Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

thiruvananthapuram/TVm

Cu-Zv s^-Ìv 2013 Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: t]m-]p-e¿{^-≠v- ]-\-hq¿ G-cn-bm I-Ωn‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ]-\hq¿ P-Mv-j-\n¬ kw-L-Sn-∏n-® Cu-Zv s^-Ãn-h-en-t\m-S-\p-_‘n-®v Im-bn-I-a¬-k-c-ß-fpw Cu-Zv k-tμ-i-tbm-K-hpw \-S∂p. h-Sw-h-en, ss_-°v, ssk°nƒ td-kn-Mv, I-tk-c-°-d-°w Xp-S-ßn-b-h \-SØn . hn-P-bnIƒ-°v Pn-√m k-an-Xn Aw-Kw A-–p- -emw ]-\-hq¿ k-Ωm\w hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. dm-jn-Zv Cu-Zv k-tμ-iw \¬In. G-cn-bm {]-kn-U‚ v ap-\o¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. dn-bm-kv, \p-Pqw au-e-hn, A≥-k¿ au-ehn, _p-ssP¿ au-e-hn, a-jv-lqZv au-e-hn kw-km-cn-®p.

Ir-jv-W-]n-Å Zn-\w Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f-Ønse I-Ωyq-Wn-Ãv ]m¿-´n-bp-sS ÿm-]-I t\-Xm-hm-b ]n Ir-jvW-]n-≈-bp-sS N-c-a-Zn-\-am-b 19 k-ap-Nn-X-am-bn B-N-cn-°m≥ kn.Fw.]n. Xo-cp-am-\n-®p. C-tXm-S-\p-_-‘n-®v Xn-cp-h\-¥-]p-c-Øv sk-an-\m¿ kw-LSn-∏n-°pw. C-¥y≥ I-Ωyq-WnÃv {]-ÿm-\w A-`n-ap-Jo-I-cn°p-∂ {]-iv-\-߃ F-∂ hn-jb-sØ kw-_-‘n-®mWv skan-\m¿ . tbm-K-Øn¬ Fw B¿ at\m-Pv A-[y-£-X-h-ln-®p._n \m-kp-ap-±o≥, tPym-Xn-Ip-am¿, Xn-cp-h-√w tam-l≥ kw-km-cn®p.

"kn.-]n.-Fw. P-\-Io-b{]-iv-\-§Ä hn-kv-a-cn-¨ ]mÀ-«n' Xn- c p- h - \ - ¥ - ] p- c w: kn.- ] n.Fw. kw- ÿ m- \ - s Ø G- ‰ - h pw k-Po-h-am-b P-\-Io-b {]-iv-\߃ hn- k v - a - c n- ® ]m¿- ´ n- b msW- ∂ v kn.- ] n.- F w. t]m- f n- ‰ v _yq-tdm Aw-Kw A-Uz. Pn kpKp-W≥. kn.-Fw.-]n. Xn-cp-h-\-¥-]pcw kn-‰n {]-h¿-Ø-I k-tΩ-f\w D- Z v - L m- S - \ w sN- b v - X v kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. cm-{„o-b-Xn-an-cw _m-[n-® H-c p ]m¿-´n-b m- W v kn.- ] n.- F w. F- ∂ p- ≈ - X n- s ‚ sX- f n- h m- W v sk- { I- t ´- d n- b - ‰ v kv - X w- ` n- ∏ n°m- \ p- ≈ Xo- c p- a m- \ - s a- ∂ pw kp-Kp-W≥ ]-d-™p.-

{Km-a-k-` A-e-t¦m-e-am-bn I-g-°q-´w: ITn-\w-Ip-fw {Km-a-∏©m-b-Øn-se Xp-º hm¿-Un¬ C-∂-se \-S-∂ {Km-a-k-` A-et¶m-e-am-bn. p P-\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw \m-´p-Im-cpw ]-s¶-Sp-Ø {Kma-k-` \-S-°p-tºmƒ ]p-d-Øv \ns∂-Øn-b G-Xm-\pw t]¿ _-lf-ap-≠m-°p-I-bm-bn-cp-∂p. tNcn-Xn-cn-™v G-‰p-ap-´p-sa-∂-hÿ-bm-b-t∏mƒ {]-kn-U‚ v {Km-a-k-` ]n-cn-®p-hn-´p. t\-csØ bp.-Un.-F-^n-se sS¬-amtPm-Wm-bn-cp-∂p {]-kn-U‚ v. t\-Xr-am-‰-sØ Xp-S¿-∂m-Wv bp.-Un.-F-^n-se eo-em-B‚Wn A-Sp-Øn-sS {]-kn-U‚m-bn ÿm-\-ta-‰-Xv. A-Xn-\v ti-jw B-Zy-am-bn Xp-º hm¿-Un¬ \-S°p-∂ {Km-a-k-`-bm-Wv A-eXn-¶-fm-gv-N Xp-S-ßp-∂ F¬.Un.F-^n-s‚ k-a-c-Øn-s\-Øp-∂ {]-h¿-Ø-I¿-°p th-≠n-bp-≈ t¶m-e-s∏-´-Xv. {Kq-∏v X¿-°-amWv kw-`-h-Øn-\v ]n-∂n-se-∂v ]m-N-I-∏p-c s]m-fn-®p-am-‰m-s\-Øn-b t]m-en-kp-w t\-Xm-°fpw XΩnep≠mb hm-t°-‰-w I-cp-Xp-∂p.-

bp-hm-hn-s\ Im-b-en Im-Wm-Xm-bn h¿-°-e: Im-b-en¬ Ip-fn°m-\n-d-ßn-b aq-∂p-bp-hm-°fn¬ H-cm-sf Im-Wm-Xm-bn. ]≈n-°¬ kz-tZ-in Zo-]p (27) hn-s\-bm-Wv Im-Wm-Xm-b-Xv. i-\n-bm-gv-N ssh-Io-´v \m-e-ctbm-sS C-S-h \-S-b-d Im-ben¬ Im-b¬-∏p-dw a-W¬-hmc¬ I-S-hn-em-Wv bp-hm-°ƒ Ip-fn-°m-\n-d-ß-n-b-sX-∂v ]-db-s∏-Sp-∂p. ]-≈n-°-en¬-\n-∂v tamt´m¿ ss_-°n-em-Wv aq-∂w-Kkw-Lw Im-b¬-∏p-d-sØØn-b-Xv. Im-Wm-Xm-b bp-hm-hn-\pth-≠n A-bn-cq¿ t]m-en-kpw ]-c-hq¿, h¿-°-e ^-b¿-t^mgv-kpw Xn-c-®n¬ \-S-Øn-sb¶n-epw cm-{Xn ssh-In-bpw I≠p-In-´n-bn-√.-

Ip-cp-¶p-IÄ ho-Sp-I-fn Ir-jn-sbm-cp-¡n I-√-º-ew: I-c-hm-cw ]m-h-√ tZhn-hn-em-kw F¬.-]n. kv-Iq-fnse Ip-cp-∂p-Iƒ ho-Sp-I-fn¬ Ir-jn-sbm-cp-°n.-I-c-hm-cw {Kma-∏-©m-b-Øv- Ir-jn-`-h-\n¬ \n∂pw kv-Iq-fp-Iƒ-°v ku-P-\yam-bn e-`n-® ]-®-°-dn hn-Øp-Ifm-Wv Ir-jn-bv-°p-]-tbm-Kn-®Xv.-{]-Y-a-m-[ym-]n-I B-`-bp-tSbpw A-[ym-]-I-cm-b F F-kv _n-t\m-bv-, cm-Kn, k-_o-\ F∂n-h-cp-sS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ Ip-´n-Iƒ Iq-´-am-bn In-´n-b ]-®°-dn hn-Øp-I-fp-am-bn hm-¿-Unse Hm-tcm ho-Sp-I-fn-epw sN-√pI-bpw H-cp-an-®v Ir-jn-sN-øp-Ibp-am-bn-cp-∂p. C-Xn¬ \n-∂v e-`n-°p-∂ Im¿-jn-tIm¬-∏-∂-߃ kv-Iqfn¬ sIm-≠p-h-∂v D-®-`-£-WØn¬ D-ƒ-s∏-Sp-Øn Ip-´n-Iƒ°v \¬-Ipw. ]p-Xn-sbm-cp Im¿-

D-]-tcm-[¯n-\v C-\n a-Wn-¡q-dp-IÄ am-{Xw; \-K-cw tk-\-bp-sS ]n-Sn-bn \m-sf- ap-X K-Xm-K-X \n-b-{´-Ww Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sk-{I-t´-dntb-‰v D-]-tcm-[ k-a-cw hn-P-bn∏n-°m≥ C-S-Xp-ap-∂-Wn-bpw- t\cn-Sm≥ k¿-°m-cpw \-S-]-Sn-I-fmcw-`n-®-tXm-sS X-e-ÿm-\-\-Kcn- B-Imw-j-bp-sS apƒ-ap-\-bnem-bn.k-a-cw B-cw-`n-°m≥ a-Wn°q-dp-Iƒ am-{Xw _m-°n-\n¬t° F-hn-sS-bpw P-\-߃-°n-Sbn¬ kw-km-c-hn-j-b-am-Ip-∂Xv tI-{μ-tk-\-bp-sS h-c-hpw sk-{I-t´-dn-tb-‰n-\p ap-∂n-epw Pn-√-bn-se hn-hn-[ tI-{μ-ß-fnepw \m-sf \-S-°m-\n-cn-°p-∂ bp-≤-k-am-\-am-b kw-`-h-hn-Imk-ß-fp-am-Wv. a-[p-c-bn¬ \n-∂p-≈ c-≠v Iº-\n C-t¥m-Sn-_-‰≥ t_m¿U¿ tk-\ X-e-ÿm-\-sØ-Ønb-tXm-sS A-¥-co-£-Øn-\v Ku-c-h-ta-dn.-10 I-º-\n tI-{μtk-\-bm-Wv X-e-ÿm-\-Øv hn\y-kn-°p-∂-Xv. ]-Ip-Xn-bn-te-

A-øm-bn-cw t]menkp-Im-cpw Xe-ÿm-\-Øv F-Øn-Øp-S-ßn-btXm-sS A-\-¥-]p-cn A-£-cm¿∞-Øn¬ t]m-enkn-s‚ ]n-Sn-bnem-bn. X-e-ßpw hn-e-ßp-tam-Sp-∂ t]m-en-kv hm-l-\-ß-fpw sk{I-t´-dn-tb-‰n-s‚ ]-Xn-hv k-a-cth-Zn-bm-b t\m¿-Øv tK-‰n-\p ]I-cw I-tt‚m¨-sa‚ v tK-‰n-\pap-ºn-em-Ipw \m-S-Io-b-am-b ka-c-cw-K-߃ A-c-tß-dm≥ km[y-X-sb-∂-Xn-\m¬ Im-a-d D-d∏n-°m≥ ]-‰n-b X-{¥-{]-[m-\-amb ÿ-e-ß-f-t\z-jn-®v am-[y-a{]-h¿-Ø-I¿ C-∂-se X-s∂ tK-‰n-\p-ap-∂n-se-Øn- B-h-iyam-b X-øm-sd-Sp-∏p-Iƒ B-cw-`n®n-´p-≠v . sk-{I-t´-dn-b-‰v D-]-tcm-[-Øn-s\-Øp-∂ F¬.Un.F-^v. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√-bn¬ {]-h¿-Ø-I-sc t\-cn-Sm≥ Xn-cp-h-\-¥-]p-csØØnb \n-tcm-[-\m-⁄ ]p-d-s∏-Sp-hnC-t¥m Xn-_-Ø≥ t_m¿-U¿ t^m-gv-kv °p-hm≥ km-[y-X-bp-s≠-∂v dnsd tk-\ C-∂-se -cm-{Xn-tbm-sS Iq-Sp-X¬ tk-\ \-K-c-Øn-se- t]m¿- ´ p- I - f p- ≠ m- b n- c p- s ∂- ¶ nPn-√-bn-se-Øn-bn-´p-≠v . C-∂v Øpw. a-‰p Pn-√-I-fn¬ \n-∂p-≈ epw D-S-s\-bn-√ F-∂m-Wv Xo-cp-

A-{I-an-kw-Lw \m-«p-Im-scI-¼n-¸m-c-sIm-−v X-Ãn-¨-X-¨p

kÀ-¡mÀ \-S-]-Sn P-\-t{Zm-l-I-c-sa-¶v Xn- c p- h - \ - ¥ - ] p- c w: cm- P y- Ø n\v kw- c - £ - W w \¬- I m≥ DØ- c - h m- Z n- X z- a p- ≈ tI- { μ- t k\-sb A-gn-a-Xn-°m-cp-sS kw-c£-Ww \¬-Ip-∂-Xn-\v \n-tbmKn- ® k¿- ° m¿ \- S - ] - S n P- \ t{Zm- l - I - c - s a- ∂ v F≥.- k n.- ] n. ao- U n- b m I- Ω n- ‰ n sN- b ¿- a m≥ D-g-hq¿ hn-P-b≥ ]-d-™p. tI-{μ-tk-\-sb A-√ A-tacn-°-bn¬-\n-∂p tk-\-sb Cd- ° n- b m- e pw F¬.- U n.- F - ^ v . tk- \ ]n- t ∂m- ´ p t]m- h n- s √∂pw hn-P-b≥ k¿-°m-cn-\v ap∂-dn-bn-∏v \¬-In.

11 B-K-kv-Xv 2013 Rmb¿

Z-£n-W- tI-c-fm C-kv-emw- a-X hn-Zym-`ym-k t_m¿-Uv ]-co-£bn¬ ]-≈n-°¬ ta-J-e-bn¬-\n-∂v \m-emw-¢m-kn¬ H-∂v, c-≠v, aq-∂v dm-¶p-Iƒ I-c-ÿ-am-°n-b ]-I¬-°p-dn ln-Zm-bØp¬ kn-_n-bm≥ aZvdk-bn-se hn-Zym¿-Yn-\n-I-fm-b C¿-^m-\, A-^v-dm ss_-Pp, A-ao-d

Im-dp-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-¡v sh-™m-d-aq-Sv: Im-dp-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®v aq-∂p-t]¿-°v ]-cn-°v. A-]I-S-Øn¬-s∏-´ Im-dp-I-fn-se bm-{X-°m-cm-b ]p-\-eq¿ kz-tZ-in-Ifm-b kmw (43), k-en kmw (46) F-∂n-h¿-°pw In-fn-am-\q¿ kz-tZin jm-P-lm-\p (47) am-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v 12\v Fw.kn tdm-Un¬ X-´-Øp-a-e-bn-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ]-cn-t°-‰-h-sc {io-tKm-Ip-ew sa-Un-°¬-tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-®p.-

s\-Sp-a-ßm-Sv: Un.-ssh.-F-^v.sF bq-Øv-tIm¨-{K-kv kwL¿-jw \n-e-\n¬-°p-∂ tIm-XIp-f-ß-c sX-‰n-aq-´n¬ ss_-°pI-fn-se-Øn-b 20 Aw-K A-{I-ankw-Lw \m-´p-Im-sc-bpw hym-]mcn-I-sf-bpw I-ºn-∏m-c-sIm-≠v X√n-®-X-®p. ÿ-e-sØ k-a-\z-bm B¿-Svkv ¢-_n¬ A-Xn-{I-an-®p-I-b-dn\m-ep kn.-]n.-Fw {]-h¿-Ø-Isc-bpw B-{I-an-®p. ]-cn-t°-‰ hnjv-Wp, A-\q-]v, kp-Z¿-i-\-Ipam¿, k-l-tZ-h≥ F-∂n-h-sc s\-Sp-a-ßm-Sv Xm-eq-°m-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. kw-`-h-hpam-bn _-‘-s∏-´v ]-\-hq¿ kz-tZin-I-fm-b jm-\-hm-kv, \u-jm-Zv F-∂n-h-sc t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. A-{I-a-Øn-\p-ti-jw

ln-tcm-jn-amZn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v sh-™m-d-aq-Sv K-h. F¬.-]n.-F-kn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ H-cp-°n-b \n-›-e-Zr-iyw

sX-cp-hp-\m-bv-¡-fp-sS I-fn-¡p-¶-Xn-\n-sS H-¶-c-h-b-Êp-Im-c-sâ Xm-h-f-am-bn sh-ªm-d-aq-Sv N-´ X-e I-e-¯n Ip-cp-§n

N-¥-bn¬ X-º-Sn-®n-cn-°p-∂ sX-cp-hp-\m-bv-°ƒ sh-™m-d-aq-Sv: sh-™m-d-aq-Sv gn-bm-{X-sN-øm≥ `-b-s∏-Sp-∂ N-¥ sX-cp-hp-\m-bv-°-fp-sS Xm- ÿn-Xn-bp-≠v. `-£-Ww In-´m-Ø A-h-k-ch-f-am-bn. ]-e kw-L-ß-fm-bn G-I-tZ-iw A-º-Xv \m-bv-°-fm- ß-fn¬ ho-´p-h-f-∏n¬-°-b-dn Wv N-¥-bp-sS ]-e-`m-K-Øm-bn tIm-gn-I-sf sIm-∂p-Xn-∂p-∂X-º-Sn-®n-´p-≈-Xv. C-d-®n-°-S- Xpw h-f¿-Øp-ar-K-ß-sf B-{I°m¿ h-en-s®-dn-bp-∂ amw-km-h- an-°p-∂-Xpw ]-Xn-hm-bn-´p-≠v. in-„-ß-fpw ao≥ I-®-h-S-°m¿ C-Xp kw-_-‘n-®v A-[n-Ir-X¿D-t]-£n-°p-∂ No-™ a¬-ky- °p ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. Fhpw `-£-W-am-°n-bm-Wv C-h-cp- ∂m¬ A-[n-Ir-X¿ tIm-S-Xn hnsS Po-hn-Xw. e-°p-∂p-s≠-∂v Nq-≠n-°m-´n Hcm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ N-¥-bp- gn- ™ p- a m- d n.- A - S n- b - ¥ - c - a m- b n sS C-cp-h-i-ß-fn-ep-≈ tdm-U- Cu {]-iv-\-Øn-\v H-cp ]-cn-lmcn-In¬ In-S-°p-∂ C-h- h-gn-bm- cw Im-W-W-sa-∂ B-h-iy-hp{X-°m-sc kw-Lw tN¿-∂v B- am-bn ho-≠pw A-[n-Ir-X-sc k{I-an-°p-I-bpw sN-øp-∂p-≠v. C- ao-]n-°m-s\m-cp-ßp-I-bm-Wv \mXp-aq-ew \m-´p-Im¿ H-‰-bv-°p h- ´p-Im¿.

I-√-d: I-fn-°p-∂-Xn-\n-sS H∂-c-h-b- p-Im-c-s‚ X-e Ie-Øn¬ Ip-cp-ßn. ^-b¿t^m-gv-kv F-Øn I-ew A-dpØp-am-‰n. ]m-tßm-Sv sIm-®mep-Ωq-Sv _u-≠¿-ap-°v sFiz-cym `-h-\n¬ ss_-Pp-hns‚ a-I≥ A-`n-\-μn-s‚ (H-∂c) X-e-bm-Wv Ão¬ I-eØn¬ Ip-cp-ßn-b-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw D-®-bv-°v c-≠-c-h-b- p-≈ tN-´≥ Acp¬-cm-P-s\m-∏w ho-Sn-s‚ ap‰-Øp I-fn-®p-sIm-≠n-cn-°p-

∂-Xn-\n-sS-bm-Wv Ip-´n-bp-sS X-e I-e-Øn¬ Ip-cp-ßn-bXv. Xp-S¿-∂p Ip-´n \n¿-ØmsX I-c-™-Xn-s\-Øp-S¿-∂v A-Ω-bpw A-b¬-hm-kn-Ifpw Hm-Sn-sb-Øn I-ew Ducm≥ t\m-°n-sb-¶n-epw km[n-®n-√. C-Xn-\n-sS B-tcm hn-fn-®p-]-d-™v I-S-bv-°-en ¬-\n-∂v F-Øn-b ^-b¿t^m-gv-kv ssl-t{Um-fn-Iv I´¿ D-]-tbm-Kn-®v I-ew A-dpØp- a m- ‰ p- I - b p- a m- b n- c p- ∂ p. Ip-´n-°v ]-cn-°n-√.-

t]m-]p-eÀ- {^-−v {^o-Uw ao-äv ]-Ån-¡-en I- √ - º - e w: kzm- X - { ¥y- Z n- \ m- t Lm- j - ß - f p- s S `m- K - a m- b n t]m]p- e ¿- { ^- ≠ v Hm- ^ v C- ¥ y tZ- i - h ym- ] - I - a m- b n \- S - Ø p- ∂ Imw]- b n- s ‚ `m- K - a m- b n B- ‰ n- ß ¬ Un- h n- j ≥ I- Ω n- ‰ n kw- L - S n- ∏ n°p- ∂ {^o- U w - a o- ‰ v 15\v ]- ≈ n- ° ¬ P- M v - j - \ n¬ \- S - ° pw. ssh- I o- ´ v 4.- 3 0\v _- l p- P - \ - d m- e n- t bm- s S B- c w- ` n- ° p- ∂ ao‰n¬ cm- { „o- b , a- X , kmw- k v - I m- c n- I t\- X m- ° ƒ ]- s ¶- S p- ° p- s a∂v kzm- K - X - k w- L w I¨- h o- \ ¿ j- d - ^ p- ± o≥ au- e - h n- , tIm- ˛ Hm¿- U n- t \- ‰ ¿ kp- [ o¿ XpS- ß n- b - h ¿ hm¿- Ø m- ° p- d n- ∏ n¬ Adn- b n- ® p.

ss_-°n¬ c-£-s∏-Sm≥ {i-an°-sh C-h-sc \m-´p-Im¿ ]n-Sn-IqSn t]m-en-kn¬ G¬-∏n-°p-I-bmbn-cp-∂p. am-c-Im-bp-[-ß-fpw- ]nSn-Iq-Sn. sh-≈n-bm-gv-N cm-hn-se 11.-30Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. Un.ssh.-F-^v.-sF-bp-sS ^v-f-Iv-kv t_m¿-Uv F-Sp-Øp-am-‰n-b-Xm-Wv A-{I-a-Øn-\n-S-bm-°n-b-Xv. \m´p-Im¿ C-S-s]-´v kw-L¿-jw H-gnhm-°n-b-Xn-\p ]n-∂m-se-bm-Wv ]-\-hq-cn¬-\n-∂v A-{I-an-kw-Lsa-Øn-b-sX-∂v ÿ-e-hm-knIƒ ]-d-™p. bq-Øv-tIm¨-{Kkp-Im-cm-Wv A-{I-a-Øn-\p ]n∂n-se-∂v Un.-ssh.-F-^v.-sF t\-Xr-Xzw B-tcm-]n-®p. F∂m¬ A-{I-a-Øn¬ ]-¶n-s√-∂v bq-Øv-tIm¨-{K-kv a-fi-ew `mc-hm-ln-Iƒ ]-d-™p.-

am-\w. sk-{I-t´-dn-b-‰n-epw \-Kc-Øn-s‚ {]-[m-\ tI-{μ-ß-fnepw t]men-kn-s\ hn-\y-kn-®p Xp-S-ßn. \-K-c-Øn-se kv-t‰-j-\p-Ifp-sS Np-a-X-e F-kv ]n dm-¶p-≈ D-tZym-K-ÿ¿-°m-Wv. \-K-c-Ønse-Øp-∂ k-a-c-°m-sc A-XmXp t]men-kv kv-t‰-j≥ A-Xn¿Øn-I-fn¬ X-S-bm-\m-Wv Xo-cpam-\w.k-a-c-Øn-s‚ ]-›m-Ø-eØn¬ \m-sf ap-X¬ \-K-c-Øn ¬ `m-Kn-I-am-bn K-Xm-K-X \n-b{¥-Ww G¿-s∏-Sp-Øpw. Fw-.kn tdm-Uv h-gn ]m-f-b-tØ-°p h-cp∂ hm-l-\-߃ ]-´-Øp-sh-®v Ip-d-h≥ tIm-Ww I-h-Sn-bm¿ hgp-X-°m-Sv h-gn In-g-t°-t°m-´bn-te-°v hn-gn-Xn-cn-®p hn-Spw. Ing-t°-t°m-´-bn¬ \n-∂v ]-f-bw `m-K-tØ-°v h-cp-∂ hm-l-\߃ In-≈n-∏m-ew h-gn Xn-cn-®phn-Spw.-

tZ-hn-hn-em-kw F¬.-]n.-kv-Iq-fn-se Ip-´n-Iƒ ho-Sp-I-fn¬ Iq-´-am-bn Ir-jn sN-øm-s\-Øn-b-t∏mƒ jn-I kw-kv-Im-c-Øn-s‚ {]- S-\w sN-bv-Xp sIm-≠v- B-tcmtbm-‡m-°-fm-°p-hm≥ hn-Zym- Ky-hn-Zym-`ym-k Ãm‚n-Mv-I-Ωn¿-Yn-I-sf {]m-]v-X-cm-°p-∂ {]- ‰n sN-b¿-am≥ A-Uz.-]n B¿ cmh¿-Ø-\-߃ kv-Iq-fn¬-\n-∂v Po-hv- ]-d-™p. ]-≈n-ap-°v- \mB-cw-`n-®-Xv- {]-Xo-£-bv-°v h-I- k¿, kp-tc-jv-Ip-am¿, en-√n ]\¬-Ip-∂p-sh-∂v N-S-ßv D-Zv-Lm- s¶-Sp-Øp.-

im-kv-{Xn- Kym-kv k-a-cw: D-]-t`m-àm-¡Ä h-e-bp-¶p t]-cq¿-°-S: Ip-S-∏-\-°p-∂v imkv-{Xn-Kym-kn-se k-a-cw \o-≠pt]m-hp-∂-Xn-\m¬ Kym-kv knen≥-U-dp-Iƒ e-`n-°m-sX D-]t`m-‡m-°ƒ h-e-bp-∂p. Hm-W°m-ew A-Sp-Øn-´pw G-P≥-knbn-se k-a-cw H-Øp-Xo¿-°m≥ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dm-bn-´n-√. bq-\n-b-\n¬ tN¿-∂p-sh-∂ Im-c-Ww- ]-d-™v C-hn-sS-\n-∂v ]n-cn-®p-hn-S-s∏-´ A-©p sU-enh-dn t_m-bv-kn-s\ Xn-cn-s®-Sp°-W-sa-∂m-Wv A-[n-Ir-X-cpsS B-h-iyw. 2008 ap-X¬ tPm-en-sN-bv-Xph-cp-∂ cm-Po-hv F-∂-bm-sf ]ncn-®p-hn-´-Xp-am-bn _-‘-s∏-´mWv im-kv-{Xn Kym-kn¬ k-a-cw B-cw-`n-°p-∂-Xv. sU-en-h-dn t_m-bv-kn-\v Zn-h-k-th-X-\-am-

b 100 cq-] am-{X-am-Wv \¬-In-hcp-∂-Xv. sXm-gn-em-fn-I-sf ÿnc-s∏-Sp-Øp-sa-∂ hm-Kv-Zm-\-hpw \-S-∏m-°-s∏-´n-´n-√. G-P≥-kn-°p-ap-∂n¬ \-S-∂ k-a-cw -kn.-sF.-Sn.-bp. Pn-√m tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn ]n cm-tP{μ-Zm-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI F-kv A-ko-kv A-[y-£-Xh-ln-®p. kn.-sF.-Sn.-bp. G-cn-bm sk-{I-´-dn sP A-c-hn-μ≥, tamt´m¿ sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ sk-{I-´-dn A-º-e-ap-°v c-ta-i ≥, bq-\n-b≥ Pn-√m sk-{I-´-dn in-h-Ip-am¿ kw-km-cn-®p. D-]t`m-‡m-°ƒ-°v Kym-kv kn-en≥U-dp-Iƒ In-´p-∂n-s√-∂ ]-cm-Xn e-`n-°p-∂-]-£w th-≠- \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°p-sa-∂v Pn-√m-kssπ Hm-^n-k¿ ]-d-™p.-

ho-Sv Ip-¯n-¯p-d-¶v tam-j-WwB-‰n-߬: B-ew-tIm-Sv Kp-cp-\m-K-∏≥ Im-hv dp-Jn-bm a≥-kn-en¬ d-^o-Jn-s‚ ho-Sv Ip-Øn-Øp-d-∂v 20 ]-h-t\m-fw kz¿-W-hpw 1200 JØ¿ dn-bm-epw ho-´p-km-[-\-ß-fpw tam-„n-®p. d-^o-Jpw Ip-Spw-_hpw `m-cy-bp-sS _m-∏-bp-sS a-c-Wm-\-¥-c-®-S-ßp-Iƒ-°v sh-≈-√qcn¬ t]m-bn-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. N-S-ßp-I-gn-™v Xn-cn-sI-h-∂v t\m-°n-b-t∏m-gm-Wv- ho-Sv Ip-Øn-Øp-d-∂ \n-e-bn¬ I-≠-Xv. 2, 16,000 cq-]-bp-sS \-„-ap-≠m-b-Xm-bn ho-´p-S-a B-‰n-߬ t]m-enkn¬ \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p.-

H-¼-Xp-h-b-Êp-Im-cn-sb k-¼qÀ-W s]³-j-\pw B-[mÀ ]o-Un-¸n-¨ ]n-Xm-hv A-d-Ìn ImÀ-Un\pambn am-Xr-Im A-Zm-e-¯v sh-™m-d-aq-Sv: H-º-Xp-Im-cnsb {]-Ir-Xn-hn-cp-≤ ]o-U-\Øn-\n-c-bm-°n-b ]n-Xm-hn-s\ sh-™m-d-aq-Sv t]m-en-kv A-dÃv sN-bv-Xp. B-\m-Ip-Sn kztZ-in Ão-^≥ (40) B-Wv A-dÃn-em-b-Xv. C-bmƒ Ip-´n-sb Ip-td-\m-fm-bn ]o-Un-∏n-®p-hcn-I-bm-bn-cp-∂p. C-bm-fp-sS `m-cy tPm-en-°p-t]m-Ip-tºm ƒ a-I-sf Ão-^-s\ G¬-∏n®m-Wv t]m-Ip-∂-Xv. A-Ω-tbmSp ]-d-™m¬ sIm-√p-sa-∂p ]-d-™m-bn-cp-∂p ]o-U-\w. Ign-™-Zn-h-kw ho-´n-se-Øn-b A-Ωq-Ω-tbm-Sv Ip-´n Im-cy߃ ]-d-™p. Xp-S-¿-∂v t]men-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. Fkv.-sF l-Wn-bp-sS t\-Xr-XzØn-em-bn-cp-∂p A-d-Ãv.

I-√-º-ew: I-c-hm-cw {Km-a-∏©m-b-Øn-ep-≈ ap-gp-h≥ -hm¿Up-I-fn-se-bpw A¿-l-cm-b F√m-h¿-°pw s]-≥-j≥ e-`n-°p∂-Xn-\pw k-ºq¿-W B-[m¿ Im¿-Uv e-£yw bm-Ym¿-Yy-am°p-∂-Xn-\pw th-≠n-bp-≈ AZm-e-Øv- a-S-¥-∏-® F¬.-]n-F n¬ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI kp-`m-jv D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. hm-¿-Uv A-Sn-ÿm-\-Øn-emWv A-Zm-e-Øv kw-L-Sn-∏n-®n-cn°p-∂-Xv. hn-hn-[ t£-a-s]≥-j-\p-Ifp-sS A-t]-£m -t^m-d-߃ A-Zm-e-Øv sk‚-dp-I-fn¬ \n∂pw e-`n-°pw, ]q-cn-∏n-® A-t]£-bpw kzo-I-cn-°pw. B-[m¿ Im¿-Uv- C-\n-bpw F-Sp-Øn-´n-√m-

Ø-h¿-°v B-[m¿ Im¿-Uv F-Sp°p-∂-Xn-\pw A-Zm-e-Øvsk‚ v-dp-I-fn¬ ku-I-cy-samcp-°n-bn-´p-≠v. k-ºq¿-W s]≥-j≥, kºq¿-W B-[m¿ F-∂-Xm-Wv A-Zm-e-Øn-eq-sS ]-©m-b-Øv e-£y-an-Sp-∂-Xv. t£-a-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gvk≥ F-kv jo-P A-[y-£-bmbn-cp-∂p. B-tcm-Ky-hn-Zym-`ym-k Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ A-Uz. ]n B¿ cm-Po-hv-, hn-I-k\-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-am≥ F Cu-kp-Ip-™v, ]©m-b-Øv- Aw-K-ß-fm-b ssje-P, hn C H. A-`n-em-jv-, {]-`, i-c-Wy, Zo-]p Xp-ßnbh¿ ]s¶-Sp-Øp.-

ln-tcm-jn-am-þ\m-K-km-¡n Zn-\m-N-c-Ww \-S-¯n

tI-{µkÀ-¡mÀ C-äm-en-b³ Xm-Â-¸-cy-w kw-c-£-n-¡p¶p: hn ap-c-fo-[-c³

sh-™m-d-aq-Sv: sh-™m-d-aq-Sv K-h. F¬.-]n.-F-kv Km-‘n-Z¿i≥ ¢- _ n- s ‚ B- ` n- a p- J yØn¬ ln- t cm- j n- a , \m- K - k m°n Zn-\m-N-c-Ww \-S-Øn. bp- ≤ - h pw k- a m- [ m- \ - h pw F- ∂ hn- j - b - Ø n¬ {]- k w- K a¬-k-c-hpw bp-≤-Øn-s‚ `o-Ic-X-bv-s°-Xn-tc \n-›-e-Zr-iyhpw H- c p- ° n- b m- b n- c p- ∂ p lntcm-jn-am Zn-\m-N-c-Ww. {]- [ m- \ m- [ ym- ] n- I Ko- X mIp- a m- c n, A- [ ym- ] - I - ˛ - c - £ mI¿- X r- k - a n- X n {]- k n- U ‚ v tkm- a ≥, _n sI sk≥, sI Fw k-Pn-X XpS-ßn-b-h¿ kwkm-cn-®p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-{μw `-cn°p-∂ tIm¨-{K-kv k¿-°m¿ C-‰m-en-b≥ Xm-¬∏-cy-ß-fp-sS kw-c-£-I-cm-sb-∂v _n-.sP.-]n. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v hn -ap-cfo-[-c≥ ]-d-™p. I-S¬ sIm-e-t°-kn¬ {]Xn-I-fm-b C-‰m-en-b≥ \m-hn-I¿ sam-gn-\¬-Im≥ hn-k-Ω-Xn-®Xpw C-h¿-s°m-∏-ap-≠m-bn-cp∂-h-sc tNm-Zyw sN-øm≥ A-\pa-Xn \¬-In-s√-∂ C-‰-en-bp-sS {]-Xn-I-c-W-hpw C-Xm-Wv kq-Nn∏n-°p-∂-sX-∂v A-±-lw {]-kvXm-h-\-bn¬ ]-d-™p. tI-{μw `cn-°p-∂ tIm¨-{K-kv k¿-°mcn-\v C-‰-en-tbm-Sm-Wv Iq-Sp-X¬

Iq-dv. C-¥y≥ ]u-c-∑m-cm-b ]mh-s∏-´ c-≠p a-¬-ky-sØm-gnem-fn-I-fp-sS Ip-Spw-_-tØmtSm \-Ωp-sS \m-´n-se \n-b-atØm-tSm tI-{μ k¿-°m¿ Iq-dp ]p-e¿-Øp-∂n-√. C-t∏mƒ tIkp X-s∂ A-´n-a-dn-°m-\m-Wv {i-aw. sam-gn \¬-In-s√-∂ hmZw C-Xn-\p-th-≠n-bm-sW-∂v apc-fo-[-c≥ ]-d-™p. ]m-h-s∏-´ a-¬ky-sØm-gnem-fn-I-fp-sS a-c-W-Øn-\p Im-cW-°m-cm-b-h-sc c-£n-°p-∂-Xc-Øn-ep-≈ \n-e-]m-Sv C-‰-en-bpsS k-Ω¿-±-Øn-\p h-g-ßn tI{μ-k¿-°m¿ kzo-I-cn-°p-∂-Xv C-¥y≥ P-\-X-tbm-Spw \n-b-a

hm-g-IÄ sh-«n-\-in-¸n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn ]m-tem-Sv: ]m-´-`q-an-bn-se hm-gIƒ `q-hp-S-a-ÿ¿ sh-´n-\-in-∏n®-Xm-bn I¿-j-I-s‚ ]-cm-Xn. ]m-tem-Sv Ip-dp-¥m-fn A-a¬ `-h\n¬ sI hn-P-b-Ip-am¿ \-´p-]nSn-∏n-® hm-g-I-fm-Wv \-in-∏n-®Xv. \-μn-tbm-Sv sN-°m-e-t°mWw Xp-≠p-I-´-bv-°m¬ {io NnØn-c-bn¬ i-in-[-c≥ \m-b-cpsS h-kv-Xp-hm-Wv aq-∂p-h¿-jtØ-°v hm-g-Ir-jn \-S-Øm≥ ]m-´-Øn-s\-Sp-Ø-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw C-t±-l-Øns‚ a-I≥ kp-[o-jv-Ip-am-dpw Cbm-fp-sS H-cp kp-lr-Øpw tN¿∂m-Wv hm-g-Iƒ sh-´n-\-in-∏n-®Xv. kp-[o-jv-Ip-am-dn-s\-Xn-tc hnP-b-Ip-am¿ ]m-tem-Sv t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-In. 2012¬ B-Wv hm-g-Ir-jn \-SØp-∂-Xn-\m-bn c-≠v G-°¿ 38 sk‚ v h-kv-Xp ]m-´-Øn-s\-Sp°p-∂-Xv. h-kv-Xp-hp-S-a-ÿ-\v d_¿ \-Sp-∂-Xn-\p-th-≠n πm-‰vt^mw H-cp-°n \¬-In-b-Xv hn-Pb-Ip-am-dm-bn-cp-∂p. d-_¿ kw-c£n-®v aq-∂p-h¿-jw C-S-hn-f-bmbn hm-g, a-c-®o-\n Ir-jn-Iƒ \-SØn-b-ti-jw `q-an hn-´p-\¬-IW-sa-∂m-Wv ]m-´-°-cm¿. 1600

]m-tem-Sv Ip-dp-¥m-fn A-a¬ `-h-\n¬ sI hn-P-b-Ip-amdns‚ sh-´n-\-in-∏n-® hm-g-°q-´w hm-g-I-fm-Wv C-hn-sS \-´n-cp-∂- ssØ-Iƒ sh-´n-bpw N-hn-´n-bpw sX-¶n-epw th-\¬ I-Sp-Ø-Xn- \-in-∏n-®p. hm-g-Ir-jn-°v k¿\m¬ `q-cn-`m-Kw hm-g-I-fpw ap-f- °m¿ \¬-In-b k-_v-kn-Un I¿j-I-t\m-sSm-∏w `q-an D-S-a-ÿ®n-√. A-Xp-sIm-≠p-X-s∂ h-f-an- cpw ssI-∏-‰n-bn-cp-∂p. \-μn-tbm-Sv Ir-jn-`-h≥ AS-tem Im-Sp-sh-´n-sØ-fn-°-tem \-S-∂n-cp-∂n-√. I-gn-™-Zn-h-kw [n-Ir-X¿ I-gn-™-Zn-h-kw XIm-Sp-sh-´n h-f-an-Sp-∂-Xn-\p-th- I¿-Ø hm-g-tØm-´w k-μ¿-in≠n ÿ-e-sØ-Øn-b-t∏m-gm-Wv ®p. `q-an D-S-a-ÿ-cn¬-\n-∂p \mhm-g-Ir-jn hym-]-I-am-bn sh-´n- i-\-„w hm-ßn-Ø-c-W-sa-∂pw \-in-∏n-®-Xm-bn I-≠-Xv. Ip-e-®- ]m-´-°-cm¿ I-gn-bp-∂-Xp-h-sc Xpw Ip-e-bv-°m-dm-b-Xp-am-b 200 C-Ø-c-Øn¬ D-]-{Z-h-߃ DHm-fw hm-g-Iƒ ]-Ip-Xn-h-®v sh- ≠m-I-cp-sX-∂pw B-h-iy-s∏-´m´n-sbm-Sn-®p. a-g-°m-e-am-b-tXm- Wv hn-P-b-Ip-am¿ t]m-en-kn¬ sS ap-f-®p-h-∂ 150te-sd hm-g- ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p-≈-Xv.

kw-hn-[m-\-tØm-Sp-ap-≈ sh√p-hn-fn-bm-Wv. Ip-‰-°m¿-s°-Xn-cm-bn \n-ba-\-S-]-Sn-Iƒ I¿-i-\-am-°p-Ibpw ]-c-am-h-[n in-£ D-d-∏m°p-I-bpw sN-ø-W-sa-∂pw ap-cfo-[-c≥ B-h-iy-s∏-´p.

tImÀ _m-¦n-Mv kn-Ìw I-√-d: Pn-√m k-l-I-c-W-_m-¶ns‚ I-√-d im-J tIm¿-_m-¶n-Mv kn-Ãw D-Zv-Lm-S-\w U-b-d-Œ¿ Ip-‰n-®¬ th-e-∏≥ \n¿-h-ln®p. Pn in-h-Zm-k≥, c-hn, \-Zo-dm_o-hn kw-km-cn-®p.


{]mtZ-inIw

11 B-K-kv-Xv 2013 Rmb¿

ss_-¡v dm-en \-S-¯n

Adnbn-¸pIÄ

d-Kp-eÀ ¢m-kp-I-fpw ko-co-kv sS-Ìp-I-fpw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Xn-cp-h-\-¥]p-cw tIm-f-Pv Hm-^v F≥-Pn-\ob-dn-ßn¬ 16, 17, 18 Xn-ø-Xn-Ifn¬ A-{I-Un-t‰-j≥ \-S-°p∂-Xn-\m¬ 14,16,17 Xnø-Xn-Ifn¬ d-Kp-e¿ ¢m-kp-Iƒ D-≠mbn-cn-°pw. 12, 13 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-tØ≠n-bn-cp-∂ aq-∂mw sk-a-ÿ _n.-sS-Iv ko-co-kv sS-Ãp-Iƒ 16, 17 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-Øpw. 14mw Xn-ø-Xn-bn-se ko-co-kv sSÃv am-‰-an-√m-sX ap≥ ssSw-tS_nƒ {]-Im-cw \-S-Øp-sa-∂pw {]n≥-kn-∏ƒ A-dn-bn-®p.-

P-\-d \-gv-kn-Mn ko-säm-gn-hvI-√-º-ew: sI.‰n.kn. Sn kvIqƒ Hm-^v \-gv-kn-ßn¬ Untπm-a C≥ P-\-d¬ \-gv-kn-Mv B‚ v an-Uv-ssh-^-dn tIm-gv-knte-°v ko-‰p-Iƒ H-gn-hp-≠v. t^m¨: 0470-3293269, 9495203049, 9898371244

tIm-f-Pn-\v A-h-[n sh-™m-d-aq-Sv: ap-kv-enw Atkm-kn-tb-j-s‚ Io-gn¬ sh™m-d-aq-´n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn-\v \m-sf-bpw a-‰-∂m-fpw A-h-[nbm-bn-cn-°p-sa-∂v {]n≥-kn-∏¬ tUm. a-kq-Zv lp-k-bv≥ A-dnbn-®p.-

A-[ym-]-I- H-gn-hv I-√-º-ew: sR-°m-Sv K-h. shmt°-j-W¬ l-b¿-sk-°≥-Udn kv-Iq-fn¬ hn.F-®v.F-kv.C hn-`m-K-Øn¬ Pn.F-^v.kn So-®dp-sS H-gn-hp-≠v. A-`n-ap-Jw \msf cm-hn-se 11\v \-S-°pw.

\m-S-I aÂ-k-cw I-√-º-ew: sX-‰n-°p-fw bp-h-P\-kw-Lw {K-Ÿ-im-e Hm-WmtLm-j-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Xncp-thm-Ww \m-fn¬ \m-S-I-a¬k-cw \-S-Øp-∂p. ]-s¶-Sp-°p-hm≥ Xm-¬-∏cy-ap-≈ k-an-Xn-Iƒ 20\p ap-ºv sk-{I-´-dn, bp-h-P-\ kw-Lw {K-Ÿ-im-e, sX-‰n-°p-fw, aptßm-Sv. ]n. H. h¿-°-e F-∂ hn-em-k-Øn¬ _-‘-s∏-S-Ww. t^m¨ :9497691083.

bq-Øv- tIm¨-{K- n-s‚ ss_-°v dm-en a-Æmw-tIm-W-Øv F-Øn-b-t∏mƒ

_m-e-cm-a-]p-cw: tI-kv \n-e-hnep-≈ sI-´n-S-Øn¬ ]-Wn-°v FØn-b \n¿-am-W-sØm-gn-em-fnI-fpw \m-´p-Im-cpw X-Ωn-ep-≠mb hm-t°-‰-Øn¬ c-≠p-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. sI-´n-S-D-S-a-bpw NnIn¬-k-tX-Sn B-ip-]-{Xn-bn¬. C-∂-se D-®-tbm-sS _m-e-cm-a]p-cw hm-Wn-K¿ sX-cp-hn-em-bncp-∂p kw-`-hw. kp-\n¬-Ip-am-dn-s‚ \n¿-amW-Øn-en-cn-°p-∂ sI-´n-Sw s]m-

Xp-h-gn ssI-tb-dn-sb-∂v Im-Wn®v \m-´p-Im¿ t]m-en-kn-epw ]n∂o-Sv Hmw-_p-Uv-am-\pw ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ sI-´n-Sw ]Wn \n¿-Øn-h-bv-°m≥ Hmw-_pUv-kv-am≥ ]-©m-b-Øv sk-{I-´dn-°v t\m-´o-kv \¬-In-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v Ip-d-®p-Zn-h-k-am-bn \n¿-Øn-h-®n-cp-∂ \n¿-am-W-{]h¿-Ø-\w C-∂-se B-cw-`n-®t∏mƒ \m-´p-Im¿ kw-L-Sn-s®-

bp-¯v tIm¬-{K-Ênsâ sIm-Sn-a-cw \-in-¸n¨p

I-√-º-ew: d-_¿-jo-‰v tam-jW-t°-kp-I-fn-se {]-Xn-I-fmb B-dw-K-kw-L-Øn-se aq-∂pt]¿ t]m-en-kv ]n-Sn-bn-em-bn. aS-hq¿ th-aq-´n ]m-e-Øn-\p kao-]w iymw \n-hm-kn¬ iymwIp-am¿ (23), lm-P-dm a-≥-knen¬ lm-co-kv -(20), a-S-hq¿ Ncp-hn-f ho-´n¬ kw-Ko-Xv (21) F∂n-h-cm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv-. I-gn-™-bm-gv-N ]-≈n-°¬ kz-tZ-in Xp-f-ko-[-c-s‚- ho´n¬ \n-∂pw 45 In-tem d-_¿jo-‰v tam-„n-® tI-kn¬ ]-≈n°¬ F-kv.sF. B¿ cm-Po-hpw kw-L-hp-am-Wv I-gn-™ Zn-hkw C-h-sc ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv-. tam-j-W-ap-X¬ k-ao-]sØ I-S-bn¬ \n-∂v I-s≠-SpØp. Iq-´p-{]-Xn-I-fm-b a-Ωq-´n F-∂ c-Xo-jv-, k-Po-hv- Xp-S-ßn-

IÀ-j-I-sc B-Z-cn-¡p-¶p

Im-c-am-bm-Wv Izn-‰v- C-¥ym Zn\- Ø n¬ C- f w- { _- t °m- ´ v bpØv - t Im¨- { K- k v ÿm- ] n- ® sIm- S n- a - c w I- g n- ™ - Z n- h - k w km-aq-ln-I-hn-cp-≤¿ \-in-∏n-®Xv. C- X n¬ {]- X n- t j- [ n- ® v bpØv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w \-S-Øn. bp- Ø v tIm¨- { K- k v ]- ≈ n°¬ a-fi-ew {]-kn-U‚ v APm-kv, ap≥ {]-kn-U‚ v jn-_nen, _q-Øv- {]-kn-U‚ v k-l-Zv, bp-\n-‰v {]-kn-U‚ v A-\-kv XpS-ßn-b-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

Øn X-S-bp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv kw-L-´-\-ap-≠m-b-Xv. Xp-S¿-∂v hm-Wn-K¿ sX-cp-hv hm-dp-hn-fm-I-Øv ho-´n¬ {io-PnØv (40), th-em-bp-[≥ sN-´nbm¿ (70) F-∂n-h¿-°v ]-cn-t°‰p. C-h¿ s\-øm-‰n≥-I-c Xm-eq°m-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bnem-Wv. kw-L¿-j-Øn¬ sI-´nS D-S-a-bp-sS `m-cy-bpw t\-aw tªm-°v ]-©m-b-Øv ssh-kv-{]kn-U‚p-am-b A-Uz. B-·-kv

dm-Wn-bpw ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k tßm-Sv Un-hn-j≥ I-Ωn-‰n AwtX-Sn-bn-´p-≠v. Kw k-eow `-c-X-∂q¿ I¨-ho-\dm-bn 51 Aw-K kzm-K-X-kw-Lw I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn-®p. I-√-d: kzm-X-{¥y-Øn-s‚ Im-hUn-hn-j≥ {]-kn-U‚ v \nem-fm-Ip-I F-∂ k-tμ-i-ap-b¿- kmw ]m-tßm-Sv A-[y-£-X-hØn 15\v t]m-]p-e¿-{^-≠v kw- ln-®p. {^o-Uw ao-‰n-s‚ `m-K-amL-Sn-∏n-°p-∂ {^o-Uw ao-‰n-s‚ b dm-en-bpw s]m-Xp-k-tΩ-f-\`m-K-am-bn ]m-tßm-Sv Un-hn-j≥ hpw hn-P-bn-∏n-°p-∂-Xn-\p-≈ X-e-Øn-se {^o-Uw ao-‰v s]-cn- {]-h¿-Ø-\-߃ ]p-tcm-K-an-°pß-Ω-e-bn¬ \-S-Øp-∂p. C-Xn- ∂-Xm-bn kzm-K-X-kw-Lw I¨te-°v t]m-]p-e¿-{^-≠v ]m- ho-\¿ A-dn-bn-®p.

_-Êv A-]-I-S-¯nÂ-s¸-«p

A-¼-e-¯n³-Im-e A-tim-I³ h-[-t¡-kv; H-cmÄ- Iq-Sn ]n-Sn-bnÂ

t]-cq¿-°-S: sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn _- v I-cn-¶¬-s°-´n-en-Sn-®v sN-cn-™p.-bm-{X-°m-cm-b c≠p kv-{Xo-Iƒ-°p ]-cn-t°-‰p. t]-cq¿-°-S Un-t∏m-bn¬-\n-∂v Ip-am-c-]p-c-tØ-°v k¿-ho-kv \S-Øn-b _- m-Wv A-]-I-SØn¬-s∏-´-Xv. Ip-S-∏-\-°p-∂v C-e-Iv-{Sn-kn-‰n Hm-^n-kn-\p-k-ao]-sØ h-f-hn-se I-cn-¶¬-s°´n-¬ _- n-s‚ ]n≥-N-{Iw I-bdn-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. c-≠pX-h-W D-b¿-∂p-s]m-ßn-b _ v H-cp-h-i-tØ-°v sN-cn-bp-Ibp-I-bm-bn-cp-∂p. sIm-Spw-h-fhm-bn-cp-∂p-sh-¶n-epw tdm-Un¬ Xn-c-°v Ip-d-hm-bn-cp-∂-Xn-\m¬ Iq-Sp-X¬ {]-iv-\w D-≠m-bn-√.-

"P-\-§-sf _-µn-I-fm-¡m³ A-\p-h-Zn-¡-cp-Xv'

D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

I-W-¡p ]n-g-¨p; I-W-¡p-]-co-£ c-£n-Xm-¡Ä-¡p ]-co-£-W-am-bn °p \o-ßn. hn-h-c-a-dn-™v sh™m-d-aq-Sv ÿ-e-sØ-Øn ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ \n-b-{¥n-®p. Im-Wm-Xm-b hn-Zym¿-Yn-I-sf C-Xn-\n-sS I-s≠-Øm≥ I-gn™-Xv {]-iv-\w e-Lq-I-cn°m≥ k-lm-bn-®p. kw-Lm-S-I-cp-sS B-kq-{XW-an-√m-bv-a-bn-se ]n-g-hm-Wv C-Ø-cw H-cp A-h-ÿ-bv-°p hgn-sbm-cp-°n-b-sX-∂v c-£n-Xm°ƒ B-tcm-]n-®p. C-Xn-\n-sS ]-co-£ I-gn™n-d-ßn-b Ip-´n-I-sf c-£nXm-°-fn¬ Nn-e¿ t\-c-sØ \n›-bn-®n-cp-∂-Xn-\v hn-]-co-X-ambn lm-fn-\p-ap-∂n¬ \n-∂v Imte-°q-´n hn-fn-®n-d-°n-s°m≠p-t]m-b-Xm-Wv {]-iv-\-߃°n-S-bm-°n-b-sX-∂v kw-L-SI-cpw {]-Xym-tcm-]-Ww \-SØn. Ip-´n-I-fp-sS I-W-°n-se A-`n-cp-Nn I-s≠-Øm≥ \-SØn-b ]-co-£ H-Sp-hn¬ kwLm-S-I-cp-sS I-W-°p-]n-g-®-Xns‚ Im-cyw sh-fn-®-Øm-°n-sb∂m-Wv \m-´pp-Im¿ ]-d-bp-∂-Xv.

3

d-_À-jo-äv tam-j-Ww: {]-Xn-IÄ ]n-Sn-bnÂ

Hmw-_p-Uv-kv-am³ D-¯-c-hv ew-Ln-¨v \nÀ-am-Ww; X-S-bm-s\-¯n-b-hÀ-¡v ]-cn-¡v

I- √ - º - e w: ]- ≈ n- ° ¬ C- e w{_-t°m-´v km-aq-ly-hn-cp-≤-ieyw cq- £ w. {]- X n- I - c n- ® bpØv tIm¨-{K-kn-s‚ sIm-Sn-acw \-in-∏n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. am- k - ß - f m- b n C- e w- { _t°m- S v h- \ - Ø n- s e Izm¿- t ´- g v kv tI-{μo-I-cn-®p a-Zy-]m-\-hpw A-\m-iym-k-hpw \-S-°p-∂-Xns\-Xn-sc bq-Øv tIm¨-{K-kv I-√-d: I¿-j-I-Zn-\-tØm-S-\p_-‘n-®v I¿-j-I-sc B-Z-cn-°p- ]- ≈ n- ° ¬ a- fi - e w I- Ω n- ‰ nbp- s S t\- X r- X z- Ø n¬ ]- ≈ n∂-Xn-\p-th-≠n I-√-d Ir-jn-`°¬ t]m-en-kn-epw t^m-d-Ãv h≥ A-t]-£-Iƒ £-Wn-®p. td- © v Hm- ^ n- k n- e pw ]- c m- X n hm-g-Ir-jn, ]-®-°-dn Ir\¬-In-bn-cp-∂p. C-Xn-\p {]-Xnjn, k-Ωn-{i Ir-jn, £o-c-I¿j-I¿, ap-Xn¿-∂ I¿-j-I sXmgn-em-fn F-∂n-h¿ Ir-jn-`-h\n¬ t\-cn-´v A-t]-£ lm-P-cm°-Ww.Xn-cp-h-\-¥-]p-cw; tI-c-f-Ønse ]m-h-s∏-´-h-cm-b P-\-߃°p-th-≠n A-{im-¥w {]-h¿s\-Sp-a-ßm-Sv: kr-„n Nn-{X-I- Øn-°p-∂ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nmem kw-L-Øn-s‚ H-∂mw-hm¿- ≠n-bp-sS cm-Pn B-h-iy-s∏-´v jn-I-hpw Nn-{X Iymw-]pw e-fn-X- am-k-ß-fm-bn X-e-ÿm-\-Øp I-em A-°m-Z-an ssh-kv sN-b¿- k-a-cm-`m-kw \-S-Øp-∂ C-S-Xpam≥ Im-´q¿ \m-cm-b-W-]n-≈ D- ap-∂-Wn-sb X-e-ÿm-\-sØ PZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \-ß-sf _-μn-I-fm-°m≥ A-\pcm-tP-jv Szn-¶nƒ A-[y-£-X- h-Zn-°-cp-sX-∂v Xo-c-tZ-i t\h-ln-®p.Xr-th-Zn tI-{μ, kw-ÿm-\ k¿-

sh-™m-d-aq-Sv: I-W-°n-ep-≈ Ip-´n-I-fp-sS A-`n-cp-Nn I-s≠Øm≥ \-S-Øn-b ]-co-£ c-£nXm-°ƒ-°p ]-co-£-W-am-bn. Ip-´n-I-fp-sS _p-≤n-hn-Im-kØn-\v {]-tXy-I ¢m-kp-Iƒ \-SØp-∂ H-cp-kz-Im-cy kw-cw-`w F¬.-sI.-Pn ap-X¬ F-´mw-¢mkp-h-sc-bp-≈ Xn-c-s™-Sp-°s∏-´ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn \-SØn-b ]-co-£-bm-Wv kw-Lm-SI-cp-sS I-W-°p-Iq-´-ep-Iƒ ]ng-®-Xn-\m¬ c-£n-Xm-°ƒ-°v _p-≤n-ap-´v kr-„n-®-Xv. tX-ºmw-aq-´n-ep-≈ H-cp kzIm-cy kv-Iq-fn-em-bn-cp-∂p ]-co£. 6,000 Ip-´n-I-sf-bm-Wv ]-co£-bv-°p hn-fn-®-Xv. C-Xn¬ BZy-_m-®n-s‚ ]-co-£ I-gn-™v Ip-´n-Iƒ ]p-d-Øn-d-ßn-bt∏mƒ \m-ep-t]-sc Im-Wm-Xmbn. B-i-¶m-Ip-e-cm-b c-£nXm-°ƒ _-l-fw-h-®p. Ip-´n-Iƒ-s°m-∏w h-∂ c£n-Xm-°-fpw \m-´p-Im-cpw IqSn C-Xn¬ ]-£w-tN¿-∂-tXmsS ÿn-Xn kw-L¿-j-Øn-te-

sh-≈-d-S: bq-Øv tIm¨-{K n-s‚ P-∑-Zn-\-am-b Izn-‰v-C¥ym Zn-\-Øn¬ bq-Øv tIm¨-{K- n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ B-cy≥-tIm-Sv ]-©mb-Øn¬ ss_-°v dm-en \-SØn. bq-Øv-tIm¨-{K-kv afi-ew {]-k-n-U‚ v {_-“n≥ N-{μ≥ t\-Xr-Xzw \¬-In-b dm-en-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w bqØv tIm-G-{K-kv Pn-√m {]kn-U‚ v hn-t\m-Zv tb-ip-Zmkv \n¿-h-ln-®p. kn ]n A-cp¨, ssjPo≥, A-Pn kw-km-cn-®p.125¬-∏-cw ss_-°p-Iƒ ]s¶-Sp-Ø ss_-°v-dm-en {Kma-∏-©m-b-Øn-ep-S-\o-fw k©-cn-®-ti-jw Io-gm-dq-cn¬ k-am-]n-®p.-

thiruvananthapuram/tvm

]-≈n-°¬ t]m-en-kn-s‚- ]n-Sn-bn-em-b kw-Ko-Xv, iymw-Ip-am¿, lm-cn-kvb-h¿-°m-bn A-t\-j-Ww Du-¿- am-bn B-N-cn-®p. Pn-X-am-°n. tIm-S-Xn-bn¬ lmNp-≈n-am-\q¿ P-Mv-j-\n¬ P-cm-°n-b {]-Xn-I-sf dn-am‚ v tI-c-fm Hm-t´m-sam-_o¬-kv UsN-bv-Xp. b- d - Œ ¿ A- U z. F- k v ap- P o- _ v ]- X m- I D- b ¿- Ø n. h- © p- h w A- a o¿, c- R v - P n- Ø v , hn- P - b - c ms\-Sp-a-ßm-Sv: bq-Øv-tIm¨-{K- Pv , th- ´ - º - ≈ n c- L p ]- s ¶- S pkv sF P-∑-Zn-\w ]-Xm-I-Zn-\- Øp.-

]-Xm-I-Zn-\w Npcp¡¯nÂ

kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn-¨p

Im-´m-°-S: Im-´m-°-S kn.-]n.Fw. {]-h¿-Ø-I-\m-b A-timI≥ F-∂ {io-Ip-am-dn-s\ sa-bv A-©n-\v sIm-e-s∏-Sp-Øn-b B¿.-F-kv.-F-kv tª-Uv am-^nb kw-L-Øn¬-s∏-´ H-cmƒ-IqSn ]n-Sn-bn-em-bn.A-º-e-Øn≥-Im-e Ip-f-hntbm-Sv {]-im-¥v `-h-\n¬ {]-im-

¥v (40) B-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. ]-Ømw-{]-Xn-bm-b {]-im-¥v BWv sIm-e-]m-X-I-Zn-h-kw Atim-I≥ ho-´n¬-\n-∂n-d-ßn-b k-a-bw ap-X¬ t^m-Wn¬ sIme-]m-X-In-Iƒ-°v hn-h-c-߃ ssI-am-dn-b-Xv. ]n-Sn-bn-em-b {]Xn-sb tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n dn-am≥Uv sN-bv-Xp.-

Fw.Pn. tIm-f-Pv B-{I-a-W-w: aq-¶p-{]-Xn-IÄ ]n-Sn-bn t]-cq¿-°-S: Fw.Pn tIm-f-Pn¬ I-gn-™ Pq-sse 29\v A-Xn-{I-an®p-I-b-dn t_mw-s_-dn-™v `o-I-cm-¥-co-£w kr-„n-®v A-{I-aw \-SØn-b tI-kn-se aq-∂p-t]¿ t]-cq¿-°-S t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-embn. Ip-S-∏-\-°p-∂v F≥.kn.kn. tdm-Un¬ sF-iz-cym Km¿-U≥kn¬ A-`n-Pn-Øv (19), t]-bm-Sv ]-≈n-ap-°v am-hn-fw Ko-Xw ho-´n¬ hn-]n≥ hn-P-b≥ (19), hn-Xp-c Nm-bw tZ-ho-t£-{X-Øn-\v k-ao-]w {]-k-∂m `-h-\n¬ hn-]n≥ (19) F-∂n-h-cm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. Fw.Pn. tIm-f-Pn-s‚ hn-hn-[ Un-∏m¿-´v-sa‚ v sI-´n-S-ß-fn-se P-\¬-•m-kp-I-fpw ^¿-Wn-®-dp-I-fpw Im‚o-\n-se D-]-I-c-W-ßfpw \-in-∏n-®v \m-ep-e-£-tØm-fw cq-]-bp-sS \-„-am-Wv A-{I-ankw-Lw h-cp-Øn-b-Xv. tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏-en-s‚ Im-dn-\v tI-Sp]m-Sp-Iƒ h-cp-Øn-b-Xn¬ 20,000 cq-]-bp-sS \-„-ap-≠m-bn-´p≠v.t]-cq¿-°-S kn.sF. sI {]-Zo-]v, F-kv.sF. hn ssk-Pp-\mYv, kn-‰n jm-tUm Sow Aw-K-߃ F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv {]-Xn-Isf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

P-am-A-Øv s^-U-td-j≥ ]-\-hq-cn¬ \-S-Øn-b dn-eo-^v hn-X-c-Ww

d-a-Zm³ dn-eo-^v hn-X-c-Ww \-S-¯n

s\-Sp-a-ßm-Sv: tI-c-fm ap-kv-enw P-am-A-Øv s^-U-td-j≥ taJ-em I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ s]-cp-∂mƒ In-‰pw NnIn¬-km-k-lm-b-hpw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.- ]-\-hq-cn¬ \-S-∂ ]-cn-]m-Sn Fw A-–p¬-k-emw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-\-hq¿ bq-\p-kv-Ip-™v A-[y-£-X-h-ln-®p.-s\-Sp-a-ßm-Sv: bq-Øv eo-Kv A-cp-hn-°-c \n-tbm-P-I-a-fi-ew IΩn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Im-cp-Wyw d-a-Zm≥ dn-eo-^v \-SØn. Ip-f-∏-S-bn¬ \-S-∂ tbm-Kw A-–p¬- ap-Ø-en-_v lm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. lw-km au-e-hn, Ip-f-∏-S lm-jnw ap-lΩ-Zv dm-kn, F F A-ko-kv, ]q-h-®¬ ss^-kv kw-km-cn-®p.

ku-P-\y sa-Un-¡Â Iymw-]v kwL-Sn-¸n¨p

s\-Sp-a-ßm-Sv: bq-Øv tIm¨-{K-kv P-∑-Zn-\-Øn¬ s\-Sp-a-ßmSv \n-tbm-P-I-a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS-bpw I-g-°q-´w kn.-F-kv.sF B-ip-]-{Xn-bp-sS-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ ku-P\y sa-Un-°¬ Iymw-]v \-S-Øn. h-´-∏m-d A-\p-{K-lm Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ bq-Øv tIm¨-{K-kv \n-tbm-P-I-a-fi-ew {]kn-U‚ v a-tl-jv N-{μ-s‚ A-[y-£-X-bn¬ Iq-Sn-b tbm-KØn¬ Un.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn h-´-∏m-d N-{μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. I-g-°q-´w kn.-F-kv.-sF. B-ip-]-{Xn-bn-se hn-Z-Kv-[ tUmŒ¿-am-cp-sS ta¬-t\m-´-Øn¬ \-S-∂ sa-Un-°¬ Iymw-]n¬ 300¬-∏-cw \n¿-[-\-tcm-Kn-Iƒ-°v tcm-K-\n¿-W-b-hpw ku-P\y a-cp-∂p-hn-X-c-W-hpw \-S-Øn. tªm-°v tIm¨-{K-kv I-Ωn‰n {]-kn-U‚ v I-√-bw kp-Ip, sI tkm-a-ti-J-c≥ \m-b¿, bqØv tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn-am-cm-b hn F-kv A\q-]v, {]-Xo-jv, ]m¿-e-sa‚ v ssh-kv-{]-kn-U‚ v em¬ tdmjn≥ kw-km-cn-®p.-

°m-cp-I-tfm-Sv B-h-iy-s∏-´p. H-cp \o-Xn-am-s\ {Iq-in°m≥ a-{¥n-am-sc-bpw Po-h-\°m-sc-bpw s]m-Xp-P-\-ß-sft∏m-epw sk-{I-t´-dn-b-‰n-\p-≈n ¬ I-b-‰m-Ø P-\-hn-cp-≤-hpw `oI-c-hp-am-b D-]-tcm-[-k-a-cw \-SØp-∂-h¿ B-cm-bm-epw A-hsc \m-sf-I-fn¬ sk-{I-t´-dn-b‰n-\p-≈n-se I-tk-c-I-fn¬ I-b‰n-bn-cp-Øm-Xn-cn-°m≥ P-\-

߃-°v I-gn-bp-sa-∂pw Xo-c-tZi t\-Xr-th-Zn kw-ÿm-\ I-Ωn‰n tbm-Kw ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v thfn h¿-Ko-kv A-[y-£-X-h-ln®p. do-®-kv s^¿-Wm-≠-kv, ]\-¥p-d ]p-cp-tjm-Ø-a≥, C dn®m¿-Uv, ssl-k-¥v eq-bn-kv, ]p√p-hn-f tem¿-tZm≥, ]p-jv-]w ssk-a¨, tSm-Wn H-fn-h¿, kwkm-cn-®p.

_-ÊnÂ- \n-¶v ho-Wp ]-cn-¡v

F-«mw-I-Ãv-þ- C-cp-¼-þ- A-cp-hn-¡-c tdm-Uv - I-©m-hp- hnÂ-¸-\bv¡nsS ]-Wn-bn A-gn-a-Xn-sb-¶v B-tcm-]-Ww bphmhv ]n-Sn-bnÂ

sh-™m-d-aq-Sv: _- n¬-\n-∂p ho-Wv ho-´-Ω-bv-°v ]-cn-t°-‰p. In-fn-am-\q¿ in-hm-kn¬ c-a-Wn (47) °m-Wv ]-cn-°v. I-gn-™-Znh-kw cm-{Xn G-g-c-tbm-sS In-fnam-\q-cn¬ h-®m-Wv A-]-I-S-ap≠m-b-Xv. _- n¬-\n-∂v C-d-ßp∂-Xn-\n-sS C-h-cp-sS km-cn Iºn-bn¬ D-S-°n. _- v ap-t∂m-s´Sp-Ø-tXm-sS N-hn-´p-]-Sn-bn ¬\n-∂v Xm-tg-°v ho-gp-I-bm-bn-cp∂p. {io-tKm-Ip-ew sa-Un-° ¬tIm-f-Pn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv.

Im-dpw Hm-t«m-bpw Iq-«n-bn-Sn-¨p ]-cn-¡v sh-™m-d-aq-Sv: Im-dpw Hm-t´mbpw Iq-´n-bn-Sn-®v c-≠p-t]¿-°v ]cn-°v. Hm-t´m-bn-se bm-{X-°m-cmb sh-™m-d-aq-Sv aT-Øn¬-hn-f ho-´n¬ In-c¨ (20), tXm-´pw-]pdw N-cp-hn-f-ho-´n¬ A-\q-]v (23) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-°v. I-gn™-Zn-h-kw D-®-bv-°v {io-tKmIp-ew sa-Un-°¬-tIm-f-Pn-\v ap∂n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ]-cnt°-‰-h-sc B-ip-]-{Xn-I-fn¬ {]-th-in-∏n-®p.

s\-Sp-a-ßm-Sv: I-c-Ip-fw-˛-F-´mwI-√v-˛-C-cp-º-˛-A-cp-hn-°-c tdmUn¬ sI¬-t{Sm¨ P-Mv-j-\p k-ao-]w c-≠m-gv-N ap-ºp-am-{Xw ]-Wn ]q¿-Øn-bm-°n-b tdm-Uns‚ ssk-Uv hmƒ C-Sn-™p-hoWp. tdm-Up-]-Wn-bn¬ h≥ Agn-a-Xn \-S-∂n-´p-s≠-∂pw A-t\zj-Ww- th-W-sa-∂pw B-h-iys∏-´v {]-Xn-tj-[-hp-am-bn \m-´pIm¿ cw-K-sØ-Øn-bn-´p-≠v. F-´mw-I-√v-˛-C-cp-º-˛-A-cp-hn°-c tdm-Up-]-Wn-°v 3,60,00,000 cq-]-bm-Wv sS≥-U¿ Xp-I. sskUv hm-fpw Hm-S-bpw \n¿-an-°p-∂Xn-\v H-cp-tIm-Sn 50 e-£w cq-]bm-Wv h-I-bn-cp-Øn-bn-´p-≈-Xv. C-Xn-s‚ B-Zy-L-´-am-bn sskUv-hm-fn-s‚ ]-Wn \-S-°p-I-bmWv. ]-Wn ]q¿-Øn-bm-°n-b sI¬-t{Sm¨ P-Mv-j-\p k-ao-]sØ {]-tZ-i-sØ tdm-Un-se ssk-Uv-hm-fm-Wv C-Sn-™p-hoW-Xv. ssk-Uv-hmƒ \n¿-an°m≥ I-ºn D-]-tbm-Kn-®n-´n-s√∂pw ]m-d-s∏m-Sn D-]-tbm-Kn-®m-

B-\ N-cn-ªp

Im-´m-°-S: tIm-´q¿ Im-∏p-Im-Sv B-\ ]p-\-c-[n-hm-k-t{μ-Ønse Nn-∂p F-∂p t]-cp-≈ \m-ep-am-kw {]m-b-ap-≈ Ip-´n-bm\- N-cn-™p. aq-∂p-am-kw ap-ºv tIm-∂n \-Sp-h-\-°p-gn F-∂ ÿ-e-Øp-\n-∂v Im-∏p-Im-Sv F-Øn-® B-\-bm-Wv N-cn-™-Xv. h-\w-h-Ip-∏v tUm-Œ¿-am¿ t]m-Ãp-tam¿-´w \-S-Øn kw-kv-I-cn®p. a-c-W-Im-c-Ww hy-‡-a-√.-

tIm-h-fw: \-K-c-Øn-se hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn-epw tIm-h-fw, hn-gn™w Sq-dn-kw ta-J-e-I-fn-epw hym-]-I-am-bn I-©m-hv Hm-t´m-dn£-bn¬- sIm-≠p-t]m-bn hn¬∏-\ \-S-Øp-∂ {]-Xn ]n-Sn-bn¬. sh-ßm-\q¿ ]-\-tßm-Sv ]me-d-hn-f dm-Wn `-h-\n¬ A-Pn-XvIp-am¿ (22) B-Wv tIm-h-fw t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-em-b-Xv.

I-c-Ip-fw-˛-F-´mw-I-√v-˛-C-cp-º-˛-A-cp-hn-°-c tdm-Un-s‚ AcnIv`nØn C-Sn-™p-ho-W \ne-bn¬ Wv \n¿-am-Ww \-S-∂-sX-∂pw dp-Im¿ F-Øn-sb-¶n-epw {]-Xn\m-´p-Im¿ ]-d-™p. B-d-Sn-tbm- tj-[-hp-am-bn \m-´p-Im¿ A-hfw s]m-°-ap-≈ ssk-Uv hm-fm- sc hn-c-´n-tbm-Sn-®p. tdm-Up-]Wn-bn-se sS≥-U¿ Xp-I-bn-se Wv C-Sn-™p-ho-W-Xv. ssk-Uv-hm-fn-\v k-ao-]-Øm- \-s√m-cp i-X-am-\w ]yq¨ apbn Xm-a-kn-°p-∂ ho-´p-Im¿ X¬ ÿ-e-sØ P-\-{]-Xn-\n-[nssk-Uv-hmƒ X-I¿-∂v X-ß-fp- Iƒ-°p-h-sc hn-ln-X-am-bn \¬sS-Ip-Sn¬ X-I-cp-sa-∂ `-bm-i-¶- tI-≠n-h-cp-∂-Xn-\m-em-Wv ]bn¬ I-gn-bp-I-bm-Wv. X-I¿-∂p- Wn-bn¬ hym-]-I-am-b A-gn-a-Xn ho-W ssk-Uv-hm-fn-s‚ C-Sn- \-S-°p-∂-sX-∂v \m-´p-Im¿ B™-`m-Kw \o-°w-sN-øm≥ I-cm- tcm-]n-°p-∂p.

Hm-t´m-bn¬ I-©m-hp-am-bn hn-gn™w I-S-∏p-d-Øv hn¬-∏-\-bv-°v t]m-Ip-tºm-gm-bn-cp-∂p A-d-Ãv. hn-gn-™w kn.-sF Ãp-h¿-´v Ioe¿, tIm-h-fw F-kv.-sF sI t{]w-Ip-am¿, kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-cm-b A-\n¬-Ipam¿, {]-tam-Zv ]n-Sn-Iq-Sn-b {]-Xnsb tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am‚ v sN-bv-Xp.-

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2013-08-11  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2013-08-11

Thejas Epaper thiruvananthapuram Edition 2013-08-11  

Thejas Epaper thiruvananthapuram edition. 2013-08-11

Advertisement