Page 1

2 hntij§Ä A-t]-£ £-Wn-¨p

\Kcw/ \m«n³]pdw \n-t£-]-I-sc I-_-fn-¸n-¨v Nn-«n-¡-¼-\n D-S-a 35 tIm-Sn-bp-am-bn ap-§n

26 am¿®v 2014 _p[≥

thiruvananthapuram/TVm

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \-K-c-k-` Iw]-yq-´¿ s{S-bn-\nMv sk‚-dn¬ kw-ÿm-\ k¿-°m¿ ÿm-]-\am-b sF.-F-®v-.B¿-.Un ap-tJ\ \-S-Øp-∂ sh-t°-j≥ ¢mkp-Iƒ-°v A-t]-£ £-Wn-Wn®p. F-kv.-F-kv.-F¬.-kn, π-kvSp ]-co-£ F-gp-Xn-b hn-Z-ym¿YnIƒ-°v A-t]-£n-°mw. k¿-´n^n-°-‰v tIm-gv-kv C≥ Hm-^n-kv am-t\-Pv-sa‚ v, Un.Sn.]n, I-w]-yq´-ssd-kn-Uv ^n-\m≥-j¬ A°u-≠n-ßv, SpUn, {XoUn A-\nta-j≥, {Km-^n-Iv Un-ssk-\nMv, k¿-´n-^n-°-‰v tIm-gv-kv C≥ Hm-t´m-ta-j≥ B‚ v th-Uv t{]m-k-kn-Mv F-∂n-h-bm-Wv tIm-gv-kp-Iƒ. 2014 G-{]n¬ 2 apX¬ ¢m-kp-Iƒ B-cw-`n-°pw.t^m¨: 2336744.

]n.F-kv.kn CâÀ-hyp C-¶v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Pn-√-bn¬ A®-Sn h-Ip-∏n¬ (K-h¨-sa‚ v {] p-Iƒ) ss_≥-U¿ t{K-Uv II (]-´n-I-h¿-K-°m¿-°v am-{Xw) (Im-‰-K-dn \-º¿ 683/2012) X-kvXn-I-bp-sS X-nc-s™-Sp-∏n-\p-≈ k¿-´n-^n-°-‰v ]-cn-tim-[-\, A`n-ap-Jw F-∂n-h C∂v cm-hn-se 11.30 ap-X¬ sI.-]n.-F-kv.-kn. Xncp-h-\-¥-]p-cw B-ÿm-\ Hm^nkn¬- \-S°pw. C‚¿-hyq satΩm e-`n-°m-Ø D-tZ-ym-Km¿-YnIƒ ]n.-F-kv.-kn Xn-cp-h-\-¥]p-cw Pn-√m B-^nkp-am-bn _‘-s∏-SWw.

sd-bn¬-th-bp-sS 160mw hm¿-jn-I-tØm-S-\p-_-‘n-®v X-ºm-\q¿ sd-bn¬-th tÃ-j-\n¬ kw-L-Sn-∏n-® {]-Z¿-i-\-Øn¬\n-∂v

ho-Sn-sâ I-¼n-hf-¨v _m¦p-IÄ ]¯pe£-¯n\v j-W-{i-aw taepÅ CS-]m-SpIÄ Adn-bn-¡-Ww tamI√-d: Bƒ-∏m-¿-∏n√m-Ø ho-

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: temIv-k`m Xnc-s™Sp∏v Bk-∂-amb kmlN-c-y-Øn¬ Pn√-bnse kl-I-c-W-_m¶pIƒ Dƒs∏-sS-bp≈ [\-Im-cyÿm]-\-߃ 10 e£w cq]bpw AXn t∑epap≈ F√m-Øcw CS-]m-Sp-I-sfbpw kw_-‘n® {]Xn-Zn\ dnt∏m¿´v BZmb-\n-IpXn hIp-∏n\v ka¿∏n-°-W-sa∂v Pn√m Ie-IvS¿ _nPp{]`m-I¿ \n¿t±-in-®p. C\n ]d-bp-∂ \º-cn¬ hnh-c-߃ Adn-bn-°m-hp-∂-Xm-Wv. A\n¬Ip-am¿.]n (A-kn.-U-b-d-IvS¿˛ C≥sh-Ãn-tK-j≥˛t^m¨˛8547001126), A\n¬ Pn.-\m-b¿ (C≥Iw SmIvkv Hm^n-k¿ ˛ t^m¨˛8547000609).

´n¬ P-\m-e°-ºn hf-®v tam-jW-{iaw. ]m-tßm-Sv a-W-t°m-Sv th C-Sp°n¬ ho´n¬ kp-[o-dns‚ ho-´n-em-Wv I-gn-™-Znh-kw cm{Xn tam-j-W-{i-a-ap-≠m-bXv. kw-`-hØn¬ ]m-tßmSv t]m-enkv A-t\zj-Ww B-cw-`n®p. {]tZi-Øv I-gn-™-Zn-h-k-ßfnepw tam-j-W-{i-a-ap-≠mbn.

Im-´m-°-S: 35 tIm-Sn tbm-fw \n-t£-]-I-cn¬ \n-∂pw C-S-]mSp-Im-cn¬ \n-∂p-am-bn X-´n-sb-SpØp Nn-´n I-º-\n D-S-a ap-ßn. sIm-√w ]m-cn-]-≈n tI-{μ-am-bn {]-h-¿-Øn-®n-cp-∂ s]m-∂p-kv Nn-´n I-º-\n-bpsS D-S-am-bm-Wv ]-W-hp-am-bn ap-ßn-b-Xv. Im-´m°-S, t]-bm-Sv, s\-øm-‰n≥-I-c XpS-ßn hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn-em-bn 32 Hm-fw im-J-Iƒ C-h¿-°v D-≠v. 5000 ap-X¬ A-©p e-£w cq-]bp-sS 20 am-k-X-h-W-Iƒ D-≈ Nn-´n-I-fm-Wv \-S-Øn-bn-cp-∂-Xv. am-kw 2500 ap-X¬ 25,000 hsc am-k-X-h-W-bm-bn \n-t£-]I-cn¬ \n-∂pw ]n-cn-®n-cp-∂p. F∂m¬ Im-em-h-[n ]q¿-Xn-bm-°nb-h¿-°pw Nn-´n ]n-Sn-® C-S-]m-SpIm¿-°pw I-gn-™ Ip-td Im-eam-bn Xp-I a-S-°n \-¬-Im-sX Iº-\n A-[n-Ir-X¿ A-h-[n ]-d™p-h-cp-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-I aS-°n \-¬-Im-sa-∂ I-º-\n D-d∏n-s\ Xp-S¿-∂v C-∂-se Im-´°-S-bnse Hm-^n-kn¬ C-S-]m-SpIm-sc-Øn-b-t∏mƒ H-m-^n-kv ]q´n-b \n-e-bn-em-bn-cp-∂p. I-gn-

™ \m-ep Zn-h-k-am-bn- ÿm-]\w ]q-´n-°n-S-°p-I-bm-sW-∂v t_m-[y-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v CS-]m-Sp-°m¿ sIm-Æn-bq-¿ kz-tZin-bm-b am-t\-tP-cp-sS ho´nseØn Ip-Øn-bn-cp-∂p. C-h-sc t]m-en-kv F-Øn A\p-\-bn-∏n-®p ]-d-™-b-®p. tijw C-S-]m-Sp-Im¿ t]m-en-kv kvt‰-j-\n¬ tc-Jm-aq-ew ]-cm-Xn \-¬-In. 10,000 ap-X¬ H-cp-e-£w cq-] h-sc A-S-®p Nn-´n Im-em-h[n Xo¿-∂-h-cpw Nn-´n ]n-Sn-®-hcpw A-S-°w 40 Hm-fw C-S-]m-SpIm-cm-Wv C-∂-se Im-´m-°-S t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ ]-cm-Xnbp-am-bn F-Øn-b-Xv. I-º-\n D-Sa-bpw am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ-cp-amb hn-t\m-Zv, C-bm-fp-sS k-tlmZ-cn `-¿-Øm-hv P-\-d¬ am-t\-Pcp-am-b ss_-Pp F-∂n-h-¿ tN¿∂v Nn-´n I-º-\n \-S-Øn-h-cn-Ibm-bn-cp-∂p. B-ÿm-\w ]m-cn]-≈n B-sW-¶n-epw I-º-\n cPn-kv-{S¿ sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv sN-ss∂-bn-em-Wv. I-gn-™ hym-gm-gv-N s\-øm-‰n≥-I-c im-Jbpw I-gn-™ Zn-h-kw t]-bm-Sv

_oam-¸-Ån D-dq-kv G-{]n c-−papXÂ

kzÀ-W-¡-S-¯p-tIknse {]-Xn ^-bm-kn-\p-th-−n P-bn-en j-«n tImÀ-«v: P-bn-eÀ-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn

Xncp-h-\-¥-]p-cw: _o-am]-≈n Z¿Km-sj-co-^n-se D-dq-kv ap_md-Iv A-Sp-Ø am-kw c-≠n-\v Xp-S-ßn ]-{¥-≠n-\v k-am-]n-°psa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. c≠n-\v cm-hn-se F-´n-\v _o-am]≈n Camw A-–pƒ Jm-Z¿ A≥hm-cn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]m¿Y\-tbm-sS ]-´-W {]-Zn£Ww B-cw-`n-®v 10.30\v Z¿Km-sjco-^v A-¶-W-Øn¬ a-S-ßn-sbØpw. _o-am]-≈n ap…ow PamA-Øv {]-knU‚ v F-kv lem-ep-±o≥, sk-{I´-dn F-kv F B-–o≥, ap≥-{]-knU‚ v _oam]-≈n _-jo¿, A-–pƒ K^q¿ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-SpØp.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]q-P-∏p-c sk≥-{S¬ P-bn-en-se G-gmw tªm-°n-se A-Sp-°-f sI-´n-Sw C-Sn-®p-\n-c-Øn kz¿-W-°-S-ØptI-kv {]-Xn ^-bm-kn-\m-bn _mUv-an‚≥ tIm¿-´v ]-Wn-X kw-`h-Øn¬ P-bn-e¿ c-ta-iv Ip-am-dns\-Xn-sc \-S-]-Sn. \n-e-hn-ep≠m-bn-cp-∂ tIm-s^-t]m-k XS-hp-Im-cp-sS Np-a-X-e-bn¬ \n∂pw H-gn-hm-°n-bm-Wv c-ta-iv-Ipam-dn-s\-Xn-sc P-bn¬ Un.Pn.]n \-S-]-Sn-sb-Sp-Ø-Xv. ]-I-cw ko-\n-b¿ P-bn-e¿ \n¿-a-em-\-μ≥ \m-b¿-°m-Wv Np-a-X-e. C-tXm-sSm-∏w sI-´n-Sw C-Sn-®p-\n-c-Øn tIm¿-´v sh-´m≥ Iq-´p-\n-s∂-∂ ]-cm-Xn-bn¬ Akn-kv-‰‚ v P-bn-e-sd P-bn-en-\p-

≈n-se tPm-en-bn¬ \n-∂pw H-gnhm-°n. kw-`-h-Øn¬ P-bn¬ kq-{]-≠v \¬-In-b dn-t]m¿-´ns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv Pbn¬ Un-Pn-]n. Sn ]n sk≥-Ip-amdn-s‚ \-S-]-Sn. kz¿-W-°-S-Øp tI-kv {]-Xn ^-bm-kp-am-bn _‘-s∏-´v C-Ø-c-sam-cp B-tcm-]Ww D-≠m-hm-≥ km-l-N-cy-samcp-°n-b-Xn-\m-Wp \-S-]-Sn-sb-¶nepw B¿-°p-sa-Xn-sc h-Ip-∏p-Xe A-t\z-j-W-tam a-‰p \-S-]-SnI-tfm F-Sp-Øn-´n-√. C-Xn-\n-sS kw-`-hw hn-hm-Zam-b-tXm-sS j-´n¬ tIm¿-´v In-f®p-a-dn-®p ]-®-°-dn-hn-Øv ]m-IpI-bpw sN-bv-Xp. P-bn¬ ta-[m-hnbp-sS A-dn-hn-√m-sX-bm-bn-cp∂p P-bn¬ D-tZym-K-kv-Y-cp-sS h-

gn-hn-´ C-S-]m-sS-∂pw hy-‡-ambn-´p-≠v. tIm-s^-t]m-k X-S-hpIm-sc k-μ¿-in-°m-≥ h-cp-∂h¿-°v P-bn-e-dp-sS km-∂n-[yw e-`n-°p-∂-Xn-eq-sS-bp-≈ A-Sp∏-am-Wp C-Ø-c-Øn¬ j-´n¬tIm¿-´v \n¿-am-W-Øn-te-°v Imcy-߃ F-Øn-®-sX-∂v D-tZymK-ÿ¿ ]-d-bp-∂p. Cu A-hn-ip-≤ Iq-´p-sI-´mWv Np-a-X-e am-‰n-s°m-≠p-≈ Un.Pn.]n-bp-sS \-S-]-Sn-bv-°p Im-c-W-am-b-Xv. tIm-s^-t]m-k \n-b-a-{]-Im-cw ^-bm-kv Dƒ-s∏sS-bp-≈ \m-ep-t]-sc X-S-hn¬ ]m¿-∏n-®n-´p-≈ sk≥-{S¬ P-bnen-se G-gmw tªm-°n-\p k-ao]-sØ A-Sp-°-f-s°-´n-S-am-Wp P-bn¬ A-[n-Ir-X¿ C-Sn-®p-\n-c-

Øn-b-Xv. C-h¿-°p cm-hn-se-bpw ssh-In-´pw j-´n¬ I-fn-°m-\mWv k¿°m-cn-s‚-tbm P-bn¬ ta-[m-hn-bp-tS-tbm A-\p-a-Xn-bn√m-sX sI-´n-Sw s]m-fn-°p-Ibpw j-´n¬ tIm¿-´v X-øm-dm-°pI-bpw sN-bv-X-Xv. sk≥-{S¬ P-bn-en-se H-cp Pbn-e-dp-sS hm-°m¬ D-Ø-c-hp{]-Im-cw X-S-hp-Im-sc-s°m-≠mWv D-tZym-K-kv-Y¿ C-sX-√mw sN-øn-®-sX-∂m-Wv B-t£-]w. F-∂m¬ D-Ø-c-hn-√m-sX sI-´nSw s]m-fn-®-Xpw j-´n¬ tIm¿-´v ]-Wn-X-Xpw sX-‰m-b \-S-]-Sn-bmsW-∂pw A-hn-sS tIm¿-´v ]m-Sns√-∂pw tªm-°n-s‚ Np-a-X-ebp-≈ A-kn-kv-‰‚ v P-bn-e¿ taep-tZym-K-ÿ-sc A-dn-bn-s®-¶n-

Xnc-sª-Sp-¸v: {]-Nm-c-W-¯n-\pÅ A-\p-a-Xn-¡mbn G-I-Pm-e-I kw-hn-[m-\w Xn-cp-h-\-¥-]pcw: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏p-am-bn _-‘-s∏´ {]N-c-W ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS A\p-a-Xn-°m-bn G-I-Pm-e-I kwhn-[m-\w \msf \n-e-hn¬-hcpw. D-®-`m-jn-Wn, {]-N-c-W-hm-l-\߃, hm-Wn-P-ym-Sn-ÿm-\-Øne-√m-Ø F-b¿-t]m¿-´p-I-fpw sl-en-]m-Up-I-ƒ D]-tbm-Kn°p-∂-Xn-\p-w A-\pa-Xn C-Xn-eqsS km-[y-am-hp-sa∂ Pn-√m-IeIv-S¿ A-dn-bn-®p. s\-øm-‰n≥-I-c, s\-Sp-a-ßmSv, B-‰n-߬ F-∂n-hn-S-ß-fnse Un-ssh.-F-kv-.]n Hm-^nkpI-fn-epw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw F.kn.]n (Un-.kn-.B¿.-_n) Hm-^n-

kn-ep-am-bn-cn-°pw G-I-Pm-e-I kw-hn-[m-\w {]-h¿-Øn-°p-I. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tem-Iv-k`m a-fi-e-Øn-se {]-Nm-c-W hm-l-\-Øn-\pw hm-l-\-Øn-ep]-tbm-Kn-°p-∂ D-®-`m-jn-Wn°p-ap-≈ A-\p-a-Xn Xn-cp-h-\-¥]p-cw F.-kn.]n (Un.-kn-.B¿._n) Hm-^nkn¬ \n-∂pw s\øm-‰n≥-I-c Un-ssh.-F-kv-.]n Hm-^n-kn¬ \n-∂pw e-`n-°pw. I-g-°q-´w, h-´n-bq¿-°m-hv, Xn-cph-\-¥-]p-cw, t\-aw A-kw-ªn a-fi-e-ß-fn-se tbm-K-߃°m-bp-]-tbm-Kn-°p-∂ D-®-`mjn-Wn-°p-f-f A-\p-a-Xn Xn-cp-h\-¥-]p-cw F.-kn.]n (Un-.kn-

.B¿.-_n) Hm-^nkn¬ \n-∂pw e-`n-°pw. s\-øm-‰n≥-I-c,tImh-fw, ]m-d-im-e F-∂o A-kwªn afi-e-ß-fn-se tbm-K߃-°m-bp-]-tbm-Kn-°p-∂ D®-`m-jn-Wn-°p-≈ A-\p-a-Xn s\-øm-‰n≥-I-c Un-ssh.-F-kv.]n Hm-^n-kn¬ \n-∂m-Wv e-`n°p-I. B-‰n-߬ tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn-se {]-Nm-c-W hml-\-Øn-\pw hm-l-\-Øn-ep-]tbm-Kn-°p-∂ D-®-`m-jn-Wn-°pap-≈ A-\p-a-Xn B-‰n-߬ Unssh-.F-kv-.]n Hm-^nkn¬ \nt∂m s\-Sp-a-ßm-Sv Un-ssh-.Fkv-.]n Hm-^n-kn¬ \n-t∂m e-`n°pw. h¿-°-e, Nn-d-bn≥-Io-gv,

B-‰n-߬ F-∂o A-kw-ªn \ntbm-P-I-a-fi-e-ß-fn-se tbmK-߃-°m-bp-]-tbm-Kn-°p-∂ D-®-`m-jn-Wn-°p-≈ A-\p-a-Xn B-‰n-߬ Un-ssh-.F-kv-.]n Hm-^n-kn¬ \n-∂pw hm-a-\-]pcw, A-cp-hn-°-c, s\-Sp-a-ßm-Sv, Im-´m-°-S F-∂o \n-tbm-P-I-afi-e-ß-fn-se tbm-K-߃-°mbp-≈ D-®-`m-jn-Wn-°p-≈ A\p-a-Xn s\-Sp-a-ßm-Sv Un-ssh.F-kv-.]n Hm-^nkn¬ \n-∂pw e`n-°pw. A-\p-a-Xn \¬-Ip-tºmgp-≈ \n-_-‘-\-Iƒ ew-Ln°p-∂ cm-jv-{So-b ]m¿-´n/ÿm\m¿-Yn/G-P‚ v F-∂n-h¿-s°Xn-sc-bpw D-®-`m-jn-Wn-bp-sS D-

S-a-ÿ-s\-Xn-sc-bpw tI-sk-Sp°p-I-bpw ssa-°v sk-‰v ]n-Sns®-Sp-°p-I-bpw sN-øpw. D-®-`m-jn-Wn {]-h¿-Øn-∏n°m-\p-≈ A-\p-a-Xn- D-®-`m-jnWn D-S-a-ÿ-s‚-bpw A-t]-£I-s‚-bpw t]-cn¬ kw-bp-‡-ambm-Wv \¬-Ip-I-. ap-∂v {]m-hiyw Xp-S¿-®-bm-bn \n-_-‘-\Iƒ ew-Ln-°p-∂ ssa-°v Hm∏-td-‰¿-am-sc I-cn-º-´n-I-bn¬s∏-Sp-Øpw. Pn-√m a-Pn-kv-t{S-‰v Iq-Sn-bm-b Pn-√m Ie-Œ-dp-sS A\p-hm-Z-tØm-sS am-{X-ta C-h¿°v D-®-`m-jn-Wn {]-h¿-Øn-∏n°m≥ ]n-∂o-Sv A-\p-a-Xn \¬Iq.

Xn-cp-h-\-´-]p-cw a-Þ-e-¯nÂ- ]-W-sam-gp-¡n-\p km-[y-X; sN-Iv-t]m-Ìp-I-fn IÀ-i-\ ]-cn-tim-[-\ s\-øm-‰n≥-I-c: {]-N-c-W-{]-h¿-Ø-\-߃-°mbn D-]-tbm-Kn-°m≥ Ip-g¬-∏-W-sa-Øn-°m≥ km-[y-X-bp-s≠∂ C‚-en-P≥-kv dn-t∏m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ A-a-c-hn-f hn-¬∏-\ \n-Ip-Xn sN-°v t]m-Ãn¬ ]-cn-tim-[-\ I¿-i-\-am-°n. A-a-c-hn-f h-gn I-S-∂p h-cp-∂ F-√m h-ml-\-ßtf-bpw I¿-i-\ ]-cn-tim-[-\-°p hn-t[-b-am-°pI-bm-Wv. a-Xn-bm-b tc-J-Iƒ D-≠m-bn-cp-∂n-´pw I-gn™-Zn-h-kw ]p-e¿-s® dn-k¿-Δv _m-¶n-te-°v \mW-b-ß-fp-am-bn h-∂ A-©v I-s≠-bv-\¿ tem-dnI-sf sN-°v t]m-Ãn¬ X-S-™n-´p. _m-¶n¬ \n∂pw A-dn-bn-∏v e-`n-®-ti-jw X-nc-s™-Sp-∏v \nco-£-I¿ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-bm-Wv tem-dn-Isf I-S-Øn hn-´-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏v {]-N-c-W-ß-fpsS Nn-e-hp-߃ I-Ωo-j≥ I¿-i-\ \n-co£-Ww G¿-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xn-\m¬ ]-W-sam-gp°n-bp-≈ ]m¿-´n-Iƒ-°v km-[n-®n-´n√. Cu-km-l-N-cy-Øn-em-Wv kw-ÿm-\-tØ°v A-\-[n-Ir-X-am-bn ]-Ww I-S-Øm-\p-≈ \o°-߃ \-S-°p-∂-Xm-bn C-‚-en-P≥-kn-\v hnhcw e-`n-®-Xv. C-°mcyw Xnc-s™-Sp-∏v \n-co-£I¿-°v C‚-en-P≥-kv hn-`mKw ssI-am-dn-bn-´p≠v. X-e-ÿm\sØ kz¿-W hym-]m-c-hp-am-bn _‘-s∏-´v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw a-fi-e-Øn¬ Xm-akn-°p-∂ a-lm-cm-jv-{S-°m-sc Ip-dn-®v hn-h-c-

sh-™m-d-aq-Sv: tam-Un \-S-∏m-°p-∂-Xv hw-i-lXym \-b-hpw kn.]n.F-Ωn-t‚-Xv D-∑q-e-\ kn-≤m¥-hp-am-sW∂v B¿.Fw.]n t\-Xm-hv sI sI ca. B-‰n-߬ a-fi-ew C-S-Xp-]-£ sF-Iy-ap-∂Wn ÿm-\m¿-Yn-sI sI l-cn-l-c-s‚ Xn-c-s™Sp-∏v I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-h¿. F-√m A¿-Y-Øn-epw C-cp-ap-∂-Wn-I-fpw \-S∏m-°p-∂-Xv H-tc \-b-am-Wv. A-Xn-\m¬ A-Snÿm-\ {]-iv-\-ß-fp-am-bn P-\-߃ sX-cp-hn-end-ßn k-a-cw sN-øp-tºmƒ A-h-sc \-bn-°m≥ cm-Py-Øv i-‡-am-b t\-Xr-Xz-hp-ap-≈ H-cp _Z¬ kw-hn-[m-\w D-cp-Øn-cn-™p h-tc-≠-Xv Ime-L-´-Øn-s‚ B-h-iy-amsW∂pw sI sI c-a Iq-´n-t®¿Øp.

B-‰n-߬ a-fi-e-Øn-se Fkv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn Fw sI a-t\m-Pv-Ipam¿ {]Nm-c-W-Øn-\nsS

F-∂m¬ C-°m-cy-sa-√mw At\z-j-W D-tZym-K-kv-Y-\m-b Pbn¬ kq-{]-≠v kmw X-¶-ø≥ Pbn¬ Un.sF.Pn.°p \¬-In-b dn-t]m¿-´n¬ ap-°n-sb-∂pw Btcm-]-W-hn-t[-b-\m-b H-cp DtZym-K-kv-Y-\m-Wp kq-{]-≠n-\p th-≠n A-t\z-j-W dn-t]m¿-´v X-bm-dm-°n-b-sX-∂pw B-t£]-ap-≠v.

Im-e-Xma-kw H-gn-hm¡-Ww Xn-cp-h-\-¥-]pcw: tI-c-f-Ønse Ad-_n ]Tn-°p-∂ Ip-´nIƒ-°v A-d-_n-`m-jbn¬ D-∂Xam-b D-]-cn-]T-\w \-S-Øp-∂Xn\pw A-Xph-gn A¬ A-kvl¿ t]m-ep-≈ k¿-h-I-em-ime-I-fp-am-bn _-‘-s∏-´v Cu taJ-e-Ifn¬ {]m-hoWyw sX-fnbn-°p-∂-Xn\pw tI-c-fØn¬ Ad-_n k¿-h-I-emim-e B-hiy-am-sW-∂p sI.F.Fw.F kwÿm-\ F-Ivkn. B-h-iys∏´p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Pn-√-bn-se _m-¶p-I-fp-sS I-gn-™ h¿-jsØ B-sI _n-kn-\-kv 76,000 tIm-Sn I-hn-™p. \n-t£-]w 45,413 tIm-Snbpw hm-bv-] 30,776 tIm-Snbp-am-Wv. B-sI _n-kn-\-kv 76,189 tIm-Sn cq-]. hm-bv-]m-\n-t£-]m\p-]m-Xw 68% B-Wv. 2013-˛14 km-º-Øn-I h¿-j-Øn¬ 2013 Un-kw_¿h-sc Pn-√-bn-se _m¶p-Iƒ 4,146 tIm-Sn cq-] ap≥-KW-\m ta-J-e-bn¬ hm-bv-] \¬In, hm-bv-]m-e-£yw 58% t\-Sn. Im¿-jn-I ta-J-e-bn¬ 2,506 tIm-Sn cq-]-bpw, tk-h-\ ta-J-ebn¬ 1,345 tIm-Sn cq-]-bpw, hy-hkm-b ta-J-e-bn¬ 296 tIm-Sn cq]-bp-am-Wv hm-bv-] \¬-In-b-Xv. eo-Uv _m-¶m-b C≥-Uy≥ Hmh¿-ko-kv _m-¶n-s‚ B-`n-ap-J-yØn¬ Pn-√m-X-e _m-¶n-Mv A-htem-I-\ k-an-Xn tbm-K-Øn-emWv Cu I-W-°p-Iƒ A-h-X-cn∏n-®-Xv.

sdbnÂ-th Po-h-\-¡m-cn-¡v ]oU\w: {]Xn A-dÌn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: X-ºm-\q¿ sd-bn¬-sh tÃ-j-\n¬ sd-bn¬th Po-h-\-°m-cn-sb ]o-Un-∏n-® ]m≥-{Sn Po-h-\-°m-c≥ A-dÃn¬. D-Ø¿-{]-tZ-iv kz-tZ-in k-t¥m-jn(28) s\-bm-Wv sdbn¬-sh t]m-en-kv I-Ã-Un-bnse-Sp-Ø-Xv. C-∂p ]p-e¿-s® aqt∂m-sS-bm-Wv kw-`-hw. sd-bn¬sh-bn-se Iv-fo-\nMv Po-h-\-°mcn-bm-b Xn-cp-]p-dw kz-tZ-in-\nA-º-Xp-Im-cn-sb-bm-Wv ]o-U-\Øn-c-bm-b-Xv. i-_-cn F-Iv-kv-{]kn¬ ¢o-\n-Mv \-S-°p-∂-Xn-\nsS C-bmƒ I-S-∂p-]n-Sn-°p-Ibpw h-kv-{X-߃ Io-dn-∏-dn-°pI-bpw sN-bv-Xp. _-e-{]-tbm-KØn-\n-sS Po-h-\-°m-cn-bp-sS tZl-am-k-I-ew ap-dn-th-‰p. H-Sphn¬ C-h-cp-sS \n-e-hn-fn tI-´v Bƒ-°m-sc-Øn-b-t∏mƒ kt¥m-jv Hm-Sn c-£-s∏-Sm≥ {i-ans®-¶n-epw sd-bn¬-sh t]m-enkv ]n-∂m-se sN-∂p ]n-Sn-Iq-Sp-

I-bm-bn-cp-∂p. ]o-U-\-Øn-\p hn-t[-b-bm-b Po-h-\-°m-cn Xncp-h-\-¥-]p-cw F-kv.F.Sn Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬-k tX-Sn.

B-Sn-s\ sIm¶p sh-™m-d-aq-Sv: Iq-´-am-sb-Øn-b sX-cp-hp-\m-bv-°ƒ B-Sn-s\ sIm∂p-Xn-∂p. t]-cp-a-e Xm-lm a≥-knen¬ a-dn-bw _o-hn-bp-sS ap-´-\m-Sns\-bm-Wv sIm-∂-Xv. C-∂-se ]pe¿-s® aq-∂n-\v ho-Sn-t\m-Sp tN¿-∂v B-Sn-s\ sI-´n-bn-cp-∂ Nm-bv-]n¬\n-∂p i-–w-tI-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-b¬-hm-kn-sb-Øn t\m-°p-tºm ƒ amw-km-h-in-„-ß-fm-Wv Im-Wp∂-Xv. 16 In-tem-tbm-fw Xq-°w h-cp∂-Xm-bn-cp-∂p B-Sv. H-cm-gv-N ap-ºv tX-ºmw-aq-Sv I-ep-¶n≥-ap-Jw In-gt°-t°m-W-Øv ho-´n¬ ^-kn-ep-±os‚ B-Sn-\pw I-ep-¶n≥-ap-Jw Nm-htdm-Sv ho-´n¬ ^-kn-en-s‚ B-Sn-\pw sX-cp-hp-\m-bv-°-fp-sS I-Sn-tb-‰n-cp∂p.

_n-µp- Ir-jv-W-bp-sS k-Xy-hm-Mv-aq-ew hym-P-sa-¶p ]-cm-Xn; t\m-«-dn-bp-sS c-Pn-kv-äÀ lm-P-cm-¡m³ I-e-Î-dp-sS \nÀ-tZ-iw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-: B-‰n-߬ a-fi-e-Øn-se bp.Un-.F-^v ÿm-\m¿-Yn _n-μp Ir-jv-W Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j-\v \¬In-b k-Xy-hm-Mv-aq-ew hym-Pam-sW-∂ B-tcm-]-W-Øn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn¬ A-h-cp-sS k-Xy-hm-Mv-aq-e-hpw km-£ys∏-Sp-Øn-b t\m-´-dn-bp-sS c-Pnkv-‰-dp-I-fpw ]n-Sn-s®-Sp-Øv lmP-cm-°m≥- t]m-en-kn-\v- h-cWm-[n-Im-cn-bm-b Pn-√m- I-eŒ¿- \n¿-tZ-iw- \¬-In. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a¬-k-cn°m-\m-bn aq-∂v- sk-‰v- \m-a-\n¿tZ-i-]-{Xn-I-bm-Wv- _n-μp- Irjv-W \¬-In-b-Xv.- F-∂m¬ cs≠-Æ-Øn¬ \n-b-a-{]-Im-c-ap≈ \n¿-tZ-i-߃- ]m-en-®n-s√∂pw aq-∂m-a-sØ sk-‰n¬ kXy-hm-Mv-aq-ew Dƒ-s∏-Sp-Øn-bns√-∂pw kq-jv-a ]-cn-tim-[-\°n-sS F¬-.Un-.F-^v- Nq-≠n°m-´n. C-tX-Øp-S¿-∂v Pn-√m-

I-e-Œ¿ _n-Pp-{]-`m-I¿ C-∂se ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn hm-ZwtI-´-ti-jw A-¥n-a Xo-cp-am\w C-∂-tØ-°p am-‰n. Xn-¶-fmgv-N-sØ ]-cn-tim-[-\-bn¬ kXy-hm-Mv-aq-ew C-√m-Xn-cp-∂ ]{Xn-I-s°m-∏w ]p-Xn-b k-Xyhm-Mv-aq-ew Xn-cp-In -I-b-‰n-sb∂v F¬.Un.F-^v Nq-≠n-°m´n. bp.Un.-F-^v t\-Xr-Xz-Øns‚ A-dn-thm-sS \-S-∂ {I-at°-Sv Xn-c-s™-Sp-∏v- A-´n-a-dnbm-sW-∂v- F¬.-Un-.F-^n-\vth-≠n- lm-P-cm-b A-Uz-. sNdp-∂n-bq¿- i-in-[-c≥-\m-b-cpw]-≈n-®¬- F-kv- sI {]-tam-ZpwNq-≠n-°m-´n.- k-Xy-hm-Mv-aq-ew t\m-´-dn- km-£y-s∏-Sp-Øn-bXn-s‚ ko-cn-b¬- \-º¿- t]mepw- Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´n-s√-∂pw A-h¿- Nq-≠n-°m-´n.- F¬-.Un.F-^v- ÿm-\m¿-Yn-s°-Xn-sc A-]-c-\m-bn- bp.-Un.-F-^v Dƒ-

s∏-Sp-Øn-b k-º-Øn-s‚ ]{Xn-I-bn-ep-w- k-am-\-am-b Ir{Xn-aw- \-S-∂-Xm-bn ]-cm-Xn-bp≠v. B-‰n-߬- kz-tZ-in-bm-b hn- sI kp-tc-jv- F-∂ t\m-´-dn X-s∂-bm-Wv- A-]-c-s‚-bpw _n-μp- Ir-jv-W-bp-tS-bpw- kXy-hm-Mv-aq-ew km-£y-s∏-SpØn-b-Xv.Cu B-tcm-]-W-Øn-s‚ ]›m-Ø-e-Øn-em-Wv t\m-´-dnbp-sS c-Pn-kv-‰-dp-Iƒ- A-Sn-b¥-c-am-bn- ]n-Sn-s®-Sp-Øv lm-Pcm-°m≥ s]m-en-kn-\v- I-e-Œ¿ \n¿-tZ-iw- \¬-In-b-Xv.- I-gn™-cm-{Xn- I-e-Œ-td-‰n-\p-≈n¬ `-c-Wm-\n-Iq-e kw-L-S-\m DtZym-K-ÿ-cn¬ Nn-e-cm-Wv Ir{Xn-aw \-S-Øn-b-sX-∂m-Wv F¬.Un.F-^v B-tcm-]-Ww. C-Xn-s\-Xn-sc Xn-c-s™-Sp-∏pI-Ωo-j-\pw- ap-Jy-Xn-c-s™-Sp∏v Hm-^nk¿-°pw- F¬.-Un.-F^v- ]-cm-Xn- \¬-In.-

tI-{µ-¯n aq-¶mwap-¶-Wn A-[n-Im-c-¯n h-cpw: hn F-kv A-NypXm-\-µ³

߬ ti-J-cn-°p-∂p-≠v. s\-øm-‰n≥-I-c-bn¬ Ch¿ Xm-a-kn-°p-∂ F-Xm-\pw ho-Sp-I-fn¬ C-Xn\-Iw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-°-gn-™p. F-∂m¬ Xn-c-s™-Sp-∏v \n-co-£-I-cp-sS \n¿-t±-i-߃ sN-°v-t]m-Ãv Uyq-´n-bn-se Po-h-\-°m¿ tNm¿Øn-\¬-Ip-∂-Xmbpw B-tcm-]-Ww D-b¿-∂n-´p≠v.-

kn.]n.F-½n-tâ-Xv D-·q-e-\ kn-²m-´w: sI sI c-a

epw C-Xv A-h¿ A-h-K-Wn-®p. Xp-S¿-∂v P-bn¬ c-Pn-Ã-dn¬ Akn-kv-‰‚ v P-bn-e¿ X-s‚ A-`n{]m-bw tc-J-s∏-Sp-Øn-b-tXm-sS tIm¿-´v D-gp-Xp-a-dn-®p ]-®-°-dn hn-Øp ]m-Im≥ P-bn¬ kq-{]≠v A-Sn-b-¥-c D-Ø-c-hn-Sp-Ibpw sN-bv-Xp.

im-J-bpw k-am-\-am-b co-Xnbn¬ ]q-´n-bn-cp-∂p. C-tX k-abw X-߃-°v C-S-]m-Sp-Im-cn¬ \n-∂pw `o-j-Wn D-s≠-∂pw C-S]m-Sp-Im-cn¬ \n-∂pw kz-cq-]n-®p I-º-\n-bn¬ A-S-® Xp-I Xn-cnsI e-`n-°m≥ \-S-]-Sn D-≠m-IWsa-∂pw B-h-iy-s∏-´v im-Jbn-se Po-h-\-°m¿ t]m-en-knepw hn-hn-[ im-J-bn-se Po-h-\°m¿ tN¿-∂v ]m-cn-]-≈n t]men-kn-epw ]-cm-Xn \-¬-In. t]men-kv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p.

Pn-Ã-bn-se _m-¦p-I-fp-sS _n-kn-\-kv 76,000 tIm-Sn

C-S-Xp]£ sFIy ap-∂-Wn B-‰n-߬ a-fi-ew I¨-h≥-j≥ sI sI c-a D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

thm-«À-am-cp-sS a-\a-dn-ªv a-t\m-Pv-Ip-amÀ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: am-‰w B-{Kln-°p-∂ ]p-Xp-˛ ]-g-b X-e-ap-dI-fp-sS a-\- v A-Sp-Ø-dn-™v Nn-d-bn≥-Io-gv a-fi-e-Øn¬ Fkv.Un.]n.sF -B-‰n-߬ ]m¿e-sa‚ v a-fi-ew ÿm-\m¿-Yn Fw sI a-t\m-Pv-Ip-am-dn-s‚ ]cy-S-\w \-S-Øn. sXm-gn-em-fn-Ifpw Ir-jn-°m-cpw I-®-h-S-°mcpw A-S-ßp-∂ a-e-tbm-c-ta-J-ebn-se km-[m-c-W-thm-´-¿-am-¿°n-S-bn-te-°v C-d-ßn-s®-∂v Ah-cn-sem-cm-fm-bn B-bn-cp-∂p at\m-Pv-Ip-am-dn-s‚ C-∂-se-sØ {]-N-c-Ww. s]m-Xp-P-\-ß-fpw bm-{X-°m-cpw Iq-Sp-X-ep-≈ sdbn¬-th tÃ-j≥, _-kv Ãm‚ v P-Mv-j≥, B-ip-]-{Xn-Iƒ F∂n-hn-S-߃ tI-{μo-I-cn-®m-bncp-∂p C-∂-se F-kv.Un.]n. sF ÿm-\m¿-Yn- {]-N-c-Ww \-SØn-b-Xv. cm-hn-se H-º-Xn-\p Nnd-bn≥-Io-gv sd-bn¬-th tÃ-j\n-se bm-{X-°m-sc-bpw D-tZymK-ÿ-tc-bpw t\-cn¬-I-≠p Ah-cp-sS ssI-]n-Sn-®p thm-´¿-`y¿Yn-®p Xp-S-ßn-b ]-cy-S-\w Im-´pap-dm-°¬ P-Mv-j≥, B-ip-]{Xn, _-kv Ãm‚ v, F-∂n-hn-S-߃-°p ti-jw aw-K-e-]p-cw P-Mv-

j-\n-se thm-´¿-am¿-°n-S-bn-te°pw A-hn-Sp-∂v ap-cp-°pw-]p-gbn-se km-[m-c-W-°m¿-°n-S-bnte-°pw sN-∂p. Xp-S¿-∂v F≥.C.F-kv tªm-°n¬ k-am]n-®p. A-gn-a-Xn-bpw sI-Sp-Im-cyÿ-X-bpw hn-e-°-b-‰-hpw A-{Ia-cm-{„o-b-hpw sIm-≠p s]m-dpXn-ap-´n-b km-[m-c-W-°m-cn¬ \n-∂pw {]-Xo-£m-\n¿-`-c-am-b k-ao-]-\-hpw an-I-® {]-Xn-I-cW-hp-am-Wv X-\n-°p e-`n-®-sX∂p a-t\m-Pv-Ip-am-¿ ]-d-bp-∂p. tam-l-\ hm-Kv-Zm-\-߃ \¬-ImsX km-[m-c-W-°m-c-s‚ hn-j-aX-Iƒ \o-°n-bpw k-a-Xz-˛ \o-Xn˛ t£-a-cm-{„w ap≥-\n¿-Øn-bpw A-gn-a-Xn-cn-l-X-hp-am-b {]-Jym]-\-ß-fp-am-bm-Wv Fkv.Un.]n.sF ÿm-\m¿-Ynthm-´¿-am-cp-am-bn kw-h-Zn-°p∂-Xv. C-Xm-Wp P-\-a-\- v Fkv.Un.]n.sF-bn¬ {]-Xo-£ A¿-∏n-°p-∂-sX-∂pw a-t\m-PvIp-am¿ ]-d-bp-∂p. Cu-am-kw 30 ap-X¬ hn-hn-[ \n-tbm-P-I afi-e-ß-fn-se kzo-I-c-W-]-cn]m-Sn-I-tfm-sS-bp-≈ {]-N-c-WØn-\p Xp-S-°-am-hpw.

_m-e-cm-a-]p-cw: Kp-P-dm-Øv tamU¬ `-c-Ww C-¥y-bm-sI \-S-∏nem-°m-\p-≈ _n.-sP.-]n-bp-sS \o°-߃- hn-P-bn-°n-s√-∂v {]-Xn-]£-t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm\μ≥. F¬.Un.F-^v ÿm-\m¿Yn tUm.- s_-\-‰v F-{_-lm-an-s‚ {]N-c-Wm¿-Yw \-S-∂ s]m-Xp-ktΩf-\w _m-e-cm-a-]p-cw hn-i-z-\mYv I-eym-W-afi]-Øn¬ D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. tI-{μ-Øn¬ aq-∂mw ap-∂Wn A-[n-Im-c-Øn¬ h-cp-sa-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿Øp. cm-tP-{μIp-am¿ A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. ap≥ a-{¥n _n-t\m-bv hn-izw, P-aoe-{]-Im-iw Fw.-F¬.-F, B-\Ø-e-h-´w B-\-μ≥, F≥ c-Xo{μ≥, A-Uz.- sP -th-Wp-tKm-]m- F¬.Un.F-^v. ÿm-\m¿Yn tUm.- s_-\-‰v F-{_-lm-ane≥ \m-b¿, hn -Kw-Km-[-c≥ \m- s‚ {]-Nm-c-Wm¿-Yw \-S-∂ s]m-Xp-k-tΩf-\w {]-Xn-]-£Sm¿ F∂nh¿ {]-kw-Kn-®p. t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tdm-U-S-¨v _n.-sP.-]n.- {]-Nm-c-W- ^v-f-Iv-kv t_mÀ-Up-IÄ Øm-]n-¨-Xv hn-hm-Z-am-hp¶p _m-e-cm-a-]p-cw: K-Xm-K-X-Øn\v X-S-k-w kr-„n-®v tdm-Uv a-[yØn¬ _n.P.]n ÿm-\m¿-Yn-bpsS {]-N-c-W- t_m¿-Up-Iƒ ÿm-]n-®-Xv hn-hm-Z-am-Ip-∂p. _m-e-cm-a-]p-cw hm-Wn-I¿ sXcp-hv-˛-sIm-Sn-\-S tdm-Un-epw hmWn-I¿ sX-cp-hv-˛ ]-©m-b-Øv Hm-^nkv tdm-Un-epw ÿm-]n-®n´p-≈ _n.-sP.-]n. -ÿm-\m¿-Yn H -cm-P-tKm-]m-en-s‚ ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-I-fm-Wv hn-hm-Z-am-hp∂-Xv.tdm-U-cn-In-se ssh-Zyq-Xn t]m-Ãp-I-fn-epw X-W¬ a-c-ßfn-epw F-Æ-bm-´p-∂ I¬-N-°pI-fn-ep-am-Wv hym-]-I-am-bn t_m¿-Up-Iƒ ÿm-]n-®n-´p-≈-

Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv \n-∂pw h-cp-∂ hm-l-\-߃ _m-e-cm-a]p-cw PMj-\n¬ {]-th-in-°msX Im-´m-°-S tdm-Un-te-°v I-S°p-∂-Xv C-Xp h-gn-bm-Wv.- bp.Un.-F-^v., F¬.-Un.-F-^v ÿm\m¿-Yn-I-fp-sS t_m¿-Up-Iƒ CØ-c-Øn¬ ÿm-]n-°m-sX amXr-I Im-Wn-®n-cn-°p-tºm-gm-Wv _n.-sP.-]n-bp-sS Cu \n-b-a ewL-\w. K-Xm-K-X-°p-cp-°n-\v H-cp]cn-[n h-sc ]-cn-lm-c-am-bn-´p-≈ Cu tdm-Uv A-S-®v {]-N-c-W t_m¿-Uv ÿm-]n-®n-´p-≈-Xv ASn-b-¥n-c-am-bn \o-°w sN-ø-Wsa-∂v F¬.Un.F-^v 46mw _qØv I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p.-

hn-Ik-\w hn-e-bn-cp-¯n thm-«v sN-¿Ww: i-in X-cqÀ s\-øm-‰n≥-I-c: Xn-cp-h-\¥-]p-cw a-fi-e-Øn-se bp.Un.F-^v ÿm-\m¿Yn iin X-cq-cn-\v ]m¿-´n {]-h¿Ø-Icpw \m-´p-Imcpw hn-hn[-bn-S-ß-fn¬ kzo-Ic-Ww \¬In. cm-hn-se B-cw-`n-® kzoIc-Ww ssh-Io-t´m-sS Bdm-epw-aq-´n¬ k-am-]n®p. Ign-™ A-©p-h¿-jw P-\߃-s°m-∏w D-≠m-bn-cp-∂ -Xm≥ a-fi-e-Øn-\v th≠n {]-h¿-Øn-°p-sa∂v i-in-Xcq¿ ]-d-™p.


{]mtZ-inIw

26 am¿-®v 2014 _p[≥

ssh-Zyp-Xn X-S-Ês¸Sp-¶p

]cn-]mSn

h¿-°-e: Su¨-]-cn-[n-bn¬ XpS¿-®-bm-bp-≠m-Ip-∂ ssh-ZypXn-X-S- w ÿm-]-\-ß-fp-sS {]h¿-Ø-\-sØ {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-°p-∂-Xm-bn tI-c-fm hym]m-cn-hy-h-km-bn G-tIm-]-\-kan-Xn h¿-°-e Su¨ bq-\n-‰v {]kv-Xm-h-\-bn¬ B-tcm-]n-®p. Iw-]yq-´¿ A-S° - a - p-≈ C-eI - -v {Sn-Iv km-[\ - ß - ƒ tI-Sp-]m-Sp-≠m°m≥ ssh-Zyp-Xn XS-kw Im-cW - am-hp-∂p. {]-i\ v- w A-Sn-b¥ - c - a - mbn]-cn-lc - n-°m≥ sI. F-kv.C. _n \-S] - S- n-sb-Sp-°W - s - a∂v bq-\n‰v P-\d- ¬ sk-{I-´d- n Fw jm-lp¬ l-ao-Zv B-hi - y-s∏-´p.

{]kv¢-_v lmƒ: `m-c-X

kmw-kv-Imcn-I k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Ip-™p-Ænam-jv A-\p-kv-a-cWw˛ sshIo´v 3.30 {]-kv¢-_v lmƒ: I-em-\n-[nbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ c‡Zm-\ Iymw-]pw cm-Po-hv Km‘n Z¿-i≥ kw-Lv Nn-{X {]-Z¿i-\-hpw˛ cm-hnse 9.30 bq\n-th-gv-kn-‰n sk\-‰v tNwº¿: sk‚¿ t^m¿ Km‘n-b≥ kv-‰-Uo-kn-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ 2013 hm¿jn-I dnt]m¿-´v A-h-X-cWw, tUm. ]n sI cm-[m-Ir-jv-W≥˛ sshIo´v 3.00

In-fn-am-\q¿: hm-ew-tN-cn d-kn. A-tkm-kn-tb-j≥ B-`n-ap-JyØn¬ em-Ãv-t{K-Uv ]n.F-kv. kn ]-co-£-bv-°p-≈ km-bm-” ]-cn-io-e-\w kw-L-Sn-∏n-°p∂p. A-Sp-Ø-am-kw c-≠p-apX¬ l-tem ]n.F-kv.kn tIm®n-Mv sk‚-dn¬ ssh-Io-´v Bdp-ap-X ¬ F-´p-h-sc-bm-Wv ¢mkv. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ 8086611450, 9446751903 \-º-cp-Ifn¬ e-`n-°pw.

I-em]T-\ ¢m-kv

hn-Xp-c: hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn A-h-[-nIm-e I-em]T-\ ¢mkp-Iƒ-°v A-Uv-an-j≥ B-cw`n®p. sXm-fn-t°m-Sv a-e-b-Sn-bnse Xn-e-I≥ sa-tΩm-dn-b¬ kvIqƒ Hm-^v {Um-a B‚ v ayq-knIv F-∂ ÿm-]-\-Øn-em-Wv hnZym¿-Yn-Iƒ-°m-bn ]T-\ ]-cnio-e-\ ¢m-kp-Iƒ H-cp-°p∂Xv. X_-e, Io t_m¿Uv, hb-en≥ Xp-S-ßn ]-tØm-fw hmtZym-]-I-c-W-ß-fnepw I-Y, Ihn-X, \mS-Iw Xp-Sßn-b kmln-Xy hn-`m-K-ß-fn¬ c-N-\-bnepw B-tbm-[-\ I-e-bn-ep-amWv ÿm]-\w ]T-\-]-cn-io-e-\ ¢m-kp-Iƒ B-cw-`n-°p-∂Xv. G{]n¬ c-≠p-ap-X-em-Wv ¢m-kpIƒ {]-h¿-Øn-®p Xp-S-ßp-∂sX-∂v sk-{I´-dn k-Pp N-{μ≥ A-dn-bn®p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃-°v 9447448686 F-∂ \-ºdn¬ _-‘-s∏-S-Ww.

{]-Xn ]n-Sn-bn ]m-temSv: A-Ωmh - s \ sIm-∂bm- f p- s S ssI- s h´n i-h-°√- d - b n¬ sI- m - ≠ ph-® tIknse {]-Xn 10 I-m-´n-e-°p-gn a-[p h¿-jØn-\p-ti-jw ]n-Sn-bn¬. s]-cn-ß-Ω-e Im-´n-e-°p-gn ]p-fn-aq-Sv a¨-]p-d-Øp ho-´n¬ Im-´n-e-°p-gn a-[p (46) B-Wv ]m-tem-Sv t]m-en-kn-s‚ ]n-Snbn-en-b-Xv. C-bm-fpsS A-Ωmh≥ tkm-a-s\ sIm-∂ sIm-Sph-Sn jm-Pn-bp-sS -ssI sh-´nsb-Sp-Øv i-h-°-√-d-bn¬ sIm≠n-´ tijw C-bmƒ H-fn-hn¬ t]m-hp-I-bm-bn-cp∂p. s\-Sp-a-ßm-Sv Un-ssh.Fkv.]n ssh B¿ d-Ãw, ]m-temSv kn.sF iymw-em ¬, Fkv.sF Un jn-_p-Ip-am¿, kn.]n.H-am-cm-b i-in, k-\¬, kp-\n-em¬, hn-P-b≥ Dƒ-s∏-´ kw-Lw s\-´-b-Øp \n-∂p ]nSn-Iq-Sn-b {]-Xn-sb tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n dn-am‚ v sNbv-Xp.

F-kv.Un.]n.sF. h¿-°-e afi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn‰n Hm-^nkv D-Zv-LmS-\w h¿-°-e afi-ew No-^v C-eIvj≥ I¨-ho-\¿ b-ln-b I-∏mw-hn-f \n¿-h-ln-°p-∂p

I√-d: ho-Sv ]-Wn-°m-bp≈ ssS ¬-kv C-d-°m≥ t\m-°p-Iq-en \¬-Im-Ø kw-`-h-Øn-s‚ t]cn¬ \n¿am-W km-a-{Kn-Iƒ hml-\-Øn¬ I-b-‰m≥ Np-a´psXm-gn-em-fn-I-ƒ hn-k-Ω-Xn-°pI-bpw D-Sa-sb ssI-tø-‰w sNøm≥ {i-an-®-Xmbpw ]-cmXn. ]m-tßm-Sv ]-®-bn¬-hoSv, A¬-a-dm-bn-bn¬ A-–p¬ K^m-dm-Wv kn.sF.Sn.bp sXm-gnem-fn-I-ƒ-s°-Xn-tc ]m-tßm-Sv t]m-en-kv kv-t‰-j-\nepw B-‰n߬ A-kn-kv-‰‚ v te_¿ Hm^n-knepw ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. In-fn-am-\q¿: aShq¿ Xp-tºm-Sv ho-Sv ]-Wn-bp-am-bn _-‘-s∏-´ I-h-e-bn¬ F¬.Un.F-^v ÿm- ap-gp-h≥ km-[m-\-ßfpw ho-´p-a\m¿-Yn F k-º-Øv Xn-c-s™-Sp- S-bv-t°m D-S-a \n¿tZin-°p-∂ ∏v ]-cyS-\w \-S-Øn. kn.]n.sF Bƒt°m C-d-°m-sa-∂v \n-b-akw-ÿm-\ sk-{I´-dn ]-∂y≥ c- an-cn-s° K-^m¿ X-s‚ ho-´n¬ ho-{μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. h∂ ssS¬-kv _-‘p-°ƒ-

cm-{ão-b-¡m-sc-¯p¶-Xv thm-«-`y-À-Yn-¡m³ am{Xw

s°m-∏w C-d-°n-b-Xn-s‚ t]-cn ¬ H-cp-am-kw ap-ºv C-h-cp-am-bn {]-iv-\w D-≠m-bn-cp∂p. A-∂v te-_¿ Hm-^n-kn-s‚ k-lm-b-tØm-sS H-Øp-Xo¿-∏nse-Øp-Ibpw sN-bvX - n-cp∂p. F∂m¬ I-gn-™Z- nh-kw kna ‚ v hm-ßm≥ I-Sb - n-seØn-b K-^mdn-\v hm-l\ - Ø - n¬ kna‚ v I-b‰m≥ C-h¿ hn-k-Ω-Xn-°p-I-bmbn-cp∂p. km-[-\-Øn-s‚ hn-etbm-sSm-∏w tem-Un-Mv Im-iv Dƒs∏-sS A-S-®n-cp-s∂-¶nepw X߃ tem-Uv I-b‰ - n√ F-∂v sXmgn-em-fn-Iƒ ]d-™-tXm-sS K^m¿ kz-¥a - m-bn hm-l\ - Ø - n¬ tem-Uv I-b‰ - p-Ib - m-bn-cp ∂p. C-Xn¬ {]-tIm-]n-X-cm-b sXm-gn-em-fn-Iƒ ∂ A-k`yw ]d-bp-Ibpw `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-Ibpw sN-bv-X-Xmbn K-^m¿ ]m-

tßm-Sv t]m-en-knepw A-kn-kv ‰‚ v te_¿ Hm-^n-knepw \¬ In-b ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂-p.

kwØm-\ I¬-h³-j³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Hmƒ-tI-c-fm I-c-Iu-i-e in¬-∏n A-tkm-kntb-j-s≥ kw-ÿm-\ I¨-h≥j≥ sI.]n.kn.kn \yq-\-]-£ kw-ÿm-\ \n¿-hm-l-I-k-an-Xn Aw-Kw ]n Fw A-l-Ω-Zp-Ip-´n DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tbm-KØn¬ in¬-∏n A-tkm-kn-tbj≥ {]-kn-U‚ v B¿-´n-Ãv sI Xym-K-cm-P≥ A-[y-£-X-h-ln®p. A-Uz. t{]w-em¬, hn-gn™w l-\o-^v, A-º-e-Ø-d ssk-\p-em-–o≥, B¿-´n-Ãv hmkp-tZ-h≥ kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

Zpcn-X-sam-gn-bmsX im-kvXmw\-S sk-änÂ-saân-se B-Zn-hm-kn-IÄ 

sI ap-lΩ-Zv dm-^n

]m-temSv: Xn-c-s™-Sp-∏v Im-eam-bm¬ ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS Xnc-°mWv im-kv-Xmw-\-S sk-‰n¬sa‚ v tIm-f-\n-bn¬. F-∂m¬ Xn-c-s™-Sp-∏v I-gn-™m¬ C-hnSp-Øp-Im-sc Xn-cn-™v t\m°mt\m \-μn-hm-°v A-dn-bn°m t\m Bcpw C-Xph-gn h-cm-dn√. X-I¿-∂ Im-´p-]m-X-bn¬ IqSn A-©v In-tem-ao-‰¿ Im¬-\-Sbm-bn k-©-cn-®m-¬ am-{X-am-Wv C-hn-Sp-sØ B-Zn-hm-kn-Iƒ hml-\w Im-Wp-∂Xv. s]-cnßΩ-e {Km-a-∏-©m-b-Øn-se G‰hpw Iq-Sp-X¬ B-Zn-hm-kn-Iƒ Xm-a-kn-°p-∂ sk-‚ n¬-sa‚mWv im-kv-Xmw-\-S Sn.F-kv tdmUn-se th-s¶m√-bn¬ \n-∂p Xp-S-ßp-∂ tdm-Uv A-©v Intem-ao-‰¿ h-\-Øn-\p-≈n-eq-sS k-©-cn-®v th-Ww B-Zn-hm-knIƒ°v Du-cn-se-Øm≥. I-gn™ 70 h¿-j-am-bn C-h-cp-sS Bh-iy-am-Wv k-©m-c-tbm-Ky am b tdmUv. ]n-≈-t°mSv, Im-Wnam¿ N-Xp∏v, sIm-ºn-c≥-Im-e, t]m-´-am-hv Xp-Sßn-b B-Zn-hm-

im-kv-Xmw-\S tIm-f\n-bn-te-°p≈ tdm-Uv X-I¿-∂v K-Xm-KXtbm-Ky-a√m-Xmb \ne-bn¬ kn Du-cp-I-fn-se-Øm-\p-≈ G- \-c-I-Xp-ey-am-Wv. Im-´m-\-bpw, I-tdmUpw C-XmWv. im-kv-Xmw- Im´p-t]mØv, Im-´p-]∂n, Ic-Sn \-S-bn¬ \n-∂pw A-©v In-tem- XpS-ßn h-\y Po-hn-I-fp-sS ao-‰-tdm-fw D-≈n-emWv Cu \m- sskz-c-hnlm-c tI-{μ-am-Wnev {Km-a߃. C-hn-Sp-sØ A- hnsS. c-≠p ]-Xn-‰m-≠p-ap-ºv Im ©v B-Zn-hmkn Du-cp-I-fn-ep-am- ¬-\-S bm-{X-°m-c-\m-bn-cp-∂ Abn 700 Hm-fw Ip-Sw-_-ß-fm-Wv \n¬-Ip-am-dns\ G-chpw tNm-eXm-a-kn-°p-∂Xv. bn¬ h-®v Im´m-\ Ip-Øn-sImim-kv-Xmw-\-S th-s¶m√ Im- ∂-n-cp∂p. Im-´n¬ \n-Xy-hr-Øn´p-]m-X-bn¬ Iq-Sn-bp-≈ bm-{X °mbn Cu-d sh-´m≥ t]m-b

km-hn-{Xn-sb-∂ kv-{Xo-bp-sS he-Xp ssI∏-Øn Ic-Sn I-Sns®-Sp-ØXpw {Kma-sØ \-Sp °n. Im-´p-ar-K-ß-fpsS {Iq-cam-b B-{I-a-Whpw hn-I-k-\-sa-ØmØ {Kma-sØ Zp-cn-X-Øn-em-gvØp-∂p. aS-Ø-d K-h. Im-Wn F®v.F-kn-emWv Cu Du-cp-I-fn¬ \n-∂p-≈ Ip-´n-Iƒ kv-Iq-fn¬ t]m-Ip-∂-X. kv-Iq-fn-se-Øm≥ A-Xn-cm-hnse Du-cp-I-fn \n∂pw C-d-tß-≠ A-h-ÿ-bmWn-h¿°v. A-©v In-tem-ao-‰¿ Im-e-\-S-bmbpw aq-∂-cIn-temao-‰¿ _-knepw k-©-cn-®m-Wv Ip-´n-I-ƒ-°v kv-Iq-fn-se-Øm-≥. ]p-e¿-s® ho-Sp-hn-´n-d-ßp-∂ Ip´n-Iƒ k-‘y-°v ho-sS-Øp-∂Xph-sc c-£n-Xm-°-fpsS s\©n¬ Xo-bmWv. Cu Zp-cn-X-Øn\n-S-bnepw tdm-Upw B-Zn-hmkn Du-cp-I-fn-se hn-I-khpw F√m Xn-c-s™-Sp-∏v Im-eØpw ap-∂Wn-Iƒ \¬-Ip-∂ ]m-gv hm-Kv-Z\-amWv. A-c-\q-‰m-≠v I-gn-™n ´pw tdm-Uv kz-]v-\-am-bn X-s∂ C-h¿°v A-h-ti-jn-°p-I-bm Wv. X-I¿-∂ Im-´p-]m-X-bn ¬ -

Iq-Sn Po-∏v bm-{X-bm-Wv B-Zn-hmkn-Iƒ-°v G-I B-{ibw. F-∂m¬ A-©v In-tem-ao-‰¿ bm-{X sN-øm≥ A-™q-dp-cq-]bm-Wv Po-∏n-s‚ hmS-I. C-XpImc-Ww C-hn-Sp-Øp-Im¿-°v Im ¬-\-S X-s∂ B-{ibw. hn-Zym`ymkw, B-tcm-Kyw, ssh-Zyp-Xn F-∂o cw-K-ß-fn-se-Øm≥ tImf-\n-°m¿-°v C-\n-bp-am-bn-´n√. c-≠p-h¿-jw ap-ºv Pn√m ]-©m b-Øv ]-≤-Xn-bn¬s]-Sp-Øn Chn-sS tdm-Uv \n¿-am-W-Øn-\v ^≠v h-I-bn-cp-Øn-sb-¶nepw h\w h-Ip-∏n-s‚ ]n-Sn-hm-in-bn¬s∏-´v ]-≤Xn e£yw Im-Wm-sXt]mbn. tdm-Un-\p th-≠n \n-ch[n k-a-c-߃ kw-L-Sn-∏n-®n´pt]mepw A-[n-Ir-X¿ A-\ßm∏m-d \-bw kzo-I-cn-°p-Ibm-bn-cp∂p. Cu B-hiyw D-∂-bn-®v BZn-hm-kn-Iƒ ap-ºv Sn.F-kv tdmUv D-]-tcm-[w kw-L-Sn-∏n-®t∏mƒ A-Xv D-Zv-LmS-\w sN-øms\Øn-b A∂-sØ Un.kn. kn {]-knU‚ v ]n¬-°me-Øv a{¥n-k-`-bn-se-Øn-bn´p-t]m-epw tdm-Un-\m-bn H-∂pw sN-bv-Xn√.

hr²-\p t\-sc B-{I-aWw; {]-Xn A-d-ÌnÂ

Im-WmXm-b bp-h-Xn-sbbpw a-¡-sfbpw Im-ap-I-s\m¸w I-s−-¯n

s\-Sp-a-ßmSv: I-S-bn¬-\n∂v Nm-b Ip-Sn-®psIm-≠v \n-¬-°pI-bm-bn-cp∂ hr-≤-\p-t\-sc B{I-aWw. a-¿-±-\-Øn¬ ]-cn-t°‰ s\-Sp-a-ßm-Sv A-c-ip-]-d-ºv sIm-∏w sIm-ßn-Wnhn-f ho´n¬ ]n I-_o¿ (65) Pn√m Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. I_o-dn-s\ B-{I-an® A-c-ip-]dºv kz-tZ-in jm-\-hm-kn-s\ \m´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-knte¬-]n-®p. C-bmƒ \n-ch-[n {In-an-\¬-tI-kp-I-fn-se {]-XnbmWv. C∂-se ssh-Io-´v A-t©m sS-bm-Wv kw-`-hw. A-°-c-°-Sap-°n-se Nm-b-°-S-bn¬ Nm-b Ip-Sn-®p-sIm-≠v \n-¬°-th a-Zye-l-cn-bn-seØn-b jm-\-hm-kv {]-tIm-]-\-sam-∂p-an√m-sX Ak`yw ]-d-bp-Ibpw a¿-±n-°p-I-

I√-d: a-I-fp-sS ^o-k-S-°m≥ t]m-b-Xn-\v ti-jw Im-WmXmb h-f-°p-gn-∏-® ^m-Øn-am a≥kn-en¬ k-Po-dn-s‚ `m-cy jo-_sb-bpw aq-∂v a-°-sfbpw tN¿Ø-e-bn¬ \n-∂v t]m-en-kv ]n-SnIqSn. A-b¬-hm-knbm-b bp-hmhn-s\m-∏w C-hn-sS hm-S-I-bv°v Xm-a-kn-®v h-cp-I-bm-bn-cp-∂p Ch¿. B-‰n-߬ Un.ssh.F-kv. ]n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ {]tXy-I A-t\z-j-W kw-L-amWv Ch-sc ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. I-gn™-am-kw aq-∂n\v aq-Ø-a-I-fpsS ^o-k-S-°m≥ ]p-en-∏m-d-bnse kz-Im-cy kv-Iq-fn-te-°v F∂v ]-d-™v 10000 cq-]-bp-am-bn t]m-b jo-_-bpw aq-∂v Ip-´nIfpw ssh-Io-´m-bn´pw Xn-cn-sI-

bp-am-bn-cp∂p. I-_odn-s\m∏-ap≠m-bn-cp-∂-h¿ C-bm-sf X-Ss™-¶n-epw A-h-tcbpw B-{Ian-°m≥ {i-an-®p. Xp-S¿-∂v `o-Icm-¥-co-£w kr-„n-® jm-\-hmkn-s\ \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn t]men-kn-te¬-∏n®p. s\-Sp-a-ßm-Sv t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ B-tdmfw hmd-≠v tI-kn¬ {]-Xn-bmWv C-bm-sf-∂v Fkv.sF ]d™p.

tem-¡Â I-½n-än tbm-Kw h¿-°-e: B¿.F-kv.]n a-S-hq¿ tem-°¬-I-Ωn-‰n tbm-Kw {io\n-hm-k-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂p. Pn-√m I-Ωn-‰n Aw-Kw A-Uz. hn sI P-bn≥ \-b-]-cn]m-Sn-Iƒ hn-i-Zo-I-cn-®p.

\n-e-sam-cp-¡p-¶-Xn-sâ a-d-hn h-\-`q-an I-¯n-¡p¶-Xv am-\-Z-Þ-§Ä ]m-en-¡msX h-\-`q-an-bn Xo-bn-«v D-tZym-K-Ø am^n-b X-«p¶-Xv e-£-§Ä s\-Sp-a-ßm-Sv: \n-e-sam-cp-°p∂-Xn-s‚ a-d-hn¬ ]p-cp-Øn∏≈n sd-bv-©n-se h-\-`q-an IØn-®Xv am-\-Z-fi-߃ ]m-en°m-sX-bm-sW-∂v ]-cm-Xn. sl-Œ¿-I-W-°n-\v `q-an-bn-se A-t°-jy-a-c-ß-fm-Wv \n-esam-cp-°-en-s‚ t]-cn¬ I-Øn®Xv. _n-\m-anI-sf D-]-tbm-Kn-®v h-\w-h-Ip-∏n-s\ Nn-e D-tZym-Kÿ¿-X-s∂-bm-Wv \n-e-sam-cp°-en-\v A-\p-h-Zn® ^-≠v X-´nsb-Sp-°m-\m-bn a-c-߃ I-Øn®-sX-∂m-Wv B-tcm-]-Ww. apdn-®v am-‰m≥ c-≠p-h¿-jw am{Xw A-h-ti-jn-°p-∂ kp-μcn-ap-°v πm-t‚-j-\nse a-c-ßfm-Wv Xo-∏n-Sn-®v \-in-®-Xv. kw`hw ]p-dw tem-I-a-dn-bm-Xncn-°m≥ cm{Xn X-s∂ IØn-b a-c-߃ D-tZym-K-ÿ¿ ap-dn-®v am-‰n-b-Xm-bm-Wv hn-hcw. I-gn™ H-cm-gv-N-bm-bn hnhn-[ `mKsØ \n-e-sam-cp-°¬ ]-cn-]mSn-°n-sS I-Øn-\-in-®-Xv 35 Hmfw sl-Œ¿ h-\-`q-an-bmWv. F-´v h¿-jw Im-emh-[n h-cp∂ h-\w h-Ip-∏n-s‚ A-t°-jy Ir-jn h-f¿-Øn ]-cn-]m-en-®v apdn-®v am-‰m-\p-≈ ]m-I-Øn-em°n \¬-Ip-∂-Xn-\v I-cm-dp-Imsc G¬-∏n-°pw. C-Xv I-gn-™v ap-dn-®p-am‰n-b ti-jw Ir-jn C-

3

t\m-¡p-Iq-en; tem-Un-Mv sXm-gn-em-fn-IÄ ssI-tb-äw sN-¿m³ {i-an-¨-Xm-bn ]-cmXn

]cyS-\w \S¯n

Adnbn-¸pIÄ

km-bm-Ó- ]-cn-io-e-\w

thiruvananthapuram/tvm e

kv-IzmUv Cu ta-J-e-I-fn¬ ]cn-tim-[-\ \-S-Øn-sb-¶n-epw Xp-S¿ \-S-]-Sn-Iƒ D-≠m-bn´n√. Xn-c-s™-Sp-∏n-\v h-\w-hIp-∏n-se D-b¿-∂ D-tZymKÿ¿-t]m-b X-°w t\m-°nbm-W-v Nn-e D-tZym-K-ÿcp-sS t\-Xr-Xz-Øn ¬ h-\-Øn-¬ Xobn-S¬ \-S-°p-∂-Xv.

I-gn-™-Znh-kw I-Øn-\-in-® A-t°-jy πm-t‚-j≥ d-°p-∂-Xn-\v `q-an-bn-se Ip-‰n- s‰-Sp-Ø ti-jw C-h-cp-sS H°m-Sp-I-fpw sN-dp-a-c-ßfpw t\- Øm-i-tbm-sS H-cp ap≥-I-cpc-sØ ap-dn-®v am‰n-b A-t°- Xepw C √m-sX cm-{Xn-bn¬ s]jy a-c-Øn-s‚ Ip-‰n-Ifpw a‰pw t{Smfpw a-sÆ-Æ-bp-ap-]-tbmI-Øn-®v A\p-tbm-Py-am-°p- Kn-®v Xo-bn-Sp-I-bm-Wv sN-øp∂-Xm-Wv \n-e-sam-cp°¬. C-Xv ∂-Xv. Xo sXm-´-Sp-Ø A-t°\n-e-hn-se sl-Œ-dn¬ h-kv-Xp- jy πm‚p-I-fn-te-°v ]-S-cp-∂hn-\v h-i-ß-fn¬ Nm-ep-Io-dn tXm-sS k¿-°m-cn-\v e-£-ßXo a-‰p πm-t‚-j-\p-I-fn¬ ]-S- fp-sS \-„-am-Wv D-≠m-hp-∂Xv. cm-sX hf-sc {i-≤m-]q¿-h-am- I-gn-™-Zn-h-k-ß-fn¬ I-ØnWv \n-e-sam-cp-°¬ \-S-tØ- \-in-® A-t°-jy a-c-ß-fn¬ ]q¿-W h-f¿-®-sb Øn-b πm≠Xv. F-∂m¬ D-tZym-K-ÿ¿ _n- t‚-j-\p-Ifpw D-≠m-bn-cp-∂\m-an-I-sf D-]-tbm-Kn®v \n-e- Xm-bn ]-cm-Xn-bp≠v. h-\w h-Ip-∏n-se ^v-sf-bn-Mv sam-cp-°m≥ tIm¨-{Sm-Œv G-

sb-Øm-Ø-Xn-\m¬ k-Po¿ ]mtßm-Sv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-b-n-cp∂p. ]-t£ t]m-en-kv \-S]-Sn Xr]v-Xn-I-c-a√m-Ø-Xn-\m¬ D-∂-X D-tZym-K-ÿ ¿°pw B-`y-¥-c a{¥n, ap-Jy-a{¥n F-∂nh-sc kao-]n-®p. Xp-S¿∂v bp-h-Xn-tb bpw Ip-´n-I-tfbpw I-s≠-Øm ≥ ep-°v Hu-´v t\m-´o-kv ]p-d-s∏Sp-hn-®p. B-‰n-߬ Un. ssh. F-kv.]n-°v e-`n-® cl-ky hn-h c-sØ Xp-S¿-∂v tN¿-Ø-e-bn¬ \n-∂v C∂-se cm-{Xn c-≠n-\v ]nSn-IqSn-b Chsc ]m-tßm-Sv kvt‰-j-\n¬ F-Øn-°p-bm-bn-cp ∂p. F-∂m¬ `¿-Øm-hn-s\m-∏w t]m-Im≥ X-øm-dm-Im-Ø bp-hXn-sbbpw Im-ap-I-s\bpw s\-Spa-ßm-Sv tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-

No-«p-I-fn; B-dp-t]À ]n-Sn-bn sh-™m-da - q-Sv: ]-Ww-h® - v No-´pI-fn-bn-te¿-s∏-´ B-dp-t]¿ h-´∏m-d t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn ¬. C-h-cn¬-\n-∂v 8000 cq-] ]nSn-Iq-Sn. sh-´p-]m-d kz-tZ-in-Ifm-b jm-P-lm≥ (47), kp-\n¬Ip-am¿ (39), j-d-^p-±o≥ (50), A-\n¬ (42), kp-tc-{μ≥ \m-b¿ (53), a-Wn-°p-´≥ (43) F-∂n-hcm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. sh-´p-]md-bn-se H-cp d-_¿-tXm-´-Øn-¬\n-∂m-Wv Ch-sc ]n-Sn-IqSnb Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw dqd ¬ Fkv.]n-°v e-`n-® ]-cm-Xn h-´-∏m-d t]m-en-kn-\v ssI-am-dp-I-bm-bncp-∂p.

°p-sa-∂v t]m-en-kv ]-d-™p.

ss_-¡-]-I-S-§-fn c-−p-t]À-¡v ]-cn¡v sh-™m-d-aq-Sv: hy-Xyÿ ss_°-]-I-S-ß-fn¬ c-≠p-t] ¿-°v ]-cn-°v. B-dmw-Xm-\-Øv sX-∂n-a-dn-™ ss_-°n¬-\n∂v ho-Wv B-dmw-Xm-\w Im-h-Snbn¬ ho-´n¬ c-Xo-jn (25)\vv ]-cnt°‰p. cm-{Xn H-º-Xn-\v tdm-Un-\p Ip-dp-sI Nm-Sn-b \mbsb C-Sn°p-∂-Xv H-gn-hm-°m≥ Zn-i am-‰p∂-Xn-\n-sS ss_-°v a-dn-™v `-cX-∂q¿ \m-®z¿ lu-kn¬ j-^o°n (45) \pw ]-cn-t°-‰p. C-cp-hcpw {io-tKm-Ip-ew sa-Un-°¬tIm-f-Pn¬-Nn-In¬-k-bn-em-Wv.

A-d-_n-Iv So-t®-gv-kv A-°m-Z-an-Iv tImw-π-Iv-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ In-fn-am-\q-cn¬ \-S-∂ bm-{X-b-b-∏v k-tΩ-f-\w F.C.H. tam-l≥-Zm-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

t\m-h {]-Imi-\w sN-bv-Xp hn-Xp-c: F-gp-Øp-Im-c\pw \-S-\pamb Sn F≥ a-Wn c-Nn-® H-‰\-£-{X-ap-≈ B-Im-iw F-∂ t\m-h¬ km-ln-Xy-Imc≥ tUm. tPm¿Pv Hm-W-°q¿ {]-Imi-\w sN-bvXp. Fw F-kv lao-Zv B-Zy-{]-Xn G-‰p-hmßn. hnXp-c kmw-kv-Imcn-I Iq-´mbv-a kw-L-Sn-∏n-® k-tΩ-f-\-Øn¬ kzm-K-X-kw-Lw sN-b¿-am≥ _n F-kv \m-b¿ A-[y-£-X h-ln®p. {]-^. Nm-bw [¿-acmP≥, Akn. {]-^. tUm. sI jn_p, D-◊ ]-ªn-t°-j≥-kv No-^v F-Un-‰¿ \q-d-\m-Sv taml≥, hnXp-c ]-©mb-Øv {]knU‚ v F¬ hn hn-]n≥, sa-w_¿ Fw F-kv d-joZv, Fw Pn tdm-_¿´v, Sn F≥ aWn, sI jo-e kw-km-cn-®p.

s]t{SmÄ ]-¼v \nÀ-am-Ww ]p-\-cm-cw-`n-¨p hn-Xp-c: ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v \n¿-Øn-h-®n-cp-∂ hnXp-c inh≥tIm-hn¬ P-Mv-j-\n-se s]-t{Smƒ ]-ºn-s‚ \n¿-am-Ww ]p-\-cmcw-`n®p. ÿ-e hn-kv-Xr-Xn-sb-Ip-dn-®p-≈ \m-´p-Im-cp-sS ]-cm-Xnsb Xp-S¿∂mWv A-[n-Ir-X¿ \n¿-am-Ww \n¿-Øn-h-bv-∏n-®Xv. ]-ºn-s‚ k-ao]sØ inh≥-tIm-hn-en¬ sh-Sn-h-gn-]m-Sp-≈-Xn\m¬ A-]-I-S-ap-≠m-hm-\p-≈ km[y-X Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv \m´p-Im¿ F-Xn¿ØXv. N-´ {]-Im-c-ap-≈ AI-ew ]m-en-°p-∂-Xmbn A-[n-Ir-X¿ I-s≠-Øn-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv \n-¿-am-Ww ]p\-cm-cw-`n®Xv.

bm-{X-b-b-¸v k-t½-f-\w In-fn-am-\q¿: A-d-_n-Iv So-t®-gv-kv A-°m-Z-an-Iv In-fn-am-\q¿ D]-Pn-√m tImw-π-Iv-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ k¿-ho-kn¬ \n-∂v hn-c-an-°p-∂ A-[ym-]-I¿-°v bm-{X-b-b-∏v \¬-In. In-fn-am-\q¿ F.C.H tam-l≥-Zm-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kw-ÿm-\ A-d_n-Iv kv-s]-jy¬ Hm-^n-k¿-U Fw C-am-ap-±o≥ A-[y-£-X-hln-®p. Fw k-ao-ap-±o≥, F ap-\o¿, F-kv \n-km¿, km-ln-em_o-hn, bq-k¿, F d-“-Øv _o-hn, F≥ k-em-lp-±o≥ kw-kmcn-®p.

`m-c-hm-ln-IÄ h¿-°-e: ln-μp sF-Iy-th-Zn h¿-°-e Xm-eq-°v `m-c-hm-ln-Ifm-bn cm-a-N-{μ≥ B-Nm-cn (c-£m-[n-Im-cn), cm-tP-{μ≥ ({]-knU‚ v), Ip-cym¬ hm-kp-tZ-h≥ \m-b¿ (ssh-kv-{]-kn-U ‚ v), am-hn-f _m-_p (P-\-d¬ sk-{I-´-dn), A-P-b≥ h¿-°-e, A-Ppem¬ ap-≠-bn¬ (sk-{I-´-dn), I-h-e-bq¿ {]-Zo-]v (kw-L-S-\m sk-{I-´-dn), X-ºn C-e-I-a ¨ (J-Pm-©n) .

i-Xm-Ðn-bm-tLm-jw h¿-°-e: ssZ-h-Z-i-I c-N-\m i-Xm-–n-bm-tLm-j ]-cn-]m-Sn-Ifp-sS `m-K-am-bn tZ-io-b A-¥¿-t±-io-b X-e-ß-fn¬ hn-]p-e-amb {]-Nm-c-W-]-cn-]m-Sn-Iƒ-°p i-Xm-–n-bm-tLm-j I-Ωn-‰n cq]w \¬-In. A-Sp-Ø-amkw \m-en-\v tI-c-fm K-h¿-W¿ jo-em Zo-£n-Xv kw-ÿm-\-X-e D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°pw. G-{]n¬ 17 ap-X¬ 20 h-sc in-h-Kn-cn-bn¬ ssZ-h-Z-i-I ]T-\-]-cn-io-e-\ tIm-gv-kpIƒ \-S-°p-sa∂v {io-\m-cm-b-W [¿-a-kw-Lw {S-Ãv {]-knU‚ v kzm-an {]-Im-im-\-μ A-dn-bn®p.

tdm-Un-sâ tim-Ny-mh-Ø; ]p-f-cn-¡p-¶v-, I-Ãp-a-e \n-hm-kn-IÄ Xn-c-sª-Sp-¸v _-ln-jv-I-cn-¡pw I-√-d: ]m-tßm-Sv {Km-a-∏-©m-bØn-se tdm-Up-I-fp-sS tim-N\o-bm-h-ÿ-bn-epw ]-´-bw-e-`yam-Im-Ø-Xn-epw {]-Xn-tj-[n-®v c-≠p-hm¿-Up-I-fn-se B-bn-cØn-e-[n-Iw thm-´¿-am¿ Xn-cs™-Sp-∏v _-ln-jv-°-cn-°pw. ]m-tßm-Sv {Km-a-∏-©m-bØn-se ]p-fn-°-c-°p-∂v tIm-f\n \n-hm-kn-I-fm-Wv tdm-Un-s‚ tim-N-\o-bm-h-ÿ-bn¬ {]-Xntj-[n-®v Xn-c-s™-Sp-∏v _-lnjv-I-c-n-°p-∂-Xv. tIm-f-\n \n-hmkn-I-fp-sS {]-[m-\ bm-{Xm-a¿-Kam-b I-c-Sn-ap-°v-˛ sIm-®m-epw-aq-

Sv, ]p-fn-°-c-°p-∂v-˛-A-S-∏p-]m-d tdm-Up-Iƒ Im-e-ß-fm-bn XI¿-∂p In-S-°p-I-bm-Wv. tdm-Uv ]p-\¿-\n¿-an-°-W-sa∂ B-h-iyw am-dn-h-∂ `-c-W-IqS-߃ sN-hn-sIm-≈m-Ø-Xn epw I-√p-a-e-bn-se 30 Hm-fw IpSpw-_-߃°v ]-´-bw \¬-ImØ-Xnepw {]-Xn-tj-[n-®m-Wv Xn-

c-s™-Sp-∏v _-ln-jv-°-cn-°p∂-Xv.

hmÀ-jn-Iw In-fn-am-\q¿: X-´Ø - p-ae - \-b\ - m Cw•o-jvao-Un-bwkvI - q-fn-s‚hm¿-jn-Iw \-S° - pw. kmw-kI - v m-cn-I k-tΩ-f\ - w tªm-°v {]-kn-U‚ v A-Uz. Xm-Pp±o≥ A-lΩ - Z- v D-ZL - v m-S\ - w sN-øpw.


{]mtZ-inIw

26 am¿-®v 2014 _p[≥

ssI-¯-dn-bp-sS \m-«n P-\-a\-Êdnªv Ip-¶n jm-P-lm³

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: 11 sI.hn sse-\n-\v k-ao-]-ap-≈ a-c-®n√-Iƒ ap-dn-®p-am-‰p-∂-Xn-\m¬ I-Wn-bm-]p-cw C-e-{Œn-°¬ sk-£-s‚ ]-cn-[n-bn¬ h-cp∂ A-≠q¿t°m-Ww, B-\q¿∏-≈n, ]-d-ºn¬-∏m-ew, I-√p]m-ew, ]-\-hn-fm-Iw, AΩ≥tIm-hn¬, {Xn--tPym-Xn-]pcw F-∂o ÿ-e-ß-fn¬ C-∂v ]-I¬ ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpsa∂v No-^v ]-ªn-Iv dn-tej≥-kv Hm-^o-k¿ A-dn-bn-®p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: 11 sI.hn sse-\n-\v k-ao-]-sØ a-c-®n√-Iƒ ap-dn-®p-am-‰p-∂-Xn-\m¬ I-Wn-bm-]p-cw C-e-Iv-{Sn-°¬ sk-£≥ ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂ A-≠q¿-t°m-Ww, B-\q¿-∏≈n, ]-d-ºn¬-∏m-ew, I-√p-]mew, ]-\-hn-fm-Iw, A-Ω≥tIm-hn¬, {Xn-tPym-Xn ]p-cw F-∂o ÿ-e-ß-fn¬ C-∂p ]I¬ ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn {]-kv ¢-∫v lmƒ: I-em-\n-

[n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ c‡Zm-\ Iymw-]pw cm-Po-hv Km‘n Z¿-i≥ kw-Lv Nn-{X {]-Z¿i-\-hpw˛ cm-hnse 9.30 {]kv¢-∫v lmƒ: `m-c-X kmw-kv-Imcn-I k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Ip-™p-Ænam-jv A-\p-kv-a-cWw˛ sshIo´v 3.30 bq\n-th-gv-kn-‰n sk\-‰v tNwº¿: sk‚¿ t^m¿ Km‘n-b≥ kv-‰-Uo-kn-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ 2013 hm¿jn-I dnt]m¿-´v A-h-X-cWw, tUm. ]n sI cm-[m-Ir-jv-W≥˛ sshIo´v 3.00

Adnbn-¸pIÄ

km-bm-Ó- ]-cn-io-e-\w In-fn-am-\q¿: hm-ew-tN-cn d-kn. A-tkm-kn-tb-j≥ B-`n-ap-JyØn¬ em-Ãv-t{K-Uv ]n.F-kv. kn ]-co-£-bv-°p-≈ km-bm-” ]-cn-io-e-\w kw-L-Sn-∏n-°p∂p. A-Sp-Ø-am-kw c-≠p-ap-X¬ l-tem ]n.F-kv.kn tIm-®n-Mv sk‚-dn¬ ssh-Io-´v B-dp-ap-X ¬ F-´p-h-sc-bm-Wv ¢m-kv. Iq-SpX¬ hn-h-c-߃ 8086611450, 9446751903 \-º-cp-I-fn¬ e-`n°pw.

I-em]T-\ ¢m-kv

hn-Xp-c: hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn A-h-[-nIm-e I-em]T-\ ¢mkp-Iƒ-°v A-Uv-an-j≥ B-cw`n®p. sXm-fn-t°m-Sv a-e-b-Sn-bnse Xn-e-I≥ sa-tΩm-dn-b¬ kvIqƒ Hm-^v {Um-a B‚ v ayq-knIv F-∂ ÿm-]-\-Øn-em-Wv hnZym¿-Yn-Iƒ-°m-bn ]T-\ ]-cnio-e-\ ¢m-kp-Iƒ H-cp-°p∂Xv. X_-e, Io t_m¿Uv, h-ben≥ Xp-S-ßn ]-tØm-fw hmtZym-]-I-c-W-ß-fnepw I-Y, Ihn-X, \mS-Iw Xp-Sßn-b kmln-Xy hn-`m-K-ß-fn¬ c-N-\-bnepw B-tbm-[-\ I-e-bn-ep-amWv ÿm]-\w ]T-\-]-cn-io-e-\ ¢m-kp-Iƒ B-cw-`n-°p-∂Xv. G{]n¬ c-≠p-ap-X-em-Wv ¢m-kpIƒ {]-h¿-Øn-®p Xp-S-ßp-∂sX-∂v sk-{I´-dn k-Pp N-{μ≥ A-dn-bn®p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃-°v 9447448686 F-∂ \-ºdn¬ _-‘-s∏-S-Ww.

Xncp-h-\-¥-]p-cw a-fi-e-Øn-se F-kv.Un.]n.sF ÿm-\m¿-Yn Ip-∂n¬ -jm-P-lm≥ _m-e-cm-a-]pc-Øv {]-Nm-c-W-Øn-\nsS

I-g° - q-´w: k¿-h kw-hn-[m-\h - pw D-]t- bm-Kn-®v sk‚ v B≥-{Uq-kv I-S¬-Xo-cØ - p-d® - t_m-´n-s\ I-Sen-en-d-°n-sb-¶n-epw t_m-´v aq°m¬ `m-Kw sh-≈Ø - n¬ ap-ßnt∏m-bX - v c-£m-{]-h¿Ø-\w IqSpX¬ k-¶o¿-Æa - m-°n. C-tXm-sS t_m-´v I-Se - n¬ Cd-°m-\mbn c-≠m-gvN - b - m-bn k¿°m¿ \-S-Øn-h-cp∂ {i-a-߃ G-sd-°p-sd hn-^-e-ambn. t_m´v I-S¬ I-cb - n¬ ]p-X™ v 13 Znh-kw I-gn-™n-´pw I-S-en-en-d°m≥ I-gn-bm-sX h-∂-t∏m-gmWv F-´v e-£w cq-] sN-en-hn-´v 300S¨ `m-cw h-cp-∂ I-∏-ep-Isf \o-°m≥ ti-jn-bp-≈ sIm√-Øp-≠m-bn-cp-∂Hm-jy≥ tPmbn F-∂ S-Kv t_m-´v sIm-≠p-h∂v C-∂-se {i-aw \-S-Øn-b-Xv. I-S-en-en-d°nb t_m-´n-s‚ H-cp-`m-Kw sh-≈-Øn¬ apßn-b \n-e-bn¬ cm-hn-se 11Hm-sS F-Øn-b S-Kv Ønb ti-jw I-cb - n-ep-≠m-bn-cpC-∂-se cm-hn-se \m-ep-ap-X¬ tØm-sS t_m-´n-\S- n-bn-se a-Æv t_m-´v 200ao-‰¿ A-Is - e- \n¿ ∂ t_m-´n¬ 80 Fw.Fw L-\a - pam-∏n-f J-em-kn-If - p-sS k-lm-b- \o-°p-∂ tPm-en B-cw-`n-®p.

km-aq-ln-I-hn-cp-²À ImÀ A-Sn-¨p X-IÀ-¯p

C-cn-™n-\mw]-≈n k-J-dn-b-bp-sS Im-dn-s‚ Nn√v km-aq-ln-I-hn-cp-≤¿ X-I¿-Ø \n-ebn¬ sh-≈d-S: C-cn-™n-\mw-]-≈n sh≈-d-S t]m-en-kv ÿ-e-sØ bn¬ km-aq-ln-I-hn-cp-≤-cp-sS i- Øm≥ X-øm-dm-bn-s√-∂v Beyw. ho-Sn-s‚ a-Xn¬-s°-´n- t£-]-ap-≠v. B-gv-N-Iƒ°v ap\p≈n¬ ]m¿-°v sN-bv-Xn-cp-∂ ºv C-cn-™n-\mw]-≈n kz-tZ-in C-cn-™n-\m-w]-≈n {Ko≥ em tPm-kn-s‚ Im-dn-s‚ Nn√pw km‚n¬ k-J-dn-b-bp-sS Im¿ kw aq-ln-I-hn-cp-≤¿ X-I¿-Øn-cpLw A-Sn-®p X-I¿Øp. t]m-en- ∂p. B tI-kn-se Ip-‰-°m-sc kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶nepw C-\nbpw ]n-Sn-Iq-Sn-bn-´n√.

{]-Xn ]n-Sn-bn ]m-tem-Sv: A-Ωm-h-s\ sIm- ∂ - b mfp-sS ssIsh-´n i-h°- √ - d - b n¬ sI- m - ≠ p- h ® tI-kn se {]-Xn 10 h¿-j-Øn\p-ti-jw

I-m-´n-e-°p-gn a-[p ]n-Sn-bn¬. s]-cn-ß-Ω-e Im-´n-e-°p-gn ]p-fn-aq-Sv a¨-]p-d-Øp ho-´n¬ Im-´n-e-°p-gn a-[p (46) B-Wv ]m-tem-Sv t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bnen-b-Xv. C-bm-fpsS A-Ωm-h≥ tkm-a-s\ sIm-∂ sIm-Sp-h-Sn jm-Pn-bp-sS -ssI sh-´n-sb-SpØv i-h-°-√-d-bn¬ sIm-≠n-´ tijw C-bmƒ H-fn-hn¬ t]m-hpI-bm-bn-cp∂p. s\-Sp-a-ßm-Sv Un-ssh.Fkv.]n ssh B¿ d-Ãw, ]m-tem-Sv kn.sF iymw-em ¬, F-kv. sF Un jn-_p-Ip-am¿, kn. ]n. H-amcm-b i-in, k-\¬, kp-\n-em¬, hn-Pb - ≥ Dƒ-s∏-´ kw-Lw s\-´b-Øp \n-∂p ]n-Sn-Iq-Sn-b {]-Xnsb tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n .

]Ån-bn tam-j-Whpw A-Xn-{I-ahpw

tIm-hfw: ssl-t°m-S-Xn _©v Xn-cp-h-\-¥-]pc-Øv sIm≠p-h-cp-sa-∂v ]-d-™ i-in-Xcq¿ I-gn-™ A-©p-h¿-j-am-bn P-\-ß-sf h-©n-°p-I-bm-bn-cp∂p-sh-∂v {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥. Fw. ]n F-∂ \n-e-bn¬ Xcq¿ Xn-I-™ ]-cm-P-b-am-sW∂v ]-d-™ hn F-kv h-cp-∂ Xnc-s™-Sp-∏n¬ C-S-Xp-]-£ ÿm-\m¿-Yn _\-‰v F-{_-lm-ans\ hn-P-bn-∏n-°-W-sa∂pw A`y¿-Yn-®p. Xn-cp-h√-Øv \-S-∂ F¬. Un. F^v Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-W k-tΩ-f-\-Øn¬ kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±lw. t\-aw \n-tbm-P-I a-fi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ Ic-a-\ l-cn A-[y-£-X hln®p. ap≥ a-{¥n-amcm-b Fw hn-

I- g - ° q- ´ w: sI.F- k v.B¿. Sn.kn I-Wn-bm-]p-cw Un-t]m-bv°v F-Xn¿-h-i-Øp-≈ ]-≈n-∏pdw ]-cn-bm-c-Øp-I-c ap-kv-eow P-am-A-Øn¬ tam-j-Ww. C-∂se cm-{Xn-bm-Wv kw-`-hw. Hm^n-kn-s‚ hm-Xn¬ X-√n-s]m-fn® A-I-Øv I-S-∂v tam-„m-°ƒ A-e-am-c-bn¬ kq-£n-®n-cp-∂ 30000 cq-] A-]-l-cn-®p. k-ao-]-Øm-bn c-≠p-hn-Zym¿Yn-Iƒ In-S-∂n-cp-∂ ap-dn-bp-sS P-\¬ Iv-fm-kv A-Sn-®p-s]m-´n®p. ]-≈n-°v k-ao-]-Øv ÿm]n-®n-cp∂ Ip-Sn-h-≈-Sm-∏p-Iƒ Du-cn-sb-Sp-Øv I-h-dn-em-°n ]≈n-°v ap-∂n¬ D-t]-£n-® tij-am-Wv tam-j-W-kwLw I-S∂-Xv. aw-K-e-]p-cw t]m-en-kpw hn-c-e-S-bm-f hn-Z-Kv-Z-cpw ÿ-esX-Øn ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn.

® A-t°-jy a-c-ß-fn¬ ]q¿W h-f¿-®-sb Øn-b πm-t‚-j\p-Ifpw D-≠m-bn-cp-∂-Xm-bn ]cm-Xn-bp≠v. h-\w h-Ip-∏n-se ^v-sf-bn-Mv kv-IzmUv Cu ta-J-e-I-fn¬ ]cn-tim-[-\ \-S-Øn-sb-¶n-epw Xp-S¿ \-S-]-Sn-Iƒ D-≠m-bn-´n√. Xn-c-s™-Sp-∏n-\v h-\w-h-Ip-∏nse D-b¿-∂ D-tZym-Kÿ ¿-t]mb X-°w t\m-°n-bm-W-v Nn-e DtZym-K-ÿcp-sS t\-Xr-Xz-Øn ¬ h-\-Øn-¬ Xo-bn-S¬ \-S-°p∂-Xv.

I-gn-™-Znh-kw I-Øn-\-in-® A-t°-jy πm-t‚-j≥ F-∂m¬ D-tZym-K-ÿ¿ _nsc G¬-∏n-°pw. C-Xv I-gn-™v ap-dn-®p-am‰n-b ti-jw Ir-jn C- \m-an-I-sf D-]-tbm-Kn®v \n-ed-°p-∂-Xn-\v `q-an-bn-se Ip-‰n- sam-cp-°m≥ tIm¨-{Sm-Œv G°m-Sp-I-fpw sN-dp-a-c-ßfpw t\- s‰-Sp-Ø ti-jw C-h-cp-sS Hc-sØ ap-dn-®v am‰n-b A-t°- Øm-i-tbm-sS H-cp ap≥-I-cpjy a-c-Øn-s‚ Ip-‰n-Ifpw a‰pw Xepw C √m-sX cm-{Xn-bn¬ s]I-Øn-®v A\p-tbm-Py-am-°p-∂- t{Smfpw a-sÆ-Æ-bp-ap-]-tbmXm-Wv \n-e-sam-cp°¬. C-Xv \n- Kn-®v Xo-bn-Sp-I-bm-Wv sN-øp-∂e-hn-se sl-Œ-dn¬ h-kv-Xp-hn- Xv. Xo sXm-´-Sp-Ø A-t°-jy \v h-i-ß-fn¬ Nm-ep-Io-dn Xo a- πm‚p-I-fn-te-°v ]-S-cp-∂-tXm‰p πm-t‚-j-\p-I-fn¬ ]-S-cm-sX sS k¿-°m-cn-\v e-£-ß-fp-sS hf-sc {i-≤m-]q¿-h-am-Wv \n-e- \-„-am-Wv D-≠m-hp-∂Xv. I-gn™-Zn-h-k-ß-fn¬ I-Øn-\-insam-cp-°¬ \-S-tØ-≠Xv.

\nch[n tI-kp-I-fnse {]-Xn- ]n-Sn-bn _m-e-cm-a-]p-cw: \n-c-h-[n ]n-Sn-®p]-dn-tI-kn-se {]-Xn- ]n-Sn-bn ¬. d-k¬-]p-cw, -sI.-F-kv \n-hmkn¬ ]n-¶q F-∂v hn-fn-°p-∂ A-cp¨-Pn-Øv (29)BWv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. F-kv.-sF -a-Zp-kq-[≥ \mb-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ t{K-Uv F-kv.-sF -_m-e-

N-{μ≥ F.-F-kv.-sF- kp-μ-tc-i≥,- kn.-]n.-H c-Xv\m-I≥ ss{U-h¿ jm-Pn F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ kw-L-amWv {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.s\-øm-‰n≥-I-c tIm-S-Xn-bn ¬ lm-P-cm-°n-b {]Xn-sb dn-am ‚ v sN-bv-Xp.

≈ t]m-fn-{]m-∏e - n≥ h-Sw sI-´n hen-®t- ∏mƒ c-≠p-Xh - W h-Sw s]m-´n I-Se - n-en-d° - m-\p-≈ {i-aw ]-cm-Pb - s - ∏-´p. ]n-∂o-Sv ho-≠pw ti-jn-bp-≈ h-Sw sI-´n h-en-°pI-bpw H-∏w I-cb - n-ep-≠m-bn-cp-∂ sP.kn._n sIm-≠v X-≈p-Ib - pw Iq-Sn sN-bX -v t- Xm-sS ssh-In-´v Bd-ct- bm-sS t_m-´ I-Se - n-en-d° - m\m-bn. I-Se - n-te-°v \o-ßn Xp-Sßn-b t_m-´v 50 ao-‰¿ I-gn-™t∏mƒ Xn-ca - m-eb - S- n-®v I-bd - n t_m-´n-ep-≠m-bn-cp-∂ a-We - n-s‚ `m-cw Im-cW - w ]n≥-`m-Kw I-Se - n¬ Xm-cm≥ Xp-Sß - n C-tXm-sS t_m´n-ep-≠m-bn-cp-∂ sXm-gn-em-fn-Iƒ I-Se - n¬ Nm-Sn \o-¥n c-£s - ∏-´p. X-e° - p-Øs - \ \n¬-°p-∂ t_m-´v t- \-cb - m-°m≥ F-¥v sN-øW-sa-∂d - n-bm-sX _-‘∏ - ´- h - ¿ \n- l - m-bc - m-bn \n¬-°p-Ib - mWv.

hr²-\pt\-sc B-{I-aWw; {]-Xn A-d-ÌnÂ

P-b-Ip-am¿, kp-tc-{μ≥ ]n-≈, hn in-h≥-Ip-´n Fw.F¬.F, kp-tem-N\≥, Xn-cph√w in-hcmP≥, Fw Fw C-{_m-lnw, Xncph√w D-Z-b≥ kw-km-cn®p.

BZcn-¡p-¶p Xn-cp-h-\-¥-]pcw: I-hn Im-hmew \m-cm-b-W-∏-Wn-°-sc tIcfm `m-jm C≥-Ãn-‰yq´pw Xn-cp-h\-¥-]p-cw A-`n-\-b-\m-S-I ]T\-tI-{μhpw tN¿-∂v kw-L-Sn-∏n°p-∂ N-Sßn¬ B-Z-cn-°pw. C∂p ssh-Io-´v 5.30\v ssh-tem-∏n≈n kw-kv-Ir-Xn `-h\n¬ a-{¥n sI kn tPm-k-^m-Wv N-S-ßns‚ D-Zv-Lm-SI≥. sI I-em[c≥ F-gpXn-b Im-hm-ew \n-cm-bW-∏-Wn-°¿ F-∂ ]p-kv-X-IØn-s‚ {]-Imi-\w N-Sßn¬ \S-°pw. tUm. Fw B¿ Xºm≥ A-[y-£-X-h-ln-°pw. -

Npcp¡¯nÂ

A-gq¿ -`-Kh-Xn t£-{X-Øn-se ao-\-Im¿Øn-I D¬-k-h-Øn-\p sIm-Sn-tb-dn-b-t∏mƒ

FÂ.Un.F-^v. N-cn-{X-hn-P-bw t\-Spsa¶v

Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: A-gn-a-Xn-bp-sS ]-cym-b-am-b tIm¨-{K- n\pw h¿-Ko-b-X-bp-sS ap-J-ap-{Z-bm-b _n.sP.]n-°pw Xm-°o-Xmbn tI-c-f-Øn¬ F¬.Un.F-^v ÿm-\m¿-Yn-Iƒ N-cn-{X-hn-Pbw t\-Sp-sa-∂p sF.F≥.F¬ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Fw Fw am-lo≥ A-`n-{]m-b-s∏-´p. sF.F≥.F¬ Pn-√m I-Ωn-‰nbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn-se Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-W-k-an-Xn tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Pn-√m-{]kn-U‚ v A-Uz. Xw-dq-Jv A-[y-£-X-h-ln-®p. Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn F F¬ Fw Jm-knw, ]-cp-Øn-∏-≈n am-lo≥, jmlp¬ l-ao-Zv, h-≈-°-S-hv k-eow, jm-P-lm≥ kw-km-cn-®p.

ImÂ-\-S-bm-{Xn-I-bp-sS am-e I-hÀ¶p

tIm-h-fw: Im¬-\-S-bm-{Xn-I-bpsS I-gp-Øn¬ \n∂pw H-∂-c ]h-s‚ ame ]n-Sn-®p-]-dn®p. sh-ßm-\q¿ πm-hd-Ø-e Ip-gn-bw ho-´n¬ hn-P-b-Ω (50)bp-sS am-e-bm-Wv C∂-se ssh-Io-´v At©m-sS bp-hm-hv s]m-´n-s®-Sp-Øv IS-∂p I-f-™Xv. I√p-sh-´m≥ Ip-gn sI.F-kv.C._n Hm-^n-kn-\v ]p-d-In-se h-b-en-\p k-ao]-sØ s]m-gp-Xn¬ F-∂ ÿ-e-Øm-Wv kw`hw. ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ hn-gn-™w t]m-enkv tI-sk-Sp-Øv A-t\zj-Ww B-cw-`n®p.

s\-Sp-a-ßmSv: I-S-bn¬-\n∂v Nm-b Ip-Sn-®psIm-≠v \n-¬-°pI-bm-bn-cp∂ hr-≤-\p-t\-sc B{I-aWw. a-¿-±-\-Øn¬ ]-cn-t°‰ s\-Sp-a-ßm-Sv A-c-ip-]-d-ºv sIm-∏w sIm-ßn-Wnhn-f ho´n¬ ]n I-_o¿ (65) Pn√m Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. I_o-dn-s\ B-{I-an® A-c-ip-]dºv kz-tZ-in jm-\-hm-kn-s\ \m´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-knte¬-]n-®p. C-bmƒ \n-ch-[n {In-an-\¬-tI-kp-I-fn-se {]-XnbmWv. C∂-se ssh-Io-´v A-t©m sS-bm-Wv kw-`h - w. A-°c - ° - S- a - p°n-se Nm-b° - S- b - n¬ Nm-b IpSn-®p-sIm-≠v \n-¬°-th a-Zy-el-cn-bn-seØn-b jm-\h - m-kv {]tIm-]-\-sam-∂p-an√m-sX Ak`yw ]-d-bp-Ibpw a¿-±n-°p-Ibp-am-bn-cp∂p. I-_odn-s\m∏-ap≠m-bn-cp-∂-h¿ C-bm-sf X-Ss™-¶n-epw A-h-tcbpw B-{Ian-°m≥ {i-an-®p. Xp-S¿-∂v `o-I-

cm-¥-co-£w kr-„n-® jm-\-hmkn-s\ \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn t]men-kn-te¬-∏n®p. s\-Sp-a-ßm-Sv t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ B-tdmfw hmd-≠v tI-kn¬ {]-Xn-bm-Wv C-bm-sf-∂v Fkv.sF ]-d™p.

]©mb-¯v {]-kn-Uân-s\-Xn-tc ho-«½ t]m-en-kn ]-cm-Xn \ÂIn

ImÀ-jn-IþssP-h -ssh-hn-[y kw-c-£-W -in-Â-¸im-e

s\-øm-‰n≥-I-c. A-[n-t£-]n-®Xm-bn B-tcm-]n®v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚n-s\-Xn-tc ho-´Ω t]m en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In. s]-cp-¶-S-hn-f A-b-Wn-b-d-Ø-ebn¬ h-k-¥-bm-Wv s]-cp-¶-S-hnf ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-ºe-Ø-d tKm-]-Ip-am-dn-s\-Xn-sc am-cm-b-ap-´w t]m-en-kn¬ ]-cmXn \¬-In-bXv. I-gn-™ i-\n-bm-gv-N h-k-¥ `-h-\ ]-≤-Xn-bp-sS B-\p-Iq-eyw hm-ßm≥ ]-©m-b-Øn-se-Ønbn-cp∂p. C-Xn-s‚ sN-°v hmßm-\m-bn {]-kn-U‚n-s\ k-ao]n-®-t∏m-gm-bn-cp-∂p {]-kn-U‚ v A-[n-t£-]n-®-sX-∂v h-k-¥ ]cm-Xn¬ ]-d-bp-∂p.

3

iin- X-cqÀ P\§sf h-©n-¨p: hn Fkv A-Nyp-Xm-\-µ³

I-S-en C-d¡nb t_m-«v ap-¡mepw ap-§n; c-£m-{]-hÀ¯-\w hn-^-e-am-bn

\n-e-sam-cp-¡p-¶-Xn-sâ a-d-hn h-\-`q-an I-h-\¯ n¡ p¶X v am\ Z Þ § Ä ]me n¡ msX -`q-an-bn Xo-bn-«v D-tZym-K-Ø am^n-b X-«p¶-Xv e-£-§Ä s\-Sp-a-ßm-Sv: \n-e-sam-cp-°p∂-Xn-s‚ a-d-hn¬ ]p-cp-Øn∏≈n sd-bv-©n-se h-\-`q-an IØn-®Xv am-\-Z-fi-߃ ]m-en°m-sX-bm-sW-∂v]-cm-Xn. slŒ¿-I-W-°n-\v `q-an-bn-se At°-jy-a-c-ß-fm-Wv \n-e-sam-cp°-en-s‚ t]-cn¬ I-Øn-®Xv. _n-\m-anI-sf D-]-tbm-Kn-®v h-\w-h-Ip-∏n-s\ Nn-e D-tZym-Kÿ¿-X-s∂-bm-Wv \n-e-sam-cp°-en-\v A-\p-h-Zn® ^-≠v X-´nsb-Sp-°m-\m-bn a-c-߃ I-Øn®-sX-∂m-Wv B-tcm-]-Ww. apdn-®v am-‰m≥ c-≠p-h¿-jw am{Xw A-h-ti-jn-°p-∂ kp-μcn-ap-°v πm-t‚-j-\nse a-c-ßfm-Wv Xo-∏n-Sn-®v \-in-®-Xv. kw`hw ]p-dw tem-I-a-dn-bm-Xncn-°m≥ cm{Xn X-s∂ IØn-b a-c-߃ D-tZym-K-ÿ¿ ap-dn-®v am-‰n-b-Xm-bm-Wv hn-hcw. I-gn™ H-cm-gv-N-bm-bn hnhn-[ `mKsØ \n-e-sam-cp-°¬ ]-cn-]m-Sn°n-sS I-Øn-\-in-®-Xv 35 Hm-fw sl-Œ¿ h-\-`q-an-bmWv. F-´v h¿-jw Im-emh-[n h-cp∂ h-\w h-Ip-∏n-s‚ A-t°-jy Ir-jn h-f¿-Øn ]-cn-]m-en-®v apdn-®v am-‰m-\p-≈ ]m-I-Øn-em°n \¬-Ip-∂-Xn-\v I-cm-dp-Im-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: _m-e-cm-a]p-cØpw kao-] {]-tZ-iØ - ß - fnepw Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw a-fie - Øn-se F-kv.Un.]n.sF ÿm\m¿-Yn Ip-∂n¬ jm-P-lm≥ {]Nc-Ww \-SØn. ]n-∂m-° P-\hn-`m-K-ß-fp-sS D-b¿-sØ-gpt∂¬-∏n-s‚ N-cn-{Xw D-d-ßp-∂ {]-tZ-i-ß-fn¬ \n∂pw A[ÿn-X ]n-∂m-°-Im-cp-sS i‡am-b ]n-¥p-W-bmWv X-\n°v e-`n-®-sX-∂v Ip-∂n¬ jm-Plm≥ ]-d™p. Pn√m I-Ωn-‰n Aw-K-ßfm-b P-eo¬ I-ca-\, tKm-]m-eI - rjvW - _m-emPn, Xnc-s™-Sp-∏v P-\d - ¬ I¨-ho-\¿ A\-kv am-Wn-°-hn-fmIw, afi-ew {]-kn-U‚p-amcm-b kPo-hv h-gn-ap°v, \-ko¿ ÿm\m¿-Yn-sb A-\p-K-an®p.

thiruvananthapuram/tvmw

No-«p-I-fn; B-dp-t]À ]n-Sn-bn sh-™m-da - q-Sv: ]-Ww-h® - v No-´pI-fn-bn-te¿-s∏-´ B-dp-t]¿ h-´∏m-d t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn ¬. C-h-cn¬-\n-∂v 8000 cq-] ]n-SnIq-Sn. sh-´p-]m-d kz-tZ-in-I-fmb jm-P-lm≥ (47), kp-\n¬-Ipam¿ (39), j-d-^p-±o≥ (50), A\n¬ (42), kp-tc-{μ≥ \m-b¿ (53), a-Wn-°p-´≥ (43) F-∂n-hcm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. sh-´p-]m-d-bn-se H-cp d-_¿tXm-´-Øn-¬-\n-∂m-Wv Ch-sc ]n-Sn-IqSnb Xv. Xn-cp-h-\-¥-]pcw dqd ¬ F-kv.]n-°v e-`n-® ]cm-Xn h-´-∏m-d t]m-en-kn-\v ssI-am-dp-I-bm-bn-cp-∂p.

_m-e-cm-a-]p-cw: I-√n-bq¿ {Kma-∏-©m-b-Øv ssP-h -ssh-hn[y ]-cn-]m-e-\ k-an-Xn, N-∏mØv im-¥n {Kmw, -tI-c-f kwÿm-\ ssP-h -ssh-hn-[y t_m ¿-Uv F-∂n-h-bp-sS kw-bp-‡m`n-ap-Jy-Øn¬ Im¿-jn-I ssP-h -ssh-hn-[y -kw-c-£-Ww F-∂ hn-j-b-Øn¬ G-I-Zn-\-in¬∏im-e \-S-°pw. C-∂v cm-hn-se 10\v Xr-iq¿ In-e U-b-d-Iv-S¿ tUm.- ]n -]n _m-e≥ in¬∏im-e D-Zv-Lm-S\w sN-øw.- {Km-a-∏©m-b-Øv {]kn-U‚ v A-Uz.- F-kv D-Z-b-Ipam¿ A-[y-£-\m-hpw.- cm-k-h-fIr-jn t\-cn-Sp-∂ {]-iv-\-ß-fpw {]-Ir-Xn Ir-jn-bp-sS {]m-[m-\yhpw, `-£y- B-tcm-Ky-kz-cm-Pv,-

Kp-−m- B-{I-a-Ww s]-cp-Ip-¶p

a-W-°mSv: ]q-¥p-d, t^m¿-´v tÃ-j≥ ]-cn-[n-bn¬ Kp-≠m B{I-a-Ww s]-cp-Ip-∂p. ap-´-Ø-d, h-Sp-h-Øv, ]q-¥p-d {]-tZ-i-ßfn-em-Wv Kp-≠m-B-{I-a-Ww i-‡n-s∏-Sp-∂-Xv. kn.F-kv.F-^v Iymw-]n-s‚ A-Sp-Ø {]-tZ-iw F-∂ \n-e-bn¬ kp-c-£n-X-ambn-cn-t°-≠ ta-J-e-bm-Wn-Xv. A-Sp-Øv H-cp Im-dn¬ tNm-c-bpw B-bp-[-ß-fpw I-s≠-Sp-Øn-cp-∂p. a-s‰m-cp kw-`-h-Øn¬ ap-´-Ø-d-bn¬ Hm-t´m-Iƒ A-Sn-®p-XI¿-Øn-cp-∂p. cm-{„o-b-]m¿-´n-I-fp-sS k-lmbw Kp-≠-Iƒ-°v e-`n-°p-∂-Xm-Wv A-{I-a-߃ h¿-[n-°m≥ ImcWw. Xn-cs™-Sp-∏v Im-e-am-b-Xn-\m¬ cm-{„o-b ]m¿-´n-Iƒ {]-h¿-Ø-\Øn-\v Kp-≠-I-sf B-{i-bn-°p-∂-Xm-bn B-tcm-]-W-ap-≠v. CØ-cw kw-`-h-ß-fp-sS Xp-S¿-®-bm-Wv I-gn-™-Zn-h-kw I-cn-aTØv H-cmƒ-°v sh-t´-‰-Xv.

iin- X-cq-cn-s\ hn-P-bn-¸n¡-Wsa¶v

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Fw.]n-sb-∂ \n-e-bn¬ an-I-® {]-I-S-\w Im-gv-N-h-® F k-º-Øn-s\ h≥ `q-cn-]-£-tØm-sS hn-P-bn-∏n°-W-sa-∂v F≥.kn.kn kw-ÿm-\ ssh-kv-{]-kn-U‚ v D-ghq¿ hn-P-b≥ B-h-iy-s∏-´p. tXm¬-°p-∂ ko-‰n¬ a-ln-fm tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚n-s\-Ø-s∂ ÿm-\m¿-Yn-bm-°n-b-Xv A-]-am-\n-°-em-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

N-° am-lm-flyw, -C-e-b-dn-hv XpS-ßn-b hn-j-b-߃ N¿-® sNøpw. kw-ÿm-\- ip-Nn-Xz-an-j≥ U-b-d-Iv-S¿ hn F-kv k-t¥m-jvIp-am¿, Ir-jn-h-Ip-∏v dn-´. U-bd-Iv-S-¿ sh¨-]-I¬ hn -tkm-ati-J-c≥ \m-b¿, ]m-e-°m-Sv sF.-B¿.-Sn.-kn tIm-˛-Hm¿-Unt\-‰¿ sI -kp-tc-jv-Ip-am¿, -im¥n-{Kmw B-tcm-Ky-\n-tI-X-\w tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ ]n -D-j, Pm°v {^q-´v s{]m-tam-j≥ Iu¨-

kn¬ P-\-d¬ sk-{I-´-dn F¬ ]-¶-Pm-£≥, {]-Ir-Xn Ir-jn tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ F-kv kp-P, tI-c-f {Km-a-∏-©m-b-Øv At m-kn-tb-j≥ F-Iv-kn.-tIm ¿-Un-t\-‰¿ -sI -_n -a-Z-\-taml≥ F-∂n-h¿ hn-j-b-߃ Ah-X-cn-∏n-°pw. ssh-Io´v 4.30\v kw-ÿm-\ ssP-h-ssh-hn-[y t_m¿-Uv saw_¿ sk-{I-´-dn tUm. -sI -]n em-em-Zm-kv ap-Jym-Xn-Yn-bm-bncn-°pw.

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2014-03-26  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2014-03-26

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2014-03-26  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2014-03-26

Advertisement