Page 1

2 _-ÊnÂ-\n-¶v sX-dn-¨p-ho-Wv I-−-Î-À-¡v ]-cn-¡v

\Kcw/ \m«n³]pdw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

thiruvananthapuram/TVm

Im-´m-°-S: Hm-Sn-s°m-≠n-cp-∂ sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _- n¬ \n-∂p tdm-Un-te-°v sX-dn-®p-hoWv I-≠-Œ¿°p ]-cn-°v. Xn-¶-fmgv-N sshIo-´v aqt∂m-sS Im- ´ m- ° - S F-kv F≥ \-K-dn-\p k-ao-]sØ sImSpw-h-f]cn-t°‰ jmPn hn¬ h-®m- ]-≈n-∏p-dw ]m-®n-d d-kn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j-s‚ D-Zv-Lm-S-\w t]m-Ø≥-tIm-Sv tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sh-´p-tdm-Uv hn-P-b≥ \n¿h-ln-°p∂p bn-cp-∂p A-]-I-Sw. s\-Sp-a-ßm-Sv˛ Im-´m-°-S- dq´ntem-Sp∂ B-cy-\m-Sv Un-t∏m- _ n-se I-≠-Œ-dm-bn-cp-∂ B-cy\m-Sv ]p-fn-aq-Sv jo-Pm a≥-knen¬ F sI jm-Pn (35) B-Wv _- n-s‚ tUm¿ A-S-bv-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ tdm-Unte--°p sX-dn-®p-ho-W-Xv. ho-gv-Nbn¬ X-e-°pw ssI°pw ]-cnt°-‰p. C-bm-sf sa-Un-°¬ tIm-fP - v B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p.

Z-¼-Xn-I-sf aÀ±n¨-bmÄ ]n-Sn-bn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ho-´n¬ I-bdn ho-´p-S-a-ÿ-s\-bpw `m-cy-sbbpw tZ-tlm-]-{Z-h-ta¬-∏n-®bmƒ ]n-Sn-bn¬. t]-cq¿-°-S s\Spw-]p-dw se-bv-\n¬ Xm-a-kn-°p∂ _n-Pp-Ip-am-dn-s‚ ho-´n¬ Ib-dn _n-Pp-Ip-am-dn-s\-bpw `m-cy k-Pn-X-sb-bpw B-{I-an-® t]cq¿-°-S {]-`m-Xv Syq-t´m-dn-b-en\p k-ao-]w F≥.B¿.F 67 A£-b \n-hm-kn¬ Ir-jv-W≥ \m-b-cp-sS a-I≥ cm-Po-hv (37)BWv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. C-bmƒ ap-ºv _n-Pp-Ip-am-dn-s‚ sh¬-Un-Mv h¿-°v tjm-∏n-se Po-h-\-°m-c\m-bn-cp-∂p. t]-cq¿-°-c kn.sF {]-Zo-]n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ F-kv.sF ss_-Pp-\m-Yv, Pn c-ta-iv, tPm¨, jm-P-lm≥ F-∂n-h-cm-Wv {]-Xn-sb ]n-Sn-IqSn-b-Xv.

a-cw ho-Wv K-Xm-K-Xw \n-e-¨p sXm-fn-t°m-Sv: a-c-w tdm-Un-\v Ip-dp-sI-ho-Wv s]m-∑p-Sn-bn-te°p-≈ K-Xm-K-Xw \n-e-®p. I√m¿ I-gn-™p-≈ h-\ta-J-ebn¬ tKmƒ-U≥hm-en-°p k-ao]-Øp-≈ c-≠mw sl-b¿-]n≥ hf-hn-em-Wv Iq-‰≥-a-cw tdm-Un-\v Ip-dp-sI ho-W-Xv. a-g-bpw Im-‰pw i-‡-am-bn-cp-∂-Xn-\m¬ a-cw \n∂ `m-K-sØ a-tÆm-Sp-Iq-Sn-bmWv a-cw ho-W-Xv. a-cw ho-gptºmƒ hm-l-\-ß-sfm-∂pap≠m-hmØ-Xn-\m¬ A]-ISw Hgn-hm-bn. D-®-bv-°v H-cp-a-Wntbm-Sp Iq-Sn-bm-Wv a-cw ho-WsX-∂v s]m-∑p-Sn t]m-en-kv A-dnbn-®p. tKmƒ- U ≥hm- e n- b n- e p- ≠ mbn-cp-∂ h-\-kw-c-£-W k-an-Xn°m-cpw \m-´p-Im-cpw a-cw ho-Wt∏mƒ Hm-Sn-sb-Øn-sb-¶n-epw Iq-‰≥-a-c-am-b-Xn-\m¬ ap-dn-®pam-‰m--≥ I-gn-™n-√. kw-`-h-a-dn™v s]m-∑p-Sn t]m-en-kpw ÿe-sØ-Øn. C-Xn-\n-S-bn¬ s\-Spa-ßm-Sv ^-b¿-t^m-gv-kn-s\ hnh-cw A-dn-bn-®-X-\p-k-cn-®v A-hsc-Øp-I-bpw a-cw ap-dn-®p-am‰m≥ Xp-S-ßp-I-bpw sN-bv-Xp. F∂m¬, hm-fn-\v X-I-cm-dp- kw-`hn-°p-I-bpw ap-dn-∏p \n¿-Øp-Ibpw sN-bv-Xp. ]n∂oSv Im-´m-°S-bn¬\n-∂p ^-b¿-t^m-gv-kv FØn-bm-Wv a-cw ap-dn-®p-\o-°n-bXv.

{io-\m-cm-b-W-Kp-cp k-am-[n-bm-N-c-Ww in-h-Kn-cn: {io-\m-cm-b-W Kp-cptZ-h-s‚ 86m-a-Xv k-am-[n-Zn-\w 21\v P-e-D-]-hm-kw, {]m¿-Y-\, Ie-im-`n-t£-Iw, A-∂-Zm-\w XpS-ßn-b ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS in-hKn-cn-bn¬ B-N-cn-°pw. a-lm kam-[n k-tΩ-f-\-hpw D-]-hm-k b⁄-hpw [-\-Im-cy a-{¥n sI Fw am-Wn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

I-g-°q-´w: ]-≈n-∏p-dw ]m-®n-d dkn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tb-js‚ D-Zv-Lm-S-\w t]m-Ø≥-tImSv tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sh-´p-tdm-Uv hn-P-b≥ \n¿h-ln-®p. Hm-W-°n-‰n-s‚ hn-X-cWw I-g-°q-´w kn.sF hn-t\m-Zv \n¿-h-ln-®p. A-≠q¿-t°m-Ww ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ]-d-ºn-]m-ew \nkm-dn-s‚ A-≤y-£-X h-ln-®p. ]-©m-b-Øw-Kw iym-a-f-Ip-amcn, aw-K-e-]p-cw F-kv.sF F-kv N-{μ-Zm-kv, t^m-dw {]-kn-U‚ v ]p-\-hw jw-kp-±o≥, ]n.B-¿.F {]-kn-U‚ v _n hn-P-b≥-\m-b¿, sk-{I-´-dn F \u-jm-Zv, ssh-kv {]-kn-U‚ v {]-km-Zv kw-_-‘n®p.

18 k-]v-Xw-_¿ 2013 _p[≥

Xn-cp-thm-W-Zn-\-¯n-epw sk-{I-t«-dn-b-än k-a-c-¡mÀ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \m-sS-ßpw Hm-W-am-tLm-jn-®-t∏mƒ \o-Xn \n-tj-[n-°-s∏-´-h¿ k-a-c-hpw {]-Xn-tj-[-hp-am-bn sk-{I-t´-dnb-‰n-\v ap-∂n¬ Xn-cp-thm-W-Zn\w k-Po-h-am-°n. A-\n-›n-XIm-e k-a-cw, kq-N-\m-k-a-cw, ]´n-Wn k-a-cw, H-‰-bmƒ k-a-cw, I-™n-hn-f-ºn k-a-cw Xp-S-ßnb th-dn-´ k-a-c-ap-d-I-fm-Wv Xncp-thm-W Zn-h-kw A-c-tß-dn-bXvv. a-W¬ am-^n-b-s°-Xn-sc 46 Zn-h-k-am-bn k-a-cw sN-øp-∂ Pko-d, 19 Zn-h-kw ]n-∂n-´ B-cy-

kÀ-¡m-cpw \-K-c-k-`-bpw ssI-a-eÀ-¯n; \K-c¯n am-en-\yw Ip-¶p-Iq-Sp-¶p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-g I-\-ØtXm-sS X-e-ÿm-\ \-K-cn-bn-se am-en-\y-{]-iv-\w Iq-Sp-X¬ Kp-cpX-c-am-bn. \-K-c-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ Ip-∂p-Iq-Sn-b am-en\y-߃ A-gp-In Zp¿-K-‘w h-an°p-I-bm-Wv. C-tXm-sS \-K-c-hmkn-I-fp-sS Po-hn-Xw Zp- -l-ambn. ]-I¿-®-hy-[n `o-j-Wn-bpw i-‡-am-bn-´p-≠v. hn-f-∏n¬-im-e-bn-se am-en\y-πm‚n-te-°p-≈ am-en-\y-\o°w \n-e-®-tXm-sS-bm-Wp \-K-cØn-se am-en-\y-kw-kv-I-c-Ww {]-Xn-k-‘n-bn-em-b-Xv. H-Sp-hn¬ am- e n- \ y- \ n¿- a m¿- P - \ - Ø n- \ p Xm¬-°m-en-I ]-cn-lm-c-sa-∂

\n-e-bv-°v c-≠p tIm-Sn sN-e-hn´v k¿-°m¿ sam-ss_¬ C≥-kn\td-‰¿ \-K-c-Øn-se-Øn-®p. B-Zy-Zn-\-ß-fn¬ hn-P-b-I-c-ambn C≥-kn-\td--‰¿ {]-h¿-Øns®-¶n-epw a-en-\o-I-c-W-Øn-\p Im-c-W-am-hp-∂-Xm-bn B-tcm]n-®p ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I¿ cw-K-sØ-Øn-b-tXm-sS C≥-kn\td--‰-dn-s‚ {]-h¿-Ø-\w {]-Xnk-‘n-bn-em-bn. C≥-kn-\td--‰¿ {]-h¿-Øn-∏n°-p-∂-Xn-\p Zn-h-k-hpw e-£-ßfp-sS C-‘-\w B-h-iy-am-bn-h∂-tXm-sS A-[n-Ir-X-cpw b-{¥Øn-s‚ {]-h¿-Ø-\-k-a-bw Ipd-®p. ]n-∂o-Sv A-h-iy-L-´-ß-fn-

se-¶n-epw C≥-kn-\td--‰¿ {]-h¿Øn-∏n-°p-∂-Xn-\p k¿-°m-tcm ip-Nn-Xz-an-j-t\m Xm¬-∏-cy-hpw Im-Wn-®n-√. \-K-c-k-`-bp-sS `-cW-]-£-Øn-s‚ {]-Xn-tj-[w iIv-X-am-b-tXm-sS C≥-kn-\-td‰¿ Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp\n-∂p ae-∏p-d-tØ-°p sIm-≠p-t]m-bn. C-tXm-sS Xn-cp-h-\-¥-]p-cw \-Kc-Øn¬ am-en-\y-kw-kv-°-c-WØn-\p-≈ A-h-km-\ h-gn-bpw C-√m-Xm-bn. am-en-\yw Ip-gn-®p-aqSn- {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°m≥ \-K-ck-` {i-an-s®-¶n-epw \m-´p-Im-¿ F-Xn¿-Ø-tXm-sS B {i-a-hpw Dt]-£n-®p. X-e-ÿm-\-\-K-cn-bn¬ H-cp

tI-{μo-Ir-X-am-en-\y kw-kv-I-cW-kw-hn-[m-\w sIm-≠p-h-cp-∂Xn-s\-°p-dn-®p k¿-°m-tcm \-Kc-k-`-tbm H-cp \o-°-hpw \-SØp-∂n-s√-∂ ]-cm-Xn-bp-≠v. Nme-bn¬ A-Xy-¥m-[p-\n-I co-Xnbn-ep-≈ am-en-\y-πm‚m-bn-cp∂p \-K-c-Im-cy-a-{¥n-bp-sS D-d∏v. am-en-\y-Øn¬\n-∂p sshZyp-Xn D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂ πm‚n\p X-Xz-Øn¬ Aw-Ko-Im-cw \¬-In ap-t∂m-´p t]m-bn. ]t£, ÿ-ew Fw.F¬.F. Iq-Snbm-b a-{¥n-bp-sS-bpw \m-´p-Im-cp-S-bpw F-Xn¿-∏p i-Iv-X-am-btXm-sS πm‚pw ]m-Xn-h-gn-bn¬

D-t]-£n-®p. C-Xn-\n-sS tIm¿-]td-j-\m-h-s´ ]-e-bn-S-Øm-bn am-en-\yw Ip-gn-®p-aq-Sm-\m-Wv {ian-®-Xv. ap-cp-°pw-]p-g-bn¬ sdbn¬th πm-‰v-t^mw \n¿-an-°m\m-bn am-en-\yw \¬-In {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°m-\pw {i-aw \-S-∂n-cp∂p. F-∂m¬, am-en-\yw-sIm-≠v πm-‰v-t^mw \n¿-an-®p Ip-Sn-sh≈w t]m-epw C-√m-Xm-b ap-cn°pw-]p-g \n-hm-kn-I-fp-sS Zp-cnXw I-≠-tXm-sS Cu ]-≤-Xn \S-∏n-em-°m-\n-cp-∂ a-‰p ÿ-eß-fn¬ {]-Xn-tj-[w i-Iv-X-ambn. C-tXm-sS am-en-\y-kw-kv-Ic-Ww ]q¿-W-am-bpw {]-Xn-k‘n-bn-em-bn-cn-°p-I-bm-Wv.

s\-¿mÀ-Um-an-se t_m-«v am-äm-\p-Å sk-{I-«-dn-bp-sS {i-aw X-S-ªp Im-´m-°S- : s\-øm¿-Umw hn-t\mZ-k-©m-ctI-{μ-Øn-se Un.Sn.]n.kn-bp-sS t_m-´v sh≈m-b-Wn-bn-te-°p sIm-≠pt]m-hm-\p-≈ Un.Sn.]n.kn. sk{I-´-dn-bp-sS {i-aw Po-h-\-°m¿ X-S™ p. s\-øm¿-Umw hn-t\m-Z k-©m-ctI-{μ-Øn¬ k-hm-cn°m-bn D-]-tbm-Kn-°p-∂ t_m´m-Wv Hm-W° - m-eØ - v C-hn-sS \n∂p sIm-≠p-t]m-hm≥ {i-an-®X - v. `-c-Wm-\p-Iq-e kw-L-S-\-bpsS t\-Xm-hm-b Un.Sn.]n.kn. sk-{I-´d - n-bm-Wv t_m-´v sh-≈mb-Wn P-e-a-tlm¬-k-h-Øn-s‚ t]-cn¬ sIm-≠p-t]m-hm≥ {i-an®-Xv. ap-ºv B-dp t_m-´p-Iƒ Un.Sn.]n.kn-bp-sS-Xm-bn s\øm¿-Um-an¬ hn-t\m-Zk-©m-cnIƒ-°m-bn D-≠m-bn-cp-∂p. A-‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ b-Ym-k-abw \-S-Øm-Ø-Xp Im-c-Ww \mse-Æw {]-h¿-Ø-\-c-ln-X-ambn. \-n-e-hn-ep-≈ c-≠p t_m-´p-

sXm-fn-t°m-Sv: ]-©m-b-Øv `-cW-k-an-Xn-bp-sS Zp¿-`-c-W-Øns\-Xn-tc {]-t£m-`w kw-L-Sn∏n-°p-sa-∂v bq-Øv tIm¨-{Kkv sXm-fn-t°m-Sv a-fi-ew IΩn-‰n `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn®p. {]-Y-a-L-´w F-∂ \n-ebn¬ hm-b -a-q-Sn-s°-´n {]-Xn-tj[ N-ß-e Xo¿-°pw. 23\v ssh-Io-´v \m-en-\v sXmfn-t°m-Sv P-Mv-j-\n-em-Wv {]-Xntj-[ N-ß-e-bpw tbm-K-hpw \S-°p-I. Ip-Sn-sh-≈-£m-aw imiz-X-am-bn ]-cn-l-cn-°m-\p-≈

s√-¶n-epw C-h- I-S¬Po-hn-bmb-Xn-\m-em-Wp sP-√n-^n-jv F∂v A-dn-b-s∏-Sp-∂-Xv. a¬-kyß-sf t]m-se k-©-cn-°m-\pw C-h-bv°p I-gn-bn-√. Im-em-h-ÿm hy-Xn-bm-\pw kw-`-hn-°p-tºmƒ I-S-en-s‚ A-Sn-sbm-gp-°n¬-s]-´m-Wv C-h I-cbv-°v A-Sn-™p tI-dp-∂-Xv. Hm-Ww A-h-[n B-tLm-jn-°ms\-Øn-b k-©m-cn-I-ƒ sP-√n^n-jv Iq-´-am-bn Xo-cw ssI-b-S°n-b-Xn-\m¬ a-S-ßn-t]m-hp-Ibm-Wv.

sXm-fn-t°m-Sv: ho-´n¬ A-Xn-{Ian-®p I-S-∂v Z-º-Xn-I-sf a¿-±n-® A-{I-an-I-sf hn-Xp-c t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. sXm-fn-t°m-Sv ]p-fn-aqSv kz-tZ-in-I-fm-b \n-bm-kv, A\-kv, k-Po¿ F-∂n-h-sc-bm-Wv C-∂-se ssh-Io-´v t]m-en-kv Ad-kv-‰v sN-bv-X-Xv. B-\-s∏-´n Im-hpw-aq-e-bn¬

_m-e-cm-a-]p-cw: a-Zy-]n-®v ss_-°v Hm-Sn-®-bm-sf tÃ-j-\n¬ \n∂pw C-d-°n-hn-S-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-s´-Øn-b _m-e-cm-a-]p-cw ]©m-b-Øn-se 17mw hm¿-Uv sa-w_¿ A¿-jm-Zn-s\-Xn-tc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. F-kv.-sF. -a-[p-kq-Z-\s\-Xn-tc ssI-tb-‰-{i-aw \-SØn-b-Xn-\pw Hu-tZym-Kn-I-Ir-Xyw X-S- -s∏-Sp-Øn-b-Xn-\p-am-Wv ]tIm-h-fw Xo-c-Øv A-Sn-™p-Iq-Sn-b sP-√n- ^n-jv ©m-b-Øw-K-Øn-s\-Xn-tc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Ø-Xv.

bp-hm-hn-\v t\-sc t]m-en-kv aq-¶mw-ap-d {]-tbm-Kn-¨-Xm-bn B-tcm-]-Ww X-s‚ ssk-°nƒ A-√ F-∂p ]d-™-t∏mƒ A-k-`yw ]-d-bp-Ibpw Po-∏n¬ \n-∂p-an-d-ßn- Fkv.sF-bpw Po-∏v ss{U-h-¿ kXo-jpw a¿-±n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kv-t‰-j-\n¬ sIm-≠pt]m-bn P\-t\-{μn-b-Øn-epw A-Sn-h-b-‰-nepw {Iq-c-am-bn a¿-±n-®p. a-¿-±-\ta-‰v A-h-i-\n-e-bn-em-b k-Podn-s\ ÿm-]-\-Øn-se a-‰p Poh-\-°msc-Øn Bw-_p-e≥-kn¬ B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. X-s∂ A-Im-c-W-am-bn a¿-±n® t]m-en-kp-tZym-K-ÿ¿-s°Xn-tc \-S-]-Sn F-Sp-°-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v k-Po¿ dq-d¬ Fkv.]n-°pw B-`y-¥-c-a-{¥n-°pw ]-cm-Xn \¬-In.

ss{U-hÀ-am-À Hm-Wm-h-[n-bn-Â; bm-{X-¡mÀ h-e-ªp

Nn-d-b≥-Io-gv ]p-fn-aq-´n¬-I-S-hn¬ \-S-∂ P-tem¬-k-h-w

sXm-fn-t°m-Sv: sXm-fn-t°m-Sv ]©m-b-Øn¬ H-cp s]m-Xp-iv-a-m i-\w ÿm-]n-°m-\p-≈ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v P-\-Io-b {]-Xn-I-c-W th-Zn {]-Xn-am-k ktΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. A-Sp-°f s]m-fn-®p i-hkw-kv-Im-cw \S-Øn-b aq-∂v kw-`-h-ß-fp-≠mb-t∏mƒ ap-X¬ D-b¿-∂-Xm-Wv Cu B-h-iyw. C-\n-bpw ]-©mb-Øv \-S-]-Sn kzo-I-cn-®n-´n-√. A-Sn-b-¥-c-am-bn \-S-]-Sn kzo-Icn-°-W-sa-∂v k-tΩ-f-\w B-hiy-s∏-´p. ta-cn-Zm-kv A-[y-£-X h-ln-®p. ]n Fw jm-lp¬, sdUv-ln¬ jm-^n, F Fw km-en hn-Xp-c, a-W-e-bw hn-izw-`-c≥, ]-d-t≠m-Sv hn-iz≥ F-∂n-h¿ kw-km-cn-®p.

a-lm-ßm A-¿-¦m-fn P-temÂ-k-hw Sq-dn-kw h-Ip-¸n-sâ Io-gn-em-¡pw: a-{´n tIm-h-fw: sh-≈m-b-Wn Im-ben¬ kw-LS- n-∏n-® 40m-aX - v a-lmflm A-ø¶m-fn P-tem¬-k-htØm-S\ - p-_‘ - n-®p-≈ h-≈w Ifn a¬-k-c-ß-fpw s]m-Xpk-tΩf-\-hpw a-{¥n hn F-kv in-hIpam¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-SpØ-h¿-jw ap-X¬ A-ø¶m-fn Ptem¬-k-hw ]q¿-W-am-bpw Sq-dnkw h-Ip-∏n-s‚ Io-gn-em-°p-sa∂v a-{¥n ]d™p. A-Uz. P-ao-em {]-Im-iw Fw. F¬.F. A-[y-£b - m-bn. ta-b¿ A-Uz. sI N-{μn-I, hn i-nh - ≥-Ip´n Fw.F¬.F, ap≥ tI-{μ-a¥ - n H cm-Pt- Km-]m¬, sU.ta-b¿ lm∏n-Ip-am¿, Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v dq-^k - v Um-

\n-tb¬, I-√n-bq¿ {Km-a∏ - © - m-bØv {]-kn-U‚ v A-Uz. F-kv D-Zb-Ip-am-¿, I-e-Œ¿ sI F-≥ kXo-jv-, A-Uz. F-kv kp-tc-jv, B¿ tam-i, sI ]n sN-√∏ - ≥, Ic-a-\ P-b≥, Im-°m-aq-e _n-Pp, F-kv kn-‘p, F-kv Ip-am¿ kw_-‘n-®p. h-\n-Xm hn-`m-Kw h-≈w-I-fn a¬-k-c-Øn¬ In-gq¿ kn-‘ptdm-bv Iym-]v-‰-\m-bp-≈ b-P-am\≥ H-∂mw ÿm-\h - pw Du-t°mSv a-©p Iym-]v-‰m-\m-bp-≈ Awt_-Zv-I¿ Np-≠≥ c-≠mw ÿm\-hpw t\-Sn. H-∂mw-Xc - h-≈w-Ifn a¬-k-c-Øn¬ Ip-f-ß-c N{μ≥ Iym-]v‰ - \ - m-bn-´p-≈ sX-t°°-c Np-≠≥ H-∂mw-ÿm-\-hpw

\n¿-tZ-iw k¿-°m-cn¬ \n-∂p≠m-bn-´v A-Xv ]-cn-l-cn-®n-√, tIm-f-\n-I-fp-sS tim-Nym-hÿ-bv-°p ]-cn-lm-c-am-bn-√, sXm-fn-t°m-Sv k¿-°m¿ B-ip]-{Xn-bn¬ A-S-®p-]q-´n-b sF-. ]n. hn-`m-Kw ]p-\-ÿm-]n-°m≥ \-S-]-Sn-sb-Sp-Øn-√, ]-©m-bØv sI-´n-S-Øn-\p-≈ 50 e-£w cq-] ]-©m-b-Øv `-c-W-k-an-X-n ]m-gm-°n-b-Xm-bpw a-fi-ew {]kn-U‚ v sI F≥ A≥-k¿ hm¿-Øm-Ip-dn-∏n¬ Nq-≠n-°m´n.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ss{U-h¿-am¿ Hm-Wm-h-[n-bn-em-b-Xn-s\Øp-S¿-∂v X-ºm-\q-¿˛ \m-K¿tIm-hn-¬ dq´nse \n-c-h-[n sI.F-kv.B¿.Sn.kn. k¿-hokp-Iƒ d-±m-°n. {]-Xn-Zn-\w 32 k¿-ho-kp-I-fm-Wv \m-K¿-tImhn-en-te-°p \-S-Øn-bn-cp-∂-Xv. C-Xn¬ ]-Ip-Xn am-{X-ta C-∂se D-≠m-bn-cp-∂p-≈p. ]-e jn^v-‰p-I-fn-em-bn 15 ss{U-h¿-amsc-bm-Wv C-hn-sS \n-b-an-®n-cp∂-Xv. Hm-W-°m-e-am-b-Xn-\m¬ CXn¬ ]-e-cpw C-∂-se A-h-[nbn-em-b-Xn-s\-Øp-S¿-∂v k¿-hokp-Iƒ sh-´n-°p-d-bv-°m≥ sI.F-kv.B¿.Sn.kn \n¿-_‘n-X-am-hp-I-bm-bn-cp-∂p.

tIm-fn-bq¿ c-Xo-jvI - p-am¿ Iym-]v‰-\m-bn-bp-≈ D-Æn-hm-hm Np≠≥ c-≠mw-ÿm-\h - pw t\-Sn. c-≠mw-Xc - h-≈ß - f - n¬ In-gq¿ A-`n-Pn-Øv Iym-]v‰ - \ - m-bp-≈ hS-t°-°c - A-ø¶ - m-fn Np-≠≥ H∂mw-ÿm-\h - pw Im¿-jn-I tImf-Pv F-kv B¿ iymw Iym-]v‰ - \ - mbp-≈ A-cb - ∂ - w c-≠mw ÿm-\hpw t\-Sn. aq-∂mw-X-c h-≈-ßfn¬ In-gq¿ k-\¬-Ip-am¿ Iym-]v‰-\m-bp-≈ Aw-t_-Zv-I¿ Np≠≥ H-∂mw-ÿm-\-hpw, In-gq¿ c-Lp-e≥ Iym-]v-‰-\m-bp-≈ P-bP-am-\≥ c-≠mw ÿm-\-hpw, tIm-fn-bq¿ Zn-hy≥ Iym-]v-‰-\mbp-≈ {io K-tW-jv aq-∂mw ÿm\-hpw t\-Sn.

Nn-d-bn≥-Io-gv: ]p-fn-aq-´n-¬ I-Shv sIm-√-ºp-g ITn-\w-Ip-fw taJ-e-I-fn-se hn-I-k-\-Øn-\v k¿-°m¿ {i-an-°p-sa-∂v a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿. C-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv ]p-fn-aq-´n¬ I-Shn-se hn-I-k-\-Øn-\m-bn c≠v tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®-sX∂v A-t±-lw ]-d-™p. ]p-fn-aq-´n¬ I-S-hn¬ Nn-dbn≥-Io-gv P-tem¬-k-h-Øns‚ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. hn i-in Fw.F¬.F A-[y-£-X h-ln®p. _n k-Xy≥ Fw.F¬.F, Nn-d-bn≥-Io-gv {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v B¿ kp-`m-jv, Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw ssj-eP _o-Kw kw-km-cn-®p. hn-P-bnIƒ-°v a-{¥n t{Sm-^n-Iƒ hn-Xc-Ww sN-bv-Xp. \m-S≥-sI-´p-h-≈w hn-`m-KØn¬ tPm-jn s_-©-an≥ t\Xr-Xzw \¬-In-b Bƒ-k-bn‚ vkv sX-t°-S-Øv hn-P-bn-®p. tdm-Wn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ sX-s° A-c-b-Xp-cp-Øn c-≠mw-ÿm-\w t\-Sn.

\n-ew-]n-\m¬ lu-kn¬ h¿-Kokv km-dm-Ωm Z-º-Xn-Iƒ-°m-Wv a¿-±-\-ta-‰-Xv. C-cp-h-sc-bpw kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. B-{I-an-I-sf C-∂v s\-Sp-aßm-Sv tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°p-sa-∂v hn-Xp-c t]m-en-kv Adn-bn-®p.

I-cn-©-´-bn tKm-X-¼v: am-Xr-Im- td-j³ I-S AS-¸n¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Iw-]yq-´¿h¬-°c - n-®p am-Xr-Im- td-j≥ IS-bm-°m≥ k¿-°m¿ Xn-c-s™Sp-Ø td-j≥-I-S I-cn-©-¥bn¬ tKm-X-ºv I-S-Øn-b-Xn-\v AS-∏n®p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Xmeq-°n-se Im-™n-cw ]m-d-bn-se I-S-bm-Wv AS-∏n®-Xv. C-tXm-sS Iw- ] yq- ´ ¿- h ¬- ° - c - W - \ - S - ] - S nIƒ ssh-Ip-sa-∂p-d∏ - m-bn. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Xm-eq-°nse B-dp I-S-I-fm-Wv ]-co-£Wm-Sn-kv-Ym-\-Øn¬ Iw-]yq-´¿h¬-°-cn-°m≥ Xo-cp-am-\n-®n-cp∂-Xv. C-hs - b-√mw s]-bn‚ v sNbvX - p tam-Sn-]n-Sn-∏n-°p-Ib - pw sN-

bvX - n-cp-∂p. F-∂m¬, th-X\ - h - yh-kv-Y-Iƒ D-d-∏p h-cp-Øm-sX Iw- ] yq- ´ ¿- h ¬- ° p- ∂ - X n- s \- X ntc I-Sb - p-Sa - I - ƒ k-ac - w sN-bvX - tXm-sS X¬-°m-ew ]-≤-Xn HmW-Øn-\p ti-jw \-S-∏m-°m≥ Xo-cp-am-\n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. CXn-\n-sS-bn-em-Wv k¿-°m¿ Iw]yq-´¿-h® - p am-Xr-Ibm°m≥ {ian-® Im-™n-cw-]m-d-bn-se I-Sbn¬\n-∂p c-≠v Nm-°v tKm-Xºv I-cn-©-¥-bn-te-°p I-S-Ønb-Xv ssI-tb-sS- t]m-en-kv ]n-Sn®-tXm-sS I-S-bp-S-a dn-am≥-Unem-bn. H-Sp-hn¬ IS-bpsS ssek≥-kv k-kv-s]≥-Uv sN-bv-Xp.

m-h-f hn-I-k-\w: 20\v -tbm-Kw No-d-b³-Io-gn Xn-hn-cap-hm--\\-¥-¯ - ] p- c w: A- ¥ m- c m- bn¬- t h- b pw thym- a - K - X m- K - X {„m hn- a m- \ - Ø m- h - f - Ø n- s ‚ hpw _-‘n-∏n-®p l-∫m-°m-\mSq-dn-kw hn- I - k - \ - s Ø Ip- d n- ® v N¿- ® Wv e- £ y- a n- S p- ∂ - s X- ∂ pw Aøm≥ Cu -am-kw 20\v D-∂- t±-lw ]-d-™p. hn-I-k-\-¯n-\v sNhn-am-\-Øm-h-f-Øn¬ ÿmX- X - e - t bm- K w tN- c p- s a- ∂ v a{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ A-dn- ]n- ® A- X ym- [ p- \ n- I d- U m¿ {i-an-¡pw: a-{´n bn-®p. kw- h n- [ m- \ - Ø n- s ‚ D- Z v - L m- S -

"s]m-Xp-iv-a-mi-\w Øm-]n-¡-Ww'

I-fn¬ H-∂n-\p am-{X-ta ^n-‰v-\kv k¿-´n-^n-°-‰v D-≈q. Cu t_m-´m-Wv sIm-≠p-t]m-hm≥ {i-an-®X - v. Hm-W-°m-e-Øm-Wv Un. Sn. ]n.kn-°p s\-øm¿-Um-an¬ G-‰hpw A-[n-Iw h-cp-am-\w e-`n-°p∂-Xv. Cu k-a-b-Øv X-s∂ t_m-´v C-hn-sS \n-∂p sIm-≠pt]m-hm≥ {i-an-®X - v Zp-cq-lX - b - pW¿-Øp-∂p. G-gv h-\n-XI - f-S° - w F-´p-t]cm-Wv Un. Sn.]n.kn-bp-sS s\øm¿-Umw t_m-´v ¢-∫n¬ tPmen sN-øp-∂-Xv. C-h-sc-√m-h-cpw ]-´n-I-Pm-Xn, ]-´n-I h¿-K-Øn¬ s]-´ kv-{Xo-I-fm-Wv. C-h-cp-sS G-I h-cp-am-\-am¿-K-hpw Cu tPm-en-bm-Wv. s\-øm¿-Um-an-se Un. Sn. ]n.kn. t_m-´v ¢-∫v A-S® - p-]q-´m\m-Wv sk-{I-´-dn-bpw a-‰p Nn-ecpw {i-an-°p-∂-sX-∂m-Wv Po-h\-°m-cp-sS B-tcm-]W - w.

Z-¼-Xn-I-sf aÀ-±n-¨ A-{I-an-IÄ ]n-Sn-bnÂ

]-©m-b¯v Aw-K-¯n-s\-Xn-tc tI-sk-Sp-¯p

Nn-d-bn≥-Io-gv: B-‰n-ß-en-se cm-P-Ip-am-cn sk‚-dn-se Po-h-\°m-c-\p B-‰n-߬ t]m-en-kns‚ {Iq-c-a¿-±-\w. \m-hm-bn-°pfw sh-´n-b-d Zm-dp¬-lp-Z-bn¬ k-Podn(37)s\-bm-Wv A-Im-c-aWm-bn B-‰n-߬ F-kv.sF. ssj-Pp-hn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ a¿-±n-®-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ kPo¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. Rm-b-dm-gv-N-bm-Wv kw-`-hw. I-S°p ]p-d-Øv Hm-W-I-®-h-Sw \-SØn sIm-≠n-cn-°p-I-bm-bn-cp∂ k-Po-dn-t\m-Sp k-ao-]-Øv ]m¿-°v sN-bv-Xn-cp-∂ ssk- a¿-±-\-ta-‰v B-ip-]-{Xn-bn¬ °nƒ F-Sp-Øp-am-‰m≥ F- Nn-In¬-k-bn¬ I-gn-bp-∂ kv.sF. ssj-Pp B-h-iy-s∏-´p. k-Po¿

.C sh¬-s^-b¿ A-tkm-kn-tbj-\pw sN-ß-d ]-´-b-`q-an k-a-c k-an-Xn-bp-w sk-{I-t´-dn-tb-‰n-bv ap-∂n¬ I-™n-hn-f-ºn {]-Xntj-[n-®p. \n-e-ºq-cn-se B-Znhm-kn Ip-Spw-_-sØ kw-c-£n°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v c-≠v Ip´n-I-fp-am-bn hn am-kn-em-a-Wnbpw k-a-c-Øn-s\-Øn. C-h-tcmsSm-∏w `-c-W-kn-cm-tI-{μ-Øn-\v ap-∂n¬ k-a-c-°m-sc \n-co-£n®v s]m-en-kp-Im-cpw Xn-cp-thmW-Zn-\w tPm-en-bn¬ k-Po-h-ambn.

sXm-fn-t¡m-Sv ]-©m-b-¯n-s\-Xn-tc bq-¯v tIm¬-{K-kv k-a-c-¯n-\v

tIm-h-f¯v sP-Ãn ^n-jp-IÄ Ic-bv¡-Snªp tIm-h-fw: tIm-h-fw Xo-c-Øv k©m-cn-Iƒ-°p Hm-W-k-Ωm-\-ambn I-S¬-t®-\-sb-∂pw I-S¬ sNm-dn-sb-∂pw hn-fn-°p-∂ sP√n ^n-jv Iq-´w I-c-bv°-Sn-™p. i-co-c-`m-K-ß-fn¬ C-h kv-]¿in-®m¬ sNm-dn-®n-ep-≠m-hp-∂Xn-\m-em-Wv I-S¬ sNm-dn-sb∂p h-n-fn-°p-∂-Xv. h-b-e-‰v \n-dap-≈ C-h Nn-e {]-tXy-I Im-emh-ÿ-bn¬ I-S-en¬\n-∂p Iq-´tØm-sS I-c-bn-te-°v F-Ømdp-≠v. a¬-ky-ß-fp-am-bn _-‘-an-

\m-Sv B-£≥ Iu¨-kn¬, sse-{_-dn Iu¨-kn¬ ]n-cn-®p hn-Sp-∂-Xn-s\-Xn-sc Iu¨kn¬ Aw-Kw sI i-in-bp-sS H-‰bmƒ k-a-cw, X-e-ÿm-\-Øv ssl-t°m-S-Xn s_-©v A-\p-hZn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v \-K-c kw-c-£-W k-an-Xn-bp-sS k-acw, i-º-f ]-cn-jv-I-c-W-Øn-\mbn a-∂w sa-tΩm-dn-b¬ \m-jW¬ ¢-_v Po-h-\-°m-cp-sS k-acw, I-™n-hn-f-ºn k-a-cw Xp-Sßn-b \n-c-h-[n k-a-c-ß-fm-Wv A-c-tß-dn-b-Xv. sI-.F-kv-.F-^v-

C-Xn-\v ]-I-cw C-\n I-S I-s≠Ø-Ww. Iw- ] yq- ´ ¿- h ¬- ° - c - W - Ø ns\-Xn-tc-bp-≈ k-a-c-Øn¬ I-Sbp-S-a-I-sf k-lm-bn-s®-∂v Btcm-]n-®v kn-‰n td-j-\n-Mv t\m¿Øv Hm-^n-kn-se td-j-\n-Mv C≥kv-s]-Iv-S-sd I-gn-™-bm-gv-N hb-\m-´n-te-°p kv-Y-ew am-‰n-bncp-∂p.A-tX-k-a-bw th-X-\-hyh-kv-YI-fp-sS Im-cy-Øn¬ IrXy-am-b D-d-∏p In-´-sm-X Iw-]yq´¿-h¬-°-c-Ww \-S-Øm≥ {i-an®m¬ k-a-c-hp-am-bn ho-≠pw cwK-Øn-d-ßp-sa-∂p hym-]m-cn-Iƒ ]-d-™p.

inÂ-¸-ime 24\v

Xn-cp-h\ - ¥ - ] - pcw: kw-ÿm-\ k¿-°m¿ sXm-gn¬-hI - p-∏n-s‚ Iogn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ kz-bw `-cW ÿm-]\ - am-b tI-cf - C≥-kn‰n-‰yq´v Hm-^v te-_¿ B‚ v Fwtπm-bs -v a‚ v 24\v cm-hn-se 10\v {]kv ¢-∫v tdm-Un-se Zn d-kn-U≥kn S-hd- n¬ in¬-∏im-e kw-LS- nXn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ tZ-io- \®-S-ßn¬ kw-km-c-n-°p-I-bm- ∏-°p∂p. a-{¥n jn-_p t_-_n tPm¨ A-[y-£X - h - l - n-°p-w. b- ] m- X - b pw P- e - ] m- X - b pw sd- bn-cp-∂p a-{¥n.

A-\-[n-Ir-X \nÀ-am-Ww: A-bn-cqÀ B-dv \m-i-¯n-sâ h-¡n h¿-°-e: sIm-Spw-th-\-en-epw Pe-\n-c-∏v Ip-d-bm-Ø A-bn-cq¿ B-dv \m-i-Øn-s‚ h-°n¬. I-cIƒ C-Sn-™pho-gp-I-bpw I≠¬-°mSp-Iƒ hym-]-I-am-bn \-in-°p-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v. I-c-ssI-tb-dn-bp-≈ \n¿-amW-{]-h¿-Ø-\-ß-fm-Wv B-dns‚ \m-i-Øn-\p Im-c-W-am-hp∂-Xv. C-e-I-a¨ {Km-a-∏-©m-bØn¬ hn-√n-°-S-hv {]-tZ-iw tI{μo-I-cn-®p \n-c-h-[n \o¿-®m-epIƒ H-∂n-®v D-Zv`-hn-°p-∂ A-bncq¿ B-dv, C-Sh- \-S-b-d Im-b-enem-Wv sN-∂ptN-cp-∂-Xv. \-Zn°p hn-e-ß-s\ H-´-\-h-[n X-S-bW-Iƒ kr-„n-®p {]-tZ-i-ß-fnse ]m-S-ti-J-c k-an-Xn-°m¿ hb¬-°-≠-ß-fn-te-°p sh-≈w F-Øn-®n-cp-∂p. sN-Ω-cp-Xn {Kma-∏-©m-b-Øn-\m-Wv A-bn-cq¿

\-in-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ A-bn-cq¿ B-dv B-dv G-sd {]-tbm-P-\-{]-Zw. F- fpw Im-´p-I-√p-I-fpw \n-ti-jw ∂m¬, C-∂v ÿn-Xn B-sI am- X-I¿-∂p. \o-scm-gp-°v a-μ-K-Xnbn-em-b A-bn-cq¿ B-dv am-en-\ydn. a-cp-Xn-°p-∂n-se sh-≈-®m-´- ߃ t]-dn-bm-Wv C-t∏mƒ H-gpØn-\v Im-c-W-am-b I-cn-ºm-d-I- Ip-∂-Xv.


2

\Kcw/ \m«n³]pdw

thiruvananthapuram/TVm

hntij§Ä

kv-{Xo-IÄ-¡m-bn km-aq-lnI-t£-a-h-Ip-¸v tk-^v Sm-Iv-kn kÀ-ho-kv Xp-S-§p¶p

Xr-Zn-\ hmÀ-jn-I I¬-h³-j³ Xn-cp-h-\-´-]p-c-¯v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: b-tlm-h-bpsS km-£n-I-fp-sS hm¿-jn-I k-tΩ-f-\w 20, 21, 22 Xn-ø-Xn-Ifn¬ I-g-°q-´w A¬-km-Pv I¨-h≥-j≥ sk‚-dn¬ \-SØpw. F-√m Zn-h-k-hpw cm-hnse 9.20\v ]-cn-]m-Sn-Iƒ Xp-Sßpw.

Iw-]yq-«-dp-IÄD-Zv-Lm-S-\w sNbvXp tIm-h-fw: hm-g-ap-´w K-h. sslkv-Iq-fn¬ {]m-tZ-in-I Fw.]nhn-I-k-\-^-≠p-]-tbm-Kn-®v hmßn-b 10 Iw-]yq-´-dp-I-fp-sS-bpw s\-‰v-h¿-°n-s‚-bpw D-Zv-Lm-S-\w tI-{μ-a-{¥n i-in X-cq¿ \n¿-hln-®p. t\-aw Fw.F¬.F hn in-h≥-Ip-´n A-[y-£-X-h-ln®p. Pn-√-bn-se an-I-® ]n.Sn.Fbv-°p-≈ hn-Zym-`ym-k-h-Ip-∏ns‚ A-hm¿-Uv I-c-ÿ-am-°n-b ]n.Sn.F I-Ωn-‰n-sb A-\p-tam-Zn°p-I-bpw ]n.Sn.F {]-kn-U-‚ v F-kv cm-[m-Ir-jv-W-s\ tI-{μ-a{¥n i-in X-cq¿ s]m-∂m-S-b-Wnbn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. ap≥ Fw.]n ]n hn-izw-`-c≥, hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ F-kv kpio-e, F-kv.B¿.Pn I¨-ho-\¿ F-kv tKm-]-Ip-am¿, ]n.Sn.F ssh-kv-{]-kn-U‚ v F hn-P-bIp-am-c, ap≥ F-®v.F-Ωp-am-cm-b sw Un kp-[m-_m-bn, Un F-^v A-\n-X ]-s¶-Sp-Øp.

tZ-ih - ym-]I - - {]-t£m-`w \-S¯ - psa¶v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: s]m-Xp-ta-Jem {Sm≥.tIm¿-∏-td-j-\p-Iƒ°v C-‘-\ k-_v-kn-Un A-\p-hZn-t°-≠ F-∂ kp-{]nw-tIm-SXn-bp-sS A-¥n-a hn-[n C-¥y-bnse s]m-Xp-ta-J-em {Sm≥. tIm¿-]-td-j-\p-I-sf {]-Xn-k‘n-bn-em-°p-sa-∂v Hmƒ C¥ym tdm-Uv {Sm≥-kv-t]m¿-´v h¿t°-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥. CXv a-dn-I-S-°m≥ k¿-°m¿ \b-]-c-am-b Xo-cp-am-\w ssIs°m-≈-Ww. C-tX-Øp-S¿-∂v s]m-Xp-P-\]-¶m-fn-Ø-tØm-sS ]-Wn-ap-S°-S-°-ap-≈ {]-t£m-` ]-cn-]mSn-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v Hmƒ C-¥ym tdm-Uv {Sm≥-kvt]m¿-´v h¿-t°-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Øm-°p-dn-∏n¬ A-dn-bn-®p.

s]t{Sm-fn-bw Iº-\n {]-Xn-\n-[n-I-fp-am-bn ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ ¢n-^vlu-kn¬ tN¿∂ tbmKw. a{¥n B-cym-S≥ ap-lΩ-Zv k-ao-]w

a-Zy-e-l-cn-bn B-ß-l-XysN-¿m³ {i-an-¨-bm-sf c£-s¸-Sp¯n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-Zy-e-l-cnbn¬ B-fl-l-XysN-øm≥ a-cØn¬°-b-dn I-gp-Øn¬ Ip-cp°n-´-bmƒ a-c-Øn-en-cp-∂v D-dßn-t∏m-bn. H-Sp-hn¬ ^b¿t^m-gv-kv Xm-sg-bn-d-°m≥ {i-an-®-t∏mƒ B-fl-l-Xym-`oj-Wn-bm-bn. D-{Xm-S-cm-{Xn-bn¬

H-cpa-Wn-tbm-sS-bm-Wv \mSIob kw-`-hw. im-kv-X-h-´w I-S-bn¬ ho´n¬ _n-Pp(45)hmWv 60 A-Sn s]m-°-ap-≈ B¬-a-c-Øn¬ Xqßn-a-cn-°m-\m-bn I-b-dnbXv. hm-S-I-ho-´n¬ Xm-a-kn-°p-∂ Cbm-sf Xn-c-°n-bn-d-ßn-b ho-´p-S-

a-ÿ-\m-Wv C-bmƒ B¬-a-cØn-s‚ G-‰-hpw ap-I-fn-e-sØ sIm-ºnn¬ I-gp-Øn-se Ip-cp°p-am-bn C-cp-∂p-d-ßp-∂-Xv I≠-Xv. ho-´p-S-a hn-h-c-a-dn-bn®Xns\ØpS¿∂v FØnb ^b¿-t^m-gv-kv I-b¿ sI-´n-bm-Wv _n-Pp-hn-s\ Xm-sg-bn-d-°n-b-Xv.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: km-aq-lnI t£-a-h-Ip-∏n-s‚ kw-cw-`-am-b sP≥-U¿-]m¿-°v ]-≤-Xn-bn¬ kv-{Xo-Iƒ-°m-bn tk-^v Sm-Ivkn k¿-ho-kv B-cw-`n-°pw. kv{Xo-I-ƒ-°v G-Xp-k-a-b-Øpw bm-{X kp-c-£n-X-am-°p-I F∂ D-t±-i-tØm-sS-bm-Wv tk^v Sm-Iv-kn k¿-ho-kv B-cw-`n°p-∂-Xv. hm-l-\-ß-fn-se ss{U-h¿am-cpw D-S-a-ÿ-cp-sa-√mw kv-{XoIƒ X-s∂-bm-Wv F-∂-Xm-Wv C-Xn-s‚ a-s‰m-cp {]-tXy-I-X. B-h-iy-°m¿-°v t^m¨-h-gn _-‘-s∏-´v tk-h-\w B-h-iys∏-Sm-hp-∂ co-Xn-bn-em-hpw tk^v Sm-Iv-kn-bp-sS e-`y-X {I-aoI-cn-°p-∂-Xv. B-h-iy-°m¿-°v tIm-f-Pp-Iƒ, Hm-^n-kp-Iƒ, _-kv, {S-bn≥ tÃ-j-\p-Iƒ, Fb¿-t]m¿-´v, B-ip-]-{Xn, ho-

´n¬-\n-∂pw a-‰p ÿ-e-ß-fn-te°v t]m-hm≥, Zq-sc ÿ-e-ß-fnte-°p t]m-hm≥ F-∂n-ß-s\ F-¥v B-h-iy-Øn-\pw tk-^v Sm-Iv-kn e-`y-am-hpw. Zq-c-Øn-\\p-k-cn-®v \n-›n-X-Nm¿-Pm-bn-cn°pw Cu-Sm-°p-∂-Xv. A-tX-ka-bw, cm-{Xn bm-{X-Iƒ-°v A-[nI-Nm¿-Pv Cu-Sm-°p-w. C-Xn-\p ]p-d-ta A-[n-I-t\cw Im-Øp-\n¬-t°-≠n h-cp-∂Xn-\v sh-bv-‰n-Mv Nm¿-Ppw Cu-Sm°pw. kp-c-£ D-d-∏p-h-cp-Øp∂-Xn-\m-bn F-a¿-P≥-kn Ase¿-´v kw-hn-[m-\w Dƒ-s∏-sSbm-Wv hm-l-\-Øn¬ k-÷-am°p-∂-Xv. ss{U-h¿-am¿-°pw hm-l-\-Øn¬ bm-{X sN-øp-∂h¿-°p-am-bn t]-gv-k-\¬ F-a¿P≥-kn A-se¿-´v kw-hn-[m-\w C-Xn-\p ]p-d-ta ss{U-h¿-am¿°m-bn t]-gv-k-\¬ F-a¿-P≥-

kn A-se¿-´v sam-ss_¬ Bπn-t°-j-\p-Iƒ F-∂n-h-bmWv hm-l-\-Øn-s‚ {]-tXy-I-XIƒ. 24 a-Wn-°q-dpw {]-h¿-Øn°p-∂ sk-Iyq-cn-‰n I¨-t{Smƒ dqw hm-l-\w {Sm-°v sN-øp-Ibpw hm-l-\w t]m-hp-∂ ]m-X a-\- n-em-°p-I-bpw sN-øpw. Fs¥-¶n-epw A-]-I-S-ß-tfm a-‰p kw-`-h-ß-tfm D-≠m-bm¬ s]s´-∂v \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-∂Xn-\v C-Xn-eq-sS km-[n-°pw. hm-l-\-Øn-s‚ ss{U-h¿am¿-°v hm-l-\-ß-tfm-Sn-°p-∂Xn-\v Iq-Sp-X¬ ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂-Xn-s\m-∏w A-an-Xth-K-X \n-b-{¥n-°p-∂-Xn-s\°p-dn-®pw k-U≥ t{_-°v tdmUp-I-fn-se s]-s´-∂p-≈ h-fhp-I-fn-epw Xn-cn-hp-I-fn-epw Fß-s\ ssI-Im-cyw sN-ø-Ww,

F-≥-Pn-\p-I-fp-sS kp-c-£m I≠o-j-\p-Iƒ a-\- n-em-°p-I F-∂n-h-sb-°p-dn-®p-sa-√mw ]cn-io-e-\w \¬-Ipw. hm-l-\-Øn-s‚ ss{U-h¿am-cm-hm≥ tbm-Ky-X-bp-≈-hsc sP≥-U¿ ]m¿-°v X-s∂-bmhpw I-s≠-Øp-I. C-h¿-°v hml \-߃ hm-ßm≥ kw-ÿm\ h-\n-Xmhn-I-k-\ tIm¿-]-tdj≥-h-gn ^-≠v tem-Wm-bn A\p-h-Zn-°pw. aq-∂pam-kw Iq-Sptºmƒ tem-Wp-Iƒ Xn-cn-®-St°-≠-Xp-≠v. B-dp h¿jwsIm-≠v Xp-I A-S-®p Xo¿-°Ww. ss{U-h¿-am¿-°m-bn Btcm-Ky C≥-jp d≥-kv A-]-I-SL-´-ß-fn¬ kz-bw {]-Xn-tcm[n-°p-∂-Xn-\p-≈ ]-cn-io-e-\w a-‰v A-Sn-b-¥-ctk-h-\-߃ F∂n-h-sb-√mw sP≥-U¿]m¿-°v e-`y-am-°pw.

HmWw hm-cm-tLm-j-¯n-\p \m-sf Xn-cÈo-e

km-wkv-Im-cn-I -tLm-j-bm-{X \-Kc-s¯ hÀ-W-i-_-f-am¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Sq-dn-kw hIp-∏n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ A©pZn-h-k-am-bn Xp-S-cp-∂ HmWm-tLm-j-߃-°v h¿-Wi-_-fam-b k-kv-Im-cn-I-tLmj-bm{X-tbm-sS \m-sf X-eÿm\Øv Xn-c»oe. ssh-Io´v A-©n-\v I-h-Sn-bm-dn¬ \n-∂mcw-`n-°p∂ tLm-j-bm{X In-gt°-t°m-´-bn¬ k-am-]n-°p-w. tLm- j - b m- { X- t bm- S - \ p- _ ‘n®v \m-sf D-®-°pti-jw k¿-°m¿ Hm-^nkp-Iƒ-°pw hnZym- ` ym- k ÿm- ] - \ - ß ƒ- ° pw A-h-[n {]-Jym-]n-®p. N-S-ßn¬ K-h¿-W¿ \n-Jn¬-Ip-am¿ apJym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. s\-‰n-∏´w sI-´n-b K-P-ho-c≥-am-cpw ]©-hm-Zy-hpw Hm-W-s∏m-´≥-amcpw sX-ø-hpw tLm-bm-{X-bn¬

t]-cqÀ-¡-Sbn bm-{X-¡mÀ-¡v `oj-Wn-bmbn C-cp-¼p-I-¼n t]-cq¿-°-S: Im¬-\-S-bm-{Xn-Icp-sS-bpw hm-l-\-bm-{Xn-I-cp-sSbpw a-c-W-Zq-X-\m-bn \n¬-°pI-bm-Wv `o-a≥ C-cp-ºp-I-ºn. t]-cq¿-°-S-˛-s\-Sp-a-ßm-Sv tdmUn¬ h-g-bn-e ]m-e-Øn-\p-kao-]w tdm-U-cn-In¬ kz-Im-cy tI-_nƒ I-º-\n ÿm-]n-®-XmWv Cu C-cp-ºp-I-ºn. tI-_nƒ h- e n- ® p- s I- ´ p- ∂ - X n- \ p- t h- ≠ n Ip-gn-Ip-Øn ÿm- ] n- ® Cu Ccp- º p- I - º n C- t ∏mƒ ap- ° m¬`m- K - h pw H- S n- ™ v tdm- U n- s ‚ h- i - t Ø- ° v N- c n- ™ p- \ n¬°p-I-bm-Wv. ^yq-kv sI-´m-\p]- t bm- K n- ° p- ∂ sN- º p- I - º ntbm-fw hym-kw am-{Xw h-cp-∂ H- c p I- º n- b n¬ Xm- ß n- b m- W v Cu C-cp-ºp-I-ºn \n¬-°p-∂Xv. tdm- U n- s ‚ h- i - Ø p- \ n- ∂ v

19 k-]v-Xw-_¿ 2013 hymgw

sa- b n≥- t dm- U n- t e- ° v I- º n ho- g p- I - b m- s W- ¶ n¬ h- g n- b m{X-°m-cp-sS a-c-Ww-h-sc kw-`hn- ° mw. Im- c - W - a p- ≠ v , I- º nbp- s S ap- I ƒ- ` m- K w tª- U n- \ pX- ° - h - Æ w aq¿- ® - t bm- s S- b mWv \n¬-°p-∂-Xv. I-ºn-bp-sS Np-h-Sv H-Sn-™ A-h-ÿ-bn-emWv. Zn-\w-{]-Xn \q-dp-I-W-°n-\v hm-l-\-bm-{Xn-I-cm-Wv C-Xp-hgn I-S-∂p-t]m-hp-∂-Xv. kz-Imcy- t I- _ nƒ sIm- ≠ p- t ]m- h p∂- X n- \ v Ip- g n- I p- Ø n \n¿- Ø nb I- º n C- t ∏mƒ sh- d p- s X \n¬-°p-∂p. tI-_nƒ k-ao-]sØ ssh- Z yp- X n t]m- Ã p- h - g nbm- W v I- S - Ø n- s °m- ≠ p- t ]mhp- ∂ - X v . F- { X- b pw th- K w Iºn \o-°m-Ø-]-£w A-]-I-Ss°-Wn-bm-bn C-Xp-am-dpw.

km-aq-lnI{]-iv-\-§-fp-sS t\À-¡m-gv-N-bm-bn Xn-cp-¼n-h-´m³ X-¼n Xn-cp-h-\-¥-]pcw: km-aq-ly-{]iv-\-ß-sf B-t£-]-lm-ky-Øneq-sS h-c-®p-Im-´n-b {]^: Pn i-¶c-]n-f-f sa-tΩm-dn-b¬ sk‚¿ t^m¿ s]¿-t^m-an-Mv B¿-Sv-kns‚ Xn-cp-ºn-h-¥m≥ X-ºn F-∂ \m-S-Iw hn.sP.‰n lm-fn-se \n-d™-t{]-£-I-k-Z-kn-\p hn-cp-∂mbn. F-gp-]-Xp-I-fn¬ A-h-X-cn-∏n®v hn-P-bn-∏n-® Cu \m-S-I-Øn-s‚ Xn-c-°-Y Pn i-¶-c-]n-f-f ]-co-£Wm¿-Yw F-gp-Xn-b-Xm-Wv. \m-fp-Iƒ-°pti-jw Cu \m-SIw ho-≠pw A-c-ßn-se-Øptºmƒ C-∂-sØ cm-jv-{So-b kml-N-cy-ß-tfm-Sv \m-S-I-Øn-s‚ {]-ta-bw A-Sp-Øp-\n¬-°p-∂p. Hcp \m-S-I-k-an-Xn-bp-sS I-Ym-]m{X-ß-fm-b th-ep-Ø-ºn-bp-tSbpw A-\p-P≥ ]-∏p-X-ºn-bp-tSbpw th-jw Im-Wm-Xm-hp-∂-Xpw Xp-S¿-∂v Cu I-Ym-]m-{X-߃ kaq-l-Øn-te-bv-°n-d-ßp-∂-Xp-amWv \m-S-I-Øn-s‚ C-Xn-hr-Øw. \m-S-I-Øn-s‚ kw-hn-[m-\w \n¿h-ln-®n-cn-°p-∂-Xv A-tim-Iv iin-bm-Wv.

A-Wn-\n-c-°pw. I-em-ssh-hn-[y-hp-am-bn aqhm-bn-c-tØm-fw hn-Z-Kv-[I-emIm-c-∑m¿ am-‰p-c-bv-°p∂ tLmj-bm-{X-bn¬ 101 t]-cp-sS sN≠-ta-f-Øn-s\m-∏w 24 I-em-Imc-∑m¿ B-e-h-´-hpw sh-©m-a-chpw ho-ipw. 150 ¬-∏-cw kv-{Xo]p-cp-j≥-am¿ tI-c-fo-b th-jØn¬ ap-Øp-°p-S-bpw Hm-e-°pS-bpw Nq-Sn \-K-c-ho-Yn-bn-eq-sS \o-ßpw. 31 ]-c-º-cm-K-X I-em-Im-c∑m¿ sIm-ºpw Xm-b-º-I-bpw sIm-≠v tLm-j-bm-{X-°v Xm-fta-f-c-kw ]-I-cw. 50 ¬-]-cw the-I-fn-°m¿ A-Xn-\v Np-h-Sp-sh®v B-Nm-c-bp-≤w ]-b-‰pw. s\øm-≠n-ta-f-Øn-s\m-∏w cm-Pmdm-Wn Ip-Xn-c-Iƒ \r-Øw-h-bv-

°p-∂-Xn-\p ]n-∂m-se hm-fpw ]cn-N-bp-ta-¥n-b 25 `-S-∑m¿ Xos∏m-cn ]m-dn-®p-sIm-≠v A-¶w sh-´n ap-t∂-dpw. C-Xn-\v ]n-∂nem-bn a-bq-c-\r-Ø-hpw ]q-°m-hSn-bpw Nn-≠-°m-h-Sn-bpw A-Wn\n-c-°pw. h-≈p-h-\m-S≥ I-em-cq-]-ßfm-b ]q-X≥-˛-Xn-d, I-en-˛-Zm-cnI≥, h-´-ap-Sn-sØ-øw F-∂n-hbpw tLm-j-bm-{X-°v an-gn-thIpw. sN-≠-ta-fw, in-¶m-cn-tafw, ]-©m-cn-ta-fw, s\-øm-≠nta-fw, X-In¬, \m-Z-kz-cw, a-±fw, D-Sp-°v, Ip-Ωm-®n-s°m-´v, ]©-hm-Zyw, ho-°p-sN-≠, sImºv, Ip-g¬ F-∂n-ß-s\ Xm-f-taf-°m¿ 500¬-∏-cw B-fp-I-fm-Wv tLm-j-bm-{Xn¬ ]-s¶-Sp-°p∂-Xv.

C-h¿-°v ]p-d-ta 50 Hm-Ww h\n-Xm in-¶m-cn-ta-f-°m-cpw Ch¿-s°m-∏-ap-≠m-hpw. Iq-Sm-sX b-£-Km-\-hpw Kp-P-dm-Øn \rØ-hpw _-¶-dm Um≥-kpw, A\y-kw-ÿm-\ I-em-cq-]-ß-fmbn tLm-j-bm-{X-°v ]-In-t´Ipw. tI-c-fo-b I-em-cq-]-ß-fmb I-Y-I-fn, tam-ln-\n-bm-´w, sX-øw, Hm-´≥-Xp-≈¬, I-f-cn-∏b-‰v, Nm-Iym¿-Iq-Øv, io-X-¶≥ ]-d-b≥ Xp-≈¬-Im¿, Z¿-^v ap´v, \-ßym¿-Iq-Øv, Hm-∏-\, am¿K-I-fn, ]-cn-N-ap-´p-I-fn, Xn-cp-hmXn-c, N-hn-´p \m-S-Iw, ]-S-b-Wn F-∂n-h-bpw tLm-j-bm-{Xbn¬ A-Wn-\n-c-°p-∂p-≠v. amth-en, hm-a-\≥ ap-X¬ \-ºq-Xncn, ap-k¬-am≥, hn-Im-cn Xp-Sßn a-X-ku-lm¿-Z Nn-”-ß-fm-

amÀ-¯m-Þw A-]-I-S-¯n\p ImcWw tem-dn ss{U-h-dp-sS A-{i-² t]-cq¿-°-S: am¿-Øm-fi-Øv Hm-t´m-bpw an-\n-tem-dn-bpw Iq-´nbn-Sn-®v h-´n-bq¿-°m-hv Ip-e-tiJ-cw kz-tZ-in-I-fm-b c-≠p-bphm-°ƒ a-cn-°m-\n-S-bm-b-Xv tem-dn ss{U-h-dp-sS A-{i-≤-amb ss{U-hn-Mv aq-ew. X-an-gv-\m-Sv tXm-hm-f-bn-te-°v ]q-°ƒ- hmßm≥ ]p-d-s∏-´ \m-ew-K-kw-LØn-se c-≠p-t]-cm-Wv A-]-I-SØn¬ a-cn-®-Xv. \n¿-Øn-bn-´ tem-dn-°p-]n-∂n-en-Sn-®m-Wv bphm-°ƒ a-cn-®-sX-∂m-bn-cp-∂p t\-c-sØ I-cp-Xn-bn-cp-∂-Xv. I-gn-™ 14\v ]p-e¿-s® \men-\v X-°-e t]m-en-kv tÃ-j≥ ]-cn-[n-bn-embn-cp-∂p A-]-I-Sw. A-Ø-∏q-°-f-sam-cp-°p-∂-Xn-\v ]q-°ƒ hm-ßm≥ t]m-b kwL-Øn¬-s∏-´ h-´n-bq¿-°m-hv Ip-e-ti-J-cw e-£w-ho-Sv tIm-f-

\n kz-tZ-in-I-fm-b i-c-Øv (24), \m-kv (26), hn-t\m-Zv (22), sk-ønZv (24) F-∂n-h-cm-Wv A-]-I-SØn¬-s∏-´-Xv. C-Xn¬ i-c-Øpw \m-kp-am-Wv a-cn-®-Xv. bp-hm°ƒ k-©-cn-®n-cp-∂ Hm-t´m Xncp-h-\-¥-]p-c-tØ-°v h-cn-I-bmbn-cp-∂ an-\n-tem-dn-bp-am-bn apJm-ap-Jw C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ hnt\m-Zpw sk-øn-Zpw ]p-d-tØ-°v sX-dn-®p-ho-Wp. an-\n-tem-dn Hm-t´m-bn-en-Sn-®p-I-b-dn k-ao-]-sØ am-hn¬ C-Sn-®m-Wv \n-∂-Xv. C-Sn-bn¬ Hm-t´m an-\n-tem-dn°-Sn-bn-em-hp-I-bpw hr-£-Øns‚ C-S-bn¬-s∏-´v Xn-cn-®-dn-bm\m-hm-Ø hn-[w X-I-cp-I-bpw sN-bv-Xp. Hm-t´m-bp-sS D-S-a hnt\m-Zpw sk-øn-Zpw ]p-d-tØ-°v sX-dn-®p-ho-W-Xn-\m¬ A-h¿ c-

£-s∏-´p. ]-≈n-s∏-cp-∂m-fn¬ ]-s¶-Sp-°m-s\-Øn-b Bƒ-°mcpw k-ao-]-hm-kn-I-fpw tN¿-∂mWv c-£m-{]-h¿-Ø-\w \-S-Ønb-Xv. kw-`-h-Øn-\p-ti-jw an-\ntem-dn ss{U-h¿ C-d-ßn-tbm-Sn c-£-s∏-´p-sh-¶n-epw C-bm-sf X-°-e t]m-en-kv ]n-∂o-Sv ]n-SnIq-Sn. X-an-gv-\m-Sv X-¶-]m-≠n kz-tZin in-h-]m-e (26) s\-bm-Wv X°-e t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-XXv. C-bm-sf ]n-∂o-Sv Pm-ayØn¬ hn-´-b-®p. A-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw saUn-°¬-tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-°-s∏-´ hnt\m-Zpw sk-øn-Zpw B-ip-]-{Xn hn-´p. C-h-cp-sS X-e-bv-°pw ssIIm-ep-Iƒ-°pw \n-km-c-]-cn-t°‰n-cp-∂p.

bn ]-e-th-j-ß-fpw tLm-j-bm{X-°v s]m-en-a Iq-´pw. Ip-´n-Iƒ Nn-{X-I-Y-I-fn¬ am-{Xw I-≠n-´p-≈ ]-e I-Ym-]m{X-ß-fpw tLm-j-bm-{X-bn¬ A-h¿-°v ap-∂n-eq-sS X-e-bm-´n \r-Øw-h-®v ssk-°nƒ N-hn-´n \o-ßpw. a-bn-em-´w, K-cp-U≥ ]d-h, a-bq-c \r-Øw, \m-K-\rØw, th-´-°m-c-\pw th-S-Ønbpw Xp-S-ßn A-]q¿-h {]m-No-\ \r-Ø-®p-h-Sp-I-fp-am-bpw A-\pjvTm-\ I-em-cq-]-ß-fp-am-bpw Iem-Im-c-∑m¿ A-\-¥-]p-cn-sb \m-sf Io-g-S-°pw. hn-P-bn-Iƒ-°p-≈ k-Ωm-\Zm-\w k-am-]-\ Zn-h-k-am-b \msf cm-{Xn ]-Øn-\v sk-≥{S¬ tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-°p-∂ saKm-tjm-bn¬ \-S-°pw.

tdm-Un-\v Ip-dp-sI ho-W a-cw ^-bÀ-t^m-gv-kv \o-¡n

hn-gn-™Øv \nb-{¥Wwhn´p adn™ temdn

tem-dn a-dn-ªv H-cmÄ-¡v ]-cn-¡v hn-gn-™w: I-S-en¬-\n-∂p-≈ sh-≈-hp-am-bn h-∂ tem-dn \n-b{¥-Ww-hn-´v a-dn-™v H-cmƒ-°v ]cn-t°-‰p. tem-dn Hm-Sn-®n-cp-∂ InSm-c-°p-gn k-z-tZ-in N-{μ-lm-k\m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. hn-gn-™-sØ a-ssd≥ AtIz-mdn-b-Øn-te-°v I-S¬-P-e-

hp-am-sb-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p temdn. hn-gn-™w am¿-°-‰v P-Mv-j-\nem-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. a-dn-™bp-S≥ tem-dn-bn¬-\n-∂v C-‘-\t®m¿-®-bp-≠m-b-Xv ^-b¿-t^mgv-sk-Øn ]-cn-l-cn-®p. hn-gn™w t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p.

a-©m-Sn-aq-Sv I-S-hn am-en-\y-\n-t£-]w; c-−p-t]À A-d-Ìn Nn-d-bn≥-Io-gv: a-©m-Sn-aq-Sv I-Shn¬ sk-]v-Sn-Iv-Sm-¶v am-en-\yw \n-t£-]n-®v c-≠p-t]-sc Nn-dbn≥-Io-gv t]m-en-kv A-d-Ãv sNbv-Xp. a-©m-Sn-aq-´n¬ ssI-tØmSv I-S-hn¬ am-en-\yw A¿-[-cm{Xn c-≠p-a-Wn-tbm-sS-bm-Wv amen-\yw \n-t£-]n-®-Xv. a-´m-t©-cn kz-tZ-in-I-fm-b A-^v-k¬ (28), ssk-\p-±o≥ (34) F-∂n-h-cm-Wv A-d-Ãn-em-bXv. kz-Im-cy I-º-\n-bm-b In≥{^-bn¬-\n-∂m-Wv C-hn-tS-°v ÿn-c-am-bn am-en-\y-sa-Øn-°p-

{]-Xn-Ifmb A-^v-k¬, ssk-\p-±o≥ ∂-sX-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-™p. am-en-\yw \n-d-® Sm-¶¿-tem-dnbpw t]m-en-kv ]n-Sn-s®-Sp-Øp. A-d-Ãn-em-b {]-Xn-I-sf ]n-∂oSv Pm-ay-Øn¬ hn-´-b-®p.

sh-≈-d-S: tdm-Un-\v -Ip-dp-sI ho-W a-cw ^-b¿-t^m-gv-kv A[n-Ir-X¿ \o-°w sN-bv-Xp. C-∂se cm-hn-se 10 a-Wn-tbm-sS IpS-∏-\-aq-Sn-\pw hm-gn-®-en-\pw C-Sbv-°m-Wv tdm-Un-\p-Ip-dp-sI sX-ßv a-dn-™p-ho-W-Xv. sshZyp-Xn sse-\n-\p- ap-I-fn¬-°q-Snbm-Wv a-cw ho-W-Xv. C-tXm-sS ssh-Zyp-Xn _-‘w Xm-dp-am-dmbn. hm-gn-®¬-˛-sh-≈-d-S dq-´n¬ K-Xm-K-X-hpw X-S- -s∏-´p. Im-´m°-S-bn¬-\n-s∂-Øn-b A-·n-ia-\-tk-\-bpw A-ºq-cn ssh-ZypXn sk-£≥ Hm-^n-kn-se Po-h\-°m-cpw B-cy≥-tIm-Sv t]m-enkpw G-sd ]-Wn-s∏-´m-Wv sshZyp-Xn sse-\n-\p ]p-d-Øp-\n-∂v a-cw ap-dn-®p-\o-°n-b-Xv. C-Xn-\pti-jw X-S- -s∏-´ hm-l-\-K- tdm-Un-\p-Ip-dp-sI ho-W a-cw ^-b¿-t^m-gv-kv A-[n-Ir-X¿ ap-dn-®pam‰p∂p Xm-K-Xw ]p-\-ÿm-]n-®p.

a-g am-dn-\n-¶p; I-\-I-¡p-¶v P-\-km-K-c-am-bn hy-X-y-kvX-X-]-IÀ-¶v N-c-Sp-]n-¶n-¡-fn Xn-cp-h-\-¥-]pcw: N-X-b-Zn-\km-bm-”-Øn¬ Nm-‰¬-a-g sNdn-b X-S- w kr-„ns®-¶n-epw k-‘y-bm-b-tXm-sS a-g-am-dn \n∂p. Zo-]m-ewIr-X-am-b \-K-cho-Yn-I-fn¬ P-\w H-gp-In-sbØn. X-e-ÿm-\-sØ Hm-WmtLm-jth-Zn-Iƒ B-kzm-Z-Isc-s°m-≠v \n-d-™p-I-hn™p. Hm-Wm-tLm-j-®-S-ßv kv]o-°¿ Pn Im¿-Øn-tI-b-\pw I-em-k-‘y tI-{μ-a-{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m-epw D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. ]q-P-∏p-c ssa-Xm-\-Øn¬ _n h-k-¥, A-ºn-fo-tZ-hn, Irjv-W-N-{μ≥, {io-Im-¥v F-∂nh¿ \-bn-® C-∂-se-I-fp-sS Km\-߃ \n-d-™ k-Z- n-em-Wv A-h-X-cn-∏n-®Xv. \n-im-K-‘n Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ Xn-cp-h-\¥-]p-c-sØ kn-Xm-c kv-Iqƒ Hm-^v s]¿-t^m¿-anMv B¿-´vkv, ku-K-‘n-I sk‚¿ t^m¿ tam-ln-\n-bm-´w F-∂n-h-bp-sS im-kv-{Xo-b \r-Ø-hpw \-S-∂p.

kq-cy-Im-¥n-bn¬ Xn-cp-h-\-¥]p-cw tKmƒ-U≥ thm-bn-kpw ]-ªn-Iv Hm-^n-kv tIm-ºu≠n¬ tI-c-f sk-{I-t´-dn-tb-‰v A-tkm-kn-tb-j≥ ˛ k-c- ns‚ Km-\-ta-f-bpw \-S-∂p. bq-\n-th-gv-kn-‰n hp-a¨-kv A-tkm-kn-tb-j≥ lm-fn¬ tKm-]n-I, A-Jn¬ sP {]-km-Zv F-∂n-h-cp-sS `-c-X-\m-Syw, tZ-hIn cm-tP-{μ-s‚ Ip-®n-∏p-Sn, Ajv-S-an-bp-sS tam-ln-\n-bm-´w F∂n-h-bpw A-c-tß-dn. \m-S≥Ie-I-fp-sS th-Zn-bm-b I-\-I-°p∂n-se tkm-]-\-Øn¬ k-c-kzXn A-h-X-cn-∏n-® Im-°m-c-»n\m-S-I-hpw, kp-tc-{μ ]-Wn-°cp-sS \n-W-_-en-bpw \-S-∂p. kq-cy-Im-¥n an-\n-tÃ-Pn¬ sI cm-Po-h-s‚ Nn-Ωm-\-I-fn-bpw Xncp-h-c-ßn¬ {io-cm-a A-Kn-Ømb-bp-sS Xn-S-ºp-\r-Ø-hpw in-hZm-k-s‚ tXm-‰w-]m-´pw Xn-d-bm´-hpw A-c-tß-dn. h-S-t° a-e_m-dn¬ A-h-X-cn-∏n-®p-h-cp-∂ A-\p-jvTm-\I-e-bm-Wv Xn-d-bm-

´w. Zm-cp-I-s\ h-[n-°m≥ t]mIp-∂ tZ-hn-bp-sS I-Y-bm-Wv CXn-\v C-Xn-hr-Øw. \m-´-c-ßn¬ tIm-´-h-´w X-¶∏-s‚ ]q-∏-S-Xp-≈-epw ]n F-k Ip-am-dn-s‚ hn¬-∏m-´pw N-{μ-\mim-s‚ X-ºp-cm≥-]m-´v, Hm-W∏m-´v F-∂n-h-bpw Xp-f-ko-Z-c≥]n-≈-bp-sS Im-°m-c-»n-\m-S-Ihpw A-c-tß-dn.im-kv-{Xobkw-Ko-X-Øn-s‚ th-Zn-bm-b kw-Ko-Xn-I-bn¬ Ir-jv-W-c-RvPn-\n, sI -B¿ iym-a, a-Æq¿ cmP-Ip-am-c-\p-Æn F-∂n-h-cp-sS I¿-Æm-S-I kw-Ko-X°-t®-cn \S-∂p. I-\-I-°p-∂v tK-‰n¬ kmw-kv-Im-cn-I _m-e-th-Zo kwL-Øn-s‚ sN-≠-ta-fw B-ZnXm-f-Øn-f-Øn-em-cw-`n-®v Im-gvN-°m-sc D-¬k-h-e-l-cn-bn-emgv-Øn. h-≈-°-S-hv a-Xn-e-Iw lcn-Zm-kn-s‚ ]-©-hm-Zy-hpw ImWn-I-sf F-Xn-tc-‰p. ssh-tem-∏n-≈n kw-kv-IrXn `-h-\n¬ D-W¿-hv A-h-X-cn∏n-® hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-

∂p. ap-Xn¿-∂ -]u-c-∑-cm-sS Iq´m-bv-a-bn¬ \m-S-Iw, Xn-cp-hm-Xnc, hn-s√m-Sn-®m≥-]m-´v, I-Ym-{]kw-Kw, \m-S-Iw, Km-\-ta-f Xp-Sßn-b-h A-c-tß-dn. D-W¿-hw-Kß-fp-sS Ip-´n-Iƒ A-h-X-cn-∏n® I-em-]-cn-]m-Sn-I-fpw D-≠mbn-cp-∂p. Xo¿-∞-]m-Z-a-fi-]Øn¬ am¿-Kn D-j-bpw kw-Lhpw A-h-X-cn-∏n-® \-ßym¿-IqtØm-sS-bm-Wv A-c-ßp-W¿-∂Xv. Xn-cp-s\¬-th-en I-cp-Wm-Ic≥ c-Nn-® I-cn-¶-√n¬ \n-s∂mcp Nn-e-sºm-en F-∂ I-Y-bmWv sIm-√w hn. l¿-j-Ip-am¿ IYm-{]-kw-K th-Zn-bm-b Km-‘n]m¿-°n¬ A-h-X-cn-∏n-®-Xv. Xp-S¿-∂v {]-^. Pn i-¶-c≥]n-≈ sa-tΩm-dn-b¬ sk‚¿ t^m¿ s]¿-t^m-anw-Kv B¿-Svkn-s‚ Xn-cp-ºn-h-¥m≥ X-ºn F-∂ \m-S-Iw A-c-tß-dn. kmaq-ln-I-{]-iv-\-ß-sf B-t£-]lm-ky-Øn-eq-sS h-c-®p-Im-´n-b \m-S-Iw \n-d-™-k-Z-kn-em-Wv A-h-X-cn-∏n-®-Xv.

tIc-f-¯-\na hnfn-t¨mXn \r¯k-Ôy-IÄ

HmWw hmcm-tLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn I-\-I-°p-∂n-se tkm-]m-\-Øn¬ k-c-kz-Xn A-h-X-cn-∏n-® Im-°mc-»n \m-S-I-Øn¬-\n∂v

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: tI-c-f-Ø-\n-a hn-fn-t®m-Xp-∂ hn-hn-[ ]-cn-]m-SnI-fn-eq-sS Hm-Wm-tLm-j\-K-cn-sb-ßpw D-¬k-h-Øn-an¿-∏n-em-Wv. B-tLm-j-Øn-s‚ {]-[m-\-tI-{μ-am-b I-\-I-°p-∂v sIm-´m-ch-f∏n-se hn-hn-[ th-Zn-I-fn-em-bn A-c-tß-dn-b \n-c-h-[n I-em-cq-]߃ Cu Zn-h-k-ß-fn¬ Im-gv-N-°m-cp-sS a-\w I-h¿-∂p. Iq-´Øn¬ G-‰-hpw {i-t≤-b-am-hp-∂-Xv \n-im-K-‘n B-Un-t‰m-dn-bw B-Xn-Yy-a-cp-fp-∂ \r-Ø k-‘y-I-fm-Wv. Hm-Wm-tLm-j-Øn-s‚ c≠mw Zn-\w ap-X¬ A-g-In-s\ ap-{Z-I-fn-em-hm-ln-® A-\p-{K-lo-X I-em-Im-c-∑m¿ C-hn-sS \r-Ø hn-kv-a-b-sam-cp-°p-∂p. im-kv-{Xo-b\r-Ø-Øn-s‚ e-b-Xm-f-Øn¬ ap-ßn-b A-©p kmbm-lv\ß-fn-em-bn ]-Xn-aq-∂p I-em-tI-{μ-ß-fm-Wv B-kzm-Z-I{]iw-k t\-Sn-b-Xv. C-∂v ssh-Ip-t∂-cw sIm-√w {Zu-]-Zn B‚ v ]-Zv-an\n, Xr-»q¿ j-^o-°p-Zo≥ B‚ v ]m¿-´n F-∂n-h-cp-sS `-c-X-\m-Syhpw {io-e-£v-an \r-Ø-hn-Zym-e-b-Øn-s‚ hn-hn-[ Z-£n-tW-¥y≥ im-kv-{Xo-b \r-Ø-ß-fpw A-h-X-cn-∏n-°pw.

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: Hm-WmtLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn \nim-K-‘n-°v k-ao-]w \-S-∂ Nc-Sp-]n-∂n-°-fn Im-Wn-Iƒ-°v hy-X-y-ÿ-X ]-I¿-∂p. bp-h-a\-kp-Iƒ-°n-S-bn¬ A-\-yw-\n∂p-t]m-hp-∂ Cu I-em-cq-]w Im-Wn-Iƒ-°v \-h-ym-\p-`-h-ambn. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw km-K-c Xn-b t‰-gv-kpw s\-Sp-a-ßm-Sv Kpcp-Ir-]m \m-S≥ I-em-tI-{μ-hpam-Wv N-c-Sp-]n-∂n-°-fn A-h-Xcn-∏n-®-Xv. tI-c-f-Øn-se sX°≥-`m-K-Øp-f-f Ip-e-ti-J-cw, \m-K¿-tIm-hn¬ F-∂n-hn-S-ßfn¬ Im-Wp-∂ I-em-cq-]-am-Wv N-c-Sp-]n-∂n-°-fn. ]-≠p-Im-e-Øv Xn-cp-hm-Xn-ctbm-sSm-∏-am-Wv C-Xv A-h-X-cn∏n-®n-cp-∂-Xv. a-lm-`m-c-X-Øn-

se {io-Ir-jv-W-I-Y-I-fn-se {]-Xn-]m-Zn-I hn-j-b-ß-sf tIm¿-Øn-W-°n-bm-Wv N-c-Sp]n-∂n-°-fn A-h-X-cn-∏n-°p-∂Xv. sI-´n-S-Øn-s‚ a-®n-tem hr£-ß-fp-sS in-J-c-Øn-temsI-´n-b h-´n¬ \n-∂v Xm-tg-°v \m-´n-b I-b-dn-t∑-em-Wv N-c-Sp]n-∂n-°-fn \-S-Øp-∂-Xv. {]-tXy-I-X-cw h-kv-{X-ßfpw B-`-c-W-ß-fpw Xp-∂p-∂Xn-\p-{]-Xo-I-am-bm-Wv I-®-∏pdw Xp-∂n-°-fn A-h-X-cn-∏n-°p∂-Xv. tKm-]-∑m-cpw tKm-]n-I-amcpw kq-£n-®p-h-®n-cn-°p-∂ shÆ I-h¿-s∂-Sp-°m-Xn-cn-°m≥ H-fn-∏n-®p-h-®n-c-n-°p-∂ I-fn-bmWv D-dn-Xp-∂¬-°-fn `-K-hm≥ Ir-jv-W≥ X-s‚ D-‰ kp-lrØm-b Ip-tN-e-s‚ a-°ƒ hn-i-

∂v I-c-bp-∂-Xn¬ \n-∂v tam-N\w In-´m≥ Ir-jv-W≥ Du™m¬-sI-´n Xm-cm-´v ]m-Sn D-d°p-∂-Xm-Wv Du-™m¬ Xp-∂n°-fn. \m-ep I-fn-I-fn¬ G-sd ck-I-c-hpw D-’m-l-hpw A-Xnep-]-cn km-l-kn-I-hp-am-b Iem-cq-]-am-Wv B-sf-Xp-∂n-°fn. Im-fn-μo-Xo-c-Øv ss]-°-sfta-bv-°m-s\-Øp-∂ tKm-]-∑msc-bpw tKm-]n-I-am-sc-bpw D-]{Z-hn-°m-s\-Øp-∂ Im-fo-k¿∏-sØ h-cn-™p-ap-dp-°n N-c-SpIƒ-°p-f-fn¬ _-‘n-°p-∂-XmWv C-Xn-s‚ I-Y. Xp-S¿-∂v sam¥-I-fn, Ip-Sw-I-fn, Xm-e-°-fn F-∂n-h-bpw A-h-X-cn-∏n-®p. F´v, 12, 14, 32 F-∂o {]m-b-]-cn-[nbn-ep-f-f-h-cm-Wv N-c-Sp-]n-∂n°-fn-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv.

Hm-Wm-tLm-j ]-cn-]m-Sn-IÄ C¶v

„sk≥-{S¬ tÃ-Un-bw: sa-Km-

tjm, A-ar-X Sn.-hn˛ ssh-Io´v 6.00 „ \n-im-K-‘n B-Un-t‰m-dnbw: im-kv-{Xo-b-\r-Øw˛-{Zu]-Xn B‚ v ]-fln-\n, sIm-√w-˛ ssh-Io´v 6.00, im-kv-{Xo-b \rØw-˛-j-^o-°p-Zo≥ B‚ v ]m¿-´n, Xr-iq¿-˛ ssh-Io´v 7.15 „]q-P-∏p-c {Ku-≠v: Km-\-ta-f kz-c-km-K-cw, hn-[p-{]-Xm-]v k-b-t\m-c-bpw kw-L-hpw˛ ssh-Io´v 7.00 „kq-cy-Im-¥n: Km-\-ta-f, Z¿i≥-cm-a≥˛ ssh-Io´v 7.00 „ ]-_v-fn-Iv Hm-^o-kv tImºu-≠v: Km-\-ta-f, Pn tZ-h-cmP≥˛ ssh-Io´v 7.00 „kq-cy-Im-¥n (an-\n tÃ-Pv): th-e-I-fn, cm-Po-hv ]-Wn-°¿˛ ssh-Io´v 6.30, tXm¬-∏m-h-°qØv, hn-i-z-\m-Y- ]p-e-h¿˛ sshIo´v 7.30 „bq-\n-th-gv-kn-‰n hn-a¨-kv

A-tkm.lmƒ: tam-ln-\n-bm´w, Sn an-\n˛ ssh-Io´v 6.00 „tkm-]m-\w: _-en-°-f/a-eb≥-sI-´v, B-≠n-]-Wn-°¿˛ ssh-Io´v 6.30 „ Xn-cp-h-c-ßv: Hm-´≥-Xp-ff¬, hn-jv-Wp-tam-l≥˛ sshIo´v 6.30, am-cn-bm-´w/Xp-Sn-∏m´v, sI Ip-am-c≥˛ ssh-Io´v 7.30 „\m-´-c-ßv: A¿-Pp-\ \r-Øw, Ip-dn-®n \-tS-i≥˛ ssh-Io´v 6.30 „ kw-Ko-Xn-I: thm-°¬ I¿Wm-´n-Iv, X-e-h-Sn-a-[p-Ip-am¿ ]n hm-c-y¿˛ ssh-Io´v 5.00 „ I-\-I-°p-∂v tK-‰v: sN-≠ta-fw, k-Po-hv˛\m-S≥ \r-ØI-em-th-Zn˛ ssh-Io´v 6.00, ]©-hm-Zyw, _n-tPm-bv ssX°m-Sv˛ ssh-Io´v 7.30 „ ssh-tem-∏n-≈n kw-kv-IrXn `-h≥: `-c-X-\m-Syw, Ir-XnI P-b-Ip-am¿˛ ssh-Io´v 6.30 „Xo¿-∞-]m-Z-a-fi-]w: I-Y-

I-fn, I-em-t_m-[n-\n I-Y-I-fn hn-Z-ym-e-bw˛ ssh-Io´v 6.00 „Km-‘n-]m¿-°v: I-Ym-{]-kwKw, A-bn-ew D-Æn-Ir-jv-W≥˛ ssh-Io´v 6.30, I-Ym-{]-kw-Kw, sh-ºm-bw hn k-Xo-i≥˛ ssh-Io´v 8.30 „ hn.-sP.Sn. lmƒ: I-hn-b-cßv ˛ ssh-Io´v 4.00, \m-S-Iw, hn-I-S-I-hn sX-∂m-en-cm-a≥˛ ssh-Io´v 6.30 „ayq-kn-bw tIm-ºu-≠v: I-fcn-∏-b-‰v˛ ssh-Io´v 6.30 „ k-Xy≥ sa-tΩm-dn-b¬ lmƒ: am-Pn-Iv tjm˛A-PnØv, sPw-kv, Xn-cp-h-\-¥-]pcw˛ ssh-Io´v 7.00 „ ]-ªn-Iv sse-{_-dn: \m-SIw, ]-tY¿-]m-©m-en˛{Km-anI-˛ ssh-Io´v 6.30 „ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v F≥-Pn\o-tb¿-kv lmƒ: \r-Øw, kz- c - K - X n- \ r- Ø - a - W v - U - ] w- ˛ ssh-Io´v 6.30


{]mtZ-inIw Pn-Ãm- P-bn-enÂ-\n-¶p X-S-hp-Nm-Sn-b {]-Xn-sb a-Wn-¡q-dp-IÄ-¡-Iw ]n-Sn-Iq-Sn

19 k-]v-Xw-_¿ 2013 hymgw

thiruvananthapuram/tvm

]cn-]mSn

„a-kv-°Øv tlm-´¬: thm-bv-

kv H-m^v Kƒ-^v dn-t´-Wo-kns‚ hm¿-jn-I-hpw F-Iv-k-e≥kv A-hm¿-Uv hn-X-c-W-hpw D-ZvLm-S-\w an-tkm-dmw K-h¿-W¿ h-°w ]p-cp-tjm-Ø-a≥˛ 5.30 „I-\-I-°p-∂v sIm-´m-cw: i-cXv-N-{μ-em-en-s‚ Nn-{X-I-hn-X-Ifp-sS {]-Z¿-i-\w˛ 10.00 „{]-kv ¢-∫v: sI Un tPm-k^n-s‚ e-k¨-kv t^m¿ k-Ivk-kv F-∂ ]p-kv-X-I-Øn-s‚ {]-Z¿-i-\w˛ -5.-00 „Cu-©-°¬ PMv-j≥: t•m_¬ k¿-°-kv-˛ 1.00, 4.00, 7.00

Adnbn-¸pIÄ

]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: C-¥y≥ A{Kn-Iƒ-®-d¬ A-tkm-kn-tb-js‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ shm-t°j-\¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn Im¿-jn-I A-[ym-]-I \n-b-aØn-\m-bn ]n.F-kv.kn. \-S-Øp∂ ]-co-£-bv-°p-th-≠n ]-cnio-e-\ ]-cn-]m-Sn \-S-Øpw. Xncp-h-\-¥-]p-c-Øv H-tŒm-_¿ c≠p-ap-X¬ 16 h-sc \-S-Øp-∂ ]-cn-io-e-\-Øn¬ ]-s¶-Sp°m≥ Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ 30\p ap-ºv _-‘-s∏-S-Ww. t^m¨: 9447767824, 9447101884, 9048125348.

^pSvt_mÄ A-−À 16 Pn-Ãm ^p-Sv-t_mÄ Sow Xn-c-sª-Sp-¸v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Pn-√m A≠¿ 16 ^p-Sv-t_mƒ So-an-s\ Xnc-s™-Sp-°p-∂-Xn-\p-≈ sk-eIvj≥ {S-b¬-kv C-∂v cm-hn-se F-´n-\v sa-Un-°¬ tIm-f-Pv {Ku-≠n¬ \-S-°pw.

Zp-cq-l-a-c-Ww: {]-Xn-IÄ t]m-en-kv I-Ì-Un-bn s\-øm-‰n≥-Ic - : Zp-cq-lk - m-lN - cy-Øn¬ hr-≤≥ a-cn-°m-\n-Sb - mb kw-`-h-Øn-se {]-Xn-I-sf t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-se-SpØp. a-c-Ww sIm-e-]m-X-I-amsW-∂p kw-i-b-ap-b¿-∂-Xn-s\Xp-S¿-∂p t]m-en-kv A-t\z-jWw Du¿-Pn-X-am-°n-b km-l-Ncy-Øn-em-Wv {]-Xn-Iƒ Io-g-Sßn-bX - v. I-Ã-Un-bn-em-b- {]-Xn-Iƒ t]m-en-kn-t\m-Sp Ip-‰w k-Ω-Xn®-Xm-bm-Wv kq-N-\. F-∂m¬, {]-Xn-I-fp-sS t]-cp-hn-h-c-߃ sh-fn-s∏-Sp-Øm≥ t]m-en-kv Xøm-dm-bn-√. s\-øm-‰n≥-I-c h-gpXq¿ A-cp¨ \n-hm-kn¬ tXm®w hn-f-bn¬ N-{μ-ti-J-c≥ \mb-scbm-Wv Zn-h-k-߃-°p apºv ho-Sn-\p k-ao-]w a-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn-bX - v. A-t©m-fw tI-kp-I-fn¬ Cbmƒ {]-Xn-bm-Wv. C-bm-fp-sS FXn-cm-fn-Is - f tI-{μo-Ic - n-®m-bn-cp∂p t]m-en-kv A-t\z-jW - w. a-cWw sIm-e-]m-X-I-am-sW-∂ hm¿-Ø- \m-´n¬ {]-Nc - n-°m≥ XpS-ßn-b-tXm-sS-bm-Wv kw-i-b-hap-≈-h-sc \n-co-£n-°m≥ t]men-kv Xp-Sß - n-bX - v. a-cW - s - ∏-´ N{μ-ti-J-c≥-\m-b¿ Xn-cp-h-\-¥]p-cw kz-Im-cy-tlm-´-en¬ skIyq-cn-‰n Km¿-Um-bn tPm-en t\m°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-cp¨, Inc¨ F-∂n-h¿ a-°f - m-Wv. `m-cy: \-fn-\n.

hm-g-ap-´w K-h. ssl-kv-Iq-fn¬ {]m-tZ-in-I Fw.]n-. hn-I-k-\-^-≠p-]-tbm-Kn-®v hm-ßn-b 10 Iw-]yq-´-dp-I-fp-sS-bpw s\-‰v-h¿-°n-s‚-bpw D-Zv-Lm-S-\w tI-{μ-a-{¥n tUm. i-in X-cq¿ \n¿-h-ln-°p-∂p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: B-‰n-߬ Pn-√m P-bn-en¬-\n-∂p P-bn¬Nm-Sn-b dn-am≥Uv {]-Xn-sb 24 aWn-°q-dn-\p-≈n¬ P-bn¬ DtZym-K-ÿ¿ X-s∂ ]n-Sn-Iq-Sn. B-‰n-߬ I-cn-®n-bn¬ hn-fbn¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ kp-Kp-Ws\-bm-Wv (32) ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. 17\v cm-hn-se B-td-Im-temsS {]-Xn-I-sf {]m-Y-an-Im-h-iy߃ \n-d-th-‰p-∂-Xn-\m-bn sk√n¬-\n-∂p ]p-d-Øn-d-°n-b-tijw Xn-cn-®p-I-b-‰p-tºmƒ C-bmsf Im-Wm-Xm-hp-I-bm-bn-cp-∂p. P-bn-en-\p ]p-d-sØ a-Xn-en-\p s]m-°w Ip-d-hm-b-Xn-\m¬ AXp-h-gn Nm-Sn-t∏m-hp-I-bm-bn-cp-

∂p. C-bmƒ C-t∏mƒ Xm-a-kn°p-∂-Xv tIm-cm-Wn-bn-em-Wv. tIm-cm-Wn kz-tZ-in-bpw F-dWm-Ip-fw Pn-√m P-bn-en-se Akn. P-bn-e-dp-am-b kp-Z¿-i-c≥ C-∂-se cm-hn-se tIm-cm-Wn-bnse Nm-b-°-S-bn-se-Øn kpKpW≥ Nm-b Ip-Sn-°p-∂-Xv I-≠p. C-bm-sf Xn-cn-®-dn-™-Xv.D-S≥X-s∂ c-l-ky-am-bn P-bn¬ DtZym-K-ÿ-sc A-dn-bn-°p-I-bpw k-ao-]-Øp-≠m-bn-cp-∂ D-tZymK-ÿ¿ C-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sp-I-bpam-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v kp-Kp-Ws\ B-‰n-߬ t]m-en-kn-\v ssI-am-dn. P-bn¬ Nm-Sn-t∏m-hp-∂-h-sc

B-im-\v \nd-I-®p-ItfmsS B-bn-c-§-fp-sS A-´ym-Rv-P-enXn- c p- h - \ - ¥ - ] p- c w: I- Ω yq- W nÃv {]- ÿ m- \ - Ø n- s ‚ B- i m\m- b n am- d n- b A- X p- e y- t \- X mhv sh-fn-bw `m¿-K-h-\v A-¥ymRv - P - e n A¿- ∏ n- ° - m ≥ \n- d - I Æp- I - f p- a m- b n B- b n- c - ß ƒ Hgp- I n- s b- Ø n. `u- X n- I - i - c o- c w s]m- X p- Z ¿- i - \ - Ø n- \ p- h - ® n- c n°p- ∂ ]- ´ - s Ø h- k - X n a- W n°q- d p- I ƒ- ° p- ≈ n¬ P\_mlp- e y- Ø m¬ \n- d - ™ p- I - h n™p. sa- U n- ° ¬ tIm- f - P n- ¬ NnIn- ¬ - k - b n- e mbncp∂ Ct±l Øns‚ B-tcm-Ky-\n-e Kp-cp-Xc- a m- s W- ∂ - d n- ™ - t Xm- s S Xs∂ \q- d p- ° - W - ° n- \ m- f p- I ƒ B- i p- ] - { Xn- b n- t e- ° v H- g p- I nØp-S-ßn-bn-cp-∂p. D-®-bv-°v Hcp- a - W n- t bm- s S B- i m- s ‚ a- c W-hm¿-Ø-b-dn-™v {]-h¿-ØI¿ Iq-´w-Iq-´-am-sb-Øn. c-≠c- t bm- s S ar- X - t Z- l w tam¿- ® dn-°p ]p-d-tØ-s°-Sp-Øp. cm-hn-se ]-Ø-c-tbm-sS-bm- s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p-h-® sh-fn-bw `m¿-K-h-s‚ Wv sh-fn-b-Øn-s‚ \n-e Kp-cp- `u-Xn-I-i-co-c-Øn¬ kn.]n.sF. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn X-c-am-b-Xv. hr-°-bp-sS {]-h¿- ]-∂y≥ c-ho-{μ≥ ]m¿´n ]XmI ]pX-∏n-°p∂p

Ø- \ - w A- h - X m- f - Ø n- e m- b tXm- s S U- b m- e n- k n- k v B- c w`n- ® - X m- b n tUm- Œ ¿ A- d n- b n®p. D-®-bv°v 1.20\v tUm-Iv-S¿am¿ {]n- b - s ∏- ´ t\- X m- h n- s ‚ Po- h ≥ c- £ n- ° m- \ m- b n- s √- ∂ bm- Y m¿- Y yw A- d n- b n- ® - p . Cu k- a - b w ap- J y- a - { ¥n D- Ω ≥- N m≠n A- k p- J - h n- h - c - a - d n- b m\mbn B- i p- ] - { Xn- b n- s e- Ø nbn-cp-∂p.]m¿-´n-t\-Xm-°-fm-b kn Znhm-I-c≥, A-Uz. sI {]-Im-iv _m-_p, kn F≥ N-{μ≥, ap-√°-c c-Xv-\m-I-c≥ Xp-S-ßn \n-ch-[n ]m¿-´n-t\-Xm-°-fpw _‘p-°-fpw tN¿-∂v `u-Xn-I-ico-cw B-ip-]-{Xn-bn¬-\n-∂v t\sc ]-´-Øp-≈ ho-´n-te-s°-Øn®p. ]n-∂o-Sv tN-X-\-b-‰ B-ims‚ `u-Xn-ItZ-lw Im-Wm≥ \qdp-°-W-°n-\v t]¿ ]-´-sØ hk-Xn-bn-se-Øn-bn-cp-∂p. hn-h-c-a-dn-™v kv-]o-°¿ Pn Im¿-Øn-tI-b≥, a-{¥n hn Fkv in-h-Ip-am¿, ap≥ a-{¥n Fw hn-P-b-Ip-am¿, kn Zn-hm-I-c≥,

sI {]-Im-iv _m-_p, kn F≥ N-{μ≥, Fw ]n A-Nyp-X≥ Fw ]n Xp-S-ßn-b-h¿ Cu k-a-bw B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-bn-cp∂p. C-Xn-\n-sS B-im-s‚-c `mcy kp-\o-Xn-b-Ω-sb km-¥z-\n∏n-°m≥ F≥ C _-e-dm-an-s‚ `m-cy sI ]-¶-Pm-£n-bpw a-Iƒ F≥ C Ko-X-bpw ho-´n-se-Ønbn-cp-∂p. {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn Fkv A-Nyp-Xm-\-μ≥, tI-{μ a{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬, sU-]yq-´n kv-]o-°¿ F≥ i‡≥, a-{¥n sI Fw am-Wn, Fw F¬ F-am-cm-b tIm-en-bt°m-Sv Ir-jv-W≥ \m-b¿, ap-√°-c c-Xv\m-I-c≥, Fw F t__n, ]n sI Kp-cp-Zm-k≥, F-f-acw I-cnw, sI ap-c-fo-[-c≥, ]mtem-Sv c-hn, ap≥-a-{¥n-am-cm-b Fw hn-P-b-Ip-am¿, C N-{μ-tiJ-c≥ \m-b¿, hn kp-tc-{μ≥ ]n≈, sX-∂-e _m-e-Ir-jv-W ]n≈, in-h-Kn-cn aTm-[n-]-Xn {]Im-im-\-μ Xp-S-ßn-b-h-sc-Øn A-¥n-tam-]-Nm-c-a¿-∏n-®p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k-l-{]h¿-Ø-I-s‚ tN-X-\-b-‰ i-coc-Øn-\v ap-∂n¬ \n¬-°ptºmƒ C N-{μ-ti-J-c≥-\m-bcp-sS a-\-kn¬ Pn-©¿ {Kq-∏ns‚ \n-d-ap-≈ Hm¿-a-I-fm-bn-cp∂p. 1957 se \n-b-a-k-`-sb Cf-°n a-dn-® I-Ωyq-Wn-Ãv bphm-°-fp-sS sN-dp-{Kq-∏n-s\-bmWv Pn-©¿ {Kq-s∏-∂-dn-b-s∏´n-cp-∂-Xv. sh-fn-bw `m¿-K-h≥, C N-{μ-ti-J-c≥-\m-b¿, tXm∏n¬ `m-kn, ]p-\-eq¿ cm-PtKm-]m¬ F-∂n-h-c-S-ßn-bXm-bn-cp-∂p Pn-©¿ {Kq-∏v. C°q-´-Xn¬ C-\n Po-hn-®n-cn-°p∂-Xv C N-{μ-ti-J-c≥-\m-b¿ am-{Xw. \n-b-a-k-`-bn¬ ]-´w XmWp-]n-≈-, ]n Sn Nm-t°m, \mcm-b-W Ip-dp-∏v, kn F-®v ap-lΩ-Zv-tIm-b F-∂o {]-ap-J-sc t\-cn-Sm≥ Xm-\-S-ßn-b kwL-Øn-\v I-gn-™n-cp-∂-Xm-bn C N-{μ-ti-J-c≥-\m-b¿ sh-fn-

b-Øn-s\ A-\p-kv-a-cn-®v ]-d™p. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ tk-hn-tb-gv-kv A-\-Iv-kn¬ X߃ H-cp-an-®m-bn-cp-∂p Xm-akw. ]n-‰-∂v \n-b-a-k-`-bn¬ kw-km-cn-°p-∂-Xn-\v `m¿-Kh≥ h-f-sc-tb-sd X-øm-sd-Sp∏v \-S-Øn-bn-cp-∂p. k¿-°m-cns\ kw-c-£n-®v _-P-‰n-s\-Ipdn-®v kw-km-cn-°m-\p-≈ {]tXy-I I-gn-hp-X-s∂ sh-fn-bØn-\p-≠m-bn-cp-∂-Xm-bn N{μ-ti-J-c≥-\m-b¿ A-\p-kv-acn-°p-∂p. ]-´w, ]n Sn Nm-t°m Xp-Sßn-b-h¿ D-∂-bn-°p-∂ Btcm-]-W-ß-tf Hm-tcm-t∂mtcm-∂m-bn A-cn-™p ho-gv-ØnsIm-≠v sh-fn-bw kw-km-cn°p-∂-Xv tI-´n-cn-°m≥ X-s∂ H-cp {]-tXy-I kp-Jw X-s∂bp-≠m-bn-cp-∂p. tXm-∏n¬ `mkn \¿-a-hpw ap-\-bp-≈-Xp-amb {]-tbm-K-߃ \-S-Øptºmƒ `m¿-K-h≥ h-f-sc Ku-

c-h-tØ-sS-bm-Wv hn-h-c-߃ \n-c-Øn -kw-km-cn-®n-cp-∂-Xv. X-s∂-°m-fpw A-©p-am-ksØ aq-∏m-Wv `m¿-K-h-\p-≈Xv. \n-b-a-k-`-bn¬ X-ß-fp-sS {Kq-∏n-\v F-¥p-sIm-≠m-Wv Pn©¿ {Kq-s∏-∂v t]-cp ho-WsX-∂v A-dn-bn-s√-∂pw N-{μti-J-c≥ \m-b¿ ]-d-™p. kl-Nm-cn-bm-b kp-lr-Øn-s‚ tN-X-\-b-‰ i-co-c-Øn-\p ap∂n¬ G-sd t\-cw au-\n-bmbn-\n-∂p. ]n-s∂ ]p-d-Øv h-cm¥-bn¬ I-tk-c-bn¬ H-cp aWn-°q-tdm-fw C-cp-∂p. I-gn™ X-h-W \-S-∂ kn ]n sF kw-ÿm-\ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv tbm-K-Øn-epw X-Ωn¬ I-≠v kw-km-cn-®-Im-cyw A-Sp-Øp\n-∂-h-tcm-Sv ]-d-™p-sIm≠m-Wv Pn-©¿ {Kq-∏n-se Ah-ti-jn-°p-∂ I-Ωyq-Wn-Ãv t]m-cm-fn ]-´w hr-μm-h≥ Km¿U≥ 42mw \-º¿ ho-´n¬-\n∂pw ]p-d-tØ-°n-d-ßn-b-Xv. -

"km-[m-c-W-¡m-cp-sS hn-tam-N-\-¯n-\v k-aÀ-¸n-¨ Po-hn-X-w' Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: km-[m-c-W°m-cp-sS hn-tam-N-\-Øn-\p ka¿-∏n-® Po-hn-Xa - m-bn-cp-∂p sh-fnbw `m¿-Kh - t- ‚-sX-∂v {]-^. tPmk-^v ap-≠t- »-cn kmw-kvI - m-cn-I ]T-\-tI-{μw F-Iv-kn-Iyp-´o-hv U-bd - Œ - ¿ {]-^. sI F≥ Kw-Km[-c-\pw sk-{I-´-dn ]n F≥ _me-Ir-jvW - \ - pw A-\p-tim-N\ - k - tμ-i-Øn¬ ]d™p. B-[p-\nI tI-c-f-Øn-s‚ kr-„n-°v At±-lw \-S-Øn-b I¿-a-\n-c-X-amb {]-h¿-Ø-\-߃ X-e-ap-d-Iƒ Ip-S-∏-\-°p-∂v-˛-C-c-∏p-Ip-gn tdm-Un¬ a-g-bpw sh-bn-ep-ta-‰v Ir-X-⁄-X-tbm-sS kv-a-cn-°pw. \-in-°p-∂ ac-Øq-Wp-Iƒ

∏m-ew-˛-Nq-c-Im-Sv ]m-fy-˛-X-ºm\q¿ ^v-ssf- Hm-h¿-˛-ta-´p-°-S-˛km- \ - U p- ˛ - h - g p- X - ° m- S v - ˛ - F kv.Fw.kn-˛- C-S-∏-gn-™n-˛-sIm®m¿ tdm-Uv˛- a - c - p-Xw-Ip-gn-˛i - m-kvX-aw-K-ew-˛-ss]-∏n≥-aq-Sv-˛-Du-fºm-d h-gn t]m-th-≠X - m-Wv. X-ºm-\q¿ `m-KØ - p-\n-∂p Xncp-h√ - w `m-Kt- Ø-°p-≈ hm-l\ - ߃ X-ºm-\q¿-˛^v-ssf-Hm-h¿-˛In-≈n-∏m-ew-˛-A-´-°p-f-ß-c-˛-aW-°m-Sv-˛-A-º-e-Ø-d h-gn t]mth-≠X - m-Wv. In-g-t°-t°m-´ `m-K-Øp-\n∂p t]-´ `m-K-tØ-°p t]m-th≠ hm-l-\-߃ sh-´n-ap-dn-®tIm-´-˛-hm-g-∏-≈n-˛-an-{Xm-\-μ-]pcw-˛-F-kv.]n. t^m¿-´v B-ip-]{Xn-˛-ssI-X-ap-°v-˛-D-∏n-Sm-Ωq-Sv ]m-ew-˛-h-©n-bq¿ h-gn t]m-th≠-Xm-Wv. In- g - t °- t °m- ´ - b n¬\n- ∂ p ]m-∏-\w-tIm-Sv `m-K-tØ-°p≈ hm-l-\-߃ A-´-°p-f-ß-c-˛-In≈n-∏m-ew-˛-I-c-a-\ h-gn t]m-hWw. Iq-Sm-sX I-h-Sn-bm¿, sh-

hÀ-¡v-tjm-¸v D-S-a-sb aÀ-±n-¨ tI-kn-se {]-Xn dn-am³Un t]-cq¿-°-S: h¿-°v-tjm-∏v D-S-a-sb-bpw `m-cy-sb-bpw a¿-±n-® tI-kn-se {]-Xn-sb tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥Uv sN-bv-Xp. A-º-e-ap-°v {]-`m-Xv ]m-c-e¬-tIm-f-Pn-\p k-ao-]w F≥.B¿.F-˛-Pn. 67 A-£-bm \n-hm-kn¬ cm-Po-hv-Ip-am¿ (37) B-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. t]-cq¿-°-S s\-Sp-{ºw se-bv≥ kp-tem-N-\ \n-hm-kn¬ hm-S-I-bv-°p Xm-a-kn-°p-∂ _n-\pIp-am-dn-s\ (30) bpw `m-cy-sb-bp-am-Wv C-bmƒ a-¿-±n-®p ]-cnt°¬-∏n-®-Xv. ap-ºv _n-\p-Ip-am-dn-s‚ sh¬-Un-Mv h¿-°vtjm-∏n¬ tPm-en-°p-\n-∂-bm-fm-Wv cm-Po-hv. Cu tPm-en hn´-ti-j-w C-bmƒ C-hn-sS-\n-∂p ÿn-c-am-bn ]-Wn-bm-bp-[߃ F-Sp-Øp-sIm-≠p-t]m-hp-I-bpw Xn-cn-sI-sb-Øn-°p-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂p. C-Xv tNm-Zyw sN-bv-X-Xpw X-S-™-Xp-amWv hn-tcm-[-Øn-\p Im-c-W-am-b-Xv. t]-cq¿-°-S kn.sF. {]-Zo-]n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ F-kv. sF. ssk-Pp-\m-Yv, A-Uo. F-kv.sF. Pn c-ta-jv, t]m-en kp-Im-cm-b tPm¨, jm-P-lm≥ Dƒ-s∏-´ kw-L-am-Wv {]Xn- bp-sS A-d-Ãv tc-J-s∏-Sp-Øn tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°nb-Xv.

ho-«-½-sb ]o-Un-¸n-¡m³ {i-an-¨-Xm-bn ]-cm-Xn sh-™m-d-aq-Sv: ho-´-Ω-sb ]o-Un-∏n-°m≥ {i-an-®-Xm-bn ]cm-Xn. h-´-∏m-d t]m-en-kv kv-t‰-j≥ ]-cn-[n-bn¬ sN-¥n-∏q-cv A-cp-hn-°p-gn kz-tZ-in- 33 Im-cn-bm-b ho-´-Ω-bm-Wv t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn 10.30\mWv kw-`-hw. C-h-cp-sS A-b¬-hm-kn-bm-b bp-hm-hv ho-´n-\p≈n¬ A-Xn-{I-an-®p-I-b-dn ]o-Un-∏n-°m≥ {i-an-®p-sh-∂mWv ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂-Xv. t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

]´sØ hk-Xn-bn¬ s]mXp-Z¿i-\-Øn\ph® sh-fn-bw `m¿-K-h-s‚ `uXn-I-i-co-c-Øn¬ apJy-a{¥n A¥n-tam-]-Nm-c-a¿∏n-°p∂p

≈-b-º-ew, ]m-f-bw, In-g-t°t°m-´ sa-bn≥ tdm-Un¬ hm-l\-߃ ]m¿-°v -sN-øm≥ ]m-Sn√. kw-kv-Ir-X tIm-f-Pv, bq-\nth-gv-kn-‰n tIm-f-Pv, bq-\n-th-gvkn-‰n Hm-^n-kv, ayq-kn-bw, kq-cyIm-¥n tdm-Uv, am-\h - o-bw tdm-Uv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ hm-l-\-߃ ]m¿-°v sN-øm-hp-∂-Xm-Wv. Bim≥ kv-Iz-b¿-˛-P-\-d¬ B-ip]-{Xn tdm-Uv-˛-]n.Fw.Pn.-˛-tem tIm-f-Pv tdm-Uv, {]-kv-¢-`v tdmUv, km-^e - yw tImw-πI - vk - v˛- t- P°-_vk - v P-Mvj - ≥ tdm-Uv, ayq-knbw-˛\ - μ - m-h\ - w tdm-Uv, sh-≈b - º-ew-˛-im-kv-X-aw-K-ew tdm-Uv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ tdm-Un-s‚ Hcp-hi - Ø - v hm-l\ - ß - ƒ ]m¿-°v sN-øm-hp-∂X - m-Wv. tLm-j-bm-{XbpsS k-a-bØv I-h-Sn-bm¿ ap-X¬ In-g-t°t°m-´ h-sc {]-[m-\ C-S tdm-UpI-fn¬-\n-∂v hm-l-\-߃ I-S∂p-h-cm≥ ]m-Sn-s√-∂pw t]m-enkv \n¿-tZ-iw \¬-In.

ac-¯q-Wp-IÄ Nn-XÂ I-b-dn \-in-¡p-¶p; te-e \-S-]-Sn-IÄ ssh-Ip-¶p t]-cq¿-°-S: Ip-S-∏-\-°p-∂v Ce-Iv-{Sn-kn-‰n sk-Ivj≥ ]-cn-[nbn¬ Iq-´n-bn-´n-cn-°p-∂ ac-ØqWp-Iƒ a-g-bpw sh-bn-epta-‰p \in-°p-∂p. te-e-\-S-]-Sn-Iƒ \-S°p-∂p-an-√. Ip-S-∏-\-°p-∂v C-eIv-{Sn-kn-‰n Hm-^n-kv B-cw-`n-® \mƒ ap-X¬ ac-Øq-Wp-Iƒ IpS-∏-\-°p-∂v-˛-C-c-∏p-Ip-gn tdm-Uv h-i-Øp Iq-´n-bn-´n-cn-°p-I-bmWv. km-[m-c-W-K-Xn-bn¬ Cu XSn-Iƒ te-e-Øn¬ sIm-Sp-°p-Ibm-Wv ]-Xn-hv. Cu-bn-\-Øn¬ \-s√m-cp XpI-bm-Wv C-e-Iv-{Snkn-‰n A-[n-Ir-X¿-°p e-`n-t°≠-Xv. t]-cq¿-°-S, Ip-S-∏-\-°p-∂v

hn-gn-™w: b-{¥-Ø-I-cm-dn-s\Øp-S¿-∂p a¬-ky-_-‘-\-Øn\p-t]m-b t_m-´pw Po-h-\-°msc-bpw t]m-en-kv I-c-bv-s°-Øn®p. C-∂-se ]p-e¿-®-bm-bn-cp∂p kw-`-hw. hn-gn-™-Øp-\n-∂v a¬-ky_-‘-\-Øn-\p-t]m-b t_m-´mWv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. I-Sen¬-°p-Sp-ßn-b A-Sn-a-e-Øp-d kz-tZ-in-I-fm-b {]-ho¨, Acp¨ {Sq-kv, em-k¿, X-¶-∏≥, Ir-jv-W-Zm-kv, tPm-_v, tdm_n≥-k≥ F-∂n-h-sc-bm-Wv c£-s∏-Sp-Øn-b-Xv.

sh-fn-bw: aq-ey-§Ä D-bÀ-¯n-¸n-Sn-¨ hy-àn-Xzw-þ sh-Â-s^-bÀ ]mÀ-«n

¿mÀ-ta-f-bn Hm-Ww tLm-j-bm-{X: \-K-c-¯n- K-Xm-K-X- {I-ao-I-c-Ww s\Xn-c-t¡-dp-¶p t]m-th-≠ hm-l-\-߃ ]-\-hnf-˛- t_-°-dn ^v-ssf-Hm-h¿-˛-A≠¿-]m-kv-˛-P-\-d¬ B-ip-]-{Xn˛-t]-´-˛-I-Æ-Ωq-e-˛-sa-Un-°¬tIm-f-Pv-˛-D-≈q¿ h-gn-tbm Bim≥ k - vI - z-b¿-Np-‰n ]n.Fw.Pn.-˛πm-aq-Sv-˛-]-´w h-gn-tbm t]m-th≠-Xm-Wv. Fw.kn. tdm-Un-te-°p t]mth-≠ hm-l-\-߃ ]-\-hn-f-˛t_-°-dn ^v-ssf--Hm-h¿-˛-A-≠¿]m-kv-˛-P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-˛-t]´-˛-I-Æ-Ωq-e-˛-sa-Un-°¬-tIm-fPv-˛-D-≈q¿-˛-tI-i-h-Zm-k-]p-cw hgn-tbm B-im≥-kv-Iz-b¿ Np-‰n ]n.Fw.Pn-˛-πm-aq-Sv-˛-]-´w h-gntbm t]m-th-≠-Xm-Wv. s\-Sp-aßm-Sv `m-K-tØ-°p t]m-th-≠ hm-l-\-߃ t_-°-dn-˛-h-gp-X°m-Sv-˛-C-S-∏-gn-™n-˛-sIm-®m¿ tdm-Uv-˛-a-cp-Xw-Ip-gn-˛-im-kv-X-awK-ew-˛-ss]-∏n≥-aq-Sv-˛-t]-cq¿-°-S h-gn t]m-hW - w. In-g-t°-t°m-´ `m-K-Øp-\n∂p t]-cq¿-°-S-bn-te-°p-≈ hml-\-߃ A-´-°p-f-ß-c-˛-In-≈n-

b-{´-¯-I-cmÀ: Po-h-\-¡m-sc-bpw t_m-«pw t]m-en-kv I-c-bv-s¡-¯n-¨p

Npcp¡¯nÂ

\n-d-ap-Å HmÀ-a-I-fp-am-bn N-{µ-ti-J-c³-\m-bÀ

sIm-®n≥ bq-\n-th-gvkn-‰n 2013 G-{]nen¬ \-S-Øn-b Fw.F-kvkn. assd≥ _tbm-f-Pn-bn¬ ^-Ãv s]m-knj-t\m-sS ]m-km-b hn sI A-iz-Xn. Ip-f-Øq¿ A-c-ipΩq-Sv sI.sI. `-h-\n¬ sI F-kv Ir-jv-W-Ip-am-dn-s‚-bpw Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: Hm-Ww hm-cmF-kv hn-P-b-Ip-am-cn-bp-sStLm-j-k-am-]-\w Ip-dn-®p-sImbpw a-I-fm-Wv ≠p \-S-°p-∂ tLm-j-bm-{Xtbm-S-\p-_-‘n-®p \m-sf D-®-bv°v H-∂p-ap-X¬ X-e-ÿm-\ \-Kc-Øn¬ K-Xm-K-X-{I-ao-I-c-W߃ G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xm-bn kn‰n t]m-en-kv A-dn-bn-®p. Fw.kn. tdm-Un¬-\n-∂p X-ºm-\q¿/In-gt°-t°m-´-bn-te-°p t]m-th-≠ _m-e-cm-a-]p-cw: Im-™n-cw-Ip- hm-l-\-߃ a-Æ-¥-e-˛-Ip-S-∏fw ssN-X-\y- ^m-an-en ¢-∫n-s‚ \-°p-∂v-˛-t]-cq¿-°-S-˛-ss]-∏n≥Hm- W m- t Lm- j - ] - c n- ] m- S n- I ƒ aq-Sv-˛-im-kv-X-aw-K-ew-˛-C-S-∏-gntI-{μ-k-l-a-{¥n tUm. i-in-X- ™n-˛-h-gp-X-°m-Sv-˛-ssX-°m-Sv cq¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ^m-an- ^v-ssf-Hm-h¿ h-gn-bpw F≥.Fen ¢-∫v {]-kn-U‚ v Fw B¿ - ®v. tdm-Un¬-\n-∂p h-cp-∂ hm-lcm-P-Kp-cp-_m¬ A-[y-£-X h- \-߃ D-≈q¿-˛- sa-Un-°¬-tImln-®p. -tUm. F-kv tam-l-\-N- f-Pv-˛-I-Æ-Ωq-e-˛-P-\-d¬ B-ip{μ≥, F≥ F¬ in-h-Ip-am¿, ]-{Xn-˛-A-≠¿-]m-kv-˛-t_-°-dn B¿-´n-Ãv Im-™n-cw-Ip-fw hn≥- ^v-ssf-Hm-h¿-˛-]-\-hn-f h-gn-bpw sk‚ v, Im-™n-cw-Ip-fw Kn-cn, s\-Sp-a-ßm-Sv \n-∂p h-cp-∂ hmtUm. {io-c-Rv-P≥, I-cpw-Ip-fw l-\-߃ t]-cq¿-°-S-˛- ss]cm-[m-Ir-jv-W≥, F≥ k-Xy-Zm- ∏n≥-aq-Sv-˛-im-kv-X-aw-K-ew-˛-C-S-∏kv, _n-Pp F-∂n-h¿ kw-km-cn- gn-™n-˛-h-gp-X-°m-Sv-˛-ssX-°m-Sv ®p. -£o-c-I¿-j-I A-hm¿-Uv e- ^v-ssf--Hm-h¿ h-gn-bpw X-ºm-\q¿ `n-® sI hn-]n≥-Ip-am¿, D-∂-X `m-K-Øp-\n-∂v F≥.F-®n-te-°v ho-P-bw I-c-ÿ-am-°n-b an-Yp-\hn-P-b≥, sj-do-\-k-\n¬ Xp-Sßn-b-h-sc N-S-ßn¬ B-Z-cn-®p.

ssN-X-\y- ^m-an-en ¢-ºn-sâ Hm-Wm-tLm-j]-cn-]m-Sn-IÄ

t]m-en-kv I-s≠-Øm≥ Xm-¬-∏cyw Im-Wn-°m-Ø km-l-N-cyØn¬ P-bn¬ D-tZym-K-ÿ¿ Xs∂ ]n-Sn-Iq-Sp-∂ kw-`-h-ß-fmWv Ip-td \m-fp-Im-fm-bn I-≠ph-cp-∂-Xv. I-gn-™ 13 \v cm-{Xn H∂-c-tbm-sS aw-K-e-]p-cw Su¨ ]-≈n-bp-sS Im-Wn-° s]m-fn-®v F-Æm-bn-cw cq-] tam-„n-® tIkn-em-Wv C-bmƒ P-bn-en-em-bXv. sI-´n-S-Øn-s‚ X-´p-]-Wn°m-c-\m-b C-bmƒ a-Xn¬ Nm-Sn°-S-°p-∂-Xn-epw `-fim-cw IpØn-Øp-d-∂v tam-j-Ww \-S-Øp∂-Xn-epw hn-Z-Kv-[-\m-sW-∂v t]m-en-kv ]-d-™p.

3

sk-Ivj≥ ]-cn-[n-bn-se ac-ØqWp-Iƒ am-‰n tIm¨-{Io-‰v t]mÃp-Iƒ ÿm-]n-°p-∂ ]-Wn Ct∏m-gpw \-S-∂p-h-cp-∂p-≠v. ]mXn-cn-∏-≈n, aT-Øp-\-S, A-ºgwtIm-Sv, Nq-g-ºm-e, t]-cm-∏q-cv `m-K-ß-fn¬ C-t∏m-gpw \n-c-h-[n X-Sn-t∏m-Ãp-I-fp-≠v. C-h am-‰nÿm-]n-°p-∂ ]-Wn Du¿-Pn-Xam-bn \-S-°p-∂p-≠v. F-∂m¬, am-‰p-∂ t]m-Ãp-I-sf-√mw tI-Smb-h-b-s√-∂-Xn-\m¬ C-h te-eØn¬ sIm-Sp-°m≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-t°-≠-Xp-≠v. C-Xv \-S°m-Xm-b-tXm-sS-bm-Wv t]m-ÃpIƒ Nn-X-se-Sp-Øv \-in-®p-sIm≠n-cn-°p-∂-Xv.

s\-øm-‰n≥-I-c: tI-c-f hym-]mcn hy-h-km-bn k-an-Xn s\-øm‰n≥-I-c G-cn-bm I-Ωn-‰n kw-LSn-∏n-°p-∂ s\-øm¿-ta-f-˛ 2013 ¬ Xn-c-t°-dp-∂p. Xn-cp-thm-W-Zn-\-Øn¬ Bbn-c-°-W-°n-\m-fp-I-fm-Wv ta-f k-μ¿-in-®-Xv. ap≥ kmw-kv-Im-cnI-a-{¥n-bpw kn.]n.Fw. ]n._n. Aw-K-hp-am-b Fw F t_-_n Xncp-thm-W-Zn-\-Øn¬ ta-f k-μ¿in-®-Xv k-μ¿-i-I¿-°v B-th-iam-bn. h-cpw-Zn-h-k-ß-fn¬ A-`qX-]q¿-h-am-b Xn-c-°m-bn-cn-°pw ta- f - b n- e p- ≠ m- h p- I - s b- ∂ m- W v kw-Lm-S-I¿ ]-d-bp-∂-Xv. h-cpw-Zn-h-k-ß-fn¬ \nw-kv sa-Un-kn-‰n-bp-sS sa-Un-°¬ Iymw-]v, knw-^-Wn Hm¿-°-kv-{S A-h-X-cn-∏n-°p-∂ Km-\-ta-f, \ho-\ hn¬-∏m-´v, ^yq-j≥ ayq-knIv F-∂n-h-bp-≠m-bn-cn-°pw. taf-bn¬ B-sc-bpw B-I¿-jn-°p∂ Nn-cn-°m-Ø a-\p-jy≥, a-‰p ta-f-I-fn¬-\n-∂p s\-øm¿-ta-fsb hy-Xy-kv-X-am-°p-∂p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: s]m-XpPohn-X-Øn¬ kw-ip-≤n-bpw aq-eyß-fpw D-b¿-Øn-∏n-Sn-® t\-Xmhm-bn-cp-∂p sh-fn-bw `m¿-K-hs\-∂p sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sI Aw_p-Pm-£≥. B-Z¿-i-hn-ip-≤n ImØpkq-£n-® ]-g-b-Im-e t\Xr-\n-c-bn-se A-h-ti-jn-®n-cp∂ I-Æn-I-fn-sem-∂n-s\-bm-Wv sh-fn-b-Øn-s‚ hn-tbm-K-Øneq-sS tI-c-f-Øn-\p \-„-am-bncn-°p-∂-Xv. H-cp cm-{„o-bt\Xm-hn-\v H-cp t\-´-hpw kz-]v-\w Im-Wm≥ I-gn-bm-Ø Im-e-Øv A-[n-Im-c-ÿm-\-߃ XyPn®p cm-{„o-b{]-h¿-Ø-\-Ønte¿-s∏-´ A-t±-l-Øn-s‚ Pohn-Xw F-∂pw cm-{„o-b {]-h¿Ø-I¿-°p ]mT-am-sW∂v A\p-tim-N-\-k-tμ-i-Øn¬ ]m¿´n hy-‡-am°n.

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2013-09-19  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2013-09-19

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you