Page 1

2

thiruvananthapuram/TVm

]-W-ap-Å-hÀ-¡v P-bn-en kp-J-hm-kw: a-\p-jym-h-Im-i I-½o-j³

hntij§Ä

t^mÀ-«v B-ip-]-{Xn; _-lp-\n-e a-μn-cw in-em-Øm-]-\w C-¶v

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: Xm-eq-°mip-]-{Xn-bm-bn D-b¿-Øn-b t^m¿-´v B-ip-]-{Xn-bn¬ ]p-XpXm-bn \n¿-an-°p-∂ _-lp-\n-e a-μn-c-Øn-s‚ in-em-ÿm-]-\w C-∂v cm-hn-se 11\v B-tcm-Ky-a{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ \n¿h-ln-°pw. ta-b¿ A-Uz. sI N{μn-I A-[y-£-X h-ln-°p-∂ N-S-ßn¬ tI-{μ-a-{¥n i-in-Xcq¿ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bncn-°pw. Iu¨-kn-e¿-am-cm-b D-Z-b-e£v-an, ]p-jv-]-e-X, ]-fl-Ipam¿, cm-tP-{μ≥ \m-b¿, A-timIv Ip-am¿, hn-P-b-Ip-am¿, F≥.B¿.F-®v. Fw an-j≥ Ub-d-Œ¿ _o-\, {Sn-U sN-b¿am≥ ]n sI th-Wp-tKm-]m¬ XpS-ß-nb-h¿ kw-_-‘n-°pw.

hmbv-]mta-f D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

s\-øm-‰n≥I-c: s\-øm-‰-n≥-I-c Xm-eq-°n-se I¿-j-I-cp-sSbpw A-kw-LSn-X sXm-gn-em-fn-I-fpsSbpw km-ºØn-I B-ÿm-\am-bn {]-h¿-Øn-®p-h-cp-∂ s\øm-‰n≥-I-c ^m¿-ta-gv-kv sh¬s^-b¿ tIm˛Hm-]-td-‰o-hv skmssk-‰n I¿-j-I¿-°pw, sNdpIn-S I-®-h-S-°m¿°pw tem¨ \-¬-In sIm-≠v hm-bv]m-ta-f kw-L-Sn-∏n®p. Nm-tcm´p-tIm-Ww P-Mv-j\n¬ IqSn-b k-tΩ-f-\-Øn¬ B¿ sk¬-h-cm-Pv Fw. F¬.F. hm-bv-]mta-f D-Zv-LmS\w sN-bvXp. kw-Lw {]knU‚ v AUz. kn B¿ {]mW-Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln®p. Fw B¿ sska¨, F-kv APn-X, Sn X-¶-cm-P≥ em-en-k-RvPohv, ssh tbm-hmkv, sI kt¥m-jv-Ip-am-¿, F-kv hn≥kmw, jn-t\mbv, Fw F I_o¿, sh¨-Ip-fw _me≥, sI s]m-∂p-aWn, sI k-c-kz-Xn A-Ω, F-kv A-Ωp-°p´n, tim-`\-Ip-am-cn kw-km-cn-®p.

{Sm³-kv-t]mÀ-«v I-½än-bw-Kw sU-en-tK-äp-I-sf \n-b-{´n-¨p; ssI-c-fn Xn-tb-ä-dn _-l-fw

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-¥m-cm{„ N-e-Nn-t{Xm¬-k-h ta-fbn-se {Sm≥-kv-t]m¿-´v I-Ω-‰nbn-se Aw-Kw Xn-tb-‰-dn-te°p-≈ {]-th-i-\w \n-b-{¥n°m≥ {i-an-®-Xv hm-t°-‰-Øn\n-S-bm-°n. ssI-c-fn Xn-tb-‰dn-¬ C-∂-se cm-hn-se F-´n\m-Wv kw-`-hw. cm-hn-se a¬-k-c hn-`m-KØn-ep-≈ kv-t‰m-dn sS-√¿ F-∂ Xp ¿-°n Nn-{Xw Im-Wm\m-bn P-\w \o-≠ Iyq-hn¬ \n¬-°p-tºmƒ kz-¥-°msc I-b-‰n-hn-Sm-\p-≈ C-t±-lØn-s‚ {i-an-®p. C-Xv Iyq-hn¬ \n-∂-h¿ tNm-Zyw-sN-bv-X-Xn-s\ Xp-S¿∂v sU-en-tK-‰p-I-fp-am-bn Cbmƒ hm-t°-‰-Øn-te¿-s∏´p. am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-tcmSpw C-bmƒ tam-i-am-bn s]-cpam-dn. Xp-S¿-∂v am-[y-a {]-h¿Ø-I¿ A-°m-Z-an ssh-kv sN-b¿-am≥ Km-‘n-a-Xn _me-t\m-Sv ]-cm-Xn-s∏-´-p. {Sm≥kv-t]m¿-´v k-_v-I-Ωn-‰n AwKw Xn-tb-‰-dn-se {]-th-i-\w \n-b-{¥n-°m≥ B-cpw Np-a-Xe-s∏-Sp-Øn-bn-´n-s√∂m-bn-cp∂p A-tZ-l-Øn-s≥-d a-dp-]Sn. hn-j-bw A-t\-jn-®v \-S]-Sn-sb-Sp-°p-sa-∂pw A-t±lw A-dn-bn-®p.

9 Un-kw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

\Kcw/ \m«n³]pdw

tI-c-f em-‰n≥ Im-Ø-en-Iv A-tkm-kn-tb-j≥ (sI.-F¬.-kn.-F) B-`n-ap-Jy-Øn¬ sh-≈-b-º-ew en-‰n¬ ^v-f-h¿ ]m-cn-jv lm-fn¬ \-S-∂ e-Øo≥ I-tØm-en-°m k-ap-Zm-b Zn-\m-N-c-Ww B¿-®v _n-j-∏v kqsk-]mIyw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]-W-ap-≈-hcpw cm-{„o-b kzm-[o-\-ap-≈-hcpw P-bn-en¬ kp-J-hm-kw A\p-`-hn-°p-tºmƒ ]m-h-s∏-´-h¿°pw A-i-c-W¿-°pw ]o-U-\߃ t\-cn-Sp-∂-Xm-bn kw-ÿm\ a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j≥ A-[y-£≥ P-Ãn-kv sP _n tIm-in. ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√m-P-bn-en¬ D-tZym-K-ÿ-cp-sS {Iq-c-]o-U-\Øn-\v C-c-bm-b A-–p¬-I-cow F-∂ dn-am≥-Uv X-S-hp-Im-c-s‚ Zp-c-h-ÿ-sb-°p-dn-®v ]-Ø-\wXn-´ Pp-Uo-jy¬ H-∂mw-¢m-kv aPn-kv-t{S-‰v kw-ÿm-\ a-\p-jymh-Im-i I-Ωo-j-\v A-b-® IØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ kzta-[-bm c-Pn-ÿ-sN-bv-X tI-kns‚ C-S-°m-e D-Ø-c-hn-em-Wv Pbn-e-[n-Ir-X¿-°p t\-tc I-Ωoj≥ cq-£-hn-a¿-i-\w \-S-Øn-bXv. C-Xp-kw-_-‘n-®v e-`n-® dnt]m¿-´n¬ X-S-hp-Im-c≥ D-tZym-

K-ÿ-t\m-Sv A-]-a-cym-Z-bm-bn s]-cp-am-dn-sb-∂pw a-dn-™p-hoWv ap-dn-hp-≠m-b-Xm-sW-∂pw ]d-bp-∂p. F-∂m¬ X-S-hp-Im¿°p a¿-±-\-ta¬-°p-tºmƒ CØ-c-Øn-ep-≈ hn-i-Zo-I-c-Ww ]-Xn-hm-bn-cn-°p-I-bm-sW-∂v DØ-c-hn¬ ]-d-bp-∂p. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-bt∏mƒ X-\n-°p a¿-±-\-ta-‰-Xmbn ]-d-™ I-co-an-s\ tIm-S-Xn ssh-Zy-]-cn-tim-[-\-bv-°v A-b®n-cp-∂p. a¿-±-\-ta-‰-Xm-bn tUmŒ¿-am¿ k-Ω-Xn-®n-´p-≠v. a¿-±n°p-∂-Xn-\v Zr-Iv-km-£n-I-fm-b X-S-hp-Im-sc a-‰p P-bn-ep-I-fnte-°p am-‰p-I-bpw sN-bv-Xp. kw-`-h-sØ-°p-dn-®v P-bn¬ Un.Pn.]n. t\-cn-´-t\z-jn-°-Wsa-∂p P-Ãn-kv sP _n tIm-in ]-d-bp-∂p. ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√m P-bn-en-se sl-Uv hm¿-U-\m-b kp-tc-jn-s\-bpw hm¿-U≥ kØm-d-s\-bp-w ÿ-ew am-‰-W-

\-K-c-¯n-se sh-Å-s¡-«n\v ]-cn-lm-c-amhp¶p; ]pXnb ]-²-Xn-bp-am-bn sI.F-kv.bp.Un.]n. X-¼m-\q-cnÂ-\n-¶v ]-g-h-§m-Sn-bn-te-¡v ]p-Xn-b I-\m \nÀ-an-¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \-K-c-Ønse sh-≈-s°-´n-\v im-iz-X-]-cnlm-c-sam-cp-°m-\p-≈ ]-≤-Xnbp-am-bn sI.F-kv.bp.Un.]n. Xºm-\q-cn¬-\n-∂v Xp-S-ßn ]-g-hßm-Sn-h-sc \o-fp-∂ I-\m¬ \n¿-an-®v \-K-c-Øn¬-sI-´p-∂ sh≈w H-gp-°n-am-‰m-\p-≈ ]-≤-Xnbm-Wv sI.F-kv.bp.Un.]n-bpsS ]-cn-K-W-\-bn-ep-≈-Xv. C-¥y≥ tIm-^n lu-kv apX¬ D-∏n-Sm-Ωq-Sv h-sc-bm-Wv ]pXn-b I-\m¬ \n¿-an-°m≥ ]-≤Xn-bp-≈-Xv. ]-g-h-ßm-Sn tXm-´nse sh-≈-Øn-s‚ h-en-sbm-cp `m-Kw ]p-Xn-b I-\m¬-h-gn t]m-

hp-∂-tXm-sS In-g-t°-t°m-´-bnse sh-≈w \n-e-hn-ep-≈ tXm´n-eq-sS H-gp-Ip-sa-∂m-Wv hn-ebn-cp-ج. C-Xp-h-gn \-K-c-Ønse sh-≈-s°-´v ]-cn-l-cn-°m\m-hpw. tIm-^n lu-kn-\p ap-∂n¬ \n-∂p Xp-S-ßn tdm-Un-\pw sdbn¬-th ]m-f-Øn-\pw C-S-bv-°p≈ k¿-°m¿ `q-an-bn-eq-sS-bmWv 1.26 In-tem-ao-‰¿ \o-f-Øn¬ ]p-Xn-b I-\m¬ \n¿-an-°p-∂-Xv. D-∏n-Smw-aq-Sv sd-bn¬-th ta¬-∏me-Øn-\p Xm-sg ]p-Xn-b I-\m¬ ]-g-h-ßm-Sn tXm-´n¬ tN-cpw. ]g-h-ßm-Sn (B-a-bn-g-©m≥)

tXm-Sn-eq-sS H-gp-In-sb-Øp-∂ sh-≈-Øn-s‚ tXm-Xpw I-\m-ens‚ hm-l-I-ti-jn-bpw hn-e-bncp-Øn-bm-Wv ]-≤-Xn X-øm-dm°n-bn-´p-≈-Xv. h-gp-X-°m-Sv, t_-°-dn P-Mvj≥ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ tXm-Sns‚ hm-l-I-ti-jn-sb-°mƒ Ipd-hm-Wv H-gp-In-sb-Øp-∂ sh≈-Øn-s‚ A-f-hv sk-°≥-Udn- 13.4 Iyp-_n-Iv ao-‰¿ B-Wv. F∂m¬ 15 Iyp-_n-Iv ao ‰¿ sh≈w h-ln-°m-\p-≈ ti-jn tXmSn-\p-≠v. X-ºm-\q-cn-se-Øptºm-tg-°pw tXm-Sn-s‚ hm-l-Iti-jn Ip-d-bp-I-bpw sh-≈-Øn-

s‚ A-f-hv Iq-Sp-I-bpw sN-øp∂p. C-hn-sS sk-°≥-Un¬ 30 Iyp-_n-Iv ao-‰¿ sh-≈-sa-Øptºmƒ tXm-Sn-s‚ ti-jn 22 Iyp_n-Iv ao-‰¿ am-{Xw. C-Xm-Wv Xºm-\q-cn-se sh-≈-s°-´n-\v C-Sbm-°p-∂-Xv. sd-bn¬-th ]m-f-Øn-\-Sn-bneq-sS t]m-Ip-∂ tXm-´n¬ sk≥{S¬ Xn-tb-‰-dn-\p ap-∂n-epw ]-gh-ßm-Sn K-W-]-Xn-t£-{X-Øn\v ap-∂n-epw X-I-c-∏-d-ºn-epw tXm-Sn-s‚ hm-l-I-ti-jn Ip-dhpw H-gp-In-sb-Øp-∂ sh-≈w Iq-Sp-X-ep-am-Wv. C-Xv H-gn-hm-°m\m-Wv tIm-^n-lu-knm-\v ap-

kn-\n-a-bn-se km-t¦-Xn-I-hn-Zy-: I-\-I-¡p-¶n F-Iv-kn-_n-j³

h-\n-X-I-fp-sS ss^-\-en¬ sIm-√w Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øn-s\-Xn-tc kv-am-jv sN-øp-∂p

kw-Øm-\ ko-\n-bÀ thm-fn; PnÃbv¡v In-co-Sw Ip-f-Øq-∏p-g(sIm-√w): F-´p-Znh-k-am-bn Ip-f-Øq-∏p-g cm-Po-hv Km-‘n Hm-∏¨ tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-∂p-h-∂ 43m-a-Xv kw-ÿm-\ko-\n-b¿ thm-fo-t_mƒ Nm-w]y≥-jn-∏v k-am-]n-®p. ]p-cp-j ˛h-\n-Xm hn-`m-K-ß-fn¬ Xn-cp-\¥-]p-cw In-co-Sw kz-¥-am-°n. h-\n-X-I-fp-sS hn-`m-K-Øn¬ sIm-√-hpw Xn-cp-h-\-¥-]p-hpw X-Ωn-em-bn-cp-∂p ss^-\¬.

25˛23,27˛25,25˛18 F-∂ kv-tImdn-\m-Wv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sIm√-sØ ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn-b-Xv. ]p-cp-j hn-`m-K-Øn¬ B-e-∏p-gsb-bm-Wv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ]cm-P-b-s∏-Sp-Øn-b-Xv. kv-tIm¿ 25˛20,25˛19,25˛21. aq-∂mw ÿm\-Øn-\v th-≠n-bp-≈ h-\n-X-Ifp-sS a¬-k-c-Øn¬ tIm-gnt°m-Sn-s\ I-Æq¿ ]-cm-P-b-s∏Sp-Øn. kv-tIm¿ 25˛9, 25˛19,

25˛16. k-am-]-\-k-tΩ-f-\w a{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI cm-Pp Fw.F¬. F. A-[y-£-X h-ln-®p. A©¬ tªm-°v ssh-kv {]-knU‚ v sse-em-_o-hn, Ip-f-Øq∏p-g ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn kp-`n-em-jv Ip-am¿, _n cmPo-hv, tªm-°v saw-_¿ sI sI km-_p,]n A-\n¬ Ip-am¿- kwkm-cn-®p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: -C-¥y≥ kn\n-a-bp-sS \q-dmw hm¿-jn-ImtLm-j-th-f-bn¬ kn-\n-a-bn¬ km-t¶-Xn-I-hn-Zy-bp-sS h-f¿-® tIm¿-Øn-W-°n I-\-I-Ip-∂n ¬ {]-Z¿-i-\w Xp-S-ßn. a-e-bm-fØn-se B-Zy \n-i-_v-Z-Nn-{Xw hn-K-X-Ip-am-c-\n-se km-t¶-XnI-X-bn¬ \n-∂v ]p-Xn-b Im-eL-´-Øn-se km-t¶-Xn-I-h-f¿®, Zr-iy-˛-i-_v-Z-Nn-{Xo-I-c-Wß-fn-epw F-Un-‰n-Mv, s{]m-P£≥ ap-X-em-b-h-bn-ep-ap-≠m-b ]-cn-Wm-a-߃ F-∂n-h {]-Z¿-i\-Øn-ep-≠v. F-Iv-kn-_n-j≥ -a{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp.Nn-{Xm-⁄-en Ãp-Un-tbmbp-sS-bpw ^n-enw sU-h-e-]vsa‚ v tIm¿-]-td-j-s‚-bpw kl-I-c-W-tØm-sS 1940 I-fn-se H-]v-‰n-°¬ ku-≠v sd-t°m¿-Udpw ]-g-b-Im-e Im-a-d-I-fpw Dƒs∏-sS-bp-≈ D-]-I-c-W-ß-ƒ {]Z¿-i-\-Øn-\p-≠v. k-μ¿-i-\ ka-bw cm-hn-se H≥-]-Xv ap-X¬ ssh-Io-´v B-dp-h-sc-. Cu-am-kw 12\v {]-Z¿-i-\w k-am-]n-°pw.

∂n¬ \n-∂v _-Z¬ I-\m¬ \n¿an-°p-∂-Xv. \-K-c-hn-I-k-\-Øn\m-bp-≈ tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ P≥-dw ]-≤-Xn {]-Im-cw A-\p-hZn-® ^-≠n¬ D-]-tbm-Kn-°-s∏Sm-sX In-S-°p-∂ 22 tIm-Sn cq-]bm-Wv ]p-Xn-b I-\m-en-s‚ \n¿am-W-Øn-\v D-]-tbm-Kn-°p-I. Xºm-\q¿ sd-bn¬-th I-ep-¶v hep-Xm-°m≥ A-\p-h-Zn-® 10 tImSn C-Xp-h-sc D-]-tbm-Kn-®n-cp-∂n√. I-ep-¶v h-ep-Xm-°m≥ 19 tImSn cq-]-bm-Wv sd-bn¬-th B-hiy-s∏-´-Xv. Xp-d-ap-J h-Ip-∏n-\v Io-gn¬ th-fn-bn-se t{_-°v hm-´¿ \n¿-

am-W-Øn-\v A-\p-h-Zn-® 11.89 tIm-Sn cq-]-bpw ]-g-h-ßm-Sn, Ing-t°-t°m-´ F-∂n-hn-S-ß-fn-se Hm-S-\n¿-am-W-Øn-\v A-\p-h-Zn® 93 e-£-hpw C-Xp-h-sc D-]tbm-Kn-®n-´n-√. 2014 am¿-®n-\v ap-ºv hn-\n-tbmKn-®n-s√-¶n¬ Cu Xp-I \-„-s∏Spw. ]p-Xn-b I-\m-en-\v Cu ^≠n¬-\n-∂v 21.72 tIm-Sn cq-] hI-am-‰n sN-e-h-gn-°m≥ tI-{μk¿-°m-cn-\v A-t]-£ \¬-tI≠n-h-cpw. A-\p-a-Xn e-`n-°m≥ {]-bm-k-ap-≠m-In-s√-∂p No-^v sk-{I-´-dn X-øm-dm-°n-b dnt]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p.

_m-e-cm-a-]p-cw: Ip-Spw-_w t]m-‰m≥ ssh-I-ey-sØ tXm¬-∏n-®v hn-I-emw-K-\m-b Kr-l-\m-Y≥ ]m¬-I-®-h-S-w \-S-Øp-∂p. aq-∂p-a-°ƒ A-Sßp-∂ A-©w-K Ip-Spw-_Øn-se G-I B-{i-b-am-Wv _m-e-cm-a-]p-cw In-Sm-c-°p-gn C-Sn-hn-g-∂-hn-f tZ-ho-t£-{XØn-\v k-ao-]w Xm-a-kn-°p∂ A-∏p (62).

]cnNbw {]m-bw G-sd-bm-bn-´pw C∂pw aq-∂p-ho-ep-≈ ssk-°nfn¬ ]m¬-I-®-h-Sw \-S-Øp-Ibm-Wv A-∏p. h¿-j-ß-fm-bn ho-Sn-\p k-ao-]-Øp-≈ ho-SpI-fn¬ \n-∂p ]m¬ ti-J-cn®v In-tem-ao-‰-dp-Iƒ-°v A-∏pd-ap-≈ ]m¬ skm-ssk-‰n-bnepw Nn-e Nm-b-°-S-I-fn-epw sIm-≠p-hn-‰v In-´p-∂ Xp-—-amb h-cp-am-\w sIm-≠m-Wv A∏p- Ip-Spw-_w t]m-‰p-∂-Xv. A∏p-hn-s‚ Z-b-\o-bm-h-ÿ I-

A-∏p ]m¬I-®-h-S-Øn¬ ≠v A-©p-h¿-jw ap-ºv Ab¬-hm-kn-bm-b H-cmƒ hmßn \¬-In-b-Xm-Wv ssk-°nƒ. c-≠p s]¨-a-°-fpw H-cp aI-\p-ap-≠v. a-cp-Xq¿-t°m-Ww l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fnse F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿-Ynbm-b a-I≥ iym-am-Wv A-∏p-

\-à Nn-{X-§Ä \nÀ-an-¡p-¶-Xn-\v `m-j X-S-Ê-a-Ã: _p-²-tZ-hv Zm-kv Kp-]v-X

cmPym-¥-c N-e-®n-{X ta-f-bn-se ao-‰v Z U-b-d-Œ¿ ]-cn-]m-Sn-bn¬ C-{km-tb-en k-whn-[m-b-I≥ A-Xn A-[zm≥ kw-km-cn-°p-∂p

c-−m-a-Xv ku-¯v G-jy³ NnÂ-{U³-kv ^n-enw-kv du-−v tS-_nÄ C-¶p ap-XÂ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: 18mwaXv cm-Pym-¥-c N-e-®n-{X-ta-ftbm-S-\p-_-‘n-®v ku-Øv Gjy≥ Nn¬-{U≥-kv kn-\n-a t^m-dw \-S-Øp-∂ ku-Øv G-jy≥ Nn¬-{U≥-kv ^n-enwkn-s‚ c-≠mw du-≠v tS-_nƒ tIm¨-^-d≥-kv C-∂v B-cw`n-°pw. cm-hn-se 10 ap-X¬ ssh-Io´v 5 h-sc tlm-´¬ ssl-kn-

¥n-em-Wv ]-cn-]m-Sn. C-∂pw \m-sf-bp-am-bn \-S-°p-∂ ]-cn]m-Sn-bn¬ Hº-Xv cm-Py-ß-fn ¬ \n-∂p-≈ N-e-®n-{X cw-KsØ hn-Z-Kv-[¿ ]-s¶-Sp-°pw. Z-£n-tW-jy≥ cm-Py-ßfn¬ X-t±-io-b-am-bn Nn-{Xo-Icn-® Ip-´n-Iƒ-°m-bp-≈ kn\n-a-Iƒ ap≥-\n¿-Øn-bm-Wv du-≠v tS-_nƒ tIm¨-^-d≥kv kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. C-

Ø-cw kn-\n-a-I-fp-sS hn-I-k\-Øn-\pw hn-P-b-I-c-am-b hnX-c-W-Øn-\pw km-aq-ln-I {]k-‡n-°pw B-°w Iq-´p-hm ≥ Z-£n-tW-jy-bn-se HºXv cm-Py-ß-sf {]-Xn-\n-[o-I-cns®-Øp-∂ hn-Z-Kv-[-cp-sS A-htem-I-\-hpw hn-i-I-e-\-hpw \n-cq-]-W-hpw Cu ]-cn-]m-Snbp-sS `m-K-am-bn \-S-°pw. A^v-Km-\n-ÿm≥, _w-•m-tZ-iv,

`q-´m≥, C-¥y, am-en-Zzo-]v, aym≥-a¿, t\-∏mƒ, ]m-Inÿm≥, {io-e-¶ F-∂o cm-Pyß-sf {]-Xn-\n-[o-I-cn-®p-≈ hn-Z-Kv-[-cm-Wv ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. 17m-a-Xv tI-c-f cm-Pym-¥-c N-e-®n-{X-ta-f-bn-em-Wv kuØv G-jy≥ Nn¬-{U≥-kv ^nenw-kn-s‚ du-≠v tS-_nƒ BZy-am-bn kw-L-Sn-∏n-®-Xv.

∂n-h-cp-sS kn-\n-a-Iƒ h-f-sc sN-øm≥ [m-c-W-bm-bn-´p-≠v. hpw k-a-\z-bn-®p-sIm-≠p-≈ H- S-∂p-h-cp-∂p. \n-f Xn-tb-‰-dn¬ C-jv-S-am-Wv. \n-e-hn¬ C-¥y- kv-s]-bn-\n-se ^v-sf-an-Mv-tKm cp {]-ta-b-am-Wv B-Zy-tØ-Xv. D-®-bv-°v c-≠n\m-bn-cp-∂p C≥ bn¬ \n-∂v c-≠v ]-≤-Xn-Iƒ I-em-cq-]-hpw C-¥y≥ kw-Ko-X- c-≠m-a-tØ-Xn-s‚ N¿-®-Iƒ \- tIm¨-h¿-tk-j≥.

a\p-jym-h-Im-i-Zn\w BN-cn¡pw

Xncp-h-\-¥-]pcw: \mj-W¬ t^mdw t^m¿ ]o∏nƒkv ssd ‰vkns‚ (F≥.-F-^v.-]n.-B ¿) B`n-ap-Jy-Øn¬ a\p-jym-hImi Zn\mN-cWw 10\v Xncp-h\-¥-]p-cØv \S-°pw. ssh-Io´v \m-en\vv apJy-a{¥n DΩ≥Nm≠n ]-cn-]m-Sn DZvLm-S\w sN øpw. F≥.-F-^v.-]n.-B¿. tZio b {]kn-U‚ v {]Imiv ]n tXm akv A[y-£X hln-°pw. a{¥n F ]n A\n¬Ip-am¿ ap Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. kw ÿm\ a\p-jym-h-Imi IΩo-j≥ sNb¿am≥ PÃnkv sP _n tImin Ahm¿Uv hnXcWw \n¿h-ln-°pw. F≥.-F^v.-]n.-B¿. apJy-c-£m-[n-Imcn kzman Kpcp-cXv\w ⁄m\-X-]kzn, c£m-[n-Imcn _nj]v am¿ tbml-∂m≥ tbm-k^v, hn in h≥Ip´n Fw.-F¬.-F. kw-_‘n-°pw. tUm. jn_n ]n h¿Kokv, F-kv.Fk.v at\m-Pv, hn t\m Zv sk_m-Ãy≥, s\´bw a[p, kw_‘n°pw.

ssh-I-ey-¯n-Â X-f-cm-sX \K-c-¯nsâ ]mÂ-¡-¨-h-S-¡mc-\mbn A¸p

C-´y³ kn-\n-a-IÄ G-sd-bn-jv-Sw: ImÀ-tem-kv tkm-d Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: C-¥y≥ kn\n-a-I-fp-sS {]-ta-bw X-\n-°v G-sd C-jv-S-am-sW-∂v {]-kn-≤ kv-]m-\n-jv kw-hn-[m-b-I≥ Im¿-tem-kv tkm-d A-`n-{]m-bs∏-´p. cm-Pym-¥-c N-e-®n-{X-taf-bp-sS C≥ tIm¨-h¿-tk-j\n¬ k-Rv-P-bv tLm-jp-am-bn kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. kn-\n-a hn-kv-a-b-ß-fp-sS am[y-a-am-Wv. km-t¶-Xn-I-X-bp-sS G-sXm-cp h-f¿-®-bpw kn-\n-asb t\-cn-´v _m-[n-°p-∂p. Np-‰pap-≈ Im-gv-N-Iƒ-°pw Im-e-Øn\pw t\-sc Xn-cn-®p-h-® I-ÆmSn-bm-Wv kn-\n-a. X-\n-°v 82 hb- m-sb-¶n-epw a-\- n-\v Ct∏m-gpw bp-h-Xzw X-s∂-bmsW-∂v tkm-d ]-d-™p. kv-]m\n-jv I-em-]m-c-º-cy-Øn-s‚bpw kw-kv-Im-c-Øn-s‚-bpw `mK-am-b-Xn-\m-em-Wv X-s‚ H-´p-an° Nn-{X-ß-fn-epw A-Xn-s‚ {]Xn-^-e-\-ap-≈-Xv. k-aq-l-Øn¬ ]-e X-c-Ønep-≈ h-b-e≥-kp-≠v. Nn-e t\c-ß-fn¬ {Sm-^n-Iv t]m-epw Iem-]-am-bn I-W-°m-°-s∏-Sp∂p. C-¥y≥ kn-\n-a-I-fn¬ kXy-Pn-Xv td, ar-Wmƒ sk≥ F-

sa-∂pw D-Ø-c-hn¬ ]-d-bp-∂p. kq-{]-≠v Ip-‰-hm-fn-I-fm-b DtZym-K-ÿ-sc kw-c-£n-°-cpsX-∂pw D-Ø-c-hn¬ ]-d-bp-∂p≠v. Ip-‰w sN-bv-X-h¿-°p X-°k-a-b-Øv in-£ \¬-I-Ww. X-S-hp-Im-c≥ F-{X `o-I-c\m-sW-¶n-epw A-bmƒ k¿°m-cn-s‚ kw-c-£-W-bn-emsW-∂pw D-Ø-c-hn¬ ]-d-bp∂p. P-bn-en¬ \-S-°p-∂-sX∂pw ]p-d-Ø-dn-bn-√. A-Xp-sIm≠p-X-s∂ X-߃ Ip-‰-°m-cs√-∂p sX-fn-bn-t°-≠ Np-a-Xe P-bn¬ D-tZym-K-ÿ¿-°msW-∂p tIm-S-Xn-hn-[n-Iƒ Hm¿°-W-sa-∂v P-Ãn-kv sP _n tIm-in D-Ø-c-hn¬ ]-d-™p. P\p-h-cn 10\-Iw P-bn¬ Un. Pn.]n. A-t\z-j-W-dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-°-Ww. ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√m P-bn¬ kq-{]-≠pw hn-iZo-I-c-Ww k-a¿-∏n-°-m≥ I-Ωoj≥ D-Ø-c-hn´p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: {]-ta-bØn-epw B-hn-jv-°m-c-Ønepw k-Xy-k-‘-X ]p-e¿Øn-bm¬ \-√ Nn-{X-߃ GXv `m-j-bn¬ Nn-{Xo-I-cn-°p∂-Xn-\pw X-S- -am-hn-s√-∂v {]-i-kv-X _w-Km-fn kw-hn[m-b-I≥ _p-≤-tZ-hv Zm-kv Kp-]v-X. cm-Pym-¥-c N-e-®n-{Xta-f-bp-sS `m-K-am-bn \-S-∂ hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. hn-j-b-Øn-ep-≈ k-Xyk-‘-X ]q¿-W-am-bpw \n-e\n¿-Øm≥ th-≠n-bm-Wv Xs‚ Nn-{X-߃-°v kz-¥-ambn Xn-c-°-Y c-Nn-°p-∂-Xv. ta-f-bn¬ i-\n-bm-gv-N {]-Z¿in-∏n-® X-s‚ ]p-Xn-b Nn-{Xam-b kv-\n-^-dn¬ {]-[m-\ IYm-]m-{X-am-bn \-h-kp-Zo≥ kn-±n-Jn-sb Xo-cp-am-\n-®-Xn ¬ \n¿-am-Xm-hv F-Xn¿-∏v {]I-Sn-∏n-®p. ]p-Xn-b \n¿-am-Xmhn-s\ I-s≠-Øn-b-Xn-\v tij-am-Wv Nn-{X-hp-am-bn apt∂m-´p-t]m-b-Xv. cm-jv-{So-bw, a-Xw F-∂n-h X-s‚ Nn-{X-ß-fn¬ {]-[m-\ hn-j-b-am-hm-Ø-Xv A-h-bpsS F-√m h-i-ß-fpw B-hnjv-°-cn-°m-\p-≈ kzm-X{¥yw C-¥y-bn¬ Ip-d-hm-b-

Xp-sIm-≠m-sW-∂pw A-t±lw Iq-´n-t®¿-Øp. Np-‰pw \-S-°p-∂ kw-`-h hn-Im-k-ß-sf-°p-dn-®v kn\n-a-sb-Sp-°p-∂ H-cp I-YmIm-c-s\-∂v A-dn-b-s∏-Sm-\mWv Xm-\m-{K-ln-°p-∂-sX-∂v I-∂-U-bn-se ]p-Xp-X-e-ap-d kw-hn-[m-b-I≥ ]-h≥ Ipam¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn ¬ ]-d-™p. tkm-jy¬ ao-Un-b s\-‰v h¿-°nMv ssk-‰p-Iƒ X-s‚ ]p-Xn-b Nn-{X-am-b eq-kn-bbp-sS \n¿-am-W-Øn¬ h-fsc-tb-sd k-lm-bn-®p-sh∂pw N-e-®n-{X-\n¿-am-W-taJ-e-bn-te-°p-≈ tkm-jy¬ ao-Un-b-bp-sS I-S-∂p-h-c-hv {]-Xn-`m-im-en-I-fm-b kw-hn[m-b-I-∑m¿-°v Iq-Sp-X¬ Ah-k-c-߃ \¬-Ip-∂p-sh∂pw A-t±-lw ]-d-™p. \m-S-I I-em-cw-K-Øv \n∂pw h-∂ X-\n-°v X-s‚ Bi-b-߃ P-\-ß-fn-te-s°Øn-°m≥ kn-\n-a Iq-Sp-X¬ kzm-X-{¥yw \¬-In-sb-∂v A-t±-lw hn-i-Zo-I-cn-®p. s^kv-‰n-h¬ Hm-^n-kn¬ \-S-∂ hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ B¿-´n-Ãn-Iv U-b-d-Iv-S¿ _o\m-t]mƒ th-Wp-tKm-]m¬ k-w-_-‘n®p.

hn-\v G-I B-{i-bw. ]m-epw sIm-≠v t]m-Iptºmƒ ]-e-t∏m-gpw A-∏p-hn\v ssk-°nƒ X-≈n-sIm-Sp°p-∂-Xv iym-am-Wv. k¿-°m ¿ hn-I-emw-K¿-°v aq-∂p ho-ep≈ kv-Iq-´¿ \¬-In-b-t∏mƒ A-∏p-hn-\v e-`n-®n-√. kv-Iq-´¿ \¬-Ip-∂ hn-h-c-a-dn-™v ]©m-b-Øv A-[n-Ir-X-sc-bpw ]-e cm-{„o-b-°m-sc-bpw A∏p I-s≠-¶n-epw H-cp ^-e-hpap-≠m-bn-√. H-cp kv-Iq-´¿ A-∏p-hn-\pw In-´n-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ I-®-hS-Øn-\v B-h-iy-am-b G-sd {]-tbm-P-\w sN-øp-am-bn-cp∂p. C-Ø-c-Øn¬ kv-Iq-´¿ e`n-® ]-e-cpw A-Xv Zp¿-hn-\ntbm-Kw sN-øp-tºmƒ X-\n °v In-´n-bn-√m-sb-∂p-≈ hni-a-Øn-em-Wv A∏p. k¿-°m ¿ \¬-Ip-∂ hn-I-emw-K s]≥j≥ In-´p-∂p-s≠-¶n¬ Ip-d®p-am-k-am-bn A-Xpw ap-S-ßn In-S-°p-∂-Xm-bn A-∏p ]-d-bp∂p.

P-\-ssa-{Xn tbm-Kw

]q-¥p-d: t]m-en-kv P-\s - sa-{Xn tbm-Kw B-en-bm-Sv d-kn-U‚ vk - v A-tkm-kn-tb-j≥ ]-cn-[n-bn¬ \-S-∂p. {]-kn-U‚ v A-e-Iv-km≠-dp-sS A-[y-£X - b - n¬ Iq-Sn-b tbm-K-Øn¬ ]]q-¥p-d t]m-enkv tÃ-j-\p-Io-gn-ep-≈ 65 d-knU‚ v A-tkm-kn-tb-j-\p-I-fpsS `m-ch - m-ln-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

09 Unkw_¿ 2013 Xn¶ƒ

[À-W \-S-¯n

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw

Im-´m-°-S: tI-c-f-kw-ÿm-\ ssh-Zyp-Xn t_m¿-Un-s‚ H-‰ti-J-c-aw-K-ew C-e-Iv-{Sn-Iv sk£≥ ]-cn-[n-bn¬ F-®v.Sn S-®nMv F-Sp-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn H-º-Xp-ap-X¬ 13 h-sc-bp-≈ Znh-k-ß-fn¬ I-≈n-°m-Sv, s\øm¿-Umw, t]-tc-t°m-Ww, BSp-h-≈n, hm-gn-®¬ `m-K-ß-fn¬ ssh-Zyp-Xn-hn-X-c-Ww `m-Kn-Iam-bn X-S- -s∏-Sp-sa-∂v A-kn. F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p. Im´m-°-S D-]-Pn√m I-tem¬k-h-Øn ¬ bp.]n hn-`m-Kw im-kv-{Xob-kw-Ko Xw, a-e-bmfw ]-ZywsNm √¬ F-∂n-hbn¬ F t{K-tUm-Up Iq-Sn H-∂mw-ÿm-\hpw e-fnX-Km-\-Øn-\v F t{K-tUm-sS c-≠mw-ÿm-\hpw t\Snb F F-kv A-\iz-c (Un.hn.Fw F≥. F≥.Fw.F-®v.Fkv.Fkv, am-d-\√q¿) Pn-√m-X-e kv-Iqƒ- A[ym-]-I Iem-km-lntXym¬-kh-Øn ¬ A-d-_n-Iv Im-en-{Km^n hn-`m-KØn¬ F t{K-tUm-sS H-∂mw-ÿm-\w- t\-Sn-b Nm∂m-¶-c K-h. F¬.]n kvIqƒ A-[ym-]-I≥ ap-l-Ω-Zv \-k-dp-√ Pn-√m-X-e kv-Iqƒ-A[ym-]-I Iem-km-lntXym¬-kh-Øn¬ So®n-Mv am-\ph¬, So-®nMv F-bv-Uv \n¿-am-Ww F-∂o hn`m-K-ß-fn¬ F t{K-tUm-sS H∂mw-ÿm-\-w t\-Sn-b s]-cpam-Xp-d K-h. F¬.]n. kv-Iqƒ A-[ym-]-I≥ k-^o¿ ap-lvkn≥

A-º-e-Ø-d Ip-a-cn-®-¥ P-Mv-j-\n¬ du-≠v F-_u-´v \n¿-an-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v tkm-jy-en-Ãv P-\-Xm t\-aw \n-tbm-P-I-a-fi-ew IΩn-‰n Ip-a-c-n®-¥ P-Mv-j-\n¬ \-SØn-b km-bm-” [¿-W hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ F ap-Po-_v d-lvam≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

X

s\-Sp-a-ßm-Sv: Pn-√m-I-e-Œ-dp-sS \n¿-t±-i-{]-Im-cw K-Xm-K-X-X-S -ap-≠m-°p-∂- s\-Sp-a-ßm-Sv Su-Wn-epw k-ao-] {]-tZ-i-ß-fnepw ÿm-]n-®n-cp-∂ t_m¿-UpI-fpw sIm-Sn-a-c-ß-fpw \o-°wsN-bv-Xp. C-∂-se cm-hn-se 7.30\v Bcw-`n-® {]-h¿-Ø-\-߃-°v Xl-kn¬-Zm¿ A-\n¬-Ip-am-dns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ d-h-\yp A[n-Ir-X-cpw s]m-Xp-a-cm-a-Øv F. F-Iv-kv.C N-{μ-Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ D-tZym-Kÿ-cpw Un-ssh.F-kv.]n ssh B¿ d-Ãw, kn.sF-am-cm-b Fkv kp-tc-jv-Ip-am¿, A-cp¨ F∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-L-hp-am-Wv t\Xr-Xzw \¬-In-b-Xv. I-t®-cn PMv-j-\n ¬ t]m-en-kv tÃ-j-\p-

X-am-bn ÿm-]n-®n-cp-∂ \n¿-amW-{]-h¿-Ø-\-ß-fpw C-Sn-®p-am‰n-b-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v B-cpsS-`m-K-Øp-\n-∂pw sN-dp-Øp\n¬-∏v D-≠m-bn-√. h-cpw-Zn-h-kß-fn-epw \-S-]-Sn Xp-S-cp-sa-∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. A-tXk-a-bw ]n.U-ªyp.Un A-[n-IrX¿ \-K-c-Øn¬ ÿm-]n-®n-cp∂ {Sm-^n-Iv kn-Kv-\¬ t_m¿Up-I-fpw \-K-c-k-`-bp-sS t_m¿-Up-I-fpw C-f-°n-am-‰n-bXv {]-Xn-tj-[-Øn-\n-S-bm-°n. Xm-eq-°v-k-`-bp-sS \n¿-t±-i{]-Im-cw s\-Sp-a-ßm-Sv Su-Wn¬ hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn¬ ÿm-]n®n-cp-∂ {Sm-^n-Iv kn-Kv-\¬ s\Sp-a-ßm-Sv Su-Wn-se A-\-[nIr-X \n¿-am-W-߃ t_m¿-Up-I-fm-Wv t]m-en-kv A-[n-Ir-X¿ \o-°w sN-øp∂p \n¿-t±-i-w A-h-K-Wn-®v s]m-Xpap-∂n-se A-\-[n-Ir-X {^q-´v-kv °w sN-bv-Xp. a-cm-a-Øv F.C a-Wn-I-WvT≥ CI-S-b-S-°-ap-≈-h kw-Lw \osIm-Sn-a-c-ß-fpw A-\-[n-Ir- Sn- ® p- a m- ‰ n- b - X v . s\- S p- a - ß m- S v

fn-If - p-sS s]≥-j≥ 1000 cq-]b - m°n h¿-[n-∏n-°W - w- . I¿-j-I-sØm-gn-em-fn s]≥j-s‚ h-cp-am-\] - c - n-[n 11,000 cq-]bm-W.v a-Æn¬ ]-Wn-sb-Sp-Øv Ah-ic - m-b I¿-jI - s - Xm-gn-em-fn-°v e-`n-t°-≠ A-h-Im-i-am-Wv s]≥-j≥. A-Xn-\v bm-sXm-c-Snÿm-\h - p-an-√m-sX h-cp-am-\] - c - n[n \n-›-bn-°p-∂-Xn-epw \-S-∏nem-°p-∂X - n-epw \ym-bo-Ic - W - h - pan-√.I¿-jI - s - Øm-gn-em-fn s]≥j≥ h-cp-am-\] - c - n-[n F-Sp-Øp-I-

f-b-W-sa-∂pw sI.-F-kv-.sI.-Sn.bp kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v _n cmL-h\ - pw P-\d - ¬ sk-{I-´d - n Fw hn tKm-hn-μ\ - pw B-hi - y-s∏-´p.

A-[ym-]-I c-£m-IÀ-Xrk-an-Xn tbm-Kw

I√-d: an-Xr-Ω-e K-h. t_m-bvkv l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ A-[ym-]-I-c-£m-I¿-Xr-k-an-Xn tbm-Kw C∂v D-®-bv°v 2.30\v tN-cp-sa-∂v {]n≥-kn∏¬ A-dnbn-®p.

Cu t^m-t´m Im-Wn®v X-{¥n-bn¬-\n-∂v kwLw B-`-c-W-ß-fpw sam-ss_¬ -t^m-Wpw ]-W-hpw I-h¿-∂n-cp∂p. sh-≈-b-º-ew B ¬-Ø-d P-Mv-j-\n¬ hn\o-jn-s\ sh-´n-s°m-es∏-Sp-Øn-b tI-kn-epw {]-Xn-Iƒ Dƒ-s∏-´n-´pA-d-Ãn-em-b A-\n¬-Ip-am¿, cm-tP-jv ≠v. hm-cm-∏p-g s]¨hm- W n- ` - t °- k p- a m- b n ∂p. tÃ-‰v-_m-¶v Hm-^v C-¥y-bnse ^n-\m≥-kv A-ssUz-k-dm- _-‘-s∏-´v Pm-ay-Øn¬ I-gnWv k-Xy-io-e≥. 2006¬ i-_-cn- ™p-h-c-sh-bm-Wv A-\n-bpw cma-e X-{¥n-sb F-d-Wm-Ip-f-sØ tP-jpw ss_-°v bm-{Xn-I-s\ H-cp ^v-fm-‰n-se-Øn-®v H-cp kv- B-{I-an-®v ]-Ww I-h¿-∂-Xn-\v {Xo-s°m-∏w \n¿-Øn \-·-Nn-{X- ]n-Sn-bn-em-Ip-∂-Xv. t]-cq¿-°-S, h-´n-bq¿-°m-hv, ß-sf-Sp-sØ∂ tI-kn¬ tim`m-tPm¨ Dƒ-s∏-´ kw-Lw {]- ]q-P-∏p-c tÃ-j-\p-I-fn-epw Ch¿-s°-Xn-tc tI-kp-Iƒ \n-eXn-I-fm-bn-cp-∂p.

sh- ≈ - d - S : ap- k v - e nw- e o- K v sh≈-d-S ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n Hm^n- k v D- Z v - L m- S - \ w ]- \ - ® - a q´n¬ ]n D- s s_- Z p- ≈ Fw. F ¬.F \n¿-h-ln-®p. eo-Kv Pn-√m {]-kn-U‚ v _oam- ∏ - ≈ n d- j o- Z v , Pn- √ m- s k- { I´- d n hn- g n- ™ w d- k m- J v , ]m- d »m-e a-fi-ew P-\-d¬ sk-{I´- d n Fw ap- l - Ω - Z v lp- k - b v ≥ , a- fi - e w ssh- k v - { ]- k n- U ‚ v k- ° o¿- l p- k - b v ≥ , Pn- √ mIu¨- k n¬ Aw- K w Fw Fw l- ≥, ^- k - e p- ± o≥ Im- W t°m- S v Xp- S - ß n- b - h ¿ ]- s ¶- S pØp.

hn-ep-≠v. a-Æ-¥-e-bn¬ H-cp BUw-_-c-ho-Sv hm-S-I-bv-s°-Sp-Øv {]-XnIƒ s]¨-hm-Wn-`w \-SØn-h-cp-∂-Xm-bn t]m-en-kn-\v hn-h-cw e-`n-®n-´p≠v. C-h-cp-sS Iq-´m-fn-Iƒ D-S≥ ]n-Sn-bn-em-Ipsa-∂v t]m-en-kv A-dn-bn-®p. kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ ]n hn-P-b-s‚ \n¿-t±-i-{]-Im-cw I-t‚m¨-sa‚ v F.kn l-cn-Zmkv, t]-cq¿-°-S kn.sF {]-Zo-]v, F-kv.sF ssk-Pp-\m-Yv, I¨t{Smƒ-dqw kn.sF {]-tam-Zv-Ipam¿, a-Æ-¥-e F-kv.sF hn≥k‚ v Zm-kv, kn-‰n jm-tUm-Sow Aw-K-ß-fm-b A-cp¨-Ip-am¿, km-_p, jw-\m-Zv, k-©p, c-RvPn-Øv Dƒ-s∏-´ kw-L-w ]n-Sn-IqSn-b {]-Xn-I-sf tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am‚ v sN-bv-Xp.

A-\p-hm-Z-]-{Xn-I hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w

A-gq¿ ekv-I kw-L-Sn-∏n-® AJn-etI-c-f h-Sw-h-en-a¬-k-c-Øn¬ hn-P-bn-®-h¿°p≈ k-Ωm-\-Zm-\w Un.kn.kn. JPm©n Fw F e-Øo-^v hn-Xc-Ww sN-øp∂p

tIm-S-Xn-°v ap-∂n-se \-S-∏m-Xtbm-c-Øv ÿm-]n-®n-cp-∂ t\m ]m¿-°n-Mv t_m¿-Up-Iƒ k-ao]-sØ hn-Xp-c, ]m-tem-Sv dq-´p-Ifn-se _- p-Iƒ-°p-≈ tÃ-j\-Sp-Øv ÿm-]n-®n-cp-∂ t\m ]m¿-°n-Mv t_m¿-Up-Iƒ F∂n-h-b-S-°w Hm-t´m-dn-£ ]m¿°n-Mv, Sq ho-e¿ ]m¿-°n-Mv Dƒs∏-sS C-Sn-®p-am-‰n. C-°m-cyw Nn-e¿ s\-Sp-a-ßmSv kn.sF F-kv kp-tc-jv-Ip-amdn-t\m-Sv ]-cm-Xn-s∏-´p. kn.sF D-S≥-X-s∂ {Sm-^n-Iv t_m¿-UpIƒ F-Sp-°-cp-sX-∂v F.C-tbmSv B-h-iy-s∏-´p-sh-¶n-epw t_m ¿-Uv \o-°w-sN-ø¬ DtZym-K-ÿ¿ Xp-S¿-∂p. t]m-enkp-Im¿ {]-iv-\-ap-≠m-°n-btXm-sS-bm-Wv \-S-]-Sn A-h-km\n-∏n-®-Xv.

D-Zv-LmS-\w sN-bvXp t_mÀ-Uv ho-Wv ImÂ-\-S-bm-{X-¡mc\v

A-d-Ìn-em-b-hÀ tim-`m- tPm-Wn-sâ kw-Lmw-K§Ä

a-Æ-¥-e: ss_-°v bm-{Xn-Is\ B-{I-an-® ]-Ww I-h¿-∂ tI-kn-se {]-XnIƒ ]n-Sn-bn¬. im-kv-X-aw-K-ew a-cp-Xw-Ip-gn X®≥-I-cn ho-´n¬ tI-∏≥ A-\n F-∂ A-\n¬-Ip-am¿ (44), hn-f∏n¬ A-cp-hn-∏p-dw X-S-Ø-cn-IØp ho-´n¬ cm-tP-jv (43) F-∂nh-cm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. C-h¿ \n-c-h-[n-{I-an-\¬-t°kn-se {]-Xnbmb tim`m-tPmWn-s‚ A-Sp-Ø A-\p-bm-bn-Ifm-Wv. I-gn-™-Znhkw ssh-Io´v B-dn-\mWv kw-`-hw. a-Æ-¥e- I¬-∏-S-bn¬-h-®v ss_-°n¬ h-cn-I-bm-bn-cp-∂ a-W-°m-Sv Ime-Sn Io-g-ºn¬ ho-´n¬ k-Xy-ioe (52) s\- {]-Xn-Iƒ Im-dn-seØn B-{I-an-®v hm-l-\-hpw 20,000 cq-]-bpw I-h-cp-I-bm-bn-cp-

I-g-°q-´w: t]m-Ø≥-tImS-v bqØv-tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI¿ X-Ωn-e-Sn-®p. kw-L¿-j-Øn¬ c-≠v t]¿-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°‰p. In-c¨, A-Jn¬-Ir-jv-W F∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. C-cph-tc-bpw B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. C-∂-se cm-{Xn F´n-\v A-cn-tbm-´p-tIm-W-Øv kw`-hw. bq-Øv-tIm¨-{K-kv kwL-S-\m Xn-c-s™-Sp-∏p-am-bn _‘-s∏-´ X¿-°-am-Wv kw-L¿j-Øn¬ I-em-in-®-Xv. A-Sp-Øbm-gv-N \-S-°p-∂ kp-lr-Øns‚ k-tl-m-Z-cn-bp-sS hn-hm-lØn-\v hn-hm-l-ho-´n¬ H-cp-°ßƒ \-S-Øm-s\-Øn-b-Xm-bncp-∂p ]-cn-t°-‰-h¿. 15 Hm-fw t]-c-S-ßp-∂ kw-Lam-Wv B-{I-a-Ww \-S-Øn-b-Xv. {]-tZisØ bq-Øv-tIm¨-{Kkv t\-Xm-hn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-

em-bn-cp-∂p B-{I-a-Ww. t]mØ≥-tIm-Sv t]m-en-kv tI-skSp-Øp.

kw-Lm-S-Ik-anXntbm-Kw h¿-°-e: Nn-d-bn≥-Io-gv Xm-eq°v sse- { _- d n Iu¨- k n- e ns‚ B- ` n- a p- J y- Ø n¬ kw- L Sn- ∏ n- ® n- ´ p- ≈ I- e m km- l n- X y ta-f-bp-sS \-S-Øn-∏p-am-bn _‘- s ∏- ´ kw- L m- S - I k- a nXntbm- K w Xm- e q- ° v sse- { _- d n Iu¨-kn¬ sk-{I´-dn ]-≈n°¬ A- P - b ≥ D- Z v - L mS- \ w sN-bvXp. `m- c - h m- l n- I - f m- b n Fw t_m- [ m- \ μ≥ (sN- b ¿- a m≥), hn {io-\m-Y °p-dp∏v (ssh-kv sN- b ¿- a m≥), cm- [ m- I r- j v W ≥ (P- \ - d ¬ I¨- h o- \ ¿) F∂nh-sc Xn-c-s™-Sp-Øp.

\-S-Øp-∂ tIm¨-{K- n-\v Xn-cs™-Sp-∏n-s\ t\-cn-Sm≥ `-b-amsW-∂p {]-Xn-]£ - D-]t- \-Xm-hv tIm-Sn-tb-cn _m-eI - r-jW v- ≥. B-cy-\m-Sv k¿-ho-kv k-lI - c-W-_m-¶v `-c-W-k-an-Xn Xn-cs™-Sp-∏v d-±m-°n-b tIm ¨-{Kkv `-cW - {]-h¿-Ø\ - ß - ƒ-s°Xn-tc F¬.Un.F-^v C-∂-se B-cy-\m-´v kw-LS- n-∏n-® cm-{„ob hn-iZ- o-Ic - W - t- bm-Kw D-ZvL - mS-\w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±lw. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´v P-\-ß-sf Ip-Sn-bn-d-°m-sX-bp≈ Ip-Sn-sbm-gn-∏n-°e - m-sW-∂p tIm-Sn-tb-cn ]-d-™p. kn. ]n. sF a-fi-ew sk-{I-´-dn ]q-h®¬ jm-lp¬ A-[y-£X - h - l - n®p.B-cy-\m-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v cm-[m-Ir-jv-W≥, B-\m-Sv N-{μ≥, hn sI a-[p kwkm-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

Su-Wn-se {Sm-^n-Iv kn-á t_mÀ-Up-IÄ amän-b-Xn {]-Xn-tj-[w

ss_-¡v bm-{Xn-I-s\ B-{I-an-¨v ]-Ww I-hÀ-¶ tI-kn-se {]-XnIÄ ]n-Sn-bn X

3

{K-Ên-\v bq-¯v-tIm¬-{K-Êp-ImÀ X-½n-e-Sn-¨p; tIm¬Xn-c-sª-Sp-¸n-s\ c-−p t]À-¡v ]-cn-¡v t\-cn-Sm³ `-bw Im-´m-°S- : P-\m-[n-]X - y I-im-∏v

s\-Sp-a-§m-Sv Su-Wn-se A-\-[n-Ir-X \nÀ-am-W {]-hÀ-¯-\-§Ä \o-¡w sN-bvXp Xp-S-§n

IÀ-j-I-s¯m-gn-em-fn s]³-j³ 1000 cq-]-bm-bn D-bÀ-¯-Ww: sI.F-kv.sI.Sn.bp. Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: bp.-Un.-F^ - v k¿-°m-cn-s‚ I¿-j-I-sØm-gnem-fn hn-cp-≤ k-ao-]\ - Ø - n-s‚ `mK-am-bm-Wv I¿-jI - s - Xm-gn-em-fn-Ifp-sS s]≥-j≥ h¿-[n-∏n-°m-ØsX-∂v tI-cf - t- Ã-‰v I¿-jI - s - Xmgn-em-fn-bq-\n-b≥ B-tcm-]n-®p. Ip-Xn-®p-b-cp-∂ hn-e-°-b-‰w aq-ew Po-hn-Xw h-gn-ap-´p-tºmƒ hm¿-[I - ym-hÿ - b - n-ep-≈ I¿-jI-sXm-gn-em-fn-bv-°v a-‰v B-{i-bß-sfm-∂p-an-√. Cu h-kvX - p-X a\-kn-em-°n I¿-j-I-sØm-gn-em-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-g-°q-´w-˛tIm-h-fw ss_-∏m-kn¬ A-ºe-Ø-d Ip-a-cn-®-¥ P-Mv-j-\n¬ D-≠m-bn-s°m-≠n-cn-°p-∂ hml-\m-]-I-S-߃ C-√m-Xm-°m ≥ du-≠v F-_u-´v \n¿-an-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v tkm-jy-enÃv P-\-Xm t\-aw \n-tbm-P-I-afi-ew I-Ωn-‰n km-bm-”-[¿W \-SØn. tkm-jy-en-Ãv bp-h-P-\-Xm kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dnbpw hm¿-Uv Iu¨-kn-edpamb F ap-Po-_v d-“m≥ [¿W D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \n-c-h-[n t]-cp-sSa-c-W-Øn-\nS-bm-°n-s°m- ≠n-cn-°p-∂ Ipa-cn-®-¥ P-Mv-j-\n¬ \m-´pIm¿ \n-c-¥-c-am-hi -- y-s∏-´n-´pw du-≠v F-_u-´v \n¿-an-°m-Ø D-tZym-K-ÿ-cp-sS-ta¬ \-S-]-Snsb-Sp-°-W-sa-∂v A-t±-lw Bh-iy-s∏-´p. a-fi-ew {]-knU‚ v F-kv kp-\n¬-Jm≥ A[y-£-X-h-ln-®p.

thiruvananthapuram/tvm

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: B-c-y-t¶m-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øn-se hn-hn-[ tIm-f-\n \n-hm-kn-Iƒ-°p-f-f `qan-bp-sS A-\p-hm-Z-]-{Xn-I-bp-sS hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w s]-cp-¶-Shn-f tªm-°v {]-kn-U‚ v ]n kpPm-X-Ip-am-cn \n¿-h-ln-®p. s\-√p-hn-fm-Iw, ssI-em-k]p-cw, h-f-fn-®n-d e-£w ho-Sv XpS-ßn-b ÿ-e-ß-fn-se {]-ap-J tIm-f-\n-I-fn-se C-cp-∂q-dn-e-[nIw Ip-Spw-_-߃-°v X-ß-fp-sS `q-an-bn-se A-\p-hm-Z ]-{Xn-I-bpsS hn-X-c-W-Øn-\m-Wv Xp-S-°am-b-Xv. tIm-f-\n-I-fp-sS Po-hn-X ku-I-cyw sa-®-s∏-Sp-Øp-∂-Xn\pw ]m-´-e-`y-X Dƒ-s∏-S-bp-f-f Xp-S¿-\-S-]-Sn-Iƒ-°p-ap-f-f Np-hSp-h-bv-]m-Wv C-sX-∂v N-S-ßn¬ A-[-y-£-X h-ln-® {Km-a-∏-©mb-Øv {]-kn-U‚ v Ko-Xm-cm-Pti-J-c≥ ]-d-™p.

]cn-t¡äp s\-Sp-a-ßm-Sv: sP.kn._n-sIm≠v \-K-c-k-`- ÿm-]n-®n-cp-∂ t_m¿-Uv C-f-°n-am-‰p-∂-Xn-\nsS k-ao-]-Øv Iq-Sn t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂ Im¬-\-S-bm-{X-°mc-\p ]-cn-t°-‰p. s\-Sp-a-ßm-s´ A-\-[n-Ir-X \n¿-am-Ww \o-°w sN-øp-∂-Xns‚ `m-K-am-bn ]-g-Ip-‰n ]m-eØn-\p k-ao-]w \-K-c-k-` ÿm]n-®n-cp-∂ t_m¿-Uv C-∂-se Cf- ° n- a m- ‰ p- ∂ - X n- \ n- s S- b m- W v t_m¿-Uv tZ-l-tØ-°v ]-Xn-®v

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw a-W-°m-Sv sIm©n-d-hn-f ap-∂p-ap-Sp-ºn¬ ho-´n¬ ssj-e≥ (47)\v ]-cnt°-‰-Xv. ssj-e-\pw `m-cy-bpw c≠p-a-°-fp-am-bn ]-g-Ip-‰n P-Mvj-\n¬ _- n-d-ßn \-S-∂p-t]mhp-tºm-gm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. A-e-£y-am-bn a-dn-®n-´ t_m ¿-Uv ssj-e-s‚ ap-Xp-In¬ ]-Xn°p-I-bm-bn-cp-∂p.C-bm-sf s\Sp-a-ßm-Sv Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bnepw ]n-∂o-Sv P-\-d-¬ B-ip-]{Xn-bn-epw {]-th-in-∏n-®p.

Ipcn-ip-a-e Xo¿-∞m-S-\ IΩ-n‰n tbm-Kw ]m-d»m-e Fw.F¬.F. F Sn tPm¿-Pv D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

Ip-cn-ip-a-e tdm-Uv hn-I-k-\-¯n-\v 15 e-£w

sh-≈-d-S: 2014 G-{]n¬ c-≠p-ap-X¬ B-dp-h-sc \-S-°p-∂ Ipcn-ip-a-e Xo¿-Ym-S-\-Øn-\v H-cp-°-am-bn. Ip-cn-ip-a-e s\-dp-I-bnte-°p-≈ tdm-Up-hn-I-k-\-Øn-\v 15 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®Xm-bn F Sn tPm¿-Pv Fw.F¬.F ]-d-™p. kw-K-a-th-Zn-bn¬ \-S-∂ {]-Y-a Xo¿-Ym-S-\-I-Ωn-‰n tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. kw-K-a-th-Zn ap-X¬ \m-emw Ip-cn-ip-hsc-bp-≈ tdm-Um-Wv B-Zy-L-´-Øn¬ hn-I-kn-∏n-°p-∂-Xv. Ipcn-ip-a-e Xo¿-Ym-S-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v 250 t]¿ A-S-ßp-∂ Xo¿-Ym-S-\ I-Ωn-‰n-sb-bpw Xn-c-s™-Sp-Øn-´p-≠v.

\nÀam-W]-²-Xn-IÄ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp

sXm-fn-t°m-S:v s]m-∑p-Sn-bn¬ hn-t\m-Zk - © - m-cn-Iƒ-°p-≠m-hp-∂ A-ku-Ic - y-߃ H-gn-hm-°m≥ h-\w-hI - p-∏v \-ho-\] - ≤ - X - nIƒ \-S∏m-°p∂p. s]m-∑p-Sn-bn¬ {S-°v ]m-Øv k-÷o-Ic - n-°W - s - a-∂ \m´p-Im-cp-sS B-hi - y-hpw C-Xn¬-s]-Spw. aq-∂v ]-≤X - n-If - m-Wv C∂se D-ZL -v mS-\w sN-bX -v Xv. aq-∂v {S-°v ]m-Øp-If - m-hpw \n¿an°pI. 10 t]¿-°v 400 cq-]b - m-Wv C-Xn-\m-bn Nm¿-Pv sN-øp-∂X - .v F-∂m¬ k-©m-cn-Iƒ Im-a-d-Iƒ D-]-tbm-Kn-°p-I-bm-sW¶n¬ A-Xn-\p {]-tXy-I ^o-kv h-\w-h-Ip-∏n-\v \¬-I-W-sa∂m-Wv hy-h-ÿ. h-\-hn-`-h-ß-fm-b tX≥, I-kv-Xq-cn-a-™ ƒ, Ip-¥n-cn-°w F-∂n-h hm-ßm-\p-≈ kw-hn-[m-\hpw H-cp°pw. Un. F-^v.H Sn D-a-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ A-Uo. {]n≥-kn-∏¬ kn. kn.F-^v Pq-∏n-Un {]-km-Zv ]≤-Xn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp.

Xn-c-sª-Sp-¯p

I√-d: X-t®m-Ww ap-kvenw P-am-A-Øn-s‚ 2013˛15 h¿-j-tØ°p-≈ `m-c-hm-ln-I-fm-bn jw-kp-±o≥ lmPn ({]-knU‚ v), F \q-dp-±o≥ (P-\-d¬ sk-{I´-dn), A-\o-jv ap-l-ΩZv (ssh-kv {]knU‚ v), kp-sse-am≥ dm-hpØ¿ (sk-{I´-dn), ap-lΩ-Zv lpssk≥, C¿-jm-Zv X-S-Øn¬ (tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn-am¿), A–p¬ d-lvam≥ ({S-j-d-¿) Xn-c-s™-Sp-Øp.

Po-h³ ]-W-bw h-¨v B-g-¡-S-ense ap-¯v tXSn H-cp-Iq-«w aÂ-ky-s¯m-gn-em-fnIÄ _m-e-cm-a-]p-cw: I-S-en¬ apØv Im-bv-°p-∂ Im-e-am-b-Xn\m¬ I-S¬ I-b-ß-fn-¬ Du-fnbn-Sp-∂-h¿ a-c-Ww ]-Xn-bn-c-n°p-∂ ]m-d-bn-Sp-°p-I-fn¬ \n∂v Xn-cn-sI s]m-ßp-tºmƒ Ah-cp-sS Nn-cn-bn¬ ap-Øp-Nn-∏nbp-sS Xn-f-°-amWv. B-g-°-S-en¬ ap-ßn Nn-∏n tX-Sn-bn-cp-∂-h-cp-sS ]n≥-ap-d°m-cm-Wn-h¿. I-√p-Ω°m-b F∂pw A-dn-b-s∏-Sp-∂ Nn-∏n-Iƒ \-Ωp-sS I-tºm-f-ß-fn¬ \n-c°p-∂-Xn-\p ]n-∂n¬ I-S-en-s‚ a-°-fp-sS km-l-kn-I-X-bp-sS ]m-c-º-cy-I-cp-Øm-Wv. H-∂p-]ng-®m¬ Po-h≥-t]m-epw A-]-I-SØn-em-hp-∂ I-S-en-Sp-°p-I-fnem-Wv C-h¿ Nn-∏n- tX-Sn-bn-d-ßp∂-Xv. ]m-d-s°-´p-Iƒ \n-d-™ hngn-™w, ]q-fp-Iq-Sn, sNm-Δ-c, tIm-h-fw, ap-√q¿ F-∂n-hn-S-ßfn-em-Wv ko-k-Wm-bm¬ h≥tXm-Xn¬ Nn-∏n-sN-ج \-S°p-∂-Xv. ]-c-º-cm-K-X-am-bn Cu sXm-gn-en¬ D-]-Po-h-\w Is≠-Øp-∂-h-cn¬ G-sd-bpw {]m-bw sN-∂-h-cm-Wv. ap-J-Øv se-≥-kp-≈ ap-Jw-aq-Sn h-®v ssI-bn¬ Nn-∏n-°-Øn, D-fn, sh-´p-Nq-≠ Xp-S-ßn-b B-bp-[ß-fp-am-bm-Wv C-h¿ I-S-en-te°n-d-ßp-∂-Xv. I-S-en-\-Sn-bn-se ]m-d-s°-´p-I-fn¬ ]-‰n-]n-Sn-®mWv Nn-∏n-Iƒ hkn°p-I. Nn-∏nIƒ sN-Øn-sb-Sp-Øv A-c-bnse k-©n-bn-en-´v Xn-cn-sI s]mßm≥ G-sd ssh-Z-Kv-[yw thWw. ]m-d-bn-Sp-°p-I-fn¬ ]-Xn-bncn-°p-∂ I-S¬-]m-ºpw ap-≈≥ a¬-ky-ß-fp-a-S-°w A-]I-Ss°-Wn-sbm-cp-°p-∂ ÿ-e-ßfm-Wv an-°-Xpw. km-l-kn-I-amb Cu ]-Wn-°n-sS I-S-en-Sp-°pI-fn¬ Ip-Sp-ßn Po-h≥ \-„-s∏´-h-cpw \n-c-h-[n-bm-Wv. C-h-bv°n-sS A-]q¿-h- ap-Ø-p-Nn-∏ne`n-®-h-cpw D-≠v. ap-cp-°v ]q-°ptºmƒ Nn-∏n-bn¬ C-d-®n-\-n-d-bpsa-∂pw ]q-fn-]q-°p-tºmƒ C-d®n-Ip-d-bp-sa-∂p-am-Wv C-h-cp-sS hn-izm-kw. Nn-ßw ap-X¬ ta-Sw h-sc-bm-Wv I-S-en¬ I-√v Im-bv-

Ip-än-aq-Sv {Im-´n {K-Ù-im-em hmÀ-jn-Iw

I-√-d: Ip-‰n-aq-Sv {Im-¥n {K-Ÿim-e-bp-sS 52mw hm¿-jn-ImtLm-jw 14\v Ip-‰n-aq-Sv P-Mv-j\n¬ \-S-°pw. cm-hn-se 10\v Ip´n-I-fp-sS I-em-Im-bn-I-a¬-k-chpw ssh-Io-´v A-©n-\v D-Zv-LmS-\ k-tΩ-f-\-hpw k-Ωm-\-Zm-\hpw \-S-°pw. A-Uz. _n k-Xy ≥ Fw.F-¬.F D-Zv-Lm-S-\w \n ¿-h-ln-°pw. In-fn-am-\q¿ t]m-enkv k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ B ¿ A-tim-Iv-Ip-am¿ k-Ωm-\-Zm\w \n¿-h-ln-°pw. cm-{Xn G-gn\v A-Jn-e-tI-c-f h-Sw-h-en a¬k-cw \-S-°pw.

c-P-X Pq-_n-en B-tLm-jw

I-S-en¬ Nn-∏n-°m-bn ap-ßnØ-∏p-∂-bmƒ °p-∂-Im-ew. hr-›n-Iw, ta-Sw am-k-ß-fnse Nn-∏n-°m-Wv h-en-∏-hpw cpNn-bpw G-dp-∂-Xv. H-‰-bv-°pw I´-a-c-ß-fn-te-dn kw-L-ß-fm-bpam-Wn-h¿ Nn-∏n-th-´-bv-°n-d-ßp∂-Xv. H-cp-Zn-h-kw 500 ap-X¬ 2000 h-sc Nn-∏n-Iƒ ap-ßn-sb-Sp°p-∂-h-cp-≠v. C-h -I-c-bv-°v FØp-tºmƒ hn-e-bpw Iq-Spw. \√ h-en-∏-ap-≈ Nn-∏n-°v Iq-SpX¬ hn-e-In-´pw. amw-kw `-£-W-Øn-\pw ]pdw-tXm-Sv A-e-¶m-c-߃-°p-amWv D-]-tbm-Kn-°p-I. a-t\m-l-cam-b iw-Jp-Iƒ- k-©n-bn-te°p am-‰p-∂p. N-¥-bn¬ 100 Nn∏n-°v 200 cq-] h-sc C-t∏mƒ hne-bp-≠v. ap-√q¿, sNm-Δ-c Nn-∏n°m-Wv {]n-bw Iq-Sp-X¬. D-∏p-ck-ap-≈ C-hn-S-p-sØ Nn-∏n-Ifn¬ amw-k-hpw Iq-Sp-X-em-Wv. C-hn-Sp-sØ Nn-∏n-hm-ßm≥ Pn√-bp-sS ]-e-`m-K-Øp-\n-∂pw B-fp-Iƒ F-Øm-dp-≠v. Cu `m-K-ß-fn¬ Nn-∏n-sb B-{i-bn-®v Po-hn-°p-∂ B-bn-ctØm-fw Ip-Spw-_-ß-fm-Wp-≈Xv.

`mc-hm-ln-IÄ

I√-d: `-c-X-∂q¿ d-kn-U‚ v-kv A-t m-kn-tb-j≥ `m-c-hm-lnI-fm-bn F {]-k-∂-Ip-am¿ ({]knU‚ v), _n a-[p-kq-Z\≥

(sk-{I´-dn), jw-\mZv (ssh-kv {]-knU‚ v), tbm-Ko-Zmkv (tPmbn‚ v sk-{I´-dn), in-h-{]-kmZv ({S-jd¿).

]n-c∏≥-tImSv: tIm-en-b-t°mSv I-¨-kyq-a¿ k-l-I-c-W-kwLw c-P-X Pq-_n-en B-tLm-j ]-cn-]m-Sn-Iƒ k-lI-c-W h-Ip∏v a{¥n kn F≥ _m-e-Ir-jvW≥ D-Zv-L-m\-Sw sN-bvXp. ap≥ Fw.F¬.F F ]n-c∏≥-tIm-Sv apc-fn A-[y-£-X h-ln®p.

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2013/12/09  
Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2013/12/09  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2013/12/09

Advertisement