Page 1

CMYK

CMYK

8

]qt¥m∏v

28 G{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

28 G{]n¬ 2014 Xn¶ƒ padasala@thejasonline.com

FATHIMA FIDHA, IV New Vision Public School Jamia Nagar, New Delhi

V.P. RANIYA

sI. ^mØn-am Zn¬-\, IV-B F.Fw.bp.]n. kv-Iqƒ, h-≈p-h{ºw

Modern English School Mananthavadi, Wayanad

F. A¿jm-Zv, V-B

MOHAMMED RABEESH, UKG

Pn.F-®v.F-kv.F-kv a-ßmSv, sIm√w

Al Ansar EMP School Mundamparambu

me - w

sI.]n. kz\o-l, VI- A Un.bp.F-®v.F-kv.F-kv Xq-X, s]-cn-¥¬a-Æ

Kmt_m

°

kn. aplΩ-Zv in-_ven, I- A

M. MUHAMMED BASIL, Std. III

am∏n-f Pn.F¬.]n kv-Iqƒ am-Sm°c, sIm-bn-em≠n

M.T.I.CENTRAL SCHOOL, Pottachira, Nellaya, Palakkad

am¿-tØm-a l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iqƒ, ]-Ø-\w-Xn´

A-h-[n-°m-ew h-s∂Øn hn-cp-∂p-Imcpw h-s∂Øn \-s√m-cp \-s√m-cp A-h-[n-°m-ew Ip-´n-Iƒ-s°√mw B-thiw A-h-[n-°m-ew DS-s\ Xo¿-∂m¬ ]p-Ø≥ ¢m-kn-s\ h-c-th¬-°mw A-h-[n-°m-ew h-s∂Øn hn-cp-∂p-Imcpw h-s∂Øn lø-S! l-ø-S A-h-[n-°mew, A-Sn-s]m-fn am-kw h-s∂-Øn

tem-I {]-i-kv-X- sIm-fw-_n-b≥ t\mhenÃpw sNdp-I-Ym-IrØpw ]{X{]-h¿-Ø-I-\p-am-bn-cp-∂p G{]n¬ 17\v A¥cn® K-{_n-tb¬ Km¿-kn-b am¿-tI-kv. s\m-t_¬ kΩm\w t\Snb B alm-\mb Fgp-Øp-Im-cs‚ Po-hn-Xw \-ap-°v A-Sp-Ø-dn-bmw.

hn ^mØn-a Pko-e, III - A M.P. FATHIMATHUL HIBA, V-A P.R.M.H.S.S Panoor, Kannur

CMYK

A¬jn-^ l°ow, VIII-C

D√m-k-

hn.F.F®v.Fw.F¬.]n. kv-Iqƒ hen-bmSv, tIm-Uq¿, a-e-∏p-dw

CMYK

CMYK

Al Ameen School, Edappally

CMYK

FIDHA JAFFER, IV-B


2 28 G{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

28 G{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

KpW-]mT I-Ykam-l-cWw

A_vZp√ t]-cm{º

B∏nƒ achpw Ip´nbpw ]

C-\n "I-fn' Xp-Sßmw A

ßs\ Fkv.F-kv.F¬-.kn.- ]-co-£m^-ew h-∂p. F√m hn-j-b-߃°pw F π-kv In-´n-b-hcpw Nn-e-Xn-\v F sIm-≠p Xr-]v-Xn-s∏-tS-≠n-h-∂-hcpw _nbpw knbpw e-`n-®-hcp-sam-s°-bp≠v. ]Tn-®n-cp-s∂-¶n¬ X-\n°pw ^pƒ F π-kv In-´ntbs\, ]Tn-°m-sX X-s∂ c-s≠-Æ-Øn-\p In-´n F-∂nß-s\ ]p-fp-h-Sn-°p-∂-hcpw \-∂mbn ]Tn-®n´pw F π-kv \-„-am-b-Xn¬ hn-j-an-°p-∂-hcp-sam-s°-bp-≠v \-Ωp-sS Iq-´-Øn¬. I-gn™-Xp I-gn™p. tXm-s‰-∂p I-cpXn Xq-ßn-®m-th-≠sXm∂pan-s√-∂v C-t∏mgsØ Ip-´n-Iƒ-°-dn-bmw. Fkv.F-kv.F¬-.kn.- Po-hn-X-Øn-s‚ A-h-km-\-sam-∂p-a√-t√m. t]m-b hnjbw ho≠pw F-gp-Xn-sb-Sp-°mw. F πkpw t{KUpw Ip-d-hm-sW-¶nepw A-h¿°p ]‰nb tIm-gv-kp-Iƒ Im-Wpw. C-\n sXm-gn-e-[n-jvTnX tIm-gv-km-sW-¶n¬ A-Xp-≈ \n-ch-[n ÿm-]-\-ß-fp≠v. Fkv.F-kv.F¬-.kn-°p t{K-Uv Ip-d-hm-b-bmƒ π-kv Sp-hn-\v ^pƒ F π-kv hm-ßn a-‰p-≈-h-cp-sS ap-∂n-seØn-b kw-`-h-ß-fp-ap-≠v. A-sXm-cp hm-inbm-Wv. k-l-]mTnI-sf I-S-Øn-sh-´n ]T-\-Øn¬ ap-t∂-dp-I-. Po-hn-X-bm-{X Xp-S-ßn-bn-t´-bp-≈q \n߃. C-t∏mƒ ap-∂n-ep≈-Xv H-cp \m¬-°-h-ebmWv. H-cp-]m-Sv h-gn-I-fp-≠v I¨-ap-∂n¬. G-Xp Xn-c-s™-Sp-°-p∂p-sh-∂-Xv {]-[m-\amWv. shdpsX H-cp _n-cp-Zw F-Sp-°p-∂-Xn¬ Im-cy-an√. h-gn F-hn-sS A-h-km-\n-°p-sa∂v B-Zy-ta Xn-cn-®-dn-bWw. C-s√-¶n¬ B-bp- n-se Ip-td h¿-j-߃ sh-dp-sX-bm-hpw. A-∂p tJ-Zn-t°-≠n-h-cpw. AXp-sIm-≠v G-Xp tIm-gv-kv Xn-c-s™-Sp-°-W-sa-∂Xv Nn-¥n-®v A-dn-hp≈-h-tcm-Sv tNm-Zn-®pa-\- n-em-°n Xo-cp-am-\n-°p-I. F√m-hcpw tUm-Œdpw F≥-Pn-\o-b-dp-am-h-W-sa∂n√. F√m tIm-gv-kn\pw A-Xn-t‚Xm-b ta-∑-I-fp-≠v. A-Xn-\m¬ I-cn-b¿ ssK-U≥-kv ÿm-]-\-ß-fp-sS k-lm-bhpw tX-Sm-hp-∂-Xm-Wv. tIm-gv-kv Xn-c-s™-Sp-°p-tºmƒ tPm-en- e-`y-Xbpw i-º-fhp-sam-s° ap-∂n¬-°mWWw. F-∂m¬, tam-ln-∏n-°p-∂ iº-fw {]-Xo-£n-®v F-Sp-Øp-Nm-S-cpXv. X-´n∏p-tIm-gvkp-I-fp-am-bn h-e-hn-cn-®p \n¬-∏p-≠v Nne¿. A-Xn-\m¬ tN-cm≥ D-t±-in-°p∂ tIm-gv-kv G-Xp k¿-h-I-em-im-e-bp-sS A-s√-¶n¬ G-Xp k¿-°m¿˛kz-Im-cy ÿm-]-\-Øn-s‚ AwKo-Im-c-ap-≈-Xm-Wv F-∂v A-t\z-jn-®-dn-b-Ww. C-s√-¶n¬ h≥ Xp-I \¬-In tIm-gv-kn-\p tN¿-∂v k¿-´n-^n-°-‰p-am-bn ]p-d-Øn-d-ßp-tºm-gm-Wv H-cp hn-e-bp-an√mØ tIm-gv-kn-\mbn-cp-∂p Xm≥ tN¿-∂-sX-∂p Xn-cn-®-dn-bp-I. A-Xn-\m¬ B-Zy Nph-Sv ]-c-a-{]-[m-\-am-sW∂p a-\- n-em-°p-I. s]¨-Ip-´n-Iƒ°pw ]T-\Im-cy-Øn¬ Zo¿-L-ho£-Ww thWw. ]T-\-Øn-\n-sS hnhm-lw \-S-∂mepw A-Xp Xp-S¿]T\-sØ _m-[n-°n-s√-∂v D-d-∏p-h-cp-ØWw. C-°m-cyØn¬ c-£n-Xm-°-fp-sS hm-°m-ep-≈ Dd-∏v B-Zy-ta hm-ßp∂-Xv \-∂m-bn-cn-°pw. A-s√¶n¬ {l-kzIme tIm-gv-km-bn-cn°pw \√Xv. hn-hm-l-ti-jhpw ]T-\w Xp-S¿-∂v D-b¿-∂ \n-e-bn-seØn-b \n-ch-[n t]-cp≠v. A-t∏mƒ ]Tn-°p-∂ Ip-´n-sb kw-_-‘n-®n-S-tØmfw hn-hm-lhpw H-cp A-h-km-\-a√. _ncpZw t\Snb tijw sF.F.Ftkm sF.]n.Ftkm t]m-ep-≈ D-b¿-∂ ]-ZhnIfmWv e£y-am-°p-∂-sX-¶n¬ Ct∏mtg Hcp°w XpS-ßmw. kz-¥w sF.Iyp. Xn-cn-®dn-™mh-Ww F-∂p am-{Xw. C-Xn-s\√mw ]-cn-ioe-\w \¬-Ip-∂ \n-ch-[n ÿm-]-\-ßfp≠v. C-\n F≥-{S≥-kn-\v H-cp-ßp-I-bm-sW-¶n¬ A-ß-s\. kw-ÿm-\˛ tI-{μ k¿-°m¿ X-kv-Xn-I-I-fn¬ tPm-en e-`y-am-°p-∂ \n-ch-[n tIm-gv-kp-I-fp≠v. A-Xn\pw {i-an-°mw. F∂m¬, π-kv- Sphpw k-b≥-kv hn-j-b-Øn-se _n-cp-Z-hp-am-Wv ]-e-Xn\pw tNm-Zn-°p-∂Xv. AXp-sIm-≠m-Wv C-t∏m-tg hnj-bw Xn-c-s™-Sp-°p-tºmƒ X-s∂ Zo¿-L-ho£-Ww thW-sa-∂p ]d-bp-∂Xv. \n-›-b-Zm¿-Vyhpw A¿∏-W-t_m-[-hp-ap-s≠-¶n¬ G-Xp e-£yØn-ep-sa-Ømw. ]-W-an√m-Ø-Xm-Wv {]-iv-\w F∂ tXm-∂¬ th-≠. ]Tn-°p-∂ Ip-´nI-sf k-lm-bn-°m-\m-bn k¿-°m¿ X-e-Øn¬ X-s∂ \n-ch-[n kv-tIm-f¿-jn-∏p-I-fp≠v. Ahsb tX-Sn-∏n-Sn-°-W-sa-∂p am-{Xw. hnhn[ tIm-gv-kpI-sf°pdn®v hcpw B-gv-N-I-fn¬ ]mTim-e-bn¬ ]-cn-N-b-s∏-Smw.

˛ F-Un‰¿

-≠v, ]-≠v H-cp Ip-∂n≥]p-d-Øv hen-sbm-cp B-∏nƒ a-c-ap-≠m-bn-cp∂p. Zq-sc \n-∂v H-cp sN-dn-b Ip-´n A-hnsS I-fn-°m≥ h-cpw. A-h≥ a-c-Øn-\p Np-‰pw Hm-Sp-I-bpw Nm-Sp-I-bpw Nn-e-t∏msgm-s° a-c-Øn¬ I-b-dn Im-‰psIm-≈pI-bpw sN-øp-am-bn-cp-∂p. hn-i-°ptºmƒ A-h≥ B-∏n-fp-Iƒ Xn-∂pw. CsX-√mw B-∏nƒ a-c-Øn-\pw C-jv-S-amWv. A-h¿ ]-c-kv-]-cw A-Km-[-am-bn Cjv-S-s∏-´p.-A-ß-s\ Ip-d-®p Im-ew I-gn-™p. Ip-´n H-cp C-S-th-f-bv-°p-ti-jw B-∏nƒ a-c-Øn-s‚ Io-sg F-Øn-b-Xm-Wv.-""h-cq, F-t∂m-sSm-∏w I-fn-°q.--'' B∏nƒ a-cw Ip-´n-sb £-Wn-®p.-""C-√, Rm-\n-√ \n-t∂m-sSm-∏w I-fn°m≥. Rm-\n-t∏mƒ H-cp Ip-™p-Ip-´nb-√. F-\n-°v I-fn-°m≥ I-fn-t°m-∏p-I-

fm-Wv th-≠-Xv.'-- ' Ip-´n B-∏nƒ a-c-sØ t\m-°n ]d™p:-""I-fn-∏m-´-߃ hm-ßm≥ F-\n-°v ]Ww th-Ww. \n-\° - v X-cm≥ I-gn-bp-tam?'' ""A-tøm C-√. F-s‚ ssIbn¬ ]-Wan-√. ]-t£, \n-\-s°-s‚ B-∏nƒ X-cmw. A-h hn-‰v \o I-fn-∏m-´-߃ hm-ßq.--'' B∏nƒ a-cw ]-d-™-XptI-´v Ip-´n-°v kt¥m-j-am-bn. A-h≥ Ip-sd-tb-sd B∏n-fp-Iƒ ]-dn-s®-Sp-Øv N-¥-bn-te-°p t]m-bn. ho-≠pw H-‰-s∏-´p t]m-b-Xn¬ B-∏n-ƒ a-c-Øn-\v k-¶-S-am-bn.-Ip-´n h-f¿-∂p h-ep-Xm-bn. H-cp \m-ƒ A-h≥ Ip-∂n-≥]p-d-sØ-Øn.-""lm-bv, h-cq.. F-s‚ Iq-sS I-fn-°q.

\n-s∂ Im-Wm-sX Rm≥ ZpxJn-®n-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p.--'' B-∏nƒ a-cw A-bm-sf £-Wn-®p.-""F-\n-°v \n-s‚ Iq-sS I-fn-°m≥ ka-b-an-√. Rm-\n-∂v ap-Xn¿-∂ H-cm-fm-Wv. F-\n-°v Ip-Spw-_-ap-≠v. C-s∂-s‚ Bh-iyw H-cp ho-Sm-Wv. \n-\-°-Xv X-cm≥ I-gn-bp-tam? ""C-√ Rm≥ H-cp a-cw am-{X-a-t√? thW-sa-¶n¬ F-s‚ sIm-ºp-Iƒ \n-\-°v sh-´n-sb-Sp-Øv ho-Sp-≠m-°mw.--'' A-ß-s\ B a-\p-jy≥ B-∏nƒ a-cØn-s‚ sIm-ºp-I-sf-√mw sh-´n-sb-SpØv bm-{X-bm-bn. B-∏nƒ a-cw ho-≠pw H‰-s∏-´p. -h¿-j-߃ I-gn-™p. H-cp th-\¬°m-e-Øv H-cp hr-≤≥ Ip-∂n≥ ap-I-fnse-Øn. B-∏nƒ a-cw hr-≤-s\ s]-s´∂v Xn-cn-®-dn-™p.-""h-cq \-ap-°v I-fn°mw. F-{X h¿-j-߃ I-gn-™p Xm-¶-sf I≠n-´v'' B-∏nƒ a-cw hr≤-t\m-Sv ]d™p.-""C-√, F-\n-°v I-fn°m-\m-hn-√. Rm-s\m-cp hr-≤\ - m-Wv. F-\n-°m-hiyw bm-{X t]m-hm≥ H - c - p h-©n-bm-Wv. \n-\° - v AXv X-cm≥ I-gn-bp-tam?.-""h-©n X-cm≥ I-gnbn-s√-¶n-epw F-\n-°v F-s‚ D-S¬ X-cm≥ I-gnbpw. A-Xp-sIm-≠v Asßm-cp tXm-Wn D-≠m°q.'' hr-≤≥ B-∏nƒ a-cØn-s‚ X-Sn sh-´n-sb-SpØv \-√ tXm-Wn-bp-≠m°n. I-S-en-te-°n-d-°n. -h¿-j-߃ ]n-s∂bpw I-gn-™p. A-h-km\-w H-cp ]-Sp-In-g-h-s‚ cq-]-Øn¬ A-bmƒ Ip∂n-≥ apI-fnseØn. Ahn-sS B-∏nƒ a-cw D-≠m-bn-cp-∂n-√. F∂m¬, A-Xn-s‚ th-cp-Iƒ am-{Xw _m°n-In-S-∂p, ]-Sp-hr-≤-s\ I-≠-]m-sS B-∏nƒ a-c-Øn-s‚ th-cp-Iƒ hn-{i-an°m-\m-bn £-Wn-®p. hr-≤≥ B th-cpI-fn¬ X-e-Nm-bv-®v A-ß-s\ In-S-∂p.-Kp-W-]mTw: B-∏nƒ a-cw \-Ωp-sS amXm-]n-Xm-°-fm-Wv. \mw sN-dp-∏-Øn-¬ A-h-tcm-sSm-∏w I-fn-°p-∂p, kv-t\-lw ]-¶n-Sp-∂p. F-√mw I-h¿-s∂-Sp-Øv A-hsc D-t]-£n-°p-∂p. {]-bm-k-s∏-Sptºmƒ am-{Xw \mw A-h-sc tX-Sn-sbØp-∂p. A-t∏m-gpw A-h¿ \-sΩ kv-t\l-tØm-sS kzo-I-cn-°p-∂p.

N¿®ntem?

Kn-^p ta-em-‰q¿

t]m-bn ]-Wn t\m-°-s´..! ≥-kv-‰≥ N¿-®n¬ F-∂ A-kmam-\y {]-kw-K-I\pw {_n-´n-jv {]-[m-\-a-{¥n-bpam-b cmjv{SX-{¥-⁄≥ A¬-∏w Rm-s\-∂ `m-hap-≈bmƒ Iq-Sn-bm-bn-cp-∂-s{X. c-≠mw -tem-Ib -- p≤w \-S∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂ A-h-k-c-Øn¬ A-t±-lw e-≠≥ \-K-c-Øn¬ F-Ønt®¿∂p. cm{Xn ]-Øp-a-Wn- I-gn-™n-cp-∂p A-t∏mƒ. _n._n.kn. tdUn-tbm- \n-e-b-Øn-seØm-\m-bn-cp-∂p A-t±-lw Sm-Iv-kn kv-‰m‚nse-Øn-bXv. H-cp Sm-Iv-kn ss{U-h-tdm-Sv At±-lw X-s‚ B-{K-lw A-dn-bn-®p. ""Atøm F-\n-°p k-a-b-an√. C-∂p cm{Xn ]-Øp-a-Wn-°v hn≥-Ã≥ N¿-®n-en-s‚ Nq-S≥ {]-kw-K-ap≠v tdUn-tbm-bn¬. F\n°-Xp tI-ƒ-°-Ww. Rm≥ ho-´n-te-°p t]m-hp-I-bm-Wv. £-an°-Ww.'' A-Xp tI-´-t∏mƒ N¿-®n-en-\v A-`n-am-\am-Wp tXm-∂n-b-Xv. Hcp Sm-Iv-kn ss{U-h¿ t]mepw X-s‚ {]kw-Kw tIƒ-°m≥ -B-{K-ln-°p-∂p. k-Xy-

hn

Øn¬ _n.-_n.-kn-bn-se A-∂-sØ {]-kw-Kw d-n°m-Uv sN-øm-≥-th-≠n- Xs∂-bm-bn-cp-∂p N¿®n¬ e-≠≥ \-K-c-Øn-¬ h-∂n-dßn Sm-Iv-kn-bn¬ td-Untbm \n-e-b-Ø-n-te-°p t]mh-W-sa-∂p ]-d™-X.v ]t£, ss{U-h¿-°v N¿-®n-ens\ a-\- n-em-bn-√. X-s‚ B-cm-[-I\m-b Sm-Iv-kn ss{U-h¿-°v ]-Øp ]-hs‚- H-cp t\m-s´-Sp-Øp \o-´n N¿-®n¬ tNm-Zn-®p: ""C-\n t]mhm-tam?'' hn-S¿-∂ I-Æp-I-tfm-sS B t\m-´v hm-ßn t]m-°-‰n-en-´v ss{U-h¿ h-≠n kv-‰m¿-´m°n: ""I-b-d-Ww km¿, Rm≥ Xm¶-sf _n.-_n.kn-bn¬ sIm-≠m-°mw. N¿-®n¬ A-bm-fpsS ]-Wn t\m-°n {]-kw-Kn-°p-Itbm I-c-bpItbm sNø-s´, tPm-en-bm-Wp ap-Jyw!'' C-Xp tI-´-t∏m-gp-≈ N¿-®n-en-s‚ ap-J-`mh-sam∂m-tem-Nn-®p t\m-°q.

Cw-•o-jv th-t≠, th-≠.-.-! ¢m

-kn¬ B-sI _-l-f-w. ]-W-°m-c-\m-b sIm-®m-∏n-bp-sS A-Ωm-h≥ hn-tZ-iØp\n-∂p sIm-≠ph-∂ sam-ss_¬ t^mWmWv hn-j-bw. F-√m-h-cpw A-Xn¬ Iq-Sn-bn-cn-°pI-bm-Wv.A-t∏m-gm-Wv a-Øm-bn km¿ ¢mkn-te-°p Ib-dnh-∂-Xv. am-sj I-≠-tXmsS Ip-´n-Iƒ A-hc-h-cp-sS ko-‰p-I-fn¬ t]m-bn-cp-∂p.a-Øm-bn km-dn-\v Im-cy-w a-\- n-em-bn. C-h-cpsS hn-tZ-i-h-kv-Xp-°-tfm-Sp-≈ {`-aw A-h-km-\n∏n-°-Ww.""Ip-´n-I-tf, \-Ω-sfm-s° `m-c-Xo-b-cm-Wv-.- \Ωp-sS \m-Sn-\v F-{X \√ N-cn-{X-am-Wp-≈-Xv-! AXpsIm-≠pX-s∂ hn-tZ-ih-kv-Xp-°-tfm-Sp-≈ A-an-X-am-b B¿-Øn \-∂-√. \-Ωp-sS \m-´n¬ Xs∂ \-√\-√ hm-®p-I-fpw sam-ss_-ep-sam-s° D-≠m-°p-∂n-t√? ]n-s∂-¥n-\v hn-tZ-ih-kv-Xp°ƒ tam-ln-°p-∂p.-.-?'' Ip-´n-I-fp-sS hn-f-dn-b ap-Jw I-≠-t∏mƒ aØm-bn km-dn-\p k-t¥m-j-am-bn. Xm≥ ]-d-™Xv G-ip-∂p-≠-t√m.-.""A-Xn-\m¬ kz-tZ-in D¬-∏-∂-߃ am-{Xw

io-e-am-°m≥ X-øm-dp-≈-h¿ ap-t∂m-´p h-cq.-.-!'' ""C-\n ta-en¬ Rm-\pw F-s‚ ho-´n-ep-≈h-cpw t^m-dn≥Xp-Wn D-]t- bm-Kn-°n-√, kXyw!'' ¢m-knse tZ-io-bh - m-Zn-bm-b Im-Z¿-Ip-´n {]-Jym-]n®p.""-_te t`-jv Im-Z¿-Ip-´o, \o-bm-sW-Sm bYm¿-Y C-¥y-°m-c≥.-.-!'' ""am-tj, C-\n Rm≥ t^m-dn≥ hm-®v sI-´n-√''. -am-Xr-kv-t\-ln-bm-b P-b-\pw ]-d-s™m-∏n-®p. ""tI-am-sb-Sm!'' A-ß-s\ Hm-tcm-cp-Ø-cpw Hm-tcm-∂m-bn "_ln-jv-I-cn-®p'sIm-≠n-cp-∂p.A-t∏mƒ, ¢m-kn-se C-Øn-cn Ip-g-∏-°m-c-\mb Ip-´n-am-Øp am-{Xw i-¶n-®p\n-¬-°p-∂-Xp I≠ a-Øm-bn am-jv Im-cyw Xn-c-°n.""\n-\-s°m-∂pw _-ln-jv-I-cn-°m-\n-t√, Ip´n-am-Øq.-.-?'' ""D-s≠-s‚ am-tj, D-t≠,'' ""]-d-sb-Sm'' ˛am-jv t{]m-¬km-ln-∏n-®p.""Rm-\n-\n Cw-•o-jv F-∂ A-\y-`m-j ]Tn-°p∂ {]-iv-\-ta-bn-√.-!! C-Xp -k-Xyw.-. k-Xyw.-. kXyw .-.!'' AtXmsS ¢mkn¬ Iq´-®ncn Db¿∂p.

3


CMYK

CMYK

4 28 G{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

28 G{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

The only regret I will have in dying is if it is not for love

G-Im-¥-X-bp-sS \q-dp h¿-j-߃

d

-jy≥ km-ln-Xy-Im-c-\-m-b Z-kv-X-tb-hv-kvIn I-gn-™m¬ a-e-bm-fn-Iƒ Iq-Sp-X¬ hm-bn-® hn-tZ-i F-g-p-Øp-Im-c-\mWv am¿tI-kv. am¿-tI-kn-s‚ c-N-\-I-fn¬ ]-IpXn-bn-te-sd-bpw a-e-bm-f-Øn-te-°v sam-gnam-‰w sN-bv-Xn-´p-≠v. A-t±-l-Øn-s‚ ap-gp-h≥ t]-cv K{_n-tb¬ tPm-kv sZ e sIm≥-tIm¿-Zn-b Km¿-kn-b am¿tI-kv (Gabriel José de la Concordia García Márquez) F-∂mWv. kp-lr-Øp-°ƒ-°pw B-cm-[-I¿-°p-an-S-bn¬ Kmt_m-sb-∂mWvv A-t±lw A-dn-b-s∏-´Xv. am-Pn-°¬ dn-b-en-kw F-∂ km-ln-Xy k-{º-Zm-bw A-t±-lw X-s‚ Ir-Xn-I-fn¬ hn-P-b-I-c-ambn D-]-tbmKn-®p. am¿-tI-kn-s‚ c-N-\-I-sf-√mw \n-cq-]-I-{i-≤ t\Sn-b-hbpw G-sd P-\-{]o-Xnbp≈-h-bp-am-bn-cp-∂p.

Iq-S-sØ A-´n-a-dn-®v Im-kv-t{Sm-bpw Iq´-cpw t\-Sn-b hn-P-bw dn-t]m¿-´v sN-øms\-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p am¿-tI-kv. B ku-lr-Zw Z-i-I-ß-tfm-fw Xp-S¿-∂p. am¿-tI-kv tem-I-{]-i-kv-X-\m-b Fgp-Øp-Im-c-\m-bn-´pw Im-kv-t{Sm-bp-ambp-≈ ku-lr-Zw-aq-ew A-ta-cn-°≥ A-[n-Ir-X¿-°v A-t±-lw I-Æn-se I-cSm-bn-cp-∂p. 1982¬ km-ln-Xy-Øn-\p≈ s\mt-_¬ k-Ωm-\w In-´n-bn-´pw A-t±-l-Øn-\v cm-Py-tØ-°p h-cm≥ A-ta-cn-°≥ A-[n-Ir-X¿ hn-k \n-tj[n-®p. _n¬ ¢n‚¨ A-ta-cn-°-bp-sS {]-kn-U‚m-b ti-j-am-Wv Cu \n-tcm[-\w \o-°n-b-Xv. em-‰n-\-ta-cn-°≥ kmln-Xy-sØ tem-I-km-ln-Xy-Øn-s‚ap≥-\n-c-bn¬ {]-Xn-jvTn-®-Xv a¿-tI-kns‚ c-N-\-I-fm-Wv. 20 mw \q‰m-≠nse G‰hpw {]i-kvX-cmb Fgp--Øp-Im-cn¬ Hcm-fmWv am¿tIkv.

fn-eq-sS-bpw A-h-fp-sS a-\w I-h¿-∂p K-{_n-tb¬. ]-eh-´w A-I-‰n-bn-´pw Abmƒ A-h-sf-tØ-Sn a-S-ßn-h-∂p. H-Sp-hn-¬ eq-bn-k-bp-sS am-Xm-]n-Xm-°ƒ A-h-sc hn-hmln-X-cm-hm≥ A-\p-h-Zn-®p. A-h-cp-sS Cu {]-W-b-I-Ybm-Wv ]n-∂o-Sv am¿-tI-kv tIm-f-d-°m-e-sØ {]-W-b-ambn cq-]m-¥-c-s∏-Sp-Øn-sb-gp-Xn-b-Xv. sIm-fw-_n-b-bn¬ B-bn-cp-∂p P-\-\-sa-¶n-epw am¿tI-kv Iq-Sp-X¬ Im-ew Po-hn-®-Xv sa-Iv-kn-t°m-bn-epw bq-tdm-∏n-ep-am-bn-cp-∂p.

ap-Ø-»n-°-Y tI-´v... ap-Ø-—-\pw ap-Ø-»n-°p-sam-∏-am-bn-cp-∂p _m-ey-Ime Po-hnXw. A-h-cn¬-\n-∂p tI-´ IY-I-fpw sF-Xn-lyß-fp-am-Wv _m-e-\m-b am¿-tI-kn-s‚ `m-h-\m-tem-IsØ h-f¿-Øn-b-Xv. C-Xv am¿-tI-kv X-s∂ Xp-d-∂p ]d™n-´p-≠v. ap-Ø-»n -I-Y]-d-bm≥ an-Sp-°n-bm-bn-cp∂p. ap-Ø-»n-bp-sS I-Y-I-fn¬ `q-X-ß-fpw t{]-Xß -- -fpw a-cn-® B-flm-°-fpw F-t∏m-gp-ap-≠m-bn-cp-∂p. A-h-cp-sS

sIm-fw-_n-b-bn-se A-d-Im-‰-° {Km-a-Øn¬ 1928am¿-®v 6\m-Wv K-{_n-tb¬ F-en-Pn-tbm Km¿-kn-b-˛ eqbn-k km‚n-bm-K am¿-tIkv Zº-Xn-Ifp-sS a-I-\m-bn am¿-tI-kv P-\n-®-Xv. ]n-Xm-hn-\v D-S≥-X-s∂ ^m¿-a-knÃm-bn tPm-en e-`n-®-Xn-\m¬ `m-cy-tbm-sSm-Øv _m-d≥Izn-e F-∂ ÿ-e-tØ-°p am-dn-Øm-a-kn-t°-≠n h-∂p. AhnsS 16 Ip-´n-Iƒ A-S-ßp-∂ H-cp h-en-b Ip-Spw-_Øn¬ am¿-tI-kv h-f¿-∂p. 1936¬ ap-Ø-—-s‚ a-c-WtØm-sS ]n-Xm-hv am¿-tI-kns\-bpw k-tlm-Z-c-s\-bpw sIm-≠v kn≥-kn-bn-te-°p t]m-bn. ]n-∂o-Sv B Ip-Spw_w _m-c≥-Izn-e-bn-te-°pw Xp-S¿-∂v kp-t{Ibn-te°pw am-dn-Øm-a-kn-°p-I-bpw ]n-Xm-hv A-hn-sS H-cp ^m¿-a-kn Xp-S-ßp-I-bpw sN-bv-Xp. am¿-tI-kn-s‚ am-Xm-]n-Xm-°fptSXv {]-W-bhnhml-am-bn-cp∂p. sSe{Km^v Hm-]-td-‰-dmb K-{_n-tb¬ F-en-Pn-tbm X-s‚ a-I-fp-am-bn _-‘w ÿm-]n-°p-∂-Xv eq-bn-k-bp-sS ]n-Xm-hn-\v C-„-am-bn-√. A-h-sc th¿-]ncn-°m-\m-bn eq-bn-k-sb A-—≥ A-I-te-°-b-®-t∏mƒ {]-W-b-Ko-X-ß-fn-eq-sS-bpw t{]-a-I-hn-X-I-fn-eq-sS-bpw F-Æ-a-‰ I-Øp-I-fn-eq-sS-bpw ]n-∂o-Sv I-ºn-k-tμ-i-ß-

hn-Zym-`ym-kw, ]-{X-{]-h¿-Ø-\w Xsâ am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS A\-izc {]-W-b I-Y-bm-Wv amÀ-tIkv tIm-f-d-¡m-e-s¯ {]-W-b-am-bn tIm-dn-bn-«-Xv. Ip-«n-¡m-ew sN-e-h-gn-¨ \m-«n-te-¡v ]nÂ-¡m-e-¯v am-Xm-hn-s\m-¸w \-S-¯n-b bm-{X-bm-Wv G-Im-´-X-bp-sS \q-dp hÀ-j-§-Ä F-¶ t\m-h-en-sâ ]n¶nÂ.

{]m-Y-an-I hn-Zym-`ym-k ImeØp Xs∂ ]T-\-Øn¬ an-I-hp Im-Wn-®-Xn\v am¿-tI-kn-\v \n-c-h-[n k-Ωm-\-߃ e-`n-®n-cp-∂p. 16 ap-X¬ 18 h-b- p-h-sc an-I-® hn-Zym¿-Yn-°p-≈ kv-tIm-f¿-jn∏v e-`n-®p. ]-Xn-s\-´m-a-sØ h-b- n¬ am¿-tI-kv X-s‚ ho-Sn-\p 30 In-tem-ao‰¿ A-I-se-bp-≈ s_m-tKm-´ F-∂ ÿ-e-Øp t]m-hp-I-bpw A-hn-S-sØ \m-j-\¬ bq-\n-th-gv-kn-‰n Hm-^v sImfw-_n-b-bn¬ \n-b-a-Øn-epw tP-W-enk-Øn-epw D-∂-X-]T-\w \-S-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. A-°m-e-Øp-X-s∂ ]-{X-{]-

≠v tPm-kv A¿-t°-Un-tbm _p-sh≠n-b, `m-cy D¿-kp-e C-Kz-dm≥ F-∂n-

h¿-Ø-\-Øn-epw G¿-s∏-´p. tdmw, ]mcn-kv, _m-gv-k-tem-Wn-b, \yq-tbm¿-°v, sa-Iv-kn-t°m F-∂o \-K-c-ß-fn¬ ]{X-{]-h¿-Ø-I-\m-bn- k-©-cn-®p. G¬ F-kv-s]-Œ-tUm¿ F-∂ Zn-\-]-{X-Øneq-sS-bm-Wv- am¿-tI-kv- F-gp-Øn-s‚ tem-I-tØ-°p I-S-∂p-h-∂-Xv-. hn-tZ-iIm-cy te-J-I-\m-bn tdmw, ]m-cn-kv-, _m-gv-k-tem-W, \yq-tbm¿-°v- kn-‰n XpS-ßn-b h≥-\-K-c-ß-fn¬ k-©-cn-®p.

am-Pn-°¬ dn-b-en-kw? bm-{X-I-fpw hn-t\m-Z-ß-fpw ]-cn-`-h-ß-fpw ]-cm-Xn-I-fpw tam-l-ß-fpw tam-l-`w-K-ß-fpw ap-Ø-»n-bp-sS I-Y-Ifn¬ \n-d-™p-\n-∂p. B-flm-°ƒ-°p am-{Xw I-gn-bp-∂ A-Zv-`p-X-{]-hr-Øn-I-ƒ hn-h-cn-°p-tºmƒ ap-Ø-»n ]s≠-t∂m I-≠p-a-d-∂ H-cp km-[m-c-W kw-`-hw hn-h-cn°p-∂ t]m-se-bm-Wp I-Y]-d-™p t]m-b-Xv. A-Zv-`p-Xw-

Iq-dn hm s]m-fn-®p \n¬-°p-∂ am¿-tI-kv I-cp-Xn-b-Xv apØ-»n-°v A-h-sc-sbm-s° \-√ ]-cn-N-b-am-sW-∂m-Wv. ap-Ø-—≥ tI-W¬ \n-t°m-em-kv dn-°m-¿-tUm am¿tI-kv sIm-fw-_n-b-bn-se Zo¿-L-Im-ew \o-≠p-\n-∂ B-`y-¥-c-bp-≤-ß-fn¬ en-_-d¬ I-£n-I-fp-sS Iq-sS\n-∂p- t]m-cm-Sn-b ssk-\n-I-\m-bn-cp-∂p. ap-Ø-—≥ am¿-tI-kn-\p ]-d-™p-sIm-Sp-Ø I-Y-I-ƒ ssk-\n-Itk-h-\-Im-e-sØ A-\p-`-h-ß-fpw Im-gv-N-I-fp-am-Wv; tNm-c-bpw I-Æo-cpw cm-{„o-b-hpw hn-π-h-hpw hn-tam-N-\kz-]v-\-ß-fpw C-S-I-e¿-∂ ]-cp-]-cp-Ø I-Y-Iƒ. Ip-´n°m-ew sN-e-h-gn-® \m-´n-te-°v ]n¬-°m-e-Øv am-Xm-hns\m-∏w \-S-Øn-b bm-{X-bm-Wv am¿tI-kns‚ am-ÿ]o-km-b G-Im-¥-X-bp-sS \q-dp h¿-j-ß-ƒ F-∂ t\mh-en-s‚ A-Sn-ÿm-\w.

Im-kv-t{Sm-bp-am-bp-≈ ku-lr-Zw am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-\m-bn F-gp-Øn-s‚ tem-I-sØØn-b am¿-tI-kn-s‚ Po-hn-X-sØ am-‰n-a-dn-®-Xv Iyq_≥ hn-π-ht\-Xm-h-m-b ^n-Z¬ Im-kv-t{Sm-bp-am-bp-≈ ku-lr-Z-amWv. _m-Øn-Ã-bp-sS G-Im-[n-]-Xy `-c-W-

am¿-tI-kv Im-kv-t{Sm-tbm-sSm∏w

CMYK

b-Ym¿-Y-am-b H-cp I-Ym-km-l-N-cy-Øn¬ ambm I-Ym-]m-{X-߃ I-S-∂p-h-cp-∂ I-em-im-Jbm-Wv am-Pn-°¬ dn-b-en-k-sa-∂p ]-d-b-s∏-Sp∂-Xv. C-∂v am-Pn-°¬ dn-b-en-kw F-∂ ]-Zw apI-fn¬ \n¿-h-Nn-® A¿-Y-tØ-°mƒ hym-]-I-am-bn hn-h-cWm-fl-I-am-b A¿-YØn¬ D-]-tbm-Kn-°p∂p. B-Zy-am-bn P¿a≥ I-em-\n-cq-]-I-\mb {^m≥-kv tdm- Bbn-cp-∂p Cu ]-Zw D-]tbm-Kn-®-Xv. aebm-f-Øn¬ tk-Xp-hn-s‚ ]m-fih-]pcw, sI.hn. taml≥-Ip-am-dn-s‚ Ggmw C-{μn-bw F-∂o t\m-h-ep-Iƒ C-Xn-\pZm-l-c-W-amWv.

CMYK

CMYK

B-Zy-Im-e Po-hn-Xw

1982-se km-ln-Xy-Øn-\p-≈ s\mt_¬ k-Ωm-\w e-`n-®-Xv am¿-tI-kn\m-bn-cp-∂p. kv-]m-\n-jv `m-j-bn¬ C-t±-lw F-gp-Xn-b G-Im-¥-X-bp-sS \q-dp h¿-j-߃ tem-I-Øv G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ hn-‰-gn-™ t\m-h-ep-Ifn¬ H-∂m-Wv. C-Xn-s‚ 3.--6 tIm-Sn {]Xn-I-fm-Wv hn-‰p-t]m-b-Xv. a-t°m-≠ F-∂ km-¶¬-∏n-I {Km-a-Øn-se _p-sh-≠n-b Ip-Spw-_Øn-s‚ G-gp X-e-ap-d-I-fp-sS I-Ybm-Wv t\m-h-en-s‚ C-Xn-hr-Øw. at°m-≠-bn¬ hn-hn-[ ]-cn-jv-Im-c߃ ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øp-∂ X-t±-ihn-`m-K-sØ A-t±-lw A-h-X-cn-∏n°p-∂p. Im-gv-N-bn-epw k-ao-]-\-ßfn-epw Xn-I-®pw A-]-cn-jv-Ir-X-cmW-h¿. F-∂m¬, G-Xp k-aq-l-Ønse-bpw \-ho-\ ]-cn-jv-Im-c-߃ BZyw Xn-cn-®-dn-bp-∂-Xv Cu hn-`m-K-amWv. A-Ø-cw ]-cn-jv-Im-c-ß-sf CX-c k-aq-l-ß-fn-se-Øn-°p-∂-Xpw Ch¿ X-s∂-.--H-cp ]p-Xn-b Po-hn-Xw kz-]v-\w-I-

h¿ \m-Sv D-t]-£n-®p bm-{X-Xn-cn-°p∂p. \-Zo-X-S-Øn-se hn-{i-a-Øn-\n-Sbv-°v tPm-kv A¿-t°-Un-tbm ]q¿-Wam-bpw I-Æm-Sn-sIm-≠v \n¿-an-® at°m-≠ F-∂ \-K-cw kz-]v-\w-ImWp-∂p. Xp-S¿-∂v A-tX \-Zo-Xo-c-Øv G-sd \m-f-sØ A-e-®n-en-s\m-Sp-hn¬ A-t±-lw a-t°m-≠ ÿm-]n-°p∂p. X-߃-°p Np-‰p-ap-≈ tem-I-hpw tPm-kv A¿-t°-Un-tbm kz-¥w ho£-W-߃-°-\p-k-cn-®p \n¿-an-°p∂p-≠v. Xp-S¿-∂p-≈ h¿-j-ß-fn¬ at°m-≠-bn¬ A-Zv-`p-Xm-h-l-hpw Akm-[m-c-W-hp-am-b kw-`-h-߃ A-ctß-dp-∂p. A-h-km-\w I-Æm-Sn-Ifm¬ \n¿-an-X-am-b a-t°m-≠ H-cp sIm-Sp-¶m-‰n-s\ Xp-S¿-∂v \-in-°p--∂-p. sIm-fw-_n-b-bp-sS N-cn-{X-am-bm-Wv G-Im-¥-X-bp-sS \q-dp-h¿-j-߃ ]cn-K-Wn-°-s∏-Sp-∂-Xv. kv-]m-\n-jv tIm-f-\n-h¬-°-c-W-Øn-\p-ti-jw em-‰n-\-ta-cn-°-bn-ep-≠m-b kmw-kvIm-cn-I-˛-km-aq-ln-I-˛-cm-{„o-b-am-‰ß-sf t\m-h¬ h-c-®p-Im-´p-∂p-.

]-{X-{]-h¿-Ø-\ cw-K-Øp In-´n-b Pohn-Xm-\p-`-h߃ am¿-tI-kn-s‚ kmln-XyPo-hn-X-Øn-\p ap-X¬-°q-´m-bn.

km-ln-Xy Po-hn-Xw 1955-¬ ]-{X-Øn-eq-sS ]p-d-Øp-h-∂ (I-∏¬-t®X-Øn-e-I-s∏-´ \m-hn-I-s‚ I-Y) F-∂ Ir-Xn-bn-eq-sS-bm-Wv- am¿-tI-kv- km-lnXy-tem-I-tØ-°p I-S-∂p-h-∂-Xv. 1970¬ Cu Ir-Xn ]p-kv-X-I-cq-]-Øn¬ {]kn-≤-s∏-Sp-Øn. 1967-¬ {]-kn-≤o-Icn-® One Hundred Years of Solitude (G-Im-¥-X-bp-sS \q-dp-h¿j-߃) F-∂ t\m-h-emWv- am¿-tI-kn-\v- tem-Isa-ºm-Spw B-cm-[-I-sc t\- S n- s °m- S p- Ø - X v - .

The Story of a Shipwrecked Sailor

CMYK

(Gabriel Márquez)

tXm-a-kv tPm-k-^v

5


6 28 G{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

28 G{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

A-Ω-bp-sS s]m∂p-tam≥ am¿-t°-kv H-cn-S-sØ-gpXn: R-ß-fn-em-sc-¶n-epw(k-tlmZ-c¿) bm-{X ]p-d-s∏-Sp-t∂-cw A-Ω sa-gp-Ip-Xn-cn I-Øn-®p {]m¿-Yn-°pw-˛ A-]-I-S-sam∂pw D-≠m-h-cp-tX-sb-∂v. Ipsd \m-fm-bn R-߃ ho-´n-en√m-bn-cp-∂p. H-Sp-hn¬ Rm≥ I-≠-t∏mƒ A-Ω ]-d-™p. ""C-t∏mƒ Rm-s\-∂pw H-cp sagp-Ip-Xn-cn I-Øn-°m-dp-≠v. Rm-\-dn-bm-sX \n-߃ bm-{X ]p-d-s∏-Sp-I-bm-sW-¶n-tem F∂p I-cp-Xn''.

am¿-tI-kv Iuam-c-Im-eØv

`mcy-bp-sSbpw a-°-fp-sSbpw Iq-sS am¿-tI-kv

t\m-h-en-s‚ ]-Wn-∏p-c-bn-em-bn-cp-∂p. B-fl-I-Y-bp-sS c-≠mw-`m-Kw F-gp-Xpsa-∂p {]-Jym-]n-®n-cp-s∂-¶n-epw kulr-Z-_-‘-߃-°p ap-dn-th¬-°p-sa∂ B-i-¶-aq-ew ]n≥-hm-ßp-I-bm-bncp-∂p.

hn-eyw tj-I-vk-v]n-b¿

a-c-Ww ]-e `m-j-I-fn-em-bn Cu t\m-h-en-s‚ tIm-Sn-°-W-°n-\p {]-Xn-Iƒ hn-‰-gn™p. 2002 ¬ am¿tI-kns‚ B-fl-I-Y enhn-Mv Sp sS¬ Z sS-bv¬ ]p-d-Øn-d-ßn.

Ip-Spw-_w 1958-¬ sa-gv-sk-U-kv _m¿-°-sb hn-hm-lw I-gn-®p. {]-i-kv-X sS-en-hnj≥-˛-kn-\n-am U-b-d-Œ¿ sdm-{Un-tKm Km¿-kn-b, sa-Iv-kn-t°m kn-‰n-bn¬ {Km-^n-Iv Un-ssk-\-dm-b tKm¨-kmtem F-∂n-h¿ a-°-fm-Wv.

a-c-W-saØpw ap-tº... 1999-¬ am¿-tI-kn-\v enw-^m-‰n-°v Im≥-k¿ D-≈-Xm-bn I-s≠-Øn. C-tXØp-S¿-∂v am¿-tI-kv kz-¥w Hm¿-a-°pdn-∏p-I-sf-gp-Xm≥ B-cw-`n-®p. a-d-hntcm-Kw _m-[n-® am¿-tI-kv F-gp-Øp \n¿-Øp-I-bm-sW-∂v k-tlm-Z-c≥ sPbnw am¿-tI-kv c-≠p-h¿-jw ap-ºv A-dnbn-®-t∏mƒ A-Xv A-hn-iz-k-\o-b-Xtbm-sS-bm-Wv tem-Iw {i-hn-®-Xv. G-sd-°m-e-am-bn A-[n-I-sam-∂pw F-gp-Xm-Xn-cp-∂ am¿-tI-kv tcm-K-_m[n-X-\m-hp-∂-Xp h-sc ]p-Xn-sbm-cp

2014 am¿-®v A-h-km-\w izm-k-tImi-Øn-epw aq-{X-\m-fn-bn-ep-ap-≠m-b A-Wp-_m-[-sb Xp-S¿-∂v am¿-tI-kns\ sa-Iv-kn-t°m kn-‰n-bn-se B-ip-]{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bv-°m-bn {]-th-in∏n-®p. A-kp-J-Øn-\p i-a-\-ap-≠m-b-Xns\ Xp-S¿-∂v sa-Iv-kn-t°m kn-‰n-bnse h-k-Xn-bn¬ hn-{i-an-®p-h-cp-tºmgm-Wv 2014 G-{]n¬ 17 \v A-t±-lw A¥-cn-®-Xv. 2000-¬ A-t±-lw A-¥-cn-®Xm-bn em dn-]-ªn-Im F-∂ s]-dq-hnb≥ ]-{Xw sX-‰m-bn dn-t]m¿-´v sN-bvXn-cp-∂p.

hn-Jym-X \m-S-I-Ir-Øpw I-hn-bp-am-b hn-eyw tj-Iv-kv-]n-b-dp-sS P-\-\-hpw a-c-W-hpw G-{]n¬ am-k-am-bn-cp-∂p

Fw.--sI. ssh-im-J≥

km

am-¿-tI-kns‚ Ir-Xn-Iƒt\m-h-ep-Iƒ ss]-im-Nn-I t\-c-Øv

Nn-en-bn-se {]-—-∂-X

sN-dp-I-Y-Iƒ, I-Ym- k-am-lm-c-߃

(In Evil Hour - 1962)

(Clandestine in Chile - 1986)

H-cp X-´n-s°m-≠p-t]m-h-en-s‚ hm¿-Ø (News of a Kidnapping - 1996)

G-Im-¥-X-bp-sS \q-dp h¿-j-߃

\o-e-∏-´n-bp-sS I-Æp-Iƒ

Ip-´n-Iƒ-°m-sbm-cp cm-Pyw

(100 Years of Solitude - 1967)

(Eyes of a Blue Dog - 1962)

(A Country for Children - 1998)

Ip-e-]-Xn-bp-sS i-c-Xv-Im-ew

h-en-b-Ω-®n-bp-sS i-h-kw-kv-Im-cw

(The Autumn of the Patriarch - 1975)

(Big Mama's Funeral - 1962)

tIm-f-d-°m-e-sØ {]-W-bw

\n-jv-I-f-¶-bm-b F-sd≥-Uo-c-bp-sS-bpw A-h-fp-sS lr-Z-b-iq-\y-bm-b ap-Ø-»n-bp-sS-bpw A-hn-iz-k-\o-b-hpw k-¶-S-I-c-hp-am-b I-Y

(Love in the Time of Cholera - 1985)

P-\-d¬ X-s‚ cm-h-W≥ tIm-´-bn¬ (General in His Labyrinth - 1989)

{]-W-b-sØ-bpw a-‰p ]n-im-Np-°-sf-bpw Ip-dn-®v (Of Love and Other Demons - 1994)

(The Incredible and Sad Tale of Innocent Erendira and Her Heartless Grandmother - 1978)

k-am-l-cn-® I-Y-Iƒ

\o-≠- I-Y-Iƒ

(Collected Stories - 1984)

A-]-cn-Nn-X Xo¿-∞m-S-I¿ C-e-s°m-Sp-¶m-‰v

(Strange Pilgrims - 1993)

(Leaf Storm -1955)

B-cpw tI-W-en-s\-gp-Xp-∂n-√

a-‰p ]p-kv-X-I-߃

(No one Writes to the Colonel 1961)

H-cp a-c-W-Øn-s‚ ]p-cm-hr-Øw ap≥-Iq-´n-∏-d-™-Xv

I-∏¬-t®-Xw h-∂ \m-hn-I-s‚ I-Y

(Chronicle of a Death Foretold - 1981)

em-‰n-\-ta-cn-°-bp-sS G-Im-¥-X

F-s‚ hn-jm-Z-io-e-cm-b th-iy-I-fp-sS Hm¿-a-Iƒ

(The Solitude of Latin America - 1982)

(Memories of My Melancholy Whores - 2004)

(The Fragrance of Guava - 1982)

(The Story of a Shipwrecked Sailor - 1970)

t]-c-°-bp-sS kp-K-‘w

-ln-Xy-Øn-se hn-hn-[ -taJ-e-I-fn¬ I-gn-hpsX-fnbn-® a-lm-c-Y-\m-Wv hneyw tj-Iv-kv-]n-b¿. Cu G-{]n¬ 23 A-t±-lØn-s‚ 450mw P≥-a-Zn-\-am-bn-cp-∂p; N-c-a-Zn-\hpw! 1564se H-cp G-{]n¬ am-kw P-\n-®v 1616¬ A-tX am-k-Øn-se A-tX Zn-h-k-w Hm¿-a-bm-b F-gp-Øp-Im-c-\m-Wv tj-Iv-kv-]n-b¿ (F-∂m-¬, ]-≈ntc-J-Iƒ {]-Im-cw A-t±-lw G-{]n¬ 26\v P-\-n-®v 1616 G-{]n¬ 5\v A-t±-l-Øn-s‚ ar-X-tZ-lw A-S-°w-sN-bv-Xp). {_n-´-\n-se kv-{Sm-‰v-t^m¿-Uv Hm-h-\n¬ XpI¬-hym-]m-cn-bm-b tPm¨ tj-Iv-kv-]n-b-dp-sS aq-∂m-a-sØ a-I-\m-bn P-\n-® tj-Iv-kv-]n-b-dpsS _m-ey-sØ-°p-dn-®p-≈ ]-e hn-h-c-ß-fpw A-hy-‡-am-Wv. A-t±-l-Øn-s‚ Po-hn-X-sØ°p-dn-® A-dn-hp-Iƒ tem-I-Øn-\p e-`n-®-Xv {][m-\-am-bpw A-t±-l-Øn-s‚ \m-S-I-߃, I-hnX-Iƒ, tkm-W-‰p-Iƒ F-∂n-ß-s\-bp-≈ c-N\-I-fn-eq-sS-bm-Wv. ]-≈n-˛tIm-S-Xn tc-J-I-fmWv a-s‰m-cp t{km-X- v. C-Xp {]-Im-cw ta-cn B¿-U-\m-Wv A-t±-l-Øn-s‚ am-Xm-hv. 18mw h-b- n-em-bn-cp-∂p A-t±-l-Øn-s‚ hnhm-lw. `m-cy- A-∂ l-Ym-th-°v A-t∏mƒ {]mbw 26. A-Y-hm tj-Iv-k-v]n-b-dn-t\-°mƒ F-´p h-b- v Iq-Sp-X-¬! 1582 \-hw-_¿ 28\m-bn-cp-∂p hn-hm-lw. A-Sp-Ø h¿-jw sa-bv 26\v A-h¿-°v H-cp s]¨-Ip-™p ]n-d-∂p -˛kq-k-∂. c-≠p h¿-j-߃-°p-ti-jw C-c-´-°p-´n-I-fp-sS A-—\m-bn tj-Iv-kv-]n-b¿ ˛lmw-s\-‰pw Pp-Un-Xpw. F-∂m¬, 11mw h-b- n¬ lmw-s\-‰v a-cn-®-Xm-

hmw A-t±-l-sØ Zp-c-¥\m-S-I-ß-fp-sS ]n-Xmhm-°n-b-Xv. C-c-´ a-°-fp-sS P-\-\-Øn-\p ti-j-ap-≈ tj-Iv-kv-]n-b-dp-sS Po-hn-X-Øn-se G-gp h¿-jß-sf-°p-dn-®p N-cn-{X-Im-c-∑m¿-°v Ir-Xy-am-b hn-h-c-߃ e-`n-®n-´n-√. B Im-e-b-f-hn-s\ \„ h¿-j-߃ (lost years) F-∂m-Wv hn-fn-°p-∂Xv. C-Xv A-t±-l-sØ-°p-dn-®v \n-c-h-[n A-`yql-߃ D-≠m-hm≥ Im-c-W-am-bn. tj-Iv-k-v]n-b¿ \m-S-I-Ir-Øv F-∂-Xn-ep-]cn \-s√m-cp I-hn-bp-am-bn-cp-∂p. tem-I-sØ thZn-bm-bpw a-\p-jy-sc B th-Zn-bn-¬ A-`n-\-bnt°-≠ \-So-\-S≥-am-cm-bpw I-≠v A-t±-lw Fgp-Xn-b Hmƒ Z thƒ-Uv Cu-kv F tÃ-Pv F-∂ I-hn-X F-°m-e-sØ-bpw an-I-® ¢m-kn-°p-Ifn-sem-∂m-Wv. I-hn-X-I-fn¬ Cu-c-Sn-Iƒ c-Nn°p-∂ {]-tXy-I co-Xn t^m¿-´o-≥ -tkm-W-‰v-kv F-∂ Im-hym-fl-I co-Xn Iq-Sp-X¬ P-\-ß-fnte-s°-Øn-b-Xv tj-Iv-kv-]n-b-dp-sS h-c-thm-SpIq-Sn-bm-Wv. Cw-•-≠n-s‚ tZ-io-b I-hn-bm-sW¶n-epw tj-Iv-kv-]n-b¿ A-hn-kv-a-c-Wo-b-\m-hp∂-Xv A-t±-lw c-Nn-® lr-Z-b-t`-Z-I-am-b \m-SI-ß-fn-eq-sS-bm-Wv. F-°m-e-sØ-bpw an-I-® Zp-c-¥-\m-S-I-ß-fn-sem-∂m-Wv tdm-an-tbm B‚ v Pq-en-b-‰v. C-Xn¬ {]-W-b-hpw Zp-c-¥-hpw A-Xn-s‚ F-√m-hn-[ `m-h-ß-tfm-Spw Iq-Sn \sΩ Zpx-J-Øn-em-gv-Øp-∂p. C-‰m-en-b≥ \m-tSmSn-°-Y-bp-sS C-Xn-hr-Ø-Øn¬-\n-∂v hn-I-kn∏n-s®-Sp-Ø-Xm-Wv Cu \m-S-Iw. kz-]v-\-ß-fp-sS hym-Jym-\w (The Interpretation of Dreams) F-∂ ]p-kv-X-I-Øn¬ knKva≠v t{^m-bnUv Zp-c-¥-\m-S-I-am-b lmw-se-‰n-s\ hn-ti-jn-∏n-®-Xv Im-e-Øn-\p ap-tº a-\p-jy-a\-»m-kv-{Xw {]-h-Nn-® ]p-kv-X-I-sa-∂m-Wv. kz-

7

¥w A-Ω-sb hn-hm-lw I-gn-t°-≠n-h-cp-∂ Cu-Un-∏-kp-am-bn ]-e km-ay-ß-fpw lmw-se-‰n\p-≠-v. ]n-Xm-hn-s‚ Lm-X-I-\m-b A-Ωm-h-s\ sIm-√-W-sa-∂v \n-›-bn-®p-d-∏n-® lmw-se-‰n-\v ]-t£, B Ir-Xyw ]-e-t∏m-gpw am-‰n-h-bv-t°≠n h-cp-∂p. a-\p-jy≥ A-h-s‚ A-kvXn-XzØn-em-Wv Po-hn-°p-∂-sX-¶n-epw ]-e-t∏m-gpw A-h≥ Zp¿-_-e-\m-hp-I-bpw Po-hn-Xw Zp-c-¥]q¿-W-am-hp-I-bpw sN-øp-∂p F-∂v tj-Iv-kv]n-b-¿ Ir-Xn-I-sf B-kv-]-Z-am-°n t{^m-bv-Uv \n¿-h-Nn-®p. C-Xv a-\p-jy-a-\- n-s‚ k-¶o¿-WX-I-fp-am-bn km-ay-ap-s≠-∂m-Wv t{^m-bv-Uv \n¿-h-Nn-®-Xv. F-°m-e-sØ-bpw an-I-® Zp-c-¥-\m-S-Iw Pqen-b-kv ko-k¿ tj-Iv-kv-]n-b¿ c-Nn-®-Xv 1599em-Wv. tdm-a≥ N-{I-h¿-Øn-bm-bn-cp-∂ kok-dn-s\-Xn-tc-bp-≈ Kq-Vm-tem-N-\-bm-Wv \m-SI-Øn-s‚ C-Xn-hr-Øw. Cu Ir-Xn-bn-se am¿Iv B‚-Wn-bp-sS {]-kw-K-hpw X-s‚ B-fl-an{X-Øm-¬ h-©n-°-s∏-´ ko-k-dn-s‚ kw-`m-jW-hpw tem-I-{]-i-kv-X-am-Wv. "ko-k-td H-Sphn¬ \o-bpw' (bq ‰q {_q-´-kv) F-∂ {]-tbm-Kw C-∂p h-f-sc-tb-sd {]-Nm-c-ap-≈-Xm-Wv. In-Mven-b¿, H-Y-t√m, B‚-Wn B‚ v ¢n-tbm-]m-{S F-∂n-h tj-Iv-kv-]n-b-dp-sS {]-[m-\-s∏-´ Zp-c¥-\m-S-I-ß-fm-Wv. km-ln-Xy-Øn¬ tj-Iv-kv]n-b-d≥ tIm-a-Un F-∂ hn-ti-j-Ww h-cm≥ C-S-bm-°n-b a¿-®‚ v Hm-^v sh-\o-kv (sh-\okn-se hym-]m-cn) F-∂ \m-S-Iw lm-ky-Øn-\v ]p-Xn-b h-gn sh-´n-sØ-fn-® Ir-Xn-bm-Wv. ssjtem-°v F-∂ {Iq-c-\m-b ]-en-i-°m-c≥ hym-]mcn-sb H-cp-Im-e-Øpw hm-b-\-°m-c≥ a-d-°m-\nS-bn-√. A-t‚m-Wn-tbm, t{K-jn-bm-t\m F-∂o I-Ym-]m-{X-߃ ]p-cp-j-I-Ym-]m-{X-ß-fp-sS aq¿-Øo-a-Xv-`m-h-am-Wv. H-cp dm-ج amw-kw F∂ X-s‚ B-h-iy-Øn¬-\n-∂v ]n-d-tIm-´p t]mhm≥ X-øm-dm-hm-Ø ssj-tem-°v Im-gv-N-°mcn¬ ]-e-t∏m-gpw `o-Xn kr-„n-®n-cp-∂p.

F-{X X-s∂ a-lm-\m-bn-cp-s∂-¶n-epw tj-Ivkv-]n-b¿-°pw hn-a¿-i-\-߃ t\-cn-tS-≠n-h∂p. F-gp-Øn¬ F-∂pw H-tc co-Xn A-\p-h¿Øn-°p-∂-bmƒ F-∂-Xm-bn-cp-∂p A-t±-l-Øn\p t\-sc-bp-≈ hn-a¿-i-\w. tj-Iv-kv-]n-b¿ A{X h-en-b F-gp-Øp-Im-c-\-s√-∂m-bn-cp-∂p tem-I-{]-i-kv-X F-gp-Øp-Im-c-\m-b en-tbm tSmƒ-kv-t‰m-bn-bp-sS hm-Zw. F-∂m¬, hn-a¿-iI¿ F-s¥m-s° ]-d-™m-epw Cw-•o-jv- `m-jsb-bpw km-ln-Xy-sØ-bpw tem-tIm-Ø-c-am°p-∂-Xn¬ \n¿-Wm-b-I ]-¶p-h-ln-®-Xv tj-Ivkv-]n-b-dm-Wv. X-s‚ Ir-Xn-I-fn¬ a-\p-jy-hnIm-c-ß-fp-sS `n-∂`m-h-߃ Ir-{Xn-a-Xzw I-ecm-sX A-h-X-cn-∏n-®p A-t±-lw.

Thejas Epaper school Edition 2014/04/28  

Thejas Epaper school edition. 2014/04/28

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you