¥n tbm-K-Øn¬ A-dnbn-®p. Iu¨-kn-e¿-am-cm-b ]n l¿-j≥, Pn am-[-h-Zm-kv, sdbn¬-th Un-hn-j\ - ¬ F≥-Pn-\ob¿ {io-Ip-am¿, ko-th-Pv Un-hnj≥ F-Ik v- n-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\ob¿ a-[p, sI.F-kv.C. _n. F-Ivkn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ Pn chn-h¿-a≥, hm-´¿ A-tXm-dn-‰n FIv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ {]Im-iv C-Sn-°p-f, s]m-Xp-ac - m-aØ - v \n-cØ - p-hn-`m-Kw A-kn-Â v FIvk - n-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ t__n tPm¨-kv, ssX-°m-Sv Kn-cojv Ip-am¿, d-kn-U≥-kv A-tkmkn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v Pn thWp-tKm-]m¬, sk-{I-´d - n Ip-at- ci≥ ]-s¶-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

28 sabv 2014 _p[≥

]u-cm-hIm-i {]iv-t\m-¯-cn-

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw Xn-cp-h-\-¥-]pcw: 11 sI.hn sse-\n¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \S-°p-∂-Xn-\m¬ t]m-Ø≥tImSv C-e-{Œn-°¬ sk-£-s‚ ]-cn[n-bn-ep-≈ t]m-Ø≥tIm-Sv PMv-j≥, \-∂m-´p-Im-hv, ]-≈n\-S, ap-d-ta¬ F-∂o `m-K-ßfn¬ C-∂v cm-hn-se HºXp apX¬ ssh-In-´v A-©p-h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. h¿-°-e: 11 sI.hn sse-\n¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-°p-∂-Xn\m¬ C-S-h C-e-{Œn-°¬ sk£-s‚ ]-cn-[n-bn-ep-≈ {]tZ-i-ß-fn¬ C∂v cm-hn-se 10 ap-X¬ ssh-Io-´v A-©ph-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. I√-ºew: I√º-ew C-e-{Œn°¬ sk£-\v Io-gn-se hm-´¿ h¿-Iv-kv, ss\-\mw-tImWw, acp-Xn-°p-∂v ap-°pI-S, I-∏mw-hnf, Uo-k‚ v-ap°v, ]p√q¿-ap-°v kv-Iqƒ, C-S-hq¿-t°mWw, taJ-e-I-fn¬ C∂v cm-hn-se 9 apX¬ ssh-Io-´v A-©v h-scssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. I√-d: I√-d C-e-{Œn-Iv sk£s‚ ]-cn-[n-bn¬-s]-Sp-∂ Xt®mWw, a-cp-X-a¨ ]p-en∏m-d F-∂o {]-tZ-i-ß-fn¬ ]q¿-Wambpw a-‰v ÿ-e-ß-fn¬ `m-KnI-ambpw C-∂v ssh-Zyp-Xn ap-Sßpw.

]cn-]mSn {]kv¢-_v lmƒ: t]m-]p-e¿

{^≠v Hm-^v C-¥y-bp-sS B-`nap-Jy-Øn¬ el-cn hn-cp-≤ sk-an-\m¿, hn F-kv in-h-Ipam¿˛ ssh-Io´v 3.00 {]-kv¢-_v lmƒ: U-b-d-Œ¿ sl¬-Øv k¿-ho-kn-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ aoUn-b h¿-°v tjm∏v, hn F-kv in-h-Ip-am¿˛ cm-hn-se 10.00 hn.sP.Sn lmƒ: ]-´n-I h¿-K bp-h-Xn-Iƒ-°p-f-f Hm-t´m-dn-£ hn-X-c-W ]-≤-Xn kw-ÿm-\-Xe D-Zv-Lm-S-\w, ap-Jy-a-{¥n˛ ssh-Io´v 5.00 ar-K-im-em ]-cn-k-cw: \-hoI-cn-® ]m-ºn≥ Iq-Sv D-Zv-Lm-S\w, a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an˛ ssh-Io´v 5.00 sh-f-f-b-º-ew: hm-´¿ AtXm-dn-‰n sI-´n-Sw in-em-ÿm-]\w, P-e-hn-`-h h-Ip-∏v a-{¥n˛ cm-hn-se 11.00 sh™m-d-aqSv: tIm-´p-°p∂w ap-lvbp-±o≥ \-a-kvIm-c ]≈n-bn¬ Zo-\o-hn⁄m-\ kZkv, Ip-≠-d \n-km-ap-±o≥ a∂m\n˛ cm-{Xn 7.00

Adnbn-¸pIÄ

Ir-jn `-h-\p-am-bn _-Ô-s¸S-Ww h¿°-e: C-S-h {Km-a-∏-©mbØv {]-tZi-Øv Im-bv-^-e-ap-≈ Ipdn-b C-\w ssXIƒ Ir-jn sN-bv-Xn-´p-≈ I¿-j-I¿ Ir-jn `-h-\p-am-bn _-‘-s∏-S-W-sa∂v Irjn Hm-^n-k¿ A-dnbn®p. t^m¨ 0470˛2663122.

sk³-k-kv I-c-Sp-en-Ìv

sh-™m-d-aqSv: ]p√ºm-d ]©m-b-Øn-se km-aqln-I kmºØn-I Pm-Xn sk≥k-kv Ic-Sv en-Ãv {]-kn-≤o-I-cn®p. {]kvXp-X en-Ãn¬ B-t£-]-ap≈-h¿ ]p√ºm-d ]-©mb-Øv sk-{I-´dntbm hm-a-\-]p-cw tªm-°v sU-h-e-]v-sa‚ v Hm-^nk¿t°m \n¿-±n„ t^m-dØn¬ At]-£ \¬-I-Ww.

A-[ym-]-I H-gn-hv

I√-d: I√-d K-h¨-sa‚ v hn.F-®v.F-kv.F-kn¬ hn.F®v.F-kv.C hn-`m-K-Øn¬ ^nkn-Iv-kv Pn.F-^v.kn F-∂o hnj-b-ß-fn¬ A-[ym-]-I-cp-sS Hgn-hp≠v. Zn-h-k th-X-\m-Snÿm-\-Øn¬ tPm-en sN-øm≥ X-m¬-]-cy-ap-≈ D-tZym-Km¿-YnIƒ \msf cm-hn-se 11\v H¿-Pn\¬ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-am-bn kv-Iq-fn-se-Ø-W-sa-∂v {]n≥kn-∏¬ A-dn-bn-®p.

]cn-Wbw In-fn-am-\q¿: Nq-´-bn¬ k-c-kzXn k-Z-\-Øn¬ sI P-b-Ip-amdn-s‚-bpw kp`-{Z A-¥¿P-\Øn-s‚bpw a-Iƒ [-\y-bpw, Xr-iq¿ In-fn-awK-ew aw-Ke-Øv C√-Øv \o-e-I-WvT≥ C-f-b-Xns‚bpw k-c-kz-Xn A-¥¿-P-\Øn-s‚bpw a-I≥ hn-jv-WptZhpw hn-hm-ln-X-cmbn. In-fn-am-\q¿: A-S-b-a¨ B‰q¿ \nPn-e a≥-kn-en¬ A–p¬ l-°o-an-s‚bpw dw-e l°o-an-s‚bpw a-Iƒ tUm. \nPn-\bpw A-cp-hn-°-c Fw Fkv lu-kn¬ ap-lΩ-Zv C-kv-ambn-en-s‚bpw ko\-Øv _o-hnbp-sSbpw a-I≥ ssj-Pphpw hn-hm-ln-X-cm-bn.

am-Wn-°¬ ]-©m-b-Øn¬ \-S-∂ ]u-cm-h-Im-i {]iv-t\mØ-cn a{¥n Fw sI ap-\o¿ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

sh-™m-d-aq-Sv: am-Wn-°¬ {Kma-∏-©mb-Øv F.kn.F-kv {Kq∏p-I-fp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ kwL-Sn-∏n-® ]u-cm-hIm-i {]ivt\m-Ø-cn- a{¥n Fw sI ap-\o¿ D-Zv-LmS-\w sNbvXp. ]-©m-bØp-Iƒ an-I-® tkh-\w \¬Im-\p-≈ _m [y-X G-s‰-Sp-°Wsa∂v a{¥n ]d™p. am-Wn°¬ {Km-a-∏-©mb-Øv {]-kn‚ v sI Pb≥, ssh-kv {]-knU‚ v hn-P-b-Ip-amcn, ]-©m-b-Øw-Kßfm-b A-\n¬-Ip-am¿, ]-≈n°¬ \-ko¿, AUz. B¿ A\n¬ Ip-am¿, X-¶-∏≥ \mb¿, A-ºn-fn _n \mb¿, h-k-¥-Ipamcn, Fw ]n {]-tamZv, te-J Ipam-cn kw-_-‘n®p.

thiruvananthapuram/tvm

In-fn-am-\q-cnse tÌ-Un-bw kz-]v-\-am-bn A-h-ti-jn-¡p-¶p In-fn-am-\q¿: ]-g-b-Ip-∂p-tΩ ¬ {Km-a ]-©m-b-Øn-se tÃUn-bw \n¿-am-Ww kz-]v-\-am-bn A-h-ti-jn-°p∂p. ]-©mbØv tÃ-Un-bw \n¿-an-°p-∂-Xn\m-bn \o-°n h-®-ÿ-e-am-Wv an\n kn-hn¬ tÃ-j≥ \n¿-an-°p∂-Xn-\p th-≠n hn-´p-sIm-Sp-ØXv. an-\n kn-hn¬ tÃj-s‚ D-ZvLmS-\w I-gn-™n-´v am-k-ß-fmsb-¶nepw Hm-^n-kp-Iƒ Atßm-t´-°p am-‰p-∂Xnt\m {]h¿Ø-\w Xp-S-ßp-∂Xnt\m C\nbpw I-gn-™n-´n√.

h\ta-J-e-bn am-en-\y-\n-t£-]w hym-]-Iw; Im-a-d-IÄ Øm-]n-¡m³ ]-W-an-sÃ-¶v sX-cp-hphn-f-¡p-I-fpw I-¯p-¶n-Ã]c-kv]cw]-gn-Nm-cn sI.F-kv.C._nbpw h-\w-h-Ip¸pw Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: Pn-√b - p-sS h\w ta-Je - I - ƒ tI-{μo-Ic - n-®v am-en\yw \n-t£-]n-°p-∂X - n-s\-Xn-tc \-S] - S- n kzo-Ic - n-°m≥ h-\w-hI - p∏vv A-[n-Ir-X¿ X-øm-dm-hp-∂n√. Xe-ÿm-\Ø - v \n-∂p-t]m-epw hm-l\-Øn¬ am-en-\y-hp-am-sb-Øn h\-ta-Je - I - f - n¬ h-en-s®-dn-bp-∂X - v ]-Xn-hm-W.v C-°m-cy-Øn¬ \n-ch - [n ]-cm-Xn-Iƒ h-\w-hI - p-∏n-\v e-`ns®-¶nepw Iym-ad- A-S° - a- p-≈ \nco-£W kw-hn-[m-\ß - ƒ H-cp°m-\p≈ km-ºØ - n-I_ - m-[y-X I-mc - W - a- m-Wv C-Xn\p {i-an-°m-ØsX-∂m-Wv A-[n-Ir-Xc - p-sS `mjyw. F-∂m¬ sX-∑e - , Ip-fØ - q-∏pg, Nm-bw, hn-Xp-c, ta-Je - I - f - n¬ H-∂n-e[ - n-Iw tI-kv c-Pn-ÿ sN-

bvX - n-´p-s≠-∂pw ]m-tem-Sv h-\t- aJ-eb - n¬ B-sf I-s≠-Øm≥ Ign-bp-∂n-s√-∂pw A-[n-Ir-X¿ ]-dbp-∂p. tlm-´¬-˛^ - f v- m-‰˛v- hym-]mc-ÿm-]\ - ß - ƒ F-∂n-hb - n¬ \n∂-S° - a - p-≈ am-en-\y-ßf - m-Wv Chn-S-ß-fn-se-√mw hym-]-I-am-bn \n-t£-]n-°p-∂X - v. C-tXm-sS Gsd Zp-cn-Xw A-\p-`h - n-°p-∂X - v h\-ta-Je - t- bm-Sv tN¿-∂v Po-hn-°p∂-hc - m-Wv. F-∂m¬ am-en-\y-\n-t£-]Øn-s\-Xn-sc ]-cn-ÿn-Xn kw-c£-W kw-L-S-\-I-sf-tbm hy‡n-Is - f-tbm Cu h-gn-s°m-∂pw Im-Wp-∂n-s√-∂v {]-tZ-i-hm-knIƒ ]-db - p-∂p. cm-{Xn-Im-eß - f - nem-Wv h-\t- a-Je - I - ƒ tI-{μo-Icn-®v km-aq-ln-I hn-cp-≤¿ am-en-

\yw h-en-s®-dn-bp-∂X - v. C-Xn¬ G-‰h - pw Zp-¿K - ‘ - w ]-cØ - p-∂X - pw _p-≤n-ap-´m-°p-∂X - pw ]uƒ-{Sn ^m-ap-If - n-se th-k‰ v- p-w, A-dh - v amen-\y-ßf - p-am-Wv. ]m-tem-Sv apX¬ ssa-ea - q-Sv h-sc-bpw ]m-tem-Sv ap-X¬ ao≥-ap-´n h-sc-bpw hn-Xp-c Nm-bw, \-μn-tbm-Sv h-sc-bp-≈ h\-ta-J-e-bn-se ÿn-Xn-bpw hyXy-kX v- a - √ - . h-\w h-Ip-∏n-s‚ \n- w-KX - tbm-sSm-∏w X-s∂ sX-cp-hp-hn-f°p-Iƒ I-Øm-ØX - pw C-Øc - °m¿-°v k-lm-bI - a - m-hp-∂p-≠v. sX-cp-hp-hn-f° - p-Iƒ {]-Im-in-°mXm-bt- Xm-sS cm-{Xn-Im-eß - f - n-se am-en-\y-\n-t£-]Ø - n-s‚ A-fh - v h¿-[n-®n-´p-≠v. h-\t- Øm-Sp tN¿∂p-≈ tdm-Un¬ sX-cp-hp hn-f° - p-

kv-tä-j³ ]-cn-kc-¯v ]nSn-¨n« hm-l-\-§Ä `o-j-Wn-bm-hp¶p In-fn-am-\q¿: t]m-en-kv kv-t‰j≥ ]-cn-k-c-Øv Ip-∂p Iq-Sn-bn´n-cn-°p-∂ hm-l-\-߃ t]m-enkp-Im¿-°v `o-j-Wn-bm-hp-∂p. ]m-ºp-I-fm-Wv tÃ-j-\n-se t]m-en-kp-Im¿-°pw `o-j-Wnbm-hp-∂-Xv. ]n-Sn-s®-Sp-Ø hm-l-\-߃ kv-t‰-j-s‚ ]n-∂n-epw an-\n knhn¬ tÃ-j-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ `m-K-Øpw Xp-cp-sº-Sp-Øv \-in°p-∂p-≠v. C-hn-sS hm-l-\-ß-

fn-Sm≥ \n¿-hm-l-an-√m-Ø-Xn\m¬ kv-t‰-j-\p k-ao-]w kwÿm-\ ]m-X-°n-cp-h-i-Øp-amWv C-t∏mƒ hm-l-\-߃ sIm≠n-Sp-∂-Xv. Cu hm-l-\-߃ ]m-ºp-I-fpw C-g P-¥p-°-fpw Xm-h-f-am-°n-b A-h-ÿ-bm-Wnt∏mƒ. tÃ-j≥ ]-cn-k-c-Øp In-S°p-∂ hm-l-\-ß-fp-sS D-S-aIƒ _-‘-s∏-´ tc-J-I-fpw Pmay-°m-cp-am-bn F-Øn-bm¬ hm-

l-\-߃ hn-´p-sIm-Sp-°p-sa-∂v tÃ-j≥ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. 30 Zn-h-k-Øn-\-Iw F-Øn hml-\-߃ G-s‰-Sp-°m-Ø ]£w a-s‰m-c-dn-bn-∏p Iq-Sm-sX hm-l-\-߃ te-ew sN-øp-∂Xpw Xp-I k¿-°m-cn-\v ap-X¬ Iq-´p-sa-∂pw A-dn-bn-∏n¬ ]-dbp-∂p. e-£-°-W-°n-\v cq-] hn-e-a-Xn-°p-∂ hm-l-\-ß-fmWv tÃ-j≥ ]-cn-k-c-Øv In-S∂p \-in-°p-∂-Xv.

Hm-t«m-dn-£-bpw ss_¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v ]-cn-¡v I-gn-™-Znh-kw cm-{Xn 10\v Fw.kn tdm-Un¬ sh-™m-d-aqSv: Hm-t´m-dn-£bpw ss_°pw Iq-´nbn-Sn-®v c-≠p t]¿-°v ]-cn-t°‰p. ss_-°v bm-{Xn- ]p-Xn-b-Im-hv P-Mv-j-\n¬ h-®m-bn-cp-∂p A-]Icm-b \-K-cq¿ kz-tZ-in-Ifm-b c-Xo-jv (28), hn- ISw. ]-cn-t°-‰h-sc Xn-cp-h-\-¥-]pc-sØ kz-Imcy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. t\m-Zv (37) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰Xv.

do-kÀ-th-bn A-]mI-X; hÀ¡-e hn-tÃ-Pnse I-c-sam-Sp-¡Â A-\n-Ýn-X-Xz-¯n- h¿°-e: do-k¿-th \-S] - S- nI-sf Xp-S¿-∂p≠m-b A-]m-I-X-Iƒ ImcWw h¿-°e - hn-t√-Pn¬ `qhp-S-a-Iƒ-°v I-cw H-Sp-°p-hm≥ I-gn-bp-∂n√. I-cw H-Sp-°m≥ cko-Xv C√m-Ø-Xn-\m¬ `q-an-bpsS {I-b-hn-{I-bw, Im¿jn-I hnZym-`ym-k hmbv] - XpS-ßnb ASn-b¥ - c - m-hi - y-߃ t]m-epw A\n-›n-XX - z-Øn-em-Wv. X-≠-t∏-cn-se hy-Xym-kw, `q-an-bp-sS hn-kv-Xo¿-W-Øn-se G-‰-°p-d-®n-epIƒ, kz-¥w `q-an A-\ym-[o-\-s∏´-Xv XpS-ßn c≠m-bn-c-tØm-fw ]-cm-Xn-I-fmWv h¿-°-e hn-t√Pv Hm-^nkn¬ CXn-t\mS-Iw e-`n-®n-´p≈Xv. C-Xn¬ B-bn-c-tØm-fw ]-cm-Xn-Iƒ hn-t√-Pv A-[n-IrX¿-°v Xo¿-∏v I¬-]n-°p-hm≥ I-gn-bm-Ø-h-bmWv. F-gp∂qtdm-fw ]-cm-Xn-Iƒ h¿-°-e Xmeq°v Hm-^n-kn-te-°v ssI-am-dnbn-´p-ap≠v. 2011em-Wv h¿-°-e hn-t√-Pv

]-cn-[n-bn¬ do-k¿-th \-S-]-SnIƒ B-cw-`n-®Xv. k¿-th ]q¿Øo-I-cn-® ti-jw P-\p-h-cn 18 \m-Wv ]pXn-b do-k¿-th tc-JIƒ h¿-°-e hn-t√-Pn¬ F-ØnbXv. en-Ãv F-Øn-b-t∏mƒ Xs∂ ]-ecpw I-cw H-Sp-°p-hm≥ F-Øn-bn-cp∂p. F-∂m¬ ]-ecp-sSbpw `q-an-sb kw-_-‘n-®v sX‰m-b hn-h-c-ß-fm-Wv c-Pn-Ãdn¬ D-≠m-bn-cp∂Xv. do- k¿th \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øo-I-cn-® tijhpw Ic-Sv en-Ãv h¿-°-e hnt√Pv Hm-^n-kn¬ {]-kn-≤o-I-cn°p-Itbm A-Zme-Øv \-S-ØpItbm sN-bv-Xn-s√-∂pw ]-cm-Xnbp≠v. hn-t√-Pn-se do-k¿-th \S-]-Sn-I-fn¬ A-]m-I-X- D-≈-Xmbn {i-≤-bn-¬-s∏-´n-´p-s≠∂pw C-Xp-kw-_-‘n-®v 700 Hm-fw ]cm-Xn-Iƒ h¿-°-e Xm-eq°v Hm^n-k-n¬ e-`n-®n-´p-≈-Xmbpw Xm-eq-°v A-Uo-j-\¬ X-lkn¬-Zm¿ A-dn-bn®p. {]iv-\ ]-cn-lm-c-Øn-\m-bn

sam-ss_Â t^m¬ tam-ãn¨p

Im-´m-°S- : sam-ss_¬ t^m¨ tam-jW - w t]m-bX - m-bn ]-cm-Xn. Im´m-°S- t]-gpw-aq-Sv P-Mj v- \ - n-se sh¬-SnMv h¿-°tv- jm-∏v Po-h\ - ° - m-c\m-b t]-gpw-aq-Sv A-øw-tIm-Ww X-SX - c - n-IØ - p ho-´n¬ \u-jm-Zn-s‚ sam-ss_-¬ t^m-WmWv tam-jW - w t]m-bX - v. sNm-hm-gN v- aq-∂p aWn-tbm-sS ÿm-]\ - Ø - n¬ F-Øn-b Nn-e¿ B-Wv tam-jW - Ø - n-\v ]n-∂n-se∂v Im-´m-°S- t]m-en¬ \-¬I - n-b ]-cm-Xn-bn¬ ]-db - p-∂p.

\n-e-hn¬ aq-∂p k¿-th-b¿-amsc-bmWv \n-b-an®n-´p≠v. h¿-°e Xm-eq-°n-se 13 hn-t√-Pp-I-fnem-bn 5735 ]-cm-Xn-I-fm-Wv e-`n®n-´p≈-Xv. Po-h-\-°m-cp-sS Ipdhpw ap≥-KW-\m {I-a-Ønep≈ {]-iv-\w ]-cn-lm-cØn-\v X-S- -am-hp-∂p≠v. Ip-d-™-]£w 20 k¿-th-b¿-am-sc-¶nepw D-s≠-¶n-te \n-›n-X Im-e-b-fhn-\p-≈n¬ ]-cm-Xn-Iƒ ]-cn-lcn-°m-\m-Iq.

kmw-kv-Imcn-I NÀ¨ h¿-°-e: a-ebm-f kmw-kv-Im cn-I th-Zn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn ¬ {]-Xnam-k kmw-kv-Im-cnI N¿-® kw-L-Sn-∏n-°p-w. th-Znbn¬ Aw-K-Xz-sa-Sp-°p-hm-\pw Iq-´m-bv-a-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-hm \pw Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ 984633 5537 F-∂ \-º-cn¬ _-‘-s∏-SW-sa-∂v P-\-d¬ sk-{I´-dn ^n¿-Zu-kv Im-b¬-∏pdw, {S-jd¿ c-Xo-jv A-dn-bn®p.

Iƒ C-\n-bpw ÿm-]n-®n-´n-√. \μn-tbm-Sv ap-X¬ hn-Xp-ch - s - c 25 Intem ao-‰d- pw ]m-tem-Sv ap-X¬ `-cX - ∂q¿-hs - c-bpw cm-{Xn-bn¬ sh-fn-®an-√. sX-cp-hp-hn-f° - p-Iƒ ÿm]n-°p-∂ Im-cy-Øn¬ h-\w h-Ip∏pw C-e{- Œn-kn-‰n t_m¿-Upw ]-ckv] - c - w ]-gn-Nm-cp-Ib - m-W.v kv{- So-‰v sse-‰p-Iƒ I-Øn-°m≥ I-gn-bmØ-Xv h-\w-hI - p-∏n-s‚ A-\m-ÿbm-sW-∂m-Wv C-e{- Œn-kn-‰n t_m¿-Uv ]-db - p-∂X - v. F-∂m¬ h-\y-ar-Kß - ƒ H-∂p-an-√m-Ø h-\ta-Je - b - n¬ C-e{- Œn-kn-‰n H-cp A\p-hm-Zw am-{Xw hm-ßn sse-‰pIƒ ÿm-]n-°p-∂X - n-\v X-Sk - a - ns√-∂m-Wv h-\w-hI - p-∏v A-[n-IrX-cp-sS hm-Zw. h-\w-hI - p-∏v A-[n-Ir-Xc - pw C-

3

e-{Œn-kn-‰n t_m¿-Up-w X-Ωn¬ km-t¶-Xn-IX - zw ]-d™ v ]-gn-Nmcp-tºmƒ Im¬-\-S bm-{X-n-I-cmWv G-sd {]-bm-ks - ∏-Sp-∂X - v. k‘y-Ig- n-™m¬ Cu {]-tZ-iØ - pIq-Sn-bp-≈ Im¬-\S- b - m-{X Zp-jI v- c-am-Wv. am-en-\y-am-bt- Xm-sS sXcp-hv \m-bv° - f - p-tS-bpw C-gP - ¥ - p°-fp-tS-bpw i-ey-hpw Im ¬-\S- bm-{Xn-Is - c _p-≤n-ap-´n-em-°p∂p. am-en-\y \n-¿a - m¿-P\ - Ø - n\pw,\n-t£-]n-°p-∂-h¿-s°Xnsc I¿-i\ - \-S] - S- n kzo-Ic - n-°p∂-Xn-\pw, sX-cp-hp-hn-f° - p-Iƒ ÿm-]n-°p-∂X - n-\pw _-‘s - ∏-´v A-[n-Ir-X¿ I-Æ-S-°p-∂-Xn-s\Xn-sc D-∂t- Xm-tZym-Kÿ s - c kao-]n-°m-\n-cn-°p-Ib - m-Wv \m-´pIm¿.

hÀ¡n-Mv {Kq-¸v tbm-Kw

h¿°-e: h¿-°-e \-K-c-k-`-bn-se 2014˛15 hm¿jn-I ]≤-Xn cq-]oI-c-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v hnhn-[ h¿-°n-Mv {Kq-∏p-I-fp-sS kw-bp‡-tbm-Kw C-∂v cm-hn-se 11\v ap-\n-kn-∏n¬ Su¨-lm-fn¬ \-S°pw. F√m h¿-°n-Mv {Kq-∏v Aw-K-ßfpw ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂v sk{I´-dn A-dn-bn-®p.

an-\n kn-hn¬ kvt- ‰j-\p th≠n ÿ-ew sIm-Sp-Ø-t∏mƒ ss{]h-‰v _-kv Ãm‚n-t\m-Sv tN¿-∂p≈ ÿ-ew kv-t‰-Un-bØn-\p th-≠n D-]-tbm-K-s∏-SpØmsa-∂m-bn-cp-∂p [mc-W. F∂m¬ Cu ÿ-ew C-t∏mgpw shdp-sX In-S° - p-Ib - mWv. I-gn-™ k¿-°m-cn-s‚ Im-e-Øp X-s∂ h-Ip-∏v a-{¥n-bp-sS `m-K-Øp\n∂pw A-\p-Iq-eam-b \n-e] - m-Sv D-≠m-bn-cp-∂-XmWv. ÿ-ew Is≠-Øn \¬Inbm¬ tÃ-Un-bØn-\p th-≠s - X√mw sN-øm-sa-

∂v a{¥n {]-Jym-]n-®Xp-amWv. I-gn-™ ]-©m-bØ - v `-cW k-an-Xn-bp-sS A-P≠ - b - n¬ tÃUn-bw F-∂ Bi-bw D-≠m-bn-cps∂-¶nepw \n-eh - n-ep-≈ `-cW - k - an-Xn A-Xp-am-bn ap-t∂m-´p t]mbn-√. kvt- ‰-Un-bØ - n-\m-bn am-‰nbn-´ ÿ-ew \n-e-hn¬ ]-©mbØv {]-Z¿-i-\-߃°pw ta-fIƒ°pw hm-S-I-bv-°v \¬-Ip-IbmWv. \-s√m-cp tÃ-Un-bØ - n-\mbn bp-hm-°ƒ B-{K-ln-°p-tºmgm-Wv A-[n-IrX¿ Cu hn-jb - Øn¬ au-\w ]m-en-°p-∂X - v.

Npcp¡¯nÂ

F-kv.Un.]n.sF. km-´z-\w 2014

Im-´m-°-S: kw-ÿm-\ hym-]-I-am-bn F-kv.Un.]n.sF \-SØp-∂ km-¥z-\w 2014 t\m-S-\p-_-‘n-®v C-∂v ssh-Io-´v A©n\v ]q-h-®¬ ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n t]-gpw-aq-Sv P-Mv-j-\n¬ ]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-W-hpw F-kv.F-kv.F¬.kn, π-kv-Sp ]-co-£-I-fn¬ F˛π-kv- hm-ßn-b hn-Zym-¿Yn-Iƒ-°v Iym-jv A-hm¿-Upw \n-¿-[-\-cm-b tcm-Kn-Iƒ-°p-≈ Nn-In-¬km [\k-lm-b-hpw \-¬-Ipw. F-kv.Un.]n.sF A-cp-hn-°-c a-fiew {]-kn-U‚ v- A≥-km-cn t]-gpw-aq-Sn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ IqSp-∂ tbm-K-w kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v- Xp-f-ko-[-c≥ ]≈n-°¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kw-ÿm-\ sk-{I-S-dn \q-¿-P-lm≥ sXm-fn-t°m-Sv ]-S-t\m]-I-c-Ww hn-X-c-Ww sN-øpw. hn-Zym-¿-Yn-Iƒ-°p≈ Iym-jv A-hm¿-Upw t{Sm-^n-bpw Pn-√ {]-kn-U‚ v- d-km-Jv I-c-a-\ \¬-Ipw. {]m-hm-kn t^m-dw Pn-√ {]-kn-U‚ v- A-–p¬ k-emw ]-\-hq¿ Nn-In-¬km k-lm-bw hn-Xc-Ww sN-øpw. I-c-a-\ Peo¬, k-_o¿ A-go-t°m-Sv, h-\-P ]-d-t≠m-Sv, am-bw-t°m-Sv _m-Zp-j, \u-jm-Zv ]q-h-®¬, X-¶-cm-Pv, t{]-a≥ ]-s¶-Sp-°pw.

X¿Â, B`-c-W \nÀam-W ]-cn-ioe-\w

h¿°-e: \-cn°√v I-cp-Wm Nm-cn-‰-_nƒ skm-ssk-‰n-bp-sS B-dma-Xv hm¿-jnIm-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn h-\n-X-Iƒ°m-bn kz-bw sXm-gn¬ ]-cn-ioe\ ]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏n-em-°p∂p. Xø¬, B`-c-W \n¿-amWw, t]-∏¿ Pz√-dn \n¿-amWw, Iw-]yq-´¿ ]-cn-io-e-\w F-∂n-h-bn¬ B-dp-am-kw ssZ¿-Lyap≈ ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-bm-Wv kw-L-Sn-∏n-°p∂Xv. B`-cW \n¿-am-W-Øn¬ hymgw, sh-≈n Zn-h-k-ß-fn-epw, t]-∏¿ Pz√-dn \n¿-am-W-Øn¬ Pq¨ B-dn\pw h¿-°-e-bnem-Wv ]-cnioe-\w \¬-Ip-∂Xv.

]p-kv-X-I {]-Imi-\w

h¿°-e: t]-tc-‰n¬ {io ⁄m-t\m-Z-b kw-Lw {K-Ÿ-im-ebn¬ bp-h tI-c-f Nm-cn-‰-_nƒ B-‚ v Iƒ-®-d¬ skm-ssk-‰nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ F-kv A-iz-Xn Ip-dp-∏ns‚ Hm¿-Ω-bpsS Hm-f-ß-fn¬ F-∂ I-hn-Xm k-am-lm-cw {]-Imi-\w sN-bv-Xp.

Nn-«n-¡¼-\n ]q-«n A-c-t¡m-Sn-bp-am-bn D-S-a ap§n; X-«n-¸n-\n-c-bmb-Xv km-[m-c-W-¡mÀ _m-e-cm-a-]pcw: kz-I-m-cy- Nn-´n°º-\n ]q-´n A-c-t°m-Sn cq-]bp-am-bn D-S-a I-S∂p. th-Wm-Sv Nn-´n-^-≠n-s‚ _m-e-cm-a-]p-cw im-J-bm-Wv ]q´n-bXv. Nn-´n-Iº\n Xp-d-°mX-mb-tXm-sS \nt£-]I¿ G-P‚p-am-cp-sS ho-SpIƒ Xnc-°n s\-t´m-´-ambn. _me-cm-a-]p-c-w, aw-K-eØp-tIm Ww, ap-S-hq¿-∏m-d, ]-\-b-°p-∂v I-´-®¬-°pgn, B-¿.kn- kv-{So‰v,

sF-Øn-bq¿, `-K-h-Xn\-S, sh-Snsh-®m≥-tIm-hn¬, ]p-∂-aqSv, Du-cp-´-ºew, aq-e-t°m-Ww XpSßn \n-ch-[n {]-tZ-i-ß-fn¬ \n∂m-bn \n-c-h-[n-t∏-cmWv X-´n-∏n\n-c-bm-b-Xv. ]-ecpw \m-W-t°-Sv ImcWw ]p-d-Ø-dn-bn-°m-ØXn-\m¬ \n-c-h-[n-t∏¿ X-´n-∏n-\nc-bm-b-Xm-bm-Wv kq-N\. C-Xpam-bn _-‘-s∏´v C∂-se am-{X-

w \m¬-∏-tXm-fw tI-kpIƒ _m-e-cm-a-]p-cw t]m-en-kn\v e`n-®p. ]-e-cpw tc-Jm-aq-ew ]-cmXn \¬-Im-≥ X-øm-dm-hm-sX \nt£]Xp-I In´nbm¬ a-Xnsb-∂ \n-e-bn-emWv. D-Sa-sb A-d-Ãv sN-bv-Xm¬ \n-t£]Øp-I In-´n-s√∂ `-bam-Wv ]cm-Xn \¬-Im-Xn-cn-°m≥ Im-cWw. X-h-W hy-h-ÿ-bm-bn-´m-Wv

]Ww ]n-cn-®n-cp-∂Xv. \n-e-hn-¬ Nn-´n Xo¿-∂n´pw ]-Ww Xn-cn-®pIn-´m-Ø \q-dp-I-W-°n-\v \nt£-]Icp ≠v. A-Xm-Xv {]-tZi-ß-fn-se kv-{Xo-I-sf-bm-Wv If-£-≥ G-P‚m-bn A-[n-Ihpw \n-b-an-®n-´p-≈Xv. sh-≈-\m-Sv kz-tZ-in-bp-sS D-S-a-ÿ-X-bn-ep≈-Xm-Wv ÿm]-\-sa-∂m-Wv kqN-\. C-bmƒ-°m-bn t]m-enkv Xn-c-®n ¬ B-cw-`n-®n-´p-≠v.

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2014-05-28  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2014-05-28