Page 1

2

\Kcw/\m«n³]pdw

thiruvananthapuram/TVm

_nh-tdP-kv Hu-«v-se-än \n¶v a-Zyw tam-ãn¨p

hntij§Ä DÂk-hw XpS-§n Xn-cp-h-\-¥-]pcw: ]m-´p-hn-fmIw tbm-Koiz-c B-Zn-]-cmi‡n t£-{X-Øn¬ ss]-¶p-\n D{Xw D¬k-hw C∂-se XpSßn.\msf cm-hn-se s]m¶me

K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-Wn-bm-]pcw-˛-Nn-d-bn≥-Io-gv tdm-Un-s‚ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-°p-∂-Xn\m¬ C-Xp-h-gn-bp-f-f hm-l-\-KXm-K-Xw G-{]n¬ 16ap-X¬ sabv F-´ph-sc \n-tcm-[n-®-Xm-bn F-Iv-kn. F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn®p. I-Wn-bm-]p-c-Øv \n-∂v Nn-dbn≥-Io-gn-te-bv-°v t]m-tI-≠ hm-l-\-߃ \m-j-W¬ sslth aw-K-e-]p-cw-˛-ap-cp-°pw-]p-g h-gn Xn-cn-™v t]m-I-Ww.

djy≥ Iƒ-®-d¬ sk-‚¿ tIm _m-¶v S-h¿ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® kmw-kv-Imcn-I ]-cn-]m-Sn- K-h¿-W¿ jo-em Zo-£n-Xv D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

thm-«À-am-sc kzm-[o-\n-¡m³ ssI-¸-¯n Nn-Ów ]-Xn-¨ a-Zy-¡p-¸n \Â-In-: hn-P-b-Ip-amÀ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-fi-eØn-se a-Zy-]m-\n-I-fm-b thm´¿-am-sc kzm-[o-\n-°m-\m-bn ssI-∏-Øn Nn-”w ]-Xn-® a-Zy°-∏n hn-X-c-Ww sN-bv-sX-∂v ap≥-a-{¥n Fw hn-P-b-Ip-am¿. -aZyIp-∏n-bn¬ ssI-∏-Øn Nn-”hpw tUm. i-in X-cq-cn-s\ hn-Pbn-∏n-°p-I F-∂ A-`y¿-Y-\bpw {]n‚p sN-bv-Xm-Wv \¬-Inb-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏v Zn-h-kw ssh-Io´mWv hn-tZ-i-a-Zyw hnX-c-Ww hym-]-I-am-b-Xv. I-g°q-´w a-fi-e-Øn-se 30-mw \º¿ _q-Øn-\p k-ao-]-sØ B-

sfm-gn-™ ho-Sp tI-{μo-I-cn-®mWv a-Zy-hn-X-c-Ww s]m-Sn-s]mSn-®-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏p Zn-\Øn¬ a-Zy-im-e-Iƒ A-S-hm-bXn-\m¬ I¿-Wm-S-I-bn¬ \n∂m-Wv A-\-[n-Ir-X-am-bn \qdp-I-W-°n-\v sI-bv-kv a-Zy-saØn-®-Xv. C-h-bp-sS hn-X-c-Ww ]-c-ky-am-b-tXm-sS X-S-bm-s\Øn-b F¬.Un-.F-^v {]-h¿Ø-I-sc-bpw \m-´p-Im-sc-bpw aZy-hn-X-c-W tI-{μ-߃-°p kao-]w tIm¨-{K-kp-Im¿ X-S™p. I-g-°q-´-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ X-s∂ H-gn-™

hmÀ-jnIm-tLm-jw

thm-«n-Mv sa-jo-\p-IÄ I-\-¯ kp-c-£-bnÂ

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: e-b¨-kv ¢_v-kv C‚¿-\m-j-\¬ Un-kv-{SnŒv 318 F-bp-sS h-\n-Xm-hn-`mKam-b e-bW-kv t_m¿-Un-s‚ hm¿-jn-Im-tLm-jw e-b¨-kv`h≥, e-^v-‰\‚ v F am-[-h≥ l-m-fn¬ \-S-∂p. e-bW-kv t_m¿-Uv {]-knU‚ v e-b¨ civ-an \m-b¿ D-Zv-LmS-\w sNbvXp. H-cp h-\n-Xm _-kv ss{Uh-sdbpw h-\n-Xm {Sm-^n-Iv hm¿U-s\bpw h-\n-Xm t]m-kv-‰v hpa-Wn-s\bpw B-Z-cn®p. c-≠v Im≥-k¿ tcm-Kn-Iƒ-°v [-\-klm-bhpw \¬In. hnhn-[ I-em]-cn-]m-Sn-I-fpw \-S∂p.

Xn-cp-h\ - ¥ - ] - pcw: tem-Ik v- `- m Xn-cs - ™-Sp-∏n-¬ D-]t- bm-Kn-® Ce-Itv- {Sm-Wn-Iv thm-´n-Ms v- a-jo-\pIƒ Pn-√b - n-se G-It- hm-s´-Ƭ tI-{μ-am-b \m-em-©n-d am¿-Ch - m\n-tbm-kv tIm-fP - v Im-w]-kn¬ FØn-®p. I-\Ø kp-c£ - b - n¬ ko¬ sN-bX v- p kq-£n-® Im-w]-kn-se B-dv tI-{μ-ßf - n-se kvt- {Sm-Md v- qap-If - n-em-bm-Wv 14 a-fie - ß - f - nte-bpw thm-´n-Mv sa-jo-\p-Iƒ kq-£n-®n-cn-°p-∂X - v. tI-{μ-tk-

\n-c-h-[n a-Zy-Ip-∏n-Iƒ ]-dºn¬ s]m-´n-s®-dn-™n-cp-∂p. tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ iin X-cq-cn-\p-th-≠n {]-Nm-c-W cw-K-Øv k-Po-h-am-bn-cp-∂n-√. C-sX Xp-S¿-∂m-Wv ]m¿-e-nsa‚ v a-fi-e-Øn-ep-S-\o-fw aZyw H-gp-°m≥ bp.Un-.F-^v t\Xr-Xzw Xo-cp-am-\n-®-Xv. a-Zy-]m∑m-sc Nn-”w Hm¿-an-∏n-°m-\mWv Ip-∏n-bp-sS ap≥-`m-K-Øv hen-b ssI-∏-Øn Nn-”-hpw ]n-dIn-em-bn i-in X-cq-cn-s\ hn-Pbn-∏n-°q-I F-∂ A-`y¿-Y-\bpw {]n‚p sN-bv-X-sX-∂pw At±-lw Iq-´n-t®¿-Øp.

\-bp-tS-XS- ° - a - p-ff - i-‡a - m-b kp-c£ C-hn-sS H-cp-°n-bn-´p-≠.v tI-{μ-hpw ]-cn-kc - h - pw k-Zm-ka - b-hpw Iym-ad - b - p-sS \n-co-£W - Øn-em-Wv. Pn-√b - n-se X-nc-s™Sp-∏v s]m-Xp-\n-co-£I - Du¿-Ωn ƒ an-{i, Pn-√m-Ie - I - S-v ¿ _n-Pp {]-`mI¿, k-_v I-eIvS- ¿ tUm. F-kv Im¿-Øn-tI-b≥ F-∂n-hc - p-sS ta¬-t\m-´Ø - n-em-Wv kvt- {Sm-Mv dqap-Iƒ ap-{Z-h® - X - .v thm-s´-Ƭ Zn\-am-b sa-bv 16\m-Wv sa-jo-\pIƒ C-\n ]p-ds - Ø-Sp-°p-∂X - .v

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: t]m-en-kpIm-cp-sS {i-≤ Xn-cs - ™-Sp-∏v {Iao-Ic - W - Ø - n¬ Xn-cn-™t- ∏mƒ I-≈≥-am¿ _n-h-td-P-kv Hu-´vse-‰v Ip-Øn-Øp-d-∂v a-Zyw tam„n-®p. A-´-°p-f-ß-c ss_-∏mkn-ep-≈ _n-h-td-P-kv tIm¿-]td-j≥ Hu-´v-se-‰n¬ \n-∂m-Wv a-Zy-°p-∏n-Iƒ tam-„n-®-Xv. ]n-≥-h-i-sØ hm-Xn¬ IpØn-s∏m-fn-®v A-I-Øp-I-b-dn-b tam-„m-°ƒ hn-e-Iq-Sn-b C-\w a-Zy-am-Wv I-h¿-∂-Xv. ]-W-a-Sßn-b ta-i Xp-d-°m≥ {i-an-s®¶n-epw ]-cm-P-b-s∏-´p. tam-j-WØn-\p ti-jw Hu-´v-se-‰n-\p AI-Øn-cp-∂p-X-s∂ a-Zy-]n-® tij-am-Wv tam-„m-°ƒ Xn-cn-®pt]m-b-Xv. F-{X-tØm-fw a-Zyw \-

ss]-¶p-\n a-tlm¬-k-h-tØm-S-\p-_-‘n-®v ]-fl\m-` kzm-an t£-{X-Øn-\p ap-∂n¬ A-º-e-∏p-g-bn¬ \n-∂p≈ kw-Lw A-h-X-cn-∏n-® th-e-Ifn

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sI.Pn. Fw. H-F-bn-se c-≠v sa-w-_¿am¿-s°-Xn-tc-bp-≈ Ip-‰m-tcm]-W sa-tΩm-bn¬ sI.Pn. Fw. H.F i-‡-am-bn {]-Xn-tj-[n°p-∂p. Un.Fw.H tIm¨-^-d≥kn¬ tUm-Œ¿-am¿ I-dp-Ø _mUv-Pv [-cn-®v hm-bv aq-Sn-s°-´n {]Xn-tj-[n-®p. Xp-S¿-∂v \-S-∂ {]Xn-tj-[-tbm-Kw Xn-cp-h-\-¥]p-cw Pn-√m {]-kn-U-‚ v tUm. F¬ Sn k-\¬-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. sI.Pn. Fw. H.F ap≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. {]-ao-fm-tZ-hn, Xn-cp-h-\¥-]p-cw Pn-√m sk-{I-´-dn tUm. Pn F-kv hn-P-b-Ir-jv-W≥ kwkm-cn-®p.

h-N-\{]-tLmj-Ww Xn-cp-h\ - ¥ - ] - pcw: d-h. tUm. kmw I-at- e-iz-cw h-N\ - {]-tLmj-Ww \-SØ - p∂p. {^-≠k -v v an-j\-dn {]b¿ _m≥-kn-s‚ hm¿jn-I I¨h≥-jt- \m-S\ - p-_‘ - n-®v A-Sp-Øam-kw c≠v, aq∂v, \m-ev Xn-øX - n-Ifn¬ A-ac - hn-f kn.Fkv.sF tZhm-eb - Ø - n-em-Wv tbm-Kß - ƒ.

Im´m¬ {io `{ZImfn tZhot£{XØn¬ \S∂ Xq° t\¿®

Nn-InÂ-k \Â-Ip¶-Xv ]m-cm-sa-Un-¡Â Ìm^v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: cm-Pym-¥-c hn-am-\-Øm-h-f-Øn-se ]p-Xn-b sS¿-an-\-en¬ bm-{X-°m¿-°v Bh-iy-am-b hn-Z-Kv-[ tUm-Iv-S-dpsS tk-h-\w e-`n-°p-∂n-s√-∂v ]-cm-Xn. hn-Z-Kv-[ tUm-Iv-S¿ th-W-sa∂-Xm-Wv \n-b-a-sa-¶n-epw C-hnSp-sØ sa-Un-°¬ C≥-kv-s]£≥ dq-an¬ ]m-cm sa-Un-°¬ Ãm-^v am-{X-am-Wp-≈-Xv. C-hcn¬ \n-∂pw bm-{X-°m¿-°v ]-et∏m-gpw th-≠-{X Nn-In¬-k e`n-°m-dn-s√-∂m-Wv ]-cm-Xn. C-

h¿ tcm-K-Øn-s‚ Ku-c-hw a-\ n-em-°m-sX {]m-Y-an-I NnIn¬-k-bv-°p-≈ a-cp-∂p-Iƒ \¬-In tcm-Kn-I-sf A-b-°p-∂Xm-bm-Wv B-tcm-]-Ww. \n-ehn¬ hn-am-\-Øm-h-f-Øn-se tUm-Œ¿ ]-g-b B-`y-¥-c sS¿-an\-en-em-Wv Uyq-´n-bn-ep-≈-Xv. ]p-Xn-b sS¿-an-\-en¬ F-Øp-∂ bm-{X-°m¿-°v Cu tUm-Œ¿-amcp-sS tk-h-\w e-`n-°m-dn-√. Zn-htk-\ \q-dp-I-W-°n-\p bm-{X°m-sc-Øp-∂ A-¥m-cm-{„ sS¿an-\-en-em-Wv tUm-Œ-dp-sS tk-h-

A-{I-aw \-S-¯n-b {]-Xn-I-sf D-S³ A-d-Ìv- sN-¿-Ww: sI ap-c-fo-[-c³ h-´n-bq¿-°m-hv: sIm-Sp-ßm-\q¿ hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ jo-\b - p-sS `¿-Øm-hpw tIm¨-{K-kv A-\p-`mhn-bp-am-b jm-Pn (40)s\ a¿-±n-®h-sc DS≥ A-dà - p-sN-øW - s - a-∂v sI ap-cf - o-[c - ≥ Fw.F¬.F Bh-iy-s∏-´p. tIm¨-{K-kv h-´n-bq¿-°m-hv afi-ew I-Ωn-‰n kw-LS- n-∏n-® l¿Øm-en-s\-Øp-S¿-∂v \-S∂ - {]-Xntj-[ k-tΩ-f\ - w D-ZL -v m-S\ - w sNøp-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. A-{Iaw H-∂n-\pw ]-cn-lm-ca - √ - . Xn-cs™-Sp-∏n-s\ B-Z¿-i] - c - a - m-bn t\-cn-Sp-Ib - m-Wv th-≠X - .v a-kn¬]-h¿ sIm-≠v F-√mw t\-Sm-sa∂p hn-Nm-cn-°p-∂X - v i-cn-bs - √

∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿Øp. sIm-Sp-ßm-\q-cn¬-\n-∂v ssh-Io´v 6.30\v Xp-Sß - n-b {]-IS- \ - t- Øm-sSbm-Wv {]-Xn-tj-[k - t- Ω-f\ - w Bcw-`n-®X - .v {]-IS- \ - w h-´n-bq¿-°m-hv P-Mj -v \ - n¬ k-am-]n-®p. a-fie - w {]-kn-U‚ v sh-s≈°-Sh - v th-Wp-Ip-am¿ A-[y-£X - h-ln-®p. F.sF.kn.kn Aw-Kw Im-h√ - q¿ a-[p, Un kp-Z¿-i\ - ≥, Fw _n km-Pp, cm-P≥ Ip-cp-°ƒ, im-kvX - a - w-Ke - w tam-l\ - ≥, taml-\≥ X-ºn, Fw B¿ a-t\m-Pv, A-\n¬-Ip-am¿, a-Æm-Ωq-e cmP≥, Nm-e kp-tc-{μ≥ Xp-Sß - n-b¿ {]-Xn-tj-[k - t- Ω-f\ - Ø - n¬ kwkm-cn-®p.

Xn-cp-h\ - ¥ - ] - pcw: {io-\K - ¿ d-kn-U‚ vk - v A-tkm-kn-tb-j≥ ]-cn[n-bn¬ s{U-bvt- \-Pv kw-hn-[m-\w G¿-s∏-Sp-ØW - s - a-∂v A-tkm-kntb-j≥ tbm-Kw B-hi - y-s∏´p. {]-knU‚ v tUm. ]n {io-tZ-hn-bp-sS A-[y-£X - b - n¬ tN¿∂ tbm-Kw {io-hc - m-lw hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ F-kv hn-Pb - I - p-am¿ D-ZvL - mS-\w sN-bvXp. ssh-kv {]-knU‚ v Pn kptc-jv Ip-am¿, P-\d - ¬ sk-{I´-dn F-kv Ip-am¿, {S-jd - ¿ ]-flmh-Xn A-Ωmƒ kw-km-cn®p. ]pXn-b `m-ch - m-ln-If - m-bn Fw ]n ]n-≈ ({]knU‚ v), Pn kp-tc-jv Ip-am¿ (ssh-kv {]-knU‚ v), F-kv Ip-am¿ (P-\-d¬ sk-{I´-dn), a-lmtZ-h Aø¿ (tPm-bn‚ v sk-{I´-dn), ]flmh-Xn A-Ωmƒ ({S-jd¿) F-∂nh-sc Xn-cs - ™-SpØp.

\w e-`y-a-°m-Ø-Xv. G-Xm-\pw Zn-h-k-߃-°p apºv C-hn-sS-sb-Øn-b bm-{X-°mc≥ lr-Z-bm-Lm-X-sØ-Øp-S¿∂v Nn-In¬-k-In-´m-sX a-cn-®n-cp∂p. F-b¿ C-¥y F-Iv-kv-{]-kns‚ Izm-fn-‰n I¨-t{Smƒ am-t\P¿ tPm¿-Pv Ip-cy≥ B-Wv a-cn®-Xv. cm-hn-se-sb-Øn-b C-bmƒ tZ-lm-kzm-ÿyw D-≠m-b-Xn-s\Øp-S¿-∂v sa-Un-°¬ C≥-kvs]-Iv-j≥ dq-an-se-Øn Nn-In¬k tX-Sn. C-hn-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ ]m-cm sa-Un-°¬ Ãm-^v Kym-

kn-\p-≈ Kp-fn-I \¬-In ]-d™-b-bv-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Chn-sS \n-∂pw t]m-b-ti-jw h-gna-t[y Ip-g-™p-ho-W C-bm-sf B- i p- ] - { Xn- b n- s e- Ø n- s ®- ¶ nepw a-cn-®n-cp-∂p. hn-am-\-Øm-h-f-Øn-se tUmIv-S-dp-sS A-`m-hw ap≥-]pw hn-hmZ-am-bn-cp-∂p. F-∂m¬ B-`y-¥c sS¿-an-\-en¬ tUm-Iv-S¿ D-s≠∂pw A-Sn-b-¥-c km-l-N-cyØn¬ d¨-th ap-dn-®p-I-S-∂p tcm-Kn-sb A-tßm-´v F-Øn-°psa-∂p-am-Wv F-b¿-t]m ¿-´v A-

[n-Ir-X-cp-sS hm-Zw. A-Sn-b-¥n-c L-´-ß-fn¬ tcm-Kn-sb sIm-≠pt]m-Im≥ Bw-_p-e≥-kpw k÷-am-°n-bn-´p-s≠-∂pw bm-{X°m-cp-sS kp-c£ - n-XX - zw kw-_‘n-®p _-‘-s∏-´ F-b¿-sse\p-Iƒ-°pw Np-a-X-e-bp-s≠∂pw A-[n-Ir-X¿ ]-db - p-∂p. A-tX-k-a-bw, tUm-Iv-S¿-amcp-sS tk-h-\w e-`y-am-°m≥ \K-c-Øn-se H-cp- kz-Im-cy B-ip]-{Xn-bp-am-bn I-cm¿ H-∏n-Sp-∂Xn-\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏n-em-Wv hnam-\-Øm-h-f A-[n-Ir-X¿.

]p-jv-]mÀ-¨-\-bp-am-bn am-Xm-hn-sâ Ip-gn-am-S-¯n sIm-Sn-¡p-¶n kp-tc-jv sh-™m-da - qSv: Xn-ct- °dn-b Xnc-s™-Sp-∏v {]-h¿-Ø-\-ßfpw thm-s´-Sp∏pw I-gn-™X - n-s‚ Bizm-k-Øn¬ am-Xm-hn-s‚ Bflm-hn-\v th-≠n-bp-≈ {]m¿-Y\ - bp-am-bn sIm-Sn-°p-∂n¬ kptcjv. am-th-en-°-c \n-tbm-P-I afi-ew ÿm-\m¿-Ynbpw tI-{μ sXm-gn¬ h-Ip-∏v k-l-a-{¥nbpam-b sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tcjv C∂-se am-Xm-hv X-¶Ω - b - p-sS H∂mw N-ca - h - m¿-jn-IØ - n-s‚ `mK-am-bn sh-ºm-bw ]-©m-bØ - nse sIm-Sn-°p-∂n-ep-≈ X-dh - m-´nse-Øn k-tlm-Zc - ß - ƒ°pw ASp-Ø _-‘p-°p-sam-∏w am-Xmhn-s‚ B-fl-im-¥n-°m-bp-≈ {]m¿-Y\ - b - n¬ ap-gp-In-bXv. cm-hnse Xn-cph√w t£-{X-Øn¬ ]qPm N-S-ßp-Iƒ, Xp-S¿-∂v Ip-Spw_-ho-´n-se h-f∏ - n¬ am-Xm-hn-s‚ Ip-gn-am-S-Øn¬ ]p-jv-]m¿-®\bpw _-‘p-°ƒ-s°m-∏w- `-£W-hpw. C-Xn-\n-S-bn¬ ho-Wv In´n-b A¬-∏ ka-bw cm-{„o-b Im-cy-ßfpw kw-km-cn®p. am-th-en-°-c \n-tbm-P-I afi-e-Øn¬ Xm≥ hn-P-bn-°psa-∂v B-fl hn-izm-k-w {]-I-Sn-

am-Xm-hn-s‚ Ip-gn-am-S-Øn¬ ]p-jv-]m¿-®-\- \SØp∂ sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv ∏n® sIm-Sn-°p-∂n¬ tI-cf - Ø - n h®p. cm-{Xn-tbm-sS ho ≠pw a- n-te-°v a-Sß - p-sa ∂pw ¬ bp.Un.F-^v \n-e- sa-®s - ∏-Sp- fi-eØ Øp-sa-t∂ {]-Xym-ibpw ]-¶p- sIm-Sn-°p-∂n¬ Iq-´n-t®-¿Øp.

B-än-§- tIm-« X-I-cn-sÃ-¶v FÂ.Un.F-^v; h-«n-bqÀ-¡m-hn lÀ-¯m- kam-[m-\]cw h-\n-Xm Fw.]n-sb-¶v bp.Un.F-^v. Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: h¿-jß - f - m-bp≈ F¬.Un.F-^n-s‚ D-cp-°ptIm-´ X-I¿-°m≥ I-gn-bn-s√-∂ Dd-® {]-Xo-£b - n-em-Wv ÿm-\m¿Yn F k-ºØ - .v A-tX-ka - b - w, ]Xn-‰m-≠p-Iƒ-°v ap-ºv ssI-hn-´pt]m-b a-fie - Ø - n¬- \n-∂v h-\nXm Fw.]n-sb ]m¿-en-sa‚n-te-°v A-b° - m-\m-hp-sa-∂ B-flh - nizm-kØ - n e - m-Wv bp.Un.F-^v Iymw-].v I-gn-™ ]-Øp-h¿-ja - m-bn ]m¿-es - a‚n-epw a-fie - Ø - n-epw anI-® {]-h¿-Ø\ - w Im-gN -v h - b - ° -v p∂ X-\n-°v a-ln-fm tIm¨-{K-kns‚ tZ-io-b D-]m-[y-£ `o-jW - nbm-hn-s√-∂m-Wv F k-ºØ - v Fw.]n- A-Sn-hc- b - n-Sp∂Xv. B-‰n-ßen-se G-gv \n-ba- k - `- m a-fie - ß - -

fn¬ \m-epw \n-eh - n¬ bp.Un.F^m-Wv {]-Xn-\n-[o-Ic- n-°p-∂s - X-¶nepw tem-Ik -v `- m Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ A-Xv _m-[n-°n-s√-∂m-Wv F¬.Un.F-^n-s‚- \n-Ka- \ - w. A-tX-ka- bw, a-fie - Ø - n-se ap-ke v- nw, Z-en-Xv ta-Je - I - f - n¬-\n∂v an-I® - ]n-¥W e-`n-® Fkv.Un.]n.sF ÿm-\m¿-Yn Fw sI a-t\m-PI v- p-am-dn-s‚ km-∂n [yw P-b] - c - m-Pb - ß - ƒ-°v a-ßte¬-∏n-°p-∂p-s≠-∂ B-i¶ - b - nemWv C-cp-ap-∂W - n-If - p-w. a-fie - Øn-se ]n-∂m-°t- a-Je - I - f - n¬-\n∂v e-`n-® \n¿-tem-`am-b ]n¥pW thm-´m-bn am-dp-sa-∂ {]-Xo-£b - nem-Wv ]m¿-´n Iymw]v. h¿-°e - , s\-Sp-aß - m-Sv, A-cp-hn-°c - , Im-´m°-S F-∂o a-fie - ß - s - f-bm-Wv

ip-`-{]-Xo-£-tbm-sS X-cqÀ; A-«n-a-dn{]-Xo-£n-¨v s_\-äv F-{_lmw Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: {Xn-tIm-Wa- ¬ - k-cØ - n-eq-sS {i-t≤-ba - m-b Xn-cph-\¥ - ] - p-cw a-fie - Ø - n ¬ {]-Xo£ ssI-hn-Sm-sX ^-ew {]-Xo-£n®n-cn-°p-Ib - m-Wv C-cp-ap-∂W - n-Ifpw. a-fie - Ø - n ¬ tX-tcm-´w Xp-Scm≥ I-gn-bp-sa-∂ B-flh - n-izm-kØn-em-Wv bp.Un.F-^v ÿm-\m¿Yn tI-{μ-a{- ¥n Iq-Sn-bm-b i-in Xcq¿. F-∂m¬, Hm-tcm a-fie - Ø - nse-bpw thm-´n-Mv \n-e \n-cØ - n A´n-ad- n- \-SØ - n a-fie - w Xn-cn-®p-]nSn-°p-sa-∂ hn-izm-kØ - n-em-Wv F¬.Un.F-^v Iymw-]v. a-fie - Øn-se {]-[m-\ thm-´p-_m- ¶ - m-b \m-Sm¿ thm-´p-Iƒ G-Io-Ic - n°m≥ I-gn-™X - pw \n¿-Wm-bI - am-b \m-b¿ thm-´p-Iƒ hn-`P - n-°s∏-´X - p-am-Wv F¬.Un.F-^v ÿm-\m¿-Yn s_-\‰- v F-{_-lm-ans‚ hn-Pb - k - m-[y-Xb - ° -v v Nn-dI - v apf-∏n-°p-∂X - .v Iq-SmsX, `n-∂n-® eØo ≥ I-tØm-en-° thm-´p-I-

„-s∏-s´-∂v tÃm-°v ]-cn-tim[n-®p h-cn-I-bm-Wv. C-∂-se cmhn-se _n-h-td-P-kv Xp-d-°m-s\Øn-b Po-h-\-°m-cm-Wv tam-jW-hn-h-cw A-dn-bp-∂-Xv. tUm-Kv-kv-Izm-Uv ÿ-e-sØØn ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. t^m¿-´v t]m-en-kv tI-sk-SpØv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p.

hnam-\-¯m-h-f-¯n-se ]pXn-b sSÀ-an-\-en tUm-Î-dp-sS tkh-\w e-`y-a-sÃ-¶v ]-cmXn

A-tkm-kn-tb-j³ `m-c-hm-ln-IÄ

tUm-ÎÀ-amÀ-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn F-Sp-¯-Xn {]-Xn-tj-[n-¨p

12 G-{]n¬ 2014 i\n

fn¬ H-cp ]-¶v e-`n-®X - pw \m-b¿ thm-´p-If - n¬ _n.sP.]n ÿm\m¿-Yn H cm-Pt- Km-]m¬ hn-≈¬ ho-gØ v- n-bX - p-am-Wv F¬. Un.F^v A-\p-Iq-eL - S- I - a - m-bn Im-Wp∂-Xv. F-∂m¬, I-gn-™ Xn-cs™-Sp-∏n¬ Xp-Wb - m-b \m-b¿thm-´p-Iƒ hn-`P - n-°s - ∏-´X - n-\v ]pd-ta kp-\μ - ]p-jI -v d- n-s‚ Zp-cq-la - c-Wh - p-am-bn _-‘s - ∏-´ hn-hm-Zß-fpw i-in X-cq-cn-\v hn-\b - m-bn. H cm-Pt- Km-]m-en-s‚ km-∂n[yw F¬.Un.F-^n-\m-Wv Kp-Ww sN-øp-∂s - X-¶n-epw i-‡a- m-b ASn-sbm-gp-°p-If - p-≠m-bm¬ I-W°p-If - n¬ ]m-fn-®b - p-≠m-hp-tamsb-∂ B-i¶ - - C-cp-ap-∂W - n-Iƒ°p-ap-≠v. A-tXm-sSm-∏w X-߃ eo-Uv {]-Xo-£n-°p-∂ I-g° - q-´w, h-´n-bq¿-°m-hv, Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw sk≥-{S¬, t\-aw F-∂o \m-ev afi-eß - f - n-epw t]m-fn-Mv i-Xa - m\w Ip-d™ X - v bp.Un.F-^n-\v Xncn-®S- n-bm-hpw. \m-en-SØ - pw 68 i-X-

am-\Ø - n¬ Xm-sg-bm-Wv t]m-fn-Mv tc-Js - ∏-Sp-Øn-bX - .v A-tX-ka- b - w, F¬. Un.F-^n-s‚ thm-´p-_m-¶mb \m-Sm¿-thm-´p-Iƒ G-sd-bp-≈ s\-øm-‰n≥-Ic - , ]m-d» - m-e, tIm-hfw F-∂n-hn-Sß - f - n¬ t]m-fn-Mv \ne 70 i-Xa- m-\Ø - n-\v ap-If - n-se-Ønb-Xv bp.Un.F-^n-se Ip-gb - ° v- p∂p-≠v. a-fie - Ø - n¬ Nn-´bm-b {]-Nm-cW - w Im-gN v- h® Fkv.Un.]n.sF ÿm-\m¿-Yn Ip∂n¬ jm-Pl - m-\v e-`n-°p∂ thm´p-If - pw C-cp-ap-∂W - n-Is - f bpw Atem-kc - s - ∏-Sp-Øp-∂p-≠.v {]-Nm-cW - Ø - n-ep-S\ - o-fw a-fie-Øn¬-\n-∂v ]m¿-´n-°v e-`n-® anI-® ]n¥p-W Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ Kp-Ww sN-øp-sa-∂m-Wv I-W° - pIq´¬. \n-ba - k - `- m a-fie - w Xn-cn®p-≈ t]m-fn-Mv i-Xa - m-\w: I-g° - q´w-˛67.59, h-´n-bq¿-°m-h˛-v 65.06, Xncp-h\ - ¥ - ] - p-cw sk≥-{S¬-˛63.04, t\-aw-˛68.10, s\-øm-‰n≥-Ic - ˛- 72.39, ]m-d» - m-e˛- 73.11, tIm-hf - w-˛70.07.

\n-ba- k - `- b - n¬ bp.Un.F-^v {]-Xn\n-[o-Ic - n-°p-∂X - v. hm-a\ - ] - p-cw, B-‰n-߬, Nn-db - n≥-Io-gv F-∂n-hbm-Wv F¬.Un.F-^n-s\m-∏a - p≈-X.v Im-Sn-f° - n-bp-≈ {]-Nm-cW - hpw tZ-io-b t\-Xm-°f - p-sS km∂n-[y-hpw thm-´m-bn am-dp-sa-∂mWv _n-μp-Ir-jW -v b - pw bp.Un.F^pw I-W° - p-Iq-´p-∂X - .v A-tX-ka - b - w, H-cp a-fie - Øn-epw t]m-fn-Mv i-Xa - m-\w 70 seØn-bn-´n-√ F-∂X - v C-cp-ap-∂W - nI-sf-bpw B-i¶ - b - n-em-°p-∂p. t]m-fn-Mv i-Xa - m-\w \n-ba - k - `- m afi-ew Xn-cn-®:v h¿-°e - ˛- 68.31, B‰n-߬-˛69.82, Nn-db - n≥-Io-g˛-v 68.61, s\-Sp-aß - m-Sv˛- 68.51, hm-a\ - ] - p-cw˛69.06, A-cp-hn-°c - ˛- 69.25, Im-´m°-S˛- 67.75.

j«n tIm-¨n-Mv Xn-cp-h-\-¥-]pcw: ap-´-S-bn-ep ≈ tImkv-tam-t]m-fn-‰≥ ¢-∫n ¬ th-\-e-h-[n°m-e j-´n¬ tIm-®n-Mv ¢m-kp-Iƒ Xp-Sßn.

tIm¬-{K-Êp-Im-c-s\ aÀ-±n-¨ _n.sP.]n. {]-hÀ-¯-I-s\ hn-«-b-¨p

h-´n-bq¿-°m-hv: sIm-Sp-ßm-\q ¿ hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ jo-\bp-sS `¿-Øm-hv jm-Pn (40)sb sh-´n-∏-cn-t°¬-∏n-® tI-kn-se {]-Xn-bpw _n.sP.]n t\-Xm-hpam-b kp-K-X-s\ t]m-en-kv hn-´b-®-Xn-¬ {]-Xn-tj-[n-®v tIm ¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ h-´n-bq¿°m-hn¬ \-S-Øn-b l¿-Øm¬ k-am-[m-\-]-c-w. h-´n-bq¿-°m-hv, s\-´-bw, shs≈-°-S-hv, sIm-Sp-ßm-\q¿ `mK-ß-fn¬ cm-hn-se B-dp-ap-X¬ ssh-Io-´v B-dp-h-sc-bm-bn-cp∂p l¿-Øm¬. I-S-I-tºm-f-ß ƒ A-S-™p-In-S-∂p-sh-¶n-epw sa-Un-°¬-tÃm-dp-I-fpw tlm-´ep-I-fpw {]-h¿-Øn-®p. t]-cq¿-

`mc-hm-ln-IÄ Xn-cp-h\ - ¥ - ] - pcw: Bƒ-tI-cf tam-t´m¿ ss{U-hn-Mv kvI - qƒ sh-¬s^-b¿ A-t m-kn-tb-j≥ `m-c-hm-ln-I-fmbn Pn Ip-´-∏-≥ ({]knU‚ v), ]n Ko-X (P-\d - ¬ sk-{I´-dn), kenw ap-lΩ - Zv, sI l-cnIp-am¿ (ssh-kv {]-kn-U‚p-am¿), Pn k-Xy-Zmk≥, Sn kp-KX≥ (sk{I-´d - n-am-¿), F-kv A-\n-X ({S-jd - ¿) F-∂nh-sc Xn-cs - ™-Sp-Øp.

{io Nn{Xm-tlmw k-μ¿-in-® tI-{μ-a{¥n i-in X-cq-cn-\v F¬.Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn s_\-‰v F-{_lmw D-]-lm-cw \¬-Ip∂p

°-S kn.sF-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ h≥ t]m-en-kv kw-Lw ÿ-e-Øv Iymw-]v sN-bv-Xn-cp∂p. l¿-Øm-en-\p ti-jw tIm ¨-{K-kv a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ {]-Xn-tj-[ k-tΩ-f-\w \-S-Øn. kw-`-h-sØ-°p-dn-®v t]m-enkv ]-d-bp-∂-Xv C-ß-s\: _n.sP.]n {]-h¿-Ø-I-cm-b Nne¿ tkm-jy-en-Ãv P-\-X (Utam-{Im-‰n-Iv) bn¬ tN¿-∂v {]h¿-Øn-°m≥ Xo-cp-am-\n-®p. CXn-s\-sNm-√n ]m¿-´n-hn-´ ap≈≥-Nm-Wn kz-tZ-in N-{μ-\pw _n.sP.]n {]-h¿-Ø-I-\m-b sIm-Sp-ßm-\q¿ l-cn-bpw X-Ωn ¬ I-øm-¶-fn-\-S-∂p. {]-iv-\w

tÃ-j-\n-se-Øn-b-t∏mƒ C-cpIq-´-cpw H-Øp-Xo¿-∏n-se-Øn. F-∂m¬ H-cp-kw-Lw B¿.Fkv.F-kp-Im¿ N-{μ-s\ B-{I-an®p. kw-`-h-a-dn-s™-Øn-b sIm-Sp-ßm-\q¿ hm¿-Uv Iu¨kn-e¿ jo-\-bp-sS `¿-Øm-hv jm-Pn-sb kw-Lw sh-´n-∏-cnt°¬-∏n-®p. tI-kn¬ {]-Xn-bmb kp-K-X-s\ h-´n-bq¿-°m-hv t]m-en-kv I-gn-™-Zn-h-kw IÃ-Un-bn-se-Sp-Øn-cp-∂p. F∂m¬ {]-Xn-sb hn-´p-In-´-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn 10Hm-sS _n.sP.]n- {]-h¿Ø-I¿ kw-L-am-sb-Øn h-´nbq¿-°m-hv tÃ-j-≥ D-]-tcm-[n®p.

Xp-S¿-∂v D-∂-X t]m-en-kv A-[n-Im-cn-Iƒ C-S-s]-Sp-I-bpw kp-K-X-s\ hn-´-b-bv-°p-I-bp-ambn-cp-∂p. sh-t´-‰ jm-Pn-bp-sS X-e-bn¬ 12Hm-fw Xp-∂-ep-I-fp≠v. C-bmƒ C-t∏mƒ Xn-cp-h-\¥-]p-cw sa-Un-°¬-tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bnem-Wv. A-tX-k-a-bw sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬-k-bnep-≈ jm-Pn-bp-sS \n-e Xr-]v-XnI-c-am-sW-∂v B-ip-]-{Xn A-[nIr-X¿ A-dn-bn-®p. Xn-cp-h-\-¥]p-cw tem-Iv-k-`m a-fi-ew bp.Un.F-^v ÿm-\m¿-Yn i-in X-cq¿, Fw.F¬.F sI. ap-c-fo[-c≥ F-∂n-h¿ jm-Pn-sb Bip-]-{Xn-bn¬ k-μ¿-in-®p.

P-\-d B-ip-]-{Xn-bn Nn-In-Âk-bn-en-cn-s¡ a-cn¨ a-[yh-b-kv-IbpsS ar-X-tZ-lw H-cm-gv-N-bm-bn tamÀ-¨-dn-bn Im-´m-°S- : P-\d- ¬ B-ip-]{- Xnbn¬ Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂ a[y h-bk - I -v a-cn-®p. _-‘p-°ƒ G-‰p-hm-ßm≥ F-Øm-ØX - n\m¬ ar-Xt- Z-lw H-cm-gvN - b - m-bn tam¿-®d- n-bn¬. Nn-In-¬k-bv-Im-bn C-h¿ P\-d¬ B-ip-]-{Xn A-Xym-ln-X hn-`m-K-Øn¬ F-Øn-b C-h¿s°m-∏w _‘p-°ƒ B-cpw Iq-sS C-√m-Ø-Xn-\m¬ C-h-sc B-ip-]-{Xn-bn-se H-ºXmw hm ¿-Un-em-Wv {]-th-in-∏n-®n-cp-∂Xv . tcm-Kw aq¿-Nn-—-tXm sS C-hsc sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v am-‰n. Xp-S¿-∂v ho-≠pw P-\d - ¬ B-ip-]{- Xn H-ºX - mw hm¿-Un¬ F-Øn-s®-¶n-epw I-gn-™-bmgv-

N a-cn-®p. B-ip-]-{Xn sd-t°m¿Uv- {]-Im-cw cm-[m-a-Wn (49) Ducq-´w-_-ew F-∂m-Wp tc-J-s∏Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. -_‘p°ƒ F-Øm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿∂v B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ am-

d-\-√q¿ t]m-enkp-am-bn _-‘s∏-´p. Du-cq-´_-eØ - pw ]-cn-kc {]-tZ-i-Øpw C-h-sc Ip-dn-®v A-t\z-j-Ww \-S-Øn-sb-¶nepw C-h-sc A-dn-bp-∂-h-sctbm _-‘p-°-sf-tbm I-s≠Øm-\m-bn-√ .F-∂m¬ Nn-In¬k-bn-en-cn-s° a-I≥ F-∂v ]cn-N-b-s]-Sp-Øn H-cmƒ B-ip]-{Xn sS-en-t^m¨ \-º-dn¬ _-‘-s]-´n-cp-∂-Xm-bn A-[nIr-X¿ A-dn-bn-®p . t^m-t´m-bn¬ Im-Wp-∂ C-hsc Ip-dn-t®m C-hc - p-sS _-‘p-Isf Ip-dn-t®m A-dn-hv e-`n-°p-∂h¿ am-d\ - √ - q¿ t]m-enkv Ã-j\ - pam-bn _-‘s - ∏-SW - s - a ∂v t]menkv A-dn-bn-®p. 047122 99100


{]mtZ-inIw

12 G{]n¬ 2014 i\n

Awt_-Zv-IÀ P-·-Zn\mN-cWw 14\v

]cn-]mSn N-{μ-ti-J-c≥ \m-b¿ tÃ-

Un-bw: sd-Un-sa-bv-Uv h-kv-{Xß-fp-sS Un-kv-Iu-≠v hn¬-∏\ ta-f˛ cm-hn-se 10.00 ]q¥p-d ]p-Ø≥-]≈n: Z£n-W- tI-c-f e-Pv-\-Øp¬ apA√n-ao≥ Pn√m-X-e a-Zv-d-k s^-Ãv˛ cm-hnse 9.00 ]≈n-∏p-dw G-jy≥ kvIqƒ Hm-^v _n-kn-\kv: \n¿am-W ta-J-e-bn-se am-t\Pv-sa‚ v sh√p-hn-fn-I-sf-°p-dn®v in¬-]-im-e˛ cm-hn-se 10.00 sh-™m-d-aqSv: hm-a-\-]p-cw ta-P¿ Ip-‰q¿ {io-[¿-Ω im-kvXm t£{Xw D{Xw B-dm-´p-atlm¬-k-h-Øn-s‚ `m-K-am-bp≈ ]q-cw tLm-j-bm{X˛ sshIo´v 6.30

Adnbn-¸pIÄ

C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv tlm-_n kÀ-I-yq-«v Un-ssk³ tIm-gv-kv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: K-h. F≥Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn-se sk‚¿ t^m¿ I-≠n-\-yq-kn-Mv F-P-yq-t°-j≥ Hm-^o-kv ap-tJ\ ta-bv am-kw B-Z-y-hm-cw ap-X¬ \-S-Øp-∂ C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv tlm-_n k¿-I-yq-´v Un-ssk≥ tIm-gv-kn-te-bv-°v ssl-kv-°qƒ, π-kvSp I-gn-™ hn-Zym¿-YnI-fn¬ \n-∂pw A-t]-£ £Wn-®p. A-t]-£m t^m-dw tIm-fPn-se sk‚¿ t^m¿ I-≠n-\yq-bn-Mv F-P-yq-t°-j≥ Hm^nkn¬ e-`-y-am-Wv. ]q-cn-∏n-® A-t]-£-Iƒ e-`n-t°-≠ A-hkm-\ XnøXn G-{]n¬ 25. t^m¨ ˛ 9447381186, 9446777732, 8089288200.

P-e-hn-Xc-Ww X-S-Ê-s¸-Spw h¿-°-e: \m-hm-bn-°p-fw {Km ao-W ip≤-P-e ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bp-≈ \m-hm-bn-°p-fw ]ºv lu-kn¬ ]p-Xp-Xm-bn {Sm≥kv-t^m¿-a¿ ÿm-]n-°p∂-Xn-s‚ tPm-en-Iƒ \-S-°p∂-Xn-\m¬ {]-tZ-i-Øn-s‚ hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ 14, 15, 16 Xn-ø-Xn-I-fn¬ P-e-hn-Xc-Ww `m-Kn-I-am-bn X-S-k-s∏-Spw.

tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv Fw sI jn-lm-_p-±o-s‚ a-c-W-Øn¬ A\p-tim-Nn-®v \-S∂ tbm-Kw Fw F hm-ln-Zv Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Im-´m-°-S: Im-´m-°-S N-¥ PMvj-\n¬ hym-gm-gv-N cm-{Xn C-cp hn-`m-K-߃ X-Ωn¬ kw-L¿jw \-S∂ - p. kw-`h - Ø - n¬ B-dpt]¿-s°-Xntc t]m-en-kv tIsk-SpØp. hym-gm-gv-N cm-hn-se-bm-Wv kw-`h - ß - f - psS Xp-S° - w. N-¥b - v°p k-ao-]Øv Xm-a-kn-°-p∂ sslkv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-\n-sb kv-Iq-fn-te-°v t]m-hp∂h-gn-bn ¬ h®v N-¥∏n-cn-hp-I-m-c\m-b hlm_v A-k-`yw ]-d-™-Xm-bn B-tcm-]n®v C-∂-se cm-hn-se Hcpkw-Lw bp-hm-°ƒ hm-l-_ns\ X-S-™ph-bv-°p-I-bpw a-¿±n°p-I-bpw sN-bv-Xp. F-∂m¬ Xs∂ A-Im-c-W-am-bn Im-´m-°-S kz-tZ-in-bm-b j-lo-dn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ Nn-e¿ a¿-Zn-®p F∂v Im-Wn-®v h-lm-_v Im-´m-°St]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-Ip-I-

bp-am-bn h-lm-_n-s\ A-Sn-®h - ¿s°-Xn-sc sh-√p-hn-fn \-S-Øn Xn-cn-®p t]m-bn. Xp-S¿-∂v cm-{Xn kw-Lw ho≠pw F-Øp-I-bpw X-bv-°m ]≈n-bn¬ \n-∂pw \-ak - v° - m-cw Ign-™n-d-ßn-b j-lo-dn-s\ h-f™n-´v a-¿±n®p. hn-h-c-a-dn-s™Øn-b Im-´m-°-S F-kv.sF c-Xojn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tem°¬ t]m-enkpw X-an-gv\ - m-Sv _‰m-en-b≥ t]m-enkpw P-\-Iq-´sØ ]n-cn-®p hn-Sp-∂-Xn-\m-bn em-Øn ho-ip-I-bpw A-{I-an-Ifn¬-\n∂v B-bp-[-߃ ]n-Sns®-Sp-°p-I-bpw sN-bv-Xp. ]qhm¿ kz-tZ-in-If - m-b I-_o¿, PnIm-´m°S am¿°-‰v tdm-Un-se hym-]m-cnI-sf a¿-±n-®-Xn¬ _n-en Jm≥, \n-jm-Zv, Jm-Z¿ F{]-Xn-tj-[n-®v hym-]m-cn hy-h-km-bn GtIm-]-\-k-anXn \∂n-h¿ - s - °-Xn-tc bpw Im-´m-°SSØn-b l¿Øm-en-¬ I-S-Iƒ A-S-™p-In-S-°p∂p kz-tZ-in-I-fm-b jm-^n, X-\vbpw sN-bv-Xp. ti-jw D-®-tbm- e¿ ÿ-es - Ø-Øp-Ib - pw {In-°- kow F-∂n-h-sc A-d-Ãv sN-øpsS {]-tZ-ihm-kn-I-f-√m-Ø Nn- ‰v- Ã-ºv, C-cp-ºv ss]-∏v F-∂n-h- Ibpw sN-bvX - p. {]-XnIsf C-∂-

f-Iv, d-∫¿, hm-g- Xp-Sß - n-b Im-¿jn-I hn-f-Iƒ-°v \m-iw D-≠mbn. h-\Ø - n-\p-≈n-se tdm-Up-Ifpw Im-´p ]m-XI - f - pw i-‡a - m-b ag-bn¬ H-en-®p t]m-bn. B-Zn-hmkn sk-‰n¬-sa‚p-I-fn-te°v ssh-Zyp-Xn F-Øn-°p-∂-Xn-\mbn A-Sp-Ø-Im-e-Øv- ÿm-]n-® t]m-Ãp-I-fn¬ ]-e-Xpw a-cwhoWp X-I-¿-∂p. Ip-‰n-®¬ {Km-a∏©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ vk-Xo-jv- Ip-am-¿, {Km-a∏©m-bØv Aw-K-ß fm-b kp-[m-¿-i\≥, A-`n-em-jv F-∂n-h¿ - tIm-f\n k-μ¿-in-®p. A-]I - S- k - m-[y-Xbn-ep≈ ho-Sp-If - n¬ \n-∂pw BZn-hm-kn-Is - f am-‰n ]m¿-∏n-®p. sh-≈d - S- : Aw-_q-cn {Km-a∏ - © - mb-Øv ]-cn-[n-bn¬ i-‡a - m-b a-g-

bn-epw Np-ge - n-Im-‰n-epw hym-]I \m-i-\-„w. C-∂-se cm-{Xn Gtgm-sS ho-in-bS- n-® Im-‰n¬ 25e[n-Iw ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂p. h≥-ac - ߃ I-S-]p-g-In ho-Wv ssh-ZypXn _-‘w ]q¿-W-am-bpw hn-t®[n-°s - ∏-´p. vA-]-I-Sw cm-{Xn-bn-em-b-Xn\m-¬ c-£m-{]-h¿-Ø\ - w Zp-jvI - c-am-Wv. tdm-Un-\v Ip-dp-sI am¿-K X-Sk - w kr-„n-°p-∂ h ≥ a - c - ß - sf ap-dn-®v am-‰m≥ ^ b¿-t^mgvkv {i-aw B-cw-`n-®n-´p-≠v. F Sn tPm¿-Pv Fw. F¬. F, ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v eq-kn am-Wn-°p´n, a-fie - w {]-kn-U‚ v ]n F F{_-lm-w F-∂n-h¿ ÿ-e-sXØn c-£m-{]-h¿-Ø-\-߃°v t\-Xr-Xz-w \-¬I - n-hc - n-Ib - mWv.

am-e I-h-cp-¶-Xn-\nsS kv-{Xo ]n-Sn-bn Im-´m-°S- : C-∂s - e ssh-Io´v aq∂-c-tbm-sS Im-´m-°-S sI.Fkv.B¿.-Sn.kn _-kvÃm‚n¬ h®v A-º-e-Øn-≥Im-e ]m-∏-\w kz-tZ-in-\n-bm-b bm-{X-°m-cn-bpsS ssI-bn-en-cp-∂ \m-ep-hb - k - pIm-cn-bp-sS ap-°m≥ ]-h≥ kz¿Æ am-e s]m-´n-s®-Sp-°p-∂X - n-\nS-bn-em-Wv kv{- Xo-sb bm-{X-°m¿ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. s\-Sp-a-ßm-Sv B\m-Sv th-´w-]≈ - n e-£w ho-Sv tImf-\n-bn¬ iym-af - (52) B-Wv ]n-Snbn-em-b-Xv. \n-c-h-Xn tam-j-W tI-kn-se {]-Xn-bm-Wv iym-a-f. Im-´m-°S- tIm-SX - n-bn¬ lm-Pc - m°n-b {]-Xn-sb dn-am-‚ v sN-bvXp.

D-Zv-Lm-S-\w 15\v h¿°-e: Nmh¿-tIm-Sv kvt- ]m¿-Sk -v v ¢-_n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \n¿-an-® C≥-tUm¿ j-´n¬ _m-Ua-v n‚≥ tIm¿-´n-s‚ D-ZL - v m-S\ - w 15\v \S°pw.

hy-àn-K-Xm-\p-Iq-eyw: sN-¡n H-¸n-Sm³ A\p-tim-N\ tbm-Kw sk-{I«-dn hn-k-½-Xn-¨p h¿°-e: h¿-°-e \-K-c-k-` 2013˛14 P-\-Io-bm-kq{X-W ]-≤Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn P-\-d¬ hn-`m-K-Øn¬ `-h-\ ]p-\-cp-≤m-cW-Øn-\m-bp-≈ hy-‡n-K-Xm\p-Iq-ey-Øn-\v A¿-l-cm-b-h-cpsS sN-°n¬ H-∏n-Sp-∂-Xn-\v \-Kc-k-`m sk-{I´-dn hn-k-Ω-Xn-®Xv hm-t°-‰-Øn-\n-S-bm°n. C ∂-se cm-hn-se 10\m-bn-cp-∂p kw-`hw. cm-hn-se X-s∂ \-K-ck`m Hm-^n-kn¬ B-\p-Iq-ey hn-lnX-Øn-\m-bn Kp-W-t`m-‡m-°ƒ

F-Øn-bn-cp∂p. C-h-cn¬ ]-ecpw sN-°n¬ H-∏n-´v X-c-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v sk-{I-´-dn-sb kao-]n-s®-¶nepw H-∏n-Sm≥ sk{I´-dn Iq-´m-°n-bn√. Xp-S¿∂v Hm-^n-kv apdn ]q-´n F≥-Pn-\o-bdp-sS ap-dn-bn-se-Øn sk-{I´dn C-cp-∏v D-d-∏n-®p. 80 Hm-fw h-cp-∂ kv-{Xo-Iƒ F≥-Pn-\o-b-dp-sS apdn-bv°v ap-∂n-se-Øn _l-fw h®p. hn-h-c-a-dn-™v Iu¨-kne¿-am-cpw {]-Xn-tj-[-hp-am-bn cw-K-sØØn. C-tX Xp-S¿-∂v sk-{I´-dn t]m-en-kn¬ hn-h-c-a-

dn-bn-®p. Xn-c-s™-Sp∏v I-Ωojs‚ \n¿-t±-iw D-≈-Xn-\m-¬ B\p-Iq-ey hn-X-c-W-Øn-\v Xm¬Imen-I-am-bn X-S -ap-s≠∂v sk-{I-´-dn A-dn-bn®p. t]m-en-kn-s‚ \n¿-tZ-im-\pkcWw C-e-£≥ I-Ωo-j-\pam-bn sk-{I´dn Hm-Sp-hn¬ _‘-s∏´p. Xn-c-s™-Sp-∏v I-gn™-Xn-\m¬ sN-°p-Iƒ hn-XcWw sN-øp-∂-Xn¬ A-]m-I-X C-s√-∂ a-dp]-Sn e-`n-®-tXm-sS D-®-°v 12.40\v sN-°p-Iƒ H-∏n-´v \¬-In.

I√-ºew: tIm¨-{K-kv {]mtZin-I t\-Xm-hv Fw sI jnlm-_p-±o-s‚ a-c-W-Øn¬ A \p-tim-N-n-®v tbm-Kw tN¿∂p. sh-≈n-bmgvN ssh-Io-´v A-©n\v ap-°p-I-S-bn¬ \-S∂ tbm-KØn¬ AUz. k-t¥m-jv Ip-am¿ A-[y-£-\m-bn-cp∂p. h¿-°-e I-lm¿ Fw.F¬. F, \m-hm-bn-°p-fw ]-©mbØv ap≥ {]-knU‚ v F jm-Plm≥, F-kv.Un.]n.sF {]-Xn\n-[n \-ko-dp-±o≥, B¿.Fkv.]n t\-Xm-hv AUz. Pb≥, Un.kn.kn Aw-Kw AUz. dn-lm kv, Fw Fw Xm-l, ap√-\√q¿ in-h-Imk≥, \ Pow ap-°p-I-S kw-km-cn®p.

I-¯n-b-aÀ-¶ Nn-X-bv-¡-cn-sI s\-©n s\-cn-t¸m-Sp-am-bn H-cp Ip-Spw-_w I-√º - e - w: A-⁄m-X hm-l\ - an-Sn-®p ]-cn-t°-‰v Nn-In-¬k-bnem-bn-cp-∂ Hm-t´m s{sU-h¿ \mhm-bn-°p-fw ss\-\mw-tIm-Ww Im-´n¬ ho-´n¬ D-Øa - ≥ (46) acn-®-tXm-sS C-øm-fp-sS Ip-Spw_w A-\m-Ya - m-bn. H-∂-c am-k-Øn-\p ap-ºv tZio-b] - m-Xb - n¬ I-√º - e - Ø - n-\p k-ao-]w X-´p-]m-e-Øv h-®m-bncp-∂p A-]I - S- w. Hm-t´m-bn¬ \mhm-bn-°p-fw ]m-d° - h - n-f ho-´n¬ {]-Zo-]p (42)am-bn I-√º - e - w `mK-tØ-bv° - v t]m-It- h F-Xn¿ Zni-bn¬ \n-∂pw A-an-X-th-K-Xbn¬ h-∂ Im¿ C-Sn-°p-Ib - m-bncp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-XØn¬ Hm-t´m X-I¿-∂v Ip-gn-bnte-°v a-dn-™m-Wv C-cp-h¿-°pw ]-cn-t°-‰X - v. Hm-t´m-bv° - p-≈n¬ N-e-\-a-‰v In-S-∂ C-cp-h-cpw a-cns®-∂v I-cp-Xn \n¿-Øn-b Im¿ ap-t∂m-s´-Sp-Øv i-ct- h-KØ - n¬ ]m-™p-t]m-bn. am-cp-Xn kzn-^v‰v- Un-ssk¿ sh-≈ Im¿ B-bncp-∂p C-Sn-®-sX-∂v \m-´p-Im¿ t]m-en-kn-\v kq-N\ - \¬-In-sb-

In-fn-am-\q¿: Xn-c-s™-Sp-∏v Ign-™v b-{¥-߃ `-{Z-am-bn FtØ-≠nS-Øv F-Øn-bn´pw Xn-cs™-Sp-∏v Nq-Sn-\v i-a-\-am-bn√. _q-Øv X-ew ap-X-ep-≈ {]-h¿Ø-Icpw t\-Xm-°fpw Iq-´n-bpw In-gn®pw Hm-tcm-cp-Ø¿°pw e`n-°p-∂ thm-´p-I-fp-sS F-Æw Xn-´-s∏-Sp-Øp-∂ Xn-c-°n-emWv. B-‰n-߬ tem-Ivk-`m afi-e-Øn¬ G-‰hpw Iq-Sp-X¬ t]m-fn-Mv i-X-am-\w B-‰n-߬ \n-b-ak-`m a-fi-e-Øn-em-sW∂m-Wv A-h-km-\-am-bn Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ h-gn ]p-dØp-h-∂ hn-hcw. h¿-°-e-bn¬ 68.31, Nn-d-bn≥-Io-gv 68.61, s\-Sp-aßm-Sv 68.51, hm-a-\-]p-cw 69.06, A-cp-hn-°c 69.25, Im-´m-°S 67.75, B-‰n-߬ 69.82 i-X-am-\hp-amWv. I-gn-™- \n-b-ak-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ \m-ev a-fi-e-

D-Ø-a-s‚- -`m-cy-bpw a-°-fpw (C≥-sk-‰n¬ a-cn-® D-Ø-a≥) ¶n-epw Im-cy-am-b A-t\z-jW - w \-S-Øm-sX A-⁄m-X hm-l\w C-Sn-®-Xm-bn Im-Wn-®v t]men-kv ^-b¬ t¢m-kv sN-bvX - p. ]-cn-t°-‰ C-cp-h-sc-bpw \m´p-Im¿ Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw sa-Un°¬- tIm-fP - v B-ip-]{- Xn-bn-se-

Øn-s®-¶n-epw Nn- I n¬- k - b nen-cn-s° D-Øa≥ I-gn-™ B-gv-N a-cn-®p. Ip- S pw- _ - Ø ns‚ G-I AØm-Wn-bm-bncp-∂ D-Ø-as‚ th¿-]m-Sv `m- c y- s b- b pw hn-Zym¿-∞n-Ifm-b I-fm-b aq∂v- s]¨-a° - sf-bpw A-\mY-cm-°n. H-cp Xp-≠v `q-an t]m-epw kz¥-am-bn-√mØ D-Øa - \ - pw Ip-Spw-_h - pw hm-SI - ho-´n-em-bncp-∂p Xm-ak - w. i-hk - w-k° v- m-cØn-\v ÿ-e-an-√m-Xn-cp-∂-Xn\m¬ ss\-\mw-tIm-Ww tIm-f\n-bn-se ]-´-b-an-√m-Ø ÿ-eØv A-Ω cm-PΩ - Xm-ak - n-°p-∂ B-dp-Im-en-∏p-c-bv-°v ap-∂n-se

In-W-dn-\-cn-In-em-Wv Nn-X-sbmcp-°n-bX - v. Nn-X I-Øn-ba - ¿-∂n´pw s\-©n¬ s\-cn-t∏m-Sp-am-bn Po-hn-XØ - n-s‚ ap-t∂m-´p-≈ hgn-bd - n-bm-sX ]-I® - p \n¬-°p-Ibm-Wv Ip-Spw-_w. t]m-eo-kv bmsXm-cp-hn-[ A-t\z-jW - h - pw \S-Øm-sX A-⁄m-X hm-l-\sa-s∂-gp-Xn tI-kv- A-h-km-\n∏n-®-tXm-sS Ip-Spw-_-Øn-s‚ {]-Xo-£b - pw A-kvX - a - n-®p. kv-Iqƒ bp-h-P-t\m¬k-hß-fn¬ \n-ch - [ - n k-Ωm-\ß - ƒ I-cÿ - a - m-°n-b aq-Ø a-Iƒ tcjva - b - pw, am-\k - n-I ssh-Ie - y-ap≈ c-≠m-a-sØ a-Iƒ tc-h-Xnbpw, F-kv.- F-kv.- F¬.kn ]-co£-sb-gp-Xn ^-ew Im-Øn-cn-°p∂ C-fb - a-Iƒ tc-Jb - pw, A-Ω Ip-am-cn-bp-sS s\-©n-\p-≈n-se \o-dp-∂ th-Z-\-bm-bn am-dptºmƒ F-√m-h-sc-bpw kv-t\ln-®pw k-lm-bn-®pw Po-hn-®pt]m-b X-ßf - p-sS {]o-bs - ∏-´ DØ-as - ‚ Ip-Spw-_w h-gn-bm-[m-cam-I-cp-sX F-∂ {]m-¿-∞-\-bnem-Wv \m-´p-Im¿.

se cm-hn-se-tbm-sS Pm-ayØn¬ hn-´-b-®p. F-∂m¬ s]¨-Ip-´n-bp-sS ho-´p-Im¿ CXp-h-sc t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-´n-√. Im-´m-°-S N-¥ teew sIm-≠-Xp-am-bn C-cphn-`m-K߃ X-Ωn-ep-≈ ssh-cm-Ky-amWv kw-`-Øn-s‚ A-Snÿm-\ Im-cW - s - a-∂mWv t]m-en-kv ]-dbp-∂Xv. C-Xn-\n-sS Im-´m-°S- P-amAØv `m-ch - m-ln-Iƒ Im-´m-°S- Xbv° - m]-≈n-°v k-ao-]h - pw N-¥ tI-{μo-Ic - n-®pw km-aq-ln-I hn-cp≤ i-eyw h-¿[n-®p h-cp-∂X - m-bnIm´n Im-´m-°S- t]m-enkn¬ ]cm-Xn \-¬-In. kw-`-h-Øn-\n-sS hym-]m-cnI-sf a¿-±n-®-Xn¬ {]Xn-tj-[n®v Im-´m-°S- N-¥ P-Mvj-\n¬ cm-hn-se B-dpap-X¬ ssh-Io-´v B-dph-sc I-SI - ƒ AS-®p l¿-Øm¬ B-Nc - n-®p.

kn.]n.Fw. A-{I-aw A-h-km-\n-¸n-¡-Ww: F Sn tPmÀ-Pv sh-≈-d-S: tIm-¨-{K-kv {]-h¿Ø-I-sc B-{I-an-°p-∂-Xv kn. ]n.Fw A-h-km-\n-∏n-°-W-sa∂v F Sn tPm¿-Pv Fw.F¬.F. Xn-c-s™-Sp-∏v I-em-i-sIm-´nt\m-Sv A-\p-_-‘n-®v sh-≈-d-S Su-Wn¬ bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-sc B-{I-an-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v tIm¨-{K-kv afi-ew I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® {]-Xn-tj-[ tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Atim-Iv Ip-am¿ A-[y-£-X hln-® tbm-K-Øn¬ tIm¨-{Kkv a-fi-ew {]-kn-U‚ v sI Zkv-X-Ko¿, sI Pn aw-Kƒ-Zm-kv, A-Uz. Ko-cn-jv-Ip-am¿, sI bp cm-tP-{μ ≥, πm-¶m-e tPm¨k≥, ap-l-Ω-Zv lp-ssk-≥, Ip-S-

3

Xnc-sª-Sp-¸v: Iq-«nbpw In-gn¨pw t\-Xm-¡fpw {]-hÀ-¯-Icpw

Im-«m-¡-S- amÀ-¡-än kw-LÀ-jw; B-dpt]À-s¡-Xn-tc tI-kv

\nc-h-[n-bn-S-§-fn Imänepw a-g-bnepw ho-Sp-IÄ \-in-¨p Im-´m-°-S: A-K-kv-Xym¿ h-\Øn-se s]m-Sn-bw, Ip-ºn-Sn, apfaq-Sv B-Zn-hm-kn sk-‰n¬sa‚nem-Wv sIm-Sp-¶m‰v hym-]-I \miw hn-X® - X - v. C-∂s - e ssh-Io´v B-tdm-sS-bm-Wv Im-‰pw-a-gbpw Xp-S-ßnbXv. Ip-ºn-Sn sk-‰n¬ sa‚ v tIm-f\ - n-bn-se A-cp-hn ImWn-°m-cn-bp-sS ho-Sn-\p ap-I-fnte-bv-°v h≥a-cw ho-Wp ho-Sv ]q¿W-am-bpw X-I¿ - ∂ - p. ho-´nep-≈h - ¿ Hm-Sn c-£s - ]-´Xn-\m¬ B-f-]m-bw D-≠m-bn-√. ap-fa - q-Sv sk‚n¬sa‚n-se A-ø∏≥ Im-Wn, kn-‘p, N-{μ≥-ImWn, a-√≥-Im-Wn, c-ia v- n F-∂n-hcp-sS ho-Sp-I-fmWv Im-‰n¬ ]q¿W-am-bpw X-I¿ - ∂ - Xv. h-\ta-Je - bn¬ Ir-jn sN-bX v- n-cp-∂ Ip-cp-ap-

Xn- c p- h - \ - ¥ - ] pcw: `- c - W L- S \m-in¬∏n tUm. Aw-t_-Zv-I-dpsS P-∑-Zn-\w hn-]p-eam-b ]-cn]m-Sn-I-tfm-sS B-N-cn-°p-hm≥ Bƒ C-¥y F-kv.kn, F-kv.Sn Fw-tπm-bv-sa‚ v s^-U-td-j≥ H-cp-°-߃ Xp-Sßn. Cu-am-kw 14\v hn.sP.Sn lm-fn-em-Wv P∑Zn-\ ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS kwÿm\-X-e Xp-S°w. cm-hn-se Hº-Xn-\v sh-≈-b-ºe-Øv \n-∂v hm-l-\-Pm-Y-bp-sS A-I-ºSntbm-sS-bm-Wv hn.sP.Sn lm-fn¬ ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v Xp-S-°-am-hp∂Xv. kwh-c-W kwc-£-W tk-\-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ th-fn _m-e-\-K-dn¬ ÿm-]n® Aw-t_-Zv-I¿ {]-Xn-a-bpw kv-am-cI a-μn-chpw A-ø-¶m-fn-bp-sS ]u-{X≥ ]n i-in-[c≥ sF. ]n.F-kv D-Zv-LmS-\w sN-øpw. kn tKm-hnμ≥, tImh-fw I-a-emk\≥, F.Un.Pn.]n A-cp¨-Ipam¿, i-in Fw.F¬.F ]-s¶-Sp°pw.

thiruvananthapuram/tvm

bm¬ kp-tc-{μ≥, k-°o¿ lpssk≥, B-\-∏m-d c-hn, Fw cmPv tam-l ≥, s\-√n ti-cn i-in, ]m-´w X-e-°¬ N-{μ≥, k-Xycm-Pv, a-W-en Ãm≥-en kw-kmcn-®p.

]pc-kv-Imcw G-äphm-§n Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: F-_≥-U ‚ v sse-^v C-¥y tI-c-f Nm-]v-‰¿ G¿-s∏-Sp-Øn-b I-gn-™ h¿-jsØ F-_≥-U≥-kv A-hm¿-Uv B-{i-b-bp-sS ÿm-]-I {]-knU‚ v im-¥m tPm-kn-\v k-Ωm-\n®p. tbm-KØ - n¬ sU-]yq-´n kv] - o°¿ i-‡≥ \m-Sm ¿, tUm. tImin Fw tPm¿-Pv , d-h. tUm.hnt\m-Zv hn-Œ¿ kw-km-cn®p.

߃ bp.Un.F-^n-s\m-∏hpw aq-∂v a-fi-e-߃ F¬.Un.F^n-s\m-∏hpw \n-∂-t∏mƒ B-‰nß-em-bn-cp-∂p F¬.Un.F-^n\v G-‰hpw D-b¿-∂ `p-cn-]£w. B-‰n-߬ \n-ba - k-`m a-fie-Øn-se thm-´n-ßn-ep ≠m-b h¿-[\ - hn-Pb - ]-cm-Pb - ß-sf i‡n-bm-bn kzm-[o-\n-°p-sa-∂p X-s∂-bm-Wv F¬. Un.F^v, bp.Un.F-^v tI-{μ-߃ hn-eb - ncp-Øp-∂Xv. k v{Xo thm-´¿-am-cpsS h¿-[\ - _n-μp Ir-jvW - ° - \ - pIq-ea - m-sW-∂mWv tIm¨-{K-kv t\-Xm-°-fp-sS A-h-Im-i-hm-Zw. F-∂m¬ h¿-[n® t]m-fn-Mv i-Xam-\w bp-hm-°-fp-tS-Xm-sW ∂pw A-Xn-\m¬ A-Xv CS-Xp ]£-tØ-°m-Wv H-gp-In-bs - X-∂pWv F ¬.Un.F-^v tI-{μ-߃ ]-d-bp-∂Xv. H-∏w ]-c-º-cm-KX thm-´p-Iƒ-am-dn-s√∂pw C-h¿ ]-

d-bp ∂p. Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ A-hkm\ a-Wn-°q-dn¬ a-g s]-bv-Xn√mbn-cp-s∂-¶n¬ kwÿm-\ \n-ehm-c-Øn-\-Sp-Øv t]m-fn-Mv FØp-am-bn-cp∂p. thm-´n-Mv b {¥w Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ kpc£n-X ÿm-\ß - f - n¬ F-Øn-®t∏mƒ _q-Øv X-eØ - n¬ {]-h¿Øn-®n-cp-∂ ]m¿´n G-P ‚p-am¿ thm-´v sN-bvX - h - c - p-sS hnh-cw ta¬ L-S-I-ß-fn¬ C ∂-se Xs∂ F-Øn-®p I-gn ™p. Iq-´e - ns‚bpw In-gn-°-en-s‚bpw `m-Kambn Hmtcm _q-Øn-tebpw Hmtcm thm-´n-s\ Ip-dn®pw hn-iIe-\w sN-bv-Xv ]Tn-°p-∂-Xn\mWv Cu \-S] - S- n. C-Xn-eq-sS hy‡am-b cq-]t- c-J In-´p-sa-∂ hnizm-k-Øn-em-Wv {]ap-J I-£nI-fp-sS t\-Xm°ƒ.

Npcp¡¯nÂ

D≠≥-tIm-Sn¬ kz-Im-cy hy-‡n tdm-Un¬ a-en-\P-ew XS-™p\n¿-Øn-bn-cn-°p∂p

kz-Im-cy hy-àn- tdm-Un sh-Åw X-S-ªp-\n-À-¯p-¶-Xmbn ]-cmXn sh-≈-d-S: tdm-Un¬ sh-≈w X-S-™p-\n¿-Øn sh-≈-s°-´v kr-„n-°p∂ kz-Im-cy hy-‡n-s°-Xn-tc \-S]-Sn F-Sp-°m-ØXn¬ {]-Xn-tj[w. sh≈-dS t]m-en-kv ]-cn-[n-bn¬ D≠≥tIm-Sv l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-\v k-ao-]-Øm-bp≈ tdmUn-emWv hm¿-∂v s]m-bv-s°m-≠n-cp-∂ a-en-\-P-e-sØ XS™v \n¿-Øn-bn-cn-°p-∂Xv. kz-Im-cy hy-‡n-bp-sS ]-d-ºn-\v- k-ao-]-Ømbn a-en-\P-ew hm¿-∂v t]m-Ip-∂-Xn-\mbn ]-©mbØv Hm-S \n¿-an-®n-cp-∂-Xv aÆn-´v aqSn-b ti-jw A-Sp-ØnsS ho-Sv \n¿-an-®n-cp∂p. Xp-S¿-∂v a-en-\P-ew Xm-gv-∂ `m-K-tØ-°v hm¿-∂v H-gp-Im-Xn-cn-°m≥ tem-dn-bn¬ ]pd-sa \n-∂v a-Æv sIm-≠v X-´n tdm-Up-h-°n¬ hen-b a¨Iq-\ \n¿-an-®m-Wv sh-≈w XS-™v \n¿-Øn-bn-cn°p-∂-Xv. 1000¬ A-[n-Iw kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Ifpw Im¬-\-S bm-{X-°mcpw sN-fn-sh-≈-Øn¬ N-hn-´n th-Ww \-S-°m≥. Ign-™-Znh-kw ssh-Io-´v s]bv-X a-g-bn¬ D-b¿-∂ sh-≈w Ct∏mgpw sI-´n-\n¬-°p-∂-p-≠v.

CSn-an-¶-en ho-Sn-\v tI-Sp-]än sh-™m-da - qSv: i-‡am-b C-Sn-an-∂e - n¬ ho-Sn-\v tI-Sp-]‰n. BSn-s‚ i-co-cØ - n-sem-cp `m-Kw I-cn™p. ]p√ºm-d sX-≈n-°®m¬ Xm-Pp∂n-k a≥-kn-en¬ ssj-em-_o-hn-bp-sS ho-Sn-\m-Wv tI-Sp-]‰ - n-bXv. C-hc - p-sS X-s∂ ho-Sn-s‚ Nm-bv] - n¬ sI-´n-bn-cp∂ B-Sn-s‚ ap-Xp-Iv `m-Kw C-Sn-an-∂t- e-‰v I-cn-bp-Ibpw sN-bvXp. Iq-Sm-sX ho-´n-se C-e{- ŒnIv, Ce-t{Œm-Wn-Iv Kr-tlm-]I - c - W - ߃ I-Øn \-in-°p-Ibpw sN-bvXp. I-gn-™Z- nh-kw cm-{Xn-bmWv kw-`hw. ho-´n¬ B-fp-≠m-bn-cp-∂p-sh-¶nepw B¿°pw ]-cn°n√. 50,000 cq-]b - p-sS \-„a - p-≠m-bX - m-bn I-W° - m-°p∂p.

ss{U-hÀ-¡v ]-cn¡v tIm-h-fw: hn-gn-™-Øv Hm-t´m-dn£-bpw Im-dpw Iq-´n-bn-Sn®v Hm-t´m s{sU-h¿-°v ]-cn°v. hn-gn-™w I-c-b-Sn-hn-f kz-tZ-in km-ap-th¬ (49)\mWv ]-cn-t°-‰Xv. C-t±lsØ sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂-se sh-fp-∏n-\v aqt∂msS sX-∂q¿-t°m-W-sØ s]-t{Smƒ ]-ºn-\v k-ao-]Ømbn-cp-∂p A-]-I-Sw.

s]m-Xp-Sm-¸p-IÄ ]q«n; ]m-f-bw-Ip-¶n Ip-Sn-sh-Å-£m-aw cq-£w h¿°-e: th-\¬ h-dp-Xn-sb XpS¿-∂v Ip-Sn-sh-≈ £m-aw cq-£am-hp-∂ ]mf-bw Ip-∂v {]-tZisØ s]m-Xp-Sm-∏p-Iƒ A-[n-IrX¿ A-Im-cW - a - m-bn A-S® - p-]q-´nb-tXm-sS ta-J-e-bn-se P-\-Pohn-Xw Zp-kl - a - mbn. C-eI - a - ¨ sN-Ωc - p-Xn ]-©mb-Øp-Iƒ A-Xn¿-Øn ]-¶n-Sp-∂ {]-tZ-ia - m-Wv ]m-fb - w-Ip∂v. C-hnsSbpw k-ao-]-{]-tZ-i-amb tImhq-cnepw P-ew F-Øn-°p-∂-Xn\m-bn C-eI - a¨, sN-Ωc - p-Xn ]©m-bØ - p-Iƒ h¿-jß - ƒ-°v apºv kw-bp-‡a - m-bn ÿm-]n-® ]mf-bw-Ip-∂v sN-dp-In-S Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn h-gn-bp-≈ Kp-W-^-e-amWv Sm-∏p-Iƒ AS-®p ]q-´n-bt- XmsS D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v \-„-ambXv. sh-≈-°-c-a-S-°p-hm≥ ]©m-b-Øn-\v ]-W-an-s√-∂m-Wv C-Xp-kw-_-‘n-®v A-[n-Ir-X-cpsS \ym-bw- . C-tX Xp-S¿-∂v ]m-fbw-Ip-∂v \n-hm-kn-Ifpw hym-]mcn-Ifpw tN¿-∂v sh-≈°-cw ]¶n-´-S-®p-sh-¶nepw A-Sp-Øn-sS

aXhn-Úm-\ kZ-kv sh-™m-d-aq-Sv: In-W-‰p-ap-°v Pam-A-Øn-s‚ Io-gn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ \p-kv-d-Øp¬ a-km°o≥ km-[q kwc-£-W k-anXn-bp-sS hm¿-jnIm-tLm-j-ßfp-sS `m-K-am-bn kw-L-Sn-∏n-®n´p-≈ a-X hn⁄m-\ k-Z-kv 15 ap-X¬ 19 h-sc \-S-°pw. 15, 16 Xnø-Xn-I-fn¬ A-lΩ-Zv I-_o¿ a∂m-\n Ip-f-Øp-∏p-g-bpw Xp-S¿∂p-≈ Zn-h-k-ß-fn¬ I-Sp-hbn¬ Xzm-lm d-jm-Znbpw {]`mj-Ww \-S-Øpw.

Ip-Sn-sh-≈-£m-aw cq-£-am-b sN-Ω-cp-Xn-bn¬ \n-s∂m-cp Zriyw bm-sXm-cphn-[ ap-∂d - n-bn∏pw IqSm-sX s]m-Xp-hn-Xc - W - irw-Je A-S® - p-]q-´p-Ib - m-bn-cp∂p. {]-tZi-Øv c-≠v s]m-Xp-Ip-fßfpw s]m-Xp-In-W-dp-I-fp-ap-

s≠-¶nepw am-en-\y-s°-Sp-Xnbn¬-s]-´v D-d-h \-in-®-\n-e-bnemWv. sN-Ω-cp-Xn {io-\n-hm-k]cpw tI-{μo-I-cn-®v B-\-°pgn, Du-‰p-°p-gn F-∂nß-s\ c-≠p

tdm-Up-I-fn am-en\yw X-Åp-¶-Xm-bn ]-cmXn

h¿°-e: h¿-°-e \-K-ck-`m {]-tZi-sØ CS tdm-Up-I-fn¬ am-en\yw ]p-d¥≈p-∂-Xv ]-Xn-hmIp∂p. \-Sb-d, sXm-Spsh, sN-dp-Ip∂w, sd-bn¬th tÃ-j≥ ]-cn-kcw, I-Æw-º, Nm-ep-hn-f, ]p-∂aq-Sv C-S] - d - º - n¬ t£{Xw XpS-ßn \-Kc - k-`m ]-cn[n-bn-se H-´p-an-° C-S-tdm-Up-I-fnepw Km-¿-ln-I am-en-\y-apƒ-s∏-sS- h-en-s®-dn-bp-IbmWv. ]-´-WØn-se tlm-´-ep-Iƒ ]uƒ-{Sn-^m-apIƒ, C-d-®n°-S-Iƒ Xp-S-ßn-b-hn¬ \n-∂p-≈ th-Ãp-Iƒ hml-\-ß-fn-se-Øn-®mWv ]p-d¥≈p-I. C-Xn-\v {]tXy-Iw I-cm-dp-Im¿ X-s∂ cw-KØ - p≠v. C-Xn-\p-]pdta C-S-h Im-∏n¬ Xo-c-tZ-i-tdmUn¬ ]m-X-tbm-c-ß-fn¬ A-hn-S-hn-sS πm-Ãn-Iv Insh-™m-d-aqSv: ]n-c∏≥-tIm-Sv ‰p-I-fnepw Nm-°p-I-fnepw am-en\yw \n-d-® \n-e{ioIrjv-W kzm-an t£-{X-Øn- bn¬ -Iq-´n-bn-´p-≠v. Im-∏n¬ ]m-e-Øn-s\-Øn-®v se B-dm-´v NS-ßv \m-sf ssh- am-en-\y-߃ C-S-h \-S-b-d-°m-b-en-te-°v H-gp-°nIo-´v A-©n-\v \-S-°pw. hn-Sp∂-Xv C-hn-S-sØ Dƒ-\m-S¬ a¬-ky-k-º-Øn-

Xn-cp B-dm-«v

sN-dpIn-S ]-≤X - n-If - m-Wv \n-eh - nep-≈Xv. C-Xp-h-gn-bp-≈ P-e-hnXc-Ww G-sd A-]-cym-]v-X-amWp-Xm-\pw. 1999¬ tI-{μ k¿°m-cn-s‚ ]-≤-Xn-bm-b cm-Po-hv Km-‘n {Un-¶n-Mv hm-´¿ kssπ kvI - o-an-s‚ A-[o-\X - b - n¬ Ip-∂Øp-ae - tI-{μo-Ic - n-®v H-cp P-e ]≤-Xn-°v e-£y-an-´n-cp∂p. F∂m¬ ]-ehn-[ Im-cW - ß - f - m¬ ]≤-Xn ]m-Xn-hg - n-bn¬ D-t]-£nt°-≠n-h∂ - p. e-£-߃ sN-e-h-gn-®v {]mcw-`w-Ip-dn-® ]-≤X - n-{]-Im-cw hm´¿ Sm-¶n-\p-≈ I¬-Øq-Wp-Iƒ am-{X-am-Wv \m-´m-\m-bXv. G-It- Ziw 10,000 Hm-fw en-‰¿ - kw`-cW ti-jn-bp-≈ Sm-¶n-s‚ \n¿ am-W Np-aX - e - h¿-°e - tªm-°v ]-©mb-Øn-\m-bn-cp∂p.]-©m -b-Ønse {][m\ tImf-\n {]-tZ-ißfm-b {io-\n-hm-k] - pcw, Ip-∂Øpa-e, A-º-e-Øpw-hn-f, tImhq¿, X-d´- b - n¬, Ip-º° - m-Sv {]-tZi-ßf - nepw P-e£ - m-aw cq-£a - mWv.

\pw, C-Xph-gn D-]-Poh-\w I-gn-°p-∂ Ip-Sn-tb-‰ a¬-ky-sXm-gn-em-fn-Iƒ°pw `o-j-Wn-bm-bn-´p-≠v.

{Ko³-hm-en k-½À Iymw-]v k-am-]n-¨p Xn-cp-h-\-¥-]pcw: {Ko≥-hm-en C‚¿-\m-j-\¬ kv-Iqƒ kw-L-Sn-∏n-® c-≠mgv-N \o-≠p-\n-∂ kΩ¿-Iymw-]v k-am-]n®p. {Ko≥-hm-e-n A-°mZ-an Ub-d-Œ¿ F-kv Sn a-Wn-I-WvT≥ Iymw-]n-\v t\XrXzw \¬In. apwss_ _m-_m B-t‰m-anIv dnk¿-®v sk‚-dn-se A-hm¿-Uv tP-Xm-hv Iq-Sn-bm-b k-b‚n-Ãv B-Wv a-Wn-I-WvT≥. sIm-®p Ip-™p-߃-°p-≈ I-fn-∏m-´ \n¿-amW-Øn-\m-Wv hn-Zym¿-YnIƒ Du-∂¬ \¬-InbXv. am-·-‰nIv, C-e-{Œn-Iv Nm¿Pv, ssh-Zyp-X k¿Iyq´v, C-e-t{Œm- am-·-‰n-Iv C‚-dm-£≥ F-∂n-hsb√mw I-fn-∏m-´ \n¿-am-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn ]T\ hn-j-b-ß-fmbn.

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2014-04-12  
Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2014-04-12  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2014-04-12