Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw ImÀ-jn-Icw-K-¯p th-dn-« am-Xr-Ibmbn ImÂ-h-cn-au−v FÂ.-]n. kv-Iq-Ä

13 Pq¨ 2014 sh≈n

kottayam/Kpi

hntij§Ä

kv-äp-U-âv-kv t]m-en-kv tI-U-äv Iym-w]v ]o-cp-ta-Sv: tam-U¬ sd-kn-U≥jy¬ kv-Iq-fn¬ kv-‰p-U-‚ v-kv t]m-en-kv tI-U-‰v Iym-w]v Xp-Sßn. ]o-cp-ta-Sv F-kv.-sF. c-Pojv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kv-‰m^v sk-{I-´-dn hn-\o-j A-[y£-X h-ln-®p. B¿ ap-c-fo-[-c≥, kp-[m-I-c≥ k-a-Zv, Fw c-tajv, kp-tc-jv-Ip-am¿ ]-s¶-Sp-Øp. 76 hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-s¶-Sp-°p∂ Iym-w]v C-∂v k-am-]n-°pw.-

C-Sp-¡n ]m-t¡-Pv: kÀ-¡mÀ \n-Êw-K-X A-h-km-\n-¸n-¡-Ww; tPm-bv-kv tPmÀ-Pv sN-dp-tXm-Wn: C-Sp-°n ]m-t°Pv \-S-Øn-∏n¬ kw-ÿm-\ k¿°m¿ Xp-S-cp-∂ A-ew-`m-hw Ah-km-\n-∏n-°-W-sa-∂v A-Uz. tPm-bv-kv tPm¿-Pv Fw.]n. Im¿jn-I ]m-t°-Pv \-S-Øn-∏n-s‚ GtIm-]-\-an-√m-bv-a aq-ew tIm-Sn°-W-°n-\v cq-]-bp-sS ^-≠m-Wv Pn-√-bv-°v \-jv-S-am-b-Xv. ]-≤-Xn \-S-Øn-∏n-\v kv-s]-jy¬ Hm-^nk-sd \n-b-an-°m≥ t]m-epw k¿°m¿ X-øm-dm-bn-√. t\m-U ¬ Hm^n-k-dm-bn-cp-∂ Pn-√m I-e-Iv-S¿ X¬-ÿm-\-Øv \n-∂v X-s∂ H-gnhm-°-W-sa-∂v B-h-i y-s∏-´v apJy-a-{¥n-°v I-Øv \¬-In-b-Xmbm-Wv A-dn-bp-∂-Xv. Pn-√m I-eIv-t{S-‰n¬ ]m-t°-Pv \-S-Øn-∏n\m-bn H-cp sk-£≥ t]m-epw cq]o-I-cn-°m≥ I-gn-™ A-©v h¿-j-am-bn I-gn-bm-Ø-Xv Pn-√bn-se Ir-jn-°m-tcm-Sp-≈ Bflm¿-∞-X-bn-√m-bv-a-bm-Wv hy‡-am-°p-∂-sX-∂pw Fw.]n. ]d-™p. 30 tdm-Up-Iƒ \n ¿-amWw B-cw-`n-°m≥ I-gn-bm-sX \n¬-°p-∂p. Ir-jn-h-Ip-∏v, ar-Kkw-c-£-Ww, U-b-dn, ]-©-m-bØv, ]n.U-ªyq,Un, h-\w-h-Ip-∏v, P-e-tk-N-\w F-∂o h-Ip-∏p-Ifn¬ H-cp-hn-[-Øn-epw h-Ip-∏-Xe G-tIm-]-\w \-S-∂n-´n-√. Xn-cs™-Sp-∏v ap-ºn¬-°-≠v Im¿jn-I ]m-bv-t°-Pn-s‚ ]p-tcm-KXn A-h-tem-I-\w sN-øm≥ D-S≥ Pn-√m-X-e tbm-Kw hn-fn-®p-tN¿°p-sa-∂pw Fw.]n. A-dn-bn-®p.

]en-i-bv¡v ]-Ww; ]-cm-Xn \ÂIn ]-Ø-\w-Xn-´: X-l-kn¬-Zm-dn¬ \n-∂pw h-´n-∏-en-i-°v I-Sw hmßn-b ]-Ww Xn-cn-sI \¬-In-bn´pw Cu-Sm-bn \¬-In-b sN-°v Xn-cn-sI \¬-In-bn-s√-∂v ]-cmXn. ]-Ø-\w-Xn-´ d-h-\yp dn-°-hdn X-l-kn¬-Zm¿ Um-\n-tb¬ am-Xyp-hn-s\-Xn-sc-bm-Wv ]-cmXn. ]o-cp-ta-Sv A-Uo-j-\¬ X-lkn¬-Zm-dm-b a-√-∏p-g-ti-cn kztZ-in {Kn-K-dn sI ^n-en-∏m-Wv CXp-kw-_‘n-®v ]-cm-Xn Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn-°v \¬-In-bXv. F-kv.]n. ]-cm-Xn Xp-S¿ \-S-]Sn-°m-bn Un-ssh.F-kv.]n-°v I-gn-™ Zn-h-kw ssI-am-dn. \mev h¿-jw ap-ºv tIm-g-t©-cn sU-∏yq-´n X-l-kn¬-Zm-dm-bn-cp∂ k-a-b-Øm-Wv {Kn-K-dn sI ^n-en-∏v 50,000 cq-] Um-\n-tb¬ am-Xyp-hn-s≥-d ]-°¬ \n-∂pw I-Sw hm-ßn-b-Xv. ]-en-i k-lnXw 60000 cq-] Xn-cn-sI \¬-Insb-¶n-epw Cu-Sm-bn sIm-Sp-Ø ªm-¶v sN-°v Xn-cn-sI sIm-SpØn-s√-∂m-Wv ]-cm-Xn-bn¬ ]-dbp-∂-Xv. Um-\n-tb¬ am-Xyp t\-c-sØ tIm-g-t©-cn X-l-kn¬-Zm-dm-bn-cp-∂p. ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂v Um-\n-tb¬ am-Xyp-hn-t\m-Sv kv-t‰-j-\n¬ lm-P-cm-hm≥ Im-Wn-®v t]m-en-kv t\m-´o-kv \¬-In-. C-tX-t]m-se \n-c-h-[n Po-h-\-°m¿-°pw C-t±-lw ]-eni-°v ]-Ww I-Sw sIm-Sp-°p-∂Xm-bpw ]-cm-Xn-bn¬ Nq-≠n-ImWn-°p-∂p.

Pn-√-bn¬ Ir-jn h-Ip-∏n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øn-b ]-®-°-dntØm-´w ]-cn-]m-Sn-bn¬ c-≠mw ÿm-\w t\-Sn-b Im¬-h-cn F¬.-]n. kvIq-fn-\p-≈ D-]-lm-cw sI. sI P-b-N-{μ≥ Fw.-F¬.-F-. ssIamdp-∂p

h-≠n-s∏-cn-bm¿-: Su-Wn-se hym-]m-c ÿm-]-\-߃, sXm-gnem-fn-Iƒ Xm-a-kn-°p-∂ tI-{μ߃ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ an-∂¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. te-_¿ Hm-^n-k¿, πm-t‚-j≥ te-_¿ C≥-kv-s]-Iv-S¿, ssN¬Uv sse≥ tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ F-∂n-h-c-S-ßn-b kw-L-am-Wv

hn-hn-[ {]-tZ-i-ß-fn¬ ]-cn-tim[-\-bv-°v F-Øn-b-Xv. Su-Wn-se Nn-e hym-]m-c tI{μ-ß-fn¬ {]m-b-]q¿-Øn-bm-hmØ Ip-´n-I-sf tPm-en sN-øn-°p∂-Xm-bn kq-N-\ e-`n-®n-cp-∂p. F-∂m¬ ÿm-]-\-߃-°p C∂-se A-h-[n-bm-bn-cp-∂-Xn-\m¬ C-h-sc I-s≠-Øm≥ I-gn™-n-√. \n¿-am-W sXm-gn-em-fn-

tPmÀ-Pn-\p Po-hn-Xw Xn-cn-¨p-]n-Sn-¡m³ \m-Sn-sâ ssI-¯m-§p th-Ww sXm-Sp-]p-g: tPm¿-Pv tSmw _nPp-hn-\p kv-Iq-fn¬ t]m-hm\v B-{K-l-ap-≠v. a-‰p Ip-´n-I-sf t]m-se ]Tn-°m-\pw I-fn-°m\pw Hm-Sn \-S-°m-\pw sIm-Xnbm-Wv. F∂m¬ In-Uv-\n X-Icm-dn-em-b Ip-´n-sb kv-Iq-fn¬ hn-Sm≥ km-[n-°m-Ø Ah-ÿ-bn-em-Wv am-Xm-]n-Xm°ƒ. Zn-h-k-hpw U-bm-en-knkv sN-øp-I-bm-Wv. I-√q¿-°mSv X-gp-hw-I-p-∂v In-g-t° ]pØ≥-]p-c-bn-¬ _n-Pp-hn-s‚bpw Uo-\-bp-sS-bpw a-I-\mWv tPm¿-Pv tSmw _n-Pp. c-≠mw ¢m-kn¬ ]Tn-°p-tºmgm-Wv In-Uv-\n X-I-cm-dn-em-bXv. A-∂p ap-X¬ tIm-´b - w saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv Fd-Wm-Ip-fw sa-Un-°-¬ {S-Ãnte-°v am-dn. km-º-Ø-n-I-ambn h-fs - c ]n-∂m-°w \n-ev° - p∂ _n-Pp-hn-\p ap-tº-m-´p-≈ Nn-In-¬k A-km-[y-am-Wv. A-Sn-b¥ - c - a - m-bn hr-° am-‰n hbv-°-W-sa-∂v tUm-Œ¿am¿ A-dn-bn-®n-cn-°p-Ib - m-Wv. C-Xn-

\pw a-cp∂n-\p-ambn 25 e£w cq] sN-ehp h-cpw.- F-d-Wm-Ip-fw sa-UntPm¿-Pv tSmw _n-Pp °-¬ {SÃn-em-Wv Nn-In-¬k. _n-Pp-hn-s‚ `m-cy Uo-\bpw In-Uv-\n tcm-K-Øn-\-Sn-abm-Wv. _n-Pp Ir-jn-°m-c-\mWv. Ir-jn-bn¬ \n-∂pw e-`n°p-∂ h-cp-am-\w sIm-≠m-Wv Ip-Spw-_w I-gn-bp-∂-Xv. I¿-jI-\m-b _n-Pp \n-e-hn-ep-≠mb ÿ-ew hn-‰m-Wv C-Xp-h-sc Nn-In-¬kn-®-Xv. k-∑-\-kp-≈h-cp-sS k-lm-bw sIm-≠p am{X-ta C-\n Ip-´n-sb c-£n°m≥ km-[n-°q. _n-Pp-hns‚ t^m¨ 9495-316-468. Fkn 5010000-3427838. F-®v.-Un.F-^.vkn. _m-¶v sXm-Sp-]p-g. sF.-F-^.v-F-k.v kn. tIm-Uv F-®v-.Un.-F-^.v kn. 0001302.

hn-h-cm-h-Im-iw: ho-gv-N h-cp-¯n-b {]-Y-\m-[ym-]-I-\v ]n-g ]-Ø-\w-Xn-´: hn-hc - m-hI - m-i \nb-a-{]-Im-cw hn-h-cw e-`n-°p-∂Xn-\p-th-≠n \¬-In-b A-t]-£-bn¬ a-dp-]S- n \¬-Ip-∂X - n-¬ hogvN - h-cp-Øn-b {]-Ya - m-[ym-]I - \ - v 1000 cq-] ]n-g. kv-Iqƒ ]n.-Sn.F. tbm-K Xo-cp-am-\-ß-fp-sS ]-I¿∏v e-`n-°p-∂X - n-\p-th-≠n A-t]£ \¬-In 100 Zn-hk - w- I-gn-™n´pw a-dp-]-Sn e-`n-°m-™-Xn-s\ Xp-S¿-∂v d-jo-Zv B-\-∏m-d \¬In-b ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m- W - v tase-sh-´n-{]w F¬. ]n. kv-Iqƒ

{]-Y-am-[ym-]-I-\m-b ]n Pn kXo-jv Ip-am-dn-\v 1000 cq-] ]n-g in£n-®p-sIm-≠v kw-ÿm-\ hn-hcm-hI - m-i I-Ωo-jW -- ¿ Fw F≥ Kp-Wh - ¿-±\ - ≥ D-Øc - h - n-´X - v. A-t]-£-I-\p hn-h-cw \¬Ip-∂-Xn¬ hn-h-cm-h-Im-i D-tZym-K-ÿ≥ ]-cm-P-b-s∏-´-Xm-bn IΩo-j≥ \n-co-£n-®p. F-∂m¬ A-[ym-]-I-s‚ hn-i-Zo-I-c-WØn¬ in-£ e-Lq-I-cn-®v 1000 cq-] ]n-g Np-a-Øp-I-bp-am-bmsW-∂pw D-Ø-c-hn¬ ]-d-bp-∂p.

b-Xv. Ip-S-n-bn-se l-cn-Zm-kmWv Im-´p-t]m-Øn-s‚ A-{I-a-Øn¬ a-cn-®-Xv. I-gn-™ sa-bv 10\m-Wv ]-cn-Zm-kv sIm-√-s∏-´-Xv. sa-bv 5\v \m-bm-´n-\m-bn t\-cy-aw-K-ew h-\-Øn¬ FØnb kw-Lw t]m-bn Im-´p-t]m-Øn-s\ I-s≠-Øn sh-Sn-h-°pIbm-bn-cp∂p. F-∂m¬ sh-Sn-tb-‰ t]mØv Hm-Sn c-£-s∏-´p. sa-bv 10\v kw-Lw h-\-Øn¬ A-e-bp-∂-Xn-\n-sS sh-Sn-tb‰ Im-´p-t]m-Øv h-\-Øn¬ A-hi-\n-e-bn¬ In-S-°p-∂-Xv I≠p. C-Xv a-cn-®v In-S-°p-I-bm-

sW-∂ hn-izm-k-Øn¬ sIm-√s∏-´ l-cn-Zm-kv t]m-Øn-s‚ ASp-sØ-Øn. Cu k-a-bw t]mØv hn-c-≠v F-gp-t\-‰v l-cn-Zmkn-s‚ I-gp-Øn-\v sh-´n. H-∏w Im-´p-t]m-Øpw N-Øp. C-tXmsS aq-∂-wK kw-Lw sIm-√-s∏-´ l-cn-Zm-kn-s\ Np-a-∂v tIm-X-awK-e-sØ B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-®p. a-c-Øn¬ \n-∂pw ho-Wv a-cn-®-Xm-sW-∂v sam-gn-\¬-In. ]n-∂o-Sv `¿-Øm-hn-s‚ a-cW-Øn¬ kw-i-bw tXm-∂n-b `m-cy kn-μp h-\-]m-e-I¿-°pw t]m-en-kn-epw ]-cm-Xn \¬-In.

Øpw. 432 In-tem-{Km-tam-fw CXn-\-Iw hn¬-∏-\ \-S-Øn-°-gn™p. kv-Iq-fn-se hn-j-a-b-an-√mØ ]-®-°-dn-°v B-h-iy-°mcpw G-sd-bm-Wv. am-Xm-]n-Xm-°fpw k-ao-]-sØ hym-]m-cn-I-fpam-Wv C-t∏mƒ D¬-∏-∂-߃ hm-ßp-∂-Xv.- Im-Sp-]n-Sn-®p-In-S∂n-cp-∂ kv-Y-ew {Km-a-]-©m-bØn-s‚ sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xnbn¬-s∏-Sp-Øn-bm-Wv Ir-jntbm-Ky-am-°n-b-Xv. s\-Sp-¶-≠Øv \-S-∂ N-S-ßn¬ {]-Y-am-[ym]-I≥ Fw Sn tXm-a-kpw kv-Iqƒ A-[n-Ir-X-cpw sI sI P-b-N{μ≥ Fw.F¬.F-bn¬ \n-∂p ]p-c-kv-Im-cw G-‰p-hm-ßn.

C-Sp-°n: Pn-√m tam-t´m¿ sXm-gnem-fn kw-bp-Iv-X k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ 24\v B¿.Sn.H, tPm-bn‚ v B¿.Sn. Hm-^nkp-Ifn-te-°v am¿-®v \-S-Øp-w. h¿-[n∏n-® hm-l-\ \n-Ip-Xn ]n≥-h-en°p-I, C≥-jq-d≥-kv {]o-ao-bw h¿-[-\ ]n≥-h-en-°p-I, t£-a\n-[n-bn-se A-]m-X-I ]-cn-l-cn°p-I F-∂o B-h-iy-ß-fp-∂bn-®m-Wv k-a-cw. tbm-K-Øn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v tPm-kv ^n-en∏v A-[y-£-X h-ln-®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n ]-f-\n-th¬, Sn B¿ i-in-[-c≥, hn.B¿ i-in, X-ºn kp-Ip-am-c≥, F≥.]n ambm-hp, sI.F≥ hm-kp, Pn. Aø-∏≥, k-Xo-jv _m-_p, ap-cpI≥, ssh. P-b≥, k-Xo-jv F∂n-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.

]-Xn-\m-dp-Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¡m³ {i-an-¨ kq-]À-ssh-kÀ A-d-kv-än C-Sp-°n: ]-Xn-\m-dp-Im-cn-sb ]oUn-∏n-°m≥ {i-an-® F-kv-t‰-‰v kq-∏¿-ssh-k¿ A-d-kv-‰n¬. sI-.Un.F-®v.]n.I-º-\n sN-≠ph-c F-kv-t‰-‰n¬ Ip-≠-f Un-hnj-\n-se Xo¿-Y-a-e-bn¬ kn cmP≥(30)B-Wv A-d-kv-‰n-em-b-Xv. _p-[-\m-gv-N cm-hn-se ho-´n¬ B-cp-an-√m-Xn-cp-∂ k-a-b-Øv A-Sp-°-f hm-Xn-en¬ Iq-Sn ho-Sn\p-≈n¬ I-b-dn-b C-bmƒ _men-I-sb ]o-Un-∏n-°m≥ {i-an°p-I-bm-bn-cp-∂p. Ip-´n-bp-sS I-c® - n¬ tI-´v sXm-´S- p-Ø ho-´n¬ Xm-ak - n-®n-cp-∂ _-‘p F-Øn-b-t∏mƒ C-bmƒ Hm-Sn c-£-s]-´p. Ip-´n-bp-sS am-

Xm-]n-Xm°ƒ aq-∂m¿ kn.-sF°v \¬-Inb ]-cm-Xnbn¬ \-SØn-b Xn-c®n-em-Wv Ccm-P≥∂-se am-´ps∏-´n Um-an-\v k-ao-]-Øv \n-∂p {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. tZ-hn-Ipfw tIm-S-Xn-b¬ lm-P-cm-°n-b {]-Xn-sb dn-am≥-Uv sN-bv-Xp. kn.sF. F B¿ jm-\n-lm-≥, F-kv.sF. ]n bp {io-\n-hm-k≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xy-Xz-Øn-emWv {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v.

Iƒ Xm-a-kn-°p-∂ ÿ-e-Øpw A-[n-Ir-X¿ ]-cn-tim-[-\ \-SØn. ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-°p-∂ sk-‚ v tPm-k-^v kv-Iqƒ sI-´nS-Øn-s‚ tPm-en-I-fn¬ G¿-s∏´n-cn-°p-∂-Xp sh-kv-‰v _w-Kmƒ, _o-lm¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n∂p-≈ 40-¬-]-cw sXm-gn-em-fn-Ifm-Wv. C-hn-sS Iq-Sp-X¬ A-Sn-ÿm-

\ ku-I-cy-߃ G¿-s∏-Sp-ØW-sa-∂pw sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p kp-c-£ {I-ao-I-c-Ww H-cp-°-Wsa-∂pw A-[n-Ir-X¿ \n¿-tZ-in®p. A-√m-Ø-]-£w \n-b-a-\-S]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂pw D-tZymK-ÿ¿ ]-d-™p. Iq-Sm-sX C-h-cp-sS Xn-cn-®-dnb¬ tc-J-Iƒ lm-P-cm-°m-\pw \n¿-tZ-iw \¬-In. ]o-cp-ta-Sv te-

Ip-f-¯n-sâ IÂ-s¡-«v X-IÀ-¶p

Hm-]-td-j³ Xntb-ä-dnÂ\n-¶v C-d-¡n-hn« ho-«-½a-\p-jym-hIm-i I-½oj-\v ]-cm-Xn \ÂIm-s\m-cp-§p-¶p

l-cn-∏m-Sv: Ip-´-\m-Sv ]m-t°-Pn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn ]-Ø-c-e-£w cq-] sN-e-hn-´p \-ho-I-cn-® s]mXp-Ip-f-Øn-s‚ I¬-s°-´v X-I¿∂p. ]-≈n-∏m-Sv ]-©m-b-Øv F´mw-hm¿-Un-se s]m-ø-°-c P-Mvj-\v sX-°p-h-i-ap-≈ a-™m-en¬ Ip-f-Øn-s‚ I¬-s°-´m-Wv _p-[-\m-gv-N cm-{Xn-bn-se a-gbn¬ X-I¿-∂-Xv. Ip-f-Øn-s‚ B-gw-Iq-´n Np-‰n-\pw kw-c-£-W`n-Øn-bpw, ]-S-hp-I-fpw sI-´n kw-c-£n-°m-\m-bn-cp-∂p ]-≤Xn. C-X-\p-k-cn-®p Fw.F¬.Fbp-sS \n¿-h-l-W-Np-a-X-e-bn¬ tXm-´-∏-≈n-°m-c-\m-b I-cm-dpIm-c-\m-Wv ]-Wn \-S-Øn-b-Xv. \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-bn Hcp am-kw ]q¿-Øn-bm-hpw ap-ºmWv I¬-s°-´n-s‚ H-cp-h-iw XI¿-∂p-ho-W-Xv. A-©-c skt‚m--fw hn-kv-Xo¿-W-ap-≠m-bn-cp∂ Ip-fw Np-‰n-\p-ap-≈ kz-Im-cy hy-‡n-Iƒ ssI-tb-dn-b-Xm-bn B-t£-]-ap-≠v. Ip-fw \-ho-I-cW-Øn-s‚ `m-K-am-bn B-gw Iq-´p∂-Xn-\m-bn hm-cn-sb-Sp-Ø a-Æv I-cm-dp-Im-c≥ kz-Im-cy hy-‡nIƒ-°v A-\-[n-Ir-X-am-bn I-®-hSw \-S-Øn-b-Xv \m-´p-Im¿ C-S-s]´p X-S-k-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p.

a-Æ-t©-cn: ss_-]m-kv k¿-Pdn-°v Hm-]-td-j≥ Xn-tb-‰-dn¬ I-b-‰n-b ho-´-Ω-sb A-Im-c-Wam-bn a-S-°n-b-b-® tIm-´-bw saUn-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X-cp-sS \-S-]-Sn-bn¬ hy-m-]-I {]-Xn-tj-[w. \-S-]-Snbn¬ {]-Xn-tj-[n-®v ho-´-Ω a-\pjym-h-Im-i I-Ωo-j-\v ]-cm-Xn \¬-Im-s\m-cp-ßp-∂p.a-Æ-t©cn ]-©m-b-Øv 12mw hm¿-Un¬ aw-K-e-Øv \n-I¿-Øn¬ cm-P-s‚ `m-cy Ip-™p-tam-sf (46) I-gn™ Xn-¶-fm-gv-N cm-hn-se-bm-Wv c-‡-°p-g-en-se X-S- w \o-°p∂ lr-Z-b-i-kv-{X-{In-b-°m-bn Hm-]-td-j≥ Xo-tb-‰-dn¬ {]-thin-∏n-®-Xv. \n-c-h-[n ]-cn-tim-[-\-I-fpw a-‰pw \-S-Øn-b-ti-j-am-Wv Hm-]td-j≥ th-W-sa-∂v tUm-Œ¿-am¿ \n¿-tZ-in-®-Xv. i-kv-{X-{In-b°v ap-ºm-bn F-´p-t]-sc sIm≠p-h-∂v c-‡w \¬-I-W-sa∂pw C-h-tcm-Sv ]-d-™n-cp-∂p. A-X-\p-k-cn-®p \m-´n¬ \n-∂p Bƒ-°m-sc F-Øn-®p e-t_m-d´-dn-bn¬ c-‡w ti-J-cn-°p-I-

_¿ Hm-^nk¿ am¿-´n≥ Po-hv-cmPv, sXm-Sp-]p-g, im-¥≥-]m-d, aq∂m¿ te-_¿ Hm-^n-k¿-am-cm-b hn sI \-hm-kv, Fw F-kv cm-Pp, _m-_p-t]mƒ, πm-t‚-j≥ te_¿ C≥-kv-s]-Iv-S¿ \-k-dp-±o≥, ssN¬-Uv sse≥ tIm-˛-Hm¿Un-t\-‰¿ \n-Xo-jv Ip-cy≥ F∂n-h¿ ]-cn-tim-[-\-bv-°p t\Xr-Xzw \¬-In.-

Hm]-tdj-\pth-≠n hmßnb a-cp-∂p-I-fp-ambn Ip™p-tamƒ

bpw sN-bv-Xp. Iq-Sm-sX Hm-]-tdj-\p-th-≠ D-]-I-c-W-ß-fpw a‰pw tUm-Œ¿-am¿ C-h-sc-sIm-≠v hm-ßn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ `-£Ww-t]m-epw \¬-Im-sX 30 aWn-°q-tdm-fw Hm-]-td-j≥ Xotb-‰-dn¬In-S-Øn-b-ti-jw sNmΔm-gv-N ssh-Io-´v k¿-P-dn-bp-sS B-h-iy-an-s√-∂pw Un-kv-Nm¿÷v sN-bv-Xp s]m-bv-sIm-≈m-\pam-Wv C-h-tcm-Sv \n¿-tZ-in-®-Xv.

2013 Pq-sse-bn-em-Wv C-h-sc s\-©p-th-Z-\-sb Xp-S¿-∂p h≠m-\w sa-Un-°¬-tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ ]-cn-tim-[-\-bv-°v hn-t[-b-am-°p-∂-Xv. A-∂p \-SØn-b B≥-Pn-tbm-{Kmw ]-cn-tim-[-\-bn¬ C-h-cp-sS lr-Z-b-Ønse c-‡-°p-g-en¬ c-t-‡m-´-ans√-∂v I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. C-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv Ch¿ tIm-´-b-sØ-Øn-b-Xv. I-gn-

™ ]-Øp-am-k-Øn-\-Iw \n-c-h[n-]-cn-tim-[-\-I-fpw a-‰pw \-SØn tcm-Kw ÿn-co-I-cn-®-ti-jw C-t∏mƒ Hm-]-td-j≥ sN-tø-≠Xn-s√-∂ Im-c-Ww A-t\-z-jn-® Ip-™p-tam-fp-sS `¿-Øm-hv cm-Pt\m-Sv D-Nn-X-am-b a-dp-]-Sn \¬Im≥ tUm-Œ¿-am¿ X-øm-dm-bn-√. ho-´-Ω-bp-sS ss_-]m-kv k¿-P-dn-°m-bn Im-cp-Wy Nn-In¬km k-lm-b ^-≠n¬ \n-∂p 1,30000 cq-] I-gn-™ Un-kw-_¿ 30\v tIm-´-bw B-ip-]-{Xn--°v A\p-h-Zn-®n-cp-∂p. C-Xp-Iq-Sm-sX C-h¿ Xm-a-kn-® ho-Spw ]-d-ºpw hn-‰p-In-´n-b ]-Ø-c e-£w cq-]bpw Nn-In¬-k-bv-°m-bn sN-ehm-°n. In-S-∏m-Sw \-„-s∏-´ C-hcn-t∏mƒ hm-S-I-ho-´n-em-Wv Xm-akn-°p-∂-Xv. am-\p-jn-I ]-cn-KW-\ t]m-epw \¬-Im-sX Hm-]td-j≥ \n-tj-[n-® tUm-Œ¿-am¿-s°-Xn-tc \n-b-a-\-S-]-Sn kzoI-cn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p apJy-a-{¥n-°pw B-tcm-Ky-a-{¥n°pw a-‰p D-∂-X D-tZym-K-ÿ¿°pw ]-cm-Xn \¬-Ip-sa-∂v Ip™p-tamƒ ]-d-™p.

{]m-b-]qÀ-¯n-bm-hm-¯ s]¬-Ip-«n-sb knhn kÀ-ho-kn F«mw dm-¦v ]o-Un-¸n-¨ bp-hm-hv A-d-kvänÂ]-¯-\w-Xn-« kz-tZ-in¡v s\-Sp-¶-≠w-: {]m-b-]q¿-Øn-bmhm-Ø s]¨-Ip-´n-sb `o-j-Wns∏-Sp-Øn ]o-Un-∏n-® bp-hm-hv A-d-kv-‰n-¬. I-ºw-sa-´v A-®-°S ]-Sn-™m-t‰-Xn¬ F-_n h¿Ko-kmWv A-d-kv-‰n-em-b-Xv. sNdp-∏-Øn¬ ]n-Xm-hv a-cn-°p-Ibpw A-Ω D-t]-£n-®p t]m-hp-Ibpw sN-bv-X s]¨-Ip-´n I-ºwsa-´n¬ h-ey-Ω-bv-s°m-∏w Xm-akn-®v ]-Tn-®n-cp-∂-Xv. h-ey-Ω ]-Wn-°v t]m-b-t∏-

Im-«p-t]m-¯n-s\ sh-Sn-h-¨vpsIm-¶ kw-`-h-¯n H-cmÄ A-d-kv-än C-tXm-sS h-\-]m-e-I¿ h-\-Øn¬ \-S-Øn-b A-\z-j-W-Øn¬ sh-Sn-tb-‰v sIm-√-s∏-´ \n-e-bn¬ Im-´p-t]m-Øn-s‚ P-Uw Is≠-Øn. Xp-S¿-∂v \-S-∂ A-\zj-W-Øn-em-Wv cm-[m-Iy-jv-W≥ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. c-≠v t]¿-°p≈ Xn-c-®n¬ Du¿-÷n-X-am-°n. Un-.-F-^v.-H. sI-sP km-ap-h-¬, A-Sn-am-en td-©v Hm-^nk¿ sIF≥ _m-_q, U-]yp-´n td-©¿ F-kv cm-tP-{μ≥, t^m-d-kv-‰¿ am-cm-b A-_m-kv, sI-I P-b-{]Im-iv F-∂n-h-cm-Wv tI-kv A\z-j-Ww \-S-Øn-b-Xv.

tUm-IvSÀ Nn-{X-bv-¡v dm-¦n-sâ a-[p-cw I-´-∏-\: B-Xp-c tk-h-\-Øn-eqsS B-dp-am-k-tØm-fw ssl-td©v P-\-X-bv-°v Im-cp-Wy kv-]¿i-am-bn am-dn-b tUm. Nn-{X-bv-°v C-\n ]p-Xn-b \n-tbm-Kw. a-‰p tUm-Iv-S¿-am¿ Np-a-X-e-tb¬°m≥ a-Sn-Im-´p-∂ ssl-td-©v ta-J-e-bn-te-bv-°v ]q¿-W-a-\tkm-sS Nn-{X I-S-s∂-Øp-I-bmbn-cp-∂p. I-´-∏-\-bn-se km-aqln-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn¬ Np-aX-e-tb¬-°p-tºm-gpw ]m-h-s∏´-h-cp-sS D-∂-a-\-Øn-\m-bn Iq-

I-cpw ]n.Sn.F. `m-c-hm-ln-I-fpw H-∏w I¿-jI - c - m-b \m-´p-Im-cpw HØp-]n-Sn-®v kvI - q-fn-s‚ 50 sk‚ v sk‚ v ÿ-eØ - v s]m-∂p-hn-fb - n°p-I-bm-bn-cp-∂p. 20e-[n-Iw ]®-°-dn-I-fm-Wv C-hn-sS Ir-jn sN-bvX - n-cn-°p-∂X - v. ta-Je - b - n¬ km-[m-c-W-bm-bn Ir-jn sN-ømØ Im-c-‰v, _o-‰v-dq-´v, tªm-_-dn F-∂n-h-bpw kv-Iq-fn-s‚ tXm-´Øn¬ k-ar-≤a - m-bn h-fc - p-∂p. sNm-hm-gv-N Zn-h-k-ß-fn-emWv hn-f-sh-Sp-∏v \-S-Øp-∂-Xv. tXm-´-Øn¬ \n-∂p hn-f-sh-Sp°p-∂ ]-®-°-dn kv-Iq-fn-se D-®`-£-W-Øn-\m-bn hn-\n-tbm-Kn®-ti-jw _m-°n hn¬-∏-\ \-S-

_m-ethe; sXm-gn-em-fn-I-fp-sS Xm-a-ktI-{µ-§-fn an-¶Â¸-cn-tim-[-\-

B-Zn-hm-kn bp-hm-hn-sâ a-c-W-w Im-«p-t]m-¯n-sâ sh-t«-sä-¶v sX-fn-ªp A-Sn-am-en: kp-lr-Øp-°ƒ-s°m-∏w h-\-Øn¬ \m-bm-´n-\v t]m-b B-Zn-hm-kn bp-hm-hv sIm√-s∏-´-Xv Im-´p-t]m-Øn-s‚ sht´-s‰-∂v sX-fn-™p. Im-´p-t]mØn-s\ sh-Sn-h-®v sIm-∂ kw-`h-Øn¬ H-cm-sf h-\-]m-e-I¿ A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. c-≠v- t]¿ Hfn-hn¬. A-Sn-am-en ]-©m-b-Ønse F-f-ªm-t»-cn sk-‰n¬-sa‚n¬ Xm-a-kn-°p-∂ cm-[m-Iyjv-Ws\-bm-Wv h-\-]m-e-I¿ Ad-Ãv sN-bv-X-Xv. Ip-Sn-bn-se c-hn-am-cn, kp-{]≥ F-∂n-h-cm-Wv H-fnhn¬ t]m-

Im¬-h-cn-au-≠v: ]T-\-tØmsSm-∏w Im¿-jn-I cw-KØ - pw Im¬-h-cn F¬.]n. kv-Iqƒ th-dn-´ am-Xr-I-bm-bn. Ir-jn h-Ip-∏v kvIq-fp-I-fn¬ \-S-∏m-°n-b ]-®-°dn tXm-´w ]-cn-]m-Sn-bn¬ Pn-√b - n¬ c-≠mw ÿm-\-am-Wv kv-Iq-fn\p e-`n-®X - v. C-Xn-\p Np-°m≥ ]nSn-® {]-Ya - m-[ym-]I - ≥ Fw Sn tXm-ak - n-\pw ]p-ck - vI - m-cw e-`n-®p. ]-®° - d - n-bp-sS-bpw `-£y-hn-fI-fp-sS-bpw hn-e {I-am-Xo-Xa - m-bn D-b¿-∂ km-lN - c - y-Øn-em-Wv hnZym¿-Yn-I-fpw A-[ym-]-I-cpw kvIq-fn¬ ]-®-°-dn-tØm-´w X-bmdm-°m≥ cw-K-Øn-d-ßn-b-Xv. ]n∂o-Sv hn-Zym¿-Yn-I-fpw A-[ym-]-

BÀ.Sn.H. Hm-^n-kv amÀ-¨v 24\v

Sp-X¬ {]-b-Xv-\n-°-W-sa-∂ tam-lw Nn-{X-bneq≠mbn-cp-∂p. kn-hn¬ k¿-ho-kn¬ dm-¶v t\-´-ap-≠m-sb-¶n-epw ]-cn-io-e\w B-cw-`n-°p-∂X - p-hs - c B-Xpc tk-h\ - cw-KØ - v Xp-Sc - m-\m-Wv Nn-{X-bp-sS B-{K-lw. sF.F.F-kv. F-Sp-Øv tI-c-f-Ø-n¬ Xs∂ tk-h\ - w \-SØ - m-\pw B-{Kl-ap-s≠-∂v Nn-{X ]-d-bp-∂p. tUm-Iv-S-sd-tØ-Sn dm-¶v F-Ønb-tXm-sS B-ip-]-{Xn Po-h-\- kn-hn¬ k¿-ho-kv ]-co-£-bn¬ dm-¶v t\-Sn-b tUm. Nn-{X-bv°v a-[p-cw \¬-Ip-∂ k-l-{]-h¿-Ø-I¿°mcpw k-t¥m-jØ - n-em-Wv.

mƒ ho-´n-se-Øn-b F-_n s]¨Ip-´n-sb `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn ]oUn-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. hn-h-cw ]p-d-Øp ]-d-™m¬ sIm-√p-sa∂p t]-Sn-s∏-Sp-Øn ]n-∂o-Sv ]oU-\w Xp-S-¿-∂p. Ip-´n-bp-sS Iq´p-Im-cn-bp-sS k-tl-m-Z-c≥ F∂ ]-cn-N-bw ap-X-se-Sp-Øm-Wv C-bmƒ ho-´n-se-Øn-bn-cp-∂-Xv. apºv k-tlm-Z-cn-s°-m-∏w FØn C-bmƒ ku-lr-Zm-¥-co£w kr-jv-Sn-®n-cp-∂p.

kv-Iqƒ Xp-d-∂ ti-jw ¢mkn-se-Øn-b s]¨-Ip-´n-bp-sS s]-cp-am-‰-Øn¬ kw-i-bw tXm∂n-b A-[ym-]-I¿ Im-cyw Xn-c°p-I-bpw ssN¬-Uv sse-\n¬ hn-h-cw A-dn-bn-°p-I-bp-am-bn-cp∂p. ssN¬-Uv sse-s‚ \n¿-tZi-sØ Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b At\z-j-W-Øn¬ s\-Sp-¶-≠w kn.-sF-. F≥ _m-_p-°p-´-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-amWv C-bm-sf A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv.

]Ø\w-Xn´: knhn¬ k¿hokv ]-co-£b - n¬ F´mw dm-¶v ]Ø-\w-Xn-´ kz-tZ-in tPm-Wn tSmw h¿-Ko-kv(27)\v . Xn-cp-h√ In-g° - ≥ ap-Øq¿ sk-‚ v t]mƒ-kv am¿-tØma ]-≈-n hn-Imcn tIm-gt- ©-cn ]p-∂° - m-Sv a-ebn¬ h-S-t°-Øv d-h. tPm¿-Pv h¿-Ko-kn-s‚bpw B-\n tPm¿Pv h¿-Ko-kn-s‚-bpw ap-∂p a-°fn¬ C-fb - a-I\ - m-Wv.

sh-Æn°p-fw _Y\n A-°m-Uan-bn¬\n-∂p-w {]m-Yan-I hn-Zym-`ymtPm-Wn tSmw kw B-cw-`nh¿-Ko-kv ® tPm-Wn tSmw Fw._n.F-. _ncpZ-[m-cnbm-Wv. t\m°n-b I-º-\n-bn¬ tPm-en sN-bv-Xn-´p≠v.


{]mtZ-inIw

13 Pq¨ 2014 sh≈n

sshZyp-Xn- ap-S§pw ko-X-tØm-Sv: I-°m-Sv 110- sI.-

hn.-k-_v kv-t‰-j-\n¬ A-‰-Ip-‰∏-Wn \-S-°p-∂-Xn-\m¬ C-∂v cm-hn-se F-´pap-X¬ ssh-Io-´v A-©v h-sc ko-X-tØm-Sv, Nn‰m¿, s]-cp-\m-Sv ]-©m-b-Øp-{]tZ-i-ß-fn¬ ssh-Zyp-Xn- hn-X-cWw `m-KoI-am-bn X-S- -s∏-Spsa-∂v P-\-td-j≥ hn-`m-Kw Akn-. F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.-

]cn-]mSn  Hma√q¿ am¿°-‰v P-Mv-j≥:

Adnbn-¸pIÄ

U-b-äv Im-tcym-]-tZ-i-I k-an-Xn tbm-Kw Xn-cp-h-√: Pn-√m hn-Zym-`ym-k ]cn-io-e-\ C≥-Ãn-‰yq-´n-s‚ (Ub-‰v) {]-h¿-Ø-\-߃-°v am¿-K\n¿-tZ-iw \¬-Ip-∂ Im-tcym-]tZ-i-I k-an-Xn-bp-sS tbm-Kw 18\v cm-hn-se 10.--30\v Xn-cp-h-√ U-b-‰n¬ tN-cp-sa-∂v {]n≥-kn∏¬ A-dn-bn-®p.--

20ma-Xv ^n^ tem-I I-∏v ^pSv-t_mƒ a¬-k-c-߃-°v A-`n-hmZyw A¿-∏n-®v ]-¥f-Øv Im-bn-It{]-an-Iƒ \-SØn-b dm-en

]-´-fw {]-m-Y-an-Im-tcm-Ky-tI-{µ hn-I-k-\w A-«n-a-dn-¡-s¸-Sp-¶p

c-à-Zm-\ Zn-\w: Izn-kv aÂ-k-cw

]-¥-fw: ]-¥-fw {]-m-Y-an-Im-tcmKy-tI-{μ hn-I-k-\w e-£y-am°n {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ \n-c-h-[n ]-Ø-\w-Xn-´: tem-I c-‡Z-- m-\ \n-th-Z-\-߃ -\¬-Ip-I-bpw PZn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v Pn-√m \-{]-Xn-\n-[n-Iƒ {]-Jym-]-\w sa-Un-°¬ Hm-^n-kn-s‚ B-`n- \-S-Øp-I-bpw sN-øp-∂p-s≠-¶nap-Jy-Øn¬ Pn-√-bn-se tIm-fepw C-h-sbm-∂pw \-S-∏m-hp-∂nPv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn Izn-kv √. ]-¥-fw-˛-I-S-bv-°m-Sv tdma¬-k-cw \-S-Øpw. ]-Ø-\w-Xn- Un¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ {]-m-Y-an´ Im-tXm-en-t°-‰v tIm-f-Pn¬ Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn¬ Zn-h-tk17\v \-S-Øp-∂ Izn-kv a¬-k-c\ 200e-[n-Iw tcm-Kn-Iƒ F-ØpØn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-∏-cy- ∂p-s≠-¶n-epw C-h¿-°v a-Xn-bmap-≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ cm-hn-se b Nn-In¬-k \¬-Im≥ C-hn-sS 10\v tIm-f-Pn¬ F-Ø-W-sa-∂v ku-I-cy-an-√. Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ Ac-≠v tUm-Œ¿-am-cp-sS t\-Xrdn-bn-®p.t^m¨: 9447430175.-Xz-Øn¬ cm-hn-se F-´p-ap-X¬ ssh-Io-´v aq-∂p-h-sc {]-h¿-Øn°-W-sa-∂m-Wv \n¿-tZ-i-sa-¶nA-Sq¿: K-h. t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv tIm-f-Pn¬ e-Iv-N-d¿ (B¿-°n- epw an-° Zn-h-k-ß-fn-epw tUmŒ¿-am-cpw a-‰v Po-h-\-°m-cpw hsS-Iv-N¿) X-kv-Xn-I-bn¬ K-Ãv Po-h-\-°m-sc \n-b-an-°p-∂-Xn- cp-∂-Xv 10\p ti-j-am-Wv. NnIn¬-k tX-Sn-sb-Øp-∂-h¿-°v \v 16\v cm-hn-se 11\v C‚¿-hyq \-S-Øpw. B¿-°n-sS-Iv-N-dn¬ H- B-h-iy-am-b a-cp-∂p-Iƒ e-`yam-hp-∂n-s√-∂pw ]-cm-Xn-bp-≠v. ∂mw-¢m-kv F-≥-Pn-\o-b-dn-Mv tUm-Œ¿-am¿ \n¿-tZ-in-°p-∂ a_n-cp-Z-am-Wv Ip-d-™ hn-Zymcp-∂p-Iƒ tÃm-°n-s√-∂ Im-c`ym-k tbm-Ky-X. Xm¬-∏-cy-apWw ]-d-™v ]p-d-Øp-\n-∂v hm≈ D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ {]m-bw, hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X F-∂n-h ßn-∏n-°p-I-bm-Wv sN-øp-∂-Xv . sX-fn-bn-°p-∂ A- ¬ k¿-´n^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw cm-hn-se 11\v t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv tIm-f-Pv Hm-^n-kn¬ lm-P-cm-h-Ww.

e-Iv-N-dÀ CâÀ-hyq

]n.--F-kv.-kn. ]-co-£

]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√-bn¬ Sq-dnkw h-Ip-∏n¬ tlm-kv-]n-‰m-en‰n A-kn- v (F≥.- -kn.--F Cu-g-h, Im-‰-K-dn \-º¿ 500/2010) X-kv-Xn-I-bn-te-°p≈ Xn-c-s™-Sp-∏n-\v A-t]-£ k-a¿-∏n-® D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ°m-bn 17\v cm-hn-se 7.--30 apX¬ 9.--15h-sc H-_v-P-Iv-So-hv coXn-bn-ep-≈ H.--Fw.--B¿ ]-co-£ ]-Ø-\w-Xn-´ K-h.-F-®v.-F-kv.F-kv B≥-Uv hn.-F-®v.-F-kv.F-kn¬ \-S-Øpw.

A-[ym-]-I H-gn-hp-IÄ

]¥-fw {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI{μw B-ip-]-{Xn-bn¬ In-S-Øn-®n-In- In¬-k B-c-`n-®m-ep-≠m-hp-∂ ¬-k B-cw-`n-°-W-sa-∂ B-h- {]-tbm-P-\w h-f-sc h-ep-Xm-Wv. iy-Øn-\v h¿-j-ß-fp-sS ]-g-°- F-∂m¬ C-Xv X-S- -s∏-Sp-Øpap-≠v. ∂-Xn-\p ]n-∂n¬ ]-¥-f-sØ km-º-Øn-I-am-bn ]n-∂m- kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-Iƒ-°v ]°w \n¬-°p-∂ B-fp-Iƒ Iq-Sp- ¶p-s≠-∂m-Wv B-tcm-]-Ww. X-em-bn A-[n-h-kn-°p-∂ I-S-bv- h≥-In-S co-Xn-bn¬ {]-h¿-Øn°m-Sv, tN-cn-°¬, D-f-a F-∂n-hn- °p-∂ aq-∂v kz-Im-cy B-ip-]S-ß-fn-ep-≈-h¿-°v In-S-Øn-®n- {Xn \-S-Øn-∏p-Im-cp-sS C-S-s]-S-

em-Wv In-S-Øn-®n-In¬-k sshIn-∏n-°p-∂-sX-∂pw B-t£-]ap-≠v . ]-¥-fw {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn¬ \n-∂v {]-m-b-]q¿Øn-bm-b s]¨-Ip-´n-Iƒ-°pw K¿-`n-Wn-Iƒ-°pw e-`n-t°-≠ Nn-In¬-k D-]-tZ-i-ß-tfm \n¿tZ-i-ß-tfm e-`n-°p-∂n-s√-∂pw ]-cm-Xn-bp-≠v . a-g-°m-ew B-cw-`n-®n-´pw Bip-]-{Xn ]-cn-k-c-Øv t]m-epw ip-No-I-c-W-{]-h¿-Ø-\w \-SØn-bn-´n-√. \n¿-am-W-tPm-enIƒ-°m-bn F-Øn-® I-c-a-Æv sI-´n-S-Øn-\v ap-ºn¬ X-s∂ Iq´n-bn-´n-cn-°p-I-bm-Wv. tUm-Œ¿am-cp-sS ]-cn-tim-[-\m ap-dn-t°m a-cp-∂p-sIm-Sp-°p-∂ ÿ-e-Ønt\m th-≠-{X ku-I-cy-an-√. tcm-Kn-Iƒ-°v B-ip-]-{Xn- ap-‰Øv a-g \-\-bm-sX \n¬-°m≥ t]m-epw I-gn-bm-Ø A-h-ÿmWv. ]-¥-fw {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ hn-I-k-\w \-S-∏m-°nbm¬ \n-c-h-[n B-fp-Iƒ-°mWv C-Xn-s‚ {]-tbm-P-\w e-`n°p-∂-Xv.

tIm-g-t©-cn: sI.--F-kv.C -- .--_n.-bp-sS D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ A-eqan-\n-bw I-ºn B-{In-°-S-bn¬ hn-‰-Xp kw-_-‘n-® ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v t]m-en-kv I-s≠-SpØp. tIm-g-t©-cn sI.--F-kv.C -- .-_n-bn-se Xm-¬-°m-en-I tPm-en°m-cm-Wv ]-Wn I-gn-™v _m°n h-∂ I-ºn-bpw a-‰n-cp-ºv km[-\-ß-fpw B-{In-°-S-bn¬ sIm-≠p-t]m-bn hn-‰-Xv. \m-c-ßm-\w `q-X-°p-gn kptc-jv, \m-c-ßm-\w Np-´n-a-Æn¬ ap-cp-t∏¬ I-a-e≥, \m-c-ßm-\w Np-´n-a-Æn¬ ap-cp-t∏¬ cm-tP-jv, hn-a¬-Ip-am¿ F-∂n-h-cp-sS t]cn¬ tI-sk-Sp-Øv B-d-∑p-f t]m-en-kv A-t\z-j-Ww B-cw-`n®p. Cu-am-kw 10\v Ip-gn-°m-em-

"hm-bn-¨p h-f-cp-I-' Izn-kv aÂ-k-cw ]-Ø-\w-Xn-´: hn-Zym-`ym-k hIp-∏v, C≥-^¿-ta-j≥-˛-]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏v, ]-©m-bØv h-Ip-∏v, ]n F≥ -]-Wn-°¿ ^u-t≠-j≥ F-∂n-h-bp-sS kw--bp-‡m-`p-ap-Jy-Øn¬ kwL-Sn-∏n-°p-∂ hm-b-\-Zn-\-˛-hmcm-tLm-j-tØm-S-\p-_-‘n-®v \m-sf cm-hn-se 11\v ]-Ø-\w-Xn´ am¿-tØm-Ωm ssl-kv-Ip-fn¬ hm-bn-®p h-f-cp-I Pn-√m-X-e Iznkv a¬-k-cw \-S-Øpw. Pn-√-bnse kv-Iq-fp-I-fn¬ \n-∂v H-∂pw c-≠pw ÿm-\w e-`n-® hn-Zym¿Yn-Iƒ {]-[m-\m-[ym-]-I≥ km£y-s∏-Sp-Øn-b k¿-´n-^n-°-‰pam-bn cm-hn-se 10\v F-Ø-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨ :9446443964.-- -

tI-sk-Sp-¯p ]-Ø-\w-Xn-´: ]-´n-I Pm-Xn k-apZm-b-Øn¬-s∏-´ hn-I-emw-K Poh-\-°m-sc a¿-±n-°p-I-bpw PmXn t]-cv hn-fn-®v B-t£-]n-°pI-bpw sN-bv-sX-∂ ]-cm-Xn-bn¬ k-l-{]-h¿-Ø-I-s\-Xn-tc ]Ø-\w-Xn-´ t]m-en-kv tI-sk-SpØp. ]-Ø-\w-Xn-´ sh-‰n-\-dn Imcym-e-b-Øn-se A-‰≥-U-dm-b _n tam-l-\-s‚ sam-gn-bp-sS ASn-ÿm-\-Øn¬, C-tX Hm-^nkn-se ¢m¿-°m-b k-t¥m-jns\ {]-Xn-bm-°n-bm-Wv tI-kv. ap≥-ssh-cm-Ky-am-Wv kw-`-hØn-\v ]n-∂n-se-∂v ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p.

bn-°v k-ao-]w kv-Iq-fn-s‚ ]-Sn°¬ H-Sn-™ t]m-Ãv am-dp-∂-Xn\v I-cm¿ Po-h-\-°m-sc G¬-∏n®v ]-Wn sN-øm≥ I-ºn-bpw a-‰v A-\p-_-‘ km-[-\-ß-fpw sI.-F-kv.C -- .--_n.--bn¬ \n-∂v sIm-SpØp-hn-´-n-cp-∂p. tPm-en ]q¿-Øo-I-cn-®v _m°n h-∂ ]p-Xn-b I-ºn 50 Intem-bpw ]-g-b I-ºn 70 In-tembpw t{Im-kv Bw c-≠v F-∂n-hbm-Wv tN-°p-f-Øp-≈ B-{In°-S-bn¬ C-h¿ hn-‰-Xv. _m-°n km-[-\-߃ Xn-cn-sI e-`n-°mØ-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sI-.F -- -kv.C -- -.-_n. A-t\z-j-Ww \-S-Øp-Ibpw B-d-∑p-f t]m-en-kn¬ ]-cmXn \¬-Ip-I-bp-am-bn-cp-∂p. Fkv.s-- F. hn-t\m-Zv Ip-am-dn-s‚ t\-

Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw A-epan-\n-bw I-ºn-bpw a-‰v km-[-\ß-fpw B-{In-°-S-bn¬ \n-∂p I- s ≠- S p- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p. 50,000 cq-]-bn-e-[n-Iw hn-e-]n-Sn∏p-≈ km-[-\-ß-fm-Wv C-h¿ hn-‰-Xv. {]-Xn-Iƒ H-fn-hn-em-Wv.-

i-Xm-Ðn k-t½-f-\w ]-¥-fw: F≥.---F-kF v.--- -kv. i-Xm–n k-tΩ-f-\-hpw Ip-Spw-_-kwK-a-hpw I-S-bv-°m-Sv h-S-°v 1792mw \-º¿ I-c-tbm-Kw B-tLmjn-°pw. 15\v cm-hn-se 10\v I-ctbm-K-a-μn-c-Øn¬ \-S-°p-∂ ktΩ-f-\w F≥.---F-kF v.--- -kv. U-b-dŒ¿ t_m¿-Uw-Kw ]-¥-fw inh≥-Ip-´n D-Zv-Lm-S-\w-sN-øpw. B¿ N-{μ-ti-J-c-]n-≈ A-[y£-X-h-ln-°pw.---

Npcp¡¯nÂ

D-]-\ym-k aÂ-k-c hn-P-bn-IÄ ]-Ø-\w-Xn-´: tZ-io-tbm-Zv-{K-Y-\-hpw a-X-ku-lm¿-Z-hpw ]cn-t]m-jn-∏n-°p-∂-Xn-\m-bn I-gn-™ I-gn-™ B-K-kv-Xv 15\v ]-Ø-\w-Xn-´ am¿-tØm-Ωm ssl-kv-Iq-fn-epw Xn-cp-h-√ K-h. tam-U¬ kv-Iq-fn-epw kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn \S-Øn-b Pn-√m-X-e D-]-\ym-k a¬-k-c-Øn-se hn-P-bn-I-sf {]-Jym-]n-®p. A-Sq¿ sk‚ v ta-co-kv Fw.-Fw.-Pn.-F-®v.-Fkn-se tZ-hn-I B¿ -Ir-jv-W≥ H-∂mw-ÿm-\w t\-Sn. sNß-cq¿ sk‚ v sX-tc-km-kv _n.-kn.-F-®v.-F-kv -F-kn-se \-b-\ tdm-bn-°m-Wv c-≠mw-ÿm-\w. aq-∂mw ÿm-\-Øn-\v ]-Ø-\w-Xn-´ am¿-tØm-Ωm F-®v.-F-kv.-F-kn-se kv-t\-lm sd-Pn, {]-am-Sw t\-Xm-Pn F-®v.-F-kn-se tkm-^n B¿ -tkhy¿ A¿-l-cm-bn.

D-Zv-Lm-S-\w \m-sf a-√-∏-≈n: F-gp-a-‰q¿ k-l-I-c-W-_m-¶n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ Im¿-jn-I, Im¿-jn-tI-X-c b-{¥ km-a-{Kn-I-fp-sS hn]-W-\-hpw ln-b-dn-Mpw \-S-Øp-∂-Xn-\p-≈ A-t{Km-tjm-∏ns‚ D-Zv-Lm-S-\w \m-sf cm-hn-se 10.-30\v cm-Pp G-{_-lmw Fw.-F¬.-F. \n¿-h-ln-°pw. _m-¶v {]-kn-U‚ v tPm¨-kv h¿-Ko-kv A-[y-£-X h-ln-°pw.-

Øn-Xn-hn-h-c¡-W-¡v ti-J-cn-¡-Ww ]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√-bn-se ]m-d-a-I-S-I-fn-epw {I-j¿ bq-\n-‰pI-fn-epw ]-Wn-sb-Sp-°p-∂ A-\y kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-Ifp-sS ÿn-Xn-hn-h-c I-W-°v ti-J-cn-°m≥ Pn-√m `-c-W-IqSw \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂v Un-kv-{Sn-Œv Izm-dn B‚ v {I-j¿ h¿-t°-gv-kv tIm¨-{K-kv(sF.--F≥.---Sn.---bp.---kn.--) B-h-iy-s∏-´p. tbm-K-Øn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v tPym-Xn-jv-Ip-am¿ a-e-bm-e∏p-g A-[y-£-X h-ln-®p. A-Sn-b-¥-c tbm-Kw tIm-g-t©-cn: _n.---F-kF v.--- ≥.---F¬. D¬-∏-∂-߃ hn¬-°p-∂ tIm-g-t©-cn Un-hn-j-\n-se Un.---FkvF .--- -am-cp-sS-bpw do-s´-bn¬ tjm-∏v D-S-a-I-fp-sS-bpw A-Sn-b¥-c tbm-Kw _n.---F-kF v.--- ≥.---F¬. P-\-d¬ am-t\-P-cp-sS km∂n-[y-Øn¬ C-∂v cm-hn-se 11\v tIm-g-t©-cn sS-e-n-t^m¨ F-Iv-kv-tN-©n¬ \-S-°pw.---

"]-¼m-þ-ssh-¸mÀ ]-²-Xn-sb tZ-io-b \-Zoh³-tXm-Xn X-Sn ap-dn-¨v t»-Uv Kp-−m-kw-Lw I-S-¯p-¶p bphm-hns\ aÀ-±n-¨-Xm-bn _-Ôn-¸n-¡Â ]-²-Xn-bn \n-¶v H-gn-hm-¡-W-w' ]-cm-Xn Nn-‰m¿: Nn-‰m¿ t^m-d-Ãv kv-t‰j≥ ]-cn-[n-bn¬-\n-∂v h≥-tXmXn¬ X-Sn ap-dn-®v I-S-Øp-∂p. {]tZ-i-sØ Nn-e X-Sn hym-]m-cn-Ifm-Wn-Xn-\v ]n-∂n-ep-≈-Xv.--- h-\]m-e-I-cp-sS au-\m-\p-hm-ZtØm-sS-bm-Wv I-S-Øn-s°m≠p t]m-hp-∂-sX-∂pw B-t£]-ap-≠v. `-t£ym¬-∏m-Z-\ ta-Je-bn¬-s∏-´ C-hn-sS ]-´-b `q-anbn-ep-≈ a-c-߃ t]m-epw ap-dn°m≥ ]m-Sn-s√-∂m-Wv hy-hÿ.--h≥-tXm-Xn¬ X-Sn I-S-Øns°m-≠p t]m-bn-cp-∂ Nn-‰m-dn¬ ap-ºv Nn-e h-\w D-tZym-K-ÿ¿

C-Xn-\v i-‡-am-bn X-S-bn-´n-cp∂p. C-tXm-sS X-Sn-°-S-Øpw aW¬-s°m-≈-bp-sa-√mw ta-J-ebn¬ ]q¿-W-am-bpw \n-e-®n-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ ASp-Ø-Im-e-Øm-bn X-Sn-ap-dn-°p∂-Xv ho-≠pw k-Po-h-am-bn-cn°p-I-bm-Wv. ]-´-b-`q-an-bn¬ \n¬-°p-∂ ac-߃ km-[m-c-W P-\-߃-°v ap-dn-°m≥ I-gn-bm-Ø-Xn-\m¬ Xp--— hn-e-bv-°v I-®-h-S-°m¿ hmßn ap-dn-s®-Sp-Øp sIm-≠p-t]mhp-I-bm-Wv. e-£-°-W-°n-\v cq]-bp-sS tIm-g-bm-Wv X-Sn-°-SØn-s‚ t]-cn¬ a-dn-bp-∂-Xv.---

A-Sq¿: A-an-X ]-en-i \¬-ImØ-Xn-\v tª-Uv Kp-≠m-kw-Lw a¿-±n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. G-gw-Ipfw s\-Sp-a¨ a-tl-jv `-h-\n¬ cm-tP-{μ(48)s\-bm-Wv C-∂se cm-{Xn ]-d-t°m-´v \n-∂v c≠p-t]¿ Im-dn¬ I-b-‰n-s°m≠p-t]m-bn a¿-±n-®v h-b-en¬ X≈n-b-Xv. H-∂-c-h¿-jw ap-ºv h-S-t°-SØp-Im-hv kz-tZ-in-bn¬ \n-∂v cm-tP-{μ≥ 12,000 cq-] I-Sw hmßn. 9000 cq-] Xn-cn-®p-sIm-Sp-

Øn-´p-≠v. ]-en-i-bpw ap-X-epw tN¿Øv C-\n-bpw 4,300 cq-] sIm-Sp°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ]-e-Xh-W `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-bn-´p≈-Xm-bn A-Sq¿ t]m-enkn¬ \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ ]d-bp-∂p. Iq-en-∏-Wn-°m-c-\m-b cmtP-{μ≥ `m-cy-bp-sS Nn-In¬-kbv-°m-bm-Wv ]-Ww I-Sw hmßn-b-Xv. A-Sq¿ t]m-en-kv At\z-j-Ww B-cw-`n-®p.

A-Sq¿: A-Sq-cn-se ln-μn _n.--FUv. s{S-bv-\n-Mv sk‚-dn-te-°v ln-μn Fw.--F.--, _n.--F-Uv. I-gn™-h-sc B-h-iy-ap-≠v. sk-‰v D-≈-h¿-°v ap≥-K-W-\. tbm-KyX-bp-≈-h¿ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw C-∂v cm-hn-se 10\v A-Sq¿ sk≥-{S¬ P-Mv-j-\n-ep≈ Hm-^n-kn¬ F-Ø-Ww. 04734- 226028.-]-¥-fw: ]-¥-fw F≥.--F-kv.F -- kv. tIm-f-Pn¬ kw-kv-Ir-Xw, tkm-tjym-f-Pn F-∂o hn-`m-Kß-fn¬ K-Ãv e-Iv-N-d¿-am-cm-bn (F-^v.s-- F.--]n.--) \n-b-a-\w e-`n°p-∂-Xn-\p-≈ Iq-Sn-°m-gv-N 20\v cm-hn-se 11\v \-S-°pw. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ k¿-´n-^n-°-‰pI-fp-sS aq-∂p ]-I¿-∏p-Iƒ-kIr-jn h-Ip-∏v Pn-√-bn¬ \-S-∏m-°n-b k-a-{K ]-®-°-dn Ir-jn hn-I-k-\ ]-≤-Xn-bp-sS Pn-√m-X-e A-hm¿-Uv hn-X-c-W k-tΩ-fln-Xw lm-P-cm-h-W-sa-∂v \w ]p-√m-Sv sk‚ v B‚-Wo-kv N¿-®v ]m-cn-jv lm-fn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v k-Pn Nm-t°m D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p {]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn-®p.

Izm-dn D-S-a-bn \n-¶p ssI-¡q-en; A-t\z-jn-¡-W-sa-¶v sa-Iymw-U]n-¡v  Xp-S-§n ]-Ýn-a-L-« kw-c-£-W k-an-Xn]-Ø-\w-Xn-´: Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn B-bn-cp-∂ cm-lp¬ B¿ \m-b¿ ]m-d-a-S D-S-a-bn¬ \n-∂p 17 e-£w cq-] ssI-Iq-en hm-ßn-sb-∂ B-tcm-]-W-Øns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ hn-i-Z-ambn A-t\z-j-Ww \-S-Ø-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´v ]-›n-a-L-´ kw-c-£-W k-an-Xn kw-ÿm-\ I¨-ho-\¿ Fw Pn k-t¥m-jvIp-am¿ kw-ÿm-\ t]m-en-kv ta[m-hn-°v \n-th-Z-\w \¬-In. c-mlq¬ B¿ \m-b¿ Pn-√m t]m-enkv ta-[m-hn-bm-bn Np-a-X-e-tb-‰v ti-jw ]-Ø-\w-Xn-´-bn¬ \-S°p-∂ A-\-[n-Ir-X I-cn-¶¬ Izm-dn-Iƒ-s°-Xn-tc-bpw a-Æv, aW¬ J-\-\-Øn-s\-Xn-tc-bpw A-h-bp-sS I-≈-°-S-Øn-s\-Xntc-bpw i-‡-am-bn \-S-]-Sn- kzoI-cn-®p h-∂n-cp-∂p. G-\m-Zn-aw-K-ew ]-©m-bØn-se Ip-∂n-S ]m-d-a-S- A-]-IS-Øn¬ c-≠p-t]¿ a-cn-® kw-`-hØn¬ Izm-dn D-S-a-sb-Xn-tc tIsk-Sp-°m≥ tem-°¬ t]m-enkn-\v \n¿-tZ-iw \¬-In-b-Xv cmlq¬ B¿ \m-b-cm-bn-cp-∂p. AXn-\p-ti-jw a-Æ-Sn C-jv-Sn-I-®qf-bn-se A-]-I-S-Øn¬ ap-∂pt]¿ a-cn-®-t∏mƒ A-\-[n-Ir-X C-jv-Sn-I-®-q-f \n¿-Øn-h-bv-∏n-

3

A-eq-an-\n-bw I-¼n B-{In-¡-S-bnÂ: t]m-en-kv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-¨p

C¶v

Bt‚m B‚-Wn Fw.]n-°v kzo-I-c-Ww˛cm-hnse 8.30  ]-Ø-\w-Xn´ ssh.-Fw.-kn.F.-lmƒ: ssIc-fn {Im-^v-‰v s^-b¿˛cm-hn-se 10.00  Xn-cp-h-√: I-\-dm _m-¶v Xncp-h-√ im-J-bp-sS hm-bv-]m taf im-Jm-¶-W-Øn¬-˛-cm-hn-se 10.-00. -

koTTAYAM/PTA

°m≥ F-kv] .--- n. ap≥-ssI F-SpØp. ta-bv c-≠n-\v tI-c-f-Ønse G-‰-hpw h-en-b Izm-dn bq-\n‰p-I-fn-sem-∂m-b dm-∂n Xm-eq°n-se hm-t»-cn-°-c hnw-tdm-°v ]m-d-a-S-bn¬ t]m-en-kv sd-bv-Uv \-S-Øp-I-bpw 32 In-tem kvt^m-S-I h-kv-Xp-°ƒ tÃm-°v cPn-Ã-dn¬ \n-∂v A-[n-I-am-bn Is≠-Øn ]m-d-a-S A-S-∏n-°p-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂p. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v 668/14 F-∂ ss{Iw \-º-dn¬ H-cp tI-kpw F-Sp-Øn´p-≠v. F-∂m¬ Pn-√m t]m-en-kv ta[m-hn A-S-®p ]q-´m≥ \n¿-tZ-in® ]m-d-a-S kw-ÿm-\-sØ D-∂X t]m-en-kv D-tZym-ÿ-s‚ \n¿tZ-i {]-Im-cw ho-≠pw Xp-S-∂p sIm-Sp-Ø-Xm-bn B-t£-]-ap≠v. C-Xn-s\-Xn-tc Pn-√-bn-se ]cn-ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I¿ hn-Pne≥-kv A-t\z-j-Ww B-h-iys∏-´v ap-Jy-a-{¥n-°v ]-cm-Xn \¬In-bn-cp-∂p. C-Xn-\v ]p-d-ta I-S-º-\m-Sv ]©m-b-Øn-se I-∂n-a-e-bn-se I-cn-¶¬ Izm-dn-bn¬ \n-∂v Fkv] .--- n-bp-sS \n¿-tZ-i-{]-Im-cw sdbv-Uv \-S-Øn 8.---5 In-tem-tbm-fw A-[n-I k-t^m-S-I h-kv-Xp tiJ-cw I-s≠-Øp-I-bpw Izm-dn-

bpw A-S-®p-]q-´p-I-bpw sN-bv-Xp. A-\-[n-Ir-X Izm-dn-Iƒ-s°-Xntc C-Ø-cw \-S-]-Sn- kzo-I-cn-®psIm-≠n-cp-∂ D-b¿-∂ t]m-enkv D-tZym-K-ÿ≥, ]m-d-a-S D-S-abn¬ \n-∂v ssI-Iq-en hm-ßnsb-∂-Xv A-hn-iz-k-\o-b-am-Wv. Cu km-l-N-cy-߃ I-W°n-se-Sp-Øv F-kv.] --- n cm-lq¬ B¿ \m-b¿-s°-Xn-cm-b ssI-

°q-en B-tcm-]-W tI-kv Iq-SpX¬ kp-Xm-cy-hpw \n-jv-]-£-hpam-b A-t\z-j-W-Øn-\p hn-S-Wsa-∂pw hn-j-b-Øn¬ s]m-Xp-P\-߃-°n-S-bn¬ cq-]-s∏-´ kwi-b-ß-fpw Zp-cq-l-X-I-fpw \o°m≥ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn kzoI-cn-°-W-sa-∂pw \n-th-Z-\Øn¬ B-h-iy-s∏-´n-cn-°p-∂p.

am-bn ]Tn-®v tI-{μ k¿-°m-cns\-bpw kp-{]nwtIm-S-Xn hn-[nb-\p-k-cn-®v cq-]o-Ir-X-am-hp-∂ D-∂-X A-[n-Im-c I-Ωn-‰n-sbbpw t_m-[y-s∏-Sp-Øm≥ kwÿm-\ k¿-°m¿ A-Sn-b-¥-c \S-]-Sn kzo-I-cn-°-Ww.-am-‰n-h-bv-°-s∏-s´-∂v I-cpXn-bn-cp-∂ ]-ºm ssh-∏m¿ ]-≤Xn ho-≠pw k-Po-h-am-bn-cn-°p∂ km-l-N-cy-Øn¬ s]m-Xp kaq-l-Øn-\p-≈ B-i-¶-Iƒ Ah-km-\n-∏n-°-Ø-° hn-[w ]-≤Xn D-t]-£n-°p-∂-Xn-\v tI-{μ k¿-°m-cn¬ k-Ω¿-±w sN-epØp-∂-Xn-\v kw-ÿm-\ k¿°¿ X-øm-dm-h-W-sa-∂pw ]-ºm ]-cn-Xn-ÿn-Xn k-an-Xn B-h-iys∏-´p.--

tIm-g-t©-cn: ]-ºm-˛-ssh-∏m¿ ]-≤-Xn-sb tZ-io-b \-Zo-_-‘n∏n-°¬ ]-≤-Xn-bn¬ \n-∂v H-gnhm-°-W-sa-∂v {]-ap-J ]-cnÿn-Xn kw-L-S-\-bm-b ]-ºm ]-cn-c-£-W k-an-Xn B-h-iys∏-´p. A-[n-I P-e-ap-≈ \-Zo XS-ß-fn¬ \n-∂p h-cƒ-® _m-[nX {]-tZ-i-ß-fn-te-°v sh-≈sØ K-Xn-am-‰n-hn-Sp-∂-Xn-\mWv tZ-io-b P-e-hn-`-h hn-I-k\ G-P≥-kn \-Zo-_-‘n-∏n°¬ ]-cn-]m-Sn-sIm-≠v hn-`m-h\w sN-øp-∂-Xv. ]-º,A-®¬-tIm-hn¬ \-ZoX-S-ß-fn¬ an-®-P-e-an-s√-∂p≈ im-kv-{Xo-b ]T-\-ß-fn-eqsS-bp-≈ I-s≠-Ø-ep-I-fp-sS km-l-N-cy-Øn¬ tZ-io-b \-Zo

_-‘n-∏n-°¬ ]-≤-Xn-bn¬ \n∂p ]-ºm-˛-A-®≥-tIm-hn¬ ssh-∏m¿ en-¶v ]-≤-Xn H-gn-hm°-W-sa-∂v ]-ºm ]-cn-c-£-W k-an-Xn P-\-d¬ sk-{I-´-dn F≥ -sI kp-Ip-am-c≥ \m-b¿ B-hiy-s∏-´p. \n¿-Zn-„ ]-ºm-˛-ssh-∏m¿ ]≤-Xn \-S-∏m-°p-I-bm-sW-¶n¬ a-[y-Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn-epw Ip-´\m-´n-epw D-≠m-hm≥ C-S-bp-≈ ]m-cn-ÿn-Xn-I, km-aq-ln-I, km-º-Øn-I {]-iv-\-ß-sf-]-‰n kw-ÿm-\w A-Xo-h-Pm-{K-Xtbm-sS ]Tn-°-W-sa-∂pw kpIp-am-c≥-\m-b¿ B-h-iy-s∏-´p. Im¿-jn-I ˛-ssP-h ssh-hn[y ta-J-e-I-fn-ep-≠m-hp-∂ {]Xym-Lm-X-߃ h-kv-Xp \n-jvT-

kv-tIm-fÀ-jn-¸v \ÂIp-¶p ]-Ø-\w-Xn-´: π-kv-Sp-hn-\v 60 i-

a-Ã-¸-Ån-bn am-en-\y \n-t£-]w cq-£w

X-am-\-Øn-e-[n-Iw am¿-°p-hmßn hn-P-bn-® km-º-Øn-I-ambn ]n-∂m-°w \n¬-°p-∂ ho-´nse Ip-´n-Iƒ-°v {]-^-j-\¬ hnZym-`ym-k-Øn-\v kv-tIm-f¿-jn∏v \¬-Ipw. C.---kn.---B¿. Nm-cn-‰-_nƒ {SÃm-Wv \m-¬-∏-Xn-\m-bn-cw cq-] h-sc kv-tIm-f¿-jn-∏v \¬-Ip-∂Xv. hm¿-jn-I h-cp-am-\w e-£w cq-]-bn¬ A-[n-I-am-h-cp-Xv. t^m¨: 94463 41122.---

A-t]-£ £-Wn-¨p

]-Ø-\w-Xn-´: ap-k-en-bm¿ C≥Ãn-‰yq´v Hm-^v am-t\-Pv-sa‚n-s‚ Fw.---_n.---F. tIm-gv-kn¬ F-kk v.--- n.--Ip-º-g: \-K-c-k-`-bp-sS t\-Xr- F-kSv.--- n. ko-‰p-I-fn-te-°v A-t]£-Wn-®p. t^m¨: Xz-Øn¬ hm¿-Up-Iƒ tXm-dpw £ \-S-Øp-∂ tcm-K-{]-Xn-tcm-[ 9995146797.--t_m-[-h¬-°-c-W-hpw sa-Un°--¬ Iymw-]p-I-fpw B-cw-`n-®p. Iymw-]v Ip-º-g-bn¬ \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ F kp-tc-jv-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Ãm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ sI B¿ A-c-hn-μm-j≥ \m-b¿ A-[y-£-X h-ln-®p.

a-√-∏-≈n: a-√-∏-≈n-bn¬ a-g°m-e ]q¿-h ip-No-I-c-Wp-{]h¿-Ø-\-ß-fp-sS Xm-f-∏n-g Im-cWw Xm-eq-°v B-ÿm-\-am-b kn-hn¬ tÃ-j-\p k-ao-]w am-en\yw Ip-an-™p-Iq-Sn In-S-°p-∂p. \-Sp-Ø-f-Øn-se P-e-kw-`-c-Wn sIm-Xp-Ip-h-f¿-ج tI-{μ-amsW-∂v D-t±ym-K-ÿ-¿ X-s∂ km-£y-s∏-Sp-Øp-∂p. a-√-∏-≈n ]-©m-b-Øv Hm-^nkn-\v k-ao-]-sØ am¿-°-‰n-se am-e-\y kw-kv-I-c-W πm‚ v t\m-°p-Ip-Øn-bm-bn-´v Im-e-ßfm-bn. πm‚n-\p Np-‰pw am-en-\yw Iq-´n-bn-´v I-Øn-°p-I-bm-Wv.

]q¿-W-am-bn I-Øn-\-in-°mØ am-en-\y-߃ sIm-≠v πm‚ v X-s∂ aq-S-s∏-Sp-∂ A-hÿ-bm-Wv. a-e-∏-≈n h-en-btXm-Sn-s‚ ÿn-Xn-bm-Wv G-sd ]-cn-Xm-]-I-cw. a¬-ky-˛-amw-km-h-in-„-ß-fS-°w S¨ I-W-°n-\v am-en-\yam-Wv tXm-´n-te-°v X-≈p-∂-Xv. C-h H-gp-In-sb-Øp-∂-Xv a-Wn-ae-bm-‰n¬ ip-≤-P-h hn-X-c-WØn-\m-bn ÿm-]n-®n-cn-°p-∂ In-W-dn-\p k-ao-]-tØ-°m-Wv. a-√-∏-≈n B-cm-[-\m _n¬-UnMn-\p k-ao-]-sØ \n¿-Ø-Sw amen-\y-Øm¬ \n-d-™p-In-S-°pI-bm-Wv.

Thejas Epaper pathanamthitta Edition 2014-06-13  

Thejas Epaper pathanamthitta edition. 2014-06-13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you