Page 1

2

Hm-t«m-dn-£m sXm-gn-em-fn-I-fp-sS t£-aw D-d-¸p-h-cp-t¯-−-Xv kÀ-¡m-cn-sâ I-S-a-sb-¶v

hnti-j§Ä

a-Âky- k-ar-²n aq¶mw-L-« Pn-Ãm-X-e D-Zv-Lm-S-\w C-¶v

C-c-´-bm¿: ^n-j-do-kv h-Ip-∏v Xt±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\߃ ap-tJ-\ \-S-∏m-°p-∂ a¬ky-k-ar-≤n ]-≤-Xn-bp-sS `mK-am-bn C-c-´-bm¿ {Km-a-∏-©m-bØn¬ \n¿-an-®n-´p-≈ a-¬kyI¿-j-I ¢-∫v a-μn-c-Øn-s‚ D-ZvLm-S-\-hpw a-¬ky-k-ar-≤n ]≤-Xn aq∂mw-L-´ Pn-√m-X-e D-ZvLm-S-\-hpw C-∂p cm-hn-se ]Øn-\v \-S-°pw. {Km-a-∏-©m-bØn-s‚-bpw ^n-j-do-kv h-Ip-∏ns‚-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Ønem-Wv ]-cn-]m-Sn. ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v t_-_n ]-Xn-∏-≈n¬ tbm-K-Øn¬ A-[y-£-X h-ln°pw. a-¬ky-I¿-j-I ¢-∫n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w tPm-bv-kv tPm¿-Pv Fw.]n \n¿-h-ln-°pw. a-¬kyI¿-j-I sk-an-\m-dn-s‚ D-Zv-LmS-\w sI sI P-b-N-{μ≥ Fw.F¬.F-bpw a-¬ky-k-ar≤n ]-≤-Xn aq-∂mw-L-´ Pn-√m-Xe D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m- ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v Fw Sn tXm-akpw \n¿-h-ln-°pw. Pn-√m ^n-jdo-kv Hm-^n-k¿ sI sP ssk-dkv, I-´-∏-\ tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v tXm-a-kv cm-P≥, Pn-√m- ]-©m-b-Øw-K-ß-fm-b sI F≥ ap-c-fn, ta-cn B‚-Wn, a-¬ky-Ir-jn Pn-√m t\m-U¬ Hm-^n-k¿ _n \u-jm-Zv, ]-©mb-Øv ssh-kv-{]-kn-U‚ v c-P-\n k-Pn kw-km-cn-°pw.

hm-l-\m-]-I-Sw; aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-¡v B-e-∏p-g: Im-dp-Iƒ Iq-´nbn-Sn-®v aq-∂p-t]¿-°v ]-cnt°-‰p. N-ß-\m-ti-cn skao¿ a≥-kn¬ sk-ao¿ (27), a-e-∏p-dw a-´-∂q¿ a-Wm-bn∏p-dw ho-´n¬ a-Po-Zv (24), ae-∏p-dw sh-t≈m-´n¬ Bkn-^v (17) F-∂n-h-sc-bmWvv ]-cn-°p-I-tfm-sS h≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v 12HmsS tZ-io-b-]m-X-bn¬ h≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-fPn-\p k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. N-ß-\m-t»-cnbn¬ \n-∂v l-cn-∏m-t´-°p t]m-b -Im-dn-\p ]n-∂n¬ am-cp-Xn Bƒ-t´m Im¿ CSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Snbp-sS B-Lm-X-Øn¬ Ccp hm-l-\-ß-fp-sS-bpw ap≥-`m-Kw ]q¿-W-am-bpw XI¿-∂p. C-tX k-a-bw CXn-se I-S-∂p-t]m-b B-`y¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂nØ-e-bp-sS \n¿-tZ-i {]Im-cw ]p-∂-{] t]m-en-kmWv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-hsc B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-®-Xv.

tIm´-bw a-tlm¬-k-h-tØm-Sv A-\p-_-‘n®v sIm-Sq-cm-‰n¬ \-S-∂ P-e-Im-bn-I a¬-k-cØn¬ \n∂v

I-Sp-Øp-cp-Øn: tª-Uv am-^n-bm kw-L-w ho-Sp-I-b-dn \-S-Øn-b B-{I-a-Øn¬ K¿-`n-Wn-b-S-°w aq-∂p-t]¿-°v ]-cn-°v. kw-`-hØn¬ c-≠p-t]-tc t]m-en-kv Ad-Ãv sN-bv-Xp. C-c-hn-aw-K-ew ]me-°p-gp-∏n¬ A-\q-]v (27), `m-cy \n-Pn-tamƒ (24), A-\q-]n-s‚ ]nXr-k-tlm-Z-c≥ ]m-∏-®≥ (46) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-h-sc tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. C-c-hn-aw-K-e-Øv C-∂-se D®-bv-°p c-t≠m-tSm-bm-Wp kw-`-

hw. C-c-hn-aw-K-ew ]m-e-°p-gp∏n¬ tPm-kv (60), C-bm-fp-sS _‘p Ip-dp-∏-¥-d a-Wn-b≥-tXm-´Øn¬ tdm-bn (40) F-∂n-h-cmWv A-d-Ãn-em-b-Xv. c-‡-{kmhw D-≠m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \nPn-tam-sf Xo-{h -]-cn-N-c-W hn`m-K-Øn-te-°p am-‰n. tª-Uv CS-]m-Sp-Iƒ \-S-Øp-∂-h-cm-Wv tPm-kpw tdm-bn-bp-sa-∂p t]men-kv ]-d-™p. ÿ-e-Øn-s‚ B-[m-c-hpw a‰p-tc-J-I-fpw ]-W-bw \¬-In tPm-kn-s‚ ]-°¬ \n-∂p A-\q]v 50,000 cq-] hm-bv-] hm-ßn-bn-

cp-∂p. Im-em-h-[n I-gn-™n-´pw A-\q-]v ]-Ww a-S-°n \¬-In-bn√. C-Xn-\n-sS-bn¬ ho-´p-Im-cp-sS F-Xn¿-∏n-s\- Xp-S¿-∂p hn-hmln-X-\m-b \n-Pn-bpw A-\q-]pw c-Pn-ÿ am-tcy-Pv \-S-Øp-I-bpw U¬-ln-bn-te-°p t]m-hp-I-bpam-bn-cp-∂p. ho-´p-Im¿ \n-Pn-sb Im-Wm-\n-s√-∂p Im-Wn-®p t]men-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp∂p. Cu tI-kn¬ C-∂p tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-hp-∂-Xn-\m-Wv Ccp-h-cpw \m-´n-se-Øn-b-Xv. A-\q]v ho-´n-se-Øn-b hn-h-c-a-dn-

™m-Wv C-∂-se D-®-tbm-sS tPm-kpw tdm-bn-bpw ]-Ww Xn-cn®p \¬-I-W-sa-∂v B-h-iy-s]´v A-\q-]n-s‚ ho-´n-se-Øn-b-Xv. C-h¿ ho-´n-se-Øp-tºmƒ \n-Pntam-fpw ]m-∏-®-\pw am-{X-am-Wp ho-´n-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv. ]-W-sØ sNm-√n-bp-≈ hm°p- X¿-°-Øn-\n-sS tPm-kpw tdm-bn-bpw tN¿-∂p \n-Pn-sbbpw ]m-∏-®-s\-bpw a¿-±n-°-p-Ibm-bn-cp-s∂-∂p t]m-en-kv ]-d™p. Cu k-a-b-Øm-Wp k-ao]-sØ ho-´n¬ hn-hm-l \n-›-bØn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ t]m-b A-

Nm-h-°m-Sv-: hn-hm-l-]m¿-´n-Ifn¬ I-h¿-®. h-[p-hn-s‚ Xm-enam-e Dƒ-s∏-sS 15 ]-h≥ kz¿Æm-`-c-Ww \-„-am-bn. H-cp-a-\bq-cn-se c-≠p I-√ym-W a-fi]-ß-fn¬ C-∂-se \-S-∂ hn-hml ]m¿-´n-I-fn¬ \n-∂m-Wv Xmen-am-e Dƒ-s∏-sS 15 ]-h≥ kz¿Æm-`-c-Ww I-f-hp t]m-b-Xv-. H-cp-a-\-bq¿ km-_n¬ ]m-ekn¬ \n-∂pw \n-c-h-[n-t]-cp-sS B-`-c-W-ß-fpw A-Sp-Øp-≈ Im-c-bn¬ πm-k-bn¬ \n-∂v h[p-hn-s‚ Xm-en-amebpam-Wv \„-am-b-Xv-. C-∂-se D-®bv-°v- 12\pw H∂n-\pw C-S-bn-em-Wv c-≠p ÿe-ß-fn-epw tam-j-Ww \-S-∂-Xv. ªm-ßm-Sv Nm-en¬ sk-bvXp-apl-Ω-Zn-s‚ a-I-fp-sS-bpw sIm-{]

hyq tdm-Uv ]m¿-°n-Mv sk‚-dnep-≈ _n-Pp Ip-cp-hn-f-bv-°p a{¥n B-Zy s]¿-an-‰v \¬-In. N-Sßn¬ \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ Ip-cym-t°m-kv ]-S-h≥ A-[y£-X h-ln-®p. ]m-em tPm-bn‚ v B¿.Sn.H A-–p¬ \-Po-_v tdmUv kp-c-£m- ¢m-kv \-S-Øn. I-f™p-In-´n-b kz¿-W-hpw ]-Whp-a-S-ßn-b _m-Kv D-S-a-ÿ-\p Xn-cn-t®¬-∏n-®p \m-Sn-\p am-XrI-bm-b Hm-t´m ss{U-h¿ tPmkv ]-\-bv-°-®m-en-en-s\ a-{¥n sI Fw am-Wn sa-a-t‚m \¬-In N-S-ßn¬ B-Z-cn-®p. A-Uz. _n\p ]p-fn-°-I-≠w, jm-Pp Xp-cptج, eo-\ k-Æn ]p-c-bn-Sw, A-Uz. s_-‰n jm-Pp, B-t‚m tPm-kv ]-Sn-™m-sd-°-c, tXm-akv ]o-‰¿ kw-km-cn-®p.

Z-s¯-Sp-¯ Ip-«n-sb aÀ-±n-¨ h-fÀ-¯-Ñ-s\-Xn-tc tI-kv sh-™m-d-aq-Sv: Z-Øv ]p-{Xs\ {Iq-c-am-bn a¿-±n-® h-f¿Ø-—-s\-Xn-tc tI-kv. tIm-´-pIp-∂pw Im-W-hn-f ho-´n¬ iin-[-c≥ (59)\v F-Xn-tc-bm-Wv sh-™m-d-aq-Sv t]m-en-kv tIsk-Sp-Ø-Xv.i-in-[-c≥ in-ipt£-a k-an-Xn-bn¬ \n-∂pw ZsØ-Sp-Øp h-f¿-Øp-I-bm-bncp-∂ hn-jv-Wp (H-º-Xv) hn-s\ a¿-±n-®-Xn-\m-Wv tI-sk-SpØn-cn-°p-∂-Xv. C-∂-se D-®-tbm-sS i-in[-c≥ Ip-´n-sb {Iq-c-am-bn a¿±n-°p-∂-Xv I-≠v \m-´p-Im¿ sh-™m-d-aq-Sv t]m-en-kn¬ A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-

]q¿-Øn-bm-hm-Ø ]-e-I-∏m-≠n ]≤-Xn \memw do-®n-se I-´¨ I-h¿ \n¿-am-Ww

se X-s∂ Nn-e-cp-sS k-lm-b-aps≠-∂-Xp ap-ºp X-s∂ B-tcm]-Ww D-b¿-∂n-cp-∂p. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wp ]p-Xn-b ]-cm-Xn-°m-cp-sS hn-h-c߃ tNm¿-Øn \¬-In Hm-]-tdj≥ Ip-t_-c A-´n-a-dn-°m≥ t]m-en-kv {i-an-°p-∂-Xv. c-lky -tI-{μ-ß-fn¬ H-fn-∏n-®n-cp∂ 100 tIm-Sn-bp-sS kz-Øv hn-hc-ß-fm-Wp ap-ºv sd-bv-Un-eq-sS I-s≠-Øn-b-Xv. C-bmƒ dn-am≥Un¬ I-gn-bp-tºm-gpw X-´n-∏n-\nc-bm-b \n-c-h-[n t]-cm-Wv ]-cmXn-bp-am-bn t]m-en-kn-s\ k-ao]n-°p-∂-Xv. Cu ]-cm-Xn-Iƒ Iq-Sn ]-cn-KWn-°p-tºmƒ tI-kn-s‚ ImTn\yw Iq-Spw F-∂-Xn-\m-em-Wv ]cm-Xn-°m-sc {]-tem-`n-∏n-®v `oj-Wn-s∏-Sp-Øn-bpw ]n-¥n-cn-∏n°m≥ t]m-en-kv k-lm-bn-°p∂-Xv. A-\-[n-Ir-X ]-W-an-S-]mSp-Im-sc I-s≠-Øm-\p-≈ sd-bv-

Un-s‚ B-Zy-\m-fp-I-fn-epw ]¥-fw t]m-en-kv C-bm-sf h-gn-hn´v k-lm-bn-®n-cp-∂p. Nn-e t]m-en-kp-I-m¿ t^mWn-eq-sS-bpw t\-cn-´p-am-Wv Cbmƒ-°p hn-h-c-߃ ssI-am-dnbn-cp-∂-Xv. h-kv-Xp-hpw ho-Spw hm-l-\-ß-fpw \-„-s∏-´ \n-c-h[n t]-cm-Wv C-t∏m-gpw ]-cm-Xnbp-am-bn t]m-en-kn-s\ k-ao-]n°p-∂-Xv. B-Zy-L-´-Øn¬ ]-cmXn sIm-Sp-°m≥ km-[y-X-bp-≈ B-fp-I-sf k-Æn-bp-sS Bƒ°m¿ ]n-¥n-cn-∏m-°m≥ {i-an-®ncp-∂p. F-∂m¬ Nn-e cm-{„o-b I£n-I-fp-sS-bpw a-‰pw C-S-s]-Sen-s\ Xp-S¿-∂m-Wv B-fp-Iƒ ho-≠pw ]-cm-Xn-bp-am-bn cw-KØv F-Øn-Øp-S-ßn-b-Xv. hm-l-\-ß-fp-sS-bpw h-kv-Xp h-I-I-fp-sS-bpw tc-J-Iƒ c-lky-am-bn kq-£n-®n-cp-∂ C-bmfp-sS Nn-e tI-{μ-߃ am-{X-am-

Wp t]m-en-kn-\p I-s≠-Øm\m-bn-´p-≈-Xv. Pn-√-bv-°v A-I-Øpw ]p-dØp-am-bn \n-c-h-[n ho-Sp-I-fpw sI-´n-S-ß-fp-am-W hm-S-I-bv-°p sIm-Sp-Øn-cn-°p-∂-Xv. C-f-hpwXn-´-bn-se hm-S-I- ho-´n¬ c-lky-ap-dn-bn¬ tc-J-Iƒ kq-£n®n-cp-∂-Xp- t]m-se a-‰p hm-S-I ÿ-e-ß-fn-epw tc-J-Iƒ kq£n-®n-´p-t≠m-sb-∂p t]m-enkv ]-cn-tim-[n-°p-∂n-√. kw-ÿm-\-Øp X-s∂ h-enb Ip-t_-c sd-bv-Un-eq-sS A-IØm-b k-Æn-sb \n-b-{¥n-°m\m-bm¬ Pn-√-bn-se A-\-[n-IrX ]-W-an-S-]m-Sv X-S-bm≥ I-gnbp-sa-∂ {]-Xo-£-bn¬ Nn-e t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿ Du-¿Pn-X \-S-]-Sn Xp-S-cp-tºm-gm-Wv C-h A-´n-a-dn-°m≥ Nn-e I-≈t∏m-en-kp-I-m¿ ]-¥-fw t]m-enkv tÃ-j-\n¬ {i-aw \-S-Øp-∂Xv.

ssl-t{Zm-kn-s‚ a-I-s‚-bpw hnhm-l N-S-ßn-\n-sS-bm-Wv H-cp-a\-bq¿ Im-c-bn¬ πm-k-bn¬ \n∂pw h-[p-hn-s‚ F-´p-]-h≥ Xmen-am-e I-f-hp t]m-b-Xv-. \n-°mln-\v ti-jw a-l-dm-bn e-`n-® tem-°-‰v am-e-bn¬ sIm-fp-Øn h-[p-hn-s‚ k-tlm-Z-cn-bp-sS _m-Kn¬ kq-£n-®n-cp-∂-Xm-bn ]-d-bp-∂p. ]n-∂o-Sv h-[p-hn-s\ A-Wn-bn-°p-∂-Xn-\m-bn t\m°n-b-t∏m-gm-Wv am-e \-„-s∏-´X-dn-bp-∂-Xv. Xp-S¿-∂p-≈ A-t\z-j-WØn¬ B-tdm-fw bp-h-Xn-I-fp-sS _m-Kp-I-fpw Xp-d-∂p In-S-°p-∂Xm-bn Im-W-s∏-´p. F-∂m¬ H∂pw \-„-s∏-´n-´n-√. km-_n¬ ]m-e-kn-se hn-hm-l ]m¿-´n-°nsS Ip-´n-I-fpƒ-s∏-sS G-tgm-fw t]-cn¬-\n-∂m-bn G-gp ]-h≥ B-`-c-W-ß-fm-Wv tam-j-Ww

t]m-b-Xv-. h-en-b-I-Øv- ap-k-≤n-Jn-s‚ H-∂-c-am-kw {]m-b-am-b a-Iƒ l-b-bp-sS H-∂-c ]-h-s‚ ]m-Zk-c-߃, ]-Wn-°-ho-´n¬ D-Ωdn-s‚ `m-cy B-an-\-°p-´n-bp-sS c≠-c ]-h≥ am-e, hn F-kv j-aodn-s‚ ]-Øp-am-kw {]m-b-am-b aI≥ bm-ko-s‚ H-∂-c-]-h≥ ame Dƒ-s∏-sS \n-c-h-[n t]-cp-sS B-`-c-W-߃ \-„-s∏-´-Xm-bn t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn e-`n-®p. c≠p ÿ-e-ß-fn-se-bpw I-h¿-®°v ]n-∂n¬ H-tc kw-L-am-sW∂m-Wv {]m-Y-an-I hn-e-bn-cpج. Nm-h-°m-Sv- t]m-en-kv- At\z-j-Ww Du¿-Pn-X-am-°n. At\z-j-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn kao-]-{]-tZ-i-sØ Xn-cp-h-{X Sn.Fw. a-l-√n-se hn-hm-l ]m¿´n-bn¬ t]m-en-sk-Øn Pm-{KXm \n¿-tZ-iw \¬-In.

®p. 20 ao-‰¿ C-\nbpw I-´¨ Ih¿ \n¿-am-Ww \-S-Øn-bm¬ am{X-ta a-Æn-Sn-®n-en-\v {]-iv-\-]-cnlm-c-amIq. F-∂m¬ C-t∏mƒ \n¿-am-Ww \-SØn-b I-´¨ Ih-¿ \n¿-Ωm-W-tØm-sS ]-WnIƒ I-cm-dp-Im-c≥ \n¿-Øp-sa∂m-Wv ]-db - p-∂Xv. I-´¨ I-h¿ \n¿-am-W-Øns‚ 200 ao-‰¿ A-∏p-d-Øp-≈ \memw do-®n¬ ]-h¿-{Kn-Uv \n¿an-® tk-^v-‰n hmƒ-h-i-Øn-eqsS C-d-ßp-∂ a-g-sh-≈w I-\men¬ a-W¬, a-Æv A-Sn-™p-Iq-

sIm√-t¶mSv: I¿-j-I-cp-sS kz ]v\ - ]-≤X - nbm-b ]-eI - ∏ - m-≠n ]≤-Xn-bp-sS ]-Wn-Iƒ Cg-™ p \o-ßp-∂-Xn-\m¬ CØ-h-W e`n-® a-gs - h-≈w Np-≈n-bm¿ Um-anse-Øn-°m≥ I-gn-™n√. a-g-bp-sS sh-≈w ]m-gmbnt]m-Ip-tºmƒ I¿-j-I¿-°m-bn \-S-∏m°n-b ]-e-I-∏m-≠n ]-≤Xn-bp-sS \memw do-®n-se I-´¨ I-h¿ \n¿-am-Ww h¿-j-°m-eØn-\p ap-tº ]-Wn ]q¿-Øo-Icn-°m-Ø-Xn-\m¬ sh-≈w ]m-gmbn t]m-hp-I-bmWv. \m-emw-do-®n-

se a-Æn-Sn-®n¬ {]-tZi-Øv I´¨ I-h¿ \n¿-am-Ww ssh-In∏n-®-Xn-eq-sS CØ-h-W e-`n-® a-g-bn¬ ]-≤-Xn {]-tZ-i-Øp\n∂p sh-≈w Np-≈n-bm¿ Uman¬ F-Øn-°m≥ I-gn-™n√. I-cm-dp-Imc-s‚ \n-jv-{In-bXz-am-Wv ]-Wn-Iƒ ssh-In-∏n°m≥ Im-cW - a - m-bXv. I-´¨ Ih-dn-se ]-Wn-Iƒ ]q¿-Øo-I-cn°m≥ I-gn-bm-ØXpw tIm¨{Io-‰v sN-bv-Xv {]-tZi-Øv X-´pIƒ F-Sp-°m-ØXpw \o¿-®m-ense H-gp-°n-\v X-S- -am-bn `-hn-

bp.]n.FbpsS P-\-hn-cp-² -\-b-§-fm-Wp _n.sP.]n-sb A-[n-Im-c-¯n-Â F-¯n-¨-sX-¶v

kw-`-cn-¨ s\-Ãn-sâ ]-Ww e-`n-¨n-Ã

a-Æ-t©-cn: I-gn-™ H-cp ]-Xn‰m-≠v C-¥y `-cn-® bp.]n.F k¿-°m-cn-s‚ P-\-hn-cp-≤-\-bß-fm-Wv _n.sP.]n-sb A-[nIm-c-Øn-se-Øn-®-sX-∂p kn.]n.sF kw-ÿm-\ sk-{It´dn-b-‰w-Kw Sn ]p-cp-tjm-Øa≥ ]-d-™p. F.sF.ssh.F^v Pn-√m eo-tU-gv-kv Iymw-]v apl-Ω {io-h¬-kw Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. A-c-\q-‰m-≠v C-¥y `-cn-® tIm¨-{K- n-\p I-gn-™ Xn-cs™-Sp-∏n¬ Z-b-\o-b ]-cm-P-bam-Wv G-‰p-hm-tß-≠n-h-∂-Xv. C-Xp-t]m-ep-≈ H-cp ÿn-Xn hnti-jw C-Xn-\p-ap-ºp-≠m-bn-´n√. F.sF.ssh.F-^v Pn-√m {]kn-U‚ v ]n F-kv Fw lpssk≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. ]n Xn-tem-Ø-a≥ Fw.F¬.F., ]n sP B-©-tem-kv, F in-h-cmP≥, sI _n jm-P-lm≥, ]n l¿-j-Ip-am¿, _n ]n A-P-b-Ipam¿ kw-km-cn-®p.

]-Wn-ap-S-¡v hn-hm-l-k¡m-c§Ä¡nsS I-hÀ-¨; F-hn-Pk-bv.Un.Sn.bp n-¸n-¡-W-sa-¶v Xm-en-am-e DÄ-s¸-sS 15 ]-h³ \-ã-am-bn {]-Xn-\n-[n

\q-]v a-S-ßn-sb-Øn-b-Xv. Xp-S¿∂p \-S-∂ A-Sn-]n-Sn-°n-sS \n-Pntam-fp-sS I-c-®n¬ tI-´p \m-´pIm¿ Hm-Sn-sb-Øn c-£-s∏-Sm≥ {i-an-® tPm-kn-s\-bpw tdm-bnsb-bpw ssI-Im-cyw sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂v t]m-en-kn-\p ssI-amdp-I-bm-bn-cp-∂p. t]m-en-km-Wv \n-Pn-sb-bpw a-‰p-≈-h-sc-bpw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn-se-Øn-®-Xv. \m-´p-Im-cp-sS a¿-±-\-Øn¬ ]-cn-t°-‰ tPm-kns\ ]n-∂o-Sv ssh-°-sØ Xm-eq°v B-ip-]-{Xn-bn-epw {]-th-in∏n-®p.

∂p h-s®-∂pw \-K-c-k-`-bp-sS s]¿-an-‰v Im¿-Uv sXm-gn-em-fnIƒ-°p-≈ Aw-Ko-Im-c-am-sW∂pw a-{¥n am-Wn ]-d-™p. Hm-t´m-dn-£m sXm-gn-em-fn-Ifp-sS tPm-en- ÿn-c-X-bv-°pw sXm-gn¬ kw-c-£-W-Øn-\pw th-≠n ]m-em \-K-c-k-` \-S-∏nem-°p-∂ s]¿-an-‰v hn-X-c-Ww \m-Sn-\m-sI am-Xr-I-bm-Wv. ASn-ÿm-\ P-\-hn-`m-K-ß-fp-sS t£-aw D-d-∏p-h-cp-Øp-∂ \-K-ck-`-bp-sS C-Ø-cw \-S-]-Sn-Iƒ {]-iw-k-\o-b-am-Wv. s]m-Xp-P-\-߃-°v ]m-em \-K-c-Øn-se Hm-t´m-dn-£-I-sfbpw ss{U-h¿-am-sc-bpw hy-‡am-bn Xn-cn-®-dn-bp-∂-Xn-\p ]-≤Xn {]-tbm-P-\-{]-Z-am-Wp a-{¥n sI Fw am-Wn ]-d-™p. dn-h¿-

S¿-∂v t]m-en-sk-Øn- Ip-´nsb hm-a-\-]p-cw {]m-Y-an-Imtcm-Ky tI-{μ-Øn¬ {]-th-in∏n-®p. Ip-´n-bp-sS tZ-l-Øv a¿±-\-ta-‰-Xn-s‚ ]m-Sp-I-fp-≠v. 18 am-kw {]m-b-ap-≈-t∏m-gmWv hn-jv-Wp-hn-s\ i-in-[-c\pw `m-cy-bpw tN¿-∂v Z-sØSp-Ø-Xv. A-Sp-Ø-Im-ew h-scbpw Kƒ-^n-em-bn-cp-∂ i-in[-c≥ a-S-ßn-h-∂-Xn-\p tijw Ip-´n-sb \n-c-¥-cw a¿-±n°m-dp-≠m-bn-cp-s∂--∂v Ab¬-hm-kn-Iƒ ]-d-™p. CXn-\n-sS i-in-[-c-s\ t]m-enkv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Ø-Xmbpw kq-N-\-bp-≠v.

Icm-dp-Imc-sâ A-\m-Ø ]-e-I-¸m-−n ]-²-Xn-bp-sS sh-Åw Np-Ån-bmÀ Um-an-se-¯p-¶nÃ

]-´-f-¯v k-®n {io-[-c-s\-Xn-tc-bp-Å ]-cm-Xn-bp-sS hn-h-c-§Ä t]m-en-kv tNmÀ-¯p-¶p

kz-¥w

]m-em: tk-h-\-ta-J-e-bn¬ {]h¿-Øn-°p-∂ Hm-t´m-dn-£m sXm-gn-em-fn-I-fp-sS t£-aw D-d∏p-h-cp-tØ-≠-Xv k¿-°m-cn-s‚ I-S-a-bm-sW-∂pw C-Xn-\m-h-iyam-b {In-bm-fl-I \n¿-tZ-i-߃ ap-t∂m-´p-h-®m¬ [-\-a-{¥n F∂ \n-e-bn¬ B-h-iy-am-b klm-b-߃ \¬-Im≥ X-øm-dmsW-∂pw a-{¥n sI Fw am-Wn. ]m-em \-K-c-k-` \-S-∏m-°n-b Hmt´m-dn-£m s]¿-an-‰v hn-X-c-W- ]≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w \n¿-hln-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Hm-t´m-dn-£m sXm-gn-em-fn-Iƒ A-©p h¿-j-sØ hm-l-\ -Sm-Ivkv H-cp-an-®p k¿-°m-cn-te-°v AS-bv-°-W-sa-∂ _-P-‰v \n¿-tZiw sXm-gn-em-fn-I-fp-sS km-ºØn-I -`-{Z-X-sb -I-cp-Xn th-s≠-

t»-Uv kw-Lw ho-Sp-I-b-dn B-{I-an-¨p; KÀ-`n-Wn-b-S-¡w aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-¡v

Hm-]-td-j³ Ip-t_-c ]-¥-fw: A-\-[n-Ir-X ]-Wn-S]m-Sn-\v ]n-S-n-bn-em-b h-´n-∏-en-i°m-c≥ k-Æn {io-[-c-s\-Xn-tc ]-cm-Xn-Iƒ hym-]-I-am-b-tXmsS \n-b-a-\-S-]-Sn-I-fp-sS ImTn\yw Ip-d-bv-°p-∂-Xn-\p th-≠n ]-cm-Xn-°m-cp-sS hn-h-c-߃ ]¥-fw t]m-en-kv tNm¿-Øp-∂p. k-Æn-bp-sS _-‘p-°-fpw Iq-´m-fn-I-fp-am-b-h¿-°v hn-h-c߃ \¬-In-b-ti-jw C-h¿ hgn ]-cm-Xn ]n≥-h-en-∏n-°m-\pw sam-gn am-‰n-°m-\p-am-Wp {i-aw. Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c sd-bv-Uneq-sS ]n-Sn-bn-em-b k-Æn {io-[c-s‚ kz-Øp-°-fpw ]n-Sn-s®-SpØ tc-J-I-fpw kq-£v-a ]-cntim-[-\ \-S-Øp-tºm-gm-Wv tIkv A-´n-a-dn-°m≥ t]m-en-kv Xs∂ {i-an-°p-∂-Xv. ]-¥-fw t]m-en-kv tÃ-j-\p sXm-´-Sp-Øp tIm-Sn-I-fp-sS A\-[n-Ir-X ]-W-an-S-]m-Sv \-SØm≥ C-bmƒ-°v t]m-en-kn-

23 Pq¨ 2014 Xn¶ƒ

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kpi

B-e-∏p-g: Pq-sse H-∂mw- Xnø-Xn \-S-°p-∂ F-kv.Un.Sn.bp hm-l\- ]-Wn-ap-S-°pw I-e-Œ-td-‰v am¿-®pw hn-P-bn-∏n-°m≥ Fkv.Un.Sn.bp tam-t´m¿ sXm-gn-em-fn bq-\n-b-≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n®p. bq-\n-b≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v \-hm-kv Im-bw-Ip-f-w A-[y-£-X h-ln-®p. F-kv.Un.Sn.bp Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn \m-k¿ I-e-hq¿, ss\kmw sd-bn¬-th, A-^v-k¬ h-en-b-a-cw, jm-Pn a-Æ-t©-cn ]-s¶-SpØp. tbm-K-Øn¬ Pn-√m sk-{I-´-dn \-Pow aq-√m-Øv kzm-K-X-hpw tdm-_¿-´v ¢-a‚ v \-μn-bpw ]-d-™p.

Sp-∂X - n\pw Im-cW - a - m-Ip-∂p. Im¿jn-I ta-Je - b - v° - v B-hiyam-b P-e-kw-`c-Ww CØ-hW e-`n-°p-∂ h¿-j-]m-XØnepw Np-≈n-bm¿ Umw \n-db - v°p-sa-∂ I¿-j-I-cp-tSbpw P-etk-N-\ h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ-cptSbpw tam-lw I-cm-dp-Imc-s‚ A-\m-ÿ-aq-ew C√m-Xm-bn-cn-°bmWv. h-‰n-h-c-≠ Um-an¬ P-ew F-Øn-°m-\m-bn {i-aw \-S-Øptºmƒ ]-e-I-∏m-≠n ]≤-Xn t\m-°p-Ip-Øn-bm-bn-Xo-cp-I-bmWv.

c-−mw -Ir-jn-bn-d-¡m³ ]-W-an-Ãm-sX IÀ-j-IÀ tIm-´-bw: kn-hn¬ k-ssπ-kv tIm¿-]-td-j≥ kw-`-cn-® s\-√ns‚ ]-Ww e-`n-°m-Ø-Xn-\m¬ c-≠mw Ir-jn-bn-d-°m≥ ]-W-an√m-sX I¿-j-I¿. C-tXm-sS tabv-˛-Pq¨ am-k-ß-fn¬ B-cw-`nt°-≠ c-≠mw Ir-jn ]-e-bn-SØpw {]-Xn-k-‘n-bn¬. Xp-I e-`n-°m-Ø-Xp-aq-ew Ign-™ Ir-jn-°p _m-¶n¬ \ns∂-Sp-Ø hm-bv-] b-Ym-k-a-bw Xn-cn-®-S-bv-°m≥ I-gn-bm-™-Xn\m¬ aq-∂p i-X-am-\w ]-en-i k-_v-kn-Un-bpw I¿-j-I¿-°p \-jv-S-am-bn. P-\p-h-cn ap-X¬ Xp-S-ßn-b c≠mw ko-k-Wn¬ kw-`-cn-® s\√p-hn-e-bn¬ tIm-´-b-sØ I¿j-I¿-°p k-ssπ-tIm sIm-Sp°m-\p-≈-Xp 43 tIm-Sn-bm-Wv. s\-√v kw-`-cn-®v 15 Zn-h-k-Øn-\Iw ]-Ww \¬-Ip-sa-∂m-bn-cp∂p Ir-jn h-Ip-∏n-s‚-bpw k-

ssπ-tIm-bp-sS-bpw {]-Jym-]\w. F-∂m¬, am¿-®v ]-Ip-Xn-hsc kw-`-cn-® s\-√n-s‚ ]-Ww am-{X-ta C-Xp-h-sc \¬-In-bn-´p≈p. 2005¬ s\-√p kw-`-c-Ww Bcw-`n-®-Xp ap-X¬ s\-√p hn-e IrXy-am-bn sIm-Sp-°m≥ k¿-°mcn-\v I-gn-™n-´n-√. am-k-ß-tfmfw ssh-In-bm-Wp I¿-j-I¿-°v s\-√p-hn-e In-´n-bn-cp-∂-Xv. s\√p sIm-Sp-Øm¬ h-c-º-Øp ]Ww F-∂ ]-≤-Xn {]-Jym-]n-® k¿-°m-cm-Wp ]m-h-s∏-´ s\¬°¿-j-I-sc h-e-bv-°p-∂-Xv. Ign-™ tem-Iv-k-`m sX-c-s™-Sp∏n-\p ap-ºp c-≠mw ko-k-Wnse s\-√p hn-e 19 cp-]-bm-bn {]Jym-]n-®n-cp-∂p. s\-√p-hn-e H-cp cq-] Iq-Sn h¿-[n-∏n-®p-sIm-≠p≈ Xo-cp-am-\w 2014 am¿-®v aq-∂n\p-≠m-b-Xn-s‚ tZm-jw s^{_p-h-cn ap-X¬ am¿-®v aq-∂p-h-

sc s\-√p-hn-‰ I¿-j-I¿ t\-cn-´psIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. am¿-®v aq-∂n-\p ti-jw s\-√p-hn-‰-Xmbn tc-J D-≈-h¿-t° h¿-[n-∏n® H-cp-cq-] Iq-Sn tN¿-Øp 19 cq-] e-`n-°q. am¿-®v aq-∂n-\p ap-ºp s\-√phn-‰-Xn-s‚ tc-J-bp-≈-h¿-°p ]g-b hn-e-bm-b 18 cq-]-sb e-`n°q. Cu Xo-cp-am-\w d-±p sN-øW-sa-∂m-Wp I¿-j-I-cp-sS Bh-iyw. kn-hn¬ k-ssπ-kv h-Ip-∏v Izn‚-en-\p 1,900 cq-]-bv-°m-Wp I¿-j-I-cn¬- \n-∂p s\-√v kw-`cn-®-Xv. I¿-j-I¿ Ir-jn Hm-^n-kn¬ A-t\z-jn-°p-tºmƒ _m-¶n¬ ]-Ww F-Øp-sa-∂ a-dp-]-Sn-bmWp e-`n-°p-∂-Xv. s\-√p-hn-e DS≥ e-`y-am-°m≥ \-S-]-Sn kzo-Icn-°-W-sa-∂p hn-hn-[ ]m-S-tiJ-c k-an-Xn-Iƒ B-h-iy-s∏-´p.


{]mtZ-inIw

23 Pq¨ 2014 Xn¶ƒ

I-hÀ-¨-t¡-kn-se {]Xn ]n-Sn-bn a-√-∏-≈n: Nm-b-°-S-bn¬ \n-∂p

C¶v

ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw a-√-∏-≈n: a-√-∏-≈n 110 sI.-hn

k-_v tÃ-j-\n¬ A-‰-Ip-‰-∏Wn \-S-°p-∂-Xn-\m¬ C-∂p-cmhn-se H-º-Xp-ap-X¬ ssh-Io-´v A-©p-h-sc Ip-∂-¥m-\w, ]pXp-t»-cn, hm-bv-∏q-cv, In≥-{^ F∂o 11 sI.-hn ^o-U-dp-I-fn¬ ssh-Zyp-Xn hn-X-c-Ww X- -s∏Sp-sa-∂v a-√-∏-≈n k-_v- tÃj≥ F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p. ko-X-tØm-Sv: I-°m-Sv, ]-Ø\w-Xn-´ 110 ^o-U-dp-I-fn¬ A-‰Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-°p-∂-Xn\m¬ C-∂v cm-hn-se F-´p-apX¬ ssh-Io-´v B-dp-h-sc Nn‰m¿, ko-X-tØm-Sv, B-ß-aq-gn, aq-gn-bm¿, A-≈p-¶¬ 1, 2 F-∂o ^o-U-dp-I-fn¬ `m-Ko-I-am-bn ssh-Zyp-Xn ap-S-ßp-sa-∂v A-[nIr-X¿ A-dn-bn-®p.-

]cn-]mSn  ]-Ø-\w-Xn-´ I-e-Œ-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lmƒ: kpXm-cy tI-c-fw Pn-√m-X-e A-htem-I-\ tbm-Kw-˛-ssh-Io-´v 4.-00.  Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨kn¬ Hm-^n-kv Hm-Un-t‰m-dnbw: H-fnw-]n-Iv-kv Zn-\m-N-c-Ww-˛cm-hn-se 10.- 30.  ]-Ø-\w-Xn-´: tI-c-fm ]pe¿-b¿ a-lm-k-` (c-Pn:\-º¿. F-kv 13/1970) tIm-g-t©-cn Xmeq-°v I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ kn-hn¬ tÃ-j-\v ap∂n¬ [¿-W-˛-cm-hn-se 10.--00.

Adnbn-¸pIÄ

_m-¦v ]m-kv_p-¡v lm-P-cm-¡-Ww a-√-∏-≈n: B-\n-°m-Sv {Km-a-∏©m-b-Øv Ir-jn-`-h-s‚ ]-cn-[nbn-ep-≈ 2013˛14 h¿-j-sØ Im¿-jn-I B-\p-Iq-ey-߃-°v A-t]-£ \¬-Ip-I-bpw B-\pIq-eyw _m-¶v A-°u-≠n¬ hcm-Ø-Xp-am-b I¿-j¿ _m-¶v ]m-kv _p-°v ]-Xn-∏n-®v H-dn-Pn\¬ ]m-kv-_p-°v tIm-∏n k-lnXw 24\v B-\n-°m-Sv Ir-jn-`-h\n¬ F-Ø-Ww.-

H-ä-¯-h-W XoÀ-¸m-¡Â

a-√-∏-≈n: Ip-∂-¥m-\w {Km-a-∏©m-b-Øn-se 2013˛14 km-ºØn-I-h¿-jw h-sc-bp-≈ sI-´nS \n-Ip-Xn Ip-Sn-»n-I h-cp-Øn-bh¿-°v 30 h-sc ]n-g ]-en-i H-gnhm-°n Ip-Sn-»n-I H-‰-Ø-h-Wbm-bn A-S-bv-°p-∂-Xn-\p-≈ ku-I-cy-ap-≠m-bn-cn-°pw.

F-kv.---Fw.F --- . Pn-√m t\-Xr-]-cn-io-e-\ Iymw-]v ]-Ø-\w-Xn-´ Su¨ lm-fn¬ kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n F ap-l-Ω-Zv Ip-™v k-Jm-^n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

X-]m A-Zm-e-¯v

]-Ø-\w-Xn-´: X-]m¬ Un-hnj-s‚ ]-cn-[n-bn-ep-≈ Hm-^nkp-I-fn-se X-]m¬ k¿-ho-kpI-sf-∏-‰n-bp-≈ ]-cm-Xn- ]-cn-lcn-°p-∂-Xn-\v 30\v cm-hn-se 11\v ]-Ø-\w-Xn-´ t]m-ì kq-{]-≠v Hm-^n-kn¬ A-Zm-eØv \-S-Øpw. sa-bn¬, c-Pn-kv-t‰¿-Uv, kv]o-Uv t]m-Ãv D-cp-∏-Sn-Iƒ, Iu≠¿ k¿-ho-kv, a-Wn-tbm¿-U¿ kw-_-‘n-® ]-cm-Xn-Iƒ kn in-h-Zm-k≥-]n-≈, kq-{]-≠v Hm^v t]m-Ãv Hm-^n-k-kv, ]-Ø\w-Xn-´ Un-hn-j≥, ]-Ø-\w-Xn´-˛689 645 hn-em-k-Øn¬ 25\v ap-ºm-bn e-`n-°-Ww. ]-cm-Xn°m¿-°v A-Zm-e-Øv Zn-h-kw t\-cn-´v lm-P-cm-hmw.-

sI Pn A-\n-X-bv¡v Np-a-X-e

]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v k-Pn Nm-t°m hn-tZ-i-Øp t]m-b-Xn-\m¬ H-cp am-k-tØ-°v {]-kn-U‚n-s‚ Np-a-X-e ssh-kv {]-kn-U‚ v sI Pn A-\n-X ssI-am-dn.-{]-kn-U‚ v ÿ-e-Øn-s√¶n-epw {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fpsS-bpw a-‰pw ]-≤-Xn {]-h¿-Ø\-߃-°v X-S- -ap-≠m-hn-s√∂v sI Pn A-\n-X ]-d-™p.

]-´m-∏-I¬ \m-em-bn-cw cq-] Ih¿-∂ tI-kn-se {]-Xn-sb t]men-kv ]n-Sn-Iq-Sn. Io-gv-hm-bv-∏q-cv Nm-Ø-a-‰w tIm-f-\n-bn¬ X-SØn¬ A-cn-I-Øp ho-´n¬ a-\ojv Ip-am-dn (27) s\ bm-Wv dm-∂nbn¬ \n-∂v Io-gv-hm-bv-∏q-cv F.-Fkv.-sF h¿-Ko-kn-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈ kw-Lw A-d-Ãv sNbv-X-Xv. \m-c-I-Øm-\n-bn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ tN-∂-a-e kp-Ip-am-cs‚ Nm-b-°-S-bn¬ \n-∂m-Wv {]Xn ]-Ww I-h¿-∂-Xv. tNm-Zyw sN-ø-en¬ ]-Ww I-h¿-∂-Xv Xm\m-sW-∂pw Cu ]-Ww sIm-≠v sam-ss_¬ t^m¨ hm-ßn-bXm-bpw C-bmƒ k-Ω-Xn-®p. {]Xn-sb Xn-cp-h-√ H-∂mw-¢m-kv aPn-kv-t{S-‰v ap-ºm-sI lm-P-cm°n. tIm-S-Xn C-bm-sf dn-am≥-Uv sN-bv-Xp.-

]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√m B-ÿm-\sØ {Sm-^n-Iv kw-hn-[m-\w ]-cnjv-I-cn-°p-∂-Xn-\v B¿.--Sn.--F. t_m¿-Un-s‚ A-\p-a-Xn. C-Xv kw-_-‘n-®v Pn-√m I-e-Œ-dp-sS A-[y-£-X-bn¬ I-gn-™ 19\v tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ F-Sp-Ø Xo-cp-am-\w Pq-sse H-∂p-ap-X¬ {]m-_-ey-Øn¬ h-cpw. tIm-g-t©-cn, Xn-cp-h-√, sNß-∂q¿ `m-K-tØ-°p-≈ Hm¿Un-\-dn _- p-Iƒ A-_m≥ PMv-j-\n¬ \n-∂p Xn-cn-™v sk≥-{S¬ P-Mv-j≥, t]m-kv-‰v Hm-^n-kv, kv-t‰-Un-bw P-Mv-j≥, sk‚ v ]o-t‰-gv-kv P-Mv-j≥ h-gn t]m-hp-∂-Xn-\v A-\p-a-Xn \¬In. Xn-cp-h-√, sN-ß-∂q¿ `m-KtØ-°p-≈ _- p-Iƒ C-t∏mƒ dn-Mv tdm-Uv h-gn-bm-Wv k¿-hokv \-S-Øn-h-cp-∂-Xv. C-t∏mƒ sk≥-{S¬ P-Mv-j≥, t]m-kv-‰v Hm-^n-kv tdm-Up-h-gn k¿-ho-kv

\-S-Øp-∂ sIm-√w, A-Sq¿, ]-¥fw, l-cn-∏m-Sv, am-th-en-°-c `m-KtØ-°p-≈ _- p-Iƒ A-_m≥ P-Mv-j-\n¬ \n-∂v dn-Mv tdm-Uv hgn t]m-h-Ww. Xn-cp-h-√, sN-ß-∂q¿, ASq¿, ]-¥-fw `m-K-ß-fn¬ \n-∂p

tdm-Uv h-gn am-{X-am-Wv t]m-th≠-Xv. sI.--F-kv.B -- ¿.--Sn.--kn-bp-sS Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, sIm-√w, sIm´m-c-°-c, tIm-´-bw, B-e-∏p-g, F-d-Wm-Ip-fw, Xr-iq¿, ]m-e°m-Sv, h-gn-°-S-hv, Kp-cp-hm-bq¿, tIm-gn-t°m-Sv, am-\-¥-hm-Sn Xp-S-

sc I-b-‰p-∂-Xp Im-c-Ww {Sm-^nIv sF-e≥-Un¬ K-Xm-K-X-°p-cp°v D-≠m-hp-∂-Xm-bn ]-cm-Xn Db-cp-∂ km-l-N-cy-Øn-em-Wv \S-]-Sn. C-Xn-\v ]-I-cw sIm-√w, A-Sq¿, ]-¥-fw, am-th-en-°-c, l-cn-∏m-Sv `m-K-ß-fn-te-°p-≈

ssI-¸-«qÀ `m-K-t¯-¡p-Å _-Êp-IÄ dn-Mv tdm-Uv h-gn t]m-h-Ww  tIm-g-t©-cn `m-K-t¯-¡v sk³-{SÂ P-Mv-j³ hgn  ZoÀ-L-Zq-c kÀ-ho-kp-IÄ -dn-Mv tdm-Uv h-gn 

\-K-c-Øn-te-°p h-cp-∂ F-√m _- p-I-fpw I-e-Œ-td-‰v, P-\-d¬ B-ip-]-{Xn, sk≥-{S¬ P-Mvj≥ h-gn _-kv tÃ-j-\p-I-fnse-Ø-Ww. \-K-c-Øn¬ \n-∂p≈ Zo¿-L-Zq-c k¿-ho-kp-Iƒ A-_m≥ P-Mv-j-\n¬ \n-∂v dn-Mv

ßn-b k¿-ho-kp-Iƒ-°pw \n¿tZ-iw _m-[-I-am-Wv. ssI-∏-´q¿ tdm-Un¬ kv-t‰Un-bw P-Mv-j-\n-se s]-t{Smƒ ]-ºn-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ _-kv tÃm-∏v \n¿-Ø-em-°n. C-hn-sS _- p-Iƒ \n¿-Øn bm-{X-°m-

_- p-Iƒ dn-Mv tdm-Un¬ {Sm-^nIv sF-e≥-Un-\p sXm-´p-ap-ºp≈ tÃm-∏n¬ \n¿-Øn bm-{X°m-sc I-b-‰-Ww. sk≥-{S¬ PMv-j-\n-se Xn-c-°p Ip-d-bv-°m\m-Wv {Sm-^n-°v kw-hn-[m-\Øn¬ am-‰-߃ h-cp-Øn-b-sX-

]-Ø-\w-Xn-´: ]-´n-I-h¿-K-Øn¬- s ∏- ´ h- \ n- X - I ƒ- ° v kz- b wsXm- g n¬ ]- ≤ - X n {]- I m- c w Hmt´m-dn-£ hn-X-c-Ww sN-øm≥ I- e - Œ - t d- ‰ n¬ C‚¿- h yq \- S Øn Xn- c - s ™- S p- Ø - h - c n¬ ss{U-hn-Mv sse-k≥-kv C-√mØ A-\¿-l-cpw Dƒ-s∏-s´-∂v B-tcm-]-Ww. A-tX-k-a-bw sse-k≥-kp≈ A¿-l-cm-b A-t]-£-I-sc X-g-bp-I-bpw sN-bv-Xp. C-Xv kw_-‘n-®v \o-Xn-\n-tj-[n-°-s∏´ h-\n-X Ip-Spw-_-k-ta-Xw hm¿Øm-k-tΩ-f-\w \-S-Øn. sh-®q®n-d ]-©m-b-Øn-se Nm-Ø≥X-d ]-d-ßm-aq-´n¬ ]n Sn k-_nXm-a-Wn-bm-Wv ]-cm-Xn-°m-cn. \n-Xy-hr-Øn-°v h-gn-bn-√m-ØX-Xn-\m¬ Ip-Spw-_w ]p-e¿-

∂m-Wv A-[n-Ir-X¿ \¬-Ip-∂ hn-i-Zo-I-c-Ww. sIm-√w, A-Sq¿, ]-¥-fw, am-th-en-°-c, l-cn-∏mSv, C-e-hpw-Xn-´, sa-gp-th-en h-gn sN-ß-∂q¿, I-S-Ω-\n-´ `m-K-ßfn-te-°p-≈ _- p-Iƒ-°v sk≥-{S¬ P-Mv-j-\n-eq-sS Zn-hkw 400 {Sn-∏p-Iƒ D-≠v. F-∂m¬ Zo¿-L-Zq-cw Dƒ-s∏sS Xn-cp-h-√, sN-ß-∂q¿ `m-Kß-fn-te-°p-≈ _- p-Iƒ-°v dnMv tdm-Uv h-gn 175 {Sn-∏v am-{X-tabp-≈p. K-Xm-K-X ]-cn-jv-Im-cØn-s‚ `m-K-am-bn dn-Mv tdm-Uv hgn-bpw sk≥-{S¬ P-Mv-j≥ h-gnbpw I-S-∂p-t]m-hp-∂ hm-l-\ß-fp-sS I-W-°v tam-t´m¿ hml-\-h-Ip-∏pw t]m-en-kpw F-SpØn-cp-∂p. I-e-Œ¿ A-[y-£-\mb B¿.-Sn.-F. t_m¿-Un¬ Pn√m t]m-en-kv ta-[m-hn, Z-£n-Wta-J-e {Sm≥-kv-t]m¿-´v I-Ωo-j\¿ Aw-K-ß-fm-Wv.

Xm-t¡mÂ-Zm-\w \n-À-h-ln-¨p

{]-Ir-Xn Zp-c-¥-Øn¬ ho-Sv \-„-s∏-´ _-Z-dp-±o-\pw Ip-Spw-_-Øn-\pw \n-¿-an-®p\¬-In-b ho-Sn-s‚ Xm-t°m¬-Zm-\w d-h-\yq-a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv ]-g-Ip-f-Øv \n¿-h-ln-°p-∂p

k-l-I-c-W _m-¦n-se ¢mÀ-¡n-\v B-`y-´-c -a-{´n-¡v th-Z-\w k-kv-s]³-j³: sk-{I-«-dn-s¡-Xn-tc \n\Â-In ]-Ø-\-w-Xn-´: h-\n-X t]m-endn-t]mÀ-«v kv sl¬-∏v sse-\n¬ B-h-iy-

dm-∂n: \m-dm-Ww-aq-gn k¿-ho-kv k-l-I-c-W ko-\n¿ ¢m¿-°ns\ k-kv-s]≥-Uv sN-bv-X \-S-]Sn-sb- Xp-S¿-∂p k-l-I-c-W kwLw c-Pn-kv-{Sm¿ \-S-Øn-b At\z-j-W-Øn¬ sk-{I-´-dn-s°Xn--tc-bpw ]-cm-a¿-iw. k-kv-s]≥-j-\p-am-bn _-‘s∏-´ hn-h-c-߃ b-Ym-k-a-bw sk-{I-´-dn A-dn-bn-®n-s√-∂p tPm-. c-Pn-kv-{Sm-dp-sS dn-t]m-¿´n¬ ]-d-bp-∂p. ko-\n-b¿ ¢m¿°v hn sP t_-_n-°p-´n-bp-sS k-kv-s]≥-j-s\- Xp-S¿-∂v bp.Un.-F-^v. k-a-cw \-S-Øp-∂-Xn\n-sS-bm-Wv ]p-Xn-b hn-hm-Z-ßfpw D-b-cp-∂-Xv. _m-¶v {]-knU‚ v, `-c-W-k-an-Xn, sk-{I-´-dn F-∂n-h¿-s°-Xn-tc tPm-bn‚ v cPn-kv-{Sm¿ t\m-´o-kv \¬-In-bn´p-≠v. t_-_n-°p-´n-bp-sS k-kvs]≥-j≥ d-±v sN-øm-Xn-cn-°m≥

Im-c-Ww hy-‡-am-°-W-sa∂pw t\m-´o-kn¬ B-h-iy-s∏-´n´p-≠v. 24\v ap-ºm-bn tc-Jm-aq-ew C-Xp kw-_-‘n-®v dn-t]m¿-´v ka¿-∏n-°m-\m-Wv \n¿-tZ-iw. _m-¶n-se A-‰≥-U¿, ]yq¨, ss\-‰v hm-®¿ F-∂n-h-cp-sS \n-b-a-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´ tcJ-I-fn¬ _m-¶v `-c-W-k-an-Xn A-dn-bm-sX ]q-gv-Øn-h-s®-∂ Im-c-Ww- Im-´n-bm-Wv ¢m¿-°ns\ k-kv-s]≥-Uv sN-bv-X-Xv. F∂m¬ C-Xv A-Sn-ÿm-\-c-ln-Xam-sW-∂m-Wv A-kn- v c-Pnkv-{Sm-dp-sS I-s≠-ج. \n-b-a\-hp-am-bn _-‘-s∏-´ tI-kn¬ tIm-S-Xn-bn¬ k-Xy-hm-Mv-aq-ew k-a¿-∏n-°p-∂-Xn-\p tc-J-Iƒ ]-c-n-tim-[n-®v dn-t]m¿-´v \-¬-Im≥ k-l-I-c-W kw-Lw h-S-ticn-°-c bq-\n-‰v C≥-kv-s]-Œ-sdbpw Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p.

Øn-\v D-t±ym-K-ÿ¿ C-√m-ØXn-\m¬ kv-{Xo-I-fp-sS-bpw Ip´n-I-fp-sS-bpw ]-cm-Xn-Iƒ b-Ymk-a-bw ]-cn-l-cn-°m≥ I-gn-bmsX _p-≤n-ap-´p-∂p. A-Sn-b-¥-cam-bn {]-kv-Xp-X {]-iv-\-Øn-\v ]-cn-lm-cw D-≠m-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v P-\m-[n-]-Xy aln-fm k-an-Xn Pn-√m I-Ωn-‰n B-`y-¥-c-a-{¥n-°v \n-th-Z-\w \¬-In. sP.-F-kv.-F-kv. Pn-√m {]kn-U‚ v Nn-‰m¿ {]-k-∂≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. D-jm I-cpWm- I - c ≥ A- [ y- £ - X h- l n®p. Fw Sn a-Wn-b-Ω, ]n ]-¶Pm- £ n, F≥ F≥ k- Z m- \ μ≥, Fw Pn tKm- ] m- e - I r- j v W≥, _o- \ {]- k - ∂ ≥, A- \ nXm kp- t Z- i ≥, hn- P - b - Ω , ^ntem-an-\, tim-` kw-km-cn-®p.

]-g-Ip-fw: {]-Ir-Xn Zp-c-¥Øn¬ ho-Sv \-„-s∏-´ _-Z-dp-±o\pw Ip-Spw-_-Øn-\pw ]p-Xn-bXm-bn \n¿-an-® ho-Sn-s‚ Xmt°m¬-Zm-\w d-h-\yq-a-{¥n ASq¿ {]-Im-iv \n¿-h-ln-®p. ]-g-Ipfw P-Mv-j-\n¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ _-Z-dp-±o-\pw `m-cy ssk-\-bpw a{¥n-bn¬ \n-∂v Xm-t°m¬ G-‰phm-ßn. 2013 Pq-sse 23\vv ]m-e-ta¬ ]-©m-b-Øn¬ jm-Pn-a≥-knen¬ _-Z-dp-±o-s‚ ho-Sn-\p ap-Ifn-te-°v a-e-bn-Sn-™p ho-Wv hoSv ]q¿-W-am-bpw X-I-cp-I-bpw amXm-hv ]m-Øp-ap-Øv a-Æn-\-Snbn¬-s∏-´v a-cn-°p-I-bpw sN-bvXn-cp-∂p. Xp-S¿-∂p {]-tZ-i-hmkn-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ _-Zdp-Zo-s\-k-lm-bn-°m-\m-bn I-

Ωn-‰n B-cw-`n-®p. ]-g-Ip-fw Im™n-c-hn-f-bn¬ e-Øo-^v ta-´p∏p-dw P-Mv-j-\n¬ 10 sk‚ v ÿew ku-P-\y-am-bn \¬-In. Cu ÿ-e-Øv k-lm-b k-an-Xn- kzcq-]n-® F-´p-e-£w D-]-tbm-Kn®m-Wv ho-Sp-h-®-Xv. N-S-ßn¬ ]n A-–p¬ Ako-kv A-[y-£-X h-ln-®p. X-´Øn¬ _-Z-dp-±o≥, tªm-°v ]©m-b-Øw-Kw F≥ Pn A-Pn, {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n _n l¿-j-Ip-am¿, Pn-√m ]©m-b-Øw-Kw {io-e-Xm c-ta-iv, kn.-]n.-Fw. tem-°¬ sk-{I-´dn F-kv I-am-ep-±o≥, ]-g-Ip-fw in-h-Zm-k≥, F-kv.-Un.-]n.-sF. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v \ujm-Zv ]-g-Ip-fw, jm-Pn ]-g-Ip-fw kw-km-cn-®p.

\n¿-am-W-Øn-\p-≈ A-t]-£ e-`n-®n-´p-≠v. c-≠v e-£w cq-]bm-Wv H-cp ho-Sn-s≥-d \n¿-am-WØn-\m-bn sF.--F.--ssh ]-≤-Xn ap-tJ-\ \¬-Ip-∂-Xv. {Km-a, Pn√m ]-©m-b-Øp-I-fp-sS hn-lnX-am-bn e-`n-°p-∂-Xv 60,000 cq-]bm-Wv. C-Xpƒ-s∏-sS-bp-≈ c-≠v e-£w cq-] F-√m A-t]-£-I¿°pw Ip-Sn-»n-I-bp-≈-h¿-°p-ambn \¬-Im-\m-Wv e-£y-an-´n-cn°p-∂-Xv. `-h-\ \n¿-am-W ]-≤-Xn-°v Xp-I am-‰n-h-bv-°p-∂-tXm-sS tdm-Uv \n¿-am-Ww Dƒ-s∏-sS-bp≈ tPm-en-Iƒ-°v tªm-°v ]©m-b-Øv hn-ln-Xw Cu km-ºØn-I-h¿-jw e-`n-°n-√. {Km-a-∏©m-b-Øp-I-fp-sS-bpw Fw.--]n, Fw.--F¬.--F ^-≠p-I-fn¬ \n∂pw tdm-Uv- hn-I-k-\w \-S-∏m°m≥ {i-an-°p-sa-∂pw {]-knU≥-dv ]-d-™p. 2010 ˛ 14 Im-e-bf-hn¬ hn-hn-[ ta-J-e-I-fn-em-bn ]-≤-Xn-hn-ln-Xw 98 i-X-am-\w

sN-e-h-gn-°m-\m-bn-´p-≠v. ]-´n-I-Pm-Xn ta-J-e-bn¬ B¥m-en-a¨ Ip-Sn-sh-≈ s{]m-PIv-‰pw cm-Py-k-` D-]m-[y-£≥ ]n sP Ip-cy-s≥-d {]m-tZ-in-I hnI-k-\-^-≠pw D-]-tbm-Kn-®v IpSn-sh-≈ ]-≤-Xn-Iƒ-°m-bn Abn-cq¿ ]-©m-b-Øv B-dp-e-£w cq-]-bpw F-gp-a-‰q¿ {Km-a-∏-©mb-Øn-\v A-©v e-£w cq-]-bpw C-c-hn-t]-cq¿ ]-©m-b-Øn-\v 5.-25 e-£w cq-]-bpw \¬-Im-\m-bXm-bpw A-∂-]q¿-Wm-tZ-hn Ah--Im-i-s∏-´p. t£-a-Im-cy Ãm-≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ D-Æn πm-t®-cn- ]-s¶-Sp-Øp.-

sX-§n³- ssX hnÂ-¸-\-bv-¡v a-√-∏-≈n: tIm-´m-߬ Ir-jn-`h-\n¬ \-√-bn-\w sX-ßn≥ ssX-I-ƒ hn¬-∏-\-bv-°v F-Ønbn-´p-≠v. B-h-iy-ap-≈ I¿-jI¿ Ir-jn-`-h-\p-am-bn _-‘-s∏S-W-sa-∂v tIm-´m-߬ Ir-jn Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

Øm≥ kz-bw sXm-gn¬ ]-≤-Xnbn¬ Hm-t´m-dn-£ \¬-Ip-∂-Xn\v ]-cn-K-Wn-°-W-sa-∂m-h-iyhp-am-bn C-h¿ I-gn-™ h¿-jw ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-sb tIm-´-b-sØ ]p-Xp-∏-≈n-bn¬ k-μ¿-in-®v \n-th-Z-\w \¬-Inbn-cp-∂p. A-t]-£ ]-cn-K-Wn-® ap-Jya-{¥n Xp-S¿-\-S-]-Sn--°m-bn I-Øv Pn-√m `-c-W-Iq-S-Øn-\pw dm-∂n ss{S-_¬ Hm-^n-k¿-°pw A-b°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. ]-I¿∏v I-e-Œ¿-°pw \¬-In. C‚¿hyq-hn¬ sk-e-Iv-j≥ In-´n-bn´pw A-h-km-\ en-Ãn¬ \n-∂v Hgn-hm-°-s∏-s´-∂m-Wv ]-cm-Xn. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kn¬ \n-∂v A-dn-bn-®-Xv -{]-Im-c-am-Wv dm-∂n s{sS-_¬ Hm-^n-kn¬ \n-

∂v t^m-Wn¬ k-_n-X-sb _‘-s∏-´v 2013 ta-bv 17-\v I-e-Œtd-‰n¬ C‚¿-hyq-hn-\v lm-P-cmhm≥ \n¿-tZ-in-®-Xv. C‚¿-hyqhn¬ lm-P-cm-b aq-∂v h-\n-X-Isf-bpw Xn-c-s™-Sp-sØ-∂m-Wv A-∂v kq-Nn-∏n-®-Xv. F-∂m¬, ss^-\¬ en-Ãn¬-\n-∂v k-_nX H-gn-hm-°-s∏-´p. ss{S-_¬ s{]m-tam-´¿-am-cmbn th-X-\w ]-‰p-∂-h-cm-Wv ske-Iv-j≥ e-`n-®-h¿. k-_n-X Ah-K-Wn-°-s∏-´-Xn-\v D-Nn-X-am-b ]-cn-lm-cw D-≠m-bn-s√-¶n¬ ka-c-apƒ-s∏-sS-bp-≈ \-S-]-SnssI-s°m-≈p-sa-∂v tZ-io-b Zen-Xv hn-tam-N-\ ap-∂-Wn P-\d¬ sk-{I-´-dn sI sI F-kv Zmkv ]-d-™p. sI sI cm-Pp, a-Wn ]-s¶-Sp-Øp.

Npcp¡¯nÂ

HmÀ-a-s¸-cp-\m-fn-\v sIm-Sn-tb-dn

]-cp-a-e: sk‚ v ]o-t‰-gv-kv B‚ v sk‚ v t]mƒ-kv sk-an-\m-cn ]-≈n-bn¬ Hm-¿-a-s∏-cp-\m-fn-\v sIm-Sn-tb-dn. ]-cp-a-e sk-an-\mcn am-t\-P¿ Hu-tK≥ d-ºm≥ sIm-Sn-tb-‰v I¿-aw \n¿-h-ln-®p. 28\v ssh-Io-´v B-dn-\v k-‘ym-\-a-kv-°m-cw, G-gn-\v A-`n-h-μy tUm.- -bq-lm-t\m≥ am¿ {In-tkm-kv-d-tam-kv sa-{Xm-t∏m-eoØm h-N-\-ip-{iq-j \-S-Øpw. 7.-30\v ]-Sn-™m-td Ip-cn-in-¶te-°v dm-k, 8.-15\v [q-]-{]m¿-∞-\, B-io¿-hm-Zw. 29-\v cm-hnse 7.-30\v tUm.- -bq-lm-t\m≥ am¿ {In-tkm-kv-d-tam-kv sa-{Xmt∏m-eo-Øm-bp-sS Im¿-an-I-Xz-Øn¬ Ip¿-_m-\.-

k-_v tIm-S-Xn A-\p-h-Zn-¡-Ww

A-Sq¿: A-Sq¿ tI-{μ-am-°n ]p-Xn-b-Xm-bn A-Uo-j-\¬ Pn-√m tIm-S-Xn, tam-t´m¿-hm-l-\ \-„-]-cn-lm-c s{sS-_yq-W¬, k_v-tIm-S-Xn F-∂n-h A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂v Hmƒ C-¥y temtb-gv-kv bq-\n-b≥ A-Sq¿ bq-\n-‰v B-h-iy-s∏-´p. A-Uz. hn-P-bIp-am¿, A-Uz. Un D-Z-b≥, A-Uz. sI B¿ {]-tam-Zv-Ip-am¿, A-Uz. P-\m¿-±-\-°p-dp-∏v, kn {]-Im-iv, _n-t\m tPm¿-Pv, AUz. {]n-Pn, B¿ l-cn-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p.

tPm-k-^v Fw ]p-Xp-tÈcn hn-tZ-i-t¯-¡v

]-Ø-\w-Xn-´: ta-tm-kv-Im-bn¬ \-S-°p-∂ C‚¿ ]m¿-e-sa‚-dn A-kw-ªn Hm¨ Hm¿-Ø-tUm-Iv-kn-bp-sS 21-mw hm¿-jn-I P-\d¬ A-kw-ªn-bn¬ tI-c-f tIm¨-{K-kv(Fw) P-\-d¬ sk-{I´-dn tPm-k-^v Fw ]p-Xp-t»-cn ]-s¶-Sp-°pw. d-jy≥ ]m¿-esa‚n¬ 26 ap-X¬ 30 h-sc \-S-°p-∂ A-kw-ªn-bn¬ ap-∏-tXmfw cm-Py-ß-fn-se ]m¿-e-sa‚ v Aw-K-ß-fm-Wv ]-s¶-Sp-°p-∂Xv. cm-{„o-b-t\-Xm-sh-∂ \n-e-bn-em-Wv ]p-Xp-t»-cn-°v £-Ww e-`n-®-Xv. I-gn-™-h¿-jw {Ko-°v ]m¿-e-sa‚n¬ \-S-∂ A-kwªn-bn-epw ]p-Xp-t»-cn ]-s¶-Sp-Øn-cp-∂p.-

Xn-cp-h-Ã ss_-]m-kv k-]v-Xw-_-dnÂ

Xn-cp-h-√: ss_-]m-kv- tdm-Un-s‚ ]-Wn k-]v-Xw-_-dn¬ ]p-\cm-cw-`n-°m≥ I-gn-bp-sa-∂v {]-Xo-£n-°p-∂-Xm-bn a-{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v \n-b-a-k-`-bn¬ ]-d-™-Xm-bn am-Xyp Sn tXm-a-kv Fw.-F¬.-F. A-dn-bn-®p.-

B-ªn-en-aq-«n I-S-hn ]m-e-¯n-sâ \nÀ-am-Ww D-S³ B-cw-`n-¡pw: Fw.FÂ.F. ]-Ø-\w-Xn-´: B-d-∑p-f, tXm-´∏p-g-ti-cn ]-©m-b-Øp-I-sf XΩn¬ _-‘n-∏n-®p ]-ºm-\-Znbn¬ B-d-∑p-f-˛-B-™n-en-aq´n¬ I-S-hv ]m-e-Øn-\p \n¿-amWw B-cw-`n-°p-∂-Xn-\p-≈ `-cWm-\p-a-Xn e-`n-®-Xm-bn sI inh-Zm-k≥ \m-b¿ Fw-.-F¬.--F. A-dn-bn-®p. 13.-30 tIm-Sn cq-] sN-e-h-gn®m-Wv ]m-ew \n¿-an-°p-∂-Xv. ]m-ew bm-Ym¿-Yy-am-hp-∂-tXmsS tIm-´-b-Øp-\n-∂p ]-¥-fw h-

sc Fw.-kn. tdm-Un-\v k-am-¥-cam-bn 15 In-tem-ao-‰¿ Zq-cw Ip-d®v bm-{X sN-bv-Xm¬ a-Xn-bmhpw. {]-tZ-i-hm-kn-I-fp-sS Nn-cIm-em-`n-em-j-am-bn-cp-∂p ]m-ew \n¿-am-Ww. `-c-Wm-\p-a-Xn-°mbn sI in-h-Zm-k≥ \m-b¿ Fw.F¬.-F. k¿-°m-cn¬-k-Ω¿-Zw sN-ep-Øn-bn-cp-∂p. Xp-S¿ \-S-]Sn- ]q¿-Øn-bm-°n k-a-b-_-‘nX-am-bn ]m-ew \n¿-am-Ww B-cw`n-°p-sa-∂pw Fw.-F¬.-F. Adn-bn-®p.-

ku-tcmÀ-P- km-t¦-Xn-I-hn-Zy-bn \q-X-\ B-i-b-hp-ambn F³Pn-\o-b-dnMv hn-ZymÀ-Yn-IÄ ]-Ø-\w-Xn-´: ku-tcm¿-PØn¬ \n-∂v H-tc-k-a-bw sshZyp-Xn-bpw Xm-t]m¿-P-hpw D¬∏m-Zn-∏n-°m-hp-∂ Sp C≥ h¨ kw-hn-[m-\-hp-am-bn ap-kv-enbm¿ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-fPn-se C-e-Iv-{Sn-°¬ F≥-Pn\o-b-dn-Mv A-h-km-\ h¿-j hnZym¿-Yn-Iƒv.km-[m-c-W D-]-tbm-Kn-°mhp-∂ tkm-fm¿ ]m-\-ep-Iƒ A-an-X-am-bn Xm-t]m¿-Pw BKo-K-c-Ww sN-øp-∂-Xp-aq-ew Im-cy-£-a-X Ip-d-bp-∂-Xn\m¬ ]m-gm-bn t]m-hp-∂ Cu Xm--t]m¿-Pw ]m-\-en-t\m-Sv tN¿-Øv L-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂ kw-hn-[m-\w h-gn ti-J-cn-®v AXp-h-gn ]m-\-en-s‚ Xm-]-\n-e {I-ao-I-cn-®v Im-cy-£-a-X h¿[n-°p-I-bm-Wv sN-øp-∂-sX-

Sp C≥ h¨ km-t¶-Xn-I-hn-Zy-b-p-am-bn hn-Zym¿-Yn-Iƒ∂v hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-d-™p. ®n-cn-°p-∂ P-e-sØ Nq-Smti-J-cn-°-s∏-Sp-∂ Cu Xm- °mw. A-Xp-h-gn Km¿-ln-I D-]t]m¿-Pw D-]-tbm-Kn-®v Km¿-ln- tbm-K-Ø-\v th-≠n h-cp-∂ I P-e-kw-`-c-Wn-bn¬ kq-£n- ssh-Zyp-Xn-bpw em-`n-°mw. Cu

tIm-bn-{]w t»m-¡n C-µn-c B-hm-kv tbm-P-\ `-h-\\nÀ-am-W ]-²-Xn-¡v {]m-apJyw ]-Ø-\w-Xn-´: tIm-bn-{]w tªmIv ]-©m-b-Øn-s≥-d 2014 ˛15 km-º-Øn-I-h¿-j-sØ ]-≤-Xn hn-\n-tbm-Kw C-μn-c B-hm-kv tbm-P-\ `-h-\ \n¿-am-W ]-≤-Xn°m-bn hn-\n-tbm-Kn-°p-sa-∂v {]kn-U≥-dv A-∂-]q¿-Wm-tZ-hn hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d™p. ]-≤-Xn hn-ln-X-Øn¬ \n-∂p \n¿-_-‘n-X h-I-bn-cp-ج-XpI H-gn-®p-≈ ]-Ww ]q¿-W-am-bn C-μn-c B-hm-kv tbm-P-\ ]-≤Xn-°m-bn \o-°n-h-bv-°pw. 2,71,90,000 cq-]-bm-Wv ]-≤-Xn hnln-Xw. C-Xn¬ 2,18,10,825 cq-] `h-\-\n¿-am-W-Øn-\m-bn sN-e-hgn-°pw. 2010˛14 Im-e-b-f-hn¬ hn-hn-[ ta-J-e-I-fn-em-bn ]-≤Xn-hn-ln-Xw 98 i-X-am-\w sN-eh-gn-°m-\m-bn-´p-s≠-∂v {]-knU‚ v A-dn-bn-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øv ]-cn-[nbn-se B-dv {Km-a-∏-©m-b-Øp-Ifn¬ \n-∂m-bn 336 `-h-\-ß-fp-sS

3

h-\n-X-IÄ-¡v Hm-t«m-dn-£ hn-X-c-Ww sNbvX-Xn {I-a-t¡-sS-¶v ]-cm-Xn

]-¯-\w-Xn-«-bnse {Sm-^n-Iv ]-cn-jv-Im-cw: BÀ.--Sn.--F. t_mÀ-Unsâ A-\p-a-Xn

ko-äv H-gn-hv

a-√-∏-≈n: I-√q-∏m-d sF.-F-®v.B¿.-Un. F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tImf-Pn¬ H-∂mw-h¿-j _n-.-sS-Iv C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv B‚ v I-ayqWn-t°-j≥ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv, Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv, C-e-Iv-{Sn°¬ B‚ C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv F≥-Pn-\o-b-dn-Mv F≥.-B¿.sF. ko-‰p-I-fn-te-°v A-t]£ £-Wn-®p. hn-Zym¿-Yn-Iƒ tbm-Ky-X sX-fn-bn-°p-∂ A- ¬ k¿-´n^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw \m-sf cm-hn-se 10\v tIm-f-Pn¬ F-ØWw. t^m¨: 0469 2678983.-

koTTAYAM/PTA

Xp-cp-Øn-°m-Sv _n.--Fw.--Fw. tIm-f-Pv kp-h¿-W Pq-_n-en B-tLm-j-߃-°v Xp-S-°w Ip-dn-®v \-S-∂ hn-fw-_-c Pm-Y ap≥ Fw.--F¬.--F. tPm-k-^v Fw ]p-Xp-t»-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

I-¶n-a-e ]m-d-a-S-bn-te-¡v a-®v C-Sn-ªp-ho-Wp A-Sq¿: a-Æ-Sn I-∂n-a-e Izm-dn-°p k-ao-]w ]m-d-aS-bn-te-°v a-Æv C-Sn-™p-ho-Wp. _-Zmw-ap-°v ]me-hn-f tdm-Un-s‚ H-cp-h-i-am-Wv ap-∂q-dv A-Sn Xmgv-N-bn¬ C-∂-se X-I¿-∂p-ho-W-Xv. Rm-b-dm-gv-Nbm-b-Xn-\m¬ hm-l-\-߃ t]m-hm-Xn-cp-∂-Xn\m¬ h≥ Zp-c-¥w H-gn-hm-bn. ]m-d s]m-´n-°p-∂-Xn-s‚ ^-e-am-bn {]-tZ-iw Zp¿-_-e-am-b-Xm-Wv a-Æv C-Sn-bm≥ Im-c-W-sa-∂ B-i-¶-bn-em-Wv P-\-߃. I-∂n-a-e-bn-se I-cn¶¬ Izm-dn-bp-sS {]-h¿-Ø-\w \n¿-Øn-h-bv-°-Wsa-∂v P-\-߃ B-h-iy-s∏-´p. Izm-dn-bp-sS {]-h¿-

Ø-\w \n¿-Øm-Ø-Xv ]m-d-a-S D-S-a-bpw D-tZym-Kÿ tem-_n-bp-am-bp-f-f _-‘-Øn-s‚ ^-e-amsW-∂v I-∂n-a-e Izm-dn hn-cp-≤-k-an-Xn B-tcm-]n®p.-am-k-߃-°p-ap-ºv a-Æ-Sn C-jv-Sn-®q-f-bn¬ aÆn-Sn-™p-ho-Wv aq-∂p-t]¿ a-cn-®n-´pw \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m-Ø-Xv {]-Xn-tj-[-Øn-\v C-S-bm-°nbn-´p-≠v. Pn-√m I-e-Iv-S¿ ÿ-ew k-μ¿-in-®v \-S-]Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v I-∂n-a-e Izm-dn hn-cp-≤ kan-Xn {]-kn-U‚ v in-h-Zm-k≥ sIm-≠p-hn-f, sk{I-´-dn C-kv-a-bn¬ dm-hp-Ø¿, A-hn-\m-jv ]-≈n-\gn-I-Øv B-h-iy-s∏-´p.-

ssl-{_n-Uv tkm-fm¿ ]m-\¬ kn-kv-‰-Øn-s‚ {]-tXy-I-X hn]-Wn-bn¬ e-`y-am-Ip-∂ tkmfm¿ hm-´¿-lo-‰-dn-\pw tkm-fm¿ ]m-\-en-\pw sN-e-hm-Ip-∂Xn-s‚ ]-Ip-Xn hn--e-bv-°v \n¿-an°m≥ I-gn-bpw F-∂-Xm-Wv. - G-Xp-X-cw tkm-fm¿ ]m-\en-s\-bpw 5,000 cq-] sN-e-hn¬ Cu kn-kv-‰-Øn-te-°m-°m≥ km- [ n- ° pw.- C - e - I v - { Sn- ° ¬ F≥-Pn-\n-b-dn-Mv A-h-km-\h¿-j s{]m-P-Iv-‰n-s‚ `m-K-ambn jn-Pn, tPm¿-Pv tIm-in, hn hn-\o-Xv, Fw Ir-jv-W-Ip-am¿, sI hn A-e-Iv-km-≠¿ F-∂o hn-Zym¿-Yn-Iƒ A-kn. {]-^. Zo]p, sI c-Rv-Pn-\n, {]-^. hn ]n hn-t\m-Zv F-∂n-h-cp-sS am¿-K\n¿-tZ-i-Øn-em-Wv km-t¶-XnI-hn-Zy hn-I-kn-∏n-s®-Sp-Ø-Xv.

Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2014-06-23  
Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2014-06-23  

Thejas Epaper pathanamthitta edition. 2014-06-23