Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

thiruvananthapuram/TVm

A-Jn-e tI-c-f ln-µn bp-h-P-t\mÂ-k-hw

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f lnμo-{]-Nm-c-W k-`-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ A-Jn-e tI-c-f ln-μn bp-h-P-t\m¬-k-hw 22,23 Xn-øXn-I-fn¬ h-gp-X-°m-s´ k-`m Im-cym-e-b-Øn¬ \-S-°pw. hnhn-[ kv-Iq-fp-I-fn¬ \n-∂v Xn-cs™-Sp-°-s∏-Sp-∂ I-em {]-Xn`-Iƒ am-‰p-c-bv-°pw. Pq-\n-b¿, k-_v-Pq-\n-b¿, ko-\n-b¿ hn-`m-K-Øn¬ {]-tXyI a¬-k-c-߃ \-S-°pw. 2-- 3\v ssh-Io´v Fw sI th-em-bp[≥ \m-b¿ Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w \-S-- n.--]n.--sF. ]-Xm-I km-aq-ln-Ihn-cp-≤¿ I-Øn-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v {]-h¿-Ø-I¿ °pw.--hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ F-kv.U sk-{I-´-dn F≥ am-[-h≥ Ip-´n, I-a-te-iz-c-Øv \-S-Øn-b am¿-®v tUm. F-kv cm-P-∏≥ \m-b¿, B¿ tPm-k-^v ]-s¶-Sp-Øp.--

ssP-h-Ir-jn-bn F-kv.-Un.--]n.--sF. ]-Xm-I I-¯n-¨p sk-an-\mÀ

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f Km‘n-kv-am-c-I \n-[n ssX-°m-Sv Km-‘n-`-h-\n¬ kw-L-Sn-∏n-® G-I-Zn-\ ssP-h-Ir-jn sk-an\m¿ A-Jn-te-¥ym Km-‘n-kvam-c-I \n-[n sN-b¿-am≥ ]n tKm-]n-\m-Y≥ \m-b¿ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. tUm.--- F≥ cm-[mIr-jv-W≥ A-[-y-£-\m-bn-cp∂p. s{]m-P-Iv-Sv tIm-˛-Hm-Un-t\‰¿ Fw A-ø-∏≥-\m-b¿, tUm.--F Fw X-ºn, tUm.--- cm-Pm-a-Wn, tUm. kn \-μ-Ip-am¿, hn -tkma-ti-J-c≥ \m-b¿ kw-km-cn-®p.

Adnbn-¸pIÄ

hn-ap-à-`-S-·m-cp-sS a-¡Ä-¡v kv-tIm-fÀ-jn-¸v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-ap-‡-`-S∑m-cp-sS a-°ƒ-°p-≈ {]-[m-\a-{¥n-bp-sS kv-tIm-f¿-jn-∏v ]pXp-°p-∂-Xn-\p-≈ A-t]-£Iƒ C-\n ap-X¬ A-t]£-I¿ t\-cn-´p tI-{μo-b ssk-\n-Ivt_m¿-Uv, {]-Xn-tcm-[-a-{¥m-eb-Øn-te-°v A-b-bv-°-W-sa∂v Pn-√m ssk-\n-I-t£-a Hm^nk¿ A-dn-bn-®p. t^m¨: 0471 2472748.

ssa-{Xn-ao-än-Mv 8\v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: d-kn-U≥-kv A-tkm-kn-tb-j≥ `m-c-hm-lnI-fp-sS ssa-{Xn-ao-‰n-Mv s^{_p-h-cn F-´v cm-hn-se 10.30\v \-μm-h-\w kn-‰n G.-B¿. Iymw]v tIm¨-^-d≥-kv lmfn¬ tN-cp-sa-∂v Pn-√m t]menkv ta-[m-hn A-dn-bn-®p.

{io-Nn-{X-bn a-e-bm-fw ap-Jy-`m-j-bm-¡-Ww Xn-cp-h-\-¥-]pcw: {io-Nn{Xm sa-Un-°¬-sk‚-dn¬ G-sd B{i-bn-°p∂-Xv a-e-bm-fn-Ifpw sXm-´-Sp-Ø X-an-gv-\m-´p-Im-cpamb tcm-Kn-I-fm-Wv. Ch-sc Iu¨-kn-en-Mv sN-øp∂-Xv lnμn-°mcmb tUm-Œ¿-am-cm-sW∂v ]-cmXn. C-Xph-gn ln-μn-b-dnbmØ tcm-Kn-Iƒ-°v tUm-Œ¿°v ap-∂n¬ H∂pw hn-i-Zo-I-cn°m≥ I-gn-bp-∂n√. tcm-Kn-Ifn¬ \n-∂v tUm-Œ¿-am¿°pw H∂pw a-\-kn-em-Ip-∂pan√. H-cp bq-\n-‰n¬ H-cp a-e-bm-fn tUm-Œsd-¶nepw th-W-sa-∂ B-h-iyw i-‡-am-Wv.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: F-kv.U -- n.--]n.-sF. I-a-te-iz-cw {_m-©n-s‚ Io-gn¬ I-a-te-iz-cw P-Mv-j\n¬ ÿm-]n-®n-cp-∂ sIm-Sn-a-cØn-se ]-Xm-I C-∂-se A¿-[cm-{Xn km-aq-ln-I hn-cp-≤¿ IØn-®p. C-X-c cm-{„o-b {]-ÿm-\-ßfp-sS sIm-Sn-a-c-߃ F-√mw Htc \n-c-bn-em-Wv \m-´n-bn-´p-≈-

Xv. C-Xn¬ F-kv.U -- n.--]n.--sF-bpsS sIm-Sn-am-{Xw Xn-c-™p ]n-Sn®v I-Øn-®-Xn-s‚ ]n-∂n¬ Kq-Ue-£y-߃ D-≈-Xm-bn ]m¿-´n B-tcm-]n-®p. kw-`-h-sØ Xp-S-¿-∂v F-kv.-Un.--]n.--sF. I-a-te-iz-cw P-Mv-j\n¬ {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w \-SØn. F-kv.U -- n.--Sn.--bp. Pn-√m {]kn-U‚ v P-eo¬ I-c-a-\ {]-Xn-

tj-[ tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. F-kv.U -- n.--]n.--sF. t\-aw afi-ew {]-kn-U‚ v \u-jm-Zv, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw a-fi-ew {]kn-U‚ v j-_o¿ B-km-Zv, kPo-hv, lm-jnw a-W-°m-Sv, k-enwA-en, A≥-km-cn t\-Xr-Xzw \ ¬-In. ]q-¥-d t]m-en-kn-\v ]-cmXn \¬-In.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k¿-°m¿ Xbm-dm-°n-b D-]-{K-l \-K-c-hn-Ik-\ am-ÿ πm≥ Xm-¬-°m-en-Iam-bn a-c-hn-∏n-°m≥ k¿-°m ¿ Xo-cp-am-\n-®p. Xn-cp-h-¥-]p-cw tIm¿-∏-td-j-s‚ Io-gn¬ I-g-°p´-Øn-\v k-ao-]w Im-´m-bn-t°mWw,tN-t¶-´p-tIm-Ww, im-kv-Xh-´w, a-ßm-´p-tIm-Ww, N-¥-hn-f Xp-S-ßn-b {]-tZ-i-ß-sf-bm-Wv \-K-c-hn-I-k-\ am-ÿ πm\n¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂-Xv. am-ÿ πm-\n-s\-Ip-dn-®v X-t±i-hm-kn-I-fp-sS `m-K-Øp-\n-∂p≠m-b {]-Xn-tj-[w I-W-°n-seSp-Øm-Wv am-ÿ πm≥ a-c-hn-∏n°m≥ Xo-cp-am-\n-®-sX-∂v ap-Jya-{¥n D-Ω≥ Nm-≠n ]-d-™p.

am-ÿ πm\n-s\-sNm-√n \m-´pIm¿-°v D-≠m-b B-i-¶ h-epXm-Wv. \m-´p-Im¿ Ip-Sn-sbm-gn-∏n°-s∏-Spw F-∂ B-i-¶ am-[y-aß-fpw ]-¶p-h-bv-°p-I-bp-≠mbn. C-sX-√mw I-W-°n-se-Sp-Øv am-ÿ πm≥ a-c-hn-∏n-®-Xv. C-Xp-kw-_-‘n-®v P-\-ß-fpsS B-t£-]-߃ tIƒ-°pw. am-ÿ πm≥ X-øm-dm-°n 60 Zn-hkw ]-cm-Xn-tIƒ-°m≥ k-a-bhpw A-\p-h-Zn-®n-cp-∂p. ]-cm-XntIƒ-°m-\p-≈ k-a-b-]-cn-[n -Ign-™-ti-jw B-t£-]-߃ kzo-I-cn-s®-∂ hn-h-c-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv am-ÿ πm≥ {]-kn-≤o-I-cn-®-sX-∂v a-pJy-a-{¥n ]-d-™p.

1971 ¬ X-øm-dm-°n-b \n-e-hne-sØ \-K-c-hn-I-k-\ am-kv-‰¿πm≥ A-\p-k-cn-®v \-K-c-{]-tZ-iØn-s‚ 40 i-X-am-\w am-{X-ta Dƒ-s°m-≈p-∂q-≈q. C-Xn-s\Xp-S¿-∂m-Wv k-a-{K-am-b \-K-chn-I-k-\ am-ÿ-πm≥ X-øm-dm°m≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®-Xv. I-gn-™ k-]v-‰w-_-dn-em-Wv ]pXn-b am-ÿ-πm-s‚ I-c-Sv {]-kn≤o-I-cn-®-Xv. C-Xv tIm¿-]-tdj≥ Aw-Ko-I-cn-°p-I-bpw sNbv-Xp. I-c-Sv πm≥ A-\p-k-cn-®v {ioIm-cyw, I-g-°q-´w, I-S-Iw-]-≈n, B-‰n-{], D-≈q¿ {]-tZ-i-ß-fnse P-\-ß-sf Ip-Sn-sbm-gn-∏nt°-≠n h-cpw. C-X-n¬ Im-´m-bn-

hgbn-se tdm-Uv ]p-\À-\nÀ-am-Ww kv-Xw-`-\-¯n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: P-e A-tXmdn-‰n sh-´n-s]m-fn-®v h-g-bn-se tdm-Uv ]p-\¿-\n¿-am-Ww P-e AtXm-dn-‰n-bpw s]m-X-a-c-m-a-Øv hIp-∏pw X-Ωn-ep-≈ X-I¿-°sØ Xp-S¿-∂v ssh-Ip-∂p. \-Kc-hn-I-k-\ ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-ambn \-ho-I-cn-°p-∂ \m-ev h-cn-]mX-bm-bn-cp-∂p h-g-bn-e-tdm-Uv. A-cp-hn-°-c P-e-ip-≤o-I-cW im-e-bn¬ \n-∂v \-K-c-Øn¬ Ip-Sn-sh-≈-sa-Øn-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn ]-g-b-ss]-∏p-Iƒ am‰n ]p-Xn-b-h ÿm-]n-°p-∂-Xn-

\m-bn-cp-∂p H-cp-In-tem-ao-‰¿ tdm-Uv A-S-®v sh-´n-s]m-f-n-®-Xv. a-e-tbm-c {]-tZ-i-ß-fn¬ \n-∂v X-e-ÿm-\-tØ-°p-≈ {]-[m-\ ]m-X-bm-bn-cp-∂p C-Xv. 2013 sa-bv 25\v ]-Wn-]q¿Øn-bm-°p-sa-∂m-Wv A-[n-IrX¿ ]-d-™n-cp-∂-Xv. F-∂m¬ Pe A-tXm-dn-‰n-bp-sS ss]-∏n-Sp∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ km-t¶Xn-I-Xz-ß-fpw Nn-e {]-tZ-i-ßfn¬ ]m-d-s]m-´n-°-en-s\ P-\߃ F-Xn¿-Øv cw-K-Øp h-∂Xpw P-e-A-tXm-dn-‰n-bp-sS ]-Wn

ap-S-ßm-\n-S-bm-°n-b-Xm-bn hm´¿ A-tXm-dn-‰n A-[n-Ir-X¿ ]-dbp-∂p. tdm-Uv do Sm¿ sN-øp-∂-Xn-\v 280 tIm-Sn cq-]-bm-Wv P-e AtXm-dn-‰n s]m-Xp-a-cm-a-Øn-\v \¬-Im-\p-≈-Xv. C-Xv A-S-bv-°phm≥ P-e A-tXm-dn-‰n X-øm-dmIp-∂n-s√-∂m-Wv ]-cm-Xn. F∂m¬ Cu-am-kw 14\v P-e AtXm-dn-‰n-bp-sS ]-Wn ]q¿-Ønbm-Ip-∂-Xn-\m-Wv Xo-{h-{i-aw \S-Øp-∂-sX-∂v hm-´¿ A-tXm-dn‰n ]-d-bp-∂p.

tlm¿´n-tIm¿-∏n-s‚ Nm-°-bn¬ B-cw-`n-® ]pXn-b Ãm-fn-s‚ D-Zv-LmS-\w Ir-jn-a{¥n sI ]n tam-l-\≥ \n¿-h-ln-°p∂p. B-tcm-Ky-a{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ k-ao-]w

Ip-«n-IÄ ip-Nn-X-z-¯n-sâ k-tµ-i-hm-l-I-cm-h-Ww: B-tcm-K-y-a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]pcw: B-tcm-K-yap-≈ H-cp k-aq-l-sØ hm¿sØ-Sp-°p-∂-Xn¬ Ip-´n-I-fp-sS ]-¶v \n¿-Wm-b-I-am-sW-∂pw ip-Nn-X-z-t_m-[-Øn-s‚-bpw Btcm-Ky-io-e-Øn-s‚-bpw k-tμi-hm-l-I-cm-Im≥ Ip-´n-Iƒ-°v I-gn-b-W-sa-∂pw B-tcm-K-y-a{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ ]-d™p. A-£-c-ap-‰w ip-Nn-X-z-ap-‰w ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn Pn-√m ip-Nn-X-z-an-j≥ d-h-\-yq-Pn-√m-Xe-Øn¬ X-e-Øn¬ \-S-Øn-b Izn-kv-a-¬k-c-Øn¬ hn-P-bnIƒ-°p-≈ k-Ωm-\-߃ hn-Xc-Ww sN-bv-Xv kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. kw-ÿm-\ ip-Nn-X-z-an-j≥ hn-Z-ym-`-ym-k-h-Ip-∏n-s‚ k-lI-c-W-tØm-sS kv-Iq-fp-I-fn¬ \-S-∏m-°n-h-cp-∂ ip-Nn-X-z-t_m[- h - ¬ °- c - W - ] - c n- ] m- S n- b m- W v A-£-c-ap-‰w ip-Nn-X-z-ap-‰w. tIm-´¨-ln¬ tKƒ-kv ssl-

]n¡-¸v hm\pw ss_¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v ]-cn-¡v

saUn-¡Â tIm-f-Pnse tIÄ-hn]cn-tim[-\m hn-`m-Kw A-S-¨n-«-Xv tcm-KnI-sf he-¨p

sh-™m-d-aqSv: ]n°-∏v hm\pw ss_°pw Iq-´n-bn-Sn-®v H-cp IpSpw-_-Øn-se aq-∂p-t]¿-°v ]cn°v. ss_-°v bm-{Xn-Icm-b CS-b-a¨ k-Pn-Xv `-h-\n¬ hn-\p (36), `m-cy tcm-ln-Wn (27), aIƒ Zn-h (Bdv) F-∂n-h¿-°mWv ]-cn-t°-‰Xv. C∂-se sshIo-´v aq-∂n-\v X-e-\m-Sv h-®m-bncp-∂p A-]-ISw. C-h-sc {io tKm-Ip-ew sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-®p.

sa-Un-°¬tIm-f-Pv: B-ip-] {Xn C.F≥.Sn. hn-`m-KØn-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ tIƒ-hn ]cn-tim[\m hn-`m-Kw A-S-®p-]q-´nb-Xv tcm-KnI-sf h-e®p. C∂-se cmhn-se 11 \m-bn-cp-∂p kw-`hw. \n-ch-[n tcm-Kn-Iƒ Nn-I-n¬k-bv-°m-bn Im-Øp-\n¬°-sh Po-h-\-°m¿ sI-´nSw ]q-´n ÿew hn-Sp-I-bm-bn-cp∂p. H-cp ap-∂dn-bn-∏pw \¬-ImsX-bm-bn-cp-∂p Po-h-\-°m-cp-sS \-S-]Sn. CtXmsS hn-Zq-c-X-bn¬ \n-∂p-sa Ønb tcm-Kn-I-fpƒ-s∏-sS h

\h-tPym-Xn Cw-¥o-jv ao-Un-bw kv -IqÄ hmÀ-jn-Iw sh-™m-d-aq-Sv: \h-tPym-Xn Cw-

•o-jv ao-Un-bw kv-Iqƒ hm¿jnIm-tLm-j ]-cn-]m-Sn-Iƒ ae-bm-fw an-j≥ U-b-d-Œ¿ X-te°p-∂n¬ _-jo¿ D-Zv-LmS-\v sN-bvXp. kv-Iq-ƒ {]n≥-kn-∏¬ a√n-I th-Wp-Ip-am¿ A-[y-£X h-ln®p. tIm-en-b-t°m-Sv Irjv-W≥ \m-b¿ Fw.F¬.F, Pn√m ]-©m-b-Øw-Kw ca-Wn ]n \mb¿, s\√-\m-Sv ]-©mbØv {]-kn-U‚ v A\n-X a-tlj≥ kw-km-cn®p.

kv-Iq-fn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ Iu¨-kn-e¿ sI kp-tc-jv-Ipam¿ A-[-y-£-X h-ln-®p. ssl- kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ Fkv.-Fw.-hn. ssl-kv-Iq-fn-se A-P-bv {]-Zo-]v H-∂mw ÿm-\hpw In-fn-am-\q¿ ssl-kv-Iq-fnse A-hn-\m-iv c-≠mw ÿm-\hpw Im¿-a¬ ssl-kv-Iq-fn-se t{i-b aq-∂mw ÿm-\-hpw t\Sn. bp.-]n. hn-`m-K-Øn¬ Fw Fkv A-ssZ-z-X (tIm-´¨-ln ¬), B-c-y-\-μ (t]-c-bn¬ K-h. bp.-]n.F-kv.), Kw-K F-kv em¬ (B-‰n-߬ Su¨ bp.-]n.-F-kv.) F-∂n-h¿ b-Ym-{I-aw H-∂v, c-≠v, aq-∂v F-∂o ÿm-\-߃ t\-Sn. kw-ÿm-\ ip-Nn-X-z-an-j≥ sU-b-d-Iv-S¿ hn -F-kv k-t¥m-jvIp-am¿, ]n.-F.-bp s{]m-P-Iv-‰v sU-b-d-Iv-S¿ tPm¿-Pv tP-°-_v, ip-Nn-X-z-an-j≥ -Pn-√m tIm-˛-HmUn-t\-‰¿ jm-Pn ¢-a≥-Uv Xp-Sßn-b-h¿ kw-km-cn-®p.

t°m-Ww, a-ßm-´p-tIm-Ww `m-Kß-fn¬ B-¿.-kn.-kn, {io-Nn-{Xmsa-Un-°¬ sk‚¿, tIm-S-Xn k-ap-—-bw, \m-t\m sS-Iv-t\m-fPn C≥-kv-‰n-‰yq-´v Xp-S-ßn-b-h ÿm-]n-°m-\m-Wv am-ÿ-πm-\n ¬ \n¿-tZ-iw. C-Xm-Wv P-\-ßfp-sS {]-Xn-tj-[-Øn-\n-S-bm-°nbn-cn-°p-∂-Xv. Hm-tcm ]-cm-Xn-Ifpw ]-cn-tim-[n-®v \-K-c-k-`-bpsS ip-]m¿-i-I-tfm-sS e-`n-°p∂ ap-d-bv-°v Xp-S¿-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°m≥ Su¨ πm-\n-ßv h-Ip-∏n-\v \n¿-tZ-iw \¬-In-bn´p-s≠-∂m-Wv k¿-°m¿ ]-d-bp∂-Xv. C-Xn-\v ]n-∂m-se-bm-Wv am-ÿ-πm≥ a-c-hn-∏n-®-Xv. am-ÿ-πm≥ kw-_-‘n-®v

sh-™m-d-aqSv: kn.]n.Fw. B-\m-hq¿ tem-°¬ I-Ωn-‰n sk-{I-´-dnbpw tem-tb-gv-kv bq-\n-b≥ t\Xm-hpam-b B-\m-hq¿ th-em-bp-[≥ \m-b-cp-sS ho´n¬ B¿.F-kv.F-kv. kw-Lw B-{Ia-Ww \ SØn. B-\m-hq¿ \m-cm-b-W≥ \m-b-cp-sS sIm-e-]mX-I-Øn¬ ]-¶p-≈ B¿.F-kv.F-kp-Im-cm-Wv B{I-a-W-Øn-\v ]n-∂n-se-∂v kw-i-bn-°p∂p. ho-

s]m-Xp-P-\-Øn-\p-≈ B-t£]-ß-fpw \n¿-tZ-i-ß-fpw \-K-ck-`m sk-{I-´-dn-°v k-a¿-∏n-°phm≥ 60 Zn-h-kw k-a-b-hpw \¬In-bn-cp-∂p. Cu k-a-b ]-cn-[n A-h-km-\n-® 06.-06.-2013 h-sc 196 ]-cm-Xn-I-fm-Wv tIm¿-∏-td-j≥ e-`n-®-Xv. C-h ]-cn-K-Wn-°p-Xn-\v A-∂v \n-e-hn-ep-≠m-bn-cp-∂ Su¨-πm-\n-Mv B-Iv‰v {]-Im-cw ta-b¿ A-[y-£-bm-bn Xn-cp-h-\¥-]p-cw \-K-c-k-`m kv-s]-jy¬ Su¨-πm-\n-Mv I-Ωn-‰n-bpw cq-]oI-cn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ ]-cm-XnIƒ ]q¿-W-am-bpw ]-cn-K-Wn°m-sX-bm-Wv tIm¿-]-td-j≥ am-ÿ-πm-\n-\v Aw-Ko-Im-cw \ ¬-In-b-Xv.

P-‰n¬ ]-I¿-Øn-h-®p. ]p-Xp-Xmbn {]-Jym-]n-® C am-en-\y-kwkv-I-c-W-tI-{μ-Øn-\v aq-∂ptIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. sX-cp-hp\m-b-I-sf h-‘ywI-cn-°p-∂-Xn-\v k-©-cn-°p-∂ Io tlmƒ k¿-P-dn bq-\n-‰v hm-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-´-°p-fß-c kv-Iq-fpw ]-cn-k-c-hpw kw-c-£n-®p-sIm-≠v _-kv kvt‰-j-\pw tjm-]n-Mv tImw-πIv-kpw \n¿-an-°m-\p-≈ _-Z ¬ cq-]-tc-J-bp-am-bn {So-hm°v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw cw-K-Øv. _-kv tÃ-j≥ \n¿-am-W-Øn\m-bn a-c-߃ sh-´n \-in-∏n°p-∂-Xn-s\ Aw-Ko-I-cn-°m\m-hn-√. 5.--50 G-°¿ ÿ-eØv 22 _-kv \n¿-Øm-\p-≈ tImw-π-Iv-km-Wv k¿-°m¿ Dt±-in-°p-∂-Xv. F-∂m¬ H-∂-c G-°-dn¬ X-s∂ C-Xv km-[y-am-°mw. ^-ssf-Hm-h-dpw a-‰pw-\n¿-an-®v K-Xm-K-X Ip-cp-°pw ]-cn-l-cn°m-\m-hp-sa-∂m-Wv {So-hm°n-s‚ I-s≠-ج. In-gt°m-t°m-´-bn¬ hn- -im-e-amb Xo¿-Ym-S-I s^-kn-en-t‰j≥ sk‚¿ kw-_-‘n-® am¿-K \n¿-tZ-i-hpw {So-hm-°v k-a¿-∏n-®p. In-≈n-∏m-ew ss_-∏m-kv tdm-Un¬ C-‘\w \n-d-°m-\pw {^o ]m¿-°nßn-\pw ÿ-ew I-s≠-Ømw. Km-‘n-]m¿-°v, {io-Nn-Øn-c Xn-cp-\mƒ ]m¿-°v Xp-S-ßn-bh-bpw hn-I-k-\-Øn¬ Dƒs∏-Sp-Øm-sa-∂pw hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn ¬ `m-c-hm-lnIƒ ]-d-™p. A-´-°p-f-ß-c kv-Iqƒ h-f-∏v Ip-´n-Iƒ-°p≈ ]m¿-°m-°-W-sa-∂pw {Sohm-°v \n¿-t±-in-®p.

h-gn-°pw. e-l-cn-h-kv-Xp-°ƒ°v A-Sn-a-I-fm-b-h-sc tam-Nn-∏n°p-∂-Xn-\v Uo A-Un-Ivj≥ sk‚¿ Xp-S-ßp-∂-Xn-\v 15 e£w cq-] A-\p-h-Zn-®p. tI-{μ kw-ÿm-\ k¿-°m-cpam-bn k-l-I-cn-®v tIm-h-fw B-

X

sX-cp-hphn-f-¡p-IÄ FÂ.-C.-Un-bn-te-¡v am-äpw X Cþam-en-\y-kw-kv-I-c-W tI-{µ-¯n-\v aq-¶p-tIm-Sn X sX-cp-hp\m-bv-¡-sf h-Ôyw-I-cn-¡p-¶-Xn-\v Io- tlmÄ kÀ-P-dn bq-\n-äv ßpw. C-Xn-\m-bn A≥-]-Xv e£w cq-] h-I-bn-cp-Øn. Rm-≠q ¿-t°m-Ww, Xn-cp-h-√w ar-Km-ip]-{Xn-I-fn¬ \m-bv-°-sf h-‘ywI-cn-°p-∂-Xn-\p-≈ k-÷o-I-cW-߃ G¿-s∏-Sp-Øpw. -\-K-cØn-se ap-gp-h≥ sX-cp-hphn-f°p-I-fpw F¬.-C.-Un-bn-te-°v am-‰p-∂-Xn-\v 2 tIm-Sn cq-] sN-e-

¨-^-d≥-kn-\v t]m-b-Xn-\m-emWv t\-sc-tØ ]cn-tim-[-\ Ah-km-\n-∏n-®-sX-∂m-bn-cp∂p adp-]Sn. ]-e hn-`mK-ß-fnepw NnIn¬-k-bv°v F-Øp-tºm-ƒ Poh-\-°m-cn-s√-¶n¬ CØ-cw \ym-b-am-Wv ÿn-c-am-bn D-Ø-chm-Zn-Xz-s]-´h¿ ]-d-bm-dp-≈Xv. sa-Un°¬-tImfPv d-^-d¬ Bip-]-{Xn-bm-b-Xp-Imc-Ww hn-hn[ Pn√-I-fn¬ \n∂p \q-dp-I-W°n-\v tcm-Kn-I-fm-Wv C-hn-sS Zn\w-{]Xn Nn-In¬k tX-Sn-sbØp-∂-Xv.

´n¬ ]m¿-°v sN-bv-Xn-cp-∂ Im-dv A-{I-an-kwLw Xoh-®v \-in-∏n-®-p. kw-`-h-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F¬.Un.F-^n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-I-S-\hpw s]mXp-tbm-Khpw \-SØn. Pn√m sk-{I-t´-dn-b‰wKw F≥ c-Xo-{μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. AUz. I-≈n-°m-Sv N-{μ≥ ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øn. kn sI l-co-{μ≥, F-kv \o-e-I-WvT≥, Un sI iin, kn kp-μ-tc-i≥ \m-b¿ kw-km-cn®p.

Iw-]yq-«À-hÂ-Ir-X ss{U-hn-Mv sS-Ìv {Sm-¡v in-em-Øm-]-\w Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]m-d-im-e k-_v do-Py-\¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v Hm^n-kn-s‚ ]-cn-[n-bn¬ C-Sn-®-°-πm-aq-Sn¬ B-[p-\n-I C-e-t{Œm-WnIv kw-hn-[m-\-tØm-Sp-Iq-Sn Iw-]yq-´¿-h¬-Ir-X ss{U-hn-Mv sS-Ãv {Sm-°n-t‚-bpw hm-l-\ ]-cn-tim-[-\ bm-Un-s‚-bpw in-em-ÿm-]\w a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W-≥ \n¿-h-ln-®p. {Sm≥-kv-t]m¿´v I-Ωo-j-\¿ E-jn cm-Pv kn-Mv A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. Iw-]yq-´¿h¬-Ir-X ss{U-hn-Mv sS-Ãv {Sm-°p-I-fn¬ B-[p-\n-I co-Xn-bn-ep≈ Iym-a-d-Iƒ D-]-tbm-Kn-®v A-t]-£-I≥ hm-l-\w Hm-Sn-°p-∂-Xn\p-≈ Im-cy-£-a-X-bpw co-Xn-bpw hn-e-bn-cp-Øp-∂p. C-h ho-≠pw ]-cn-tim-[n-°p-∂-Xn-\m-bn sd-t°m¿-Uv sN-ø-s∏Sp-I-bpw sN-øp-∂p. im-kv-{Xo-b-am-bn hm-l-\-Øn-s‚ tI-Sp-]m-SpIƒ I-≠p-]n-Sn-°m-hp-∂ B-[p-\n-I D-]-I-c-W-ß-fm-Wv Iw-]yq-´¿h-Xv-Ir-X hm-l-\ ]-cn-tim-[-\ tI-{μ-ß-fn¬ ÿm-]n-®n-cn-°p-∂Xv. im-kv-{Xo-b-am-b co-Xn-bn¬ kp-Xm-cy-X-tbm-sS ss{U-hn-Mv sSkv-‰pw ^n-‰v-\-kv sS-kv-‰pw \-S-Øp-hm≥ km-[n-°p-∂-Xn-\m-¬ sX‰m-b Xo-cp-am-\-߃ F-Sp-°p-∂-Xpw H-gn-hm-°p-hm-\pw A-Xp-h-gn k¿-°m-cn-\p-≈ \n-Ip-Xn h¿-[n-∏n-°m-\pw C-Xn-eq-sS km-[n-°pw. Cu km-º-Øn-I h¿-jw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, F-d-Wm-Ip-fw F-∂o P-n-√-I-fn¬ Hm-tcm ss{U-hn-Mv sS-kv-‰v {Sm-°p-Iƒ Xp-S-ßp-hm≥ 5tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v.

A-«-¡p-f-§-c _-kv kv-tä-j³ \nÀ-am-Ww: _-ZÂ \nÀ-tZ-i-hp-am-bn {So-hm-¡v

Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am¿ Fw.]n. sI sI ca-sb k-a-c-∏-¥-en¬ k-μ-¿-in-®-t∏m-ƒ. c-a-bp-sS ]n-Xm-hv sI sI am-[-h-≥ k-ao-]w

A-h-b-h-Zm-\ k-½-X]-{X ssI-am-äw C-¶v; 150 {]-Xn-\n-[n-IÄ ]-s¦-Sp-¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sπ-bv-kv-sa ‚ v sk-Iyq-cn-‰n B‚ v tlmw \gv-kn-Mv k¿-ho-k-kv Hm-tW-gv-kv sh¬-s^-b¿ A-tkm-kn-tb-js‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ C-∂v Ah-b-h-Zm-\ k-Ω-X]-{X ssI-am‰w \-S-°pw. \-μm-h-\w ]m-W-°m-Sv inlm-_v- X-߃ lm-fn-em-Wv ]-cn-

]-g-b {]-Jym-]-\-§Ä B-hÀ-¯n-¨v \-K-c-k-`-bp-sS _-P-äv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: am-en-\y-{]iv-\-Øn-\v ]-cn-lm-c-ap-≠m-°p∂ ]-≤-Xn-I-sfm-∂pw {]-Jym-]n°m-sX Xn-cp-h-\-¥-]p-cw \-K-ck-`-bp-sS _-P-‰v. I-gn-™-h¿j-sØ {]-Jym-]-\-ß-fp-sS Bh¿-Ø-\w am-{X-am-bn Np-cp-ßnb _-P-‰n¬, {]m-tbm-Kn-I-am-b ]-≤-Xn-Iƒ \m-a-am-{Xw. 1095 tIm-Sn cq-]-bp-sS _-P‰m-Wv sU-]yq-´n ta-b¿ Pn lm∏n-Ip-am¿ A-h-X-cn-∏n-®-Xv. _-P‰n¬ H-∂mw \-º-dm-bn Dƒ-s∏-SpØn-b \-K-c-am-en-\y-kw-kv-I-cW -]-cn-]m-Sn-bn¬ {]-Jym-]n-®sX-√mw ]-g-b ]-≤-Xn-I-fm-Wv. \-K-c-k-`m-]-cn-[n-bn-se 68 kv-Ye-ß-fn-epw, k¿-°m¿ B-ip-]{Xn-h-f-∏p-I-fn-epw _-tbm-Kymkv πm‚ v, F-´n-S-ß-fn¬ ]m-‰q¿ tam-U¬ ssP-h-h-f πm‚ v, d-knU‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j-\p-Ifp-am-bn k-l-I-cn-®v _-tbm _n ≥ Iw-t]m-kv-‰n-Mv πm‚ v Xp-S-ßn ]-g-b-]-≤-Xn-Iƒ A-tX-]-Sn _-

e™p. ssh-Io-´v \m-ep-h-sc-bmWv {]-h¿-Ø-\ k-a-b-sa-¶nepw an-° Znhk-ß-fnepw tcm-KnIsf ]cn-tim-[n-°m-sX Po-h-\°m¿ ÿm]\w t\c-sØ ]q-´n ÿ-ew hn-Sp-I-bm-sW-∂v ]-cmXn-bp≠v. ]cn-tim-[-\ ka-bw I-gn-bmsX A-S-®p-]q-´nb-Xv tNm-Zyw-sNbvX tcm-Kn-I-tfm-Sv C-\n Xn-¶fmgv-N h-∂m¬ a-Xn-sb-∂m-Wv Po-h-\-°m-cp-sS a-dp]Sn. tcm-KnI-ƒ A-[n-Ir-X-tcm-Sv ]-cm-Xn ]d-™-t∏mƒ Po-h-\-°m¿ tIm

BÀ.F-kv.F-kv. B-{I-a-W¯n kn.]n.Fw. {]-Xn-tj-[n-¨p

hn-hm-Z \-K-c-hn-I-k-\ am-ÌÀ-¹m³ {]-Xn-tj-[-s¯ Xp-SÀ-¶v a-c-hn-¸n-¨p

t_m-[-hÂ-¡-c-Ww

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-{μ tXm-´hn-f K-th-j-W ÿm-]-\-Øns‚ (kn.--]n.--kn.--B¿.--sF) B-`nap-Jy-Øn¬ \m-fn-tI-c D¬-∏-∂ ssh-hn-[y-h¬-°-c-W-sØ ASn-ÿm-\-am-°n t_m-[-h¬-°-cW ]-cn-]m-Sn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw {]-kv ¢-_v lm-fn¬ \-S-∂p. sI ap-c-fo-[-c≥ Fw.---F¬.--F ]-cn-]mSn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn.--]n.-kn.--B¿. sF. U-b-d-Iv-S¿ tUm. tPm¿-÷v hn tXm-a-kv A-[y-£X h-ln-®p. Ir-jn h-Ip-∏v ap≥ U-b-d-Iv-S¿ B¿ tl-en ap-Jy {]-`m-j-Ww \-S-Øn. tI-{μ Ib¿ K-th-j-W C≥-Ãn-‰yp-´v imkv-{X-⁄≥ tUm. cm-[m-Ir-jvW≥, kn.---]n.---kn.---B¿.--sF im-kv{X-⁄-cm-b tUm. F kn amXyp, \n-jm i-¶¿ ¢m-s -Sp-Øp.

8 -s^-{_phcn 2014 i\n

°p-fw P-e-]m-X \-ho-I-c-WØn-\v ]-Øp-tIm-Sn cq-]-bpw, kt¥m-j-k-Z-\w ]-≤-Xn-bv-°v 23 tIm-Sn-bpw h-I-bn-cp-Øn. Z-cn-{Zcm-b hn-[-h-Iƒ-°v ho-Sv \n¿-an®p-\¬-Ipw. C-Xn-\p-]p-d-ta P-\-d¬ hn-`mK-Øn¬ kz-¥-am-bn ÿ-e-hpw ho-Spw C-√m-Ø 200 t]¿-°v ÿ-

ew hm-ßn ho-Sp-h-bv°p-∂-Xn\pw kz-¥-am-b ÿ-e-ap-≈ 700 t]¿-°v ho-Sv h-bv°p-∂-Xn-\pw 1000 t]¿-°v ho-Sv \-ho-I-cn-°p∂-Xn-\pw [-\-k-lm-bw \¬-Im\p-≈ ]p-Xn-b ]-≤-Xn-bpw \-S∏m-°p-w. Xo-c-tZ-i-ta-J-e-bn¬ ho-Sv, I-°q-kv, ssh-Zyp-Xn, Ip-Snsh-f-f I-W-Ivj-\p-Iƒ F-∂nh-bv-°v 50 tIm-Sn-bpw, tN-cn \n¿am¿-P-\-Øn-\v A≥-]-Xv tIm-Sn cq-]-bpw A-\p-h-Zn-®p. km-[m-c-W-°m-sc D-t±-in-®v sj-b¿ Sm-Iv-kn k¿-ho-kv Xp-Sßpw. Ip-d-h≥-tIm-W-Øv I¨h≥-j≥ sk‚-dpw tjm-∏n-Mv am-fpw, X-ºm-\q-cn-epw ]m-f-bØpw _-lp-\n-e ]m¿-°n-Mv tImw-π-Iv-kp-I-fpw \n¿-an-°psa-∂pw sU-]yq-´n ta-b¿ Pn lm∏n-Ip-am¿ {]-Jym-]n-®p. A-tXk-a-bw, _-P-‰v ]-g-b ]-≤-Xn-Ifp-sS B-h¿-Ø-\w am-{X-sa-∂v {]- X n- ] - £ - I u¨- k n- e ¿- a m¿ B-tcm-]n-®p.-

]m-Sn. 150 Hm-fw {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw. k-Ω-X ]-{X ssI-am-‰ N-Sßn-\v sa-Un-°¬ tIm-f-Pv kq{]-≠v tUm. sI tam-l≥ Zm-kv t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. A-h-b-h-Zm\ sk-£≥ tIm Hm-Un-t\-‰¿ A-\o-jv ¢m-sk-Sp-°pw. sπ-bvkv-sa‚ v sk-Iyq-cn-‰n B‚ v

tlmw \-gv-kn-Mv k¿-ho-kv ta-Je-bnn¬ sse-k≥-kv k-{º-Zmbw \-S-∏m-°-W-sa-∂v `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. {]-kn-U‚ v tdm-bv k-en A{_-lmw, kp-_m-jv, jm-Pp-amXyp, A-P-bv-Xp-≠-Øn¬ ]-s¶Sp-Øp.--

\nwkv \mK-]«-Ww dn-ssh-hv ]-²-Xn-¡v 16\v Xp-S-¡w Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kp-\m-an Dƒs∏-sS {]-Ir-Xn-Zp-c-¥-ß-fn¬ XI¿-∂- X-an-gv-\m-´n-se \m-K-∏-´W-Øv \q-dp¬ C-kv-emw bq-\nth-gv-kn-‰n-bpw \nw-kv sa-Un-kn‰n-bpw kw-bp-‡-am-bn hn-`m-h\w sN-bv-X \nw-kv \m-K-]-´-Ww dn-ssh-hv k-a-{K Po-hn-X ]p-\-c[n-hm-k Po-h-Im-cp-Wy ]-≤-Xn°v Xp-S-°-am-bn. kp-\m-an-bn¬ Iq-Sp-X¬ t] ¿ a-c-W-s∏-´ \m-K-]´-Øv Cu am-kw 15\v ]-≤-Xn-°v Xp-S-°w Ip-dn-°pw. ku-P-\y B-tcm-Ky Iymw-]p-Iƒ tcm-K-]-cn-tim-[-\bv-°pw Xp-S¿ Nn-In¬-k-bv-°pap-≈ ku-I-cy-߃, ku-P-\y ]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-W-hpw h-kv-{X-hn-h-c-W-hpw, hn-Zym-`ymk tk-h-\-߃ sXm-gn¬ ]-cnio-e-\w, kv-{Xo-Iƒ-°m-bn I-cIu-i-e h-kv-Xp-°-fp-sS \n¿-amW ]-cn-io-e-\w, C-h¿ \n¿-an°p-∂ h-kv-Xp-°ƒ-°v hn-]-W\-ku-I-cyw. I-Sp-Ø am-\-knIm-Lm-X-Øn¬ X-f¿-∂-h-¿°m-bn sa-Un-°¬ Iu¨-knen-Mv, am-\-kn-I-kw-L¿-jw eLq-I-cn-°m≥ e-£y-an-´p-≈ Iem-k-‘y Xp-S-ßn Po-hn-X ]p-\-

c-[n-hm-k-Øn-\p-≈ tk-h-\, Im-cp-Wy ]-≤-Xn-I-fm-Wv \nw-kv dn-ssh-hn-eq-sS ]-≤-Xn-bn-Sp-∂Xv. ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w Cu am-kw 15\p cm-hn-se H-ºXn-\v \m-K-∏-´-Ww km-th-cn-b tIm-hn¬ sk‚ v tXm-a-kv kvIqƒ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ Pn√m I-e-Œ¿ Sn ap-\p-kzm-an \n¿-hln-°pw. Xp-S¿-∂v \nw-kv sa-Unkn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ 50 A-[n-Iw tUm-Œ¿-am-cp-sS-bpw 130 A-[n-Iw ]m-cm sa-Un-°¬ Ãm-^n-s‚-bpw ku-P-\y tk-h\w e-`y-am-b kq-∏¿ kv-s]-jymen-‰n sa-Un-°¬ Iymw-]v \-S°pw. \m-K-]-´-Ww Xo-c-{]-tZ-isØ 5000 A-[n-Iw Ip-Spw-_߃-°v Iymw-]n-s‚ {]-tbm-P\w e-`n-°pw. Xp- S ¿- N n- I n¬- k - b v - ° m- b n \nw-kv sa-Un-kn-‰n G¿-s∏-SpØn-b {]-tXy-I B-tcm-Ky tkh-\ ]-≤-Xn-b-\p-k-cn-®v \q-dp Ip-Spw-_-߃-°v ku-P-\y Btcm-Ky C-≥-jp-d≥-kv ]-cn-c-£ \¬-Ipw. hn-i-Z-h-n-h-c-߃-°v 9447247772 F-∂ \-º-dn¬ _‘-s∏-S-Ww.


{]mtZ-inIw

08 s^-{_p-h-cn 2014 i\n

kmw-kvImcn-I kw-L-S-\ cq-]o-I-cn¨p

]cn-]mSn {]kv¢-_v lmƒ: sI A≥-

hn-Xp-c: A-¥-cn-® N-e-®n-{XXm-cw Xn-e-I-s‚ kv-a-c-Wm¿ Yw- kmw-kv-Im-cn-I kw-L-S-\ bv°pw Xn-e-I≥ sa-tΩm-dn-b¬ kv-Iqƒ Hm-^v {Um-a B‚ v ayqkn-Iv F-∂ ÿm-]-\-Øn\pw cq-]w \¬In. \mS-I, ko-cnb¬, _m-te cwK-Øv {]-h¿-Øn-®p-h-cp-∂ F-kv hn-izw-`-c\pw Fw F-kv k-Pp N-{μ\pw ap-∂n-´n-d-ßn-bmWv ÿm-]-\-Øn-\pw {]-ÿm-\Øn\pw cq-]w \¬-In-bXv. I-cIp-fw N-{μ-≥ kw-L-S-\-bpsS DZv-LmS-\w \n¿-h-ln-®Xv. F-kv hn-izw-`-c-≥ A-[y-£-X hln®p. A-\n-cp≤≥, a-Æ-d hnPb≥, kn sI ap-cp-Ip≥ kwkm-cn-®p.

h¿ km-Z-Øns‚ S-®v tem-Iw A-Sp-Ø-dn-bmw ]p-kv-X-I {]Im-i\w, F jm-P-lm≥ F.sF-Fkv˛ ssh-Io´v 4.00 Fkv.hn.F-kv tjm-∏nw-Kv tImw-π-Iv-kv ap-´Ø-d: kn‚nt°-‰v _m-¶n-s‚ ap-´-Ø-d {_m©pw F.Sn.Fw D-Zv-Lm-S-\hpw, hn F-kv in-h-Ip-am¿˛ D-®bv-°v 12.00 I√ºew: sF.kn. sF.kn.sF _m¶v I√º-ew {_m-©n¬ B-[m¿ c-Pn-kv-t{Sj≥ Iymw]v˛ cm-hn-se 10.00 I-cn°-Iw K-h¨-sa‚ v kvIqƒ lmƒ: ]q¿-Δ-hn-Zym¿-∞n kw-K-aw 2014 D-Zv-LmS-\w Nn-dbn≥-Io-gv {io-I-WvT≥ \mb¿˛ D-®-bv°v 2.00

ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw Xn-cp-h-\-¥-]pcw: ]m-cn-∏≈n 110 sI hn k-_vkv-t‰-j\n¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S°p-∂-Xn-\m¬ Cu-amkw 10\v cm-hn-se F´pap-X¬ sshIo´v A ©p-h-sc Cu k_vkv-t‰-j-\n¬ \n-∂p-≈ ap°-S, a-S-hq¿, ]q-X-°p-fw, kv]n-∂nMv an¬, B-‰n-߬,]-chq¿,Nm-Ø-∂q¿, ]m-cn-∏-≈n sSu¨ F-∂o 11 sI.hn ^oU-dp-I-fn-epw h¿-°-e-bn-te-bv°p-≈ 110 sI.hn ^o-U-dn-epw ssh-Zyp-Xn hn-X-c-Ww X-S- s∏-Spw.

ImÀ I-¯n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn sh-≈-d-S: ho-Sn-\v k-ao]sØ Im¿-sj-Un-¬ ]m¿-°v-sN-bv-Xncp∂ Im¿ I-Øn-®-Xm-bn ]-cmXn. B-\m-hq¿ kz-tZ-in AUz.th-em-bp-[≥ \m-b-cp-sS B ƒ-t´m Im-dm-Wv I-Øn-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw-cm-{Xn c-≠v a-Wn-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`hw. sh-≈-d-S F-kv sF _m-eN-{μ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-L-hpw hn-c-eSbmf hn-Z-Kv-Z-cpw ÿ-ew k-μ¿in-®v sX-fn-sh-SpØp. th-em-bp[≥ \m-b-cp-sS sam-gn-bp-sS ASn-ÿm-\-Øn¬ aq-∂v t]¿-s°Xn-sc tI-sk-Sp-Øp.

t]m-¡-ä-Sn-¡m-sc A-d-kv-äv sN-bv-Xp I√-ºew: hnhm-l N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ F-Øn-b-h-cn¬ \n-∂pw 300 cq] t]m-°-‰-Sn-® c≠p-t]-sc I√º-ew t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. I-h-e-bq¿ s]-cpw-¶p-fw C. Fkv.sF ]-≈n-°v k-ao-]w \nc-∏n¬ ho-´n¬ h¿-Ko-kv (41), B‰n-߬ th-fm¿-Ip-Sn C-c´-∏-\ am-S≥-\S-°v k-ao-]w cma-®w hnf ho-´n¬ k-Xo-i≥ (44) F-∂nh-cm-Wv A-d-Ãn-em-bXv. hym-gm gv-N D-®-bv-°v 12:30HmsS-bm-Wv kw-`-hw. tXm-´-Xm-Sv sI. Sn. kn. Sn Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ hn-hm-l-Øn-\v F-Øn-bh-cn¬ \n-∂m-Wv C-h¿ t]m°‰n \-S-Øn-b-Xv.

Nn-‰-e-∏-n-≈n-bp-sS ho-Sn-\p-ap-∂n¬ ka-cw \-SØsh sIm®n ssN-¬Uv-sse-\n-te-°v A-[n-IrX¿ am‰n-b Ip-´nI-sf hn-´p-\¬IW-sa-∂m-h-iy-s∏-´v sk-{I-t´-dn-b-‰v \-S-bn¬ \n-e-bp-d-∏n-® P-kod-sb t]m-en-sk-Øn _-ew{]-tbm-Kn-®v B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰m-\m-bn Po-∏n-te-°v I-b-‰p∂p

Imdpw kv-Iq-«dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v ]-cn-¡v sh-™m-d-aqSv: Im-dpw kv-Iq-´dpw Iq-´n-bn-Sn-®v bpC∂-se D-®-bv°v 1.30\v Fw.kn tdm-Un¬ Inh-Xn-bv-°v ]-cn°v. kv-Iq-´¿ bm-{Xn-bm-b In-fn-am- fn-am-\q-cn¬ h-®m-bn-cp-∂p A-]-ISw. Ch-sc sh\q¿ B-e-Øp-Im-hv c-am hn-em-k-Øn¬ A-cp-W ™m-d-a-q-Sv {io-tKm-Ip-ew sa-Un-°¬ tImf-Pv B(28)bv-°m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

ho-«-½-sb ]o-Un-¸n-¨ {]-Xn- ]n-Sn-bn sh-≈d - S- : ho-´Ω - s - b ]o-Un-∏n-® {]-Xn-sb t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn. IpS-bm¬ I-Sb - d - ]p-Ø≥ ho-´n¬ k-Pp(35) B-Wv ]n-Sn-bn-em-bX - .v k-ao-]-hm-kn-bpw c-≠v Ip-´nI-fp-sS am-Xm-h-b bp-h-Xn-sb ho-´n-\p-≈n¬ h-®v ]o-Un-∏n-®Xm-bm-Wv ]-cm-Xn. bp-h-Xn-bpsS sam-gn-bp-sS A-Sn-ÿm-\Øn-emWv {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Snb-Xv.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v tcm-Kn-Iƒ-°pw a-‰p-f-f-h¿-°pw K-Xm-K-X Ip-cp°n¬-s∏-Sm-sX bm-{X sN-øphm≥ `q-K¿-` \-S-∏m-X ÿm-]n°p-sa-∂v B-tcm-Ky a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ A-dn-bn-®p. C-Xn-\m-bp-f-f hn-i-Z-am-b t{]m-P-Œv dn-t∏m¿-´v, tdm-Uv ^≠v t_m¿-Uv X-øm-dm-°n I-gn™p-sh-∂pw ]-≤-Xn \n¿-h-lWw D-S≥ G-s‰-Sp-°p-sa-∂pw a{¥n ]-d-™p. sa-Un-°¬ tImtf-Pn-s‚ A-dp-]-Xmw hm¿-jn-

Im-tLm-j ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS DZv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±lw. H-cptIm-Sn Nn-e-hn¬ H.]n _v-tfm-°n¬ ÿm-]n-® ]p-Xn-b F-Iv-kv-td bq-\n-‰n-s‚ D-Zv-Lm-S\-hpw tIm-f-Pn-se \-gv-kn-Mv Po-h-\-°m¿-°p th-≠n X-ømdm-°n-b am-\p-h-en-s‚ {]-Im-i\-hpw a-{¥n \n¿-Δ-ln-®p. Fkv. F.Sn B-ip-]-{Xn-bn¬ ]pXn-b Un-Pn-‰¬ F-Iv-kv-td bq\n-‰v A-Sp-Øbm-gv-N D-Zv-Lm-S\w sN-øp-sa-∂v A-t±-lw ]-d-

IÃ-dþ]m-t§m-Sv ]-©m-b-¯p-I-fn sX-cp-hp\m-bieyw cq£w I√-d: I√-d˛ ]m-tßm-Sv ]-©mb-Øp-I-fn-se hnhn-[ {]-tZ-iß-fn¬ sX-cp-hp\m-b ieyw cq£-am-Ip∂p. I√-d-bn-sebpw ]m-tßm-Snsebpw ]-ªn-Iv am¿-°‰ - n¬ X-ºSn-®n-cn-°p-∂ \m-bIƒ kw-Lw tN¿-∂m-Wv B-{Ia-Ww \-SØ - p∂Xv. th-\¬-Im-ew I-Sp-Øt- XmsS Nn-e \m-bv-°ƒ-°v t]-hn-j_m-[b - p-≈X - mbpw \m-´p-Im¿ ]d-bp∂p. C-°g - n-™ Znh-kw t]bn-fIn-b sX-cp-hp \m-b c-≠-c h-b-kp-Im-cn-bpƒ-s∏-sS F-t´m-

fw t]-sc I-Sn-®n-cp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰ I √d ]-©m-b-Ønse ]-c-∏n¬ im¥n-`-h-\n¬ tZ-h\-μ(c≠ c), ]-c-∏n¬ kz-tZ-in \n[n F-∂nh¿ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw P-\-d¬ Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bnemWv. D-fnb≥-tImSv Du-dm≥Ip-gn-bn-ev H-‰-bv-°p Xm-a-kn-°p∂ hr-≤-bp-sS B-Sn-s\ sX-cphv\m-b kw-Lw sIm∂p Xn-∂p.B-{IaWw X-Sb - m≥ {i-an-® hr≤-sb \m-b° v- ƒ B-{I-an-®v ]cn-t°¬-∏n-°p-Ibpw sN-bv Xp.

kv-IqÄ hmÀ-jn-Iw I-g-°q-´w: tXm-∂-bv-°¬ ªpau-≠v ]-_v-fn-Iv kv-Iq-fn-se hm¿-jn-I B-tLm-j-Øn-s‚bpw, In-Uvk - v tU-bp-sS-bpw D-ZvLm-S\ - w a-{¥n ]n sI P-be - £ - van \n¿-hl - n-®p. kvI - qƒ sN-b¿am≥ A-Uz.sI hn-Pb - ≥ A[y£-X h-ln-®p. {]n≥-kn-∏¬ Pb-tam≥-tPm-bn, am-t\-Pn-Mv {SÃn e-Xm-hn-Pb - ≥ kw-km-cn-®p.

™p. sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ ]p-Xn-b Im-jzm-en-‰n _v-tfm-°v \m-ep am-k-Øn-\-Iw {]-h¿-Ø\-£-a-am-Ipw. I-cƒ am-‰n-h-bv°¬ i-kv-{X-{In-bm kw-hn-[m\w Cu h¿-jw X-s∂ B-cw-`n°pw. t_¨-kv bq-\n-‰v D-S≥ Xp-S-ßpw. sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-\-IsØ k-©m-cw kp-K-a-am-°p∂-Xn-\m-bn I-W-Œn-Mv tIm-dntUm ¿ ÿm-]n-°pw. Fkv.F.Sn bn ¬ 80 tIm-Sn cq-]bp-sS sI-´n-S k-ap-®-b \n¿-am-

Ww D-S≥ B-cw-`n-°pw. B¿.kn.kn bn¬ 120 tIm-Sn cq]-bp-sS hn-I-k-\-{]-h¿-Ø-\߃-°v D-S≥ Xp-S-°-am-Ipw. _-P-‰n¬ C-Xn-\m-bn 41 tIm-Sn cq-] h-I-bn-cp-Øn-bn-´p-≠v. kwÿm-\-sØ sa-Un-°¬ hn-Zym`ym-k cw-K-Øv ]p-Xn-b F-´v Kh¨-sa‚ v sa-Un-°¬ tIm-tfPp-Iƒ Xp-S-ßp-∂-Xn-\pw a-‰pam-bn 1600 tIm-Sn cq-]-bp-sS hnI-k-\-{]-h¿-Ø-\-ß-fm-Wv \S-∂p-h-cp-∂-sX∂pw A-t±-lw ]-d™p.

X-I¿-∂-Sn-™ a-cp-X-a¨ tdm-Uv Sm-sX C-cp-]-tXm-fw _-kpIƒ F-∂m-¬ F√m k-lm-bCu-{]-tZ-i-Øv-Iq-Sn k¿-ho-kv ßfpw \¬-Im-sa-t∂-‰n´pw I-cm\-S-Øp-∂p≠v. tdm-Uv X-I-¿-∂- dp-Im-c-≥ ]-Wn ssh-In-∏n-°p-ItXm-sS ]-e _- p-Ifpw k¿-ho- bm-sW-∂pw F-{Xbpw th-Kw ]kv \n¿-Øn-bn-cn-°p-I-bmWv. Wn-]q¿-Øn-bm-°n-bn-s√-¶n¬ tdmUv-tdm-f¿ In-´m-Ø-Xn-\m-em- D-∂-Xm-[n-Im-cn-Iƒ-°v ]-cm-Xn Wv ]-Wn \-S-°m-Ø-sX-∂m-Wv \¬-Ip-sa∂pw hm¿-Uv sa-w_¿ I-cm-dp-Imc-s‚ hmZw. A-–p¬-I-cow A-dn-bn®p.

_m-_p(18), cm-Pp(31) s\-bpw ss_-°v bm-{Xn-Ic - m-b kp-\n¬Ip-am¿(29),B¬-_¿-´v (21) P-kv‰n≥ (35) s\-bpw Fcpa C-Sn-®v hogvØ - n. c-≠v In-tem-ao-‰t- dm-fw tdmUn-eq-sS Hm-Sn-b F-cp-as - b D-Sa - sb-Øn-bm-Wv im-¥\ - m-°nbXv.

kzo-I-c-Ww \ÂIpw

sXm-gn-ep-d-¸v sXm-gn-em-fnIsf kn.]n.Fw. ]-cn-]m-Sn-bn ]-s¦-Sp-¸n-¨-Xm-bn ]-cmXn

I√º-ew: I-ch - m-cw £o-tcm ¬]m-ZI - k - l - I-cW - kw-Lw Xn-cs™-Sp-∏n¬ kn.]n.Fw ]m-\ens\ F-Xn-cn√m-sX Xn-cs - ™SpØp. Sn _m_p, F-kv A\n, A-–p¬ A-kokv, i-in-[c≥, ]n ^-kn-ep-±o≥, A-\n-e, hn {ioe-X, kp-[¿-ΩnWn, Pn h¬k-e F-∂-h-cm-Wv Xn-c-s™-Sp°-s∏-´h¿. `-cW - k - a - n-Xn- BZytbm-KØn¬ Sn _-m-_p-hn-s\ {]-kn-U‚m-bn Xn-cs - ™-Sp-Øp.

In-fn-am-\q¿: kn.]n.Fw kwÿm-\-sk-{I-´-dn ]n-W-dm-bn hnP-b≥ \-S-Øp-∂ tI-c-fm-c-£mbv-{X-bv-°v sXm-gn-ep-d-∏v tPm-ens°-Øn-b-h-sc i-º-fw hm-Kv-Zm\w sN-bv-Xv ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]s¶-Sp-∏n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. kn.]n.Fw `-cn-°p∂ In-fnam-\q¿, ]-g-b-Ip-∂p-Ω¬, \-Kcq¿, I-c-hm-cw ]-©m-b-Øp-I-fnepw, a-‰n-S-ß-fn-se kn.]n.Fw sa-w_¿-am-cp-sS hm¿-Un-epw \-S∂ sXm-gn-ep-d-∏v ]-Wn ÿ-eØp \n-∂p-am-Wv kv-{XoI-sf Infn-am-\q-cn¬ \-S-∂ ]n-W-dm-bnbp-sS kzoI-c-W ]-cn-]m-Sn-bnte-°v F-Øn®Xv. a-Ã-tdmƒ H-

∏n-´ sXm-gn-em-fn-I-sf-bm-Wv CØ-c-Øn¬ sIm≠p-t]mbXv. D-®-tbm-sS ]-Wn \n¿-Øem°-W-sa-∂pw ]-©m-b-Øp {]-kn-U‚p-am-cp-sS H-cp tbm-KØn-¬ ]-s¶-Sp-°m-\p-s≠-∂pw C-Xn¬ Iq-en Iq-Sp-X¬ In-´p-∂ Im-cy-ß-sfm-s°-bm-Wv N¿-® sN-øp-∂-sX-∂pw sX-‰n-≤-cn-∏n®m-Wv ]-e-sc-bpw ]-cn-]m-Sn-bnte-°v sIm-≠p-t]m-bX∂v Btcm-]-W-ap-≠v. h-kv-Xp-X a-\kn-em-°n-b H-cp-hn-`m-Kw CXn¬ F-Xn¿-∏v {]-I-Sn-∏n-®-tXmsS sXm-gn-em-fn-Iƒ X-Ωn¬ X¿°-hpw hm-t°-‰-hpw \-S-∂p. kzo-I-c-W ]-cn-]m-Sn-°v t]m-b-

am-[y-a-{]-hÀ-¯-I-\p t\-sc h-[-{i-aw: A-t\z-j-Ww In-fn-am-\qÀ kn-.sF-¡v am-[y-a-{]-h-À-¯-IÀ kn.sF. Hm-^n-kn-te-¡v amÀ-¨v \-S-¯n In- f n- a m- \ q¿: am- [ y- a - { ]- h ¿Ø- I ≥ In- f n- a m- \ q¿ F- k v cmP-s\ B-{I-an-®p sIm-e-s∏-SpØm≥ {i-an-® tI-kn-se {]-XnI- s f A- d - Ã v sN- ø m- Ø - X n¬ {]- X n- t j- [ n- ® v ]- { X- { ]- h ¿- Ø I- c p- s S Iq- ´ m- b v - a In- f n- a m- \ q¿ kn.sF Hm- ^ n- k n- t e- ° v am¿®pw [¿-W-bpw \-S-Øn. Xp-S¿-∂v ssh-Io-t´m-sS At\z- j - W Np- a - X - e - b n¬ \n∂pw In- f n- a m- \ q¿ F- k v . sF-

sb am-‰n kn.sF B¿ A-timIv Ip- a m- d n- \ v A- t \z- j - W w ssI- a m- d n. tI- k n- s e {]- X n- I sf 10 Zn-h-k-Øn-\-Iw ]n-Sn-IqSp-sa-∂v kn.sF am-[y-a-{]-h¿Ø-I¿-°v D-d-∏p \-¬-In. Nn- d - b n≥- I o- g v , h¿- ° - e , s\- S p- a - ß m- S v Xm- e q- ° p- I - f nse am- [ y- a - { ]- h ¿- Ø - I - c m- W v kn.sF Hm- ^ n- k n- t e- ° v am¿®v \- S - Ø n- b - X v . am- [ y- a - { ]- h ¿Ø-I-cm-b h¿-°-e sI P-b-{]-

Im- i v , hn- P - b ≥ ]m- e m- g n, Irjv - W - I p- a m¿ C- S - a - \ , c- X o- j v t]m-ß-\m-Sv, h¿-°-e k-Po-hv tKm- ] m- e ≥, A- P n- X v Im- k ¿tIm- U v , h- t ø- ‰ v {]- Z o- ] v , At\m-_v B-\-μv, I-√-d {]-Zo-]v, k-tP-jv ]p-e-cn, {io-I-WvT≥, Pn F≥ A- P o- j v t\- X r- X zw \¬- I n. kn.sF Hm- ^ n- k n- \ pap-∂n¬ [¿-W B-‰n-߬ {ioh- ¬ - k ≥ D- Z v - L m- S - \ w sN- b v Xp.

NSßn¬ta-b¿ sI N-{μnI A-[y-£-X h-ln-®p. \-K-ck-`m {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv tPm¨-k¨ tPm-k-^v, sa-Un°¬ tIm-f-Pv kq-{]-≠v tUm. sI tam-l≥-Zm-kv, Iu¨-kne¿ Pn F-kv {io-Ip-am¿, Fkv.F.Sn kq-{]-≠v tUm. sI C F-en-k-_-Øv, sa-Un-° ¬ tIm-tf-Pv sU-]yq-´n kq-{]-≠v tUm.a-t\m-Pv Sn ]n-f-f, \-gv-knMv Hm-^nk¿ D-jm F-{_-lmw, F-®v.Un.F-kv Aw-Kw hn k-Zmin-h≥ kw-km-cn-®p.

h-cp-sS lm-P¿ d-±p sN-ø-W-sa∂pw \n-b-a-ew-L-\-Øn-eq-sS \¬-In-b th-X-\w Xn-cn-s®-Sp-°W-sa-∂pw sXm-gn-em-fn-Iƒ Bh-iy-s∏-´p. A-tX-kabw kzo-I-c-Wtbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ C-SXv A-\p-`m-hn-Ifmb Po-h-\°m¿ D-®-Xn-cn-™v Hm-^n-kv hn-

Agn-t°m-Sv K-h¨-sa‚ v bp.]n. kv-Iq-fn¬ kw-L-Sn-∏n-® k-a\z-b s^-Ãv 2014 {]-Z¿i-\w t\m-°n-°m-Wp-∂ ]-©mb-Øv `m-c-hm-lnIƒ Øv {]-knU‚ v AUz. F F l- s‚ D-Zv-LmS-\w Sn.hn-Xmcw I-c°oapw tem-I-Pm-e-Øn-s‚ D-Zv- Ip-fw N-{μ\pw X-\n-a-bp-sS D-ZvLmS-\w Pn√m ]-©mb-Øv LmS-\w ]-©m-b-Øw-Kw _n s]m-Xp-a-cma-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn- jm-Pphpw \n¿-h-ln®p. F-kv kw-dØv, F-kv k‰n sN-b¿-am≥ B-\m-Sv P-b-\pw \m-´p-hn-]-Wn-bp-sS D-Zv-LmS-\w ÷mZv, {]-hn-Z kw-km-cn®p. ]n. {Km-a-∏-©m-b-Øw-Kw F≥ _m- Sn.F {]-knU‚ v F \-ko¿-Jm _p-cmPpw N-cn-{X-sh-fn-®-Øn- ≥ A-[y-£-X h-ln-®p.

Npcp¡¯nÂ

H-äqÀ k-À-ho-kv k-lI-c-W _m-¦v Xn-c-sª-Sp-¸v C-¶v I√º-ew: H-‰q¿ k-¿-ho-kv k-lI-c-W _m-¶v Xn-c-s™-Sp-∏v C-∂v cm-hn-se H-º-Xp-ap-X¬ ssh-Io-´v \m-ep-h-sc K-h¨sa‚ v F¬.]n.F-kn¬ \-S-°pw. `-c-W-I-£nbm-b F¬. Un.F-^v c-≠p ]m-\-em-bm-Wv a¬-k-cn-°p∂Xv. kn.]n.Fw Hcp `m-KØpw tIm¨-{Kkv, kn.]n.sF, kn.]n.sF hn-a-Xcpw tN¿-∂ P-\m-[n]-Xy k-lI-c-W kwc-£-W ap-∂-Wn-bp-amWv a¬-k-c cw-KØv. h¿-j-ß-fm-bn kn.]n.Fw Pn√m ]©mb-Øv Aw-K-am-bn-cp-∂ in-h-i-¶-c≥ \m-b¿ ]m¿-´n-bn¬ \n-∂pw cm-Pnh-®-tXm-sS-bm-Wv ]pXn-b ap-∂-Wn-cq-]w sIm≠Xv. B-sI-bp≈ 13 ko-‰n¬ P-\m-[n]-Xy k-lI-c-W kwc£-W ap-∂-Wn-°v 11 hm¿-Up-I-fn-se ÿm-\m¿-∞n-I-fp-≈Xv. Ggv, F-´v hm¿-Up-I-fn-se ]m¿-´n-I-fpsS ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS ]-{Xn-I X-≈n-bn-cp∂p. kn.]n.F-Ωn-se sI `m-kv-Ic≥, F≥ B-\-μ-Ip-dp-∏v F-∂n-h-sc-bmWv Cu-hm¿-Up-I-fn¬ Xn-c-s™Sp-ØXv.

tIm-«-¸p-dw d-kn-U³-kv A-tkm-kn-tb-j³ D-Zv-Lm-S-\w Im-´m-°-S: tIm-´-∏p-dw tI-{μ-am-°n tIm-´-∏p-dw d-kn-U≥-kv A-tkm-kn-tb-j≥ \n-e-hn¬ h-∂p. Im-´m-°-S {Km-a-∏-©m-bXv {]-kn-U‚ v- Pn Ão-^≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F-kv cm-[mIr-jv-W-s‚ A-[y-£-X-bn¬ Iq-Sn-b tbm-K-Øn¬ ]-¶-P-I-kvXq-cn Fw.Un tUm. sP l-co-{μ≥ \m-b¿ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \S-Øn. I-≠-e k-l-I-c-W B-ip-]-{Xn sN-b¿-am≥ F≥ `mkp-cm-wK≥, {Km-a∏-©m-b-Øw-Kw sP _o-Pp, P-b-Ip-am-cn, AKv-\n-i-a-\ tk-\ Im-´m-°-S kv-t‰-j≥ Hm-^n-k¿ sP Kn¬s_¿-´v, t^m-dw {]-kn-U‚ v- hn cm-a-N-{μ≥ \m-b¿, hn P-b-Ipam¿, F A-j-d-^v kw-km-cn-®p. A-t m-kn-tb-j-s‚ Hm-^nkv D-Zv-Lm-S-\w hm¿-Uv- sa-w_¿ sP _o-Pp \n¿-h-ln-®p. F-kv cm[m-Ir-j-W≥ \m-b¿ ({]-kn-U‚ v-), hn P-b-Ip-am¿ (sk-{I´dn), F A-j-d-^v ({S-j-d¿).

P-\-k-¼-À-¡ cm-{ão-b Pm-Y

sh-≈d - S- : F-cp-ab - p-sS B-{I-aW - Øn¬ B-dv t]¿-°v ]-cn-°.v \n-ch - [n-bm-fp-sS F-cp-a B-{I-an-®p. I-gn™ Zn-hk - w ]p-e¿-s® 7.45 Hm-sSbm-bn-cp-∂p kw-`h - w. ss_-°v bm-{Xn-Is - c-bpw Im ¬-\S- bm-{Xn-Ic - m-b hn-Pb - ≥ (15),

Xn-c-sª-Sp-¯p

s\-Sp-a-ßmSv: A-gn-t°m-Sv Kh¨-sa‚ v bp.]n kv-Iq-fn¬ kwL-Sn-∏n-® k-a\z-b s^-Ãv 2014 {i-t≤-b-ambn. {Km-a-Xw-c-K-sa-∂ t]-cn¬ ^mw C≥-^¿-ta-j≥ _yq-tdmbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Im¿jnI in¬∏-im-e-bpw N-cn-{X-sh-fn®-sa-∂ t]-cn¬ ]-g-a-°m¿ D-]tbm-Kn-®n-cp-∂ \m-´p-]-I-c-Wß-fp-sS {]-Z¿-i-\hpw tem-I Pm-e-I-sa-∂ t]-cn¬ t]-cq¿-°S a-lmcm-P Pz√-dn D-S-a _n cmPs‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tem-I Im-gvN-I-fp-sS kn.Un {]-Z¿-i-\-hpw N-cn-{X-h-kv-Xp-°-fp-sS {]-Z¿-i\hpw \m-´p-hn-]-Wn-sb-∂ t]cn¬ Ip-´n-sØßv, \-So¬ h-kvXp°ƒ, kv-Iqƒ Ip-´n-Iƒ ti-cn® \m-´p¬-∏-∂-߃ F-∂n-h-bpsS {]-Z¿-i-\hpw X-\n-a-sb-∂ t]-cn¬ hn-Zym-e-b-an-I-h-fp-sS {]-Z¿-i-\hpw s^-Ãn-s‚ `m-Kam-bn k-÷-am-°n-bn-cp∂p. c-£-I¿-Øm-°fpw \m-´pImcpw Dƒ-s∏-sS \n-c-h-[n-t]¿ k-a\z-b s^-Ãv Im-Wm≥ kvIqƒ A-¶-W-Øn¬ F-Ønt®¿∂p. {Km-a-X-cw-K-Øn-s‚ DZv-LmS-\w A-cp-hn-°-c ]-©mb-

a-cp-Xa¬þ X-t¨m-Ww tdm-Uv X-IÀ-¶-p; bm{XmZp-cn-Xw cq£w I√-d: a-cp-X-a¨ PMv-j-\n¬ \n-∂pw X-t®m-Ww ]-≈n-ap-°nte-°v t]m-Ip∂ tdm-Uv X-I¿∂-Xv K-Xm-K-X X-S- w kr-„n°p∂p. I√-d˛ ]m-tßm-Sv tdm-Un¬ a-cp-X-a¨ PMvj-\n¬ \n∂pw I-S-bv-°-en-te-bv°pw Ip-Ωn-fnte-bv-°p-w \o-fp∂ H-cp {][m\ tdm-Um-WnXv. ]m-tßm-Sv ]-©mb-Øn-s‚bpw Pn√m ]-©m-bØn-s‚bpw k-l-I-c-W-tØmsS 15e£w Nn-e-hn¬ 900 ao-‰¿ tdmUv C-cp sskUpw tIm¨{Io-‰v sN-øp-∂-Xpƒ-s∏-sS-bp≈ ]-Wn-°v I-cm¿ \¬-In-bn-´p≠v. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \n¿-am-WØn-\-m-bp≈ Izm-dn th-kv-‰v tdmUv h-i-ß-fn¬ sIm-≠n-Sp-I bpw sN-bvXp. tdm-Un-se Ip-gn-Iƒ-°v ]p dta Izm-dn th-kv‰ - v Iq-Sn \n-t£]n-®-t∏mƒ Im¬ \-S-bm{Xt]mepw A-km-[y-am-bn-cn-°p-IbmWv. kv-Iqƒ _-kpI-sf Iq-

3

Agn-t¡m-Sv K-h. bp.]n. kv-Iq-fn-se k-a\z-b s^-Ìv {i-t²-b-am-bn

sa-Un-¡Â tIm-f-Pn-te-¡v `q-KÀ-` \-S-¸m-X Øm-]n-¡pw: a{´n

F-cp-a-bp-sS B-{I-a-W-¯n B-dpt]À-¡v ]-cn-¡v

Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: {]-Ir-Xn-kwc-£-W Po-h-\-{]-h¿-Ø-I≥ \o ln-μv A-–p¬ a-Po-Zn-s‚ {]Ir-Xn-kw-c-£-W Im¬-\-S bm{X-bv-°v I-kv-Xq¿-_m sk‚¿ t^m¿ dp-d¬ U-h-e-]v-sa‚ v kzo-I-c-Ww \¬-Ipw. C-∂v cmhn-se ]-Øn-\v Km-‘n-kv-Iz-bdn¬ \-S-°p-∂ kzo-I-c-W-ktΩ-f-\w Ip-f-°-S cm-Pp (I-b¿t_m¿-Uv) D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw.

thiruvananthapuram/tvm

´Xpw ta-J-e-bn-se hn-hn-[ k¿°m-cm-^n-kp-I-fp-sS {]-h¿-Ø\-tØbpw _m-[n®p. kv-Iq-fp-Ifn¬ \n-∂p-t]m-epw A-[ym-]-Icpw C-X-c Po-h-\-°m-cpw k-tΩf-\w sIm-gp-∏n-°m≥ C-d-ßn-btXm-sS D-®-bv-°v ti-jw kv-Iqfp-I-fn¬ A-[y-b-\w ap-S-ßn.

I√-ºew: sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n B-‰n-߬ ]m¿-e-sa‚ v afi-ew I-Ωn-‰-n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-°p∂ P-\-k-º¿° cm-{„o-b Pm-Y h¿-°-e a-fi-e-Øn¬ ]-cyS-\w ]q¿-Ønbm°n. ]m¿-´n kwÿm-\ k-an-Xn Aw-Kw {]n-bm kp-\n¬ \bn-°p-∂ PmY-°v hn-f-`m-Kw h¿-°-e \-Sb-d, I√-ºew, ]-≈n°¬ XpS-ßn ta-J-e-I-fn¬ kzo-Ic-Ww \¬In. kwÿm-\ Pn√m t\-Xm-°fm-b jw-kp-±o≥ sN-dp-]mSn, k-Po-_v, cm-PtKm-]m-e≥ \m-b¿ kw-km-cn-®p.

]m-tem-Sv ta-f Xp-S-§n ]m-tem-Sv: a-e-tbm-c-ta-J-e-bn-se {]-i-kv-X-am-b ]m-tem-Sv taf-°v Kw-`o-c Xp-S-°w. Im¿-jn-I hym-h-km-bn-I hn-t\m-Z hn⁄m-\ Ãm-fp-Iƒ Dƒ-s∏-sS \n-c-h-[n-Ãm-fp-Iƒ {]-h¿-Ø\w Xp-S-ßn. B-Zy-Zn-h-k-am-b C-∂-se X-s∂ ta-f-bn¬ \√ Xn-c-°m-bn-cp-∂p. hn-]p-e-am-b H-cp-°-ß-fm-Wv ta-f-°v X-bmdm-bn-´p-≈-Xv. k¿-°m¿ A¿[k¿-°m¿ ÿm-]-\-ß-fp-sS Ãm-fp-I-fpw ta-f-bnep-≠v. ]-Xn-\m-dn-\v ta-f k-am-]n-°pw.

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2014-02-08  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2014-02-08

Advertisement