Page 1

{]mtZ-inIw

27 sabv 2014 sNmΔ

\-b-hn-i-ZoI-cW tbm-K-hpw]T-t\m-]I-c-W hn-XcWhpw

]cn-]mSn ]n.B¿.tN-º¿: 676 an-j≥

]-{X-k-tΩ-f-\w, Du¿-÷ a{¥n˛ cm-hn-se 11.00 ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Hm-^o-kv: k-®n≥ ap-Jy-a-{¥n-sb Im-Wp∂p˛ cm-hn-se 11.00 ]n.B¿.tN-w_¿: 676 anj≥ ]-{X-k-tΩ-f-\w, a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an˛ D-®-bv-°v 12.30 ]n.B¿.tN-º¿: 676 an-j≥ ]-{X-k-tΩ-f-\w, a-{¥n Fw sI ap-\o¿˛ ssh-Io´v 3.00 \n-b-a-k-`m a-μn-cw: s\-lv-dp {]-Xn-a-bn¬ lm-cm¿-∏-Ww, kv]o-°¿ Pn Im¿-Øn-tIb≥˛ cm-hn-se 10.00 sh™m-d-aqSv: tIm-´p-Ip-∂w ap-lp-bp-±o≥ \-a-kv-Im-c-∏-≈nbn¬ a-X-hn-⁄m-\ k-Zkv, A_p¬ ^n-Zm D-ssh-kv Aam\n˛ cm-{Xn 7.00

F-kv.Un.]n.sF. {]m-h-®º-ew {_m-©v I-Ωn-‰n- Nm-\¬-°-c P-Mv-j-\n¬ \SØnb ]T-t\m-]I-c-W hn-X-c-Whpw \-b-hn-i-ZoI-cW tbm-K-hpw- Pn√m ssh-kv {]-knU‚ v {]m-h-®º-ew A-jvd-^v D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Xncp-h-\-¥-]pcw: F-kv.Un. ]n.sF {]m-h-®º-ew {_m-©v I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ]T-t\m-]I-c-W hn-X-c-Whpw \-b-hn-i-ZoI-cW tbm-K-hpw- \ S∂p. {]m-h-®º-ew Nm-\¬-°-c P-Mv-j-\n¬ \S∂ tbm-Kw Pn √m ssh-kv {]-knU‚ v {]m-h®º-ew A-jvd-^v D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. {_m-©v {]-kn-U‚ v d-io-Zv Nm-\¬-°-c A-[y-£-X h-ln ®p. sk-{I´-dn ]-g-b-cm-P]m-X Zn-eo-], ssh-kv {]-kn-U‚ v am¶q-´w kn-±o-Jv, A-cn-°-S ap-°v {_m-©v sk-{I´-dn A¬-Aao≥, j-_o¿ h-en-b-hn-f, k eow ambw-tIm-Sv, j-ao¿ kv-Iqƒ \-S ]-s¶-SpØp.

thiruvananthapuram/tvm

3

`-c-W-¯-e-h-³amÀ-¡v em-]v-tSm-]v hm-§m³ A-\p-a-Xn In- f n- a m- \ q¿: {Km- a - ∏ - © m- b Øp- I - f n- s e {]- k n- U ‚ v - ˛ - s k{I- ´ - d n- a m¿- ° v em- ] v - t Sm- ∏ v hmßm≥ A- \ p- a - X n \¬- I n- b - X n\p ]n- ∂ m- s e kw- ÿ m- \ - s Ø F- √ m X- t ±- i - k z- b w `- c - W ÿm- ] - \ - ß - f n- s e- b pw {]- k nU‚ v , sN- b ¿- a m≥, ta- b ¿, sk- { I- ´ - d n F- ∂ n- h ¿- ° v em- ] v tSm- ∏ v hm- ß p- ∂ - X n- \ v k¿°m¿ A- \ p- a - X n \- ¬ - I n. A- X m- X v X- t ±- i kz- b w- ` - c W ÿm- ] - \ - Ø n- s ‚ X- \ - X v , P- \ - d ¬ ]¿- ∏ - k v ^- ≠ p- I - f n¬ D- ƒ - s ∏- S p- Ø n em- ] v - t Sm- ] v hmßm- \ m- W v A- \ p- h m- Z w \¬- I nb- X v . C‚¿- s \- ‰ v D- ] - t bm- K - Ø n\v s\- ‰ v I- W - Œ ¿ hm- ß p- ∂ - X n-

\pw A- \ p- a - X n- b p- ≠ v . _n.Fkv . F ≥. F- √ n- s ‚ 500 cq- ] bn¬ Xm- s g- b p- ≈ kv - I ow CXn- \ m- b n Xn- c - s ™- S p- ° - W sa- ∂ m- W v \n¿- t Z- i w.

aZy-]³ Hm-Sn-¨ Im-dn-Sn-¨v c-−p-t]À-¡v ]-cn¡v s\- ø m- ‰ n≥- I - c : a- Z y- e - l - c nbn ¬ Hm- S n- ® Im¿ \n- b - { ¥Ww-hn-´v Im-dnepw ss_-°n-epan- S n- ® p. ss_- ° v bm- { Xn- I cmb A- Ω - b v ° pw a- I \pw ]- c nt°-‰p. C-Sn-® Im-dn-ep-≠m-bncp- ∂ - h ¿- s °- X n- t c t]m- e n- k v tI-sk-Sp-Øp. I-gn-™-Zn-h-kw ssh-Io-´m-bn-

cp-∂p kw-`-hw. s\-øm-‰n≥-I-cbn- t e- ° v h- c n- I - b m- b n- c p- ∂ C≥-Un-°m Im-dm-Wv \n-b-{¥Ww hn- ´ v sh- S n- h - ® m≥- t Im- h nen-\v k-ao-]w a-s‰m-cp Im-dn-enSn-®Xv. \n¿-Øm-sX t]m-b C≥-Un° t]m- e n- k v X- S - b m≥ {i- a n- s ®¶nepw hn- P - b n- ® n√. Xp- S ¿- ∂ v ]- Ø mw- I √v P- M v - j - \ n¬- h - ® v ss_- ° n- e n- S n- ° p- I - b m- b n- c p∂p. sIm- ´ m- c - ° - c F- g ptIm¨ kz-tZ-in-I-cm-b ssjPp, Pn-Yn≥ hn tam-l≥, Xn-cph- \ - ¥ - ] p- c w P- K - X n kz- t Z- i n kp-\n¬-Ip-am¿ F-∂n-h-cm-Wv A]I- S w- h - c pØnb Im- d n- e p≠m-bn-cp-∂-Xv. s\-øm-‰n≥-I-c t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

Adnbn-¸pIÄ

A[ym-]-I CâÀhyq

I√-d: I√-d {Km-a-∏-©m-bØn-se ssl-kv-Iq-fn-se F¬.]n, bp.]n, F-®v.F-kv hn`m-K-ß-fn-se A-[ym-]-I-cpsSbpw t{Um-bn-Mv, Xø¬, ^nkn-°¬ F-Pyq-t°-j≥ XpSßn-b kv-s]-jy¬ A-[ym-]I-cp-sS-bpw H-gn-hp-I-fn-te-°v Xm¬-°men-I \n-b-a-\-Øn-\mbp-≈ ]´n-I X-øm-dm-°p-∂-Xn\p-≈ C‚¿hyq Cu -am-kw 29\v \-S-Øpw. tbm-Kycm-b D-tZym-Km¿-YnIƒ A-t∂ Znh-kw cm-hn-se 10\v _-‘-s∏-´ k¿-´n-^n-°-‰pIƒ k-ln-Xw F-Øn-t®cWw.

]cn-Wbw sh-™m-d-aqSv: ap-cq¿-t°m-Ww ip-` `-h-\n¬ B-\-μ≥˛kp{]` Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ A-cpWpw, aw-K-e-]p-cw ]-hn-{X-bn¬ N-{μ-_m-_p˛\n¿-a-e Z-º-Xn-Ifp-sS a-Iƒ _n-\n-ebpw hn-hmln-X-cm-bn.

Im-dn-se-¯n am-e-s]m-«n-¡p-¶ B-dw-K kw-Lw ]n-Sn-bn s\-Sp-a-ßm-Sv: hm-S-I-bv-s°-SpØ Im- d n- s e- Ø n am- e - I - h - c p∂ B- d w- K - k w- L - s Ø \m- ´ pIm¿ ]n- S n- I q- S n t]m- e n- k n¬ G¬-∏n-®p. a- W - e - b w th- I q¿ in- h ≥tIm- h n- e n- \ v k- a o- ] w D- Æ n- a wK-ew ho-´n¬ In-c¨ (21), \o-da¨-I-c dn-h¿ Km¿-U-\n¬ apfw-]-≈n ho-´n¬ A-\n-jv (20), t\-aw Xp-e-hn-f bp.]n.F-kn-\v k-ao-]w ]-\-hn-f ho-´n¬ c-Xnjv F-∂ k-Pp (23), a-W-°m-Sv k-Xym-\-K-dn¬ t_m-_≥ (21) , Xn- c p- a - e sN- d p- t Im- S v P- b ≥ \n- h m- k n¬ c- P v - R n- X v (19), ]≈n-®¬ I-c-bv-°m-´p-hn-f B¿. sI.B¿ `-h-\n¬ c-⁄n-jv F∂ ssh- i m- J v F- ∂ n- h - s c- b m-

t]m-en-kv ]n-Sn-bnem-b I-h¿-®m-kwLw Wv s\- S p- a - ß m- S v h- e n- b - a - e - Øp-h-®v bp-h-Xn-bp-sS am-e-]nbn¬ h- ® v bp- h - X n- b p- s S am- e - Sn- ® p- ] - d n- ® - X pw Du- c p- ´ - º - e I-h-cm-\p-≈ {i-a-Øn-\n-sS \m- Øv sam- s s_¬ tjm- ∏ n¬- ° ´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-kn-\v b-dn tam-j-Ww \-S-Øn-b-Xpw ssI-am-dn-b-Xv. h-´n-bq¿-°m-hv C- h - c m- s W- ∂ v t]m- e n- k v ]- d a- Æ m- a q- e ]m- e - Ø n- \ v k- a o- ] - ™p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, sIm-√w, ]- Ø - \ w- X n- ´ , I- \ ym- I p- a m- c n Pn-√-I-fn¬ \-S-∂ I-h¿-®-I-fnepw {]- X n- I ƒ- ° v ]- ¶ p- ≈ - X mbn kw-i-bn-°p-∂p. B-Uw-_c Po-hn-Xw \-bn-°m-\m-Wv kw-

Lw tam-j-Ww \-S-Øn-h-∂-Xv. tam- j-W-Øn-\ m- bn Im-dp-Iƒ hm- S - I - b v - ° v sIm- S p- ° p- ∂ - h sc-°p-dn-®pw t]m-en-kn-\v kqN-\ e-`n-®n-´p-≠v . ]n-Sn-bn-em-b-h-cn¬-\n-∂v e`n-® hn-h-c-ß-fp-sS A-Sn-ÿm\- Ø n¬ s\- S p- a - ß m- S v Un- . ssh.F-kv.]n ssh B¿ d-Ãw, s\-Sp-a-ßm-Sv kn. sF B ¿ hnP- b ≥, h- e n- b - a - e F- k v . sF Un D- Z - b - I p- a m¿, F. F- k v . sF am-cm-b A-–p¬ P-∫m¿, ]p- c p- t jm- Ø - a ≥, a- W n- I - W v T≥, {io-Ip-am¿, kn.]n.H c-RvPn-Xv t_m-kv F-∂n-h-c-S-ßn-b kw-Lw A-t\z-j-Ww Du¿-PnX- a m- ° n- b n- ´ p- ≠ v . {]- X n- I - s f tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n.

IÀWm-S-I-bn-se -]n-Sn-In-«m-¸p-Ån-Ifmb a-e-bm-fnIÄ sh-Å-d-S-bn ]n-Sn-bn sh-≈-d-S: I¿-Wm-S-Im t]m-enkv ]n-Sn-In-´m-∏p-≈n-I-fm-bn {]Jym-]n-®n-cp-∂ c-≠w-K tam-„m°ƒ sh-≈-d-S-bn¬ ]n-Sn-bn¬. B-ep-h kz-tZ-in P-b-Ip-am¿, Xr-iq-¿ kz-tZ-in P-b≥ F-∂n-hsc-bm-Wv tI-c-fm t]m-en-kn-s‚ k-lm-b-Øm¬ I¿-Wm-S-I-bn ¬ \n-s∂-Øn-b {]-tXy-I At\z-j-W-kw-Lw I-Ã-Un-bnse-Sp-Ø-Xv. ]n-Sn-bn-em-b-h¿ I¿-Wm-S-I-

]mT-]p-kv-X-I hn-X-c-Ww A-«n-a-dn-¡p-s¶¶v In-fn-am-\q¿: k¿-°m¿ F-bnU-Uv hn-Zym-e-b-ß-fn-se Ip-´nIƒ-°p-≈ ku-P-\y bq-\nt^m-apw ]mT]p-kv-X-I-ß-fp-sS hn-X-c-W-hpw A-´n-a-dn-°p-∂Xm-bn sI.]n.F-kv.Sn.bp Btcm-]n-®p. bq-\n-t^mw hn-X-c-WØn-\m-bn kv-Iq-fp-I-ƒ° Xp-I \¬-In-sb-¶n-epw C-Xn-\m-bp≈ \-S-]-Sn-Iƒ C-t∏m-gpw ]q¿Øn-bm-°n-bn-´n-s√-∂v sI. ]n. F-kv.Sn.bp In-fn-am-\q¿ D-]-Pn√m I-Ωn-‰n B-tcm-]n-®p.

bn¬ ÿn-c-Xm-a-k-am-°n-b-h-cmWv. I¿-Wm-S-I-bn-se hn-hn-[ tÃ-j-\p-I-fn-em-bn tam-j-Ww ]n-Sn-®p-]-dn-b-S-°w \n-c-h-[n tIkp-I-fn-se {]-Xn-I-fm-Wv C-h¿. I-gn-™ Z-n-h-kw ]p-e¿-s® tImhn-√q¿ ap-Øp-°p-gn t£-{X-Øn\v k-ao-]-sØ H-cp ho-´n¬ \n∂p-am-Wv C-h-sc I-Ã-Un-bn-seSp-Ø-Xv. t]m-en-kv Xn-c-®n¬ Du¿-Pn-X-am-°n-b-tXm-sS I¿Wm-S-I-bn¬-\n-∂v ap-ßn-b {]-

Xn-Iƒ sh-≈-d-S-bn¬ H-fn-®pXm-a-kn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kw-Lw D-]-tbm-Kn-®n-cp-∂ sam-ss_¬-t^m-Wn-s‚ S-h¿-]cn-[n ssk-_¿-sk-√n-s‚ klm-b-tØm-sS a-\-kn-em-°n-b tI-c-fm t]m-en-kv \-S-Øn-b \-o°-am-Wv {]-Xn-I-sf h-e-bn-em°nb-Xv. C-h-sc ]n-Sn-Iq-Sm≥ klm-bn-°p-∂-h¿-°v I¿-Wm-SIm t]m-en-kv ]-Øv-e-£w C\mw {]-Jym-]n-®n-cp-∂p.

]-W-an-S-]m-Sv Øm]-\w ]q-«n; \n-c-h-[n-t]À-¡v ]-Ww \-ã-ambn sh-™m-da - qSv: kz-Im-cy-]W - a - nS-]m-Sv ÿm]\w ]q-´n Po-h-\°m¿ ÿ-ew hn-´p. sh-ºm-bw PMvj - \ - n¬ {]-h¿-Øn-®n-cp-∂ thWm-Sv Nn-´n-^-≠m-Wv ]q-´n-bXv. sh-ºm-bØpw k-ao-]-{]-tZ-iß-fn-ep-am-bn \n-ch[n t]sc Cu ÿm-]-\-Øn-s‚ G-P‚-pam¿ Nn-´n-bn¬ tN¿-Øn-cp ∂p. {]m-tZin-I X-e-Øn¬ GP‚p-am-sc \n-b-an-®v I-S-I-fn¬ \n∂pw ho-Sp-I-fn¬ \n∂pw F

√m Zn-hk - hpw ]-Ww kzo-Ic - n-®v H-cp-amk-sØ Nn-´n Xp-I-bn¬ hc-hv h-bv-°p-I-bm-Wv sN-bv-Xncp-∂Xv. km-[m-cW - ° - m-cm-Wv Nn´n-bn¬ tN¿-∂h - c - n¬ G-sd-bpw. I-gn™ 17\v ]-Ww \¬-Ipsa-∂-dn-bn-®n-cp-∂-h-cn¬ Nn-e¿ Nn-´n ^-≠n-se-Øn-b-t∏m-ƒ ÿm]-\w ]q-´n-b-\n-e-bn-em-bncp∂p. C-S-]m-Sp-Im-cp-sS ]-cm-Xnbn¬ sh-™m-d-aq-Sv t]m-en-kv tI-sk-SpØp.

hn-X-c-W-Øn-\m-bn hm-ßnb Xp- W n k- © n- I ƒ \- K - c - k `m B-tcm-Ky hn-`m-Kw ÿn-cw k-an-Xn sN-b¿-am-s‚ Hu-tZymKn- I ap- d n- b n¬ sI- ´ n- ° n- S - ° pI- b m- W v . F- √ m ho- S p- I - f n- e pw c- ≠ v Xp- W n- k - © n- I ƒ- h o- X w F- Ø n- ° m- \ m- b n- c p- ∂ p Xo- c pam-\w. F-∂m ¬ Nn-e hm¿-UpI-fn¬ am-{X-ta k-©n-I-fp-sS hn-X-c-Ww \-S-∂p-≈q. Iu¨kn-e¿-am¿ Xm ¬-∏-cyw Im-Wn°m-Ø- hm¿-Up-I-fn¬ hn-X-cWw \- S - ∂ n- √ . A- t X- k - a - b w Ir- X y- k - a - b - Ø v k- © n- I ƒ \¬-Im-sX D-tZym-K-ÿ-cm-Wv ]- ≤ - X n A- ´ n- a - d n- ® - s X- ∂ v Iu

¨- k n- e ¿- a m¿ B- t cm- ] n- ° p∂p. \-K-c-k-`m sk-{I-´-dn-bp-sS ta¬- t \m- ´ - Ø n¬ k- © n- I ƒ kq- £ n- t °- ≠ - X n- \ v ]- I - c w ÿn- c w k- a n- X n sN- b ¿- a m- s ‚ ap-dn-bn¬ Iq-´n-bn-´n-cn-°p-∂-Xns\-Xn-tc-bpw H-cp-hn-`m-Kw cw-KsX-Øn-bn-´p-≠v.

hmÀ-jn-Im-tLm-jw In- f n- a m- \ q¿: Ip- g n- h n- f dkn- U ≥- k v A- t km- k n- t b- j s‚ hm¿- j n- I m- t Lm- j w 31\v ssh- I o- ´ v In- f n- a m- \ q¿ Su¨ bp.]n kv - I q- f n¬ \- S - ° pw. A- U z. _n k- X y≥ Fw.F

\oscm-gp-°v \ne-®v sh-≈-s°-´m-bn amdn-b B-f-am-\q¿ ]m-S-tiJcw

\o-scm-gp-¡v \n-e-¨-p; B-f-am-\qÀ G-em-bn sh-Åw-I-bdn

sh-™m-d-aq-Sv: \o-scm-gp-°v \n-e-®-tXmsS ]m-S-ti-J-c-Øn¬ sh-≈wsI-´n \n∂vv Ir-jn A-km-[y-am-hp∂p. am-Wn-°¬ ]©m-b-Øn-se G-‰hpw hen-b ]m-S-ti-J-c-ß-fn-sem∂m-b Bf-am-\q¿ G-em-bm-Wv sh-≈-s°-´m-bn am-dn-bXv. G-em-bp-sS \Sp-hn-ep-≠m-bn-cp-∂ {Sm-Œ¿tdm-Un-\v H-cp h-i-Øp-≈- h-b-ep-Ifpw \o¿-Ø-S-ßfpw kz-Im-cy-hy-‡nIƒ hym-]-Iam-b a-Æn-´p \n-I-Øn-b-Xm-Wv {]-iv-\-Øn-\v ImcWw. a-g-bn¬ th-fm-hq¿ tXm-´n-eq-sS C-c-s®-Øp-∂ sh-≈w Gem-bn¬ sI-´n-\n¬-°pw. C-Xp-aqew s\¬-°r-jn A-km-[y-ambn-cn-°p-I-bmWv. Iq-Sm-sX sI.F-kv.Sn.]n tdm-Up-]-Wn-bp-sS `m-K-am-bn ssX-bv-°m-Sv t]mØ≥-tIm-Sv tdm-Un-s‚ hf-hv H-gnhm-°m≥ ]-gb tdm-Uv D-]-tbm-Kn-®v G-em-bp-sS H-cp-h-i-ØpIq-Sn ]pXnb tdmUpw \n¿-an®p. C-tXm-sS `q-an hn-e {I-am-XoX-am-bn D-b¿∂p. A-h-k-cw ap-X se-SpØv dn-b¬-F-kv-t‰-‰v am^nb C-hnsS h≥-tXm-Xn¬ `q-an hm-ßn-Iq-´p-I-bm-Wv.

Pq\n-bÀ {^âv-kv kwK-aw

C-∂-se ]p-e¿-s® kw-ÿm-\ ]m-X-bn¬ In-fn-am-\q¿ F-kv.F≥. Xn-tb-‰-dn-\p ap-∂n-¬ tIm-´-bw kw-{I-m-¥n kz-tZ-in-\n jm¿-te-‰v tXm-a-kv a-cn-°m-\n-S-bm-b A-]-I-S-Øn¬ X-I¿-∂ Im¿

hm-l-\m-]-ISw; B-dp-t]À-¡v ]-cn-¡v sh-™m-d-aqSv: hy-Xy-kvX ÿe-ß-fn-ep≠m-b hm-l-\m-]-I-Sß-fn¬ B-dpt]¿-°v ]-cn-°v. Ign-™-Znh-kw ssh-Io-´v B-dn-\v tdm-Up-ap-dn-®v I-S-°-sh ss_°n-Sn-®v sh-™m-d-aq-S-v t]m-enkv kv-t‰-j-\n-se ssd-‰¿ cm-[mIr-jv-W(46)\p ]-cn-t°‰p. t]m-en-kv kv-t‰j-\p ap-∂nem-bn-cp-∂p A-]I - Sw. cm{Xn F´n-\v \n-e-ta¬ h-®v Im-dn-Sn-®v

hÀ-¡-e \Kck`bp-sS A-ar-Xw-K-a-b ]-²-Xn ]m-fn h¿- ° - e : \- K - c w πm- Ã n- I v ap‡- a m- ° m≥ h¿- ° - e ap≥- k n∏m-en-‰n B-hn-jv-°-cn-® A-arXw-K-a-b ]-≤-Xn ]m-fn. \-K-ck- ` m ]- c n- [ n- b n- s e hym- ] m- c ÿm- ] - \ - ß - f n- e pw ho- S p- I - f nepw πm- Ã n- I v Iym- c n _m- K pIƒ- ° v ]- I - c w Xp- W n- k - © nIƒ hn-X-c-Ww sN-øm-\m-bn-cp∂p ]-≤-Xn. 25 e-£w sN-e-hn´v C-Xn-\m-bp-≈ _m-Kp-Iƒ Xøm-dm-°p-I-bpw {]-N-c-W-]-cn]m-Sn-Iƒ- \-S-Øp-I-bpw sN-bvXn- c p- ∂ p. F- ∂ m¬ \- K - c - k - ` bp- s S A- \ m- ÿ - a q- e w ]- ≤ - X n hn- P - b - Ø n- s e- Ø n- ° m- \ m- b n√.

Npcp¡¯nÂ

¬.F D- Z v - L m- S - \ w sN- ø pw. Ip- S pw- _ U- b - d - Œ - d n- b psS {]- I m- i - \ w, hn- Z ym- ` ym- k A- h m- ¿ - U v Zm- \ w, ap- X n¿- ∂ ]u- c - ∑ m- s c B- Z - c n- ° ¬, ]Tt\m- ] - I - c - W hn- X - c - W w \- S °pw.

Im¬-\-S bm-{Xn-I\m-b \n-eta¬ ap-´m-t°m-Ww A-iz-Xn `-h\n¬ _m-_p (37)hn\v ]-cnt°‰p. cm-{Xn 10\v sh-™m-da - q-Sv t]m-en-kv kv-t‰-j-\p-ap-∂n¬ ss_-°p-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®v c-≠pt]¿-°v ]-cn-t°‰p. Xn-cp-h-\-¥]p-cw F B¿ Iym-w]n-se t]m-enkp-Im-c≥ ]p-Ø≥-tXm-∏v hn-Pb - `-h\ - n¬ A-Pn tPm-k^ - v (41), htø-‰v kz-tZ-in A-Pb - ≥ (42) F-

`-£y-hn-j-_m-[; aq-¶p-t]À B-ip-]-{Xn-bn sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: `-£y-hnj-sb Xp-S¿-∂v H-cp Ip-Spw-_Øn-se aq-∂p-t]-sc sa-Un-° ¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. sN-dp-hn-°¬ kztZ-in cm-P-Ω (70), _m-_p (44), c-Pn-\n (40) F-∂n-h-sc-bm-Wv `£y-hn-j-_m-[-tb-‰-Xn-s\ XpS¿-∂v B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®Xv. I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn ho´n¬ \n-∂pw I-gn-® `-£-WØn¬ \n-∂p-am-Wv hn-j-_m-[bp-≠m-b-Xv.

∂n-h¿ - °m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. C∂-se D-®b - v°v 1.20\v hm-a\-]pc-Øv h-®v ss_-°n-Sn-®v Im¬-\-S bm-{Xn-Ibm-b hm-a-\]p-cw A¬-k¬-\m a≥-kn-en¬ d-lo-e (55)bv°pw B-‰n-߬ h©n-bq¿ hn F-kv a-μn-cØ - n¬ A\q-]n (21)\ ss_-°n¬ \n-∂pw ho-Wv ]-cn-t°‰p. Ch-sc {io tKm-Ip-ew sa-Un-°¬ tIm f-Pv B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p.

]q-¥p-d: Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv ]q¥p-d k¿-°nƒ kwK-aw _oam]-≈n ]-tØ-°¿ _n.Fw.sP {Ku-≠n¬ \-S∂p. kwK-aw t]m-]p-e¿ {^≠v Hm-^v C-¥y ]q¥p-d Un-hn-j≥ {]-knU‚ v j-^o-°v D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ]-cp-Øn-°pgn, _o-am-]≈n, ]pØ≥]-≈n F-∂o ta-J-e-I-fn¬ \n-∂m-bn 250 Hm-fw Ip-´n-Iƒ ]-s¶-SpØp. kw-K-a-Øn¬ Ip-´n-I-fp-sS I-em-Imbn-I a¬-k-c-߃ \S∂p. hn-P-bn-Iƒ-°p-≈ k-Ωm-\-߃ Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv ]q¥p-d k¿-°nƒ tIm-Un-t\-‰¿ A-k¿ tIm-h-fhpw t]m-]pe¿{^≠v Hm-^v C-¥y hnhn-[ G-cn-bm `m-c-hm-ln-Ifm-b apØ-en-_v au-e-hn, kp¬^n, A-^v-k¬ au-ehn, \-bm-kv F∂n-h-cpw hn-Xc-Ww sN-bvXp. k-Po-hv ]q¥p-d kw-_-‘n®p.

s{I-bn-³ I-S-bn C-Sn-¨p-I-b-dn

hn-gn-™w: \n-b{- ¥-Ww-hn´ s{I-bn-≥ I-Sb - n-te-°v C-Sn-®p I-bdn. s{I-bn-≥h - c - p-∂X - v I-≠v I-Sb - p-Sa - b - pw Po-h\ - ° - m-c\ - pw Hm-Snam-dn-bX - n-\m-¬ A-]I-Sw H-gn-hm-bn. C-∂s - e cm-hn-se 11.30\v hngn-™w PMvj - \ - n-em-Wv kw-`h - w. Xo-c-tZ-i -t]m-enkv kv-t‰-j-s‚ ]-t{Sm-fnMv t_m-´v I-S-enen-d-°p-∂-Xn-\m-bn hn-fn-®p-h-cp-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p s{I-bn-≥. hn-gn-™w PMv-j-\n-se-Øn-b-t∏m-ƒ \n-b-{¥-Ww \-„-s∏-´v kao-]-sØ I-S-bn-te-°v C-Sn-®p-I-b-dp-I-bm-bn-cp∂p. D-®-°-S-bnse e-fn-Xm km-an-¬ D-S-a-bp-sS-Xm-Wv s{I-bn-≥. hn-gn-™w t]m-ensk-Øn s{I-bv≥ am‰n.

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2014-05-27  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2014-05-27

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2014-05-27  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2014-05-27