Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw D-¶-Xhn-Zym-`ym-k ta-J-e-bp-sS \n-e-hm-cw D-bÀ-¯-Ww: K-hÀ-WÀ

28 am¿®vv 2014 sh≈n

thiruvananthapuram/TVm

hntij§Ä

\m-S-tIm-Â-k-hw Xn-cp-h-\-¥-]pcw: tI-c-f k¿h-I-em-im-e bq-\n-b≥ \-S-Øp∂ Cu h¿-j-sØ \m-S-tIm¬k-hw am¿-®v 29, 30 XnøXn-Ifn¬ sIm-√w I-S-∏m-°-S kvt]m¿-Sv-kv ¢-∫n¬ \-S-Øpw. kv-t]m-Sv c-Pn-kv-t{S-j≥ D-≠mbn-cn-°pw. Xm¬-∏cy-ap-≈ tIm-f-PpIƒ 9847042026, 8907217272, 9946842426 F-∂o \-º-cp-Ifn¬ _-‘-s∏-SWw.

BÀ.F-kv.F-kv. A{I-a-¯n-s\-Xntc {]-Xntj-[ Iq-«mbva im-¥n-hn-f: im-¥nhn-f am¿°‰v P-Mv-j-\n-se A-Pnw-jm-bp-sS tÃ-j\-dn I-S H-cp kw-Lw B¿.F-kv.F-kv {]-h¿-Ø-I¿ A-Sn-®p X-I¿-Ø-Xn¬ {]-Xntj-[n®v tI-c-f hym]m-cn hy-hkm-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn im¥n-hn-f bq-\n-‰v C∂-se cm-hnse im-¥nhn-f ap-X¬ am¿°-‰v P-Mv-j≥ h-sc I-S-I-fS-®v l¿Øm-¬ \-S-Øn. ssh-Io-´v G-gn\v im-¥nhn-f am¿°-‰v P-Mv-j-\n¬ \S∂ {]Xntj-[ Iq-´mbv-a km-[p-kwc£-W k-an-Xn sk-{I´-dn im¥nhn-f kp-ss_¿ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. I√n-bq¿ {Km-a-∏-©mb-Øv hm¿-Uv sa-w_¿ \n¿a-e, Fkv.Un.]n.sF Pn√m sk-{I´-dn A-jvd-^v {]m-h-®-º-ew, A\n¬(tIm¨-{K-kv afi-ew ssh-kv {]-kn-U‚ v), jm-Plm≥ (P-\-Xm-Zƒ Fkv) iin(kn.]n.sF), ap-Po-_v (tIm¨-{Kkv), F-kv ap-Po-_v (F.sF.ssh.F-^v), b-an≥ (F-kv.Un.]n.sF im-¥nhn-f {_m-©v {]-knU‚) kw-km-cn®p. \m-´n¬ h¿-Ko-b {[p-ho-I-cW-Øn-\v {i-aw \-S-Øp-∂ B¿.F-kv.Fkv, _n.sP.]n kw-L-Øn-s\-Xn-tc {]Xn-tcm[w Xo¿-°m≥ {]-Xntj-[ Iq´mbv-a Xo-cp-am-\n®p.

_m-¦v A-¡u-−v hn-h-c-§Ä \Â-I-Ww Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f _oUn-˛ Np-cp-´v sXm-gn-em-fn t£-a\n-[n t_m¿-Un-se _o-Un-˛ Npcp-´v s]≥-j≥-Im-cn¬ tI-c-f {Km-ao¨ _m-¶v H-gn-®v (t\m¿Øv, ku-Øv a-e-_m¿ {Km-ao¨ _m-¶v) a-‰v tZ-im¬-Ir-X _m-¶pI-fn¬ A-°u-≠v F-Sp-°p-Ibpw A-£-b tI-{μ-Øn¬ hn-hc-߃ \¬-Ip-I-bpw sN-bv-Xn-´p≈ s]≥-j≥-Im¿ G-{]n¬ 5 \v ap≥-]m-bn {_m-©n-s‚ t]-cv, sF-.F-^v-.F-kv-.kn tIm-Uv F∂n-h tc-J-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\mbn B-[m-dp-am-bn en-¶v sN-bv-X _m-¶v ]m-kv-_p-°n-s‚ ]-I¿-∏v t\-cn-t´m X-]m¬ am¿-§-tam t£-a-\n-[n Hm-^nkn¬ lm-Pcm-°-Ww. ]m-kv-_p-°n-s‚ ]-I¿-∏n¬ kz-¥w t]-cpw s]≥-j≥ \-ºcpw F-gp-X-Ww. G-{]n¬ 5\-Iw ]m-kv _p°n-s‚ ]-I¿-∏v lm-P-cm-°m-Øh¿-°v 2014 G-{]n¬ ap-X-ep-≈ s]≥-j≥ e-`n-°p-∂-X-s√-∂v No-^v F-Iv-kn-I-yq-´o-hv Hm^nk¿ A-dn-bn-®p. Iq-Sp-X¬ hnh-c-߃-°v 0497 270 6133 F-∂ \-º-cn¬ _-‘-s∏-SWw.

sIm-fo-Pn-b-‰v hn-Zym-`ym-k U-b-d-Œ-td-‰v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw bq-\n-th-gv-kn-‰n tIm-f-Pn-s‚ k-lI-c-W-tØm-sS D-∂-X-hn-Zym-`ym-k cw-K-sØ \q-X-\ {]-h-W-X-Iƒ F-∂ hn-j-b-Øn¬ kwL-Sn-∏n-® Zzn-Zn-\ tZ-io-b sk-an-\m¿ Kh¿-W¿ jo-em Zo-£nXv D-Zv-Lm-S-\w sNøp∂p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: `m-hn-bp-sS B-h-iy-I-X-Iƒ Xn-cn-®-dn-™v D-∂-X hn-Zym-`ym-k ta-J-e-bp-sS \n-e-hm-cw D-b¿-Ø-W-sa-∂v K-h¿-W¿ jo-emZo£n-Xv. h-f-sc-th-Kw D-∂-X hn-Zym-`ym-k-Øn-s‚ tI-{μ-am-hm≥ tI-c-f-Øn-\m-hp-sa-∂pw K-h¿-W¿ Iq-´n-t®¿-Øp. sIm-fo-Pn-b-‰v hn-Zym-`ym-k U-b-dŒ-td-‰v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw bq-\n-th-gv-kn-‰n tIm-f-Pns‚ k-l-I-c-W-tØm-sS D-∂-X-hn-Zym-`ym-k cw-KsØ \q-X-\ {]-h-W-X-Iƒ F-∂ hn-j-b-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® Zzn-Zn-\ tZ-io-b sk-an-\m¿ K-h¨sa‚ v K-Ãv lu-kn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p K-h¿-W¿. cm-Pyw hn-hn-[ ta-J-e-I-fn-ep-≈ {]-K-¬`-sc tem-I-Øn-\v kw-`m-h-\ sN-bv-Xn-´p-≠v. A-h-kcw In-´n-bm¬ ]-e-ta-J-e-I-fn-epw D-∂-X \n-e-hmcw ]p-e¿-Øm≥ `m-c-Xo-b¿-°v I-gn-bpw. F-∂m¬ {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ an-I-® \n-e-hm-cw ]p-e¿-Øm\pw `m-hn-bp-sS B-h-iy-I-X-Iƒ Xn-cn-®-dn-™v Iq-Sp-X¬ ap-t∂-dm-\pw X-øm-sd-Sp-°Ww. N-S-

ßn¬ sIm-fo-Pn-b-‰v hn-Zym-`ym-k U-b-d-Œ¿ tUm.]n sI th-em-bp-[≥ A[y-£-X h-ln-®p.

Xn-c-sª-Sp-¯p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sI.F-kv.B¿.Sn.kn- s]≥-jt\-gv-kv Hm¿-K-ss\-tk-j≥ ]p-Xn-b `m-c-hm-ln-Isf Xn-c-s™-Sp-Øp.sI tPm¨ ({]-kn-U‚ v) ]n F ap-l-Ω-Zv A-jv-d-^v (P-\:sk-{I-´-dn), F skbv-\p-em-–o≥({S-j-d¿), F-kv _m-e-Ir-jv-W≥, kp-ssk B‚-Wn, F-c-´-bm¬ cm-P≥, ]n cm-[mIr-jv-W≥, sP kn F-kv \m-b¿, h-©n-bq¿ tKm]m-e-Ir-jv-W≥(ssh-kv {]-kn-U‚ v-am¿), F≥ Ir-jv-W≥ B-im-cn, F≥ hn X-ºp-cm≥, hn hn A-Nyp-X≥, ]n jw-kp-±o≥, h-´-∏m-d- c-hn, sI tkm-a≥ ]n-≈,(sk-{I-´-dn-am¿), F F≥ A-c-hnμm-£≥, ]n ap-c-fo-[-c≥ ]n-≈, sI cm-Pp, sI Aø-∏-\m-im-cn, hn {]-`m-I-c≥, ]n sI cm-[m-Ir-jvW≥,(Hm¿-K-ss\-kn-Mv sk-{I-´-dn-am¿)

Nm\en tPm-en hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv e-£-§Ä X-«n-b- aq-¶w-K-kw-Lw H-fn-hn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sam-ss_¬ t^m¨ h-gn {]-h¿-Øn-°p-∂ Nm-\-en¬ tPm-en hm-Kv-Zm-\w \¬-In e-£-ß-fp-sS X-´n-∏v \-SØn-b-Xm-bn ]-cmXn. sh-™md-aq-Sv tIm-en-b-t°m-Sv am-\-knbn¬ Kn-co-jv Ip-am¿, a-I≥ A-chn-μv, sN-s∂-bn¬-Xm-a-kn-°p∂ _n-t\-jv F-∂n-h-¿-s°-Xnsc-bm-Wv sh-™m-d-aq-Sv t]m-enkn¬ X-´n-∏n-\n-c-bm-b-h¿ ]-cmXn \¬-In-b-Xv. Nm-\-en-s‚ t]cn¬ kz-Im-cy hy-‡n-I-fn¬ \n∂v ti-J-cn-® 80 e-£-tØm-fw cq-]-bp-am-bn kw-Lw ap-ßn-bXm-bn ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp∂p. tSm-´¬-t^m¿ bp X-´n-∏n-\v kam-\-am-b co-Xn-bn-em-Wv Nm-\en-s‚-t]-cn¬ km-º-Øn-I X-´n∏v \-S-∂n-cn-°p-∂-Xv. 20 e-£w cq-]-h-sc-bm-Wv \n-t£-]-I¿-

°v \-„-s∏-´-Xv. hn t^m¿ bp F-∂ t]-cn¬ D-S-s\ B-cw-`n-°m≥ t]m-Ip-∂ Nm-\-en¬ tPm-en \¬-Im-sa-∂v hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xm-Wv ]-Ww X-´n-b-Xv. F-d-Wm-Ip-fw Bÿm-\-am-°n Nm-\¬ B-cw-`n°p-∂p F-∂m-Wv C-h¿ \m-´pIm-sc A-dn-bn-®n-cp-∂-Xv. Nm-\en¬ dn-t]m¿-´¿,Hm-^n-kv Ãm^v, sj-b¿-tlmƒ-U¿, \n¿-amXm-hv F-∂o \n-e-I-fn¬ ]-¶m-fnbm-°m-sa-∂v hm-Kv-Zm-\w sN-bvXm-bn-cp-∂p X-´n-∏v. dn-t∏m¿-´-dmbn tPm-en-bn¬ {]-th-in-°p-∂Xn-\v \m-ev e-£w cq-]-bpw, Hm^nkv Ãm-^m-bn tPm-en-In-´p-∂Xn-\v 50,000 ap-X¬ H-cp e-£w cq-]-h-sc-bpw- sj-b¿ tlmƒU¿-°pw \n¿-am-Xm-hn-\pw c-≠v e-£w-cq-] ap-X¬ 20 e-£w cq-

]-h-sc-bp-am-Wv X-´n-∏v kw-Lw ]n-cn-®-Xv. 2Pn bn-epw 3 Pn bnepw e-`n-°p-∂ sam-ss_¬ Sn.hn Nm-\¬ Xp-S-ßm-\m-Wv ]≤-Xn-sb-∂m-bn-cp-∂ hn-i-Zo-I-cWw. ]-≤-Xn B-hn-jv-°-cn-® hnZym¿-Yn-I-fp-sS Iq-sS ]Tn-®-hcpw A-h-cp-sS _-‘p-°-fpw km[m-c-W-°m-cm-b \m-´p-Im-cpw Nm-\-en¬ ]-¶m-fn-bm-hmw F-∂ tam-l-h-e-b-Øn¬ ho-gp-I-bmbn-cp-∂p. Nm-\¬ Xp-S-ßp-sa-∂v hn-izkn-∏n-°m-\m-bn \n-c-h-[n Im-cyß-fpw kw-L-Øn¬ Dƒ-s∏-´ A-c-hn-μv sN-bv-Xp. ]-Ww hmßn-b G-gv t]-sc Xn-cp-h-\-¥]p-c-Øv sIm-≠p-h-∂v Nm-\¬ Xp-S-ßp-∂-Xm-bn hm¿ØmktΩ-f-\w \-S-Øn. Nm-\¬ sh-_vssk-‰v Xp-S-ßn {]m-tZ-in-I-am-b

^n-j-do-kv h-Ip-¸v cq-]o-I-c-Ww a-Â-kyta-J-e-bv-¡v- B-izm-k-am-hpw: a{´n ]q-¥p-d: tIm¨-{K-kv {]-I-S-\]-{Xn-I-bn-se, ^n-j-do-kv h-Ip∏v cq-]o-I-cn-°p-sa-∂ {]-Jym-]\w a-¬-ky-ta-J-e-bv-°v Iq-SpX¬ B-izm-kw ]-I-cp-sa-∂v a{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿. bp.Un.F-^v ÿm-\m¿-∞n tUm. i-in-X-cq-cn-s≥-d, ]q-¥p-d hm¿-Uv Xn-c-s™-Sp-∏v I¨sh≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ap-sºm-cn-°-epw \-S-∂n-´n-√mØ A-Sn-ÿm-\ hn-I-k-\-am-Wv Xo-c-tZ-i-ta-J-e-bn¬ bp.Un.F-^v k¿-°m¿ \-S-∏m-

°n-h-cp-∂-Xv. Xn-cp-h-¥-]p-cw Pn√-bn-se h-en-b-Xp-d Dƒ-s∏-sS ]-Xn-s\m-∂p a-¬-ky-{Km-a-ßfm-Wv kw-ÿm-\-Øv bm-Ym¿Yy-am-hp-∂-Xv. `-h-\-\n¿-am-W [\-k-lm-bw A≥-]-Xn-\m-bn-cØn¬-\n-∂pw c-≠p-e-£-am-°n. t£-a-s]≥-j-\p-Iƒ C-c-´n-bm°n. H-t´-sd a-¬-ky-am¿-°-‰pIƒ ÿm-]n-®p. a-¬-ky-k-ºØp-Iƒ kw-c-£n-°p-∂-Xn-\v hn-]p-e-am-b ]-≤-Xn-Iƒ B-hnjv-°-cn-®p- \-S-∏n-em-°n. ]-Xn-aq∂mw [-\-Im-cy I-Ωo-j≥ [-\k-lm-bw, k-a-{K Xo-c-tZ-i-hn-I-

k-\ ]-≤-Xn, \-_m¿-Un-s≥-d A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-hn-I-k-\ ]-≤-Xn, tIm-ì tkm-jy¬ C≥-{^m kv-{S-Iv-N¿ kv-Iow, a-¬ky hn-]-W-\ ta-J-e-bn-se hnhn-[ ]-≤-Xn-Iƒ ap-X-em-b-hsb-√mw Xo-c-tZ-i-ta-J-e-bn¬ DW¿-hv kr-jv-Sn-®n-´p-s≠-∂pw a{¥n Nq-≠n-°m-´n. kn¬-hm-]n≈-bp-sS A-[y-£-X-bn¬-t®¿∂ k-tΩ-f-\-Øn¬ tUm. i-inX-cq¿, A-Uz.]n sI th-Wp-tKm]m¬, Fw F ]-Zv-a-Ip-am¿, Sn _jo¿, _o-am-∏-≈n d-jo-Zv, F≥ kp-P≥ kw-km-cn-®p.

aAv-Z-\n-bp-sS tam-N-\-¯n\mbn {]mÀ-Yn¡Ww: A-Pv-h Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: H-∂-c-]-Xn-‰m-≠m-bn \o-Xn\n-tj-[-Øn-\v hn-t[-b-am-°-s∏-´p-sIm-≠n-cn°p-∂ tI-c-f-Øn-se {]ap-J C-kvemwa-X ]fin-X≥ A-–\m-k¿ a-Av-Z-\n-bp-sS Pm-aymt]£ ]-cn-K-Wn-°p-∂ C-∂v Ppw-A \-a-kv-Im-ctØm-S-\p-_-‘n-®v {]-tXy-I {]m¿-Y-\ \-SØm≥ ]-≈n C-am-ap-amcpw `m-c-hm-ln-Ifpw X-

øm-dm-I-W-sa-∂v A-Pv-h (A¬ A≥-hm¿ P-Ãnkv B‚ v sh¬-s^-b¿ A-t m-kn-tbj≥) kwÿm-\ h¿-°n-Mv {]-knU‚ v k-øn-Zv ]n Fw F-kv F B-‰-t°m-bm X-ßfpw A≥-hm-cn-t»-cn {]n≥-kn-∏¬ tN-e-°p-fw A-–p¬ l-ao-Zv au-ehnbpw kw-bp-‡ {]-kv-Xm-h-\-bn¬ B-h-iys∏-´p.

Nn-e ]-cn-]m-Sn-Iƒ F-Sp-Øv A]v-tem-Uv sN-bv-Xp. ]-Ww \¬In-b-h¿-°v Nm-\-en-s‚ sF.Un Im¿-Up-I-fpw \¬-In. ]-Ww Xncn-sI \¬-Ip-sa-∂ D-d-∏n-\m-bn sN-°p-Iƒ \¬-Ip-I-bpw ap-{Z-]{X-ß-fn¬ F-gp-Xn \¬-Ip-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂p. F-d-Wm-Ipf-Øp Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øpw Hm^nkv Xp-S-ßp-sa-∂v ]-d-™n-cps∂-¶n-epw A-Xv \-S-∂n-√. am-k߃ I-gn-™-tXm-sS X-´n-∏v a\-kn-em-°n-b \n-t£-]-I¿ ]Ww Xn-cn-sI tNm-Zn-®v Xp-S-ßnb-tXm-sS A-c-hn-μv \m-Sp-hn-´p. \m-Sp-hn-Sp-tºmƒ C-h-cn¬ Nn-ecp-sS hm-l-\-hpw sIm-≠p-t]mbn. A-c-hn-μv \m-Sp-hn-´-tXm-sS C-bm-sf Im-Wm-\n-s√-∂v-ImWn-®v ho-´p-Im¿ ]-{X-Øn¬ ]-cky-hpw \¬-In-b-tXm-sS-bm-Wv

Iq-Sp-X¬ \n-£-]-I¿ X-߃°v ]-Ww \-„-s∏-´ hn-h-c-an-bp∂-Xv. X-´n-∏n-\n-c-bm-b-h-cn¬ HºXpt]¿ sh-™m-d-aq-Sv s]menkv kv-t‰-j-\n¬ ]-cm-Xn \¬In-bn-´p-≠v. Iq-Sp-X¬-t]¿ h-cpw Zn-h-k-ß-fn¬ ]-cm-Xn \¬-Ipsa-∂m-Wv A-dn-bp∂Xv. t]menkn-s‚ {]m-Y-an-I A-t\z-jW-Øn¬ Nm-\-en-s‚ se-‰¿ ]mUpw sF-.Un Im¿-Upw Dƒ-s∏sS-bp≈h hym-P-am-sW-∂v Is≠-Øn-bn-´p-≠v. Nm-\¬ Xp-Sßp-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏´v c-Pnkv-t{S-j≥ \-S-]-Sn-Iƒ \-S-Ønbn-´n-√. {]-kv F-s∂-gp-Xn-b sF.Un Im¿-Up-I-fn¬ Iº-\nbp-sS Ir-Xy-am-b ta¬-hn-emkw D-≠m-bn-cp-∂n-s√∂pw Is≠-Øn-bn-´p≠v.

t∏mƒ kw-ÿm-\-t\Xm-°-sf-Ø-s∂ C-hnsS {]-N-c-W-Øn\nd°n. bp.Un.F-^n-\mbn ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n, sI.]n. kn.kn {]kn-U‚ v hn Fw kp-[oc≥, sI.]n.kn. kn ssh- k v - { ]- k n- U - ‚ v Fw Fw l- ≥ Xp-Sßn-b-h-sc cw-K-Øn-d°n-bm-Wv bp.Un.F-^n-s‚ c-≠mw-L-´ {]Nm-c-Ww ]q¿-Øn-bm-°n-b-Xv. A-tX-k-abw F¬. Un.F-^v hn F-kv A-Nyp-Xm-\μ-s\-Ø-s∂ cw-K-Øn-d-°n-bm-Wv a-fi-eØn-se {]-Nm-c-W-Øn-\v sIm-gp-t∏-In-bXv. I-gn-™-Zn-h-kw s]-cpw-Ip-gn-bn¬ \-S∂ F¬.Un.F-^v Xn-c-s™-Sp-∏v s]m-Xptbm-K-Øn ¬ {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv hn F pw kn.]n. sF sk-{I-´-dn ]-∂y≥ c-ho{μ-\p-am-Wv ]-s¶-Sp-Ø-Xv. kn.]n. F-Ωn¬-\n-∂pw _n.sP. ]nbn¬ tN¿-∂n-´v am-k-߃-°-Iw X-s∂ _n.sP. ]n ÿm-\m¿-Yn-bm-bn A-h-tcm-[n°-s∏-´ Kn-cn-P-Ip-am-cn {]-Nm-c-Ww Xp-Sßm≥ ssh-In-sb-¶n-epw C-cp-ap-∂-WnIƒ-°pw H-∏-sa-Øm≥ {i-an-°p-∂p-≠v. Fkv.Un.]n. sF ÿm-\m¿-Yn Fw sI a-t\m-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: 2013se hnXp-tcm-Z-bw I-Ym-]p-c-kv-Im-cØn-\v tIm-a-Un F-Iv-kv-{]-kv I-em-Im-c-\pw ko-cn-b≥ \-S\p-am-b k-Pn-Xv Nn-‰m-‰n≥-I-c c-Nn-® k-tcm-h-c-Øn-se hn-cp∂p-Im-c≥ F-∂ I-Ym-k-amlm-cw Xn-c-s™-Sp-Øp. 5001 cq-]-bpw {]-i-kv-Xn-]-{X-hpw in-em-^-e-I-hpw A-S-ßn-b A-hm¿-Uv G-{]n¬ H-∂n-\v hnXp-c F-kv.F≥.Un.]n lmfn¬ ssh-Io-´v \m-en-\v \-S-°p∂ N-S-ßn¬ tI-c-f-k¿-h-Iem-im-em t{]m. ssh-kv-Nm≥-

F¬.Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn F kº-Øv In-fn-am-\q-cn¬ \-SØn-b ]-cyS-\w

In-fn-am-\q¿: ]p-cp-j-∑m-sc°mƒ 101974 h-\n-Xm thm-´¿am¿ B-‰n-߬ tem-Ivk-`m afi-e-Øn¬ Iq-Sp-X¬. 12,46,554 thm-´¿-am-cm-Wv B-sI-bp-≈Xv. Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ Cu-amkw 22\v ]p-d-Øp-hn-´ I-W-°mWn-Xv. 20 t]-¿ a-fi-e-Øn¬ \m-a-\n¿t±-i ]-{Xn-I k-a¿-∏n®n-cp-s∂-¶n-epw 16 t]¿ am-{X-ta a¬-k-c cw-K-Øp-≠m-hp-Ibp≈q. \m-ev t]¿ ]-{Xn-I ]n≥-

h-en®p. {]-[m-\-s∏-´ ÿm-\m¿∞n-I-sf√mw a-fi-e-Øn¬ ]cy-S-\-Øn-emWv. In-fn-am-\q¿ taJ-e-bn¬ F kº-Ø, A-Uz. _n-μp Ir-jv-W, Kn-cn-Pm Ip-am-cn ]-cyS-\w ]q¿-Øn-bm°n. ap≥Im-eß-sf A-t]-£n-®v {]-NcWw th≠-{X Cuta-J-e-bn¬ Nq-Sp-]n-Sn-®n-´n√. ]pXnb thm´¿-am-cp-sS h¿-[-\ {]ap-J I£n-Iƒ-s°√mw {]-Xo-£bpw H-∏w B-i-¶-bpap≠v.

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: Ip-d-h≥tIm-Ww im-¥n tbm-Km So-t®-gvkv s{S-bn-\n-Mv C≥-Ãn-‰yq-´n-se tbm-K So-®¿ s{S-bn-\n-Mv tIm-gvkv G-{]n¬ c-≠n-\v B-cw-`n°pw. tIm-gv-kn-s‚ ssZ¿Lyw H-cp-am-k-amWv. t^m¨: 0471˛ 6002700.

k-e¿ F≥ ho-c-a-Wn-IWvT≥ kΩm- \ n- ° pw. tI- c - f - k mln-Xy A°m-Z-an AwKw ]m-tem-Sv hm-kp-tZh≥ \m-b¿, hn-Xp-tcm-Z-bw km-ln-Xy-kw-Lw {]-kn-U‚ v hn-jv-Wp-tem-Iw-hn-t\m-Zv, hnXp-c Pn-Pn Dƒ-s∏-´ A-hm¿-Uv I-Ωn-‰n-bm-Wv A-hm¿-Up-Iƒ Xo-cp-am-\n-®-Xv.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Pn-√-bn-se D-¬k-h-ß-fp-sS-bpw B-tLmj-ß-fp-sS-bpw \-S-Øn-∏n-\v cq-]o-I-cn-®n-´p-≈ D-¬k-h I-Ωn-‰nI-fpw B-tLm-j-I-Ωn-‰n-I-fpw, B-\-I-sf D-]-tbm-Kn-®v N-S-ßpIƒ kw-L-Sn-∏n-°p-∂-h-cpw tI-c-f \m-´m-\ ]-cn-]m-e-\-Øn-se \n¿-tZ-i-߃ I¿-i-\-am-bn ]m-en-°-W-sa-∂v Xn-cp-h-\-¥-]pcw Un-hn-j-W¬ t^m-d-Ãv Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. B-\-I-sf ]s¶-Sp-∏n-°p-∂-Xn-\p-≈ A-t]-£ 15 Zn-h-k-Øn-\p ap≥-]v sXm´-Sp-Øp-≈ h-\w-h-Ip-∏n-s‚ Hm-^n-kn¬ \¬-I-Ww. K-h¨sa‚ v Hm-^v C-¥y A-\n-a¬ sh¬-^-b¿ t_m¿-Un-s‚ 2013-˛se I-Øv {]-Im-cw B-\ D-S-a-Iƒ A-\n-a¬ sh¬-^-b¿ t_m¿Un-s‚ c-Pn-kv-t{S-j≥ F-Sp-t°-≠-Xpw Hm-tcm X-h-W-bpw s]mXp-N-S-ßn-\pw tLm-j-bm-{X-bv-°pw B-\-sb ]-s¶-Sp-∏n-°p-∂t]-cq¿-°-S: F.]n.F¬ Im¿-Up-Iƒ _n.]n.F√m°p-∂-Xp-am-bn Xn-\v ap≥-Iq-´n A-\p-hm-Zw hm-tß-≠-Xp-am-Wv. Iq-Sp-X¬ hn-h-c_-‘-s∏-´v I-e-Œ-td-‰n¬ hm-t°‰w. Xn-c-s™-Sp-∏p-am-bn _-‘- ߃-°v sXm-´-Sp-Ø h-\w-h-Ip-∏n-s‚ Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏s∏-´ {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-∂p-h-cp-∂-Xn-\n-sS Im¿-Uv hm-ßp-∂-Xn- S-Ww. \v hn-hn-[ Xm-eq-°p-I-fn¬ \n-∂v Im¿-Up-S-aIƒ F-Øn-b-tXm-sSbm-Wv {]-iv-\-߃ Xp-S-ßn-b-Xv. 300 Hm-fw t]-cm-Wv I-eŒ-td-‰n-se s]m-Xp-P-\-tk-h-\ tI-{μØn-te-°v F-Øn-b-Xv. C-X-dn-™v F¬.Un. F-^v {]-h¿-Ø-I¿ ÿ-e-Øv X-Sn-®p-Iq-Sn. Xn-c-s™-Sp-∏v A-Sp-Ø k-a-b-Øv Im¿-Uv hn-X-c-Ww \-S-Øp-∂-Xv thm-´¿-am-sc kzm-[o-\n-°m≥ C-S-bm-°psa-∂p-]-d-™v Im¿-Uv hn-X-c-Ww X-S-bm≥ C-h¿ {i-an-®-p. ap-Jy-a{¥n-bp-sS P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn-´m-Wv hn-X-c-Ww \-S-°p-∂-sX-∂ hym-P-{]-Nm-c-Ww \-S-Øn-bm-Wv Im¿-Uv hn-X-cWw sN-øm≥ {i-an-®-sX-∂v F¬.Un.F-^v {]-h¿-Ø-I¿ B-tcm]n-®p. {]-h¿-Ø-I¿ Pn-√m-I-e-Œ¿ _n-Pp-{]-`m-I¿ ap-ºm-sI {]-iv\w A-h-X-cn-∏n-°p-I-bpw I-e-Œ¿ A-Sn-b-¥-c-am-bn C-S-s]-´v Im¿Uv hn-X-c-Ww \n¿-Øn-h-bv-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. Xn-c-s™-Sp-∏n-\pti-jw am-{X-ta Im¿-Up-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øp-I-bp-≈q-sh-∂pw IeŒ¿ {]-h¿-Ø-I-sc-bpw s]m-Xp-P-\-ß-sf-bpw A-dn-bn-®-tXm-sSbm-Wv {]-iv-\-߃ A-h-km-\n-®-Xv. I t‚m¨-sa‚ v, t]-cq¿-°-S tÃ-j-\p-I-fn-se kn.sF-am-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-seØn-b kw-Lam-Wv ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ \n-b-{¥n-®Xv.

_n.]n.FÂ. ImÀ-Uv hn-X-c-Ww; I-e-Î-td-än _-l-fw

tÌ-j-\-dn hn-X-c-Ww Xn-cp-h-\-¥-]pcw: hm¿-jn-I I-W-s°-Sp-∏v {]-am-Wn-®v tÃ-j-\-dn h-Ip-∏n-s‚ ap-Jy tÃ-j-\-dn tÃm-dn¬ \n-∂pw G-{]n¬ H-∂p-apX¬ A-©v h-sc-bpw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ta-J-em tÃ-j-\-dn tÃmdn¬ G-{]n¬ H-∂p-ap-X¬ aq-∂p-h-sc-bpw sk-{I-t´-dn-b-‰v tÃ-j-\- Acp-hn-°-c \n-tbm-P-I a-fi-e ]-cy-S-Øn-\n-sS dn tÃm-dn¬ G-{]n¬ H-∂v, c-≠v Zn-h-k-ß-fn-epw tÃ-j-\-dn hn-X-c- B-‰-nß-ense bp.Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn A-Uz._n-μp Ir-jv-W-bv-°v tdm-km-∏q \¬-Ip-∂ kv-Iqƒ hn-Zym¿-YnIƒ Ww D-≠m-Ins√-∂v tÃ-j-\-dn I¨-t{Sm-f¿ A-dn-bn-®p.

B-th-i-ambn a-t\m-Pv Ip-amÀ s\-Sp-a-ßmSv: a-e-tbm-c afi-eam-b s\-Sp-a-ßm-Sv Bth-iw hnX-dn F-kv.Un.]n. sF ÿm-\m¿-Yn Fw sI at\m-Pv-Ip-am¿. cm-hn-se ]cyS-\w B-cw-`n-® ÿm-\m ¿Yn sXm-gn-em-fnIƒ, hnZym¿-Yn-Iƒ, ss{U-h¿-am¿ XpS-ßn hnhn-[ ta-J-e-I-fnep≈-h-tcm-Sp thm-´-`y¿-∞\ \-SØn. a-fi-e-Øn-s‚ hnhn-[ ta-J-e-I-fn¬ B-thi-Pz-eam-b kzo-I-c-W-am-Wv a-t\m-Pv Ip-am-dn-\v e-`n-®-Xv.

B{I-aWw; tIm¬-{K-kv {]-hÀ¯-I³ A-dÌnÂ

B-än-§-en h-\n-Xm thm-«À-amÀ-¡v ta-[m-hnXzw

tbm-K So-¨À s{Sbv\n-Mv

\m-«m-\ ]-cn-]m-e-\ N-«w IÀ-i-\-am-bn ]m-en-¡-Ww

Pv-Ip-am¿ C-Xn-\-Iw- Nn-d-bn≥-Io-gv a-fi-eØn¬ c-≠mw-L-´ ]cy-S-\-hpw ]q¿-Ønbm-°n. a-fi-e-Øn-se km-[m-c-W-°m ¿°n-S-bn¬ kp-]-cn-Nn-X-\m-bn-°-gn-™- Bfl-hn-izm-k-Øn-em-Wv A-t±lw.

]md-»me: DZn-b≥Ip-f-ß-c-bn¬ a{¥n ctaiv sN-∂nØe ]s¶-SpØ tbmKØn¬ am[ya {]h¿Ø-Isc B{I-an® tIknse {]Xnsb ]md-»me t]meokv AdÃv sNbvXp.-sN-¶¬ Bd-øq¿ sImt®m-´p-tImWw Bbn-ey-Øn¬ jmPn-sb-∂p hnfn-°p∂ hnP-b-Ip-am¿ (43) s\bmWv ]md-»me Fkv sF _nPpIp-am¿ Adkv‰v sNbvX-Xv.c-taiv sN∂nØe ]s¶-SpØ tbmK-Øn¬ sXc-s™Sp∏v \nco-£-Isc ]md-»me FwF¬F F.‰n. tPm¿÷ns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ XS™n-cp-∂p. CXv dnt∏m¿´v sN-øm-s\Ønb \n∂ am[y-aw {]m-tZinI teJ-I≥ N{μ-Ipam¿, C¥y-hn-j≥ {]mtZ-inI Iya-dmam≥ jnPnXv F∂n-h-sc hn-P-b-Ip-am-¿ AS-°-ap-≈-h¿ a¿-±n-°p-I-bm-bn-cp∂p. N{μIp-am¿ ]md-»me Xmeq°v Bip-]-{Xnbn¬ NnIn-’-bn-em-Wv.

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: h-cp-∂ G{]n¬ c-≠p-ap-X¬ B-dph-sc \SØm≥ D-t±-in-®n-cp-∂ sI.F≥.Fw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn√m-k-tΩf-\w C≥-sk-‰v FIv-kn-_n-j\pw tem-Ivk-`m Xnc-s™-Sp∏n-t\m-S-\p-_-‘n®v sa-bv B-Zy-hm-c-Øn-te-°p am‰n-bXm-bn kzm-K-X-kw-Lw sNb¿am≥ {]-^. A-–p¬-d-jo-Zv A-dn-bn®p.

k-Pn-Xv Nn-äm-än³-I-c-bv-¡v ]p-c-kv-Im-cw

Nn-d-bn³-Io-gn {]-Nm-c-Ww s]m-Sn-]m-dp-¶p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Nph∏ptIm-´-sb∂-dn-s∏-Sp∂ Nn-dbn≥-Io-gv a-fi-e-Øn¬ C-Øh-W C-cp-]-£-hpw {]-Nm-c-WØn¬ H-∏-Øn-s\m-∏-am-Wv. afi-e-Øn-se Nn-d-bn≥-Io-gv, I-S-bv-°m-hq¿, ap-Zm-°¬, A©p-sX-ßv, A-gq¿, ITn-\w-Ipfw, aw-K-e-]p-cw, In-gp-hn-ew F∂o ]-©m-b-Øp-I-fn¬ I-S-bv°m-hq-cpw ITn-\w-Ip-f-hpw am{X-am-Wv bp. Un.F-^n-s\m-∏ap≈Xv. F-¶n-epw Nn-d-bn≥-Io-gv a-fi-eØn-se s]-cpw-Ip-gn kz-tZ-in-bm-b _n-μpIr-jv-W-sb ÿm-\m¿-Yn-bm-°n-b-Xn-eqsS a-fi-ew ]n-Sn-s®-Sp-°m-sa-∂ {]-Xo-£bn-em-Wv bp. Un.F-^v. c-≠p-X-h-W Fw.]n B-bn-´pw Nn-d-bn≥Io-gv sd-bn¬-th tÃ-j-\n¬ H-cp s{S-bn-\n\v t]m-epw tÃm-∏v A-\p-h-Zn-°m≥ I-gn-bmØXpw I-b¿ Xo-c-tZ-i ta-J-e-I-fn-se {]iv-\-߃-°v ]-cn-lm-cw Im-Wm≥ km-[n°m-Ø-Xpw Fw.]n-bp-sS ]-cm-P-b-am-bn Db¿-Øn-°m-´n-bm-Wv bp.Un.F-^n-s‚ {]Nmc-Ww. A-tX-ka-bw Fw.]n-bp-sS hnIk-\ t\-´-߃-°v D-b¿-Øn-°m-´n-bm-Wv F¬.Un.F-^v k-º-Øn-\m-bn {]-Nc-Ww \-S-Øp-∂-Xv. C-cp-ap-∂-Wn-I-fp-sS-bpw c≠mw-L-´w {]-Nm-c-Ww ]q¿-Øn-bm-b-

PnÃm- k-t½-f-\w amän

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tem-Ivk-`m a-fi-e-Øn-se F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn Ip-∂n¬ jm-P-lm≥ {]-Nmc-W{]h¿-Ø-\-Øn-\n-sS thm-´-`y¿-Yn-°p∂p

{]Nm-c-W-¯n apt¶dn Ip-¶n jm-P-lm³ Xn-cp-h-\-¥-]pcw: Xn-cp-h-\-¥]p-cw tem-Ivk-`m a-fi-e-Ønse F-kv.Un.]n.sF ÿm-\m¿Yn Ip-∂n¬ jm-P-lm≥ {]-NmcW cwK-Øv k-Po-h-am-b-tXm-sS C-cp-∂-Wn-I-fp-w B-i-¶-bn¬. Im-Sn-f-°n-bp-≈ {]-N-c-W-Øn-\v ]-Ic - w ho-Sp-ho-Sm¥-cw Ibdn Ccp-ap-∂-Wn-I-fp-sS P-\h-©\ thm-´¿-am-sc t_m-[y-s∏-Sp-Øp-

I-bm-Wv jm-P-lm\pw Fkv.Un.]n.sF {]-h¿-Ø-I-cpw. C-Xn-\p-]pdta afi-ew-X-e hml-\ {]N-c-W Pm-Y-Iƒ, Ip-Spw_ kw-K-a-߃, lu-kv Imw-]bv\p-Ifpw X-Ir-Xn-bm-bn \-S° - p∂p. C∂-se tIm-hfw, s\-øm‰n≥-I-c a-fi-e-ß-fn-em-Wv ÿm-\m¿Yn {]-N-c-W-w \-SØnbXv. ]m-cº-cy cm-{„o-b-

]m¿-´n-It- fm-Sv ]n∂m-° Z-en-Xv apkvenw hn-`m-K-߃-°p-≈ {]-Xntj-[w Xn-c-s™-Sp-∏n¬ {]-Xn^-en-°p-sa-∂v jm-P-lm≥ {]Xym-i {]-IS- n-∏n-®p. Xn-cs - ™-Sp∏v {]N-c-W I¨-ho-\¿ jm-\hm-kv _°¿, kzm-en-lv au-ehn, hn-gn-™w am-lo≥, Pm-^¿, \bm-kv, \n-km-ap-±o≥ X-t®m-Ww ÿm-\m¿-Yn-sb A-\p-Ka - n®p.

Xn-c-sª-Sp-¸p-am-bn _-Ô-s¸-« Po-h-\-¡m-sc X-S-ªm \-S-]-Sn: Pn-Ãm I-e-Iv-SÀ Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: Xn-cs - ™-Sp-∏v s]-cp-am-‰-®-´-ew-L-\w \n-co-£n°m-s\-Øp-∂-h-sc-tbm X-ncs™-Sp-∏p-am-bn _-‘s - ∏-´ Po-h\-°m-sc-tbm B-{I-an-°p-It- bm Ir-Xy-\n¿-h-l-Ww X-S- -s∏-SpØp-I-tbm sN-øp-∂-h¿-s°-Xntc-bpw A-Xn-\v t\-Xr-Xzw sIm-Sp°p-∂h - ¿-s°-Xn-tc-bpw C-¥y- ≥

in-£m \n-b-a-Øn-se 332,353 hIp-∏p-If - \ - p-kc - n-®v \-S] - S- n kzoIcn-°p-sa-∂v I-eIvS- ¿ A-dn-bn-®p. aq-∂v h¿-jw h-sc X-Sh - v e-`n-°mhp-∂ Ip-‰a - m-Wn-Xv. C-h¿-s°-Xntc Pm-ay- a - n-√m- hm-d≠ - v ]p-ds - ∏-Sphn-°p-I-bpw {]-Nm-c-W-cw-K-Øp\n-∂v am-‰n-\n¿-Øp-Ib - pw sN-øpw. Pn-√b - n¬ Xn-cs - ™-Sp-∏v \n-co-£-

W-Øn-\m-bn t]m-Ip-∂ ho-Untbm k¿-ssh-e≥-kv So-ap-ItfmsSm∏w t]m-en-kp-Im-sc \n-tbmKn-°m-\pw D-Ø-c-hm-bn. s\-øm‰n≥-Ic - b - n¬ Xn-cs - ™-Sp-∏p- tbmK-Øn¬ \n-co-£W - Ø - n-s\-Ønb D-tZ-ym-K-ÿ-sc X-S-™-kw-`hw {i-≤-bn¬-s∏-´-Xn-s\-Xp-S¿∂m-Wv \-S] - S- n.

thm-«-`yÀ-Y-\ -k-Po-h-am-bn h-´n-bq¿-°m-hv: h-´n-bq¿°m-hv a-fi-e-Øn¬ Xn-cs™-Sp-∏v {]-Nm-c-W-hpw {]h¿-Ø-\-ß-fpw Nq-Sp-]n-Sn®p. ho-Sp-ho-Sm-¥-cw I-b-dnbn-d-ßn-bp-≈ {]-Nm-c-Whpw thm-´-`y¿-Y-\-bp-am-Wv C-t∏mƒ \-S-∂p-h-cp-∂-Xv. h´n-bq¿-°m-hv, s\-´-bw, sImSp-ßm-\q¿, Im-®m-Wn `m-Kß-fn-em-Wv bp. Un.F-^v, F¬. Un.F-^v, _n. sP.]n A-\p-Iq-en-Iƒ thm-´p-]n-SnØ-hp-am-bn k-Po-h-am-bn cwK-Øp-≈-Xv. t\-cn-´p-≈ thm´-`y¿-∞-\-bpw t\m-´o-kv hnX-c-W-hpw s]m-Sn-s]m-Sn-°p∂p-≠v.

Xn-cn-¨-dn-b ImÀ-Uv Xn-cp-h-\-¥-]pcw: tem-Ivk-`m X-nc-s™-Sp-∏n-t\m-S\p-_-‘n-®v ÿm-\m¿-Yn-Ifp-sS-bpw Xn-c-s™-Sp∏v GP‚p-am-cp-tS-bpw Xn-cn-®-dnb¬ Im¿-Uv e-`n-°p-∂-Xn-\v \n-›n-X am-Xr-I-bn-ep-≈ ^m-dw ]q-cn-∏n-®v Hm-tcm-cpØ-cp-sS-bpw c-≠v t^m-t´mIƒ k-ln-Xw Ie-Œ-td‰v Ce-£≥ sk-£-\n¬ \n∂pw D-S≥ ssI-∏-t‰-≠-XmsW-∂v Pn-√m-I-eIv-S¿ A-dnbn-®p.


{]mtZ-inIw

28 am¿-®v 2014 sh≈n

bp-hm-hn-s\ sh-«n-¸-cn-t¡Â-¸n-¨p

]cn-]mSn „tIk-cn lmƒ: sI.bp.Uªyp.sP˛F-bv-Uv-kv I-¨t{Smƒ skm-ssk-‰nbpw tN¿∂v F®v.sF.hn F-bv-Uv-kv dnt]m¿-´n-Mv in¬-]im-e D-ZvLmS-\w, ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv U-b-d-Œ¿ an-\n B‚Wn˛ cm-hnse 11.00 „amkv-°‰vv tlm-´¬: kwÿm-\ B-kq-{X-W t_m¿-Uv, im-kv-{X km-t¶-Xn-I ]-cn-ÿnXn Iu¨-kn¬, im-kv-{X kmt¶-Xn-I h-Ip-∏v F-∂n-h-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ im-kv-{Xo-b J-\-\ \-b-sØ-∏-‰n-bpw tI-c-fØn-se \n¿-Wm-b-I [m-Xp-°sf-∏-‰n-bp-ap-≈ in¬-]-im-e˛ cm-hn-se 10.00 „h≈°S-hv Ad-^ Hm-Unt‰m-dnbw: Xm-Pp¬ D-e-a A-\pkva-c-W k-tΩf-\w D-Zv-LmS\w, Im-¥-]p-cw F ]n A-_q_-°¿ ap-kven-bm¿˛ ssh-Io´v 4.00 „I-g-°q-´w tªm-°v Hm-^okv: tI-{μ ]-c-k-y-˛-Zr-iy {]-Nmc-W hn-`m-K-hpw (Un.-F.-hn.]n) Pn-√m Xn-c-s™-Sp-∏v Hm-^okpw kw-bp-‡-am-bn k-Ω-XnZm-b-I t_m-[-h¬-°-c-W {]Z¿-i-\w˛ cm-hn-se 10.00 „sh-™m-d-aq-Sv sh-ºm-bw PMj≥: sI.Fw.ssh.F-^v sh-ºm-bw ta-J-e-bp-sS B-`nap-Jy-Øn¬ a-X-hn-⁄m-\-k-Z v, I-S-bv-°¬ j-^o-Jv au-ehn ˛ cm-{Xn 7.00 „sh-™m-d-aq-Sv: th-¶-a-e `-Kh-Xn-t£-{X-Øn¬ s]m-¶m-e-˛ cm-hn-se 9.30

Adnbn-¸pIÄ

_n.]n.FÂ: A-t]-£-IÄ 11 ap-XÂ kzo-I-cn-¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: _n.]n. F ¬ Im¿-Uv kw-_-‘n-® A-t]£-Iƒ G-{]n¬ 11 ap-X¬ am{X-ta I-e-Iv-S-td-‰n¬ kzo-I-cn°p-I-bp-≈q-sh-∂v Pn-√m I-.-IvS¿ _n-Pp {]-`m-I¿ A-dn-bn-®p.

k-½À-tIm-¨n-Mv Iymw-]v

sh-™m-d-aq-Sv: kw-ÿm-\ kvt]m¿-´v-kv Iu¨-kn-en-s‚-bpw s\-Sp-th-en dq-d¬ tIm-®n-Mv sk‚-dn-s‚-bpw kw-bp-‡m-`nap-Jy-Øn¬ A-Sp-Ø c-≠p-apX¬ sa-bv 31 h-sc k-Ω¿-tIm®n-Mv Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂p. tJm-˛-tJm, I-_-Sn, sS-∂n Iz-bv-‰, {In-°-‰v, ^p-Sv-t_-Bƒ F-∂n-h-bn-em-Wp ]-cn-io-e-\w. 16 h-b- n-\p Xm-sg-bp-≈-h¿°m-Wp Iymw-]n¬ ]-s¶-Sp°m≥ A¿-l-X. Xn-c-s™-Sp°-s∏-Sp-∂ Ip-´n-Iƒ-°v e-Lp`-£-W-hpw kv-t]m¿-´v-kv In‰pw ku-P-\y-am-bn e-`n-°pw. Iq-Sm-sX kw-ÿm-\ kv-t]m¿-´vkv Iu¨-kn-en-s‚ k-Ω¿ Iymw-]n¬ ]-s¶-Sp-°m≥ A-hk-cw e-`n-°pw. Xm¬-∏-cy-ap-≈h¿ h-b- v sX-fn-bn-°p-∂ k¿´n-^n-°-‰p-I-fp-am-bn G-{]n¬ c≠n-\p \m-en-\p-ap-ºm-bn s\-Spth-en l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIq-fn¬ F-Øn-t®-c-Ww.

]cn-Wbw sh-™m-d-aq-Sv: a-W-en-ap-°v jlv-\m-kv a≥-kn-en¬ jn-lm_p-±o≥-˛-sse-e Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ sj-an-b-bpw s\-Sp-a-ßmSv-˛-Ip-d-t°m-Sv F-kv.F≥ a≥kn-en¬ ssk-\p-±o≥-˛-\-ko-d Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ sj-ao-apw hn-hm-ln-X-cm-bn. sh-™m-d-aq-Sv: tXm-´p-]p-dw Ncp-hn-f ]p-Ø≥-ho-´n¬ A-jv-d^v-˛-^m-Øn-am-_o-hn Z-º-Xn-Ifp-sS a-I≥ k-Po-dpw ]p-\-eq¿ A-Sp-°-f-aq-e A≥-kn-bm a≥kn-en¬ A-–p-√-°p-´n-˛-ssjem-_o-hn Z-º-Xn-I-fp-sS a-Iƒ A≥-kn-b-bpw hn-hm-ln-X-cmbn.

bm-{Xbb-¸v k-t½f-\w I√-d: ]m-tem-Sv D-]-Pn√-bn¬ \n∂pw hn-c-an-bv-°p-∂ sI.Fkv.Sn.F Aw-K-߃°pw kw ÿm-\ Pn√m t\-Xm-°ƒ°pw bm-{X Ab-∏v \¬In. I√-d Kh¨-sa‚ v hn.F-®v.F-kv.Fkn¬ \-S-∂ k-tΩ-f-\-w kn. sF.Sn.bp Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn √m P-\-d¬ sk-{I´-dn hn sI a[p D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. sI.Fkv.Sn. kwÿm-\ sk-{I´-dn sI ]n k-t¥m-jv Ip-am¿, Pn√m F-Iv-kn-Iyp-´o-hv Aw-K-ß-fm-b B¿ jn-_p A-\n¬ \m-cm-b-W≥ kw-km-cn-®p.

sh-≈-d-S: I-Sw-hm-ßn-b Xp-I a-S-°n \¬-In-bn-s√-∂m-tcm-]n®v ss_-°v X-S-™p-\n¿-Øn bp-hm-hn-s\ sh-´n-∏-cn-t°¬∏n®p. B-dm-´p-Ip-gn ]p-Ø≥-Ip∂p hn-f ho-´n¬ K-K≥-Zzo-]n (25) \m-Wv sh-t´-‰-Xv. I-gn-™ Xn-¶-fm-gv-N cm-{Xn 10.30\m-bn-cp-∂p kw-`-hw. B-dm´p-Ip-gn kz-tZ-in {]n≥-kv (20), Im-°-Xq-°n kz-tZ-in A-Pn

(23), Im-°-Xq-°n kz-tZ-in i-cXv-tam-l≥ (20), Iq-Xm-fn kz-tZin ssj-Pp tam-l≥ (25) F-∂nh¿-tN¿-∂m-Wv B-{I-an-®-sX∂v K-K≥-Zzo-]v \¬Inb ]-cm-Xnbn¬ ]-d-bp-∂p. X-e-bv-°pw Imen-\pw Kp-cp-X-c-am-bn sh-t´-‰ bp-hm-hn-s\ sh-≈-d-S-bn-se kz-Im-cym-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. sh-≈-d-S t]m-en-kv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p.

tam-j-Ww-t]m-bn I√d ap-Sn∏p-c tZ-ho-t£-{X-Øn¬ h∂ s]m-bv-°m-ep-Iƒ I√-d K-h. hn.F-®v.F-kv.Fkns‚ a-Xn-en¬ hn{i-an-°p∂p

sh-™m-d-aq-Sv: I-S-bn¬-\n-∂v 200 In-tem d-_¿-jo-‰pw 800 In-tem kv-{Im-∏v d-_-dpw tam-j-Ww t]m-bn. hm-a-\-]p-cw Ip-‰n-aq-Sv kz-tZ-in c-ho-{μ≥ \m-b-cp-sS Ip-‰n-aq-Sv P-Mv-j-\n-ep-≈ kn.B¿ d-t_-gv-kn¬ \n-∂m-Wv tam-j-Ww t]m-b-Xv. C-∂-se cm-hn-se I-S-bp-sS j-´¿ Xp-d-∂ \n-e-bn¬ I-≠-Xn-s\-Øp-S¿-∂v \m-´p-Im¿ A-dn-bn-®t∏mƒ D-S-a-sb-Øn ]-cn-tim-[n-°p-tºm-gm-Wv hn-h-c-a-dn-bp-∂-Xv. j-´-dn-s‚ ]q-´v s]m-fn-®m-Wv tam-„m-°ƒ A-I-Øp-I-S-∂-Xv. H-cp- e£-Øn-te-sd cq-]-bp-sS \-„-ap-≠m-b-Xm-bn I-W-°m-°p-∂p. sh™m-d-aq-Sv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

thiruvananthapuram/tvm e

3

\nch[n tI-kpI-fn {]-Xnbmb tam-ãm-hv ]n-Sn-bn ]-≈n°¬: \q-tdm-fw tI-kn¬ {]-Xnbm-b Ip-{]-kn≤ tam-„mhv ]-≈n-°¬ t]m-en-kv ]n-Snbn¬. h¿°-e, cm-a-¥fn, I-\m¬]p-d-tºm-°v ho-´n¬ ^-k-ep±o≥ F-∂ sk-©p-dn ^-k¬ (55) B-Wv ]n-Sn-bn-em-bXv. I-gn™ sNm-Δmgv-N tXm-fq-cn-\v kao-]w tam-j-W {i-a-Øn-\n-sS t]m-en-kv s]-t{Sm-fn-Mv hml \w I≠v Hm-Sn c-£-s∏-Sm≥ {ian-°-th ]-≈n-°¬ Fkv.sF B¿ cm-Pohpw kw-Lhpw {]-Xnsb km-l-kn-I-am-bn ]n-Sn-Iq-SpI-bm-bn-cp∂p. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n-b {]-Xn-sb dn-am‚ v sN-bv-Xp. 2006¬ ]-≈n-°¬ tÃ-j≥

hkv-Xp-XÀ¡w; A-`n`mjI I-½o-j-\v t\-sc B-{IaWw

]- c n- [ n- b n ¬-s∏-´ ]pen-bq¿t°mWØv B-fn √m-Ø ho´n¬ \n∂pw 105 ]h\pw aq∂p e-£w ^-k-ep-±o≥ cq-]bpw tam-„n-® tI-kn¬ in-£n-°s∏-´ C-bmƒ G-gp h¿-j-am-bn I-Æq¿ sk≥-{S¬ P-bn-en-embn-cp∂p. P-bn-en¬ \n∂pw C-dßn tamj-Ww \-S-Øm-\p-≈ {i-a-Øn-\n-sS-bm-Wv C-bmƒ ]nSn-bn-em-b-Xv. C-bm-ƒ-s°-Xn-tc ]-≈n-°¬ tÃ-j-\n¬ am-{Xw

25 tI-kp-Iƒ \n-e-hn-ep≠v. h ¿°-e, B-‰n߬, aw-K-e-]p-cw tÃ-j-\p-I-fnepw \n-ch[n tIkp-Ifp≠v. \q-dp tI-kv Xn-I®Xv sIm-≠m-Wv C-bm-sf sk©p-dn ^-k¬ F-∂-dn-b-s∏-Sp∂Xv. B-fn√m-Ø ho-Sp-I-fn¬ ap≥-hm-Xn¬ X-I¿-Øv tamjWw \-S-Øp-∂-Xm-Wv C-bm-fpsS coXn. C-bm-fp-sS Iq-´m-fn-°mbn A-t\zjWw Du¿-Pn-X-am°n-b-Xm-bn t]m-en-kv A-dn-bn ®p. t{K-Uv Fkv.sF cm-[m-Irjv-W-Ip-dp∏v, kn-hn¬ t]menkv Hm-^n-k¿-amcmb taml\≥, kp-tc-jv-Ip-am¿ Xp-Sßn-b-h¿ {]-Xn-sb ]n-Sn-IqSn-b kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp∂p.

Npcp¡¯nÂ

h-kv-Xp D-S-abv¡pw k-tlm-Z-c-§Ä-¡pw Kp-cp-X-c ]-cn-¡v s\-Sp-a-ßmSv: h-kv-Xp I-tø-dn h-gn \n¿-an-®-Xv A-t\z-jn-°m ≥ tImS-Xn G¿-s∏-SpØn-b IΩo- j - \ - S - ° - a p- ≈ - h ¿- ° v t\sc B- { I- a Ww. B- { I- W Øn¬ h-kv-Xp D-S-abv°pw ktlm-Z-c-߃°pw Kp-cp-X-c ]cn°v. kw-`-h-Øn¬ ]-cn-t°-‰ hkv-Xp D-S-a hnXp-c s]m≥]m-d Ip-am¿ lu-kn¬ ]m-e-øs‚ aI≥ in-h-Ip-am¿ (41) k-tlm-Zc-ßfm-b hn≥-k‚ v (49), tPmbv (37) F- ∂ nh- s c Pn√m B-

ip- ] - { Xn- b n¬ {]- t h- i n- ∏ n®p. I-gn-™-Znh-kw ssh-Io-´v A©- c - t bm- s S- b m- W v kw- ` hw. in- h - I p- a m- d n- s ‚ D- S - a - ÿ - X bn¬ hnXp-c C-cp-Øaq-e No-‰nt°m-W-Øp-≈ h-kv-Xp k-ao]- h m- k nbm- b jm- ^ nbpw aI≥ {]-Im ipw I-tø-dn C-h-cpsS ho-´n-te-°p-≈ h-gn-bm-°n am-‰n-bn-cp ∂p. C- X n- s \- X n- t c in- h - I p- a m¿ hnXpc t]m-en-kn-\v ]-cm-Xn \ ¬-Ip-Ibpw s\-Sp-a-ßm-Sv tImS-Xn-bn¬ tI-kv ^-b¬ sN-øp-

sXm-gn-ep-d-¸p ]-²-Xn tXm-«w hr-¯n-bm-¡-en H-Xp-§n sh-™m-d-aq-Sv: tZ-io-b sXm-gnep-d-∏v ]-≤-Xn kz-Im-cy `q-hp-S-aI-fp-sS tXm-´ß - ƒ hr-Øn-bm-°en-sem-Xp-ßn. C-Xp-kw-_‘ - n-®v hym-]I - ]-cm-Xn-bpw D-b¿-∂p. s\-√\ - m-Sv, ]p-√º - m-d ]-©m-bØv ]-cn-[n-bn-em-Wv sXm-gn-ep-d∏ - v ]-Wn-I-fn¬ `qcn-`m-Khpw tXm-´ßƒ hr-Øn-bm-°¬ am-{X-am-bn Np-cp-ßn-bX - v. Cu c-≠p ]-©m-bØp-I-fn-se-bpw s]m-Xp-ÿ-e-

߃ H-´p-an-°-Xpw Im-Sp-I-b-dnbpw am-en-\y-߃ Ip-∂p-Iq-Sn-bpw \m-´p-Im¿-°p _m-[y-Xb - m-bn amdn-bn-cn-°p-tºm-gm-Wv s]m-Xp-JP - \m-hn-se ]-W-sa-Sp-Øp-≈ Cu [q¿-Ø-Sn-°¬. cm-{„o-b-X-eØnepw D-tZym-Kÿ - X - e - Ø - n-epw kzm-[o-\-ap-≈-h¿-°m-Wv Cu ku-Ic - yw e-`n-°p-∂s - X-∂ ]-cmXnbpw D-b¿-∂n-´p≠v.

{]m-tZ-in-I tIm¬-{K-kv t\-Xm-hn-s\ {]-kw-Kn-¡m³ A-\p-h-Zn-¨n-Ã In-fn-am-\q¿: k-a-b-hpw k-μ¿-`-hpw t\m-°m-sX hm-N-I I-k¿Øv \-S-Øp-∂ {]m-tZ-in-I tIm¨-{K-kv t\-Xm-hn-s\ \m-´p-Im-cmb bp.Un.F-^v {]-h¿-ØI¿ ÿm-\m¿-Yn-bp-sS kzo-I-c-W-ÿ-eØv {]-kw-Kn-°m≥ A-\p-h-Zn-®n-√. I-gn-™-Zn-h-kw X-´-Øp-a-e-bnem-Wv kw-`-hw. _n-μp-Ir-jv-W-bp-sS kzo-I-c-W-tbm-K-am-bn-cp-∂p th-Zn. ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n Im-tc-‰v h-∂-t∏m-gpw Cu t\-Xm-hns‚ {]-kw-Kw sI.]n.kn.kn t\-Xr-Xz-\n-c-bn-ep-≈-h¿-°v A-Xr-]vXn D-f-hm-°n-bn-cp-∂p.

Ibpw sN-bv-Xn-cp∂p. C-Xn-s‚ A- S n- ÿ m- \ - Ø n¬ tImS- X n A Uz. hn- P n- e n- s ‚ t\- X r- X zØn¬ aq∂w-K A-t\z-j-W IΩoj-s\ \n-b-an-®p. C-tX XpS¿- ∂ m- W v in- h - I p- a mdpw ktlm- Z - c - ∑ m cpw I- Ω o- j - \ w- K ßfpw ssh-Io-t´m-sS ÿ-e-sØ-Ønb-Xv. ]- c m- X n kw- _ - ‘ n- ® v ]cntim- [ n- ° p- ∂ - X n- \ nsS jm- ^ nbp-tSbpw {]-Im-in-s‚bpw t\Xr-Xz-Øn-seØn-b kwLw IΩo- j - \ w- K - ß - s fbpw hkv - X p-

D-S-a-tbbpw a¿-±n-°p-I-bm-bn- Ir-jn hym-]n-®n-cn-°p-∂-Xv. cp∂p. hnXpc t]m- e n- k v tIhm-g-°-¿-j-Icpw a-c-®o-\nsk-SpØp. Ir-jn-bn-te-°p am-dn-bn-´p-≠v. Ip-d-™ tcm-K-_m-[, ]-cn-N-cW-Øn-\v k-a-b-hpw ]-W-hpw Ip-d-®p-am-{Xw sN-e-hn-´m¬ aXn-sb-∂-Xp-amWv I¿-jIsc ac-®o-\n-Ir-jn-bn-te-°v B-I¿sh-™m-d-aq-Sv: th-\¬ I-Sp-Ø- in-°p∂Xv. F-∂m¬ Cu ÿn-Xn Xp-S¿tXmsS s\¬-∏m-S-ß-fn¬ a-c®o-\n-Ir-jn hym-]-I-am-hp-∂p. ∂m¬ \m-´n¬ A-h-ti-jn-°ps\-√-\m-Sv, ]p-√-ºm-d, hm-a-\-]p- ∂ s\¬-Ir-jn-bpw C-√m-Xm-Ipcw, am-Wn-°¬ ]-©m-b-Øp-I- sa-∂ B-i-¶-bp-w I¿-j-I¿fnse ]m-S-ß-fn-emWv a-c-®o-\n- °p≠v.

s\Â-¸m-S-§-fn a-c-¨o-\n-Ir-jn hym-]-Iw

t£-a-s]³j-sâ t]cn kn.]n.Fw. tbm-Kw hn-fn-¨Xmbn ]-cmXn sXm-fn-t°mSv: t£-a-s]≥js‚ t]-cp-]d-™v hym-P I-ØpIƒ \¬-In P-\ß-sf kn.]n. Fw {]-h¿Ø-I¿ I-_-fn-∏n-®Xmbn ]-cm-Xn. t£-a-s]≥-j-\p-Iƒ th-Wsa-∂p≈-h¿ sXm-fn-t°m-Sv Icn_ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ F-ØW-sa-∂v Adn-bn®v KpWt`m‡m-°ƒ°mWv hym-]-I-am-bn I-Øp-Iƒ A-b-®Xv. sXm-fnt°m-Sv {Km-a-∏-©mb-Øv sk-{I´-dn-bp-sS t]-cn-em-Wv I-Øp-Iƒ A-b-®Xv. C-Xn-s\-Xn-tc ]-©mb-Øn-se {]-Xn-]-£ saw_¿am¿ ]-©mbØv sk-{I-´-dnsb D-]-tcm-[n®p. F∂m¬ kw`-hp-am-bn X-\n°v bm-sXm-cp _‘-hp-an-s√-∂v I-Ø-b-®-Xn-s‚ D-d-hn-S-sØ-°p-dn-®v A-t\z-jn°p-sa∂pw ]-©mb-Øv sk{I´-dn tX-P-kn-t\m-Sv ]-d™p. A-tX-kabw kn.]n. Fw saw_¿-am-cp-sS A-dn-thm-sS Xn-c-

s]cnß-a-e C-Iv-_m¬- tIm-f-Pn¬ B-cw-`n-® Sn-jyq- Iƒ-®¿ B‚ v _-tbm-sSIv-t\mf-Pn em-_n-s‚ D-Zv-LmS-\w tUm. ]n Pn e-X \n¿-h-ln-°p∂p

k-½-Xn-Zm-b-I t_m-[-hÂ-¡-c-W {]-ZÀ-i-\w Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-{μ ]-c-k-y-˛-Zr-iy {]-Nm-c-W hn-`m-K-hpw (Un.-F.-hn.]n), Pn-√m Xn-c-s™-Sp-∏v Hm-^n-kpw kw-bp-‡-ambn k-Ω-Xn-Zm-b-I t_m-[-h¬-°-c-W {]-Z¿-i-\w \-S-Øp-∂p. I-g-°q-´w hn-I-k-\ tªm-°v Hm-^nkn¬ C-∂v cm-hn-se 10\v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw k_v-Ie-Œ¿ tUm. F-kv Im¿-Øn-tI-b≥ {]-Z¿-i-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. {]-Z¿-i-\w aq∂pZn-h-kw \o≠p-\n¬-°pw. C-e-t{Œm-Wn-Iv thm-´nMv b-{¥w ]-cn-N-b-s∏-Sm\p-≈ ku-I-c-y-hp-sam-cp-°n-bn-´p-≠v.

Xn-c-sª-Sp-¸n-s\ Ku-c-h-am-bn ImWWw: P-am-A-¯v Iu¬-kn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: C-¥y≥ a-tX-X-c-Øn-\v ]p-Xn-b sh-√p-hnfn-Iƒ D-b¿-Øn-s°m-≠v \-S-°p-∂ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n-s\ ap-kv-enw-Iƒ Ku-c-h-am-bn I-≠v k-Ω-Xn-Zm-\w D-]-tbmK-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂v tI-c-fm ap-kv-enw P-am-A-Øv Iu¨-kn¬ kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v I-c-a-\ _-bm-dn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbmKw sN-b¿-am≥ Fw Xm-Pp-±o≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw F-®v jm-Pn , F Fw lm-cn-kv Xr-»q¿, A-©¬ _-Z¿, \-ko¿ Im-h-\m-Sv, I-em-t{]-an _-jo¿-_m-_p, hn-gn™w l-\o-^v, Im-c-bv-°m-a-fi-]w Xm-Pp-±o≥, bq-k-^v tN-e∏-≈n, ]n sk-ø-Z-en, F A-jv-d-^v, h-≈-°-S-hv B-–o≥, aw-Ke-]p-cw hm-ln-Zv kw-km-cn-®p.

t_mÀ-Upw _m-\-dp-I-fpw \-in-¸n-¨p sXm-fn-t°m-Sv {Km-a-∏-©mb-Øv sk-{I-´-dn-sb {]-Xn-]-£ AwK-߃ D-]-tc-m-[n-°p-∂p s™-Sp-∏p e-£yw-h®mWv C- ambn _-‘-s∏-´v Xn-c-s™-Sp-∏v Ø-cØn¬ I-Øb-®v P-\ß- I-Ωoj-\v ]-cm-Xn \¬-Ip-sa-∂p sf I-_-fn-∏n-®-sX∂v tIm¨-{K- tIm¨-{K-kv t\Xmhv Nm-bw kv Ip-‰-s∏-SpØn. hn-j-b-hp- kp-[mI-c≥ A-dn-bn®p.

h-´n-bq-¿-°m-hv: tkm-jy-en-Ãv P-\-X-bp-sS sIm-Sp-ßm-\q-cnse ]m¿-´n-Hm-^n-kn¬ kq-£n-®n-cp-∂ t_m¿-Upw _m-\-dp-Ifpw km-aq-ln-I-hn-cp-≤¿ \-in-∏n-®p. i-in X-cq-cn-s‚ Xn-c-s™Sp-∏v {]-Nm-c-Wm¿-∞w Hm-^n-kn¬ kq-£n-®n-cp-∂ t_m¿-Upw _m-\-dp-I-fp-am-Wv I-gn-™ cm-{Xn \-in-∏n-°-s∏-´-Xv. Hm-^n-knse ^¿-Wn-®-dp-Iƒ-°pw \m-i-\-„-ap-≠m-bn-´p-≠v. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v hm¿-Uv {]-kn-U‚ v kp-Ip-am-c-\m-im-cn h-´n-bq¿°m-hv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

tUm-ÎÀ-am-sc-¯n-bnÃ; \m-«p-I-mÀ ]-Ån-¡Â Im-dp-IÄ Iq-«n-bn-Sn¨v aq-¶pt]À-¡v ]-cn-¡v {]m-Y-anIm-tcm-Ky tI{µw D-]-tcm-[n-¨p ]-≈n°¬: tUm-Œ¿-am¿ FØm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tcm-jmIp-ecmb tcm-Kn-Ifpw \m-´p-Im cpw ]-≈n-°¬ {]m-Y-anIm-tcmKy tI{μw D-]-tcm-[n®p. k-ac-sØ Xp-S¿-∂v B-tcmKy h-Ip-∏n¬ \n∂pw tUm-Œ¿am-sc-Øn tcm-KnI-sf ]cn-tim[n®p. C∂se-bmWv kw-`hw. cm-hn-se H-º-Xp-ap-X¬ tUmŒ¿-am-scbpw Im-Øp-\n-∂ Ccp∂q-tdm-fw h-cp-∂ \n¿-±\cmb tcm-Kn-Iƒ tUm-Œ¿-amsc-Øm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v 10 Hm-sS B-ip-]{Xn D-]-tcm-[n°p-I-bm-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂v CtX hn-i-b-sØ-∏‰n, cm-{„o-b°m¿ X-Ωn¬ hm-Kzm-Zhpw \-S∂p. \n-e-hn¬ \m-ev tUm-Œ¿-amcp-≈ C-hn-sS c-≠p-t]¿ eo-hnem-bn-cp∂p. F-∂m¬ a‰p-c-≠pt]¿ ap≥-Iq¿ A-\p-hm-Zw hmßm-sX-bm-Wv Uyq-´n°v lm-P-

bp.Un.F-^.v {]-NmcWw

tUm-Œ¿-am-sc-Øm-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n®v ]-≈n-°¬ {]m-Y-anIm-tcm-KytI-{μw P-\-߃ D-]-tcm-[n-°p∂p cm-hm-Ø-Xv. \m-´p-Im-cp-sS {]- ®p. tUm-Œ¿-am¿ X-Ωn-ep-≈ ]Xn-tj-[w i-‡-am-b-tXmsS ]- S-e-∏n-W-°-am-Wv kw-`-h-Øn≈n-°¬ t]m-en-kv ÿ-e-sØ- \v ]n-∂n-se∂ \m-´p-Im¿ ]-dØn ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ \n-b-{¥n- bp∂p. ]-e-t∏mgpw C-hnS-sØ

tX-\o-¨¡q-Sp-IÄ \m-«p-ImÀ-¡v `o-j-Wn-bm-hp-¶p

D-Wßn-b a-c-Ønse tX-\o-®°q-Sp-Iƒ

Po-h-\-°mcmWv tUm-Œ¿-am-cpsS A-`-m-h-Øn¬ tcm-KnI-sf ]-cn-tim-[n-°p-∂-sX∂v Bt£-]-ap≠v. ]-≈n °¬ {]m-YanIm-tcm-Ky tI-{μ-Øn-se {]iv-\-߃ ]-cn-l-cn-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´ B-tcmKya-{¥nsb k-ao-]n-°m-s\m-cp-ßp-IC∂-se kw-ÿm-\-]m-X-bn¬ In-fn-am-\q-cn-\p k-ao-]w s]m-c-p-¥-a-Wn¬ A-]-IS-sØ bm-Wv \m-´p-Im¿. Xp-S¿-∂v a-dn-™ Im-dp-Iƒ In-fn-am-\q¿: kw-ÿm-\-]m-X- ]-ISw. c-≠p-Im-dp-Ifpw In-fn-am- K-X-bn-em-bn-c-p-∂p Im-dp-I-sfbn¬ In-fn-am-\q-cn-\v k-ao-]w \q-cn¬ \n∂pw Xn-cp-h-\-¥-]p- ∂v Zr-Iv-km-£n-Iƒ ]-d™p. tIm-h-fw: Xn-cp-h-\-¥-]p-cw a- s]m-cp-¥-a-Wn¬ H-∂n-\p-]pd- cw `m-K-tØ-°p t]m-hp-I-bm-bn- tI-i-h-]p-cw I-Ωyq-Wn-‰n sl ¬-Øv sk‚-dn¬ F-Øn-® tifi-e-Øn-se bp.Un.F-^v sI h-∂ Im-dp-Iƒ C-Sn-®v a-dn- cp∂p. ]pd-tI h-∂-Im¿ ap-∂n¬ jw A-hn-sS \n-∂p-am-Wv aq-hÿm-\m¿-Yn i-in X-cq-cn-s‚ ™v Im¿ bm-{Xn-Icm-b aq-∂p t]m-b Im-dn-en-Sn-°p-Ibpw \n-b- tcbpw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-UntIm-h-fw tªm-°n-se {]-Nm-c- t]¿-°v Kp-cp-X-c- ]-cn°v. ]-cn-t°-‰hsc Xn-cp-h-\-¥- {¥-Ww hn-´v C-cp Im-dp-Ifpw a- °¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xn-bn-teW ]-cn-]m-Sn C-∂p \-S-°pw. cmhn-se 8.30\v ]p-∂-°p-fw P-Mv-j- ]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-ip-]- dn-bp-I-bm-bn-cp∂p. Aan-X th- °p am-‰n-b-Xv. \n¬ Un.kn.kn {]-kn-U‚ v {Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. Im-´msI tam-l≥-Ip-am¿ {]-Nm-c-W °-S kz-tZ-in-Ifm-b B-\-μv ]-cn-]m-Sn-Iƒ D-Zv-Lm-S-\w sN- (23), hn-im-Jv (23), A-Sq¿ kz-tZøpw. cm-{Xn H-º-Xn-\v _m-e-cm-a- in cw-Pn-Øv (23) F-∂n-h¿-°m]p-c-Øp ]-cn-]mSn k-am-]n-°pw. Wv ]-cn-t°-‰Xv. C∂-se D-®bv°v 2.15 Hm-tSm-bm-bn-cp-∂ A-

In-fn-am-\q¿: tdm-Up-h-°n-se D- W - ß n- b Iq- ‰ ≥ a- c - Ø nse tX- \ o- ® - I q- S p- I ƒ {]- t Z- i - h mkn-Iƒ°v `o-j-Wn-bm-hp∂p. s]m- c p- ¥ - a ¨ Im- ´ pw- º p- d w tdm-Un¬ a-™∏m-d P-Mv-j-\p k- a o- ] - Ø m- W v a- c w \n¬°p∂Xv. a-cw D-Wßn-b \n-ebn-emWv. H- c p Ukt\mfw tX- \ o- ® Iq- S p- I - f m- W v a- c - Ø n- e p≈Xv . tX-\o-® Iq-Sp-Iq-´n-bn-cn-°p-∂ Nn√- I ƒ ho- g mdm- b \n- e - b nemWv . a- c - N n√- I ƒ H- S n- ™ pho-Wv Iq-Sv X-I¿-∂m¬ tX-\o®-I-fp-sS B-{I-a-W-w D-≠m-hpsa- ∂ m- W v \m- ´ p- I m¿ ]- d bp∂Xv.


{]mtZ-inIw

28 am¿-®v 2014 sh≈n

{]-Im-i-\w sN-bv-Xp

]cn-]mSn

h-´n-bq¿-°mhv: {]-hm-kn-I-fpsS Po-hn-X-sØ B-[m-c-am-°n {]-hm-kn F-gp-Øp-Im-c≥ Nn-dbn≥-Io-gv jm-Pp c-Nn-® t]¿-jy F-∂ t\m-h-se-‰v {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. {]-Xn-]-£-t\-Xm-hns‚ h-k-Xn-bn¬ \-S-∂ N-Sßn¬ hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ tUm. F k-º-Øn-\v ]p-kv-XIw \¬-In-bm-Wv {]-Im-i-\w \S-Øn-b-Xv. B-Zy-Im-e-Øv t]¿jy-bn¬ F-Øn A-h-km-\w Pohn-Xw Zp-cn-X-am-bn-Øo¿-∂ c≠p {]-hm-kn-I-fp-sS I-Y-bm-Wv t]¿-jy F-∂ t\m-h-se-‰v. N-Sßn¬ F-gp-Øp-Im-c≥ Nn-d-bn≥Io-gv k-emw ]-s¶-Sp-Øp.

„tIk-cn lmƒ: sI.bp.U-

ªyp.sP˛F-bv-Uv-kv I-¨t{Smƒ skm-ssk-‰nbpw tN¿∂v F®v.sF.hn F-bv-Uv-kv dnt]m¿-´n-Mv in¬-]im-e D-ZvLmS-\w, ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv U-b-d-Œ¿ an-\n B‚Wn˛ cm-hnse 11.00 „amkv-°‰vv tlm-´¬: kwÿm-\ B-kq-{X-W t_m¿-Uv, im-kv-{X km-t¶-Xn-I ]-cn-ÿnXn Iu¨-kn¬, im-kv-{X kmt¶-Xn-I h-Ip-∏v F-∂n-h-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ im-kv-{Xo-b J-\-\ \-b-sØ-∏-‰n-bpw tI-c-fØn-se \n¿-Wm-b-I [m-Xp-°sf-∏-‰n-bp-ap-≈ in¬-]-im-e˛ cm-hn-se 10.00 „h≈°S-hv Ad-^ Hm-Unt‰m-dnbw: Xm-Pp¬ D-e-a A-\pkva-c-W k-tΩf-\w D-Zv-LmS\w, Im-¥-]p-cw F ]n A-_q_-°¿ ap-kven-bm¿˛ ssh-Io´v 4.00 „I-g-°q-´w tªm-°v Hm-^okv: tI-{μ ]-c-k-y-˛-Zr-iy {]-Nmc-W hn-`m-K-hpw (Un.-F.-hn.]n) Pn-√m Xn-c-s™-Sp-∏v Hm-^okpw kw-bp-‡-am-bn k-Ω-XnZm-b-I t_m-[-h¬-°-c-W {]Z¿-i-\w˛ cm-hn-se 10.00 „sh-™m-d-aq-Sv sh-ºm-bw PMj≥: sI.Fw.ssh.F-^v sh-ºm-bw ta-J-e-bp-sS B-`nap-Jy-Øn¬ a-X-hn-⁄m-\-k-Z v, I-S-bv-°¬ j-^o-Jv au-ehn ˛ cm-{Xn 7.00 „sh-™m-d-aq-Sv: th-¶-a-e `-Kh-Xn-t£-{X-Øn¬ s]m-¶m-e-˛ cm-hn-se 9.30

Adnbn-¸pIÄ

_n.]n.FÂ: A-t]-£-IÄ 11 ap-XÂ kzo-I-cn-¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: _n.]n. F ¬ Im¿-Uv kw-_-‘n-® A-t]£-Iƒ G-{]n¬ 11 ap-X¬ am{X-ta I-e-Iv-S-td-‰n¬ kzo-I-cn°p-I-bp-≈q-sh-∂v Pn-√m I-.-IvS¿ _n-Pp {]-`m-I¿ A-dn-bn-®p.

k-½-Xn-Zm-b-I t_m-[-hÂ-¡-c-W {]-ZÀ-i-\w

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-{μ ]-ck-y-˛-Zr-iy {]-Nm-c-W hn-`m-Khpw (Un.-F.-hn.]n), Pn-√m Xn-cs™-Sp-∏v Hm-^n-kpw kw-bp‡-am-bn k-Ω-Xn-Zm-b-I t_m[-h¬-°-c-W {]-Z¿-i-\w \-SØp-∂p. I-g-°q-´w hn-I-k-\ tªm°v Hm-^nkn¬ C-∂v cm-hn-se 10\v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw k_vIe-Œ¿ tUm. F-kv Im¿-ØntI-b≥ {]-Z¿-i-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tI-{μ t^m-t´m Un-hnj≥, tZ-io-b km-£-c-Xm anj≥, No-^v C-e-Œ-d¬ Hm-^n-kv Xp-S-ßn-b-h-bp-sS k-l-I-W-ctØm-sS \-S-Øp-∂ {]-Z¿-i-\w aq∂pZn-h-kw \o-≠p-\n¬-°pw. C-e-t{Œm-Wn-Iv thm-´nMv b{¥w ]-cn-N-b-s∏-Sm-\p-≈ kuI-c-y-hp-sam-cp-°n-bn-´p-≠v.

B-tcm-Ky C³-jp-d³-kv ImÀ-Uv ]p-Xp-¡Â 31 h-sc

h-´n-bq¿-°m-hv: B-tcm-Ky C≥-jp-d≥-kv Im¿-Uv ]p-Xp°¬ 31 h-sc h-´n-bq¿-°m-hv sl¬-Øv sk‚-dn¬ \-S-°pw. Im-™n-cw-]m-d, h-´n-bq¿-°m-hv, hm-tgm-´p-tIm-Ww, s\-´-bw, Im®m-Wn, sIm-Sp-ßm-\q¿ hm¿Up-I-fn-se P-\-߃-°m-Wv Cu tk-h-\w D-]-tbm-Kn-°mhp-∂-Xv. c-m-hn-se 10 ap-X¬ sshIo´v A-©p-h-sc-bm-Wv Im¿-Uv ]p-Xp-°p-∂-Xn-\p-≈ k-a-b-sa∂v hm-tgm-´p-tIm-Ww hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ ]-fl-Ip-am-cn ]-d™p.

k-½À- tIm-¨n-Mv Iymw-]v

sh-™m-d-aq-Sv: kw-ÿm-\ kvt]m¿-´v-kv Iu¨-kn-en-s‚-bpw s\-Sp-th-en dq-d¬ tIm-®n-Mv sk‚-dn-s‚-bpw kw-bp-‡m-`nap-Jy-Øn¬ A-Sp-Ø c-≠p-apX¬ sa-bv 31 h-sc k-Ω¿-tIm®n-Mv Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂p. tJm-˛-tJm, I-_-Sn, sS-∂n Iz-bv-‰, {In-°-‰v, ^p-Sv-t_-Bƒ F-∂n-h-bn-em-Wp ]-cn-io-e-\w. 16 h-b- n-\p Xm-sg-bp-≈-h¿°m-Wp Iymw-]n¬ ]-s¶-Sp°m≥ A¿-l-X. Xn-c-s™-Sp°-s∏-Sp-∂ Ip-´n-Iƒ-°v e-Lp`-£-W-hpw kv-t]m¿-´v-kv In‰pw ku-P-\y-am-bn e-`n-°pw. Iq-Sm-sX kw-ÿm-\ kv-t]m¿-´vkv Iu¨-kn-en-s‚ k-Ω¿ Iymw-]n¬ ]-s¶-Sp-°m≥ A-hk-cw e-`n-°pw. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ h-b- v sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰pI-fp-am-bn G-{]n¬ c-≠n-\p \men-\p-ap-ºm-bn s\-Sp-th-en lb¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ FØn-t®-c-Ww.

]cn-Wbw sh-™m-d-aq-Sv: a-W-en-ap-°v j-lv-\m-kv a≥-kn-en¬ jnlm-_p-±o≥-˛-sse-e Z-º-Xn-Ifp-sS a-Iƒ sj-an-b-bpw s\-Spa-ßm-Sv-˛-Ip-d-t°m-Sv Fkv.F≥ a≥-kn-en¬ ssk-\p±o≥-˛-\-ko-d Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ sj-ao-apw hn-hm-ln-X-cmbn. sh-™m-d-aq-Sv: tXm-´p-]p-dw N-cp-hn-f ]p-Ø≥-ho-´n¬ Ajv-d-^v-˛-^m-Øn-am-_o-hn Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ k-Po-dpw ]p\-eq¿ A-Sp-°-f-aq-e A≥-knbm a≥-kn-en¬ A-–p-√-°p-´n˛-ssj-em-_o-hn Z-º-Xn-I-fpsS a-Iƒ A≥-kn-b-bpw hn-hmln-X-cm-bn.

DZv-LmS-\w sN-bvXp Nn-d-bn≥-Io-gv jm-Pp c-Nn-® t\m-h-se-‰m-b t]¿-jy-bp-sS {]-Im-i-\w tUm. F k-º-Øn-\v \¬-In hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ \n¿-h-ln-°p-∂p

]m-temSv: s]-cnß-Ω-e C-Jv_m¬ tImf-Pn¬ \n¿-an-® Snjyq-Iƒ-®¿ B‚ v _-tbm-sSIvt\mf-Pn dn-k¿-®v em-_n-s‚ D-ZvLmS-\w sP.F≥. Sn._n.Pn. B¿.sF U-b-d-Œ¿ tUm. ]n Pn e-X \n¿-h-ln®p.

thiruvananthapuram/tvmw

Xn-c-sª-Sp-¸-p-Im-e-¯pw kn-hn -tÌ-j-\n-se en-^v-äv ]-g-b-]-Sn X-s¶ t]-cq¿-°-S: Xn-c-s™-Sp-∏p-ambn _-‘-s∏-´ {]-h¿-Ø-\-߃ Du¿-÷n-X-am-bn \-S-∂p-h-cp-∂ I-e-Œ-td-‰n-se en-^v-‰p-I-fn-sem∂v C-t∏m-gpw ]Wn-ap-S-°n¬Ø-s∂. I-e-Œ-td-‰v I-hm-S-Øn-\p kao-]-sØ en-^v-‰m-Wv am-k-ßfm-bn {]-h¿-Ø-\-c-ln-X-am-bn´p-≈-Xv. A-tX-k-a-bw Xn-cs™ -Sp-∏v I-gn-bp-∂-Xn-\p-ap-ºp X-s∂ en-^v-‰v i-cn-bm-°m-\p-≈ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂v AUo. Un-kv-{Sn-Œv a-Pn-kv-t{S-‰v Bkm-Zv ]-d-™p. en-^v-‰p-am-bn _‘-s∏-´v ÿm-]n-®n-´p-≈ sS-ent^m¨ s]m-´n-s∏m-fn-™ A-hÿ-bn-em-Wv. t^m-Wpw dn-ko-h-dpw X-Ωn {]-h¿-Ø-\-c-ln-X-am-b ¬ H-cp \q-¬ D-]-tbm-Kn-®v sI-´n en-^v-‰v \n¿-Øn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. kn- hn¬-tÃ-j-\n¬ ]m-h-s∏-´ tcm-

I-®o-tcm-sS kq-k-bpw Ip-Spw-_-hpw a-S-§n; H-¸w J-em-kn-I-fpw I-g-°q-´w: I-Æocpw {]m¿-Y\-bp-am-bn \m-ep-\m-f-sØ ImØn-cn-∏n-\v ^-e-an-√m-Xm-btXm-sS I-S-en¬ Xm-gv∂ B-cn^m tamƒ F-∂ X-s‚ t_m-´ns\ Xo-c-Øn-cp-∂v t\m-°n-Øf¿-∂ t_m-´p-S-a kq-k-bpw IpSpw-_-hpw H-Sp-hn¬ \m-´n-te°p a-S-ßn. t_m-´n-s\ c-£n-°m-\mbn tIm-gn-t°m-s´ t_-∏q-cn¬-\n∂p-sa-Øn-b am-∏n-f J-em-knI-fpw \m-´n-te-°p a-S-ßn-btXm-sS sk‚ v B≥-{Uq-kv Xoc-hpw {]-tZ-i-hpw hn-P-\-am-bn. t_m-´n-s\ c-£n-°m-\p-≈ {iaw ^-ew Im-Wm-Ø-Xns\ XpS¿-∂v J-em-knI-sf \m-´p-Im¿ I-gn-™ Znh-kw apX¬ XS™p h-®n-cp-∂p. C∂-se cm-hnse ]p-Xp-°p-dn-®n s^-tdm-\bn-se hnhn-[ C-S-h-I-bn-se hn-Im-cn-Iƒ tbm-Kw tN¿-∂v \n-c-]-cm-[n-Ifm-b J-em-knIsf hn-´-bv-°-W-sa-∂v A-`y¿-

t_m-´p-S-a kq-k ssk-\m-b-Iw I-S¬-°-c-bn¬(CSØv) ∞n®p. Xp-S¿-∂v J-em-knI-sf a-ÿ-X-bn-ep-≈ B-g-°-S¬ \m-´p-Im¿ tam-Nn-∏n-°p-I-bm- a¬-ky-_-‘-\ t_m-´v aq-S¬-abn-cp∂p. c-≠m-gv-N ap-ºm-Wv ™n-e-I-s∏-´v Zn-i-sX-‰n a¬-ky-_-‘-\-Øn-\p-ti-jw sk‚ v B≥-{Uq-kv a-W-en¬ sIm-√-Øp-\n-∂v X-an-gv-\m-´n- ]p-X-™-Xv. A-∂pw ]n-t‰-∂pw se Xq-Øq-cn-te-°v t]m-I-sh t_m-´v I-S-en-en-d-°m≥ t_mkq-k-ssk-\m-b-I-Øn-s‚ D-S- ´p-S-a-bv-°v e-£-߃ sNe-h-

h-b-en-¡-S P-Mv-j\n K-Xm-K-XIp-cp-¡v cq£w t]-cq¿-°-S: A-º-e-ap-°v, Ip-dh≥-tIm-Ww, Nq-g-ºm-e, ]-cpØn-∏m-d tdm-Up-Iƒ k-‘n-°p∂ h-b-en-°-S P-Mv-j≥ K-Xm-KX-°p-cp-°n¬. cm-hn-se F-´p-ap-X¬ 10 h-scbpw ssh-Io´v \m-ep-ap-X¬ G-gph-sc-bp-am-Wv C-hn-sS hm-l-\Øn-c-°v cq-£-am-hp∂-Xv. P-Mvj-\n¬ {Sm-^n-Iv kn-·¬ sse‰p-Iƒ ÿm-]n-t°-≠-Xv B-hiy-am-bn-cp-∂n´pw bm-sXm-cp \-S]-Sn-bpw D-≠m-bn-´n-√. A-º-e-ap°v-˛-]-cp-Øn-∏m-d tdm-Un¬ Xn-c°p h¿-[n-®-tXm-sS-bm-Wv h-ben-°-S P-Mv-j≥ Ip-cp-°n-e-Is∏-´X - v. cm-hn-se-bpw ssh-Io ´pw A-c-In-tem-ao-‰-tdm-fw hm-l-\ß-fp-sS Iyq Zr-iy-am-Wv. ap-t°me-bv-°¬ sk‚ v- tXm-a-kv, sk‚ vsKm-tc-Øo-kv, _-Y-\n tIm¨-sh‚ v, sk ‚ v-ta-co-kv, t]-cq¿-°S- K-h. l-b¿-sk-°≥-

U-dn kvI - qƒ,]n.F-kv. F≥. Fw kv-Iqƒ Xp-S-ßn-b ÿm-]-ß-fpsS {]-h¿Øn k-ab - ß - f - nemWv K-XKm-X X-S- w Iq-Sp-X¬ cq£-am-hp∂-Xv. P-Mvj - \ - n¬ ÿm]n-®n-cn-°p-∂ ^v-f-Iv-kv t_m¿Up-If - pw _m-\d - p-If - pw A-]I - S- km-[y-X h¿-[n-∏n-®n-°p∂p-.

bp.Un.F-^v. {]-NmcWw tIm-h-fw: Xn-cp-h-\-¥-]p-cw afi-e-Øn-se bp.Un.F-^v ÿm-\m¿-Yn i-in X-cq-cn-s‚ tIm-h-fw tªm-°n-se {]-Nm-cW ]-cn-]m-Sn C-∂p \-S-°pw. cmhn-se 8.30\v ]p-∂-°p-fw P-Mv-j\n¬ Un.kn.kn {]-kn-U‚ v sI tam-l≥-Ip-am¿ {]-Nm-c-W ]-cn-]m-Sn-Iƒ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. cm-{Xn H-º-Xn-\v _m-e-cm-a]p-c-Øp ]-cn-]mSn k-am-]n-°pw.

gn-t°-≠n-h-s∂-¶n-epw ^-e-ap≠m-bn-√. X-s‚bpw _-‘p-°fm-b A ©v Ip-Spw-_-ß-fp-sS-bpw F-√m-k-º-Øpw ap-S-°n-bm-Wv Xm≥ t_m-´v hm-ßn-b-sX-∂v kq-kssk\m-b-Iw ]-d™p. Cu Ip-Spw-_-߃-°p-≈ G-I B-{i-bw t_m-´n¬-\n-∂v e-`n®n-cp-∂ h-cpam-\-am-bn-cp-∂p. t_m-´p-S-a-bp-sS A-h-ÿ a-\kn-em °n P-\-߃ cw-KsØØp-I-bpw k¿-°m-cn-s‚ k-lm-bw tX-Sp-I-bpw sN-bv-Xncp∂p. Xp-S¿∂ k¿-°m¿ tImgn-t°m-´p-\n-∂v J-em-kn-I-sf F-Øn-®v t_m-´v I-S-en-te-°v C-d-°m≥ X-øm-dmbn. H-Sp-hn¬ J-em-kn-I-fpw sIm-√-Øp-\n-∂v F-Øn-b S-§v t_m-´pw tN¿-∂v I-S-bn-te-°v C-d-°m-\p-≈ {i-aw hn-P-bn-®psh-¶n-epw I-S¬-Øn-c-am-ebn¬-s]´v t_m-´v 200 ao-‰¿ AI-se I-S-en¬ ap-ßp-I-bm-bn-

j-Ww. A-∂p ]-I¬ Nn-e¿ Hcp Hm-t´m-bn¬ ho-Sn-\p-k-ao-]sa Øn Xn-cn-®p-t]m-Ip-∂-Xv I≠-Xmbn ]-cn-k-c-hm-kn-Iƒ sam-gn- \¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬ H-cp-am-k-am-bn-´pw Hm-t´m-t]mepw I-s≠-Øm≥ t]m-en-kn-\v I-gn-™n-´n√. H-cp G-P≥-kn h-gn I-gn-™ P-\p-hc - n ho-´p-tPm-en-°p-h∂ - A-cp-hn-°c kz-tZ-in-bm-b kv-{Xo-sb \n-c-h[n X-hW - tNm-Zyw sN-bX v- p. kptc-jn-s‚ Sq¿-t{]m-{Kmw A-h¿°p-am-{X-am-Wv A-dn-bm-hp-∂-Xv. A-_≤ - Ø - n¬ A-h¿ hn-hc - w Btcm-sS-¶n-epw ]-d-™n-cn-°m-sa∂-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\Ø - n¬ kwi-ba - p-≈h - s - c-sbm-s° tNm-Zyw sN-bX v- p. tPm-en-°m-cn-bp-sS-bpw A-hcp-am-bn _-‘-ap-≈-h-cp-sS-bpw

t]m-en-kv sd-bv-Uv; Ip-{]-kn-² Kp-−-I-fS-¡w F-«p-t]À ]n-Sn-bn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kn-‰n t]men- k v \- S Øn- b ]cn- t im- [ - \ bn¬ \-K-c-Øn-se aq-∂p Ip-{]kn- ≤ {In- a n- \ - e p- I - f - S °w F´p-t]¿ ]n-Sn-bn-embn. Kp- ≠ m \n- b - a - { ]- I m- c w Pn√m I- e - Œ - d p- s S I- c p- X ¬ X- S ¶¬ D- Ø c- h v \n- e - h n- e p- ≠ mbn- c p- ∂ ]p√p- I m- S v jn- _ p F∂v hn- f n- ° p- ∂ jn_p, h- © nbq¿ h- S t°- s sX- h n- f mI- Ø v ho-´n¬ ]-Øp F-∂p hn-fn-°p∂ {]-Zo]v, t]-cq¿-°S k¿-thkv kv - I qƒ tdm- U n¬ ]- fl - h nlm-dn¬ {]-_p-e≥ F-∂v hn-fn°p-∂ {]-`p¬-cm-Pv F-∂n-h-cmWv C∂-se kn-‰n t]m-en-kv IΩo- j - W ¿ F- k v sh- ¶ n- t S- j ns‚bpw sU-]yq-´n t]m-en-kv IΩo-j-W¿ A-Pn-Xm t_-K-Øns‚bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ {]-tXyI tImw-]nMv Hm-∏-td-j\n¬ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏n-\v ap-t∂m-Snbm-bn t]m-en-kv \-SØn-b Kp≠m-th-´-bn¬ C-Xph-sc ]n-Snbn-em-b-h-cp-sS F-Æw CtXmsS F-´mbn.G-Xm\pw Zn-hk-߃-°v ap-ºm-Wv kn-‰n-bnse a-‰v Ip-{]-kn-≤ {In-an-\-epIfm-b t]-cq¿-°-S-bn-se acWw {]-Im-iv, h-en-b-Xp-d-bn-se dn-®m¿-Uv-k¨ tKm-akv, a-Æ¥-e-bn-se I-t°m-´ a-t\mPv, N-°p F-∂v hn-fn-°p-∂ l-cnem¬, Du-f≥-]m-d-bn-se Ip-fØn¬ k-Xo-i≥ F-∂n-h¿ Kp≠m-\n-b-a-{]-Im-cw A-d-Ãv sNbv-Xn-cp∂p. ]p√p-Im-Sv jn-_ptam-jWw, ]n-Sn-®p-]dn, `-h-\t`-Z\w, sIm-e-]m-X-I-{i-aw

cp-∂p. J-em-kn-bpw S-§pw FØn-b-tXm-sS B-izm-k-Ønepw {]-Xo-£-bn-ep-am-bn-cp-∂ t_-m-´p-S-a C-tXm-sS X-I¿-∂p. X-s‚-bpw Ip-Spw-_-ß-fp-sSbpw {]m-W-\pw A-Øm-Wn-bpam-bn-cp-∂ B-cn-^m tamƒ F∂ t_m-´n-s\ C-\n X-\n-°v In´n-s√-∂ Xo-cp-am-\-ap-d-∏n-®mWv _p-[-\m-gv-N cm-{Xn 12 HmsS kq-kssk \m-´n-te-°p a-Sßn-b-Xv. t_m-´v I-S-en-en-d°m≥- k-lm-bn-® Pn-√m `-c-WIq-S-tØm-Spw \m-´p-Im-tcm-Spw t_m-´v D-S-a-bp-sS _-‘p-°ƒ \-μn A-dn-bn-®-ti-j-am-Wv bm{X-bm-b-Xv. t_m-´v I-S-en-en-d-°m-\m-bn F-Øn-b J-em-kn-Iƒ C-∂se cm-hn-se \m-´p-te-°p a-Sßn-b-tXm-sS c-≠m-gv-N-bm-bn t_m-´n-s\-s®m-√n-bp-≈ hmt°-‰-hpw {]-Xn-tj-[-ßfpw sI-´-S-ßn. Xo-cw hn-P-\-am-IpI-bpw sN-bv-Xp.

Ip-S-¸-\-¡p-¶v tam-j-W-w; {]-Xn-I-sf-¡p-dn-¨v kq-N-\-bn-Ã t]-cq¿-°-S: Ip-S-∏-\-°p-∂n¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ]m-kv-t]m¿-´v Hm-^n-kv kq-{]-≠n-s‚ ho-´n¬\n-∂v e-£-ß-fpsS h-kv-Xp-hI-Iƒ I-h¿-∂ kw`-hw \-S-∂v H-cp am-kw ]n-∂n-´n´pw tam-„m°-sf -Ip-dn-®v Xp-ºn√. I-gn-™-amkw 27\v ]p-e¿-s®bmWv hn.]n X-ºn se-bv≥ Bjn-bm-\ ho-´n¬ kp-tc-jv-Ip-amdn-s‚ ho-´n-¬ tamj-Ww \S∂Xv. 32 ]-h-≥ kz¿-Ww, H-cp em-]v-tSm-∏v, 55,000 cq-]-bp-sS Hcp kz¿-W-hm-®v, 25,000 Hm-fw cq]-ho-Xw hn-e-h-cp-∂ \m-ep ]-´pkm-cn-Iƒ, 11,000 cq-] F-∂n-h t]m-cm-Ø-Xn-\v A-cn-bpƒ-s∏sS-bp-≈ ]-e-hy-Rv-P-\-ß-fpw I-≈-∑m¿ sIm-≠p-t]m-bn. kptc-jpw Ip-Spw-_-hpw B-e-∏p-gbv-°p-t]m-b Zn-h-k-am-Wv tam-

t\mZv, F A-`n-emjv, kp-tc-jvIp-am¿ sI kZ≥, hn-Zym-[c≥, F-kv F-kv kp-tc-jv _m_p, Fkv.sF-amcm-b ]n F-kv hnt\mZv, A-tim-Iv Ip-am¿, sskPp-\mYv, [-\-]m-e≥, jm-tUm t]m- e n- k p- I mcm- b A- c p¨, km_p, \n- k m- a p- ± o≥, Xpº t]m- e n- k v kv - t ‰- j - \ n- s e A\n¬-Ip-am¿, hn-t\m-Zv Ip-am¿, {]- h o¨, tlmw Km¿- U v kpKp-≠m-\n-b-a-{]-Im-cw t]m-en-kv A-d-kv-‰v sNbv-X jn_p, PnØv, h-©n-bq¿ t]m-en-kv kv{]-Zo]v, {]-_p-e-≥ t‰-j-\n-se cm-tPjv, lp-ssk XpS-ßn \n-c-h-[n tI-kp-I-fn¬- am-cm-b P-h-l¿ P-\m¿±v, ssk- ≥, i-in-Ip-am¿ F-∂n-h¿ Dƒ{]- X nbmWv . C- b mƒ- s °- X n- t c _p-±o≥, _n-tPmbv, k¿-°nƒ s∏´ t]m- e n- k v kw- L - a m- W v 2008 epw 2010epw Kp-≠m \n-b-a- C≥- k v - s ]- Œ ¿- a mcm- b _n hn- {]-XnI-sf ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. {]-Im-cw I-cp-X¬ X-S-¶¬ DØ-c-hp-Iƒ ]p-d-s∏-Sp-hn-®n-cp∂p. h-©n-bq¿ t]m-en-kv kv-t‰j≥ ]- c n- [ n- b n- s e A- d n- b - s ∏Sp-∂ {In-an-\em-b ]-Øp {]-Zo]n- s \- X n- t cbpw ap- º v Kp- ≠ m \n- b - a - { ]- I m- c w I- c p- X ¬ X- S ¶¬ D- Ø c- h v ]p- d - s ∏- S p- h n- ® n´p≠v . tImw- ] nMv Hm- ∏ - t djs‚ `m- K - a m- b n \- S Ønb t]men-kv sd-bv-Un¬ t^m¿-´v t]men- k v kv - t ‰- j - \ n- s e h- [ - { i- a t°- k n¬ Dƒ- s ∏- ´ v H- f n- h n- e mbn- c p- ∂ I- c n- a Tw tIm- f - \ nbnse jn_p, kenw F-∂v hnfn-°p-∂ _nPp, tPm-≠n cm-tPjv F-∂v hn-fn-°p-∂ k-\ojv, \n-im-¥-v, t\-aw kz-tZin A-∏n∏n {]-im-¥v F-∂n-h-tcbpw ]nSn-IqSn. kn- ‰ n t]m- e n- k v I- Ω o- j W¿ F-®v sh-¶n-tS-jn-s‚ t\Xr- X z- Ø n¬ Un.kn.]n A- P nXm _oKw, Akn. I-Ωo-j-W¿-

3

sam-ss_¬ tImƒ-en-Ãp-Iƒ HSp-hn¬ ]-cn-tim-[n-®p-h-cn-I-bmWv.

h-Ån-¸-SÀ-¸p-IÄ `o-j-Wn-bm-hp¶p t]-cq¿-°-S: \-¥≥-tIm-Sv-˛-ayqkn-bw tdm-Un¬ hr-£-ß-fn¬\n-∂v Xm-gv-∂ndßn°n-S-°p-∂ h-≈n-∏-S-¿-∏p-Iƒ hm-l-\-bm{Xn-I¿-°p `o-j-Wn kr-„n-°p∂p. h-≈n-∏-S¿-∏p-I-fn¬ X-´n Ign-™-Zn-h-kw ap-t°m-e-bv-°¬ aT-Øp-\-S kz-tZ-in-bmb bp-hmhn-\p ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. ayq-knbw tImw]u-≠n¬- \n¬-°p-∂ hr-£-ß-fn¬-\n-∂v Du¿-∂n-dßp-∂ h-≈n-Iƒ tdm-Un-te-°v Xq-ßn-\n¬-°p-∂-Xm-Wv {]-iv-\Øn-\p Im-c-W-w. .

Kn-I-fp-am-bn F-Øp-∂-h-cp-sS Im-cy-am-Wv I-„w. en-^v-‰v {]h¿-Øn-°m-Xm-b-tXm-sS tcm-KnI-sf ap-I-fn-e-sØ \n-e-bn-te°v F-Sp-Øp-sIm-≠p t]m-tI≠ A-h-ÿ-bp-≠v.

{]-Xn-`m- kw-K-a-w Xn-cp-h-\-¥-]pcw: Z-£n-W tIc-f e-Pv-\-Øp¬ ap-A-√n-ao≥ \m-hm-bn-°p-fw ta-J-em-X-e s^-Ãv hn-P-bn-I-fm-b I-em-{]Xn-`-I-sf ]-s¶-Sp-∏n-®v ta-J-emk-an-Xn-bp-tS-bpw I-Sp-h-bn¬ X߃ Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãn-t‚-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ \msf I-Sp-h-bn¬ sI.Sn.kn.Sn sk≥-{S¬ a{Z-k-bn¬ {]-Xn-`mkw-K-a-hpw G-I-Zn-\ ]-cn-io-e\ ]-cn-]m-Sn-bpw cm-hn-se 10\v \S°pw.

Npcp¡¯nÂ

a-tX-X-c sh-Ãp-hn-fn-I-sf ap-kv-enw-IÄ t\-cn-S-Ww: P-am-A-¯v Iu¬-knÂ

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: C-¥y≥ a-tX-X-c-Øn-\v ]p-Xn-b sh-√p-hnfn-Iƒ D-b¿-Øn-s°m-≠v \-S-°p-∂ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n-s\ ap-kv-enw-Iƒ Ku-c-h-am-bn I-≠v k-Ω-Xn-Zm-\w D-]-tbmK-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂v tI-c-fm ap-kv-enw P-am-A-Øv Iu¨-kn¬ kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v I-c-a-\ _-bm-dn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbmKw sN-b¿-am≥ Fw Xm-Pp-±o≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw F-®v jm-Pn ]-Ø-\w-Xn-´ {]-ta-bw A-h-X-cn-∏n®p. F Fw lm-cn-kv Xr-»q¿, A-©¬ _-Z¿, \-ko¿ Im-h-\mSv, I-em-t{]-an _-jo¿-_m-_p, hn-gn-™w l-\o-^v, Im-c-bv-°ma-fi-]w Xm-Pp-±o≥, bq-k-^v tN-e-∏-≈n, ]n sk-ø-Z-en, F A-jv-d-^v, h-≈-°-S-hv B-–o≥, aw-K-e-]p-cw hm-ln-Zv kw-kmcn-®p.

kn-á sse-äp-IÄ Im-Wm³ I-gn-bp-¶n-sÃ-¶v ]-cmXn

t]-cq¿-°-S: e-£-߃ sN-e-hn-´v ]-cp-Øn-∏m-d P-Mv-j-\n¬ ÿm-]n-®n-´p-≈ kn-·¬ kw-hn-[m-\w hm-l-\-bm-{Xn-I¿-°v Im-Wm-\m-Im-Ø A-h-ÿ. kn-·¬ ÿm-]n-®-Xp- ap-X¬ Xp-Sßn-b-Xm-Wv Cu {]-iv-\w. ap-´-S-bn¬-\n-∂p h-∂v tI-i-h-Zm-k]p-cw, \m-em-©n-d `m-K-ß-fn-te-°p t]mhp-∂ hm-l-\-߃°p h-gn-bm-´n-bm-tI-≠ kn-·¬ sse-‰p-Iƒ h≥ hr-£-ß-fpsS in-J-c-ß-fm¬ a-d-™ A-h-ÿ-bm-Wv. C-Xp-aq-ew C-hn-sS A-]-I-S-km-[y-X-bpw \n-e-\n¬-°p-∂p. kn-·¬ Im-Wm-\m-ImsX _-kv ap-t∂m-s´-Sp-Øv t]-cq¿-°-S P-Mv-j-\n¬ H-cp ssh-ZnIƒ a-cn-®-Xv A-Sp-Ø-Im-e-Øm-Wv. ]-cp-Øn-∏m-d P-Mv-j-\n¬ a-c-Øn-s‚ in-J-c-߃ ap-dn-®p-am-‰n {Sm-^n-Iv kw-hn-[m-\w Imcy-£-a-am-°-W-sa-∂m-Wv B-h-iyw.

b-ap-\m -\-K-dn-epw ]m-Xn-cn-¸-Ån-bn-epw sh-Å-an-Ã

t]-cq¿-°-S: ]m-Xn-cn-∏-≈n hm¿-Un¬ Dƒ-s∏-Sp-∂ A-º-\m-Sv, ]m-Xn-cn-∏-≈n `m-K-ß-fn¬ c-≠m-gv-N-bm-bn Ip-Sn-sh-≈-an-√msX P-\-߃ h-e-bp-∂p. ]-cm-Xn-s∏-Sp∂ Zn-h-k-ß-fn¬ sh≈-sa-Øn-°p-sa-¶n-epw ho-≠pw ]-g-b-]-Sn X-s∂. t]-cq¿-°-Sbn¬-\n-∂p ]-ºp-sN-øp-∂ sh-≈-am-Wv {]-tZ-i-ß-fn-se-Øp∂-Xv. F-∂m¬ Du-∂w-]m-d-bv-°p k-ao-]w ss]-∏v s]m-´n Hm-Sbn-eq-sS P-ew ]m-gm-Ip-∂-Xm-Wv ]m-Xn-cn-∏-≈n-bn-se Ip-Sn-sh≈-{]-iv-\-Øn-\p Im-c-Ww. th-\¬-°m-e-am-b-tXm-sS P-\߃ Ip-Sn-sh-≈-Øn-\v ]-c-°w ]m-bp-I-bm-Wv. Ip-Sn-sh-≈-{]iv-\-Øn-\v hm-´¿-A-tXm-dn-‰n A-Sn-b-¥-c-am-bn ]-cn-lm-cw ImW-W-sa-∂v ]m-Xn-cn-∏-≈n hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ Fw F-kv Ikv-Xq-cn B-h-iy-s∏-´p.

t_mÀ-Upw _m-\-dp-I-fpw \-in-¸n-¨p

h-´n-bq-¿-°m-hv: tkm-jy-en-Ãv P-\-X-bp-sS sIm-Sp-ßm-\q-cnse ]m¿-´n-Hm-^n-kn¬ kq-£n-®n-cp-∂ t_m¿-Upw _m-\-dp-Ifpw km-aq-ln-I-hn-cp-≤¿ \-in-∏n-®p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tem-Ivk-`m a-fi-ew ÿm-\m¿-Yn i-in X-cq-cn-s‚ Xn-c-s™-Sp-∏v {]Nm-c-Wm¿-∞w Hm-^n-kn¬ kq-£n-®n-cp-∂ t_m¿-Upw _m-\dp-I-fp-am-Wv I-gn-™ cm-{Xn \-in-∏n-°-s∏-´-Xv. Hm-^n-kn-se ^¿-Wn-®-dp-Iƒ-°pw \m-i-\-„-ap-≠m-bn-´p-≠v. C-Xp-am-bn _‘-s∏-´v hm¿-Uv {]-kn-U‚ v kp-Ip-am-c-\m-im-cn h-´n-bq¿-°m-hv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. kw-`-h-Øn¬ tkm-jy-en-Ãv P-\Xm h-´n-bq¿-°m-hv \n-tbm-P-I-a-fi-ew I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n-®p.

bp-hm-hn-s\ sh-«n-¸-cn-t¡Â-¸n-¨p sh-≈-d-S: I-Sw-hm-ßn-b Xp-I a-S-°n \¬-In-bn-s√-∂m-tcm-]n®v ss_-°v X-S-™p-\n¿-Øn bp-hm-hn-s\ sh-´n-∏-cn-t°¬∏n®p. B-dm-´p-Ip-gn ]p-Ø≥-Ip∂p hn-f ho-´n¬ K-K≥-Zo-]n (25) \m-Wv sh-t´-‰-Xv. I-gn-™ Xn-¶-fm-gv-N cm-{Xn 10.30\m-bn-cp-∂p kw-`-hw. B-dm´p-Ip-gn kz-tZ-in {]n≥-kv (20), Im-°-Xq-°n kz-tZ-in A-Pn (23), Im-°-Xq-°n kz-tZ-in i-cXv-tam-l≥ (20), Iq-Xm-fn kz-tZin ssj-Pp tam-l≥ (25) F-∂nh¿-tN¿-∂m-Wv B-{I-an-®-sX∂v K-K≥-Zzo-]v \¬Inb ]-cm-Xnbn¬ ]-d-bp-∂p. X-e-bv-°pw Imen-\pw Kp-cp-X-c-am-bn sh-t´-‰ bphm-hn-s\ sh-≈-d-S-bn-se kzIm-cym-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. sh-≈-d-S t]m-en-kv At\z-j-Ww B-cw-`n-®p.

Nn-In¬-k-bn¬ I-gn-bp∂ K-K≥-Zo-]v

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2014-03-28  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2014-03-28

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you