Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

thiruvananthapuram/TVm

^m-j³ ^n-b-Ì kw-L-Sn-¸n-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-Zym¿-Yn-Ifn-se ^m-j≥ cw-K-sØ \q-X\ {]-h-W-X-Iƒ ]p-d-Øp-sIm≠p h-cp-∂-Xn-\v A-h-k-c-samcp-°n, h-´n-bq¿-°m-hv k-c-kzXn hn-Zym-e-b 27, 29 Xn-ø-Xn-Ifn¬ -^m-j≥ ^n-b-Ã- kw-LSn-∏n-®p. tI-h-ew h-kv-{X-[m-c-W coXn-bn-se ^m-j≥ k-¶¬-∏Øn-\p-a-∏p-dw hy-‡n-Xz hn-Ik-\-Øn-\pw B-fl-hn-izm-kw h¿-[n-∏n-°p-∂-Xn-\pw C-Xv D-]I-cn-®p. ^m-j≥ cw-K-Øv km-[m-cW-bm-bn D-]-tbm-Kn-°p-∂ hkv-Xp-°-fn-ep-]-cn ]m-gv-h-kv-Xp°-fm-b h-bv-t°m¬, t]-∏¿ XpS-ßn-b-h D-]-tbm-Kn-®pw ^mj≥ X-cw-Kw kr-„n-®v -Ip´n-Ifn-se I-em-t_m-[-sØ ^nbà hn-fn-®-dn-bn-®p.-

hym-P G-äp-ap-«Â: F³.-kn.-F-¨v.-BÀ.-H. I¬-h³-j³ C-¶v

30 B-K-kv-Xv 2013 sh≈n

F-kv.-F-kv. hÀ-Ko-bs\-Sp-a-§m-«v kw-L-]-cn-hmc lÀ-¯m-en BÀ.I-em-]-¯n-\v {i-an-¡p-¶p: hym-]-I A-{I-aw; \n-c-h-[n t]À A-d-Ìn ap-kv-enw- sF-Iy-th-Zn X

hy-m]m-c-Øm-]-\-§-fpw hm-l-\-§-fpw X-IÀ-¯p X C-¶v lÀ-¯m X H-¼-Xp t]m-en-kp-ImÀ-¡v ]-cn-¡v

s\-Sp-a-ßm-Sv: kw-L-]-cn-hmcw \-S-Øn-b l¿-Øm-en¬ s\-Sp-aßm-´v hym-]-I A-{I-aw. CXp-ambn _-‘-s∏-´v \n-c-h-[n t]-sc t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. ]pe¿-s® ap-X¬ am-c-Im-bp-[-ßfpam-sb-Øn-b \q-tdm-fw B¿.F-kv.-F-kv. {]-h¿-Ø-I¿ A-{Iaw A-gn-®p-hn-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. l¿-Øm-en-s\-Øp-S¿-∂v AS-®n-´n-cp-∂ hym-]m-c-ÿm-]-\߃ A-{I-an-Iƒ -X-I¿-Øp. Hcp- h n- ` m- K - Ø n¬- s ∏- ´ - h - c p- s S ÿm-]-\-߃-°p t\-tc-bm-bncp-∂p B-{I-a-Ww. am¿-°-‰v P-Mvj-\n-se tlm-´epIƒ, Kp-Uv-ep°v, Izm-fn-‰v •m-kv lu-kv, sIm√w t_-t°-gv-kv, tkm-Wn GP≥-ko-kv, ^m-j≥ sS-Iv-kvss‰¬-kv, kzo-_v sS-Iv-kvss‰¬-kv Xp-S-ßn-b ÿm-]-\ß-fm-Wv X-I¿-Ø-Xv. Xp-S¿-∂v B¿.-F-kv.-F-kv. Pn-√m Im-cy-hm-l-Iv A-\n¬-Ipam-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-I-S\-hp-am-sb-Øn-b 30Hm-fw {]-h¿Ø-I¿ am¿-°-‰n-¬ I-b-dn I-®h-S-°m¿-°p-t\-tc B-{I-a-Ww \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. am-c-Imbp-[-ß-fp-am-sb-Øn \-S-Øn-b B-{I-a-Ww t]m-en-kv km-∂n[y-Øn-em-bn-cp-s∂∂v hym-]mcn-Iƒ B-tcm-]n-®p. tdm-Up-h-iØv \n¿-Øn-bn-´n-cp-∂ hml-\߃ X-I¿-Øp. c-≠p-a-Wn-°q-tdm-fw Su-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hym-P G-‰pap-´¬ F-∂ hn-j-b-Øn¬ tZio-b a-\p-jym-h-Im-i G-tIm-]\-k-an-Xn \m-j-\¬ F-Iv-knIyq-´o-hv I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ Z-£n-tW-¥y≥ I¨h≥-j≥ kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. C∂p-®-bv-°v 2.-30\v Xn-cp-h-\-¥]p-cw {]-kv-¢-_n-¬ B-{‘m ]n.bp.-kn.-F¬ {]-kn-U‚ v A-Uz. P-b-hn-‘ym-e- I¨-h≥-j≥ DZv-Lm-S-\w sN-øpw. F≥.-kn.-F®v.-B¿.-H tZ-io-b sk-{I-´-dn sd\n sF-en≥ A-[y-£-X-h-ln°pw. kw-ÿm-\ ssh-kv-{]-knU‚ v A-Uz. km-±n-Jv, a-\p-jymh-Im-i {]-h¿-Ø-I≥ _n B¿ ]n `m-kv-I¿, {]-^. {io-[¿, hymP G-‰p-ap-´-en-\v C-c-bm-b {]mtW-jv-Ip-am-dn-s‚ ]n-Xm-hv tKm]n-\m-Y-]n-≈, Fw F≥ cm-hpÆn, \u-jm-Zv, A-Uz. Xp-jm¿, Im-´m-°-S: tIm-´q¿ Im-∏p-Im-Sv k-emw ]-s¶-Sp-°pw. B-\-]p-\-c-[n-hm-k tI-{μØn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bnem-bn-cp-∂ ]m¿-h-Xn F-∂ ]n-Snbm-\-Ip-´n N-cn-™p. C-∂-se cmIm-´m-°-S: πm-sh-´n K-h. ss{S- hn-se-tbm-sS B-\-sIm-´n-en-em_¬ F-¬.-]n kv-Iq-fn¬ kv- Wv P-Uw I-≠-Xv. B-\-]p-\-c-[n-hm-k tI-{μIqƒ _-kn-s‚-bpw Iw-]yq-´¿ em-_n-s‚-bpw D-Zv-Lm-S-\w F Sn Øn-\v k-ao-]-sØ s\-øm¿ dntPm¿-Pv Fw.-F¬.-F \n¿-h-ln- k¿-thm-b-dn¬ Ip-fn-∏n-°m≥ ®p. I-≈n-°m-Sv ]-©m-b-Øv {]- sIm-≠p-t]m-hp-∂-Xn-\n-S-bn-emkn-U‚ v _n hn-t\m-Zv ap-Jym-Xn- bn-cp-∂p A-]-I-Sw. H-cp am-kYn-bm-bn. F-kv.-Fw.-kn. sN-b¿- Øn-\p ti-jw \-S-°m≥ _p-≤nam≥ D-Z-b≥ A-[y-£-X h-ln- ap-´v I-≠-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Nn®p. sl-Uv-am-kv-‰¿ c-Xn-Ip-am¿, In¬-k B-cw-`n-®-Xv. ]-cn-t°-‰v I-≈n-°m-Sv `-h-\-N-{μ≥, \-S-cm- h-e-Xp-Im¬ H-Sn-™-Xm-bn tUmPn, _m-\p-a-Xn, am-Xyp-Ip-´n, N- Œ¿-am¿ I-s≠-Øn. Xp-S¿-∂v tUm-Œ¿-am-sc sIm-≠p-h-∂v Nn{μ-tam-l≥, kw-km-cn-®p.

Xncp-h-\-¥-]pcw s\Sp-a-ßm´v kwL-]-cn-hmcw \S-Ønb B-{I-a-WØn¬ X-I¿-∂ Im-dpw Hm-t´m-dn-£-I-fpw Wn¬ sX-cp-hv bp-≤-am-bn-cp-∂p. F-Æ-Øn¬ Ip-d-hm-bn-cp-∂ t]m-en-kpIm¿°v Im-gv-N-°mcm-hms\ Ign™p≈p-sh∂v \m-´p-Im-¿ ]d™p. kw-`-hsØ Xp-S¿-∂v hn-hn-[ ap-kv-enw kw-L-S-\-I-fp-sS B-`n-ap-JyØn¬ ap-kv-enw kw-bp-‡-th-Zn {]-Xn-tj-[-hp-am-bn F-Øn-btXm-sS-bm-Wv t]m-en-kv cw-KØn-d-ßn-b-Xv. Xp-S¿-∂v ]n-cn-™p-t]m-b B¿.-F-kv.-F-kv. kw-Lw k{Xw- P-Mv-j-\n¬ A-{I-aw \-SØn. sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. _ p-Iƒ F-dn-™p-X-I¿-Øp. c≠v _kv Po-h-\-°m¿-°p ]-cnt°-‰p. kw-`-h-a-dn-™v ÿ-esØ-Øn-b t]m-en-kp-Im¿-°p

t\-tcbpw B-{I-aWw \S∂p. ss]-∏pw Ip-dp-h-Sn-bpw-sIm-≠p≈ A-{I-aØ -- n¬ H-º-Xp-t]m-enkp-Im¿-°v ]-cn-t°-‰p. ]n-∂o-Sv Iq-Sp-X¬ t]m-en-kpIm-sc-Øn em-Øn-ho-in-bm-Wv A-{I-an-I-sf Xp-c-Øn-b-Xv. H-cp t]m-en-kp-Im-c-\v c-≠p-]-√pIƒ \-„-am-bn. t{K-Uv F.-F-kv.sF. {]-Xm-]≥ \m-b¿, F-kv.F.-]n. Iymw-]n-se t]m-en-kpIm-cm-b A-`n-em-jv, tPm-kv, hn]n≥, hn cm-Po-hv, F-kv cm-Po-hv, kp-\n¬, A≥-k-dp-±o≥ F-∂nh¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-h-sc Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. em-Øn-b-Sn-bn¬ ]-cn-t°-‰ B¿.-F-kv.-F-kv. {]-h¿-Ø-I-

cm-b k-Xn-Ip-am¿, D-Æn-Ir-jvW≥, A-Jn¬, P-b-cm-P≥, cmlp¬, _n-Pp ]-cn-bm-cw F-∂n-hsc-bpw B-ip-]-{X-n-bn¬ {]-thin-∏n-®p. tIm-S-Xn-bn-te-s°Øn-b a-Pn-kv-t{S-‰n-s\ X-S-™v ssI-tb-‰w sN-øm-≥ {i-an-®p. kw-`-hw dn-t]m¿-´v sN-øm-s\Øn-b am-[y-a-{]-h¿-Ø-I¿-°p t\-tc-bpw ssI-tb-‰-ap-≠m-bn. F≥ hn-j≥ Im-a-dm-am≥ D-Ænsb A-{I-an-®v Im-a-d A-Sn-®p-XI¿-Øp. {io-Ir-jv-W P-b-¥n BtLm-j-Øn-s‚ a-d-hn¬ B¿.F-kv.-F-kv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn F-´p-a-Wn-tbm-sS-bm-Wv s\-Sp-a-ßm-Sv Su-Wn¬ kw-L¿jw B-cw-`n-®-Xv. cm-{Xn-X-s∂ H-

cp-hn-`m-K-Øn¬ s]-´-h-cp-sS ÿm-]-\-߃ A-Sn-®p-X-I¿°p-I-bpw hn-hn-[ cm-{„o-b-]m¿´n-I-fp-sS sIm-Sn-a-c-ß-fpw a-‰pw \-in-∏n-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp∂p. B-Zy- kw-`-h-Øn¬-Ø-s∂ t]m-en-kv D-W¿-∂p {]-h¿-Øn®ncps∂-¶n¬ kw-L¿-jw- C{X-tØm-f-am-hp-I-bn-s√-∂m-Wv hn-e-bn-cp-ج. hn-hn-[ kw-`-hß-fn-em-bn t]m-en-kv \m-ep tIkp-Iƒ c-Pn-ÿ-sN-bv-Xn-´p-≠v. hym-]m-c-ÿm-]-\-߃ B{I-an-®-Xn¬- {]-Xn-tj-[n-®v C∂p hym-]m-cn hy-h-km-bn kwbp-‡-am-bn s\-Sp-a-ßm-´v l¿Øm¬ \-S-Øp-sa-∂v t\-Xm°ƒ A-dn-bn-®p.

s\-Sp-a-ßm-Sv: B¿.-F-kv.-F-kv. ˛-kw-L-]-cn-hm-c i-‡n-Iƒ h¿-Ko-b I-em-]-Øn-\p-≈ {i-aam-Wv \-S-Øp-∂-sX-∂v ap-kvenw sF-Iy-th-Zn t\-Xm-°ƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d™p. km-aq-ln-I-hn-cp-≤-cpw B¿.F-kv.-F-kv. {]-h¿-Ø-I-cpw XΩn-ep-≈ \n-km-c-{]-iv-\w h-jfm-°n H-cp k-ap-Zm-b-Øn-\p-t\tc A-{I-a-w \-S-Øp-I-bpw- hym]m-c-ÿm-]-\-ß-fpw D-]-Po-h-\am¿-K-ß-fpw A-Sn-®p-X-I¿-Øv \-in-∏n-°p-I-bpw Du-lm-t]ml-߃ kr-„n-°p-I-bp-am-Wv. C-∂-se l¿-Øm-en-s‚ a-dhn¬ hym-]-I A-{I-aw \-S-Ønb-Xn-\p-]n-∂n-epw C-tX D-t±-iyam-bn-cp-s∂-∂pw t\-Xm-°ƒ Btcm-]n®p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√-bp-sS-bpw A-Sp-Ø Pn-√-Ifn¬-\n-∂p-am-bn \q-dp-I-W-°n\v A-{I-an-I-sf-bm-Wv I-cp-∏q-cv, hm-≠, Ip-d-t°m-Sv, ]-g-Ip-‰n `m-

K-ß-fn¬ c-l-ky-am-bn X-º-Sn∏n-®n-cp-∂-Xv. t]m-en-kv C-Ø-c-°m-sc Ad-Ãv-sN-ø-W-sa-∂pw B-¿.-Fkv.-F-kv {i-aw sN-dp-ØptXm¬-∏n-°p-sa-∂pw t\-Xm°ƒ ]-d-™p. Su¨ a-kv-Pn-Zn\v k-ao-]-Øp-\n-∂v t]m-en-kv A-Im-c-W-am-bn ]n-Sn-®p-sIm≠p-t]m-b \n-c-]-cm-[n-I-fm-b sN-dp-∏-°m-sc hn-´-b-bv-°-Wsa-∂pw ap-kv-enw sF-Iy-th-Zn B-h-iy-s∏-´p. s\-Sp-a-ßm-Sv Su¨ a-kv-Pn-Zv C-amw j-lo-dp-±o≥ a-∂m-\n, Pam-A-Øv sk-{I-´-dn jm-\-hmkv, F-kv.-Un.-]n.-sF. Pn-√m-sk{I-´-dn jn-lm-_v Np-≈n-am-\q¿, C-amw-kv Iu¨-kn¬ Pn-√m- IΩn-‰nbw-Kw \m-k¿ au-e-hn, t]m-]p-e¿- {^-≠v Un-hn-j≥ {]kn-U‚ v kp¬-^n, ap-kv-enw-eoKv a-fi-ew J-Pm-©n kn-±o-Jv, P-am-A-Øv Iu¨-kn¬ Aw-Kw jm-\-hm-kv ]-s¶-Sp-Øp.

BÀ.-Fk - .v F - k - þ-v U - n.-ssh.-F^ - .v s- F. kw-LÀ-jw; HcmÄ¡v ]cn¡v sh-™m-d-aq-Sv: B¿.-F-kv.-Fkv-˛-Un.-ssh.-F-^v.-sF kwL¿-j-Øn¬ Un.-ssh.-F-^v.sF {]-h¿-Ø-I-\v ]cnt°-‰p. am-Wn-°¬ ]-©m-b-Øn-se Ben-bm-Sm-Wv kw-L¿-j-ap-≠m-bXv. Un.-ssh.-F-^v.-sF {]-h¿-

Ø-I-\m-b iymw-em-en(30)\mWv ]-cn-t°-‰-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn 10\mbn-cp-∂p kw-`-hw. t]m-kv-‰-dpIƒ ]-Xn-°p-∂-Xp-am-bn _-‘s∏-´p-≠m-b X¿-°-ß-fm-Wv kw-L-´-\-Øn¬ I-em-in-®-Xv. t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

Nn-InÂ-k-bn-en-cp-¶ ]n-Sn-bm-\ N-cn-ªp km-[m-c-W-¡mÀ-¡v c-£-bn-Ã; ssX-¡m-Sv kÀ-¡mÀ B-ip-]-{Xn-bn ssI-¡q-en hym-]-Iw

kv-IqÄ _-kv D-Zv-Lm-S-\w

Ncn™ ]nSn-bm\ In¬-k \¬-In-bn-cp-s∂¶nepw Im-ev tim-jn-®v t]m-bn-cp-∂p. Pn√m sh-‰dn-\-dn tUm. cm-Pp, h-\w sh-‰dn-\-dn tUm. i-io-{μ-tZ-hv Xp-S-ßn-b-h-cp-sS t\-Xr-Xz-

Øn¬ t]m-kv-‰v tam¿-´w \-S-Ønb-ti-jw kw-kv-I-cn-®p. A-SpØ Im-e-Øm-bn B-\ ]p-\-c-[nhm-k tI-{μ-Øn¬ N-cn-bp-∂ c≠m-a-sØ B\bm-Wn-Xv.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ssX-bv-°m-Sv k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-s°-Øp-∂-h-cn¬ \n∂p tUm-Œ¿-am-cn¬ Nn-e¿ ]Ww hm-ßp-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. kv-{Xo-I-fp-sS-bpw Ip-´n-I-fpsS-bpw Nn-In¬-km-e-b-am-b Chn-sS 1000 Hm-fw t]-sc-bm-Wv {]th-in-∏n-®n-´p-≈-Xv. C-h-cn¬ Gsd-bpw {]-k-h Nn-In¬ks°Øn-b-h-cm-Wv. hm¿Un¬ tcm-Kn-sb {]-th-in-∏n-°p∂-Xp-ap-X¬ tUm-Œ¿-am¿-°pw Po-h-\-°m¿-°pw Nm-I-c-bm-Wv. C-S \n-e-°m-cm-b Po-h-\-°m¿ \¬-Ip-∂ A-{U-kn¬ tcm-Kn-bp-

sS _-‘p-°ƒ tUm-Œ-sd ho´n¬ sN-∂v Im-tW-≠-Xm-Wv. CXn-\v X-bm-dm-hm-Ø-h-sc B-cpw Xn-cn-™p-t\m-°n-√. kp-J-{]-kh-Øn-\v tcm-Kn-bp-sS _-‘p°ƒ 1000 cq-]-bm-Wv Uyq-´n tUm-Œ¿-°v \¬-tI-≠-Xv. C-Xv kn-tk-dn-b-\m-sW-¶n ¬ 2500 B-hpw. C-Xn-\p-]p-d-ta A-\-kv-Xo-ky tUm-Œ¿-am¿-°v 1000 cq-]-bpw \-h-Pm-X in-ip-hns‚ enw-K \n¿-W-bw _-‘p°ƒ A-dn-b-W-sa-¶n¬ te-_¿ dqw Po-h-\-°m-cn-°v 100 cq-]-bpw Xn-tb-‰-dn¬ \n-∂v hm¿-Un¬ FØn-°m≥ 100 cq-]-bpw h-®p-\¬-

I-Ww. C-Xn-s\-Xn-tc hn-hn-[ ÿ-eß-fn¬ \n-∂v {]-Xn-tj-[w D-b¿∂-tXm-sS A-[n-Ir-X¿ C-S-s]-´p B-ip-]-{Xn-bn¬ ssI-°q-en hncp-≤ kv-Izm-Uv cq-]o-I-cn-®p-. F∂m¬ B-tcm-]-W hn-t[-b-sc I-Ωn-‰n-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-sb∂m-tcm-]n-®v H-cp hn-`m-Kw cw-KØp-h-∂-tXm-sS kv-Izm-Un-s‚ {]-h¿-Ø-\w A-\n-›n-X-Xz-embn. \n-e-hn¬ ssI-°q-en sIm-SpØn-s√-¶n¬ Nn-In¬-k e-`n-°ns√-∂ ÿ-n-Xn-bm-Wn-hn-sS. ASp-Øn-sS te-_¿ dq-an¬ {]-thin-∏n-® tcm-Kn-°v ssIIqen

\¬Im-Ø-Xn-s‚ t]-cn¬ NnIn¬-k \n-tj-[n-®-Xm-bn _‘p-°ƒ ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶nepw ^-e-ap-≠m-bn-√. B-ip-]{Xn-bn-se ssI-°q-en-s°-Xn-tc \n-c-h-[n ]-c-m-Xn-I-fm-Wv kq-{]≠n-\v e-`n-°m-dp-≈-Xv. ]-t£ Ip-‰m-tcm-]n-X-cm-b-hcp-sS D-∂-X _-‘w aq-ew C-tXIp-dn-®v A-t\z-j-Ww \-S-Øm≥ A-[n-Ir-X¿-°v `-b-am-Wv. A-SpØn-sS B-ip-]-{Xn k-μ¿-in°m-s\-Øn-b a-{¥n-sb tcm-Knbp-sS _-‘p-°ƒ t\-cn¬ I-≠v ssI-°q-en-°v hn-cm-a-an-S-W-sa∂v B-h-iyw D-∂-bn-®n-cp-∂p.


{]mtZ-inIw

30 B-K-kv-Xv 2013 sh≈n

Rm-dp-\-So D-Zv-Lm-S-\w

]cn-]mSn

„am-kv-I-‰v tlm-´¬ lm¿-a-Wn

In-fn-am-\q¿: X-cn-ip-\n-e-߃ G-s‰-Sp-Øv Ir-jn-sN-øp-∂ ]≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn hm-e-t©cn d-knU≥kv A-tkm-kn-tbj≥ G-s‰-Sp-Ø c-t≠-°¿ X-cnip-\n-e-Øn¬ Rm-dp-\-So¬ D-ZvLm-S-\w Pn-√m-]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v A≥-k-Pn-Xm d- ¬ \n¿-h-ln-®p. tªm-°v {]-kn-U‚ v Xm-Pp±o≥ A-l-Ω-Zv, {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI Pn {]n≥-kv, sI Kn-cn-P, hn D-jm-Ip-am-cn ]s¶-Sp-Øp.

lmƒ: d-h-\yp a-{¥n A-Sq¿ {]Im-in-s‚ ]-{X-k-tΩ-f-\w˛ D-®-bv-°v 12.30 „I-\-ym-Ip-f-ß-c: kn.-F-®v.kn-bn¬ \-S-∏m-°n-b hn-I-k-\{]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS D-Zv-Lm-S\w, a-{¥n hn -F-kv in-h-Ipam¿˛ ssh-Io-´v 5.00.

\-K-c-¯n-te-¡p-Å ss]-¸vsse³ s]m-«n; Ip-Sn-sh-Å hn-X-c-Ww ap-S-§n-Ã Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ap-dn-™-]me-Øn-\v k-ao-]w \-K-c-Øn-te°v Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-Ww \-SØp-∂ ss]-∏v sse-\p-I-fn¬ H∂v s]m-´n. 700 Fw Fw ss]-∏v sse-\m-Wv s]m-´n-b-Xv. C-∂-se cm-{Xn H≥-]-Xv a-Wn-tbm-sS-bmWv ss]-∏v sse≥ s]m-´n-b-Xv. \-K-c-Øn-te-°v Ip-Sn-sh-≈ hnX-c-Ww \-S-Øp-∂ {]-[m-\ ss]-∏v sse≥ A-√m-Ø-Xn\m¬ \-K-c-Øn¬ Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-Ww ap-S-ßn-s√-∂pw hm´¿ A-tXm-dn-‰n A-[n-Ir-X¿ Adn-bn-®p. P-∏m≥ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xnbp-sS `m-K-am-bn ÿm-]n-® ]pXn-b ss]-∏v sse-\m-Wn-Xv. ]pXn-b sse-\n-s‚ £-a-X- ]-cntim-[n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Nm¿-÷v sN-bv-X-t∏mƒ D-≠m-b k-Ω¿-±-am-Imw s]m-´-en-\v Im-cW-sa-∂pw A-Sn-b-¥-c kz-`m-han-√m-Ø-Xn-\m¬ C-∂v am-{X-ta A-‰-Ip-‰-]-Wn B-cw-`n-°p-I-bp≈p-sh-∂pw A-[n-Ir-X¿ ]-d™p. ss]-∏n-te-°v P-ew hn-Xc-Ww sN-øp-∂ hm¬-hv A-S-®-p.

F-kv.-Un.-]n.-sF. {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w \-S-¯n Im-´m-°-S: F-kv.-Un.-]n.-sF-bpsS B-a-®-en¬ ÿm-]n-®n-cp-∂ sIm-Sn-a-cw km-aq-lnIhn-cp-≤¿ \-in-∏n-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v {]-I-S-\w \-S-Øn-. C-∂-se sshIo-´v πm-hq-cn¬ \n-∂pw B-cw-`n® {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w B-a-®en¬ k-am-]n-®p. F-kv.-Un.-]n.-sF-bp-sS Im´m-°-S a-fi-ew {]-kn-U‚ v ambw-tIm-Sv _m-Zp-j {]-I-\-Sw D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. F-kv.-Un.-]n.sF- Im-´m-°-S ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v sd-Pn A-[y-£-X hln-®p. ap-\o¿ Im-´m-°-S, P-hm-Zv In-≈n, {]-Zo-]v hn-f-∏n¬-im-e kw-km-cn-®p.

]p-kv-X-I-hn-X-c-Ww: Ipä-¡mÀs¡Xn-tc \-S-]-Sn- th-Ww In-fn-am-\q¿: Hm-W-∏-co-£-sbØn-bn-´pw kv-Iq-fp-I-fn¬ ]p-kvX-I-sa-Øn-°m-sX Ir-Xy-hntem-]w Im-´p-∂-h¿-s°-Xn-tc I¿-i-\-\-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa∂v tI-c-fm A-d-_n-Iv ap≥-jokv A-tkm-kn-tb-j≥ B-h-iys∏-´p. kv-Iqƒ Xp-d-∂v aq-∂p-am-kam-bn-´pw ku-P-\y bq-\n-t^mw hn-X-c-Ww sN-øm-Ø-Xn-epw hnZym-`ym-k Hm-^n-k¿-am-cp-sS Hgn-hp-Iƒ \n-I-Øm-Ø-Xn-epw tbm-Kw {]-Xn-tj-[n-®p. kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw C-am-ap-±o≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. C-S-hw Jm-en-Zv Ip-™v A[y-£-X-h-ln-®p.

a-Zy-hnÂ-¸-\-: \n-c-h-[n t]À ]n-Sn-bn h¿-°-e: h¿-°-e F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]-Œ¿ F-kv A-\n¬-Ipam-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ A-\[n-Ir-X a-Zy-hn¬-∏-\, A-f-hn¬°q-Sp-X¬ a-Zyw ssI-h-iw- h-bv°¬ F-∂n-ß-s\ hn-hn-[ tIkp-I-fn¬-s∏-Sp-Øn H-º-Xp-t]sc A-d-Ãv-sN-bv-Xp. H-‰q¿ kz-tZ-in _m-_p (45), _n-Pp (25), tIm-hq¿ kz-tZ-in k-Zm-\-μ≥ (61), sI-Sm-Ip-fw kztZ-in Zn-\-I-c≥ (45), sh-´q¿ kztZ-in jm-Pn (38), h¿-°-e kztZ-in tKm-]n (55), I-√-º-ew kztZ-in-\n a-t\m-l-cn (62), A-\q]v (23), ap-´-∏-ew kz-tZ-in cm-tP{μ≥ \m-b¿ (64) F-∂n-h-sc-bmWv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. k-a-b-]cn-[n I-gn-™pw a-Zy-°-®-h-Sw \S-Øn-b-Xn-\v h¿-°-e Su-Wn¬ {]-hr-Øn-°p-∂ _m-dn-s\-Xn-tctI-sk-Sp-Øp.

X-cn-ip-\n-e-ß-fn¬ Rm-dp-\-So¬ D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m-]-©m-b-Øv {]-knU‚ v A≥-k-Pn-Xm d- ¬ \n¿-h-ln-°p-∂p

thiruvananthapuram/tvm

3

sX-cp-hp\m-b- I-Sn-¨v 40 t]ÀB-ip-]-{Xn-bn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sX-cp-hv- \mb-bp-sS I-Sn-tb-‰v 40t]¿ B-ip]-{Xn-bn¬. I-Sn-tb-‰ kv-{Xo-I-fS-°-ap-≈ \m¬-]-tXm-fw- t]-sc P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-, sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-, hn-hn[ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-I-ƒ F∂n-hn-S-ß-fn¬ {]-th-in-∏n-®p. P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ am{Xw 25t]-sc {]-th-in-∏n-®p. CXn¬ 10t]-cp-sS ÿn-Xn Kp-cp-Xc-am-Wv. \m-b-bp-sS I-Sn-tb-‰v IqSp-X¬ t]¿ F-Øn-s°m-≠n-cn°p-I-bm-sW-∂v B-ip-]-{Xn A[n-Ir-X¿ ]-d-™p. H-tc \m-b Xs∂-bm-Wv F-√m-h-sc-bpw I-Sn®-Xv. h-en-b-hn-f am-{Xw G-gp

t]¿-°m-Wv I-Sn-tb-‰-Xv. \m-b-bv°v t]-hn-j-_m-[-bp-s≠-∂ k w-i-bap-≠v. C-°m-cyw ÿn-co-Icn-®n-´n-√. D-®-bv°v c-≠p-a-Wn-tbm-sS B-cw-`n-® ]-cm-{I-aw cm-{Xn-bnepw Xp-S-cp-I-bm-Wv. Ip-≠-a¨I-S-hv, h-en-b-hn-f, A-c-b-√q-¿, F-∂o {]-tZ-i-ß-fn-ep-≈-h-¿°m-Wv {]-[m-\-am-bpw I-Sn-tb-‰Xv. Cu {]-tZ-i-Øv Iq-Sn ss_°n¬ t]m-b Nn-e-sc-bpw \m-b sh-dp-sX hn-´n-√. Xp-S-¿-∂v \m-´pIm-¿ \m-b-sb ]n-Sn-Iq-Sp-I-bpw \m-´p-Im-cp-sS a¿-±-\-Øn¬ NsØ-∂v I-cp-Xn-bn-cn-s°-bm-Wv c-≠mwL-´w ]-cm-{I-a-Ww D-

≠m-b-Xv. I-Æn¬ I-≠-h-sc-ms° B-{I-a-W-Øn-\n-c-bm-bn. ho-Sp-Iƒ-°v ]p-d-Øn-cp-∂ kv{Xo-Iƒ-°pw I-Sn-tb-‰-p. H-cp ho´-Ω-bp-sS Np-≠n-\pw I-Sn-tb-‰p. ]-e-cp-sS-bpw Xp-S-bn-em-Wv I-Sntb-‰-Xv. ho-Sp-I-fn¬ ]q-´n-bn-´n-cp-∂ \m-b-Iƒ-°pw I-Sn-tb-‰p. Ip-≠a¨-I-S-hv `m-K-Øv Km-Xm-K-X XS-k-ap-≠m-bn-cp-∂-Xn-\m¬ C-hnsS Ip-Sp-ßn-b ss_-°v bm-{XnI-¿-°pw I-Sn-bn¬ \n-∂v c-£s]-Sm-\m-bn-√. cm-{Xn ssh-Inbpw \m-b-sb ]n-Sn-Ip-Sm≥ \m-´pIm-¿ kw-L-Sn-X-am-bn {i-aw Xp-Scp-I-bm-Wv.

k-b³-kv ]mÀ-¡v D-Zv-Lm-S-\-¯n-\v \-cp-hm-aq-Sv t]m-en-kv tÌ-j³ bm-YmÀ-Y-y-am-hp-¶p ap-Jy-a-{´n F--¯nbn-Ã; kw-LÀ-jm-h-Ø Npcp¡¯nÂ

X

tIm¬-{K-Êp-ImÀ C-d-§n-t¸m-bn X a-Wn-¡q-tdm-fw K-Xm-K-X-X-S-Êw

I-g-°q-´w: sse-^v k-b≥-kv ]m¿-°n-s‚ \n¿-am-W {]-h¿Ø-t\m-Zv-Lm-S-\-sØ Xp-S¿-∂v tX m-∂-bv-°-en¬ kn.-]n.-Fw ˛tIm ¨-{K-kv kw-L¿-jm-hÿ . D-Zv-Lm-S-\-Øn-s\-Øp-∂ ap-Jy-a-{¥n-sb I-cn-s¶m-Sn ImWn-°m-s\-Øn-b kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I-sc X-S-bm-≥ t]men-kn-s\ hn-\y-kn-®p. tI-c-f-Øn-se B-Zy- sse^v k-b≥-kv ]m¿-°n-s‚ X-d°-√n-S¬ N-S-ßns\Øp∂ apJy-a-{¥n-sb I-cn-s¶m-Sn-Im-Wn°m-≥ k-b≥-kv ]m¿-°n-s‚ Ccp-h-i-ß-fn-ep-am-bn tZ-io-b ]m-X-bn¬ cm-hn-se H-º-tXmsS kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I-¿ kw-L-Sn-®-ncp∂p. C-∂-se cmhn-se H-º-X-c-bv-°v D-Zv-Lm-S-\ th-Zn-bn¬ F-tØ≠ ap-Jy-a{¥n h-cn-s√-∂pw a-{¥n Ip™m-en-°p-´n-bm-Wv D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-sb-∂pw D-®-bv-°v 12a-Wn-°v kw-Lm-S-I-¿ A-dn-bn∏v \¬-In-. C-Xn¬ £p-`n-X-cm-b tIm ¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ D-Ω≥Nm-≠n-°v A-`n-hm-Zy-a¿-∏n-®v ap{Zm-hm-Iy-hp-am-bn D-Zv-Lm-S-\ th-Zn-bn¬ \n-∂v ]p-d-Øn-d-ßn.

kw-L¿-jkm-[y-X I-W-°n-se-Sp-Øv tXm-∂-bv-°-en¬ hn-\y-kn-® t]m-en-kv k-∂m-lw ap-Jy-a-{¥n h-cn-s√-∂ A-dn-bn- Xz-Øn-¬ Pn-√-bp-sS hn-hn-[ `m- kv H-cp-°n-bn-cp-∂p. 12 Hm-sS ap∏v kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I-sc- K-ß-fn-se kv-t‰-j-\p-I-fn¬ Jy-a-{¥n h-cn-s√-∂ hm¿-Ø ]bpw sNm-Sn-∏n-®p. ÿ-e-sØ \n-∂p \q-dp-I-W-°n-\v t]m-en- c-∂-tXm-sS kn.-]n.-Fw {]-h¿kw-L¿-j km-[y-X I-W-°n- kpImsc ÿ-e-Øv hn-\y-kn-®- Ø-I¿ ap-Jy-a-{¥n-s°-Xn-tc ap{Zm-hm-Iy-hp-am-bn aw-K-e-]p-cw se-Sp-Øv sU-]yq-´n I-Ωo-j- p. k-a-c-°m-sc Xp-c-Øm-\m-bn `m-K-tØ-°pw B-‰n-߬ `m-KW¿ ti-J-¿, dq-d¬ F-kv.-]n. tXm-a-kv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr- F-√m k-∂m-l-ß-fpw t]m-en- tØ-°pw t]m-bn.

12.-10 Hm-sS a-{¥n-am-cm-b sI Fw am-Wn-bpw, ]n sI Ip-™men-°p-´n-bpw D-Zv-Lm-S-\ th-Znbn-se-Øn-b-tXm-sS `q-cn-`m-Kw tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-cpw ]cn-]m-Sn _-ln-jv-I-cn-®v ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-°v A-`n-hmZy-a¿-∏n-®v sIm-≠p-≈ ap-{Zm-hmIy-hp-am-bn D-Zv-Lm-S-\ th-Zn-°v ]p-d-Øn-d-ßn Pm-Y-bm-bn aw-Ke-]p-c-tØ-°v \o-ßn. aw-K-e-]p-c-tØ-°v \o-ßn-b Pm-Y ap-ºv t]m-b kn.-]n.-Fw. {]-I-S-\-°m-cp-am-bn kw-L¿-jap-≠m-hp-sa-∂v I-cp-Xn A-hn-sSbpw t]m-en-kn-s\ hn-\y-kn--®ncp-∂p. kw-`-h-sØ Xp-S-¿-∂v cmhn-sS F-´p-ap-X¬ D-®bv-°v c≠p-h-sc- I-g-°q-´w B-‰n-߬ tZ-io-b ]m-X-bn¬ K-Xm-K-X XS-k-ap-≠m-bn. G-I-tZ-iw A-©v a-Wn-°qtdm-fw \o-≠ K-Xm-K-X Ip-cp°n¬ B-bn-c-°-W-°n-\v bm{X-°m-cpw tcm-Kn-I-f-p-am-Wv _p≤n-ap-´n-b-Xv. \n-c-h-[n Bw-_pe≥-kpw Ip-cp-°n¬-s]-´p. ]-e k-a-b-ß-fn-em-bn hm-l-\-ßsf C-S-tdm-Up-I-fn-eq-sS am-‰nhn-´-Xv G-sd {]-iv-\-߃ kr„n-®p.-

au-e-hn-sb a-W am-^n-bm Kp-−-sb sh-«n-b tI-kv: {]-Xn kw-Lw aÀ-±n-¨p aq-¶p-am-k-¯n-\p ti-jw ]n-Sn-bn I-g-°q-´w: a-W¬ am-^n-b kwLw au-e-hn-sb ho-´n¬ \n-∂p hn-fn-®n-d-°n a¿-±n-®-Xm-bn ]-cmXn. kw-`-h-Øn¬ c-≠v t]¿-s°Xn-tc ITn-\w-Ip-fw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Ø-Xm-bn A-dn-bn-®p. I-Wn-bm-]p-cw, ]-≈n-\-S, sP-∑n-ap-°v kz-tZ-in-I-fm-b khm-Zv, A¿-jm-Zv F-∂n-h¿-s°Xn-tc-bm-Wv Nm-∂m-¶-c A-W°-∏n-≈ A¬ A-ao≥ a≥-knen¬ \u-jm-Zv au-e-hn-bp-sS ]cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Ø-Xv. _p-[-\m-gv-N cm-{Xn 10.-30Hm-

sS-bm-Wv kw-`-hw. ho-´n¬ IpSpw- _ - t Øm- s Sm- ∏ - a p- ≠ m- b n- c p∂ X-s∂ hn-fn-®v ]pd-Ønd°nb ti-j-am-Wv a¿-±n-®-sX-∂v ]cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. {]-Xn-Iƒ ÿ-e-sØ a-W¬hm-c¬ kw-L-Øn-ep-≈-h-cmsW-∂pw a-W-se-Sp-°p-∂- hn-hcw au-e-hn-bm-Wv t]m-en-kn¬ A-dn-bn-°p-∂-sX-∂pw ]-d-™psIm-≠m-Wv X-s∂ a¿-±n-®-sX∂pw ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. \u-jm-Zv au-e-hn C-amw Iu¨kn-¬ I-Wn-bm-]p-cw G-cn-bm sk-{I-´-dn-bm-Wv.

c-£-s¸-« dn-am³Uv {]-Xn ]n-Sn-bn s\-øm-‰n≥-I-c: kv-s]-jy¬ k_v P-bn-en¬ \n-∂p Nn-In¬-kbv-°m-bn B-ip--]-{Xn-bn-se-Øn®t∏mƒ c-£-s∏-´ {]-Xn-sb km-l-kn-I-am-bn ]n-Sn-Iq-Sn.-Ip-∂-Øp-Im¬ ]-≈n-hn-f ]p-Ø≥-ho-´n¬ A-\n-°p-´-\mWv (34)- ]n-Sn-bn-em-b-Xv. t]m-enkn-s‚ A-t\z-j-Ww Xr-]v-Xn-Ic-a-√m-Ø-Xn-\m¬ P-bn¬ kp-{]≠n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Ønb ]-cn-tim-[-\-bn-em-Wv {]-Xn h-e-bn-em-b-Xv. I-gn-™ 20\mWv D-®-bv°v h-b-dp-th-Z-\ A-`n\-bn-®v P-bn-en¬ \n-e-hn-f-n-®-Xns\ Xp-S¿-∂v B-ip-]-{Xn-bn-seØn-® {]-Xn P-bn¬ hm¿-U≥-amsc sh-´n-®v I-S-∂-Xv. s\-øm-‰n≥-I-c s]m-en-kn-\v ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶n-epw Im-cyam-b A-t\z-j-Ww \-S-Øm-Xncp-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv P-bn¬

B-Uw-_-c \n-Ip-Xn-bn \n-¶v Z-cn-{Z-sc H-gn-hm-¡Ww Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Hm-Un-t‰m-dn-b-ß-fn¬ \-S-Øp-∂ F-√m-Ø-cw hn-hm-l-߃-°pw B-Uw-_-c \n-Ip-Xn ]n-cn--°m≥ k-¿-°p-e¿ \¬In-b-Xv P-\-t{Zm-l-am-sW-∂pw B-Uw-_-c \n-Ip-Xn-bn¬ ]m-h-ßsf H-gn-hm-°-W-sa-∂pw F-kv.Un.]n.sF. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bwKw tdm-bv A-d-bv-°¬. aw-K-ey-\n-[n ^-≠n¬ \n-∂p ]m-h-ß-sf Hgn-hm-°p-I-sb-∂ B-h-iyw ap≥-\n¿-Øn F-kv.Un.]n.sF. sk-{It´-dn-b-‰v [¿-W D-Zv-Lm-S-\w sN-øpIbm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ]m¿-´n Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn A-jv-d-^v {]m-h-®-º-ew, X-t®m-Ww \nkm-ap-±o≥, ]q-¥p-d j-_o¿, th-en-ti-cn k-emw, \n-km¿ ]-cn-Øn°p-gn kw-km-cn-®p.

hn-hm-l B-Uw-_-c \n-Ip-Xn-bn¬ \n-∂v Z-cn-{Z-sc H-gn-hm-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v F-kv.-Un.-]n.-sF. kw-L-Sn-∏n-® sk-{I-t´-dn-b-‰v [¿-W

kq-{]-≠v Un k-Xy-cm-Pn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ 30Hm-fw P-bn¬ DtZym-K-ÿ-cp-sS kw-Lw C-∂se ]p-e¿-s® \m-en-\v Ip-∂Øp-Im¬ F-≈p-hn-f-bn¬ \-n∂pw C-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. Io-gv-s∏-Sp-Øm-\p-≈ {i-aØn-\n-sS C-bmƒ P-bn¬ Po-h\-°m-sc B-{I-an-°m-\pw {i-an®p. Kp-≠m B-{I-a-Ww, kv-{XnI-ƒ-°p-t\-sc A-{I-aw, ]n-Sn-®p]-dn, `m-cy-sb sIm-e-s∏-SpØm≥ {i-aw F-∂o tI-kp-Ifn¬ {]-Xn-bm-Wv ]n-Sn-bn-em-b A-\n-°p-´≥. sh-≈-d-S s]m-en-km-Wv I-gn™ am-kw tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-°n P-bn-en¬ {]-th-in-∏n-®Xv. ap-ºpw h-b-dv th-Z-\-sb-∂v Im-Wn-®v Pn-√m B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In-¬-k-s°-Øn-bn-cp∂p {]Xn.-

bmƒ {]-Xn-bm-Wv. B-{‘, X-an-gv-\m-Sv, ]m-e-°mSv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ H-fn-hn¬ Ign-™ jn-_p-hn-s\ t^m¿-´v F.kn. kp-tc-jv Ip-am-¿, kn.-sF. F-kv ssh kp-tc-jv-Ip-am¿ F∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-am-Wv jn-_p-hn-s\ A-dk-‰v sN-bv-X-Xv. jn-_p-hn-s‚ ho-´n¬ \n-∂p c-‡w ]p-c-≠ ]n-®m-Øn, sh-´p°-Øn F-∂n-h ]n-Sn-s®-Sp-Øn´p-≠v. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n-b {]-Xn-sb dn-am‚ v sN-bvXp.

B-ew-tIm-Sv-þ- N-¸m-¯v-ap-¡v tdm-Uv \nÀ-am-Ww B-cw-`n-¨p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-c-hm-cw {Km-a-]-©m-b-Øn-se B-ewtIm-Sv, Nm-Ø≥-]m-d hm¿-Up-I-fn¬ Dƒ-s∏-Sp-∂ B-ew-tIm-Sv˛-N-∏m-Øp-ap-°v tdm-Uv \n¿-am-Ww B-cw-`n-®p. s]m-Xp-a-cm-aØv h-Ip-∏n¬ \n-∂pw 1.-62 tIm-Sn cq-]-bm-Wv tdm-Uv \n¿-am-WØn-\m-bn A-\p-h-Zn-®n-cn-°p-∂-Xv. c-≠v In-tem-ao-‰¿ \o-f-ap≈ tdm-Uv F-´v ao-‰¿ ho-Xn-bn-emWv \n¿-an-°p-∂-Xv. ]p-Xn-b tdm-Uv h-cp-∂-tXm-sS Cu ta-J-ebn¬ \n-∂pw I-√-º-ew `m-K-tØ-bv-°v Iq-Sp-X¬ bm-{Xm-kuI-cyw D-≠m-Ipw. tdm-Un-s‚ \n¿-am-tWm-Zv-Lm-S-\w ]-©m-b-Øw-K-ß-fm-b ta-h¿-°¬ \m-k¿, ssj-e-P F-∂n-h¿ kw-bp-‡-am-bn \n¿h-ln-®p. ]-©m-b-Øv {]-Xn-\n-[n-Iƒ, s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip∏v D-tZ-ym-K-ÿ¿ ]-s¶-Sp-Øp.

A-¿¦m-fn P-·-Zn-\m-N-c-Ww

sh-™m-d-aq-Sv: Un.F-®v.B¿.Fw am-Wn-°¬ ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ A-ø≥-Im-fn-bp-sS 150m-a-Xp P∑-Zn-\m-N-c-W ]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn-∏n-®p. hn-t\m-Zv C-e-Ia¨ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-Im-iv A-[y-£-X-h-ln-®p.

F-kv.-F-^v.-sF. {]-hÀ-¯-I-À-¡v F.-_n.-hn.-]n.- aÀ-±-\w

Xn-cp-\-¥-]p-cw: \n-c-h-[n {In-an\¬ tI-kn-se {]-Xn-bpw Kp-≠bp-am-b kp-\m-an k-Xn-sb sh´n-s°m-√m≥ {i-an-® tI-kn-se H-∂mw {]-Xn-sb aq-∂p-am-k-Øn\p-ti-jw X-ºm-\q¿ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. t\-aw ]-≈n-®¬ ]p-∂-aq-Sv A-Ωp-`-h-\n¬ ap-f-Ip-s]m-Sn jn_phn (34)s\-bm-Wv ]n-Sn-Iq-Snb-Xv. tI-kn¬ I-c-a-\ s\-Sp-¶mSv kz-tZ-in-I-fm-b j-¥n F-∂ {]-im-¥v Ip-am¿ (35), ]-√≥ cmtP-jv(21) F-∂n-h-sc t\-c-sØ A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p.

I-gn-™ sa-bv 13\m-Wv Kp≠m \n-b-a-{]-Im-cw I-cp-X¬ XS-¶-en¬ \n-∂v tam-Nn-X-\m-b kp-\m-an k-Xn-sb aq-h-cp-am-bn tN¿-∂v sh-´n-sIm-e-s∏-SpØm≥ {i-an-®-Xv. I-©m-hv I-®h-S-hp-am-bn _-‘-s∏-´ X¿-°am-Wv A-{I-a-Øn-\v Im-c-W-sa∂v t]m-en-kv A-dn-bn-®p. \n-c-h[n ]n-Sn-®p-]-dn tI-kp-I-fn-se {]-Xn-bm-Wv jn-_p. _m-e-cm-a-]p-cw D-®-°-S kztZ-in kp-μ-tc-i-s‚ ap-J-Øv apf-Ip-s]m-Sn hn-X-dn am-e-bpw ]W-hpw I-h¿-∂ tI-kn¬ C-

Ip-Sn-sh-Å- ]-²-Xn D-S³: Fw.FÂ.F.

[-\p-h-¨-]p-cw Imw-]-kn F-kv.-F-^v.-sFþF.-_n.-hn.-]n. kw-LÀ-jw

In-fn-am-\q¿: In-fn-am-\q¿, ]-g-bIp-∂p-tΩ¬, a-S-hq¿ ]-©m-bØp-Iƒ-°v Ip-Sn-sh-≈-sa-Øn°p-∂ ]-≤-Xn 2014 am¿-®n¬ IΩo-j≥-sN-øm≥ Xo-cp-am-\n-®Xm-bn A-Uz. _n k-Xy≥ Fw. F¬.F. Fw.kn tdm-Un¬ X-´Øp-a-e ap-X¬ C-c-´-®n-d h-scbp-≈ `m-K-Øv sI.F-kv.Sn.]nA-\p-a-Xn e-`n-®m-ep-S≥ ss]-∏nS¬ B-cw-`n-°pw. H-‰q¿, a-W-ºq¿ Ip-Sn-sh-≈]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn \m-j\¬ ssl-th-bn¬ I-√-º-ew `m-K-sØ ss]-∏n-S-epw ]q¿-Ønbm-°p-sa-∂pw Fw.F¬.F. Adn-bn-®p. A-h-tem-I-\-tbm-KØn¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU-‚p-am-cm-b sI Pn {]n≥-kv, Fkv c-Lp-\m-Y≥ \m-b¿, kp-tcjv ]-s¶-Sp-Øp.

s\-øm-‰n≥-I-c: [-\p-h-®-]p-cw K-h. sF.-Sn.-sF-bn-epw sF.-F®v.-B¿.-Un. t]m-fn-sS-Iv-\n-°nepw F-kv.-F-^v.-sF. \-S-Øn-b {]-I-S-\-Øn-\p-t\-tc F.-_n.hn.-]n-.˛-B¿.-F-kv.-F-kv. B-{Ia-Ww. I-gn-™-Zn-h-kw sF.-F-®v.B¿.-Un. hn-Zym¿-Yn A-\p Bfl-l-Xy sN-bv-X-Xn¬ {]-Xntj-[n-®v F-kv.-F-^v.-sF. {]h¿-Ø-I¿ \-S-Øn-b {]-I-S-\Øn¬ F.-_n.-hn.-]n. {]-h¿-ØI¿ t_mw-s_-dn-bp-I-bpw B{I-a-Ww \-S-Øp-I-bpw sN-bv-XXn-em-Wv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p ]-cnt°-‰-Xv. sF.-F-®v.-B¿.-Un. c-

≠mw-h¿-j ^-b¿-am≥ hn-Zym¿Yn k-Pn≥ (20), k-l-]mTn kp`m-jv (20) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. C-Xn¬ k-Pn-s‚ \n-e Kp-cpX-c-am-bn Xp-S-cp-∂p. I-gn-™ 21\v F.-_n.-hn.-]n. {]-h¿-Ø-I¿ Imw-]-kn-\p-≈n-se hn-Zym¿-YnIƒ-°v _-e-am-bn cm-Jn sI-´p∂-Xv- tNm-Zyw-sN-bv-X sF.-F-®v.B¿.-Un. hn-Zym¿-Yn-bpw F-kv.F-^v.-sF. [-\p-h-®-]p-cw G-cnbm- I-Ωn-‰n saw-_-dp-am-b A-\phn-s\ a¿-±n-°p-I-bpw Iq-Sm-sX cm-{Xn-bn¬ kw-L-am-bn A-\phn-s‚ ho-Sv B-{I-an-®v am-Xm-hns\ a¿-±n-®n-cp-∂p.

hym-P-a-Zyw: H-cp am-k-¯n-\n-sS 132 tI-kp-IÄ; 147 {]-Xn-I-Ä A-d-Ìn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Hm-Wm-tLmj-tØm-S-\p-_-‘n-®v Xn-cp-h-\¥-]p-cw Un-hn-j-\n¬ kv-]n-cn-‰v, hym-P-a-Z-y-w F-∂n-h-bp-sS D¬∏m-Z-\-hpw hn-X-c-W-hpw X-S-bm≥v F-Iv-ssk-kv i-‡-am-b {]h¿-Ø-\-߃ \-S-Øn-h-cp-∂p. 24 a-Wn-°q-dpw {]-h¿-Øn-° p-∂ I¨-t{Smƒ dqw Pn-√m Bÿm-\-Øpw Xm-eq-°v B-ÿm\-ß-fn-epw {]-h¿-Øn-°p-∂p≠v. Pq-sse 29 ap-X¬ Cu amkw 26h-sc Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Un-hn-j-\n¬ B-sI 1,077 sd-bvUp-Iƒ \-S-Øn- 132 A-_v-Im-cn tI-kp-I-fpw 10 F-.C.--Un.--]n.--Fkv. tI-kp-sa-Sp-Øp. ap≥ tIkp-I-fn¬ A-d-Ãv sN-tø-≠-Xmb Hº-Xv {]-Xn-I-I-fpƒ-s∏-sS 147 {]-Xn-I-sf A-d-Ãv sN-bv-Xp-. 85.-8 en-‰¿ Nm-cm-bw 291 en-‰¿ C-¥-y≥ \n¿-an-X hn-tZ-i-a-Zyw 3.-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sk-]v-‰w-_¿ aq-∂n-\v ssh-Io-´v aq-∂n-\v \S-°p-∂ N-S-ßn¬ B-`-y-¥-c h-Ip-∏v a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[mIr-jv-W≥ \-cp-hm-aq-Sv t]m-eo-kv tÃ-j-s‚ D-Zv-Lm-S-\w \n¿h-ln-°pw. ]-f-fn-®¬ ]-©m-b-Øv 35 e-£w cq-] sN-e-hn-´v \n¿-Ωn-® ]p-Xn-b sI-´n-S-Øn-em-Wv tÃ-j-s‚ {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n-°p-∂-Xv. \-cp-hm-aq-Sn¬ {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n-°p-∂ t]m-eo-kv tÃj-\p-Io-gn¬ a-e-bn≥-Io-gv ]-©m-b-Øn-se Nn-e {]-tZ-i-߃ Iq-Sn Dƒ-s∏-Spw. C-tXm-sS G-sd-°m-e-sØ \m-´p-Im-cp-sS B-h-i-y-am-Wv bm-Ym¿-∞-y-am-Ip-∂-Xv. sU-]-yq-´n kv-]o-°¿ F≥ i-‡≥ D-Zv-Lm-S-\-N-S-ßn¬ A-[-y-£-X h-ln-°pw. kw-ÿm-\ t]m-eo-kv ta-[m-hn sI.--F-kv. _m-e-kp-{_- -“Wyw B-ap-J {]-kw-Kw \-S-Øpw. P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, ]-©mb-Øw-K-߃, t]m-eo-kv ta-[m-hn-Iƒ Xp-S-ßn-b-h¿ ]-s¶-Sp°pw.

179 In.-{Kmw I-©m-hv, 37 Bw-]yqƒ 1988 en-‰¿ tIm-S, 36.-77 en‰¿ A-cn-jv-Sw, aq-∂v hm-l-\߃ F-∂n-h ]n-Sn-s®-Sp-Øp. sse-k≥-kv ÿm-]-\-ß-fn¬ 219 ]-cn-tim-[-\-Iƒ \-S-Øn 167 km-ºn-fp-Iƒ ti-J-cn-®v cm-k-]cn-tim-[-\-bv-°v A-b-®p-. Hm-W-tØm-S-\p-_-‘n-®v i‡-am-b F≥-t^m-gv-kv-sa‚ v {]h¿-Ø-\-߃ Xp-S¿-∂p h-cp-∂Xpw hym-P-a-Zy D-¬-∏m-Z-\w, hnX-c-Ww, I-S-Øv, kv-]n-cn-‰v I-SØv Xp-S-ßn-b A-_v-Im-cn Ip-‰Ir-X-y-ß-sf kw-_-‘n-®pw a-b°p-a-cp-∂v hn-]-W-\w, hn¬∏-\ kw-_-‘n-®pw s]m-Xp-P-\-߃°v e-`n-°p-∂ hn-h-c-߃ F-Ivssk-kv D-tZym-K-ÿ-sc A-dnbn-°-Ww. tI-kv- I-≠p-]n-Sn-°p∂-X-\p-k-cn-®v A¿-l-cm-b-h¿°v D-Nn-X-am-b ]m-cn-tXm-jn-Iw

\¬-Ip-sa-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sU-]-yq-´n F-Iv-ssk-kv I-Ωoj-W¿ A-dn-bn-®p. D-tZ-ym-K-ÿcp-sS-bpw Hm-^n-kp-I-fp-sS-bpw t^m¨- \-º-cp-Iƒ Xm-sg-: sU]-yq-´n F-Iv-ssk-kv I-Ωo-jW¿ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw 9447178 053, A-kn. F-Iv-ssk-kv I-Ωoj-W¿ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw 9496 002861, F-Iv-ssk-kv Un-hn-j≥ Hm-^n-kv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw 0471 2473149, F-Iv-ssk-kv kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw 0471 2312418, F-Iv-ssk-kv k¿°nƒ Hm-^n-kv Xn-cp-h-\-¥-]pcw-˛ 0471 2348447, F-Iv-ssk-kv k¿-°nƒ Hm-^n-kv s\-øm-‰n≥I-c ˛ 0471 2222380, F-Iv-ssk-kv k¿-°nƒ Hm-^n-kv s\-Sp-a-ßmSv ˛ 0472 2802227, F-Iv-ssk-kv k¿-°nƒ Hm-^n-kv B-‰n-߬ ˛ 0470 2622386, F-Iv-ssk-kv sN-

°v-t]m-Ãv A-a-c-hn-f ˛ 0471 22 21776. F-Iv-ssk-kv k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Iv-S¿ Xn-cp-h-\-¥-]pcw 9400069403, F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]-Iv-S¿ Xn-cp-h-\-¥-]pcw 9400069413, F-Iv-ssk-kv C ≥-kv-s]-Iv-S¿ I-g-°q-´w 940 006 9414, F-Iv-ssk-kv k¿-°nƒ C ≥-kv-s]-Iv-S¿ s\-øm-‰n≥-I-c 940 0069409, F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s ]-Iv-S¿ s\-øm-‰n≥-I-c 9400069 415, F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]-IvS¿ A-a-c-hn-f 9400069416, F-Ivssk-kv C≥-kv-s]-Iv-S¿ Xn-cp]p-dw 9400069417, F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]-Iv-S¿ Im-´m-°-S 9400 069418, F-Iv-ssk-kv k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Iv-S¿ B-‰n-߬ 940 0069407, F-Iv-ssk-kv C≥-kvs]-Iv-S¿ Nn-d-bn≥-Io-gv 940006 9423, F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]-IvS¿ h¿-°-e 9400069424.

Xn-cp-\-¥-]p-cw: ]m-∏-\w-tIm-Sv F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn¬ Fkv.-F-^v.-sF. hn-Zym-¿-Yn-Iƒ-°v F.-_n.-hn.-]n. {]-h¿-Ø-I-cp-sS a¿-±-\w. C-∂-se D-®-I-gn-™v F-kv.F-^v.-sF hn-Zym¿-Yn-Iƒ \-SØnhcp∂ k-a-c-w kw-_-‘n-®v {]n≥-kn-]-ep-am-bn N ¿-® \-SØn ]p-d-Øn-d-ßp-tºm-gm-bn-cp∂p ]p-d-Øp-\n-s∂-Øn-b B¿.F-kv.-F-kv k w-Lw Ip-dp-h-Sn-I-

C-Xn-¬ ]m-d-»m-e F-kv.sF. _n-Pp-hn-\v ]-cm-Xn \¬-In. F-∂m¬ F-kv.-sF. ]-cm-Xn hmßm-t\m A-t\z-jn°m-t\m Xøm-dm--bn-√. {]-I-S-\-Øn-\p t\sc F.-_n.-hn.-]n°m¿ \mS≥-t_mw-_pw s]-t{Smƒ-t_mw_pw tkm-Um-Ip-∏n-I-fpw F-dnbp-I-bm-bn-cp-∂p. Nn-X-dn-tbm-Sn-b hn-Zym¿-Yn-Isf kw-Lw a¿-±n-®p. A-{I-a-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v Un.-ssh.F-^v.-sF. Pn-√m- I-Ωn-‰nbw-Kw s_≥Um¿-hn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ tdm-Uv D-]-tcm-[n-®p. D-]tcm-[-Øn¬ K-Xm-K-Xw X-S- s∏-´p. B-{I-a-Ww \-S-∂ ÿ-e-

fp-am-bn A-{I-an-®-sX-∂v ]-d-bs∏-Sp-∂p. A-©mw sk-a-ÿ hnZym¿-Yn-I-fm-b \-_o ¬, \n-jmZv, tdm-P≥ F-∂n-h¿ P-\-d¬ Bip-]{Xn¬ Nn-In¬-k-bn-emWv. tIm-f-Pn-s‚ P-\¬ Nn√p-Iƒ A-{I-an-kw-Lw X-I¿-Øp. A-c-a-Wn-°q-tdm-fw `o-I-cm¥-co-£w kr-„n-®v kwLw c£-s∏-´p. kw-`-h-Øn¬ 15Hm-fw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-s°-Xn-tc I-c-a-\ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

hpw t_mw-s_-dn-™ ÿ-e-hpws\-øm-‰n≥-I-c Un-ssh.-F-kv.]n. d-Ã-hpw kw-L-hpw k-μ¿in-®p. F.-_n.-hn.-]n-.˛ B¿.-Fkv.-F-kv. A-{I-a-Øn-\v A-dp-Xnbp-≠m-hpw-h-sc Un.-ssh.-F-^v.sF., F-kv.-F-^v.-sF. {]-h¿Ø-I¿ k-a-c-]-cn-]m-Sn-I-fp-ambn ap-t∂m-´p-t]m-hp-sa-∂v I-Ωn‰nbw-K-߃ A-dn-bn-®p. kw-L¿-j km-[y-X I-W°n-se-Sp-Øv sF.-F-®v.-B¿.Un. t]m-fn-sS-Iv-\n-°v, K-h. sF.Sn.-sF. tIm-f-Pv, hn.-]n.-Fw F≥.-F≥.-F-kv tIm-f-Pv F-∂nh-bv-°v Pn-√m I-e-Œ¿ \m-sf Ah-[n {]-Jym-]n-®n-´p-≠v.-

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2013-08-30  
Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2013-08-30  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2013-08-30

Advertisement