Page 1

CMYK

3

d^oJv da-Zm≥

CMYK

\m

-b-I-s\m-∏w t]m-cm-Sn I-Ym-¥y-Øn¬ X-a-kv-I-cn-°-s∏-Sp-∂ \m-bn-I-bpsS hn-[n-bm-bn-cp-∂p hn-∂n a-t≠-ebp-tS-Xv. h¿-W-hn-th-N-\-Øn-s\-Xncm-b t]m-cm-´-Øn¬ `¿-Øm-hn-s‚ I-c-߃-°p i-‡n ]-I¿∂v a-t≠-e X-S-h-d-bn-em-b-t∏mƒ {]-t£m-`-I¿-s°m-∏w \n∂p bp-≤w-\-bn-® hn-∂n, \o-≠ Im-cm-Kr-l-hm-k-Øn-\p tijw kz-X-{¥-\m-bn {]n-b-X-a≥ ]p-d-Øp-h-∂v cm-Py-sØ kzmX-{¥y-Øn-te-°p \-bn-®-t∏mƒ h-gn"]n-g-®-h-fm-bn' ap-{Z-IpØ-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.-

B-Zy -{]-W-bw, B-Zy- hn-hm-lw

CMYK

Cu-hv-en≥ am-sk F-∂ \-gv-kn-s\-bm-Wp a-t≠-e BZyw hn-hm-lw I-gn-®-Xv. bm-Zr-—n-I-am-b I-≠p-ap-´¬ tU-‰n-Mnepw hn-hm-l-Øn-epw I-em-in-°p-I-bm-bn-cp-∂p. a-t≠-e B-Zy-t\m-´-Øn¬ X-s∂ X-s‚ a-\- v Io-g-S-°nsb-∂v Cu-hv-en≥ ]-d-™n-´p-≠v. A-∂v sPm-lm-\-kv-_¿-Knse hn-‰v-hm-´¿-kv-dm≥-Uv bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn-se \n-b-a-hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p a-t≠-e. c-Pn-kv-‰¿ hn-hm-lw. \m-ep a-°ƒ. Cu-hv-en-\v cm-{„o-b-Im-cy-߃ tIƒ-°p-∂-Xp t]m-epw

C-„-am-bn-cp-∂n-s√-∂v a-t≠-e-bp-sS k-tlm-Z-cn en-b-_n H-cn°¬ ]-d-bp-I-bp-≠m-bn. a-t≠-e F.-F≥.-kn-bn-epw k-a-cß-fn-epw k-Po-h-am-b-Xv A-h-sc A-kz-ÿ-am-°p-I kzm-`mhn-Iw. F-∂m¬, I-dp-Ø-h¿-K-°m-tcm-Sp-≈ sh-≈-°m-cp-sS A-Sn-®-a¿-ج \-b-Øn-s\-Xn-tc cm-{„o-b-am-bn s]m-cp-Xp-Ibm-bn-cp-∂p a-t≠-e-bp-sS \n-tbm-Kw. A-Xn-\v F-√mw sIm≠pw k-lm-b-I-am-bn-cp-∂p hn-∂n-bp-sam-Øp-≈ Zm-º-Xyw. cm-{„o-b-Po-hn-X-Øn-\n-sS a-t≠-e hn-∂n-tbm-S-Sp-Øt∏mƒ `¿-Øm-hv ]-c-kv-{Xo _-‘w ]p-e¿-Øp-∂-Xm-bn Cu-hven≥ B-tcm-]n-®p. C-Xv A-h-cp-sS Zm-º-Xy-sØ D-e-®p. A-hkm-\w 1958¬ A-h¿ hn-hm-l-tam-Nn-X-bm-hp-∂-Xn-se-Øn Imcy-߃. B h¿-jw X-s∂ a-t≠-e hn-∂n-sb kz-¥-am-°n-bXv A-h-cp-sS B-tcm-]-W-߃ i-cn-h-bv-°p-∂ t]m-se-bm-bn. a-X-Øn-s‚ th-en-sbm-gn-hm-°n {]n-b-X-a-\v Iq-´n-cp-∂ Cu-hv-en-\n¬-\n-∂v a-t≠-e-sb ]-dn-s®-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p hn-∂n. H-Sp-hn¬ A-h¿ ]p-Xn-b _-‘-߃ tX-Sn-t∏m-bt∏mƒ A-Xv A-\n-hm-cy-am-b B‚n ss¢-am-Iv-kn-se-Øn. _-‘w ]n-cn-bp-tºmƒ Cu-hv-en-\v {]m-bw 36. H-cp ]-e-Nc-°p I-S Xp-d-∂v A-Xn¬-\n-∂p In-´n-b h-cp-am-\w sIm-≠v A-h¿ a-°-sf h-f¿-Øn. A-h-km-\w \o-≠ 40 sIm-√-߃°p ti-jw 1998¬ H-cp _n-kn-\-kp-Im-c-s\ hn-hm-lw-I-gn®p. B-Zy `m-cy-sb ]n-cn-™-Xv a-t≠-e-sb A-kz-ÿ-\m-°nbn-´p-≠m-hpw. A-Xp-sIm-≠m-hmw 81mw h-b- n¬ Cu-hv-en≥ a-cn-®-t∏mƒ a-t≠-e-bpw hn-∂n-bpw aq-∂mw `m-cy t{K-kpw A-t¥ym-]-Nm-c-a¿-∏n-°m≥ F-Øn-b-Xv.

{]-Y-a-Zr-jv-Sn-bn¬ {]-W-bw 1957¬ H-cp _-kv tÃm-∏n¬h-®m-Wv hn-∂n-sb a-t≠-e B-Zy-am-bn I-≠-Xv. B-Zy Im-gv-N-bn¬ X-s∂ B kp-μ-cn At±-l-sØ B-I¿-jn-®p. {]-W-bw sam-´n-´p. 98¬ t{K-k atj-en-s\ th-´-t∏m-gpw hn-∂n H-cp km-∂n-[y-am-bn \n-∂p at≠-e-bp-sS Po-hn-X-Øn¬. km-aq-ln-I {]-h¿-Ø-I-bm-bn-cp∂ hn-∂n- t]m-cm-fn-bm-b a-t≠-e-bv-°p tbm-Pn-® `m-cy Xs∂-bm-bn-cp-∂p. h¿-W-hn-th-N-\-Øn-s\-Xn-cm-b t]m-cm-´-

BZy `mcy Cu-hv-en≥ am-sk

kachpw {]-W-bhpw \n-d-™ at≠-e ˛hn-∂n Zm-º-Xy-Øn¬ hn-≈-ep-Iƒ ho-gv-Øn-b-sX-¥m-bn-cp-∂p ? \mb-I-t\m-sSm-∏w t]m-cm-Sn I-Ym-¥y-Øn¬ X-a-kv-I-cn-°-s∏-Sp-∂ \m-bn-I-bp-sS hn-[n-bn-te-°v hn-∂n-sb \-bn-®-sX-¥m-bn-cp∂p?

4

I®-hS- kn-\n-as- b-¶nepw I¿-°s- c-bp-sS " c-‡k - m-£nXzw' A-Sb - m-fs- ∏-Sp-Øp-∂ Nn-{X-am-Wv B-cw-`w

ho-Yn-bn-te-°v hn-∂n-bpw F-Sp-sØ-dn-b-s∏-´p. k-a-c-ap-JØpw A-h¿ {]-W-b-sØ sI-Sm-sX kq-£n-®p. ITn-\-am-b in-£m-ap-d-Iƒ-°v hn-∂n hn-t[-b-bm-bn. F-∂m¬, k-a-c-]mX-bn¬ a-t≠-e-bv-°v F-∂pw Xp-W-bm-bn \n-∂p A-h¿. th¿-]n-cn-bp-∂ Im-cyw tem-I-tØm-Sp sh-fn-s∏-Sp-Øn-b k-a-b-Øv hn-∂n-tbm-Sp-≈ kv-t\-l-Øn-\v H-cp £-X-hpw kw`-hn-®n-´n-s√-∂v D-d-∏n-®p ]-d-bm≥ at≠-ebv°p I-gn-™p. \m-ep-h¿-j-Øn-\p ti-jw th¿-s]-´-t∏m-gpw A-X-h-cp-sS kpZo¿-L-am-b- {]-W-b-Po-hn-X-Øn-s‚ A-h-km-\-am-bn-cp-∂n-√. 38 h¿-j-sØ {]-W-b-am-Wv A-h¿-°n-S-bn¬ \n-e-\n-∂-Xv. tdm-_≥ Zzo-]n¬ Xm≥ X-S-hn-em-bn-cp-∂ Im-e-Øv hn-∂n \¬-In-b ]n-¥p-W H-cn-°-epw a-d-°m-\m-hm-Ø-Xm-bn-cp-s∂∂v tem-Mv hm-Iv Sp {^o-Uw F-∂ B-fl-I-Y-bn¬ a-t≠-e ]d-bp-∂p. Xm≥ A-\p-`-hn-® th-Z-\-Iƒ Im-c-Ww `m-cy-tbm-Sv H-cp `¿-Øm-hv F-∂ \n-e-bn-tem a-°-tfm-Sv H-cp A-—≥ F-∂ \n-e-bn-tem X-s‚ I-S-a-Iƒ ]q¿-Øo-I-cn-°m≥ X-\n-°p Ign-™n-´n-s√-∂pw B-fl-I-Y-bn¬ A-t±-lw hn-e-]n-°p-∂p. Xm≥ P-bn-en-em-b Im-e-Øv X-s‚ Po-hn-Xw F-{X hn-j-a-I-cam-bn-cp-t∂m A-Xn-t\-°mƒ _p-≤n-ap-´n-bn-cp-∂p X-s‚ `mcy. hn-hm-lw I-gn-® D-S-s\ `¿-Øm-hv A-h-sf hn-´v t]m-bn. Hcp cm-jv-{S-Øn-s‚ ]n-Xm-hm-bn P-\-X X-s∂ hm-gv-Øn-bt∏mƒ A-sXm-cp _-lp-a-Xn-bm-sW-¶n-epw H-cp Ip-Spw-_-Øns‚ ]n-Xm-hm-Ip-∂-Xm-Wv A-Xn-te-sd k-t¥m-j-I-c-sa-∂p a-t≠-e Ip-dn-®p. ]-t£, X-\n-°v B k-t¥m-jw A¬-∏-ta e-`n-®p-≈q F-∂pw A-t±-lw ]-d-bp-∂p.-

CMYK

2

B{^n-°≥ cmjv{So-bsØ Pbn-en¬ InS-∂p-sIm≠v {]h-Nn® ae-bmf \mSIw a-t≠-ebv°v kv-t\-l-]q¿-hw hn-∂n

]-Xn-\m-ep-Im-c-s‚ sIm-e

{]W-b-]q¿hw

at≠e

tdm-_≥ Zzo-]n¬ X-S-hn-em-bn-cn-s° a-t≠-e hn-∂n-°-b-® I-Øp-Iƒ A-h-cp-sS {]-W-b-_-‘-Øn-s‚ B-gw hy‡-am°-p∂p. 1976, G-{]n¬ 15 F-s‚ {]n-b-s∏-´ hn-∂o, Rm-\o Ip-dn-s∏-gp-Xp-tºmƒ \n-s‚ kp-μ-c-am-b t^m-t´m F-s‚ C-S-Xp Np-aen-\p ap-I-fn-em-bn c-≠-Sn D-b-c-Øn¬ \n¬-°p-∂p. Rm-\-Xv F-√m {]-`m-X-Ønepw s]m-Sn X-´n hr-Øn-bm-°p-∂p. A-sX-\n-°v \n-s∂ sXm-´pX-gp-Ip-tºm-gp-≈ k-t¥m-jw X-cp-∂p. F-s‚ aq-°p-sIm-≠v \n-t‚-Xn¬ sXm-Sp-tºmƒ ap-º-ß-s\ sN-bv-X-t∏mƒ D-≠m-hm-dp-≈ t]m-se H-cp hn-Zyp-Xv-X-cw-Kw F-∂n-te-°p Xp-f™p-I-b-dp-∂p. H-tŒm-_¿ 26 ""{]n-b hn-∂o, \n-s∂ X-S-hn-en-´ ti-jw F-\n-°v H-cp I-tØ In-´n-bn-´p-≈q. B-K-kv-Xv 22\v. \-Ωp-sS Ip-Spw-_-Im-cy-ß-sfm-∂pw F-\n-°-dn-bn-√. hm-S-I, sS-en-t^m¨ _n-√v, a-°-sf t\m-°p-∂-Xv, sN-e-hp-Iƒ Xp-S-ßn H-∂pw. \o tam-Nn-X-bm-b ti-jw \n\-°p h-√ tPm-en-bpw In-´n-tbm? C-sXm-∂pw \n-∂n¬-\n-∂v A-dn-bm-sX Rm-\msI hn-j-a-Øn-em-Wv. a-cp-`q-an-bn¬ A-I-s∏-´-t]m-se. \n-s‚ H-cp I-Øp-t]m-epw C-t∏mƒ F-s‚ ]-°-en-√. \n-s‚-bpw Ip-Spw-_-Øn-s‚-bpw A-Sp-Øp-\n-∂p-≈ IØp-Iƒ th-\¬-a-g-bp-sS h-c-hp-t]m-se-bm-sW-\n-°v. B-\-μ-I-c-am-b h-k-¥w t]m-se. \n-\-°v Rm≥ I-sØ-gp-Xp-tºm-sg-√mw D-≈n-sem-cp hn-ß-em-Wv. AtXm-sS F-s‚ F-√m hn-j-a-hpw a-d-∂v Rm≥ kv-t\-l-Øn-em-gp-∂p.'' {]n-b-X-a-tbm-Spw a-°-tfm-Sp-ap-≈ ]-d-™-dn-bn-°m-\m-hm-Ø kv-t\-l-am-bn-cp∂p P-bn-en¬-\n-∂p-≈ Cu I-Øp-I-fn¬. H-cn-°¬ A-t±-lw F-gp-Xn: ""\-Ωp-sS a-°ƒ h-f¿-∂v h-en-b s]-Æp-ß-fm-bn-´p-≠m-hpw. \-Ωp-sS B-{K-l-ß-sfm-∂pw \n-d-th-‰m≥ \-ap-°m-bn-√.-'' H-cm¨-Ip-´n Iq-Sn th-W-sa-∂ B-{K-lw X-S-h-d-bn¬ A-t±-l-sØ h-√m-sX A-e-´n. hn-hm-l-\m-fn-se {]-W-b-\n-an-j-ß-fpw ]-e-t∏mgpw I-Øp-I-fn¬ A-b-hn-d-°n. ""Un-kw-_¿ 17\v \o i-cn-°p-sa-s∂ h-√m-sX {`an-∏n-®p-I-f-™p. sI-´n-b s]-Æn-s\ Rm-t\-sd C-„-s∏-´p. \n-s‚ ap-J-Øv H-cp h¿-W-ap-≠m-bn-cp-∂p. \n-s‚ an-gn-I-fn-ep-S-°p-tºmƒ F-s‚ ap≥-tIm-]-sa-tßm t]m-bn-a-d-bp-∂p.-.-.-''

1988¬ ]Xn-\mepIm-c-\m-b kv-t‰mw-]n tam-°-‰v-kn F-∂ _m-e-s\ X-´n-s°m-≠p-t]m-bn sIm-e-s∏-Sp-Øn-b kw-`-hØn¬ hn-∂n Ip-‰-°m-cn-bm-b-tXm-sS-bm-Wv hn-∂n-bp-am-bn at≠-e A-I-∂-Xv. h¿-W-hn-th-N-\-°m-cp-sS C≥-t^m¿-a-dmsW-∂v I-cp-Xn-bm-bn-cp-∂p hn-∂n-bpw a-t≠-e bp-ss\-‰-Uv ^p-Sv-t_mƒ Sow F-∂ kw-L-hpw F.F≥.kn. {]h¿Ø-I\mb B _m-e-s\bpw a‰p aq∂p Ip´n-I-sfbpw X-´n-s°m≠p-t]m-b-Xv. ^p-Sv-t_mƒ Sow B-bn-cp-s∂-¶n-epw hn∂nbpsS AwK-c-£-I-cmb Ch¿ ]n-∂o-Sv H-cp Kp-≠m kw-L-ambn am-dn. skm-th-t‰m-bn-se hn-∂n a-t≠-e-bp-sS ho-Sn-\-SpØ am-en-\y-∏-d-ºn¬ 1989 P-\ph-cn B-dn-\mWv ar-X-tZ-lw t]m-enkv I-s≠-SpØ-Xv. I-gp-Øv ap-dn-® \n-e-bn-em-bn-cp-∂p. hn-∂n-bp-sS Aw-K-c-£-I-\m-b sP-dn dn-®m-Uv-k-\m-Wv sIme \-S-Øn-bXv. hn-∂n-bpsS \n¿-tZ-i-a-\p-k-cn-®m-Wv sIm-e \-S-Øn-b-sX-∂v C-bmƒ t]m-en-kn¬ k-Ω-Xn®p. a-t≠-e Pbn¬ tam-Nn-X-bm-hp-∂-Xn-\p sXm-´p ap-ºm-bn-cp-∂p Cu kw`-hw. hn-∂n-sb B-dp h¿-j-sØ X-S-hn-\p in-£n-s®-¶n-epw A-∏o-en-\p t]m-b-tXm-sS in-£ ]n-g-bn-sem-Xp-ßn. F∂m¬, 2003¬ H-cp i-h-kw-kv-Im-c ^-≠v X-´n-∏n¬ hn-∂n ho≠pw Ip-‰-°m-cn-bm-bn. C-Ø-h-W X-S-hp-in-£ e-`n-®p. hn∂n-bp-sS Po-hn-X-Øn¬ Iq-cn-cpƒ ]-c-Øn-b kw-`-h-ß-fm-bncp-∂p C-sX-√mw.P-bn-en¬-\n-∂p h-∂ a-t≠-e hn-∂n tI-kn¬ \n-c-]-cm[n-bm-sW-∂v hn-iz-kn-®p. F-∂m¬, Cu kw-L-hp-am-bn _‘-s∏-´ hn-∂n-bp-sS h-gn-hn-´ _-‘-߃ A-h-cp-sS lr-Z-b_-‘-Øn¬ hn-≈¬ ho-gv-Øn. H-Sp-hn¬ A-Xv hn-hm-l-tamN-\-Øn¬ I-em-in-®p. B-Zy {]-kn-U‚m-bn a-t≠-e k-Xy{]-Xn-Pv-R sN-bv-X N-S-ßn-te-°p hn-∂n-sb £-Wn-°m-Xn-cn°p-∂ A-h-ÿ-bn-te-°p h-sc A-h¿ A-I-∂p.

tijw t]-Pv c-≠n¬ 

aq∂mw `mcy t{K-k-

CMYK

2013 Unkw_¿ 15 Rm-b-¿ hmfyw 8 e°w 407

Fgp-]-Xp-I-fn¬ tI-c-f-Øn-se Imw-]-kp-I-sfbpw kmw-kv-Imcn-I cw-K-sØbpw Pz-en-∏n-®p \n¿Øn-b H-∂m-bn-cp-∂p at≠-e X-cw-Kw


2

2013 Unkw_¿ 15 Rm-b-¿

Fgp-]-Xp-I-fn¬ tI-c-f-Øn-se Imw-]-kp-I-sfbpw kmw-kv-Imcn-I cw-K-sØbpw Pz-en-∏n-®p \n¿Øn-b H-∂m-bn-cp-∂p at≠-e X-cwKw

lrZb tXPkv Sn.sI. B-‰-t°mb

_¬-Jo-kn-s‚ am-Xr-I -Sn sX-‰n-bm¬ B-\-bpw hogpw' Cu ]-g-s©m-√n¬ ]-Xncn-s√-∂m-Wv k-aq-l-Øn-s‚ Pm-{K-X-bp-sS I-Æpw Im-Xp-am-bn I-cp-Xs∏-Sp-∂ D-∂-X-∑m-cp-sS ]-X-\-I-Y-Iƒ \n-d-™p-\n¬-°p-∂ hm¿-Øm-am-[y-a߃ km-£y-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. hn-Nm-c-]c-am-bn am-{Xw \-√-h-\m-b H-cmƒ-°v {]mtbm-Kn-I-Po-hn-X-Øn¬ hn-P-bn-°m≥ Ign-b-W-sa-∂n-√. kn-≤m-¥-߃ hn-P-bn°p-tºm-gpw {]-tbm-Kw ]-cm-P-b-s∏-Sp∂p. Zp-cm-i-Iƒ tcm-K-Nn-In¬-k-sbt∏m-epw h-gn-sX-‰n-°p-∂p-sh-∂-Xv \-ΩpsS X-s∂ Po-hn-X-ssi-eo-tcm-K-߃. kn-‘n-te-°v l-÷m-Pv_v\p bq-k^v ssk-\y-sØ A-b-°p-∂-Xn-\v Im-cW-am-bn h¿-Øn-®-Xv Zm-ln¿ cm-Pm-hns‚ {]-P-I-fm-b I-S¬-s°m-≈-°m-cp-sS A-{I-a-ß-fm-bn-cp-∂p. C-dm-Jn-te-°p≈ bm-{Xm-a-t[y H-cp bp-h-Xn ]o-Un-∏n°-s∏-S-th, "l-÷m-Pv, F-s∂ c-£n°q' F-∂p hm-hn-´p I-c-bp-I-bp-≠m-bs{X. Cu hm¿-Ø l-÷m-Pn-s\ G-sd tcm-jm-Ip-e-\m-°n. A-tX Xp-S¿-∂p≠m-b ssk-\n-I-\o-°-߃ \-Ωp-sS cmPy-N-cn-{X-Øn-s‚ `m-K-am-Wv. A-[n-\nth-i-°m-cp-sS ]n-Sn-bn-e-I-s∏-´ s]-¨Ip-´n-bp-sS tcm-Z-\w tI-´v I-eym-W-cm-{Xnbn¬ A-h-sf c-£n-°m-\m-bn ]p-d-s∏-´p a-c-Ww-h-cn-® Ip-™-l-Ω-Zv i-lo-Zv tIc-f-Øn-s‚ ho-c-]p-{X-\m-Wv. {]-P-I-fp-sS am-\w Im-°m≥ ]-t£, F-t∏m-gpw H-cp cm-Pm-hp-≠m-h-W-sa-∂n-√. kv-{Xo-Iƒ°-t∏m-gpw H-cp t]m-cm-fn-bp-sS kw-c-£Ww In-´n-s°m-≈-W-sa-∂p-an-√. kv-{Xo kz-bw I-cp-Øm¿-Pn-°p-I am{X-am-Wv A-h-fp-sS hn-ip-≤n kw-c-£n°m-\p-≈ G-‰-hpw ^-e-h-Øm-b t]mwh-gn. C-¥y-bn¬ F-t∏m-gpw kv-{Xo-bm-Wv ]-co-£n-°-s∏-´n-´p-≈-Xv. kv-{Xo-sb-∂pw A-h-fp-sS Nm-cn-{Xyw sX-fn-bn-°m≥ _m[y-ÿ-bm-bn-cp-∂p. kv-{Xo {]-Xn-tcm-[Øn-s‚ ]p-Ø≥-h-gn-Iƒ I-s≠-tØ≠n-bn-cn-°p-∂p. ap-l-Ω-Zp¬ K- m-en _-¬-Jo-kn-s‚-bpw kp-sse-am≥ \-_nbp-sS-bpw I-Y hn-i-I-e-\w sN-ø-th khn-ti-j-am-b Nn-e h-kv-Xp-X-Iƒ ]-d™p-X-cp-∂p-≠v. h-en-b hn-`-h-ti-jn-bp≈ cm-Py-Øn-s‚ `-c-Wm-[n-Im-cn-bm-bncp-∂p _-¬-Jo-kv. _¬-Jo-kn-\p kpsse-am≥ \-_n H-cp k-tμ-i-sa-Øn-°p∂p. I-Øn¬ kp-sse-am≥ {]-hm-N-I-

"A hn. ap-lΩ-Zv tIm-b ¬-k¨ a-t≠-e a-e-bm-fn-°v F¥m-bn-cp-∂p?-˛ F-gp-]-Xp-I-fn¬ tI-c-f-Øn-se Imw-]-kp-I-sf-bpw bp-h-P-\-ß-sf-bpw Du¿-÷z-kz-e-am-°n \n¿Øn-b hn-π-h i-–-am-bn-cp-∂p A-Xv. A-∂v B-{^n-°≥ \m-j-\¬ tIm¨-{K- n-s‚ eLp-te-J-I-fpw km-ln-Xy-hpw A-h¿-°n-Sbn¬ {]-Nm-cw t\-Sn. a-t≠-e-sb P-bn-en-e-S-®t∏mƒ ""{^o {^o a-t≠-e'' F-∂ ap-{Zm-hm-Iy߃ F-hn-sS-bpw am-s‰m-en sIm-≠p. hn-b-‰v\mw P-\-X-tbm-Sv sF-Iy-Zm¿-Vyw {]-Jym-]n®v ""hn-hm hn-hm tlm-Nn-an≥'' F-∂p hn-fn-® A-tX ssh-Im-cn-I-X-tbm-sS-bm-Wv A-Xpw apg-ßn-b-Xv. tPm¨ F-{_-lm-an-s‚ A-Ω A-dnbm≥ F-∂ Nn-{X-Øn¬ cm-a-N-{μ≥ sam-tI-cn Cu ap-{Zm-hm-Iy-Øn¬-\n-∂v B-th-iw sIm≈p-∂-Xm-bn Nn-{Xo-I-cn-®n-´p-≠-t√m. Cu Ime-L´-Øn¬ X-s∂-bm-Wv b-i-»-co-c-\m-b ]n. Fw. B‚-Wn kv-t\-l-]q¿-hw hn-∂n F∂ \m-S-I-sa-gp-Xp-∂-Xv. ^-e-kv-Xo≥ Xp-S-ßnb A-¥m-cm-{„ {]-iv-\-ß-fn-epw a-e-bm-fn C-cI-tfm-Sv sF-Iy-Zm¿-Vyw {]-I-Sn-∏n-®n-cp-∂p. F-∂m¬, C-Xv \-Ωp-sS ln-s∏m-{I-kn-sbbm-Wv Im-Wn-°p-∂-sX-∂v {]-i-kv-X B-Iv-‰nhn-Ãm-b kn-hn-Iv N-{μ≥ ]-d-bp-∂p. B-{^n-°bn-se h¿-W hn-th-N-\-Øn-s\-Xn-tc {]-Xn-Icn-°p-tºm-gpw ]m-e-°m-Spw D-Ø-c a-e-_m-dnep-sa-√mw A-bn-Ø-hpw Xo-≠-epw \n-e-\n¬°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p. ]p-e-b-∑m¿-°pw ]-d-b≥am¿-°pw Nm-b-°-S-I-fn¬ th-sd •m-kp-I-fnem-Wv Nm-b sIm-Sp-Øn-cp-∂-Xv. C-t∏m-gpw Imw]-kp-I-fn¬ _o-^v _n-cn-bm-Wn h-®v Z-en-Xv hnZym¿-Yn-Iƒ {]-Xn-I-cn-t°-≠n-h-cp-∂p. 90Ifn¬ am-{X-am-Wv Z-en-Xv {]-iv-\w \-Ωp-sS _p≤n-Po-hn-I-fp-sS {i-≤-bn¬ I-S-∂p-h-cm≥ Xp-Sßn-b-Xp X-s∂. C-Xn¬ Im-]-Sy-an-t√?˛-kn-hnIv N-{μ≥ tNm-Zn-°p-∂p.

s\

cm-P-Ip-Spw-_-Øn¬-\n-∂v k-a-c-cw-K-tØ-°v tem-I-Øn-s‚-bpw N-cn-{X-Øn-s‚-bpw K-Xn am-‰n-b ]-e-cpw ]n-d-hn-sb-Sp-Ø-Xv Iq-c-I-fn-epw Ip-Sn-ep-I-fn-ep-am-bn-cp-s∂-¶n¬, a-t≠-e-sb∂p t]-cn-´p ]n-∂o-Sv s\¬-k¨ a-t≠-e-bm-bnØo¿-∂ Cu Z-£n-Wm-{^n-°-°m-c≥ P-\n-®Xv H-cp cm-P-Ip-Spw-_-Øn-em-bn-cp-∂p. \n-jv-I-f¶-hpw \m-K-cn-I-X-bp-sS I-S-∂m-{I-a-W-an-√mØ-Xp-am-b ip-≤-{Km-a-am-Wv Xm≥ ]n-d-∂ sXºp-sh-∂v kzm-`n-am-\w s\¬-k¨ a-t≠-e ]-dbp-am-bn-cp-∂p. B-{^n-°≥ {Km-a-ß-fn¬ Nn-eXn-s‚ A-[n-]-\m-bn hm-gm-am-bn-cp-∂p a-t≠-ebv-°v. A-X-s√-¶n¬ \o-≠p-In-S-°p-∂ ]p¬ssa-Xm-\-߃-°-cn-In¬ ta-bm≥ hn-Sp-∂

A-kw-Jyw I-∂p-Im-en-I-fp-sS-bpw A-h-bv-°-cnsI ÿm-]n-°p-∂ h≥-In-S U-b-dn ^m-an-s‚bpw D-S-a-bm-hm-am-bn-cp-∂p. A-ß-s\-b-ß-s\ a¨-a-d-™p c-t≠-c-≠p h¿-j-߃-sIm-≠v hn-kv-ar-X-cm-hp-∂ ]-c-»-Xw I-dp-Ø a-\p-jy-cnsem-cw-K-am-hm-\pw s\¬-k¨ a-t≠-e hn-[n°-s∏-Sp-am-bn-cp-∂p. F-∂m¬, X-s‚ k-hn-tij-am-b {]-`p-c-‡-Øn-e-en-™p-tN¿-∂ P-\n-XI-Kp-W-Øn-s‚ am-lm-fly-sam-∂p-sIm-≠mhmw, Cu bp-K-{]-`m-h≥ B-Œn-hn-k-Øn-s‚ Ip∏m-b-sa-Sp-Ø-Wn-bm-\m-Wm-{K-ln-®-Xv. X-e-ap-dIƒ I-gn-™m-epw hm-gv-Ø-s∏-Sp-∂ a-l-Zv ]m-cº-cy-Øn-s‚ Xp-S¿-I-Æn-I-fn-sem-cw-K-am-hm\pw a-t≠-e-bv-°p hn-[n-bp-≠m-sb-∂v D-d-∏n°mw. ITn-\-am-b C-—m-i-‡n am-{X-am-bn-cp-∂p a-t≠-e-bv-°v Xp-W-bp-≠m-bn-cp-∂-Xv. {]m-Xn-Iqey-ß-sf ]p-©n-cn-tbm-sS am-{Xw t\-cn-´ a-t≠e \o-≠ C-cp-]-Øn-tb-gv h¿-j-am-Wv P-bn¬hm-k-a-\p-jvTn-®-Xv. 95 h¿-jw ]n-∂n-´ Po-hn-Xbm-{X-bn¬ A-t±-l-a-\p-`-hn-® C-cp-]-Øn-tb-gv h¿-j P-bn¬-hm-kw X-s‚ B-bp- n-s‚ C-cp]-Øn-sb-´v i-X-am-\-am-sW-∂pw \m-a-dn-b-Ww.

kv-Iq-fn-se-Øn-b B-Zy-Ip-´n

2013se Pq¨ am-kw 23mw Xn-ø-Xn, s\¬k¨ a-t≠-e-bp-sS B-tcm-Ky-\n-e-sb-°p-dn®p Z-£n-Wm-{^n-°≥ {]-kn-U‚ v tP-°-_v kp-a B-i-¶-s∏-´n-cp-∂p. A-t±-l-Øn-s‚ Pohn-X-c-Yy-I-fn¬ C-cpƒ ]-c-∂p-I-gn-s™-∂pw B tX-Px-]p-Rv-Pw sI-´-S-ßm≥ t]m-hp-I-bmsW-∂pw {]-kn-U‚ v X-s‚ ap-ºn-ep-≈ ao-Unb {]-h¿-Ø-I-tcm-Sv Iq-´n-t®¿-Øp. B \mƒ ap-X¬ a-c-W-Zn-\-am-b 2013 Un-kw-_¿ 5mw Xnø-Xn-h-sc-bpw tem-I-sØ-ßp-ap-≈ a-\p-jy-{i≤ ap-gp-h≥ Z-£n-Wm-{^n-°-bn-se C-S-Ø-cw h-k-Xn-bn-te-°m-bn-cp-∂p.

A-Ω-bp-sS {Km-a-Øn-em-bn-cp-∂p a-t≠-ebp-sS _m-eyw. a-t‰-Xp Ip-´n-tb-bpw t]m-se- Xs∂ ]-ip-hn-s\ ta-®p-sIm-≠m-bn-cp-∂p _meyw. B Im-e-L-´-Øn¬ B-{^n-°≥ {Km-aß-fn¬ t\-cw ssh-In-bm-bn-cp-∂p Ip-´n-I-sf ]-≈n-°q-S-ß-fn-e-b-®n-cp-∂-Xv. G-gm-a-sØ hb- n-em-Wp a-t≠-e-bv-°v kv-Iq-fn-se-Øm-\mb-Xv. F-¶n-epw X-s‚ Ip-Spw-_-Øn¬ kv-Iq-fnse-Øm-\m-b B-Zy Ip-´n Xm-\m-sW-∂v kzm-`nam-\w a-t≠-e A-\p-kv-a-cn-°m-dp-≠m-bn-cp-∂t{X. sa-{Sn-°p-te-j≥ ]m-km-b ti-jw t^m¿-´v bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn¬ tN¿-∂p ]Tn-®p. F∂m¬, B h¿-jw X-s∂ bq-\n-th-gv-kn-‰n \n-ba-߃-s°-Xn-tc k-a-cw \-bn-®-Xn-\m¬ ]p-dØm-°-s∏-´p. ti-j-ap-≈ Po-hn-Xw a-t≠-e-bv°v H-´pw kp-J-I-c-am-bn-cp-∂n-√. \n¿-Øn-b

t]Pv H-∂v Xp-S¿® 

km-{am-Py-hn-cp-≤ kw-L-S-\-bm-b B-{^n°≥ \m-j-\¬ tIm¨-{K-kn-s‚ A-a-c-Ønte-°v a-t≠-e-sb-Øn-s∏-Sp-∂-Xn-s‚ \mƒ-hgn-Iƒ C-ß-s\-sbm-s°-bm-Wv. I-Sp-Ø h¿W-hn-th-N-\-Øn-s\-Xn-tc \-S-°p-∂ Xo-∏-S¿∂ k-a-c-߃ a-t≠-e-bm-bn-cp-∂p \-bn-®n-cp∂-Xv. F-∂m¬, B-Zy-Im-e-L-´-Øn-e-t±-lw Km-‘n-b≥ B-Z¿-i-ß-fn-te-°v B-I¿-jn-°s∏-´n-cp-∂n-√. A-{I-a-]-c-º-c-I-fm-bn-cp-∂-s{X Xp-S¿-∂p-h-∂-Xv. kzm-`m-hn-I-am-bpw B-Zy-ambn Im-cm-Kr-lw Im-Wm-\p-≈ hn-[n h-∂-Xv CXn-s\Øp-S¿-∂m-bn-cp-∂p. cm-Py-t{Zm-lw h-scbp-≈ \n-c-h-[n h≥-Ip-‰-߃ Np-a-Øn \n-c-h[n X-h-W Cu a-\p-jy-kv-t\-ln-sb P-bn-en-eS-®n-´p-≠v. Cu P-bn¬-hm-kw A-tß-b-‰w t¢i-am-bn-cp-∂p. ]-Xn-s\-´v h¿-j-°m-ew \o-≠p-\n-∂ tdm_≥ Zzo-]n-se P-bn¬-hm-k-°m-e-Øn-∂n-Sbn¬ a-‰p X-S-hp-Im-tcm-sSm-∏w Izm-dn-bn¬ At±-lw hn-b¿-s∏m-gp-°n-bn-´p-≠v. h¿-W-a-\p-kcn-®m-bn-cp-∂p P-bn¬-∏p-≈n-I-fp-sS tPm-en \n›-bn-®n-cp-∂-Xv. Un {Kq-∏v P-bn¬ ]p-≈n-bm-bXn-\m¬ B-dp-am-k-°m-ew Iq-Sp-tºmƒ H-cp k-μ¿-i-I-\pw H-cp I-Øp-am-bn-cp-∂p ]p-dwtem-I-hp-am-bp-≈ A-t±-l-Øn-s‚ _-‘w.

h≥-I-c-I-fp-sS B-Z-c-hp t\-Sn-sb-Sp-Ø Cu t]m-cm-fn-bp-sS P-bn¬-tam-N-\w 1985¬ Xs∂ bm-Ym¿-Yy-am-Ip-am-bn-cp-∂p. F-∂m¬, D]m-[n-I-tfm-sS-bp-≈ tam-N-\-Øn-\v Xm-\m-{Kln-°p-∂n-s√-∂v A-t∏m-tg-°pw A-dp-]-Øntb-gn¬ F-Øn-\n¬-°p-∂ a-t≠-e-bv-°p ]-dbm≥ H-´pw k-t¶m-N-ap-≠m-bn-cp-∂n-√. A-‰w Im-Wm-Ø ]m-c-X-{¥y-Øn-s‚ C-cp-≠ ]m-cmhm-c-ß-fn¬ \n-s∂m-cp \mƒ a-t≠-e-bp-sS a-cW-hm¿-Ø tem-Iw tIƒ-°p-sa-∂m-bn-cp-∂p-˛ B Im-e-L-´-Øn-se ]-{X-tem-Iw I-cp-Xn-bncp-∂-Xv. F-∂m¬, kw-`-hn-®-Xv a-s‰m-∂m-Wv. 1990 s^-{_p-h-cn 11mw Xn-ø-Xn s\¬-k¨ at≠-e P-bn¬ hn-tam-Nn-X-\m-bn. ho-tcm-Nn-Xam-b kzo-I-c-W-am-bn-cp-∂p A-t±-l-Øn-\p \¬-I-s∏-´-Xv. X-∂n¬ G-sd {]-Xo-£-I-f¿-∏n® P-\-°q-´-Øn-te-°v ip-jv-In-® I-c-߃ Nq≠n Cu I-dp-Ø a-\p-jy≥ ]-d-™-Xn-ß-s\: ""k-am-[m-\-Øn-\p th-≠n-bp-≈ A-£o-W ]cn-{i-a-Øn-em-bn-cn-°p-sa-s‚ `m-hn-Po-hn-Xw. F-∂m¬, H-t∂m¿-Øp-sIm-≈-Ww. R-ß-fpsS km-bp-[-k-a-cw A-h-km-\n-®n-´n-√. I-dp-Øh¿-°v tZ-io-b-hpw {]m-tZ-in-I-hp-am-bn Xn-cs™-Sp-∏p-I-fn¬ thm-´-h-Im-iw t\-Sn-s°m-Sp°-em-Wv R-ß-fp-sS A-Sp-Ø e-£yw. F-∂me-Xv sh-≈-°m-c-s‚ A-h-Im-i-ß-sf [zw-kn°p-∂-Xm-hn-√.'' P-bn-en¬ H-gn-hp-h-∂ k-a-b-sØm-s° at≠-e hm-b-\-bn-epw B-fl-I-Y-mc-N-\-bn-epam-bn-cp-∂p. C-Xv \-sΩ a-lm-flm-Km-‘n-bp-sSbpw P-h-l¿-em¬ s\-lv-dp-hn-s‚-bpw Im-cm-Krl-hm-k-sØ Hm¿-an-∏n-°p-∂p. kzm-X-{¥y-Ønte-°p-≈ A-\-¥-{]-bm-W (Long Walk To Freedom)F-∂ ]p-kv-X-I-an-d-ßn-b-Xv kzm-X-{¥yØn-\p ti-j-ap-≈ \m-emw h¿-j-Øn-em-Wv. D-Zv-Ir-„ ]p-kv-X-I-sa-t∂m-Ww hn-ti-jn-∏n°m≥ X-°-h-Æ-ap-≈ c-N-\m-Iu-i-ew s\¬k¨ a-t≠-e C-Xn¬ {]-tbm-Kn-®n-´n-s√-¶nepw H-cp kzm-X-{¥y Imw-£n-bp-sS D-Zm-Ø-Nn¥-I-sf ]-I¿-Øn-bn-´p-≠v. h¿-W-hn-th-N-I-cp-sS-bpw A-h-Im-i-ew-LI-cp-sS-bpw a¿-±-I ho-c-∑m-cp-sS-bp-sa-√mw knwlm-k-\-ß-sf s\¬-k¨ a-t≠-e sIm-fpØn-b A-·n-bn¬-\n-∂v \m-fw G-‰p-hm-ßn-b„ h¿ hn-d-∏n-®p-sIm-t≠-bn-cn-°pw.

k-tam-d-bv-°pw aq-∂p `m-cy-am-cp-≠m-bn-cp-∂p. sam-km-ºn-In-s‚ hn-Zym-`ym-k-a-{¥n-bm-bn-cp-∂ t{K-k sF-Iy-cm-{„-k-`-bp-sS hn-hn-[ ]-cn-]mSn-I-fp-sS \-S-Øn-∏p-Im-cn-bm-Wv.

hn∂n-bpw a-t≠-e-bpw X-Ωn-se¥v? sam-km-ºn-Iv {]-kn-U‚m-bn-cp-∂ k-tam-d am-tj¬ 86¬ H-cp hn-am-\m-]-I-S-Øn¬ a-cn-°p∂-Xp-h-sc `m-cy-bm-bn-cp-∂ t{K-k amtj¬(\o knw-_n-s\) F-∂ sam-km-ºn-Iv h\n-X 1998 Pq-sse 18\m-Wv a-t≠-e-bp-sS Po-hnX-Øn-te-°v aq-∂mw k-l-[¿-an-Wn-bm-bn I-S∂p-h-cp-∂-Xv. A-t∏mƒ a-t≠-e-bp-sS {]m-bw 80. Xn-I-™ am-\-hn-I-hm-Zn-bm-bn-cp-∂p A-h¿. kv-{Xo-I-fp-sS-bpw Ip-´n-I-fp-sS-bpw A-h-Im-i߃-°p th-≠n A-¥m-cm-{„-X-e-Øn¬ \n-ba-bp-≤w \-bn-® A-h¿ a-t≠-e-bv-°p ]-‰n-b ]¶m-fn-bm-bn-cp-∂p. c-≠p cm-Py-ß-fp-sS {]-Y-a

Zp-cn-Xw \n-d-™ P-bn¬-Po-hn-Xw

D-]m-[n-I-fn-√m-Ø tam-N-\w Pbn¬ Po-hn-X-Øn¬ \n-∂v H-cp Zriyw

Pbn-en¬ ]m-d-s]m-´n-°p-∂ ]-Wnbpw at≠e sN-bv-Xn-´p≠v

]m-Xn hn-Zym-`ym-k-hpw sIm-≠v ÿ-ew hn-´ at≠-e H-cp J-\n-bn¬ tPm-en t\m-°p-I h-scbp-≠m-sb-∂v Po-h-N-cn-{X-Im-c≥-am¿ F-gp-Xnbn-´p-≠v. ]n-∂o-Sv ÿn-tcm¬-km-ln-bm-b Cu sN-dp-∏-°m-c≥ Xn-cn-sI h-cp-I-bpw H-cp h-°oem-∏o-kn¬ A-{]‚o-km-bn tPm-en sN-øp-Ibpw bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn¬ \n-b-a-]T-\-Øn-te¿s∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xp. \n-b-a-]T-\w ]q¿-Øn-bm-°n-b a-t≠-esbm-cn-°-epw I-dp-Ø Ku-W-Wn-bm≥ Xm¬∏-cyw Im-Wn-®n-√.

a-c-W-i-ø-bn-epw ssI-hn-Sm-sX

h-\n-Xm-]-Z-hn A-e-¶-cn-°m≥ `m-Kyw e-`n-® as‰m-cp kv-{Xo N-cn-{X-Øn-en-√. 1975 ap-X¬ 86 h-sc sam-km-ºn-Iv {]-kn-U‚n-s‚ `m-cy-sb-∂ \n-e-bn¬ A-hn-sS {]-Y-a-h-\n-X-bm-b A-h¿ at≠-e {]-kn-U‚m-b 1998 ap-X¬ 99 h-sc Z£n-Wm-{^n-°-bp-sS {]-Y-a-h-\n-X-bp-am-bn.

hn-∂n hn-hm-l-tam-Nn-X-bm-sb-¶n-epw F.F≥.-kn.-(B-{^n-°≥ \m-j-\¬ tIm¨-{K-kv) t\-Xm-hv, hn-a≥-kv eo-Kv A-[y-£ F-∂o ]-Z-hnI-tfm-sS ]-e-t∏m-gpw a-t≠-e-bp-sS Iq-sS D-≠mbn-cp-∂p. t{K-k a-tj¬ a-t≠-e-bp-sS `m-cy-bmb-t∏m-gpw hn-∂n-bpw A-h-cpw X-Ωn¬ an-I-® _‘-am-Wv D-≠m-bn-cp-∂-Xv. 2011¬ s\¬-k¨ tcm-K-_m-[n-X-\m-bn B-ip-]-{Xn-bn-em-b-t∏mƒ tcm-K-i-ø-bv-°-cn-sI an-°-t∏m-gpw hn-∂n-bp-ap≠m-bn-cp-∂p. Xm-\-t∏m-gpw kv-t\-ln-°p-∂ hen-b a-\p-jy-t\m-Spw a-°-tfm-Sp-ap-≈ I-S-∏m-Sm„ bn A-h¿ A-Xn-s\ I-≠p.

\m-sW-∂p ]-d-™n-´p-≠v. kp-sse-amt\m-Sv bp-≤w sN-ø-W-tam A-t±-l-hp-ambn k-am-[m-\w ÿm-]n-°-W-tam F-∂p Xo-cp-am-\n-°m-\p-≈ k¿-h-kzm-X-{¥yhpw D-]-tZ-i-I-∑m¿ _¬-Jo-kn-\p hn-´psIm-Sp-°p-∂p. ]-t£, A-hn-th-Iw ImWn-°m≥ _¬-Jo-kv X-øm-dm-hp-∂n-√. kp-sse-am-s‚ {]-hm-N-I-Xzw sX-fn-bn°m-\m-bn _¬-Jo-kv H-cp ]-co-£-Ww \-S-Øp-I-bp-≠m-bn. hn-e-]n-Sn-∏p-≈ \n-c-h-[n ]m-cn-tXmjn-I-߃ A-t±-l-Øn-\p k-Ωm-\n-®psIm-≠m-Wv A-h¿ A-t±-l-sØ ]-co£n-®-Xv. ]m-cn-tXm-jn-I-߃ kzo-I-cn®p-sIm-≠v X-s‚ hm-Z-߃ ]n≥-h-en°m≥ kp-sse-am≥ k-∂-≤-am-bn-√. Aß-s\ A-t±-lw {]-hm-N-I≥ X-s∂ F∂p t_m-[y-s∏-´ _¬-Jo-kv kp-sse-am\n¬ hn-izm-kw sIm-≈p-I-bm-bn-cp-∂p. kv-{Xo-bp-sS I-cp-Øn-s‚ {]-Xo-I-am-bmWv ap-l-Ω-Zp¬ K- m-en _¬-Jo-kn-s\ A-h-X-cn-∏n-°p-∂-Xv. i-‡-\pw {]-_-e\p-am-b H-cp hy-‡n-bp-sS k-Xy-k-‘-X ]-co-£n-°m≥ H-cp kv-{Xo k-∂-≤-am-hp∂-Xn-s‚ B-hn-jv-Im-c-am-bm-Wv A-t±lw _¬-Jo-kn-s‚ am-Xr-I-sb F-SpØp-Im-Wn-°p-∂-Xv. am-[y-a-{]-h¿-Ø-I\m-h-s´, a-X-{]-kw-K-I-\m-h-s´ C-Δn-[w ]p-cp-j-s‚ hn-ip-≤n-sb ]-co-£n-°m≥ kv-{Xo X-øm-dm-hp-tºm-gm-Wv ]o-U-\-߃-°-dp-Xn-h-cp-I-bp-≈q. ]-t£, kv-{Xo-sb Ip-dn-®p-≈ kv-{Xoh¿-K-Øn-s‚ k-¶¬-∏-ß-fpw k-aq-lØn-s‚ Im-gv-N-∏m-Sp-I-fpw kv-{Xo-sb AØ-c-sam-cp {]-h¿-Øn-°v [o-c-bm-°pw hn-[-Øn-e-√-bp-≈-Xv. B-{^n-°≥ F-gpØp-Im-cn-bm-b A-en-a t{km-dn ]-d-bp∂p: \mw kv-{Xo-I-sf `m-cy-am-cpw ]p-{Xnam-cp-am-bn kv-t\-ln-°m-\pw A-Ω-am-cpw s]-ß≥-am-cp-am-bn Im-Øp-t]m-cm-\pw ]Tn-®n-´p-≠v. \mw Ip-Spw-_-]-cn-k-c-ßfn-ep-≈ kv-{Xo-I-sf kv-t\-l-k-º-∂-Ifm-b am-Xm-°-fpw ku-ay-h-Xn-I-fm-b `mcy-am-cpw Ip-Spw-_n-\n-I-fm-b k-tlm-Z-cnam-cpw am-{X-am-bn Im-Wm≥ B-{K-ln-°p∂-h-cm-Wv. A-h-sc hn-t[-b-Xz-Øn-s‚bpw B-{in-X-Xz-Øn-s‚-bpw Bƒ-cq-]ß-fm-bn Im-Wm-\m-Wv \-ap-°n-„w. Ah-cp-sS km-aq-ln-I-`m-h-ß-sf Xn-cn-®-dnbm-t\m A-h-cp-sS Nn-¥m-i-‡n-sb-tbm `m-h-\m-hn-em-k-sØ-tbm am-\n-°m-t\m „ \mw {i-an-°m-dn-√.

Xmsg B-Im-iw... ta-se `q-an...

C. kp-tcjv


2013 Unkw_¿ 15 Rm-b-¿

3

Hcp {]h-N-\mßI \mSIw ]n.Fw. B‚-Wn ]q-P∏pc P-bn-en¬ In-S∂p-sIm-s≠-gpXn-b a-t≠-e-bv-°p kv-t\-l-]q¿-hw hn-∂n Z-£n-Wm-{^n-°≥ cm-{„ob-sØ {]-h-Nn-® \m-S-I-am-bn-cp∂p

km-bq-Pn-s\ X-\n-®n-cp-Øn kw-km-cn-®-t∏mƒ B-fp-I-sf sR-´n-t®-°m-hp-∂ Im-cy-ß-fm-Wp ]p-d-Øp-h-∂-Xv. A-h-s‚ B-cm-[-\m-]m-{X-߃ Zm-hq-Zv C-{_m-lnw Xp-S-ßn-b B-fp-I-fm-Wv. I-≈-°-S-Øp-Im-c-\m-h-Ww F-∂-Xm-Wv A-h-s‚ P-∑m-`n-em-jw

a-Wn-i-¶¿

Im

Zm-hq-Zv- C-{_m-ln-an-s‚ Hcp B-cm-[-I≥ -Ω-tbm-Spw A-—-s‚ A\p-P≥ cm-a-Ir-jv-W-t\mSp-sam-∏w B-Zyw h-cptºmƒ km-bq-Pn-s\ kv-Iq-fn¬-\n∂p ]p-d-Øm-°n-bn-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂v ]Tn-°m≥ A-h-\pw Xm¬-∏-cy-ap-≠m-bn-cp-∂n-√. ]Tn°p-∂-Xv ]-Ømw ¢m-kn-em-sW-¶nepw A-h-s\ I-≠m¬ Un-{Kn-°p ]Tn-°p-∂ H-cm-sf-t∏m-se tXm∂pw. i-co-cw A-h-s‚ {]m-b-sØ h-I-h-bv-°m-sX ap-t∂-dp-I-bm-Wv. A-h≥ ¢m-kn-en-cn-°p-tºmƒ A[ym-]n-I-am¿-°v H-c-¶-em-∏v tXm∂m-\n-S-bp-≠v. Cu tem-I-Øv H-´pw B-h-iy-an-√m-Ø ÿm-]-\-ß-fmWv kv-Iq-fp-Iƒ F-∂v A-h-s‚ kwkm-cw tI-´m¬ B¿-°pw tXm-∂pw. kv-Iqƒ hn-´v A-h≥ ho-´n-seØp-I cm-{Xn F-´p-a-Wn-°m-sW-∂v A-h-s‚ A-Ω ]-d-™p. ho-´p-Im¿ ]-d-™m¬ H-∂pw A-h≥ A-\p-kcn-°n-√. C-f-b-—≥ cm-a-Ir-jv-W-s\ H-c-\p-k-c-W-bp-≠v. A-Xn-s\m-cp Im-c-W-hp-ap-≠v. cm-a-Ir-jv-W≥ Icm-s´ ªm-Iv s_¬-‰m-Wv. H-c-Sn In´n-bm¬ ]-Wn ]m-fp-sa-∂v km-bq-Pv hn-iz-kn-°p-∂p-≠v. cm-a-Ir-jv-W\m-h-s´ h-f-sc km-Xzn-I-\m-Wv. \√ I-cm-s´-°m¿ A-ß-s\-bm-Wv. ]Tn-®-sXm-∂pw B-fp-Iƒ-°p-ta¬ {]-tbm-Kn-°n-√. A-sXm-cp I-e-bmbn A-h¿ sIm-≠p-\-S-°pw. km-bq-Pn-s\ X-\n-®n-cp-Øn kwkm-cn-®-t∏mƒ B-fp-I-sf sR-´nt®-°m-hp-∂ Im-cy-ß-fm-Wp ]p-dØp-h-∂-Xv. A-h-s‚ B-cm-[-\m]m-{X-߃ Zm-hq-Zv C-{_m-lnw Xp-Sßn-b B-fp-I-fm-Wv. I-≈-°-S-ØpIm-c-\m-h-Ww F-∂-Xm-Wv A-h-s‚ P-∑m-`n-em-jw. F-¥m-hm-\m-Wv B{K-l-sa-∂p tNm-Zn-®-t∏mƒ A-h≥ \n- w-i-bw ]-d-™p: "kv-a-Kv-f¿.' \-√ H-cp kv-a-Kv-f-dm-hm≥ A-h≥ H-cp h-gn-bpw I-s≠-Øn-bn-´p-≠v. sN-dn-b G-sX-¶n-epw tI-kn¬ s]´v P-bn-en-em-hp-I. P-bn-en-\p-≈n¬ h-®v \-√ I-≈-°-S-Øp-Im-sc ]-cnN-b-s∏-Sm≥ I-gn-bpw. A-h¿ ]-d™p-X-cp-∂ h-gn-bn-eq-sS-sbm-s° t]m-bm¬ a-Xn. B-tcm-Spw A-h-\v {]-tXy-In-®v kv-t\-l-sam-∂p-an-√. A-—≥ hn-tZi-Øm-Wv. H-c-\n-b-Øn-bp-≠v.

A

A-h-sf Im-Wp-∂-Xp X-s∂ A-h-\v C-„-a-√. km-bq-Pn-s\ ]p-d-Øn-cp-Øn cm-a-Ir-jv-W-\p-am-bn kw-km-cn-®t∏mƒ Im-cy-߃ Ip-d-®p-Iq-Sn hy‡-am-bn. km-bq-Pv cm-a-Ir-jv-Ws‚ A-\p-P-s‚ `m-cy-sb, A-Xm-bXv A-h-s‚ C-f-b-Ω-sb _-em¬kw-Kw sN-øm≥ Xp-\n-™n-´p-≠v. B c-l-kyw B¿-°pw A-dn-bn-s√∂pw A-bmƒ ]-d-™p. ]-Ww kºm-Zn-°p-∂-Xn¬ am-{Xw B-th-iw I-s≠-Øn-b a-\p-jy-\m-W-s{X

Fw. I-a-dp-±o≥ km-bq-Pn-s‚ A-—≥. Ip-Spw-_sØ ap-gp-h≥ c-£-s∏-Sp-Øn-b-Xv tN-´-\m-sW-∂v cm-a-Ir-jv-W≥ ]-d™p. km-bq-Pn-s‚ t]-cn¬ Ct∏mƒ X-s∂ tIm-Sn-°-W-°n-\v cq] A-bmƒ ]-e-bn-S-ß-fn-em-bn \nt£-]n-®n-´p-≠v. F-∂m¬, A-bmƒ°v Nn-e Ip-g-∏-ß-fp-≠v. km-bq-Pn\v t]m-°-‰v a-Wn H-∂pw sIm-Sp-°n√. A-h-t\-°mƒ km-º-Øn-I-tijn Ip-d-™ Ip-´n-I-fm-Wv A-h-s\ k-lm-bn-°p-I. Xm≥ h-f-sc I-„s∏-´v In-tem-ao-‰-dp-Iƒ \-S-∂p-t]mbm-Wv ]Tn-®n-cp-∂-Xv; ]Tn-°p-∂ Im-e-Øv Im-iv ssI-bn¬ h-® A\p-`-h-ta D-≠m-bn-´n-√ F-s∂-√mw A-h-s‚ A-—≥ ]-d-bpw. km-bq-Pns‚ `m-hn-\-∑-bv-°p th-≠n I-cp-Xnh-®n-´p-≈ tIm-Sn-I-sf-°p-dn-®v ]-dbpw. `¿-Øm-hn-s\ `-b-∂v Po-hn°p-∂ kv-{Xo-bm-Wv A-h-s‚ A-Ω. A-Xp-sIm-≠v A-h-cpw A-—-s‚ hgn-tb kzo-I-cn-°q. km-bq-Pn-s‚ `m-hn-bn-se B-hiy-߃-°p-th-≠n tIm-Sn-Iƒ I-cpXn-h-®n-´p-≈ A-—≥ h¿-Ø-am-\-Ime-sØ A-h-s‚ sN-dn-b B-h-iyß-sfm-∂pw \-S-Øn-s°m-Sp-Øn-√.

-™n-cw-Nn-d-bn-se B‚Wn-sb a-t≠-e A-dn-bpam-bn-cp-t∂m? D-Ø-cw ]d-bm≥ ]-t£, a-t≠-e-bpw B‚Wn-bpw C-∂p Po-hn-®n-cn-∏n-√. B‚-Wn a-t≠-e-sb-°p-dn-®v F-gpXn-b \m-S-Iw \-ap-°p ap-∂n-ep-≠v. a-t≠-e-bv-°p kv-t\-l-]q¿-hw hn∂n. F¨-]-Xp-I-fn-em-Wv ]n.-Fw. B‚-Wn Cu \m-S-Iw F-gp-Xp-∂Xv. A-∂v Po-h-]-cy-¥w X-S-hn¬ Xncp-h-\-¥-]p-cw sk≥-{S¬ P-bnen¬ I-gn-bp-I-bm-bn-cp-∂p B‚Wn. a-t≠-e cm-Py-t{Zm-l-°p-‰w Npa-Ø-s∏-´v Z-£n-Wm-{^n-°≥ P-bnen-epw. Xq-°n-te-‰-s∏-´ hn-π-h-I-hn s_-©-an≥ sam-fm-bv-kn-s‚ Po-hnXw \m-S-I-am-°n k-am-¥-c-I-em-eb-߃ Z-£n-Wm-{^n-°≥ P-\-Xtbm-Sv sF-Iy-Zm¿-Vyw {]-Jym-]n®n-cp-∂ Im-ew Iq-Sn-bm-bn-cp-∂p AXv. s_-©-an≥ sam-fm-bn-kn-s\ Xq°p-I-b-dn-\v hn-´p-sIm-Sp-°m≥ Xøm-d-√m-Ø Im-gv-N-°m-cp-sS ap-∂nte-°m-Wv hn-∂n-bp-sS Po-hn-Xw Nn{Xo-I-cn-®p-sIm-≠v B‚-Wn FØp-∂-Xv. P-bn-en-en-cp-∂v F-gp-Xn ]-tcm-fn¬ kw-hn-[m-\w sN-bv-Xmbn-cp-∂p B‚-Wn a-t≠-e-bv-°v kvt\-l-]q¿-hw hn-∂n'H-cp-°p-∂-Xv. B-e-∏p-g-bn-se kq-cy-Im-¥n-bm-Wv \m-S-Iw cw-K-Ø-h-X-cn-∏n-®-Xv.

km-bq-Pn-s‚ A-—-s‚ kn-≤m¥w ]-≠v \-S-∏m-°m≥ F-fp-∏-am-bncp-∂p. C-t∏mƒ kw-K-Xn-Iƒ Ip-td am-dn-bn-´p-≠v. Ip-´n-I-fp-sS kz-`m-hcq-]o-I-c-W-Øn¬ h-en-b ]-¶p hln-°p-∂-Xv hm-Wn-Py-tI-{μ-ß-fpw Sn.hn-bpw ]-c-ky-ß-fpw hm¿-Øm-hn\n-a-tbm-]m-[n-I-fp-sa-√m-am-Wv. C°m-cyw km-bq-Pn-s‚ A-—≥ Im-cyam-bn ]-cn-K-Wn-®n-´n-s√-∂p tXm∂n. am-{X-a-√, km-bq-Pv Po-hn-°p-∂Xv `m-hn-Im-e-Øn-e-√, h¿-Ø-am-\Im-e-Øn-em-Wv. Ip-´n-Iƒ-°pw B-Zn-a-a-\p-jy¿°pw {]m-Y-an-I-{]-_-e-\w (Primary enforcement) B-Wp-≈-Xv. D-S≥ Imcyw \-S-°-Ww. C-Xm-Wv Ip-´n-I-fpsS am-\-kn-Im-h-ÿ. anTm-bn hmßm≥ Im-ip tNm-Zn-® Ip-´n-tbm-Sv \n-\-°p-th-≠n Rm≥ H-cp tIm-Sn cq-] _m-¶n-en-´n-´p-≠v F-∂p ]-d™m¬ Ip-´n-°v A-Xp a-\- n-emhn-√. Ir-jn I-≠p-]n-Sn-°p-∂-Xn-\p ap-ºp-≈ B-Zn-a-a-\p-jy¿-°pw `mhn-bn¬ Po-hn-°m-t\m Im-Øn-cn°m-t\m I-gn-bn-√. a-\p-jy¿ am-\kn-I-am-bn h-f-cp-tºm-gm-Wv Zzn-Xob-{]-_-e-\w (Secondary enforcement) kw-`-hn-°p-∂-Xv. ap-Xn¿-∂ a\p-jy-cm-h-s´ Im-Øn-cn-°pw. ImØp-h-bv-°pw. Ip-´n-Iƒ s]m-Xp-sh `m-hn-bp-sS h-‡m-°-f-√. h¿-Ø-am\-Im-e-Po-hn-I-fm-Wv. A-h-cp-sS Hcp \n-an-jw i-co-c-Øn-s‚-bpw a-\ n-s‚-bpw H-cp \n-an-j-am-Wv. km-bq-Pn-t‚-Xv H-cp hy-‡n-Xzssh-I-ey-am-Wv. A-Xn-\p Im-c-W-hpap-≠v. Nn-e¿ Po-hn-X-Im-ew ap-gp-h≥ A-ß-s\-Ø-s∂ t]m-hpw. Nn-e am‰-߃ h-cp-Øm-s\m-s° I-gn-s™∂n-cn-°pw F-∂v cm-a-Ir-jv-W-t\m-Sp ]-d-™p. A-h-s‚ Nn-¥m-co-Xn-bn¬ am-‰w-h-cp-Øm-\p-≈ tIm-Kv-s\-‰o-hv _n-tl-hn-b¿ sX-dm-∏n-bpw Hm-∏d‚ v I-≠o-j-\n-Mv sS-Iv-\n-°p-I-fpw sIm-≠v Ip-td am-‰w h-∂p. I-≈-°S-Øp-Im-sc C-t∏mƒ A-h≥ B-cm[n-°p-∂n-√. th-W-sa-¶n¬ ]Tn°mw F-∂m-bn-´p-≠v. kv-Iq-fn¬ t]m-hp-∂p-≠v. Ip-´n-Iƒ-°v am-Xr-I-bm-bn ImWn-®p-sIm-Sp-°m≥ t]m-cp-∂ B-cp≠v \-Ωp-sS Np-‰p-]m-Sp-≈ cm-{„ob-˛-kmw-kv-Im-cn-I-cw-K-ß-fn¬. „

]n Fw B‚Wn a-t≠-e-bp-sS c-≠mw-`m-cy-bm-b hn-∂n-sb tI-{μo-I-cn-®m-bn-cp-∂p \m-S-I-sa-¶n-epw Z-£n-Wm-{^n-°≥ cm-jv-{So-b-Øn-s‚ `m-hn {]-h-Nn-°pI-bm-bn-cp-∂p B‚-Wn. P-bn-en¬ In-S-°p-∂ a-t≠-e-tb-°mƒ P-bnen-\p ]p-d-Øv s]m-cp-Xp-∂ hn-∂nbm-bn-cp-∂p Im-gv-N-°m-cp-sS IÆpw I-c-fpw s]m-≈n-°p-∂ A-\p`-h-am-b-Xv. P-bn-en¬ cm-jv-{So-b -X S-hp-Im-c-s‚ F-√m _-lp-am-\m-Z-chpw a-t≠-e-bv-°p \¬-Ip-∂ `-c-WIq-Sw hn-∂n-sb N-X-®-c-bv-°p-∂-Xv A-Xn-Xo-{h-am-bn X-s∂-bm-Wv B‚-Wn Hm-tcm ko-\n-epw Nn-{XoI-cn-°p-∂-Xv. P-bn-en-em-bn-cp-∂ at≠-e-bv-°p th-≠n t]m-cm-´-Øns‚ Xo-∏-¥-ta-¥n-b hn-∂n- Hm-tcm Im-gv-N-°m-c-\n-epw hn-π-h-Øn-s‚ Nq-Spw Nq-cpw ]-I¿-∂p-sIm-≠n-cp∂p. P-bn¬-tam-Nn-X-\m-hp-∂ at≠-e-sb-°p-dn-®v kv-{Xo-k-l-P-amb H-t´-sd kz-]v-\-ß-fpw hn-∂n \mS-I-Øn-eq-sS ]-¶p-h-bv-°p-∂p-≠v.

F-∂m¬, H-Sp-°w kw-`-hn-®-Xv as‰m-∂m-Wv. P-bn¬-tam-Nn-X-\m-b at≠-e tKm-Uv-am-\m-bn \n¬-°p-∂nS-Øm-Wv B‚-Wn X-s‚ \m-S-IØn-\p Xn-c-»o-e-bn-Sp-∂-Xv. hn-∂n°v sXm-Sm≥ t]m-epw ]-‰m-Ø A{X D-b-c-Øn-em-bn-cp-∂p \m-S-Im¥y-Øn¬ a-t≠-e. a-t≠-e-bp-sS-bpw hn-∂n-bp-sSbpw Po-hn-X-Øn¬ H-cp th¿-]n-cn-bep-≠m-hp-sa-∂v B‚-Wn-bp-sS \mS-Iw ]p-d-Øp-h-∂ Im-e-Øv tem-IsØm-cm-fpw Nn-¥n-®p-Im-Wn-√. Bbn-c-°-W-°n-\v In-tem-ao-‰-dp-Iƒ°-∏p-d-ap-f-f Z-£n-Wm-{^n-°≥

A-[n-I-hpw tI-c-fo-b ]-cn-k-cw hn´v ]p-dw tZ-i-ß-fn-te-°v k-©-cn-®h-bm-bn-cp-∂p. {In-kv-Xp-hn-s‚ Bdmw Xn-cp-ap-dn-hpw, hn-ip-≤ ]m-]ß-fpw, sS-d- dn-Ãpw H-s° A-ßs\ F-gp-X-s∏-´ c-N-\-I-fm-Wv. CØ-cw c-N-\-Iƒ \n¿-h-ln-°m≥ A-\p-`-hw am-{X-am-bn-cp-∂n-√, N-cn{X-t_m-[w Iq-Sn-bm-bn-cp-∂p B‚Wn-bp-sS ssI-ap-X¬. Hm-tcm \m-SI-Øn-epw B‚-Wn-bp-sS N-cn-{Xt_m-[-hpw A-\p-am-\-ß-fpw Im-gvN-°m-c-s\ A-Zv-`p-X-s∏-Sp-Øn-bnt´-bp-≈q. {In-kv-Xp-hn-s‚ B-dmw Xn-cp-ap-dn-hn¬ an-Øn-s\ N-cn-{X-]-

t]m-cm-´-ho-Yn-bn¬ s\¬-k¨ a-t≠-ebpw hn-∂nbpw

cm-jv-{So-b-Øn¬ kw-`-hn-°m≥t]m-hp-∂ A-h-ÿ-sb C-ßv ]q-P∏p-c sk≥-{S¬ P-bn-en¬-In-S-∂v B‚-Wn Ir-Xy-am-bn {]-h-Nn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. Cu {]-h-N-\w B‚Wn-°v km-[y-am-b-sX-ß-s\-sb∂v Rm≥ H-cn-°¬ B‚-Wn-tbm-Sv tNm-Zn-®n-´p-≠v. A-∂-t±-lw A-Xn\p ]-d-™ D-Ø-cw C-Xm-bn-cp-∂p: "\m-S-Iw F-gp-Xp-tºmƒ R-߃ c≠p-t]-cpw P-bn-en-em-bn-cp-∂p. Pbn¬ c-≠p X-c-Øn-em-Wv Cu c-N\ \n¿-h-ln-°m≥ F-s∂ k-lmbn-®-Xv. P-bn-en-en-cn-°p-∂ Bƒ ]p-d-Øp Po-hn-°p-∂-h-tc-°mƒ kp-c-£n-X-cm-bn-cn-°pw F-∂-Xv F-s‚ A-\p-`-h-]mTw. P-bn-en-embn-cp-∂ F-s∂-°mƒ P-bn-en-\p ]p-d-Øm-bn-cp-∂ `m-cy t{K-k-bmWv A-∂p th-´-bm-S-s∏-´-Xv. a-t≠e-bp-sS A-km-∂n-[y-Øn-epw Z£n-Wm-{^n-°≥ k-a-cw \-bn-® hn-∂n t{K-k-tb-°mƒ Xo-£v-Wam-b A-\p-`-h-ß-sf-bm-hpw t\-cn-´sX-∂v F-\n-°q-ln-°m-am-bn-cp-∂p. P-bn-en-¬ A-∂v B-tcm sIm-≠p X-∂ G-‰-hpw ]p-Xn-b {]-kn-≤o-Ic-W-ß-fn¬ a-t≠-e-bp-sS-bpw hn∂n-bp-sS-bpw Po-hn-X-Øn-se Nn-e ]p-gp-°p-Øp-I-sf-°p-dn-®v kq-N-\bp-≠m-bn-cp-∂p. a-t≠-e-bp-sS-bpw hn-∂n-bp-sS-bpw Ip-Spw-_-I-Y-bn¬ ]-d-bp-∂ Nn-e Im-cy-߃ a-t≠-e ]p-d-Øp-]-d-bp-∂-tXm-Sp Iq-Sn A-hcp-sS Po-hn-Xw \o-dn-∏p-I-bp-sa-∂Xv F-s‚ A-\p-am-\w am-{X-am-bn-cp∂p.' P-bn-en¬ In-S-°p-∂ H-cp-h≥ F-∂ \n-e-bn¬ a-t≠-e-tbm-Sv Bthm-fw ho-cm-cm-[-\ \m-S-Iw sNøp-tºmƒ X-\n-°p-≠m-bn-cp-s∂∂v B‚-Wn F-t∂m-Sv ]-d-s™-¶nepw a-t≠-e-bv-°pw hn-∂n-°p-an-Sbn¬ B‚-Wn i-cn-°pw H-cp Xn-cs™-Sp-∏v X-s∂ \-S-Øn-sb-∂v Rm-\q-ln-®p. B‚-Wn-bp-sS \m-S-I-ß-fn¬

c-am-bn hm-bn-s®-Sp-°m-\p-≈ {i-aam-Wv B‚-Wn \-S-Øn-b-Xv. F∂m¬, B-flo-b-X-bp-sS N-cn-{X-]c-am-b hm-b-\ \-S-Øn-b B‚-Wnsb B-cpw Xn-cn-®-dn-™n-s√-∂v am{X-a-√, a-s‰m-cp X-c-Øn-em-bn-cp-∂p \m-S-I-sØ kw-_-‘n-® N¿-®Iƒ t]m-b-Xv. A-Xn-\m¬ A-Xv hnhm-Z-am-bn. B‚-Wn-bp-sS P-bn¬ Po-hn-X-Øn-\p h-sc A-Xv Im-c-Wam-bn-Øo¿-∂p. B-dmw Xn-cp-ap-dnhpw hn-ip-≤ ]m-]-ß-fpw H-s° sN-bv-Xv B¿-Pn-® kzm-X-{¥y-Øns‚ sX-fn-®-Øn-em-Wv B‚-Wn at≠-e-bv-°v kv-t\-l-]q¿-hw hn-∂n sN-øp-∂-Xv. F-gp-]-Xp-Iƒ-°p ti-jw tI-cf-Øn¬ cq-]-s∏-´ {]-tXy-I cm-jv{So-b-Im-em-h-ÿ-bn¬ H-fn-hn-epw P-bn-en-epw I-gn-™ B‚-Wn ]pdw-tem-I-tØm-Sv kw-km-cn-®n-cp-∂Xv X-s‚ \m-S-I-Øn-eq-sS-bm-bn-cp∂p. A-Xp-sIm-≠v X-s∂ tI-c-fØn-ep-S-\o-fw Xn-ßn-\n-d-™ k-Z n-em-Wv B‚-Wn-bp-sS Hm-tcm \m-S-I-hpw {]-Z¿-in-∏n-°-s∏-´-Xv˛ a-t≠-e-bv-°p kv-t\-l-]q¿-hw hn∂n- Dƒ-s∏-sS. AtXmsS Z-£nWm-{^n-° tI-c-f-Øn¬-\n-∂v A[n-Iw Zq-c-a-√m-Ø cm-Py-am-bn. at≠-e-bpw hn-∂n-bpw \-Ωp-sS \m´n¬ X-s∂-bp-≈ hn-π-h-t]m-cm-fnI-fp-am-bn. km-ln-Xy A-°m-Z-an Cu \m-S-I-Øn-\v A-hm¿-Uv \¬In B-Z-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. U¬-ln-bn-se C-¥y≥ F-ØnÃv ]-ªn-tj-gv-kv A-h-cp-sS _p-°v ¢-∫v ap-tJ-\-bpw ]n¬-°m-e-Øv \n-e-hn¬ h-∂v ]n-∂o-Sv {]-h¿-Ø\w \n-e-®p-t]m-b k-am-¥-c {]km-[-I ÿm-]-\-am-b C-em _p-Ivkv a-‰p \m-S-I-߃-s°m-∏-hpw at≠-e-bv-°v kv-t\-l-]q¿-hw hn∂n {]-kn-≤o-I-cn-s®-¶n-epw A-Xv A-{X-b-[n-I-sam-∂pw hm-b-\-{i-≤ „ t\-Sn-bn-√.

]p-kv-X-I-ß-ƒ

A-dn-b-s∏-Sm-Ø hn-th-Im-\-μ≥ C-¥y≥ a-\- n¬ hn-th-Im-\-μ≥ ssZ-hXp-ey-\m-b a-l¿-jn-bpw ⁄m-\n-bp-amWv. C-¥y-bp-sS B-flo-b-tX-P- m-bpw I¿-a-tbm-Kn-bm-bpw A-t±-lw hn-ti-jn-∏n°-s∏-Sp-∂p. F-∂m¬, K-Wn-Im-Kr-l-Ønepw a-Zy-k-Zn-cp-I-fn-epw Iq-´p-Im-tcm-sSmØv F-Øn-t®-cp-I-bpw a-\p-jy-k-l-P-amb A-h-bp-sS {]-tem-`-\-ß-sf a-t\m-_ew sIm-≠pw B-flo-bm-\p-`-h-Øm-epw t\-cn-Sp-I-bpw sN-bv-X Xn-I-®pw H-cp a-\pjy-\m-b hn-th-Im-\-μ-s\-bm-Wv Cu t\mh¬ ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. a-\p-jy-\mb hn-th-Im-\-μ-s\ kzm-an-]-Z-Øn¬-\n∂pw ap-‡-\m-°p-∂ Cu _w-Km-fn t\m-hen-s‚ ]-cn-`m-j \n¿-h-ln-®n-cn-°p-∂-Xv {]i-kv-X ]-cn-`m-j-I≥ P-tb-{μ≥. i-¶¿ Un-kn _p-Iv-kv, tIm-´-bw

Xym-K-cm-P Km-\-kp-[ am-lm-Kp-cp-hpw kw-Ko-X-⁄-\p-am-b XymK-cm-P-`m-K-h-X-cp-sS 51 Ir-Xn-I-fp-sS a-ebm-f ]-cn-`m-j. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw A[ym-]-I¿-°pw kw-Ko-Xm-kzm-Z-I¿-°pw H-

cp-t]m-se {]-tbm-P-\-{]-Zw. Xym-K-cm-Pkzm-an-I-fp-sS Cu Ir-Xn-Iƒ H-cp-an-®-h-Xcn-∏n-°p-tºmƒ cm-am-b-W-I-Y-bp-sS XymK-cm-P-`m-jyw X-s∂-bm-Wv a-e-bm-fn-Iƒ°v kn-≤-am-hp-∂-Xv. Xym-K-cm-P-kzm-an-Ifp-sS e-Lp-Po-h-N-cn-{X-hpw Dƒ-s∏-Sp-Ønbn-cn-°p-∂p. F≥.F-kv. am-[-h-s‚ ap-∂pc-bpw {]. am-th-en-°-c B¿. {]-`m-I-c-h¿a-bp-sS A-h-Xm-cn-I-bpw. tUm. ]n. P-\m¿-±-\≥ Nn-¥ ]-ªn-t°-j≥-kv, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw

Ÿw. hm¿-[-Iyw, am-Xr-Xzw, B-flo-b-X, kn-\n-a, Ip-Spw-_w, I-em-k¶ - ¬-∏ß - ƒ, ka-Im-en-I-kw-`-h-߃, ]n-W-°-߃, kvt\-lß - ƒ, ]-cn-`h - ß - ƒ A-ßs - \ F-√mw A-Sß - n-bn-cn-°p-∂p Cu ]p-kvX - I - Ø - n-se Zo¿-Lk - w-`m-jW - ß - f - n¬. a-Ωq-´n-bp-sS Ah-Xm-cn-I. a-RvP - p-hm-cy-cp-sS tam-l≥-em¬ hm-b\ - m-\p-`h - w A-\p-_‘ - a - m-bn tN¿-Øncn-°p-∂p. A-t±-l-Øn-s‚ A-]q¿-h-t^mt´m-If - pw Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂p. `m-\p-{]-Im-iv H-en-hv, tIm-gn-t°m-Sv

`m-h-Z-i-c-Yw tam-l≥-em¬ F-∂ \-Ss - ‚ I-Ym-]m-{X-ßtfm-Sv t{]-£I - ¿-°v H-cp {]-tXy-Ia - m-b ASp-∏h - pw kvt- \-lh - m-’e - y-hpw D-≠m-hp-∂Xn-\p Im-cW - s - a-¥m-bn-cn-°pw? H-cp ]-t£, I-gn-™ F-{X-tbm Im-e-am-bn A-t±-lw kn-\n-a-bn-eq-sS-bpw A-√m-sX-bpw tI-c-fob-ka - q-lh - p-am-bn \n-c¥ - c - w C-Ss - ]-´pw kwh-Zn-®pw t\-Sn-sb-Sp-Ø k-hn-ti-j-am-b ÿm-\a - m-bn-cn-°W - w Cu A-\p-`h - Ø - n-\p ]n-∂n¬. A-t±-lØ - n-s‚ Po-hn-XØ - n-eq-sSbpw A-\p-`h - ß - f - n-eq-sS-bpw Im-gvN - ∏ - m-Sp-Ifn-eq-sS-bpw \-SØ - p-∂ bm-{X-bm-Wv Cu {K-

Ip-‰-hpw Ip-‰m-t\z-j-W-hpw B-ep-h Iq-´-s°m-e ap-X¬ I-≈-∑m-cpw sIm-e-]m-X-In-I-fpw \-sΩ `b-s∏-Sp-Øp-tºm-gpw Ip-‰-hpw Ip-‰-hm-fn-Ifpw Zp-c-¥-ß-fpw a-\p-jy-s\ h-√m-sX BI¿-jn-°p-∂p. Ip-‰m-t\z-j-W-t\m-h-ep-Ifpw Ip-‰-Ir-Xy-ß-fp-sS hn-h-c-W-ß-fpw P\-{i-≤-]n-Sn-®p-]-‰p-∂-Xn-\p ]n-∂n¬ Cu B-I¿-j-W-am-Wp-≈-Xv. I-≈-∑m-cp-sSbpw sIm-e-]m-X-In-I-fp-sS-bpw {]-h¿-Ø\-co-Xn-I-fpw kz-`m-h-k-hn-ti-j-X-I-fpw

k-aq-l-a-\- m-£n-sb sR-´n-® B-ep-h Iq-´-s°m-e t]m-ep-≈ Nn-e Zm-cp-W-kw-`h-ß-fpw k-hn-kv-X-cw {]-Xn-]m-Zn-°p-∂ Cu {K-Ÿw A-]-k¿-∏-I-t\m-h¬ t]mse hm-bn-®p-t]m-hmw. t]m-en-kv h-Ip∏n¬ D-tZym-K-ÿ-\m-bn-cp-∂ te-J-I≥ Xs‚ X-s∂ A-\p-`-h-ß-fm-Wp ]p-kv-X-IØn-\v B-[m-c-am-°n-sb-Sp-Øn-´p-≈-Xv. tPm¿-Pv tPm-k-^v a-Æp-t»-cn ]q¿-W ]-ªn-t°-j≥-kv, tIm-gn-t°m-Sv

{In-kv-Xp-hn¬ \-thm-t∑-jw A-ta-cn-°≥ {]-kn-U‚m-hm≥ A-{_-lmw en-¶≥ B-dp X-h-W a-’-cn-®n-´m-Wv {]kn-U‚ v ÿm-\-tØ-°v Xn-c-s™-Sp-°s∏-´-Xv. bp-≤-\n-]p-W-\m-b tdm-_¿-´v {_qkv G-gmw X-h-W-bm-Wv B-Zy bp-≤-hn-Pbw I-c-ÿ-am-°p-∂-Xv. B-fl-hn-izm-kØn-s‚-bpw ssZ-h-hn-izm-k-Øn-s‚-bpw i‡n-sIm-≠m-Wv Cu ]-cm-P-b-߃-°n-Sbn-epw A-h¿-°v hn-P-bn-°m-\m-b-sX-∂v Cu ]p-kv-X-Iw ]-d-bp-∂p. {In-kv-Xp-hn-s\ Po-hn-X-Øn-s‚ h-gn-Im-´n-bm-°p-I-sb-∂mWv Cu ]p-kv-X-Iw A-Xn-s‚ hm-b-\-°msc D-]-tZ-in-°p-∂-Xv. tPm¨-t]mƒ am¿-

]m-∏, tXm-am-«o-l-bp-sS `m-c-X-k-μ¿-i\w, Ip¿-_m-\, Ip-Spw-_-Po-hn-Xw, B-Xp-ctk-h-\w, `-‡n Xp-S-ßn hn-hn-[ hn-j-b߃ N¿-®-bv-s°-Sp-°p-∂p. sd-h. tUm. sP. I-´-bv-°¬ ao-Un-bm-lu-kv, tIm-gn-t°m-Sv

e-bm-f-Øn-se I-hn-I-fpw \n-cq-]-I-cp-am-b G-Xm-\pw F-gp-Øp-Im¿ B C-Xn-lm-k{K-Ÿ-sØ-°p-dn-®v X-ß-fp-sS ho-£-W߃ tc-J-s∏-Sp-Øp-I-bm-Wv. F-Un: tUm. Iq-ap-≈n in-h-cm-a≥ en-]n ]-ªn-t°-j≥-kv, tIm-gn-t°m-Sv

A-°n-Øw: 20mw \q-‰m-≠n-s‚ C-Xn-lm-k-Øn-eq-sS

Rm≥ I-≠ A-ta-cn-°

a-\p-jy-s\ ]p-\x-kr-jv-Sn-°m-\pw Im¿-jnI-kw-kv-Ir-Xn-sb-bpw A-[zm-\-a-ln-a-sbbpw Im-hy-kw-kv-Ir-Xn-bp-am-bn C-W-°n \n¿-Øm-\pw km-aq-ln-I-]-cn-jv-I-c-W-Øns‚ Du¿-Pw {]-k-cn-∏n-°m-\pw I-gn-™ A-]q¿-hw km-ln-Xy-kr-jv-Sn-I-fn-sem-∂mWv A-°n-Ø-Øn-s‚ "C-cp-]-Xmw \q-‰m≠n-s‚ C-Xn-lm-kw'. B-[p-\n-I a-e-bm-f I-hn-X-bp-sS {]-`-h-hpw {]-tNm-Z-\-hp-amIm≥ A-°n-Ø-Øn-s‚ Cu I-hn-X-bv-°p I-gn-™p. B I-hn-X A-dp-]-Xm-≠p-Iƒ ]n-∂n-Sp-tºmƒ H.hn. D-j, _m-e-N-{μ≥ hS-t°-S-Øv, tam-l-\-Ir-jv-W≥ Im-e-Sn, hn.Sn. P-b-tZ-h≥, tUm. B¿.hn.Fw. Znhm-I-c≥, ta-eq¿ hm-kp-tZ-h≥ Xp-S-ßn a-

Iu-Xp-I-ß-fp-sS-bpw A-hn-iz-k-\o-b-Xbp-sS-bpw tem-I-am-Wv A-ta-cn-° F-∂mWv s]m-Xp-hn-izm-kw. A-Xn-s\ i-cn-h-bv°p-∂ c-k-I-c-am-bn hm-bn-®p-t]m-Im-hp-∂ bm-{Xm-hn-h-c-W-{K-Ÿw. C-cp-Im-ep-I-fp-an√m-sX hn-am-\w ]-d-Øp-∂ cm-Pym-¥-c {]tNm-Z-\m-fl-I {]-`m-j-I P-ko-°, Iq-en-∏Wn-°m-cn-bn¬-\n-∂v tkm-^v-‰v-sh-b¿ I-º\n kn.C.H B-bn h-f¿-∂ tPym-Xn sd-UvUn A-ß-s\ Cu ]p-kv-X-Iw \n-c-h-[n Ahn-iz-k-\o-b-X-Iƒ hm-b-\-°m-c-\p-th≠n I-cp-Xn-h-bv-°p-∂p-≠v. Im-gv-N-Iƒ-°∏p-d-Øv Po-hn-X-hn-P-b-Øn-s‚ A-ta-cn°≥ A-\p-`-h-ß-fm-Wv {K-Ÿ-Im-c≥ ]-¶ph-bv-°p-∂-Xv. sk-_n≥ F-kv. sIm-´m-cw tUmƒ-^n≥ _p-Iv-kv, tIm-´-bw


CMYK

_p-≈-‰v {]q-^n-´ I¿-°-sc sh-Sn-tb-‰p a-cn-®-sX-ß-s\? hn-hm-Z- tNm-Zy-ß-fp-b¿-Øn Xangv kn\na "B-cw-`w' anivA¬ C_vdmlnw -{h-hm-Zw tI-{μ-_n-μp-hm-bn t_m-fn-hp-Un-epw tIm-fn-hp-Un-epw \n-c-h-[n kn-\n-a-Iƒ C-d-ßnbn-´p-s≠-¶n-epw A-h-bn¬-\n-s∂-√mw hy-Xy-kvX-am-hp-I-bm-Wv A-Pn-Xv \m-b-I-\m-bn Xn-tb-‰-dp-I-fn-se-Ønb B-cw-`w. _yq-tdm-{I-kn-bpw tIm¿-]-td-‰p-I-fpw `o-I-cm-{I-aW-ß-fn¬ h-ln-°p-∂ ]-¶n-s\ Xp-d-∂p-Im-´p-I-bm-Wv "Xe'bp-sS ]p-Xn-b Nn-{Xw. cm-Py-sØ ]n-Sn-®p-Ip-ep-°n-b apwss_ `o-I-cm-{I-a-Ww \-S-∂n-´v A-©p-h¿-jw ]q¿-Øn-bm-hp∂ th-f-bn-em-Wv C-Ø-c-sam-cp Nn-{X-an-d-ßp-∂-Xv F-∂-Xv {it≤-b-am-Wv. A-Sp-Øn-sS B-tKm-f-{]-Z¿-i-\-Øn-s\-Øn-b cmw tKm-]m¬ h¿-a-bp-sS Zn A-‰m-°v-kv Hm-^v 26/11 C-tX {]-ta-b-Øn-en-d-ßnb-Xm-bn-cp-s∂-¶n-epw t]m-en-kv-`m-jy-ß-sf i-cn-h-bv-°p-∂

Xo

I¿-°-sc acWw tNmZy-Nn-”-am°n Hcp kn\na

]-S-am-bn-cp-∂p. Nn-{Xw t_m-Iv-kv Hm-^n-kn-epw hn-P-bn-®n-√. apw-ss_-sb `o-I-c¿ tXm-°n≥-ap-\-bn¬ \n¿-Øn-b 60 a-Wn°q¿ kw-`-h-߃ kn-\n-a-bm-°n-b Nn-{Xw A-Pv-a¬ I-k-_n¬ Du-∂n-bp-≈-Xm-bn-cp-∂p. ssl-Pm-°v sN-bv-X t_m-´n-te-°v I-k-_v F-Øp-∂-Xp ap-X¬ ]q-s\ P-bn-en¬ I-k-_n-s\ Xq°n-te-‰p-∂-Xp h-sc-bp-≈ Im-cy-߃. k-Rv-Po-hv P-bv-kzmƒ B-bn-cp-∂p A-Pv-a¬ I-k-_m-bn th-j-an-´-Xv. F-∂m¬, apw-ss_ `o-I-cm-{I-a-W-]-c-º-c-bn-se C-\n-bpw D-Ø-cw e-`n-®n-´n-√m-Ø Nn-e tNm-Zy-ß-fn-te-°m-Wv ]-°m sIm-ta-gv-ky¬ kn-\n-a-bm-b B-cw-`w \-bn-°p-∂-Xv. Xo-{h-hmZn-I-sf t\-cn-Sm≥ t]m-b F.-Sn.-F-kv. \m-b-I≥ tl-a-¥v I¿°-sc-bpw kw-L-hpw _p-≈-‰v {]q-^v [-cn-®n-cp-∂n-´pw sIm-√s∏-´-sX-ß-s\? F-∂ {]-k-‡-am-b tNm-Zy-am-Wv B-cw-`-Øneq-sS kw-hn-[m-b-I≥ hn-jv-Wp-h¿-[≥ D-b¿-Øp-∂-Xv. F.-kn.]n. A-tim-Iv Imw-sX, C≥-kv-s]-Œ¿ hn-P-bv k-e-kv-I¿ F-∂nh-cpw I¿-°-tc-bv-s°m-∏-am-Wv sIm-√-s∏-´-Xv. kn-\n-a-bn-se \m-b-I-I-Ym-]m-{X-Øn-s‚ t]-cv C-Xn-sem-cm-fp-tS-Xn-t\m-Sp

km-Zr-iy-ap-≈-Xm-Wv (A-tim-Iv Ip-am¿). `o-I-c-hn-cp-≤ kv-Izm-Un-se t_mw-_v Un-kv-t]m-k¬ kvs]-jy-en-Ãm-bn-cp-∂p A-tim-Iv Ip-am¿. A-bm-fpw D-‰ kp-lrØm-b A-kn. I-Ωo-j-W¿ k-Rv-P-bpw(dm-W Z-§p-]-Xn) ]-s¶Sp-Ø H-cp Hm-]-td-j-\n¬ Xo-{h-hm-Zn-I-fp-sS sh-Sn-tb-‰v kplr-Øv a-cn-°p-∂p. cm-{„w k-Ωm-\n-® _p-≈-‰v {]q-^v Pm-°-‰v [-cn-®n-´pw A-h-s\-ß-s\ a-cn-®p F-∂ A-t\z-j-Ww A-timIn-s\ _p-≈-‰v {]q-^v Pm-°-‰v hm-ß-ep-am-bn _-‘-s∏-´ Ipw-`tIm-W-Øn-te-°p \-bn-°p-∂p. A-Xn-\p ]n-∂n¬ {]-h¿-Øn®-Xv B-`y-¥-c-a-{¥n-bpw D-∂-X t]m-en-kp-tZym-K-ÿ-\p-amsW-∂v A-tim-Iv a-\- n-em-°p-∂-tXm-sS `-c-W-Iq-Sw A-bmsf cm-Py-t{Zm-ln-bm-bn ap-{Z Ip-Øp-∂p. kp-lr-Øv am-b(\-b≥-Xm-c)bpw Iw-]yq-´¿ lm-°¿ A¿-Pp\pw(B-cy) Iq-sS-bp-≠v. k-Xyw sh-fn-®-Øp sIm-≠p-h-cm≥ B-h-iy-s∏-´ k-Rv-P-bp-sS Ip-Spw-_-sØ \n¿-Z-bw sIm-s∂mSp-°p-I-bm-Wv t]m-en-kp-Im¿ sN-bv-X-Xv. kzn-kv _m-¶v A-°u≠n-se ]-W-a-{X-bpw _n.-sS-Iv ]-ø≥ Du-‰n-sb-Sp-°p-∂-Xp

^v-sf-an-Mv-tKm, `-c-X-\m-Syw; ]n-s¶, A-d-_n-¡-hn-X-bpw -tIm-´v-e≥-Unse A-_¿-Uo-ln¬\n-∂v F≥-Pn-\o-b-dn-Mn¬ C-c-´ _n-cp-Zw. 1975¬ C-¥y-bn¬ h-∂v dq¿-°n bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn¬-\n-∂v P-e-hn-`-h-hnI-k-\-Øn¬ am-kv-t‰-gv-kv Un-{Kn. ]n-s∂-bpw h¿-j-߃ I-gn-™v 1989¬ Cw-•-≠n-se Im¿Un-^n¬-\n-∂v km-º-Øn-I-im-kv-{X-Øn¬ ]nF-®v.-Un. Zp-_-bn¬ `m-cy-tbm-Spw aq-∂p a-°tfm-Spw Iq-Sn Xm-a-kn-°p-∂ in-lm-_v Fw. Lm\w A-t∏m-sgm-s° {_n-´-\pw A-d-_v-cm-Py-ßfpw H-gn-sI-bp-≈ tem-I-Øn-\v G-d-°p-td A-]cn-Nn-X-\m-bn-cp-∂p. b-a-\n-se ]n.-U-ªyp.-Un. hn-`m-K-Øn¬ s]¿a-\‚ v U-]yq-´n sk-{I-´-dn, e-_v-\m-\n¬ F-t‰¿tWm k-ssπ-kn¬ No-^v F≥-Pn-\o-b¿, Zp-_bv t]m¿-Sv-kv sN-b¿-am-s‚ D-]-tZ-i-I≥ F-∂o \n-e-I-fn¬ tPm-en-sb-Sp-Øn-cp-∂-t∏mƒ Cu F≥-Pn-\o-b¿-˛-F-°-tWm-an-kv-‰v ]-Xp-s°-∏-Xps° ]p-dw-tem-I-Øv A-dn-b-s∏-Sm≥ Xp-S-ßn. ]t£, ]Tn-® Im-cy-ß-fn-eq-sS-bm-bn-cp-∂n-√ kmln-Xy-Øn-eq-sS-bm-bn-cp-∂p F-∂p am-{Xw. A-d-_n-bn-epw Cw-•o-jn-ep-am-bn \m¬-∏tXm-fw ]p-kv-X-I-߃ {]-kn-≤-s∏-Sp-Øn-bn-´p≠v. A-h-bn¬ ]-e-Xpw I-hn-Xm-k-am-lm-c-߃. A-d-_n-bn¬ ]-Xn-s\m-∂pw Cw-•o-jn¬ H-∂pw. a-‰p 18 F-Æw hn-h¿-Ø-\-ß-fm-Wv. C-Xn¬ Ct¥m-˛-Bw-•n-b≥ sam-gn-am-‰-°-hn-X-I-fpw Dƒs∏-Sp-∂p. 1984¬ ku-Zn A-td-_y-bn-se A-` en‰-d-dn ¢-∫n-s‚ I-hn-Xm-k-Ωm-\-hpw 2003¬ jm¿-Pm si-bv-Jn-s‚ I-hn-Xm-hn-h¿-Ø-\-Øn\p-≈ k-Ωm-\-hpw t\-Sn-b in-lm-_v Lm-\-Øn\v cm-Pym-¥-c-X-e-Øn¬ e-`n-® B-Zy-sØ _lp-a-Xn-bm-bn-cp-∂p 2012se Sm-Kq¿ k-am-[m-\k-Ωm-\w. c-≠p sIm-√-Øn-sem-cn-°¬ \¬-Is∏-Sp-∂ Cu A-hm¿-Uv km-ln-Xy-Øn-eq-sS

CMYK

kv

am-\p-jn-I-aq-ey-ß-fpw tem-I-k-am-[m-\-hpw Db¿-Øn-∏n-Sn-°p-∂-h¿-°m-bn C-¥ym K-h¨sa‚ v G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xm-Wv. sIm¬-°-Ø-bn¬ h-®v Sm-Kq¿ k-Ωm-\w kzo-I-cn-®p-sIm-≠v \-S-Øn-b {]-`m-j-W-Øn¬ Lm-\w Xm≥ I-hn-X-bn-te-°p h-∂ h-gn A-\pkv-a-cn-°p-I-bp-≠m-bn. ""F-s‚ A-—-\pw A-Ωmh-\pw tPy-jvT-\pw I-hn-X-Iƒ F-gp-Xp-am-bn-cp∂p-˛ A-d-_n-bn¬. A-h ]p-kv-X-I-cq-]-Øn¬ {]-kn-≤o-I-cn-°-s∏-´n-´p-ap-≠v. Cu ]m-c-º-cy-ambn-cn-°-Ww F-s∂ I-hn-X-tbm-Sv A-Sp-∏n-®-Xv. ss{]-a-dn kv-Iqƒ hn-Zym-`ym-k-Im-ew sXm-t´ Rm≥ I-hn-X-Iƒ hm-bn-°m≥ Xp-S-ßn; Ip-tdIm-e-Øn-\p ti-jw F-gp-Xm-\pw. A-Xn-\v Rm\n-∂v Xo¿-Øpw A-Sn-a-bm-Wv.-.-.-'' A-t±-lw X-s‚ {]-kw-K-Øn¬ kq-Nn-∏n-®p. "C≥-U-kv-sS-°v I¨-kƒ-´n-Mv' F-∂ I-º-\n-bp-sS am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ-dm-Wv C-t∏mƒ A-t±-lw.

F.-Sn. Im-\≥, {io-a-Xn Zm-en-b cm-lp-Xv, _n-a≥ ap-tJm-]m-[ym-b Xp-S-ßn-b-h-cp-sS in-£-WØn¬ In-cm-\ J-cm-\, J-bm¬, Xpw-{an, `-P≥, \-kv-dpƒ Ko-Xn ap-X-em-b-h ]-cn-io-en-®p. sIm¬-°-Ø-bn-se "tkm-ln-\n tam-£ thƒUv Um≥-kv B‚ v I-Ωyq-Wn-t°-j≥-kn's‚ ÿm-]-Im-[y-£-bm-Wv. \m-hn-I-cp-sS tk-h-\-Øn-\m-bp-≈ tem-IØn-se G-I k-∂-≤-kw-L-S-\-bm-b "Z t•m_¬ an-j≥ Sp ko s^-b-td-gv-kn'\v [-\-ti-J-cWm¿-Yw I-gn-™ Pq¨ 30\v Zp-_-bn¬ H-cp kwKo-X-˛-\r-Ø I-em-hn-cp-∂v kw-L-Sn-∏n-°p-I-bp≠m-bn. "C-∂¿ thm-tb-Pv' F-∂v t]-cp \¬-Is∏-´n-cp-∂ Cu ]-cn-]m-Sn-bn¬ tkm-lv\n-bpw kw-L-hpw \n-d-™p-I-hn-™ Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ A-h-X-cn-∏n-®-Xv in-lm-_v Lm-\-an-s‚ Ihn-X-I-fp-sS kw-Ko-X-˛-\r-Ø B-hn-jv-Im-c-am-bncp-∂p. A-Xn-\p-ap-≠m-bn-cp-∂p H-cp {]-tXy-I-X.

2012se Sm-Kq¿ k-am-[m-\ k-Ωm-\w t\-Sn-b A-d-_n-I-hn in-lm-_v-Lm-\-Øn-s‚ I-hn-X-I-fp-sS kw-Ko-X- \r-Øm-hn-jv-Im-c-am-bn Zp-_-bn¬ A-h-X-cn-∏n-® ^v-sf-an-Mv-tKm tem-I-Øn-s‚ a-‰p `m-K-ß-fn-te-°pw

tkm-ln-\n-tdm-bv tkm-ln-\n tdm-bv Nu-[-cn-bp-tS-Xv Lm-s\Øn-t‚-Xn-t\m-Sv k-am-\-am-b Po-hn-X-am-Wv. bp.F.-C-°m-c≥ I-hn-X-bn-te-°m-Wv Xn-cn-™-sX¶n¬ Cu C-¥y-°m-cn X-s‚ X-´-I-am-bn Xn-cs™-Sp-Ø-Xv kw-Ko-X-hpw \r-Ø-hp-am-sW-∂ hy-Xym-kw am-{Xw. sIm¬-°-Ø-bn¬ P-\n-® tkm-ln-\n _n-cp-Z-sa-Sp-Ø-Xn-\p ti-jw Nm¿t´-Uv F-°u-≠≥-kn ]Tn-®p. B-dp h¿-jw sIm¬-°-Ø hn-Zyp-—-‡n-h-Ip-∏n¬ ^n-\m≥-kv am-t\-P-dm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv tPm-en cm-Pn-h-®v kz-¥-am-bn Hm-Un-‰v ÿm-]-\w Xp-S-ßn. kw-Ko-X-t{]-an-I-fp-sS Ip-Spw-_-am-Wv tkmlv-\n-bp-tS-Xv. A-Ωq-Ω _-¶p¬ sk≥-Kp-]v-Xbn¬-\n-∂v B-dmw h-b- n¬ kw-Ko-X-]T-\w XpS-ßn. Xp-S¿-∂v C-¥y≥ ¢m-kn-°¬ kw-Ko-X⁄-\m-b D-kv-Xm-Zv k-Ko-dp-±o≥ Jm-\m-bn Kp-cp. sIm¬-°-Ø-bn-se "kw-Ko-Xv dn-k¿-®v A-°m-Zan'bn¬ tN¿-∂v ]T-\w Xp-S¿-∂p. ]-fin-‰v

CMYK

hn.B¿.Pn

t]m-ep-≈, X-an-g¿-°p am-{Xw Z-ln-°p-∂ km-l-kn-I-X-Iƒ Nn-{X-Øn-ep-s≠-¶n-epw {]-ta-b-Øn-s‚ kw-ip-≤n sIm-≠v \ap-°-Xv s]m-dp-°mw. ap-Sn ssU sN-øm-sX tkmƒ-´v B‚ v s]∏¿ sK-‰-∏n-em-Wv B-cw-`-Øn¬ A-Pn-Xv h-cp-∂-Xv. Hmw-{]-Imin-s‚ Om-bm-{K-l-Ww Nn-{X-Øn-\v ap-X¬-°q-´m-bn. X-]v-knbpw H-cp {]-[m-\ th-j-Øn¬ (A-\n-X) F-Øp-∂p.apw-ss_ `o-I-cm-{I-a-W-Øn¬ C-¥y-bp-sS ]n-g-hp-I-fpw Im¿-Kn¬ Im-e-sØ i-h-s∏-´n Ipw-`-tIm-W-hp-sam-s° Nn-{Xw t{]-£-I-cp-sS Hm¿-a-bn-se-Øn-°p-∂p. `-c-W-Iq-S-hpw _yqtdm-{I-kn-bpw Xo-{h-hm-Zn-I-fpw tXmƒ-tN¿-∂v cm-Py-t{Zm-lØn-\v ap-Xn-cp-tºmƒ A-h-sc k-lm-bn-°p-∂ ln-μp-Xz-`o-I-cX-sb Nn-{Xw t\-cn-´p ]-cm-a¿-in-°p-∂n-s√-¶n-epw {]-Xn-°q´n¬ \n¿-Øp-∂p-≠v. cm-Py-Øv `o-I-cm-{I-a-W-߃-°p Np-°m≥-]n-Sn-°p-∂-Xv apkv-enw-I-f-√, ln-μp-Xz-Xo-{h-hm-Z kw-L-S-\-I-fm-sW-∂v Is≠-Øn-b D-S-s\-bm-bn-cp-∂p I¿-°-sc-bp-sS sIm-e-]m-X-Iw. a-te-Km-hv tI-kv A-t\z-j-Ww ]m-Xn-h-gn-bn-em-bn-cn-s° Bbn-cp-∂p A-Xv. A-∂v apw-ss_-bn-se t_mw-_v-kv-t^m-S-\-]-cº-c sS-en-hn-j-\n-eq-sS ho-£n-®-h-sc-√mw tl-a-¥v I¿-°-sc _p-≈-‰v {]q-^v Pm-°-‰pw sl¬-a-‰pw A-Wn-bp-∂-Xp I-≠n-cp∂p. ]n-∂o-Sp Im-Wp-∂-Xv sh-Sn-tb-‰p a-cn-® F.-Sn.-F-kv. ta-[mhn-sb-bpw kw-L-sØ-bp-am-Wv. I¿-°-sc sIm-√-s∏-´-tXm-sS kw-L-]-cn-hm-c k-l-bm-{Xn-I-\m-b sI.-]n. c-Lp-hw-in F.-Sn.F-kv. ta-[m-hn-bm-hp-I-bpw a-te-Km-hv A-t\z-j-Ww \n-e-bv°p-I-bpw sN-bv-Xp. cm-Py-Øv A-´n-a-dn kw-L-Sn-∏n-°m≥ lnμp-Xz-c-l-ky kw-L-S-\-bm-b A-`n-\-hv `m-c-Xn ]-≤-Xn-Iƒ Xøm-dm-°p-∂ sR-´n-∏n-°p-∂ hn-h-c-߃ A-\m-h-c-Ww sN-øp∂-Xn-\n-sS-bm-Wv I¿-°-sc sIm-√-s∏-´-Xv. 2008 \-hw-_¿ 26\v \-S-∂ Nn-e kw-`-h-߃ Nn-{Xw t{]-£I-s‚ kv-ar-Xn-]-Y-Øn-se-Øn-°p-∂p. ^v-fm-jv _m-°n-te-°p t\m-°q. cm-{Xn 9.-45. Xm-a-k-ÿ-e-Øv Un-∂¿ I-gn-®p-sIm-≠ncn-°p-tºmƒ I¿-°-sc-bv-°v H-cp t^m¨-tImƒ, kn.-F-kv.-Sn. kv-t‰-j-\n¬ `o-I-cm-{I-a-Ww! D-S≥ ss{U-h¿-°pw t_m-UnKm¿-Un-\p-sam-∏w A-tßm-t´-°p Ip-Xn-®p. A-hn-sS-h-®m-Wv _p-≈-‰v {]q-^v Pm-°-‰-Wn-bp-∂-Xv. s]-s´-∂v `o-I-c¿ Im-a Bip-]-{Xn-bn-em-sW-∂ a-s‰m-cp tImƒ. A-∂v `o-I-c¿-s°-Xn-cm-b \-S-]-Sn-Iƒ \n-b-{¥n-®n-cp-∂-Xv t]m-en-kv I-Ωo-j-W-dpw ss{Iw tPm-bn‚ v I-Ωo-j-W-dp-am-bncp-∂p. A-h¿ tl-a-¥v I¿-°-sc-bp-sS N-e-\-߃ A-dn-™n-cp∂n-√. F-∂m¬, Cu k-a-bw B-cp-sS \n¿-tZ-i-{]-Im-c-am-Wv I¿-°-sc {]-h¿-Øn-®-Xv? `o-I-c-cp-sS \o-°-߃ A-t±-l-sØ A-dn-bn-®-Xm-cv? Im-a B-ip-]-{Xn-bn-te-°pw cw-K-`-h≥ C-S-h-gnbn-te-°pw A-t±-l-sØ ]-d-™p-hn-´-Xv B-cm-bn-cp-∂p? h-b¿se-kv h-gn-bm-bn-cp-s∂-¶n¬ I-Ωo-j-W¿-°pw A-t±-l-Øns‚ N-e-\-߃ A-dn-bm≥ ]-‰p-am-bn-cp-∂p. A-t∏mƒ samss_-en-eq-sS-bm-hmw k-tμ-iw e-`n-®-Xv. F-¶n¬ B-cn¬-\n∂v?˛ Xp-S-ßn-b \n-c-h-[n tNm-Zy-߃ _m-°n-bm-hp-∂p. `o-I-c¿ kn.-F-kv.-Sn. kv-t‰-j≥ B-{I-an-® ti-jw ^q-´v Hmh¿ {_n-Uv-Pn-eq-sS c-£-s∏-Sm≥ {i-an-°p-∂-Xm-bn c-Lp-hw-in F-∂ t]m-en-kv Hm-^n-k¿ I¿-°-sc-tbm-Sp ]-d-™p. (C-Xv sX-‰m-b k-tμ-i-am-bn-cp-∂p-sh-∂m-Wv ]n-∂o-Sv h-b¿-se-kv Hm-]-td-‰¿ \n-Xn≥ a-Xm-s\ sh-fn-s∏-Sp-Øn-b-Xv). D-S-s\ I¿°-sc _p-≈-‰v {]q-^v Pm-°-‰pw sl¬-a-‰p-an-´v Im-a B-ip-]-{Xnbp-sS tK-‰n-\p t\-sc \-S-∂p. Im-a B-ip-]-{Xn-bn¬ sh-Sn-h-bv]p \-S-°p-∂-Xn-\n-sS Imw-sX-bpw hn-P-bv k-e-kv-I-dpw A-t±l-tØm-sSm-∏w tN¿-∂p. _p-≈-‰v {]q-^v Pm-°-‰-Wn-™ I¿°-sc sIm-√-s∏-´-sX-ß-s\ F-∂-t]m-se aq-h-sc-bpw `o-I-ccp-sS ap-∂n-te-°v \-bn-®-Xm-cv F-∂ tNm-Zy-hpw D-Ø-c-an-√msX In-S-°p-∂p. ln-μp-Xz Xo-{h-hm-Z-kw-L-S-\-I-fpw _yq-tdm-{I-kn-bp-ambp-≈ _-‘-hpw B-bp-[ C-S-]m-Sp-I-fn-se A-gn-a-Xn-bpw ]p\-c-t\z-jn-°-W-sa-∂ s]m-Xp-k-aq-l-Øn-s‚ B-h-iy-am-Wv Nn-{Xw D-b¿-Øp-∂-Xv. I-®-h-S-kn-\n-a-bm-bn-cn-s° X-s∂ tZio-b-cm-jv-{So-b-Øn-se A-{]n-b-I-c-am-b k-Xy-߃ hn-fn-®p]-d-bm-\p-≈ X-t‚-S-am-Wv Cu Nn-e-®n-{X-sØ {i-t≤-b-am„ °p-∂-Xv.

CMYK

2013 Unkw_¿ 15 Rm-b-¿

CMYK

4

in-lm-_v Fw. Lm-\w Cu ]-cn-]m-Sn-°v Lm-s\-apw tkm-lv-\n-bpw tN¿-∂p \¬-In-b t]-cv "^v-sf-an-Mv-tKm \m-Syw' F-∂m-W-s{X.^v-sf-an-Mv-tKm kv-s]-bn≥-Im-cp-sS X-\-Xm-b \r-Ø-cq-]-am-Wv. kv-s]-bv-\n-s‚ A-[n-\n-th-iØn-em-bn-cp-∂ em-‰n-\-ta-cn-°≥ cm-Py-ß-fn-epw C-Xn-\p h-f-sc {]-Nm-c-ap-≠v. "\m-Syw' \-Ωp-sS `c-X-\m-Syw X-s∂. C-\n-bp-ap-≠v "^v-sf-an-Mv' \mSy-Øn-\v H-cp k-hn-ti-j-X. tkm-lv-\n-bp-sS kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv cm-Pym-Xn¿-Øn-Iƒ t`-Zn-®p-sIm-≠p-≈ I-em-Im-c≥-am-cm-bn-cp-∂p. C-¥y-bn¬-\n-∂v, em-‰n-\-ta-cn-°-bn¬-\n-∂v, bqtdm-∏n¬-\n-∂v, A-ta-cn-°-bn¬-\n-∂v.-.-. in-lm_v Lm-\-an-s‚ I-hn-X-I-fn-se aq-ey-ß-fp-sSbpw kw-kv-Im-c-ß-fp-sS-bpw b-Ym¿-Y {]-Xn-^e-\-am-bn am-dp-I-bm-bn-cp-∂p ^v-sf-an-Mv-tKm \mSyw. I-hn-X Zr-iy-hn-kv-a-b-am-bn-Øo-cp-I-bm-bncp-∂p A-hn-sS. Zp-_-bn¬-\n-∂v ^v-sf-an-Mv-tKm \m-Syw C-\n A-[n-Iw ssh-Im-sX tem-I-Øns‚ a-‰p `m-K-ß-fn-epw F-Øn-t®-cpw. „

Thejas Epaper sunday Edition 2013/12/15  

Thejas Epaper sunday edition. 2013/12/15

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you