Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

thiruvananthapuram/TVm

ss_-¡n-se-¯n-b kw-Lw bp-h-Xn-bp-sS am-e I-hÀ-¶p

Adnbn-¸pIÄ

jo Sm-Iv-kn: h-\n-X-IÄ-¡v kz-bw-sXm-gn-e-h-k-cw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\ km-aq-l-n-I-\o-Xn h-Ip-∏n-s‚ Io-gn-ep-≈ sP≥U¿ ]m¿-°v kv-{Xo-I-fp-sS kp-c-£-bpw kmº-Øn-I D-∂-a-\-hpw e-£-y-an-´v B-cw-`n-® jo Sm-Iv-kn ]-≤-Xnbn¬ kz-¥-am-bn hm-l-\w hmßn ]-¶m-fn-I-fm-hm≥ Xm-¬-∏-cy-ap-f-f h-\n-X-I-fn¬\n-∂v At]-£ £-Wn-®p. h-\n-X-Iƒ°m-bn h-\n-X-Iƒ X-s∂ \-SØp-∂ tk-^v-‰n B‚ v sk-I-yqcn-‰n-˛-F-t-\-_nƒ-Uv Sm-Iv-kn k¿-ho-kv F-∂-Xm-Wv ]-≤-Xnbp-sS k-hn-ti-j-X. C-Xn-\m-bp- sI kn hm-a-tZ-h≥ ^u-t≠-j≥ A-hm¿-Uv kzo-I-cn-°m-s\-Øn-b sI B¿ Ku-cn-b-Ω, ≈ hm-bv-]m-ku-I-c-y-hpw a-‰p hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ-\p-am-bn kw-`m-j-W-Øn¬ ]-cn-io-e-\-Øn-\p-≈ A-h-k-chpw e-`-y-am-Wv. ss{U-h¿-am-cmhm≥ X-m¬-∏c-y-ap-≈h¿-°pw A-h-k-cw e-`n-°p-sa-∂v kv-s]j-y¬ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. t^m¨: 0471 2433334.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ss_-°n-seØn-b kw-Lw bp-h-Xn-bp-sS kz¿-W-am-e I-h¿-∂p. ap-´-Ø-d I-a-te-iz-cw ]-cp-Øn-°p-gn im¥n Km¿-U-\p k-ao-]w Xm-a-kn°p-∂ kn-\n-bp-sS A-©p-]-hs‚ am-e-bm-Wv I-h¿-∂-Xv. C-∂se ssh-Io-´v G-tgm-sS ]-cp-Øn°p-gn ss_-]m-kn-em-bn-cp-∂p kw-`-hw. kv-Iq-´-dn¬ B-cy-¶p-gn `m-K-tØ-°v h-cp-I-bm-bn-cp-∂ bp-h-Xn-sb ss_-°n-se-Øn-b bp-hm-°ƒ N-hn-´n-ho-gv-Øn-b ti-jw am-e-s]m-´n-®v I-S-∂p-I-fbp-Ibm-bn-cp-∂p-sh-∂v ]q-¥p-d t]m-en-kn¬ \¬-In-b ]-cm-Xnbn¬ ]-d-bp-∂p.

21 P-\p-h-cn 2014 sNm-Δ

i-_-cn-a-e-bn Iq-Sp-X hn-I-k-\w: hn F-kv in-h-Ip-amÀ Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: i-_c - n-ae - b - psS N-cn-{X-Øn-se G-‰-hpw h-enb hn-Ik - \ - {- ]-h¿-Ø\ - ß - ƒ-°v D-S≥ Xp-S-°w Ip-dn-°p-sa-∂v a{¥n hn F-kv in-hI - p-am¿ A-dn-bn®p. C-h-bn¬ `q-cn-`m-K-hpw Cu h¿-jw-Xs - ∂ ]q¿-Øn-bm-°p-sa∂pw i-_c - n-ae - am-en-\y-kw-kI v- c-W-πm‚ v H-Iv-tSm-_¿ 31\v D-ZvLm-S\ - w sN-øp-sa-∂pw a-{¥n ]-d™p. i-_-cn-a-e-bn¬ k¿-°m-cpw tZ-hk - zw t_m¿-Upw t- N¿-∂v 140 tIm-Sn- cq-]b - p-sS ]-≤X - n-If - m-Wv D-S≥ B-cw-`n-°p-∂X - v. k-∂n-[m-

te-_À-dqw A-S-¨p-]q-«n-bn-«v aq-¶p-hÀ-jw

XmÂ-¡m-en-I ko-\n-tbm-dn-än en-Ìv ]cn-tim-[n¡mw

im-´n-hn-f B-ip-]-{Xn-bn e-£-§fpsS D-]-I-c-W-§Ä \-in-¡p-¶p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: 1965 sa-bv 21 ap-X¬ 2013 sa-bv Hº-Xv h-scbp-≈ Im-e-b-f-hn-se hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fn-se ]m¿-´v-ssSw kzo-∏¿-am-cp-sS Pn-√m-X-e Xm-¬°m-en-I ko-\n-tbmdn-‰n en-Ãv {]-kn-≤o-I-cn-®p. Pn-√m I-e-Iv-Std-‰n-tem K-h¨-sa‚n-s‚ AwXn-cp-h-\-¥-]p-cw: im-¥n-hn-f Ko-Ir-X sh-_v-ssk-‰n-tem enXm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-se teÃv ]-cn-tim-[n-°mw. _¿ dqw A-S-®p-]q-´n-bn-´v aq-∂ph¿-jw ]n-∂n-Sp-∂p. C-tXm-sS e£-°-W-°n-\v cq-]-bp-sS D-]-IXn-cp-h-\-¥-]p-cw: s\-Sp-a-ßm-Sv c-W-߃ Xp-cp-sº-Sp-Øv \-in- m-Wv. Su¨ -Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv- °p-Ib aq-∂p-h¿-j-w ap-ºv ssK-\tN-©n¬ 2014-˛16 h¿-j-tØ-°v t°m-fP - n-Ãv ÿ-ew am-dn-bt- XmA-dn-bn-°-s∏-Sp-∂ H-gn-hp-I-fnsSbmWv te-_¿ dqw A-S-®p-]qte-bv-°v ]-cn-K-Wn-°-s∏-Sm≥ - v. ]-Ic - w tUm-Œs - d \n-ba - nA¿-l-X-bp≈ D-tZ-ym-Km¿-Yn-I- ´n-bX - k - ÷ - fp-sS sk-e-Iv‰v en-Ãv {]-kn-≤o- ®v te-_¿-dqw {]-h¿-Ø\ - s - a-∂v B-ip-]{- Xn ta-[mI-cn-®p. s^-{_p-h-cn 12 h-sc-bp- am-°W \ - p I-Øv ≈ F-√m {]-h¿-Øn- Zn-h-k-ß- hn h-Ip-∏v D-tZym-Kÿ ssI-am-dn-bn-cp-∂p. th-≠ \-S-]fn-epw D-®-bv-°v c-≠v ap-X¬ 4.30 h-sc D-tZ-ym-Km¿-Yn-Iƒ-°v Sn-bp-≠m-hp-sa-∂v D-d-∏v \¬-InFw-tπm-bv-sa‚ v c-Pn-kv-t{S-j≥ Im¿-Upw A-k¬ k¿-´n-^n-°‰p-I-fp-am-bn t\-cn-´v lm-P-cm-bn en-Ãv ]-cn-tim-[n-°m-hp-∂-XmsW-∂v Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm-^nk¿ A-dn-bn-®p.

sk-e-Iv-äv en-Ìv {]-kn-²o-I-cn-¨p

Xn-c-sª-Sp¸v I-½oj-\v Iq-Sp-XÂ A-[n-Im-cw \Â-Ipw: a{´n ap-\oÀ

sb-¶n-epw ]-cn-lm-cw A-\n-›nX- X z- Ø n- e m- h p- I - b m- b n- c p- ∂ p. te-_¿ dqw A-S-®p-]q-´n-b-tXmsS e-£° - W - ° - n-\v cq-]b - p-sS D]-I-c-W-߃ D-]-tbm-K-iq-\y-

]-ca - m-b \-S] - S- n-bp-sS ^-ea - m-bn B-ip-]-{Xn-bp-sS ]-Z-hn kw-_‘n-®v _-‘-s∏-´-h¿-°p Xo-cpam-\-sa-Sp-°m≥ h¿-j-ß-fm-Wv th-≠n-h-∂-Xv. Cu Im-e-b-f-

X

D-tZym-K-Ø-cp-sS A-\m-Ø aq-ew kÀ-¡mÀ k-lm-b-§Ä X-S-b-s¸-«p X hn-I-k-\-I-½n-än Aw-K-§Ä X-½n-se tN-cn-t¸m-cv Zp-c-h-Ø-bv-¡p Im-c-Ww am-bn-Øo¿-∂p. h-Ip-∏p-ta-[m-hnIƒ Cu B-ip-]-{Xn-tbm-Sp Im´p-∂ A-\m-ÿ- aqew k-ab - _ - ‘n-Xa - m-bn ]≤-Xn-Iƒ ]q¿-Ønbm-hm-Ø A-h-ÿ-bm-Wv. DtZym-K-ÿ-cp-sS \n-cp-Ø-c-hm-Z-

hn¬ k¿-°m-cn¬-\n-∂p e-`nt°-≠ km-º-Øn-I k-lm-bw e-`n-®n-√. hn-hn-[ X-eß - f - n¬ \n-∂p-≈ k-Ω¿-±-sØ Xp-S¿-∂m-Wv IΩyq-\n-‰n sl¬-Øv sk‚-dn¬

{]m-tZ-in-I te-J-I-sc B-{I-an-¨ {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-S-Ww-: sI.-bp-.U-»yp-.sP.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-: In-fn-am-\qcn-epw- sh-™m-daq-´n-epw- {]mtZ-in-I te-J-I-sc B-{I-an-® k-aq-l-hn-cp-≤ kw-L-sØ F{X- b pw- t h- K w- A- d - k v - ‰ v sN- ø W-sa-∂v- tI-c-f ]-{X-{]-h¿-ØI bq- \ n- b ≥- (sI.- b p- . U- ª yp.sP.)- B-h-iy-s∏-´p.In- f n- a m- \ q¿- aw- K - f w- te- J I≥- cm-P-s\ h-I-h-cp-Øp-I e£y-am-°n-bm-Wv- B-{I-an-®-Xv.sh- ™ m- d - a q- ´ n¬- F- k v - Kn- c ojv- (tZ-im-`n-am-\n),- I¨-a-Wnhn-jv-Wp- (tI-c-f Iu-ap-Zn),- A\o-jv- (P-∑-`q-an),- F sI A-jvd- ^ v - (tX- P - k v ) - F- ∂ n- h - c m- W v -

hm¿- Ø m- ti- J - c - W - Ø n- \ n- S bn¬- -B-{I-an-°-s∏-´-Xv.am- [ y- a {]- h ¿- Ø - I ¿- s °Xn- t c A- S n- ° - S n- b p- ≠ m- h p- ∂ B- { I- a - W - ß ƒ- A- X o- h - K u- c h- t Øm- s S- b m- W v - bq- \ n- b ≥Im-Wp-∂-Xv.\n¿-`-b-am-bn- am-[y-a-{]-h¿Ø-\w- \-S-Øm≥- k¿-°m¿- ASn-b-¥-c-am-bn- \-S-]-Sn- kzo-I-cn°-W-sa-∂v- kw-ÿm-\ {]-knU‚ v- sI t{]-a-\m-Yv,- P-\-d¬sk- { I- ´ - d n- F≥- ]- X v - a - \ m- ` ≥,Pn- √ m- {]- k n- U ‚ v - kn- _ n- Im´m-º-≈n,- sk-{I-´-dn- kp-tc-jvsh-≈n-aw-K-ew- F-∂n-h¿- B-h-

iy-s∏-´p.-

hoUntbm{Km-t^-gv-kv bq-\n-b³ k-t½f-\w

I-cp-\m-K-∏≈n: tI-cf t^mXn-cp-h-\-¥-]pcw: kwÿm-\ t´m-{Km-t^-gvkv B‚ v hoUnXn-c-s™-Sp∏v I-Ωoj-\v Iq-Sptbm-{Km-t^-gv-kv bq-\nb≥ (kn. X¬ A-[n-Im-cw \¬-Im≥ D-t±sF.Sn.bp.) I-cp-\m-K-∏≈n Gin-°p-∂X - m-bn a{¥n tUm. Fw cn-bm k-tΩf-\w C-∂v ]-I¬ csI ap-\o¿. X-t±-ikz-bw`-c≠n-\v I-cp-\m-K∏≈n sF.Fw. Wh-Ip-∏n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ F. lm-fn¬ \-S-°pw. kn.sF. \-S-∂p-h-cp-∂ A-¥m-cm-{„kSn.bp. A-Jn-te¥ym ssh-kv {]tΩ-f\ - Ø - n¬ C-¥y≥ kw-ÿmknU‚ v sP sa-gv-kn-°p-´n-b-Ω \-ß-fn-se No-^v C-e-Ivj≥ ID-Zv-LmS-\w sN-øp.Un cm-tPΩo-jW - ¿-am-cp-sS sk-an-\m¿ D-Zv{μ≥ A-[y-£-X h-ln-°pw. LmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. C-t∏mƒ Pp-Uo-jy¬ A-[nIm-c-apƒ-s∏-sS G-‰hpw Iq-SpX¬ A-[nIm-c A-h-Im-i-߃ ssIbm-fp-∂Xpw tI-cf - Ø - n-se Xn-cs - ™-Sp∏v I-Ωo-j\ - m-Wv. IΩo-j-W¿-°v ssl-t°mS-Xn PUvP - n-\v Xp-eyam-b ]Z-hn \¬-Inbn-´p≠v. B-{‘ kvt- ‰-‰v C-eI - vj≥ IΩo-j-W¿ c-am-Im-¥v sd-Õn A[y-£X - h-ln-®p. X-t±-ik - z-bw`-cW - ÿm-]\ - ß - f - n¬ cm-jv{- Sob A-Xn-{]-kc - waq-ew hn-Ik - \ - w X-S - s - ∏-Sp-∂ ÿn-Xn H-gn-hm-°W-sa-∂v ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØn-b No-^v sk-{I-´d - n C sI `c-Xv `q-j¨ \n¿-tZin-®p. sk-an-\m-dn¬ tI-{μ {Km-ahnI-k\ - A-Uo-j\¬ sk-{I´dn F-kv Fw hn-Pb - m-\μv, No-^v sk-{I´-dn C sI `c-Xv `qj¨, {]n≥-kn-∏¬ sk-{I´-dn P-bnwkv h¿-Ko-kv, kwÿm-\ No-^v C-e-Ivj≥ I-Ωoj-W¿ sI iin-[c - ≥ \m-b¿, tÉv s]¿-t^m- X-t±-i kz-bw-`-c-W h-Ip-∏n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-Øp-∂ A-¥m-cm-{„ k-tΩ-f-\-Øn¬ a≥-kv Hm-Un‰v Hm-^n-k¿ F-kv kw-ÿm-\- No-^v C-e-Ivj≥ I-Ωo-j-W¿-am-cp-sS sk-an-\m¿ a-{¥n tUm. Fw sI ap-\o¿ Zn-hm-Ic - ≥]n-≈ kw-km-cn®p. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

kÀ-^m-kn \n-b-aw ]n³-h-en-¡-Ww: k-a-c-k-an-Xn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: [-\n-I¿-°v Iq-Sp-X¬ kp-c£ - n-Xa - m-bn Po-hn°m≥ A-\p-hZ- n-°p-Ib - pw Z-cn-{Zsc Nq-j-Ww-sN-bv-Xv A¿-l-Xbp-≈-Xp-Iq-Sn \-„-s∏-Sp-Øp-∂ am-S-ºn-Ø-߃ H-fn-∏n-®p-h-®Xm-Wv k¿-^m-kn \n-b-a-sa-∂p am-[y-a-{]-h¿-Ø-I≥ _n B¿ ]n `m-kvI - ¿. k¿-^m-kn hn-cp-≤k-a-c th-Zn \n-b-a-k-`-bn-te-°v \-SØ - n-b am¿-®v D-ZvL - m-S\ - w sNøp-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. A¿-

l-Xb - p-≈h - s - ‚ A-hI - m-iß - ƒ \n-tj-[n-°p-I-bpw ap-Jy-a-{¥n P-\-k-º¿-°-Øn-eq-sS ]-Ww hn-X-c-Ww \-S-Øp-I-bpw sN-øp∂-Xv B-\p-Iq-ey-߃ bm-NI - ¿°p \¬-Ip-∂ ^yq-U¬ hy-hÿn-Xn-bp-sS `m-Ka - m-Wv. P-\m-[n-]-Xy-`-c-W-Iq-Sw B[p-\n-I `-c-W-am-hp-∂-Xn-\p-]-Icw ^yq-U¬ hy-hÿ n-bn-te-°p \o-°n H-cp-Iq-´w [-\m-Vy-sc kwc-£n-°p-I-bm-Wv- A-t±-lw ]-d-

\n-∂v Xm-eq-°v ]-Zh - n-bn-te-°v Db¿-∂X - v. ]-t£, ssK-\t- °m-fPn-Ãn-s‚ A-`m-hw ]-cn-l-cn-®v te-_¿ dq-an-s‚ {]-h¿-Ø\ - w Imcy-£-a-am-°m≥ A-[n-Ir-X¿ C-

™p. am¿-®n-\v sF-Iy-Zm¿-Vyw {]-Jym-]n-®v F-kv.Un.]n.sF. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn \m-k-dp-±o≥ F-f-a-cw kw-km-cn®p. km-[m-c-W P-\-X-sb I-gpØn¬ Xq-°p-I-b-dn-Sp-∂ \n-b-a߃-s°-Xn-tc F-∂pw Fkv.Un.]n.sF. ap-∂n-ep-≠m-hpsa-∂v A-t±-lw D-d∏ - p-\¬-In. {]kv-¢-∫n-\v ap-∂n¬ \n-∂v B-cw`n-® am¿-®n¬ \q-dp-I-W-°n-\v t]¿ ]-s¶-Sp-Øp.

A-]qÀ-h-bn-\w R-−v h-hn-eg-bn-™ nÂ-w:sXp-¸-«dp-ap-J-Øv C-∂-

se cm-hn-se a¬-ky-sØm-gnem-fn-I-fp-sS h-e-bn¬ Ip-Spßn A-]q¿-h-bn-\w R-≠v Ic-bv-s°-Øn. "Izm-dn _o-Uv-kv s^-dn-b-‰-kv' F-∂ im-kv-{Xob-\m-a-Øn¬ A-dn-b-s∏-Sp-∂ C-\w R-≠m-Wv C-sX-∂v ^nj-do-kv A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. I-dp-∏pw a-™-bpw \n-d-ß-fp≈ Iu-Xp-I R-≠n-s\ shßm-\q¿ kz-tZ-in tam-l-hn-e sIm-Sp-Øv hm-ßn-.

\n-bpw X-øm-dm-bn-´n-√. B-ip-]{Xn hn-Ik - \ - I - Ω - n-‰n Aw-Kß - ƒ X-Ωn-ep-≈ tN-cn-t∏m-cm-Wv Cu k¿-°m¿- B-ip-]-{Xn-bp-sS Ct∏m-gs - Ø Zp-ch - ÿ b - v° - p Im-cW-sa-∂p- \m-´p-Im¿ B-tcm-]n-

B-cw-`n-°pw. ip-≤P - e - kw-`c - W - ti-jn h¿-[n-∏n-°p-∂-Xn-\m-bn \m-ev tIm-Sn sN-eh - n¬ Ip-∂m¿ Um-an-se X-S-b-W-bp-sS D-b-cwIq-´pw. i-_-cn-a-e-bn-se tlm-´-ep-Ifn¬ e-`n-°p-∂ `-£-W-Øn-s‚ Kp-Wt- a-∑s - b-°p-dn-®pw hn-es - b°p-dn-®p-ap-≈ ]-cm-Xn-Iƒ-°v ]-cnlm-cw Im-Wm≥ ssl-sS-Iv kwhn-[m-\-ß-tfm-sS H-tc-k-a-bw 4000 t]¿-°v `-£W - w I-gn-°m-hp∂ \m-ev A-∂Z- m-\a - fi ] - ß - ƒ k-∂n-[m-\-Øv B-cw-`n-°p-sa∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p.

s\-¿m-än³-I-c-bn I-½yq-\n-än t]m-en-kv tImw-¹-Iv-kv \nÀ-am-Ww D-S³: B-`y-´-c-a-{´n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: s\-øm-‰n≥-I-c-bn¬ I-Ωyq-\n-‰n t]m-en-kv tImwπ-kv \n¿-am-Ww D-S≥ B-cw-`n-°p-sa-∂v a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e. B¿ sk¬-h-cm-Pv D-∂-bn-® k-_v-an-j-\v a-dp-]-Sn-bm-bn-bm-Wv At±-lw k-`-sb C-°m-cyw A-dn-bn-®-Xv. t]m-en-kv tÃ-j≥, kn.sF Hm-^n-kv, Unssh.F-kv.]n. Hm-^n-kv F-∂n-h-bpw t]m-en-kv tImwπ-kv sI-´n-´-Øn-ep-≠m-hpw. \n¿-am-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v sS≥U¿ hn-fn-®n-cp-∂p. sS-≥U¿ 24\v Hm-]¨ sN-øpw. sS-≥U¿ \-S-]-Sn ]q¿-Øn-bm-hp-∂-tXm-sS \n¿-am-W {]-h¿-Ø\w B-cw-`n-°p-sa-∂v A-t±-lw ]-d-™p. D-∂-X D-tZym-K-ÿ-cp-sS km-∂n-[y-Øn¬ t]m-en-kv B-ÿm-\-Øv tN¿-∂v tbm-K-Øn-emWv B-‰n-ß-en¬ ÿm-]n-°m≥ Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂ t]m-en-kv tImwπ-kv \n¿-am-Ww s\-øm-‰n≥-I-c-bn-te-°v am-‰m≥ Xo-cp-am-\-am-b-sX∂pw A-t±-lw A-dn-bn-®p.

c-à-km-£n a-Þ-]w \mSn\p kaÀ¸n¨p N-h-d: X-e-sIm-®p sh-‰-ap-°v Un.ssh.F-^v.sF. bq-\n-‰v ÿm-]n® c-‡-km-£n a-fi-]w Un.ssh.F-^v.sF. kw-ÿm-\ tPmbn‚ v sk-{I-´-dn Pn ap-c-fn \mSn\p ka¿∏n®p. A-c-hn-μ-s‚ A-[y£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ kn.]n Fw. tem-°¬ sk-{I-´-dn sP A-\n¬, A-l-Ω-Zv a¨-kq¿, hn-]n≥, hn-tP-jv kw-km-cn-®p.

Im³-kÀ: k-lm-bn-¡m³ Inw-kv ]p-kv-X-I sse-{_-dn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Im≥-k¿ tcm-K-Øn-\v Nn-In¬-k tX-Sp-∂h¿-°pw A-h-cp-sS _-‘p-°ƒ°pw A-dn-hpw B-fl-hn-izm-khpw \¬-Im≥ Inw-kv ]n-\° - nƒ Im≥-k¿ sk‚-dn¬ {]-tXy-I ]p-kvX - I - sse-{_-dn-°v Xp-S° - w Ip-dn-®p. do-tU-gv-kv tIm¿-W¿ F-∂v t]-cn-´n-cn-°p-∂ sse-{_dn-bp-sS Hu-tZym-Kn-I D-Zv-Lm-S\w C-∂-se kw-ÿ-m-\ B-kq{X-W t_m¿-Uv Aw-Kw Pn hn-Pb-cm-Lh - ≥ \n¿-hl - n-®p. {]-ap-J Hm¨-tIm-f-Pn-kv-‰pam-≥ X-øm-dm-°n-b Im≥-k¿ tcm-K-Øn-s‚ hn-hn-[ h-i-ß-sf∏-‰n {]-Xn-]m-Zn-°p-∂ ]p-kv-X-I߃-s°m-∏w A¿-_p-Z-sØ Iog-S-°n Po-hn-X-Øn-te-°v a-S-ßn h-∂ a-lXvhy-‡n-I-fp-sS A-\p`-h-߃- hn-h-cn-°p-∂ ]p-kv-XI-ti-J-c-hpw D-≠v. tSm-d‚ v ^m¿-ak - yq-´n-°¬-kv Hm¨-tImf-Pn-bp-am-bn k-l-I-cn-®m-Wv sse-{_-dn-°v Xp-S° - w Ip-dn-®n-cn°p-∂X - v. Inw-kv B-ip]-{Xn ssh-kv sN-b¿-am≥ tUm. Pn hn-P-b-cmL-h≥, F-Iv-kn-Iyp-´o-hv U-b-dŒ¿ C Fw \-Po-_v, Iym≥-k¿ Nn-In-¬-km hn-`m-Kw tUm-Œ¿-amcm-b tUm. P-b-{]-Im-iv am-[h≥, tUm. Sn sI ]-Xv-a-\m-`≥, tUm. t_m-_≥ tXm-ak - v, U-bd-Œ¿ C C-Jv-_m¬, tSm-d‚ v Hm¨-tIm-f-Pn P-\-d¬ am-t\-P¿ cm-tP-jv h-c-Z-cm-Pv ]-s¶-Sp-Øp.

hn-f-sh-Sp-¸v im-kv-Xmw-tIm-´: th-ß hn-Zymcw-`w sk≥-{S¬ kv-Iq-fn-s‚bpw ssa-\m-K∏-≈n Ir-jn-`-hs‚bpw kw-bp-‡m-`n-ap-JyØn¬ kv-Iqƒ A-¶-W-Øn-semcp°n-b ]-®°-dn tXm-´-Øn-s‚ hn-f-sh-Sp-∏v \-SØn.

F-kv._n.Sn. B-kv-Xn-b-\p-[m-h-\ tI-{μ-Øn-s‚ ]-´-Øv Xp-S-ßn-b ]p-Xn-b Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w Fw.Un. Po-h≥-Zm-kv \n-cm-b¨ \n¿-h-ln-°p-∂p. No-^v P-\-d¬ am-t\-P¿-am-cm-b k-Po-hv Ir-jv-W≥, C sI l-cn-Ip-am¿ k-ao-]w

hm-Wn-Py-\n-Ip-Xn h-Ip-¸nse k-l-I-c-W lu-kn-Mv skm-ssk-änXn-c-sª-Sp-¸v 29\v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hm-Wn-Py-\nIp-Xn h-Ip-∏n-se Po-h-\-°m-cpsS k-l-I-c-W lu-kn-Mv skmssk-‰n-bn¬ Xn-c-s™-Sp-∏v Cuam-kw 29\vv. 13 ko- -‰n-te-°m-Wv Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-°p-∂-Xv. `-cW-˛ {]-Xn-]-£ ap-∂-Wn-I-fn¬ \n-∂m-bn 26 t]¿ a¬-k-c-cw-KØp-≠v. 2000 Hm-fw Aw-K-ß-fp≈ skm-ssk-‰n-bn¬ tIm¨{K-kv ap-∂-Wn-°-\p-Iq-e kwL-S-\-bv-°m-Wv `-c-W-w \n-e\n¬-°p-∂-Xv. Cu [m-c-W-sb A-´n-a-dn-®psIm-≠m-Wv C-S-Xp-]-£ A-\pIq-e kw-L-S-\ a¬-k-c-cw-K-Øv h-∂-Xv. C-tXm-sS lu-kn-Mv skm-ssk-‰n-bn¬ Xn-c-s™-Sp∏v {]-Jym-]n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]-c-kv-]-cw a¬-k-cn-°m-sX-bp-

≈ [m-c-W A-´n-a-dn-°-s∏-´tXm-sS k-l-I-c-W-kw-L-ßfn¬ C-\n Xo ]m-dpw. lu-kn-Mv skm-ssk-‰n-bn¬ a¬-k-cn-°p∂ C-S-Xp-]-£ A-\p-Iq-en-Iƒ {]-Nm-c-Ww Xp-S-ßn. tIm¿-]-tdj≥ C-e-£-s‚ Nq-Sn¬ X-s∂bm-Wv C-hn-tS-bpw {]-Nm-c-W-{]h¿-Ø-\-߃.

¢-ºp-IÄ-¡v Im-cw-kv \Â-In sIm-√w: s\-lv-dp bp-h-tI-{μ-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ Pn-√-bn-se ¢-∫p-Iƒ-°v Im-cw-kv t_m¿Up-Iƒ \¬-In. ta-b¿ {]-k∂ - m G-W-Ãv hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. 40 ¢-∫p-Iƒ-°mWv t_m¿-Up-Iƒ \¬-Ip-∂X - v.

H-ä-¯-h-WXoÀ-¸m-¡Â ]-²-Xn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f- I-iph-≠n sXm-gn-em-fn B-i-zm-kt£-a-\n-[n t_m¿-Un-s‚ hn-hn[ C≥-kv-s]-Iv-S¿ Hm-^n-kp-Ifn¬\n-∂p d-h-\yq dn-°-h-dn \S-]-Sn-°v ip-]m¿-i sN-bv-Xn-´p≈ Ip-Sn-»n-I- tI-kp-I-fn¬ H-‰Ø-h-W Xo¿-∏m-°¬ ]-≤-Xn Cu-am-kw 15 ap-X¬ s^-{_p-hcn 28 h-sc t£-a-\n-[n t_m¿Un-\p Io-gn-ep-≈ C≥-kv-s]-IvS¿ Hm-^n-kp-I-fn¬ \-S-Øp∂p. C≥-kv-s]-Iv-S¿ Hm-^n-kp-Ifp-am-bn _-‘-s∏-´v d-h-\-yq- dn°-h-dn \-S-]-Sn B-bn-´p--≈ tIkp-I-fn¬ Cu H-‰-Ø-h-W-Xo¿∏m-°¬ ]-≤-Xn ]-c-am-h-[n {]tbm-P-\-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂v No^v F- I v - k n- I - y q- ´ o- h v A- d n- b n®p. s^-{_p-h-cn 28 h-sc A-Sbv - ° p- ∂ Xp- I - b v - ° v am- { X- t a Cu ]-en-i-bn-f-hv e-`n-°p-I-bp-≈q.

hy-Xy-kv-X- t\«-§Ä sImbvXv B-dw-K tImSXn hoSv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: H-cp Ip-Spw_-Øn-se F-√m Aw-K-ß-fpw h-°o¬ B-hp-I, A-Xn¬ Hcmƒ C-¥y-bn-se-bpw Im-\-Ubn-se-bpw A-¥m-cm-{„ bq-\nth-gv-kn-‰n-I-fn¬\n-∂v H-tc A-[y-b-\-h¿-jw _n-cp-Zm-\¥-c- -_n-cp-Zw (F¬.F¬. Fw.) ]m- m-b G-I C-¥y°m-c≥ F-∂ _-lp-a-Xn-°v A¿-l-\m-hp-I. Xn-cp-h-\-¥]p-cw a-W-°m-Sv I-a-te-iz-cw hn-iz-km-bn-bn¬ Sn.kn 43/508(5) se A-Uz.hn-P-b-Ipam-dpw Ip-Spw-_-hp-am-Wv Cu t\-´-w t\Sn-sb-Sp-Ø-Xv. `m-cy tUm.tim-`m-Ip-am-cn I-gn-™ Un-kw-_-dn¬ F≥tdmƒ sN-bv-X-tXm-sS-bm-Wv c≠p a-°-fpw a-cp-a-°-fpw A-S-

]cnNbw

_m-¶v-hm-bv-]m X-´n-∏n-\n-c-bm-b-h-cp-sS I-S-߃ F-gp-Xn-Ø-≈n In-S-∏m-S-߃ Xn-cn-sI \¬-I-W-sa-∂ B-h-iy-ap-∂-bn-®v k¿-^m-kn _m-¶v hm-bv-]m h-©-\-bv-s°-Xn-cm-b k-a-c-k-an-Xn \n-b-a-k-`-bn-te-°p \S-Ønb am¿-®n-¬ F-kv.Un.]n.sF. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn \mk-dp-±o≥ F-f-a-cw kw-k-m-cn-°p-∂p

°p-∂p. {]-Xn-am-k tbm-Kw tN-cW-sa-∂-m-Wv hy-h-ÿ-sb-¶nepw C-Xv ]m-en-°m-\pw B-cpw Xøm-dm-hm-dn-√. h-√t- ∏m-gpw tN-cp∂ tbm-Kw kn.]n.Fw.-˛ tIm¨{K-kv Aw-Kß - ƒ X-Ωn-ep-≈ hmIvt- ]m-cn-s\ Xp-S¿ - ∂ - v A-hK - W - n°-s∏-Sp-Ib - m-Wv ]-Xn-hv. \-K-c-k-`m {]-tZ-i-Øm-Wv B-ip-]{- Xn ÿn-Xn-sN-øp-∂s - X¶n-epw k-ao-]-sØ I-√n-bq¿, _m-e-cm-a-]p-cw, sh-ßm-\q¿ F∂o {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fn¬\n∂v \n-tXy-\ \q-dp-IW - ° - n-\v t]cm-Wv C-hn-sS Nn-In¬-k-bv-°mbn F-Øp-∂Xv.

\-Øv ]p-Xn-b A-∏w A-c-h-Wπm‚ v A-Sp-Ø ko-kW - n-\p ap-ºv Xp-Sß - pw. a-c° - q-´w ap-X¬ k-∂n[m-\w h-sc 25Hm-fw Iyq tImw-πIvk - p-Iƒ ÿm-]n-°pw. h-en-b \S-∏¥ - e - n-\v H-cp \n-eI - q-Sn \n¿-an°p-∂ ]-≤X - n-°m-bp-≈ \-S] - S- nIƒ ]p-tcm-Ka - n-°p-Ib - m-Wv. am-fn-I∏ - p-dw t£-{Xw 6.5 tImSn cq-] sN-e-hn-em-Wv \-ho-I-cn°p-∂X - v. ]-º˛- k - ∂ - n-[m-\w tdm∏vt- h \n¿-am-WØ - n-\p-≈ \-S] - S- nIƒ D-S≥ Xp-S-ßpw. \n-e-bv-°en¬ 77 tIm-Sn-bp-sS Ip-Sn-sh-≈ ]-≤X - n-bpw A-Sp-Ø ko-kW - n¬

ßp-∂ B-dw-K-Ip-Spw_w I-dp-Ø-Ku-Wn-s‚ D-S-a-Ifm-hp-∂-Xv. aq-Ø-a-I≥ hn-iz\m-Yv 2007epw c-≠m-a≥ hnizw-`-c≥, a-cp-a-°-fm-b ao-\m£n {]-km-Zv, e-£v-an F-∂nh¿ 2009ep-am-Wv h-°o-ep-amcm-bn F≥-tdmƒ sN-øp-∂-Xv. F-∂m¬, C-f-b-a-I≥ hn-izw`-c-\pw A-Ω tim-`m-Ip-am-cnbpw A-—-≥ hn-P-b-Ip-am-dpw am-{X-am-Wv \n-e-hn¬ A-Uz-

A-Uz. hn-P-b-Ip-am-dpw Ip-Spw-_-hpw t°-‰m-bn tk-h-\-a-\p-jvTn- F¬._n-tbm-sSm-∏w kn.F, °p-∂-Xv. aq-h-cpw h-©n-bq¿ sF.sF._n, sF.kn. U-ªyp tIm-S-Xn-bn-em-Wv. F-∂m¬, F-∂n-h - -I-c-ÿ-am-°n-b- Bh-°o¬ tk-h-\-Øn¬\n-∂p fm-Wv. C-f-b-a-cp-a-Iƒ e-£v-an Xm¬-°m-en-I-am-bn h-n-c-an-®v _w-K-fp-cp \m-j-\¬ tem kvaq-Ø-a-I-≥ F-d-Wm-Ip-f-Øv Iq-fn¬\n-∂v F¬.F¬.FSm-‰m I-º-\n-bn¬ am-t\-P-dm- Ωn¬ H-∂mw-dm-¶pw aq-∂v kz¿bpw `m-cy A-Uz. ao-\m-£n W-sa-U-epw kz¥am-°n-b F-∂m¬, C≥-t^m-kn-kn¬ ^n-\m≥- hy-‡n-bm-Wv. kv Hm-^n-k-dm-bpw C-f-b-a-cp- anI® t\-´-߃ ]-e-Xpw C-fI-aƒ A-Uz.e-£v-an s\-øm- b-a-I≥ hn-izw-`-c-s‚ t]-cn‰n≥-I-c Im-\-dm _m-¶n¬ s\m-∏-am-Wv. 2009˛11 A-[y-b¢m¿-°m-bpw tPm-en-t\m-°p- \-h¿-jw X-s∂ C-¥y-bn-sebpw Im-\-U-bn-se-bpw AI-bm-Wv. tIm-f-Pp-IA-—-s\ t]m-se F-√m-h- ¥¿-tZ-io-b cpw sb-kv bp-h¿ Hm-W¿ ]-d- fn¬\n-∂p F¬.F-¬.Fw ]mbp-∂n-s√-¶n-epw a-°-fpw a-cp-a- m-b hy-‡n-bm-Wv. Cu t\°-fpw hn-hn-[ t\-´-߃-°p-S- ´w kz-¥-am-°p-∂ cm-Py-sØ a-I-fm-Wv. aq-Ø-a-I≥ hn-iz- G-I hy-‡n-bm-Wv Ct±lw. C-tXm-S-\p-_-‘n-®v ssl\m-Yv 2007¬ H-∂mw-dm-t¶msSm-bm-Wv \n-b-a-_n-cp-Zw t\- t°m-S-Xn No-^v P-Ãn-kv DƒSn-b-Xv. `m-cy ao-\m-£n F¬. s∏-Sp-∂ A-©w-K P-Ãn-kp-

am¿ h-©n-bq¿ tIm-S-Xn-bn¬ s]m-∂m-S A-Wn-bn-®v B-Z-cn®p. \n-e-hn¬ sslZc_m-Zv \¬-km¿ bq-\n-th-gv-kn-‰nbn¬ ]n.F-®v.Un. dn-tk¿-®v kv-tIm-fm¿ B-Wv. C-ß-s\ \n-c-h-[n t\-´-߃-°p-S-am-bmb hn-izw-`-c≥ C-t∏mƒ h-©nbq¿ tIm-S-Xn-bn¬ A-Uz.imkv-X-aw-K-ew F-kv A-Pn-Xv-Ipam-dn-s‚ Pq-\n-b-dm-bn tk-h-\a-\p-jvTn-°p-∂p. A-—≥ A-Uz.hn-P-b-Ipam¿ 25 h-¿-j-am-bn h-°o¬ B-bn tk-h-\-a-\p-jvTn-°p∂p. `m-cy A-Uz.tim-`m-Ip-amcn-bpw C-t±-l-tØm-sSm-∏w kz-¥w Hm-^n-kn¬ X-s∂-bmWvv. F-√m-h-cpw Xn-cp-h-\-¥]p-cw tem A-°m-Z-an-bn¬ \n∂m-Wv \n-b-a-_n-cp-Zw t\-Sn-bXv.


{]mtZ-inIw

21 P\p-h-cn 2014 sNmΔ

]cn-]mSn

ap-kv-enw t_m-bv-kv F-¨v.F-kn tX-P-kv ]mT-im-e-bv-¡v Xp-S-¡-w

„sk-{I-t´-dn-b-‰v Z¿-_m¿

lm-ƒ: a-e-bm-f-`m-j-bv-°pw km-ln-Xy-Øn-\pw hn-in-„ kw`m-h-\-Iƒ A¿-∏n-®-h¿-°v \¬-In-h-cp-∂ `m-jm-]n-Xm-hns‚ t]-cn-ep-≈ tI-c-f k¿-°mcn-s‚ ]-c-tam-∂-X km-ln-Xy _-lp-a-Xn-bm-b F-gp-Ø-—≥ ]p-c-kv-Im-cw˛ ssh-Io´v 4.00 „K-Ãvlu-kv: Xn-c-s™-Sp-∏v ]-cn-jv-°m-c-߃ tZ-io-b skan-\m¿, No-^v sk-{I-´-dn˛ cm-hnse 10.00 „tIm-h-fw k-ap-{Zm tlm-´¬: A-¥m-cm-{„ k-tΩ-f-\w k-am]-\w-, ap-Jy-a-{¥n- D-Ω≥Nm≠n˛ D-®-bv-°v 2.30 „akv°-Øv tlm-´¬ knw^Wn lmƒ: I-gn-™ h¿-jw \hw-_dn¬ Hm-kv-t{S-en-b-bn-se \yq Im-knen¬ \-S-∂ Gjym ]-k-^n-Iv H-fn-ºn-Ivkn¬ ]s¶-Sp-Ø Im-bn-I-Xm-cß-sf A-\p-tam-Zn-°epw Im-jv A-hm¿-Uv \¬-I-epw, D-Zv-LmS-\w apJy-a{¥n D-Ω≥-Nm≠n˛ sshIo-´v 4.30

Adnbn-¸pIÄ

ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw Xn-cp-h-\-¥-]pcw: 11 sI.hn sse-\n¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \S-°p-∂-Xn-\m¬ h-´-∏m-d C-e{Œn-°¬ sk-£-s‚ ]-cn-[nbn¬ h-cp-∂ Ip-‰n-bm-Wn, h-´°-cn-°-Iw, kp-`m-jv \-K¿ F∂o ÿ-e-ß-fn¬ \m-sf cm-hnse HºXpap-X¬ ssh-Io-´v A©ph-sc ssh-Zyp-Xn ap-Sßpw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: 33 sI.hn k-_vkv-t‰-j≥ I-S-bv-°-en¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-°p-∂Xn-\m¬ I-S-bv-°¬ sSu¨, aS-Ø-d, Ip-Ωnƒ F-∂o ÿ-eß-fn¬ \msf cm-hn-se HºXpap-X¬ D-®-bv-°v c≠p-hsc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

Izn-kv aÂ-k-c-§Ä

sh-™m-d-aq-Sv: im-kv-{X-Zn-\mtLm-j ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS `m-Kam-bn sh-™m-d-aq-Sv k-_¿-aXn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ kwL-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂ bp.]n hn-`mKw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ Izn-kv a¬-k-cw 26\v k-_¿-a-Xn lmfn¬ \-S-°pw. hn-h-c-߃-°v 9446902626 \-º-cn¬ _-‘-s∏S-Ww.

kv-{Xo-kp-c-£: t]m-en-kv sk-an-\mÀ \m-sf B-‰n߬: kv-{Xo-Iƒ-s°-Xnsc-bp-≈ A-Xn-{I-a-߃ X-S-bp∂-Xn-\pw kv-{Xo-kp-c-£ D-d-∏m°p-∂-Xn-\p-ap-≈ \-S-]-Sn-I-fpsS `m-K-am-bn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw dq-d¬ Pn-√m t]m-en-kn-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ t_m-[-h¬-I-cW sk-an-\m¿ B-‰n-߬ ap-\nkn-∏¬ sse-{_-dn lm-fn¬ \msf \-S-°pw. cm-hn-se 10 \v Z-£n-W ta-Jem F.Un.Pn.]n. F tl-a-N{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Xn-cph-\-¥-]p-cw dq-d¬ Pn-√m t]men-kv ta-[m-hn F sP tXm-a-kv Ip-´n A-[y-£-X h-ln-°pw. F.Un.Pn.]n. tUm. _n k-‘y ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. Pq_n-en tlm-kv-]n-‰¬ ¢n-\n-°¬ ssk-t°m-f-Pn-Ãv P-Ãn≥ ]-S-amS≥, A-Uz. A-\n-X kp-[o¿ hnhn-[ hn-j-b-߃ A-h-X-cn-∏n°pw.

I-Wn-bm-]p-cw ap-kv-enw t_m-bv-kv ssl-kv-Iq-fn-¬ tX-P-kv ]mT-im-e ]-≤-Xn DZvLm-S\w kv-Iqƒ eo-U¿ k-Po-dn-\v ]-{Xw \¬-In kv-t]m¨-k¿ I-S-hn-fm-Iw A-jv-d-^v \n¿-h-ln-°p∂p. sl-Uv-an-kv-{S-kv jo-e k-ao-]w

s\-øm-‰n≥-I-c: a-W¬ am-^nb-bpw cm-{„o-b-°m-cpw ssItIm¿-Ø-tXm-sS s\-øm¿ ho≠pw a-W-eq-‰n-s‚ ]n-Sn-bn-te°v. h-√-t∏m-gp-sa-Øp-∂ sd-bvUp-I-sf `-b-∂v H-‰-s∏-´ I-S-hpI-fn¬ am-{X-sam-Xp-ßn-bn-cp-∂ a-W-eq-‰v Zn-h-k-ß-fm-bn ]q¿-Δÿn-Xn-bn-em-Wv. sN-¶¬ ]©m-b-Øn¬ am-{Xw ap-∏-Øn-b©v I-S-hp-I-fn-em-Wv a-W-eq-‰v \S-∂n-cp-∂-Xv. am-k-ß-ƒ-°p-apºv t]m-en-kv ]-cn-tim-[-\-Iƒ i-‡-am-b-tXm-sS a-W-eq-‰v ]-

Øn¬ Xm-sg I-S-hp-I-fn-em-bn Np-cp-ßn-bn-cp-∂p-sh-¶n-epw ]-gb km-l-N-cyw B-h¿-Øn-®n-cn°p-I-bm-Wv. A-Sp-Øn-sS \-S-∂ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-cp-sS am‰-hpw a-‰pw ap-X-em-°n ]-c-am-h[n A-\p-Iq-e km-l-N-cy-sam-cp°m-\p-≈ {i-a-Øn-em-Wv aW¬ am-^n-b. hvv-fm-Øm-¶-c-bv°p k-ao-]-ap-≈ h-©n-°p-gn, ]ncm-bpw-aq-Sv ]m-ew, km-_p-°-S-hv Xp-S-ßn-b I-S-hp-I-fn-¬ G-Xm\pw Zn-h-k-߃-°v ap-ºv ]-I¬k-a-b-Øpw ]-c-ky-am-bn a-Weq-‰v \-S-∂n-cp-∂p.

C-Xn-\p ]n-∂n¬ {]-tZ-i-hmkn-bm-b `-c-W-]-£-sØ- -{]mtZ-in-I-t\-Xm-hn-s‚ C-S-s]-S-epI-fm-sW-∂v B-tcm-]-W-ap-≠v. t]m-en-kn-te-bpw a-‰p h-Ip-∏p-Ifn-te-bpw D-tZym-K-ÿ-sc kzm[o-\n-®p tI-kp-Iƒ- -H-Xp-°nXo¿-°p-I-bm-Wv B-tcm-]-Whn-t[-b-\m-b t\-Xm-hn-s‚ {][m-\-tPm-en. ÿn-cw a-W-eq-‰p-Im-sc Kp≠m-en-Ãn¬-s∏-Sp-Øn a-W-eq-‰v \n-b-{¥n-°m≥ t]m-en-kv H-t´sd X-h-W {i-an-s®-¶n-epw en-Ãv am-{Xw- -C-Xp-h-sc- -C-Xp-h-sc X-

ho-«n-te-¡p-Å h-gn A-S-¨p; cm-P-\pw Ip-Spw-_-hpw ]p-d-¯n-d-§p-¶-Xv a-XnÂ-Nm-Sn s\-Sp-a-ßm-Sv: h¿-j-ß-fm-bn D- ] - t bm- K n- ® v h- ∂ n- c p- ∂ \- S ∏m-X A-b¬-hm-kn A-S-®-Xv aq-ew tdm-Un-en-d-ßm≥ tK-‰v Nm-Sn-I-S-t°-≠ K-Xn-tI-Sn-emWv H-cp Ip-Spw-_w. s\-Sp-a-ßm-Sv A-c-ip-]-d-ºv ]m- t ßm- S v tdm- U n¬ kv - t \lm- ` - h - \ n¬ cm- P - \ pw Ip- S pw_- h p- a m- W v Zp- c n- X - Ø n- e m- b Xv. k-ao-]-hm-kn-bm-b c-©≥ A- © v tem- U v I- c n- ¶ - √ v C- d °n h-gn A-S-bv-°p-I-bm-bn-cp∂p. C- X n- \ p- ] p- d - t a C- b mƒ tdm- U n- e n- d - ß m- \ p- ≈ tK- ‰ v Xm- g n- ´ v ]q- ´ p- I - b pw sN- b v - X p. C-Xm-Wv ]p-d-Øn-d-ßm≥ tK‰v Nm- S n- ° - S - t °- ≠ A- h - ÿ bn-te-°v F-Øn-b-Xv.- ]-Øpw B-dpw h-b-km-b s] ¨-a-°sf am- X m- ] n- X m- ° ƒ tXm- f nte-‰n-bm-Wv tK-‰n-\v ]p-d-Øn-d°p-∂-Xv. k- ‘ y- b p- s S hr- ≤ - b m- b am-Xm-hv C-t∏mƒ h-gn A-S-®tXm- s S tdm- U n¬ C- d - ß m- d n√. H- º - X v h¿- j - a m- b n cm- P \pw Ip-Spw-_-hpw D-]-tbm-Kn®p-h-∂n-cp-∂ \-S-∏m-X-bm-Wv C-h¿ ho-´n¬ C-√m-Xn-cp-∂ ka-b-wv I-cn-¶¬ C-d-°n A-S-®-

tdm-Un-en-d-ßm≥ Xm-gn-´p]q-´n-b tK-‰v Nm-Sn-°-S-°p-∂ cmP\pw `m-cy k-‘y-bpw a-°-fpw Xv. \m-´p-Im-cpw s]m-Xp-{]-h¿- iv-\w ]-cn-l-cn-°-s∏-´n-´n-√. tK-‰v Xm-gn-´v ]q-´n-b-tXm-sS Ø-I-cpw Dƒ-s∏-sS \n-c-h-[nt]¿ {]- i v - \ - ] - c n- l m- c - Ø n- \ v Ip- ´ n- I ƒ kv - I q- f n¬ t]m- h mC-S-s]-´n-´pw c-©≥ ho-´p-ho-gv- \pw ssh-a-\-kyw Im-Wn-°pN-bv-°v X-bm-dm-hp-∂n-√m-sb- I-bm-sW-∂v cm-P≥ ]-d-™p. ∂v cm-P-\pw `m-cy k-‘y-bpw X- \ n- ° pw Ip- S pw- _ - Ø n- \ pw hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d- tdm- U n- e n- d - ß m≥ ]- g - b - X p™p. t]m-en-kn-epw hn-t√-Pv t]m-se H-cp-h-gn e-`y-am-°m≥ Hm-^n-kn-epw ]-cm-Xn \¬-Ip- A- [ n- I r- X ¿ C- \ n- s b- ¶ n- e pw I-bpw hn-hn-[ cm-{„o-b I-£n- \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂ {]t\-Xm-°-sf k-ao-]n-®n-´pw {]- Xo-£-bn-em-Wv cm-P≥.

º- t Xm- s S I-g-°q-´w: bp-h-tI-c-f bm-{X IIp- f - Ø q¿ gn-™p-a-S-ßn-b bq-Øv-tIm¨tIm-e-Øp{K-kv Ip-f-Øq¿ bq-\n-‰v {]-knI-c t£U‚n-\v sh-t´-‰p. {X-Øn-\v Ip-f-Øq¿ ]p-Ø≥-ho-´n¬ ap-∂n-se hn-\n-b-s‚ a-I≥ Pn-Xn-\m-Wv tdm- U n- e m(21) H-cp-kw-L-Øn-s‚ B-{I-aWv kw-`W-Øn¬ I-gp-Øn-\pw ap-J-Ønhw. bp-h\pw sh-t´-‰-Xv. sa-Un-°¬-tImtI- c - f - b mf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in{X-bn¬ ]∏n-® Pn-Xn-\v I-Æn-\v Xm-sg am-c- PnXn≥ s¶-Sp-Øv aI-am-b ap-dn-hpw F-´v Xp-∂-ep-Ifp-ap-≠v. Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn H- S-ßn-sh A-©w-K-kw-Lw Pn-

Xn-\v t\-sc Nm-Sn ho-gp-I-bpw a¿-±n-®v A-h-i-\m-°n-b ti-jw Hcmƒ ssI-bn¬ I-cp-Xn-bn-cp-∂ I-Øn-sIm-≠v ap-J-Øn-\v IpØp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v PnXn≥ t]m-en-kn-t\m-Sv ]-d-™p. \n-e-hn-fn-tI-´p Hm-Sn-sb-Øn-b ]-cn-k-c-hm-kn-I-fm-Wv B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-®-Xv. C-bm-fp-sS I-gp-Øn-ep-≠mbn-cp-∂ H-∂-c ]-h-≥ am-e-bpw kw-Lw X-´n-sb-Sp-Ø-Xm-bn PnXn≥ Xp-º t]m-en-kn-\v \¬-In-

DÂ-k-hm-tLm-j-¯n-\n-sS t]m-en-kn-s\ B-{I-an-¨ \m-ept]À A-d-ÌnÂ

]nSn-bnem-b {]-XnIƒ sN-bv-X-Xv. {]-Xn-I-sf C-∂-se cm-{Xn- ]m-tßm-Sv F-kv.sF Pb- I p- a m¿, kn- h n¬ t]m- e n- k v Hm-^n-k¿ A-–p-√, A-\n¬-Ipam¿ F- ∂ n- h - c p- s S t\- X r- X zØn¬ t£-{X-Øn-s‚ ]-cn-kc- Ø v \n- ∂ m- W v A- d - Ã v sN- b v X-Xv. {]- X n- I - s f- √ mw a- Z y- e - l - c nbn-em-bn-cp-s∂-∂v t]m-en-kv ]d-™p. s\-Sp-a-ßm-Sv tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n dn-am‚ v sN-

bv-Xp.

]cn-t¡äp sh-™m-d-aq-Sv: sI.F-kv.B¿. Sn.kn _- pw ss_-°pw Iq-´n-bnSn-®v bp-hm-hn-\v ]-cn-°v. In-fn-am\q¿ Rm-th-en-t°m-Ww Im¿Øn-Ib - n¬ In-cW - n (21) \m-Wv ]cn-°v. C-∂s - e cm-hn-se \-Kc - q-cnem-bn-cp-∂p A-]I - S- w. ]-cn-t°-‰bm-sf {io-tKm-Ip-ew sa-Un-°¬tIm-fP - n ¬ {]-th-in-∏n-®p.

b ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. kw-`h-Zn-h-kw cm-hn-se Pn-Xn≥ k©-cn-® ss_-°pw Un-ssh.F^v.sF {]-h¿-Ø-I-s‚ ss_°p-am-bn Ip-f-Øq-cn¬ h-®v X-´nbn-cp-∂p. C-Xn-s\ sNm-√n hmt°-‰-hpw sN-dn-b co-Xn-bn¬ ssI-tø-‰-hpw \-S-∂-Xm-bn t]men-kv ]-d-™p. kw-`-h-Øn¬ Un-ssh.F-^v,sF {]-h¿-Ø-Icm-b A-©p-t]¿-s°-Xn-sc-bmWv ]-cm-Xn \¬-In-bn-cn-°p-∂Xv.

Hm-t«m _-Ên-en-Sn-¨v a-dn-ªp sh-≈-d-S: A-an-X-`m-cw I-b-‰n-b Hm-t´m sI.F-kv.B¿.Sn.kn _ n-en-Sn-®v a-dn-™p. C-∂-se cmhn-se H-ºX - n-\v Im-ca - q-Sn-\p k-ao]-am-bn-cp-∂p A-]I - S- w. Ip-S∏ - \ - aq-´n¬-\n-∂v I-´-f-∏-Sn-bn-te-°v tem-Uv I-b-‰n A-an-X-th-K-Øn ¬ t]m-b Hm-t´m-bpw sh-≈-d-Sbn¬- \n-∂v- ap-´® - ¬ h-gn Xn-cp-h\ - ¥-]p-c-tØ-°p-≈ _- p-am-Wv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. A-]-I-S-sØ XpS¿-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-tØ-°v t]m-th-≠ k¿-ho-kv \n¿-Øn-h®-Xv kv-Iqƒ, tIm-f-Pp-I-fn-te°p-≈ hn-Zym¿-Yn-Is - f h-e® - p.

øm-dm-hm-Ø-Xv- -h≥-Xp-I-bp-sS Iq-´p-I-®-h-S-Øn-s‚ sX-fn-hmWv. cm-{„o-b-°m-cpw- -a-W¬tem-_n-bp-sS ]-Ww ]-‰p-∂ DtZym-K-ÿ-hr-μ-hpw- H-cp-an-®p-\n∂m-Wv Kp-≠m-en-Ãv \o-°-߃ A-´n-a-dn-®-sX-∂v Nn-e t]m-enkp-Im¿ X-s∂ ]-d-bp-∂p. s\-øm-dn-se a-W-eq-‰p-Im-cpsS ]q¿-W-hn-h-c-߃ hy-‡-amsW-¶n-epw H-∂p-a-dn-bn-s√-∂ a´n-em-Wv t]m-en-kv kzo-I-cn-°p∂-Xv . B-dn-s‚ k-ao-]-{]-tZ-i߃ hn-e-bv-°p hm-ßn-bm-Wv aW-eq-‰v. h≥ tXm-Xn¬ \-S-°p-

I-g-°q-´w: Xn-c-°p-≈ I-g-°q´w P-Mv-j≥ k-am-¥-c k¿-hokv \-S-Øp-∂- Hm-t´m-dn-£-Iƒ A-S-°-ap-≈ hn-hn-[ hm-l-\ß-ƒ ssI-ø-S-°p-∂p. sI.F-kv. B¿.Sn.kn _-kpIƒ-°v \n¿-Øp-hm-t\m bm-{X°m¿-°v _-kn-¬ I-b-dp-hmt\m B-Im-Ø A-h-ÿ-bm-Wp≈-Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw `m-KØp-\n-∂pw Pn-√-bp-sS hn-hn-[ `m-K-ß-fn-te-°v t]m-hp-∂ Hm¿Un-\-dn _-kp-Iƒ \n¿-Øn Bfn-d-°p-I-bpw I-b-‰p-I-bpw sNøp-∂ I-g-°q-´-Øn-se -{]-[m-\ P-Mv-j-\n-em-Wv Cu Zp-c-h-ÿ. \n-c-h-[n-t]¿ tPm-en t\m°p-∂ sS-Iv-t\m-]m¿-°v Dƒ-s∏sS hn-hn-[ k¿-°m¿-˛ A¿-[k¿-°m ¿ ÿm-]-\-߃, kv-Iq-

∂- a-W-eq-‰v Ip-fn-°-S-hp-I-sf hsc I-b-ß-fm-bn am-‰n-. I-gn-™Zn-h-kw cm-{Xn-bpw km-_p-°-Shn-¬ \n-∂pw k-ao-]-Øp \n∂pw aq-∂v tem-tUm-fw a-W-emWv tem-dn-I-fn¬ ]p-d-tØ-°v t]m-b-Xv. {]-tZ-i-hm-kn-Iƒs°m-∏w X-an-gv-\m-´n¬ \n-s∂Øp-∂ tem-dn-I-fn-em-Wv a-W-ev I-S-Øp-∂-Xv. a-W¬-tem-_n-bp-sS- -kzm-[o\-hpw `o-j-Wn-bpw aq-ew a-W-eq‰v I-≠m-epw- t]m-en-kn¬ A-dnbn-°m≥ t]m-epw \m-´p-Im¿ `b-°p-I-bm-Wv.

te-J-I-s\ B-{I-an-¨ kw-`-hw: Zr-Iv-km-£n-I-fn-sÃ-¶v t]m-en-kv In-fn-am-\q¿: aw-K-fw Zn-\-]-{X-w In-fn-am-\q¿ te-J-I≥ F-kv cmP-s\ (67) B-{I-an-®p sIm-e-s∏Sp-Øm≥ {i-an-® tI-kn¬ At\z-j-Ww Du¿-Pn-X-am-°n-sb∂v t]m-en-kv. kw-`-h-Øn-\v ZrIv-km-£n-I-fn-s√-∂-Xv A-t\zj-W-sØ {]-Xn-Iq-e-am-bn _m[n-°p-∂p-s≠-∂pw In-fn-am-\q¿ F-kv.sF A-dn-bn-®p. kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v kw-i-bw tXm-∂n-b \n-c-h-[nt]-sc tNm-Zyw sN-bv-X-Xm-bpw F-kv.sF ]-d-™p. C-S-XpIm¬ H-Sn-™v sh-™m-d-aq-Sv tKm-Ip-ew sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ {]-th-in-∏n-® C-t±-lw Ct∏m-gpw sF.kn.bq-hn-em-Wv. Ch-cn¬ aq-∂p-t]-cpw sl¬-a-‰pw H-cmƒ sXm-∏n-bpw [-cn-®n-cp-∂Xm-bpw -cm-P≥ ]-d-bp-∂p. ssIbn¬ I-cp-Xn-bn-cp-∂ X-Sn-I-jWw sIm-≠v C-S-Xp-Im¬ A-Sns®m-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kw-`h-Øn-\v Zr-Iv-km-£n-I-fn-s√-∂v t]m-en-kv ]-d-bp-tºm-gpw kw-`h-k-a-bw F-Xn¿-h-i-sØ tdmUp-h-gn c-≠p-t]¿ h-∂n-cp-∂Xm-bpw C-h-sc {]-Xn-Iƒ I-≠Xp-sIm-≠m-Wv X-s∂ sIm-√msX hn-´-sX-∂pw cm-P≥ am-[y-a{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv ]-d-™p. kw-

_-Ên-Sn-¨p ]-cn-¡v sh-™m-d-aq-Sv: sI.F-kv.B¿. Sn.kn _- n-Sn-®v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚n-\v ]-cn-t°-‰p. ]p-√ºm-d ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Np-≈m-fw cm-P\m-(50) Wv ]-cnt°-‰-Xv.C-∂-se cm-hn-se 6.35 \v X-ºm-\q¿ A-cn-tÃm P-Mv-j\n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. tIm-h-f-Øv ]-©m-b-Øv {]kn-U‚p-am¿-°m-bn kw-L-Sn∏n-®n-cn-°p-∂ A-¥m-cm-{„ sk-an-\m-dn¬ ]-s¶-Sp-°m-s\Øn-b-Xm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ]p-e¿-s® Xm-a-kn-®n-cp-∂ tlm´-en¬-\n-∂v F-Xn¿-h-i-sØ IS-bn-te-°v t]m-hp-∂-Xn-\n-sS _- n-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]-cnt°-‰ C-t±-l-sØ t]m-en-kv B-Wv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ F-Øn-®-Xv.

3

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn-¡v Xn-cn-¨-Sn; I-g-¡q-«¯v k-am-´-c kÀ-ho-kv hym]Iw

s\-¿mÀ ho-−pw a-W-Âam-^n-b-I-fp-sS ]n-Sn-bnÂ; ]n-¶n D-tZym-K-Ø-þ cm-{ão-b Iq«psI«v

bq-¯v tIm¬-{K-kv {]-hÀ-¯-I-s\ sh-«n-¸-cn-t¡Â-¸n-¨p

I- √ - d : D¬- k - h B- t Lm- j Øn- \ n- S - b n¬ t]m- e n- k n- s \ B-{I-an-°p-I-bpw hm-l-\w XI¿- ° m≥ {i- a n- ° p- I - b pw sNbv-X tI-k n¬ \m-ep-t]-sc Ad-kv-‰v sN-bv-Xp. X-Æn-bw jo-Pm `-h-\n¬ P\m¿-±-\-s‚ a-I≥ A-P-bv (27), ]-\-®-aq-Sv Ip-™-s‚ a-I≥ Pb≥ (32), ]m-¶m-Sv A-©p-hn-emk-Øn¬ A-Pn-Ip-am-c≥ \m-bcp-sS a-I≥ A-tP-jv (23), a-cpX-a¨ F-kv F a≥-kn-en¬ ssk-\p-±o-s‚ a-I≥ a≥-kq¿ (32) F-∂n-h-cm-Wv ]n-Sn-bn-emb-Xv. I- ≠ m¬ A- d n- b m- h p- ∂ 20 Hm- f w t]¿- s °- X n- t c- b pw tIkv F-Sp-Øn-´p-≠v. I-√-d X-Ænbw a-lm-K-W-]-Xn t£-{X-Ønse D¬- k - h - Ø n- \ n- s S- b m- W v kw-Lw t]m-en-kn-s\ B-{I-an°p- I - b pw t]m- e n- k v Po- ∏ n¬ tI-Sp-]m-Sp-Iƒ h-cp-Øp-I-bpw

I-g-°q-´w: tI-c-f-Øn-se kvIq-fp-I-fn¬ tX-P-kv Zn-\-]-{Xw \-S-∏n-em-°n-h-cp-∂ ]mT-im-e ]-≤-Xn-°v I-Wn-bm-]p-cw ap-kvenw t_m-bv-kv ssl-kv-Iq-fn¬ Xp-S-°-am-bn. I-gn-™-Zn-h-kw kv-Iqƒ A-¶-W-Øn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ kv-Iqƒ eo-U¿ k-Podn-\v ]-{X-Øn-s‚ tIm-∏n \¬In kv-t]m¨-k¿ I-S-hn-fm-Iw A-jv-d-^v ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-LmS-\w \n¿-h-ln-®p. kv-Iqƒ sl-Uv-an-kv-{S-kv jo-e A-[y-£-X h-ln-®p. tXP-kv ^o¬-Uv Hm¿-K-ss\-k¿ k-emw ]-≤-Xn hn-i-Zo-I-cn-®p. Ãm-^v sk-{I-´-dn ap-Pm-Zv, A[ym-]-I≥ e-Xo-jv ]-s¶-SpØp.

thiruvananthapuram/tvm

`-h-Øn-\v G-Xm-\pw an-\n-‰p-Iƒap-ºv cm-P-s‚ sam-ss_-en-te°v H-cp tImƒ h-∂-Xm-bpw Infn-am-\q¿ k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶n-te-°v t]m-hm≥ C-d-ßpI-bm-sW-∂v cm-P≥ a-dp-]-Sn ]-d™-Xm-bpw `m-cy ]-d-™p. Cu \-º¿ tI-{μo-I-cn-®v At\z-j-Ww \-S-Øm≥ t]m-en-kv A-Sn-b-¥-c-am-bn {i-an-°-W-sa∂ B-h-iyw i-‡-am-Wv. kw-`h-sØ-Ip-dn-®v k-a-{Km-t\z-jWw \-S-Ø-W-sa-∂v In-fn-am\q¿ ]-{X-{h-h¿-Ø-I-cp-sS Iq´m-bv-a A-dn-bn-®p. cm-P-\p-t\-tc Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se-bm-Wv A{I-aw \-S-∂-Xv.

_kv ss_-¡n--en-Sn-¨v bp-hm-hn-\p ]-cn-¡v In-fn-am-\q¿: sI.F-kv.B¿. Sn.kn. _-kv ss_-°n-en-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-I-\m-b bp-hmhn-\v ]-cn-°v. In-f-n-am-\q¿ Rm-th-en-t°mWw Im¿-Øn-I-bn¬ In-c¨ (21)\m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂-se cm-hn-se H-º-tXm-sS \-K-cq¿ PMv-j-\v k-ao-]-Øm-Wv A-]-ISw.

fp-Iƒ, ]m-c-e¬ tIm-f-Pp-Iƒ F∂n-h {]-h¿-Øn-°p-∂ C-hnsS Zn-\w-{]-Xn sI.F-kv.B¿. Sn.kn k-¿-ho-kp-I-sf B-{i-bn°p-∂-Xv B-bn-c-ß-fm-Wv. A-Sn°-Sn _-kp-Iƒ h-∂p-t]m-hp∂ C-hn-sS-bm-Wv k-am-¥-c k¿ho-kp-Im-cpw Hm-t´m-dn-£-°mcpw C-Sw-tIm-en-Sp-∂-Xv. sI.Fkv.B¿. Sn.kn tÃm-]v B-b sh-bv-‰n-Mv sj-Up-w Np-‰p-h-´hpw k-am-¥-c k¿-ho-kp-I-fpsS B-[n-]-Xy-Øn-em-Wv. an-° k-a-b-ß-fn-epw sI.Fkv.B-¿.Sn.kn-Iƒ-°v C-hn-sS \n¿-Øm-t\m B-sf I-b-‰mt\m I-gn-bn-√. C-ß-s\ \n¿Øp-∂-Xv i-‡-am-b K-Xm-K-X Ip-cp-°m-Wv kr-„n-°p-∂-Xv. \n-b-a-]m-e-I¿ C-S-°n-S-°v C-

hn-sS h-∂p-t]m-hp-sa-¶n-epw CXn-s\-Xn-tc bm-sXm-cp \-S-]-Snbp-sa-Sp-°m-dn-s√-∂m-Wv Btcm-]-Ww. t]m-en-kv D-tZym-Kÿ-sc \n¿-Øn C-hn-Sp-sØ kam-¥-c k-¿-ho-kp-I-fp-sS-bpw Hm-t´m-I-fp-sS-bpw B-[n-]-Xyw A-h-km-\n-∏n-°-W-sa-∂m-Wv B-h-iyw.

hmÀ-jn-Im-tLm-jw sh-™m-d-aq-Sv: ]n-c-∏≥-tIm-Sv k-a-\z-bm kmw-kv-Im-cn-I tI{μ-Øn-s‚ hm¿-jn-Im-tLm-j ]-cn-]m-Sn-Iƒ \m-sf ap-X¬ 26 h-sc \-S-°pw. B-tLm-j-]-cn-]m-Sn-I-fp-sS `m-K-am-bn tjm¿-´v ^n-enw s^Ãn-h¬, {K-Ÿ-im-e a-μn-tcm-ZvLm-S-\w D-≠m-bn-cn-°pw.

Npcp¡¯nÂ

I-Wn-bm-]p-cw sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. _-kvÃm≥Un¬ ÿm-]n-® -ssl-am-Ãv- sse-‰n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w A-U-z. F k-º-Øv Fw.-]n. \n¿-h-ln-°p∂p

I-Wn-bm-]p-cw sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. _-kv-Ìm³Un-Â ssl-am-Ìv- sse-äv

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-Wn-bm-]p-cw sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. _-kv Ãm≥Un¬ ÿm-]n-® B-Z-y -ssl-am-Ãv-sse-‰n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w A-U-z. F k-º-Øv Fw.-]n. \n¿-h-ln-®p. ]m-tem-Sv c-hn Fw.F¬.-F. N-S-ßn¬ A-[-y-£-X -h-ln-®p. Fw.-]n-bp.sS 2013-˛14 h¿-j-sØ -{]m-tZ-in-I-hn-I-k-\-^≠n¬-\n-∂pw A-\p-h-Zn-® B-dp-e-£w cq-] sN-e-hm-°n-bm-Wv sse-‰v \n¿-an-®n-´p-f-f-Xv. tI-c-f tÃ-‰v C≥-U-kv-{Sn-b¬ F‚¿ss{]-k-km-Wv ssl-am-Ãv-sse-‰v ÿm-]n-®-Xv. \n-e-hn¬ GXm-\pw Syq-_v sse-‰p-I-fpw H-cp th-∏¿-em-ºp-am-Wv _-kv Ãm‚n-¬ D-≠m-bn-cp-∂-Xv. P-\-ß-fp-sS \n-c-¥-c- A-`-y¿-Y-\-am\n-®m-Wv ssl-am-Ãv-sse-‰v ÿm-]n-®-Xv.

A-\p-a-Xn-bn-Ãm-sX A-K-kv-XymÀ-Iq-Sw bm-{X-\-S-¯n-b-hÀ ]n-Sn-bnÂ

Im-´m-°-S: A-\p-a-Xn-bn-√m-sX A-K-kv-Xym¿-Iq-S bm-{X \-SØn-b ]-Øw-K-kw-L-sØ h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ ]n-Sn-IqSn. ]m-kn-√m-sX A-K-kv-Xym¿-Iq-S-Øn-te-°v t]m-hm≥ {i-an-®h-cm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. a-c-Ip-∂w kz-tZ-in-I-fm-b l-cn, kp-PnØv, A-\n, A-cp¨, hn-jv-Wp, s\-øm¿-Umw kz-tZ-in-I-fm-b c⁄p, A-cp¨, {io-\m-Yv, B-Z¿-iv, {]-tam-Zv, ]m-t´-tIm-Ww kz-tZ-in k-t¥m-jv, I-≠w-Xn-´ kz-tZ-in kp-[o¿ F-∂n-h-cmWv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. C-h-cn¬-\n-∂v ]q-Pm-km-[-\-ß-fpw `-£Ww ]m-Iw-sN-øm-\p-≈ ]m-{X-ß-fpw ]n-Sn-Iq-Sn. ]n-Sn-bn-em-b-hsc ]n-∂o-Sv Pm-ay-Øn¬ hn-´-b-®p.

Im-«m-¡-S- Xm-eq-¡v D-Zv-Lm-S-\w 31\v

Im-´m-°-S: ]p-Xp-Xm-bn cq-]o-I-cn-°p-∂ Im-´m-°-S Xm-eq-°ns‚ D-Zv-Lm-S-\w 31\v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n \n¿-h-ln-°pw. s\-øm-‰n≥-I-c Xm-eq-°n-se hn-f-hq¿-°¬, a-e-bn≥-Io-gv, hn-f∏n¬, am-d-\-√q¿, I-≈n-°m-Sv, Ip-f-Øp-Ω¬, hm-gn-®¬, A-ºqcn, Io-gm-dq¿, H-‰-ti-J-c-aw-K-ew hn-t√-Pp-I-fpw s\-Sp-a-ßm-Sv Xm-eq-°n-se ho-c-W-Im-hv, s]-cpw-Ip-fw, sh-≈-\m-Sv, a-Æq¿t°m-Ww hn-t√-Pp-I-fpw Dƒ-s∏-Sp-Øn-bm-Wv Im-´m-°-S Xm-eq°v cq-]o-I-cn-°p-∂-Xv. hn-f-hq¿-°¬, a-e-bn≥-Io-gv, hn-f-∏n¬, am-d-\-√q¿, I-≈n°m-Sv, Im-´m-°-S, A-ºq-cn, H-‰-ti-J-c-aw-K-ew, B-cy-t¶m-Sv, ]qh-®¬, Ip-‰n-®¬, sh-≈-\m-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fpw Im-´m-°S Xm-eq-°n-\p Io-gn-em-Ipw.

l-cn-Ip-am-dn-\pw Ip-Spw-_-¯n-\pw P·\mSnsâ A-´ym-Rv-P-en Im-´m-°-S: A-]-I-S-Øn¬ a-cn® l-cn-Ip-am-dn-\pw Ip-Spw-_Øn-\pw P-∑-\m-´n-s‚ I-Æocn¬ Ip-Xn¿-∂ A-¥ym-Rv-P-en. Rmb-dmgvN ssh-Io-´v t]mßp-Ωq-Sn-\p k-ao-]-Øp-≠m-b A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-h-cp-sS tNX-\-b-‰ ar-X-tZ-l-߃ A-hkm-\-am-bn H-∂p-Im-Wm≥ \mSn-s‚ \m-\m-`m-K-Øp-\n-∂pw P\-߃ l-cn-Ip-am-dn-s‚ h-k-Xnbm-b B-cy-\m-Sv t]m-tßm-Sv ku-]¿-Wn-I-bn¬ F-Øn-bn-cp∂p. sa-Un-°¬-tIm-f-Pn¬ \n∂v t]m-Ãv-tam¿-´-Øn-\p-ti-j-w c-≠v Bw-_p-e≥-kp-I-fn-em-bn aq-∂p ar-X-tZ-l-ß-fpw h-ln-®p-

C-cp-hr-¡-I-fpw X-I-cmdn-em-b bp-hm-hv k-lm-bw tX-Sp-¶p

k Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: C-cp hr-°I - lm-bfpw X-I-cm-dn-em-bn \n-k-lmti-J-cb\m-bn I-gn-bp-∂ bp-hm-hv Im-cpW-ØnWy-lr-Zb - ß - f - p-sS I-\n-hv tX-Sp\m- b nk∂p. I-cn-®m-d t£-{X-Øn-\v kt¥m- j nao-]w l-cn-\-μ-\-Øn¬ k-t¥ms‚ t]-cn jv (36) B-Wv Zp-cn-Xw t]-dp-∂X - v. ¬ Xn-cpFw.F, _n.C.Un _n-cp-Z-Zmh-\-¥cn-bm-b Cu bp-hm-hn-s‚ `o-a-am]p-cw Fb Nn-In¬-km sN-e-hn-\m-bn Ikv. _n. cp-W-bp-≈ kp-a-\-kp-Iƒ kSn ]-≈nlm-bw {]-Xo-£n-°p-I-bm-Wv ∏p-dw `m-cy-b-bpw \m-epw A-©pw h-b- k-t¥m-jv kp-≈ c-≠v a-°-fpw A-S-ßp-∂ {_m-©n¬ 67140661269 F-∂ \Ip-Spw-_w. k-t¥m-jn-\v A-kp- º-dn¬ A-°u-≠v Xp-S-ßn-bn-´pNp-≈n-am-\q¿: hn-e° - b - ‰ - w X-S- J-am-b-tXm-sS aq-∂p-am-kw ap- ≠v.hn- h - i - Z - h n- h - c - ß ƒ- ° v bm≥ k¿-°m¿ C-Ss - ]-Sp-I, P-\- ºp-≈ ss{]-h-‰v tPm-en-bpw \- 8089557097 F-∂ \-º-dn¬ _‘-s∏-Smw. ß-sf Po-hn-°m-\\ - p-hZ- n-°p-I F- „-am-bn. ∂ ap-{Zm-hm-Iy-ap-b¿-Øn Np-≈n-am\q¿ Su-Wn¬ F-kv.Un. ]n.sF km-bm-”[ - ¿-W \-SØ - n. Pn-√msk-{I-´d- n jn-lm-_v Np-≈n-am-\q¿ sh-™m-d-aq-Sv: ]p-fn-am-Øv A-b-e-t°m-Ww P-am-A-Øn¬ 23 apD-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. {]-hm-kn- X¬ 25 h-sc Zo-\n hn-⁄m-\-k-Z- v kw-L-Sn-∏n-°pw. 23\v a-lv-aqt^m-dw Pn-√m-{]-kn-U‚ v ]-\h - q¿ Zv tIm-b X-߃ A¬-˛-sF-{Zq-kn, 24\v sI Fw kzm-en-lv au-e-hn, 25\v ap-Po-_v d-“m≥ _m-J-hn {]-`m-j-Ww \-S-Øpw. A-–p¬-ke - mw kw-km-cn-®p.

F-kv.Un.]n.sF. [À-W

Zo-\n hn-Úm-\-k-Z-Êv

sIm-≠p-≈ hn-em-]-bm-{X. l-cn-Ip-am¿ tPm-en-t\m-°nbn-cp-∂ B¿.kn.kn-bn¬ s]mXp- Z ¿- i - \ - Ø n- \ p- h - ® - t i- j w hn-em-]-bm-{X-bm-bn ku-]¿Wn-I-bn¬ F-Øn-®p. cm-{„o-b˛ km-aq-ln-I-˛ kmw-kv-Im-cn-I t\-Xm-°-fpw A-¥ym-Rv-P-en A¿-∏n-°m≥ F-Øn-bn-cp-∂p. D-®-bv-°v 2.30 Hm-sS ar-X-tZ-l߃ ho-´n-se-Øn-®p. Xp-S¿-∂v ho-Sn-s‚ ap-‰-Øv l-cn-Ip-am-dn-t\-bpw `m-cy Aºn-fn-bp-sS-bpw ar-X-tZ-l-߃ Z-ln-∏n-°p-I-bpw a-I-\m-b Ac-hn-μn-s‚ ar-X-tZ-lw s]-´n-bnem-°n A-S-°w sN-øp-I-bpw

sN-bv-Xp.

Im-dpw Po-¸pw Iq-«n-bn-Sn-¨v ]-cn-¡v sh-™m-d-aq-Sv: Im-dpw Po-∏pw Iq-´n-bn-Sn-®v H-cm-ƒ-°v ]-cn-°v. k-ao-]-Øp-≠m-bn-cp-∂ C-μn-cmKm-‘n {]-Xn-a-bpw X-I¿-∂p. Po-∏v ss{U-h¿ A-º-e-w-ap-°v kz-tZ-in jn-_p (30)hn-\m-Wv ]cn-t°-‰-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v 7.30\v Fw.kn tdm-Un¬ Io-gmbn-t°m-W-Øm-bn-cp-∂p A-]I-Sw. Im-dp-am-bn Iq-´n-bn-Sn-®v Po∏v \n-b-{¥-Ww hn-´v ]n-t∂m-´v \o-ßn kv-am-c-I-Øn-en-Sn-®v {]Xn-a X-I-cp-I-bm-bn-cp-∂p.

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2014-01-21  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2014-01-21