Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

thiruvananthapuram/TVm

25 s^-{_p-h-cn 2014 sNmΔ

F-kv.-Un.-]n.-sF. P-\-ap-t¶-ä bm-{Xbv¡v C-¶p- XpS¡w

bp.-Pn.-kn. dn-kÀ-¨v A-hmÀ-Uv hn kn-Ôy¡v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: F-Pyq-t°j-\n¬ bp.-Pn.-kn. dn-k¿-®v Ahm-¿-Un-\v (t]m-kv-‰v tUm-Œ-d¬ s^-tem-jn∏v) A¿-lbm-b s\-Spß-≠w Fkv.F≥. s{S-bv-\n-Mv tIm-f-Pn-se A-knkv-‰‚ v {]-^-k-dm-b tUm. hn kn-‘y. `¿-Øm-hv B-‰n-ß-¬ hn F-kv A-Pn-Xv Ip-am¿ sI.]n.-kn.-kn. F-Iv-kn-Iyq-´o-hv saw-_-dpw sF.-F≥.-Sn.-bp.-kn. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dnbpw tZ-io-b h-¿-°n-Mv I-Ωn-‰n sa-w_-dp-am-Wv.

tdm-Uv kp-c-£: ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Xn-c-s™-Sp°-s∏-´ B-bn-cw A-[ym-]-I¿°p "tdm-Uv kp-c-£m hn-Zym`ym-kw hn-Zym-e-b-ß-fn-eq-sS' F-∂ ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn \¬-Ip-∂ c-≠p Zn-h-k-sØ ]cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-bp-sS kwÿm-\-X-e D-Zv-Lm-S-\w C-∂p cm-hn-se 9.-30\v e-tbm-f F-IvÃ≥-j≥ sk‚-dn¬ K-Xm-K-X, ]-cn-ÿn-Xn, h-\w, Im-bn-I a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jvW≥ \n¿-h-ln-°pw. hn-Zym-`ymk a-{¥n ]n sI A-_Zv- p-d∫ - v apJy-{]-`m-jW - w \-SØ - pw. Fw F hm-lo-Zv Fw.-F¬.-F. A-[y-£X h-ln-°pw. \m-‰] v- m-Iv U-bd - Œ¿ _n Pn {io-tZ-hn, s]m-Xp-hnZym-`ym-k kvs - ]-jy¬ sk-{I-´dn F jm-Pl - m≥, Pn-√m I-eŒ - ¿ _n-Pp-{]-`m-I¿ ]-s¶-Sp-°pw.-

ku-tcmÀ-PD-]-tbm-Kw Iq-«-Ww: kv-]o-¡À Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]m-c-º-tcyX-c Du¿-P D-¬∏m-Z-\w h¿-[n-∏n°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn kutcm¿-P-Øn-s‚ D-]-tbm-Kw Iq-´W-sa-∂p kv-]o-°¿ Pn Im¿Øn-tI-b≥. Cu ta-J-e-bn¬ A-s\¿-´n-s‚ {]-h¿-Ø-\w amXr-Im-]-c-am-sW-∂pw A-t±-lw Nq-≠n-°m-´n. ssh-Zyp-Xn C-√m-Ø `-h-\ß-fn¬ Xm-a-kn-°p-∂ `n-∂-tijn D-≈ B-fp-Iƒ-°v A-s\¿-´ns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ ku-P-\yam-bn ku-tcm¿-P dm-¥-ep-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xn-s‚ kwÿm-\-X-e D-Zv-Lm-S-\w Im-´m°-S ]q-h-®¬ K-h. bp.-]n.- kv-Iqfn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw.

aÀ-±-\-¯n-\n-c-bm-b am-[y-a {]-hÀ-¯-I-s\ k-µÀ-in-¨p In-fn-am-\q¿: In-fn-am-\q-cn¬ Kp≠m B-{I-a-W-Øn-\v hn-t[-b\m-b aw-K-fw te-J-I≥ F-kv cmP-s\ F-kv.-Un.-]n.-sF. kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw sI a-t\m-Pv-Ip-am-dpw, Pn-√m BŒn-Mv {]-kn-U‚ v Ip-∂n¬ jmP-lm-\pw k-μ¿-in-®p. am-[y-a- kzm-X-{¥y-Øn-\pw B-hn-jv-Im-c kzm-X-{¥y-Øn\pw th-≠n hm-Zn-°p-∂-h¿ Cu kw-`-h-Øn ¬ \-S-Øp-∂ H-fn-®p I-fn kw-i-bm-kv-]-Z-am-sW-∂v Pn-√m B-Œn-Mv {]-kn-U‚ v ]-d™p. t]m-en-kv Kp-≠-I-sf kwc-£n-°p-∂ \n-e-]m-Sv Xp-S¿∂m¬ F-kv.-Un.-]n.-sF. hn-jb-Øn¬ C-S-s]-Sp-sa-∂v Pn-√m B-Œn-Mv {]-kn-U ‚ v ]-d-™p. kw-`-h-Øn-s‚ Zp-cq-l-X A-t\zjn-°p-hm≥ D-∂-X-X-e A-t\zj-W-Øn-eq-sS am-{X-ta I-gn-bpI-bq-≈q-sh-∂pw kw-ÿm-\ P\-d¬ sk-{I-´-dn Fw sI a-t\mPv Ip-am¿ ]-d-™p. B-‰n-߬ tem-Iv-k-` a-fi-e-Øn¬ \-S∂p-h-∂ P-\-hn-tam-N-\ bm-{Xbp-sS `m-K-am-bm-Wv t\-Xm-°ƒ cm-P-s‚ ho-Sv k-μ¿-in-®-Xv.

km-£-c-Xm {]-hÀ-¯-IÀ [À-W \-S-¯pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Xp-S¿ km£-c-Xm {]-h¿-Ø-I-tcm-Sv k¿°m-cpw km-£-c-Xm an-j-\pw Im-Wn-°p-∂ A-h-K-W-\-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v tI-c-f km-£-cXm t{]-c-Iv A-tkm-kn-tb-j≥ A-\n-›n-X-Im-e k-a-cw B-cw`n-°p-∂p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn \m-sf Pn-√m km-£-Xm an-j≥ Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ [¿-W \-SØp-sa-∂v A-tkm-kn-tb-j≥ sk-{I-´-dn sI kn cm-Po-h≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d™p. A-tkm-kn-tb-j≥ `m-chm-ln-I-fm-b Sn kp-tc-jv _m_p, sI sI `m-Ky-e-£v-an ]-s¶Sp-Øp.

A-Xym-ln-X hn-`m-K a-µn-cw D-Zv-Lm-S-\w Xn-cp-h-\-\-¥-]p-cw: k¿-°m¿ B-bp¿-th-Z B-ip-]-{Xn-bn¬ ]p-Xp-Xm-bn B-cw-`n-® A-Xymln-X hn-`m-K a-μn-c-Øn-s‚ D-ZvLm-S-\w tI-{μ-a-{¥n i-in Xcq¿ \n¿-h-ln-®p. N-S-ßn¬ hn in-h≥-Ip-´n Fw.-F¬.-F. A-[y-£-X h-ln®p. B-bp¿-th-Z tIm-f-Pv {]n≥kn-∏¬ ]n sI A-tim-Iv, B-ip]-{Xn kq-{]-≠v F≥ am-[p-cn tZhn, Iu¨-kn-e¿ ]n F-kv ktcm-Pw ]-s¶-Sp-Øp. 16.-75 e-£w cq-] sN-e-h-gn-®m-Wp sI-´n-Sw \n¿-an-®-Xv.

]q-P-∏p-c F-kv.-_n.-sF. sl-Uv Izm¿-t´-gv-kn¬ \-S-∂ ^-b¿ F-kv-tI-∏v tam-Iv-{Un-√n¬ \n-∂v

h-\n-Xm tUm-Î-sd I-S-¶p-]n-Sn-¨ sI.-F-kv.-C.-_n. Po-h-\-¡m-c³ dn-am³-Un sa-Un-°¬ tIm-f-Pv: {io-Nn-{X sa-Un-°¬ sk‚-dn-se h-\n-Xm tUm-Œ-sd I-S-∂p ]n-Sn-® sI.-Fkv.-C.-_n. Po-h-\-°m-c-s\ dnam≥-Uv sN-bv-Xp. sa-Un-°-¬ tIm-f-Pv sI.-F-kv.-C.-_n.skIvj-\n-se ss{U-h¿ In-fn-am\q¿ kz-tZ-in A-ø-∏≥ (27)s\-

bm-Wp sa-Un-°¬ tIm-f-Pv t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn F-´p-aWn-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`hw. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv {io Nn{X sa-Un-°¬ sk‚-dn-\v k-ao]-Øv sI.-F-kv.-C.-_n. Hm-^nkn-\v ap-ºn-eq-sS \-S-∂p t]m-hp-

I-bm-bn-cp-∂ h-\n-Xm tUm-Œsd C-bmƒ I-S-∂p ]n-Sn-°p-Ibm-bn-cp-∂p.A-h¿ \n-e-hn-fn-®-Xn-s\ XpS¿-∂p Po-h-\-°m¿ Hm-Sn-sbØn-sb-¶n-epw bp-hm-hv Hm-Sn-c£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. D-S≥ Xs∂ t]m-en-kn¬ hn-h-cw A-dn-

bn-°p-I-bpw t]m-en-kpw B-ip]-{Xn Po-h-\-°m-cpw \-S-Øn-b Xn-c-®n-en-en¬ bp-hm-hn-s\ ]nSn-Iq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. C-bmƒ aZy-e-l-cn-bn-en-bm-cn-∂p-sh-∂v ssh-Zy ]-cn-tim-[-\-bn¬ sX-fn™p. {]-Xn-sb tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥-Uv sN-bv-Xp.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Xn-cp-h-\-¥]p-cw tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn ¬ F-kv.-Un.-]n.-sF. Pn-√m BŒn-Mv {]-kn-U‚ v Ip-∂n¬-jm-Plm≥ \-bn-°p-∂ P-\-ap-t∂-‰ bm-{X C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v F-kv.-Un.-]n.-sF. kw-ÿm-\ P\-d¬ sk-{I-´-dn Fw sI a-t\mPv Ip-am¿ I-g-°q-´-Øv D-Zv-Lm-S\w sN-øpw.Pm-Y Iym-]v-‰≥ Ip-∂n¬ jmP-lm-\v ]-Xm-I ssI-am-dpw. s]m-Xp k-tΩ-f-\-Øn¬ Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn {]m-h-®-ºew A-jv-d-^v, Pn-√m ssh-kv {]kn-U‚ v B-a-Ø-d \-tS-i≥, Pn√m sk-{I-´-dn jn-lm-_v Np-≈nam-\q¿, P-\-ap-t∂-‰ bm-{X P-\-

d¬ I¨-ho-\¿ A-\-kv am-WnIy-hn-fm-Iw, {]-hm-kn t^m-dw kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v F C-{_m-low-Ip-´n, Ip-´-∏≥ ]m-d-im-e, tam-l≥ Un Nm-e, aW-°m-Sv \n-kmw, k-emw th-epti-cn, jo-_ Im-™n-cw-]m-d, Ic-a-\ P-eo¬, k-c-f Im-™n-cw]m-d, k-lo¿ am-jv, \n-km¿ ]cp-Øn-°p-gn, A≥-km-cn a-W°m-Sv, jw-kp-±o≥ a-W-°m-Sv kw-km-cn-°pw. P-\-ap-t∂-‰ bm-{X C-∂v I-g°q-´w, N-¥-hn-f, Im-´m-bn-t°mWw, {io-Im-cyw, sN-t¶m-´p-tImWw, tI-i-h-Zm-k-]p-cw, ]m-fbw, Bƒ sk-bn≥-kv, h-en-bXp-d, _o-am-]-≈n, F-kv Fw

C-´y³ t{]m-{K-Êo-hv ]mÀ-«n cq-]o-I-cn-¨p

eo-KÂ sa-t{Sm-f-Pn a-µn-c-¯n-\v in-e-bn-«p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k-ºq¿-W aZy \n-tcm-[-\w e-£y-am-°n C¥y≥ t{]m-{K- o-hv ]m¿-´n (sF.]n.]n) F-∂ t]-cn¬ cm{„o-b ]m¿-´n kw-ÿm-\ X-eØn¬ cq-]o-I-cn-®-Xm-bn ]m¿-´n kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v cm-Po-hv sI tPm-k-^v hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ ]-d-™p. l¿-Øm-\¬\n¿-Ø-em-°p-I, A-gn-a-Xn X-Sbp-I F-∂n-h-bm-Wv ]m¿-´n-bpsS ap-{Zm-hm-Iyw. \n-b-a-k-`m Xnc-s™-Sp-∏n¬ tI-c-f-Øn-se 140 ko-‰p-I-fn-epw ]m¿-´n a¬-k-cn°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

Xn-cp-h-\-\-¥-]p-cw: ]-´-Øv kw-ÿm-\ eo-K¬ sa-t{Sm-f-Pn h-Ip-∏n-s‚ B-ÿm-\ a-μn-cØn-s‚ in-em-ÿm-]-\w ap-Jy-a{¥n D-Ω≥ Nm-≠n \n¿-h-ln-®p. k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-® 50 sk‚ v ÿ-e-Øv 20 tIm-Sn cq-] sN-ehn¬ G-gv \n-e-I-fn¬ ]-Wn-bp∂ a-μn-c-Øn¬ e-t_m-d-´-dn-Ifp-sS-bpw \n¿-am-tWm-Zv-Lm-S-\hpw ap-Jy-a-{¥n \n¿-h-ln-®p. -kz¿-W-Øn-s‚ ip-≤-Xm ]cn-tim-[-\, B-t´m/Sm-Iv-kn

\-K-c-¯n 12 {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{µ-§Ä B-cw-`n-¡pw: B-tcm-Ky-a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \-K-c-Ønse P-\-ß-fp-sS B-tcm-Ky-kwc-£-Ww e-£y-am-°n 12 A¿_≥ {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ߃ D-S≥ B-cw-`n-°p-sa-∂v Btcm-Ky-a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-am ¿ A-dn-bn-®p.-\-K-cm-tcm-Ky-]-≤Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bm-Wv Ch bm-Ym¿-Yy-am-°p-I-sb-∂pw a{¥n ]-d-™p. Nm-°-bn¬, \-K-cm-tcm-Ky ]≤-Xn-bp-sS Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S\-hpw B-Zy-sØ A¿-_≥ {]mY-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn-s‚ {]h¿-Ø-t\m-Zv-Lm-S-\-hpw \n¿-hln-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.

Pn-√-bn¬ s\-øm-‰n≥-I-c ap-\nkn-∏m-en-‰n-bn-epw c-≠v A¿-_ ≥ ]n.-F-®v.-kn-Iƒ D-S≥ B-cw`n-°pw. kw-ÿm-\-Øv 15 \-K-cX

hn-X-c-Ww, em-_v ]-cn-tim-[-\, {]-Xn-tcm-[-Ip-Øn-h-bv-]v, Po-hnX-ssi-eo-tcm-K \n¿-W-b \n-b{¥-W ¢n-\n-°p-Iƒ, h-tbm-P-\

hn-I-k-\- ]-²-Xn-IÄ-¡v 2.-64 tIm-Sn A-\p-h-Zn-¨p

ß-fn¬ 54 A¿-_≥ ]n.-F-®v.kn-I-fm-Wp Xp-S-ßp-I. Hm-tcm∂n-epw c-≠v tUm-Iv-S¿-am¿, aq∂v Ãm-^v \-gv-kp-am¿, ^m¿-akn-Ãv, em-_v sS-Iv-\o-jy≥, c≠v C-X-c Po-h-\-°m¿ F-∂n-ßs\ H-º-Xp-t]-sc ho-Xw \n-b-an°pw. Hm-tcm B-tcm-Ky tI-{μØn-epw H.-]n, ku-P-\y-a-cp-∂p-

ku-lr-Z ¢n-\n-°p-Iƒ, c-‡-kΩ¿-±-˛-{]-ta-l \n ¿-W-b kw-hn[m-\w ap-X-em-b ku-I-cy-߃ G¿-s∏-Sp-Øpw. X-t±-i-kz-bw-`-c-W ÿm-]\-ß-fp-sS k-l-I-c-W-tØm-SpIq-Sn-bm-Wv B-tcm-Ky-tI-{μ-ß ƒ-°p-th-≠n-bp-≈ sI-´n-S kuI-cy-߃ G¿-s∏-Sp-Øp-I. \-S-

"{]n-b-s¸-«-\-_n' Imw-]-bn³ {]-Nm-c-W Pm-Y Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Hmƒ C-¥y C-amw-kv Iu¨-kn-¬ -D-Ø-ak-aq-l-Øn-\m-bn H-cp-a-tbm-sSF-∂ {]-ta-b-Øn¬ P-\p-h-cn 4\v B-cw-`n-® "{]n-b-s∏-´-\-_n 'Imw-]-bn≥ am¿-®v 5\v Xn-cp-h-\¥-]p-c-Øv dm-en-tbm-sS k-am-]n°pw. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn cm-hnse 11\v Uo-˛-A-Un-Ivj≥ sk ‚¿ D-Zv-Lm-S-\w \-S-°pw. ssh-Io-´v aq-∂n-\v kv-{Xo-[-\ c-ln-X am-Xr-Im hn-hm-l-hpw ssh-Io-´v A-©n-\v s]m-Xp-P-\dm-en-bpw k-am-]-\ k-tΩ-f-\hpw \-S-°pw. k-tΩ-f-\-Øn¬ kv-tIm-f¿-jn-∏v hn-X-c-W-hpw,

A-hm-¿-Uv hn-X-c-W-hpw, kn.Un, ]mT-]p-kv-X-Iw, kp-h-\o¿ F-∂n-h-bp-sS {]-Im-i-\w \-S°pw. Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn Xncp-h-\-¥-]p-cw Pn-√-bp-sS k-tμi {]-Nm-c-W Pm-Y C-∂p ap-X¬ 28 h-sc c-≠p-ta-J-e-I-fn-em-bn \-S-°p-∂p. sX-°≥ ta-J-em-Pm-Y C-amwkv Iu¨-kn¬ Xn-cp-h-\-¥-]pcw Pn-√m sk-{I-´-dn jn-lm-_p±o≥ au-e-hn, h-S-°-≥ ta-J-emPm-Y Pn-√m {]-kn-U‚ v A–p¬ P-eo¬ au-e-hn F-∂n-h¿ \-bn-°p-∂p. Pm-Y-bp-sS D-Zv-LmS-\w kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-

U‚ v hn Fw ^-Ø-lp-±o≥ djm-Zn \n¿-h-ln-°pw. Pm-Ym-Iym]v-‰≥ A-–p¬ P-eo¬ au-e-hn°v \n-km-dp-±o≥ au-e-hn ]-XmI ssI-am-dpw.- jn-lm-_p-±o-≥ au-e-hn \-bn-°p-∂ Pm-Y C-∂v cm-hn-se H-º-X-n-\v ]m-tßm-Sp\n-∂p B-cw-`n-°pw. P-eo¬- aue-hn \-bn-°p-∂ Pm-Y cm-hn-se H-º-Xn-\v ]m-tßm-Sv \n-∂m-cw-`n°pw. Xp-S¿-∂v `-c-X-∂q¿, ]mtem-Sv, s]-cn-ß-Ω-e, hn-Xp-c, sXm-fn-t°m-Sv, Np-≈n-am-\q¿, ]\-hq¿, s\-Sp-a-ßm-Sv, hm-fn-t°mSv F-∂o ÿ-e-߃ k-©-cn-®v A-gn-t°m-Sv k-am-]n-°pw.-

∏p-km-º-Øn-I h¿-jw 18.-13 tIm-Sn cq-]-bpw 2014˛15 km-ºØn-I h¿-jw 68.-90 tIm-Sn cq-]bpw ]-≤-Xn \n¿-h-l-W-Øn-\mbn hn-\n-tbm-Kn-°p-sa-∂pw a{¥n A-dn-bn-®p. N-S-ßn¬ tab¿ sI N-{μn-I A-[y-£-X hln-®p. sU-]yq-´n ta-b¿ Pn lm-∏nIp-am¿, \-K-c-k-`m {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv tPm ¨-k¨ tPm-k^v, B-tcm-Ky-h-Ip-∏v A-Uo-jW¬ U-b-d-Iv-S¿ tUm. Fw {io[¿, Un.-]n.-Fw: tUm. _n. D-ÆnIr-jv-W≥, Un.-Fw.-H: tUm. sI Fw kn-dm-_p-±o≥, Iu¨-

kn-e¿-am-cm-b F-kv ]p-jv-]-eX, hn -F-kv ]-fl-Ip-am¿, jm-PnXm \m- ¿, ]m-f-bw cm-P≥, h-\Pm cm-tP-{μ-_m-_p, ]n iymw-Ipam¿, F-kv im-¥n-\n kw-km-cn®p. \-K-c-Øn¬ 2.-64 tIm-Sn cq-]bp-sS hn-I-k-\- ]-≤-Xn-Iƒ-°v Xp-I A-\p-h-Zn-®p.- Xn-cp-h-\-¥]p-cw \n-tbm-P-I-a-fi-e-Ønse hn-hn-[ hn-I-k-\-{]-h¿-Ø\-߃-°v Fw-.-F¬-.-F. ^≠n¬ \n-∂p 2.-64 tIm-Sn cq-] A\p-h-Zn-®-Xm-bn ÿ-ew Fw-.-F¬.-F- Iq-Sn-bm-b a-{¥n A-dn-bn-®p. Nm-e K-h. bp.-]n. kv-Iq-fn-s‚ Po¿-Wm-h-ÿ-bn-em-b sI-´n-Sw

s]m-fn-®p-am-‰n 1.-6 tIm-Sn cq-] sNe-hn¬ ]p-Xn-b sI-´n-Sw \n¿-Ωn°pw. Xm-g-t»-cn-˛-]-g-°p-gn se-bn≥ h-gnF≥-.F-®v. ss_-∏m-kn-te°v 45 e-£w cq-] sN-e-hn¬ ]pXn-b Hm-S \n¿-an-®v t]-´-˛-]p-Ø≥tdm-Uv {]-tZ-i-sØ a-g-sh-≈s∏m-° {]-iv-\-Øn-\v ]-cn-lm-cw Im-Wpw. Syq-t´-gv-kv se-bn-\n-se A-\p-_-‘ tdm-Up-Iƒ 30 e£w cq-] sN-e-hn¬ A-`n-hr-≤ns∏-Sp-Øpw. sN-dp-Ip-fw tdm-Unse kn-h-td-Pv kw-hn-[m-\w 29 e£w cq-] sN-e-hn¬ \-ho-I-cn°p-sa-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p.

hym-]m-cn-bpsS sIm-e-]mXIw: tI-kn-sâ A-t\zj-Ww i-cn-bm-b hn-[-¯n-esöv hngn™w: hn-gn-™w ]p-∂-°pf-Øn-\v k-ao-]w ]-e-Ne-bv°v hym-]m-cn-sb sIm-e-s∏-Sp-Øn k-ao]-sØ I-\m-en-se N-Xp-∏n ¬ N-hn-´n Xm-gvØn-b tI-kn-s‚ A-t\zj-Ww i-cn-bm-hn-[-Ønes√∂v _-‘p-°fpw \m-´p-Im cpw B-tcm-]n-®p. C-°-gn-™ 14\v cm-hn-se-bm-Wv ]p-∂-°p-fw B-ephn-f C-d-Øn-°-c I-cn°Øv ho-´n¬ kp-Ip-am-c≥ \m-Sm¿ (70)s\ I-S-bv-°p k-ao-]-ap-≈ I-\m-en-se N-Xp-∏n¬ sIm√s∏-´ \n-e-bn¬ Im-Wp-∂Xv. t]m-en-kn-s‚ B-Zy A-t\zj-W-Øn¬ H-cp-Xpºpw In-´n-bncp-∂n√. sIm√-s∏-´ kp-Ip-amc≥ \m-Sm-cp-sS i-co-c-Øn¬ \nc-h-[n ap-dn-hp-Iƒ I-≠n-cp∂p. F-∂m¬ Xm≥ kp-Ip-am-c≥ \mSm-sc sIm-e-s∏-Sp-Øn-sb-∂v {]Xn tIm-´p-Im¬ Ip-gn-hn-f-t°mWw tIm-f-\n-bn¬ c-Xo-jv `-h\n¬ c-Xo-jv a-Zy-e-l-cn-bn¬ kp-lr-Øp-°-tfm-Sp- sh-≈n-s∏-

SpØn. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ {]-Xn-sb hn-gn-™w t]men-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp-sh-¶n epw tI-kn¬ c-Xo-jv am{Xw {]Xn-sb-∂ \n-e-bv°m-Wv C-t∏m ƒ A-t\zj-Ww \n-e-®-Xv. tI-kn-s‚ A-t\z-j-W NpXa-e h-ln-®n-cp-∂ hn-gn-™w kn. sF. k-°dn-b am-Xyp-hn-s\ ÿ-ew am-‰n-b-tXm-sS t]m-en kpw _-‘-s∏-´ h-Ip-∏v ta-[mhn-Ifpw a-s‰mtctbm kw-c-£n°p-∂-Xm-bn _-‘p-°ƒ Btcm-]n-°p∂p. hn-gn-™w Xp-d-apJ-Øn-\p th-≠n A-Iz-b¿ sN bv-X ÿ-e-Øm-Wv kp-Ip-am-c≥ \m-Sm-cp I-S. kp-Ip-am-c≥ \mSm¿ c-Xo-jn-s‚ apJ-Øv tSm¿-®v A-Sn-®p t\m-°n-b-tXm-sS sh´nem-b c-Xo-jc-£-s∏-Sm-\m-bn sIm-e-s∏-Sp-Ø-pI-bm-bn-cp-∂p sh-∂mWv hn-gn-™w t]m-en-kv ]-d-bp-∂Xv. kw-`-h-Øn¬ Iq-SpX¬ {]-Xn-I-fp-s≠-∂m-Wv _‘p-°-fp-sS B-tcm-]Ww.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f k¿h-I-em-im-e ssh-kv Nm≥-k-edm-bn tUm. ]n sI cm-[m-Ir-jvW≥ Np-a-X-e-tb-‰p. C-∂-se cmhn-se 10\mWv A-t±-lw hn.knbm-bn Np-a-X-e-tb-‰-Xv. k¿-h-Iem-im-e-sb kw-_-‘n-®v hn-Zym ¿-Yn Xm¬-∏-cy-Øn-\m-Wv {]-Y-a ]-cn-K-W-\ \¬-tI-≠-sX-∂v hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-t±lw A-`n-{]m-b-s∏-´p. tIm-gv-kp-I-fpw ]-co-£-Ifpw b-Ym-k-a-bw \-S-Øm-\pw ]co-£m-^-e-߃ Im-e-Xm-a-kw Iq-Sm-sX {]-kn-≤o-I-cn-°m-\pam-bn-cn-°pw ap≥-K-W-\ \¬-IpI-sb-∂v A-t±-lw A-`n-{]m-bs∏-´p. im-kv-{X-K-th-j-W ta-Je-I-fn¬ Im-em-\p-kr-X-am-b ]p-tcm-K-Xn t\-Sp-hm≥ \q-X-\ D]-I-c-W-߃ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-߃ hn]p-e-s∏-Sp-Øm≥ cq-]-tc-J Xøm-dm-°pw. Im-e-L-´-Øn-\-\pk-cn-®v kn-e-_-kv ]-cn-jv-I-cn°psa-∂pw A-t±-lw A-dn-bn®p. t{]m-˛-ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm F≥ ho-c-a-Wn-I-WvT≥ ]s¶-Sp-Øp.

A-cp-hn-¡-cþt]-cqÀ-¡-S ss]-¸v-sse³ D-Zv-Lm-S-\w \m-sf Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \-K-c-Øn-te°v Ip-Sn-sh-≈w F-Øn-°p-∂ ]p-Xn-b ss]-∏v sse-\n-s‚ {]h¿-Ø-t\m-Zv-Lm-S-\w- \m-sf \S-°pw. ssh-Io-´v A-©n-\v t]cq¿-°-S hm-´¿ A-tXm-dn-‰n tImw-]u-≠n¬ ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n {]-h¿-Ø-t\m-Zv-LmS-\w \n¿-h-ln-°pw. A-cp-hn-°c Nn-Øn-c-Ip-∂v P-e-ip-≤o-I-cW im-e-bn¬ \n-∂v t]-cq¿-°-S kw-`-c-Wn-bn-te-°v 9.-7 In-temao-‰¿ \o-f-Øn-em-Wv ]p-Xn-b 1219 Fw.-Fw.-˛-Fw.-F-kv. sse ≥ ÿm-]n-®n-´p-≈-Xv. ]p-Xn-b ss]-∏v sse≥ A-cp-hn-°-c t£-{X-Øn-\-Sp-Øp \n-∂p Xp-Sßn C-cp-º, Ip-Øp-Im¬, Im®m-Wn, ap-t°m-e, h-g-bn-e h-gnbm-Wv t]-cq¿-°-S-bn¬ F-Øn®n-´p-≈-Xv.-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kzm-{i-b B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tImf-Pv am-t\-Pv-sa‚ v A-tkm-kntb-j≥(sI.--F-kv.F -- w.-F) kwÿm-\ k-tΩ-f-\w C-∂v \-S°pw. N-{μ-ti-J-c≥ \m-b¿ tÃUn-b-Øn-se H-fn-w-]n-bm tNw_-dn¬ cm-hn-se 10\v \-S-°p-∂ k-tΩ-f-\w B-`y-¥-c-a-{¥n c-taiv sN-∂n-Ø-e D-Zv-Lm-S-\w sNøp-sa-∂v A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Fw ]n F d-low hm¿-Øm-k-tΩ-f-\- tI-c-f k¿-hI-em-im-em bp-h-P-t\m¬-kh kzm-K-X-kw-Lw Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w k¿-h-I-em-im-em ssh-kv Nm≥-k-e¿ hn sI cm-[m-Ir-j-vW≥ \n¿-h-ln-°p-∂p Øn¬ A-dn-bn-®p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-i-∏n¬ \n-∂pw `-b-Øn¬ \n-∂pw tamN-\-sa-∂ ap-{Zm-hm-Iy-ap-b¿Øn F-kv.Un.]n.sF. Pn-√m IΩn-‰n kw-L-Sn-∏n-® P-\-hn-tamN-\-bm-{X ]-≈n-°-en¬ k-am]n-®p. I-gn-™ 20\v Im-´m-°-S afi-e-Øn-se ]-≈n-®-en¬ ]m ¿-´n kw-ÿm-\ ssh-kv {]-knU‚ v Xp-f-ko-[-c≥ ]-≈n-°¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xv Xp-S-°w Ip-dn-® Pm-Y- kw-ÿm-\ P\.sk-{I-´-dn Fw sI a-t\m-PvIp-am-¿ B-Wv \-bn-®-Xv. B-‰n-

tUm. cm-[m-Ir-jv-W³ tI-c-f hn.kn-.

s^-b¿ ao-‰-dp-Iƒ, A-f-hp-Xq° D-]-I-c-W-߃, hm-´¿ ao-‰¿, sX ¿-tam-ao-‰¿ Xp-S-ßn-b D-]-Ic-W-ß-fp-sS Im-en-t{_-j≥ k¿-´n-^n-t°-j≥ F-∂n-h \n¿h-ln-°p-∂-Xn-\p-≈ \q-X-\ kwhn-[m-\-߃ ]p-Xn-b a-μn-c-Øn ¬ k-÷o-I-cn-°pw. d-h-\yq-˛-Ib¿-˛-eo-K¬ sa-t{Sm-f-Pn h-Ip-∏v a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv A-[y-£X h-ln-®p. sI ap-c-fo-[-c≥ Fw.F¬.-F, A≥-k-Pn-X d- ¬ ]s¶-Sp-Øp.-

sI.--F-kv.-Fw.-F. kw-Øm-\ k-t½-f-\w

P-\-hn-tam-N-\ bm-{X k-am-]n-¨p

Fkv.Un.]n.sF. P-\hn-tam-N-\-bm-{X-bv°v ]-≈n°-en¬ \¬In-b kzo-I-c-WØn¬ Pm-Ym-Iym-]v‰≥ kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn Fw sI a-t\m-PvIp-am¿ kw-km-cn-°p∂p

tem-°v, _-Zv-cn-øm \-K¿, a-W°m-Sv, I-cn-aTw, ]n Un \-K¿, hgn h-≈-°-S-hn¬ s]m-Xp-k-tΩf-\-tØm-sS k-am-]n-°pw. C-S-Xp-h-e-Xp ap-∂-Wn-Iƒ \-S-Øp-∂ H-Øp-I-fn cm-{„o-bw Xp-d-∂v Im-´n-bm-Wv P-\-ap-t∂-‰ bm-{X a-fi-e-Øn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øp-∂-Xv. hn-i-∏pw kp-c-£bpw {]-N-mc-W ap-{Zm-hm-Iy-ambn D-b¿-Øn-bm-Wv Pm-Y I-S-∂v t]m-hp-I-sb-∂pw h-cp-∂ ]m¿e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ap-Xem-fn-Xz G-P‚ vam-sc ap-´p-°pØn-°m-\p-X-Ip-∂-Xm-Wv P-\-apt∂-‰ bm-{X-sb-∂v Pm-Ym Iym]v-‰≥ Ip-∂n¬ jm-P-lm≥ tXP-kn-t\m-Sv ]-d-™p.

߬ a-fi-e-Øn¬ \-S-Øn-b A-©p-Zn-h-k-sØ ]-cy-S-\-Øn ¬ \q-dn-e-[n-Iw tI-{μ-ß-fn-emWv kzo-I-c-W-ß-tf-‰p-hm-ßnb-X-v. Pm-Ym ]-≈n-°¬ a-S-hq-cnse-Øn-b-t∏mƒ Iym-]v-‰≥ Fw sI a-t\m-Pv Ip-am-dn-s\ \q-dp IW-°n-\v {]-h¿-Ø-I¿ kzo-I-cn®p ss_-°v dm-en-bp-sS A-I-ºSn-tbm-sS k-am-]-\ th-Zn-bn-seØn-®p. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w Pn-√m B-Œn-Mv {]-kn-U‚ v Ip∂n¬ jm-P-lm≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. h¿-°-ea-fi-ew {]-

kn-U‚ v kp-[o¿ A-[y-£-X hln-®p. ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√m I-Ωn‰n-bw-Kw jm-\-hm-kv ]-¥-fw hnj-bm-h-X-c-Ww \-S-Øn- kw-kmcn-®p. C-Xn-\n-sS kn.]n.Fw. {]-h¿Ø-I¿ tbm-Kw A-e-t¶m-e-s∏Sp-Øm≥ {i-an-®p-sh-¶n-epw {]h¿-Ø-I-cp-sS B-fl kw-b-a-\w {]-iv-\-ß-fn-√m-Xm-°n. C-Xv P-\ß-fp-sS {]-iw-k-bv°v Im-c-Wam-bn. P-\-hn-tam-N-\ bm-{X I¨-ho-\¿ jn-lm-_v Np-≈n-am\q¿, a-fi-ew sk-{I-´-dn ssk^-p-±o≥ a-S-hq¿ kw-km-cn-®p.

hoUn-tbm-tIm¬ Un2 F-¨v ku-¯v ]m-bv-¡n 50 Nm-\-ep-IÄ Iq-Sn Xn-cp-h-\-¥-]pcw: hoUn-tbm-t°m¨ Un 2 F-®-n-s‚ ku-Øv kn¬-h¿ ]m-bv-°n¬ 50 te-sd Nm-\-ep-Iƒ IqSn ]p-Xp-Xm-bn Dƒ-s∏-SpØn. a-e-bmfw, X-angv, sX-ep¶v, I-∂-U Nm\-ep-Ifm-b dn-t]m¿-´¿ Snhn, k¨ sse ^v, sP-an-\n sse^v, sP-an-\n \yqkv, DZbm \yq-kv F-∂n-h-bv-°v ]pd-sa tZio-b X-e-Øn-ep-≈ I-tf-gvkv, sse^v Hm-sI, kn-.F≥-._n.-kn. Sn-.hn. 18, C-Sn \yq kv, ko Jm-\m J-km-\, ko Iyq, _qw-_¿Kv, kn.F≥.F≥, ln-kv-‰dn, B-\n-a¬ πm\-‰v F∂n-hbpw ]p-Xp-Xm-bn Iq-´n-t®¿-Øn-b-h bn¬-s]-Sp∂p.

hm-Xn Ip-¯n-¯pd-¶v A-©v ]-h\pw 52,000 cq-]bpw I-hÀ-¶p Im-´m°-S: ho-Sn-s‚ hm-Xn¬ IpØn-Øpd-∂v A-©v ]-h≥ kz¿W-hpw 52,000 cq-]bpw I-h-cpIbpw k-ao]-sØ c-≠v ho-Sp-Ifn¬ tam-j-W {i-aw \-S-ØpIbpw sN-bvXp. Xn-¶-fmgv-N ]pe¿s®-tbm-sS-bm-Wv kw-`hw. B-cy-\m-Sv ]-≈n-th-´ I-Sp-hm°p-gn A¬ Iu-k-dn¬ kn-±oJp¬ I-_o-dn-s‚ ho-´n-em-Wv tamj-Ww \-S-∂Xv. ho-Sn-s‚ A-Sp-°-f-`mK-sØ hm-Xn¬ ]m-c D-]-tbm-Kn-®v IpØn-Øp-d-∂v A-e-am-c-°p-≈nse _m-Kn¬ kq-£n-®n-cp-∂ kz¿-Whpw ta-i-bv-°I-Øv kq£n-®n-cp-∂ ]-W-hp-am-Wv tam„n-®Xv. C∂-se ]p-e¿-s® Xs∂ ]-≈n-th-´ C-cn-©¬ P-bIp-am-dn-s‚ ho-´nepw C-cn-©≥ _n-Pp `-h-\n¬ jn-_p-hn-s‚ ho´nepw A-Sp-°-f `m-K-Øp-≈ hmXn¬ ]m-c D-]-tbm-Kn-®v Xpd-∂v D-≈n¬ {]-th-in-s®-¶nepw i–w tI-´v D-W¿-∂ ho-´p-Im-cp-

sS \n-e-hn-fn-tI-´v ap≥-hm-Xn¬ Xpd∂v Hm-Sn c-£-s∏-Sp-I-bm-bncp∂p. H-cm-gv-N-bn-e-[n-I-am-bn ]≈n-th-´, \-Sphn-f F-∂n-hn-S-ßfn-ep-≈ \u-jm-Zn-s‚ ho-´nepw {io-Ip-am-dn-s‚ ho-´nepw tam-jW {i-a-߃ \-S-∂n-cp-∂p. I-gn™ Znh-kw ]-≈n-th-´ ap-kv enw P-am-A-Øn-\v k-ao-]-Øp≈ ap-lΩ-Zv l-\o-^-bp-sS ho´n¬ tamj-Ww \-S-Øm≥ {i-an°p-∂-Xn-\n-sS ho-´p-Im¿ D-W¿∂-Xn-\m¬ hn-^-e-ambn. \n-c-h-[n ho-Sp-I-fn¬ \n∂p d-_¿ jo-‰v H-´p-]m¬, Kr-tlm-]I-c-W-߃ Xp-S-ßn-bh tam-„n°p∂-Xv ]-X-n-hv kw-`-h-am-Wv. Cu `m-K-ß-fn¬ t]m-en-kv ]t{Sm-fn-Mv i-‡-am-°-Øn-\m¬ km-aq-ln I hn-cp-≤-cp-sSbpw aZy-]m-\n-I-fp-sSbpw hnlm-c ÿ-e-am-bn am-dp∂p. tam-j-Wßfpw tam-j-W {i-a-ßfpw XpS¿-°-Y-bm-b-tXm-sS \m-´p-Im-cp-

sS sskz-c-Po-hn-Xw X-I-cp-I-bm Wv. t]m-en-kv ]-t{Sm-fn-Mv i-‡am-°n-bn-s√-¶n¬ {]-Xn-tj-[w Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂p \m-´p-Im ¿ ]-d-bp∂p. B-cy-\m-Sv t]menkpw ^n-¶¿ {]n‚pw, tUm-Kv kv-tIzmUpw ]-cn-tim-[-\ \SØn.

`q-c-l-n-X-cn-Ãm-¯ tI-c-fw: 28 h-sc A-t]-£n-¡mw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: `q-c-ln-X-cn√m-Ø tI-c-fw ]-≤-Xn-bn-te-bv°v 28 h-sc A¿-l-cm-b-h¿-°v A-t]-£n-°m-hp-∂-Xm-sW-∂p d-h-\-yq- a-{¥n A-dn-bn-®p. `q-an-bn√m-Ø-h¿ A-X-Xv hn-t√-Pv Hm^nkp-I-fn¬ A-t]-£ \¬-IWw. \n-›n-X A-t]-£m-t^mdw e-`-y-am-bn-s√-¶n¬ sh-≈-t]∏-dn-epw A-t]-£ k-a¿-∏n-°mhp-∂-Xm-Wv.

A-km-]v ]-²-Xn-¡v Xp-S-¡w Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]q-h¿ K-h. F-®v.-F-kv.-F-kn¬ A-km-]v ]≤-Xn-°v Xp-S-°-am-bn. hn-Zym-`-ymk-tØm-sSm-∏w sXm-gn¬ ss\]p-Wn-Iƒ Iq-Sn ]-cn-io-en-∏n°p-I F-∂ e-£-y-tØm-sS Bcw-`n-® A-km-]v (A-Uo-j-W¬ kv-Io¬ A-I-zn-kn-j≥ t{]m{Kmw) ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w P-ao-e-{]-Im-iw Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-®p. tem-I \n-hm-c-Øn-ep-≈ CØ-cw ]-cn-io-e-\-߃ sXm-gn¬ ta-J-e-b-bv°v ]p-tcm-K-Xn-bp≠m-Ip-I-bpw Ip-´p-I-fp-sS Po-hnX-Øn¬ kp-{]-[m-\ h-gn-Øn-cnhv D-≠m-hp-I-bpw sN-øp-sa-∂v NS-ßn¬ Fw.-F¬.F. ]-d-™p. \q-dv a-Wn-°q¿ I-Ω-yq-Wn-tI-‰nhv Cw-•o-jv-s‚ ¢m- pw, F¨-]Xv a-Wn-°q¿ sF.-Sn. 1500 cq-] A-[ym-]-I¿-°pw, 1000 cq-] Iq-´nI-fp-sS ‰n.-F-bv-°pw, 750 cq-] Ip´n-I-fp-sS B-lm-c-Øn-\pw \¬Ip-∂p. N-S-ßn¬ ]n.-Sn.F. {]-knU‚ v Fw \-hm-kv A-[-y-£-X hln-®p. D-jm-Ip-am-cn, A-km-]v t{]m-{Kmw am-t\-P¿ Pn≥-kn F ¬-kn tPm¿-Pv ]-s¶-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw X¼m-\qÀ _-kv Ìmâv ]-Wn ]qÀ-¯n-bm-bnÃ; bm-{XmZp-cn-X-ta-dp-¶p

25 s^-{_p-h-cn 2014 sNmΔ

thiruvananthapuram/tvm

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw Xn-cp-h-\-¥-]pcw: sse-\n¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-°p-∂Xn-\m¬ I-t‚m¨sa‚ v C-e{Œn-°¬ sk-£-s‚ ]-cn-[nbn¬ h-cp-∂ \-μm-h-\w {Sm≥kvt^m¿-a-dn-epƒs∏-´ \-μm-h\w, ]-©m-]p-c, Un.kn.kn Hm^nkv, a-lm-dm-Wn {Sm≥kvt^m¿-a-dn-epƒ s∏-´ F≥.Pn.H Izm¿t´-gv-kv F-∂o ÿ-e-ß-fn¬ C-∂v cm-hn-se HºXpap-X¬ ssh-Io-´v A©ph-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpsa∂v No-^v ]-ªn-Iv dn-te-j≥kv Hm-^nk¿ A-dn-bn®p.

]cn-]mSn „ {]kv-¢-∫v lmƒ: h-\n-X

hnI-k\ tIm¿-∏-tdj-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ h-\n-Xm im‡oI-c-W sk-an-\m¿, a-{¥n Fw sI ap-\o¿˛ cm-hn-se 10.00 „ {]-kv¢-∫v lmƒ: am-ep {Intb-j≥-kv U-b-d-Œv sNbv-X hm-hm-®n I-≠ \o¿-IgpX tjm¿-´v ^nenw {]-Z¿-i\w, sI ap-c-fo-[-c≥ Fw.F¬.F˛ ssh-Io´v 5.00 „ {]-kv¢-∫v lmƒ: tI-c-f Zen-Xv `m-jm C≥-Ãn-‰yq-´n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ km-[p-P-\ ]-cn-]m-en-\n A-hm¿-Uv hn-XcWw, ]n kn tPm¿Pv˛ cm-hnse 10.30 „ ssX-°m-Sv `mc-Xv `h≥: almI-hn c-_o-{μ\m-Y Sm-tKmdn-s‚ 150mw P-∑-hm¿-jn-I-hpw Ko-Xm-Rv-P-en-bpw 100mw hm¿jn-I-hpw˛ ssh-Io´v 6.00 „ k-ta-Xn sk-an-\m¿ lmƒ: tI-c-f-Øn-s‚ Im¿-jn-I kwkv-Im-c-Øn-epw ]m-c-º-c-y-Ønepw- A-[n-jvTn-X-am-b H-cp Im¿-jn-I ayq-kn-bw D-Zv-LmS\w, a-{¥n sI -]n -tam-l\≥˛ ssh-Io´v 5.00 „ sh™m-d-aqSv: B-\-®¬ Pam-A-Øn¬ Im-bw-Ip-fw aplΩ-Zv jm-^n au-e-hn-bp-sS aX-{]-`m-jWw˛ cm-{Xn 7.00 „ _m¶v Fw-tπm-bo-kv bq\n-b≥ lmƒ: C-¥y-≥ At m-kn-tbj≥ Hm-^v ]m-entb-‰o-hv sI-b-¿ tI-c-f-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kwÿm-\ thm-f‚n-b¿ kw-K-a-Øn-s‚ kzm-K-X-kw-Lw cq-]oI-cW tbmKw˛ ssh-Io´v 4.00 „ N{μ-ti-J-c≥ \m-b¿ kvt‰-Un-bw: tI-c-f kv-t‰-‰v sk¬-^v ^n-\m≥-kn-Mv amt\-Pv-sa‚ v A-t m-kn-tb-js‚ kwÿm-\ k-tΩ-f\w˛ cm-hn-se 10.00

tem-I am-Xr-`m-jm Zn-\-Øn¬ Im-cy-h´-sØ Zn {Snhm≥{Uw kv-tIm-´n-jv kv-Iq-fn¬ C≥tUm C‚¿-\m-j-\¬ {^-≠v-jn-∏v skm-ssk-‰n kw-L-Sn-∏n-® ]-cn-]m-Sn-bn¬ k-l-]mTn-Iƒ-°v tXP-kv ]-{Xw hm-bn-®p tIƒ-∏n-°p-∂ Ggmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn ]n F-kv A-a¬ {Zm-hnUv

D-Zv-LmS-\w I-gn-bpw ap-t¼ in-em^-eIw IS-¯n

I√-d: I√-d {Km-a-∏-©mb-Øv ]p-Xp-Xm-bn ÿm-]n® ssl-amkv-v ‰v sse-‰n-s‚ in-em-^e-Iw Ip-Øn-s]m-fn-®v I-SØn. I√-d K-h. hn.F-®v.F-kv.F-kn-\v kao-]w A-©v e-£w cq-] apS°n ÿm-]n-® sse-‰n-s‚ D-ZvLm-S-\-Øn-\v th-≠n ÿm-]nXn- c p- h - \ - ¥ - ] p- c w: B- \ - b - d ®n-cp-∂ ^-e-I-am-Wv I-gn-™sh¨-]m-e-h-´-sØ k-ta-Xn-bn Znh-kw cm{Xn km-aq-ly-hn-cp¬ k-÷a - m-°n-b Im¿-jn-I ayq- ≤¿ I-S-Øn-b-Xv. c-≠v Zn-h-k-Øn-\p-≈n¬ kn-bØ - n-s‚ {]-h¿-Øt- \m-ZL -v mS-\w C-∂v ssh-Io-´v A-©n \v k- ssh-Zyp-X I-W-£≥ e-`n-®mta-Xn sk-an-\m¿ lm-fn¬ Ir-jn-˛- ep-S≥ D-Zv-LmS-\w \-S-Øm≥ ar-Kk - w-c£ - W - h - I - p-∏v a-{¥n sI - ]-©mb-Øv Xo-cp-am-\-sa-Sp]n -tam-l-\≥ \n¿-Δ-ln-°p-w.C- Øn- c n- I v p - I - ∂ - X n- \ n- S - b m- W v tXm-S-\p-_-‘n-®v Im¿-jn-I -\- ^e-Iw I-S-Øn-b-Xv. ]-©mbbw H-cp hn-iI - e - \ - w F-∂- hn-jb - - Øv A-[n-Ir-X¿ ]m-tßm-Sv sØ kw-_‘ - n-®v Im¿-jn-I sk- t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn´p≠v. an-\m-dpw kw-LS- n-∏n-®n-´p-≠.v bm-kØ - n-em-Ip∂p. C-e-£≥ ap-∂n¬ I-≠p-≈ _-Ãm‚ v D-ZL v- mS-\w C-\nbpw P\-߃-°v {]-tbm-N\ - s - ∏-Sm-≥ amk-ßs - f-Sp-°m-\m-Wp km-[yX.

D-Zv-Lm-S-\w

Npcp¡¯nÂ

Ip-Sn-sbm-gn-¸n-¡-en-s\-Xntc I-g-¡q-«w \n-Ý-e-am-¡n ho-«-½-am-À I-g-°q-´w: D-]-{K-l- \-K-c-Øns‚ t]-cnse Ip-Sn-sbm-gn-∏n-°en-s\-Xn-tc \-S-∂ ho-´-Ω-am-cp sS A-{]-Xo£n-X D-]-tcm-[w Ig-°q-´sØ a-Wn-°q-dp-I-tfm-fw \n-›-e-am°n. tZ-io-b]m-X \m-ep-a-Wn °q-tdm-fw kv-Xw-`n-®-tXm sS B-bn-c-°-W-°n-\v hm-l-\-ßfpw bm-{X-°mcpw s]-cp-h-gn-bnembn. CS tdm-Up-Iƒ Dƒ-s∏sS D-]-tcm-[-°mcm-b kv-{Xo-Ifp-sS \n-b-{¥-W-Øn-embn. t]m-en-kv Im-gv-N-°m-cm-bn. Im´m-bn-t°m-WØpw ]-cn-k-c {]tZ-iØpw ]-Xn-\m-bn-cß-sf D]-{K-l-\-K-c-Øn-s‚ t]-cp-]d™v Ip-Sn-sbm-gn-∏nIm-s\-cmpßp-∂ `-c-W-Iq-Sw ]n-∑m-d-Wsa-∂v B-h-iy-s∏-´v sIm-≠v Im´m-bn-t°m-Ww N-¥hn-f hm¿Up-I-fn-se P-\߃ I-g-°q-´w tkmW¬ Hm-^n-kv D-]-tcm-[n®v a-S-ßn-b ti-jam-Wv \mSIob kw-`hw. bm-sXm-cp ap∂-dn-bn∏pw Iq-Sm-sX D-®-bv-°v 12 Hm-sS I-g-°q-´hpw ]-cn-k-c {]-tZ-ihpw k-a-c-°m¿ a-Wn°q-dp-I-tfm-fw \n-›-e-am-°p-I-

bm-Wv. C-Xn-s‚ ^-e-am-Wp tXmSv Cu-K-Xn-bn-se-Øn-b-sX∂v ÿ-e-hm-kn-Iƒ ]-d-bp ∂p. {io-h-cmlw, ap-´Ø-d, I-ate-izcw, A-º-eØ-d, I-fn-∏mwIp-fw Xp-Sßn-b {]-tZ-i-ß-fn-eqsS-bm-Wv ]m¿-Δ-Xn- ]p-Ø-\mdn¬ H-gp-In-sb-Øn-bn-cp-∂Xv. Xºm-\q-cn-se sh-≈-s°-´n-\v H-cpIme-Øv ]-cn-lm-c-am-bn-cp ∂p Cu tXmSv. C-Xn-s‚ ssI-tø-‰w C-∂p a-g-°me-Øv X-ºm-\q-cns\bpw ]-cn-k-c-sØbpw sh-≈Øn-em-gv-Øp ∂p. \-K-c-k`°v Cu tXm-´n-s‚ Im-cy-Øn¬ \-S]-Sn-sb-Sp-°m-\m-hm Ø-Xv ssItø-‰w i-‡-am-Ip-I-bm-Wv.

D-]-{K-l- \-K-c-Øn-s‚ t]-cn¬ Ip-Sn-sbm-gn-∏n-°p∂Xns\Xntc \m-´p-Im¿ I-g-°q-´w \-K-c-k-`-m tkm-W¬ Hm-^nkv D-]-tcm-[n-°p∂p W-Xbp-≠m°n. Xp-cp-h-\-¥-]p bm-bn-cp∂p. I-g-°q-´w tZ-io-]m-X-bn-te- c-Øv \n∂pw h-∂ hm-l-\ß°p-≈ F√m tdm-Up-Ifpw k-a- sf sSIv-t\m-]m¿-°n-\v ap-∂n-eqc-°m¿ XS-™-tXm-sS hm-l-\ sS _o-®v tdm-Uph-gn I-S-Øn-hnK-Xm-K-X-w apSßn. B-‰n-߬ Sm≥ t]m-en-kv {i-an-s®-¶nepw \n-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-tØ-°v A-Xn-s\bpw k-a-c-°m¿ {]Xnh-∂ hm-l-\ß-sf t]m-en-kv tcm-[n-°p-I-bm-bn-cp∂p. C-tXmsh´p-tdm-U-n¬ \n-∂pw Im-´m-bn- sS B-bn-c-°-W-°n-\v hm-l-\t°m-Ww h-gn Xn-cn-®p-hn-Sm≥ ß-ƒ tZ-io-b]m-X Dƒ-s∏sS{i-an-s®-¶nepw k-a-c-°m¿ Im- tdm-Up-I-fn¬ Ip-Sp-ßn. Cu k-a-b-sa√mw B-‰n´m-bn-t°m-WØpw k-a-c-th-en Xo¿Øp. C-Xv Iq-Sp-X¬ k-¶o¿- ߬ kn.sF A-\n¬-Ip-am-dn-

A-äâÀ \n-b-a\w: sk-{I-t«-dnb-äv \-S-bn \n-cm-lm-c-k-a-cw Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: Un.Fw.C-bpsS Io-gn¬ H-gn-hp- h-∂ 475 tlmkv] - n-‰¬ A-‰‚¿ t{K-Uv c-≠v Xkv-Xn-I-bn-te-°v sa-Un-°¬ tImf-Pv {]n≥-kn∏¬, sIm√w, Xn-cp-h-\-¥-]pcw,]-Ø-\w-Xn-´, B-e∏p-g F-∂o Pn√m Fw-tπmbv-sa‚p-I-fn¬ \n-∂v 3385 t]-cpsS ko\n-tbm-dn-‰n en-k‰ v- v hm-ßn c-≠p-am-k-°m-ew 24 Im-‰-K-dn-Ifn-em-bn C‚¿hyq \-SØ - n-bm-Wv en-kv‰ - v X-øm-dm-°n-bXv. \n-ba - \ - Øn-\v XS-kw t\-cn-´-t∏mƒ DtZym-Km¿-Yn-Iƒ ssl-t°mS-Xn Un-hn-j≥ _-©n-s\ k-ao-]n-°pIbpw A-\pIq-e D-Øc-hv k-ºmZn-s®-¶nepw A-Xv ]m-en-°s - ∏-Sp∂n√.

th-fn sk‚ v tXm-a-kv _o-®n¬ \n¿-Δ-ln-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. C-Xn¬ 2013˛14 km-º-Øn-I h¿-j-Øn¬ h-en-b-th-fn a¬ky-{Km-a-Øn¬ Ip-Sn-sh-≈w, ssh-Zyp-Xo-I-c-Ww, ]-ªn-Iv tSmbv-e-‰v \n¿-Ωm-Ww, ssl-am-Ãv sse-‰v, Po-h-t\m-]m-[n k-lmbw Dƒ-s∏-sS 200 e-£w cq-]-bp-

\n-b-{´-Wwhn-«- ImÀ C-e-{În-Iv t]m-kv-än-en-Sn-¨v a-dn-ªp

\n-b-{¥-Ww hn-´ Im¿ t]m-kv-‰n-en-Sn-®v a-dn-™ \n-e-bn¬ sh-™m-d-aqSv: \n-b-{¥-Ww hn- ™m-d-aq-Sv `m-K-tØ-°v t]m-hp´ Im¿ C-e-{Œn-Iv t]m-kv-‰n-en-Sn- I-bm-bn-cp-∂ Im¿ C-e-{Œn-Iv ® ti-jw a-dn™p. Im¿ Hm-Sn- t]m-kv-‰n-en-Sn-® ti-jw sXm-´®n-cp-∂ ]qe-¥-d kz-tZ-in A- Sp-Ø ho-Sn-s‚ a-Xn-en-en-Sn-®p a¤p-X-I-c-am-bn c-£-s∏´p. C∂- dn-bp-I-bm-bn-cp∂p. C-Sn-bp-sS se cm-hn-se B-dn-\v ssX-bv- B-Lm-X-Øn¬ C-e-{Œn-Iv t]m°m-Sv t]mØ≥-tIm-Sv tdm-Un¬ kv-‰v c-≠m-bn C-Sn-™v Im-dn-\v ho-Wp-sh-¶nepw tIm-en-b-t°m-Sv h-®m-bn-cp-∂p ap-I-fn¬ ss{U-h¿ ]-cn-°p-I-sfm-∂pA-]-ISw. ]q-e-¥-d-bn¬ \n∂pw sh- ta¬-°m-sX c-£-s∏-´p.

sS hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-ß-fmWv \-S-∏m-°p-∂-Xv. I-g-°q-´w, s\-Sp-a-ßm-Sv, ]q-h-®¬, sh™m-d-aq-Sv \n-tbm-P-I-a-fi-eß-fn-epw tI-c-f-Øn-se a-‰v Bdv \n-tbm-P-I a-fi-e-ß-fn-epam-bn 10 ]p-Xn-b am¿-°-‰p-Iƒ B-cw-`n-°p-∂-Xn-\v A-\p-a-Xn e`y-am-bn-´p-≠v. 10 tIm-Sn cq-] CXn-\m-bn A-\p-h-Zn-®p-I-gn-™p.

\m-«p-ImÀ tdm-Uv D-]-tcm-[n-¨p I√-d: s]m-´n-s]m-fn-™v K-Xm KX-tbm-Ky-a√m-Xm-bn-´v h¿-j߃ I-gn™ tdm-Uv ]p-\¿ \n ¿an-bv-°m≥ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dmIm-ØX - n-s\ Xp-S¿-∂v \m-´p-Im¿ tdm-Up-]t- cm-[n®p. Im-´p-]pd-Øv \n∂pw sam-´-°p-gn h-gn In-fn-am\q-cn-te-°v t]m-Ip-∂ c-≠v Intem-ao-‰t- dm-fa - p≈ tdm-Um-Wv XI¿-∂v Im¬-\S t]m epw A-km[y-am-bn In-S-°p-∂ Xv. ]p-fn-amØv ]-©m-b-Øn-se I-´∏m-d hm¿-Un-se {]-tZ-ia - m-Wn-Xv. \n-ch-[n X-h-W C-Xp-kw-_‘n-®v \m-´p-Im¿ ]-cm-Xn-bp-ambn A-[n-IrX-sc k-ao-]n-s®¶nepw ^-ew Im-Wm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv C∂-se cm-hn-se ap-X¬ kv-{Xofpw Ip-´n-I-fp-a-S°-ap-≈-h¿ P-\Io-b k-an-Xn cq]o-I-cn-®v tdm-Up-]-tcm-[n-®Xv. ssh-Inbpw ]-©m-b-Ø-[n-IrX-cmcpw F-Øm-Ø-Xn-s\ XpS¿-∂v C-∂v ]p-fn-am-Øv ]-©m-bØn-\p ap-∂n¬ D-]-tcm-[w Xo¿°m-\m-Wv \m-´p-Im-cp-sS Xo-cpam-\w.

s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-en-kv kw-Lw C-hn-Sp-≠m-bn´pw C-h¿°m-gv-N-°m¿ am-{X-am-hp-I-bmbn-cp∂p. D®-°v H∂-c-tbm-sS B-‰n-߬ Unssh.F-kv.]n _n {]-Xm]-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Pn√-bp-sS hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ \n-∂m-bn \q-dp-I-W-°n-\v t]men-kv kw-`-h-ÿ-e-sØØn. Un.ssh.F-kv.]n. k-a-c t\-Xm°-∑m-cp-am-bn N-¿-®-s°m-cp-ßnsb-¶nepw k-a-c-°m¿ tcm-jmIp- e - c m- I p- e - c m- I p- I - b m- b n- c p ∂p. C-tXm-sS -ÿ-ew Iq-Sp-X¬ kw-L¿-jm-h-ÿ-bn-em bn. XpS¿-∂v X-eÿm-\ \-K-cn-bn¬ \n∂pw P-e-]o-c-¶n-bpƒ-s∏-sS h≥kw-hn-[m-\-hp-am-bn t]m-en-kv k-a-c-°m¿-°v t\-sc \n-c∂p. C-tXmsS \n-ch-[n X-hW t]m-enkpw k-a-c-°mcpw hmt°-‰-hp-ap-≠mbn. P-Mv-j-\n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ ap-gp-h≥ hym ]m-c ÿm-]-\-ßfpw F.Sn.Fw Iu-≠-dp-Iƒ Dƒ-s∏-sS A-S-bv°p-Ibpw sN-bvXp. C-Xn-\n-sS C-Xph-gn A-\u-tZymKn-I hml-\-Øn¬ t]m-b- sIm√w I-eŒ-sdbpw k-a-c-°m¿ X-S™p.

D®-°v c≠-c-tbm-sS A-Uoj\¬ Un-kv-{Sn-Iv a-Pn-kv-t{S-‰v Sn B¿ B-km-Zn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ X-l-kn¬-Zm¿ _n i-inIp-am¿, A-Uo-j-W¬ X-l-kn ¬-Zm¿ k-Pn-Ip-am¿, dq-d¬ Fkv.]n. tXma-kv Ip-´n F-∂nh¿ kw-`-h-ÿe-Øv F-Øp-Ibpw k-a-c-°m-cp-am-bn N¿-® \-S-ØpIbpw sN-bv-X-Xn-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wv k-a-c-°m¿ ]n-cn™p-t]m-Im≥ X-øm-dm-bXv. C-∂v D®-°v ti-jw aq-∂n-\v Pn√m I-e-Œ-dp-sS tNw-º-dn¬ k-a-c-°mcpw _-‘-s∏-´ {]-Xn\n-[n-I-fp-am-bn N¿®-°v I-eŒ¿ Xo-cp-am-\n-®v A-dn-bn-®-tXmsS-bmWv aq-∂p-aWn-tbm-sS ka-c-°m¿ ]n≥-am-dn-bXv. tkmW ¬ Hm-^o-kv D-]-tcm-[w hn-t\mZv-Ip-am¿ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. P-\Io-b k-an-Xn sN-b¿-am≥ Xp-f-ko-[-c≥ A-[y-£-X h-ln® k-a-c-Øn-\v k-a-c-t\-Xm°fm-b kp-tc-jv im-kv-X-h´w, kn-\n-am-\-S≥ I-g-°q-´w t{]wIp-am¿, {]-Zo-]v Z-n-hm-Ic≥, {ioPn-Øv,iin, tXm-a-kv-Nm-≠n kw-km-cn®p.

Im-t¡m-« a-t\m-Pn-sâ k-lm-bn ]n-Sn-bn t]-cq¿-°-S: a-Æ-¥-e t]m-enkv Kp-≠m-B-Œv {]-Im-cw I-ÃUn-bn-se-Sp-Ø {]-Xn-sb c-£s∏-Sm≥ k-lm-bn-®-bmƒ ]n-Snbn¬. a-Æ-¥-e ap-t°m-e kztZ-in c-Xo-jv (29) B-Wv ]n-Snbn-em-b-Xv. \n-c-h-[n tI-kp-I-fn-se {]Xn-bm-b tI-c-fm-Zn-Xy-]p-cw Ipdp-¶p-fw kz-tZ-in Im-t°m-´ at\m-Pv F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ at\m-Pn-s\ Zn-h-k-߃-°p-apºv a-Æ-¥-e t]m-en-kv N-¥-bv°p-k-ao-]-Øp-h-®v I-Ã-Un-bnse-Sp-Øn-cp-∂p. C-bm-sf sk√n-\p-]p-d-Øv C-cp-Øn-bn-cp-∂psh-¶n-epw t]m-en-kp-Im-cp-sS I-Æp-sh-´n-®v c-£-s∏-Sp-I-bmbn-cp-∂p. c-Xo-jm-Wv {]-Xn-sb

PnÃbnse aÂky-ta-J-e-bn 92.11 tIm-Snbp-sS ]-²-XnI-Ä: a{´n Xncp-h-\-¥-]p-cw: a¬ky-taJ-e-bn¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn√-bn¬ 92.11 tIm-Sn cq-]-bp-sS ]≤-Xn-I-fm-Wv \-S-∏m-°p-∂-sX ∂v a-{¥n sI _m-_p. Xo-c-tZ-iØn-s‚ k-a-{K hn-I-k-\w e£y-am-°n k¿-°m¿ \-S-∏n-em°p-∂ kw-tbm-Pn-X a-¬ky-{Kma hn-I-k-\ ]-≤-Xn-bp-sS kwÿm-\-X-e D-Zv-Lm-S-\w h-en-b-

_v hm¿-Øn-Sp-∂n-s√-¶n¬ A-]I-Sß - ƒ-°p Im-cW - a - m-Ip-sa-∂p I-®-h-S-°m¿ ]-d-bp∂p. _kvÃm‚n-s‚bpw tXm-Sn-s‚-bpw a-dp-Ic - b - n-ep-≈ tlm-´e - p-If - n-se a-en-\P-ew B-ab - n-g© - m≥ tXmSn-te-°m-Wv H-gp-°n-hn-Sp-∂Xv. _kv Ãm‚ v ]-cn-kc - Ø - n-s\m-∏w X s∂. X-ºm-\q¿ s]m-∂d - ]m¿-°ns‚ ssk-Up-I-fnepw a-kv-Pn-Zv sse≥ tdm-Un epw X-ºm-\q¿ Hmh¿ {_-nU - P v- v tdm-Unepw Hm-S° - pth-≠n I-gn-sb-Sp-Øv ]-Wn Xp-Sßn-bn-´v am-k-߃ ]n-∂n-Sptºmgpw ]-Wn ]q¿-Øn-bm-Ip∂n√. cm-{Xn-Im-eß - f - n¬ kv{- So-‰v sse-‰p-Iƒ I-Øm-Xn-cn-°p∂Xpw Im ¬ \-S° - m-scbpw hml-\ bm-{X-°m-scbpw G-sd {]-

D-]-{K-l- \-K-cw; tkmWÂ Hm-^n-kv D-]-tcm-[n-¨p

X-e-Øm\-¯v tXm-Sv ssI-tb-äw hym]-Iamhp¶p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: X-e-ÿm\Øv A-©v In-tem-ao-‰¿ \o-fØn-epw 300 ao-‰¿ ho-Xn-bnepw H-gp-In-bn-cp-∂ I-cn-b¬ tXm-Sv ssI-tø-‰-w aqew A-{]-Xr-£am-bn sIm-≠n-cn-°p∂p. {io-hcml-Øv \n-∂v XpS-ßn ]m¿-ΔXn ]p-Ø-\m-dn¬ H-gp-In-sb-Ønbn-cp-∂ tXm-Sv C∂v Hm-S-bp-sS ]-cp-h-Øn-emWvv D-≈-Xv. tXm-Sn-s‚ C-cp-h-iØpw kzIm-cy ssI-tø-‰-ß-fp-sS ^-e-amWp tXm-Sn\v Cu K-Xn h-cp-ØnbXv. \-K-c-k-`-bp-sS ]-cn-[n-bnep≈ tXm-Sn-se ssI-tø-‰w cmjv-{So-b C-S-s]-S-ep-I-fp-sS ^-eam-bn A-[n-Ir-X¿ I-Æ-S-°p-I-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: c-≠mgv-N apºv X-ºm-\q-cn¬ D-Zv-LmS-\w sNbv-X _-kv Ãm‚ v C-\nbpw ]Wn ]q¿-Øn-bm-Im-Ø-Xv {]-Xntj-[-Øn-\v Im-c-W-am-Ip ∂p. _-kv Ãm‚n-\p-≈n-te-°v IS-°p∂ tdm-Uv Sm¿ sN-øm≥ D-ZvLmS-\w I-gn-™v c-≠m-gvN-°v ti-jhpw I-gn-™n-´n√. _-kv kv-‰m‚n-s‚ hen-b sI-´n-S-Øn\p-≈n¬ s]-bn‚n-Mv Dƒ-s∏-sSbp-≈ ]-Wn-Iƒ \-S-∂p h-cn-IbmWv. _-kv Ãm-‚ n-\v ssk-Uneq-sS H-gp-Ip-∂ B-a-bn-g-©m≥ tXm-Sn-s‚ \-hoI-c-W ]-WnIfpw H-∂p-am-bn-´n√. Zp¿K-‘w ]-c-Øp∂ I-dp-Ø P-e-am-Wv CXn-eq-sS H-gp-Ip-∂Xv. Cu tXm-Sn-s‚ ap-I-fn¬ …m-

3

ss_-°n¬-°-b-‰n c-£-s∏-SpØn-b-Xv. kw-`-h-hp-am-bn _‘-s∏-´v {]n≥-kn-∏¬ Fkv.sF-bpw ss{Iw F-kv.sFbpw Dƒ-s∏-sS \m-ep-t]-sc kn‰n-t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ k-kvs]‚ v sN-bv-Xn-cp-∂p. c-Xo-jns\ tNm-Zyw-sN-bv-Xp-sh-¶n-epw a-t\m-Pn-s\-°p-dn-®p-≈ Iq-SpX¬ hn-h-c-߃ e-`n-®n-√. Xm≥ a-t\m-Pn-s\ t]m-Ø≥tIm-Sv `m-K-Øv sIm-≠p-hn-´p F-∂p-am-{X-am-Wv C-bmƒ ]-dbp-∂-Xv. a-t\m-Pn-\p-th-≠n t]m-enkv \m-em-©n-d, tIm-´-ap-Iƒ, tI-c-fm-Zn-Xy-]p-cw `m-K-ß-fn¬ I-gn-™-cm-{Xn Du¿-÷n-X ]-cntim-[-\ \-S-Øn-bn-cp-∂p-sh-

¶n-epw {]-Xn-bp-sS Xp-ºp-t]mepw e-`n-®n-√. A-d-Ãn-em-b cXo-jn-s\ tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-°n dn-am≥Uv sN-bv-Xp.

Ip-Sn-sh-Å ]-²-Xn D-Zv-LmS-\w sh-™m-d-aqSv: ]p√ºm-d ]©mb-Øv ]-¥-πm-hn-t°m-Ww hm¿-Un¬ 10 e-£w cq-] apS-°n \n¿-an-® Iq-h-∏d-ºv Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-LmS-\w C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\p tIm-en-bt°m-Sv Ir-jv-W≥ \m-b¿ Fw. F¬.F. \n¿-h-ln°pw. ]-©mb-Øv ssh-kv {]-knU‚ v kplv-dm kenw A-[y-£-X h-ln°pw.

Nn¬-{U≥-kv ]m¿-e-sa‚n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-Øn-b ssk-°nƒ dm-en sI.-kn.-F-kv.-F¬. U-b-d-Iv-S¿ ^m. jm-Pn≥ tPm-kv ^v-fm-Kv Hm-^v sN-øp-∂p

ssk-¡nÄ dm-en \-S-¯n ]p-√p-hn-f: e-Øo≥ I-tØm-en-°m k-ap-Zm-bw s^-{_p-h-cn 28 \-S-Øp∂ e-Øo≥ a-lm-kw-K-a-Øn-\v sF-Iy-Zm¿-Uyw {]Jym-]n-®v ]p-√p-hn-f s^-tdm-\ Nn¬-{U≥-kv ]m¿-e-sa‚ v AwK-߃ ssk-°nƒ dm-en \-S-Øn. s]m-gn-bq¿-˛-sIm-√w-tIm-Sv apX¬ A-Sn-a-e-Øp-d h-sc-bp-≈ Xo-c-tZ-iw tI-{μo-I-cn-®v \-SØn-b ssk-°nƒ dm-en sI.-kn.-F-kv.-F¬ A-Xn-cq-]-Xm U-bd-Iv-S¿ ^m. jm-Pn≥ tPm-kv ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bv-Xp. Nn¬-{U≥kv ]m¿-e-sa‚ v kv-]o-°¿ tPm-_n≥ Sn. Zm-kv t\-Xr-Xzw \¬In. sP-bv-k¨ tPm¨ F-en-k-_-Øv ˛ ]q-hm¿, cm-Pm-a-Wn ]p-√p-hn-f, h-f¿-a-Xn tdm-_¿-´v, kp-\n-X F-∂n-h¿ {]-kw-Kn-®p. dm-en-tbm-S-\p-_-‘n-®v sX-cp-hp-\m-S-I-ß-fpw a-’y-ta-J-e-bpsS A-h-i-X-I-sf-°p-dn-®v t_m-[-h¬-°-c-W ]-cn-]m-Sn-I-fpw \-S-Øn. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w P-ao-em {]-Im-iw Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.G-‰-hpw ]n-∂m-°m-h-ÿ-bn¬ \n¬-°p∂ a-’y-sØm-gn-em-fn-I-fp-sS hn-I-k-\-Øn-\m-bn {]-tXy-I ]m-t°-Pv \-S-∏n-em-°-W-sa-∂v Fw.-F¬.-F. B-h-iy-s∏-´p.

G-I-ssZ-h- hn-izm-k-s¯ tIm-S-Xn-bn tNm-Zyw sN-bv-X \-S-]-Sn ]n³-h-en-¡-Wsa¶v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: P-am-A-sØ C-kv-em-an-bp-sS a-d ]n-Sn-®v Ckv-em-an-s‚ A-Sn-ÿm-\-am-b G-I-ssZ-h-hn-izm-k-sØ tIm-SXn-bn¬ tNm-Zyw sN-bv-X k¿-°m¿ \-S-]-Sn A-Sn-b-¥n-c-am-bn ]n≥-h-en-°-W-sa∂v A¬-lm-Zn A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm\ k-an-Xn B-h-iy-s∏-´p.\yq-\-]-£-߃ A-\¿-l-am-b-Xv t\Sn-sb-∂p {]-N-cn-∏n-®p \ym-b-am-b A-h-Im-i-߃ \n-tj-[n-°m\p-≈ C-Ø-cw k-ao-]-\-߃ Xn-cn-®-dn-bm≥ \yq-\-]-£ k-aql-Øn-\v I-gn-bp-∂p-s≠-∂pw t\-Xm-°ƒ A-`n-{]m-b-s∏-´p. A-ar-Xm-\-μ-a-bn-s°-Xn-tc ap≥-in-jy \-S-Øn-b sR-´n-°p∂ sh-fn-s∏-Sp-Ø-ep-I-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ k-a-{K-am-b At\z-j-Ww \-S-Øm≥ k¿-°m¿ X-øm-dm-I-W-w. tI-c-f-Øn-se ku-lr-Z A-¥-co-£w X-I¿-°m≥ {i-an-°p-∂ sX-mKm-Un-sbt∏m-se-bp-≈-h¿-s°-Xn-tc H-cp tI-kv t]m-epw Nm¿-Pv sNøm≥ X-øm-dm-Im-Ø A-[n-Im-cn-Iƒ \n-c-]-cm-[n-bm-b A-_v-Zp∂m-kn¿ a-Av-Z-\n-tbm-Sv Im-Wn-°p-∂ k-ao-]-\w {Iq-c-am-b \oXn-\n-tj-[-am-Wv. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v I-√-º-ew A¿-j-Zv Jm-kn-an- A-[y-£-X-h-ln®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn I-√m¿ ssk\p-±o≥ _m-J-hn, Hm-®n-d B-_n-Zv au-e-hn, ]m-\n-{] C-{_mlow au-e-hn, ]m-®-√q¿ F≥ -Fw C-kv-am-Cu¬ au-e-hn, h¿°-e ap-\o¿ _m-J-hn, I-g-°q-´w A-_v-Zp¬ P-eo¬ au-e-hn, kn sI A-_v-Zp-d-low au-e-hn, a-\m-^v au-e-hn ]q-¥p-d ]-s¶SpØp.

Ic-Sv ]«n-I Cu-am-kw 15\v

s\-øm-‰n≥-I-c \-K-c-k-`-bp-sS km-aqln-I km-ºØn-I Pm-Xn sk≥-k-kv 2011s‚ Ic-Sv ]´n-I Cu-am-kw 15\v {]-kn-≤o-I-cn-®n´p≠v.en-Ãv s\-øm-‰n-≥-I-c \-Kck`m Hm-^n-knepw s\-øm-‰n-≥sS≥-U¿ \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn- I-c \-K-ck-`m sse-{_-dn-bn bm-bm-ep-S≥ \n¿-Ωm-Ww B-cw- epw hm¿-Uv k-` tI-{μ߃, `n-°pw. kw-ÿm-\-Øm-I-am-\w hmm¿-Uv-k` tIm˛Hm¿-Un-t\C-Ø-c-Øn¬ a-’y-sØm-gn-em- ‰¿-am-cp-sS ssIh-iw ]cn-timfn t£-a-Øn-\v Xo-c-ta-J-em hn- [-\-bv-°v e-`y-amWv. I-k-\-Øn-\p-am-bn k¿-°m¿ {]-kvXp-X en-Ãn-s‚ ]-cm-Xnhn-hn-[ ]-≤-Xn-Iƒ B-hn-jv-°- Ifpw B-t£-]-ßfpw A-Spcn-®p-h-cp-∂p-s≠-∂pw a-{¥n ]-d- Ø-am-kw G-gph-sc \-K-ck`m ™p. Fw F hm-ln-Zv Fw.F¬. Hm-^n-kn¬ kzo-I-cn-°pw. F A-[y-£-X h-ln®p. ]qhm-dn¬ \S∂ taJem aZvdkm s^Ãv ktμi hnfw-_c tLmj-bm{X

hÀ-¡-e t»m-¡v ]-©mb-¯v _-P-än `-h-\ ]-²-Xn¡vv Du-¶Â h¿-°e - : `-h\ - \n¿-am-WØ - n \v Du-∂¬ \¬In, Im¿jn-I £oc hn-Ik-\w ar-K-]-cn-]m-e\w, B-tcmKy,hn-Zym-`ym-k ta-J-eIƒ ]-›m-Øew, ]-´n-I-Pm-Xn hnI-k-\w XpS-ßn k-akv-X taJ-e°pw ]-cnK-W\ - \¬-In-sIm≠p-≈ h¿-°e - tªm-°v ]-©mb-Øn-s‚ 2014˛ 15 km-ºØn-I h¿j-sØ _P-‰v A-hX - c - n-∏n-®p. 31,55,49,680 cq-] h-c-hpw, 31, 38,62,680 cq-] sN-e-hpw, 16,87, 000 cq-] \o-°n-bn-cn-∏v {]-Xo-£n-°p∂ _-P-‰m-Wv tªm-°v ssh-kv {]-knU‚ v h¿-°e tPm-bn Ah-X-cn-∏n-®Xv. C-tXm-sSm-∏w alm-flm Km-‘n tZio-b {KmaoW sXm-gn-epd-∏v ]-≤-Xn-bn-te°m-bn 13,16,29,680 cq-] h-cp-∂ te-_¿ _-P‰pw A-h-X-cn-∏n-®p. `-h-\ \n¿-am-W-Øn-\mbn 7,10, 00,000 cq-]-bm-Wv _-P-‰n¬ h-Ibn-cp-Øn-bn-´p-≈Xv. Zm-cn-{Z \n¿am¿-P\w, {Km-a-hn-I-k\w 1,80,

00,000 cq-]-bpw {]-tXy-Iw h-IsIm-≈n®p. km-aq-ly t£-aØ - n-\v 30, 00, 000 cq-]b - pw ]-›m-Øe - hn-Ik - \-Øn\v 3,61,00,000 cq-]-bpw \o°n- h ®p.s]m- X p- P \m- t cm- K yw 11,90,000, Ip-Sn-sh-≈w, in-Nn-Xzw 12,00,000, Ip-Sn-sh-≈w h-Ip-∏v aptJ-\ 1,00,00,000 cq-] bpw £tbm-∑p-Ja - m-bn sIm-≠n-cn-°p-∂ Im¿jn-I ta-J-e-bp-sS D-W¿hn\v Du-∂¬ \¬-In. Ir-jn-°v 30,00,000 cq-]-bpw, £o-c-hnI-k\ ta-Je-sb ]cn-t]m-jn-∏n-°p∂-Xn-\v 10,00,000 cq-]bpw am-‰nh®p. ar-K] - c - n-]m-e\ - Ø - n-\v 10,00, 000, a¬-ky-_-‘-\w 50,00, 000, P-et- k-N\ - w 20, 00,000, sN-dpIn-S hy-hk - m-bw 20,00,000 cq-]bpw hI-bn-cpØn. ]-´n-I-Pm-Xn-t£-aw 80, 00,000, h-\n-Xm t£-aw 40,00, 000 F-∂n-ß-s\ k-akv-X ta-Je-°pw _-P-‰n¬ ]-cn-K-W-\-bp ≠v. tI-{μ k¿-°m¿ ]-≤X - n°pw

_-P‰ - n¬ h-Ib - n-cp-Øn-bn-´p-≠v. _P-‰v A-h-X-c-W-Øn-\v tijw \-S-∂ k-Po-h N¿-®-bn¬ sXm-gn¬ kw-cw-`-߃°v Du∂¬ \¬In. sN-dp-In-S hy-hkmb-sØ ]cn-t]m-jn-∏n-t°≠-Xp-s≠∂pw km-aq-lnI t£a-Øn-\v Iq-Sp-X¬ Xp-I h-I-bn-cptØ-≠-sX∂pw hnI-k-\ Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ dmw-tam-l≥ hm-Zn®p. ]m-en-tb‰o-hv sI-b¿ ]-≤-Xn-°v Fw.]n, Fw.F¬.F. ^-≠p-Iƒ Iq-Sn km-[y-am°n. C-X-c ÿm-]-\߃, hy-‡nIƒ h-gn \n-b-am-\p-kr-Xw kw`m-h-\ kzo-I-cn-®v hn-]p-eo-I-cnt°-≠-Xp-s≠∂pw N¿-®-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø tªm-°v ]-©m-bØw-Kw sI sI c-ho-{μ-\m-Yv A`n-{]m-b-s∏´p. N¿-®-I ƒ-s°m-Sphn¬ _P-‰v ]m-km °n. tªm-°v {]-knU ‚ v hn do-\ \-μn kw-km cn®p.

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2014-02-25  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2014-02-25

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you