Page 1

CMYK

CMYK

8

17 s^{_phcn 2014 Xn¶ƒ

17 s^{_phcn 2014 Xn¶ƒ padasala@thejasonline.com

V.P. HUDA ASIFA, Std. VI

KHADEEJA RAYHANA, Std. II

Pn.F¬.]n.F-kv. Im-∏p-apJw s]-cn-¥¬aÆ

Al Furqan English School Shanthivayal, A.R. Nagar

I.C.T English Medium U.P School Peringala, Ernakulam

MUHAMMED SHIFAS, III-A

F.kn. aplΩ-Zv A≥-km-kv

K.A. MUHAMMED FAHIM, V-C

St. Mary’s L.P. School Veroor, Changanassery

F.Fw.F¬.]n. kv-Iqƒ A-Øm-Wn°¬, ssh-e-Øq¿

Al-Ameen Public School Sreemoolanagaram, Aluva

CMYK

CMYK

F.sI. ^mZn-b ln-_, Std. I

h¿-W\

{]-IrXn

Sn. en_v\ sjdn≥, VI-D F.Fw.bp.]n. kv-Iqƒ, h-≈p-h{ºw

K-h. F-®v.F-kv. sIm-Sp-hm-g-∂q¿ B-‰n߬, Xn-cp-h-\-¥-]pcw

M.M. ALIYA AQEELA, V-B Peace International School Ernakulam

F.Fw.bp.]n.kv-Iqƒ h-≈p-h{ºw

ag h∂t√m a-g h-∂t√m ap-‰w \nd-sb a-g-sh≈w h-∂t√m a-g h-∂t√m ap-‰w ]-® ]n-Sn-®t√m h-∂t√m a-g h-∂t√m a-chpw sN-Snbpw h-f¿-∂t√m h-∂t√m a-g h-∂t√m h-≈n-I-sf√mw h-f¿-∂t√m h-∂t√m a-g h-∂-t√m h-b-ep-I-sfm-s° \n-d-™-t√m h-∂-t√m a-g h-∂-t√m!

HIBA AQEELA, Std. IX Cochin Public School Thrikkakara, Kochi

CMYK

^mØn-a jm-\-hmkv, IV-B

F-kv.F≥.bp.]n. kv-Iqƒ sIm√m-bn¬, N-≈n-ap°v

F≥.Fw. ^mØn-a dn≥-jn, III- B

CMYK

Fkv. l_o-kv, Std. V

kp-μ-c-am-b {]-Ir-Xn. C-S-Xnßn \n¬-°p-∂ sX-ßp-Iƒ. ]-®hn-cn-® s\¬-∏m-S-ß-fpw a-e-Ifpw I-f-I-fw H-gp-Ip-∂ tXm-Sp-Ifpw I-hn-s™m-gp-Ip-∂ ]p-g-Ifpw. hn-cn-™p\n¬-°p-∂ ]-e-\nd-Øn-ep-≈ ]q-°ƒ. A-Xn¬ ]mdn-\-S-°p-∂ Nn-{X-i-e-`-߃. Ch-sb-√mw Iq-Sn-t®¿-∂ \-Ωp-sS {]-Ir-Xn F-{X kp-μ-c-am-Wv!


2 17 s^{_phcn 2014 Xn¶ƒ

17 s^{_phcn 2014 Xn¶ƒ

Fkv.F-kv.F¬.kn. A-d-_nIv

bq-\n-‰v

Ihn-X-bpsS t]-cv

1.

ΩÉnfnC’G o∫ÉneBG a\p-jy-cpsS {]Xo-£-Iƒ

A-_q-_-°¿ ]p-Xp-°p-Sn, k-^m-\ d-jo-Zv

10mw X-c-Øn-se s]m-Xp-]-co-£ F-gp-Xp-∂ Iq-´p-Im¿-°v A-d-_n ]-co-£-bn¬ D-b¿-∂ am¿-°v e-`n-°p-∂-Xn-\p k-lm-bn-°p-∂ Ip-dn-∏p-Iƒ

A

-d-_n ]mT-]p-kv-X-I-Øn¬ B-sI A-©p bq-\n-‰p-I-fm-Wp-≈-Xv. \-Ωp-sS Np-‰p-]m-Sp-Ifn-se hn-hn-[ N-Xn-°p-gn-Iƒ, k-º-Øn-t\m-Sp-≈ B¿-Øn, e-l-cn-h-kv-Xp-°-fp-sS Zqjy-߃, tcm-Ko-]-cn-N-c-Ww, tZ-i-kv-t\-lw, \-√ B-tcm-Ky-io-e-߃ Xp-S-ßn-b-h-bmWv Cu bq-\n-‰p-I-fn-se hn-j-b-߃.-Cu B-i-b-߃ \-∂m-bn a-\- n-em-°n I-Y (á°Y≤dG), I-hn-X (áeƒ¶æª`dG), kw-`m-j-Ww ( QGƒë`dG), \m-S-Iw (á«Mô°ùª`dG), {]-`m-j-Ww (áÑ£î`dG), I-sØ-gp-Øv (ádÉ°SôdG), Po-h-N-cn-{Xw (IÉ«ë`dG áªLôJ), A-Sn°p-dn-∏v X-øm-dm-°¬ (≥«∏©àdG), Ip-dn-∏v X-øm-dm-°¬ (Iôcòª`dG), Im-cy-]-cn-]m-Sn (èeÉfô`ÑdG), dn-t]m¿-´v ( ôjô≤àdG), ]-c-ky-߃ (äÉfÓYE’G), B-kzm-Z-\ Ip-dn-∏v (á«fÉ°ùëà°SE’G Iôcòª`dG) -F-∂o ta-J-e-bn-te-°v am-‰n-sb-gp-Xn io-en-°p-I-bm-Wv th-≠-Xv.

2.

IsOnƒnªrdG

»pFGnhnO ∂tØnc 3.

]mT-`m-K-ß-sf c-≠p `m-K-am-bn Xn-cn-°p-∂p

kvt\lw

\ns‚ Ic-ß-fn-emWv Fs‚ ia\w

K-Zy-`m-K-hpw ]-Zy-`m-K-hpw

Cu ]mT-`m-K-ß-fn-se D-≈-S-°w C-hn-sS Np-cp-°n A-h-X-cn-∏n-°p-I-bm-Wv. 4. bq-\n-‰v

A-[ym-b-Øn-s‚ t]-cv C-c

1.

B-cm-Wv ep-ϳ?

oá°n ùjpônØdG ?oπnîrHnC’G pøne

nôrÑn≤rdG oâr∏nNnO »ufnCÉnc Rm≥ J_vdn¬ {]th-in-®Xp-t]mse 2.

…p~nj røpe oôrenC’rG nênônN F∂n¬\n∂v Imcy-߃ ssIhn´pt]mbn amdm-tcmKn ¢TGnôpØrdG oô`«p°SnCG

ánfnCÉrªn£dG oánëpærLnCG 3.

km¥z-\-Øns‚ Nnd-Ip-Iƒ

D-Ø-c-Øn-te-°v B-h-iyam-b ]-Z-߃

√p~pdGnh pándÉnY ≈ndpEG n™nLnQ ,»pfƒoØo∏nJ lÆnÓnH ,™nªn£dG ,oΩn’B’rGnh o¿rõoë`dG áner~pîrdG oΩƒo°SoQ ,IÉn«nërdG o∞«pdÉnμnJ ,án∏pFÉnW InhrônK ,ÜÉn°ùpërdG oºrbnQ ,AGsôs° dGnh pAGsôs°ùdG »pa ,IsOnƒnªrdGnh qÖoë`dG ,Ör∏n≤rdG oánenÓn°S ,oπr≤n©rdGnh o±nôs°ûdGnh oásëu°YdG ,≈ndhoC’rG o¢SrCÉnμdG oârμn∏ng Énªnd ≈ndhoC’rG o¢SrCÉnμrdG n’rƒnd H∂mw I∏v C√m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ Rm≥ \in-°p-am-bn-cp-∂n-√.

,¬rLnƒrdG o≥«p∏nW ,≈n∏nY ≈n≤r∏nàr°SpG ,¿ÉnWrôn°ùdG ,¿ƒoYuƒn£nàoªrdG ø`«pμr°ùnàdGnh ánfnCÉrªn£dG ,¢ jpônªrdG InOÉn«pY ,inhr~nL p¿ho~pH ,QÉs«n°S ∞pJÉng

{][m-\ B-i-bw

™nªnàréoªrdG »pa oän’Én«pàrME’G kaq-l-Ønse NXn-°p-gn-Iƒ

ás«pépdƒoær≤nàdG ΩnÓrYpE’rG »pa Inô`«p°Yn≤dG pän’Én°SuôdG »pa OpFÉnÑnîrdG tΩoCG äGnQu~nîoªrdG Ip´n-I-tf, elcn ]Zm¿∞-߃ -D-]-tbm-Kn-°-cpXv

InOÉn«p©rdGnh In~nYÉn°ùoªrdG ≈n°VrônªrdGnh pAÉnØn©t° dG ≈n∏nY ImcpWy {]h¿Ø-\-߃

ø`«pæpWGnƒoªrdGnh pønWnƒr∏pd \mSn\pw \m´m¿°pw th≠n 4.

Inô`«pNn C’rG oán«pære’oC G

»p©pÑn£dG oênÓp©dG ,ønWnƒrdG oán«pªrænJ ,ás«p°SGnQu~dG tínæpª`dG ,äGnOƒo¡réne nÓpHÉne án«pærZnCG

n¿ho~pFÉn≤rdG oAÉnªn∏o©dG ¿hoôpgÉnªrdG {]K¤ ]fin-X-∑m¿

GI kºmZyw

]T-\-{]-h¿Ø-\w

QGnƒëp dr G ánØnJÉn¡oªrdG InôucnòoªrdG

~«pMnƒrdG o∫ÉnªrdG

qRtôdG πpHÉnæn°S

5.

s\¬°Xn-cp-Iƒ

ás°Yp≤dr G ¿Én«nÑrdG án∏nHÉn≤oªr∏pd AÉnàrØpàr°SpG ándÉn°SuôdG ándÉn°SuôdG tOnQ ,án∏pÄr°SnC’rG oOGn~rYpG InQÉnªpàr°Sp’G,QGnƒpërdG ándÉn≤nªrdG ,±GnôrZƒoJhoCG oOGn~rYpG IÉn«nërdG oánªnLrônJ ,πr«nHƒoe πpFÉn°SnQ

cN-bn-Xmhv

IhnXbpsS D≈-S°w a\pjy PohnXw \∑bpw Xn∑bpw CS-I-e¿∂Xm-Wv. ssZh-ln-X-a-\p-k-cn-®m-Wv Ch \S-°p∂-Xv. a\p-jy≥ F¥p t\Sn-bmepw AXn-\-∏pdw Ah≥ tamln-°pw. Hcp {]tXyI e£yw h®mWv ssZhw a\p-jys\ krjvSn-®-Xv.

»pHnCG rønY kás«pJÉn«nM kánªnLrônJ Is~pYnCG ás«pdÉsàdG p•Én≤uædG n™ne ás«pgÉnàn©dG

pAÉnØn∏oîrdG o™pHGnQ ,ÖpdÉnW »pHnCG oørH t»p∏nY kÓn£nHnh ÉkYÉnéo°T n¿Éncnh ,ø`jp~p°TGsôdG ˜ p¬s∏dG p∫ƒo°SnQ pâræpH ánªpWÉna oêrhnR

Imew kvt\l-sØbpw kmtlm-Z-cy-sØbpw am‰n-a-dn-°p-∂p. \m´n¬ Im]-Syhpw h©-\bpw h¿[n-°p-∂p. ImWp-tºmƒ kvt\lw {]I-Sn-∏n°p∂ Iq´p-Im¿ IqSn-h-cp-∂p. F√m apdn-hn\pw acp-∂p-≠v. ]t£, NoØ kz`m-h-Øn\v acp-∂n√. kvt\l-Øns‚ ASn-ÿm\w ssZhhnizmk-am-Wv.

äÉnØp°UrønY Inõ`«pLnh Inôucnòoe s~pYnCG p¢SÉn°SnCG ≈n∏nY q»panƒrdG ≥jp~s°YdG IsOnƒnªrdG áneƒo¶rænªrdG

Inõ«pLnh lás«pªnμpM o√oôr©n°T,»pbrƒn°T ~nªrMnCG ,äÉs«pbrƒn°T ,AGnôr©o°ûdG oÒpenCG ` InôpgÉn≤rdG ás«paÉn≤sãdGnh ás«pæju~dG oôpYÉn°T

tcmKn°v CjvS-s∏-´-h-cpsS km∂n[yw km¥z\-Øn\v i‡n \¬Ipw. IpSpw-_-°mcpw k-vt\ln-Xcpw tcmKn-I-fpsS ]cn-N-c-W-Øn¬ {i≤nt°-≠-Xm-Wv.

∑Gnô`«pàr°TpG oánª`«p°ùnb 5.

hcn tN¿°m-\p≈ Iq∏¨

ánHsƒnÑoªrdG äÉnfnÓrYpE’G

ánª`«p∏n°ùdG oän’ƒocrCÉnª`dG ánª`«p∏s°ùdG pásëu°Y∏pd \√ Btcm-Ky-Øn\p \√ `£Ww

ôjpôr≤nàdG ,Ön∏n£dG ,≥«p∏r©nàdG ánØp∏nàrîoª`dG äÉnfnÓrYpE’G ,èpeÉnfrônH

ân rÄp°T r¿pEG nârfnCG »pFÉn≤n°T nârÄp°T GnPpEGnh ør«nàn∏rªoL ≈ndpEG ôr£p°ùdG Gnòng r∫uƒnM ?ônãrcnCG rhnCG

…u~oc …phpOÉne ` Qƒo°TpôpJ ,ÉsjnôoK nÓnªnc äGnõpFÉnérdG ,ôr©p°ûpdGnh ás°Yp≤dG ánØsdnCÉoe ΩnÓr°SpE’G ân≤nænàrYpG

ssZhkvac-W-bmWv G‰hpw henb kºm-Zyw. ]›m-Øm]w ]m]n-Iƒ°v c£-bpsS am¿Kw sXfn-bp-∂p. ssZhkvac-W-sIm≠v am{Xta a-\»m¥n e`n-°p-I-bp-≈q.

án∏pHÉn≤oªr∏pd kAÉnàr≤pàr°SpEG s~pYnCG ÉsjnôoK nÓnªnc In~q«s°ùdG

ìÉnÑs°YdG In~jpônL røpe

hnf™p\n¬°p∂ s\¬°-Xn-cp-Iƒ sFiz-cyØns‚ {]Xo-I-ß-fm-Wv. Ah a\- n\v k-t¥mjw \¬Ip-∂p. kqcy-{]-Imiw G‰p-\n¬°p∂ IXn-cp-Iƒ kz¿W-a-Wn-I-fmbn Ihn k¶¬∏n°p-∂p.

kInô`«p¨n°U kInôr≤pa rÖoàrcoCG ∫ƒo≤oërdG p∫ÉnªnL rønY

hy-h-lm-c-߃ X-øm-dm-°p-tºmƒ

hymI-c-W°p-dn-∏p-Iƒ F-gp-Xn-b-X-\p-k-cn®v

nÖnànc Éne nÖr°ùnM

F-gp-Xn-b-t∏mƒ-

nÖnànc rPpG

F-gp-Xm≥ XpS-ßn

oÖoàrμnj nònNnCG

F-gp-Xn-b-m¬

nÖnànc GnPpG

I-Y (á°Y≤dG): I-Y-bp-sS B-i-b-Øn-\-\p-k-cn-®v H-cp X-es°-´v \¬-IWw. I-Y-bp-sS Xp-S-°-Øn¬ \nt∂m a-[y-Øn¬\nt∂m \n-߃-°v I-Y F-gp-XnØp-S-ßmw. I-Y ]q¿-W-amhp∂-Xv I-Ym-]m-{X-ß-fn-eq-sS-bmWv. I-Ym-]m-{X-߃-°v A\p-tbm-Pyam-b `m-jbpw ssi-enbpw Dƒ-s∏-Sp-Øn `m-h-\m]q¿-Wam-b H-cp c-N-\-bm-Wv th-≠-Xv. I-Y-bp-sS A-h-km-\Øn¬ H-cp k-tμ-iw \¬-Im≥ {i-an-°Ww.

am-Xr-Im tNmZyw F-gp-Xn-bm-e√m-sX

nÖoàrμnj r¿nCG s’nCG

F-gp-Xp∂-Xp-hsc

nÖnànc r¿nCG ≈ndpG

F-gp-Xp-∂-Xph-sc

nÖoàrμnj ≈sànM

F-gp-Xn-°-gn™ tijw

nÖnànc Éne n~r©nH

F-gp-Xp-tºmƒ

nÖoàrμnj nø`«pM

F-gp-Xn-b-t∏msg√mw

nÖnànc Énªs∏oc

F-gp-Xp-∂-Xn-\v ap-ºv

nÖoàrμnj r¿nCG nπrÑnb

F-gp-Xn-bn√m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬

nÖnànc n’rƒnd

F-gp-Xp-∂ Im-ew

nÖoàrμnj nΩGnO Éne

F-gp-Xn-b-Xp apX¬

nÖnànc oòræoe

F-gp-Xnbn-´n√

rÖoàrμnj rºnd

F-gp-Xn-b- Znhkw

nÖnànc nΩrƒnj

QuônëoªrdG oánªp∏nc ás«pYÉnæp°YdG än’ƒocrCÉnª`dG ,ás«p©«pÑnW lánjpòrZnCG ¬pcGnƒnØrdGnh äGnhnôr° nî`dG ,∫ÉnªrdG o¢SrCGnQ ¢q UÉnN ºl Yr On ,ºr≤°s ùdGnh áo ës °p YdG

{]Xo-£n-°p∂ tNmZyw

∫õn¨rdG oôpYÉn°T ` ánaƒoμrdG ,ás«pgÉnàn©rdG ƒoHnCG ás«pªnμpM o√oôr©p°T ,»p°SÉsÑn©rdG oôr°Yn©dG IÉn«nërdG »pa k~pgGnR p¬peÉsjnCG pôpNGnhnCG »pa

A¥ym-`n-emjw

FUn-t‰m-dn-b¬ tImfw

3

¢mkn-ss^Uv ]c-ky-߃

,án«pHhoQ n∞rdnCG nøjpôr°ûpYnh nán°ùrªnN ¿Énªr∏n°S røpe qÜÉs°ûdG nÖnÑnW ..... p¬p°ùrØnf »pa n∫Énbnh oôsμnØnànj nCGn~nHnh


CMYK

CMYK

4 17 s^{_phcn 2014 Xn¶ƒ

17 s^{_phcn 2014 Xn¶ƒ

dn-t]m¿-´p-Iƒ, Im-cy-]-cn-]m-Sn-Iƒ ( èeÉfô`ÑdG ,ôjô≤àdG)

(pán∏nHÉn≤oªr∏pd AÉnàrØpàr°SpG)

dn-t]m¿-´p-Ifpw Im-cy-]-cn-]m-Sn-Ifpw X-øm-dm-°p-tºmƒ D-]-tbm-Kn-°p-∂ ]-Z-ß-fp-sS L-S-\ k-μ¿-t`m-Nn-X-am-bn am-dp∂p. dn-t]m¿-´p-Ifn¬ `q-XIm-e (»°Vɪ`dG) {In-b-I-fm-Wv D-]-tbm-Kn-°pI. t{]m-{Km-ap-I-fn¬ (èeÉfôH) Iq-Sp-X-em-bn {In-bm-\m-a߃ (Q~°Ye)I-ƒ D-]-tbm-Kn-°p∂p. Xmsg ]-d-bp-∂ hm-Iy-L-S-\-Iƒ a-\- n-em-°p∂-Xv ]-co-£-bn¬ dn-t]m¿´v, Im-cy-]-cn-]m-Sn F-∂nh-bn¬ Iq-SpX¬ t{KUv t\-Sm≥ k-lm-b-I-am-hpw.

Q~°Yª`dG {]m¿-Y-\ kzm-K-Xw A-[y-£-X D-Zv-LmS-\w {]-kw-Kw B-iw-k \-S-ج

AÉnàrØpàr°SpG Dw oán∏pÄr°SnCG bpw X-Ωn¬ A¬-∏w hy-Xym-k-ap≠v. H-cmfn¬ \n∂pw \-ap-°dntb≠ hn-h-c-߃ Abm-tfm-Sv t\¿-°p-t\sc tNm-Zn-°p-∂- co-Xn-bm-Wv AÉnàrØpàr°SpG. ]-£nim-kv-{X-⁄\mb tUm. kmenw Aen-bp-am-bn \mw H-cp A-`n-ap-J-Øn-\v X-øm-dm-bXm-bn k-¶¬-∏n-°pI. tNm-Zy-߃ Cßs\bm-bncn-°pw: ? Qƒo«t£dG pánÑnbGnôoe ≈n∏nY oπp°YsànJ »pàsdG oÜÉnÑr°SnC’rG n»pg Éne .1

´QÉ° ª`dG

A_vlm≥

AÉnYOo {]m¿-Y-\ \-SØp∂p, \-SØpw ƒoY~r jn Ö«pMrônJ kzm-K-Xw-sN-øp∂p, sNøpw oÖuMnôoj án°SÉnFpQ A-[y-£X h-ln°p∂p, h-ln°pw o¢SuCGnôoj ìÉnàpàrapG D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p, sN-øpw oípànàrØnj

ÉnYOn kzmK-Xw sN-bv-Xp nÖsMnQ A-[y-£X h-ln®p n¢SsCGnQ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp

nínànànàrapEG

lánÑr£oN ánÄpær¡nJ AÉn≤dr Gp

{]-kw-Kn-®p

n n£nN Ö nCÉsæng ≈n≤rdnCG ôn μn °n T

\-μn

ôl rμo°T \n¿-h-l-Ww ánjpOrCÉnJ Bem-]\w

»°Vɪ`dG

OÉn°ûrfpG

oÖo£rînj B-iw-k-b¿-∏n-°p∂p, A¿-∏n-°pw oÅuæn¡oj »p≤r∏oj \-S-Øp∂p, \-SØpw {]-kw-Kn-°p∂p, {]-kw-Kn-°pw

F¬.Fkv.Fkv- - bp.F-kv.F-kv

]-co-£m k-lmbn

{]m¿-Y-\ \-SØn

B-iw-k-b¿-∏n-®p \-S-Øn

\-μn-]-d-bp-∂p, \-μn-]-d-bpw

oôoμr°ûnj

\-μn ]-d-™p

\n¿-h-ln-°p∂p, \n¿-h-ln-°pw

…uOnDƒoj

\n¿-h-ln-®p

isOnCG

Be-]n°p-∂p, Be-]n°pw

o~p°ûræoj

Be-]n®p

n~n°ûrfnCG

ß-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv t]m¿-´v-t^m-fntbm- hn-e-bn-cp-ج \-S-Øp-I. A-`n-ap-J-hpw D-≠m-bn-cn-°pw.

bp.--F-kv.-F-kv. ]-co-£ hn-`m-Kw F: {]-h¿-Ø-\m-[n-jvTn-X hn-e-bn-cp-ج ]mTy-hn-j-b-ß-fp-am-bn- _-‘-s∏-´ {]-h¿Ø-\m-[n-jvTn-X-am-b tNm-Zy-ß-ƒ D-≠m-bn-cn°pw. H-∂mw `m-j (a-e-bm-fw, X-an-gv, I-∂-S), Cw-•o-jv, km-aq-ln-I im-kv-{Xw, P-\-d¬ kb≥-kv, K-Wn-Xw F-∂o hn-j-b-ß-fn-em-bn-cn°pw tNm-Zy-߃. k-a-bw c-≠p a-Wn-°q¿. ]c-am-h-[n kv-tIm¿ 50. (a-‰p Im-cy-߃ F¬.--Fkv.F -- -kn-te-Xp t]m-se).

aq-∂p hn-`m-K-ß-fm-Wv F¬.--F-kv.-F-kv-˛ bp.--F-kv.-F-kv. ]-co-£-Iƒ-°p-≈-Xv

sa‚¬ F-_n-en-‰n, A-`n-cp-Nn ]-cn-tim-[-\ Xp-S-ßnb-h ]-cn-tim-[n-°p-∂ 5, 6, 7 ¢m-kp-I-fn-se kn-e-_-kv A-\p-k-cn-®v X-øm-dm-°n-b aƒ-´n-∏nƒ tNm-bv-kv tNm-Zy߃ Dƒ-s°m-≈p-∂ H-∂-c a-Wn-°q¿ k-a-b-Øn-\p-≈ ]-co-£-bm-bn-cn-°pw \-S-Ø-p-∂-Xv. ]-c-am-h-[n kv-tIm¿ 100. sS-kv-‰v _p-Iv-se-‰n¬ X-s∂ Ip-´n-Iƒ D-Ø-c-sa-gptX-≠-Xm-Wv. kv-{Io-\n-Mv sS-kv-‰n-\p e-`n-® kv-tIm-dpw bp.--F-kv.F -- kv. ]-co-£-bv-°p e-`n-® kv-tIm-dpw H-cp-an-®p-tN¿-Øv IW-°m-°n-bm-Wv {]-Xn-`m-[-\-cm-b Ip-´n-I-sf I-s≠Øp-∂-Xv.

?Qƒo«t£dG pánÑpbGnôoe ≈n∏nY »p∏nY ºpdÉn°S oπp°Ysànj »pàsdG oÜÉnÑr°SnC’rG n»pg Éne .1 ?»p∏nY ºpdÉn°S Qƒoàrcs~dG n∞sdnCG »pàsdG o¬oJÉnØsdnDƒoe n»pg Éne .2 ****

****

**** A-lva-Zv iuJn

kn.F®v. ap-lΩ-ZvtImb

Ia-em kp-dø

á«n dp Éàs dG Ip ôn ≤r Øp dG ¢p SÉ°n SGCn ≈∏n Yn ø«r °n ùoMo ¬n Wn ™n en áp ∏n Hn É≤n ªo ∏r dp AÉàn Ør àp °r SGp ~s Yp GCn

ør«°n ùoM ¬n Wn

røpe ánãpdÉsãdG »pa ~nesôdG o¬nHÉn°UnCG .Ω1889 ΩÉnY ônÑrªnarƒnf pôr¡n°T røpe 15 »pa n~pdoh .»pHnôn©rdG pÜnOnC’rG p~«pªn©pH nÖu≤od .q…pôr°Ype lÖjpOnCG nƒog ásjpôr°YpªrdG pán©peÉnérdGnh ôngrRnC’rG pán©peÉnL »pa nºs∏n©nJ .Gk~ndnh nôn°ûnY oánKnÓnK p¬«pHnCÉpd n¿Éncnh .ør«n°ùoM o√ƒoHCGn .o√Énær«nY ränòp≤oanh p√pôrªoY ≈n∏nYh AÉn©pHrQnC’rG oOjp~nMnh ΩÉsjnC’G :Én¡ræpe .In~jp~nY läÉnØsdnDƒoe o¬ndnh .Ω1950 ôr°Ype »pa ásjpƒnHrôsàdG nôjpRnh nínÑr°UnCG .ás«p°ùrfnônØrdG pán©peÉnérdGnh .Inô`«p°ùdG ¢ûpeÉng

]co-£ F-gp-Xp-tºmƒ 1. F√m tNm-Zy-߃°pw DØ-cw F-gpXpI 2. Hmtcm D-Ø-c-Ønepw _p-≤n-]-cam-b X-s‚ I-gn-hv sX-fn-bn°pI 3. QGnƒpMF-gp-Xp-tºmƒ D-]-Nm-c-hm-Iy-߃ (ás«pÑjpòr¡nàdG oÜGnOBG) a-d-°-cpXv. 4. Hmtcm D-Ø-chpw hn-j-b-hp-am-bn _-‘-s∏-Sp-Øn F-gpXpI 5. DØ-cw F-gp-Xp-tºmƒ e-fn-Xam-b `m-j, \√ ssI-b-£cw F∂nh sIm-≠p-hcnI 6. I-Y, Ip-dn-∏v, {]-kw-Kw F∂n-h X-øm-dm-°p-tºmƒ Xp-S-°hpw H-Sp-°hpw \¬Ip-I

CMYK

(Ω1973 »qaƒàª`dG)

hn-`m-Kw _n: h-kv-Xp-\n-jvT/ aƒ-´n-∏nƒ tNm-bv-kv tNm-Zy-߃ D-]-tbm-Kn-®p-≈ hn-e-bn-cp-ج \¬-In-bn-´p-≈ sS-kv-‰v- _p-°v-se‰n¬ X-s∂ D-Ø-c-sa-gp-tX-≠ H-cp aWn-°q¿ k-a-b-ssZ¿-Ly-ap-≈ F-gpØp ]-co-£-bm-Wv Cu hn-`m-K-Øn¬ \-S-Øp-∂-Xv. ]-c-am-h-[n kv-tIm¿ 30. `m-j, K-Wn-Xw, ]-cn-k-c ]T-\w F∂o hn-j-b-ß-fn-se A-dn-hn-s\ ]-cnK-Wn-°p-∂- h-kv-Xp-\n-jvT/ aƒ-´n∏nƒ tNm-bv-kv tNm-Zy-߃ (MCQ) Cu hn-`m-K-Øn¬ D-≠m-bn-cn-°pw. hn-`m-Kw kn: t]m¿-´v-t^m-fn-tbm hn-e-bn-cp-ج ]-c-am-h-[n kv-tIm¿ 20. D-≈-S-°w, {]-h¿-Ø-\ an-I-hv, X-\n-a, \n-e-hm-cw Xp-S-ßn-b-h ]-cn-K-Wn-°p-∂ kq-N-I-

(F¬.--F-kv.-F-kv)

aq-ey-\n¿-W-bw F¬.--F-kv.F -- -kv-˛ bp.--F-kv.F -- -kv. ]co-£-Iƒ-°v X¬-k-a-b hn-e-bn-cp-Øepw tI-{μo-Ir-X aq-ey-\n¿-W-b-hpw D≠m-bn-cn-°pw. ]-co-£-bv-°p ta¬t\m-´w-h-ln-°p-∂ A-[ym-]-I¿ Xs∂ X¬-k-a-b hn-e-bn-cp-ج \n¿h-ln-°pw. {]-h¿-Ø-\m-[n-jvTn-X tNm-Zy-ß-fn¬ X¬-k-a-bw hn-e-bncp-tØ-≠-h Dƒ-s∏-Sp-∂p-s≠-¶n¬ C≥-hn-Pn-te-‰¿-am¿ hn-e-bn-cp-Øn kv-tIm¿ D-Ø-c-°-S-em-kn¬ tc-Js∏-Sp-Øpw. Cu kv-tIm¿ Iq-Sn tI{μo-Ir-X aq-ey-\n¿-W-b-Øn¬ t{KUn-\p ]-cn-K-Wn-°pw. Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ tI-{μ-Øn-¬ h-®v tI-{μo-Ir-X aq-ey-\n¿-W-bw ]n∂o-Sp \-S-Øpw. Ip-´n-I-fp-sS t]m¿´v t^m-fn-tbm ]-co-£m-tI-{μØn¬ h-®p X-s∂ hn-e-bn-cp-Øpw. A-[ym-]-I¿ ]T-t\m¬-∏-∂-߃/ t]m¿-´v t^m-fn-tbm F-∂n-h \n-›nX kq-N-I-ß-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ hn-e-bn-cp-Øpw. ]-co-£ I-gn-™m-ep-Ss\ A-tX sk‚-dn¬-h-®p X-s∂ aq-ey\n¿-W-bw \-S-Øpw.

CMYK

CMYK

F¬.--F-kv.-F-kv. ]-co-£ hn-`m-Kw F: {]-h-¿-Ø-\m-[n-jvTn-X hn-e-bn-cp-ج `m-j, K-Wn-Xw, ]-cn-k-c-]T-\w F∂o hn-j-b-߃ Dƒ-s°m-≈p-∂ {]h¿-Ø-\m-[n-jvTn-X tNm-Zy-߃ Cu hn-`m-K-Øn¬ D-≠m-bn-cn-°pw. tNm-Zy߃ kz-bw hm-bn-®v sN-øm-hp-∂ kzX-{¥ {]-h¿-Ø-\-ß-tfm ]-c-kv-]-c _-‘n-X-am-b-h-tbm B-bn-cn-°pw. 2 a-Wn-°q¿ k-a-b-am-Wv D-≠m-hp-I. ]c-am-h-[n kv-tIm¿ 50. B-h-iy-am-b km-a-{Kn-Iƒ tNm-Zy-t]-∏-dn-s\m-∏w \¬-Ip-w. {]-h¿-Ø-\-߃-°v B-hiy-sa-¶n¬ X¬-k-a-b hn-e-bn-cp-Øepw tI-{μo-Ir-X hn-e-bn-cp-Ø-epw D≠m-hpw. {]-tXy-I D-Ø-c-°-S-em-knem-Wv D-Ø-cw F-gp-tX-≠-Xv.

hn-`m-Kw kn: t]m¿-´vt^m-fn-tbm hn-e-bn-cp-ج ]-c-am-h-[n kv-tIm¿ 20. D-≈-S-°w, {]-h¿-Ø-\ an-I-hv, X-\n-a, \n-e-hm-cw Xp-S-ßn-b-h ]-cn-K-Wn-°p-∂ kq-N-Iß-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv t]m¿´v-t^m-fn-tbm- hn-e-bn-cp-ج \-S-ØpI. A-`n-ap-J-hpw D-≠m-bn-cn-°pw. aq-∂p hn-`m-K-ß-fn-epw t\-Sp-∂ kvtIm-dp-Iƒ tN¿-Øm-Wv Hm-h-tdmƒ t{K-Uv \n¿-W-bn-°p-I. 70 i-X-am-\Øn-\p ap-I-fn¬ A t{K-Upw 50˛69 i-Xam-\w B t{K-Upw B-bn-cn-°pw. kv-tImf¿-jn-∏n-\v A¿-l-X t\-Sp-∂-Xn-\v A t{K-Uv e-`n-®n-cn-°-Ww.

kv-{Io-\n-Mv sS-Ãv

(]-£n-\n-co-£-W-Øn-te-°v Xm-¶ƒ F-Øn-s∏-Sm-\p-≈ Imc-Ww?) (Xm-¶ƒ F-gpXn-b Ir-Xn-Iƒ G-sX√mw?) ?ásªp¡oªrdG n∂oJÉnØsdnCÉoe n»pg Éne .2 F-∂m¬, kmenw Aen-sb Ip-dn-®p-≈ Po-h-N-cn{Xw hm-bn-®v tNm-Zy-߃ X-øm-dm-t°-≠n-h-cp-tºmƒ, ta¬-°m-Wn® tNmZyw Cß-s\ F-gp-Xmw:

hn-`m-Kw _n: MCQ D-]-tbm-Kn-®p-≈ hn-e-bn-cp-ج ]-c-am-h-[n kv-tIm¿ 30. D-b¿∂ Nn-¥m -{]-{In-b B-h-iy-ambn h-cp-∂-Xpw Ip-´n-I-fp-sS ap-∂dn-hv- ]-cn-K-Wn-°p-∂-Xp-am-b hkv-Xp-\n-jvT/aƒ-´n-∏nƒ tNm-bvkv tNm-Zy-߃ (MCQ) Cu hn-`mK-Øn¬ D-≠m-bn-cn-°pw. H-∂mw `m-j (a-e-bm-fw, A-d-_n-Iv, D¿Zp, kw-kv-Ir-Xw) Cw-•o-jv, tkmjy¬ k-b≥-kv, k-b≥-kv, KWn-Xw F-∂o hn-j-b-ß-fn-embn-cn-°pw tNm-Zy-߃.

t]m¿-´v-t^m-fn-tbm hn-e-bn-cp-Ø-en-\m-bn Ip-´n-Iƒ sIm-≠p-h-tc-≠-h i) Cw-•o-jv: hn-h-c-Ww- (Description) H-sc-Æw ii) K-Wn-Xw; `m-cw/ Np-‰-f-hv F-∂n-h-bn¬ G-sX-¶n-epw H-∂p-am-bn _-‘-s∏-´ {]m-tbm-Kn-I {]-iv-\ \n¿-[m-c-Ww-˛ H-sc-Æw iii) a-e-bm-fw: B-kzm-Z-\-]-´n-I ]q-cn-∏n-®-Xv (hm-g-°p-e), B-kzm-Z-\-°p-dn-∏v ({Km-a-{io), B-kzm-Z-\-°p-dn-∏n-s‚ kq-N-I-߃

a-e-bm-fw t]m¿-´v-t^m-fn-tbm X-øm-dm-°p-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ {]-h¿-Ø-\-߃ F¬.--F-kv.F -- -kv. ]-co-£m tNm-Zyß-fn¬-s∏-´ B-kzm-Z-\ ]-´n-I X-ømdm-°m-\p-≈ {]-h¿-Ø-\w ¢m-kn¬ \S-tØ-≠-Xm-Wv. N-ß-ºp-g-bp-sS hm-g-°p-e F-∂ I-hn-X-bn-se Xn-c-s™-Sp-Ø `m-K-ßfm-Wv B-kzm-Z-\ ]-´n-I X-øm-dm-°m\m-bn \¬-tI-≠-Xv. (So-®¿ I-hn-X Nm¿-´n¬ F-gp-Xn {]-Z¿-in-∏n-°-Ww) Ip-´n-Iƒ B-kzm-Z-\ ]-´n-I X-øm-dm-t°-≠-Xv G-Xp hn-[-am-sW-∂v Np-h-sS sIm-Sp-°p∂p. B-kzm-Z-\ ]-´n-I X-øm-dm-°¬ `m-hw Dƒ-s°m-≠v A-\p-tbm-Py-am-b Cu-W-Øn¬ I-hn-X sNm-√n B-kz-Zn-°p-∂p. (hy-‡n-K-Xw, {Kq-∏v) B-kzm-Z-\ ]-´n-I ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øp-∂p. B-kzm-Z-\ ]-´n-I-bp-sS cq-]-tc-J -F-√m-h-cpw ]-I¿-Øn-sb-gp-Xp-∂p.

CMYK

A-`n-ap-J-Øn-\p≈ tNm-Zymh-en

5


6 17 s^{_phcn 2014 Xn¶ƒ

17 s^{_phcn 2014 Xn¶ƒhy-‡n-K-X-am-bn B-kzm-Z-\ ]-´n-I ]q¿-Øn-bm-°p-∂p. \m-ep-t]¿ ho-X-ap-≈ {Kq-∏m-°p-∂p.- {Kq-∏n¬ B-kzm-Z-\ ]-´n-I-bn-se Hmtcm- C-\-hpw ]q-cn-∏n-®-Xv Hm-tcm-cpØ-cpw A-h-X-cn-∏n-°p-∂p. N¿-®-bneq-sS sa-®-s∏-Sp-Øp-∂p. X-s‚ ]-´nI-bn-se Hm-tcm C-\-hpw sa-®-s∏-SpØn F-gp-Xp-∂p. {Kq-∏p-I-fn¬ \n-∂pw {]-Xn-\n-[n-Iƒ s]m-Xp A-h-X-c-Ww \-S-Øp-∂p. (C-Xpw Hm-tcm- C-\w N¿-®-sN-bv-Xv [mc-W sa-®-s∏-Sp-Øp-∂ co-Xn-bn-em-hWw. H-cn-\-tØm-Sv F-√m {Kq-∏n-s‚-bpw {]-Xn-I-c-Ww B-h-iy-s∏-S-Ww. A[ym-]n-I-bp-sS \n-co-£-W-ß-fpw Iq´n-t®¿-°-Ww. Hm-tcm {Kq-∏n¬\n-∂pw Hm-tcm C-\w A-h-X-cn-∏n-°-Ø-°-hn[w C-\-߃ ho-Xn-s®-Sp-°-Ww. N¿-®bn¬ F-√m-h¿-°pw ]-¶m-fn-Øw D-≠mth-≠-Xm-Wv.)- C-Xn-\p-ti-jw s]m-Xp N¿-®-bp-sSbpw A-[ym-]n-I-bp-sS \n-co-£-W-ßfp-sS-bpw A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Hm-tcm-cpØ-cpw X-ß-fp-sS B-kzm-Z-\ ]-´n-I sa-®-s∏-Sp-Øn X-øm-dm-t°-≠-Xm-Wv. F¬.--F-kv.F -- -kv. ]-co-£-bv-°p- h-cp-∂ Ip´n-Iƒ C-ß-s\ ]q¿-Øo-I-cn-® B-kzmZ-\- ]-´n-I sIm-≠p-h-tc-≠-Xm-Wv.

B-kzm-Z-\-°p-dn-∏v X-øm-dm-°¬ H-cp I-hn-X-bp-sS B-kzm-Z-\-°p-dn-∏v X-øm-dm-°p-tºmƒ F-s¥-√m-am-Wv ]cn-K-Wn-t°-≠-Xv? (s]m-Xp N¿-®) Ip-´n-I-fp-sS A-\p-`-h-Øn-s‚ sh-fn®-Øn¬ B-kzm-Z-\-°p-dn-∏n-\p-≈ kq-N-I-߃ hn-I-kn-∏n-°-Ww. B-kzm-Z-\-°p-dn-∏n-s‚ kq-N-I߃ A-[ym-]n-I Nm¿-´n¬ {]-Z¿in-∏n®v hy-‡-X h-cp-Ø-Ww. Xp-S¿-∂v a-e-bm-fw ]mT-]p-kv-X-IØn-se "{Km-a-{io-Iƒ' F-∂ I-hnX-bp-sS B-kzm-Z-\-°p-dn-∏v F-gpXm≥ \n¿-tZ-in-°-Ww. Hm-tcm-cp-Ø-cpw F-gp-Xn-b-Xv {Kq-∏v F-Un-‰n-Mn-\v hn-t[-b-am-°n sa-®s∏-Sp-Ø-Ww. F¬.--F-kv.F -- -kv. ]-co-£-bv-°v CXp t]m¿-´v-t^m-fn-tbm C-\-am-bn sIm-≠p-h-tc-≠-Xm-Wv. hy-‡n-K-X c-N-\-bpw {Kq-∏v F-Un-‰n-Mn-\v hnt[-b-am-°n sa-®-s∏-Sp-Øn-b-Xpw I-cp-X-Ww.

]co-£bv°v sIm-≠p-h-tc-≠h 

 Cw-•o-jv: hn-h-c-Ww (Description) H-sc-Æw.-K-Wn-Xw: `m-cw/Np-‰-f-hv F-∂-n-h-bn-¬ G-sX-¶n-epw H-∂p-am-bn _-‘-s∏-´ {]m-tbm-Kn-I {]-iv-\-\n¿-[m-c-Ww-˛ H-scÆw B-kzm-Z-\-∏-´n-I ]q-cn-∏n-®-Xv (hm-g-°p-e) B-kzm-Z-\-°p-dn-∏v ({Km-a-{io-Iƒ F-∂ I-hn-X-bp-sS)˛ hy-‡n-K-X c-N-\-bpw {Kq-∏v F-Un-‰n-Mn-\v hn-t[-b-am-°n sa-®s∏-Sp-Øn-b-Xpw I-cp-X-Ww. B-kzm-Z-\-°p-dn-∏n-s‚ kq-N-I-߃

hm-g-°p-e ]-≠p-Im-e-Øv X-{ºm-°-∑m-cp-sS ]m-S-Øpw ]-d-ºn-epw F-√p-ap-dn-sb ]-Wn-bp-I-b-√m-sX kz¥-am-b `q-an-tbm A-h-Im-i-ß-tfm H-∂pw A-Snbm-∑m¿-°p-≠m-bn-cp-∂n√. X-ºp-cm-s‚ I¬-∏-\Iƒ tNm-Zyw-sN-bv-Xp-IqS. A-[zm-\n-°p-∂-h-\v kº-Øn-√. B-Sp-am-Sp-I-sft∏m-se I-gn-b-Ww. Cu Zpc-h-ÿ-sb B-[m-c-am-°n N-ß-ºp-g Ir-jv-W-]n-≈ F-gp-Xn-b I-hn-X-bm-Wv hm-g-°p-e. I-hn-X-bp-sS km-cm-w-iw ]-cn-N-b-s∏-Sq. (a-e-b-∏p-e-b-s‚ a-°-fm-Wv-˛ tX-h-\pw am-tXh-\pw \o-en-bpw. A-h-cp-sS A-Ω-bm-Wv A-g-In.--) a-e-b-∏p-e-b-\m am-S-Øn≥ ap-‰-Øv a-g-h-∂ \m-sfm-cp hm-g \-´p a-\-Xm-cn-em-i-Iƒ t]m-e-Xn-tem-tcm-tcm a-c-X-I-°q-ºp s]m-Sn-®p h-∂p.-A-cp-a-°n-Sm-ß-fn-sem-∂m-b-Xn-s\-bpw A-g-In-∏p-e-°-≈n-tbm-a-\n-®p. .................................................... D-gp-Ip-hm≥ cm-hn-se t]m-Ipw a-e-b-\p a-g-In-bpw-˛-t]m-cp-tºm-f-¥n-bm-Ipw.-sN-dp-hm-g-ssØ-øn-\p sh-≈-sam-gn-°p-hm≥ a-d-hn ]-‰m-dn-√-h¿-°p sN-‰pw.-.................................................... ]-d-bp-∂p am-tX-h-≥: ˛""Cu Rm-en-∏q-h-s‚ ]-g-sa-{X km-sZm-≈-Xm-bn-cn-°pw'' ]-cn-tNm-S-\p-P-s‚ hm-°n¬, Nn-cn-h-∂p ]-cn-lm-k-`m-h-Øn¬ tX-h-t\m-Xn:""sIm-e h-cm-dm-bn,√-Xn-\p ap-tº X-s∂ sIm-Xn-sb-s‚ \m-°-Øp sh-≈w h-∂p!'' ]-cn-`-hn-®n-Sp-∂q \o-en: ""A-∂-—-\ X-cn-hm-ßm≥ h-t√m¿-°pw sh-´n-hn-°pw'' .................................................... ""I-c-bm-sX a-°-tf I¬-∏n-®p X-ºn-cm≥ H-cp hm-g th-sd.--.-- Rm≥ sIm-≠p t]m-t´'' a-e-b≥ \-S-∂p ˛-\-S-°p-∂p am-S-Øn-˛ e-e-bpw ap-d-bpw \n-e-hn-fn-bpw.--

B-kzm-Z-\ -]-´n-I X-øm-dm-t°-≠ hn-[w hm-g-ssØ-tbm-Sp-≈ B Ip-Spw-_-Øn-s‚

-  

Xo-{h-am-b A-Sp-∏w kq-Nn-∏n-°p-∂ h-cnIƒ F-gp-Xp-I Ip-Spw-_-Øn-s‚ Zm-cn-{Zy-hpw I-„-∏m-Spw hy‡-am-°p-∂ h-cn-Iƒ Ip-dn-°p-I A-Sn-bm-∑m-cp-sS \n- -lm-b-X {]-Xn-^-en∏n-°p-∂ h-cn-Iƒ I-s≠-Øn-sb-gp-Xp-I \n-߃-°v G-‰-hpw C-„-s∏-´ c-≠p h-cnIƒ (Im-c-W-hpw F-gp-X-Ww) i-–-`w-Kn-bp-≈ h-cn-Iƒ (i-–-`w-Kn-°v Im-c-W-am-b hm-°p-Iƒ/ A-£-c-߃ Ch-bp-sS A-Sn-bn¬ h-c-bv-°p-I) ""H-cp hm-g th-sd.--.-- Rm≥ sIm-≠p-t]m-s´...-'' F-∂v A-]q¿-W-am-b co-Xn-bn¬ ]-d-bp∂-Xn-s‚ ^-e-am-bn I-hn-X-bv-°v F-s¥-¶nepw an-I-hp In-´n-tbm?

(F¬.--F-kv.F -- -kv.)-

B-kzm-Z-\-°p-dn-∏v kz-bw hn-e-bn-cp-Øp-∂-Xn-\p-≈ \n¿-tZ-i-ß-ƒ B-sI 70 kv-tIm-dm-Wp-≈Xv. I-hn-X-bn-se B-i-b-߃, A¿-Y-`w-Kn, i-–-`w-Kn, kz-¥w A-`n-{]m-bw, `m-jm-]-c-am-b anI-hv, A-h-X-c-W-an-I-hv F-∂nh ]-cn-K-Wn-®m-Wv kv-tIm¿ \¬-tI-≠-Xv. C-h Hm-tcm-∂n-\pap-≈ hn-e-bn-cp-Ø-epw \n¿-tZi-ß-fpw {i-≤m-]q¿-hw hm-bn®v kz-¥w c-N-\ hn-e-bn-cp-ØpI. B-dp Im-cy-߃ ]-cn-K-Wn°p-∂p. Hm-tcm-∂n-\pw kq-N-I߃ {]-Im-cw F-gp-Xm≥ Xo-sc I-gn-™n-´n-s√-¶n¬ kv-tIm¿ \¬-tI-≠-Xn-√. kv-tIm¿ \n߃-°v \¬-In-bn-´p-≈ kz-bw hn-e-bn-cp-Ø-¬ tc-J-bn¬ Fgp-X-Ww. a) I-hn-X-bn-se B-i-b-߃ (]-c-am-h-[n kv-tIm¿ ˛10) kq-N-I-ß-fpw kv-tIm-dp-I-fpw

B-kzm-Z-\-°p-dn-∏n¬ I-hn-Xbn-se {]-[m-\- B-i-b-ß-sf√mw Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-s≠¶n¬ (10 kv-tIm¿) Ip-d-®v B-i-b-߃ am-{X-sa¶n¬ (5 kv-tIm¿) b) A¿-Y-`w-Kn (]-c-am-h-[n kv-tIm¿ ˛10). A¿-Y-`w-Kn ˛ D-Zm-l-c-Ww k-‘ym-ka-- -bsØ B-Im-iw F-∂-Xn-\v aq-h-¥n-°p-dn-sXm´ ]q-am-\w F-∂v I-hn F-gpXn. am-\-sØ ]q-am-\w F-∂mWv hn-fn-®n-cn-°p-∂-Xv. A-gIp-≈ B-Im-iw Ip-dn-Iq-Sn sXm-´m¬ N-¥-ta-dpw. c) i-–-`w-Kn (]-c-am-h-[n kv-tIm¿ 10) D-Zm-l-c-Ww: a-e-b-∏p-e-b-\m am-S-Øn≥ ap-‰-Øv

F-¬.F-kv.Fkv. t]m¿´v-t^mfn-tbm

bp.F-kv.Fkv. t]m¿´v-t^mfn-tbm

]-cn-k-c-]T\w, K-WnXw, am-Xr`m-j F-∂o hn-j-b-ß-fp-am-bn _-‘-s∏´ t]m¿´vt^mfntbm C-\-ß-fm-Wv F-¬.F-kv.Fkv. ]-co-£-bn¬ hn-e-bn-cp-Ø-p-∂Xv. ]mTy-]≤-Xn {]Im-cw \memw ¢m-kn-te-°v \n-›-bn-®n-´p-≈ ]T-\-{]-h¿-Ø-\-ß-f-n¬ \n∂pw Xn-c-s™-Sp-Ø C-\-ß-fn-se c-≠p-ho-Xw t]m¿´v-t^mfntbm D¬-∏-∂-ßfmWv Hmtcm hn-j-b-Øn\pw hn-e-bncp-Ø-en-\m-bn ]-cn-K-Wn-°p-∂Xv. Cu C-\-ß-fn¬ G-sX-¶nepw c-≠p bq-\n-‰p-I-fn-em-bn \SØn-b {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬\n∂v G-‰-hpw an-I-® c-s≠-Æw Xn-c-s™-Sp-Øv k-a¿-∏n-°p-∂-Xn\p-≈ kzm-X-{¥yw Ip-´n-°p-≠v. t]m¿-´v-t^m-fn-tbmtbm-sSm-∏w ¢m-kvap-dn-bn-se {]-h¿-Ø-\߃-°p sX-fn-hm-bn t\m-´v-_p-°v Iq-Sn sIm-≠p-h-tc-≠-Xm-Wv. Hmtcm hn-j-b-Ønepw Xn-c-s™-SpØ t]m¿-´vt^mfntbm C-\-ßfpw hn-e-bn-cp-Ø-s∏Sp-∂ I-gn-hp-Ifpw Xm-sg sIm-Sp-Øn-cn-°p-∂p.

 ]T-\-{]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS `m-K-am-bn cq-]-s∏-´ ]T-\-sX-fn-hp-I-fm-

Wv t]m¿-´vt^mfn-tbm-bn¬ Dƒ-s°m-≈n-t°-≠-Xv. Hmtcm hn-j-b-Ønepw t]m¿-´v-t^mfn-tbm-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm-hp-

∂ C-\-߃ Nph-sS tN¿-°p-∂p. `mj

B-kzm-Z-\-°p-dn-∏pIƒ, U-b-dn-°p-dn-∏pIƒ.

km-aq-ly-im-kv-{Xw

k¿-th- Ip-dn-∏pIƒ, e-Lp -s{]m-P-Œp-Iƒ

A-Sn-ÿm-\-im-kv-{Xw s{]m-P-ŒpIƒ, ]-co-£-W-°p-dn-∏pIƒ

hnjbw

`mj

]-cn-k-c ]T-\w

a-g h-∂ \m-sfm-cp hm-g \-´p Cu h-cn-Iƒ t\m-°q. "a' F-∂ A-£-cw H-tc h-cn-bn¬ B-h¿-Øn-®-Xn-\m¬ tIƒ-°m-\n-ºw tXm-∂p-∂n-t√. e, \, g F-∂o A-£-c-ß-fpw Cß-s\ i-–-kp-Jw \¬-Ip-∂-h-bm-Wv. c-≠p-h-cnI-fp-sS-bpw B-Zym-£-cw "a'bm-Wv. C-Xpw i-–`w-Kn Iq-´p-∂p. C-tX t]m-se i-–-`w-Kn-bp-≈-hbm-Wv Cu I-hn-X-bn-se F-√m h-cn-I-fpw.-A-—≥ sIm-º-Øv A-Ω h-c-º-Øv I-≈≥ N-t°-´p I-≠m an-≠-≠ Cu h-cn-Iƒ D-®-Øn¬ sNm-√n t\m-°q. i-–-`wKn \¬-Ip-∂n-t√ h-cn-I-fn-se k-am-\- Xm-fw? d) kz-¥w A-`n-{]m-bw (]-c-am-h-[n kv-tIm¿ 10) e) sX-‰n-√m-Ø `m-j (]-c-am-h-[n kv-tIm¿ ˛20) f) A-h-X-c-W an-I-hv (]-c-am-h-[n kv-tIm¿ ˛10)

7

K-Wn-Xw

t]m¿´v-t^mfn-tbm hn-e-bn-cp-Ø-s∏-Sp-∂ C-\w I-gn-hpIƒ

I-hn-X-I-fp-sS B-kzm-Z-\-°p-dn-∏v

1. I-hn-X-I-fn-se B-ibw, A¿-Y-`wKn, i-–`w-Kn F∂n-h Dƒ-s∏-Sp-Øn B-kzm-Z-\°p-dn-∏v X-øm-dm-°m-\p-≈ I-gn-hv. 2. I-hn-X-bn-se B-ibw, h-cnIƒ, ]-Z߃, {]-tbm-K-߃ F-∂n-h-sb-°p-dn-®p-≈ kz¥w A-`n-{]m-bw Dƒ-s∏-Sp-Øn B-kzm-Z-\°p-dn-∏v X-øm-dm-°m-\p-≈ I-gn-hv. 3. sX-‰n√m-Ø `m-j-bn¬ c-N-\ \n¿-h-ln°m-\p-≈ I-gn-hv.

]-co-£-W-°p-dn-∏v

1. ]-co-£-W cq-]-I¬-∏-\m I-gn-hv. 2. ]-co-£-W-Øn-eq-sS ti-J-cn-® hn-h-c߃ A-]-{K-Yn-®v \n-K-a-\-߃ cq-]o-I-cn°m-\p-≈ I-gn-hv. 3. ]-co-£-W {]-{In-b Nn-{X-Øn-s‚ k-lmb-tØm-sS hy-‡-am-°nbpw hn-h-c-߃, ]-´n-I-Iƒ F∂n-h hn-i-Ie-\w sN-bv-Xv \n-K-a-\-߃ Dƒ-s∏-Sp-Ønbpw dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°m-\p-≈ I-gn-hv.

]´n-I, Xm-c-X-ay-°p-dn-∏v

1. {]-k-‡am-b hn-h-c-߃ hnhn-[ t{km-X p-I-fn¬\n∂p ti-J-cn-°m\pw {I-ao-I-cn®p ]-´n-I X-øm-dm-°m-\p-ap-≈ I-gn-hv. 2. ]-´n-I-bn-se hn-h-c-߃ Xm-c-X-ay-hn-iIe-\w \S-Øn k-hn-ti-j-X-Iƒ I-s≠Øm\pw \n-K-a-\-߃ bp-‡n-]q¿-hw Ah-X-cn-∏n-°m-\p-ap-≈ I-gn-hv. D-Zm-l-c-Ww: 1 1. s]m-Xp-hnX-c-W ÿm-]-\-ß-fn-se-bpw a‰p ÿm-]-\-ß-fn-sebpw hn-eIƒ ti-Jcn-®p ]-´n-I X-øm-dm-°m-\p-≈ I-gn-hv. 2. hn-e-Iƒ Xm-c-XaywsN-bv-Xv hn-ehy-Xymkw I-s≠-Øm-\p-≈ I-gnhv D-Zm-l-c-Ww: 2 1. ]-c-º-cm-K-X-am-bn \n-e-\n¬-°p-∂ A-fhp-Xq-° co-Xn-Iƒ X-cw-Xn-cn-®v ]-´n-I-s∏Sp-Øm-\p-≈ I-gnhv 2. ]pXn-b A-f-hp-Xq-° co-Xn-I-fpam-bn Xm-cXayw sN-øm-\p-≈ I-gn-hv. (ap-I-fn-se c-≠v D-Zm-l-c-W-ß-fnepw \¬Inb-Xp t]m-se ]-´n-Ibpw Xm-c-X-ayhpw H-tc Im-cy-hp-am-bn _-‘-s∏-´-Xm-hWw. a‰p bq-\n-‰p-Ifpw ]-cn-K-Wn-°mw. Xm-c-X-ayØn¬ hn-i-I-e-\-tijn, _-‘w I-s≠Øm-\p-≈ I-gn-hv C-h ]-cn-K-Wn-°pw.)

im-kv{Xw Ggmw ¢m-kv im-kv-{X-]mT-]p-k-X-I-Ønse "Xm-]w {]-h¿-Øn-°p-tºmƒ' F-∂ bq-\n‰n-se {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS A-h-tem-I-\ dnt]m-¿-´m-Wv t]m¿-´v-t^m-fntbm-bn-se c-≠masØ C-\-am-bn sIm-≠p-h-tc-≠Xv. Cu bq-\n‰n-se {][m-\ B-i-bß-sf A-Sn-ÿm-\-am°n sNbv-X {]-h¿-Ø-\-ßfpw \n-co-£-W-

ßfpw/ ]T-\-^-e-ßfpw Dƒ-s°m-≈n-®p-sIm≠m-Wv dn-t]m¿-´v X-øm-dm-t°-≠-Xv. Ip-´n-bpsS im-kv-{X ]p-kv-X-I-Øn¬ X-s∂-bm-Wv dnt]m¿-´v F-gp-tX-≠Xv. \n¿-tZ-im-\p-k-c-W-ap≈ dn-t]-m¿-´v t\m-´p-_p-°n¬ X-øm-dm-°n kq£n-®n-´p-s≠-¶n¬ A-Xv t]m¿´v-t^m-fn-tbm B-bn ]-cn-K-Wn-°p-∂-Xm-Wv.

K-Wn-X-im-kv-{Xw

\n¿am-W {]-h¿-Ø-\߃, ]-kn-ep-Iƒ

 Hmtcm hn-j-b-Øn-s‚-bpw t\¿-°v kq-Nn-∏n® C-\-ß-fn¬ \-

SØn-b c-≠p-ho-Xw {]-h¿-Ø-\-߃-°v ]T-\-sØ-fn-hp-I-fm-Wv t]m¿-´v-t^mfn-tbm-bn¬ Dƒ-s°m-≈n-t°-≠-Xv. {]-tXy-Iw {i-≤n°pI t]m¿´v-t^m-fntbm {]-tXy-Iw ^-b-ep-Itfm ]T-\-{]-h¿-Ø-\-ßfp-sS `m-K-am-b-n \-SØn-b {]-h¿-Ø-\-߃ tc-J-s∏-SpØnb t\m-´p-]p-kvX-Itam B-hmw. t\m-´p-]p-kv-X-I-am-sW-¶n¬ t]m-¿´v-t^mfntbm B-bn ]-cn-K-Wn-t°-≠ C-\-߃ {]-tXy-Iw ^v-fmKv sN-bv-Xv k-a¿-∏n-®m¬ a-Xn. {]-tXy-Iw ^-b-ep-I-fm-Wv sIm-≠p-h-cp-∂-sX-¶n¬ ¢m-kv-dqw {]h¿-Ø-\-ß-fp-sS Xp-S¿® t_m-[y-s∏-Sp-∂-Xn-\p-≈ sX-fn-hp-Iƒ Iq-Sn C-tXm-sSm-∏w D-≠m-hWw. t]m¿´v-t^mfn-tbm hn-e-bn-cp-Ø-en-\m-bn Xm-sg -sIm-Sp-Ø C-\-ß-fm-Wv ]-cn-K-Wn-°p-I a-e-bm-f-Øn¬ ]-c-ky-ß-fp-am-bn _-‘-s∏-Sp-Øn H-cp te-J\hpw A-Sn-ÿm-\-im-kv-{X-Øn¬ "Xm-]w {]-h¿-Øn-°p-tºmƒ' F-∂ bq-\n-‰n-s‚ A-h-tem-I-\ dn-t]m¿-´p-am-Wv t]m¿-´v-t^m-fntbm hn-e-bn-cp-Ø-en-\m-bn ]-co-£m¿-Yn-Iƒ sIm-≠p-h-tc-≠Xv. K-Wn-Xw, km-aq-ly-im-kv{Xw F-∂o hn-j-b-ß-fn¬ G-sX-¶n-epsam-∂n¬ ¢m-kvdqw {]-{In-b-bp-am-bn _-‘-s∏-´ H-cp {]-h¿-Ø\-Øn-s‚ X¬k-a-b hn-e-bn-cp-Øepw D-≠m-hp-∂-Xm-Wv. X-øm-dm-°n sIm-≠p-h-cp-∂ t]m¿´v-t^mfn-tbm-°v 14 kv-tIm-dpw (te-J-\-Øn-\v 7 kv-tIm-dpw A-h-tem-I-\ dn-t]m¿-´n-\v 7 kv-tImdpw), X¬k-a-b hn-e-bn-cp-Ø-en-\v 6 kv-tIm-d-p-am-Wv \¬-Ip-∂-Xv.

a-e-bmfw ]-c-ky-ßfpw a-e-bm-fn-bpw' F-∂ hn-j-b-hp-am-bn _-‘-s∏-´ teJ\am-Wv Ip-´n-Iƒ t]m¿-´vt^mfn-tbm-bp-sS `m-K-am-bn sIm-≠p-h-tc-≠-Xv. ]-{X-ß-fn¬\n-∂v ti-J-cn-® ]-c-ky-ß-fp-sS ta-J-e Xn-cn-® ]´nI BZyw X-øm-dm°n-b hn-i-I-e-\-]-{XnI N¿-®-bv-°p-ti-jw sa-®-s∏-SpØn-b hn-iI-e-\ ]-{Xn-I a-‰p kw-L-߃ A-h-X-cn-∏n-°p-tºmƒ X-øm-dm-°n-b Ip-dn-∏p-I-ƒ te-J\w C-h-bv-s°m-∏w Ip-´n-I-fp-sS a-e-bm-fw t\m-´p-]p-kv-X-Iw F∂nß-s\ B-dv C-\-ß-fm-Wv ]-co-£m-Znh-kw lm-P-cm-t°-≠-Xv.

hn-iI-e-\ ]-{Xn-I hn-i-I-e-\-]-{Xn-I ]q-cn-∏n-°p-tºmƒ I-f-ß-fn¬ \¬Inb tNm-Zy߃-°v D-Ø-c-sa-gp-Xp-Ib√, a-dn-®v AØ-cw tNm-Zy-߃-Iq-Sn ]-cn-KWn-®v kz-X-{¥-am-bn I-f-߃ ]q-cn-∏n-°p-I-bm-Wv th-≠-Xv.

teJ-\w X-øm-dm-°p-tºmƒ 

te-J-\-Øn-s‚ Bi-bw hy-‡-am-°p-∂ X-e-s°-´v \¬IWw Hm-tcm B-i-bhpw hy-‡-ambn, bp-‡n-]-c-am-bn A-h-X-cn-∏n°Ww. B-h-iyam-b sX-fn-hp-I-ƒ, D-Zm-l-c-W-߃ F∂n-h {]tbm-P-\-s∏-Sp-ØWw B-i-b-߃ ]-c-kv-]-c _-‘-tØm-sS A-h-X-cn-∏n-°-Ww. B-i-b-ß-fp-sS k-a¿-Y-\-Øn-\m-bn `m-j hy-‡hpw i-‡-hp-ambn-cn-°-Ww. te-J-I-\p \¬-Im-\p-≈ \n¿-tZ-i߃, te-JI-s‚ A-`n-{]m-b߃... ap-X-em-b-h hy-‡-am-I-Ø-°-hn-[w D-]-kw-l-cn-°-Ww.

Thejas Epaper school Edition 2014/02/17  

Thejas Epaper school edition. 2014/02/17

Advertisement