Page 1

CMYK

3

4

A-¥-cn-® N-e-®n-{X-Im-c≥ ]n. cm-a-Zm-kn-s‚ "\yq-kv-t]-∏¿ t_m-bn-'bn-se _m-e-Xm-chpw Km-\-c-N-bn-Xmhpw kw-km-cn-°p-∂p

bm

-k¿ A-Ωm¿ k-lm-bw tX-Sn hn-fn-®t∏mƒ A-–p¬ hm-ln-Zn-\v c-≠p-h-´w B-tem-Nn-t°-≠n h-∂n-√. A-Ωm¿ `m-bn Dw-d \n¿-h-ln-°m≥ a-°-bn¬ t]m-hm-\p-≈ Xøm-sd-Sp-∏n-em-bn-cp-∂p. am¿-®v 24\v Xn-¶-fm-gv-N a-°-bnte-°p bm-{X-bm-hm-\n-cn-°p-∂ A-Ωm¿ Dw-d sN-tø-≠Xn-s‚ co-Xn-I-fpw {]m¿-∞-\-I-fpw ]Tn-∏n-®p-X-c-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´p-sIm-≠m-Wv kp-lr-Øm-b A-–p¬ hm-ln-Zn-s\ hn-fn-®p-h-cp-Øp-∂-Xv. cm-P-ÿm-\n¬ F≥Pn-\o-b-dn-Mv hn-Zym¿-Yn-bm-b hm-ln-Zv Pm-an-b an-√n-bbn¬ A-d-_n tIm-gv-kpw sN-øp-∂p-≠m-bn-cp-∂p. ku-Zn A-td-_y-bn-se-Øn-bm¬ D-]-Im-c-s∏-Sp-∂ A¬-∏w Ad-_n kw-km-c-co-Xn-I-fpw hm-ln-Zn¬-\n-∂p km-b-Ø-am°p-I F-∂-Xp-Iq-Sn-bm-bn-cp-∂p A-Ωm-dn-s‚ D-t±-iyw. A-Xn-\m-bn bm-{X-bp-sS X-te-Zn-h-kw H-∂v H-cp-an-®p-IqSp-I. Zn-√n hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬-\n-∂m-Wv ku-Zn A-td_y-bn-te-°p-≈ hn-am-\-bm-{Xm Sn-°-‰v. A-Ωm-dn-s‚ \m-´p-Im-c-\pw A-Sp-Ø kp-lr-Øp-amb Zm-\n-jn-s‚ U¬-ln Pm-an-bm-\-K-dn-ep-≈ ap-dn-bn¬ Xm-a-kn-°m-\p-≈ A-\p-hm-Zw t\-c-tØ X-s∂ i-cnbm-°n-bm-Wv A-Ωm¿ kp-lr-Øn-s\ £-Wn-®p-h-cpØn-b-Xv. aq-∂p t]-cpw ]-c-kv-]-cw A-dn-bp-∂-h-cpw Pm¿-J-fip-Im-cp-am-Wv. Pm¿-J-fin-se [≥-_m-Zm-Wv A-Ωm-dn-s‚-bpw Zm-\n-jn-s‚-bpw \m-Sv. hm-ln-Zv Kn-cn-[v kz-tZ-in-bpw. am¿-®v 22\p i-\n-bm-gv-N A-Ωm-dpw hm-ln-Zpw Pm-anbm-\-K¿ t]m-en-kv kv-t‰-j-s‚ G-Xm-\pw ao-‰¿ am-{Xw A-I-se A-_p¬ ^-k¬ F≥-Iv-tf-hn-se "C' tªm°n-ep-≈ Zm-\n-jn-s‚ 101 F \-º¿ ^v-fm-‰n¬ F-Øn. kp-lr-Øp-°-sfm-s° H-cp-an-®p-Iq-Sn-b-Xn-\m¬ h-f-sc Xm-a-kn-®m-Wv F-√m-h-cpw D-d-ßn-b-Xv.--

{]-tIm-]-\-an-√m-sX t]m-en-kv tÃ-j-\n-te-°v A-Sp-Ø Zn-h-kw Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se G-gpa-Wn-°v ]p-d-sØ h≥ i-–w tI-´v hm-ln-Zv hm-Xn¬- Xp-d-∂p. Zn-√n kv-s]-jy¬ sk-√n-se ]-{¥-t≠m-fw t]m-en-kpIm-cm-bn-cp-∂p ]p-d-Øv. hm-Xn¬ X-≈n-Øp-d-°m-\p-≈

CMYK

\nc-]-cm-[n-I-fmb ap-kvenw bp-hm¡-sf "Xo-{h-hm-Zn'ap-{Z Ip-¯n I-Ì-Un-bn-se-Sp-¡m³ UÂ-ln t]m-en-kv \-S¯n-b {ia-s¯ s]m-Xp-P-\-§Ä {]Xn-tcm-[n-¨ kw`-hw s]mXp-t_m-[-¯n cq]-s¸«p hcp¶ ]pXn-sbmcp amä-s¯ kq-Nn-¸n-¡p¶p

kn-±o-Jv Im-∏≥

CMYK

2

]-®-sh-≈w , ]-®-amwkw, ]-®-s°mSn, ]-®ao≥ XpS-ßn ]-eX-cw ]-®-I-sf-°p-dn-®v ]m-s´-gpXnb sI.Sn. sk-bv-Xn-s\-∏-‰n

{i-a-Øn-em-Wv A-h¿. B-bp-[-[m-cn-I-fm-b D-tZym-Kÿ¿ A-Ωm-dn-s\ Xn-c-°n-bm-sW-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. A-h≥ D-d-ßp-I-bm-sW-∂v Rm≥ a-dp-]-Sn ]-d-™p. R-߃-°v A-Ωm-dn-s\ In-´-W-sa-∂pw A-h-s\ hn-fn°-W-sa-∂pw A-h¿ B-h-iy-s∏-´p. t]m-en-kp-Im¿ AΩm-dn-s\ A-hn-sS h-®p X-s∂ tNm-Zyw-sN-bv-Xp. AΩm¿ D-tZym-K-ÿ-cp-am-bn \-√ \n-e-bn¬ k-l-I-cn-°pI-bpw sN-bv-Xp. ""F-∂m¬, A-h¿ R-ß-fp-sS e-tK-sP-√mw F-Sp-Øv dqw ]q-´n ko¬ h-®p R-ß-sf c-≠p t]-sc-bpw Ftßm-t´m sIm-≠p t]m-bn'' ˛-hm-ln-Zv ]n-∂o-Sv ]-{X-°mtcm-Sv ]-d-™p. ""Rm≥ ]p-d-tØ-°p t\m-°n \n-h¿-∂ncn-°p-I-bm-bn-cp-∂p, H-cp t]m-en-kp-Im-c≥ F-t∂m-Sp X-e -Xm-gv-Øn-bn-cn-°m≥ ]-d-™p. \n-km-ap-±o≥ F-Ønb-t∏mƒ F-\n-°p ÿ-ew a-\- n-em-bn. R-ß-sf Ah¿ tem-[n tdm-Uv t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-te-°m-Wp sIm-≠p-h-∂n-cn-°p-∂-Xv. R-ß-sf c-≠p t]-sc-bpw {]tXy-Iw {]-tXy-Iw tNm-Zyw sN-bv-Xp. A-Xn-s\-√mw R߃ k-Xy-k-‘-am-bn a-dp-]-Sn-bpw \¬-In. \n-߃ F¥p sN-øp-∂p? F-hn-sS \n-∂p h-cp-∂p? F-¥n-\p h∂p? Xp-S-ßn ]-e tNm-Zy-ß-fpw tNm-Zn-®p.--''

14 a-Wn-°q¿ \o-≠ tNm-Zyw sN-ø¬ A-Ωm-dn-s\-bpw hm-ln-Zn-s\-bpw kv-s]-jy¬ sk√n-s‚ sl-Uv Izm¿-t´-gv-kn¬ 14 a-Wn-°q-tdm-fw \n-c-h[n X-h-W tNm-Zyw sN-bv-Xp. C-¥y≥ ap-Pm-ln-Zo≥ _‘-am-tcm-]n-®m-Wv C-h-sc I-Ã-Un-bn-se-Sp-°p-∂-Xv. F-∂m¬, \o-≠ tNm-Zyw sN-ø-ep-Iƒ-°v ti-j-hpw Ch¿-°v C-¥y≥ ap-Pm-ln-Zo-\p-am-bn F-s¥-¶n-epw _‘-ap-≈-Xm-bn H-cp sX-fn-hpw sk-√n-\v e-`n-®n-√. F∂n-´pw "B-]v tem-tKmw-sI Hu¿ km-Yn-tbmw tPm B c-lo-sl'(\n-ß-fp-sS kp-lr-Øp-°-fm-b Iq-Sp-X¬ t]¿ C-hn-sS-sb-Øp-sa-∂v) t]m-en-kp-Im¿ ]-d-bp-∂p≠m-bn-cp-∂p. \n-c-]-cm-[n-I-sf Xo-{h-hm-Z-t°-kn¬ Ip-Sp-°m-\p≈ U¬-ln t]m-en-kv kv-s]-jy¬ sk-√n-s‚ {i-a-amWv t]m-en-kn-s‚ Cu hm-°p-Iƒ hy-‡-am-°p-∂-sX∂m-Wv {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ ]-d-bp-∂-Xv. C-h-sc cm-Pÿm-\n¬-\n-∂v A-d-Ãv sN-bv-sX-∂m-Wv t]m-en-kv B-Zyw ]-d-™-Xv. F-∂m¬, cm-hn-se G-gp-a-Wn-°v kvs]-jy¬ sk¬ F-Øn tNm-Zyw-sN-øm-s\-∂ t]-cn¬ Iq-´n-s°m-≠p t]m-hp-I-bm-bn-cp-s∂-∂pw A-d-Ãv tc-J-s∏-Sp-Øp-I-tbm F-{X-t]¿ I-Ã-Un-bn-ep-s≠-∂v

sh-fn-s∏-Sp-Øp-I-tbm sN-bv-Xn-cp-∂n-s√-∂pw A-h¿ ]d-bp-∂p. H-cp ]u-c-s\ A-d-Ãv sN-øp-tºmƒ ]m-en-t°≠ \n-b-a-]-c-am-b H-cp \-S-]-Sn {I-a-ß-fpw C-h-cp-sS Imcy-Øn¬ \-S-∂n-´n-√.--

s]m-Xp-P-\w {]-Xn-tcm-[n-°p-∂p C-¥y≥ ap-Pm-ln-Zo≥ {]-h¿-Ø-I-\pw ]m-In-kvXm≥ kz-tZ-in-bp-am-b h-Jm-kn-s‚ Iq-´m-fn-I-sf-∂p ]d-™m-Wv cm-P-ÿm≥ `o-I-c-hn-cp-≤ sk-√pw U¬-ln kv-s]-jy¬ sk-√pw tN¿-∂v bp-hm-°-sf sI-Wn-bn¬ Ip-Sp-°m-\p-≈ {i-a-߃ B-kq-{X-Ww sN-bv-X-Xv. apl-Ω-Zv an-l-dm-Pv F-∂ a-s‰m-cp hn-Zym¿-Yn-sb P-bv-]pcn¬-\n-∂v A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p. A-–p¬ hm-ln-Zn-s‚ kp-lr-Øm-Wv C-t±-lw.-C-tX-ka - b - w, \n-ba - h - n-cp-≤a - m-bn A-dà - v sN-bvX - h - sc hn-´b - ° - W - s - a-∂m-hi - y-s∏-´v Pm-an-bm-\K - ¿ t]m-en-kvkvt- ‰-j\ - pw t\m-bvU - tdm-Upw P-\w D-]t- cm-[n-®p. Ip-{]kn-≤c - m-b U¬-ln kvs - ]-jy¬ sk¬ A-√m-Ø B¿°pw C-hs - c tNm-Zyw-sN-øm-sa-∂pw \m-´p-Im-cp-sS km∂n-[y-Øn¬ tNm-Zyw-sN-øW - s - a-∂p-am-bn-cp-∂p P-\ß - fp-sS B-hi - yw. D-∂X - hn-Zym-`ym-kw t\-Sn-b ap-kve - nw bp-hm-°s - f X-´n-s°m-≠p-t]m-bn `o-Ic - h - n-cp-≤ \n-ba - ß - fm-b bp.--F.--]n.--F.--, tam-° Xp-Sß - n-bh - D-]t- bm-Kn-®v Xp-dp-¶n-en-Sp-Ib - pw am-[y-ak - l - m-bt- Øm-sS I-YI - ƒ

_-Sv-em-lu-kv B-h¿-Øn-®m¬ C-\n-bpw _-Sv-em-lu-kp-Iƒ B-h¿-Øn-°m≥ R߃ A-\p-h-Zn-°n-s√-∂pw tam-Un-°v {]-[m-\-a-{¥n-bmhm≥ C-\n-bpw R-ß-sf "Xo-{h-hm-Zn'I-fm-°m≥ k-ΩXn-°n-s√-∂pw D-]-tcm-[-°m¿ hn-fn-®p-]-d-bp-∂p-≠m-bncp-∂p. C-¥y-bn¬ tIm¨-{K- pw _n.--sP.--]n-bpw {]-Xnk-‘n-bn-e-I-s∏-Sp-tºm-sg-√mw C-Ø-cw "`o-I-c-∑m¿' {]-Xy-£-s∏-Sm-dp-≠v. C-\n-bpw R-ß-fp-sS k-tlm-Zc≥-am-sc Ip-cp-Xn-sIm-Sp-°m≥ X-øm-d-s√-∂pw Cu \-Sptdm-Un¬ h-®v R-ß-sf ap-gp-h≥ sh-Sn-h-®v sIm-√m-sX Cu D-]-tcm-[w A-h-km-\n-∏n-°n-s√-∂pw k-a-c-°m¿ hn-fn-®p-]-d-™p. 2008 k-]v-Xw-_¿ 19\v \-S-∂ hym-P-G-‰p-ap-´¬ sIme-]m-X-Iw \-S-∂ _-Sv-em-lu-kn-te-°v C-hn-sS-\n-∂pw I-„n-®v H-cp In-tem ao-‰¿ am-{Xw Zq-c-ta-bp-≈q. Pm-an-b an-√n-b bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn-se hn-Zym¿-Yn-I-fm-b B-Xn^v A-ao≥, ap-l-Ω-Zv km-Pn-Zv F-∂n-h-sc A-∂v t]m-enkv sh-Sn-h-®p sIm-√p-I-bm-bn-cp-∂p.-\n-b-a-hn-cp-≤-am-b C-Ø-cw sIm-e-]m-X-I-߃ k¿°m¿ hn-cp-≤-hn-Im-c-sØ P-\-߃-°n-S-bn¬ \n-∂pw Xn-cn-®p-hn-Sm-\p-≈ H-cp F-fp-∏-h-gn-bm-bm-Wv `-c-W°m¿ Im-Wp-∂-Xv. tZ-io-b t]m-en-kv A-°m-Z-an ti-Jcn-® I-W-°-\p-k-cn-®v C-¥y-bn¬ I-kv-‰-Un-bn¬ sIm√-s∏-Sp-∂-Xpw G-‰p-ap-´¬ sIm-e-]m-X-I-߃-°n-c-bmhp-∂-Xn-epw 85 i-X-am-\-hpw Zm-cn{Zy-tc-J-bv-°p Xm-sg-bp-≈-h-cm-Wv. ]m-h-s∏-´-h-sc sIm-∂m¬ tNm-Zn°m-\pw ]-d-bm-\pw B-fn-√. ]-Sn™m-d≥ cm-Py-ß-fn-se ]-e \-K-cß-fn-epw {]-K-ev-`-cm-b Ip-‰-hm-fn-Ifpw A-t[m-tem-I-ß-fpw hm-gp-∂p≠v. F-∂m¬, A-hn-sS-sbm-∂pw hym-P G-‰p-ap-´¬ sIm-e-]m-X-I߃ \-S-°p-∂n-√.--

C-¥y≥ ap-Pm-ln-Zo≥

aplΩZv anldm-Pv, bmk¿ AΩm¿, A-–p¬ hm-ln-Zv

tam-Unsb {]-[m-\-a-{¥n B°p∂Xn\v C-\n-b-pw _-Sv-emlu-kp-Iƒ B-h¿-Øn-°m≥ A-\p-h-Zn-°n-s√-∂v {]-Jym-]n®p-sIm-≠v U¬ln-bnse P\-߃ \S-Ønb tdmUv D-]-tcm-[-w

sa-\™ v `o-Ic - X - \n-e\ - n¿-Øm≥ sa-\s - °-Sp-Ib - pw sN-øp-∂ U¬ln t]m-en-kv kvs - ]-jy¬ sk-√ns\ hn-izm-ka - n-s√-∂m-Wv A-h¿ ]-d™ X - v. t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿ \¬-Inb hm-Kv-Zm-\-ß-fn¬ hn-iz-kn-°msX cm-{„o-b-°m-sc A-I-‰n-\n¿Øn tdm-Uv D-]-tcm-[-Øn¬ D-d-®p\n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂p P-\-߃. k-a-c-°m¿-°n-S-bn¬ tN-cn-Xn-cn-hv kr-„n-°m-\pw {]-iv-\-ß-fp-≠m°m-\pw t]m-en-kn-s‚ `m-K-Øp-\n∂pw {i-a-߃ \-S-∂p. ÿ-e-sØ Nn-e {]m-tZ-in-I cm-jv-{So-b-t\-XrXz-ß-sf ]m-´n-em-°n Ip-d-™-k-ab-tØ-°v D-]-tcm-[-°m¿ \n-e-bp-d∏n-® tdm-Un-s‚ H-cp h-iw t]m-enkv Xp-d-∂p-sIm-Sp-°m≥ {i-a-߃ \-S-∂p. ]-t£, P-\w A-Xn-\-\p-hZn-®n-√. A-h-km-\w-h-tc-bpw ]n-cn™p-t]m-hm≥ X-øm-d-√m-sX h-∂t∏mƒ A¿-[-cm-{Xn-tbm-sS bp-hm°-sf k-a-c-°m-sc Xn-cn-t®¬-∏n-®v t]m-en-kv X-Sn-bq-cp-I-bm-bn-cp-∂p. tam-Un-b-S-°-ap-≈ t\-Xm-°ƒ°v Xo-{h-hm-Z `o-j-Wn-bp-s≠-∂p Im-Wn-®v _n.-- sP.-- ]n. tI-{μ B-`y¥-c a-{¥n kp-io¬ Ip-am¿ jn≥sU-bv-°p ]-cm-Xn \¬-Ip-I-bpw tam-Un-°p-≈ kp-c-£ i-‡-am°p-sa-∂v A-t±-lw D-d-∏p-\¬-IpI-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. A-Xn-\n-sSbm-Wv Cu "Xo-{h-hm-Zn th-´' \-S°p-∂-Xv.--

kp-lr-Øv A-–p¬ P-eo¬ ]-d™-X-\p-k-cn-®v am¿-®v 25\v sshIp-t∂-cw U¬-ln-bn-se km-aq-lnI {]-h¿-Ø-I-\pw kp-lr-Øp-am-b A-kow \-th-Zn-s\m-∏-am-Wv Rm≥ A-_p¬ ^-k¬ F≥-t¢-hn-se C tªm-°n-ep-≈ 101 F ^v-fm-‰v e£y-am-°n bm-{X-Xn-cn-®-Xv. A¬∏w B-i-¶-tbm-sS-bm-Wv \-th-Zn-s‚ ss_-°n-\p ]n-dIn¬ C-cp-∂p-≈ bm-{X. P-\-Io-b {]-Xn-tcm-[-Øn-\p t\-Xr-Xzw \¬-In-b-Xn¬ ap-ºn¬-\n-∂-Xv C-t±-l-am-bncp-∂p. Iq-Sm-sX t]m-en-kpw am-[y-a-ß-fpw ]-d-™p {]N-cn-∏n-®n-cn-°p-∂ C-¥y≥ ap-Pm-ln-Zo≥ "Xo-{h-hm-Zn'Isf Im-Wm-\m-Wp t]m-hp-∂-Xv. \yq U¬-ln-bn¬ c-lkym-t\zm-j-W hn-`m-K-Øn-s‚ Nm-c-°-Æp-I-fp-≈ {]tZ-i-am-Wv Hm-Jv-e \n-tbm-P-I-a-fi-e-Øn-se im-ln≥ _m-Kv. sX-cp-hp-I-fn¬ ]-e K-√n-I-fn-epw H-fn-Im-a-d-Iƒ I-Æp-Xp-d-∂n-cn-°p-I-bm-Wv. C-hn-sS-bm-Wv tZ-io-b-X-eØn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ an-°-hm-dpw ap-kv-enw kw-L-S\-I-fp-sS-bpw B-ÿm-\w. b-ap-\m \-Zo-Xo-c-Øv ÿn-Xn sN-øp-∂ Cu lu-kn-Mv tIm-f-\n-bn¬ 60 i-X-am-\-hpw C-t∏m-g-sØ _n-lm-dpw Pm¿-J-fipw tN¿-∂ ]-g-b _n-lm-dn¬-\n-∂pw Ip-Sn-tb-dn-b-h-cm-Wv. A-Xn¬ Xs∂ 90 i-X-am-\-hpw ap-kv-enw-I-fpw.-tIm-fn-Mv s_-√-a¿-Øn 10 an-\n-t‰m-fw I-gn-™p-ImWpw H-cmƒ sK-bv-‰v Xp-d-∂p-X-∂p. C-hn-sS Xm-a-kn-°p∂ ap-l-Ω-Zv B-Zn-em-bn-cp-∂p A-Xv. Ip-td Im-cy-߃ A-t±-lw kw-km-cn-®p. A-Ωm¿ I-gn-™-Zn-h-kw Dw-d-bv°m-bn a-°-bn¬ t]m-sb-∂pw c-≠m-gv-N-sb-¶n-epw I-gn™p Xn-cn-sI-sb-Øp-sa-∂pw B-Zn¬ ]-d-™p. A–p¬ hm-ln-Zv C-hn-sS-bn-√, F-hn-sS t]m-sb-∂-dn-bn-√∂pw "Xo-{h-hm-Zn-Iƒ' B-sc-¶n-epw F-Øn-bm¬ Fs∂ hn-fn-®-dn-bn-°m-sa-∂pw ]-d-™p B-Zn¬ A-ItØ-°p t]m-bn.-t]m-en-kpw am-[y-a-ß-fpw ]-c-kv-]-c-hn-cp-≤-am-b Imcy-ß-fm-Wv ]p-d-Øp-hn-´p-sIm-≠n-cp-∂-Xv. Du-cpw t]cpw ]Tn-°p-∂ ÿ-ew, ÿm-]-\w ap-X¬ A-d-Ãv sN-bvsX-∂p ]-d-bp-∂ ÿ-ew h-sc hy-Xy-kv-X-am-bn-cp-∂p. A-Xn-sem-cp hy-‡-X e-`n-°m≥, A-sX-√mw H-∂p i-cnbm-bn A-dn-bm≥ H-cm-sf-sb-¶n-epw In-´p-sa-∂ {]-Xo£-sb-√mw A-ÿm-\-Øm-bn. G-sX-¶n-epw H-cp "Xo-{hhm-Zn'sb I-≠p ku-I-cy-am-bn Im-cy-߃ F-√mw H-∂„ dn-b-W-sa-∂ F-s‚ B-{K-lw k-^-e-am-bn-√.

CMYK

CMYK

2014 G{]n¬ 6 Rm-b-¿ hmfyw 9 e°w 423

A]cn-Nn-Xbm-b H-cp tcm-Kn-°v c-‡w \¬-Im≥ I-gn-bm-Xn-cp∂-Xv ]m-]-`-b-am-bn h-f¿-∂ Hcm-fpsS hn-Nn-{X-IY


2

2014 G{]n¬ 6 Rm-b-¿

A]cn-Nn-X\m-b GtXm H-cm-fp-sS k-tlm-Z-cn c-‡w In-´m-sX a-cn®-Xv F-ß-s\-bm-Wv a-Wn-I-WvT-s‚ a-\- n¬ ]m-]-t_m-[-am-bn h-f¿∂Xv?... ]m-]`-bw F-∂ a-t\m-tcm-K-Øn-s‚ hn-Nn-{Xam-b X-e-sØ-°p-dn®v

lrZb tXPkv Sn.sI. B-‰-t°mb

]m-]n-bm-b H-cmÄ -cp a-\p-jy≥ C-ß-s\ Xp-S-ßn-bm¬ F¥m-Wv sN-øp-I'. F-∂p ]-d-™p-sIm≠m-Wv A-Iv-_¿ X-s‚ kp-lr-Øm-b aWn-I-WvT-s‚ tcm-K-hn-h-cw ]-d-bm≥ Xp-S-ßnb-Xv. C-sXm-cp tcm-K-am-tWm F-∂p X-s∂ AIv-_-dn-\p kw-i-b-ap-≠v. Xp-S-ßn-bn-´v c-≠-c h¿-j-am-bn. a-{Zm-kn-s\ "sN-ss∂' F-∂p hn-fn°m≥ Xp-S-ßp-∂-Xn-\p ap-ºv A-hn-sS tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂-bm-fm-Wv a-Wn-I-WvT≥. A-Iv-_dpw a-Wn-I-WvT-\pw _m-ey-Im-e-kp-lr-Øp-°fm-Wv. sN-dp-∏-Øn¬ \-ko-dn-s‚ kn-\n-a-Iƒ Im-Wm≥ H-cp-an-®v ssk-°n-fn¬ t]m-bn-cp-∂Xm-Wv C-t∏m-gpw B-Àm-Zw X-cp-∂ kv-a-c-W F∂v kw-km-c-Øn-\n-S-bn¬ A-Iv-_¿ ]-d-™p. C-sXm-s° ]-d-bp-tºm-gpw a-Wn-I-WvT-s‚ tcm-K-hn-h-cw A-Iv-_¿ ]-d-bp-∂n-√. a-Wn-IWvT≥ ap-Jw Xm-gv-Øn C-cn-°p-I-bm-Wv. ]-d-bp∂-Xp tI-´m¬ tXm-∂pw C-h≥ ]-d-bp-∂-Xv icn-bm-tWm-sb-∂v. F-∂m¬, hn-iz-kn-°m-\pw tXm-∂p-∂n-√. tPm-en-s°m-∂pw t]m-hm-sX ho´n¬ X-s∂ C-cn-°p-I-bm-Wv C-h≥ C-t∏mƒ Fs∂-√mw A-Iv-_¿ ]-d-™p. H-cmƒ X-s‚ kp-lr-Øn-\p-th-≠n C-{Xbpw B-flm¿-Y-am-bn kw-km-cn-°p-∂-Xv Atß-b-‰w B-Àm-Z-I-c-am-Wv. \-√ ku-lr-Z-hpw km-tlm-Z-cy-hp-am-Wv G-‰-hpw A-aq-ey-am-b a\p-jym-\p-`-h-߃ F-∂m-Wv F-s‚-sbm-cp tXm-∂¬. Ip-‰-t_m-[-am-Wv a-Wn-I-WvT-s‚ tcm-Kw F∂p a-\- n-em-bn. Xm≥ ]m-]n-bm-Wv F-∂m-Wv a-Wn-I-WvT≥ ]-d-bp-∂-Xv. sN-bv-X ]m-]w F¥m-sW-∂v A-bmƒ-°-dn-bn-√. sN-ss∂-bn¬-\n-∂p \m-´n¬ h-∂ a-Wn-IWvT≥ X-s‚ ]-cn-N-b-°m-tcm-sS-√mw \-S-∂v £a tNm-Zn-°m≥ Xp-S-ßn-b-tXm-sS-bm-Wv kv-t\ln-X-\v F-t¥m Ip-g-∏-ap-s≠-∂v A-Iv-_-dn-\p tXm-∂n-b-Xv. "\o-sb-¥n-\m-Wv C-ß-s\ \-S-∂v am-∏p tNm-Zn-°p-∂-Xv. \n-s∂-°m-fpw tam-i-s∏´-h-tcm-Sv am-∏p-tNm-Zn-°m≥ \n-\-°v C-sX-¥ns‚ tI-Sm-Wv'˛ F-s∂-√mw A-Iv-_¿ tNm-Zn-®p. A-sXm-∂pw a-Wn-I-WvT-s‚ sN-hn-bn¬ I-b-dnbn-√. am-∏p tNm-Zn-°¬ Xp-S¿-∂p. ap-ºv am-∏ptNm-Zn-® B-tfm-Sp-X-s∂ ho-≠pw tNm-Zn-°pw.

"H

c-kn-I-\m-b H-cp \m-´p-Im-c≥ H-cp Zn-h-kw aWn-I-WvT-s\ tX-Sn A-Xn-cm-hn-se ho-´n-seØn. "Rm≥ C-∂v ssh-Io-´v Kƒ-^n¬ t]m-hpI-bm-Wv. C-\n F-s∂ Im-Wm-sX \o hn-j-ant°-≠. Rm≥ \n-\-°v sam-Ø-am-bn am-∏p-Xcm≥ h-∂-Xm-Wv' F-∂p ]-d-™p. I-fn-bm-°nbm-se-¶n-epw "a-Wn-I-WvT-s‚ a-\- p am-d-t´'sb-∂p I-cp-Xn-bm-Wv A-bmƒ A-ß-s\ ]-d™-Xv. A-Xp-sIm-s≠m-∂pw a-Wn-I-WvT-s‚ a\- v am-dn-bn-√.

Fw. I-a-dp-±o≥

C-Xn-\n-S-bn¬ a-Wn-I-WvT-\v \m-´n¬ H-cp t]-cpw ho-Wp-˛ "am-∏v a-Wn-I-WvT≥'. B-fp-Iƒ°v G-‰-hpw A-\p-tbm-Py-am-b t]-cn-Sp-∂-Xn¬ tI-c-fo-b¿ A-Xn-k-a¿-Y-cm-Wv. ]-e-Xpw Ip-dn°p-sIm-≈p-∂ t]-cp-I-fm-bn-cn-°pw. a-Wn-I-WvT-t\m-Sv kw-km-cn-®-t∏mƒ A-bmfp-sS D-≈n¬ ]m-]-`-bw F-{X B-g-Øn¬ Ds≠-∂p a-\- n-em-bn. sN-t°m-hn-s‚ "¢m¿-°ns‚ a-c-Ww' F-∂ I-Y-bn¬ sN¿-hy-t°m-hv F∂-bmƒ Xn-tb-‰-dn-en-cp-∂v H-∂p Xp-Ωn-b-Xv KXm-K-X-h-Ip-∏n-se kn-hn¬ P-\-d¬ {_n-kv-jmtem-hn-s‚ ]p-d-tØ-°-t√, A-t±-l-Øn-\-Xv {]bm-k-ap-≠m-°n-bn-cn-°p-tam F-∂m-tem-Nn-®v, am-∏p ]-d-™v, ho-≠pw am-∏p ]-d-™p-]-d-™v Xr-]v-Xn-bm-hm-sX a-cn-®p-t]m-hp-∂p-≠-t√m. AXpw H-cp-X-cw ]m-]-`-bw X-s∂-bm-Wv. kv-In-tkmt{^-\n-b Xp-S-ßn-b Nn-e ssk-t°m-kn-kv

tcm-Kn-I-fn-epw Nn-e hn-jm-Z-tcm-Kn-I-fn-epw CØ-cw tcm-Km-Xp-c-am-b ]m-]-`-bw (Pathological fear of Sinning) Im-Wm-dp-≠v. C-Xv ]n-∂o-Sv, Xm≥ \n-Ir-„-\m-b H-cp hy-‡n-bm-Wv F-∂ Nn-¥-bnte-°v tcm-Kn-sb F-Øn-°pw. B-fl-l-Xym-Nn¥-bpw A-ß-s\ h-f¿-∂p-h-cmw. a-Wn-I-WvT-\n¬ G-sX-¶n-epw ssk-t°mkn-kv tcm-K-e-£-W-ß-tfm hn-jm-Z-tcm-K-e£-W-tam H-∂pw D-≠m-bn-cp-∂n-√. ]m-]-`-bw (peccato phobia) B-Wv a-Wn-I-WvT-s‚ tcm-Kw F-∂v Du-ln-°m-am-bn-cp-∂p. Cu Zp¿-`o-Xn tcmKw D-≈-h¿ Xm≥ B-fp-I-tfm-Sv F-t¥m sX-‰p sN-bv-Xn-´p-≠v F-∂ `-bw sIm-≠p-\-S-°pw. AXv H-cp am-\-kn-Im-kzm-ÿy-am-bn A-h-tcm-sSm∏w D-≠m-hpw. ]m-]-t_m-[-a-√, ]m-]-`-bw B-bXp-sIm-≠v C-h¿ D¬-°-WvTm-tcm-Kn-sb-t∏mse-bm-bn-cn-°pw s]-cp-am-dp-I. a-Wn-I-WvT-\v Cu ]m-]-`-bw B-cw-`n-°p-∂Xv H-cp kw-`-h-Øn¬ \n-∂m-sW-∂p a-\- n-embn. sN-ss∂-bn¬ H-cp t_-°-dn-bn¬ A-bmƒ tPm-en sN-øp-tºm-gm-Wv kw-`-hw. t_-°-dn-bn¬ ]-Xn-hm-bn h-cp-am-bn-cp-∂ H-cmƒ H-cp Zn-hkw h-en-b th-h-em-Xn-tbm-sS h-∂p, A-bm-fpsS k-tlm-Z-cn-sb {]-k-h-Øn-\v B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®n-cn-°p-I-bm-Wv F-∂p ]-d™p. Nn-e-t∏mƒ Hm-]-td-j≥ th-≠n-h-cpw. c‡w sIm-Sp-°m≥ B-sc-sb-¶n-epw Iq-´n-h-cm≥ tUm-Œ¿ ]-d-™n-cn-°p-∂p. H-∂v B-ip-]-{Xnbn-te-°v h-cm≥ I-gn-bp-tam F-∂v A-bmƒ tNmZn-®p. a-Wn-I-WvT-\v A-t∏mƒ A-bm-tfm-sSm-∏w t]m-hm≥ I-gn-bp-am-bn-cp-∂n-√. I-S-bp-S-a A-bmsf I-S-bp-sS D-Ø-c-hm-Zn-Ø-ta¬-∏n-®v ]p-d-Øpt]m-bn-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. B kw-`-h-Øn-\p ti-jw B a-\p-jy≥ t_-°-dn-bn-te-°v H-cn-°-epw h-∂n-√ F-∂m-Wv a-Wn-I-WvT≥ ]-d-™-Xv. A-bm-fp-sS ho-Sv Fhn-sS-bm-sW-∂v a-Wn-I-WvT-\v A-dn-bp-am-bn-cp∂n-√. A-bm-fp-sS k-tlm-Z-cn {]-k-h-Øn¬ acn-®n-cn-°pw F-∂ Nn-¥ a-Wn-I-WvT-\p-≈n¬ hf¿-∂p. A-Xm-Wv ]m-]-`-b-am-bn am-dn-b-Xv. tIm-Kv-s\-‰o-hv _n-tl-hn-b¿ sX-dm-∏n-bp-sS Nn-e sS-Iv-\n-°p-Iƒ D-]-tbm-Kn-®v a-Wn-I-WvT„ s\ ]m-]-`-b ap-‡-\m-°m≥ I-gn-™p.

Hm¿a

th-Z-\n-¡p-¶-h-\p th-n hn-e-]n-¨ A¿j-Zv ap-lΩ-Zv \-Zvhn

bp.

F.]n.F-bv-s°-Xn-tc t]m-]pe¿-{^-≠v kw-L-Sn-∏n-® kwÿm-\-X-e hm-l-\-Pm-Y-bp-sS Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√m k-am-]-\w ]q-¥p-dbn¬ A-c-tß-dp-tºmƒ sXm-´-Sp-Ø ln-Zmb-Øp¬ C-kv-emw A-d-_n-Iv-tIm-f-Pv sI-´nS-Øn-se P-\m-e-bn-eq-sS t\m-°n-s°m-≠v H-cp km-Xzn-I≥ A-Sp-Øp-\n-∂ in-jy-t\m-Sv ]-d-™p: ""C-Xv hn-P-bn-°p-sa-Sm, A-√m-lp C-Xn-s\ h-f¿-Øpw...'' C-°-gn-™ am¿-®v 21 sh-≈n-bm-gv-N temI-tØm-Sp hn-S-]-d-™ a-lm-]-fin-X≥ ]n.sI. tIm-bm- au-e-hn-bm-bn-cp-∂p A-Xv. A-c \q-‰m-≠n-te-sd-bm-bn ]q-¥p-d A-d-_n-IvtIm-f-Pn-s‚ {]n≥-kn-∏-epw ]-Xn-\m-bn-cØn-te-sd Aw-K-ß-fp-≈ ]q-¥p-d a-l-√ns‚ {]-[m-\ C-am-ap-am-bn-cp-∂ A-t±-lw PwC-ø-Øp¬ D-e-am-sb ln-μv, Z-£n-W-tI-cfm Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a, Zm-dp¬-J-Zm, lnem¬ I-Ωn-‰n Xp-S-ßn-b ]-fin-X-kw-c-`-ßfp-sS Du¿-P-t{km-X- m-bn-cp-∂p. B-bn-c-°W-°m-b ]-fin-X-∑m-sc k-ap-Zm-tbm-≤m-cW {]-h¿-Ø-\-߃-°v {]m-]v-X-am-°m≥ At±-l-Øn-s‚ ÿm-]-\-Øn-\p I-gn-™p. in-Yn-eo-I-c-W {]-h¿-Ø-\-߃-°v Adn-hn-s\ a-d-bm-°n-b k-ap-Zm-b-kw-L-S-\Iƒ-°pw ]-fin-X-∑m¿-°pw sX-°≥ tI-cf-Øn-te-°v th-cq-∂m≥ I-gn-bm-sX t]m-bXn-\p-]n-∂n¬ {]-[m-\-am-bpw Cu ÿm-]-\am-bn-cp-∂p. k-ap-Zm-b sF-Iy-Øn-\v Imh¬-\n¬-°m-\pw `n-∂-X-bp-≠m-°p-∂ Xo{h-\n-e-]m-Sp-I-fn¬-\n-∂v A-I-∂p-\n¬-°m\pw ]n.sI. tIm-bm-au-e-hn-bpw k-am-\m-ib-°m-cpw ]p-e¿-Øn-b Pm-{K-X-bm-Wv sX°≥-tI-c-f-Øn-se ap-kv-enw-]-≈n-I-sf apkv-enw-kw-L-S-\m ]-≈n-I-fm-hm-sX kw-c£n-®p \n¿-Øn-b-Xv. _-l-f-a-b-am-b C-kv-em-an-I {]-h¿-Ø\-ß-fn¬-\n-∂v A-t±-lw hn-´p-\n-∂p. X-s‚ ÿm-]-\-tam B-Z¿-i-tam {]-N-cn-∏n-°p-∂Xn-\v A-t±-l-Øn-\v Zn-Iv¿-l¬-J-I-tfm ZpB-k-tΩ-f-\-ß-tfm th-≠n-h-∂n-√. h-iyam-b {]-kw-K-Øn-eq-sS P-\-ß-sf B-I¿jn-°m-t\m P-\-a-[y-Øn¬ \n-d-™p-\n-∂v {]-i-kv-X-\m-hm-t\m A-t±-lw {i-an-®n-√.

h-eyp-kv-Xm-Zv {]-kw-K-Øn¬ th-Zn-bn-ep-≈-h¿-°v kv-XpXn ]m-Sn {]-iw-k-Iƒ Xn-cn-sI hm-ßp-∂ hn-Zy-bpw h-i-ap-≠m-bn-cp-∂n-√. em-fn-Xyw Po-hn-X-Øn-ep-S-\o-fw {]-I-Sam-bn-cp-∂p. A-c-\q-‰m-≠p-Im-ew \-K-c-a-[yØn-se {]-am-Wn-am-cp-sS {]n-b-¶-c-\m-bn-cp∂n-´pw kz-¥-am-bn H-∂pw k-ºm-Zn-®n-√. ]cn-an-X-am-b ku-I-cy-ß-tfm-sS B-ep-h-bnse H-cp tIm¨-{Io-‰v sI-´n-S-Øn-em-bn-cp∂p Xm-a-kw. A-d-_n-Iv tIm-f-Pn-s‚ \n-XysN-e-hp-Iƒ-°p-≈ h-cp-am-\w A-∏-t∏mƒ I-s≠-Øp-∂ io-e-am-bn-cp-∂p A-t±-lØn-t‚-Xv. {]n-b-s∏-´-h¿ A-t±-l-sØ kv-t\-l-]q¿hw h-eyp-kv-Xm-sZ-∂v hn-fn-®p. h-eyp-kv-XmZn-s‚ km-aq-ln-I-\n-e-]m-Sp-I-fm-bn-cp-∂p

a-X-ku-lm¿-±-Øn-s‚-bpw B-fl-kw-b-a-\Øn-s‚-bpw t]m-cn-i ]m-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. B k-μ¿-`-Øn-em-Wv [o-c-am-b B-io¿-hmZ-hp-am-bn A-t±-lw a-Av-Z-\n-°v X-s‚ hnZym-`ym-k-ÿm-]-\-Øn¬ B-Xn-Yy-a-cp-fn-bXv. a-Av-Z-\n cw-K-Øp-h-∂ \m-fp-I-fn¬ Np-gen A-_v-Zp-√m-au-e-hn F-∂ ]-fin-X≥ At±-l-Øn-s\-Xn-tc {]-kw-Kn-®p-\-S-∂-t∏mƒ "\n-߃ C-cp-h-cp-sS-bpw tk-h-\w k-apZm-b-Øn-\m-h-iy-am-sW-∂pw a-Av-Z-\n-sb Ip-‰-s∏-Sp-Øn kw-km-cn-°-cp-sX'∂pw At±-l-sØ D-]-tZ-in-®p. A-t±-l-a-Xv kzo-Icn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. ]n-∂o-Sv F≥.Un.F-^pw A-Xv h-f¿-∂v t]m-]p-e¿-{^-≠p-am-bn am-dn-b-t∏mƒ ]-e ap-kv-enw ]-fin-X-∑m-cpw kw-L-S-\-I-fpw

C-dm-Jv, A-^v-Km≥ t]m-ep-≈ ap-kv-enw \m-Sp-I-fn-te-°v A-ta-cn-° \-S-Øn-b A-[n-\n-th-i-߃ B a-\- n-s‚ D-d-°w sI-Sp-Øn. ]q-¥p-d I-em-]-tØm-sS ap-kv-enw a-\- p-Iƒ-t°-‰ ap-dn-hv A-t±-l-sØ-bpw A-kz-ÿ-s∏-Sp-Øn {i-≤m¿-lw. C-dm-Jv, A-^v-Km≥ t]m-ep-≈ ap-kv-enw \m-Sp-I-fn-te-°v A-ta-cn-° \-SØn-b A-[n-\n-th-i-߃ B a-\- n-s‚ Dd-°w sI-Sp-Øn. ]q-¥p-d I-em-]-tØm-sS apkv-enw a-\- p-Iƒ-t°-‰ ap-dn-hv A-t±-lsØ-bpw A-kz-ÿ-s∏-Sp-Øn. A-Ø-cw kμ¿-`-ß-fn¬ ]-Xn-\m-bn-c-Øn-te-sd Aw-K߃ h-kn-°p-∂ ]q-¥p-d a-l-√p-]-≈n-bnse \n¿-_-‘ \-a-kv-Im-c-ß-fn¬ a¿-±n-X¿°p th-≠n-bp-≈ Jp-\q-Xv-˛-{]m¿-∞\ A-t±lw Dƒ-s∏-Sp-Øp-am-bn-cp-∂p. \o-Xn-°p-th-≠n-bp-≈ D-d-® i-_v-Z-hp-ambn a-Av-Z-\n cw-K-Øp-h-∂-t∏mƒ tI-c-fØn-se {]-ap-J ]-fin-X-∑m-cpw a-X-kwL-S-\-I-fpw A-t±-l-sØ A-I-‰n-\n¿-Øn

A-Xn-s\ hn-a¿-in-°p-I-bpw A-I-‰n-\n¿-ØpI-bpw sN-bv-X-t∏mƒ B {]-ÿm-\-Øn-s‚ t\-Xm-°ƒ-°v Du¿-Pw ]-I¿-∂p-sIm-Sp°m≥ A-t±-l-Øn-\v i-¶-bp-≠m-bn-cp-∂n√. A-Xp-sIm-≠p-X-s∂-bm-hmw A-t±-lØn-s‚ \n-c-h-[n in-jy-∑m¿ Cu {]-ÿm-\Øn-s‚ `m-K-am-bn. A-h-km-\-h¿-j-ß-fn¬ C-amw-kv Iu¨-kn-en-s‚ `m-K-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ Zmdp¬-J-Zm-bp-sS Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√m {]kn-U‚m-bn A-t±-lw \n-b-an-X-\m-bn. C-Xdn-™v Nn-e¿ ]n-¥n-cn-∏n-°m≥ {i-an-s®-¶nepw A-t±-lw D-d-®p-\n-∂p. C-∂v B I-tkc H-gn-™p-In-S-°p-I-bm-Wv. A-Xn-\v C-\n H„ cp A-h-Im-in-bp-≠m-hp-tam?

Xn-c-s™-Sp-∏p e-l-cn

Cw

-•-≠n-se ]m¿-e-sa‚ v Xn-cs™-Sp-∏m-Wv {]-ta-bw. h¿j-Øn-se B-Zy-am-k-Øns‚ ]-Xn-\-©m-a-Xp \m-fn¬ ssN-\-°m¿ ]-c-º-cm-K-X-am-bn H-cp Zo-t]m¬-k-hw B-tLm-jn-®p t]m-∂n-cp-∂p. cm-{Xn-bn¬ Zo-]-߃ {]-Im-in-∏n-®pw ]-S-°w s]m-´n-®pw B-tLm-jn-°p-∂ Cu D¬k-h-Øn-s‚ G-‰-hpw {]-[m-\-s∏-´ N-Sßv A-∂-Zm-\-am-Wv. tem-I-Øv a-s‰m-cp {]-tZ-i-Øpw a-s‰m-cp \m-fn-epw ssN-\bn-se Cu k-Zy-am-am-¶-Øn-te-Xp-t]mse Iq-ºm-c-°-W-°n-\v Xo-‰n km-[-\߃ h-®p-hn-f-ºm-dn-√. A-∂v A-d-hpim-e-bn-te-°v sX-fn-°-s∏-Sp-∂ B-Spam-Sp-Iƒ-°v ssI-bpw I-W-°p-ap-≠mhp-I-bn-√. Cu k-Zy-am-am-¶-tØm-Sm-Wv H-enh¿ tKmƒ-Uv-kv-an-Øv Cw-•-≠n-se ]m¿e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ \¿-a-t_m-[tØm-sS Xm-c-X-ayw sN-øp-∂-Xv. Xn-cs™-Sp-∏n-t\m-S-\p-_-‘n-®v ÿm-\m¿Yn-Iƒ thm-´¿-am-sc h-i-Øm-°m-\m-bn `-£-W-]-Zm¿-Y-ß-fpw a-Zy-hpw h-ºn-® tXm-Xn¬ hn-X-c-Ww sN-bv-Xn-cp-∂-Xp sIm-≠m-Wv C-ß-s\-sbm-cp Xm-c-Xayw. ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS I-gn-hpw tbmKy-X-bpw \n¿-W-bn-°-s∏-Sp-∂-Xv Ah¿ hn-f-ºp-∂ B-lm-c-hn-`-h-ß-fp-sSbpw a-Zy-Øn-s‚-bpw an-I-hpw A-f-hpw A-\p-k-cn-®m-Wv. A-h-cp-sS A-dn-thm, kw-kv-Im-c-tam [m¿-an-I-X-tbm hn-j-bß-tf-b-√. X¿-°-hn-X¿-°-ß-fpw N¿-®I-fpw cm-{„o-b-{]-iv-\-ß-sf tI-{μo-Icn-®m-bn-cn-°p-I-bn-√, a-dn-®v Pn≥, {_m≥-Un F-∂o a-Zy-ß-fp-sS t]-cn-em-bn-cn°pw. H-c-h-k-cw Pn\n-s‚-bpw {_m≥Un-bp-sS-bpw t]-cn-ep-≈ X¿-°w h-enb kw-L¿-j-Øn-\v h-gn-h-®p. P-\-°q´w kv-an-Øn-\p t\-sc h-∂v c-≠p a-Zyß-fn¬ G-Xm-Wv hn-in-„w F-∂p ]-dbm≥ B-h-iy-s∏-´p. F-¥p-Ø-cw ]-dbp-sa-∂v Ip-WvTn-X-s∏-´p \n¬-°-thbm-Wv Pn≥ Ip-Sn-°p-∂-h-s‚ \m-b-bpw {_m≥-Un I-gn-°p-∂-h-s‚ ]-ip-hpw XΩn-ep-≈ A-¶-ap-≠m-b-Xpw P-\-{i-≤ A-tßm-´p-Xn-cn-™-Xpw. \m-b-bm-Wv hn-P-bn-bm-b-Xv. A-tXm-sS P-\w \m-bbp-sS ]-£w tN¿-∂p. Pn-∂n-s‚ hn-Pbw A-h¿ sIm-≠m-Sn. t]m-fn-Mv _q-Øp-I-fn¬ F-Øp-∂ Nn-e-sc-°p-dn-®v kv-an-Øv ]-d-bp-∂p-≠v. c-≠m-fp-Iƒ Xm-ßn-∏n-Sn-®m-Wv H-cm-sf

_q-Øn-te-°v sIm-≠p-h-cp-∂-Xv. thm´p sN-øm-s\-Øp-∂ a-s‰m-cmƒ-°v H∂pw D-cn-bm-Sm-t\ h-ø. C-\n-bp-sam-cmƒ "a-Zyw', "a-Zyw' F-∂v H-®-h-®m-Wv t]m-fn-Mv _q-Øn-se-Øp-∂-Xv. C-ßs\ e-°pw e-Km-\p-an-√m-Ø-h¿ A-hnth-I-am-bn sN-øp-∂ thm-´p-Iƒ hn-[n\n¿-Wm-b-I-am-bn-Øo-cp-∂p F-∂ Zp-c¥-sØ-°p-dn-®m-Wv kv-an-Øv ]-d-bm≥ {i-an-°p-∂-Xv. a-Zyw hn-f-ºn-bpw k¬°-cn-®pw P-\-ß-sf h-io-I-cn-°p-∂ ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS-bpw kp-J-t`m-K-߃-°m-bn F-√m cm-{„o-b \n-e-]m-Sp-Ifpw hn-‰p Im-im-°p-∂ thm-´¿-am-cp-sSbpw I-fn-°-f-am-bn Xo¿-∂n-cn-°p-∂p Xn-c-s™-Sp-∏v tKm-Z-sb-∂m-Wv kv-anØv k-a¿-Yn-®-Xv. A-b¿-e≥Un¬ 1728¬ P-\n-® kv-anØv 1774¬ a-cn-®p. C-t∏mƒ c-≠p \q-‰m≠p-Iƒ ]n-∂n-´p. ]-t£, "\n-b-a-\n¿-amW-k-`-I-fn-te-°p-≈ Xn-c-s™-Sp-∏p-Isf \n-b-{¥n-°p-∂ L-S-I-߃ cm-{„ob-_m-ly-ß-fm-Wv, P-\-ß-fp-sS cm-{„ob-˛-km-º-Øn-I {]-iv-\-ß-sfm-∂pw Fhn-sS-bpw hn-j-b-am-hp-∂n-√' F-∂o hn[-ap-≈ kv-an-Øn-s‚ \n-co-£-Ww Iq-SpX¬ Iq-Sp-X¬ {]-k-‡-am-bn-s°m-≠ncn-°p-I-bm-Wv. cm-{„o-b-e-£y-ß-tfm kmw-kv-Im-cn-I-{]-_p-≤-X-tbm C-√mØ Bƒ-°q-´-sØ, A-[n-Im-c-Øn-s‚ i-‡n-a-fi-e-am-°p-∂ {]-h-W-X-Iƒ Iq-Sn-h-cp-∂ C-¥y≥ cm-jv-{So-b km-lN-cy-Øn¬ {]-tXy-In-®pw. P-\-ß-fm-Wv \n-b-a-Øn-s‚ hn-[mXm-°ƒ. \n-b-aw `-c-W-I¿-Øm-hn-t\°mƒ I-cp-Øp-‰-Xpw i-‡-hp-am-Wv. P\-߃ `-c-W-Iq-S-߃-°m-bn kr-„n°-s∏-´-h-c-√. `-c-W-Iq-S-߃ P-\-߃°m-bn cq-]o-I-cn-°-s∏-Sp-∂-h-bm-Wv. cm-Pm-hn-√m-Ø H-cp P-\-k-aq-lw km-[yam-hmw. F-∂m¬, P-\-ß-fn-√m-Ø cmPm-sh-∂-Xv B-´n≥ ]-‰-ß-fn-√m-Ø B´n-S-b≥ F-∂ t]m-se A-kw-_-‘-amWv. C-sXm-s°-bpw X-Øz-߃. P-\-ßsf B-h-iy-an-√m-Ø cm-Pm-°≥-am-scbm-Wv C-∂p \mw I-≠p-sIm-≠n-cn-°p∂-Xv. cm-Pm-°≥-am-cp-sS Zm-l-ß-fpw Zpc-I-fp-am-Wv cm-{„o-b-am-\-߃ \¬-In D-b¿-Øn-°m-´m≥ {i-an-°p-∂-Xv. Cu A-dn-hv ssI-ap-X-em-°n P-\-ß-sf th≠m-Ø {]-Pm-]-Xn-I-sf a-dn-®n-Sm-\pw \o-Xn-am≥-am-sc `-c-W-I¿-Øm-°-fm„ °m-\pw \-ap-°m-h-Ww.

Xmsg B-Im-iw... ta-se `q-an...

C. kp-tcjv


2014 G{]n¬ 6 Rm-b-¿

Hm-tcm h-gn-Iƒ! C-X-dn-bmw-˛ a-\- n-\p-≈n¬ Cu ]m-´p-Iƒ In-S-∂p Xn-f-bv-°p-∂p. ho-≠pw C-{X ]m´p-Iƒ i-–-te-J-\w sN-øm≥ H-cp {i-aw Iq-Sn \-SØp-I X-s∂. ]p-Xn-b kn.Un-bn¬ a-s‰m-cp Im-cyw Iq-Sn sN-bv-Xp. ]m-´p-I-sf-°p-dn-®pw sI.Sn-sb-°p-dn®pw H-cp hn-Z-Kv-[-s\-s°m-≠v kw-km-cn-∏n-°p-I. t\-c-tØ F-s‚ "Hm-W-°n-\m-hp-Iƒ' F-∂ kn.Unbn¬ Hm-W-°-hn-X-I-sf-°p-dn-®v Un. hn-\-b-N-{μ≥ km¿ kw-km-cn-®n-´p-≠m-bn-cp-∂p. tIƒ-hn-°m¿°pw ]Tn-Xm-°ƒ-°pw Iq-Sp-X¬ {]-tbm-P-\-I-c-amhpw Cu co-Xn F-∂m-Wv F-s‚ [m-c-W. sI.Sn-sb-°p-dn-®v kw-km-cn-°-W-sa-∂v Fw.F≥. Im-c-t»-cn am-kv-‰-tdm-Sv Rm≥ B-h-iy-s∏-´t∏mƒ h-f-sc Xm¬-∏-cy-tØm-sS A-t±-lw k-Ω-Xn®p. B-ap-J-am-bn A-t±-lw kw-km-cn-®-Xp-X-s∂ F´p-an-\n-t‰m-fw h-cpw. Ip-d-®v F-Un-‰v sN-bv-Xp ssZ¿Lyw Ip-d-bv-°m-sa-∂v dn-°m-Un-kv-‰v ]-d-™-t∏mƒ Rm≥ hn-k-Ω-Xn-®p. ]m-´p am-{Xw tIƒ-t°-≠-h¿°v A-ß-s\ sN-øm-hp-∂ co-Xn-bn¬ kn.Un-bn-em°n-bm¬ a-Xn-sb-∂v Rm≥ ]-d-™p. am-ÿ H-cp Ipdn-∏n-s‚ t]m-epw k-lm-b-an-√m-sX ]-d-™p-h-® Imcy-߃ ap-gp-h≥ A-\p-hm-N-I¿ tIƒ-°p-I X-s∂ th-Ww. sI.Sn-sb-°p-dn-®v H-∂p-a-dn-bm-Ø-h¿-°p t]m-epw A-t±-l-Øn-s‚ h-ep-∏w a-\- n-em-hp-∂ hn-[-Øn-em-Wv A-t±-lw kw-km-cn-®n-cn-°p-∂-Xv.

hmb\

a-\p-jy-a-\-Ên-se k-¦oÀ-W-X-IÄ hn. ap-l-Ω-Zv tIm-b

Nq-Sp-Im-e-Øv \m¬-°m-en-Iƒ ta-bm≥ t]m-hpw. X-Wp-∏p-Im-e-Øv B-ebn¬-Ø-s∂ ÿn-c-am-bn am-‰-an-√m-Ø co-Xn. ho-≠pw X-Wp-∏p-Im-e-Øv a¬ky-_-‘-\-hpw i-c-Xv-Im-e-sØ sImbv-Øpw I-gn-™m¬ A-h-cp-sS tPm-en I-gn-™p.' {Km-ao-W-Po-hn-X-Øn-se \n-jv-I-f¶-X-Iƒ ]-I¿-Øp-t∂-S-Øv ]-e-t∏mgpw {io-Ir-jv-W B-e-\-l-≈n-bp-sS I¿-Wm-S-I-l-≈n-Iƒ Hm¿-a-bn¬-hcp-∂p. km-a¿-Yy-hpw \n-›-b-Zm¿-Vy-hpw c-‡-Øn¬ I-e¿-∂ F-Uv-h¿-´v ]T-\Øn¬ tam-i-°m-c-\pw A-£-c-hn-tcm[n-bp-am-bn-cp-∂p. \n-c-h-[n h¿-j-sØ k-ap-{Z-bm-{Xm-\p-`-h-ß-fp-≈ A-K-kv‰p-am-bn ]-Xn-\m-dmw h-b- n¬ F-Uvh¿-´v k-‘n-°p-t∂-S-Øv I-Y-bv-°p Po-h≥ h-bv-°p-∂p. t\m¿-th-bn-eq-sSbm-Wv k-©m-cw. I-∏-tem-´-°m-cp-sS `m-j-bpw kw-⁄-bp-am-Wp hm-b-\-bnep-S-\o-fw \-sΩ F-Xn-tc¬-°p-∂-Xv. Xp-d-ap-Jw, _o-®v, sh-b¿-lu-kv, ]tØ-Ωm-cn, tXm-Wn, Xp-g, I-∏¬ sU°v F-∂o hm-°p-Iƒ G-Xm-s≠-√m t]-Pp-I-fn-epw Im-Wmw. hn-Nn-{X-am-b bm-{Xm-\p-`-h-߃-°p \m-tSm-Sn-Iƒ Zr-Iv-km-£n-bm-hp-∂p. N-c-°p-I-∏-epI-fpw tXm-Wn-I-fpw N-¥-I-fpw h¿-ØI-cp-sam-s° \m-tSm-Sn-Po-hn-X-Øn-s‚ `m-K-am-bn am-dp-∂p. Po-hn-Xw F-Uv-h¿´n-s\ Ip-im-{K-_p-≤n-°m-c-\m-°p-∂psh-∂p ]-d-bmw. kw-L¿-jw \n-d-™ {Km-ao-W \m-tSm-Sn-I-fp-sS am-\-kn-Imh-ÿ hm-b-\-°m-c-\p ap-ºn¬ \yq-´vlmw-k≥ A-\m-hr-X-am-°p-∂p. X-s‚ bm-{X-I-fn-sem-∂n¬ I-≠pap-´n-b am¿-K-c-‰n-s‚ Ip-d-®p-Im-e-sØ k-l-hm-kw F-Uv-h¿-´n-\v e-`n-°p-∂p. F-∂m¬, t\-c-tØ hn-hm-ln-X-bm-b A-hƒ A-ta-cn-°-bn-te-°v t]m-hp-∂tXm-sS B _-‘-Øn-\p ]q¿-W-hn-cmaw ho-gp-I-bm-bn. ]n-∂o-Sv I-S-¶-Y-sb∂p hn-ti-jn-∏n-°-s∏-Sp-∂ Po-hn-Xbm-{X-bn¬ A-h¿ ho-≠pw I-≠p-ap-´pI-bpw hn-hm-ln-X-cm-hp-I-bpw sN-øp∂p-≠v. ]-t£, a-\- m-£n-bp-sS \p≈n-t\m-hn-°-en¬ \n-∂-h¿-°p tam-N\-an-√. k-t¥m-j-hpw kw-Xr-]v-Xn-bpw A-h¿-°-\y-am-hp-I-bm-Wv. Po-hn-X-Øn-s‚ ]-cn-k-am-]v-Xn-bnse-Øp-tºmƒ a-\p-jy-a-\- v t\-cn-Sp∂ k-¶o¿-W-X-I-fpw A-h-s\ ho¿-∏pap-´n-°p-∂ {]-Xn-k-‘n-I-fpw F-°me-sØ-bpw F-gp-Øp-Im-cp-sS c-N-\mh-ew-_-am-hm-dp-≠v. C-hn-sS-bpw AsXm-s°-Ø-s∂-bm-Wv. Po-hn-X-Øns‚ A¿-Y-X-e-ß-fn-te-°p-≈ I¨Xp-d-°-ep-Iƒ, th-cp-Iƒ B-g-Øntem-Sn-b Xm-Øzn-I-am-\-߃, B-Ikv-an-I-am-b I-≠p-ap-´-ep-I-fpw h-gn-]ncn-b-ep-I-fpw. C-cp-´n-s‚-bpw sh-fn-®Øn-s‚-bpw \n-av-t\m-∂-X-߃, a-cW-Øn-\p-t]m-epw X-®p-S-bv-°m≥ Ign-bm-Ø kv-t\-l-hpw tbm-Pn-∏pw-˛ \yq-´v lmw-k-s‚ hn-j-b-hpw C-sXms°-Ø-s∂. cm-Pm-Pn-bp-sS a-lm-`m-c-X-sØ a-ebm-f-Øn-te-°v sam-gn-am-‰w \-S-Øn-b F.sI. _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b-cm-Wv C-Xn-s‚ ]-cn-`m-j-I≥. A-\m-bm-kw hm-bn-®p-t]m-Im-hp-∂ co-Xn-bn¬ ]-cn`m-j \n¿-h-ln-®n-´p-≠v _m-e-Ir-jvW≥ \m-b¿. I-∏-epw I-S-ep-sam-s° ]-›m-Ø-e-am-°n-sb-gp-Xn-b sl‚n jm-cn-b-cp-sS "]m-∏n-tbm¨' sl-an-Mvth-bp-sS "In-g-h-\pw I-S-epw' F-∂o ]cn-`m-j-Iƒ hm-bn-®-h¿-°p sX-√v \ncm-i-bp-≠m-hpw. „

-£v-W-am-b Po-hn-Xm-\p-`-hß-fp-sS ]n≥-_-e-sam-∂p am{X-am-Wv D-Ø-a-km-ln-Xy-c-N\-bp-sS Xm-t°m-se-∂p ]-d-™-Xv hn¿-Pn-\n-b hqƒ-^m-Wv. am-\-kn-Imkzm-ÿy-Øn-\-Sn-a-bm-bn-cp-∂p hn¿-Pn\n-b. C-Xn-\p-]p-d-sa im-co-cn-Im-kzmÿy-߃ Iq-sS h-∂-t∏mƒ ]-e-hp-cp B-fl-l-Xy-°v {i-an-°p-I-bp-≠m-bn A-h¿. A-º-Øn-sbm-º-Xmw h-b- n¬ Hu-kv \-Zn-bn¬ Nm-Sn Po-h-s\m-Sp°pw h-sc B Po-hn-Xw Zpx-J-a-b-am-bncp-∂-t√m. t\m¿-ho-Pn-b≥ F-gp-Øp-Im-c-\mb \yq-´v lmw-k-s‚ (1859˛1952) \m-tSmSn-Iƒ F-∂ t\m-h-en-s‚ hm-b-\m-\p`-hw hn¿-Pn-\n-b hqƒ-^v ]-d-™-Xns\ i-cn-h-bv-°p-∂p. \yq-´v lmw-k-\pw

Xo

\m-tSm-SnIƒ \yq-´v lmw-k≥ hn-h: F.sI. _m-eI - r-jvW - ≥ \m-b¿ Nn-¥ ]-ªn-tj-gvk - v, Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw

am-\-h-k-aq-l-Øn-s‚ I-Y-bm-Wv ]-dbp-∂-Xv. ]-d-™m-epw-]-d-™m-epw Xocm-Ø a-\p-jy-cp-sS I-Y-bm-Wv t\m-hse-∂p km¿-Xr H-cn-°¬ ]-d-™tXm¿-°p-∂p. \yq-´v lmw-k≥. I-Sp-Ø Zm-cn-{ZysØ _m-ey-Im-e-k-Jn-bm-bn h-cn-®h≥. A-]-I¿-j-Xm-t_m-[-Øm¬ \{a-in-c-kv-I-\m-b-h≥. kz-¥w \m-Sns\ ln-‰v-e¿ B-{I-an-®-t∏mƒ k-I-ecpw F-Xn¿-sØ-¶n-epw ln-‰v-e-dp-sS B-cm-[-I-\m-bn-cp-∂p A-t±-lw. bp≤m-\-¥-cw t\m¿-sh-bn¬ A-\-`n-a-X\m-bn am-dn. bp-≤m-\-¥-c-k¿-°m¿ Ip-‰m-tcm-]n-X-cp-sS ]-´n-I-bn¬-s∏-SpØn \o-≠-Im-ew P-bn-en-epw. k-ºsØm-s° k¿-°m-cn¬ e-bn-®-tXmsS hn-jm-Z-tcm-K-Øn-\-Sn-s∏-´ lmwk≥ am-\-kn-I-tcm-Kn-bm-bn-Øo¿∂p. t]m-b-\q-‰m-≠n-se k¿-K-{]-Xn-`I-fp-sS Iq-´-Øn¬ ap-Jy ÿm-\-ap-≠v A-t±-l-Øn-\v. t]mƒ-U¨ {Km-a-Øn-se \n-jv-If-¶ a-\p-jy-sc-bpw Po-hn-X-ap-t]-£n®v A-ta-cn-°-b-S-°-ap-≈ a-dp-\m-´n-te°v `m-Kym-t\z-jn-I-fm-bn t]m-hp-∂ a\p-jy-cp-sS-bpw I-Y A-Sn-h-c-bn-´p-Im´p-∂ t\m-h-em-Wn-Xv. "\m-Sy-{]-[m-\-amb \-K-c-sØ-b-t]-£n-®p \-∑-I-fm¬ k-ar-≤-am-b \m-´n≥-]p-d-sØ' \yq-´v lmw-k≥ ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-ßs\: "A-hc - p-sS \n-eØ - v ssh-t°m-epw D-cp-f° - n-gß - pw _m¿-en-bpw D-≠m-hpw.

3

H-cp ]mT-]p-kv-X-Iw t]m-se. F-∂n-´pw \-Ωp-sS A[ym-]-I¿ t]m-epw C-sXm-∂pw {i-≤n-®n-√ F-∂-Xv th-sd Im-cyw. A-ß-s\-sbm-cp ]p-Xp-a-tbm-sS ]m-´pIƒ ho-≠pw ]p-Xn-b km-t¶-Xn-I-hn-Zy-bn¬ i-–te-J-\w sN-bv-Xp. ]-≠v ]m-Sn-b-h-tcm-Sv ho-≠pw ]-dbm≥ {]-bm-k-am-W-t√m. A-Xp-sIm-≠v Rm-\pw `m\p-{]-Im-ipw kp-lr-Øp-°-fpw F-√mw tN¿-∂v ]m´p-Iƒ ap-gp-h≥ ]m-Sn. "ssI-ep-Iƒ ]n-Sn-°-W' F-∂ ]m-´v h-f-sc k-t¥m-j-tØm-sS A-^v-k¬ ]m-Sn-Ø∂p. F-∂m-epw ]-g-b {]-iv-\-߃ _m-°n-\n¬-°p∂p. C-Xm-cp hn-]-Wn-bn¬ F-Øn-°pw? A-\p-hm-NI-s‚-bpw I-em-Im-c-s‚-bpw C-S-bn¬ A-ß-s\-sbmcmƒ \n¬-°p-∂p-≠v. b-Ym¿-Y-Øn¬ I-e-sb \n-b{¥n-°p-∂-Xv A-h-c-t√? tI-c-f-Øn-se aq-t∂-Im¬ tIm-Sn B-fp-I-fp-sS-bpw A-`n-cp-Nn X-߃ ]-d-bp-∂nS-Øm-sW-∂v A-h¿ ]-d-bp-∂p. A-h¿-°v sI.Sn-bpw cm-L-h≥ am-Ã-dp-sam-s° I-W-°p-X-s∂. H-cn-°¬ cm-L-h≥ am-kv-‰-dp-sS Ip-td \m-tSm-Sn∏m-´p-Iƒ dn-°m-Uv sN-bv-Xm-tem F-∂v Rm≥ Btem-Nn-®p. hn-X-c-W-°m-c≥ ]-d-™-Xv I-em-`-h≥-aWn ]m-S-Ww, F-¶n-se \m-S≥-]m-´v hn-]-Wn-bn¬ sN-e-hm-hp-I-bp-≈q F-∂m-Wv. a-Wn-°v e-£-°W-°n-\p cq-] sIm-Sp-°m≥ \-ap-°p ]-‰p-tam? cmL-h≥ am-kv-‰-td-°m-fpw sI.Sn-tb-°m-fpw a-Wn-°p hn-e sIm-Sp-°p-∂ k-aq-l-am-Wp a-e-bm-fn k-aq-lw

sI.Sn. sk-bvXv

Sn. ap-l-Ω-Zn-s‚ Km-\-c-N-\-sb-°p-dn®v a-s‰m-cp ]m-´n-s‚ A-\p-_-‘-am-bn Rm≥ ]-d-™n-´p-≠v. A-Xv Im-k-‰mbn ]p-d-Øn-d-°p-∂-Xv kw-_-‘n-® Im-cy-߃. Imk-‰n-s‚ i-–-te-J-\ k-a-b-Øv, \n¿-am-W-k-a-bØv F-s‚-bp-≈n-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv ]m-´p-I-fp-sS `mhw am-{X-am-bn-cp-∂p. \m-S-Iw D-≠m-bn-cp-∂n-√. ]m´p-Iƒ tIƒ-°p-∂-h¿ am-{X-ta ap-∂n-ep-≈q. ]-›mØ-e-kw-Ko-X-sam-cp-°n-b tam-l≥-Zm-kn-t\m-Sv Rm≥ \n¿-tZ-i-߃ sIm-Sp-Ø-Xpw Cu-sbm-cp ho£-W-Øn-em-Wv. tam-l≥-Zm-kv A-Xn-\-\p-k-cn-®v ]-›m-Ø-e-kw-Ko-X-sam-cp-°n. F-∂m¬, \m-S-Iw I-≠-h-cp-sS, \m-S-Iw sIm-≠p-\-S-°p-∂-h-cp-sS C-Sbn¬ Xn-cn-s®m-c-`n-{]m-bw h-∂p. A-h¿-°-Xv c-kn®n-√. ]m-´n-se D-]-I-c-W-{]-tbm-K-߃ \m-S-I-Øn\-\p-tbm-Py-a-√ F-∂-Xm-Wv A-h-cp-sS {]-iv-\w. ]d-™-h-tcm-sS-√mw F-s‚ hn-i-Zo-I-c-Ww \¬-In. Cu ]m-´p-Iƒ dn-°m-Uv sN-øp-∂-Xn-\m-bn H-cp cq-] t]m-epw sN-e-h-gn-°m-Ø-h-cm-Wv C-sXm-s°-∏-dbp-∂-Xv F-∂-Xm-Wp I-„w. F-√m hn-a¿-i-\-ß-fpw

sI.

]¨ - b - mb - ]m« - v F-∂v hn-X-c-W-°m¿ ]-d-™m¬ \-ap-s°-¥v sNøm≥ I-gn-bpw? C-Xp i-cn-b-√ F-∂v X-s∂-bm-sWs‚ ]-£w. ]-t£, \-Ωp-sS kmw-kv-Im-cn-I {]ÿm-\-߃ A-X-ß-s\ X-s∂-bm-sW-∂m-Wv sXfn-bn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xv. A-h¿ am-{Xw Iq-sS \n∂m¬ F-s¥m-s° Im-cy-߃ sN-øm-am-bn-cp-∂p? ]m-´n-s‚ N-cn-{Xw C-h¿-s°m-∂p-a-dn-bm-™n-´-√t√m. k-lm-bn-°n-√ A-{X X-s∂. kmw-kv-Im-cn-I kw-L-S-\-I-tf-°mƒ C-°m-cyØn¬ k-lm-bw In-´n-b-Xv cm-{„o-b-∏m¿-´n-bn¬ \n∂m-Wv. kn.]n.sF.(Fw) tZ-io-b-k-tΩ-f-\w ]m¿´n tIm¨-{K-kv tIm-gn-t°m-´v kw-L-Sn-∏n-°-s∏-Sp∂-Xv B k-a-b-Øm-Wv. k-Jm-hv sI.Sn. Ip-™n-°Æ-s‚ {i-≤-bn¬ kn.Un-bp-sS Im-cyw Rm≥ sIm≠p-h-∂p. A-t±-lw k-Jm-hv Sn.]n. cm-a-Ir-jv-W-\pam-bn kw-km-cn-®p. ]m¿-´n tIm¨-{K- n-s‚ `m-K-ambn sI.Sn-bp-sS ]m-´p-Iƒ ]p-d-Øn-d-°m≥ ]m¿-´n tIm¨-{K-kv kzm-K-X-kw-Lw Xo-cp-am-\n-®p. A-Xn\p-≈ Im-ipw A-h¿ h-I-bn-cp-Øn. A-ß-s\ tImgn-t°m-´v Su¨-lm-fn¬ h-®v k-Jm-hv {]-Im-iv Imcm-´v kn.Un-bp-sS {]-Im-i-\w \n¿-h-ln-®p. A-XmWv "ap-Sn-\m-tc-gm-bv Io-do-´v' F-∂ kn.Un. kn.Un-bn-se ]-Øp ]m-´p-I-fn¬ c-s≠-Æ-am-Wv cm-L-h≥ am-Ã-dp-sS Cu-W-Øn-ep-≈-Xv. sI.Sn-bpsS k-tlm-Z-c-\m-b sI.Sn. sk-bv-Xv F-gp-Xn-b {]Xn-tcm-[w F-∂ \m-S-I-Øn-te-Xm-Wv Cu Km-\w. ]® F-∂ hm-°n-s‚ hn-hn-[-ß-fm-b A¿-Y-X-e-ß-fnte-°m-Wv ]m-´v \-sΩ \-bn-°p-∂-Xv. ]-√-hn an-{iW-Øn¬ N-c-W-߃ N-Xp-c-{i-Øn-epw. ]-®-bm-b k-Xy-ß-fpw ]-® \p-W-I-fpw ]-® ao-\pw ]-® amwk-hpw ]-®-sh-≈-hpw ]-®-sb-∂ \n-d-hpw ]-®-s°mSn-bpw F-√mw H-‰-hm-°n-s‚ A¿-Y-hy-Xym-k-ß-fmbn ]m-´n¬ I-S-∂p-h-cp-∂p. a-e-bm-fw A-[ym-]-I¿ Cu ]m-´v tIƒ-t°-≠-X-t√? ip-≤-am-b am-∏n-f-∏m-´v C-i-ep-I-fn¬ X-s∂ am-ÿ Nn-´ sN-bv-Xn-cn-°p-∂p. sI.Sn-bp-sS D-≈n-se am-∏n-f-∏m-´pw kw-Ko-X-hpw `mj-bpw \¿-a-hpw F-√mw Cu ]m-´n-eq-sS \-ap-°v a-\ n-em-°mw. ]-®-bm-b k-Xy-߃ hn-fn-®p-]-d-™ sI.Sn. ]-®-bp-sS \m-\m¿-Y-߃ \-sΩ ]Tn-∏n-°p∂p. am-Ã-dm-h-s´ ]m-´n-s‚-bp-≈n-se ]-®-tbm-Spw tNm¿-∂p-t]m-hm-sX B-hn-jv-I-cn-®n-cn-°p-∂p. H-cp „ ]-®-bm-b ]m-´v.

\o-e° - p-bn-se \n≥ Km-\w /3 Rm≥ k-ln-®p. sI.Sn-°p th-≠n C-{X-sb-¶n-epw sN-øm≥ I-gn-™-t√m F-∂m-tem-Nn-®m-Wv Rm≥ k-am-[m-\n-®-Xv. sI.Sn-sb Rm≥ t{Zm-ln-®p F-∂ co-Xn-bn-em-Wv Nn-e¿ F-t∂m-Sp s]-cp-am-dn-b-Xv. F∂m¬, sI.Sn. F-t∂m-sSm-∂pw ]-d-™n-√. F-∂p am-{X-a-√, A-t±-lw Iq-Sp-X¬ Im-k-‰p-Iƒ F-t∂mSm-h-iy-s∏-Sp-I-bm-Wv sN-bv-X-Xv. Rm≥ D-t±-in-®Xv A-t±-l-Øn-\v a-\- n-em-hpw. \m-S-Iw F-∂-Xn¬ I-hn-™v ]m-´n-s‚ D-f-f-S-°-Øn-\pw B-i-b-߃°pw `m-hm-fl-I-X-bv-°p-am-Wv Rm≥ ap≥-Xq-°w sIm-Sp-Ø-Xv F-∂ Im-cyw a-lm I-em-Im-c-\m-b At±-l-Øn-\v a-\- n-em-hm-sX t]m-hn-√-t√m. F-¥mbm-epw hn-]-Wn-bn¬ ]-cm-P-b-s∏-´p. F-s‚-bpw `m\p-{]-Im-in-s‚-bpw a-t\m-Pn-s‚-bpw Im-iv t]m-bn. tam-l≥-Zm-kv {]-Xn-^-ew H-gn-hm-°n-b-Xp aq-e-ap≈ \-jv-S-hpw. ]-t£, R-߃-°n-sXm-cp \-„-ambn tXm-∂n-bn-√. H-cp h-en-b I¿-a-am-Wv sN-bv-Xn-cn°p-∂-Xv F-∂ t_m-[yw R-߃-°p-≠v. B-cpw Xncn-®-dn-™n-s√-¶n-epw... F-s∂-¶n-epw C-sXm-s° Xn-cn-®-dn-bm-Xn-cn-°p-tam? A-h-sc-√mw ]-d-™-Xp-t]m-se \m-S-I-Øn-\pw am-∏n-f-∏m-´n-\pw ]-‰p-∂ co-Xn-bn¬ ]m-´p-I-sf ]p-\cm-hn-jv-I-cn-®m-tem F-∂ tXm-∂¬ F-∂n¬ ho≠pw I-S-∂p-h-∂p. Im-iv \-„-s∏-Sp-Øm-\p-≈

]-®-sb-∂ ]-Z-Øn-\¿-Yw \m-SI - w: {]-Xn-tcm-[w c-N\ - : sI.Sn. skbvXv

cm-L-h≥ am-kv-‰-td-°m-fpw sI.Sn-tb-°m-fpw Iem-`-h≥ a-Wn-°p hn-e sIm-Sp-°p-∂ k-aq-l-am-Wp a-e-bm-fnIfptSsX-∂v hn-X-c-W-°m¿ ]-d-™m¬ \-ap-s°-¥v sN-øm≥ I-gn-bpw? C-Xp i-cn-b-√ F-∂v X-s∂-bm-sW-s‚ ]-£w

]-®-sb-∂ ]-Z-Øn-\¿-Yw F-{X-bp-s≠-t∂m-˛ A-Xv ]-®-bm-bn-Ø-t∂ Rm≥ ]-d-bp-∂p tIƒ-°p-t∂m? I-≈-an-√m-Xp-≈ k-Xy-hm-°p-Iƒ ]-® A-Xp-≈-Xp-≈-Xv t]m-se sNm-√pw Rm-s\m-cp ]-®

C-±p-\n-bm-hn-s‚-bp-≈n-ep-ap-s≠m-cp ]-® B ]-®-bm-Wn-jv-In-s‚ \n-d-am-bv Xo¿-∂-Xv Xo¿-® F-s‚ ssI-I-fn-ep-≠v sIm-Sn-Iƒ ]-®-bpw tNm-∏pw c-≠n-\pw c-≠¿-Y-am-Wv k-Ω-Xw tÃ-m-∏pw. (]-®-sb-∂)

]-® sh-≈-Øn¬ s]m-Sn-®p Po-h-\p-W¿-∂p ]-®-bn¬ sX-fn-™p tem-Iw ]-®-bm-bv-Øo¿-∂p ]-®-sb-∂ \n-dw sIm-Sp-Øpw Im-cy-ap-≠-t√m ]-® ao-\pw ]-® amw-k-hp-sam-s°-bp-≠-t√m (]-®-sb-∂)

s]-Æ-Im-Wm≥ Rm≥ h-cp-tºmƒ \o a-d-°-s√ ]-®-Im-´n k-Ω-Xw X-cm-Xn-cn-°-s√ tNm-∏p Im-´o-s´-s‚ I-Æo¿ tNm-∂-Xm-°-s√ ]m-h-am-tbm-sc-s∂-∏-®-∏m-h-am-°-s√. (]-®-sb-∂)

]p-kv-X-I-ß-ƒ

\m-S≥- t{]-aw Ip-d-®p-\m-f-sØ A-⁄m-X-hm-k-Øn-\mbn {Km-a-Øn-se-Øp-∂ \m-K-cn-I-\pw [-\nI-\p-am-b c-hn-bpw {Km-ao-W-hn-ip-≤n \n-d™p-Xp-fp-ºp-∂ am-fp-sh-∂ kp-μ-cn-bpw X-Ωn-ep-≈ {]-W-b-Øn-s‚ I-Y-bm-Wv "\m-S≥-t{]-aw'. t\m-h¬-km-ln-Xy-Ønse "c-a-W-\m'Wv "\m-S≥-t{]-a'sa-∂v hnti-jn-∏n-®m¬ sX-‰n-√. {]-i-kv-Xn-bp-sS A-f-hp-tIm-ep-sIm-≠p am-{X-a-√, hn-Zq-cam-b G-tXm tIm-Wn¬ C-cp-∂p-sIm-≠v A-Xn-hn-Zq-c-am-b H-cp {Km-ao-Wm-\p-`-hsØ I-S-em-kn-te-°v ]-I¿-Øp-∂ Cu t\m-h¬ "c-a-W≥' a-e-bm-fn-Iƒ-°p kΩm-\n-® A-tX c-km-\p-`q-Xn-bm-Wv A-\p`-h-th-Zy-am-°n-b-Xv. ap-∂p-c- Fw.Sn-. F-kv.sI. s]m-s‰-°m-´v am-Xr-`q-an _p-Iv-kv, tIm-gn-t°m-Sv

Hm¿-a-s®-cm-Xp-Iƒ "Xm-t\ ]q-hn-´ tam-lw aq-Iw hn-Xp-ºp-∂ t\-cw...' hn-jm-Z-a-[p-c-am-b Km-\-ß-fn-eqsS a-e-bm-fn-bp-sS Km-\-tem-I-Øn-s‚ `mK-am-bn am-dn-b Pn. th-Wp-tKm-]m¬ X-s‚ t]m-b-Im-e-ß-sf Kr-lm-Xp-c-X-tbm-sS

Hm¿-sØ-Sp-°p-∂p. A-Xn¬ ]m-´n-s‚ h-gnbn¬ ssI-]n-Sn-®p \-S-Øn-b h-ey-Ω-am-cp≠v, kv-t\-lw sNm-cn-™ kp-lr-Øp-°fp-≠v, A-\p-{K-lw ]-I¿-∂ Kp-cp-`q-X-∑mcp-≠v, hn-kv-a-bn-∏n-® F-gp-Øp-Im-cpw kwKo-X-⁄-cp-ap-≠v. H-cp kw-Ko-Xm-kzm-Z-Is‚ \n¿-a-e-am-b a-\-t m-sS-bm-Wv Hm¿-aIƒ ]-I¿-Øn-sb-Sp-Ø {io-Pn-Xv hm-cy¿ Cu `m-h-Km-b-I-s‚ Po-hn-X-]-Y-߃ Fgp-Øn-te-°v B-hm-ln-°p-∂-Xv. Pn. th-Wp-tKm-]m¬/ {io-Pn-Xv sI. hm-cy¿ Un kn _p-Iv-kv, tIm-´-bw

Øn¬ tKm-hn-μ-∏n-≈ 1972se-gp-Xn-b `mj-sb-∏-‰n-bp-≈ te-J-\w \-sΩ A-º-c-∏n°pw. a-e-bm-f-Øn-\-√, a-e-bm-fn-°m-Wv Ign-hp-Ip-d-sh-∂v ]n.sP. B-fl-\n-μ-tbm-sS I-s≠-Øp-∂p-≠v. cm-jv-{So-b-°m-cn-se Nn¥-I-\m-b ]n.Pn-bp-sS A-]q¿-h-te-J-\ß-fp-sS k-am-lm-cw. ss[-j-Wn-I-X-bpsS Pz-en-°p-∂ Xo-£v-W-X \-Ωp-sS Nn-¥I-sf-bpw Nm-W-bn-en-´p an-\p-°n-sb-Sp-°psa-∂ A-\p-`-hw ]-¶p-h-bv-°p-∂ ]p-kv-XIw. k-am-l-c-Ww: Un. {io-[-c≥-\m-b¿ ]n. tKm-hn-μ-∏n-≈ Nn-¥ ]-ªn-tj-gv-kv, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw

]n Pn: km-ln-Xyw, kw-kv-Im-cw, Z¿-i-\w

Xq-hm-\-Øp-ºn-Iƒ ho-≠pw \-\-bp-tºmƒ

"s]-߃' F-∂-Xn-\v A¿-Yw "k-tlm-Zcn'sb-∂m-sW-¶n¬ am-[-hn-bp-sS s]-߃ k-tcm-P-\n-bm-hm-a-t√m? F-∂m¬, s]߃-°v s]-ß-fn-s√-∂v \-ap-°-dn-bmw. \mw a-e-bm-fn-Iƒ-°v A-dn-bm≥ I-gn-bmØ-Xv Kp-≠¿-´v km-bv-]n-\v I-gn-™p. a-ebm-f-`m-j-bv-°p-th-≠n-bp-≈ ap-d-hn-fn Db¿-∂p-Xp-S-ßn-b k-a-Im-en-I-k-μ¿-`-

C-c-´-Po-hn-Xw \-bn-°p-∂ P-b-Ir-jv-W-\pw ¢m-c-sb-∂ th-iym-kv-{Xo-bpw sIm-´n-b-S®p s]-øp-∂ H-cp h¿-j-Im-e a-g-t]m-se-bmWv a-e-bm-f-kn-\n-am t{]-an-I-sf B-th-in®-Xv. ]n-s∂-∏n-s∂ a-e-bm-fn-bp-sS ]-fl-cmP-s\-∂ kn-\n-am-°m-c-s‚ Hm¿-a-I-fn¬ t]m-epw a-g H-cp {]-Xo-I-am-bn B-th-in-®p. Im-ew t]m-bv-t]m-b-t∏mƒ ho-cyw Iq-Sn-b

ho-™p-t]m-se A-Xv \-sΩ e-l-cn-]n-Sn-∏n°p-∂p. Xq-hm-\-Øp-ºn-I-fp-sS ]m-{X-{kjv-Sm-hv \n¿-Øn-bn-S-Øp-h-®m-Wv Cu I-Y B-cw-`n-°p-∂-Xv. B A¿-Y-Øn¬ t{]-£I≥ F-gp-Xn-b I-Y-bm-Wn-Xv. km-ln-Xy-cN-\-bn-se H-cp A-]q¿-h-k-μ¿-`w. {]-ho¨. Fw. Ip-am¿ ssk-I-Xw _p-Iv-kv, tIm-X-aw-K-ew

hm-cn-b¿, cm-P-e-£v-an-bp-sS k-tlm-Z-cn Sn.F. k-c-kz-Xn-b-Ω F-∂n-h-cp-sS A-\pkv-a-c-W-ß-tfm-sS. cm-P-e-£v-an I-d‚ v _p-Iv-kv, Xr-iq¿

D-®-sh-bn-epw C-fw-\n-em-hpw

a-\p-jy-\pw Xn-cy-°p-I-fpw \m-\m-Pm-Xn Po-h-Pm-e-ß-fpw H-t∂m-sSm-∂v D-`-b-Po-hnXw \-bn-°p-∂ Im-hy-tem-I-am-Wv tambn≥-Ip-´n ssh-Zy-cp-tS-Xv. am-\pw ap-b-epw {]-W-b-hpw Xo-h-≠n-bpw ]-S-bpw ]p-d-∏mSpw Pn-∂pw F-√mw B Im-hy-kz-cq-]-Øns‚ `m-K-am-bn. Im-hy-tim-`-bpw {]-W-bm\p-`q-Xn-bpw h-gn-s™m-gp-Ip-∂ "_-Z-dp¬ ap-\o¿ lp-kv-\p¬ P-am¬' t]m-ep-≈ {]W-b-Ko-X-ß-fpw I-Øp-]m-´p-I-fpw Xo-h≠n-®n-¥pw ]-S-∏m-´p-I-fpw H-∏-\-∏m-´p-Ifpw F-gp-Xn h-S-°≥ tI-c-f-Øn-s‚ Im-hy]m-c-º-cy-Øn-s‚ ap≥-\n-c-bn¬ C-Sw-]n-Sn® tam-bn≥-Ip-´n ssh-Zy-cp-sS c-N-\m-temI-sØ hn-i-I-e-\-hn-t[-b-am-°p-∂p Cu Ir-Xn. H-∏w ap-kv-enw Im-hy-]m-c-º-cy-sØ

B-fl-s\m-º-c-ß-fp-sS C-g-b-Sp-∏-ap-≈ cN-\-I-fm-Wv cm-P-e-£v-an-bp-tS-Xv. A-Xv ic-Xv-Im-e-k-‘ym-Im-iw-t]m-se hm-b-\°m-c-s\ B-flm-hn-tem-fw t\m-hn-®p. Bflm-hn-te-‰ £-X-Øn-s‚ kp-Jw B-g-Øne-\p-`-hn-°m≥ A-h-sc t{]-cn-∏n-°p-Ibpw sN-bv-Xp. _m-ly-am-b C-S-s]-S-en-s‚ Xn-c-X-≈-en¬ t\m-h-en-s‚ {]-kn-≤o-I-cWw \n¿-Øn-h-bv-°m≥ F-gp-Øp-Im-cn \n¿-_-‘n-X-am-b k-μ¿-`w a-e-bm-f-Øn-e[n-I-an-√. Cu t\m-h¬ B Zp-tcym-K-Øneq-sS I-S-∂p-t]m-bn-´p-≠v. F-¶n-epw A]q¿-W-X-bn-epw ]q¿-W-X-bp-sS H-cp sN-dpI-S¬ A-S-ßn-bn-´p-s≠-∂v Cu t\m-h¬ \-sΩ Hm¿-a-∏-Sp-Øpw. F≥.hn. Ir-jv-W-

a-lm-I-hn tam-bn≥-Ip-´n ssh-Zy-cp-sS Im-hy-tem-Iw

A-S-bm-f-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-øp-∂p. _m-e-Ir-jv-W≥ h-≈n-°p-∂v h-N-\w _p-Iv-kv, tIm-gn-t°m-Sv

tI-c-f-Øn-se ap-kv-enw kv-{Xo-I-fp-sS h¿-Ø-am-\-Im-ew tI-c-f-Øn-se ap-kv-enw kv-{Xo-bp-sS h¿Ø-am-\-Im-ew F-¥m-Wv? A-hƒ ]u-tcmln-Xy-sØ-°p-dn-®v, ]p-cp-jm-[n-Im-c-L-S\-sb-°p-dn-®v, X-ß-sf-°p-dn-®p X-s∂ t_m-[-h-Xn-bm-tWm? _-lp-`m-cym-Xz-Øneq-sS ]p-cp-j-Im-a-\-I-fp-sS C-c-I-fm-bn kv-{Xo-Iƒ am-dp-∂p-t≠m? ap-kv-enw kv-{XoI-fp-sS ]-≈n-{]-th-i-sØ-°p-dn-®v a-Xw F-¥p ]-d-bp-∂p? F-∂n-ß-s\ tI-c-fo-bkv-{Xo t\-cn-Sp-∂ \n-c-h-[n {]-iv-\-ß-sf°p-dn-®m-Wv te-J-I≥ hn-Nn-¥-\w \-S-Øp∂-Xv. H-∏w kz-¥w A-`n-{]m-b-ß-sf cq-]oI-cn-°m≥ {]m-]v-X-bm-bn-´p-t]m-epw A-hK-Wn-°-s∏-Sp-∂ ap-kv-enw kv-{Xo-I-tfm-Sv tNm-Zy-ß-fpw a-dp-tNm-Zy-ß-fpw D-∂-bn°m≥ Cu Ir-Xn B-h-iy-s∏-Sp-∂p. F≥.]n. lm-^n-kv ap-l-Ω-Zv H-en-hv tIm-gn-t°m-Sv


CMYK

4

2014 G{]n¬ 6 Rm-b-¿

\yq-kv t]-∏¿ t_m-bv F-∂ B-Zy-sØ a-ebm-f \n-tbm˛dn-b-en-Ãv kn\n-a \n¿-an-® ]n. cm-a-Zm-kv I-gn-™Znh-kw A-¥-cn®p. A-t±-l-sØ-°p-dn-®v Nn-{X-Øn-se _m-e-Xm-chpw Km-\-c-N-bn-Xmhpw Hm¿-a-Iƒ ]-¶p-h-bv-°p∂p

]n. cm-a-Zm-kv

sI.Fw. A-Iv_¿

A

dp-]Xp ]n∂n´ \-tc-{μ≥ H-‰®n-{X-Øn-se A-`n-\-bn-®n-´p≈q. ]-t£, C-Xn-s‚ t]-cnep-≈ B-Z-cn-°-epw kzo-I-c-W-ß-fpw Ct∏m-gpw A-h-km-\n-®n-´n-√. kn-\n-abp-sS t]cv \yq-kv t]-∏¿ t_m-bv. 1955se \yq-P-\-tdj≥ kn-\n-a. `m-cy cm-Kn-Wn-tbm-sSm-∏w Kp-cphm-bq-cn-se ^v-fm-‰n¬ I-gn-bp-∂ \-tc-{μ≥ Ign™Znhkw A-¥-cn-® \yq-kv t]-∏¿ t_m-bn-bp-sS kw-hn-[m-b-I≥ ]n. cmwaZmkn-s\°p-dn-®v ]d™pXpS-ßn. Xr-iq-cn-se Xm-a-k-°m-e-Øv A-b¬-hmkn-bm-bn-cp-∂-t∏mƒ Xp-S-ßn-b-Xm-Wv cm-aZm-kp-am-bp-≈ _-‘w. tN-´≥ _m-e-Ir-jvW-s‚ D-‰ kp-lr-Øm-bn-cp-∂p cma-Zm-kv. A-ß-s\ _m-e-Ir-jv-W≥ h-gn-bm-Wv Rm≥ kn-\n-a-bn-se-Øp-∂-Xv. A-©mw h-b n¬ A-`n-\-bw F-¥m-sW-t∂m kn-\n-a

F-¥m-sW-t∂m F-\n-°dn-bp-am-bn-cp-∂n-√. C-sX-√mw Hm¿-sØ-Sp-°p-tºmƒ \-tc{μ-\v F-√mw C-∂-se I-gn-™-t]m-se. kn\n-a-bn-se tI-{μ- I-Ym-]m-{X-am-b \yq-kv-t]∏¿ t_m-bn-bp-sS A-\p-P≥ _m-e≥ F-∂ I-Ym-]m-{X-sØ-bm-Wv A-∂v A-©p h-b- v am-{X-ap-≠m-bn-cp-∂ \-tc-{μ≥ A-h-X-cn-∏n®-Xv. kn-\n-a-bp-sS {]-ta-bw _m-e≥ Dƒ-s∏sS aq-∂p Ip-´n-I-sf tI-{μo-I-cn-®m-bn-cp∂Xn-\m¬ kn-\n-a-bn-ep-S-\o-fw \-tc-{μ-\p≠m-bn-cp-∂p. ]n. -kp-{_-“-Wy-Øn-s‚ sa-dn-em≥-Uv Ãp-Un-tbm-bn-em-bn-cp-∂p jq-´n-Mv. \n¿-am-Xmhp Iq-Sn-bm-b cma-Zm-kn-s‚ ssI-bn¬ ]-Ww Ip-d-hm-b-Xn-\m¬ jq´nMv A[n-Ihpw cm-{Xnbn-em-bn-cp-∂p. cm{Xn-bn¬ jq-´n-ßv Xp-S-ßp∂tXmsS Ip-´n-\-S-∑m-cpw \-Sn-bpw D-d-ßn-t∏mhpw. hn-fn-®p-W¿-Øn A-`n-\-bn-∏n-°p-tºmƒ I-fn-∏m-´-tam anTm-bn-tbm H-s°-bm-hpw Hm^¿. kn-\n-a-bp-sS jq-´n-Mv H-cp h¿-j-tØmfw \o-≠p-t]m-bn. H-Sp-hn¬ H-∂mw ¢m-kn-se ]T-\-hpw \-jv-S-s∏-´p. c-≠mw ¢m-kv ]Tn-®v ]co-£-]m-km-bm-Wv ]T-\w Xp-S¿-∂-Xv.

kcnXm amln≥

CMYK

Xr

-iq¿ sk‚ v tXm-a-kv tIm-f-Pnse k-l-]mTn-bpw kp-lr-Øp-amb cm-a-Zm-kv H-cp km-bm-” kulr-Z-°q-´m-bv-a-bn¬ tNm-Zn-®p: ""{^m≥-kn-kv F-s‚ Nn-{X-Øn-\p-th-≠n ]m-s´-gp-Xp-tam?'' B-\p-Im-en-I-ß-fn¬ A-®-Sn-®p-h-∂n-cp-∂ {^m≥-kn-kn-s‚ I-hn-X-Iƒ hm-bn-®-p- ]-cn-Nb-ap-≈ cm-a-Zm-kn-\v Iq-Sp-X-sem-∂pw B-temNn-°m-\p-≠m-bn-cp-∂n-√. A-ß-s\-bm-Wv a-ebm-f kn-\n-a-bp-sS \m-gn-I-°-√p-I-fn¬ H-∂mb \yq-kv-t]-∏¿ t_m-bv F-∂ Nn-{X-Øn-se "sX-°≥ Im-t‰' F-∂ Km-\-sa-gp-Xn-b-sX-∂v sI.--kn. ]q-¶p-∂w F-∂ sI.--kn. {^m≥-kn-kv. ]q-¶p-∂-Øn-\p k-ao-]w Xm-a-kn-®n-cp-∂ hn-P-b≥, cm-a-N-{μ≥ F-∂o k-tlm-Z-c-∑m-cmWv Nn-{X-Øn-\v kw-Ko-X-sam-cp-°n-b-Xv. SyqWn-´v ]n-∂o-Sv h-cn-Iƒ F-gp-Xp-I-bm-Wp-≠mb-Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øm-bn-cp-∂p dn-°m-UnMv. ]m-Sn-b-h-cpw A-ta-Nz-dm-bn-cp-∂p. e-£v-an F-∂ td-Un-tbm B¿-´n-Ãm-Wv "sX-°≥ Imt‰.--.'-- F-∂p Xp-S-ßp-∂ Km-\w ]m-Sn-b-Xv. A-XS-°w B-dp -Km-\-߃ kn.--Un-bn-em-°n {^m≥kn-kv C-t∏m-gpw kq-£n-®n-´p-≠v. B-dp Km-\ß-fpw F-gp-Xn-b-Xv sI.--kn. ]q-¶p-∂w F-∂ t]-cn-em-Wv.-`-c-Xv t{]w-Pn-bp-sS ]q-¶p-∂-Øp-≈ ho-Sn\p ap-∂n-se ]q--a-c-Øn-\p k-ao-]w Nn-{X-Øns‚ jq-´n-Mv \-S-∂n-cp-∂p. ]q-¶p-∂w sd-bn¬th- tÃ-j-\n¬-\n-∂v Hm-Sp-∂ Xo-h-≠n-bp-sS tjm-´pw Nn-{Xo-I-cn-®n-cp-∂p. ]n-∂o-Spw ]m-s´gp-Xm≥ ]-e-cpw k-ao-]n-s®-¶n-epw A-[ym-]-I tPm-en D-t]-£n-®p kn-\n-a-bn¬ t]m-hm≥ A∏≥ tN-dp am-jv k-Ω-Xn-®n-√.-sF.-- j¨-ap-J-Zm-kv, ]n. cm-a-Zm-kv F-∂n-hc-p-am-bn ]n-∂o-Sv Km-V-ku-lr-Z-sam-∂p-ap-≠mbn-√, sP.--kn. Um-\n-tb¬ A-hm¿-Uv In-´n-bt∏mƒ Nn-e kzo-I-c-W-tbm-K-ß-fn¬ H-∂n-®p ]-s¶-Sp-Øp. H-cp-X-h-W C-h-sc-√m-h-cpw ]q-¶p∂-sØ ho-´n¬ h-∂n-cp-∂p. A-{X-am-{Xw.-am-jv ]n-∂o-Spw km-ln-Xy-cw-K-Øv Xp-S¿∂p. tIm-f-Pn¬ ]T-n-°p-tºm-gm-Wv {^m≥-knkn-s‚ ]-Øp- Im-°-Iƒ F-∂ B-Zy I-hn-X am-Xr-`q-an-bn¬ {]-kn-≤o-I-cn-®-Xv. ]n-∂o-Sv XpS¿-®-bm-bn aq-∂p- h¿-jw B-\p-Im-en-I-ßfn¬ A-t±-l-Øn-s‚ I-hn-X-Iƒ {]-kn-≤o-Icn-®p. 1950I-fp-sS Xp-S-°-Øn-em-bn-cp-∂p A-Xv. A-∂v P-\-Io-b I-em-\n-e-b-hp-am-bn kl-I-cn-®p {]-h¿-Øn-®n-cp-∂p. ]n-∂o-S-Xv Hcp sse-{_-dn-bpw Iq-´n-t®¿-Øv a-lm-fl-Pn

\yqkv t]∏¿ t_m-bn-bpsS

]ms´-gp-Øp-Im-c≥

sa-tΩm-dn-b¬ A-tkm-kn-tb-j≥ F-∂ kwL-S-\-b-°v cq-]w \¬-In-b-t∏mƒ tUm. _me-Ir-jv-W≥ \m-b-cm-bn-cp-∂p A-Xn-\v t\-XrXzw h-ln-®-Xv. A-h¿-°v kn-\n-a ]n-Sn-°m-\pw [m-c-W-bp-≠m-bn-cp-∂p. A-ß-s\-bm-Wv \yqkv-t]-∏¿ t_m-bv F-∂ Nn-{Xw ]n-d-°p-∂-Xv.-am-Xr-`q-an-bn-epw `m-jm-t]m-jn-Wn-bn-epw {^m≥-kn-kn-s‚ I-hn-XI - ƒ A-®S- n-®p h-∂n-cp∂ Im-ea - p-≠m-bn-cp-∂p. a-eb - m-fI - h - n-Xb - n-te°v A-Sp-Øn-sS I-S-∂p-h-∂ A-{K-K-Wy-cn¬

H-cmƒ F-∂v 1957¬ am-Xr-`q-an ]-{Xm-[n-]-cp-sS ap-‡-I-WvT {]-iw-kv-bv-°p ]m-{X-am-b k-abw. B-bn-sS-bm-Wv k-ao-]-Øp-≈ t£-{XØn¬-\n-∂v D-®-`m-jn-Wn-bn-eq-sS im-kv-{Xtem-I-sØ F-Xn¿-t°-≠-Xn-s‚ B-h-iy-I-Xsb-°p-dn-®v {]-`m-j-W-]-c-º-c tIƒ-°m-\n-Sbm-b-Xv .--- - {--]-`m-j-I A-Xn-i-tbm-‡n-tbm-sS Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xn-\n-sS ssh-Zyp-X-_-‘w \ne-®-Xn-s\-Øp-S¿-∂p k-Z- n-epw th-Zn-bn-epw D-≠m-b A-¶-em-∏n-s\ hyw-Ky-a-t\m-l-c-am-bn

CMYK

kn-\n-a dn-eo-kv sN-bv-sX-¶n-epw Xn-tb-‰dp-I-fn¬ h-nc-en-se-Æm-hp-∂ Zn-h-kw am-{Xta HmSn-bp-≈q. kn\na Ign-™-t∏m-tg°pw cma-Zm-kv I-S-s°-Wn-bn-em-bn. h¿-j-߃ ]n-∂n-´-t∏mgmWv \yq-kv t]∏¿ t_m-bn-bp-sS a-l-Øzw F-√m-h-cpw Xn-cn®-dn-™sX∂v \tc-{μ≥ hne-bn-cp-Øp-∂p. a-e-bm-f-Øn-se B-Zy \n-tbm dn-b-en-Ãn-Iv kn-\n-a-bm-bn \yq-kv t]-∏¿ t_m-bn-sb F√m-h-cpw hm-gv-Øn. X-s‚ A-`n-\-b-Øn-\pw G-sd {]-iw-k e-`n-s®∂v \tc-{μ≥-. ]n-∂o-Sv kn-\n-a-I-fn-sem-∂pw A-`n-\-bn®n-√. ]T-\w ]q¿-Øn-bm-°n D-tZym-K-Øn-te°v Xn-cn-™p. kn-\n-a-bp-sS Nn-{X-߃ kq£n-®n-cp-∂-h \-jv-S-s∏-s´-¶n-epw ]-{X-{]h¿-Ø-I-\m-b tN-e-ßm-´v tKm-]m-e-Ir-jvW≥ Nn-e Nn-{X-߃ k-Ωm-\n-®p. k-l A`n-t\-Xmhm-b tam-\n-sb F-´p h¿-jw ap-ºv I-≠n-cp-s∂-¶n-epw am-[p-cn-sb ]n-∂o-Sv I≠n-´n-√. kn\na Ign-™n´pw cm-a-Zm-kp-am-bp-≈ _-‘w \tc-{μ≥ Xp-S¿-∂p. F-∂m¬, kn-\na-bp-sS sh≈nsh-fn-®-Øn-te-°v \-tc-{μ≥ I-S-∂psN∂n-√. ]n-∂o-Sv B-bp¿-th-Z-ta-J-ebn-te-°v Xncn™ \-tc-{μ≥ Cu ta-J-e-bv°v an-I-® kw-`m-h-\-Iƒ \¬-In-. ]-g-©≥ k-{º-Zm-b-ß-fn¬ h-´w-I-d-ßn- \n-∂n-cp-∂ B-bp¿-th-Z Hu-j-[-\n¿-am-W -hn-]-W-\-taJ-e-I-fn¬ hn-π-h-I-c-am-b ]-cn-jv-Im-c-ß-fmWv \-tc-{μ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂-Xv. Acn-„w ]p-fn-∏n-°m≥ _n-b¿ \n¿-am-W-Øns‚ km-t¶-Xn-I-hn-Zy ]-co-£n-®-Xpw te-lyØn-s‚ ]m-Iw A-f-°m≥ Pmw \n¿-am-Xm°ƒ D-]-tbm-Kn-°p-∂ dn-{^m-Iv-tSm-ao-‰¿ A\ptbm-Py-am-sW-∂p I-s≠-Øn-b-Xpw B \o-≠ ]-´n-I-bn-se Nn-e-Xp-am-{Xw. a-e-bm-f kn-\n-a-bn¬ A-√m-bn-cp-s∂¶n¬ cm-a-Zm-kv C-¥y-bn-se G-‰-hpw A-dn-bs∏-Sp-∂ kw-hn-[m-b-I-cn¬ H-cmƒ B-Ip-ambn-cp-∂p-sh-∂m-Wv \-tc-{μ-s‚ ]-£w. kn\n-a-sb-°p-dn-®v A-Km-[-am-b ]m-fin-Xy-ambn-cp-∂p cm-a-Zm-kn\v. ]m-›m-Xy kn-\n-a-Iƒ [m-cm-fw B-kz-Zn-®n-cp-∂p. I-e-tbm-Sp-≈ A¿-∏-W-am-bn-cp-∂p A-t±-l-Øn-s‚ k-hnti-j-X. Ip-Spw-_-kz-Øv hn-‰v kn-\n-a-sb-SpØ-Xv F-s¥-¶n-epw em-`w {]-Xo-£n-®m-bn-cp∂n-√. B-sc-¶n-epw ]-Ww ap-S-°m-\p-≠m-bncp-s∂-¶n¬ Iq-Sp-X¬ \-√ kn-\n-a-Iƒ cm-aZm-kn-t‚-Xm-bn \-ap-°v In-´n-tb-s\. ]-t£, I-®-h-Skn-\n-a-bp-sS N-´-°q-Sn-\p-≈n¬ \n¬°m≥ A-t±-l-Øn-\v I-gn-bp-am-bn-cp-∂n-√. kz-X-{¥-am-bn Nn-¥n-°p-∂ a-\p-jy-\mbn-cp-∂p cm-a-Zm-kv ˛ \-tc-{μ≥ Hm¿-sØ-SpØp. Xn-I-®pw bm-Ym¿-Yy-t_m-[-ap-≈ a-\pjy≥. ]-t£, \yq-kv t]-∏¿ t_m-bv C-d-ßnb k-a-b-Øv B-cpw A-t±-l-sØ Xn-cn-®-dn™n-√. F-¶n-epw Po-hn-®n-cn-°p-tºmƒ Xs∂ A-t±-l-Øn-\v A¿-l-am-b Aw-Ko-Imcw In-´n-tbm F-∂v tNm-Zy-ap-b¿-Øp-I-bmWv \-tc-{μ≥. „

\tc-{μ≥ ˛A-∂sØ _me-Xmcw C∂v (apI-fn¬) \yqkv t]∏¿ t_mbv F∂ Nn{X-Øn¬ \tc-{μ≥ (I´n--en¬ Ccn-°p∂ Ip´n)

Nn-{Xo-I-cn-°p-∂-Xm-Wv D-®-`m-jn-Wn-bp-sS DØ-cw F-∂ I-hn-X. A-Xv {]-kn-≤o-I-cn-®tXm-sS-bm-Wv sI-.k -- n-bp-sS Im-hy-`m-h-\-I-fpsS tem-I-Øv ]-I-bp-sS-bpw ]-cn-lm-k-ß-fpsS-bpw I-cn-\n-g¬ ho-W-Xv.-"]-cp-ßn-∏-cp-ßn-bm kzm-an-\n ho-≠pw \n-∂p ]-d-bp-∂-Xv ]p-d-Øm-cp-ta tIƒ-°p-∂n-√ A-]-Sp-hn-Vn-Ø-Øn≥ D-Ø-cw H-c-£-cw D-®-cn-°m-sX-bpw \n¬-°pw D-®-`m-jn-Wn-b-t√.--.'-A-∂v Xr-iq¿ tam-U¬ t_m-bv-kv kv-Iqfn¬ A-[ym-]-I-\m-bn-cp-∂p {^m≥-kn-kv. XpS-¿-∂-tßm-´p-≈ Zn-\-߃ Xn-c-kv-Im-c-Øns‚-bpw X-a-kv-I-c-W-Øn-t‚-Xp-am-bn-cp-∂p. am-Xr-`q-an, a-t\m-c-a Xp-S-ßn ap-Jy-[m-cm B\p-Im-en-I-ß-fn¬- \n-s∂-s√mw A-t±-l-Øns‚ I-hn-X-Iƒ Xn-cn-®-b-°-s∏-´p. {]-iw-kn-®h¿- X-s∂ H-‰-s∏-Sp-Ø-ep-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw \¬-In. A-t±-l-Øn-s‚ Po-hn-X-Øn-se \n¿Wm-b-I-L-´-am-bn-cp-∂p A-Xv. "\o F-gp-X-cpXv, {]-kn-≤o-I-cn-°-cp-Xv' F-∂v I-Sp-Ø \n¿tZ-iw _-‘-p-an-{Xm-Zn-I-fn¬ \n-∂p-t]m-ep-ap≠m-bn. A-Xn-\p-ti-j-hpw ]n-∂o-Sv A-©p Zi-I-°m-ew I-hn-X-I-sf-gp-Xn. A-Xpw Xq-enIm-\m-a-Øn¬. F-√mw {]-kn-≤o-I-cn-®-Xv A{]-i-kv-X-]-{X-am-[y-a-ß-fn¬. A-h-bn¬-\n∂v Xn-c-s™-Sp-Ø 28 I-hn-X-I-fm-Wv a-g _pIv-kv {]-kn-≤o-I-cn-® sI.--kn. {^m≥-kn-kns‚ I-hn-X-I-fn-ep-≈-Xv. 2012¬ tam-U¬ t_m-bv-kv kvv-Iq-fn-s‚ \q-‰n-sb-gp-]-Ø-©mw hm¿-jn-I-tØm-S-\p-_-‘n-®v ]p-d-Øn-d-°n-b kv-Iqƒ am-K-kn-\n¬ D-®-`m-jn-Wn-bp-sS D-Øcw ho-≠pw {]-kn-≤o-I-cn-°-s∏-´p. 1933¬ h-S-°m-t©-cn-bn¬ sIm-≈-∂q¿ Xd-bn¬ sI.--]n. tN-dp-hn-s‚-bpw a-p-cn-ß-tØ-cn Fw. hn. t{X-ky-bp-sS-bpw a-I-\m-bn-´m-Wv P\n-®-Xv. a-Zn-cm-in k¿-h-I-em-im-e-bn¬ \n-∂v a-e-bm-f-Øn¬ H-∂mw dm-¶v t\-Sn-b A-t±-lw {io sh-¶n-tS-iz-c- bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn¬-\n-∂v ss{]-h-‰m-bn Cw-•o-jn¬ _n-cp-Zm-\-¥-c-_n-cpZw t\-Sn. 32 h¿-j-tØm-fw A-[ym-]-I-\m-bn.-F-Xn-scm-gp-°p-Iƒ, I-Æn-√m-Ø-h-cp-sS tem-Iw, ho-c-Km-Y, `-S-s‚ kz-]v-\w, ]-ØpIm-°-Iƒ, a-l-Øm-b hn-π-hw, Xp-S-ßn-b Ihn-X-I-fpw H-cp- h¿-jw H-cp-bp-Kw F-∂ e-Lpt\m-h-epw F-gp-Xn-bn-´p-≠v. 1967¬ Im-hy-`S≥ F-∂ en-‰n¬ am-K-kn≥ {]-kn-≤o-I-cn-®p. \-S-\pw ]-c-ky-kw-hn-[m-b-I-\p-am-b t^-h¿ {^m≥-kn-kv C-f-b-a-I-\m-Wv. aq-Ø-a-°-fmb tkm-Wn-bpw sk-_-bpw apw-ss_-bn-emWv Xm-a-kw. `m-cy Im-X-dn≥ I-gn-™-h¿-jw A-¥-cn-®p.-„

A©v ssl-°p I-hn-XIƒ tbm-k -_pkm≥ sam-gn-am-‰w: A-–p√ t]-cm-{º

bp≤w H-s∂m-∂mbn bp-≤w A-h-km-\n-®n-cn-°p-∂p. cm-{Xn Xp-S-ßpw t\c-sØ Im-°-Iƒ.

XebnW Cu kp-μ-c cm{Xn \n-em-hn-\p Io-sg Rm-s\-s‚ ssI-Iƒ X-s∂ X-e-bn-W-bm-°n°n-S-°p∂p. F-s∂ X-s∂ A-{X-tb-sd C-„-s∏-´p-sIm-≠v.

k-ap{Zw h-k-¥-ImesØ Cu k-ap{Zw Xn-c-am-e-I-fm¬ D-b¿-∂pw Xm-gv∂pw Xm-gv-∂pw D-b¿-∂pw Znh-kw ap-gp-h≥.

In-W¿ H-cp ]-g-b InW¿ H-cp ao≥ Nm-Sp∂p C-cp-≠ H-cp i-–-Øn¬.

D-≈n D-≈n- hmßn C-e-sIm-gn-™ a-c-Øn-\p -Io-sg ho-´n-te-°p \-S-∂p.

CMYK

CMYK

aptº \-S-∂ N-e-®n-{X-Im-c≥

Thejas Epaper sunday Edition 2014/04/06  
Thejas Epaper sunday Edition 2014/04/06  

Thejas Epaper sunday edition. 2014/04/06

Advertisement