Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

thiruvananthapuram/TVm

\n-th-Z-\w \Â-In

hntij§Ä

22 k-]v-Xw-_¿ 2013 Rmb¿

k-`m-Zn-\m-tLm-j-hpw kp-hn-ti-j a-lm-tbm-K-hpw

sa-Un-¡Â- {]-th-i-\ X-«n-¸p-Im-À-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn- kzo-I-cn-¡-Ww-:- F-kv.-F-^v.sF.

X-an-gv kw-Lw kp-hÀ-W Pq-_n-en

I-Ì-Un-bn-em-b {]-Xn ^n-t\mÄ I-gn-¨v B-ip-]-{Xn-bn-em-bn

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-\y-kwÿm-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v sXm-gn-e-h-Im-iw D-d-∏p-h-cp-ØW-sa-∂m-h-iy-s∏-´v sF.-F≥.Sn.-bp.-kn. ap-Jy-a-{¥n-°p \n-thZ-\w \¬-In. A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-emIm-´m-°-S: Nm-cp-]m-d {In-kv-Xpfn-I-sf I-≠p-]n-Sn-°p-I, tc-JKn-cn kn.-F-kv.-sF. 14mw k-`ms∏-Sp-Øp-I, Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿Zn-\m-tLm-j-hpw kp-hn-ti-j aUv hn-X-c-Ww sN-øp-I, am-\y-amlm-tbm-K-hpw I-\ym-Ip-am-cn ab Xm-a-k-ku-I-cyw, B-tcm-K-ylm-bn-S-h-I ap≥ _n-j-∏v tUm. ]-cn-]m-e-\w F-∂n-h \¬-Ip-I Fw sF tI-k-cn D-Zv-Lm-S-\w Xp-S-ßn-b-h-bv-°pw k-a-bm-k-asN-bv-Xp. b-ß-fn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øpkn.-F-kv.-sF. Un-kv-{Sn-Œv ∂-Xn-\pw C-Xn-\p-th-≠n am-{XsN-b¿-am≥ Sn tZ-h-{]-km-Zv Aam-bn B-h-iym-\p-k-c-W-ap-≈ [y-£-X-h-ln-®p. F-kv.-sI.-Un D-tZym-K-ÿ-sc \n-b-an-®v sXmssh-kv-sN-b¿-am≥ Sn si¬-hgn¬-h-Ip-∏n-s‚ Io-gn¬ H-cp {]cm-Pv, sk-{I-´-dn Un tem-d≥-kv tXy-I hn-`m-Kw D-S≥ cq-]o-I-cnkw-km-cn-®p.°-W-sa-∂pw \n-th-Z-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-Sp-∂p. C-Xn-\m-h-iyam-b k¿-th Dƒ-s∏-sS-bp-≈ {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-Øp-∂-Xn\v Cu-cw-K-Øv ap≥-]-cn-N-b-apXn-cp-h-\-¥-]p-cw: Xn-cp-h-\-¥≈ Pn cm-a-\p-Pw C≥-Ãn-‰yq-´v ]p-cw X-an-gv kw-L-Øn-s‚ kpt^m¿ te-_¿ Ã-Uo-kn-s\ Nph¿-W Pq-_n-en B-tLm-j-ßa-X-e-s∏-Sp-Øm-\p-≈ \-S-]-Snƒ Cu am-kw 24 ap-X¬ 29 h-sc Iƒ D-≠m-I-W-sa-∂pw B-hkw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v `-c-hm-lniy-s∏-´p.Iƒ A-dn-bn-®p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sN-ß-d ]m]-cn-]m-Sn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w t°-Pv \-S-∏m-°m≥ k¿-°m¿ 24\v a-{¥n sI kn tPm-k-^v A-Sn-b-¥-c-am-bn C-S-s]-S-W-sa\n¿-hln-°pw. a-{¥n hn F-kv ∂pw 20 Zn-h-k-am-bn sk-{I-t´-dnin-h-Ip-am¿ ]-s¶-Sp-°pw. k-amb-‰v ]-Sn-°¬ \-S-Øn-h-cp-∂ k]-\ k-tΩ-f-\w ap-Jy-a-{¥n Da-cw H-Øp-Xo¿-∏m-°-W-sa-∂pw Ω≥-Nm-≠n D-Zv-Lm-S-\w sNk-a-c-k-an-Xn t\-Xm-°ƒ B-høpw. C-Xn-t\m-S-\p-_-‘n-®v "Nniy-s∏-´p. k-a-c-k-an-Xn t\-Xme-∏-Xn-Im-c-hpw tI-c-f-hpw' F- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw hn.sP.Sn. lmfn¬ tN¿-∂ °-fm-b kp-K-X≥ ]m-‰q¿, hn-P∂ hn-j-b-Øn¬ sk-an-\m-dpw sh-fn-bw `m¿K-h≥ A-\p-tim-N-\-tbm-K-Øn-s\-Øn-b hn-hn-[ I-em kmw-kv-Im-cn-I ]- kn.]n.sF. tZio-b sk-{I´-dn Un cm-P X-s‚ A-\p-kv-a-c-W- b≥ I-em-i-°p-gn, I-c-Ip-fw k{]-kw-K-ti-jw th-Znbn¬ Xy-Ip-am¿ F-∂n-h-cm-Wv \n-thcn-]m-Sn-I-fpw kw-L-Sn-∏n-°pw. t^m-t´m: cm-Jn bp Fkv Z-\w \¬-In-b-Xv. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Fw ap-Øp-cm-a≥, sI h-\-am-a-sse ]-s¶-Sp-Øp.

"N-«-¼n I-eym-Wn' ]-c-¼-c-bm-hp-¶p

Xn-cp-h-\-¥-]-cw: {]-i-kv-X Ihn-bpw Km-\-c-N-bn-Xm-hp-am-b {io-Ip-am-c≥ X-ºn 70I-fn¬ \n¿-an-® "N-´-ºn I-eym-Wn-' F∂ kn-\n-a P-bv-ln-µv Nm-\-en¬ ]-c-º-c-bm-hp-∂p. Xn-¶ƒ apX¬ sh-≈n h-sc ssh-Io-´v 7\m-Wv ]-c-º-c kw-t{]-j-Ww sN-øp-∂-Xv. \m-sf kw-t{]-£W-am-cw-`n-°pw.

Ip-Spw-_-kw-K-a-hpw ]T-\-¢m-kpw

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Xu-^o-Zv hnip-≤n-°v, hn-tam-N-\-Øn-\v F∂ {]-ta-b-Øn¬ tI-c-fm-\-Zv-hØp¬ ap-Pm-ln-±o≥ \-S-Øn-hcp-∂ kw-ÿm-\ Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn ]m-tßm-Sv a-∂m-\nøm Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ Ip-Spw_-kw-K-a-hpw ]T-\-¢m-kpw \-S°pw. ssh-Io-´v \-S-°p-∂ s]mXp-k-tΩ-f-\w sI.-F≥.-Fw Pn√m sk-{I-´-dn F-kv A-–p¬l-°ow D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ]T-\-¢m-kp-Iƒ-°v F-kv.-F¬.B¿.-kn U-b-d-Œ¿ sI hn A–p¬-e-Øo-^v au-e-hn, A–p¬-d-jo-Zv t\-Xr-Xzw \¬Ipw.-

Adnbn-¸pIÄ

K-Ìv e-Iv-N-dÀ CâÀ-hyq Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k¿-°m¿ h\n-Xm tIm-f-Pn¬ sI-an-kv-{Sn hn-`m-K-Øn-se K-Ãv e-Iv-N-d-dpsS H-gn-hv \n-I-Øp-∂-Xn-\v Cu am-kw 26\v tIm-f-Pv Hm---^nkn¬ C‚¿-hyq \-S-Øpw. tImf-Pv hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v sU]yq-´n U-b-d-Œ¿, sIm-√w ta-Jem Hm-^n-kn¬ K-Ãv e-Iv-N-d¿am-cp-sS ]m-\-en¬ t]-cv c-Pnÿ sN-bv-Xn-´p-≈ D-tZym-Km¿Yn-Iƒ tbm-Ky-X, P-\-\-XnøXn, ap≥-]-cn-N-bw F-∂n-h sXfn-bn-°p-∂-Xn-\p-≈ A-k¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw lm-P-cm-h-Ww.-

In-fn-am-\q¿: Xn-cp-thm-W-Zn-\Øn¬ a-Zy-]n-°m≥ ]-Ww \¬Im-Ø-Xn-\v A-Ω-sb sIm-e-s∏Sp-Øn-b a-I≥ A-d-Ãn-em-bn. ]-≈n-°¬ ]-I¬-°p-dn Ip-f°p-Sn cm-L-h-hn-em-k-Øn¬ cmL-h≥-]n-≈-bp-sS-bpw dn-´. A[ym-]n-I Xp-f-kn-b-Ω-bp-sS-bpw G-I-a-I≥ kp-\n¬-Ip-am-dm-Wv

In-fn-am-\q¿ t]m-en-kn-s‚ ]n-Snbn-em-b-Xv. kn.-sF. A-tim-IvIp-am-dpw kw-L-hpw tN¿-∂mWv C-bm sf A-d-Ãv sN-bv-X-Xv . \m-hm-bn-°p-fw K-h. kv-Iq-fn¬\n-∂p hn-c-an-® Xp-f-kn A-Ω-bpsS `¿-Øm-hv cm-L-h≥-]n-≈ 34 h¿-j-Øn-\p-ap-ºv a-cn-®p. Xp-S¿∂v G-I-a-I-\m-b kp-\n¬-Ip-am-

dn-s\ em-fn-®m-Wv C-h¿ h-f¿Øn-b-Xv. kv-Iqƒ hn-Zym-`ym-k-Øn-\pti-jw A-e-k-\m-bn \-S-∂ kp\n¬ sN-dp-∏-Øn¬ a-Zy-]m-\w Xp-S-ßn. A-Ω-bn¬-\n-∂m-Wv CXn-\p-≈ ]-Ww k-ºm-Zn-®n-cp-∂Xv. ]n-∂o-Sv Xp-f-kn-b-Ω ]-Ww \¬-Im-sX-bm-bn. kw-`-h-Zn-h-

"cm-a-Ir-jv-W³ I-½o-j³ dn-t]mÀ-«v tI-c-fw ]p-Ñn-¨pX-Åpw' Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: _o-am-∏-≈nbn¬ t]m-en-kv \-S-Øn-b \-c\m-bm-´n-s\ \ym-bo-I-cn-®p-sIm≠p-≈ P-Ãn-kv sI cm-a-Ir-jvW≥ I-Ωo-j≥ dn-t]m¿-´v P-\m[n-]-Xy tI-c-fw A-h-Pv-R-tbmsS X-≈p-sa-∂v tI-c-fm ap-kvenw kw-bp-‡-th-Zn kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]m-®-√q¿ A-–p¬k-eow au-e-hn {]-kv-Xm-h-\bn¬ A-`n-{]m-b-s∏-´p. \n-cm-bp-[-cpw \n-c-]-cm-[n-Ifp-am-b P-\-°q-´-Øn-\v t\-tc

t]m-en-kv \-S-Øn-b tX¿-hm-gvN-sb-°mƒ {Iq-c-am-Wv A-t\zj-W-dn-t]m¿-´v F-∂ t]-cn¬ PÃn-kv cm-a-Ir-jv-W≥ A-h-X-cn∏n-®n-cn-°p-∂ A-_-≤ P-Un-eam-b P¬-∏-\-߃. B-dp-t]¿ sIm-√-s∏-Sp-∂Xn-\pw A-dp-]-Xn-te-sd-t∏¿-°v ]-cn-t°¬-°p-∂-Xn-\pw H-´-\-h[n-bm-fp-Iƒ A-\m-Y-Xz-Øn-te°p h-en-s®-dn-b-s∏-Sp-∂-Xn\pw \n-an-Ø-am-b sh-Sn-h-bv-]n\v t\-Xr-Xzw \¬-In-b t]m-en-

b C-bm-sf tÃ-j-\n¬ F-Øn®-ti-jw aq-{X-sam-gn-°-W-sa∂v ]-d-™-Xn-s\-Øp-S¿-∂v _mXv-dq-an-te-°p hn-´p. Xn-cn-sI-sb-Øn-b-t∏mƒ {]Xn O¿-Zn-®p. Xp-S¿-∂v t]m-en-kv \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn-em-Wv _m-Xv-dqw hr-Øn-bm-°m≥ h-®ncp-∂ ^n-t\mƒ I-gn-®-Xm-bn {i≤-bn¬-s∏-´-Xv. D-S≥-X-s∂ Nn-d-bn≥-Io-gv Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn-epw XpS¿vdvd- sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn-epw {]-th-in-∏n-®p. C-bmƒ A-]-I-S-\n-e X-c-Ww sN-bv-X-Xm-bn B-ip-]-{Xn A-[nIr-X¿ A-dn-bn-®p.-

kp-Im¿-s°-Xn-tc I-Sp-Ø in£m-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°Ww. C-c-I-sf B-h¿-Øn-®v {Iqin-°p-I-bpw Ip-‰-hm-fn-I-sf sh-≈-]q-ip-I-bpw sN-øp-∂ kao-]-\w t]m-en-kn-se {In-an-\ep-Iƒ-°v t{]m-’m-l-\-am-Ipa-∂pw A-Xv C-Ø-cw kw-`-h߃ B-h¿-Øn-°m≥ A-h¿°p {]-tNm-Z-\w \¬-Ip-sa-∂pw _-‘-s∏-´-h¿ Hm¿-an-°-W-sa∂pw A-t±-lw Nq-≠n-°m-´n.-

kw cm-{Xn-bn¬ ]-Ww B-h-iys∏-´-Xv \¬-Im-Ø-tXm-sS C-hsc a-I≥ a¿-±n-®p. 17\v ]p-e¿-s® Xp-f-kn-b-Ωsb In-S-∏-d-bn¬ a-cn-®-\n-ebn¬ I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. B-‰n-߬ Un-ssh.-F-kv.-]n. {]-Xm-]-s‚ ta¬-t\m-´-Øn¬ In-fn-am-\q¿ kn.-sF B¿ A-

tim-Iv-Ip-am¿, ]-≈n-°¬ Fkv.-sFb B¿ cm-Po-hv, cm-[mIr-jv-W≥ \m-b¿, F.-F-kv.sF-am-cm-b F-kv hn-t\-{μ≥, k-eow, kn.-]n.-H-am-cm-b _m_p, b-ln-b, Xm-ln¿, k-Pm-ZvJm≥ Dƒ-s∏-´ kw-Lw A-d-ÃpsN-bv-X {]-Xn-sI tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n.-

hn-Zy-m¿Yn-I-fn¬- \n-∂pw- Cu-Sm°p-∂-Xv.k -- zm-{i-b tIm-f-Pp-Isf a-d-bm-°n-bm-Wv- X-´n-∏v- \-SØp-∂-Xv.-tbm-Ky-Xm- ]-co-£-bn¬- Ipd-™ am¿-°p-≈ hn-Zym¿-Yn-Ifm-Wv- C-Xn-\v- C-c-bm-hp-∂-Xv. tI-kv- H-Xp-°n- Xo¿-°m≥ t]men kv- {i-an-®-Xv- {]-Xn-tj[m¿-l-am-Wv.-- X-´n-∏v- \-S-Øp-∂h-sc kw-c-£n-°p-∂ t]menkv-

\n-e-]m-Sv- Xn-cp-Ø-Ww. A¿-l-cm-b hn-Zym¿-Yn-I-sf A-h-K-Wn-®v- A-\¿-l-sc Ip-dp°p- h-gn-bn-eq-sS sa-Un-°¬ko-‰p-I-fn-te-°v- Xn-cp-In-°-b‰m-\p-≈ {i-a-hpw- C-Xn-eq-sS \-S°pw-.- C-Ø-cw- X-´n-∏p-I-sf kw-_-‘n-®v- k-a-{K-am-b A-t\zj-Ww- \-S-Øm≥- k¿-°m¿- Xøm-dm-h-W-sa-∂p-w- {]-kv-Xm-h-\bn¬-Iq-´n-t®¿-Øp.-- -

Un-ssh-U-dpw tdm-Upw H-tc D-b-c-Øn-em-b- In-≈n-∏m-ew-˛-A-´°p-f-ß-c ss_]m-kv tdm-Uv. Sm-dnMv \-S-Øp-∂-Xn-\\p-k-cn®v tdm-Uv D-b-cp-tºmƒ C-tXm-sSm-∏w Un-ssh-U¿ D-b¿-Øm-Ø-Xm-Wv Im-c-Ww

\c\m-bm-«n-s\ \ym-bo-I-cn-¡p-¶ dn-t]mÀ-«v tI-c-f-¯n-\v A-]-am-\w: sI.-Fw.-ssh.-F-^v. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: _o-am-∏-≈n-bn¬ t]m-en-kv \-S-Øn-b \-c-\mbm-´n-s\ \ym-bo-I-cn-°p-∂ P-Ãn-kv sI cm-a-Ir-jv-W≥ dn-t]m¿-´v tI-c-f-Øn-\v A-]-am-\-I-c-am-sW-\v sI.-Fw.-ssh.-F-^v kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v sI F-^v ap-l-Ω-Zv A-kv-ew au-e-hn-bpw P-\-d¬ sk-{I-´-dn I-S-bv-°¬ Pp-ss\-Zpw kw-bp-‡ {]-kv-Xm-h-\-bn¬ A`n-{]m-b-s∏-´p. B-dp-t]¿ a-cn-°p-I-bpw \n-c-h-[n t]¿-°v Aw-K-`wKw- t\-cn-Sp-I-bpw -sN-bv-X sh-Sn-h-bv-]n-s\ \ym-bo-I-cn-°m≥ A\ym-b-am-b {i-a-ß-fm-Wv I-Ωo-j≥ Im-Wn-®n-cn-°p-∂-sX-∂pw Ah¿ ]-d-™p. Cu \o-Xn-\n-tj-[-Øn-s\-Xn-tc i-‡-am-b {]-t£m`-߃ B-cw-`n-°m-\pw kw-bp-‡-k-a-c k-an-Xn-°v ]n-¥p-W \¬Im-\pw sI.-Fw.-ssh.-F-^v Xo-cp-am-\n-®-Xm-bn kw-bp-‡ {]-kv-Xmh-\-bn¬ A-dn-bn-®p.

sk-{I-t«-dn-b-äv [À-W 24\v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-hn-[ B-hiy-ß-fp-∂-bn-®v `m-c-Xo-b -t{]m{K-ko-hv kn-≤-\¿ skm-ssk-‰nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ -sk-{It-´dn-b-‰v [¿-W \-S-Øpw. kn-≤-\¿-°v aq-∂v i-X-am-\w D-]-kw-h-c-Ww G¿-s∏-Sp-Øp-I, km-º-Øn-I ]m-t°-Pv \-S-∏m°p-I, `q-c-ln-X¿-°v Ir-jn-`q-an \¬-Ip-I, _m-¶v-hm-bv-]m- Ip-Sn»n-I-Iƒ F-gp-Xn-X-≈p-I Xp-Sßn-b B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v 24\v [¿-W- \-S-Øp-sa-∂v `m-c-hm- Pq-\n-b¿-{^‚ vkv sXm-fn-t°m-Sv G-cn-bm- I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® saw-_¿-jn-∏v hn-X-c-Ww ln-Iƒ A-dn-bn-®p. t]m-]p-e¿ -{^-≠v G-cn-bm -{]-kn-U‚ v kn-bm-Zv \n¿-h-ln-°p-∂p hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn-¬ \K-cq¿ kp-io-e≥, cm-P≥ ]-S-\n-eØv, In-fn-am-\q¿ Zn-hm-I-c≥, hniz≥ Pn a-e-\-S, cm-P≥ ap-S-h≥tXm-´w ]-s¶-Sp-Øp.]-cp-Øn-°p-gn: I-fn-°mw, ]Tn- Jm≥ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ¢m-sk- Jy-Øn¬ ]T-\-¢m-kv kw-L-Sn°mw, \-∂m-bn h-f-cmw F-∂ ap- Sp-Øp. t]m-]p-e¿ -{^-≠v ]-cp- ∏n-®p. Pq-\n-b¿-{^‚ v G-cn-bm {Zm-hm-Iyw D-b¿-Øn Pq-\n-b¿- Øn-°p-gn G-cn-bm- I-Ωn-‰n Aw- C≥-kv-{S-Œ¿ \n-km¿ ¢m-sk-Sp{^‚ vkv tU \-S-Øn. Pq-\n-b¿- K-ß-fm-b Xm-l, ap-l-Ω-Zv jm, Øp. Un-hn-j≥ tIm-˛-Hm¿-Un{^‚ vkv ]-cp-Øn-°p-gn- k¿-°n- Xm-knw, j-^o-Jv, j-lo-Zv, A≥- t\-‰¿ k-±mw-lp-k-bv≥ saw]-\-hq¿: B-Iv-k-kv ssK-U≥- fn-s‚ `m-K-am-bn ]-cp-Øn-°p-gn km-cn ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v t\-Xr- _¿-jn-∏v hn-X-c-Ww \-S-Øn. j^o-Jv, kp¬-^n, dn-bm-kv ¢m-knkpw t]m-]p-e¿ {^-≠v ]-\-hq¿ {Xn-th-Wn P-Mv-j≥ {Ku-≠n¬ Xzw \¬-In.G-cn-bm I-Ωn-‰n-bpw kw-bp-‡- I-em-Im-bn-I-a¬-k-c-߃ \-S- I-√-d: sIm-®m-ep-Ωq-Sv G-cn-bm- \v t\-Xr-Xzw \¬-In. am-bn F-®v.-sF. Hm-Un-t‰m-dn-b- Øn. ]-cp-Øn-°p-gn k¿-°n-fn-\v I-Ωn-‰n Ip-´n-I-fp-sS I-em-Im-bn- sXm-fn-t°m-Sv: sXm-fn-t°m-Sv Øn¬ -c-£m-I¿-Xr t_m-[-h¬- Io-gn-ep-≈ ]-cp-Øn-°p-gn, ]-cp- I a¬-k-c-ß-fpw ]T-\-¢m-kpw G-cn-bm-I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® I°-c-W ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n- Øn-°p-gn F, _n-em¬ \-K¿, ]- kw-L-Sn-∏n-®p. t]m-]p-e¿ -{^- em-Im-bn-I a¬-k-c-Øn¬ \q-dp≈n-sØ-cp-hv F-∂o bq-\n-‰p-I- ≠v G-cn-bm -{]-kn-U‚ v j-^o- I-W-°n-\v Ip-´n-Iƒ ]-s¶-Sp®p. kn-dm-Pp-±o≥ A-[y-£-X h- fn¬ ]p-Xn-b saw-_¿-jn-∏v hn-X- °n-s‚ A-[y-£-X-bn¬ \-S-∂ Øp.hn-P-bn-Iƒ-°v k-Ωm-\ln-®p. kp¬-^n s\-Sp-a-ßm-Sv D- c-W-hpw `m-c-hm-ln-I-sf Xn-c- k-tΩ-f-\w \n-kmw B-™n- ߃ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. sawen≥-aq-Sv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. _¿-jn-∏v hn-X-c-Ww t]m-]p-e¿s™-Sp-°-epw \-S-∂p. Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. saw-_¿-jn-∏v hn-X-c-Ww G- Ip-´n-Iƒ-°v \n-kmw sIm-®m-ep- {^-≠v G-cn-bm-{]-kn-U‚ v knB-Iv-k-kv tIm-˛-Hm-Un-t\‰¿ A-kv-ew t]-cm-{º ¢m-sk-Sp- cn-bm -{]-kn-U‚ v \-ko¿, G-cn- Ωq-Sv, ap-Po-_v sIm-®m-ep-Ωq-Sv bm-Zv \n¿-h-ln-®p. G-cn-bm sk{I-´-dn kp-[o¿, G-cn-bm-I-Ωn-‰n Øp. A-–p- -emw, a-iv-lq-Zv au- bm -sk-{I-´-dn lp-ssl-_v \n¿- k-Ωm-\-Zm-\w \-S-Øn.e-hn, \n-km-ap-±o≥ kw-km-cn- h-ln-®p. ]q-¥p-d Un-hn-j≥ _m-e-cm-a-]p-cw: _m-e-cm-a-]p- Aw-K-ß-fm-b A≥-k¿, jm-Pn, sk-{I-´-dn \-bm-kv, jm-dq-Jv- cw G-cn-bm-I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap- k-Pm-Zv ¢m-sk-Sp-Øp.®p.-

Pq-\n-bÀ- {^âvkv tU \S¯n

t_m-[-hÂ-¡-c-W ]-cn-]m-Sn

BIvk-kv ssK-U≥kpw t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^v C-¥ybpw kw-bp-‡-am-bn ]-\-hq¿ F®v.sF. Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® c-£n-Xm-°ƒ-°p≈ t_m-[-h¬°-c-W ]-cn-]m-Sn-bn¬ B-Ivk-kv tIm˛ Hm-Un-t\-‰¿ A-kvew t]-cm-{º ¢m-sk-Sp-°p∂p

F-kv.-Un.-]n.-sF. hm-l-\ {]-Nm-c-WPm-Y Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: `o-I-c-X-bpsS cm-{„o-bw A-h-km-\n-∏n-°pI F-∂ k-tμ-i-ap-b¿-Øn Fkv.-Un.-]n.-sF \-S-Øp-∂ tZ-iob Imw-]-bn-tbm-S-\p-_-‘n-®v v F-kv.-Un.-]n.-sF Xn-cp-h-\-¥]p-cw a-fi-ew I-Ωn-‰n kw-L-Sn∏n-°p-∂ hm-l-\-{]-Nm-c-W PmY 26\v a-fi-e-Øn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øpw. 51 Aw-K t{]m-{Kmw IΩn-‰n Xn-c-s™-Sp-Øp. sN-b¿-am-\m-bn F-kv.-Un.]n.-sF Pn-√m-I-Ωn-‰n Aw-Kw th-

ep-t»-cn A-–p¬-k-emw-an-s\bpw , I¨-ho-\-dm-bn ]q-¥p-d kPo-hv, (F-kv.-Un.-]n.-sF Xn-cp-h\-¥-]p-cw a-fi-ew ssh-kv-{]kn-U‚ v ) U-b-d-Œ-dm-bn k-eow Nm-e (F-kv.-Un.-]n.-sF a-fiew- I-Ωn-‰n Aw-Kw) F-∂n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw a-fi-ew {]-kn-U‚ v j-_o¿ B-km-Zv A[y-£-X-h-ln-®p. kn-±o-Jv ]-q¥p-d , \n-kmw t_m-´p-∏p-c ]-s¶Sp-Øp.

C-dn-tK-j³ h-Ip-¸n-sâ A-\m-Ø-aqew I-\mÂ-_-−v s]m-«n h³-\m-iw tIm-h-fw: C-dn-tK-j≥ h-Ip-∏ns‚ A-\m-ÿ-aqew I-\m¬-_≠v s]m-´n h≥-\m-iw. I-\m¬ A-S-®v P-ew a-s‰m-cp Zn-i-bn¬Xn-cn-®p-hn-´-Xn-\m¬ h≥ Zp-c-¥sam-gn-hm-bn. s\-øm¿ P-e-tk-N-\ ]-≤-Xnbn-se sh-ßm-\q¿ `m-K-Øp-\n∂v sh-≈m-b-Wn Im-b¬ h-sc \o-fp-∂ I-\m¬ t]m-tdm-Sv `m-KØp-h-®v sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn 10

I-g-°q-´w: aw-K-e-]p-cw t]m-enkv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Ø {]-Xn _m-Xv-dq-an-ep-≠m-bn-cp-∂ ^nt\mƒ I-gn-®v B-ip-]-{Xn-bn-embn. sIm-e-t°-kv, `-h-\-t`-Z-\w, kv-{Xo-I-sf D-]-{Z-hn-°¬, ss_-°v tam-j-Ww, am-e ]n-Sn®p-]-dn-°¬, d-_¿-jo-‰v tam-jWw Xp-S-ßn \n-c-h-[n tI-kp-Ifn¬ {]-Xn-bm-b aw-K-e-]p-cw Ducp-t°m-Ww e-£w-ho-Sv tIm-f\n-bn¬ Xm-a-kn-°p-∂ ss_-°v k-Xn F-∂ k-Xo-i (26) s\-bmWv A-h-i-\n-e-bn¬ sa-Un°¬-tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. C-∂-se t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-

I-gn-™ Zn-h-kw- F-d-WmIp-f-Øv- X-´n-∏n-\n-c-bm-b c£n-Xm-hv- t]men kn¬- ]-cm-Xn\¬-In-b-Xn-s‚ A-Sn--ÿm--\Øn-em-Wv- C-Xv- kw-_-‘n-® hm¿-Ø am-[y-a-ß-fn-eq-sS ]pd-Øp- h-∂-Xv. e-£-°-W-°n-\v- cq-]-bm-WvC-Ø-cw- ÿm-]-\-߃- hn-hn-[ tIm-gv-kp-Iƒ-°v- {]-th-i-\w- Xc-s∏-Sp-Øn-Ø-cm-sa-∂v- ]-d-™v-

a-Zy-]n-¡m³ ]-Ww \Â-Im-¯ A-½-sb sIm-e-s¸-Sp-¯n-b-bmÄ A-d-ÌnÂ

A-t]-£ £-Wn-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Xn-cp-h-\-¥]p-cw B-ÿm-\-am-bn {]-h¿Øn-°p-∂ km-aq-ln-I kmw-kvIm-cn-I kw-L-S-\-bm-b tkmjy¬ sh¬-s^-b¿ an-j≥ Hm^v C-¥y-bp-sS D-∂-X- hn-Zym`ym-k hym-]-\ ]-cn-]m-Sn-I-fpsS `m-K-am-bn D-tZym-Km¿-Yn-Isf sXm-gn-en-\pw A-`n-ap-J-Øn\pw k-÷-cm-°p-∂-Xn-\v sk-an\m-dp-I-fpw km-t¶-Xn-I ]-cn-ioe-\-ß-fpw kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. sF.-Sn ta-J-e-bn-se _-lp-cm{„ I-º-\n-I-fn-te-°p-≈ hn-hn[-X-cw sXm-gn-e-h-k-c-߃ ]cn-N-b-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\pw {]mtbm-Kn-I ]-cn-io-e-\w \¬-In D-tZym-Km¿-Yn-I-sf sXm-gn-en-\v {]m-]v-X-cm-°n sF.-Sn. I-º-\nI-fn-te-°p-≈ sXm-gn¬ A-`n-apJ-ß-fpw H-cp-°p-I-bm-Wv FPyp-t°-j≥ B‚ v Fw-tπm-bvsa‚ v U-h-e-]v-sa‚ v t{]m-{Kmw e-£y-an-Sp-∂-sX-∂v an-j≥ sNb¿-am≥ Sn ]n t{]w-Ip-am¿ Adn-bn-®p. Xm¬-∏-cy-ap-≈ F≥Pn-\o-b-dn-Mv _n-cp-Z-[m-cnIƒ/A-h-km-\-h¿-j F≥-Pn\o-b-dn-Mv hn-Zym¿-Yn-Iƒ hn-i-Zam-b _-tbm-Um-‰ swmofindia@gmail.com te-°v 30\v apºv sa-bn¬ sN-ø-Ww.-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sa-Un-°¬Dƒ-s∏-sS-bp-≈ s{]m-^-j-W¬- ko-‰p-I-fn-te-°v- kw-ÿm-\Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬- ko-‰v- hm-Kv-Zm-\w- sN-bv-Xv- X-´n-∏v\-S-Øp-∂ ÿm-]-\-߃-°pwhy-‡n-Iƒ-°p-sa-Xn-tc I¿-i-\ \n-b-a-\-S-]-Sn- kzo-I-cn-°-W-sa∂v- F-kv.F-^v.s-- F. kw-ÿm-\ sk-{I-t-´-dnb-‰v- {]-kv-Xm-h-\-bn¬-B-h-iy-s∏-´p.--

a-Wn-tbm-sS h-i-sØ _-≠v s]m-´n 35 A-Sn-tbm-fw Xm-gv-N-bnte-°v P-e-sam-gp-In-bm-Wv \m-iap-≠m-b-Xv. Io-gv-`m-K-Øv ho-SpIƒ C-√m-Xn-cp-∂-Xv h≥ Zp-c-¥sam-gn-hm-Im≥ Im-c-W-am-bn. sh-ßm-\q¿ `m-K-Øp-\n-∂v c≠m-bn ]n-cn-bp-∂ s\-øm¿ I\m-en-s‚ sh-≈m-b-Wn-°m-b¬ h-sc F-Øp-∂ I-\m-e-ns‚ I√p-sh-´m≥-Ip-gn `m-Kw ap-X¬

t]m-tdm-Sv, Nn-d-bn≥-`m-Kw h-sc Im-Sp-h-f¿-∂v I-\m-epw I-c-`m-Khpw Xn-cn-®-dn-bm≥ I-gn-bm-Ø A-h-ÿ-bn¬ In-S-°p-I-bm-Wv. I-\m¬ _-≠n-s‚ h-en-sbmcp `m-Kw C-Sn-™n-´p-≠v. I-\m¬_-≠v X-I¿-∂-Xv \m-´p-Im-sc Zpcn- X - Ø n- e m- ° n- b n- c n- ° p- I - b mWv. I-\m¬ tdm-Un-se K-Xm-KXw \n-e-®-Xv \m-´p-Im-sc _p-≤nap-´n-em-°n.

hoÂ-sN-b-dp-IÄ hnX-cWw sN-bv-Xp Im-´m-°-S: \m-sh-´n-t°m-Ww \yq ¢m-kn-Iv ¢-_n-s‚ H-∂mwhm¿-jn-I-hpw Hm-Wm-tLm-jhpw sk-bv-Zv k-_¿-a-Xn D-Zv-LmS-\w-sN-bv-Xp. Sn A-\n¬-Ip-am¿ A-[y-£X-h-ln-®p. ko-cn-b¬ Xm-cw Sn F-kv c-Pp ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØn. F-kv hn \n-Jn¬, Ip-am-cn a-Rv-Pp-j, jo-P kw-km-cn-®p. hm¿- j n- I m- t Lm- j - t Øm- S \p-_-‘n-®v Im-´m-°-S k¿°m¿ B-ip-]-{Xn-bn-te-°v ho¬-s®-b-dp-Iƒ kw-`m-h-\-sNbv-Xp.-

io-X-f-]m-\o-b-¯n ]m-¼n³-Ip-ªv; c-−-c-h-b-Êp-Im-cn B-ip-]-{Xn-bnÂ

s\-Sp-a-ßm-Sv: {]-ap-J I-º-\nbp-sS io-X-f-]m-\o-bw I-gn-® c≠-c-h-b- p-Im-cn-sb tZ-lmkzm-ÿyw aq-ew B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. ]-cn-tim-[\-bn¬ ]m-\o-b-Øn¬ ]m-ºn≥Ip-™n-s\ I-s≠-Øn. ap-t°m-e t]-c-b-Øp-tImWw e-£w-ho-Sv X-S-Ø-cn-I-Øv ho-´n¬ k-Po-hv-˛-jm-\n-a Z-º-XnI-fp-sS a-I-fm-b B-ey (c-≠c)sb B-Wv tZ-lm-kz-ÿyw In-fn-am-\q¿: A-S-b-a¨ P-Mv-j- A-\p-`-h-s∏-´v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw \n¬ ÿm-]n-®n-cp-∂ bq-Øv- F-kv.-F.-Sn B-ip-]-{Xn-bn¬ {]tIm¨-{K- n-s‚ sIm-Sn-a-cw km-aq-ln-I-hn-cp-≤¿ \-in-∏n-®p.hn-hn-[-bn-S-ß-fn¬ ÿm-]n-®ncp-∂ ]-c-ky-t_m-¿-Up-I-fpw \in-∏n-®n-´p-≠v. In-fn-am-\q¿ kn.-sF. B¿ A-tim-Iv-Ip-am-dn-\v ]-cm-Xn \¬In. t]-cq¿-°-S: A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-SI-gn-™-Zn-h-kw tN¿-∂ {]- Øn-bn-´pw ho-≠pw ss]-∏v s]mXn-tj-[-tbm-Kw B-‰n-߬ ´n P-ew ]m-gm-Im≥ Xp-S-ßn-bn-´v tªm-°v P-\-d¬ sk-{I-´-dn k- \m-ep-Zn-h-k-am-bn-´pw bm-sXm-cp ©p-em¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \-S-]-Sn-bp-an-√. a-fi-ew {]-kn-U‚ v A-`-b≥, Ip-S-∏-\-°p-∂v P-Mv-j-\p-ksj-aow, Ir-jv-W-Ip-am¿ kw- ao-]-am-Wv ss]-∏v-s]m-´n shkm-cn-®p.≈w ]m-gm-Ip-∂-Xv. t]-cq¿-°-S-

sIm-Sn-a-cw \-in-¸n-¨p

th-in-∏n-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v 12 a-Wn-tbm-sS ap-t°m-e-bn¬ i-n-h-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈sI.-hn tÃm-dn¬-\n-∂v Pw-]v C≥ am-t¶m-{Un-¶v hm-ßn- ]n-Xm-

hv B-e-bv-°p \¬-In-bn-cp-∂p. ]m-\o-bw kv-t{Sm D-]-tbm-Kn-®v Ip-´n h-en-®p-Ip-Sn-®-t∏mƒ ]q¿W-am-bn I-h-dn¬-\n-∂pw h-∂n√. Xp-S¿-∂v Ip-´n-bp-sS A-Ωq-Ω A-Xp-hm-ßn ]-cn-tim-[n-®p. C-Xn-\n-sS O¿-Zn A-\p-`-hs∏-´ Ip-´n-sb s\-Sp-a-ßm-Sv Xmeq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ sIm-≠p-h∂p. A-hn-sS-\n-∂v Xn-cp-h-\-¥]p-cw F-kv.-F.-Sn-bn-te-°v sIm≠p-t]m-bn. io-X-f-]m-\o-bw IpSn-®v A-h-i-\n-e-bn-em-b Ip-´n F-kv.-F.-Sn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-

A-ä-Ip-ä-¸-Wn \-S-¯n-b ss]-¸v s]m-«n-; \m-ep-Zn-h-k-am-bn-«pw \-S-]-Sn-bn-Ã bn¬-\n-∂v Ip-S-∏-\-°p-∂n-te°p ip-≤-P-e-sa-Øn-°p-∂ ss]-∏m-Wv C-hn-sS s]m-´n-sbmen-°p-∂-Xv. Ip-S-∏-\-°p-∂v, ]mXn-cn-∏-≈n, aT-Øp-\-S, ap-t°me `m-K-ß-fn-te-°m-Wv sh-≈w t]m-Ip-∂-Xv. ss]-∏v s]m-´n-btXm-sS Nn-e-bn-S-ß-fn¬ P-e-

Øn-s‚ e-`y-X Ip-d-™n-´p-≠v. H-cp-am-k-Øn-\p-ap-ºpw CtX `m-K-Øv ss]-∏v s]m-´n-bn-cp∂-Xv i-cn-bm-bn ]-Wn sN-ømsX hm-´¿-A-tXm-dn-‰n a-Æn-´p-aqSp-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn-s\-ØpS¿-∂m-Wv ss]-∏v ho-≠pw s]m´n-sbm-gp-Im≥ Xp-S-ßn-b-Xv.

em-Wv. am-t¶m {Un-¶v s]m-´n-®v ]-cntim-[n-®-t∏mƒ I-h-dn-\p-≈n¬\n-∂v N-Øp Po¿-Wn-® ]m-ºn≥Ip-™n-s\ I-s≠-Øn. 2013 am¿-®n¬ D-]-tbm-K-Im-em-h-[n I-gn-™ ]m-\o-b-am-Wv I-S-bn¬\n-∂p hn-‰-sX-∂p ]-cn-tim-[-\bn¬ hy-‡-am-bn. kw-`-h-sØ-°p-dn-®v s\-Sp-aßm-Sv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn e-`n®p. Ip-´n-bp-sS ]n-Xm-hv B-tcmKy-h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿-°p ]-cmXn \¬-In.

t\-Xr-]-cn-io-e-\ Iymw-]v I-√º - e - w:aq-ey-Nyp-Xn-s°-Xn-sc ]-fin-X im-‡o-I-c-Ww F-∂ {]-ta-b-Øn¬ Z-£n-W tI-c-fm e-P\ v- Ø - p¬ ap-A√ - n-ao≥ Xn-cp-h\-¥] - p-cw Pn-√m I-Ωn-‰n G-IZ- n-\ t\-Xr-]c - n-io-e\ - Iymw-]v kw-LSn-∏n-°pw. 24\v ]m-tßm-Sv a-∂m-\nøm Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p∂ Iymw-]v Pw-Cø - Ø - p¬ D-ea - m Pn-√m {]-kn-U≠ - v l- ≥ _-kcn au-eh - n D-ZL v- m-S\ - w sN-øpw.

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2013-09-22  
Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2013-09-22  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2013-09-22

Advertisement