Page 1

CMYK

2014 s^{_p-hcn 16 Rm-b-¿ hmfyw 9 e°w 416

2

Im≥-k-dm-sW-∂dn™n´pw Nn-In¬-k-n-°m-sX acn® l\o^sb°p-dn®v Fs‚ tcm-Kn-bn¬ tUm. \mcm-b-W≥Ip´n hmcy¿

3

Xp-S-°-Øn¬ [o-c-sa-∂p ]ecpw ]d™ k-a-c-ß-fp-sS H-Sp-hn¬ P-ko-d-bv-°p ]n-g-®-sX-hnsS?

4

I-≈w]-d-bm≥ Ip-Spw_sØ \n¿-_-‘n-°p-∂ Ip-Spw-_-\m-Y-s\ A-h-X-cn-∏n-® Zr-iyw sX‰m-b k-tμ-i-am-tWm {]-N-cn-∏n-°p∂Xv?

Ime-¯nsâ Ips¯m-gp-¡n IS-]p-g-In-t¸msb¶p \mw ho¼nf¡p¶ Abn-¯hpw PmXym-Nm-c-§-fpw t£{X-§-fnÂ\n¶v Iem-Im-c-·msc Igp-¯n\p ]nSn¨p shfn-bn XÅpIbm-Wv. A\m-Nm-c-§Äs¡-Xntc \thm-°m-\-hn-¹hw \bn¨ {io\m-cmb-W-Kp-cp-hnsâ Pohn-X-k-tµiw hnfw-_cw sN¿p¶ IY-Ifn¡p Xr{]bm-dn hne¡v! t£{X-{]-th-i\ ka-c-§Ä¡p km£yw-h-ln¨ km£m Kpcp-hm-bq-À A-¼-e-¯nÂ, A[xIr-X-\m-bn-t¸m-b-Xp-sImv Ce-¯m-f- Iem-Imc\p {`jvSv! Ip\nª incÊpw \ndª I®p-I-fp-ambn Cu Iem-Im-c·mÀ A¼-e-¸-Sn-I-fn-d§n t]mth-n-h-cp-t¼mÄ kmwkvIm-cnI tIcfw Ct¸mgpw Dd-¡w- \-Sn-¡p-I-bm-Wv... cp dnt]mÀ«p-IÄ:

CMYK

CMYK

kh¿WtI-c-fw PmXn tNmZn-°p∂p

A`n-am\ \nan-j-Øn¬ hne°v

KpcptZ-h a-lm-flyw I-Y-I-fn°pw hne°v tI

CMYK

t^mt´m: Im¿-Øn-tI-b≥ B-e-∏mSv

-c-f-Øn¬ sXm-´p-Iq-Sm-bv-a-bvs°-Xn-tc hn-π-h-s°m-Sn-bp-b¿Øn-b {io-\m-cm-b-W-Kp-cp-hns‚ alm-flyw h¿-Wn-°p-∂ Kp-cp-tZ-h-a-lm-flyw I-Y-I-fn-°v A-bn-Øw! I-e-bv-°pw I-em-Im-c-\pw B-hn-jv-Im-c kzm-X-{¥y-Øn-\pw th-≠n F-Æ-a-‰ k-a-c-߃ \-S-∂ \m-´n-em-Wv Cu hn-e-°v. Xr-{]-bm¿ tI-{μ-am-°n-b I-Y-I-fn B-kzm-Z-Icp-sS kw-L-S-\-bm-b "I-fn-a-fi-e'Øn-s‚ B-hiy-{]-Im-cw B-e-∏p-g-°m-c-\m-b I-em-a-fi-ew KtW-i≥ c-Nn-® {io-\m-cm-b-W-k-tμ-iw {]-k-cn-∏n°p-∂-Xm-Wv B-´-°-Y. Xr-{]-bm¿ {io-cm-a-t£-{XØn¬ I-Y-I-fn _p-°v sN-bv-sX-¶n-epw I-fn-°m≥ A-\p-h-Zn-®n-√. t£-{X-Øn¬ t£-{X-I-e am-{Xw A-h-X-cn-∏n-®m¬ a-Xn-sb-∂ X-{¥n-bp-sS \n-e-]mSm-Wp Kp-cp-tZ-h-a-lm-fly-Øn-\p hn-e-°p ho-gm≥ Im-c-W-a-t{X.

B´°-Ym-IrØv Iem-afi-ew K-tWi\pw \m-cm-b-W Kp-cp-hm-bn th-j-an´ Iem-afi-ew {]im¥pw

]p-cm-W-ß-fpw `-‡n-\n¿-`-c-hp-am-b I-em-cq-]ß-fpw am-{X-ta A-h-X-cn-∏n-°q F-∂p hm-in-]n-Sn°p-∂-h-tcm-Sv K-tW-i≥ tNm-Zn-°p-∂p: Io-N-I-h-[hpw cw-`m-{]-th-i-hp-sam-s° F-ß-s\-bm-Wv `-‡n\n¿-`-c-am-hp-∂-Xv? ""\n-s‚ hm-g-Ø-S t]m-ep-≈ XpS-I-fpw Ip-S-߃ t]m-ep-≈ kv-X-\-ß-fpw F-s‚ ico-c-tØm-Sp tN¿-°v'' F-∂p Io-N-I≥ am-en-\n-tbmSp ]-d-bp-tºmƒ `-‡n-tbm Im-a-tam, A-hn-sS D-bcp-∂ hn-Im-cw? I-Y-I-fn-°p ]p-cm-W-ß-tfm-fw ]-g-°-an-s√-∂pw 17mw \q-‰m-≠n-\p ap-ºv I-Y-I-fn-bp-≠m-bn-cp-∂n-s√∂pw X-{¥n-°v A-dn-bm-™n-´-√. sIm-´m-c-°-c Xºp-cm-s‚ cm-a-\m-´-sØ sh-´-Øp cm-Pm-hpw I-πntßm-´p \-ºq-Xn-cn-bpw ]n-∂o-Sp-≈-h-cp-sam-s° ]cn-jv-I-cn-®m-Wv C-∂-sØ I-Y-I-fn cq-]-ap-≠m-b-Xv˛ K-tW-i≥ Nq-≠n-°m-´n. Xr-{]-bm-d-∏-s‚ Xn-cp-ap-‰Øp irw-Km-c-th-e-s\-∂ I-®-h-S-kn-\n-a jq-´v sNøm≥ A-\p-hm-Zw sIm-Sp-Ø X-{¥n-sb Kp-cp-tZ-h-amlm-flyw hn-e-°m≥ t{]-cn-∏n-® X-{¥-sa-¥v? A-—-\-Ω-am-cp-sS a-c-W-Øn-\p ti-jw Kp-cp sNº-g-¥n-tbm-Sv hn-S-]-d-bp-∂-Xp ap-X¬ A-cp-hn-∏p-dw {]-Xn-jvT h-sc-bp-≈ kw-`-h-ß-fm-Wv B-´-°-Ybn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xv. Nm-Xp¿-h¿-Wyw F∂p t]-cn-´n-cn-°p-∂ H-∂mw cw-Kt- Øm-sS-bm-Wp I-YI-fn B-cw-`n-°p-∂X - v. {_m-lva - W - \ - pw £-{Xn-b\ - pw ssh-iy-\pw iq-{Z-\p-a-S-ßp-∂ Nm-Xp¿-h¿-Wy-Øns‚ A-Sn-®a - ¿-Øe - n-eq-sS Zp-cn-Xa - \ - p-`h - n-°p-∂ ]-©a-s‚ ssZ-\y-XI - ƒ Cu cw-KØ - v A-hX - c - n-∏n-°p-∂p. _m-ey-Im-e hn-Zym-`ym-kw ap-X¬ A-cp-hn-∏p-dw in-h-{]-Xn-jvT-tbm-sS Kp-cp-tZ-h-alm-flyw H-∂mw `m-Kw ]q¿-W-am-hp-∂p. ap-Jw an-\p-°n, I-Æpw

]p-cn-I-hpw sX-fn-bn-®v, sh-≈-ap-≠v D-Sp-Øv, X-ebn¬ Im-hn-\n-d-Øn-ep-≈ hm¬ [-cn-®m-Wp Kp-cp-tZh≥ cw-K-sØ-Øn-b-Xv. A-øm Kp-cp-°ƒ-°p I-Y-Ifn-bn-se \m-c-Z-th-jw, \m-c-Z-ap-Sn-°p ]-I-cw sh-fpØ P-Sm-`m-cw, ssI-bn-epw tXm-fn-epw cp-{Zm-£-s°´v, I-gp-Øn¬ cp-{Zm-£-am-e-Iƒ, `-kv-a-te-]-\w, Imhn-ap-≠v, Im-hn-Øp-Wn sIm-≠p-≈ D-Ø-co-bw F∂n-ß-s\. {_m-“-W-\p kp-μ-c {_m-“-W-th-j-hpw £-{Xn-b-\p I-Øn-bpw ssh-Zy-\p ]-®-bpw iq-{Z-\p ]-gp-°-bpw. iv-a-im-\ l-cn-›-{μ-s‚ A-Y-hm a-e-bs‚ th-jw ]-©-a-\v. bp-hm-hv an-\p-°v Zq-X-th-j-Ønepw A-h-[q-X≥ Np-h-∂ ]-´p-Sp-Øp I-dp-Ø P-S-bpw Xm-Sn-bpw `-kv-a-°p-dn-bp-am-bn cw-K-sØ-Øp-∂p.

A[xIrXs‚ Ce-Ømfw Aº-e-Øn\p ]p-dØv

I-Y-I-fn \n-b-aw ew-Ln-®n-´n-√ Kp-cp-k-tμ-i-߃ I-Y-I-fn-sb-∂ am-[y-a-Øneq-sS A-h-X-cn-∏n-°m≥ {i-an-®-Xm-Wp X-s‚ A-]cm-[-sa-∂p K-tW-i≥ ]-d-™p. tI-c-f-Øn-s‚ X-\Xp-I-e-bm-b I-Y-I-fn-°m-Wv C-hn-sS A-bn-Øw I¬-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. I-Y-I-fn-bp-sS k-t¶-X-ß-sftbm Nn-´-h-´-ß-sf-tbm \n-b-am-h-en-I-sf-tbm Kp-cptZ-h-am-lm-flyw H-´pw ew-Ln-®n-´n-√. "{_m-“-Wm-Zn h¿-W-Pm-Xn-I-fp-sS Zp¿-hy-h-ÿ \n-e-\n-∂n-cp-∂ tI-c-fw A-I-ta A-im-¥-hpw A-kz-ÿ-hpw B-bncp-s∂-∂pw A-[zm-\n-®p Ip-Spw-_w t]m-‰n-bn-cp-∂ _-lp-`q-cn-]-£w P-\-ß-sf-bpw sXm-´p-Iq-Sm-Ø-hsc-∂pw Xo-≠n-°q-Sm-Ø-h-sc-∂pw ]-©-a-sc-∂pw a-‰pw hn-[n-®p \-μn-tI-Spw s\-dn-tI-Spw \o-Xn-tI-Spw Im-´n-bn-cp-∂ A-[n-Im-c-Pm-Xn-I-fp-sS ]o-U-\-߃ N-cn-{X-Øn-\v A-]-am-\-I-c-am-bn-cp-∂p'sh-∂p-ap-≈ {]m-cw-` t«m-I-am-Wp k-h¿-W a-t\m-tcm-Kn-I-fp-sS k-am-[m-\w sI-Sp-Øn-b-Xv. Cu N-cn-{X-k-Xy-ß-sf H-cp I-fn-b-c-ßn¬ hn-Nm-c-W sN-øm≥ I-Y-I-fn Bkzm-Z-I¿-°p In-´p-∂ B-Zy A-h-k-c-am-Wn-Xv. C-Xns\-Xn-tc-bm-Wv ap-dp-°n-Øp-∏n sh-Sn-h-´w ]-d-™p I-fn-b-c-ßn¬ irw-Km-cw Im-Wm-s\-Øp-∂-h-cp-sS ]-g-b P-∑n-Xz-kz-`m-hw k-S-Ip-S-s™-gp-t∂-‰-Xv. Cu k-S-Ip-S-b-em-Wv C-∂p tI-c-f-a-tßm-f-antßm-fw \-S-°p-∂-Xv. cm-{„o-b-Øn-epw D-tZym-Kÿ-X-e-Øn-epw B-cm-[-\m-e-b-ß-fn-epw k¿°m¿ Hm-^n-kn-ep-sa-√mw Zn-\w-{]-Xn C-Ø-c-°m-cpsS F-Æw Iq-Sn-h-cp-I-bp-am-Wv. \-thm-∞m-\-Øns‚ ]-¶v A-[x-ÿn-X-\pw ]n-∂m-°-°m-c-\pw a-‰pw h-f-sc Ip-d-t® In-´n-bp-≈q F-∂pw \-thm-∞m-\-apt∂-‰-ß-fn¬ A-\m-Nm-c-߃ ]n-gp-Xp-t]m-hp-I-b√, H-fn-®n-cn-°p-I am-{X-am-Wp sN-bv-X-sX-∂pw \mw Xn-cn-®-dn-tb-≠n-bn-cn-°p-∂p. Km-\-K-‘¿-h≥ tb-ip-Zm-kpw I-Y-I-fn kw-KoX-tem-I-sØ hn-kv-a-b-am-bn-cp-∂ I-em-a-fi-ew ssl-Z-c-en-bp-a-S-°w F-{X-tbm t]¿ C-Xn-\p apºpw Pm-Xn-bp-sS-bpw a-X-Øn-s‚-bpw t]-cn¬ k-h¿W-a-\- p-I-fm¬ A-]-am-\n-°-s∏-Sp-I-bpw B-{I-an°-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v. I-em-Im-c-∑m¿ am-{X-a-√, D-∂-X cm-{„o-b-t\-Xm°-fpw D-tZym-K-ÿ-{]-ap-J-cpw F-¥n-\v, a-{¥-hpw X{¥-hpw ]Tn-® ]q-Pm-cn-am-cpw Xp-—-h-cp-am-\-Øn-s‚ H-cp ]-¶p tZ-h-\pw tZ-h-kz-Øn-\pw \¬-Ip-∂ km[m-c-W-°m-cp-sam-s° Cu \o-≠ ]-´n-I-bn¬ H-Sphn-e-sØ I-Æn-I-fm-bn-s°m-t≠-bn-cn-°p-∂p. t]-c-a-I-s‚ tNm-dq-Wn-\p Kp-cp-hm-bq-cn-se-Ønb ap-Xn¿-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-hpw tI-{μ-a-{¥n-bpam-b h-b-em¿ c-hn-sb-bpw Ip-Spw-_-sØ-bpw t£{Xm-[n-Im-cn-Iƒ ip-≤n-I-e-iw sIm-≠v t\-cn-´n-´v Ime-ta-sd-bm-bn-´n-√. ]-´n-I-hn-`m-K-°m-c-\m-b c-Pn-kvt{S-j≥ sF.--Pn. F.--sI. cm-a-Ir-jv-W≥ hn-c-an-®t∏mƒ A-t±-lw D-]-tbm-Kn-®n-cp-∂ Hm-^n-kpw Imdpw Nm-W-I-sh-≈w D-]-tbm-Kn-®v ip-≤o-I-cn-®-Xpw a-d-°m-dm-bn-´n-√. {_m-lv-a-W-\-√m-Ø-Xn-s‚ t]cn¬ X-e-t»-cn-bn-se ]q-Pm-cn cm-tP-jn-s\ X-√n-∏pd-Øm-°n-sb-∂ ]-{X-hm¿-Ø hm-bn-®-Xpw Cu-bnsS-bm-Wv. F-Æn-Øo¿-°m-\m-hm-Ø-hn-[w A-bnØm-N-c-W-Øn-s‚ F-∏n-tkm-Up-Iƒ Xp-S¿-∂psIm-t≠-bn-cn-°p-∂p. tijw t]-Pv c-≠n¬ 

{`-„v I¬-∏n-°p-∂-Xm-cv?

I-√q¿ _m-_p

sI.Fw. A-Iv_¿

Kp-cp-hm-bq-c-∏-\m-tWm A-tXm tZ-h-kzw `-c-Wm[n-Im-cn-I-fm-tWm {`-„v I¬-∏n-°p-∂-Xv? X-\n-°mtWm A-tXm Xm≥ sIm-´p-∂ C-e-Øm-f-Øn-\mtWm sXm-´pIq-Sm-bv-a?˛ K-Zv-K-Z-tØm-sS-bp-≈ Cu I-em-Im-c-s‚ Cu tNm-Zy-߃-°p a-dp-]-Sn ]-d-bm≥ B¿-°p-am-hp-∂n-√. F-∂m¬, ]Xps° k-aq-l-Øns‚ ]n-∂m-ºp-d-ß-fn¬ \m-gn-I-bv-°p \m¬-∏-Xp-h-´w Pm-Xn-bp-sS t]-cn¬ A-bn-Øw I¬-∏n-°-s∏-Sp-∂-hcp-sS {]-Xn-\n-[n-bm-bn am-dpI-bm-bn-cp∂p _m-_p. Kp-cp-hm-bq¿ k-Xy-{K-l-Øn-s‚ kv-a-c-W-I-fn-cºp-∂ hm-b-\m-\p-`-hw A-bmƒ k-aq-l-Øn-\p t\sc Xp-d-∂p-h-bv-°p-∂p. sa-s√-bm-sW-¶n-epw _m_p N¿-®-I-fn¬ C-Sw]n-Sn-°p-∂p. _m-_p-hn-s\ Adn-bm-Ø-h-cpw A-h-K-W-\-sb-°p-dn-®p- Ip-dn-∏p-I-sfgp-Xp-∂p. {]-Xn-tj-[-߃ i-‡-am-hp∂p. I-emafi-ew ]-c-ta-iz-c amcm-cp-sS {]m-am-WnI-Xz-Øn¬ h-S-t°-°m-Sv t{]w-Pn kmw-kv-Im-cn-Ik-an-Xn Kp-cphm-bq¿ In-g-t°\-S-bn¬ {]-Xn-tj-[ ]-©-hm-Zyw kw-L-Sn-∏n-®p. Nn-e¿ {]-Xn-tj-[ am¿-®v kw-L-Sn-∏n®p. kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn-se \mS≥]m-´v th-Zn-bn¬ h-sc Cu sXm-´p-Iq-Sm-bv-a-s°Xntc {]-Xn-tj-[apb¿∂p.

hmZy-I-em-Ip-Spw_w

2014

P-\p-h-cn 5. Kp-cp-hm-bq¿ t£-{XØn-\-I-Øv C-S-Ø-cn-I-Øp-Imhv- Xm-e-s∏m-en-°p- cm-hn-se Xp-S°-am-bn-cp-∂p. Kp-cp-ÿm-\o-b-cm-b B-im-∑m-¿s°m-∏w Kp-cp-hm-bq¿ t£-{X-Øn-\-I-Øp ]-©-hmZy-kw-L-Øn-se-Øn-b-Xm-Wp I-√q¿ _m-_p. sN≠-bn¬ sIm-´n-°-b-dn-b-Xp {]-Kev-`-a-Xn-I-fm-b tafI-em-Im-c-∑m¿. A-∂-a-\-S ]-c-ta-iz-c-am-cm¿, sN¿∏p-f-t»-cn in-h≥, tNm-‰m-\n-°-c hn-P-b≥-am-cm¿, Xn®q¿ tam-l-\≥, a-®m-Sv- cm-a-Ir-jv-W≥\m-b¿, ]m™mƒ th-ep°p-´n, ]-d-°m-Sv- X-¶-∏-am-cm¿ Xp-S-ßnb {]-Kev`¿-s°m-∏w _m-_p-hpw C-e-Øm-f-hm-ZyØn¬ hn-kv-a-b-߃ Xo¿-Øp. ]-Xn-Im-e-hpw {Xn-]pS-bpw I-S-∂v A-hn-sS tIƒ-hn-°m-sc-√mw H-∂m-bn. _m-_p-hn-s‚ {]-I-S-\-sØ ]-e-cpw A-hn-kv-a-cWo-b-sa-∂p hm-gv-Øn. A-`n-am-\-Øn-s‚ \n-an-j߃. B-\-μ-tØm-sS-bm-Wp- ]-©-hm-Zy-kw-LtØm-sSm-∏w _m-_p a-S-ßn-b-Xv-.

A-bn-Ø-Øn-s\-Xntc D-÷z-e k-a-cw \-S-∂ h-St°-°m-Sm-Wp _m-_p-hn-s‚ P-\-\w. 1936se t£{X-{]-th-i-\ hn-fw-_-cØn\p ti-j-hpw I-em-Im-cs‚ Pm-Xn tNm-Zn-°p-∂ t£-{X-\-S-]-Sn-s°-Xntc hmZy-ta-f-ß-fn-eq-sS {]-Xn-tj-[n-® ]m-c-º-cy-Øn-s‚ A-`n-am-\-hp-ap-≠v _m-_p-hn-\v. A-bn-Ø-Øn-\pw PmXn-hn-th-N-\-Øn-\p-sa-Xntc ap-gp-h≥ kw-c-£-Whpw `-c-W-L-S-\ D-d-∏p-\¬-Ip-∂p-≠v. F-∂n-´pw kh¿-W-im-k-\-bv-°p apºn¬ A-]-am-\n-X-\pw \n- lm-b-\p-am-bn Cu C-e-Øm-f I-em-Im-c≥. B-Zy-am-bm-Wp Kp-cp-hm-bq¿ t£-{X-Øn-se ]©-hm-Zy-kw-L-Øn¬ _m_p Aw-K-am-b-Xv-. tI-c-fØn-\-I-Øpw ]p-d-Øpw t£-{X-ß-fn¬ C-e-Øm-f°m-c-\m-bn ]-s¶-Sp-Ø X\n°v CXp Po-hn-X-Øn-se B-Zym-\p-`-h-am-sW∂p _m_p ]d-bp-∂p. tijw t]-Pv c-≠n¬ 

CMYK

]n.--hn. th-Wp-tKm-]m¬

C-\n cm-{Xn-bn-se Du-g-am-Wv-. A-Xpw tI-a-am-°Ww. ]-t£, B k-t¥m-j-hpw A-`n-am-\-hpw A-[nI-t\-cw \o-≠p\n-∂n-√. A-∂p cm-{Xn h-s∂-Øn-bt∏m-tg-°pw _m-_p-hn-\p hn-e-°m-bn. _m-_p-hn-s‚ Pm-Xn tNm-Zn-®-dn-™ Nn-e k-h¿-W kw-Lm-S-I¿ B C-e-Øm-f I-em-Im-c-\p {`-jv-Sp I¬∏n-®p-. kmw_-h k-ap-Zm-b-Øn¬ P-\n-® Cu I-em-Im-c-\p apºn¬ k-h¿Wta-\n \-Sn-°p-∂ Pm-Xn_nw-_-߃ Dd-™pXp-≈n. Xm-gv-∂ Pm-Xn-bn¬-s∏-´ H-cmƒ t£{X-Øn-\-I-Øp hm-Zyw ap-g-°p-I-tbm? ]n-s∂ ap-gßn-b-Xv D-{K-im-k-\-bm-bn-cp-∂p. Io-gm-f≥ t£-{XØn-\-I-Øp hm-Zyw ap-g-°cpXv. am-cm¿ k-ap-Zm-b°m¿-°p am-{X-ta t£-{X-Øn-\-I-sØ hm-Zy-ta-fß-fn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ ]m-Sp-≈q-sh-∂p tZ-h-kzw X{¥n k-Xo-i≥ \-ºq-Xn-cn-∏m-Sv Xo¿-∏p I¬-∏n-®p. Xmgv∂ kap-Zm-b-°m-c\p t£{X-Øn¬ {]th-in°m-\m-hn-s√∂ sU]yq´n AUvan-\n-kvt{S-‰-dpsS DØ-chpw h∂p. k-h¿-W-im-k-\-sb B-cpw FXn¿-Øn-√. A-ß-s\ h-gn\-S-°m-\pw am-dp-a-d-bv-°m\pw B-cm-[-\m kzm-X-{¥y-Øn-\pw th-≠n H-´-\-h[n k-a-c-߃ \-S-∂ `q-an-bn¬ cm-{Xn]q-c-Øn-\p Xs‚ kw-L-Øn-s‚ ]-©-hm-Zy-Øn-s‚ Im-gv-N-°mc≥ am-{X-am-bn _m-_p \n-∂p.


2

2014 s^{_phcn 16 Rm-b-¿

lrZb tXPkv Im≥-k¿ B-sW-∂p t_m-[y-s∏-´n-´pw Nn-In¬-k-bv-°p X-øm-dm-hm-Ø-Xn-s‚ t]-cn¬ A-Im-e-Øn¬ a-cn-® l-\o-^ tem-I-Øn-\p \¬-Ip-∂ k-tμ-i-am-Wv A-bm-sf-\n-°p \¬-In-b D-]-lm-c-sa-∂p tXm-∂n. A-Xv hn-ip-≤ Jp¿-B-s‚ H-cp tIm-∏n-bm-Wv

Sn.sI. B-‰-t°mb

kn-\n-a-bp-sS cm-jv-{So-bw

l\o^bp-sS D-]l - m-cw tUm. \m-cm-b-W≥ Ip-´n hm-cy¿

F

-s‚ I¨-kƒ-´n-Mv dq-an-se-ß-s\ Cu Jp¿-B-\n-s‚ tIm-∏n-sb-Øn-sb-∂p tNm-Zn-°m-Ø-h¿ B-cp-ap-≠m-bn-cp∂n-√ F-s‚ tcm-Kn-I-fn¬. Nn-e-tcm-Sv a-dp-]-Snbm-bn sh-dp-sX Nn-cn-®p. Nn-e-tcm-Sm-h-s´ H∂pw an-≠n-bn-√. ]-e-cpw C-sXm-cp Im-gv-N-h-kvXp-h-√, hm-bn-°m-\pw {]-h¿-Øn-°m-\p-ap-≈Xm-sW-∂v D-]-tZ-in-®p. B-cp-sS-bpw \n¿-tZ-iß-sf-tbm D-]-tZ-i-ß-sf-tbm Rm≥ tNm-Zyw sN-bv-Xn-√. F-√mw tI-´p-sIm-≠n-cp-∂p. Hm-tcm-cp-Ø-sc-bpw tI-´p-sIm-≠n-cn-°ptºmƒ B Jp¿-B\n-s‚ tIm-∏n F-\n-°p \¬-In-b sN-dp-∏-°m-c-s‚ th-Z-\ \n-d-™ Hm¿-a-bn-te-°p a-\- v t]m-hpw. tem-I-tØm-Sp≈ A-bm-fp-sS h-en-b k-tμ-i-am-W-sX-∂p Np-cp-°w Nn-e-tcm-Sp -am-{X-ta Rm≥ ]-¶p-h-®ncp-∂p-≈q. F-¥n-\m-bn-cp-∂p A-∂p ssh-Ip-t∂-csØ ao-‰n-Mv ap-S-°n-b B t^m¨-tImƒ h-∂sX-∂p ]-e-h-´w Rm≥ B-tem-Nn-®n-´p-≠v. ]Xn-hp-t]m-se Uyq-´n I-gn-™v C-d-ßm≥ \n¬°p-I-bm-bn-cp-∂p B Zn-h-k-hpw. tcm-Kn-I-sf ]-cn-N-cn-°p-∂-h¿-°v G-Xp-k-a-b-hpw hn-fn°m-\p-≈ kzm-X-{¥yw Rm≥ \¬-In-bn-cp-∂p. A-Ø-c-sam-cp tIm-fm-bn-cn-°pw I-cn-∏q¿ hn-am\-Øm-h-f-Øn¬-\n-∂v A-∂pw h-cp-∂-sX-∂mWv I-cp-Xn-b-Xv. B-Zy-am-bm-Wv A-h¿ hn-fn-°p-∂-Xv. sshIp-t∂-cw G-gp a-Wn. Rm≥ B-ip-]-{Xn hn-tS≠ k-a-bw I-gn-™n-cn-°p-∂p. sF.Fw.F-bpsS H-cp \n¿-Wm-b-I ao-‰n-Mn-epw ]-s¶-Sp-°Ww. a-dp-X-e-bv-°¬-\n-∂v H-cp-]m-Sv k-¶-S-߃ ]-d-™-t∏mƒ G-Xm-bm-epw H-∂p Im-Wmsa-∂p Rm-\pw Xo-cp-am-\n-®p. t^m¨ hn-fn-®bmƒ F-b¿-t]m¿-´n¬-\n-∂p-≈ bm-{X-bn-emWv. A-[n-Iw Xm-a-kn-bm-sX A-bmƒ B-ip-]{Xn-bn-se-Øn. l-\o-^-sb-∂ sN-dp-∏-°m-cs\ A-ß-s\-bm-Wp ]-cn-N-b-s∏-Sp-∂-Xv. Fs‚ bm-{X ap-S-°n F-Øn-b-h-cm-bn-cp-∂-Xn\m¬ sN-dn-sbm-cp tZ-jy-hpw F-\n-°p-≠m-bncp-∂p. F-∂m-epw Rm-\-Xp {]-I-Sn-∏n-®n-√. 26 h-b- v ]n-∂n-´ B sN-dp-∏-°m-c≥ Ieym-Ww I-gn-™v H-cp-am-kw `m-cy-tbm-sSm-∏w Po-hn-® ti-jw Kƒ-^n-te-°p t]m-b-Xm-Wv. ae-Zzm-c-Øn¬-\n-∂p c-‡w h-cp-∂p. Nn-e k-ab-ß-fn¬ a-e-_-‘-hp-ap-≠m-hpw. Ip-td-°mew c-l-ky-am-°n h-®p. A-Sp-Ø kp-lr-Øp°-tfm-Sp ]-¶p-h-®-t∏mƒ ]-e-cpw ]-d-™-Xv ss]¬-kv B-sW-∂m-bn-cp-∂p. A-ß-s\ Ip-d®p-Im-ew ss]¬kn-\p-Nn-In¬kn®p. am-‰w A\p-`-h-s∏-Sm-sX h-∂-t∏m-gm-Wv Zp-_-bn-se tUm-Œ¿-am-sc I-≠-Xv. A-h¿ Im≥-k-dm-tWm F-∂v kw-i-bw {]-I-Sn-∏n-®p. F-∂m¬, ]n-s∂ Nn-In-’ \m-´n-em-°m-sa-∂p hn-Nm-cn-®-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv F-s∂ I-≠-Xv. Rm≥ {]m-Y-an-I-am-b ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. sN-dn-b "h-f¿-®' (tIm-i-ß-fp-sS {I-am-XoX-am-b h-f¿-®-sb A¿-_p-Z Nn-In-’-I¿

A-ß-s\-bm-Wp ]-d-bm-dv) Im-Wp-∂p-≠v. F¶n-epw D-d-∏n-°m-\m-bn-´n-√. A-Sp-Ø Zn-h-kw _-tbm-]v-kn sS-Ãn-\p h-cm≥ ]-d-™p. tcm-Kkm-[y-X-bp-≈ `m-K-sØ tIm-iw ]-cn-tim-[n°p-∂ B sS-kv-‰v \-S-Øn-bm¬ tcm-Kw ÿn-coI-cn-°mw-˛ Rm≥ hn-h-cn-®p sIm-Sp-Øp. A-t∏m-tg-°pw ]-e kw-i-b-ß-fpw B-i-¶I-fpw l-\o-^-bp-sS ap-J-Øp \n-g-en-®p. hn-hmlw I-gn-™n-´v H-cp am-k-ta B-bn-´p-≈q. `m-cytbm-Sv C-sX-ß-s\ ]-¶p-h-bv-°pw? A-h¿ F¥p hn-Nm-cn-°pw? am-{X-a-√, a-e-Zzm-c-Øn-em-Wv A-kp-J-hpw. I-eym-W-Øn-\p ap-ºv Im≥-k-dp≠m-bn-´v A-dn-bn-®n-√ F-∂v `m-cy-°p tXm-∂nbm-tem? l-\o-^ h-√m-sX A-kz-ÿ-\m-bn.

Xøm-dm-°nbXv:

F.Fw. kp[o¿

tcm-K-Øn-s‚ Ku-c-h-hpw A-Xp-≠m-°p-∂ _p-≤n-ap-´p-sam-s° Rm≥ l-\o-^-sb t_m[y-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-®p. Xp-S-°-Øn¬ Nn-In¬kn-®p tcm-K-ap-‡-cm-b ]-e-cp-sS-bpw I-Y-Iƒ ]-d-™p. F-t¥m B sN-dp-∏-°m-c-t\m-Sv H-cSp-∏w tXm-∂n-b-Xn-\m-em-h-Ww c-≠p a-Wn-°qtdm-fw A-h-tcm-Sp Rm≥ kw-km-cn-®n-cp-∂p. Ct∏mƒ Kƒ-^n¬-\n-∂v h-cp-I-bm-W-t√m. ]n-t‰ Zn-h-kw t\-c-tØ F-Øm-sa-∂ D-d-∏n¬ A-hcpw bm-{X-bm-bn. 7 a-Wn-°p ao-‰n-Mn-te-°p t]m-th-≠-Xv A-s∂m-gn-hm-°n. A-∂p ho-´nte-°p a-S-ßp-tºmƒ k-a-bw H-º-X-c-bm-bn. A-Sp-Ø Zn-h-kw ssh-Ip-t∂-cw h-tc-°pw Rm≥ A-h-sc {]-Xo-£n-®p. A-h¿ h-∂n-√. l-\o-^ F-s‚ Hm¿-a-bn¬-\n-∂p X-s∂ am™p. ]n-∂o-Sv G-Xm-≠v c-≠-c h¿-jw I-gn™-t∏mƒ H-cp Zn-h-kw cm-hn-se Rm≥ I¨-kƒ-´n-Mv dq-an-te-°p t]m-hp-I-bm-Wv. dq-ans‚ hm-Xn¬-°¬-X-s∂ bp-h-Z-º-Xn-Iƒ C-cn°p-∂p. £o-Wn-®v A-h-i-am-b `m-hw. \-√ ]cn-N-b-ap-≈-Xp-t]m-se tXm-∂n. A-[n-Iw Xma-kn-bm-sX c-≠-c-h¿-jw ap-ºp-≈ B sshIp-t∂-cw F-s‚ Hm¿-a-bn-se-Øn. F-s‚ ap∂n¬ H-cn-°-se-Øn-b-h-sc an-°-hm-dpw Rm≥ a-d-°m-dn-√. F-s‚ Hm¿-a-i-‡n-sb Ip-dn-®v ]-e-cpw A-Zv-`p-X-s∏-Sm-dp-≠v. Hm-tcm-cp-Ø-cpsS-bpw tI-kp-Iƒ hy-Xy-kv-X-am-b-Xp-sIm≠v B tI-kp-I-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv

t]Pv H-∂v Xp-S¿® 

A-h-sc Hm¿-°p-∂-Xv. A-∂v B-Zy-sØ tcm-Kn l-\o-^-bm-bn-cp∂p. A¬-∏w Pm-fy-X-tbm-sS-bm-Wv h-c-hv. apºv Nn-In¬-k \n-tj-[n-®p t]m-b-Xn-\m¬ Rm≥ i-Im-cn-°p-tam F-∂ `-bw. th-Z-\-tbmsS ap-∂n-se-Øp-∂-h-sc F-ß-s\ i-Im-cn°m≥! h≥-Ip-S-en-\p _m-[n-°p-∂ A-kp-J-ambn-cp-∂p l-\o-^-sb ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂-Xv. Ah-s‚ Ip-Spw-_-Øn-epw Cu tcm-Kw _m-[n-®-hcp-≠m-bn-cp-∂p. Im≥-k¿ H-cp ]m-c-º-cy-tcm-Ka-√. F-¶n-epw Nn-e tI-kp-I-fn-se-¶n-epw C-ßs\ kw-`-hn-°mw. A-∂-h¿ I-eym-Ww I-gn-® D-S-s\-bm-b-Xn-\m¬ Cu tcm-Kw ]-c-ky-s∏-SpØn-bn-√. `m-cy-tbm-Sv ss]¬-kv B-sW-∂p ]d-™p. Nn-e B-bp¿-th-Z a-cp-∂p-Iƒ hm-ßn ho-≠pw Kƒ-^n-te-°p t]m-bn. h-f-sc Im-eØn-\p ti-j-am-Wv A-kp-Jw Im≥-k-dm-sW∂v `m-cy-tbm-Spw Ip-Spw-_-°m-tcm-Spw ]-d-™Xv. tUm-Œ-sd I-≠ Im-cy-sam-∂pw B-tcm-Spw ]-d-™n-cp-∂n-√. A-t∏m-tg-°pw Xo-sc h-ømXm-bn-cp-∂p. F-´p am-k-߃ ]n-∂n-´ ti-jw aew t]m-hm-Ø A-h-ÿ-bn¬ l-\o-^-sb Kƒ^n¬-\n-∂p sIm-≠p-h-∂p. s]-´-∂p-X-s∂ Hm]-td-j≥ Xn-tb-‰-dn-te-°p t]m-bn. A-t∏m-tg-°pw Im≥-k¿ B-¥-co-Im-h-b-hß-sf Im¿-∂p Xn-∂p Xp-S-ßn-bn-cp-∂p. en-h-dns\-bpw izm-k-tIm-i-ß-sf-bpw _m-[n-®p. ]p-dtØ-°v _m-Kv h-®v {i-an-®p-t\m-°n. F-√mw ]cm-P-b-s∏-´p-sIm-≠n-cp-∂p. A-ß-s\-bm-Wv F‚-Sp-°-te-°p-≈ c-≠mw h-c-hv. H-cp h¿-jtØm-fw Rm≥ Nn-In¬-kn-®p. A-\p-Zn-\w l\o-^-bp-sS Im≥-k¿ hym-]n-®p-sIm-≠n-cp-∂p. izm-k-tIm-i-ß-sf ]q¿-W-am-bn B A-kp-Jw ]nSn-IqSnb-t∏mƒ ssh-Zy-im-kv-{X-Øn-s‚ hmXn-ep-I-fpw l-\o-^-bp-sS ap-∂n-e-S-™p. 29mw h-b- n¬ l-\o-^ a-c-W-s∏-´p. ]n-∂o-Sv aq-∂v am-kw I-gn-™-t∏mƒ l-\o^-bp-sS `m-cy-bpw k-tlm-Z-c-\pw F-s∂ ImWm≥ h-∂p. A-∂p Nn-In¬-k I-gn-™p t]mbn H-cm-gv-N ]n-∂n-´-t∏m-gm-Wv l-\o-^ a-c-Ws∏-Sp-∂-Xv. F-\n-°p X-c-W-sa-∂p ]-d-™v l\o-^ A-h-sc G¬-∏n-® h-f-sc a-t\m-l-c-ambn s]m-Xn-™ H-cp Jp¿-B-\p-am-bm-Wv A-hcp-sS h-c-hv. ap-kv-enw B-Nm-c-{]-Im-cw `¿-Ømhv a-c-W-s∏-´m¬ `m-cy a-d-bn-cn-°m-dp-≠v. AXn¬ \n-s∂-gp-t∂-‰ ti-jw B-Zyw h-cp-∂-Xv F‚-Sp-°-te-°m-Wv. B Jp¿-B≥ th-Z-\tbm-sS A-h¿ F-\n-°p k-Ωm-\n-®p. Rm-\-Xp hm-ßn F-√m-h¿-°pw Im-Wm≥ I-gn-bp-∂ cq-]-Øn¬ F-s‚ ap-dn-bn¬ h-®p. F-\n-°-Xn¬ H-cp k-tμ-i-ap-s≠-∂p tXm-∂n. Im≥-k¿ B-sW-∂p t_m-[y-s∏-´n-´pw NnIn¬-k-bv-°p X-øm-dm-hm-Ø-Xn-s‚ t]-cn¬ A-Im-e-Øn¬ a-cn-® l-\o-^ tem-I-Øn-\p \¬-Ip-∂ k-tμ-i-am-Wv A-bm-sf-\n-°p \¬In-b D-]-lm-c-sa-∂p tXm-∂n. A-Xv hn-ip-≤ „ Jp¿-B-s‚ H-cp tIm-∏n-bm-Wv. tIm-gn-t°m-s´ H-cp kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se {]apJ Im≥-k¿ tcm-K hn-Z-Kv-[-\m-Wv tUm. \m-cm-b-W≥ Ip-´n hm-cy¿

t]Pv H-∂v Xp-S¿® 

A[xIrXs‚ Ce-Ømfw Aº-e-Øn\p ]p-dØv \-thm-∞m-\\m-b-I-cm-b t{]w-Pn-bpw Fw.B¿._n-bpw P-\n® a-Æn-em-Wp Xm-\pw P-\n-®sX∂pw Ah-sc-t∏m-ep-≈-h-cpw ]p-tcm-K-a-\-{]-ÿm-\-°m-cpw ]-Sp-Øp-b¿-Øn-b {]-_p-≤tI-cf-Øn-em-Wv Cu Zp-c-h-ÿ t\-cn-tS-≠nh-∂-sX∂pw AXp Xs∂ \ncm-i-s∏-Sp-Øp-∂p-sh∂pw _m-_p ]-d-bp-∂p. -I-e-bpw kw-Ko-X-hpw X-e-ap-d-I-fn-eq-sS ]-I¿-∂pIn-´n-b kp-Ir-Xw X-s∂-bm-Wp _m-_p-hn-\v. _m-_p-hn-s‚ Ip-Spw-_ß-fn¬-s∏-´ an-°-h-cpw tI-c-f-Øn-se A-dn-b-s∏-Sp-∂ kw-KoX˛hm-ZyI-em-Im-c-∑m-cm-Wv. sN-dp-∏-Øn¬-Ø-s∂ sN-≠-bpsS-bpw Xn-an-e-bp-sS-bpw C-e-Øm-f-Øn-s‚-bpw hm-Zy-hn-kv-abtem-I-Øp h-f¿-∂-Xp-sIm-≠m-hmw _m-_p-hn-s‚ kz-]v-\ß-fn-epw hm-Zykw-Ko-X-Øns‚ ta-fs∏-cp-°w \n-d-™n-cp-∂p. Zm-cn-{Zy-Øn-s‚-bpw I-„-∏m-Sn-s‚-bpw Zq-c-߃ Xm-≠n-bm-Wv Cu bp-hm-hv A-dn-b-s∏-Sp-∂ H-cp hm-ZyI-em-Im-c-\m-bn D-b¿∂ph-∂-Xv.

KpcptZ-h a-lm-flyw I-Y-I-fn°pw hne°v

Pm-Xnhn-e-°n-s‚ k-h¿W[n-°m-c-߃ D-÷z-eam-b \-thm-∞m-\t]m-cm-´-߃-°p km-£yw h-ln® Kp-cp-hm-bq¿ C-∂p Pm-Xnhn-e-°n-s‚ k-h¿-W[n-°m-c-߃°p hn-l-cn-°m-\p-≈ C-S-am-bn am-dn-bn-cn-°p-I-bm-tWm? A-£cw ]Tn-® Io-gm-f-s‚ sN-hn-bn¬ Cu-bw D-cp-°n-sbm-gn-°-W-sa∂ a-\p-kv-ar-Xn-bnse hn-jw h-an-°p-∂ B-lzm-\-߃ ho-≠pw Cu a-Æn¬ th-cp-d-∏n°p-I-bm-tWm? A-dn-hn-s\, I-e-sb Pm-Xnbp-sS-bpw \n-d-Øn-s‚-bpw hw-i-Øn-s‚--bpw Afhp-tImepIfm¬ \n¿W-bn°p-∂ k-h¿-WtIm-a-c-߃ ho-≠pw D-d-bp-Ibm-tWm? {]_p≤ tIc-f-sa∂p \mw ]pfIwsIm-≈p-tºmgpw Pm-Xn-bp-sS hn-jap-≈p-Iƒ C-S-bv°n-sS Ip-Øn ap-dn-th¬-∏n°p-∂Xv F¥p-sIm-≠mWv? h\-tcm-Z-\-ß-fmbn tNmZy-߃ „ Bh¿Øn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂p.

\n-b-a-ß-fpw N-´-ß-fpw G-sd \n¿an-®n-´pw {]-t£m-`-ß-fp-sS ho-c-N-cn-X߃ G-sd-bp-≠m-bn-´p-≠v. A-bn-ØmN-c-Ww ]m-c-º-cy-kz-Øp t]m-se H-cp hn-`m-Kw C-∂pw sIm-≠p-\-S-°p-I-bmWv. tI-c-f-Øn-se Nn-e t£-{X-߃ \-ºq-Xn-cn-am¿-°pw F-{ºm-¥n-cn-am¿°pw am-{X-am-bn ]-cn-an-X-s∏-Sp-Øp-∂h-cpw Pm-Xn-hn-th-N-\-Øm¬ I-em-Imc-∑m-sc A-º-e-ß-fn¬\n-∂p ]p-dØm-°p-∂-h-cpw A-h¿-W-s\-∂v Bt£-]n-®v ]q-Pm-cn-sb-t∏m-epw X-√n

A-h-i-\m-°n h-en-s®-dn-bp-∂-h-cpw G-dn-h-cp-tºm-gpw \mw C-sXm-∂pw Imcy-am-°p-t∂-bn-√. {]-Xn-tem-a i-‡nI-fp-sS Xn-cn-®p-h-c-hp-Iƒ \-sΩ th-hem-Xn-s∏-Sp-Øp-∂n-√. A-bn-Ø-Øn-s‚ t]-cn-ep-≈ C-d°n-hn-S-ep-I-tf-°mƒ t]-Sn-t°-≠-Xv \thm-∞m-\-Im-e-Øp ]-em-b-\w sN-bvX A-\m-Nm-c-߃ k-aq-l-Km-{X-Øn¬ h-kq-cn-°p-an-f-Iƒ t]m-se ap-f-®p-s]m¥p-∂-Xn-s\ sN-dp-Øp-\n¬-°m-sX „ Io-g-S-°n-t∏m-hp-∂-Xn-s\-bm-Wv.

¿-h-\m-i-ß-fp-sS-bpw kq-{X-[mc≥ F-∂ \n-e-bv-°m-W-s{X C.hn. cm-a-kzm-an \m-bv-°¿ N-e-®n{X-sØ k-ao-]n-®-Xv. N-e-®n-{Xw I-e-bv°v A-`yp-∂-Xn t\-Sn-s°m-Sp-°p-I-bns√-∂pw [m¿-an-I-X-bv-°v {]-tNm-Z-\w \¬-Ip-I-bn-s√-∂pw A-t±-lw hn-iz-kn®p. I-f-hv \-S-Øm-\pw I-_-fn-∏n-°m\pw P-\-߃-°v t{]-c-W sN-ep-Øp-∂ ss]-im-Nn-I-hn-Zy-bm-bm-W-t±-lw AXn-s\ I-≠-Xv. ]m-]-ß-sf s]-‰p s]-cp∏n-°p-∂ k-t¶-X-am-bn kn-\n-a-sb I≠ a-s‰m-cm-fm-Wv Km-‘n. kn-\n-a-tbmSp-≈ A-h-cp-sS \n-e-]m-Sp-Iƒ A-ßs\-bm-bn-cp-s∂-¶n-epw A-Xp-aq-ew Ah¿-°p-≠m-b t\-´-߃ Nn-√-d-b-s√-∂v kw-hn-[m-b-I-s\-∂ \n-e-bv-°pw \-S-s\∂ \n-e-bv-°pw {]-i-kv-X-\m-b H-cmƒ ]d-bp-I-bp-≠m-bn. B-‰≥ _-tdm-hn-s‚ kn-\n-a F-s¥m-cp ]-cn-th-j-am-Wv Km‘n-bp-sS hy-‡n-Xz-Øn-\v B¿-Pn-®psIm-Sp-Ø-Xv F-∂pw kn-\n-a {Zm-hn-U-{]ÿm-\-Øn-\v A-©p ap-Jy-a-{¥n-am-sc t\-Sn-s°m-Sp-sØ-∂pw A-t±-lw {]-kvXm-hn-°p-I-bp-≠m-bn. am-[y-aw F-∂ \n-e-bv-°pw P-\-{]n-bI-e-sb-∂ \n-e-bv-°pw N-e-®n-{X-Øns‚ kzm-[o-\w A-\p-\n-an-jw h¿-[n-®psIm-≠n-cn-°-bm-Wv. kw-kv-Im-c-Øn-s‚bpw t_m-[-\-Øn-s‚-bpw hn-Zym-`ym-kØn-s‚-bpw ta-J-e-I-fn¬ A-Xv \n¿-Wmb-I ]-¶m-Wp \n¿-h-ln-®p-sIm-≠n-cn°p-∂-Xv. kn-\n-a t{]-£-I-s‚ ta¬ t\cn-´v {]-h¿-Øn-°p-∂p. Po-h-\p-≈ a-\pjy¿, A-h-s‚ X-s∂ {]-Xn-cq-]-߃ Ah-s‚ ap-ºn¬ Po-hn-®p-Xo¿-°p-I-bm-Wv. aq¿-Ø-am-b h-kv-Xp-°ƒ A-h-s‚ apºn¬ A-Wn-\n-c-°p-I-bm-Wv. N-e-®n{Xw Im-Wn-sb A-h-s‚ tem-I-Øp-\n∂pw ]q¿-W-am-bpw hn-t—-Zn-°p-∂p. a-\pjy-s\ ]n-Sn-®p-\n¿-Øm-\pw A-h-s‚ a\- n-te-°v hn-Nm-c-hn-Im-c-߃ k-∂nth-in-∏n-°m-\pw N-e-®n-{Xw t]m-se as‰m-cp I-e-bv-°p-am-hn-√. Zr-iy-I-e-I-fpsS-bpw {i-hy-I-e-I-fp-sS-bpw tem-I߃ H-∂n-®-Wn-™p-\n¬-°p-∂ k-¶-cI-e-bm-Wv A-Xv. Cu I-e-bv-°v A-Xn-s‚ {]m-cw-`-Ime-Øp-≠m-bn-cp-∂ a-\p-jy-Po-hn-X-Øns‚ ap-Jw ]n¬-°m-e-Øv \-„-s∏-´p. I-°m-bp-I, sIm-√m-bp-I, Im-a-Øm ¬ sX-‰m-bp-I, I-≈w sNm-√m-bp-I

k

F-∂n-h-bv-s°m-∏w N-e-®n-{Xm-kzm-Z-\hpw Dƒ-s∏-´-Xpw Km-‘n-bpw s]-cn-tbmcp-sam-s° ap≥ sNm-∂ \n-e-]m-Sp-Iƒ kzo-I-cn-®-Xpw Cu hn-[n-ssh-]-co-Xyw sIm-≠m-bn-cn-°mw. tlm-fn-hp-Uv kn-\n-a-I-f-[n-I-hpw Ata-cn-°-sb-bm-Wv {]-Xn-\n-[o-I-cn-°p-∂sX-s∂m-cm-t£-]-ap-≠v. \m-K-cn-I-X-bpsS bq-tdm-A-ta-cn-°≥ co-Xn-I-tfm-Sp s]m-cp-Ø-s∏-Sm-Ø A-d-_n-I-sf tlmfn-hp-Uv kn-\n-a-Iƒ {]-Xn-ÿm-\-Øv \n¿-Øp-∂p-sh-∂v ]-d-b-s∏-Sp-∂p. A-{Itam-’p-I-X, A-an-X-t`m-Km-k-‡n, \mK-cn-I-aq-ey-ß-tfm-Sp-≈ hn-ap-J-X F-∂nh-bm-bn-cp-∂p tlm-fn-hp-Un-se ap-kv-enw hm¿-∏v am-Xr-I-bp-sS ap-J-ap-{Z-Iƒ am-[ya-{]-h¿-Ø-I-\m-b Pm-Iv j-lo≥, Xm≥ ]-cn-tim-[n-® \q-tdm-fw kn-\n-a-I-fn¬ apkv-enw-Iƒ-s°-Xn-tc 900 B-t£-]-ß-ƒ D-∂-bn-°p-∂-Xm-bn tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-´p≠v. Cu am-Xr-I-Iƒ kn-\n-am-tem-I-Øns‚ kz-`m-h-am-bn ]-cn-W-an-s®-∂-Xpw hkv-Xp-X-bm-Wv. ap-kv-enw-I-sf Xo-{h-hmZn-I-fm-°n-bpw A-d-_n-I-sf t_mw-t_dp-Im-cm-°n-bpw B-{^n-°-°m-sc A-]cn-jv-Ir-X-cm-°n-bpw I-dp-Ø-h¿-K-°msc t]m-°n-cn-I-fm-°n-bpw em-‰n-\-ta-cn°-°m-sc a-b-°p-a-cp-∂v hn-¬-∏-\-°m-cm°n-bpw Nn-{Xo-I-cn-°p-∂-Xv kn-\n-a-bn¬ h-f-sc km-[m-c-W-am-bn-Øo¿-∂n-cn-°p∂p. A-[n-\n-th-iw {]-Io¿-Øn-°-s∏-Sp∂p. kmw-kv-Im-cn-I-am-bpw cm-{„o-b-ambpw km-º-Øn-I-am-bpw km-{am-Py-Xz-amXr-I-I-sf B-{i-bn-°-W-sa-∂ \o-Nt_m-[-am-Wv A-Ø-cw kn-\n-a-Iƒ DW¿-Øp-∂-Xv! N-e-®n-{X-sØ am-Z-Iuj-[-am-bn hn-‰p Im-im-°p-∂-h¿ Cu cwK-Øp-≠v. F-¶n-epw a-s‰m-cp kn-\n-a-bv-°p th≠n-bp-≈ ]T-\-ß-fpw A-t\z-j-W-ßfpw \-S-∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. tUm-Iypsa‚-dn-I-fm-bpw tjm¿-´v ^n-en-ap-I-fmbpw A-Xn-s‚ {]-Xn-^-e-\-߃ {]-I-S-amhp-∂p-≠v. k-a¿-Y-cpw {]-Xn-`m-im-en-I-fpam-b I-em-Im-c-∑m-cpw hn-Z-Kv-[-cp-ap-s≠¶n-epw km-º-Øn-I-{]-iv-\-߃ A-h-sc A-e-´p-∂p. hym-]m-c hy-h-km-b-cw-K-ßfn¬ hn-kv-a-b-߃ kr-„n-® k-º-∂-cpw A-Xn-k-º-∂-cpw [m-cm-f-ap-≠v. I-e-bv-°v am-\p-jn-I-ap-Jw t\-Sn-s°m-Sp-°m-\p-≈ k-Zp-Zy-a-ß-fn¬ A-h-cpw X-ß-fp-sS ]-¶v „ \n¿-h-ln-t°-≠-Xp-≠v.

Xmsg B-Im-iw... ta-se `q-an...

C. kp-tcjv


2014 s^{_phcn 16 Rm-b-¿

`-cW - I - q-SØ - n-s\-Xn-tc-bpw hn-a¿-i\ - w D-b¿-∂p. F-∂m¬, hy-hk - m-bn-bp-sS ho-´n-te-°v k-ac - w hym-]n-∏n-®X - n-s‚ bp-‡n s\-‰vh - ¿-°v Po-hn-Iƒ-°v a-\ n-em-bn-√m-bn-cn-°pw. A-Xn-\m-em-hWw ""C-h¿-°v tNm-Zn-°m-\pw ]-db - m\pw B-cp-an-t√?''F-∂ tNm-Zyw A-h¿ tNm-Zn-®X - v. hy-h-km-bn-bp-sS ho-Sn-\p ap-∂n¬ k-a-cw B-cw-`n-®-t∏m-gm-Wv

P-ko-db - p-sS k-ac- ß - ƒ

aW¬-am-^n-b-Iƒ-s°-Xn-tc H-‰-bmƒ t]m-cm-´-hp-am-bn a-e-bm-fn-bpsS a-\- m-£n-sb B-g-Øn¬ ]n-Sn-s®-Sp-Ø P-ko-d-bp-sS k-a-c-߃ h-gn-sX-‰p-IbmtWm?

k - o-ds - b-∂ k-ac - \ - m-bn-I h-fsc s]-s´-∂m-Wv {]-ik - vX - b - mb-Xv. kz-¥w ho-Sv a-W¬-am-^nb-bp-sS ]n-Sn-bn-ea - ¿-∂p \-in-°p-∂X - ns\-Xn-tc ]n-©p-Ip-™p-ßf - p-am-bn ka-cw \-SØ - n-b [o-cb - m-b kv{- Xo-bm-sW∂ tXm-∂¬ ]-e¿-°p-ap-≠m-bn, Ah¿. A-Xp-sIm-≠p-Xs - ∂ A¿-ln-°p∂-Xn-epw Iq-Sp-X¬ ]n-¥p-Wb - pw t{]m’m-l\ - h - pw k-ac - ∏ - ¥ - e - n-eS- ° - w Pko-db - v° - p e-`n-°p-Ib - pw sN-bvX - p. A\-¥] - p-cn-bn¬-\n-∂pw k-ac - ∏ - ¥ - ¬ U¬-ln-bn-te-°p am-‰n-bt- ∏m-gpw P-kod-bv° - v k-lm-bh - pw t{]m-’m-l\ - h - pam-bn \n-ch - [ - n t]-sc-Øn. a-cw-tIm-®p∂ U¬-ln-bn-se X-Wp-∏n¬ A-Is - ∏´p-t]m-b P-ko-db - pw Ip-´n-If - pw G-hc - psS-bpw k-lm-\p-`q-Xn ]n-Sn-®p-]‰ - n. C-Xn\n-sS hn-hn-[b - n-Sß - f - n¬ \n-∂pw kmº-Øn-Ik - l - m-ba - pƒ-s∏-sS P-ko-db - v°p e-`n-°p-Ib - pw sN-bvX - p. F-∂m¬, Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv k‘y-sb-∂ ho-´-Ω-bp-sS kzm-`m-hn-I

{]-Xn-I-c-W-Øn-\v hy-h-km-bn sIm®u-tk-∏v Nn-‰n-e-]n-≈n ]m-cn-tXm-jnIw \¬-In-b-tXm-sS-bm-Wv Im-cy߃ am-dn-b-Xv. A-t±-lw P-ko-d-bp-sS k-a-c-Øn-\pw hn-e-bn-´p. F-∂m¬, BZyw X-\n-°p ]-Ww th-s≠-∂pw a°ƒ-°pw th-s≠-∂pw k-a-c-Øn-\p th-W-sa-∂p-sam-s° P-ko-d ]-e-X-hW \n-e-]m-Sp am-‰n. A-sX-√mw H-cp km-[m-c-W kv-{Xo-bp-sS kzm-`m-hn-I {]-Xn-I-c-W-am-bn \-ap-°p X-≈mw. F∂m¬, U¬-ln-bn¬-\n-s∂-Øn-b Pko-d Nn-‰n-e-]n-≈n-bp-sS ho-´p-]-Sn°¬ k-a-cw \-S-Øm≥ t]m-b-Xn-s‚ bp-‡n F-{X B-tem-Nn-®n-´pw a-e-bmfn-Iƒ-°p a-\- n-em-bn-√. h-en-sbm-cp {]-Xn-tj-[-hpw N¿-®-bp-am-tI-≠n-bncp-∂ k-a-c-sØ sh-dpw tIm-am-fn-°fn-bm-°n am-‰n-b-Xn-\p ]n-∂n¬ {]-h¿Øn-®-Xv G-tXm cm-{„o-b-°m-cp-sS ssI-I-fm-sW-∂p hy-‡w. P-ko-d B-cp-sS-sbm-°-tbm Xm-f-Øn-s\m∏w Xp-≈n. t]m-en-kv kv-t‰-j-\pw

P

Iq-Sp-X¬ ]-W-ap-≈ H-cp hy-h-km-bn C-„-ap-≈-t∏mƒ ]m-cn-tXm-jn-Iw {]Jym-]n-°pw Nn-e-t∏mƒ A-Xv ]n≥-hen-°p-I-bpw sN-øpw. C-sXm-s° I≠v B-Z¿-i-k-a-cw \-S-Øn-b P-ko-dsb-¥n-\v A-t±-l-Øn-s‚ ho-´p-]-Sn-°te-t°m-Sn-sb-∂p am-{X-am-Wv ]-e¿°pw a-\- n-em-hm-Ø-Xv. a-W¬-am-^nb-s°-Xn-tc Xp-S-ßn-b k-a-cw H-cp

B-ip-]-{Xn-bpw _-kv-tÃm-∏pw sd-bn¬-th-tÃ-j-\p-sa-√mw A-h¿ k-a-cth-Zn-bm-°n. F-¥n-\v kz-¥w Ip-™pß-sf hn-´p-In-´-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v Nn¬-{U≥-kv tlm-an-s‚ ap-∂n-epw Ac-tß-dn P-ko-d-bp-sS k-a-cw. A-h-km\w Ip-´n-I-sf-bpw sIm-≠v ho-≠pw A\-¥-]p-cn-bn¬ X-s∂ P-ko-d-sb-Øn. c-≠mw X-hW - Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cØ - v k-ac - ∏ - ¥ - ¬ D-b¿-∂t- ∏mƒ k-ac - Ø - ns‚ hn-jb - h - pw am-dn-bn-cp-∂p. Ip-´n-Isf X-´n-s°m-≠p-t]m-bh - s - c A-dk - v‰ - v sN-øp-Is - b-∂X - m-Wv C-Øh - W - s - Ø B-hi - yw. sN-√p-∂n-Ss - Ø-√mw k-ac - ∏ - ¥¬ sI-´m≥ bm-sXm-cp {]-bm-kh - pw P-ko-db - v° - n-√m-ØX - n-\m¬ C-\n A-SpØ th-Zn B-cp-sS ho-Sn-\p ap-∂n-em-hpsa-∂p am-{X-ta A-dn-tb-≠X - p-≈q. B-Zy-L´- ß - f - n¬ tkm-jy¬ ao-Unb-If - n¬ h≥ ]n-¥p-Wb - m-bn-cp-∂p Pko-db - v° - p In-´n-bn-cp-∂X - v. H-cp ho-´Ω - bm-b km-[m-cW - kv{- Xo-bp-sS [o-ca - mb k-ac - s - Ø I-≠n-s√-∂p \-Sn-°p-∂

c≠mw ]mXn

]m-cn-tXm-jn-I-Øn-\p th-≠n-bp-≈ k-a-c-am-bn. X-cw-Xm-gv-∂-tXm-sS A-Xns‚ D-t±-iy-ip-≤n X-s∂ kw-i-bn-t°≠-Xm-bn am-dp-I-bm-bn-cp-∂p. {]-Jym-]\-Øn-s\-Xn-sc-bm-bn t]m-b-t∏mƒ Pko-d-sb ]n-¥p-W-®-h-sc-√m-h-cpw a≠≥-am-cm-b-Xv am-{Xw an-®w. „

{XnthWn

k-aq-l-Øn-s\-Xn-cm-b Ip-‰-Ir-Xy߃ X-s‚ Ip-™p-ß-sf Ip-dn-®v ]-e¿°pw th-h-em-Xn-bp-≠m-b-sX-∂m-Wv P-ko-d-bp-sS hm-Zw. H-cp-]-t£, A-h¿ ]-d-™-Xn¬ Im-cy-ap-≠m-hmw. U¬ln-bn-se X-Wp-Øp-d-™ cm-hpw ]-Iepw a-°-sf-bpw tN¿-Øp-]n-Sn-®v P-kod In-S-∂-t∏mƒ B Ip-™p-ß-fp-sS a\p-jym-h-Im-i-sØ B-cpw I-≠-Xmbn \-Sn-®n-√. tIm-S-Xn-I-sf A-dn-bn°m≥ B-cpw an-\-s°-´p-an-√. F∂m¬, ssI-bn¬ B-h-iy-Øn¬

-kv-_p-°v A-S-°-ap-≈ tkm-jy¬ ao-Un-b-I-fn-eqsS-bp-ap-≈ A- ]-Io¿-Øns∏-Sp-ج {i-t≤-b-am-Wv. k-aq-lØn-\v t\-sc-bp-≈ Ip-‰-Ir-Xy-am-sW∂m-Wv ssl-t°m-S-Xn-bp-sS hn-e-bn-cpج. G-sX-¶n-epw hy-‡n-sb-bm-Wv A-]-am-\n-®-sX-∂v I-cp-Xn B Ip-‰-IrXy-sØ hy-‡n-]-c-am-bn Im-Wm-\mhn-s√-∂pw k-aq-l-sam-´m-sI-bm-Wv

t^

3

A-Xn-\v C-c-bm-hp-∂-sX-∂pw P-kv-‰nkv sI. cm-a-Ir-jv-W≥ \n-co-£n-®p. t^-kv-_p-°n¬ A-]-am-\-s∏-Sp-Øn-bXn-s‚ t]-cn¬ H-cp bp-h-Xn B-fl-lXy sN-bv-X kw-`-h-Øn-\v sXm-´p-]n∂m-se-bm-Wv a-s‰m-cp tI-kv ]-cn-KWn-°p-tºmƒ tIm-S-Xn Cu \n-co-£Ww \-S-Øn-b-Xv. {]-ap-J a-e-bm-f kn\n-am \-S-s\ A-h-tl-fn-®p-sIm-≠v {]ap-J kw-hn-[m-b-I≥ ]-cm-a¿-i-߃ \-S-Øp-∂-Xm-bp-≈ hym-P-Zr-iy-߃ tam¿-^n-Mn-ep-sS em-]v-tSm-∏n¬ X-ømdm-°n {]-N-cn-∏n-® tI-kv d-±m-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v k-a¿-∏n-® l-c-Pn-bm-Wv tIm-S-Xn ]-cn-K-Wn-®-Xv. B-[p-\n-I km-t¶-Xn-I-kw-hn-[m-\-߃ Zp-cp-]tbm-Kw sN-bv-Xv B-fp-I-sf A-]-Io¿Øn-s∏-Sp-Øp-∂ {]-h-W-X h¿-[n-®p-hcp-∂-Xm-bn tIm-S-Xn hn-e-bn-cp-Øn. sam-ss_-¬ t^m¨ D-]-tbm-Kn-®v \Kv-\-t^m-t´m-Iƒ ]-I¿-Øn-b ti-jw A-Xv tkm-jy¬-ao-Un-b s\-‰v-h¿-°pI-fn-eq-sS {]-Z¿-in-∏n-®v kv-{Xo-I-sfbpw Ip-´n-I-sf-bpw A-]-Io¿-Øn-s∏-SpØp-∂-Xv \n-Xy-kw-`-h-am-bn-cn-°p-Ibm-Wv. Cu {]-h-W-X H-t´-sd Ip-Spw_-ß-sf X-I¿-Øp-sIm-≠n-cn-°p-Ibm-Wv. ]n-∂o-Sv C-c-I-sf-bpw _-‘p°-sf-bpw k-ao-]n-®v {]-iv-\w H-ØpXo¿-∏m-°n-b ti-jw tI-kv ]n≥-h-en∏n-°m-\p-≈ {i-a-ß-fm-Wv {]-Xn-Iƒ \-S-Øp-∂-Xv. Cu {]-h-W-X t{]m¬-km-ln-∏n°m-\m-hn-√. sN-dp-Xm-°n-°m-tW-≠ hn-j-b-a-√n-Xv. H-Øp-Xo¿-∏m-bn F-∂Xn-s‚ t]-cn¬ am-{Xw C-Ø-cw Ip-‰-IrXy-߃-°p t\-sc I-Æ-S-bv-°m-t\m tI-kp-Iƒ C-√m-Xm-°m-t\m tIm-S-XnIƒ-°m-hn-√. I-£n-Iƒ X-Ωn¬ HØp-Xo¿-∏m-bm-epw C-Ø-cw {In-an-\¬tI-kp-Iƒ \n-e-\n¬-°pw. s]m-XpXm¬-∏-cy-hpw {]-Xn-bp-sS kz-`m-h-N-cn{X-hpw ]-cn-tim-[n-® ti-jw am-{X-ta C-Xp-t]m-ep-≈ tI-kp-I-fn¬ Xo¿-∏p I¬-∏n-°m-\m-hq F-∂pw tIm-S-Xn DØ-c-hn¬ ]-cm-a¿-in-®n-´p-≠v. tkm-jy¬-ao-Un-b-I-fp-sS C-c-Iƒ an-°-hm-dpw kv-{Xo-I-fm-Wv. Cu km-l-N-cy-Øn-¬ i-‡-am-b \n-b-a-\-S-]-Sn-Iƒ am-{X-amWv G-I ]-cn-lm-cw. „

\¿aw

]n.]n. l-ao-Zv

kw

-K-Xn Ip-im¬! c-≠mw Ip-‰nbn-epw ]-cn-k-c-Øp-ap-≈h¿-°v C-\n sh-≈w-Ip-Sn ap´p-I-bn-√. c-≠mw-Ip-‰n F-hn-sS-sb-∂p ]-d-™n-√-t√m. Im-bw-Ip-fw A-dn-bm-at√m. \-Ωp-sS sIm-®p-Æn-bp-sS kz-¥w \m-tS... A-hn-Sp-∂v sh-dpw c-≠p ssaeo-kv! A-hn-S-sØ Hm-tcm-cp-Ø¿-°pw B-izm-k-Øn-s‚ \o-cp-d-h-sb-Øn-°p∂ Im-bw-Ip-fw \-K-c-k-` C-°-gn-™ P-\p-h-cn 16\v tN¿-∂ tbm-K-Øn-em-Wv c-≠mw-Ip-‰n \n-hm-kn-Iƒ-°v \-h-h¬k-c-k-Ωm-\-am-bn c-≠m-a-sXm-cp _m¿Iq-Sn Im-gv-N-h-bv-°p-∂-Xv. ap-´n-\p ap-´n\v a-Zy-im-e-Iƒ Zn-t\-\ ap-f-®p-s]m-¥p∂ \-Ωp-sS \m-´n¬ C-Xn-se-¥p ]p-Xpa F-∂-t√? ]p-Xp-a-bp-≠v. c-≠mw _mdn-s‚ A-\p-a-Xn-°v ap-∂m-se-bpw ]n∂m-se-bpw \-S-∂ \m-S-I-߃, I-Ym]m-{X-߃, ]-cn-Wm-a-Kp-kv-Xn C-hsbm-s°-bm-Wv \-Ωp-sS {i-≤ ]n-Sn-®p]-‰p-∂-Xv; ]-t‰-≠-Xv. \m-´n-epw ]p-d-Øpw \n-c-h-[n F-Unj-\p-I-fp-≈ H-cp {]-ap-J Zn-\-]-{X-Ønem-Wv hm¿-Ø A-®-Sn-®p-h-cp-∂-Xv. \n-e-hn¬ \m-ep I-≈p-jm-∏p-I-fpw H-cp _m¿ tlm-´-epw sIm-≠v "A-\p-Krlo-X'am-Wv Im-bw-Ip-fw-˛-]p-\-eq¿ tdmUn-se c-≠mw-Ip-‰n. A-hn-sS-X-s∂-bp≈ H-cp tlm-´-en-\v Iq-Sn _m¿ Xp-S-ßWw. sse-k≥-kn-\p-≈ A-t]-£ \-Kc-k-`-bn-se-Øp-∂p. C-t∏mƒ \n-e-hnep-≈ \n-b-a-{]-Im-cw K-h¨-sa‚n sem-∂pw t]m-h-≠. X-t±-i-kz-bw-`-cW ÿm-]-\-߃-°p X-s∂

Xo-cp-am-\-sa-Sp-°mw. \-K-c-k-`m Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn-\p ap-tº X-s∂ `c-W-]-£-am-b sF-Iy-P-\m-[n-]-Xy ap∂-Wn-bp-sS ]m¿-e-sa‚-dn ]m¿-´n tbmKw tN-cp-∂p. A-Xm-W-t√m H-cp \m-´p\-S-∏v! {]-Xn-]-£-Øn-s‚ A-S-hp-I-sfbpw X-{¥-ß-sf-bpw {]-Xn-tcm-[n-®v

Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬ A-\p-a-Xn \¬-Ip-∂ {]-iv-\-an-s√-∂p Xo¿-Øp-]d-™p. hn-i-Z-N¿-® th-≠-Xn-\m¬ ASp-Ø tbm-K-Øn-te-°v Cu hn-j-bw am-‰m-sa-∂ A-\p-\-b k-ao-]-\-hpw ssk-d kzo-I-cn-®p-t\m-°n. ap-kv-enweo-Kv Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v

sN-b¿-t]-gv-k-Wv ]m-Sn-s√-∂m-bn-cp-∂p \-k-dp-√m km-ln-_n-s‚ bp-‡n. "]m-Sn-√m ]m-Sn-√m \-sΩ \-Ωƒ ]msS a-d-s∂m-∂pw sN-bv-Xp-Iq-Sm...' F-∂ U-b¬-tSm¨ ssk-d-bp-sS sam-ss_en¬ ap-g-ßn-bn-cn-°-Ww! X-∑q-e-am-bncn-°mw X-\n-°v Cu c-‡-Øn¬

sN-bv-Xp-Iq-sS'∂ Nn-¥ ssk-d \-Pp-ap±o-s\ Xn-∑-bn¬-\n-∂p c-£n-®n-cn-°mw. a-s‰m-cp tIm¨-{K-kv Iu¨-kn-e¿ P\m-_v A≥-km-cn tIm-bn-°-te-Øv tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp sIm-≠p Xs∂ _m¿ A-\p-h-Zn-°p-∂-Xn-s\ FXn¿-Ø-Xpw «m-L-\o-b-am-Wv. ]-t£,

]-¶n-s√-∂ \n-e-]m-sS-Sp-Øp-sIm-≠v, Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬-\n-∂v hn-´p-\n¬-°m≥ X-s∂ \n-›-bn-®v ÿ-ew hn-´p. Xm≥ H-cp ap-kv-enw h-\n-X-bm-sW∂pw C-kv-em-an-I aq-ey-߃-°pw kmaq-ln-I-\-∑-bv-°pw A-\p-kr-X-am-b \n-e-]m-Sn¬ D-d-®p-\n-∂p sIm-≠v, "\-sΩ \-Ωƒ ]m-sS a-d-s∂m-∂pw

I-£n-bp-sS Xo-cp-am-\w F-Xn¿-°m-\mhm-sX Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬ t\Xm-°-sf A-\p-k-cn-®p. Xp-S¿-∂p \-S-∂ \-K-c-k-`m Iu¨kn¬ tbm-K-Øn¬ {]-kv-Xp-X tlm-´en-\v _m¿ A-\p-a-Xn \¬-In-s°m-≠p≈ Xo-cp-am-\-ap-≠m-bn. ssk-d-bp-sS A-km-∂n-[y-Øn¬ ssh-kv sN-b¿am≥ sIm-®p-Ip-™v km-ln-_n-s‚

c-≠mw Ip-‰n, c-≠mw _m¿! tPm¿, tPm¿!! "\-Ωp-sS Im-cy-߃' F-ß-s\ km-[ns®-Sp-°m-sa-∂ ap-s∂m-cp-°-߃ H-gnhm-°m-\m-hn-√-t√m. _m¿ ]-cn-K-W-\-bv-s°-Sp-Ø-t∏mtg ho-cyw ]-X-™p. cw-Kw sIm-gp-Øp Nq-Sm-bn. sN-b¿ t]-gv-k¨ ssk-d \-Pp-ap-±o≥ c-≠m-a-sXm-cp _m-dn-s\ i-‡n-bm-bn F-Xn¿-Øp. X-s‚ A-[y-£-X-bn¬ Iq-Sp-∂ \-K-c-k-`m

Iq-Sn-bm-b ssh-kv sN-b¿-am≥ P-\m_v sIm-®p-Ip-™v km-ln-_pw Ip-‰nsØ-cp-hv ap-kv-enw P-am-A-Øv {]-knU‚pw Iq-Sn-bm-b P-\m-_v F. \-k-dp√m km-ln-_v (tIm¨-{K-kv Aw-Kw) F-∂n-h¿-°v sN-b¿-t]-gv-k¨ ssk-dbp-sS \n¿-tZ-i-tØm-Sv I-Sp-Ø F-Xn¿∏v. P-am-A-Øv {]-kn-U‚m-b X-\n-°n√m-Ø {]-Xn-tj-[-tam F-Xn¿-t∏m

A-[y-£-X-bn-em-Wv ]-Xn-aq-∂m-a-sØ C-\-am-b _m¿ {]-ta-bw hn-P-bn-®-Xv. {]-Xn-]-£-am-h-s´, {]-Xo-£n-® t]mse A-{]-[m-\ Im-cy-ß-fp-b¿-Øn _l-fw-h-®p-sIm-≠n-cn-s° ssh-kv sNb¿-am-\pw P-am-A-Øv {]-kn-U‚p-sams° B-{K-ln-®-t]m-se Im-cy-߃ apt∂m-´p-\o-°n hn-P-bw sIm-bv-Xp. _m-dp-S-a-sb k-lm-bn-°p-∂-Xn-epw s]m-Xp-P-\-ß-fp-sS I-Æn¬ s]m-Sn-bnSp-∂-Xn-\pw _-lp-k-a¿-Y-am-b I-fn-bmWv {]-Xn-]-£w I-fn-®-Xv. _m-dp-S-a-sb F-Xn¿-tØm? C-√! _m-dn-s\ A-\p-Iqen-®v `-c-W-]-£-sØ ]n-¥p-W-t®m? tO-bv! H-cn-°-ep-an-√! Zo-]-kv-Xw-`w alm-›-cyw, \-ap-°pw In-´-Ww. G-Xv? ]-Ww, sh-≈w, thm-´v C-Xym-Zn!! Ip-‰n-sØ-cp-hv P-am-A-Øv ]-cn-[n-bnse a-Zy-]-cp-sS F-Æw, a-Zy-Øn-s‚ e`y-X, B-h-iy-Øn-se Ip-d-hv, C-\n-bpw H-cp _m-dp-Iq-Sn-bp-s≠-¶n¬ P-am-AØn-\v In-´m-hp-∂ Kp-W-߃... C-°mcy-ß-sfm-s° A-dn-™p-sIm-≠m-bn-cn°p-a-t√m tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv Iw Pam-A-Øv {]-kn-U‚ v _m¿ A-\p-a-Xn°v A-[zm-\n-®-Xpw t\-Sn-sb-Sp-Ø-Xpw _m-dp-S-a-bv-°v Im-gv-N-h-®-Xpw. a-Zyw, Nq-Xm-´w Xp-S-ßn-b A-\m-imky-hpw k-aq-l-t{Zm-l-I-c-hp-am-b Xn≥-a-I-sf sN-dp-°m-\pw P-am-A-Øv Aw-K-ß-sf C-Ø-cw tæ-—-X-I-fn¬-\n∂v {]-Xn-tcm-[n-°m-\pw ap-∂n-´p-\n¬t°-≠ H-cp ap-kv-enw km-aq-ln-I-t\Xm-hv P-am-A-Øv {]-kn-U‚ v "\-sΩ \Ωƒ ]m-sS a-d-∂p' A-Xp-sIm-≠v \-ap-°p ]m-Smw c-≠mw Ip-‰n, c-≠mw _m¿ tPm¿! „ tPm¿!

]p-kv-X-I-ß-ƒ

hm-b-\-bp-sS h¿-Ø-am-\w km-ln-Xy-Ir-Xn-I-fp-sS ]T-\-ß-fn-epw Fgp-Øp-Im-cp-sS Po-hn-X-Øn-epw I-s≠Øm≥ I-gn-bm-Ø h¿-Ø-am-\-Im-e-h¿Ø-am-\-ß-fm-Wv {]-i-kv-X ]-{X-{]-h¿Ø-I-\m-b tKm-hn-μ-\p-Æn ]-d-bp-∂-Xv. k¿-Km-fl-I-X, B-bp- v, s\mt_¬ kΩm-\-Øn-s‚ Im-Wm-∏p-d-߃, dp-jv-Zn-bpsS ]-Øp h¿-j-߃, \q-‰m-≠n-s‚ t\mh¬ Xp-S-ßn km-ln-Xy-cw-K-sØ hn-hm-Zß-fpw ]n-∂m-ºp-d I-Y-I-fp-am-Wv ]-e-t∏mgm-bn B-\p-Im-en-I-߃-°p-th-≠n F-gpXn-b Cu te-J-\-ß-fn¬. hn B¿. tKm-hn-μ-\p-Æn am-Xr-`q-an _p-Iv-kv, tIm-gn-t°m-Sv

F-s‚ a-t\m-cm-Py-߃ a-dp-\m-´n¬-\n-∂v kv-t\-lw s]m-Xn-sI-´n X-∂p-hn-´ A-ar-Xv-Iu¿, Hm-e-Ø-Ø-Ωbpw Hm-e-hm-e≥-In-fn-I-fpw D-≠m-°n-Ø∂ ]n-∂o-Sv Im-°-Ø-ºp-cm-´n F-∂ kn-\na-bv-°p hn-j-b-am-b kp-μ-cn-bm-b Pm-\-Ω, Zp-cn-X-\m-fp-I-fn¬ h-b-dp \n-d-® I-ºn-fn\m-c-Iw, kn-\n-am-tem-I-sØ B-Zy Kp-cp\m-Y-\m-b "hr-μm-h≥ Sm-°o-kv', hm-’-

ey-Øn-s‚ ap-J-am-bn-cp-∂ A-Im-e-Øn¬ a-cn-®p-t]m-b sN-√-Ω-km-dv, Kp-cp-Xz-t°-Sp Im-Wn-®n-´pw A-`n-am-\-tØm-sS-bpw hm¬k-ey-tØm-Spw kw-km-cn-® Pm-\-Ω-So-®¿ A-ß-s\ Hm¿-a-I-fn¬ \o-dn-∏-S-cp-∂ \n-ch-[n ap-J-߃ Cu Hm¿-a-]p-kv-X-I-sØ \-tΩm-S-Sp-∏n-°p-∂p. a-e-bm-f-Øn-s‚ {]nb-s∏-´ {io-Ip-am-c≥ X-ºn-bp-sS Po-hn-Xk-©m-c-Øn-s‚ ]p-kv-X-Iw. {io-Ip-am-c≥ X-ºn Nn-¥ ]-ªn-tj-gv-kv, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw

I sN-dp-Øp-\n¬-∏v F-∂n-h-sb-°p-dn-®pw km-ln-Xy-tem-I-sØ-°p-dn-®pw hn-i-Z-am°n-s°m-≠v B-¥-Wn A¿-tWm-hv, tU-hnUv _¿-km-an-bm≥, F≥. dmw, tjm-a Nu[-cn Xp-S-ßn-b-h¿-s°m-∏w A-cp-‘-Xn-tdmbn \-S-Øn-b kw-`m-j-W-߃ k-am-l-cn®n-cn-°p-∂p. hn-h¿-Ø-\w: ]n.sP. Ko-Xm-ebw Ko-Xm-Ir-jv-W≥ A-cp-‘-Xn-tdm-bn Un kn _p-Iv-kv, tIm-´-bw

ss{I-kv-X-h k-b-Wn-kw cm-£-ko-b-X-bp-sS cq-]w ]-´n-Wn-°m-c≥ F-ß-s\ \n-cm-lm-c-k-acw \-S-Øpw? h-cp-am-\-sam-∂p-an-√m-Øh≥ F-ß-s\ \n-Ip-Xn-\n-tj-[w \-S-Øpw? kz-¥-am-sbm-∂pw F-Sp-°m-\n-√m-Ø-h-\v hn-tZ-i-h-kv-Xp-°ƒ _-ln-jv-I-cn-°m-\mhp-tam? ]o-Um-\p-`-h-߃-°v kz-bw k-a¿∏n-°p-∂ k-a-c-X-{¥w kz-bw d-±p- sN-øp-∂ Cu Im-e-Øv P-\m-[n-]-Xy-sØ-bpw sN-dpØp-\n¬-∏p-I-sf-bpw Ip-dn-®v au-en-I-am-b tNm-Zy-߃ D-∂-bn-°p-I-bm-Wv A-cp-‘Xn-tdm-bn Cu ]p-kv-X-I-Øn¬. P-\m-[n-]Xyw, \o-Xn-\ym-b-hy-h-ÿ, A-lnw-km-fl-

C-{km-tb¬ cm-Py-Øn-s‚ cq-]o-I-c-Ww apX¬ ^-e-kv-Xo-s\-Xn-cm-b B b-lq-Z-cm{„-sØ A-ta-cn-°-bpw {_n-´-\p-apƒ-s∏-sSbp-≈ ]m-›m-Xy h≥-i-‡n-Iƒ C-{X-am{Xw ]n-¥p-W \¬-Ip-∂-sX-¥p-sIm-≠mWv? km-{am-Py-Xz-]-c-am-b Xm¬-∏-cy-߃°p-th-≠n ss_-_n-fn-s\ Zp¿-hym-Jym-\w sN-øp-∂ ss{I-kv-X-h k-b-Wn-k-Øn-s‚ D-≈-d c-l-ky-߃ k-a-{K-am-bn ]Tn-°p∂ K-th-j-W {]m-[m-\y-ap-≈ ]p-kv-X-Iw. A-h-Xm-cn-I tUm. ss\-\m≥-tIm-in. hn.F. ap-l-Ω-Zv A-jv-d-^v sF.]n.F-®v. tIm-gn-t°m-Sv

B-Zn-Xy-lr-Z-bw "Cu Im-‰v H-Sp-°-Øn-s‚ Xp-S-°-am-bn-cn°p-tam?' F-∂pw Cu a-g A-h-km-\-Øns‚ kq-N-\-X-s∂-bm-bn-cn-°p-tam?' F∂pw hym-Ip-e-s∏-Sp-∂ I-hn, {]-Xn-°q´n¬ \n¿-Øp-∂-Xv X-s∂-Ø-s∂-bm-Wv. "Im-]-Sy-Øn-s‚ I-dp-Ø Xm-fp-Iƒ, Im-aØn-s‚ N-X-™ k¿-∏-cq-]-߃, B apJw-aq-Sn-Iƒ F-√mw X-t‚-Xp-X-s∂-bmsW-∂v I-hn Ip-‰-ta¬-°p-∂p. B-kp-c-amb Im-e-sØ, I-hn-X-sIm-≠v t\-cn-Sp-∂ Ihn-bp-sS s\m-º-c-߃ hm-Kv-cq-]w {]m-]n®n-cn-°p-I-bm-Wv Cu I-hn-X-I-fn¬. B-ZnXy-lr-Z-bw, N-Øp-t]m-b-sXm-cp \m-b-b√-tbm, Z-bm-h-[-Øn-\p-≈ A-t]-£, Imem-h-ÿm hy-Xn-bm-\w, B-flm-hv hn-h-kv{X-am-Ip-∂ cm-{Xn Xp-S-ßn 25 I-hn-X-Iƒ. sI. P-b-Ip-am¿ I-d‚ v-_p-Iv-kv, Xr-iq¿

k-aq-l-Øn¬ hn-tbm-Pn-∏p-Iƒ kzm-`m-hnIw. hn-tbm-Pn-°m-\pw A-Xp {]-I-Sn-∏n-°m\p-ap-≈ A-h-Im-i-am-Wv P-\m-[n-]-Xy-Øns‚ A-¥- -Ø. F-∂m¬, k-ao-]-Im-eØv D-≠m-bn-s°m-≠n-cn-°p-∂ \n-b-a-\n¿am-W-ß-fpw \n-b-a-hym-Jym-\-ß-fpw BXy-¥n-I-am-bn Cu A-h-Im-i-߃-°p-apI-fn¬ I-cn-\n-g¬ ho-gv-Øp-∂-h-bm-Wv. au-en-Im-h-Im-i-ß-sf ]-cn-an-Xn-s∏-Sp-Øp∂ Cu \n-b-a-ß-fp-sS th-cp-Iƒ s\-lv-dpbp-K-tØm-fw \o-≠p-In-S-°p-∂p. bp.-F.]n.F A-S-°-ap-≈ P-\-hn-cp-≤-\n-b-a-ßfp-sS N-cn-{X-]-c-am-b A-Sn-th-cp-Iƒ NnI-bp-∂ Ir-Xn. P-\m-[n-]-Xym-h-Im-i kwL-S-\-I-fp-sS G-tIm-]-\-k-an-Xn (kn.Un.-B¿.-H) X-øm-dm-°n-b dn-t]m¿-´n-s‚ a-e-bm-f ]-cn-`m-j. F≥.kn.F-®v.B¿.H(tI-c-f) tIm-gn-t°m-Sv

\n-b-a-Øn-s‚ `o-I-c-X

Nn-‰v-˛-Nm-‰v

bp.F.]n.F-bpw cm-Py-kp-c-£-bpw hy-Xy-kv-X Nn-¥m-[m-c-I-fpw hn-izm-k-{]am-W-ß-fpw Im-gv-N-∏m-Sp-I-fpw D-≈ H-cp

kw-L¿-jw \n-d-™ Po-hn-X-sØ A-\mbm-k-am-°p-I-sb-∂-Xm-Wv Hm-tcm a-\pjy-s‚-bpw Po-hn-Xm-`n-em-jw. \-Ωp-sS Hmtcm {]-hr-Øn-bpw A-Xn-\p-th-≠n-bm-Wv.

Po-hn-X-sØ \¿-aw \n-d-®v c-k-I-c-am-°m≥ C-Xm H-cp ]p-kv-X-Iw, Cw-•o-jn¬. F≥.F-kv. sF-k-Iv km-tI-Xw _p-Iv-kv, tIm-X-aw-K-ew

H-cp ]-S-Im-fn-s∏-Æn-s‚ N-cn-{Xw ]-≠v Ip-Xn-c-a-dn-bw F-∂p t]-cm-b F-¥n\pw-t]m-∂ H-cp ]-S-Im-fn-s∏-Æp-≠m-bn-cp∂p. ]-Øm-Wp-ß-sf A-h¿ F-{X-sb-{X sIm-e-sIm-º-∑m-cm-bm-epw h-º-∑m-cmbm-epw sIm-Sn-Ip-Øn-b A-¶-t®-I-h-∑mcm-bm-epw B-cm-bm-epw \n-∂-\n¬-∏n¬ H‰-bv-°p t\-cn-s´-Xn¿-°m≥ A-hƒ H-cpØn a-Xn. s\m-®n-°m-Sp-Iƒ-°n-S-bn¬ I-cnw-]-®∏n-eq-sS I-S¬-Øn-c-Iƒ an-\p-k-s∏-SpØn-b a-W¬-∏-in-a-bn-eq-sS Ip-X-dn-sØdn-°p-∂ Ip-Xn-c-a-dn-b-Øn-s‚ I-Y ]-d-bpI-bm-Wv bp.F. Jm-Z¿. A-·n-\m-f-Øn-f°-tØm-sS i-‡n-kz-cq-]n-Wn-bm-b a-dnbw H-cp bm-Ym¿-Yy-hpw kz-]v-\-hp-am-Wv. ^m‚-kn-bpw bm-Ym¿-Yy-hpw C-g-tN-cp-∂ t\m-h¬. bp.F. Jm-Z¿ ]q¿-W ]-ªn-t°-j≥-kv, tIm-gn-t°m-Sv


CMYK

4

2014 s^{_p-hcn 16 Rm-b-¿

Zr-iyw F∂ kn\na ap≥-\n¿-Øn H-cp A-t\z-j-Ww

A-Sn-®p-s]m-fn-°p-∂ ]-ø≥. "A-h-s\-t∏m-ep≈-h¿ s]¨-]n-t≈-cp-sS t^m-t´m sam-ss_en¬ ]-I¿-Øp-I kzm-`m-hn-Iw. A-h≥ am-\-`wK-{i-a-ta \-S-Øp-∂p-≈q. C-ß-s\m-cm-sf sIm√p-∂-Xn-s\ F-ß-s\ \ym-bo-I-cn-°pw?' F-∂ a-dp-tNm-Zy-hpw \ym-bw. F-∂m¬, ]o-U-\-Øns\m-cp-ßn-\n¬-°p-∂ A-h-s\ A-t∏mƒ A-Sn®p-ho-gv-Øn-bn-cp-∂n-s√-¶n-se ÿn-Xn H-∂mtem-Nn-®p t\m-°q. {]m-b-]q¿-Øn-bm-b s]¨Ip-´n-bp-sS I¨-ap-∂n¬ A-Ω-sb ]n-®n-®o-¥pam-bn-cp-∂p A-h≥. C-Xv k-ln-°m≥ G-Xp

hn-iz-kn-°m≥ {]-bm-kw. \m-emw ¢m-kp-Im-cnbm-b a-Iƒ A-\p tPm¿-Pn-\v (t_-_n F-kvX¿) t]m-en-kn-s‚ tNm-Zyw-sN-ø-en-\p ap-∂n¬ A-h-km-\w h-sc ]n-Sn-®p-\n¬-°m-\m-hp-∂-Xpw kn-\n-a-bn¬ am-{X-am-hpw. 16 h-b- v am-{X-ap-≈ H-cp sN-°≥ H-cp ]-cn-N-b-hpw C-√m-Ø \m-´n¬ cm-{Xn H-‰-bv-°v Im-dpw Hm-Sn-®p sN-∂v "tamƒ-°v _p-≤n-ap-´m-sW-¶n¬ A-Ω h-g-ßn-bm-epw a-Xn' F-∂v U-b-tem-Kv Im-®p-∂-Xv _m-e≥ sI.-\mb¿ ˛ tPm-kv-{]-Im-iv kn-\n-a-I-fn¬ am-{Xw Im-Wp-∂-Xm-Wv. C-ß-s\ \n-c-h-[n t]m-cm-bv-a-

a-Iƒ-°p I-gn-bpw? ]-Xn-\m-ep h-b- p-Im-c≥ hn-hm-ln-X-bm-b bp-h-Xn-sb _-em¬-kw-Kw sN-bv-Xp sIm-∂ \m-Sm-Wv \-Ωp-tS-Xv. C-Xn-\p h-fw-h-bv-°p-∂ km-aq-ln-Im-¥-co-£w H-cp-°p∂-Xv \-Ω-sfm-s°-Ø-s∂-b-t√? A¬-∏-h-kv{X-[m-c-W-am-Wv ]o-U-\-ß-fn-se-Øn-°p-∂-sX∂p ]-d-bm-dp-s≠-¶n-epw C-hn-sS am-\y-am-bn hkv-{X-[m-c-Ww sN-bv-X s]¨-Ip-´n-bpw A-Ω-bpam-Wv C-c-bm-°-s∏-Sp-∂-Xv. {]-Xn H-cp-]-t£ ab-°p-a-cp-∂n-\v A-Sn-a-bm-bn-cn-°mw. s]¨-Ip-´nI-fp-≈ c-£n-Xm-°-fp-sS B-[n Zr-iyw ]-¶p-hbv-°p-∂p. F-∂m¬, kv-t\-l-k-º-∂-\m-sW-¶n-epw s]¨-a-°-fp-≈ H-c-—-\p th-≠ D-Ø-c-hm-Zn-Ø t_m-[w tPm¿-Pp-Ip-´n-°n-√. A-s√-¶n¬ kn-\nam-{`m-¥-\m-b A-bmƒ tI-_nƒ Sn.-hn. Hm-^nkn¬ cm-{Xn I-gn-®p-Iq-´n-√-t√m. kn-\n-a-I-fm-Wv Ip-‰w a-d-®p-h-bv-°m-\p-≈ h-gn-Iƒ A-bmƒ-°v ]-d-™p-sIm-Sp-°p-∂-Xv. F-∂m¬, \m-emw ¢mkv hn-Zym-`ym-kw am-{X-ap-≈ H-cmƒ t]m-enkn-\v H-cp sX-fn-hpw \¬-Im-sX Ip-‰-Ir-Xyw a-d-®p-h-bv-°p-∂-Xn¬ hn-P-bn-°p-∂p-sh-∂-Xv

I-fp-s≠-¶n-epw i-cm-i-cn t{]-£-I-\v t_m-d-Sn°m-sX I-Y ap-t∂m-´p-sIm-≠p-t]m-hm≥ kwhn-[m-b-I-\v km-[n-°p-∂p-≠v. kw-ÿm-\ sS-en-hn-j≥ A-hm¿-Uv tP-Xmhm-b B-im i-c-Xn-\v kn-\n-a-bn¬ \-√ th-j߃ e-`n-°m≥ Zr-iyØn-se t]m-en-kv Hm-^nk-dp-sS {]-I-S-\w k-lm-bn-°pw. t_-_n Fkv-X-dpw \-√ {]-I-S-\-am-Wv Im-gv-N-h-®-Xv. Iem-`-h≥ jm-tPm¨ ÿn-cw X-am-i-th-j߃ hn-´v H-cp ]-°m hn-√≥ th-jw In-´n-b-Xv D-÷z-e-am-°n. A-dn-bm-sX kw-`-hn-® tKƒ-{^≠n-s‚ a-c-Ww H-fn-®p-h-bv-°m≥ {i-an-°p-∂ aI-s\-bpw A-Ω-sb-bpw A-h-X-cn-∏n-® s_¿s_-‰v jv-tdm-U-dp-sS _n-t^m¿ B‚ v B-^v-‰dn s\ Cu ]-S-Øn-s‚ {]-tNm-Z-\-am-bn Nn-e¿ Nq-≠n-°m-´n-bn-´p-≠v. Cu Nn-{Xw X-s∂ Pm-∏\o-kv Nn-{X-am-b ln-tdm-jn \n-jn-‰m-\n-bp-sS k-kv-s]-Iv-Sv F-Iv-kn¬-\n-∂p I-Sw-sIm-≠-XmsW-∂ hm-Z-hp-ap-≠v. c-≠v Nn-{X-Øn-epw sIme-]m-X-Iw aq-Sn-h-bv-°p-∂p-s≠-∂ k-am-\-Xbp-s≠-¶n-epw Xm≥ B Nn-{Xw I-≠n-´n-s√„ ∂m-Wv Pn-Øp ]-d-bp-∂-Xv.

CMYK

CMYK

{]mb°p-dhv Hcmsf Ip-‰-hm-fn-b√m-Xm°ptam? I-≈w ]-d-bm≥ a-°-sfbpw `m-cy-sbbpw \n¿-_-‘n-°p-∂ Ip-Spw-_-\m-Y-≥ s]m-Xp-k-aq-l-Øn-\v sX‰m-b k-tμ-i-am-tWm \¬-Ip-∂Xv? Zriyw D-b¿-Øp∂ tNm-Zy-ßfneqsS

_e m¬k wK w A-\p-h-Z-\o-b-am-hp-∂

{]m-b-]-cn-[n G-Xm-Wv? B

-fl-c-£-bv-°p th-≠n Hcm-sf sIm-√m-tam? sIm√-s∏-´-Xv \-Ωp-sS _-‘p°-fm-cp-a-s√-¶n¬ a-dp-]-Sn "A-sX' F-∂mhpw. F-∂m¬, kz-¥-°m-cm-sW-¶n¬ HØn-cn \ym-b-ß-fp-≠m-hpw. A¿-[-cm-{Xn ho-´n¬ I-b-dn-h-∂v a-I-sf `o-j-Wn-s∏-SpØn am-\-`w-K-s∏-Sp-Øm≥ h-cp-∂ H-cp-Øs\, A-s√-¶n¬ "a-Iƒ-°p ]-I-cw A-Ωsb a-Xn' F-∂p ]-d-bp-∂ ]-Xn-t\-gp-Im-cs\, A-h-s\ ho-´p-Im¿ B-fl-c-£m¿-Yw h-Sn-sIm-≠v A-Sn-°p-I-bpw A-_-≤-Øn¬ B-fv Im-en-bm-hp-I-bpw sN-bv-Xm¬? Hcp sX-‰p-an-√. F-∂m¬, A-h≥ \-Ωp-sS aI-t\m k-tlm-Z-c-t\m B-sW-¶n-tem? "]-Iz-X-bn-√m-Ø ]-ø-\p ]-‰n-b H-c-hn-thIw. A-s√-¶n-epw A-h≥ td-]v sN-bv-Xns´m-∂p-an-√-t√m, B s]-Æv A-h-s\ ho´n¬ hn-fn-®p-h-cp-Øn-b-Xm-hpw. am-\-km¥-c-km-[y-X-bp-≈ H-cp Ip-´n-sb C-Øcw H-cp tI-kn¬ Ip-Sp-°n h-en-b in-£ sIm-Sp-°p-I-tbm?-' C-ß-s\-bm-hpw \-ΩpsS {]-Xn-I-c-Ww. Pn-Øp tPm-k-^n-s‚ Zr-iyhpw Cu H-cp tNm-Zy-am-Wv t{]-£-I¿-°p ap-∂nen-Sp-∂-Xv. s]¨-a-°-fp-≈ Hm-tcm c-£nXm-hpw sIm-e-sb \ym-bo-I-cn-°pw. B¨-a-°-fp-sS A-—-\-Ω-am¿ a-dp-hm-Zw

\n-c-Øpw. kn-\n-a I-≠n-d-ßp-∂-h-sc Cß-s\ Nn-¥n-∏n-°m≥ I-gn-™p-sh-∂-Xv Xn-c-°-Ym-Ir-Øn-s‚ hn-P-b-am-Wv. sIme-°p-‰w a-d-®p-h-bv-°p-∂-Xv i-cn-bm-tWm F-∂ tNm-Zy-am-Wv Cu Nn-{X-ap-b¿-Øp∂-Xv. A-Xn-\p-th-≠n H-cp Ip-Spw-_w H-‰s°-´m-bn I-f-hp ]-d-bp-I-bpw sN-øp-∂p. I-≈w ]-d-bm≥ a-°-sf-bpw `m-cy-sb-bpw \n¿-_-‘n-°p-∂ Ip-Spw-_-\m-Y-\m-bn th-j-an-´ tam-l≥-em¬ sX-‰m-b k-tμ-iam-Wv s]m-Xp-k-aq-l-Øn-\v \¬-Ip-∂-sX∂p ]-d-™v t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am¿ Cu kn-\n-a-bv-s°-Xn-tc cw-K-Øp-h-∂-Xv {it≤-b-am-Wv. C-Sp-°n Pn-√-bn-se cm-Pm-°m-Sv F-∂ a-e-tbm-c {Km-a-Øn¬ tI-_nƒ Sn.-hn. k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ tPm¿-Pp-Ip-´n-bp-sSbpw Ip-Spw-_-Øn-s‚-bpw I-Y-bm-Wv Zriyw. A-hn-Nm-cn-X-am-bn A-h-cp-sS Po-hnX-Øn-ep-≠m-hp-∂ H-cp sR-´n-∏n-°p-∂ kw-`-hw, C‚¿-sh¬ k-a-b-Øp kn-\n-aI-fn¬ ÿn-c-am-bn kw-`-hn-°p-∂ H-cp SznÃv C-hn-sS-bp-ap-≠v. A-Xp X-c-Ww-sNøm≥ B Ip-Spw-_w \-S-Øp-∂ H-‰-s°-´mb {]-b-Xv-\-am-Wv Xp-S¿-∂v. B-cm-s‚ a°ƒ ]o-Un-∏n-°-s∏-Sp-∂-Xv s_-Uv tIm^n-s°m-∏w Nq-tSm-sS B-kz-Zn-°p-∂ a-ebm-fn kz-¥w ho-´n-epw s]¨-]n-d-∂-h-fps≠-∂v Xn-cn-®-dn-bm≥ Xp-S-ßn-bn-cn-°p∂p. Cu-sbm-cp ]-›m-Ø-e-Øn-em-Wv Cu kn-\n-a {]-k-‡-am-hp-∂-Xv. tPm¿-Pp-Ip-´n-bp-sS aq-Ø a-Iƒ

A-Rv-Pp-(A-≥-kn-_) t\-®¿ ¢-∫n-s‚ ]nIv-\n-°n-\p t]m-hp-∂-tXm-sS-bm-Wv h-cpWn-(tdm-j≥)s‚ h-c-hv. ]n-Iv-\n-°n-\n-sS A-hƒ h-kv-{Xw am-dp-∂-Xv sam-ss_-en¬ ]-I¿-Øn-b A-h≥ A-Xp-h-®v A-h-sf ªm-Iv-ssa¬ sN-øp-I-bm-Wv. Xp-S¿-∂v Hcp cm-{Xn A-h-fp-sS ho-´n-te-°v h-cp¨ hcp-I-bm-Wv. A-tXm-sS I-Ym-K-Xn am-dp-∂p. B-Wp-ß-fn-√m-Ø t\-c-Øv ho-Sp-Ifn¬ I-b-dn-s®-∂v, Ip-Sn-sh-≈w F-Sp°m≥ t]m-hp-∂ ho-´p-Im-cn-sb C-cp-ºp-Zfip-sIm-≠v X-e-bv-°-Sn-®p ho-gv-Øn a-cpa-I-sf-bpw A-Ωm-bn-b-Ω-sb-bpw Iq-´-_em¬-kw-K-Øn-\n-c-bm-°n I-h¿-® \-SØp-∂ H-cp {In-an-\¬ kw-L-Øn-s‚ IY ]-d-™ {io-\n-hm-kv cm-Pp-hn-s‚ I-∂U Nn-{Xw Z-fip-]m-f-b Hm¿-a-h-cp-∂p. "Im-‰p-t]m-sb-∂p tXm-∂p-∂p; F-∂m-epw Ip-g-∏-an-√' F-∂p ]-d-™v ar-X-tZ-lØn¬ Im-aw Xo¿-°p-∂ H-cp In-g-h-\p-≠v B Nn-{X-Øn¬. Ip-‰w sN-bv-X-Xv Iu-am-c-°m-c-\m-sW∂-Xv A-bm-sf Ip-‰-°m-c-\-√m-Xm-°p-∂n√. sam-ss_-en¬ s]¨-Ip-´n-I-fp-sS t^m-t´m ]-I¿-Øn A-Xv sj-b¿-sN-bvXpw C‚¿-s\-‰n-en-´pw F-{X Po-hn-X-ßsf-bm-Wv \-in-∏n-®n-´p-≈-Xv? A-Xn-\m¬ C-Xn-s\ Iu-am-c-Iu-Xp-I-am-bn F-gp-XnØ-≈m-\m-hn-s√-∂ k-tμ-i-am-Wv Nn-{Xw ap-t∂m-´p-h-bv-°p-∂-Xv. h-cp¨ t]m-en-kv sF.-Pn-bp-sS G-I a-I-\m-Wv. B kzm-X{¥yw D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øn Po-hn-Xw

X®\mbpw \-S-\mbpw CMYK

Im-Yn-I-\mbpw

tºmƒ A-Pn-Xv ]-d-bp-∂-Xm-bn-cp-∂p \-S-∑m-¿°pw kw-hn-[m-b-I\pw Z-ln-°m-Xn-cp-∂Xv. F-s¥m-s°-bm-sW-¶nepw A-Pn-Xv ]-X-dmsX cwK-Øp ]n-Sn-®p-\n∂p. I-gp-∏-≈n-bn¬ Hcp \m-S-I-Øn¬ A-`n-\-bn-°m≥ Nm≥-kv In´n. hr≤-s‚ th-jw. tÃ-Pn¬ I-b-dn-b-t∏mƒ k`m-Iºw. i-co-cw In-Sp-In-sS hn-d-bv-°p∂p. t]Sn-®n-´mWv. ]-t£, dn-k¬-´v h-∂-t∏mƒ A-PnXv G-‰hpw \√ \S≥. X-s‚ -t]-Sn-®p-≈ kzm`mhn-I hn-d-b¬ A-`-n\--b-am-sW-∂v tXm-∂nbm-bn-cn°pw kΩm\w X--∂-sX-∂v A-Pn-Xv Ipep-ßn-®n-cn®p-sIm-≠p ]-d™p.

sISm-aw-K-e-Øns‚ A\p-{Klw ]n.F. A-_v-Zp¬ d-jo-Zv

N

-e-\-ku-μ-cy-ap-≈ N-hn-´p\m-S-IØn¬ B-Sn-Ø-I¿-°p-Ibpw A\¿K-fw {]-h-ln-°p-∂ hmKv-t[mcWn-bn-eq-sS I-Ym-{]-kw-K-Øn-s‚ a¿-a-adn™p I-Y ]-d-bp-Ibpw sN-øp-∂ H-cp I-emIm-c≥ X-s‚ I-c-hn-cp-Xn-eq-sS ]-≈n ]-Wn-bpIbpw a-Wnb-d-sbm-cp-°p-Ibpw sN-øp∂-Xv A-]q¿-h-am-bn-cn-°pw. C-hn-sS sIm-®n-bn¬ ]≈p-cp-Øn-bn¬ C-Ø-c-Øn-ep-≈ A-]q¿-h Iem-Im-c-\p≠v˛ sIm-®n≥ A-Pn-Xv F-∂-dn-bs∏-Sp-∂ sI.Fkv. A-Pn-Xv Ip-am¿. I-em-cwKsØ ssh-hn-[y-am¿-∂ X-s‚ I-gn-hp-Iƒ ]p-dsØ-Sp-°p-tºmƒ Xs∂, a-c-∏Wn, I¬∏Wn, a-‰p Un-ssk≥ tPm-en-Iƒ F-∂n-hbnepw P∑w-sIm-≠v hn-iz-I¿-a-P\m-b Cu bp-hm-hv {]-Xn-`m-k-º-∂-\m-Wv.

]Xn-s\m-∂m-a≥ \m-S-I-\-S-\m-hm≥ B-{K-ln-® A-Pn-Xv ]nXm-hv in-h-cm-a-t\m-sSm-∏w I¬-∏-Wn-bnepw ac-∏-Wn-bnepw {i-≤-bq-∂p-tºmƒ hf-sc sN-dp∏-Øn-te -X-s∂, ]-≈p-cp-Øn tImW-sØ {]m-tZin-I \m-S-I-dn-tl-gv-k¬ Iymw-]p-I-fn¬ k-Po-h- km-∂n-[y-hp-am-bn-cp∂p. F-∂m¬, Cu Iymw-]p-I-fn¬\n-∂v G-sd Xn-‡m-\p-`-hß-fp-ap-≠mbn. ]t£, A-Pn-Xv ]n-Sn-®p-\n∂p. sIm-®n≥ k-\mX-\, A-\iz-c Xp-Sßn-b I-emk-an-Xn-Iƒ H-∂n-\p ]nd-sI H-∂m-bn \m-S-I߃ C-d-°n-s°m-≠n-cp∂, \m-S-I-Øn-s‚ hk-¥Imew. C-t∏mƒ A-dn-b-s∏-Sp-∂ \-S\mb km-P≥ ]-≈p-cp-Øn-bp-sS ho-´n¬ H-cp \m-SI-Øn-s‚ dn-tl-gv-k¬ \-S-°p∂p. A-`n\-btam-l-hp-am-bn A-Pn-Xv F-Øn-b-t∏mƒ H-cp kw-hn-[m-b-I≥ \n-jv-Icp-Ww A-hn-sS \n∂nd-°nhn´-Xv a-d-°n√. \-S-∑m-cp-sS U-b-temKv Im-Wm-∏mTw ]Tn-®v dn-tl-gv-k¬ \-S-°p-

I-Ym-{]-kw-KI-e-bn-se A-Xn-Im-b≥ -sISm-awK-ew k-Zm-\-μ≥ A-PnØ-n-s‚ B-cm-[y]p-cp-j-\mWv. sI-Sm-aw-K-e-Øn-s‚ I-Ym-{]kw-Kw F-hn-sS-bp-≠m-bmepw t]m-bn tIƒ°pw. ]n-∂o-Sv A-\p-I-cn-°p-Ibpw sN-øpw. IYm-{]-kw-K-Øn-s‚ Imk-‰v hm-ßn H-‰-hmNIw t]mepw hn-Sm-sX I-Y]-d-bm\pw A-Pn-Øn\v {]-tXy-I- an-Sp-°p-≠v. H-cn-°¬ I-gp-∏n-≈n-bn¬ hn-iz-I¿-a-Zn-\w {]-am-Wn-®v sI-Sm-awK-ew I¿-W≥ I-Ym-{]-kwKw \-S-Øp∂p. A-hn-sS-s®-∂v I-Ym-{]-kw-Kw lr-Zn-ÿ-am°n. ho-´n¬ h-∂v kz-bw ]-cn-ioen®p. ]n-∂o-Sv ]-d-hq-cn¬ sI-Sm-aw-K-e-Øn-s‚ ho-´n¬ F-Øn Xm≥ ]Tn-® I¿-W≥ A-t±lsØ tIƒ-∏n®p. A-t±-lw X-e-bn¬ ssI-h-®\p-{K-ln®p. H-cp ssh-Zyp-XnXcw-Kw t]m-se-bmWv B kv-]¿i-\w X-\n-°v A-\p-`-h-s∏-´-sX∂v A-Pn-Xv C∂pw Hm¿-°p∂p. sXm-Ω-\pw a-°-fpw, sIm-®n cm-Pmhv, s_≥-tPm¨-k¨, ss_- Z ]o-∏nƒ,

Z t]m-enkv, t]m-Ø≥ hm-h, D-S-tbm≥ F∂o Nn-{X-ß-fnepw A-`n-\-bn-®n-´p≠v. t]mØ≥ hm-h-bn¬ a-Ωq´n-tbm-sSm-∏w "hm-th aI-t\ Xn-cp-\m-fn¬ kp-[-t\...' F-∂ ]m-´v ko-\n¬ A-`n-\-bn-®-t∏mƒ H-scm-‰ tS-°n\v Hm-t°-bm-°n. a-Ωq-´n h-eXp-ssI-bn-se X≈-hn-c¬ D-b¿-Øn Ie-°n F-∂ A¿-YØn¬ X-s∂ A-`n-\-μn®-Xv hen-b Aw-Ko-Imc-am-bm-Wv APn-Xv I-cp-Xp-∂-Xv. N-hn-´v \mSIw, _mse, hn√-Sn-®m≥-]m-´v, an-an{In Xp-Sßn-b-ta-J-e-I-fn-se-√mw A-Pn-Xv k-Po-hamWv. Nn-e Sn.hn. ko-cn-b-ep-I-fn-epw A-`n-\bn-®-tXm-sS Ip-Spw-_-k-Z- p-Iƒ-°pw A-PnXv {]n-b-¶-c-\mbn. an-∂p-sI-´v, H-cp s]-Æn-s‚ I-Y, N-°-c-hm-h, Kp-ep-Kp-ep-`m-bn, Im-bw-Ipfw sIm-®p-Æn Xp-Sßn-b ko-cn-b-ep-I-fn¬ {i-t≤-bam-b th-j-߃ sN-bv-Xp. a-´m-t©-cn _n.H.Sn. ]m-e-Øn-se t{Sm-fns\-Xn-tc \-S-∂ k-a-c-Øn¬ sX¿-tam-tIm-fn-

H-tcka-bw ]-eX-cw tPm-en-Iƒ, _-lp-ap-J -I-em-{]-h¿-Ø-\-߃ ]-≈p-cp-Øn A-Pn-Øn-s‚ I-emPo-hn-X-Øn-eqsS ep-≠m°n-b ]m-e-hp-am-bn A-Pn-Xv ]m-Sn A-`n\-bn-® Hm-´≥Xp-≈¬ G-sd P-\Io-b{i-≤-bmI¿-jn-°p-I-bp-≠mbn. FIv-ssk-kv h-Ip-∏v a[y-Øn\pw a-b-°p-a-cp-∂n-\p-sa-Xn-tc kw-L-Sn∏n® t_m-[-h¬-°-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn hn√-Sn-®m≥ ]m-´v sN-bv-XXpw A-Pn-Øm-Wv. H-cp B-im-cn F-∂ \n-e-bn¬ a-c-Øn¬ A-Pn-Xv Im-Wn-°p-∂ I-c-hn-cpXv Cu cw-K-Øp≈-h¿-°v G-sd A-dn-bmw. _p-≤n-ap-´p-≈ Unssk≥ tPm-en-Iƒ sN-øm≥ A-h¿ B-{i-bn°p-∂Xpw A-Pn-Øn-s\-X-s∂. s\-Sp-ºm-t»cnbn-se ap-kvenw ]-≈n-bp-sS in¬∏-a-t\m-lmcn-X-bn¬ A-Pn-Øn-\v K-W-\o-b-]-¶p≠v. tImgn-t°m-Sv _m-ep-t»-cn XpSßn a-e-_m-dn¬]-e-bn-SØpw A-\h-[n a-Wn-b-d-Iƒ Unssk≥ sN-bv-X-pw A-Pn-Xv {]-i-kv-X-\m-Wv. ]-≈p-cp-Øn s]-cp-º-S-∏n¬ Xm-a-kn-°p-∂ A-Pn-Xn-s‚ `m-cy Zo-]. ssh-im-Jv, A-£bv, „ tcm-ln-Xv a-°-fm-Wv.

CMYK

d-^o-Jv d-a-Zm≥

Thejas Epaper sunday Edition 2014/02/16  

Thejas Epaper sunday edition. 2014/02/16

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you