Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw a-Av-Z-\n-: ]p-\-c-t\z-j-Ww Fw.--Pn. tIm-f-Pv A-{I-aw: hn-ZymÀ-Yn-bp-sS B-h-iy-s¸-«v a-I³ kÀ-«n-^n-¡-äv lm-P-cm-¡-W-w ap-Jy-a-{´n-sb k-µÀ-in-¨p 29 H-IvtSm-_¿ 2013 sNmΔ

thiruvananthapuram/TVm

Sq¬-kn-sâ tem-I B-\n-ta-j³ Zn-\m-tLm-jw \msf

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: H-Iv-tSm-_¿ 28\v tem-I B-\n-ta-j≥ Zn-\Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: _mw-•q¿ °m¿ I¿-Wm-S-I k¿-°m-cnam-bn B-N-cn-°p-∂-Xn-s‚ `m-KtI-kv ]p-\-c-t\z-jn-°-W-sa- \p-ta¬ k-Ω¿-±w sN-ep-Øam-bn sS-Iv-t\m-]m¿-°n-se B∂ B-h-iy-ap-∂-bn-®v a-Av-Z- W-sa-∂v \n-th-Z-\-Øn¬ B\n-ta-j≥ I-º-\n-bm-b Sq¨\n-bp-sS a-°ƒ \-S-Øn-b D-]- h-iy-s∏-´p. kv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tI-k-cn C-°m-cy-Øn¬ A-\p-`m-hhm-k-Øn-s‚ `m-K-am-bn Cu sa-tΩm-dn-b¬ lm-fn¬ v\msf 3 B-h-iy-ap-∂-bn-®v a-Av-Z-\n- ]q¿-W-am-b \-S-]-Sn D-≠m-hpa-Wn-°v B-tLm-j -]-cn-]m-Snbp-sS a-I≥ k-em-lp-±o≥ A- sa-∂v ap-Jy-a-{¥n \n-th-Z-I Iƒ kw-L-Sn-∏n-°pw. kw-ÿmøq-_n ap-Jy-a-{¥n-sb sa-Un- kw-L-Øn-\v D-d-∏p-\¬-In. \-sØ hn-hn-[ kv-Iqƒ tIm-f-Pv °¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{XntI-c-f ap-kv-enw kw-bp-‡hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw. bn¬ k-μ¿-in-®v \n-th-Z-\w th-Zn `m-c-hm-ln-Im-b ]m-®kn-\n-am kw-hn-[m-b-I≥ \¬-In. √q¿ A-–p¬ k-eow au-e-hn, A-\n¬ cm-[m-Ir-jv-W taX-ß-fp-sS ]n-Xm-hn-s\ A- ap-l-Ω-Zv d-Po-_v, tN-e-°p-fw t\m≥ ]-cn-]m-Sn-bp-sS D-Zv-Lm-S\ym-b-am-bn {]-Xn tN¿-Øn-cn- A-–p¬ l-ao-Zv au-e-hn, ssa\w \n¿-h-ln-°pw. {]-ap-J B°p-∂ _mw-•q¿ kv-t^m-S-\ e-°m-Sv jm, ao-cm≥ _m-J-hn a-Av-Z-\n-sb tam-Nn-∏n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v a-I≥ kz-em-lp\n-ta-j≥ Un-ssk-\-dpw I-Ym- ±o≥ A-øq-_n ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-sb sa-Un-°¬ tIm-fPn tI-kn-s‚ ]p-\-c-t\z-j-Ww F-∂n-h¿ kw-L-Øn-ep-≠mIr-Øp-am-b {]-tk≥-Pn-Øv ¬ sN-∂p-I-≠v \n-th-Z-\w \¬-In-b-t∏mƒ \-S-Øm≥ kw-ÿm-\ k¿- bn-cp-∂p. Kmw-Kp-en-bpw Sq¨-kv No-^v {In-tb-‰n-hv Hm-^n-k¿ l-cn-h¿Ω-bpw "B-\n-ta-j≥ kn-\n-abp-sS tem-Iw'-- hn-j-b-sØ-°pdn-®v kw-km-cn-°pw. Im¿-´q-WnÃv A-Uz.-F-kv Pn-tX-jv h-c-bc-ßv \-S-Øpw. B-\n-ta-j≥ kn-\n-a \n¿-am-W-Øn-s‚ Xp-S°w ap-X¬ Nn-{Xw kv-{Io-\n¬ {]-Z¿-i-\-Øn-\p tbm-Ky-am-°p∂-Xp-h-sc-bp-≈ {]-{In-b-Iƒ a\- n-em-°n-s°m-Sp-°p-I-bm-Wv e-£yw. c-Pn-kv-t{S-j-\pw hn-hc-߃-°pw 9249494908 F-∂ \º-cn¬ _-‘-s∏-Sm-hp-∂-XmWv.Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: B-[m¿ h-gn Ωn-ep-≈ h-g-°pw ]-Xn-hm-Wv. \v I-S-º-I-tf-sd I-S-°-Ww.-kn- ߃ Xm-fw-sX-‰n-b \n-e-bn-emk-_v-kn-Un \¬-Ip-∂-Xn-\m-bn B-[m¿ \-º-cpw _m-¶v A-°u- en-≠¿ _p-°v sN-bv-Xv 72 a-Wn- sW-∂m-Wv Po-h-\-°m-cp-sS ]F-Æ-°-º-\n-Iƒ B-hn-jv-I- ≠v \-º-cpw X-Ωn¬ tbm-Pn-°m- °q-dn-\-Iw hn-X-c-Ww sN-bv-Xn- cm-Xn.A-tX-k-a-bw ]m-N-I-hm-XXn-cp-h-\-¥-]p-cw: ap-kv-enw bq- cn-® ]p-Xn-b tkm-^v-‰v-sh-b-dn- Ø-Xm-Wv D-]-t`m-Iv-Xm-°-sf s√-¶n¬ _p-°n-Mv d-±m-bn-t∏mØv eo-Kv kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bp- se A-]m-I-X-I-fpw ]m-N-I-hm- h-e-bv-°p-∂ {]-[m-\ {]-iv-\w. Ip-∂-Xpw {]-iv-\w kr-„n-°-ep- I kn-en-≠-dp-Iƒ _p-°v sN-bvNn-e-t∏mƒ _m-¶v A-°u- ≠v. A-Sp-Ø-Sp-Øv A-h-[n h-cp- Xm¬ k-a-b-Øn-\p e-`n-°p-∂nsS t\-Xr-Xz-Øn-¬ \n-tbm-P-I- X-I kn-en-≠-dp-Iƒ k-a-b-Øna-fi-ew X-e-ß-fn¬ k-μ¿-i- \v hn-X-c-Ww sN-øm-Ø-Xpw D- ≠v \-º¿ H-cm-fp-sS t]-cn-epw ∂ Zn-h-k-ß-fn¬ Cu {]-iv-\w √-∂ ]-cm-Xn-bpw hy-]-I-am-Wv. ]m-N-I-hm-X-I hn-X-c-W-Øn¬ \w \-S-Øp-∂-Xn-\p-≈ bp-h-Z¿- ]-t`m-Iv-Xm-°-sf h-e-bv-°p- ]m-N-I-hm-X-I I-W-Iv-j≥ ho- cq-£-am-Ipw. hym-]-I {I-a-t°-Sv \-S-°p-∂tkm^ v ‰ v s hb d n‚ XI c m´ns e at ‰s X¶ ne pw AwK Ø n∂p. i-\-bm-{X-bp-sS kw-ÿm-\-X-e D-]-t`m-Iv-Xm-°ƒ-°v kn-en- s‚ t]-cn-ep-am-bn-cn-°pw. C-Ø- dp-Iƒ ]-e-t∏m-g-cw {]-iv-\w Xm-bpw B-tcm-]-W-ap-≠v. D-Zv-Lm-S-\w C-∂p ssh-Io-´v AI-cn-©-¥-bn¬ kn-en-≠-dp≠-dp-I-fpw k-_v-kn-Un Xp-I- c-°m¿-°v ]p-Xn-b _m-¶v A- kr-„n-°-ep-≠v. X-I-cm-dp-Iƒ ©n-\v N-{μ-ti-J-c≥ \m-b¿ If p-sS hn¬-∏-\-bpw k-Po-h-amImc W w ]mN I h mX I _n√ n°u≠ v XpS ß pI t bm As √bpw bY mk a b w e` n° p∂ ntÃ-Un-b-Øn¬ a-{¥n ]n sI s√-∂pw ]-cm-Xn-bp-≠v. kn-en- ¶n¬ ]m-N-I-hm-X-I I-W-Ivj- Mv, ]p-Xn-b I-W-Ivj-\p-Iƒ Wv. kn-en-≠-dp-Iƒ D-]-t`mIp-™m-en-°p-´n \n¿-h-ln°pw. a-{¥n- ]n sI A-–p-d-∫v, ≠-dp-Iƒ b-Ym-k-a-bw e-`n-°m- \n-se t]-cv am-‰p-I-tbm am-{X- \¬-I¬, t]-cp-am-‰w, {Sm≥-kv- ‡m-°ƒ-°-v F-Øm≥ ssh-IpØ-Xn-\m¬ D-]-t`m-Iv-Xm-°- ta \n¿-h-m-l-ap-≈p. F-∂m¬ ^¿ I-W-Iv-j≥ Xp-S-ßn G- ∂-Xv I-cn-©-¥-°v I-cp-tØ-Ipeo-Kv tZ-io-b sk-{I-´-dn C Sn {]-h¿-Ø-\- ∂p-≠v. I-cn-©-¥-bn-se hn¬fpw G-P≥-kn Po-h-\-°m-cpw X- C-Xp c-≠n-\pw D-]-t`m-‡m-hn- P≥-kn-I-fp-sS ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.-]n, kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI ]n F a-Po-Zv kw-_-‘n-°pw.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-gn-™ Pqsse-bn¬ Fw.--Pn. tIm-f-Pn¬ \-S-∂ A-{I-a-ß-tfm-Sv A-\p-_‘n-®v hn-I-emw-K- hn-Zym¿-Yn-bpsS ho-´n¬ \n-∂p F-kv.F -- -kv.-F¬.--kn. _p-°pw a-‰v k¿-´n-^n°-‰p-I-fpw t]m-en-kv F-Sp-ØpsIm-≠p-t]m-bn-´p-s≠-¶n¬ Ah \-hw-_¿ 27--\v a-\p-jym-h-Imi I-Ωo-j-\n¬ lm-P-cm-°-Wsa-∂v A-[y-£≥ P-Ãn-kv sP.-_n. tIm-in D-Ø-c-hn-´p. t]-cq¿-°-S k¿-°nƒ C≥kv-s]-Iv-S¿-°m-Wv \n¿-tZ-iw \¬-In-b-Xv. I-gn-™ Pq-sse 30-\v cm-{Xn 12 a-Wn-tbm-sS-bmWv kw-`-hw. P-∑-\m hn-I-emwK-\m-b Fw.--Pn. tIm-f-Pv hn-Zym¿-

tkm-^v-äv-sh-b-dn-se A-]m-I-X-bpw I-cn-©-´-bpw

]m-N-I-hm-X-I kn-en-−-dp-IÄ e-`n-¡m-sX D-]-t`m-àm-¡Ä h-e-bp-¶p

bp-h-ZÀ-i-\-bm-{X-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w C-¶v

Adnbn-¸pIÄ

^m-j³ Un-ssk-\n-Mv Un-t¹m-a Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Pn-√m ]©m-b-Øpw km-t¶-Xn-I hn-Zym`ym-k h-Ip-∏pw kw-bp-‡-ambn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw K-h. h-\nXm t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv tIm-fPn¬ \-S-Øn-h-cp-∂ ^m-j≥ Un-ssk-\n-Mv Un-tπm-a tIm-gvkn-\v π-kv Sq/{]o-Un-{Kn /sI.Pn.-Sn.-C. ]m-km-b h-\n-X-Iƒ°v A-t]-£n-°mw. 2013 Pq-sse 31˛-\v 30 h-b-kv I-hn-b-cp-Xv. ]-´n-I-Pm-Xn-°m¿°v ^o-kv ku-P-\yw e-`n-°pw. A-t]-£m ^m-d-Øn-\pw hn-i-Zhn-h-c-߃-°pw Xn-cp-h-\-¥-]pcw K-h. h-\n-Xm t]m-fn-sS-Iv-\nIv tIm-f-Pn-se A-∏m-c¬ B‚ v ^m-j≥ Un-ssk-\n-Mv sk-Ivj-\p-am-tbm 0471˛ 2490670/ 9400333230/9895712770 F-∂o \-º-cp-I-fn-tem _-‘s∏-Smw.-

a-Av-Z-\n-bp-sS a-¡Ä-¡v hn-Zym-À-Yn-I-fp-sS sF-Iy-ZmÀ-Vyw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: _w-K-fp-cp kv-t^m-S-\-t°-kv ]p-\-c-t\zjn-°p-I, a-A-Z-\n-°v \o-Xn e`y-am-°p-I F-∂o B-h-iy-ßfp-∂-bn-®v a-AvZ-\n-bp-sS a-°-fmb D-a¿ ap-Jv-Xm-dpw k-em-lp±o≥ A-øq-_n-bpw sk-{I-t´-dnb-‰n-\v ap-ºn¬ \-S-Øn-b D-]-hmk k-a-c-Øn-\v- hn-Zym-¿-Yn-I-fpsS sF-Iy-Zm-¿-Vyw. F-kv.sF.H.hn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ bq-\n-th-gv-kn-‰n tIm-fPn-se hn-Zym-¿-Yn-I-fm-Wv D-]-hmk-Øn¬ ]-¶p-tN¿-∂-Xv. sFIy-Zm¿-Vyw {]-Jym-]n-®v \-SØn-b {]-I-S-\-Øn-\v bq-\n-‰v- {]kn-U‚ v- ]n sI P-ko¬, d-izn≥ F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \-¬-In.

sXm-¸n-¨-´ d-lo-an-sâ a-c-W-¯n Zp-cq-l-X-sb-¶v _-Ôp-¡Ä B-ew-tIm-Sv: sXm-∏n-®-¥-bn ¬ d-lo-w F-∂-bp-hm-hv Xq-ßn a-cn-® kw-`-h-Øn¬ Zp-cq-l-Xbp-≈-Xm-bn _-‘p-°-fp-sS ]cm-Xn. I-gn-™ Zn-h-kw cm-hnse-bm-Wv sXm-∏n-®-¥ jm-ane a≥-kn-en¬ d-lo(45)an-s\ ]-d-ºn-se πm-hn≥-sIm-ºn≥ ep-¶n-bn¬ Xq-ßn-a-cn-®-\n-ebn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. a-I-fpw a-I-\p-am-bn ]n-W°-Øn-em-bn-cp-∂ d-low sIm´n-b-Øv hm-S-I-bv-°v Xm-a-kn°p-∂-\n-S-bn¬ I-gn-™ 25\v B-ew-tIm-Sv sXm-∏n-®-¥-bnse ho-´n-se-Øn. A-b¬-hmkn-I-fpw \n-c-h-[n tI-kn-I-fn ¬ {]-Xn-I-fp-am-b c-a-Wn-bpw A-\n-bpw X-Ωn-ep-≈ a-°-fpsS _-‘-am-Wv d-lo-an-s\ Ch-cn¬ \n-∂v A-I-‰n-b-Xv. a-Ifp-sS Zm-º-Xy hn-j-bw kwkm-cn-°m-\m-bn-cp-∂p C-bmƒ ho-´n-se-Øn-b-Xv. a-°-fp-am-bn h-gn-bn¬ kw-km-cn-°-sh Ab¬ ho-´n-se c-a-Wn-bpw A-\nbpw d-lo-an-s\ a¿-±n-®v A-h-i-

\m-°p-I-bpw ]n-∂o-Sv t^mWn¬ hn-fn-®v h-[-`o-j-Wn-ap-g°p-I-bpw sN-bv-Xp. ]n-t‰-∂v dlow I-S-bv-°m-hq¿ kv-t‰-j-\nse-Øn ]-cm-Xn-s∏-´-X-\p-k-cn®v A-\n-sb-bpw c-a-Wn-sbbpw t]m-en-kv t^m-Wn¬ hnfn-s®-¶n-epw A-h¿ t]m-en-knt\m-Sv ho-´n¬ h-∂p-Im-Wm≥ ]-d-bp-I-bm-bn-cp-∂p. C-X-\p-k-cn-®v i-c-Xv F-∂ t]m-en-kp-Im-c-\pw a-cp-a-I≥ A-≥-k-dpw d-lo-apw c-a-Wn-bpsS ho-´n¬ h-∂p. A-\n-sb Xnc-°n-b-t∏mƒ c-a-Wn A-k`yw ]-d-bp-I-bpw t]m-en-kns‚ ap-∂n¬ h-®v d-lo-an-s\ a¿-±n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. a¿-±\-Øn¬ A-≥-k-dn-\pw ]-cnt°-‰p. Xp-S¿-∂v A≥-k-dpw d-loapw t]m-en-kp-Im-c-\pw tN¿∂v I-S-bv-°m-hq¿ F-kv.-sF- Pb-t\m-Sv ]-cm-Xn ]-d-™p. F∂m-¬ F-kv.-sF. A-e-£y-ambm-Wv tI-kv ssI-Im-cyw sNbv-X-Xv. c-a-Wn-bpw A-\n-bp-am-

bn t\-c-sØ X-s∂ F-kv.sF°v ku-lr-Z-ap-≠m-bn-c-p∂p.- d-low a-cn-®- hn-h-c-a-dn™ cm-hn-se 10\v t]m-en-kv F-Øn-b-t∏mƒ \m-´p-Im-cpw _-‘p-°-fpw tN¿-∂v t]m-enkn-s\ X-S-™p. B¿.-Un.-H-bp-sS km-∂n[y-Øn¬ ar-X-tZ-lw A-gn-®nd-°n-bm¬ a-Xn-sb-∂v B-hiy-s∏-´p. Xp-S¿-∂v _-‘p-°fpw \m-´p-Im-cpw I-S-bv-°m-hq¿ kn.-sF. ap-l-Ω-Zv dn-bm-knt\m-Sv kw-km-cn-°p-I-bpw c-aWn-°pw A-\n-°pw F-kv.sF. P-b-\pw F-Xn-tc tI-skSp-°m-sa-∂ D-d-∏n-¬ ar-X-tZlw A-gn-®n-d-°m≥ k-Ω-Xn°p-I-bpw sN-bv-Xp. \n-c-h-[n tI-kp-Iƒ {]-Xnbm-b c-a-Wn-bpw A-\n-bpw aI-sf h-gn-sX-‰n-°p-∂-Xm-bn dlow ]-cm-Xn-s∏-´-n-cp-∂p. C-XmWv A-\n-sb-bpw c-a-Wn-sbbpw {]-tIm-]n-∏n-®-sX-∂v a-cpa-I≥ A≥-k¿ tX-P-kn-t\mSv ]-d-™p.-

sh-™m-d-aq-Sv: 44m-a-Xv kv-Iqƒ A-Izm-‰n-Iv Nmw]y≥-jn-∏v a¬k-c-ß-fn¬ 80 t]m-bn-t‚m-sS Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√ H-∂mw ÿm-\-Øv. H-cp dn-t°m¿-tUmsS 35 t]m-bn-‚ v t\-Sn-b F-dWm-Ip-fw Pn-√-bv-°v c-≠mw ÿm-\w. 17 t]m-bn-t‚m-sS Xriq¿ Pn-√- aq-∂mw ÿm-\w t\Sn. t]m-bn‚ v \n-e-bn¬ H-∂mw ÿm-\-sØ-Øn-b Xn-cp-h-\-¥]p-cw Pn-√ H-º-Xv kz¿-W-hpw F-´v sh-≈n-bpw 11 sh-¶-e-hpw I-c-ÿ-am-°n. F-d-Wm-Ip-fw A-©v kz¿W-hpw aq-∂v sh-≈n-bpw H-cp sh-¶-e-hpw t\-Sn. Xr-iq-cn-\v Hcp kz¿-W-hpw aq-∂v sh-≈nbpw aq-∂v sh-¶-e-hp-am-Wv t\Sn-b-Xv. F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-sb {]-Xn-\n-[o-I-cn-s®-Øn-b I-f-at»-cn hn.-F-®v.-F-kv.-F-k.v hnZym¿-Yn B-\-μm-Wv sd-t°mUn-\p-S-a. 400 ao-‰¿ {^o ssÃen-em-Wv B-\-μv sd-t°m- -Uv kr-„n-®-Xv. I-gn-™-h¿-jw Xr-iq-cn¬ \-S-∂ a¬-k-c-ß-fn¬ Xn-cp-h\-¥-]p-cw Pn-√-bn-se cm-lp¬ N-{μ≥ kr-„n-® 4:27:25 F-∂ sd-t°m-Um-Wv B-\-μv 4:16:73 k-a-b-Øn¬ t`-Zn-®-Xv.

B-ew-tIm-Sv: sXm-∏n-®-¥ d-loan-s‚ a-c-W-Øn-\v D-Ø-c-hm-Znbm-b I-S-bv-°m-hq¿ F-kv.-sF. P-b-s\-Xn-tc sIm-e-°p-‰-Øn-\v tI-sk-Sp-°-W-sa-∂v F-kv.-Un.]n.-sF. B-ew-tIm-Sv {_m-©v IΩn-‰n hm¿-Øm-°p-dp-∏n¬ B-hiy-s∏-´p. \n-c-h-[n {In-an-\¬ tI-kn¬ {]-Xn-I-fm-b A-\n-sbbpw c-a-Wn-sb-bpw {]-Xn-tN¿°-Ww. d-lo-an-s‚ B-fl-l-XyIp-dp-∏n¬ X-s‚ a-c-W-Øn-\v DØ-c-hm-Zn-Iƒ c-a-Wn-bpw A-\nbpw F-kv.-sF-bp-am-sW-∂v hy‡-am-bn ]-d-bp-∂p-≠v. A-Xn-\m¬ X-s∂ C-h¿s°-Xn-tc tI-s -Sp-°-W-sa-∂v {_m-©v I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. tbm-K-Øn¬ jm-Pn, ap-_m-d-Iv, a≥-kq¿ ]-s¶-Sp-Øp. sXm-∏n-®¥ d-lo-an-s‚ a-c-W-Øn-\v D-Øc-hm-Zn-bm-b I-S-bv-°m-hq¿ Fkv.-sF. P-b-s\-Xn-tc sIm-e°p-‰-Øn-\v tI-sk-Sp-°-W-sa∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv I-S-bv°m-hq¿ a-fi-ew I-Ωn-‰n hm¿Øm-°p-dp-∏n¬ B-h-iy-s∏-´p. d-lo-an-s\ a-c-W-Øn-te-bv-°v \bn-® c-a-Wn-sb-bpw A-\n-sbbpw A-d-Ãv sN-ø-W-sa-∂pw `mc-hm-ln-Iƒ B-h-iy-s∏-´p.-

tÃ-‰v _m-¶v Hm^v {Sm-h≥-Iq¿ I¿-a-Pm-{K-Xm-h-t_m-[- hm-cm-N-cW-Øn¬ Xn-cp-h-\-¥-]-pc-Øv sl-Uv Hm-^n-kn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ¿ k-Po-hv Ir-jv-W≥ Po-h-\-°m¿-°v I¿-a-Pm-{K-Xm {]-Xn-⁄mhm-N-Iw sNm-√n-s°m-Sp-°p-∂p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tÃ-‰v _m-¶v Hm-^v {Sm-h≥-Iq¿ \-hw-_¿ H∂p-h-sc I¿-a-Pm-{K-Xm-h-t_m[-hm-cw B-N-cn-°p-∂p. Xn-cp-h\-¥-]p-c-Øv ]q-P-∏p-c-bn¬ _m¶n-s‚ sl-Uv Hm-^n-kn¬ \-S∂ N-S-ßn¬ Po-h-\-°m¿-°v I¿-a-Pm-{K-Xm {]-Xn-⁄m-hm-NIw sNm-√n-s°m-Sp-Øv am-t\-PnMv U-b-d-Œ¿ k-Po-hv Ir-jvW≥ hm-cm-N-c-W-Øn-\v Xp-S°w Ip-dn-®p. hn-hn-[ hn-Zym-e-bß-fn-se A¿-l-cm-b hn-Zym ¿Yn-Iƒ-°v A-Sp-Ø-am-kw aq-∂n\v k-am-\-] k-tΩ-f-\-Øn ¬ F-kv.-_n.-Sn. k-Xy-\n-„m ]p-ckv-Im-c-߃ k-Ωm-\n-°pw.

"]p-Xn-b km-ln-Xy-ssi-en-I-tfm-Sv s]m-cp-¯-s¸-Sm-\m-hp-¶n-Ã'

"F.-sF.-ssh.-F-^v. t\-Xm-hn-s\ B-{I-an-¨-htc A-d-Ìv sN-¿-Ww'

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]p-Xn-b kmln-Xy c-N-\-I-fp-sS ssi-en-Ifp-am-bn X-\n-°v s]m-cp-Ø-s∏Sm-\m-hp-∂n-s√-∂v km-ln-XyIm-c≥ {]-^.- Fw sI km-\p. {]kv ¢-∫n-s‚ ao-‰v Z B¿-´n-Ãv ]cn-]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. ]p-Xn-b km-ln-Xy kr-„n-Ifn-se `m-j Xr-]v-X-a-√. a-e-bm-fØn-se X-s∂ Nn-e ]p-kv-X-Iß-fp-sS A¿-Yw a-\-kn-em-°W-sa-¶n¬ ho-≠pw a-e-bm-fØn-te-°p X-s∂ X¿-P-a sNtø-≠ A-h-ÿ-bm-sW-∂pw At±-lw ]-d-™p. `-- m-j-bm-Wv kmln-Xy-Im-c-s‚ {]-[m-\ B-bp[w. `m-j-bp-sS k-∂n-Kv-≤-X-bmWv km-ln-Xy-Øn¬ {]-[m-\w.

[z-\ym-fl-I `m-j-bm-Wv km-lnXy-Im-c-s‚ G-‰-hpw h-en-b I-cpØv. F-∂m¬ A-Xv ]p-Xn-b X-eap-d-°n-s√-∂pw A-t±-lw ]-d™p. \m-S-I e-£-W-ß-sf-°p-dn®pw \m-S-I k-hn-ti-j-X-I-sf°p-dn-®pw hn-h-cn-°p-∂ {K-Ÿw a-e-bm-f-Øn-en-√. C-Ø-c-Ønep-≈ {K-Ÿ-am-bn-cn-°pw X-s‚ A-Sp-Ø c-N-\. tUm. ]¬-∏p-hns‚-bpw A-ø-∏-∏-Wn-°-cp-sSbpw Po-h-N-cn-{X-ß-fm-Wv Cu h ¿-jw ]q¿-Øn-bm-°n-b-Xv. am- Ω ≥- a m- ∏ n- f - b p- s S- b pw ssh-°w ap-l-Ω-Zv _-jo-dn-t‚bpw Po-h-N-cn-{X-߃ c-Nn-°m\m-Wv G-‰-hpw {]-bm-kw tXm∂n-b-Xv. Po-h-N-cn-{X-߃ ap-

X¬ B-fl-I-Y-Iƒ h-sc ]-Ww sIm-Sp-Øv F-gp-Xn-∏n-°p-∂ Ah-ÿ-bm-Wv C-∂p-≈-sX-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ssk-≤m-¥n-I A-Sn-Ø-d-bn ¬-\n-∂v cm-{„o-b-Øn¬ I-S∂p-h-∂v Po-hn-®-bm-fm-Wv Xm ≥. cm-{„o-b-Øn-\v N-Xp¿-am-\ kz-`m-hw D-≠m-bn-cn-°p-∂-Xv \-√-Xm-Wv. F-∂m¬ C-∂v A-[n-Im-cØn-\p-th-≠n-bm-Wv cm-{„o-bsa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. apXn¿-∂ ]-{X-{]-h¿-Ø-I≥ F≥ cm-a-N-{μ≥ Fw sI km-\p-hns\ s]m-∂m-S-b-Wn-bn-®v B-Z-cn®p. {]-kv-¢-∫v {]-kn-U‚ v ]n ]n sP-bnw-kv, {S-j-d¿ P-b≥ tat\m≥ kw-km-cn-®p.--

Ø-c-hn ¬ Nq-≠n-°m-Wn-®n-cp∂p. Fw.--Pn. tIm-f-Pv A-{I-aw kw-_-‘n-®v A-cp¨-tKm-]n-bpsS t]-cn¬ tI-kv D-s≠-∂v t]m-enkv I-Ωo-j-\n¬ k-a¿∏n-® hn-i-Zo-I-c-W-Øn¬ ]-dbp-∂p. A-cp¨ tKm-]n-bp-sS F-kv.-F-kv.-F¬.--kn. _p-°pw a-‰v tcJ-I-fpw t]m-en-kv F-Sp-Øn-´ps≠-¶n¬ lm-P-cm-°m-\m-Wv DØ-c-hv. tc-J-Iƒ F-Sp-Øn-´n-s√-¶n ¬ k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Iv-S¿ \hw-_¿ 27-\v I-Ωo-j≥ ap-ºmsI lm-P-cm-bn k-Xy-hm-Mv-aqew k-a¿-∏n-°-W-sa-∂pw D-Øc-hn¬ ]-d-bp-∂p.-

]n-Sn-¨p-]-dn-t¡-kn Kp-−-IÄ A-d-Ìn sa-Un-°¬-tIm-f-Pv: Kp-≠m-\nb-a-{]-Im-cw P-bn¬-in-£ I-gn™v ]p-d-Øn-d-ßn-b t]m-ßpΩq-Sv kz-tZ-in sIm-®p Zo-]p F∂ Zo-]p F-kv Ip-am-dn-s\-bpw h[-{i-a-t°-kv Dƒ-s∏-sS \n-c-h[n A-Sn-]n-Sn tI-kp-I-fn¬ {]Xn-bm-b sN-dp-h-bv-°¬ hn-t√Pn¬ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv hm¿Un¬ C-fw-Im-hv se-bv-\n¬ a-bqcm-h-Xn ho-´n¬ Xm-a-kn-°p-∂ P-b-¥n-em-en-s\-bpw ]n-Sn-®p-]dn-t°-kn¬ sa-Un-°¬-tIm-f-Pv t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. D-≈q-cn¬ I-go-™-Zn-h-kw cm-{Xn I-Æ-s\-∂-bm-sf ]-cn-Nb-s∏-´-ti-jw C-bm-sf Im-´n¬sse≥ `m-K-Øp-≈ ]-Wn \-S°p-sIm-≠n-cn-°p-∂ sI-´n-SØn¬ Iq-´n-s°m-≠p-t]m-bn apI-fn-e-sØ \n-e-bn¬ I-b-‰n-bti-jw `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-bmWv ssI-h-i-ap-≠m-bn-cp-∂ sam-

t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Snb {]Xn-Iƒ ss_-epw ]-W-hpw I-h¿-∂-Xv. C-Xn¬ sIm-®p Zo-]p I-gn-™am-kw- sIm-®p-≈q-cn¬ sI.-Fkv.-B¿.-Sn.-kn. _-kv F-dn-™pX-I¿-Ø tI-kn¬ Dƒ-s∏-´-tijw H-fn-®p-I-gn-bp-I-bm-bn-cp∂p. P-b-¥n-em¬ cm-tP-{μ≥ F∂-bm-sf h-[n-°m≥ {i-an-® tIkn¬ Dƒ-s∏-´-ti-jw H-fn-hn-embn-cp-∂p. -sa-Un-°¬-tIm-f-Pv kn.-sF. \m-k-dp-±o≥, F-kv.sF. ]n jm-Pn-tam≥, A-Uo. Fkv.-sF. a-tl-iz-c≥, kn.-]n.-H A-\n¬-Ip-am¿ tN¿-∂m-Wv {]Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.-

F-kv.-sF-s¡-Xn-tc tI-sk-Sp-¡-W-sa-¶v F-kv.-Un.-]n.-sF-bpw bq-¯v tIm¬-{K-Êpw

IÀ-aPm-{K-XmAh-t_m-[ hm-cm-N-c-Ww

kv-IqÄ A-Izm-än-Iv Nm-w]y³-jn-¸v: Xn-cp-h-\-´-]p-cw ap-¶nÂ

]-\ X-S-bm≥ kzo-I-cn-® am¿-K߃ ^-e-{]-Z-a-s√-∂pw Btcm-]-W-ap-≠v. Nn-e Ky-m-kv G-P≥-kn-Iƒ ]m-N-I-hm-X-I D-]-t`m-Kw Ip-dhp-≈ ho-Sp-I-fp-sS-bpw Bƒ Xm-a-k-an-√m-Ø ho-Sp-I-fp-sSbpw hn-em-k-Øn¬ hym-P tc-J D-]-tbm-Ln-®v kn-en-≠¿ \¬In-b-Xm-bn Im-Wn-®v C-h I-cn©-¥-bn-se-Øn-°p-∂-Xm-bpw B-tcm-]-W-ap-≠v. Ir-{Xn-a-£maw kr-„n-®v Nn-e-bn-S-ß-fn¬ G-P≥-kn-Iƒ I-cn-©-¥ t{]m¬-km-ln-∏n-°p-∂-Xm-bpw B-tcm-]-W-ap-≠v.

Yn A- c p¨ tKm- ] n- s b ho- S ns‚ a-Xn¬ Nm-Sn I-S-∂v t]-cq¿°- S kn.--s F.- b pw F- k v .- s F.bpw I-Ã-Un-bn-se-Sp-sØ-∂mWv ]-cm-Xn. am-Xm-]n-Xm-°-fp-sS ap-ºnen-´v a-I-s\ a¿-±n-°p-I-bpw sNbv-Xp. Xp-S¿-∂v A-cp-Wn-s‚ Fkv.F -- -kv.F -- ¬.--kn. _p-°v, tImf-Pv am¿-°v en-Ãv, tIm-f-Pv sFU‚n-‰n Im¿-Uv Xp-S-ßn-b-h t]m-en-kv F-Sp-Øp-sIm-≠pt]m-sb-∂pw ]-cm-Xn-bn¬ ]-dbp-∂p. Ip-‰w sN-bv-X-h-s\ In-´n-bns√-¶n ¬ In-´n-b-h-s\ ]n-Sn-IqSp-∂ co-Xn i-cn-b-s√-∂v P-Ãnkv sP.--_n. tIm-in C-S-°m-e D-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: F.-sF.ssh.-F-^v h-´n-bq¿-°m-hv a-WvU-ew sk-{I-´-dn sXm-gp-h≥tIm-Sv _n-\p-hn-s\ A-{I-an-® tI-kn-se {]-Xn-I-sf F-{X-bpw th-Kw A-d-Ãv sN-ø-W-sa-∂v F.-sF.-ssh.-F-^v Pn-√m I-Ωn‰n {]-kv-Xm-h-\-bn¬ B-h-iys∏-´p. B-{I-a-W-Øn¬ X-e-bv-°v km-c-am-bn ]-cp-t°-‰ _n-\p Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-’-bn-emWv. _n-\p-hn-s\ B-{I-an-®hsc F-{X-bpw th-Kw \n-b-a-Øn-\v ap∂n¬ lm-P-cm-°-Ww. {]-t£m` ]-cn-]m-Sn-Iƒ B-cw-`n-°p-sa∂v F.-sF.-ssh.-F-^v . Pn-√m {]-kn-U‚ v Im-e-Sn P-b-N-{μ\pw sk-{I-´-dn A-cp¨ sI Fkpw A-dn-bn-®p.

a-Av-Z-\n- hn-j-b-Øn¬ \o-Xn-°m-bn k¿-°m¿ C-S-s]-SWsa∂m-h-iy-s∏-´v a-Av-Z-\n-bp-sS ]p-{X-∑m-cm-b D-a¿ ap-I-vXm¿, kz-em-lp-±o≥ A-øq-_n F-∂n-h¿ sk-{I-t´-dn-b-‰v ]-Sn-°¬ \-S-Ønb D-]-hm-k-k-a-c-Øn\v sF-Iy-Zm¿-Vyw A¿-∏n-®v F-Øn-bh¿

]-©m-b-¯v sk-{I-«-dn-¡p k-kv-s]³-j³ Xncp-h-\-¥-]pcw: dn-´-b¿-sa‚n\v H-cp-Zn-h-kw _m-°n-\n¬-s° ]-©m-b-Øp sk-{I-´-dn-°p kkv-s]≥-j≥. ]-≈n-®¬ {Km-a-∏©m-b-Øp sk-{I-´-dn sP B ¬_¿-´n-\m-Wp k-kv-s]≥-j ≥. \-cp-hm-aq-Sn-se ]m-d Izm-dnbp-sS sse-k≥-kp-am-bn _-‘-

s∏-´p tIm-g B-h-iy-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wp k-kv-s]≥-j≥. sse-k≥-kv \¬-Ip-∂-Xn-\v C-bmƒ Izm-dn D-S-a-tbm-Sp `o-a-amb Xp-I B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p. Cu hn-h-cw Izm-dn D-S-a ]-©m-bØv sU-b-d-Iv-‰-td-‰n¬ A-dn-bn°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂p \-S-

∂ A-t\z-j-W-Øn-s\m-Sp-hnem-Wv C-bm-sf k-kv-s]≥-Uv sN-bv-X-Xv. Cu-am-kw 31\p dn-´b¿ sN-øm-\n-cn-s°-bm-Wp kkv-s]≥-j≥. F-∂m¬ `-c-Wk-an-Xn-bn-se H-cp-hn-`m-Kw Cbmƒ-°p ]n-¥p-W-bp-am-bn cw-KØp-≠v.

hn-gn-ªw Xp-d-ap-Jw: kÀ-¡mÀ dn-tkmÀ-«v tem-_n-sb k-lm-bn-¡p-¶p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-gn-™w Xp-d-ap-J-Øn-\v ]m-cn-ÿn-Xn-Im\p-a-Xn e-`n-°m-Ø-Xp-am-bn _‘-s∏-´v Un.-Pn-.]n. X-øm-dm-°nb dn-t]m¿-´v {]-kn-≤-s∏-Sp-ØW-sa-∂v ap≥-a-{¥n hn kp-tc{μ≥ ]n-≈. ]-≤-Xn-°v A-\p-a-Xn e-`n°m-Xn-cn-°m≥ Xn-cp-h-\-¥-]p-cØp Z¬-ln-bn-epw \-S-∂ Kq-Vmtem-N-\-sb Ip-dn-®v kw-ÿm-\ C‚-en-P≥-kv \¬-In-b hn-h-c߃ Dƒ-s∏-Sp-Øn X-øm-dm-°nb dn-t]m¿-´m-Wv kw-ÿm-\ t]m-enkv ta-[m-hn k¿-°m-dn-\v

k-a¿-∏n-®-Xv. D-tZym-K-ÿ X-eØn¬ D-∂-X kzm-[o-\-ap-≈ dntkm¿-´v tem-_n-bm-Wv Kq-Umtem-N-\-°v ]n-∂n-se-∂v kp-tc{μ≥ ]n-≈ B-tcm-]n-®p. Cu tem-_n-°v kw-ÿm-\ k¿-°m¿ H-Øm-i sN-øp-∂p≠v. k¿-°m¿ dn-tkm¿-´v tem_n-bp-sS {]-h¿-Ø-\-sØ sNdp-Øv tXm¬-∏n-°m-Ø-Xv A-XpsIm-≠m-Wv. ]-≤-Xn \-S-°m-Xncn-°m≥ th-≠n A-¥m-cm-{„-Xe-Øn¬ \-S-°p-∂ Kq-Vm-temN-\-bp-sS `m-K-am-Wv Xn-cp-h-\¥-]p-c-Øpw Z¬-ln-bn-epw \-S-

∂-Xv. Cu Kq-Vm-tem-N-\ kw_-‘n-® kp-{]-[m-\ hn-h-c߃ A-S-ßp-∂-Xm-Wv \m-ev Znh-kw ap-ºv Un-.Pn.-]n. k-a¿-∏n® dn-t]m¿-´v. dn-tkm¿-´v tem-_nbp-sS Kq-Um-tem-N-\ ]p-d-Øv sIm-≠p-h-cm-\pw ]-cn-k-Yn-Xn A-\p-a-Xn e-`n-°m-\pw k¿-°m ¿ F-s¥-√mw \-S-]-Sn kzo-I-cns®-∂pw sh-fn-s∏-Sp-Ø-Ww. tI-c-f tIm¨-{K-kv Pn-√m {]-kn-U‚ v A-Uz. B¿ k-Xojv Ip-am¿, `m-c-hm-ln-I-fm-b B‰n-߬ {io-h¬-k≥, sh-´p-ImSv A-\n¬ kw-_-‘n-®p.

sF.H.kn. H-¯p-XoÀ-¸v hy-h-Ø ew-Ln-¨p: ]m-N-Ihm-X-I hn-X-c-Ww X-S-Ê-s¸-«p sIm-√w: ]m-cn-∏-≈n sF.-H.-kn. πm‚n-se {S-°v sXm-gn-em-fn-Iƒ an-∂¬ ]-Wn-ap-S-°v \-S-Øn. apºv \-S-∂ k-a-c-Øn-se H-Øp-Xo¿-∏v hy-h-ÿbn¬ \n-∂pw am-t\-Pv-sa‚ v ]n≥-am-dn-b-Xn-s\ XpS¿-∂m-bn-cp-∂p k-a-cw. ssh-Io-t´m-sS I-ev-I-S-¿ \-S-Øn-b N¿-®-sb Xp-S¿-∂v sXm-gn-em-fn-Iƒ ka-cw ]n≥-h-en-®p. {S-°p-I-fn¬ Uo-k¬ \n-d-°m-\pw I-b-‰n-d-°v Iq-en-°p-ap-≈ Xp-I \¬-Im-sa-∂ hy-h-ÿbn¬ \n-∂pw C-¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿-]-td-j≥ ]n≥-am-dn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv ]m-cn-∏-≈n sF.H.-kn. t_m-´v-en-Mv πm‚n-se sXm-gn-em-fn-Iƒ ]p\-cm-cw-`n-®-Xv. 26\v Pn-√m I-e-Iv-S-dp-sS km-∂n[y-Øn¬ \-S-Øn-b N¿-®-bn¬ Cu Xp-I ]n-∂oSv {S-°p-S-a-I-fn¬ \n-∂p Xn-cn-®p ]n-Sn-°m-sa-∂ D-]m-[n-bpw sF.-H.-kn-°v \¬-In-bn-cp-∂p. hy-h-ÿ-bn¬ \n-∂p-≈ sF.-H.-kn-bp-sS GI-]-£o-b-am-b ]n≥-am-‰-sØ Xp-S¿-∂m-Wv sXmgn¬ kv-Xw-`-\w D-≠m-b-Xv. C-tXm-sS C-∂-se sX-°≥ tI-c-f-Øn-se ]m-N-I-hm-X-I hn-X-c-

Ww ]q¿-W-am-bpw X-S- -s∏-´n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v Aw-Ko-I-cn-® hy-h-ÿ ]m-en-°m≥ sF.-H.-kn. {]-Xn-\n-[n-Iƒ-°v I-e-Iv-S¿ _n tam-l-\≥ I¿i-\ \n¿-tZ-iw \¬-In. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ ]m-N-I-hm-X-I hn-X-c-Ww ]p-\-cm-cw-`n-®p. ]m-cn-∏-≈n sF.-H.kn. t_m-´n-en-Mv πm ‚n¬ D-≠m-Ip-∂ sXm-gn¬ kv-Xw-`-\-߃-°v im-iz-X-hp-am-b ]-cn-lm-c-Øn\v \-hw-_¿ 12 \v _-‘-s∏-´-h-cp-sS tbm-Kw hnfn-®p tN¿-°p-sa-∂v Pn-√m-I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. tbm-K-Øn¬ sF.-H.-kn. {]-Xn-\n-[n-Iƒ, {S-°p-Sa-Iƒ, sXm-gn-em-fn kw-L-S-\m {]-Xn-\n-[n-Iƒ, t]m-en-kv, sXm-gn¬ a-‰p-_-‘-s∏-´ h-Ip-∏p-I-fpsS {]-Xn-\n-[n-Iƒ F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-°pw. H-Øp Xo¿-∏p N¿-®-bn¬ tPm-bn‚ v te-_¿ I-Ωo-j-W¿ F sI {io-l-cn, Pn-√m te-_¿ Hm^n-k¿ F≥ Hm-am-\-°p-´≥, sF.-H.-kn. πm‚ v sU-]yq-´n am-t\-P¿ Jzm-Pp sam-bv-Zo≥, skbn¬-kv am-t\-P¿ [≥-cm-Pv Xp-S-ßn-b-h¿ ]-s¶Sp-Øp.


3 {]mtZ-inIw ap-Jy-a-{´n-s¡-Xn-tc A-{I-aw: {]-Xn-tj-[w hym-]-Iw

29 H-IvtSm-_¿ 2013 sNmΔ

thiruvananthapuram/tvm

Adnbn-¸pIÄ

B-tcm-Ky C³-jp-d³-kv c-Pn-kv-t{S-j³ sh-™m-d-aqSv: ]n-c∏≥-tIm-Sv A-£-b sk‚-dn¬ ka-{K Btcm-Ky C≥-jpd≥-kv ]-≤-Xnbp-sS c-Pn-kv-t{S-j≥ B-cw`n®p. \n-e-hn¬ C≥-jpd≥-kv Im¿-Un√m-Øh¿ Cu A-hkcw {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Ø-W-sa∂v _-‘-s∏-´-h¿ A-dn-bn-®p.

C-¶pw \m-sf-bpw ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-Wn-bm]p-cw C-e-{Œn-°¬ sk-Iv j≥ Hm-^nkv ]-cn-[n-bn s∏´ ]p-Xp-°p-dn-®n ap-X¬ amS≥-hn-f h-sc-bp-≈ `m-K-ßfn¬ 11 sI.hn. sse-\n-s‚ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-°p-∂Xn-\m¬ C∂pw \m-sfbpw ]I¬ k-a-b-Øv ssh-Zyp-Xn apS-ßp-sa-∂v ssh-Zyp-Xn t_m ¿-Uv A-dn-bn-®p.

ayq-kn-bw lm-fn C-¶p c-−v \m-S-I-§Ä

ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-sb s]m-Xp]-cn-]m-Sn-°n-sS C-S-Xp-ap-∂-Wn {]-h¿-Ø-I¿ I-s√-dn™-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v tIm¨-{K-kv Pn-√m I-Ωn-‰-n- \-K-c-Øn¬ \-S-Øn-b {]-I-S-\w

ssI-tb-ä-s¯-¡p-dn-¨v A-t\z-j-n¡Wsa¶v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ap-Jy-a-{¥nbp-sS hm-l-\-Øn-\p-t\-sc \-S∂ ssI-tb-‰-{i-a-sØ-°p-dn-®v Ku-c-h-am-b A-t\z-j-Ww \-SØ-W-sa-∂pw I-≈-t°-kn-¬ Ip-Sp-°n Un.--ssh.--F-^v.-sF. {]-

h¿-Ø-I-tc th-´-bm-Sp-∂ \-S-]Sn-bn¬-\n-∂pw t]m-en-kv ]n≥Xn-cn-b-W-sa-∂pw Un.--ssh.--F^v.-sF. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dntb-‰v {]-kv-Xm-h-\-bn¬ B-hiy-s∏-´p.

C-Ø-c-Øn-ep-≈ P-\m-[n-]Xy- hn-cp-≤-\o-°-Øn¬- \n-∂p ]n≥-Xn-cn-bm≥ t]m-en-kv X-ømdm-I-W-sa-∂pw kw-ÿm-\ sk{I-t´-dn-b-‰v {]-kv-Xm-h-\-bn¬ ]d-™p.-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-s°-Xn-tc I-Æqcn¬ \-S-∂ A-{I-a-Øn¬ hym]-I {]-Xn-tj-[w. B-{I-a-WØn ¬ {]- X n- t j- [ n- ® v Pn- √ m tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n {]-Xn-tj[ {]-I-S-\w \-S-Øn. sh-≈-bº-ew A-°-Ω sN-dn-bm≥ kvIz-b-dn¬ \n-∂m-cw-`n-® {]-I-S\w ]m- f - b w bp- ≤ kv - a m- c - I Øn¬ k-am-]n-®p. Un.-kn.-kn. {]-kn-U-‚ v AUz sI tam-l≥-Ip-am-dn-s‚ A[y-£-X-bn¬ sI.-]n.-kn.-kn. ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw.-Fw lk≥ tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. kn.-]n.-Fw. \n-c-¥-cw \-SØn-b k-a-c-߃ ]-cm-P-b-s∏´-Xn-ep-≈ `-b-am-Wv A-{I-a-Øn\v ]n-∂n-se-∂pw Im-bn-I-_-ew D-]-tbm-Kn-®v ap-Jy-a-{¥n-sb A[n-Im-c-Øn¬ \n-∂v C-d-°m-sa∂v hym-tam-ln-t°-≠-Xn-s√∂pw A-t±-lw ]-d-™p. X-ºm\q¿ c-hn, I-c-Ip-fw Ir-jv-W-]n-

≈, a¨-hn-f cm-[m-Ir-jv-W≥, ]m-tem-Sv c-hn Fw.-F¬.-F, Sn kn-±n-Jv, Uo-≥ Ip-cym-t°m-kv, a-W-°m-Sv kp-tc-jv, Fw hn≥sk ‚ v, Fw F e-Øo-^v, h-´∏m-d N-{μ≥ kw-km-cn-®p.ap-Jy-a-{¥n-°v t\-sc-bp-≈ A-{I-aw A-h-km-\n-∏n-®n-s√¶n ¬ i-‡-am-bn Xn-cn-®-Sn-°psa-∂v I¿-j-I tIm¨-{K-kv Pn√m I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® {]-Xntj-[ am¿-®v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv Xv {]-kn-U‚ v sI F-kv A\n¬ Ip-am¿ A-dn-bn-®p. kn tkm-a-ti-J-c≥-\m-b¿, Xp-ebn¬ i-in, _m-_p-Ip-am¿, t]´ kp-Kp-W≥, im-kv-X-aw-K-ew h-\-P≥, B-\-Øm-\w cm-[mIr-jv-W≥ Xp-S-ßn-b-h¿ {]-Xntj-[ tbm-K-Øn¬ kw-km-cn®p.sh-≈-d-S: ap-Jy-a-{¥n sb B{I-an-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v sh≈-d-S-bn¬ ]-Xn-tj-[w. tIm¨-{K-kv a-fi-ew I-Ωn-‰n-

In-fn-am-\q-cn kn.-]n.-Fw-þ tIm¬{Kkv {]-hÀ-¯-I-À X-½n kw-LÀ-jw

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f kwKo-X \m-S-I A-°m-Z-an-bp-sS {]Xn-hm-c \m-S-I-]-cn-]m-Sn-bn¬ C∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ayq-kn-bw lm-fn¬ ssh-Io-´v 6.30 ap-X¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw kq-cy Xo-tb‰¿ {Kq-∏v A-h-X-cn-∏n-°p-∂ ip≤-a-±-fw, Hm≥ A-ß-s\ ]-dt™m F-∂o \m-S-I-߃ A-hIn-fn-am-\q¿: I-Æq-cn¬ ap-Jy-aX-cn-∏n-°pw. {¥n-°p-t\-tc-bp-≠m-b I-t√dn¬ {]-Xn-tj-[n-®v In-fn-am-\qcn¬ tIm¨-{K- p-Im-cpw kn.I-g-°q-´w: {io-Im-cyw ]p-en-b¿- ]n.- F w- ˛ - U n.- s sh.- F - ^ v . - s F. t°m-Sv {io-Ir-jv-W-kzm-an t£- {]-h¿-Ø-I-cpw X-Ωn¬ kw{X-Øn-se c-≠p Im-Wn-°-h- L¿- j w.]m¿- ´ n- H m- ^ n- k p- I ƒ©n-bn-se ]-Ww tam-„m-°ƒ °p-t\-tc I-t√-dpw Xo-h-bv-]pI-h¿-∂p. Hm-Sn-f-°n-am-‰n t£- ap-≠m-bn. kw-`-h-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v {X-Øn-s‚ Np-‰-º-e-Øn-en-d-ßn tIm¨{K-kv a-fi-ew I-Ωn-‰n -b tam-„m-°-ƒ c-≠p Im-Wn-°h-©n-Iƒ F-Sp-Øp-sIm-≠p- kw-L-Sn-∏n-® {]-Xn-tj-[-{]-I-St]m-bn ]-Ww A-]-l-cn-®p. I-gn- \-Øn¬-\n-∂v tIm¨-{K-kv ™ Zn-h-kw ]p-e¿-s® 1.-30\m- sF hn-`m-Kw hn-´p-\n-∂p. ap-Jybn-cp-∂p kw-`-hw. t£-{X-Øn a-{¥n-°p-t\-tc-bp-≠m-b B-{I¬ ÿm-]n-®n-cp-∂ Im-a-d-bn¬- a-W-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v tIm tam-„m-°-sf Xn-cn-®-dn-bm-\m-bn- ¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ Rm-b-dm´p-s≠-∂v {io-Im-cyw- t]m-en-kv gv-N cm-{Xn F-´n-\v In-fn-am-\qcn¬ {]-Xn-tj-[-{]-I-S-\w \-S]-d-™p.Øn.-{]-I-S-\-Øn-\n-sS In-fn-am\q¿ s]-t{Smƒ-]-ºn-\v F-Xn¿-hi-Øp-≈ kn.-]n.-Fw. ]-g-b-Ip∂p-Ω¬ tem-°¬-I-Ωn-‰n Hmsh-™m-d-aqSv: sX-cp-hp\m-b- ^n-kn-\v t\-tc I-t√-dv \-S-Øn. bp-sS I-Sn-tb-‰v B-Sv NØp. t]- I-t√-dn¬ Hm-^n-kn-s‚ P-\¬ cp-a-e I-cn-ºphn-f ho-´n¬ jw- Nn-√p-Iƒ X-I¿-∂p. \m-Zn-s‚ B-Sm-Wv N-ØXv. C∂In-fn-am-\q¿ ]p-Xn-b-Im-hv Pse ]p-e¿-s® aq-∂n-\v Iq-´n¬ Mv-j-\n¬-\n-∂v B-cw-`n-® {]-I\n∂pw B-Sn-s‚ hn-fn-tI-´v D-S-a- S-\w Xp-S-°w -ap-X¬ X-s∂ Aÿ≥ F-Øn t\m-°n-b-t∏mƒ {I-am-k-‡-am-bn. h-gn-b-cn-In-epB-Sv I-Sn-tb-‰v ]n-Sb - p-∂X - m-Wv I- ≠m-bn-cp-∂ kn.-]n.-Fw. sIm-Sn≠Xv. sX-cp-hp\m-b Hm-Sn a-d-bp- a-c-߃ {]-h¿-Ø-I¿ X-I¿∂Xpw I-≠p. H-cmgvN - apºpw C- Øp. cm-{Xn 10 a-Wn-tbm-sS hnbm-fp-sS H-cp B-Sn-s\ sX-cp-hv \m- hn-[ {]-tZ-i-ß-fn¬-\n-∂v hmb I-Sn-®p sIm-∂n-cp∂p. l-\-ß-fn-se-Øn-b \q-dp-I-Wn-

{]-Xn-tj-[-¯n sF {Kq-¸v hn-«p-\n-¶p

Im-Wn-¡-h-©n I-hÀ-¶p

sXcp-hp\m-b-bp-sS I-Sn-tb-äv B-Sv N-¯p

In-fn-am-\q-cn¬ kn.--]n.--Fw-˛-tIm¨-{K-kv kw-L¿--j-Øn¬ Xo- h-® tIm¨-{K-kv a-fi-ew I-Ωn-‰n Hm-^n-kv, X-I¿-Ø kn.--]n.--Fw. G-cnbm I-Ωn-‰n Hm-^n-kv °n-\v Un.-ssh.-F-^v.-sF-˛-kn.- sS kv-ar-Xn-a-fi-]w X-I¿-Øp. ∂p. ta-J-e-bn-se Nn-e {]-tZ-in]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I¿ Su-Wn¬ a-fi-]-Øn-se {]-Xn-a h-en-s®- I hn-j-b-ß-fn¬ bq-Øv tIm A-{I-aw A-gn-®p-hn-´p. In-fn-am- dn-™p. Su-Wn-se sIm-Sn-a-c-ß- ¨-{K-kv sF hn-`m-Kw {]-h-¿-Ø\q¿ sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. Hm- fpw tIm¨-{K-kv ^v-f-Iv-kv-t_m I-sc I-≈-t°-kn¬ Ip-Sp-°p^n-kn-\v k-ao-]-sØ tIm-¨-{K- ¿-Up-I-fpw X-I¿-Øp. t]m-en-kv ∂-X-S-°w tIm¨-{K-kv F hnkv ]m¿-´n- Hm-^n-kv A-Sn-®p-X- Im-gv-N-°m-cm-bn \n-∂p. ap-Jy-a- `m-Kw {i-an-®p-sh-∂m-tcm-]n-®mI¿-Ø kw-Lw In-fn-am-\q¿ P- {¥n-°p-t\-tc-bp-≠m-b B-{I-a- bn-cp-∂p hn-´p-\n-∂-Xv. kn.-]n.-Fw In-fn-am-\q¿ temMv-j-\n¬ aq-∂mw-\n-e-bn¬ {]- W-Øn-epw ]m¿-´n Hm-^n-kv Xh¿-Øn-°p-∂ tIm¨-{K-kv In- I¿-Ø-Xn-epw {]-Xn-tj-[n-®v °¬-I-Ωn-‰n Hm-^n-kn-\p-t\-tc fn-am-\q¿ a-fi-e-w I-Ωn-‰n Hm- tIm¨-{K-kv C-∂-se In-fn-am- B-{I-a-Ww- D-≠m-Ip-sa-∂ -hn-h\q-cn¬ l¿-Øm¬ B-N-cn-®p. c-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Hm^n-kn-\v Xo-bn-´p. j-´¿-s]m-fn-®v A-I-Øp-I-S- I-S-I-tºm-f-߃ ]q¿-W-am-bpw ^n-kn-\p-ap-∂n¬ i-‡-am-b t]m-en-kv Im-h¬ G¿-s∏-Sp∂ Un.-ssh.-F-^v.-sF {]-h¿- A-S-™p-In-S-∂p. A-{I-a-kw-`-h-ß-fn¬ {]-Xn- Øn-bn-cp-∂p. kv-ar-Xn-a-fi-]w Ø-I¿ Hm-^n-kn-\p-≈n-ep-≠-mbn-cp-∂ ta-i-I-fpw I-tk-c-I- tj-[n-®v tIm¨-{K-kv In-fn-am- X-I¿-Ø kw-`-h-Øn¬ {]-Xnfpw sIm-Sn-I-fpw Xo-bn-´p. Xp-S-¿- \q¿ a-fi-ew I-Ωn-‰n t]m-ß- tj-[n-®v C-∂p In-fn-am-\q¿ kz∂v In-fn-am-\q¿ t]m-en-kv tÃ- \m-Sv Su-Wn¬ \-S-Øn-b {]-Xn- Im-cy _-kv-Ãm≥Un-\v ap-∂n¬ j-\p-k-ao-]w tdm-U-cn-In-ep- tj-[ -{]-I-S-\-Øn¬-\n-∂pw ta- D-]-hm-kw A-\p-jvTn-°p-sa-∂v ≠m-bn-cp-∂ cm-Po-hv-Km-‘n-bp- J-e-bn-se sF hn-`m-Kw hn-´p-\n- tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ A-dn-

hn F-kv h-cp-¶-X-dn-ªv tdm-Uv D]-tcm-[n-¨ bq-¯v tIm¬-{K-kv {]-hÀ-¯-I-sc A-d-Ìv- sN-bv-Xp ÿ- kr-„n-®p. s\-Sp-a-ßm-Sv Unssh.-F-kv.-]n. th-Wp-tKm-]men-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ h≥-t]men-kv kw-L-am-Wv ÿ-e-Øp≠m-bn-cp-∂-Xv. D- ] - t cm- [ - n - ° m- s \- Ø n- b - h sc t]m-en-kv A-d-Ãp-sN-bv-Xp \o-°n. Xp-S¿-∂v D-]-tcm-[-°mcpw t]m-en-kp-am-bn hm-t°-‰hpw D-¥pw-X-≈pw D-≠m-bn. kw`-hw hm¿-Ø-bm-b-tXm-sS hn F-kv h-´-∏m-d-h-gn tIm-f-Pn-seØn ]-cn-]m-Sn D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xv a-S-ßn. kw-L¿-jm-h-ÿ I-W-°n-se-Sp-Øv ÿ-e-Øv h≥ t]m-en-kv kw-L-ap-≠m-bncp-∂p.-

s\-Sp-a-ßm-Sv: ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n-s°-Xn-tc I-Æq-cn¬ \-S∂ B-{I-a-W-Øn-s‚ ]-›m-Øe-Øn¬ hn F-kv A-Nyp-Xm-\μ≥ h-cp-∂-X-dn-™v bq-ØvtIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ tdmUp-]-tcm-[n-®p. C-∂-se cm-hnse 10.-30 Hm-sS s\-Sp-a-ßm-Sv hmfn-t°m-´m-bn-cp-∂p kw-`-hw. ap-Jy-a-{¥n-°v I-t√-dn¬ ]cn-t°-‰-Xn-s\-Øp-S¿-∂v s\-Sp-aßm-´v tIm¨-{K-kv, bq-ØvtIm¨-{K-kv {]-Xn-tj-[-߃ B-{I-a-W-Øn¬ I-em-in-®n-cp∂p. C-Xn-\n-sS-bm-Wv s\-Sp-aßm-Sv tIm-f-Pv bq-\n-b≥- D-Zv-LmS-\-Øn-\v C-∂-se cm-hn-se 11\v hn F-kv F-Øp-sa-∂-dn-bn-®n-cp∂-Xv. Xp-S¿-∂v hm-fn-t°m-Sv P-Mvj-\n¬- \n-∂v tIm-f-Pv tdm-Uv 10.30\v bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿Ø-I¿ D-]-tcm-[n-°p-I-bm-bn-cp∂p. C-Xv t\-cn-b kw-L¿-jm-h-

tdm-Uv D]-tcm-[n-® bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-sc t]m-en-kv A-d-Ãv -sN-bv-Xp \o-°p-∂p

tcm-Kn-¡v Nn-InÂ-k \n-tj-[n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn

I-Ã-d K-h. kvv-IqÄ i-Xm-Ðn B-tLm-j \n-d-hnÂ

t]-cq-¿-°-S: K-h. am-Xr-Im B-ip-]-{Xn-bn¬ hn-c¬-ap-dn-™v NnIn¬-k-bv-s°-Øn-b tcm-Kn-°v Nn-In¬-k \n-tj-[n-®-Xm-bn ]-cmXn. {]-Xn-tj-[n-® tcm-Kn-tbm-Sv A-Xym-h-iy-sa-¶n¬ a-‰p-≈ B-ip]-{Xn-I-fn¬-t∏m-h-Ww F-∂m-bn-cp-∂p H-cp Po-h-\-°m-c-s‚ a-dp-]Sn. X-Sn ap-dn-°p-∂ I-´¿ D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xn-\n-sS X-≈-hn-c-en-\v apdn-th-‰ I-c-Ip-fw kz-tZ-in hn-P-b-Zm-kn-s\-bpw sIm-≠v _-‘p°ƒ K-h. am-Xr-Im B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn. {]m-Y-an-I Nn-In¬-k-bv-°v Im-jym-en-‰n-bn-se-Øn-b-t∏mƒ tUm-Œ-tdm a-‰p Po-h-\-°-tcm D-≠m-bn-cp-∂n-√. A-c-a-Wn-°q-tdmfw Im-Øp-\n-s∂-¶n-epw C-hn-sS-\n-∂v Nn-In¬-k e-`n-®n-√. X-≈hn-c-en-s‚ ]-Ip-Xn-tbm-fw ap-dn-™ hn-P-b-Zm-kn-s\ H-Sp-hn¬ _‘p-°ƒ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ -tIm-f-Pn-te-°v sIm-≠pt]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. kw-`-h-Øn¬ kq-{]-≠n-\v ]-cm-Xn \¬-Ipsa-∂v _-‘p-°ƒ ]-d-™p.

I-√-d: 1913¬ sh¿-Wm-°p-e¿ ss{]-a-dn kv-Iq-fm-bn B-cw-`n® I-√-d K-h. hn.--F-®v.F -- -kv.F -- k.v kv-Iqƒ i-Xm-–n-bm-tLmj-Øn-s‚ \n-d-hn¬. D-Zv-Lm-S\w C-∂p ssh-Io-´v aq-∂n-\v a{¥n ]n sI A-–p-d-∫v \n¿-hln-°pw. sIm-√-h¿-jw 1089 C-S-ham-k-Øn¬ Xp-S-ßn-b sh¿Wm-°p-e¿ ss{]-a-dn kv-Iqƒ 1955¬ an-Un¬ kv-Iq-fm-bpw 1976¬ ssl-kv-Iq-fm-bpw 1988¬ shm-t°-j-\¬ l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iq-fm-bpw Db¿-Ø-s∏-´p. tXm-´w sXm-gnem-fn-I-fpw km-[m-c-W-°mcpw I¿-j-I-cpw A-[n-h-kn°p-∂ Cu {]-tZ-i-sØ kv-Iqfn¬ π-kv Sp -Iq-Sn B-cw-`n-°W-sa-∂m-Wv \m-´p-Im-cp-sS B-h-iyw. {]-h¿-Ø-\-]-cn-]m-Sn-I-fpsS D-Zv-Lm-S-\w C-∂p ssh-Io´v aq-∂n-\v kv-Iqƒ- Hm-Un-t‰mdn-b-Øn¬ \-S-°pw. tIm-en-bt°m-Sv F≥ Ir-jv-W≥-\mb¿ A-[y-£-X-h-ln-°pw. ktΩ-f-\ D-Zv-Lm-S-\-hpw {]-thi-\-I-hm-S in-em-ÿm-]-\hpw a-{¥n ]n sI A-–p-d-∫v \n¿-h-ln-°pw.--

F³.Pn.H. `m-c-hm-lnI-sf Xn-c-sª-Sp-¯p Im-´m°S: F≥.Pn.H. A-tkmkn-tb-j≥ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw t\m¿-Øv Pn-√m `m-c-hm-lnI-sf Xn-c-s™-Sp-Øp. F Fw Pm-^¿-Jm≥ ({]-knU‚ v), F ]n kp-\n¬ (sk-{I´dn), D-Æn-Ir-jv-W-Ip-dp∏v, Un tam-l-\-Ip-am¿, P-Kv-^¿ tXºmw-aqSv, h-©n-bq¿ cm-[m-IrjvW≥ (ssh-kv {]-kn-U‚pam¿), tPm¨ sI kv-‰o^≥, Fkv k-PoXv, sI Xp-f-ko-[-c≥ \mb¿, ]n jo-e (tPm-bn‚ v

{]-kn-U‚ v F Fw Pm-^¿Jm≥, F ]n kp-\n¬ sk-{I´-dn sk-{I-´-dn-am¿), _n B¿ l-cnIp-am¿ ({S-j-d¿).

bn-®p I-√-d: tIm¨-{K-kv I-√-d a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ \-S-∂ {]-Xn-tj-[-Pm-Ybv-°p-t\-tc Un.-ssh.-F-^v.sF {]-h¿-Ø-I¿ B-{I-a-Ww A-gn-®-p-hn-´p. C-Xn¬ {]-Xn-tj[n-®v-tIm¨-{K-kv tdm-Uv D-]tcm-[n-®p. C-cp-hn-`m-K-ß-fn-se-bpw- t\Xm-°-sf-Øn kw-L¿-jm-hÿ e-Lq-I-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p. {]-h¿-Ø-I¿ 15 an-\n-t‰m-fw tdm-Uv D-]-tcm-[n-®p. Pn in-h-Zmk≥, B-\mw-]-® kp-tc-jv, AUz. _m-e-N-{μ≥, {]-Zo-]v-em¬, ]m-´-d i-in, a-t\m-Pv Kw-Km-[c≥ D-]-tcm-[-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In.B-‰n-߬: ap-Jy-a-{¥n-sb B{I-an-®-Xn¬ tIm¨-{K-kv I-Ωn‰n {]-Xn-tj-[n-®p. tbm-K-Øn¬ tªm-°v {]-kn-U‚ v A-Uz. hn P-b-Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln-®p. s\-Sp-a-ßm-Sv: ap-Jy-a-{¥n-bv-s°Xn-cm-b B-{I-a-W-Øn¬ {]-Xntj-[n-®v bq-Øv tIm¨-{K-kv {]h¿-Ø-I¿ am¿-®v \-S-Øn. s\-Spa-ßm-Sv hm-fn-t°m-Sm-Wv bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ {]-IS-\w \-S-Øn-b-Xv. Xp-S¿-∂v hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ ]-s¶-Spt°-≠ ]-cn-]m-Sn \-S-°p-∂ ÿe-tØ-°p-≈ tdm-Uv {]-h¿-ØI¿ D-]-tcm-[n-®p. C-h-sc t]men-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp \o-°n.-

®p. t]-cq¿-°-S: ap-Jy-a-{¥n°p-t\-tc-bp-≠m-b B-{I-a-WØn¬ {]-Xn-tj-[n-®v -{]-I-S-\w \-S-Øn. tIm¨-{K-kv h-´n-bq¿-°m-hv, ]n.-Sn.-]n .\-K¿ a-fi-ew I-Ωn‰n-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ s\-´b-Øp-\n-∂p Xp-S-ßn-b {]-Xntj-[-{]-I-S-\w h-´n-bq¿-°mhn¬ k-am-]n-®p. F.-sF.-kn.kn Aw-Kw Im-h-√q¿ a-[p D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Xn-cp-h-\-¥-]pcw: ap-Jy-a-{¥n°p-t\-tc \-S-∂ am¿-Iv-kn-Ãv A-{I-aw P-\m-[n-]-Xy-Øn-\p \nc-°m-ØXpw cm-{„o-b du-Unk-Øn-s‚ tX¿-hm-gv-N-bp-am-Wv sX-fn-bn-°p-∂-sX-∂pw I-\ymIpf-ß-c eo-Kv lu-kn¬ \-S-∂ s\-Sp-a-ßm-Sv afi-ew ap-kv enweo-Kv Iu¨-kn¬ B-tcm-]n®p. Imknw ]n-≈-bp-sS A-[y-£-Xbn¬ IqSn-b tbm-Kw Pn√m eoKv sk-{I´-dn Nm-∂m-¶c F ]n Ip-™v D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp.

Npcp¡¯nÂ

A-d-Ìn-em-b- tdm-fÀ- kv-tI-än-Mv ]-cn-io-e-IÀ-¡v Pm-ayw

t]-cq¿-°-S: Pn-√m tdm-f¿-kv-tI-‰n-Mv Nmw]y≥-jn-∏v a¬-k-cw Xp-S-ßp-∂-Xn-\n-sS tlm-°n-Ãn-°p-Iƒ D-]-tbm-Kn-®v ]-c-kv-]cw B-{I-a-Ww \-S-Øn-b-Xn-\v ]n-Sn-bn-em-b ]-cn-io-e-I¿-°v Pm-ayw e-`n-®p. B-‰n-߬ tdm-f¿-kv-tI-‰n-Mv ¢-∫n-s‚ ]-cn-ioe-I≥ tam-l≥-Zm-kn-\pw Cu-©-bv-°¬ ¢-∫n-s‚ ]-cn-io-eI≥ A-ao-\pw B-Wv X-Ωn-e-Sn-®-Xv. C-h-sc a-Æ-¥-e t]m-enkv A-d-Ãp-sN-øp-I-bpw ]n-∂o-Sv Pm-ay-Øn¬ hn-´-b-bv-°p-Ibp-am-bn-cp-∂p.-

km-[p-kw-c-£-W k-an-XnBw-_p-e³-kv kÀ-ho-kv B-cw-`n-¨p

sX-m-fn-t°m-Sv: km-[p-kw-c-£-W k-an-Xn-bp-sS Bw-_p-e≥kv k¿-ho-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sXm-fn-t°m-Sv P-am-A-Øv I-Ωn-‰n-bp-sS Io-gn¬ {]-h¿-Øn-®p-h-cp-∂ km-[p kw-c-£-Wk-an-Xn k-ap-Zm-bmw-K-ß-fn¬-\n-\v ]n-cn-sh-Sp-Øm-Wv hm-l\w hm-ßn-b-Xv. sXm-fn-t°m-Sv ta-J-e-bn-se F-√m km-[p°ƒ-°pw Bw-_p-e≥-kv {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Øp-sa-∂v kw-LmS-I¿ A-dn-bn-®p. s]m-Xp-k-tΩ-f-\w- sXm-fn-t°m-Sv P-am-A-Øv C-amw ]p-en∏m-d d-lva-Øp-≈ au-e-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. km-[p-kw-c£-W-k-an-Xn {]-kn-U‚ v F _m-Zp-j A-[y-£-X-h-ln-®p. Pam-A-Øv {]-kn-U‚ v F A-–p¬-d-jo-Zv, ap-l-Ω-Zv \-hm-kv au-e-hn A¬-l-k-\n, ssh Fw lm-jnw, kzm-Zn-Jv a-∂m-\n, Pm-an¬ au-e-hn kw-km-cn-®p.

kzm-{i-b-ta-[m-hn-Xz-¯n-s\Xn-tc hn-ZymÀ-Yn-I-Ä Pm-{K-X ]p-eÀ-¯-Wsa¶v

s\-Sp-a-ßm-Sv: Pm-Xn-hn-th-N-\-Øn-\pw kzm-{i-b-ta-[m-hn-XzØn-\p-sa-Xn-tc hn-Zym¿-Yn-I-fpw bp-h-P-\-ß-fpw Pm-{K-X ]pe¿-Ø-W-sa-∂v {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\μ≥ ]-d-™p. s\-Sp-a-ßm-Sv K-h. tIm-f-Pn¬ tIm-f-Pv bq-\nb≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xv kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. hn-Zym-`ym-k I-®-h-Sw A-h-km-\n-∏n-°m≥ hn-Zym¿-Yn {]ÿm-\-߃ H-cp-]-cn-[n-h-sc k-lm-b-I-am-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. bq-\n-b≥ sN-b¿-am≥ X≥-ko¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. \-Kc-k-`m sN-b¿-t]-gv-k≥ te-Jm kp-tc-jv, {]n≥-kn-∏¬ sI t{]-a, ssh-kv-{]n≥-kn-∏¬ A-tim-I≥ kw-km-cn-®p.-

B-än§en IpSn-shÅ ss]-¸v s]m-«n-sbm-gp-Ip¶p B-‰n߬: Ip-Sn-sh≈ ss]-∏v s]m-´n H-gp-Ip-∂Xp ImcWw \m-´p-Im¿ h-e-b-p∂p. C-f-º ]mew I-h-e-bn¬ hm-a-\-]cpw ip≤-P-e hnX-c-W ]-≤-Xn-bpsS ss]-∏m-Wv s]m-´n H-gp-Ip∂Xv. ÿ-ew saw-_dpw ap-Zm-°¬ {Km-a-∏-©mb-Øv Aw-K-hpam-b C-f-º D-Æn-Ir-jv-W\pw dknU‚ v A-tkm-kn-tbj-s‚ {]-kn-U‚p-amcpw a-‰p k-∂-≤ kw-L-S-\-Ifpw \n-ch-[n X-hW B-‰n-ß-en-≈ hm-´¿ A-tXmdn-´n F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥Pn-\ob-¿-°v ]-cm-Xn \¬-In-bn´pw bmsXm-cp ]-cn-lm-chpw Im-WmØ-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v tdm-Up]-tcm-[w Dƒ-∏-sS-bp-≈ k-a-c]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-Øp-hm≥ Xocp-am-\n-®n-cn-°p-I-bmWv. Cu hn-h-cw a-‰v ta-ep-tZym-Kÿ-sc A-dn-bn-°p-hm\pw tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am-\n®p.

A{I-a-Øn-\n-c-bmbn sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn¬ I-gn-bp-∂ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-sb c-ta-iv sN-∂n-Ø-e Fw.-F¬.-F. k-μ¿-in-°p-∂p. a-{¥n-am-cm-b sI kn tPm-k-^v, hn F-kv in-h-Ip-am¿ k-ao-]w

]m-tem-Sv tdm-Uv K-Xm-K-X-tbm-Ky-am-¡-W-sa-¶v Bh-iy-s¸-«v tdm-Uv -D]-tcm-[-hpw lÀ-¯m-epw ]m-tem-Sv: A-¥¿-kw-ÿm-\ ]m-X-bn¬ ]m-tem-Sv tdm-Uv KXm-K-X-tbm-Ky-am-°-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v tdm-Up-]-tcm-[-hpw l¿-Øm-epw \-S-Øn. C-∂-se cm-hn-se 11 a-Wn-tbm-sS ]mtem-Sv a-lm-dm-Wn tlm-´-en-\v k-ao-]-am-Wv A-¥¿-kw-ÿm\ ]m-X Un.-ssh.-F-^v.-sF-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ D-]-tcm-[n®-Xv. \q-tdm-fw-t]¿ ]-s¶-Sp-Ø D]-tcm-[w kn.-]n.-Fw. Pn-√m IΩn-‰n Aw-Kw hn sI a-[p D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. h¿-j-ß-fmbn tdm-Uv H-cp-h-iw sI-´n-b-S-®v

bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]-\-®-aq´n¬ \n-∂v B-cw-`n-® {]-Xn-tj[-{]-I-S-\-Øn¬ 500te-sd {]h¿-Ø-I¿ ]-s¶-Sp-Øp. sh-≈-d-S-bn¬ k-am-]n-® tbm-Kw tIm¨-{K-kv tªm-°v {]-kn-U‚ v sI ]n Xym-K-cmP≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. afi-ew {]-kn-U‚ v Z-kv-X-Ko¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. ]-©m-bØv {]-kn-U-‚ v A-tim-Iv-Ipam¿, tI-c-fm tIm¨-{K-kv \ntbm-P-I-a-fi-ew {]-kn-U‚ v Iq-Xm-fn jm-Pn, P-\-Xm-Zƒ t\Xm-hv tZ-h-Zm-kv, ap-kv-enw bqØv-eo-Kv t\-Xm-hv k-°o¿ lpkbv≥, ]-s¶-Sp-Øp.h¿-°-e: ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n-sb I-Æq-cn¬ B-{I-an-® kw-`-h-Øn¬ h¿-°-e-bn¬ tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ {]Xn-tj-[-{]-I-S-\-hpw tbm-Khpw kw-L-Sn-∏n-®p. Un.-k-n.-kn. s sh- kv-{]-kn-U‚ v A-Uz. sI kp-Z¿-i-\≥ A-[y-£-X-h-ln-

K-Xm-K-Xw Zp-jv-I-c-am-°n-b-Xv A-Sn-b-¥-c-am-bn K-Xm-K-X-tbmKy-am-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏´m-bn-cp-∂p D-]-tcm-[w. D-]-tcm-[-sØ Xp-S¿-∂v KXm-K-Xw X-S- -s∏-´p. ]m-tem-Sv kn.-sF. {]-Zo-]v Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-en-kv D-]tcm-[-°m-sc A-d-Ãv -sN-bv-Xp \o-°n. A-d-Ãp-sN-ø-s∏-´-h¿ Pm-a-y-sa-Sp-°m-sX t]m-en-kv tÃ-j-\n-¬ {]-Xn-tj-[n-®p. XpS¿-∂v A-[n-Ir-X-cp-am-bn N¿-® \-S-∂p-sh-¶n-epw {]-iv-\-]-cnlm-cw D-≠m-Im-Ø-Xn-\m¬ ka-c-°m¿ ]m-tem-Sv t]m-en-kv

I-temÂ-k-hw; skâv-ta-co-kv Hm-h-tdmÄ Nmw-]y-·mÀ t]-cq¿-°-S: h-´n-bq¿-°m-hv K-h. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \S-∂ t\m¿-Øv D-]-Pn-√m I-tem¬-k-h-w k-am-]n-®p. k-am-]-\w imkv-{X-]-cn-j-Øv `m-c-hm-ln A-c-hn-μm-£≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. D-]-Pn-√-bn-se 90 kv-Iq-fp-I-fn¬-\n-∂v 6,000 Hm-fw hn-Zym-¿-Yn-I-fmWv ta-f-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv. ]-´w sk‚ v-ta-co-kv l-b¿-sk-°≥-Udn kv-Iqƒ Hm-h-tdmƒ In-co-Sw t\-Sn. hn-P-bn-Iƒ-°v k¿-´n-^n-°-‰pI-fpw t{Sm-^n-I-fpw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. N-S-ßn¬ l-b¿-sk-°≥U-dn {]n≥-kn-∏¬ tUm. {io-P, F.-C.-H jo-e, ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v hn-{I-a≥ Ip-e-ti-J-cw Xp-S-ßn-b-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.-

ku-P-\y shÂ-Un-Mv ]-cn-io-e-\w

s\-Sp-a-ßm-Sv: sXm-gn¬-c-ln-X-cm-b bp-hm-°ƒ-°v ku-P-\y sh¬Un-Mv ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂ c-≠p-am-kw ssZ¿-Ly-ap-≈ tIm-gvkn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v Sn-∏p Iƒ-®d¬ skm-ssk-‰n, ]-\-hq¿ F-∂ hn-em-k-Øn¬ _-‘-s∏-S-Ww. tÃ-j-\p-ap-∂n¬ tdm-Up-]-tc- t^m¨: 9495152734 m-[n-®p. Xp-S¿-∂v D-]-tcm-[-°mcpw ]n.-U-ªyq.-Un, t^m-d-Ãv A-[n-Ir-X-cpw t]m-en-kpw \-SØn-b N¿-®-bn¬ {]-iv-\-Øn-\v A-Sn-b-¥-c ]-cn-lm-cw Im-Wmsa-∂v Xo-cp-am-\-am-bn. h-\w-h-Ip-∏n-s‚ `m-K-Øp\n-∂p-≈ X-S- -߃ H-gn-hm°n-b-Xm-bn Im-Wn-®v td-©v Hm^n-k¿ P-eo¬ ]n.-U-ªyq.-Un A-[n-Im-cn-Iƒ-°v t]-∏¿ ssIam-dn. D-]-tcm-[-k-a-c-Øn-\v A`n-hm-Zy-a¿-∏n-®v D-®-h-sc ]mtem-Sv Su-Wn¬ kw-bp-‡ l¿Øm¬ B-N-cn-®p.

D-]-Pn-Ãm kv-IqÄ im-kv-{X-ta-f h¿-°-e: D-]-Pn-√m kv-Iqƒ imkv-{X-ta-f ]m-f-bw-Ip-∂v Pn.-F®v.-F-kv.-F- n¬ Pn-√m-]-©m-bØv hn-Zym-`ym-k Ãm‚n-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-t]-gv-k≥ kp-ss_-Z So-®¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. C-eI-a¨ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-Uz. _n jm-en A-[y-£-X-hln-®p. e-X Fw \m-b¿ kw-kmcn-®p. ta-f 30\v k-am-]n-°pw.-

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2013-10-29  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2013-10-29

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2013-10-29  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2013-10-29